Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Â ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ

2 À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì Ð ¼ ½½µ ½ ß ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ì Ð ¼ ½½µ ½ ß

3 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Â Ö ½ ½ ½ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ ¾ ÓÖ ÙÒ ¾º½ ÓÖ ÙÒ ÚÓÖ Ò ÙÒ ÓÖ ÙÒ ÖÙÔÔ Ò ¾º½º½ Ø ÐÙÒ ØÖ Ó ØÛ Ö ¾º½º¾ Ø ÐÙÒ ÓÖÑ Ð ÃÓÒÞ ÔØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾º½º Ø ÐÙÒ Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ ½¾ ¾º½º Ø ÐÙÒ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ËÝ Ø Ñ ¾½ ¾º½º Ø ÐÙÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ö ĐÍ Ö ØÞ Ö ¾ ¾º½º Ø ÐÙÒ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ ¾º½º Ø ÐÙÒ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ¾º½º Ø ÐÙÒ Ì ÓÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ ¾º½º Ø ÐÙÒ Î Ù Ð ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØ Ö Ø Ú ËÝ Ø Ñ ¾º¾ Î ÖĐÓ«ÒØÐ ÙÒ Ò ½ ¾º Ö Ø ¾ ¾º ÎÓÖØÖĐ ¾º Ì ÙÒ Ò ¾º À Ö Ù ÚÓÒ Ø Ö Ø Ò ÙÒ Ù Ö Ò ¾º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò ¼ Ä Ö ¾ º½ Ä Ö Ö ÙÐØĐ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ º¾ Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò

4 º¾º½ Ä Ö Ò ÓØ Ñ Ï ÒØ Ö Ñ Ø Ö ½» º¾º¾ Ä Ö Ò ÓØ Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ º Ü Ñ Ò Ö Ø Ò ½¼½ º º½ º º¾ À Ð Ø Ø ÓÒ Ò ½¼½ ÖØ Ø ÓÒ Ò ½¼½ º º ÔÐÓÑ Ö Ø Ò ½¼¾ º º ËØÙ Ò Ö Ø Ò ½½¼ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙ Ö Ö Ò Ù Ò ½½ º½ Ò Ø Ö ÙÐØĐ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ½½ º¾ Ö Ø Ö ĐÙÖ Ö Ù Ò Ô Þ Ö Ò ½½ º ÒØÖ Ð Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ½½ º º½ º º¾ º º º º º º º º Ð ÓØ ½½ Ê Ò ÖÒ ØÞ ½½ ÁȹÈÓÓÐ ĐÙÖ ÖÙÒ ØÙ ÙÑ ½¾¼ ÁȹÈÓÓÐ ĐÙÖ À ÙÔØ ØÙ ÙÑ ½¾¼ Ï Ö ØĐ ØØ Ò ½¾ Å ÖÓ Ó Ø Ê Ö È ¹ÈÓÓÐ ½¾ º Å Ø Ö Ø Ò Ö Ñ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ½¾ º Å Ø Ö Ø Ò Ö Ñ Ò Ù Ö Ð Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ½¾ º Å Ø Ð Ø Ò ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ò ½ ¼ º º º ÁÒ ÓÖÑ Ø ßÃÓÐÐÓÕÙ ÙÑ ½ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¹ ÓÖÙÑ ËØÙØØ ÖØ ºÎº Ò Ó µ ½ ÓÑÔÙØ ÖÑÙ ÙÑ ½ ĐÙÖÞÙÒ Ò ½ È Ö ÓÒ ÒÖ Ø Ö ½ ½

5 ÎÓÖÛÓÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ Â Ö ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ¹ ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ¹ Ø Ø Ù Ø ÐÙÒ Ò ÚÓÒ Ò Ñ Ä Ö ØÙ Ð Ò Ö Ð Ø Ø Û Ö Òº Ð Ò Ò ÎÓÖ Ø Ò ÁÒ Ø ØÙØ ÎÓÐ Ö Ð Ù ÓÖÑ Ð ÃÓÒÞ ÔØ µ ÎÓÐ Ö ÖØ Ì ÓÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø µ Ì ÓÑ ÖØÐ Î Ù Ð ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØ Ö Ø Ú ËÝ Ø Ñ Ø ¼½º¼ º½ µ ÃÐ Ù Ä ÐÐÝ ØÖ Ó ØÛ Ö µ ÖØ Ä Ñ ÒÒ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ËÝ Ø Ñ µ ÂÓ Ò ÄÙ Û ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò µ Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ÙÒ ĐÍ Ö ØÞ Ö Ùµ Ø Ö ÊÓÐÐ Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø» Ö Ô ËÝ Ø Ñ µ ÙÒ À Ò ¹ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖµº Ù ÑÑ Ò Ñ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð ÙÒ Ú ÖØ ÐØ ÀĐÓ ØÐ ØÙÒ Ö Ò Ö ÁÈÎʵ Ð Ø Á Á ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ØÖ Ø Ð Ñ Ò Ñ Ò Ö ÒØÖ Ð Ò Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Áµ ÚÓÒ ÈÖÓ ÓÖ Ò Ö Ö Ð Ø Ø Û Ö Òº Ö ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ø ÐÐØ Ø Ú ØĐ Ø Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ñ Â Ö ½ ÞÙ ÑÑ Ò ÙÒ Ô ÐØ Ò ÖÙ ÚÓÐÐ Î Ð ÐØ ÍÑ Ò ÙÒ ÉÙ Ð ØĐ Ø Ö Ö Ø Ò Û Öº ÓÒ Ö Ö Ö ÙÐ Û Ö Ø Ñ ½º ÂÙÒ ½ ÈÖÓ ÓÖ Ì ÓÑ ÖØÐ Å Ø Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ø ÙÒ Ñ Ø Ò Ö ÙÒ Ö ÓÐ Ø ÐÙÒ Î Ù Ð ÖÙÒ ÙÒ ÁÒ¹ Ø Ö Ø Ú ËÝ Ø Ñ Ù Ùغ Ò Ò Û Ö Â Ö ½ Ù ÚÓÒ Ö ÙÒ Ò Ò Ñ Ò Ù ÔÖĐ Ø Ò Ô ÖÙÒ ÐĐÙ Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÙÒ Ö Ä Ò Ö ÖÙÒ Ùѹ ÞÙ ØÞ Òº Ó ÖÞÛÙÒ Ò ËØ ÐÐ Ò ĐÙÖÞÙÒ Ö ÓÐ Ø Ð Þ Ø Ö Ö Ø Ö Ù¹ Ò Ñ Ö Ð Ö ËØÙ Ò Ò Đ Ò Ö Ó Ð Ð ÙÐØĐ Ø ÞÛÙÒ Ò Û Ö Ò Ò ÆÙÑ ÖÙ Ð Ù Ù ÞÙ ÒØÖ Òº ÁÒ ÑØ Ø ÞÙ Ò Ö Ù ÖÓÖ ÒØÐ ÖÓ Ò Ð ØÙÒ Ö Å Ø Ö Ø Ö ÙÒ Å Ø Ö Ø Ö ÒÒ Ò ĐÙ ÖØ ĐÙÖ Ö Ò Ò ÖØ ÙÒ Ö ÓÐ Ö Ö Ø Ñ Ñ Æ Ñ Ò ÎÓÖ Ø Ò ÖÞÐ Ò º Ò Â Ö Ò Ø Þ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Ó Ò Ö Ö Ï ÖØ Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÐÚ ÒØ Ò ÙÒ Ø Ò Ò ËØÙ ÒØ ÒÞ Ð Ò Ò Ø Ñ Ö Ñ Ø Ò Ö ÃĐÙÖÞÙÒ ÓÒ ÖÒ ÑĐÓ Ð ÖÛ Ó Ö Ñ Ø Ò Ñ Ù Ù Ö Ã Ô Þ ØĐ Ø ÙÒ Ö Ö ÙÐØĐ Ø Ò Ò Û Ðк Ï ÒÒ ÎÓÖ Ò ÙÑ ØÞØ Û Ö Ò Û Ö Á Á ÖÐ Ù Ò Ò ÓÑÑ Ò Ò Â Ö Ò Ò ÖÓ Ä ØÙÒ Đ Ø Ò ÓÖ ÙÒ ÙÒ Ä Ö ÙÒØ Ö Û Ø ÐÐ Òº À Ò ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ

6 ¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÖ Ò Ø ÓÒ ½ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÈÖÓ º Öº º Ä Ñ ÒÒ ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ ½ º¾ºµ ½ º¾ºµ ËØ ÐÐÚ ÖØÖ Ø Ò Ö Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÈÖÓ º Öº º ÊÓÐÐ Ö ½ º¾ºµ ÈÖÓ º Öº κ ÖØ ½ º¾ºµ ÎÓÖ Ø Ò ÈÖÓ º Öº κ Ð Ù ÈÖÓ º Öº κ ÖØ ÈÖÓ º Öº ̺ ÖØÐ ÈÖÓ º Öº ú Ä ÐÐÝ ÈÖÓ º Öº º Ä Ñ ÒÒ ÈÖÓ º Öº º ÄÙ Û ÈÖÓ º Öº º ÈÐĐÓ Ö Ö ÈÖÓ º Öº º ÊÓÐÐ Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ ½º ºµ Đ Ø Ð ØÙÒ º Ö ØÓÖ º Å ÖØ Ò Ö Ù Êº Å ÖØ Ò Ø ÐÙÒ Ò ÙÒ Ö Ä Ø Ö ØÖ Ó ØÛ Ö Ä ÐÐÝ ÓÖÑ Ð ÃÓÒÞ ÔØ Ð Ù Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ ÊÓÐÐ Ö ÁÒØ ÐÐ ÒØ ËÝ Ø Ñ Ä Ñ ÒÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ö ĐÍ Ö ØÞ Ö ÈÐĐÓ Ö Ö Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ ÏÙÒ ÖÐ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÄÙ Û Ì ÓÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÖØ Î Ù Ð ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØ Ö Ø Ú ËÝ Ø Ñ ÖØÐ ½º ºµ

7 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ ¾º½ ÓÖ ÙÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÖ Ò ÙÒ ÓÖ ÙÒ ÖÙÔÔ Ò ¾º½º½ Ø ÐÙÒ ØÖ Ó ØÛ Ö Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø ÈÖÓ ÓÖ Ï º Å Ø Ö Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö ÃÐ Ù Ä ÐÐÝ Å Ö ÒÒ Ã Ð ÇØØÓ Ò Ö Ö ÙÒÒ Ö À ÐÐ Ò Ï ÐØ Ö Ê Ù Ì ÓÑ Ë ĐÓ Ð¹Ì Ù Ö Í Ó Å Ö Ð À Ö ÖØ Ë Ð ÚºÐºÒºÖº À ÐÐ Ò Ë Ð Ã Ð Ä ÐÐÝ Ò Ö Ö Ð Ö Ë ĐÓ Ð¹Ì Ù Ö Å Ö Ð

8 ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÈÖÓ Ø Ö Ì Î Ö Ö ØÙÒ Ö Ö Ì ÜØ ÃÐ Ù Ä ÐÐݵ ĐÍ Ö ËÝ Ø Ñ Ö Ì ÞÙÑ Ë ØÞ Ò Ö Ö Ó Ö Ù Ò Ö Ö Ð Ò ÐĐ Ù Ö Ì ÜØ ÙÒØ Ö Ì ÞÛº Ä Ì Ø Û Ò Æ Ù ÞÙ Ö Ø Òº Ø Û Ø Ö Ò Ò Ò Ò ÖÙÒ ¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÙÒÚ ÖĐ Ò ÖØ ÙÒ Ö Ö ÙØ Ö Ò Ù ÔÖÙ ÐÐ Ò ÚÓÑ ÌÈ¹Ë ÖÚ Ö Ö ÙÐØĐ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Û Ö ÑÓÒ ØÐ ØÛ ¾¼¼¹Ñ Ð ÖÙ Ò ÙÒ Ù Ö Ñ Ð Ø Ù Ñ Û ÐØÛ Ø Ò Ì ¹ Ö Ú Ì Æ ÞÙÑ Ù Ö «Ö غ Ö Ì Û Ö Û Ø Ö Ò ĐÙÖ ÈÙ Ð Ø ÓÒ Ò Ò ØÞغ ĐÙÒ Ø Ð Ü ÑÔÐ Ö Û Ö Ö ÐØ Ò Ò ØÖ «Ø ºËºÃ ÒÒ Ý ÈºÃÙÒ ØÞ Ò ÊºÈºÄÓÖ Ì Å ÐÓÒ¹ Ô ØÖÓÐ Ò Ö ØÖÓÒÓÑݺ Ì ÜØ Ø Û Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÑ ÒØ Öݺ Ó ¹ Ø Ù Ì ÜØ ÙÒ Ò ÐÙÒ Ò ÞÙÖ Ø Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò º Ö ÒÞ ËØ Ò Ö Î ÖÐ ËØÙØØ ÖØ ½ º Ò ÒÙØÞ Ö ÇØ Ö ËÑÖÞ Ù ÈÖ Ø ÒÞÛ Ò Ò Ò ËÔ ÐÐ Ò Ö ĐÙÖ Ö Ì ¹ Ò Ò Å ¹ÆÓØ Ø ÓÒ ÒØÛ ÐØ ÙÒ ĐÓ«ÒØÐ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐغ Î Ð Ò Ò ËØ Ð ØĐ Ø Ö Ò ÅÓ Ù Ø Ó Ó Ñ Ë Ò ØØ Û Ò Ö Ð Ò Ð Ö ÔÖÓ ÅÓÒ Ø Ñ Ð Ø Û Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ê Ð ÐÓ ÒØ Ø ÙÒ Ò Øº ÐØ Ò Ø ĐÙÖ Ò Ö Ò ËÔÖ Ú Ö ÓÒ Ò Ñ ÖĐ Ò Ì Ð ÛĐ Ö Ò Ò ÃÓÖÖ ØÙÖ Ò ÛĐÙÒ Ò Û ÖØ Ó ÐĐ Ø ÙÒ Ì Đ Ø ÞÙ ÙÑ Øº Ð ÐØ ĐÙÖ Ò Ù Î Ö ÓÒ ÒÙØÞ Ö Ò Ù Û Ø Ò ĐÓÖ ÖØ Ö ÒÓ Ò Ø ÚÓÐÐ ØĐ Ò ÚÓÐÐ Ò Ø Øº Ò ÑĐÓ Ð Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ Ò Ð Ø Ð Û Ø Ø ÖĐÙ Ø ÙÒ Ö ÝÖ Ò Ë Ö Ø Ò Ò ÞÙ Ø ÎÓÖ Ö Ø Ò Ö ÒÓ Ò Ö Ö Ö Ò º Ö ÒÞÛ ¹ Ò Ò ÙÒ Ö Ò ØÖ Ò ÎÓÖ Ð Ã ÙÒ Û Ø Ö ÒÒ Ö Ø ÌÙÖ ÔÖ Ò ÞÙ ÖĐÙ Ø Ò Ø ĐÙ Ö ÎÓÖĐÙ ÖÐ ÙÒ Ò Ð Ò Ò Ø Ò Ù ¹ ÓÑÑ Òº Î ÖÛ ÐØÙÒ Ø ÖÓ Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ö Ê Ò Ö Ý Ø Ñ ÇØØÓ Ò Ö Ö ÍÛ Ö Öµ Ð ÓÖ ÙÒ ÚÓÖ Ò Ø Ï Ö Þ Ù ĐÙÖ Î ÖÛ ÐØÙÒ Ø ÖÓ Ò Ö Ú Ö¹ Ø ÐØ Ö Ê Ò Ö Ý Ø Ñ ÞÙ ÒØÛ ÐÒº Å Ø Ö ÖÑ Á Å Ò ĐÓ Ð Ò Ò ÛÙÖ Ò Ù¹ ÑÑ Ò Ö Ø Ù Ñ Ø ÓÒÒ Òº Ö Ø Ö Ë Ö ØØ Û Ö ÙÖ ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò Ñ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ Ø Ñ Ì Ñ ÐÙ Ø Ö¹ Ð ÙÒ Ð Ò Ë ÐĐÙ Ð ØÖ ¹ Ø ĐÙÖ Ó Ú Ö ĐÙ Ö ÙÒ Ð Ö Ö Ê Ò Ö Ý Ø Ñ º

9 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒÐ Ò ¹ËÔ ÐÙÒ ÚÓÒ Ø Ý Ø Ñ Ò Ì ÓÑ Ë ĐÓ Ð¹Ì Ù Öµ Æ Ñ Ò Ö Ø Ö ÈÖÓØÓØÝÔ ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ö Ò Þ ØÒ ÝÑÑ ¹ ØÖ ËÔ ÐÙÒ ÚÓÒ Ø Ý Ø Ñ¹ Đ ÙÑ Ò ÖÑĐÓ Ð Ø ÛÙÖ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ò¹ Ò Û Ð Ë Ñ ÒØ ÖÖ Ø Û Ö Ò ÒÒ Ù Ò Ñ ÍÒ ÔÖÓÞ ÓÖ¹ËÝ Ø Ñ ÞÛ Ò Ú Ö Ò Ò ÈÖÓÞ Ò ĐÙÐØ Ø ÙÒ Ù Ò Đ Ò Ò ÆÓÖÑ Ò Û Èǹ ËÁ Ö Ò Øº Ö ÈÖÓØÓØÝÔ ØÖ Ò Ö ÖØ Ø Ò Ö Ø Ù Ò Ö Ò Ò Ö ËÔ ÐÙÒ Ø Ð Ø Ò Ê Ò Ö Û ÒÒ Ò Ø ÐÓ Ò ÛÙÖ º Ï Ø Ö Ò Ò Ö Ò ÚÓÒ Ù Ë Ö ÞÙ Ö «Ù Ø Ò Ø Ø ÒÙÖ Ù Ò Ñ Ö Ò Ö ËÔ ÐÙÒ Ø Ð Ø Ò Ê Ò ÖÒ Ö ÓÐ Ò ÙÒ Ú ÒØÙ ÐÐ Ö Î ÖÐ ØÞÙÒ Ö Ò ÙÒ Ò Î Ö ÓÒ Ñ Ø Ñ Ò Ù Ø Ò Ø Ø ÑÔ Ð Û ÒÒØ ÙÒ Ù ÐÐ Ê Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Û Ö º ÁÑ ÈÖ ÒÞ Ô Ø Ò Ñ ØØ Ð Ú ÖØ ÐØ Ö ËÔ ÖÖ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ú ÖØ ÐØ Ò Ù Ö «Ù Ò Ú ÖØÙ ÐÐ ÒØ Î Ö ÓÒ Ò Ö Ò Ï Ö Ð Ø Ô ÐØ Ò Ø ÞÙ ÐĐÓ Ò Ó ÙØ Ø Ò Ö ÈÖ Ü Ò Ò Ö Ú Ö Ò Ò È Ö ÓÖÑ Ò ¹Æ Ø Ð ÙÖ Ä Ø ÒÞÞ Ø Ò Ù ÓÐ Ò ËÔ ÖÖ Ò Ö Òº ÙÖ ÄĐÓ ÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ÛÙÖ Ò Ú Ö Ò Å Ø Ó Ò ÒØÛ ÐØ ÞÙÖ Ø ÓÖÑ Ð ÖØ ÙÒ ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Û Ö Òº Ê Ð ÖØ Ù Ö «ÓÒØÖÓÐÐ ĐÙÖ ØÖ Ý Ø ÑÖ ÓÙÖ Ò ÙÒÒ Ö À ÐÐ Ò µ ÁÒ Ò ÙØ Ú Ö Ö Ø Ø Ò Å Ö ÒÙØÞ Öß ØÖ Ý Ø Ñ Ò Û Ä ÒÙÜ ËÓÐ Ö Á Ó Ö Ï Ò ÓÛ ÆÌ Û Ö Ö Ù Ö «Ù Ø Ò ÒØÛ Ö ÙÖ Ë ÙØÞ Ø Þº º Ë Ö Ö Ø ÙÒ ĐÙÖ Ò ØÞ Ö Ö Ø»Ò Òµ Ó Ö ÙÖ Ù Ö «ÓÒØÖÓÐй Ð Ø Ò ÒØÛ Ö Ù Ò Ø ÑÑØ Ø Ä ß ÓÒØÖÓÐ Ä Øµ Ó Ö Ò Ò ÈÖÓÞ Ô Ð Ø µ Þ Òº Ò ËÓÐ Ö Ú Ö ĐÙ Ö ÊÓÐ ÓÒØÖÓÐßÅÓ ÐÐ Ê µ Ø Ñ Û ÒØÐ Ò Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ ÖÙÔÔ Ò ÓÒÞ ÔØ º Ù Ö «ÓÒØÖÓÐÐ Ù Ò Ö Ê ÓÙÖ Ò Ð Ø Ò Þº º Æ ØÞÖ ÓÙÖ Ò Û Ì Èß ÈÓÖØ µ Û Ö Ò Ö Ö Ð ÖØ ÙÒ Ø ÞÙÑ Ì Ð Ò Ø ÓÒ ÙÖ Ö Ö ÛÓÖ Ù Ò Ö ÒÒØ Ò Ë Ö Ø ÐĐÙ Ò Ö ÙÐØ Ö Òº Ò Ô Ð Ø Ù ÒÙØÞÙÒ ÚÓÒ Ð ÖÒ Ñ Ò Ñ ÐßÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ Ø Ñ Ò ØÖ ØÓÖÖ Ø Ò Ù Ø ØØ Ø Ò ÑÙ ÙÑ ĐÙ Ö Ò ĐÙÖ ÚÓÖ Ò Ò ÈÓÖØ ¾ Ð ØÖÓÒ ÈÓ Ø ÑÔ Ò Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Òº Ð Ø Ò Ü Ð Ö Ð ÖØ Ù Ö «ÓÒØÖÓÐÐ Ý Ø Ñ ÞÙ ÒØÛ ÐÒ Ò Ò Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÒØ Ö ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Å Ö Ø ÓÒµ Ò Ú Ö ØĐ Ò Ð ÙÒ ĐÙ Ö Ù Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ø Ø ÙÒ ĐÙ Ö ÐÐ Ê ÓÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ ĐÙ Ö Ò Ò ØÐ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ ÓÒØÖÓÐÐ ÖØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº

10 ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ Ò Û Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ø Ø Ö Ò Ò Ù Ö «ÓÒØÖÓÐÐ ÝØ Ñ Ò ÞÙÚ Ö¹ Ø Ò ÙÒ ÞÙ Ò Ò Ò ÑÙ Ñ Ø Ò ÅĐÓ Ð Ø Ò ÓÛÓ Ð ÚÓÒ ÒÛ Ò ÖÒ Ð Ù ÚÓÒ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ò Ù ĐÓÔ Ø Û Ö Òº À ÙØ Ú Ö Ö Ø Ø ËÝ Ø Ñ Û Ö Ò Ó Ø Ù ÕÙ ÑÐ Ø Ó Ö Ù Ù ÍÒ ÒÒØÒ Ö Ö Ø ÚÓÖ Ò Ò Ò ÅĐÓ Ð ¹ Ø Ò Ò Ø ÒÚÓÐÐ Ñ ÍÑ Ò ÒÙØÞØ Ó ÞÙ Đ ØÞÐ Ë Ö Ø ÐĐÙ Ò ÒØ Ø Òº ËÝ Ø Ñ Ò Ø Ñ ÒØÛÙÖ Ø Ø ÙѺ ÁÑÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÓÐÐ ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ Ö ÓÐ Ò Ö Ø ØÙÖ ÐÐ Ö Ò Ò Ò ÈÓÖØ ÖÙÒ ÞÙÐ Òº Ò Ø ÖÛ ÖØÙÒ Û ÖØ ĐÙÖ Ø Ø Ø Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ï ÐØ Ö Ê Ù µ ÁÒ Ö Ï Ö ÒÐ Ø Ø ÓÖ ÙÒ Ò Ö ËØ Ø Ø Û Ö Ð ÖÛ ÖØÙÒ Û ÖØ ĐÙÖ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ð ÖØ Å Ö Ñ Ð Ø ÓÖ Ø Ö Î ÖØ ÐÙÒ Ò º ÐÐ º Ö Ø Ñ Ø Å ØØ Ð ÛĐ Ðغ ÙÖ Ð Ò Ò Û Ø ËĐ ØÞ Ö Ò Ø Ò Ö ÞÛº ĐÙ Ö ÙÔØ Û Òº ÐÐ Ö Ò Û Ò Ú Ð ÙØÓÖ Ò Ö Ù Ò Ö Å Ò Ò Ö Î ÖØ ÐÙÒ Û Ò Ö ÑÔ Ò Ð Ò Ù Ö Ö ÙÒ ÍÒ ÝÑÑ ØÖ Ò Ø Ð Ö Ø Ñ Ø Å ØØ Ðº ÁÑ ÐÐ ÝÑÑ ØÖ Ö Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ø Ö Ö Ø Ñ Ø Å ØØ ÐÛ ÖØ ÚÓÒ ÚÓÖÒ Ö Ò Ñ Ø Ñ Å Ò ÒØ º ØÖ «Ø Ò Ö ËØ Ø Ø Þº º ÐÐ ÆÓÖÑ ÐÚ ÖØ ÐÙÒ Ò Ø¹ Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ò ¼º µ¹î ÖØ ÐÙÒ Ò ÙÒ Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ò Ï ÐÓÜÓҹŠÒÒ¹Ï ØÒ Ýº Ò Ñ Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ø ÐÐ Ò ĐÙÖ ÙÑ Ò Ö Ö ËØ ¹ ÔÖÓ Ò ÙÒØ Ö Ö Ï Ö ÙÒ Ö Ö ÒÞÛ ÖØ Đ ØÞ Ð ÆĐ ÖÙÒ Ò Ò ÐÐ ÆÓÖÑ ÐÚ Ö¹ Ø ÐÙÒ Ò Òº ÁÒ Ö ÔÖ Ø Ò ËØ Ø Ø Û Ò ÑÔ Ö Ò Î ÖØ ÐÙÒ Ò Ö Ö Ó Ò Ò ËØ ¹ ÔÖÓ Ò º ÐÐ º ÚÓÒ Ö ÒØ Ö Ò Ñ Ù ÐÐ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖÑÙØ Ø Ò ÙÒ Ò Ö ÆÙÐРݹ ÔÓØ Ò ÖØ Ò Î ÖØ ÐÙÒ º º Ø ÑÑ Ö Ñ Ø Ù Ö ÖÒ ÞÙ Ö Ò Òº ÒÒ Ð Ø Ö Ö Ø Ñ Ø Å ØØ Ð Û Ò Ö Þ ÒØÖ Ð Ñ ÐÐÙÒ Ø Ö Đ Ù Ø Ò ËØ ÔÖÓ ÒÛ ÖØ Ð Ö Å Ò ÙÒ ÆÙÐÐ ÝÔÓØ Û Ö Đ Ù Ö Ú ÖÛÓÖ Ò Û Ö¹ Ò Ð Ñ Ì Ø Ò Ð Ø Øº ÈÖ Ø Ö Ö Ö Ò Ö Ù Ùº º Ñ Ø Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ ØÙØÞØ Ö Å ØØ ÐÛ ÖØ Ö Ò Ö ÒÙÒ Ò Û Ð ÖÓ ÒÞ Ð Ö Ð Ò Ø Ò ÙÒ Ö ÖĐÓ Ø Ò ËØ ÔÖÓ ÒÛ ÖØ Ð Ñ Ò ÖØ Û Ö Òº Î ÖÛ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Å ØØ Ð Ð ÖÛ ÖØÙÒ Û ÖØ Ø Ð Ó Ò Ö Ì ÓÖ ÙÖ Ù ÞÙ ÑÔ Ð Ò ÛĐ Ö Ò Ò Ö Ø Ø Ø Ò ÈÖ Ü Ò ÚÓÒ Û Ò Ò Ù Ò Ñ Ò Ö Å Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÓÐÐØ º

11 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÇØØÓ Ò Ö Ö ÈÖÓ Ø Ð Ü Ð ÖØ ÙÒ Ý Ø Ñ È ÖØÒ Ö Å Ö ¹ ÒÞ Ôк¹ÁÒ º ͺ Öµ À Ö ÖØ Ë Ð ÈÖÓ Ø ÈÖÓ Ó Ø È ÖØÒ Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð Ò ÈÖÓ º Öº ÐØÖÓ ÆÙÒ µ

12 ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ¾º½º¾ Ø ÐÙÒ ÓÖÑ Ð ÃÓÒÞ ÔØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø Ï º Å Ø Ö Ø Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ À Ð ÖĐ Ø ÎÓÐ Ö Ð Ù Ù ÖÙÒ ÎÓÐ ÖØ Ö ÐÑ Ù ÓÐÞ ËØ Ò Ä Û Ò ÓÛ Ã Ö Ø Ò Ï Ö ÅĐ ÖÞµ Æ ÓÐ Ï Ö ÂÙР٠٠ص Ö Ø Ò À Ò Ö ØØ Ð¹ËØ ÐÐ µ ÀÓÖ Ø ÈÖÓØ Ö Ò Ï Ò Ö ÚºÐºÒºÖº À Ò Ù ÓÐÞ Ãº Ï Ö Æº Ï Ö ÈÖÓØ ÎÓÐ ÖØ Ä Û Ò ÓÛ Ð Ù ĐÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓÞ Ò ÙÒ Ö Ø ØÙÖ Ò ĐÙÖ Î Ö Ø ÓÒ ÙÒ ËÔ Þ ¹ Ø ÓÒ ĐÙÖ Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÒ ÆÓÖÑ ÖÙÒ Ò ÑĐÙ Ò ÓÖÑ Ð ÅÓ ÐÐ ÙÒ Å Ø Ó Ò Ö Ø Ø ÐÐØ ÙÒ Ò Ú Ö Ò ÃÖ Ø Ö Ò Ù Ö Ø Ø ÙÒ Ò ÐÝ ÖØ Û Ö Òº Ø ÐÙÒ ÓÖÑ Ð ÃÓÒÞ ÔØ ÙÒØ Ö Ù Ø Ö Ô Ò Æ ØÞ ÙÒ Ã Ð ĐÙÐ Ù Ö Ò Ø Ò ÙÒ Ù Ò ØÞ Ö Å Ø Ó Ò ÙÒ ÖÔÖÓ Ø Ò Ô Þ ÐÐ Ò ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ø Ò ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ò ÞÙ Ù ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö Òº Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ð Ò ÞÙÖ Ø Ò Ò Ö Ò ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ĐÓ Ö Æ ØÞ Ô Þ ÐÐ Ö Ô Ò ÙÒ Ò ØÙÖ Ò ÐÓ Î Ö Ö Òº ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ð Ò Ò Ö ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÈÐ ÒÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Î Ö Öº

13 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒØ Ö Ù Ø Ò Ò ØĐ Ò ÞĐ Ð Ò ÞÙÖ Ì ÓÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø º Ö Ò Ø Ò Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ö Ø ÐÙÒ Ì ÓÖ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ø Øغ ÁÑ Ö Ö Ù Ð ÙÒ Ú Ö Ù Ø Ø ÐÙÒ Ò ĐÍ Ö Ò ÚÓÒ Ò Ö Á ÞÙ Ò Ö Ü Ø Ò ÓÖÑ Ð ÖÙÒ ÞÙ Ú ÖÑ ØØ ÐÒº ÁÒ Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò Ø ÐÐ Ò Û Ö Ò Ñ ĐÙÖ ÓÖÖ Ø ÈÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Þ ÒØÖ Ð Ò Ö ÞÙÒ Ñ Ò Þ Ø Ò ËØÙ¹ Ö Ò Ò Øº Ù Đ ØÞÐ Ò ÖØ Ø ÐÙÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ò Ò Ù Ò ËØÙ Ò Đ Ò Òº Ö Ô Ò ĐÙÖ Î Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÐÑ Ù ÓÐÞµ Æ Ò Ö Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Û Ò ÙÖ Ö Ô Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÒØ ÖÒÙÒ Ò ÀĐÓ Ø¹ ÙÒ ÙÖ Ò ØØ Û Ò Ø Ò Ã Ô Þ ØĐ Ø Ò Ä Ø¹ Ò Ð ÒÐ Ò ¹ ÙÒ Ï Ú Ö ÓØ Ò ÙÒ ÙÖ Ò ØØ Û Ò Ø Ò Û Ö¹ Ò Ö Ò Ò ĐÙÖÞ Ø Ò Ï Ò ĐÙÖ Ò ÚÓÖ Ò ÃÒÓØ ÒÔ Ö ËÈËȹ Ò Ð Ô Ö ÓÖØ Ø Ô Ø µ ÙÒ ¹ ĐÙÖÞ Ø Ò Ï Ò ÙÒØ Ö Ù Øº Ö Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò Û Ö Ò ØĐ Ö Ö Ö Ö Ò Đ ØÞ ÞÙÖ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ Ö Ô Ò ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ò ÈÐ ØÞ ÒĐÓØ Ò Ö ØÖÓØÞ Ñ ËÈËÈ ÆÞ ÒØ º º Ò Ù Ð Ò Ö Ö ÑĐÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÒØ Öµ Ä Ù Þ Ø ÐĐÓ Òº ĐÙÖ ÔÐ Ò Ö Ö Ô Ò Ò Ö Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ö ÖĐÓ Ç Ò ½ µ ÒÒØ Ó ËÈËÈ ¾ Ç ÔÒµº Ï Ö Ò Ö Ò Ú Ö ÖØ ÙÒ Ú Ö Ù Ò Ù ÐÐ Ñ Ò Ö Ô Ò ÞÙ ĐÙ ÖØÖ Òº Ù ÐÐ Ò Ø Ò Ò Û Ø Ö Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Ò ÞÛº Ò Ö Ò Ó«Ò Ð Òº ÍÑ ÈÖ Ü ÒÞÙ Þ Ò Û Ö Ñ Ø Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ò Ñ Ö Î Ö Ö ¹ Û Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÞÙ ÑÑ Ò Ö Ø Øº Î Ö Ö ÑÓ ÐÐ ÖÙÒ Ö ÐÑ Ù ÓÐÞ ÎÓÐ Ö Ð Ù ËØ Ò Ä Û Ò ÓÛ µ Î Ö Ö Ö Ø ÅÓ Ð ØĐ Ø ĐÙÖ Ò Ö Å Ò Ò Ö ÓÒ ÙØ ÒÒ Ò Ö ÙÒ ÐÓ Ö Î Ö Ö Ù Ò ÓÒ Ö Ò Ò ËØĐ Ø Ò ÙÑ ÒÓ Ö ÒØ ÖØ Û Ö¹ Òº ÙÖ ÞÙ ÖÛ ÖØ Ò Ö ĐÓ ÙÒ Ö Î Ö Ö Ò Ö Û Ö Ò ĐÓ ÓÒÓÑ ¹ Ò ÙÒ ĐÓ ÓÐÓ Ò Ð ØÙÒ Ò Û Ø Ö Ø Òº Ò ÍÑ Ø Ù Ò ĐÓ«ÒØÐ Ò Æ Ú Ö Ö Ø ĐÙÖ Ú Ð ÙÖ Ò Ú ÖÑ ÒØÐ Òµ Þ ØÐ Ò Å Ö Ù Û Ò ÙÒ ÙÒ Ò Ò Ò Ò Ò ÚÓÒ Ù Ò ÚÓÖ Ò Ò ÖÔÐ Òµ Ò ÙØ Ðº Ò ØØÖ ¹ Ø Ú ØĐ Ø Ø ÖÙÒ Ø ÙÖ Ò Î Ö ÖÙÒ ÖÔÐ Ò Ò Öº ÁÑ Ê Ñ Ò ËØÙ Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ø Ò ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÙÒ Ï ÒØ Ö Ñ Ø Ö ½»¾¼¼¼ Ò ËØÙ ÒÔÖÓ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ö Ö Ø Ø Ò ÃÓÒ¹

14 ½¼ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ Þ ÔØ ÞÙÖ ÖÔÐ ÒÓÔØ Ñ ÖÙÒ Ò Ò Ò Â Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÙÑ ØÞØ Øº ÞÙÖ Ö Ð Ø Ò ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÙÒ Ø ÐØÙÒ ÚÓÒ ÖÔÐĐ Ò Ò ÒÓØÛ Ò Ò Ø Ò ÛÙÖ Ò ÚÓÒ Ö ËØÙØØ ÖØ Ö ËØÖ Ò Ò Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐØ Ó Ù Ò Î Ö Ð ÚÓÒ Ø Ò Ò ÞÙ ÙØÓÑ Ø Ö Ø ÐÐØ Ò ÖÔÐĐ Ò Ò ÑĐÓ Ð Û Ö ÙÒ Ó Î Ö ÖÙÒ ÔÓØ ÒØ Ð Þ Ðº Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ò Û ÖØÙÒ Ö Ø Ö Òµ Đ ØÞØ Û Ö Ò ÒÒº ÙÖ Ò Þ ÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Û Ò Ò Ø Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Ò¹ ÙÒ Î Ö Ö Û Ò ÓÛ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ò¹ ÙÒ Î Ö Ö Û Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ Ø Øغ Ì ÓÖ Ø ÖÙÒ Ð Ò ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Æ ÓÐ Ï Öµ ÙÖ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ò ÇÔ Ö ØÓÖ Ò Ù Ð ÈÖÓ¹ Ð Ñ ÓÒÒØ Þ Ø Û Ö Ò ÄÓ Ð ØĐ Ø ÇÔ Ö ØÓÖ Ñ Î ÖÐ Ù Ö ËÙ ÞÙÞÙÒ Ñ Ò Ø ÙÑ ÙØ ËÙ Ö Ò ÞÙ ÛĐ ÖÐ Ø Òº ËÓ Ø ÞÙ ÒÒ Ö ËÙ¹ Ö Ò Ù ÐÐ Ù Ñ Ú ÐÚ Ö ÔÖ Ò Ø Òº Ù Ñ Ö Ò ÒÒ ÖÒ Ö Ð Ø Ø Û Ö Ò Ò Ò ÓÔØ Ñ Ð Ò ÇÔ Ö ØÓÖ ÛĐ Ö Ò Ñ ÓÑÔÐ ØØ Ò Ä Ù Ò Ö ËÙ Ø ÛÓÑ Ø Ò ÓÒ Ü Ø Ö Ò Ò ÆÓ Ö ÄÙÒ ¹ Ù Ò ÒÖ Øº ÁÑ Ú Ö Ò Ò Ò Â Ö ÓÒÒØ Ö Ò Ù ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø ØØ ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ò ÇÔ Ö ØÓÖ Ò ÖÛ Ø ÖØ Û Ö Òº ÃÓ ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ã Ö Ø Ò Ï Öµ Î Ö Ò ÓÐÓ ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ò ÙÒ Ö Ò Ò ÒÐ ÞÙ Ö Àݹ ÔÓØ Ö ÖÛ Ò ÚÓÐÙØ ÓÒ ÞÝ ÐÙ Ñ Ø Ñ Ï Ð ÞÛ Ò Î Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ë Ð Ø ÓÒ ÒÒ Ö Ð Ò Ö ÖØ ÐÐ Ò Ò Ø ĐÙÖ ÒØ Ø ÙÒ Ö ÙØ Ò Ö¹ Ø ÒÚ Ð ÐØ Ù Ö Ø Øº Î ÖÑÙØÐ Û Ö Ò Ó ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ô Ø Û ËÝÑ Ó ÙÒ È Ö Ø¹Ï Öع Þ ÙÒ Ò Ò Ó Ñ Ð Ò Ö ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø Ð Ø Û Ù ÃÓÒ ÙÖÖ ÒÞ ÞÛ Ò Ú Ö Ò Ò ÖØ Òº Ô Ø Û Ö Ò Ø ÙÖÞ Ñ Ù Ò ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÙÐ ÖØ ÙÒ ĐÙÖ Ò Î Ö ÖÙÒ Ö Î Ö Ö Ò Ò ¹ ØÞغ ÁÒ ÙÒ Ö Ö Ø ÐÙÒ Ð Ø Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ò ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö Ø Ù Ö Ö ÒÛ Û Ø Ð ØÓÖ Ò Ö Ò ÝÑ ÓØ «Ø Ö ÇÔØ Ñ ¹ ÖÙÒ Ò Ø ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ò Ö Ö Ø Ù Ö Ö Ö ØÙÒ Ò ÓÖÑ Ð Ò Ê Ñ Ò ÙÑ ÙÒØ Ö Ð Î Ö Ö Ò Ú Ö Ð Ò ÙÒ Ö ÒÓÖ Ò Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Òº

15 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½½ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ò ÝÒ Ñ Ò ÍÑ ÙÒ Ò Ã Ö Ø Ò Ï Öµ ÏĐ Ö Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÚÓÒ Ø Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÚÓÒ ÁÒØ Ö Ø ÑĐÓ Ð Ø Ò Ò ÇÔØ ÑÙÑ Ö ÒÞÙ ÓÑÑ Ò Û Ö Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÚÓÒ Þ Ø¹ Đ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Û Ø Ö Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ù ÛÓÖ Ò Þº º Î Ö ÓÐ Ò ÚÓÒ Û Ò Ò ÇÔØ Ñ º Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø ÙÒ Ö Ö Ø ÐÙÒ Ð Ø Ù Ö Ö¹ Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Ø ÓÖ Ø Ò ÖÙÒ Ð ĐÙÖ Ó ÖØ Ø ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Òº À Ö Ø Ò Ö Ø Á ÒØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ø Ö Ø ÝÒ Ñ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ö Û ¹ Ö Ò ÓÛ Ö Ö ØÙÒ ÚÓÒ ĐÙØ Ö Ø Ö Ò ĐÙÖ ÄĐÓ ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò º ºÊº ÚÓÐÙØ ¹ ÓÒĐ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Òµ ÚÓÒ ÁÒØ Ö º ËÓ ØÓÑÔÙØ Ò ¹ÁÒ Ø Ø Ú ËØÙØØ ÖØ Ã Ö Ø Ò Ï Ö ÎÓÐ Ö Ð Ù µ ÁÒ Ò Ö Ñ Ò Ñ Ò ÁÒ Ø Ø Ú Ñ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø ÙÒ ÝÒ Ñ Ö Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÛÙÖ Ñ ÖĐÙ Ö Ò ÖÙÒ Ö Ì ĐÙÖ ÐÐ ÓÖ Ò Ò Ù Ñ Ø ËÓ ØÓÑÔÙØ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÙÒ Ñ ÍÑÐ Ò ¹ Òº ÙÑ ËÓ ØÓÑÔÙØ Ò Û Ö Ò ÓÖ ÙÒ Ö Ò ÙÖÓÒ Ð Æ ØÞ ÙÞÞݹ Å Ø Ó Ò ÙÒ ÚÓÐÙØ ÓÒĐ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÞĐ Ðغ Ò Ö Ø ÌÖ «Ò Ò Ñ º ÂÙÒ ½ Ø Øغ Ï Ø Ö ÌÖ «Ò Ò ĐÙÖ Â Ö ¾¼¼¼ ÔÐ Òغ Ù Ð ÙÒ ÎÓÐ Ö Ð Ù µ Ø ÐÙÒ Ø Ì ÓÖ Ò ÐØ Ñ ÅÓ ÐÐ ØÙ Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ò Ù ÓÒ¹ Þ Ô ÖØ ÙÒ Ò Ö Ñ ØÖ Ò Ý ÐÙ ÞÛ Ñ Ð ÙÖ ĐÙ Öغ Æ Ù Û ÖØÙÒ ÚÓÒ ÃÐ Ù ÙÖ Ò ÙÒ Ò Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ ËØÙ Ò Ò ÑĐÙ Ò ÚÓÖ ÐÐ Ñ ÁÒ ÐØ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Ì ÓÖ ÁÁÁ Ñ Â Ö ¾¼¼¼ ÚÓÐÐ ØĐ Ò ÙÑ ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Û Ö Òº ÁÑ Â Ö ½ Ø Ø ÐÙÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖØÖĐ ĐÙ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ĐÙ Ö ¹ Ö Ø ÖÙÒ Ò ÐØ Òº Ù ÑÑ Ò Ñ Ø Ò ÙØ ØÙÒ Ò ÚÓÒ ËØÙØØ ÖØ Ö ËØÙ¹ Ò Đ Ò Ò ÓÒÒØ Ø ÐÙÒ Ñ ØØÐ ÖÛ Ð Ú Ð Ï Ò ÙÒ ÃÓÑÔ Ø ÒÞ Ù Ò Ø Ò ÑÑ ÐÒº ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö ÐÑ Ù ÓÐÞ ÎÓÐ Ö Ð Ù ËØ Ò Ä Û Ò ÓÛ ÈÖÓ Ø ÌÖ Ò ÔÓÖØÓÔØ Ñ ÖÙÒ Ö ÅÓ Ð Ò Ò Ø È ÖØÒ Ö Êà ËØÙØØ ÖØ Å ØØ Ë ÖÓ«Ä Ø Ö ÅÓ Ð Ò Ø µ Ö ÐÑ Ù ÓÐÞ ÎÓÐ Ö Ð Ù ËØ Ò Ä Û Ò ÓÛ ÈÖÓ Ø ÖÔÐ ÒÓÔØ Ñ ÖÙÒ È ÖØÒ Ö ËØÙØØ ÖØ Ö ËØÖ Ò Ò Ò ËË À ÖÖ ØØÑ Öµ

16 ½¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ¾º½º Ø ÐÙÒ Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø Ï º Å Ø Ö Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö ØÛ Ò ØÐ Ö À Ð ÖĐ Ø Ø Ö ÊÓÐÐ Ö Î ÓÐ ÃÓÔÔ ØÞ Á ÓÖ ÙÑ ÇÐ Ú Ö À ÒÞ ÃÓ Ð Ö Ë Đ Ö ÇÐ ÀÓÔÔ Ó ÁÒ Ó ÃÖ ÙÞ Ï Ò Ó ÙÒ Ò ÊÓ ÖØ Ö Ó ÏÙ Ö Ò ÃÓØÞ Ú ÈÖ ÚºÐºÒºÖº Ö ÀÓÔÔ Ë Đ Ö Ó ÃÓ Ð ÊÓÐÐ Ö ÙÑ ÃÓÔÔ ØÞ

17 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ ØÙÖ ¹ ÖØ Ê Ö ÒÞ Ø ÒÑÓ ÐÐ ÖÙÒ ÙÒ ¹ Ò Ò ÙÒ Á ÓÖ Ùѵ Ì ÐÔÖÓ Ø ØÙÖ ¹ ÖØ Ê Ö ÒÞ Ø ÒÑÓ ÐÐ ÖÙÒ ÙÒ ¹ Ò Ò ÙÒ Û Ö Ñ Ê Ñ Ò ËÓÒ Ö ÓÖ ÙÒ Ö ½ Ø Ú ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ Ñ ØØ Ð Ë Ò ÓÖ» ØÓÖ¹ÃÓÔÔÐÙÒ ĐÙÖ ÔØ Ú Å ¹ ÙÒ ÈÖĐÙ Ø Ò Ò Ö Ø ÐÙÒ Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ ÙÖ ĐÙ Öغ Ö Ò Ñ ËÓÒ Ö ÓÖ ÙÒ Ö Ö¹ ÓÖ Ø ÎÓÖ Ò Ö Ø Ú Ò ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ ØÞØ Ö ÙÒ ÚÓÒ Ê Ö ÒÞ Ò Ò ĐÙÖ ÈÖĐÙ Ó Ø ÚÓÖ Ù Ò ÈÖĐÙ ÔÖÓÞ Ò Ò Ò ÙØÓÒÓÑ Ò Å ¹ ÙÒ ÈÖĐÙ ÚÓÖ Ò Ö Ò ĐÙ Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Ò Ø Ò Ì ÐÔÖÓ Ø Ø ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ò Ñ Ò Ö ÙÒ ÚÓÒ Ê Ö ÒÞ Ò Ò ÚÓÒ ÈÖĐÙ Ó Ø Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø ÉÙ Ð ØĐ Ø Ñ Ö ¹ Ñ Ð Ò Û Þº º ÓÔØ Ç Ö Đ Ò Ò Ø Ò ÙÒ ÌÓÐ Ö ÒÞ Ò ÙÒ Ö Ø Ð¹ ÐÙÒ Ò Ò Ö ÒÓÖÑ ÖØ Ò ÓÖÑ ÞÙÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ò Ö ¹ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ñ ËÌ È¹ÅÓ ÐÐ ÖÐ Ù Òº Ö ÐÐ Ñ Ò Ò ØÞ ÞÙÖ Ö ÙÒ ÚÓÒ ÓÔØ Ò Ò Ø Ò Ð ØØÖ ÙØ ÚÓÒ Ø Ø Ò Ö ËÔÖ ÈÊ ËË Ð È Ö Ñ Ø Ö ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ô Ö Ñ ØÖ Ô µ ÛÙÖ ÚÓÑ Ì Ð Ö Þ ÔØ ÖØ ÙÒ Û Ö Ò Ö Ù Û Ð Ö Å ØÖ ¹ Ø Ò Ø ÐÐ ÖØ Û Ö Òº ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ ¹ ÙÒ ÌÓÔÓÐÓ ¹ Ö ÙÒ Ò Ô ÐÓ Ø ÚÓÒ ËÞ ¹ Ò Ö Ó ¼ Û Ö Ò ÙÖ Ë Ñ ÁË ÁÒØ Ö Ö Ú Ö ÜØ Ò ÓÒ Ë Ñ Á µ ÙÒ ÁË Ì Ø À ÖÖÒ Ò Ö Öغ Ù ÑÓ ÐÐ Û Ö Ð Ë Ì¹ Ø ¹ Ô Öغ ÙÖ Î Ù Ð ÖÙÒ ÚÓÒ Ñ ËÞ Ò Ö Ó ¼ ÑÓ ÐÐ ÖØ Ò Ë Ì¹ Ø Ò Ø Ò ÜØ ÖÒ Ö Ë Ì¹Î Û Ö ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ ÁË Á Á µº ÈÖÓ Ö ÑÑ ÒØ Đ ÐØ ¹ Ò ÒÙØÞ Ö Ö ÙÒ Ð Ç Ö Đ ÙÒ ÖÐ Ù Ø Ò Ú Ù ÐÐ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ç Ø Ò Û Þº º Û ÙÒ ÊÓØ Ø ÓÒ ÓÓÑ Òº ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÖÙÒ Ð Ò Ò ÅÓ ÐÐ ÚÓÒ ËÞ Ò Ö Ó ¼ ÙÖ ØÙÖ ¹ Ì ÒÓÐÓ Û Ö Ñ ØØ Ð ÈÖÓ Æ ÁÆ Ê ÙÖ ĐÙ Öغ Æ ØØÖ Ø ÓÒ ÐÐ Ò ¹ Ø Ò ÅÓ ÐÐ Û Ö Ò ÙÖ Ë̹ Ú ÐÓÔ Ö Ö Ø Ò ËÌ È Ò Đ٠غ Ç ÛÓ Ð Ò Ù Ø ¹ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ø ÓÐÓ Ú ÖÛ Ò Ò ÙÒ Ù Ò ¹ ÓÑ ØÖ Ð Ñ ÒØ Ð ÓÖÑ ØÙÖ Ñ ÙØ Ò ËÌ È¹ËØ Ò Ö ÒØ Ö ÖØ Ò ÒØ Đ ÐØ Ö ØÙ ÐÐ ËØ Ò ÚÓÒ ËÌ È Ò Đ ÕÙ Ø Ò Ö ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ĐÙÖ ÐÐ Ñ Ò ÉÙ Ð ØĐ Ø ¹ ØÙÖ º Ð ØÞØ Ò Ö Ø Ó ÙÑ ÒØ Ö ÁËÇ È Ö Ñ ØÖ ÖÓÙÔ Ð Ò ÖÛ ÖØ Ò ÒĐ Ø Ò Î Ö ÓÒ ÚÓÒ ËÌ È Ò ÞÛ Ø Î Ö ÓÒ ÚÓÒ ÈÊ ËË ÒØ ÐØ Ò Û Ö ÄĐ٠Рغ Ö Ò ÚÓÒ Ì ÐÔÖÓ Ø ÑĐÙ Ò ÓÒØ ÒÙ ÖÐ Ò Ò ËØ Ò Ö Ò Ô Ø Û Ö Òº Ç ÛÓ Ð ÐÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ĐÙ Ö ÌÓÐ Ö ÒÞ Ò ÙÒ ÓÔØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ç Ö Đ Ò Ò Ò Ñ Ê Ö ÒÞÑÓ ÐÐ Ô ÖØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Ò ÙÒØ Ö ØĐÙØÞ Ò Ê Ò Ö Ö ÚÓÒ ¹ ËÝ Ø Ñ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÚÓÐÐ ØĐ Ò º ÆÙÖ ÖÛ Ø ÖØ Ê Ý¹ÌÖ Ö Ò Ò Ö

18 ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ Ä ÓÔØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ç Ö Đ Ò Ò Ö Ö ÑØ Ò ÃÓÑÔÐ Ü ØĐ Ø ÞÙ Ò ¹ Òº ÒÙØÞÙÒ Ö ËÝ Ø Ñ Ø Ö È Ö ÓÖÑ Ò ¹ÈÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø Ò Ø ĐÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ø Ö Ø Ú Ò ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ Ò Ù Û Ð ÙÒ ÒÔ ÙÒ Ò¹ Þ ÐÒ Ö Ö Å Ò Ñ Ò ÒÓØÛ Ò ÙÑ Ò Ò ÑĐÓ Ð Ò Ø ÒÚ ÖÐÙ Ø ÞÙ Ú ÖÑ Òº Ò Ï Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÞÙ Đ ØÞÐ Ò Î Ù Ð ÖÙÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ö Ø ØÙÖ Ö ÁË Î Ù Ð Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Îŵ ÚÓÖ Ù º ÎÅ ÓÑÑØ Ö Ø ÚÓÒ Óѹ ÔÓÒ ÒØ Ç Ø ÅÓ Ð Çŵ ÚÓÒ Å ÖÓ Ó Øº ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Î Ù Ð Å Ò Ñ ÒØ ÙÖ ÃÓÑÔÓÒ ÒØÓ Ø ÙÒ ÓÖ Ò ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ò ÞÙ Ò Òº ÖÐ Ù Ø Ò Ö Ô Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ç Ø Ò Ñ Ø ÔÖĐ Þ Ò Ø Ò ÞÙ Ö ÐØ Ò ÙÒ Ê Ò Ö Ò ¹ ÌÓÓÐ Ø ÞÙ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Òº ÒÞ ØÐ ÅÓ ÐÐ ÞÙÖ Ê ÔÖĐ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ú Ò Ï Ò ÇÐ Ú Ö µ ÈÖÓ Ø ÒÞ ØÐ ÅÓ ÐÐ ÞÙÖ Ê ÔÖĐ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ú Ò Ï Ò ÒØÛ ÐØ Ñ Ê Ñ Ò ËÓÒ Ö ÓÖ ÙÒ Ö Ê Ô ÈÖÓØÓØÝÔ Ò Ò Ï Ò Ò ÓÖÑ Ò Ø Ú Ò Ë Ñ ÒØ Ò Æ ØÞ ËƵ ÞÙÖ Ð ÙÒ Ò Ö ÈÖÓ¹ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ð Ú ÒØ Ò Ï Ò º Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐ Î Ö Ò ÖÙÒ ÙÒ Ö Đ ÒÞÙÒ Ð Ø Ò Ï Ò ÒØ ÔÖ Ø Ñ ÓÖØ Ö ØØ ÒØÛ ÐÙÒ ÔÖÓÞ º ÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ ÙÒ ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÑÓ Ð¹ Ð Ò Ø ÐÐØ ËÆ ÐÐ Ò ÒØÛ Ð ÖÒ Ò Ñ Ò Ñ Ö Ø Đ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ ÙÒ Ð Ø Ò ÖÙÒ Ð ĐÙÖ Ò Ù ÖØ ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ¹ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÖÑ Òº ËÆ Û Ö ÙÖ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ð ÖØ Ò Ö Ç Ø Ò ØÞ ÖØ Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÙÒ Ñ Ø Ñ ÒØ Ò Ù ÑÑ Ò Đ Ò ÞÛ Ò Ç Ø Ò Ö ÔÖĐ ÒØ Ö Òº Ö Ø Ú Ì Ð Æ ØÞ Ò ÐØ Ø ÅĐÓ Ð Ø Đ Ò ÖÙÒ Ò Ò Ò Ö Ð Ò ËØ ÐÐ Ë Ñ ÒØ Ò Æ ØÞ Ð ØĐ Ò Đ Ò ÖÙÒ Ò Ò Ò Ö Ò ËØ ÐÐ Ò Û Ö Ò ÙÒ Ù Ø ÓÒ Ò Þº º ÙØÓÑ Ø Ò Ö Ø ÙÒ Ò ÚÓÒ ÒÙØÞ ÖÒ Ó Ö Đ Ò ÖÙÒ Ò Ò Ö Ö Ô Ò Ç Ö Đ µ Ù ÐĐÓ Ò ĐÓÒÒ Òº ÙÖ ÙØÓÑ ¹ Ø ÈÖÓÔ ÖÙÒ ÚÓÒ Đ Ò ÖÙÒ Ò ÙÖ ÑØ Æ ØÞ ĐÓÒÒ Ò Ô Ð Û ÍÖ ¹Ï Ö ÙÒ ¹Ã ØØ Ò Ù Ð Đ Ò Ø Ò Ó Ö ÓÑÔÐ Ü ÃÓÒ Ø ÒÞ Ò¹ ÙÒ Ò Ö ÔÖĐ ÒØ ÖØ Û Ö Òº Î ÖÛ Ò ÙÒ ÇÊ ÓÑÑÓÒ Ç Ø Ê ÕÙ Ø ÖÓ Ö Ö Ø ØÙÖ µ ¹ ËØ Ò¹ Ö ÖÑĐÓ Ð Ø Ò Ø ÒÙÖ Ú ÖØ ÐØ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ñ Ò Ù Ö «Ù Ñ Ò Ñ ÅÓ ÐÐ ÓÒ ÖÒ Ù Ò Ú ÖØ ÐØ Ø Ò ÐØÙÒ º Ò ÓÓÔ Ö Ø Ú ÌÖ Ò Ø ÓÒ ¹ ÓÒÞ ÔØ ÖÐ Ù Ø ÒÙØÞ ÖÒ ÓÓÔ Ö Ø Ú Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Ø ÒÓ Ø Ò ÙÒ Ò Ù Ø Ù ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ö Ð ÚÓÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Òº ÙÖ Ò Ò ÓÒ ¹ ØÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Û Ð Ö ÙÖ Î ÖÛ Ò ÙÒ Ö Ø Ú Ò Ê Ð ÓÑÔÓÒ Ò¹ Ø ÙÑ ØÞØ Û Ö Û Ö ÓÛÓ Ð ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÓÑ ØÖ Ö ÓÒ ØÖ ÒØ Ð Ù Ò Ø ÓÒ Ö ĐÙ Ö Ö Ò Ö ÈÖÓ Ù Ø Đ Ò Ø Ò Ö Ð Öغ Ö Íѹ ØÞÙÒ ËÆ Û Ö Ò ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ò Đ ØÞ Ø Ú Ö Ú ÖØ ÐØ Ö ÙÒ Ó ØÓÖ ÒØ ÖØ Ö Ø Ò Ò Ý Ø Ñ ÒØ Ö ÖØ ÙÒ Û Ø Ö ÒØÛ ÐØ ÙÒ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÑÓ¹ ÖÒ Ò ÈÖÓ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ ÔÖÓÞ Ò Ô Øº

19 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ Ó ¹ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ö ¹Ã ÖÒ À ÒÞ ÃÓ Ðµ ÁÑ Ê Ñ Ò ÈÖÓ Ø ÓÐÐ Ò Ð Ö Ö Ô Ö Ñ ØÖ Ö ¹Ã ÖÒ Òع Û ÐØ Û Ö Òº Ð Ö Ð ÙÒ Ý Ø Ñ Ø Ò Ö Ò Ð Ö ÞÙ Ò Ö ÜØÖ Ñ ÙÒ ĐÙÒ Ø ÃÓÑÔÐ Ü ØĐ Ø ÓÖ ÒÙÒ ¹ ÓÒ Ò ÙÒ ĐÙÒ Ø Ö ÄĐÓ ÙÒ Ò ØÞ ÒÒ Ù ¹ Ö Òº Ù Ö Ø Ø Ð ÞÛ ÑĐ Ò Ø ÒÙÖ ÔÖ ÒÞ Ô ÐÐ ÄĐÓ Ö Ø ÓÒ ØÖÙ ÖØ Ò ¹ÅÓ ÐÐ Ò ÓÒ ÖÒ Ù ÄĐÓ Ö Ø ÔÖ Ø Ò Ù Ò¹ Ø ÐÐÙÒ Ò ÞÙ ĐÙ ÖÔÖĐÙ Òº ÈÖ Ø Ò ØÞ Ö Ø ØÞØ ÚÓÖ Ù Å Ø Ö Ø ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ Ñ Ð Ö Ò ÅÓ ÐÐ ºÛº Ù Ò ØÖ Ò ÒØ ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÑÓ ÐÐ ÖĐ Ò Øº Ö ÓÖ ÖØ ÒØ Ò ÖØ ÅÓ ÐÐ Ö ÒÒØ Û Ö Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ ÑÙ Ð Ó Ò Á Ò Ò ĐÙÖ Ò Ò ØĐÙÖÐ Ö Ï Ù ÖĐÙ Ò ĐÓÒÒ Òº Ð Þ Ø Ø Ò ÒÙÖ Ò Ó Ò Ñ ÐÐ Ò Ò Ò Ö ÖØ ÙØ Ð Ö ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ ÒØ Ø Ø Ò Ø ÞÙ ÓÑÔÐ Ü ĐÙÖ Ò Ð Ö Ù Û ÖØÙÒ Øº ÎÓÑ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ Ö Ó ÒÙÖ Ú ÖÐ Ò Ø Û Ö Ò Ö Ò Ò Ö Ñ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ø Û Ö Ò Ò Ï ÙÑ ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ ÅÓ ÐÐ ĐÙÑÑ Öغ Ò ÒÞ Þ ÒØÖ Ð Ö ÈÙÒ Ø Ø Ð Ó Ö Ó Ò ÒÖ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÞÓ Ò ÓÖ¹ ÑÙÐ ÖÙÒ Ö Ò Ð Ò Ò ÒÒº Ð Ò Ø Ò Ø ÑÙ ÈÖÓ Ø Ð ¹ Ø ÖØ Û ÖØ Ø Û Ö Òº ÍÑ ÔÖ Ø Ò ØÞ Đ Ø Ö ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Ñ ØØ Ð Ö Ò Ð Ö Ö Å Ø Ó Ò ÞÙ Þ Ò Ø Ð Ó Ö ÔÖ Ø Æ Û Ö ÓÖ ÖÐ ÔÖÓ Ð ÑÓÖ ÒØ ÖØ Ñ ÎÓÖ Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ Ò Ò Ø ÒÙÖ Ø ÓÖ Ø Ù Û Öع Ö Ð Ö ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ ÒØ Ø Øº Ö Æ Û ÙÖ ÒØ Ø Ò Ò Ð ÙÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÒÙÖ Ò Ù ÛĐ ÐØ Ò Ô Ð Ò ÙÒ Ò Ø ÒÙÖ Ø ÓÖ Ø ÓÒ ÖÒ Ù ÔÖ Ø Ù Û ÖØ Ö Ò ÒÒ Ó Ò Ò ÙÒ Ø ÓÒ Đ Ò Ê Ð ¹ ÖÙÒ Ò Ø ĐÙ ÖØ Û Ö Òº Ö Ò Ø Ò Ë Ö ØØ Ø Ð Ó Ò Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò¹» Ù ÑÓ ÙÐ º ½ ÛÙÖ Ò Ö Ø ÐÓ Ò Ö Ò Û ÒØÐ Ø Ù Ò Û Ö Ò ËÓ ØÛ Ö ĐÙÖ Ê Ð ÖÙÒ Ò Ö Ò Ø Ò Ò Ò ØØ Ø ÐÐ ÞÙ Ò¹ Ò ÒÒ Ô Ò ÞÙ Ô Þ Þ Ö Ò ÙÒ ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº Ö Ö Ø Ì Ð Ö Ù ÒÒ Ð Ø ÐØ Ò Ñ Ø Ó Ñ Ö ÅĐÙ Ð ÖÛ ÖØ Ø ¹ Ò ÙÒÚ ÖÞ Ø Ö ËÓ ØÛ Ö Ô Ø Ú Ö Ø Ù ÞÙ Ö Ø ÙÒ Ö Ò Ð Ò ÖĐÙÒ Ò Ð Ø Ö À Ö Ø ÐÐ Ö ÓÒÒØ Ò Ø Û Ø Ö Ð Ò ÙÒ Ð Ð Ø ÐÐØ Ö Ù Ò ÙÖ À Ö Ø ÐÐ Ö Ô Þ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖ ÖØ ÞÙ Đ ØÞÐ ËÓ ØÛ Ö ÔÖÓ Ù Ø ÒĐÓØ Û Öº Ò Ö Ò Ì Ð ÓÒÒØ Ò Ð Ð Ö Ö Ø Ò ØÞÛ Ö Ð ÖØ Û Ö Òº

20 ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÑ Î Ö Ð ÓÔØ Ö Ù Ò Ñ Ò ÖØ Ø Ö Ï Ö ØĐÙ Ñ Ø Ö Ò ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ò Ö Ë Đ Öµ ÁÒÒ Ö Ð Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ñ Ø Ö Ï Ñ À ÛÙÖ Ò Ù Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ö ÃÓÓÖ Ò Ø Ò¹Å Ø Ò ÖÙ Ò Î Ö Ö Ò ÒØÛ ÐØ Ñ Ø Ñ Ñ Ê Ñ Ò É ÓÑÔÙØ Ö ÉÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓе Ò ÅÓ ÐÐ Ò ÖØ Ø Ï Ö ØĐÙ Ù Ö Å ÐØ Ø Ò ĐÙ ÖÔÖĐÙ Ø Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Å ØØ Ð Ò Ø Ö ÓÔØ Ö Ù Ò Ñ Ø Ò Ò Þº º Ä Ö¹Ë ÒÒ Öµ ĐÓÒÒ Ö Ö ÖØ Ç Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø Ø Ø Û Ö Òº Ò Ò Ö ÓÔØ Ò Ù Ò Ñ Ò Ò ÓÖÑ ¹ Ö Ø ÖØ Ö Å ÔÙÒ Ø ÛÓÐ Ò ÚÓÖÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Î Ö Ð ÞÛ Ò Ê Ò ÖÑÓ ÐÐ ÙÒ ÖØ Ø Ñ ÈÖÓ Ù Ø Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ù ÐÙ ĐÙ Ö Û ÙÒ ÚÓÒ ËÓÐй ÙÒ Á ع Ø Ò Òº ÐÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ò ĐÙÖ Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ò Ò Ò Ú Ð Ò Ö Ò ÑÓ ÖÒ Ò É ØÛ Ö ĐÍ ÖÛ ÙÒ ÚÓÒ ÙØÓÑ Ø ÖØ Ò ÖØ ÙÒ ÔÖÓÞ Òº À Ö ĐÓÒÒ Ò Ô Ð Û ØÙ ÐÐ Ò Ù Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò Ê Ö ÒÞ Ø Ò Ê Ò ÖÑÓ ÐÐ Ú Ö Ð Ò Û Ö Ò ÙÑ ØÛ ÌÓÐ Ö ÒÞĐÙ Ö Ö ØÙÒ¹ Ò ØÞÙ Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÒØ ÔÖ Ò Ø Ú ØĐ Ø Ò Þº º Ï Ö Þ Ù Û Ð Ù ÞÙÐĐÓ Òº Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒ Ò Ñ ÈÖÓ Ø ÒØÛ ÐØ Ì ÒÓÐÓ ÐÐ Ö Ò Ù Ñ Ö Ê Ô ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÓÛ ÞÙÖ ÃÓÒØÖÓÐÐ ÙÒ ÂÙ Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÖĐ Ø Ò Ò Ñ Ù Ò Ñ Ò ÒÒØ Ö ÍÖÑÓ ÐÐ Ú ÖÑ Ò Û Ö Òº Å Ö Ø¹ ÙÒ ÌÖ Ò ØÙ ÞÙÑ Ì Ñ ÈÖÓ Ù ØÚ Ö ÒØ Ò ¹ È Ö Ñ ØÖ ÈÖÓ Ù Ø¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÑÓ ÐÐ ÖÙÒ Ö Ë Đ Öµ ËØÙ Ö ÓÐ Ø Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ñ Ö Ð Ö¹Î ÖÐ º ÁÒ Ö ÒÛ Ò¹ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ø Ø Ò Ö Ò Ò Æ Ö Ò Ï Ö Þ Ù Ò Û Ð ÅÓ¹ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÈÖÓ Ù ØÚ Ö ÒØ Ò Ù ÙÒØ Ö Ð Ø Ò Ö Ò ÖÑĐÓ Ð ¹ Òº Ö ÖØ Ï Ö Þ Ù Ö ÓÖ ÖÒ Ò ÒØ Ö Þ ÔÐ ÒĐ Ö Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ Ò Ø ÒÙÖ Ù Ö Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ú Ö Ò Ø Ö ÁÒ Ò ÙÖ Þ ÔÐ ¹ Ò Ò Þ Ø ÓÒ ÖÒ Ù Ò Đ Ò Ø ÚÓÒ Ò Û Ð Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Ò Đ ÑØÐ Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ò Ð ÖØ ÈÖÓÞ Ö ÈÖÓ Ù Ø Ò Ø ÙÒ ØØ ÁŹ à ØØ µ Ò Ù Øº Ò Ò Ú ÐÚ Ö ÔÖ Ò Ò ÄĐÓ ÙÒ Ò ØÞ ĐÙÖ ÈÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ø Å Ø Ó Ö Ô Ö Ñ ØÖ Ò ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÞÙ ĐÙÒ Ø ÑĐ Ö Ó Ò Ð ÖØ Ò Ò ÓÖ¹ ÖÙÒ Ò Û Ø ÖÞÙ ÒØÛ ÐÒ Ðغ ÍÑ ÐÐ Ö Ò Ì ÒÓÐÓ Ö Ô Ö Ñ ØÖ Ò ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Ò Ó Ñ Ë ÒÒ Û Ø Ö ÒØÛ ÐÒ ÞÙ ĐÓÒÒ Ò Ø Ø ÆÓØÛ Ò Ø Ø Ø Ò Ò Ò Ò Ù Ø Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÙÒ ÌÖ Ò Ò ÓÒ Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò

21 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ÑØ Ò Ò Ù ØÖ ÐÐ Ò» ŹÍÑ Ð ÞÙ ÖÙ Ö Òº ÎÓÒ ÓÒ Ö Ñ ÁÒØ Ö Ø Ö Ð ØÚ Ö ØĐ Ò Ð Ø Ö Ô Ö Ñ ØÖ Ò ÈÖÓ Ù Ø¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÑÓ ÐÐ ÖÙÒ Ò Ö ¹ Ø ÒÓÐÓ Ñ ØØ Ð Ö Ö ÞÙ ĐÙÒ ¹ Ø Ò ĐÓ Ø ÆÞ ÒØ Ö Ï ÈÖÓ Ù ØÚ Ö ÒØ Ò ÒØÛ ÐØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº ÍÑ ÐÐ ÞĐÙ Ð Ò ÓÖ ÙÒ Ø Ú ØĐ Ø Ò ØÑĐÓ Ð Ù Ø Ø Ø Ò Ò Ò ÓÖ ¹ ÖÙÒ Ò Å Ö Ø Ù Ö Ø Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Ò ÛÙÖ Ò ÙÑ Ò ËØÙ ÞÙÖ Ì ¹ Ñ Ø Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ Þ ÙÒ Û Ô Ö Ñ ØÖ ÈÖÓ Ù Ø¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÑÓ¹ ÐÐ ÖÙÒ ÙÖ ĐÙ Öغ ÁÒÒ Ö Ð Ö ËØÙ ÓÐÐØ ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ ÖÑ ØØ ÐØ Û Ö¹ Ò Û Ð Ö Ñ Ò ØÞ Ò Ð Ò» ŹËÝ Ø Ñ Î Ö ÒØ ÒØ Ò ÖÑĐÓ Ð Ò ÛÓ ËØĐ Ö Ò ÙÒ Ë ÛĐ Ò Ö ËÝ Ø Ñ Ð Ò Û Ð Ò ÓÖ ¹ ÖÙÒ Ò ÒÛ Ò Ö ÞÙ ĐÙÒ Ø Ò ÞÙ Ù Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ Ò Ö ÖØ ËÝ Ø Ñ Ø ÐÐ Ò Û Ö Ò ÛÓ Ñ Ø ÓÒ Ö Ò Ë Û Ö Ø Ò Ö Ò Ø Û Ö Ò ÑÙ Ó ÙÒ Û ¹ Û Ø Ù Ñ Ö Ø Ò Å Ö Ø ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò Ô Þ ÁÒ ÐÐĐÓ ÙÒ Ò ÞÙÖ Ô Ö Ñ ØÖ Ò ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Ü Ø Ö Ò ÙÒ Ö Ð Ò Ñ Öº ÍÑ ÒÒ Ö Ð Ö Å Ö Ø¹ ÙÒ ÌÖ Ò Ò ÐÝ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ò Ö ÔÖĐ ÒØ Ø Ú Å Ò ÚÓÒ ÒÛ Ò ÖÒ Ò ÔÖ Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Ò ÛÙÖ ËØÙ Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ò Ö Ö Ö ÒÓÑÑ ÖØ Ø Ò Ò Ò Ö Ò ¹ Þ Ø Ö Ø Ò ĐÙÖ ÓÑÔÙØ Ö¹Ì ÒÓÐÓ Ò Ñ ¹ Å Ê ÈÇÊÌ Ö Ð Ö¹Î ÖÐ µ ÙÖ ÞÙ ĐÙ Ö Ò Ú Ðº Ê À Ø ½¼» ÙÒ ½½» µº Ö Ò Ö ËØÙ ÛÙÖ Ò Ò ÐÐ Ñ ¹ Å Ê ÈÇÊÌ À Ø» ÙÒ ½¼» Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø ÙÒ ÓÐÐ Ò Ð ÖÑ Ò ÓÖ ÖÒ ÙÒ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ ÖÒ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ö Ù ËÝ Ø Ñ ÒÛ Ò ÖÒ Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö ÖÞ Ø Å Ö Ø ØÙ Ø ÓÒ Ú Ö «Ò ÞÙ ĐÙÒ Ø ÌÖ Ò Ù Þ Ò ÙÒ Ò ÓÒ Ö ÁÌ¹Î Ö ÒØÛÓÖØÐ Ò Ö Ò ÐĐ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ò ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ð Ø Òº Ö Ø Ö Î Ö ÒØ Ò Ò Ö Ð ØÖÓ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ë Đ Öµ ÁÑ Ê Ñ Ò Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø ÞÛ Ò Ñ ÁÒ Ø ØÙÖ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ ¹ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ Ä Ö ØÙ Ð Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ ÙÒ Ñ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ì Ë ¹ Ì Ò ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ ËĐÙ Ò Ñ À Ò Ñ Ö Û ÐØÛ Ø ĐÙ Ö Ò Ò ¹ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ Ö Û Ö ÖÞ Ø Ñ Ò Ñ Ò ÚÓÐÐ ÙØÓÑ Ø Î Ö ÒØ ÒÑÓ¹ ÙÐ ĐÙÖ Ð ØÖÓ¹ ËÝ Ø Ñ Ö ÒĐ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ ÒØÛ Ðغ ÍÑ Ò ÒØÛ ÐÙÒ ÔÖÓÞ ÞÙ ÓÔØ Ñ Ö Ò ÛÙÖ Ò Ô Þ ÐÐ Ö Ö Ø Ö ¹ ÖĐÙÒ Ø Ñ Ò Ò Ò ÜÔ ÖØ Ò ÚÓÒ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÙÒ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ Ö ÚÓÖ ÐÐ Ñ ÜÔ ÖØ Ò Ù Ñ Ö Ö ÒÛ Ò Ö Ø ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÙÖ ÙÒ Ì Ò Öµ Ò¹ ĐÓÖ Òº Ò ÓÐ ÓÓÔ Ö Ø Ú Ù ÑÑ Ò Ö Ø ÖÐ Ù Ø Ò Ú Ð Ò ÖÙ Ö Ò ÖÛÓÖ Ò ÔÖ Ø ÃÒÓÛ ÓÛ ÐÐ Ö Ñ ÒØÛ ÐÙÒ ÔÖÓÞ Ø Ð Ø Ò Ñ Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÞÙ Ð Òº À Ö ÙÖ Û Ö ÖÖ Ø Ò Ö

22 ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ËÝ Ø Ñ Ò ĐÓ Ø Ñ Å Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Å Ö Ø Ö Ø Û Ö Ò Û Ö º ÁÒÒ Ö Ð Ö Ø Ö ÛÙÖ Ò Ñ Ò Ñ Þ ÐÖ Ø Ú ØĐ Ø Ò ÙÖ ¹ ĐÙ ÖØ Ø ÑÑÙÒ Ö Ò Ò Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÙÐ ÞÙ Ø ÐÐ Ò Ò Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Ø Ó¹ Ò Ð ØĐ Ø Ò Ø ÑÑÙÒ Ö Ò Ò Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÙÐ ÞÙ Ø ÐÐ Ò Ò ÒÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ð ØĐ Ø Ò ØÐ ÙÒ Ö Ù Ò Ù ØÖ ÐÐ Ö Ë Ø ÛĐÙÒ Ø Ò Î ÖÛ Ò ÙÒ ÖØ Ò Î Ö ¹ ÒØ ÒÑÓ ÙÐ ÒÒ Ö Ð ÏÓÖ ÓÛ Ù Ò ÚÓÒ Ö Ù ØÖ ÓÖÑÙÐ ÖÙÒ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø ÖØ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ ÐÐ Ö Ù ØÖ Ô Þ Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ¹ ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ØÐ ÙÒ Ö ÞÙ Ö Ð Ö Ò Ò Ô Ø Ö Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ½º ÅĐÓ Ð Ø ÞÙÖ Ñ ÒÙ ÐÐ Ò Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ð Ø Ø Ò ¾º È Ö Ñ ØÖ ÖØ Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ º ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÖØ Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ö Ø ØÙÖÑÓ ÐÐ ĐÙÖ Ò Ò ÃÓÒ ÙÖ ØÓÖ ÖÙ ÖÙÒ Ö ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ú Ö ĐÙ Ö Ö ÃÓÒ ÙÖ ØÓÖ Ò Ò Ð Ð Ì Ø Ò¹ Ò ÚÓÒ Ù ÛĐ ÐØ Ò ÈÖ Ü Ô Ð Ò Ù Ö ÒÛ Ò Ö Ø Ø ÚÓÖÒ ÑÐ Ö Ò ÄĐÓ ÙÒ Ò Đ ØÞ ÙÒ ÒÞ Ð¹ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ò ØØ Ò ÞÙ Ù ÈÖ Ü Ö Ð Ú ÒÞ ÞÙ ÙÖØ Ð Ò ÙÒ Ò Ò¹ ÐÐ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ÚÓÖÞÙ Ð Òº Û Ø Ö Ò Ò ĐÙÖ Ò ÈÖ Ü Ø Ø Ù ÕÙ ÒØ Ö Ì Ð Ý Ø Ñ ÓÛ ÑØ Ý Ø Ñ ÞÙ ØĐ Ò ÙÑ ÐÐ ÒÓØÛ Ò Đ Ò ÖÙÒ ÚÓÖ¹ ÐĐ ÞÙÖ Ò Ô Þ Ø ÓÒ ÙÒ Ò Ø ÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ÞÙ ÙÒØ Ö Ö Ø Òº Ò ÓÖÑ Ö Ù ÑÑ Ò Ö Ø ÞÛ Ò ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ Ö ÀÓ ÙÐ ÙÒ ÒÛ Ò Ò¹ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÒÒ Ö Ð Ö Ø Ö Ö Ø Ò Ò ÑÓ ÖÒ Ò Ï Ñ Ò Ñ ÞÙ ÙÒ Ø ØÖĐ Ø ÙÒ ÚÓÖ ÐÐ Ñ ÒÛ Ò Ö Ö Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ò ÞÙ «Òº ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ì Ë Ñ À ÒØÛ ÐÙÒ Ò Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÙÐ ĐÙÖ Ð ØÖÓ¹ ËÝ Ø Ñ Ö ÒĐ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ë Đ Öµ Ñ Ø Ò Ò Ï ØØ Û Ö ÖÙ Ò Ö Ð ØÖÓ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÒÒ Ñ Ò ÙØÞÙØ ÒÙÖ ÒÓ ÙÖ Ô ÖÑ Ò ÒØ ÍÑ ØÞÙÒ ÑÓ ÖÒ Ø Ö Ì Ò Ò ÒØ ÒØÖ Ø Òº Ò Ö Ì Ò Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙÖÞÙÒ Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Þ Ø Ò Ò Ö Ð ØÖÓØ Ò Ø ÙØÓÑ Ø ÖÞ Ù ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Òº

23 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ ÁÑ Ö ĐÙÖ Ø Å Ò Ò Ù ÙÒ Å Ò Å¹ µ Û Ö Ò Ö Û Ø Ø Ò ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ò Ú Ö Ò Ò Ò Â ÖÞ ÒØ Ò ĐÙ ÖÙÒ Ö Î Ö Ò¹ Ø ÒØ ÒÓÐÓ ÝÒÓÒÝÑ Ó Ø Ù Ð È Ö Ñ ØÖ Þ Ò Ø Û Ö º Þ Ø Ö Ø Ö ÖĐÙ Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ Ñ Ö Ö Ð ØÖÓ ÓÒ ØÖÙ Ø ¹ ÓÒ ÓÒ Ò Ö Ñ ÖÙÒ Ú Ö ØĐ Ò Ò Ñ Ð ÚÓÒ Ö Ñ Ö Å Ò Ò¹ Ù ÙÒØ Ö Øº ÏĐ Ö Ò Å¹ Ñ Û ÒØÐ Ò Ò Ò ÓÑ ØÖ Ò Ò Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ð Ò Ñ ¹ Û ÒØÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒØ Ö Ö Ö Ô Ò ÓÖÑ Ó Ò ÒÒØ Ö ÄÓ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº Ñ Ø ØÖ «Ø Î Ö ÒØ Ò ÓÒ¹ ØÖÙ Ø ÓÒ Ñ Ö Ö Ð ØÖÓØ Ò Û Ò Ö Ù ÓÑ ØÖ Đ Ò ÖÙÒ Ò ÞÙ Ú ÖÛ ÐØ Ò Ð Đ Ò ÖÙÒ Ò Ò Þº º Ù Ø ØØÙÒ ÙÒ Ù Ð ÙÒ Ò Ö ÒÐ ÙØÓ¹ Ñ Ø ÙÖ ÞÙ ĐÙ Ö Òº Ç ÛÓ Ð Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ Ò Ø Ó Ò Û Ø Ö ÚÓÒ Å¹ Ù Ò Ö Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ¹ µ ĐÙ ÖØÖ Ò ÐĐ Ø Û Ö Ñ Ö Ö Ð ¹ ØÖÓ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÙÒ ÒÐ ÒÔÖÓ Ø ÖÙÒ ÔÓØ ÒØ ÐÐ ÚÓÒ Ò Ó ÖÓ Ñ ÆÙØÞ Ò Ò Û Ò Ö Ò Ð Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ø Òº À ÙÔØÞ Ð Ö ØÙ ÐÐ Ò ÓÖ ÙÒ Ø Ò ĐÙ ÖÙÒ Ö Ì ÒÓÐÓ Ò Ð ØÖ Ð Ò ÒÒ Ö Ò ÙÖ Û Ð ÃÓÒ¹ ØÖÙ Ø ÓÒ Þ Ø Ò Ö Ð Ú Ö ĐÙÖÞØ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ò Ø ÙÒ ÞÙ Ð Ö Ø Ö Ò Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÐÙÒ ÕÙ Ð Ø Ø Ú Ú Ö ÖØ Û Ö Òº ÙÖ Û Ö Ð Ö Ø ÓÐ Ò ÓÒ Ö Ï ØØ Û Ö Đ Ø Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Û Ð Ì ÒÓÐÓ Ò ØÞØ Ò Ú Ö Öغ Ð ØÖÓ¹ ËÝ Ø Ñ Ð Ò ÚÓÒ Ò Ñ¹ Ñ ÐØ Ñ Ï Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÙÒ ËØ Ò Ö ÔÖÓ Ø Òº Ä Ö ÙÒØ Ö ØĐÙØÞ Ò ÙØ ËÝ Ø Ñ Ó ÙÑ Ì Ò Ò Û Ð ÆÞ ÒØ Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ¹ Ö Ø ÚÓÖ Ò Ò Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÖÑĐÓ Ð Òº ÃÓÒ Ö Ø Ö Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÙØ Ùº º ÓÐ Ò ÈÖÓ Ð Ñ À ÙÔØ Ò ØÞ Ø Ø Đ Ù ÒÙÖ Ö Ò ÒÙÒ Ö Ø ÐÐÙÒ º ÅÓ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ ËØÖÓÑÐ Ù ÔÐĐ Ò Ò Ö ÓÐ Ò Ð ØØÛ Ñ ÒÙ Ðк Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÖĐ Ò Ø Ù ÃÓÔ Ö Ò ÙÒ Ñ ÒÙ ÐÐ Đ Ò ÖÒº ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ô ÖÒ Ö ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Ø Ö ÓÖ ÖÐ º Ö ĐÓ Ø Ð Ö Ò Đ ÐÐ Ø Ò ÅÓ Ø ÓÒ Ò ĐÙ ÖØ ÞÙ ÉÙ Ð ØĐ Ø Ú ÖÐ٠غ ÖÙÒ Đ ØÞÐ Ö Ò ÑÏ ÒØÐ Ò Ú Ö Ù Ò ÚÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò ĐÙÖ ÃÓÒ¹ ØÖÙ Ø ÓÒ Æ Ù ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÒÔ ÙÒ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÙÒ Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒº ÏĐ Ö Ò Æ Ù ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÙÖ Ò ØØÐ ÒÙÖ ØÛ Ò Ò ÔÖÓÞ ÒØÙ Ð Ò ÒØ Ð ÚÓÒ ½¼ ¾¼ ÈÖÓÞ ÒØ ÑØ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ù Û Ò Ù ¹ Ñ Ø Đ ÐÐØ Ø Ö ÑØ Ê Ø Ù Û Ò Ò Ò Ö Ö Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒº À ÙÔØ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ¹Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÙÐ Ø Ø Ð Ó Ö Ò Ò ÐØÐ ÙÒ ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Đ ÒÐ Ø Ò ÞÙ Ø Ò Ò ÈÖÓ Ø Ò ÆÞ ÒØ Ù ÞÙÒÙØÞ Òº ¹ Ñ Ø Ð Ò ÈÖÓ Ø Ø Ò ĐÙÖ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ñ Ð Ó Ö Ò Ò Ù ÈÖÓ Ø Ò ÐÐ ÙÒ ÓÖÖ Ø Û ÖÚ ÖÛ Ò Ò Ö Đ ÒÞ Ò Ó Ö ÞÙ Ò Ñ ÑØÔÐ Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ø ÐÐ Òº ÁÒ Ð ØÖÓØ Ò Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ò Û Ð Ñ Ø Ò Ñ Ù Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ ¹ Ö Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ð Ò Ò Ø Ò ÙÒ Ã ÒÒ ÖĐÓ Ò ÐÐ Ö ÐÓ Ò ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ð Ò Ò Ò Ö ÃÐ ÑÑ ĐÙ Ö Ã Ð

24 ¾¼ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ØÖ Ñ ØØ Ð ÙÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÞÙ ËØĐÙ Ð Ø Ò Ã Ð¹ ÙÒ ÃÐ ÑÑÔÐĐ Ò Ò ÓÛ Ö Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÑØ Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ú Ö Ð È Ö Ñ Ø Ö Ö ¹ Ò ÙÒ Ø Ù ÖÒº Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö ÓÒ Ö Ø Ò Ù ÔÖĐ ÙÒ Ò Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú ¹ Ö ÒØ Ö ÓÐ Ø Ð Ð ÑĐ ÓÒ Ö Ø Ô Þ Þ ÖØ Ö È Ö Ñ Ø ÖÛ ÖØ º Ð Û ÒØÐ ÎÓÖØ Ð Ò ¹Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÐÐ Ö Ò ÆÞ ÒØ Ï ÖÚ ÖÛ Ò Ö Ø Ø Ò Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ÆÞ ÒØ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ù Ø Ñ Ð Ò ÃÓÑÔ Ø ËÔ ÖÙÒ ÚÓÒ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Ò ÖÓ ÒØÛÙÖ ÚÓÒ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö ÒØ Ò ÖÓ ÒØÛÙÖ ÚÓÒ ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ÆÞ ÒØ ÅÓ Ø ÓÒ ÑĐÓ Ð Ø Ò ĐÙ Ö È Ö Ñ Ø ÖĐ Ò ÖÙÒ Ò Ë Ò ÐÐ Ö ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ ÙÖ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ ÒØ Ò ÉÙ Ð ØĐ Ø Ú Ö ÖÙÒ Ð ÓÐ ÓÒ ØÖ ÒعÅÓ ÐÐ Ò Å Ö Ø Ò ÚÓÖØ Ð Ñ Ö Ö ÒÐ ÒÔÖÓ Ø ÖÙÒ Æ Ò Ö Ñ Ð Ò Ë ÒÒ Ô Ö Ñ ØÖ ÖØ Ò Î Ö ÒØ ÒØ ÒÓÐÓ ÛÙÖ Ñ Ú Ö Ò Ò Â Ö Ò Û Ø Ö Ö ÒØÛ ÐÙÒ Û ÖÔÙÒ Ø Ù Ò Ö Ö ÓÒ ÙÖ Ø ¹ ÓÒ ÖØ Ò Î Ö ÒØ ÒØ Ò Ð Øº ÙÖ Ò Ò ØÞ Û Ò ÖØ Ö ÃÓÒ ÙÖ Ø ¹ ÓÒ Ý Ø Ñ ÒÒ¹ÙÒØ Ö Ö ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Û Ö Ò Ø Ò ¹ Ù Ò ÚÓÒ Ù Î ÖØÖ Ò ÖÑ ØØ ÐØ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ø Ò Ù ØÖ Ô Þ Ø ÓÒ Ø ÐÐÙÒ µ Ò Ù¹ ØÓÑ Ø Ø Ò ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÖÖ Ø Û Ö Ò Ó ÚÓÐÐ ØĐ Ò Ð ØÖÓ Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ö Ð ĐÙØÞ Ø Ö Ø ÚÓÐÐ ÙØÓÑ Ø ÖØ Ö Ø ÐÐ Ò Ð Òº Ä Ò Ö Ø ÓÐÐ Ì ÒÓÐÓ Ö Ð ØÖÓÑ Ò Ò Î Ö ÒØ Ò ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ù Ù Ò Ö Ë ÐØ Ö Ò Ù Ù ÒØ Û Ö Òº ËÓ ÓÐÐ Ô Ð Û ÞÙ ĐÙÒ Ø ÑĐÓ Ð Û Ö Ò Ù Ò Ö Î Ö ÒØ Ò Ð ØÖÓ¹ ¹ÅÓ ÐÐ ÙØÓÑ Ø ¹ ÖØ ÞÙ ĐÓÖ Î Ö ÒØ ÞÙ ĐÓÖ Ò Ë ÐØ Ö Ò Ð ÝÓÙØ ÞÙ Ò Ö Ö Ò ÙÒ Ù ÕÙ ÒØ ÈÖÓÞ Û Ã Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÖÙÒ ÙÒ Î Ö Ö ØÙÒ ÞÙ ÙÒØ Ö ØĐÙØÞ Òº ÁÑ Ê Ñ Ò Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø ÞÛ Ò Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö¹ ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ Ä Ö ØÙ Ð Ö Ô ÁÒ Ò ÙÖ Ý Ø Ñ ÙÒ Ñ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ì Ë ¹ Ì Ò ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ ËĐÙ Ò Ñ À Ò Ñ Ö Û ÐØÛ Ø ĐÙ Ö Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ö Ø ÐÐ Ö Û Ö ÖÞ Ø Ñ Ò Ñ Ò ÚÓÐÐ ÙØÓÑ Ø Î Ö ÒØ ÒÑÓ ÙÐ ĐÙÖ Ð ØÖÓ¹ ËÝ Ø Ñ Ö ÒĐ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ ÒØÛ Ðغ ÈÖÓ Ø Ð Ø Ò Û Ö Ò ØĐ Ò ËØÙ Ò¹ ÙÒ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ù Ò Ö Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÈÖÓ¹ ØÓØÝÔ Ò ÓÛ Ñ Ù Ù Ö ÐÐ Ñ Ò Ò Ì ÓÖ Ò Òº ÁÒ ÓÒ Ö Û Ö Ò ËØÙ Ö Ò Ò ÖÑ Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò Ö Ø Ñ ËØÙ ¹ ÙÑ Ö Ø ÁÒ Ù ØÖ Ö ÖÙÒ Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÞÙ ÑÑ ÐÒº ÙÖ Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø ÞÛ Ò ÁÒ Ù ØÖ ÙÒ ÀÓ ÙÐ ÓÛ ÙÖ ÖĐÙÒ ÙÒ Ò Ô Þ Ò Ö Ø Ö Î Ö ÒØ Ò Ò Ö Ð ØÖÓ ÓÒ ØÖÙ Ø ÓÒ Ñ Ü¹ Ô ÖØ Ò Ö Ò ÐĐ Ò Ö Ò Ù ÁÒ Ù ØÖ ÙÒ ÓÖ ÙÒ Ò ĐÓÖ Ò Û Ö Û Ø Ø¹ Ò Ö Ø ÐÐØ ÞÙ ÒØÛ ÐÒ ËÝ Ø Ñ ÚÓÐÐ Ò Ó Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Å Ö Ø Ê ÒÙÒ ØÖ Ò Û Ö º

25 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾½ ¾º½º Ø ÐÙÒ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ËÝ Ø Ñ Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø Ï º Å Ø Ö Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö À Ð ÖĐ Ø ÖØ Ä Ñ ÒÒ Å Ö ÒÒ ØÖÓ ÖÒ Ó Ò Ø º º µ ËØ Ò ÃÐ ØØ Å Ø ÄĐÓØ Ä Ó Ï ÒÒ Ö ÁÖ Ò Ï Ö Ò Ö Ä Ò Ö ÓÙ ÐÐ Ø ÖÙÒÒ Ö Ö Ø Ò Ö Ö ÃÖ Ø ÃÙ Ð Ä Ò Æ Ð ËĐÙØĐÓ ÚºÐºÒºÖº Ä Ñ ÒÒ Ï Ö ÄĐÓØ Ó Ò Ø Ï ÒÒ Ö Ä Ò Ö ØÖÓ ÃÐ ØØ ÓÖ ÙÒ Û ÖÔÙÒ Ø Ö Ø ÐÙÒ Ð Ò Ñ Ö Ö ËÔÖ ¹ ÙÒ Ï Ò ¹ Ú Ö Ö ØÙÒ Ò ÓÒ Ö Ö Ø Ð ÓÖÔÙ ÖØ Ò Ó Ö ÑÙÐØ Ð Ò Ù Ð Ò Ì ÜØ Ò Ö ¹ ÖÙÒ ÙÒ ¹ Ò ÐÝ º Ò Ò ÛÙÖ Ò Ö Ø Ò ÞÙÖ ÒØ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÑĐ Ø Ò Ò Ø Ò Ò Ò ÙÒ ÞÙÑ Ö Ð ÖØ Ò Ò Ö Ö Ò ÑÙ Ð Ö ÃÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò Û ¹ Ø Ö ĐÙ Öغ

26 ¾¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ Ò Ð ÖØÓÐ Ö ÒØ Ò ÐÝ Ú Ö Ö Ò ĐÙÖ ÙØ Ì ÜØ ÓÖÔÓÖ Ö Ò Ù Ö ¹Ì ÓÖ ËØ Ò ÃÐ Øص Ð Ö Ö Ø Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÆÞ ÒØ Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ ÝÒØ Ø Ò Ò ÐÝ ÙØ Ö Ì ÜØ ÓÖÔÓÖ Ù Ò Ö ØÙÒ Ð Ö Ø Ö ÙÒ ÙÒÚÓÐй ØĐ Ò Ö ËĐ ØÞ ÖÐ Ù Ø Â Ö Ö Ø ½ µº ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò Î Ö Ö ØÙÒ ØÖ Ø ÖÙ Ø Ù Ñ Ò ÐÝ ÓÒÞ ÔØ È ØØ ÖÒ¹Å Ø Ò ÙÒ Ö ÔÖ ÑĐ Ö Ò ËÙ ØÖ Ø Ý¹ Ö Øº Û Ö Ò Ò¹ ÞÙ Ö ÒÒ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÞÙ ÑÑ Ö ÓÑÔÐ Ü Ö Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÞÙ ÑÑ Ò ĐÙ Ø Û Ñ ÍÒØ Ö ÞÙ Ö ĐÓÑÑÐ Ò È Ö Ò Ú Ö Ö Ò Ù Ö ÒÒÙÒ Ò Ø¹ Ò ÖØ Ö Ö Ò ØÖÙ ØÙÖ Ò ÖР٠غ Ñ Ø ÒÒ ÓÛÓ Ð Ò ÚÓÐÐ ØĐ Ò Ð Ù Ò Ô ÖØ ÐÐ ËÝÒØ Ü Ò ÐÝ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Ò Ó Ö È Ö Ö Ù Ð ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ¹ËÝ Ø Ñ Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒº Æ Ò Ö ÎÓÖÒ Ñ ÐÐ Ñ Ò Ö Î Ö Ò ÖÙÒ Ò Ñ È Ö Ö Û Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ò ÞÙÖ ÓÖÖ Ø Ò ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÙÒ ÒÒØ Ö ÏĐÓÖØ Ö Ò Þ ÒØÖ Ð Ö Ø Ò Ø Ð Ö Ö Ø Ò Ñ Ö Ø Þ ØÖ ÙѺ Û Ø Ö Ò ÛÙÖ ÒÓ Ì Ù Ð Ø È Ö¹ Ö Ò Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØÖ Ø ÓÒ¹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÓÐ Ö Ø Ø Øº ÁÒ Ø ÒÞ Ò Û ÒÒÙÒ ÙÖ Ô Ð Ò Ø ÒÞ Ò Ö Ò Ö ÃÐ Ò Ù Ì ÜØ ÓÖÔÓÖ ËØ Ò ÃÐ Øص Ò Ö Þ ÒØÖ Ð Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ì ÜØ Ò ÐÝ Ø Ñ Ù ØĐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ò Ñ Ë ØÞ Û Ö Ò Ö ÖÓ ÒÞ Ð ÖÑ ØØ ÐØ Ö Ò ÐÝ ØÖÙ ØÙÖ Ò ÞÙ ÓÖ Ò Ø ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒÙÖ Û Ò Ò ÓÖÖ Ø Ò ÐÝ Û Ö Òº Ø Ò Ö Ê ¹ Ð Ö Ù ÞÙÖĐÙ ÞÙ ĐÙ Ö Ò ÞÙÖ Ñ Ù ÖÙÒ Ö Ò ÞÓ Ò Ï Ò Ù ¹ Ð Ð ÝÒØ Ø Ö Æ ØÙÖ Øº ĐÙÖ Ò Ë ØÞ Ä Ó Ù Ø Ò Ò Ù ÙØÓ ÒÒ Ô Ð Û Ù ÖÙÒ Ö Ã Ù Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÙ Ø ÙÒ Ö Ø Ç Ø Ò Ø Ò ÙØ ÙÒØ Ö Ò Û Ö Òº ËÓ ØÞØ ÓÛÓ Ð Ö ÒÒ Ñ Ä Ó Ð Ù ÃÓÒ Ø ØÙ ÒØ Ò Ò Ù ÙØÓ Ò ÆÓÑ Ò Ø Ú¹ ÙÒ Ò Ù Ø ÚÐ Öغ Ù Ø ØØ Ø Ñ Ø Ñ Ï Ò Ä Ó Ò È Ö ÓÒ Ø ÙÒ ÒÙÖ Ò È Ö ÓÒ Ð ËÙ Ø Î Ö Ù Ò Ò Ö ÓÑÑØ ÒÒ ÓÖÖ Ø Ñ Ù ÖÙÒ ÚÓÐÐÞÓ Ò Û Ö Òº Ð ÓÖ ÙÒ ÚÓÖ Ò Ø Ð Ü Ð Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Ì ÜØ ÓÖÔÓ¹ Ö ÙØÓÑ Ø ÞÙ ÜØÖ Ö Ò ÙÒ Ò Ø Ò Ä Ü ÓÒ ÒØÖĐ ÞÙ ÒØ Ö Ö Òº ÍÑ ÁÒ Ø ÒÞ Ò Ò Ö Ø ÑÑØ Ò Ñ ÒØ Ò ÃÐ Û Þº º È Ö ÓÒ ÒÒ Ñ ÞÙ ÖÑ ØØ ÐÒ ÓÐÐ Ò ÁØ Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ö Ò ÒØÛ ÐØ Û Ö Ò Ù Ò ÚÓÒ Ò Ö Ù Ò Ñ Ò¹ ÚÓÒ ÃÐ Ò Ò Ø ÒÞ Ò Ò Ò Ñ Ì ÜØ ÓÖÔÙ Ö Ø Ö Ø ÃÓÒØ ÜØ ĐÙÖ Ö Ò

27 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ Ù ØÖ Ø Ò ÖÑ ØØ ÐØ ÙÒ ÃÓÒØ ÜØ Ú ÖÛ Ò Ø ÙÑ Û Ø Ö ÁÒ Ø ÒÞ Ò Ö ÃÐ ÞÙ Û ÒÒ Ò Â Ö Ö Ø ½ µº ÁÑ Ä Ù Ö Ø Ö ÛÙÖ Î Ö Ö Ò Û Ø Ö ÒØÛ Ðغ Ö Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ø Ö Û ÒÒÙÒ ÚÓÒ ÄĐ Ò Ö¹ ÙÒ ËØĐ Ø Ò Ñ Ò Ú ÖÐ Ò Ö ÓÐ Ú Ö ÔÖ Ò º ÓÑÔÙØ Ö ÖØ ÃÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÖĐÙ Ð Ö Å ÒÙ ØØ Å Ø ÄĐÓØ µ Ö Ò Ò Đ ØÞ Ò ÞÙÖ ÃÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÅÙ ÙÖ Ê Ò Ö Ø Ñ Ò ÒØÛ Ö Ù ÓÐ Ì Ð Ù Ò ÓÒÞ ÒØÖ ÖØ Ö Ò Ö Ò Ú Ö Đ ÐØÒ ÑĐ Ø Ö ÚÓÖ Ö Ø ÑÑØ Ø Û Þº º Ù ØÞ Ò Ò Ò Ö Ð Ó Ö Ù Ö Ò Ò Ò Ö Ö Ò Ò ÖĐ Ò ÙÒ Ò ÙÖ Ò ÃÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ø Ð Øº ÃÓÑÔÓ¹ Ø ÓÒ ÖĐÙ Ð Ö Å ÒÙ ØØ Ò ÑÑØ Ò ÒØ Ö ÒØ Å ØØ Ð Ø ÐÐÙÒ ÞÛ Ò Ò Ò ÜØÖ Ñ Ò Ò ÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ú Ö Ò ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Ò Òº à ÖÒ ØĐÙ Î Ö Ö Ò Ø Å ÐÓ ÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÌÓÒ ĐÙÖ ÌÓÒ ÓÑÔÓÒ ÖØ ÙÒ ØÐ ÙÒ Ò ÚÓÒ À ÖÑÓÒ ÙÒ Ê ÝØ ÑÙ ÙÒ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö ËØÖÙ ØÙÖ ËØĐÙ Ö ÔÖĐ ÒØ ÖØ Ð ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Ð Ñ ÒØ ÖĐÙ Ø Øº Ø ÙÖ Ê ÐÒ Å Ò Ö ÞÙÐĐ Ò ÓÖØ ØÞÙÒ Ò Ö Ø Òº Ö ÙÖ Å Ò Ö Ò ÄĐÓ ÙÒ Ö ÙÑ ÒÒ Ñ Ø Ú Ö Ò Ò ËØÖ Ø Ò ÙÖ Ù Ø Û Ö Òº ÁÑ Ö Ø Þ ØÖ ÙÑ ÛÙÖ Î Ö Ö Ò Ò Ò ÖÛ Ø ÖØ Ò Ò Ò Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ö ÙÒ Å ÒÙ ØØÑ ÐÓ Ò ÓÑÔÓÒ ÖØ Ò Ñ Ø Ú ÖØ Ø µ Ò ¹ Ø Ò Ó Ò ÒÒØ ËĐ ØÞ µ Ð ÖØ Ò º Û Ù Ö Þ Ø ÒĐÓ Ò Ä Ø Ö ØÙÖ ¹ ÒÒØ ËØÖÙ ØÙÖ Ð Ñ ÒØ ß ÓÒØ ¹ ÙÒ ÅÓÒØ ÕÙ ÒÞ ß ÛÙÖ Ò Ö Ð Öغ Ð ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒØ ÐÐ ÖÓ ÓÑÑÓÒ Ä Ô Ù ËÙÒ»ËÓÐ Ö º Å ÐÓ Ô Ð ĐÓÒÒ Ò ÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ä ÐÝÔÓÒ Ò ÅÁ Á¹ ÓÖÑ Ø ÙÒ ĐÙ Ö Ò Û Ò Ö ØØ Ì Ò ÆÓØ Ò Ö Ø Ù Ò Û Ö Òº Ö Ø ÒØ Ø Ø Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø À ÖÖÒ ÓÖ ÏĐÓØÞ Ö ÚÓÒ Ö ÅÙ Ó ¹ ÙÐ ËØÙØØ Öغ ÙØÓÑ Ø Ì ÜØ Ò Ö ÖÙÒ ÖÒ Ó Ò Ø Ä Ó Ï ÒÒ Öµ ÁÑ Ä Ù Ö Ø Ö ÛÙÖ Ò Ò Ö Ø Ú ØĐ Ø Ò Ù Ñ Ø Ö ÙØÓÑ Ø Ò Ì ÜØ Ò Ö ÖÙÒ ÒØ Ò Ú Öغ Ò Ì Ð Ö Ø Ú ØĐ Ø Ò Û Ö Ù Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ì ÓÖ Ö ÙØÓÑ Ø Ò Ì ÜØÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ö Ø Øº Ò Ò Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ð Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ø Ö Ë ØÞÔÐ ÒÙÒ ÙÒ Ò ÓÒ Ö

28 ¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÖĐÙ Ø ÙÒ Ö ÓÑÑÙÒ Ø Ú Ò ËØÖÙ ØÙÖ º º Ì Ñ Ó Ù Ö Ñ¹ Ô Ù Ûºµ Ò Ö Ë ØÞÔÐ ÒÙÒ º Ò Ò Ö Ö Û ÒØÐ Ö Ì Ð Ö Ø Ú ØĐ Ø Ò Ø Ñ Ø Ö ÓÖÑ Ð ÖÙÒ Ö Ö ÑÑ Ø Ö Ð Ò Ù Ø Ò Å Ò Ò ¹Ì ÜØ Ì ÓÖ ÑØص ĐÙÖ Û Ö Ì Üع Ò Ö ÖÙÒ º ÌÖÓØÞ Ö Ö Đ Ù Ò Î ÖÛ Ò ÙÒ Ñ Ê Ñ Ò ÚÓÒ Ò Ö ÖÙÒ Ý Ø Ñ Ò Ø ÑØع Ö ÑÑ Ø Ò Ñ Ð ÚÓÐÐ ØĐ Ò ÓÖÑ Ð Ö Ò ÛÓÖ Òº ÓÐ Ò ÑĐÓ Ð ÁÒ ÓÒ Ø ÒÞ Ò Û Ö ÓÐØ ÃÓ ÖÙÒ Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ð Ò Ä Ù Þ Ø Ò Ö Ö ÑÑ Ø º Ö Ò Ö ÞÙÖ Ø ÒØÛ ÐØ ÓÖÑ Ð ÑÙ Û Ö Ù ØÝÔØ Ò ÐÓ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÖÙ Òº Ò Ö ØØ Ö Ì Ð Ö Ø Ú ØĐ Ø Ò Ø Ñ Ø Ö ÓÒ Ö Ø Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ö Ò Ö ÖÙÒ Ö ÑÑ Ø ĐÙÖ ÙØ ÙÒ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Ï Ö Þ Ù Ò Ñ Ø Ö Ô Ö Ç Ö Đ ÞÙÖ ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ Ö ÑÑ Ø Ö Ö º Ï Ö Þ Ù ÙÑ Ò Ùº º Ò Ò ÁÒ Ô ØÓÖ ÞÙÖ ĐÍ ÖÔÖĐÙ ÙÒ Ö Ò Ö ÖØ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒ Ö ¹ Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ê ÐÒ Ò Ò Ù Ö ÙÒ Ò Ò ÒØ Ö Ø Ú Ò ØÓÖ ÞÙÑ Ë Ö Ò ÚÓÒ Ö ÑÑ Ø Ö ÐÒ ÙÒ Ë ØÞ ØÖÙ ØÙÖ Òº Ò Û Ò Ø Ì ÜØ Ò Ö ÖÙÒ Ò Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Ö Ø Ò ĐÙ Ö ÄÙ ØÑ Ø Ò ÖÒ Ó Ò Ø Ä Ó Ï ÒÒ Öµ Ö Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò ÖÖ Ø ËØ Ø ¹Ó ¹Ø ¹ ÖØ Ò Ö Ì ÜØ Ò Ö ÖÙÒ ÖÑĐÓ Ð Ø Ò Ù ÚÓÒ Ì ÜØ Ò Ö ØÓÖ Ò Ò Ö Ï ÖØ Ø ÙÒ Ñ ĐÓ«ÒØÐ Ò Ë ØÓÖ ÞÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ÃÙÖÞ Ö Ø Ò ÞÙ Ò Ñ Ø ÑÑØ Ò Ò Ò Ö ÒÞØ Ò Ì Ñ Ò ØÞØ Û Ö Òº ÁÑ Þ Ñ Ö Ö Ø Ö ÛÙÖ ÚÓÒ Ñ Å Ò Ø Ö ÙÑ ĐÙÖ ÍÑÛ ÐØ ÙÒ Î Ö Ö Ò¹ÏĐÙÖØØ Ñ Ö Ù ØÖ Ø Ò Ò Ò Ö ØÓÖ ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÈÖÓ Ù ¹ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ö Ø Ò ĐÙ Ö ÄÙ ØÑ Ø Ò ÞÙ ÒØÛ ÐÒº Ö Ø ÓÐÐ Ò Ò ÙÖÞ Ò Ö ÐÑĐ Ò Ø ØĐ Ò Ò Ö Ø ÐÐØ ÙÒ Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ĐÙÖ Ö ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ ¹ Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ë Û Ö Ò Ò Ö Ö Ø Ò È ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ĐÙ Ö Ò ØÙ ÐÐ Ò ÙÒ Ò ĐÙÖ ÒĐ Ø Ò ËØÙÒ Ò ÞÛº ÒĐ Ø Ò Ì ÔÖÓ ÒÓ Ø Þ ÖØ Ò ÐØ ÚÓÒ ÇÞÓÒ Ò Ö ÄÙ Ø ÒØ ÐØ Ò ÙÒ Ù Ú ÒØÙ ÐÐ ÙÒ ØÐ Ê Ò ÙÒ ØÞÐ Ø ÑÑÙÒ¹ Ò Ù Ñ Ö Ñ Ñ Òº ÁÒ Ò Ö Ù«ÓÐ Ò Ò È Ò ÓÐÐ Ò Û Ø Ö Ë ØÓ«Ç Ç ¾ ËÇ ¾ ËØ Ù Ù Ûºµ Ò Ö Ø Ò ÞÓ Ò Û Ö Òº Ñ Ù ØÖ Ò Ò ÚÓÖ Ö Ø Ò Ø Ú ØĐ Ø Ò Û ËØÙ Ò Ö ÓÑĐ Ò ÙÒ Ù Ö¹ ØÙÒ Ò ÈÖÓ ØÚÓÖ Ð ÚÓÖ Ù º

29 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ Ä Ü Ð Ö ÌÖ Ò Ö Ò Ö Ñ Ò ÐÐ Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ Ä Ó Ï ÒÒ Öµ ĐÍ Ö ØÞÙÒ ÚÓÒ ÏĐÓÖØ ÖÒ Ä Ü Ñ Òµ Ø ÐÐØ Ò Ò Đ ÐÐ Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ ĐÙÖ Ñ Ò ÐÐ ĐÍ Ö ØÞÙÒ Ö Ò Ò Ò ÞÙ ĐÙ Ö ØÞ Ò ÏÓÖØ Ò ØÐ Ò Ö ÙØÙÒ Ñ Ø Ò Ñ Ö Ò Ö ÓÑÑ Ò Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ Ú Ö ÒØ Ò Ò Ù ĐÙ Ö¹ Ò Ø ÑÑغ Ø Ö Ø Đ Ù Ö Ðк ÍÑ ÛĐ Ö Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ ÚÓÖ Ò ÒÒÓ ØÖ «Ò Ø Î Ö ÒØ Ù ÛĐ Ð Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Ò Ö µ Ä Ü Ò Ù Ë Ñ ÒØ ÐÐ Ö Ø Ð Ø Ò Ä Ü Ñ ÓÛ Ö Ò ÃÓÒØ ÜØ ÞÙ Ö ÔÖĐ ÒØ Ö Ò Ò Ö Ä Ò ÙÒ µ Ò Ö ÒØ ÐÐ ÒØ Ò Ù Û ÐÔÖÓÞ ÙÖº ÁÒ ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø ÈÖÓ º Šг Ù ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ðµ ÛÙÖ Ñ Ä Ù ¹ Ö Ø Ö Ò Ö Ø ÐÓ Ò Ñ Ø Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÓÛÓ Ð Ö Ê ¹ ÔÖĐ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ù Ö Ù Û Ð Đ Ø Øº Ö Ø Þ Ø Ò Ò ÚÓÒ ¹ Ô ÐĐÙ Ö ØÞÙÒ Ò Ù Ñ ÊÙ Ò Ò ÙØ ÙÒ ÙÑ ÖØ ÚÓÖ ¹ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ä Ü ÅĐ Ø Ø ¹ ÙÒ Ð Ü Ð ØĐ Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö ĐÙÐÐØ ÙÒ Ö Ð ÖØ Ù Û ÐÔÖÓÞ ÙÖ Ò Û ÒØÐ Î Ö ÖÙÒ Ö Ö ¹ ÒÒØ Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ ØÖ Ø Ò Ö Ø ÐÐغ Ø ÔÐ ÒØ ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ò Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ì Ð Ø Ò Ö Ñ Ò ÐÐ Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ ÓÖØÞÙ ØÞ Òº ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÑÙÐØ Ð Ò Ù Ð Ò Î Ð ÒÞÐ Ü ÓÒ ĐÙÖ Ñ Ò ÐÐ ËÔÖ Ú Ö Ö ØÙÒ ÖØ Ä Ñ ÒÒ ËØ Ò ÃÐ ØØ Ä Ó Ï ÒÒ Öµ ÁÑ Ê Ñ Ò ÒØ ¹ÈÖÓ Ø Ö Ò Ñ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÚÓÒ Ì Ð ÓÖ Ñ Ö Ï Ò Ø Ò ÙÒ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ØÓÒ Ø Ð Ø Ò ÓÐÐ Ò Ò Ø ËØÖÙ ØÙÖ ĐÙÖ Ò ÑÙÐØ Ð Ò Ù Ð Ñ Ò ÐйÒÙØÞ Ö Î Ö Ú Ð ÒÞÐ Ü ÓÒ ÒØÛ ÐØ ÙÒ Ò Ò ÚÓÒ Û Ð ½¼¼¼ Î Ö Ò Ù Ñ ÙØ Ò Ò Ð Ò ÓÖ Ò ÙÒ ÊÙ Ò Ø Ø Ø Û Ö Ò Â Ö Ö Ø ½ µº ÏĐ Ö Ò Ö Ø Ö ÛÙÖ Ò ÞÙ Ö Ø Î Ö Ð Ø Ò ĐÙÖ ÐÐ Ú Ö ËÔÖ Ò Ù ¹ ÛĐ ÐØ ÙÒ Ù Ò Ò Ö Ø ÑÑغ Ö Ù Ù Ù Ò ÛÙÖ Ò ÓÐ Ò Ö Ø Ò ÙÖ ĐÙ ÖØ Ù Ø ÐÐÙÒ Ö ÑĐÓ Ð Ò ÝÒØ Ø Ò Î Ö Ú Ð ÒÞÖ Ñ Ò ĐÙÖ ÙØ Ù Ö ØÙÒ Ö ÃÓ ÖÙÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ò ĐÙÖ ÝÒØ Ø Î Ð ÒÞ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ë Ð Ø ÓÒ Ñ ØØ Ð Ò ÙØÓÑ Ø Ò Î Ö Ö Ò µ ÙÒ Î Ö Ø ÓÒ Ö ÝÒØ ¹ Ø Ò Î Ð ÒÞÖ Ñ Ò ĐÙÖ Ñ ÏĐÓÖØ Ö Ù ÞÙ Ö Ò Ò ÙØ Ò Î Ö Ò ÎÓÖ Ù Û Ð Ö Ø Ñ Ø Ò ÊÓÐÐ Ò Ò Ò Ö Ö Ñ ÒØ Î Ð ÒÞ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÞÙ Ó Ö Ò Ò Û Ö º

30 ¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÁÄÈßÎ Ö Ö Ò ÞÙÑ ÒØ Ò ÚÓÒ Ê ÐÑĐ Ø Ò Ò Ø Ò Ò Ò ÁÖ Ò Ï Öµ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ËÝ Ø Ñ ÞÙÑ Ò Ò ÒØ Ö ÒØ Ö Ê ÐÑĐ Ø Ò Ò ÑÙÐØ µö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÛÙÖ Ñ Ö Ø Þ ØÖ ÙÑ Û Ø Ö Ù Ùغ ËÝ Ø Ñ ÒÒ ØÞØ Ò Ò Ö Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ò Ñ Ò Ñ Òع Ý Ø Ñ Ù Ù Ò Ò ÈÖÓÐÓ ¹ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ö ÞÙ Ö Ò Ö Ø Ò Ò Đ ÐØ ÙÒ Ù ¹ Û ÖØ Øº Ñ Ø ÐĐ Ø Ù À ÒØ Ö ÖÙÒ Û Ò Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÈÖÓÐÓ ¹ÈÖĐ Ø Ò Ú Ö¹ Ö Ø Òº ËÙ ÖĐ ÙÑ Û Ö Ò Ò ÈÖÓÐÓ ¹ Ø ØØ Ò ËÉĹÆÓØ Ø ÓÒ Ð Ö Öغ Å Ø Ñ ËÝ Ø Ñ ÛÙÖ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÖ ĐÙ ÖØ ÞÙ ÒÙÒ ÙÒ ÆÞ ÒÞ ÚÓÒ ÈÖÓ¹ ÐÓ Ú º ËÉÄ»Ê ÅË ĐÙÖ Ø Ñ Ò Ò ÙÒ ÞÙÑ Î Ö Ð ÚÓÒ ÈÖÙÒ Ò ¹Å Ø Ó Òº Ò Ò ØÞ ÞÙÖ Ò Þ ÙÒ ÚÓÒ Ì ÜÓÒÓÑ Ò Ò Ò ËÙ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÛÙÖ Û Ø Ö Ù Ö Ø Ø ÙÒ Ò Ö Ø Ò Î Ö Ù Ò Ò ØÞغ ÁÑ Ê Ñ Ò ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ ÐÐ Ò Ö Ö ÙÖÓÔ Ò ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ Ò ÈÖ Ø Ó ÃÒÓÛÐ ÓÚ ÖÝ Ò Ø Ñ Ò Ò Èà µ ½ ÛÙÖ¹ ËÝ Ø Ñ Ù Ò Ø Ø Ñ Ò Ò ¹ÈÖÓ Ð Ñ Ò Û Ò Ø Ù Ò Ò Ò¹ Ø Ö ÒØ Ö Ê ÐÒ ÙÒ Ì Ð ÖÙÔÔ Ò Ò Ò Ö Ò ÒÞ Ø Ò Ò Ñ Ø Ø Ò Ò Ö Ø ¹ Ò Ò º Ø Þ Ø ËÝ Ø Ñ Ü Ð Ò Ò Ö Ð Ø Ù Ò Ø ÐÐÙÒ ÒÔ Ò ÐĐ Ø ÙÒ ÒØ Ö ÒØ ÅÙ Ø Ö ÒØ Ò ÒÒ Ò Ò Ò ¹ Ø Ò Ô Ð Û Ò Ñ ØØÐ Ö Ó Ö Ó Î Ö ÒÞ Ñ ÑÓÒ ØÐ Ò Ò ÓÑÑ Ò Ø Ò ÒÞ ÐÐ Ñ Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÃÖ ØÖĐÙ Þ ÐÙÒ Ò Ù ÑÑ Ò Ò Ø Øº ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Å Ø ÄĐÓØ ÈÖÓ Ø ÓÑÔÙØ Ö ÖØ ÃÓÑÔÓ Ø ÓÒ ÖĐÙ Ð Ö Å ÒÙ ØØ È ÖØÒ Ö ËØ ØÐ ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ ÅÙ ÙÒ Ö Ø ÐÐ Ò ÃÙÒ Ø ËØÙØØ ÖØ ÓÖ ÏĐÓØÞ Öµ Ä Ó Ï ÒÒ Ö ÈÖÓ Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ö ÌÖ Ò Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ñ Ê Ñ Ò Ò ËÝ Ø Ñ ĐÙÖ Ñ Ò ÐÐ ĐÍ Ö ØÞÙÒ È ÖØÒ Ö Ç ÖÚ ØÓ Ö Ä Ò Ù Ø ÕÙ Ë Ò ¹Ì ÜØ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓÒØÖ Ð Ò Å Ð³ Ù µ Ä Ó Ï ÒÒ Ö ÖÒ Ó Ò Ø ÈÖÓ Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÅÓ ÙÐ ÞÙÖ Ò Ö ÖÙÒ ÚÓÒ ÄÙ ØÕÙ Ð ØĐ Ø Ö Ø Ò Ñ Ï È ÖØÒ Ö ½µ Å Ò Ø Ö ÙÑ ĐÙÖ ÍÑÛ ÐØ ÙÒ Î Ö Ö Ò¹ÏĐÙÖØØ Ñ Ö µ Å Ý Ö¹ ĐÓÐе ¾µ Ä Ò Ò Ø ÐØ ĐÙÖ ÍÑÛ ÐØ ÙØÞ Ï µ

31 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ ÖØ Ä Ñ ÒÒ ËØ Ò ÃÐ ØØ Ä Ó Ï ÒÒ Ö ÈÖÓ Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÑÙÐØ Ð Ò Ù Ð Ò Î Ð ÒÞÐ Ü ÓÒ ĐÙÖ Ñ Ò ÐÐ ËÔÖ Ú Ö Ö ØÙÒ È ÖØÒ Ö ½µ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ì Ð ÓÖ Ò Ã Ô Ò Þ Çºµ ¾µ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ä Ò Ù Ø ÓÖ Ñ Ö Ï Ò Ø Ò ÓÖ Ò Ë ÖÙÐ Þ Ìºµ µ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö ØÓÒ ÍºÃº à РÖÖ «ºµ

32 ¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ¾º½º Ø ÐÙÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ÙÒ Ö ĐÍ Ö ØÞ Ö Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø Ï º Å Ø Ö Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Ö ÍÖ ÙÐ ÅĐÙ Ð Ý Ö ÂĐÓÖ Þ Ö Ò ½ º½¼ºµ Ì ÓÑ Ò ÖØ ÏÓÐ Ò ÐÐ Ö ¼º½½ºµ ÖÒ ÀÓÐÞÑĐÙÐÐ Ö ¾ º¾ºµ ÀÓÐ Ö Ã ÒÐ ½º½¾ºµ Ê Ò Ö ÃÓ Ò Ò º½¼ºµ À ÐØÖÙ ØÞ ½º½¾ºµ Å Ð ÀĐÙ ÔÓ Ð ÖÓÐ Â Ò ÚºÐºÒºÖº ÒØ Ò ÃÓ Ã ÒÐ Ò ÖØ Ë ÑÓÒ Ë ÚÓÖÒ ÅĐÙ Ð Ý Ö Þ Ö Ò Â Ò ÈÐĐÓ Ö Ö ØÞ ÓÖ ÙÒ ÔÖÓ Ø Ö Ø ÐÙÒ Ò ÙÖ Ö À ÙÔØ Ø Ö Ø Ö ÖØ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Đ ØÞ Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ö Ö Ò ÙÒ Ó Ø¹ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö¹ ÔÖ Ò Î Ö ÖÙÒ Ò Ò ÒÞ Ð Ô Ø Ò ÓÑÔ Ð Ö Ù ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÈÖÓ¹ Ö ÑÑÚ Ö Ø Ò Ò Ö ËÓ ØÛ Ö ¹Ï ÖØÙÒ Ò ÓÒ Ö ÙÖ ËÝÒ Ö Ñ Ø Ò ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ Ò ÐÝ Ò Ö ÓÑÔ Ð ÖÙÒ º Ð Ò Ú ÖØ ÌĐ Ø Ø Ð ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ Ø ÐÙÒ Ì ÒÓÐÓ ¹ÌÖ Ò Ö¹ Ø Ú ØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ Öغ

33 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾ ÏÏϹ Ð Ó Ö Ô Ê Ò Ò Ö Ò Ê Ò Ö ÃÓ µ ÓÆÞ ÐÐ Á ¹ Ð Ó Ö Ô Ì Ò Ð ÓÑÑ ØØ ÓÒ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ì Ë µ ÞÙÑ Ì Ñ Ê Ò Ò Ö Ò ØØÔ»»ÛÛÛº Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ ØÙØØ Öغ»»Ô»Ö Ò Ò Ö Ò»µ Û Ö Û Ø Ö Ò Ö Đ ÒÞØ ÙÒ Ô Øº ÒÛĐ ÖØ ÙÑ Ø Ð Ó Ö Ô ÖÙÒ ¼¼ Ø Ö Ø Ò ÖØ Ð ¼¼ ÃÓÒ Ö ÒÞ ØÖĐ ÙÒ ¼ Ø Ò Ö Ø º Ö Ö ÙÐ Ö¹ Û Ö Đ ÖØ Ð Ó Ö Ô Û Ø Ö Ò Ò Ö Ó ÑÓÒ ØÐ Ù Ö «Ö Ø ÓÛÓ Ð Ò ËØÙØØ ÖØ Ð Ù Ñ Å ÖÖÓÖ Ö Ð Ó Ö Ô Ñ ÓÖ Ì Ò ØÐ ÒØ º ÈÖÓ Ø Ù Ù À ÐØÖÙ ØÞ ÂĐÓÖ Þ Ö Ò Ì ÓÑ Ò ÖØ ÖÓÐ Â Ò Å Ð ÀĐÙ ÔÓ Ð ÀÓÐ Ö Ã ÒÐ Ê Ò Ö ÃÓ Ò Ò µ Ù Ù Ø Ò Ø Ú Ö Â Ö Ò Ø Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ö Ø ÐÙÒ Ñ Ø Ñ Ö ÙÒ Ó Ö¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ö Ò Ð Ö ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ò ÐÝ Ò ÞÙÖ ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÈÖÓ Ö ÑÑÚ Ö Ø Ò ÙÒ Ê Ú Ö Ò Ò Ö Ò Ù Ö Ò ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö ¹ Ö Ø ØÙÖ Ò Øº ÈÖÓ¹ Ø Ù Ù Ø Ñ ØØÐ ÖÛ Ð ÞÙÑ Þ ÒØÖ Ð Ò ÐÐ Å Ø Ö Ø Ö ÒØ Ö Ö Ò Ò ÈÖÓ Ø ÙÒ Ö Ö Ø ÐÙÒ ÛÓÖ Òº ÙÖ ĐÓÖ ÖÙÒ Ñ Ê Ñ Ò ÓÖ ÙÒ ĐÓÖ ÖÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ ÅÏÃ Ä Ò Ò¹ÏĐÙÖØØ Ñ Ö ÙÒ ÙÖ Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ñ Ø ¹ Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò ÙØ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÓÒÒØ Ò Û Ö ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ø Ö Ö Â Ö ÙØÐ Ù Û Ø Òº ÚÓÖ ØÛ ÞÛ Â Ö Ò ÓÒÒ Ò ÓÖ ÙÒ ÞÙÖ Ñ ¹ ÙØÓÑ Ø Ò Ö ÒÒÙÒ ÐÓ ÞÙ ÑÑ Ò ĐÓÖ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ò ĐÙÖ Ê ÑÓ ÙÐ Ö ÖÙÒ ÔÖ ÑĐ Ö Ù ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ØĐÙØÞØ ÛÙÖ Ò Ñ Â Ö Û Ø Ò ÐÓ ¹ Òº Å ØØÐ ÖÛ Ð Ø Ø ÙÒ Ò ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ ĐÙÖ Û Ø Ö Ò ÃÓÒØÖÓÐй ÙÒ ¹ Ø Ò Ù Ò ÐÝ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Û Ö Ö Ø Ö ÓÐ Ö Ñ Ê Ñ Ò Ò ÃÓÓÔ ¹ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ø Ñ Ø Ò Ñ ÖÓ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö ÙØ Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò À ÖÐ ØÙÒ ÚÓÒ Û Ò ĐÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑÚ Ö Ø Ò ÙÒ ËÓ ØÛ Ö ¹Ï ÖØÙÒ Ò ØÞØ Òº Ù Ò ĐÙÖ Ò Ï ÖØÙÒ Ò Ò ÙÖ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐØ Ò Ò ÐÝ Ò ÞĐ Ð Ò Á ÒØ Þ ÖÙÒ ÙÒ ÒÙØÞØ Ö ÍÒØ ÖÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÒ ÐÓ Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÖØ Ö Î Ö Ð Òº Ï Ø Ö ĐÙ Ö Ò Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ø Ò ØØ Ø Ö ËÝ Ø Ñ ÞÙ Ò ØØ Ò Ò ÐÝ Ò ÜØÖ Ö Ò Ò Ð ÙØÓÑ Ø Ò ĐÙÖ Ò ÝÒ ¹ Ñ Ò Ì Ø ÚÓÒ Æ Ö Ø ÒÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò Ö Ø Ù Ñ ÉÙ ÐÐÓ º Ù Ñ Ó ÜØÖ ÖØ Ò ÙØÓÑ Ø Ò ĐÓÒÒ Ò ÒÒ ÙØÓÑ Ø Ù Đ ÕÙ Ú Ð ÒÞ Ñ Ø Ö Ö ËÔ Þ Ø ÓÒ ÔÖĐÙ Ø Û Ö Òº Î Ö Ò ÖÙÒ Ö Ð Ò ÒØÛ ÐØ Ò Ò ÐÝ Ò ÓÛ Ö ÓÖ ÙÒ Ò Ù Ö Ò ¹ ÐÝ Ò Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ ÃÓÒÒ ØÓÖ Ò ËÐ Ò À ÖÐ ØÙÒ ÙÒ Î Ð ÖÙÒ Ø Ø Ö

34 ¼ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÌÖ ÐÐ Ñ Ò Ë Ø Ò «Ø Ò ÐÝ Ò ÓÛ Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÓÒÞ ÔØ Ò Ò Ø Ö Ø Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ ÓÖÑÙÐ Ö Ö Ò µ Ø Ù ĐÙÖ ÓÑÑ Ò Â Öº ÁÒ ÓÒ Ö ÚÓÒ Ö ÒÒ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø Ò Ò ÈÓ ÒØ ¹ÌÓ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö ÔÖ Ò Û Ö ÙÒ Û Ø Ö Î Ö ÖÙÒ Ò Ù Ë Ø Ò Ö Ò Ù Ø ÙÒ Ö Ö Ø Ò Ù Ò ÐÝ Ò Ö Ö Ø ÉÙ Ð ØĐ Ø Ö ÒÙØÞ Ö ÞÓ Ò Ò ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ Ò ÐÝ Ò Ú Ö ÖÒ Û Ö Òº Ò Ø Ò Ø Ù ÖØ Ù ĐÙ ÖÙÒ ÑÓ ÐÐ ĐÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö¹ ÔÖ Ò Ñ Ø Ñ Ö Ö Ï ÖØÞÙÛ ÙÒ ÏÓÐ Ò ÐÐ Ö µ Ë ØÙ Ø ÓÒ Ö ÔÖ Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Ô Ö ÐÐ Ð Ö Ö Ø ØÙÖ Ò Û Ö Ó Ø Ò Ø Ú ÙÖØ ÐØ ÛÓ Ò Ì Ð Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ù Ò Ò ØÞ Û Ò Ò Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö¹ ÔÖ Ò ÞÙÖĐÙ ĐÙ ÖØ Û Ö º Ò ÍÒØ Ö Ù ÙÒ ÖÙÒ ¼ Ô Ö ÐÐ Ð Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ĐÙ ÖØ ÞÙ Ò Ö ÃÐ ¹ Ø ÓÒ Ò Ò Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ ÑÓ ÐÐ ÛÓÖÙÒØ Ö Ö Å Ò ÑÙ ÞÙÖ ÃÓÓÖ Ò ÖÙÒ Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ú Ö Ø Ò Ò Û Ö º À Ö Ü Ø Ö Ò Ñ Û ÒØÐ ¹ Ò ÞÛ ÖÓ ÃÐ Ò Ø Ò Ø Ù ÖØ Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ ÑÓ ÐÐ ÞÙ Ò Ò Ò ÓÒ¹ Ö Ø Ò Ù ÔÖ Ò ĐÓÖ Ò ÓÛ ÓÒØÖÓÐÐ Ù Ø Ù ÖØ Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ ¹ ÑÓ ÐÐ ÚÓÒ Ò Ò Þ ÐÖ Î Ö ÒØ Ò Ñ Ø ÜÔÐ Þ Ø Ô Ö ÐÐ Ð Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ ĐÙ Ò Øº ÃÓÒØÖÓÐÐ Ù ÔÖ Ò Ò Ñ Ò Ñ Ö Ó Ö Û Ò Ö Ö Ø Ù Ò Ø Ò ÓÒ Ö Ø Ö Ê Ò Ö ÞÙ ÙÒ Ò ÒØ ÔÖ Ò Ë Ñ ÒØ Ò Ò ÑÔÐ Þ Ø È Ö ÐÐ Ð ¹ ÖÙÒ ÙÒ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ò Ò ÖÒº Ø Ò Ù ÔÖ Ò Ð ÖØ Ò Ò Î Ö Ð Ò ÞÙÑ Ì Ð Ò ÙØÐ Ö Ð ÙÒ ÙÒ ÙÖ È Ö ÐÐ Ð ÖÙÒ Ò Ö Ò Ê ¹ ÚÓÒ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÐ Ñ Ò Ø Ò ÖĐ Ò Ò ÙÒ ÚÓÒ ÒÛ Ò ÖÒ Òع ÔÖ Ò Ö Ø ÖØ Û Ö Òº À ÖÞÙ ĐÓÖØ Ò ÓÒ Ö Î Ö ÓØ Ö Ñ Ö Ò Ï ÖØÞÙÛ ÙÒ Ò Î Ö Ð Ò ÛÓ ÙÖ Ò Ö ÈÖ Ü Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ç Ø Ò Ñ Ø Þ ØÐ Ú ÖĐ Ò Ö Ö Ñ Ù Ø Ò ÓÛ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ø ÑÑØ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö Û ÖØ Û Ö Òº ÈÖÓ Ø Ø Ñ Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò Ù Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ ÑÓ ÐÐ Ñ Ö Ï ÖØÞÙÛ ÙÒ Ò Î Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ö Ö Ò Ø Ò Ø Ù ÖØ Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ Ú Ö Ò Øº ÙÖ ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ö Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò Ù ĐÙ ÖÙÒ ÑÓ ÐÐ Ñ Ø ØÝÔ ÖÛ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ Ò ÚÓÖ Ò Ò Ò ËÔÖ ÓÒ ØÖÙ Ø Ò ÛÙÖ Ò ¹ Ò Ò Ù ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ë Ñ ÒØ ÓÛ Ò Ø Ò Đ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÛ Ðغ ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ö ÑĐÓ Ð Ò Ë Ñ ÒØ ÚÓÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö Ð Ð Ü¹ ÔÐ Þ Ø ËÔÖÙÒ Ð Ò Ø ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº ĐÙÖ Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö Ò ÞĐÙ Ð Ö ÞÙÐĐ Ò Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò ÖĐ Ò ÙÒ Ò Ö Ò Ù Û Ö ÙÒ¹ Ò Ù ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒØ Ö Ù Ø ÛÙÖ Òº ĐÙÖ Î Ö Ð Ò ÑÙ Û Ò Ø Ø ÑÑØ Ö Ð ¹ «Ø Ö ÒØ ÖØ Û Ö Òº Ò ÐÝ Ò Ü Ø Ö Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ¹ Ò ÓÖ ÖÙÒ ØÓ Ö Ø ÙÖ Î Ö Ð ÒÑÓ ÐÐ Ö ËÔÖ Ö ĐÙÐÐØ Û Ö º

35 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ½ ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÚÓÒ Ê Ù ÙÒ Ê Ò Ò Ö Ò ÖÒ ÀÓÐÞÑĐÙÐÐ Ö À ÐØÖÙ ØÞµ Ø ÐÐØ Ò ÙÑ Ò Ë ÑÑÐÙÒ ÚÓÒ Û ÖÚ ÖÛ Ò Ö Ò ¹ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Û Ø Ò Ù Ö ÈÙ Ð Ä Ö ÖÝ È Äµ Öغ Ò ÓÑ ÓÖØ Ð ÏÏÏ¹Ë Ò ØØ Ø ÐÐ ÖÑĐÓ Ð Ø Ð Ø ÙÆÒ Ò ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ò ÙÖ ÌÖ Ú Ö Ö Ò Ò Ö ÃÐ ¹ Ø ÓÒ Ö Ö ÙÒ Ø ÐÛ Ù ÙÖ Ö ËÙ Òº Ð ÓØ Ø ÙÒØ Ö Ò ¼ Ñ Ø Ù Ø Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Ò Ñ Ø Òº Ù ĐÙÖ ÈÖÓ Ö Ñ¹ Ñ ÖÔÖÓ Ø ÒÒ Ö Ð Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÙÒ Ú Ð Đ ÐØ Ð Ö¹ ÙÒ ÓÖ ÙÒ ¹ ÞÓ Ò ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ö ËÔÖ Ø ÐÐØ Ö Ø Ð Đ Ù Ö Ø ÒĐÙØÞÐ Öº Ø ÞÙ ÖÖ Ò ÙÒØ Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ ØÙØØ Öغ»»Ô» ¹ Ó ØÛ Ö ËÙÒ Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Ê Ö Ü ÐÐ Ò ÒØ Ö ËÙÒÌÊ µ Å Ð ÀĐÙ ÔÓ Ð Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Öµ ËÙÒÌÊ ËØÙØØ ÖØ ÒØ Ø Ò ½ Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ö ÖÑ ËÙÒ Å ¹ ÖÓ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ñ Ð Ò Ò ÙØ ÓÖ Ò ÖØ Ò ÌÖ Ò Ö ÚÓÒ ÓÖ ÙÒ Ö Ò ¹ Ò ÙÒ Ö Ð Ö Ò Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ÁÒ Ù ØÖ ÙÒ Ò Ö ÓÖ ÙÒ ÒÖ ØÙÒ Ò ÞÙ Ø Ð Ö Òº ÞÙ Ö Ø ËÙÒ Å ÖÓ Ý Ø Ñ Ò ÙÑ Ò Ö Ê Ò Ö Ù Ø Ø¹ ØÙÒ Ò ËÙÒÌÊ Òº ÎÓÒ Ë Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÛÙÖ ËÙÒÌÊ Ò ÚÓÑ Ä Ò Ò¹ÏĐÙÖØØ Ñ Ö ĐÓÖ ÖØ ËÓ ØÛ Ö ¹Ä ÓÖ Ù ÒÓÑÑ Ò ÙÒ Ö ¹ Ø Ø ÞÙ Ò ÐÙ Ò Ñ Ø Ñ ÞÙ ÑÑ Òº ĐÍ Ö Ò Ò ÏÏÏ¹Ë ÖÚ Ö ØØÔ»» ÙÒØÖ º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ ØÙØØ Öغ»µ Û Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙ Ò ÈÖÓ Ø Ò ÓÛ ÚÓÐÐ ØĐ Ò ËÓ ØÛ Ö Ô Ø Û ÐØÛ Ø ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ø Ø ÐÐغ Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Öµ ÛÙÖ Ñ ÖÙ Ö ½ ÚÓÒ Ö ÁËÇ Ø Ò Ö ÖØ ÙÒ ÛÙÖ Ñ Ø ÞÙÖ Ö Ø Ò ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ö ÖØ Ò ËÔÖ ØÝÔ Ò Å Ö Ñ Ð Ó Ø¹ ÓÖ ÒØ ÖØ Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ö Ø ÙÒØ Ö ØĐÙØÞغ ÈÖÓ º ÈÐĐÓ Ö Ö Ð Ø Ø ĐÙÖ Ï Ö¹ ØÙÒ ÙÒ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ËØ Ò Ö ÞÙ ØĐ Ò Ê ÔÔÓÖØ ÙÖ ÖÙÔÔ ÁËÇ»Á ÂÌ ½»Ë ¾¾»Ï» Ê º Ò Ì Ò Ð ÓÖÖ Ò ÙÑ ËØ Ò Ö Û Ö ÚÓÒ Ö ÖÙÔÔ ÖÞ Ø Ö Ø ÐÐØ ÙÒ ÓÐÐØ Ò Ò Â Ö ¾¼¼¼ ÙÖ ËØ Ò Ö ¹ ÖÙÒ Ö Ñ Ò Ð Ø Ø Û Ö Òº

36 ¾ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÖÒ Ö Ú Ö Ø ÈÖÓ º ÈÐĐÓ Ö Ö Ò ÁËÇ ËØ Ò Ö ÁËÇ ½ ¼¼ Ö ½ Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø ÛÙÖ º ÁÒ Ñ ËØ Ò Ö Û Ö Ò Ê ØÐ Ò Ò ĐÙÖ ÙÖ ĐÙ ÖÙÒ Ö ÖØ Þ ÖÙÒ ÚÓÒ ÓÑÔ Ð ÖÒ Ø Ö Òº Ö ËØ Ò Ö Đ ÐØ ÖÞ Ø Ò ÒÓÆÞ ÐÐ Ò Ê ¹ ÓÖ ÁËÇ»ÂÌ ½ ĐÙÖ ĐÙÖÞ Ø Ù Ö Ò Ö ËØ Ò Ö Ø Ö ÙÒ º ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Ö Ê Ò Ö ÃÓ ÊÁ Á Ñ ÈÖÓ Ø Ù Ù È ÖØÒ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Î ØÓÖ Ã Ò ÈÖÓ º À Ù ÅĐÙÐÐ Öµ Ö Ö ÈÐĐÓ Ö Ö Ê Ò Ö ÃÓ ÈÖÓ Ø Ù Ù È ÖØÒ Ö Ö ÙÒ Ó Ö¹ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ã ÖÐ ÙØ ÖÒ Â Ò¹Å Ö Ù Â Ò¹ Ö Ò Ó Ö Ö µ

37 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾º½º Ø ÐÙÒ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ Ä Ø Ö Ë Ö Ø Ö Ø Å Ø Ö Ø Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ì Òº Ò Ø ÐÐØ Ö Đ Ø À Ò ¹ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ Ö Ø Ò ÀÓÒ Ð Ê Ò Ö ÓÖ ËØ Ò Ö Ø Ò ĐÓÖ Ö ËÝ ÐÐ À ÐÐ Ö Ò ÊÙ ÜÙ ÀÙ Ò ÁÐ Ö Â ÒÓ ÙÒ ÓÐ Ã Ö ÃÐ Ñ Ò ÃÖ Ù ÏÓÐ Ò ÅÓ Ö Ä Ò ÀÙ ÙÓ Ð Ü Ò Ö ÁÚ Ò Ù Ó Ò ÀÓÒ Ð ÏÙÒ ÖÐ Ã Ö À ÐÐ Ö Ò Å ØØ ÓÖ Ö Ø Ò ĐÓÖ Ö ÃÖ Ù ÅÓ Ö ÙÒØ Ò ÀÙ Ò Â ÒÓ ÀÙ ÙÓ

38 ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ À Ð ÖĐ Ø º ÐÐÑ Ò Ò Ö º ÖØ Ìº Ö Ñ ÒÒ º Ö ÓÞÝ Åº ÙÖ Ò º Ð Ò Âº ÀÓÐÞ Ù Ö º ÀÖ ØÓÚ º ÁÖ ÓÒ Àº à Р˺ Ã Ð Þ Åº à ÐÐ Ö Åº ÃÖ ÙØÞ Åº º ÃÖ Ò Âº ÃĐÙÒÞ Ö Êº Ä Þ Ö ËÙÒ Ê Ý Ä Ìº ÄÓ Ñ ÐÐ Ö º Å Ø Ö º ÅÙØÐ٠ź Æ Ð Ö º ÇÚØ ÖÓÚ Ì º Ë Û ÖÞ Ì º ËØ Ò º Ì ÑÑ Ò º Ï Ö Åº Ï Ð Ò º ÏĐÙÖ ØÐ ĐÍ Ö Ð Ù Ò ÓÖ ÙÒ Ø Ò Ö Ø ÐÙÒ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ ĐÓÖ Ò Ö ÒØÛÙÖ ÙÒ ËÝÒØ Ø Ð Ö ËÝ Ø Ñ ÙÒØ Ö ÓÒ Ö Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ Ì Ø Ö ÙÚ ÖÐĐ Ø ÙÒ Ö Ð ÖØÓÐ Ö ÒÞº ÓÖ ÙÒ Ö Ø Ò Û Ö Ò Ò Ò Ö ÃÓ¹ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÙÒ ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ò È ÖØÒ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÒÖ ØÙÒ Ò ÙÒ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÙÖ ĐÙ Öغ ÁÑ Ö Ö Ä Ö Ø Ø Ø ÐÙÒ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ Ò Ð Ò Ñ Î ÖØ ¹ ÙÒ Ð Ò Ò ÖÙÒ Ð Ò Å Ø Ó Ò ÒØÛÙÖ Ø Ð Ö ËÝ Ø Ñ Ò ÐØ ÙÒ ÒÒÓÚ Ø Ú Ê Ò Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ ÓÒ Ö Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø Û Ö Ù Òع ÛÙÖ Ø Ò Ò ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ð Ø Ñ Ø Ò Ò Ó Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÙÚ ÖÐĐ ¹ Ø Ë Ö Ø ÙÒ ÃÓÖÖ Ø Ø Ö ËÝ Ø Ñ Ö ĐÙÐÐØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº ÁÒ Ö Ì Ð ÓÑÑÙ¹ Ò Ø ÓÒ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØ Î Ö Ö ¹ Ó Ö Å Þ ÒØ Ò Ø Ö Ò ØÞ Ø Ð Ö ËÝ Ø Ñ ÒÙÖ ÒÒ Ú Ö ÒØÛÓÖØ Ö Û ÒÒ ÓÐ ÓÒ Ö Ó Ò ÉÙ Ð ØĐ Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ¹ Ò Ò ÐØ Ò Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Å Ø Î Ö Ö Ò Ö À Ö Û Ö ¹Î Ö Ø ÓÒ Û Ö Ú Ö¹ Ù Ø ÃÓÖÖ Ø Ø Ò ÒØÛÙÖ Ò ÞÙÛ Ò ÛĐ Ö Ò Ñ À Ö Û Ö Ø Ø ¹ Ð Ö Ñ ÖØ Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ù Ø Û Ö Òº Ð ÖØÓÐ Ö ÒÞÚ Ö Ö Ò ÓÐÐ Ò ĐÙÖ ÓÖ Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ù ÎÓÖÐ Ò Ò Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ Đ Ð Ø Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø ÒÙÖ Ö Ù ØĐ Ò ÒÒ ÑÑغ Î Ð Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ò Å Ø Ó Ò Û Ö Ò Ù Ñ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛÙÖ Ò ØÞØ ÙÒ Ò ÚÓÒ ÐÐ Ñ Ò Ö ÙØÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Ö Ë Ð ØØ Ø ĐÙÖ ËÔ Ö Ù Ø Ò ËÝ ÐÐ À ÐÐ Ö Ò ÁÐ Ö Â ÒÓ À Ò ¹ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ µ Ø ÐÙÒ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÓÔ Ö ÖØ Ñ Ê Ñ Ò Ò Ö ÚÓÑ Å ĐÓÖ ÖØ Ò Û Ò ØÐ ¹Ø Ò Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ö ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ê Ó Ð ØÖÓÒ Ò Å Ò Ï ÖÙ Ð Ò µº Ð ÈÖÓ Ø Ø ÆÞ ÒØ Î Ö Ö Ò ĐÙÖ Ò ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ¹ ÙÒ Ï ÖØÙÒ Ø Ø ÚÓÒ ËÔ Ö Ù Ø Ò Ò ÓÛ ÞÙÖ Ð Ö Ö¹ ÒÒÙÒ ÛĐ Ö Ò ØÖ ÞÙ ÒØÛ ÐÒº ÁÑ Â Ö ½ ÓÒÞ ÒØÖ ÖØ Ò Ö Ø Ò ÞÙÒĐ Ø Ö Ù Ò ØÐ Ë Ð ØØ Ø¹ ÙÒ ÒÓ Ú Ö Ö Ò ĐÙÖ ËÔ Ö Ù Ø Ò Ñ Ø ÜØÖ Ñ Ó Ò ÙÚ ÖÐĐ Ø Ò ÓÖ¹ ÖÙÒ Ò ÞÙ ÒØÛ ÐÒº Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ð Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÑĐÓ Ð Ø

39 ÓÖ ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ð Ò ÙÖ Ò ØÖ Þ Ø Ò Ö ÒØ Ö Ò ÑĐÙ Ò ÙÒ ÅĐÓ Ð Ø Ò Ö Ê ÓÒ¹ ÙÖ Ø ÓÒ ÛĐ Ö Ò ØÖ ÒÙØÞ Ò ÙÑ Ð ÞÙ ÖÖ Òº Ö ÒÒ¹ Ø ÒÓ Ø Ò Ò Ù Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÖÙ Ò Ò ËÔ Ö Ò ÐØ ĐÙ Ö Ö Ò ĐÓÒÒ Ò ÓÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ø ÞÙÖ Ð ÖÐÓ Ð ÖÙÒ Ò ØÞØ Û Ö Òº ÁÑ Ê Ñ Ò ÈÖÓ Ø ÛÙÖ Ò Ð Ò Ù ÒÓ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÓÒÞ Ô ÖØ ÙÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Ù Ò Ñ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ò Ë Ð ØØ Ø ÖÙ Ò Ö Ò Ñ ÈÖ ÒÞ Ô Ö ÒĐ Ö Ò ËÙ Ù ÑÑ Ö Ð Ò Ö ËÔ Ö Ö Ò Û Ò Ø Û Ö º Å Ø Ò ÑØ Ð Ò Ö Ñ Ù Û Ò Ò Đ Ò Ø ÚÓÒ Ö ËÔ Ö ÖĐÓ ĐÓÒÒ Ò Ñ Ø ËÔ Ö ¹ Ð Ö Ö ÒÒØ ÙÒ ÐÓ Ð ÖØ Û Ö Ò Ó Ò Ò Ö Ò ËÔ Ö Ò ÐØ ÞÙ Þ Ö ØĐÓÖ Òº Ö Ø Ö ĐÙÖ Ò ÓÒ¹Ð Ò ÒÓ Ð Ø Ñ Ø ÜØÖ Ñ Ò Ö Ñ Ö Ø Ö ĐÙÖ ĐÙ Ð ËÔ ÖØ Ø º ÁÑ Ê Ñ Ò Ò Ø Ù ÒØ ÐØ Û ÖÙ Ò È ÖØÒ Ö Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØع ÖØ ÛÙÖ ÒÓ Đ Ö Ò Ù Ò Î Ö Ö Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ò Û Òº Ù Ö Ñ ÛÙÖ Ò ÈÖÓØÓØÝÔ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù Ò Î Ö Ö Ò ÓÛÓ Ð ĐÙÖ Ò È Ð Ù ĐÙÖ Ò ËÁ Ð Ð Ö Û Ö ÙÖ ĐÙ Öغ ÖÞ ÐØ Ò Ö Ò Þ Ò Ò Ù Î Ö Ö Ò Ñ Ø ÒÙÖ Ö Ò Ñ Ù ØÞ Ù Û Ò Ò À Ö Û Ö Ñ¹ ÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò ÐĐ Ø ÙÒ ÓÑ Ø Ò Ó Ø Ò ĐÙÒ Ø ÄĐÓ ÙÒ ĐÙÖ Ë Ð ØØ Ø ÙÒ ÒÓ ÖР٠غ Ì Ø ÙÒ ËÝÒØ Ò ÐÐ Ö Ò ØØ Ø Ö ËÝ Ø Ñ Ê Ò Ö ÓÖ ËØ Ò Ö Ø Ò ĐÓÖ Ö ËÝ ÐÐ À ÐÐ Ö Ò ÊÙ ÜÙ ÀÙ Ò ÁÐ Ö Â ÒÓ À Ò ¹ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ µ ÖÓ Ò ÓÖØ Ö ØØ Ò Ö ÖØ ÙÒ Ø ÒÓÐÓ ĐÙÖ Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖÐ Ù Ò Ñ ØØÐ ÖÛ Ð Ó ÓÑÔÐ Ü ËÝ Ø Ñ Ù Ò Ñ Ô ÞÙ Ö Ð Ö Òº ËÓÐ ËÝ Ø Ñ ÒØ ÐØ Ò Ò Ö Ê Ð ÙÒØ Ö Ð ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Û Ò ØØ Ø ÈÖÓ¹ Þ ÓÖ Ò ËÔ Ö ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ô Þ ÄÓ ÙÒ Ò Ò Ú Ö ØĐ Ö Ø Ù Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ø ÜØÖ Ñ Ó Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÓÛÓ Ð Ò Ä ØÙÒ Đ Ø Ð Ù Ò ÉÙ Ð ØĐ Ø ÙÒ ÙÚ ÖÐĐ Øº Ñ ÖÓ Ð ØÖÓÒ Ò ËÝ Ø ¹ Ñ Ò À Ö Ø ÐÐÙÒ Ð Ö Ò ØÚĐÓÐÐ Ù Ð Ò Ð Ò ÑĐÙ Ò ÞÙÖ ÉÙ Ð ØĐ Ø ÖÙÒ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ¹ ÙÒ Ö ÐÑĐ Ï ÖØÙÒ Ø Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Û Ö Òº ÍÑ ÓÒ ÙÖÖ ÒÞ Đ ÈÖÓ Ù Ø ÞÙ Ö ÐØ Ò Ò Ò Ò Ò ÛĐÙÒ Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¹ Ò Ø Ò ÙÖÞ ÒØÛ ÐÙÒ ¹ ÙÒ Å Ö Ø Ò ĐÙ ÖÙÒ Þ Ø Ò ÞÙ ÛĐ ÖÐ Ø Ò ÙÒ Û Ö Ò Ö ÑÑ Ö Đ Ù Ö ËÝÒØ Ú Ö Ö Ò Ò ØÞØ ÙÒ ÓÑÔÐ Ü ÚÓÖ ÒØÛÓÖ¹ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÐĐÓ Ñ ÓÖ µ Ú ÖÛ Ò Øº ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÚÓÒ Ù Ò Ò Ø ÞÙ Đ Ò Ð Ò Ó Ö ÚÓÖ ÒØÛÓÖ Ò Ò ÐĐÓ Ò ÚÓÒ Ö Ñ Ò Ø ÖÒ ĐÙÖ Ò Ì Ø Û Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù ÖĐÙÒ Ò ÍÖ Ö ÙØÞ Ò Ø Ú Ö ĐÙ Ö Ò ÁÒØ ÐÐ ØÙ Ð ÈÖÓÔ ÖØÝ ÐÓ µ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ì ØÚ Ö Ö Ò ÙÒ Ò Ø ÙÒ ÑĐÙ Ò ÙÖ Ë Ð ØØ ØÚ Ö Ö Ò Ö ØÞØ Û Ö Òº Ö ÓÖ ÖÒ Ó Ò Ö Ê Ð ÞÙ Đ ØÞÐ Ò ÐØÙÒ Ø Ò Ò Ù Û Ò Ö ËÝ Ø ÑÚ Ö ÐØ Ò ÒØÖĐ Ø Ò ÒÒº

40 ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÖ ĐÍ Ö ÖĐÙ ÙÒ Ö Ò Đ ØÞ ÞÛ Ò Ð ØÙÒ ¹ ÙÒ Ø ØÓÖ ÒØ ÖØ Ò ËÝÒØ ¹ Ò Đ ØÞ Ò Û Ö Ò Ñ ÈÖÓ Ø Ì Ø ÙÒ ËÝÒØ Ò ÐÐ Ö Ò ØØ Ø Ö ËÝ Ø Ñ Ò Ö¹ Ø Ë Ð ØØ Ø Ö Ø ØÙÖ Ò Ö Ø Ø ÐÐØ Û Ð ËÝ Ø ÑÐ ØÙÒ ÑĐÓ Ð Ø Û Ò ÒØÖĐ Ø Òº Ò Ö Ö Ø Û Ö Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ ËØ Ù ÖÛ Ö ¹ ÙÒ Ø ÒÔ ÝÒ¹ Ø Ó ÓÖ Ò ÖØ ÙÒ ÖÛ Ø ÖØ Ì Ø Ö Ø ¹ ÙÒ Ä ØÙÒ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ð ÖÑ Ò ÖĐÙ Ø Ò ĐÓÒÒ Òº ÍÑ Ò ÐÐ Ð ØØ Ø Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒ ¹ ÙÒ ËØ Ù ÖÛ Ö ÞÙ ÝÒØ Ø Ö Ò Û Ö ÞÙÑ Ô Ð ÌÖ ÒÒÙÒ Ò ËÝ Ø Ñ¹ ÙÒ Ì Ø¹ Ö Û Ö Ù Ó Òº ÁÑ Ö Ö Ø ÒÔ ÝÒØ Û Ö Ò Ö Ø Ñ Ø Ò Ø Ò Ò ØØ Ø Ö ÈÖÓÞ ÓÖ Ò ÞÙÖ ÖÞ Ù ÙÒ ÙÒ ÃÓÑÔ Ø ÖÙÒ ÚÓÒ Ì Ø Ú ÖÛ Ò Ø Ó Ù Ö Ò ÞÙ Đ ØÞÐ À Ö Û Ö ÒÓØÛ Ò Ø ÙÒ Ò Ø Ú Ù Û Ö ÙÒ Ò Ù Ä ØÙÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ØÖ Ú ÖÑ Ò Û Ö Òº ÞÛ Ø È ÈÖÓ Ø Ò ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ò ÖÑ Ò ÄÓ Î ÓÒ ÙÒ È Ð Ô ÙÖ ĐÙ ÖØ ÙÒ ÚÓÒ Ö Ò ÒÞ ÖØ Û Ö ÛÙÖ ½ ÓÖØ ĐÙ Öغ ÛÙÖ Ò Ò Ö Ö Ø Ò ÈÖÓ ØÔ ÒØÛ ÐØ Ì ØÚ Ö Ö Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø Ò ÈÖÓ¹ ØÔ ÖØÒ ÖÒ Ò Ë ÐØÙÒ Ò Ù Ö ÈÖ Ü Ú ÐÙØ Öغ Ö Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ö ÒÒع Ò Û ÒÒ Ø Ò Ì ØÚ Ö Ö Ò Ò Ó Òº ÄÓÛ¹ÈÓÛ Ö Ù ÐعÁÒ Ë Ð ¹Ì Ø ËØ Ò Ö Ø Ò ĐÓÖ Ö À Ò ¹ÂÓ Ñ ÏÙÒ ÖÐ µ ÁÒ Ö Ê Ð ĐÙ ÖÔĐÙ Ò Ñ ÖÓÐ Ð ØÖÓÒ ËÝ Ø Ñ Ò Ö ÐÑĐ Ò ØĐ Ò Ò Ñ Ò¹ Ø Ò Ó Ñ Ò ÐØ Ò ÓÖÖ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÒÞ ÐÒ Ò Ë ÐØÙÒ Ø Ð º ÀĐ Ù Ò ÈÖĐÙ Ú Ö Ö Ò Ö Ø Ñ Ë ÐØ Ö ÒØ Ö Öغ ÙÑ Ì Ø Ò Ö Ø Ð Ò Ë ÐØÙÒ Û Ö Ò Ô Þ ÐÐ ÈÖĐÙ ÑÙ Ø Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ø Ö Ö Ë ÐØÙÒ Ø Ú Ö Ò ÙÑ ÑĐÓ Ð Ø Ú Ð Ð Ö Ò ÙÖÞ Ö Ø Ö ÒÒ Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Òº ÁÑ ÆÓÖÑ Ð ØÖ Ö Ë ÐØÙÒ Û Ö Ò ØÝÔ ÖÛ ÒÙÖ Ð Ò Ö ÓÒ Ò Ö Ë ÐØÙÒ Ø Ú ÖØ Û Ò ÙØÐ Ö Ò Ö Ä ØÙÒ Ù Ò Ñ ÞÙÖ ÓРغ Ñ Ì Ø Ö ĐÓ Ø Ä ØÙÒ Ù Ò Ñ Ö Ò Ø Ò Û ÖÛ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø º ÞÙ ĐÓÖ Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ Ò Ø Ö ÐÓ Ð ÖÛĐ ÖÑÙÒ Ö Ë ÐØÙÒ ĐÀÓØ ÔÓØ Đ Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ê Ù Ø ÓÒ Ö Ä Ò Ù Ö ÓÛ Ù ØÖ Ø Ò ÔÓÖ ¹ Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ó ËÔ ØÞ Ò ØÖÓÑ Ù Ò Ñ ÖÞ Ù Ø Û Ö Ò ÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ù Û ÖØÙÒ Ö Ì Ø ÒØÛÓÖØ ÒÒ Ö Ð Ö Ë ÐØÙÒ º Ö Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ Ê Ò Ö Ö Ø ØÙÖ Ø Ð Ø Ò Ñ ¹Ë Û ÖÔÙÒ ØÔÖÓ¹ Ö ÑÑ ÎÁÎ ÞÙÖ Ú ÖÐÙ Ø ÖÑ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ Ñ Ø Ñ ¹ÈÖÓ Ø Ä Á¹ ËÌ Ä ØÙÒ ¹ ÙÒ Ò Ö Ö ÙÞ ÖÙÒ Ñ Ë Ð ØØ Øº Ù ÑÑ Ò Ñ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÐÓÒ Û Ö Ò Î Ö Ö Ò ĐÙÖ Ò Ë Ð ØØ Ø Ø Ð Ö Ë ÐØÙÒ Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ ¹ Ø ÙÒ Ö ËØÖÓÑ Ù Ò Ñ ÒØÛ Ðغ Û Ö Ò ÓÛÓ Ð Ò Đ ØÞ ÞÙÖ ÅÓ Ø ÓÒ Ö Ë ÐØÙÒ ØÖÙ ØÙÖ Ò ÞÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ö ËÝ Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ù Ö¹ Þ Ù ÙÒ ÚÓÒ Ò Ø Ö Ò Ì ØÑÙ Ø ÖÒ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒØ Ö Ù Øº ÛÙÖ Ò Ò Ù ÖØ ¹ Ì Ø ØÖÙ ØÙÖ Ò ÒØÛ ÐØ Ò Ò Ö Ö ÙÞ ÖÙÒ ÚÓÒ ĐÙ Ö ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

ÀÊÁÀ ÈÀËÁà ÊÁËÀ ÍÆÁÎÊËÁÌÌ ËÅÌÀÇÀËÀÍÄ ÏÍÈÈÊÌÄ ÎÖÐÒ ÒÐÝ ÚÓÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙÖ Ê ØÖÖÙÒ Ö ÐØÒ ÚÖ ÒÖ ËÒØØÐÚÖÖÒ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÐ ÔÖÐ ¾¼¼¼ ÏÍ ¼¼¼ ØÖØ ÖÒØ Ö ØÖØÓÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÓÑÐ ÒÙÐÖ ÑÒ¹ Ø Ö ÓÒÒ ÆÅʵ Ò

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

ÅĐÖÞ ½ Ï͹ÁË ¹ ÈÖĐÞ ÓÒ Ñ ÙÒ Ö ÎÓÖÛĐÖØ ¹ÊĐÙÛĐÖØ ¹ ÝÑÑØÖ ÛÖÖ ÉÙÖ ÑØ Ñ ÄÈÀÁ¹ØØÓÖ ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÚÓÒ ÃÐÙ º ÖÒ Ù ÅÓÒÑ ÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÇÃÌÇÊË Ê ÆÌÍÊÏÁËËÆËÀÌÆ Ö ÈÝ Ö Ö Ò ÍÒÚÖ ØĐع ÑØÓ ÙÐ ÏÙÔÔÖØÐ ¾ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÒÐØ

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache ÊÖØ Ñ ÊÑÒ ËÑÒÖ ÊØ ÔÖÓÐÑ ¹ÓÑÑÖ ÈÖÓº Öº ÀÒ ĐÙÖÒ Ö Ø ÌÍ ÖÐÒ ÏÒØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ĐÙÖÛÙÒ ÒÛĐÖØ ÖÙÒÐÒ Ö ĐÍÖÛÙÒ Ò Ö Ê ÂÓ ÎÓ ÖÒ ÖØ ÊÔÐ ÄØÖØÞ ÞÑÖ ¾¼¼½ ÕÙ Ù ØÓØ Ô Ó Ù ØÓ ÏÓ ÛØ Ø ÛØÑÒ ÂÙÚÒÐ ËØÖÒ ÎÁ ÏÖ Ö ÐÐÙØÒÖ

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

ÐØÖÓÓÔØ ØØÓÒ ÚÓÒ ÙÐØÖÙÖÞÒ ÐØÖÓÑÒØ Ò ÈÙÐ Ò ÒÛÒÙÒÒ ÌÀÞ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò Ö ØÓÑĐÒ ÙÒ ÐÙÒÒ ÚÓÒ ÌÀÞ¹ËØÖÐÙÒ ÔÖÓ ÐÒ ÁÆÍÍÊĹÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÈÝ Ö ÐÖعÄÙÛ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÖÙÖ º Ö º ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÒÒÛ Ö

Mehr

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1 ËØÖ ÑÙÒ Ñ Ò ÖÙÒ Ð Ò ¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÒÀÝ Ö ÙÐ Ø Ò ¾º½ ÒÀÝ Ö ÙÐ Ý Ø Ñ Ò Ò ØÞØ ÐÙ ÓÐÐ Ò Û Ø ÙØ Ð ÙØ Ñ Ö Ò Ñ ØÖ Ö ÒÒ Ò Ö Ò Ò Ò Ö ¹ ØÓ ÙÒ ÙÑÑ ÖÒ Ø Ò Ö Ò Ñ Ø ÐÐ ÙØ Ð ÒÃÓÖÖÓ ÓÒ ØÞ Ò ÙØ Ð Ù ÃÙÒ Ø¹ Ñ Ð Ø Ö Ò Ù Ò Ñ

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ÈÖÓÖÒ Ö ÅØÑØ ¹ ÁÒÓÖÑØ Ö ØÒÐÐ ¾ ÈÖÓÖÒ ÓÑÔÙØÖÖÔ ÈÖÓº Öº ØØ ÓÑ ÎÖ ÓÒ º¾ ÓÔÝÖØ» Ý ØØ ÓÑ ÐÐ ÊØ ÚÓÖÐØÒº ÈÖÓÖÒ» Ø Ò ÚÓÖÐÙ ËÖÔØÙÑ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÓÑÔÙØÖÖÔº Ö ÐÖ Ò Ò ÈÖÙÒÒ ÙÖÙÒ ÚÓÒ ÐÖÒ Ò Ñ ËÖÔØ ÒØ

Mehr

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg Nr. 9 Jutta Rost Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen

Mehr

Fachberichte INFORMATIK

Fachberichte INFORMATIK AWPN 2 7. Workshop Algorithmen und Werkzeuge für Petrinetze Koblenz, 2.-3. Oktober 2 Stephan Philippi (Hrsg.) 7/2 Fachberichte INFORMATIK Universität Koblenz-Landau Institut für Informatik, Rheinau, D-5675

Mehr

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe der Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. B. Scholtes Band 5 Ulf Noster Zum Verformungsverhalten der Magnesiumbasislegierungen AZ31

Mehr

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt Leerschritt! Ausrufungszeichen " Gerade Anführungszeichen oben # Nummer-Zeichen $ Dollar-Zeichen % Prozent-Zeichen (vom Hundert) & Kaufmännisches Und (Ampersand) ' Apostroph (Auslassungszeichen) ( Linke

Mehr

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung,

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, Challenge-Karten 1/112 2/112 Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, ß¾¹»² «²¹ Bewertung der Problematik auf einer Skala von minus 100 bis plus 100-100

Mehr

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2 ÈÁà ÈÖÜ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ÚÖÖØÙÒ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒØÓÒ» ËÙÖ ÎÖÐ ÞÑÖ ½ Ò ØÞ ÂÚ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ ÃØ ĐÙÖ ÜÐ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ Ý ØÑ ÀÐÑÙØ Ê Ö ÅĐÙÒÒÖ ÆØÞÑÒÑÒØ ÌÑ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÁÒÓÖÑØ ÄÙÛßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÅĐÙÒÒ ÇØØÒÒ ØÖº ¹¼ ÅĐÙÒÒ ÌÐÓÒ ¹¹¾½¹¾½

Mehr

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Seite 1 Abiturloesung.de - Abituraufgaben Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Wissenschaftler der israelischen Ben-Gurion-Universität sind der Frage nachgegangen, ob die Attraktivität eines

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r þÿ S ä t z e a b g e r e c h n e t. B e i v o r z e i t i g e m B e t - a t - h o m e. F i n d e t e i n & n b s p ;.

Mehr

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen):

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen): Standardtastatur Deutsch Schweiz Die DeutschschweizerTastatur hat fünf Tottasten (Tottaste Zeichen Sonderzeichen) 1 2 @ 3 # 4 ^ ` ~ 5 6 7 8 9 0 ' ^ ~ Q W E R T Z U I O < \ A S D F G H J K L Y X C V B N

Mehr

Umsetzungstabelle Sonderzeichen

Umsetzungstabelle Sonderzeichen Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für Migration SEM Direktionsbereich Asyl Sektion Lingua Umsetzungstabelle Sonderzeichen 26.06.2015 ICAO Nr. 1 Á Capital letter A SZ

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ P o s t e d b y S t e v e o n T h u 6 J u l 2 0 0 6 a t 2 2 : 0 3 b e n e a t h t h e s t a n d a r d D e b i a

Mehr

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420 Modell ER-A410 ER-A420 2011 Kassensysteme WEDEMANN GmbH, Oldenburg. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser ist Eigentum der Kassensysteme WEDEMANN GmbH Oldenburg und unterliegt somit dem Urheberrecht.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r þÿ M i t e i n e m b e t - a t - h o m e G u t s c h e i n 2 0 1 6 s p a r s t d u b a r e s G e l d. J e t z t 1

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r þÿ p r o g r e s s i v e n J a c k p o t s, t o l l e w ö c h e n t l i c h e u n d, e i n M i t d e m 5 0 % T r e u e b o n u s. F

Mehr

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE ! " # $ % &! '( ) * ( +, -. ( +0/ 1 2 3 2 4%576 8 9 : ; < = 8 > : 8? @ A B C B DEC FC C%C G Efassungsmodul: Fei paametisiebae Obefläche. Einfach anzuwenden. Schnell einsatzbeeit. Auch fü Femdspachen geeignet.

Mehr

TimeAs Betriebsdatenerfassung

TimeAs Betriebsdatenerfassung TimeAs Betriebsdatenerfassung Die Informations-Bedürfnisse der Zeit angepasst. In vielen Betrieben genügt nicht mehr bloss zu wissen, dass die Mitarbeiter anwesend sind, sondern man will informiert sein,

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r þÿ E r h a l t e n S i e d i r e k t I h r e n b e t - a t - h o m e B o n u s b e i W i n c o m p a r a t o r. b e

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design ! "# $&% ' ( ) * +, -. / 0214365879:5 ; 79+?0 @ 9+ABDC 7E F C"GHC BJILK>MON>P1RQ KTSUC 3V79 W 0XM&N Y A:Z 7B[A \ C]B^9+BD02_4A-C B `ba ced6fhghikjmlnpo ikq rsjmnutvqxwzy{c f}tjk~rhf}q c ~ e Dyƒn c rsjk~rcef

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r þÿ D e r B e t - a t - H o m e P o k e r B o n u s w i r d a l s 1 0 0 % i g e M a t c h p r ä m i e b i s z u 1. 5 0 0 v o n. 9 O

Mehr

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62 v Hp + 119 T b x K G ub T LIVEOOL F b v pu L v F K T Lvp Hp + 121 K E G Gu H u up- N O H Ep b Tp L Vbp A,, Tpp u A57 If N, K EXTATI Lu uf u uf Lvp fü Gup u E b -- Lvp f I f A57 F L u L Gü F Au K p v f

Mehr

1 Induktiver Aufbau von Graphen

1 Induktiver Aufbau von Graphen Ï˾¼½¼»½½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ĐÙÖ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ô Ò Ð ÓØ Ä ºÅĐÓÐÐ Ö ºÅĐÓÐÐ Ö»ËºÌ ÑÔ ß ß FuGoe Ù Ó¼ Ö Ô Ò Å ÖØ Ò ÖÛ µ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ð ÓØ ÞÙÖ Ò ÐÙÒ Ö ÐÐ Ñ Ò Ö Î Ö Ö Ò ØÞ FuGoe ÙØÓÑ Ø Ò Ö ÑÑ ß¾ß ºÅĐÓÐÐ

Mehr

STM und Atommanipulation

STM und Atommanipulation STM und Atommanipulation Fe Atome auf Kupferoberfläche ringförmig positioniert Vermessung mit Austrittsarbeitsdetektionsmode (constant surface height) Quelle: IBM Technische Universität Ilmenau Institut

Mehr

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII Unfallversicherung und Altersvorsorge Ausgearbeitet in Zusammenarbeit mit Ursula Hugot (LVR) und vorgestellt

Mehr

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph«

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph« FONTSCHMIEDE Designer-Fonts for Print and Web Font: New Telegraph 1 New Telegraph Regular Font-Design: 2007 Frank Baranowski 24 Punkt @1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 20 Punkt 16 Punkt 14 Punkt 10

Mehr

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003 Der schiefe Wurf Walter Fendt 10. April 2003 geworfen, und zwar unter dem Winkel gegenüber der Waag- Ein Körper der Masse wird in der Höhe über dem Boden mit der Anfangsgeschwindigkeit rechten. Die Bewegung

Mehr

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:...

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... 2. Klausur Grundlagen der Elektrotechnik I-A 22. Februar 2005 Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... Bearbeitungszeit: 35 Minuten Trennen Sie den Aufgabensatz nicht auf. Benutzen Sie für die Lösung der Aufgaben

Mehr

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016 Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Inhaltsverzeichnis: I. Haushaltssatzung 1 II. Vorbericht 5 III. Übersicht über die Teilhaushalte (

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r þÿ 2 2. 0 9. 2 0 1 1, B ö r s e n w e l t P r e s s e s c h a u : B e t - a t - h o m e. c o m, D e u t s c h e B a n k, W e s t a g. n

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r þÿ f a i r r a n d o m i z e d a l g o r i t h m b e h i n d t h e R o u l e t t e G a m e O n l i n e. C h e

Mehr

Bitsysteme als Dritte Dimension

Bitsysteme als Dritte Dimension 1 Bitsysteme als Dritte Dimension (Ernst Erich Schnoor) 1 CypherMatrix Verfahren 2 2 Systematisierung der Bitfolgen 3 2.1 Bitsystem zur Basis 1 5 2.2 Bitsystem zur Basis 2 7 2.3 Bitsystem zur Basis 3 9

Mehr

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn)

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn) ! " # $ " % & ' ( & ) " * +,! * " $ - # $. / 0 1 % 2 " * % 3 4 5 6 7 8 9 : 6 5 4 ; < = >? @ A BCD EF GD F H I GE J CBK A D L M D K F G N N > O P F? @ D CQ R M CS F GS BM A E F GD OH N T U U T V W X Y W

Mehr

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive DSM-IV IV-Kriterien Die Person Institut für Psychologische Psychotherapie Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut Leitung: Prof. Dr. Rainer Sachse www.ipp-bochum.de $%& '('!!)%&"!"# * ('+, (')'-!."/!0

Mehr

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de Þ Ð ÜÝ ¾¼½ Ò ½ pel@mutym.de homepage www.le1bner.de Die Vokabelsammlung entsteht zu rein privaten Zwecken aus den jeweils aktuellen Büchern und Ulpan-Kursen, die ich belegt habe bzw. hatte. Soweit mir

Mehr

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r þÿ B u n d e s l i g a, b e t a t h o m e G u t s c h e i n V o u c h e r C o d e e r h a l t e n. g r a t i s W e t t e n. a

Mehr

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express IT Beauftragter des BDS Bundesvorstands Neuruppin, 10.08.2005 Schiedsmann Andreas Roß Haselnußweg 15, 16816 Neuruppin Tel.: 03391-650981, Fax.: 03391-512214 E-Mail: ross@schiedsmann.de Einführung des BDS

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de 1. Angaben zur Person Antragsteller / in Mitantragsteller/in (z.b. Ehepartner/in) Titel, Name, Vorname: 2 3 4 4 5 6 7 8 9 : 6 6 5 6 7 8 Anschrift (Adresse, PLZ, Ort): Arbeitgeber (Firma, Sitz): ausgeübter

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ B e t - a t - H o m e j e s t f i r m z n a n o d l a t n a r y n k u z a kb a d ó w b u k m a c h e r s k i c

Mehr

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Der Datenaustausch im XML Format voraussichtlich im Frühjahr 2016 durch das direkte Bearbeiten einer zentralen Datenbank ersetzt. Momentan können folgende

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r þÿ v e r l a n g t. A u s z a h l u n g b e a n t r a g t u n d p l ö t z l i c h w e r d e n D o k u m e n t e v e r l a n g

Mehr

Ê Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÓÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ¹ Ø ÐÙÒ ÁÁÁ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ú ÊÙÐ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÌÓÓÐ Ö ÀÁÅ Ê ËØ Ò Ë Ù ÖØ ¾¾º ÂÙÐ ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº Ê Ò Ö Å ÒØ Ý Ò ÙÒ Ò Ö ËØ ÐÐ Ñ Ø Ò Ò Å Ò Ò Ò Ò Å Ò

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ h a t a u c h v e r s c h i e d e n e G e s e l l s c h a f t s w e t t e n i m P r o g r a m m, d a z u B e

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r þÿ D o w n l o a d t h e A n d r o i d A p p f r o m P a d d y P o w e r! S i g n u p f o r y o u r P a d d y P o w e r. 1 0.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r þÿ. B u y E N E R G Y S T A R c e r t i f i e d t a b l e l a m p s a n d l i g h t f i x t u r e s, a n d r e p l a c e & n b s p ;. D e n b e t -

Mehr

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany The flexibilization of labor markets between globalization and the global economic crisis: Comparing Japan and Germany A Joint Work shop of Bremen University of Applied Science and Aichi Unversity, Toyohashi,

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom.

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom. . ü ü ü ü ü ü,, Ü ü,,, ä. ö,, ( 000, ). () - ä. ü,., ä ü, ü. ü ä. ö,,. ä. : @. ) ) -. >.. ) ü ä. ü. _ 0 _ (-) Ω ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * 5%... ä. ä ü ( ). Ω = Ω 0 4 5 6 0 4 5 6,,,, ü ö é ü.

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú Ö Ø Ö ÖÙÒ Ñ ÖÓÔÓÖĐÓ Ö Å Ø Ö Ð Ò Ñ ØØ Ð ÆÅʹŠÖÓ ÓÔ Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ Ñ Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Á ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

M i t t w o c h, 1 7. J u l i 2 0 1 3

M i t t w o c h, 1 7. J u l i 2 0 1 3 M i t t w o c h, 1 7. J u l i 2 0 1 3 M a n k a n n s e i n e M e i n u n g j a m a l r e v i d i e r e n! J a h r 2 0 1 3 : F r i e d r i c h f o r d e r t D e u t s c h e z u m e h r D a t e n s c h

Mehr

RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1

RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1 RUSLAN RUSSISCH 1 DEMO: EINFÜHRUNG INHALT ALPHABET LEKTION 1 120 Unterrichtseinheiten auf das Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Ruslan Russisch 1 1 ÊÀÐÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Mehr