How to recover value added tax on goods bought in Sweden

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "How to recover value added tax on goods bought in Sweden"

Transkript

1 Information for visitors from countries outside the EU How to recover value added tax on goods bought in Sweden Swedish English French Polish Spanish German Russian Chinese Japanese

2 Swedish Om du besöker Sverige och bor i ett land utanför EU (s.k. tredje land) kan du få tillbaka moms på varor du köpt i Sverige. Du måste själv ta med dig varorna ut ur EU. Särskilda bestämmelser gäller om du är besökare från Norge eller Åland, se nedan. Du betalar alltid moms vid inköpet. När du lämnat Sverige får du tillbaka momsen antingen av en s.k. intygsgivare eller av den affär där varan köptes. Du får alltså inte tillbaka momsen på varan hos skattemyndigheten eller tullen. Du måste kunna styrka med pass eller motsvarande legitimationshandling att du är bosatt i tredje land. Är du svensk medborgare anses du vara bosatt i tredje land om du kan visa att du kommer att vistas där under minst 12 månader. Detta kan du visa t.ex. genom intyg om uppehållstillstånd i det landet eller genom anställningskontrakt. Besökare från utomnordiskt tredje land Är du bosatt i ett land utanför EU men inte i Norge eller på Åland gäller följande regler för att du ska få tillbaka momsen: att priset på varan är lägst 200 kr inkl. moms att varan förts ut ur EU och att detta skett före utgången av tredje månaden efter den månad varan köptes. Exempel: Om varan köptes den 14 januari gäller den 30 april som sista datum. Så betalas momsen tillbaka Du kan återfå momsen genom att göra inköpet i en affär som är ansluten till en godkänd intygsgivare. Sådana affärer har vanligtvis en skylt TAX FREE shopping. Intygsgivaren kontrollerar i samband med utresan ur EU att den inköpta varan förs ut och återbetalar momsen med avdrag för sin provision. Du kan också få tillbaka momsen i efterhand av den affär där du köpt varan, om affären går med på det. Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer 2

3 Swedish att tillämpa systemet. Därför bör du i förväg komma överens med affären om du vill tillämpa detta system för återbetalning. I så fall visar du upp varan vid det tullkontor där du för ut varan ur EU. Tullkontoret ska då stämpla fakturan eller en jämförbar handling. Denna handling ska du sedan skicka till affären där du köpte varan. Om du avser att lämna EU via Norge, bör du notera att gränsstationerna vid Sveriges gräns mot Norge inte alltid är bemannade. Du kan också ge affären i uppdrag att skicka varan till en adress utanför EU. Det blir då, oavsett varans pris, vanlig export och affären tar inte ut någon moms. Besökare från Norge eller Åland Är du bosatt i Norge eller på Åland gäller följande regler för att du ska få tillbaka momsen: att priset på varan är lägst kr exkl. moms att varan förts till Norge eller Åland inom 14 dagar efter inköpet och moms betalats där. Beloppsgränsen kr exkl. moms får tillämpas också på en grupp av varor som normalt utgör en enhet, t.ex. en servis. Så betalas momsen tillbaka Du kan få tillbaka momsen i efterhand av den affär där du köpt varan, om affären går med på det. Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer att tillämpa systemet. Därför bör du i förväg komma överens med affären om du vill tillämpa detta system för återbetalning. I så fall betalar du momsen för varan i ditt hemland. En handling som visar att du betalat momsen i ditt hemland ska du sedan skicka till affären där du köpte varan. Du kan också ge affären i uppdrag att skicka varan till en adress i Norge eller på Åland. Det blir då, oavsett varans pris, vanlig export och affären tar inte ut någon moms. 3

4 English If you are visiting Sweden and reside in a countr y outside of the EU (a third country), you can recover the VAT on the goods you purchased in Sweden. You must however take the goods with you out of the EU. Special rules apply if you are visiting from Norway or the Åland Islands. See below. You always pay VAT when you make a purchase. When leaving Sweden, you can get your VAT refunded either by a certification agent or the retail outlet where you purchased the goods. This means that you do not get your VAT refunded at the Swedish Tax Authority or Customs. You must have a passport or equivalent identification that shows that you reside in a third country. If you are a Swedish citizen, you will only be considered a resident of a third country if you can prove that you will reside there for at least 12 months. You can prove your residence by showing documentation such as a residence permit for the country in question or an employment contract for the same country. Visitors from non-nordic third countries If you reside in a country outside of the EU, though not in Norway or on the Åland Islands, the following rules apply for VAT refunds: the price of the article is at least SEK 200 including VAT the article is taken out outside the EU this is done before the end of the third month after the month the article was purchased. For example: If the article was purchased on January 14 th, the deadline will be April 30 th. Getting your VAT refund You can get a VAT refund by making your purchase in a retail outlet affiliated with an authorized certification agent. Such retail outlets usually display a TAX FREE shopping sign. When you leave the EU the certification agent will check that the purchased article is being taken out of the EU, and the agent will then refund your VAT less a processing fee. You can also get a VAT refund afterwards from the retail outlet where you purchased the goods, so long as the retail outlet agrees to do so. Swedish retail outlets are not obliged by law to make 4

5 English such direct refunds. Please make sure that you and the retail outlet agree beforehand, if you want to get a refund directly from the retail outlet. In such cases, you will declare the goods at Customs when you take them out of the EU. Customs will then stamp your invoice or equivalent document. You will then send that document to the retail outlet where you purchased the goods. If you intend to leave the EU via Norway, please be aware that the border-crossings stations are not always manned. You can also request that the retail outlet send the goods to an address outside of the EU. Thus, regardless of the price of the goods, the goods are classed as export items and will consequently not be subject to VAT. Visitors from Norway or the Åland Islands If you reside in Norway or on the Åland Islands, the following rules apply for VAT refunds: the price of the article is at least SEK 1,000 excluding VAT the article is taken to Norway or the Åland Islands within 14 days of the date of purchase and VAT was paid with the purchase. The minimum of SEK 1,000 excluding VAT may also be applied to a set of goods such as silverware or china. Getting your VAT refund You can also get a VAT refund afterwards from the retail outlet where you purchased the goods, so long as the retail outlet agrees to do so. Swedish retail outlets are not obliged by law to make such refunds. Please make sure that you and the retail outlet agree beforehand, if you want to get a refund directly from the retail outlet. In such cases, you will first pay VAT in your resident country. A document showing that you paid VAT in your resident country should then be sent to the retail outlet where you purchased the goods. You can also request that the retail outlet send the goods to an address in Norway or on the Åland Islands. Thus, regardless of the price, the goods are classed as export items and will consequently not be subject to VAT. 5

6 French Vous êtes de passage en Suède et vous résidez dans un pays tiers. Vous pouvez bénéficier de la détaxe des marchandises achetées en Suède. Vous devez vous-même emporter les marchandises avec vous lors de votre sortie de l Union européenne. Des dispositions particulières sont applicables si vous résidez en Norvège ou sur les îles d Åland, voir ci-dessous. Vous devez toujours vous acquitter de la TVA lors de l achat. Après votre sortie de Suède, vous pouvez vous faire rembourser la TVA auprès du magasin où vous avez acheté la marchandise ou auprès d un organisme certificateur, habilité à vous donner le timbre (certificat) d exportation. Ce ne sont donc ni le fisc ni la douane qui s occupent de ce type de formalités. Vous devez justifier de votre résidence dans un pays tiers à l aide de votre passeport ou d un document équivalent. On considère qu un ressortissant suédois réside dans un pays tiers s il peut prouver qu il va y séjourner pendant au moins 12 mois, par exemple s il est muni d un permis de séjour dans le pays concerné ou d un contrat d embauche. Vous êtes de passage et vous résidez dans un pays tiers autre que la Norvège ou les îles d Åland Si vous résidez dans un pays autre que la Nor vège ou les îles d Åland, vous pouvez vous faire rembourser la TVA sur les marchandises: dont le prix est égal ou supérieur à 200 SEK TVA incluse que vous emportez avec vous lors de votre sortie de l Union européenne, et si vous effectuez la démarche avant la fin du troisième mois suivant l achat. Exemple: Pour une marchandise achetée le 14 janvier, la date limite est le 30 avril. 6

7 French Procédure de remboursement Une autre possibilité, pour qui souhaite bénéficier de la détaxe, est d effectuer ses achats dans un magasin affilié à un organisme certificateur, habilité à vous donner le timbre (certificat) d exportation. De tels magasins ont généralement une pancarte indiquant «TAX FREE shopping». L organisme certificateur contrôle lors de votre sortie de l Union européenne que vous emportez la marchandise avec vous, et vous reverse une partie de la TVA que vous avez acquittée en prélevant sa commission. Pour vous faire rembourser la TVA après votre sortie de l Union européenne, vous pouvez également vous adresser au magasin où vous avez acheté la marchandise, s il y consent. Les magasins suédois ne sont pas dans l obligation d appliquer ce système. Si vous souhaitez recourir à ce moyen, il est important d en avoir convenu d avance avec le magasin. Dans ce cas, vous devez présenter la marchandise au bureau de douane par lequel vous quittez l Union européenne. Le bureau de douane doit alors apposer un tampon sur la facture ou tout autre document comparable. Pour que le magasin où vous avez effectué l achat vous reverse ensuite la TVA, vous devrez lui retourner ce document. Si vous avez l intention de quitter l Union européenne par la Norvège, notez que les postesfrontières situés à la frontière de la Suède et de la Norvège ne sont pas toujours gardés. Vous pouvez également charger le magasin de vous expédier la marchandise à une adresse dans un pays tiers. Dans un tel cas, et quel que soit le prix de la marchandise, il s agit alors d une exportation ordinaire et la magasin ne vous fait pas payer la TVA. 7

8 Polish 8

9 Polish 9

10 Spanish Si visita Suecia y reside en un país extracomunitario (un tercer país ), puede tener derecho a que se le restituya el IVA de los productos que haya adquirido en Suecia. Para ello, deberá encargarse personalmente de sacar los productos de la Unión Europea. Existe una normativa especial al respecto para los visitantes de Noruega y de Åland (ver más abajo). En sus compras debe siempre abonar el IVA. Después de abandonar Suecia, la entidad certificadora o el comercio donde haya comprado el producto, le devolverá su importe. El IVA no se lo restituirá ni la Agencia Tributaria ni la Autoridad Aduanera del país. Deberá acreditar que es residente en un tercer país mediante pasaporte o documento identificativo similar. En caso de ser ciudadano sueco, se le considerará residente en un tercer país si puede demostrar que permanecerá en él un mínimo de 12 meses (mediante presentación de un permiso de residencia, contrato laboral, etc.) Visitantes extracomunitarios no nórdicos Si reside en un país extracomunitario que no sea Noruega ni Åland, se aplicarán las siguientes reglas para la devolución del IVA: el precio del producto supera las 200 SEK, incluido el IVA el producto ha sido sacado de la Unión Europea ello deberá producirse antes de finalizar el tercer mes posterior al mes de compra del producto. Ejemplo: Si adquirió el producto el 14 de enero, la fecha límite será el 30 de abril. 10

11 Spanish Método de devolución del IVA Para que le devuelvan el IVA, es necesario que realice la compra en un comercio autorizado por una entidad certificadora. Dichos establecimientos exhiben normalmente el distintivo TAX FREE shopping. En el momento de abandonar Suecia, la entidad certificadora comprobará que haya sacado el producto del país y se encargará de devolverle el IVA, tras la correspondiente deducción de su comisión. Si accede a ello, el comercio donde adquirió el producto también puede devolverle el IVA. Los comercios suecos no están obligados por ley a aplicar este sistema. Así pues, es necesario que se ponga de acuerdo con el establecimiento en caso de que desee aplicar este sistema de devolución. Para ello, deberá mostrar el producto en la oficina aduanera donde saque el producto de la Unión Europea. La oficina aduanera le sellará la factura o un documento equiparable. Posteriormente, deberá enviar este documento al comercio donde adquirió el producto. Si tiene la intención de salir de la Unión Europea por Noruega, recuerde que las estaciones fronterizas de Suecia con este país no siempre tienen personal disponible. Otra opción es encargar al establecimiento de compra que le envíe el producto a una dirección de un tercer país. La mercancía adquirida pasará a ser, independientemente de su precio, producto de exportación, y, consiguientemente, no será gravada con IVA. 11

12 German Wenn Sie sich in Schweden aufhalten und in einem Land außerhalb der EU wohnhaft sind (einem sogenannten Drittland), haben Sie die Möglichkeit, die entrichtete Mehrwertsteuer von in Schweden erworbenen Waren zurückzuerhalten. Die Waren müssen vom Käufer selbst aus dem Gebiet der EU ausgeführt werden. Für Reisende aus Norwegen oder Åland gelten besondere Regelungen (siehe unten). Beim Kauf wird stets die Mehrwertsteuer entrichtet. Wenn Sie Schweden verlassen, erhalten Sie die Mehrwertsteuer zurück entweder von einem sogenannten intygsgivare, dem Aussteller einer Bescheinigung, oder von dem Geschäft, in dem die Ware erworben wurde. Weder Finanzamt noch Zoll können die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Bei Rückerstattung müssen Sie mit Ihrem Pass oder anderen Papieren belegen können, dass Sie außerhalb der EU wohnhaft sind. Als wohnhaft in einem Drittland wird angesehen, wer bewiesenermaßen mindestens 12 Monate in jenem Land zugebracht hat oder zubringen wird. Als Beleg dienen z.b. Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsvertrag. Besucher aus Drittländern, die nicht zu Skandinavien gehören Besucher, die in anderen Drittländern als Norwegen oder Åland wohnhaft sind, erhalten die Mehrwertsteuer zurück: wenn der Preis der Ware mindestens 200 SEK inklusive Mehrwertsteuer beträgt und wenn die Ware aus der EU ausgeführt worden ist und wenn dies vor Ablauf einer dreimonatigen Frist nach dem Kauf der Ware geschieht. Beispiel: Wird die Ware am 14. Januar gekauft, gilt der 30. April als letztes Datum. 12

13 German So erhalten Sie die Mehrwertsteuer zurück Eine Art, die Mehrwertsteuer zurückerstattet zu bekommen, besteht darin, den Kauf in einem Geschäft zu tätigen, das dem Ring der staatlich anerkannten Aussteller von Bescheinigungen angeschlossen ist. Achten Sie auf das Zeichen TAX FREE Shopping. Der Aussteller von Bescheinigungen kontrolliert bei der Ausreise aus der EU, dass die gekaufte Ware ausgeführt wird und bezahlt Ihnen abzüglich einer Provision die Mehrwertsteuer zurück, die Sie zuvor entrichtet haben. Wenn Sie mit anderen Geschäften, in denen Sie eine Ware erworben haben, eine Einigung erzielen, können Sie auch von diesen nachträglich die Mehrwertsteuer zurückerhalten. Bedenken Sie jedoch, dass schwedische Geschäfte nicht zu einer Rückerstattung von Mehrwertsteuern verpflichtet sind. Aus diesem Grund sollten Sie im Voraus mit dem betroffenen Geschäft ein Abkommen über die Rückzahlung treffen. Wählen Sie die geschilderte Möglichkeit, können Sie die Mehrwertsteuer zurückerhalten, indem Sie die gekaufte Ware am Zoll vorzeigen, wenn Sie die EU verlassen. Lassen Sie sich Ausreise und Ausfuhr durch einen entsprechenden Zollstempel auf den Kaufunterlagen (Quittung o.ä.) bestätigen und senden Sie die abgestempelten Unterlagen dann an das Geschäft zurück, in dem der Kauf getätigt wurde. Sie erhalten dann die Mehrwertsteuer nach Übereinkunft mit dem Geschäft zurück. Falls Sie über Norwegen aus der EU ausreisen, bedenken Sie bitte, dass nicht alle Grenzposten zwischen Schweden und Norwegen mit Personal besetzt sind. Sie können auch einem Geschäft den Auftrag erteilen, die gewünschte Ware an eine Adresse außerhalb der EU zu senden. Dabei handelt es sich dann, unabhängig vom Preis der Ware, um normalen Export, so dass keine Mehrwertsteuern berechnet werden. 13

14 Russian 14

15 Russian 15

16 Chinese 16

17 Chinese 17

18 Japanese 18

19 Japanese 19

20 The EU comprises Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, the United Kingdom, Sweden, Germany and Austria. INFORMATION FRÅN Skattemyndigheten RSV 559 utgåva 3. Utgiven av Riksskatteverket i juni

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von

Mehr

Conference phones for every situation. Konftel DECT Base Station

Conference phones for every situation. Konftel DECT Base Station Conference phones for every situation Konftel DECT Base Station ENGLISH Deutsch Français Español svenska ENGLISH Description AND connection Konftel DECT base station is GAP-compatible for analogue connection

Mehr

Your Payments While You Are Outside The United States. Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten

Your Payments While You Are Outside The United States. Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten Your Payments While You Are Outside The United States Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a

Mehr

Precautions. English. Handling To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Precautions. English. Handling To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls. 2 Precautions Location Using the unit in the following locations can result in a malfunction. In direct sunlight Locations of extreme temperature or humidity Excessively dusty or dirty locations Locations

Mehr

PAR-20. Profi Spot BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO

PAR-20. Profi Spot BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO PAR-20 Profi Spot Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations ultérieures!

Mehr

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 23 July 2012 G 1/10 (Language of the proceedings)

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 23 July 2012 G 1/10 (Language of the proceedings) 194 Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 4/2013 Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 23. Juli 2012 G 1/10 (Übersetzung) ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER: Vorsitzender: W. van der Eijk

Mehr

AcousticDesign Multi-Use Loudspeaker

AcousticDesign Multi-Use Loudspeaker AcousticDesign Multi-Use Loudspeaker AD-S52 and AD-S52T All-Weather 133 mm (5.25 ) two-way with shielded woofer and neodymium tweeter T suffix models: 70V/100V transformer equipped (bypassable) User Manual

Mehr

Datenlogger Data Logger Enregistreur EBI 11

Datenlogger Data Logger Enregistreur EBI 11 Datenlogger Data Logger Enregistreur EBI 11 EBI 11 Deutsch Inhaltsverzeichnis Überblick... 4 Das Interface (Schreib-/Lesegerät)... 6 Sicherheitshinweise... 8 Hinweise für Datenlogger mit biegsamen Fühlern...

Mehr

Many thanks for adding the VOX Pathfinder 10

Many thanks for adding the VOX Pathfinder 10 E F G 2 WELCOME ABOARD! Many thanks for adding the VOX Pathfinder 10 amp to your sonic arsenal. As you will quickly find out, this eye catchingly classy little amp sounds as good as it looks and will provide

Mehr

Speed Limit Road Brakeset Owner's Manual

Speed Limit Road Brakeset Owner's Manual Part Number 281580 English Francais Espanol Deutsch Speed Limit Road Brakeset Owner's Manual Speed Limit Road Brakeset Owner's Manual Read this manual before you ride Please read this instruction manual

Mehr

Flying with an avalanche airbag. Fliegen mit Lawinenairbags. Prendre l avion avec un airbag d avalanche

Flying with an avalanche airbag. Fliegen mit Lawinenairbags. Prendre l avion avec un airbag d avalanche Flying with an avalanche airbag Fliegen mit Lawinenairbags Prendre l avion avec un airbag d avalanche Flying with an avalanche airbag General: In general, it is possible to transport Mammut and Snowpulse

Mehr

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 712 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil II Nr. 15, ausgegeben zu Bonn am 22. Mai 2007 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der

Mehr

LED PAR-56. RGB Spot Short BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO

LED PAR-56. RGB Spot Short BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED PAR-56 RGB Spot Short Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations

Mehr

1. General, Scope of Application

1. General, Scope of Application General Terms of Sale and Delivery for Foreign Business of halstrup-walcher GmbH with registered office in Kirchzarten, Germany (last update: March 2015) 1. General, Scope of Application 1.1 Sales, deliveries

Mehr

RGB PAR-1500 DMX Color Changer

RGB PAR-1500 DMX Color Changer BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO RGB PAR-1500 DMX Color Changer Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations

Mehr

MEMORACK 15 - MEMORACK 30

MEMORACK 15 - MEMORACK 30 - Manuel d'utilisation Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Bedienungsanleitung Short Form N 3080 1106.03.080 Dim 6 : DMX 512 Page 2 Dim 6 : DMX 512 Le MEMORACK est un coffret de gradateurs destiné à

Mehr

LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm

LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations

Mehr

SPIROSCAPE HP 15 MODE DÉMPLOI... 20 95542G91. Caution and limitations... 3. 1 säkerhetsanvisning... 27. 5 luftfyllning av flaska...

SPIROSCAPE HP 15 MODE DÉMPLOI... 20 95542G91. Caution and limitations... 3. 1 säkerhetsanvisning... 27. 5 luftfyllning av flaska... 95542G91 SPIROSCAPE HP 15 USER MANUAL GEBRAUCHANLEITUNG MODE DÉMPLOI ANVÄNDARHANDBOK GEBRUIKSHANDLEIDING Caution and imitations... 3 USER MANUAL... 6 1 SAFETY NOTE... 6 2 TECHNICAL DESCRIPTION... 7 3 DONNING

Mehr

RAYSTAT-ECO-10 ENglISh Table of contents DEUTSCh Inhaltsverzeichnis FRANçAIS Table des matières

RAYSTAT-ECO-10 ENglISh Table of contents DEUTSCh Inhaltsverzeichnis FRANçAIS Table des matières RAYSTAT-ECO-10 Energy-saving freeze protection controller Energiesparendes Steuergerät für Frostschutzanwendungen Régulateur économique pour la mise hors gel English Table of contents... 2 Description

Mehr

an Lkw-Reifen mit Automotive Reparaturanleitung Repair instructions Mode opératoire pour la réparation Instrucciones de reparación

an Lkw-Reifen mit Automotive Reparaturanleitung Repair instructions Mode opératoire pour la réparation Instrucciones de reparación Reparaturanleitung Repair instructions Mode opératoire pour la réparation Instrucciones de reparación Reparatur von Schäden an Lkw-Reifen mit REMA TIP TOP-Vulkanisiermaterialien und -geräten Truck tyre

Mehr

List of days in 2014 on which EPO filing offices and national patent authorities of the EPC contracting states are closed

List of days in 2014 on which EPO filing offices and national patent authorities of the EPC contracting states are closed 0, A Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden der EPÜ-Vertragsstaaten im Jahr 0 geschlossen sind I. Europäische Patentanmeldungen und Patente. Gemäß

Mehr

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Amtsblatt Official Journal Journal officiel Amtsblatt Official Journal Journal officiel Europäisches Patentamt (EPA) European Patent Office (EPO) Office européen des brevets (OEB) Munich Headquarters Erhardtstr. 27 80469 Munich Germany Tel. +49

Mehr

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit den neuen Einheitlichen Prüfungsanforderungen zum Abitur (EPA) in den Fremdsprachen wird es in Berlin ab 2007 ein neues schriftliches Aufgabenformat für das Abitur

Mehr

ALLES INCLUSIVE PROGRAMM

ALLES INCLUSIVE PROGRAMM ALLES INCLUSIVE PROGRAMM Anbei erhalten Sie nähere Informationen über unser All Inclusive Programm: ESSEN Frühstück 07:30 10:30h. Selbstbedienungsbüffet in Hauptrestaurant. Frühstück und Snacks 10:30-12:30

Mehr

RAYSTAT-CONTROL-10. Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle. Rev. B. Thermal management solutions

RAYSTAT-CONTROL-10. Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle. Rev. B. Thermal management solutions RAYSTAT-CONTROL-10 Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle Rev. B Thermal management solutions ML-RaychemRAYSTATCONTROL10-IM-INST195 R6 English Table of contents 2 Description & Technical

Mehr

SHIVER 50 AM USE OF THE MANUAL...2

SHIVER 50 AM USE OF THE MANUAL...2 SHIVER 50 MANUAL SHIVER 50 AM USE OF THE MANUAL...2 IT USO DEL MANUALE 2 EN USE OF THE MANUAL 2 FR EMPLOI DU PRESENT MANUEL 3 DE BENUTZUNG DES HANDBUCHS 3 ES USO DEL MANUAL 3 USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION

Mehr

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS THE EXAMS OF THE GOETHE-INSTITUT

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS THE EXAMS OF THE GOETHE-INSTITUT DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS THE EXAMS OF THE GOETHE-INSTITUT PRÜFUNGSORDNUNG EXAM GUIDELINES Stand: 1. Oktober 2014 Last Updated: October 1, 2014 Zertifiziert durch Certified by Prüfungsordnung

Mehr

LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm

LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs!

Mehr

IAG Report 1/2012. Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir? Ursachen und Folgen ständiger Erreichbarkeit

IAG Report 1/2012. Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir? Ursachen und Folgen ständiger Erreichbarkeit IAG Report 1/2012 Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir? Ursachen und Folgen ständiger Erreichbarkeit IAG Report 1/2012 Ständige Erreichbarkeit: Wie belastet sind wir? Ursachen und Folgen ständiger

Mehr

SP 10. Heimsport Fitness-Station. 9986 - (Silber) 99861 - (Schwarz) Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr.

SP 10. Heimsport Fitness-Station. 9986 - (Silber) 99861 - (Schwarz) Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr. Heimsport Fitness-Station SP 10 Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr. Assembly and exercise instructions for Order No. D GB Notice de montage et d utilisation du No. de commande Montage- en

Mehr