What s new!? Priva Top Control 6.4

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "What s new!? Priva Top Control 6.4"

Transkript

1 What s new!? Priva Top Control 6.4

2 Priva Top Control 6.4 supports Windows 7 Professional (32-bit/64-bit) Index Nederlands 3 Deutsch 9 English 15

3 Duurzame oplossingen Slimme, comfortabele en duurzame gebouwen kunnen niet zonder een goed functionerend gebouwbeheersysteem. De gebouwbeheersystemen van Priva zijn hiervoor de oplossing en zorgen voor een prettige werk- en leefomgeving. Met de nieuwe lokale webbased oplossing van Priva wordt beheer via internet of lokaal via het netwerk nog slimmer ingevuld dan al mogelijk was. Priva bied namelijk een complete webbased oplossing zonder het gebruik van een zware server. What s new? Compri HX WebEngine Dé webbased oplossing voor het beheer van uw installaties Nederlands Online beheer van projecten Een regeltechnische installatie bedienen en beheren via internet biedt legio voordelen en maakt installatie van aparte software op bedien- en service pc s overbodig. Het beheer van data, het uitlezen van trendopslag en weergave in grafiekvorm, het instellen van waarden en opvragen van documentatie is mogelijk met de Compri HX WebEngine van Priva. Met behulp van zijn eigen webportal kan installateur en gebruiker online eigen projecten bekijken en actuele of historische informatie oproepen. 3

4 Locale intelligentie De technologie van de Compri HX WebEngine is lokaal beschikbaar. Dit maakt het versiebeheer en beheer op afstand gebruiksvriendelijk. Ook documentbeheer en processchema s worden op decentraal niveau opgeroepen vanuit de webserver, waardoor wijzigingen op afstand bijgehouden worden. De lokale oplossing is betrouwbaar en efficiënt. TC Scheduler Het beste comfort op het juiste moment Met TC Scheduler kan de gebouwbeheerder of facility manager zelf taken inplannen in de agenda s van meet- en regelinstallaties. De gebruiker kan in de agenda één of meerdere taken definiëren waarop in het onderstation (regelcomputer) een actie uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld het automatisch wijzigen van een ingestelde waarde. Deze taken kan de gebruiker zelf toevoegen, wijzigen en verwijderen, zonder dat hiervoor een installateur noodzakelijk is. Dit levert zowel tijdwinst als energiebesparing op. TC Scheduler is een applicatie van de Priva Top Control softwaresuite. Dongle box Beveiliging in een virtuele omgeving Priva maakt voor softwarebeveiliging gebruik van dongles. Voor de beveiliging in een virtuele omgeving, waar software en hardware onafhankelijk van elkaar werken, kan een dongle niet altijd direct worden toegepast. 4

5 Priva biedt in de Top Control software een oplossing, waarmee dongles via het netwerk herkend worden. De Priva dongle wordt in een USB donglebox geplaatst die via het netwerk bereikbaar is. Een onafhankelijke, veilige en handige oplossing van Priva. Belimo gateway koppeling Configuratie oplossingen De UK24MOD Belimo Gateway MP-bus naar Modbus biedt de mogelijkheid de actuatoren digitaal aan te sturen via de Modbus en terugkoppeling te geven van de actuele operationele status van het Belimo device. De Gateway zet het Belimo MP-bus protocol om in het Modbus RTU protocol en vice versa. De data wordt gebufferd in de registers en wordt benaderd met Modbus commando s. Nederlands

6 Op de Compri HX kunnen maximaal 32 Gateways aangesloten worden. Hier wordt gebruik gemaakt van de standaard Modbus RTU driver die binnen TC Select beschikbaar is. Per gateway kunnen maximaal acht Belimo devices (luchtklep-, brandklep-, vlinderklepservomotoren en VAV controllers) worden aangesloten. Van elk device zijn maximaal dertien modbus registers beschikbaar. Binnen het Top Control regelmodulen assortiment is een Belimo module opgenomen waarmee maximaal acht Belimo devices kunnen worden geconfigureerd. Voor elk geconfigureerd device wordt een licentiebedrag in rekening gebracht. De UK24MOD kan direct bij Belimo worden aangeschaft. Bauer module Meer comfort en lagere energiekosten met Bauer module Naast de al beschikbare LBK module en naregelingmodule met Baueroptimalisering is nu ook de tweekanaals-lbk module en tweekanaalsnaregeling met Bauer optimalisering beschikbaar in Priva Top Control. Deze module, die is vernoemd naar de Duitse bedenker van het gebruikte regelalgoritme, is gebaseerd op het principe dat comfortklachten vaak worden veroorzaakt door luchtbewegingen in de ruimte. Bewegende lucht leidt namelijk tot afkoeling van mensen en gelaagdheid in de temperatuur. Met als gevolg dat temperatuursensoren aangeven dat de ruimte voldoende warm is, terwijl gebruikers kampen met comfortklachten. De Bauer-methode blaast minder lucht in (ongeveer een kwart ten opzichte van gangbaar volume) dan de energiecalculatie aangeeft. Hierdoor neemt het aantal luchtbewegingen sterk af. De gebruiker ervaart het klimaat als prettiger en dit zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit. De Bauermodule combineert dit gegeven met een aanzienlijke besparing op de energiekosten. 6

7 Meer weten? Voor meer informatie over Priva Top Control 6.4 verwijzen wij u naar de uitgebreide helpfuncties die u tijdens het gebruik ondersteunen. Daarnaast vindt u een volledige, technische opsomming van alle wijzingen per versie op ons Partnernet. Nederlands 7

8

9 Nachhaltige Lösungen Wenn Gebäude intelligent, komfortabel und nachhaltig sein sollen, werden gut funktionierende Gebäudeverwaltungssysteme gebraucht. Die Gebäudeverwaltungssysteme von Priva sind dafür die Lösung und sorgen jederzeit für optimale Arbeits- und Lebensbedingungen. Die neue lokale webbasierte Lösung von Priva macht die Fernverwaltung über lokale Netzwerke und das Internet jetzt noch einfacher als bisher, denn sie ermöglicht eine vollständig webbasierte Verwaltung ohne den Einsatz aufwändiger Servertechnik. Deutsch Was gibt es Neues? Compri HX WebEngine DIE webbasierte Lösung für das Verwalten Ihrer Installationen Projekte online verwalten Das Bedienen und Verwalten regeltechnischer Anlagen über das Internet bietet sehr viele Vorteile und macht das Installieren separater Software auf Bedien- und Service-PCs überflüssig. Die Compri HX WebEngine von Priva ermöglicht das Verwalten von Daten, das Abrufen gespeicherter Trends und Grafiken, das Einstellen von Parametern und das Abrufen von Dokumentationsmaterial. Projektsoftware wird auf der Compri HX WebEngine installiert und in den Controllern in Betrieb genommen. Für Endanwender, Installateure und Berater ist dies eine ideale Lösung für die 9

10 Fernverwaltung über das Internet oder über lokale Netzwerke mit Standard-Webprotokollen. Lokale Intelligenz Mit der Compri HX WebEngine werden alle notwendigen Techniken lokal bereitgestellt. Sie arbeitet als Thin-Client, so dass keine zentrale Versionsverwaltung von Softwareanwendungen notwendig ist. Auf der Compri HX WebEngine können Dokumente, Schaltbilder und Handbücher gespeichert und abgerufen werden. Die Watchdog-Funktion sorgt für höchste Zuverlässigkeit und kann (Alarm-)Meldungen per und SMS versenden. Priva TC WebVision ist die Webserveranwendung für die Bedienung per Webbrowser mit vollständigen Visualisierungsmöglichkeiten für die Fernverwaltung von Priva Top Control-Systemen. Mit TC History (MS-SQL) können Trenddaten bis zu 6 Monate gespeichert werden. TC Scheduler Optimaler Komfort zur richtigen Zeit In TC Scheduler können Hauswaltung und Facility Manager selbst ganz einfach Aufgaben in die Kalender von Mess- und Regelanlagen eintragen. Anwender können im Kalender Aufgaben definieren, die zum Ausführen von Aktionen in Unterstationen (Regelcomputern) führen, zum Beispiel zur automatischen Änderung eines eingestellten Werts. Die Anwender können diese Aufgaben selbst hinzufügen, ändern und entfernen, ohne die Hilfe von Installateuren in Anspruch nehmen zu müssen. Auf diese Weise kann nicht nur Zeit, sondern auch Energie gespart werden. Die TC Scheduler-Anwendung gehört zur Priva Top Control-Softwarefamilie. 10

11 Donglebox Sicherheitsmaßnahme für virtuelle Umgebungen Zur Sicherung von Software setzt Priva Dongles ein. In virtuellen Umgebungen, in denen Software und Hardware unabhängig voneinander arbeiten, sind Dongles nicht immer direkt einsetzbar. Priva hat deshalb für die Top Control-Software eine Lösung entwickelt, bei der Dongles über das Netzwerk erkannt werden. Der Priva-Dongle wird in eine USB- Donglebox eingesetzt, die im Netzwerk erreichbar ist. Diese Lösung von Priva ist unabhängig, sicher und bequem. Deutsch

12 Belimo Gateway-Kopplung Konfigurationslösungen Der UK24MOD Belimo Gateway MP-Bus zu Modbus bietet die Möglichkeit, die Stellgeräte digital über den Modbus anzusteuern, und den aktuellen Betriebszustand des Belimo-Geräts zu melden. Der Gateway vermittelt zwischen dem Belimo MP-Bus-Protokoll und dem Modbus-RTU- Protokoll. Die Daten werden in den Registern gepuffert und mit Modbus- Befehlen gesteuert. An einen Compri HX können bis zu 32 Gateways angeschlossen werden. Dabei wird der Standard-Modbus-RTU-Treiber verwendet, der in TC Select verfügbar ist. Pro Gateway können bis zu acht Belimo-Geräte angeschlossen werden (Luftklappen-, Brandschutzklappen-, Servomotoren für Schmetterlingsventile und VLV-Unterstationen). Pro Gerät sind maximal dreizehn Modbusregister verfügbar. Im Top Control-Regelmodulsortiment ist ein Belimo-Modul verfügbar, mit dem bis zu acht Belimo-Geräte konfiguriert werden können. Für jedes konfigurierte Gerät werden Lizenzkosten berechnet. Der UK24MOD kann direkt bei Belimo gekauft werden. Bauer-Modul Mehr Komfort und geringere Energiekosten mit Bauer-Regelmodul Neben dem bereits verfügbaren LBK-Regelmodul und dem Nachregelungsmodul mit Bauer-Optimierung sind in Priva Top Control nun auch ein Zweikanal-LBK-Modul und eine Zweikanal-Nachregelung mit Bauer- Optimierung verfügbar. Dieses Regelmodul, das nach dem deutschen Erfinder des verwendeten Regelungsalgorithmus benannt ist, berücksichtigt die Tatsache, dass Luftbewegungen in Räumen Komforteinschränkungen verursachen. Menschen werden von Zugluft gekühlt. Obwohl die Tempe- 12

13 ratursensoren anzeigen, dass der Raum ausreichend warm ist, fühlen sich die Anwender kühl. Nach der Bauer-Methode wird weniger Luft eingeleitet als gemäß Energieberechnung üblich wäre (ungefähr ein Viertel weniger als üblich). Dadurch werden die Luftbewegungen deutlich reduziert. Die Anwender nehmen das Klima als angenehmer wahr, und die Arbeitsproduktivität steigt. Das Bauer-Modul kombiniert diese Funktion mit einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten. Weitere Informationen Weitere Information zu Priva Control 6.4 finden Sie in der umfassenden Hilfe, die Sie bei der Verwendung der Software nutzen können. Eine vollständige Auflistung aller Änderungen in allen Versionen finden Sie im Partnernet. Deutsch 13

14

15 Sustainable solutions Smart, comfortable and sustainable buildings cannot exist without a well-functioning building management system. The systems from Priva are the solution to this problem, and help to guarantee a pleasant working and living environment. With the new local webbased solution from Priva, management over the internet or locally over the network is now smarter than ever before. Priva can offer a complete web-based solution without the use of a high-capacity server. English What s new? Compri HX WebEngine The web-based solution for managing your installations Online management of projects The ability to operate and manage a control installation over the internet offers scores of benefits, and renders the installation of separate software on control and service PCs unnecessary. Managing data, reading off trend storage and displaying it graphically, setting values and retrieving documents are all possible when using the Compri HX WebEngine from Priva. Project software is installed on the Compri HX WebEngine and started up in the controllers. For the end-user, installer and advisor this is the solution for remote management over the internet or locally over the network using web technology. 15

16 Local intelligence The Compri HX WebEngine incorporates all technology locally and provides a thin-client solution so that the central version management of software applications is not necessary. The Compri HX WebEngine makes it possible to save and read out documents, control cabinet diagrams and handbooks. The Watchdog functionality ensures optimum reliability, and the handling of (alarm) notifications by or SMS can be set up with ease. Priva TC WebVision is the webserver application with full visualisation capability for use in an internet browser for remote operation of Priva Top Control systems. In addition, complete trend storage can be provided for up to 6 months using TC History (MS-SQL). TC Scheduler The best comfort at the right time Using TC Scheduler the building supervisor or facility manager can personally plan tasks in the agendas of measuring and control installations. The user can define one or more tasks in the agenda, as a result of which an action is carried out in the controller, the automatic change of a set value for example. The user can add and delete these tasks without requiring an installer. This not only saves time; it also conserves energy. TC Scheduler is an application from the Priva Top Control software suite. 16

17 Dongle box Security in a virtual environment Priva uses dongles when it comes to software security. In a virtual environment, where software and hardware are operating independently from one another, a dongle cannot always be used directly for security purposes. In its Top Control software, Priva is able to offer a solution to this whereby dongles are recognised via the network. The Priva dongle is inserted into a USB dongle box which is accessible via the network. An independent, secure and useful solution from Priva. English

18 Belimo gateway link Configuration solutions The UK24MOD Belimo Gateway MP-bus to Modbus provides the option to control the actuators digitally via the Modbus and to provide feedback about the current operational status of the Belimo device. The Gateway converts the Belimo MP-bus protocol into the Modbus RTU protocol and vice versa. The data is buffered in the registers and is accessed using Modbus commands. A maximum of 32 Gateways can be connected to the Compri HX. The standard Modbus RTU driver that is available in TC Select is used to do this. A maximum of eight Belimo devices (dampers, fire dampers, butterfly valve servo motors and Variable volume controllers) can be connected per gateway. A maximum of thirteen modbus registers are available on each device. The Top Control control modules suite includes a Belimo module which can be used to configure a maximum of eight Belimo devices. A licence amount is billed for each configured device. The UK24MOD can be purchased directly from Belimo. Bauer module More comfort and lower energy costs with the Bauer module In addition to the ATU module and terminal unit system module with Bauer-optimisation already available, the two-channel ATU module and two-channel terminal unit with Bauer optimisation are now also available in Priva Top Control. This module, which is named after the German inventor of the control algorithm applied, is based on the principle that comfort complaints are often caused by air movement in the room. Moving air results in heat loss and stratified temperatures, causing temperature sensors to indicate that the room is warm enough, while comfort complaints are still being reported by users. 18

19 The Bauer method blows in less air (about a quarter of the regular volume) than is indicated by the energy calculation. This significantly reduces the number of air changes. The user experiences a more pleasant climate and this ensures a higher level of work productivity. The Bauer module combines this fact with significant savings in energy costs. Would you like more information? For more information about Priva Control 6.4 please refer to the extensive help functions which support you during use. In addition, a complete, technical summary of all the changes per version can be found on our Partnernet. English 19

20 Head office Priva B.V. Zijlweg 3 P.O. Box ZG DE LIER The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Priva Building Intelligence GmbH An der Gümpgesbrücke KAARST-HOLZBÜTTGEN Deutschland T +49 (0) F +49 (0) Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0) Priva Building Intelligence Ltd 34 Clarendon Road WATFORD Hertfordshire WD17 1JJ United Kingdom T +44 (0) F +44 (0) Priva Building Intelligence 3468 South Service Road Vineland Station, Ontario L0R 2E0 Canada T 1(905) T Outside North America: F 1(905) F Outside North America:

iid software tools QuickStartGuide iid USB base driver installation

iid software tools QuickStartGuide iid USB base driver installation iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base driver installation microsensys Nov 2016 Introduction / Einleitung This document describes in short form installation of the microsensys USB

Mehr

Software-SPS: Software PLC: Vom Industrie-PC fähigen From industrial PCzur to leistungs high-performance Steuerung controller Zur Visualisierung und Bedienung von PCs are used in countless machines and

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch

USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch 1. Produkt Eigenschaften 1 2. System Vorraussetzungen 1 3. Treiber Installation (Alle Windows Systeme) 1 4. Den COM Port ändern 2 5. Einstellen eines RS232

Mehr

Virtual PBX and SMS-Server

Virtual PBX and SMS-Server Virtual PBX and SMS-Server Software solutions for more mobility and comfort * The software is delivered by e-mail and does not include the boxes 1 2007 com.sat GmbH Kommunikationssysteme Schwetzinger Str.

Mehr

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016 Overview The Hamburg Süd VGM-Portal is an application which enables to submit VGM information directly to Hamburg Süd via our e-portal web page. You can choose to insert VGM information directly, or download

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

CX6530. Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access. Keyvi3 Management Software CX6530 MS Access. Keyvi3 Verwaltungssoftware

CX6530. Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access. Keyvi3 Management Software CX6530 MS Access. Keyvi3 Verwaltungssoftware Keyvi3 Verwaltungssoftware Keyvi3 Management Software CX6530 Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access Mit der Keyvi Verwaltungssoftware für Clex prime wird die Schließanlage zentral und komfortabel

Mehr

v i r t u A L C O M P o r t s

v i r t u A L C O M P o r t s v i r t u A L C O M P o r t s (HO720 / HO730) Installieren und Einstellen Installation and Settings Deutsch / English Installieren und Einstellen des virtuellen COM Ports (HO720 / HO730) Einleitung Laden

Mehr

Microsoft Azure Fundamentals MOC 10979

Microsoft Azure Fundamentals MOC 10979 Microsoft Azure Fundamentals MOC 10979 In dem Kurs Microsoft Azure Fundamentals (MOC 10979) erhalten Sie praktische Anleitungen und Praxiserfahrung in der Implementierung von Microsoft Azure. Ihnen werden

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB 1/3.04 (Diese Anleitung ist für die CD geschrieben. Wenn Sie den Treiber vom WEB laden, entpacken

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master)

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Organisatorisches Today Schedule Organizational Stuff Introduction to Android Exercise 1 2 Schedule Phase 1 Individual Phase: Introduction to basics about

Mehr

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR

CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : CNC ZUR STEUERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN (GERMAN EDITION) BY TIM ROHR PDF Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD CNC ZUR

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

MATLAB driver for Spectrum boards

MATLAB driver for Spectrum boards MATLAB driver for Spectrum boards User Manual deutsch/english SPECTRUM SYSTEMENTWICKLUNG MICROELECTRONIC GMBH AHRENSFELDER WEG 13-17 22927 GROSSHANSDORF GERMANY TEL.: +49 (0)4102-6956-0 FAX: +49 (0)4102-6956-66

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Frank Reichart Sen. Dir. Prod. Marketing Storage Solutions 0 The three horrors of data protection 50%

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

EEX Kundeninformation 2007-09-05

EEX Kundeninformation 2007-09-05 EEX Eurex Release 10.0: Dokumentation Windows Server 2003 auf Workstations; Windows Server 2003 Service Pack 2: Information bezüglich Support Sehr geehrte Handelsteilnehmer, Im Rahmen von Eurex Release

Mehr

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base RFID driver read installation write unit 13.56 MHz closed coupling RFID microsensys Jun 2013 Introduction / Einleitung This document describes

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

SARA 1. Project Meeting

SARA 1. Project Meeting SARA 1. Project Meeting Energy Concepts, BMS and Monitoring Integration of Simulation Assisted Control Systems for Innovative Energy Devices Prof. Dr. Ursula Eicker Dr. Jürgen Schumacher Dirk Pietruschka,

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point Konfigurationsprogramm Configuration program (english translation italic type) Dieses Programm ermöglicht Ihnen Einstellungen in Ihrem Wireless

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

MultiPortSwitch. VGA Umschalter. Version 1.0 As of April 19 th 2004 Subject to change!

MultiPortSwitch. VGA Umschalter. Version 1.0 As of April 19 th 2004 Subject to change! MultiPortSwitch VGA Umschalter Version 1.0 As of April 19 th 2004 Subject to change! Document version: Version Date Name Comment 1.00 29.03.2004 J. Klein Compiled Distributed by: idata industrielle Datensysteme

Mehr

User Manual BB-anywhere

User Manual BB-anywhere User Manual BB-anywhere LOGIN PROCEDURE 1. Click the Start button, choose All Programs (right above the search box) and select BB-ANYWHERE from the Start menu: BB-anywhere in a nutshell Regardless whether

Mehr

MobiDM-App Handbuch für Windows Mobile

MobiDM-App Handbuch für Windows Mobile MobiDM-App Handbuch für Windows Mobile Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Nutzung der MobiDM-App für Windows Mobile Version: x.x MobiDM-App Handbuch für Windows Mobile Seite 1 Inhalt 1. WILLKOMMEN

Mehr

ACCESS TO YOUR FURNITURE VIA APP SECURE AND CONVENIENT PER APP ZUGRIFF AUF IHRE MÖBEL SICHER UND KOMFORTABEL

ACCESS TO YOUR FURNITURE VIA APP SECURE AND CONVENIENT PER APP ZUGRIFF AUF IHRE MÖBEL SICHER UND KOMFORTABEL SMART SECURE IN THE MODULAR LEHMANN LOCKING SYSTEM IM MODULAREN LEHMANN-SCHLIESSSYSTEM ACCESS TO YOUR FURNITURE VIA APP SECURE AND CONVENIENT PER APP ZUGRIFF AUF IHRE MÖBEL SICHER UND KOMFORTABEL 2 3 SMART

Mehr

Anleitung zur Verwendung des Update-Tools für

Anleitung zur Verwendung des Update-Tools für English version see below (page 10) Anleitung zur Verwendung des Update-Tools für - KW DDC Steuergeräte - KW DDC WLAN Module - KW DLC Steuergeräte - KW DLC WLAN Module Bitte beachten Sie: jedes Steuergerät

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

Training, Presentation, Competition at KNX city Training, Präsentation, Wettbewerb in der KNX city

Training, Presentation, Competition at KNX city Training, Präsentation, Wettbewerb in der KNX city Training, Presentation, Competition at KNX city Training, Präsentation, Wettbewerb in der KNX city Training KNX city The sustainable city The KNX city solutions include methods for making KNX buildings

Mehr

Simulation of a Battery Electric Vehicle

Simulation of a Battery Electric Vehicle Simulation of a Battery Electric Vehicle M. Auer, T. Kuthada, N. Widdecke, J. Wiedemann IVK/FKFS University of Stuttgart 1 2.1.214 Markus Auer Agenda Motivation Thermal Management for BEV Simulation Model

Mehr

Important information. New SIMATIC HMI Panels. Migration made easy start now. SIMATIC HMI Panels. siemens.com/simatic-panels

Important information. New SIMATIC HMI Panels. Migration made easy start now. SIMATIC HMI Panels. siemens.com/simatic-panels Important information New SIMATIC HMI Panels Migration made easy start now SIMATIC HMI Panels siemens.com/simatic-panels Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ist das wegweisende, durchgängige

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

Produktinformation Access-Gateway. Product information Access gateway AGW 670-0

Produktinformation Access-Gateway. Product information Access gateway AGW 670-0 Produktinformation Access-Gateway Product information Access gateway AGW 670-0 1 2 3 4 2 Deutsch Anwendung Access-Gateway zur physikalischen Trennung von 2 Netzwerken an einem Access-Server. Durch den

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Motion Controller 2 - MC2

Motion Controller 2 - MC2 otion ler 2 - C2 otion ler C2 The C2 (otion ler) is the connective link between a higher-ranking control level (PLC, IPC etc.) and one or more SIEB & EYER drives (series SD2/SD2S and FC2). It receives

Mehr

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE ZUTRITTSKONTROLLE ACCESS CONTROL SMPX.xx SMPX.xG ZK2000SF Kommunikation über ISDN oder TCP/IP Intelligenter ler Individuelle Rechteverwaltung Verwaltung von 150.000 Personen Communication via ISDN or TCP/IP

Mehr

Meeting and TASK TOOL. Bedienungsanleitung / Manual. 2010 IQxperts GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Meeting and TASK TOOL. Bedienungsanleitung / Manual. 2010 IQxperts GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 2010 IQxperts GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine 1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\ WARNING:- Make sure that the ACTISYS FIR-USB adapter is not plugged in before installing this Software. ACHTUNG:- Den ACTISYS FIR-USB-Adapter KEINESFALLS vor der Installation der Software anschließen!

Mehr

TW Struktura / TW ArchiMed

TW Struktura / TW ArchiMed Installation von Microsoft SQL Server 2008 R2 Express für TW ArchiMed / TW Struktura ab Version 2012 Arbeitsumgebung: Microsoft Windows XP Professional 32bit/64bit deutsch Microsoft Windows Vista Business

Mehr

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub 1 Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 3 D-97076 Würzburg-Lengfeld GERMANY Tel./Phone:

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

The process runs automatically and the user is guided through it. Data acquisition and the evaluation are done automatically.

The process runs automatically and the user is guided through it. Data acquisition and the evaluation are done automatically. Q-App: UserCal Advanced Benutzerdefinierte Kalibrierroutine mit Auswertung über HTML (Q-Web) User defined calibration routine with evaluation over HTML (Q-Web) Beschreibung Der Workflow hat 2 Ebenen eine

Mehr

OEDIV SSL-VPN Portal Access for externals

OEDIV SSL-VPN Portal Access for externals OEDIV SSL-VPN Portal Access for externals Abteilung Serverbetreuung Andre Landwehr Date 31.07.2013 Version 1.2 Seite 1 von 9 Versionshistorie Version Datum Autor Bemerkung 1.0 06.08.2011 A. Landwehr Initial

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

Communications & Networking Accessories

Communications & Networking Accessories 3Com10 Mbit (Combo) 3Com world leading in network technologies is a strategic partner of Fujitsu Siemens Computers. Therefore it is possible for Fujitsu Siemens Computers to offer the very latest in mobile

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

General info on using shopping carts with Ogone

General info on using shopping carts with Ogone Inhaltsverzeichnisses 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What

Mehr

Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com. z/os Explorer. 2014 IBM Corporation

Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com. z/os Explorer. 2014 IBM Corporation Isabel Arnold CICS Technical Sales Germany Isabel.arnold@de.ibm.com z/os Explorer Agenda Introduction and Background Why do you want z/os Explorer? What does z/os Explorer do? z/os Resource Management

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Installationsanleitung für Thermodrucker D10

Installationsanleitung für Thermodrucker D10 Installationsanleitung für Thermodrucker D10 Windows XP / Vista Für diesen Artikel benötigen Sie keine Software, da die Treiber bereits bei Windows integriert sind. Um den Drucker auszuwählen befolgen

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

KOBIL SecOVID Token III Manual

KOBIL SecOVID Token III Manual KOBIL SecOVID Token III Manual Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das KOBIL SecOVID Token entschieden haben. Mit dem SecOVID Token haben Sie ein handliches, einfach zu bedienendes Gerät zur universellen

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

Windows Server 2012 R2 Essentials & Hyper-V

Windows Server 2012 R2 Essentials & Hyper-V erklärt: Windows Server 2012 R2 Essentials & Hyper-V Windows Server 2012 R2 Essentials bietet gegenüber der Vorgängerversion die Möglichkeit, mit den Boardmitteln den Windows Server 2012 R2 Essentials

Mehr

Produktinformation _185PNdeen

Produktinformation _185PNdeen Produktinformation 201407_185PNdeen Solldaten-UPGRADE Juli 2014 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT CURA R1200 / CURA R2000/ API R2000 BOSCH FWA 51x Auf

Mehr

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.

Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy. Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its

Mehr

150Mbps Micro Wireless N USB Adapter

150Mbps Micro Wireless N USB Adapter 150Mbps Micro Wireless N USB Adapter TEW-648UBM ŸAnleitung zur Schnellinstallation (1) ŸTroubleshooting (6) 1.11 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTEW-648UBM ŸCD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

A1XXX, B1XXX, C1XXX, E11XX, E12XX

A1XXX, B1XXX, C1XXX, E11XX, E12XX EASYSTART linmot-easystart.doc Stand: 11.12.2015 Technische Änderungen vorbehalten! 1. Nomenklatur Positioniercontroller heißen bei der Firma NTI AG LinMot 'Drives'! JA² GmbH benutzt in Ihrer Angebotspalette

Mehr

Level 1 German, 2012

Level 1 German, 2012 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2012 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 13 November 2012 Credits: Five Achievement

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

Product Lifecycle Manager

Product Lifecycle Manager Product Lifecycle Manager ATLAS9000 GmbH Landauer Str. - 1 D-68766 Hockenheim +49(0)6205 / 202730 Product Lifecycle Management ATLAS PLM is powerful, economical and based on standard technologies. Directory

Mehr

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2 Invitation - Inhaltsverzeichnis I. Deutsch 2 1. Produktübersicht 2 1.1. Beschreibung......................................... 2 2. Installation und Konfiguration 2 2.1. Installation...........................................

Mehr