SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52"

Transkript

1 SCS41800S0 DA KØLE-FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 25 ES FRIGORÍFICO-CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 52

2 2 INDHOLD 4 OM SIKKERHED 7 BETJENING 8 IBRUGTAGNING 9 DAGLIG BRUG 11 NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD 13 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 15 HVIS NOGET GÅR GALT 17 INSTALLATION 23 STØJ 24 TEKNISKE DATA MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. BESØG VORES WEBSTED FOR: - Produkter - Brochurer - Brugsanvisninger - Fejlfinding - Serviceoplysninger TEGNFORKLARING Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

3 FOR PERFEKTE RESULTATER DANSK 3 Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer... Besøg webbutikken på KUNDEPLEJE OG SERVICE Vi anbefaler brugen af originale reservedele. Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data tilgængelige.du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model PNC Serienummer

4 4 OM SIKKERHED Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. SIKKERHED FOR BØRN OG UDSATTE PERSONER Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. GENERELT OM SIKKERHED ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller be-

5 skadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. DAGLIG BRUG Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. 1) Hvis beregnet til tilslutning til vand. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. INSTALLATION DANSK 5 Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 1)

6 6 SERVICE Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. MILJØHENSYN Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes.

7 BETJENING TÆNDE Sæt stikket i stikkontakten. Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling. SLUKNING Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". TEMPERATURINDSTILLING Temperaturen reguleres automatisk. Apparatet betjenes på følgende måde: Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling. Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling. I reglen er en mellemindstilling mest passende. DANSK 7 Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: Rumtemperaturen Hvor tit døren åbnes Mængden af mad Skabets placering. Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet er helt fyldt, og termostatknappen står på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.

8 8 IBRUGTAGNING INDVENDIG RENGØRING Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

9 DAGLIG BRUG INDFRYSNING AF FERSKVARER Frostrummet er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen mad. Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at ændres. Men hvis maden skal indfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling. I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0 C. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling. Anbring de madvarer, der skal fryses, i øverste rum. OPBEVARING AF FROSNE MADVARER Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind. Hvis der skal opbevares store mængder mad, tages alle skuffer og kurve ud, og maden lægges på hylderne. ADVARSEL Sørg for ikke at overskride den maks. frysekapacitet, der er angivet på siden af øverste afdeling (hvis relevant). Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem ned igen (efter afkøling). OPTØNING Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges. Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden. DYBFROSTKALENDER DANSK 9 Symbolerne viser forskellige slags dybfrost. Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal for opbevaringstid gælder. ISTERNINGBAKKER Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt dem i frostafdelingen. Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet. FRYSEELEMENTER Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum, som maden kan holde sig i tilfælde af strømafbrydelse eller svigt.

10 10 FLYTBARE HYLDER Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. ISÆTNING AF HYLDER I DØR Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

11 NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD ENERGISPARETIPS Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. RÅD OM KØLING AF FRISKE MADVARER Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den RÅD OM KØLING Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind. RÅD OM FRYSNING Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt: Den maksimale indfrysningskapacitet pr. døgn. fremgår af typeskiltet; Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind; Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte; Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge; Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt; Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem; Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed; Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger; Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden. TIPS OM OPBEVARING AF FROSTVARER DANSK 11 For at få den største fornøjelse af dette skab, skal du: Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen; Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren; Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt. Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

12 12 Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

13 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING DANSK 13 BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. REGELMÆSSIG RENGØRING Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør grundigt af. Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Pas på ikke at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. AFRIMNING AF KØLESKABET AFRIMNING AF FRYSEREN Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste afdeling. Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm tykt.

14 14 Ca. 12 timer før afrimningen sættes termostatknappen på en højere indstilling for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften. Rimlaget fjernes på følgende måde: 1. Sluk apparatet. 2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted. BEMÆRK Rør ikke frostvarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast til pakken. 3. Lad døren stå åben, og sæt plastskraberen ind i den tilhørende holder midt i bunden. Sæt en skål nedenunder til at opsamle afrimningsvandet. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is, der går løs under afrimningen. 4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendigt, og skraberen gemmes til næste gang. 5. Tænd for apparatet. 6. Efter 2-3 timer lægges madvarerne ind igen. PAUSE I BRUG Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fryseren. Det kan beskadige den. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed. Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

15 HVIS NOGET GÅR GALT DANSK 15 ADVARSEL Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand. Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). Fejl Mulig årsag Løsning Køleskabet virker ikke. Lampen virker ikke. Der er slukket for køleskabet. Tænd for køleskabet. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Der er ingen strøm til køleskabet. Der er ingen strøm i stikkontakten. Sæt stikket helt ind i kontakten. Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat i den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret installatør. Lampen virker ikke. Lampen er i stand-by. Luk og åbn døren. Lampen er defekt. Se under "Udskiftning af lampen". Kompressoren kører hele tiden. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en højere temperatur. Der løber vand på køleskabets bagplade. Der løber vand ind i køleskabet. Vandet løber ud på gulvet. Døren er ikke lukket rigtigt. Døren er blevet åbnet for tit. Madvarernes temperatur er for høj. Der er for høj rumtemperatur. Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces. Vandudløbet er tilstoppet. Madvarerne forhindrer vandet i at løbe ned i vandudløbet. Smeltevandsudløbet løber ikke ned i fordampningsbakken over kompressoren. Se under "Lukning af døren". Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt. Lad madvarerne køle ned til rumtemperatur, før de sættes i køleskabet. Sænk rumtemperaturen. Det er korrekt. Rens vandudløbet. Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen. Tilslut smeltevandsudløbet til fordampningsbakken.

16 16 Fejl Mulig årsag Løsning Temperaturen i køleskabet Temperaturen er ikke rig- Vælg en højere temperatur. er for lav. tigt indstillet. Temperaturen i køleskabet er for høj. Temperaturen i køleskabet er for høj. Temperaturen i fryseren er for høj. Der dannes for meget rim. UDSKIFTNING AF PÆRE Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Døren er ikke lukket korrekt. Madvarernes temperatur er for høj. Der er lagt for store mængder mad i på samme tid. Der cirkulerer ikke kold luft i køleskabet. Madvarerne ligger for tæt på hinanden. Maden er ikke rigtigt indpakket. Døren er ikke lukket korrekt. Temperaturen er ikke rigtigt indstillet. Vælg en lavere temperatur. Se under "Lukning af døren". Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i køleskabet. Læg mindre mad i ad gangen. Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i køleskabet. Læg madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere. Pak maden rigtigt ind. Se under "Lukning af døren". Vælg en højere temperatur. LUKKE DØREN 1. Rengør dørpakningerne. 2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Fjern skruen i lampedækslet. 3. Fjern lampedækslet (se ill.). 4. Udskift den brugte pære med en, der har samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (den maksimale effekt er angivet på lampeglasset). 5. Montér lampedækslet. 6. Stram skruen i lampedækslet. 7. Sæt stikket i stikkontakten. 8. Åbn lugen. Se efter, at pæren lyser. 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.

17 INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. OPSTILLING Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C ELEKTRISK TILSLUTNING Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver. VENDING AF DØR DANSK 17 Apparatets dør åbner til højre. For at åbne døren mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres. Løsn øverste drejetap og tag den ud. Tag den øverste dør af. Fjern afstandsstykket. Løsn midterhængslet. Tag den underste dør af.

18 18 Løsn og fjern den underste stift. I den modsatte side: Skru nederste drejetap fast. Sæt den nederste dør på. Skru midterhængslet fast. Sæt afstandsstykket på. Sæt øverste dør på. Skru øverste drejetap fast. KRAV TIL LUFTTILFØRSEL 5 cm min. 200 cm 2 Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. min. 200 cm 2 INSTALLATION AF APPARAT BEMÆRK Sørg for, at elkablet kan bevæges frit. x Gør følgende: Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det på apparatet, som vist på tegningen. x

19 DANSK 19 2 Installér køleskabet i nichen. Skub apparatet i retning af pilen (1), til den øverste dækliste støder mod køkkenskabet. Skub apparatet i retning af pilen (2), op mod skabet modsat hængselsiden. 1 4 mm Tilpas køleskabet i nichen. Sørg for, at afstanden mellem køleskabet og skabets forkant er 44 mm. Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden mellem apparatet og køkkenskabet er korrekt. Sørg for, at afstanden mellem apparatet og skabet er 4 mm. Åbn lugen. Sæt det underste hængsels afdækning på plads. 44 mm Fastgør køleskabet til nichen med 4 skruer. I I

20 20 Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre del på det højre hængsel og den venstre del på det venstre hængsel. D C Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne og hængselhullerne. Montér udluftningsristen (B). Sæt hængselafdækningerne (E) på hængslet. E E B G H Forbind apparatet til køkkenmodulets side: 1. Skru skruerne i del (G) løs, og flyt delen (G) til køkkenskabets sidevæg. 2. Stram skruerne på delen (G) igen. 3. Fastgør delen (H) til delen (G).

21 DANSK 21 Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd). ca. 50 mm 90 Monter del (Ha) på indersiden af køkkenskabslågen. 21 mm 90 ca. 50 mm 21 mm Tryk del (Hc) fast på del (Ha). Ha Hc 8 mm Åbn køleskabets dør og skabslågen i en vinkel på 90. Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha). Sæt apparatets dør sammen med skabslågen og afmærk hullerne. Ha Hb

22 22 8 mm Fjern beslagene og afmærk en afstand på 8 mm fra dørens udvendige kant, hvor sømmet skal fastgøres (K). K Ha Anbring den lille vinkel på skinnen igen og fastgør den med de medfølgende skruer. Flugt skabslågen og apparatets dør ved at stille på del (Hb). Hb Hb Tryk del (Hd) fast på del (Hb). Foretag en sidste kontrol for at sikre, at: Alle skruer er strammet. Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet. Døren åbner og lukker rigtigt. Hd

23 STØJ DANSK 23 Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

24 24 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEKNISKE DATA Nichemål Højde Bredde Dybde Temperaturstigningstid 24 t 1780 mm 560 mm 550 mm Spænding V Frekvens 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.

25 INHALT DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE 30 BETRIEB 31 ERSTE INBETRIEBNAHME 32 TÄGLICHER GEBRAUCH 34 TÄGLICHER GEBRAUCH 36 REINIGUNG UND PFLEGE 40 WAS TUN, WENN 43 MONTAGE 50 GERÄUSCHE 51 TECHNISCHE DATEN UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE: LEGENDE - Produkte - Prospekte - Gebrauchsanweisungen - Problemlöser - Service-Informationen Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise. Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten

26 26 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche... Besuchen Sie den Webshop unter KUNDENDIENST UND -BETREUUNG Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen. Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Modell Produkt-Nummer (PNC) Seriennummer

27 SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist. SICHERHEIT VON KINDERN UND HILFSBEDÜRFTIGEN PERSONEN Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können. Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr! Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können. Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG! DEUTSCH 27 Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind. Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind. Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf. Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist. Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45

SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45 SKS41200S0 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 ES FRIGORÍFICO MANUAL DE INSTRUCCIONES 45 2 INDHOLD 4 OM SIKKERHED 7 BETJENING 8 IBRUGTAGNING 9 DAGLIG BRUG 10 NYTTIGE OPLYSNINGER

Mehr

GRE +5 C 38 C. -10 C. 220-240V. 1. (R600a: 10. 11., 12.. 10. 11. 12., 13. 15. 16. SHARP SHARP,. SHARP. . (.

GRE +5 C 38 C. -10 C. 220-240V. 1. (R600a: 10. 11., 12.. 10. 11. 12., 13. 15. 16. SHARP SHARP,. SHARP. . (. SHARP. SHARP,..,.. (R600a: ) ( )..... (.)...,.., SHARP... 2..,. 3.,,,...., 5,. 2... 3.,.,. 4.. 5..,,. 6..,. 7... 8.,,. :, +5 C 38 C. To -0 C. 220-240V. 4.,. 5.,.. 6.,. 7.,, SHARP. 8.,.. 9... 0...... 2..,,.

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett Wood 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett OLIVER FURNITURE A/S Ndr. Strandvej 119 A 3150 Hellebæk Denmark Tel. +45 4970 7317 www.oliverfurniture.dk Teil-Nr.

Mehr

SPLIT UNIT AIR CONDITIONER

SPLIT UNIT AIR CONDITIONER SPLIT UNIT AIR CONDITIONER TS 27 2 6 5 3 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION 2 22 42 62 Sehr geehrte Damen und Herren, Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Klimaanlage.

Mehr

SWITCH Pager DSE 408

SWITCH Pager DSE 408 Betriebsanleitung SWITCH Pager DSE 408 Für Ihre Sicherheit. Vor Inbetriebnahme lesen! Einführung Verehrte Kundin, verehrter Kunde Dieser SwitchPager ist ausschliesslich zum privaten Gebrauch bestimmt.

Mehr

APA100 SUPERGUARD Alarm system

APA100 SUPERGUARD Alarm system APA100 SUPERGUARD Alarm system Brugsanvisning User Manual Gebrauchsanleitung 0170 Item No. 716 DK Brugsanvisning Generelt: danita APA100 er et pager system, der kan benyttes som både kalde og alarm-system,

Mehr

Tablet-PC. Sicherheitshinweise

Tablet-PC. Sicherheitshinweise Tablet-PC Sicherheitshinweise Diese Sicherheitsbroschüre ist Bestandteil Ihrer Dokumentation. Bewahren Sie diese Sicherheitsbroschüre zusammen mit der restlichen Dokumentation auf. MSN 4004 6369 1. Zu

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212420/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212420/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Einführung Mit dem Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (nachfolgend als DC-11 bezeichnet) können Sie die Akkus in

Mehr

Bedienungsanleitung. Bacchi Espressomaschine. Bestell-Nr. 87724

Bedienungsanleitung. Bacchi Espressomaschine. Bestell-Nr. 87724 Bedienungsanleitung Bacchi Espressomaschine Bestell-Nr. 87724 Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Espressomaschine sorgfältig durch! Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Bewahren

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

AxAir Welldry 20. Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION. 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH

AxAir Welldry 20. Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION. 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH AxAir Welldry 20 Mobiler Haushaltsluftentfeuchter TECHNISCHE DOKUMENTATION 06.08 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH 2 Inhaltsverzeichnis 1. Sicherheitshinweise 4 2. Technische Daten 4 3. Gerätebeschreibung

Mehr

Tischleuchte. 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695

Tischleuchte. 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695 DE Tischleuchte 1-flammig BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE 52695 01/2010, BK38040; 52695 2/8 Deutsch / Tischleuchte 1-flammig Anwendung,... Sicherheitshinweise 4 Montage,... Inbetriebnahme, Fehlfunktionen

Mehr

Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D. Wartung und Pflege des Modells

Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D. Wartung und Pflege des Modells 12 D Inbetriebnahme Ihrer Lokomotive D Wartung und Pflege des Modells Auspacken des Modells: Die Lokomotive bitte vorsichtig mittels der Folie aus der Packung herausziehen (Fig. 1). Betriebsbedingungen:

Mehr

Bedienungsanleitung 1

Bedienungsanleitung 1 Bedienungsanleitung 1 Deutsch 1. Sicherheitshinweise 2. Installation 3. Fehlersuche 8 9 9-10 2 Bedienungsanleitung 1. Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig bevor Sie das Netzteil

Mehr

96-16. TA - information 26.347.000

96-16. TA - information 26.347.000 TA - information 96-16 TA TEN-X - TA 465 Ang.: Testboks for styreboks. Re. : Text box for control box. Betr. : Prüfkasten für Schaltkasten. INT 341 Page 1 of 8 Date: 96.05.14 Brug aldrig prøvelampe for

Mehr

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM R1 99850-170909 INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln - Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen Etagenhöhe -

Mehr

Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C

Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung Coffema 100 GK & PK Version - P/N: (GK) 1000615C ; (PK) 1000616C : (PK kompakt) 1000621C EINLEITUNG Die Informationen in dieser Anleitung sollen Ihnen bei der Installation

Mehr

Normplader og sømplader. Norm plates and nail plates. Normplatten und Nagelplatten. Rustfrie normplader. Normplader. Stainless steel norm plates

Normplader og sømplader. Norm plates and nail plates. Normplatten und Nagelplatten. Rustfrie normplader. Normplader. Stainless steel norm plates Normplader og sømplader and nail plates und Nagelplatten Normplader Rustfrie normplader Stainless steel norm plates Rostfreie normplatten 37 Normplader DK UK D Anvendelse: Normplader anvendes som laskeplader

Mehr

WIGCONTRAST 100% handmade

WIGCONTRAST 100% handmade WIGCONTRAST R DIC 100% handmade NO www.haircontrast.com NÅR DET IKKE KAN SES WIG CONTRAST - ALL IN ONE I 100% ÆGTE REMY HÅR Alle parykkerne fra HairContrast er håndsyet i 100% ægte REMY hår (rodvendt hår)

Mehr

Batterie. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Batterie. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Deutsch Anweisungen zum Aus- und Einbau Batterie AppleCare Bitte folgen Sie diesen Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können kann Ihr Computersystem beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch

Mehr

You're reading an excerpt. Click here to read official ZIBRO SC3231 user guide http://yourpdfguides.com/dref/5485843

You're reading an excerpt. Click here to read official ZIBRO SC3231 user guide http://yourpdfguides.com/dref/5485843 You can read the recommendations in the, the technical guide or the installation guide for ZIBRO SC3231. You'll find the answers to all your questions on the ZIBRO SC3231 in the user manual (information,

Mehr

TO BE USED. created 3. 6.

TO BE USED. created 3. 6. designed FOR KIDS created Farve / Colour / Farbe 49 82020 Garderobeskab/Wardrobe/Kleiderschrank - 82000/04 Halvhøj seng/half-height loft bed/halbhohes Bett - 82030 Børneskrivebord/Kid desk/kinderschreibtisch

Mehr

Farve / Colour / Farbe 49. created TO BE USED

Farve / Colour / Farbe 49. created TO BE USED designed FOR KIDS Farve / Colour / Farbe 49 1. created TO BE USED 2 Møbler til børn skal kunne tilpasses deres særlige behov for mobilitet. Med Jubee har vi skabt en serie af børnemøbler i et moderne design,

Mehr

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54 English... 2 Dansk... 28 Deutsch... 54 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Mehr

ATA Festplatte. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA Festplatte. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Deutsch Anweisungen zum Aus- und Einbau ATA Festplatte AppleCare Bitte folgen Sie diesen Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können kann Ihr Computersystem beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch

Mehr

Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe)

Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe) Einbauanleitung für Grafikkarten (AGP, PCI, PCIe) CM3 Computer ohg Schinderstr. 7 84030 Ergolding Hinweise Diese Einbauanleitung beschreibt den Einbau von Grafikkarten für Computer mit Hauptplatinen, die

Mehr

BeoLab 3. Bedienungsanleitung

BeoLab 3. Bedienungsanleitung BeoLab 3 Bedienungsanleitung Für Zugang zu den Zulassungsetiketten nehmen Sie die obere Abdeckung des BeoLab 3 ab. HINWEIS! Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen. Acoustic

Mehr

Wartungshandbuch Trommeltrockner

Wartungshandbuch Trommeltrockner Wartungshandbuch Trommeltrockner T5190LE Typ N1190.. Original-Bedienungsanleitung 438 9098-10/DE 2015.11.04 Inhalt Inhalt 1 Symbole...5 2 Allgemeines...5 3 Wartung...6 3.1 Säubern der Flusenfilter...6

Mehr

Kühlschränke und Gefriergeräte

Kühlschränke und Gefriergeräte Ratgeber Umweltschonende und energieeffiziente Haushaltsgeräte kaufen Kühlschränke und Gefriergeräte 1. Wann lohnt sich ein neues Gerät? 2. Was besagt das EU-Energielabel? 3. Welche Energieeffizienzklasse

Mehr

Gewusst wie! Stromsparen

Gewusst wie! Stromsparen s t r o m Gewusst wie! Stromsparen Liebe Kundin, lieber Kunde, wussten Sie, dass der durchschnittliche Stromverbrauch der Haushalte in den vergangenen Jahren ständig gestiegen ist? Das liegt vor allem

Mehr

TAD-10072 GERMAN / DEUTSCH

TAD-10072 GERMAN / DEUTSCH TAD-10072 Wichtige Sicherheitshinweise WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Tablet-PC in Betrieb nehmen. 1. Zum Test der elektrostatischen Entladung (ESD) gemäß EN55020

Mehr

Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung

Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung Montagehalterung für Festplattenlaufwerk Bedienungsanleitung CECH-ZCD1 7020229 Kompatibles Gerät PlayStation 3-System (CECH-400x-Serie) Hinweise Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten,

Mehr

Thanks you for choosing Scansonic product. Please read the following information carefully before starting to use

Thanks you for choosing Scansonic product. Please read the following information carefully before starting to use THANK YOU Thanks you for choosing Scansonic product. Please read the following information carefully before starting to use your CASINO 3501. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Do not remove any fixed covers

Mehr

Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN. CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine. Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung

Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN. CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine. Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung Ihr Händler... U_DE Rev. 081027...... 1. Inhaltsverzeichnis. 1. Inhaltsverzeichnis 2

Mehr

functional and FLEXIBLE

functional and FLEXIBLE functional and FLEXIBLE 75750/104 Garderobeskab/Wardrobe/Kleiderschrank hide in style WITH FLEX 3 Flex 3 er, som navnet antyder, den 3. generation af den populære serie Flex. Med Flex 3 har vi skabt en

Mehr

Ropox Straight Toiletstøtte 80, 40-40110

Ropox Straight Toiletstøtte 80, 40-40110 Ropox Straight Toiletstøtte 80, 40-40110 / Ropox Straight Toilet Support Arms 80 / Ropox Straight Toilettenstütze 80 Montageanvisning / Mounting instruction / Montageanleitung PDF 6031 / 01.01.2015 I henhold

Mehr

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote Serie MX Reparaturanleitung für Festplattenlaufwerk 7420220003 7420220003 Dokument Version: 1.0 - November 2007 www.packardbell.com Wichtige Sicherheitshinweise Bitte

Mehr

Amputee support/leg support Accessories for Combi chairs

Amputee support/leg support Accessories for Combi chairs Amputee support/leg support Accessories for Combi chairs Manual - English Manual - Dansk Gebrauchsanweisung - Deutsch REF: 201060004 / 201061004 MAX: 100 kg/220 lbs Manual no: LI09509.500 ver.1 140108

Mehr

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel the romantic TOUCH 1. 2. 3. 1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel light and airy INTERIOR Med Paris har vi designet en komplet møbelserie,

Mehr

interior light and airy

interior light and airy the romantic touch light and airy interior Med Paris har vi designet en komplet møbelserie, der skaber varme, ro og rene omgivelser med sin gennemgående hvide farve og skønne romantiske detaljer. God fornøjelse!

Mehr

YESSS! MF112 HSUPA USB Modem HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

YESSS! MF112 HSUPA USB Modem HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM YESSS! MF112 HSUPA USB Modem HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM Einleitung Das ZTE MF112 ist ein 3G-USB-Modem und funktioniert in folgenden Netzwerken: HSUPA/ HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Über eine USB-Schnittstelle

Mehr

DALI PHANTOM LEKTOR MANUAL

DALI PHANTOM LEKTOR MANUAL PHANTOM EUPHONIA PHANTOM HELICON ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951016-0-1A PHANTOM IKON PHANTOM KOMPAS NN PHANTOM LEKTOR TABLE 1 PHANTOM LEKTOR 2 pcs 2 pcs DALI PHANTOM LEKTOR MANUAL 1 pc 2 pcs 1

Mehr

Bedienungsanleitung Dieselpumpe 12V/24V

Bedienungsanleitung Dieselpumpe 12V/24V Bedienungsanleitung Dieselpumpe 12V/24V (YB1224B + YB1224BT) Sehr geehrter Kunde, Wir freuen uns, dass Sie Sich für ein Gerät aus dem Hause Mauk entschieden haben. Damit Sie lange an dem Gerät Freude haben

Mehr

1 HYUNDAI-VIDEO-SONNENBRILLE Sunnyboy X4s:

1 HYUNDAI-VIDEO-SONNENBRILLE Sunnyboy X4s: 1 HYUNDAI-VIDEO-SONNENBRILLE Sunnyboy X4s: 1. Überblick: 1: Kamera-Linse 2: ON/OFF Ein/Abschalttaste 3: Funktionstaste 4: Indikator - Lampe 5: MicroSD( TF-Karte) Schlitz 6: 2.5 USB Anschluss 7: Akku (eingebaut)

Mehr

Huxie. art.nr. (160cm) 50060. Seng Bett Bed. by Manis-h. Manis-h A/S Toenballevej 13, 7130 Juelsminde Denmark - info@manis-h.com

Huxie. art.nr. (160cm) 50060. Seng Bett Bed. by Manis-h. Manis-h A/S Toenballevej 13, 7130 Juelsminde Denmark - info@manis-h.com Huxie by Manis-h This product is designed and manufactered by Manis-h A/S Toenballevej 13, 7130 Juelsminde Denmark - info@manis-h.com Monterings-og brugsvejledning Assembly instructions and directions

Mehr

W370/4T W520/4T WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE BRUKSANVISNING. Art.-Nr. 94698. Art.-Nr.

W370/4T W520/4T WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE BRUKSANVISNING. Art.-Nr. 94698. Art.-Nr. WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE BRUKSANVISNING W370/4T W520/4T Art.-Nr. 94698 Art.-Nr. 94701 Wenn es regnet oder schneit, verwenden Sie die Maschine nicht

Mehr

Dugpunktsstyring DH 24, AD

Dugpunktsstyring DH 24, AD 045790 Version 1.0 20.05.2008 DA Dugpunktsstyring DH 24, AD Introduktion Dugpunktsstyring DH 24 kan bruges til alle Dantherms adsorptionsaffugtere. Det er en elektronisk hygrostat og dugpunktsstyring i

Mehr

Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk

Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk Bedienungsanleitung Externe Laufwerke CD-/DVD-Brenner & 3,5 -Diskettenlaufwerk Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie eines der externen Laufwerke anschließen oder einschalten Stand 02.03.2012 CD-/DVD-Brenner

Mehr

Bedienungsanleitung Tischgefrierschrank GS 8551 A++

Bedienungsanleitung Tischgefrierschrank GS 8551 A++ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und verwahren Sie alle Dokumente an einem sicheren Ort, damit sie auch in Zukunft greifbar sind. Bedienungsanleitung Tischgefrierschrank GS 8551 A++ Entsorgungshinweise

Mehr

getsmoke Aufbau und Bedienung der 510-T

getsmoke Aufbau und Bedienung der 510-T getsmoke Aufbau und Bedienung der 510-T Inhalt 1. Erleben Sie die 510-T mit Tanksystem 2. Die Batterie 3. Verdampfer/Atomizer 4. Wie montiere ich meine 510-T? 5. Füllen des Depot mit Liquid 6. Dampfen

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG. Portable Data Carrier ETC. Datenübertragungsgerät für ETC MOBATIME BD-801048.00

BEDIENUNGSANLEITUNG. Portable Data Carrier ETC. Datenübertragungsgerät für ETC MOBATIME BD-801048.00 BEDIENUNGSANLEITUNG Portable Data Carrier ETC Datenübertragungsgerät für ETC MOBATIME BD-801048.00 Inhaltsverzeichnis 1 Sicherheit... 3 1.1 Sicherheitshinweise... 3 1.2 In dieser Anleitung verwendete Symbole

Mehr

Home Control Zentrale. Erste Schritte

Home Control Zentrale. Erste Schritte Security ID: wwww-wwww-wwww-wwww S/N: 1405231112222221 Home Control Zentrale Erste Schritte 1 Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und

Mehr

COFFEE QUEEN *320.415

COFFEE QUEEN *320.415 Bedienungsanleitung COFFEE QUEEN *320.415 Energie sparender Kaffeeautomat Kapazität 2,2 Liter Einfache Installation und Bedienung 320415 de ma 2012 04 1/13 1. Inhaltsverzeichnis. 1. Inhaltsverzeichnis

Mehr

WLAN Netzwerk-Videorecorder & Media-Server NAS

WLAN Netzwerk-Videorecorder & Media-Server NAS DEU Schnellstartanleitung WLAN Netzwerk-Videorecorder & Media-Server NAS für 2 SATA-HDDs PX-1091 WLAN Netzwerk-Videorecorder & Media-Server NAS für 2 SATA-HDDs Schnellstartanleitung 01/2009 - JG//CE//VG

Mehr

:HUNVWDWWLQIR 1U24.OLPD&KHFNPLW6\VWHP

:HUNVWDWWLQIR 1U24.OLPD&KHFNPLW6\VWHP :HUNVWDWWLQIR 1U24.OLPD&KHFNPLW6\VWHP 1 Inhaltsverzeichnis Seite Klima-Check Funktionskontrolle 3 Funktionsprüfung einer Kfz.-Klimaanlage 4 1. Korrekte Bedienung und Luftklappenfunktion prüfen 5 2. Pollenfilter

Mehr

Internationale oplæg til regler for temperatur i installationer med veksler og korte rørlængder

Internationale oplæg til regler for temperatur i installationer med veksler og korte rørlængder Internationale oplæg til regler for temperatur i installationer med veksler og korte rørlængder Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg 1. AGFW-Merkblatt

Mehr

Elektroöffner 300 Basic

Elektroöffner 300 Basic 06/2010 Montageanleitung Elektroöffner 300 Basic ETERNIT FLACHDACH GMBH Berghäuschensweg 77 41464 Neuss Postfach 10 04 65 41404 Neuss Telefon (02131) 183-333 Telefax (02131) 183-300 www.eternit-flachdach.de

Mehr

Powerline ECO LAN Starter-Kit 500 Mbps

Powerline ECO LAN Starter-Kit 500 Mbps Powerline ECO LAN Starter-Kit 500 Mbps V3-24.11.2011 Inhalt Adapter installieren S. 4 mystrom Energiemanagement S. 6 Anzeigen (LEDs) und Knöpfe S. 8 Hilfe S. 9 Wichtige Sicherheitshinweise S. 11 D Contenu

Mehr

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide Kamstrup Meter Reader Quick Guide Kamstrup Meter Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Meter Reader Software. 3. Udfyld formularen

Mehr

Energiespartipps. für Ihr Zuhause JETZT STROM EINSPAREN

Energiespartipps. für Ihr Zuhause JETZT STROM EINSPAREN Energiespartipps für Ihr Zuhause JETZT STROM EINSPAREN Unterhaltungselektronik und Computer Nutzen Sie die Energiesparfunktion Ihres Computers Die Energiesparfunktion sorgt dafür, dass nur dann Strom verbraucht

Mehr

Glühlampenwechsel GLÜHLAMPENWECHSEL

Glühlampenwechsel GLÜHLAMPENWECHSEL Glühlampenwechsel GLÜHLAMPENWECHSEL Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der gesamten Außenbeleuchtung, bevor Sie die Fahrt aufnehmen. Vorsicht: Vor dem Wechseln einer Glühlampe immer die Zündung und

Mehr

DALI FAZON MIKRO MANUAL

DALI FAZON MIKRO MANUAL ENGLISH - DEUTSCH - DANSK DALI No. 951046-0-0D TABLE 1 FAZON MIKRO MIKRO VOKAL Speaker(s) pr. carton 2 1 DALI FAZON MIKRO MANUAL x2 x6 x1 x3 ENGLISH - DEUTSCH - DANSK DALI FAZON MIKRO MANUAL FIGURE 1 Min.

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis.................................... 1 Inbetriebnahme...................................... 4

INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis.................................... 1 Inbetriebnahme...................................... 4 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis.................................... 1 Inbetriebnahme...................................... 4 Saugschlauch anschliessen............................... 4 Teleskop Saugrohr

Mehr

FRITZ!Powerline. 500E Set. Anschließen und Bedienen. Eigenschaften. Lieferumfang. Kundenservice. Entsorgung

FRITZ!Powerline. 500E Set. Anschließen und Bedienen. Eigenschaften. Lieferumfang. Kundenservice. Entsorgung Eigenschaften erweitert die Heimvernetzung über die Stromleitung - sofort einsatzbereit Internetanbindung aus einer Hand : FRITZ!Box funktioniert optimal mit FRITZ!Powerline robuste Datenübertragung durch

Mehr

User Manual. Brugervejledning. Bedienungsanleitung

User Manual. Brugervejledning. Bedienungsanleitung User Manual Brugervejledning Bedienungsanleitung L1 Contents 1 Controls, connectors and Menus... 1.1 Main controls... 1.2 Connectors... 1.3 Menus... 2 Getting started... 3 Operation... 3.1 DAB+ radio mode...

Mehr

DEUTSCH. Spektikor, der Einweg-EKG-Detektor

DEUTSCH. Spektikor, der Einweg-EKG-Detektor DEUTSCH Spektikor, der Einweg-EKG-Detektor Gebrauchsanweisung 2013 Inhalt Allgemeines 2 Warnungen 2 Gebrauchsanweisung 3 Produktbeschreibung 3 Inbetriebnahme 3 Pulsanzeige 4 Nach dem Gebrauch 4 Symbole

Mehr

Bedienungsanleitung A4-Laminator Classic Line

Bedienungsanleitung A4-Laminator Classic Line Bedienungsanleitung A4-Laminator Classic Line Beschreibung: 1. Tascheneinzug 2. Bereitschaftsanzeige 3. Betriebsanzeige 4. Netzschalter 5. Taschenausgabe Parameter: Abmessungen: 335 x 100 x 86 mm Laminiergeschwindigkeit:

Mehr

!!!Sparen sie Energie und damit Geld!!!

!!!Sparen sie Energie und damit Geld!!! !Verbrauch! Vergleichen sie ihren Stromverbrauch mit den Angabe unten und sie sehen wie stark ihr Stromverbrauch ist: 1 Person Haushalt: 750 1790 3150 2 Personen Haushalt: 1450 3030 5750!!!Sparen sie Energie

Mehr

Nokia Funk-Audio-Gateway AD-42W 9247809/1

Nokia Funk-Audio-Gateway AD-42W 9247809/1 Nokia Funk-Audio-Gateway AD-42W 9247809/1 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir, NOKIA CORPORATION, erklären uns voll verantwortlich, dass das Produkt AD-42W den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC des Rats der Europäischen

Mehr

- 1 - Tel.: 49 2162 40025 Fax: 49 2162 40035 info@dsl-electronic.de www.dsl-electronic.de. Batterieladegeräte BLG0624 und BLG1224

- 1 - Tel.: 49 2162 40025 Fax: 49 2162 40035 info@dsl-electronic.de www.dsl-electronic.de. Batterieladegeräte BLG0624 und BLG1224 Gerätebeschreibung - 1 - Tel.: 49 2162 40025 Fax: 49 2162 40035 info@dsl-electronic.de www.dsl-electronic.de DSL electronic GmbH Batterieladegeräte BLG0624 und BLG1224 Weiteingangsbereich 90...132 / 180

Mehr

Size: 84 x 118.4mm * 100P *, ( ), ( ) *,

Size: 84 x 118.4mm * 100P *, ( ), ( ) *, Size: 84 x 118.4mm * 100P *, ( ), ( ) *, Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen

Mehr

Installationsanleitung

Installationsanleitung Installationsanleitung Zubehör, Luft/Wasserwärmepumpe in Splitausführung 6 720 801 399-00.1I HHM-17-1 Vor Montage und Wartung sorgfältig lesen. 6 720 803 882 (2012/06) Inhaltsverzeichnis Wichtige Informationen

Mehr

Das Einmaleins. der Energiespar tipps. Backofen/Herd. Datum: 23.10.2015. Programm Energie Schweiz 3003 Bern 031/ 322 56 11 www.energieschweiz.

Das Einmaleins. der Energiespar tipps. Backofen/Herd. Datum: 23.10.2015. Programm Energie Schweiz 3003 Bern 031/ 322 56 11 www.energieschweiz. Das Einmaleins der Energiespar tipps Backofen/Herd Falls Sie etwas braten oder garen möchten: Herd dem Backofen vorziehen - dieser braucht deutlich weniger Energie. Zum Wasserkochen, falls vorhanden, den

Mehr

Powerline Network System

Powerline Network System MAXIMUM 500 NANO KIT Item no.: 21020 Powerline Network System Internet access to any power outlet English Deutsch Dansk User manual Installationsanleitung Brugervejledning Installation Guide This document

Mehr

USB Speaker Presenter

USB Speaker Presenter USB Speaker Presenter Bedienungsanleitung Erstellt durch trilogik GmbH Kuhlmannstraÿe 7 48282 Emsdetten Revision: 70 Author: dborgmann Changedate: 2010-09-24 18:19:25 +0200 (Fr, 24. Sep 2010) 2 Inhaltsverzeichnis

Mehr

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Dänisch-Deutsch

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Dänisch-Deutsch Grußtexte : Hochzeit Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tillyke

Mehr

Lite-12 ORDERCODE 50336

Lite-12 ORDERCODE 50336 Lite-12 ORDERCODE 50336 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Showtec entschieden haben. Sie werden an dem Lite-12 viel Freude haben. Sollten Sie sich noch für andere Showtec-Produkte

Mehr

Arbejdsområde Udvendig fortanding max. Ø1250, modul 25 Indvendig fortanding max. Ø450, modul 8

Arbejdsområde Udvendig fortanding max. Ø1250, modul 25 Indvendig fortanding max. Ø450, modul 8 Planetary Gear Deres tandhjulspartner Hero Gears A/S blev grundlagt i 1942 og har over 50 års erfaring med produktion af specialtandhjul til krævende kunder i hele verden. Vi kan levere slebne tandhjul

Mehr

Festplattenlaufwerk. Erforderliche Werkzeuge Flachkopfschraubendreher Torx T-8 Schraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips)

Festplattenlaufwerk. Erforderliche Werkzeuge Flachkopfschraubendreher Torx T-8 Schraubendreher Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips) Deutsch Festplattenlaufwerk AppleCare Installationsanweisungen Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden und Ihr Garantieanspruch kann

Mehr

ALARMBOX. Gebrauchsanleitung Fernalarmbox für die Beatmungsgeräte CARAT und TRENDvent

ALARMBOX. Gebrauchsanleitung Fernalarmbox für die Beatmungsgeräte CARAT und TRENDvent HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Straße 12 / 14 19061 Schwerin Germany Tel: +49 385 39925-0 Fax: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de ALARM ALARMBOX Alarmbox-deu-1010-01 Art.-Nr.:

Mehr

Bose FreeStyle. Earbuds. Owner s Guide

Bose FreeStyle. Earbuds. Owner s Guide Bose FreeStyle Earbuds Owner s Guide Important Safety Information Please read this owner s guide carefully and save it for future reference. CAUTIONS Sounds that you rely on as reminders or warnings may

Mehr

UFO 150 Active digital antenna FM / DAB / DAB+ / BIII / UHF

UFO 150 Active digital antenna FM / DAB / DAB+ / BIII / UHF Montagevejledning Mounting instruction Montageanleitung 150 Active digital antenna / DAB / DAB+ / BIII / UHF LTE is a trademark of ETSI Varenr./Art. No./Best. Nr. - 891021A - your ultimate connection 10

Mehr

Bluetooth V2.0 Earclip Headset BT0005

Bluetooth V2.0 Earclip Headset BT0005 Bluetooth V2.0 Earclip Headset BT0005 Kurzanleitung Inhaltsverzeichnis 1.0 Sicherheitshinweise 2.0 Packungsinhalt 3.0 Abmessungen 4.0 Funktionsübersicht 5.0 Aufladen der Batterie 6.0 An- / Ausschalten

Mehr

Emploi Impiego Utilização

Emploi Impiego Utilização Emploi Impiego Utilização C-MAC -Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC, Elektronikmodul 8401 X, Monitor 8401 ZX C-MAC -Video laryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC, Electronic module 8401 X, Monitor 8401

Mehr

CMS-24 Anschluss/Schaltbox für den Einbau/Betrieb in Fahrzeugen

CMS-24 Anschluss/Schaltbox für den Einbau/Betrieb in Fahrzeugen CMS-24 Anschluss/Schaltbox für den Einbau/Betrieb in Fahrzeugen Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um die CMS-24 richtig anzuschließen und zu benutzen, lesen Sie bitte diese

Mehr

Upgrade your Life GV-R9700 INSTALLATIONSANLEITUNG. Radeon 9700 Grafikbeschleuniger. Rev. 101

Upgrade your Life GV-R9700 INSTALLATIONSANLEITUNG. Radeon 9700 Grafikbeschleuniger. Rev. 101 GV-R9700 Radeon 9700 Grafikbeschleuniger Upgrade your Life INSTALLATIONSANLEITUNG Rev. 101 1.HARDWARE-INSTALLATION 1.1. LIEFERUMFANG Das Pakte des Grafikbeschleunigers GV-R9700 enthält die folgenden Teile:

Mehr

Lieferumfang. Smart Baby Monitor Tragetasche Halterung fürs Babybett. Netzgerät + 3 lokale Adapter. Bedienungsanleitung. Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang. Smart Baby Monitor Tragetasche Halterung fürs Babybett. Netzgerät + 3 lokale Adapter. Bedienungsanleitung. Lithium-Ionen-Akku Smart Baby Monitor Bedienungsanleitung Lieferumfang Smart Baby Monitor Tragetasche Halterung fürs Babybett 2 Lithium-Ionen-Akku Netzgerät + 3 lokale Adapter Bedienungsanleitung Wie bedanken uns für Ihre

Mehr

Mobiler DVD-Player PDX-1285

Mobiler DVD-Player PDX-1285 Mobiler DVD-Player PDX-1285 10006077 Sehr geehrter Kunde, zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren. Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch

Mehr

Powerline Network System

Powerline Network System MAXIMUM 500 LOOP KIT Item no.: 21030 Powerline Network System Internet access to any power outlet English Deutsch Dansk User manual Installationsanleitung Brugervejledning Installation Guide This document

Mehr

Installationshandbuch. PTZ Domekamera CONVISION CC-8654

Installationshandbuch. PTZ Domekamera CONVISION CC-8654 Installationshandbuch PTZ Domekamera CONVISION CC-8654 Stand: September 2014 Convision Systems GmbH Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Zur Wartung befolgen Sie bitte die Anweisungen des Handbuches.

Mehr

Bedienungsanleitung USB 2.0 / LPR. Inhaltsverzeichnis. 1 Verpackungsinhalt. 2 Eigenschaften. 3 Technische Daten. 4 Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung USB 2.0 / LPR. Inhaltsverzeichnis. 1 Verpackungsinhalt. 2 Eigenschaften. 3 Technische Daten. 4 Sicherheitshinweise Bedienungsanleitung USB 2.0 / LPR Inhaltsverzeichnis 1 Verpackungsinhalt 2 Eigenschaften 3 Technische Daten 4 Sicherheitshinweise 5 Inbetriebnahme 6 Drucker-Kompatibilitätsliste 1 Verpackungsinhalt 1 x

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Sicherheits-/Reinigungs-/Umwelthinweise STROMSCHLAGGEFAHR!!! Anschluss an Ihr Hausstromnetz Stützbatterie für Uhr (Knopfzelle CR-2025 nicht inkl.

Sicherheits-/Reinigungs-/Umwelthinweise STROMSCHLAGGEFAHR!!! Anschluss an Ihr Hausstromnetz Stützbatterie für Uhr (Knopfzelle CR-2025 nicht inkl. Sicherheits-/Reinigungs-/Umwelthinweise Ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben. Niemals mit Wasser oder Feuchtigkeit in Verbindung bringen. Gerät niemals öffnen! STROMSCHLAGGEFAHR!!! Keiner

Mehr

STARSTICK 2 DVB-T Receiver als USB Stick

STARSTICK 2 DVB-T Receiver als USB Stick STARSTICK 2 DVB-T Receiver als USB Stick Bedienungsanleitung Sehr geehrter Kunde, Vielen Dank, das Sie Sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Sollte ihr USB-Stick nicht richtig funktionieren,

Mehr

DB-R35DUS Benutzer Handbuch

DB-R35DUS Benutzer Handbuch DB-R35DUS Benutzer Handbuch Deutsch Detail Ansicht: Front Ansicht: 1. Power Anzeige 2. Wiederherstellung Anzeige 3. HDD1 Zugriffanzeige 4. HDD2 Zugriffsanzeige 5. HDD1 Fehleranzeige 6. HDD2 Fehleranzeige

Mehr

RSDM-Lock: Die perfekte Zutrittslösung

RSDM-Lock: Die perfekte Zutrittslösung RSDM-Lock: Die perfekte Zutrittslösung RSDM-Lock verwandelt Ihren mechanischen Schließzylinder in ein voll betriebsbereites Zutrittssystem. Der RFID-Leser, komplett integriert im Schließzylinder, ließt

Mehr

beautiful interaction

beautiful interaction beautiful interaction 1 enjoy new york Med New York har vi skabt en serie af moderne møbler, der er kendetegnet ved enkelt design kombineret med detaljer i glas og greb i børstet stål. God fornøjelse!

Mehr

Lieferumfang des Druckers überprüfen

Lieferumfang des Druckers überprüfen 4012069-00 C01 Lieferumfang des Druckers überprüfen Papierstütze Druckersoftware & Reference Guide auf CD-ROM Farbpatronen (enthält sowohl Monochromals auch Farbtintenpatronen). Betriebs handbuch Setup-

Mehr