Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde"

Transkript

1 Gewerkschaftsbünde

2 Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien,

3 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem Sociálne zabezpečenie je súčasťou širšieho systému sociálnej ochrany, ktorá zahrnuje všetky spoločenské činnosti zamerané na zabezpečenie materiálnych aj duchovných podmienok života človeka. Soziale Sicherung stellt einen Teil des sozialen Sicherungssystems dar, das sämtliche Gesellschaftsvorgänge einschließt, die auf die Sicherung der materiellen und geistigen Lebensbedingungen der Menschen konzentriert sind.

4 Ústavné právo na zabezpečenie Verfassungsrecht auf Sicherung Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. zakotvuje v článku 39 právo občanov na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu alebo pri strate živiteľa. Súčasne určuje, že každý, kto je v hmotnej núdzi má právo na nevyhnutnú pomoc pre zabezpečenie základných životných podmienok. Aj Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd zakotvuje vo svojom článku 30 rovnaké práva občanov. Die Verfassung der SR Nr.460/1992 VGBl. legt im Artikel Nr. 39 das Recht der Bürger auf eine angemessene materielle Sicherung im Alter und bei der Arbeitsunfähigkeit oder beim Verlust des Familienversorgers fest. Gleichzeitig bestimmt sie, dass jedem, der sich in einer materiellen Not befindet, das Recht auf notwendige Hilfe zur Sicherung grundlegender Lebensbedingungen zusteht. Auch das VG Nr.23/1991 VGBl. mit angeführter Liste der Grundrechte und Freiheiten, legt im Artikel Nr. 30 gleiche Bürgerrechte fest.

5 Legislatíva EÚ- v oblasti sociálneho zabezpečenia EU-Legislative im Bereich der Sozialsicherung Právo sociálneho zabezpečenia členských štátov EÚ je veľmi rozdielne, Das Recht auf soziale Sicherung in den EU- Staaten ist überaus unterschiedlich, členské štáty sa dohodli na vzájomnej koordinácii sociálnych systémov open method of coordination, Die Mitgliedsstaaten vereinbarten wechselseitige Koordination der Sozialsysteme - open method of coordination,

6 Legislatíva EÚ- v oblasti sociálneho zabezpečenia EU-Legislative im Bereich der Sozialsicherung právo voľného pohybu osôb v rámci EÚ, Recht des freien Personenverkehrs im EU-Raum Nariadenie Rady č. 1408/71/EHS - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a jeho implementačné nariadenie. Weisung des Rates Nr.1408/71/EHS-Weisung des EU-Parlaments und des Rates Nr.883/2004 zur Koordinierung der Systeme zur sozialen Sicherung und deren Implementierungsweise 6

7 Sociálne zabezpečenie v SR Soziale Sicherung in SK Rozdelenie systémov sociálneho zabezpečenia podľa sociálnej situácie: Verteilung der sozialen Sicherungssysteme gemäß der sozialen Lage: sociálne poistenie náhrada príjmu, napr. nemocenské, dôchodok Sozialversicherung Einkommensersatz, z.b. Krankengeld, Pension štátna sociálna podpora štátne dávky v prípade uznaných sociálnych udalostí (narodenie, úmrtie) staatliche Sozialunterstützung Staatl. Sozialleistungen für anerkannte Sozialfälle (Geburt, Tod) sociálna pomoc ochrana pred chudobou, pomoc zdravotne Postihnutým Sozialhilfe Armutsvermeidung, Behindertenunterstützung

8 Sociálne poistenie Sozialversicherung Štátom vytvorené systémy, ktorých účelom je zabezpečiť občana v čase sociálnej udalosti predpokladanej zákonom a poistenej formou zaplatených príspevkov. Vom Staat eingerichtete Systeme mit der Aufgabe, die Bürger in einem Sozialfall abzusichern, der vom Gesetz vorausgesetzt und in Form einbezahlter Beiträge versichert ist. Sociálne poistenie sa delí na: / Teilung der Sozialversicherung: - nemocenské poistenie, / Krankenversicherung - dôchodkové poistenie / Pensionsversicherung starobné, invalidné a pozostalostné /Alters-, Invaliditäts-, Nachlassgeld - úrazové poistenie / Unfallversicherung - poistenie v nezamestnanosti / Arbeitslosenversicherung - garančné poistenie. / Garantieversicherung.

9 Zákon o sociálnom poistení Sozialversicherungsgesetz 2003 a 2004 zásadná reforma sociálneho poistenia, predovšetkým dôchodkového, 2003 und grundlegende Reformierung der Sozialversicherung, besonders der Pensionsversicherung, Paradigmatické aj parametrické zmeny, Paradigmatische und regulierende Änderungen,

10 Zákon o sociálnom poistení Sozialversicherungsgesetz Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - obsahuje právnu úpravu nemocenského, starobného a invalidného dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia. Gesetz Nr. 461/2003, Gesetzesänd. der Sozialversicherung - umfasst rechtliche Regelungen zur Krankenversicherung, Alters- und Invaliditätspensionsversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und Garantieversicherung. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - kumulácia príspevkov na osobných účtoch v dôchodkovej správcovskej spoločnosti v dôchodkovom fonde. Gesetz Nr. 43/2004, Gesetzesänd. der Pensionsvorsorge - Kumulation der Beiträge am Privatkonto in der Pensionsversicherungsanstalt im Pensionsfond. 10

11 Zákon o sociálnom poistení Sozialversicherungsgesetz -Povinné pre všetkých zamestnancov (aj v štátnej a verejnej službe), für alle ArbeitnehmerInnen verpflichtend (auch im Staats- und Öffentlichkeitsdienst), -Povinné pre SZČO, s príjmom vyšším ako cca euro, -Verpflichtend für Selbständige, mit Einkünften von mehr als ca Euro, -Umožňuje dobrovoľnú účasť Möglichkeit zur freiwilligen Beteiligung

12 Zákon o sociálnom poistení Sozialversicherungsgesetz - Sociálna poisťovňa - vykonáva sociálne poistenie, oddelene od ŠR - Verejnoprávna inštitúcia, - Orgány: generálny riaditeľ, Dozorná rada návrhy sociálny partneri. - Sozialversicherung - Übernimmt die Sozialversicherung, getrennt vom Staatsressort - Öffentlichrechtliche Institution, - Organe: Generaldirektor, Aufsichtsrat -Vorschläge der Sozialpartner. 12

13 Štátna sociálna podpora Staatliche Sozialunterstützung je financovaná zo štátneho rozpočtu. wird aus dem Staatshaushalt finanziert. Vyjadruje záujem štátu pomôcť občanom vyrovnať sa so sťaženou životnou situáciou alebo ekonomicky podporiť rodiny pri zvýšených nákladoch. Dávky sa poskytujú v zákonom určených situáciách a udalostiach a v legislatívne definovaných sumách. Gibt das staatliches Interesse wieder, den Bürgern bei ihrer Anpassung an die schwierige Lebenslage behilflich zu sein oder die Familien mit Mehrkosten finanziell zu unterstützen. Leistungen erfolgen gemäß der gesetzlich festgelegten Fälle und Ereignisse und der durch die Legislative festgesetzten Beiträge.

14 Štátna sociálna podpora Staatliche Sozialunterstützung Situácie a udalosti: narodenie a starostlivosť o dieťa, rodina, strata príjmu z ekonomickej činnosti - podpora v hmotnej núdzi, úmrtie. Dávky sú obligatórne. Fälle und Ereignisse: Geburt und Kindesbetreuung, Familie, Einkommensverlust aus einer Beschäftigung- Unterstützung in materieller Not, Tod. Die Leistungen sind obligatorisch. 14

15 Štátne sociálne dávky Staatliche Sozialleistungen Úrady práce sociálnych vecí a rodiny / Ämter für Soziales und Familie prídavok na dieťa, / Kinderbetreuungsgeld rodičovský príspevok, / Familienbeihilfe príspevok pri narodení dieťaťa,/ Geburtengeld príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, / Zuschuss zum Geburtengeld príspevok na pohreb/bestattungskostenzuschuss

16 Prídavok na dieťa / Kinderbetreuungsgeld Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa Gesetz Nr. 600/2003, Gesetzesänd. des KBG Prídavok je štátna sociálna dávka na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa 21,99 eura mesačne, KBG stellt eine staatliche Leistung zur Erziehung und Betreuung eines Kindes dar - 21,99 / monatlich poskytuje sa na každé nezaopatrené dieťa v rovnakej výške bez ohľadu na vek dieťaťa a príjmy členov rodiny Bezug für jedes Kind unabhängig vom Kindesalter und den Einkünfte der Eltern Príplatok k prídavku je 10,31 eura - dôchodcom a nepracujúcim rodičom. Zuschuss zum KBG beträgt 10,31 - für PensionistInnen und Eltern ohne Beschäftigung.

17 Sociálna pomoc Soziale Unterstützung je financovaná zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov súkromné zariadenia, charita, darcovstvo. wird aus dem Staatshaushalt und anderen Quellen finanziert Privateinrichtungen, Caritas, Spenden. Je nevyhnutná v životných situáciách, ktoré jednotlivec ani rodina zvyčajne nedokážu riešiť, udalosti sa nedajú zmeniť. Sie ist in Lebenssituationen unerlässlich, die weder Einzelperson noch eine Familie gewöhnlich nicht lösen können, die Ereignisse lassen sich nicht ändern.

18 Sociálna pomoc Soziale Unterstützung Sociálny rozmer spoločenského zriadenia. Delí sa na dva okruhy: Sociálne služby (napr. detské domovy, domovy dôchodcov, jedálne, útulky). Kompenzačné príspevky zdravotne postihnutým. Dávky sú poskytované fakultatívne. Soziales Ausmaß der Gesellschaftsordnung. Aufteilung auf zwei Bereiche: Soziale Dienstleistungen (z.b. Kinderheime, Altenpflegeheime, Kantine, Zufluchtsstätten). Ausgleichszahlungen für Behinderte. Die Leistungen werden fakultativ gewährt. 18

19 Ďakujem za pozornosť! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Dobré poistenie. Sociálne zabezpečenie v Rakúsku

Dobré poistenie. Sociálne zabezpečenie v Rakúsku Die Sozialversicherung in Österreich Institutionen Dobré poistenie Sociálne zabezpečenie v Rakúsku 2013 Informácia Rakúskeho spoločenského a hospodárskeho múzea na objednávku vrcholového zväzu rakúskych

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2010 Stichtag: 1. Jänner 2010 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 70. Novelle B-KUVG

Mehr

(Artikel 3 Absatz 1)

(Artikel 3 Absatz 1) Kurztitel Soziale Sicherheit Kundmachungsorgan BGBl. Nr. 428/1977 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 259/2001 /Artikel/Anlage Anl. 2 Inkrafttretensdatum 19.07.1995 Außerkrafttretensdatum 01.03.2007 Text

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2007 Stichtag: 1. Jänner 2007 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 66. Novelle B-KUVG

Mehr

Ihre Rechte der sozialen Sicherheit. in der Slowakischen Republik

Ihre Rechte der sozialen Sicherheit. in der Slowakischen Republik Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik Die Informationen in diesem Leitfaden wurden in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Ansprechpartnern des Gegenseitigen Informationssystems

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2003 Stichtag: 1. Jänner 2003 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 60. Novelle B-KUVG

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2015 Stichtag: 1. Jänner 2015 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 83. Novelle B-KUVG in der Fassung der 41. Novelle GSVG in der Fassung der 42.

Mehr

Versicherungen Die Deutsche Sozialversicherung sorgt in Deutschland für die soziale Sicherheit der Bürger und ist ein Kernelement des Sozialsystems. Das wichtigste Prinzip ist das Solidaritätsprinzip:

Mehr

Landwirtschaftliche Sozialversicherung in der EU. Überblick und Fragen für die Weiterarbeit

Landwirtschaftliche Sozialversicherung in der EU. Überblick und Fragen für die Weiterarbeit Landwirtschaftliche Sozialversicherung in der EU Überblick und Fragen für die Weiterarbeit Ansatz zur Förderung der Arbeitskosten mit direkten Beschäftigungsanreizen Eine Chance hat dieser Ansatz nur,

Mehr

2011: Neue Beträge in der Sozialversicherung

2011: Neue Beträge in der Sozialversicherung www.hauptverband.at Nr.: 48 21. Dezember 2010 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 2011: Neue Beträge in der Sozialversicherung Ab 1. Jänner 2011 gelten folgende neue Beträge in

Mehr

Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku:

Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku: zdroj inšpirácie pre dôchodkovú reformu v Slovenskej republike? Jana Kolesárová FES Analýzy máj 2003 F r i e d r i c h E b e r t S t i f

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Kontext und Grundlinien von Grundeinkommensmodellen

Kontext und Grundlinien von Grundeinkommensmodellen Kontext und Grundlinien von Grundeinkommensmodellen Fachgespräch Grundeinkommen Evangelische Akademie Meißen, 6.12.07 Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn Lehrstuhlvertreter der Professur für Labour Economics

Mehr

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o

Mehr

2008: Neue Beträge in der Sozialversicherung

2008: Neue Beträge in der Sozialversicherung www.hauptverband.at Nr.: 41 18. Dezember 2007 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 2008: Neue Beträge in der Sozialversicherung Ab 1. Jänner 2008 gelten folgende neue Beträge in

Mehr

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť.

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť. MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu PRÍBEH Sme bohatší o novú skúsenosť EURES Práca

Mehr

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky Dizertačná práca na tému: Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky (výber z teoretickej časti). Filozofická fakulta UK v Bratislave november 2003 Autorka: PaedDr. Tatiana

Mehr

Inhaltsverzeichnis Theoretische Grundlagen des Versicherungsgeschäfts Das Risikotheoretisches Grundmodell der Versicherung Das Versicherungsgeschäft

Inhaltsverzeichnis Theoretische Grundlagen des Versicherungsgeschäfts Das Risikotheoretisches Grundmodell der Versicherung Das Versicherungsgeschäft XI 1 Theoretische Grundlagen des Versicherungsgeschäfts......................... 1 1.1 Das Risikotheoretisches Grundmodell der Versicherung................................ 2 1.1.1 Lernziele................................................................................

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2011 Stichtag: 1. Jänner 2011 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 75. Novelle B-KUVG

Mehr

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung

Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER Leistungsrechtliche Werte in der Sozialversicherung 2008 Stichtag: 1. Jänner 2008 Rechtsgrundlagen ASVG in der Fassung der 68. Novelle B-KUVG

Mehr

12.05.2015. Überbetrieblicher Kurs 3 Herzlich Willkommen! zum Modul Soziales. Ziele. Weitere Themen zum LZ. 1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebes

12.05.2015. Überbetrieblicher Kurs 3 Herzlich Willkommen! zum Modul Soziales. Ziele. Weitere Themen zum LZ. 1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebes Überbetrieblicher Kurs 3 Herzlich Willkommen! zum Modul Soziales Ziele 1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebes Ich zeige den Auftrag / die Aufgaben des Lehrbetriebes verständlich auf. Dabei berücksichtige

Mehr

5. Familienleistungen

5. Familienleistungen 111 5. Familienleistungen 5.1 Grundsätzliches Was ist mit Familienleistungen gemeint? Hierunter fallen zum einen Zuschüsse oder Familienzulagen, die Familien erhalten, bis die Kinder selbst für ihren Unterhalt

Mehr

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť?

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Podporný model Ministerstva sociálnych vecí od 1.1.08 Otázky Ktoré služby môžem využiť? Aké zákonné predpoklady existujú? Čo je potrebné zohľadniť

Mehr

Versicherungswirtschaftslehre

Versicherungswirtschaftslehre Tristan Nguyen Frank Romeike Versicherungswirtschaftslehre Grundlagen für Studium und Praxis 4y Springer Gabler XI Inhaltsverzeichnis 1 Theoretische Grundlagen des Versicherungsgeschäfts 1 1.1 Das Risikotheoretisches

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

PRVÝ PILIER DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

PRVÝ PILIER DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA 20 I ročník 21, 2/2013B Dôchodkový systém v Rakúsku doc. Ing. Eva Kafková, PhD., Ing. Ľuboslava Dobócziová Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave Dôchodkový systém

Mehr

Soziale Sicherheit beim Übergang in ein Schweizer Arbeitsverhältnis

Soziale Sicherheit beim Übergang in ein Schweizer Arbeitsverhältnis Soziale Sicherheit beim Übergang in ein Schweizer Arbeitsverhältnis Leitfaden für Bauarbeiter aus Österreich, die in ein Schweizer Arbeitsverhältnis wechseln (Stand September 2010) Vergleich der Sozialversicherungen

Mehr

Ergebnisse einer vergleichenden Analyse Fragen für die Weiterarbeit

Ergebnisse einer vergleichenden Analyse Fragen für die Weiterarbeit Eignen sich die sozialen Sicherungssysteme für selbstständige Landwirte und landwirtschaftliche Arbeitnehmer in der EU als mögliche Grundlage für Beschäftigungsanreize in der GAP? Ergebnisse einer vergleichenden

Mehr

2013: Neue Beträge in der Sozialversicherung

2013: Neue Beträge in der Sozialversicherung 2013: Neue Beträge in der Sozialversicherung Ab 1. Jänner 2013 gelten folgende neue Beträge in der Sozialversicherung: Höchstbeitragsgrundlagen a) Für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Mehr

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE NAŠE SLUŽBY 2010 Plus pre podnikatel ky a podnikatel ov ÚVODNÉ SLOVO Vážená pani! Vážený pán!

Mehr

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom... 1, beschliesst: I

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 3 430 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

SOZIALRECHTLICHE WERTE 2014

SOZIALRECHTLICHE WERTE 2014 STAND: JÄNNER 2014 SOZIALRECHTLICHE WERTE 2014 Mit 1.1.2014 haben sich wieder eine Reihe von Beträgen geändert. Wir haben für Sie einen Überblick über die aktuellen sozialrechtlichen Werte zusammengestellt.

Mehr

Richtig versichert im Ausland? Worauf deutsche Expatriatesim außereuropäischen Ausland achten sollten

Richtig versichert im Ausland? Worauf deutsche Expatriatesim außereuropäischen Ausland achten sollten Individuelle Beratung von Firmen und Expatriates im In- und Ausland Krankenversicherung Alters- und Hinterbliebenenversorgung Berufsunfähigkeitsversicherung Unfallversicherung Ulmenstr. 98 40476 Düsseldorf

Mehr

Förderungen von Künstlern und Künstlerinnen. durch den Künstler-Sozialversicherungsfonds

Förderungen von Künstlern und Künstlerinnen. durch den Künstler-Sozialversicherungsfonds Förderungen von Künstlern und Künstlerinnen durch den Künstler-Sozialversicherungsfonds Zusammenfassung der Anforderungen und Verpflichtungen Inhaltsverzeichnis I. Allgemeines... 1 II. Freiwillige GSVG-Versicherung...

Mehr

Ohne Netz und doppelten Boden? Sozial gesichert starten Die gesetzliche Unfallversicherung

Ohne Netz und doppelten Boden? Sozial gesichert starten Die gesetzliche Unfallversicherung Ohne Netz und doppelten Boden? Sozial gesichert starten Die gesetzliche Unfallversicherung Olaf Ernst Heilbronn, 18. November 2008 Soziale Sicherung Unfallversicherung Krankenversicherung Rentenversicherung

Mehr

Freiberuflich tätige KünstlerInnen sind neue Selbständige nach dem GSVG. Es gibt keine spezielle Künstler-Sozialversicherung!

Freiberuflich tätige KünstlerInnen sind neue Selbständige nach dem GSVG. Es gibt keine spezielle Künstler-Sozialversicherung! Die GSVG-Pflichtversicherung für KünstlerInnen Dr. Thomas Richter Grundsätze Freiberuflich tätige KünstlerInnen sind neue Selbständige nach dem GSVG. Es gibt keine spezielle Künstler-Sozialversicherung!

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

2010: Neue Beträge in der Sozialversicherung

2010: Neue Beträge in der Sozialversicherung www.hauptverband.at Nr.: 49 11. Dezember 2009 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 2010: Neue Beträge in der Sozialversicherung Ab 1. Jänner 2010 gelten folgende neue Beträge in

Mehr

Hilfstexte SORESI: Input

Hilfstexte SORESI: Input Hilfstexte SORESI: Input Stand: November 2014 Sie können die nachstehend angeführten Leistungen mit SORESI verändern. In den Eingabefeldern der Input-Screens sind die aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen

Mehr

1 / 6

1 / 6 wwweuropaeische-haushaltshilfende 1 / 6 Arbeitsvertrag für Europäische Haushaltshilfe in Deutschland nach gültigem deutschen Arbeitsgesetz Pracovná zmluva pre európsku domácu pomocnú silu v Nemecku podľa

Mehr

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE www.svagw.at www.svagw.at 1 Vážená pani! Vážený pán! Všetky samostatne zárobkovo činné osoby v Rakúsku (okrem poľnohospodárov

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Systém dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky /System der Pensionsvorsorge in der Slowakischen Republik/ Viedeň, 16. 3. 2010 / Wien, 16. März 2010 JUDr. Mária Svoreňová, KOZ

Mehr

STEUERN & EINKOMMEN: Steuerliche Auswirkungen bei verschiedenen Arbeitsverhältnissen

STEUERN & EINKOMMEN: Steuerliche Auswirkungen bei verschiedenen Arbeitsverhältnissen STEUERN & EINKOMMEN: Steuerliche Auswirkungen bei verschiedenen Arbeitsverhältnissen 1. ZWEI ODER MEHR ARBEITSVERHÄLTNISSE: Steuerliche Auswirkungen. Für die jährliche Steuerberechnung werden generell

Mehr

Berichte aus der Volkswirtschaft. YanlinLi. Transformation von Sozialversicherungssystemen

Berichte aus der Volkswirtschaft. YanlinLi. Transformation von Sozialversicherungssystemen Berichte aus der Volkswirtschaft YanlinLi Transformation von Sozialversicherungssystemen Probleme, Reform und Perspektiven des Sozialversicherungssystems in der VR China D 188 (Diss. Freie Universität

Mehr

Kind Wohnen in den Niederlanden Arbeiten in Deutschland

Kind Wohnen in den Niederlanden Arbeiten in Deutschland Kind Wohnen in den Niederlanden Arbeiten in Deutschland Inhalt Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Familienleistungen aus den Niederlanden und aus Deutschland 4 Deutsches Kindergeld

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

2015: Neue Beträge in der Sozialversicherung

2015: Neue Beträge in der Sozialversicherung 2015: Neue Beträge in der Sozialversicherung Ab 1. Jänner 2015 gelten folgende neue Beträge in der Sozialversicherung: Höchstbeitragsgrundlagen a) Für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Mehr

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Pensions/PflegegeldService 2008 Plus pre podnikateľky a podnikateľov Naše služby 2011 PREDSLOV

Mehr

Grundzüge des Sozialrechts

Grundzüge des Sozialrechts Grundzüge des Sozialrechts VfGH 28.6.2004, G 60/03, VfSlg 17.254 (Verletzung des Vertrauensschutzes durch Pensionskürzungen für Notare) VfGH 10.10.2005, G 87/05 ua; V 65/05 ua B 47/05 ua, VfSlg 17.659

Mehr

Werte der Sozialversicherung 2011 (Stand 03.01.2011)

Werte der Sozialversicherung 2011 (Stand 03.01.2011) Werte der Sozialversicherung 2011 (Stand 03.01.2011) AUFWERTUNGSFAKTOREN gem. 108 Abs. 4 1960 8,150 1961 7,558 1962 6,972 1963 6,510 1964 6,083 1965 5,630 1966 5,289 1967 4,939 1968 4,687 1969 4,377 1970

Mehr

6.02. Mutterschaftsentschädigung. Anspruchsberechtigte Frauen. Stand am 1. Januar 2006

6.02. Mutterschaftsentschädigung. Anspruchsberechtigte Frauen. Stand am 1. Januar 2006 6.02 Stand am 1. Januar 2006 Mutterschaftsentschädigung 1 Anspruchsberechtigte Frauen Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung haben Frauen, die im Zeitpunkt der Geburt des Kindes entweder: Arbeitnehmerinnen

Mehr

Freiwillige Versicherungen

Freiwillige Versicherungen Freiwillige Versicherungen 14 PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT 1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 Telefon: 05 03 03 Ausland: +43 / 503 03 Fax: 05 03 03-288 50 E-Mail: pva@pva.sozvers.at www.pensionsversicherung.at

Mehr

MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG

MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG Jänner 2012 Sozialversicherung der Gewerbetreibenden Gewerbetreibende sind in der Kranken-, Pensions-, Unfallversicherung und Selbständigenvorsorge pflichtversichert. Kranken-

Mehr

Teil 3: Abgabenrecht. 3.1. Sozialversicherung Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 3.1.1. Sparten der Sozialversicherung

Teil 3: Abgabenrecht. 3.1. Sozialversicherung Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 3.1.1. Sparten der Sozialversicherung Teil 3: Abgabenrecht 3.. Sozialversicherung Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 3... Sparten der Sozialversicherung Die Sozialversicherung umfasst die. Krankenversicherung, 2. Unfallversicherung,

Mehr

Bildung von Rückstellungen. Verabschiedet am 28.09.2011 In Kraft ab dem 31.12.2011 EGLEMENT

Bildung von Rückstellungen. Verabschiedet am 28.09.2011 In Kraft ab dem 31.12.2011 EGLEMENT Bildung von Rückstellungen Verabschiedet am 28.09.2011 In Kraft ab dem 31.12.2011 EGLEMENT 2 Inhaltsverzeichnis Art. 1 Definitionen und Grundsätze 3 Art. 2 Technische Grundlagen und Berechnungsannahmen

Mehr

Vortrag von Andreas Jesse ChancenForum bezahlte Arbeit trotz Bescheid für die Beschäftigungs-Therapie

Vortrag von Andreas Jesse ChancenForum bezahlte Arbeit trotz Bescheid für die Beschäftigungs-Therapie LANDESKONFERENZ KÄRNTEN 22. April 2015 Seeparkhotel Klagenfurt Vortrag von Andreas Jesse ChancenForum bezahlte Arbeit trotz Bescheid für die Beschäftigungs-Therapie Hinweis: Dieser Text ist in leicht verständlicher

Mehr

An das Präsidium des Parlament 1017 Wien. H;r.

An das Präsidium des Parlament 1017 Wien. H;r. ~; //'; 4,, '': < 76/ME XIX. GP - Entwurf (gescanntes Original) 1 von 6 REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES Zl.20.588/1-11/95 Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz

Mehr

Vorwort zur Reihe 5 Zu diesem Buch 7

Vorwort zur Reihe 5 Zu diesem Buch 7 Inhalt Vorwort zur Reihe 5 Zu diesem Buch 7 1 Grundlagen des Sozialrechts 15 1.1 Der Begriff des Sozialrechts.................................. 15 1.2 Sozialschutz als Grundrecht.................................

Mehr

Die Bedeutung von Arbeitsintegration und deren Kosten auf die Politik

Die Bedeutung von Arbeitsintegration und deren Kosten auf die Politik Die Bedeutung von Arbeitsintegration und deren Kosten auf die Politik Fachsymposium 10. September 2015 Kompetenzzentrum für berufliche Integration Appisberg Referat lic. iur. Ruth Humbel, Nationalrätin

Mehr

Existenzgründung in Form einer Ich-AG Wie bereits berichtet, sind die Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt am 1.01.2003 in Kraft getreten, nachdem sich das Bundeskabinett und der Bundesrat

Mehr

Die Aufgaben. der. Berufsgenossenschaft

Die Aufgaben. der. Berufsgenossenschaft Die Aufgaben der Berufsgenossenschaft Das duale System im Arbeitsschutz Duales AS-System Staat Träger der der gesetzlichen Unfallversicherung erlässt erlässt laut SGB VII 15 Gesetze Unfallverhütungsvorschriften

Mehr

E-Lehrbuch BWL einfach und schnell VERSICHERUNGSSEKTOR

E-Lehrbuch BWL einfach und schnell VERSICHERUNGSSEKTOR E-Lehrbuch BWL einfach und schnell VERSICHERUNGSSEKTOR 1 Das Versicherungswesen bestand bereits im 14. Jahrhundert. Die Menschen hatten nach einem System gesucht, das dem einzelnen auch einen sehr hohen

Mehr

Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Európsky hospodársky priestor Rakúsko Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky

Mehr

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG. verabschiedet am 29. November 1959

RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG. verabschiedet am 29. November 1959 RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG verabschiedet am 29. November 1959 1386 (XIV). Erklärung der Rechte des Kindes Präambel Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die Grundrechte

Mehr

ILGENMOOS und ILGENPARK. Aufnahmereglement. Aufnahmebedingungen

ILGENMOOS und ILGENPARK. Aufnahmereglement. Aufnahmebedingungen ILGENMOOS und ILGENPARK Aufnahmereglement Aufnahmebedingungen Aufnahmeverfahren Erster Kontakt Ein erster Kontakt als Anfrage für einen freien Platz findet in der Regel telefonisch oder per E-Mail durch

Mehr

Bundesgesetz über die Krankenversicherung

Bundesgesetz über die Krankenversicherung Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Entwurf Änderung vom... Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1, beschliesst: I

Mehr

ANTRAG. an das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien am 29. November 2011

ANTRAG. an das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien am 29. November 2011 ANTRAG an das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien am 29. November 2011 Wien, 08.11.2011 Im Wirtschaftsparlament der WK Wien am 31. Mai dieses Jahres wurden folgende Forderungen bereits eingebracht:

Mehr

DAS WICHTIGSTE ÜBER DIE SOZIALVERSICHERUNG

DAS WICHTIGSTE ÜBER DIE SOZIALVERSICHERUNG DAS WICHTIGSTE ÜBER DIE SOZIALVERSICHERUNG Das vorliegende Merkblatt beinhaltet eine grundsätzliche Darstellung zum Thema. Im Einzelfall sind oft Detailbestimmungen von Bedeutung. Eine individuelle Beratung

Mehr

GSVG-Pflichtversicherung für KünstlerInnen. Mag. Peter Reichinger / Mag. Pia Basziszta

GSVG-Pflichtversicherung für KünstlerInnen. Mag. Peter Reichinger / Mag. Pia Basziszta GSVG-Pflichtversicherung für KünstlerInnen Mag. Peter Reichinger / Mag. Pia Basziszta Überblick Grundsätze Neue Selbständige - 2 Abs. 1 Z. 4 GSVG Versicherungsgrenzen Versicherungserklärung - Überschreitungserklärung

Mehr

Grundlagen der Sozialpolitik

Grundlagen der Sozialpolitik Grundlagen der Sozialpolitik Robert Fenge Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Universität Rostock Tel.: 0381/498-4340 E-mail: robert.fenge@uni-rostock.de Gliederung 1. Das Sozialbudget 2. Politökonomische

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

AUCH DU BIST GUT VERSICHERT! SOZIALE SICHERHEIT IN ÖSTERREICH

AUCH DU BIST GUT VERSICHERT! SOZIALE SICHERHEIT IN ÖSTERREICH AUCH DU BIST GUT VERSICHERT! SOZIALE SICHERHEIT IN ÖSTERREICH Eine Information des Österreichischen Gesellschaftsund Wirtschaftsmuseums im Auftrag des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger

Mehr

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19.10.2012 COM(2012) 621 final Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej

Mehr

5 Versicherungspflicht

5 Versicherungspflicht 5 Versicherungspflicht (1) Versicherungspflichtig sind 1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, 2. 2a. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Personen

Mehr

Die Pflichtversicherung und ihre Grenzen November 2015

Die Pflichtversicherung und ihre Grenzen November 2015 Die Pflichtversicherung und ihre Grenzen November 2015 Herzlich Willkommen Mag. Kirsten Fichtner-Koele Rechtsservice Pflichtversicherung der Gewerbetreibenden Wer ist GSVG-versichert?: Einzelunternehmer

Mehr

Textgegenüberstellung

Textgegenüberstellung 876 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - Textgegenüberstellung 1 von 8 Schlussbestimmungen zu Art. 7 des Arbeits- und Sozialrechts- Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 (54. Novelle) Textgegenüberstellung

Mehr

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom

Mehr

Das Lebensalter und der Versicherungsschutz in der Sozialversicherung

Das Lebensalter und der Versicherungsschutz in der Sozialversicherung Das Lebensalter und der Versicherungsschutz in der Sozialversicherung Dr. Martin Krasney 26. November 2007 1 Der Versicherungsschutz in den unterschiedlichen Lebensphasen in der : Gesetzlichen Krankenversicherung

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Synopse. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die berufliche Vorsorge des Staatspersonals und der Lehrkräfte

Synopse. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die berufliche Vorsorge des Staatspersonals und der Lehrkräfte Synopse Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die berufliche Vorsorge des Staatspersonals und der Lehrkräfte Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen

Mehr

Sozialversicherung Überblick

Sozialversicherung Überblick Folie 1 von 6 Sozialversicherung Überblick Merkmale der Sozialversicherung Arbeitnehmer (Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung) Unternehmen (Unfallversicherung) Krankenversicherung: bei

Mehr

Mit Kindern in die Zukunft!

Mit Kindern in die Zukunft! 3/BI XXIV. GP - Bürgerinitiative 1 von 5 3/BI XXIV. GP Eingebracht am 14.01.2009 Bürgerinitiative Parlamentarische Bürgerinitiative der aktion leben: Für ein kinder- und elternfreundliches Österreich Mit

Mehr

Berufungsentscheidung

Berufungsentscheidung Außenstelle Feldkirch Senat 1 GZ. RV/0127-F/03 Berufungsentscheidung Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Dr. WW, 88131 L, L-Straße 5, vertreten durch die Gantner Steuerberatung GmbH,

Mehr

Betreuung von Tagespflegekindern

Betreuung von Tagespflegekindern Betreuung von Tagespflegekindern Kostenbeiträge und laufende Geldleistungen Dietzenbach 11.03.2010 G. Horcher, Fachdienstleiter Jugend und Soziales Gliederung 1. Rechtliche und politische Ausgangslage

Mehr

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEN VEREINTEN NATIONEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEN VEREINTEN NATIONEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT 682 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext in deutscher Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEN VEREINTEN NATIONEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT Die

Mehr

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende Ö S T E R E I C H I S C H E N O T A R I A T S K A M M E R An das Bundesministerium für Familien und Jugend Untere Donaustraße 13-15 1020 Wien Wien, am 25.2.2016 GZ: 38/16 BMFJ-524600/0001-BMFJ I/3/2016

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Medizinische und berufliche Rehabilitation Neuerungen durch das SRÄG 2012. Dir.-Stv. Helmut Sacher

Medizinische und berufliche Rehabilitation Neuerungen durch das SRÄG 2012. Dir.-Stv. Helmut Sacher Medizinische und berufliche Rehabilitation Neuerungen Dir.-Stv. Helmut Sacher Ziel Schaffung bzw. Änderung von Rahmenbedingungen, die zur Annäherung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters an das Regelpensionsalter

Mehr

Bereich Soziale Wohlfahrt. Analyse Gesamtaufwand 1994 2003. Aufwand Ertrag Netto Aufwand

Bereich Soziale Wohlfahrt. Analyse Gesamtaufwand 1994 2003. Aufwand Ertrag Netto Aufwand Bereich Soziale Wohlfahrt Analyse Gesamtaufwand 1994 23 5 45 4 35 Aufwand Ertrag Netto Aufwand 3 25 2 15 1 5 Aufwand 2'98'618 2'379'462 2'379'49 2'667'334 3'173'233 3'556'523 3'323'462 3612147 4'1'476

Mehr

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation Titel der Präsentation Haftpflicht von Ärzten gegenüber den von ihnen behandelten Patienten im Rahmen der neuen EU-Richtlinie zur Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung

Mehr

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen. Originaltext

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen. Originaltext Originaltext 0.831.109.163.15 Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über Soziale Sicherheit Abgeschlossen in Wien am 1.

Mehr

Patientenmobilität an der schweizerischen Grenze

Patientenmobilität an der schweizerischen Grenze Patientenmobilität an der schweizerischen Grenze Deutsch-französisch-schweizerische Konferenz, Baden-Baden, 17. 18. November 2014 Susanne Jeker Siggemann, stellvertretende Leiterin Sektion Rechtliche Aufsicht

Mehr

MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG

MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG MERKBLATT SOZIALVERSICHERUNG Jänner 2015 Sozialversicherung der Gewerbetreibenden Gewerbetreibende sind in der Kranken-, Pensions-, Unfallversicherung und Selbständigenvorsorge pflichtversichert. Kranken-

Mehr

Soziale Absicherung für KünstlerInnen. Andreas Cech VersicherungsService Wien

Soziale Absicherung für KünstlerInnen. Andreas Cech VersicherungsService Wien Soziale Absicherung für KünstlerInnen Andreas Cech VersicherungsService Wien Themen Grundsätze der Pflichtversicherung für KünstlerInnen Arbeitslosenversicherung Optionenmodell Pflichtversicherung Freiberuflich

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Kolektív autorov Pozorné ucho (na pomoc koordinátorom prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy) - 2006 - Publikácia vyšla s

Mehr

Die GSVG-Pflichtversicherung für Neue Selbständige (z. B. KünstlerInnen)

Die GSVG-Pflichtversicherung für Neue Selbständige (z. B. KünstlerInnen) Die GSVG-Pflichtversicherung für Neue Selbständige (z. B. KünstlerInnen) GESUND IST GESÜNDER www.svagw.at Neue Selbständige Die GSVG-Versicherung setzt eine selbständige Tätigkeit voraus, die nach dem

Mehr

september 2011 Článok 1

september 2011 Článok 1 Metodické usmernenie č. 2/3/2007 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 september 2011 Článok 1 Úvodné ustanovenie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Mehr