slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT"

Transkript

1 STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o dôležitých lehotách týkajúcich sa zostavenia, overenia, predloženia a zverejnenia účtovnej. Preferujete, aby všetky vaše drobné ale početné povinnosti boli splnené čo najjednoduchšie? Pozrite si prehľad nižšie. Prehľad sa týka všetkých právnych foriem obchodných spoločností, nezohľadňuje však osobitné požiadavky pre účtovné jednotky ako banky, poisťovne atď., resp. pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS. JAHRESABSCHLÜSSE - PFLICHTEN UND FRISTEN IM ÜBERBLICK In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner möchten wir Sie über wichtige Fristen betreffend die Erstellung, Prüfung, Vorlage und Veröffentlichung des Jahresabschlusses, des s informieren. Bevorzugen Sie es, allen Ihren kleinen aber zahlreichen Pflichten möglichst einfach nachzukommen? Sehen Sie sich den nachfolgenden Überblick an. Dieser Überblick bezieht sich auf alle Rechtsformen von Handelsgesellschaften, berücksichtigt allerdings nicht die Sondererfordernisse für Banken, Versicherungen bzw. Subjekte, die einen IFRS-Abschluss erstellen. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Zostavenie účtovnej závierky Povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku majú všetky účtovné jednotky. Lehota na jej zostavenie je 6 mesiacov po skončení obdobia, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napr. zákon o dani z príjmov, ktorý na zostavenie účtovnej závierky stanovuje trojmesačnú lehotu. V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na zostavenie účtovnej závierky. Od roku 2014 už účtovná závierka nie je prílohou k daňovému priznaniu. Ide o samostatné podanie. EINZELABSCHLUSS Erstellung des Jahresabschlusses Die Pflicht zur Erstellung eines es bezieht sich auf alle Bilanzierungseinheiten. Die Erstellungsfrist beträgt 6 Monate nach Abschluss des Bilanzierungszeitraums, soweit durch Sondervorschriften nicht anders festgelegt. Als Sondervorschrift gilt z.b. das Körperschaftsteuergesetz, das für die Erstellung des Jahresabschlusses eine 3- monatige Frist vorschreibt. Bei Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung verlängert sich auch die Frist für die Erstellung des Jahresabschlusses. Seit 2014 ist der Jahresabschluss nicht länger Anlage der Steuererklärung und ist somit separat einzureichen.

2 STRANA 2/5 JANUÁR 2015 SEITE 2/5 JANUAR 2015 s Overenie účtovnej závierky V prípade, že spoločnosť podlieha povinnosti auditu, je povinná nechať overiť účtovnú závierku audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Schválenie účtovnej závierky Lehota na predloženie účtovnej závierky štatutárnemu orgánu na schválenie je 6 mesiacov po skončení príslušného účtovného obdobia. Uloženie účtovnej závierky Účtovná jednotka je povinná uložiť účtovnú závierku do 6 mesiacov po jej zostavení. Pri ukladaní účtovnej závierky je potrebné zohľadňovať lehoty stanovené zákonom o dani z príjmov. Ak teda nedôjde k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania, je potrebné do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho/účtovného obdobia účtovnú závierku nielen zostaviť, ale aj uložiť. Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierok, a síce prostredníctvom portálu finančnej správy. Daňový úrad účtovnú závierku postúpi správcovi registra. Účtovné jednotky, ktorým daňový poriadok ukladá povinnosť doručovať podania elektronicky (napr. platitelia DPH), sú povinné ukladať účtovnú závierku elektronicky. Uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú. Účtovná závierka sa teda nemusí osobitne ukladať do zbierky listín.uložením už schválenej účtovnej závierky sú zároveň splnené všetky povinnosti. Prüfung des Jahresabschlusses Subjekte mit Wirtschaftsprüfungspflicht sind verpflichtet, ihren Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Feststellung des Jahresabschlusses Die Frist für die Vorlage des Jahresabschlusses der Geschäftsführung zur Feststellung beträgt 6 Monate nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Hinterlegung des Jahresabschlusses Bilanzierungseinheiten sind verpflichtet, den Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach dessen Erstellung zu hinterlegen. Bei der Hinterlegung des Jahresabschlusses sind die im Körperschaftsteuergesetz festgelegten Fristen einzuhalten. Soweit keine Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung erfolgt, ist der Jahresabschluss nicht nur innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums zu erstellen, sondern auch zu hinterlegen. Der Jahresabschluss wird durch das Portal der Finanzverwaltung ins Register der Jahresabschlüsse hinterlegt. Das Finanzamt leitet den Jahresabschluss an den Registerverwalter weiter. Subjekte, die gemäß der Abgabenordnung zur elektronischen Abgabe verpflichtet sind (z.b. für die MWSt registrierte Subjekte), müssen den Jahresabschluss elektronisch übermitteln. Durch Hinterlegung des Abschlusses ins Register der Abschlüsse gilt die Pflicht zur Hinterlegung der Dokumente in die Urkundensammlung als erfüllt. Der Jahresabschluss muss demnach nicht gesondert in die Urkundensammlung hinterlegt werden. Durch Hinterlegung eines bereits festgestellten Abschlusses sind zugleich alle Pflichten erfüllt.

3 STRANA 3/5 JANUÁR 2015 SEITE 3/5 JANUAR 2015 s Ak sa ukladá účtovná závierka, ktorá ešte nebola schválená štatutárnym orgánom, uvedie sa, že sa ukladá neschválená účtovná závierka. Po jej schválení sa dodatočne uloží do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (najneskôr do 5 pracovných dní). Ak po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra dôjde k otvoreniu účtovných kníh, a teda k zmene účtovnej závierky, je potrebné uložiť do registra aj novú, schválenú účtovnú závierku (do 5 pracovných dní od jej schválenia). Zverejnenie účtovnej závierky Zverejnenie účtovnej závierky prebieha uložením do registra účtovných závierok. Za tento úkon zodpovedá správca registra, nie podnikateľský subjekt. SPRÁVA AUDÍTORA Ak má účtovná jednotka povinnosť auditu, ukladá do registra účtovných závierok aj správu audítora. Lehota na uloženie správy audítora je do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak v lehote na uloženie účtovnej závierky do registra nemá účtovná jednotka účtovnú závierku overenú audítorom, uvedie, že ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Pri takomto dodatočnom uložení správy audítora do registra je potrebné uviesť, ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá. Wird ein von der Geschäftsführung noch nicht festgestellter Jahresabschluss hinterlegt, ist zu vermerken, dass ein nicht festgestellter Jahresabschluss hinterlegt wird. Nach der Feststellung wird nachträglich eine Mitteilung über das Feststellungsdatum ins Register der Jahresabschlüsse (spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen) hinterlegt. Falls die Geschäftsbücher nach Hinterlegung eines nicht festgestellten Jahresabschlusses ins Register wieder eröffnet werden, ist auch der neue, festgestellte Abschluss ins Register zu hinterlegen (innerhalb von 5 Tagen nach Feststellung). Veröffentlichung des Jahresabschlusses Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt durch Hinterlegung ins Register der Abschlüsse. Die Verantwortung für diese Handlung obliegt nicht dem Subjekt, sondern dem Registerverwalter. BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS Subjekte mit Wirtschaftsprüfungspflicht hinterlegen auch den Bericht des Wirtschaftsprüfers ins Register der Abschlüsse. Die Frist für die Hinterlegung des Berichts beläuft sich auf 6 Monate ab dem Bilanzstichtag. Verfügt das Subjekt innerhalb der Frist für die Hinterlegung des Abschlusses ins Register über keinen geprüften Jahresabschluss, hat es zu vermerken, dass ein nicht geprüfter Jahresabschluss hinterlegt wird. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers ist nachträglich, spätestens innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums zu hinterlegen. Bei nachträglicher Hinterlegung des Berichts ins Register ist anzugeben, zu welchem Abschluss der Bericht hinterlegt wird.

4 STRANA 4/5 JANUÁR 2015 SEITE 4/5 JANUAR 2015 s VÝROČNÁ SPRÁVA Povinnosť zostaviť výročnú správu má vo všeobecnosti účtovná jednotka, ktorá podlieha povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom. Lehota na zostavenie je do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka má povinnosť nechať overiť audítorom súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Lehota na overenie je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. sa taktiež ukladá elektronicky do registra účtovných závierok, a síce v lehote do jedného roka po skončení účtovného obdobia. Ak sa po uložení výročnej správy do registra mení jej obsah, je účtovná jednotka povinná uložiť do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu. Do registra účtovných závierok sa ukladá aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Zverejnenie prebieha rovnako ako pri individuálnej účtovnej závierke, t.j. uložením do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu finančnej správy. JAHRESBERICHT Die Pflicht zur Erstellung des es obliegt im Allgemeinen den Subjekten mit Wirtschaftsprüfungspflicht. Die Erstellungspflicht beläuft sich auf 6 Monate ab dem Bilanzstichtag. Das Subjekt ist verpflichtet, den Einklang des s mit dem Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Die Frist für die Prüfung beträgt ein Jahr ab Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Auch der ist elektronisch ins Register der Abschlüsse zu hinterlegen und dies innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bilanzierungszeitraums. Ändert sich der Inhalt des s nach dessen Hinterlegung ins Register, hat das Subjekt den neuen ohne unnötigen Verzug ins Register zu hinterlegen. Auch der Nachtrag zum Wirtschaftsprüfungsbericht über den Einklang des s mit dem Jahresabschluss ist ins Register der Abschlüsse zu hinterlegen. Die Veröffentlichung erfolgt ebenso wie bei Einzelabschlüssen, d.h. durch Hinterlegung ins Register der Abschlüsse durch das Portal der Finanzverwaltung. TIP NA ZÁVER: Ak preferujete, aby vaše drobné ale početné administratívne povinnosti ohľadne účtovných závierok k uvedené v prehľade boli splnené čo najjednoduchšie, odporúčame predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania do júna TIPP ZUM SCHLUSS: Wenn Sie es bevorzugen, Ihre kleinen jedoch zahlreichen, in diesem Überblick aufgezählten administrativen Pflichten betreffend die Jahresabschlüsse zum , auf möglichst einfachem Weg zu erfüllen, empfehlen wir, die Abgabefrist für die Steuererklärung bis Juni 2015 verlängern zu lassen.

5 STRANA 5/5 JANUÁR 2015 SEITE 5/5 JANUAR 2015 s V takom prípade si ich reálne môžete splniť jednorazovo podaním už schválenej a overenej účtovnej závierky paralelne s podaním daňového priznania cez portál finančnej správy. UPOZORNENIE NA ZÁVER: V predchádzajúcom vydaní Mailingu (December 2014) sme vás informovali o plánovanej novele Obchodného zákonníka a Zákonníka práce. Novely boli schválené parlamentom, ale prezident SR ich nepodpísal a vrátil NR SR. Novelu Obchodného zákonníka NRSR pri opätovnom prerokovaní prekvapujúco rozdielom jedného hlasu neschválila. O osude týchto noviel rozhodnú zodpovedné rezorty a NR SR až tento rok. In einem solchen Fall könnten Sie Ihre Pflichten einmalig erfüllen durch Abgabe eines bereits festgestellten und geprüften Abschlusses parallel mit der Abgabe der Steuererklärung durch das Portal der Finanzverwaltung. ABSCHLIESSENDER HINWEIS: In der vorigen Ausgabe des Mailings (Dezember 2014) haben wir Sie über die geplante Novelle des Handels- sowie des Arbeitsgesetzbuchs informiert. Die Novellen wurden vom Parlament verabschiedet, der Präsident verweigerte jedoch seine Unterschrift und verwies sie an das Parlament zurück. Die Novelle des Handelsgesetzbuchs wurde bei einer Wiederbesprechung vom Parlament überraschend mit Unterschied von einer Stimme nicht verabschiedet. Über das Schicksal dieser Novellen entscheiden die zuständigen Ressorts sowie das Parlament erst dieses Jahr. Autori/Autoren: Marián Novák Partner Miroslava Zaťková Tax Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fallempfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Die Novellen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 431/2001 GesSlg.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Aktualitäten 2016 / 01

Aktualitäten 2016 / 01 Accounting advisory KPMG in Slovakia Februar 2016 Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des es Die Novelle des Nr.

Mehr

Dňa vyšla v Zbierke zákonov novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, obsahuje nasledovné významné zmeny:

Dňa vyšla v Zbierke zákonov novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, obsahuje nasledovné významné zmeny: NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV, ODVODOV A SPRÁVY DANÍ ÚČINNÉ OD 1.1.2013 Počas celého uplynulého roka 2012 sme Vás prostredníctvom Mailingu BMB Leitner informovali o zmenách a novinkách

Mehr

Nachrichten Register für Jahresabschlüsse

Nachrichten Register für Jahresabschlüsse accounting advisory services KPMG in Slovakia / Dezember 2013 Nachrichten Register für Jahresabschlüsse Im Oktober 2013 hat der Nationalrat der SR eine Novelle des Rechnungslegungsgesetzes verabschiedet.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen

Mehr

Editorial. JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Sehr geehrte Damen und Herren,

Editorial. JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Sehr geehrte Damen und Herren, Newsletter Spezial Jahresende 2011- OFFENLEGUNGSANFORDERUNGEN Editorial JÜRGEN APP Wirtschaftsprüfer Steuerberater Sehr geehrte Damen und Herren, bei den im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlussinformationen

Mehr

Verordnung des Präsidenten des Ministerrates. vom 7. April 2004

Verordnung des Präsidenten des Ministerrates. vom 7. April 2004 Verordnung des Präsidenten des Ministerrates vom 7. April 2004 über die Art der Unterlagen zur Bestätigung der Erfüllung von Voraussetzungen zur Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren, die durch den

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Ausgabe November 2011 / Vydanie november 2011 ww.roedl.com/sk Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Inhalt: Steuern

Mehr

Gesellschafter. Anrede

Gesellschafter. Anrede HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach Telefon +49 (089) 21104-191 Fax +49 (089) 21104-201 Mail monika.gruber@hannover-leasing.de Datum 31.07.2014 Vermögenswerte 5 - Justiz-

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 SEITE 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o zmenách Obchodného zákonníka, ktoré nadobudnú účinnosť

Mehr

Recht aktuell. Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: > Von Mgr. Eva Lumnitzerová

Recht aktuell. Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: > Von Mgr. Eva Lumnitzerová Grundlagen bilden/tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku www.roedl.de/slowakei

Mehr

o Bitte denken Sie auch an entsprechende Information der IT, damit diese sich im Fall von Serverdurchsuchungen richtig verhält.

o Bitte denken Sie auch an entsprechende Information der IT, damit diese sich im Fall von Serverdurchsuchungen richtig verhält. Sonderrundschreiben Durchsuchung und Beschlagnahme Für den Fall einer Durchsuchung durch die Ermittlungsbehörden sollten Sie gut vorbereitet sein. Erfahren Sie hier, was Sie vor und während des Ernstfalls

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 FEBRUÁR 2018 SEITE 1/5 FEBRUAR 2018 Sprísnenie pravidiel pre rozdelenie, Spaltungen und Verschmelzungen PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE, KAPITÁLOVÉ FONDY Vzhľadom na novelu zákona o dani z príjmov a Obchodného

Mehr

Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel

Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel 15 Jahre syscon 21. Oktober 2011 Pyramide Fürth Vortrag Kanzlei Melzl & Prechtel Die E-Bilanz als Chance begreifen Ingrid Prechtel Steuerberaterin Folie 1 1. Einführung A u s g a n g s l a g e Steuerpflichtiger

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 SEITE 1/5 OKTOBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2016 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2013 ZMENY V DANIACH AKTUÁLNE

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2013 ZMENY V DANIACH AKTUÁLNE STRANA 1/5 OKTÓBER 2013 SEITE 1/5 OKTOBER 2013 Zmeny v oblasti dane z príjmov ZMENY V DANIACH AKTUÁLNE V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o očakávaných zmenách v oblastí daní

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 DECEMBER 2014 PLÁNOVANÉ NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO A PRACOVNÉHO PRÁVA OD

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 DECEMBER 2014 PLÁNOVANÉ NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO A PRACOVNÉHO PRÁVA OD STRANA 1/5 DECEMBER 2014 SEITE 1/5 DEZEMBER 2014 Register disqualifizierter Personen PLÁNOVANÉ NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO A PRACOVNÉHO PRÁVA OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JANUÁR 2014 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JANUÁR 2014 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB STRANA 1/6 JANUÁR 2014 SEITE 1/6 JANUAR 2014 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o zmenách v zdaňovaní a odvodoch fyzických osôb

Mehr

ready to use companies Confidenta

ready to use companies Confidenta ready to use companies - 1 - Nächste Schritte Vielen Dank für Ihr Vertrauen, welches Sie der AG entgegengebracht haben. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen den reibungslosen Start erleichtern: Bankverbindung

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

Leitfaden für die SEPA-Umstellung

Leitfaden für die SEPA-Umstellung Leitfaden für die SEPA-Umstellung Gesetzliche Grundlagen Der Zahlungsverkehr in Europa verändert sich. Ab Februar 2014 dürfen Überweisungen und Lastschriften nur noch im neuen SEPA-Format eingereicht werden.

Mehr

Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs.

Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs. Arbeitshilfe für die Veröffentlichung von Unterlagen der Rechnungslegung Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von 267 Abs. 1 HGB) Eingabeformulare für kleine Gesellschaften (im Sinne von

Mehr

zum Vertrag zur Integrierten Versorgung von Patienten mit der Diagnose Osteoporose im Rheinland gemäß 3 Abs. 5 Buchst. e

zum Vertrag zur Integrierten Versorgung von Patienten mit der Diagnose Osteoporose im Rheinland gemäß 3 Abs. 5 Buchst. e Der Prozess der Ausschreibung eines Versicherten aus diesem Vertrag kann von zwei Akteuren vorgenommen werden. Zum einen vom Vertragsarzt zum anderen von der Krankenkasse. In beiden Fällen muss eine Mitteilung

Mehr

Umsatzsteuerliche Registrierung Ungarn

Umsatzsteuerliche Registrierung Ungarn Newsletter Nr. 4 / September 2014 Umsatzsteuerliche Registrierung Ungarn Sehr geehrte Damen und Herren, unser Newsletter Nr. 4 beschäftigt sich mit dem Thema umsatzsteuerliche Registrierung ausländischer

Mehr

1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die

1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Die gesetzliche Definition der Anlageberatung 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte

Mehr

Wenn Sie jünger als 18 sind, benötigen Sie vor dem Zugriff auf die Dienste die Zustimmung Ihrer Eltern.

Wenn Sie jünger als 18 sind, benötigen Sie vor dem Zugriff auf die Dienste die Zustimmung Ihrer Eltern. Nutzungsbedingungen für Endanwender (kostenlose Anwendungen) 1. Begriffsbestimmungen Für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: Anwendung bedeutet jede potenzielle

Mehr

Antrag. auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch. das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs.

Antrag. auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch. das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs. 09/2010 Antrag auf Anerkennung als Sachverständige(r) durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gemäß 3 Abs. 1 DSAVO 1. Angaben zur Person 1.1 Persönliche Daten Titel/akademischer

Mehr

Das Umsatzsteuer-Vergütungsverfahren

Das Umsatzsteuer-Vergütungsverfahren Koblenz, im Juni 2011 Das Umsatzsteuer-Vergütungsverfahren Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund häufig gestellter Fragen sehen wir die Notwendigkeit, in einem Rundschreiben über das Umsatzsteuer-Vergütungsverfahren

Mehr

Datenschutzerklärung zum Online Bewerbungsverfahren für Stellen bei deutschen VOLVO Gesellschaften

Datenschutzerklärung zum Online Bewerbungsverfahren für Stellen bei deutschen VOLVO Gesellschaften 1 Datenschutzerklärung zum Online Bewerbungsverfahren für Stellen bei deutschen VOLVO Gesellschaften Die VOLVO Gruppe ist sich bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig

Mehr

REACH 15 Fragen, die auch Sie betreffen Eine Anleitung für nachgeschaltete Anwender

REACH 15 Fragen, die auch Sie betreffen Eine Anleitung für nachgeschaltete Anwender REACH 15 Fragen, die auch Sie betreffen Eine Anleitung für nachgeschaltete Anwender REACH 15 Fragen, die auch Sie betreffen 1. WAS HAT REACH MIT MIR ZU TUN? Verwenden Sie Chemikalien, Metalle, Kunststoffe

Mehr

1. Basisinformationen 1 zur Hauptversammlung der Österreichischen Post AG

1. Basisinformationen 1 zur Hauptversammlung der Österreichischen Post AG 1. Basisinformationen 1 zur Hauptversammlung der Österreichischen Post AG 1.1. Datum / Zeit / Ort Datum: 22. April 2008 Zeit: Beginn um 10.00 Uhr um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen zwischen 09.00

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

VERBANDSINFORMATION. Infoblatt zur Ausfallgebühr ja oder nein Danke?!

VERBANDSINFORMATION. Infoblatt zur Ausfallgebühr ja oder nein Danke?! VERBANDSINFORMATION Infoblatt zur Ausfallgebühr ja oder nein Danke?! Immer wieder kommt es vor, dass ein Patient nicht zum vereinbarten Termin erscheint. Viele Praxisinhaber stellen sich in diesem Fall

Mehr

Ein Merkblatt Ihrer IHK. Die Steuertermine. Abgabe- und Zahlungstermine

Ein Merkblatt Ihrer IHK. Die Steuertermine. Abgabe- und Zahlungstermine Ein Merkblatt Ihrer IHK Die Steuertermine Abgabe- und Zahlungstermine Nachfolgend werden einige Grundsätze zu den Pflichten zur Abgabe von Erklärungen und zur Fälligkeit von Steuerzahlungen dargestellt.

Mehr

Vorsorgevollmacht für mein Tier

Vorsorgevollmacht für mein Tier Die meisten Menschen regeln ihre Zukunft, indem sie Versicherungen abschließen, Absprachen mit ihren Angehörigen treffen oder sonstige Vorsorgemaßnahmen einleiten. Die Zukunft ihrer Heimtiere überlassen

Mehr

Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung

Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung Wirtschaftsprüfung bei kommunalen Gesellschaften die Verpflichtungen der Geschäftsführung Mag. Andreas Maier Burggasse 14/IV, A-9020 Klagenfurt, Tel.: 05 0536 22871-22879, Fax: 05 0536 22870, e-mail: kvak@ktn.gv.at

Mehr

2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money

2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money 2.3. Bestimmungen für die Abwicklung internationaler Geldüberweisungen mit dem System Privat Money Definitionen der verwendeten Begriffe: System Privat Money Software für den Versand (Transfer Send) und

Mehr

Es bleibt uns - ein herzliches Dankeschön an Sie zu richten - für Ihr langjähriges Vertrauen in die Martin Engineering AG und unsere Produkte.

Es bleibt uns - ein herzliches Dankeschön an Sie zu richten - für Ihr langjähriges Vertrauen in die Martin Engineering AG und unsere Produkte. Martin Engineering AG Gewerbestrasse 1 CH-8606 Nänikon www.martin.ch Telefon +41 44 905 25 25 Telefax +41 44 942 15 15 Hotline +41 44 905 25 55 info@martin.ch ZaWin ZAKWin LOGOWin Dentlink Medikont Sehr

Mehr

1. Anmeldung von Konten für das elektronische Postfach

1. Anmeldung von Konten für das elektronische Postfach 1. Anmeldung von Konten für das elektronische Postfach Für die Registrierung zum Elektronischen Postfach melden Sie sich bitte über die Homepage der Sparkasse Schweinfurt (www.sparkasse-sw.de) mit Ihren

Mehr

Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote

Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (Übernahmeverordnung, UEV) Änderung vom 28. Januar 2013 Von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt am 25. Februar 2013

Mehr

Seite 1 von 7 Aufgaben und Befugnisse der Kassenprüfer der Bundesvereinigung FREIE WÄHLER

Seite 1 von 7 Aufgaben und Befugnisse der Kassenprüfer der Bundesvereinigung FREIE WÄHLER Aufgaben und Befugnisse der Kassenprüfer der Bundesvereinigung FREIE WÄHLER 1. Allgemeines Die Wahl der Kassenprüfer ist eine satzungsgemäße Verpflichtung der Vereine, sie sind Organe der Mitgliederversammlung.

Mehr

Codex Newsletter. Allgemeines. Programm-Neuerungen: Codex Newsletter. auf unserer Homepage. GAEB-Projekte mit mehreren Stamm-Leistungen:

Codex Newsletter. Allgemeines. Programm-Neuerungen: Codex Newsletter. auf unserer Homepage. GAEB-Projekte mit mehreren Stamm-Leistungen: Newsletter August 12 Seite 1 Allgemeines Newsletter Mit diesem Newsletter informieren wir Sie immer mal wieder per Mail über Neuerungen in unseren Programmen. Zusätzlich erhalten Sie nützliche Tipps und

Mehr

Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses ausländischer Gesellschaften

Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses ausländischer Gesellschaften Departement Mikroökonomische Informationen Dienst Bilanzzentrale de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel Ruf 02 221 30 01 - Fax 02 221 32 66 E-Mail: bilanzzentrale@nbb.be - Website: www.nbb.be MwSt BE 0203.201.340

Mehr

Website-Mietvertrag. zwischen der. und der

Website-Mietvertrag. zwischen der. und der Website-Mietvertrag zwischen der Firma SCHOWEB-Design Andrea Bablitschky Kirchenweg 1 91738 Pfofeld Tel: 0 98 34 / 9 68 24 Fax: 0 98 34 / 9 68 25 Email: info@schoweb.de http://www.schoweb.de nachfolgend

Mehr

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Leistungsmitteilung zur Einkommenssteuererklärung nach 22 Nr. 5 Satz 7 EStG

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Leistungsmitteilung zur Einkommenssteuererklärung nach 22 Nr. 5 Satz 7 EStG Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Leistungsmitteilung zur Einkommenssteuererklärung nach 22 Nr. 5 Satz 7 EStG Inhalt: 1. Warum versendet die DRV KBS eine Leistungsmitteilung nach 22 Nr. 5

Mehr

SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen

SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen SEPA Lastschrift (Basis- bzw. Firmenlastschrift) aus Sicht des Zahlungspflichtigen Neben den bekannten nationalen Lastschrift-/Einzugsermächtigungsverfahren werden von der Oberbank mit dem SEPA Basislastschrift/Direct

Mehr

ELStAM-Rückmeldung: Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung

ELStAM-Rückmeldung: Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung ELStAM-Rückmeldung: Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung Der tägliche Umgang mit Rückmeldedaten durch die zuständigen Finanzbehörden seit Beginn der Einführung von ELStAM hat gezeigt, dass es immer wieder

Mehr

AUFTRAG ZUR GRÜNDUNG EINER LIMITED MIT INHABERZERTIFIKATEN

AUFTRAG ZUR GRÜNDUNG EINER LIMITED MIT INHABERZERTIFIKATEN AUFTRAG ZUR GRÜNDUNG EINER LIMITED MIT INHABERZERTIFIKATEN Auftraggeber: Gewünschter Firmenname Aktienkapital Anzahl Zertifikate Wert pro Zertifikat Tragen Sie nachfolgend die Direktoren der Gesellschaft

Mehr

(Stempel der Firma) Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung

(Stempel der Firma) Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung (Stempel der Firma) Hinweis: Späteste Abgabe am 31. August des Jahres der Beitragserhebung Persönlich Vertraulich An den Vorstand Protektor Lebensversicherungs-AG Wilhelmstraße 43 G 10117 Berlin Meldung

Mehr

Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts

Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts Die wesentlichen Änderungen des Prospektrechts zum 01.07.2012 BaFin-Workshop 04. und 05.06.2012 Dr. Kerstin Henningsen und Dr. Marcus Assion Überblick Änderung von Schwellenwerten Neuregelungen zum qualifizierten

Mehr

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG)

Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG) Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse (gemäß 18 KWG) Nach 18 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) sind Kreditinstitute verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer

Mehr

mit Ablauf des 02.11.2011 endete die Abstimmungsfrist des am 05.10.2011 eingeleiteten Umlaufverfahrens.

mit Ablauf des 02.11.2011 endete die Abstimmungsfrist des am 05.10.2011 eingeleiteten Umlaufverfahrens. Bonner Str. 323 50968 Köln An alle Anleger und Anlegerinnen der Köln, den 08. November 2011 Ihre Beteiligung an der (DDF II) Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger mit Ablauf des 02.11.2011 endete

Mehr

Bilanzen auf der Datenautobahn

Bilanzen auf der Datenautobahn Bilanzen auf der Datenautobahn Elektronik statt Blätterwald HLB Ratgeber II/2012 Elektronik statt Papier Unternehmer sind ab dem kommenden Wirtschaftsjahr verpflichtet, ihre Bilanzen der Finanzverwaltung

Mehr

Checkliste für Vereine Voraussetzungen Erledigt Datum

Checkliste für Vereine Voraussetzungen Erledigt Datum Sparkasse Wittenberg Checkliste für Vereine Voraussetzungen Erledigt Datum 1. Beantragen einer Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger- ID) bzw. bei der Deutschen Bundesbank Jeder Lastschrifteinreicher

Mehr

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die Gesellschaft) Einladung ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung zu der am 20. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Säulenhalle der Wiener Börse Wallnerstraße 8, 1010 Wien stattfindenden 6. ordentlichen

Mehr

Vertrag über die Registrierung von Domainnamen

Vertrag über die Registrierung von Domainnamen Vertrag über die Registrierung von Domainnamen zwischen Bradler & Krantz GmbH & Co. KG Kurt-Schumacher-Platz 10 44787 Bochum - nachfolgend Provider genannt - und (Firmen-) Name: Ansprechpartner: Strasse:

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Hinweis: Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen Archiv gelöscht.

Inhaltsverzeichnis. Hinweis: Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen Archiv gelöscht. 2. Januar 2015 Inhaltsverzeichnis Bekanntmachung über Wegerechtsverfahren 2 Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2013 3 Bekanntmachung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG: 4 Jahresabschluss

Mehr

AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen

AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen 1 AUFSICHTSRATSORDNUNG KERDOS GROUP S.A. I. Kapitel Allgemeine Bestimmungen 1 Der Aufsichtsrat ist ein Organ der Gesellschaft KERDOS GROUP Aktiengesellschaft (weiter genannt Gesellschaft ), das gemäß den

Mehr

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. André Müller IT Dienstleister

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. André Müller IT Dienstleister ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN André Müller IT Dienstleister 1. Allgemeines: Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der André Müller IT Dienstleistungen,

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung für Gewissen Erleichtern

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung für Gewissen Erleichtern Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung für Gewissen Erleichtern Allgemeine Geschäftsbedingungen 1 Geltungsbereich Für die Nutzung dieser Plattform gelten im Verhältnis zwischen dem Nutzer

Mehr

VR-NetWorld Software - Umstellung Dauerlastschriften

VR-NetWorld Software - Umstellung Dauerlastschriften > SEPA-Umstellung VR-NetWorld Software - Umstellung Dauerlastschriften Sie haben bereits mit der VR-NetWorld-Software Ihre Dauerlastschriften erstellt und verwaltet, und möchten diese nun in das SEPA-Lastschriften-Verfahren

Mehr

Hinweisblatt zur elektronischen Signatur des WP-Prüfungsvermerks. im Antragsjahr 2015

Hinweisblatt zur elektronischen Signatur des WP-Prüfungsvermerks. im Antragsjahr 2015 Hinweisblatt zur elektronischen Signatur des im Antragsjahr 2015 2 Bitte lesen Sie dieses Hinweisblatt aufmerksam und bis zum Ende durch! 1. Grundsätzliches Während in den Vorjahren die Stellung eines

Mehr

Offenlegung von Jahresabschlüssen

Offenlegung von Jahresabschlüssen Offenlegung von Jahresabschlüssen Ihr Ansprechpartner: Ass. Robert Neuhaus Telefon: 02 03-28 21-346 Allgemeines Seit 1986 müssen Kapitalgesellschaften in Deutschland ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen.

Mehr

Elektronische Unterstützung der Antragsstellung in Erasmus+ www.eu.daad.de/datenbanken

Elektronische Unterstützung der Antragsstellung in Erasmus+ www.eu.daad.de/datenbanken Elektronische Unterstützung der Antragsstellung in Erasmus+ www.eu.daad.de/datenbanken 1 Schritte zum Mobilitätsantrag Beantragung der ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) Registrierung

Mehr

DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013)

DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013) DAS NEUE GESETZ ÜBER FACTORING ( Amtsblatt der RS, Nr.62/2013) I Einleitung Das Parlament der Republik Serbien hat das Gesetz über Factoring verabschiedet, welches am 24. Juli 2013 in Kraft getreten ist.

Mehr

Information des Bundesministeriums für Finanzen zur elektronischen Bilanzeinreichung ( E-Bilanz )

Information des Bundesministeriums für Finanzen zur elektronischen Bilanzeinreichung ( E-Bilanz ) Information des Bundesministeriums für Finanzen zur elektronischen Bilanzeinreichung ( E-Bilanz ) Wien, im September 2006 Rechtsgrundlage Elektronische Steuererklärungen betreffend die Ertragsteuern 2-42

Mehr

Teilnahmebedingungen VAPIANO PEOPLE

Teilnahmebedingungen VAPIANO PEOPLE Teilnahmebedingungen VAPIANO PEOPLE 1. Teilnahme am VAPIANO PEOPLE Programm Die Vapiano International Marketing GmbH mit Sitz in der Kurt-Schumacher-Str. 22 in 53113 Bonn betreibt das VAPIANO PEOPLE Programm.

Mehr

JAHRESABSCHLUSS LOHN 2017

JAHRESABSCHLUSS LOHN 2017 Seite 1 JAHRESABSCHLUSS LOHN 2017 (Stand Januar 2018) INHALT Einleitung... 2 Vor der Dezember-Abrechnung... 2 Lohnsteuerjahresausgleich durchführen... 2 Nach der Dezember-Abrechnung (mit Checkliste)...

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

Presse- mitteilung E N D S P U R T F Ü R D I E O F F E N L E G U N G

Presse- mitteilung E N D S P U R T F Ü R D I E O F F E N L E G U N G Pressestelle Presse- mitteilung HAUSANSCHRIFT POSTANSCHRIFT ANSPRECHPARTNER Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn 53094 Bonn stellvertretende Pressesprecherin Heide Schulz TEL +49 228 99 410-4444 FAX +49 228

Mehr

Bürgerenergie Bohlsen eg

Bürgerenergie Bohlsen eg Bürgerenergie Bohlsen eg Gründung einer Nahwärmegenossenschaft Kirsten Tienz Bachelor of Arts (BA) Referentin Marketing Verbundkoordination Gründungsberatung Bohlsen, 11. Juni 2015 Agenda 1 Der Genossenschaftsverband

Mehr

e) Umsatzsteuer Neben der Pflicht zur Zahlung von Umsatzsteuer hat ein Unternehmer die Pflicht zur Einreichung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

e) Umsatzsteuer Neben der Pflicht zur Zahlung von Umsatzsteuer hat ein Unternehmer die Pflicht zur Einreichung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Die Steuertermine Abgabe- und Zahlungstermine Nachfolgend werden einige Grundsätze zu den Pflichten zur Abgabe von Erklärungen und zur Fälligkeit von Steuerzahlungen dargestellt. Außerdem werden die Steuertermine

Mehr

Merkblatt Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, um sich unnötige Rückfragen zu ersparen.

Merkblatt Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, um sich unnötige Rückfragen zu ersparen. Hochschule Emden/Leer Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit / Studiengang Soziale Arbeit -Prüfungsamt- Merkblatt zur Bachelor-Arbeit und zum Kolloquium Sommersemester 2015 Termine Antrag auf Zulassung

Mehr

Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007

Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007 Anmeldemodalitäten und Voraussetzungen zur Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level nach Syllabus 2007 Voraussetzungen Um die Prüfung zum ISTQB Certified Tester, Advanced Level, ablegen zu dürfen,

Mehr

M U S T E R. eines Gesellschaftsvertrages für die Errichtung einer. Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform. der GmbH & Co. KG.

M U S T E R. eines Gesellschaftsvertrages für die Errichtung einer. Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform. der GmbH & Co. KG. M U S T E R eines Gesellschaftsvertrages für die Errichtung einer Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG 1 Firma und Sitz (1) Die Firma der Gesellschaft lautet: mbh & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Mehr

PRAXISSTELLENANZEIGE gemäß 5 Praktikumsordnung des berufsbegleitenden Diplomstudiengangs Soziale Arbeit

PRAXISSTELLENANZEIGE gemäß 5 Praktikumsordnung des berufsbegleitenden Diplomstudiengangs Soziale Arbeit An den Fachbereich Sozialwesen der HTWK Leipzig Praktikantenamt Postfach 301166 04251 Leipzig PRAXISSTELLENANZEIGE gemäß 5 Praktikumsordnung des berufsbegleitenden Diplomstudiengangs Soziale Arbeit Angaben

Mehr

die Deutsche Zentrale für Tourismus e.v. (DZT) beabsichtigt, die unter Punkt 1.3 bezeichneten Leistungen zu vergeben.

die Deutsche Zentrale für Tourismus e.v. (DZT) beabsichtigt, die unter Punkt 1.3 bezeichneten Leistungen zu vergeben. Teilnehmer des Öffentlichen Teilnahmewettbewerbs Frankfurt/Main, den 07.07.2015 Anschreiben zum Öffentlichen Teilnahmewettbewerb (zum Verbleib beim Teilnehmer bestimmt) Freihändige Vergabe mit Öffentlichem

Mehr

Antrag auf Erteilung einer

Antrag auf Erteilung einer Antrag auf Erteilung einer Kreis Euskirchen Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr Der Landrat Abt. 36 Straßenverkehr Gemeinschaftslizenz (Art. 4 VO (EG) 1072 / 2009) Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen

Mehr

Die 7 häufigsten Fragen zur Eigenverbrauchsregelung

Die 7 häufigsten Fragen zur Eigenverbrauchsregelung Datum 24. März 2014 Version 1.0 Die 7 häufigsten Fragen zur Eigenverbrauchsregelung 1. Was ist die Eigenverbrauchsregelung? 2 2. Was bedeutet die Eigenverbrauchsregelung für die Vergütung bzw. den Verkauf

Mehr

Mitteilung Änderung der Registerdaten

Mitteilung Änderung der Registerdaten IHK Heilbronn-Franken Finanzvermittler Ferdinand-Braun-Str. 20 74074 Heilbronn Mitteilung Änderung der Registerdaten Dieses Formular nur verwenden, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese

Mehr

econsult WebAkte 1 Inhalt

econsult WebAkte 1 Inhalt econsult WebAkte 1 Inhalt 2 Allgemein... 2 3 Einstellungen... 3 4 Anlegen der econsult Akte... 4 5 WebAkte Mandant... 5 5.1 Berechtigung... 5 5.2 Mitteilung senden... 6 5.2.1 Dokumente... 6 5.2.2 econsult

Mehr

Dienstleistungsvertrag

Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag zwischen.. Compnet GmbH Compnet Webhosting Niederhaslistrasse 8 8157 Dielsdorf (nachfolgend Gesellschaft) und der unter Vertragspartner/Antragsteller aufgeführten Person/Firma/Organisation

Mehr

Statut. der LBBW Rheinland-Pfalz Bank. als unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. der. Landesbank Baden-Württemberg

Statut. der LBBW Rheinland-Pfalz Bank. als unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts. der. Landesbank Baden-Württemberg Statut der LBBW Rheinland-Pfalz Bank der Landesbank Baden-Württemberg Fassung: 12. Mai 2015 Seite 2 Statut der LBBW Rheinland-Pfalz Bank Aufgrund von 3 in Verbindung mit 8 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes über

Mehr

SBB Schulung für digitale Fahrplanabfrage und Ticketkäufe.

SBB Schulung für digitale Fahrplanabfrage und Ticketkäufe. SBB Schulung für digitale Fahrplanabfrage und Ticketkäufe. Vielen Dank, dass Sie sich für die SBB Schulung für die digitale Fahrplanabfrage und Ticketkäufe angemeldet haben. Das vorliegende Dokument erklärt

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

F A Q HÄUFIGE ELSTER- FEHLER BEI PLAUSIBILITÄTS- PRÜFUNGEN. Gewerbesteuer 2013

F A Q HÄUFIGE ELSTER- FEHLER BEI PLAUSIBILITÄTS- PRÜFUNGEN. Gewerbesteuer 2013 F A Q HÄUFIGE ELSTER- FEHLER BEI PLAUSIBILITÄTS- PRÜFUNGEN Gewerbesteuer 2013 Stand: März 2014 Inhaltsübersicht 1 Allgemeine Informationen zur ELSTER-Übertragung von Gewerbesteuererklärungen... 3 1.1 Allgemeines

Mehr

Notar Dr. Albert Block

Notar Dr. Albert Block Notar Dr. Albert Block Referat: Handels- und Gesellschaftsrecht (Dipl.Rpfl. Frau Schwabe) www.notar-block.de Amtsniederlegung eines Geschäftsführers einer GmbH I. Grundlagen Begriff: Amtsniederlegung Unter

Mehr

Die Gesellschaftsformen

Die Gesellschaftsformen Jede Firma - auch eure Schülerfirma - muss sich an bestimmte Spielregeln halten. Dazu gehört auch, dass eine bestimmte Rechtsform für das Unternehmen gewählt wird. Für eure Schülerfirma könnt ihr zwischen

Mehr

DEN DU VON DEINER MENTORIN ODER DEINEM MENTOR BEKOMMEN HAST

DEN DU VON DEINER MENTORIN ODER DEINEM MENTOR BEKOMMEN HAST Vorweg nochmals zur Information - es gibt 2 Bereiche Portal und BackOffice Nachdem Datensicherheit unserer Mitglieder unser oberstes Gebot ist, haben wir diese beiden Bereiche getrennt - im Portal surfen

Mehr

2015 conject all rights reserved

2015 conject all rights reserved 2015 conject all rights reserved Inhaltsverzeichnis 1 Zugang zu Ausschreibungen...3 1.1 Erstmaliger Zugang... 3 1.2 Erneuter Zugriff auf Ihre Ausschreibungen... 5 2 Zugriff auf Ausschreibungsunterlagen...5

Mehr

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) Sechstes Kapitel Haftpflichtversicherung I. Allgemeine Vorschriften 149. Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, dem Versicherungsnehmer die

Mehr

Fragebogen Psychiatrische/Psychosomatische Erkrankungen

Fragebogen Psychiatrische/Psychosomatische Erkrankungen Fragebogen Psychiatrische/Psychosomatische Erkrankungen Antragsnummer: Antragsteller: zu versichernde Person: 1. Unter welchen Beschwerden/Symptomen haben Sie gelitten bzw. leiden Sie noch? (z.b. Herzjagen,

Mehr

MATERIALREGLEMENT. Akademische Fluggruppe Zürich INHALTSVERZEICHNIS I. ORGANISATION II. FLUG- UND HILFSMATERIAL

MATERIALREGLEMENT. Akademische Fluggruppe Zürich INHALTSVERZEICHNIS I. ORGANISATION II. FLUG- UND HILFSMATERIAL Akademische Fluggruppe Zürich MATERIALREGLEMENT INHALTSVERZEICHNIS I. ORGANISATION II. FLUG- UND HILFSMATERIAL II.1 Unterhalt II.2 Mängel, Schäden und deren Behebung III. FAHRZEUGE III.1 Unterhalt III.2

Mehr

Offenlegung der Jahresrechnung (Art. 1122 ff. PGR) und Prüfung gemäss Art. 1130 PGR

Offenlegung der Jahresrechnung (Art. 1122 ff. PGR) und Prüfung gemäss Art. 1130 PGR 1/6 A M T FÜ R JU STIZ FÜ R STEN TU M LIEC H TEN STEIN H A N D ELS R EG ISTER Merkblattnummer AJU/ h70.014.06 Merkblattdatum 04/2014 Direktkontakt info.hr.aju@llv.li Offenlegung der Jahresrechnung (Art.

Mehr

Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss

Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss EBK-RS 05/4 Aufsichtsreporting Seite 1 Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission: Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss (Aufsichtsreporting) vom 24. November 2005 Inhaltsverzeichnis I.

Mehr