a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå"

Transkript

1 Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=ouk=abwbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=trs = = = = = = = kok=ro=ˇ=qsk=g^eod^kd fåíéêîáéï=ãáí péä~ëíá~å=bäéä k~åü= ÇÉã=ÉêëíÉå=qÉáä=ÇÉê=cì J Ä~ääJp~áëçå= áå= ÇÉê= PK= iáö~= òáéüí báåíê~åüíjmê ëáçéåí= péä~ëíá~å bäéä=éáå=c~òáí=ìåç=ëéêáåüí=ωäéê ëéáåé=tωåëåüé= ÑΩê=OMMVK= jéüê Ç~òì=áã=péçêíK= cçíçw=qk^k oωåâääáåâ=~ìñ Ç~ë=g~Üê=OMMU fåîéëíáíáçåéå= áå= ÇÉê= fååéåj ëí~çíi=éáåé=nì~çêáö~=~ìñ=çéã påüäçëëi=ìãëíêáííéåé=qüéãéå áã= o~íi= íçääé= séê~åëí~äíìåj ÖÉå=Ó=~ìÑ=ÇÉå=pÉáíÉå=U=ìåÇ=V ÄäáÅâÉå=ïáê=òìêΩÅâK a~ë=céìéêïéêâ ÇÉê=qìêåâìåëí a~ë= céìéêïéêâ= ÇÉê= qìêåâìåëíi bìêçé~ë= ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉ= qìêåj ëüçïi= áëí= ãáí= ëéáåéê= łbáåòáöi åáåüí= ~êíáö JqçìêåÉÉ=~ã=NMK=g~J åì~ê= áå= ÇÉê= stje~ääé= òì= d~ëík jéüê=áã=péçêík= cçíçw=çü nb kbtp sçê=oωåâòìö ÖÉï~êåí aáé=eáäñëçêö~åáë~íáçå=püéäíéê kçï= ï~êåíé= ÖÉëíÉêå= îçê= ÉáJ åéã= oωåâòìö= ~ìë= ^ÑÖÜ~åáëJ í~åk= ^âíìéää= ëíéüé= ÇÉã= i~åç ìåç= ÇÉå= ~ìë= m~âáëí~å= ìåç fê~å= ÜÉáãâÉÜêÉåÇÉå= cäωåüíj äáåöéå= å~åü= ëåüäéåüíéê= bêåíé Éáå= Ü~êíÉê= táåíéê= ÄÉîçêK= łbë â~åå= òì= ÉáåÉê= eìåöéêâ~í~j ëíêçéüé= âçããéå I= ÄÉÑΩêÅÜJ íéí= rçç= píçäíéi= sçêëáíòéåçéê ÇÉë=eáäÑëïÉêâë=aÉìíëÅÜä~åÇK ilqql içííçw=pi=nni=npi=nsi=oqi=pn wìë~íòò~üäw=s pìééêò~üäw=m péáéä=ttw=m=m=o=v=v=u=t pìééê=sw=v=o=r=o=r=v EçÜåÉ=dÉï ÜêF ^ìñí~âí=å~åü=j~ =ÄÉá=ÇÉê=qçìê=ÇÉ=pâá ^ìñí~âí= å~åü= j~ W= téäíãéáëj íéê=^ñéä=qéáåüã~åå=ecçíç=äéáã wáéäéáåä~ìñf=ìåç=`ä~ìçá~=kóëí~ç ÖÉï~ååÉå= ÖÉëíÉêå= ÄÉá= ÇÉê qçìê= ÇÉ= pâá= áå= läéêüçñ= ÇÉå mêçäçö=áã=pâáä~åöä~ìñk=łbáå=íçäj äéë=déñωüä I=ë~ÖíÉ=ÇÉê=OVJg ÜêáJ ÖÉI= ÇÉê= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ö ~ìñ= ÉáåÉå= ïéáíéêéå= ÇÉìíëÅÜÉå mççéëíéä~íò= ÜçÑÑíK= jéüê= táåj íéêëéçêí=~ìñ=péáíé=nnk cçíçw=géåëjräêáåü=hçåülççé a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå `ÜáåÉëáëÅÜÉë=g~ÜêÉëÜçêçëâçé=OMMV _ê~ìåëåüïéáö=eãàfk=ommv=áëí Ç~ë=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉäë=Ó=å~ÅÜ ÇÉã=`ÜáåÉëáëÅÜÉå=eçêçJ ëâçék=bë=ëçää=cêωåüíé=éáåj ÄêáåÖÉåI=~ääÉêÇáåÖë=Öáäí=łlÜJ åé=^êäéáí=âéáå=déäç K aáé= å_= ëåü~ìí= áå= ÇáÉëÉê= ^ìëö~äé åáåüí=åìê=òìêωåâ=~ìñ=ç~ë=òì=båçé ÖÉÜÉåÇÉ=g~ÜêI=ëçåÇÉêå=ï~Öí=~ìÅÜ ÉáåÉå=_äáÅâ=áå=ÇáÉ=píÉêåÉK=jáí=ÇÉã ÅÜáåÉëáëÅÜÉå= eçêçëâçéi= Ç~ë= ëáåü ~ã= jçåçâ~äéåçéê= çêáéåíáéêíi= ëéj ÜÉå=ïáê=áå=ÇáÉ=wìâìåÑíK=aÉê=ÅÜáåÉJ ëáëåüé= kéìà~üêëí~ö= Ñ ääí= ~ìñ= Ç~ë a~íìã=çéë=éêëíéå=kéìãçåçëi=çéê ãéáëíéåë= jáííé= g~åì~ê= Äáë= båçé céäêì~ê=äáéöík=aáé=_~ëáë=çéë=åüáåéj ëáëåüéå= eçêçëâçéë= ÄáäÇÉå= ÇáÉ òï äñ= qáéêâêéáëòéáåüéåi= ÇáÉ= àéj ïéáäë=ñωê=éáå=g~üêi=éáåéå=jçå~í ìåç= ÉáåÉ= ÇÉê= òï äñ= açéééäëíìåj OMMV= áëí= Ç~ë= g~üê= ÇÉë= _ΩÑÑÉäëK cçíçw=ççé ÇÉå= ÇÉë= q~öéë= ëíéüéåk= aáé= îçå ÇÉå=qáÉêâêÉáëòÉáÅÜÉå=~ÄÖÉäÉáíÉíÉå báöéåëåü~ñíéå= ïéêçéå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ ÑΩåÑ= bäéãéåíé= eçäòi= céìéêi= bêçéi jéí~ää= ìåç= t~ëëéê= ëç= ïéáí= î~êáj áéêíi= Ç~ëë= ÉáåÉê= méêëçå= Éáå= áåçáîáj ÇìÉääÉë= méêë åäáåüâéáíëéêçñáä= òìj ÖÉçêÇåÉí= ïéêçéå= â~ååk= qéáä= Éáåë ÇÉë= å_jg~üêéëüçêçëâçéë= ÑáåÇÉå páé=~ìñ=péáíé=sk bìêçé~éä~íòw=råñ~ää báå=påüïéêîéêäéíòíéê=ìåç=üçüéê=p~åüëåü~çéå _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= báå= påüïéêj îéêäéíòíéêi= Éáå= iéáåüíîéêäéíòíéê ìåç= ÜçÜÉê= p~åüëåü~çéå= ëáåç= ÇáÉ cçäöéå= ÉáåÉë= råñ~ääë= ~ã= bìêçé~j éä~íò= ÖÉëíÉêå= sçêãáíí~ök= báå= áå ëéáåéã= c~üêòéìö= ÉáåÖÉâäÉããíÉê c~üêéê=ãìëëíé=îçå=çéê=céìéêïéüê ÄÉÑêÉáí=ïÉêÇÉåK déöéå=vkpm=rüê=â~ã=éë=~ã=bìj êçé~éä~íò= áã= hêéìòìåöëäéêéáåü ÇÉê= qüéçççêjeéìëëjpíê~ É= ìåç ÇÉê= hçåê~çj^çéå~ìéêjpíê~ É= òì ÇÉã=råÑ~ää=òïáëÅÜÉå=ÉáåÉã=^ìÇá ìåç=éáåéã=jáíëìäáëüái=äéá=çéã ÄÉáÇÉ= c~üêòéìöé= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ÄÉJ ëåü ÇáÖí= ïìêçéåk= t ÜêÉåÇ= ÇÉê c~üêéê= ÇÉë= ÄÉíÉáäáÖíÉå= ^ìçáë= ãáí äéáåüíéå= séêäéíòìåöéå= ëéáå= c~üêj òéìö= ëéääëí= îéêä~ëëéå= âçååíéi ãìëëíé=çéê=c~üêéê=çéë=jáíëìäáëüái ~ìñöêìåç=ëéáåéê=ëåüïéêéå=séêäéíj òìåöéåi= ëåüçåéåç= ãáí= ÜóÇê~ìäáJ ëåüéå= oéííìåöëöéê íéå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ _ÉêìÑëÑÉìÉêïÉÜê= ~ìë= ÇÉã= c~üêj òéìö= ÄÉÑêÉáí= ìåç= åçí êòíäáåü= ÄÉJ Ü~åÇÉäí=ïÉêÇÉåK aáé= ^ìñê ìã~êäéáíéå= áã= hêéìj òìåöëäéêéáåü= Ç~ìÉêíÉå= Äáë= Éíï~ NMKPM= rüê= ~åk= t ÜêÉåÇ= ÇáÉëÉê wéáí=ï~ê=çáé=hêéìòìåö=ñωê=çéå píê~ ÉåîÉêâÉÜê= åìê= ÉáåÖÉJ ëåüê åâí=é~ëëáéêä~êk

2 O ilh^ibp pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää NNO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíéjkçíçáéåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni jçåí~öi=aáéåëí~öi=açååéêëí~ö NV=Äáë=OQ=rÜêI=jáííïçÅÜ=NP=Äáë OQ=rÜêI=cêÉáí~Ö=NT=rÜê=ÇìêÅÜJ ÖÉÜÉåÇ=Äáë=jçåí~Ö=T=rÜêI céáéêí~öé=t=äáë=t=rüê=çéë cçäöéí~öéëk ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RNNLST=UP=PR=NO ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí T=MM=VV=PP Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF w~üå êòíé ENM=Äáë=NO=rÜêF w^=aáéêâëãéáéê wû=g~ñ~ `ÜáêìêÖÉå ENM=Äáë=NU=rÜêF aêk=páéäéå eìãäçäçíëíêk=oq ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq OUKNOKOMMU RM=ON=MM TV=SQ=QR OUKNOKOMMU PQ=MM=OM dóå âçäçöéå OUKNOKOMMU ENM=Äáë=NV=rÜêF c^=ñkdóåk=eéåâéê N=SM=OQ Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF ekljûêòíé ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=oéáåíàéë Ó=^åòÉáÖÉ=Ó OUKNOKOMMU Q=PS=NU háåçéê êòíé háåçéê êòíäk=kçíñ~ääëéêéåüëíìåj ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rüê=eå~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf pçååí~ö OUKNOKOMMU aêk=t~êåéäçäçí PP=PN=NN eéáäéê~âíáâéê OUKNOKOMMU NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé OUKNOKOMMU qû=têáéëâé M=RP=MTLVN=NO=PT EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF ^éçíüéâéå aéê=^éçíüéâéåçáéåëí=äéöáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk pçååí~öi=ouknokommu ^éçíüéâé=áã=hnm hωåüéåëíêk=nm qéäéñçå S=NU=PU=RU oáåöj^éçíüéâé oüéáåêáåöjdä~åïéö=o qéäéñçå UQ=VO=VO cçêíìå~j^éçíüéâé d êäáíòëíêk=p qéäéñçå OS=MP=MM oçëéåj^éçíüéâé e~åëéëíêk=n qéäéñçå PN=NR=NO eçññã~ååw=łommv=ïáêç=éáå=g~üê Öêç Éê=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå dêì ïçêí=çéë=läéêäωêöéêãéáëíéêë=~å=çáé=å_jiéëéê=òìã=g~üêéëïéåüëéä iáéäé=_ê~ìåëåüïéáöéêáååéå=ìåç _ê~ìåëåüïéáöéêi å~åüçéã= Ç~ë= g~üê= OMMU= ÖÉJ ë~ãíïáêíëåü~ñíäáåü=ìåç=~ìåü=äéá ìåë=áå=_ê~ìåëåüïéáö=öìí=äéöçåj åéå=ü~ííéi=ü~í=ëáåü=çáé=páíì~íáçå òìã= g~üêéëéåçé= Üáå= ÇçÅÜ= ëéüê ëí~êâ=éáåöéíêωäík=aéìíëåüä~åç=áëí ïáé=~åçéêé= i åçéê=~ìåü= îçå= ÉáJ åéê= Öêç Éå= cáå~åòj= ìåç= táêíj ëåü~ñíëâêáëé= ÄÉíêçÑÑÉåI= îçå= ÇÉê åáéã~åç= ë~öéå= â~ååi= ïáé= ëáé ëáåü= ÉåíïáÅâÉäíK= aéêòéáí= ëáéüí= Éë åáåüí= Ç~å~ÅÜ= ~ìëi= Ç~ëë= ëáåü= ÇáÉ táêíëåü~ñí= OMMV= ÄÉêÉáíë= ïáéçéê ÉêÜçäíK= a~üéê= ïéêçéå= îáéäé= îçå füåéå= áå= ÇáÉëÉå= q~öéå= ëáåüéê åáåüí= çüåé= pçêöéå= áå= ÇáÉ= wìj âìåñí=ääáåâéåk ^ìåü= áåü= îéêñçäöé= ÇáÉ= båíj ïáåâäìåö= ÇÉê= ïáêíëåü~ñíäáåüéå i~öé= ãáí= Öêç Éê= pâééëáëk= aéåå ïéåå= ÇáÉ= ^ìñíê~öëä~öé= ìåëéêéê ÜÉáãáëÅÜÉå= råíéêåéüãéå ëåüäéåüíéê=ïáêçi=ü~í=ç~ë=^ìëïáêj âìåöéå= ~ìñ= ÇáÉ= táêíëåü~ñíëâê~ñí ÇÉê= oéöáçå= ìåç= ÇáÉ= ^êäéáíëéä íj òék= råëéê= péáéäê~ìã= ~äë= pí~çíj îéêï~äíìåö= ïáêç= Ç~åå= ÉÄÉåÑ~ääë ÉåÖÉêI= ïéáä= ìåë= báåå~üãéå= ~ìë ÇÉê=dÉïÉêÄÉëíÉìÉê=ÑÉÜäÉåK=OMMU ï~ê= áå= ÇáÉëÉê= eáåëáåüí= åçåü= Éáå ÖìíÉë=g~ÜêI=ÇçÅÜ=ëÅÜçå=~Ä=OMMV ãωëëéå= ïáê= îçå= ìåëéêéå= ÑêΩÜÉJ êéå= mä~åìåöéå= ^ÄëíêáÅÜÉ= ã~j ÅÜÉå= ìåç= êéåüåéå= ~ìåü= ÑΩê= ÇáÉ âçããéåçéå= g~üêé= ãáí= ^ìëñ äj äéåk= a~ãáí= ëåüãéäòéå= ÇáÉ= ÄÉêJ ëåüωëëé= ÇÉë= ëí ÇíáëÅÜÉå= e~ìëj Ü~äíë= ~Ä= ìåç= ïáê= â ååéå= ïéåáj ÖÉê=áåîÉëíáÉêÉåK déëìåçéë=cìåç~ãéåí a~ê~å= òéáöí= ëáåüi= ïáé= ïáåüíáö Éë=ï~êI=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜJ êéå=çéå=ëí ÇíáëÅÜÉå=e~ìëÜ~äí=òì âçåëçäáçáéêéå= ìåç= îçå= Öêç Éå påüìäçéåä~ëíéå=òì=äéñêéáéåk=aáéj ëéë= ÖÉëìåÇÉ= cìåç~ãéåíi= Ç~ë îáéäé=~åçéêé=pí ÇíÉ=åáÅÜí=Ü~ÄÉåI áëí=àéíòí=ìåëéê=sçêíéáäk=bë=éê ÑÑåÉí ìåë= ÇáÉ= j ÖäáÅÜâÉáíI= fåîéëíáíáçj åéå=òì=í íáöéåi=çáé=ìåëéêé=pí~çí îçê~åäêáåöéåi=çüåé=åéìé=påüìäj ÇÉå=ã~ÅÜÉå=òì=ãΩëëÉåK=táÅÜíáJ ÖÉ= òìâìåñíëíê ÅÜíáÖÉ= mêçàéâíé ëáåç= òìã= _ÉáëéáÉä= ÇáÉ= jççéêåáj ëáéêìåö= ÇÉê= pí~çíü~ääé= ìåç= ÇÉê rãä~ì= ÇÉë= pí ÇíáëÅÜÉå= jìëéj ìãë= ëçïáé= ÇáÉ= ïéáíéêé= p~åáéj läéêäωêöéêãéáëíéê=aêk=déêí=eçññã~ååk= êìåö= îçå= píê~ Éå= ìåç= _êωåâéåk _ÉÖçååÉå=Ü~ÄÉå=áå=ÇáÉëÉã=g~Üê ÄÉêÉáíë= ÇáÉ= ^êäéáíéå= òìã= _~ì ÇÉë= åéìéå= cêéáòéáíj= ìåç= bêäéäj åáëä~çéëk råç=éáåé=oéáüé=îçå=ïéáíéêéå ïáåüíáöéåi= ãáääáçåéåëåüïéêéå fåîéëíáíáçåéå= Ü~ÄÉå= ïáê= OMMU ~ìñ=çéå=téö=öéäê~åüík=a~òì=öéj Ü êéå= ÇáÉ= jççéêåáëáéêìåö= ÇÉë báåíê~åüíjpí~çáçåë= ëçïáé= ÇÉê _~ì= ÉáåÉê= gìöéåçüéêäéêöé= ìåç ÉáåÉë= péáíòéåüçíéäë= ÇìêÅÜ= Éáå _ê~ìåëåüïéáöéê= råíéêåéüãéåk fã=påüäçëë=êáåüíéå=ïáê=ãáí=péçåj ëçêéåöéäçéêåi= ~ÄÉê= ~ìåü= ãáí= ÉáJ ÖÉåÉå= jáííéäåi= ïéáíéêé= o ìãé ÑΩê=Ç~ë=pÅÜäçëëãìëÉìã=ÉáåI=ÇÉå qüêçåë~~ä=ìåç=çéå=téá Éå=p~~äK a~êωäéê= Üáå~ìë= áåîéëíáéêéå ïáê=áå=çáé=_éíêéììåöëj=ìåç=iéêåj ÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå= k~åüj ïìåüëk=a~òì=öéü êí=çéê=hêáéj ééå~ìëä~ìi= ÇÉê= Éáå= Öêç Éê= ÑáJ å~åòáéääéê= hê~ñí~âí= áëíi= ÉÄÉåëç ïáé= ÇáÉ= báåêáåüíìåö= ïéáíéêéê d~åòí~öëëåüìäéå=ìåç=éáåéê=îáéêj íéå= fåíéöêáéêíéå= déë~ãíëåüìäé cçíçw=qk^k ëçïáé= kéìj= ìåç= ^åä~ìíéå= îçå påüìäéåk= báåéë= ÇÉê= ïáåüíáöëíéå mêçàéâíé= OMMV= ïáêç= ÇáÉ= ^ìëj ëåüêéáäìåö= ÉáåÉë= påüìäë~åáéj êìåöëéêçöê~ããë= ëéáåi= ãáí= ÇÉëJ ëéå= eáäñé= áå= ÇÉå= âçããéåçéå g~üêéå= áåëöéë~ãí= TM= jáääáçåéå bìêç= áå= ÇáÉ= séêäéëëéêìåö= îçå påüìäöéä ìçéå= ÑäáÉ Éå= ëçääéåk a~ë= ÄêáåÖí= ìåë= ÄÉá= ÇÉã= ïáåüíáj ÖÉå= qüéã~= påüìäë~åáéêìåö= ÉáJ åéå=öêç Éå=pÅÜêáíí=îçê~åK sáéäé=çáéëéê= fåîéëíáíáçåéå= ï J êéå= çüåé= ÇáÉ= e~ìëü~äíëâçåëçäáj ÇáÉêìåÖ=åáÅÜí=ã ÖäáÅÜ=ÖÉïÉëÉåK déê~çé= àéíòíi= ïç= ìåëéê= ÜÉáãáJ ëåüéë= e~åçïéêâ= ÇêáåÖÉåÇ= ^ìñj íê ÖÉ= Äê~ìÅÜíI= â ååéå= ïáê= ãáí ÇáÉëÉå= mêçàéâíéå= ~å= ÇÉå= pí~êí ÖÉÜÉåK= a~ë= Öáäí= ~ìåü= ÑΩê= ÇÉå ^ìëä~ì=çéê=céêåï êãé=~ä=ommv ÇìêÅÜ= _pjbåéêöói= Éáå= _Éáíê~Ö òìã= häáã~ëåüìíò= ìåç= ÉáåÉ= ïéáj íéêé=dêç áåîéëíáíáçåk aáéë=áëí=çáé=sçê~ìëëéíòìåö=ç~j ÑΩêI= Ç~ëë= _ê~ìåëåüïéáö= ëáåü ~ìåü= áå= ïáêíëåü~ñíäáåü= ëåüïáéêáj ÖÉå=wÉáíÉå=ïÉáíÉê=éçëáíáî=ÉåíïáJ ÅâÉäå= â~ååk= a~ëë= ïáê= ~ìñ= ÉáåÉã ÖìíÉå= téö= ëáåçi= Ü~ÄÉå= páé= ~ääé ~å= ÇÉå= îáéäéå= åéìéå= báåòéäü~åj ÇÉäëéêçàÉâíÉå=áå=ÇáÉëÉã=g~Üê=ëÉJ ÜÉå= â ååéåk= råëéêé= fååéåëí~çí Ü~í= ~å= ^ííê~âíáîáí í= ÖÉïçååÉåK _ê~ìåëåüïéáö= Ü~í= áå= káéçéêj ë~åüëéå=çáé=ëí êâëíé=wìöâê~ñí=ñωê hìåçéå= îçå= ~ì ÉêÜ~äÄ= ìåç= Ç~J ÄÉá= OMMU= åçåü= òìöéäéöík= a~ñωê ëçêöí= ~ìåü= ìåëéê= påüäçëë= ~äë åéìé=^ííê~âíáçåi=ç~ë=åìå=ó=ç~åâ ÇÉë=Öêç Éå=båÖ~ÖÉãÉåíë=ÇÉê=oáJ ÅÜ~êÇ=_çêÉâ=píáÑíìåÖ=Ó=~ìÅÜ=ëÉáJ åé= nì~çêáö~= ÉêÜ~äíÉå= Ü~íK= fåü ïéá = ~ìë= îáéäéå= déëéê ÅÜÉåI ïáéîáéä= ÇÉå= _ê~ìåëåüïéáöéêå áüê= påüäçëë=äéçéìíéí=ìåç=ïáé= Éë áüåéå= ÄÉêÉáíë= ~åë= eéêò= ÖÉï~ÅÜJ ëéå=áëík kéìé=^ííê~âíáîáí í aáé=åéìé=^ííê~âíáîáí í=ìåëéêéê pí~çí= ïáêç= ~ìåü= ~åçéêëïç= ~ìñj ãéêâë~ã= êéöáëíêáéêík= pç= Ü~ÄÉå ïáê=ìåë=áã=à ÜêäáÅÜÉå=pí ÇíÉê~åJ âáåö= ÇÉê= łtáêíëåü~ñíëïçåüé ìåç= ÇÉë= êéåçããáéêíéå= fåëíáíìíë łfåáíá~íáîé= kéìé= pçòá~äé= j~êâíj ïáêíëåü~ñí = åçåü= Éáåã~ä= îéêäéëj ëéêí=ìåç=ëáåç=éêëíã~äë=ìåíéê=çéå òéüå= ÄÉëíÉå= pí ÇíÉå= aéìíëåüj ä~åçëk=bë=ñêéìí=ãáåü= ~äë= séêï~äj íìåöëåüéñi= Ç~ëë= hçëíéåäéïìëëíj ëéáå= ìåç= péêîáåéçêáéåíáéêìåö ÇÉê= pí~çí= Ç~ÄÉá= ÄÉëçåÇÉêÉ qêωãéñé=ï~êéåk=jéüê=~äë=áå=çéê séêö~åöéåüéáí= íêáíí= _ê~ìåj ëåüïéáö=ëéääëíäéïìëëíéê=~ìñ=ìåç éìåâíéí=ãáí=ëéáåéå=pí êâéåw=ãáí táêíëåü~ñíi= táëëéåëåü~ñí= ìåç cçêëåüìåö= ÉÄÉåëç= ïáé= ãáí= hìäj íìê= ìåç= Öêç Éê= déëåüáåüíék= jáí ÇÉã= h~áëéêà~üê= òì= lííç= fski= Ç~ë ïáê= áã= å ÅÜëíÉå= g~üê= ãáí= ÉáåÉê i~åçéë~ìëëíéääìåö= ìåç= ÉáåÉã Öêç Éå=mêçÖê~ãã=ÑÉáÉêåI=ÖÉÜÉå ïáê=~ìñ=çáéëéã=téö=ïéáíéêk OMMV=ïáêÇ=Éáå=g~Üê=Öêç Éê=eÉJ ê~ìëñçêçéêìåöéåk= ^ÄÉê= ïáê= Ü~J ÄÉå= ~ääéå= dêìåçi= ëáé= ãáí= wìîéêj ëáåüí=~åòìé~åâéåk=_ê~ìåëåüïéáö áëí=éáå=ëí~êâéê=pí~åççêíi=çéê=~ìåü ÑΩê= ÉáåÉ= ëåüïáéêáöé= wìâìåñí= Öìí ÖÉêΩëíÉí=áëíK fåü=ïωåëåüé=füåéå=éêüçäë~ãé q~öé=òìã=g~üêéëïéåüëéä=ìåç=~äj äéë=dìíé=ñωê=ommvk füê= aêk= déêí= eçññã~ååi= läéêj ÄΩêÖÉêãÉáëíÉê e~äëj=ìåç _ÉáåÄêìÅÜ aáéëé= q~öé= òïáëåüéå= ÇÉå= g~üj êéå= ëáåç= ÖÉÑΩääí= ãáí= tωåëåüéå ìåç=eçññåìåöéåk=^ã=~ää~ìñéåj ÇÉå=g~Üê=áëí=åáÅÜíë=ãÉÜê=òì=îÉêJ åçéêåi=~äéê=ñωê=ç~ë=åéìé=g~üê ÖáÄí= Éë= ÉáåÉ= cωääé= îçå= bêï~êj íìåöéåi= eçññåìåöéå= ççéê= _ÉJ ÑΩêÅÜíìåÖÉåK=wì=ÇÉå=tΩåëÅÜÉå áå= ÇáÉëÉå= q~öéå= ÖÉÜ êí= Éíï~ëI ï~ë= òìãáåçéëí= Éíï~ë= ãéêâj ïωêçáö= âäáåöíi= ïéåå= ã~å= Éë Éêåëí= åáããík= bë= áëí= ÇÉê= p~íò łe~äëj=ìåç=_éáåäêìåü K a~ë= áëí= ÇçÅÜ= Éáå= òóåáëåüéê tìåëåüi= ÇÉê= åáåüí= Éêåëí= ÖÉJ ãéáåí=ëéáå=â~ååk=páåü=çéå=e~äë òì= ÄêÉÅÜÉåI= Ç~ë= ÉåÇÉí= í ÇäáÅÜ ççéê=ãáí= ÉáåÉê= Ç~ìÉêåÇÉå= i ÜJ ãìåök= pçää= áåü= ~åçéêéå= ïáêâj äáåü= Éáå= ëçäåüéë= råöäωåâ= ïωåj ëåüéå\= lçéê= ëçää= Ç~ë= ëç= Éíï~ë ïáé= ÉáåÉ= ã~öáëåüé= _ÉëÅÜï J êìåö= ëéáåi= ÄÉá= ÇÉê= ã~å= ÖÉå~ì Ç~ë= déöéåíéáä= îçå= ÇÉã= ãéáåíi ï~ë= ã~å= ë~öí\= téáä= Ç~ë= _ ëé ÖÉÄ~ååí=ëÉáå=ëçääI=ïÉåå=ã~å=Éë ÄÉåÉååí\ téçéê=ç~ë=éáåé=åçåü=ç~ë=~åj ÇÉêÉ=íêáÑÑí=òìK=łfÅÜ=ïΩåëÅÜÉ=Çáê e~äë= ìåç= _ÉáåÄêìÅÜ I= áëí= Éáå ÉÅÜíÉê= däωåâïìåëåü>= få= ÇÉã tçêí= ł_êìåü = ëíéåâí= å ãäáåü Ç~ë= ~äíé= ÜÉÄê áëåüé= tçêí= łä~j êìåü K= råç= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉíW= łpéj ÖÉå K= aéê= e~äë= ìåç= Ç~ë= _Éáå ëçääéå= ÖÉëÉÖåÉí= ëéáåk= a~ë= ÜÉÄJ ê áëåüé= tçêí= ÑΩê= łe~äë = ïáêç ~ìåü= ΩÄÉêëÉíòí= ãáí= łpééäé K aéáå= h êééê= ìåç= ÇÉáåÉ= pééäé ëçääéå= ÖÉëÉÖåÉí= ëéáåk= dçíí= ëéöj åé= ÇáÅÜI= Ç~ëë= Çì= ÖÉëìåÇ= ïáêëí ççéê= ÖÉëìåÇ= ÄäÉáÄëí= ççéê= Ç~ëë Çì=äÉêåëíI=ãáí=ÇÉáåÉê=hê~åâÜÉáí òì=äéäéåk=få=çáéëéã=páååé=ïωåj ëåüé= áåü= füåéå= îçå= eéêòéå łe~äëj=ìåç=_éáåäêìåü> K=K=K=rka=a^p=^r`e=kl`e péäíéêë=ëí~íí=péâíw=sáéäéå=jéåëåüéå=ëåüéáåí=ïéöéå=çéê=cáå~åòâêáëé=çáé iìëí=~ìñ=iìñìë=îéêççêäéå=òì=ëéáåk=báåéå=jçå~í=å~åü=çéê=wìëéáíòìåö ÇÉê= cáå~åòâêáëé= Äê~ÅÜ= áã= lâíçäéê= ÇÉê= `Ü~ãé~ÖåÉêJ^Äë~íò= áã= séêj ÖäÉáÅÜ= òìã= sçêà~üêéëòéáíê~ìã= ìã= NSIR= mêçòéåí= ÉáåI= ÄÉêáÅÜíÉí= ÇáÉ Ñê~åò ëáëåüé= q~öéëòéáíìåö= łié= jçåçé K= ^ìñ= ÇáÉ= ÉêëíÉå= òéüå= jçå~íé ÇÉë=g~ÜêÉë=ÖÉêÉÅÜåÉí=ëÉá=ÇÉê=^Äë~íò=ìã=QIV=mêçòÉåí=òìêΩÅâÖÉÖ~åÖÉåK=

3 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ilh^ibp P rkc^ii=^rc=^o cê~ì=îçå ëáéäéå=^ìíçë ΩÄÉêêçääí méáåél_ê~ìåëåüïéáö= EàFK báåé= ^ìíçñ~üêéêáå= áëí= ~ã ÉêëíÉå= téáüå~åüíëñéáéêí~ö ~ìñ=çéê=^o=äéá=méáåé=îçå=ëáéj ÄÉå=^ìíçë=ΩÄÉêêçääí=ïçêÇÉåK aáé=cê~ì=ëéá=~ìñ=çéê=píéääé íçí= ÖÉïÉëÉåI= íéáäíé= ÇáÉ= mçäáj òéá=ãáík=füê=iéáåüå~ã=ëéá=äáë òìê= råâéååíäáåüâéáí= ÉåíJ ëíéääí= ïçêçéåk= páé= ï~ê= áå oáåüíìåö= e~ååçîéê= ìåíéêj ïéöëi=~äë=ëáé=~ìë=åçåü=ìåöéj âä êíéê= rêë~åüé= å~åü= êéåüíë îçå= ÇÉê= píê~ É= ~Äâ~ã= ìåç ÖÉÖÉå=ÉáåÉ=i êãëåüìíòã~ìj Éê= éê~ääíék= aáé= cê~ì= ëéá= ~åj ëåüäáé ÉåÇ= ~ìë= ÇÉã= ^ìíç ÖÉëíáÉÖÉå= ìåç= ~ìñ= ÇáÉ= c~üêj Ä~Üå=ÖÉíêÉíÉåI=íÉáäíÉ=ÇáÉ=mçJ äáòéá=ãáík báå=^ìíç=âçååíé=áüê=öéê~j ÇÉ= åçåü= ~ìëïéáåüéåi= Éáå å~åüñçäöéåçéë= ãáí= ÉáåÉã SP=g~ÜêÉ= ~äíéå= läçéåäìêöéê ~ã= píéìéê= ÉêÑ~ëëíÉ= ÇáÉ= cê~ì Ç~ååK= páé= ïìêçé= ~åëåüäáéj ÉåÇ= îçå= ëáéäéå= ïéáíéêéå c~üêòéìöéå= ΩÄÉêêçääíK= ÄÉê OMM= jéíéê= ëéá= ÇÉê= h êééê îçå=çéå=^ìíçë=ãáíöéëåüäéáñí ïçêçéåk= aáé= qçíé= ëéá= åçåü= åáåüí áçéåíáñáòáéêíi= îéêãìíäáåü Ü~åÇÉäÉ= Éë= ëáåü= àéççåü= ìã ÇáÉ= OS= g~üêé= ~äíé= qçåüíéê ÇÉê= c~üêòéìöü~äíéêáå= ~ìë méáåék= aáé= ^O= ï~ê= ÑΩê= Éíï~ îáéêéáåü~ää=píìåçéå=áå=oáåüj íìåö= e~ååçîéê= îçää= ÖÉJ ëééêêík j~êâí îçêîéêäéöí _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= téöéå= ÇÉë kéìà~üêëí~öë= ïáêç= ÇÉê= tçåüéåj ã~êâí= bääéëíê~ É= ~ìñ= jáííïçåü îçêîéêäéöík= aáé= tçåüéåã êâíé iéüåççêñi= pí~çíé~êâ= ìåç= j~öåáj âáêåüéä~íò=ñáåçéå=åáåüí=ëí~íík c~üêéä~å= ~å=páäîéëíéê _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= ^ã= PNK= aéj òéãäéê= Öáäí= Äáë= òáêâ~= NRKPM= rüê ÇÉê=p~ãëí~ÖÑ~Üêéä~åI=Ç~å~ÅÜ=Ñ~ÜJ êéå=_ìëëé=ìåç=_~üåéå= áã= PMJjáJ åìíéåjq~âíi=íéáäí=çáé=séêâéüêëj^d ãáík=sçå=òáêâ~=ookpm=rüê=eäéíòíéê ^åëåüäìëë= ~ã= o~íü~ìëf= Äáë= òáêâ~ N=rÜê=êìÜí=ÇÉê=_ìëJ=ìåÇ=qê~ãîÉêJ âéüê= ~ìñ= ~ääéå= iáåáéåk= sçå= N= Äáë Q=rÜê= Ñ~ÜêÉå= _ìëëé= ìåç= _~ÜåÉå ~ääé=pm=jáåìíéå=ãáí=^åëåüäìëë=~ã o~íü~ìë= òìê= îçääéå= ìåç= òìê= Ü~äJ ÄÉå= píìåçék= ^Ä= òáêâ~= R= rüê= Öáäí ÇÉê=c~Üêéä~å=ÑΩê=pçååJ=ìåÇ=cÉáÉêJ í~öék fã=ñêéáéå=c~ää=çìêåüë=pçòá~äåéíò lüåé=gçäi=çüåé=tçüåìåöw=rsjg ÜêáÖÉê=ïçÜåí=ëÉáí=tçÅÜÉå=áå=ÉáåÉê=ìåÖÉÜÉáòíÉå=d~ê~ÖÉ sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=ł^ã=^åj Ñ~åÖ=Ñ~åÇ=áÅÜ=Éë=åçÅÜ=Ö~åò äìëíáöá =péáí=çéã=nnk=pééj íéãäéê=ïçüåí=cê~åâ=kéìj ã~åå=ek~ãé=öé åçéêíf=áå ÉáåÉê=d~ê~ÖÉ=çÜåÉ=cÉåëíÉêI çüåé=t~ëëéê~åëåüäìëëi=çüj åé=eéáòìåök=^äë=çáé=qéãééj ê~íìêéå=àéíòí=çê~ì Éå=ÖÉJ ÖÉå=kìää=ÖáåÖÉåI=Ü~í=kÉìJ ã~åå=nis=dê~ç=áå=ëéáåéê påüä~ñâçàé=öéãéëëéåk=aéê báåòáöéi=çéå=ç~ë=åáåüí=ëí êíi áëí=eìëâójoωçé=héååók råç= ÇÉê= eìëâó= áëí= îáéääéáåüí= ÇÉê dêìåçi= ï~êìã= kéìã~åå= åçåü åáåüí=ëéääëí=~ìñ=çéå=eìåç=öéâçãj ãéå= áëík= łcωê= áüå= Äáå= áåü= îéê~åíj ïçêíäáåü I=ÄÉíçåí=kÉìã~ååK=bê=áëí RS=g~ÜêÉ=~äíI=çÜåÉ=gçÄK=aÉê=c~ÜêJ ê~çãéåü~åáâéê= ìåç= ÄÉÖÉáëíÉêíÉ jçìåí~áåäáâéjc~üêéê= Ü~ííÉ= îéêj ëìåüíi=ëáåü=éáå=éáöéåéë=âäéáåéë=déj ëåü Ñí=~ìÑòìÄ~ìÉå=Ó=ìåÇ=áëí=Ç~ãáí ÖÉëÅÜÉáíÉêíK=t~ë=Ç~åå=ÑçäÖíÉI=ï~ê ÇÉê= ÑêÉáÉ= c~ää= ÇìêÅÜë= pçòá~äåéíòk péáåé= tçüåìåö= ãáí= SV=nì~Çê~íJ ãéíéêå= ìåç= POR=bìêç= h~äíãáéíé ëéêéåöíé= ÇÉå= o~üãéå= ÇÉëëÉåI ï~ë=çáé=^êöé=~å=hçëíéå=ωäéêåéüj ãéå=ïωêçék råç=ëç=ä~åçéj íé=éê=ëåüäáé äáåü áå= ÇÉê= d~ê~öék łaáé= ï~ê= i~öéê ìåç= téêâëí~íj íê~ìã= ãéáåéë déëåü ÑíÉë I ë~öí= kéìã~ååk bê= Ü~í= ëáåü= ÉáåJ ÖÉêáÅÜíÉí= ëç= Öìí Éë=ÖÉÜí=Ó=pÅÜä~ÑJ ë~åâi= `ÜÉãáÉJ âäçk=^ìñ=éáåéê=_~ìëíéääé=ü~í=éê=éáj åéå= p~åáí êåçåí~áåéê= ÉåíÇÉÅâíK łaéê= ëíéüí= å~åüíë= çññéåi= Ç~= ÖÉÜÉ áåü=üáåi=ìã=òì=çìëåüéåk = ÄÉê=ÉáJ åéã= c~üêê~çãçåí~öéëí åçéê= áå ëéáåéê= d~ê~öé= Ü åöí= Éáå= ÑÉìÅÜíÉë e~åçíìåük= bë= êáéåüí= å~åü= `~ãj łjéáåéå=eìåç héååó=ëçääíé=áåü=áã qáéêüéáã=~äöéäéå aéê=j~ååi=çéê=áå=éáåéê d~ê~öé=ïçüåí... éáåöö~ëk= kéìã~åå= Ü~í= ëáåü= t~ëj ëéê=ï~êã=öéã~åüí=ñωê=éáåé=q~ëëé h~ññééi= â~ìí= ~å= ÉáåÉã= _ê íåüéåk héååóë=eìåçéå~éñ=áëí=öìí=öéñωääík łfåü= îéêëìåüéi= ëç=ä~åöé= ïáé= ã ÖJ äáåü= áã= _Éíí= òì ÄäÉáÄÉå=Ó=ïÉÖÉå ÇÉê= h äíé I= ë~öí kéìã~ååk= aáé d~ê~öé=ü~í=âéáå céåëíéê=ìåç=âéáj åé= qωêi= ìã= Éë ÜÉää= òì= Ü~ÄÉåI ãìëë= Éê= Ç~ë _äéåüíçê= ÑÑåÉåK ł^åëçåëíéå= Ü~J ÄÉ=áÅÜ=ãÉáå=ÖÉJ ë~ãíéë=e~ä=ìåç dìí=îéêâ~ìñík =jáí=cçäöéåi=çáé=^êj ÖÉ=ÖáåÖ=~ìÑ=^Äëí~åÇK=aáÉ=báåå~ÜJ ãéå= ~ìë= ÇÉå= bä~ójséêâ ìñéå Eå~ÅÜ= ^êöéj^åö~äéå= ìã= ÇáÉ NRMM=bìêçF=ã~ÅÜíÉå=áÜå=îÉêÇ ÅÜJ íáök= kéìã~ååw= łaáé= îéêãìíéíéå pçòá~ääéíêìök déí~åòíé=déñωüäé aê~ã~íáëåüéë=q~åòíüé~íéê=áã=häéáåéå=e~ìë _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= _äìíüçåüòéáí ìåç= véêã~= ëáåç= Çê~ã~íáëÅÜ= ÖÉJ í~åòíé= déëåüáåüíéå= ΩÄÉê= iáéäé ìåç=iéáçéåëåü~ñíéåk= fã= g~åì~ê= ÄáÉíÉí= Ç~ë= pí~~íëj íüé~íéê= ÑΩåÑ= sçêëíéääìåöéå= îçå ł_äìíüçåüòéáílvéêã~ K= sçê= ÇÉå ^ìññωüêìåöéå=~ã=pçååí~ö=eqk=g~j åì~êi= NU=rÜêF= ìåç= ~ã= p~ãëí~ö ENMK=g~åì~êI= NVKPM= rüêf= ïáêç aê~ã~íìêö= `ÜêáëíçÑ= h~äççåéâ= áå ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= q~åòíüé~íéêáåëòéåáéj êìåöéå= ÉáåÑΩÜêÉåK= k~åü= ÇÉê= sçêj ëíéääìåö= ~ã= NMK= g~åì~ê= ëíéääéå ëáåü= ÇáÉ= `ÜçêÉçÖê~Ñáå= bî~jj~êá~ iéêåüéåäéêöjqü åó= ìåç= ÇáÉ= q åj òéê= ~ìñ= ÇÉê= _ΩÜåÉ= áã= häéáåéå cê~åâ= kéìã~åå= Ek~ãÉ= ÖÉ åçéêíf= ïçüåí= ëéáí= pééíéãäéê= ãáí= eìåç= héååó= áå= ÉáåÉê= d~ê~öé= çüåé céåëíéêi=çáé=h äíé=ã~åüí=áüã=~ã=ãéáëíéå=òì=ëåü~ññéåk cçíçw=qk^k e~ìë= ÇÉå= cê~öéå= ÇÉë= mìääáâìãëk få= _äìíüçåüòéáí= ïáçéêëéíòéå= ëáåü òïéá= àìåöé= jéåëåüéå= Ó= åìê= ãáí ÇÉê= hê~ñí= áüêéê= iáéäé= ìåç= ÇÉã jìí= ÇÉê= séêòïéáñäìåök= páé= ÑäáÉJ ÜÉåK= ^ÄÉê= ÇÉê= c~ãáäáéååä~å= Üçäí ëáé= Éáå= ìåç= îçääëíêéåâí= ~å= áüåéå Éáå= Öê~ìë~ãÉë= bñéãééäk= råç= áå véêã~= ëåüéáíéêí= ÉáåÉ= àìåöé= cê~ì ãáí= áüêéå= péüåëωåüíéå= ~ã= ÉáÖÉJ åéå= büéã~ååi= ÇÉêI= ëí~íí= iáéäé ìåç= séêëí åçåáë= òì= ÖÉÄÉåI= åìê ëéáåé= Ççãáå~åíÉ= oçääé= ~äë= läéêj Ü~ìéí=ëí~êê=ÄÉáÄÉÜ äík fåñçë= ìåíéê= ïïïk= ëí~~íëíüé~j íéêjäê~ìåëåüïéáökçé= h~êíéåîçêj îéêâ~ìñ=ìåíéê=qéäéñçå=n=op=qr=stk aéê= j~ååi= ÇÉê= îçå= ëáåü= ëéääëí Ö~åò= çññéå= ë~öíi= Ç~ëë= Éê= łbåâéå ìåç= h~åíéå = Ü~íI= ÉÅâíÉ= ~åi= ÜáÉäí ëáåü= åáåüí= ~å= ~ääé= péáéäêéöéäåk iéáëíìåöéå= ïìêçéå= ÖÉï ÜêíI= ÖÉJ âωêòíi= òéáíïéáëé= Ö~åò= ÖÉëéÉêêíK jáííäéêïéáäé=ä ìñí=éë=éíï~ë=äéëëéêi ëéáíçéã= kéìã~åå= áã= pí~çííéáää~j ÇÉå=jáííÉ=ÄÉê~íÉå=ïáêÇK=få=ëÉáåÉê d~ê~öé= ïçüåí= Éê= åçåü= áããéêk łfåü= Ü~ÄÉ= àéíòí= ^ìëëáåüí= ~ìñ= ÉáåÉ tçüåìåö I= ë~öí= ÉêI= ÜçÑÑí= ~ã NK=g~åì~ê= ÉáåòáÉÜÉå= òì= â ååéåk aáé= ^êöé= Ü~ííÉ= Éë= ~ÄÖÉäÉÜåíI= áüã Äáë= Ç~Üáå= Éáå= wáããéê= ÑΩê= ìãöéj êéåüåéí= NNIPU=bìêç= áå= ÉáåÉê= méåj ëáçå= òì= ò~üäéåk= łjáê= ïìêçé= ÖÉJ ë~öíi=áåü=â ååíé=áåë=tçüåìåöëäçj ëéåüéáã=òáéüéåi=~äéê=çüåé=eìåçi ÇÉå=ãΩëëíÉ=áÅÜ=áã=qáÉêÜÉáã=~ÄÖÉJ ÄÉåK = cωê= kéìã~åå= ìåçéåâä~êw ła~ëë= áëí= ëçi= ~äë= ïωêçé= ã~å= ëéáå háåç=áåë=eéáã=ëåüáåâéåk =bê=ääáéä ÄÉá=ëÉáåÉã=eìåÇ=ìåÇ=áå=ÇÉê=d~ê~J ÖÉK= råç= Éê= â~åå= åáåüí= îéêëíéüéåi pòéåéå=éáåéê=büéw=véêã~=ïωíéí=ãáí=áüêéã=j~ååk ï~êìã=çáé=^êöé=áüã=ç~ñωê=åáåüíë ò~üäíi= ïçüä= ~ÄÉê= åéìå= bìêç= ÑΩê ÇáÉ=råíÉêÄêáåÖìåÖ=áã=tçÜåìåÖëJ äçëéåüéáã=ωäéêåéüãéå=ïωêçék cωê=çáé=^êöé=áëí=çéê=c~ää=éêäéj ÇáÖíK=łtáê=Ü~ÄÉå=eÉêêå=kÉìã~åå ~ã= UK=aÉòÉãÄÉê= Éáå= tçüåìåöëj ~åöéäçí= ÄÉïáääáÖí I= ë~öí= péêéåüéj êáå= ^ìçêéó= séáíü= ~ìñ= ^åñê~öék a~ëë=éë=ëç=ä~åöé=öéç~ìéêí=ü~íi=ëéá åáåüí= ëåüìäç= ÇÉê= ^êöéw= łbê= ïçääíé ìåë=åáåüí=çáé=^çêéëëé=ëéáåéê=d~ê~j ÖÉ=ë~ÖÉåI=Éê=ï~ê=åáÅÜí=òì=ÉêêÉáJ ÅÜÉåI= ïáê= Äê~ìÅÜíÉå= ~ÄÉê= ÉáåÉ éçëí~äáëåüé=^çêéëëé I=ë~Öí=^ìÇêÉó séáíük= aéê= hçåí~âí= ëéá= Éêëí= ΩÄÉê ÇÉå= pí~çííéáää~çéå= ìåç= ÇáÉ= píáñj íìåö= tçüåéå= ìåç= _Éê~íÉå= òìj ëí~åçé=öéâçããéåk cê~åâ= kéìã~åå= Ü~í= ÇáÉ= nìáíj íìåö= ÑΩê= ëéáå= ł^ìëëíéáöéêäéäéå ëåüçå=éêü~äíéåw=łbáå=^êòí=ü~í=ãáê bêñêáéêìåöéå= ÉêëíÉå= dê~çéë= áã déëáåüí=ìåç=~å=çéå=_éáåéå=~ííéëj íáéêík =cçíçw=qk^k séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáåü=ñωê=çéå=déë~ãíáåü~äíw aáéíéê=_ωüêã~ååk oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K aêìåâw=aêìåâòéåíêìã _ê~ìåëåüïéáö=dãäe=c=`çk=hdk oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê j~åìëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé kêk=pu=îçã=nk=nmk=ommuk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê = ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ãáííïçÅÜë ìåç=ëçååí~öëk ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíj ëåü~ñíëéêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå îçå=_aws=ìåç=_sa^k tç=ü åöéå=ïáê=åìê ÇÉå=h~äÉåÇÉê=~ìÑ\ lçéêw=t~êìã=ç~ë=déëåüéåâ=áã=påüê~åâ=ääéáäí fããéê=òìã=g~üêéëéåçé=äêáåüí=ëáé ΩÄÉê= ìåë= ÜÉêÉáå= Ó= ÇáÉ= h~äéåçéêj ÑäìíK= a~ëë= ïáê= ÉáåÉå= ÄÉå íáöéåi Ç~ê~å= ÄÉëíÉÜí= âéáå= wïéáñéäk= ^ÄÉê ïéäåüéå\=q~ëåüéåji=rãäéöéji=^äj êéá JI= t~åçâ~äéåçéêi= h~äéåçéêj ÄΩÅÜÉêI= ^ìñëíéääéê= ççéê= ÇçÅÜ= Ç~ë mçëíéê\= oéáëéåi= qáéêéi= mñä~åòéåi hìåëíi=qéåüåáâi=péçêíi=bêçíáâi=eìj ãçêi= iáíéê~íìêi= déëåüáåüíé= Ó= ÇáÉ ^ìëï~üä=áëí=ñ~ëí=öêéåòéåäçëk=açåü ÄÉîçê=ïáê=ìåë=ΩÄÉê=ÇÉê~êíáÖÉ=^ìëJ ï~üäâêáíéêáéå= déç~åâéå= ã~åüéå â ååéåi=âçããéå=çáé=h~äéåçéê=àéj ÇÉë= g~üê= çüåé= ìåëéê= wìíìå= òì ìåëk= géçéêi= ÇÉê= Éíï~ë= ~ìñ= ëáåü Ü äíi= îéêíéáäí= Éáå= h~äéåç~êáìãk jéáëíéåë= ëáåç= Éë= iéìíéi= ÇáÉ= áêj ÖÉåÇÉíï~ë= îéêâ~ìñéåk= k~= à~i ëåüäáé äáåü=ëí~ããí=çéê=_éöêáññ=h~j äéåç~êáìã= ~ìë= ÇÉã= i~íéáåáëåüéå ìåç= ÄÉÇÉìíÉíÉ= áã= ~äíéå= oçã påüìäçéåîéêòéáåüåáëi= Ç~= ~å= ÇÉå h~äéåçéåi= ÇÉã= ÉêëíÉå= q~ö= ÉáåÉë àéçéå= jçå~íëi= ÇáÉ= påüìäçéå= òì ÄÉò~ÜäÉå=ï~êÉåK kéìäáåü= ëåüéåâíé= ìåë= àéã~åç ÉáåÉå= h~äéåçéêk= dêç I= eçåüj Öä~åòÇêìÅâI= ëìééê= cçíçë= ~ìë= ÇÉã lêíi= ~ìë= ÇÉã= Éê= âçããí= Ó= pí~çíj ã~êâéíáåö=îçã=céáåëíéåk=aáé=cê~j ÖÉ= ï~ê= åìêi= ïç= Ü åöéå= ïáê= áüå ~ìñ\=bê=é~ëëí=éáåñ~åü=åáåüí=òì=ìåj ëéêéã= báåêáåüíìåöëëíáäk= ^äëç= ÑêáëJ íéí=éê=ëéáå=éçäéë=a~ëéáå=îçêéêëí=áã påüê~åâk= pçääíé= ÇÉê= påüéåâéåçé ëéáåéå= _ÉëìÅÜ= ÄÉá= ìåë= ~åâωåçáj ÖÉåI= Ç~åå= ãωëëéå= ïáê= ìåë= Éíï~ë ΩÄÉêäÉÖÉåK= aéê= h~äéåçéê= ãìëë Ç~åå=ïçÜä=çÇÉê=ΩÄÉä=áå=ÇÉê=hΩÅÜÉ ~å=çéê=píéääé=~åöéäê~åüí=ïéêçéåi ïç= ëáåü= ìåëéê= aêéáãçå~íëjqéêj j~êíáå~=gìêâk= cçíçw=píáääéê ãáåéä~åéê= ÄÉÑáåÇÉíK= a~ë= áëí= ëéáí g~üêéå= ìåëéê= c~îçêáík= pç= â ååéå ïáê=åçåüã~ä=òìêωåâëåü~ìéå=ççéê ëåüçå= îçêéä~åéåk= råç= ÉáåÉå= déj Äìêíëí~Öëâ~äÉåÇÉê= Ü~ÄÉå= ïáê ~ìåü=åçåüi=ìã=åáéã~åçéå=òì=îéêj ÖÉëëÉåK=a~ë=ï~êÚë=Ç~åå=~ÄÉê=~ìÅÜ ãáí=çéå=wéáíí~ñéäåk báåéå= ëåü åéå= pçååí~ö= ìåç= ÉáJ åéå= ÖìíÉå= oìíëåü= áåë= åéìé= g~üê ïωåëåüí=füåéå=j~êíáå~=gìêâ> e~êãçåáé=áå ÇÉê=háêÅÜÉ _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aéê= j ååéêj ÅÜçê=łe~êãçåáÉ =~ìë=pík=méíéêëj ÄìêÖ=ÖáÄí=~ã=ãçêÖáÖÉå=jçåí~Ö=áå ÇÉê= häçëíéêâáêåüé= oáçç~öëü~ìëéå Éáå=òïÉáíÉáäáÖÉë=hçåòÉêíK fã=éêëíéå=qéáä=éêâäáåöéå=öéáëíäáj ÅÜÉ= iáéçéê= ÇÉê= êìëëáëåüjçêíüçççj ñéå= háêåüé= ~ìë= ~ÅÜí= g~üêüìåçéêj íéåk fã= òïéáíéå= qéáä= ïéêçéå= ïéäíäáj ÅÜÉ= `Üçêãìëáâ= ìåç= êìëëáëåüé sçäâëäáéçéê=~ìñöéñωüêík=a~äéá=íêéj íéå=çáé=jáíöäáéçéê= ÇÉë= båëéãääéë àéïéáäë=~ìåü=ëçäáëíáëåü=~ìñk e~êãçåáé= ΩÄÉêòÉìÖí= ÇìêÅÜ ëéáå= ~Äëçäìí= âìäíáîáéêíéë= píáããj éçíéåíá~äi= ëéáåé= hä~åöëåü åüéáí ìåç= ëéáå= ΩÄÉêï äíáöéåçéë= hä~åöj ëééâíêìã= îçã= ÜçÜÉå= qéåçê= Äáë òìã=ëéüê=íáéñéå=_~ëëk aáé= j ååéêëíáããéå= âçêêéëj éçåçáéêéå= ãáí= ÇÉã= ã ÅÜíáÖÉå k~åüü~ää=çéê=häçëíéêâáêåüé=áå=éáåj òáö~êíáö=ëåü åéê=téáëék aéê= báåíêáíí=áëí=ñêéák=aáé= p åöéê Ñáå~åòáÉêÉå= ëáåü= ~ìëëåüäáé äáåü ÇìêÅÜ=péÉåÇÉå=~ã=^ìëÖ~åÖK a~ë=båëéãääé=ö~ëíáéêí=êéöéäã J áö=áå=_ê~ìåëåüïéáök

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=jáííïçåü=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw oéç~âíáçåkåä]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw pç OUK=abwbj_bo SKMM=m~êâéä~íò=êÉ~äI=e~ãÄìêÖÉê píê~ ÉW=cäçÜã~êâí Grußwort zu den Feiertagen von Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann: im Video-Podcast unter SKMM=dêç ã~êâíjdéä åçé=jéíêçi aáéëéäëíê~ ÉW= ÄÉêÇ~ÅÜíÉê=cäçÜJ ã~êâí NNKMM=qêÉÑÑéìåâí=pÅÜäçëë=oáÅÜJ ãçåçi=tçäñéåäωííéäéê=píê~ É=RRW łaìêåüä~ìåüíi=bìêé=påüçâçä~çé áëí=äéêéáí> I=bêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖ=ãáí h~ããéêüéêê=dê~ñ=cäçêá~å=îçå=lëj íéåjt~äçéåâ=eqüçã~ë=lëíï~äçf áã=påüäçëë=oáåüãçåç NQKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=`ë êç ëj ÑΩêëíáå I=léÉêÉííÉ=îçå=bããÉêáÅÜ h äã å NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêöéä~íòw=łk~åü=çéê=d~åë=òìã i ïéå=ó=eáöüäáöüíë=áå=çéê=_ìêö NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=cωüêìåö=çìêåü=çáé=^ìëëíéäj äìåö=ł`ìêáçëé=téäñéå=ó=ïéäñáëåüé `ìêáçëáí íéå NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łaáé=téäñéå=áå=çéê=iáíéê~j íìêi=hìåëí=ìåç=jìëáâ=ó=_éíê~åüj íìåöéå=òìê=ïéäñáëåüéå=bêáååéj êìåöëâìäíìê I=sçêíê~Ö=mêçÑK=aêK ÜKÅK=dÉêÇ=_áÉÖÉä NRKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=sçêíê~Öëë~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łhêç~íáéå=c=päçj ïéåáéå I=aá~îçêíê~Ö=îçå=oÉáåJ Ü~êÇ=m~åíâÉ NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=ìåç=bãéçêéåå~ñ ÖÉ ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NEUSTARTS&HIGHLIGHTS BEDTIME STORIES 13:15,15:30,17:45,20:00,22:30 1.Wo. STELLA UND DER STERN DES ORIENTS 13:30,15:45 1.Wo. c^ujelqifkb = ==MR=PN PV=MMJTRP ab6j. ab0j. AUSTRALIA 16:00,19:45(außerMi.) 1.Wo.ÜL,ab12J. 1½ RITTER 12:45, 15:00, 17:30, 20:15, 22:50 ab6j. QUARANTÄNE 23:00;Mi.nicht ab16j. WILD CHILD 13:00, 15:00, 17:00; Mi. nicht ab0j. DERTAG,ANDEMDIEERDESTILLSTAND 18:00, 20:30, 23:00; Mi. nicht ab12j. THEWOMEN 18:15; Mi. nicht TINTENHERZ 13:00, 15:15, 17:45, 20:15 ab0j. ab12j. MEIN SCHATZ, UNSERE FAMILIE UND ICH 19:00; Mi. nicht ab6j. NTKMM=`áíó=cáäãé~ä~ëíI=cêáÉÇêáÅÜJ táäüéäãjpíê~ É=RMW=eÉáåêáÅÜ=_êÉJ äçéê=ëíéääí=ëéáåéå=cáäã=łaáé=_ìçj ÇÉåÄêççâë =îçê NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~Çí ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ ÄÉáÇÉå=aê~ìÑÖ åöéê =îçå=kéáä=páj ãçå NTKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=sçêíê~Öëë~~äI iéçåü~êçéä~íòw=aá~îçêíê~ö=ωäéê kçêïéöéå=îçå=oéáåü~êç=m~åíâé NTKMM=qêÉÑÑéìåâí=o~íÜ~ìëI=mä~íò ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=báåÜÉáí=NW=_äáÅâ îçã=o~íü~ìëíìêã=e~ìåü=nu=ìåç NV=rÜêF NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=`êçëëçîéêjm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=ł^åå~ ë~öí=ï~ë =îçå=méíéê=påü~åò jç OVK=abwbj_bo NMKMM=_ìêÖéä~íòW=tÉáÜå~ÅÜíëJ ã~êâí=äéíòíéê=q~ö=eäáë=on=rüêf NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=aáé=jéüêïéêíjm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=båíñωüj êìåö=~ìë=çéã=péê~áä I=páåÖëéáÉä îçå=tçäñö~åö=^ã~çéìë=jçò~êí OMKMM=d~ëíïÉêâI=jáííÉäïÉÖW=łm~J î~êçííá=ñçêéîéê I=d~ä~=òìê=bêáååÉJ êìåö=~å=iìåá~åç=m~î~êçííái=ãáí mê~îíåüéîi=püéå=ìåç=g~éjjáå=^üå aá PMK=abwbj_bo NUKMM=sçäâëï~ÖÉåÜ~ääÉI=bìêçé~J éä~íòw=łaáé=np=½=iéäéå=çéë=h éíúå Silvesterbleibtdas Citygeschlossen; dascinemaxistbis 18:00Uhrgeöffnet! AbDonnerstag, Dezember2008 DER MANN, DER NIEMALS LEBTE 22:45;Mi.nicht THESTRANGERS 23:15;Mi.nicht WILLKOMMENBEIDENSCH TIS 20:45;Mi.nicht JAMESBOND007:EINQUANTUMTROST 21:00;Mi.nicht IrrtümerundÄnderungenvorbehalten! ÜL,ab16J. ab18j. ab0j. ab12j. KINDERFILME MADAGASCAR2 13:00, 15:15, 17:30, 20:00, 22:30 ab0j. WÄCHTERDERWÜSTE 14:00 ab0j. HIGHSCHOOLMUSICAL3 13:15,15:45(außerDi);Mi.nicht ab0j. SONDERVORSTELLUNGEN MADAGASCAR 2 Mo., 18:00; Di., 16:00 Amerik. Originalfassung ab0j. CINEMABRAUNSCHWEIGLangeStraße60 Programminformation:(0531) Kartenreservierung:(01805) CINEMAoder(01805) (Do. Sa.9 22Uhr;So. Mi.10 21Uhr;0,14 /Min.zzgl.0,50 AufschlagproKarte)oderkostenfreiunter: _ä~ìä ê=ó=báåé=ãìëáâ~äáëåüé=oéáëé ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=c~ãáäáÉ =îçå=t~äíéê jçéêë NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=aáé=jéüêïéêíjm~êíó OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ ÄÉáÇÉå=aê~ìÑÖ åöéê =îçå=kéáä=páj ãçå OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw ła~ë=äéíòíé=_~åç =îçå=_éåâéíí Es gibt noch Karten: La Bohème Oper von Giacomo Puccini Am 31. Dezember 2008 um Uhr Staatstheater Braunschweig, Großes Haus Tickets: já PNK=abwbj_bo TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=e~ìéíÄ~ÜåÜçÑW páäîéëíéêï~åçéêìåö=áå=h åáöëäìíj íéê=ãáí=çéã=e~êòâäìäi=np=âãi äéáåüíi=ãáí=báåâéüê=å ÜÉêÉ=fåÑç qéäk=mrp=rplvn=ms=vm NQKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łi~=_çü ãé I lééê=îçå=dá~åçãç=mìååáåá GARANTIERT REDUZIERT! vom regulären VK-Preis NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ ÄÉáÇÉå=aê~ìÑÖ åöéê =îçå=kéáä=páj ãçå=e~ìåü=om=rüê=ìåç=op=rüêi=~äj äé=sçêëíéääìåöéå=~ìëîéêâ~ìñíf NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łkçîéåéåíç =îçå=^äéëë~åçêç=_~j êáååç NVKMM=q~åÖç=q~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=aáé=öêç É=páäîÉëíÉêJd~J ä~jm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łi~=_çü ãé I lééê=îçå=dá~åçãç=mìååáåá OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW _êìåëîáö~jpáäîéëíéêjd~ä~=ãáí=pçåj à~=m~ä~ëåüi=pçéüáé=tüáíéi=qüçã~ë _ççé=ìåç=j~ååá OMKMM=jÉêòI=dáÉëÉäÉê=PW=ł_~åÖáåÛ kì=vé~ê OMKMM=aáÉ=pÅÜΩëëÉäI=^êãáåáìëJ ëíê~ É=PW=páäîÉëíÉêé~êíó OMKMM=_ΩêÖÉêòÉåíêìã=sÉÅÜÉäÇÉI eáäçéëüéáãéê=píê~ ÉW=ccoJpáäîÉëJ íéêé~êíó ONKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łeáäçé I h~íüêáå=oéáåü~êçí=ëáåöí=håéñ Der Vorverkauf läuft: Faust. Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe Am 15. Januar 2009 um Uhr Staatstheater Braunschweig, Großes Haus Tickets: ONKMM=píK=^ÉÖáÇáÉåâáêÅÜÉI=^ÉÖáJ ÇáÉåã~êâíW=páäîÉëíÉêJlêÖÉäâçåJ òéêí=_éêåü~êç=påüåéáçéê=ëéáéäí téêâé=îçå=dìáäã~åí=ìåç=táççê mêçéëí=oéáåü~êç=eéáåé=ëéêáåüí qéñíé=òìã=g~üêéëïéåüëéä=ebáåj íêáíí=ñêéáf ONKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW páäîéëíéêâçåòéêí=äéá=héêòéåëåüéáå ãáí=ñéëíäáåüéê=jìëáâ=çéë=_~êçåâ ÑΩê=cä íéi=läçéi=sáçäáåéi=sáçäçåj ÅÉääçI=`ÉãÄ~äç=ìåÇ=lêÖÉä ONKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉçåÜ~êÇéä~íòW łkao=ojpáäîéëíéê=m~êíóçêçã OOKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW _êìåëîáö~jpáäîéëíéêjm~êíó=ebáåj íêáíí=ñêéáf OQKMM=`äìÄ=mÑ~ìI=dáÉëÉäÉê=PW=páäJ îéëíéêé~êíó OQKMM=e~áÑáëÅÜÄ~êI=t~ääëíê~ É OOW=h~îÉåíëã~åå=m~êíó aç NK=g^kr^o NNKNR=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=cωüêìåö=çìêåü=çáé=^ìëëíéäj äìåö=ł`ìêáçëé=téäñéå=ó=ïéäñáëåüé `ìêáçëáí íéå NQKMM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíáåÑçI=sçê ÇÉê=_ìêÖ=NW=łeáëíçêáëÅÜÉê=pí~ÇíJ êìåçö~åö=áå=ç~ë=kéìé=g~üê=ommv NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łaáé=téäñéå=ìåç=bìêçé~=ó lííç=îçå=_ê~ìåëåüïéáöi=bäéçåçêé îçå=^èìáí~åáéåi=oáåü~êç=i ïéåj ÜÉêò I=sçêíê~Ö=îçå=mêçÑK=aêK=ÜKÅK déêç=_áéöéä=òìã=^ìñí~âí=çéë=h~áj ëéêjlííçjg~üêéë=áå=_ê~ìåëåüïéáö NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=ìåç=bãéçêéåå~ñ ÖÉ ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NTKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW lêöéäâçåòéêí=ìåç=kéìà~üêëéêéj ÇáÖí=ãáí=i~åÇÉëÄáëÅÜçÑ=aêK=cêáÉÇJ êáåü=téäéê=lêöéäw=táíçäç=aìäëâá NUKMM=píK=qÜçã~ëÖÉãÉáåÇÉ=áã eéáçäéêöi=_~ìíòéåëíê~ É=OSW kéìà~üêëâçåòéêí=ãáí=çéã=dáí~êj êéåéåëéãääé=łsáéäë~áíáö I=iÉáíìåÖ déêü~êç=dê ÖÉê NVKPM=bìäÉåëéáÉÖÉäÜ~ääÉ=pÅÜ éj ééåëíéçíw=łjìëáâ~äáëåüé=pçìîéj åáêë I=ÜÉáíÉêÉë=kÉìà~ÜêëâçåòÉêíI iéáíìåö=gçü~ååéë=oáéöéê Bluthochzeit/Yerma Tanztheater von Eva-Maria Lerchenberg-Thöny Am 4. Januar 2009 um Uhr und am 6. Januar 2009 um Uhr Staatstheater Braunschweig, Kleines Haus Tickets: obdbijû fdb=qbojfkb q ÖäáÅÜ=NM=Äáë=NSKPM=rÜêW=nì~J ÇêáÖ~J_ÉëìÅÜÉêéä~ííÑçêã=ÖÉ ÑÑJ åéíi=^ìñö~åö=êéåüíë=îçã=mçêíáâìëi báåä~ëë=äáë=ns=rüê=eöéëåüäçëëéå ~ã=pnk=aéòéãäéê=ìåç=~ã=nk=g~j åì~êf jçåí~ö=äáë=cêéáí~öi=nn=ìåç NR=rÜêW=açãÑΩÜêÉêÖáäÇÉ=ÑΩÜêí ÇìêÅÜ=ÇÉå=açã jáííïçåüi=ns=rüêw=bêäéäåáëñωüj êìåö=ãáí=t~ññéåãéáëíéê=aáéíêáåü îçå=çéê=lâéê~ìé=çìêåü=ç~ë=ãáíj íéä~äíéêäáåüé=_ê~ìåëåüïéáöi=qêéññj éìåâí=^äíëí~çíê~íü~ìëi=^äíëí~çíj ã~êâíi=qéäk=q=tmjom=qm açååéêëí~öi=ns=rüêw=_ωêöéêj ëéêéåüëíìåçé=çéê=pmajo~íëñê~âíáj çå=áã=o~íü~ìëj^äíä~ìi=wáããéê ^=NKRNI=mä~íò=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=báåJ ÜÉáí=N=E~ì Éê=áå=ÇÉå=pÅÜìäÑÉêáÉåFI hçåí~âí=~ìåü=ééê=fåíéêåéí=ìåíéê ïïïk=ëéçkñê~âíáçå]äê~ìåj ëåüïéáökçé açååéêëí~öi=nukmm=rüêw=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖÉå=fî~å jçìççîi=qêáåâ=çê=qêé~í=ìåç=g~üj êéëö~äéå=ommulmv=áã=hìåëíîéêj ÉáåI=iÉëëáåÖéä~íò=NO açååéêëí~öi=om=rüêw=ł_ê~ìåj ëåüïéáö=ëìåüí=çéå=pìééêëí~ê =áã mìé~ëåüi=kéìé=píê~ É=NM cêéáí~öi=om=rüêw=cωüêìåö=łjáí k~åüíï ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë j~öåáîáéêíéä I=qêÉÑÑéìåâí=pí ÇíáJ ëåüéë=jìëéìãi=^ã=i ïéåï~ää pçåå~äéåçi=nqkpm=rüêw=eáëíçêáj ëåüéê=pí~çíêìåçö~åöi=qêéññéìåâí qçìêáëíjfåñçi=sçê=çéê=_ìêö=ni=fåñç qéäéñçå=q=tm=om=qm pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~öi NR=Äáë=NT=rÜêW=háêÅÜÉ=ìåÇ=qìêã ÇÉê=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉ=ëçïáÉ=bãéçJ êéåå~ñ =ÖÉ ÑÑåÉíI=dêìééÉå~åãÉäJ ÇìåÖÉå=ÑΩê=qìêãÄÉëíÉáÖìåÖ ~ì ÉêÜ~äÄ=ÇÉê= ÑÑåìåÖëòÉáíÉå ìåíéê=qéäéñçå=q=qp=rui=báåä~ëë=äáë NSKPM=rÜê Gute Nacht und guten Morgen! HEMPEL AllesGutefürIhreGesundheit Bankplatz2 Braunschweig ( wéìöéå=îéêö~åöéåéå=iéäéåë =áã k~íìêüáëíçêáëåüéå=jìëéìãi=mçj ÅâÉäëëíê~ É=NM=EÄáë=NK=cÉÄêì~êF pçååí~öi=nmkpm=rüêw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüléåöäáëåüi qêéññéìåâí=qçìêáëíjfåñçi=sçê=çéê _ìêö=ni=fåñç=qéäéñçå=q=tm=om=qm pçååí~öi=nqkpm=rüêw=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖÉå=fî~å jçìççîi=qêáåâ=çê=qêé~í=ìåç=g~üj êéëö~äéå=ommulmv=áã=hìåëíîéêj ÉáåI=iÉëëáåÖéä~íò=NO pçååí~öi=ns=rüêw=cωüêìåö=çìêåü ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łqçÄá~ë=wáÉäçåóW píçêólkç=píçêó =áã=jìëéìã=ñωê müçíçöê~éüáéi=eéäãëíéçíéê=píê~j É=N hropb Erleben Sie ein s Schlaf- Gefühl mit Tempur. iáåéç~ååé=òìã=jáíã~åüéå påüåìéééêâìêë=ñωê=qéáäåéüãéê çüåé=sçêâéååíåáëëé=~ã=qk=g~åìj ~êi=nr=rüêi=áå=çéê=péçêíü~ääé=çéë ps=läóãéá~i=_áéåêççéê=téö=to ÄáííÉ=péçêíëÅÜìÜÉ=ãáíÄêáåÖÉå qéäk=pt=qo=po o~ìåüñêéájmêçöê~ãã=~ä=sk=g~åìj ~ê=àéïéáäë=çáéåëí~öë=ìåç=ççååéêëj í~öë=îçå=nvkpmj=on=rüê=áå=çéê=mê~j ñáë=mçüäáåölj~êíáåi=o~áññéáëéåj ëíê~ É=Q=áå=cäÉÅÜíçêÑ=dêìééÉå~åJ ÖÉÄçí=ÑΩê=~ääÉI=ÇáÉ=ä~åÖÑêáëíáÖ ê~ìåüñêéá=äéäéå=ïçääéå=a~ìéê=äáë NMK=cÉÄêì~ê=qÉäK=MRP=MULQN=NP cáíåéëëãáñ=qê~áåáåö=ñωê=eéêòi hêéáëä~ìñi=hê~ñí=ìåç=hçåçáíáçå=~ä NRK=g~åì~ê=ÇçååÉêëí~Öë=NU=rÜê=áå ÇÉê=dÉçJpéçêíÜ~ääÉI=eáäÇÉëÜÉáãÉê píê~ É=OT=fåÑç=ìåÇ=^åãÉäÇìåÖ qéäk=mrp=mqlvm=vm=ps ná=dçåö=kéìéê=hìêëìë=~ä=omk=g~j åì~ê=áå=çéê=i~åöéj^âíáîj_äéáäéåj déãéáåëåü~ñíi=^äíéïáéâêáåö=omå qéäk=pp=nr=on q~á=`üá=~ä=ook=g~åì~ê=ñωê=^åñ åj ÖÉê=ãáí=sçêâÉååíåáëëÉå=áå=ÇÉê i^_i=^äíéïáéâêáåö=omå=fåñç=ìåç ^åãéäçìåö=qéäk=pp=nr=on åáå CITY DIE BUDDENBROOKS 17:00;20:30;Mi.nicht 1.Wo. ÜL,ab6J. Fr.-Wilh.-Str.50 Telefon(0531)45251 VICKY CRISTINA BARCELONA 15:00; Mi. nicht ab6j. pçååí~öi=nmi=nni=no=ìåç=nqi=nr ìåç=ns=rüêw=cωüêìåöéå=çìêåü=çáé pçåçéê~ìëëíéääìåö=łjìãáéå=ó bei uns. Feiern n Sie am Neu 2009 Neu 2009

5 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ilh^ibp R Gute Vorsätze Tipps zum Durchhalten Nicht mehr rauchen, wenigerfastfood,mehrsport. der Jahreswechsel ist traditionelldiezeit,inderwirüber unsere Lebensgewohnheiten nachdenken und Vorsätze fassenetwaszuändern.häufig sind die guten Vorsätze vom Silvesterabend jedoch im Februar schon Geschichte. Dabei ist es gar nicht so schwer durchzuhalten. Messbare Ziele Viele Menschen nehmen sich vor, mehr Sportzutreiben, abzunehmen oder seltener Fast Food zu essen. SolcheVorsätzesindschoninder Formulierung zum Scheitern verurteilt, denn sie haben kein definiertes Ziel. Niemand hat tatsächlich das Ziel abzunehmen, sondern das Ziel muss heißen Ich möchte 70 kg wiegen.deshalbwerdeich in Zukunft 2 mal wöchentlich Sporttreibenundhöchstens einmal wöchentlich Fast Food essen. Erreichbare Ziele Allein die Messbarkeit der gesteckten Ziele ist aber nicht ausreichend. Sie sollten sich keine unerreichbaren Ziele setzen. Überlegen Sie, was für Sie realisierbar ist. Es hat wenigsinnsichvorzunehmen täglicheinestundeaufdem Heimtrainer zu trainieren, wenn Sport in Ihrem Alltag vorher gar keinen Platz hatte. Wiewärees,wennSiesich erstmal2oder3malpro Woche vornehmen. Verbindlichkeiten schaffen Manchen Menschen hilft es, wennsieandereinihrevorsätzeeinweihen,dassschafft eine gewisse Verbindlichkeit. Nichtgleichaufgeben Rückschlägegehörenzum Leben.NehmenSieesnicht zumanlassaufzugeben,wenn Sie einen Rückfall in Ihre alten Gewohnheiten hatten. Freuen Siesichstattdessen,dassSie einen Anfang gemacht haben und starten Sie erneut. Wenn SieamZielsind,spieltes überhauptkeinerolleobsie aufdirektemwegeodermit vielen Zwischenstopps dorthin gelangt sind. Weitere Infos HEMPEL Bankplatz Braunschweig ( Anzeige Haben Sie Spaß Motivieren Sie sich. Natürlich können Sie morgens um 5:00 Uhr bei Dunkelheit und Frost in Opas altem Trainingsanzug joggen gehen. Aber motiviert Sie das Ihren Vorsatz, Sportzutreiben,umzusetzen? Viel motivierender ist es doch sein s Leben mit der Anschaffung eines schönen, nheimtrainerszubeginnen. Bei HEMPEL finden Sie Heimtrainer und Ergometer dieidealaufihrebedürfnisse abgestimmt sind. Rudergerät, moderner Crosstrainer, oder klassisches Fahrradergometer, die Fachberater klären Sie über die Stärken der verschiedenen Konzepte auf. Mo-Fr 09:30-19:00Uhr Sa 10:00-16:00 Uhr Crosstrainer Vito S mit Magnetbremssystem 499,- Cardio Puls Set zur drahtlosen Pulsmessung 49,50 Ergometer 1 Nach DIN EN ,- Heimtrainer Golf S mit Magnetbremssystem 439,90 HEMPEL AllesGutefürIhreGesundheit Bankplatz2 Braunschweig (

6 S ilh^ibp pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro `efkbpfp`ebp=g^eobpelolphlm=ommv ^ìëç~ìéêåçw=o~ííé KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé=g~üêéëò~üäéå=çéê=o~ííé=l mêáåòáé=v~åö NMKOKNVQU=J=OUKNKNVQV=bêÇÉ OUKNKNVSM=J=NQKOKNVSN=jÉí~ää NRKOKNVTO=J=OKOKNVTP=t~ëëÉê OKOKNVUQ=J=NVKOKNVUR=eçäò NVKOKNVVS=J=SKOKNVVT=cÉìÉê TKOKOMMU=J=ORKNKOMMV=bêÇÉ iáéäéåëïéêíw=_ωññéä KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé=g~üêéëò~üäéå=çéë=_ωññéäl mêáåòáé=váå OVKNKNVQV=J=NSKOKNVRM=bêÇÉ NRKOKNVSN=J=QKOKNVSO=jÉí~ää PKOKNVTP=J=OOKNKNVTQ=t~ëëÉê OMKOKNVUR=J=UKOKNVUS=eçäò TKOKNVVT=J=OTKNKNVVU=cÉìÉê OUKOKOMMV=J=NPKOKOMNM=bêÇÉ büêäáåüw=qáöéê KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé=g~üêéëò~üäéå=çéë=qáöéêël mêáåòáé=v~åö PNKNKNVPU=J=NUKOKNVPV=bêÇÉ NTKOKNVRM=J=RKOKNVRN=jÉí~ää RKOKNVSO=J=OQKNKNVSP=t~ëëÉê OPKNKNVTQ=J=NMKOKNVTR=eçäò VKOKNVUS=J=OUKNKNVUT=cÉìÉê OUKNKNVVU=J=NRKOKNVVV=bêÇÉ ^ääöéãéáå ^ääöéãéáå ^ääöéãéáå a~ë=g~üê=çéë=_ωññéäë=ïáêç=éáåé îéêü äíåáëã áö= ÖìíÉ= wéáí= ÑΩê ÇáÉ= o~ííék= füê= séêã ÖÉåëòìJ ï~åüë=ïáêç=òï~ê=åìê=ìåéêüéäj äáåü= ëéáåi= Ç~ÑΩê= ëíéüí= füåéå ~ÄÉê= áã= c~ãáäáéåâêéáë= ÉáåÉ ÖäΩÅâäáÅÜÉI= ÜÉáíÉêÉ= wéáí= ÄÉîçêK wìçéã= â ååéå= páé= àéíòí= ~ìåü ëéüê= ÖìíI= ïéåå= ~ìåü= åìê= áåçáj êéâíi= îçã= däωåâ= ÇÉê= ^åçéêéå éêçñáíáéêéåk=píêéëë=ìåç=ωäéêã J áöé= séê~åíïçêíìåö= ÇêçÜÉå ÇÉå=o~ííÉå=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉäë áã=^êäéáíëäéäéåk c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí fã= g~üê= ÇÉë= _ΩÑÑÉäë= ïáêç= ëáåü füêé= Ü ìëäáåüé= páíì~íáçå= êéåüí áåíéêéëë~åí= ÖÉëí~äíÉå= ìåç= âäéáj åé= ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå= ïéêçéå Ç~ÑΩê= ëçêöéåi= Ç~ëë= páé= ëééäáëåü ï~åüëéå=ìåç=ëáåü=ëéääëí=äéëëéê âéååéå= äéêåéåk= _ÉêÉáíë= áã cêωüà~üê= ÉêäÉÄÉå= páé= ~äë= o~ííé ÉáåÉå= ÉêçíáëÅÜÉå= háåâi= çä= páåj ÖäÉ=çÇÉê=ÄÉêÉáíë=äááÉêíI=ìåÇ=fÜêÉ Ü ÅÜëí= ÉêçíáëÅÜÉ= ^ìëëíê~üäìåö ïáé= ~ìåü= Ç~ë= péääëíäéïìëëíj ëéáå=ëíéáöéåk=cäáêíë=ìåç=hçãéäáj ãéåíé= ïéêçéå= áå= ÇáÉëÉã= g~üê ï~üêé=eáöüäáöüíë=ëéáåk pçääíé=éë=áå=füêéê=_éòáéüìåö=éáj åé= hêáëé= ÖÉÖÉÄÉå= Ü~ÄÉåI= ëç ïéêçéå=páé=çáé=déäéöéåüéáí=éêj Ü~äíÉåI= ÇáÉ= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ÇÉë m~êíåéêëi=ö~åò=äéëçåçéêë=ç~ååi ïéåå=~ìåü=éê=éáåé=o~ííé=áëíi=òì îéêëíéüéå=ìåç=ç~ê~ìñ=éáåòìöéj aáé= o~ííé= áëí= ÇÉê= Öêç É= iéj ÄÉåëâΩåëíäÉêK=páÉ=áëí=ÄÉÖáÉêáÖ å~åü=çéã=iéäéåi=ãáí=öêç Éê båéêöáé= ~ìëöéëí~ííéí= ìåç ëí åçáö=~âíáîk ÜÉåK= báå= ÖÉãÉáåë~ãÉê= bêüçj äìåöëìêä~ìä=ïáêç=füêé=_áåçìåö òìë íòäáåü=ëí êâéå=ìåç=ñêáëåüéå táåç=áå=füêé=eéêòéå=ïéüéåk gçä=ìåç=cáå~åòéå fã=wéáåüéå=çéë=_ωññéäë=çωêñíéå ÇáÉ=o~ííÉå=òì=ÇÉå=qáÉêâêÉáëòÉáJ ÅÜÉå= ÖÉÜ êéåi= ÇáÉ= ïéåáöéê oωåâëåüä ÖÉ= áã= ^êäéáíëäéäéå òì=îéêòéáåüåéå=ü~äéåk=hçåòéåj íêáéêéå= páé= ëáåü= ~ÄÉê= íêçíòçéã ~ìñ= füêé= ^ìñö~äéå= ìåç= ä~ëëéå páé=påüäìçêáöâéáíéå=~ìñ=ö~ê=âéáj åéå=c~ää=òìk=aáé=äéëíéå=bêñçäöé ïéêçéå=páé=áå=çéå=pçããéêãçj å~íéå=îéêäìåüéå=â ååéåi=oçìj íáåé~êäéáíéå=öéüéå=füåéå=äéáåüí îçå=çéê=e~åçk=cωê=çáé=qé~ã~êj ÄÉáí=Öáäí=ÉëI=dÉÇìäÇI=âêÉ~íáîÉ hçãéêçãáëëé= ìåç= ~ìëöéíωñíéäj íé= píê~íéöáéå= òì= ÉêÑ~ëëÉåK= sçêj ÖÉëÉíòíÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ãωëëéå páé= ~ìñ= àéçé= ^êí= îçå= j~åüíj â ãéñéå= îéêòáåüíéåk= pí~ííçéëj ëéå= ëçääíéå= páéi= ÄÉëçåÇÉêë= ÄÉá déëéê ÅÜÉå= ìåíéê= îáéê= ^ìöéåi p~ãíü~åçëåüìüé= ~åäéöéåk EïïéF _ΩÑÑÉäÖÉÄçêÉåÉ= Éêï~êíÉí= Éáå ÖìíÉë= g~üêi= ~ìåü= ïéåå= âäéáåé eáåçéêåáëëé= ~ìñí~ìåüéå= â åj åéå= ççéê= mä åé= îéêò ÖÉêí= ïéêj ÇÉåK= jáí= ~ääòì= Öêç Éå= påüïáéj êáöâéáíéå= ãωëëéå= páé= àéççåü åáåüí= êéåüåéåi= Ç~ÑΩê= ~ÄÉê= ãáí ìåïáääâçããéåéå= oéáëéå= ìåçl ççéê= ä ëíáöéå= d ëíéåk= däωåâ îéêüéá ÉåÇ=áëí=fÜê=ÉáÖÉåÉë=g~Üê ÑΩê= _ÉòáÉÜìåÖÉå= ìåç= büéj ëåüäáé ìåöéåk= aáé= _ΩÑÑÉä= ÇΩêJ ÑÉå=ãáí=c~ãáäáÉåòìï~ÅÜë=êÉÅÜJ åéå= ççéê= ãéüê= wéáí= ãáí= áüêéå háåçéêå=îéêäêáåöéåk c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí aáé=téííéêäéêáåüíé=ñωê=füê=eéêò îéêüéá Éå= ÇáÉ= ~ääéêäéëíéå= ^ìëj ëáåüíéå= áå= ÇÉê= iáéäé= ìåç= ÇáÉ _ΩÑÑÉä=ÇΩêÑÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=Éáå=Öêç J ~êíáöéë= g~üê= ÑêÉìÉåK= páé= ëáåç ~ìñ= ÇÉê= páéöéêëéáíék= _Éá= ÇÉå _ΩÑÑÉäå= ïáêç= ëáåü= áã= ÉáÖÉåÉå g~üê=ñ~ëí=~ääéë=ìã=iáéäéi=bêçíáâ ìåç= ëééäáëåüéå= báåâä~åö= ÇêÉJ ÜÉåI=ëçÇ~ëë=ìã=ëáÉ=ÜÉêìã=îáÉä îéêöéëëéå= ìåç= äáéöéå= ÖÉä~ëëÉå ïáêçk= pç= ã~ååüéê= ìåíéê= füåéå ïáêç= ãéüêéêé= séêéüêéê= ÖäÉáÅÜJ òéáíáö= Ü~ÄÉåK= aáé= _ΩÑÑÉä= ìåíéê füåéåi= ÇáÉ= ÄÉêÉáíë= ëí~åçñéëí ëáåçi= Ä~ëíÉäå= ëáåü= ÉáåÉ= ÄÉëçåJ ÇÉêë= áååáöé= ìåç= ëçäáçé= wïéáéêj ÄÉòáÉÜìåÖ= ìåç= ëåüåéáçéå= áã pé íëçããéê= îáéääéáåüí= ÇáÉ eçåüòéáíëíçêíé=~åk=aáé=ωäêáöéåi ÇáÉ= Äáë= Ç~Üáå= çüåé= ÑÉëíÉå= ^åj aéê= _ΩÑÑÉä= áëí= Éáå= jìëíéê= ~å séêä ëëäáåüâéáík= péáåé= ^ìñö~j ÄÉå= ÄÉï äíáöí= Éê= ãáí= ^ìëj Ç~ìÉêI= ÇáÉ= ã~ååüã~ä= ëåüçå ~äë= píìêüéáí= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïéêj ÇÉå=â ååíéåk Ü~åÖ= ÖÉÄäáÉÄÉå= ëáåçi= ÇΩêÑÉå ëáåü=~ìñ=éáåéå=cäáêí=ñêéìéåk gçä=ìåç=cáå~åòéå ^ìåü= áã= gçä= ïáêç= ëáåü= áå= łfüj êéã = _ΩÑÑÉäà~Üê= ëç= ÉáåáÖÉë= ÉêJ ÉáÖåÉå= ìåç= páé= Ü~ÄÉå= ÇáÉ `Ü~åÅÉI= ëáåü= Éíï~ë= kéìéë= ~ìñj òìä~ìéå= ççéê= åéìé= ^ìñö~äéå òì= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= wáéãäáåü éä íòäáåü=ïéêçéå=páé=ãéüê=báåj Ñäìëë= ìåç= séê~åíïçêíìåö= Ü~J ÄÉåI=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=~ÄÉê=~ìÅÜ=ïÉJ åáöéê= cêéáê~ìãk= aáéë= â ååíé füê= h~êêáéêéà~üê= ïéêçéåi= áå ÇÉã= füåéå= ÇáÉ= j ÖäáÅÜâÉáíÉå ~ìñ= ÇÉã= páääéêí~ääéíí= ëéêîáéêí ïéêçéåk= a~ë=åáåüí= áããéê= ~ääéë å~åü= tìåëåü= ä~ìñéå= â~ååi ãωëëéå=páé=ëáåü=àéççåü=îçê=^ìj ÖÉå= Ü~äíÉåI= ÄÉëçåÇÉêë= áå= ÇÉå jçãéåíéåi=ïç=páé=ã~ä=ïáéçéê ãáí=çéã=hçññéê=~ã=_~üåüçñ ëíéüéåk= kéüãéå= páédë= åáåüí= ëç íê~öáëåü= ìåç= ÇÉåâÉå= páé= ëíéíë Ç~ê~åI=Ç~ëë=páÉ=ÄÉá=~ää=fÜêÉå=bêJ ÑçäÖëëíê~íÉÖáÉå= áããéê= ëåü å ÖÉÉêÇÉí=ÄäÉáÄÉåK= EïïéF cωê= ÇáÉ= qáöéê= ÄÉÖáååí= ãáí= ÇÉê oéöéåíëåü~ñí= ÇÉë= _ΩÑÑÉäë= Éáå ÖÉãáëÅÜíÉë= g~üêi= áå= ÇÉã= e~äëj ëí~êêáöâéáí= òì= píêéáí= ìåç= jáëëj îéêëí åçåáëëéå=ñωüêéå=â ååéåk páé= ïéêçéå= îçå= cêìëí= ÖÉéä~ÖíI ïéáä= páé= ÉáåÉ= Ü ÜÉê= ÖÉëíÉääíÉ méêëçå=~ã=téáíéêâçããéå=üáåj ÇÉêíK= bë= áëí= ê~íë~ãi= ïéåå= páé füêé=oéäéääáëåüâéáí=áã=g~üê=çéë _ΩÑÑÉäë= Éíï~ë= Ç ãéñéåk= füêé mêçääéãé=ïéêçéå=ëáåü=äáë=òìã g~üêéëéåçé= îçå= ëéääëí= ~ìñä J ëéåi= ïéåå= páé= ëáåü= Äáë= Ç~Üáå ÄÉÜÉêêëÅÜÉå=â ååéåk c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí sçå=éêçíáëåüéê=mçïéê=ïáêç=çéê qáöéê=áã=g~üê=çéë=_ωññéäë=ïçüä åáåüí= ~åöéíêáéäéåi= ~ÄÉê= åéìé fãéìäëé= ÄêáåÖÉå= áüå= ~ìñ= ÖìíÉ fçééå= ìåç= îéê~åä~ëëéå= áüå= Ç~J òìi= ëéáå= iéäéå= ~ìñòìê ìãéå ìåç=îáéääéáåüí=áå=ëéáå=jéíáéê=òì ï~åüëéåk= téåå= páé= òì= ÇÉå= qáj ÖÉêå= ÖÉÜ êéåi= ÇáÉ= åáåüí= ~ääéë áã= iéäéå= òì= îéêäáëëéå= ëéüéåi â ååíé= Éë= ÄÉá= füåéå= òì= e~ìëé êéåüí= ÑäáêíáåíÉåëáî= ìåç= âìëåüéj äáö= ïéêçéåk= füêé= m~êíåéêëåü~ñí ïáêç= îáéääéáåüí= Éáå= ïéåáö ÇìêÅÜÖÉëÅÜΩííÉäíI= ~ÄÉê= ÇáÉ= _ÉJ òáéüìåöéåi= ÇáÉ= Ç~ë= ~ìëü~äíéåi Ü~ÄÉå=~ìÅÜ=~ìÑ=a~ìÉê=_Éëí~åÇK fååéêü~ää= füêéë= c~ãáäáéåäìåj ÇÉë= ÉåíïáÅâÉäå= páé= åéìéë péääëíäéïìëëíëéáåi= Ç~ëë= páé ÇìêÅÜ~ìë= ~ìåü= ã~ä= ëíêéáíä~ê aéê= qáöéê= ëíéüí= ÑΩê= q~éñéêj âéáík= e~ìéíãçíáî= ÑΩê= ëéáå e~åçéäå=áëíi=àéã~åç=òì=ëéáåi ÇÉå=ã~å=~ÅÜíÉå=ãìëëK=a~ÑΩê ëéíòí= Éê= jìí= ìåç= båéêöáé ÉáåI=Éê=ÄÉïÉáëí=~ìÅÜ=báåÑ~ääëJ êéáåüíìãk ~ìñíêéíéå= ä ëëík= fã= ^ìëí~ìëåü ãáí= füêéå= iáéäéå= âçããéå= páé ëáåü= ìåç= ÇÉå= ï~üêéåi= ÖÉãÉáåJ ë~ãéå= _ÉÇΩêÑåáëëÉå= ~ÄÉê= áãj ãéê=å ÜÉêK gçä=ìåç=cáå~åòéå páé= â ååéå= ~åçéêé= ÜÉêîçêê~J ÖÉåÇ= ãçíáîáéêéåi= ~ÄÉê= ëáåü ëéääëí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ëáåç= páé= çñí òì= ìåöéçìäçáöi= ÄÉëçåÇÉêë Ç~ååI=ïÉåå=páÉ=îçå=sçêÖÉëÉíòJ íéå= áå= füêéê= sçêöéüéåëïéáëé ÖÉÄêÉãëí=ïÉêÇÉåK=_Éîçê=páÉ îçê= ä~ìíéê= cêìëí= ÇáÉ= hê~ääéå ~ìëñ~üêéå= ìåç= ìåïáêëåü= êé~j ÖáÉêÉåI=ÄáííÉå=páÉ=ìã=ÉáåáÖÉ=rêJ ä~ìäëí~öé=ìåç=åéüãéå=ëáåü=éáj åé= ^ìëòéáík= pçääíéå= páé= ãáí= füj êéã= êéöìä êéå= déü~äí= åáåüí ~ìëâçããéåi= ÇΩêÑÉå= páé= ëáåü ÖÉêåÉ= å~åü= ÉáåÉê= kéäéåäéj ëåü ÑíáÖìåÖ= ìãëåü~ìéåk= sáéäj äéáåüí= Ü~ÄÉå= páé= à~= Éáå= eçääói ãáí= ÇÉã= ëáåü= déäç= îéêçáéåéå ä ëëíi=ëç=ëåüä~öéå=páé=òïéá=cäáéj ÖÉå=ãáí=ÉáåÉê=hä~ééÉK= EïïéF séêä ëëäáåüw=e~ëé KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé=g~üêéëò~üäéå=çéë=e~ëéål mêáåòáé=váå NVKOKNVPV=J=TKOKNVQM=bêÇÉ SKOKNVRN=J=OSKNKNVRO=jÉí~ää ORKNKNVSP=J=NOKOKNVSQ=t~ëëÉê NNKOKNVTR=J=PMKNKNVTS=eçäò OVKNKNVUT=J=NSKOKNVUU=cÉìÉê NSKOKNVVV=J=QKOKOMMM=bêÇÉ wáéäëíêéäáöw=aê~åüé KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé= g~üêéëò~üäéå= ÇÉë= aê~j ÅÜÉå=L=mêáåòáé=v~åÖ UKOKNVQM=J=OSKNKNVQN=jÉí~ää OTKNKNVRO=J=NPKOKNVRP=t~ëëÉê NPKOKNVSQ=J=NOKOKNVSR=eçäò PNKNKNVTS=J=NTKOKNVTT=cÉìÉê NTKOKNVUU=J=MRKOKNVUV=bêÇÉ RKOKOMMM=J=OPKKOMMN=jÉí~ää içöáëåüw=påüä~åöé KKK=áã=g~Üê=ÇÉë=_ΩÑÑÉä=EOUKOKMV=Äáë=NPKOKNMF aáé=g~üêéëò~üäéå=çéê=påüä~åj ÖÉ=L=mêáåòáé=váå OTKNKNVQN=J=NQKOKNVQO=jÉí~ää NQKOKNVRP=J=OKOKNVRQ=t~ëëÉê NPKOKNVSR=J=OMKNKNVSS=eçäò NUKOKNVTT=J=SKOKNVTU=cÉìÉê SKOKNVUV=J=OSKNKNVVM=bêÇÉ OQKNKOMMN=J=NNKOKOMMO=jÉí~ää ^ääöéãéáå ^ääöéãéáå ^ääöéãéáå báåé= ëíêéåöéi= ê~ìé= ûê~= ëíéüí ÇÉå= e~ëéå=áã= g~üê= ÇÉë=_ΩÑÑÉäë ÄÉîçêI= áå= ÇÉåÉå= füåéå= òáéääçëé oéáëéåi= båíí ìëåüìåöéå= ìåç Ü~êíÉI= ~ÄÉê= ÉêÑçäÖäçëÉ= ^êäéáí ÇêçÜÉåK= fã= g~üê= ÇÉë= _ΩÑÑÉäë ëçääíéå= páé= ã ÖäáÅÜëí= âéáåéêäéá séê åçéêìåöéå= Éêï ÖÉå= ìåç åáåüí=~ääòì=ñêìëíêáéêí=ëéáåi=ïéåå füêé= _ÉãΩÜìåÖÉå= Éêëí= ëé íéê cêωåüíé= íê~öéåk= sáéäé= pçêöéå â ååéå= ëáåü= ÄÉá= füåéå= áå= déj ëìåçüéáíëéêçääéãéå= åáéçéêj ëåüä~öéåk c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí a~ë=g~üê=çéë=_ωññéä=öéüí=ñωê=çáé e~ëéå= êéåüí= îéêäáéäí= ìåç= äéáj ÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= äçëi= ìåç= áå= p~j ÅÜÉå= iáéäé= ëåüïéäéå= páé= ~ìñ tçäâé= ëáéäéåk= déãéáåë~ã= ãáí füêéã= m~êíåéê= â ååéå= páé ëåü åéi= áåíéêéëë~åíé= jçãéåíé ÉêäÉÄÉåI= ïçäéá= páé= ëéääëí= füêé ÉáÖÉåÉå= fãéìäëé= ìåç= _ÉÇΩêÑJ åáëëé= åéì= âéååéå= äéêåéåk= _áë òìã=g~üêéëéåçé=çωêñíéå=páé=füê iáéäéëj= ìåç= c~ãáäáéåäéäéå âçãéäéíí= êéåçîáéêí= Ü~ÄÉåK= ^äj äéáå= ëíéüéåçéå= e~ëéå= ïáêç= áå ÇáÉëÉã= g~üê= òï~ê= åáåüí= ÇÉê qê~ìãé~êíåéê= ÑΩêë= iéäéå= ÄÉJ ÖÉÖåÉåI= ~ÄÉê= Éë= ïáêç= páé= ÉáåÉ ~ÄïÉÅÜëäìåÖëêÉáÅÜÉ= wéáí= ÉêJ ï~êíéåk=téê=îçå=füåéå=~äëç=éáå ÄáëëÅÜÉå= aê~ã~= ìåç= séêöåωj ÖìåÖ= Äê~ìÅÜíI= â~åå= ëáåü= ÖÉêåÉ ~ìñ= ÇÉå= Éáå= ççéê= ~åçéêéå= cäáêí a~ë=téëéåëãéêâã~ä=çéë=e~j ëéå= áëí= céáåëáååk= bê= äáéäí= Ç~ë påü åéi=ëéíòí=ëáåü=åáåüí=öéêå ãáí= mêçääéãéå= ~ìëéáå~åçéê ìåç=ëçääíé=åáåüí=ìåíéê=aêìåâ ÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK Éáåä~ëëÉåI= çüåé= ÖäÉáÅÜ= îçê= ÇÉå ^äí~ê= ÖÉëÅÜäÉééí= òì= ïéêçéåk e~ëéåéäíéêå= ÇΩêÑÉå= ëáåü= ~ìñ ÖäΩÜÉåÇÉ= aáëâìëëáçåéå= ãáí= áüj êéå=háåçéêå=éáåêáåüíéåk gçä=ìåç=cáå~åòéå fã=gçä=ïéêçéå=páé=ãéüê=ìåç Ü êíéê=~êäéáíéå=ãωëëéåi=ìã=çáé ÄáëÜÉêáÖÉ= mçëáíáçå= ïéáíéê= ÄÉJ âäéáçéå= òì= â ååéåk= h~ìã= ÉíJ ï~ë=ä ìñí=ëçi=ïáé=éë=ëáåü=îçêöéj ëíéääí=ü~äéåk=bë=â~åå=füåéå=áã g~üê= ÇÉë= _ΩÑÑÉäë= åìê= å~üé= ÖÉJ äéöí=ïéêçéåi=çáé=ûêãéä=üçåüj òìâêéãééäåi= ÉáåÉ= c~ìëí= áå= ÇÉê q~ëåüé= òì= ã~åüéå= ìåç= Ç~ë= òì íìåi= ï~ë= ã~å= füåéå= ~ìñíê ÖíK oéá Éå= páé= ëáåü= ~äëç= òìë~ãj ãéåi=~äéê=ä~ëëéå=páé=ëáåü=åáåüí ìåíéêäìííéêåk= wéáöéå= páé= båíj ëåüäçëëéåüéáík=sáéääéáåüí=ñáåçéå páé=éáåé=j ÖäáÅÜâÉáíI=Éíï~ë=ÑΩê füê= ~åöéâå~åâëíéë= péääëíäéj ïìëëíëéáå=òì=íìåk=rã=ç~ë=_ä~íí ëåüåéääéê= òì= ïéåçéåi= â ååíéå páé= ÉáåÉ= ìåöéï ÜåäáÅÜÉ= cçêíj ÄáäÇìåÖëã~ å~üãé=äéëìåüéåk jáí= ÇÉã= _ΩÑÑÉä= ÄÉÖáååí= Éáå ÖΩåëíáÖÉë=g~Üê=ÑΩê=ÇáÉ=aê~ÅÜÉåI ~ìåü= ïéåå= ëáé= ã~ååüã~ä= åìê ëéüê= ëåüäééééåç= îçê~åâçãj ãéåk= páé= ëçääíéå= ëáåü= ÖäΩÅâäáÅÜ ëåü íòéåi=çéåå=páé=ïéêçéå=åìê ëéäíéå= îçå= rå~ååéüãäáåüâéáj íéå=ççéê=píêéáíáöâéáíéå=áå=füêéê ÇáêÉâíÉå= rãöéäìåö= áå= jáíäéáj ÇÉåëÅÜ~Ñí= ÖÉòçÖÉåK= füê= c~ãáäáj ÉåäÉÄÉå= ÄäÉáÄí= îçå= pí êìåöéå ãéáëíéåë= îéêëåüçåíi= ~ìñ= eáåj ÇÉêåáëëÉ= íêéññéå= páé= áå= ÇÉê= oéj ÖÉä=åìê=ëÉÜê=ëÉäíÉåK c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí füêé= _çåìëéìåâíéi= pçìîéê åáj í íi=léíáãáëãìë=ìåç=çáé=q~íë~j ÅÜÉI= Ç~ëë= ã~å= páéi= ÇÉå= aê~j ÅÜÉåI= ëóãé~íüáëåü= ÑáåÇÉíI= ëáåç ïáé= Éáå= påüãáéêãáííéäi= Ç~ë= füj åéå= Ç~ë= a~ëéáå= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ÉêJ äéáåüíéêík= füê= déñωüäëäéäéå â ååíé= ëáåü= å~åü= ÉáåÉã= pééj äéåöéïáííéê= íçí~ä= îéê åçéêå= Ó ~ÄÉê=òìã=dìíÉåK=jáí=ÇÉê=iÉáÅÜJ íáöâéáí=çéë=péáåë=ü~äéå=páé=éë áã=g~üê=çéë=_ωññéäë=äéáåüíi=~ìåü áëí=çéê=ł^ääéëjççéêjkáåüíëjqêáé ~åöéë~öík= jáí= ÇáÉëÉê= báåëíéäj äìåö=ñáåçéå=páåöäéë=éáå=äéëí åj ÇáÖÉë= déöéåëíωåâi= ÇáÉàÉåáÖÉå ìåíéê=çéå=aê~åüéåi=çáé=áå=éáåéê ÑÉëíÉå= _ÉòáÉÜìåÖ= äéäéåi= ÉêäÉJ ÄÉå=áÜêÉ=m~êíåÉêëÅÜ~Ñí=ãÉáëí=áå ÉáåÉã=î ääáö=åéìéå=_áäçk ^äë=aê~åüé=éêï~êíéí=páé=åìå=éáj åé=wéáíi=çáé=öéñωääí=áëí=ãáí=e~êj aéê=aê~åüé=ëíéüí=ñωê=^åáã~j íáçå= ìåç= sçêäáäçü~ñíáöâéáík bê=áëí=~ìåü=ëíéíë=äéãωüíi=ëéáj åéã= oìñ= ~äë= jìëíéê= ~å= e~êj ãçåáéi= oéåüíëåü~ññéåüéáíi ïáêíëåü~ñíäáåüéê= déëìåçüéáí ìåç= i~åöäéäáöâéáí= ÖÉêÉÅÜí òì=ïéêçéåk ãçåáéi=fåíéåëáí í=ìåç=ëéüê=îáéä iáéäék gçä=ìåç=cáå~åòéå báåé= éçëáíáîé= séê åçéêìåö Ä~Üåí= ëáåü= áå= ÇáÉëÉã= g~üê= ÑΩê ÇáÉ= aê~åüéå= ~åi= ïççìêåü= páé òì=î ääáö=åéìéå=déëåü ÑíëáÇÉÉå áåëéáêáéêí= ïéêçéå= â ååéåk téåå=páé=füê=h ååéå=ìåç=táëj ëéå= åìå= Ö~åò= ÖÉëÅÜáÅâí= ÉáåëÉíJ òéåi= ïáêç= ëáåü= å~åü= ìåç= å~åü ÉáåÉ= dçäçöêìäé= Ç~ê~ìë= ÉåíïáJ ÅâÉäåK=báå=ÖìíÉë=e åçåüéå=ü~j ÄÉå=páÉ=~ìÅÜ=áã=~åÖÉëé~ååíÉå _ êëéåäéêéáåük= få= ÇÉê= g~üêéëj ãáííé=ëçääíéå=páé=ìåäéçáåöí=çáé ^ìöéå= ~ìñü~äíéåi= Ç~ãáí= füåéå åáåüí= åçåü= Éáå= ^âíáéåëåüå ééj ÅÜÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= i~éééå= ÖÉÜíK a~ë= ïωêçé= å ãäáåü= ä~åöñêáëíáö ÖÉëÉÜÉå=fÜê=e~ìéíÖÉïáåå=ëÉáåK téê=ëáåü=áã=däωåâëëéáéä=îéêëìj ÅÜÉå= ã ÅÜíÉI= Ç~êÑ= áå= ÇáÉëÉã g~üê=êìüáö=ã~ä=éáå=é~~ê=bìêçë êáëâáéêéåk= EïïéF aáé=påüä~åöéå=éêäéäéå=éáå=ã J áöéë=g~üêi=áå=çéã=áüåéå=åáåüí åìê=äéêéåüíáöíé=hêáíáâ=~å=áüêéå Ü ìëäáåüéå= båíëåüéáçìåöéå ÉåíÖÉÖÉå= ïéüík= páé= ãωëëéå íêçíò= füêéë= å~íìêéääéå= déëéωêë ìåç= füêéê= ~åöéäçêéåéå= sçêj ëáåüí= ãáí= ÉáåáÖÉå= eáåçéêåáëëéå ççéê= Ñáå~åòáÉääÉå= céüäâ~äâìä~j íáçåéå=êéåüåéåk=sçê=~ääéã=ëçääj íéå=páé=çáé=aáåöé=åéüãéåi=ïáé ëáé= âçããéåi= ìåç= åáåüí= åçåü òìë íòäáåü= ÇìêÅÜ= füêéå= ~ìëöéj éê ÖíÉå= báöéåëáåå= âçãéäáòáéj êéåk c~ãáäáéi=m~êíåéêëåü~ñí a~ë=_éëíéi=ç~ëë=páé=áã=g~üê=çéë _ΩÑÑÉäë=~êê~åÖáÉêÉå=â ååéåi=áëí Éáå= oωåâòìöi= ìã= füêé= c~ãáäáé åáåüí= î ääáö= òì= òéêëåüä~öéåk aìêåü=füê=üáåíéêäáëíáöéëi= à~= Ñ~ëí ÄçëÜ~ÑíÉë=^ÖáÉêÉå=Ü~ÄÉå=páÉ=Éë ïáêâäáåü= ÖÉëÅÜ~ÑÑíI= Ç~ëë= füåéå füêé=háåçéê=çéå=oωåâéå=òìçêéj ÜÉå=ìåÇ=fÜê=m~êíåÉê=ÇáÉ=^ìÖÉå êçääíi=ëçä~äç=páé=çéå=o~ìã=äéj íêéíéåk= téåå= füåéå= ~ìåü= åìê ÉáåÉ=häÉáåáÖâÉáí=~å=fÜêÉå=^åÖÉJ Ü êáöéå= äáéöíi= ãωëëéå= páé= ìãj ÇÉåâÉåI= ìåç= Ç~ë= Ö~åò= ëåüåéääk báåé= båíëåüìäçáöìåö= îçêòìj ÄêáåÖÉåI= Ç~ë= ï êé= ÇÉê= ÄÉëíÉ téöi= ï~üêëåüéáåäáåü= ~ìåü= ÇÉê ÉáåòáÖëíÉI= ìåç= Ü êéå= páé= ~ìñi ÇÉå= m~êíåéê= åçåü= áå= füêé= fåíêáj ÖÉåëéáÉäÉ=òì=áåíÉÖêáÉêÉåK=tÉåå páé=åáåüí=ïáëëéåi=ïáé=páé=ç~ë aáé= påüä~åöé= ëíéüí= ÑΩê= qáéñj ëáååáöâéáí= ìåç= jóëíáâk= ^å mêçääéãé= ÖÉÜí= ëáé= ãáí= ÉáåÉê jáëåüìåö= ~ìë= içöáâ= ìåç hêé~íáîáí í= ÜÉê~å= ìåç= â~åå Ç~ãáí=Éêëí~ìåäáÅÜÉ=bêÖÉÄåáëJ ëé=éêòáéäéåk ~åëíéääéå= ëçääéåi= îéêêéáëéå= páéi ~ÄÉê= ~ääéáåék= jáí= e~êãçåáé ÇΩêÑÉå=páÉ=áå=fÜêÉã=Ñ~ãáäá êéå rãñéäç=åìê=êéåüåéåi=ïéåå=páé ëáåü= åçéêåk gçä=ìåç=cáå~åòéå héáåé=^êäéáí=çüåé=báåë~íòi=ìåç ïéåå= ÇáÉ= påüä~åöéå= ãéáåéåi áã= g~üê= ÇÉë= _ΩÑÑÉäë= ãáí= áüêéê påüä~ìüéáí= ~ääéáåé= Ç~ë= déäç= òì îéêçáéåéåi= Ü~ÄÉå= ëáé= ëáåü ÖêΩåÇäáÅÜ=ÖÉí ìëåüík=_éëçåçéêë ~ìñ= bñíê~éáåå~üãéå= ïéêçéå ëáé= ïçüä= îéêòáåüíéå= ãωëëéåk táé=~ìåü=áå=~åçéêéå=iéäéåëäéj êéáåüéåi=ü~äéå=páé=ëáåü=òì=ïéáí ~ìë= ÇÉã= céåëíéê= ÖÉäÉÜåí= ìåç mçêòéää~å= òéêëåüä~öéåi= ïç= Éë åìê=öáåök=géíòí=äéâçããéå=páé ÇáÉ= nìáííìåök= bë= Öáäí= åìå= ÑΩê páéi=òì=êéííéåi=ï~ë=åçåü=òì=êéíj íéå= áëík= a~òì= áëí= Éë= ~ÄÉê= åçíj ïéåçáöi=ç~ëë=páé=ëçñçêí=łâäéáåé _ê íåüéå= Ä~ÅâÉå = ìåç= füêéã `ÜÉÑ= åáåüí= åçåü= ë~öéåi= ï~ë= Éê òì=íìå=ü~ík= EïïéF

7 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ^kwbfdbk T ^kwbfdb báå=råíéêåéüãéê=ωäéêöáäí=çáé=wωöéä ^Ä=NK=g~åì~ê=äÉáíÉí=i~êë=`Üêáëíá~åëÉå=Ç~ë=qÉééáÅÜÜ~ìë=táííä~âÉ=áã=bhw=`ÉääÉê=píê~ É Anzeige NS= g~üêé= Ü~í= déêü~êç= táííä~âé ÇáÉ=wΩÖÉä=áå=ÇÉê=e~åÇ=ÖÉÜ~äíÉåK géíòí= ÖáÄí= Éê= ÇáÉ= cωüêìåö= ÇÉë qéééáåüã~êâíéë= áã= báåâ~ìñëj òéåíêìã= `ÉääÉê= píê~ É= ~Ä= ~å i~êë=`üêáëíá~åëéåk=jáí=éáåéã=ä~j ÅÜÉåÇÉå= ìåç= ÉáåÉã= ïéáåéåçéå ^ìöéi= ~ÄÉê= îçê= ~ääéã= ãáí= ÇÉã ÄÉêìÜáÖÉåÇÉå= déñωüäi= ÖÉå~ì ÇÉå=êáÅÜíáÖÉå=j~åå=ÑΩê=ÇáÉ=^ìÑJ Ö~ÄÉ=ÖÉÑìåÇÉå=òì=Ü~ÄÉåK łfåü=äáå=àéíòí=tn=g~üêé=~äíi=ç~ ïáêç=éë=wéáí=éíï~ë=âωêòéê=òì=íêéj íéå I=Éêä ìíéêí=çéê=éêñ~üêéåé=déj ëåü Ñíëã~åå= ëéáåé= båíëåüéáj ÇìåÖK= oìåç= òéüå= píìåçéå= í ÖJ äáåü= ëí~åç= déêü~êç= táííä~âé ëéääëí=áã=i~çéåi=îéêü~åçéäíé=ãáí iáéñéê~åíéåi= îéêñçäöíé= ~ìñãéêâj ë~ã= ÇáÉ= åéìéëíéå= qêéåçë= ìåç ÄÉïáÉë=áå=ëÉáåÉê=QTJà ÜêáÖÉå=råJ íéêåéüãéêâ~êêáéêé=ãéüê=~äë=éáåj ã~ä= ÉáåÉå= ìåíêωöäáåüéå= péωêj ëáåå=ñωê=çáé=êáåüíáöéå=jçãéåíéw bêëí= îçê= òïéá= g~üêéå= ÉêïÉáíÉêíÉ Éê= ÇÉå= qéééáåüã~êâí= áã= báåj â~ìñëòéåíêìã=`éääéê=píê~ ÉK=báå Öê ÉêÉë= i~öéêi= Éáå= åçåü= ìãj Ñ~åÖêÉáÅÜÉêÉë= pçêíáãéåí= ~å= i~j ãáå~íi= déêü~êí= táííä~âé= òéáöíé Ç~ã~äë=Ó=áå=ÉáåÉê=~åÖÉëé~ååíÉå wéáí=ó=jìí=ìåç=ïìêçé=åáåüí=éåíj í ìëåüík=péáå=déëåü Ñí=ÑäçêáÉêíÉK łqêçíò=çéê= ÄÉêÖ~ÄÉ=Ó=ëç=Ö~åò Ü êé=áåü=åáåüí=~ìñk=a~ë=qéééáåüj Ü~ìë=~å=ÇÉê=^äíÉå=t~~ÖÉ=N=ÑΩÜêÉ råíéêåéüãéê= déêü~êç= táííä~âé= ÖáÄí= å~åü= NS= g~üêéå= ÇáÉ= iéáj íìåö= ÇÉë= qéééáåüã~êâíéë= táííä~âéi= báåâ~ìñëòéåíêìã= `ÉääÉê píê~ ÉI=~å=i~êë=`Üêáëíá~åëÉå=EêKF=~ÄK= cçíçw=qüçã~ë=^ããéêéçüä áåü= òìë~ããéå= ãáí= ãéáåéê= cê~ì ìåç= òïéá= jáí~êäéáíéêå= ïéáíéê I ëåüãìåòéäí=çéê=kçåüjfåü~äéêk råç=çéê=łkéìé \=i~êë=`üêáëíáj ~åëéå= áëí= íêçíò= ëéáåéê= Éêëí QO= g~üêé= Éáå= ł~äíéê= e~ëé = ~ìñ ÇÉã=dÉÄáÉíK=aÉê=ÖÉäÉêåíÉ=dêç J ìåç= ^ì ÉåÜ~åÇÉäëâ~ìÑã~åå ëçïáé= ëíìçáéêíé= qéñíáääéíêáéäëj ïáêí= äéáíéí= áã= ëωçäáåüéå= káéçéêj ë~åüëéå= ÄÉêÉáíë= ÇêÉá= ÜåäáÅÜÉ j êâíék=łfåü=äáéäé=éëi=o ìãé=òì ÖÉëí~äíÉå I= ë~öí= Éê= ΩÄÉê= ëáåü ëéääëík= sçê= ~ääéã= ~ÄÉê= ã~ö= i~êë `Üêáëíá~åëÉåI= ãáí= jéåëåüéå= òìj ë~ããéåòì~êäéáíéåk= łaéê= hìåçé áëí= áããéê= åçåü= h åáöi= ÇÉëÜ~äÄ îéêâ~ìñéå= ïáê= åáåüí= åìêi= ëçåj ÇÉêå= ÄÉê~íÉå= ~ìåü= ìåç= ÜÉäÑÉå ÄÉáã= mä~åéå= ìåç= séêäéöéå I ãéáåí= ÇÉê= ëóãé~íüáëåüé= råíéêj åéüãéêi= ÇÉê= ~Ä= NK= g~åì~ê= OMMV ÇáÉ=dÉëÅÜáÅâÉ=ÇÉë=qÉééáÅÜã~êâJ íéë= áã= báåâ~ìñëòéåíêìã= `ÉääÉê píê~ É=äÉáíÉíK aéå= âçãéäéííéå= péêîáåé= ~ìë ÉáåÉê=e~åÇ=Ó=ÇáÉëÉë=jçííç=ÇΩêÑJ íéå= ÇáÉ= hìåçéå= ëåüçå= îçå= déêj Ü~êÇ= táííä~âé= ÜÉê= âéååéåi= ìåç ëç=ëçää=éë=å~åü=táääéå=äéáçéê=råj íéêåéüãéê=~ìåü=áå=wìâìåñí=ääéáj ÄÉåK= łpçêíáãéåíi= aáéåëíäéáëíìåj ÖÉå= ìåç= ÇáÉ= ÄÉï ÜêíÉ= Ñ~ÅÜäáÅÜÉ _Éê~íìåÖ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= pí~ããééêj ëçå~ä= ïéêçéå= ëáåü= åáåüí= îéê åj ÇÉêå I= îéêëáåüéêí= i~êë= `Üêáëíá~åJ ëéåk= ^ääéêçáåöëi= ã~åüí= Éê= ëåüçå Éáåã~ä=åÉìÖáÉêáÖI=ïáêÇ= áã=âçãj ãéåçéå= g~üêéë= ÉáåÉ= d~êçáåéåj ~ÄíÉáäìåÖ=ÜáåòìâçããÉåK łpç=ïáé=ãéáåé=hìåçéå=ãáê=çáé qêéìé=öéü~äíéå=ü~äéåi=ëçääéå=ëáé ~ìåü=i~êë=`üêáëíá~åëéå=çáé=qêéìé Ü~äíÉå I= ïωåëåüí= ëáåü= déêü~êç táííä~âé=ö~åò=éüêäáåü=ñωê=ëéáåéå k~åüñçäöéêk äéì Einmalige Angebote für Jung und Jahreswagen: Wir haben für Sie hart kalkuliert: Ein paar Beispiele aus unserem reichhaltigen Angebot mit Preisvorteilen bis zu 33% gegenüber der UVP des Herstellers. Vorführwagen Citroën C2 1,1 Advance, EZ , ca KM, 44 KW/(60 PS),Klimaanlage,Radio CD/MP3,Sonderlackierung Schwarz, Statt ,-EURO nur noch ,-EURO = Ersparnis über 25% HyundaiG350,EZ ,38.260KM,145KW/(198PS), Klimaautomatik, Navigation, Leder, Automatik... Unser Preis: ,- EURO VorführwagenCitroënC31,1Style,EZ ,ca.3.000KM,44KW (60PS)6xAirbag,ABS,ZVmitFB,ElektrischeFensterheber,etc... Statt14.420,-EUROnurnoch9.850,-EURO=Ersparnisüber33% Qashqai 2,0 Acenta 4x4 E ,- hfauto+sportashg.m.b.h.(h) GifhornerStr Braunschweig Tel.: (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur,(V)=Verkaufsstelle CitroënC82,216V,EZ , KM,116KW/(158 PS), 3-Zonen-Klimaautomatik, 2 Schiebetüren, 3 Schiebe- Hebe-Dächer, Tempomat,etc.. Unser Preis: ,- EURO Citroën Berlingo 2,0 HDI Multispace, EZ , KM,66KW/(90PS),Klimaanlage,2Schiebetüren,RadioCD, 1.Hand,etc... Unser Preis: 8.390,-EURO < Nissan Qashqai Acenta 2,0 4x4, EZ , KM, 104 KW/( 140 PS) 2-Zonen-Klimaautomatik, LM-Felgen, Regenund Lichtsensor, ESP, etc.. Unser Preis: ,-EURO céáéêå Feiern ÇÉå den NSMK 160. déäìêíëí~ö Geburtstag îçå von t ëåüé Wäsche _çåâw Bock: jáåü~éäi Michael, `Üêáëí~ Christa und ìåç Herbert eéêã~åå Hoffmann eçññã~åå (v.l.) EîKäKFK cçíçw Foto: ëééé sepp nì~äáí í Ü~í qê~çáíáçå t ëåüé _çåâ áã påüäçëëå~êêéé péáí båçé ^ìöìëí ÇáÉëÉå g~üj êéë ÄáÉíÉí Ç~ë c~åüöéëåü Ñí t ëåüé _çåâ ëéáåé ÜçÅÜïÉêJ íáöé t~êé ~ìñ ÉáåÉê cä ÅÜÉ îçå OOM nì~çê~íãéíéêå áå ÇÉê báåâ~ìñëé~ëë~öé ÇÉë _ê~ìåëåüïéáöéê påüäçëëå~êj êééë ~ã _çüäïéö ~åk a~ë qê~j ÇáíáçåëìåíÉêåÉÜãÉå â~åå àéj ÇçÅÜ ~ìñ ÉáåÉ ïéáí~ìë ä åöéj êé déëåüáåüíé òìêωåâääáåâéåw péáåéå NSMK déäìêíëí~ö ÑÉáÉêí t ëåüé _çåâ áå ÇáÉëÉã g~üê ìåç ä Çí ~ääé hìåçéå òì ÉáJ åéã Éáåã~äáÖÉå gìäáä ìãëj îéêâ~ìñ îçã OTK aéòéãäéê Äáë NMK g~åì~ê ÉáåK fã g~üêé NUQV ïìêçé Ç~ë råíéêåéüãéå îçå ÇÉã h~ìñj ã~åå eéáåêáåü iìçïáö _çåâ ÖÉÖêΩåÇÉíK k~åü ÇÉã NMMJà ÜêáÖÉå gìäáä ìã ïìêçé Ç~ë pçêíáãéåí îçå píçññéåi påüåéáçéêäéç~êñ ìåç q~ééj íéå ~ìñ iéáäji qáëåüj ìåç _ÉííJ ï ëåüé ëçïáé d~êçáåéåi píêωãéñé ìåç mìääçîéê ÉêïÉáJ íéêík jáí ÇÉê ÄÉêå~ÜãÉ ÇÉë déëåü ÑíÉë NVUNI Ç~ã~äë åçåü ãáí páíò áå p~äòöáííéêj _~ÇI ÇìêÅÜ `Üêáëí~ ìåç eéêj ÄÉêí eçññã~åå âçåòéåíêáéêíé ëáåü Ç~ë ^åöéäçí Ñçêí~å ~ìñ q~öj ìåç k~åüíï ëåüé ëçïáé jáéçéêï~êéåk aáéëéë ÉêÑçäÖJ êéáåüé hçåòééí ïìêçé ëé íéê îçã büéé~~ê o~çíâé áå pwj _~Ç ìåç ïáêç ÜÉìíÉ áå Ñ~ãáJ äá êéê qê~çáíáçå îçã gìåöìåj íéêåéüãéê jáåü~éä eçññj ã~åå áå _ê~ìåëåüïéáö ÑçêíJ ÖÉÑΩÜêíK ^åñ~åö ÇÉê UMÉê g~üêé Ö~Ä Éë òéáíïéáäáö ÑΩåÑ déëåü ÑíÉ áå ÇÉê oéöáçåk kìå áå ÇÉã åéìéå ìåç ãççéêåéå déëåü Ñí áã påüäçëëå~êêéé êéáåüí Ç~ë ^åöéäçí îçå jáéj ÇÉêï~êÉå ìåç k~åüíï ëåüé ~ìë ÇÉã e~ìëé qêáìãéüi ΩÄÉê q~öj ìåç k~åüíï ëåüé ÑΩê a~ãéåi eéêêéå ìåç háåj ÇÉê îçå påüáéëëéêi Äáë Üáå òì q~öj ìåç k~åüíï ëåüé ÑΩê bêj ï~åüëéåé îçå `~äáç~ ìåç píêωãéñé îçå eìçëçå hìj åéêík sáéê jáí~êäéáíéêáååéå ãáí ä~åöà ÜêáÖÉê bêñ~üêìåö ~ìë ÇÉã t ëåüéäéêéáåü ëíéj ÜÉå ÑΩê ~ìëñωüêäáåüé ìåç âçãééíéåíé _Éê~íìåÖ ÄÉêÉáíK Unsere Silvesterangebote für Sie: Burgunder Nussschinkenbraten 1 kg nur 5,98 Gefüllter Schweinenacken lecker gewürzt 1 kg nur 5,98 Schlesische Weißwürstchen das traditionelle Festtagsessen mit frischer Milch 100 g nur 0,88 Silvester-Würstchenparade Silvester-Würstchen, Wiener Würstchen, Halberstädter Würstchen, Truthahn-Wiener 100 g nur 0,88 Gedämpfte Krakauer, O/S Frankfurter, Pfefferbeißer, Fernsehknabberspaß 100 g nur 0,99 Für Ihren Mitternachtsschmaus Hausmacher Heringssalat 100 g nur 0,98 Für das Jahr 2009 wünschen wir unseren Kunden Gesundheit, Glück und Zufriedenheit! Nico Knallfrösche D Packmit5Stück nur-,59 China Böller D 80er Schinken nur3,50 Cracko Schinken= 40 Ketten nur3,70 Riesensortiment nur6,90 Batteriefeuerwerk Giganten inkl. 5 Leuchtraketen WeitereFeuerwerksartikelzusensationellgünstigenPreisen Kapriolen 100Schuß nur5,60 Gold- u. Silberregen 5er Pack nur1,49 GroßeAuswahlanBatteriefeuerwerk Magniviertel Ackerhof 1 Braunschweig Telefon / Verkauf ab Montag den 29. Dezember 8.30 Uhr

8 U ilh^ibp pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro= a^p=t^o=_o^rkp`etbfd=ommu g~åì~ê i~åçí~öëï~üä= áå= káéçéêj ë~åüëéåi=çáé=`ar=öéïáååí=ó ~ìåü= ~ääé= _ê~ìåëåüïéáöéê aáêéâíã~åç~íék aáé= ł_ê~ìåëåüïéáöáëåüé i~åçéëëé~êâ~ëëé = ÖÉÜí= ~å ÇÉå=pí~êíK céäêì~ê aéê= PMK= h~êåéî~äëìãòìö äçåâí=ñ~ëí=pmm=mmm=d ëíé=~åk łpåü åáåöéê=péééêé =ëáåç=áã i~åçéëãìëéìã=òì=ëéüéåk bñjstj_éíêáéäëê~íëåüéñ hä~ìë= sçäâéêí= ïáêç= îçã _ê~ìåëåüïéáöéê= i~åçöéj êáåüí= ïéöéå= råíêéìé= òì òïéá= g~üêéå= ìåç= åéìå= jçj å~íéå=e~ñí=îéêìêíéáäík läéêäωêöéêãéáëíéê= aêk= déêí eçññã~åå=éê ÑÑåÉí=aáëâìëëáJ çå=ìã=éáåé=åéìé=oéöáçå=ãáí oéöáçå~äé~êä~ãéåík déêü~êç=däçöçïëâá=ïáêç=büj êéåäωêöéê=çéê=pí~çí j êò `eolkfh aáé= å_= éê ëéåíáéêí= ëáåü= ãáí åéìéã= ^ìñíêáíí= áã= fåíéêåéíw ïïïkåäjçåäáåékçé báå=éçëáíáîéë=g~üêi=çáåâéë=båçé a~ë=g~üê=ommu=áëí=öééê Öí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=^ìÑëÅÜïìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=fååÉåëí~Çí=Ó=cáå~åòâêáëÉ=ÄÉÖáååí=àÉíòí sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=a~ë=çáåâé båçé=âçããí=òìã=påüäìëëw ^ääéë=ï~ê=ëç=ëåü å=äéêéåüj åéíi=ççåü=çáé=åçåü=î ääáö ìåâä~êéå=^ìëïáêâìåöéå=éáj åéê=çéê=öê íéå=táêíj ëåü~ñíëâêáëéå=ëéáí=g~üêòéüåj íéå=éåíòáéüéå=~ääéå=mä~åìåj ÖÉå=ÇáÉ=dêìåÇä~ÖÉK łwìê=wéáí=ä ëëí=ëáåü=çáé=cáå~åòä~öé â~ìã= ïéáíéê= ~äë= ÉáåÉå= jçå~í= áã îçê~ìë=éä~åéå I=ë~Öí=lÄÉêÄΩêÖÉêJ ãéáëíéê= aêk= déêí= eçññã~ååk däωåâäáåüéêïéáëé= ëéá= _ê~ìåj ëåüïéáö= ÄÉëëÉê= ÖÉêΩëíÉí= ~äë= ÇáÉ ãéáëíéå= ~åçéêéå= pí ÇíÉK= ł^ääéêj ÇáåÖë=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=oΩÅâä~ÖÉå=àÉíòí å~åü= ìåç= å~åü= ~ìñöéñêéëëéå I ã~åüíé=eçññã~åå=çéìíäáåüi=ł~äéê ÇÉååçÅÜ= ÄäÉáÄÉå= ïáê= ÄÉá= ìåëéêéå mä åéåk = a~å~åü= ëçääéå= ÇáÉ= ÖêçJ Éå=fåîÉëíáíáçåëîçêÜ~ÄÉå=ïáÉ=häáJ åáâìãi= pí~çáçåi= bêäéäåáëä~ç= ìåç pí~çíü~ääé= ïéáíéê= îçê~åöéíêáéäéå ïéêçéåk=^ìåü=çéê=påüìäçéå~ää~ì ÄäÉáÄí=Éêâä êíéë=wáéäk fåëöéë~ãí= ëåüéáåí= Ç~ë= g~üê OMMU=Éáå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉë=ÑΩê=_ê~ìåJ báåé=òìîéêä ëëáöé=sçêüéêë~öé=áëí=â~ìã=ã ÖäáÅÜW=eáÉê=ÉáåÉ=îçêä ìñáöé=cáå~åòéä~åìåö=çéê=séêï~äíìåök ëåüïéáö= ÖÉïÉëÉå= òì= ëéáåi= ~ìåü ïéåå=çáé=éçëáíáîé=wïáëåüéåäáä~åò îçå= läéêäωêöéêãéáëíéê= aêk= déêí eçññã~åå= êìåç= ÉáåÉáåÜ~äÄ= g~üêé å~åü=bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=pÅÜäçëëJ^êâ~J ÇÉå=îçå=ÇÉê=lééçëáíáçå=Ó=òìãáåJ ÇÉëí=áå=áÜêÉê=ä~åÖÑêáëíáÖÉå=^ìëïáêJ âìåö= Ó= ÄÉòïÉáÑÉäí= ïáêçk= bêëíã~ä ~ÄÉê= áëí= Éáå= ^ìñëåüïìåö= ÑΩê= ÇáÉ fååéåëí~çí=çññéåëáåüíäáåük=w~üäêéáj ÅÜÉ= åéìé= fåîéëíáíáçåéå= áå= déj ëåü ÑíëÄ~ìíÉåI= ïáé= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ Ç~ë= påüäçëëj`~êêééi= ëåüãωåâéå ÇáÉ= fååéåëí~çíi= Ç~ë= ÄÉÑΩêÅÜíÉíÉ séêâéüêëåü~çë= áëí= ~ìëöéääáéäéåi ÉáåÉå= ã~ëëáîéå= h~ìñâê~ñí~äñäìëë Ü~ÄÉ= ÉëI= å~åü= ^åö~äéå= ÇÉê= séêj ï~äíìåöi=åáåüí=öéöéäéåk=aáé=w~üä ÇÉê=_ÉëÅÜ ÑíáÖÉå=áã=báåòÉäÜ~åÇÉä ~äë= ~ìåü= ÇáÉ= ÄÉêå~ÅÜíìåÖëò~ÜJ äéå=ëéáéå=öéëíáéöéåk mçêëåüé= ΩÄÉêåáããí= jéüêj ÜÉáí=áå=tçäÑëÄìêÖI=st=ΩÄÉêJ åáããí=på~åá~k ^éêáä pí~çíéìíòí~öw= jéüê= ~äë NV=MMM=eÉäÑÉê=ëáåÇ=Ç~ÄÉáK łmçé= ãééíë= `ä~ëëáå = êçåâí ÇáÉ= stje~ääéi= RRMM= d ëíé ëáåç=äéöéáëíéêík j~á ORM=MMM=_ÉëìÅÜÉê=ÄÉáã=i~åJ ÇÉëíìêåÑÉëíK= péçêíj= ìåç péáéäãéáäé= èìéê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ fååéåëí~çík łoéåíåéê= ã~åüéå= ãçäáä K råíéê= ÇáÉëÉã= jçííç= ÇÉJ ãçåëíêáéêéå= êìåç OMMM=oÉåíåÉê= ÖÉÖÉå= áüêéê jéáåìåö= å~åü= òì= ÖÉêáåÖÉ bêü ÜìåÖÉå=áÜêÉê=_ÉòΩÖÉK lééêåë åöéê= páéöñêáéç= mçj âéêå=áëí=áå=çéå=^äééå=í ÇäáÅÜ îéêìåöäωåâík aáé= _ìåçéëêéöáéêìåö= ÄÉJ ëåüäáé í= ÇáÉ= kéìñ~ëëìåö= ÇÉë stjdéëéíòéë=ìåç=ü äí=ç~ãáí ~å= ÇÉå= ìãëíêáííéåéå= pçåj ÇÉêêÉÅÜíÉå=ÑΩê=Ç~ë=i~åÇ=káÉJ ÇÉêë~ÅÜëÉå=ÑÉëíK gìåá oçåâ=ìåç=mçé=ñéáéêå=jéö~jm~êíó aáé= å_= éê ëéåíáéêí= łmçé= ãééíë Åä~ëëáÅ = áå= ÇÉê= stje~ääéi= ìåç ãéüê= ~äë= RRMM= _ÉëìÅÜÉê= ÑÉáÉêå ãáík= bë= ï~ê= ÄÉêÉáíë= ÇáÉ= òïéáíé mçéjhä~ëëáâjm~êíói= ÇÉê= bêñçäö ÖáÄí=ÇÉå=sÉê~åëí~äíÉêå=îçå=råJ ÇÉêÅçîÉê= êéåüík= ^ã= påüäìëë= äáéj ÖÉå= ëáåü= Ñ~ëí= ~ääé= áå= ÇÉå= ^êj ãéåw= pçéê~åáëíáå= oéäéåå~= kéäj ëéå= êçåâí= ãáí= påüãìëéë åöéê içìáé= ìåç= ÇÉå= gìåöë= îçå lçãéük= cçíçw=káéäëéå céêåï êãé=âçããí k~åü=ä~åöéå=aáëâìëëáçåéå=_éëåüäìëë=áã=o~í k~åü= ä~åöéåi= âçåíêçîéêëéå= aáëj âìëëáçåéå= Ü~í= ÇÉê= o~í= ÇÉå= céêåj ï êãé~ìëä~ìîéêíê~ö= ãáí= _pj båéêöó= ãéüêüéáíäáåü= ÄÉëÅÜäçëëÉå Ó= îéêäìåçéå= ãáí= ^ìñä~öéå= òìê iìñíêéáåü~äíìåö= ìåç= òìã= häáã~j ëåüìíòk= jáí= ÇÉã= séêíê~ö= îéêj éñäáåüíéí= ëáåü= _pjbåéêöói= Éáå= ~íj íê~âíáîéë=c êçéêéêçöê~ãã=~ìñòìj äéöéå=ìåç=ç~ãáí=fããçäáäáéåäéëáíj òéêå=éáåéå=^åêéáò=òìã=rãêωëíéå ~ìñ= céêåï êãé= òì= äáéñéêåk= báåéå ^åëåüäìëëòï~åö=ïáêç=éë=åáåüí=öéj ÄÉåK= ^ìñ= ^åíê~ö= ÇÉê= dêωåéå= ëçää _pjbåéêöó= ÇáÉ= bêòéìöìåö= îçå céêåï êãé= ëç= ìãöéëí~äíéåi= Ç~ëë ã ÖäáÅÜëí= ïéåáö=påü~çëíçññé=éåíj ëíéüéåk ^åöéä~=jéêâéä=êìñí=òìê=t~üä=~ìñ wìã= t~üäâ~ãéñ~ìñí~âí âçããí=_ìåçéëâ~åòäéêáå=^åöéj ä~= jéêâéä= áã= g~åì~ê= áå= ÇáÉ sçäâëï~öéåü~ääéi= ìã= ÖÉãÉáåJ ë~ã=ãáí=çéã=åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå jáåáëíéêéê ëáçéåíéå= `Üêáëíá~å tìäññ= áüêé= ^åü åöéê= ~ìñ= ÇáÉ i~åçí~öëï~üä= ÉáåòìëÅÜï êéåk jéüê= ~äë= VMMM= jéåëåüéå= Ü êj íéå= òìk= aáé= `ar= ÖÉïáååí= Ó ~ìåü= ~ääé= _ê~ìåëåüïéáöéê= aáj êéâíã~åç~íék= cçíçw=eωäåéê kçêã~ä=ìåç=ëåüïìä aáëâìëëáçåéå=êìåç=ìã=ç~ë=pçããéêäçåüñéëíáî~ä łbë= áëí= áå= _ê~ìåëåüïéáö= åçåü åáåüí= åçêã~äi= ëåüïìä= òì= ëéáå I ÇáÉëÉê= p~íò= îçå= káåç= ìåç= i~êë ÄÉáã= pçããéêäçåüñéëíáî~ä= båçé gìäá== ÑΩÜêí= òì= ÉáåÉê= ÜÉÑíáÖÉå= aáëj âìëëáçå= ìåíéê= iéëéêäêáéñëåüêéáj ÄÉêåK=fã=dÉëéê ÅÜ=ãáí=ÇÉå=sÉê~åJ ëí~äíéêå= ÇÉë= céëíáî~äë= òéáöíé= ëáåüi Ç~ëë= îáéäé= påüïìäé= ìåç= iéëäéå ëáåü=~ìë=^åöëí=îçê=aáëâêáãáåáéj êìåö= îéêëíéääíéåk= råíéê= ~åçéêéã ÑçêÇÉêå= ëáé= ÉáåÉ= ëí ÇíáëÅÜÉ= ^åj ä~ìñëíéääék= łbë= áëí= åáéã~åç= Ç~I ïéåå= ÇáÉ= bäíéêå= ÉáåÉå= ê~ìëj ëåüãéá Éå= ìåç= ë~öéåw= aì= Äáëí åáåüí= ãéáå= háåç I= ë~öí= lêö~åáë~j íçê= jáåü~éä= t~äíüéêk= łpåüïìä ëéáå=â~åå=~åëíêéåöéåç=ëéáåk oìåç=tm=mmm=_éëìåüéê=äéáã ONK=tçäíÉêëJeçÑÑÉëíK kéìéê=qéêãáåi=åéìéê=k~ãéi åéìéë= hçåòééíw= aáé= oéöáçj å~ä~ìëëíéääìåö= ÜÉá í= àéíòí ł_ê~ìåëåüïéáöjjéëëé= òïáj ëåüéå= e~êò= H= eéáçé = ìåç ïáêç= îçã= cêωüà~üê= ~ìñ= ÇÉå pé íëçããéê=îéêäéöík mçããéëi=máòò~i=_ìääéåüáíòéw sáéäé=cì Ä~ääÑ~åë=ÑÉáÉêå=ÇÉå bjj^ìñí~âí= lééåj^áêi= òìã _ÉáëéáÉä= ~ìñ= ÇÉã= mä~íò= ~å ÇÉê= j~êíáåáâáêåüé= ççéê= áå ÇÉê=lâÉêÅ~Ä~å~K å_=éê ëéåíáéêí=çáé=ñωåñíé=`áj íójg~òòjkáöüík gìäá báåé= _ΩÜåÉåÑáÖìêI= òïéá= j åj åéêw= aáé= å_= éçêíê íáéêíé= ~ã PNK=^ìÖìëí=g~ÅÉâ=píê~ìÅÜ=KKK lééêåëí~ê ÖÉëíçêÄÉå lééêåë åöéê= páéöñêáéç= mçj âéêå= áëí= íçík= mçâéêå= áëí= áã j êò=îçå=éáåéê=_éêöíçìê=áå jáííéåï~äçlqáêçä= åáåüí= òìj êωåâöéâéüêík=wìäéíòí=äêáääáéêj íé= ÇÉê= PNJg ÜêáÖÉ= îçê= ~ääéã ~äë= _çåá= h ååëá åì= áå= łaáé `ë êç ëñωêëíáå K råñ~ääw _~Äó=äÉÄí påüï~åöéêé= cê~ì= ëíáêäí= ÄÉá råñ~ää=~ìñ=çéê=^ok ^ëëé= ff= W= dêéåòïéêíé= ΩÄÉêJ ëåüêáííéåk cωåñ=péçåëçêéå=íìå=ëáåü=òìj ë~ããéå= ìåç= ëáåüéêå= ÇÉå k~ãéå=łbáåíê~åüíjpí~çáçå K KKK=ìåÇ=g~å=wáåâäÉê=áå=áÜêÉê=oçääÉ ~äë=ñäáéöéåçéê=eçää åçéêk=k~åüj òìäéëéå=ìåíéê=åäjçåäáåékçé łaéê=ñäáéöéåçé=eçää åçéê =îçå=oáåü~êç=t~öåéê=ó=~ìåü=áå=çáéëéã=g~üê=éê ëéåíáéêí=çáé=å_=ç~ë=_ìêöj éä~íòjlééåj^áêk=aáé=sçêëíéääìåöéå=çéë=pí~~íëíüé~íéêë=ï~êéå=âçãéäéíí=~ìëîéêâ~ìñík =cçíçë=epfw=qk^k _Éá=ÉáåÉã=ëÅÜêÉÅâäáÅÜÉå=råJ Ñ~ää=~ìÑ=ÇÉê=^=O=ëíáêÄí=áã=gìäá ÉáåÉ= ORJà ÜêáÖÉ= ÜçÅÜJ ëåüï~åöéêé= cê~ìk= füê= _~Äó â~åå= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= h~áëéêj ëåüåáíí= ÖÉêÉííÉí= ïéêçéåk= báå ~ìë=çéê=iéáíéä~åâé=üéê~ìëöéj êáëëéåéê= píωíòéñ~üä= Ü~í= ÇáÉ cê~ì=~ã=hçéñ=öéíêçññéåk=

9 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ilh^ibp V= a^p=t^o=_o^rkp`etbfd=ommu= fããéê=~âíìéääw=ïïïkåäjçåäáåékçé kéìéê= låäáåéj^ìñíêáííw= aáé ïáåüíáöëíéå= qüéãéå= ÇÉê= ~âíìj ÉääÉå=^ìëÖ~ÄÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ÇçêíI ÇÉê= ìãñ~åöêéáåüé= séê~åëí~äj íìåöëâ~äéåçéêi= eáåïéáëé= òì ÇÉå= jáí~êäéáíéêåi= Ç~ë= iéëéêñçj íç=çéê=tçåüéi=cçíçö~äéêáéå=ëçj ïáé= Éáå= ^ìëö~äéå~êåüáîk= eáéê â ååéå= páé= ~ìåü= ÇáÉ= qüéãéå ÇáÉëÉë= oωåâääáåâë= å~åüäéëéåi ÇáÉ= bêëåüéáåìåöëç~íéå= ëíéüéå àéïéáäë=áã=^êíáâéäk báå=pçããéêñéëíw=g~òò=~ìñ=çéê=lâéê péáí= OP= g~üêéå= éê ëéåíáéêí= ÇáÉ å_=g~òò=~ìñ=çéê=lâéêk=aáé=p~ê~j íçö~=péîéå=_~åç=ëéáéäí=~ìñ=éáj åéã= cäç = îçê= ÇÉã= `~Ñ = lâéêj íéêê~ëëéåi=êìåç=ommm=d ëíé=ëáåç áã= ìåç= êìåç= ìã= Ç~ë= `~Ñ = Ç~J ÄÉáI= àéçéë= g~üê= ëééåçéå= ëáé déäç=ñωê=éáåéå=öìíéå=wïéåâk fã= å ÅÜëíÉå= g~üê= áëí= ÇÉê= g~òòj qéêãáå=~ã=ok=^ìöìëík=cçíçw=qk^k påü å ìåç=äìåí téáüå~åüíëã~êâí báåé= gìêó= Ü~í= ÉåíëÅÜáÉÇÉåW= a~ë ÜáëíçêáëÅÜÉ= oáéëéåê~ç= áëí= ÇÉê ëåü åëíé= pí~åç= ~ìñ= ÇÉã= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= téáüå~åüíëã~êâík= a~ë åçëí~äöáëåüé=c~üêöéëåü Ñí=ëí~ããí ~ìë=çéã=g~üê=nvou=ìåç=öéü êí=òì ÇÉå= äíéëíéå= ÇÉë= i~åçéëk= bë= ïìêj ÇÉ= áå= ~ìñï åçáöéê= e~åç~êäéáí êéëí~ìêáéêí= ìåç= áëí= Éêëíã~äë= ~ìñ ÇÉã= téáüå~åüíëã~êâí= ïáéçéê= áå _ÉíêáÉÄK aéê= òïéáíé= mêéáë= ÖÉÜí= ~å= ÇÉå pí~åç= łaáé= âäéáåé= _ ÅâÉêÉá I= ~å ÇÉã=Éë=ÑêáÉëáëÅÜÉë=tÉáÜå~ÅÜíëÖÉJ Ä Åâ= ÖáÄíI= ~ìñ= ÇÉã= ÇêáííÉå= mä~íò áëí= ÇÉê= pí~åç= łoçëéåêçíü I= ÜáÉê ÖáÄí=Éë=båÖÉä=ìåÇ=bäÑÉåK jáí= ãéüê= ~äë= NQM= ^åäáéíéêå nì~çêáö~=áëí=ïáéçéê=ç~ _êçåòéöêìééé=å~åü=çéã=lêáöáå~ä=îçå=nusp=çéë=_áäçü~ìéêë=oáéíëåüéä aáé=nì~çêáö~=áëí=ç~w=péáí ÇÉã=OPK=kçîÉãÄÉê=â~åå ÇáÉ=_êçåòÉÖêìééÉ=~ìÑ=ÇÉã mçêíáâìë=çéë=påüäçëëéë=ωäéê ÉáåÉ=_ÉëìÅÜÉêéä~ííÑçêã=~ìë å ÅÜëíÉê=k ÜÉ=ÄÉëáÅÜíáÖí ïéêçéåk=aáé=oéâçåëíêìâíáj çå=áëí=éáå=déëåüéåâ=çéê=_çj êéâjpíáñíìåök aáé= ÇêáííÉ= nì~çêáö~= áå= ÇÉê= déj ëåüáåüíé=_ê~ìåëåüïéáöë=ü~í=éáåéå ÄÉëÅÜïÉêäáÅÜÉå= téö= ÜáåíÉê= ëáåüi ìêëéêωåöäáåü= ëçääíé= ëáé= òìê påüäçëëéê ÑÑåìåÖ=~ã=SK=j~á=OMMT ~ìñ=áüêéå=mä~íòk=^äéê=éë=ö~ä=òéáíäáj ÅÜÉ= mêçääéãé= áå= ÇÉê= dáé ÉêÉá= áå mçäéåi= Éáå= k~åüêωëíéåi= ìã= mêçj ÄäÉãÉ=ãáí=ÇÉê=pí~íáâ=òì=ÄÉÜÉÄÉåI áåëöéë~ãí= ÉáåÉ= séêò ÖÉêìåÖ= îçå ~åçéêíü~ää=g~üêéåk açåü= åìå= áëí= ëáé= ïáéçéê= Ç~K ORIU= qçååéå= ëåüïéêi= TIR= jéíéê ÄêÉáíI=VIR=jÉíÉê=ä~åÖ=ìåÇ=~å=áÜêÉê Ü ÅÜëíÉå= píéääé= ãáëëí= ëáé= VIO= jéj íéêw=çáé=öê íé=nì~çêáö~=bìêçé~ë ìåç= ÇÉê= îéêãìíäáåü= Öê íé= _êçåj òéöìëë= ÇÉë= OMK= ìåç= ONK=g~ÜêÜìåJ ÇÉêíëK= aáé= oéâçåëíêìâíáçåi= ÇáÉ àéíòí=~ìñ=çéã=mçêíáâìë=çéë=påüäçëj ëéë= íüêçåíi= áëí= ÉáåÉ= k~åüäáäçìåö ÇÉê= ÉêëíÉå= NUSR= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå _ê~åç=òéêëí êíéå=cáöìêéåöêìééék báåé= łçññéåé= téêâëí~íí = îçê ÇÉã= påüäçëë=ï~ê= ëí åçáö= îçå=_éj ëìåüéêå=ìãä~öéêíi=çáé=îáéê=o ëëéêi ÇÉê= píêéáíï~öéå= ìåç= ÇáÉ= i~åçéëj Ö ííáå= _êìåçåá~i= ïìêçéå= íéáäïéáj ëé= Éêëí= îçê= lêí= òìë~ããéåöéj ëåüïéá íi= äéíòíé= påüäéáñ~êäéáíéå ~å= wωöéäåi= aéáåüëéäå= ççéê= _ åj ÇÉêå= ÄÉÉåÇÉíK= a~åå= ïìêçéå= ~ääé qéáäé= ÉáåòÉäå= ~ìñ= Ç~ë= påüäçëë= ÖÉJ ÜáÉîíK= báåé= ^ìëëíéääìåö= áã= qêééj ééå~ìñö~åö= Éêò Üäí= ÇáÉ= ïéåüëéäj îçääé= déëåüáåüíé= ìåç= ïáêç= òìê wéáí=åçåü=ïéáíéê=~ìëöéä~ìík a~ë=oáéëéåê~çk= cçíçw=qk^k ìåç= ÇÉã= ÜáëíçêáëÅÜÉå= ^ãäáéåíé ÖÉÜ êí=çéê=_ê~ìåëåüïéáöéê=téáüj å~åüíëã~êâí= òì= ÇÉå= ~ííê~âíáîëíéå áå= kçêççéìíëåüä~åçk= fã= i~åçéëj ãìëéìã= ÖáÄí= Éë= Ç~òì= Éáå= Éñíê~ háåçéêéêçöê~ããk= aéê= téáüj å~åüíëã~êâí= áëí= åçåü= Äáë= òìã OVK=aÉòÉãÄÉê=ÖÉ ÑÑåÉíK= _êìåçåá~i=çáé=iéåâéêáå=çéë=déëé~ååë=îçê=çéã=^ìñä~ìk= cçíçw=qk^k wçêå=çéê påüωäéê dêç É=aÉãçåëíê~íáçå jéüê= ~äë= UMMM= påüωäéêáååéå= ìåç påüωäéêi= îáéäé= iéüêéêi= bäíéêå= ìåç łpóãé~íüáë~åíéå = ÇÉãçåëíêáÉêÉå ~ã=nok=kçîéãäéê=áå=çéê=fååéåj ëí~çík= aáé= cçêçéêìåöéå= ÇÉê= àìåj ÖÉå= jéåëåüéå= ëáåç= ìãñ~åöêéáåük páé=âä~öéå=ωäéê=òì=ïéåáöé=iéüêéêi òì= âäéáåé= o ìãé= ìåç= òì= Öêç É hä~ëëéåk= łtáåüíáö= ëáåç= ìåë= ~ìåü ãéüê= ^ìëäáäçìåöëj= ìåç= píìçáéåj éä íòéi= wéáí= òìã= iéêåéå= ìåç= ÑΩê eçääóëi= ãéüê= jáíäéëíáããìåö= áå ÇÉå= påüìäéå= ìåç= âçëíéåñêéáé= _áäj ÇìåÖ= ÑΩê= ~ääé I= Ñ~ëëí= müáäáéé= wáãj ãéêã~åå= îçã= lêö~åáë~íáçåëj íé~ã=òìë~ããéåk fã= sçêñéäç= ÖáÄí= Éë= ÜÉÑíáÖÉ= aáëj âìëëáçåéå= Ç~êΩÄÉêI= çä= ìåç= òì bêñçäöëäáä~åò=ó=iééêëí åçé ^âíéìêé=çéê=pí~çí=çáëâìíáéêéå=ìã=çáé=^ìëïáêâìåöéå=çéê=påüäçëë~êâ~çéå łjáí=påüäçëë=ìåç=påüäçëëj^êâ~çéå â~ã=^ìñëåüïìåö=ñωê=çáé=öéë~ãíé fååéåëí~çí I= òáéüí= läéêäωêöéêj ãéáëíéê= aêk= déêí= eçññã~åå= ^åj Ñ~åÖ= pééíéãäéê= ÉáåÉ= éçëáíáîé wïáëåüéåäáä~åòk oìåç= ÉáåÉáåÜ~äÄ= g~üêé= å~åü ÇÉê= bê ÑÑåìåÖ= ÇÉê= påüäçëëj^êâ~j ÇÉå=Ü~í=ÇáÉ=sÉêï~äíìåÖ=píÉääìåÖJ å~üãéå=éáåöéüçäí=îçå=çéê=fåçìëj íêáéj= ìåç= e~åçéäëâ~ããéê= EfehFI ÇÉã= ^êäéáíë~ìëëåüìëë= fååéåëí~çí E^^fFI= ÇÉã= pí~çíã~êâéíáåö= ìåç ÇÉã=pí ÇíÉÄ~ìÉñéÉêíÉå=mêçÑÉëëçê aêk=t~äíüéê=^åâéêëk=a~ë=bêöéäåáë áëí= ÉáåÇÉìíáÖ= éçëáíáîi= Éë= Ü~ÄÉ= âéáj åéå= ã~ëëáîéå= h~ìñâê~ñí~äñäìëë ~ìë=~åçéêéå=áååéêëí ÇíáëÅÜÉå=_ÉJ êéáåüéå= ÖÉÖÉÄÉåI= ~ìåü= Ç~ë= ÄÉJ ÑΩêÅÜíÉíÉ= séêâéüêëåü~çë= ëéá= ~ìëj ÖÉÄäáÉÄÉåK lä~ñ=g~éëåüâéi=sçêëáíòéåçéê=çéë báåòéäü~åçéäîéêä~åçéëi= Ç~ÖÉÖÉå ëéêáåüí=îçå=éêüéääáåüéå=iééêëí åj ÇÉå=ìåÇ=ïÉá =ìã=çáé=pçêöéå=çéê e åçäéêk=báåé=_éëí~åçë~ìñå~üãé ëçää=àéíòí=hä~êüéáí=äêáåöéåk kéìé=fåîéëíáíáçåéå=äéäéäéå=çáé=fååéåëí~çík= cçíçw=qk^k påüωäéêçéãçk =cçíçw=qk^k ïéäåüéê= q~öéëòéáí= påüωäéê= ΩÄÉêJ Ü~ìéí= éêçíéëíáéêéå= ÇΩêÑÉå= ìåç ëçääéåk= aáé= `arji~åçí~öë~äöéj çêçåéíé= eéáçéã~êáé= jìåçäçë ï~êåí= ~ìåü= îçê= łê~çáâ~äéå= dêìéj éáéêìåöéå I= ÇáÉ= ÇáÉ= aéãç= ìåíéêj ï~åçéêå= ïωêçéåk= aéê= aéãçåëj íê~íáçåëòìö=îéêä ìñí=êìüáök ûêòíé=ëáåç ~ã=iáãáí ûêòíé=ìåç=jáí~êäéáíéê=~ìë=_ê~ìåj ëåüïéáöéê= hê~åâéåü ìëéêå= éêçj íéëíáéêéå= ÖÉÖÉå= ÉêåÉìíÉ= hωêòìåj ÖÉåK= łtáê= ëåüäéìëéå= áããéê= ãéüê jéåëåüéå=áå=âωêòéêéê=wéáí=çìêåük géçéë= g~üê= ëíéáöí= ÇáÉ= m~íáéåíéåj ò~üä= ìã= òéüå= mêçòéåíi= ~ÄÉê= Ç~ë méêëçå~ä= ÄäÉáÄí= Ç~ë= ÖäÉáÅÜÉ I= ÉêJ âä êí= qüçã~ë= qωêâéi= pí~íáçåëäéáj íéê= áã= häáåáâìã= ÇáÉ= tìík= NQ= m~j íáéåíéå= ãωëëé= ÉáåÉ= mñäéöéâê~ñí éêç= påüáåüí= ÄÉíêÉìÉåI= Ü ìñáö ãωëëíéå= ÇáÉ= m~íáéåíéå= ÖÉï~J ëåüéåi=séêä åçé=öéïéåüëéäíi=sáëáj íéå= ìåç= aá~öåçëéå= îçêäéêéáíéí ïéêçéåk bê= ìåç= ëéáåé= hçääéöéå= ïωêçéå ÉáåÉå=pé~Ö~í=òïáëÅÜÉå= ÇÉã= iéáëj íìåöëçêìåâ= ìåç= ÉáåÉã= åéííéå tçêí= òìã= m~íáéåíéå= ÜáåäÉÖÉåK píéáöéåçéê=hê~åâéåëí~åç=äéá=çéå jáí~êäéáíéêå=ëéá=çáé=cçäöék aéê=déëéíòéåíïìêñ=çéê=_ìåçéëj êéöáéêìåö= òìê= hê~åâéåü~ìëñáå~åj òáéêìåö= êéáåüé= åáåüí= ~ìëi= ÄÉíçåí häáåáâìãjdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=eÉäãìí påüωííáö=ìåç=ñçêçéêí=ãéüê=déäçk gìäá=ecçêíëéíòìåöf aáé= i~åçéëêéöáéêìåö= ïáää Ç~ë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖáëÅÜÉ=i~åJ ÇÉëãìëÉìã= âωåñíáö= ÉáåÉã åéìéå=fåëíáíìí=ìåíéêëíéääéåk aáé=pí~çí=åáããí=çáé=nì~çêáj Ö~JoÉâçåëíêìâíáçå= ~äë= déj ëåüéåâ= ÇÉê= oáåü~êçj_çêéâj píáñíìåö=~åk NO= MMM= _ÉëìÅÜÉê= ÄÉá= ÇÉê NPK=péáÉäãÉáäÉK påüïìäéi=iéëäéå=ìåç=påü~ìj äìëíáöé= ÑÉáÉêå= ÖÉãÉáåë~ã Ç~ë=łpçããÉêäçÅÜJcÉëíáî~ä K ^ìöìëí łg~òò=~ìñ=çéê=lâéê =Ó=ÇáÉ=å_ éê ëéåíáéêí= _ê~ìåëåüïéáöë ëåü åëíéë=g~òòjlééåj^áêk aáé=å_=éê ëéåíáéêí=~ìåü=ïáéj ÇÉê=Ç~ë=_ìêÖéä~íòJléÉåJ^áêK aáéëã~äw= łaéê= ÑäáÉÖÉåÇÉ eçää åçéê K a~ë= o~ìåüéå= áå= båââåéáééå ïáêç=ïáéçéê=éêä~ìäík SMMM= jéåëåüéå= ÑÉáÉêå= hçåj òéêíé=áã=o~ññíéáåüä~çk pééíéãäéê PO= j~ååëåü~ñíéå= ÄÉáã= ÉêëJ íéå= _ê~ìåëåüïéáöéê= aê~j ÅÜÉåÄççíêÉååÉåK NM=MMM=_ÉëìÅÜÉê=ÄÉáã=j~ÖJ åáñéëík bãéñ~åö= òìã= TMJà ÜêáÖÉå _ÉëíÉÜÉå= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáj ÖÉê=stJtÉêâÉëK aáëâìëëáçå= ìã= pí~åççêí= ÉáJ åéê=îáéêíéå=fdp=äéöáååík séêâ~ìñëçññéåéê=e~åëéëçååj í~ök kéìéê= kéï= vçêâéê= píçêé= áå ÇÉê=fååÉåëí~ÇíK céêåï êãé= âçããí= Ó= ~ÄÉê çüåé=^åëåüäìëëòï~åök wïáëåüéåäáä~åò= ÇÉê= séêï~äj íìåöw= bêñçäö= ÑΩê= ÇáÉ= fååéåj ëí~çí=å~åü=b`bk lâíçäéê aáé=nì~çêáö~=âçããík _~ííäé= çñ= íüé= óé~êw= NV= q~åòj ÖêìééÉå= ~ìë= ~ääéê= téäí= áå ÇÉê=stJe~ääÉK ła~ë= pé~êäìåü= áëí= ëáåüéê W qrjtáëëéåëåü~ñíäéê= áã= å_j déëéê ÅÜ= ΩÄÉê= ÇáÉ= áåíéêå~j íáçå~äé=cáå~åòâêáëék kçîéãäéê UMMM=pÅÜΩäÉê=ÇÉãçåëíêáÉêÉå ÑΩê=ÄÉëëÉêÉ=_áäÇìåÖK o~í=äéëåüäáé í=_~ì=éáåéê=gìj ÖÉåÇÜÉêÄÉêÖÉ= ~ã= déáéêëü~j ÖÉå= ëçïáé= ÉáåÉë= péáíòéåüçj íéäë=~ìñ=çéã=dêìåçëíωåâ=çéë ÉÜÉã~äáÖÉå= cêéáòéáíj= ìåç _áäçìåöëòéåíêìãë=ec_wfk OM= qçíé= ÄÉá= _ìëìåöäωåâ= ~ìñ ÇÉê=^O=ÄÉá=e~ååçîÉêK ^ìëä~ì= ÇÉë= báåíê~åüíëí~çáj çåë= ÑΩê=OTIR= jáääáçåéå= bìêç ÄÉëÅÜäçëëÉåK _êìåç= d~åò= áëí= pí~êö~ëí ÄÉáã=cáäãÑÉëíK ûêòíé= ìåç= mñäéöéê= ÇÉãçåëJ íêáéêéå=öéöéå=hωêòìåöéåk aéòéãäéê `eolkfh råíéêåéüãéåëîéêä~åç= báåj òéäü~åçéä= Éê ÑÑåÉí= ÉáåÉ= aáëj âìëëáçå= ΩÄÉê= iééêëí åçé= áå ÇÉê=fååÉåëí~ÇíK e åçäéê= ëáåç= ãáí= téáüj å~åüíëöéëåü Ñí=òìÑêáÉÇÉåK

10 E lectronic F reundlich B eraten gnadenlos günstig! kompromissloser Service kostenlose Parkplätze kundenorientierte Beratungen Anzeige vom 28. Dezember 2008 Gültig bis zum 03. Januar. Solange der Vorrat reicht! Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Kreuzstraße Braunschweig Tel. (0531) Fax (0531) Öffnungszeiten: Mo-Sa: Uhr Wir wünschen allen Kunden eine tolle Silvesternacht und einenguten Rutsch ins Jahr! statt ab Kanal PA-Verstärker McTaatoo Die kräftige Endstufe sorgt für ordentliche Leistung und versetzt jede Party in ein Festival der Nacht"! Cinch-Eingang 2x Schraubterminal-Ausgang Einbautiefe 19"/2HE Art.-Nr schwarz 750 Watt 39,95 Art.-Nr silber 360 Watt 29,95 nur cm-Spiegelkugel lückenlose Verklebung Echtglasfacetten 10x10mm mit Aufhängevorrichtung Solange Vorrat reicht! Art.-Nr statt einzeln statt nur m Reichweite nur ,0 Musiker-Box MHB-10" Impedanz 8 Ohm Bass-Chassis 380mm Magnet 50oz Schwingspule 50mm-Ø Belastbarkeit 450 Watt Frequ.-Ber. /Hz Schalldruck 94dB Art.-Nr als Paar nur Funk-Mikrofon HOLLYWOOD FM-8051" FM-Übertragung im VHF-Bereich 30m Reichweite Empfänger: Betrieb: 230V (Stekkernetzteil inkl.) Stromversorgung der Mikrofone je über 9V-Block (2x inklusive) Art.-Nr DVD-Player Portable NEOM" Ein Star für alle Fälle! Der kompakte DVD-Spieler sorgt bei Ihren Kleinen für Kurzweil auf längeren Reisen, macht aber auch bei Vorführungen Ihrer Urlaubs-Videos oder Fotos in kleiner Runde eine gute Figur! Details: Kopfhörerausgang Akku A/V-out zum Anschluss an s TV-Gerät Restposten - nur solange Vorrat! Art.-Nr Fliegende Glückslaternen, 3er-Pack Begrüßen Sie das Jahr mal anders Komplett Rechner für unter 80 Euro Autoradio MEGAKICK Tahiti" Prozi-Kühler PC-GREEN AufrüstSET GREEN-IT Anzünden, expandieren lassen...fliegen! statt9. 95 nur4. 95 im 3er-Pack Ideal für Ihre Silvesterparty - schicken Sie Ihre guten Wünsche für Gesundheit, Erfolg, Glück und Reichtum kilometerweit sichtbar hinauf! Den enthaltenen Brennwürfel einfach anzünden und die Laterne schwebt nach oben. Art.-Nr P4 2,8 HHz 512MB DDR-Ram 40GB HDD Komplett-PC MADATA-VM P4 Der Allrounder für s heimische Arbeitszimmer - ideal für Office-Anwendungen, Internet & Co. Leasing Rückläufer, gebraucht, 6 Monate Garantie! Art.-Nr nur Betriebssystem Microsoft Windows P Professional Art.-Nr ,95 volldigital nur Ihre MP3-Songs werden direkt vom USB-Stick oder eingesteckter SD-Karte (bis 4GByte) abgespielt. Weitere Top-Ausstattung: FM-Radio mit RDS ID3-Tag (Anzeige des Musiktitels) blau beleuchtetes Display vollelektronische Klangregelung LineOut für Anschluß einer Endstufe abnehmbares Display Art.-Nr Art.-Nr AMD Geode 1750 ALLES ZUSAMMEN Abb. ähnlich Asrock S41G MB nur Kräftig Aufrüsten, in Zukunft Strom sparen, und das Alles zum kleinen Preis! Onboard VGA shared memory LAN 10/100MBits DDR-I bis zu 2Gbyte Onboard Sound 5.1 Fomat mat 14,1 35.8cm Pro Business Notebook HP nc6220", gnadenlos günstig, Ausstellungsstücke, Messegeräte u.ä. mit Dockingstation Premium Refurbished Business-Notebook statt nur Notebook HP nc6220" 14,1" WGA, Intel Centrino 1,86Ghz, 512MB, 60GB, DVD-CDRW Combo, geprüfte Ausstellungsstücke. Art.-Nr Passender Notebookständer Art.-Nr jetzt nur 5,- NORDMENDE nur LCD-Fernseher NORDMENDE N1902LB" Premium Heimkino-Feeling durch gestochen scharfen Bilder vom Top-Hersteller. Details: Bildschirmdiagonale: 19"/16:9 Leuchtdichte: 400 cd/m² Kontrast: 500:1 Auflösung (max.) 1440x900 Darstellbare Farben: 16.2Mio Blickwinkel: H/V 160 /135 Reaktionszeit: 8ms interne Lautsprecher: 2x2W Netzspannung: 100~240 Volt Anschlüsse: 16:9 1xSxart, 1xS-Video, 1xAV Widescreen HxBxT 560x470x223mm Art.-Nr statt ideal für Kinder-/Arbeitsoder Schlafzimmer 8,0ms Reaktionszeit

11 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ła~ë=ï~ê=éáå=ééêñéâíéê=^ìñí~âí qçìê=çé=pâá=áå=läéêüçñw=téäíãéáëíéê=^ñéä=qéáåüã~åå=ìåç=`ä~ìçá~=kóëí~ç=öéïáååéå=mêçäçö läéêüçñ=eëáçfk=téäíãéáëíéê ^ñéä=qéáåüã~åå=ìåç=`ä~ìj Çá~=kóëí~Ç=Ü~ÄÉå=ÖÉëíÉêå òìã=^ìñí~âí=çéê=qçìê=çé pâá=áå=läéêüçñ=~äë=mêçäçöj déïáååéê=ñωê=éáåéå=m~ìj âéåëåüä~ö=öéëçêöík aéê= OVJà ÜêáÖÉ= qéáåüã~åå= E_~Ç içäéåëíéáåf=å~üã=çéã=òïéáíéä~íj òáéêíéå= påüïéáòéê= a~êáç= `çäçöå~ ΩÄÉê=ÇáÉ=PIT=háäçãÉíÉê=áå=ÇÉê=ÑêÉáJ Éå= qéåüåáâ= ÖäÉáÅÜ= UIO= péâìåçéå ~Ä=ìåÇ=ÉêÜáÉäí=NR=_çåìëëÉâìåÇÉå ÑΩê= ÇáÉ= déë~ãíïéêíìåök= aáé PMJà ÜêáÖÉ= kóëí~ç= ElÄÉêïáÉëÉåJ íü~äf=ëáéöíé=äéá=éáëáöéê=h äíé=ωäéê OIU= háäçãéíéê= ãáí= NIN= péâìåçéå sçêëéêìåö=~ìñ=çáé=fí~äáéåéêáå=^êáj ~åå~=cçääáëk łbáå= ééêñéâíéê= ^ìñí~âík= bë= áëí Ç~ë=ÉêëíÉ=j~äI=Ç~ëë=áÅÜ=Éáå=iÉ~ÇÉêJ qêáâçí=ü~äé=ó=ç~ë=áëí=éáå=íçääéë=déj ÑΩÜäI= ÉáåÑ~ÅÜ= ïìåçéêä~ê I= ë~öíé ÉáåÉ= ÖäΩÅâäáÅÜ= ëíê~üäéåçé= kóëí~çk qéáåüã~åå=ãéáåíéw=łaéê=páéö=îçå `ä~ìçá~= ãçíáîáéêíé= òìë íòäáåüi ìåç=ç~åå=íêáéä=ãáåü=çáé=ä~ìíëí~êj âé= eéáãâìäáëëé= ëåüçå= ÄÉáã= báåj ä~ìñéå=~åk=fåü=ü~äé=ãáê=çáé=hê ÑíÉ Öìí= ÉáåÖÉíÉáäíI= ~ã= båçé= êáåüíáö d~ë=öéöéäéåk =_Éá=NIP=háäçãÉíÉêå Ü~ííÉ= Éê= åçåü= ~ìñ= mä~íò= NQ= ÖÉäÉJ ÖÉåK `ÜÉÑíê~áåÉê=gçÅÜÉå=_ÉÜäÉ=âçååJ íé=ëáåü=~ìåü=ωäéê=éáå=~ìëöéòéáåüj åéíéë= j~ååëåü~ñíëéêöéäåáë= ÑêÉìJ ÉåK= qçã= oéáåüéäí= ElÄÉêïáÉëÉåJ íü~äfi= mêéãáéêéåjdéïáååéê= qçäáj ~ë= ^åöéê= Es~ÅÜÉåÇçêÑF= ìåç= oéåé pçããéêñéäçí= ElÄÉêïáÉëÉåíÜ~äF `ä~ìçá~=kóëí~ç=àìäéäí=å~åü=áüêéã=páéök= pmloq cçíçw=ççé ä~åçéíéå= ~ìñ= ÇÉå= o åöéå= ëéåüëi òï äñ= ëçïáé= NSK= píéñ~åáé= _ ÜäÉê EfÄ~ÅÜF= ïìêçé= kéìåíéi= bîá= p~j ÅÜÉåÄ~ÅÜÉêJpíÉÜäÉ= EoÉáí= áã táåâäf= wï äñíék= ł_éëëéê= ÖÉÜí= Éë Ñ~ëí=åáÅÜí I=ëç=_ÉÜäÉK=^ã=ÜÉìíáÖÉå pçååí~ö=ñáåçéå=çáé=g~öçêéååéå=áå ÇÉê=âä~ëëáëÅÜÉå=qÉÅÜåáâ=ÇÉê=cê~ìJ Éå= ENM= háäçãéíéêf= ìåç= j ååéê ENR=háäçãÉíÉêF=ëí~ííK qéáåüã~åå= ÜçÑÑí= ÑΩê= ÜÉìíÉ= ~ìñ ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=mçÇÉëíJ éä~íòw=łtéê=~ã=äéëíéå=êéöéåéêáéêí ìåç= áã= hçéñ= ÑêáëÅÜ= áëíi= ÇÉê= â~åå ~ã= båçé= Ö~åò= çäéå= ëíéüéåk = aéê déë~ãíëáéö=å~åü=çéå=ëáéäéå=bí~éj ééå= Äáë= òìã= QK= g~åì~ê= áå= s~ä= Çá cáéããé= áëí= ÑΩê= sáòéjtéäíãéáëíéj êáå=kóëí~ç=åçåü=âéáå=qüéã~w=łfåü ÇÉåâÉ= îçå= oéååéå= òì= oéååéåi ìåç=ãéáå=öêç Éë=wáÉä=áëí=ÇáÉ=tjK fåü= Ü~ÄÉ= åçåü= åáåüí= ã~ä= ÉáåÉå mä~å= ÑΩê= ÜÉìíÉK= fåü= Äáå= ~ìñ= àéçéå c~ää=çáé=déà~öíéi=ç~ë=áëí=ëåüïéêéêi ~äë=îçå=üáåíéå=òì=âçããéåk ^åöéêéêi= ÇÉê= å~åü= ÉáåÉê= sáêìëj Éêâê~åâìåÖ= ïáéçéê= ~åíêéíéå âçååíéi= ÇÉåâí= ÉÄÉåÑ~ääë= åìê= łîçå q~ö=òì=q~ö K=bê=ÑΩÜäÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=àÉJ ÇÉå=c~ää=ÄÉëëÉê=~äë=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åJ ÖÉåÉå=tçÅÜÉåK=ła~ë=ëÅÜ åëíé=déj ëåüéåâ= ÑΩê= ãáåü= ï~ê= ÇáÉ= pí~êíéêj ä~ìäåáë= îçã= ^êòí I= ë~öíé= ÇÉê PNJg ÜêáÖÉK báåáöé= c~îçêáíéå= Äê~ÅÜíÉå= ëáåü ÄÉêÉáíë= Öìí= áå= píéääìåöw= aáé= päçj ïéåáå= méíê~= j~àçáå= ìåç= gìëíóå~ hçï~äåòóâ=~ìë=mçäéå=ïìêçéå=ãáí àéïéáäë= OIP= péâìåçéå= ^Äëí~åÇ aêáííék=^ìåü=çéê=kçêïéöéê=méííéê kçêíüìö=enpim=péâìåçéå=òìêωåâf ëåü~ññíé=éë=~ìñ=ç~ë=mççéëík sçå=péä~ëíá~å=t~äíüéê _ê~ìåëåüïéáök=bë=áëí=ç~ë=_~ëâéíj Ä~ääJpéÉâí~âÉä= ÇÉë= g~üêéëi= ïéåå ÄÉáã=ONK=^ääëí~ê=a~ó=ÇÉê=_ìåÇÉëJ äáö~= ~ã= NTK= g~åì~ê= áå= j~ååüéáã ÇáÉ= ÄÉëíÉå= ^âíéìêé= ~ìë= ÇÉã= kçêj ÇÉå=ÖÉÖÉå=Ç~ë=qçéJqÉ~ã=~ìë=ÇÉã pωçéå=~åíêéíéåk aáé=pí~êíñçêã~íáçå=ï ÜäíÉå=ÇáÉ c~åë= ééê= fåíéêåéí~äëíáããìåö îçê~äk= eáéê= âçååíé= ëáåü= âéáå _ê~ìåëåüïéáöéê= áã= å~íáçå~äéå séêöäéáåü=çìêåüëéíòéåk=^ääéêçáåöë ïìêçé= gçå~íü~å= iéîó= îçå= ÇÉå _~ëâéíä~ääj^åü åöéêå= ÉáåÉê= îçå ëéåüë= pí~êíéä íòéå= áã= aìåâáåöj téííäéïéêä= òìöéïáéëéåk= péáåé hçåíê~üéåíéå= áã= o~üãéåéêçj Öê~ãã= ÇÉë= ^ääëí~ê= a~ó= ëáåç= oçj ÄÉêí=qìêåÉê=Eh äåfi=oççéêáåâ=qêáj ÅÉ= Ed ííáåöéåfi= oçãéç= qê~îáë EräãFI= g~êéç= kéïëçå= E_~ãÄÉêÖF ìåç= héáíü= páããçåë= Ecê~åâÑìêíFK NN aêéá=mü~åíçãë=äéáã ^ääëí~ê=a~ó=ç~äéá iéîói=aêéîçi=bä=açãá~íó=ëéáéäéå=áå=j~ååüéáã jáí=^åçêéï=aêéîç=âéüêí=ωäéêçáéë Éáå= mü~åíçã= òìêωåâ= áå= ÇÉå= hêéáë ÇÉê=_ÉëíÉåK=iìâ~=m~îáÅÉîáÅ=E^i_^ _ÉêäáåFI=`ç~ÅÜ=ÇÉê=kçêÇJ^ìëï~ÜäI Ü~í= ÇÉå= h~éáí å= ìåä åöëí= áå= ëéáj åéå= h~çéê= ÄÉêìÑÉåK= aéê= mçïéêj cçêï~êç= ëáéöíé= ãáí= ÇÉã= kçêçéå áã= îéêö~åöéåéå= g~üê= ãáí= NMQWUU ΩÄÉê=ÇáÉ=pΩÇJ^ìëï~Üä=ìåÇ=ëíÉìÉêJ íé= îçå= ÇÉê= _~åâ= âçããéåç= ëéåüë mìåâíé=äéák få=çéê=p^mj^êéå~=j~ååüéáã ëçää= ~ìåü= gìëìñ= bä= açãá~íó= òìã báåë~íò= âçããéåk= aéê= NUJg ÜêáÖÉ ïìêçé= îçå= _ìåçéëíê~áåéê= eéåêáâ o Çä=ÑΩê=Ç~ë=^ääëí~êJpéáÉä=ÇÉê=ÄÉëJ íéå= rnvj_ìåçéëäáö~jq~äéåíé= åçj ãáåáéêík=bä=açãá~íó=ü~í=òï~ê=éêëí òïéá= péáéäé= ÑΩê= ëéáåé= j~ååëåü~ñí ~ÄëçäîáÉêíI= áå= ÇáÉëÉå= ï~ê= Éê= ãáí NVIR= mìåâíéå= àéççåü= ÄÉëíÉê påüωíòé=ìåç=ãáí=qir=^ëëáëíë=äéëíéê sçêä~öéåöéäéêk= ÄÉêÇáÉë= ò Üäí= Éê áã= wïéáíäáö~jqé~ã= ÇÉê= pd= _~ëj âéíë=òì=çéå=iéáëíìåöëíê ÖÉêåK GUTEN SCHLUCK INS NEUE JAHR! qáããéê Ñ ääí=~ìë eééêéåîééå= EëáÇFK= báëëåüåéääj ä~ìñjläóãéá~ëáéöéêáå= j~êá~ååé qáããéê= EkáÉÇÉêä~åÇÉF= Ñ ääí= ãáí ÉáåÉê= iéáëíéåîéêäéíòìåö= ãáåçéëj íéåë= ëéåüë= tçåüéå= ~ìë= ìåç= ÑÉÜäí ~äë= Öê íé= oáî~äáå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå ^ëëé= ÄÉá= ÇÉê= péêáåíjtéäíãéáëíéêj ëåü~ñí=~ã=ntklnuk=g~åì~ê=áå=jçëj â~ìk=açêí=áëí=çáé=_éêäáåéêáå=géååó tçäñ= qáíéäîéêíéáçáöéêáåi= ~äë= ~ìëj ëáåüíëêéáåü= Öáäí= ~ìåü= ÇáÉ= sçêà~üj êéëòïéáíé=^ååá=cêáéëáåöéêk qáããéê= Ü~ííÉ= ëáåü= ÇáÉ= séêäéíj òìåöi=éáå=jìëâéäêáëë=îçå=nr=wéåj íáãéíéêå=i åöéi=îçê=éáåéã=jçå~í áå=^ëáéå=òìöéòçöéåk= táêâäáåü=çìêåüöéâå~ääíi=ëééâí~âìä ê ìåç=ñ~ëí=~ìëîéêâ~ìñíé=sçêëíéääìåöéå céìéêïéêâ=çéê=qìêåâìåëí=~ã=nmk=g~åì~ê=áå=çéê=sçäâëï~öéåje~ääé=ó=å_=îéêäçëí=h~êíéå sçå=péä~ëíá~å=t~äíüéê _ê~ìåëåüïéáök= a~ë= jçííç= áëí åáåüí=ü~ää=ëç=ëééâí~âìä ê=ïáé=ç~ë mêçöê~ããk= ^ã= NMK= g~åì~ê= ïáêç áå= ÇÉê= stje~ääé= Ç~ë= ÄÉêÉáíë OOK=cÉìÉêïÉêâ=ÇÉê=qìêåâìåëí=ÉåíJ òωåçéík= cωê= ÄÉáÇÉ= łbáåòáöi= åáåüí ~êíáö JpÜçïë= ãáí= läóãéá~ëáéöéê eéåêáâ= píéüäáâ= ìåç= NR= ïéáíéêéå hωåëíäéêå=ëáåç=å~üéòì=~ääé=h~êíéå îéêâ~ìñík jáí=ãéüê=~äë=np=mmm=_éëìåüéêå êéåüåéå= ÇáÉ= séê~åëí~äíéê= ïéåå ìã= NQ= ìåç= NV= rüê= ÇáÉ= àéïéáäë òïéáëíωåçáöéå= ^âêçä~íáâjbáåä~j ÖÉå=ãáí=qìêåÉäÉãÉåíÉåI=ÜìãçêáëJ íáëåüéå= wïáëåüéåëéáéäéå= ìåç ï~öü~äëáöéå= kìããéêå= ΩÄÉê= ÇáÉ j~ííéå=öéüéåk=łj~ååüéë=áëí=ïáêâj äáåü= ÇìêÅÜÖÉâå~ääí I= îéêëéêáåüí `ÜçêÉçÖê~éÜáå= eéáçé= ^Öìáä~êK= få áüêéã=mêçöê~ãã=ñáåçéí=ëáåü=ìåíéê ~åçéêéã= Ç~ë= qêáç= _áåöç= ~ìë= ÇÉê wáêâìëëåüìäé= háéïi= Ç~ë= êìëëáëåüé nì~êíéíí= h~å~âçîi= ÇáÉ= téäíãéáëj íéê=áå=çéê=péçêí~âêçä~íáâ=^íä~åíáë ìåç= ÇÉê= m~åíçãáãé= bä~åi= ÇÉê ÇìêÅÜ= ÇáÉ= séê~åëí~äíìåö= ÑΩÜêÉå ëçääk bêëíã~äë=ãáí=ç~äéá=áëí=çéê=p~äòj ÖáííÉê~åÉê=píÉÜäáâK=aÉê=OTJg ÜêáÖÉ ïáêç=ãáí=éáåéê=qê~ãéçäáåj^ìññωüj êìåö= òì= ÉáåÉã= téêâ= îçå= gçü~åå péä~ëíá~å= _~ÅÜ= ~ìñíêéíéåk= łbáåé å~åüçéåâäáåüé= mê ëéåí~íáçå = ìåç łkìããéê= ãáí= déöéåë íòéå = îéêj ëéêáåüí= ÇÉê= _ìåçéëäáö~jqìêåéêi ÇÉê= ëáåü= ~ìñ= _ÉïÉÖìåÖÉå= ÑêÉìíI łçáé= ëçåëí= âéáåéå= mä~íò= Ü~ÄÉå K báëüçåâéów káéçéêä~öé a~îçë= EëáÇFK= aéê= bo`= fåöçäëí~çí áëí= ãáí= ÉáåÉê= káéçéêä~öé= áå= ÇÉå pééåöäéê=`ìé=öéëí~êíéík=aéê=çéìíj ëåüé= séêíêéíéê= îéêäçê= ÖÉëíÉêå= ëéáj åé= ÉêëíÉ= m~êíáé= ÄÉáã= íê~çáíáçåéäj äéå=báëüçåâéójqìêåáéê=áã=påüïéáj òéê= kçäéäjlêí= a~îçë= ÖÉÖÉå= ÇÉå íëåüéåüáëåüéå= oáî~äéå= båéêöáé h~êäëä~ç= ÇÉìíäáÅÜ= ãáí= OWR= EMWMI NWNI=NWQFK ^Ä= ÇÉê= QRK= jáåìíé= îéêäçê= ÇÉê abijhäìä=îçääâçããéå=çéå=c~çéå a~åáéä= píéáåéê= EPSKF= ÉêòáÉäíÉ= Ç~ë NWNI=Ç~ë=qçê=îçå=v~ååáÅ=pÉáÇÉåJ ÄÉêÖ= ERUKF= âìêò= îçê= påüäìëë= â~ã ÑΩê=ÇáÉ=fåÖçäëí ÇíÉê=òì=ëé ík déäëéåâáêåüéå= EëáÇFK= lñ~å~ `ÜïçëíÉåâç= ìåç= ^åçêéà= aéêój ëéãäà~= Ü~ÄÉå= ÖÉëíÉêå= ΩÄÉêê~J ëåüéåç= ÇáÉ= TK= tçêäç= qé~ã= `Ü~äJ äéåöé=çéê=_á~íüäéíéå=áå=déäëéåâáêj ÅÜÉå=ÖÉïçååÉåK= a~ë= aìç= ~ìë= ÇÉê= râê~áåé= îéêj ïáéë= å~åü= ÉáåÉê= ëí~êâéå= påüáé J äéáëíìåö= pí~ññéäjtéäíãéáëíéêáå j~êíáå~= _ÉÅâ= EjáííÉåï~äÇF= ãáí áüêéã= ëíéêêéáåüáëåüéå= m~êíåéê `ÜêáëíçéÜ=pìã~åå=~ìÑ=mä~íò=òïÉá ìåç= ëáåüéêíé= ëáåü= ÇáÉ= páéöéê ãáé îçå= OQ=MMM= bìêçk= pìã~åå= ï~ê âìêòñêáëíáö=ñωê=çéå=éêâê~åâíéå=^åj ÇêÉ~ë= _áêåä~åüéê= EpÅÜäÉÅÜáåÖF ÉáåÖÉëéêìåÖÉåK fêçëüåáâçîi=çáé=^äëçäîéåíéå=çéê=wáêâìëëåüìäé=háéïk ÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉê=páÉÖ TK=tçêäÇ=qÉ~ã=`Ü~ääÉåÖÉ=ÇÉê=_á~íÜäÉíÉå cçíçw=çü aáé= êìëëáëåüéå= qáíéäîéêíéáçáöéê géâ~íéêáå~= gìêàéï~= ìåç= áüê= m~êíj åéê= aãáíêá= g~êçëåüéåâç= ÄÉäÉÖíÉå îçê=çéå=rn=mmm=wìëåü~ìéêå=áå=çéê ~ìëîéêâ~ìñíéå= påü~äâéê= téäíj ãéáëíéêëåü~ñíë= ^êéå~= áå= ÇÉã= ãáí NNS=MMM= bìêç= ÇçíáÉêíÉå= jáñéçj pí~ññéäjtéííäéïéêä=å~åü=j~ëëéåj ëí~êí= ìåç= séêñçäöìåö= ÇÉå= ÇêáííÉå o~åök cωê= ÇÉå= ÉáåòáÖÉå= ÇÉìíëÅÜÉå páéö= áå= ÇÉê= ^êéå~= áå= déäëéåâáêj ÅÜÉå=Ü~ííÉå=ÄÉá=ÇÉê=mêÉãáÉêÉ=îçê ëéåüë= g~üêéå= ÇÉê= ÇêÉáã~äáÖÉ läóãéá~ëáéöéê= jáåü~éä= dêéáë EkÉëëÉäï~åÖF= ìåç= _ÉÅâ= EÇ~ã~äë dä~öçïf=öéëçêöík= péáå= téííâ~ãéñjpíωåâ= ł^áê = Ü~í Éê= ÑêΩÜÉê= ~äë= hä~îáéêëåüωäéê= òï~ê ~ìëöáéäáö= âéååéå= ÖÉäÉêåíI= ł~äéê ãáê=öéñ ääí=çéê=qáíéä I=ÇÉê=Éê=áå=ÇÉê sçäâëï~öéåje~ääé= ~ääéêçáåöë= ~äë g~òòjséêëáçå=éêâäáåöéå=ïáêçk péáåéå= ^ìñíêáíí= ïáéçéêüçäí= ÇÉê káéçéêë~åüëé= OS= j~äi= ÇÉåå= Éê= áëí ~ìåü= qéáä= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜä~åÇïÉáíÉå püçïëi=çáé=ç~ë=céìéêïéêâ=çéê qìêåâìåëí= ÇìêÅÜ= ëáéäéå= _ìåçéëj ä åçéê= ÑΩÜêíK= fåëöéë~ãí= ïéêçéå áå=nt=pí ÇíÉå=NOM=MMM=wìëÅÜ~ìÉê òìê= qìêåëüçï= Éêï~êíÉíK= qéáä= ÇÉë hçåòééíéë= áëí= Éë= Ç~ÄÉáI= àéïéáäë ~ìåü=êéöáçå~äé=dêìéééå=~ìñíêéíéå òì=ä~ëëéåk=łtáê=ã ÅÜíÉå=ÇáÉ=qìêåJ ëéçêí~êíéå= å~åü= îçêåé= ÄêáåÖÉå ìåç= áüêé= _Éâ~ååíÜÉáí= ëíéáöéêå I ÄÉÖêΩåÇÉí= mêççìâíáçåëäéáíéê tçäñê~ã= téüêjoéáåüçäç= îçã káéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå= qìêåéêäìåçk ^ã= NMK= g~åì~ê= ÇΩêÑÉå= Ç~ÜÉê= ÇáÉ êüóíüãáëåüéå= péçêíöóãå~ëíáåj åéå= îçå= qìo~= _ê~ìåëåüïéáö= ëçj ïáé= NRM= q åòéê= ~ìë= ÇÉê= oéöáçå áüê=h ååéå=éäéåñ~ääë=òéáöéåk déïáååëéáéä aéê= e~ìéíëéçåëçê= _ê~ìåj ëåüïéáöáëåüé= i~åçéëëé~êâ~ëëé îéêäçëí= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉê= å_ ÑΩåÑ= ã~ä= òïéá= báåíêáííëâ~êíéå= ÑΩê ÇáÉ= sçêëíéääìåö= ìã= NV= rüêk= téê ~ã= déïáååëéáéä= íéáäåéüãéå ã ÅÜíÉI= ãìëë= Äáë= cêéáí~ö= EOK= g~j åì~êf= ÉáåÉ= bjj~áä= ãáí= ^ÇêÉëëÉ ìåç= ÇÉã= píáåüïçêí= łqìêåâìåëí ~å=ñçäöéåçé=^çêéëëé=ëåüáåâéåw=öéj ïáååëéáéä]åäjçåäáåékçék Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gültig vom verschiedene Sorten Literpreis x 1.5 l PET Pfand Literpreis x0.25l Pfand NIMM 3 FÜR Literpreis x0.02l/35%Vol. Feuerwerkssortiment 100 Schuss / je Stück 49 Schuss / je Stück Eine Flasche Coca-Cola 1 l gratis, zzgl. Pfand Erhältlich vom (ab 18 Jahre) solange der Vorrat reicht! je Stück Batteriefeuerwerk Superior Literpreis l Flasche 37.5 % Vol. Mineralwasser, mit oder mit wenig Kohlensäure Literpreis x0.7l Pfand Pilsener Literpreis l Partyfass 2 KISTEN Literpreis / 1.00 / 1.39 / x0.33l Pfand / 20 x 0.5 l Pfand Kiste einzeln Pfand / Pfand verschiedene l2. 99 Sorten Literpreis oder Literpreis x0.33l Pfand Destedt, Am Trift 2 Groß Schwülper, Schloßstr. 17a Braunschweig, Celler Str Bevenroder Str. 149 Mascherode, Hinter den Hainen 14e (ehem. Spar-Markt) Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

12 NO \ táé= ëáåç= páé= ãáí= ÇÉã= séêä~ìñ ÇÉê= ÉêëíÉå= jçå~íé= áå= ÇÉê= ÉáåÖäÉáëáJ ÖÉå=PK=iáÖ~=òìÑêáÉÇÉå\ > déåéêéää= Äáå= áåü= ëåüçå= òìñêáéj ÇÉåI=ëÅÜäáÉ äáåü= áëí=ìåëéê=wáéä=éáå jáííéäéä~íò= áå= ÇÉê= åéìéå= iáö~k bãçíáçå~ä= ïéü= í~íéå= å~íωêäáåü ÇáÉ= ìåå íáöéå= mìåâíîéêäìëíé= òì e~ìëé= ÖÉÖÉå= j~ååëåü~ñíéå= ÇÉë ìåíéêéå= q~äéääéåçêáííéäëk= aáé j~ååëåü~ñí=â~åå=ãéüêi=~äë=ëáé=áå ÇáÉëÉå=péáÉäÉå=òÉáÖíÉI=~ÄÉê=ÇÉê=bêJ ï~êíìåöëçêìåâ= ä ÜãíÉ= ã~ååüj ã~äk \ téäåüéê= péáéäéê= áëí= ÑΩê= páé= ÇÉê déïáååéê=çéê=éêëíéå=p~áëçåü äñíé\ > aáé= iéáëíìåöëéåíïáåâäìåö= îçå háåöëäéó= låìéöäì= áëí= ëåüçå= ÄÉJ ÉáåÇêìÅâÉåÇI= ~ìåü= g~ëãáå= céàòáå Ü~í= ëáåü= éêáã~= ÉåíïáÅâÉäíK= sáéäé ìåëéêéê=péáéäéê=ü~äéå=áüê=iéáëj íìåöëéçíéåíá~ä= åçåü= ä~åöé= åáåüí ~ÄÖÉêìÑÉåK=tÉåå=Ç~ë=ÇÉê=c~ää=áëíI ïéêçéå=ïáê=ìåë=åçåü=ö~åò=äéëçåj ÇÉêë= ~å= ÇÉã= ÉáåÉå= ççéê= ~åçéêéå péáéäéê=ñêéìéåk \ t~ë= Éêï~êíÉå= páé= îçå= ÇÉê j~ååëåü~ñí=áå=çéê=òïéáíéå=p~áëçåj Ü äñíé\ > fåü=üçññé=~ìñ=éáåé=öê ÉêÉ=iÉáëJ pmloq ł^ääé=~å=éáåéã=píê~åö=òáéüéå cì Ä~ääW=báåíê~ÅÜíJmê ëáçéåí=péä~ëíá~å=bäéä=áã=déëéê ÅÜ=ãáí=ÇÉê=å_=å~ÅÜ=qÉáä=Éáåë=ÇÉê=p~áëçå sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=k~åü=çéã ÉêëíÉå=qÉáä=ÇÉê=p~áëçå=áå=ÇÉê PK=cì Ä~ääJiáÖ~=ëéê~ÅÜ=ÇáÉ å_=ãáí=báåíê~åüíjmê ëáçéåí péä~ëíá~å=bäéäk báåíê~åüíjmê ëáçéåí=péä~ëíá~å=bäéäk= íìåöëâçåëí~åòi= ÖÉê~ÇÉ= ~ìåü= ÄÉá péáéäéå=áã=báåíê~åüí=pí~çáçåk \ téäåüé= eéê~ìëñçêçéêìåöéå ï~êíéå=áå=ommv=~ìñ=çéå=séêéáå\ > báåéêëéáíë= Äê~ìÅÜÉå= ïáê= Éáå rãñéäçi= Ç~ë= ìåë= ÖÉåΩÖÉåÇ= oìüé ìåç= råíéêëíωíòìåö= ÑΩê= ÇáÉ= oωåâj êìåçéi= ~ÄÉê= ~ìåü= ÑΩê= ÇáÉ= ãáííéäj ÑêáëíáÖÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÖáÄíK=jáí=^âJ íáçåáëãìë= áëí= åáåüí= îáéä= òì= ÉêêÉáJ ÅÜÉåI= Ç~ÑΩê= áëí= îáéä= ÄÉêòÉìJ ÖìåÖë~êÄÉáí= òì= äéáëíéåk= ^åçéêéêj ëéáíë= ãωëëéå= ïáê= ìåë= ãáí= ÇÉã å ÅÜëíÉå= iáòéåòáéêìåöëîéêñ~üêéå ÄÉëÅÜ ÑíáÖÉåK= eáéê= áëí= ÇáÉ= páíì~íáj çå= ïéöéå= ÇÉê= ~âíìéääéå= cáå~åòj âêáëé=åáåüí=éáåñ~åüéê=öéïçêçéåk \ aáé=cáå~åòéå=ëáåç=å~åü=ïáé=îçê âå~éék=t~ë=ïáêç=öéí~åi=ìã=çáé=páj íì~íáçå=òì=îéêäéëëéêå\ > cçíçw=qk^k pé~êéåi= ïéáíéêé= báåå~üãéj èìéääéå= ÉêëÅÜäáÉ Éå= ìåç= Ç~ë= déj ëéê ÅÜ= ãáí= ~âíìéääéå= ìåç= éçíéåj íáéääéå= péçåëçêéå= ëìåüéåk= wì= ÉêJ ï~êíéå=áëíi=ç~ëë=ïáê=åáåüí=ãáí=çéå ÖäÉáÅÜÉå= báåå~üãéå= ïáé= áå= ÇÉê ä~ìñéåçéå= p~áëçå= êéåüåéå= â åj åéåk \ píéüéå= péáéäéêîéêéñäáåüíìåöéå ~åi= ççéê= ïáêç= ã~å= åìê= í íáöi= Ñ~ääë åçåü= ïéáíéêé= ^âíéìêé= ÇÉå= séêéáå îéêä~ëëéå\ > táê= ëåü~ìéå= ìåë= ïéáíéêüáå å~åü=é~ëëéåçéå=péáéäéêíóééå=ìãk téåå= ïáê= ìåë= ëáåüéê= ëáåçi= Ç~ëë ïáê=éáåé=éåüíé=séêëí êâìåö=ó=~ìåü ΩÄÉê=ÇáÉ=ä~ìÑÉåÇÉ=p~áëçå=Üáå~ìë=Ó ÖÉÑìåÇÉå= Ü~ÄÉåI= ÖáÄí= Éë= ÉáåÉ kéìîéêéñäáåüíìåök= ^åëçåëíéå= Ü~J ÄÉå= ïáê= séêíê~ìéå= áå= ÇÉå= ~âíìéäj äéå=h~çéêi=áå=çáé=àìåöéå=ìåç=~ìåü áå=çáé=éêñ~üêéåéå=péáéäéêk \ t~ë=ïωåëåüéå=páé=ëáåü=öéåéêéää ÑΩê=OMMV\ > déçìäç= ìåç= råíéêëíωíòìåök= bë íìí= ëåüçå= ïéü= òì= ëéüéåi= Ç~ëë ã~ååüã~ä= îéêöéëëéå= ïáêçi= Ç~ëë ïáê= ìåë= ~äë= äéíòíé= j~ååëåü~ñí= ÑΩê ÇáÉ=PK=iáÖ~=èì~äáÑáòáÉêí=Ü~ÄÉå=ìåÇ ÄÉá=ÇÉã=ÉáåÉå=çÇÉê=~åÇÉêÉå=jáëëJ ÉêÑçäÖ= ÖäÉáÅÜ= å~åü= hçåëéèìéåòéå ÖÉêìÑÉå= ïáêçk= táåüíáö= áëíi= Ç~ëë ïáê= ~ääé= ~å= ÉáåÉã= píê~åö= áå= ÇáÉ êáåüíáöé=oáåüíìåö=òáéüéåk= råç=ç~ áëí= Éë= ÖìíI= ÉáåÉ= ÄêÉáíÉ= råíéêëíωíj òìåö= áã= séêéáåi= áã= mê ëáçáìã ìåç=sçêëí~åç=ëçïáé=áã=^ìñëáåüíëj ê~í= ÑΩê= ìåëéêéå= téö= òì= Ü~ÄÉåK sáéääéáåüí=öéäáåöí=éë=ìåë=~ìåüi=éáj åé= ~ìñãìåíéêåçé= råíéêëíωíòìåö ÑΩê=ìåëÉê=qÉ~ã=~ìÑ=ÇÉã=péáÉäÑÉäÇ òì= ÄÉâçããÉåK= ^ìåü= ïéåå= Éë åáåüí=ëç=ä ìñíi=ïáé=ïáê=éë=ìåë=ïωåj ëåüéåk \ tç=ä~åçéí=báåíê~åüí=~ã=p~áëçåj ÉåÇÉ\ > ^ìñ= ÇÉã= åéìåíéå= q~äéääéåj éä~íòk pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro _Éá=háåÖëäÉó=låìÉÖÄì=áëí=åçÅÜ=iìÑí=å~ÅÜ=çÄÉå PK=cì Ä~ääJiáÖ~W=báåíê~ÅÜíJqê~áåÉê=qçêëíÉå=iáÉÄÉêâåÉÅÜí=ìåÇ=ÇáÉ=å_=òáÉÜÉå=ÉáåÉ=_áä~åò=ÄÉá=ÇÉå=kÉìòìÖ åöéå=ó=qéáä=éáåë=çéê=_éïéêíìåö sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök= déãéáåë~ã= ãáí báåíê~åüíjqê~áåéê= qçêëíéå= iáéäéêj âåéåüí=òáéüí=çáé=å_=éáåé=_áä~åò ÄÉá=ÇÉå=kÉìòìÖ åöéåk háåöëäéó= låìéöäìw= k~åü pí~êíëåüïáéêáöâéáíéå= ÄäΩÜíÉ= ÇÉê káöéêá~åéê= áã= báåíê~åüíjqêáâçí ~ìñ=ìåç=éåíïáåâéäíé=ëáåü=òìã=~äj ëçäìíéå=iéáëíìåöëíê ÖÉê=áã=lÑÑÉåJ ëáîäéêéáåük= séêëíéüí= ëéáåéå= h êj ééê=ëéüê=öìí=éáåòìëéíòéå=ìåç=äêáäj äáéêí= ãáí= Ääáíòë~ìÄÉêÉê= qéåüåáâk báåòáöéê= påüï~åüéìåâíw= aáé `Ü~åÅÉåîÉêïÉêíìåÖK qçêëíéå= iáéäéêâåéåüí= ΩÄÉê háåöëäéó= låìéöäìw= łk~åüçéã háåöëäéó=ëáåü=~å=ç~ë=éêü ÜíÉ=qê~áJ åáåöëééåëìã=öéï Üåí=Ü~ííÉI=ÖáåÖ ëéáåé= båíïáåâäìåö= ëí~êâ= ÄÉêÖ~ìÑK qêçíòçéã=áëí=äéá=áüã=åçåü=iìñí å~åü= çäéåk= k~åü= ÇÉê= pâééëáë= ÄÉá ÇÉå= _ê~ìåëåüïéáöéê= c~åë= òìã mìääáâìãëäáéääáåö= òì= ïéêçéåi ëéêáåüí=ñωê=ëáåük j~êåéä=påüáéçw=wéáöíé=áå=îáéäéå m~êíáéåi=ïáé=ïéêíîçää=éê=ãáí=ëéáåéê qçêöéñ~üê= ìåç= ~ìëöééê ÖíÉã hçãäáå~íáçåëîéêã ÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ j~ååëåü~ñí= ëéáå= â~ååk= _áëïéáäéå òì=éáöéåëáååáöi=äéïáéë=çéê=bñjgéj å~éê=áã=dêç Éå=ìåÇ=d~åòÉåI=Ç~ëë Éê= áå= ÇÉê= i~öé= áëíi= áã= lññéåëáîäéj êéáåü= ~äë= fãéìäëöéäéê= òì= ÑìåÖáÉJ êéåk=_áäçéí=ãáí=låìéöäì=éáå=ëí~êj âéë=aìçi=áëí=~äéê=~ìñ=ãéüê=råíéêj ëíωíòìåö= ~ìë= ÇÉã= jáííéäñéäç= ~åj ÖÉïáÉëÉåK qçêëíéå= iáéäéêâåéåüí= ΩÄÉê j~êåéä= påüáéçw= łbáå= déïáåå= ÑΩê ÇáÉ= j~ååëåü~ñík= bê= ïéá I= Ç~ëë= Éê ãéáåé= téêíëåü íòìåö= ÖÉåáÉ í ìåç=ç~ë=öéòéáöí=ü~íi=ï~ë=ïáê=ìåë îçå=áüã=éêüçññí=ü~äéåk=jáí=ãéüê hçåëéèìéåò=áã=^äëåüäìëë=ü ííé=éê åçåü= ãéüê= qçêé= ÉêòáÉäÉå= â åj åéåk c~áíjcäçêá~å= _~åëéêw= aéê=éüéj ã~äáöé=e~ääéêëí ÇíÉê=ëí~êíÉíÉ=ïáÉ báåíê~åüí=~ä NNK=g~åì~ê=áã qê~áåáåöëä~öéê _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= _ÉêÉáíë= ~ã PK=g~åì~ê=Epçåå~ÄÉåÇF=äÉáíÉí=báåJ íê~åüí= ãáí= ÇÉê= ÉêëíÉå= qê~áåáåöëj ÉáåÜÉáí= ÇáÉ= sçêäéêéáíìåö= ~ìñ= ÇáÉ oéëíêωåâêìåçé= áå= ÇÉê= PK= cì Ä~ääJ iáö~=éáåk _áëä~åö= ëíéüéå= ÑçäÖÉåÇÉ= ïéáíéj êé=qéêãáåé=ñéëíw=^ä=çéã=nnk=g~åìj ~ê= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü= ÇáÉ= j~ååëåü~ñí áã= ëé~åáëåüéå= qçêêéãçäáåçëi= ïç ëáé=ëáåü=áã=qê~áåáåöëä~öéê=äáë=òìã NUK= g~åì~ê= ~ìñü~äíéå= ïáêçk= wïéá q~öé= ëé íéê= ÑáåÇÉí= Ç~åå= ÇÉê= aéêj ÄóJ`ìé= áå= j~öçéäìêö= ëí~ííi= ÄÉá ÇÉã= ÇáÉ= _ä~ìjdéääéå= òìã= _äáíòj íìêåáéê= ÖÉÖÉå= ÇÉå= NK= c`= j~öçéj ÄìêÖ= E~Ä= NV= rüêf= ìåç= ÇÉå= sñi tçäñëäìêö=e~ä=om=rüêf=ñωê=àéïéáäë QR=jáåìíÉå=~åíêÉíÉå=ïÉêÇÉåK= ^ã= OPK= g~åì~ê= EcêÉáí~ÖF= ëíéáöí Ç~åå= áã= báåíê~åüíjpí~çáçå= Ç~ë eáöüäáöüí= ÇÉê= sçêäéêéáíìåöi= Éáå qéëíëéáéä= ÖÉÖÉå= ÇÉå= _ìåçéëäáöáëj íéå= _çêìëëá~= açêíãìåç= E^åëíç NV= rüêfk= ^ã= TK= céäêì~ê= EpçååJ ~ÄÉåÇF= êéáëí= báåíê~åüí= Ç~åå= òì oçíjtéá = bêñìêíi= ìã= ~Ä= NQ= rüê Ç~ë=ÉêëíÉ=^ìëï êíëëéáéä=çéê=oωåâj êìåçé= òì= ÄÉëíêÉáíÉåK= téáíéêé= Äáë Ç~Üáå= ëí~ííñáåçéåçé= qéëíé~êíáéå ïéêçéå=åçåü=äéâ~ååíöéöéäéåk låìéöäìk cçíçë=eofw=káéäëéå c~áíjcäçêá~å=_~åëéêk péáéäé=áå=çéê=e~ääé cì Ä~ääW=sçêÄÉêÉáíìåÖ=ÇÉê=báåíê~ÅÜíJgìÖÉåÇ _ê~ìåëåüïéáö= EêâFK= aáé= táåíéêj îçêäéêéáíìåö= ÄÉá= báåíê~åüíë= ^JgìJ åáçêéåñì Ä~ääÉêå= åáããí= hçåíìj êéå=~åk táé= áã= sçêà~üê= êéáëí= Ç~ë= qé~ã îçå= qê~áåéê= qüçã~ë= mñ~ååâìåü òìå ÅÜëí= ENNK= g~åì~êf= å~åü= jìäj q^_biib PK=iáÖ~ SK=Äáë=UK=cÉÄêì~ê _K=jΩåÅÜÉå=ff=J=tìééÉêí~ä aωëëéäççêñ=j=hák=píìííö~êí ot=bêñìêí=j=_ê~ìåëåüïéáö p~åçü~ìëéå=j=tk=_êéãéå=ff hák=bãçéå=j=ak=aêéëçéå píìííö~êí=ff=j=råk=_éêäáå _ìêöü~ìëéå=j=hák=lññéåä~åü bêòök=^ìé=j=c`=géå~ råíéêü~åüáåö=j=m~çéêäçêå oéöéåëäìêö=j=sño=^~äéå cêk cêk p~k p~k p~k p~k p~k p~k pçk pçk = NK=m~ÇÉêÄçêå= OM= PUWON= QO = OK=råK=_Éêäáå= OM= PPWNR= QM = PK=háK=bãÇÉå= OM= OTWNT= PU = QK=aΩëëÉäÇçêÑ= OM= OUWNS= PQ = RK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= OM= OTWNU= PO = SK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= OM= OSWOT= PO = TK=ot=bêÑìêí= OM= OUWON= PN = UK=_K=jΩåÅÜÉå=ff= OM= OQWOM= PM = VK=p~åÇÜ~ìëÉå= OM= OVWOU= OR NMK=c`=gÉå~= OM= OQWOU= OR NNK=píìííÖ~êí=ff= NV= POWOS= OQ NOK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= OM= OQWOQ= OQ NPK=bêòÖK=^ìÉ= NV= OQWOS= OQ NQK=sÑo=^~äÉå= OM= NTWOQ= OP NRK=_ìêÖÜ~ìëÉå= NV= OQWPR= OM NSK=oÉÖÉåëÄìêÖ= OM= NVWPM= OM NTK=aK=aêÉëÇÉå= NV= NQWOO= NU NUK=tìééÉêí~ä= OM= NUWPN= NU NVK=tK=_êÉãÉå=ff= OM= OSWPR= NS OMK=háK=píìííÖ~êí= OM= OQWQO= NQ ÑáåÖÉå=E_~ÇÉåJtΩêííÉãÄÉêÖFW=_Éá ÇÉå= TK= ÉÄãJé~éëíJe~ääÉåã~ëíÉêë ëáåç= téêçéê= _êéãéåi= báåíê~åüí cê~åâñìêí= ççéê= p`= cêéáäìêö= ã ÖJ äáåüé=déöåéêk=^ã=nuk=g~åì~ê=öéüí Éë= ÑΩê= báåíê~åüí= òìã= OK= pecsj kçêçåìé=áå=çáé=háéäéê=lëíëééü~ääék ÇáÉ= céìéêïéüê= áå= ÇáÉ= p~áëçå= ìåç ï~ê= ÇÉê= ãáí= ^Äëí~åÇ= ÄÉëíÉ= báåj íê~åüíj^âíéìêk=hçååíé=å~åü=ëéáåéê séêäéíòìåö=åáåüí=ãéüê=~å=çáé=îçêj ÜÉê=ÖÉòÉáÖíÉå=iÉáëíìåÖÉå=~åâåΩéJ ÑÉåI= îéêëìåüí= àéççåü= ãáí= Öêç Éã báåë~íòïáääéåi= ëéáåéê= cçêãâêáëé òì=éåíñäáéüéåk qçêëíéå=iáéäéêâåéåüí=ωäéê=c~áíj cäçêá~å=_~åëéêw=łc~áí=öáåö=~ã=p~áj ëçåäéöáåå= ~Ä= ïáé= ÉáåÉ= o~âéíé ìåç= ÑáÉä= ëé íéê= Ç~åå= áå= Éáå= içåüi ~ìë= ÇÉã= Éê= ãáí= ÇÉê= _êéåüëí~åöé ÜÉê~ìëòìâçããÉå= îéêëìåüíék= a~j ÄÉá=ïÉêÇÉå=ïáê=áÜã=ÜÉäÑÉåK=`Ü~J ê~âíéêäáåü= áëí= Éê= Éáå= qçéjkéìòìj Ö~åÖK MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur,(V)=Verkaufsstelle BeiunserhaltenSieJung-,Jahresund Vorführwagen zu besonders günstigen Konditionen: Vorführwagen Citroën C4 THP 150 Exclusive, EZ , ca KM, 110KW/(150PS),Klimaautomatik,Bi-enon-Scheinwerfer,LM-Felgen, Licht-, Regen- und Parksensor etc... Statt ,- EURO nur noch ,- EURO=über23%Ersparnis <NissanMicra1,4C+C Premium, EZ , KM,65KW/(88PS), Klimaautomatik, Teilleder, Sitzheizung, Elektrisches Stahlverdeck etc... Unser Preis: ,- EURO Nissan Micra 1,4 C+C Premium E ,- hfauto+sportashg.m.b.h.(h) GifhornerStr Braunschweig Tel.:

13 kêk=ro= =pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu ilh^ibp NP pí~çí=ïéáëí=~ìñ=gìöéåçëåüìíòêéöéäìåöéå=üáå eáåíéêöêìåç=çéê=mä~â~í~âíáçå=òìã=g~üêéëïéåüëéäw=aáé=~âíìéääéå=w~üäéå=ωäéê=çéå=^äâçüçäâçåëìã=ìåíéê=gìöéåçäáåüéå=ëáåç=áå=_ê~ìåëåüïéáö=üçåü= _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=jáí=éáj åéã=mä~â~í=ïéáëí=çéê=ëí ÇJ íáëåüé=gìöéåçëåüìíò=îçê g~üêéëïéåüëéä=~ìñ=çáé=oéj ÖÉäìåÖÉå=òìã=pÅÜìíò=îçå háåçéêå=ìåç=gìöéåçäáåüéå ÜáåI=ÇáÉ=áã=gìÖÉåÇëÅÜìíòJ ÖÉëÉíò=EgìpÅÜdF=ÇÉå=hçåJ ëìãi=çéå=séêâ~ìñ=ìåç=çáé téáíéêö~äé=îçå=^äâçüçä ÄòïK=wáÖ~êÉííÉå=ÉáåëÅÜê åj âéå=ççéê=ìåíéêë~öéåk bíï~=pmm=ëçäåüéê=mä~â~íé=ëáåç=áã pí~çíöéäáéí= ~ìñöéü åöí= ïçêçéåi ïéáíéêé= äáéöéå= áå= mçäáòéáâçããáëj ë~êá~íéå=ìåç=äéá= ÑÑÉåíäáÅÜÉå=píÉäJ äéå= ~ìëk= a~ãáí= ïáää= ÇáÉ= pí~çí= ÇáÉ qüé~íéêëíωåâ ~ìñ éä~ííçéìíëåü _çêåìãk=aáé=mä~ííçéìíëåüé=qüé~j íéêöêìééé= ~ìë= _çêåìã= ~ã= bäã ÑΩÜêí= îçã= NTK= g~åì~ê= Äáë= òìã UK=j êò=áå=îáéêòéüå=sçêëíéääìåöéå Ç~ë=éä~ííÇÉìíëÅÜÉ=píΩÅâ=łlííÅÜÉå îçååé= bëëéäëä~åâ = îçå= déêü~êç o ÜêáÖ= áã= iáåçéåüçñ= áå= _çêåìã ~ìñk= cωê= ÉáåòÉäåÉ= ^ìññωüêìåöéå ëáåç=åçåü=h~êíéå=îéêñωöä~êk=fåíéj êéëëéåíéå= â ååéå= ëáåü= ~å= Ç~ë i~åçüçíéä= iáåçéåüçñ= ìåíéê= qéäéj Ñçå=MRPRPLVO=MM=ïÉåÇÉåK hçåòéêí=òìã åéìéå=g~üê ãáí=aêéüçêöéä _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= aêéüçêöéäñêéìåçé= ÖÉJ ÄÉå= ~ã= pçååí~ö= EQK= g~åì~êf= ìã NS=rÜê=áå=ÇÉê=píK=mÉíêá=háêÅÜÉ=áÜê hçåòéêí= òìã= åéìéå= g~üêk= kéäéå ÇÉå= ÄÉâ~ååíÉå= jìëáâäéáíê ÖÉå ÇÉë= aêéüçêöéäçêåüéëíéêëi= ÄÉëíÉJ ÜÉåÇ=~ìë=ëáÉÄÉå=aêÉÜçêÖÉäåI=ïÉêJ ÇÉå= îçå= ~ääéå= qéáäåéüãéêå= ~ìåü pçäçäéáíê ÖÉ= Ç~êÖÉÄçíÉåK= bë= ÉêJ âäáåöéå= jìëáâëíωåâé= ÇÉê= hçãéçj åáëíéå= píê~ì I= e~óçåi= pìéé I= sáj î~äçá=ìåç=~åçéêéåk=aéê=báåíêáíí=áëí ÑêÉáK ûãíéê=~å páäîéëíéê ÖÉëÅÜäçëëÉå _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= píê~ ÉåJ îéêâéüêë~äíéáäìåö= ëçïáé= ÇáÉ= ^ÄJ íéáäìåö= _ΩêÖÉê~åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå ÉáåëÅÜäáÉ äáåü= ÇÉê= _ΩêÖÉêÄÉê~J íìåöëëíéääé= áã= o~íü~ìë= ëáåç= ~ã PNK=aÉòÉãÄÉê=ÖÉëÅÜäçëëÉåK téííäéïéêä òìã= qüéã~=iáéäé _ê~ìåëåüïéáö= EäÉìFK= råíéê= ÇÉã qáíéä= łióêáâ= céåëíéê= OMMV = îéê~åj ëí~äíéå=ç~ë=o~~äéje~ìëwiáíéê~íìêj òéåíêìã= _ê~ìåëåüïéáö= ìåç= Ç~ë qü~äá~=_ìåüü~ìëi=eìíñáäíéêå=vi=éáj åéå=påüêéáäïéííäéïéêäk _áë=òìã=omk=céäêì~ê=ü~äéå=iój êáâéê=çáé=j ÖäáÅÜâÉáíI=Éáå=dÉÇáÅÜí ãáí=çéã=qüéã~=łbë=áëí=ççåü=åìê iáéäé = ÉáåòìêÉáÅÜÉåK= aéê= påüêáñíj ëíéääéê=jáêâç=_çåå =ïáêç=çáé=äéëj íéå= déçáåüíé= ~ìëï ÜäÉå= ìåç= ÇáÉ déïáååéê=òì=éáåéã=tçêâëüçé=~ã OTK=ìåÇ=OUK=j êò=éáåä~çéåk=k~åü ÇÉã= tçêâëüçé= ïéêçéå= ÇáÉ= déj ÇáÅÜíÉ= ~ìñ= mä~â~íé= ÖÉÇêìÅâí= ìåç ~å= òéåíê~äéå= píéääéå= áå= ÇÉê= pí~çí ~ìñöéü åöík= cωê= ÇÉå= OPK= ^éêáä= áëí ÉáåÉ= Öêç É= ^ÄëÅÜäìëëîÉê~åëí~äJ íìåö=öééä~åík géçéê= ióêáâéê= Ç~êÑ= ëáåü= åìê=ãáí ÉáåÉã= déçáåüí= ÄÉïÉêÄÉå= ìåç ëçääíé= ÇáÉëÉë= ~å= Ç~ë= o~~äéj e~ìëwiáíéê~íìêòéåíêìã= _ê~ìåj ëåüïéáöi=píáåüïçêí=ióêáâ=céåëíéêi iéçåü~êçëíê~ É= OV~I= PUNMO _ê~ìåëåüïéáö= ëåüáåâéåk= téáíéêé fåñçêã~íáçåéå= ìåíéê= qéäéñçå QTM=QU=QNK oéöéäìåöéå= ÇÉë= gìöéåçëåüìíòöéj ëéíòéë= ÄÉâ~ååíÉê= ã~åüéåk= aáé mä~â~í~âíáçå= ëéíòí= Ç~ê~ìÑI= bêj ï~åüëéåé= ìåç= áåëäéëçåçéêé= àìåj ÖÉ=sçääà ÜêáÖÉ=òì=áåÑçêãáÉêÉå=ìåÇ ëáé= òì= ÉáåÉã= îéê~åíïçêíìåöëäéj ïìëëíéå= e~åçéäå= ~åòìü~äíéåk aáéë= ÖÉëÅÜáÉÜí= îçê= ÇÉã= eáåíéêj ÖêìåÇI= Ç~ëë= ~ìåü= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ÇáÉ= ~âíìéääéå= w~üäéå ΩÄÉê= ÇÉå= ^äâçüçäâçåëìã= ìåíéê gìöéåçäáåüéå=üçåü=ëáåçk déê~çé= àìåöé= jéåëåüéå= ìåíéêj äáéöéå= ~åöéëáåüíë= áüêéê= _ÉêÉáíJ ëåü~ñíi= dêéåòéå= ~ìëòìäçíéå= ìåç Ç~ÄÉá= séêäçíé= òì= áöåçêáéêéåi= ÉáJ åéã= ÄÉëçåÇÉêÉå= oáëáâçk= páé= ëáåç òìã= ÉáåÉå= îçå= ~åçéêéê= péáíé äéáåüí= òì= ÄÉÉáåÑäìëëÉå= ìåç= â åj åéå=ççéê=ïçääéå=ëáåü=éáåéã=dêìéj ééåçêìåâ=åáåüí=ïáçéêëéíòéåk=wìã Angebote ohne Abbildung: Damen- Mokassins Obermaterial Leder Sportive Damen- Stiefel Herren-Sneakers In den Farben Schwarz und Cafe. Obermaterial Leder Braunschweig, Schuhstraße ~åçéêéå= ëáåç= ëáé= áã= rãö~åö= ãáí ^äâçüçä= ìåéêñ~üêéåi= ìåíéêëåü íj òéå= äéáåüí= ÇÉëëÉå= táêâìåö= ìåç êáëâáéêéå= áå= ^åäéíê~åüí= ÉáåÉê åçåü= åáåüí= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= â êj ééêäáåüéå= båíïáåâäìåö= áå= ÉáåÉã ÄÉëçåÇÉêÉå= j~ = â êééêäáåüé påü ÇáÖìåÖÉåK= eáåòì= âçããíi Ç~ëë= áã= ~âìíéå= o~ìëåüòìëí~åç eéããëåüïéääéå= ïéöñ~ääéå= ìåç ÇáÉ= c ÜáÖâÉáí= òìã= péääëíëåüìíò ëáåâík= _Éâ~ååí= áëíi= Ç~ëë= jáåçéêj à ÜêáÖÉ= ÜçÅÜéêçòÉåíáÖÉ= ~äâçüçäáj ëåüé= déíê åâé= çñí= îçå= äíéêéå cêéìåçéå=éêü~äíéåi=çáé=çáéëé=îçêj ÜÉê=Ö~åò=äÉÖ~ä=ÖÉâ~ìÑí=Ü~ÄÉå=â åj åéåk=lä=ëáé=çéå=^äâçüçä=äéáåüíñéêj íáö=ïéáíéêöéäéå=ççéê=ç~ãáí=âçâéíj íáéêéåi=ç~ëë=áüåéå=~äë=öéê~çé=sçääj à ÜêáÖÉ= ëç= ã~ååüéë= Éêä~ìÄí= ìåç òìö åöäáåü= áëíw= aáé= téáíéêö~äé ëíéääí= âéáåé= _~Ö~íÉääÉ= Ç~êK= pí í ÇÉã= jáåçéêà ÜêáÖÉå= Éíï~ë= òì ççéê=äéöéüí=éê=áå=wìë~ããéåü~åö ãáí= ΩÄÉêÜ ÜíÉã= ^äâçüçäâçåëìã ÉáåÉ= píê~ñí~íi= â ååíé= ÇáÉë= ÑΩê= ÇáÉ méêëçåi=çáé=çéå=^äâçüçä=òìö åöj äáåü= ÖÉã~ÅÜí= Ü~íI= ΩÄÉê= ÉáåÉ= çêçj åìåöëêéåüíäáåüé= ^ÜåÇìåÖ= Üáå~ìë ëíê~ñêéåüíäáåüé= hçåëéèìéåòéå å~åü= ëáåü= òáéüéåk= péääëí= éêáî~íj êéåüíäáåüé= cçêçéêìåöéå= ÇÉê= déj ëåü ÇáÖíÉå= â ååíéå= ëáåü= ÜáÉê~ìë ~ÄäÉáíÉåK aáé= téáíéêö~äé= áëí= áã= dêìåçé åáåüí= òì= âçåíêçääáéêéå= ìåç= Ç~ãáí ~ìåü=åáåüí=òì=ìåíéêäáåçéåk=få=éêëj íéê= iáåáé= ãìëë= îéêëìåüí= ïéêçéåi eéê~åï~åüëéåçé= ÑΩê= ÇáÉ= îéêåéj ÄÉäíÉ= déñ~üê= òì= ëéåëáäáäáëáéêéåi ΩÄÉê=ÇáÉ=cçäÖÉå=ÉáåÉë=~ääòì=ìåÄÉJ Ç~ÅÜíÉå= rãö~åöë= ãáí= ^äâçüçä sale Top-Marken zutop-preisen Sportive Damen- Stiefel Damen- Langschaftstiefel Obermaterial Leder Sportive Herren-Sneakers Diverse Farben. Obermaterial Leder Damen- Bequemschuhe Damen- Stiefel Sportive Herren-Sneakers Obermaterial Leder Modische Damen- Stiefel Damen- Pantoletten Obermaterial Leder ~ìñòìâä êéå= ìåç= òì= ÄÉÑ ÜáÖÉåI âçãééíéåí= ãáí= ÇáÉëÉã= pìåüíëíçññ ìãòìöéüéåk= déëéíòé= ìåç= hçåj íêçääéå= ëíéääéå= ~äëç= âéáåé= i ëìåö Ç~êI=ëáÉ=ÖÉÜ êéå=~äéê=ç~òìi=ïéåå háåçéê=ìåç=gìöéåçäáåüé=öéëåüωíòí ïéêçéå=ëçääéåk téê= ïéáíéêé= fåñçêã~íáçåéå òìã= gìöéåçëåüìíò= ìåç= ÇÉå= ÖÉJ ëéíòäáåüéå= oéöéäìåöéå= ÉáåÜçäÉå ïáääi= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ïçê~å= òì ÇÉåâÉå= áëíi= ïéåå= ÉáåÉ= céáéê= ~ìëj ÖÉêáÅÜíÉí= ïáêçi= â~åå= ÇáÉë= ~ìñ= ÇÉê fåíéêåéíëéáíé= ïïïkàìöéåçj ëåüìíòkäëqìkåéí=íìåk déëéíòäáåüé=oéöéäìåöéå få=çéå=m~ê~öê~éüéå=v=ìåç=nm gìöéåçëåüìíòöéëéíò= áëí= åáåüí= åìê ÖÉêÉÖÉäíI= áåïáéïéáí= eéê~åï~åüj Sportive Herren-Schnürschuhe In den Farben Schwarz und Cafe. Obermaterial Leder Verkauf: Sonderfläche Erdgeschoss. ëéåçéå=ç~ë=qêáåâéå=îçå=^äâçüçäl Ç~ë=o~ìÅÜÉå=áå=ÇÉê= ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí ìåíéêë~öí= áëíi= ~ìåü= ÇÉê= séêâ~ìñ ìåç=çáé=téáíéêö~äé=ëáåç=ëç=êéöäéj ãéåíáéêíi= Ç~ëë= ~å= jáåçéêà ÜêáÖÉ ïéçéê=äê~ååíïéáåü~äíáöé=déíê åj âé=ïáé=tççâ~=ççéê=tççâ~ãáñöéj íê åâé= åçåü= wáö~êéííéå= îéêâ~ìñí ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= ïéáíéêöéöéäéå ïéêçéå= ÇΩêÑÉåK= _áéêi= téáå= ççéê péâí= Ç~ÖÉÖÉå= ÇΩêÑÉå= ÄÉêÉáíë NSJg ÜêáÖÉ= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ ëåüçå= NQJg ÜêáÖÉI= ëçñéêå= ëáé= ëáåü áå= _ÉÖäÉáíìåÖ= áüêéê= bäíéêå= ÄÉÑáåJ ÇÉåI=íêáåâÉåK ^ääé= méêëçåéåi= ÇáÉ= ëéáêáíìçëéåj Ü~äíáÖÉ= déíê åâé= jáåçéêà ÜêáÖÉå òìö åöäáåü= ã~åüéåi= ãωëëéå= ãáí ÉáåÉã= lêçåìåöëïáçêáöâéáíéåîéêj Ñ~ÜêÉå= ìåç= äéíòíäáåü= ÉáåÉã= ÉãéJ ÑáåÇäáÅÜÉå=_ì ÖÉäÇ=êÉÅÜåÉåK= WP100

14 NQ Flughafentransfer von der Haustür Braunschweig- Flughafen Hannover 1. Person 28,- Euro jede weitere Person 6, Euro* * bis 4 Personen Info: roi^r_=c=obfpb lìíçççêjbêäéäåáë=k~íáçå~äé~êâ=eçüé=q~ìéêå=áå= ëíéêêéáåü=ãáí=påüåééö~ê~åíáé pçååí~öi=ouk=aéòéãäéê=ommu= =kêk=ro łbáëâäéííéêå W=k~íáçå~äé~êâ ãáí=máåâéä=ìåç=píéáöéáëéå eçåü~äãëéáíòéi=^åâçöéäi oéá ÉÅâI=mçäáåáâW=aáÉ=ëí~ííäáJ ÅÜÉå=wïÉáJ=ìåÇ=aêÉáí~ìëÉåJ ÇÉê=êáåÖë=ìã=lÄÉêîÉää~ÅÜ áã=j ääí~ä=ëáåç=åáåüí=åìê ëåü å=~åòìëéüéåi=ëáé=äçj ÅâÉå=~ìÅÜ=áã=táåíÉê=òì _ÉêÖÉêäÉÄåáëëÉå=ÑΩê=_ÉêÖJ ëíéáöéê=ìåç=qçìêéåöéüéêk báëâäéííéêå=ωäéê=öéñêçêéåé t~ëëéêñ ääé=ò Üäí=òì=ÇÉå ëééâí~âìä êéå=_éêöëéçêíî~j êá~åíéåi=çáé=áããéê=ãéüê ^åü åöéê=ñáåçéåk aáé= k~íáçå~äé~êâêéöáçå= eçüé q~ìéêå= h êåíéå= áëí= ÉáåÉë= ÇÉê= ÄÉJ ÖÉÜêíÉëíÉå= báëâäéííéêêéîáéêé= ÇÉê lëí~äééåk=få=_éöäéáíìåö=éáåéë=îéêj ëáéêíéå= ìåç= ëí~~íäáåü= ÖÉéêΩÑíÉå péçêíâäéííéêéêë= ïáé= tçäñá= påüìéj ÑÉê=Ü~í=ã~å=ÇÉå=ÖÉÑ~ÜêäçëÉå=łbáåJ ëíáéö =áå=çáé=åéìé=ñéëëéäåçé=péçêíj ~êí=ê~ëåü=öéëåü~ññík=téê=çáéëéå=ìäj íáã~íáîéå= táåíéêëé~ = ãáí= ^ÇêÉJ å~äáåâáåâ= Éáåã~ä= ÉêäÉÄí= Ü~íI âçããí=åáåüí=ãéüê=ç~îçå=äçëk=aáé âìêòéå=äáë=üçåü~äéáåéå=báëñ ääé=áå läéêîéää~åü= ìåç= j~ääåáíòi= áã çäéêéå= j ääí~ä= ìåç= áã= j~äí~í~ä ëáåç=ñωê=àéçéå=^åëéêìåü=éáåé=öä~íj íé=eéê~ìëñçêçéêìåök få=báëâäéííéêâìêëéå=ïéêçéå=ç~ë ^åëéáäéå=ëçïáé=çáé=êáåüíáöé=píéáöj ÉáëÉåJ= ìåç= páåüéêìåöëíéåüåáâ= áå ÇÉå=ëíÉáäÉå=sÉêíáâ~äÉå=~ìÑ=ÇÉã=báë îçå=çéê=máâé=~ìñ=íê~áåáéêík=a~å~åü ~êäéáíéå=ëáåü=çáé=k~íìê~äéåíéìêéê ãáí= píéáöéáëéåi= báëëåüê~ìäéå= ìåç máåâéä=~ìñ=äáë=òì=omm=jéíéê=üçüéå báëñ ääéå=éãéçêk téáíéêé=fåñçêã~íáçåéåw=qçìêáëj ãìëäωêç= C= fååçãáåöêéáëéåi ^=VUON= läéêîéää~åü= ONI= qéäéñçåw HQPEQTUOFORNMI= áåñç]çäéêîéäj ä~åük~íi=ïïïkçäéêîéää~åük~ík läéêîéää~åüw=fã=h êåíåéê=j ääí~ä=âçããí=çáé=ö~åòé=c~ãáäáé=~ìñ=áüêé=táåíéêëé~ ÉáåÜÉáíÉåK=_Éáã=pâáJ Ñ~ÜêÉå=~ìÑ=ÇÉã=^åâçÖÉä=ìåÇ=ÇÉã=j ääí~äéê=däéíëåüéêi=oççéäåi=táåíéêj=ìåç=påüåééëåüìüï~åçéêå ççéê=äéáã=qçääéå=áã=påüåéé=òéáöí=ëáåü=çáé=påü åüéáí=çéê=k~íáçå~äé~êâêéöáçåk ãâ=p~äòäìêölcçíçw=q_=läéêîéää~åü TOPS OF CHINA Erlebnis Schmidt. Unsere Reiseart! Tulpenblüte Holland 4-Tage-Busreisen 3 Übern./ Frühstücksb. im 4*Hotel Golden Tulip o. im Regardz Hotel Ausfl. Keukenhof inkl. Eintritt und Amsterdam Ausfl. Delft, Den Haag uvm / usw. abb 339,- Italienische Riviera 9-Tage-Busreisen 2 Zwischenübern./HP 6 Üb./HP im 3*Hotel Splendid in Diano Marina 1xLigurisches Abendessen im Hotel Ausflug Monaco/ Monte Carlo uvm / abb 779,- Schottland 9-Tage-Busreise mit Mario Salge Fährpassagen 6 Üb./HP in Mittelklassehotels Bes. einer Whisky-Destillerie Stadtbes. in Edinburgh Fährüberf. zur Insel Skye und Insel Mull abb 1229,- Frühbucher für Alle! Kreta Gouves, 4****Beach Club Aphrodite, DZ, All Inclusive 1 Woche in der Sommersaison Zum Frühbucherpreis! p.p. ab EUR Sparen Sie sich Kataloge wälzen! Durch unser s Vergleichssystem finden wir die besten Angebote für Sie! Veranstaltungstipp für Alle! DER FILM Oder - Elbe 3-Tage-Flusskreuzf. NEU! a. d. MS Klabautermann 3-tägige Schiffsreise von Hohensaaten nach Magdeburg 2 Üb. in First-Class-Hotels 2x Frühstücksb. 3xMittagessen 1 x Abendessen ab EUR 459,- Alle Busreisen ab 4 Tagen inkl. Taxi-Service! Perlen der Toskana 9-Tage-Busreise 8 Übern./ HP in Italien Ausflüge nach San Gimignano und Volterra, Pisa und Lucca, Florenz und Elba Schifffahrt nach Elba Weinprobe uvm abb 965,- Südengland & Cornwall 9-Tage-Busreise Leistungen: 2 Zwischenübern./HP 6 Üb./HP in Mittelklassehotels Eintritte Sissinghurst Garden, Stonehenge, St. Michaels Mount Stadtrundg. Bath abb 1245,- 1 Woche Erw. ab 389,- p.p. inkl. Flug. Zubuchbar: 7 Tage Mietwagen ab 109,- 492,- Wir laden ein zum Musicalfilm Mamma Mia! Sonntag, , 11 Uhr Cinestar Wolfenbüttel Kinokarte EUR 3,-, jetzt reservieren! Buchung und freundliche Beratung auch in vielen guten Reisebüros WF, Stadtmarkt 17, Tel.: (05331) BS, Steinweg 37, Tel.: (0531) BS, EKZ Jenastieg, Tel.: (0531) Schladen, Bahnhofstr. 11, Tel.: (05335) 6775 Schöppenstedt, Str. 58, Tel.: (05332) Gecko Tours, BS, Westfalenplatz 1, Tel.: (0531) Alle Flüge ab/bis Hannover Spanien/Costa del Sol ab Hannover 4* Plus Hotel RIU Nautilus, DZ, HP 1 Woche Erw. ab 434,- p.p. Katalogpreis Erw. ab 586,- p.p. 2 Wochen Erw. ab 659,- p.p. Katalogpreis Erw. ab 902,- p.p. Türkei/Belek ab Hannover 4* Magic Life Waterworld Imperial, DZ, Al 1 Woche Erw. ab 429,- p.p. Katalogpreis Erw. ab 457,- p.p. 2 Wochen Erw. ab 600,- p.p. Katalogpreis Erw. ab 660,- p.p. Ägypten/Safaga ab Hannover 3,5* Hotel Paradise Beach Resort, DZ, HP 1 Woche Erw. ab 432,- p.p. Tunesien/Sousse ab Hannover 4* Hotel El Hana Residence, DZ, HP 1 Woche Erw. ab 410,- p.p. Mallorca/Bucht von Alcudia ab Hannover 4* Vanity Hotel Golf, DZ, HP 1 Woche Erw. ab 379,- p.p. inkl. Flug. Zubuchbar: 7 Tage Mietwagen ab 109,- Portugal/Carvoeiro ab Hannover 4* Hotel Vila Domilu, DZ, Frühstück Gran Canaria/Playa del Inglès ab Hannover 3* RIU Don Miguel, DZ, HP 1 Woche Erw. ab 559,- p.p. inkl. Flug. Zubuchbar: 7 Tage Mietwagen ab 170,- Buchen Sie jetzt:»nb«-hotline bei Reisebüro Schmidt Mo. Fr Uhr, Sa Uhr MÄCHTIGE KAISER & DYNASTIEN: Shanghai am berühmten Bund Durch die Schluchten des Yangtze auf einem aaaa- bzw. aaaaa-kreuzfahrt-schiff Die Terrakotta- Armee von ian Kaiserliches Peking HHHH- und HHHHH-Komfort-Hotels Linienflüge mit AIR CHINA Reisetermine von Februar bis Oktober Tage-Rundreise y1.448,- mit Yangtze-Kreuzfahrt ab Reiseveranstalter: BAVARIA FERNREISEN GmbH, Bad Vilbel Beratung und Buchung bei: nb Leserreisen Hamburger Str Braunschweig Tel. (0531) Fax (0531) Fordern Sie noch heute unseren ausführlichen Prospekt an!

15 Nr. 52 Sonntag, 28. Dezember 2008 SUPERCHANCE 15 Stellenangebote Fachhelfer gesucht tandem s 0531/ Wir suchen Sie! Ich suche Verkäufer, Promoter, Tippgeber, Aufkäufer u. Berater. sbs/ Schulden? Wir helfen sofort! BISS e.v. Verbraucher - Regelinsolvenz, Kostenübernahme möglich! s BS/ Du bist offen, kommunikativ und hast ein Lächeln in der Stimme? Dann bewirb Dich bei uns als Call-Center-Agent! Streilinger Marketing s 0531/ Elektroinstallateur und Schaltschrankverdrahter für BS und Umgebung tandem, s BS/ Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. s05351/ Dozent für ADR - Ausbildung Basiskurs/ Tank auf Honorarbasis ges., Fahrschule Schmidt Braunschweigs0531/ Neues Jahr! Neuer Job? Werde Call- Center-Agent bei Streilinger! Wir bieten gute Bezahlung und flexible Arbeitszeiten! Streilinger Marketing s 0531/ Gas-/Wasser- und Heizungsmonteure tandem s BS/ Fußpflegeausbildung s 05304/2272 Perfektionstraining. Sie haben den Führerschein Kl. C/CE und sind lange nicht mehr gefahren? Weiterbildung mit umfangreichen Zusatzqualifikationen. Kostenübernahme durch Arbeitsagentur möglich. Infos: Fahrschule Schmidt Braunschweig s 0531/ KFZ-Mechaniker und -Lackierer s 0531/ Staatlich geprüfter Maschinen- oder Elektrotechniker Vollzeit Industrial Engineering Beginn: April 2009 Tel. 0531/ tandem PLASMA-SPENDER dringend gesucht. 2 Spenden pro Woche möglich. Gültiger Personalausweis erforderlich. Klimatisierte Räume! Rufen Sie uns an: Telefon 05 31/ ZLB Plasma Services GmbH Burgpassage 7, Braunschweig Keinen Job? Umschulung zum qualifizierten Kraftfahrer Bus mit umfangreichen Zusatzqualifikationen. Kostenübernahme durch Arbeitsagentur möglich. Fahrschule Schmidt Braunschweig, s 0531/ Suche Reinigungskraft auf pauschaler Basis für Waggum, Reinigung von Mo-Fr nachmittags, ca. 0,5-0,75 Std. täglich. Bewerb. unter s039425/3172 ab Montag, Uhr. Schuldnerhilfe e.v., kostl. Beratung, Termine unter : s Tabletänzerin für Wochenende ges. s 0171/ Maschinenschlosser für BS und Wob tandem s 0531/ Komm ins Streilinger-Team! Wir suchen Call-Center-Agents für den aktiven Verkauf! Streilinger Marketing s 0531/ Obstverkäufer/in für BS Hansestr. u. BS Gartenstadt ges. s 0176/ od / KFZ-Meister i.r. für Lehrtätigkeit gesucht Fahrschule Schmidt, Braunschweig, s 0531/ Schlosser und Schweißer mit und ohne gültige Schweißerscheine tandem s 0531/ Sie sind engagiert, teamfähig, körperlich belastbar u. verfügen über Führerschein u. Pkw? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten: Dauerarbeitsplatz im 3-Schicht-System, gründl. Einarbeitung u. übertrarifliche Bezahlung. Einsatzort: Großraum SZ. Sie erreichen uns unter: s 0531/ ,Kurt Zeitarbeit GmbH Keinen Arbeitsplatz? Umschulung zum qualifizierten Kraftfahrer für LKW. Kostenübernahme durch Arbeitsagentur möglich. Fahrschule Schmidt Braunschweig, s 0531/ Alleinkoch gesucht für 2 Tage/Woche (später evtl. öfters). Excalibur, Hamburger Str. 72A, BS, s 0176/ Suche Reinigungskraft auf pauschaler Basis für Hondelage, Reinigung von Mo-Fr nachmittags, ca. 1,00 Std. täglich. Bewerb. unter s039425/3172 ab Montag, Uhr. Zusteller(in) von Katalogen/ Briefen/PaketenmiteigenemPKW/Transporter Raum BS/ WF für Hermes gesucht. s 0177/ Nähere Info: Tischler gesucht. tandem s BS/ Suche Reinigungskraft auf pauschaler Basis für BS, Brabandstraße (Stadtmitte). Reinigung nachmittags von Mo-Fr. Bewerb. unter s039425/3172 ab Montag, Uhr. Suche Reinigungskraft auf pauschaler Basis für Groß Schwülper, Reinigung von Mo-Fr nachmittags, ca. 0,5-0,75 Std. täglich. Bewerb. unter s039425/3172 ab Montag, Uhr. Silvester: Dringend ges. Fachkräfte f. Service u. Theke. Excalibur, Hamburger Str. 72A, s 0176/ Gabelstaplerfahrer gesucht. tandem s 0531/ Stellengesuche Hausfrau sucht Job s 0531/ Tischler sucht Arbeit s 0177/ Industrietischler (Möbel- und Gehäusebau) sucht Arbeit. s 0531/72312 Tischlermeister s 0531/ Fliesenleger su. Arbeit, s 0163/ Arbeit als zuverl. Altenbetreuung (Tag u. Nacht) gesucht. s 0179/ Su. Arbeit (klass. Massage) Wir suchen Audi Miltz.de s BS/ Jetzt: Hamburger Str. 257 Wir suchen BMW Wir suchen Citroen (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagen,(V)=Verkaufsstelle (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagen,(V)=Verkaufsstelle Automarkt / Verkauf Audi BMW Citroën Fiat MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. Ob Citroën oder Fremdfabrikat, bei uns finden Sie aus einer großen Auswahl von gepflegten Gebrauchtwagen sicherlich auch Ihren Neuen. Fiat Punto 1,2 Active, EZ ,nur8.400KM,44KW/(60PS), Klimaanlage, Servolenkung, 6 Airbags, Elektrische Fensterheber, unser Preis: 7.900,- EURO Nissan Pathfinder 2,5 dci DPF Premium, EZ , KM,126KW/(172PS), Klimaautomatik 3-Zonen, Leder, DVD-Navigation, Dieselpartikelfilter, enon, etc... ehemalige UVP des Herstellers ,-EURO unser Preis: ,-EURO Nissan Pathfinder 2,5 dci DPF E ,- AUTO+SPORTASHG.m.b.H.(H) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Ford MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. Ob Citroën oder Fremdfabrikat, bei uns finden Sie aus einer großen Auswahl von gepflegten Gebrauchtwagen bestimmt auch ihren Neuen. FordKA1,3Finesse,EZ , KM,51KW/(70PS),LM- Felgen, Radiosystem 5000, Zentralverriegelung, 4x Airbag, 1.Hand,UnserPreis:3.900,-EURO Nissan Tiida 1,8 Acenta, EZ ,8.910KM,93KW/(127 PS), Klimaautomatik, Tempomat, Regensensor, ESP,Bluetooth, Unser Preis: ,-EURO NissanTiida1,8AcentaE ,- AUTO+SPORTASHG.m.b.H.(H) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Wir suchen Ford Ford Focus Turnier Ghia, 1,8 Diesel, 85 kw, EZ 06/01, TÜV 09/09, 223. Tkm, WR, Dachgepäck, Laderaumgitter, Klima, ZV, Radio. VB 3700,00 s 0531/ Ihr größter Anbieter zwischen Harz+Heide, Neu-, Gebr.-, Jahreswagen und Service. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Chrysler-Jeep-Niederlassung. Fabrikstr. 3, BS s 0531/ Wir suchen Honda Wir suchen Hyundai (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagen,(V)=Verkaufsstelle Wir suchen Mercedes Wir suchen Opel (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagen,(V)=Verkaufsstelle Geländewagen Honda Hyundai MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. Bei uns erhalten Sie Jung-,Jahres-und Vorführwagen zu besonders günstigen Konditionen: HyundaiElantra2,0,EZ , KM,102 KW/(139PS),Klimaanlage, LM-Felgen,Metallic,1.Hand, UnserPreis:6.890,-EUR NissanMurano3,5lV6,EZ ,19.000KM,172KW /(234PS),Klimaautomatik, Leder,DVD-Navigation, Automatik,enon,LM-Felgen, etc..ehem.uvpdesherstellers: ,-EURO,unserPreis: ,-EURO NissanMurano3,5lV6E ,- AUTO+SPORTASHG.m.b.H.(H) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Mercedes Opel Renault MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. Ob CITROËN oder Fremdfabrikat mit unserem Eurocasion-Zertifikat garantieren wir, dass Ihr»Neuer«den höchsten Qualitätskriterien entspricht. Renault Megane Luxe Dynamique 1,616V,EZ ,85.900KM, 83KW/(113PS),Klimaautomatik, Schiebedach,ESP, Licht- und Regensensor,etc... Unser Preis: 8.500,- EURO Citroën C4 HDI 135 FAP Limousine Exclusive, EZ , KM,100KW/(136PS), Dieselpartikelfilter, Navigation mit Telefon, LM-Felgen, Bi-enon- Scheinwerfer,etc...UnserPreis: ,-EURO CitroënC4HDI135E ,- AUTO+SPORTASHG.m.b.H.(H) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Wir suchen Renault Renault 19, Diesel, 4trg., silber, TÜV/AU neu, 1.200,- VB. s 0178/ Marbella, Bj. 96, TÜV/AU neu, VB 890. s 0160/ Skoda Favorit, Bj. 93, G-Kat, km, blau,tüv 08/10, VB 800,- s BS/ SUZUKI-KIRSCH.DE s BS/580440, Trautenaustr. 12 Wir suchen Toyota (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagen,(V)=Verkaufsstelle Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo V 40 Kombi, Bj. 97, 2,0 l, 183 Tkm, 103 kw, schw., Klima, Led., Sitzhzg., CD- Wechsl., Alu, v. Extr., TÜV/AU 11/09, Zahnriemen, Bremsen neu u.v.m., Top- Zust. Pr. nur 4000, / VW MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. ObeseinCitroënoderein Fremdfabrikat werden soll, beiunsfindensieeine große Auswahl an günstigen Gebrauchtwagen mit Garantie. VWPassatKombiComfortline 1,8,EZ ,98.000KM, 92KW/(125PS), Klimaautomatik,AHK, Winterpaket,1.Hand,etc... UnserPreis:7.300,-EURO NissanMicra1,6C+CPremium, EZ ,16.100KM,80 KW/(110PS),Klimaautomatik,ElektrischesStahlverdeck, Sitzheizung,Teilleder,etc... UnserPreis:12.500,-EURO Nissan Micra C+C 1,6 Premium E ,- AUTO+SPORTASHG.m.b.H.(H) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Polo, Bj. 11/91, 140. Tkm., SD, TÜV/AU 07/09, VB s 0178/ Wir suchen VW VW Golf III, 2trg., Bj. 93, blau, g-kat, 55 kw, TÜV/ASU neu, 1.800,- VB. s 0178/ Automarkt / Ankauf Vcom Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB usw. ab Bj. 92. Zahle Höchstpreise. Telefon: /88 66 Kostenlose Entsorgung von Alt-Kfz. incl. Verwertungsnachweis, Fa. Hanusa, Vechelde s 05302/1019 Winterreifen ab 27, Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange Vorrat reicht. Preise auf Anfrage, Preisänderugen vorbehalten. Einlagerung 30, b. Sofortmontage ab 8,50 b Schrottauto Entsorgung mit Abholung kostenlos s 0531/ AUTOANKAUF für Export Kaufe Autos von TOP bis SCHROTT, von A bis Z. Ab Bj Wir zahlen gute Preise. Abtransport, Besichtigung, Abholung kostenlos. Korrekte Abwicklung. Braunschweig + Umgebung 05 31/ / Hd. Jederzeit, auch am Wochenende! Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. Alt-PKW kostenl. Abh., sbs Fa. Su. PKW, Busse und Transporter, alle Typen ab Bj. 85 mit G-Kat, TÜV/Mängel egal, Abholung. s 0160/ Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee. s 0531/ Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw. Unfall/defekt, Abhol mögl. s BS/ Firma Damke-Isensee PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 100 km, AV Harms. sbs/ Kaufe gebr. Motorräder s 0531/ M. Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg 14 s BS/ Barankauf aller Wohnmobile: 0800/ (gebührenfrei!) Schaumstoffe und Polsterbezüge Maßanfertigung. s 0531/ Garage im Erlenkamp zu vermieten, 45. Bootsschule SEE/BINN. s 0172/ s 05341/53673 Garage Am Hauptgüterbahnhof zu Kaufe Wohnmobile s 02224/ vermieten. s 0175/ Garage frei (Garagenhof) in BS, Helmstedter Str. s 05351/7162 v h Immobilien / Verkauf Suche trockenen Unterstellplatz mit Bastelmöglichkeit für Wohnwagen 5m lg. Nähe BS, GF, HE. s 0171/ Häuser Transporter günstig Fa.s BS/ Gebrauchte T4 Ersatzteile Auf Wunsch mit Einbau. T4 Schmiede, Industriestr. 8, BS, s 0162/ WR M+S, 185/70R1488T, 4-l-Felg., inkl. 100,-. 2 Reifen neu s 0175/ Rollerservice-BS.de Wilhelmstraße / Mot-Shop Heinze Service aller Marken, speziell Yamaha, TÜV/AU, s 0531/ (H)=Vertragshändler,(A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur,(V)=Verkaufsstelle MIT GEPRÜFTER QUALITÄTZU EINEMNEUEN GEBRAUCHTEN. Nissan Qashqai E ,- Rollerservice-BS.de Wilhelmstraße 85, s 0531/ Alles rund ums Motorrad, Roller, Zubehör, Bekleidung u. Tuning. Finden Sie bei uns auf m². Bikecenter, Daimlerstr. 5, Braunschweig. Motorradankauf, auch Unfall/defekt. Hole ab, zahle bar. s 0163/ Fam.-Haus ab 590,-mtl. Sonderaktion: Abzahlbetrag, Haus mit ca. 550 m² Grdst. in Vechelde, Lamme, Wendeburg, Flechtorf u. a. Baugebiete. Zinslose Förderung f. Fam. mit Kindern möglich. Mit Grundstücks- und Finanzierungs-Service. Massivhaus-Ing. Büro Wels. s05382/ / % Finanzierung Günstige, schnelle, flexible Finanzierung gesucht? Lösung auch für schwierige Fälle. s BS/ , 0172/ Räbke/Elm, Wohn-Blockhaus, 45 m² Wfl.- Nfl., eigenes Grundstück/ Erstbezug, Mietkauf mögl., ab ,- Euro, s 04263/4797 o. 0171/ Viel Raum z. Wohlfühlen! Haus 140m² auf 850m² Grdst. mit Vollkeller, Garage u. gr. Garten in sonniger Südlage. Verkehrsgünstig, aber ruhig am südwestlichen Stadtrand von BS gelegen. VB s 0162/ EFH BS Wenden, Bj. 97, 208 m² Wfl./109 m² Nutzfl., Grdst. 633 m², Kachelofen, Carp., KP ,- s 0152/ Ob CITROËN oder Fremdfabrikat mit unserem Eurocasion-Zertifikat garantieren wir, dass Ihr»Neuer«den höchsten Qualitätskriterien entspricht. SkodaOctaviaCombi1,9TDi,EZ , KM,66KW/(90PS), Klimaautomatik, LM-Felgen, ASR, 1.Hand, Unser Preis: 8.490,- EURO hfauto+sportashg.m.b.h.(h) GifhornerStr Braunschweig Tel.: Garagen Autovermietung KFZ Zubehör Motorräder Verkauf Motorräder Ankauf Reparaturen/Tankstellen Wassersport & Camping Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser Nissan Qashqai 2,0 4x4 Acenta, EZ , KM,104KW/(140PS), Klimaautomatik, Tempomat, LM-Felgen, etc... Unser Preis ,- EURO

16 16 SUPERCHANCE Nr. 52 Sonntag, 28. Dezember 2008 TOP - Angebot Dacheindeckung m. Tondachziegel einschl. Unterspannfolie, Neulattung z.b. 80 m 2 ab 3.550,- EUR exkl. MwSt. EKLUSIV Dachausbau GmbH Bad Grund Osteroder Str. 5 Wohnungen Angebot kostenlos 2 Zi. Eigent. Wohnungen Ruhige Citylage (VW-Halle), komplett neu sanierter 63m² Altbau im 1. OG, Bad mit Wanne u. Dusche, EBK mit Granit (9.500 ), gr. Wohn-Esszimmerbereich, komplett gefliest, nur , s 03921/ od. 0172/ Zi. Eigent. Wohnungen 3 Zi.-ETW, Watenb., 67m², 1. OG, Blk., EBK, sofort frei, ohne Makler, s 0173/ oder 0531/ Grundstücke Nähe Arendsee/Altm. ehem. Molkerei, m² Grdst., ca. 400m² Wfl./Nfl., mit Weide, für Pferde geeign., ren.- bedürft., VB ,-- s 0172/ Gewerbliche Objekte Bistro, optimal für Jungkoch od. Familien, die Erfahrungen mitbringen. Möglichkeit f. Lieferservice, Bring u. Menüdienst gute Verkehrsanbindung s 0176/ , nur gegen Legitim.-Nachweis. Pizzeria gegen Abstand abzugeb., gut laufend. s 0163/ Immobilien / Ankauf Häuser?Verkauf od. Vermietung? Suchen: Häuser / RH / DHH / Whgn. u. Gewerbeobjekte in BS. Becher- Immobilien, s 0531/ Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. Vermietungen Wohnungen 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen wieder frei! Fragen Sie nach dem Neujahr-Bonus! Deutsche Annington Nord GmbH, Kundencenter Hannover Lavesstr. 62, Hannover. s 0511/ , mobil 0178/ Umzugskartons, Harms s BS/ DG-Whg., 45/50 m², in ruhiger Lage von privat zu vermieten, 270/300 + NK. s 0176/ Möbl. Single-Whg. zu verm. (zu verk.) in WF. s 05331/ Zimmer Wohnungen Möbl. 1 ZW BS-City, ab sof. zu vermieten, 250 WM, s 0178/ BS-City 1 Zi-App. ca. 21 m², möbliert, 215 +NK+KT. s 05331/ Zi. Komfort-Neubauwohnungen im Erstbezug inkl.mod.einbauküche, westlichesringgebiet ruhigelage,dennochalle Einkaufsmöglichkeiten,Ärzte, öffentl.verkehrsmittel zufußerreichbar Niedrigenergiebauweise z.b.1zi.,38,49m2,295,- zzgl.nk96,- z.b.2zi.,55,3m2,426,- zzgl.nk133,- z.b.3zi.,78,5m2,611,- zzgl.nk197,- gehobene Ausstattung, Laminat, EBK, Kelleraum, Stellp., Tiefgarage mögl., Balkon, barrierefrei, Personenaufzug, ohne Provision. Besichtigung Musterwohnung: So.12-16Uhru.Mo.-Di.12-17Uhr, Hermannstraße 18 Tel. 0511/ oder Meisterbetrieb Dach & Fassade Tel / o. Tel. 0800/ Finanzierungsmöglichkeit! Gratis Dämmung 120 mm im Wohnbereich 2 Zimmer Wohnungen Erstbezug Seniorengerechte 1-3 Zi. Komfort-Wohnungen inkl.mod.einbauküche, westlichesringgebiet barrierefrei,ruhigelage, dennochalleeinkaufsmöglichkeiten,ärzte,öffentliche VerkehrsmittelzuFußerreichbar Niedrigenergiebauweise z.b1zi.,38,5m 2,295,-,zzgl.NK96,-, z.b2zi.,55m2,437,-,zzgl.nk137,-, z.b3zi.,78,5m2,611,-,zzgl.nk197,-, barrierefrei, gehobene Ausstattung, Laminat, EBK, Kellerraum, Stellpl., Tiefgarage mögl., teilweise Gartennutzung oder Balkon, Personenaufzug, ohne Provision. Besichtigung Musterwohnung: So.12-16Uhru.Mo.-Di.12-17Uhr, Hermannstraße 18 Tel. 0511/ oder 3 Zimmer Wohnungen Vordorf, 52 m², sep. Eingang, Lam., Du.- Bad, Carport, ab frei, 240,- KM + NK. s 05304/ ZW, 96 m², EP, mit Terr., NK. s 05304/ Zi.-Whg., Donnerburgweg, 60 m², renoviert, frei ab sofort; 380,- KM, s 0151/ BS-Weststadt, 3 ZW, 78 m², 280 +NK, auch Hartz IV-Empfänger,s BS / Geitelde, 3 ZW im 2 Fam-Hs., OG, 87 m², Zentralhz., Westblk., Isovergl., Grg. Gartennutzung, KM 445,- ab s 0173/ Schwülper, EG, 93 m², EBK, Gä.-WC, Garten, KM 495, ,- NK, Garage s 05303/6758 Gewerberäume im Neubaubaugebiet am Ringgleis im Erstbezug Hier entstehen diverse Neubauwohnungen, ein Pflegeheim sowie Wohnungen mit Betreuung40-120m 2 Wfl., z.b. Blumen, Kiosk, Physiotherapie... Musterwohnung Hermannstr. 18 Infos:So.12-16Uhru.Mo.-Di.12-17Uhr Tel. 0511/ oder Vordorf, 3 ZW, 93 m², sep. Eingang, Gäste-WC, EBK, Wa.-Bad, Abstellr., 400,- KM + NK, s 05304/ Zi. Whg. in Watenbüttel 75 m², Balkon, Laminat und Fliesen zum , Miete 390,-. Kaution 2 Monatsmieten, s 0171/ Schröder Transporte-Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen s 0531/ Umzüge, Lagerung, s 0531/ Tischlerarbeiten, Heuer s BS/56753 Günst. PC-Service vor Ort! sbs/ Das Team, Umzüge, Entrümpelungen, PC-Probleme? Komme ins Haus. Renov., Gartenarbeiten s 0531/ s BS/ o. 0170/ Küchenmontage, Transporte & Umzugshilfe! s 0531/ s BS/ o. Günstig und Schnell. Ihre PC-HILFE 0162/ Miet-Center sbs/ Parkett-/Dielenschleifer, Bautrockner BAUANTRÄGE, STATIK Bauleitung s 05304/5217 BAUANTRÄGE; STATIK s 05303/ Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Dachdeckerei u. Fassadenbau Unverbindliche Angebote für: Dach-, Fassaden-, Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten. Immobilien - Makler - Verkauf - Vermietung Tel.: 05 31/ , Fax: 05 31/ Bagger mit Bediener. s 0175/ Rollläden, Fenster Markisen, Garagentore, Reparaturen zu günstigen Preisen. Firma C. Luderer. s 0531/ Dachdeckerei Petersson-Hartmann, Dorfstr. 32 s 0531/15500/ Dachumdeckung,Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein-, Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Antik-Galerie In BS-Gliesmarode, Kurzekampstr. 15. Schauen Sie sich um bei einer Tasse Kaffee und entdecken Sie unser erweitertes Angebot von Weichholz- und furnierten Möbeln auf 800m². Neu: Lampen, Lüster, Spiegel, Keramik. Öffnungszeiten Mo.-So Uhr, So. Schautag. s 0531/ Helle 3 ZW, 74 m², BS-Wendenring, renoviert, Laminat, Parkplatz, ab 1.2. frei. s 05306/ Sonnig 3 ZW, 3. Etg., Du., neu renov., ab sofort, 530,- WM, s BS/ h 4 Zimmer Wohnungen Wendeburg OT 4 ZW, 99 m², gr. helle Kü., Bad-Du., im 2 Fam.-Hs., Gartenant., u. Poolnutz., Energieausweis vorhanden., KM 540,- z s 05303/3232 Eickhorst, Dorfstr. 6, DG, 4 Zi, 100m², sep. Aufg., EBK, Bad, Abstellr., Terr., Lam., sof. frei, 450,- KM, s05304/4504 Gewerbliche Objekte Café Metropol, Bohlweg Fußgängerz., Bistrorant, Lounge Club, gg. Abstand abzug. s 0172/ Griechischer Imbiss m. Inventar gg. Abstand 0172/ Mietgesuche 2 Zimmer Wohnungen Su. 2-Zi.-Whg., ca. 50 m², Wa.-Bad, kl. Küche, Blk., moderni., in san. Wohn-/ Geschäftshs. in BS-City, ruh. Lage, keine Hausordn.-Pflicht. s 05341/15876 Suche 2-3 ZW in Querum mit Balkon u. EBK bis 400,- WM. Bitte Info an: Zimmer Für einen leitenden Angestellten,Wochenendpendler, suchen wir ab Mitte Januar ein ruhiges ansprechendes möbliertes 1-Zi.-App. von privat, im Großraum BS/WF, SIGNUM-Dittmar GmbH & Co. KG s 0170/ Transporte / Umzüge Haus und Heim Rollladen-Point 30% auf Bauelemente, Fenster, Markisen, Innen- und Haustüren. 25 Jahre Erfahrung, kostenlose Angebote vor Ort. Fachgerechte Montage, Reparaturen, Innenausbau, Service. s 0531/ Verkäufe Alles für das Kind Autositz Maxi Cosi Rodi P, Sonderserie, Imageline, 1 J. alt, wie neu, NP 169,-, Preis 70,-. s 0531/ Antiquitäten / Kunst Bauen / Handwerk Fenster und Rolläden zu günstigen Winterpreisen mit fachgerechter Montage. Schiritz Bauelemente, BS. s 0531/85503 Hörmann-Garagentore U.D.U. Bauelemente, Schandelah s 05306/3781 Mobil: 0172/ Antriebe ab 369,- inkl. MwSt. u. Mont. Hinze 70 Haustürmodelle excl. Innentürstudio, Fenster, Roll.-Markisen, geöffnet, Uhr, Wendeburg, Hoher Hof 11, s 05303/2721 Die Bodenverleger,wir verlegen: Laminat, Fertigparkett, PVC, Linoleum...usw. Gut + günstig. Bitte fordern Sie unser kostenl. Angebot s 0172/ gew. Dachdeckerei Bohnhorst: Dächer - Fassaden - Garagen - Balkone - Abdichtungen, Veluxfenstermontage - Sturmschäden uvm. Paul-Behmann-Str. 15, Vechelde/Vechelade s 05302/ Mal wieder angeeckt? Reparaturen vom Profi Carl-Giesecke-Str. 2, BS Tel PC/Laptop kaputt oder zu langsam? Reparatur vom Fachgeschäft, alle Fabrikate. Seit 12 Jahren Ihr Computerspezialist in BS! Media- Concepts GmbH, An der Petrikirche 5 Espressomaschinen Jura - Krups - AEG Spezialist Service - Wartung - Beratung BS-Rüningen, Thiedestr. 21, s Einbaugeschirrspüler, 50 Einbauelektroherd m. Ceranfeld 50 s05331/78622 Waschm., Elt. Herd, Kühlschr. usw. gebr. mit Garantie. Elektro-Laden seit über 20 Jahren. BS, Werder 3A (Wendenstr.) FERNSEH-DIENEMANN.de Wir reparieren fast alles... Schnell - gut - günstig. Wir wünschen all unseren Kunden ein erfolgreiches s Jahr. BS-Rüningen, Thiedestr.21,s BS/87023 Farb-TV 68 cm, 40,- s 0179/ modellbahn-broders.de Achtung Heiligabend und Silvester geänderte Öffnungszeiten, wie Samstags Uhr. Jenastieg / Thüringenplatz s 0531/ Eisenbahn/Autos, An u. Verkauf, Wendenring 26, BS s 0531/ BBB-Schnäppchenmarkt Hamburgerstr. 267 s BS/ oder Luftstr. 17 s BS/ Div. Möbel günstig bzw. kostenlos abzugeben, bei Interesse s 0176/ Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr. 51, Mo.-Fr h, Sa h. Altmöbelentsorgung, Entrümpelungen m. Anrechnung, Möbel-LKW m. Personal s 05303/6517 Modellbörse-BS 0,99 Eisenbahn + Auto / Raabeschule Stettinstr./Heidberg, , Uhr s 05356/ od. 0531/ AB Handycom A-Z An/Verk. Handy+Laptop mit Vertrag 0, Hinter Liebfrauen 9-10 BS, s 0531/ Bis zu 1000,- Euro Barauszahlung b. Handyvertrag, Freundschaftswerbung 50,-. Flashpoint, Friedrich-Wilhelm-Str. 6. sbs/ Bargeld statt Handy bei Handyvertrag. Elektro Dealer, s 0531/ Bio-Ethanol für Kamin 10 l Bio-Ethanol für Gel- und Ethanolkamine. Günstig abzugeben. 2,20,- pro Liter. Mindestabnahme 10l. Abholung nach telefonischer Vereinbarung unter: s 0160/ Neuwert. Umzugskartons kostengünstig an Selbstabholer abzugeben. Preis VS. s 0177/ Elbe-Obst, neu bei Max Bahr, BS- Hansestraße. Allergikeräpfel! Verschiedene Küchen mit und ohne Geräte, wo? Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr. 51. s 05303/6517 Gold, Silber + Münzen Edelmetalle, Schmuck alt u. neu. Brillanten, Brillantschmuck, Altgold, Zahngold, Silberbestecke u. Formsilber, Antikes, Armbanduhren u. Taschenuhren, Briefmarken, Millitaria, Orden, Urkunden, alte Ansichtskarten u. Briefe, Münzen, ganze Sammlungen u. Nachlässe. Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Komme auch ins Haus. Fa. Hahne, Schuhstr. 23, neben Salamander. Am Kohlmarkt, Meisterwerkstatt, Batteriewechsel 5,50EUR Braunschweig s 0531/40313 Dr. med. (R) Emilia Doaga Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin Georg-Friedrich-Händel-Str. 11 Hauptstraße Wolfsburg-Fallersleben Meine Telefon Fax Tel./Fax Geänderte Öffnungszeiten Ab gelten folgende Sprechzeiten: Vormittags: Erstpraxis in Fallersleben Montag bis Dienstag 8.00 bis Uhr Freitag 8.00 bis Uhr Goldankauf-BS.de Alte Besteckteile kauft, auch Einzelteile, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Kunsthandel Koch kauft: alte Bücher, Möbel, Gläser, Porzellan- Service, Schmuck, Zahngold, Teppiche, Postkarten, Fotoalben, Silber, Orden, Säbel, Uhren, Puppen, Blechspielzeug ect. Ankauf kompletter Nachlässe und Sammlungen, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Ölgemälde und Broncen v. Privat an Privat gesucht. s 0531/ auch sonntags Antiquariat kauft Kinderbücher vor 1945 s BS/ Zahngoldankauf Zahngold, auch m. Zähne, Platin u. Edelmetalle, Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Firma Hahne, BS, Schustr. 23 am Kohlmarkt, neben Schuh- Salamander s 0531/40313 s BS/ TV/Videowagen, fahrbar m. Teleskop- Auszug, Holz dkl., 22, s 05305/540 Kaufe Kühl-, Gefr.-Schränke, Waschm., Kindermatratzenschoner 140x70 cm von E-Herd, Geschirrsp. s 0531/13274 Paradise für 7 s BS/ Kaufe Gold bis 25 /Gramm und alle Nerz- Altes Holzmotorrad m. Beiwagen, 15 ; altes Pferdefuhrwerk f. 10, v f. Modelleisenbahn, s 05305/1581 pelze, s 0151/ Geerbter Schmuck, was nun??? Goldschmiedemeister A. Morgenroth, kompetente Beratung, Umarbeitung, Reperatur, Ankauf, BS, Friedrich-Wilhelm 49, an der Post. s 0531/45994 Münzen-Ankauf Gold, Silber, Platin, auch MDM, Göde und D-Mark, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Barankauf BS Elektro Dealer, Münzstr. 9 Arzt kauft Altes aus Praxis u. Apotheke vor 1945 u. Militaria, Uniformen, Orden, Fotos u. Urkunden s 0163/ Alte Ölgemälde kauft und Skulpturen, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ AKDesign e.v. Fairankauf von Zahn-Gold-Silber-Schmuck, Barren, Münzen, Medaillen, Orden, Uhren, Madamenweg 44a s 0531/ Ankauf von Gold, Silber, Münzen, Orden, zu fairen Preisen (auch größere Posten) M. Heinrich, BS, Gördelinger Str. 4-5 s 0531/ Schallplatten - CDs - DVDs von 1960 bis heute gesucht, auch ganze Sammlungen, zahle Höchstpreise, incl. Abholung s 05303/3450 Goldschmuck Altgold, Zahngold, Brillianten u.s.w. Sofort Bargeld. Juwelier im Hof, Stephanstr. 1 ggü. Karstadt Parfümerie Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Waschm. auch defekt kauft s BS/13274 Autorennbahn, Carrera, Märklin, Faller, etc., altes Blechspielzeug s05303/6959 Nachmittags: Erstpraxis in Fallersleben Montag bis Donnerstag bis Uhr Zweigpraxis Meine Montag bis Donnerstag bis Uhr sicher für 25 s BS/ Bücher, Krimis u. Thriller, zusammen Zahngold dringend ges. 25 s 0174/ Goldschmiede Andreas Morgenroth, Herren-Sakko, von Bäumler, kariert u. Friedr.-Wilhelm-Str. 49, bei der Post neuw., Gr. 54, 25 s 05302/ Koch Nachlass-Bewertung Grosser Radlader von Bruder, rot, ca. Moderne Möbel, Stilmöbel, Hausrat, 45cm lang für 10 u. Löffelbagger für komplette Haushalte und Nachlässe. 10 s BS/ s 05174/8170 oder 0177/ Haba-Spiel (Waldwichtel) f. 12,50 ; Baby-Born Schlitten, wie neu, 8, Kunsthandel-Koch.de s 05305/540 Carvin-Alpinski, 170cm, von Salomon mit Salomon-Bindung, s. gut erh., 25 s 05302/ Neuw., schnurl. Telefon Siemens-Gigaset A240 für 25 zu verk. s BS/ Schreibtischstuhl, 5 Rollen f. 10,-, s 05304/4076 Reisebett mit Matratze im Koffer, 60x54x17, aufgebaut 60x1,10 f. 25, s 05302/ Rollos, 1 m breit, je 1, s BS/ Klassik-CD's, z.t. auch Sampler, 8,-, auch einzeln abzugeben, Stop! Sofort Bargeld! Kaufe Notebook, Handy, Playstation, LCD, Digicam, DVD usw. Flashpoint, Friedrich-Wilhelm-Str. 6, BS s 0531/ ''Das waren Zeiten'' Geschichtsbuch 10, 2 Puzzle, 500 u Teile, je 4 Espressomaschine ''Picco'' inkl. 2 Tassen für 6 s 05302/2543 Kindersitz Kiddy 2000 Reboard, 0-12 Jahre, Zusatzgurte für Zweitauto, sehr Da. Skihose m. Träger, Gr.40, nicht getragen für 25 zu verk. s BS/ One-Night-Dance-Party Sa BS! FFR - Silvesterparty für Alle, , 19 h, Bürgerzentrum, Vechelde, Einl. 19 h, für Spätentschlossene gibt es immer noch Eintrittskarten an der Abendkasse, Einfach kommen. Feiern & Heiraten VW-Halle 17./18.01.! Er, Ende 40 mit Niveau, attraktiv m. sportl. Figur s. liebe Frau Y Zuschr. u. NB BSS A Katja 40J. erwartet Dich s 0178/ Charm., ER, 36, gutauss., verwöhnt Dame (gerne reifere). s 0151/ Koll. dringend ges. s 0160/ Braunschweigladies.de Der Online-Erotikführer. Linda schlanke, zärtliche Asia-Maus mit viel Zeit, für alles offen s BS s 0175/ s 05302/70500 Kaufgesuche Wähle 11841, verlange "Goslar" o. CD mit 14 bekannten Musikstücken und "Königslutter" für Privatsex! Moosgrün, Curry,... CD mit Fantasiemelodien, für je 2,50 zu Waschbecken, WC s, Sitze. Rufen Sie Morgenroth Schmuckbewertung 1,99/Min., Mobil abw. verk. s BS/ uns an. Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, Diskreter Seitensprung in Lehre u BS-Veltenhof. s 0531/ L - Sofort Bargeld PC-Monitor, 17-Zoll, 12 s BS/52236 Cremlingen! s 0900/ Kaufe Notebook, Handy, Playstation, Neuer Plattenspieler Lenco L3806 für 25 1,99/Min. Mobil abw. LCD, Spielkonsolen, Hinter Liebfrauen zu verk. s BS/ Jung & sexy s 0178/ Bücher / Zeitschriften 9-10, BS-City s 0531/ LP's, Kinks, Scorpions, Pink Floyd, Beatles, Klassik, 25 s 0174/ Nette Koll. ges. s 0170/ Antiquarische Bücher & Stiche, ganze BÜCHERANKAUF! Bieten Sie alles an! Antiquariat Hagenbrücke s BS/ Klittich-Pfankuch, BS, Kleine Burg 12 Kleine Wandleuchte, 3 s BS/ Keine 0900! s 01095/ Bibliotheken kauft oder versteigert Spontaner Parkplatzsex in Salzgitter! s 0531/ Ki-Bettwäsche, 135x200 cm, Sesamstrasse Biber 4, Dschungelbuch 5, BB 4 Tina! Blond u. schlank, s 05353/ ,99/Min. Verschiedene Bücher s 0175/ s BS/ EDV / Computer ElektrischeHaarschneidemaschine, original Friseurgerät aus den 50'er Jahren, Massagen & Erotik s 0531/ Ute! KF 38, 80 B! Sexy! div. Aufsätze, 20 s BS/ intimes-niedersachsen.de/1322 Prof. PC Service. Auch an Feiertagen, 5 Computerspiele f. Kinder ab 4J, z.b. Tel: 11826, frag nach "Telefonsex" lass dich s BS/ ; ''Der kl. Rabe Socke'', ''Lauras Sternenreise'', zus. 10 s 05302/ fallen u. genieße! 1,99/Min. Mobil abw. EDV Vor-Ort-Service, PC, TK-Anlagen, Netzwerke, Wlan DSL-Einrichtungen z. Singletreffen in Braunschweig! Wähle Puppe, 60er-Jahre, Tortulon, Mamastimme, Gr. 56/58, Verbind.-Gummi geris- Mobil abw. FP, Laptops, Faxe. s 0531/ , verlange "Anita"! 1,99/Min., sen, 25, s 0531/ PC DSL Tel. Internet Hilfe Milch IT, kl. Preise, k. Anfahrt, BS s 0531/ o. 0173/ Haushaltsgeräte HiFi / Video / TV Hobby / Freizeit Möbel / Teppiche Sammlerobjekte Telekommunikation Verschiedenes Extra Schlittschuhe, schwarz in Gr. 42 u. weiß in Gr. 38, je 12 s BS/14652 Bekanntschaften allgemein Bekanntschaften für Sie Telefonkontakte In 47 Sek. bist Du fertig! s0900/ ,99/Min. Mobil abw. Ich zeige Dir, was wirklich schmutzig ist, f. 1 /Anr.! s 0137/ , Mobil abw. Knackige, nackige Mädels verwöhnen. Salzgitter u.u.! s ,99/Min., Mobil abw. Netter Er, 43 J., su. Sie bis 60 J. für porn. Aktzeichnung. Diskret. Kein Sex. Larissa ganz neu in BS erwartet Dich ohne Zeitdruck, verwöhnt Dich von zart bis hart, KF 32 s 0177/

17 Nr. 52 Sonntag, 28. Dezember 2008 SUPERCHANCE 17 Telefonkontakte wünscht erfolgr. 09 s 05361/ J. Sandra+38J. Biggi sbs/ /-7 Mollig, sexy, s0170/ Helga! Weihnachten ist vorbei - bin ich Dein Geschenk? s 0531/ / Ganzkörpermassage, s 0531/ Top -VIP-Service, s BS/ GF 0151/ Mollig, 50 Jahre Ewa 120kg +2 Kolleg. s 0531/ Pia, Ü30, su. in Helmstedt diskr. Ihn für Sex! Kein Beziehungswunsch! s ,99/Min., Mobil abw. Nicole lieb und zart ab 29. wieder in BS s 0531/ Aljona! Jung u. hübsch verwöhnt dich. s 0152/ Franziska Montag+ Dienstag + Freitag 9-18 Uhr Strenge Herrin! s ,99/Min., Mobil abw. Neues Girl aus Thailand! Auch Silvester da. s BS Rothaarig, feurig erwartet Dich von 11-0 Uhr, auch Haus- +Hotelbesuche mögl. s Sexy Griechin L-OW s0152/ Verheiratete Frauen wollen fremdgehen! Braunschweig u.u.! s 0900/ ,99/Min.Mobil abw. Sofort Sex! s 0711/ Lola weibliche, verwöhnt Dich. s 0174/ das aquarium Riesenauswahl an Zierfischen, Pflanzen und Zubehör. Die Profis für Aquaristik, Terraristik u. Teich. Soßna, Hamburger Sie 24J. vollbusig s 0175/ s 0171/ Kostenlose Treffs s 0176/ Kleintier-Pension Maxi s 05303/5662 Mass. + Erotik - Badespass Austr. Shepherd Welpen Rüden günstig Dora Kf. 34, hübsch u. blond, OW 75 C! abzug. s 0531/ Po-Mass. NS! Straps, Stiefel, Lack, 69.. Ideal auch für Gnadenbrot-Pferde, Box s 0531/ und Offenstall frei, s 05303/ Lust auf Sex? Sehlde und Burgdorf! s 0900/ , 1,99/Min. Mobiler Hundesalon s 05353/4248 Mobil abw. Jg. Wellensittiche zu verk. s BS Lady Donna s 0160/ Wellensittichpaar (2/3 J) in liebevolle Hände mit kompl. Zubehör abzugeben. s 0531/ Die "Ilona" Mo/Mi/Do s BS / Neu Nadine, 22 J., BS s 0151/ Jasmin, rassig, leidenschaftlich, hübsch, Hotel- u. Hausbesuche 0151/ Mandy 25J. naturscharf, sucht süßen Ihn für intime Treffen (privat) SMS an s 0176/ Rochelle Liebevoll Gespielin f. Männer (jung bis 100), Kredite Tiere Str. 283 s 0531/ Hundeschule Veltenhof: s 0172/ Pferde-Taxi! Transportiere Ihr Pferd von A nach B s 0170/ Mon. alte tricolor Border Collie Hündin aus gesundheitlichen Gründen abzugeben. Gechipt, geeimpft u. entwurmt. Kapitalmarkt ab 4,30% auch in schwierigen Fällen! s 0531/ Lebensversicherung Rentenversicherung und Bausparverträge. Wir verdoppeln ihr Geld! s 0531/ % Rendite sichere Anlagen! Z.B. in Gold, s 0531/ Unterricht / Fortbildung Liebe Leser und Inserenten der n! Aufgrund der Feiertage haben sich folgende Anzeigenschlusszeiten geändert: nb am Sonntag, 04. Januar 2009 Anzeigenschluss: Dienstag, 30. Dezember 2008, 16 Uhr Kosmetikausbildung - jetzt starten Kurse! s 05304/2272 Erteile Nachhilfe in Mathe, Physik, Chemie u. Bio, bis Abitur. s 0531/ Nachhilfe, qualifiz. u. preisw. erteilt Lehrer Kl.1-13, Mathe, Engl., Deut., Phys., Che., Auszubild., Nähe Theater sbs Selbstständigkeit? Umzugskartons, Harms s BS/ Bauchtanz Auftritte und Unterricht Sibel Nefa. s 0531/ men-girl-strip.de s 05331/ Standbein: Kosmetik. Fußpflege. Nagelmodellage. Fußreflexzonenmassage. Neue Kurse. Kosmetikfach- Feiern & Heiraten VW-Halle 17./18.01.! schule V. Bodtke. s 05331/ Suche ab sofort Nachhilfe für 11.Kl. Gym., Mathe, Physik, Chemie etc. (2x2 h/wo.), s 05307/2616 od. 0151/ Verschiedenes Tapezier-, Maler-, Fliesenarbeiten, Bodenverlegung, s 0531/ Bauchrednershow. s 0176/ One-Night-Dance-Party Sa BS! Baumfällungen und Entsorgung. s 05833/1835 Entrümpelungen! Festpreise, Inzahlungn., kurzfr., besenrein, Kleintransporte. s 05307/4809 Swingerclub-Olira.de s 05331/27277 Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Reiki-Kurse s 0531/ Ab 8,-/Tag, Mietanhänger BS/81161 Fa Entrümpele preisw. s 0531/81161 Fa. Kaminholz fr. Haus s 05371/ o /56088 Hand- u. Karten Leserin Mercedes. Neue Terime frei, s 0174/ Gartengestaltung Baumf. m. Entsorg., Gartenpflege zu Festpreisen, Terrassen- u. Wegegestaltung, Zaunbau, Winterdienst. K. Klenner s 0531/ Schredder- Mobil räumt Ihren Garten auf. s 0178/ Firma Der Kartenleger s 0531/ Malerarbeiten Wir bringen Farbe in Ihre Wohnung. Kostenl. Angebote. Malereibetrieb Schröder. s BS Hole Schrott u. Metalle s 05307/4809 Minibagger ab 50,-/Tg.s BS/81161 Fa. Farbe macht glücklich! Malerarbeiten in solider Handwerksqualität zu günstigen Pr., Kostenl. Angebot Malermeister Dietrich sbs/ Wohnmobil frei. s 0531/81161 Fa. Freitag Baustoffe Ausstellung für Hofpflaster und Terrassenplatten, ständige Sonderangebote, Rüninger Weg 19B / Stöckheim s 0531/ Ab 20,-/Tg. LKW u. PKW + km; ab 8,-/Tag, Anhänger. Schröder s 0531/81161 Kartenlegerin Karo gibt Ihnen Einblick in Ihre Zukunft. s 0531/ Bau-, Garten-, Handwerkzeuge, Gerüste, Bagger, Rüttler, usw. s 05304/3033 Humorist für runde Geburtstage und Vereinsfeste. s 05131/52992 Sport & Fitness BSC Acosta (Basketball) östliches Ringgebiet) sucht......dynamische Basketballdamen mit Spaß am Spiel, die unsere Teams unterstützen möchten. Anfängerinnen und erfahrene Spielerinnen von 14 bis 40 Jahre sind willkommen. Kontakt per Mail: Kontakt per Telefon: s 0173/ BSC Acosta (Cheerleading) (östliches Ringgebiet) sucht... Mitglieder und Interessierte (ab 5 Jahre) für die "Black Thunderbirds"! Kontakt per Telefon: 0160/ oder 0151/ Pilates-Kurse in BS und Bechtsbüttel, s 0170/ BSC Acosta (Fußball) (östliches Ringgebiet) sucht... 1.)... Mädchen jediglichen Alters mit Interesse am Fußball sowie Fußballspielerinnen, die den Damenbereich auf Kreisebene oder in der Bezirksoberliga unterstützen wollen. Kontakt: s 0531/ )... Trainer und Betreuer, die den größten Jugendfußballbereich Braunschweigs unterstützen wollen. Wir bieten Motivation, Teamwork und gute organisatorische Rahmenbedingungen. Kontakt: s 0178/ )... Fußballspieler für den Herren- und Alte Herren-Bereich (jeweils auf Kreisebene)! Spaß und gute Organisation garantiert. Kontakt: s 0177/ )... ausgebildete Schiedsrichter (positives Umfeld garantiert!) und Interessierte gleich welchen Alters, die an einem Schiri-Lehrgang teilnehmen möchten. Kontakt: s 0157/ )... private oder gewerbliche Gönner, die als Förderer der Jugend die erfolgreiche Arbeit des Vereins unterstützen wollen. Kontakt: s 0531/17170 BSC Acosta (Tischtennis) (östliches Ringgebiet) sucht... Frauen (ohne Altersbeschränkung), die Lust am Tischtennis haben und an Punktspielen der Damenteams mitwirken möchten! Wir bieten gute Trainingsmöglichkeiten sowie Spielbedingungen. Kontakt per Telefon: s 05309/1357 Nordic-Walking-Kurse ab Januar 2009, s BS/373975, Geschäftliche Empfehlungen Metallbau Yalman- Pricken GmbH. Wir bauen für Sie Treppen, Geländer, Zaunanlagen und Vordächer. Unverbindl. Beratung s 0531/ Baumfällung, Heckenschnitt, Abfuhr. Jörg Feuge(Forstwirt)s0171/ Badausstellung für jeden Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, Bs- Veltenhof. s 0531/ Dienstleistungen Einkommensteuererkl.? Wir helfen garantiert! Steuer-Infos f. Senioren & Arbeitnehmer, i.r. einer Mitgliedschaft nach 4 Nr. 11 StBerG, Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.v. Bankplatz 1, BS; Informationen s 0531/46325 Malerfachbetrieb Pakca Schimmelsanierung v. Profi s Günstige Entrümpelungen, Umzüge aller Art, Renovierungsarb. s BS/ BBB-Entrümpelungen Alles aus einer Hand, innerhalb 24 Std., Nachlassräumungen mit Anrechnung, Entrümpelungen jeder Art (auch Extremfälle), mit Grundreinigung, Tapeten- u. Bodenbelagsentfernung, Renovierungsarbeiten u. Raumausstatter sowie Kleinumzüge zu Sonderpreisen. s 0531/ oder 0160/ Jetzt zum Winterpreis bestellen und im Frühjahr einbauen. Außentreppen in Terrazzokörnung (versch. Farben). Übernahme, auch Abriss d. alten Treppe mit Schuttabfuhr alles zum Festpreis! Rolf Wallerath, Wasbüttelerstr. 4, Calberlah s 05374/2682 Mobil: 0177/ Bagger mit Bediener s 0175/ Haushaltsauflösung, Kleintr., Entrümpl., Dachrin,-Rohr-u.Kanalr., Renov., HKE DIENSTL. 24h Serv., s 05361/ Elektromeister günstig, s BS/ Wohnungsrenovierungen, Tischler- Maler- u. Fliesenarbeit aus einer Hand, s 0160/ , Fa. Bei Anruf Liebe! Ihr Inserat jetzt kostenlos aufgeben unter * ER sucht SIE Warum alleine? ER, 54/176/72, schl., jung geblieben, unkompliziert, sportl., mag die Natur, wandern, Sauna, ein gemütl. Heim u.v.m., sucht passende SIE für die vielen schönen Momente des Lebens. Interesse geweckt, dann ruf an. Tel.-Nr Attraktiver, jung gebliebener, verlässlicher ER, 56 J., kein Opa-Typ, wünscht sich ebensolche liebevolle, kleine Partnerin für eine harmonische Zukunft. Wollen wir uns bei einem Gläschen Wein näher kennen lernen? Ich freue mich auf Deinen Anruf. Tel.-Nr Du bist enttäuscht von der Liebe, hast eine geplatzte Partnerschaft gerade abgeschlossen? Kein Grund es nie mehr zu versuchen, denn ich bin der nette Typ, der gleiches erlebt hat u. sich jetzt wieder traut. Bin 41 J., 175 cm groß u. sportl. schlank. Tel.-Nr Finanz. unabh. Witwer, ehem. Beamter, 69 J., gute Figur, immer noch unternehmungsl., kein bisschen alt, sucht die pass. Partnerin bis 71 J. für jetzt u. für immer. Bin musikalisch, spiele Orgel, bin gern m. d. Auto unterwegs u. warte nur noch auf Dich. Tel.-Nr Ihr Inserat jetzt kostenlos aufgeben: Tel (0,14 Euro/Min) Sie erreichen uns täglich von Uhr Hallo, ich bin humorvoll u. zärtlich, habe ein offenes Ohr für Deine Probleme u. Sorgen. Bin 54 J., 186 cm groß u. möchte Dich, die verständnisv., zärtl. Frau kennen lernen. Nur ernst gemeinte Anrufe. Bitte melde Dich, würde gerne mit Dir ausgehen. Tel.-Nr Lausbub hat Schmetterlinge im Bauch u. auch solche zu verschenken! ER, 49/180, mit eigenem Betrieb, schl., mag Kino, gutes Essen, ist zärtlich, treu u. ehrlich, sucht sehr zärtliche u. liebevolle SIE bis 45 Jahre für ernsthafte Beziehung. Tel.-Nr Ohne Dich ist alles doof! Sympath., einfacher, ganz normaler ER, 48 J., schl., mag alles Schöne u. würde sein Leben gerne mit liebevoller SIE, die das Herz auf dem rechten Fleck hat, teilen. Ich mag Spaziergänge, zusammen kochen, über alles reden u.v.m. Tel.-Nr Mann mit Stil, Niveau u. jugendl. Ausstrahlung, kein Langweiler, 55/180/80, dunkelhaarig, möchte für eine liebev. Partnerin, gerne jünger, da sein u. sie verwöhnen. Tel.-Nr Bin wieder zu haben u. freue mich auf einen Neuanfang! Bin ein netter Mann, 29 J., 190 cm, schl., guter Beruf, sehr vielseitig u. auch lebensfroh, suche nette SIE, die die starke Schulter zum Anlehnen sucht. Bin immer für Dich da. Tel.-Nr Habe das Alleinsein satt u. sehne mich nach Wärme, Nähe u. Geborgenheit. ER, 40 J., 185 cm, schl., sportl. Typ, mit gutem Job, möchte eine ehrl., treue, einfühlsame, selbstbewusste SIE kennen lernen, die auch fest im Leben steht, humorv. u. aufgeschlossen. Tel.-Nr Es ist nicht gut allein zu sein. ER, 60/180, Pensionär, mit gutem Auskommen, gut ausseh., mit vollem Haar, 84 kg schwer, Hobbys: Wandern, Rad fahren, Tanzen, sucht liebev., gleichgesinnte Frau bis 56 J., NR. Tel.-Nr Ich, männl., 67 J., 178 cm groß, NR, suche nette, bodenständige Dame mit Niveau zwecks Partnerschaft. Raum BS. Tel.-Nr Sympathischer ER, 54/184/80, NR, mittelblond, naturverb., mag Wandern, Rad fahren, Musik, wünscht sich pass. Partnerin mit gleichen Interessen. Tel.-Nr Suchst Du einen attrakt. Mann mit Ausstrahlung u. Charisma, der auch zuhören kann, als Freund, Liebhaber u. Krieger? Dann melde Dich bei mir. Ich bin 48/179, schl. u. suche pass. Gegenstück ab 35 J. Tel.-Nr Aus Mangel an Gelegenheit wähle ich diesen Weg. Ich, männl., Akad., gebildet, 60 J., 178 cm, schl., R, offen, ehrl., gepflegt, mit Facetten, möchte gleichdenkende Partnerin zw J. kennen lernen. Tel.-Nr Ein Traum allein genügt nicht, denn die Partnerin dazu fehlt noch. Bist Du es? Möchte gerne wieder mit Dir tanzen, dem Leben viel Schönes abgewinnen u. mit Dir zusammen in Freude alt werden. Bin 50 J., 188 cm groß u. schlank. Tel.-Nr Komm doch mal rüber u. vielleicht winkt uns ja ein spätes Glück!?! Bin ein respektabler Mann, schl., finanz. unabh., lieb u. treu, 69 J. jung u. voller Vorfreude auf Deine Antwort. Raum Braunschweig u. Umg. Tel.-Nr Bin schlank u. nicht dick, bin nicht reich, aber auch nicht arm. Bin nicht hübsch, aber auch nicht hässlich. Bodenständiger, sportl. Wochenendpapa, 39 J., 186 cm, sucht eine Liebe zw J., wohlgeformt, sehr gerne mit Kindern. Trau Dich, ruf an. Tel.-Nr Ich, männl., 42 J., 175 cm groß, suche nach großer Enttäuschung wieder eine glückliche Partnerschaft. Du solltest bis 50 J. alt sein, treu, ehrlich u. zuverlässig. Tel.-Nr Einsames Herz sucht treue Seele. Romant. Globetrotter (im Herbst des Lebens), sehr vital, sucht eine romant. Partnerin die neugierig auf fremde Länder, gepfl. Gespräche u.s.w. ist. Ihr Lebensalter ist unwichtig. Alles weitere telefonisch. Tel.-Nr Das Leben ist zu kurz für oberflächliche Beziehungen! Dynamischer Mann mit Hund, 48/191/97, NR, athletisch, sportlich, dunkelblond, kein Bart, graublaue Augen, musikalisch, spontan, sucht dauerhafte, liebev. Beziehung. Tel.-Nr Ich freue mich auf unser erstes Treffen, auf ein nettes Gespräch, das Dir u. mir gefällt u. vielleicht dann auf viele schöne, gemeins. Tage, Monate u. Jahre. Bin ein attr., sportl., humorv. Mann, 61/178, schl., mit Anh., suche liebev. Partnerin. Tel.-Nr Versuchs doch mal mit mir, Du wirst nicht enttäuscht sein! Attr. ER, Anf. 60, 180 cm, NR/NT, geschied., gepflegt, sportl., schl., braune Augen, viels. inter. (Tanzen, Schwimmen), sucht pass. gepflegte Partnerin für eine feste Beziehung. Tel.-Nr ER, Privatier, ausgesorgt, ungebunden, romantisch, schlank u. ledig, 46 J., kann einer Frau sehr viel bieten. Suche jüngere, schl., treue u. anspruchsvolle Partnerin für immer. Tel.-Nr Bin in bester Position, mit Ecken u. Kanten, schl., 42 J., 182 cm, attr., gut aussehend, sportl., keine finanz. Sorgen u. noch zu haben u. suche anspruchsvolle, attraktive SIE für liebevollste, gemeinsame Zukunft. Tel.-Nr SIE sucht IHN Gefühlvolle SIE, 46/172, Jeans-Typ, fröhlich, spontan, sehr kreativ, unternehmungslustig, aber auch häuslich, mag ein gepfl. u. schönes Zuhause, aber auch Natur, Reisen, wünscht sich zärtl., ehrl., treuen, bodenständigen Partner. Tel.-Nr Schatz gesucht, am liebsten Biker! Attr., sympath. Sozia mit blonden schulterlg. Haaren, 42 J., schl. u. mit weibl. Rundungen, sucht IHN für gemeins. Touren u. einen Neustart in eine glückl. Zukunft. Du solltest ehrl., treu u. ohne Altlasten sein. Tel.-Nr Schwarze Haare, blaue Augen, die mit Dir um die Wette strahlen, das bin ich, wenn ich so richtig verliebt bin. Ich bin 53 J., sehne mich nach Liebe u. Streicheleinheiten u. wünsche mir lieben, ehrl. Partner bis 60 Jahre. Wenn es Dich gibt, dann ruf an. Tel.-Nr Ich, 40/170, schl., weibl., charmant, attr., gepflegt, temperamentv., ehrl., häusl., berufst., 1 Kind, suche einen richtigen Mann, der erfolgreich durchs Leben geht u. sich auch nach Liebe u. Partnerschaft sehnt. Mit Dir gehe ich gerne durch dick u. dünn. Tel.-Nr Flotter, weiblicher Käfer, Baujahr 55, noch gut in Schuß, aber im Laufe der Jahre einige Beulen u. Kratzer abbekommen, sucht auf diesem Wege einen Mann zw. 50 u. 60 Jahren, dem Liebe, Treue u. Ehrlichkeit so viel bedeuten wie mir. Liebe das Landleben. Nicht ortsgebunden. Tel.-Nr Ihr Inserat jetzt kostenlos aufgeben: Tel (0,14 Euro/Min) Sie erreichen uns täglich von Uhr Bin 42 Jahre, attr., mit weiblichen Kurven, langes, dunkles Haar, braune Augen, 173 cm, gepflegt, alleinerz. (große Kinder) u. fahre Motorrad. Suche attr., liebev., humorv. u. zuverl. Mann, der mit mir durch dick u. dünn geht. Tel.-Nr Was nutzt das schönste Heim, wenn man darin allein ist. Komm, lass uns doch zusammen gehen. Bin Witwe, 64 J., 163 cm, schl. u. immer noch attr., häuslich, gute Köchin, aber auch eine Frau, mit der Du Dich sehen lassen kannst. Bitte melde Dich. Tel.-Nr Möchte wieder glücklich sein! Bin eine häusliche, ehrliche u. treue Frau von 46 J., 170 cm, mag Natur, Tiere u. lebe gerne auf dem Land, wünsche mir den Partner mit gleichen Attributen für eine feste Partnerschaft. Tel.-Nr Sympathische, fröhliche SIE, 48 J., 169 cm, schl., kocht u. backt gerne, ein häuslicher Typ, mag aber auch Tanzen, Musik, Sport, Lesen, gute Gespräche u. spontane Unternehmungen. Suche den pass. Partner bis 55 J. Tel.-Nr Das Leben kann zu zweit so schön sein! Attraktive, ehrl. SIE 59 J., 159 cm, verwitwet, wohlgeformt, würde gerne einen lieben, zuverlässigen Mann bis 65 J. für eine gemeins. Zukunft kennen lernen. Ruf einfach an! Tel.-Nr Ich suche Dich! Bin 43 J. jung, gesch., schl., allein erziehend. Wenn Du (männl., ab 178 cm) Dich alleine fühlst, dann trau Dich ruhig. Tel.-Nr Ich kann nicht ohne LIEBE leben!! Bildhübsche, jung gebliebene Kindfrau, 48/168, mittelschlank, vollbusig, romantisch, treu u. 100%ig ehrlich, sucht zärtl. Mann bis 65 J. zum gemeinsamen Erleben u. Lieben. Tel.-Nr Sympathische Stierfrau, 37 J., 170 cm, mittelschl., blond, berufstätig, mit 2 Kids (5+9 J.), Camping begeistert, wünscht sich einen bodenständigen, zuverlässigen, kinder- u. tierl. Partner bis 46 J. Tel.-Nr Hübsch, schl., mit mittelblonden, schulterlangen Haaren u. grünen Augen, das ist Caroline. Sie ist eine ganz liebe Mutti m. 1 Kind, ist berufst., fleißig, treu u. ehrl. u. sucht den Partner m. Familiensinn, der Gefühle zeigen kann u. für sie da ist. Tel.-Nr Ich träume von Zweisamkeit u. Vertrauen u. möchte Dich endlich finden. Wo ist der Mann, der sich auch einen gemeinsamen Lebensabend wünscht? Nette, gepflegte Witwe, 73 J., jugendl., finanz. unabh., sehr häuslich, freut sich auf den ersten Anruf. Tel.-Nr Humorvolle, treue u. verschmuste Widderfrau, 51 J., 162 cm, wohlgeformt (man sagt jünger u. hübsch aussehend), sucht starke Schulter zum Anlehnen. Mit Dir gemeinsam lachen, leben, reden, schweigen u. für immer glücklich sein. Raum BS. Tel.-Nr Du brauchst nicht mehr zu suchen, denn schon bald sind wir ein verliebtes Paar. Ich arbeite im öfftl. Dienst, bin eine gepflegte, hübsche Frau m. guter, schl. Figur. Habe braune, lange Haare u. braune Augen, bin 35 J., 165 cm. Tel.-Nr Nimm nicht die Erstbeste, nimm lieber mich! Bin eine schlanke, hübsche, jung gebliebene Frau von Mitte 50, finanz. unabh., liebevoll, treu u. ehrlich u. suche den pass. Partner bis 65 J. mit Herz, Gefühl, aber auch Verstand, fest im Leben stehend. Tel.-Nr Powerfrau, 25 J., mit kleiner Tochter, hat es satt allein zu sein u. sucht netten IHN bis 35 J., gerne mit Kind. Tel.-Nr Humorvolle, treue u. verschmuste Schütze-Frau, 58 J., 165 cm, schl., verwitwet, blaue Augen, die nicht lügen, (man sagt jünger u. hübsch aussehend), sucht starke Schulter zum Anlehnen. Mit Dir gemeinsam lachen, weinen u.v.m. Tel.-Nr Lass mich nicht solange warten! Susanne ist eine hübsche Frau von 35 J., mit gepflegten dunkelbl. halblangen Haaren, bodenständig, treu, ehrlich u. sucht den lieben Partner bis 40 J. für ein Leben in Liebe. Tel.-Nr SIE, 30/165, R, schl., lange Haare, naturbl. aber nicht blöd, möchte eine Familie gründen u. sucht einen Partner mit dem gl. Vorhaben. Er sollte zw J. sein, tierl., zuverl., treu, wissen was er will u. auch dazu stehen. Kein Macho, gerne L-Typ. Tel.-Nr Frech aussehende, jugendliche 51-jähr. Jungmädchenfrau, 168 cm, m. braunen Haaren u. grünen, ehrl. Augen, die nicht lügen, ist unternehmungsl. u. häusl. u. möchte gerne ihren Traummann einfangen. Wenn Du bis 60 J. bist, dann lass es uns versuchen. Tel.-Nr Attraktive, sympath. Waage-Frau, 40/158, schl., sucht ehrl., netten, treuen Mann, mit dem man durch dick u. dünn gehen kann - ohne wenn u. aber. Tel.-Nr Ihr Inserat jetzt kostenlos aufgeben: Tel (0,14 Euro/Min) Sie erreichen uns täglich von Uhr Attraktive, temperamentvolle Steinbock-Frau, 54 J., 164 cm groß u. schlank, wohlgeformt, sportl., unternehmungsl. u. treu, möchte nicht mehr allein durchs Leben gehen u. sucht liebev., zuverlässigen Partner bis 60 J. Trau Dich, ruf an. Tel.-Nr GESELLIGKEIT Ich denke, ich suche das Gleiche wie Du, wenn Du zugibst, dass Du gern guten Sex magst. Eine hübsche, schlanke SIE (38 J.) mit großen Brüsten wartet sehnsüchtig auf Dich. Mit mir wirst Du immer Spaß haben. Tel.-Nr Sportliche, gepflegte SIE, 49 J., sucht für erotische Stunden das niveauvolle Gegenstück. Tel.-Nr Süßes, bildhübsches, leckeres Sahnehäubchen, wohlgerundet, attr. u. unkompliziert, 41 J., 165 cm, sucht männliche Naschkatze, die mich von Kopf bis Fuß verwöhnt. KfI. Gerne Dauerfreundschaft. Tel.-Nr Ich bin die süßeste Verführung seit es Schokolade gibt! Du kannst es ausprobieren. Reife 39-Jährige, schl., m. toller OW, möchte gern Neues ausprobieren. Ruf einfach an! Keine finanz. Interessen. Tel.-Nr Ich, männl., sehr jung aussehend, 44 J., 187 cm groß, 75 kg, häusl., sensibel, romantisch, gutmütig, suche einen Freund, der dies alles mit mir teilt. Bisher wurde ich nur enttäuscht. Tel.-Nr Attr., blonde SIE, 56 J., sucht für erot. Stunden das niveauv. Gegenstück bis 50 J. Tel.-Nr Attr., sinnliches Vollblutweib, 45/160, toll proportionierte Figur, sucht den wirklich gepflegten Gentleman ab ca. 50 J., um mit ihm alle, aber wirklich alle erotischen Phantasien auszuleben. Tel.-Nr Suche dauerh., sinnl., erotische Beziehung. Bin ein 65-jähriges Vollblutweib, gut aussehend, großzügig, 169/64. Tel.-Nr Paar der Woche Waltraud & Klaus sind glücklich! Waltraud: Durch Ihre Vermittlung habe ich einen lieben Partner gefunden. Schon bei unserem ersten Treffen haben wir uns sehr gut verstanden und sind seitdem unzertrennlich. Vielen Dank an das Telematching-Team! Antworten Wählen Sie rund um die Uhr die Telefon-Nummer am Ende des jeweiligen Inserates Hören Wählen Sie rund um die Uhr Tel und hören Sie Begrüßungstexte weiterer Kunden (Telematching - 1,99 Euro/Min. aus dem Festnetz der DTAG / Mobilfunk abweichend) Außer den Telefongebühren ist dieser Service für Sie absolut kostenfrei! Ihr Inserat jetzt kostenlos aufgeben: Tel *(0,14 Euro/Min) Sie erreichen uns täglich auch Sa. & So. von Uhr Wir behalten uns vor, Anzeigen auch ohne besonderen Grund zu ändern oder abzulehnen. viele weitere Singles auf

18 SUPERCHANCE 18 Dienstleistungen Künstliche Fingernägel u. Maniküre. Komme ins Haus. s 05332/3900 Nr. 52 Sonntag, 28. Dezember 2008 Reise und Erholung Discofox lernen! Neuer Anfängerkurs im Let's Dance e.v., in n Räumen,Sa , & Sa :45 Uhr nur 19,-/Pers. 4 x 60 Min. inkl. Lernvideo. s 0531/ Entrümpelungen Handwerker Schnell-Dienst "vom Haus bis zum Garten, wir machen fast alles". BS/ Elektromeister günstig s BS/ Küchenumbau Ab- u. Aufbau inkl. Transport, Komplettmontage zum Festpreis Möbel Lehmann Service s 0531/ Fensterreinigung zu fairen Preisen! 0531/ s 05304/ o. Edelstahl-Stahl z.b. Zäune, Geländer oder Sonderanfertigungen jeder Art für innen und außen, H. Hirsekorn. sbs/ Tapezier-Streicharbeiten, Schimmel-/ Wasserschäden, und einiges mehr führt aus: Firma Salman, s 0531/ oder 0176/ Winterdienst gew. s 0531/ AGIRMAN Garten-u.Landschaftsbau,Erd-, Pflaster-u.Gartenarbeiten,Gehölzschnitt Baumfällung, Zaunbau, Terrassen- u. Natursteinarbeit z. günst. Festpreis, kostenl.angebot vor Ort. s 0170/ Zorge / Südharz, gemütliche FeWo's, 2-20 Pers., Silvester noch frei, s 05306/ Haushaltsauflös. u. Kleintransp. schnell, sauber, günstig s 0151/ Heizungswartung St.P.-Ording Reet-FeWo. s 030/ zum Festpreis Fa. HES, R. Stejskal Meisterbetrieb s 0531/ Tage Hotel "Zur Wolfsschlucht" am Arendsee: 2 ÜN im DZ inkl. Fr., 2x 3Gang-Menü, 1x Fahrad, 1x Lunchpaket, 1x kl. Mittagessen, 1x Museum, 1 Tag Baumkuchenfabrik, Empfangsgetränk, 119,50 p.p., Rabattierung mgl.! Prospektanford. unter s /9820; Fax Gartengestaltung Terrassen- und Wegebau, Zaunbau, Baum- und Strauchschnitt mit Abfuhr. Fa. Vogelsang s 0531/ P. B. K. Haushaltsauflösungen Die günstige Alternative zu teuren Firmen Bürozeiten: Mo. So Uhr u Uhr Telefon 05 31/ h Mobil 01 60/ / Das TanzSportZentrum Braunschweig e.v. startet am Mi. den um 19 Uhr mit einer n Anfängergruppe Discofox für Singles & Paare. Hamburger Straße 273A, Braunschweig. Infos oder s 0531/ Flughafentransfer Hannover s Fliesenlegermeister sauber u. zuverlässig Abfluss-Rohr-Kanal u. DachrinnenreiniFlughafentransfer und Fernfahrten mit gung. 24 h Serv. s 05361/ gew. s 05367/ Taxi-Schirrmacher. s 0172/ Braunschweigs Fischräucherei Pahlke-Fisch Unsere Leistungen EntrümpeTapetenabriss Bodenbelagentfern. lungen von: Kleintransporte Wohneinheiten Umzüge Kellern Montagearbeiten Garagen Aufstellarbeiten Kleingärten Renovierungsarbeiten Kein Angebot ohne uns! Jazz & Blues Festival Die Küchenklinik Neu- u. Umbau, Umzugsküchen, Transport, Austausch v. Arbeitsplatten, Spülen, Elektrogeräten, Granit. s 05306/ Schlüssel weg? Schlüssel-Boy s Riesen Salzheringsfilet aus dem Faß, müssen 24 Std. gewässert werden Stück -,69 e Aus Tradition Pahlkes original Heringssalat 100 g 1,28 e Traunstr. 27, 콯 Hutfiltern/Damm, 콯 Kostenlos Flohmarkt Schützenplatz BS/ Sa. + So. 03./ , alle Infos Flughafentransfer für Kunden des EVES Travel Reisebüros (abhängig vom Reisepreis).Fremdkunden 25 p.p./jede weite- Bauchredner s 0176/ re / One-Night-Dance-Party Sa BS! Veranstaltungen Feiern & Heiraten VW-Halle 17./18.01.! Das TanzSportZentrum Braunschweig e.v. startet am So. den 4.1. um 17 Uhr mit einer n Gruppe Discochart für Singles & Paare. Alles nach den anerkannten Verbandsregeln des AD-CV. Hamburger Str. 273A, Braunschweig. Infos oder s 0531/ Tanzen lernen! Im Let's Dance e.v., Grundstufen, ST/LT (vom Walzer bis CHA CHA) für Beginner: Fr , 20:15 Uhr & Mo., , 18:30 Uhr, Beitrag: 60,/Pers. f. 8 x 105 Min. s 0531/ H & R Senioren Heimbetriebsgesellschaft mbh & Co. KG Berlin ERFOLGREICH PREISWERT LEISTUNGSSTARK Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und profitieren Sie durch unser günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Übernahme der Pflegekosten durch die Pflegekasse zahlen Sie bei uns monatlich nur: Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 e e e 712,77 755,79 919,19 Seniorenheim Peine Seniorenheim Adlerstraße Grünberger Straße 6, Tel / , Fax / Adlerstraße 20-26, Tel / , Fax / Seniorenheim Ilsede Ilseder Hütte 2, Tel / , Fax / Rufen Sie uns an wir sind für Sie da! Ausgabe 2008 Ab sofort kostenlos erhältlich! (u.a. bei der Geschäftsstelle der nb, Schild 10) Online unter: Herausgeber

19 SUPERCHANCE Nr. 52 Sonntag, 28. Dezember 2008 Gastronomie Wurzelbehandlung? Kein Problem! Wir haben uns spezialisiert: never die Yogakurse 2009 in BS Mit Yoga mehr Ruhe und Energie. Info: Marcus Wolter, s 05302/ oder "Zum Tresen", BS, Fr.-Wilhelm-Str., Silvester ab 10 Uhr durchgehend geöffnet. Wir wünschen ein frohes s Jahr. SAUNA Ihre Privatfeier im EGAL ob Geburtstag, Polterabend... s 0160/ TÄGLICH GEMISCHT Sylvestermenü am 31. Dez. ab Uhr! Friedrich, BS, Am Magnitor 5 s Salzgitter-Lebenstedt DAS NASKE.. die feine Küche, Wendenstr./Ecke Kaiserstr. s 0531/ Tel Wellness Live Musik One-Night-Dance-Party Sa BS! Bestattungen ab Fußpflege - komme zu Ihnen nach Haus! Die Leichtigkeit des Seins! Mobil: s 0177/ Alleinunterhalter, s 0160/ oder unter, Zum Gedenken ( ) 5 Jahre sind vergangen und der Gang zu dir fällt mir noch immer schwer. Es tut so weh, als wenn es gestern erst gewesen wär. Ich denke jeden Tag an dich, weil... Ich liebe dich. Deine Tochter Birgit Seniorenservice 690,- * *zzgl. amtl. Gebühren und Fremdleistungen Kneipp- & Heilbad-Healthspa Das Beste zum Schluss Udo Jürgens- Imitator s 0531/ Die Situation zu erkennen ist das Eine, tatsächlich daran zu glauben/zu hoffen, das Andere! Nochmals den Mut zu haben ist schwer! Wenn es sein soll, dann passiert es sowieso, ob wir wollen, oder nicht :-)! Ich hoffe auch!!! Du bist in meinem Herzen, und das warst Du IMMER! 19 Donnerburgweg 39/ Braunschweig 콯 Mein Schatz, ich liebe dich über alles!!! Ohne dich ist alles doof!!! Dein (B)Engel! Musik für jede Feier. s 0531/ Feiern & Heiraten VW-Halle 17./18.01.! Sie sind allein? - das muss nicht sein. Info bei Brigittte Strunk über unser Konzept - Senioren WG in BS in einer Villa mit gr. Garten Am Zuckerberg. s 01 71/ Tanzmusik-Duo s 05362/4632 Diskjockey Diskjockey mit deutscher Tanzmusik. s 05307/ Ihr DJ für jeden Anlass. s 05306/ Einkaufen? s Anrufen, bestellen, Lieferung frei Haus. tele-einkauf GmbH "dütt & dat" ca Uhr, E-Kauf in Schwülper... suche das sympathische Lächeln... Du, männl. kurze schw. Haare und olivfarbene Jacke. Ich, kurze braune Haare, Brille und braune Jacke. Würde Dein Lächeln gern wiedersehen... Vielleicht meldest Du Dich? Seniorenbetreuung - Musik-Express - Mobile Diskothek für jedes Alter. s 0531/55960 Gesundheitsdienst Yoga für Schwangere r Kurs ab Januar 2009, mittwochs 17-18:30 h, Anmeldg. u. Info Friederike Jacoby, s 0531/ Taiji & Qigong Neue Kurse ab 03., 04. und in der Brunsviga. Die Kurse werden von Krankenkassen bezuschusst. Info & Anmeldung bei Dr. Lang s 0531/ Yoga-Anfängerkurse in BS Schwerpunkt Rückenprobleme und Entspannung ab Januar, Bernd Bachmeier, Yogalehrer BDY/EYU s 05302/ Die Kurse werden von allen ges. KV bezuschusst. Ihre persönliche Hilfe s 0175/ Familienanzeigen Bestattungen 4 471, ab ab In memoriam Gerda Schrader * Du fehlst uns. Du bist uns nur aus den Augen genommen, in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein. Mike und Dinah *zzgl. amtl. Gebühren Nadine 2008 ist Dein Jahr Emily, Hochzeit, Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag Deine Eltern Horst und Pia Regina & Hans-Helmut Schreihahn Dresscode mal anders: Statt einen supersexy oder ultra-stylishen Look zu fordern, beschränkten sich die Organisatoren der House Party White am Sonntagabend im Jolly Joker auf die Vorgabe einer Farbe. Passend zur Jahreszeit, wenn auch der Schnee noch auf sich warten lässt, sollten alle Gäste in Weiß erscheinen. Viele hielten sich an die modische Spielerei, sodass das Treiben auf der Tanzfläche untermalt von stampfenden House-Beats einem Persil-Werbespot zur Ehre gereicht hätte. Bärbel Kißmehl geb. Oehme * von uns gegangen. Sie hat gekämpft, gehofft und trotzdem am Ende die Krankheit nicht besiegt. Du hast jetzt deinen Seelenfrieden und bist von deinen Schmerzen erlöst. In unseren Herzen wirst du immer weiterleben. Du fehlst uns jetzt schon. Rainer Kißmehl Emanuel und Karin Kißmehl Frank Kißmehl und Anja Köhrich und alle, die sie lieb hatten Zur goldenen Hochzeit am wünschen wir Euch alles Gute Olaf, Nicole und Eric Wir haben in aller Stille und im engsten Familienkreis Abschied genommen. Braunschweig, im Dezember 2008 Das große Gebäude am Gieseler 3 von Szenegängern häufig einfach Partytower genannt ist in Braunschweig schon etwas ganz besonderes. Wo sonst findet man schon schon vier Diskotheken und Kneipen auf derart engem Raum, nämlich direkt übereinander? Parterre lockt das Merz mit Kicker, Poker und rockigen Klängen, darüber kann rdings im edlen Ambiente des Pfau gefeiert werden. Im zweiten Stock hält das Cafe Soleil Billard, Kicker und Cocktails bereit, und im Schwanensee hoch über den Dächern der Löwenstadt wurde schon so manche wilde Disko-Sause zelebriert. Was passiert, wenn sich die vier Locations aber zu einer Party zusammenschließen, davon konnten sich kürzlich wieder Hunderte von Tanz- und Feierfreudigen überzeugen. Die gute Nachricht für den Vermieter: Der Turm steht noch! Traditionell Ganz in Weiß Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unsere liebe Mutter und Schwiegermutter In stiller Trauer Partyturm an der Belastungsgrenze Redaktion: Christian Göttner, Telefon (05 31) Anzeigen: Diana Göring, Telefon (05 31) Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen. Schöne Bräuche soll man pflegen, gerade in der Weihnachtszeit! Ein langjähriges Ritual, dem auch in diesem Jahr wieder zahlreiche vorweihnachtliche Nachtschwärmer der Löwenstadt huldigten, ist der Besuch der stimmungsvollen Adventsfeten, die im Dezember immer donnerstags in der SzeneBar Dolce Vita in der Schuhstraße zelebriert werden. Glühweinselig vom Weihnachtsmarkt direkt hinein in die Partyhölle wenn denn noch Platz ist...

20 x x Ghost Nachrichten von Sam Der kleine Eisbär Der kleine Eisbär 2 Ich, du und der Andere Der Polarexpress Art. Nr.: Art. Nr.: Art. Nr.: Art. Nr.: Dinner for One Frühstück bei Tiffany Art. Nr.: Hannah Montana Teenager & Superstar Shaun Das Schaf Waschtag Heavy Petting Art. Nr.: Art. Nr.: Art. Nr.: Art. Nr.: High School Musical 1 + 2, 7 Filme auf 5 DVDs The Concert & DVD Game, Tolle Starpostkarten und Fansticker HIGH SCHOOL MUSICAL AUGSBURGER PUPPENKISTE SPIND-BO DIE KLEINE SCHATZKISTE Art. Nr.: Art. Nr.: BRAUNSCHWEIG Hintern Brüdern Tel.: 0531/ Keine Mitnahmegarantie. Öffnungszeiten: Mo-Fr Uhr, Sa Uhr Alles Abholpreise. Art. Nr.: Raritäten aus den Jahren 1959 bis Stunde kostenlos parken auf über 1000 Parkplätzen im Parkhaus Packhof. (nur mit Kaufbeleg)

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé Alle Info. Alle Event. Alle Ticket. Alle hier. GOLD ANKAUF Verantaltungkalender für Südotniederachen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ Große Ausstellung Sauna- und NEU Wärmekabinen + umfangreiche Auswahl an Zubehör! Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG direkt an der B 248 38165 Lehre-Wendhausen Tel. 0 53 09 9 90 10 www.scharner-gmbh.de

Mehr

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí 30/0,33 Ltr. Literpreis 0,90 Euro zzgl. Pfand 3,90 Euro 95 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Coming soon! www. plkkq^di=ok=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=uop

Mehr

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï Große Gebrauchtwagen- Sonderaktion von Barankauf-Aktion Geschäftsfahrzeugen alle Marken Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstr. 3 38122 BS Tel. 05 31/8 01 16-0 www.chrysler-braunschweig.de

Mehr

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=pmk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=q=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=grif=ommu ^rci^dbw=ntq=trs

Mehr

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å Advent-Buffet Genießen Sie vom 29.11. 23.12. Mittwoch Samstag von 18.30 21.30 Uhr unser leckeres Adventsbuffet. pro Person 21,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê BBG GOLDANKAUF Bargeldsofort. SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí cê~åâñìêí=~ã=j~áå séêâ~ìñëéêçëééâí îçã=qk=^éêáä=ommm ΩÄÉê Äáë=òì=NKMMMKMMM=wÉêíáÑáâ~íÉ çüåé=kéååïéêí ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=tÉêíÉåíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=mçêíÑçäáçë=îçå mêáî~íé=bèìáíó=_éíéáäáöìåöéå=

Mehr

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí=

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí= SA.8. APR. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=uk=^mofi=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=nr=ˇ=qtk=g^eod^kd qéêãáåé=ñωê

Mehr

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç räsentierensiejetzt Ihre Firma auf unserem Online-Marktplatz. Mehr Infos erhalten Sie unter:0531-3900750 prechen ieunsan! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

Mehr

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå 2011 Frenchtage Weiße Spitze mit Gelfür20Euro* *Nur für Neukunden ohne Verlängerung im Welfenhof Braunschweig 15. Mai 02. Juli Braunschweig ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä PEUGEOT CORONA City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall -5 + Stecherstr.

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå !"$%&'(")'"!+!"',!'-!+. )/"(0"+1 2"'/%++345"+6378'9:; :

Mehr

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Täglich Spargelessen!

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=nsk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=o=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=ovk=klsbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qrk=g^eod^kd _~ëâéíä~ääéê ãáí=eéáãëéáéä

Mehr

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Heidemarie Mundlos alkkbopq^di=oqk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^eod^kd

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nvk=grif=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=ov=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëéáéäí ÖÉÖÉå=p~äçåáâá

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá *Heute mit ÖLPER Autogrammkarte!* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ok=grif=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=os=ˇ=qqk=g^eod^kd

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall - + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=nsk=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr=

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr= Täglichvon9bis9Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=nmk=abwbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=vns= = = = =

Mehr

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=opk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=ns=ˇ=qqk=g^eod^kd cêéáüéáí=~äë iéäéåëãçííç

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 4.03.007 JETZT TICKETS SICHERN ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Scheiben Doktor Ihr Auto-Glas-Profi z. Zt. im Angebot

Mehr

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r þÿ p r o g r e s s i v e n J a c k p o t s, t o l l e w ö c h e n t l i c h e u n d, e i n M i t d e m 5 0 % T r e u e b o n u s. F

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò » KULTUR IM FLUSS«SONNTAG 27. AUGUST 2006 AB 15 UHR KOSTENLOSES BÜRGERFEST RUND UM DIE OKER! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=pmk=grif=omms

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé IM.. WEISSEN ROSSL Vorverkauf läuft! 5.-29.7.07 im Großen Haus ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=oqk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou

Mehr

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = =

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = = = oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = ÖÉã = =NO=ENF=tÉêíé~éáÉêéêçëéÉâíÖÉëÉíò=áå= séêäáåçìåö=ãáí=^êík=t=ìåç=^åü~åö=fs=çéê=séêçêçåìåö= EbdF=kêK=UMVLOMMQ=ÇÉê=hçããáëëáçå=îçã=OVK=^éêáä= OMMQ== îçã=mqk=j êò=ommv=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm DIE SILVESTERNACHT IN DEN SCHLOSS-ARKADEN TICKETHOTLINE: 05 31/123 45 67 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nnk=klsbj_bo=ommt

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm HERCULES SUMMERTIME Cityrad mit Nabendynamo und Standlicht hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pk=klsbj_bo=ommr

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp.8. 6.9.09 Staatstheater BS jfqqtl`ei=npk=j^f=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=om=ˇ=qtk=g^eod^kd

Mehr

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí GEGEN FAHRVERBOT Feinstaubplakette für alle PKW verfügbar ab 4. 69.- 95* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp inkl. Überprüfung der Abgasanlage

Mehr

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí BSDS Sing Dich reich! Jeden Donnerstag im Pupasch Neue Str. 0, BS Tel.: 56 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Herbst-/Winter-Kollektion!

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r þÿ D e r B e t - a t - H o m e P o k e r B o n u s w i r d a l s 1 0 0 % i g e M a t c h p r ä m i e b i s z u 1. 5 0 0 v o n. 9 O

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nok=jûow=omms ^rci^dbw=ntm=nps = = = = = = = kok=nm=ˇ=qqk=g^eod^kd déäìêíëí~ö áã=_ê~áå=häìä

Mehr

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall 4- + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=ok=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp... nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers zum Festpreis

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr