INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL INSTALLATIONS ANLEITUNG MD-12 AC MD-12 DC. Korthållsmodem Short Haul Modem Kurzstreckenmodem

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATION MANUAL INSTALLATIONS ANLEITUNG MD-12 AC MD-12 DC. Korthållsmodem Short Haul Modem Kurzstreckenmodem 6150-2002"

Transkript

1 MD- AC MD- DC INSTALLATISANVISNING INSTALLATI MANUAL INSTALLATIS ANLEITUNG Galvanic Isolation Transient Protection Balanced Transmission CE Approved Westermo Teleindustri AB 999 REV. A Korthållsmodem Short Haul Modem Kurzstreckenmodem

2 Specifikationer Överföring Gränssnitt Gränssnitt Överföringshastighet Lysdioder Isolation Isolationsspänning Överspänningsskydd Strömförsörjning Säkring Effektförbrukning Temperaturområde Fuktighetsområde Mått Vikt Montering * Gäller endast MD- V Asynkront, full/halv duplex eller simplex EIA RS--C/CCITT V./V.8 9-polig D-sub hylsdon / skruvplint ±0mA tri-state balanserad strömslinga bit/s Power, TD, RD, RTS, DCD Fullständig galvanisk isolation med optokopplare (data) resp. transformator (matning) 00V Nät: Genombrottsspänning 0V vid 0V AC och 0V vid V AC* Gränssnitt : Genombrottsspänning sändare V, mottagare,8v. Avledningsförmåga 0,6 kw under ms V*/0V AC +/ 0% 8 6Hz 00 ma snabb x0 mm Max VA vid 0V 0 C, omgivningstemperatur 0 9% RH, utan kondensation x00x8 mm 0, kg På mm DIN-skena 60-00

3 Inställningar MD- kan genom switchinställningar anpassas till ett flertal olika driftförhållanden. Samtliga omkopplare i MD- görs åtkomliga genom att lådans lock avlägsnas. VARNING. Öppna aldrig spänningssatt enhet! Val av kontrollsignal för aktivering av sändare (bärvåg) Val av signal för styrning av CTS : Sändare (bärvåg) aktiverad av PW TD RD RTS CTS DCD DT DS SG Alltid aktiv RTS MD- DC V/RS--C SHORT HAUL MODEM V/RS--C CNECTI DTR LINE CNECTI R+ R- T+ T- POWER -6V DC - + DTR och RTS CTS-styrning RTS Alltid hög Fabriksinställning DCD 60-00

4 Anslutningar MD- Linjeanslutning (-polig skruvplint) Matningsanslutning (AC) (-polig skruvplint) Riktning Ansl. nr. Benämning Mottagare R+ Mottagare R Sändare T+ Sändare T Skärm Ansl. nr. N L Spänningsanslutning 0V AC matning Skyddsjord Terminalanslutning (DCE) (RS--C/V., 9-polig D-sub, hylsdon) Riktning ) Stift nr. Skruvplint nr. I 8 0 TD/Transmitted Data O 7 0 RD/Received Data I RTS/Request To Send O 8 06 CTS/Clear To Send O 6 07 DSR/Data Set Ready 9 & 0SG/Signal Ground O 09 DCD/Data Carrier Detect I 08/DTR/Data Terminal Ready I=ingång O=utgång. MD- CCITT V. Benämning Beskrivning Linjekoppling MD- MD- Mottagare Sändare Skärm ) R+ R T+ T Tvinnade trådpar Ex MA-, MA 9 T+ Sändare T R+ Mottagare R ) Om skärmad kabel används, anslut skärmen endast i en ände för att undvika jordströmmar

5 Överföringsavstånd (gränssnitt ) Kabel Överföringshastighet bit/s pf/m , mm 8000 m 000 m 8000 m 000 m 00 m 000 m 00 m MD- DC Specifikationer Inspänningsområde: -6V DC* Effektförbrukning: Max W Isolationsspänning: 00V Säkring F,6A snabb x0 mm I övrigt gäller MD- AC specifikationerna Inställningar Enligt MD- AC Anslutning Enligt MD- AC förutom matning Ansl. nr. Spänningsanslutning Spänning + Spänning *) 6 V DC option 60-00

6 Specifications Transmission Interface Interface Data rate Indicators Insulation Insulation voltage Overvoltage protection Power supply Fuse Power consumption Temperature range Humidity Dimensions Weight Mounting * Only MD- V Asyncronous, full/half duplex or simplex EIA RS--C/CCITT V./V.8 9-polig D-sub female / screw-terminal ±0mA tri-state balansed current loop bit/s Power, TD, RD, RTS, DCD Galvanic isolation with opto-couplers (data transmission) and transformer (supply) 00V Mains: Breakdown voltage 0V at 0V AC and 0V at V AC* Interface : Breakdown voltage transmitter V, and receiver,8v. Surge capacity 0,6 kw for ms V*/0V AC +/ 0% 8 6Hz 00 ma fast x0 mm Max VA at 0V 0 C, ambient temperature 0 9% RH, non-condension x00x8 mm 0. kg At mm DIN-rail

7 Switch settings The MD- can through different switch settings be adapted to a variety of operating conditions. To set the switches, open the plastic case by removing the top cover. ATTENTI. Never open live unit! Selection of signal activating transmitter (carrier) Selection of signal controlling CTS : Transmitter (carrier) activated by PW TD RD RTS CTS DCD DT DS SG Always active RTS MD- DC V/RS--C SHORT HAUL MODEM V/RS--C CNECTI DTR LINE CNECTI R+ R- T+ T- POWER -6V DC - + DTR and RTS CTS-control RTS Always high Factory settings DCD

8 Connections MD- Line connections (-position screw-terminal) Power connection (AC) (-position screw-terminal) Riktning No. Description Receiver R+ Receiver R Transmitter T+ Transmitter T Shield Screw no. N L Power supply 0V AC power PE/Protective Earth Terminal connection (DCE) (RS--C/V./V.8, 9-position D-sub, female) Direction ) Pin no. Screw no. I 8 0 TD/Transmitted Data O 7 0 RD/Received Data I RTS/Request To Send O 8 06 CTS/Clear To Send O 6 07 DSR/Data Set Ready 9 & 0SG/Signal Ground O 09 DCD/Data Carrier Detect I 08/DTR/Data Terminal Ready I=Input and O=Output on MD- CCITT V. Circuit no. Description Line connection MD- MD- Receiver Transmitter Shield ) R+ R T+ T Twisted pairs i.e MA-, MA 9 T+ Transmitter T R+ Receiver R ) If shielded cable is used, connect the shield only at one end to avoid ground currents

9 Transmission range (interface ) Cable Transmission rate bit/s pf/m mm 8000 m 000 m 8000 m 000 m 00 m 000 m 00 m MD- DC Specifications Power supply: 6V DC* Power consumption: Max W Insulation: 00V Fuse F.6A snabb x0 mm All other specifications according to MD- AC Switch settings According to MD- AC Connections According to MD- AC, except power supply Screw no. Power Supply Voltage + Voltage *) 6-V DC option

10 Technische Daten Übertragunsarten: Schnittstelle Schnittstelle Übertragungsraten Leuchtdioden Isolation Isolationsspannung Überspannungsschutz Spannungsversorgung Sicherung Leistungsaufnahme Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit Abmessungen Gewicht Installation Asynchron, Voll-/Halbduplex oder Simplex EIA RS--C/CCITT V./V.8 9 polige Sub-D-Buchse, Schraubklemme ±0mA Tri-State Symmetrische Stromschleife 0 800Bit/s Betrieb, RD, DCD, RTS, TD Galvanisch Isoliert mittels Optokoppler (Datenübertragung) und Transformator (Spannungsversorgung) 00V Netz: Durchbruchspannung 0V bei 0V AC und 0V bei V AC Schnittstelle : Durchbruchspannung Sender V und Empfänger,8V 0V +/ 0% 8 6 Hz 00mA x0 mm flink max. VA bei 0V 0 C 0 9%, nicht kondensierend x00x8 mm 0, kg auf mm DIN-Schiene

11 DIP-Schalter Einstellung Das MD- bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Abstimmung auf verschiedenste Betriebsverhälnisse. Um die DIP-Schalter einzustellen muß die Gehäuseabdeckung z.b. mit Hilfe eines Schraubendrehers abgenommen werden. S Auswahl des Aktivierungssignal des Senders (Träger) Auswahl des Signals welches CTS steuert Auswahl der Spannungsversorgung /0V AC Achtung! Angeschlossene Geräte nicht öffnen : Sender (Träger) aktiviert durch PW TD RD RTS CTS DCD DT DS SG Immer Aktiv RTS MD- DC V/RS--C SHORT HAUL MODEM V/RS--C CNECTI DTR LINE CNECTI R+ R- T+ T- POWER -6V DC - + DTR und RTS CTS gesteuert von RTS Immer aktiv Werkseinstellung DCD 60-00

12 Anschluß MD- Leitungsanschluß (-polige Schraubklemme) Richtung Nr. Beschreibung Empfänger R+ Empfänger R Sender T+ Sender T Schirmung Spannungsversorgung (AC) (-polige Schraubklemme) Klemme Nr. Spg.-Versorgung 0 Volt AC Anschluß PE/Schutzerde Terminalanschluß (DÜE) (RS--c/V./V.8, 9-polige Sub-D Buchse) Richtung Pin Nr. Klemme I 8 0 TD/Transmitted Data O 7 0 RD/Received Data I RTS/Request To Send O 8 06 CTS/Clear To Send O 6 07 DSR/Data Set Ready 9 & 0SG/Signal Ground O 09 DCD/Data Carrier Detect I 08/DTR/Data Terminal Ready I = Eingang O= Ausgang des MD- Nr.CCITT V. Bezeichnung Beschreibung Leitungsanschluß MD- MD- Empfänger Sender Schirm ) R+ R T+ T Paarverseilte Leitung z.b. MA-,MA-9... T+ Sender T R+ Empfänger R ) Bei Verwendung von abgeschirmten Kabeln den Schirm nur auf einer Seite anschließen um Erdströme zu vermeiden 60-00

13 Übertragungsweiten Kabel Übertragungsraten Bit/s pf/m mm 8000 m 000 m 8000 m 000 m 00 m 000 m 00 m MD- DC Technische Daten Spannungsversorgung -6V DC* Leistungsaufnahme max. W Isolationsspannung 000V Sicherung F,6A x0 mm flink Alle anderen Merkmale siehe MD-AC DIP-Schalter Einstellungen Siehe MD-AC Anschlüsse Siehe MD-AC, außer Spannungsversorgung Anschluß Nr. Spannungsversorgung Pol + Pol *) 6-V DC erhältlich 60-00

14 Tips Linjegränssnittet på MD- är kompatibelt med MA-, MA-, MA-8, MA-9, MM-, MM-, LA-0, LD-0 och LD-0. MD- är DCE (Data Communication Equipment), vilket är det vanliga hos kommunikationsutrustning, ex. modem. Andra utrustningar kan vara av typ DTE (Data Terminal Equipment), ex. PC, terminaler och skrivare. Nedan visas förslag till standardkablage. Om det uppkommer något problem vid inkoppling av MD- kan lysdiodsindikeringarna vara till värdefull hjälp vid felsökning. PWR: RD: TD: DCD: RTS: Indikerar att enheten är spänningssatt. Indikerar mottagen data på linjesidan. Indikerar mottagen data på RS- sidan. Indikerar att bärvåg finns mellan modemen vilket är en förutsättning för överföringen. Indikerar den signal som styr bärvågen till eller från. Ett bra sätt att testa modemet är att ansluta den mot en terminal och samtidigt bygla linjen, T+ byglas till R+ och T till R. Det tecken som skickas av terminalen skall nu "ekas" tillbaka. Hints The MD- has the same line interface as many of Westermo s systems (MA-, MA-, MA-8, MA-9, MM-, MM-, LA-0, LD-0 and LD-0) and are hence compatible. The RS- interface on the MD- is configured as DCE (Data Communication Equipment). Most printers, PC s and terminals are set as DTE (Data Terminal Equipment). Some recomendation of cable configurations are given below. If any problems do occur on set up of the MD-, the LED s will be helpful. PWR: RD: TD: DCD: RTS: The unit has power. Data received on line interface. Data received on RS- interface. Carrier indication, must be on for transmission. Indicates the carrier control status. A good way to check the MD- is to carry out a loop back test. Connect T+ to R+ and T to R. Connect the RS- port to a terminal. When keys are pressed on the terminal you should receive the echo on screen. The TD & RD lights will both flicker simultaneously as you press the keys

15 Tips Das MD- besitzt die selbe Leitungsschnittstelle wie viel andere Westermo Produkte (MA-, MA-, MA-8, MA-9, MM-, MM-, LA-0, LD-0 und LD-0.) und sind damit untereinander kompatibel. Die RS- Schnittstelle des MD- ist als DÜE(Daten Übertragungs Einheit) konfiguriert. Die meisten Drucker, PC s und Terminals sind als DEE ( Datenendeinrichtung) konfiguriert. Einige Kabelbelegungen sind unten aufgeführt. Bei Problemen mit der Einstellung des MD- können die LED s hilfreich sein PWR Das Gerät hat Versorgungsspannung RD Daten Empfang an der Leitungsschnittstelle TD Daten Empfang an der RS- Schnittstelle DCD Träger Anzeige, muß bei Übertragung ein sein RTS zeigt den Träger Kontroll Status an. Eine gute Testmöglichkeit ist einen Loop-Back Test durchzuführen. Verbinden sie T+ mit R+ und T mit R. Verbinden sie den RS Anschluß mit einem Terminal somit sollten die abgeschickten Daten am Terminal sichtbar werden. Wenn eine Taste am Terminal gedrückt wird, müssen die TD und RD LED s abwechselnd flackern. DTE MD DCE MD pos. PC MD

16 Block diagram V./RS- ) DTR +V & +V RTS Line RTS CTS DCD 7 8 RD RD 6 DCD +V R+ R- TD DSR SG D-sub housing 6 ) R J 0V +V TD PWR 0V T+ T- Shield PE Power supply F Volt Insulated power supply sel / 0V +V 0V -V ) Metal housing on D-sub is connected to PE if R is mounted. R = R on DC-version and R on AC-version. Westermo Teleindustri AB have distributors in several countries, contact us for further information. Westermo Teleindustri AB S-60 0 Stora Sundby, Sweden Phone Fax Westermo Web site: Westermo Data Communications Ltd Unit Talisman Business Centre Duncan Road Park Gate, Southampton SO 7GA Phone: +(0) Fax.:+(0) Web: Subsidiaries Westermo Data Communications GmbH Bruchsaler Straße 8, 687 Waghäusel Tel.: +9(0) Fax.:+9(0) Web: TunaTryck AB, Eskilstuna, Sweden

EDS474-12 / EDS474E-12

EDS474-12 / EDS474E-12 Isolationsfehler-Auswertegerät Bestimmungsgemäße Verwendung Deutsch Das Isolationsfehler-Auswertegerät wird in Verbindung mit einem Prüfgerät PGH474 und Messstromwandlern der Baureihen W.../8000 und WS.../8000

Mehr

DMM 12. BEDIENUNGSANLEITUNG... 2 Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!

DMM 12. BEDIENUNGSANLEITUNG... 2 Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen! DMM 12 BEDIENUNGSANLEITUNG... 2 Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen! USER INSTRUCTIONS... 38 Please read the manual before using the equipment! Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Sicherheit

Mehr

SMI472-12. Signalumsetzer. Signal converter. Bestimmungsgemäße Verwendung. Intended use. Safety information. Sicherheitshinweise allgemein.

SMI472-12. Signalumsetzer. Signal converter. Bestimmungsgemäße Verwendung. Intended use. Safety information. Sicherheitshinweise allgemein. Signalumsetzer Deutsch Bestimmungsgemäße Verwendung Der Signalumsetzer SMI472-12 dient zur Umsetzung von digitalen Signalen (Betriebs- und Alarmmeldungen) auf BMS-Bus. Er verfügt über 12 digitale Eingänge

Mehr

next BIG 10 Bridge Kurzbedienungsanleitung Short Operating Instructions Business IP Gateway ELCON Systemtechnik GmbH 2013 Art.-Nr.

next BIG 10 Bridge Kurzbedienungsanleitung Short Operating Instructions Business IP Gateway ELCON Systemtechnik GmbH 2013 Art.-Nr. next BIG 10 Bridge Business IP Gateway Kurzbedienungsanleitung Short Operating Instructions ELCON Systemtechnik GmbH 2013 Art.-Nr. 102721-4 Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie die Warnhinweise, Sicherheitsbestimmungen

Mehr

RAYSTAT-ECO-10 ENglISh Table of contents DEUTSCh Inhaltsverzeichnis FRANçAIS Table des matières

RAYSTAT-ECO-10 ENglISh Table of contents DEUTSCh Inhaltsverzeichnis FRANçAIS Table des matières RAYSTAT-ECO-10 Energy-saving freeze protection controller Energiesparendes Steuergerät für Frostschutzanwendungen Régulateur économique pour la mise hors gel English Table of contents... 2 Description

Mehr

RAYSTAT-CONTROL-10. Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle. Rev. B. Thermal management solutions

RAYSTAT-CONTROL-10. Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle. Rev. B. Thermal management solutions RAYSTAT-CONTROL-10 Control thermostat Thermostat Thermostat de contrôle Rev. B Thermal management solutions ML-RaychemRAYSTATCONTROL10-IM-INST195 R6 English Table of contents 2 Description & Technical

Mehr

EMDR-10. Control unit Regelgerät Régulateur

EMDR-10. Control unit Regelgerät Régulateur EMDR-10 Control unit Regelgerät Régulateur ENGLISH Supplied Items Control Unit Air Temperature Sensor Moisture Sensor Fixing Brackets (Hard-46) Label Manual Deutsch Lieferumfang Regelgerät Temperatursensor

Mehr

Owner s Manual Addendum v2.16 Plus II Transceiver

Owner s Manual Addendum v2.16 Plus II Transceiver info@pocketwizard.com Owner s Manual Addendum v2.16 Plus II Transceiver Upgraded Feature High FPS/Short Pulse Mode The Plus II is capable of triggering a remote flash at up to 12 Frames Per Second (FPS)

Mehr

Ultrasonic Flowmeters. Si-Ware Software Programming Instructions. Quick Start - 10/2011 SITRANS F

Ultrasonic Flowmeters. Si-Ware Software Programming Instructions. Quick Start - 10/2011 SITRANS F Ultrasonic Flowmeters Si-Ware Software Programming Instructions Quick Start - 10/2011 SITRANS F Si-Ware Quick Start Introduction 1 SITRANS F Installation 2 Connecting 3 Menu Screens 4 Ultrasonic Flowmeters

Mehr

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176 Operating manual................................... 2-57 Betriebsanleitung................................. 58-113 Mode d emploi................................... 114-134 Manuale per l operatore...........................

Mehr

Gebrauchsanweisung ESR4-NE-42, ESR4-VE3-42

Gebrauchsanweisung ESR4-NE-42, ESR4-VE3-42 Gebrauchsanweisung 0/06 AWA -7 RG.07.006., ESR-VE- A Y Y 6 5 Erweiterungsgerät für Sicherheits-Schaltgeräte Erweiterungsgerät nach DIN EN 600 - und DIN EN 95 - Ein - oder zweikanalige Ansteuerung Freigabestrompfade

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

InPro 6950 Series O 2 Sensors

InPro 6950 Series O 2 Sensors InPro 6950 Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 137 2 Series O 2 Sensor 12 mm English Page 3 Deutsch Seite 38 Français Page 73 05 / 15 Mettler-Toledo

Mehr

Conference phones for every situation. Konftel DECT Base Station

Conference phones for every situation. Konftel DECT Base Station Conference phones for every situation Konftel DECT Base Station ENGLISH Deutsch Français Español svenska ENGLISH Description AND connection Konftel DECT base station is GAP-compatible for analogue connection

Mehr

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1)

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1) 4-102-916-11 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Operating Instructions Before operating the TV, please read the Safety Information section of this manual. Retain this manual for future reference.

Mehr

ES 200-2D 255169-01-6-50

ES 200-2D 255169-01-6-50 Easy -2D Easy -2D 255169-01-6-50 Montageanleitung Komponenten Mounting instruction Components Easy -2D Inhaltsverzeichniss 255169-01-6-50 08-2012 Seite Page 1. Zu Ihrer Sicherheit 04-05 For your safety

Mehr

InPro 6800 Series O 2 Sensors

InPro 6800 Series O 2 Sensors InPro 6800 Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 200 953 2 Series O 2 Sensor 12/25 mm English Page 3 Deutsch Seite 36 Français Page 69 05/15 Mettler-Toledo

Mehr

Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Nivotemp NT64 / Nivovent NV74

Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Nivotemp NT64 / Nivovent NV74 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes gründlich durch. Beachten Sie insbesondere die Hinweise unter Gliederungspunkt 2. Andernfalls könnten Gesundheits- oder Sachschäden auftreten.

Mehr

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi

Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi Owner s manual Gebruiksaanwijzing Bedienerhandbuch Mode d'emploi powersine 200-12 powersine 200-24 powersine 200-48 powersine 300-12 powersine 350-24 powersine 450-48 powersine 600-12 powersine 800-24

Mehr

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i InPro 6850 i, 6900 i & 6950 i Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 349 2 O 2 Sensor 12 / 25 mm English Page 3 Deutsch Seite 40 Français Page 78 05

Mehr

Owner s manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung

Owner s manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Owner s manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung E F G 1 Precautions Location Using the unit in the following locations can result in a malfunction. In direct sunlight Locations of extreme temperature

Mehr

Kurzanleitung Deutsch

Kurzanleitung Deutsch Kurzanleitung Deutsch Vielen Dank, dass Sie sich für ein a-rival Navigationssystem entschieden haben. Eine gute Wahl! Im Falle eines Falles sind wir natürlich auch nach dem Kauf für Sie da. Bei technischen

Mehr

LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm

LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED PAR-56 LED PAR-64 RGB Spot 10 mm RGB Floor 10 mm RGB Profi 10 mm Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs!

Mehr

Bedienungsanleitung User s manual Mode d emploi Manual del usuario

Bedienungsanleitung User s manual Mode d emploi Manual del usuario Bedienungsanleitung ser s manual Mode d emploi Manual del usuario Kompaktphotometer PF-12 Compact photometer PF-12 Photomètre compact PF-12 Fotómetro compacto PF-12 MACHEREY-NAGEL INHALTSVERZEICHNIS 1.

Mehr

DALI SUB E-12 F MANUAL

DALI SUB E-12 F MANUAL MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON MK2 LEKTOR N ZENSOR CONCEPT SUBWOOFER DALI ZENSOR M A NUA L ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951043-0-0F MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON LEKTOR CONCEPT

Mehr

LA 11AS LA 16AS. Montage- und Gebrauchsanweisung. Installation and Operating Instructions. Instructions d installation et d utilisation

LA 11AS LA 16AS. Montage- und Gebrauchsanweisung. Installation and Operating Instructions. Instructions d installation et d utilisation LA 11AS LA 16AS Montage- und Gebrauchsanweisung Deutsch Installation and Operating Instructions English Instructions d installation et d utilisation Français Luft/Wasser- Wärmepumpe für Außenaufstellung

Mehr

RGB PAR-1500 DMX Color Changer

RGB PAR-1500 DMX Color Changer BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO RGB PAR-1500 DMX Color Changer Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations

Mehr

Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O

Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O 2. Ausgabe Deutsch 12/2008 Dokumentation 2007 eq-3 Ltd., Hong

Mehr

LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm

LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DEL USUARIO LED PAR-64 UV UV Spot, 10 mm Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Gardez ce mode d emploi pour des utilisations

Mehr