Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò Ö ÃÖÒÖ ÓÒÒÞ¹ ̹ÆÅʵ Ö ÅÖÓÛÐÐÒ¹ ̹Åϵ Ö ÁÒÖÖÓع ÌÁʵ ÙÒ Ö ÍλÎÁË Ì¹ÍλÎÁ˵¹ËÔØÖÓ ÓÔ ÎÖÛÒÙÒº ÁÑ ÊÑÒ Ö ÚÓÖÐÒÒ ÖØ ÛÙÖÒ ÊÓØØÓÒ ¹ÎÖØÓÒ ¹ËÔØÖÒ Ñ ÑØØÐÖÒ ÁÒÖ¹ ÖÓØ ÑØ Ñ Ñ ÅÓÐĐÙÐ ÔØÖÓ ÓÔ Ò ÄÓÖØÓÖÙÑ ÈÝ Ð ¹Ñ Ò¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÂÙ ØÙ ¹Ä ÍÒÚÖ ØĐØ ÒÐÒ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ Ì¹ËÔØÖÓÑØÖ ÙÒÓÑÑÒº ÁÒ Ö ÌÐÐ ¾º Ò ÚÖ ÒÒ Ö ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÖÒØ Ò Ö ÖÕÙÒÞ Ö ÏÐÐÒÞÐ ÙÒ Ö ÏÐÐÒÐĐÒ ÙĐÙÖØ ÌÐÐ ¾º ÒØÐÙÒ ÁÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ Áʵº ÌÀÞ Ñ Ñ ÖÒ ÁÒÖÖÓØ ¼º ¹ ¾¼ ¹ ¾¼¼ ¼¼ ¹¼ ÅØØÐÖ ÁÒÖÖÓØ ¹ ¾¼ ¾¼¼ ¹ ¼¼¼ ¼ ¹ ¾º Æ ÁÒÖÖÓØ ¾¼ ¹ ¼ ¼¼¼ ¹ ¾¼¼¼ ¾º ¹ ¼º ÁÒ Ò ÓÐÒÒ ÃÔØÐÒ ÛÖÒ ÖÙÒÐÒÒ ÔÔÖØÚÒ ÙÒ ØÓÖØ Ò ÃÓÒÞÔØ Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹÌÒ ÚÓÖ ØÐÐغ Ë ÓÖÒØÖÒ Ò Ò Ö ØÐÐÙÒÒ ÚÓÒ ÀÖÖ ÙÒ ÖÓÒÓÐÞ ÖÓÒÓÐÞ ÙÒ ÀÖÖ ¾ ÓÛ Ò ÓØÓÖÖØÒ ÚÓÒ ËÖÑÙÐ ÙÒ ÄÙ º ¾º ¾ºº ÒØ ØÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÅÐ ÓÒ¹ÁÒØÖÖÓÑØÖ ÁÑ ÐÐ Ö ÌÁʹËÔØÖÓ ÓÔ ÛÖ ÒØ ÖØ ËÔØÖÙÑ Ö ÓÖÖÒÒ ËÔÞ Ñ Ò ÓÒÖÒ Ò ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ò ÖØ ÓÖØ ËÔØÖÙÑ Ö ØÐÐØ Ù Ñ ÙÖ Ò ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÒØÐ ËÔØÖÙÑ ÖÒÒ ÐĐغ Ï ÓÐ Ò ÁÒØÖ¹ ÖÓÖÑÑ ÖÞÙØ ÛÖ ÙÒ Û ÖÒÙÒ ËÔØÖÙÑ Ù Ñ ÖĐÙ ØØ ÛÖ¹ Ò ÑÙ ÛÖ Ñ ÓÐÒÒ ÖÐĐÙØÖغ Ö Û ÒØÐ ÌÐ Ö ÇÔØ Ò ÌÁʹËÔØÖÓÑØÖ ÐØ ÁÒØÖÖÓÑØÖº ÁÑ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ËÔØÖÓÑØÖ ÒØ Ò ÓÒÒÒØ

2 ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÐÙÒ ¾º ËÑØ Ö ÙÙ Ò ÅÐ ÓÒ¹ÁÒØÖÖÓÑØÖ º ÅØØ ËØÖÐ ÛÖ ÙÖ Ò ÙÖÞÓÒ ÊĐÒÖ ËØÖÐÒĐÙÒÐ ÙÖ ØÖÐØ ÄÒÒ Ö ØÐÐغ ÒØÒÓѹ ÑÒ Ù º ÅÐ ÓÒ¹ÁÒØÖÖÓÑØÖº ÅÐ ÓÒ ÒØÛÐØ ÒÓÖÒÙÒ Ò ÐØÞØÒ ÂÖÙÒ¹ ÖØ ÙÑ ÄØĐØÖØÓÖ ÞÙ ÛÖÐÒº ÁÒ Ö ÐÙÒ ¾º Ø ÑØ Ö ÙÙ ÓÐ Ò ÁÒØÖÖÓÑØÖ Ö ØÐÐØ Ù ÒÑ ËØÖÐÒØÐÖ ÒÑ ØÒ ËÔÐ ÙÒ ÒÑ ÛÐÒ ËÔÐ ÞÙ ÑÑÒ ØÞغ ÎÓÒ ÒÖ ÔÓÐÝÖÓÑØ Ò ÄØÕÙÐÐ ĐÐÐØ Ò ÓÐÐÑÖØ ËØÖÐÒĐÙÒÐ Ù ÒÒ ËØÖ¹ ÐÒØÐÖ Ö Ñ ÁÐÐÐ ÀĐÐØ ËØÖÐÒĐÙÒÐ ÙÖÐĐØ ÙÒ ÒÖ ÀĐÐØ ÙÒØÖ ÒÑ ÏÒÐ ÚÓÒ ¼ Æ Ö ØÖغ Ö Ö ØÖØ ÒØÐ ØÖ«Ø Ò ÒÖ ÓÒ ØÒØÒ Ï ØÖ Ù ÒÒ ØÒ ËÔÐ ÛÓÒÒ Ö ÙÖÐ Ò ÌÐ ØÖÐ Ù ÒÒ ÛÐÒ ËÔ¹ Ð ØÖ«Ø Ò ØÒ ¾ ÚÓÑ ËØÖÐÒØÐÖ ØÖĐغ Æ Ò Ê ÜÓÒÒ Ò Ò ËÔÐÒ ØÖ«Ò Ò ÌÐ ØÖÐÒ ÛÖ Ù Ò ËØÖÐÒØÐÖ ÛÓ ÛÖ Ñ ÁÐÐÐ ¼ ± ÙÖÐ Ò ÛÖÒ ÙÒ ¼ ± ÙÒØÖ ÒÑ ÏÒÐ ÚÓÒ ¼ Æ Ö ØÖØ ÛÖÒº ËÓÑØ ÐÒÒ ¼ ± ÞÛÑÐ ¾ ±µ Ö ÒÐÐÒÒ ËØÖÐÙÒ ĐÙÖ ÅÞÐÐ ÞÙÑ ØØÓÖ ÛÓÒÒ Ö ØÐÒ ¼ ± Ù ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ ÞÙÖĐÙÐÐÒº Ï ÖØ ÖÛĐÒØ ÛÖ ÈÓ ØÓÒ Ò ËÔÐ ÚÖĐÒÖغ ÈÖÒÞÔÐÐ ÛÖ Ö ÒØÛÖ ÑØ ÓÒ ØÒØÖ ÛÒØ ÐÒ Ñ Ñ ÐÓÛ¹ ÒÒÒ¹ ÓÖ ÒÐÐ Ñ ÖÔ¹ ÒÒÒ¹ ÅÓÙ µ ÛØ ÓÖ Ò ØÒ ØĐÒÒ ÙÖÞ ÒÐØÒ ÙÒ ÒÒ Ó ÒÐÐ Û ÑĐÓÐ ÞÙÑ ÒĐ ØÒ ÈÙÒØ ÛØ ØÔÔ¹ ÒÒÒ¹ÎÖÖÒµº ÒÖ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ËÔ¹ ØÖÓÑØÖ ÖØØ Ñ ËØÒÖØÖ ÑØ ÓÒ ØÒØÒ ËÔÐ ÛÒØÒ ÚÓÒ ¼º¼ Ñ» ¾º Ñ» º ÙÖ ĐÒÖÙÒ ØÒ ÛÐÒ ËÔÐ ÛÖ Ò ÒÙÒØÖ¹ Æ Æ ¾ ¾ ¾ ¾ºµ

3 ¾º ÒØ ØÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÞÛ Ò Ò ÒØÖÖÖÒÒ ÌÐ ØÖÐÒ ÖÞÙØ Ó ÒÖ ÏÐÐÒÐĐÒ Ñ ÐÐ ÚÓÒ Æ Ò ÞÙÖ ÓÒ ØÖÙØÚÒ Ñ ÐÐ ÚÓÒ Æ Ò µ ÒÒ ÞÙÖ ØÖÙØÚÒ ÁÒØÖÖÒÞ ¾ ÓÑÑغ ĐÙÖ Ñ ØØÓÖ ØØÖØ ËÒÐ Á ¼ Ƶ Ð ÙÒØÓÒ ÒÙÒØÖ ÒÒ ÑÒ Ò ÏÐÐÒÞÐÒØÒ ÖÒ Á ¼ Ƶ ¼ µ Ó ¾Æµ ¾ ¾º¾µ Á ¼ Ƶ ØÐÐØ ÚÓÑ ÒÙÒØÖ ĐÒ ÁÒØÒ ØĐØ Ö ÛÐ ÚÓÑ ØØÓÖ Ñ ¹ Ò ÛÖº ÙÒØÓÒ µ ĐÒØ ÚÓÒ Ö Ä ØÙÒ Ö ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ Ö «ØÚØĐØ ËØÖÐÒØÐÖ Ö Ê ØÚØĐØ Ö ËÔÐ ÙÒ Ö ÑÔ ÒÐØ ØØÓÖ º ÐÐ ÖĐÓÒ Ò ÛÐÐÒÞÐĐÒº Ï ÐÛÖØ ËØÖÐÙÒ ÚÓÖ Ö ØØÓÒ ÑØ ¹ ÒÑ ÓÖÖ Ó ÖÔÖĐ ÒØÖØ µ Ù ÛÐÐÒÞÐĐÒ ÓÖÔØÓÒ Ö ËÙ ØÒÞº µ ÖÔÖĐ ÒØÖØ ÓÑØ ËÔØÖÙÑ Ð Ó ÁÒØÒ ØĐØ Ð ÙÒØÓÒ Ö ÏÐÐÒÞк ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Á ¼ Ƶ ØÞØ Ù ÒÑ ÓÒ ØÒØÒ ÌÖÑ ¼ ¾ µ ¾º µ ÙÒ ÒÑ ÑÓÙÐÖØÒ ÌÖÑ ¼ µ Ó ¾Æµ ¾ ¾ºµ ÞÙ ÑÑÒº ĐÙÖ ËÔØÖÒÕÙ ØÓÒ Ø ÐÐ Ö Æ¹ĐÒ ÌÐ ÛØ Ö Ð ÁÒØÖ¹ ÐÙÒ ¾º¾ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒÖ ÔÓÐÝÖÓÑØ Ò ËØÖÐÙÒ ÕÙÐк ÒØ ÙÖ ¹ ØÒÕÙ ØÓÒ ÒØÚÑ ÒÙÒØÖ ÒØ ØØ Ò ÞÙÑ ÒØÖÙÖ Ø ÝÑÑØÖ ÁÒØÖÖÓ¹ ÖÑѺ

4 ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÖÓÖÑÑ Á Ƶ ÒÖ ÔÓÐÝÖÓÑØ Ò ÉÙÐÐ ÞÒØ ÛÖ Á Ƶ ¼ µ Ó ¾Æµ ¾ ¾ºµ Ï ÑÒ Ö ÐØ ÖÒÒØ ÒØ ÓÒ ØÖÙØÚ ÁÒØÖÖÒÞ ĐÙÖ ÐÐ ÏÐÐÒÐĐÒÒ Ñ ÐÐ ÚÓÒ Æ ¼ ØØØ Ó Ò Ñ ÈÙÒØ ÑÜÑÐ ÁÒØÒ ØĐØ Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙØÖØغ Ù ¹ ÔÖĐØ ÅÜÑÙÑ ÛÖ Ù Ð ÒØÖÙÖ Ø ÞÒغ Ø Ò Å ĐÙÖ ÑØ Ñ ËÔØÖÙÑ ÒØÐØÒ ÒÖº Ö ËÔÐ ÑØ Ö ÛÒØ Ú Ñ ÛØ Ø Ñ ØØÓÖ Ñ Ò ËÒÐ ÑØ Ö ÖÕÙÒÞ Ú Ñ Ó ÒÙ ĐÓÖÑ ÑÓÙÐÖغ ÁÒ Ö ÐÙÒ ¾º¾ Ø ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒÖ ÔÓÐÝÖÓÑØ Ò ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ Ö¹ ØÐÐغ ËÔÐÛÙÒ Ù ÔÖØ Ò ÖĐÙÒÒ Ù Ò ÅØÖ ÖĐÒØ Ø ¹ ÙØØ ÙÒÒÐ ÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒØØÒ ÛÖº Ï ÒÙÒ Ù Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ËÔØÖÙÑ ÖÒØ ÛÖ ÙÒ ÛÐÒ Ò Ù ÒÐ ÄĐÒ ÁÒ¹ ØÖÖÓÖÑÑ Ù ËÔØÖÙÑ ØÞØ ÛÖ Ò Ò ÒĐ ØÒ ÃÔØÐÒ ÖÒº ¾ºº¾ ÖÒÙÒ ËÔØÖÙÑ Ù Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒØÖÐÖ ØÒØÐ Ö ÖÒÙÒ ËÔØÖÙÑ Ù Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ø ÓÙÖÖ¹ ÌÓÖÑ ÞÙ ÒÒ ¹ØÒ ÂÖÙÒÖØ ÚÓÒ Âº º ÓÙÖÖ ÒØÛÐØ ÛÙÖº ÌÓÖÑ Ø ÔÖÓ ÙÒ Ù ÒØ ÔÖÓ ÙÒØÓÒ Üµ Ð ËÙÑÑ ÞÛº ÁÒØÖÐ ÚÓÒ ËÒÙ ¹ ÙÒ Ó ÒÙ ØÖÑÒ Ö ØÐÐØ ÛÖÒ ÒÒ ÓÖÒ ÙÒØÓÒ ĐÙÖÐÐ ÖĐÒØ ÙÒ ØĐÙÛ ÑÓÒÓØÓÒ Ø ÑØ ÙÒ Üµ Ô µ Ò Üµ µ Ó Üµ ¼ µ µ ÁÒ ÓÑÔÐÜÖ ÓÖÑ ÐÙØØ ÁÒØÖÐ ÑØ Üµ µ Ô Üµ Ò Üµ Ü Ô Üµ Ó Üµ Ü º Ô µ Ü ¾ Ô Üµ Ü Ü º ¾ ¾ºµ ¾ºµ ¾ºµ ¾ºµ ¾º¼µ ÙÒ Ü Ò ÁÒØÖØÓÒ ÚÖÐÒº ÑĐ ÌÓÖÑ Ø Üµ ÒÙØ ÙÖ ÃÓ¹ ÆÞÒØÒ µ ÙÒ µ ÞÛº µ ØÑÑغ ÀÒÐØ Ö ÙÒØÓÒ Üµ ÙÑ Ò ÔÖÓ ÙÒØÓÒ Ó ÒÒ ÁÒØÖÐ ÙÖ Ò ËÙÑÑ ĐÙÖ ÖØ ÏÖØ ÚÓÒ Ö ØÞØ ÛÖÒº ÎÖÐØ ÑÒ ÒÙÒ ÐÙÒÒ ¾ºµ ÙÒ ¾ºµ Ó ÒØ ÔÖÒ ÛÒÒ Ö ÃÓÆÞÒØ µ Ð ÆÙÐРغ Ö ØÞØ ÑÒ Ð Ó Üµ ÙÖ Á Ƶ ÙÒ µ ÙÖ µ Ó ÖØ µ Æ Æ Á Ƶ Ó ¾Æµ Æ ¾ºµ

5 ¾º ÒØ ØÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÒ Ù ËÝÑÑØÖÖĐÙÒÒ ÓÐØ ÛØÖ µ ¾ Æ Æ¼ Á Ƶ Ó ¾Æµ Æ º ¾º¾µ Ï ÑÒ ÖÒÒØ Ø ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Á Ƶ ÙÒ ËÔØÖÙÑ µ ĐÙÖ Ò ÓÙÖÖ¹ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÑØÒÒÖ ÚÖÒĐÙÔغ ÐÙÒ ¾º¾µ ÞØ ÙÖÑ ØÓÖØ ÒĐÙØ Ò Ò Ø ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÞÙÒÑÒ Û Ò ÀÐÖÙÒ ËÔÐÛ ÙÒ Ö ÅÞØ ÑØ ÖÒغ ¾ºº ÒØ ØÙÒ Ö Ò ØÖÙÑÒØÐÐÒ ÄÒÒÓÖÑ Ï ÖØ ÖÛĐÒØ ÛÖ ÙÖ ÒÐ ÛÙÒ ËÔÐ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ò ÒÑ ØÑÑØÒ ÈÙÒØ ÒØØÒ Û ÙÖ Ò ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ ÑØÑØ ÖÒ ÛÖÒ ÒÒº Ö ÑÜÑÐ ÑĐÓÐ ÓÔØ ÒÙÒØÖ ÅÇȵ ÖØ ÒÒ Ð ÅÇÈ Æ ÑÜ ¾ ÑÜ ¾ ¾º µ ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ ÒØ ÔÖØ Ö ÐØÙÒ ÖÖ ÌÖÒ ÓÖÑÖØÒ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒº ÐØÙÒ ÔÖÓÙØ ÞÛÖ ÙÒØÓÒÒ Üµ ÙÒ Üµ ÛÖ Ð Üµ ܵ Ö ØÐÐØ ÙÒ Ø ÓÐÒÖÑÒ ÒÖØ Üµ ܵ Þµ Ü Þµ Þ ¾ºµ ÙÒØÓÒ Üµ ÒØ ÔÖØ ÓÑØ Ñ ËÔØÖÙÑ µ ÙÒ Üµ Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑÖØÒ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒº ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ ÓÜ Æµ ÐÖØ ÓÒÒÒØ Ò¹ÙÒØÓÒ ÓÜ Æµ ¾Æ ÑÜ Ò ¾Æ ÑÜ µ¾æ ÑÜ Ò ¾Æ ÑÜ µ ¾Æ ÑÜ ¾ºµ ÑØÑØ Ò Ù ÑÑÒĐÒ Ò ÖÔ Ò Ö ÐÙÒ ¾º Ö ØÐÐغ ÓÖØ ÒØ ÑÒ Ò ÛØ ÓÙÖÖ¹ÈÖº ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑÖØ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ Ø ÒÒ Ò Ö ÐÙÒ ¾º Þغ Ë ØØ Ù ÒÑ ÞÒØÖÐÒ È Ö ÞÙ Ò ËØÒ Ò ÒÑÒ Ç ÞÐÐØÓÒÒ ÙÛ Øº Ð ÓÐ ÒÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ØÞØ Ò Ò ÒØ ÑÐ ÑÐ ÄÒ Ò ÒÐ ÖØ ÙÒ ÓÖÑ ÒÖ Ò¹ÙÒØÓÒº ÄÒÒÔÖÓ ÐÙÒØÓÒ ÛÖ Ð Ò ØÖÙÑÒØÐÐ ÄÒÒÓÖÑ ÁÄË Òк ÁÒ ØÖÙÑÒØÐ ÄÒ ËÔµ ÞÒغ ÄÒÒÖØ Ò ÐÖ ÀĐÓ ÏÀÀ Òк ÙÐÐ ÏØ Ø ÀРص Ö Ò¹ÙÒØÓÒ ØÖĐØ ÏÀÀ ¼¼ Æ ÑÜ ¼¼ ÅÇÈ ¾ºµ Ï ÑÒ Ø ØÑÑØ Ö ÑÜÑÐ ËÔÐÛ ÄÒÒÖØ Ö Ò¹ÙÒØÓÒº ÑØ ÐÑØÖØ Ö ÒØĐÙÖÐ Ù Ù ĐÓ ÙÒ ÚÖÑĐÓÒ ËÔØÖÓÑØÖ º ÍÒØÖ Ö Ù ĐÓ ÙÒ ÒØÓÒ Ö ÓÜÖ ÙÒØÓÒ ÓÜ Æµ ÆÑÜ Æ ¼ ÓÜ Æµ ¼ ÆÑÜ Æ

6 ¾¼ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÐÙÒ ¾º ÏØ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ ÈÖ ÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑѹ ÖØ ÞÙĐÓÖ¹ ËÔØÖÐÓÑĐÒº µ Ó ÒÙ ÓÖÑ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒÖ ÑÓÒÓÖÓÑØ Ò ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ ÙÒ ÓÖÖ ÔÓÒÖÒ ËÔØÖÙѺ µ ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ Ð ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÒ ÓÙÖÖ¹ ÌÖÒ ÓÖÑÖغ µ Ù ÛÖÙÒ Ö ÓÜÖÙÒØÓÒ Ù ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÒ ËÔØÖÙÑ ÒÖ ÑÓ¹ ÒÓÖÓÑØ Ò ËØÖÐÙÒ ÕÙÐк µ ˹ÙÒØÓÒ ÙÒ ÖÒ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑÖغ µ Ù ¹ ÛÖÙÒ Ö Ë¹ÙÒØÓÒ Ù ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÒ ËÔØÖÙÑ ÒÖ ÑÓÒÓÖÓÑØ Ò ÉÙÐк ÒØÒÓÑÑÒ Ù º

7 ¾º ÒØ ØÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ¾ ÐÙÒ ¾º Ò¹ÙÒØÓÒ Ð ÄÒÒÓÖѺ Ë Ø Ê ÙÐØØ Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒº ÒØÒÓÑÑÒ Ù º ÚÖ ØØ ÑÒ Ò ÑÒÑÐÒ ØÒ ÞÛÖ ËÔØÖÐÐÒÒ ÙÒØÖ Ñ ÒÓ ØÖÒÒØ ÞÙ ÖÒÒÒ Òº Æ Ñ ÊÝйÃÖØÖÙÑ Ò ÞÛ ÄÒÒ ÒÓ ÙÐĐÓ Ø ÛÒÒ ÅÜÑÙÑ Ö ÒÒ ÄÒ Ò Ö Ø ÅÒÑÙÑ Ö ÒÖÒ ÄÒ ĐÐÐغ Ù ĐÓ ÙÒ Ø ÒÒ Ò ÙÖ Æ ÑÜ ¾ºµ ÖÑ ÖÙÖ Ø ÒÒ Ò Ù ĐÓ ÙÒ ÚÓÒ ¼Æ ÑÜ ĐÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ËÔ¹ ØÖÓÑØÖ Òº Ù ÔÖĐØÒ ĐÙ Ö Ò¹ÙÒØÓÒ ĐÓÒÒÒ Û ÄÒÒ Ò Ñ Ö ĐÙÖÒ ÓÖ ÚÓÖØĐÙ Ò ÞÙÑ ÒØÐØÒ ÒÒ ÒØ ÞÙ ÚÖÒÐĐ ÒÒ ÒØÐ Ö ÁÒØÒ ØĐØ Ö ËÔØÖÐÐÒº Ò Ð ÔÓ ÖÙÒ ÞÒØ ÈÖÓÞÙÖ Ö ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ ÒÖ ÒÖÒ ÙÒØÓÒ Ð Ö ÓÜÖ¹ÙÒØÓÒ ÑÙÐØÔÐÞÖØ ÛÖ ÒÒ ÈÖÓÐÑ Òº ¾ºº ÔÓ ÖÙÒ ÙÒ ËÐ ØÔÓ ÖÙÒ Ï ÑÒ ÙØÐ ÒÒ Ö ÐÙÒ ¾º ÖÒÒØ Û Ø Ò¹ÄÒÒÔÖÓ Ð ÑÖÖ ÆÒ¹ ÑÒѹ ÙÒ ÑÜÑ Ù ÔÐ Û ÒÖ ÁÒØÒ ØĐØ Ù ÛÖØÙÒ ÖÐ ÈÖÓÐÑ ÚÖÙÖ Ò ĐÓÒÒÒº Ù Ñ ÖÙÒ ÛÖ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ ÒÖ ÒÖÒ ÙÒØÓÒ Ö ÓÒÒÒØÒ ÔÓ ÖÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÙÐØÔÐÞÖØ ÙÒ ÒÒ Ö Ø ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÙÖĐÙÖغ ÁÒ Ö ÐÙÒ ¾º Ò Ò ÔÓ ÖÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÙÒ ÖÒ Ù ÛÖÙÒÒ Ù ÄÒÒÓÖÑ Ö ØÐÐغ Ö ÆØÐ Ö ÈÖÓÞÙÖ Ø ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑÖØ

8 ¾¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÜÖ ÏÀÀ ¼¼ Æ ÑÜ ÌÖÒÙÐÖ ÏÀÀ ¼ Æ ÑÜ ÌÖÔÞÓÐ ÏÀÀ ¼ Æ ÑÜ ÀÔÔßÒÞÐ ÏÀÀ ¼ Æ ÑÜ ßÌÖÑ ÐÑÒßÀÖÖ ÏÀÀ ¼¼¼ Æ ÑÜ ÐÙÒ ¾º Ò ĐÍÖ Ø ÚÖ ÒÖ ÔÓ ÖÙÒ ÙÒØÓÒÒº ÒØÒÓÑÑÒ Ù º Ö ÙÒØÓÒÒ ÖĐÓÖ ÄÒÒÖØÒ ÙÛ Ò Ð Ò¹ÙÒØÓÒ Ó ÐØ ÔÐ Û ÏÀÀ Ò ¾ ÏÀÀ Ò ¾ºµ Ò ¾ ¹ÙÒØÓÒ Ø ÌÖÒ ÓÖÑÖØ Ö Ö ÙÒØÓÒº Ò ØÖÙÑÒØÐÐ Ù ĐÓ ÙÒ ËÔØÖÓÑØÖ ÛÖ ÓÑØ ÙØÐ ÚÖ ÐØÖغ ÄØÞØÒÐ ÑÙ ÑÒ Ð Ó ÒÒ ÃÓÑÔÖÓÑ ÞÛ Ò Ù ĐÓ ÙÒ ÙÒ ÄÒÒÓÖÑ ÒÒº ĐÑØÐÒ Ñ ÊÑÒ Ö ÖØ Ñ ¹ ÒÒ ËÔØÖÒ ÛÙÖ Ù Ò ÔÓ ÖÙÒ ÚÖÞØØ ÄÒÒÓÖÑ ÙÔØ ĐÐ ÙÖ ÓÔÔÐÖÚÖÖØÖÙÒ ÓÑÒÖØ ÛÖº ËĐÑØÐ ËÔØÖÒ ÛÙÖÒ ÑØ ÒÖ ØÛ ĐÓÖÒ Ù ĐÓ ÙÒ Ð ÓÔÔÐÖÖØ Ñ Òº Ò ÛØÖÖ «Ø Ö ÑÜÑÐ ÖÖÖ Ò¹ ØÖÙÑÒØÐÐ Ù ĐÓ ÙÒ ÐÑØÖØ ÛÖ ËÐ ØÔÓ ÖÙÒ ÒÒÒغ Ö «Ø ÓÑÑØ Û ÓÐØ ÞÙ ØÒ ÙÖÙÒ Ö ÖĐÙÑÐÒ Ù ÒÙÒ Ö ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ ÙÒ Ö ÒÐÒ ĐÇ«ÒÙÒ Ö ÔÖØÙÖ Ò Ö ÉÙÐÐ ÐÒØ Ò ÛÖÐ ÔÖØ ÔÖÐÐÐ ËØÖÐÒĐÙÒÐ Ò ÁÒØÖÖÓÑØÖº ËØÙØÓÒ Ø Ò Ö ÐÙÒ ¾º ÑØ Þغ Ö ÒØÖÐ ØÖÐ ÙÒ Ö ÊÒ ØÖÐ ÐÒ ÞÙ ÑÑÒ Ò ÚÖÒÞÛÒÐ «º ÁÒ ĐÒØ Ö Ù ÐÒÙÒ

9 ¾º ÒØ ØÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ¾ ÐÙÒ ¾º ÅÒ ÑÙ Ö ËÐ ØÔÓ ÖÙÒ Ò ÚÖÒØÒ ËØÖÐÒĐÙÒÐ º ÒØÒÓÑÑÒ Ù º Ð ÛÐÒ ËÔÐ Ö ÙÐØÖØ ÓÑØ Ò ÖÐØÚÖ ÒÙÒØÖ Æ ¼ Æ ¼ ¾Ð Ó «¾Ð ¾Ð Ó «Ó «º ¾ºµ ÒØÛÐØ ÑÒ Ó ÒÙ ¹ÙÒØÓÒ Ò ÒÖ ÌÝÐÓÖÖ ÖØ Ò Ñ Ö ØÒ Ð Ó «ÙÒ ÐØ ÒÙÒ «ÞÙÖÙÒ Ó ÚÖÒØ ÞÙÒ ÞÙ «¾ ¾ ¾º¾¼µ Æ ¼ ¾Ð «¾ ¾ Ы¾ º ¾º¾µ ØÖĐØ ÒÙÒ Ö ÒÙÒØÖ ÞÛ Ò Ñ ÊÒ¹ ÙÒ ÒØÖÐ ØÖÐ Ò Ð ÏÐÐÒÐĐÒ Ó ÓÑÑØ ÞÙ ÖÒ Ù ÐĐÓ ÙÒº ÅØ ÞÙÒÑÒÒ ËÔÐÛ ØÖØÒ ÑÑÖ ÑÖ ÊÒ ØÖ¹ ÐÒ Ò ØÖÙØÚ ÁÒØÖÖÒÞ ÑØ Ò ÒØÖÐ ØÖÐÒ ÐÐ Ñ ØØÓÖ ØØÖ¹ Ø ÁÒØÒ ØĐØ ĐÒÞÐ ÚÖ ÛÒغ Ò ÛØÖ ÎÖÐĐÒÖÙÒ ËÔÐÛ ÖÒØ ÓÑØ ÒØĐÙÖÐ ÒÒ ÛØÖÒ Ù ĐÓ ÙÒ ÛÒÒº  ÐÒÖ ÏÐÐÒÐĐÒ ÛÖ ØÓ ÐÒÖ ÑÙ Ö ÚÖÒÞÛÒÐ Ò ÙÑ Ò ØÑÑØ Ù ĐÓ ÙÒ ÞÙ ÖÖÒº ËÓÐÐ Ò ÑÜÑÐ Ù ĐÓ ÙÒ ÒÖ ÑÜÑÐÒ ÏÐÐÒÐĐÒ ÑÜ ÞÛº ÏÐÐÒÞÐ ÑÜ ÑÜ ÖÖØ ÛÖÒ Ó ÖÒØ Ö ÑÜÑÐ ÚÖÒÞÛÒÐ «ÑÜ Þ٠Ы¾ ÑÜ «¾ ÑÜ ¾ ¾ Ö ÑÜ «ÑÜ ÑÜ ¾º¾¾µ ¾º¾ µ ÙÖ Ù ÖÒ ÐÒ ÔÖØÙÖÒ ÒÒ ÑÒ Ñ «Ø Ö ËÐ ØÔÓ ÖÙÒ ÒØÒÛÖ¹ Òº ÑÙ ÐÐÖÒ ÖĐÙ ØØ ÛÖÒ ÓÑØ Ù ÁÒØÒ ØĐØ ÚÖÐÓÖÒ Ø ÙÒ

10 ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ËÒйÞÙ¹ÊÙ ¹ÎÖĐÐØÒ Ë»Æ Òк ËÒÐ ØÓ ÆÓ µ ÚÖ ÐØÖغ ÆÒ Ö ËÐ ØÔÓ ÖÙÒ Ø Ù ÚÓÖÒÒ ËØÖÐÒÚÖÒÞ ÒÒ ÐÒÒ Ò Ù Ù ÈÓ ØÓÒ Ö ÓÖÔØÓÒ ÐÒÒº Ò Ò Ù ÒÒ ÑÒ Û ÓÐØ ÚÓÖ ØÐÐÒ Ø ÑÒ ÚÓÒ ÑÓÒÓÖÓÑØ Ö ËØÖÐÙÒ ÒÖ ÄØÕÙÐÐ Ù Ó ÖÞÙÒ ÒØ ÙÖ Ò ÞÙ ĐØÞÐÒ ÒÙÒØÖ Æ ¼ ÊÒ¹ ÙÒ ÒØÖÐ ØÖÐÒ ÙÒØÖ Ð ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÛÓÙÖ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒ Ò ÏÐÐÒÞÐÚÖ ÙÒ ÒØ Øغ ¾º¾ ¾º¾º ÖØ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ìµ ØÐ ÖÙÒ ÙÒ Ð Ò ÍÑ Ñ ØØÓÖ Ñ Ò ÓÒØÒÙÖÐ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØØÐ Ò ÓÑÔÙØÖ Ù ¹ ÛÖØÒ ÞÙ ĐÓÒÒÒ ÑÙ ØÐ ÖØ ÛÖÒº ÞÙ ÛÖ Ò ÐÒÒ ÁÒØÖÚÐÐÒ Ö ÓÒ¹ ØÒØÒ ÄĐÒ ÛÐ Ò ÅÛÖØ ÒÐ Òº Ö ÈÖÓÞ ÒØ ÔÖØ ÑØÑØ Ö ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÓÒØÒÙÖÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ Ö Ë¹ÙÒØÓÒ Úк ÐÙÒ ¾º µº ØÐ ÖÙÒ Ö ÒØĐÙÖÐ ÒÙÖ Ó ÖÓÐÒ ÒÖÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÚÖÐÓÖÒغ ÆÝÕ٠عÌÓÖÑ Ø ÒÙ ÖØ Þع ÓÖ ÖÕÙÒÞĐÒ ÙÒØÓÒ Ó¹ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÚÖÐÙ Ø ØÐ ÖØ ÛÖÒ ÒÒ ÛÒÒ ØÐ ÖÙÒ ÖÕÙÒÞ ÑÒ ØÒ ÓÔÔÐØ Ó ÖÓ Û ÒÖØ Øº ÒÖØ ÒØ ÔÖØ Ö «ÖÒÞ Ù ÑÜÑÐÖ ÙÒ ÑÒÑÐÖ ÏÐÐÒÞÐ ÅÖ º Ò ÓÐ Ö ØÐ ÖÙÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ø Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÚÓÒ ÒÑ ÁÒØÖÐ ÞÙ ÒÖ ËÙÑÑ ĐÙÖÒÒ ÛÖÒ ÑÙº ÙØØ ÓÒØÒÙÖй Ò ÖĐÓÒ Æ Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙÒ Ñ ËÔØÖÙÑ ÙÖ ÖØÒ ËØĐÙØÞÔÙÒØ ÒÞÛº Ö ØÞØ ÛÖÒ ÑĐÙ Òº ÐÙÒ ¾º¾µ Ø ÓÑØ ÞÙ Ö ØÞÒ ÙÖ Æ µ ¾ Á Òµ Ó ¾ÒƵ º Ò¼ ¾º¾µ Æ Ð Ö ØÐ ÖØÒ ÅÔÙÒØ Ò ¼ ¾ Æ º ÁÑ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ËÔØÖÓÑØÖ ÒØ Ò ÀÐÙѹÆÓÒ¹Ä Ö Ö ÑÓÒÓÖÓÑع Ò ÏÐÐÒÞÐ ¼¼¾ Ñ Ö ÅÐ ÓÒ¹ÁÒØÖÖÓÑØÖ ÙÖÐĐÙغ ÒÒ Ó ÒÙ ĐÓÖÑÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ö Ä Ö ØÖÐÙÒ ÖÓÐØ ØÐ ÖÙÒ ËÑÔ¹ ÐÒµ ÒÞÞÐÒ ÎÐÒ Ö ÆÙÐÐÙÖĐÒ ÖÓÐغ Ö Ö ÔØÖÐ Ö Ù ÒÑÐ ÑÖ ÁÒØÖÚÐÐ Ò ÏÐÐÒÞÐÒ ØÖĐØ ÓÑØ ÖÙÒ ¼¼ Ñ º ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÓÒØÒÙÖÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ Ö Ë¹ÙÒØÓÒ ÒØ ÔÖØ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒ Ö ÐØÙÒ ËÔØÖÙÑ ÑØ Ö Ë¹ÙÒØÓÒ Ñ ÁÒØÖÚÐÐ Ó ËÔØÖÙÑ Ò Ò ØĐÒÒ ÙÒÒÐ ÓØ ÛÖÓÐغ ÏÖ ØÐ ¹ ÖÙÒ ÖÕÙÒÞ ÐÒÖ ÛĐÐØ Ð ÑĐ Ñ ÆÝÕ٠عÌÓÖÑ ÖÓÖÖÐ Ø Ó ØÖØØ Ð Ò ÈĐÒÓÑÒ Ù Ñ ÞÛ ÛÖÓÐÒ ËÔØÖÒ ĐÙÖÐÖÒ ÙÒ ÓÑØ Ö¹ ØØ Ñ ËÔØÖÙÑ ÙØÙÒº ÒÒ ÑÒ Û ÓÐØ ÚÖÙØÐÒ ÛÒÒ ÒÖ ØÐ ÖÙÒ ÖÕÙÒÞ ¾ ÑÜ ËØÖÐÙÒ Ö ÏÐÐÒÞÐ ÑÜ Ò ÁÒØÖÖÓÑØÖ ÙÒ Ù Ò ØØÓÖ ÐÒØ Ó ØÙØ ÏÐÐÒÞÐ ÞÙ ĐØÞÐ ÑÜ Ñ ËÔØÖÙÑ Ùº ËÒÐ ÛÖ Ð Ó ÙÖ ÐØÙÒ Ò Ñ ØÖØØÒ ËÔØÖÐÖ ÚÓÖØĐ٠غ Ù

11 ¾º¾ ÖØ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ìµ ¾ ÐÙÒ ¾º Ö ØÐÐÙÒ Èعҹ ÙÒ ÖÓ ÐÐÒ¹«Ø º ÐÒ ËÔØÖÙÑ ÛÙÖ ÑØ ÒÑ ÖÓ ÐÐÒØÓÖ ¾ ÖÞÙØ ÛÓÒÒ ÖØ ÑØ ÖÞÙØ ÛÙÖº Ù Ö Å ÙÒ ÖÐØÒÒ ËØĐÙØÞÔÙÒØ Ò ÙÖ ÈÙÒØ ÙÖ ÖÓ ÐÐÒ ÖÞÙØÒ ÙÖ ÐÒ ÃÖÙÞ ÒÒÞÒغ ÒØÒÓÑÑÒ Ù º Ñ ÖÙÒ ÑĐÙ Ò ÒØ ÔÖÒ ÓÔØ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÐØÖ ÞÙÖ ËÔØÖÒÕÙ ØÓÒ ÚÖÛÒØ ÛÖÒº ¾º¾º¾ Ö ÈØ¹Ò ÄØØÒÞÙÒµ¹«Ø ÙÒ ÖÓ ÐÐÒ Ò ÛØÖ ÈÖÓÐÑ Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ ËÔØÖÓ ÓÔ ØÐÐØ Ö ÓÒÒÒØ ÙÒÐØØÒ¹ Ø Èعҹ«Øµ Öº ÒÒ ÑÓÒØÒÙÖÐÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÖÕÙÒÞÒ ÒÙ ÞÛ Ò ÞÛ ËØĐÙØÞ ØÐÐÒ ÐÒ Ó ÒÒ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒ ÖÒ ÁÒØÒ ØĐØ ÙØÐ ÙÒØÖÛÖØØ ÛÖÒ ÞÙÑ Ö ÒÒ ÓØ ÑØ ÐØ ÑÒ ÓÖÑÒº ÙÖ ØÐ ¹ ÖÙÒ Ö ÒØ ËÔØÖÙÑ ÓÑØ Û ÙÖ ÒÒ ÄØØÒÞÙÒ ØÖØØ Èعҵº Ö «Ø ÒÒ ÙÖ ÖÓ ÐÐÒ ÓÑÔÒ ÖØ ÛÖÒº ÛÖÒ Ò ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÆÙй ÐÒ ÒĐÒØ ÙÒ ÓÑØ Ò ÖĐÓÙÒ Ö ÈÙÒØ ÔÖÓ ÏÐÐÒÞÐ Ñ ËÔØÖÙÑ ÖÞÐغ ÖÓ ÐÐÒ ÒØ ÔÖØ ÓÑØ ÒÖ ÁÒØÖÔÓÐØÓÒ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒ Ø Ö ÒÒ Ò Ù Ù ÄÒÒÓÖÑ ÓÖ Ù ĐÓ ÙÒº ÁÒ Ö ÐÙÒ ¾º Ø Ö «Ø ÖÔ Ö ØÐÐغ ÁÑ ÐÐÑÒÒ ÛÖÒ Ò Ò ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ Æ ÈÙÒØÒ ¾ Ñ µæ ÆÙÐÐÒ ÒĐÒغ Ö ÖÓ ÐÐÒ ØÓÖ Ø ÒÒ ÙÖ ¾ Ñ ¾º¾µ Òº ÖÓ ÐÐÒ ÒÒ Ù ÒØÖĐÐ ÙÖĐÙÖØ ÛÖÒº ÓÒÒÒØ ÈÓ ØÞ¹ ÖÓ ÐÐÒ ÛÖ ÖØ Ò Ö ËÔØÖÐÓÑĐÒ ÙÖĐÙÖغ Æ ÐÙÒ ¾º¾µ ÒĐÓØØ ÖØ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ĐÙÖ ÏÐÐÒÞÐ Æ ÅÙÐØÔÐØÓÒÒ ÙÒ Æ ØÓ¹ ÒÒº ÒÖØ ÑÒ Ò ÊÒÓÔÖØÓÒ Ð Ò ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÓÐØ ÚÓÒ ÒÖ ØÓÒ Ó ÑĐÙ Ò Æ ¾ ÊÒÓÔÖØÓÒÒ ĐÙÖ Ò ØÒÔÙÒØ ÙÖĐÙÖØ ÛÖÒº ÙÖ Ö ÒØ ÓÑÔÙØÖÒØÛÐÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ ÒÐÐ ÙÖÙÖÖÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ø ÊÒÞØ ĐÙÖ Ò ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÙÑ ÖÙÒ ÞÛ ÖĐÓÒÓÖÒÙÒÒ ÙÒÒº ÒØ Ò ĐÙÖ ÞÙÒÑÒ ÒÐÐÖ ÖÒÙÒ Ö ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ

12 ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ Ö ÓÒÒÒØÒ Ø¹ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ìµ Ø ÒØÛÐÙÒ ÓÓÐݹÌÙݹ ÐÓÖØÑÙ ÅØØ Ö ÞÖ ÂÖ ÂÖÙÒÖØ ÑØ Ñ ÒÞÐ Ò ÊÒÓÔ¹ ÖØÓÒÒ Ù Æ ÐÓ ¾ Æ ÖÙÞÖØ ÛÖÒ ÓÒÒØ º ¾º È ÒÓÖÖØÙÖ ÙÖ ÚÖ Ò Ò ØÖÙÑÒØÐÐ Ò ĐÙ Ò ÓÒÒÒØÒ È ÒÐÖ ÚÖÙÖ Ò Ø Ò ÖÐ ÞÛ Ø ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒØ ÑÖ ÜØ ÔÐ ÝÑÑØÖ ÞÙÆ ¼º Ýѹ ÑØÖ Ò ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÛÖ Ñ Û ÒØÐ ÙÖ ÞÛ «Ø ÚÖÙÖ Ø Ö Ö Ø ØÒÔÙÒØ ÛÖ ÒØ Ñ ÒÙÒØÖ Æ ¼ ÓÒÖÒ Ñ ØÒ ØÐ ÖØ Ö ËÔÐ ÒÑÐ Ó ÒÙ ÔÓ ØÓÒÖØ ÛÖÒ ÒÒ Æ ¼ غ ÏÖ Ö Ö Ø ØÒÔÙÒØ ØÛ Æ ÙÒÓÑÑÒ Ó ÐØ ĐÙÖ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Á Ƶ Æ Æ¼ µ Ó ¾ Æ µ ¾ ¾º¾µ ÇÔØ ÙÒ ÐØÖÓÒ ÙØÐ ÖÙÒ ÛÐÐÒÞÐĐÒ È ÒÚÖ ÙÒÒ µ ÖÚÓÖ Ó ĐÙÖ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÖÒ ÛÖÒ ÒÒ Á Ƶ Æ Æ¼ µ Ó ¾ Æ µ µ ¾ ¾º¾µ ÖĐÙ ØØ ÑÒ ÒÙÒ ØÓÒ ØÓÖÑ Ö ØÖÓÒÓÑØÖ Ò ÙÒØÓÒÒ Ó ÛÖ Ùع Ð ÒØ ÙÖ ÞÙ ĐØÞÐÒ È ÒÛÒÐ ËÒÙ ØÖÑ Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÙØÖØÒº ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö Ó ÒÙ ¹ ÙÒ ËÒÙ ¹ÌÖÑ Ò ËÔØÖÐÓÑĐÒ ĐÙÖØ ÞÙ ¹ ÒÑ ÓÑÔÐÜÒ ËÔØÖÙÑ µ Ù ÒÑ ÊÐØØÐ Ê µ ÙÒ ÒÑ ÁÑÒĐÖØÐ µ ÞÙ ÑÑÒ ØÞØ µ Ê µ µ µ ÜÔ µ ¾º¾µ ÛÓ ĐÙÖ Ò È ÒÛÒÐ µ ÐØ µ µ ¾º¾µ ĐÙÖ ÔØÖÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ µ ÖØ Ò ÐÙÒ ¾º¾µ Ò ÓÑÔÐÜÖ ÓÖÑ Æ µ ¾ Á Òµ ÜÔ ¾ÒƵ Ò¼ ¾º ¼µ Ó ĐÙÖ ÓÑÔÐÜ ËÔØÖÙÑ ÐØ Æ µ ¾ Á Òµ ÜÔ ¾ÒƵ ÜÔ µ Ò¼ ¾º µ ÍÑ µ Ù µ ÞÙ ÖÒÒ ÛÖ Ò È ÒÓÖÖØÙÖ ÙÖĐÙÖغ ÞÙ ÛÖ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ Ò ÒÑ ÐÒÒ Ö ÞÙ ĐØÞÐ ÒØÚÑ ÒÙÒØÖ Æ ÙÒÓѹ ÑÒº Ù Ñ ÙÖÞÒ ÞÛ ØÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÒÒ ÒÙÒ Ð Ó Ö Êй ÙÒ ÁÑÒĐÖØÐ ÖÒØ ÛÖÒº È Ò ÔØÖÙÑ ÖØ ÓÑØ ÞÙ µ ÖØÒ µ Ê µ ¾º ¾µ

13 ¾º ÎÓÖØÐ Ö ÌÁʹËÔØÖÓ ÓÔ ¾ ËÓÑØ ÖĐÐØ ÑÒ µ ÒÒØÑ È Ò ÔØÖÙÑ Ò ÐÙÒ ¾º¾µº Ò ÒÖ ÅØÓ ØÐÐØ ÖÒÙÒ ÚÓÒ µ Ù Ñ ÈÓÛÖ ÔØÖÙÑ È µ Öº ÖĐÓÒ Ò Û ÓÐØ ÑØÒÒÖ ÚÖÒĐÙÔØ µ Ô È µ Ô Ê ¾ µ ¾ µ ¾º µ ÖÐÐ ËÔØÖÙÑ ÖØ Ð Ó Ð ÏÙÖÞÐ ÈÓÛÖ ÔØÖÙÑ º Ö ÑØ ÎÓÖÒ Ö ËÔØÖÒÕÙ ØÓÒ ÒÒ Û ÓÐØ ÞÙ ÑÑÒØ ÛÖÒ ÙÒÑ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ º ÅÙÐØÔÐØÓÒ ÁÒØÖÖÓÖÑÑ ÑØ ÒÖ ÔÓ ÖÙÒ ÙÒØÓÒº ÖÓ ÐÐÒº ÖØ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ð Ø¹ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒº È ÒÓÖÖØÙÖº Ò ÐÒ Ø ÑÒ Ò ÓÒÒÒØ ÒÒÐ ÔØÖÙÑ ÚÓÖÐÒ Ù Ñ ÑØØÐ Ú ÓÒ ÑØ Ñ ÒÒÐ ÔØÖÙÑ Ö ÐÖÒ ÅÞÐÐ ÖÓÙÒ Ê µ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ÔØÖÙÑ Ì µ ÖÐØÒ ÛÖ Ì µ µ Ê µ ¾º µ ÒÙØ Ö Ù ÌÁʹËÔØÖÒ ÖÑØØÐØÒ ÄÒÒÔÓ ØÓÒÒ Ø Ò ÒÛÛØ Ä¹ ÒÒÔÓ ØÓÒÒ ÑØ Ò ÛÖÒ ÄÒÒÔÓ ØÓÒÒ ĐÙÖÒ ØÑÑÒ Ò ÒØÓÒ Ö«ÒÙØ ÒØ ÑÒ µº Ò Ó ÒÙØ Ö ÄÒÒÔÓ ØÓÒÒ Ø ÒÙÖ ÒÒ ÛĐÖ¹ Ð ØØ ÛÒÒ Ò ÜØÖÒ ÃÐÖØÓÒ Ö ËÔØÖÒ ÙÖĐÙÖØ ÛÖº ÒÐ ÚÖÒÞ ÁʹËØÖÐ Ö ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ Ò ÒØ ÜØ Ù ØÖØÖ ÀÐÙѹÆÓÒ¹Ä Ö ÓÖ ËÛÒ¹ ÙÒÒ Ö Ä ÖÖÕÙÒÞ ĐÓÒÒÒ ÍÒÒÙØÒ ÚÖÙÖ Òº Ö ÛÖÒ ÔÖÐÐÐ ÞÙÖ ÒØÐÒ Å ÙÒ ËÔØÖÒ ÚÓÒ ËÙ ØÒÞÒ ÙÒÓÑÑÒ ÖÒ ÄÒÒÔÓ ØÓÒÒ Ö ÒÙ Ù ÒÖÒ ÅÚÖÖÒ ÒÒØ Òº Ù Ñ ÎÖÐ Ö Ñ ÒÒ ÑØ Ò ØÓÖØ Ò ÄÒÒÔÓ ØÓÒÒ ÛÖ Ò ÃÐÖØÓÒ ØÓÖ ØÑÑØ ÑØ Ñ ËÔØÖÙÑ ÐÖÖØ ÛÖº ¾º ÎÓÖØÐ Ö ÌÁʹËÔØÖÓ ÓÔ ÌÁʹËÔØÖÓ ÓÔ ÞÒØ ÙÖ Ò Ê ÚÓÒ ÎÓÖØÐÒ ÒĐÙÖ ÒÖÒ Áʹ ÔØÖÓ ÓÔ Ò ÅØÓÒ Ù º Ò Ñ ÓÐÒÒ ÙÖÞ ÙÐ ØØ ÂÕÙÒÓعÎÓÖØÐ ÞÙÖ ÐÒ Ø Ö ÑØ Ö ËÔØÖÙÑ Ñ Ò ÛÖ ÒØĐÐÐØ Ö ÅÓÒÓÖÓÑØÓÖ Ö Ø Ù Ò Ð ØÙÒ ÙÒ ÑÔ ÒÐØ Û¹ ÒØÐ ĐÓÖº ÐØعÎÓÖØÐ ÐÐ ÏÐÐÒÞÐÒ Ù ÒÑÐ Ñ Ò ÛÖÒ Ø ÑÒ ÒÒ ØÚÓÖ¹ ØÐ Ò Ö ÐÒ ÅÞØ ÒÒ ÓÑØ Ò Ö ËÒйÞÙ¹ÊÙ ¹ÎÖĐÐØÒ ÖÞÐØ ÛÖÒº ÓÒÒ ¹ÎÓÖØÐ ÅØ Ñ ÒØÖÖØÒ ÀÐÙѹÆÓÒ¹Ä Ö ÛÖ Ò ÒØÖÒ ÃÐÖØÓÒ ÖÞÐØ ÞÙ ÒÖ ÒÙØ ÚÓÒ ¼º¼ Ñ Ò ÛØÖ ÃÐÖØÓÒ ĐÙÖ ĐÙ Ñغ ÐÐ Ò ØÖÙÑÒØÐÐÒ Ò ĐÙ Ù ËÔØÖÙÑ ĐÓÒÒÒ ÚÓÖÙ ÖÒØ ÛÖÒ ÌÓÖ Ö Ì¹ËÔØÖÓÑØÖ Ö ÒÙ ÙÒØÖ ÙØ Øº

14 ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ¾º ÓÙ ĐÓ Ò Ì¹ËÔØÖÓÑØÖ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ĐÙÖ Ñ ÊÑÒ Ö ÖØ ÙÖĐÙÖØÒ Å ÙÒÒ Ñ ÅÁÊ¹Ö ÛÙÖ Ó¹ Ù ĐÓ Ò ÁË ¾¼ ÀʹËÔØÖÓÑØÖ Ö ÖÑ ÖÙÖ ÚÖÛÒØ º ÅØ Ñ ÖÙÖ¹ËÔØÖÓ¹ ÑØÖ Ò Å ÙÒÒ Ñ Ö ÚÓÒ Ñ ¼¼¼ Ñ Ð Ó Ñ Ö Ö ÅÐÐÑØÖ¹ ÛÐÐÒ ÞÙÑ ÒÒ ÍÐØÖÚÓÐØØ ÑĐÓк Ö ÑÜÑÐ ÑĐÓÐ ÒÙÒØÖ ËÔ¹ ØÖÓÑØÖ ØÖĐØ ÖÙÒ º¾ Ѻ Æ Ñ ÊÝйÃÖØÖÙÑ ÒØ ÔÖØ ÒÖ ÑÜÑÐÒ Ù ĐÓ ÙÒ ÚÓÒ ÖÙÒ ¼¼¼ Ñ º ÖÑ ÖÙÖ Ø ÑÜÑÐ Ù ĐÓ ÙÒ ÑØ ¼¼¼ Ñ Òº ÑØ ËÔØÖÓÑØÖ Ø ÑÓÙÐÖ Ù Ò ÑØ ÃÑÑÖÒ ÙÙØ ÑØØÐ ÒÖ ÊÓØØÓÒ ÔÙÑÔ ÚÙÖØ ÛÖÒ ÙÑ ØĐÓÖÒ ÀÒØÖÖÙÒ¹ ÓÖÔØÓÒÒ ÞÙ ÑÒÑÖÒº ÁÑ ÓÐÒÒ ÛÖÒ ÒÞÐÒÒ ÅÓÙÐ ÒĐÖ ÖÒ ÉÙÐÐÒÑÑÖ ÑØ ÒÑ ÒÒ ĐÙÖ Ñ ÓÒ ÜÔÖÑÒØ Èµº ĐÙÖ ÚÖ ¹ ÒÒ ÏÐÐÒÞÐÒÖ Ü ØÖÒ Ò ÑØ ÚÖ ËØÖÐÙÒ ÕÙÐÐÒ Ë¹Ëµ Ö¹ ÒÖ ØÙÖØ ĐÙÖ ÒÒ ÖÖÒ ËÔÐ Ù ÛĐÐØ ÛÖÒº ÏÐ ÒÖ ÒØÒ ÔÖØÙÖ Èµ ÖÓÐØ ÒÐÐ ÑØØÐ ÊÒÖ º Ò ÉÙ ÐÖ¹ÀÓÖÙÐÑÔ ĐÙÖ Ò ÖÒ¹ÁÒÖÖÓØ Ö Áʵ ÞÛ Ò ÖÙÒ Ñ ÙÒ ¼¼ Ñ º ÒÒ ÐÓÖ Ò ÙÖ ÒÐÒ ÒÖ ÐØÖ Ò ËÔÒÒÙÒ ÞÙÑ ÐĐÙÒ ÖØÖ ËÐÙÑÖ ËØ ĐÙÖ ÖÒ ÁÒÖÖÓØ Áʵ ÙÒ Ò ÑØØÐÖÒ ÁÒÖÖÓØ Ö ÅÁʵ ÞÛ Ò ¼¼ Ñ ÙÒ ¼¼¼ Ñ º Ò ÏÓÐÖѹÄÑÔ ĐÙÖ Ò Æ¹ÁÒÖÖÓØ ÆÁʵ ÙÒ ØÖÒ Ö ÎÁ˵ ÞÛ¹ Ò ¼¼¼ Ñ ÙÒ ¾ ¼¼¼ Ñ º Ò ÒÓÒ¹ÄÑÔ ĐÙÖ Ò ÎÁË ÙÒ ÒÒ ÙÐØÖÚÓÐØØÒ Íε Ö ÞÛ Ò ¼ ¼¼¼ Ñ ÙÒ ¼¼¼ Ñ º ÁÒ Ö ÁÒØÖÖÓÑØÖÑÑÖ ÛÖ ÚÖÒØ ËØÖÐÙÒ ÞÙÒĐ Ø ÓÐÐÑÖØ ÙÒ ØÖ«Ø ÒÒ Ù ÒÒ ÒØÒ ËØÖÐÒØÐÖ Ëµº ÙÑ ÒØ Ò ÐØÖÛ ÐÖ µ ĐÙÖ ÓÔØ ÐØÖ Ò ÅÖ ÒÖÒÞÒ ÓÛ Ö ÀÐÙѹÆÓÒ¹Ä Ö ÑØ ÈÓ¹ ØÓÓÒ ÙÒ ÞÛ Ù ĐÒ ĐÙÖ ÜØÖÒ ÅÞÐÐÒ Ò Ö ÃÑÑÖº ËÒÒÖÑÑÖ ÑØ Ñ ÛÐÒ ËÔк ÈÖÓÒÑÑÖ ĐÙÖ Å ÙÒÒ ÑØ ÐÒÒ ÓÖÔØÓÒ ÞÐÐÒ ÞÙ ¼ Ñ ÄĐÒ ÓÛ ÛØÖÒ Ù ĐÒÒ ĐÙÖ ÜØÖÒ ÅÞÐÐÒº ØØÓÖÑÑÖ ÒÒ ÞÙ ÚÖ ÒØÖÒ ØØÓÖÒ ÙÒÑÒ ¹µ ÖĐÙÖ¹ ÒÙ Ü ØÖÒ ÞÛ Ù ĐÒ ĐÙÖ ÜØÖÒ ØØÓÖÒ Èµº ÓÖÔØÓÒ ÞÐк ÜØÖÒ ØØÓÖÑÑÖ ÛÙÖ ÒØÖĐÐ Ò Ò ÒÖØØ ÙÒ ÒÒ ÒØÛ¹ Ö ÑØ ÒØÖÒÒ µ ÓÖ ÜØÖÒÒ ØØÓÖÒ µ ÒÙØÞØ ÛÖÒº Ð ØØÓÖÒ ÛÖÒ Ñ ÁÊ Ö ÀÐÐØÖ¹ÓÐÓÑØÖ Ù ËÐÙѹ ÓÖ ÖÑÒÙѹ ÚÖÛÒغ ÓÐÓÑØÖ ÛÖÒ ÑØØÐ ĐÙ Ñ ÀÐÙÑ ĐÙÐغ ÙØÖ«Ò ÁÒÖÖÓØ ØÖÐÙÒ ÖÒØ Ò ÖÒĐÙ ÖÛĐÖÑÙÒ ÀÐÐØÖ ÑØ ÞÙ ÒÖ ÎÖĐÒÖÙÒ Ö ÄØĐØ ĐÙÖØ Û Ñ Ò ÛÖº

15 ¾º ÓÙÐÓ Ò Ì¹ËÔØÖÓÑØÖ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ÐÙÒ ¾º ÙÙ ÌÁʹËÔØÖÓÑØÖ ÑØ ÜØÖÒÖ ÓÖÔØÓÒ ÞÐк ÒØÒÓÑÑÒ Ù ¼ º ¾

16 ¼ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÐÙÒ ¾º ÐÓ ÐØÐ ÖÙÖ ÁË ¾¼ ÀÊ ËÔØÖÓÑØÖ º ÒØÒÓÑÑÒ Ù º ÁÑ ÑØØÐÖÒ ÁÒÖÖÓØ ÙÒØÖÐ ÚÓÒ ¾ ¼¼¼ Ñ ÛÖÒ Ù¹ÀÐÐØÖØÓÖÒ ÚÖÛÒØ ÒÐÐ ÑØ ĐÙ Ñ ÀÐÙÑ ĐÙÐØ ÛÖÒº ÇÖÐ Ö ÛÖÒ ÁÒ˹ ÀÐÐØÖ ÚÖÛÒغ ÙÖ ÙØÖ«Ò Ö ÁÒÖÖÓØ ØÖÐÙÒ ÛÖ Ò ÀÐÐØÖÒ ÐØÖÓÒÒ Ò ÄØÙÒ Ò ĐÙÖĐÙÖØ ÛÓÙÖ ÛÖÙÑ Ò ĐÒÖÙÒ Ö ÄØĐØ ÒÖغ ÇÖÐ ÚÓÒ ÖÙÒ ¼ ¼¼¼ Ñ ÛÖÒ ËÐÙÑÐÐØÖ¹ØØÓÖÒ ÚÖÛÒغ Ò ÐÓ ÐØÐ Ö ËÔØÖÓÑØÖ ÙÒ Ò ÈÖÔÖ Ø Ò Ö ÐÙÒ ¾º Ö¹ ØÐÐغ ØØÓÖ ÒÐ ÛÖ ÚÓÖÚÖ ØĐÖØ ÐØÖÓÒ ÐØÖØ ÙÒ ÒÓÑÐ ÚÓÖÚÖ ØĐÖØ ÚÓÖ ÞÙ ÒÖ ÒÐÓ¹Øлµ¹ÏÒÐÖÖØ ÐÒغ Ù ĐÓ ÙÒ Ö ÃÖØ ¹ ØÖĐØ ¾ غ ÚÓÒ Ö ÃÖØ ÓÑÑÒ ËÒÐ ÛÙÖ ÙÖ ÔÖĐÙÒÐ ÑØ ÒÑ ËÈÌ ¼¼¼ ÓÑÔÙØÖ ÙÒØÖ Ñ ØÖ Ý ØÑ ÃÇË ÛØÖÚÖÖØغ Ö ÓÑÔÙØÖ Ø ÑØØÐÖÛÐ ÙÖ ÒÒ ¹È Ö ØÞØ Ö ÑØ ÒÑ ÖÙÖ ÎØÓÖÔÖÓÞ ÓÖ Ù ØØØØ Øº ÅØ Ñ ÈÖÓÖÑÑ ÇÈÍË ÛÖ»¹ÏÒÐÖÖØ Ù Ð Ò ÙÒ Ò ÐÒ ËÔ¹ ØÖÙÑ ÖÒغ ÖĐÙÖÒÙ ØØ ËÓØÛÖ Ò ÎÐÞÐ ÚÓÒ ÊÒÓÔÖØÓÒÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö ËÔØÖÒº ¾º ÄØÖØÙÖÚÖÞÒ Ïº ÀÖÖ Ò Âº ÖÓÒÓÐÞ ØÒÚÖÖØÙÒ Ò Ö Ì¹ÁʹËÔØÖÓ ÓÔº ÌÐ ØÒÙÒÑ ÙÒ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÑÔº ÒÛº ĺ ¾ß µº ¾ º ÖÓÒÓÐÞ Ò Ïº ÀÖÖ ØÒÚÖÖØÙÒ Ò Ö Ì¹ÁʹËÔØÖÓ ÓÔº

17 ¾º ÄØÖØÙÖÚÖÞÒ ÌÐ ¾ ÒÞÐØÒ Ö ËÔØÖÒÖÒÙÒ ÓÑÔº ÒÛº ĺ ß¾ µº º ÖÓÒÓÐÞ Ò Ïº ÀÖÖ ØÒÚÖÖØÙÒ Ò Ö Ì¹ÁʹËÔØÖÓ ÓÔº ÌÐ ĐÍÖ Ò ÒĐÙØÞÐ ÇÔÖØÓÒÒ Ñ ÁÒØÖÖÓÖÑѹ ÙÒ ØÖ ÓÑÔº ÒÛº ĺ ¾ ¼ß¾¼ µº ʺ ËÖÑÙÐ ÀÓÙ ĐÓ Ò ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹÁÒÖÖÓعËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÃÒÐÐ ĐÙÖ ÙÒ À ¾ Ç ¾ ÖØØÓÒ ÂÙ ØÙ ¹Ä¹ÍÒÚÖ ØĐØ Ò µº Àº ÄÙ ËÔØÖÓ ÓÔ ÙÒ ØÓÖØ ÍÒØÖ ÙÙÒÒ ÞÙÖ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÝÒÑ ÚÓÒ ÓÚÐÒØÒ ÙÐÑÒØÒ ÙÒ ÀØÖÓÙÑÙÐÒÒ ÖØØÓÒ ÂÙ ØÙ ¹ ĹÍÒÚÖ ØĐØ Ò µº º Ϻ º ËÖØ ÓÑÔÙØÖÙÒØÖ ØĐÙØÞØ ÓÙ ĐÓ Ò ËÔØÖÓ ÓÔ Ò Ø¹ ÐÖ ÅÓÐĐÙÐ ØÖĐ ÞÙ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÝÒÑ ÚÓÒ Æ Æ ÙÒ ÞÙÖ ØÑÑÙÒ ÚÓÒ Æ ¾ Ç Ò Ö ØÑÓ ÔĐÖ ÖØØÓÒ ÂÙ ØÙ ¹Ä¹ÍÒÚÖ ØĐØ Ò µº º Ϻ ÓÓÐÝ Ò Âº Ϻ ÌÙÝ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÅÒ ÐÙÐØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÓÙÖÖ ËÖ Åغ ÓÑÔº ¾ß ¼ µº Ⱥ ʺ ÚÒØÓÒ Ø ÊÙØÓÒ Ò ÖÖÓÖ ÒÐÝ ÓÖ Ø ÈÝ Ð ËÒ ÅÖÛ¹ÀÐÐ ÓÓ ÓÑÔÒÝ ÆÛ ÓÖ µº ÁË ¾¼ ÀÊ Í Ö³ ÅÒÙÐ ÖÙÖ ÒÐÝØ ÅØÒ ÑÀ ÃÖÐ ÖÙ µº ¼ ʺ ËÖÑÙРº Ϻ º ËÖØ º º ÅÐÐÙ Ò Åº ÏÒÒÛ Ö ÎÖй ÌÑÔÖØÙÖ ¹Ñ ÓÖÔØÓÒ ÐÐ ÚÐÓÔ ÓÖ ËÔØÖÓ ÓÔ Å ÙÖÑÒØ Ó ÔÔк ÇÔØ ¾ß¾¼ µº

18

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

ÀÊÁÀ ÈÀËÁà ÊÁËÀ ÍÆÁÎÊËÁÌÌ ËÅÌÀÇÀËÀÍÄ ÏÍÈÈÊÌÄ ÎÖÐÒ ÒÐÝ ÚÓÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙÖ Ê ØÖÖÙÒ Ö ÐØÒ ÚÖ ÒÖ ËÒØØÐÚÖÖÒ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÐ ÔÖÐ ¾¼¼¼ ÏÍ ¼¼¼ ØÖØ ÖÒØ Ö ØÖØÓÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÓÑÐ ÒÙÐÖ ÑÒ¹ Ø Ö ÓÒÒ ÆÅʵ Ò

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

ÅĐÖÞ ½ Ï͹ÁË ¹ ÈÖĐÞ ÓÒ Ñ ÙÒ Ö ÎÓÖÛĐÖØ ¹ÊĐÙÛĐÖØ ¹ ÝÑÑØÖ ÛÖÖ ÉÙÖ ÑØ Ñ ÄÈÀÁ¹ØØÓÖ ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÚÓÒ ÃÐÙ º ÖÒ Ù ÅÓÒÑ ÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÇÃÌÇÊË Ê ÆÌÍÊÏÁËËÆËÀÌÆ Ö ÈÝ Ö Ö Ò ÍÒÚÖ ØĐع ÑØÓ ÙÐ ÏÙÔÔÖØÐ ¾ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÒÐØ

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache ÊÖØ Ñ ÊÑÒ ËÑÒÖ ÊØ ÔÖÓÐÑ ¹ÓÑÑÖ ÈÖÓº Öº ÀÒ ĐÙÖÒ Ö Ø ÌÍ ÖÐÒ ÏÒØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ĐÙÖÛÙÒ ÒÛĐÖØ ÖÙÒÐÒ Ö ĐÍÖÛÙÒ Ò Ö Ê ÂÓ ÎÓ ÖÒ ÖØ ÊÔÐ ÄØÖØÞ ÞÑÖ ¾¼¼½ ÕÙ Ù ØÓØ Ô Ó Ù ØÓ ÏÓ ÛØ Ø ÛØÑÒ ÂÙÚÒÐ ËØÖÒ ÎÁ ÏÖ Ö ÐÐÙØÒÖ

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

ÐØÖÓÓÔØ ØØÓÒ ÚÓÒ ÙÐØÖÙÖÞÒ ÐØÖÓÑÒØ Ò ÈÙÐ Ò ÒÛÒÙÒÒ ÌÀÞ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò Ö ØÓÑĐÒ ÙÒ ÐÙÒÒ ÚÓÒ ÌÀÞ¹ËØÖÐÙÒ ÔÖÓ ÐÒ ÁÆÍÍÊĹÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÈÝ Ö ÐÖعÄÙÛ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÖÙÖ º Ö º ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÒÒÛ Ö

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ÈÖÓÖÒ Ö ÅØÑØ ¹ ÁÒÓÖÑØ Ö ØÒÐÐ ¾ ÈÖÓÖÒ ÓÑÔÙØÖÖÔ ÈÖÓº Öº ØØ ÓÑ ÎÖ ÓÒ º¾ ÓÔÝÖØ» Ý ØØ ÓÑ ÐÐ ÊØ ÚÓÖÐØÒº ÈÖÓÖÒ» Ø Ò ÚÓÖÐÙ ËÖÔØÙÑ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÓÑÔÙØÖÖÔº Ö ÐÖ Ò Ò ÈÖÙÒÒ ÙÖÙÒ ÚÓÒ ÐÖÒ Ò Ñ ËÖÔØ ÒØ

Mehr

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg Nr. 9 Jutta Rost Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

Fachberichte INFORMATIK

Fachberichte INFORMATIK AWPN 2 7. Workshop Algorithmen und Werkzeuge für Petrinetze Koblenz, 2.-3. Oktober 2 Stephan Philippi (Hrsg.) 7/2 Fachberichte INFORMATIK Universität Koblenz-Landau Institut für Informatik, Rheinau, D-5675

Mehr

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe der Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. B. Scholtes Band 5 Ulf Noster Zum Verformungsverhalten der Magnesiumbasislegierungen AZ31

Mehr

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1 ËØÖ ÑÙÒ Ñ Ò ÖÙÒ Ð Ò ¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÒÀÝ Ö ÙÐ Ø Ò ¾º½ ÒÀÝ Ö ÙÐ Ý Ø Ñ Ò Ò ØÞØ ÐÙ ÓÐÐ Ò Û Ø ÙØ Ð ÙØ Ñ Ö Ò Ñ ØÖ Ö ÒÒ Ò Ö Ò Ò Ò Ö ¹ ØÓ ÙÒ ÙÑÑ ÖÒ Ø Ò Ö Ò Ñ Ø ÐÐ ÙØ Ð ÒÃÓÖÖÓ ÓÒ ØÞ Ò ÙØ Ð Ù ÃÙÒ Ø¹ Ñ Ð Ø Ö Ò Ù Ò Ñ

Mehr

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2 ÈÁà ÈÖÜ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ÚÖÖØÙÒ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒØÓÒ» ËÙÖ ÎÖÐ ÞÑÖ ½ Ò ØÞ ÂÚ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ ÃØ ĐÙÖ ÜÐ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ Ý ØÑ ÀÐÑÙØ Ê Ö ÅĐÙÒÒÖ ÆØÞÑÒÑÒØ ÌÑ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÁÒÓÖÑØ ÄÙÛßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÅĐÙÒÒ ÇØØÒÒ ØÖº ¹¼ ÅĐÙÒÒ ÌÐÓÒ ¹¹¾½¹¾½

Mehr

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung,

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, Challenge-Karten 1/112 2/112 Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, ß¾¹»² «²¹ Bewertung der Problematik auf einer Skala von minus 100 bis plus 100-100

Mehr

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Seite 1 Abiturloesung.de - Abituraufgaben Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Wissenschaftler der israelischen Ben-Gurion-Universität sind der Frage nachgegangen, ob die Attraktivität eines

Mehr

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt Leerschritt! Ausrufungszeichen " Gerade Anführungszeichen oben # Nummer-Zeichen $ Dollar-Zeichen % Prozent-Zeichen (vom Hundert) & Kaufmännisches Und (Ampersand) ' Apostroph (Auslassungszeichen) ( Linke

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r þÿ S ä t z e a b g e r e c h n e t. B e i v o r z e i t i g e m B e t - a t - h o m e. F i n d e t e i n & n b s p ;.

Mehr

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen):

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen): Standardtastatur Deutsch Schweiz Die DeutschschweizerTastatur hat fünf Tottasten (Tottaste Zeichen Sonderzeichen) 1 2 @ 3 # 4 ^ ` ~ 5 6 7 8 9 0 ' ^ ~ Q W E R T Z U I O < \ A S D F G H J K L Y X C V B N

Mehr

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420 Modell ER-A410 ER-A420 2011 Kassensysteme WEDEMANN GmbH, Oldenburg. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser ist Eigentum der Kassensysteme WEDEMANN GmbH Oldenburg und unterliegt somit dem Urheberrecht.

Mehr

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE ! " # $ % &! '( ) * ( +, -. ( +0/ 1 2 3 2 4%576 8 9 : ; < = 8 > : 8? @ A B C B DEC FC C%C G Efassungsmodul: Fei paametisiebae Obefläche. Einfach anzuwenden. Schnell einsatzbeeit. Auch fü Femdspachen geeignet.

Mehr

Umsetzungstabelle Sonderzeichen

Umsetzungstabelle Sonderzeichen Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für Migration SEM Direktionsbereich Asyl Sektion Lingua Umsetzungstabelle Sonderzeichen 26.06.2015 ICAO Nr. 1 Á Capital letter A SZ

Mehr

STM und Atommanipulation

STM und Atommanipulation STM und Atommanipulation Fe Atome auf Kupferoberfläche ringförmig positioniert Vermessung mit Austrittsarbeitsdetektionsmode (constant surface height) Quelle: IBM Technische Universität Ilmenau Institut

Mehr

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design ! "# $&% ' ( ) * +, -. / 0214365879:5 ; 79+?0 @ 9+ABDC 7E F C"GHC BJILK>MON>P1RQ KTSUC 3V79 W 0XM&N Y A:Z 7B[A \ C]B^9+BD02_4A-C B `ba ced6fhghikjmlnpo ikq rsjmnutvqxwzy{c f}tjk~rhf}q c ~ e Dyƒn c rsjk~rcef

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r þÿ p r o g r e s s i v e n J a c k p o t s, t o l l e w ö c h e n t l i c h e u n d, e i n M i t d e m 5 0 % T r e u e b o n u s. F

Mehr

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII Unfallversicherung und Altersvorsorge Ausgearbeitet in Zusammenarbeit mit Ursula Hugot (LVR) und vorgestellt

Mehr

1 Induktiver Aufbau von Graphen

1 Induktiver Aufbau von Graphen Ï˾¼½¼»½½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ĐÙÖ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ô Ò Ð ÓØ Ä ºÅĐÓÐÐ Ö ºÅĐÓÐÐ Ö»ËºÌ ÑÔ ß ß FuGoe Ù Ó¼ Ö Ô Ò Å ÖØ Ò ÖÛ µ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ð ÓØ ÞÙÖ Ò ÐÙÒ Ö ÐÐ Ñ Ò Ö Î Ö Ö Ò ØÞ FuGoe ÙØÓÑ Ø Ò Ö ÑÑ ß¾ß ºÅĐÓÐÐ

Mehr

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom.

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom. . ü ü ü ü ü ü,, Ü ü,,, ä. ö,, ( 000, ). () - ä. ü,., ä ü, ü. ü ä. ö,,. ä. : @. ) ) -. >.. ) ü ä. ü. _ 0 _ (-) Ω ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * 5%... ä. ä ü ( ). Ω = Ω 0 4 5 6 0 4 5 6,,,, ü ö é ü.

Mehr

TimeAs Betriebsdatenerfassung

TimeAs Betriebsdatenerfassung TimeAs Betriebsdatenerfassung Die Informations-Bedürfnisse der Zeit angepasst. In vielen Betrieben genügt nicht mehr bloss zu wissen, dass die Mitarbeiter anwesend sind, sondern man will informiert sein,

Mehr

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62 v Hp + 119 T b x K G ub T LIVEOOL F b v pu L v F K T Lvp Hp + 121 K E G Gu H u up- N O H Ep b Tp L Vbp A,, Tpp u A57 If N, K EXTATI Lu uf u uf Lvp fü Gup u E b -- Lvp f I f A57 F L u L Gü F Au K p v f

Mehr

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express IT Beauftragter des BDS Bundesvorstands Neuruppin, 10.08.2005 Schiedsmann Andreas Roß Haselnußweg 15, 16816 Neuruppin Tel.: 03391-650981, Fax.: 03391-512214 E-Mail: ross@schiedsmann.de Einführung des BDS

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ B e t - a t - H o m e j e s t f i r m z n a n o d l a t n a r y n k u z a kb a d ó w b u k m a c h e r s k i c

Mehr

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:...

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... 2. Klausur Grundlagen der Elektrotechnik I-A 22. Februar 2005 Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... Bearbeitungszeit: 35 Minuten Trennen Sie den Aufgabensatz nicht auf. Benutzen Sie für die Lösung der Aufgaben

Mehr

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn)

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn) ! " # $ " % & ' ( & ) " * +,! * " $ - # $. / 0 1 % 2 " * % 3 4 5 6 7 8 9 : 6 5 4 ; < = >? @ A BCD EF GD F H I GE J CBK A D L M D K F G N N > O P F? @ D CQ R M CS F GS BM A E F GD OH N T U U T V W X Y W

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r þÿ D e r B e t - a t - H o m e P o k e r B o n u s w i r d a l s 1 0 0 % i g e M a t c h p r ä m i e b i s z u 1. 5 0 0 v o n. 9 O

Mehr

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de Þ Ð ÜÝ ¾¼½ Ò ½ pel@mutym.de homepage www.le1bner.de Die Vokabelsammlung entsteht zu rein privaten Zwecken aus den jeweils aktuellen Büchern und Ulpan-Kursen, die ich belegt habe bzw. hatte. Soweit mir

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ P o s t e d b y S t e v e o n T h u 6 J u l 2 0 0 6 a t 2 2 : 0 3 b e n e a t h t h e s t a n d a r d D e b i a

Mehr

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph«

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph« FONTSCHMIEDE Designer-Fonts for Print and Web Font: New Telegraph 1 New Telegraph Regular Font-Design: 2007 Frank Baranowski 24 Punkt @1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 20 Punkt 16 Punkt 14 Punkt 10

Mehr

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung

Mehr

Bitsysteme als Dritte Dimension

Bitsysteme als Dritte Dimension 1 Bitsysteme als Dritte Dimension (Ernst Erich Schnoor) 1 CypherMatrix Verfahren 2 2 Systematisierung der Bitfolgen 3 2.1 Bitsystem zur Basis 1 5 2.2 Bitsystem zur Basis 2 7 2.3 Bitsystem zur Basis 3 9

Mehr

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003 Der schiefe Wurf Walter Fendt 10. April 2003 geworfen, und zwar unter dem Winkel gegenüber der Waag- Ein Körper der Masse wird in der Höhe über dem Boden mit der Anfangsgeschwindigkeit rechten. Die Bewegung

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r þÿ M i t e i n e m b e t - a t - h o m e G u t s c h e i n 2 0 1 6 s p a r s t d u b a r e s G e l d. J e t z t 1

Mehr

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive DSM-IV IV-Kriterien Die Person Institut für Psychologische Psychotherapie Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut Leitung: Prof. Dr. Rainer Sachse www.ipp-bochum.de $%& '('!!)%&"!"# * ('+, (')'-!."/!0

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r þÿ E r h a l t e n S i e d i r e k t I h r e n b e t - a t - h o m e B o n u s b e i W i n c o m p a r a t o r. b e

Mehr

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016 Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Inhaltsverzeichnis: I. Haushaltssatzung 1 II. Vorbericht 5 III. Übersicht über die Teilhaushalte (

Mehr

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Mehr

Ê Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÓÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ¹ Ø ÐÙÒ ÁÁÁ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ú ÊÙÐ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÌÓÓÐ Ö ÀÁÅ Ê ËØ Ò Ë Ù ÖØ ¾¾º ÂÙÐ ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº Ê Ò Ö Å ÒØ Ý Ò ÙÒ Ò Ö ËØ ÐÐ Ñ Ø Ò Ò Å Ò Ò Ò Ò Å Ò

Mehr

Parlamentssitzung 17. August 2009 Traktandum 6

Parlamentssitzung 17. August 2009 Traktandum 6 Parlamentssitzung 17. August 2009 Traktandum 6 Ried, Niederwangen: Planungsinstrumente Kredit; Direktion Planung und Verkehr Bericht des Gemeinderates an das Parlament 1. Ausgangslage Beim Ried geht es

Mehr

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany The flexibilization of labor markets between globalization and the global economic crisis: Comparing Japan and Germany A Joint Work shop of Bremen University of Applied Science and Aichi Unversity, Toyohashi,

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú Ö Ø Ö ÖÙÒ Ñ ÖÓÔÓÖĐÓ Ö Å Ø Ö Ð Ò Ñ ØØ Ð ÆÅʹŠÖÓ ÓÔ Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ Ñ Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Á ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø

Mehr

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de 1. Angaben zur Person Antragsteller / in Mitantragsteller/in (z.b. Ehepartner/in) Titel, Name, Vorname: 2 3 4 4 5 6 7 8 9 : 6 6 5 6 7 8 Anschrift (Adresse, PLZ, Ort): Arbeitgeber (Firma, Sitz): ausgeübter

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r þÿ v e r l a n g t. A u s z a h l u n g b e a n t r a g t u n d p l ö t z l i c h w e r d e n D o k u m e n t e v e r l a n g

Mehr

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Der Datenaustausch im XML Format voraussichtlich im Frühjahr 2016 durch das direkte Bearbeiten einer zentralen Datenbank ersetzt. Momentan können folgende

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

Allgemein können Klassifikatoren für die Texturanalyse in nachfolgende vier Hauptkategorien eingeteilt werden.

Allgemein können Klassifikatoren für die Texturanalyse in nachfolgende vier Hauptkategorien eingeteilt werden. V W r T 8. Gebräuchliche Klassifikatoren in der überwachten Texturerkennung! "#"#$ &% ' * '" -,. /0, 3', 4540 46 Allgemein können Klassifikatoren für die Texturanalyse in nachfolgende vier Hauptkategorien

Mehr

Institut für Informatik. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Institut für Informatik. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Institut für Informatik Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Hauptseminar: Schnelle Parallele Algorithmen Leitung: Prof. Dr. M. Karpinksi, P. Wegner, M. Hauptmann Sommersemester 2000 Ausarbeitung

Mehr

4. Übung: Messen quasistatischer Drücke in verschiedenen Messbereichen

4. Übung: Messen quasistatischer Drücke in verschiedenen Messbereichen Hinweise zum Prktikum Messen Nichtelektrischer Größen Stnd: 08.03.13 / Prof. Plme Nchfolgend sind wesentliche Rhmendten, Geräte-/ und Berechnungsverfhren der Übungen zusmmengefsst mit Hinweisen zur der

Mehr

Ê Ö ÒØ Ò ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Å Ö Ö Ø Ã ÒÒ Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÙØ Ò ÙÒ ÒØÛ Ö Ò Ø ÐÙÒ Ì Ò Ö Ù Ù ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ô Ö Ò Ù Ò ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù Î Ò Ö Å Ò

Ê Ö ÒØ Ò ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Å Ö Ö Ø Ã ÒÒ Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÙØ Ò ÙÒ ÒØÛ Ö Ò Ø ÐÙÒ Ì Ò Ö Ù Ù ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ô Ö Ò Ù Ò ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù Î Ò Ö Å Ò Î Ð ÖÙÒ ÒÒÓÚ Ø Ú Ò Ä ØÙÒ Ý Ø Ñ Ò Ö ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÐÐ ÎÓÒ Ñ Ö Ö Ø ØÙÖ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Öº ÁÒ º Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ôк¹È Ý º ÍÛ ÖÓÑ ÒÒ ÓÖ Ò Ñ ½ º ÔÖ Ð ½ ¼ Ò Ä ÓÛ ÃÖ

Mehr

Pressespiegel von Stephan Noack

Pressespiegel von Stephan Noack Pressespiegel von Stephan Noack II. Parteitag DIE LINKE. Macht s gut. Macht s besser., Lothar Bisky und Oskar Lafontaine Wir sind die erfolgreichste Gründung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ h a t a u c h v e r s c h i e d e n e G e s e l l s c h a f t s w e t t e n i m P r o g r a m m, d a z u B e

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

ÎÓÖÛÓÖØ Á ÞÙÖ ÚÓÖÐ Ò Ò ÔÐÓÑ Ö Ø Ø Ò Ñ ÒÛĐÓ Ò ÌÖ «Ò ÞÙÖ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÈÖÓ Ø Ì ÒØ Ò ÙÐÙÖ Ð Ô Ø Ó Ø ÝÐ ÒØ Ø Ò Ò Ñ ĐÙÒ ÙÖÓÔĐ ÙÒ ĐÙÒ Ñ Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò ÞÙ ÑÑ

ÎÓÖÛÓÖØ Á ÞÙÖ ÚÓÖÐ Ò Ò ÔÐÓÑ Ö Ø Ø Ò Ñ ÒÛĐÓ Ò ÌÖ «Ò ÞÙÖ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÈÖÓ Ø Ì ÒØ Ò ÙÐÙÖ Ð Ô Ø Ó Ø ÝÐ ÒØ Ø Ò Ò Ñ ĐÙÒ ÙÖÓÔĐ ÙÒ ĐÙÒ Ñ Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò ÞÙ ÑÑ ÅÓ Ð Å Û ÖØ Ö ÙÒ ĐÙÖ Ò È Ý ÙÒØ ÖÖ Ø ÎÓÖ Ø ÐÐÙÒ Ò Ù ÖØ Ö Ë ĐÙÐ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ø Ò Ñ ÑÓ Ð Ò Å Ý Ø Ñ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö Ù Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Å ÖØ Ò Ä Ò Ù Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Å Ø Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÓÖÑ

Mehr

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r þÿ 2 2. 0 9. 2 0 1 1, B ö r s e n w e l t P r e s s e s c h a u : B e t - a t - h o m e. c o m, D e u t s c h e B a n k, W e s t a g. n

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r þÿ f a i r r a n d o m i z e d a l g o r i t h m b e h i n d t h e R o u l e t t e G a m e O n l i n e. C h e

Mehr

EGA.CPI Historische Bemerkungen zu PC-Bitmap-Schriften

EGA.CPI Historische Bemerkungen zu PC-Bitmap-Schriften EGA.CPI Historische Bemerkungen zu PC-Bitmap-Schriften Man unterscheidet zwischen skalierbaren Vektorschriften (z.b. TrueType, PostScript Type 1) und Bitmap-Schriften (bzw. Matrix-Schriften). Bitmap-Schriften

Mehr

Peter Staub Institut für Geodäsie und Photogrammetrie Gruppe für GIS und Fehlertheorie ETH Zürich

Peter Staub Institut für Geodäsie und Photogrammetrie Gruppe für GIS und Fehlertheorie ETH Zürich Á˹ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ð ÖÙÒ Ð ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ÒØ Ö Þ ÔÐ ÒÖ Ò ÈÖÓ Ø Ò Ò Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÞÙ ÑÑ Ò Ö Ø Ì Ò Ö Ö Ø Peter Staub Institut für Geodäsie und Photogrammetrie Gruppe für GIS und Fehlertheorie ETH Zürich Thomas

Mehr

RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1

RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1 RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1 120 Unterrichtseinheiten auf das Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Ruslan Russisch 1 1 ÊÀÐÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Mehr