slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT"

Transkript

1 STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o dôležitých lehotách týkajúcich sa zostavenia, overenia, predloženia a zverejnenia účtovnej. Preferujete, aby všetky vaše drobné ale početné povinnosti boli splnené čo najjednoduchšie? Pozrite si prehľad nižšie. Prehľad sa týka všetkých právnych foriem obchodných spoločností, nezohľadňuje však osobitné požiadavky pre účtovné jednotky ako banky, poisťovne atď., resp. pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS. JAHRESABSCHLÜSSE - PFLICHTEN UND FRISTEN IM ÜBERBLICK In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner möchten wir Sie über wichtige Fristen betreffend die Erstellung, Prüfung, Vorlage und Veröffentlichung des Jahresabschlusses, des s informieren. Bevorzugen Sie es, allen Ihren kleinen aber zahlreichen Pflichten möglichst einfach nachzukommen? Sehen Sie sich den nachfolgenden Überblick an. Dieser Überblick bezieht sich auf alle Rechtsformen von Handelsgesellschaften, berücksichtigt allerdings nicht die Sondererfordernisse für Banken, Versicherungen bzw. Subjekte, die einen IFRS-Abschluss erstellen. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Zostavenie účtovnej závierky Povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku majú všetky účtovné jednotky. Lehota na jej zostavenie je 6 mesiacov po skončení obdobia, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napr. zákon o dani z príjmov, ktorý na zostavenie účtovnej závierky stanovuje trojmesačnú lehotu. V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na zostavenie účtovnej závierky. Od roku 2014 už účtovná závierka nie je prílohou k daňovému priznaniu. Ide o samostatné podanie. EINZELABSCHLUSS Erstellung des Jahresabschlusses Die Pflicht zur Erstellung eines es bezieht sich auf alle Bilanzierungseinheiten. Die Erstellungsfrist beträgt 6 Monate nach Abschluss des Bilanzierungszeitraums, soweit durch Sondervorschriften nicht anders festgelegt. Als Sondervorschrift gilt z.b. das Körperschaftsteuergesetz, das für die Erstellung des Jahresabschlusses eine 3- monatige Frist vorschreibt. Bei Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung verlängert sich auch die Frist für die Erstellung des Jahresabschlusses. Seit 2014 ist der Jahresabschluss nicht länger Anlage der Steuererklärung und ist somit separat einzureichen.

2 STRANA 2/5 JANUÁR 2015 SEITE 2/5 JANUAR 2015 s Overenie účtovnej závierky V prípade, že spoločnosť podlieha povinnosti auditu, je povinná nechať overiť účtovnú závierku audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Schválenie účtovnej závierky Lehota na predloženie účtovnej závierky štatutárnemu orgánu na schválenie je 6 mesiacov po skončení príslušného účtovného obdobia. Uloženie účtovnej závierky Účtovná jednotka je povinná uložiť účtovnú závierku do 6 mesiacov po jej zostavení. Pri ukladaní účtovnej závierky je potrebné zohľadňovať lehoty stanovené zákonom o dani z príjmov. Ak teda nedôjde k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania, je potrebné do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho/účtovného obdobia účtovnú závierku nielen zostaviť, ale aj uložiť. Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierok, a síce prostredníctvom portálu finančnej správy. Daňový úrad účtovnú závierku postúpi správcovi registra. Účtovné jednotky, ktorým daňový poriadok ukladá povinnosť doručovať podania elektronicky (napr. platitelia DPH), sú povinné ukladať účtovnú závierku elektronicky. Uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú. Účtovná závierka sa teda nemusí osobitne ukladať do zbierky listín.uložením už schválenej účtovnej závierky sú zároveň splnené všetky povinnosti. Prüfung des Jahresabschlusses Subjekte mit Wirtschaftsprüfungspflicht sind verpflichtet, ihren Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Feststellung des Jahresabschlusses Die Frist für die Vorlage des Jahresabschlusses der Geschäftsführung zur Feststellung beträgt 6 Monate nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Hinterlegung des Jahresabschlusses Bilanzierungseinheiten sind verpflichtet, den Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach dessen Erstellung zu hinterlegen. Bei der Hinterlegung des Jahresabschlusses sind die im Körperschaftsteuergesetz festgelegten Fristen einzuhalten. Soweit keine Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung erfolgt, ist der Jahresabschluss nicht nur innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums zu erstellen, sondern auch zu hinterlegen. Der Jahresabschluss wird durch das Portal der Finanzverwaltung ins Register der Jahresabschlüsse hinterlegt. Das Finanzamt leitet den Jahresabschluss an den Registerverwalter weiter. Subjekte, die gemäß der Abgabenordnung zur elektronischen Abgabe verpflichtet sind (z.b. für die MWSt registrierte Subjekte), müssen den Jahresabschluss elektronisch übermitteln. Durch Hinterlegung des Abschlusses ins Register der Abschlüsse gilt die Pflicht zur Hinterlegung der Dokumente in die Urkundensammlung als erfüllt. Der Jahresabschluss muss demnach nicht gesondert in die Urkundensammlung hinterlegt werden. Durch Hinterlegung eines bereits festgestellten Abschlusses sind zugleich alle Pflichten erfüllt.

3 STRANA 3/5 JANUÁR 2015 SEITE 3/5 JANUAR 2015 s Ak sa ukladá účtovná závierka, ktorá ešte nebola schválená štatutárnym orgánom, uvedie sa, že sa ukladá neschválená účtovná závierka. Po jej schválení sa dodatočne uloží do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (najneskôr do 5 pracovných dní). Ak po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra dôjde k otvoreniu účtovných kníh, a teda k zmene účtovnej závierky, je potrebné uložiť do registra aj novú, schválenú účtovnú závierku (do 5 pracovných dní od jej schválenia). Zverejnenie účtovnej závierky Zverejnenie účtovnej závierky prebieha uložením do registra účtovných závierok. Za tento úkon zodpovedá správca registra, nie podnikateľský subjekt. SPRÁVA AUDÍTORA Ak má účtovná jednotka povinnosť auditu, ukladá do registra účtovných závierok aj správu audítora. Lehota na uloženie správy audítora je do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak v lehote na uloženie účtovnej závierky do registra nemá účtovná jednotka účtovnú závierku overenú audítorom, uvedie, že ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Pri takomto dodatočnom uložení správy audítora do registra je potrebné uviesť, ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá. Wird ein von der Geschäftsführung noch nicht festgestellter Jahresabschluss hinterlegt, ist zu vermerken, dass ein nicht festgestellter Jahresabschluss hinterlegt wird. Nach der Feststellung wird nachträglich eine Mitteilung über das Feststellungsdatum ins Register der Jahresabschlüsse (spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen) hinterlegt. Falls die Geschäftsbücher nach Hinterlegung eines nicht festgestellten Jahresabschlusses ins Register wieder eröffnet werden, ist auch der neue, festgestellte Abschluss ins Register zu hinterlegen (innerhalb von 5 Tagen nach Feststellung). Veröffentlichung des Jahresabschlusses Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt durch Hinterlegung ins Register der Abschlüsse. Die Verantwortung für diese Handlung obliegt nicht dem Subjekt, sondern dem Registerverwalter. BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Subjekte mit Wirtschaftsprüfungspflicht hinterlegen auch den Bericht des Wirtschaftsprüfers ins Register der Abschlüsse. Die Frist für die Hinterlegung des Berichts beläuft sich auf 6 Monate ab dem Bilanzstichtag. Verfügt das Subjekt innerhalb der Frist für die Hinterlegung des Abschlusses ins Register über keinen geprüften Jahresabschluss, hat es zu vermerken, dass ein nicht geprüfter Jahresabschluss hinterlegt wird. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers ist nachträglich, spätestens innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums zu hinterlegen. Bei nachträglicher Hinterlegung des Berichts ins Register ist anzugeben, zu welchem Abschluss der Bericht hinterlegt wird.

4 STRANA 4/5 JANUÁR 2015 SEITE 4/5 JANUAR 2015 s VÝROČNÁ SPRÁVA Povinnosť zostaviť výročnú správu má vo všeobecnosti účtovná jednotka, ktorá podlieha povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom. Lehota na zostavenie je do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka má povinnosť nechať overiť audítorom súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Lehota na overenie je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. sa taktiež ukladá elektronicky do registra účtovných závierok, a síce v lehote do jedného roka po skončení účtovného obdobia. Ak sa po uložení výročnej správy do registra mení jej obsah, je účtovná jednotka povinná uložiť do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu. Do registra účtovných závierok sa ukladá aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Zverejnenie prebieha rovnako ako pri individuálnej účtovnej závierke, t.j. uložením do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu finančnej správy. JAHRESBERICHT Die Pflicht zur Erstellung des es obliegt im Allgemeinen den Subjekten mit Wirtschaftsprüfungspflicht. Die Erstellungspflicht beläuft sich auf 6 Monate ab dem Bilanzstichtag. Das Subjekt ist verpflichtet, den Einklang des s mit dem Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Die Frist für die Prüfung beträgt ein Jahr ab Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Auch der ist elektronisch ins Register der Abschlüsse zu hinterlegen und dies innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Ändert sich der Inhalt des s nach dessen Hinterlegung ins Register, hat das Subjekt den neuen ohne unnötigen Verzug ins Register zu hinterlegen. Auch der Nachtrag zum Wirtschaftsprüfungsbericht über den Einklang des s mit dem Jahresabschluss ist ins Register der Abschlüsse zu hinterlegen. Die Veröffentlichung erfolgt ebenso wie bei Einzelabschlüssen, d.h. durch Hinterlegung ins Register der Abschlüsse durch das Portal der Finanzverwaltung. TIP NA ZÁVER: Ak preferujete, aby vaše drobné ale početné administratívne povinnosti ohľadne účtovných závierok k uvedené v prehľade boli splnené čo najjednoduchšie, odporúčame predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania do júna TIPP ZUM SCHLUSS: Wenn Sie es bevorzugen, Ihre kleinen jedoch zahlreichen, in diesem Überblick aufgezählten administrativen Pflichten betreffend die Jahresabschlüsse zum , auf möglichst einfachem Weg zu erfüllen, empfehlen wir, die Abgabefrist für die Steuererklärung bis Juni 2015 verlängern zu lassen.

5 STRANA 5/5 JANUÁR 2015 SEITE 5/5 JANUAR 2015 s V takom prípade si ich reálne môžete splniť jednorazovo podaním už schválenej a overenej účtovnej závierky paralelne s podaním daňového priznania cez portál finančnej správy. UPOZORNENIE NA ZÁVER: V predchádzajúcom vydaní Mailingu (December 2014) sme vás informovali o plánovanej novele Obchodného zákonníka a Zákonníka práce. Novely boli schválené parlamentom, ale prezident SR ich nepodpísal a vrátil NR SR. Novelu Obchodného zákonníka NRSR pri opätovnom prerokovaní prekvapujúco rozdielom jedného hlasu neschválila. O osude týchto noviel rozhodnú zodpovedné rezorty a NR SR až tento rok. In einem solchen Fall könnten Sie Ihre Pflichten einmalig erfüllen durch Abgabe eines bereits festgestellten und geprüften Abschlusses parallel mit der Abgabe der Steuererklärung durch das Portal der Finanzverwaltung. ABSCHLIESSENDER HINWEIS: In der vorigen Ausgabe des Mailings (Dezember 2014) haben wir Sie über die geplante Novelle des Handels- sowie des Arbeitsgesetzbuchs informiert. Die Novellen wurden vom Parlament verabschiedet, der Präsident verweigerte jedoch seine Unterschrift und verwies sie an das Parlament zurück. Die Novelle des Handelsgesetzbuchs wurde bei einer Wiederbesprechung vom Parlament überraschend mit Unterschied von einer Stimme nicht verabschiedet. Über das Schicksal dieser Novellen entscheiden die zuständigen Ressorts sowie das Parlament erst dieses Jahr. Autori/Autoren: Marián Novák Partner Miroslava Zaťková Tax Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fallempfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Die Novellen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 431/2001 GesSlg.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Verordnung des Präsidenten des Ministerrates. vom 7. April 2004

Verordnung des Präsidenten des Ministerrates. vom 7. April 2004 Verordnung des Präsidenten des Ministerrates vom 7. April 2004 über die Art der Unterlagen zur Bestätigung der Erfüllung von Voraussetzungen zur Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren, die durch den

Mehr

Gesellschafter. Anrede

Gesellschafter. Anrede HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach Telefon +49 (089) 21104-191 Fax +49 (089) 21104-201 Mail monika.gruber@hannover-leasing.de Datum 31.07.2014 Vermögenswerte 5 - Justiz-

Mehr

Editorial. JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Sehr geehrte Damen und Herren,

Editorial. JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Sehr geehrte Damen und Herren, Newsletter Spezial Jahresende 2011- OFFENLEGUNGSANFORDERUNGEN Editorial JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater Sehr geehrte Damen und Herren, bei den im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlussinformationen

Mehr

o Bitte denken Sie auch an entsprechende Information der IT, damit diese sich im Fall von Serverdurchsuchungen richtig verhält.

o Bitte denken Sie auch an entsprechende Information der IT, damit diese sich im Fall von Serverdurchsuchungen richtig verhält. Sonderrundschreiben Durchsuchung und Beschlagnahme Für den Fall einer Durchsuchung durch die Ermittlungsbehörden sollten Sie gut vorbereitet sein. Erfahren Sie hier, was Sie vor und während des Ernstfalls

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die Gesellschaft) Einladung ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung zu der am 20. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Säulenhalle der Wiener Börse Wallnerstraße 8, 1010 Wien stattfindenden 6. ordentlichen

Mehr

ETL Vermögensverwaltung GmbH. Angebotsunterlage. ETL Vermögensverwaltung GmbH

ETL Vermögensverwaltung GmbH. Angebotsunterlage. ETL Vermögensverwaltung GmbH ETL Vermögensverwaltung GmbH Essen Angebotsunterlage Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der ETL Vermögensverwaltung GmbH Steinstr. 41, 45128 Essen ISIN DE000A0LRYH4 // WKN A0LRYH an die Inhaber der

Mehr

evbd AG Hohe Str. 37 09112 Chemnitz Anbei senden wir Ihnen den Fragebogen zur Angebotserstellung. Ihr Ansprechpartner in unserem Hause: Name:

evbd AG Hohe Str. 37 09112 Chemnitz Anbei senden wir Ihnen den Fragebogen zur Angebotserstellung. Ihr Ansprechpartner in unserem Hause: Name: evbd AG Hohe Str. 37 09112 Chemnitz Anbei senden wir Ihnen den Fragebogen zur Angebotserstellung. Ihr Ansprechpartner in unserem Hause: Name: Telefonnr.: Faxnummer: Postanschrift: Mit freundlichen Grüßen

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

Mehr

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) Sechstes Kapitel Haftpflichtversicherung I. Allgemeine Vorschriften 149. Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, dem Versicherungsnehmer die

Mehr

Hannover Leasing Flight Invest 51 GmbH und Co. KG

Hannover Leasing Flight Invest 51 GmbH und Co. KG Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Hannover Leasing Flight Invest 51 GmbH und Co. KG nun firmierend unter HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG Hinweis ERLÄUTERUNGEN zum beigefügten

Mehr

Merkblatt Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, um sich unnötige Rückfragen zu ersparen.

Merkblatt Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, um sich unnötige Rückfragen zu ersparen. Hochschule Emden/Leer Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit / Studiengang Soziale Arbeit -Prüfungsamt- Merkblatt zur Bachelor-Arbeit und zum Kolloquium Sommersemester 2015 Termine Antrag auf Zulassung

Mehr

Es bleibt uns - ein herzliches Dankeschön an Sie zu richten - für Ihr langjähriges Vertrauen in die Martin Engineering AG und unsere Produkte.

Es bleibt uns - ein herzliches Dankeschön an Sie zu richten - für Ihr langjähriges Vertrauen in die Martin Engineering AG und unsere Produkte. Martin Engineering AG Gewerbestrasse 1 CH-8606 Nänikon www.martin.ch Telefon +41 44 905 25 25 Telefax +41 44 942 15 15 Hotline +41 44 905 25 55 info@martin.ch ZaWin ZAKWin LOGOWin Dentlink Medikont Sehr

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung

Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung Mag. Andreas Maier Burggasse 14/IV, A-9020 Klagenfurt, Tel.: 05 0536 22871-22879, Fax: 05 0536 22870, e-mail: kvak@ktn.gv.at

Mehr

Richtiges Verhalten bei Durchsuchung und beschlagnahme

Richtiges Verhalten bei Durchsuchung und beschlagnahme Richtiges Verhalten bei Durchsuchung und beschlagnahme 2 durchsuchung und beschlagnahme DuRcHSucHuNg und beschlagnahme Für den Fall einer durchsuchung durch die ermittlungsbehörden sollten sie gut vorbereitet

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote

Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (Übernahmeverordnung, UEV) Änderung vom 28. Januar 2013 Von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt am 25. Februar 2013

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Offenlegung der Jahresrechnung (Art. 1122 ff. PGR) und Prüfung gemäss Art. 1130 PGR

Offenlegung der Jahresrechnung (Art. 1122 ff. PGR) und Prüfung gemäss Art. 1130 PGR 1/6 A M T FÜ R JU STIZ FÜ R STEN TU M LIEC H TEN STEIN H A N D ELS R EG ISTER Merkblattnummer AJU/ h70.014.06 Merkblattdatum 04/2014 Direktkontakt info.hr.aju@llv.li Offenlegung der Jahresrechnung (Art.

Mehr

Stellungnahme Geschäftsjahr des Konzernabschlusses UGB vs. BörseG. der Arbeitsgruppe Internationale Finanzberichterstattung

Stellungnahme Geschäftsjahr des Konzernabschlusses UGB vs. BörseG. der Arbeitsgruppe Internationale Finanzberichterstattung März 2012 Stellungnahme Geschäftsjahr des Konzernabschlusses UGB vs. BörseG der Arbeitsgruppe Internationale Finanzberichterstattung Vorsitzender der Arbeitsgruppe: Alfred Wagenhofer (alfred.wagenhofer@uni-graz.at)

Mehr

SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ)

SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ) SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ) Am 1. Januar 2015 trat das Gesetz Nr. 307/2014 Slg., über einige mit der Anzeige der gesellschaftsgefährlichen

Mehr

Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts

Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts zum 01.07.2012 BaFin-Workshop 04. und 05.06.2012 Dr. Kerstin Henningsen und Dr. Marcus Assion Überblick Änderung von Schwellenwerten Neuregelungen zum qualifizierten

Mehr

STATUTEN. Kommission für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Getreidehandel und der Getreideverarbeitung KSGGV. Art. 1

STATUTEN. Kommission für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Getreidehandel und der Getreideverarbeitung KSGGV. Art. 1 STATUTEN Kommission für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Getreidehandel und der Getreideverarbeitung KSGGV I. Name, Sitz und Zweck Art. 1 Unter dem Namen Kommission für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Mehr

mit Ablauf des 02.11.2011 endete die Abstimmungsfrist des am 05.10.2011 eingeleiteten Umlaufverfahrens.

mit Ablauf des 02.11.2011 endete die Abstimmungsfrist des am 05.10.2011 eingeleiteten Umlaufverfahrens. Bonner Str. 323 50968 Köln An alle Anleger und Anlegerinnen der Köln, den 08. November 2011 Ihre Beteiligung an der (DDF II) Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger mit Ablauf des 02.11.2011 endete

Mehr

EIOPA(BoS(13/164 DE. Leitlinien für die Beschwerdebearbeitung durch Versicherungsvermittler

EIOPA(BoS(13/164 DE. Leitlinien für die Beschwerdebearbeitung durch Versicherungsvermittler EIOPA(BoS(13/164 DE Leitlinien für die Beschwerdebearbeitung durch Versicherungsvermittler EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Mehr

Ordnung zur Feststellung der besonderen Eignung für den Weiterbildenden Masterstudiengang Gewerblicher Rechtsschutz" an der Juristischen Fakultät

Ordnung zur Feststellung der besonderen Eignung für den Weiterbildenden Masterstudiengang Gewerblicher Rechtsschutz an der Juristischen Fakultät Ordnung zur Feststellung der besonderen Eignung für den Weiterbildenden Masterstudiengang Gewerblicher Rechtsschutz" an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 24.06.2008

Mehr

Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel

Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel 15 Jahre syscon 21. Oktober 2011 Pyramide Fürth Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel Die E-Bilanz als Chance begreifen Ingrid Prechtel Steuerberaterin Folie 1 1. Einführung A u s g a n g s l a g e Steuerpflichtiger

Mehr

Kfz-Versicherung wechseln in drei Schritten

Kfz-Versicherung wechseln in drei Schritten Kfz-Versicherung wechseln in drei Schritten Kfz-Versicherung wechseln Schritt für Schritt zur neuen Police für Ihr Fahrzeug Auch vor Ablauf der regulären Vertragslaufzeit gibt es zulässige Gründe für einen

Mehr

Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses ausländischer Gesellschaften

Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses ausländischer Gesellschaften Departement Mikroökonomische Informationen Dienst Bilanzzentrale de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel Ruf 02 221 30 01 - Fax 02 221 32 66 E-Mail: bilanzzentrale@nbb.be - Website: www.nbb.be MwSt BE 0203.201.340

Mehr

Antrag auf Erteilung einer

Antrag auf Erteilung einer Antrag auf Erteilung einer Kreis Euskirchen Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr Der Landrat Abt. 36 Straßenverkehr Gemeinschaftslizenz (Art. 4 VO (EG) 1072 / 2009) Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen

Mehr

Prüfungsausschuss für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften einschließlich Wirtschaftspädagogik an der Fachhochschule Frankfurt am Main

Prüfungsausschuss für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften einschließlich Wirtschaftspädagogik an der Fachhochschule Frankfurt am Main Prüfungsausschuss für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften einschließlich Wirtschaftspädagogik an der Hochschulzugangsprüfung für beruflich Qualifizierte für den Studienbereich Rechtsund Wirtschaftswissenschaften

Mehr

Offenlegung von Jahresabschlüssen

Offenlegung von Jahresabschlüssen Offenlegung von Jahresabschlüssen Ihr Ansprechpartner: Ass. Robert Neuhaus Telefon: 02 03-28 21-346 Allgemeines Seit 1986 müssen Kapitalgesellschaften in Deutschland ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen.

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen I. Allgemeines 1. Geltungsbereich a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Rechtsbeziehungen zwischen der Ideas Embedded GmbH (Betreiberin)

Mehr

Satzung des Trägervereins Museum Heinsberg e.v.

Satzung des Trägervereins Museum Heinsberg e.v. Satzung des Trägervereins Museum Heinsberg e.v. Stand 28.09. 2011 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 1 Name und Sitz (1) Der Verein führt den Namen Trägerverein Museum Heinsberg e.v.. Er soll in das

Mehr

Ausstellen in der Schweiz Leitfaden

Ausstellen in der Schweiz Leitfaden Ausstellen in der Schweiz Leitfaden In Partnerschaft mit Friderici Spécial SA und Schneider & Cie SA SA, November 2011 2 ZUSAMMENFASSUNG OHNE VERKAUF UNGEWISSER VERKAUF Ein CarnetATA ausstellen Dieses

Mehr

Muster-Vertrag. zur Durchführung des Vorhabens....Bezeichnung... (Projekt-Nr...)

Muster-Vertrag. zur Durchführung des Vorhabens....Bezeichnung... (Projekt-Nr...) Muster-Vertrag zur Durchführung des Vorhabens...Bezeichnung... (Projekt-Nr....) Zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

Mehr

Vorausgefüllte Steuererklärung

Vorausgefüllte Steuererklärung Mandanten-Info Vorausgefüllte Steuererklärung Stand: April 2015 E-Mail: info@mustermann.de, Internet: www.mustermann-partner.de 2 1. Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) 2. Bereitgestellte Daten der Steuerverwaltung

Mehr

Standard 6: Rechnungslegung und Prüfung

Standard 6: Rechnungslegung und Prüfung Bericht und Diskussion zur Neufassung der DZI Spenden-Siegel-Leitlinien Karsten Schulz-Sandhof Wissenschaftlicher Mitarbeiter, DZI Dienstag, 27. April 2010 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Mehr

Antrag. auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch. das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs.

Antrag. auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch. das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs. 09/2010 Antrag auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs. 1 DSAVO 1. Angaben zur Person 1.1 Persönliche Daten Titel/akademischer

Mehr

GUTACHTEN (Güterbeförderung bei Erweiterung/wiederkehrender Überprüfung)

GUTACHTEN (Güterbeförderung bei Erweiterung/wiederkehrender Überprüfung) GUTACHTEN (Güterbeförderung ) Kraftverkehrsunternehmen gemäß Artikel 7 der VO 1071/2009 1. Name oder Firma des Unternehmens: Anschrift des Betriebssitzes: 2. Anzahl der Kraftfahrzeuge ( 3 Abs. 1 GütbefG):

Mehr

aap Implantate AG Berlin

aap Implantate AG Berlin aap Implantate AG Berlin Ordentliche Hauptversammlung Freitag, 14. Juni 2013, 09:00 Uhr Best Western Hotel Steglitz International Albrechtstr. 2, 12165 Berlin Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Mehr

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG)

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG) Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG) Nach 18 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) sind Kreditinstitute verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Spesenordnung des DAB (SO-DAB)

Spesenordnung des DAB (SO-DAB) Stand: 27. September 2009 -DAB Spesenordnung des DAB (-DAB) 1 Allgemeines 1.1 Fahrtkosten, Spesen, Übernachtungsgelder und Gebühren werden nur im Rahmen der -DAB und nur dann erstattet, wenn die Reise/Aufgabe

Mehr

5. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mittels des Systems PrivatMoney

5. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mittels des Systems PrivatMoney 5. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mittels des Systems PrivatMoney Diese Bestimmungen gelten, für alle Anträge des Kunden auf Versendung oder Entgegennahme von Geldüberweisungen

Mehr

Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007

Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007 Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007 Voraussetzungen Um die Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level, ablegen zu dürfen,

Mehr

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder. vom 2. Januar 2015 über Steuererklärungsfristen

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder. vom 2. Januar 2015 über Steuererklärungsfristen 2014/1114693 Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 2. Januar 2015 über Steuererklärungsfristen 1. Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2014 2. Fristverlängerung I. Abgabefrist

Mehr

Die Inhaber einer MwSt.-Nummer müssen die Einzahlungen mittels Vordr. F24 auf elektronischem Wege vornehmen

Die Inhaber einer MwSt.-Nummer müssen die Einzahlungen mittels Vordr. F24 auf elektronischem Wege vornehmen Direzione Provinciale di Bolzano Landesdirektion Bozen PRESSEMITTEILUNG Die Inhaber einer MwSt.-Nummer müssen die Einzahlungen mittels Vordr. F24 auf elektronischem Wege vornehmen In Anbetracht dessen,

Mehr

Wholesale und FTTH. Handbuch Abrechnung 1/5. Ausgabedatum 01.05.2015 Ersetzt Version 2-0. Swisscom (Schweiz) AG CH-3050 Bern

Wholesale und FTTH. Handbuch Abrechnung 1/5. Ausgabedatum 01.05.2015 Ersetzt Version 2-0. Swisscom (Schweiz) AG CH-3050 Bern Ausgabedatum 005.2015 Ersetzt Version 2-0 Gültig ab 005.2015 Gültig ab 005.2015 1/5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Rechnungsstellung... 3 3 Rechnungen... 3 4 Zahlungen... 4 5 Widerspruch gegen

Mehr

Obsah. Poslanie... 3. Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5 ... 6. Príhovor predstavenstva... 8 ... ... 41 ... 44 ... Správa dozornej rady...

Obsah. Poslanie... 3. Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5 ... 6. Príhovor predstavenstva... 8 ... ... 41 ... 44 ... Správa dozornej rady... Obsah Poslanie... 3 Misia, vízia a hodnoty PSS, a. s... 5... 6 Príhovor predstavenstva... 8...... 41... 44... Správa dozornej rady......i -VIII 1 2005 2006 2007 2008 2009 1 2 3 1 3 3 - - - - - - - - Misia

Mehr

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung 2008 Gesellschaft für Wissensmanagement e.v. Frankfurt, den 07.11.2008

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung 2008 Gesellschaft für Wissensmanagement e.v. Frankfurt, den 07.11.2008 Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung 2008 Gesellschaft für Wissensmanagement e.v. Frankfurt, den 07.11.2008 Inhalt Inhalt... 1 1 Tagesordnung... 2 2 Eröffnung... 2 2.1 Eröffnung der Versammlung

Mehr

GESETZ Nr. 478/1992 Sml., das Gebrauchsmustergesetz. Grundbestimmungen

GESETZ Nr. 478/1992 Sml., das Gebrauchsmustergesetz. Grundbestimmungen GESETZ Nr. 478/1992 Sml., das Gebrauchsmustergesetz Grundbestimmungen 1 Technische Lösungen, die neu sind, die den Rahmen einer bloßen Fachkenntnis übersteigen und die gewerblich anwendbar sind, werden

Mehr

Bericht des gemeinsamen Vertragsprüfers

Bericht des gemeinsamen Vertragsprüfers PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bericht des gemeinsamen Vertragsprüfers Prüfung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Infineon Technologies AG, München,

Mehr

Offenlegung von Jahresabschlüssen Frist und Zwangstrafen. Abschlagszahlungen betreffend Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 2013

Offenlegung von Jahresabschlüssen Frist und Zwangstrafen. Abschlagszahlungen betreffend Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 2013 Tax Flash Nr. 20/2014 Offenlegung von Jahresabschlüssen Frist und Zwangstrafen Abschlagszahlungen betreffend Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 2013 Herabsetzungsanträge betreffend Einkommen- bzw Körperschaftsteuervorauszahlungen

Mehr

Zertifizierungsordnung für die Anerkennung als Fachpsychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs nach der Übergangsregelung

Zertifizierungsordnung für die Anerkennung als Fachpsychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs nach der Übergangsregelung Zertifizierungsordnung für die Anerkennung als Fachpsychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs nach der Übergangsregelung Vorbemerkung Anlass zur Erstellung der vorliegenden Ordnung ist die Novellierung

Mehr

Verordnung zum Schutz von Patientendaten in evangelischen Krankenhäusern

Verordnung zum Schutz von Patientendaten in evangelischen Krankenhäusern Verordnung zum Schutz von Patientendaten Krankenh-DSV-O 715 Verordnung zum Schutz von Patientendaten in evangelischen Krankenhäusern vom 29. Oktober 1991 KABl. S. 234 Aufgrund von 11 Absatz 2 des Kirchengesetzes

Mehr

Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss

Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss EBK-RS 05/4 Aufsichtsreporting Seite 1 Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss (Aufsichtsreporting) vom 24. November 2005 Inhaltsverzeichnis I.

Mehr

Sage Archiv-Vertrag Vertragsabschluss im Rahmen des Sage Lohn XL Updates

Sage Archiv-Vertrag Vertragsabschluss im Rahmen des Sage Lohn XL Updates Sage Archiv-Vertrag Vertragsabschluss im Rahmen des Sage Lohn XL Updates 1. Vertragsgegenstand/Kosten Mit Bestellung erwirbt der Kunde kostenpflichtig ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die Laufzeit

Mehr

Vollmachtsdatenbank und Vorausgefüllte Steuererklärung

Vollmachtsdatenbank und Vorausgefüllte Steuererklärung Vollmachtsdatenbank und Vorausgefüllte Steuererklärung Seite Vorausgefüllte Steuererklärung Start Anfang 2014 Die Finanzverwaltung hat die Vorausgefüllte Steuererklärung Anfang 2014 eingeführt. Datenumfang

Mehr

BEKANNTMACHUNG DES FINANZMINISTERIUMS DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE SICHERSTELLUNG DES DEUTSCHEN VERMÖGENS VOM 22.

BEKANNTMACHUNG DES FINANZMINISTERIUMS DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE SICHERSTELLUNG DES DEUTSCHEN VERMÖGENS VOM 22. BEKANNTMACHUNG DES FINANZMINISTERIUMS DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK ÜBER DIE SICHERSTELLUNG DES DEUTSCHEN VERMÖGENS VOM 22. JUNI 1945 Das Finanzministerium verordnet gemäß 23 Abs. 1 der Regierungsverordnung

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

1449/1 Nachweis über ein Energiemanagement, Umweltmanagement oder alternatives System zur Verbesserung der Energieeffizienz (2013) Ansprechpartner/in:

1449/1 Nachweis über ein Energiemanagement, Umweltmanagement oder alternatives System zur Verbesserung der Energieeffizienz (2013) Ansprechpartner/in: Nachweis über ein Energiemanagement, Umweltmanagementoder alternatives System zur Verbesserung der Energieeffizienz ( 5 Abs. 4 i. V. m. 4 Abs. 4 SpaEfV) Für zollamtliche Zwecke 2013 Zutreffendes bitte

Mehr

Antrag auf Abschluss einer Versicherung für Musikinstrumente alle Felder bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen

Antrag auf Abschluss einer Versicherung für Musikinstrumente alle Felder bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen Care Consult Versicherungsmakler Gesellschaft m.b.h. 1220 Wien, Kratochwjlestraße 4 event@careconsult.at Tel. 01 317 2600 73393 Fax 01 317 2600 73498 Antrag auf Abschluss einer Versicherung für Musikinstrumente

Mehr

Leitlinien. zur. Beschwerdebearbeitung durch. Versicherungsunternehmen

Leitlinien. zur. Beschwerdebearbeitung durch. Versicherungsunternehmen EIOPA-BoS-12/069 DE Leitlinien zur Beschwerdebearbeitung durch Versicherungsunternehmen 1/8 1. Leitlinien Einleitung 1. Gemäß Artikel 16 der EIOPA-Verordnung 1 sowie unter Berücksichtigung von Erwägung

Mehr

Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung (BMF-010219/0183-IV/9/2005)

Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung (BMF-010219/0183-IV/9/2005) Änderung der Umsatzsteuerrichtlinien Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung (BMF-010219/0183-IV/9/2005) Die Rz 1557 lautet: 1557 Als Rechnung gilt jede Urkunde, mit der ein

Mehr

Ein Merkblatt Ihrer IHK. Die Steuertermine. Abgabe- und Zahlungstermine

Ein Merkblatt Ihrer IHK. Die Steuertermine. Abgabe- und Zahlungstermine Ein Merkblatt Ihrer IHK Die Steuertermine Abgabe- und Zahlungstermine Nachfolgend werden einige Grundsätze zu den Pflichten zur Abgabe von Erklärungen und zur Fälligkeit von Steuerzahlungen dargestellt.

Mehr

2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money

2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money 2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money Definitionen der verwendeten Begriffe: System Privat Money Software für den Versand (Transfer Send) und

Mehr

im Bundesanzeiger erforderlich.

im Bundesanzeiger erforderlich. Neuregelungen für Kleinstunternehmen! Wie hinterlege ich richtig! Was Kleinstkapitalgesellschaften (vgl. 267a HGB) jetzt bei der Offenlegung Ihres Jahresabschlusses beachten müssen Das am 28. Dezember

Mehr

Jahresabschluss. Was ist ein Jahresabschluss? 188 JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss. Was ist ein Jahresabschluss? 188 JAHRESABSCHLUSS 188 JAHRESABSCHLUSS Jahresabschluss Der Jahresabschluss ist jedem Wirtschaftsausschuss einmal jährlich zusammen mit dem Betriebsrat durch den Unternehmer zu erläutern. Dies regelt 108 BetrVG. Rechtliche

Mehr

(Stempel der Firma) Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung

(Stempel der Firma) Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung (Stempel der Firma) Hinweis: Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung Persönlich Vertraulich An den Vorstand Protektor Lebensversicherungs-AG Wilhelmstraße 43 G 10117 Berlin Meldung

Mehr

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Neuigkeiten bei den IFRS IASB

Mehr

Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) im produzierenden Gewerbe. (Qualitätsmanagementsystem) qsv.de

Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) im produzierenden Gewerbe. (Qualitätsmanagementsystem) qsv.de Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) im produzierenden Gewerbe (Qualitätsmanagementsystem) qsv.de Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) Zwischen der Firma/Name, Strasse Hausnummer, Postleitzahl Ort, Land

Mehr

WEITERBILDUNGSVERTRAG im Rahmen der Weiterbildung Allgemeinpharmazie. VERTRAGSPARTNER Der Vertrag wird zwischen. Apotheker: Apotheke:: Anschrift:

WEITERBILDUNGSVERTRAG im Rahmen der Weiterbildung Allgemeinpharmazie. VERTRAGSPARTNER Der Vertrag wird zwischen. Apotheker: Apotheke:: Anschrift: Landesapothekerkammer Thüringen Thälmannstraße 6 99085 Erfurt WEITERBILDUNGSVERTRAG im Rahmen der Weiterbildung VERTRAGSPARTNER Der Vertrag wird zwischen Apotheker: Apotheke:: Anschrift: im Folgenden Weiterbildungsleiter

Mehr

Aufgaben Was ist zu tun? Erledigt Ja/Nein

Aufgaben Was ist zu tun? Erledigt Ja/Nein Checkliste für Vereine Fit für SEPA (Single Euro Payments Area) Damit Ihr Verein fit für SEPA wird, haben wir für Sie eine Check- und Arbeitsliste entwickelt. Für Fragen steht Ihnen Ihre Volksbank Kur-

Mehr

Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs.

Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs. Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs. 1 HGB) Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von

Mehr

Statuten des Badminton Club Arbon

Statuten des Badminton Club Arbon Statuten des Badminton Club Arbon I. Name, Sitz und Zweck Name, Sitz Artikel 1 Unter dem Namen Badminton Club Arbon, auch BCA oder BC Arbon, besteht mit Sitz in Arbon ein Verein im Sinne von Art. 60 ff.

Mehr

Versicherungsmaklervertrag. zwischen. und Frau Ursula Dreyer. - im Folgenden: Kunde - - im Folgenden: Makler -

Versicherungsmaklervertrag. zwischen. und Frau Ursula Dreyer. - im Folgenden: Kunde - - im Folgenden: Makler - Versicherungsmaklervertrag zwischen und Frau Ursula Dreyer Max-Keith-Str. 66 45136 Essen - im Folgenden: Kunde - - im Folgenden: Makler - Der Kunde beauftragt den Makler, ihm künftig Versicherungsverträge

Mehr

SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen

SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen Neben den bekannten nationalen Lastschrift-/Einzugsermächtigungsverfahren werden von der Oberbank mit dem SEPA Basislastschrift/Direct

Mehr

Monatliche Leistungen: 397,11 EUR / Monat - Finanzbuchführung - Lohnbuchführung

Monatliche Leistungen: 397,11 EUR / Monat - Finanzbuchführung - Lohnbuchführung Ihre Anfrage vom 26.07.2013 10:55 Sehr geehrter Interessent, wir freuen uns über Ihr Interesse an den von uns angebotenen Steuerberaterleistungen. Auf der Grundlage Ihrer Angaben haben wir folgende Leistungen

Mehr

Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zum regulierten Markt einer Wertpapierbörse (Börsenzulassungs-Verordnung - BörsZulV)

Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zum regulierten Markt einer Wertpapierbörse (Börsenzulassungs-Verordnung - BörsZulV) Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zum regulierten Markt einer Wertpapierbörse (BörsenzulassungsVerordnung BörsZulV) BörsZulV Ausfertigungsdatum: 15.04.1987 Vollzitat: "BörsenzulassungsVerordnung

Mehr

Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurt am Main

Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurt am Main Nachtrag vom 30. April 2013 gemäß 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zu den Basisprospekten der Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurt am Main WIDERRUFSRECHT NACH VERÖFFENTLICHUNG EINES NACHTRAGS:

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Hinweis: Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen Archiv gelöscht.

Inhaltsverzeichnis. Hinweis: Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen Archiv gelöscht. 2. Januar 2015 Inhaltsverzeichnis Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 2 Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2013 3 Bekanntmachung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG: 4 Jahresabschluss

Mehr

AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen

AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen 1 AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen 1 Der Aufsichtsrat ist ein Organ der Gesellschaft KERDOS GROUP Aktiengesellschaft (weiter genannt Gesellschaft ), das gemäß den

Mehr

Ihr(e) Gutachten bei der Zeitschrift Natur und Landschaft

Ihr(e) Gutachten bei der Zeitschrift Natur und Landschaft Kurzanleitung für Gutachter: Ihr(e) Gutachten bei der Zeitschrift Natur und Landschaft Stand: Juli 2010 Sehr geehrte Gutachterin, sehr geehrter Gutachter, wir begrüßen Sie herzlich beim Online-Einreichungssystem

Mehr

Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen 1 über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll 2 zu diesem Abkommen

Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen 1 über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll 2 zu diesem Abkommen BGBl. III - Ausgegeben am 9. März 2015 - Nr. 32 1 von 7 (Übersetzung) Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen 1 über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll 2 zu diesem

Mehr

Tipps und Tricks der Offenlegung 16.09.2014

Tipps und Tricks der Offenlegung 16.09.2014 Tipps und Tricks der Offenlegung 16.09.2014 Agenda 1. Aufgaben des Bundesanzeigers 2. Ordnungsgeldverfahrens vs. Ordnungswidrigkeit 3. Einreichungsmöglichkeiten 4. Exkurs: Hinterlegungen 5. Exkurs: Nachträgliche

Mehr

Fragen und Antworten zur GmbH und zu Personengesellschaften

Fragen und Antworten zur GmbH und zu Personengesellschaften Rechtsformenvergleich: Merkblatt Fragen und Antworten zur GmbH und zu Personengesellschaften Inhalt 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 1.1 Fragen und Antworten zu den gesetzlichen 1.2 Fragen

Mehr

Amtsblatt für die Stadt Büren

Amtsblatt für die Stadt Büren Amtsblatt für die Stadt Büren 7. Jahrgang 01.12.2015 Nr. 20 / S. 1 Inhalt 1. Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Büren zum 31. Dezember 2014 2. Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Büren

Mehr

Mandanteninformation. Wandelschuldverschreibungen als interessante Finanzierungsform

Mandanteninformation. Wandelschuldverschreibungen als interessante Finanzierungsform Mandanteninformation Wandelschuldverschreibungen als interessante Finanzierungsform Die Börsenzulassung Ihrer Gesellschaft ermöglicht es Ihnen, Kapital über die Börse zu akquirieren. Neben dem klassischen

Mehr