SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52"

Transkript

1 SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52

2 2 INDHOLD 4 OM SIKKERHED 7 BETJENING 8 IBRUGTAGNING 9 DAGLIG BRUG 11 NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD 13 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 15 HVIS NOGET GÅR GALT 17 INSTALLATION 23 STØJ 24 TEKNISKE DATA MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. BESØG VORES WEBSTED FOR: - Produkter - Brochurer - Brugsanvisninger - Fejlfinding - Serviceoplysninger TEGNFORKLARING Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

3 FOR PERFEKTE RESULTATER DANSK 3 Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer... Besøg webbutikken på KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data tilgængelige.du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model PNC Serienummer

4 4 OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. SIKKERHED FOR BØRN OG UDSATTE PERSONER Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. GENERELT OM SIKKERHED ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller be-

5 skadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. DAGLIG BRUG Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. 1) Hvis beregnet til tilslutning til vand. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. INSTALLATION DANSK 5 Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 1)

6 6 SERVICE Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. MILJØHENSYN Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes.

7 BETJENING TÆNDE Sæt stikket i stikkontakten. Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling. SLUKNING Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". TEMPERATURINDSTILLING Temperaturen reguleres automatisk. Apparatet betjenes på følgende måde: Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling. I reglen er en mellemindstilling mest passende. DANSK 7 Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: Rumtemperaturen Hvor tit døren åbnes Mængden af mad Skabets placering. Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen står på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.

8 8 IBRUGTAGNING INDVENDIG RENGØRING Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

9 DAGLIG BRUG INDFRYSNING AF FERSKVARER Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad. Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres. Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling. I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0 C. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling. Anbring de madvarer, der skal fryses, i øverste rum. OPBEVARING AF FROSNE MADVARER Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer og kurve ud, og maden lægges på hylderne. ADVARSEL Sørg for ikke at overskride den maks. frysekapacitet, der er angivet på siden af øverste afdeling (hvis relevant). Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling). OPTØNING Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. DYBFROSTKALENDER DANSK 9 Symbolerne viser forskellige slags dybfrost. Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder. ISTERNINGBAKKER Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt dem i frostafdelingen. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. FRYSEELEMENTER Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt.

10 10 FLYTBARE HYLDER Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. ISÆTNING AF HYLDER I DØR Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

11 NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD ENERGISPARETIPS Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. RÅD OM KØLING AF FRISKE MADVARER Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den RÅD OM KØLING Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind. RÅD OM FRYSNING Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden. TIPS OM OPBEVARING AF FROSTVARER DANSK 11 For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du: Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen; Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren; Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

12 12 Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

13 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING DANSK 13 BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. REGELMÆSSIG RENGØRING Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Pas på ikke at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. AFRIMNING AF KØLESKABET AFRIMNING AF FRYSEREN Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling. Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.

14 14 Ca. 12 timer før afrimningen sættes termostatknappen på en højere indstilling for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften. Rimlaget fjernes på følgende måde: 1. Sluk apparatet. 2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted. BEMÆRK Rør ikke frostvarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast til pakken. 3. Lad døren stå åben, og sæt plastskraberen ind i den tilhørende holder midt i bunden. Sæt en skål nedenunder til at opsamle afrimningsvandet. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is, der går løs under afrimningen. 4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendigt, og skraberen gemmes til næste gang. 5. Tænd for apparatet. 6. Efter 2-3 timer lægges madvarerne ind igen. PAUSE I BRUG Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fryseren. Det kan beskadige den. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed. Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

15 HVIS NOGET GÅR GALT DANSK 15 ADVARSEL Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand. Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). Fejl Mulig årsag Løsning Køleskabet virker ikke. Lampen virker ikke. Der er slukket for køleskabet. Tænd for køleskabet. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Der er ingen strøm til køleskabet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret installatør. Lampen virker ikke. Lampen er i stand-by. Luk og åbn døren. Lampen er defekt. Se under "Udskiftning af lampen". Kompressoren kører hele tiden. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en højere temperatur. Der løber vand på køleskabets bagplade. Der løber vand ind i køleskabet. Vandet løber ud på gulvet. Døren er ikke lukket rigtigt. Døren er blevet åbnet for tit. Madvarernes temperatur er for høj. Der er for høj rumtemperatur. Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces. Vandudløbet er tilstoppet. Madvarerne forhindrer vandet i at løbe ned i vandudløbet. Smeltevandsudløbet løber ikke ned i fordampningsbakken over kompressoren. Se under "Lukning af døren". Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Lad madvarerne køle ned til rumtemperatur, før de sættes i køleskabet. Sænk rumtemperaturen. Det er korrekt. Rens vandudløbet. Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen. Tilslut smeltevandsudløbet til fordampningsbakken.

16 16 Fejl Mulig årsag Løsning Temperaturen i køleskabet Temperaturen er ikke rig- Vælg en højere temperatur. er for lav. tigt indstillet. Temperaturen i køleskabet er for høj. Temperaturen i køleskabet er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Der dannes for meget rim. UDSKIFTNING AF PÆRE Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Døren er ikke lukket korrekt. Madvarernes temperatur er for høj. Der er lagt for store mængder mad i på samme tid. Der cirkulerer ikke kold luft i køleskabet. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Maden er ikke rigtigt indpakket. Døren er ikke lukket korrekt. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en lavere temperatur. Se under "Lukning af døren". Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i køleskabet. Læg mindre mad i ad gangen. Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i køleskabet. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere. Pak maden rigtigt ind. Se under "Lukning af døren". Vælg en højere temperatur. LUKKE DØREN 1. Rengør dørpakningerne. 2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Fjern skruen i lampedækslet. 3. Fjern lampedækslet (se ill.). 4. Udskift den brugte pære med en, der har samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampeglasset). 5. Montér lampedækslet. 6. Stram skruen i lampedækslet. 7. Sæt stikket i stikkontakten. 8. Åbn lugen. Se efter, at pæren lyser. 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.

17 INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. OPSTILLING Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C ELEKTRISK TILSLUTNING Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. VENDING AF DØR DANSK 17 Apparatets dør åbner til højre. For at åbne døren mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres. Løsn øverste drejetap og tag den ud. Tag den øverste dør af. Fjern afstandsstykket. Løsn midterhængslet. Tag den underste dør af.

18 18 Løsn og fjern den underste stift. I den modsatte side: Skru nederste drejetap fast. Sæt den nederste dør på. Skru midterhængslet fast. Sæt afstandsstykket på. Sæt øverste dør på. Skru øverste drejetap fast. KRAV TIL LUFTTILFØRSEL 5 cm min. 200 cm 2 Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. min. 200 cm 2 INSTALLATION AF APPARAT BEMÆRK Sørg for, at elkablet kan bevæges frit. x Gør følgende: Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det på apparatet, som vist på tegningen. x

19 DANSK 19 2 Installér køleskabet i nichen. Skub apparatet i retning af pilen (1), til den øverste dækliste støder mod køkkenskabet. Skub apparatet i retning af pilen (2), op mod skabet modsat hængselsiden. 1 4 mm Tilpas køleskabet i nichen. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er 44 mm. Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden mellem apparatet og køkkenskabet er korrekt. Sørg for, at afstanden mellem apparatet og skabet er 4 mm. Åbn lugen. Sæt det underste hængsels afdækning på plads. 44 mm Fastgør køleskabet til nichen med 4 skruer. I I

20 20 Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre del på det højre hængsel og den venstre del på det venstre hængsel. D C Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne og hængselhullerne. Montér udluftningsristen (B). Sæt hængselafdækningerne (E) på hængslet. E E B G H Forbind apparatet til køkkenmodulets side: 1. Skru skruerne i del (G) løs, og flyt delen (G) til køkkenskabets sidevæg. 2. Stram skruerne på delen (G) igen. 3. Fastgør delen (H) til delen (G).

21 DANSK 21 Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd). ca. 50 mm 90 Monter del (Ha) på indersiden af køkkenskabslågen. 21 mm 90 ca. 50 mm 21 mm Tryk del (Hc) fast på del (Ha). Ha Hc 8 mm Åbn køleskabets dør og skabslågen i en vinkel på 90. Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha). Sæt apparatets dør sammen med skabslågen og afmærk hullerne. Ha Hb

22 22 8 mm Fjern beslagene og afmærk en afstand på 8 mm fra dørens udvendige kant, hvor sømmet skal fastgøres (K). K Ha Anbring den lille vinkel på skinnen igen og fastgør den med de medfølgende skruer. Flugt skabslågen og apparatets dør ved at stille på del (Hb). Hb Hb Tryk del (Hd) fast på del (Hb). Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: Alle skruer er strammet. Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet. Døren åbner og lukker rigtigt. Hd

23 STØJ DANSK 23 Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

24 24 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISKE DATA Nichemål Højde Bredde Dybde Temperaturstigningstid 24 t 1780 mm 560 mm 550 mm Spænding V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.

25 INHALT DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE 30 BETRIEB 31 ERSTE INBETRIEBNAHME 32 TÄGLICHER GEBRAUCH 34 TÄGLICHER GEBRAUCH 36 REINIGUNG UND PFLEGE 40 WAS TUN, WENN 43 MONTAGE 50 GERÄUSCHE 51 TECHNISCHE DATEN UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE: LEGENDE - Produkte - Prospekte - Gebrauchsanweisungen - Problemlöser - Service-Informationen Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise. Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten

26 26 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche... Besuchen Sie den Webshop unter KUNDENDIENST UND -BETREUUNG Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen. Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Modell Produkt-Nummer (PNC) Seriennummer

27 SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. SICHERHEIT VON KINDERN UND HILFSBEDÜRFTIGEN PERSONEN Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können. Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr! Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können. Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG! DEUTSCH 27 Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind. Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind. Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf. Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist. Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45

SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45 SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45 2 INDHOLD 4 OM SIKKERHED 7 BETJENING 8 IBRUGTAGNING 9 DAGLIG BRUG 10 NYTTIGE OPLYSNINGER

Mehr

GRE +5 C 38 C. -10 C. 220-240V. 1. (R600a: 10. 11., 12.. 10. 11. 12., 13. 15. 16. SHARP SHARP,. SHARP. . (.

GRE +5 C 38 C. -10 C. 220-240V. 1. (R600a: 10. 11., 12.. 10. 11. 12., 13. 15. 16. SHARP SHARP,. SHARP. . (. SHARP. SHARP,..,.. (R600a: ) ( )..... (.)...,.., SHARP... 2..,. 3.,,,...., 5,. 2... 3.,.,. 4.. 5..,,. 6..,. 7... 8.,,. :, +5 C 38 C. To -0 C. 220-240V. 4.,. 5.,.. 6.,. 7.,, SHARP. 8.,.. 9... 0...... 2..,,.

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Bedienungsanleitung Unsere Geräte erfüllen die CE - Richtlinien Auf Anfrage erhalten Sie von uns die Konformitätserklärung

Bedienungsanleitung Unsere Geräte erfüllen die CE - Richtlinien Auf Anfrage erhalten Sie von uns die Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Unsere Geräte erfüllen die CE - Richtlinien Auf Anfrage erhalten Sie von uns die Konformitätserklärung Kühlschrank weiß/weiß Artikel 123143 / 123142 / 123163 Allgemeines die Übersetzung

Mehr

Liebe Kundin, lieber Kunde, jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Liebe Kundin, lieber Kunde, jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Kühlschrank Liebe Kundin, lieber Kunde, jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Anschluss Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose

Mehr

Emmi - steri 15. NEU: Heißluft-STERILISATOR

Emmi - steri 15. NEU: Heißluft-STERILISATOR Deutsch Emmi - steri 15 NEU: Heißluft-STERILISATOR Einfache Bedienung durch Drehschalter Einstellbare Heizung bis 200 C Einstellbare Reinigungszeit 1-120 Min oder Dauer Hervorragende Wirkung Hoher Wirkungsgrad

Mehr

Original Gebrauchsanleitung CY-A 4-Kanal Funkauslöser-Set

Original Gebrauchsanleitung CY-A 4-Kanal Funkauslöser-Set Original Gebrauchsanleitung CY-A 4-Kanal Funkauslöser-Set Gewerbering 26 86666 Burgheim Tel. +49 84 32 / 9489-0 Fax. +49 84 32 / 9489-8333 email: info@foto-walser.de www.foto-walser.de 1 Inhalt 1. So verstehen

Mehr

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L NN FAZON PIANO ELEGANCE ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-3-0 A D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L DALI UK +44 (0)845 644 3537 DALI USA +1 303 464 7000 DALI Denmark +45 9672

Mehr

KERAMISCHER THERMOVENTILATOR

KERAMISCHER THERMOVENTILATOR DE KERAMISCHER THERMOVENTILATOR INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN Lesen Sie die vorliegenden Gebrauchsanweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren, in Betrieb nehmen oder warten.

Mehr

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett Wood 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett OLIVER FURNITURE A/S Ndr. Strandvej 119 A 3150 Hellebæk Denmark Tel. +45 4970 7317 www.oliverfurniture.dk Teil-Nr.

Mehr

SWITCH Pager DSE 408

SWITCH Pager DSE 408 Betriebsanleitung SWITCH Pager DSE 408 Für Ihre Sicherheit. Vor Inbetriebnahme lesen! Einführung Verehrte Kundin, verehrter Kunde Dieser SwitchPager ist ausschliesslich zum privaten Gebrauch bestimmt.

Mehr

Bedienungsanleitung. Bacchi Espressomaschine. Bestell-Nr. 87724

Bedienungsanleitung. Bacchi Espressomaschine. Bestell-Nr. 87724 Bedienungsanleitung Bacchi Espressomaschine Bestell-Nr. 87724 Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Espressomaschine sorgfältig durch! Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Bewahren

Mehr

Model OHP 524 / OHP 536. M a n u a l

Model OHP 524 / OHP 536. M a n u a l Model OHP 524 / OHP 536 M a n u a l Wichtige Sicherheitshinweise! 1 Bei der Nutzung des Gerätes sollen grundsätzliche und nachstehend beschriebene Vorsichtsmaßregeln beachtet werden: 1. Vor Nutzung ihres

Mehr

To Go Click To_Go_Click_Instructions.indd 1 29/08/

To Go Click To_Go_Click_Instructions.indd 1 29/08/ To Go Click Click to open/close Drink 360 See all about To Go Click Scan QR code or go to www.stelton.com/togo_click To Go Click DK: Brugsanvisning Advarsel Stelton To Go Click er en absolut» bedst i sin

Mehr

Batterie. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Batterie. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Deutsch Anweisungen zum Aus- und Einbau Batterie AppleCare Bitte folgen Sie diesen Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können kann Ihr Computersystem beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch

Mehr

Bedienungsanleitung. SchweBe-Uhren GbR gratuliert Ihnen zum Kauf dieser außergewöhnlichen Designer-Uhr.

Bedienungsanleitung. SchweBe-Uhren GbR gratuliert Ihnen zum Kauf dieser außergewöhnlichen Designer-Uhr. Bedienungsanleitung SchweBe-Uhren GbR gratuliert Ihnen zum Kauf dieser außergewöhnlichen Designer-Uhr. Wir entwerfen und stellen unsere Uhren mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit fürs Detail her. Unsere

Mehr

Nokia Mini-Lautsprecher MD-8 9209474/1

Nokia Mini-Lautsprecher MD-8 9209474/1 Nokia Mini-Lautsprecher MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Nokia, Nokia Connecting People und das Logo für Nokia Original-Zubehör sind Marken bzw. eingetragene Marken der Nokia Corporation.

Mehr

... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 26 SK CHLADNIČKA S EN3613AOX

... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 26 SK CHLADNIČKA S EN3613AOX EN3613AOX...... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 26 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 48 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 69 ZAMRZOVALNIKOM 2 www.electrolux.com

Mehr

HF310 KAFFEEAUTOMAT GEBRAUCHSANLEITUNG

HF310 KAFFEEAUTOMAT GEBRAUCHSANLEITUNG HF310 KAFFEEAUTOMAT SICHERHEITSANWEISUNGEN Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Der Kaffeeautomat ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt

Mehr

Bedienungsanweisung Tisch-Kühlvitrine Modell KATRIN Best.-Nr. 330-1030

Bedienungsanweisung Tisch-Kühlvitrine Modell KATRIN Best.-Nr. 330-1030 Bedienungsanweisung Tisch-Kühlvitrine Modell KATRIN Best.-Nr. 330-1030 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Hinweise 2. Sicherheitshinweise 3. Transport und Aufstellung 4. Bedienung 5. Reinigung 6. Technische

Mehr

Autobatterielader MD 11265 DE.book Seite 3 Montag, 7. Mai 2007 12:07 12. ÜBER DIESES GERÄT...9 Bestimmungsgemäßer Gebrauch... 9

Autobatterielader MD 11265 DE.book Seite 3 Montag, 7. Mai 2007 12:07 12. ÜBER DIESES GERÄT...9 Bestimmungsgemäßer Gebrauch... 9 Autobatterielader MD 11265 DE.book Seite 3 Montag, 7. Mai 2007 12:07 12 INHALTSVERZEICHNIS SICHERHEITSHINWEISE....................4 Störungen................................................ 5 Explosionsgefahr!.........................................

Mehr

Bedienungsanleitung 104844 Camping Kocher

Bedienungsanleitung 104844 Camping Kocher Bedienungsanleitung Camping Kocher 1 Bedienungsanleitung 104844 Camping Kocher Sehr geehrter Kunde, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie

Mehr

Model TINA 1200 mm Model MARIA 1500 mm Model VICTORIA 2000 mm

Model TINA 1200 mm Model MARIA 1500 mm Model VICTORIA 2000 mm Model TINA 1200 mm Model MARIA 1500 mm Model VICTORIA 2000 mm DANISH DESIGN DK: Opmål først center punktet af området hvor udhænget skal hænge. Derefter mål min. 370 mm op. Hvor fra en vandret linje opmærkes

Mehr

Über dieses Gerät... 12 Bestimmungsgemäßer Gebrauch... 12. Lieferumfang... 13 Gerät auspacken... 13

Über dieses Gerät... 12 Bestimmungsgemäßer Gebrauch... 12. Lieferumfang... 13 Gerät auspacken... 13 INHALTSVERZEICHNIS Sicherheitshinweise...................... 6 Störungen.................................... 7 Explosionsgefahr!.............................. 7 Explosions- und Brandgefahr!....................

Mehr

Gebrauchsanweisung. Vierdrahtiges Erdungswiderstand-Prüfkit Modell GRT300

Gebrauchsanweisung. Vierdrahtiges Erdungswiderstand-Prüfkit Modell GRT300 Gebrauchsanweisung Vierdrahtiges Erdungswiderstand-Prüfkit Modell GRT300 Einführung Glückwunsch zum Kauf des vierdrahtigen Erdungswiderstand-Prüfkits von Extech. Das Modell GRT300 ist ist konform mit der

Mehr

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features:

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features: eisenfrank feuerobjekte Zur Herstellung: Purer, warm gewalzter Stahl wird als Werkstoff für die Feuerobjekte verwendet. Die Oberflächen werden belassen, so wie diese aus dem Stahlwerk kommen. Oder es

Mehr

Tablet-PC. Sicherheitshinweise

Tablet-PC. Sicherheitshinweise Tablet-PC Sicherheitshinweise Diese Sicherheitsbroschüre ist Bestandteil Ihrer Dokumentation. Bewahren Sie diese Sicherheitsbroschüre zusammen mit der restlichen Dokumentation auf. MSN 4004 6369 1. Zu

Mehr

APA100 SUPERGUARD Alarm system

APA100 SUPERGUARD Alarm system APA100 SUPERGUARD Alarm system Brugsanvisning User Manual Gebrauchsanleitung 0170 Item No. 716 DK Brugsanvisning Generelt: danita APA100 er et pager system, der kan benyttes som både kalde og alarm-system,

Mehr

Bedienungsanleitung. Magnetrührer mit Heizung unistirrer 3

Bedienungsanleitung. Magnetrührer mit Heizung unistirrer 3 DEUT SCH Bedienungsanleitung Magnetrührer mit Heizung unistirrer 3 M AG N E T R Ü H R E R M I T H E I Z U N G 1. Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Mehr

SPLIT UNIT AIR CONDITIONER

SPLIT UNIT AIR CONDITIONER SPLIT UNIT AIR CONDITIONER TS 27 2 6 5 3 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION 2 22 42 62 Sehr geehrte Damen und Herren, Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Klimaanlage.

Mehr

NT 004. Multifunktions-Toaster. Bedienungsanleitung

NT 004. Multifunktions-Toaster. Bedienungsanleitung NT 004 Multifunktions-Toaster Bedienungsanleitung Allgemeine Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Lesen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie

Mehr

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung Vægbeslag 40-40905-9 Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung PDF 6033 / 11.02.2011 Loire straight DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen

Mehr

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212420/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212420/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Einführung Mit dem Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (nachfolgend als DC-11 bezeichnet) können Sie die Akkus in

Mehr

Gebrauchsanweisung Seite 2. Gewerbe-Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen 7082 361-00. FKDv 3712 1110

Gebrauchsanweisung Seite 2. Gewerbe-Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen 7082 361-00. FKDv 3712 1110 Gebrauchsanweisung Seite 2 Gewerbe-Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen 7082 361-00 FKv 3712 1110 Entsorgungshinweis Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder - Erstickungsgefahr

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

ATA Festplatte. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA Festplatte. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Deutsch Anweisungen zum Aus- und Einbau ATA Festplatte AppleCare Bitte folgen Sie diesen Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können kann Ihr Computersystem beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch

Mehr

Ihr Benutzerhandbuch MEDION MD

Ihr Benutzerhandbuch MEDION MD Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für MEDION MD 11917. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die MEDION MD 11917 in

Mehr

Bedienungsanleitung 1

Bedienungsanleitung 1 Bedienungsanleitung 1 Deutsch 1. Sicherheitshinweise 2. Installation 3. Fehlersuche 8 9 9-10 2 Bedienungsanleitung 1. Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig bevor Sie das Netzteil

Mehr

Festplattenlaufwerk (mit Montagehalterung) Bedienungsanleitung

Festplattenlaufwerk (mit Montagehalterung) Bedienungsanleitung Festplattenlaufwerk (mit Montagehalterung) Bedienungsanleitung CECH-ZHD1 7020228 Kompatibles Gerät PlayStation 3-System (CECH-400x-Serie) Hinweise Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten,

Mehr

Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe)

Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe) Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe) CM3 Computer ohg Schinderstr. 7 84030 Ergolding Hinweise Diese Einbauanleitung beschreibt den Einbau von Grafikkarten für Computer mit Hauptplatinen, die

Mehr

2 - Montage des Gehäuses

2 - Montage des Gehäuses Einführung Deutsch 1 - Einführung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Das Gerät wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und hergestellt.

Mehr

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Austauschanleitung für Festplattenlaufwerk 7440930003 7440930003 Dokument Version: 1.0 - Februar 2008 www.packardbell.com Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie

Mehr

H G F J I N O P Q R S T

H G F J I N O P Q R S T HD7740 3 1 K A L M B C H G F J I N O P Q R S T U D E V 24 DEUTSCH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können,

Mehr

Bedienungsanleitung 2er Raclette-Grillgerät. Art.-Nr. 7173.725 19.

Bedienungsanleitung 2er Raclette-Grillgerät. Art.-Nr. 7173.725 19. Bedienungsanleitung 2er Raclette-Grillgerät Art.-Nr. 7173.725 19. 90 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Kühlschrank. Vor dem Erstbetrieb

Kühlschrank. Vor dem Erstbetrieb Kühlschrank DE Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, das Sie mit dem Ankauf unseres Gerätes in uns gesetzt haben. Beim Gebrauch wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. Der Kühlschrank ist für den Gebrauch im

Mehr

Danke, dass Sie sich für das. von. entschieden haben.

Danke, dass Sie sich für das. von. entschieden haben. Bedienungsanleitung Danke, dass Sie sich für das von entschieden haben. 2 INHALTSVERZEICHNIS 1. Sicherheitshinweise 4 2. Vor Inbetriebnahme 5 3. Funktionen 6 8 3.1 Einschalten der Kaffeemaschine 6 3.2

Mehr

4-KANAL LICHTSTEUERUNG C-401 BEDIENUNGSANLEITUNG

4-KANAL LICHTSTEUERUNG C-401 BEDIENUNGSANLEITUNG -KANAL LICHTSTEUERUNG C-1 BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG C-1 -Kanal-Lichtsteuerung INHALTSVERZEICHNIS: EINFÜHRUNG...3 SICHERHEITSHINWEISE...3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG... EIGENSCHAFTEN...

Mehr

Nokia Lade- und Datenkabel CA-126

Nokia Lade- und Datenkabel CA-126 Nokia Lade- und Datenkabel CA-126 DEUTSCH Mit diesem Kabel können Sie Daten zwischen Ihrem kompatiblen PC und dem Nokia Gerät übertragen und synchronisieren. Dabei können Sie außerdem gleichzeitig den

Mehr

MIKROANLÆG VMC8244 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG

MIKROANLÆG VMC8244 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG MIKROANLÆG VMC8244 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD! BRUG IKKE DETTE STIK I EN FORLÆNGERLEDNING, EN STIKKONTAKT ELLER ANDRE UDTAG,

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk

Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie eines der externen Laufwerke anschließen oder einschalten Stand 02.03.2012 CD-/DVD-Brenner

Mehr

REMKO HR. Heizregister HR 6 4-Leiter-System für KWK 100 bis 800 / KWK 100 bis 800 ZW. Bedienung Technik. Ausgabe D - F05

REMKO HR. Heizregister HR 6 4-Leiter-System für KWK 100 bis 800 / KWK 100 bis 800 ZW. Bedienung Technik. Ausgabe D - F05 REMKO HR Heizregister HR 6 4-Leiter-System für 100 bis 800 / 100 bis 800 ZW Bedienung Technik Ausgabe D - F05 REMKO HR 2 Sicherheitshinweise Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme bzw. Verwendung des

Mehr

Bedienungsanleitung Viskosimeter PCE-RVI1

Bedienungsanleitung Viskosimeter PCE-RVI1 PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel: 02903 976 99 0 Fax: 02903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch Bedienungsanleitung Viskosimeter PCE-RVI1

Mehr

Tischleuchte. 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695

Tischleuchte. 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695 DE Tischleuchte 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695 2/8 Deutsch / Tischleuchte 1-flammig Anwendung,... Sicherheitshinweise 4 Montage,... Inbetriebnahme, Fehlfunktionen

Mehr

Gebrauchs- und Montageanweisung

Gebrauchs- und Montageanweisung Gebrauchs- und Montageanweisung Zubehörschublade ESS 6210 Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsund Montageanweisung vor Aufstellung - de-ch Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden

Mehr

Bedienungsanleitung 7PM03. Elektr. Poliermaschine m. Softstartfunktion

Bedienungsanleitung 7PM03. Elektr. Poliermaschine m. Softstartfunktion 7PM03 Elektr. Poliermaschine m. Softstartfunktion Bedienungsanleitung Bedienelemente: 1. Ein/Aus - Schalter 2. Feststellknopf für Ein/Aus - Schalter 3. Drehzahleinstellung (stufenlos) 4. Klett-Schleiftell

Mehr

QIVICON Home Base. Schnellstartanleitung. Leben im Smart Home

QIVICON Home Base. Schnellstartanleitung. Leben im Smart Home QIVICON Home Base Schnellstartanleitung Leben im Smart Home Das QIVICON Prinzip. Für jeden Wunsch eine innovative Lösung. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein innovatives Produkt entschieden haben, das

Mehr

Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung

Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung CECH-ZCD1 7020229 Kompatibles Gerät PlayStation 3-System (CECH-400x-Serie) Hinweise Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten,

Mehr

EDL12700.0GE. Montage- und Gebrauchsanweisung

EDL12700.0GE. Montage- und Gebrauchsanweisung EDL12700.0GE Montage- und Gebrauchsanweisung Montageanleitung Diese Montageanleitung beinhaltet wichtige Informationen. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch und beachten die Anweisungen. Dadurch werden

Mehr

D A L I F A Z O N M A N U A L L C R

D A L I F A Z O N M A N U A L L C R ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-5-0A D A L I F A Z O N M A N U A L L C R Speaker / Lautsprecher / Højttaler Grille / Abdeckung / Frontgrill T A B L E 1 Click n Connect wall bracket / Click n

Mehr

Tiefkühlschrank für Spirituosen und TK-Ware

Tiefkühlschrank für Spirituosen und TK-Ware Tiefkühlschrank für Spirituosen und TK-Ware 700.075H V1/1209 D/A/CH 1. Allgemeines 2 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung 2 1.2 Symbolerklärung 2 1.3 Haftung und Gewährleistung 3 1.4 Urheberschutz

Mehr

HEAT SUPREME Mikathermischer Flächenheizkörper/ Handtuchwärmer

HEAT SUPREME Mikathermischer Flächenheizkörper/ Handtuchwärmer HEAT SUPREME Mikathermischer Flächenheizkörper/ Handtuchwärmer Gebrauchsanweisung WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Nutzung des Heizkörpers durch. 1. Um Verbrennungen

Mehr

www.allround-security.com 1

www.allround-security.com 1 Warnung: Um einem Feuer oder einem Elektronik Schaden vorzubeugen, sollten Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.. Vorsicht: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sämtliche Änderungen

Mehr

YA! CONNECT Lautsprecher

YA! CONNECT Lautsprecher YA! CONNECT Lautsprecher Für maximale Soundqualität Geschätzter Kunde Endlich angekommen bei YA! Bitte nehmen Sie Platz und lassen Sie die Welt von YA! auf sich wirken. Schon bald werden Sie bemerken:

Mehr

Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN. CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine. Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung

Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN. CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine. Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung Ihr Händler... U_DE Rev. 081027...... 1. Inhaltsverzeichnis. 1. Inhaltsverzeichnis 2

Mehr

TAD-10072 GERMAN / DEUTSCH

TAD-10072 GERMAN / DEUTSCH TAD-10072 Wichtige Sicherheitshinweise WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Tablet-PC in Betrieb nehmen. 1. Zum Test der elektrostatischen Entladung (ESD) gemäß EN55020

Mehr

Instruction Manual (GB)... 2 Bedienungsanleitung (DE)... 5 Betjeningsvejledning (DK)... 7

Instruction Manual (GB)... 2 Bedienungsanleitung (DE)... 5 Betjeningsvejledning (DK)... 7 Instruction Manual (GB)... 2 Bedienungsanleitung (DE)... 5 Betjeningsvejledning (DK)... 7 1 Instruction Manual (GB) Air-hydraulic jack, A28-HC G1, A3216-C, A4020-C G1, A5816-C G1, A5830-C G1 Important:

Mehr

2.1-Kanal Lautsprechersystem für iphone/ipod. Bedienungsanleitung

2.1-Kanal Lautsprechersystem für iphone/ipod. Bedienungsanleitung M6 2.1-Kanal Lautsprechersystem für iphone/ipod Bedienungsanleitung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bitte lesen Sie diese Anleitungen vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie

Mehr

MINOWA, Nostalgieradio mit USB. Artikel Nr. 6372848

MINOWA, Nostalgieradio mit USB. Artikel Nr. 6372848 Nostalgieradio mit USB Artikel Nr. 6372848 Seite 1 Inhaltsverzeichnis Sicherheitshinweise...3 Einführung...4 Verwendete Symbole in dieser Bedienungsanleitung...4 Bestimmungsgemäße Verwendung...4 Vor der

Mehr

Aufbereitungsanleitung

Aufbereitungsanleitung Aufbereitungsanleitung MukoStar Patientenanwendungsteil Für den HomeCare Bereich Ausgabe 2014-07 Rev 02 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort 1 1.1 Allgemeines für den HomeCare Anwendungsbereich 1 1.2 Wiederverwendbarkeit

Mehr

Die lithium pack rcb1200 Akkupacks liefern Energie für die Heizsocken sowie für die Heizweste.

Die lithium pack rcb1200 Akkupacks liefern Energie für die Heizsocken sowie für die Heizweste. INHALT Einleitung 2 Packungsinhalt 2 Sicherheitshinweise 2 Produktbeschreibung 3 Technische Daten 4 Inbetriebnahme und Laden 4 Ladevorgang 4 Sicherheitsfunktionen 5 Anwendung der Akkupacks 5 Betrieb mit

Mehr

30302004D.fm Page 4 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRAUCHSANWEISUNG

30302004D.fm Page 4 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRAUCHSANWEISUNG 30302004D.fm Page 4 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLÄGE BENUTZUNG DES GEFRIERSCHRANKS REINIGUNG

Mehr

Virtu 60 und 80 Serie. Kaffeeautomat

Virtu 60 und 80 Serie. Kaffeeautomat Virtu 60 und 80 Serie Kaffeeautomat Benutzerhandbuch Modell: Virtu Maschinentyp: 9CND Revision A, Deutsch Referenz: 5DUCNK30 Ihr Lieferant: Der Hersteller dieser Maschine ist: De Jong Duke Postbus 190

Mehr

Shimo Nostalgieradio USB/SD. Artikel Nr. 4425863

Shimo Nostalgieradio USB/SD. Artikel Nr. 4425863 Artikel Nr. 4425863 Seite 1 Inhaltsverzeichnis Einführung...2 Bestimmungsgemäße Verwendung...2 Sicherheitshinweise...3 Bestandteile des Shimo Nostalgieradios...4 Bedienfeld Vorderseite (A1)...5 Bedienfeld

Mehr

Visitenkarten-Scanner Best.Nr. 862 490

Visitenkarten-Scanner Best.Nr. 862 490 Visitenkarten-Scanner Best.Nr. 862 490 Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt

Mehr

LH DataLink Modul Version 98

LH DataLink Modul Version 98 LH DataLink Modul Version 98 Monteringsvejledning Fitting Instructions Monteringsanvisning Montageanleitung LH No. 011-800-DK-UK-S-D Vers. 1.00 LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

AxAir Welldry 20. Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION. 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH

AxAir Welldry 20. Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION. 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH AxAir Welldry 20 Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH 2 Inhaltsverzeichnis 1. Sicherheitshinweise 4 2. Technische Daten 4 3. Gerätebeschreibung

Mehr

Wartungshandbuch Trommeltrockner

Wartungshandbuch Trommeltrockner Wartungshandbuch Trommeltrockner T5190LE Typ N1190.. Original-Bedienungsanleitung 438 9098-10/DE 2015.11.04 Inhalt Inhalt 1 Symbole...5 2 Allgemeines...5 3 Wartung...6 3.1 Säubern der Flusenfilter...6

Mehr

2. INSTALLATION DES SAUNA-STEUERGERÄTES UKU......

2. INSTALLATION DES SAUNA-STEUERGERÄTES UKU...... 2 SISUKORD 1. VOR DEM ANBAU... 2 2. INSTALLATION DES SAUNA-STEUERGERÄTES UKU... 3 BEDIENPANEL - UKU... 4 SCHALTSCHÜTZE... 4 TERMOSENSOR MIT ÜBERHITZUNGSSCHUTZ... 6 TÜRSCHALTER... 6 APP... 6 TEST... 6 3.

Mehr

COFFEE QUEEN *320.415

COFFEE QUEEN *320.415 Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN *320.415 Energie sparender Kaffeeautomat Kapazität 2,2 Liter Einfache Installation und Bedienung 320415 de ma 2012 04 1/13 1. Inhaltsverzeichnis. 1. Inhaltsverzeichnis

Mehr

96-16. TA - information 26.347.000

96-16. TA - information 26.347.000 TA - information 96-16 TA TEN-X - TA 465 Ang.: Testboks for styreboks. Re. : Text box for control box. Betr. : Prüfkasten für Schaltkasten. INT 341 Page 1 of 8 Date: 96.05.14 Brug aldrig prøvelampe for

Mehr

Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C

Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C EINLEITUNG Die Informationen in dieser Anleitung sollen Ihnen bei der Installation

Mehr

Untersuchungseinheit HS-2010

Untersuchungseinheit HS-2010 Untersuchungseinheit HS-2010 Gebrauchsanweisung Inhaltsverzeichnis Seite Sicherheitshinweis 3 Allgemeines 3 Bestimmungsgemäße Verwendung 3 Gerätesicherheit 3 Aufstellung 3 Gerätebeschreibung 4 Aufbau der

Mehr

Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D. Wartung und Pflege des Modells

Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D. Wartung und Pflege des Modells 12 D Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D Wartung und Pflege des Modells Auspacken des Modells: Die Lokomotive bitte vorsichtig mittels der Folie aus der Packung herausziehen (Fig. 1). Betriebsbedingungen:

Mehr

Bedienungsanleitung Heizkörper CONVECTO. Typ: 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1100H. Copyright 2011 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach

Bedienungsanleitung Heizkörper CONVECTO. Typ: 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1100H. Copyright 2011 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach Bedienungsanleitung Heizkörper CONVECTO Typ: 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1100H Copyright 2011 thermo Flächenheizungs GmbH, Rohrbach Die Bedienungsanleitung, einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich

Mehr

t&msystems SA Serie Bedienungsanleitung SA20 / SA40 / SA70 / SA100

t&msystems SA Serie Bedienungsanleitung SA20 / SA40 / SA70 / SA100 SA-Serie Sicherheitshinweise 1. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. 2. Beachten Sie alle Hinweise und befolgen Sie die Anleitung. 3. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Schütten

Mehr

SICHERHEITSHINWEISE LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH!

SICHERHEITSHINWEISE LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH! Liebe Kundin, lieber Kunde, jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der Betriebszeit aufzubewahren

Mehr

Kühlschränke und Gefriergeräte

Kühlschränke und Gefriergeräte Ratgeber Umweltschonende und energieeffiziente Haushaltsgeräte kaufen Kühlschränke und Gefriergeräte 1. Wann lohnt sich ein neues Gerät? 2. Was besagt das EU-Energielabel? 3. Welche Energieeffizienzklasse

Mehr

Bevor Sie starten: Checkliste für die tägliche/wöchentliche Prüfung von Gabelstaplern und für die korrekte Handhabung von Antriebsbatterien.

Bevor Sie starten: Checkliste für die tägliche/wöchentliche Prüfung von Gabelstaplern und für die korrekte Handhabung von Antriebsbatterien. Bevor Sie starten: Checkliste für die tägliche/wöchentliche Prüfung von Gabelstaplern und für die korrekte Handhabung von Antriebsbatterien. Für ausführliche Informationen lesen Sie bitte die Betriebsanleitung!

Mehr

WigContrast. all in one. The new generation for Hair Extension www.haircontrast.com

WigContrast. all in one. The new generation for Hair Extension www.haircontrast.com WigContrast all in one The new generation for Hair Extension www.haircontrast.com 2 3 NÅR DET IKKE KAN SES WHEN IT CANNOT BE SEEN IST NICHT ZU ERKENNEN WIG CONTRAST - ALL IN ONE WIG CONTRAST - ALL IN ONE

Mehr

Farve / Colour / Farbe 33. furniture that

Farve / Colour / Farbe 33. furniture that design your home Farve / Colour / Farbe 33 furniture that inspires Med Buffer 2 har formålet været at skabe en serie af moderne møbler til opbevaring, der nemt kan tilpasses en individuel smag. Serien

Mehr

Original. Gebrauchsanweisung Seite 2. Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen 7083 093-00. FKDv 4303_4313

Original. Gebrauchsanweisung Seite 2. Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen 7083 093-00. FKDv 4303_4313 Original Gebrauchsanweisung Seite 2 Kühlschrank Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen DE 7083 093-00 FKDv 4303_4313 Entsorgungshinweis Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom

Mehr

verter Series 5000/6000 HVAC

verter Series 5000/6000 HVAC VLT Instruction Drives and Controls VLT Frequency Conver verter Series 5000/6000 HVAC type 5001-5052 52,, 200-240V/5001-5300 300,, 380-500V type 6002-6062 62,, 200-240V/6002-6275 275,, 380-460V LC Filter

Mehr

Um eine sichere und ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, sind die Anweisungen in diesem Handbuch genau durchzulesen und zu befolgen.

Um eine sichere und ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, sind die Anweisungen in diesem Handbuch genau durchzulesen und zu befolgen. OB115N DE Um eine sichere und ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, sind die Anweisungen in diesem Handbuch genau durchzulesen und zu befolgen. Das Handbuch ist zu Nachschlagezwecken gut aufzubewahren.

Mehr

DE Benutzerhandbuch 3 HD5412 HD5407

DE Benutzerhandbuch 3 HD5412 HD5407 DE Benutzerhandbuch 3 HD5412 HD5407 Inhaltsangabe 1 Einführung 3 2 Allgemeine Beschreibung 3 3 Wichtig 3 3.1 Elektromagnetische Felder 5 4 Vor dem ersten Gebrauch 5 5 Das Gerät benutzen 5 5.1 Kaffee brühen

Mehr

GB:User s Manual DK:Brugervejledning D:Montageanleitung

GB:User s Manual DK:Brugervejledning D:Montageanleitung GB:User s Manual DK:Brugervejledning D:Montageanleitung GB:50mm Cmos Color Camera-Wireless DK:50 mm trådløst CMOS farvekamera DE:50mm CMOS Farbkamera-drahtlos ABOUT PRODUCT/ STRUCTURE GB:PACKING LIST/

Mehr

Frama Access B619. Bedienungsanleitung

Frama Access B619. Bedienungsanleitung ACCESS B619 Bedienungsanleitung 1. Sicherheit... Seite 2 1.1 Warungen Seite 2 1.2. Vorsichtsmaßnahme Seite 2 1.3 Sicherheitvorkehrungen Seite 2 1.4 Länderspezifische Bedingungen Seite 2 2. Bevor Sie beginnen...

Mehr

Installationsanleitung Drei-Phasen-Anschluss mit Solaranlage Version 1.0.1

Installationsanleitung Drei-Phasen-Anschluss mit Solaranlage Version 1.0.1 Installationsanleitung Drei-Phasen-Anschluss mit Solaranlage Version 1.0.1 July 2014 (German), version 1.0 2013-2014 smappee SA All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Mehr

WIGCONTRAST 100% handmade

WIGCONTRAST 100% handmade WIGCONTRAST R DIC 100% handmade NO www.haircontrast.com NÅR DET IKKE KAN SES WIG CONTRAST - ALL IN ONE I 100% ÆGTE REMY HÅR Alle parykkerne fra HairContrast er håndsyet i 100% ægte REMY hår (rodvendt hår)

Mehr