What s new!? Priva Top Control 6.4

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "What s new!? Priva Top Control 6.4"

Transkript

1 What s new!? Priva Top Control 6.4

2 Priva Top Control 6.4 supports Windows 7 Professional (32-bit/64-bit) Index Nederlands 3 Deutsch 9 English 15

3 Duurzame oplossingen Slimme, comfortabele en duurzame gebouwen kunnen niet zonder een goed functionerend gebouwbeheersysteem. De gebouwbeheersystemen van Priva zijn hiervoor de oplossing en zorgen voor een prettige werk- en leefomgeving. Met de nieuwe lokale webbased oplossing van Priva wordt beheer via internet of lokaal via het netwerk nog slimmer ingevuld dan al mogelijk was. Priva bied namelijk een complete webbased oplossing zonder het gebruik van een zware server. What s new? Compri HX WebEngine Dé webbased oplossing voor het beheer van uw installaties Nederlands Online beheer van projecten Een regeltechnische installatie bedienen en beheren via internet biedt legio voordelen en maakt installatie van aparte software op bedien- en service pc s overbodig. Het beheer van data, het uitlezen van trendopslag en weergave in grafiekvorm, het instellen van waarden en opvragen van documentatie is mogelijk met de Compri HX WebEngine van Priva. Met behulp van zijn eigen webportal kan installateur en gebruiker online eigen projecten bekijken en actuele of historische informatie oproepen. 3

4 Locale intelligentie De technologie van de Compri HX WebEngine is lokaal beschikbaar. Dit maakt het versiebeheer en beheer op afstand gebruiksvriendelijk. Ook documentbeheer en processchema s worden op decentraal niveau opgeroepen vanuit de webserver, waardoor wijzigingen op afstand bijgehouden worden. De lokale oplossing is betrouwbaar en efficiënt. TC Scheduler Het beste comfort op het juiste moment Met TC Scheduler kan de gebouwbeheerder of facility manager zelf taken inplannen in de agenda s van meet- en regelinstallaties. De gebruiker kan in de agenda één of meerdere taken definiëren waarop in het onderstation (regelcomputer) een actie uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld het automatisch wijzigen van een ingestelde waarde. Deze taken kan de gebruiker zelf toevoegen, wijzigen en verwijderen, zonder dat hiervoor een installateur noodzakelijk is. Dit levert zowel tijdwinst als energiebesparing op. TC Scheduler is een applicatie van de Priva Top Control softwaresuite. Dongle box Beveiliging in een virtuele omgeving Priva maakt voor softwarebeveiliging gebruik van dongles. Voor de beveiliging in een virtuele omgeving, waar software en hardware onafhankelijk van elkaar werken, kan een dongle niet altijd direct worden toegepast. 4

5 Priva biedt in de Top Control software een oplossing, waarmee dongles via het netwerk herkend worden. De Priva dongle wordt in een USB donglebox geplaatst die via het netwerk bereikbaar is. Een onafhankelijke, veilige en handige oplossing van Priva. Belimo gateway koppeling Configuratie oplossingen De UK24MOD Belimo Gateway MP-bus naar Modbus biedt de mogelijkheid de actuatoren digitaal aan te sturen via de Modbus en terugkoppeling te geven van de actuele operationele status van het Belimo device. De Gateway zet het Belimo MP-bus protocol om in het Modbus RTU protocol en vice versa. De data wordt gebufferd in de registers en wordt benaderd met Modbus commando s. Nederlands

6 Op de Compri HX kunnen maximaal 32 Gateways aangesloten worden. Hier wordt gebruik gemaakt van de standaard Modbus RTU driver die binnen TC Select beschikbaar is. Per gateway kunnen maximaal acht Belimo devices (luchtklep-, brandklep-, vlinderklepservomotoren en VAV controllers) worden aangesloten. Van elk device zijn maximaal dertien modbus registers beschikbaar. Binnen het Top Control regelmodulen assortiment is een Belimo module opgenomen waarmee maximaal acht Belimo devices kunnen worden geconfigureerd. Voor elk geconfigureerd device wordt een licentiebedrag in rekening gebracht. De UK24MOD kan direct bij Belimo worden aangeschaft. Bauer module Meer comfort en lagere energiekosten met Bauer module Naast de al beschikbare LBK module en naregelingmodule met Baueroptimalisering is nu ook de tweekanaals-lbk module en tweekanaalsnaregeling met Bauer optimalisering beschikbaar in Priva Top Control. Deze module, die is vernoemd naar de Duitse bedenker van het gebruikte regelalgoritme, is gebaseerd op het principe dat comfortklachten vaak worden veroorzaakt door luchtbewegingen in de ruimte. Bewegende lucht leidt namelijk tot afkoeling van mensen en gelaagdheid in de temperatuur. Met als gevolg dat temperatuursensoren aangeven dat de ruimte voldoende warm is, terwijl gebruikers kampen met comfortklachten. De Bauer-methode blaast minder lucht in (ongeveer een kwart ten opzichte van gangbaar volume) dan de energiecalculatie aangeeft. Hierdoor neemt het aantal luchtbewegingen sterk af. De gebruiker ervaart het klimaat als prettiger en dit zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit. De Bauermodule combineert dit gegeven met een aanzienlijke besparing op de energiekosten. 6

7 Meer weten? Voor meer informatie over Priva Top Control 6.4 verwijzen wij u naar de uitgebreide helpfuncties die u tijdens het gebruik ondersteunen. Daarnaast vindt u een volledige, technische opsomming van alle wijzingen per versie op ons Partnernet. Nederlands 7

8

9 Nachhaltige Lösungen Wenn Gebäude intelligent, komfortabel und nachhaltig sein sollen, werden gut funktionierende Gebäudeverwaltungssysteme gebraucht. Die Gebäudeverwaltungssysteme von Priva sind dafür die Lösung und sorgen jederzeit für optimale Arbeits- und Lebensbedingungen. Die neue lokale webbasierte Lösung von Priva macht die Fernverwaltung über lokale Netzwerke und das Internet jetzt noch einfacher als bisher, denn sie ermöglicht eine vollständig webbasierte Verwaltung ohne den Einsatz aufwändiger Servertechnik. Deutsch Was gibt es Neues? Compri HX WebEngine DIE webbasierte Lösung für das Verwalten Ihrer Installationen Projekte online verwalten Das Bedienen und Verwalten regeltechnischer Anlagen über das Internet bietet sehr viele Vorteile und macht das Installieren separater Software auf Bedien- und Service-PCs überflüssig. Die Compri HX WebEngine von Priva ermöglicht das Verwalten von Daten, das Abrufen gespeicherter Trends und Grafiken, das Einstellen von Parametern und das Abrufen von Dokumentationsmaterial. Projektsoftware wird auf der Compri HX WebEngine installiert und in den Controllern in Betrieb genommen. Für Endanwender, Installateure und Berater ist dies eine ideale Lösung für die 9

10 Fernverwaltung über das Internet oder über lokale Netzwerke mit Standard-Webprotokollen. Lokale Intelligenz Mit der Compri HX WebEngine werden alle notwendigen Techniken lokal bereitgestellt. Sie arbeitet als Thin-Client, so dass keine zentrale Versionsverwaltung von Softwareanwendungen notwendig ist. Auf der Compri HX WebEngine können Dokumente, Schaltbilder und Handbücher gespeichert und abgerufen werden. Die Watchdog-Funktion sorgt für höchste Zuverlässigkeit und kann (Alarm-)Meldungen per und SMS versenden. Priva TC WebVision ist die Webserveranwendung für die Bedienung per Webbrowser mit vollständigen Visualisierungsmöglichkeiten für die Fernverwaltung von Priva Top Control-Systemen. Mit TC History (MS-SQL) können Trenddaten bis zu 6 Monate gespeichert werden. TC Scheduler Optimaler Komfort zur richtigen Zeit In TC Scheduler können Hauswaltung und Facility Manager selbst ganz einfach Aufgaben in die Kalender von Mess- und Regelanlagen eintragen. Anwender können im Kalender Aufgaben definieren, die zum Ausführen von Aktionen in Unterstationen (Regelcomputern) führen, zum Beispiel zur automatischen Änderung eines eingestellten Werts. Die Anwender können diese Aufgaben selbst hinzufügen, ändern und entfernen, ohne die Hilfe von Installateuren in Anspruch nehmen zu müssen. Auf diese Weise kann nicht nur Zeit, sondern auch Energie gespart werden. Die TC Scheduler-Anwendung gehört zur Priva Top Control-Softwarefamilie. 10

11 Donglebox Sicherheitsmaßnahme für virtuelle Umgebungen Zur Sicherung von Software setzt Priva Dongles ein. In virtuellen Umgebungen, in denen Software und Hardware unabhängig voneinander arbeiten, sind Dongles nicht immer direkt einsetzbar. Priva hat deshalb für die Top Control-Software eine Lösung entwickelt, bei der Dongles über das Netzwerk erkannt werden. Der Priva-Dongle wird in eine USB- Donglebox eingesetzt, die im Netzwerk erreichbar ist. Diese Lösung von Priva ist unabhängig, sicher und bequem. Deutsch

12 Belimo Gateway-Kopplung Konfigurationslösungen Der UK24MOD Belimo Gateway MP-Bus zu Modbus bietet die Möglichkeit, die Stellgeräte digital über den Modbus anzusteuern, und den aktuellen Betriebszustand des Belimo-Geräts zu melden. Der Gateway vermittelt zwischen dem Belimo MP-Bus-Protokoll und dem Modbus-RTU- Protokoll. Die Daten werden in den Registern gepuffert und mit Modbus- Befehlen gesteuert. An einen Compri HX können bis zu 32 Gateways angeschlossen werden. Dabei wird der Standard-Modbus-RTU-Treiber verwendet, der in TC Select verfügbar ist. Pro Gateway können bis zu acht Belimo-Geräte angeschlossen werden (Luftklappen-, Brandschutzklappen-, Servomotoren für Schmetterlingsventile und VLV-Unterstationen). Pro Gerät sind maximal dreizehn Modbusregister verfügbar. Im Top Control-Regelmodulsortiment ist ein Belimo-Modul verfügbar, mit dem bis zu acht Belimo-Geräte konfiguriert werden können. Für jedes konfigurierte Gerät werden Lizenzkosten berechnet. Der UK24MOD kann direkt bei Belimo gekauft werden. Bauer-Modul Mehr Komfort und geringere Energiekosten mit Bauer-Regelmodul Neben dem bereits verfügbaren LBK-Regelmodul und dem Nachregelungsmodul mit Bauer-Optimierung sind in Priva Top Control nun auch ein Zweikanal-LBK-Modul und eine Zweikanal-Nachregelung mit Bauer- Optimierung verfügbar. Dieses Regelmodul, das nach dem deutschen Erfinder des verwendeten Regelungsalgorithmus benannt ist, berücksichtigt die Tatsache, dass Luftbewegungen in Räumen Komforteinschränkungen verursachen. Menschen werden von Zugluft gekühlt. Obwohl die Tempe- 12

13 ratursensoren anzeigen, dass der Raum ausreichend warm ist, fühlen sich die Anwender kühl. Nach der Bauer-Methode wird weniger Luft eingeleitet als gemäß Energieberechnung üblich wäre (ungefähr ein Viertel weniger als üblich). Dadurch werden die Luftbewegungen deutlich reduziert. Die Anwender nehmen das Klima als angenehmer wahr, und die Arbeitsproduktivität steigt. Das Bauer-Modul kombiniert diese Funktion mit einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten. Weitere Informationen Weitere Information zu Priva Control 6.4 finden Sie in der umfassenden Hilfe, die Sie bei der Verwendung der Software nutzen können. Eine vollständige Auflistung aller Änderungen in allen Versionen finden Sie im Partnernet. Deutsch 13

14

15 Sustainable solutions Smart, comfortable and sustainable buildings cannot exist without a well-functioning building management system. The systems from Priva are the solution to this problem, and help to guarantee a pleasant working and living environment. With the new local webbased solution from Priva, management over the internet or locally over the network is now smarter than ever before. Priva can offer a complete web-based solution without the use of a high-capacity server. English What s new? Compri HX WebEngine The web-based solution for managing your installations Online management of projects The ability to operate and manage a control installation over the internet offers scores of benefits, and renders the installation of separate software on control and service PCs unnecessary. Managing data, reading off trend storage and displaying it graphically, setting values and retrieving documents are all possible when using the Compri HX WebEngine from Priva. Project software is installed on the Compri HX WebEngine and started up in the controllers. For the end-user, installer and advisor this is the solution for remote management over the internet or locally over the network using web technology. 15

16 Local intelligence The Compri HX WebEngine incorporates all technology locally and provides a thin-client solution so that the central version management of software applications is not necessary. The Compri HX WebEngine makes it possible to save and read out documents, control cabinet diagrams and handbooks. The Watchdog functionality ensures optimum reliability, and the handling of (alarm) notifications by or SMS can be set up with ease. Priva TC WebVision is the webserver application with full visualisation capability for use in an internet browser for remote operation of Priva Top Control systems. In addition, complete trend storage can be provided for up to 6 months using TC History (MS-SQL). TC Scheduler The best comfort at the right time Using TC Scheduler the building supervisor or facility manager can personally plan tasks in the agendas of measuring and control installations. The user can define one or more tasks in the agenda, as a result of which an action is carried out in the controller, the automatic change of a set value for example. The user can add and delete these tasks without requiring an installer. This not only saves time; it also conserves energy. TC Scheduler is an application from the Priva Top Control software suite. 16

17 Dongle box Security in a virtual environment Priva uses dongles when it comes to software security. In a virtual environment, where software and hardware are operating independently from one another, a dongle cannot always be used directly for security purposes. In its Top Control software, Priva is able to offer a solution to this whereby dongles are recognised via the network. The Priva dongle is inserted into a USB dongle box which is accessible via the network. An independent, secure and useful solution from Priva. English

18 Belimo gateway link Configuration solutions The UK24MOD Belimo Gateway MP-bus to Modbus provides the option to control the actuators digitally via the Modbus and to provide feedback about the current operational status of the Belimo device. The Gateway converts the Belimo MP-bus protocol into the Modbus RTU protocol and vice versa. The data is buffered in the registers and is accessed using Modbus commands. A maximum of 32 Gateways can be connected to the Compri HX. The standard Modbus RTU driver that is available in TC Select is used to do this. A maximum of eight Belimo devices (dampers, fire dampers, butterfly valve servo motors and Variable volume controllers) can be connected per gateway. A maximum of thirteen modbus registers are available on each device. The Top Control control modules suite includes a Belimo module which can be used to configure a maximum of eight Belimo devices. A licence amount is billed for each configured device. The UK24MOD can be purchased directly from Belimo. Bauer module More comfort and lower energy costs with the Bauer module In addition to the ATU module and terminal unit system module with Bauer-optimisation already available, the two-channel ATU module and two-channel terminal unit with Bauer optimisation are now also available in Priva Top Control. This module, which is named after the German inventor of the control algorithm applied, is based on the principle that comfort complaints are often caused by air movement in the room. Moving air results in heat loss and stratified temperatures, causing temperature sensors to indicate that the room is warm enough, while comfort complaints are still being reported by users. 18

19 The Bauer method blows in less air (about a quarter of the regular volume) than is indicated by the energy calculation. This significantly reduces the number of air changes. The user experiences a more pleasant climate and this ensures a higher level of work productivity. The Bauer module combines this fact with significant savings in energy costs. Would you like more information? For more information about Priva Control 6.4 please refer to the extensive help functions which support you during use. In addition, a complete, technical summary of all the changes per version can be found on our Partnernet. English 19

20 Head office Priva B.V. Zijlweg 3 P.O. Box ZG DE LIER The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Priva Building Intelligence GmbH An der Gümpgesbrücke KAARST-HOLZBÜTTGEN Deutschland T +49 (0) F +49 (0) Priva Building Intelligence NV Rijnkaai ANTWERPEN België T +32 (0) F +32 (0) Priva Building Intelligence Ltd 34 Clarendon Road WATFORD Hertfordshire WD17 1JJ United Kingdom T +44 (0) F +44 (0) Priva Building Intelligence 3468 South Service Road Vineland Station, Ontario L0R 2E0 Canada T 1(905) T Outside North America: F 1(905) F Outside North America:

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Software-SPS: Software PLC: Vom Industrie-PC fähigen From industrial PCzur to leistungs high-performance Steuerung controller Zur Visualisierung und Bedienung von PCs are used in countless machines and

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Virtual PBX and SMS-Server

Virtual PBX and SMS-Server Virtual PBX and SMS-Server Software solutions for more mobility and comfort * The software is delivered by e-mail and does not include the boxes 1 2007 com.sat GmbH Kommunikationssysteme Schwetzinger Str.

Mehr

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell

Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Business-centric Storage How appliances make complete backup solutions simple to build and to sell Frank Reichart Sen. Dir. Prod. Marketing Storage Solutions 0 The three horrors of data protection 50%

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point

German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point German English Firmware translation for T-Sinus 154 Access Point Konfigurationsprogramm Configuration program (english translation italic type) Dieses Programm ermöglicht Ihnen Einstellungen in Ihrem Wireless

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master)

Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Praktikum Entwicklung Mediensysteme (für Master) Organisatorisches Today Schedule Organizational Stuff Introduction to Android Exercise 1 2 Schedule Phase 1 Individual Phase: Introduction to basics about

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Aufgabenstellung Wie verwende ich den in Windows XP und Windows 2000 enthaltenen SNTP- Client w32time an SICLOCK TM/TS?

Aufgabenstellung Wie verwende ich den in Windows XP und Windows 2000 enthaltenen SNTP- Client w32time an SICLOCK TM/TS? SICLOCK Application Note AN-0001 Titel w32time an SICLOCK TM/TS Aufgabenstellung Wie verwende ich den in Windows XP und Windows 2000 enthaltenen SNTP- Client w32time an SICLOCK TM/TS? Schlüsselwörter NTP,

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

SARA 1. Project Meeting

SARA 1. Project Meeting SARA 1. Project Meeting Energy Concepts, BMS and Monitoring Integration of Simulation Assisted Control Systems for Innovative Energy Devices Prof. Dr. Ursula Eicker Dr. Jürgen Schumacher Dirk Pietruschka,

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

CX6530. Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access. Keyvi3 Management Software CX6530 MS Access. Keyvi3 Verwaltungssoftware

CX6530. Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access. Keyvi3 Management Software CX6530 MS Access. Keyvi3 Verwaltungssoftware Keyvi3 Verwaltungssoftware Keyvi3 Management Software CX6530 Keyvi3 Verwaltungssoftware CX6530 MS Access Mit der Keyvi Verwaltungssoftware für Clex prime wird die Schließanlage zentral und komfortabel

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

EEX Kundeninformation 2007-09-05

EEX Kundeninformation 2007-09-05 EEX Eurex Release 10.0: Dokumentation Windows Server 2003 auf Workstations; Windows Server 2003 Service Pack 2: Information bezüglich Support Sehr geehrte Handelsteilnehmer, Im Rahmen von Eurex Release

Mehr

Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient

Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient Bilfinger GreyLogix GmbH Operational Excellence with Bilfinger Advanced Services Plant management safe and efficient Michael Kaiser ACHEMA 2015, Frankfurt am Main 15-19 June 2015 The future manufacturingplant

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Documentation TYC Registration manual Registration and Login issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Content 1 Registration... 3 2 Login... 4 2.1 First login...

Mehr

VRP-M System Solution

VRP-M System Solution VRP-M System Solution Änderungen vorbehalten siehe www.belimo.eu für aktuelle Release Note! Subject to changes check www.belimo.eu for latest Release Note update! Note: For detailed information on planning,

Mehr

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE

ZK2000SF ACCESS CONTROL ZUTRITTSKONTROLLE ZUTRITTSKONTROLLE ACCESS CONTROL SMPX.xx SMPX.xG ZK2000SF Kommunikation über ISDN oder TCP/IP Intelligenter ler Individuelle Rechteverwaltung Verwaltung von 150.000 Personen Communication via ISDN or TCP/IP

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Titelmasterformat durch Klicken Titelmasterformat durch Klicken Die neue HDS Panama Serie Enterprise Plattform für den gehobenen Mittelstand Andreas Kustura, Silvio Weber Kramer & Crew GmbH & Co. KG Titelmasterformat

Mehr

"Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" I.

Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle I. "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" "Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" Achtung! Während des Programmiervorganges darf der Encoder nicht an die

Mehr

Group and Session Management for Collaborative Applications

Group and Session Management for Collaborative Applications Diss. ETH No. 12075 Group and Session Management for Collaborative Applications A dissertation submitted to the SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZÜRICH for the degree of Doctor of Technical Seiences

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

Chemical heat storage using Na-leach

Chemical heat storage using Na-leach Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

O N E SOLUTION. VIS//ON Overview Module Datacenter and Cablemanagement. VIS//ON Übersicht Module Datacenter und Kabelmanagement

O N E SOLUTION. VIS//ON Overview Module Datacenter and Cablemanagement. VIS//ON Übersicht Module Datacenter und Kabelmanagement O N E SOLUTION VIS//ON Overview Module Datacenter and Cablemanagement VIS//ON Übersicht Module Datacenter und Kabelmanagement Ü B E R S C H R I F T A R T I K E L I N N E N S E I T E C O M PA N Y OVERV

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

ColdFusion 8 PDF-Integration

ColdFusion 8 PDF-Integration ColdFusion 8 PDF-Integration Sven Ramuschkat SRamuschkat@herrlich-ramuschkat.de München & Zürich, März 2009 PDF Funktionalitäten 1. Auslesen und Befüllen von PDF-Formularen 2. Umwandlung von HTML-Seiten

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

Product Lifecycle Manager

Product Lifecycle Manager Product Lifecycle Manager ATLAS9000 GmbH Landauer Str. - 1 D-68766 Hockenheim +49(0)6205 / 202730 Product Lifecycle Management ATLAS PLM is powerful, economical and based on standard technologies. Directory

Mehr

Optimizing Request for Quotation Processes at the Volkswagen Pre-Series Center

Optimizing Request for Quotation Processes at the Volkswagen Pre-Series Center Optimizing Request for Quotation Processes at the Volkswagen Pre-Series Center 28 April 2010 / Agenda 1 Pre-series center 2 Project target 3 Process description 4 Realization 5 Review 6 Forecast 28. April

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16 PS / PS / PC XBOX 60 GAMING HEADSET LX6 CHAT GAME Content Inhalt Lioncast LX6 gaming headset Lioncast LX6 Gaming Headset Inline remote kabelgebundene Fernbedienung MUTE - MIC - ON XBOX PS PS PC RCA splitter

Mehr

FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT

FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT Mit welchen Versionen des iks Computers funktioniert AQUASSOFT? An Hand der

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

Stocktaking with GLPI

Stocktaking with GLPI Stocktaking with GLPI Karsten Becker Ecologic Institute Table of content icke About Ecologic Institute Why you need stocktaking Architecture Features Demo 2 icke Karsten Becker living in Berlin first computer:

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Klausur Verteilte Systeme

Klausur Verteilte Systeme Klausur Verteilte Systeme SS 2005 by Prof. Walter Kriha Klausur Verteilte Systeme: SS 2005 by Prof. Walter Kriha Note Bitte ausfüllen (Fill in please): Vorname: Nachname: Matrikelnummer: Studiengang: Table

Mehr

Lufft UMB Sensor Overview

Lufft UMB Sensor Overview Lufft Sensor Overview Wind Radiance (solar radiation) Titan Ventus WS310 Platinum WS301/303 Gold V200A WS300 WS400 WS304 Professional WS200 WS401 WS302 Radiance (solar radiation) Radiation 2 Channel EPANDER

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH

Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH What is a GEVER??? Office Strategy OXBA How we used SharePoint Geschäft Verwaltung Case Management Manage Dossiers Create and Manage Activities

Mehr

PRESS RELEASE. Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR

PRESS RELEASE. Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR Mit Licht Mehrwert schaffen. Immer mehr Designer, Entwicklungsingenieure und Produktverantwortliche erkennen das Potential innovativer Lichtkonzepte für ihre

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15. Übung 02 (Nebenfach)

Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15. Übung 02 (Nebenfach) Mul$media im Netz (Online Mul$media) Wintersemester 2014/15 Übung 02 (Nebenfach) Mul=media im Netz WS 2014/15 - Übung 2-1 Organiza$on: Language Mul=ple requests for English Slides Tutorial s=ll held in

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

LEAD MANAGEMENT SYSTEMS

LEAD MANAGEMENT SYSTEMS Paket Lead Standard Barcodescanner 1D Jeder Fachbesucher besitzt eine Eintrittskarte mit Namenschild. Scannen Sie den Strichcode an Ihrem Stand mit einem 1D-Barcode Die Daten werden täglich ab 16:30 Uhr

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

1.1 IPSec - Sporadische Panic

1.1 IPSec - Sporadische Panic Read Me System Software 9.1.2 Patch 2 Deutsch Version 9.1.2 Patch 2 unserer Systemsoftware ist für alle aktuellen Geräte der bintec- und elmeg-serien verfügbar. Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

Mehr

Distributed testing. Demo Video

Distributed testing. Demo Video distributed testing Das intunify Team An der Entwicklung der Testsystem-Software arbeiten wir als Team von Software-Spezialisten und Designern der soft2tec GmbH in Kooperation mit der Universität Osnabrück.

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13

Service Design. Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH. Mittwoch, 18. September 13 Service Design Dirk Hemmerden - Appseleration GmbH An increasing number of customers is tied in a mobile eco-system Hardware Advertising Software Devices Operating System Apps and App Stores Payment and

Mehr

Availability Manager Overview

Availability Manager Overview DECUS Symposium 2007 Availability Manager Overview Günter Kriebel Senior Consultant OpenVMS guenter.kriebel@hp.com GET CONNECTED People. Training. Technology. 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Mehr

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829 RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT Expansion 111829 1. Introduction equip RS-232 Serial Express Card works with various types of RS-232 serial devices including modems, switches, PDAs, label printers, bar

Mehr

Solar Air Conditioning -

Solar Air Conditioning - Bavarian Center of Applied Energy Research Solar Air Conditioning - Research and Development Activities at the ZAE Bayern Astrid Hublitz ZAE Bayern, Munich, Germany Division: Technology for Energy Systems

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr