Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½ À Ñ ÙÖ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò Öº À Ò ¹ÂÓ Ñ Å À Ñ ÙÖ ¼º Ë ÔØ Ñ Ö ½

2

3 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Ö ÙÒ Ø ÐÓ º½ Ö ÙÒ Ø ÐÓ À Ö Û ÐØ ººººººººººººººººººººººººº º¾ Ö ÙÒ Ø ÐÓ ÇÖ Ò ØÓÖ ÅÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ö ÙÒ Ø ÐÓ Å Ò Ð Ð Ò ÐÙÒ Ò ººººººººººººººººº º Ö ÙÒ Ø ÐÓ Ì Ò Î Ö Ò ººººººººººººººººººººº º Ö ÙÒ Ø ÐÓ ÎÓÖ ØÞÐ À Ò ÐÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ ¼ Àº½ Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ ºººººººººººººººººººººººººº ¼ Àº¾ Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ºººººººººººººººººººººººººº ¾ Àº Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ È Ö ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ Àº Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ À Ö Û Ö ÙÒ ËÓ ØÛ Ö ºººººººººººººººººººº Àº Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Àº Å Ò Ñ Ò Ø ÐÓ ÆÓØ ÐÐÚÓÖ ÓÖ ººººººººººººººººººººººººº ¼¾

4

5 Ò Ò Ö ÙÒ Ø ÐÓ Ò Ñ ËÁ¹ ÖÙÒ ÙØÞ Ò Ù ÉÙ ÐÐ Ò Ò Ù ÞÙ Ù Ñ ËÁ ¹ Á̹ ÖÙÒ ÙØÞ Ò Ù ½ ËÁ½ º ÁÑ Á̹ ÖÙÒ ÙØÞ Ò Ù Ò ÞÙ Ò Ö ÙÒ Ò Ö Ö ÙÒ Ò Ó ØÑ Ð Ô Ð Ò Ò Ò Ù ÈÐ ØÞ Ö Ò Ò Ö Û Ð Ò ÛÓÖ Òº Ö Ò Ú ÖØ Ø ØÖ ¹ ØÙÒ Û Ö Ù ÉÙ ÐÐ Ú ÖÛ Òº º½ Ö ÙÒ Ø ÐÓ À Ö Û ÐØ ½º½ È Ö ÓÒ Ð Ù ÐÐ ÙÖ ÃÖ Ò Ø ÍÒ ÐÐ ÌÓ Ó Ö ËØÖ ÒÒ Ò Ò ØÚÓÖ Ö Ö Ö È Ö ÓÒ Ð Ù ÐÐ ÒØ Ø ¹ Òº Û Ø Ö Ò Ø Ù Ö È Ö ÓÒ Ð Ù ÐÐ Ò Ö Ö ÙÐÖ Ò Ò ÙÒ Ö Ø Ú Ö¹ ÐØÒ ÞÙ Ö Ø Ò Ò ÓÒ Ö Û ÒÒ Ê Ø Ö Ø Þ Ø Þº º ÙÖ Ò Ò ÍÖÐ Ù ¹ Ò ÔÖÙ Ú Ö ÖÞØ Û Ö º ÁÒ ÐÐ Ò ÐÐ Ò ÒÒ ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò ÒØ Ò Ù Ò Ù ÖÙÒ È Ö ÓÒ Ð¹ Ù ÐÐ Ñ Á̹ Ò ØÞ Ò Ø Ñ Ö Û Ö ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº Ø ÓÒ Ö ÒÒ Ö Ø Û ÒÒ ØÖÓ Ò È Ö ÓÒ Ñ Á̹ Ö Ò Ë Ð Ð Ø ÐÐÙÒ ÒÒ ÑÑØ ÙÒ Ù ÖÙÒ ¹ Ð Ò Ò Û Ò Ò Ö Ö Ò Ø Ö ØÞØ Û Ö Ò ÒÒº ËØ ÖÙÒ Ò Á̹ ØÖ ÒÒ Ò ÓÐ Òº ½º¾ Ù ÐÐ Á̹ËÝ Ø Ñ Ö Ù ÐÐ Ò Ö ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÒÒ ÞÙ Ò Ñ Ù ÐÐ ÑØ Ò Á̹ ØÖ Ö Òº ÁÒ ÓÒ Ö Þ ÒØÖ Ð ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ø ÓÐ Ù ÐÐ Ö ÞÙ Ö Ò Þº º ÃÐ Ñ ¹ ÙÒ ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ä Æ¹Ë ÖÚ Ö Ø Ò ÖÒ ÖØÖ ¹ ÙÒ ÒÖ ØÙÒ º Ì Ò Î Ö Ò Þº º º½ Ù ÐÐ Ö ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ µ ÑÙ Ò Ø ÞÛ Ò Ò Ð ÍÖ¹ Ö Ò Ù ÐÐ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº Ù ÐÐ Ð Ò Ù Ó Ø Ù Ñ Ò Ð ÐÚ Ö ÐØ Ò Þº º º¾ ÖÐ Ö Ø ÖÙÒ ÚÓÒ ÖØ Ó Ö Ø Òµ Ó Ö ÚÓÖ¹ ØÞÐ À Ò ÐÙÒ Ò Þº º º Ø Ðµ ÞÙÖ Ö Òº ØÖ Ø Ò Ù Ë Ò Ù ÖÙÒ

6 ¼ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ö Ö Û ÐØ Þº º Ù Ö Ð ØÞ Ð Ñ ÙÒ Ðе Ò ÐÐ Ö Ò Ò Ë Ò Ñ Ø ÙÑ Ò Î Ð Öº Ï Ö Ò Ù Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ Þ Ø Ö Ø Á̹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò ØÖ Ò Ò ÓÐ Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ù ÐÐ ÒØ ÔÖ Ò Ó Û ÒÒ Ò Ù Û Ñ Ð Ø Ò Øº ½º Ð ØÞ Ö Ð ØÞ Ø Û ÒØÐ Û Ö Ò Ò Û ØØ Ö Ø Ò Ö ÙÒ Ö Ò Ù ÙÒ Ö Ò Ò Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò º Ð ØÞ ÖÖ Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÚÓÒ Ñ Ö Ö Ò ½¼¼º¼¼¼ ÎÓÐØ ËØÖ Ñ ÞÙ ¾¼¼º¼¼¼ ÑÔ Ö º ÒÓÖÑ Ð ØÖ Ò Ö Û Ö ÒÒ Ö Ð ÚÓÒ ¼¹½¼¼ Ð Ö Ì ÜØÑ Ö Ò Ø Ò Öغ Ö ØÞØ ÙÒ Ùغ Ò Ð ØÞ Ñ Ø Ò Ï ÖØ Ò Ö Ò Ò Ñ Ø Ò ÚÓÒ º ¾ Ñ Ò Ð Ø Ú ÖÙÖ Ø Ù Ð ØÖ Ò Ä ØÙÒ Ò Ñ Ù ÑÑ Ö ÒÓ ËÔ ÒÒÙÒ Ô ØÞ Ò ÞÙÖ Ö Ø ÖÙÒ ÑÔ Ò Ð Ö Ð ØÖÓÒ Ö ÖØ Ö Ò ÒÒ Òº Ò Ö Ø Ò Ë Ò Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö ÒØ ÖÒÙÒ ÞÙº Ë Ð Ø Ö Ð ØÞ Ö Ø Ò Ò Ù Ò Û Ö Ò ÙÖ ÝÒ Ñ Ò Ö Ð Ø¹ Þ Ë Ò ÖÚÓÖ ÖÙ Òº ÒÒ Ò ÙÒ Ò Ù ÖÔ Ö ÙÒ µ Ë Ò ÙÖ Ù ØÖ Ø Ò ÖÒ Ó Ö Ö Ô ÒÒÙÒ Ò Ò Ð ØÖ Ò ÖØ Ò Òº Ö Ö ÓÒ Ð ÙÒØ Ö Ð Ð ØÞ Ð Ö Ó ÖØ ÐØ Ö ÙØ Ï ØØ Ö Ò Ø ÒØ ÔÖ ¹ Ò Ù Ò Ø º ½º Ù Ö Æ Ò Ö Ø Ò ÙÖ Ù Ö Ú ÖÙÖ Ø Ò Ë Ò Ò Ò Ñ Ù Ó Ö Ò ÒÖ ¹ ØÙÒ Ð Ò ÓÐ Ò Ù Þ Ò Ò ÓÒ Ö Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ò Ö Ö Ë Ò Û Ö ÙÒ Ò Ø ØÖÓÔ Ð Ù Ñ ÖÖ Ò ÒÒ Òº Ä Û Ö Ò ØÖ Ø Ò ¹ Ô Ð Û Ò Ø ÒÙÖ Ò Ö Ö Ò Ø ÐÐ Ù º Ë ÒÒ Ò Ù Ò Ø Ö Ð Ò Ò Ù Ø Ð Ò ÒØ Ø Òº Ö Î Ö Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ ÈÎ ÒØ Ø Ò ÐÓÖ ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø Ö Ä٠ع Ù Ø Ø ÙÒ Ñ Ä Û Ö Ë ÐÞ ÙÖ Ð Òº Ï Ö Ò Ë ÐÞ ÙÖ ÑÔ Ö ÃÐ Ñ ÒÐ Ú ÖØ ÐØ ÒÒ Ò Ù Ï Ë Ò Ò ÑÔ Ò Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÖØ Ò ÒØ Ø Ò Ò Ò Ñ ÚÓÑ Ö Ò ÓÖØ Û Ø ÒØ ÖÒØ Ò Ì Ð Ù Ø Òº Ò Ö Ò ÒØ Ø Ø Ò Ø ÒÙÖ ÙÖ Ò ÖÐ Ò ÍÑ Ò Ñ Ø Ù Ö Þº º Ú ÒØ Ö ÒÞ Ë Û ¹ ÙÒ Ä Ø Ö Ø Òµ ÓÒ ÖÒ Ù ÙÖ ÙÒ Ñ ÒÙØÞÙÒ Ð ØÖ Ö ÒÖ ¹ ØÙÒ Ò Þº º ÙÒ Ù Ø Ø Ã Ñ Ò ÖÐ ØÙÒ ÚÓÒ Å Ö Ø Ó Òµº Ù Ö ØÙÒ Ò Ö Ò ÒÒ ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ Ò Ø Ø Û Ö Ò ÙÖ Ù ÐØ Ò ÚÓÒ Ö Ò Ò ØØ Ø Ö Ò ÙÖ Ã Ð ÍÒ Ñ Ä ÖÙÒ Ö ÒÒ Ö Ö Å Ø Ö Ð Ò Ð Ò ÚÓÒ Ö Ò Ñ Ð ÒÖ ØÙÒ Ò Ñ Ò Ð Ø ÚÓÖ Ù Ò Ò Ö Ò ÙØÞ Þº º Ð Ò ÚÓÒ Ö Ò ÓØØÙÒ Ò Ù Ã Ð¹ ØÖ Òµº ½º Ï Ö Ö ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ ÒØÖ ØØ ÚÓÒ Ï Ö Ò Ù Ò Ó Ö ÊÙÑ Ò ÒÒ ÔÛº Ò Ø Ò ÙÖ

7 º½º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ À À Ê Ï ÄÌ ½ Ê Ò ÀÓ Û Ö Ö Û ÑÑÙÒ ËØ ÖÙÒ Ò Ò Ö Ï Ö¹Î Ö ÓÖ ÙÒ Ó Ö Û Ö¹ ÒØ ÓÖ ÙÒ Ø Ö À ÞÙÒ ÒÐ Ø Ò ÃÐ Ñ ÒÐ Ò Ñ Ø Ï Ö Ò ÐÙ Ø Ò ËÔÖ Ò Ð Ö ÒÐ Ò ÙÒ Ä Û Ö Ö Ö Ò ÑÔ ÙÒ º ÍÒ Ò ÚÓÒ Ù Û Ð Ï Ï Ö Ò Ù Ó Ö ÊÙÑ Ð Ò Ø Ø Ø Ö Î Ö ÓÖ ÙÒ ÒÖ ØÙÒ Ò Ó Ö Á̹ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ó Ö Ù Ö ØÖ ØÞØ Û Ö Ò ÃÙÖÞ ÐÙ Ñ Ò ÙÒ ÊÓ Ø Øºµº ÙÖ ÍÒØ Ö Ö Ò ÙÒ Þ ÒØÖ Ð Ö ÒÖ ØÙÒ Ò Ö Ù Ú Ö ÓÖ ÙÒ À ÙÔØÚ ÖØ Ð Ö Ö ËØÖÓÑ Ì Ð ÓÒ Ø Òµ Ò Ã ÐÐ ÖÖÙÑ Ò Ó Ò Ð ØØØ ÒØÛ ÖÙÒ ÒÒ Ò Ö Ò Ò Ï Ö Ö Ó Ë Ò Ú ÖÙÖ Òº ½º Ã Ð Ö Ò Ï ÒÒ Ò Ã Ð Ò Ö Ò ÖØ ÙÖ Ë Ð Ø ÒØÞ Ò ÙÒ Ó Ö ÙÖ ÑÑÙÒ Ø Ú Ö Ò ÓÐ Ò Î Ö Ò ÙÒ ÒÒ ÙÒØ Ö ÖÓ Ò Û Ö Òº ÒÒ Ò Ö Ú ÒØÛ ÐÒº Ò Ã ÐÒ Ö Ò Á ÓÐ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö Ð Ò Ø ÑÑÛ Ö ÞÛº Ð ØÚ ÖÐ Ò Ø ÒÒ Ò Ù Ö Ù Ö Ø Òº Ë Ð Ø Ö Ò ÓØØÙÒ Ò Ú Ö Ò ÖÒ Ò Ø ÚÓÐÐ ØÒ Ú ÖÞ ÖÒ Ù Ö ØÙÒ º Ø Ô Ø Ò ÌÖ Ò ÒÒ ÞÙ Ë Û Ð ÖÒ Ò ÓÑÑ Ò Ö ÐÒ Ö Ø ÙÒ ÒØ Ø Ð Ò ÙÒ Ó ÞÙÖ Ù Ö ØÙÒ Ù Ö Ö Ò Ð Ò ÚÓÖ Ó Ò Ù ¹ Ö Øº ½º ÍÒÞÙÐ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ ÙÒ ÄÙ Ø Ù Ø Â ÖØ Ø Ò Ò Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Ö ÒÒ Ö Ð Ò Ò ÓÖ ÒÙÒ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Û ÖÐ Ø Ø Øº Ö Ö Ø Ø Ê ÙÑØ ÑÔ Ö ØÙÖ Ö ÒÞ Ò Ö Ò Ó Ò Ó Ö ÙÒØ Ò ÒÒ ÞÙ ØÖ Ø ÖÙÒ Ò ÙÒ ÞÙ ÖØ Ù ÐÐ Ò ÓÑÑ Òº ËÓ Û Ö Þº º Ò Ò Ñ Ë ÖÚ ÖÖ ÙÑ ÙÖ Ö Ò Ò Ð Ò ÖØ Ð ØÖ Ò Ö Ò ÏÖÑ ÙÑ ØÞØ ÙÒ Ö Ö Ê ÙÑ Ù Þغ ÙÒÞÙÖ Ò Ö Ä ØÙÒ ÒÒ ÞÙ¹ Ð ØÖ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ö ÖØ Ö Ö ØØ Ò Û Ö Òº ËÓÒÒ Ò Ò ØÖ ÐÙÒ Ò Ò Ê ÙÑ Ò Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ö ¼ Ò Ø ÙÒÛ Ö ÒÐ º Ù Ä ØÙÒ ÞÛ Ò Û Ö Ò Ó Ø Ò Ø Ö Ë ÖÚ ÖÖ ÙÑ Ò Øº ÁÒ Ö Ö Ò Þ Ø Ö Ö À Ö Øµ ÒÒ ÖÓ Ò Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Û Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ö Ò ÙÖ Ø Ö¹ ÐÙÒ ÞÙÐ ÄÙ Ø Ù Ø Ö Ö ØØ Ò Û Ö º

8 ¾ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ½º ËØ Ù Î Ö ÑÙØÞÙÒ ÌÖÓØÞ ÞÙÒ Ñ Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ö ÁÌ ÓÑÑØ ÒÓ Ò Ø Ó Ò Ñ Ò Ö Ø Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ù º Ù Ò ÒÒ Ò Ò ØØ Ò Ø¹ ÙÒ Ï ÐÔÐ ØØ Ò ØØ ÒÐ Ù Û Ö¹ ÖÙ Ö Ë ÒÒ Ö Øº Å Ø Ø Ò Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÉÙ Ð ØØ ÙÒ Ë Ò ÐÐ Ø Ñ Ò ÖØ ÑÑ Ö ÔÖÞ Ö Ö Ø Òº Ö Ø Ö Ò Î ÖÙÒÖ Ò ÙÒ Ò ÒÒ Ò ÞÙ Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ò ÖØ Ö Òº ÎÓÖ Ò Ò Ë Ö Ø ÐØÙÒ Ò Ò Ò ÖØ Ò Ö Ò Ñ Ø ÞÙ Ò Ñ Ö ØÞ Ø Ò ÐØ Òº ÐØ ÞÛ Ö Ò Ë Ò ÁÒ Ø Ò ØÞÙÒ Ó¹ Ø Ò ÙÒ Ù ÐÐÞ Ø Ò Ð Ò ÖØ Ö ÞÙ ØÖÓ Ò ÖØ Ò Ø Ú Ö Ö Øº ½º½¼ Ù ÐÐ Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ï Ö Ò Ù Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ö Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ú Ö ÙÒ Ò Ò Þ Ø Ö Ø Á̹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò ØÖ Ò Ò ÙÖ Ò Ò Æ ØÞ Ù ÐÐ Ñ Ð Ò Ë Ò ÙÒ ÓÐ Ò ÒØ ÔÖ Ò Ó Û ÒÒ Ò Ù Û Ñ Ð Ø Ò Þº º Ò Ò ÙÒ Ò Ò ÞÛ Ø ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ò ØÞµ ÚÓÖ Ò Ò º ÁÑ Ê Ñ Ò Ö Ä Ö Ð ÖÙÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ö Ø Ø Ø Ò Ø ÒÙÖ ÙØ Ì Ð ÓÑ Ö Ò Ø Ö Ö Ø Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙÑ Ø Ò¹ ÙÒ ËÔÖ ØÖ Ò Ö Òº Î Ð Ø ÐÛ Ö Ð Ò Æ ØÞ ØÖ Ö ÓÒ ÙÖÖ Ö Ò Ñ Ø Ò Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØ ÐØ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Ö ÙÒ Ñ Ø Ö ÙØ Ò Ì Ð ÓÑ º Ö ÓÐÐØ Ò ÃÙÒ Ò ÓÖÑ Ö Ò Ñ Ø Û Ð Ö Ø Ö Ò Ø Ø Ø Ð Ö Ö ØÛ Ö Ò ÒÒ Ò Ñ Ö Ò Æ ØÞ ØÖ Ö ÙÑ Ø ÐÐ ÖØ Ù Ò Ø Ö ÙÔ¹ËØÖ Ø Ò Ó Ö ÆÓØ ÐÐÔÐ ÒÙÒ Ò ØØ Øº º¾ Ö ÙÒ Ø ÐÓ ÇÖ Ò ØÓÖ ÅÒ Ð ¾º½ Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ê ÐÙÒ Ò ÙØÙÒ Ö Ö Ò Ö ÓÖ Ò ØÓÖ Ö Ê ÐÙÒ Ò ÙÒ ÎÓÖ Ò Ö Ð Á̹ Ë Ö Ø Ò ÑÑØ Ñ Ø Ñ ÍÑ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ Ö Ù Ñ Ø Ñ Ë ÙØÞ¹ Ö Ö ÞÙ Ú Ö Ö Ø Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙº ÎÓÒ Ö Ö Ö Ù ØÒ Ø Ò Ò Ò Ò Ò ÞÙÖ Î ÖØ ÐÙÒ ÚÓÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ Ù Ò ÒÒ ËÔ ØÖÙÑ Ö Ê ÐÙÒ Ò Ö ÙÑ Ò Ö Òº Ù Û Ö ÙÒ Ò ÚÓÒ Ð Ò Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ò Ê ÐÙÒ Ò Û Ö Ò Ô Ð Ø Ò Ò Ö ÙÒ Ò ¾º¾ º Ö Òº ¾º¾ ÍÒÞÙÖ Ò Ã ÒÒØÒ Ö Ê ÐÙÒ Ò ØÐ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÙÒ Ò ÐÐ Ò ÖØ Ò Ø ÖÙÒ Ö Ò Á̹ Ò ØÞ ÒÓ Ò Øº Ö Ò Ò ÙÒ Ø ÓÒ ØÖ Ö ÐØ Ò Ò Ê ÐÙÒ Ò Ñ Ò Ñ Ù ÒÒØ Òº Ö Ë Ò Ö Ù Ò Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ò Ã ÒÒØÒ Ö Ø Ò Ê ÐÙÒ Ò Ö Ò ÒÒ Ö Ò Ø Ñ Ø Ò Ù Ò ÒØ ÙÐ Ò Ð Ò Á Ò Ø ÛÙØ Ö ÞÙ ØÒ Òº Ó Ö Á Ò Ø ÛÙØ Û ÞÙÚ Ö Ö Ò ØØ º ¾º Ð Ò ÙÒ Ò Ø Ò ÓÑÔ Ø Ð ØÖ Ñ ØØ Ð Ò Ò Ø Ù Ö Ò Ö Ø Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ØÖ Ñ ØØ ÐÒ ÒÒ Ò Ò Á̹ ØÖ Ö Ð ¹ ÒØÖ Ø Òº ËØ ÖÙÒ Ò ÒÒ Ò Ù Ò Ö Ò Ø Ù Ö Ò Ò Å Ò Ò Ø Ø Ö ØÖ ¹

9 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä Ñ ØØ Ð Ó Ö Ö Ò Ò Ø Ø ÖÑ Ò Ö Ø Ö Ö Ø Ø ÐÐÙÒ Ö Òº Ò Ó ÒÒ ÚÓÖ ÓÑÑ Ò ÙÒ Ò Ø Ó Ö Ó Ö Ò ÓÑÔ Ø Ð ØÖ Ñ ØØ Ð Ø Û Ö Ò Ò ÓÐ Ò Ò Ø Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒ Òº ¾º ÍÒÞÙÖ Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ Ö ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Æ Ö Ò ÖÙÒ ÚÓÒ ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Þº º Ø Ò ÖÙÒ µ Ó Ð Ø Ú Ð Ò ÒÙØÞ ÖÒ ÓÒ ÕÙ ÒØ ÙÑÞÙ ØÞ Òº Ò Ò Ò Ó Ö ÒÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ Ò Ö ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ø ØØ Û Ö Û Ö Ö Ò Å ØÙÒ ÒÓ Ö Ø Ú Ï Ö ¹ Ñ Ø Ø Ø ÐÐغ Ò Ö ØÞ Ø Ê Ø ÓÒ Û Ö ÙÖ Ú Ö Ò Öغ Ö Ö Ò Ù Ø ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò ÒÙÖ Ñ Ø Ö ÙÖ ÖÙÒ ÒØ ÔÖ Ò¹ Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ Ò Ö Ï Ö ÙÒ ÒØ ÐØ Òº À ÖÞÙ Þ Ð Ò Ô Ð Û ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÙÒ Ø Ó¹ Ò Ò Ö Ò Ë Ö Ø Ò Ø Ò Ö Ø Ñ Ø Ö Ù Û ÖØÙÒ Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò ÞÙÑ ÌÖ Ò ÓÑÑ Òº ¾º Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ï ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ØÞØ Ò Ì Ò ÑÙ Û ÖÐ Ø Ø Ð Òº ÙÖ Ö ÐÑ ¹ Ï ÖØÙÒ ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ØÞØ Ò Ì Ò Ö ÖØ Û Ö Òº Ï Ö Ò Ï ÖØÙÒ Ö Ø Ò Ò Ø Ó Ö ÒÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò ÙÖ ÖØ ÒÒ Ò Ö Ù ÙÒ Ö Ó Ë Ò Ó Ö ÓÐ Ò ÒØ Ø Òº ¾º ÍÒ Ù Ø Ö ÙØÖ ØØ ÞÙ ÙØÞ Ö Ø Ò ÊÙÑ Ò Ð Ò Ò ÍÒ Ù Ø Ò ÙØÞ Ö Ø ÊÙÑ ÒÒ Ò Ö ÙÒ Ò Ò Ø ÒÙÖ ÙÖ ÚÓÖ ØÞÐ À Ò ÐÙÒ Ò ÓÒ ÖÒ Ù ÙÖ ÙÒ Ø Ø ÐÚ Ö ÐØ Ò Ö Òº Ò ËØ ÖÙÒ ØÖ Ð Ù ØÖ ØØ ÐÐ Ò ÓÒ ÙÖ Ò Ù ÖÙÒ ÙÒ Ù Ø Ò Ù¹ ØÖ ØØ Ò Ø Ø ÐÐÙÒ Ñ Ð Ö Ë Ò Ö ÓÖ ÖÐ Û Ö º Ø ÞÙ Ø Ò Ù Ò ØÐ ÒÙØÞØ ÊÙÑ Ñ Ù Ð Ò ÍÑ Ð ÞÙ Ò ÙØÞ Ö Ø Ò ÊÙÑ Ò ÞÙ Þ Ð Ò Ò º ¾º ÍÒ ÖÐ Ù Ø Ù ÙÒ ÚÓÒ Ê Ø Ò Ê Ø Û ÙØÖ ØØ ¹ Ù Ò ¹ ÙÒ Ù Ö Ö Ø ÙÒ Ò Û Ö Ò Ð ÓÖ Ò ØÓÖ Å ¹ Ò Ñ Ò Ò ØÞØ ÙÑ Ò Ö ÙÒ ÓÖ ÒÙÒ Ñ Á̹ÆÙØÞÙÒ ÞÙ Û ÖÐ Ø Òº Ï Ö Ò ÓÐ Ê Ø Ò Ð È Ö ÓÒ Ú Ö Ò Ó Ö Û Ö Ò Ê Ø ÙÒ ÙØÓÖ ÖØ Ù Ø Ò¹ Ò Ò Ò Î ÐÞ Ð ÚÓÒ Ö ÙÒ Ò Ö Ò Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÙÒ ÁÒØ Ö ØØ ÚÓÒ Ø Ò Ó Ö Î Ö Ö Ø ÚÓÒ Ê Ò ÖÐ ØÙÒ ÒØÖ Ø Òº ¾º ÍÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Ö Ò ØÞ ÚÓÒ ØÖ Ñ ØØ ÐÒ ØÖ Ñ ØØ Ð ¹ Ð Û Ð Ö ÖØ ¹ Ö Ò ÒÙÖ ÒØ ÔÖ Ò Ñ Î ÖÛ Ò ÙÒ ÞÛ Ò ØÞØ Û Ö Òº Ö ÙÒ ÙÒ Ò Ò ØÞ Ö ØÖ Ñ ØØ Ð Ú Ö ÒØÛÓÖØÐ Ò È Ö ÓÒ Ò Ñ Ò ÓÛÓ Ð Ò ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Ò Ò ØÞ Ú Ö Ò ÖÒ Ð Ù Ò ÓÖÖ Ø Ò Ò ØÞ Ö¹ Û Òº Ï Ö Ó Ö Ò ØÞ ÚÓÒ ØÖ Ñ ØØ ÐÒ Ò Ø Ù Ö Ò ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ ÒÒ Ò Ð ÓÐ Ú Ð ÐØ Ö ÙÒ Ò Ù ØÖ Ø Òº ¾º Å Ò Ð Ø ÒÔ ÙÒ Ò Î ÖÒ ÖÙÒ Ò Ñ Á̹ Ò ØÞ Ô Þ ÐÐ Ö Ò Ò ØÞ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ò Ò ÓÖ Ò ØÓÖ Ò Ê ÐÙÒ¹ Ò Ö Ù ÑØ ÍÑ Ð Ò Ö Ö ÞÛº Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÙÒØ ÖÐ Ò ØÒ¹

10 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ò Î ÖÒ ÖÙÒ Òº Ë ÒÙÖ Å Ø Ö Ø Ö Ù Ò Ó Ö ÒÞÙ ÓÑÑ Ò Å Ø Ö Ø Ö ÖÓ Û ÐÒ Ò Ù À Ö Û Ö Ó Ö ËÓ ØÛ Ö Ø Û Ö Ö ÙÐ Ö ØÖ Ö ØÖ Ñ ØØ ÐÃÓÒ ÙÖ ÒÑ Ð Øº ¾º½¼ Æ Ø Ö Ø Ö Ø Ú Ö Ö Ø ÒØÖ Ö ÓÖÖ Ø Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ø ÒØÖ ÖÒ Ø Ö Ò ÁÌ¹Î Ö Ö Ò ÚÓÒ ÓÒ Ö Ö Ù¹ ØÙÒ º Ö Ø Ö Ò Ð Ö ¹ Þº º Ñ Ò Ð Ø Ã ÒÒÞ ÒÙÒ Ð Ö Ù Û ÖÙÒ ¹ ÓÖØ Ð Ò Ò¹ Ó Ö Ù ØØ ÙÒ Ò Ñ Ø ÒØÖ Ö Ö Ú ¹ ÒÒ Ò ÞÙ Ö Ò Ò Ø ÒØÖ Ö Ò Ø Ò Ö Ö ÓÖ ÖÐ Ò Ø Ù ÙÒ Ò Û Ö Ò ÒÒº Ö ÙÐØ Ö Ò Ò Î ÖÞ ÖÙÒ Ò ÒÒ Ò ÞÙ Ö Ð Ò Ë Ò Ö Òº ¾º½½ ÍÒÞÙÖ Ò ÌÖ Ò Ñ Ò ÓÒ ÖÙÒ Ö ÈÐ ÒÙÒ ÚÓÒ Æ ØÞ Ò Û Ö Ó Ø Ö Ð Ö Ò Ò Ã Ô Þ ØØ Ù Ð ÙÒ Ù Ð ¹ Ð Ñ ØÙ ÐÐ Ò ËØ Ò ÞÙ ÓÖ ÒØ Ö Òº Û Ö Ö Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ Ò Ò Æ ØÞ Ò Ø Ù ÞÙ Ð Ò Ò Ã Ô Þ ØØ Ò Æ ØÞ Ù ÖÙÒ Ø Ò Ò Ø ÒÚÓÐÙÑ Ò ÖÛ Ø ÖØ Û Ö Ò ÑÙ Ò Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Æ ØÞ Î ÖÐ ÙÒ Ò Ö Ö Ã Ð Ö ÓÖ ÖÐ Ñ Òº Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ Æ ØÞ Ø ÒÙÖ Ò Ñ ÍÑ Ò Ñ Ð Û ÚÓÖ Ò Ò Ò Ú ÖÐ Ø Ò Ã Ð ÞÙÐ Ò Ó Ö Ö ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò ÈÐ ØÞ Ö ÞÙ ØÞÐ Ã Ð ÖР٠غ Ö Ò ÐÓ Ò Ò ÌÖ Ò ÊÓ Ö ØÖ Ö Ø Ù Ó Ò ÒРغµ Ø ØÖÓØÞ ÒÓ ÚÓÖ¹ Ò Ò Ò ÈÐ ØÞ Ó Ø Ò Ø Ñ Ð ÞÙ ØÞÐ Ã Ð ÒÞÙÞ Ò Ó Ò Ò Ù ÙÒ ÐØ Ã Ð ÞÙ Òº Ð Ù Û Ð Ø ÒÒ ÒÙÖ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ã Ð Ù Ö ÌÖ Ö Ù ¹ ÞÙÞ Ò ÙÒ ÐÐ Ã Ð ÐØ Ò ÙÒ Ò Ù Ò Ð Þ Ø Ò Ù ÒÞÙÞ Òº ÙÖ ÒØ Ø Ò Ò ØÖ ÒØÖ Ø ÙÒ Ò ÙÒ ÃÓ Ø Ò Ò ØÖ ØÐ º ¾º½¾ ÍÒÞÙÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Î Ö ÐÙÒ Á Ø Ù ÖÙÒ ÙÒÞÙÖ Ò Ö Ó ÙÑ ÒØ ÓÒ Ò Ù Ä ÚÓÒ Ä ØÙÒ Ò Ò Ø ÒÒØ Ó ÒÒ Ù Ö Ø Ò Ù Ö Ð Ó Ö ÒÒ Ö Ð Ò Ù ÞÙ ÙÒ Ò ÚÓÒ Ä ¹ ØÙÒ Ò ÓÑÑ Òº ÒÒ ÞÙ ÐÒ Ö Ò Ù ÐÐÞ Ø Ò Ó Ö ÙÒØ Ö ÍÑ ØÒ Ò Ó Ö ÞÙ Ð Ò ÖÓ Ò Ò Ö Ò Þº º ÙÖ ËØÖÓÑ Ð ÓÑÑ Òº Ò ÙÒÞÙÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Û ÖØ ÞÙ Ñ ÈÖ ÙÒ Ï ÖØÙÒ ÙÒ Ê Ô Ö ØÙÖ ÚÓÒ Ä ØÙÒ Ò ÓÛ Ê Ò ÖÙÒ Ò Û Þº º Ò ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÖØ ¹ Ö ÍÑÞÙ Æ ÙÞÙ Ò µ Ö ÓÖ ÖÐ Û Ö Òº ¾º½ ÍÒÞÙÖ Ò ØÞØ Î ÖØ Ð Ö Î ÖØ Ð Ö ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞ Ò Ú Ð Ö ÞÙ Ò Ð ÙÒ ÙÒÚ Ö ÐÓ Ò Ò ÐÙÖ Ò Ó Ö ÌÖ ÔÔ Ò Ù ÖÒ ÙÒØ Ö Ö Øº ËÓÑ Ø Ø ÖÑ ÒÒ Ñ Ð Î ÖØ Ð Ö ÞÙ Ò Ò Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ÚÓÖÞÙÒ Ñ Ò ÙÒ º Ò Ò ËØÖÓÑ Ù ÐÐ Ö ÞÙ Ö Òº

11 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä ¾º½ ÒØÖ Ø ÙÒ Ö Á̹ÆÙØÞÙÒ ÙÖ ÙÒ Ò Ø Ö Ø Ò ÙÒ Ò Ò Ò Ø Ò Ö ÓÒÓÑ Ò Ø ÔÙÒ Ø Ò Ò Ö Ø Ø Ö Ö Ø ÔÐ ØÞ Ó Ö Ö Ø¹ ÙÑ Ð Þº º ËØ ÖÙÒ Ò ÙÖ ÄÖÑ Ó Ö ËØ Ù µ ÒÒ Ò ÞÙ Ö Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò ÁÌ Ò Ø Ó Ö Ò Ø ÓÔØ Ñ Ð ÒÙØÞØ Û Ö Ò ÒÒº Ñ Ø Ò Ö Ò Ö Ò ËØ ÖÙÒ Ò Û Ö Ò Ò Ø Ö Ø Ù ÁÌ Ù º Î ÐÑ Ö Û Ö Ö Å Ø Ö Ø Ö Ò Ö ÓÖÑ Ò ÙØ Ö Ò Ö Ù Ò Ø Ñ Ø ÒØ ÔÖ Ò Ö ÃÓÒ¹ Þ ÒØÖ Ø ÓÒ Ò Ò ÒÒº ËØ ÖÙÒ Ò Ö Ò ÚÓÒ ÄÖÑ Ó Ö Ø Ö Ñ ÙÒÓÖ Ò ÖØ Ñ ÃÙÒ ÒÚ Ö Ö ÞÙ ÙÒ Ò Ø Ö Ð Ù ØÙÒ Ð Ø Ö Ð ØÙÒ Ùººº Ö Ø ÒÞ Ò ÓÐ Ö ËØ ÖÙÒ Ò Ò Î ÖÐ Ò ÑÙÒ Ö Ù Ò ÖÐ ÙÒ ÙÒ ÙÒ Ñ Ð Ò Ö Ð Ö Ò Ö Ö Ë Ö Ð Öµº ÙÖ Û Ö Ò Ø ÒÙÖ Ö Ø Ö Ø Ö Ò ¹ ÒØÖ Ø Øº Ù Ô ÖØ Ò Ø Ò ÒØ ÐØ Ò ÚØк Ð Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö Ø Ò Û Ö Ú ÖÑ Ò Öغ ¾º½ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ú ÖÐÙ Ø ÙØÞ Ö Ø Ö Ø Ò Ñ ÍÒ Ü¹ËÝ Ø Ñ ÙÖ Ú Ö Ò ÍÒ Ü¹ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ Ð Ø Ò ÞÙ Ö Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ö ÒÙØÞ Ö Ô Öغ À ÖÚÓÒ Ò Ù ÓÐ Ø Ò ØÖÓ Ò Ù ÙÒ Ø Ö Ä ØÙÒ ÔÖÓ Ð Ò ÒÙØÞ Ö Ò ÒÒ Òº Ø Ò ÙØÞÖ ØÐ Ø ÔÙÒ Ø Ñ Ò Ð Ò Ù Ó Ø Ø Û Ö Ò Û Ö ÓÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Å Ö Ù Ñ ¹ Ð Ø Ò ÖÐ Ø ÖÒº ¾º½ ÍÒ ÓÖ Ò Ø Ö ÒÙØÞ ÖÛ Ð ØÖ Ö Ò È Ö ÒÙØÞ ÖÛ Ð ØÖ Ö Ò È Û Ä ÔØÓÔ Ó Ö ÆÓØ ÓÓ Û Ö Ó ØÑ Ð ÙÖ Ò Ö ÖØ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Òº Ø ÞÙÖ ÓÐ Ñ Ø Ò Ø Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ù Ñ ÖØ Ò ÙØÞ Ö Ø Ò Ø Ò Ñ Ö Ô ÖØ Ò ÙÒ ¹ ÖØ Ò Ø Ñ Ø Ò Ñ ÓÑÔÙØ Ö¹Î ÖÙ Ú Ö Ù Ø Øº Ù Ñ Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ø Ñ Ö Ò ÚÓÐÐÞ Ö Û Ö Ò ØÖ Ö Ò È Û ÒÒ ÒÙØÞØ Ø Ó Ö Û Ö Ò ÞÙÖ Ø ÒÙØÞغ Ö ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÒÙØÞ ÖÛ Ð Ó Ò ËÔ Ö ÓÒØÖÓÐÐ Ò ÙÒ Ó Ò ÒØ ÔÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÒÒ Ñ Ø ÞÙÖ Ò ÖÒ ÙÒ Ö Î Ö Ö Ø ÖØ ÙÒ ÞÙÑ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ú ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ê Ø Ø Ò Ö ØÔÐ ØØ Ö Òº ¾º½ Å Ò Ð Ø Ã ÒÒÞ ÒÙÒ Ö Ø ÒØÖ Ö ÍÒØ Ö Ð Ø Ò ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ã ÒÒÞ ÒÙÒ Ö Ù Ø Ù Ø Ò Ø ÒØÖ Ö Ó Ø Ö Ò ÑÔ Ò Ö Ó Ø Ò Ø Ò ÚÓÐÐÞ Ö Û Ö Ò Ø ÒØÖ Ö Ö Ò Ø Ø Û Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ù Ô ÖØ Ò Ó Ö Û Ð Ñ Û Ò Òº Ï ÒÒ Ñ Ö Ö Ø ÒØÖ Ö Ò¹ ÙÒ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÒÒ Ð Ò Ö Ã ÒÒÞ ÒÙÒ Ê Ò ÓÐ Ú ÖÛ ÐØ Û Ö Òº ¾º½ ÍÒ ÓÖ Ò Ø Ù Ø ÐÐÙÒ Ö Ø ÒØÖ Ö ÙÒ ÓÖ Ò Ø Ö Ù Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ø ÒØÖ ÖÒ Ø Ø Ö Ú ÖØÖ ÙÐ Ù Ñ Ø ÒØÖ Ö Ô ÖØ Ø Ò Ò ÙÒ Ù Ø ÀÒ Ð Ò Ò Ó Ö Û Ò Ø Ð Ò Ø Ö ØÞ Ø ÖÖ Òº ¾º½ ÍÒÞÙÖ Ò Ë Ð ÐÑ Ò Ñ ÒØ Î Ö Ð ÐÙÒ

12 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ï Ö Ò ÞÙÑ Ë ÙØÞ Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÞÙ ÖÑ ØØ ÐÒ Ö Ø Ò Î Ö Ð ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ò¹ ØÞØ Ó ÒÒ Ù ÖÙÒ Ò ÙÒÞÙÖ Ò Ò Ë Ð ÐÑ Ò Ñ ÒØ Ö Û Ò Ø Ë ÙØÞ ÙÒØ ÖÐ Ù Ò Û Ö Ò Û ÒÒ Ë Ð Ð Ò Ò Ö ÙÒ ÖØ Ò ÍÑ ÙÒ ÖÞ Ù Ø Ó Ö Ù Û ÖØ Û Ö Ò ÙÒ Ò Ø Ó Ö Ð Ø ÖÖ Ø Ö Ë Ð Ð Ò ØÞØ Û Ö Ò ÞÙÖ Î Ö Ð ÐÙÒ ÞÛº ÒØ Ð ÐÙÒ Ò ØÞØ Ò Ë Ð Ð Ò Ø Ù Ò Ñ ¹ Ö Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö Ø Ò ÖØÖ ÙÒ ØÖ ÒÒØ Ò Ï Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ö¹ Ö Òº Ò Ø Æ Ø Ú¹ Ô Ð Ø Ö Î Ö Ò Ö Ú Ö Ð ÐØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÙØÞ¹ Ø Ò Ë Ð Ð Ù Ò¹ ÙÒ Ö Ð Ò ØØ ÚÓÖ Ù ØÞØ Ö Î Ö Ð ÐÙÒ Ò ØÞØ Î Ö Ö Ò ÒÒØ Øº ¾º¾¼ ÍÒÞÙÖ Ò Î Ö ÓÖ ÙÒ Ñ Ø ÖÙ ¹Î Ö Ö Ù Ø ÖÒ Ö Ü¹ ÖØ Ü¹ ÖØ Ò Ø Ò Ö Ö Ò ØÖ Ò Î Ö Ö Ù Ø Öº ÁÒ Ö Ê Ð Ò È ¹ Ô Ö ÙÒ ÖÙ ÖÑ Ø Ö Ð ÌÓÒ Ö Ó Ö Ì ÒØ ÖÙ ¹ Û ÒØÖ Ö ÓÐ µº ÐØ Ò Ö Î Ö Ö Ù Ø Ö ÒÒ Ò Ò Ò Ñ Ð Ò Ø Ñ Ö Ù ÖÙ Ø Û Ö Ò Ó ÛÓ Ð ÓÖ ÒÙÒ Ñ ÑÔ Ò Ò ÛÙÖ Òº Ò ÈÙ Ö¹ËÔ Ö ÒÒ Ù ÖÙÒ Ò Ö Ö ÒÞØ Ò ËÔ ¹ Ö Ô Þ ØØ Û ÙÒ Ó Ö Ò Î ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ü¹Ë Ò ÙÒ Ò ÒÙÖ Ö Ù Þ ÖÒ Ö Ò Ø Ð Ò Ö Ø Ú Ö Ò ÖÒº ¾º¾½ Å Ò Ð Ø ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ï Ð ÞÛ Ò Ò ÒÙØÞ ÖÒ Ö Ø Ò Ñ Ö Ö ÒÙØÞ Ö Þ ØÐ Ú Ö ØÞØ Ò Ò Ñ ÒÞ ÐÔÐ ØÞ¹Á̹ËÝ Ø Ñ Ó Ò Ø ÞÛ Ò ¹ ÐÙ Ò Ï Ð ÞÛ Ò Ò ÒÙØÞ ÖÒ Ø Øغ Á Ø Ö Ò Ø Ù Ö Ò ÓÖ Ò ÖØ ÙÒ Ö ÐØ Û Ö Ö ÙÒØ Ö ÍÑ ØÒ Ò Ò Ø Ö Ø Ö Ø ÙÖ Öغ À Ö ÙÖ ÒÒ Ò Å Ö Ù Ñ Ð Ø Ò ÒØ Ø Ò Û ÒÒ Þº º Ð Ù Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ò Ø ÓÖÖ Ø ÐÓ Ò Û Ö Ò ØÙ ÐÐ Ø Ò Ò Ø Ô ÖØ Û Ö Ò Ê Ø Ø Ò Ñ À ÙÔØ Ô Ö Ó Ö Ò Ø ÑÔÓÖÖ Ò Ø Ò Ú Ö Ð Ò Ö ÚÓÖ Ö Ò ÒÙØÞ Ö Ò Ø Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ Ñ Ð Ø ÙÒ Ö Ò Ù ÒÙØÞ Ö Ò Ø ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ ÒÑ Ð Øº ¾º¾¾ Ð Ò Ù Û ÖØÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò Ñ Û Ò ØÖ Ð Ø Ø ÐÐ Ò ÞÙ ÒÒ Ò Ó Ë Ö Ø Ú ÖÐ ØÞÙÒ¹ Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ Ø ØØ ÙÒ Ò Ò Ó Ö Ó Ò ÓÐ Ö Î Ö Ù ÙÒØ ÖÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ º Ö ÒÒ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ö ÌØ Ö ÖÑ ØØÐÙÒ Ñ Ë Ò ÐÐ ÒÙØÞØ Û Ö Òº Ò Û Ø Ö Û Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ø Ö ÙÒ º Ï Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ö ÐÑ

13 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä Ù Û ÖØ Ø ÒÒ Ò ÚÓÖ ØÞÐ Ò Ö Ù Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ö Þ Ø Ö ÒÒØ Û Ö Òº Ò Ø Ù Û ÖØÙÒ Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ó Ò Ø Ó Ö ÒÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò Ø ØØ ÙÒ Û Ö ÒÒØ Ú ÖÐ ÖØ Ö ÙÒ Û Ö ÙÒ ÚÓÐÐ ØÒ º ¾º¾ Ë Û Ø ÐÐ Ò Ö Ò Ò ÙÒ ÚÓÒ ÇË¹È Ò Ò ÖÚ Ö Ø ØÞØ Æ ØÞ ÙÖ Ò Ò ÙÒ ÚÓÒ ÇË¹È Ò Ò ÖÚ Ö Ø ØÞØ Æ ØÞ ÒÒ Ò Ò Ò Ñ Ò ÓÒ Ø Ò Ö Ò Æ ØÞ Ë Û Ø ÐÐ Ò ÒÞÙ ÓÑÑ Òº Ï Ö Ò Ô Ð Û ÇË¹È Ò Ò ÍÒ Ü¹Æ ØÞ Ò ÙÒ Ò Ø Ò ÒÙØÞ ÖÒ Ö Ò ØÞ ÚÓÒ ÍÒ Ü¹ Ò Ø Ò Û Ø ÐÒ Ø ØÔ Æ Ë ÊÈ ¹Ï Ò ÓÛ Ñ Ð º Ö ÙÖ ÒØ Ø ¹ Ò Ò Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÙÒ ØÞÐ Ò Ø Ú Ö Ò ÚÓÒ Ò Ò Ò Ò Ñ Ö Ò Ò ÍÒ Ü¹Æ ØÞº Â Ó Û Ö Ò ÙÖ Ò Ò ÙÒ ÚÓÒ ÇË¹È Ò Ò ÖÚ Ö Ø ØÞØ Æ ØÞ ÞÙ ØÞÐ ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Æ ØÞÞÙ Ò Òº Â Ö Æ ØÞ Ò ÐÙ ÒÒ ÞÙÑ Ö Ò Æ ØÞ Ñ Ö Ù ØÛ Ö Òº Ø Ñ Ø Ò Ø Ö ËÓ ØÛ Ö ËÒ Öµ Ù ÙÖ Ò Ò Ñ Æ ØÞ Ò ¹ ÐÓ Ò Ò È Ñ Ð º Ñ Ø Ø Ò Ä Ø ÐÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò º º ÐÐ È Û ÖØ Ö ÙÒ Ù Ø Ò ÐØ Ö Æ ØÞ Ú Ö Ø Û Ö Ò Ñ ØÞÙÐ Ò ÙÒ ÞÙ Ñ Ö Ù Òº Ò È ¹ ÒÙØÞ Ö ÒÒ ÞÙ Ñ º ÐÐ º Ò È Ð ØÒ Ñ Ò ØÖ Ö Òº ÁÒ Ñ Ö Ò È Ó ÓÒ ÙÖ ÖØ ÖÑ Ø Ò Ð Á ÒØ ØØ ÚÓÖ Ô ÐØ Û Ö ÒÒ Ö ÞÙ Ð Ò Ò Ø Û Þº º Æ Ë Ó Ö ÊÈ ÒÙØÞ Ò ÙÑ Ù Ö Ù Î ÖÞ Ò ÙÒ Ø Ò Ò Ö Ö ÒÙØÞ Ö Ù Ñ Ë ÖÚ Ö ÞÙ ÖÐ Ò Òº Ö ÒÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒÒ ÙÒ Ñ Ö Ø Ð Ò ÓÔ Ö Ò Ú Ö Ð Ò Ó Ö Ð Òº ÇË¹È Ò Ò Ï Ò ÓÛ ÆÌ Æ ØÞ Ò ÙÒ Ò Ò Ø ÐÐ Ò Ò ÐÐ Ò ÔÓØ ÒØ ÐÐ ÖÓ ÙÒ Ö Ë Ö Ø Æ ØÞ Öº ËÓ ÒÒ Ò ÙÖ ÃÓÔ Ö Ò ÚÓÒ Ø Ò ÚÓÒ Ò Ñ Ë ÖÚ Ö Ù ØÔÐ ØØ Ò È Ö Ø Ö Ð Ú ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Ò Ñ Ô Ý ÒÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò ØÞØ Ò Å ÙÑ Ð Ø Û Ö Ò Ó Ö ÙÖ ÃÓÔ Ö Ò Ù Ò ÐÓ Ð Ø¹ Ø ÒÐ Ù Û Ö ÒÒ Ò ÓÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò ÜØ ÖÒ ËØ ÐÐ Ò Ò Û Ö Ò Ó Ò ÚÓÒ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ë ÖÚ Ö Ö Ø Û Ö º ÍÑ ÖØ Ø Ø Ö ÁÑÔÓÖØ ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö¹Î Ö Ò Ö ÙÒ Ò Ò ÖØ ØØ ÒÐ Ù Û Ö º ¾º¾ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ú ÖÐÙ Ø ÙØÞ Ö Ø Ö Ø Ò ÞÙ ØÞ Ò Ò Æ ØÞ Ò Ñ Ò Ø ÙÖ Ò Ö Û ÐÐ ØÞØ Ò Æ ØÞ Ñ Ø Ò Ñ ÜØ ÖÒ Ò Æ ØÞ Û Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÔÔ ÐØ Ø ÒÒ Ò Ù Ñ ÜØ ÖÒ Ò Æ ØÞ Ú Ö Ò Ø Ò ÒØ ÖÒ Ò Æ ØÞ Û Þº º Šй Ö Ò ÁȹÆÙÑÑ ÖÒ Ê Ò ÖÒ Ñ Ò ÙÒ ÒÙØÞ ÖÒ Ñ Ò ÖÙ Ò Û Ö Òº ÙÖ Ð Ò Ê Ð Ù ÒØ ÖÒ Æ ØÞ ØÖÙ ØÙÖ ÙÒ Ò ÒÛ Ò Ö Þ Òº Â Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ö Ö Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ö Þ Ð Ø ØÓ Ñ Ö Ò Ö ¹ Ñ Ð Ø Ò Ø Öº Ï ÒÒ Ò Ò Ö Ö Þº º ÒÙØÞ ÖÒ Ñ Ò Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÒÒØ ÒÒ Ö Ú Ö Ù Ò ÞÙ Ö Ò È Û ÖØ Ö ÞÙ ÖÖ Ø Ò Ó Ö Ö Ï ÖØ Ö Ù ØØ Ò Ö Ù ÞÙ Ò Ò Ù º½ ¹ ËÝ Ø Ñ Ø Ù ÔÖÓ Ö Ò ÚÓÒ È Û ÖØ ÖÒµº ¾º¾ Ò ÖÒ ÙÒ Ö ÖØÖ ÙÒ ¹ Ó Ö Ö ØÙÒ Û Ò Ø ÙÖ È Ö¹ØÓ¹È Ö¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò Ï Ö Ò Ö ØÖ Ý Ø Ñ Ï Ï Ï Ò ÓÛ Ó Ö Ï Ò ÓÛ ÆÌ Ò Ò Ñ ÖÚ Ö Ø ØÞ¹

14 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ø Ò È ¹Æ ØÞ Ð ÒÙØÞ ÖÓ Ö Ò ØÞØ ÒÒ Ò ÒÞ ÐÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò ÖØÖ ÙÒ Ò Ö Ø Ñ ÖÚ Ö Ø ØÞØ Ò Æ ØÞ Ò ÖÒ Ò Ð Ô Ý Ð Å ÙÑ Ò ÔÖÙ Ø Û Ö º Ô Ð Û Ö ÓÐ Ò Ù Ö Ù Ø Ò Ë ÖÚ Ö Ñ Ø Ö ¹ Ð Ò Î ÖÞ ÖÙÒ Ò Û ÒÒ Ð Þ Ø Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÖÓ Ø Ò ÚÓÒ È ÞÙ È ÓÔ ÖØ Û Ö Òº Ò È ÒÒ Ò Ò Ñ È Ö¹ØÓ¹È Ö¹Æ ØÞ Ð Ë ÖÚ Ö º º Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ¹ Ó Ö Ø Ò Ø Ö Ö Ò Ö Ê Ò Ö Ò ØÞØ Û Ö Òº Û Ö Ö ÙÖ ÞÙ Ú ÖÛ ÐØ Ò Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò Ö Ð Ð Ø Ø ÛÓ ÙÖ ÐÓ Ð Ö¹ ØÙÒ Û Ò Ø ÙØÐ Ò ÑÑغ ¾º¾ Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò ËÓ ØÛ Ö ¹Ì ع ÙÒ Ö Ú Ö Ö Ò Ï Ö Ò Ù ËÓ ØÛ Ö Ò Ø Ó Ö ÒÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò Ø Ø Ø ÙÒ Ó Ò ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ö Ø Ò Ö Ò ÒÒ Ô Ö Ò Ð Ö Ò Ö ËÓ ØÛ Ö Ò Ø Ö ÒÒØ Û Ö Ò Ó Ö ÒÓØÛ Ò ÖÛ ÒÞÙ ÐØ Ò Ò ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ø Ö ÒÒØ ÞÛº Ò Ø Ø Ø Û Ö¹ Òº ËÓ ØÛ Ö ¹ Ó Ö ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ð Ö Ù Ò Ñ Ð Ò Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ò ËÓ ØÛ Ö ¹Ì ع ÙÒ Ö Ú Ö Ö Ò Ö ÙÐØ Ö Ò Ø ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ö ÙÒ Ö Ò Á̹ ØÖ Öº ÁÑ Î ÖØÖ Ù Ò Ù Ò ÔÖÓ Ð ÑÐÓ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ù Ö ËÓ ØÛ Ö Û Ö Ó ØÑ Ð Ö Ò Ñ Ð Ë Ò Ò Ò Ñ Î Ö ÐØÒ ÞÙ Ñ Ù Û Ò Ø Ò Ò Ò ÓÖ Ò Ø Ì Ø¹ ÙÒ Ö Ú Ö Ö Ò Ö ÓÖ Öغ ÈÖÓ Ö ÑÑ Û Ö Ò ÙÒÞÙÖ Ò Ø Ø Ø ÙÒ Ñ Ø Ð ÖÒ Ò Ò ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÑ ÙÒ Ò Ö Øº Ð Ö Û Ö Ò Ò Ö ÓÐ Ø Ö Ò Ù Ò ÞÙ Ñ ØÔÙÒ Ø ÔÖÓ Ð ÑÐÓ Ò ØÖ Ù º ¾º¾ Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Î Ö Ò ÓÖÑ Ò Ö Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÒÒ Ò ØÖ Ø Ø Û Ö Ò ÈÖÓ Ù Ø Ö ÙÒ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ¹ ÙÒ ÒÙØÞ Ö Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ù Ø ÙÒ ËÝ Ø Ñ¹ Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒº Ò Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ò ØÞØ Ò Á̹ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÒÒ Ó¹ ÛÓ Ð Ñ Ù Û Ð¹ ÙÒ ÒØ ÙÒ ÔÖÓÞ Ö Ò ÈÖÓ Ù Ø Ð Ù Ò Ñ Ë Ò ÐÐ Ñ Ï Ö ØÖ Ö Ð Ù Û Ö ÙÒ Ò Òº Ò Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÒÒ ÑË Ò ÐÐ Ô Ð Û ÙÖ Ò Ù ÐÐ ÚÓÒ À Ö Û Ö ÞÛº Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ö ÒÓ ÙÒ ¹ ÙÒ Ö Ð Ú ÖÞ ÖÒ Ó Ö Ú ÐÐ ÙÒ ÙÖ Ö Ö Òº ¾º¾ Î Ö Ø Ò ÍÖ ÖÖ Ø Ö Ò ØÞ Ò ØÐ Þ ÒÞ ÖØ Ö ËÓ ØÛ Ö ÒÒ Ò Ò Î Ö ØÓ Ò ÍÖ ÖÖ Ø Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÓÛÓ Ð ÞÙ Þ Ú Ð¹ Ð Ù ØÖ Ö ØÐ Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò Ö Òº Ö Ò ÙÒ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ò Ò Ò Ê Ù ÓÔ Ò ÞÙÑ Ò ØÞ ÓÑÑ Ò ÒÒ Ò Ñ Ê Ñ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ú Ö ÙÐ Ò ÙÒ Ò ÚÓÒ Ö Ë ÙÐ ÓÖÑ ÎÓÖ ØÞ Ó Ö ÖРص ÚÓÑ ÍÖ ÖÖ Ø ÒØ Ñ Ö Ò Ö ØÞÔ Ø Ñ Ø Û Ö Òº ¾º¾ ËÓ ØÛ Ö Ø Ø Ñ Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò Î Ð Ø ÞÙ Ó Ø Ò ËÓ ØÛ Ö Ø Ø Ñ Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò ÚÓÐÐÞÓ Ò Û Ö Òº Ð Û ÒØÐ Ö Ò Û Ö Ò Ö Ö Ò ÖØ ÒÙÖ Ñ Ö Ø Ò Î Ö Ð Ñ Ø ÚÓÖ Ò ¹

15 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä Ò Ò Ö Ø Ö Ò Ò Ò Ð Ò ÙÖØ ÐÙÒ Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÙÒ È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ñ Ð Øº Ö Ö Ò Ù Ò Ñ Ò ÐÒ Ë Ö Ø ÛÙØ Ò ÖÞÓ Ò Î ÖØÖ Ù Ò Ò ÞÙ Ø Ø Ò ËÓ ØÛ Ö ÙÒ ÍÒ ÒÒØÒ Ö Ñ Ð Ð Ù Û Ö ÙÒ Ò ÙÖ Ð Ö ÎÓÖ Ò Û º Ñ Ì Ø Ñ Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò ÒÒ ÞÙ ÓÐ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÓÑÑ Ò ËÓ ØÛ Ö Û Ö Ñ Ø ÃÓÔ Ò ÚÓÒ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò Ò ÓÐ ÖØ Ö Ì ØÙÑ ÙÒ Ø Ø Ø Ï ÒÒ Ò Ù ËÓ ØÛ Ö Ñ Ø Ò Ø ÒÓÒÝÑ ÖØ Ò Ø Ò Ø Ø Ø Û Ö Ö ÐØ Ò ÚØк Ò Ø Ù Ø Å Ø Ö Ø Ö ÞÛº Ö ØØ Ñ Ø Ñ ËÓ ØÛ Ö Ø Ø Ù ØÖ Ø ÛÓÖ Ò Ò Ö Ò Ð Ò Ø Ò Ñ Ø ÚØк Ú ÖØÖ ÙÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº ËÓ ØÛ Ö Û Ö Ñ Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò Ñ Ï Ö ØÖ Ø Ø Ø Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ ËÓ Ø¹ Û Ö Û Ö Ò Ì Ø Ò ÒÒ Ò Ö Ò Ó Ò Ð ÖØ Ò ÐÐ Ò Ù Ô Ð Û ÞÙ Ö Ò Ò Ò Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Ò Ù Ö Ò ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î Ö Ö Ø ÒØÖ Ø Ø Û Ö Òº Ù ÖÙÒ Ö ÁÒ ÓÑÔ Ø Ð ØØ ÙÒØ Ö Ð Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ ÒÒ Ò Ë Ø Ò Ø Ù ¹ ØÖ Ø Ò Ò Ö Ò ËÝ Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙ Ò ÐØ Ò ÒØÖ Ø ÙÒ Ò Ö Ò ÒÒ Òº Ú ÖÒ ØÞØ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÒÒ ÚÓÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÖÐÙ Ø Ò Ò ÞÙÑ ËÝ Ø ¹ Ñ ØÙÖÞ Æ ØÞ Ö Òº ÙÖ Ð Ö Ø Î Ö ÐØ Ò Ö ÞÙ Ø Ø Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ó Ö Ò Ð Ö ÒÒ Ò ÈÖÓ¹ Ù Ø ÓÒ Ø Ò ÙÒ ÛÓÐÐØ Ú ÖÒ ÖØ Û Ö Òº Å Ð ÖÛ Û Ö Î ÖÒ ÖÙÒ Ò Ø Ø Ø ÐÐغ Ø Ò ØÒ ÙÑ ÙÒÒ Ø Ê ÙÒ ÒÞ ÞÙ Ú ÖÑ Ò ÞÙÒ Ñ Ò ÙÖ ÙÒØ Ö Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ Ò Ñ ÒÙØÞØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Ð Ö Ù Ù Ò Ö Á̹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ù Û Ö Òº ÁÑ Ë Ò ÐÐ Ø Ò Ø ÒÙÖ Ö Ù Û Ò Ö Ê ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÒÓØÛ Ò Ö Ö Ò Ù Ñ Ò Ö Ø Ö Ø ÐÐØ Ö Ø ¹ Ö Ò Ù Ö ÁÒØ Ö ØØ ÖÔÖ Ø Û Ö Òº ¾º ¼ ÍÒÞÙÖ Ò ÓÑÒ ÒÔÐ ÒÙÒ Ò ÙÒÞÙÖ Ò ÈÐ ÒÙÒ Ö ÓÑÒ Ò ÙÒ Ö Ö Î ÖØÖ Ù Ò Þ ÙÒ Ò Ò Ò Ñ Ï Ò¹ ÓÛ ÆÌ Æ ØÞ ÒÒ ÞÙ Ö Ò Î ÖØÖ Ù Ò Þ ÙÒ Ò ÞÙ ÓÑÒ Ò Ø Ò Ò Ø Ð Ú ÖØÖ Ù Ò Û Ö ÞÙ ØÖ Ø Ò Ò º Ñ Ø Ø ÒÙØÞ ÖÒ Ö ØÖ Ò Ò ÓÑÒ Ò ÙÒØ Ö ÍÑ ØÒ Ò Ñ Ð Ù Ê ÓÙÖ Ò Ö Ú ÖØÖ Ù Ò Ò ÓÑÒ ÞÙÞÙ Ö Ò Ó Ò ÓÖØ Ø Ø Ø Ó Ö Ù ÒÙÖ Ö ÒÒØ Û Ö º ÒÒ Ò ÓÒ Ö ÒÒ Ò Û ÒÒ Ù Ö Ö Ø Ö Ú ÖØÖ Ù Ò Ò ÓÑÒ Ò Ö ÒÒ Ñ Ò Ò Ö ÓÑÒ Ù ÐÓ Ð Ò Ê ÓÙÖ Ò ÞÙ Ö Ø Ö Ð Ø Ú Û Ø Ò Ø ØÞØ ÛÙÖ Òº ÍÑ ÖØ ÒÒ Ò Ð Ò Î ÖØÖ Ù Ò Þ ÙÒ Ò ÞÛ Ò ÓÑÒ Ò ÞÙ Ö Ò ÒÙØÞ Ö ÙÒÒ Ø ÖÛ ÜÔÐ Þ Ø Ö Ñ Ò ÓÑÒ Ò ÙØ ÒØ Ö Ò Ñ Ò Û Ñ Ò¹ ÐÒ Ö ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ Ö È Û ÖØ Ö ÞÛ Ò Ò ÓÑÒ Ò ÞÙ Î ÖÛ ÖÖÙÒ Öغ Ö ¹ ÒÙØÞ Ö ÑÙ ÒÒ Ò Î ÐÞ Ð ÚÓÒ È Û ÖØ ÖÒ Ñ Ö Ò Û ÞÙ Ò Ö ÒØÖ Ø ÙÒ Ö Ë Ö Ø Ö Ò ÒÒ Û ÒÒ Ö È Û ÖØ Ö Ù Ö Øº ¾º ½ ÍÒÞÙÖ Ò Ö Ë ÙØÞ Ï Ò ÓÛ ÆÌ ËÝ Ø Ñ Ï Ò ÓÛ ÆÌ Û Ö Ñ Ø Ö Û Ø Ò Ò Ù Ö Ö Ø Ò Ù Ø Ý Ø Ñ ÙÒ Ù

16 ¼ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ê ØÖ ÖÙÒ Ù Ð Öغ Ï ÒÒ Ù Ö Ö Ø Ò Ø Ò Ö ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÐÓ Ð Ò Ë Ö Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ØÖ Ø Ö Ò Ø ÐÐØ Û Ö Ò ØÞØ Ø Ú Ö ÒÙØÞ Ö Ù Ö Ù ÐÐ Ø Ò ÙÒ Ù ÑØ Ê ØÖ ÖÙÒ º º Ö Ù Ö ÙØÞ Ø ØÓ Ù ÐØ Øº Ï Ø Ö Ò Ø Ï Ò ÓÛ ÆÌ Ò Ø Ò Ö Ä Ò Ù Ö Ù ØØ Ò¹ ÙÒ ¹ÊÇÅ¹Ä Ù Û Ö ÓÛ Ù Ò Ö ÞÙ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ò Ó Ö Ò Å Ð Ø ÞÙ ÙÒÞÙÐ ¹ Ñ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÙÒ ¹ ÜÔÓÖØ Ø Ø Û ÒÒ Ò Ø ÙÖ ÞÙ ØÞÐ Å Ò Ñ Ò Ö Ù Ö Ù Ø ÒØÖ Ö Ò ÖÒ Ø Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø Ù ÓÖ Ò ØÓÖ Ö Ò ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Û Ö º ¾º ¾ ÍÒÞÙÖ Ò Ä ØÙÒ Ô Þ ØØ Ò Ö ÈÐ ÒÙÒ ÚÓÒ Æ ØÞ Ò Û Ö Ó Ø Ö Ð Ö Ò Ò Ã Ô Þ ØØ Ù Ð ÙÒ Ù Ð ¹ Ð Ñ ØÙ ÐÐ Ò Ö ÚÓÖÞÙÒ Ñ Òº Û Ö Ö Ò Ã Ô Þ ØØ Ò ÓÖ ÖÙÒ¹ Ò Ò Æ ØÞ Ø Ø Ø Ò Þº º Û ÒÒ Ò Ù Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Æ ØÞ ÒØ Ö ÖØ Û Ö Ò Ó Ö ÖØÖ Ò Ø ÒÚÓÐÙÑ Ò ÞÙÒ ÑÑغ Ï ÒÒ Ã Ô Þ ØØ Æ ØÞ Ò Ø Ñ Ö Ù Ö Ø Û Ö ÖØÖ ÙÒ Û Ò Ø ÙÒ º Ù ÖÖ Ö Ø Ñ Æ ØÞ Ö ÐÐ ÒÙØÞ Ö Ø Ö Ò ÖÒ Øº Ô Ð Û ¹ Û Ö Ò Ø ÞÙ Ö Ù ÒØ ÖÒØ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ö Ð Ú ÖÞ ÖØ Û ÒÒ Ð Þ Ø Æ ØÞ ÚÓÒ Ò Ö Ò ÒÙØÞ ÖÒ Ø Ö Ò Ò ÔÖÙ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Û ÙÖ Î Ö Ò ÚÓÒ ÖÓ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÑ Ò Ö Òº ¾º Ð Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÙÒØ Ö Ï Ò ÓÛ Ù Ò Ñ Ò ØÚ ÖÒ ØÞØ Ò Ï Ò ÓÛ ¹Ê Ò Ö Ø Ò Å Ð Ø Ø Ú ØØ Ò Ò Ó Ö Ñ Ö Ö Ö ÒÙØÞ Ö ÒÙØÞ Ö Ô Þ ÞÙ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Òº Ø Ö Ò Ø ØÞÙ Ø ÐÐ Ò Ó Ë Ö Ø Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ Ø ØØ ÙÒ Ò Ò Ó Ö Ó Ò ÓÐ Ö Î Ö Ù ÙÒ¹ Ø ÖÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ º ¾º ÍÒ Ò Ø Ò ÖÒ ÙÒ Ö ÒÙØÞ ÖÙÑ ÙÒ Î Ö Ò ØÖ Ý Ø Ñ Þº º Ï Ò ÓÛ Ï Ò ÓÛ Æ̵ ÙÒ È ¹Ë Ö Ø ÔÖÓ Ù Ø Ø Ò Å Ð Ø ÒÙØÞ ÖÙÑ ÙÒ Ò Ú Ù ÐÐ Ö Ò ÒÙØÞ Ö ÒÞÙ ÖÒ Òº Ø Ò ÔÖ ÒÞ Ô ÐÐ ÞÛ Å Ð Ø Ò ½º Ø ÑÑØ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò Û Ö Ò ÖÐ Ù Ø ÐÐ Ò Ö Ò Ò Ú Ö ÓØ Òº ¾º Ø ÑÑØ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò Û Ö Ò Ú Ö ÓØ Ò ÐÐ Ò Ö Ò Ò ÖР٠غ ÁÒ Ò ÐÐ Ò Ø Ø Å Ð Ø Ò ÒÙØÞ Ö Ö ÖØ ÒÞÙ ÖÒ Ò Ö Û ¹ ÒØÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ñ Ö Ù Ö Ò ÒÒ Ó Ö Ó Ö Ò ÒÒÚÓÐÐ ÙÒ Þ ÒØ Ö Ø Ò Ñ Ø Ñ È Ò Ø Ñ Ö Ñ Ð Øº ¾º ÍÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Ö Ù Ù ÚÓÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ò Ñ Ò ØÞ ÚÓÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò ÒÒ Ö Ð Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ü¹ ÅÓ Ñ¹ Ó Ö ÁË Æ¹Ã ÖØ Òµ Ø Ö Ò ÒÙØÞ Ö Ò Ø ÑÑ Ö Ó Ò ØÐ Û Ù Ö Ò Ò ÆÙØÞ¹ ÙÒ ÈÖÓ¹ ØÓ ÓÐÐ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙ ØÞÐ ÖØÖ Ò Û Ö º Æ Ø Ú ÖÙÒ Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÖÙÒ ØÞÐ Ñ Ð Ó Ò ÁÒ Ø ÖÙÒ ÙÖ Ò ÒÙØÞ Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ò Ö Ò Ø Û Ò Ø Ò Ò Ø ÐÐ Ù ÙØ Ó Ö ÙÖ Ö ØØ Ö Ñ ÒÙØÞ Ö Ò Ø ÒÒØ Ê ÑÓØ ¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ò Ò ÔÖÓ Ò Û Ö º

17 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä ½ ¾º Ð Ò Ó Ö ÙÒÞÙÖ Ò Ø Ú ÖÙÒ ÚÓÒ Ø Ò Ò ¹Ë Ö Ø Ñ ¹ Ò Ñ Ò Â Ø Ò Ò ¹ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö Ø ÐÐØ Ò Ö Ê Ð Ò Ê ÚÓÒ Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ö Ø Ñ ØØ Ð Ö Ö Ø Ò ÚÓÖ ÙÒ Ö Ø Ø Ñ Ù Ö Óº º ØÞØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Ë Ò Ó Ò ØÙÒ Ò Ø ÙØÓÑ Ø Ø Ú ÓÒ ÖÒ Ñ Ò ÚÓÑ Ø Ò Ò ¹ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ñ Ø Ò Ñ ÒÙ ÐÐ Ò ÐØ Ø Û Ö Òº Ï Ö ÚÓÒ Ò Ö Ù Ñ Ø Ó ÒÒ Û Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÒÓ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ø Ò Û ÖÐ Ø Ø Û Ö Òº ÁÒ Ñ ÐÐ Ø ÒÒ Ñ Ø Ò Ò Ø Ñ Ð ÓÐ Ë ÙØÞÚ ÖÐ ØÞÙÒ Ò ÞÙ Ö ÒÒ Ò ÙÒ ÞÙ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Òº Ö Î ÖÐÙ Ø ÞÛº Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ø Ò Ò ÞÙÖ Ö Ø ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò Ð Ø ÒÒ ÓÐ Òº ¾º ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ò ÅË Ù Û Ð ÙÒ Ö Ò ØÞ Ò Ö Ø Ò Ò ¹ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö Ö ÓÖ ÖØ ÓÖ ÐØ ÈÐ ÒÙÒ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÙÒ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ò Ò ¹Å Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Å˵ ÙÑ Ò Ò Ø ¹ ÖÙÒ Ö Ò Ò ØÞ ÞÙ Û ÖÐ Ø Òº Î ÐÞ Ð Ñ Ð Ö Ö ÙÒ Ò ÓÐÐ Ò ÙÖ Ò ÓÐ Ò Ò Ô Ð Ú Ö ÙØÐ ØÛ Ö Òº Ù Û Ð Ò Ö ÙÒ Ò Ø Ò Ø Ò Ò ¹ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö Û Ö Ò ÅË Ù Û ÐØ Û Ð Ò Ö ÔÐ ÒØ Ò Ò ØÞÙÑ ÙÒ Ò Ø Ð Ù Øº ÒÒ Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò ÅË Ò Ò Ø ÑÑØ ØÖ Ý Ø Ñ ÙÒ Ò Ø Ó Ö Å Ò Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò À Ö Û Ö Ò Ø Ö ÐÐØ Û Ö Òº Ù Û ÐØ ÅË Ø ÐÐØ Ò Ë Ö Ø Ö Ó Ö Û Ð ÚÓÑ À Ö Ø ÐÐ Ö ÞÙÖ Î Ö¹ ÙÒ Ø ÐÐØ Ò Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ò Ø Ù Ö Ò ÙÑ ÓÖ ÖØ Î Ö Ö¹ Ø ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö Ø Ò ÞÙ Û ÖÐ Ø Òº Ð Ö Ø ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÞÛº ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ò Ò ¹ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö ÒÒ Ò Û Ø Ö Ö ÙÒ Ò Ö Ò Û ÒÒ ÚÓÑ À Ö Ø ÐÐ Ö ÑÔ Ó Ð Ò Ò Ë ¹ Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ð Ó Ö Ö Ò Ø ÙÖ ÖØ Û Ö Òº Ô Ð ÃÓÒØÖÓÐÐ Ø Ò Ò Ø Ò Ò Ý Ø Ñ Û Ö Ò Ò Ø Ô ÐØ ÞÛº Ô ÐØ ÃÓÒØÖÓÐÐ Ø Û Ö Ò Ø Ù Ò Ö Ò Ö Ò ØÔÐ ØØ Ð Øº Ò ÈÐ ØØ Ò¹ Ö ÖØ ÙÒÛ ÖÐ ÞÙÖ Ö Ø ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò º Ô Ý Î ÖØ ÐÙÒ Ö Ø Ò Ø ÙÒÞÙÖ Ò ÐÐ ÅË Ò Ô Ý Ð Î ÖØ ÐÙÒ ÚÓÖ Øµº Ô Ð ÁÒ Ò Ö ÇÖ Ð ¹ Ø Ò Ò Ø Ò Ñ Ü Ñ Ð ÞÙÐ ÒÞ Ð Ø Ò ÔÖÓ Ì Ð Ô º Ï Ö Ò ÒÙÒ ÐÐ Ø Ò Ñ ËÝ Ø Ñ¹Ì Ð Ô Ú ÖÛ ÐØ Ø Ó ÒÒ Ò ¹ Ò Ø Ò Ñ Ö ÒÞÙ Ø Û Ö Ò Û ÒÒ Ñ Ü Ñ Ð ÒÞ Ð ÖÖ Ø Øº Ñ ËÝ Ø Ñ¹Ì Ð Ô Ù Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ð Ø Ø ÒÒ ÈÖÓ Ð Ñ ÒÙÖ Ö Ò ÓÑÔÐ ØØ Æ Ù¹ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ò Û Ö Òº ÙÖ Ð È Ö Ñ Ø Ö Ò Ø ÐÐÙÒ Ò ÒÒ Ö Ù Ö Ù Ø ÑÑØ Ø Ò Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Òº

18 ¾ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ¾º ¼ ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ø Ò Ò ÞÙ Ò»¹ÞÙ Ö ÒÙØÞ Ö Ö Ò Ö Ò Ø Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Å˵ Ù Ò Ó Ö Ñ Ö Ö Ø Ò Ò Ò ÞÙº ÒÒ Ò Ö Ø ØÙÒ Ó Ö Ö ÚÓÒ Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ù º ÍÑ ÁÒØ Ö ØØ Ò Ö Ø Ò Ò ÞÙ Û ÖÐ Ø Ò Ñ Ò ÐÐ Ø Ò Ò ÞÙ Ö ÚÓÒ Ò Ö Þ ÒØÖ Ð Ò ËØ ÐÐ Ù ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Û Ö Òº Ù ÖÙÒ Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ ÓÐ Ö Ù Ö ÒÒ Ò ÓÐ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø Òº Ð Ö Ø ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ Ö ÒÙØÞ ÖÙÑ ÙÒ Á Ø Ö Ö Ø ÙÒ ÙÑ Ò Ö ÒÙØÞ Ö ÞÙ Ö ØÖ Ø Ú Ò ÖØ ÒÒ ÞÙ ¹ Ö Ò Ø ÑÑØ Ö Ø Ò Ò Ø ÙÖ Ö Ò ÒÒ Òº Á Ø Ö Ö Ø ÙÒ ÙÑ Ò Ö ÒÙØÞ Ö Ò ÞÙ ÙÑ Ò Ö ÒÒ ÞÙ Ö Ò Ø Ò ÙÒ Ö Ø Ø Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ ÞÛº Ò Ò Û Ö Ò ÒÒ Òº ÙÖ Û Ö Ò ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö Ø Ò Ò Ú ÖÐ ØÞغ Ï Ö Ò ÒÙØÞ ÖÒ ÖÐ Ù Ø Ö Ø Ù Ø Ò Ò ÞÙÞÙ Ö Ò Ñ Ò ØÞ ÞÙÑ Ù Ö Ù Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ö Ù µ Ó Ø Ø Ê Ó ÁÒØ Ö ØØ Ú ÖÐÙ Ø Ö Ø Ò Ò ÙÖ Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Ù Û Ö ÙÒ Ò ÒÙØÞ Ö Ò Ø Ø¹ Þ Ò ÒÒ Òº Ï Ö Ò Ø Ò Ò Ó Ø ÚÓÒ Ò Ö Ù ÞÙ Ö Ò Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ò Ø ÜÔÐ Þ Ø ÙÖ Ò ÒØ ÔÖ Ò Ö Ø ÙÒ ¹ ÙÒ Ù Ö ÓÒÞ ÔØ ØÞØ Ó Ø Ø Ê Ó Ø Ò Ò Ó Ø Ð Ø Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ Û Ö Ò Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ð ÖÒ Ò Ö Ì ¹ ÐÐ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ì ÐÐ Ò¹ÁÒ Þ Øºµº ÒÒ ÞÙÖ Ö Ø ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò Ö Òº Ê ÑÓØ ¹ Ù Ö Ù Ø Ò Ò Ò Ï Ö Ø Ò Ò Ò Ò Ñ Æ ØÞ ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø ÐÐØ Ó ÒÒ Ò ÙÖ Ñ Ò ÐÒ Ë Ö Ø ÚÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ö Ê ÑÓØ ¹ Ù Ö Ù Ø Ò Ò ÓÛÓ Ð Ø Ò Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ Ð Ù ÙÒ Ö Ø Ø Ò Ò Û Ö Òº Ù Ú ÖÐ ØÞØ ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö Ø Ò Ò º Ø Ò Ò Ö Ò Å Ò ÐÐ Ö Ñ Ð Ò Ø Ò Ò Ö Ò ÑÙ Ö Ò ÒÙØÞ Ö Ò ÖÒ Ø Ò ÞÛº Ø ÑÑØ Ö Ò Ñ Ò ÜÔÐ Þ Ø Ú Ö ÓØ Ò Û Ö Òº Á Ø Ò Ø Ö ÐÐ ÒÒ Ò ÓÒ Ö Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ò Òµ ÞÙÑ Î ÖÐÙ Ø Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÙØÞ Ö Ø Ö Ø Ò Ö Òº Ï Ö Ò Ø Ò Ò Ö Ò ÒÒ Ö Ð Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ø Ñ ËÉĹËØ Ò Ö ÓÖÑÙÐ ÖØ Ó ÒÒ ÞÙ Ö Ò ÚÓÑ ÅË Ò Ø Ö Ø Ø Û Ö Ò Ò¹ Ò Ò ÙÒ ÞÙÖ Û Ò Û Ö Ò Ò ÓÒ Ö Ñ Ò ØÞ ÚÓÒ Å˳ Ò Ú Ö Ò Ö À Ö Ø ÐÐ Öµº Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ò Ø Ü Ø ÓÖÑÙÐ ÖØ Ò Ø Ò Ò Ö Ò ÒÒ ÞÙ Ö Ò ÙÖ Ò Ò ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò Ó Ø Ø Ò Ò Ö ÔÐ ØÞÐ Ð Ó Ö ÙÒ ÖÛ ÖØ Ø Ö Ò Ð Öغ

19 º¾º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÇÊ ÆÁË ÌÇÊÁË À Å Æ Ä ¾º ½ Å Ò Ð Ø ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ï Ð ÚÓÒ Ø Ò Ò ¹ ÒÙØÞ ÖÒ Ì Ð Ò Ñ Ö Ö ÒÙØÞ Ö Ò Ö Ø Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ø ÔÐ ØÞ Ó Ø Ø Ö ÚÓÒ ÙÒ ÛÓÐÐØ Ò Ó Ö Þ ÐØ Ò Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Û ÒÒ Ö Ï Ð ÞÛ Ò Ò ÒÙع Þ ÖÒ Ò Ø ÓÖ Ò ÖØ Ø ÞÛº Ö Ï Ð Ò Ø ÓÖ ÒÙÒ Ñ ÙÖ ÖØ Û Ö º Ù Ø ÒÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö Ø Ò Ò Ø Ñ Ö Û ÖÐ Ø Øº ¾º ÍÒ ÖØ Ö Ø Ò¹ ÙÒ Ø ÒØÖ ÖØÖ Ò ÔÓÖØ Ï Ö Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÒØÖ Ö Ó Ö Ø Ò ÞÛ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ ÙÒ Ò Ö Ò ËØ ÐÐ Ò ÞÙÑ Ô Ð Ñ Ù Ð Ò Ö Ø ÔÐ ØÞ ØÖ Ò ÔÓÖØ ÖØ Ø Ø Ö Ù Ñ ÌÖ Ò ÔÓÖØÛ Ú ÖÐÓÖ Ò Ò Ù Ñ ÌÖ Ò ÔÓÖØÛ ÒØÛ Ò Ø Û Ö Ò Ù Ñ ÌÖ Ò ÔÓÖØÛ Ð Ò Ó Ö Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ Û Ö Ò ÙÒ Ò Ò Ò Ð Ò ÑÔ Ò Ö Ö Ò Û Ö Òº ÁÒ ÓÒ Ö Û ÒÒ ÙÑ ÍÒ Ø Ò ÐØ ÒÒ Ò Ö Ø ÖÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ú ÖÐÙ Ø Ó Ö Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ö Ö Ë Ò Ú ÖÙÖ Òº ¾º ÍÒ Ò Ø ÒØ ÓÖ ÙÒ Ö Ø ÒØÖ Ö ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ñ Ù Ð Ò Ö Ø ÔÐ ØÞ Ë Ò Ñ Ù Ð Ò Ö Ø ÔÐ ØÞ Ò Ò Ø Ò Å Ð Ø Ò ÚÓÖ Ò Ò ÙÑ Ø ÒØÖ Ö ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ø ÞÙ ÒØ ÓÖ Ò ÒÒ Ò ÙÒ Ñ Ö ÒØ ÓÖ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó Ö Ê Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Ò Ø ÒØÖ ÖÒ ÚÓÒ Ö ØØ Ò Ù Ð Ò Ó Ö Ù Ò Ó ÙÑ Ò¹ Ø Ò ÜØÖ ÖØ Û Ö Òº Ö ÒØ Ø Ò Ë Ò Ö Ø Ø Ò Ñ Ï ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº ¾º Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ú ÖÐÙ Ø ÙÖ Ê Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ø Ò ÖÑ ØØÐÙÒ Ó Ö Ø ÒØÖ ÖÛ Ø Ö Ô ÖØ ÑÑ Ö Û Ö Ù ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Û Ø Ö Ò Û Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò ØÚ ÖÐ Ò ÓÐÐØ Òº ¾º ÍÒ ÓÖ Ò Ø ¹Å йÆÙØÞÙÒ ÙÒ ÓÖ Ò Ø Ö ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ ¹Å Ð Ø Ø Ö Ò Ø Ú Ø Ò ÍÒ Ù Ø Ò ÞÙÖ Ã ÒÒØÒ Ð Ò Ò Ó Ö Û Ò Ø Ð Ò Ø Ö ØÞ Ø ÖÖ Òº ¾º Å Ò Ð Ø Ö ÙÒ ÚÓÒ Ø Ò Ï Ö Ò Ñ Ð ØÖÓÒ Ò Ø Ù Ø Ù ÖØÖ Ò Ò Ø Ò Ò Ø ÙØ ÒÙ ¹ Ö Ò Ó Ø Ö Ò ÑÔ Ò Ö Ó Ø Ò Ø Ò ÚÓÐÐÞ Ö Û Ö Ö Ò Ø Ø Û Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒØ ÐØ Ò Ó Ö Û Ð Ñ Û Ò Òº Ï ÒÒ Ñ Ö Ö ¹Å Ð Ò¹ ÙÒ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÒÒ Ð Ò Ö Ó Ö Ð Ø Ö Ã ÒÒÞ ÒÙÒ Ê Ò¹ ÓÐ Ú ÖÛ ÐØ Û Ö Òº ¾º Æ Ø Ù Ö Ò ËÔ ÖÑ Ò Ö Ò ÆÓØ ÐÐ Ï ÒÒ Ø Ò Ò Ö Ö Ö Ø ÖÙÒ Û Ö Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ñ Ò Ø Ú Ð Ò ÐÐ Ò ÒÓع Û Ò ÖØ Ò Ø Ò ÞÙÒ Ø Ù ØÖ ÒÒØ Ò ËÔ ÖÑ Ò Û Ö ÒÞÙ Ô Ð Òº

20 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ø Ò ÓÒ Ö ÓÑÔÐ Ü Ö Ò Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ò Û Þº º Ø Ò Ò Ò ÒÓØÛ Ò Ï Ö Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ø ÑÑ Ö Ö ÙÒ ÐÓ ÙÒ Ð Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Öغ Ï Ö Ö Ö ¹ Ò Ø Ø ËÔ Ö Ô Þ ØØ Ò Ø Ö Ò ÆÓØ ÐÐ ÚÓÖ ÐØ Ò ÒÒ ÙÖ Ö ÐØ À Ò ÐÒ Û Ö Ò ÆÓØ ÐÐ ÞÙ Û Ø Ö Ò Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø Ò ÓÑÑ Òº º Ö ÙÒ Ø ÐÓ Å Ò Ð Ð Ò ÐÙÒ Ò º½ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ¹»ÁÒØ Ö ØØ Ú ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò ÙÖ ÐÚ Ö ÐØ Ò Ö Á̹ ÒÙØÞ Ö ÙÖ ÐÚ Ö ÐØ Ò ÒÒ Ò Á̹ ÒÙØÞ Ö Ò Î ÖØÖ ÙÐ Ø ¹»ÁÒØ Ö ØØ Ú ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò Ö Ö Ò ÞÛº ÖÑ Ð Òº ÓÐ Ò Ö Ò Ù Ö Ë ÙØÞ Ö Ø Ø Ö Ø Òº º¾ ÖÐ Ö Ø ÖÙÒ ÚÓÒ ÖØ Ó Ö Ø Ò ÙÖ ÖÐ Ø Ö Ù ÙÖ ÙÒ ÙÐØ Ò ÍÑ Ò ÒÒ ÞÙ Ö Ø ÖÙÒ Ò Ò ¹ ÖØ Ò ÙÒ Ø Ò ÓÑÑ Ò Ò ØÖ Á̹ËÝ Ø Ñ ÑÔ Ò Ð Ø Ö Ò ÒÒ Òº Ø Ù ÙÖ ÙÒ Ñ Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Á̹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ð ÛÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö Ò ÒØ Ø Ò Ó Ö Ø Ò ÙÒ ØÐ Ú ÖÒ ÖØ Ó Ö Þ Ö Ø ÖØ Û Ö Òº º Æ Ø ØÙÒ ÚÓÒ ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Æ Ð Ø ÙÒ Ð Ò Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ Ò ÓÑÑØ ÑÑ Ö Û Ö ÚÓÖ È Ö¹ ÓÒ Ò Ò Ò ÑÔ Ó Ð Ò Ò Ó Ö Ò ÓÖ Ò Ø Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ò Ø Ó Ö Ò Ø Ñ ÚÓÐÐ Ò ÍÑ Ò ÙÖ Ö Òº ÒÒ Ò Ë Ò ÒØ Ø Ò ÓÒ Ø Ú Ö Ò ÖØ Ó Ö ÞÙÑ Ò¹ Ø Ú ÖÑ Ò ÖØ ÛÓÖ Ò ÛÖ Òº Â Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ö È Ö ÓÒ ÙÒ Ö ÙØÙÒ Ö Ñ Ø Ø Ò Å Ò Ñ ÒÒ Ò Ó Ö Ö Ú Ö Ò Ë Ò ÒØÖ Ø Òº Î Ð Û Ö Ò Á̹ Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ù Ò Ñ Ñ Ò ÐÒ Ò Ë Ö Ø ÛÙØ Ò Ö Ù Ò Ø Ø Øº Ò ØÝÔ ÁÒ Þ Ö Ø Û Ö Ö Ò Ð ÖÑ Ð ÙÒ Ò Ò Ò Ö Û Ò ¹ Û ÒÙÒ Þ Ø ÒÓÖ ÖØ Û Ö Òº º ÍÒÞÙÐ Ã ÐÚ Ö Ò ÙÒ Ò À ÙÔØÙÖ ÙÒÞÙÐ Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ø Ò Ò Ø Ò Ò Ø Ò Ð Ö Ø Î Ö¹ ÐÙÒ Þº º Ö Ð ÙÒ ÚÓÒ Ê Ò Ö¹ ÙÒ ËÔÐ Ú ÖØ Ð ÖÒº ÍÒ Ò Ù Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ ÙÒÞÙÖ Ò Ã Ð ÒÒÞ ÒÙÒ Ö Ò Ù ÞÙ Ú Ö ÒØÐ Ò Ð Ð ÙÒ Ò ÙÒ Ö Û Ö Ò Ö ÒÒ Ò ÚÓÒ ØÐ Ò Ð Ð ÙÒ Òº ÙÖ ÙÒÞÙÐ Î Ö Ò ÙÒ Ò ÒÒ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙ ØÞÐ Ó Ö Ù Ð Ð ÞÙ Ð Ò ÑÔ Ò ÖÒ ÖØÖ Ò Û Ö¹ Òº ÒÓÖÑ Ð Î Ö Ò ÙÒ ÒÒ Ø ÖØ Û Ö Òº º ÍÒ Ø Ø Ä ØÙÒ ÙÒ Â ÙÒ ØÞØ Ö Ò Ã Ð Ú ÖÐ Ø Ø ØÓ Ö Ö Ø Ö Ò Ö ÙÒ Ø Ø Ò ¹ ÙÒ º ÙÒ ÖØ Ò ØÙÒ Ò Ø Ó ÓÖØ ÞÙ Ò Ñ Ù ÐÐ ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Òº Ù ÞÙ ÐÐ ÒØ Ø ÙÒ ÙÒÞÙÐ Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ø Ñ Ð º

21 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Å ÆË ÀÄÁ À ÀÄÀ Æ ÄÍÆ Æ º Ö ÙÒ ÙÖ Ê Ò ÙÒ ¹ Ó Ö Ö Ñ Ô Ö ÓÒ Ð Ö ÙÒ ÙÖ Ê Ò ÙÒ ¹ ÙÒ Ö Ñ Ô Ö ÓÒ Ð Ö ØÖ Ø ÚÓÒ Ö ÙÒ Ñ Ò Ò ÐÙÒ Ö Ø Ò Ò ÒÖ ØÙÒ Ò Ö Ò Î Ö Ù ËÔ Ð Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ º ÞÙÑ Ø Ð ÚÓÒ Á̹ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Òº º Ù ÐÐ Ö Ìù ÒÐ ÙÖ Ð ÒÙÒ Æ Ò Ñ Ø Ò Ò Î Ö Ò ÙÖ Ø ÚÓÒ ÙØ Ð Ò ËØÖÓÑ Ù ÐÐ Ó Ö Ë ÓØ Ø Ò Ê Û Ø Ö Ö ÍÑ ØÒ ÞÙÑ Ù ÐÐ Ò Ö Ìù ÒÐ Ö Ò ÒÒ Òº ËÓ ÒÒ Ò Þº º ÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò Ù Ð Ø Ï ÖØÙÒ Ô Ö ÓÒ Ð Ò ÖÙÒ Ò Ò Ö ÒÐ Ò ÓÒ ÙÖ ¹ Ø ÓÒ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Ò ÓÐ Ù ÐÐ ÞÙÖ ÓÐ Òº Ò Ø Ö ØÞ Ø Ö ÒÒ Ò ÚÓÒ Ð ÖÑ Ò Ð Ò Ó Ö ÒÓÖÑ Ñ ØÖ Ú Ö ÐØ Ò ÒÒ Ð ÓÐ Ò ÖÒ Ö ÙÒ ¹ Ñ Ó Ö ÙÒ ÖÐ Ø À Ò ÐÒ ÒØÐ Ò Ò ÊÓÙØ Ò Ö Ô Ö ØÙÖ Òº º Ð Ö Ø ÆÙØÞÙÒ Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ð Ö Ø ÆÙØÞÙÒ Á̹ËÝ Ø Ñ ÒØÖ Ø Ø Ë Ö Ø Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Û ÒÒ ÙÖ ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ñ Ø Ø Ó Ö ÙÑ Ò Ò Û Ö Òº ÒÒ Ú ÖÑ Ò Û Ö Ò Û ÒÒ Ö ÒÙØÞ Ö Ö ÓÖ ÒÙÒ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ ÙÒ Ò ØÖ Ò Á̹ ËÝ Ø Ñ Ù Ö Ò Ò ÓÖÑ ÖØ Øº º Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ë Ö Ø Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Û ÒÒ ÙÖ ÁÌ¹Ë Ö Ø Ñ Ò Ñ Ò Ñ Ø Ø Ó Ö ÙÑ Ò Ò Û Ö Òº Ò Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ð Ø Þº º ÚÓÖ Û ÒÒ Æ ØÞÞÙ Ò Ñ Ð Ø Ò ÑÓÒ¹ÈÖÓÞ µ Ò Ó Ö Ò Ø Ú Ö¹ Ò ÖØ Û Ö Ò Ö Ò ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ò ØÖ Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ø ÒÓØÛ Ò Ò Ó Ö Ù ÖÙÒ Ö Ö Ð Ö Ò ÐÐ Ø Ò ÓÒ Ö ÖÓ ÖÓ ÙÒ Ö Ø ÐÐ Òº º½¼ Ð ÜÔÓÖØ Ö Ò ÚÓÒ Ø Ý Ø Ñ Ò ÙÒØ Ö ÍÒ Ü ÜÔÓÖØ ÖØ ÈÐ ØØ Ò ÒÒ Ò ÚÓÒ Ñ Ê Ò Ö Ö Ñ Ø Ñ Ò Ö» Ø» ÜÔÓÖØ Ò ¹ Ò Ò Æ Ñ Ò Ñ Ð Ø ÑÓÙÒØ Ø Û Ö Òº Ö ÒÙØÞ Ö Ê Ò Ö ÒÒ ÍÁ ÙÒ Á ÒÒ Ñ Ò º º Ð Ò ÒÙÖ Ø Ò ØÞ Ò ÖÓÓØ Ö Òº Ø Ò ÚÓÒ ÐÐ Ò Ò Ö Ò ÒÙØÞ ÖÒ Ò Ú ÐÐ ÙÒ ØÞØ Ò ÓÒ Ö Ð Ó Ù Ø Ò ÔÖ Ú Ð ÖØ Ò ÒÙØÞ ÖÒ Û Ò Ó Ö ÑÓÒ Ö Òº º½½ Ð Ö Ø ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ò Ñ Ð Ð Ö Ò Ö ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ö ËÓ ØÛ Ö ÚÓÒ Ò Ñ Ð Ò Ò Ö Î Ö Ò Ò Ø ÓÒ Ñ Ö¹ Ñ Ð ÞÙ Ë Ö Ø Ð Ò Ù Ò ØÖÓ Ò Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò ÖØ ËØ ÛÓÖØ ÁÒØ ÖÒ Ø¹ÏÙÖѵº º½¾ Î ÖÐÙ Ø Ö Ø ÒØÖ Ö Ñ Î Ö Ò Ï Ö Ò Ø ÒØÖ Ö Ò Ò Ø ÓÒ ÖÐ Ø Ð Ò ÐØÒ Ò Ö ÙÑ Ð Ò Ó Ö ÓÒ Ø Ò Î ÖÔ ÙÒ Òµ Ú Ö Ò Ø Ø Ø Ö Ö Ø ÒØÖ Ö Ò ÓÒ Ö ØØ Òµ ÙÒ Ö Î ÖÔ ÙÒ Ú ÖÐÓÖ Ò Øº Ù Ø Ø Ö Î ÖÐÙ Ø Ù Ñ ÈÓ ØÛ Ó Ö ÙÖ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò ÓØ Òº ÐÐ Ô Ð Û Ò ØØ ÞÙ ÑÑ Ò

22 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö Ò Ò Ò Ñ ÍÑ Ð Ú Ö Ø Û Ö Ö Û ÒØÐ Ö Ö Ð ¹ ØØ Ø Ó ÒÒ Ñ ÑÔ Ò ÍÑ Ð ÒÒ ÒÐ Ò ØØ Ö Ò ÙÒ ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø Ñ Ò Ö Ð Ö Ò ÍÑ Ð ÒØ ÓÖ Ø Û Ö Òº º½ ÖØÖ ÙÒ Ð Ö Ó Ö Ò Ø Û Ò Ø Ö Ø Ò ØÞ Ø Ò Ö Ö Ö Ò Î Ö Ò ÚÓÖ Ò Ø ÒØÖ Ö Ö Ø Ø Ò Ö Ö Ö Ö¹ Ø Ò ÒØ ÐØ Ñ ÑÔ Ò Ö Ò Ø ÞÙÖ Ã ÒÒØÒ Ð Ò Ò ÓÐÐ Òº Ï Ö Ò Ø Ò Ò Ø Þ ÐØ Ô Ý Ð Ð Ø ÒÒ Ò ÚÓÑ ÑÔ Ò Ö Ð Ò Û Ö Òº Ò Ò Ö Ö Ò Ù ÞÙ ÖØÖ Ò Ò Ø Ò Ò Ò Ñ Î ÖÞ Ò Ñ Ø Û Ø Ö Ò Ø Ò Ò¹ ÐÐ ÙØÞ Ö Ø Ò Ø Ø Ö Ú Ö ÒØÐ Ñ Ø Ù Ò Ø ÒØÖ Ö ÖØÖ Ò Û Ö Ò Þº º ÓÔÝ º µ ÙÒ Ñ ÑÔ Ò Ö ÙÒÒ Ø ÙÒ Ö Ø Øµ ÞÙÖ Ã ÒÒØÒ Ð Ò Òº ËÓÐÐ Ò Ø Ò ØÞ Ò Ø Ö Å ÙÑ Ø ÒØÖ Ö ÓÒ ÖÒ Ö Ø ÒÒ ØÞ Ö Ø Ú Ö¹ Ò Ø Û Ö Ò ¹Å Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÅÓ ÑÚ Ö Ò ÙÒ Ò ÒØ ÖÒ ÖÑ ÒÒ ØÞ º ¼¼¹ Ò Øµ Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Å Ð Ø Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÙÖÞ Þ ÒÙÒ Ò Ö ÓÑÔÐ Ü Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒ Î ÖØ Ð ÖÐ Ø Ò Ö Å Ö Ú Ö Ò ÙÒ º Ï Ö Ò ÓÐ Î ÖØ Ð ÖÐ Ø Ò Ò Ø Þ ÒØÖ Ð ÖØ Ó Ö Ò Ø Ò Ö ÐÑ Ò ØÒ Ò ØÙ Ð ÖØ ÒÒ Ò Ø Ò ØÞ Ò Ö Ò Ú Ö Ò Ø Û Ö Ò ÞÙ Ò Ø Ñ Ö ÙØÓÖ ÖØ Ò È Ö ÓÒ Ò Ö Òº º½ Ð Ò ØÞÙÒ Ö Ê Ø Ú Ö Ò Ð Ø Ò Ü ÀÙ Û Ö Ú Ö Ù Ø Ð Ò ÒØ ÙÒ Ò Ò ÈÓ ØÛ ÒÞÙ Ô Ö Ò Ò Ñ Û Ø ÍÒØ ÖÐ Ò Ó Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ø Ô ÖØÒ Ö Ô Ö Ü ÖÑ ØØ ÐØ Û Ö Òº Û Ö Ó Ø Ù Ö Ø Ð Ò Ó ÖÑ ØØ ÐØ ÍÒØ ÖÐ Ò Ò Ò Ñ ËØÖ Ø ÐÐ Ò Ø ÑÑ Ö Ð Ö Ø Ú Ö Ò Ð Ò Ò Û Ö Òº Ø ÐÐÙÒ Ò Ñ Ò ÒÒ Ò Ø ÚÓÑ ÃÙÒ Ò Ò ¹ ÒÓÑÑ Ò Ù Ò Ò Ø Ò ÐØ Ò Û Ö Òº Ò Ê Ø Ñ ØØ Ð Ö Ø ÒÒ ØÖÓØÞ Ö ØÞ Ø Ò Ò Ò Ò Ü Ð Ù Òº º½ Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ù Ò ¹ ÙÒ Ù Ö Ö Ø Ò Ù Ò Ö Ø ÞÙ Ò Ñ Á̹ËÝ Ø Ñ ÙÒ Ù Ö Ö Ø Ù Ô ÖØ Ø Ò ÙÒ Á̹ ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ò Ö Ò ÒÙÖ Ò Ñ ÍÑ Ò Ò ÖÙÑØ Û Ö Ò Û Ö Ï ÖÒ ÑÙÒ Ö Ù ¹ Ò Ö ÓÖ ÖÐ Ò º Ï Ö Ò Ê Ø Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ ÖØ Ó ÓÑÑØ ÞÙ ØÖ ¹ Ø ÖÙÒ Ò ÐÐ Ö ÓÖ ÖÐ Ê Ø Ò Ø ÞÙ Û Ò ÛÙÖ Ò ÞÛº ÞÙ Ë Ö Ø Ð Ò ÐÐ Ö ÒÓØÛ Ò Ò Ê Ø Ò Ù Û Ø Ö Ú Ö Ò Û Ö Òº º½ Ã Ò ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ö È ¹ ÒÙØÞ ÖÛ Ð Ö Ø Ò Ñ Ö Ö ÒÙØÞ Ö Ò Ò Ñ È Ó ÒÒ Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Æ Ð Ø Ó Ö Õ٠ѹ Ð Ø ÞÙ ÓÑÑ Ò Ò Ñ Ï Ð Ö ÚÓÖ Ö Ò ÒÙØÞ Ö Ò Ø Ñ Ð Ø ÙÒ Ö Ò Ù Ò Ø ÓÖ ÒÙÒ Ñ ÒÑ Ð Øº Û Ö ÚÓÒ Ò ØÖÓ Ò Ò Ñ Ø Ñ Ø Ö Ò Ø Ø Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÑ Æ Ù Ø ÖØ Ò Ò Ø Ø Ö Ð Ò Ø ÙÒ Ð Ò Ø Þ ÔØ Ð ÑÔ ÙÒ Ò Û Ö º ÐÚ Ö ÐØ Ò ÖØ Ó ÞÙ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Ò¹ ÙÒ Ñ Ð ÚÓÖ Ò¹ Ò ÙÒ Ñ Ø Ò Ì Ð Ö Û ÖÙÒ ÙÒÛ Ö Ñ Û Ö º ÐØ Ò Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ø Ñ Ö ÞÙÚ ÖÐ Ø Ø ÐÐ Ò Û Ö Ò Ê Ò Ö ÞÙ Ò Ñ Ø ÑÑØ Ò ØÔÙÒ Ø ÒÙØÞØ Øº

23 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Å ÆË ÀÄÁ À ÀÄÀ Æ ÄÍÆ Æ º¾½ Ð ÒÙÒ ÚÓÒ Ó Ð ÖÒ Ö ÖÙÒ Ñ Ö Ò Ð Ö Ò Ö ÒÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò Ò Ó Ð ÖÒ Ú Ö Ðع Ò Ñ Ó Ø ÞÙ Ö Ë Ö Ò Ò Ø Ñ Ö ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒº Ð ÒÙÒ Ò ØÖ Ø Ò Ö Ò ÙÒ ÓÒ Ö Ù Ö Ò ÖÙÒ Ó Ù º ÍÑ Ù Û ÖØ Ò Ø ÒØÖ Ö Ó Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ò ÖØ Û Ö ÞÙ Ò Ð ÞÙ Ñ Ò ÑÙ ÒÒ Ò Ô Þ Ð ÖØ Ö Ë Ð Ð Ò Ø Ù ØÖ Ø Û Ö Ò Ó Ò Ò Ñ Ë Ò Ö Ù Ö Ð Ò Ò Î Ö Ö Ø Ö Ø ÒØÖ Ö Ó Ö ÖØ ÒØ Ø Ø Ù Ö ¹ Ð Ê Ô Ö ØÙÖ Ó Ø Ò Ò ÐÐ Ò ÒÒ Òº ÁÑ ÙÒ Ò Ø Ø Ò ÐÐ ÑÙ Ò Ò Ù Ö Ë ÙØÞ Ö Ò Ø Û Ö Òº º¾¾ Ð Ö Ø Ò ÖÙÒ Ö Ê ØÖ ÖÙÒ Ï Ò ÓÛ Ø Ø Å Ð Ø ÒÙØÞ ÖÙÑ ÙÒ Ò È Ø ÞÛº ÒÙØÞ Ö Ò Ú ¹ Ù ÐÐ ÒÞÙ ÖÒ Òº Ø Ò Ö Ê Ð ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ ËÝ Ø ÑÖ ØÐ Ò Ò ¹ ØÓÖ ÈÇÄ Á̺ µ Ó Ö Ê ØÖ ÖÙÒ ØÓÖ Ê Á̺ µº ÒÙØÞÙÒ Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ ÓÐÐØ Ñ Ø Ø ÙÒ Ò ÖÙÒ Ö Ê ØÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ù Ö Ø Ö ËÓÖ ÐØ Ù Ð Ð ÙÖ ÙÐØ È Ö ÓÒ Ð Ö ÓÐ Ò Û Ð Ö Ò ÐÐ Ò ËÝ Ø ÑÞÙ Ø Ò Ò ¹ Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒ Ö Ò Ö Ø Ò Ñ Ø Ñ È Ò Ø Ñ Ö ÖР٠غ ÁÑ ÙÒ Ò Ø Ø Ò ÐÐ Ø ÒÒ ØÖ Ý Ø Ñ Ò Ù ÞÙ Ò Ø ÐÐ Ö Ò Ó Ö Ø ÑÑØ À Ö Û Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÖÒ ÙØ ÞÙ Ò Ø Ð Ö Ò ÙÖ Ä Ò Ö ÒØ ÔÖ Ò Ò ÌÖ Öµº º¾ Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ò ÅË Ï Ö Ò Ø Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ý Ø Ñ Å˵ Ò Ð Ó Ö Ð Ö Ø Ñ Ò ØÖ ÖØ ÒÒ ÓÐ Ò Ö ÙÒ Ò Ò Þ Ò Î ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò Þ ÐØ Ó Ö ÙÒ Ø Ø µ Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ù Ò ÞÙ Ú ÖØÖ ÙÐ Ò Ø Ò Î ÖÐÙ Ø Ö Ø Ò Ò ÒØ Ö ØØ Ö Ö Ø Ò Ò ÙÒ Ö Ø ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò º Ó Ò Ù ÖØ Ò Ö ÙÒ Ò ÒÒ Ò ÙÖ ÞÙ ÖÓÞ Ú Ö Ò Ê Ø Ö ¹ ÒÙØÞ Ö ÙÖ Ò ÙÒÖ ÐÑ Ó Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÖÛ ÙÒ ÙÖ Ñ Ò Ð Ø Ø Ò ÖÙÒ Ò ÙÖ ÙÒ ÐØ Ö ÒÓ Ò Ø Ô ÖÖØ Ã ÒÒÙÒ Ò Ù Ûº ÖÚÓÖ ÖÙ Ò Û Ö Òº º¾ ÍÒ Ø Ø Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Â ÙÑ Ò Ö Ö Ù Ö Ö Ø ÙÒ Ò Ù Ò Ø Ò Ò Ö ÒÛ Ò Ö Ø Ò ÙÑ Ó Ö Ö Ø Ù Ê Ó Ò Ö ÙÒ Ø Ø Ò Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒº ÒÒ ÔÖ ÒÞ Ô ÐÐ

24 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÚÓÒ Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Òº º ½ ÍÒ ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Ø Ò ÐØÙÒ ÙÖ ÙÒÞÙÖ Ò ÎÓÖ Ò ÙÒ»Ó Ö Ð Ò Ë ÙÐÙÒ Ö Å Ø Ö Ø Ö ÒÒ ÞÙ Ò Ö ÙÒ Ö ØÐ Ò ËÔ ÖÙÒ Ö Ø Ò Ù Ò ÒÙØÞØ Ò Ø ÒØÖ ÖÒ ÓÑÑ Òº ÙÖ ÒÒ ÞÙ Ú Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ ÓÑÑ Ò Û ËÔ ÖÔÐ ØÞÚ Ö Û Ò ÙÒ ÙÖ Ñ Ö ËÔ ÖÙÒ ÚÓÒ Ø Ò ÚÓÖ Ò ÐÐ Ä ÙÒ Ó Ö Ò Ø Ö ÓÐ Ø Ä ÙÒ ÚÓÒ Ø Ò Ò Ö Ñ Ö Û Û Ò Û Ð Ò Ø Ò Ô ÖØ Ø ÙÒ Ù Ø Ù Ö Û ÒÒ Ø Ò Ò Î ÖÞ Ò Ó Ö Ù Ø ÒØÖ ÖÒ Ò Ò Ö ØØ Ò ÞÙ Ò Ð Ñ Ø Û Ö Ò Ó Ö Ò Ø ÓÒ Ø ÒØ Î Ö ÓÒ ØÒ Ò Ú Ö Ò Ò Î ÖÞ Ò Ò ÙÒ Á̹ËÝ Ø Ñ Òº º Ö ÙÒ Ø ÐÓ Ì Ò Î Ö Ò º½ Ù ÐÐ Ö ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ ÌÖÓØÞ Ó Ö Î Ö ÓÖ ÙÒ Ö Ø ÓÑÑØ ÑÑ Ö Û Ö ÞÙ ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ö ËØÖÓÑÚ Ö¹ ÓÖ ÙÒ Ø Ò Ö Ò Ö Ú Ö ÓÖ ÙÒ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò Î͵º Ö Ø Ð Ö ËØ ÖÙÒ Ò Ø Ñ Ø Ø Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ë ÙÒ Ó ÙÖÞ Ö Å Ò Ò Ø Ñ Ö Øº Ö ÓÒ ÍÒØ Ö¹ Ö ÙÒ Ò ÚÓÒ Ñ Ö Ð ½¼ Ñ Ò Ò Ø Ò Á̹ ØÖ ÞÙ Ø Ö Òº Ò Ö ÙÒ Û Ø Ò Å ÙÒ Ñ Ø º ¼ Å Ø ÐÐ Ò ÛÙÖ Ò ½ ÖÙÒ ½¼¼ ÓÐ Ö Æ ØÞ Ò Ö Ö ØÖ Öغ ÚÓÒ Ù ÖØ Ò Ò Ù ÐÐ ÞÙ ½ ËØÙÒ ÙÒ Ò Ö ÐÒ Ö Ð Ò ËØÙÒ º ÍÒØ Ö Ö ÙÒ¹ Ò ÖÙ Ø Ò ÒÞ Ù ËØ ÖÙÒ Ò Ñ Î Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞº ÞÙ ÓÑÑ Ò ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò ÙÖ ÐØÙÒ Ò Ò Ø Ò Ò Ø Ò Ö Ø Ò Ó Ö ÙÖ Ã Ð ÙÒ Ò Ì ¹ Ù Ö Ø Òº ÎÓÒ Ö ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ò Ò Ø ÒÙÖ Ó Ò ØÐ Ò Ö Ø Ò ËØÖÓÑÚ Ö Ö Ù Ö È Ð Ù ØÙÒ Ù Ûºµ Ò º ÐÐ ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ ÒÖ ØÙÒ Ò Ò ÙØ Ö Ø Ó Ö Ò Ö Ø ÚÓÑ ËØÖÓÑ Ò Þº º Ù Þ ÊÓ ÖÔÓ Ø ÒÐ Ò ÃÐ Ñ Ø Ò Ö ÒÑ Ð ÒÐ Ò Ì Ð ÓÒÒ Ò Ø ÐÐ Ò ÒÐ Òº Ë Ð Ø Ï ÖÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ò ÀÓ Ù ÖÒ Ø Û Ò Ö ÞÙÖ ÖÙ ÖÞ Ù ÙÒ Ò Ò Ó Ö Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÖÐ Ò ÈÙÑÔ Ò ØÖÓÑ Ò º º¾ Ù ÐÐ ÒØ ÖÒ Ö Î Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞ Ø Ò Ò Ñ Ù Ò Î ÐÞ Ð ÚÓÒ Æ ØÞ Ò Ö Î Ö¹ ÙÒ ÒØ ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÓÑ Ø Ð Ö ÁÌ Ò Òº Ö Ù ÐÐ ÚÓÒ Î Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞ Ò Û ËØÖÓÑ Ì Ð ÓÒ ÙÒ ÃÐ Ñ»Ä ØÙÒ

25 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ì ÀÆÁË À Ë Î ÊË Æ ÒÒ ÞÙ Ò Ö Ó ÓÖØ Ò ËØ ÖÙÒ Á̹ ØÖ Ö Òº Ñ Ò Ö ÒÒ Ù ÐÐ Ò Ò Ö Ò À ÞÙÒ Ï Ö Ä Û Ö Ô ÙÒ Ò Û Ö ÊÓ ÖÔÓ Ø Å Ð ¹ ÙÒ ËØ Ù Ö ÒÐ Ò Ò ÖÙ Ö Ò À Ù Ð ØØ Ò µ ÙÒ ËÔÖ ÒÐ Ò ÙÒØ Ö ÍÑ ØÒ Ò ÞÙ Þ ØÚ ÖÞ ÖØ Ò ËØ ÖÙÒ Ò ÓÑÑ Òº Æ ØÞ Ò Ò ÙÒØ Ö Ð Ø Ö Ö Ï ÚÓÒ Ò Ò Ö Ò Ó ØÖ Ø ¹ ÖÙÒ Ò Ò Ñ ÒÞ ÐÒ Ò Æ ØÞ Ù Ù Ò Ö Ù Û Ö Ò ÒÒ Òº º Ù ÐÐ ÚÓÖ Ò Ò Ö Ë ÖÙÒ ÒÖ ØÙÒ Ò ÙÖ Ø Ò Ø Ó Ö Ù Ö Ò Þº º Ù ÖÙÒ ÚÓÒ ÐØ ÖÙÒ Ð ÒÙÒ Ñ Ò Ð Ø Ö Ï ÖØÙÒ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ËØÖÓÑ Ù Ðе ÒÒ ÞÙÑ Ù ÐÐ ÚÓÒ Ë ÖÙÒ Ò¹ Ö ØÙÒ Ò ÓÑÑ Ò Ó Ö Ë ÙØÞÛ Ö ÙÒ Ø Ö Ö ØÞØ Ø Ó Ö ÒÞÐ Ù ÐÐغ º Ä ØÙÒ ÒØÖ Ø ÙÒ ÙÖ ÍÑ Ð ØÓÖ Ò ÖØÖ ÙÒ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ã ÐÒ Ñ Ø Ð ØÖ Ö Ë Ò Ð ÖØÖ ÙÒ ÒÒ Ò ÙÖ Ð ØÖ ÙÒ Ñ Ò Ø Ð Ö Ò Ø Ú Ò ÙØ Û Ö Òº Ç ÞÙ Ò Ö Ø Ø Ð Ò ËØ ÖÙÒ Ö Ë Ò Ð ÖØÖ ÙÒ ÖØ Ò Ø Ñ Û ÒØÐ Ò ÚÓÒ Ö ØÓÖ Ò Ö ÕÙ ÒÞ Ö ËØÖ ÙÒ Ù Ö Ö ÒÛ Ö ÙÒ ÖÑÙÒ Ã Ð ÙÒ Ë ÙØÞÑ Ò Ñ Ò Ö Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ê ÙÒ ÒÞ Ð Ö ÓÖÖ ØÙÖµº Î Ð ÒØÖ Ø ÙÒ Ò Ð Ò ÑÎÓÖ Ð Ö ÒÒ Ò ÒØÐ Ò ÚÓÒ ËØ Ö ØÖÓÑØÖ Ò ÙÒ Ñ Ö ÖÓ Ö ÅÓØÓÖ Ò ÒØ Ø Ò Ø Ö Ò Ù Ø Ú Ð Ö Ò Ò ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÖ Ù ÞÙ µ ÁÑ Ö ÚÓÒ Ë Ò ÒÖ ØÙÒ Ò Ü Ø Ö Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ð Ö ÊÙÒ ÙÒ ÈÓ¹ Ð Þ» Ù ÖÛ Ö ØÖ ÙÒ È Ö ÓÒ Ò Ù ÒÐ Ò ÙÒ Ò ØÞ µ ÅÓ ÐØ Ð ÓÒ À Ò Ý µ Ö Ö Ø Ò ÙÖ Ö Ë Ò Ð ØÙÒ ¾ Ï Øص ËØ Ö¹ ÑÔ Ò Ð Ø Ú Ð Ö Á̹ËÝ Ø Ñ

26 ¼ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ã Ð Ò Ù Ò Ò Ø ÙÖ Û Ð Ø ÁÒ Ù Ø ÓÒº ÍÒ Ò ÚÓÒ Ò Ö Ò Ð ØÖ Ò Ó Ö Ñ Ò Ø Ò Ò Ò ÒÒ Ò Û Ø Ö ÍÑ Ð ¹ ØÓÖ Ò Ù Ò Ã Ð Û Ö Ò Ó Ì ÑÔ Ö ØÙÖ Ò Ò Ö ÈÖÓÞ Ø Ù ÖÙÒ µ Ö Ú ÙÒ Ó Ñ Ò Ð ØÙÒ Ò Þº º ÔÖÓÚ ÓÖ Ö Î ÖÐ ÙÒ Ù Ñ Ù Ó Ò Ó Ö Ä ØÙÒ Ò ÞÙ Û Ð Ò ÖØ Òµº º Ö ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ò Ø Ò Ô Þ ÐÐ ÓÖÑ Ö Ä ØÙÒ ÒØÖ Ø ÙÒ º Û Ö ËØ ÖÙÒ Ò Ø ÐÐ Ñ Ò Ñ ÍÑ Ð ÓÒ ÖÒ ÙÖ ËØÖ Ñ ÙÒ ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÚÓÒ Ë Ò Ð Ò ÖÞ Ù Ø Ù Ò Ò ÖØ Ä ØÙÒ ÖØÖ Ò Û Ö Òº ËØÖ Ø Ø ÚÓÑ Ã Ð Ù ¹ Ù ÖÑÙÒ Ã Ð Ô Þ ØØ Á ÓÐ Ø ÓÒ Ø µ ÙÒ ÚÓÒ Ò Ð ØÖ Ò È Ö Ñ Ø ÖÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖØÖ ÙÒ ËØÖÓÑ ËÔ ÒÒÙÒ Ö ÕÙ ÒÞµ Ò º Æ Ø Ä ØÙÒ ÙÖ Ö ÔÖ Ò Ò ÙØ Û Ö ÑÙ Ö Ö Ø Ù Ò Ö Ò Ù Òº ÒÒØ Ø Ù Ñ Ì Ð ÓÒÒ ØÞº ÓÖØ Ò ÔÖ Ò Ö Ö Æ ØÞØ ÐÒ Ñ Ö ÞÙ Ö Òº Ö Ö Ò Ö Ù Ù ÓÖ ÖÙÒ Ù Ö Ä ØÙÒ ÞÙ Ò Ø Û Ò Ò Ø Û Ð Ö ÔÖ Ò ÒÙÖ Ò Ò Ê ØÙÒ Øº ÈÖ Ò Ò Ö Ä ØÙÒ Ò Ù Ò ÓÔÔ ÐØ Ö Ñ Ò Ð Ø Ò Ù ÙÒ Ø Ö Ö Ó Ò Ò Ë Ò Ð Ù Ò Ö Ä ØÙÒ Ò Ö ÔÖ Ò ÙÒ ÓÑ Ø ÓÖØ Ö Ö Ò º Ö Û ÒØÐ ÍÒØ Ö ÞÙ Ò Ö Ò Ä ØÙÒ Ø ÖÙÒ Ò Ø Ö Ò Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö Ë Ò Ð ÖØÖ ÙÒ Ù Ò ÖØ Ò Ä ØÙÒ Ò ÙÖ Ö ÔÖ Ò Ù Û ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Ö Ñ Ò Ä ØÙÒ Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò ÒÒ Òº º ËÔ ÒÒÙÒ Û Ò ÙÒ Ò» Ö Ô ÒÒÙÒ»ÍÒØ Ö Ô ÒÒÙÒ ÙÖ Ë Û Ò ÙÒ Ò Ö Î Ö ÓÖ ÙÒ Ô ÒÒÙÒ ÒÒ ÞÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ø ÖÙÒ Ò ÙÒ ¹ ÙÒ Ò Ö ÁÌ ÓÑÑ Òº Ë Û Ò ÙÒ Ò Ö Ò ÚÓÒ ÜØÖ Ñ ÙÖÞ Ò ÙÒ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÙÑ Ó Ö Ö Ò Ø Ù ÁÌ Ù Û Ö Ò ÞÙ ÌÓØ Ð Ù ÐÐ Ò Ó Ö Þ Ö Ø Ö Ö Ò Ö Ô ÒÒÙÒ Òº ÍÖ Ö ÒÒ Ò ÐÐ Ò Ö Ò ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞ Òع Ø Ò ÚÓÑ Æ ØÞ Ò Ö Ú Ö ÓÖ ÙÒ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò ÞÙÑ ËØÖÓÑ Ö Ò Ñ Û ¹ Ð Ò ÖØ Ò ÐÓ Ò Ò º º Ø Ø ÒØÖ Ö Ö Ù ÐÐ ÞÛº Ö Ø ÒÞ ÐÒ Ö Ø ÒØÖ Ö ÙÖ Ø Ò ÅÒ Ð Ó Ö ÙÒ Ø Ò ÒÞ Ð Ðк ØÖÓ Ò Ò Å Ò Ô Ö Û ØÔÐ ØØ Ò Ò Ö Ó Ö Ã ØØ Ò Ý Ø ¹ Ñ º ØÔÐ ØØ Ò ÒÒ Ò ÙÖ Ò À Ö Ë Ö ¹»Ä ÓÔ Ò Ö Ó Ö Ã ØØ Ò ÙÖ Ö Ø Ñ Ò ÒÛ Ö ÙÒ Þ Ö Ø ÖØ Û Ö Òº Ù ¹ÊÇÅ ÒÒ Ò ÙÖ Î Ö¹ Ö ØÞ Ò Ö Ç Ö ÙÒ Ö Ù Ö Û Ö Òº ÎÓÖ ÐÐ Ñ Ö ØØ Ò Ò ÚÓÒ Ù ÐÐ Ò ØÖÓ Òº ÀÙ Ø ÐÐØ Ñ Ò Ø Ò Ø Ñ Ö Ö Ö Ó Ö Ð Ö Ò º

27 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ì ÀÆÁË À Ë Î ÊË Æ ½ º ÒÒØÛ Ö Ò ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö Û Ø ÐÐ Ò ÍÒØ Ö ËÓ ØÛ Ö Û Ø ÐÐ Ò ÓÐÐ Ò ÙÒ Ø Ø ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Ö Ú Ö Ø Ò Ò Û Ö Ò Ñ ÒÛ Ò Ö Ò Ø Ó Ö ÒÓ Ò Ø ÒÒØ Ò ÙÒ Ò Ë Ö Ø Ö Ó Ö Á̹ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ Òº Û Ö Ò ØÒ Ò Ù Ë Ö Ø Ð Ò ÒÚÓÖ Ò Ò Ö Ù ÒÛ Ø Ú Ö Ö Ø Ø Ö Ó Ö ÒÞ Ò Ù Ö ËÓ ØÛ Ö ÙÒ Òº º Ù ÐÐ Ö ÒØ ÖÒ Ò ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ö Ò ØÞ Ò ÑÓ Ð Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Þº º Ò Ä ÔØÓÔ ØÞØ ÚÓÖ Ù ËÝ Ø Ñ Ö Ò ÚÓÑ Î Ö ÓÖ ÙÒ Ò ØÞ ÙÒ Ò ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ú Ö Øº Ñ Ø Ñ Ø Û Ö¹ Ù Ö Ò ØØ Ö Ò ÓÒÞ Ô ÖØ ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ö Ø Ð ÖÛ Ö Ò Ñ Ö Ø Ò ØÖ Ù Öº Æ Ö Ø Ø Ù Ö Ò ËØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ò Ø Ñ Ö ÖØ Ó Á̹ËÝ Ø Ñ Ù Ö ØÖ ÒÓÑÑ Ò ÞÛº Ò ËØÖÓÑÒ ØÞ Ò ÐÓ Ò Û Ö Ò ÑÙº ÖÛ Ò Ð Ö ÑÓ Ð Ò ËÝ Ø Ñ ÖÔÖ Ø ÓÒØ ÒÙ ÖÐ Î Ö ÓÖ ÙÒ ¹ Ô ÒÒÙÒ ÙÒ Þ Ø Ò Ò Ö Ø Ò ËÔ ÒÒÙÒ ÐÐ Òº Ï Ö ÒÞ ÒÓÖ ÖØ ÒÒ Ô Ö Ò ËÝ Ø Ñ ÔÐ ØÞÐ Ò Ò Ò Ø Ú Ö Ø ÙÒ Ð ØÞØ Ò Ö Ø Ö Ò Ñ À ÙÔØ Ô Ö Ú ÖÐÓÖ Ò Òº º½¼ ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ö Ù Ò Ñ Ð Ø Ò ÞÙ Ú ÖÒ ØÞØ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ËØ Ò ¹ ÐÓÒ ¹ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ò Ñ Û ÒØÐ Ò Ö ÄÓ Ò¹ÈÖÓÞ Ö Ù Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ú Ö ÒØÛÓÖØÐ Ø ÙÒ ÓÑ Ø ÒÙÖ ÙÖ Ð Ø Ó Ö Ð Ò È Û ÖØ Ö ÓÖÖÙÑÔ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Ø Ù Æ ØÞÖ Ò ÖÒ Ö Ú Ð ÓÑÔÐ Ü ÈÖÓÞ Ú Ö Ò Ø Ò ÖØ Ò ÚÓÒ Ù Ò Ò ÖÐ Ù Òº ËÓ ÖÑ Ð Ø Þº ºÙÒØ Ö ÍÒ Ü Ö Ò Ñ Ð¹ ÑÓÒ Ò Ö Ò Ò ÚÓÒ Ì ÜØ Ò Å Ð µ Ò Ò Æ ØÞÖ Ò Ö Ö Ìȹ ÑÓÒ Ò Ò Û ÒÒ Ù ØÛ Ò ÖÒ Ø Ò ÄÓ Ò Ö Ùº ͺ ÒÓÒÝÑÓÙ Ìȵ Ò Ø ÒÑ Ð ÙÖ Ò È ÛÓÖØ ØÞØ Ø Ö Ø ÐÒ Ø¹ ÑÓÒ Ò Ò ÓÑÔÐ ØØ Ò ÄÓ Òº Ë ÖÚ Ö¹ËÝ Ø Ñ Û Ï Ò ÓÛ ÆÌ Ó Ö ÆÓÚ ÐÐ Æ ØÛ Ö Ú ÖÑ Ò Ù Ë Ö Ø Ö Ò Ò ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ ÃÐ ÖØ ÜØ¹È Û ÖØ ÖÒº Ö Ë ÙØÞÑ Ò ÑÙ Û Ö Ó ÙÖ Ò Ò¹ ØÞ ÚÓÒ Ò Ø Ò Û ÌÈ Ó Ö Ì ÐÒ Ø ÙÒØ ÖÐ Ù Ò Ö Û Ö ÃÐ ÖØ ÜØ¹È Û ÖØ Ö Î Ö¹ Û Ò ÙÒ Ò Òº Ò ÚÓÒ ÐÐ ÈÖÓÞ ÙÖ Ò Ð Ó Ö Ð Ö Ø ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ë Ö Ø Ð Ö Ø ÐÐ Ò ÒÒ Ò Ø Ù ÖÙÒ Ö ÍÑ Ò Ò Ø ÖÐ Ù Ï Ö¹ ÒÐ Ø Ò Ò Ñ Ö ÈÖÓÞ Ò Ö Ø Ö Ð Ú ÒØ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ð Ö Ø Û ÒØÐ Ö Öº º½½ Ð Ò ÙØ ÒØ ÖÙÒ Ñ Ð Ø ÞÛ Ò ÆÁË¹Ë ÖÚ Ö ÙÒ ÆÁ˹ Ð ÒØ Ã ÒÒØ Ñ Ò Ò ÆÁ˹ ÓÑ Ò¹Æ Ñ Ò ÐØ Ö Ê Ò Ö Ð Ð ÒØ ÒÑ Ð Ò ÙÒ Ð Ò ÐÐ ÆÁË¹Å Ô Ò ÓÒ Ö Ð Ó Ù Ô Û Å Ô ÖÙ Òº Á Ø Ñ Ð Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ù Ò Ñ Ê Ò Ö ÞÙ ÓÑÑ Ò ÐØ Ù Ñ Ò ÆÁË¹Ë ÖÚ Ö¹ÈÖÓÞ ÝÔ ÖÚµ Ò Ò Ñ ÔÖ Ú Ð ÖØ Ò ÈÓÖØ Ø ÖØ Òº ËØ ÖØ Ø Ñ Ò ÒÙÒ Ò Ð ÒعÈÖÓÞ ÝÔ Ò Ù Ñ ÞÙ Ò ÐØÖ Ö Ò Ò Ê Ò Ö Ò Ù ÙÒ ÓÖ Ø Ö Ö Ò Ë ÖÚ Ö¹ÈÖÓÞ ÚÓÖ Ñ ÓÖÖ Ø Ò ÆÁË¹Ë ÖÚ Ö ÒØÛÓÖØ Ø ÐØ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ð ÒØ Ö Ô Ð Òº

28 ¾ ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ º½¾ Ð Ò ÙØ ÒØ ÖÙÒ Ñ Ð Ø ÞÛ Ò ¹Ë ÖÚ Ö ÙÒ ¹ Ð ÒØ Ö ¹Ï Ò ÓÛ¹ËÝ Ø Ñ ÐØ Ñ ÓÒ Ö Ò Å ÒÙÖ Ò Ò Ö Ú ÖØÖ Ù Ò Û Ö Ò ÍÑ ÙÒ Ò ØÞØ Û Ö Ò ÓÐÐØ ÐÐ Ò Ø Ð Ø Ò ÒÙØÞ ÖÒ Å Ð Ø Ø Ø Ó¹ ÛÓ Ð Ò ¹ Ð ÒØ Ð Ù Ò ¹Ë ÖÚ Ö ÞÙ ÓÖÖÙÑÔ Ö Òº Ò ¹Ë ÖÚ Ö¹ÈÖÓÞ Ö Ù Ò Ñ Ê Ò Ö Ö Ò¹ ÙÒ Ù ÞÙ ØÒ Ø ÒØ Ö ÖØ Ò Ø Û Ñ Ö ¹ Ð ÒعÈÖÓÞ Ö Ñ Ø Ñ ÓÑÑÙÒ Þ ÖØ Öغ ÐÐ ¹ Ð ÒØ ÒÒ Ò Ð Ó Ù ÐÐ Ø Ò Ù Ò Ñ ¹Ë ÖÚ Ö Ò Ò Û Ö Ò ÞÙ Ö Ò ÙÒ Ö ¹Ë ÖÚ Ö Ø Ò Å Ð Ø ØÞÙ Ø ÐÐ Ò ÚÓÒ Û Ð Ñ ¹ Ð ÒØ Ö Ø Ò Ö Ðغ ËÓ ÑÙÐ ÖØ Þº º ÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ ÐØ ÓÛÒ ÓÔØ Ë Ñ ÐÞ Ò Ð ÖÑ Ò Ð Ò ¹Ë ÖÚ Ö º Ò Ù Ó Ø Ñ Ð Ø Ò ÚÓÒ Ò Ñ ÜØ Öѹ Ð ÒØ ÞÙ Ð Ò Ó Ö Ñ Ò Ø Ò ÞÙ Ò Ð Ó Þº º Ð ÖÑ Þ ÚÓÒ Ò Ñ Ò Ö Ò Ñ Ø ¹Ï Ò ÓÛ Ö Ø Ò Ò Ê Ò Ö ÞÙ Ñ Òº º½ Î ÖÐÙ Ø Ô ÖØ Ö Ø Ò Ö Î ÖÐÙ Ø Ô ÖØ Ö Ø Ò ÒÒ Ö Ð Ù Û Ö ÙÒ Ò Ù Ò Á̹ Ò ØÞ Òº Ë Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ø Ò Ó Ö ÃÙÒ Ò Ø ÑÑ Ø Ò Ú ÖÐÓÖ Ò Ó Ö Ú Ö Ð Ø Ó ÒÒ Ò ÔÖ Ú ØÛ ÖØ ØÐ ØÖ Ò Ö Ö Ü Ø ÒÞ ÖÓ Ø Òº Ö Î ÖÐÙ Ø Ó Ö Î Ö Ð ÙÒ Û Ø Ö Ø Ò ÒÒ Ò Ö Ò Î ÖÛ ÐØÙÒ ¹ ÙÒ Ù Ò Ú ÖÞ ÖÒ Ó Ö Ó Ö Ù ¹ Ð Òº ÒÒ Ò Ö Ò Ö Ò Î ÖÐÙ Ø Ô ÖØ Ö Ø Ò Ú Ð ÐØ Ö ÖØ Ò ÒØÑ Ò Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò Ø Ò Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖ ÐØ ÖÙÒ Ó Ö ÙÖ ÙÒ ¹ Ò Ø ÍÑ Ð Ò ÙÒ Ò Ì ÑÔ Ö ØÙÖ ÄÙ Ø Ù Ø µ ËØ ÖÙÒ Ñ Ò Ø Ö Ø ÒØÖ Ö ÙÖ Ù Ö Å Ò Ø Ð Ö Ö Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖ Ö Û ÐØ Û Ù Ö Ó Ö Ï Ö Ú Ö ÒØÐ Ä Ò Ó Ö Ö Ö Ò ÚÓÒ Ø Ò Ø Ò Î Ö Ò ÚÓÒ È Ö Ô Ö Ô ÖÒ À Ö µ Ð Ö Ø Ø ÒØÖ Ö ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Î ÖÒ ÖÙÒ Ò Ô ÖØ Ö Ø Ò ÁÒØ Ö ØØ Ú ÖÐ٠ص ÙÒ ÚÓÖ ØÞÐ Ø ÒÞ Ö Ø ÖÙÒ ÙÖ ÓÑÔÙØ Ö¹Î Ö Ò Ù Ûº º½ Î Ö Ð Ò Ô Þ ÐÐ Ö Ü¹È Ô Ö Ü¹ ÖØ Ò Ñ Ì ÖÑÓ ÖÙ Ú Ö Ö Ò Ö Ø Ò ÑÙ ËÔ Þ ÐÔ Ô Ö Ò ØÞØ Û Ö Ò Ù Ñ Ó Ø Ö Ø Ò Ö Ð Ø Ú ÙÖÞ Ö Ø Ë Ö Ø ÞÙÖ ÍÒÐ Ö Ø Ú Ö Ð Ø Ó Ö ÙÖ Ë ÛÖÞÙÒ È Ô Ö ÙÒÐ Ö Û Ö º Ù Ö Ñ ÒÒ Ò È Ô Ö ÃÓÒØ Ø Ñ Ø Ì ÜØÑ Ö ÖÒ Ó Ö ÃÐ ØÓ Ò Ó Ú Ö Ö Ò Ö Ì ÜØ Ò Ø Ñ Ö Ð Ö Øº º½ Ò Ò Ò Ü Ò Ò Ò Ð Ò ÑÔ Ò Ö ÙÖ ÐÚ Ö Ò ÙÒ ÙÖ Ð ÐØÙÒ Ò Ñ ÒØÐ Ò ÖÒ ÔÖ Ò ØÞ Ó Ö ÙÖ ÑÔÐ Î ÖÛ Ð Ò ÒÒ Ò

29 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ì ÀÆÁË À Ë Î ÊË Æ Ü Ò Ò Ò Ð Ò ÑÔ Ò Ö ÖÑ ØØ ÐØ Û Ö Òº ÙÖ ÒÒ Ò Ùº ͺ Ú ÖØÖ ÙÐ ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ù Ø Ò È Ö ÓÒ Ò ÒÒØ Û Ö Òº Ö Ñ Ð Ë Ò Ö Ø Ø Ò Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº Ö Ö Ò Ù Û Ö Ö Ò Ö Ñ Ð Ù Ò Ð Ò Ü ÓÖ ÒÙÒ Ñ Ò Ò Û Ò Ø Ò Ö Ø Ò ÖÑ ØØ ÐØ ÛÙÖ º À Ö ÙÖ Ù ØÖ Ø Ò ØÚ ÖÞ ÖÙÒ Ò ÒÒ Ò ÞÙ Ë Ò Ö Òº º½ ÖØÖ ÙÒ Ð Ö Ü¹Î Ö Ò ÙÖ ËØ ÖÙÒ Ò Ù Ñ ÖØÖ ÙÒ Û Ó Ö Ò Ø Ð Ø Ò ÖØ Ò ÒÒ Ò ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ò ÙÒÚÓÐÐ ØÒ Ó Ö ÙÒÐ Ö Ñ ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÑ Òº ÒØ ÙÒ Ò Ù Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÖÙ Ò ÒÒ Ò Ö ÞÙ Ë Ò Ö Òº º½ Ì Ò Ö Ø Ü¹ ÖØ Ø Ò Ò Ð ÖÒ ÒÒ Ò Ü¹ ÖØ Ù ÐÐ Ò Ó Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ó Ö ÒÙÖ ÙÒÚÓÐÐ ØÒ Û Ö Òº Ñ Ø Ò Î Ö Ö Ø ÙÒ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ô ÖØ Ò Ó Ö ÖØÖ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Øº ÓÒ Ö Ö Ø Ø ÓÖØ ÛÓ Ö Ø Ò Ø Ó Ò ØÐ Ø ÙÒ ÍÒÚÓÐÐ ØÒ Ø ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ö ÒÒØ Û Ö º º½ ÒØÐ Ò Ó Ö Ö ÐØ ÖØ ÆÓØ ØÖÓÑÚ Ö ÓÖ ÙÒ Ñ ÒÖÙ ÒØÛÓÖØ Ö ÒÖÙ ÒØÛÓÖØ ÖÒ Ñ Ø Ò Ñ Ø Ð Ò ËÔ Ö Û Ö Ö Ù ÐÐ Ö Æ ØÞ Ò Ö Ú Ö ÓÖ¹ ÙÒ ÙÖ ØØ Ö Ó Ö ÙÑÙÐ ØÓÖ Ö Ö Ø ÙÑ Ó Ò ËÔ Ö Ò ÐØ ÞÙ Ö ÐØ Òº Á Ø Ã Ô Þ ØØ ÚÓÒ ØØ Ö Ó Ö ÙÑÙÐ ØÓÖ ÚÓÖ Ò Ö Æ ØÞÙÒØ Ö Ö ÙÒ Ö Ô Ø Û Ö¹ Ò Ò Ö Ê Ð Ö Ò Ø ÜØ ÙÒ ÞÙ ØÞÐ Ø Ð Ö ÒÖÙ Ù Þ ÒÙÒ Ù Ö Ø Ù ÔÖÓ Ò Ò Æ Ö Ø Ò Ð Øº º½ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÖÐÙ Ø Ö Ô Ø Ñ ËÔ ÖÑ ÙÑ Á Ø ËÔ ÖÑ ÙÑ Ø Ð Ö ËÔ Ö Ó Ö Ù Ó ØØ µ ÒÖÙ ÒØÛÓÖØ Ö Ñ Ø Ù ¹ Þ Ò Ø Ò ÒÖÙ Ò Ö Ô Ø Ó Ø Ò Û Ø Ö Ù Þ ÒÙÒ ÒØÛ Ö Ò Ø Ñ Ö Ñ Ð Ó Ö ÚÓÖ Ö Ù ÔÖÓ Ò Æ Ö Ø Ò Û Ö Ò ÙÖ Ò Ù ÒÖÙ Ö Ö Òº ÁÒ Ò ÐÐ Ò ÒØ Ø Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÖÐ٠غ º¾¼ Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø Ö Ô Ø Ñ ËÔ ÖÑ ÙÑ Â ËÔ ÖÑ ÙÑ ÒÒ ÒÙÖ Ö ÒÞØ Ú Ð Ø Ò Ù Ò Ñ Òº Ï ÒÒ Ö ÒÞ ÖÖ Ø Ø ÒÒ ÞÙ Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø Ò Ö Ò Ö Ù ÞÙ Ò Ø Ò Ø Ñ Ö Ú Ö Ö Ò Û Þº º ÒÙØÞ Ö Ò Ø Ò Ñ Ö Ô ÖÒ ÒÒ Ò Ò Ò ¹Å Ð Û Ò Û Ö Ó Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ Ñ Ö Ñ Ð Ø ÞÛº ÒÓ Ò Ø Ù Û ÖØ Ø ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø Ò Ö Ö Ò Û Ö Òº Ã Ô Þ ØØ ËÔ ÖÑ ÙÑ ÒÒ Ù Ú Ö Ò Ò Ö Ò Ò ÔÐ ØÞÐ Ö Ô Ø Ò Þº º ÙÖ Ð Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ö Ø Ò ËÔ Ö Ö Ö ÒÙØÞ Ö Ó Ö Ù

30 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÙÖ Ò Ò Þ ÐØ Ò Ò Ö Ñ ÚÓÖ ØÞÐ Ö ÚÓÖ Ò Ò ËÔ ÖÔÐ ØÞ Ö ÙÞ ÖØ Û Ö ÙÑ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒº º¾½ Ù Ð ØÖ Ñ Ù Ë ÖÑÙÒ Ò Ï Ö Ò Á̹ ÖØ Ö Ò Ìƹ ¹Æ ØÞ Ð ØÖ Ú Ö ÓÖ Ø Û Ö Ò ÙÖ Ø ÒÐ ØÙÒ Ò Ñ Ø Ø Ù Ð Ø Ñ Ë ÖÑ Ñ Ø Ò Ò Ö Ú Ö ÙÒ Ò ÒÒ ÞÙ Ù Ð ØÖ Ñ Ò Ù Ñ Ë ÖÑ ÓÑÑ Ò Ò ÖÐÙØ ÖÒ ÒÙÒ Ò Ø Ñ Ò Ò Å ½º Î Ö Ò ÖÙÒ ÚÓÒ Ù ¹ Ð ØÖ Ñ Ò Ù Ë ÖÑÙÒ Òµº ÍÖ Ö Ø Ò ÖØ Ìƹ ¹Æ ØÞ Ñ Ë ÙØÞ¹ È ¹µ ÙÒ Æ ÙØÖ Ð¹ ƹµ Ä Ø Ö ÞÙ Ò ÒÞ ÐÒ Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ñ Ò Ñ Ð È Æ¹Ä Ø Ö ÖØ Û Ö Òº Ö Ø Ò Ö Î ÖØ ÐÙÒ Ö ÓÐ Ø Ù Ø ÐÙÒ Ò Æ¹Ä Ø Ö ÙÒ È ¹Ä Ø Öº ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ø Ñ Î ¼½¼¼ ÞÙÐ Ï Ö Ò Ñ Ø È Ú Ö ÙÒ Ò Ò Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ò¹Ë ÖÑÙÒ Ò ÚÓÒ ÖØ Ò Ò Ú Ö Ò Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ò ÐÓ Ò Ò ÙÖ ÖÑØ Ø ÒÐ ØÙÒ Ò Ñ Ø Ò Ò Ö Ú Ö ÙÒ Ò ÓÑÑØ ÞÙ Ò Ö È Ö ÐÐ Ð ÐØÙÒ È Æ¹Ä Ø Ö ÞÛ Ò Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò ÙÒ Ö Ë ÖÑÙÒ ÞÛ Ò Ò Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Òº Ö ÙÖ Ö Ë ÖÑÙÒ Ò Ù Ð ØÖÓÑ ÒÒ ÞÙ Ë Ò Ò Ò Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÞÙ È Ö ÓÒ Ò Ö ÙÒ Ò Ö¹ Ø Ò Ò Ò Ø ÒÐ ØÙÒ Ò Ö Òº Û Ò ÖØ Ò Ò Ò Ñ Ìƹ ¹Æ ØÞ Ò Ö Ð Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ó Ö ÞÛ Ò ÖØ Ò Ò Ò Ñ ÌÆ¹Ë¹Æ ØÞ ¹ Ù ÒÚ Ö Ò Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò ¹ Ò ÐÓ Ò Ò Ò Ò Ù Ð ØÖ Ñ Ö Ë ÖÑÙÒ ÚÓÒ Ø ÒÐ ØÙÒ Òº Ìƹ Ë¹Æ ØÞ Ò Ò Ò Ì Ð Ö Ð Ìƹ ¹Æ ØÞ Ò Ö Ð ÌÆ¹Ë¹Æ ØÞ Ù Öغ ËÓÐ Ò Ø ÒÐ ØÙÒ Ò Ñ Ø Ø Ù Ð Ø Ñ Ë ÖÑ ÒÙÖ Û Ð ÒÒ Ö Ð Ð ÖØ Ö Ì Ð Ö ÖØ Û Ö Ò ÐØ Ò ÓÖØ Ð Ò Î Ö ÐØÒ Û Ò Ò Û Ð Ò Æ ØÞ Òº Ï Ö Ò Ó Á̹ ÖØ Ù ÙÒØ Ö Ð Ò Ö Ò Ö Ø ÒÐ ØÙÒ Ò Ñ Ø Ø Ù Ð Ø Ö Ë ÖÑÙÒ Ú Ö ÙÒ Ò ÒÒ Ò Ù Ñ Ìƹ˹ Ö Ù Ð ØÖ Ñ Ò º¾¾ Ë Û Ø ÐÐ Ò Ó Ö Ð Ö Ò ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö Ï Ö ËÓ ØÛ Ö ÐØ Ù Ö ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö ÓÑÔÐ Ü Ö Ø ØÓ Ù Ö ØÖ ¹ Ø Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ð Ö Ù º Ø ÞÙ Ó Ø Ò Ó ÖÛ ÖØÙÒ Ò Ö ÒÛ Ò Ö ÙÒ Þ ØÐ ÞÙ Ò ÔÔ Ñ Ò Ö ÒÙÒ Ø ÖÑ Ò ËØ Ò Ö Ó ØÛ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ò Ù ÞÙ Ö Ò À Ö Ø ÐÐ Ö Ö ÈÖÓ Ù Ø Ø ÐÛ ÙÒ Ù Ö Ø Ó Ö Ò Ø Ð Ö Ö Ò Ø Òº Ï Ö Ò ËÓ ØÛ Ö Ð Ö Ò Ø Ö ÒÒØ ÒÒ Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÒØ Ø Ò Ò Ð Ö ÞÙ Û ØÖ Ò Ò ÓÐ Ò Ö Òº º¾ ÙØÓÑ Ø ¹ÊÇŹ Ö ÒÒÙÒ Ò ÐØ Ø Ö ¹ÊÇŹ Ö ÒÒÙÒ ÙÒØ Ö Ï Ò ÓÛ Ó Ö Ï Ò ÓÛ ÆÌ Û Ö Ò ¹ ÊÇÅ ÙØÓÑ Ø Ö ÒÒØ ÙÒ Ø ÍÌÇÊÍƺÁÆ ÙØÓÑ Ø Ù ÖØ Û ÒÒ ÑÏÙÖÞ ÐÚ ÖÞ Ò Ö ¹ÊÇÅ Ò Øº Ø ÒÒ Ð Ù Ö ¹ÊÇÅ Ô ÖØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Þº º Ñ Ø Ë ÙÒ Ø ÓÒµ ÙØÓÑ Ø Ù Ö Òº Ç ÇÔØ ÓÒ Ò ÐØ Ø Ø Ö ÒÒØ Ñ Ò ÞÙÑ Ô Ð ÙÒØ Ö Ï Ò ÓÛ Ö Ò Ö ÜÔÐÓÖ Ö ÚÓÖ Ñ ¹ÊÇÅ¹Ä Ù Û Ö Ù Ø Ò Ò Æ Ñ Ò Ö ¹ÊÇÅ ÙØÓÑ Ø Ò Ð Ò Øº Ò Æ Ò Ø Ö Ø Ò Ö Ô Ö¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ê Ð Ò Ø Ñ Ö Ø Ú ÖØ Û Ö Òº

31 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ Ì ÀÆÁË À Ë Î ÊË Æ º¾ Ø Ò Ñ Ò ÓÒÚ ÖØ ÖÙÒ Ø Ò ÖÙÒ Ò ÙÒØ Ö Ï Ò ÓÛ Ï Ö Ò ÞÙÖ Ø Ò ÖÙÒ ÙÒØ Ö Ï Ò ÓÛ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÒÙØÞØ Ð Ò Ø Ò Ñ Ò Ò Ø ÙÒØ Ö Ø ØÞ Ò Ó Ò ÐÐ Ð Ò Ò Ø Ò Ñ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ò ÖÙÒ Ñ Ø Ñ ÞÙÑ Ä ¹ ÖÙÑ Ò ÚÓÒ Ï Ò ÓÛ Ö Ò Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ä Æ Ãº ÙÒ Ö ÇÔØ ÓÒ» Ò º Ö¹ÃÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÞÙ ÓÒÚ ÖØ Ö Òº Ò Ð Ò Ø Ø Ò ÖÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ù ÞÙÖÙ Òº Ë Ð Ð Ò ÙÖ ÔÖ Ò Ð Ò Ø Ò Ñ Ò Ñ Ø Ä Æ Ãº»Ê Û Ö ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº Î Ö Ö Ò Ø Ó Ñ Ø ÎÓÖ Ø ÒÞÙÛ Ò Ò ÞÙÑ Ò Ò Ö Æ Ñ Ò ÓÒÚ Ö¹ Ø ÖÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ú ÖÐÓÖ Ò Ò ÒÒ Ò ÞÙÑ Ò Ö Ò Ø Ò Ò Ø Ñ Ö Ö Ø ÐÐ Ò Ð Ò Ó Ð Î ÖÞ Ò ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö Ø Ò ÖÙÒ Ù Ñ È Ò ÖØ Øº ÒÒ ÒÒ Ò Ò Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø ÞÙÖ ÓÐ Òº º¾ Æ Ø ØÖ ÒÒØ Î Ö Ò ÙÒ Ò Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÁË Æ¹ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò ÒÒ ÚÓÖ ÓÑÑ Ò Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ËÓ ØÛ Ö Ù Ð Ø Î Ö Ò ÙÒ Ò Ø Ø Ø Ð ÙÖ ÁË Æ¹Ã ÖØ ¹ ØÖ ÒÒØ Û Ö º Ø Ø Ö Î Ö Ø Ò ÓÐ Ò Ø ÐØ Ö ÙÖ Ò Ò ÒÖÙ Ú Ö¹ Ù Ö ØÖ Ò Ò ÁË Æ¹ÊÙ ÒÙÑÑ Ö Ð Ø Ú Ö Þ Ö Òº º¾ Ù ÐÐ Ò Ö Ø Ò Ò ËØ Ø Ò Ø Ò Ò Þº º Ù ÖÙÒ ÚÓÒ À Ö Û Ö ¹ Ó Ö ËÓ ØÛ Ö ¹ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÞÛº ÙÖ Ë ÓØ Ò Ø Ñ Ö ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ó ÒÒ Ò Ò ØÞÞÛ ÙÒ ÙØÙÒ Ö Ø Ò Ò Û ØÖ Ò ÓÐ Ò Òº ËÑØÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ù Ø Ò Ö ¹ Ø Ò Ò Ò Û Ò Ò ÒÒ Ò Ò Ø Ñ Ö ÒÙØÞØ Û Ö Ò ÙÒ ÐÐ Ò Ò ÐÐ Ù º ÒÙØÞ Ö ÓÐ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÒÒ Ò Ö Ù Ò ÒÙÖ ÒÓ Ø ÐÛ Ó Ö Ö Ò Ø Ñ Ö Û ÖÒ Ñ Ò ÐÐ Ò Ø Ñ Ø Ñ ÒÙ ÐÐ Ò Å ØØ ÐÒ Ö ÐÐ Ò ÒÒ Òº Â Ò ÖØ Ö Ù ¹ Ò ÒÙÖ Ñ ØØ Ð Á̹ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÙÒØ Ö ÒÙØÞÙÒ Ö Ø Ò Ò Ù ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Ò ÓÐ Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò Ñ Ð Û ÖØ ØÐ Ö Ë Ò Ë Ö Ø Ö Ò Ò ÞÙ ÒØÖ Ø ÙÒ Ò Ñ Ô Ö ÒÐ Ò Ö Ö Ò Ò¹ Ò Ò Þº º Ñ Þ Ò Ò Ø Ò Ò Òµ Ò Ø Ó Ö ÓÑÔÐ ØØ À Ò ÐÙÒ ÙÒ Øº º¾ ÍÒØ ÖÐ Ù Ò ÚÓÒ Ù Ö ÓÒØÖÓÐÐ Ò Ö Ç Ü Ø Ö Ò Ù Ò ¹ Ó Ö Ù Ö ÓÒØÖÓÐÐ Ò Ò Ö Ø Ò Ò ÒÒ Ò ÙÒØ ÖÐ Ù Ò Û Ö Ò Û ÒÒ Ù Ø Ò Ò Ù Ö Ð Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ö Ç ÇÔ Ò Ø ÓÒÒ Ø ¹ Ú Øݵ ÞÙ Ö Ò Û Ö ÙÒ Ö ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ö Ç ¹ÌÖ Ö Ð Ö Ñ Ø ÛÙÖ Òº ÁÒ Ñ ÐÐ ÒÒ Ò Ë ÙØÞ Ú ÖØÖ ÙÐ Ö Ø Ò Ò Ø Ñ Ö Û ÖÐ Ø Ø Û Ö Ò Ò Ó Ø Ù Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ø Ò Ó Ò Û Ø Ö Ñ Ð º º¾ Î ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ò Ò Î ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ò ÒÒ Ù Ú Ð ÐØ ÖØ ÙÒ Ï Ú ÖÙÖ Ø Û Ö Òº

32 ÆÀ Æ º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÒÒ ÚÓÒ ÙÒ ÛÓÐÐØ Ò Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Þº º ÙÖ ÙÒ Ø Ø Ä Ò ÚÓÒ Ø Òµ Ö Ò Ò Î ÖÐÙ Ø ÙÖ Ò Ò Ö Ö Ø Ò Ò Ò ÞÙ Þ ÐØ Ò Ò Ö ¹ Ò Ö ØÖ Òº ÙÖ Ø Î Ö Ö Ø ÙÒ ÎÓÐÐ ØÒ Ø Ö Ø Ò Ò Ø Ñ Ö Û ÖÐ Ø Ø ÙÒ ÒÒ ÞÙ ÓÐ Ò Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò ÓÑÑ Ò Ø ÑÑØ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ù Ø Ò Ö Ø Ò Ò Ò Û Ò Ò ÒÒ Ò º Ò Ø Ñ Ö Ó Ö Ò Ø Ñ Ö Ò ÚÓÐÐ Ñ ÍÑ Ò Ù ÖØ Û Ö Òº Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÐØ Ö Ø Ò Ò Ö Ö ÑØ Ø Ø Ú ÖÐÓÖ Òº ÒØ Ø Ø Ò Ó Ö Ù Û Ò ÙÑ Þ Ö Ø ÖØ Ò Ø Ò Û ÖÞÙ Òº Â Ò ÍÖ Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø ÒÒ Û Ö ÙÒÑ Ð Ò ØÞÙ Ø ÐÐ Ò Û Ð Ø Ò Ò Ø Ñ Ö ÚÓÖ Ò Ò Ò º ÒÒ Û Ø Ö Û ÖØ ØÐ Ë Ò Ó Ö Ë Ö Ø ¹ Ö Ò Ò Þ Òº º¾ Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø Ò Ö Ø Ò Ò Ö Ô Ø Ñ ËÔ ÖÑ ÙÑ Â ËÔ ÖÑ ÙÑ ÒÒ ÒÙÖ Ö ÒÞØ Ú Ð Ø Ò Ù Ò Ñ Òº ÐØ Ù Ö Ò ¹ Ø Ò Ò Ö Ù Ö Ø ËÔ ÖÙÒ Ö Ö Ø Ò Ù Ò Ô Ý Ð ËÔ ÖÑ ÙÑ ÞÙÖ Ö Ò ÑÙº Á Ø Ö Ô Ø ÒÒ ÞÙ Ò Ñ Ö Ö Ø Ò Ò ÙÒ Ò Ñ Î Ö¹ ÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò ÓÑÑ Òº Ö Ù Ö Ò Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò Û Ö Ò Ò º¾ Î ÖÐÙ Ø ÚÓÒ Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ò Ö Òº Ã Ô Þ ØØ ËÔ ÖÑ ÙÑ ÒÒ Ù Ú Ö Ò Ò Ö Ò Ò ÔÐ ØÞÐ Ö Ô Ø Ò Þº º ÙÖ Ð Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ö Ø Ñ ËÔ Ö Ö Ö ÒÙØÞ Ö Ó Ö Ù ÙÖ Ò Ò Þ ÐØ Ò Ò Ö Ñ ÚÓÖ ØÞÐ Ö ÚÓÖ Ò Ò ËÔ ÖÔÐ ØÞ Ö ÙÞ ÖØ Û Ö ÙÑ Þº º Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÖÙÒ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒº º ¼ Î ÖÐÙ Ø Ö Ø Ò Ò ÒØ Ö ØØ»¹ ÓÒ Ø ÒÞ Ò Î ÖÐÙ Ø Ö Ø Ò Ò ÒØ Ö ØØ»¹ ÓÒ Ø ÒÞ ÙØ Ø Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ò ÞÛ Ö ÒÓ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ö Ò Ò Ð Ö Ø Ò Ó Ö ÒÒÐÓ Ò Ï ÖØ Ò ÒÓÑÑ Ò Òº ÙÖ ÒÒ Ò Ø Ò Ò Ø Ñ Ö ÓÖÖ Ø Ú Ö Ö Ø Ø Û Ö Òº ÒÒ Ù Ú Ð ÐØ ÖØ ÙÒ Ï Ú ÖÙÖ Ø Û Ö Ò ÚÓÒ ÙÒ ÛÓÐÐØ Ò Ø ÒÑ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Þº º ÙÖ ÙÒ ¹ Ø Ø Ò ÖÒ ÚÓÒ Ø Òµ Ö Ò Ð Ö Ø ËÝÒ ÖÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÞÙ Þ ÐØ Ò Ò Ö Òº ÙÖ ÒÒ ÞÙ ÓÐ Ò Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò ÓÑÑ Ò Ø ÑÑØ Ù Ò Ù ÓÖÖ Ø Ò Ø Ò Ö Ø Ò Ò Ò Û Ò Ò ÒÒ Ò º Ò Ø Ñ Ö Ó Ö Ò Ø Ñ Ö Ò ÚÓÐÐ Ñ ÍÑ Ò ÙÖ ÖØ Û Ö Òº Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÐØ Ö Ø Ò Ò Ö Ö ÑØ Ø Û Ö Ú Ö Ð Øº ÒØ Ø Ø Ò Ó Ö Ù Û Ò ÙÑ Ø Ò ÒØ Ö ØØ ÙÒ Ø Ò ÓÒ Ø ÒÞ Ö Ø Ò¹ Ò Û Ö ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº Â Ò ÍÖ Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ Ö ØØ»¹ ÓÒ Ø ÒÞ ÒÒ Û Ö ÙÒ¹ Ñ Ð Ò ØÞÙ Ø ÐÐ Ò Û Ð Ø Ò Ú ÖÒ ÖØ ÛÙÖ Òº ÒÒ Û Ø Ö Û ÖØ ØÐ

33 º º ÀÊ ÍÆ ËÃ Ì ÄÇ ÎÇÊË Ì ÄÁ À À Æ ÄÍÆ Æ Ë Ò Ó Ö Ë Ö Ø Ö Ò Ò Þ Òº º ¾ Æ ØÞÙ Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Æ Ö Ø Ö Ø Ò Ù Ø Ù Ö ¹Å Ð Ø Ò ÐÐ ÙÒ ÓÑ ÓÖØ Ð Ö Ò Ø ÑÑ Ö Ö ÞÙÚ ÖÐ ¹ º Ù ÖÙÒ ÚÓÒ À Ö Û Ö ¹ Ó Ö ËÓ ØÛ Ö Ð ÖÒ Ò Ø Ð Ø Ò Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ó Ö ÙÖ ËØ ÖÙÒ Ò Ù Ñ ÖØÖ ÙÒ Û ÓÑÑØ ÑÑ Ö Û Ö ÞÙÑ Æ Ö Ø ÒÚ ÖÐ٠غ Ø Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ ÒÒ Ò Ú Ð ÐØ ÍÖ Ò Ò Þº º ÒÒ Ò Ä ØÙÒ Ò Ø Ò Æ ØÞ ÓÔÔÐÙÒ Ð Ñ ÒØ Ù ÐÐ Ò Ó Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ó ØÛ Ö Ð ÓÒ ÙÖ ÖØ Òº ¹Å Ð ÒÒ Ò Ù Ú ÖÐÓÖ Ò Ò Û Ð ÑÔ Ò Ö Ö Ò Ø ÓÖÖ Ø Ò ¹ Ò Û Öº Ø Ö Ø ÈÖÓ Ð Ñ ÒÙØÞ Ö Ù Ò Ø Ö ÙÒØ Ö Ð Ò Ù Ø ÐÐÙÒ Ö ¹Å Ð Ò ÓÖÑ ÖØ Û Ö Òº Ù Ò ÙØÓÑ Ø ÖØ ÍÒØ ÖÖ ØÙÒ Ò Ö ÙÒ¹ Ø Ö Ð Ò Ò Ù Ø ÐÐÙÒ ÒÒ Ò Ø Ú ÖØÖ ÙØ Û Ö Òº Î Ð ¹Å йÈÖÓ Ö ÑÑ Ø Ò ÇÔØ ÓÒ Ò Û Ù Ø ÐÐÙÒ ØØ Ò Ó Ö ÑÔ Ò Ø¹ Ø Ò º ÒØ ÔÖ Ò Ê Ñ Ð ÙÒ Ò ÓÐÐØ Ò Ö Ò Ø Ö Û ÖØ Ø Û Ö Òº ÙÑ Ò Ò Û Ö Ò Ù Ø ÐÐ ØØ ÙÒ Ò Ù Ò Ø ÙÖ Ò ÙÒ Ø Ò Ö ¹Å Ð Ñ Ð Öѹ Ö Ø ÔÐ ØÞ ÑÔ Ò Ö Ù Ð Ø Û Ö ÓÒ ÖÒ ÙÖ Ò ÙÒ Ø Ò Ñ Å Ð ÖÚ Öº Ç Ö Å Ð ÖÚ Ö ¹Å Ð Ö ÓÐ Ö Ò Ò Ö Ø Ò Û Ø Ö Ð Ø Ø Ø Û Ö ÒÒ Ò Ø Ñ Ö Ñ Ø Ø Ðغ ÙÑ Ò Ö Ò Ö ÓÐ Ø Ù Ù Ò Ù Ø ÐÐ ØØ ÙÒ Ó ÛÓ Ð ¹Å Ð ÓÖÖ Ø ÖØÖ Ò ÛÙÖ Û ÒÒ ÇÔØ ÓÒ ÙÖ ÑÔ Ò Ö Ø Ò ØÙÒØ Ö Ø ØÞØ Û Ö º º Ö ÙÒ Ø ÐÓ ÎÓÖ ØÞÐ À Ò ÐÙÒ Ò º½ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ» Ö Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Á̹ ÖØ Ò Ó Ö Ù Ö Ù ÒØØ Ö Ö Ù ÁÒÒ ÒØØ Ö ÒÒ Ò Ù ÙÒØ Ö Ð Ò Û Ö Ò Ò Ê ¹ Û ÐÐ Ø Ö٠ص Ö Ù Ú Ö Ù Ò Á̹ ÖØ Ù Ö Ë Ö Ø Ø Ó Ö ÒÐ ÞÙ Ñ ¹ Ò ÔÙÐ Ö Ò Ó Ö ÞÙ Þ Ö Ø Ö Òº Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ò ÙÑ Ó Û Ö ÙÒ ÚÓÐÐ Ö Ò ÔØ Ö ÒØ Ø Û Ö Ò ÙÑ Ò Ö Ã ÒÒØÒ ÌØ Ö Ò ÙÒ Ø Ö Ò Ö Ù Û Ö ÙÒ Ò Ù Ò Ò Ö Ø ÚÓÖ Ò Ò º Ù Û Ö ÙÒ Ò Ö Ò ÚÓÒ Ö ÙÒ Ö¹ Ð Ù Ø Ò Ò ØÒ Ñ Ò ØÞ Ò Û ÖØ Ø Ò Ò ÞÙÖ Ö Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Ø ÒØÖ ÖÒ Ó Ö Á̹ËÝ Ø Ñ Ò Ö Ð Ù ÐÐÞ Ø Ò Ò Þ Ò ÒÒ Òº º¾ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ó Ö ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ó Ö ËÓ ØÛ Ö ÒÒ Ò Ù Ú Ð ÐØ Ï Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ Û Ö Ò ÙÖ Ð Ö Ò ÚÓÒ Ø Ò Ò ÖÙÒ Ò ÚÓÒ Ù Ö Ö Ø Ò Ò ÐØÐ Ò ÖÙÒ ÚÓÒ Ö ÒÙÒ Ø Ò Ó Ö ÚÓÒ Ë Ö ØÚ Ö Ö Ò ÖÙÒ Ò Ò Ö ØÖ Ý Ø Ñ Ó ØÛ Ö ÙÒ Ú Ð Ñ Öº Ò ÌØ Ö ÒÒ ÐÐ Ö Ò ÒÙÖ Ø Ò ÙÒ ËÓ ØÛ Ö Ñ Ò ÔÙÐ Ö Ò Ù Ö Ù Ö Øº Â Ñ Ö Ù Ö ¹ Ö Ø Ò È Ö ÓÒ ØÞØ ØÓ Û ÖÛ Ò Ö Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ÒÒ ÚÓÖÒ Ñ Òº ÐÐ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ö Þ Ø Ö ÒÒØ Û Ö Ò ÒÒ Ö Ö ÙÒ ÐÓ Á̹ Ò ØÞ ÑÔ Ò ¹ Ð Ø ÖØ Û Ö Òº Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ò Ó Ö ËÓ ØÛ Ö ÒÒ Ò Ù Ê Ð Ò ÙÑ Ò Ò Ë Ò ÑÙع Û ÐÐ ÞÙ ÖÞ Ù Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ô Ö ÒÐ Ö ÎÓÖØ Ð Ó Ö ÞÙÖ Ö ÖÙÒ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen:

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen: ¾½½ Æ ØÞÛ Ö ¹ Ø Ò ÖÙÒ Netzwerk-Datensicherungssysteme können heterogene IT-Umgebungen mit mehreren tausend Rechnern weitgehend automatisch sichern. In der klassischen Form bewegen Netzwerk-Datensicherungssysteme

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 Ö Ø ÐØØ Ö ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò HS Ravensburg-Weingarten 23. September 2014 Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 ¾ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ½ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ

Mehr

Bachelor- Grundlagenpraktikum

Bachelor- Grundlagenpraktikum Bachelor- Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Versuchsunterlagen Bachelor-Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Inhalt Einführung Versuchsanleitungen zu neun

Mehr

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte 15. April 2004 Prof. Dr. Christian Tschudin Departement Informatik, Universität Basel Uebersicht Netz-Implementierungsaspekte, top down Client Architektur read/eval

Mehr

Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten

Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten Fritz Mehner Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn mehner@fh-swf.de Inhaltsverzeichnis 1 Zeilenlänge 2 2 Einrückung

Mehr

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Bitte zurücksenden an: Allianz Lebensversicherungs-AG L-K-MVZB-C Reinsburgstraße 19 70178 Stuttgart Maklerakademie@allianz.de Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Trusted Partner:

Mehr

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr SPD vom 17.06.2014 Strafvollzug von Männern und Frauen Ich frage die Staatsregierung: 1.

Mehr