Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ Ï ÖÞ ÙÖ

2 Á Ö ÐÖ ÖÑ Ø ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ð Ø ØÒ Ú Ö Ø ÙÒ Ò Ò¹ Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÉÙ ÐÐ Ò ÙÒ À Ð Ñ ØØ Ð ÒÙØÞØ ÞÙ Òº Ï ÖÞ ÙÖ Ò ½ º¼½º¾¼¼¼

3 Ò ÙÒ Ò Ö ËØ ÐÐ Ñ Ø Ñ Ò Ò Ò È Ö ÓÒ Ò Ò Ò Ñ Ö Ò ÖØ ÙÒ Ö Ö Ø ÙÒØ Ö Ø ØÞØ Òº Ù Ö Ø Ñ Ø Ò ØÖ Ù Ö Ö Ö Ø Ù Ò ÒÒ Òº ÙÖ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø Ú ÃÖ Ø ÙÒ À Ð Ø ÐÐÙÒ ÓÒÒØ ÓÒ Û Ö Ò Ñ Ò Ö ËØÙ Ò Ö Ø Û ÖØÚÓÐÐ Ö¹ ÖÙÒ Ò ÑÑ ÐÒ Ñ Ö Ø ÐÐ Ò Ö Ö Ø Ö Û Ø Û Ö Òº Á Ò Ñ Ö Ò ÈÙÔÔ Ö Ú Ð Á Ò Û Ö Ò Ò ÔÖ ÙÒ Òº Û Ø ÖÒ Ò Ñ Ò Å Ø Ö Ø ÖÒ ÁÆà ¹ÈÖÓ Ø ¹ ÓÒ Ö ÂÓ ÒÒ Ö Ñ Ö Ú Ð Ò Ö Ò ÞÙ ÇÃ Ð Ò ÓÒÒØ º Ù Ö Ò ÓÖ Ø Ö Ñ Ø Ò Ò Ö Ò Ò Ò ØÞ Ò ÆÙÖ ¹Ë ÙÐ Ö ÒÓ ÖØ ÞÙ Ø ÐÐ Òº Á Ò Ñ Ö ØÓÔ Ç Ð Ò Ö ÃÓÖÖ ØÙÖÐ ¹ Ò ÙÒ Û Ø Ö ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙ Ò ÖÙÒ Òº Ö ÃÓÖÖ ØÙÖÐ Ò Ò Ð ØÞØ Ö Å ÒÙØ Ò Ñ Â Ò ÂÓÖ Òº ÐÐ Ò Ñ Ø Ø Ù Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ØÞ Ù Ò Û Ò Ò Ò ÞÙ Ò Ú ÖÔ Ø Øº Ç Ò À Ð Ñ Ò Ö Ë Û Ø Ö ÙÒ Ñ Ò Î Ø Ö ØØ Ö Ø ÛÓ Ð Ò ¹ Ê Ø Ö Ð Ö ÙÒ Ð Ö Ò Ö ÃÓÑÑ ØÞÙÒ Ñ Öº Ò Ò Ò Ù Öº Ö Ð Ö Ø ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ Ñ Ò Ò Ä Ø Ü¹ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ö ¹ Ø Ò À Ø ÖÑ ÒÒº

4 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ð ÙÒ Ù Ù Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÖÙÒ Ð Ò ¾º½ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÆÓÑ Ò Ð ØÙÖ ÙÒ Ò Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º¾ Ô Ð Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º ¾º½º Ê Ò Ò ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º½º ÃÓÒØ ÒÙ ÖÐ ÙÒ Ö Ø ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º ½½ ¾º¾ Ä ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó º º º º º º º ½½ ¾º¾º¾ Ö Ð Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º½ Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º¾ Ò Ø Ò Î²Î¹Î Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Þ ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ ÙÒ Ë Ðй Ù Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ¾ º½ Ù Û Ð Ò Æ Ö Ó Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ ÖÙÒ ØÞÐ Å Ð Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º¾ Ò Ö ÖÑ ØØÐÙÒ Ö ËÓÖØ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º ¾ º½º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ù Û Ð Ò Ø ÖÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö ÎÓÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ò Ø Ò ÙÒØ Ö Ò ÎÓÖ Ð Ò º ¾ º¾º ÖÑ ØØÐÙÒ Ñ Û Ò Ø Ò Ò ÖÒ Ò Ò Ò Ø Ö º ¾ ½

5 º¾º Î Ö Ð Ñ Ø Ù Û Ð Ò Æ Ö Ö º º º º º º º º º º ¼ º¾º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÎÓÖ Ð Ö Ò Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ø º º º º º º º º º º ½ º ÄÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º½ ËÙ Ö ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º ¾ º º¾ Æ Ö Ø Ò Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ËÔ Þ Ø ÓÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ËÙ Ö ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º ¾ º º¾ Æ Ö Ø Ò Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º ¾ º º Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÙ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò º½ ÐÐ Ñ Ò Ö ËÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ËÙ Ö ÙÑØÝÔ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ËÙ Ö ÙÑ Ö Ø Ö Ø Ñ Î²Î º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½º Ï Ö ÓÐØ Ù ØÒ ÙÒ Ý Ð Ò º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º Ù ÑÑ Ò ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ì Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Æ Ú Ì Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ì Ò Ù Ò Î²Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÈÖÓ Ð Ñ ÙÒ ÎÓÖØ Ð Ö Ì Ò Ù º º º º º º º º º º º º¾º ÖÒ Ø Ì Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À ÐÐÐ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º½ Ê Ò À ÐÐÐ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º¾ À ÐÐÐ Ñ Ò Ñ Î²Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ë ÑÙÐ Ø ÒÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ê Ò Ë ÑÙÐ Ø ÒÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ë ÑÙÐ Ø ÒÒ Ð Ò Ò Î²Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ø Ö Ø Ë Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ò ÖÙÒ ÙÒ Ö ÒÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê Ò Ø Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

6 º º Ø Ò Ù Ò Î²Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ò Ö ËÙ Ú Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ËÓÒ Ø Î Ö ÖÙÒ Ò º½ ÈÐ Ù Ð ØØ ÔÖ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä Ù Þ Ø Ö ÒÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ò Ø ÓÒ ÒÝØ Ñ ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø Ò ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò º º º¾º Ò ÅÓ ÐÐ ÞÙÖ Ø ÓÒØ Ò ÒØ ÖÙÒ º º º º º º º º º º¾º Î Ö ÖØ ÅÓ ÐÐ ÞÙÖ Ø ÓÒØ Ò ÒØ ÖÙÒ º º º º º º º º¾º Ä Ù Þ Ø Ö ÒÞÙÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º¾º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÙÒ º½ Ï ÛÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ù Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À ÒÞÙ Ò Ö Çà ¹ ÜØ Ò ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ò Ö ËÝ Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒÙÒ Ö Çà ¹ ÜØ Ò ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º½ ÜØ Ò ÓÒ ¹ Ò Ø ÐÐÙÒ ÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º¾ ÐÓ ÈÐ Ù Ð ØØ Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ º½ ÙÖ ÖÙÒ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ï Ð Ö ÒÛ Ò ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ù Ù Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º Ñ Ò Ï ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ º¾º¾ º¾º Î Ö Ð Ö ÇÖ Ò Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ñ Ø Ö Ê ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ò ËØ Ö Ò Ö ½¼¼ Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ Î ÖÒ ÖÙÒ Û ÖØÙÒ Ñ ËØ ¹ Ö Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º¾º Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ Ü Ø Ö Ö Ý ÐÙ Ø Ø º º º º º º ½¼½ º¾º Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ ÐÐ Æ Ö Ö Ò ËØ Ö Ò Ö ½¼½

7 º º¾º º¾º º¾º º¾º Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ ÐÐ ËØ Ö Ò Ö Ñ Ò Ñ ÞÙ¹ Ö Þ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ Ã Ò Ò Ò ÚÓÒ Ð Ø Û ÖØ Ø Ò Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ Û ÖØÙÒ Ö Î Ö ÒØ Ò À ÐÐÐ Ñ Ò ÙÒ Ì Ò Ù º ½¼ Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÒÞÙÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ º º º º º º º º º º º º ½¼ º Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö ÈÐ Ù Ð ØØ Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ º º º º º º º º º º º º ½¼ º º½ Ö ÒÒ Ò Ò Ö ÙÒÐ Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ º º º º º º º º ½¼ º º¾ Ö ÒÒ Ò Ò ÖÐ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º ½¼ º º Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÙÒ Ù Ð ½½½ º½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º¾ º Û ÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ Ù Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ Ì ÐÐ Ò ÞÙÖ ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ì ÐÐ Ò ÞÙÖ ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ì ÐÐ Ò ÞÙÖ Ø Ö ÒÞÙÒ ½½ ½½ ½¾½

8 Ã Ô Ø Ð ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø ÓÐÐ Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ó Ò ÒÒØ ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ù Ö Þ ÒÞ Ñ Ä Ò ÚÓÒ Ù¹ ÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ö Òº ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÓÐÐ Ò Å Ò ÚÓÒ Æ Ö Ó Ø Ò Ù Ò Å Ò¹ ÚÓÒ Ò ÓØ Ó Ø Ò Ð Ø Û Ö Òº Ö Ð ÙÒ Ñ Ò ¹ Ø ÑÑØ Ê ÐÒ Ò ÐØ Ò Û Ö Ò Ö Ò Ò Ù Ò Ø ÓÒ Ú Ðº ˺ µº ÈÖ ¹ Ø Ô Ð Ò Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ ¹ Ö Û Ö Ò ÍÒØ ÖÖ Ø ØÙÒ Ò Ò Ò Ò ØÔÐ Ò Ò ÓÖ Ò Ø ¹ ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ Ö Ö¹ Ø Ù ØÖ Ù Å Ò Ò Ú ÖØ ÐØ Û Ö Òº Î Ð Ö Ù Ò Ò Ö ÓÑÔÐ Ü ÙÒ Ò ÒÙÖ Ñ Ø Ö Ú Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÙÒØ Ö ÖÓ Ñ Ø Ù Û Ò ÚÓÒ À Ò ÞÙ Ð Òº Ö Ò ØÞ Ö ËÓ ØÛ Ö Ù Ñ Ö Ò Ú Ð¹ Ó Ø ÐØ Ø Ö Å Ò Ù Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ÖÒ ÑÑØ ÙÒ ÚÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ð Ð ÙÒØ Ö Ø ØÞØ Û Ö º Ö ÖÙÒ Ð Ø ÞÙÑ Ò Ò Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ù Ó ÓÑÔÐ Ü Ò Ð Ø Ñ Ø ÓÑÔÙØ ÖÙÒØ Ö Ø ØÞÙÒ Ò Ø Ñ Ø Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Þº º ݹ Ø Ñ Ø Ù ÔÖÓ Ö Ò ÐÐ Ö Ä ÙÒ Òµ Ò Ú ÖÒ Ò Ø Ö Ø Ð Ø Û Ö Ò ÒÒ Ò ÞÙÑ Ò Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ú Ð Ò Ø ÚÓÐÐ ØÒ Ô Þ Þ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Û Ò Ö ÚÓÐÐ ÙØÓÑ Ø Ò Ä ÙÒ Ò ÙÒ Ñ Ï Ø Øº ÁÒ Ö ØÐ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ò Ò ÞÙÒ Ø Ñ Ø Ñ Ø Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Û Þº º ËÁÅÈÄ ¹Å Ø Ó ÙÖ Ö ² Ö ½ ¼ Ó Ö Ö Ù Ö¹ ÓÚ Ò¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ù Ö ² ÓÚ Ò ½ ½ Ñ ÎÓÖ Ö ÖÙÒ º Î Ö Ö Ò ÖÒ Ò Ó Ø ÐÛ ÈÖÓ Ð Ñ Ø Ð¹ ÐÙÒ Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò Ò Ö Û Ö ÞÙ ÓÖÑÙÐ Ö Ò ÙÒ Ø ÖÒ Ó Ñ Ø Ò ÞÙ ÖÓ Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ó Ö ÞÙ Ö ØÖ Ø Ú Ò ÎÓÖ Ò¹ ÙÒ Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ò Î Ö Ö Òº À Ø ÖÑ ÒÒ ½ Ö ÌÖ Ò Ò Ð Ò Ê ØÙÒ Ö ÙÖ Ø Ò ËÙ Ú Ö Ö Ò Ù Ò Ö Û ÒØÐ Ð ÒØ ¹ Ö Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ù Ù Ò ÈÓ ½ ÙÒ Ù Ö ÓÑÔÐ Ü Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ¹ Ð Ñ Ò ØÞ Ö Ò º

9 Ö Ò Ö Ö Ø ÙÒØ Ö Ù Ø ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÈÙÔÔ ½ ¼ Ú Ðº Ë Ø ½ µ Ø Ò ÓÐ ËÙ Ú Ö Ö Òº ÛÙÖ Ö Ø Ò Çà ½ Ò Ö ÙÒ Ú Ö ÐÐ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ¹Ë ÐÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÙÒ Ö Ò Ù Ö Ü Ø Ö Ò Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÞÙ ÓÒ Ö Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Òº Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ú Ö ÔÖ Ø Ö ÓÐ Ö Ò Ò ØÞ Ú Ð Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ò Ò Ò Ø Ú Ö ÓÑÔÙØ Ö Ò ØÞ Ö Ò Ø Ñ ¹ Ð Û Öº Ò Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÙÑ Ó Ö ¹ Ö Ä ÙÒ Ò Ò Ø ÙÒ Ò ÐÐ Ö Ö Ø Øº Ò Û Ø Ö Î Ö ÖÙÒ ÞÛº Ñ Ö Ï Ò Ö Ò Ø Ò ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ò Ö Ò Ö ØÖ Ò Û ÖØ Ðº ½º¾ Ð ÙÒ Ù Ù Ö Ö Ø ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ËØÖ Ø Ø Ò Ò Ø Ð Ò ÖØ Ö Ä ÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÓÒ ÖÒ Ò Ä ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ¹ ÖÙÒ Ò Ò ÖÓ Ò ËÔ ÐÖ ÙÑ Ðغ ÐÐ Ñ Ò Ö ÙÒ ÐØ Ö Ú Ð Ö Ö ÙÑ Ö Î Ö Ø ÓÒ Òº ÇÃ Ö ÒÞ ÙÓÖ ÒÙÒ ¹Ë ÐÐ ËØÖ Ø Ò ÐØ Ø Ø Ø ÒÙÖ Ò Ð Ò Ù Û Ð Ö Ú Ð Ò Ñ Ð Ò Î Ö ¹ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò ËØ ÐÐ Ò Ú Ö ÖØ Û Ö Òº Ð Ö Ö Ø Ø Ò ÐÐ Ñ Ò Ò Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ú Ö Ò Ö Î Ö ÒØ Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó ÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ¹ ÖÙÒ Ù Û ÐØ Ö Á Ò Ò Î Ö ÖÙÒ Ø Ò Ò Çà ¹ ÒÛ Ò ÙÒ ¹ Ò ÞÙ ÖÖ Òº Çà ÓÐÐ Ñ Ø Ò Ö Ö Ñ Ê Ñ Ò ÓÒ ÙÖ Ö Ö Û Ö Òº ÁÑ Ì ÓÖ Ø Ð Ö Ö Ø Ã Ô Ø Ð ÙÒ µ Û Ö Ò Ú Ö Ò Ø ÐÚ ¹ Ö ÒØ Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó ÚÓÖ Ø ÐÐØ ÙÒ Û ÖØ Øº ÍÑ Ò Ñ Ð Ø ÚÓÐÐ ØÒ ØÖ ØÙÒ Ö ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ÙÒ Î Ö ÖÙÒ¹ Ò ÞÙ ÖÖ Ò Û Ö Ò ÞÛ À Ö Ò Ò Û Ò Ò ØÖ Øº ÙÑ Ò Ò Û Ö Ö Ò Ò ØØ Î²Î ÖÐ Ø Û Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ò Ö ÍÑ Ø¹ ÞÙÒ Ë Ö ØØ Ø ÞÙÑ Ò Ö Ò Û Ö Ò ÒÒØ Ò ËÙ Ô Ö Ñ Ò Ù Ñ Ö Ö Ò ØÐ Ò ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Ö Ä ÙÒ ØÖ Ø Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÐÝ ÖØ ÙÑ ØÞÙ Ø ÐÐ Ò Û Ð Ð Ñ ÒØ Ñ Ò Ö Ù Ñ Ø Î²Î ÓÑ Ò Ö Ò ÒÒØ º ÚÓÖÐ Ò Ö Ø ÒØ Ø Ò Ñ ÃÓÒØ ÜØ Ò Ö Ö Ö Ø Ò Ö Ø Ñ Ø Ö Þ ÒÞ Ò Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ÚÓÒ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ø Òº Ö Ø Ò ÚÓÒ Ù ½ ÙÒ ÓÖ Ø Ö ½ Ø Ø Ò ÖÛ ¹ Ò Ñ Ø Ö Þ ÒÞ Ö Ö Ô Ò Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÒÙÒ ÙÒ Ò ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Òº Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ö Ö Ø Û Ö Ò Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ Ö Þ ÒØ Ò Ù ÒÙØÞÙÒ Ö Ê ÓÙÖ Ò Ø ÙÒ ËÔ ÖÔÐ ØÞ Ð Òº Ö Ò Ì ÓÖ Ø Ð Ð Ø Ò ÖÙÒ Ð Ö Ù Û Ð Ö Î Ö ÖÙÒ Ò ÙÒ ÖÛ Ø ÖÙÒ Ò Ö ÇÃ Ñ Ê Ñ Ò Ö Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÛÙÖ Ò Ñ ÓÐ Ò Ò Çà ¹ ÜØ Ò ÓÒ Ò ÒÒصº ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ ÖØ ËÝ Ø Ñ Û Ö Ò Ã Ô Ø Ð Ö Ò ÙÒ Ò Ã Ô Ø Ð Ò Ò ÚÓÒ ÞÛ Ø Ò Ò Çà ¹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ú ÐÙ Öغ ½ Çà ÙØ Ø ÇÓÖ Ò Ø ÓÒ Û Ø ÃÒÓÛÐ ¹ ÜÔ ÖØ º ÖÓÒÝÑ Ø Ñ Ä Ù Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÙÖ ÔÖ Ò Ð ÙØÙÒ Ú ÖÐÓÖ Ò Û ÈÓ ½ ÞÙÖ Æ Ñ Ò ¹ ÙÒ Ñ Òغ

10 Ã Ô Ø Ð ¾ ÖÙÒ Ð Ò Ã Ô Ø Ð Ö ÐÖØ ÞÙ Ö Ø Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÙÒ Ø ÐÐØ ÙÖÞ ¹ Ò Ô Ð ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÞÙÖ Î Ö Ò ÙÐ ÙÒ ÚÓÖº Ò ØØ ¾º¾ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ö Ò ÈÖÓ Ð ÑØÝÔº Á ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò Û Ö Ò Ò ØØ ¾º Ö ÐÖØ ÙÒ ÓÖØ Û Ö Ò Ù Ò Ø Ò Ö Å Ø Ó Ö Ð Øº Ò ØØ ¾º ¾º Ð Ð Ò Ö Ò Ò Þ ÒØÖ Ð Ö Ö Ì Ñ Ò Ø ÐÐÙÒ Ò Ø Ö Ø Ñ Ø ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ò Ò Ö Ò Ò Ñ ÍÑ Ð Ù Ò Ö Ù Ò ÙÒ Ð ÐÖØ Û Ö Ò ÓÐÐ Òº ¾º½ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Î Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ ÐÐØ Ð Ò Ä Ò Ò Ó Ø Ò Ö Û Ò Ñ Ø¹ Ò Ò Ö ÞÙ ØÙÒº Ò Ù Ö Ö ØÖ ØÙÒ ÙÒ ØÖ ÖÙÒ Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÒÒ Ñ Ò ÐÐ Ö Ò Ø Ø ÐÐ Ò Ú Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò ÙÖ ¹ Ù Ò Ð Ò ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ Ò ½ ÒÓÖ Ò Ò Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ø Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ö Ø Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº ÁÑ ÎÓÖ Ö ÖÙÒ Ø Ø Ò ¹ Ø ÖÐ Ò Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ ÞÙ Ò Òº ÍÑ Ó Ò ØÞ¹ Ð Ö Ø Ð Ò Å Ø Ó Ñ Ø Ö Ò ÒÞ ÃÐ ÚÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ò Ðغ Ð ÙÒ ¾º½ Þ Ø Ò ÒÓÖ ÒÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ¹ Ð ÙÒ ØÝÔ Òº ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ÓÐ Ö ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð ¹ Ñ ÚÓÖ Ø ÐÐغ ¾º½º½ ÆÓÑ Ò Ð ØÙÖ ÙÒ Ò Ø ÓÒ Ò Ù Ò Ñ Ò Ò Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò Å Ò ÚÓÒ Æ Ö ÖÒ ÙÒ Ò Å Ò ÚÓÒ Ò Ø ÖÒº Ù Ø Ø Ò Ð ÙÒ Ö Å Ò Ö Æ ¹ Ö Ö Ù Å Ò Ö Ò Ø Ö ÛÓ Ú Ö Ò Û Ø Ø Ê Ò Ò ÙÒ¹ Ò Ö Ø Ø Û Ö Ò ÓÐÐ Òº Á Ò ÒÒ Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ñ ÓÐ Ò¹ Ò Ù Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Å Ò Ö ÐØ Ò Ð ÙÒ Ò ÖÒ Òº  РÙÒ Ö Å Ò Ö Æ Ö Ö Ù Å Ò Ö Ò Ø Ö Ø Ù¹ ÓÖ ÒÙÒ º Â Ö Æ Ö Ö ÑÙ Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø Ö Ú Ö ÓÖ Ø Û Ö Òº Ò Ø Ö Ñ Ò Ò Ø ÒÓØÛ Ò ÖÛ Ò Ñ Æ Ö Ö ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Ö ½ Ö ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Û Ö Ò Ò ÔØ Ö Ö ËØ ÐÐ Ò Ù Ö Ò Öغ Ò Ö ËØ ÐÐ Ò Ø ÒØÙ Ø Ú ÎÓÖ Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ò Ö Òº

11 Ð ÙÒ ¾º½ ÒÓÖ ÒÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ Ò Ò Ö À ÙÔØÔÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ØÝÔ Ò Ò ÈÙÔÔ ½ ¼ µº Ö ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÙÓÖ ÒÙÒ ÐÐØ ÙÒØ Ö Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ØÝÔ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ñ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ù ÚÓÖ Ò Ò ÔÖ Ñ Ø Ú Ò Ù Ø Ò Ò ÞÙ ÑÑ Ò ØÞØ Û Ö º Ð ÙÒ ¾º¾ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ò Ò ÙÖ ÙÒ Ø Å Ò Ò ÚÓÒ Ò¹ Ø ÖÒ ÙÒ Æ Ö ÖÒ Ù º Ù Ø Ø Ò Ð ÙÒ Ö Å Ò Ö Æ Ö Ö Ù Å Ò Ö Ò Ø Öº Ö Ð ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙÒ Ñ Ñ Ø ¹ Ñ Ø Ò Ë ÒÒ Ò Ø ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒºµ ÓÐÐ Ò Ñ Ð Ø Û Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ú ÖÐ ØÞØ Û Ö Òº Ð Ò ÙØ Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Û Ø ÒÞ ÐÒ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò Òº Ð Ø ËÙÑÑ Ö Û Ø ÞÙ Ö ÙÞ Ö Òº Ù ÞÙ Ð Ñ Ö Ö Ò Æ Ö ÖÒ ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Òº ÁÒ Ñ ÐÐ ÔÖ Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ò Ö ½¹Ò¹ ÙÓÖ ÒÙÒ º Ö ËÔ Þ Ð ÐÐ Ö Ò Ø Ö Ò Ù Ò Ñ Æ Ö Ö ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Ø ½¹½¹ ÙÓÖ ÒÙÒ º ÓÖ Ø Ö ½ ÙÒØ Ö Ø ÞÙÑ Ö Ò Î Ö ØÒ Ò ÞÛ Ò Ò Ö ÙØ ÐÙÒ Ö Ð ÙÒ Ò Ò¹ Þ ÐÒ Ò Æ Ö Ö ÙÒ Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ö Ð ÙÒ ÐÐ Ö Æ Ö Ö Ù Ò Ø Öº Ö Ö Ò Ù ÔÖ Ø Ñ ÒÚÓÒ Ò Ö Ô ÖØ ÐÐ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ Û ÒÒ Ñ Ò Ò Ò ÖÒ Ø Æ Ö ÖÑ Ò ØÖ Ø Ø ÙÒ Þ Ð Ö ÐÐ Æ Ö Ö Ö Ø Ò Ø ÖÒ ÞÙ Ø ÐØ Ò º ¾º½º¾ Ô Ð Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Î Ð Ò ÙÐ Ö Û Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ö Ô Ð º Ê ÓÙÖ Ò Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ

12 Ê ÓÙÖ Ò Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ù Ñ Ò Ù ØÖ ÐÐ Ò ÙÒ ØÖ Û ÖØ ØÐ Ò ÍÑ Ð º Ù Ø Ú Ö Ò Ö¹ Ø Ù ØÖ Ö ÖØ ÙÒ ÔÖÓÞ Ò Ø Ø Û Ö Ò Ù Ø Ò Ø Ö Ö Ò Ø Ø Ò Ê ÓÙÖ Ò ÒÒ ÚÓÖ Ò Ò È Ö ÓÒ Ð Ó Ö Ò ¹ Ò Ø Å Ò Òµ ÞÙ Ú ÖØ Ð Òº ÖØ ÙÒ Ù ØÖ Ø ÑÑ Ò Ò Å Ò ÚÓÒ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ö Å Ò Ö ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø ¹ Ò Ò Ê ÓÙÖ Ò Ò Ò Ñ Ø ÑÑØ Ò ØÖ Ñ Ò ÙÖ ÖØ Û Ö¹ Ò Ñ Òº ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ò Ò ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ò Óй ØÔÙÒ Ø ÞÙÞÙÓÖ Ò Ò Ö Ö ØÙÒ Ò Ø Ø Ò Ê ¹ ÓÙÖ Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Òº Ù Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò Þ Ð Ò ÓÑ Ø Þº º Ã Ô Þ ØØ Ö ÒÞ Ò ÚÓÒ Å Ò Ò Ò Ò ÐØ Ò Ò Ö Ø ÑÑØ Ò Ê Ò ÓÐ Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ö Ø ÙÒ ÚÓÒ Ä ÖØ ÖÑ ¹ Ò Òº Å Ø ÏÁ Ê ÛÙÖ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ï ÖÞ ÙÖ Ò Ù ÑÑ Ò¹ Ö Ø Ñ Ø Ö Ò ÓÖ Ù Ò ÓÐÙØ ÓÒ Ò Ù Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÐÐ Ö Ò ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ Ê ÓÙÖ Ò Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ ÒØÛ Ðغ Ò ¹ Ö ÙÒ ÞÙ ÏÁ Ê ÒØ ÐØ À Ø ÖÑ ÒÒ ½ º È Ö ÓÒ Ð Ò ØÞÔÐ ÒÙÒ ÁÑ È Ö ÙÒ ÐÐ Ñ Ò Ò Ö Ø Ö Ò Ñ Ø Ë Ø Ò Ø Ø ÐÐØ ÈÖÓ Ð Ñ Ö È Ö ÓÒ Ð Ò ØÞÔÐ ÒÙÒ º Ö Î ÖØ ÐÙÒ Ö Ë ¹ Ø Ò Ø Ù Ò ÐØÙÒ ØÞÐ Ö Ê ÐÙÒ Ò Ï Ò È Ö¹ ÓÒ Ð ÙÒ ÓÞ Ð Ö Ø Ø ÞÙ Ø Òº ËÓÞ Ð Ö Ø Ø ÙØ Ø Þº º Ö Ø Ò ÐÙÒ Þ Ð Ö ÏÓ Ò Ò Ø Òº Ð ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÖ Ø Ø Ø ÐÐØ È Ö ÓÒ Ð Ò ØÞÔÐ ÒÙÒ Óй Ò ÖÛ Ö Æ Ö ÖÑ Ò Ø Ò Å Ò ÚÓÒ Ë Ø Ò Ò ÈÐ ÒÙÒ Þ ØÖ ÙÑ Ò Ö Å Ò ÚÓÒ Ö Ø Ö Ø Ò Ó Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð¹ Ð Ò Ö Ö Ø Ö Ø ÞÙ ÓÖ Ò Ø Û Ö Ò ÓÐÐ Òº Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Þº º Ö Ö Ø Þ Ø ÔÖÓ ÏÓ ÙÒ ÒÞ Ð Ö Ù Ò Ò Ö ÓÐ Ò¹ Ò Æ Ø Ø Òº Ò ÐÐ ÞÙ Ö Ø Ò Ò Ñ Ð ÖÛ ÉÙ Ð Ø ÓÒ È Ö ÓÒ Ð ÍÖÐ Ù Û Ò ÙÒ Ô Ö ÒÐ ÈÖ Ö ÒÞ Ò ÒÞ ÐÒ Ö Ö ØÒ Ñ Öº ÁÒ À ÖÖÐ Ö ½ ÛÙÖ Ñ Ø È ÈËÁ Ò ÈÖÓØÓØÝÔ ÞÙÖ Ò ØÔÐ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÙØ Ò ÙÒ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ ÁÑ Ê Ñ Ò Ö Ö Ø ÚÓÒ ÓÖ Ø Ö ½ ÛÙÖ Ò ÒÛ Ò ÙÒ ÞÙÖ Ò¹ ØÞÔÐ ÒÙÒ ÚÓÒ È Ô Ö ÓÒ Ð ÒØÛ Ðغ Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ Ñ Ò Ò Ò Ò Ë ÙÐ Ö ÑÙ Ù ÖÙÒ Ö Ú ÖÒ ÖØ Ò È Ö Ó¹ Ò Ð¹ ÙÒ ÃÐ Ò ØÙ Ø ÓÒ ÖÒ ÙØ Ò Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ Ò Ö Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ò ÓÐ Ö ÈÐ Ò Ð Ø Ø Û ÒÒ ÙÒ Ò Û Ð Ò ÊÙÑ Ò ÍÒØ ÖÖ Ø Ú Ö Ò¹ Ø ÐØÙÒ Ò Ø ØØ Ò Ò ÓÐÐ Òº Ð ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖÑÙÐ ÖØ Ú Ö Ù Ø Ñ Ò Ò ÃÙÖ Ò Û Ð Ù Ñ Ò Ø Ò Ò Ñ Ä Ö Ö Ò Ö ÃÐ ¹ ÙÒ Ò Ñ Ø Ò Ò Ø Ø Ò ÏÓ Ò ØÙÒ ÒÔÐ Ò ÙÒ Ô Ò ÊÙÑ ÞÙÞÙÓÖ Ò Òº Ù ½ º Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Þº º Ö Î Ö Ö Ø ÚÓÒ Ä Ö ÖÒ ÒÒ Ò Ä Ö Ö Ð Þ Ø ÞÛ ÍÒØ ÖÖ Ø ØÙÒ Ò ÐØ Òµ ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ò Ø ÑÑØ ÈÐØÞ Ñ ØÔÐ Ò ÓÔÔ Ð ØÙÒ Ò Ï Ö Ò Ñ Æ Ñ ØØ µº Ò Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Þ Ð Ö Ê ÙÑ Ð ÙÒ Û È Ý ÙÒØ ÖÖ Ø ÒÒ ÒÙÖ Ñ È Ý Ö ÙÑ ÐØ Ò Û Ö Ò º Å Ø Ê ËÌ ÛÙÖ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ï ÖÞ¹ ÙÖ Ò ÈÖÓØÓØÝÔ ÞÙÖ Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ ÒØÛ ÐØ Ö ÓÐ Ö Ò Ö À ÙÔØ ÙÐ À Ù Ð Ó Ò Ï ÖÞ ÙÖ Ø Ø Ø ÛÙÖ º ÈÓ ½

13 Ò Æ Ò½ Ò Ò Å Ò Ö Æ Ö ÖÓ Ø ½ Å Ò Ö Ò Ø ÖÓ Ø Ü½½ Ü Ò Ü ¾ ¼ ½ ÙÒ Ü ½ ÙØ ÐÙÒ ÞÛ Ò Ò ¾ Æ ÙÒ ¾ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ Å Ò Ö ÙØ ÐÙÒ Òµ ÙÒ Ã Ò ÃÓ Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ËÙÑÑ Ö Î ÖРع ÞÙÒ Ó Ø Òµ Ù Ø ËÙ Þ ¾ Ó Ã Þµ Ñ Ò Ñ Ð Ø ÙÒ Ò ¾ Æ Ò Ù Ò Ñ ¾ ÞÙ ÓÖ Ò Ø Û Ö º Ð ÙÒ ¾º Î Ö Ò Ø Ñ Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÒ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ù ½ µº ¾º½º Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ø Ú Ö Ò Ã Ø ÓÖ Ò ÚÓÒ Ê Ò Ò ÙÒ Òº ËÓ Ò ÒÒØ À ÖØ Ê ¹ ØÖ Ø ÓÒ Ò Ñ Ò Ò ÐØ Ò Û Ö Ò ÙÑ Ò ÐØ Ä ÙÒ ÞÙ Ö ÐØ Òº Ï Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò ÈÖ Ö ÒÞ Ò ÙÒ Ò Ò Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö Ø Ö ÙѺ ÁÑ Ô Ð Ö Ò ØÔÐ ÒÙÒ Ò ØÞÐ ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ¹ Ñ Ò ÒØ ÐÓ ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò ÖØ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÐ ÛÖ Ò Ò Ø Ø Ö ÒÙÖ Ò Ò Ñ Ò Ø Ò ÔÐ ÒØ Û Ö Òµº À ÖØ Ê ØÖ ¹ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ò Ù Ù ÃÓÒ Ø ÒÞ Ò ÙÒ Ò Ò ÒÒØ Ö Ò ÐØÙÒ Ö Ò Ò ÓÒ Ø ÒØ Ò ÐØ Òµ ÈÐ Ò Ù Ð Ò Øº Ò Ê Ò Ò¹ ÙÒ Û Ö ÏÙÒ Ò Ò Ö Ñ Ð Ø Ð Ñ Ò Ë ØÚ ÖØ ÐÙÒ Ó Ö Ò ÐØ Ò Ò Ö ÚÓÖ Ò Ò ÊÙ Þ Ø ÞÛ Ò Ò Ë Ø Ò ÒÒ Ò Û Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò Û Ö ÞÛ Ö Û Ò Ø Ø Ø Ó Ò ¹ ØÞÐ ÆÓØÛ Ò Ø Ö º Ù Ø Ø Ò Þ Ð Ö ÖØ Ò Ê ØÖ Ø Ó¹ Ò Ò ÐØ ÙÒ Þ Ð ÖÛ Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ñ Ð Ø ÙØ ÙÓÖ ÒÙÒ º ÒÒ ÞÛ Ò Ò Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ñ Ö Ò Ê Ò Ò ÙÒ¹ Ò Ù ½ ÙÒØ Ö Ò Û Ö Ò ¾ º Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò ØÖ Ò ÒÙÖ Ò ÙØ ÐÙÒ Û ÞÙÑ Ô Ð Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ë Ø ÒÙÖ Ñ ÏÓ ÒØ ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Ò Ö Ö Ò ÚÓÖ Ò Øº Ò Ñ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ ÖÒ Ø Ò Ò ÖÙÔÔ ÚÓÒ ÙØ ÐÙÒ Ò Ò Û Ô Ð Û ¹ Æ Ø Ø ÒÖ ÐÙÒ Ø Ò Ú Ö Æ Ø Ø Ò Òع ÔÖ Ø Ò Ö ÖÙÔÔ ÚÓÒ Ú Ö ÙØ ÐÙÒ Òµ Ò ÓÐ Ð Ò Ö Òº Ò Û Ø Ö ÍÒØ Ö ÙÒ Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ø ÒØ ÐÙÒ Ò Ð Ò Ö Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÙÒ ÓÑÔÐ Ü Ê Ò Ò ÙÒ Òº ÁÒ Ö Ñ Ø ¹ Ñ Ø Ò ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÙÑ Å Ò Ñ ÖÙÒ Ö ÃÓ Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ú Ö Ð Ò Ø ÓÒ Ò Ð ÙÒ ¾º µ Ø Ò ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ù ÒÒ ÓÑÔÐ Ü Û ÒÒ ÃÓ Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ó Ò Ø Ñ Ö Ò ÓÐ Ò Ö ÓÖÑ ÒÓØ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ ½½ ܽ½ ½¾ ܽ¾ Ò Ü Ò ¾ Ò Ò Ö Ö ËØ ÐÐ Û Ö Ò Ò ÙÒ Ñ Ö Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ù ÐÓ Ð ÙÒ ÐÓ ¹ Ð Ó Ö ÝÒ Ñ ÙÒ Ø Ø Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ò ÒÒغ Û Ö Û Ð Ò Ò Ö ÍÒØ Ö ÙÒ Ö Ø Ö ÙÑ Û ÐØ Ñ ÈÖ ÒÞ Ô Ó ÒØ ÔÖ Ò ÃÐ Ò Ò Ò Öº

14 Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ø ËÙÑÑ Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Û ÖØÙÒ Ò Ö ÒÞ Ð¹ Ò Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Òº Ò ÃÓ Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü Ó Ð Ò Ö Ö Ê ØÖ ¹ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ü Øº Ñ Ø Ñ Ø ÓÖÑ Ð ÖÙÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ö ÙÒ Ò Ð ÙÒ Ü Ð Ö Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ËÙ Ú Ö Ö Ò Ð Ò Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò Ò Ó Ò ÃÐ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ü ÙÒ Ð Ò Ö Ê Ò ¹ Ò ÙÒ Ò ÞÙº Ñ Ø Ò Ö ÔÖ Ø Ù ØÖ Ø Ò Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÙÒ ÐÐ Ò Ö Ö Ø Ð Ô Ð Ù ÖØ Ò ÈÖÓ Ð Ñ ØÞ Ò Ó ÓÑÔÐ ¹ Ü Ê Ò Ò ÙÒ Òº Æ Ù Ò Ö Ö Ø Ø Ò Ø ÓÒ ÑÓÒÓØÓÒ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Òº ËÓÐ Ê ØÖ ¹ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÙÖ ÙØ ÐÙÒ Ò Û Ø Ö Ò Æ Ö Ö Ø Ø Ó Ö Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ ¹ Û Ø Ö ÙÞ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Û ÒÒ Ö Ô ÖØ ÐÐ ÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ø Ú ÖÒ ÖØ Û Ö º Ò Ö Ö ØØÛ Ò ÙØ ÐÙÒ Ø Ö Ï ÖØ Ö Û ÖØÙÒ ¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ó ÑÓÒÓØÓÒ Ø Ò º Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ò Ø Ö¹ ÐÐ Ò Ò ÒÒ Ò ØÑÓÒÓØÓÒº ¾º½º ÃÓÒØ ÒÙ ÖÐ ÙÒ Ö Ø ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÁÒ Ö Ò Ø ÓÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÛÙÖ Þ Ð Ö Æ Ö Ö¹ ÙÒ Ò Ø ÖÑ Ò ÓÖ ÖØ Å Ò Ò Ö Ø Ò º Á Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ù Ö Ñ Ò Ð ÔÖ Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ò Ñ Ö Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñº Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ ÙÒ È Ö ÓÒ Ð Ò ØÞÔÐ ÒÙÒ Ò Ö Ø ÙÓÖ ÒÙÒ ¹ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ò Ø Ö Ò Ò Ñ ÏÓ ÒÔÐ Òµ Ø Ð Ø ÙÒ Ò Ð Ò º À Ò ÐØ Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÙÑ Ò ÙÒ Ò Ð ÖÓ Ó Ö Ò ÞÙ ÙÒ Ò Ð ÖÓ Å Ò ÔÖ Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ò Ñ ÓÒØ ÒÙ Ö¹ Ð Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñº ÞÙÚÓÖ ÓÒ ÖÛ ÒØ Ê ÓÙÖ Ò Ð ÙÒ ÔÐ ¹ ÒÙÒ Ø Ò ÓÐ ÓÒØ ÒÙ ÖÐ ÈÖÓ Ð Ñ Å Ò Ö Ò Ø Ö ÐÐ Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ ÒÒ Ö Ð Ò ÈÐ ÒÙÒ Þ ØÖ ÙÑ µ ÙÒ Ò Ð ÖÓ Øº ¹ Ø Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒÒ Ñ Ò ÓÐ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ñ Ø Ò Ð Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ð Ò Û Ö Ø ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÁÒ Ö Ö Ø Û Ö Ó ÖÒ Ò ÊÓÐÐ Ô ÐØ ÚÓÒ Ö Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð ¹ Ñ Ò Ù Ò Òº ¾º¾ Ä ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÁÒ Ñ Ò ØØ ÓÐÐ Ò ÞÙÒ Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ Ñ ¹ Ø Ó Ò ÖØ Û Ö Òº Ò Ð Ò Û Ö Ò ÙÖÞ Ö Ö Ð Ö ÒÒØ Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Òº ¾º¾º½ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÙÒØ Ö Ð Ö Ø Ö Ø ÙÒ Ø ÐÐ Ò Ð Ù ÙÒØ Ö Ð Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ Ñ Ø Ó º ÐØ Ð Ó ÞÙÒ Ø Ñ Ð Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÞÙ ÐÖ Ò ÙÑ ÒØ ÙÒ Ö Ò Ò Ø ÈÖÓ Ð ÑÐ Ñ Ø Ó ÐÐ Ò ÞÙ ÒÒ Òº Ù ÑÑ Ò Ø Ò ÈÓ ½ ÙÒ Ù ½ Ø ÓÐ Ò Ò ÓÖ ¹ ÖÙÒ Ò Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó º

15 Ä ÙÒ Ø Î Ð ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ù ÖÙÒ Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ö Ö Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÆȹÚÓÐÐ ØÒ º Ü Ø Ä ÙÒ ÈÖÓ¹ Ð Ñ ÙØ Ø Å Ò Ñ ÖÙÒ Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Û Ö¹ ØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒµ Ö ÓÖ ÖØ ÒÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ Ú Ð Øº Ò Ü¹ Ø ÈÖÓ Ð ÑÐ Ñ Ø Ó ÒÒ Ð Ù Ø Ö Ò Ò Ò Ø ÔÖ Ø Ð Òº ÀÙ Ø ÒÒ Ò Æ ÖÙÒ Ð ÙÒ Ù Ö ¹ Ò º Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÒÒ Ò Ò Ù Ò ÙÖÞ Ö Ø Ü Ø Ð Ø Û Ö Òº ÞÓ Ò Ù Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÒÒ Ñ Ò Ð Ó ÞÛ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Ü Ø Ä ÙÒ ÓÖ ÖÒ ÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ù Ö Ò Øº Ò Ø Ø Ä Ù Þ Ø Ò Û Ø Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ø Ò ÐØ Ò Ò Ö Ø ÑÑØ Ò Ä Ù Þ Øº  ÔÖ Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ø Ò Ò Þ ØÐ Ò Ê Ñ Ò Ò Ñ Ð Ø Û Ö Ò ÑÙº ÁÒ Ö Ê ÓÙÖ Ò ¹ Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ Ò Þº º Ì ÖÑ Ò Ö Ù ØÖ Ò Þ Ø¹ Ð Ò Ê Ñ Ò ÚÓÖº Î Ö Ð Ä Ù Þ Ø Ò ÚÓÒ Ö Û Ò Ø Ò Ü Ø Ø Ö Ä ÙÒ º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ø ÐÐØ Ò ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò ÓÖ ¹ ÖÙÒ Ò Ò Ê Ð Ø ÓÒº Ö ÒÛ Ò Ö Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Û ÐÐ Ò Ö Ê Ð Ñ Ð Ø Ò ÐÐ Ò Þ ÔØ Ð Ä ÙÒ Ø ØØ Ò Ö ÓÔØ Ñ Ð Ò Ä ÙÒ ÒÙÖ Ò Û ÒØÐ ÐÒ Ö Ö Ø ¹ ÙÒ Ò Û Ö Ò ÒÒ ÙÒ Ñ Ð ÖÛ ÒÙÖ Ö Ò Ö Øº Â Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ ÒÒ ÙÒØ Ö Ð Û Ø Ò Ö Ø Ò ÙÖÞ Ö Ø Ò Þ ÔØ Ð Ä ÙÒ ÞÙ Ò Òº Ò Ö Ñ Ð Ø Ò ÒÛ Ò Ö Ò Ò Ä ÙÒ ÔÖÓÞ º ÍÑ Þ ÔØ ÒÞ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ ÒÛ Ò Ö ÞÙ Ö ÖÒ Ø Ð Ü Ð ØØ Ò Ø º ÞÙ Ö Ò Ù Ò Ö Ñ Ð ¹ Ø Ò ÒÙØÞ Ö º Ë Ð Ò Ö Ä ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ñ Ö ÒÙØÞ Ö Ð ÞÙ ØÞÐ Ï Ò ÕÙ ÐÐ ÒÙØÞØ Û Ö ÙÒ Ö¹ Ñ Ð Ò ÙÒ ÓÑÔÐ Þ ÖØ ÚÓÑ ËØ Ò Ö Û Ò ÈÖÓ Ð Ñ¹ Ø ÐÐÙÒ Ò ÞÙ Ñ Ø ÖÒº Ò Ø ÈÖÓ Ð Ñ¹ ÙÒ Ä ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒº Ò Ò Ø Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ö Ð Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ö ¹ ÙÒ Ñ Ð Ø Ò ÓÑÑØ Ø Ò Ø ÒÙÖ Ö Ò Ò ÖÐ Ø Ö¹ Ø Ò Ï Ò ÖÛ Ö Ò ØÞÐ ÓÒ ÖÒ Ù ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ö Ò ÒØ Ö Ø Ú Ò Ä ÙÒ ÔÖÓÞ º Ë ÖÑ Ð Ø Ñ ÒÙØÞ Ö Ò Î Ö ØÒ Ò Ö ÎÓÖ Ò ÙÒ Ø Ñ Ø ÖÙÒ Ð ÞÙÑ Ò Ö º ÅÓ Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Ò Ö ËÔ Þ Ø ÓÒ Û Ö Ò Ö ÈÐ ÒÙÒ º ÁÒ Ö ÈÖ Ü ØÖ ØØ Ù Ù ÈÖÓ Ð Ñ Ö ÍÒÚÓÐÐ ØÒ ¹ Ø Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ù º Ö ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Ù¹ ÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÒÒ Ò Ø Ö Ú ÒØÙ ÐÐ Ù ØÖ Ø Ò ÐÐ Ö Ø Ø Û Ö Òº Ö È Ö ÓÒ Ð Ò ØÞÔÐ ÒÙÒ ÒÒ Ö ÈÐ Ò Ö Ò Ñ Å Ø Ö Ø Ö Ú Ð¹ Ð Ø Ó Ò ØÞÐ ÒØÐ Ò Ø ÞÙ Ð Ò Ë Ø

16 ÞÙØ Ð Ò Û ÒÒ ÖÞÙÚÓÖ Ñ Ø Ñ Ê ÔÖ ÐØ Ò Øº Ö ÓÖ ÖØ Ò ÐÐ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Òº Ò Ö Ö Ø ØÖ Ø Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ù Ö ÈÖ Ü ¹ Ö Ò ÙÒ Ò ØØÖ Ú Ð ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø ÓÑÔÐ Ü Ò Ê Ò Ò ÙÒ Òº Ë ÒÒ Ò ØÝÔ ÖÛ Ò Ø Ò Ú ÖØÖ Ø Ö Ö Ø Ü Ø Ð Ø Û Ö Òº Ò Ö Ò Ò¹ ÓÖ ÖÙÒ Ò ÓÐÐ Ò Ó Ð ÖÛ Ö ÐÐØ Û Ö Òº ¾º¾º¾ Ö Ð Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÐ ÒÙÒ Ò ÙÖÞ Ö Ö Ð Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ Ñ Ø Ó Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ¹ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Û Ö Òº Ü Ø Ñ Ø Ñ Ø Î Ö Ö Ò ØÖ Ø Ø Ñ Ò Ò Ø ÓÒ Ð Ð ÙÒ Ý Ø Ñ Û Ò ¾º ¹ Ò Ø Ó Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ä ÙÒ Òº ÞÙ Ö Ò Î Ö Ö Ò Û Ö Ù Ö¹ ÓÚ Ò¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ù Ö ² ÓÚ Ò ½ ½ ÙÒ ÍÒ Ö Å Ø Ó ÙÖ Ö ² Ö ½ ¼ º Ë Ò Ò Ø Ä ÙÒ Ö Ð Ò Ö ½¹½¹ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÔÐÓÝÒÓÑ ÐÐ Ö Øº Å Ø Ä ÙÒ Ú Ö ¹ Ö Ò Ö ÒÞÞ Ð Ð Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Þº º ÒÒ Ñ Ò Ð Ð Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ü Ø Ð Òº À Ö Û Ö Ö ÒÙÒ Þ Ø ÐÐ Ö Ò Ü¹ ÔÓÒ ÒØ Ðк Å Ø Ñ Ø Æ ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò Ö Ñ Çʹ Ö Û Ö Ò Ù Ñ Ø Ñ Ø Ó Ö Ö Ô ÒØ ÓÖ Ø Æ ÖÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö ÒÞÞ Ð Ð Ò Ö Ó Ö Ò ØÐ Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ú Ö¹ Û Ò Ø ÖÓ ² Ð Ö ½ ¼ º ÛÙÖ Ò Ò Ê ÚÓÒ ÙÖ Ø Ò Î Ö¹ Ö Ò ÒØÛ ÐØ Ò Ö ÒÙÒ ¹ ÙÒ ÁØ Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ö Ò Ð ÖÒº Ö ¹ ÒÙÒ Ú Ö Ö Ò Ò Ö Ö Ò Ò Ò Ø Ð ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ù ÓÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Û Ö Ò ÁØ Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ö Ò Ò Ò Ä ÙÒ Ö ØØÛ Ú Ö ÖÒ ÈÓ ½ º Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Å Ø ÐÐ ½ Ò Ò ØÝÔ È Ö Ñ ÞÙÑ Ä Ò ÚÓÒ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Òº ÓÐÐ ÚÓÐÙØ ÓÒÖ Î Ö ÐØ Ò Ñ Ø Ò Ö ÈÓÔÙÐ ¹ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ä ÙÒ Ò Ò Ð Ø Û Ö Òº ÞÙ Û Ö ÞÙÒ Ø Ò Å Ò ÚÓÒ Ò Ø Ð Ò Ù ÓÔØ Ñ Ð Ò Ä ÙÒ Ò ÖÞ Ù Ø Ù ÒÒ Ñ Ï Ð ÙÒ Ø Ó¹ Ò Ò ÅÙØ Ø ÓÒ ÖÓ ÓÚ Ö ÙÒ Ë Ð Ø ÓÒ Ò Û Ò Ø Û Ö Ò Ò Ò ¹ Ò ÙØ Ä ÙÒ ÒØÛ ÐØ Øº ÁÒ ÃÐ Ð ½ ÛÙÖ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ù ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÙÒØ Ö Ù Øº ËÙ Ú Ö Ö Ò ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ Ò Ñ Ø Ñ Ø Ò Î Ö Ö Ò ÒÒ Ö Ò Û ÒØÐ Ò¹ ØÙ Ø Ú Ö ÈÖÓ Ð ÑÖ ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ë ÑÙ Ò Ø Ò Ò Ð Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ó Ö Ò Ó Ø ÒÑ Ò Ñ Ð ÐÙÔÖÓ Ð Ñ Û Ñ Ù Ö¹ ÓÚ Ò¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ µ ØÖ Ò ÓÖÑ ÖØ Û Ö Òº ÚÓÐÐ ØÒ Ò ËÙ Ú Ö Ö Ò Ò Ø Ò Û Ù Ü Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø Ò Î Ö Ö Ò ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ Ä Ù Þ Ø Û ÒÒ Û Ö Å Ò Ö ØÖ Ø Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù Ð Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÖÒ Ò ÛÓÐÐ Òº Ø Ò ÙÖ Ø ËÙ Ú Ö Ö Ò Òº À ÙÖ Ø ÙØ Ø Ò ÊÙ ¹ ÐÐ ² ÆÓÖÚ ½ Ì Ò Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÙÖ Ò ØØÐ Ê ÒÞ Ø ÞÙÖ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ö ÙÞ Ö Ò Ò Ø Ó ÒÓØÛ Ò ÖÛ

17 ÛÓÖ Ø¹ ¹Ê ÒÞ Øº Ì Ò Ò Ø Ò Ñ Ø Ò Ö Ò Ö Ò ÙÒ ÙÒ Ù ÒÙØÞÙÒ ÚÓÒ ÞÙ ØÞÐ Ñ Ï Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñº Ø Ò Ù Ø Ñ Ø Ñ Ò ØÞ ÞÙÖ Ì Ò Ù Ò ÙÖ Ø ËÙ Ú Ö Ö Ò Î Ö¹ Û Ò ÙÒ Ò Ö ÙØ Ò Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ú Ö ¹ Ø ÞÙÖ Ä ÙÒ ¹ Ò ÙÒ Ö ÙÞ ÖØ Ñ ÛÓÖ Ø¹ ÞÙÑ ÚÓÐÐ ØÒ Ò ÙÖ Ð Ù Ò ËÙ Ö ÙÑ Ó Ð Ø Ò Ø Øº ¾º ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Û Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó ÙÒØ Ö Ù Ø ÙÒ ÓÐÐ Ö Ö Ò Û Ö Òº Î²Î Ø Ò ÙÖ Ø Ô¹ ÔÖÓÜ Ñ Ø Ú ËÙ Ú Ö Ö Òº ÖÞ Ù Ø Ö ØØÛ Ò Ò Ø Ð Ä ÙÒ ÙÒ Ú Ö Ù Ø Ò Ñ Ë Ö ØØ Ò ÒØ Ø Ò Ò Ì ÐÐ ÙÒ ÞÙ ÓÔØ Ñ Ö Òº Æ ÚÓÐÐ Ò Ø Ö Ò Ö ÖÙÒ Ö Ò Ø Ð Ò Ä ÙÒ Û Ö Ò Ò Ö Û Ø Ö Ò ÇÔ¹ Ø Ñ ÖÙÒ Ô Ú Ö Ù Ø Ò ÙÒ Ò Ä ÙÒ ÞÙ Ú Ö ÖÒº Î²Î Ø Ò Ú Ð Ò ÈÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ð Ò ÎÓÖ Ò Û Ñ Ä Ò ÚÓÒ ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò ÑÔ ÙÒ Òº ¾º º½ Ö ÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö Î²Î¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ø Ò ÈÓ ² ÔÔ ½ Ò Ô Þ ÐÐ Ù ÔÖ ÙÒ ÓÐ Ò Ò Ò Ö ÐÐ Ò Ä ÙÒ Ñ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ½º ËÙ Ò Ò Ø ÞÙ ÓÖ Ò Ø Æ Ö Ö¹Ç Øº ¾º ËÙ Ò Ò Ø ÞÙ ÓÖ Ò Ø Ò Ø Ö¹Ç Øº º Û ÖØ Ô ÖØ ÐÐ ÙÓÖ ÒÙÒ º º Ï ÒÒ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Òµ Ò Ø Ö ÐÐØ Ò Ú Ö Ù Ò Ò Ù Ô ÖØ ÐÐ ÙÓÖ ÒÙÒ ÞÙ Ò Ò Ó Û ÖÙÑ ÐÐ ÞÙÚÓÖ ÞÙ Ø ÐØ Ò Æ Ö Ö ÞÙ Ø ÐØ Ò ÙÒ ÓÚ Ð Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Û Ñ Ð Ö ÐÐØ Ò º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ø Ö ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Û Ö Ò Ñ Ð Ö¹ Û Ò Ë Ö ØØ ÓÖÖ Öص º Ï Ö ÓÐ Ë Ö ØØ ½ ÐÐ Æ Ö Ö ÞÙ Ø ÐØ Ò º º Ï ÒÒ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÒÓ Ò Ø Ö ÐÐØ Ò Ú Ö Ù ÙÖ Î Ö¹ Ø Ù Ò ÚÓÒ ÙØ ÐÙÒ Ò Ä ÙÒ ÞÙ ÓÔØ Ñ Ö Òº ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ñ Ô Þ ÐÐ Ò Þ Ò Ø ÙÖ Ò Ö Ò ÙÒ ÚÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ô Þ Ò Ï Ò Ò Ë Ö ØØ ½ ¾ ÙÒ Ù º ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ÎÓÖ Ò Û Ò Ë Ö ØØ ÖÐÙØ ÖØ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ÒÒØ Ñ Ø Ö Ù Û Ð Ò Ø Ò ÞÙÞÙ¹ ÓÖ Ò Ò Ò Æ Ö Ó Ø Ù Ö ÚÓÑ ÒÙØÞ Ö ÚÓÖ Ò Ò ËØ ÖØÑ Ò ÙÖ Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ º Ù Û Ð ÒÒ ÞÙ ÐÐ ¹ Ò Ù ÖÙÒ Ò Ö ÚÓÖ Ø ÑÑØ Ò Ø Ø Ò Ê Ò ÓÐ Ó Ö Ò Ô Þ ÐÐ Ò Ù Û Ð ØÖ Ø Ò Þº º Ò Ö Ð Ö Ö Ø ¹ Ö º

18 Zuordnung 1 Auswahl eines Nachfragerobjektes 2 Auswahl eines Angebotsobjektes 3 Nein Restriktions - Verletzung Ja 4 Suche Vertauschungen und führe sie aus. Lokale Optimierung 5 Optimierung Alle Objekte zugeteilt? Ja Nein 6 Suche Vertauschungen für bestehende Verletzungen Globale Optimierung Ð ÙÒ ¾º ÁÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ù Ù ½ ÞÙÑ ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ º ÁÑ ÞÛ Ø Ò Ë Ö ØØ Û Ö Ò Ò Ø º º Ô Ò ÙÒ Ö Ò ÓØ Ó Ø Ù Ù Ø ÙÒ ÞÙ ÓÖ Ò Øº Ù Ö ÒÒ Ù ¹ Û Ð ÙØÓÑ Ø Ó Ö ÙÖ Ò ÒÙØÞ Ö Ö ÓÐ Òº ÁÑ ËÔ Þ Ð ÐÐ ÒÒ Ö ÒÙØÞ Ö Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÓØ Ó Ø Þ ÐØ Ñ Ø Ò Ñ Ð Ñ ÒØ Ù Ö Æ Ö ÖÑ Ò Ð Ò Ð Òº Ö Ö ÓÐ Ø ÙÓÖ ÒÙÒ Ö ÓÐ Ø Ò Ë Ö ØØ Ò ÖÔÖ ÙÒ ÐÐ Ö ÞÙ Ö Ò Ê Ò Ò ÙÒ Òº ÏÙÖ Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ú Ö¹ Ð ØÞØ Ó Ù Ø Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ñ Ú ÖØ Ò Ë Ö ØØ Ò Ì Ù Ñ ¹ Ð Ø Òº ÞÙ Û Ö Ò ÞÙÒ Ø ÐÐ ÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ò Ò Î Ö¹ Ð ØÞÙÒ Ò Ù ØÖ Ø Ò Ò ÞÙÖ ÞÓ Ò ÙÒ ÒÒ ÐØ ÖÒ Ø ÚÑ ¹ Ð Ø Ò Ù ÔÖÓ Öغ Ö Ì Ù ÚÓÖ Ò Û Ö ÙÖ Ò Þ ØÐ ¹ Ë Ö Ò Ö ÎÓÖ Ö Ø Ö Ò ÒÒ Ö ÒÙØÞ Ö Ù Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ö ÝÒÓÒÝÑ Ö ÙØ ÐÙÒ º

19 Ò Ñ Ë Ö ØØ Ä Ù Þ Ø Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÒ ÉÙ Ð ØØ Ö Ä ÙÒ Ø Ù ÖÒº ÐÐ Ò Î Ö ÖÙÒ ÖÞ ÐØ ÛÙÖ ÙÒ Û Òع Ð Ê Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ø Ö Ø Ø Û Ö Ò ÓÒÒØ Ò ÒÒ Ö ÒÙØÞ Ö ÔØ Ö Þ ÐØ Ú Ö Ù Ò Ù ÞÙÐ Òº Ò ÙÒ Ò ÚÓÐÐ ØÒ ÙÓÖ ÒÙÒ ÒÒ Ð Ð ÙÖ Û ¹ Ø Ö Î ÖØ Ù ÙÒ Ò ÒÓ ÓÔØ Ñ ÖØ Û Ö Ò Ò Ñ Û Ø Ö Ø Ò Ê ÓÐÚ ÖÙÒ Ú ÖÐ ØÞØ Ö Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÒÚ Ø ÖØ Û Ö Ù ½ Ë Ö ØØ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ð ÙÒ ¾º µ ËÙ Ò Î ÖØ Ù ÙÒ¹ Ò ÞÙÖ ÃÓÖÖ ØÙÖ Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò ÒÒØ Ñ ÒÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö ÐÓ Ð ÖÒ Ø Ú Ö ÖØ Û Ö º º Ò Ø ÐÐ Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Û Ö Ò ÓÖÖ ÖØ ÓÒ¹ ÖÒ Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ö ØÙ ÐÐ Ò ÙØ ÐÙÒ º Ë Ö ØØ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ò ÚÓÐÐ ØÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ò ÒÒØ Ñ Ò Ñ Ò ØÞ ÞÙ ÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º À Ö ÒÒ Ö Ò Û Ø Ö ÓÔØ Ñ ÖØ Û Ö Ò ÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò ÐÐ Ò Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ¹ Ø Ø Û Ö Òº ¾º º¾ Ò Ø Ò Î²Î¹Î Ö Ö Ò Þ ÒÞ Ö Å Ø Ó Ñ Ø ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ Ù Ò Ö Ö ÐÐÙÒ Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Òº Ö Ò ØØ Ø ÐÐØ ÙÒØ Ö Ö Ø ÙÒ Ö Ò ¹ Ò ØØ ¾º¾ Ø ÐÐØ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ¹ Ò Ø Ò Ö Î²Î¹Å Ø Ó Ö Ù º ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø Ò ÖÓ Ö ÎÓÖØ Ð Ö Î²Î¹Å Ø Ó Ø ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø º ÉÙ Ð ØØ Ö Ò Ø Ò ÚÓÒ Ö Ñ Ä ÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø ÐÐØ Ò Ê ÒÞ Øº Ñ Ò Ó Ò Ò ÖÒ¹ ÙÒ Ò Ñ Ø Û Ö Òº Ò ÒÝØ Ñ ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ò Ø Ø Ò ÚÓÒ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò Å Ò ØÐ ÙÒ Þ Øº Ö Ö Ò Ù ÒÒ Ø ÞÙÖ Î Ö ÖÙÒ Ò ÙÒ Ò Ò Ö Ò ÒÚ Ø ÖØ Û Ö Òº ÁÒ ÇÃ Ø ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø ÐÐØ Ø Ò Ø ÓÐÙØ Ò Þº º Ä Ö Ò Ä ÙÒ Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ü Ñ Ð ½¼ Å ÒÙØ Ò µ ÓÒ ÖÒ Ò Ö ÒÓÖ ÒÙÒ Ò ÈÖÓ Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö ¼ Ë ÙÒ Ò ÓÔØ Ñ ÖØ Û Ö Ò µº Ø ÓÒØ Ò ÒØ Ö Ò ÑØ Ò Ä ÙÒ ÔÖÓÞ Ø Ð Ó Ò ÚÓÑ ÈÖÓ Ð Ñº ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ø Ò Ù ÖÙÒ Ö À ÐÐÐ Ñ Ò ¹Î ÖÛ Ò Ø Î²Î³ ÓÑÑØ Ö Ð¹ ÓÖ Ø ÑÙ ÙØ Ñ Ø ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ø Ò ÒÙØÞ Ö Ó Ö ÍÒØ Ö¹ Ö ÙÒ Ò Ò Ò Ö Ø Ö Ö ØÙÒ ÞÙÖ Øº Ä ÙÒ Ò Ö ¹ Ñ ÒØ ÐÐ Ú Ö ÖØ Û Ö Ø ÉÙ Ð ØØ Ò Ö Û ÒÐ ÙÒ ÚÓÒ Ö ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ¹ ÙÒ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Þ Ø Ò º ÍÒØ Ö¹ Ö Ø Ñ Ò Ò Û Ö Ò Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö ÐØ Ñ Ò Ö Ø Ò ÞÙ Ö Ò Ø ÐÐ Ò Ú ÒØÙ ÐÐ ÓÒ ÙØ Ö Ò º Å Ò ÒÒ Ò Ù¹ ÓÖ ÒÙÒ ÚÓÖ Ò ÖÞ Ø Û Ö Ø ÖØ Ò ÙÑ Ä ÙÒ ÒÓ Û Ø Ö ÞÙ ÓÔØ Ñ Ö Òº ÈÙÒ Ø ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø ÙÒ ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò¹ Ø Ò Ò Ö ÒÐ º ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø Ñ Ø Ù Ò Ò Ù ÖÐ Ò ÐÙÒ Ì Ñ ÒÝØ Ñ ¹ Ò Ø Ò Ø Ò Ã Ô Ø Ð º¾º

20 Þ Ð Ö ÚÓÖ Ñ ËØ ÖØ Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ØÞØ Ò Ê ÒÞ Øº ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ø Ò Ñ Ø Ù Ò Ö Î Ö ÐØ Ò Ò ØÖ Ð Ö Î ÖÒ ÖÙÒ Î Ö ÖÞÙÒ µ Ö Ê ÒÞ Øº ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Ò Ù ÖÙÒ Ö ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ø Ò Ø Ò Þ ÐÖ ÁÒØ Ö ¹ Ø Ú ØØ Ñ Ð Ø Òº ËÓ ÒÒ Ö ÒÙØÞ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÙÒØ Ö Ö Ò ÒÒ Ò Ø Ò Ò Ù Ø Ò Ú ÖÒ ÖÒ ÙÒ Ò Ä ÙÒ ÚÓÖ Ò ÖÒ ÙØ Ò ØÓ Òº Ï Ö Ò Ò Ö ÍÒØ Ö Ö ÙÒ Ò Ø Ö ÒÙØÞ Ö Ò Ù Ë Ø ËÝ Ø Ñ Ø Ò Û ÒÞÙ Ø Ò Ö Ó Ñ Ø Ö Ñ Ï Ò Ú ÖÒ ÖØ Û Ö Ò ÒÒº ÁÒ Ù ½ Û Ö Ò Ù ÖÐ Û Ø Ö ÁÒØ Ö¹ Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Ò Ö Ø ÐÐغ Þ ÒØ ÙÖ ÜÔ ÖØ ÒÛ Ò Ö ÖÓ ÎÓÖØ Ð ÚÓÒ Î²Î Ò Ö Ö Ò Ò ËÙ Ú Ö Ö Ò Ø Ò¹ Û Ò ÙÒ Ô Þ Ï Ò ÞÙÖ Ä ÙÒ Ò ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒº ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÙÒ Ï Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ñ Ò ¹ Ð Ò ÎÓÖ Ò Û ÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö ÙÒ Ò ÑÔ ÙÒ Ò Ò Ò¹ Ò Ò Ö ÓÐ Ö ËØÖ Ø Ò ÚÓÒ ÜÔ ÖØ Ò Ð Ø ÙÑ ØÞØ Û Ö Òº ËØÖ Ø Ò Ò Ú Ð Û ÖØ ÙÒ Ö ÙÞ Ö Ò Ø ÞÙÑ Ò Ò Ò Ö Ä ÙÒ º Ð Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ø Ò Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÒÒ Ò Î²Î Ð Óѹ ÔÐ Ü Òº ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÓÖ ÖØ Ò Ò ÖÒ ÙÒ Ò Û Þº º Ù Ð Ð Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ð Ò Ö Ò Ê Ò Ò ÙÒ Òº Î Ð Ò Ö ÈÖ Ü Ù ØÖ Ø Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÓÒ Ö Ò Ö Ö Ø Ð Ô Ð Ö Ò Ò ÒØ ÐØ Ò ÓÑÔÐ Ü Ê Ò Ò ÙÒ Òº Ù Ö¹ Ð Ò Ù ½ ˺ ¼µ ¾º Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò Ø Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ¹ ÔÖÓ Ð Ñ ÈÙÔÔ ½ ¼ º ÁÒØÙ Ø Ú Ú ÖÛ Ò Ø Ñ Ò Ö Î²Î Ù Ö Ð¹ ÓÖ Ø ÑÙ Ó Ö ËØÖ Ø º ÁÒ Ñ Ò ØØ Û Ö Ö Ö Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ¹ ÙÒ Ñ Ø Ó ÚÓÒ Ñ ÒØ ÒÐ Ò Ó Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ö Ò Ö ÒÞØ ÙÒ Ö Ò Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ö Ø ÖÐÙØ Öغ Ö Ù Ò Ò ÖØ Ò Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÓÐ Ò ÖÛ ÍÒØ Ö Ò Ñ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ú Ö Ø Ø Ñ Ò Ò Î Ö Ö ØÙÒ ÚÓÖ¹ Ö Ø Ó ÔÖÞ ÓÖÑÙÐ ÖØ Ø ÚÓÒ Ò Ñ Ñ Ò Ó Ö Ð ØÖÓÒ Ö Ø Ò Ò ÖØ ÙÖ ÖØ Û Ö Ò ÒÒº Ù Ö ÈÖÞ ÓÒ Ö ÔÖ Ð Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÑÙ ÓÐ Ö ÒÞ ÐÒ Ò Î Ö Ö ØÙÒ Ö ØØ Ò ÙØ ÖÚÓÖ ¹ Òº À Ö Ò Ï ÐÑ Ð Ø Ò ÞÙ Ð Òº ÆÙÖ ÑÙ ÒÒ ¹ Ò Ù ØÐ Ò Û Ù Û Ð Ò Ö Å Ð Ø Ö ÓÐ Ò ÓÐк ººº ÃÓ Ö Þ ÔØ Ø Ð ÒÐ ØÙÒ Ò È ÖØ ØÙÖ Ò ËÔ ÐÖ ÐÒ ÙÒ ÐÐØ ¹ Ð ÎÓÖ Ö Ø Ò Ö ÒÒ ÖÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ö ÒÙÖ ÐØ Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ö ÃÓÑ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ Ò ÜÔ Ö¹ Ø ÒÛ Ò º

21 Ü Ø Ù ÓÖÑÙÐ ÖØ ÙÒ ÒØ ÐØ Ò Ó Ø Ì Ð ÚÓÑ Ù Ö Ò Ò Ð ÒØ ÖÔÖ Ø ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Ù Ò ½ Ò Ø ÓÒ Ø Ö ØÖ Ò º ÁÑ ÐÐ Ñ Ò Ò ËÔÖ Ö Ù Û Ö Ð ÓÖ Ø ¹ ÑÙ Ó Ø Ù ÞÙÖ Ö ÙÒ ÚÓÒ ÎÓÖ Ò Û Ò Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ø ¹ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Òº ÀÙ Ø Û Ò Ò Û ÖØ Ò Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ñ ¹ Ð Ø ÐÐ Ñ Ò ÞÙ ÓÖÑÙÐ Ö Ò ÙÒ Ò Ô Þ ÐÐ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ ÚÓÖ Ù Þ٠ع Þ Òº Ù Ò Ö Ö Ø Û Ö Ö Ö ØÛ Ù Û Ø Ú ÖÛ Ò Øº Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÓÐÐ Ó Ò Û Ñ Ð Ò Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ó Ò Ø ÞÙ Ö Ò Ø ÑÑØ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ó Ö Ï Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒµ ÚÓÖ Ö ¹ Òº ÁÑ Ù ÑÑ Ò Ò Ñ Ø Î²Î ÙÒ Ñ ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÙÓÖ ÒÙÒ Û Ö Ò Ù Ù Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ØÖ Ø Ú ÖÛ Ò¹ غ Ò Ð Þ ÒÙÒ Ö Ò ØÖ Ø Ö ÙÒ Ö ÎÓÖ Ò ¹ Û Ò Ø Öº ÒÒÓ Û Ö Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ù Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ò ÒÒØ Ð ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Þ Ò Ò Û Ö Ò Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö Ò Ø Û Ö Ô Þ Ï Ò ÞÙÖ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ú Ö¹ Û Ò Ø Û Ö º ÁÑ Î Ö Ð ÞÙ Ø Ò ËÓÖØ Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÒÙÖ Ù Ò Ö Ò Ô Ö Ñ ØÖ ÖØ Ö ÒÙÖ Ù Ò Ø Ò Ö Ò Ø Ù Ö Ô Þ Ï Ò Ö Ö Öغ ÈÙÔÔ ½ ¼ Ò ÌÖ ÒÒÙÒ Ö Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ø Û Ö ÙÖ ÞÙ Ö Òº Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ø Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÒ Ù Ò Ô Þ ÐÐ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÓÐ Ò Å Ø Ó Ö Ø Ò Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÞÛº Ø Ò Ò Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÚÓÖº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ú Ð Ô Þ ÐÐ Ö ÙÒ Ò Ñ Ö Ø Ð Ö Ò Ð Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó¹ Ò ÑÙº ËÓÛÓ Ð ØÖ Ø Ð Ù Ô Þ ÐÐ ÎÓÖ Ò Ö ÙÒ Ø Ö ÎÓÖØ Ð º Ò ØÖ Ø Ö ÙÒ Ø Ö ØÐ Ö ÙÒ Ù Ö¹ Ñ Ü Ð Ö Ò Ö Î ÖÒ ÖÙÒ Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ º Ë ÙÑ Ø Ò Ú ¹ Ð Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ö ÃÐ Ô Þ ÐÐ Ö Ö Ù ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ Òº Ò Ô Þ ÐÐ Ö Ö ÙÒ Ø Ò Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ø Ò Ö Ñ Ø Ö Ö Ò Ò Å Ø Ó Ö Ò ÐÝ Ö Ò Ð Ò ÙÒ Ö Ö Ø Ù Û Ò ÞÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ö Øº  ØÞØ ÒÒ Ñ Ò Û Ö Ò Ò Ó Ò ÞÙÖ Ì Ñ Ò Ø ÐÐÙÒ Ö Ö Ø Ð Òº Ö Ø Ú Ö Ù Ø Ä ÞÛ Ò Ö ØÖ Ø Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ¹ Ð ÙÒ Ñ Ø Ó ÙÒ Ò Ö Ô Þ ÐÐ Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ð Òº Ö Ò ¹ Ì Ð Ö Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Û Ö Ò Ú Ö Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ¹ ÖÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ò Ù Ö Ô Þ Þ ÖØ Û Ö Òº ¾º Þ ÒÞ Ö Ö Ö Þ ÒÞ Ú Ö ÒØ Ò Ö Ö Ø Ù Ò Ò Ù Ö ØÖ ¹ ØÙÒ Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò ÙÒ Þ ÒÞ Ø ÖÙÒ Ò Þ ÒØÖ Ð Ì Ñ Ò º Ö Ù Ò Ò ÖØ Þ ÒÞ ÓÐ Ò ÖÑ Ò Þ ÒÞ Ð Ø Ï Ö Ñ Ø Ä ØÙÒ Ø Ñ Î Ö ÐØÒ ÞÙ Ò Ù Û Ò Ø Ò Å ØØ ÐÒµ º Ï ÖØ ØРغ

22 Problemlösungsmethode Algorithmus Implementierung spezieller exakter formuliert Ð ÙÒ ¾º Ö Ï ÚÓÒ Ò Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÞÙ Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ò º Ï Ö Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ó Ø ÒÓ Ö ØÖ Ø ÎÓÖ Ò ¹ Û Ö Ò ÙÒ ÚÓÑ Ù Ö Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò Ð ÓÖ Ø ¹ Ñ Ò ÓÒ Ñ Ð Ø Ü Ø ÙÒ Ø Ò ÖÙÒ Ð Ö Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº Ï Ö Ñ Ø ÙÒ Ä ØÙÒ Ø ÙØ Ø Ù ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ñ Ð Ø Ó ÉÙ Ð ØØ Ö Ä ÙÒ Òº Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ä ÙÒ Ò Ò Ò Ò Ú Ö Ò Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ö Ò Ö ÙÒØ Ö Ð Ñ Ò¹ Ñ Ø Ò Ò Ó ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÐØ Ò Ö ÖØ Ò Ê Ò Ò ÙÒ Ò ÙÒ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö Û Ò Ê Ò Ò ÙÒ Òº Ò Þ ÒÞ Ø ÖÙÒ ÙØ Ø Ò Ö Ö ÐÐÙÒ Ö ÓÖ ÖÙÒ Òº Ä ØÙÒ Ø ÑÙ Ò Ê Ð Ø ÓÒ ÞÙ Ò Ù Û Ò Ø Ò Å ØØ ÐÒ Ò Û Ö¹ Òº Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö Ò ØÐ Ö Ä ÙÒ Ö Ð ØÙÒ Ø º º Ø Ä ÙÒ Ò Ø ÒÒ Ö Ð Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÙÒÔÖ Ø Ð Ò Ò ¹ Ø Ò Å ØØ Ð Ò Ø Ù Ö Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ô Ð Ò Å ØØ Ð ËÔ Ö Ø ÙÒ Ï Ò Ò Û ÒØÐ ÊÓÐÐ º ËÔ Ö Ø Ö Ö ÒÞ Ò ØÓÖ Ú Ð Ö Ä ÙÒ Ú Ö ¹ Ö Òº Ù Ñ Ø Ö Ò Ö Ð Ò ÍÑ ÙÒ Ò ÑÑ Ö Ò Ð ÙÒ ÒÒ Ò Ø Ð Ù ÙØ Û Ö Òº Ø ÒÒ Ò ÞÛ Ö Ø ÓÖ Ø Ð ÒÞÙ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Ò Ï Ö Ñ Ø ÙØ Ø Ó Ù Ñ Ò Ö Ò Û ÖØ Ò ÒÒ ÞÛº Ö Ò Ò Ø ÓÒ Ú Ö ÐØ Ø Øº ËÓ Ø Ø ÞÛ Ò ÒÒØÛ Ö Ò Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Ñ Ì ÖÑ Ò Ò Ñ Ò Ä ÙÒ Ò ¹ Ø Ø Û Ö Ð ÖÛ Ù ÖÒ Øº Ò ÙØ Ô Ð Ø Ê ÓÙÖ Ò¹ Ð ÙÒ ÔÐ ÒÙÒ ÛÓ Ù Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ò ÈÐ Ò Ò ÖÒ ÙÒ Ò ÐÐ Ò Ò Ù Ä ÙÒ Ò Ø Ø Û Ö Ù ½ º Ò Û Ø Ö Ê ÓÙÖ Ø Ï Òº Ù ØÞÐ Ï Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÒÒ Ä ØÙÒ ¹ Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ Ä ÙÒ Ú Ö ÖÒº Ö Ù Û Ò Ö Ò Ï Ò ÖÛ Ö ÙÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÙ Ñ Ø Ö ÛÓÒÒ Ò Ò Ä ØÙÒ Ñ Î Ö ÐØÒ Ò Û Ö Òº

23 Ð ÙÒ ¾º Ö Ù Ù ÚÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÙÒ ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ñ Î Ö Ð º Ð Ù ÈÙÔÔ ½ ¼ º Þ ÒÞ ÙØ Ø Ù Ä ØÙÒ Ø Ò ÞÙ Ù Å Ò ¹Å Ò ¹ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ º ÁÒ Ò Ö Ø Ò ÚÓÒ Ù ½ ÙÒ ÓÖ¹ Ø Ö ½ Û Ö Ö Ô Ø Ö Ø Ù ÖÐ Ò ÐØ ÙÒ ÓÐÐ Ö ÒÙÖ Ñ Ê Ò ÖÛ ÒØ Û Ö Òº Ù Û Ò Ø Ò Å ØØ Ð Ò Ñ Ô Ø Ø Ö Ö Ø Ö Ø ÜÔ ÖØ ÙÒ ÒÛ Ò Öº Î Ð ØÖ Ò Þ ÒÞ Ö Ø Ö Ò Ö Å Ò ¹Å Ò ¹ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ô ÒÙØÞ ÖÓ Ö Ö Ø Ù Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ð Ú ÒØ Ö Û Å Ð Ø Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø Ú ØØ Ó Ö Ò Ø Ò Ö Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ñ ÜÔ ÖØ Ò Ï Ò Ò ÖÑ Ð Øº ¾º ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ ÙÒ Ë Ðй Ù Ø Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖØ Ð Ö Ö Ø Û Ö Ð Ø Ò Ø Ð Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ¹ Ë ÐÐ Çà ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ ÈÙÔÔ ½ Ò ÖØ Ò Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ ÓÐ Ò ÖÛ ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ Ø Ò Ò ËÔ Þ ÐÛ Ò ÙÒ Ë ÐÙ ÓÐ ÖÙÒ Ø ÚÓÒ ÜÔ ÖØ Ò Ù Ò Ö ÒÞØ Ò Ù Ò Ø Ò Ö ÓÒ ØÖÙ ÖØ Û Ö Ò ÓÐк Á Ö ÖÙÒ Ð Ò ÇÖ¹ Ò Ø ÓÒ ÔÖ ÒÞ Ô Ø ÌÖ ÒÒÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ÙÒ Ï Òº ÈÙÔÔ ½ ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ÒÙØÞØ ÞÙÖ Ä ÙÒ ÓÒ Ö Ø Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ô Þ Ï Ò Û Ã ÒÒØÒ ÚÓÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ù Û Ð Ö ¹ Ø Ö Ò Ö Ô Ò Ò Ø Öº Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ù Î²Î ÖØ Ø Ð Ò Ó Ö Ò Ø ÓÒ Ò Û Ò ÖØ ËÝ Ø Ñ Ó Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Ù ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÙÒ ÜÔ ÖØ ÒÛ Ò ÞÙ ÑÑ Ò ØÞغ ÌÖ ÒÒÙÒ ÚÓÒ Å Ø Ó ÙÒ Ï Ò Ø Û ÖÐ Ø Ø Ï Ò Û Ø¹ Ò Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ ÃÓÖÖ ØÙÖ Ò Ô ÐØ Øº Ù ÖÙÒ Ö ÌÖ ÒÒÙÒ Ø ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò Ò Ø ÒÙÖ Ö Ü Ð ÙÒ

24 ÒÒ Ò Ú Ð ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò Ò Ô Ø Û Ö Ò ÓÒ ÖÒ Ò Ø Ù Ö ÙØ ÞÙÖ Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ò Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ¹Ë ÐÐ Ò Ñ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Òº ËÓÐ Ë ÐÐ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù Ø ÑÑØ ÈÖÓ Ð ÑÐ ¹ ÙÒ ØÝÔ Ò Ô Þ Ð ÖØ Ò ÙÒ Ò Ø ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó¹ Ò Ï Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ï Ò Ò ÓÖÑ Ò Ò Ø Òº ÈÙÔÔ ½ ¼ ÇÃ Ø Ò Ô Ð Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ¹Ë Ðк Ë Ø Ô Þ Ð ÖØ Ù Ò ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÙÓÖ ÒÙÒ ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÎÓÖ¹ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò º Ö Ò Ö Ö Ø ÓÐÐ Ò ÞÙ Ò Ö Î Ö ¹ ÖÙÒ Ó Ö ÖÛ Ø ÖÙÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ¹Ë ÐÐ ØÖ Òº Ò Ù Ó ÓÐÐ Ò Ö Ò Ù Ò Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Ó Ö ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ¹Ë ÐÐ ÒÛ Ò Ö Ò Ù ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò Ö Òº ÈÙÔÔ ½ ¼ Ö Ø Ò ÜÔ ÖØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ¹ Ñ Ø Ó Ò Ù Ð Ó Ö Ô Ö Ñ ØÖ ÖØ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò º Ù Û Ð Ú Ö¹ Ò Ö Ø ÐÚ Ö ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Û Ò Ò ÓÐ Ò Ò Ã Ô ¹ Ø ÐÒ Ö Ò Û Ö Ò ÒÒ Ù Ð È Ö Ñ ØÖ ÖÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ¹ Ò Û Ö Òº Û Ø Ö Ò ÙØ Ø È Ö Ñ ØÖ ÖÙÒ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ¹ Ñ Ø Ó ÙÖ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ô Þ Ò Ï Ò Ò Ú Ö ¹ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ô Ø Û Ö Ò ÒÒº Ï Ò ÜÔ ÖØ Ò Ö Ò ÁÒ Ø ÒÞ Ò ÈÖÓ Ð ÑØÝÔ ÒÒ Ò Ò Ö Ë ÐÐ Ù ÓÐ Ò ÖØ Ò Ò Ò Û Ö Òº Ò ÚÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Òº Ö Ò ÚÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ ÙÖ Ø Ò Ï Ò Ø ÒÓØÛ Ò Ò Ë Ò ØØ Ø ÐÐ ÞÙÑ ÈÖÓ Ð ÑÐ Ö ÞÙ Òº ËÓÐ Ï Ò Ò Þº º ¹ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ó Ö ÃÓÖÖ ØÙÖÚÓÖ Ð º Ù ÖÙÒ Ö Î Ö Ò Ø Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ø ÞÙ Ò ËÔÖ Ò Ø º ÇÃ Ø Ò ÄÁËÈ ÙÝ ² ËØ Ð ½ ¼ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ ÙÒ ÒÙØÞØ Ö Å Ð Ø Ò ÞÙÖ Ò ¹ ÚÓÒ ÄÁËȹ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ò Ö Ä Ù Þ Øº Ò Ö ËÝ Ø Ñ ÒÒ Ò Ò ËÔÖ ÞÙÑ Ù Ö Ù Ï Ò Ó Ø Ò Ö Òº ÎÓÖ Ø Ðй Ö ÛÖ Ù Ò Ö Ô ËÔÖ Ë Ö ½ º ÈÖÓ Ö ÑÑ Û Ì Ò Ä Þ Ò Ú Ù ÐÐ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ò ÖÒ ÙÒ Ù Ø ÑÑØ ÓÑÒ Ò Ù Ö Ò ÚÓÒ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ê ¹ ØÖ Ø ÓÒ Òµ Ò Øº Ë ÐØ Ö Î Ð Ò Ö Ð Ò ÃÓÒ ÙÖ ÖÙÒ ÙÖ Ò ÚÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ö Ò Ù Û Ò Ö Ü Ð Ø Ù Û Ð Ò Ú Ö Ò Ö ÐØ Ö¹ Ò Ø Ú Ò ÙÖ Ë ÐØ Öº Ô Ð Ø Ò Ù Û Ð ÞÛ Ò Ú Ö Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Ò ÈÖÓ Ð ÑÐ ÖÒº Ò ÚÓÒ ÒÙÑ Ö Ò È Ö Ñ Ø ÖÒ Ò ÃÓÒ ÙÖ ÖÙÒ Ö ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ Ñ Ø Ó ÒÒ Ù Ò Ò ÒÙ¹ Ñ Ö Ö È Ö Ñ Ø Ö Òº Ò ÚÓÒ Ø Ö Ò Ò ÞÙÖ ¹ Ö ÒÙÒ Ò Ö Ä ÙÒ Ó Ö Ò Ò Ö Ê ÙÖ ÓÒ Ø Ö Ñ Ò ËÙ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ô Ð Öº Ò ÓÐ ÈÖÓ Ð Ñ ÓÑÒ ÒÒ Þº º ÓÑÒ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Òº

25

26 Ã Ô Ø Ð Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ËÙ Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Î²Î¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö ØÖ Ø Ö Ò Ø Ò Ö Ã Ô Ø Ð Û ÐØ Ã Ô Ø Ð Ò Ò Ò Ö Ò Ò ØÞÔÙÒ Øº ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò ÒÞ ÐÒ Ò Ë Ö ØØ ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ù Ð ÐØ ÙÒ Ö Ò Ë Ö ØØ Î Ö Ø ÓÒ ¹ Ñ Ð Ø Ò ÖРغ Å Ò Ö Ë Ö ØØ Ò Ö Ò ÙØ º ÁÒ Ñ ÐÐ Û Ö Ò Ø ØØ Ò Ö Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Î Ö ÒØ Ò Ò ËÔ Þ Ø ÓÒ Ë Ö Ø¹ Ø Ò Òº Ð ÙÒ ¾º Ù Ë Ø ½ Þ Ø Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ º Ð ÖÙÒ Ã Ô Ø Ð Ö Ø Ø ØÖ Ò Ò Ñ Ù Ù Ë Ù Ð º º½ Ù Û Ð Ò Æ Ö Ó Ø Ù Û Ð Ö Æ Ö Ó Ø Ø ÑÑØ Ê Ò ÓÐ Ö ÙØ ÐÙÒ Òº ÁÒ Ò Ò ÐÐ Ò ÒÒ ÒÒÚÓÐÐ Ò Ù Ê Ò ÓÐ Ò Ù ÞÙ Ò Ñ Òº ËÓ Û Ð Ò Ù ÔÓÒ ÒØ Ò ½ Ö Ñ ÒÙ ÐÐ Ò ÈÐ ÒÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ø Ò ÚÓÖÖ Ò ÞÙÖ ÙØ ÐÙÒ Ù º Ö Ù Ð Ø ÖÔÐ ÒÙÒ Û Ö Ò ÓÐ ÈÖÓ¹ Ð Ñ Ø Ò Ô Ð Û ÏÓ Ò Ò Ø Ò ÙÒ Æ Ø Ø Òº Þ ¹ Ø Ò ÙØ ËØÖ Ø Ø ÓÐ Ë Ø Ò Ö ÓÒ Ö Ê ÐÒ Ü Ø Ö Ò Ö Þ Ø ÞÙÞÙØ Ð Òº ÒÞ ÐÐ Ñ Ò ÒÒ Ñ Ò Ø Ø ÐÐ Ò ÚÓÖØ Ð Ø Ø Ò Æ Ö Ö Ñ Ø Ò Ñ Ø Ò Ò ÖÒ ÙÒ Ò ÞÙ Ö Ø ÞÙ Ò ÐÒº Ù Ï ÒÒ Ò Ë Ò Ñ ËÙ Ô Ú ÖÑ Ò Û Ö Ò ¹ Ó Ö ÒØÙ Ø Ú Å Ò Ú Ö Ù Ø Æ Ö Ö Ö Ù ÖÙÒ Ö Ú Ð Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò ÒÙÖ Û Ò Ò Ø Ö Ø ÞÙÞÙØ Ð Ò ÓÐ Ò ÒÓ Ö Ò Ø Ö Øº ÊÙ ÐÐ ² ÆÓÖÚ ½ Þ Ò Ò Ç Ø Ð ÑÓ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ú Ö Ð º Å Ø Ò Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ö Ò Ø ÒÓØÛ Ò ÖÛ ÒØ Ò Ò¹ Ø Ò Û Ò Ö Ø Ö ÙÒ Ø Ö Ò ÖÒ Øº Ï Ò Ö Ø Ö Ö Ò Ò Æ Ö Ö ÙØ Ø Ö ÒÙÖ Ö Û Ò Ò Ò Ø ÖÒ ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Ò ÒÒ Ó Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò ÒØ Ø Òº Ë Ö Ò ÖÒ Ø ÙØ Ø Ò Ö Ú Ð Ö Ò Ø Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ò ÙØ ÐÙÒ ½ ÔÓÒ ÒØ Þ Ò Ø Ò Ò ÜÔ ÖØ Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Øº ¾

27 Ú Ö Ò ÖÒº ÓÒ Ø ÒØ Ò ÒÓÑÑ Ò Ö ÒÞ Ð Ö Ò Ø Ö Ò Ò Ù Ò Ð ÙØ Ò º º½º½ ÖÙÒ ØÞÐ Å Ð Ø Ò ÍÑ ÎÓÖ Ò Û Ñ Ò Ð Ò ÔÓÒ ÒØ Ò Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ò ¹ ÞÙ Ð Ò ÓÐÐ Ð Ó Ñ Ð Ò Ñ Ø ÒÛ Ò ÙÒ Ô Þ Ñ Ï Ò Ê ¹ Ò ÓÐ Ö Æ Ö Ö Ö ÙØ ÐÙÒ ÞÙ Ø ÑÑ Òº ÓÐ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ò Ò Ö ÙÒ Ö Ø Ò ÈÓ ² ÈÙÔÔ ½ ¾ Ö Ò ÍÒ ÓÖØ ÖØ Ù Û Ð Ö Æ Ö Ö Ê Ò ÓÐ Ð Ø ÙÒ Ò ÙØ ÙÒ Ö Ø Ø ÞÙ ÐÐ Ò Ö ÚÓÖ¹ ÙÒ Ò Ø Ò ØÖÙ ØÙÖº ËØ Ø ÓÖØ ÖØ Æ Ö ÖÐ Ø Ö Ø Ñ ËØ ÖØ ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Û Ö Ò Æ Ö Ö Û ÖØ Ø ÙÒ Ö Ù Ò Ê Ò ÓÐ Ò Ö ÖØ Ñ ÑØ Ò ÓÐ Ò Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓÞ Ò ÐØ Ò Û Ö º ËØ Ø ÓÖØ ÖØ Æ Ö ÖÐ Ø Ñ Ø ÝÒ Ñ Ò ÅÓ Ø Ó¹ Ò Ò Æ Ö ÖÐ Ø Û Ö Ñ ËØ ÖØ Ø Ø ÓÖØ ÖØ ÙÒ Ñ ÔØ Ö Ò Î Ö¹ Ð Ù Ø ÑÑØ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò ÑÓ Þ Öغ ËÓ ÒÒ Ò ÃÒ ÔÔÛ Ö Ò Ò Ö Ê ÓÙÖ Æ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ø Ò ÚÓÖÞÙ Ø ÞÙ¹ Ø ÐØ Û Ö Òº ÝÒ Ñ ÓÖØ ÖØ Æ Ö ÖÐ Ø ÁÑ Ò ØÞ ÞÙÖ Ø Ø Ò Î Ö ÒØ Û Ö ÚÓÒ Ù Ò Ò ÙÖ Ò Ö ÓÐ Ø ÙØ ÐÙÒ ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò Ó Ú ÖÒ ÖÒ ÒÒ Ò Ù Û Ð Ò Ø Ø Ò Æ Ö Ö ÞÙÚÓÖ ÒÓ Ò Ø Ö Û Öº Ò Ø Ø ÎÓÖ ÓÖØ ÖÙÒ Ö Ø Ò Ñ ÐÐ Ò Ø Ù º Ò Ø Ø Û Ö Ò Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ø Ò Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Ø Ò Ò ÓÐ Ò Ò Æ Ö Ö ÞÙ ÖÑ ØØ ÐÒº ÁÒ Ò Ñ Ë ÐÐ Ù Ø Ò ÙØ Ò Ð ØÞØ Ò Ò Î Ö ÒØ Ò Ö Ï ¹ Ò Ò Ò ÙÖ ËÓÖØ Ö¹ ÞÛº Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ò ÑÙº Å Ø Ò ÒÒ Ö À ÙÖ Ø Ò Ö Ø Ò Û Þº º Æ Ö Ö Ñ Ø Û Ò Ö Ø Ö ¹ Ò ÞÙ Ö Ø ÞÙÖ ÙØ ÐÙÒ ÚÓÖÞÙÒ Ñ Òº Çà ÖÑ Ð Ø Ö Ø Ú Ö Î ¹ Ö ÒØ Ò Ö Ù Û Ð Ö Æ Ö ÖÓ Ø º ËÓÐÐ Ò ËÓÖØ ÖÙÒ ÚÓÖ ÒÓѹ Ñ Ò Û Ö Ò Ø Ò Ò Ö Û Ø Ö Ò Ï Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ö Ø Ø Ò Ó Ö ÝÒ Ñ Ò ËÓÖØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø º º½º¾ Ò Ö ÖÑ ØØÐÙÒ Ö ËÓÖØ ÖÙÒ Ò ËÓÖØ ÖÙÒ Ö Æ Ö ÖÐ Ø ÒÛ Ò ÙÒ ÙÒ Ò Ñ Ð Ø Ò Ö Ó Ö Ñ Ø Û Ò Ù Û Ò ÞÙ Ö Ø ÐÐ Ò Ø Ò Ò ØÞÐ ÖÛ Ø ÖÙÒ Ñ Ü¹ Ô ÖØ Ò ÜÔÐ Þ Ø Ò Ò Ö ËÓÖØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ô Öغ Ø Ò ËÔ Þ Ð ÐÐ Ö ÝÒ Ñ Ò ËÓÖØ ÖÙÒ º Ò Å Ð Ø ÞÙ Þ Ø Ð ÓÖ Ø ÑÙ ½º ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÎÓÖ Ù Ö ¹ Ò Ò Û Ö Ö Æ Ö Ö Ñ Ø Ò Û Ò Ø Ò Ö Ø Ö Ò ÖÑ ØØ Ðغ ÁÒ Ö

28 8( /HKUHU.ODVVH )DFK =HLW =HLW =HLWVORW 1DFKIUDJHU $QELHWHU Ð ÙÒ º½ Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ç Ø ØÖÙ ØÙÖ Ö Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ º Ù ¹ ÓÖ Ò Ø Û Ö Ò ÍÒØ ÖÖ Ø Ò Ø Ò Í µ ÞÙ Ø ÐÓØ Ñ ËØÙÒ ÒÔÐ Òº Ò Í Ø Ò ÃÓÑÔÓ ØÙÑ Ù Ò Ç Ø Ò Ä Ö Ö ÃÐ ÙÒ º ÒÞ Ð Ð Ñ ÒØ Ò Û Ð Ò Ö ÒÞØ Ê ÓÙÖ Òº ÁÒ Ñ ÐÐ Ø Ê ÓÙÖ Ø Å Ð Ø Ò ÞÙÖ ÙØ ÐÙÒ Ò ÖÒ Øº ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÚÓÒ Ö Ø Ö ÒÒ Ñ Ò Ö ÍÒØ Ö Ñ Ò ËÓ ÒÒ Ñ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò Æ Ö Ö ÞÙ Ò Ñ Ò Ø Ö Ù Ò Ö Ð Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ð Ö Ø Ö ÞÙÐ Ò Ø ØØ Û Ñ ÚÓÖ Ö Ö Ò Ò ÐÐ ÒÙÖ Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Øº ÁÒ Ë Ö ØØ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Û Ö ÍÒØ Ö ¹ ÙÒ ØÖÓ Òº Ö ÒÙÒ ÓÑÔÐ Ü ØØ ¾ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ½ Ð Ø Ò Ç Ò µº Ò Æ Ö Ó Ø Ù Û ÐØ Û Ö Ò Ñ Ò Ð Ø Ö ØÖ Ö Æ ¹ Ö Ö Ø ÑÑÙÒ ÞÙÑ ÒÞ Ò Î²Î¹ÈÖÓÞ Ò Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ ÚÓÒ Ç Ò ¾ µº Ö Ù Û Ò Ø Ò Ø ÙÒ Ö Ð ÙÒ Ú Ö ÒÐ Ø ÞÙ Ñ Ö Û Ò ÖØ Ò ØÞ ÚÓÖÞÙÞ Òº Ð ÓÖ Ø ÑÙ ½ Ñ Ñ Ø Ò Ò ÖÒ Ø Æ Ö Ó Ø ÁÒÔÙØ Æ Ö ÖÑ Ò Æ Ò Ø ÖÑ Ò ½ Ñ Ò ÒÞ Ð Ò Ø Ö ½ ¾ Ø ÖÒ Ö Ö ÙÒ Ö ÐÐ Ò ¾ Æ ÒÞ Ð Ò Ø Ö ¼ Ö ÐÐ ¾ Ï ÒÒ ÙØ ÐÙÒ Ò µ Ò Û Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ ÒÞ Ð Ò Ø Ö ÒÞ Ð Ò Ø Ö ½ Ï ÒÒ Ñ Ò ÒÞ Ð Ò Ø Ö ÒÞ Ð Ò Ø Ö Ñ Ò ÒÞ Ð Ò Ø Ö ÒÞ Ð Ò Ø Ö Ø ÖÒ Ö Ö Ò Æ Ö Ö Ñ Ø Ñ Ò Ñ Ð Ò Ö Ø Ö Ò Ø ÖÒ Ö Ö ½¼ ÇÙØÔÙØ ¾ Ò Ò Ò Ö Ç¹ÆÓØ Ø ÓÒ Û Ö Ò Ö ÙÒØ Ö Ö ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ñ Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ø Ò Ç ½µ Ñ Ø Û Ö Ò ÒÒº ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ø Ø Ò Ø ÞÙ ¹ Ö ÒØ Ö Ò Û Ö Ö Ó Ú Ö Ò Ò Ñ Ø ÙÑ Î Ö Ð Û ÖØ ÞÙ Ø ÑÑ Òº

29 Ñ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÒÒ Ñ Ò Û Ø Ò Ò Ö Ù Ñ Ù Ù Ö Ï Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÒÙÒ ÙÖ Ø Ö Ö Ø Ö ÚÓÒ Æ ¹ Ö ÖÒ Ð Ø Òº ØÖ Ø Ò Û Ö Ô Ð Ö Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ º Æ Ö Ö Ö Ë ÙÐ ØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ ÍÒØ ÖÖ Ø Ò Ø Ò ÙÖÞ Í µ Ò Ò ÃÓÑÔÓ ØÙÑ Ù Ñ Ö Ö Ò Ç Ø Ò Ú Ö Ð Ð ÙÒ º½µº Ò Í Û Ö Ø ÑÑØ ÙÖ Ò Ò ÐØ Ò Ò Ä Ö Ö Ò Ë ÙÐ Ð ÙÒ Ò ÍÒ¹ Ø ÖÖ Ø º Ò Ø Ö Ò Ø ÐÓØ Ò Ò Ñ ËØÙÒ ÒÔÐ Òº ËÓÛÓ Ð Ä Ö Ö Ð Ù ÃÐ Ò Ò Ò Ê ÓÙÖ Ö Ö Ò Ø ÐÓØ µ ÙÖ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò ÔÔ Û Ö Ò ÒÒº Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò Ò ÖÒ ÙÒ Ò Ó Ò ÎÓÖ Ù Ö ÒÙÒ ÚÓÒ ÙÓÖ ÒÙÒ Ò ÒÙÖ ÙÖ ÖÑ ØØÐÙÒ Ö Ö Ò Ø ÐÓØ ÚÓÒ Ä Ö Ö ÙÒ ÃÐ Ø ÑÑØ Û Ö Ò ÒÒ Òº ÆÓ Ò Ù Ö Û Ö À Ù¹ Ö Ø Û ÒÒ Ñ Ò Ë Ò ØØÑ Ò Ö Ö Ò Ø ÐÓØ ÚÓÒ Ä Ö ÖÒ ÙÒ ÃÐ ¹ Ò ØÖ Ø Øº Î ÐÐ Ò Ö ÒÒ Ò ËÓÖØ ÖÙÒ Ö Æ Ö Ö Ò Ò Ö Ø Ö Ò Ù Ñ Ï Ò Ø ÖÖ Ø Û Ö Òº Ø Ñ Ò ÞÙ Ö Ç ¹ Ø Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÖÖ Ò Ø Û Ò ÖÒ Ø Ò ÁÒ Ø ÒÞ Ö ÃÐ Ö ÐØ ÒÒ Ñ Ò Ö Ù Ò Ö ËÓÖØ ÖÙÒ ÖÑ ØØ ÐÒº ÁÒ ÙÒ Ö Ñ Ô Ð ÙØ Ø Ç Ø Ä Ö Ö ÐØ Ò ÖÒ Ø Û ÒÒ Û Ò Ö Ø ÐÓØ Øº Ç Ø ÃÐ ÐØ Ò ÐÐ Ò ÖÒ Ø Û ÒÒ Û Ò Ö Ø ÐÓØ Øº Ç Ø Ø Ò Ò ÖÒ Øº Ç Ø ÍÒØ ÖÖ Ø Ò Ø Ø Ò ÖÒ Ø Û ÒÒ Ò Ö Ç ¹ Ø Ù Ò Ò ÞÙ ÑÑ Ò ØÞØ Ø Ò ÖÒ Ø Øº ÙÖ Ø ÎÓÖ Ò Û Ø Û Ò Ö Ö Ò ÒØ Ò Ø Ú Ð Ú ÐÐ ¹ Ò Ö º ÁÑ Ö Ò Ò Ô Ð Ð Ø Ö Ù Û Ò ÞÙÖ ÖÑ ØØÐÙÒ Ñ Ñ Ø Ò Ò ÖÒ Ø Ò Æ Ö Ö ÒÙÖ ÒÓ ÒÇ Òµº Ù Ö Ñ ÑÙ Ò Î Ö¹ Ð ØÞÙÒ Ø Ø ÙÖ ÖØ Û Ö Ò Ò ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ð ÖÓ Ò ÒÒº ÎÓÖ Ò Û Ø Ó ÓÑÒ Ò Ò ÐØ Ù Ö Ñ Ò Ø Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÓÑÒ ÒÛ Ò Ò ÙÒ Ö ÓÖ ÖØ Ò Ò ÞÙ ØÞÐ ¹ Ò Ï Ò Ð Ñ ÒØ º Ö ÎÓÖØ Ð Ñ Ò ØÞ ÞÙÖ Ö Ø Ò Ò Ò Ö ËÓÖØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ Ö À ÙÖ Ø Ö Ò ÜÔ Ö¹ Ø Ò Ò Ö Û Ö º Ò Ö ÐÐ ÒÒ Ò Ö ÖÞ Ù Ø ËÓÖØ ÖÙÒ Ò Ø Ñ Ö Ð Ø Ò Ð Ò Ò ØØ º½º½ Ö Ò Ò Î Ö ÒØ Òº º½º Þ Ø Ï Ð Ö Ó Ò ÚÓÖ Ø ÐÐØ Ò Î Ö ÒØ Ò Ö Ï Ò Ò Ò ÙÖ Û ÐØ Ò Ø ÔÖ ÑÖ ÚÓÒ Û Ð ÖØ ÚÓÒ ËØÖ Ø Ö ÓÖÑÙÐ Ö Ò Û Ðк Ò ÝÒ Ñ ¹ ËÓÖØ ÖÙÒ Ö Æ Ö ÖÐ Ø Ö ÓÖ ÖØ Ñ Ö Ê ÒÞ Ø Ð Ò Ø Ø º ÈÓ ² ÈÙÔÔ ½ ¾ ÙÒØ Ö Ù Ø Ò Î Ö ÒØ Ò Ò Ú Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÙÒ Ø ÐÐØ Ò Ø Ø ÐÓØ Ò Ø Ð Ø Ø ÒØ ÖÚ ÐÐ º Ë ÒØ ÔÖ Ò Ò Ö Ø Ð Ø Ò ËØÙÒ Ò ÒØ ¹ ÐÙÒ Û Ñ Ò Ù Ö ËØÙÒ ÒÔÐ ÒÙÒ ÒÒØ

30 ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÒÑ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÇÅÈÄ ÌÁÅ Ì Ä Ø ÑÙ ØØ Ö ØÓ ÒÚ Ø Ø ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ò Ø ÖÐÝ Ø Ô Û Ð Ø Ú ÖÝ ÙÐØ ÓÖ Ú Ò ÑÔÓ Ð ØÓ Ö Ô Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÖÛ Ö º Ò Ò Ö ÖÑ ØØÐÙÒ Ò Ö ÒÒÚÓÐÐ Ò ËÓÖØ ÖÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ö À Ù¹ Ö Ø Ö ÑÓ Ø ÓÒ ØÖ Ò Ú Ö Ð Ø Ö Ö Ò ÒØ Ò Ú Ñ Ò ÒÒ Ó Ù Ö Ò Ò Ñ Ö Û Ò ÖØ Ò Ò ØÞ Û Ð Òº Ö ÒÒ Ó Ù Ò Ø Ñ Ö Ð Ø Ò Ð ÙÖ Ò ÝÒ Ñ ËÓÖØ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ð ÛÖ º º¾ Ù Û Ð Ò Ø ÖÓ Ø Æ Ñ Ò Æ Ö Ó Ø Ù Ù Ø ÛÙÖ ÑÙ Ò Ö ÙØ ÐÙÒ Ñ Ð Ø Ò Ø Ò ÓØ Ó Ø ÙÒ Ò Û Ö Ò º º Þº º Ò Ì Ò ¹ Ò Ñ Ò ØÔÐ Ò Ö Ò Ë Ø Ó Ö Ò Å Ò Ö Ò Ò Ö Ø Ù ØÖ º Ö Û ÒÐ ÞÙ Ù Û Ò ÛÖ ÐÐ Ò Ø Ö ÞÙ Ø Ø Ò Ø Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ô Þ Ï Ò Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÎÓÖ Ð Ò Ò Ö Ï Ò Ò¹ Ò ÙÖ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÎÓÖ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ò ÒÒº Å Ð Ø ÞÙÖ Ò Ñ Ö Ö Ö ÎÓÖ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÒÞ ÐÒ Ø Ú ÖØ ÙÒ Ø ¹ Ú ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Ò ÖÐ Ø ÖØ Û ÐÛ Ú Ö Ò Ä ÙÒ ØÖ Ø Ò ÞÙ Ú ÖÛ Ò Òº ÁÑ ÐÐ Ñ Ö Ö Ö Ð Þ Ø Ø Ú Ö ÎÓÖ Ð Ò ÐØ Ø Ö ÑØÚÓÖ Ð Î Ö Ò ÙÒ Ö Ê Û ÖØ º º¾º½ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö ÎÓÖ Ð Ç Ò Ä ÙÒ ØÖ Ø Ø Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÙÒ Ò Û Ö Ò Ø Û ¹ ÒØÐ ÚÓÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ö ÎÓÖ Ð º Ï ÒÒ Ò ÞÙÖ Ä ÙÒ ÒÓØÛ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò Ø ÙÖ Ô Ò ÎÓÖ Ð ÖÑ Ð Ø Û Ö Û Ö ÙÖ Î²Î Ù Ò Ø ÙÒ Òº ÁÑ Á Ð ÐÐ ÒØ ÐØ Ò ÙÖ ÎÓÖ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ò Ø Ö Ù Ò Ö Ò ÙØ ÐÙÒ ÓÔØ Ñ Ð Ò Ò Ø Öº ܹ Ô ÖØ ÒÛ Ò ÒÒ Ó Ù Ð ÎÓÖ Ð Ò Ñ Ë ÒÒ Ú Ö Ø Ò Ò Û Ö Ò ÙÖ Ù Ù Ò Ö Ò Ø Ö Ø Ò Ö ÙØ ÐÙÒ Ð ÚÓÖ Ð Ò Ò Ò Ø Ö Ö Òº Å Ò ÒÒ Ð Ó ÓÐ Ò Ò ÐÐ ÙÒØ Ö¹ Ò ÎÓÖ Ð ÒØ ÐØ Ò ÐÐ ÒÒÚÓÐÐ Ò Ò Ø Ö ÁÒ Ñ ÐÐ ÒØ ÐØ Ò ÎÓÖ Ð ÐÐ Ò Ø Ö Ù Ö Ò Ò ÚÓÒ Ò ÞÛ Ð Ö ÒÒØ Ø Ò ÐØ Ä ÙÒ Ö Ò Ò¹ Ò Òº ÁÑ Ô Ð ÚÓÒ È ÈËÁ Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÞÙÖ Ò ØÔÐ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ù Ð Ø Ö Û Ö Ò ÞÙ Ò Ö ÅÓÒØ Ø ÐÐ Ñ ÈÐ ÒÙÒ Þ ØÖ ÙÑ ÚÓÖ ÓÑÑ Ò Ò ÅÓÒØ Ð ÎÓÖ Ð Òº Ï Ø Ö Ò Ø Ö Ñ Ò Ò Ø ØÖ Ø Ø Û Ö Ò ÞÙ Ò Ö ÐØ Ò Ä ÙÒ Ö Ò ÒÒ Ò ÞÛº Ò ÃÓÒ Ø ÒÞÚ ÖÐ ØÞÙÒ ÖÞ Ù Òº Ò ÅÓÒØ Ø ÒÒ Ò Ø Ò Ò Ñ Ò Ø Ò ÔÐ ÒØ Û Ö Òº Î ÖÐ ØÞÙÒ ÒÒ Ù Ò Ø ÙÖ ÃÓÖÖ ØÙÖ Ò Ò Ò Ö Ò Ë Ø Ò Ø Ø Û Ö Òº ÎÓÖ Ð ÒØ ÐØ Ò ÒÙÖ Ò Ò Ì Ð Ö ÒÒÚÓÐÐ Ò Ò Ø Öº Ä ÖØ ÎÓÖ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ÒÙÖ ÎÓÖ Ð Ö ÒÒ Ö Ö Ò¹ Ù ÒÓ Ò Ö ÒÒÚÓÐÐ Ò Ø Ö Ò ÑÔ ÐØ Ò Ò Ö ÎÓÖ¹ Ò Û º ÒÒ ÓÐÐØ Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ Û Ø Ö Ò Ø Ö Ø Ø Ò Û ÒÒ

31 Ò ÞÙ Ö Ò Ø ÐÐ Ò ÙØ ÐÙÒ Ö Øº ÁÒ Ñ Ô Ð Ð ØÞØ Ò ÈÙÒ Ø Ò Ø ÐÐ ÅÓÒØ ÓÒ ÖÒ Ò Ù Ø Ñѹ Ø Ò Ö Ò Ò ÚÓÖ ÞÓ Ò ÅÓÒØ ÚÓÖ Ð Ò Û Ö Òº Ï ÒÒ Ù Ò Ò ÙØ ÐÙÒ Ó Ò ÃÓÒ Ø ÒÞÚ ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ø Ñ Ò ÒÒÓ Ò Ö Ò Ø Ö Ò ØÖ Ø ÞÓ Ò Û Ö Òº º¾º¾ Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ò Ø Ò ÙÒØ Ö Ò ÎÓÖ Ð Ò Ð Ø Ò Þ Ð Ö Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ð Ø ÙØ Ä ÙÒ ÞÙ Ò Ò º º Ñ Ð Ø Û Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò ÞÙ ÖÞ Ù Òº À ÙÔØ Ö Ø Ö ÙÑ Ö Ù Û Ð Ò ÎÓÖ Ð Ð Ø Ð Ó Ù Ò Ñ Ð Ø Ò Ö Î ÖРع ÞÙÒ Û ÖØÙÒ º Ë Ò ÙÒØ Ö Ò ÚÓÖ Ð Ò Ò Ò Ø ÖÒ Ñ Ö Ö Ñ Ø Ð Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Û ÖØÙÒ ÒÒ Ò ØÞÐ Ò ÚÓÖ Ù Ù Ò Ò ÖÒ ÙÒ ËÙ Ö ÙÑ ÙÖ ÙØ ÐÙÒ Ò Ø Ö ÞÙ ØÞ Òº ÍÒØ Ö Ò Þ Ð Ö Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Û ÖØ Ò Ò Ø ÖÒ Ø Ö ÞÙ Û Ð Ò Ö Ë ØÞÑ Ð Ø Ò ÞÛº Ö Ø Ö µ Ö Ò ÓÐ Ò Ò ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ Ò Ñ Ð Ø Û Ò Ò ÖÒ Øº Ù ÑÑ Ò Ò ÒÒ Ñ Ò Ð Ó ÓÐ Ò ÞÛ Ù Û Ð Ö Ø Ö Ò Ø ÐØ Ò ÈÖ ÑÖ Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ê ØÖ Ø ÓÒ Û ÖØÙÒ Ë ÙÒ Ö Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ö ÐØÙÒ Ñ Ð Ø Ú Ð Ö Ö Ø Ö ÔÖ ÑÖ Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ø ÙÒÑ ØØ Ð Ö Ù Û Ö ÙÒ Ò Ù Û Ö¹ ØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒº Ï Ö ÙÒ ÙÒ Ö Ò ÃÖ Ø Ö ÙÑ Ø Ö Ø Ò Ò Ö Ø Ö ÓÐ Ö ÒÞ Ð Ö Ö Ø Ö Ö ÔØ Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Òº Å Ö Ö Ø Ö Ð Ò Ñ Ö Ê ÙÑ Ñ ËÙ Ö Ùѵ Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÙÒ Ò Ñ Ø Ò Ù Ù Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒº ÙÒ Ö Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ö ÔÖ ÑÖ ÞÙ Ø ÐÐ Ò ÒØ Ñ ÐÐ ¹ Ñ Ò Ò Û Ò ÒÒÚÓÐÐ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Þ Ð Î ÖÐ ØÞÙÒ ¹ Ö Øº ÁÒ Ö Ò Ò Ô Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ð Ó Û Ö Ò Ö Ö Ø Ò Ù¹ Ø ÐÙÒ Òµ Ñ Ó Ù ÒÒÚÓÐÐ Ò Ò Ö ÐØ Ú Ð Ö Ö Ø Ö Ò Ö Ö Ò Û Ö Ö Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ ÚÓÖÞÙÞ Òº ÁÒ Ñ ÐÐ ÑÙ Ñ Ò Ó Ù Ö Ù Ø Ò Ö ÎÓÖÞÙ Ò Ø ÙÖ ÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Û Ö Ö Ú ÖØ Û Ö º Ð Ö Ø Ê ÙÞ ÖÙÒ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ ¹ Û ÖØÙÒ Ó Ò Ö Ø ÙÒ Ö Ö Ø Ö º º¾º ÖÑ ØØÐÙÒ Ñ Û Ò Ø Ò Ò ÖÒ Ò Ò Ò Ø Ö Ö ÒÙÒ Ò ÎÓÖ Ð Ö Ò ÓÐ Ò Ò ÙØ ÐÙÒ Ò Ñ Ð Ø Û Ò Ò ÖÒ Ø Ø Ö Ù Û Ò º À Ö ÒÒ Ñ Ò Û Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ô Þ Ï Ò Ò Ò Ð Ò ÙÑ Ö Ø Ö ÞÙ ØÞ Òº ÁÒ Ò Ñ Ë Ðй Ù Ø Ò¹ËÝ Ø Ñ ÒÒ Ñ Ò Ñ ÜÔ ÖØ Ò ÓÐ Ò Å Ð Ø Ò ÞÙÖ ÖÑ Øع ÐÙÒ Ñ Û Ò Ø Ò Ò ÖÒ Ò Ò Ò Ø Ö Òº Ï Ò ÖØ Ö ÜÔ ÖØ ÒÒ Ð Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ù Ñ Ö Ö Ø Ö Û ÖØ Ø Ò Òº Ø ÞÛ Ð Ó Ò Ü Ð Ø Å Ø Ó Ø ÐÐØ Ò

32 Ð ÙÒ º¾ Ù Ò ØØ Ù Ò Ñ Ò ØÔÐ Ò Ö È Ô Ö ÓÒ Ðº Î Ð ÙÓÖ ¹ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ò Ò Ì ÐÐ Ò ÓÖÑ Ö Ø ÐÐ Òº Ò Ò ØÖ Ò Æ ÙØ Ø Ò Æ Ø Ø Ö Ò Ò Å ØØ Ö Ø Ö Ò Ò Ñ Ö Ø Ø º Ò ÙØ Ø Ò Ö ¹ غ ÀÙ Ø Ò ÙØ À ÙÖ Ø Ò Ò Ó ÓÑÔ Ø Û Ñ Ð ÞÙ ÔÐ Ò Ò ÙÑ ÞÙ Ò Ø Ò Ù Û ÐÑ Ð Ø Ò Ò Ø ÒÞÙ ÖÒ Òº ÃÓÑÔ Ø Þ Ø Ö Ù Æ Ö Ø Ò Ò Ö Ì ÐÐ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ º Ï Ò Ò Ò ÙÖ ÐÐ Ö Ò ÚÓÖ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò Ø Ë ØÞ ÙÒ Ø ¹ ÓÒ ÞÙ Ò Òº À Ö Ø Û Ö ÞÙ ØÞÐ Ï Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñ ÓÑÒ Ò Ø º Ð ÙÒ º¾ Þ Ø Ò Ô Ðº À Ö Û Ö Ò Ö Û Ø Ö ÈÐ ¹ ÒÙÒ Ö Ø Ö Ö ÐØ Ò Ò Ñ Ú Ö Ù Ø Û Ö Ñ Ð Ø ÓÑÔ Ø ÞÙ ÔÐ Ò Ò ÓÐ Ò Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Øº ÃÓÑÔ Ø ÞÙ ÔÐ Ò Ò Ù¹ Ø Ø Ñ Ð Ø Ò ÒÞ ÐÒ Ò Ð Ö Ò Ì ÐÐ Ò Ð Ö ÞÛ Ò Ò ØÖ Ò Ò Ë Ø Ò ÞÙ Ð Òº Ì Ò Ø Ö Ñ Ò Ð Ò ÎÓÖ Ò Û Ò ÑÔ ÙÒ Òº Ë Û Ö Ø Û Ò Ò ÖÒ Ò Ñ Ö Ö Ö Ê ÙÑ Ñ Ò ØÔÐ Ò Ö ÐØ Ò Ð Øº Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ñ Ø ÞÛ Ò Ò ÖØ Ò ÙØ ÐÙÒ Ò Ù ØÖ Ø Ò Ø Ú Ð Ö Ö ÙÑ ÔÓ Ø Ú Ö ÔØ Ö ÙØ ÐÙÒ Òº Æ Ø ÖÐ ÓÐÐ Ù ÖÙÒ Ö ÃÓÑÔ Ø Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ã Ù ÒÓѹ Ñ Ò Û Ö Òº Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ø Ð Ø Ð Ó ÔÖ ÑÖ Ù Û Ð Ö ¹ Ø Ö ÙÑ Ö Ò Ò Ò Ø Öº Ð ÒØ ÒÒ Ñ Ò ÓÐ À ÙÖ Ø Ò Ò ÓÖÑ Ò Ö Ö Ð Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Òº Ù Ï Û Ö Ù Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ù Ö ÐØÙÒ Ö Ö Ø Ö Ø Øº Û Ø Ö Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ö Ö Ø Ð Ø ÙÒ Ö Ù Û Ð Ö Ø Ö ÙÑ Ù Û Ö Ð ÙÒ Öº Ò Ö Ç Ò ÞÙ ØÞÐ ÓÑÒ ÒÛ Ò Ö Ò Ø Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ ¾ Ò Ò¹ Ø Ö Ö Ò Ö Ø Ö Ö ÔØ Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Ñ Û Ò Ø Ò Ò¹ ÖÒ Øº ËÝ Ø Ñ Ø Û Ö Ò ÃÓÒ ÕÙ ÒÞ Ò Ò Ñ Ë ØÞ Ò Ò Ò Ò Ø Ö ÚÓÖ Ù Ö Ò Øº Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ ØÞØ Ä Ù Þ Ø¹ ÓÑÔÐ Ü ØØ Ç ¾ Òµ ÙÒ Û Ö Ñ Ä Ù Ö ÓÑÔÐ ØØ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ñ Ð Ù ÖÙ Ò Ò ÑØ ØÖ ÞÙÖ Ä Ù Þ Ø Ð Ø Ð Ó Ò Ç Òµ ¾ µº ÁÒ ÑØ Ø Ö Ù Û Ò Ð Ò Ø ÙÒ Ö Ð ÞÙ Û ÖØ Ò ÙÒ Ñ Ò Û Ö Ö Ù Ò Û Ò ÖØ Ò Ò ØÞ ÞÙÖ Ö Òº

33 Ð ÓÖ Ø ÑÙ ¾ Ø ÑÑÙÒ ÑÛ Ò Ø Ò Ò ÖÒ Ò Ò Ò Ø Ö ÁÒÔÙØ Å Ò Ò Ø ÞÙ Ø ÐØ Ö Æ Ö Ö Æ ÞÙÞÙØ Ð Ò Ö Æ Ö Ö Ñ ½ Ñ Ü Ö Ø Ö ¼ ¾ Ù Ù Ø Ö Ò Ø Ö ÙÒ Ö ÐÐ ½ ¾ ÎÓÖ Ð ÞÙѵ Ì Ð Ñ ½µ ÞÙº Ö Ø Ö ¼ Ö ÐÐ Ò ¾ Æ Ö ÐÐ ¾ Î ÓÖ Ð ÞÙ Òµ Ï ÒÒ ÙØ ÐÙÒ Ò µ Ò Û Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ø Ö Ö Ø Ö ½ Ï ÒÒ Ö Ø Ö Ñ Ü Ö Ø Ö Ñ Ü Ö Ø Ö Ö Ø Ö Ù Ù Ø Ö Ò Ø Ö ½ Ñ Û Ò Ø Ò Ò ÖÒ Ø Ç Ø Ù Ù Ø Ö Ò Ø Ö ½¼ ½½ ½¾ ÇÙØÔÙØ Ð ÙÒ º Ö Ø Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ù Û Ðº º¾º Î Ö Ð Ñ Ø Ù Û Ð Ò Æ Ö Ö Ù Û Ð Æ Ö Ö Û Ö Ø Ù Ê Ò ÓÐ Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Ù Û Ð Ò Ò Ø Ö Ø ÑÑØ Ò ÚÓÖÐÙ ÙØ ÐÙÒ º ÁÒ Ò ÐÐ Ò ÐÓ ÒØ Ù Ö Ø Ö ÞÙ Ø Ò Ó ÒÙÒØ Ö Ð Ö Ï º Ñ Æ Ö Ö Ø ÚÓÖØ Ð Ø Ö Ù ÞÙ Ø Ò Ò Æ Ö Ö ÞÙ Û Ð Ò Ö Ñ Ñ Ø Ò Ò ÖÒ Ø Ø Ñ Ò Ø Ö Ò Û ÐØ Ñ Ò Ò Ò ¹ Ø Ö Ö ÓÐ ÞÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ñ Ð Ø Û Ò Ò ÖÒ Øº Ð Ø Û Ð Ñ Ð Ø Ø Ñ ËÙ Ö ÙÑ Ò Ä ÙÒ Ö ÒÞÙØ Ø Òº ÊÙ ÐÐ ² ÆÓÖÚ ½ Ò ÒÒ Ò À ÙÖ Ø Ò Ö ÓÒ ØÖ ÒØ¹Ë Ø Ø ÓÒ¹ÈÖÓ Ð Ñ ÑÓ Ø¹ÓÒ ØÖ Ò ¹Ú Ö Ð ¹À ÙÖ Ø ÞÛº РعÓÒ ØÖ Ò Ò ¹Ú ÐÙ ¹À ÙÖ Ø º

34 º¾º Þ Ø Ð ÙÒ º Þ Ø Ò Ö Ø Ö Î Ö Ø ÓÒ Ñ Ð Ø Ò Ö Ò ¹ Ø Ö Ù Û Ðº Ï ÓÒ Ö Ù Û Ð Ö Æ Ö ÖÓ Ø ÒÒ Ñ Ò Ù Ö Ù Û Ð Ò Ò Ø ÖÓ Ø ÙÒØ Ö Ð Ú Ð Ù Û Ò ØÖ Òº Ñ Ò Ñ Ñ Ø Î Ö ÒØ Ò Ö Æ Ö Ö Ù Û Ð ÛÙÖ Ò Ò ÈÓ ² ÈÙÔ¹ Ô ½ ¾ Ù Ù Û Ö ÙÒ Ò ÚÓÒ ÙÒØ Ö Ð Ñ Ö ÒÙÒ Ù Û Ò Ö Ò Ø Ö Ù Û Ð ÙÒØ Ö Ù Øº Â Ö Ù Û Ð Ò Ò Ö Ò Ë Ö ØØ Ò Ø ØÓ Ñ Ö Ø ÒÒ Ñ Ò ÔØ Ö Ò ÃÓÖÖ ØÙÖ Ò Ô Ö Òº Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò ÒÒ Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ù ÔØ Ö ÒÓ ÙÖ ÃÓÖÖ ¹ ØÙÖ Ò Ù ÖØ Û Ö Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ó Ñ Ø Ö Ù Û Ò Ö Ê ÒÞ Ø ÙÒ Ï Ò ÖÛ Ö Þ Ðغ ÁÒ È ÈËÁ Û Ö Ù Û Ð Û Ò Ò ÖÒ Ò Ö Ò Ø Ö Ö Ö Ð Ø Û ÖØ Ø Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ù Öغ À Ö Ú Ö Ñ ÐÞØ ÙÒ Ö Û ÖØÙÒ ¹ Ö Ø Ö ÙÑ Ñ Ø Ñ ÔÖ ÑÖ Òº Ö ÐØÙÒ Ö Ö Ø Ö Û Ö Ì Ð Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒº º ÎÓÖ Ð Ö Ò Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ø Ö Ò ØØ Ò ÐØ Ë Ö ØØ Î²Î¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ì Ø Ò Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ú Ö Ð Ð ÙÒ ¾º Ë Ø ½ µº Ö Ë Ö ØØ Ø Û Ø ¹ Ò Ð Ö ÙÒ Ø Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Òº ÓÐ Ø Ð Ø ØØ Ò Ö Ö ÙÒ Ú Ö Ò Ö Î Ö ÒØ Ò Ò Ö ÙÒ Ö Ù Ò ÙÒ Ò ÎÓÖ Ð Ö Ò Þ ÒØ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ø º ÙÖ Ù Û Ð Ò Æ Ö Ö ÙÒ Ò Ò Ø Ö Ò Ò Ò Ö Ø Ò Ë Ö ØØ Ò Î²Î¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÛÙÖ Ò ÚÓÖÐÙ ÙØ ÐÙÒ Ò Öغ ÆÙÒ Û Ö Ø Ø Ø Ó Ù ÖÙÒ Ö ÙØ ÐÙÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ò ÒØ Ø Ò Ò Ò º ÞÙ Û Ö Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö Ï Ò Ö Ø Ó ÙØ ¹ ÐÙÒ Ò Ò Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ð Ø Øº Ï Ø Ø ÚÓÒ Ö Ï Ò ¹ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ø Ó Û Ò Î Ö Ø ÓÒ ¹ Ñ Ð Ø Òº ÒØ Ö ÖØ ÒÙÖ Ó ÙÖ Ð ØÞØ ÙØ ÐÙÒ Ê ØÖ Ø Ó¹ Ò Ò Ú ÖÐ ØÞØ ÛÙÖ Òº Ù Ñ Ò Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ ÙÒ Ó Î ÖÐ ØÞÙÒ ÓÒ ÚÓÖ Ö ÙØ ÐÙÒ Ø Ò Ø ÞÙ Ñ ØÔÙÒ Ø ÒÓ ÖÖ Ð Ú ÒØ ÒÙÖ ÙÑ ÒØ ÙÒ Ø Ó Ò ÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Î ÖØ Ù Ò Ò ÖÙÒ Ö Ì ÐÞÙÓÖ ÒÙÒ µ ÐÓ Ò Ò Øº Ä Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ ÚÓÖ Ó ÒÒ Î ÖØ Ù Ò Ò ÐÓ Ð Î Ö ÖÙÒ Ö Ì ÐÐ ÙÒ Û Ö Ò Ò Ö Ò ÐÐ ÓÒº Æ Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ø ÒÒÚÓÐÐ Ù Ö Ø Ú ØØ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÐ ØÞÙÒ Ø Ø Ò Ò ÞÙ Ñ Òº Ä Ù Þ Ø Ò ÓÐ Ò Ì Ø ÒÒ Ö ÙÞ ÖØ Û Ö Ò Û ÒÒ Ñ Ò ÒÙÖ Ö Ð Ú ÒØ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ð Ó Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ç Ø ØÖ Ò ÙÖ ÙØ ÐÙÒ Ú ÖÒ ÖØ ÛÙÖ Òº ÁÒ ÇÃ Û ÞÙ Þº º Ç Ø Û Ð Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ö ÙØ ¹ ÐÙÒ Ð Ò ØÖÓ Ò Ò ÒÒ Òº Ö Ï Ò Ò Ò ÙÖ ÒÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò ÓÛÓ Ð Ö ÒÞ Ç Ø Ð Ò Ð Ù Ö ÒÞ ÐÒ Ç Ø Ò Ø ÒÞ Ò Ð Ð¹ Ø Ö ÐÖ Òº ËÓ ÒÒ Ñ Ò Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ó Ò Ù Ö Ò Ð Ö Ö ÏÓ Ò Ò Ò Ø Ø ÒÙÖ Ö Æ Ö ÖÓ Ø Ë Ñ Ø ¹ ÙÒ ËÓÒÒ¹ Ø Ø Ò ÐØ Ò Ñ Òº

35 º ÄÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ë Ö ØØ Ö Ë Ö ØØ Û Ö Ñ Ø Ò Ö Ö Ò Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö ØØ Ò Ò Ä ÙÒ ÓÒ ØÖÙ Öغ Ù Ñ ØÔÙÒ Ø Ü Ø ÖØ Ò Ì ÐÐ ÙÒ ÞÛº Ô ÖØ ÐÐ ÙÓÖ ÒÙÒ º ÞÙ Ò Ö Û Ö Ð Ò Ä ÙÒ ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÐÐ Æ ¹ Ö Ö ÞÙ Ø ÐØ Û Ö Ò Ñ Ò Ø ÒÓ Ò ÐØ ÈÖÓ Ð ÑÐ ÙÒ ÒÒ Ó Ö Ø Û ÖØ Ø Û Ö Òº Ö Ø Ø Ø Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò ÓÐÐØ Ò Ö ÑÓÒÓØÓÒ Òº Æ ØÑÓÒÓØÓÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ñ Ò Ò Ö Ê Ð Ö Ø Ò ÚÓÐÐ ØÒ Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Ë ÒÒº ÓÐÐ ÙÖ ÓÐ Ò Ô Ð Ú Ö Ò ÙÐ Ø Û Ö Ò Ö Ë ØÔÐ ÒÙÒ Ö È Ô Ö ÓÒ Ð Ø Ô Ð Û Ò Ê ØÖ Ø ÓÒ ÒÞ ÐÒ Ù ØÖ Ø Ò¹ Æ Ø Ø Ò Ð Ø Û ÖØ Øº Ø Ò ØÑÓÒÓØÓÒ Î ÖÐ ØÞÙÒ Ù Ð Ø ÚÓÒ Ò Ö ÒÞ ÐÒ Ò Æ Ø Ø ÙÖ ÔØ Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Ö Ò Ö Ò Ó Ò Û Ö Ò ÒÒº Ò Ö Ô ÖØ ÐÐ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÛÖ ¹ Û ÖØÙÒ Ó Ú Ö Ö Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ ÙÖ ÔØ Ö ÙØ ÐÙÒ Ò ÒÓ Ú Ö ÖØ Û Ö Ò ÒÒº Æ Ø Ò ÐØ Ò Ö ÅÓÒÓØÓÒ Ò Ø Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø Ò Ø ÙÒ Ò Ø Ò Î Ö Ð Ø ÖÙÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÞÙ ÓÐ º Û Ö ÒÙÖ ÙÒÒ Ø Ø ÞÙÑ ÃÓÖÖ Ö Ò Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Øº ÍÑ ÉÙ Ð ØØ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÞÙ Ö ÐØ Ò Ø Ó Û Ø Ö Ù ÞÙ Ø Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Û Ø Ò ØÑÓÒÓØÓÒ Ö Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ö Ø Ð ÚÓÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ò Ø ÙÖ Û Ø Ö ÙØ ÐÙÒ Ò Ù Ó Ò Û Ö Ò ÒÒ Òº Ò ÓÐ Û ÖØÙÒ Û Ö Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ ÓÖ¹ Ö Ö Ò ÔØ Ö Ø Ø Û Ö Ò ÒÒ ÞÙ Ä Ø Ò Ò Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ø Ñ Ö Ø Ø Û Ö Ò ÒÒº Ò Ì ÐÞÙÓÖ ÒÙÒ Ð Ó Ö Ø Û ÖØ Ø Û Ö Ò ÒÒ ÒÒ Ñ Ò Ù ÓÔØ Ñ Ö Òº Å Ò Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖ Ò ÐÓ Ð ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Î Ö Ð ÈÙÒ Ø Ñ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ð ÙÒ ¾º Ù Ë Ø ½ µº À Ö Û Ö Ú Ö Ù Ø ÙÖ Ð ØÞØ ÙØ ÐÙÒ ÒØ Ø Ò Ò Ò Î ÖÐ ØÞÙÒ Ò Ñ Ø Î ÖØ Ù ÙÒ Ò Ù ÞÙÐ Òº ÒØ ÔÖ Ø Ò Ö ËÙ Ñ ËÙ Ö ÙÑ Ö Ô ÖØ ÐÐ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ Òº ËÙ Ò Ñ Ê ÙÑ ÒÒ Ù Ú Ö Ò Ï Ö Ð ÖØ Û Ö Òº Ã Ô Ø Ð Ø Ó Ù ÙØ ÞÙÒ Ø ÖÙÒ Ð Ò Ö ËÙ Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ¹ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ö Òº Ò Ò Ö Û Ö Ò Ú Ö Ò Î Ö ÒØ Ò ÞÙÖ ÍÑ ØÞÙÒ Ö Ù Ö Ø Øº Ö ÙÑ Ò Ö Ö ÈÙÒ Ø Ö ÍÒØ Ö Ù ÙÒ ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò ËÙ ØÖ Ø Ò Û Ö Ò Ò Ñ Ô Ö Ø Ò Ã Ô Ø Ð Ã Ô Ø Ð µ ¹ Ò Ðغ ÍÒ Ò ÚÓÑ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ËÙ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ø Ó Ö ËÙ ÓÐ Ò Ñ Ò Ñ ÖÙÒ Ð Ò Ò ËÙ Ö ÙÑ Æ Ö Ø Ò ÙÒ Û ÖØÙÒ ÙÒ Ø ÓÒº ÖÙÒ Ð Ò Ò Ì Ñ Ö Ò Ø Ò Ò ØØ º º º½ ËÙ Ö ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö ËÙ Ö ÙÑ Ö ÐÓ Ð Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø Å Ò ÐÐ Ö Ì ÐÞÙÓÖ ÒÙÒ Ò Ò Ò Ð Ò Æ Ö Ö Ò Ø ÖÒ ÞÙ Ø ÐØ Ò Ù ÞÙ ÒÒ Ö

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

15+9 = 24 8 = 41 6 = 44+4 = 45 5 = = = = = 26 7 = 13 6 = = 27+6 = = =

15+9 = 24 8 = 41 6 = 44+4 = 45 5 = = = = = 26 7 = 13 6 = = 27+6 = = = Å ÌÀ Ê ÂÍÆ ÍÆ ÄÌ ¹ Ë ÊÁ ¹ Ë ÈÌ»ÇÃÌ ¾¼½¾ ½ ÎÓÖ ÙÐ ½ Ù ¹½½ Ï Ú Ð Ö ÒÒ Ø Ù Ò Ö ÙÖ ÒØ Ò Ù ¹½¾ Ù Ô Ø Ö ÊØ ÐÖ Ø Ö ÙØ Å Ù Ò ÙÒ Ò Ã Ø Ö ÍÒ ÒÒ Ö Ò Ø Ù Û Ò Û ÐØ ÛÓ Ð Ò Ò Ò ÏÓ Òµ À ÒÛ ÙÒ Ò Û Ð Ò Ò Ð Ò Ò ÈÙÒ Ø ÙÒØ

Mehr

= 27

= 27 Å ÌÀ Ê ÂÍÆ ÍÆ ÄÌ ¹ Ë ÊÁ ¹ ÇÃÌ»ÆÇÎ ¾¼½½ ½ ÎÓÖ ÙÐ ½ Ù ¹½½ ÁÒ ÂÙÐ Ë Ù Ö Ò Ø Ò Ö È Ö Ë Ù º Ë Ò ÑÑØ Ñ ÙÒ ÐÒ Ú Ö ÒÞ ÐÒ Ë Ù Ö Ù º Á Ø Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ö Ò È Ö Ù ¹½¾ Û ÚÓÒ Ò Ð Ö Ò Ò Ú ÐÐ Ð º Ï Ð Ò ¾ À Ï Ò ÐÚÓ ÛÛÛº Ð

Mehr

Ð ÖØ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø ÚÓÒ Ò Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö¹ ØØ ÖÐ Ò Ò¹Æ ÖÒ Ö Ì Ö Ñ Ò Ð Ò ÈÖ ÙÒ ÎÓÖ ØÞ Ò Ö Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ÓÑÑ ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ö Ø ØØ Ö Û Ø Ö Ø Ö Ø ØØ

Ð ÖØ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø ÚÓÒ Ò Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö¹ ØØ ÖÐ Ò Ò¹Æ ÖÒ Ö Ì Ö Ñ Ò Ð Ò ÈÖ ÙÒ ÎÓÖ ØÞ Ò Ö Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ÓÑÑ ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ö Ø ØØ Ö Û Ø Ö Ø Ö Ø ØØ Ò Ò Ø Ó ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò ÄÓ Ð ÖÙÒ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ø Ï ÐÛ Ö ÙÒ ÙÒ ÍÒÓÖ ÒÙÒ Ò Ò ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØØ Ò Ö Ö Ö ¹ Ð Ü Ò Ö¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÖÐ Ò Ò¹Æ ÖÒ Ö ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ö

Mehr

Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÁÒÒ ÖÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ËÓ Ð¹Å ÃÓÒÞ ÔØ Ò È Ö ÓÒ Ð¹ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¹Å Ò Ñ ÒعËÝ Ø Ñ Ò ÐÓÖ¹ Ö Ø ØÖ ÙØ ÚÓÒ ÏÓÐ Ò Ð Ö Ú Ò ÖÐ ÁÒÒ ÖÙ ½ º ÂÙÒ ¾¼½¾ Ù ÑÑ

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Å ØÖ Ò Ö ÅĹ Ó ÙÑ ÒØ ÓÐÐ Ø ÓÒ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÊÓ ØÓ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ÓÖ Ò Ñ Ä Ö Ë Ò Ö ¾½º ÔÖ Ð ½ Ò ÊÓ ØÓ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ò Ö À Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ð Ñ Ò Ô Öº¹ÁÒ º Å ÃÐ ØØ ØÙÑ ¾ º Þ Ñ Ö

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Peter Gienow Nr.11 Einfach heilen!

Peter Gienow Nr.11 Einfach heilen! Peter Gienow Nr.11 Einfach heilen! Reading excerpt Nr.11 Einfach heilen! of Peter Gienow Publisher: Irl Verlag http://www.narayana-verlag.com/b4091 In the Narayana webshop you can find all english books

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

Ò Ö Ø Ö ÙØ Ø Ö Û Ø Ö ÙØ Ø Ö Ì Ö Ñ Ò Ð Ò ÈÖ ÙÒ Ì Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ÈÖÓ ÓÖ Öº ƺ Ë Ñ ØÞ ÈÖÓ ÓÖ Öº Ϻ º Ë ØØ Ö ÈÖÓ ÓÖ Öº Àº Ö ¾ º¼ º ¾ º¼ º

Ò Ö Ø Ö ÙØ Ø Ö Û Ø Ö ÙØ Ø Ö Ì Ö Ñ Ò Ð Ò ÈÖ ÙÒ Ì Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ÈÖÓ ÓÖ Öº ƺ Ë Ñ ØÞ ÈÖÓ ÓÖ Öº Ϻ º Ë ØØ Ö ÈÖÓ ÓÖ Öº Àº Ö ¾ º¼ º ¾ º¼ º ËÌÊÇÆÇÅÁ ÆÙØÞÙÒ ØÖÓÒÓÑ Ö ÈÐ ØØ Ò Ö Ú ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØØ Ö Ï Ø Ð Ò Ï Ð ÐÑ ÍÒ Ú Ö ØØ Å Ò Ø Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò Ø Ù ÐÐ Ù ÓØØÖÓÔ ½ Ò Ö Ø

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½¼ ½º½ ÎÓÖÛÓÖØ ÚÓÒ Ñ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º¾ ÎÓÖÛÓÖØ ÚÓÒ ÓÑ Ò ÕÙ º º º º º º º

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½¼ ½º½ ÎÓÖÛÓÖØ ÚÓÒ Ñ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½º¾ ÎÓÖÛÓÖØ ÚÓÒ ÓÑ Ò ÕÙ º º º º º º º ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ö Î ÖØ ÙÒ ÔÖ ÙÒ Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ Ï Ò Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ Ø Ò Ò Ò Ò Ö ÏÓÖØÑ ÒÒ Ò Ö ºÛÓÖØÑ ÒÒÖÛØ ¹ Òº µ Ö Ò Ù Ò ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ò ÚÓÒ ÓÑ Ò ÕÙ ÐÑ Ý Ö ÓÑ Ò ÕÙ ºÞ ÐÑ Ý ÖÖÛØ ¹ Òº µ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½¼ ½º½

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº ÏÓÐ Ò ÖØÑ Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Â Ò ÖÐØ Ì Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ½ º ¼ º ¾¼¼

Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº ÏÓÐ Ò ÖØÑ Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Â Ò ÖÐØ Ì Ö ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ½ º ¼ º ¾¼¼ ÍÐØÖ ÐØ Ø ÖÓÒÙ Ð Ö ¹ÅÓÐ Ð ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ È Ý Ö ÓØØ Ö Ï Ð ÐÑ Ä Ò Þ ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ¹ Öº Ö Öº Ò Øº ¹ Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ôк¹È Ý º Ì ÓÖ Ø Ò À ÒÒ Ò Ö ÓÖ Ò Ñ ¾

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Ð ÖÙÒ ½ ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ËÔÐ Ò ¾ ÆÙÑ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÃÐ Æ ÛØÓÒ¹ ÓØ Ï Ø Ö ÉÙ Ö ØÙÖ ÓÖÑ ÐÒ ¾» ¾

Ð ÖÙÒ ½ ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ËÔÐ Ò ¾ ÆÙÑ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÃÐ Æ ÛØÓÒ¹ ÓØ Ï Ø Ö ÉÙ Ö ØÙÖ ÓÖÑ ÐÒ ¾» ¾ ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º ÎÓÖÐ ÙÒ ½ ¼ ¼¼ ÆÙÑ Ö Å Ø Ó Ò Á º Ö Ò ÙÒ º À Ù Ò Ð ¾ º Å ¾¼½ ½» ¾ Ð ÖÙÒ ½ ÁÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ËÔÐ Ò ¾ ÆÙÑ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÃÐ Æ ÛØÓÒ¹ ÓØ Ï Ø Ö ÉÙ Ö ØÙÖ ÓÖÑ ÐÒ ¾» ¾ ÁÒØ ÖÔÓÐ

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

PTBS Belastung unterschiedlicher Populationen

PTBS Belastung unterschiedlicher Populationen Ù Ö È Ý ÓØÖ ÙÑ ØÓÐÓ ËØ Ø ÓÒ Ö ÃÐ Ò Ëغ ÁÖÑ Ò Ö Ò Ö ÖÙÒ Ö Ø Ä ÓÒ Ö ÃÖ ØÞ Ö Ö ÒÞ È ØÞ Ö È Ø Ö À ÒÞ È Ý ÓØÖ ÙÑ ØÓÐÓ ËØ Ø ÓÒ Ö ÃÐ Ò Ëغ ÁÖÑ Ò Ö ÈÖ Ò Ñ Ñ È Ý ÓØ Ö Ô ÓÖ ÙÒ Ö ÃÐ Ò ÙÒ ÈÓÐ Ð Ò Ö È Ý ØÖ ÙÒ È Ý ÓØ

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

Ò Ù Ù Ò Ë ØÞÚ ÒØ Ð Ó Ò ÖÓ ÐÛ Ö ÙÒ µ ÙÒ ÃÓÐ ÒÚ Ò¹ Ø Ð Ñ Ø ÖÓ ÐÛ Ö ÙÒ µ B A B A ØØ ÙÒ Ö Ø ÙÖ Ñ Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ý Ö ÙÐ Ó Ö ÔÒ ÙÑ Ø ËØ ÐÐ Ò Ø Ò Ò Ö Ø ÙÖ Ý Ö

Ò Ù Ù Ò Ë ØÞÚ ÒØ Ð Ó Ò ÖÓ ÐÛ Ö ÙÒ µ ÙÒ ÃÓÐ ÒÚ Ò¹ Ø Ð Ñ Ø ÖÓ ÐÛ Ö ÙÒ µ B A B A ØØ ÙÒ Ö Ø ÙÖ Ñ Ò Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ý Ö ÙÐ Ó Ö ÔÒ ÙÑ Ø ËØ ÐÐ Ò Ø Ò Ò Ö Ø ÙÖ Ý Ö ËÔ ÖÖÚ ÒØ Ð Ø ÑÑØ ÎÓÐÙÑ Ò ØÖÓÑÖ ØÙÒ ËÔ ÖÖ Òµ ÖÙ Ú ÒØ Ð Ø ÑÑØ Ð Ø ÖÙ Ñ ËÝ Ø Ñ Ö Ò¹ Å Ò ÖÒ Ù ÐØ Òµ Þ Ò ËØÖÓÑÚ ÒØ Ð Ø ÑÑØ ÎÓÐÙÑ Ò ØÖÓÑ Ñ ËÝ Ø Ñ ÖÓ ÐÒ Î ÒØ Ð Ä ØÙÒ Ù ÙÖ Ò Ù ÙÒ ÚÓÒ p ËØ Ù ÖÙÒ ÙÒ ËØÖ ÑÙÒ Ö ØÙÒ

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

¾¼¼

¾¼¼ Ù Ù ÙÖ Å Ø Ñ Ø Å Ø Ó Ò ÙÒ Ô Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼ ÂÓ Ä Ý ÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ö ËØ Ø Ø ÙÒ Å Ø Ñ Ø Ö Ï ÖØ Ø ÙÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ½ º ÂÙÒ ¾¼¼ ¾¼¼ Josef.Leydold@wu-wien.ac.at ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ñ Ö Ö Ò Î Ö Ð Ò ½º Ò Ø ÆÙØÞ Ò ÙÒ Ø ÓÒ

Mehr

0 = 2x+2y 5 y = 4x+6

0 = 2x+2y 5 y = 4x+6 ÌÐ ÁÁ ÙÒÒ ÙÒ ½ ½º ÖÒ (((4/3+5/2) 6/5) 2/5) 5/2º 1 ¾º ÖÒ µ )) µ 1 ÙÒ µ (1 ( 2 2 ) ( 3 4 ( (2 3 ) 4 ) ( 3)º 4 º Î ÖÒ µ ( 4 xy + 3 yz )(4z xy 2 y ) µ x y z x 2 x + z y ÙÒ µ x º 1 1 1 x º Û 2 Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ð

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

x y x+y x+15 y 4 x+y 7

x y x+y x+15 y 4 x+y 7 Å ÌÀ Ê ÂÍÆ ÍÆ ÄÌ ¹ Ë ÊÁ ¼ ¹ Â Æ» ¾¼½ ½ ½ ÎÓÖ ÙÐ Ä ÙÒ ¼¹½½ Î ¾ Ï ¾ Ä ÙÒ ¼¹½¾ È Ö Ö Ö Ò ÓÖ Ò Ø Ò ÅÓÓÒ Ñ Ù ÊÓÑ Ó Ä Ë ÒØÓ ÄÓ Ä Ó Ð Ò Ø Ö Ø Ä ÙÒ ¼¹½ Ä ÙÒ ¼¹½ ¹¾ ¹ ¹½ ¹ Ä ÙÒ ¼¹½ Ò Ã Ò Öº Ë Ñ Ò ½ ¾ ÙÒ Ó Ò ØÖÓ

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

A BC T EF

A BC T EF ÇϹÈÖÓ Ø ØØÔ»» Ô º Ù¹ ÖÐ Òº»ÓÛ» Ç Ë ÓÛÒÐÓ Ý Ø Ñ ÇÏ Ñ Ä ÔÞ Ö ÓÖÑ Øµ ØØÔ»» Ô º Ù¹ ÖÐ Òº»ÓÛ» ÓÛÒÐÓ» Ò ÖÙÒ Ò Ï ÓÖÔÙ ¹ Ù Ë Ö Ò Ð Ù Ö ¾¼½ ØÓ ÔÔ Öµ ØØÔ»»ÛÛÛºÑÓÖ ÒÐ ÝÔÓÓкÓÑ»ØÓ» ÐØ»½»½ Ð Ü Ð Ù Ö ÙÒ ÊÓÐ Ò Ë Ö ÐÔ

Mehr

ÈÓØ Ñ ØÖÓÔ Ý Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ È Ö ÓÒ Ð ÙÒ Ù Ø ØØÙÒ ½º½ È Ö ÓÒ Ð Ø Ò ÚÓÑ ½º½¾º¾¼¼½ Ï Ò ØÐ Ö ÎÓÖ Ø Ò ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù º ËØÖ Ñ Ö Ñ Ò ØÖ Ø Ú Ö ÎÓÖ Ø Ò È Ø Ö º ËØ

ÈÓØ Ñ ØÖÓÔ Ý Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ È Ö ÓÒ Ð ÙÒ Ù Ø ØØÙÒ ½º½ È Ö ÓÒ Ð Ø Ò ÚÓÑ ½º½¾º¾¼¼½ Ï Ò ØÐ Ö ÎÓÖ Ø Ò ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù º ËØÖ Ñ Ö Ñ Ò ØÖ Ø Ú Ö ÎÓÖ Ø Ò È Ø Ö º ËØ Â Ö Ö Ø ¾¼¼½ Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼¾µ ½ ÈÓØ Ñ ØÖÓÔ Ý Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÈÓØ Ñ ¼ ÐÐ Ñ Ò ËØ ÖÒÛ ÖØ Ð Ö Ò Ö ËØ ÖÒÛ ÖØ ½ ¹½ ¾ ÈÓØ Ñ Ì Ð ÓÒ ¼ ½µ ¼ Ì Ð Ü ¼ ½µ ¾ ¹Å Ð Ö ØÓÖ Ôº ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº Ôº Ù Ò Ø ÐÐ Ò

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼¼µ ½¼ ¾ Ì Ò Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔ Ý Áº Ø ÐÙÒ ØÖÓÒÓÑ Ï Ð Ù Ö ËØÖ ¾¼ Ì Ò Ò Ì Ðº ¼ ¼ ½µ¾ ¹ ¾ Ü ¼ ¼ ½µ¾ ¹ ¹Å Ð Æ Ò Ñ Ø

Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼¼µ ½¼ ¾ Ì Ò Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔ Ý Áº Ø ÐÙÒ ØÖÓÒÓÑ Ï Ð Ù Ö ËØÖ ¾¼ Ì Ò Ò Ì Ðº ¼ ¼ ½µ¾ ¹ ¾ Ü ¼ ¼ ½µ¾ ¹ ¹Å Ð Æ Ò Ñ Ø Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼¼µ ¼ Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ì Ò Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔ Ý ¼ ÐÐ Ñ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔ Ý ÛÙÖ Ñ º  ÒÙ Ö ½ Ö Ò Ø ÙÖ Ù ÑÑ ÒÐ ÙÒ Ö Ö Ò ÒÖ ØÙÒ Ò ØÖÓÒÓÑ ÁÒ Ø ØÙØ Ä Ö¹ ÙÒ ÓÖ¹

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

¾¾ Ö ÙÖ Ã Ô Ò Ù Ö¹ÁÒ Ø ØÙØ Ö ËÓÒÒ ÒÔ Ý Ë Ö Ø Ö Ø ÙÒ Î ÖÛ ÐØÙÒ º Ⱥ à ÑÑ Ö Íº ÊÝÒ ÖÞ Û Î ÖÛ ÐØÙÒ Ð ØÙÒ µ Àº ËØÖÓ º ÈÖ Ø Ò Ò Åº Ò Ù Ö ½º½¾ºµº Ì Ò È Ö ÓÒ

¾¾ Ö ÙÖ Ã Ô Ò Ù Ö¹ÁÒ Ø ØÙØ Ö ËÓÒÒ ÒÔ Ý Ë Ö Ø Ö Ø ÙÒ Î ÖÛ ÐØÙÒ º Ⱥ à ÑÑ Ö Íº ÊÝÒ ÖÞ Û Î ÖÛ ÐØÙÒ Ð ØÙÒ µ Àº ËØÖÓ º ÈÖ Ø Ò Ò Åº Ò Ù Ö ½º½¾ºµº Ì Ò È Ö ÓÒ Â Ö Ö Ø ¾¼¼ Å ØØ ÐÙÒ Ò Ö ØÖÓÒÓÑ Ò ÐÐ Ø ¾¼¼ µ ¾¾ ¾ ½ Ö ÙÖ º Öº Ã Ô Ò Ù Ö¹ÁÒ Ø ØÙØ Ö ËÓÒÒ ÒÔ Ý Ë Ò ØÖ ½¼ Ö ÙÖ Ì Ðº ¼ ½µ ½ ¹¼ Ü ¼ ½µ ½ ¹½½½ ¹Å Ð Ö ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º ÏÏÏ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÙÒ ¹ Ö ÙÖ º Ù Ò Ø ÐÐ Ñ Ç ÖÚ ØÓÖ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2016/17 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ËØ ¾ ÚÓÒ ½µ ÁÒ½º ÅÓÐÐÖÙÒ ÙÒ ÈÖÓÖÑÑÖÙÒ Áº ÃÖØÒ ÔÐ È ÒÙ Ö ¾ ËÔÐÖ ÛÖ Ò ÓÐÒÒ ÊÐÒ ÔÐØ Â ÃÖØ Ø ÑØ ÒÖ Ö¹ÏÖعÃÓÑÒØÓÒ ÖÙØ Ø ÖÒ ÖÓØ Êµ Ð µ ÐÙ µ ÙÒ ÛÖÞ Ëµ ÏÖØ ÖÒ

ËØ ¾ ÚÓÒ ½µ ÁÒ½º ÅÓÐÐÖÙÒ ÙÒ ÈÖÓÖÑÑÖÙÒ Áº ÃÖØÒ ÔÐ È ÒÙ Ö ¾ ËÔÐÖ ÛÖ Ò ÓÐÒÒ ÊÐÒ ÔÐØ Â ÃÖØ Ø ÑØ ÒÖ Ö¹ÏÖعÃÓÑÒØÓÒ ÖÙØ Ø ÖÒ ÖÓØ Êµ Ð µ ÐÙ µ ÙÒ ÛÖÞ Ëµ ÏÖØ ÖÒ ØÙÖÔÖÙÒ ¾¼½ ÁÆÇÊÅÌÁà ÖØ ÞØ ½¼ ÅÒÙØÒ Ö Ù Ù ÛÐØ Ò Ù Ù Ò ØÒ ÁÒ½ ÙÒ ÁÒ¾ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ù º Ö Ù Ù ÖÒÞØ Ñ ÓÐÒÒ Ð ÖÐÙØÒ ÓØÓÖÒØÖØÒ ÈÖÓÖÑÑÖ ÔÖÒ ËØ ¾ ÚÓÒ ½µ ÁÒ½º ÅÓÐÐÖÙÒ ÙÒ ÈÖÓÖÑÑÖÙÒ Áº ÃÖØÒ ÔÐ È ÒÙ Ö ¾ ËÔÐÖ ÛÖ Ò ÓÐÒÒ

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr