Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania."

Transkript

1

2

3

4 Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade so zásadami pre udeľovanie titulu doctor honoris causa udelila v prechádzajúcom období čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa viacerým významným osobnostiam zo zahraničia. Je pre mňa cťou Vám oznámiť, že na dnešnom slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity túto hodnosť udeľujeme pánovi Dr. Günterovi Geyerovi, medzinárodne rešpektovanej osobnosti v oblasti poisťovníctva. Významne sa podieľal na rozvoji tohto sektora v Rakúsku a tiež v krajinách strednej a východnej Európy v období ich prechodu na trhovú ekonomiku. Mimoriadne záslužná bola a je jeho činnosť pri rozvoji poisťovníctva v Slovenskej republike. Dr. Günter Geyer je riadnym členom viacerých dozorných rád a spoločenských grémií celoeurópskeho rozsahu. Za výsledky jeho práce mu boli udelené viaceré medzinárodné ocenenia. Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Udelením čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave úctu k celkovej činnosti a práci Dr. Güntera Geyera, k jeho osobným vlastnostiam, ako aj k rozvoju spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom osobitne v oblasti poisťovníctva. Bratislava, 20. februára 2012 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 2

5 Eure Exzellenzen, Eure Magnifizenzen, Eure Spektabilitäten, Eure Honorabilitäten, sehr geehrter Herr Dr. Günter Geyer, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte feierliche Versammlung, die Wirtschaftsuniversität Bratislava verlieh in der vergangenen zeit die ehrenwürde doctor honoris causa mehreren bedeutenden Persönlichkeiten aus dem ausland im einklang mit den Grundsätzen für die verleihung der ehrenwürde doctor honoris causa. es ist mir eine besondere ehre, ihnen bei der heutigen feierlichen versammlung des Wissenschaftlichen rates der Wirtschaftsuniversität in Bratislava mitteilen zu dürfen, dass wir diese ehrenwürde herrn Dr. Günter Geyer, einer international anerkannten Persönlichkeit im Bereich des versicherungswesens, verleihen. er beteiligte sich aktiv an der entwicklung dieses sektors in Österreich und in den ländern mittel- und osteuropas in der zeit ihres übergangs zur marktwirtschaft. er trug bedeutend zur entfaltung des versicherungswesens in der slowakischen republik bei. Dr. Günter Geyer ist mitglied mehrerer aufsichtsräte und Gremien in europäischem ausmaße. Für die ergebnisse seiner tätigkeiten wurden ihm mehrere internationale Würdigungen verliehen. er ist Gedankenträger der Demokratie, der internationalen verständigung, des vertrauens, er unterstützt Wissenschaften und Bildung. mit der verleihung der ehrenwürde doctor honoris causa bringt die Wirtschaftsuniversität Bratislava zum ausdruck, dass sie sowohl die ganze arbeit und tätigkeit von Dr. Günter Geyer, seine Persönlichkeitseigenschaften als auch seinen Beitrag zur entwicklung der zusammenarbeit im versicherungswesen zwischen Österreich und der slowakei hoch schätzt. Bratislava, 20. Februar 2012 Dr. h. c. Prof. ing. rudolf sivák, PhD. rektor der Wirtschaftsuniversität Bratislava 3

6 laudácio Vaša Magnificencia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., vážený pán Dr. Günter Geyer, Vaše Excelencie,Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážené dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, je pre mňa veľká česť, že mám možnosť na slávnostnom rozšírenom zasadnutí vedeckej rady ekonomickej univerzity v Bratislave a vedeckej rady národohospodárskej fakulty eu v Bratislave predstaviť vám pána Dr. Güntera Geyera, ktorému dnes ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctora honoris causa. Pán Dr. Günter Geyer sa narodil v norimbergu v nemecku 31. júla je ženatý a má dve deti. vyštudoval právne vedy. Pán Dr. Günter Geyer po ukončení štúdia v roku 1974 nastúpil do poisťovacej spoločnosti Wiener städtische versicherung v rámci ktorej prešiel mnohými významnými pozíciami. v roku 1983 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva spoločnosti union versicherung, v roku 1988 za člena predstavenstva spoločnosti Wiener städtische, v roku 1991 za zástupcu generálneho riaditeľa spoločnosti Wiener städtische a v roku l999 za generálneho riaditeľa spoločnosti Donau versicherung. v rokoch 2001 až 2010 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group, od roku 2006 aj ako predseda predstavenstva Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein vermögensverwaltung vienna insurance Group. od júla 2008 do júna 2010 zastával funkciu prezidenta rakúskeho poisťovacieho zväzu. od augusta 2010 (od nadobudnutia právoplatnosti rozčlenenia) až doteraz je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva skupiny vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe. je tiež členom dozorných rád, okrem iných, v poisťovni kooperativa (Česká republika), kooperativa (slovenská republika), union Biztositó (maďarsko), Donau versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. od roku 1990 až doteraz významnou mierou prispel a naďalej prispieva k rozvoju hospodárskej súťaže v oblasti poisťovacích služieb a ku skvalitňovaniu poistného trhu v slovenskej republike. v roku 1990 sa stal zakladajúcim členom kooperativy v bývalej Československej republike so sídlom v Bratislave. od 30. októbra 1990 bol členom predstavenstva spoločnosti kooperativa, československá družstevná poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave. Wiener städtische versicherung ag bola s podielom 14,49 % zakladajúcim členom a prvou západoeurópskou poisťovacou spoločnosťou v strednej a východnej európe. Ďalších 70 akcionárov predstavovali väčšinou družstevné organizácie (54,5 %). Po rozdelení Českej a slovenskej republiky a po vzniku samostatnej slovenskej republiky v roku 1993, došlo od 1. marca 1993 za aktívnej účasti pána Geyera, aj k rozdeleniu spoločnosti kooperativa Bratislava a k založeniu spoločností Česká kooperativa, družstevní pojišťovna, a. s., Praha a kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s., Brno ako samostatných právnických osôb (v roku 1999 došlo k fúzii oboch českých kooperatív) a kooperatíva Bratislava bola v tom čase najväčším akcionárom oboch českých kooperatív s podielom cca 53 %. Wiener städtische versicherung ag vlastnila v oboch českých kooperatívach po cca 15 %. Pán Dr. Günter Geyer za svoje mimoriadne zásluhy o rozvoj ekonomiky a poisťovníctva v rakúsku a v strednej a východnej európe získal aj mnohé vyznamenania. na slovensku mu slovenská obchodná a priemyselná komora v roku 2004 udelila zlatú medailu sopk za mimoriadne zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so slovenskou republikou a primátor hlavného mesta sr Bratislavy mu udelil cenu primátora mesta Bratislavy. 4

7 laudatio Eure Magnifizenz Rektor der Wirtschaftsuniversität Bratislava Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., sehr geehrter Herr Dr. Günter Geyer, Eure Exzellenzen, Eure Magnifizenzen, Eure Spektabilitäten, Eure Honorabilitäten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte feierliche Versammlung, es ist mir eine besondere ehre, ihnen bei der heutigen feierlichen versammlung des Wissenschaftlichen rates der Wirtschaftsuniversität in Bratislava und des Wissenschaftlichen rates der volkswirtschaftlichen Fakultät der Wirtschaftsuniversität herrn Dr. Günter Geyer vorstellen zu dürfen, dem heute die Wirtschaftsuniversität Bratislava die akademische ehrenwürde doctor honoris causa verleiht. Dr. Günter Geyer wurde am 31. juli 1943 in nürnberg in Deutschland geboren. er ist verheiratet und hat zwei kinder. er studierte rechtswissenschaften nach dem abschluss des studiums begann Dr. Günter Geyer seine professionelle laufbahn bei der versicherungsgesellschaft Wiener städtische versicherung, bei der er viele bedeutende Positionen bekleidete wurde er zum vorstandsvorsitzenden der union versicherung ernannt, 1988 wurde er vorstandsmitglied der Wiener städtischen, 1991 wurde er Generaldirektor-stellvertreter der Wiener städtischen und 1999 Generaldirektor der Donau versicherung. in den jahren 2001 bis 2010 war er als Generaldirektor und vorstandsvorsitzender der Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group tätig. seit 2006 arbeitete er als vorstandsvorsitzender der Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein-vermögensverwaltung der vienna insurance Group. von juli 2008 bis juni 2010 bekleidete er die Funktion des Präsidenten im versicherungsverband Österreichs. von august 2010 (seit in-kraft-treten der spaltung) bis heute ist er Generaldirektor und vorstandsvorsitzender der vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe. er ist auch mitglied der aufsichtsräte bei kooperativa (tschechische republik), kooperativa (slowakische republik), union Biztosító (ungarn), Donau versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. von 1990 bis heute trug und trägt er im bedeutenden maße zur entwicklung des wirtschaftlichen Wettbewerbs auf dem Gebiet der versicherungsdienstleistungen und zur Qualitätssteigerung des versicherungsmarktes in der slowakischen republik bei wurde er Gründungsmitglied der kooperativa in der ehemaligen tschechoslowakischen republik mit sitz in Bratislava. von 30. oktober 1990 war er vorstandsmitglied der kooperativa, tschechoslowakische Genossenschafts-versicherung ag in Bratislava. Die Wiener städtische versicherung ag war mit ihrem anteil von 14,49 % das Gründungsmitglied und die erste westeuropäische versicherungsgesellschaft in mittel- und osteuropa. Weitere 70 aktionäre stellten meistens Genossenschaften (54,5 %) dar. nach der trennung der tschechischen und slowakischen republik und nach der entstehung der selbstständigen slowakischen republik im jahre 1993, wurde am dank der aktiven Beteiligung von herrn Geyer die erfolgreiche trennung der kooperativa Bratislava und die Gründung der Gesellschaften tschechische kooperativa, Genossenschaftsversicherung ag Praha und kooperativa, mährisch-schlesische Genossenschaftsversicherung ag Brno als selbstständiger juristischer Personen vollzogen. erst 1999 fusionierten die beiden tschechischen kooperativen. Die kooperativa Bratislava war zu dieser zeit der größte aktionär der beiden tschechischen kooperativen mit einem anteil von ca 53 %. Die Wiener städtische versicherung ag besaß in beiden tschechischen kooperativen je ca 15 %. herr Dr. Günter Geyer erwarb für seine außerordentlichen verdienste um die entwicklung der Ökonomik und des versicherungswesens in Österreich und in mittel- und osteuropa viele auszeichnungen. Die slowakische industrie- und handelskammer verlieh ihm im jahr 2004 die Goldene medaille der slowakischen industrie- und handelskammer für außerordentliche verdienste um die entwicklung der wirtschaftlichen und geschäftlichen zusammenarbeit mit der sr. Der Bürgermeister der slowakischen hauptstadt Bratislava verlieh ihm im jahr 2007 den Bürgermeisterpreis der stadt Bratislava. 5

8 okrem vyššie uvedených získal aj ďalšie ocenenia: 1992 udelenie veľkého čestného odznaku spolkovej republiky Burgenland 1998 udelenie veľkej striebornej medaily hospodárskej komory viedeň 2004 udelenie zlatej medaily slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za mimoriadne zásluhy o rozvoja hospodárskej a obchodnej spolupráce so slovenskou republikou 2005 udelenie zlatého čestného odznaku za zásluhy o spolkovú krajinu viedeň 2007 udelenie ceny primátora mesta Bratislavy udelenie veľkého zlatého čestného odznaku za zásluhy o republiku rakúsko udelenie veľkého tirolského rádu orla 2011 udelenie ceny karla leitla za partnerstvo v pracovnom svete. menovaný svoje vedecké a odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti poisťovníctva pravidelne prezentoval odbornej i širokej verejnosti prostredníctvom tlačových konferencií, odborných a vedeckých konferencií, odborných článkov v odborných tlačových médiách v rakúsku i na slovensku i prostredníctvom rozhovorov v elektronických médiách. Pán Dr. Günter Geyer svojim celoživotným dielom podstatným spôsobom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi v oblasti ekonomiky a podnikania. svojou profesionalitou v oblasti poisťovníctva sa významnou mierou pričinil o rozvoj poisťovacích služieb v zahraničí, vrátane slovenska. jeho vedecký a odborný profil bol a je zviazaný s poisťovníctvom. je výraznou osobnosťou európskej ekonomiky o čom svedčí jeho profesionálna kariéra v rakúsku a v zahraničí. Čestný titul doctor honoris causa ekonomickej univerzity v Bratislave menovanému navrhujeme v zmysle zásad udeľovania tohto čestného titulu bod 2, písmeno c), podľa ktorého na udelenie možno navrhnúť vynikajúcu osobnosť zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas. sme toho názoru, že takúto poctu si za svoju doterajšiu činnosť v oblasti poisťovníctva pán doktor Geyer nesporne zaslúži. Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 15. decembra 2011 schválila návrh na udelenie čestného titulu doctor honoris causa Ekonomickej univerzity a uložila mi postúpiť ho Vedeckej rade Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá ho prerokovala a schválila dňa 30. januára Vaša magnificencia Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prosím Vás, aby ste vychádzajúc z tejto charakteristiky osobnosti pána doktora Güntera Geyera ako aj z rozhodnutí vedeckých rád, dali súhlas na začatie slávnostného promočného aktu pre udelenie čestného titulu Doctor honoris causa 6

9 außerdem erwarb er noch weitere auszeichnungen: 1992 verleihung des Großen ehrenzeichens des landes Burgenland 1998 verleihung der Großen silbernen ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Wien 2004 verleihung der Goldenen medaille der slowakischen industrie- und handelskammer für außerordentliche verdienste um die entwicklung der wirtschaftlichen und geschäftlichen zusammenarbeit mit der sr 2005 verleihung des Goldenen ehrenzeichens für verdienste um das land Wien 2007 verleihung des Bürgermeisterpreises der stadt Bratislava verleihung des Großen Goldenen ehrenzeichens für verdienste um die republik Österreich verleihung des Großen tiroler adler-ordens 2011 verleihung des karl leitl-preises für Partnerschaft in der arbeitswelt. Günter Geyer präsentierte seine wissenschaftlichen und fachlichen kenntnisse und erfahrungen im Bereich des versicherungswesens regelmäßig der fachlichen und breiten Öffentlichkeit mittels sowohl fachlicher und wissenschaftlicher Pressekonferenzen als auch der Fachartikel in österreichischen und slowakischen medien und der Gespräche in elektronischen medien. herr Dr. Günter Geyer trug mit seinem lebenswerk zur verbreitung des humanismus, der Demokratie und verständigung zwischen den nationen auf dem Gebiet der Ökonomik und des unternehmertums bei. Durch seine Professionalität setzte er sich in hohem maße für die entwicklung der versicherungsdienste im ausland, einschließlich der slowakei, ein. sein wissenschaftliches und fachliches Profil war und ist mit dem versicherungswesen verbunden. er ist die führende Persönlichkeit der europäischen Ökonomik, was seine professionelle karriere sowohl in Österreich als auch im ausland bezeugt. Wir schlagen vor, Dr. Günter Geyer die akademische ehrenwürde doctor honoris causa der Wirtschaftsuniversität Bratislava laut Punkt 2, Buchstabe c der Grundsätze für die verleihung dieser Würde, zu verleihen. Danach kann man eine anerkannte Persönlichkeit aus dem ausland vorschlagen, deren tätigkeitsergebnisse einen internationalen anklang finden. Wir sind der ansicht, dass herr Dr. Günter Geyer diese ehrenwürde für seine bisherige arbeit auf dem Gebiet des versicherungswesens zweifellos verdient. Der Wissenschaftliche Rat der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Wirtschaftsuniversität Bratislava billigte am 15. Dezember 2011 den Vorschlag zur Verleihung der Ehrenwürde doctor honoris causa der Wirtschaftsuniversität und leitete ihn an den Wissenschaftlichen Rat der Wirtschaftsuniversität Bratislava. Dieser beriet und bewilligte ihn am 30. Januar Eure Magnifizenz, Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ich bitte Sie, ausgehend von dieser Charakteristik von Herrn Dr. Günter Geyer, sowie von den Entscheidungen der Wissenschaftlichen Räte, den feierlichen Promotionsakt der Verleihung der Ehrendoktorwürde durchzuführen. Doctor honoris causa 7

10 vývoj Poisťovníctva v strednej a východnej európe na PríklaDe vienna insurance GrouP Dr. Günter Geyer Posledné tri roky veľmi výrazne podčiarkli význam poisťovní v ekonomickom cykle národného hospodárstva, ale vlastne aj v celej globálnej ekonomike. Prínos poisťovní spočíva predovšetkým v tom, že sú jedinými ekonomickými organizáciami, schopnými znášať riziko za ľudí aj firmy. zabezpečenie majetku a osôb, s cieľom poskytnúť ochranu pred možným ohrozením ekonomickej existencie, sa stalo podstatným pilierom moderného hospodárstva. táto snaha o bezpečnosť predstavuje priam neodmysliteľný aspekt stále komplexnejšieho sveta a nutnú podmienku racionálneho konania, orientovaného na budúcnosť. Poisťovne sú, na rozdiel od bánk, zbernými miestami kapitálu, ktoré vďaka vysokému a bezpečnému vybaveniu vlastným kapitálom a regulovaným bezpečným kapitálovým investíciám slúžia ako spoľahlivý partner. všetky poisťovne, ktoré sledovali klasický model moderného poisťovacieho hospodárstva a ktoré ostali verné svojej základnej úlohe, ktorou je znášanie rizika, dokázali dobre prekonať aj ťažké ekonomické obdobie po finančnej kríze v roku ani jedna poisťovňa nepotrebovala pre svoje kľúčové úlohy štátnu podporu. tie, ktoré podporu potrebovali, sa v tejto situácii ocitli v dôsledku aktivít, ktoré sú poisťovaciemu obchodu vzdialené. v tejto súvislosti mi dovoľte stručnú poznámku na tému životné poistenie: v stredoeurópskych krajinách podlieha ochrana peňazí klienta špeciálnym ustanoveniam. aj v prípade konkurzu poisťovne by bol našetrený majetok vyčlenený a použitý pre klientov a tým pádom vyňatý spod dosahu ostatných veriteľov. STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA RASTOVÉ ŠANCE PRE KLIENTOV, ZAMESTNANCOV, AKCIONÁROV v uplynulých dvoch desaťročiach prešli krajiny strednej a východnej európy fascinujúcim vývojom. z centrálne riadených hospodárskych systémov pod štátnou kontrolou sa stali dynamicky rastúce národné hospodárstva. Ľudia veľmi výrazne prejavili vôľu vybudovať svoju krajinu a vytvoriť trvalé hodnoty. hospodárska kríza neobišla žiadnu krajinu tohto regiónu. napriek tomu štáty ukázali, že chcú pozitívny vývoj posunúť ďalej. napriek často vyjadrovaným obavám západných expertov, ktorí situáciu poznali len z diaľky, pokračoval rastový kurz rýchlejšie ako sa predpokladalo. Pokračovanie ekonomického rastu a s tým spojený nárast blahobytu spoločnosti ponúka poisťovaciemu priemyslu množstvo príležitostí do budúcnosti. skutočné rastové šance sa veľmi objektívne prejavujú pri porovnávaní trhov na základe podstatných údajov. Poistná hustota, t. j. výška zaplateného poistného na obyvateľa krajiny a penetrácia poistenia, t. j. podiel poistného na hdp krajiny, sú podstatnou pákou rozvoja. na slovensku dosahovala poistná hustota v roku 2010 približne 481 usd, v rakúsku usd a v starých krajinách eú-15 dokonca v priemere usd. Podobne je to v prípade penetrácie poistenia. Podiel poistného na hdp dosiahol v roku 2010 v slovenskej republike 3 %, v rakúsku skoro 6 % a v krajinách eú-15 8,7 %. 8

11 Die entwicklung Der versicherungswirtschaft in cee am BeisPiel Der vienna insurance GrouP (vig) Dr. Günter Geyer Die letzten drei jahre haben sehr deutlich die Bedeutung der versicherungen im gesamtwirtschaftlichen kreislauf einer volkswirtschaft, aber eigentlich darüber hinaus im Bereich der globalen Ökonomie unterstrichen. Die leistung von versicherungen besteht vor allem darin, dass sie als einzige wirtschaftliche organisationen in der lage sind, risiko für viele menschen und unternehmen zu tragen. Die absicherung von vermögenswerten und Personen, um schutz vor möglichen Bedrohungen der wirtschaftlichen existenz zu bieten, ist ein wesentlicher Pfeiler der modernen Wirtschaft geworden. Dieses streben nach sicherheit ist ein nahezu unverzichtbarer aspekt in einer komplexer werdenden Welt und eine fast notwendige Bedingung, um zukunftsorientiert und rational handeln zu können. versicherungen sind ganz im Gegensatz zu Banken kapitalsammelstellen, die durch eine hohe ausstattung mit eigenmitteln und eine regulierte sichere vermögensveranlagung verlässliche Partner sind. alle versicherungen, die dem klassischen modell der modernen versicherungswirtschaft gefolgt sind und ihrem kerngeschäft dem tragen von risiko treu geblieben sind, haben auch die schwierigen wirtschaftlichen jahre seit der Finanzkrise 2008 gut überstanden. keine einzige versicherungsgesellschaft hat wegen ihrer kernaufgaben staatliche unterstützungen gebraucht. jene, die sie benötigten, hatten sich durch dem versicherungsgeschäft ferne aktivitäten in diese lage gebracht. in diesem zusammenhang eine Bemerkung zur lebensversicherung: in den zentraleuropäischen ländern sehen die Bestimmungen einen besonderen schutz der kundengelder vor. auch im konkursfall einer versicherung würde das angesparte versicherungsvermögen ausgesondert und für die kunden verwendet werden und damit dem zugriff der übrigen Gläubiger entzogen. ZENTRAL- UND OSTEUROPA WACHSTUMSCHANCEN IM SINNE DER KUNDEN, MITARBEITER UND AKTIONÄRE in den vergangenen zwei jahrzehnten haben die länder zentral- und osteuropas eine sehr faszinierende entwicklung durchlaufen. von zentral gesteuerten Wirtschaftssystemen unter staatlicher kontrolle entwickelten sie sich zu dynamisch wachsenden volkswirtschaften. Die menschen haben in sehr starkem ausmaß den Willen gezeigt, ihre länder aufzubauen und Werte zu schaffen, die nachhaltig abgesichert sein sollten. Die Wirtschaftskrise hat kein land dieser region verschont. Dennoch zeigten die staaten, dass sie die positive entwicklung weiter vorantreiben wollen. entgegen den vielfach geäußerten Bedenken westlicher experten, denen die situation nur aus der Ferne bekannt war, setzten sie den Wachstumskurs rascher fort als angenommen. Die Fortführung des erfolgreichen Wachstumsweges und die damit verbundene erhöhung des gesellschaftlichen Wohlstandes bieten der versicherungsindustrie zahlreiche chancen für die zukunft. Die tatsächlichen Wachstumsmöglichkeiten zeigen sich im vergleich der märkte anhand wesentlicher Daten sehr objektiv. Die versicherungsdichte, d. h. die gezahlten versicherungsprämien pro kopf der Bevölkerung eines landes, und die versicherungsdurchdringung, d. i. der anteil der versicherungsprämien am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt (BiP), sind die anknüpfungspunkte und hebel der entwicklung. so betrug im jahr 2010 die versicherungsdichte in der slowakei 481 usd, in Österreich wurden usd verzeichnet und in den alten eu-15 ländern sogar durchschnittlich usd. Ähnlich verhält sich die entwicklung der versicherungs-durchdringung. Der anteil der versicherungsprämien am BiP belief sich im jahr 2010 in der slowakischen republik auf 3 %, in Österreich hingegen bei knapp 6 % und in den eu-15 ländern bei 8,7 %. 9

12 na základe vývoja týchto ukazovateľov môžeme dospieť k záveru, že rast hdp ide ruka v ruke so zvyšovaním poistnej hustoty resp. nárastom penetrácie poistenia. je to priam prírodný zákon, podľa ktorého sa predpokladá, že v budúcich rokoch bude spolu s ekonomickým vývojom regiónu a s tým spojeným predpokladaným kontinuálnym nárastom hdp rásť aj dopyt po poistení a teda aj stúpať poistné. slovensko spolu s Českou republikou a Poľskom patrí v tomto odvetví k najrozvinutejším trhom strednej a východnej európy. odstup od úrovne krajín eú-15 je však ešte stále veľmi veľký. nasledujúca štatistika predstavuje spomínané ukazovatele v najdôležitejších krajinách strednej a východnej európy a znázorňuje tak rastový potenciál poistného hospodárstva: Poistná hustota 2010 (usd) Penetrácia poistenia 2010 eú ,9 8,7 % rakúsko 2.651,2 5,9 % Česká republika 752,7 4,0 % slovensko 480,5 3,0 % Poľsko 465,5 3,7 % maďarsko 399,7 3,0 % chorvátsko 379,2 2,8 % Bulharsko 152,5 2,5 % rumunsko 122,8 1,7 % srbsko 99,6 1,8 % ukrajina 54,2 1,9 % (zdroj: sigma 2/2011) náš optimizmus sa opiera o skúsenostné hodnoty, ktoré dokážu načrtnúť dopyt po poisťovacích produktoch vo forme pyramídy potrieb. majetkové poistenie, teda zabezpečenie vlastného bytu alebo domu a obzvlášť motorového vozidla, predstavuje základňu. skoro všetci ľudia potrebujú túto istotu pre svoje bezprostredné okolie. Poistenie motorových vozidiel na zabezpečenie mobility je povinné a sú na to aj dobré dôvody. mobilita spoločnosti predstavuje na jednej strane základ ekonomického úspechu a dôležitú osobnú slobodu, bez ktorej by ekonomický rozvoj bol len ťažko možný. na druhej strane je možnosť mobility pre všetkých aj výsostne demokratickým prejavom, pretože túto fundamentálnu slobodu ponúkajú len demokracie. a riziká majú byť v zmysle spoločenstva zabezpečené poistením. rovnako dôležité je zabezpečenie finančných dôsledkov úrazu, ktoré môžu byť v individuálnych prípadoch veľmi tragické, ale za pomoci vhodného poisťovacieho riešenia však možno minimálne uľahčiť liečenie alebo opateru. téma starobného zabezpečenia sa dostala do popredia vo všetkých krajinách európy. Štátne systémy dosiahli hranicu svojich financovacích možností, preto je žiadaná individuálna prevencia. Životné poistenie je teda ideálnym nástrojom na ďalšom stupni pyramídy. klasické životné poistenie vďaka dlhodobému a veľmi bezpečnému investovaniu predstavuje ideálnu bázu pre dôchodkové zabezpečenie predovšetkým z hľadiska vyplnenia medzery v dôchodkovom zabezpečení, ktorá tu vzniká. Životné poistenie je okrem toho vhodné aj na akumuláciu majetku. 10

13 aus der entwicklung dieser kennzahlen können wir zu recht schließen, dass eine zunahme des BiP mit einer erhöhung der versicherungsdichte, bzw. einer steigerung der versicherungsdurchdringung hand in hand geht. es wird also, fast einem naturgesetz gleich, in den nächsten jahren und jahrzehnten mit der wirtschaftlichen entwicklung der region und dem damit verbundenen voraussichtlich kontinuierlichen Wachstum des BiP zu einer weiteren nachfrageerhöhung von versicherungen und damit zu einem steigen der Prämien kommen. Die slowakische republik zählt neben der tschechischen und Polnischen zu den in diesem Branchenbereich am weitesten fortgeschrittenen ländern der cee region. Der abstand zum erreichen des eu- 15 niveaus ist jedoch noch immer sehr groß. Die folgende statistik zeigt die erwähnten kennziffern für die wichtigsten länder zentral- und osteuropas und trifft damit auch eine aussage über das Wachstumspotential der versicherungsbranche: versicherungsdichte 2010 (usd) versicherungspenetration 2010 eu ,9 8,7 % Österreich 2.651,2 5,9 % tschechische republik 752,7 4,0 % slowakei 480,5 3,0 % Polen 465,5 3,7 % ungarn 399,7 3,0 % kroatien 379,2 2,8 % Bulgarien 152,5 2,5 % rumänien 122,8 1,7 % serbien 99,6 1,8 % ukraine 54,2 1,9 % (Quelle: sigma 2/2011) unser optimismus gründet sich dabei auf die erfahrungswerte, die die nachfrage nach versicherungsprodukten in Form einer Bedürfnispyramide skizzieren. Die sachversicherung also die absicherung der eigenen Wohnung oder des wohlerworbenen hauses, im Besonderen aber des autos und der damit verbundenen Gefahren stellt die Grundlage dar. nahezu alle menschen brauchen diese sicherheit für ihr unmittelbarstes lebensumfeld. Die kfz-versicherung zur absicherung der mobilität ist mit gutem Grund eine verpflichtende sache. Die mobilität einer Gesellschaft ist einerseits Grundlage für wirtschaftlichen erfolg und eine wichtige persönliche Freiheit, ohne die wirtschaften nur schwer möglich wäre. Darüber hinaus ist die möglichkeit der mobilität für alle ein zutiefst demokratisches zeichen, denn nur Demokratien bieten diese fundamentale Freiheit. Die risiken gilt es im sinne der Gemeinschaft durch versicherungen abzusichern. ebenso bedeutend ist die absicherung der finanziellen Folgen von unfällen, die im individuellen Fall oft sehr tragisch sein können, aber mit hilfe der passenden versicherungslösung kann zumindest die heilung oder die versorgung erleichtert werden. Das thema altersvorsorge ist in allen ländern europas in den vordergrund gerückt. Die staatlichen systeme geraten an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit und individuelle vorsorge ist dabei gefragt. hierfür steht die lebensversicherung als ein ideales instrument auf der nächsten Pyramidenstufe zur verfügung. mit der langfristigen und sehr sicheren veranlagung bietet die klassische lebensversicherung die ideale Basis für die Pensionsvorsorge vor allem in hinblick darauf, eine entstehende Pensionslücke zu schließen. Die lebensversicherung eignet sich darüber hinaus auch zum aufbau von vermögen. 11

14 na špičke poisťovacej pyramídy sa nachádza zdravotné poistenie. mnohí ho využívajú v prvom rade vo forme cestovného poistenia s cieľom zabezpečiť sa čo najlepšie aj počas dovolenky a pokryť náklady na ošetrenie v zahraničí. súkromné zabezpečenie vlastného zdravia sa zväčša rozvíja len na vyspelejších poisťovacích trhoch západnej európy. v týchto krajinách súkromné zdravotné poistenie významným spôsobom prispieva k financovaniu štátneho systému zdravotníctva a umožňuje tak financovať maximálne zdravotnícke výkony. možno teda predpokladať, že v priebehu nasledujúcich rokov vznikne potreba súkromného zdravotného poistenia aj v strednej a východnej európe a význam tohto poistenia v súvislosti s otázkami financovania štátu stúpne. SLOVENSKÁ REPUBLIKA VZOROVÝ PRÍKLAD VÝVOJA VOĽNÉHO POISŤOVACIEHO TRHU krajiny strednej a východnej európy zažili počas uplynulých dvoch desaťročí bezprecedentný proces zmien. otvorenie hraníc prinieslo nové šance, ktoré sa pred niekoľkými rokmi ešte považovali za nemožné, ak už nechcem povedať nemysliteľné. od konca 2. svetovej vojny až do roku 1990 boli vo vtedajšom Československu povolené len 2 poisťovne pod štátnou kontrolou. Česká statní pojišťovna a slovenská štátna poisťovňa poskytovali poisťovacie služby pre príslušné časti štátu, prevažne v záujme vlády. myšlienka moderného podniku služieb s orientáciou na zákazníkov nebola v časoch monopolu príliš silne zakotvená. začalo to v novembri 1990 so sumou sotva 1,15 mil.. touto sumou sa Wiener städtische podieľala na založení československej družstevnej poisťovne kooperativa. kooperativa bola prvou súkromnou poisťovacou spoločnosťou vo vtedajších postkomunistických krajinách. Československé družstvá, v tej dobe opora krajiny, hľadali pri zakladaní novej spoločnosti západného partnera, ktorý im mal poskytnúť predovšetkým potrebné know-how. spoločnosť, ktorá zahájila svoju obchodnú činnosť v marci 1991, sa vyvíjala od počiatku veľmi dobre. Štátna poisťovňa nebola medzi obyvateľstvom príliš obľúbená a preto sa mnoho občanov rozhodlo pre súkromnú alternatívu, od ktorej očakávali lepší servis. už v roku 1991, teda v prvom obchodnom roku, dokázala novo založená spoločnosť nahospodáriť zisk vo výške 10 mil. korún. skúsenosti pri budovaní kooperativy viedli k tomu, že stredná a východná európa nadobudla ako budúci cieľ našich poisťovacích aktivít veľmi veľký význam. všetky tieto trhy pociťovali potrebu moderných poisťovacích riešení, ktoré by boli prispôsobené lokálnym podmienkam a ktoré by veľmi výrazne zohľadňovali potreby klientov. ako je známe, v roku 1993 sa Československá republika rozdelila. Dnes okrem úspešnej kooperativy v Bratislave pôsobí aj spoločnosť toho istého mena s hlavným sídlom v Prahe. výrazný skok vpred zažila česká kooperativa v roku 1999, slovenská v roku 2001, kedy definitívne padol dovtedy platný štátny monopol na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. v priebehu niekoľkých týždňov získala spoločnosť v Českej republike približne 1,1 milióna nových klientov a vystavila presne taký istý počet poistiek; prepočítané na bežnú pracovnú dobu to znamenalo, že každých 7 sekúnd bol získaný jeden klient, vystavená jedna poistka, resp. zaplatené poistné. Pre mladú firmu to predstavovalo veľkú logistickú výzvu. na zvládnutie toho náporu sme museli angažovať stovky študentov, pred pobočkami stáli ľudia v radoch, aby sme mohli všetkých zákazníkov obslúžiť, bolo treba stoly vyniesť až na ulicu. o niekoľko týždňov získala spoločnosť v Českej republike jedným razom trhový podiel 20 %. 12

15 an der spitze der versicherungspyramide steht die private krankenversicherung. viele nützen sie zuallererst in Form einer reisekrankenversicherung, um auch im urlaub bestens versorgt zu sein und um die Behandlungskosten im ausland abdecken zu können. Die private vorsorge für die eigene Gesundheit findet sich zumeist nur in den reiferen versicherungsmärkten Westeuropas. in diesen ländern leistet die private krankenversicherung auch wesentliche Beiträge in der Finanzierung des staatlichen Gesundheitssystems und ermöglicht darüber hinaus die Finanzierung bestmöglicher medizinischer spitzenleistungen. es ist daher anzunehmen, dass im laufe der kommenden jahre der Bedarf nach privater krankenversicherung auch in zentral- und osteuropa entstehen und in verbindung mit staatlichen Finanzierungsfragen an Bedeutung gewinnen wird. DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK EIN PARADEBEISPIEL FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES FREIEN VERSICHERUNGSMARKTES Die staaten zentral- und osteuropas haben in den vergangenen zwei jahrzehnten einen beispiellosen Wandel und große veränderungen erlebt. mit der Öffnung der Grenzen wurden neue chancen aufgetan, die einige jahre davor noch für unmöglich um nicht zu sagen undenkbar gehalten wurden. seit dem ende des 2. Weltkriegs und bis ins jahr 1990 waren in der damaligen tschechoslowakei nur zwei versicherungsunternehmen unter staatlicher kontrolle zugelassen. Die Česká státní pojišťovna und die slovenská štátna poisťovňa übernahmen für die jeweiligen landesteile die erbringung von versicherungsdienstleistungen vorwiegend im interesse der regierung. Der Gedanke eines modernen, kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens war in der zeit des monopols kaum verankert. es begann im november 1990 mit knapp 1,15 millionen euro. mit diesem Betrag beteiligte sich die damalige Wiener städtische versicherung an der Gründung der tschechoslowakischen Genossenschaftsversicherung kooperativa in Bratislava. Die kooperativa war die erste private versicherungsgesellschaft in den reformstaaten. Die tschechoslowakischen Genossenschaften, damals ein wirtschaftliches rückgrat des landes, suchten für ihre neugründung einen westlichen Partner, der vor allem das nötige know-how beisteuern sollte. Die Gesellschaft, die im märz 1991 ihre Geschäftstätigkeit aufnahm, lief vom start weg sehr gut. Die staatliche versicherung war bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt, deshalb entschieden sich viele Bürger für die private alternative, von der sie sich bessere serviceleistungen versprachen. Bereits 1991, im ersten Geschäftsjahr, konnte das neu gegründete institut einen Gewinn von 10 millionen kronen erwirtschaften. Die erfahrungen mit dem aufbau der kooperativa führten dazu, dass zentral- und osteuropa als künftiges versicherungsgebiet für unsere Gruppe größte Bedeutung gewann. auf all diesen märkten bestand Bedarf an modernen versicherungs-lösungen, die auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt sind und die Bedürfnisse der kunden sehr deutlich berücksichtigen. im jahre 1993 trennten sich bekanntlich die tschechische und die slowakische republik. heute besteht neben der erfolgreichen kooperativa in Bratislava eine Gesellschaft gleichen namens mit hauptsitz in Prag. einen gewaltigen sprung nach vorne machte die tschechische kooperativa im jahre 1999, die slowakische im jahr 2001, als in der kfz-haftpflichtversicherung das bis dahin geltende staatliche monopol endgültig fiel. Binnen weniger Wochen konnte die Gesellschaft in tschechien rund 1,1 millionen neue kunden gewinnen und eben so viele Polizzen ausstellen; in normale arbeitszeit umgerechnet, wurde alle sieben sekunden ein neuer kunde gewonnen, eine Polizze ausgestellt bzw. versicherungsprämien bezahlt. Dies stellte das junge unternehmen vor eine große logistische herausforderung. hunderte studenten mussten engagiert werden, um mit dem andrang fertig zu werden: vor den Filialen standen die menschen schlange, tische wurden auf die straße gestellt, um den ansturm von neuen kunden zu bewältigen. nach wenigen Wochen hatte die Gesellschaft mit einem schlag in der kfz-haftpflichtversicherung einen marktanteil von 20 % in tschechien erzielt. 13

16 keď o 2 roky neskôr prebehla demonopolizácia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel na slovensku, bola motivácia slovenských kolegov enormná. Počas víkendov sa pobočky premenili na ubytovne, cieľom bolo ušetriť čas a zvládnuť celý nával práce. slovenskí kolegovia chceli úspech českých kolegov podľa možnosti predstihnúť. ich úsilie viedlo k trhovému podielu v tomto segmente vo výške skoro 25 %. táto akvizičná akcia oboch kooperatív bola s istotou najväčším úspechom poisťovne v moderných dejinách krajiny. z poistno-technického hľadiska bola však táto silná angažovanosť spojená aj s rizikami. Štatistiky s dostatočnou výpovednou hodnotou, potrebné na kalkuláciu poistného, totiž skoro neexistovali. Počet áut bol síce známy, aj ich priemerný vek, menej však skutočná frekvencia škôd. vzhľadom na túto situáciu boli ostatní poisťovatelia veľmi zdržanliví. vďaka úspechu kooperativy sa táto skupina stala jednotkou v krajine a položila základ pre ďalšie kroky do strednej a východnej európy. skutočnosť, že tento koncern dnes zohráva vedúcu úlohu aj v priestore strednej a východnej európy, veľmi podstatne súvisí so skúsenosťami kooperativy. Dovoľte mi zhrnúť tieto faktory úspechu: 1. Fokus stredná a východná Európa. jasné strategické zameranie našej skupiny na strednú a východnú európu sa vykryštalizovalo, ako som už spomenul, po úspešnom založení poisťovne vo vtedajšom Československu. zistili sme, že na trhoch strednej a východnej európy a neskôr aj v juhovýchodnej európe, vládne veľký dopyt po moderných poisťovacích riešeniach, ktoré by boli prispôsobené lokálnym podmienkam a ktoré by na rozdiel od etablovaných štátnych poisťovní veľmi výrazne zohľadňovali predovšetkým potreby klientov. 2. Riadiť lokálne, myslieť globálne v rámci nášho koncernu vládne jasný konsenzus v názore, že lokálny manažment konkrétnej krajiny najlepšie pozná potreby svojich klientov a môže teda konať veľmi nezávisle, rýchlo a efektívne v zmysle potrieb klientov a firmy. tento názor sa zakladá na presvedčení, a doterajšie skúsenosti z tohto regiónu to len potvrdzujú, že v globálnej súťaži by malo byť silne zdôraznené poznanie špecifických daností a regionálnych zvláštností trhu. je to potrebné, ak chceme úspešne osloviť klientov a vytvoriť si vzťah, ktorý pre obe strany sľubuje dlhodobý úspech. centrála spoločnosti poskytuje lokálnemu manažmentu v prípade potreby podporu a vykonáva okrem toho koordinačné aktivity. 3. Stratégia viacerých značiek naša skupina je skoro na všetkých trhoch zastúpená viacerými značkami. Prvé pozitívne skúsenosti s takzvanou stratégiou viacerých značiek sme získali v rakúsku po akvizícii spoločnosti Donau versicherung. táto stratégia odlišuje náš koncern od väčšiny ostatných. skoro všetky spoločnosti, a teda aj dcérske a sesterské spoločnosti kooperativy, používajú s hrdosťou svoje vlastné meno. väčšinou totiž ide o dobre etablované značky, ktoré obyvateľstvo pozná. zachovanie týchto značiek je zároveň aj výrazom rešpektu a partnerstva v rámci koncernu. lokálne značky chápeme ako vlastné meno, doplnené priezviskom vienna insurance Group. Predovšetkým pre menšie spoločnosti je to výhodou, pretože tak môžu jasne a výrazne vyzdvihnúť svoju príslušnosť ku kapitálovo silnému a dôveryhodnému koncernu. konkurenti kritizujú túto stratégiu, pretože ju interpretujú ako príliš drahú. my to vidíme inak. viac spoločností, ktoré vystupujú ako účastníci trhu, dokáže trh lepšie pokryť a osloviť rôzne segmenty klientov lepšie, ako keby bolo všetko centralizované. 14

17 als zwei jahre später in der slowakei ebenfalls die kfz-haftpflicht privatisiert wurde, war die motivation der mitarbeiter hier im lande enorm. über das Wochenende wurden die Filialen auch als schlafräume verwendet; eben um zeit zu sparen und die große menge anfallender arbeit zu bewältigen. Die slowakischen kolleginnen und kollegen wollten den erfolg ihrer tschechischen Freunde nach möglichkeit übertreffen. Die leistungen führten zu einem marktanteil in diesem segment von knapp 25 %. Diese kundengewinnungsaktion beider kooperativas stellt sicherlich den größten erfolg eines versicherers in der modernen Geschichte eines landes dar. Dabei war, vom versicherungstechnischen standpunkt aus gesehen, dieses starke engagement auch mit risken verbunden. Denn es gab kaum aussagekräftige statistiken, wie man sie für eine vernünftige Prämienkalkulation braucht. man wusste zwar die zahl der autos, ihr durchschnittliches alter, weniger aber über die echte schadenshäufigkeit. angesichts dieses umfeldes waren andere versicherer sehr zurückhaltend. Dank des erfolges der kooperativa ist diese Gruppe zur nummer. 1 des landes aufgestiegen und hat den Grundstein für den weiteren schritt nach zentral- und osteuropa geöffnet. Dass dieser konzern heute auch in zentral- und osteuropa die führende rolle darstellt, ist sehr wesentlich auf die erfahrungen der kooperativa zurückzuführen. lassen sie mich die erfolgsfaktoren zusammenfassen: 1. Fokus Zentral- und Osteuropa Der klare strategische Fokus unserer Gruppe auf zentral- und osteuropa kristallisierte sich, wie bereits erwähnt, nach dem erfolg der Gründung der versicherungsgesellschaft in der damaligen tschechoslowakei heraus. Wir stellten fest, dass auf den märkten in osteuropa, später zunehmend auch in südosteuropa, ein hoher Bedarf nach modernen versicherungslösungen bestand, die auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt sind und, im Gegensatz zu den etablierten staatlichen versicherungen, besonders die Bedürfnisse der kunden sehr deutlich berücksichtigen. 2. Lokal lenken, global denken innerhalb unseres konzerns besteht ein klarer konsens darüber, dass ein lokales management im jeweiligen land die Bedürfnisse seiner kunden am besten kennt und daher auch sehr unabhängig, rasch und effizient im sinne des Wohlergehens der kunden und des unternehmens handeln können muss. Dahinter stehen die überzeugung und das durch die bisherige erfahrung in dieser region angeeignete Wissen, dass in einem globalen Wettbewerb die spezifischen kenntnisse und regionalen Besonderheiten der märkte besonders hohe Beachtung finden sollen. Dies ist nötig, um kunden erfolgreich ansprechen zu können und so eine für beide seiten langfristig erfolg versprechende Beziehung zu schaffen. Die zentrale der Gruppe bietet dem lokalen management bei Bedarf hilfestellung und verfolgt darüber hinaus koordinierende aktivitäten. 3. Mehrmarkenstrategie auf fast allen unseren märkten tritt die Gruppe mit mehreren verschiedenen marken auf. Die ersten positiven erfahrungen mit der sogenannten mehrmarkenstrategie konnten in Österreich mit dem erwerb der Donau versicherung gesammelt werden. mit dieser strategie unterscheidet sich der konzern von nahezu allen anderen. Beinahe alle Gesellschaften so auch die tochter- und schwester-gesellschaften der kooperativa führen stolz ihren eigenen namen. es handelt sich dabei ja um meist gut eingeführte und bei der Bevölkerung bekannte marken. Die Beibehaltung dieser marken ist auch ein ausdruck des respekts und der Partnerschaft innerhalb des konzerns. Wir bezeichnen die lokale marke als vornamen, ergänzt um den Familiennamen vienna insurance Group. Dies ist vor allem für kleinere Gesellschaften ein vorteil, da damit die zugehörigkeit zu einem kapitalstarken und vertrauenswürdigen konzern klar und deutlich hervorgehoben wird. mitbewerber kritisierten diese strategie, weil sie als zu teuer interpretiert wird. Wir sehen das anders: mehrere Gesellschaften, die als marktbewerber auftreten, können diesen besser ausschöpfen und verschiedene kundensegmente ansprechen, als wenn alles zentralisiert wäre. 15

18 Predpokladom je, aby boli spoločnosti úspešné a aby administratívne činnosti, ako je výpočtová technika, ekonomický úsek atď., ktoré nie sú zákazníkom na očiach, boli vybavované podľa možnosti pre všetky spoločnosti spoločne. 4. Rozmanitosť odbytových ciest rozmanitosť odbytových ciest zabezpečuje optimálny prístup ku zákazníkom a je jasným výrazom možností, ktoré poskytuje stratégia viacerých značiek. jadrom obchodnej oblasti je štáb obchodnej služby s vlastnými obchodníkmi, spolupracujúcimi obchodníkmi a agentmi. okrem toho existujú aj partnerstvá a kooperácie s maklérmi, viacnásobnými agentmi, štruktúrovaným odbytom a bankami. už niekoľko rokov koncern udržiava v odbyte úzky a vzájomný partnerský vzťah so spoločnosťou erste Group. Dobre nastavený a angažovaný odbyt je predpokladom pre úspešné naplnenie obchodného potenciálu. to platí predovšetkým pre podnik služieb, ktorý ponúka na predaj neviditeľný tovar. 5. Diverzifikácia Diverzifikácia je podstatným predpokladom na to, aby sme produkt istota mohli skutočne ponúkať aj v krízových časoch. koncern sa usiluje riziká obmedziť čo najširším rozptylom. Diverzifikáciu však u nás nechápeme len z hľadiska produktov, regiónov a odbytových ciest. Diverzifikácia je samozrejmou podstatou nášho investmentu a zaistenia. keďže ekonomický vývoj v strednej a východnej európe prebieha v každej krajine inak, môže naša skupina lepšie podchytiť pokles konjunkturálneho vývoja v jednej krajine a vyrovnať ho pozitívnym vývojom iných krajín v rámci koncernu. je to dôsledok geografickej diverzifikácie a regionálneho rozptylu rizika. v oblasti investmentu veľmi vedome investujeme predovšetkým do investícií s trvalou udržateľnosťou rozvoja. to okrem iného znamená aj to, že investujeme predovšetkým do tých krajín, z ktorých pochádza poistné a zisk. to je zároveň aj podstatný dôvod našich relatívne veľmi nízkych opravných položiek, ktoré sme museli vytvoriť z investícií v takzvaných krajinách PiiGs (Portugalsko, taliansko, írsko, Grécko, Španielsko). v oblasti zaistenia dosahujeme vysoký rozptyl vďaka zapojeniu skoro všetkých renomovaných zaisťovateľov s vysokou bonitou. Úspech našej skupiny v aktuálne 25 krajinách strednej a východnej európy bude navždy pevne spojený so skúsenosťami skupiny kooperativa na slovensku, so sídlom v Bratislave. expanzia do strednej a východnej európy začala tu a preniesla sa do iných krajín sve. skúsenosti a know-how, ktoré sme pritom získali, boli pre tento vývoj veľmi podstatné. na záver by som nerád nespomenul, že za výrazné ekonomické znalosti mnohých kolegov našej skupiny vďačíme okolnosti, že mnohí špičkoví manažéri vo vedení skupiny kooperatíva v tejto krajine, ale aj v kontrolingu centrály, sú absolventmi tejto univerzity. Ďakujem vám za pozornosť. Pramene: sigma Štatistiky a materiály tlačového oddelenia a generálneho sekretariátu vig, kooperativy a iných oddelení skupiny. 16

19 voraussetzung hiefür ist, dass die Gesellschaften erfolgreich sind und die verwaltungstätigkeiten, wie edv, rechnungswesen etc., die nicht im Blickfeld der kunden stehen, nach möglichkeit für alle Gesellschaften gemeinsam erledigt werden. 4. Multikanalvertrieb eine vielzahl von vertriebswegen sichert einen optimalen kundenzugang und ist ein deutlicher ausdruck der möglichkeiten, die die mehrmarkenstrategie bietet. Den kern des verkaufsbereiches bildet der außendienstmitarbeiterstab mit angestellten, mitarbeitern und agenten. Darüber hinaus gibt es Partnerschaften und kooperationen mit maklern, mehrfachagenten, strukturvertrieben und Banken. seit mehreren jahren ist der konzern mit der erste Group in eine enge wechselseitige vertriebspartnerschaft getreten. ein gut aufgestellter und engagierter vertrieb ist die voraussetzung für eine erfolgreiche ausschöpfung des Geschäftspotentials. Dies gilt insbesondere für ein Dienstleistungsunternehmen, das eine unsichtbare Ware zum kauf anbietet. 5. Diversifikation Die Diversifikation ist eine wesentliche voraussetzung, um das Produkt sicherheit auch wirklich krisenfest anbieten zu können. so ist der konzern bestrebt, die risken durch möglichst weite streuung zu begrenzen. Die Diversifikation wird aber nicht nur nach Produkten, nach regionen und nach vertriebsarten verstanden: sie ist selbstredend auch ein kernstück unserer veranlagung und rückversicherung. Da die wirtschaftliche entwicklung in zentral- und osteuropa von land zu land unterschiedlich verläuft, können für unsere Gruppe konjunkturdämpfer in einem land durch positive entwicklungen in anderen ländern besser abgefangen und innerhalb der Gruppe ausgeglichen werden. Dies ist eine Folge der geographischen Diversifikation und regionalen risikostreuung. im Bereich der veranlagungen wird ganz bewusst vor allem in nachhaltige anlageformen investiert. Darunter verstehen wir auch, dass wir insbesonders in jenen ländern unsere investments platzieren, aus denen die Prämieneinnahmen und Gewinne kommen. Dies ist ein wesentlicher Grund für unsere relativ gesehen sehr geringen Wertberichtigungen, die wir aus investitionen in den sogenannten PiiGs (Portugal, italien, irland, Griechenland, spanien) ländern vornehmen müssen. im Bereich der rückversicherung erfolgt eine deutliche streuung durch einbindung nahezu aller namhaften rückversicherer mit hoher Bonität. Der erfolg unserer Gruppe in derzeit 25 ländern zentral- und osteuropas wird immer tief und fest mit den erfahrungen der kooperativa Gruppe in der slowakischen republik mit sitz in Bratislava verbunden sein. Der aufbruch nach zentral- und osteuropa erfolgte von hier aus in andere länder in cee. Die erfahrungen und das dabei erworbene know-how sind für diese expansion sehr wesentlich gewesen. abschließend darf nicht unerwähnt bleiben, dass die hohen wirtschaftlichen kenntnisse vieler mitarbeiter unserer Gruppe auf den umstand zurückzuführen sind, dass eine reihe von spitzenkräften in der Führung der kooperativa Gruppe hier im lande, aber auch im controlling der konzernzentrale, absolventen dieser universität sind. vielen Dank für ihre aufmerksamkeit. Quellnachweis: sigma statistiken unterlagen aus dem Presse- und Generalsekretariatsbereich der vig, kooperativa und anderen abteilungen der Gruppe. 17

20 obchodný radca Dr. Günter Geyer ŽivotoPis kariéra 1974 Wiener städtische versicherung 1983 predseda predstavenstva spoločnosti union versicherung 1988 člen predstavenstva spoločnosti Wiener städtische 1991 zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Wiener städtische 1999 generálny riaditeľ Donau versicherung generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group od roku 2006 júl 2008 jún 2010 od augusta 2010 predseda predstavenstva Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein vermögensverwaltung vienna insurance Group prezident rakúskeho poisťovacieho zväzu (od nadobudnutia právoplatnosti rozčlenenia) generálny riaditeľ a predseda predstavenstva skupiny vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe Ďalej Členstvo v dozorných radách: o. i. kooperativa (Česká republika), kooperativa (slovensko), union Biztosító (maďarsko), Donau versicherung, s versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. vzdelanie Štúdium právnych vied vyznamenania 1992 udelenie veľkého čestného odznaku spolkovej krajiny Burgenland 1998 udelenie veľkej striebornej medaily hospodárskej komory viedeň 2004 udelenie zlatej medaily slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 2005 udelenie zlatého čestného odznaku za zásluhy o spolkovú krajinu viedeň 2007 udelenie ceny primátora mesta Bratislava udelenie veľkého zlatého čestného odznaku za zásluhy o republiku rakúsko udelenie veľkého tirolského rádu orla 2011 udelenie ceny karla leitla za partnerstvo v pracovnom svete osobné ÚDaje narodený 31. júla 1943, ženatý, dve deti 18

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 Wiener Städtische Konzern von Jänner bis September 2005 (nach IFRS)*: Starke Steigerung des Konzerngewinns (vor Steuern) auf rd. 188 Mio. Euro Gewinn-Ziel (vor Steuern)

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

GUTE ENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEM MARKTUMFELD

GUTE ENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEM MARKTUMFELD VIENNA INSURANCE GROUP VORLÄUFIGE PRÄMIEN 1 2015 GUTE ENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEM MARKTUMFELD Nr. 02/2016 26. Jänner 2016 VIG erzielt 9,2 Mrd. Euro Prämien Laufende Prämien solides Plus von 2,2 Prozent

Mehr

Pressegespräch Vienna Insurance Group Gesamtjahresergebnis 2009

Pressegespräch Vienna Insurance Group Gesamtjahresergebnis 2009 Pressegespräch Vienna Insurance Group Gesamtjahresergebnis 2009 31. März 2010 Gesellschaftsrechtliche Neuordnung 1 Neue Unternehmensstruktur geplant 3 Gesellschaftsrechtliche Neuordnung Vienna Insurance

Mehr

VIG Erfolgreicher Player in CEE. Unternehmenspräsentation. Börse Express Roadshow, 19. September 2011

VIG Erfolgreicher Player in CEE. Unternehmenspräsentation. Börse Express Roadshow, 19. September 2011 VIG Erfolgreicher Player in CEE Unternehmenspräsentation Börse Express Roadshow, 19. September 2011 Die Vienna Insurance Group ist in 24 Ländern Europas tätig notiert an der Wiener und Prager Börse betreibt

Mehr

VIENNA INSURANCE GROUP VORLÄUFIGE PRÄMIEN 2013 1

VIENNA INSURANCE GROUP VORLÄUFIGE PRÄMIEN 2013 1 Nr. 01/2014 29. Jänner 2014 VIENNA INSURANCE GROUP VORLÄUFIGE PRÄMIEN 2013 1 Prämien erreichen rd. 9,4 Mrd. Euro (-4,9 Prozent) bereinigt um Sondereffekte liegen die Prämien bei plus 2,2 Prozent Segment

Mehr

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert Nr. 16/2010 19. August 2010 Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010: Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert Gewinn (vor Steuern) trotz massiver Unwetterschäden um 11 Prozent auf

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Die österreichische Versicherungswirtschaft Ein Überblick

Die österreichische Versicherungswirtschaft Ein Überblick Übersicht Die österreichische Versicherungswirtschaft Ein Überblick 1 Gliederung Topic Seite 1. Vergleich Deutschland- Österreich in Zahlen 3 f. 2. Anteil der Versicherungsunternehmen nach Rechtsform 5

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Wir bauen auf Bewährtes

Wir bauen auf Bewährtes Wir bauen auf Bewährtes Pressegespräch Vienna Insurance Group 1. Quartal 2013 Wien, 28. Mai 2013 VIG Ungarn Langjährige Erfahrung: Am ungarischen Versicherungsmarkt seit dem Jahr 1996 2000 Übernahme der

Mehr

Vienna Insurance Group im 1. Quartal 2011 auf Kurs: Konzernprämien um 2,9 Prozent auf über 2,6 Mrd. Euro gewachsen

Vienna Insurance Group im 1. Quartal 2011 auf Kurs: Konzernprämien um 2,9 Prozent auf über 2,6 Mrd. Euro gewachsen Nr. 12/2011 17. Mai 2011 Vienna Insurance Group im 1. Quartal 2011 auf Kurs: Konzernprämien um 2,9 Prozent auf über 2,6 Mrd. Euro gewachsen Steigerung Gewinn (vor Steuern) um 7,0 Prozent auf 142,8 Mio.

Mehr

Die Vienna Insurance Group

Die Vienna Insurance Group Die Vienna Insurance Group betreibt rund 50 Gesellschaften notiert an der Wiener und Prager Börse ist in 24 Ländern Europas tätig beschäftigt rund 24.000 Mitarbeiter konzernweit Rating: A+ mit stabilem

Mehr

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder

Mehr

EINS MIT KUNDEN. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group UND PARTNERN

EINS MIT KUNDEN. Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group UND PARTNERN EINS MIT KUNDEN Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group UND PARTNERN 1 Pressegespräch Geschäftsentwicklung 1. - 3. Quartal 2011 Wien, 15. November 2011 Ergebnisse 1. - 3. Quartal 2011 Kontinuierlich

Mehr

KARRIERE-HÖHENFLÜGE GESUCHT?

KARRIERE-HÖHENFLÜGE GESUCHT? www.volksbank.com KARRIERE-HÖHENFLÜGE GESUCHT? 1 DIE VOLKSBANK GRUPPE ist der viertgrößte Finanzkonzern Österreichs besteht aus 66 genossenschaftlichen Volksbanken, Tochtergesellschaften, Beteiligungen

Mehr

Bestes 1. Quartal der Unternehmensgeschichte. Gewinn (vor Steuern) um 10,4 Prozent auf 133,4 Mio. Euro gestiegen

Bestes 1. Quartal der Unternehmensgeschichte. Gewinn (vor Steuern) um 10,4 Prozent auf 133,4 Mio. Euro gestiegen Nr. 09/2010 20. Mai 2010 Vienna Insurance Group im 1. Quartal 2010: Bestes 1. Quartal der Unternehmensgeschichte Gewinn (vor Steuern) um 10,4 Prozent auf 133,4 Mio. Euro gestiegen Konzernprämien erstmals

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Rekordergebnis der Vienna Insurance Group im Jahr 2011: Standard & Poor s bestätigt ausgezeichnetes Rating: A+ mit stabilem Ausblick

Rekordergebnis der Vienna Insurance Group im Jahr 2011: Standard & Poor s bestätigt ausgezeichnetes Rating: A+ mit stabilem Ausblick Nr. 05/2012 29. März 2012 Rekordergebnis der Vienna Insurance Group im Jahr 2011: Standard & Poor s bestätigt ausgezeichnetes Rating: A+ mit stabilem Ausblick Hervorragender Anstieg des Konzerngewinns

Mehr

PRESSEMITTEILUNG. Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. 20. Mai 2010. Die Versicherung auf Ihrer Seite.

PRESSEMITTEILUNG. Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. 20. Mai 2010. Die Versicherung auf Ihrer Seite. PRESSEMITTEILUNG BILANZ 2009 20. Mai 2010 Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. Die Versicherung auf Ihrer Seite. Ihre Gesprächspartner: Dr. Othmar Ederer Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes

Mehr

Was sagen Konsumenten- und Pensionistenschützer?

Was sagen Konsumenten- und Pensionistenschützer? Allianz Pensionsbarometer Dr. Wolfram Littich Vorstandsvorsitzender Presse- gespräch Andreas Csurda Bereichsleiter Versicherungstechnik Lebensversicherung Allianz Gruppe in Österreich Wien, 18. März 2014

Mehr

VIG Stabilität auch in turbulentem Wirtschaftsumfeld. Aktienforum Börse Express Roadshow 15. Juni 2009

VIG Stabilität auch in turbulentem Wirtschaftsumfeld. Aktienforum Börse Express Roadshow 15. Juni 2009 VIG Stabilität auch in turbulentem Wirtschaftsumfeld Aktienforum Börse Express Roadshow 15. Juni 2009 Klare Wachstumsstrategie Erfolgreiches Geschäftsmodell 2 2005 Strategie 2008 Verrechnete Prämien: EUR

Mehr

Frauenforum: Frauen und Geld - Eine Beziehung mit Potential

Frauenforum: Frauen und Geld - Eine Beziehung mit Potential Chart 1 Frauenforum: Frauen und Geld - Eine Beziehung mit Potential Kurzreferat: Finanzielle Absicherung: Frau sorgt vor Prok. Birgit Starmayr, Institutsleitung market Chart 2 Selbsteinschätzung Wie glücklich

Mehr

Generali Holding Vienna AG, Abteilung Konzern-Kommunikation Aktualisiert am 29.03.2007. Presse

Generali Holding Vienna AG, Abteilung Konzern-Kommunikation Aktualisiert am 29.03.2007. Presse Presse Unter den Flügeln des Löwen. Generali Vienna Group Die Generali Vienna Group Die Generali Vienna Group ist ein Teil des weltweit agierenden Konzerns der Assicurazioni Generali S.p.A., die 1831 in

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung: "Nicht jeder Kunde kann sich eine Vollkaskoversicherung leisten"

Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung: Nicht jeder Kunde kann sich eine Vollkaskoversicherung leisten DAS INVESTMENT.COM Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung: "Nicht jeder Kunde kann sich eine Vollkaskoversicherung leisten" Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist nach wie vor die beste Absicherung

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben

Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben 29.12.2015 PRESSEINFORMATION Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben MEHR GELD FÜR URLAUB, WOHNEN UND SPORT KAUFKRAFT ETWAS STÄRKER ALS IM VORJAHR Rückfragehinweis Angelika Knap Pressesprecherin

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Erstes Resümee über das Versicherungsjahr 2014

Erstes Resümee über das Versicherungsjahr 2014 . medieninformation Linz, 17. Dezember 2014 Oberösterreichische Versicherung AG: Erstes Resümee über das Versicherungsjahr 2014 2014: Ausnahmejahr ohne Naturkatastrophen Oberösterreichische legt bei den

Mehr

KLAUS KATZIANKA. 24 Stunden Hilfe und Betreuung

KLAUS KATZIANKA. 24 Stunden Hilfe und Betreuung KLAUS KATZIANKA 24 Stunden Hilfe und Betreuung TEXTUNTERLAGEN ZUM PRESSEGESPRÄCH: 18. 11. 2010 BETREFF: PFLEGE-AKTIONSTAG Café Landtmann 1010 Wien Dr. Karl Lueger-Ring 4 Tel.: 01 24 100-100 SprecherInnen

Mehr

PRESSEINFORMATION 26. März 2014. VAV Versicherung präsentiert Mobilitätsbarometer

PRESSEINFORMATION 26. März 2014. VAV Versicherung präsentiert Mobilitätsbarometer PRESSEINFORMATION 26. März 2014 VAV Versicherung präsentiert Mobilitätsbarometer VAV Versicherungs-AG erhebt erstmals Veränderung des Verkehrsverhaltens der Österreicher Stadt-Land-Gefälle klar erkennbar

Mehr

Fall Nr. IV/M.539 - Allianz / Elvia / Lloyd Adriatico. VERORDNUNG (EWG) Nr. 4064/89 ÜBER FUSIONSVERFAHREN

Fall Nr. IV/M.539 - Allianz / Elvia / Lloyd Adriatico. VERORDNUNG (EWG) Nr. 4064/89 ÜBER FUSIONSVERFAHREN DE Fall Nr. IV/M.539 - Allianz / Elvia / Lloyd Adriatico Nur der deutsche Text ist verfügbar und verbindlich. VERORDNUNG (EWG) Nr. 4064/89 ÜBER FUSIONSVERFAHREN Artikel 6, Absatz 1, b KEINE EINWÄNDE Datum:

Mehr

Vienna Insurance Group Top-Player in CEE. 15. Oktober 2008

Vienna Insurance Group Top-Player in CEE. 15. Oktober 2008 Vienna Insurance Group Top-Player in CEE 15. Oktober 2008 genda 2 B C Strategie der Vienna Insurance Group Ziele und Zusammenfassung ppendix Die Highlights auf einen Blick VIG hat zwei strategische Meilensteine

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Der Verband im Profil

Der Verband im Profil Der Verband im Profil Zukunft bauen. Solide finanzieren. Energetisch sanieren. Mit Bausparen. Verband der Privaten Bausparkassen e.v. Klingelhöferstraße 4 10785 Berlin Tel.: 030 / 590091-500 Fax: 030 /

Mehr

engagiert. klar. weltoffen. Ein besonderer Partner für Ihr Unternehmen

engagiert. klar. weltoffen. Ein besonderer Partner für Ihr Unternehmen engagiert. klar. weltoffen. Ein besonderer Partner für Ihr Unternehmen 4 ProCredit Bank Banking für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Sehr geehrte Damen und Herren, die ProCredit Gruppe ist seit

Mehr

Von Menschen für Menschen in Schleswig-

Von Menschen für Menschen in Schleswig- Von Menschen für Menschen in Schleswig- Holstein Strategiepapier 2020 der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.v. Visionen und Ziele Wir haben Überzeugungen! Wir

Mehr

confilias werte neu entdecken

confilias werte neu entdecken confilias werte neu entdecken So vielfältig wie Ihr Leben. Sie wissen, wo Ihr Weg hingehen soll und was Ihnen dabei wichtig ist? Sie möchten einen Partner, dem Sie vertrauen können und der Ihre Vorstellungen

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

GENERALI ÖSTERREICH / JÄNNER 2016

GENERALI ÖSTERREICH / JÄNNER 2016 PRESSEMAPPE JÄNNER 2016 Generali Group auf einen Blick Versicherungsgesellschaften der Generali Group Niederlassungen: New York, Großbritannien, Hong Kong, Tokio, Dubai, Panama Tätigkeitsländer der Europ

Mehr

PRESSEMITTEILUNG BILANZ 2010

PRESSEMITTEILUNG BILANZ 2010 PRESSEMITTEILUNG BILANZ 2010 19. Mai 2011 GRAWE auf Erfolgskurs. Die Versicherung auf Ihrer Seite. Ihr Gesprächspartner: Dr. Othmar Ederer Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes Die Versicherung

Mehr

Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen

Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen ERGO pojišťovna, a.s. mit Sitz in Praha 4 Michle, Vyskočilova 1481/4, PLZ 140 00, Id.-Nr.: 618 58 714, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts

Mehr

MORE THAN IMPLANTS DAS KUNDENPROGRAMM VON STRAUMANN DAS PRINZIP

MORE THAN IMPLANTS DAS KUNDENPROGRAMM VON STRAUMANN DAS PRINZIP MORE THAN IMPLANTS DAS KUNDENPROGRAMM VON STRAUMANN DAS PRINZIP SIMPLY DOING MORE 3 Bausteine für Ihren Erfolg Wer erfolgreich sein will, braucht erfolgreiche Partner. Denn nur gemeinsam kann man am Markt

Mehr

Partner für Substanz, Werterhalt und Investmenterfolg

Partner für Substanz, Werterhalt und Investmenterfolg Partner für Substanz, Werterhalt und Investmenterfolg Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein... Perikles, 493 429 v. Chr. Wir sind da, wo Ihnen

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Fachkenntnisse auf höchstem Niveau

Fachkenntnisse auf höchstem Niveau Fachkenntnisse auf höchstem Niveau sind und bleiben das Selbstverständnis unseres Berufsstandes. Auf den ersten Blick aber lässt sich die Qualität von Steuerberatungsleistungen nur schwer beurteilen. Hinzu

Mehr

Operatives Ergebnis steigt kräftig auf 330,7 Mio. Euro (+9,5 Prozent)

Operatives Ergebnis steigt kräftig auf 330,7 Mio. Euro (+9,5 Prozent) VIENNA INSURANCE GROUP 1. HALBJAHR 2013: Nr. 11/2013 29. August 2013 Operatives Ergebnis steigt kräftig auf 330,7 Mio. Euro (+9,5 Prozent) Gewinn vor Steuern aufgrund von Vorsorgen und Wertberichtigungen

Mehr

Die wirtschaftliche Bedeutung der Schweizer Privatversicherer. November 2012

Die wirtschaftliche Bedeutung der Schweizer Privatversicherer. November 2012 Die wirtschaftliche Bedeutung der Schweizer Privatversicherer November 2012 2 Herausgeber: Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 CH-8022 Zürich Tel.

Mehr

Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen. EinkommensSicherungsKonzept

Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen. EinkommensSicherungsKonzept Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen EinkommensSicherungsKonzept Es reicht nicht, Arbeit zu haben. Man muss auch arbeiten können. Einen gesicherten Arbeitsplatz zu haben, zählt heute

Mehr

Die ARAG: Ihr Partner, auch im Pflegefall

Die ARAG: Ihr Partner, auch im Pflegefall Die ARAG: Ihr Partner, auch im Pflegefall Mit fast 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Familienunternehmen und als Krankenversicherer wissen wir, dass echte Freiheit und Unabhängigkeit nur aus Sicherheit

Mehr

Weiterbildung 2011. Ergebnisse einer IHK-Online-Unternehmensbefragung. Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Weiterbildung 2011. Ergebnisse einer IHK-Online-Unternehmensbefragung. Deutscher Industrie- und Handelskammertag Weiterbildung 2011 Ergebnisse einer IHK-Online-Unternehmensbefragung Deutscher Industrie- und Handelskammertag 1 Der DIHK hat Unternehmen zu ihren Plänen und Motiven im Bereich Aus- und Weiterbildung befragt.

Mehr

Pressegespräch. Allianz Pensionsbarometer und demografischer Stresstest. Dr. Wolfram Littich Vorstandsvorsitzender

Pressegespräch. Allianz Pensionsbarometer und demografischer Stresstest. Dr. Wolfram Littich Vorstandsvorsitzender Allianz Pensionsbarometer und demografischer Stresstest Dr. Wolfram Littich Vorstandsvorsitzender Pressegespräch Andreas Csurda Bereichsleiter Versicherungstechnik Lebensversicherung Allianz Gruppe in

Mehr

Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Jetzt weiß ich, was ich werden will. Abwechslungsreiche Aufgaben, gute Übernahme chancen, vielseitige Perspektiven

Mehr

Business Class Sicherheit für Ihr Unternehmen. Akad.Vkfm. Manfred KARGL

Business Class Sicherheit für Ihr Unternehmen. Akad.Vkfm. Manfred KARGL Business Class Sicherheit für Ihr Unternehmen Akad.Vkfm. Manfred KARGL Warum Versicherung? 2 Ihr Erfolg ist die beste Versicherung für die Zukunft. Als Unternehmensgründer ist man durch vielerlei Maßnahmen

Mehr

St.-Julien-Straße 12, 5020 Salzburg Gestaltung, Satz, Fotos, Layout: Volksbank Salzburg Marketing Druck: Laber Druck, Oberndorf

St.-Julien-Straße 12, 5020 Salzburg Gestaltung, Satz, Fotos, Layout: Volksbank Salzburg Marketing Druck: Laber Druck, Oberndorf Unser Leitbild Volksbank Salzburg St.-Julien-Straße 12, 5020 Salzburg Gestaltung, Satz, Fotos, Layout: Volksbank Salzburg Marketing Druck: Laber Druck, Oberndorf Was hinter uns liegt, und was vor uns liegt,

Mehr

Presseinfo. BayernLB ist Mehrheitseigentümer der Hypo Group Alpe Adria Closing vollzogen. 9. Oktober 2007

Presseinfo. BayernLB ist Mehrheitseigentümer der Hypo Group Alpe Adria Closing vollzogen. 9. Oktober 2007 Presseinfo 9. Oktober 2007 BayernLB ist Mehrheitseigentümer der Hypo Group Alpe Adria Closing vollzogen München / Klagenfurt Die BayernLB hat seit dem Signing am 22. Mai 2007 in einer kurzen Frist die

Mehr

DAS LEITBILD DER SCHWÄBISCH HALL FACILITY MANAGEMENT GMBH. Sensibel. Effizient. Vorausblickend.

DAS LEITBILD DER SCHWÄBISCH HALL FACILITY MANAGEMENT GMBH. Sensibel. Effizient. Vorausblickend. DAS LEITBILD DER SCHWÄBISCH HALL FACILITY MANAGEMENT GMBH Sensibel. Effizient. Vorausblickend. Die Schwäbisch Hall Facility Management GmbH ist der Komplett-Anbieter für alle Gewerke und Dienstleistungen

Mehr

Elementare Sicherheit für Ihr Unternehmen

Elementare Sicherheit für Ihr Unternehmen Elementare Sicherheit für Ihr Unternehmen Willkommen in der Welt von HDI Auch wenn wir ständig an uns arbeiten, eines können wir trotzdem nicht: Schadensfälle verhindern. Aber wir helfen Ihnen mit Sicherheit

Mehr

Perspektive Selbstständigkeit 2011

Perspektive Selbstständigkeit 2011 Eine Studie der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH in 12 deutschen Städten Durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Research Now Januar 2011 www.eismannjobs.de Vorwort Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Mehr

OVB Hauptversammlung 2013

OVB Hauptversammlung 2013 Hauptversammlung 2013 mehr als 40 Jahre Erfahrung europaweit in 14 Ländern aktiv Deutschland Polen 3,0 Mio. Kunden 5.000 Finanzberater 587.000 Neuverträge in 2012 Frankreich Schweiz Italien Tschechien

Mehr

Positive Ergebnisentwicklung des Konzerns durch hohe Verluste in Rumänien und Italien belastet

Positive Ergebnisentwicklung des Konzerns durch hohe Verluste in Rumänien und Italien belastet VIENNA INSURANCE GROUP 1.-3. QUARTAL 2013: Nr. 17/2013 28. November 2013 Positive Ergebnisentwicklung des Konzerns durch hohe Verluste in Rumänien und Italien belastet Prämien bei 7,1 Mrd. Euro (-5,1 Prozent)

Mehr

Dienstleistungen 2014

Dienstleistungen 2014 Dienstleistungen 2014 www.bmwfw.gv.at Inhalt Überblick.... 1 Regionale Verteilung des Handels mit Dienstleistungen.. 5 Dienstleistungsbilanz..... 6 Sektorale Verteilung des Handels mit Dienstleistungen

Mehr

Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen

Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen Alexander Koop Elisabeth Pfaff In Deutschland verfügen wir neben vielfältigen sozialstaatlichen Leistungen

Mehr

Büros in: Transporte von/in 40 Länder: Kunden: Österreich (Wien), Slowakei (Nové Zámky), Türkei (Istanbul) EU, Südosteuropa, Türkei, Orient

Büros in: Transporte von/in 40 Länder: Kunden: Österreich (Wien), Slowakei (Nové Zámky), Türkei (Istanbul) EU, Südosteuropa, Türkei, Orient Büros in: Österreich (Wien), Slowakei (Nové Zámky), Türkei (Istanbul) Transporte von/in 40 Länder: EU, Südosteuropa, Türkei, Orient Kunden: Direktkunden, Großspediteure (europaweit) Unsere Zentrale: Wien

Mehr

VIENNA INSURANCE GROUP MIT STABILER PRÄMIENENTWICKLUNG 2015

VIENNA INSURANCE GROUP MIT STABILER PRÄMIENENTWICKLUNG 2015 Nr. 05/2016 7. April 2016 VIENNA INSURANCE GROUP MIT STABILER PRÄMIENENTWICKLUNG 2015 Konzernprämien von 9,0 Mrd. Euro Combined Ratio bei soliden 97,3 Prozent Group Embedded Value mit deutlicher Wertsteigerung

Mehr

Pressekonferenz am 12. März, um 11:45 Uhr mit BM Nahles zum Fortschrittsbericht 2013 der Bundesregierung

Pressekonferenz am 12. März, um 11:45 Uhr mit BM Nahles zum Fortschrittsbericht 2013 der Bundesregierung Pressekonferenz am 12. März, um 11:45 Uhr mit BM Nahles zum Fortschrittsbericht 2013 der Bundesregierung Statement Eric Schweitzer Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Fachkräftesicherung, das

Mehr

Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Das ist der richtige Beruf für mich. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Jetzt weiß ich, was ich werden will. Abwechslungsreiche Aufgaben, gute Übernahmechancen, vielseitige Perspektiven

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

UNITED FUNDS OF SUCCESS 1 2 3-Investor-Leitfaden

UNITED FUNDS OF SUCCESS 1 2 3-Investor-Leitfaden 1 2 3-Investor-Leitfaden PLAN SCHRITT FÜR SCHRITT ANS ZIEL. 2 PLAN DER SCHLÜSSEL ZU IHREM VERMÖGEN Dieser 1 2 3-Investor-Leitfaden führt Sie direkt zu Ihrem Anlage- und Vorsorgeziel. Sie finden damit die

Mehr

9-Monats-Bericht 2004 UNIQA Versicherungen AG

9-Monats-Bericht 2004 UNIQA Versicherungen AG 9-Monats-Bericht 2004 UNIQA Versicherungen AG Konzernkennzahlen Veränderung Mio. Mio. % 1) Verrechnete Prämien Schaden- und Unfallversicherung 1.251,2 949,8 31,7 Lebensversicherung 861,1 735,9 17,0 davon

Mehr

Analyse des chinesischen Marktes für Nutzfahrzeuge sowie der größten chinesischen Hersteller.

Analyse des chinesischen Marktes für Nutzfahrzeuge sowie der größten chinesischen Hersteller. Pressemitteilung Groß, aber noch keine Gefahr Analyse des chinesischen Marktes für Nutzfahrzeuge sowie der größten chinesischen Hersteller. München, den 18. April 2011 Vor dem Hintergrund einer teilweise

Mehr

Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010

Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010 Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010 Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Deutsch-Baltischen Handelskammer in,, (AHK) TEIL A: KONJUNKTURKLIMA

Mehr

BGV / Badische Versicherungen setzt durch konsequente strategische Ausrichtung Wachstumskurs fort

BGV / Badische Versicherungen setzt durch konsequente strategische Ausrichtung Wachstumskurs fort PRESSEINFORMATION BGV / Badische Versicherungen setzt durch konsequente strategische Ausrichtung Wachstumskurs fort / Überdurchschnittliches Wachstum auf rund 300 Mio. EUR Beitragseinnahmen / Von Großschäden

Mehr

DIE BEDEUTUNG DER WIRTSCHAFTSCLUSTER

DIE BEDEUTUNG DER WIRTSCHAFTSCLUSTER ICT CLUSTER BERN/26. März 2014 Seite 1 ICT CLUSTER BERN; Bern, 26. März 2014 Referat von Herrn Regierungsrat Andreas Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern DIE BEDEUTUNG DER WIRTSCHAFTSCLUSTER

Mehr

E-Interview Elektronische Markplätze

E-Interview Elektronische Markplätze Marktplätze mit dem längsten Atem werden profitieren Kurzeinführung in das Thema: Seit dem Internetboom im Jahr 2000 hat die Internetbranche einen entscheidenden Wandel vollzogen. Viele der zu dieser Zeit

Mehr

VIENNA INSURANCE GROUP BAUT MARKTFÜHRERSCHAFT AUS

VIENNA INSURANCE GROUP BAUT MARKTFÜHRERSCHAFT AUS Nr. 18/2012 27. November 2012 VIENNA INSURANCE GROUP BAUT MARKTFÜHRERSCHAFT AUS 20 PROZENT MARKTANTEIL IN DEN KERNMÄRKTEN SOLIDE NUMMER 1 IN ÖSTERREICH VIENNA INSURANCE GROUP IM 1. - 3. QUARTAL 2012 Steigerung

Mehr

VIG Einzigartige Wachstumsstory in CEE. Aktienforum Börse Express Roadshow. 19. September 2012

VIG Einzigartige Wachstumsstory in CEE. Aktienforum Börse Express Roadshow. 19. September 2012 VIG Einzigartige Wachstumsstory in CEE Aktienforum Börse Express Roadshow 19. September 2012 2 Hervorragende Marktpositionen der VIG VIG Nr. 1 in ihren Kernmärkten Marktanteil von 17,3% Überblick Markt

Mehr

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert 19. August 2010 Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010: Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert Gewinn (vor Steuern) trotz massiver Unwetterschäden um 11 Prozent auf 255,6 Mio.

Mehr

Investieren Sie lieber in solide Immobilien. Veranlagen

Investieren Sie lieber in solide Immobilien. Veranlagen Investieren Sie lieber in solide Immobilien. Erste Immobilienfonds Veranlagen ERSTE IMMOBILIENFONDS in echte Werte investieren Immobilien haben immer Saison. Ein Grundstück, die eigene Wohnung, das eigene

Mehr

GKV-Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland Postfach 20 04 64 53134 Bonn

GKV-Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland Postfach 20 04 64 53134 Bonn GKV-Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland Postfach 20 04 64 53134 Bonn Beschäftigung bei einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber in mehreren Mitgliedstaaten 1) Sehr geehrte

Mehr

Andreas Korth und das GOOD GROWTH INSTITUT: Zwei Kompetenzführer für ethische Investments und Mikrokredite!

Andreas Korth und das GOOD GROWTH INSTITUT: Zwei Kompetenzführer für ethische Investments und Mikrokredite! Andreas Korth und das GOOD GROWTH INSTITUT: Zwei Kompetenzführer für ethische Investments und Mikrokredite! Titel des Interviews Name: Funktion/Bereich: Organisation: Homepage Unternehmen Andreas Korth

Mehr

Unser Leitbild Neue Gesellschaft Niederrhein e.v./ Bildungswerk Stenden

Unser Leitbild Neue Gesellschaft Niederrhein e.v./ Bildungswerk Stenden Unser Leitbild Neue Gesellschaft Niederrhein e.v./ Bildungswerk Stenden Identität und Auftrag Das Bildungswerk Stenden ist eine Einrichtung des eingetragenen, gemeinnützigen Vereins Neue Gesellschaft Niederrhein

Mehr

Pressegespräch Aktuelles aus der Raiffeisen Versicherung und Auszüge aus dem Pensionsbarometer 2012

Pressegespräch Aktuelles aus der Raiffeisen Versicherung und Auszüge aus dem Pensionsbarometer 2012 Pressegespräch Aktuelles aus der Raiffeisen Versicherung und Auszüge aus dem Pensionsbarometer 2012 Barcelona, 28.09.2012 Dr. Klaus Pekarek. www.raiffeisen-versicherung.at. Agenda 1.Teil 2. Teil 3. Teil

Mehr

Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG)

Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG) Gesetz zum Schutze der Berufsbezeichnung Ingenieur und Ingenieurin (Ingenieurgesetz - IngG) Art. 1 (1) Die Berufsbezeichnung "Ingenieur und Ingenieurin" allein oder in einer Wortverbindung darf führen,

Mehr

20 05 Quartalsbericht 4

20 05 Quartalsbericht 4 20 Quartalsbericht 4 Raiffeisenlandesbank OÖ baut mit Ergebnis 20 ihre Risikotragfähigkeit neuerlich aus Erfolgreiche Unternehmensbeteiligungen wie zum Beispiel am erfolgreichen Stahlkonzern voestalpine

Mehr

Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD

Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD OTS0100 5 WI 1031 UCR0001 WB Mi, 03.Okt 2012 Banken/Finanzen/Unternehmen/Europa/Kredite Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD BILD zu OTS

Mehr

. Medieninformation. Frühlingserwachen in Ebensee. Generaldirektor Dr. Josef Stockinger. Michael Buchegger. Oberösterreichische Versicherung AG:

. Medieninformation. Frühlingserwachen in Ebensee. Generaldirektor Dr. Josef Stockinger. Michael Buchegger. Oberösterreichische Versicherung AG: . Medieninformation Ebensee, 17. April 2013 Oberösterreichische Versicherung AG: Frühlingserwachen in Ebensee Die Oberösterreichische Versicherung freut sich über die Partnerschaft mit der Versicherungsagentur

Mehr

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen scheuen den administrativen und. finanziellen Aufwand, eine betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen scheuen den administrativen und. finanziellen Aufwand, eine betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter Pressemitteilung 29.2014 Kienbaum-Studie zur Verbreitung und Gestaltung betrieblicher Altersversorgung Erst jeder zweite Mittelständler bietet betriebliche Altersversorgung Gummersbach, 4. Juli 2014 Der

Mehr

Eigenständigkeit und Verantwortung

Eigenständigkeit und Verantwortung Wissenschaftsjahr 2007 Das neue ABC der Wirtschaft Die Aufgaben des Geistes in Unternehmen Eigenständigkeit und Verantwortung Leuchtfeuer der Unternehmenszukunft Michael Doering Seite 1 Wenn du ein gutes

Mehr