^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm"

Transkript

1 Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Reservierung unter plkkq^di=rk=jûow=omms ^rci^dbw=ntm=nps = = = = = = = kok=vˇ=qqk=g^eod^kd kéìéë=îçå påççíéê=ìåç=`çk mçäçå~áëéj^ä~êã=áã=gçääó=gçâéêi Ç~ë= hçåòéêí= îçå= ^éçéíóöã~ _ÉêòÉêâ= ìåç= kéìáöâéáíéå= ΩÄÉê påççíéê=ó=ωäéê=çáéë=ìåç=éáåáöéë ãéüê= ÄÉêáÅÜíÉí= ÇáÉ= åéï_é~íj oéç~âíáçå=~ìñ=péáíé=otk çü å_jqüéã~w ^ääí~ö=áå=háí~ë ^Ä= jáííïçåü= ïéêçéå= ~ìåü ÇáÉ=háí~ë=ïáÉÇÉê=ÄÉëíêÉáâíK=báJ åé= oééçêí~öé= ~ìñ= péáíé= S òéáöí=çéå=^ääí~ö=îçå=bêòáéüéj êáååéå=ìåç=háåçéêå=~å=éáåéê _ê~ìåëåüïéáöéê=háí~k sáåâó=ié~åçêçëw påü å=ìåç=öìí báå= hωåëíäéêáå= ÇÉê= bñíê~âä~ëëéw sáåâó= ié~åçêçë= Ö~ëíáÉêí= ãçêöéå ^ÄÉåÇ=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉK=cΩê=Ç~ë îçå=çéê=å_=éê ëéåíáéêíé=hçåòéêí ÖáÄí= Éë= åçåü= ÉáåáÖÉ= oéëíâ~êíéå ~å=çéê=^äéåçâ~ëëék= cçíçw=ççé nb kbtp cêéáïáääáöéë ëçòá~äéë=g~üê aáé= pí~çí= ÄáÉíÉí= òìã= NK= ^ìj Öìëí=ìåÇ=NK=pÉéíÉãÄÉê=mä íòé áå= áüêéå= háí~ë= ìåç= gìöéåçj òéåíêéå= ÑΩê= Éáå= ÑêÉáïáääáÖÉë ëçòá~äéë= g~üê= ~åk= dééáöåéí ÑΩê= àìåöé= jéåëåüéå= å~åü ÇÉã= påüìä~äëåüäìëëk= fåñçëw c~åüäéêéáåü= háåçéêi= gìöéåç ìåç=c~ãáäáéi=oìñ=q=tmjur=nmk å_jelqifkb råëéêé= wìëíéääjeçíäáåé= ÑΩê wìëíéääéêäéïéêäìåöéåi pçååí~öëjk~åüäáéñéêìåö= ìåç wìëíéääêéâä~ã~íáçåéå= áëí ãçåí~öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U= Äáë= NU= rüê= ìåç= ëçååí~öë îçå= NM= Äáë= NP=rÜê= ìåíéê MN=UMLN=VV=TT=TT= ÉêJ êéáåüä~ê= Ó= ~ìë= ÇÉã= céëíåéíò ÇÉê= qj`çã= OIR=`ÉåíLjáåK ENUJV=rÜêFX= QIS=`ÉåíLjáåK EVJNU=rÜêFK ilqql içííçw=ti=nni=nti=opi=psi=pt wìë~íòò~üäw=ot pìééêò~üäw=r péáéä=ttw=o=r=q=q=q=p=t pìééê=sw=q=q=u=s=m=m EçÜåÉ=dÉï ÜêF wïéáíäáö~jmä~åìåö=â~åå=ëí~êíéå _pjbåéêöój_~ëâéíä~ääéê=îéêäáéêéå=héääéêçìéää=öéöéå=kωêåäéêö=íêçíò=pmwnojcωüêìåö=ãáí=uowut sçå=péä~ëíá~å=påüê ÇÉê _ê~ìåëåüïéáök=oáéëéååü~åj ÅÉ=îÉêëÅÜäÉìÇÉêíI=hä~ëëÉåÉêJ Ü~äí=áå=Ö~åò=ïÉáíÉê=cÉêåÉK aáé=_pjbåéêöój_~ëâéíä~ääéê â~ëëáéêíéå=öéëíéêå=áã=héäj äéêçìéää=çéê=_ìåçéëäáö~=éáåé UOWUTJeÉáãéäÉáíÉ=ÖÉÖÉå ÇÉå=sçêäÉíòíÉå=kΩêåÄÉêÖ=Ó íêçíò=pmwnojcωüêìåök råíéêëåüáéçäáåüéê= Ü ííé= ÇáÉ= píáãj ãìåö= å~åü= ÇÉã= ÉêëíÉå= ìåç= ÇÉã påüäìëëîáéêíéä= åáåüí= ëéáå= â ååéåk jáí= OUWNO= ÑÉÖíÉå= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= áüêé= ÜáäÑäçëÉå= déöåéê áã= ÉêëíÉå= ^ÄëÅÜåáíí= îçã= m~êâéííi ëåüáéåéå= ëçö~ê= ÇáÉ= TMWUUJeáåJ ëéáéäåáéçéêä~öé=åçåü=ïéííã~åüéå ìåç= ÇÉå= ÇáêÉâíÉå= séêöäéáåü= ÑΩê ëáåü=éåíëåüéáçéå=òì=â ååéåk açåü= ~Ä= ÇÉã= òïéáíéå= sáéêíéä ÖáåÖ= éä íòäáåü= òìã= båíëéíòéå= ÇÉë ÉáÖÉåÉå=^åÜ~åÖë=Ö~ê=åáÅÜíë=ãÉÜêK sçå= ÇÉå= PRRR= wìëåü~ìéê= áå= ÇÉê stje~ääé= ÑÉáÉêíÉå= ~ã= båçé= åìê ÇáÉ= d ëíéñ~åë= ãáí= Ü ÜåáëÅÜÉå ł^ìñ= táéçéêëéüéåi= ~ìñ= táéçéêëéj ÜÉå JpéêÉÅÜÅÜ êéåk= a~= _pjbåéêj Öó= ãáí= NMWPQ= mìåâíéå= q~äéääéåj äéíòíéê= ÄäÉáÄí= ìåç= ëåüçå= ãáåçéëj íéåë=îáéê=páéöé=~ìë=çéå=~åüí=êéëíäáj ÅÜÉå= m~êíáéå= Äê~ìÅÜíI= ìã= kωêåj ÄÉêÖ=òì=ΩÄÉêÜçäÉåI=áëí=ÇÉê=^ÄëíáÉÖ Ñ~ëí=éÉêÑÉâíK= téáíéê=áã=péçêík a~å=i~åöüá=ìåç=_éå=méêâáåë=áã=báåë~íò=ñωê=_ê~ìåëåüïéáök= cçíçw=póêáåöl^öéåíìê=eωäåéê báå=eéêò=ñωê=çéå=w~äé cáöìêéåíüé~íéê=ñ~üåçéí=å~åü=e~ìéíç~êëíéääéê _ê~ìåëåüïéáö=eãfk=a~ë=cáöìêéåj íüé~íéê=c~çéåëåüéáå=îéêãáëëí=çéå w~äék= aéê= NIR=jÉíÉê= Öêç É= m~é~j ÖÉá= áëí= ÇÉê= e~ìéíç~êëíéääéê= ~ìë ÇÉã= ãéüê= ~äë= OM=g~ÜêÉ= ~äíéå= bêj ÑçäÖëëíΩÅâ=łwáäéw~äé=ìåÇ=ÇáÉ=wïáíJ ëåüéêäìçé K= få= ÇÉê= k~åüí= ~ìñ jáííïçåü=áëí=éáåéã=qüé~íéêâçääéj ÖÉå= Ç~ë= ^ìíç= ÖÉëíçÜäÉå= ïçêçéåk aáéë= ëéá= ëåüäáãã= ÖÉåìÖI= ~ÄÉê= ~äë łääáåçéê= m~ëë~öáéê = Ü~í= ëáåü= ~ìåü ÇÉê= Öäçíò ìöáöé= sçöéä= áå= ÇÉã c~üêòéìö= ÄÉÑìåÇÉåK= ^ã= aáéåëj í~ö~äéåç= áëí= ÇÉê= w~äé= åçåü= ÄÉáã h~êåéî~äëâçåòéêí=áå=çéê=pí~çíü~äj äé= ~ìñöéíêéíéåk= sáéääéáåüí= Ü~ÄÉå ÇáÉ=aáÉÄÉ=ÇÉå=w~äé=~ìë=ÇÉã=^ìíç ÖÉïçêÑÉå=ìåÇ=àÉã~åÇ=Ü~í=áÜå=ÖÉJ ÑìåÇÉåK=_áííÉ=òìêΩÅâÄêáåÖÉå> a~ë= cáöìêéåíüé~íéê= c~çéåj ëåüéáå=îéêãáëëí=çéå=w~äék çü héáå=dêìåç=òìê=m~åáâ=ñωê eìåçéj=ìåç=h~íòéåäéëáíòéê sçöéäöêáééé=áå=káéçéêë~åüëéå=ó=_ê~ìåëåüïéáöéê=qáéêëåüωíòéê=áåñçêãáéêí _ê~ìåëåüïéáö= EââFK= sáéäé= eìåj ÇÉJ= ìåç= h~íòéåäéëáíòéê= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ëáåç= îéêìåëáåüéêíi= ëéáí ÖÉëíÉêå= Éêëíã~äë= ~ìåü= áå= káéçéêj ë~åüëéå= Éáå= ~å= sçöéäöêáééé= îéêj ÉåÇÉíÉê= sçöéä= ÖÉÑìåÇÉå= ïìêçéw få= _~Ç= c~ääáåöäçëíéä= ïìêçé= ÉáåÉ ãáí=çéã=öéñ ÜêäáÅÜÉå=sáêìë=eRkN áåñáòáéêíé=dê~ìö~åë=éåíçéåâí=ek J ÜÉêÉë=~ìÑ=pÉáíÉ=OFK=łbë=ÖáÄí=âÉáåÉå dêìåç= òìê= m~åáâ= áå= ìåç= ìã _ê~ìåëåüïéáök= eìåçé= ãωëëéå åáåüí= ~å= ÇáÉ= iéáåé I= ÄÉíçåí= ÇÉê fåáíá~íçê= ÇÉê= ł^âíáçå= cêéái~ìñ= ÑΩê ÑêáÉÇäáÅÜÉ= eìåçé = kçêäéêí= j~~ëi ÇÉê= ~äë= åéìéê= sáòéjsçêëáíòéåçéê ÇÉë= qáéêëåüìíòîéêéáåë= _ê~ìåj ëåüïéáö= â~åçáçáéêík= déñ ÜêäáÅÜ ïéêçéå= â ååé= ÇÉã= jéåëåüéå ÇìêÅÜ~ìë= Éáå= ëééòáéääéê= sáêéåj ëí~ããi=ç~ë=erkni=àéççåü=åìê=äéá ÉåÖëíÉã= hçåí~âí= òìã= _ÉáëéáÉä ãáí=éêâê~åâíéå=ççéê=~å=çéê=sçöéäj ÖêáééÉ= îéêéåçéíéå= s ÖÉäåK= bë= ÖÉJ ÜÉ=ÇÉëÜ~äÄ=òìê=wÉáí=~ìëëÅÜäáÉ äáåü Ç~êìãI=e~ìëíáÉêÉ=~ã=hçåí~âí=ãáí ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= Éêâê~åâíÉå= ççéê íçíéå=s ÖÉäå=òì=ÜáåÇÉêåK aéê= qáéé= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáöéê qáéêëåüωíòéêëw= łtéåå= páé= ëáåüéê pí~çí=ò~üäí déäç=òìêωåâ _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= läéêäωêöéêj ãéáëíéê= aêk= déêí= eçññã~åå= Ü~í ÉåíëÅÜáÉÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= pí~çí= ï ÜJ êéåç=çéê=a~ìéê=çéë=píêéáâë=~ìñ=bäj íéêåäéáíê ÖÉ= ìåç= bëëéåëöéäç= áå háåçéêí~öéëëí ííéå= îéêòáåüíéík sçå= ÇÉå= PQ= ëí ÇíáëÅÜÉå= háí~ë ïìêçéå= ~ã= NSK= céäêì~ê= NPI= ~ã OPK=cÉÄêì~ê=NR=ìåÇ=~ã=OQK=cÉÄêìJ ~ê= NO= ÄÉëíêÉáâíK= aáé= pí~çí= ïéêçé ÇÉå= bäíéêå~åíéáä= ~å= ÇÉå= háí~jdéj ÄΩÜêÉå=îçå=êìåÇ=NN=MMM=bìêç=òìJ êωåâéêëí~ííéåk= łaáé= ÄÉíêçÑÑÉåÉå bäíéêå= Äê~ìÅÜÉå= áüêé= ^åëéêωåüé åáåüí=öéäíéåç=ã~åüéåk=táê=ñáåçéå ÉáåÉå= ìåâçãéäáòáéêíéå= téöi= Ç~ë déäç= òìêωåâòìò~üäéå= ìåç= ÄáííÉå Ç~ÑΩê=ìã=Éáå=ïÉåáÖ=dÉÇìäÇ I=ë~ÖJ íé=çéê=l_k fåñçj_ êëé ÑΩê=cê~ìÉå _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= báåé= _ÉêìÑëJ áåñçêã~íáçåëj_ êëé= ëééòáéää= ÑΩê jáöê~åíáååéå=îéê~åëí~äíéí=ç~ë=pçj òá~äêéñéê~íi= _Ωêç= ÑΩê= jáöê~íáçåëj Ñê~ÖÉåI=~ã=jçåí~Ö=ESK=j êòf=îçå NP= Äáë= NT= rüê= áå= ÇáÉ= _êìåëîáö~i h~êäëíê~ É= PSK= jáí= ÇÉã= wáéäi= Ç~ë _ÉêìÑëï~ÜäëéÉâíêìã= îçå= cê~ìéå ãáí= jáöê~íáçåëüáåíéêöêìåç= òì= ÉêJ ïéáíéêåi=ëíéääéå=cáêãéå=ìåç=fåëíáj íìíáçåéå= êìåç= RM= _ÉêìÑëÄáäÇÉê îçêk=fåñçëw=qéäéñçå=q==tmjtp=rqk= ëáåçi= Ç~ëë= füê= eìåç= ~ÄêìÑÄ~ê= áëíi Äê~ìÅÜÉå=páÉ=áÜå=åáÅÜí=~å=ÇáÉ=iÉáJ åé= òì= åéüãéåk= eìåçé= ãáí= ëí~êj âéã=g~öçíêáéä=ëçääíéå=ëáåüéêüéáíëj Ü~äÄÉê= ~å= ÇÉê= iéáåé= ÖÉÑΩÜêí= ïéêj ÇÉåK= a~ë= ÖÉäíÉ= ÖêìåÇë íòäáåük ^ìëöéåçããéå= Ç~îçå= áëí= ÇáÉ= iéáj åéåéñäáåüí=ï ÜêÉåÇ=ÇÉê=_êìíJ=ìåÇ péíòòéáí=îçã=nk=^éêáä=äáë=nr=gìäák ^ìåü= ÑΩê= h~íòéå= Ö ÄÉ= Éë= òìê wéáí=áå=ìåç=ìã=_ê~ìåëåüïéáö=âéáj åé=éêü ÜíÉ=dÉÑ~ÜêI=ëáÉ=ÇΩêÑíÉå ìãüéêëíêéáñéåi= ëçä~åöé= áå= ÇáÉëÉê oéöáçå=âéáåé=áåñáòáéêíéå=s ÖÉä=ÖÉJ ÑìåÇÉå=ïÉêÇÉåI=ëç=kçêÄÉêí=j~~ëK Teppichhaus Wittlake: Kinderwelt Kinderteppichboden Funny Bär 400 u. 500 cm breit, m² bisher 9, jetzt m² 5,- Kinderspielteppich Spielstraßen z. B. 95 x 133 cm Stück 9, x 200 cm Stück 19,95 Kinder-Bildteppiche, versch. Motive z. B. Katze, Elefant, Igel, Halbmond, Vogelbild 80 x 150 cm Stück 25,- 133 x 133 cm Stück 39,- 67 x 140 cm Stück 10,- Kinderteppiche Messe-Neuheiten Die Kids Collection z. B.: 100 % Acryl, kuschelweich, Design: Huhn, Hase, Fisch, Schaf, Pinguin, Seelöwe, Hund, Giraffe, ca. 130 x 130 cm stück 98,- Teppichboden PVC Laminat 100 % Natur, z. B. Sisal Bouclé mit Latex beschichtet, versch. Farben, 400 cm breit, m² bisher 21,95 jetzt m² 14, % Natur, z. B. Sisal Rips mit Latex beschichtet 400 cm breit m² bisher 34,50 jetzt m² 9,95 PVC-Belag versch. Dekore, Auslaufkoll., 200 / 300 / 400 cm breit m² bisher 7,95, 9,95, 11,95 jetzt m² 4,- Riesenauswahl Laminat Marke Berry Floor, 7 mm stark, 10 Jahre Garantie, EN 31, Dekore: Eiche, Kirsche, Ahorn, Kiefer m² bisher 9,95 jetzt m² 6,98 Ihr leistungsfähiger Lieferant für Teppiche, Teppichboden, Laminat und Matratzen Laminat Marke Berry Floor Loft Projekt, 8 mm stark, Nutzungsklasse 23/32, 25 Jahre Garantie, Dekore: Birke, Elfenbeinweiß, Erle, Kirsche, inkl. Dämmunterlage 19 Db. m² bisher 19,95 jetzt m² 12, m² superschwerer Druckvelours versch. Farben: grau, gelb, blau, terra, grün, modernes Punktmuster, Vliesrücken, 500 cm breit m² bisher 12,95 jetzt m² 4, m² Vorwerk Messe-Neuheit eleganter Druckvelours, für sehr starke Beanspruchung, 400 cm breit m² bisher 19,95 jetzt m² 12, m² Nordpfeil Super Luxus Melange-Velours 10 versch. Farben, 400 cm breit m² bisher 27,95 jetzt m² 9,95 Teppiche 1 Posten Designer Teppiche 100 % Schurwolle, durchgewebt, 200 x 200 cm Stück bisher 498,- jetzt Stück 198,- Messe-Neuheiten 100 Stück Designer Teppiche und Brücken 100 % Synthetik z. B. ca. 80 x 150 cm Stück 15,-. ca. 133 x 180 cm Stück 25,- ca. 170 x 240 cm Stück 49,- ca. 200 x 300 cm Stück 79,- Teppichhäuser Wittlake 2x in Braunschweig Teppichmarkt Braunschweig 05 31/ Einkaufszentrum Celler Straße neben Praktiker Baumarkt im Hause Staples Teppichhaus Braunschweig Alte Waage / Teppichhäuser Wittlake

2 O ilh^ibp pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää N=NO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíéjkçíçáéåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni q ÖäáÅÜ=îçå=NV=Äáë=T=rÜêI=ãáííJ ïçåüë=~ä=np=rüêi=ñêéáí~öë=~ä =NT=rÜê=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ=Äáë=ãçåJ í~öë=t=rüêk ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RP=TSLV=TP=OR=MQ ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí ççéê=qçåä~åç~åë~öéå w~üå êòíé ENM=Äáë=NO=rÜêF wûk=j~êüéåâé w^k=jé åéê `ÜáêìêÖÉå ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=eáåêáåüë ^ã=påüäç Ö~êíÉå=U ekljûêòíé ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=iáåçåéê dóå âçäçöéå ENM=Äáë=NV=rÜêF ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq Q=QM=PP RKPKOMMS PT=PO=RR Q=NP=SR RKPKOMMS Q=RQ=QM RKPKOMMS Q=SP=QQ RKPKOMMS c^kñkdóåk=pòóëòóã~ê =PQ=NP=NO Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF háåçéê êòíé háåçéê êòíäk=kçíñ~ääëéêéåüëíìåj ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rüê=eå~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf pçååí~ö RKPKOMMS h^k=dêωåï~äç RN=NN=RR eéáäéê~âíáâéê RKPKOMMS NM=Äáë=OM=rÜê héêëíáå=e~éëé QU=MP=VM=RT Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé RKPKOMMS qûk=têáéëâé MN=TULP=QU=SP=MN EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF ^éçíüéâéå aéê=^éçíüéâéåçáéåëí=äéöáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk pçååí~öi=rkpkomms téäñéåj^éçíüéâé píéáåïéö=oslot qéäéñçå Q=ST=TN bäåüj^éçíüéâé cê~åâñìêíéê=píêk=otp qéäéñçå U=RN=TO oçä~åçj^éçíüéâé qçëíã~ååéä~íò=nr qéäéñçå PR=MO=RN _ìåüüçêëíj^éçíüéâé téççéäi=^üçêå~ääéé=p qéäéñçå M=RP=MSLVQ=NM=VQ dçíí=ìåç=çéê=hêáéö _ä~áê=ïéöéå=_éêìñìåö=~ìñ=oéäáöáçå=âêáíáëáéêí qçåó= _ä~áêi= ÄêáíáëÅÜÉê= mêéãáéêj ãáåáëíéêi= Ü~í= ÇáÉ= båíëåüéáçìåö ÑΩê= ÇáÉ= _ÉíÉáäáÖìåÖ= ~ã= fê~âj hêáéö=áå=éáåéå=êéäáöá ëéå=wìë~ãj ãéåü~åö=öéëíéääík=a~ë=rêíéáäi=çä ÇáÉ= båíëéåçìåö= ÇÉê= qêìéééå OMMP= êáåüíáö= ççéê= Ñ~äëÅÜ= ÖÉïÉJ ëéå=ëéái=ïéêçé=äéíòíäáåü=~ìåü=îçå dçíí= ÖÉÑ ääíi= ë~öíé= ÇÉê= i~äçìêj oéöáéêìåöëåüéñ=öéëíéêåk _Éá=hêáÉÖëÖÉÖåÉêå=ëíáÉ Éå=ÇáÉ ûì ÉêìåÖÉå= ~ìñ= ëåü~êñé= hêáíáâk píêéáí=öéüí=ïéáíéê mêççìòéåí=îçå=łoçüíéåäìêö =ÖáÄí=åáÅÜí=~ìÑ ł^íä~åíáå= píêé~ãäáåé I= mêççìâíáj çåëñáêã~= ÇÉë= h~ååáä~äéåjcáäãë łoçüíéåäìêö I= ïáää= ÖÉÖÉå= Ç~ë séêäçí= ëéáåéë= píêéáñéåë= îçê= Ç~ë _ìåçéëîéêñ~ëëìåöëöéêáåüí= òáéj ÜÉåK= a~ë= lid= h~ëëéä= Ü~ííÉ= ~ã cêéáí~ö=çáé=sçêñωüêìåö=çéë=eçêj êçêñáäãë= áå= aéìíëåüä~åç= îéêäçj få= káéçéêë~åüëéå= ÖáÄí= Éë= àéíòí ÇÉå=ÉêëíÉå=c~ää=îçå=sçÖÉäÖêáééÉK a~ë= sáêìë= erkn= áëí= ÄÉá= ÉáåÉê táäçö~åë= å~åüöéïáéëéå= ïçêj ÇÉåI=ÇáÉ=îçê=ÉáåÉê=tçÅÜÉ=~ìÑ=ÉáJ åéã= ^ÅâÉê= áã= hêéáë= pçäí~ìjc~äj äáåöäçëíéä= íçí= ÖÉÑìåÇÉå= ïìêçéi äáé =Ç~ë=i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíëãáåáëíÉJ fã=råíéêëåüáéç=òì=rpjmê ëáçéåí déçêöé=tk=_ìëü=îéêãáéç=éë=_ä~áê àéççåüi= ÇÉå= báåë~íò= ãáí= ëéáåéã dä~ìäéå=òì=êéåüíñéêíáöéåk aéê=mêéãáéêãáåáëíéêi=jáíöäáéç ÇÉê= ^åöäáâ~åáëåüéå= háêåüéi= ë~öj íéi= Éê= Ü~ÄÉ= Ç~ã~äë= ãáí= ëéáåéã déïáëëéå=öéêìåöéå=ìåç=öéäéíéík aáé= jéüêüéáí= ÇÉê= _êáíéå= äéüåí ÇÉå= báåë~íò= áã= fê~â= ëíêáâí= ~ÄK _ä~áê= Ü~í= å~åü= rãñê~öéå= ÉêÜÉÄJ äáåü=~å=_éäáéäíüéáí=îéêäçêéåk= ïé íéåk= _ÉÖêΩåÇìåÖW= aáé= méêë åj äáåüâéáíëêéåüíé= îçå= ^êãáå= jéáj ïéëi=çéë=ëç=öéå~ååíéå=h~ååáä~j äéå= îçå= oçíüéåäìêöi= ï ÖÉå ëåüïéêéê= ~äë= ÇáÉ= hìåëíj= ìåç cáäãñêéáüéáík= aéê= séêäéáü= péå~j íçê=ü~ííé=çéå=cáäã=~ã=vk=j êò=áå ÇáÉ=háåçë=ÄêáåÖÉå=ïçääÉåK ïé qçíé=d~åë=ãáí=sáêìë sçöéäöêáééé=àéíòí=~ìåü=áå=káéçéêë~åüëéå êáìãë= îéêä~ìíéåk= kçåü= áëí= ìåj âä~êi=çä=ç~ë=qáéê=çáé=üçåü=~åëíéj ÅâÉåÇÉ= s~êá~åíé= ÇÉë= bêêéöéêë ççéê=éáåé=åáéçêáö=~åëíéåâéåçé=áå ëáåü=íêìök=a~ë=ïéáíéêé=sçêöéüéå ïáêç= òìêòéáí= ÄÉê~íÉåK= wìå ÅÜëí ïáêç= ÇÉê= å ÜÉêÉ= rãâêéáë= ~äë pééêêäéòáêâ=~ìëöéëåüáäçéêík= ïé kìê=çáé=~ääéêï~üêëíé=t~üêüéáí eéäöé=påüåéáçéê=ìåç=hä~ìëjj~êá~=_ê~åç~ìéê=áå=hçã ÇáÉ=ΩÄÉê=eáíäÉê e~ìéíêçääé=áå=åéìéê=iéîójhçã ÇáÉ=ÑΩê=eÉäÖÉ=pÅÜåÉáÇÉêK= å_jtbiqtbfq ÇÇé jáí=çéã=h~üå=çéã=táåíéê=íêçíòéå aéê= påüéáå= íêωöíw= héáåéëïéöë Ü~í= áå= aéìíëåüä~åç= ÇÉê= cêωüj äáåö= ÄÉêÉáíë= báåòìö= ÖÉÜ~äíÉåK aáé= ãìíáöéå= h~üåñ~üêéê= áã péêééï~äç= ÇΩêÑíÉå= Ö~åò ëåü å= ÖÉëÅÜäçííÉêí= Ü~ÄÉå= îçê h äíék=tç~åçéêë=áëí=çéêòéáí=~å h~üåñ~üêíéå= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáåüí aéê= jìëáâéê= eéäöé= påüåéáçéê ëéáéäí= ÇáÉ= e~ìéíêçääé= áå= łjéáå cωüêéê I= ÇÉã= åéìéå= cáäã= îçå a~åá=iéîó=eł^ääéë=~ìñ=wìåâéê> FK _áëä~åö= áëí= åìê= ÄÉâ~ååíI= Ç~ëë= Éë ëáåü= ÄÉá= ÇÉã= ÜáëíçêáëÅÜÉå= háåçj Ñáäã=łjÉáå=cΩÜêÉê=Ó=aáÉ=ïáêâäáÅÜ ï~üêëíé= t~üêüéáí= ΩÄÉê= eáíäéê ìã= ÉáåÉ= łéçäáíáëåü= ëéüê= ìåâçêj êéâíé= hçã ÇáÉ = ãáí= łéêöêéáñéåj ÇÉå=jçãÉåíÉå =Ü~åÇÉäå=ëçääK få=çéã=píêéáñéåi=ñωê=çéå=~ìåü påü~ìëéáéäéê= hä~ìë= j~êá~= _ê~åj Ç~ìÉê= îéêéñäáåüíéí= ïìêçéi= ÉêJ ò Üäí= iéîó= ÉáåÉ= ~ìëåéüãéåç ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉ= séêëáçå= ÇÉê= déj ëåüéüåáëëé=áã=cωüêéêü~ìéíèì~êj íáéêk ïé òì= ÇÉåâÉåW= píìåçéåä~åöé påüåééñ ääé= áã= pωçéå= Ü~ÄÉå áå= ÇÉê= k~åüí= ~ìñ= ÖÉëíÉêå= òì dä ííé= ìåç= ÅÜ~çíáëÅÜÉå= séêj Ü äíåáëëéå= ~ìñ= píê~ Éå= ìåç ^ìíçä~üåéå= ÖÉÑΩÜêíK= pí~ìë ìåç=råñ ääé=ï~êéå=~å=çéê=q~j ÖÉëçêÇåìåÖK= cçíçw=ççé séêë~öíéå _ÉÜ êçéå\ aáé= jìííéê= ÇÉë= îéêüìåöéêíéå òïéáà ÜêáÖÉå= _Éåà~ãáå= ~ìë påüä~öéåíüáå= Ü~í= ëáåü= å~åü= ÉáJ åéã= _ÉêáÅÜí= ÇÉë= k~åüêáåüíéåj ã~ö~òáåë= łaéê= péáéöéä = ëåüçå Éáåã~ä= ïéöéå= jáëëü~åçäìåö påüìíòäéñçüäéåéê= îçê= déêáåüí îéê~åíïçêíéå=ãωëëéåk fã= g~üê= OMMM= ëçää= ÉáåÉ= gìj ÖÉåÇëíê~Ñâ~ããÉê= áå= aéëë~ì= ÉáJ åé=^ìñä~öé=öéöéå=çáé=ç~ã~äë ONJg ÜêáÖÉ= îéêü åöí= Ü~ÄÉåK= ^äë ÇáÉ= c~ãáäáé= ëé íéê= ìãòçöi= ïìêj ÇÉ= Ç~ë= àéíòí= òìëí åçáöé= gìöéåçj ~ãí= _ìêö= àéççåü= åáåüí= ΩÄÉê= Ç~ë ~äíé= séêñ~üêéå= áåñçêãáéêíi= ÜáÉ Éë=ïÉáíÉê=áå=ÇÉã=_ÉêáÅÜíK= ïé ho^cq=j=tloqb PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nb: Möbel Roller Thomas Philipps EFB Hammer Rossmann tçüéê\ táê= ëáíòéå= ~å= ÉáåÉã= Öêç Éå jáíí~öëíáëåük= a~= ë~öí= qüçã~ë éä íòäáåüw=łfåü=ç~êñ=åáåüí=äéíéåi ÇÉåå= áåü= Äáå= åáåüí= ÖÉí~ìÑíK łtáé= âçããëí= Çì= ÇÉåå= Ç~J ê~ìñ\ I=Ñê~ÖÉ=áÅÜ=ΩÄÉêê~ëÅÜí=òìJ êωåâk= bê= òìåâí= ãáí= ÇÉå= påüìäj íéêå=ìåç=~åíïçêíéíw=łk~i=ç~ë=áëí ÇçÅÜ= ëçk= téåå= ÉáåÉê= åáåüí= ÖÉJ í~ìñí= áëíi= Ç~åå= â~åå= Éê= ÇçÅÜ åáåüí= òì= dçíí= ÄÉíÉåK= téáäi= Éê ïéá =ÇçÅÜ=åáÅÜíëÁ łtéá í= Çì= ÇÉåå= åáåüíë= îçå dçíí\ I= ïáää= áåü= ïáëëéåk= bê= ~åíj ïçêíéíw= łd~åò= ïéåáöi= ÇÉåå= Çì ïéá í= ÇçÅÜI= áåü= âçããé= ~ìë téáã~êk=få=ìåëéêéê=c~ãáäáé=ü~j ÄÉ= áåü= åáåüíë= îçå= dçíí= ÖÉÜ êík få=çéê=påüìäé=ïìêçé=åáåüíë=îçå dçíí= ÖÉëéêçÅÜÉåI= ìåç= òìê `ÜêáëíÉåäÉÜêÉ= Äáå= áåü= ~ìåü åáåüí=öéö~åöéåá =táé=éêñ~üj êéå= ìåëéêé= háåçéê= Éíï~ë= îçã dä~ìäéå\= få= ÉáåÉê= dêìééé= ãáí ^ìëëáéçäéêâáåçéêå=~ìë=h~ë~åüëj í~å=ü~äé=áåü=öéñê~öíw=łtáé=ëéáç áüê= ÇÉåå= òìã= dä~ìäéå= ÖÉâçãJ mêçéëí ^êãáå hê~ñí ãéå\ = táé= Éáå= båüç= â~ã= ãáê îçå= ~ääéå= ÇáÉ= ^åíïçêí= ÉåíÖÉJ ÖÉåW= łaìêåü= ÇáÉ= lã~> = báåé háêåüé= Ö~Ä= Éë= áå= áüêéå= a êñéêå ÉÄÉåëç=ïÉåáÖ=ïáÉ=pçååí~ÖëéêÉJ ÇáÖíÉåK= qêçíòçéã= ëáåç= ÇáÉëÉ háåçéê= îçää= ãáí= ÄáÄäáëÅÜÉå= déj ëåüáåüíéå=ìåç=éêò ÜäÉå=îçå=áÜJ êéã= dä~ìäéåk= páé= Ü~ÄÉå= çüåé mêωñìåö= ìåç= _É~ìÑíê~ÖìåÖ= ~å áüêé= båâéä= Ç~ë= ïéáíéêöéöéäéåi ï~ë= ëáé= ÑΩê= áüê= iéäéå= ~äë= ïáåüj íáö=éêâ~ååí=ü~äéåk= få=çéê=_áäéä=üéá í=éëw=łtç òïéá=ççéê=çêéá=áå=ãéáåéã=k~j ãéå= îéêë~ããéäí= ëáåçi= Ç~= Äáå áåü=ãáííéå=ìåíéê=áüåéåk =a~ë=áëí ΩÄÉêòÉìÖÉåÇ= ìåç= ~åëíéåâéåçk få= _ê~ìåëåüïéáö= ÖáÄí= Éë= ΩÄêáJ ÖÉåë= îáéäé= e~ìëâêéáëéi= ïç= Ç~ë ~ìåü=öéωäí=ïáêçk real,- Zeitung Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung: T. Böhme BS Fax BS Hamburger Straße Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden. K=K=K=rka=a^p=^r`e=kl`e ^ìñ=çéê=mçä~êáåëéä=dê åä~åç=áëí=çéê=cêωüäáåö=îçêòéáíáö=~ìëöéäêçåüéåk ^ã= açååéêëí~ö= ïìêçéå= áã= q~öéëîéêä~ìñ= áå= páìãìí= å êçäáåü= ÇÉê Öê åä åçáëåüéå= e~ìéíëí~çí= kììâ= NQIT= dê~ç= ^ì ÉåíÉãéÉê~íìê= ÖÉJ ãéëëéåi=ëç=ç~ë=jéíéçêçäçöáëåüé=fåëíáíìí=áå=hçééåü~öéåk=báå=ï~êãéê c å= ÄÉëÅÜÉêÉ= ÇÉå= dê åä åçéêå= áããéê= ã~ä= ïáéçéê= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉ t êãééáåäêωåüék=eéìíé=~äéê=ëçää=ç~ãáí=påüäìëë=ëéáåk=

3 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms ilh^ibp P ^íòé=ñìêáçëw=wéüå=mçáåíéå=éêç=jáåìíé pí~çíü~ääéåjmìääáâìã=ñéáéêí=`çãéçá~å=ãáí=ëíéüéåçéå=lî~íáçåéå=ó=påüê ÇÉêë=łtìåÇÉêä~åÇ =áëí=éáåé=oéáëé=ïéêí sçå=aáêâ=_êéóîçöéä _ê~ìåëåüïéáök=wì=âìêòéë qjpüáêíi=òì=éåöé=gé~åëi=jáj åáéäái=e~åç=áã=påüêáííw=råç íêçíòçéãi=çéê=j~åå=äéj ÖÉáëíÉêíK=aÉå=`çãÉÇóJmêçää ^íòé=påüê ÇÉê=~ìë=bëëÉåJ hê~ó=ïçääíéå=çáé=_éëìåüéê áå=çéê=~ìëîéêâ~ìñíéå=pí~çíj Ü~ääÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=îçå=ÇÉê _ΩÜåÉ=ä~ëëÉåK aéê=hçãáâéê=å~üã=çáé=wìëåü~ìéê òïéáéáåü~ää=píìåçéå=ãáí=ó=~ìñ=éáj åé=oéáëé=çìêåü=ëéáå=éêáî~íéë=tìåj ÇÉêä~åÇK= łdáä àéçéã= q~ö= ÇáÉ `Ü~åÅÉI= ÇÉê ëåü åëíé= ÇÉáåÉë iéäéåë= òì= ïéêj ÇÉå I= éüáäçëçj éüáéêíé= Éê= ~ìñ ÇÉê= _ΩÜåÉ= ÖÉJ íêéì= ÇÉã= jçííç ł~ääéë= ÖÉÜíI= åìê ÇÉê= cêçëåü ÜΩéÑí K= bö~ä= çä mçäáíáâi= háêåüéi ^ìíçëi= cê~ìéå ççéê= cì Ä~ääI ^íòéë= mçáåíéå= ëáíòéåk= páé= íêéññéå ÖÉå~ìK= råç= ïéåå= ã~å=çéåâíi=éáj åé= píéáöéêìåö= ëéá= åáåüí= ãéüê łråíéê=_~ìåüñêéá îéêëíéüé=áåü=ñêéá=îçå _~ìåük=káåüí=ëç=éáj åé=öééáéêåíé=a åéêj êçääé ^íòé=påüê ÇÉê... ã ÖäáÅÜI=ÄêáåÖí=Éê=ëáÉK=łg~Åâ=oìëJ ëéä\=héååû=áåü=åáåüík=kìê=g~åâ=a~j åáéäë= ìåç= ëéáåéå= h~íéêk = lçéêw łqêáåâéå= páé= Ûã~ä= òïéá= cä~ëåüéå oçíâ ééåüéåjpéâíi=ç~åå=äáéöí=çéê Ä ëé= tçäñ= ~ã= å ÅÜëíÉå= q~ö= Ö~J ê~åíáéêí=áå=füêéã=_éíík =^ìåü=ï~ë áüå= êöéêíi= ã~åüí= ^íòé= ÇÉìíäáÅÜK ^ìñöéää~ëéåüéáí= ìåç= ^êêçö~åòk jéåëåüéå= ïáé= eçíéäjbêäáå= m~êáë eáäíçå= ìåç= áüê= dä~ãçìêjmáåëåüéê qáåâéê= _ÉääK= łpíéääéå= páé= ëáåü= ã~ä îçêi=páé=ïωêçéå=ãáí=éáåéã=ü~ääéå e ÜåÅÜÉå= áå= ÇÉê= q~ëåüé= ÇìêÅÜ ÇáÉ=fååÉåëí~Çí=ä~ìÑÉåI=Ç~=ïÉêÇÉå páé=öäéáåü=îéêü~ñíéí=ìåç=âçããéå áå=çáé=hä~éëé I=êìÑí=Éê=ÇÉã=mìÄäáJ âìã=òìk påüê ÇÉêë= pí êâéå= ëáåç= ëéáåé péçåí~åáí í=ìåç ^ìíüéåíáòáí ík aáé= déëåüáåüíé ÇÉë= ÑêìëíêáÉêíÉå i~åçïáêíëi= ÇÉê ~ìñ= ÉáåÉê JPMJm~êíó= ÉáåÉ cê~ì= ëìåüíi= îéêj äéöí= Éê= å~åü påü~åçéä~ük= ^äë Éê= séêëáåüéj êìåöëîéêíêéíéê ~äë=łqêééééåíéêj êáéê = ÄÉòÉáÅÜåÉí Ó= báåïωêñé= ~ìë ÇÉå=îçêÇÉêÉå=oÉáÜÉåK=ł_áëí=aì=ÉáJ åéê\ I= Ñê~ÖíÉ= ^íòé= ÇÉå= wïáëåüéåj êìñéêk= łhä~êk= bë= ÖáÄí= ~ìåü= ÖìíÉ I ^íòé=påüê ÇÉê=ÄÉá=ëÉáåÉã=^ìÑíêáíí=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉK cçíçw=påü~çé ÖÉëíÉÜí=Éê=ÉáåI=ł~ÄÉê=áÅÜ=âÉååÛ=âÉáJ åéåk = _êωääéêk= wìã= båçé= ÇÉê püçï= ïáçãéí= ëáåü= påüê ÇÉê= ëéáj åéã= iáéääáåöëíüéã~k= jáëëîéêj ëí åçåáëëé= òïáëåüéå= j ååéêå ìåç= cê~ìéåk= a~äéá= ëíéääé= Éê= áãj ãéê= ïáéçéê= ÑÉëíI= cê~ìéå= ïωêçéå ëáåü= ëíéíë= ìåíéê= téêí= îéêâ~ìñéåi j ååéê= Öä~ìÄíÉåI= ëáé= ëéáéå= ÇáÉ dê íéåk= cωê= iéíòíéêé= ëéáå= qáééw páåü= êé~äáëíáëåü= áã= péáéöéä= ÄÉJ íê~åüíéå= ìåç= ëáåü= ÉáåòìÖÉëíÉÜÉåW łaì= Äáëí= âéáåé= pjhä~ëëéi= ëçåçéêå Éáå=~äíÉê=gÉíí~K=káÅÜí=ëÅÜåÉääI=~ÄÉê ëçäáçék = t~ë=ñ~ëòáåáéêí=çáé=jéåëåüéå=~å ÇÉê= hìåëíñáöìê= ^íòé\= fëí= Éë= ëéáåé wçíáöâéáí=ççéê=çáé=âä~êé=péê~åüé\ påüê ÇÉê=áëí=ÇÉê=^äÄíê~ìã=ÇÉë=ÖìJ íéå= déëåüã~åâëi= ÇÉë= éçäáíáëåü hçêêéâíéåk= báåã~ä= ~ääéë= Ç~ë= ë~j ÖÉåI= ï~ë= ã~å= ëáåü= ëéääëí= åáåüí íê~ìík=a~ë=áëí=^íòéi=çéëïéöéå=äáéäí áüå= Ç~ë= mìääáâìãk= k~åü= òïéáéáåj Ü~äÄ= píìåçéå= ìåç= ÇêÉá= wìö~äéå ã~åüí= Éê= påüäìëëk= få= _~ÇÉã~åíÉä ìåç= `çïäçóëíáéñéäå= ëéíòí= Éê= ëáåü Ç~ë=äÉíòíÉ=j~ä=~å=ÇÉå=ïÉá Éå=cäΩJ ÖÉä=ìåÇ=ëÅÜãÉííÉêíW=łtìåÇÉê=ÖáÄí Éë=áããÉê=ïáÉÇÉê K=wìã=^ÄëÅÜáÉÇ ÉáåÉ= iáéäéëéêâä êìåö= ~å= Ç~ë= mìj ÄäáâìãW= łt~ë= ëçää= áåü= ë~öéåi cêéìåçék= bë= ÖáÄí= ÉáåÉ= q~íë~åüék sáéê=j~ä=áå=_ê~ìåëåüïéáöi=åìê=éáå j~ä= jωååüéåk = píéüéåçé= lî~íáj çåk=łjéüê=öéüí=åáåüí I=ë~Öí=Éê=ìåÇ îéêä ëëí=çáé=_ωüåék=píáããík qüé~íéê=ñωê péåáçêéå _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= a~ë= péåáçj êéåäωêç=äáéíéí=áå=hççééê~íáçå=ãáí ÇÉã= pí~~íëíüé~íéê= _ê~ìåëåüïéáö qüé~íéêîçêëíéääìåöéå= ÑΩê= péåáçj êéå=~åk=aáé=aê~ã~íìêöéå=`çêçìä~ båöéääéêí=ìåç=e~ê~äç=j~êâéêí=áåj ÑçêãáÉêÉå= îçê~ä= ~ã= jáííïçåü EUK=j êòfi= NR= rüêi= áã= cçóéê= ÇÉë ÇêáííÉå=o~åÖë=ÇÉë=dêç Éå=e~ìëÉë ΩÄÉê= ^ìíçêéåi= hçãéçåáëíéå= ìåç oéöáé~äëáåüíéåk= ^å= ÇáÉëÉã= q~ö ÉêÜ~äíÉå= péåáçêéå= dìíëåüéáåé= ÑΩê Éêã áöíé=sçêëíéääìåöéåk cçäöéåçé= sçêëíéääìåöéå= áã pí~~íëíüé~íéê= ïéêçéå= ~åöéäçíéåw aáé= ÇÉìíëÅÜÉ= bêëí~ìññωüêìåö= îçå tçäñö~åö=^ã~çéìë=jçò~êílj~åj ÑêÉÇ= qêçà~üå= łi~= ÅäÉãÉåò~= Çá= qáj íç =lééê~=ëéêá~=áå=òïéá=^ìñòωöéå ~ã= pçååí~ö= EOSK= j êòfi= ìã NQKPM= rüê= áã= dêç Éå= e~ìëi= ãáí åéì= âçãéçåáéêíéå= oéòáí~íáîíéñj íéå= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáöéê= hçãéçj åáëíéå=j~åñêéç=qêçà~üå=áå=áí~äáéj åáëåüéê= péê~åüéi= ^êíüìê= påüåáíòj äéêë= qê~öáâçã ÇáÉ= ła~ë= ïéáíé i~åç =~ã=pçååí~ö=eouk=j~áfi=ìã NQKPM= rüê= áã= dêç Éå= e~ìë= ìåç łlíéääç I= ÇáÉ= lééê= îçå= dáìëéééé séêçá= å~åü= pü~âéëéé~êé= ~ã pçååí~ö= EVK== gìäáfi= ìã= NS= rüê= áã dêç Éå=e~ìëK= téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÉêíÉáäí Ç~ë= péåáçêéåäωêç= ÇÉê= pí~çí _ê~ìåëåüïéáöi= ^ã= c~ääéêëäéäéê qçêé=ni=ìåíéê=qéäéñçå=q==tmjpp=qnk wìê=g~öç=ãáí=çéã=łe~ëéåéçéçåéé sçêëåüìäé~êä~ãéåí=îéê~åëí~äíéí=åéìåíéå=cäçüã~êâí=ñωê=háåçéêñ~üêòéìöé=äéá=jéêåéçéëj_éåò sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=ła~ë=áëí=ãéáåë> cωê= káâç= EPF= ï~ê= ÇáÉ= båíëåüéáj ÇìåÖ= âä~êi= Ç~ë= òáíêçåéåöéääé c~üêê~ç= ëçääíé= Éë= ëéáåk= w~üäêéáj ÅÜÉ= háåçéê= ìåç= bäíéêå= åìíòíéå ÖÉëíÉêå= ÇÉå= cäçüã~êâí= ÑΩê= háåj ÇÉêÑ~ÜêòÉìÖÉ= áã= e~ìë= jéêåéj ÇÉëJ_ÉåòI= ìã= ÇÉå= ÜÉáãáëÅÜÉå cìüêé~êâ= ~ìñ= ÇÉå= åéìéëíéå pí~åç= òì= ÄêáåÖÉåK= aêéáê ÇÉêI oçääéê= ççéê= _çääóå~êë= Ó= îéê~åj ëí~äíéí= îçã= sçêëåüìäé~êä~ãéåí áëí=çéê=åéìåíé=cäçüã~êâí=éáå=m~j ê~çáéë=ñωê=påüå ééåüéåà ÖÉêK=bë ÖáÄí= ~ÄÉê= ~ìåü= háåçéêëáíòé= ìåç i~ìñê ÇÉê= òìã= iéáüéåk= łtéåå òìã=_éáëéáéä=dêç ÉäíÉêå=_ÉëìÅÜ îçå=áüêéå=båâéäå=äéâçããéåi=áëí Ç~ë= ÉáåÉ= ÑÉáåÉ= p~åüé I= ë~öí= ^åj åéäáéëé= påüìäòé= îçã= sçêëåüìäj é~êä~ãéåík= káâç=~äéê=ïáää=â~ìñéå=ìåç=ëéáj åé= båíëåüéáçìåö= áëí= ÖÉÑ~ääÉåW ^ååéäáéëé=påüìäòé=ìåç=açäêáä~=o~çáîçàéîáå=îçã=sçêëåüìäé~êä~j ãéåí=äéêáéíéå=ìåç=áåñçêãáéêíéå=çáé=_éëìåüéêk= łfåü= Äê~ìÅÜÉ= Éáå= jçíçêê~ç= ìåç ÉáåÉå= eéäã= ãáí= sáëáéê I= ë~öí= ÉêK łråç= ïéê= ëçää= Ç~ë= â~ìñéå\ I Ñê~Öí= ëéáåé= lã~k= łtéåå= áåü= ÖÉJ åìö= Öêç = ÄáåI= â~ìñd= áåü= Ç~ë= ~äj äéáå I= Éêâä êí= ÇÉê= âäéáåé= j~ååk łråç= ïéê= ëçää= Ç~ë= ÄÉò~ÜäÉå\ aáé= ^åíïçêí= âçããí= éêçãéíw łfåü=üçäd=ãéáå=e~ëéåéçéçåéé> =J ^ääéë=âä~ê\= géíòí=~äéê=ääéáäí=éë=éêëí=éáåã~ä ÄÉáã=o~ÇK=aáÉ=dêç ÉäíÉêå=êçääÉå ÇÉå= kéìéêïéêä= ~å= ÇÉå= pí~åç îçå= g~å= pí~ìíãéáëíéê= îçã= o~çj Ü~ìëK= aéê= mêçñá= âçåíêçääáéêí= ÖÉJ å~ìk= łtáê= ΩÄÉêéêΩÑÉå= âçëíéåäçë àéçéë=c~üêòéìö=~ìñ=çáé=séêâéüêëj í~ìöäáåüâéáí I=Éêâä êí=éêk=báå=péêj îáåéi= ÇÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= ÖÉêå= ~åj åéüãéåk= łaáé= häáåöéä= áëí= åáåüí ãéüê= ëåü å I= Ü~í= qçåüíéê= gìäá~ ETF=ÄÉêÉáíë=ÑÉëíÖÉëíÉääí=ìåÇ=ÄáÉíÉí ÉáåÉ= åéìé= ~åk= aéê= s~íéê= ãçåj íáéêí=ãáí=ëáåüéêéê=e~åçi=ìåç=káj âç=ìåç=ëéáåé=dêç ÉäíÉêå=â ååéå ãáí=çéã=åéìéå=o~ç=äçë=òáéüéåk g~å= pí~ìíãéáëíéê= îçã= o~çü~ìë= âçåíêçääáéêí= Ç~ë= åéìé= o~ç= ÑΩê gìäé=etf=ìåç=oéå~íé=j~~ëäéêök= cçíçëw=eωäåéê séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáåü=ñωê=çéå=déë~ãíáåü~äíw aáéíéê=_ωüêã~ååk oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K aêìåâw=_ê~ìåëåüïéáöéê=wéáíìåöëj îéêä~ö=ó=aêìåâü~ìë=^ääéêí=iáãä~åü dãäe=c=`çk=hdk oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê=j~åìj ëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé kêk=pr=îçã=nk=nmk=ommrk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê = ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ÇçååÉêëí~Öë ìåç=ëçååí~öëk ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíj ëåü~ñíëéêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå îçå=_aws=ìåç=_sa^k sçå=çéå=^ìëïωåüëéå ÇÉê=sçÖÉäÖêáééÉ déëåü ÑíÉ=ãáí=ÇÉê=^åÖëí=îçê=ÉáåÉê=^åëíÉÅâìåÖ géíòí= ë~öéå= páé= Ääç I= páé= ëáåç åçåü=åáåüí=îçêäéêéáíéí>=a~äéá=öáäí Ç~ë= tçêäç= táçé= téä= ÇçÅÜ= ~ääéë ÜÉêI=ï~ë=ÇÉê=sçÖÉäÖêáééÉJmê îéåj íáçå=çáéåäáåü=ëéáå=ëçääk=píéääéå=páé ëáåü=ã~ä=îçêi=páé=öéüéå=ëé~òáéêéåi ìåç=éáå=íωåâáëåüéê=wìöîçöéä=éê íj íéí= füåéå= ~ìñ= ÇÉå= hçéñk= ^ä~êã> t~ë=íìå\=tç=ï~ê=ç~=füê=ñ~äíä~êéê påüìíòüéäã= ~ìë= ÑÉÇÉêäÉáÅÜíÉã méêäçå= Eï~ÜäïÉáëÉ= áå= iéçéêáãáj í~ífk= råç= Éêëí= ÄÉá= ÇÉê= d~êíéå~êj ÄÉáí\=eáÉê=ä~ìÉêå=äáëíáÖÉ=háääÉêé~êJ íáâéä=åìê=ç~ê~ìñi=ëáåü=çéå=téö=áå füêé= iìåöéåñäωöéä= òì= Ä~ÜåÉåK ^ÄÉê= Ç~ÖÉÖÉå= ÖáÄí}ë= ÇáÉ= ëåüãéáj ÅÜÉäåÇÉ= d~ëã~ëâéi= ÑΩê= ÇáÉ= a~ãé áå= o~ìäíáéêçéíáâi= ÇáÉ= áã= ^êãééj äççâ= ÑΩê= ÇÉå= ëéçêíäáåüéå= d~ííéåk téê=ö~åò=~ìñ=kìããéê=ëáåüéê=öéj ÜÉå=ïáääI=ÑΩê=ÇÉå=ÖáÄíDë=åìê=ÉáåÉëW aéê=ëçääíé=ëáåü=éáåéå=çéê=ü~ìíëóãj é~íüáëåüéå= d~åòâ êééêjpåüìíòj ~åòωöé=éêëíéáöéêåk=dáäídë=áå=i~íéñ ççéê= âçé~éáéêjo~ëåüéäjléíáâ EêÉÅóÅäÉÄ~êFK= hçëíéå= åìê= å é~~ê bìêç= EìåÇ= ëáåç= ï~üêëåüéáåäáåü ~ìåü= ëç= îáéä= téêífk= påüçå= âä~êi Ç~ëë= Ç~ë= fåñéâíáçåëëåüìíòjm~âéí ìåç= ÇáÉ= i~íéñü~åçëåüìüé= EÖÉéìJ ÇÉêíF= åéäéå= ÇÉê= péìåüéåëåüìíòj cì ã~ííé= pí~åç~êç= ëáåçi= ççéê\ aáéë= ~ääéë= áëí= å~íωêäáåü= ~ìåü= ~äë łoìåçjìãjmulnrjsçêëçêöéjpéí ÉêÜ äíäáåük= kìê= òì= íçéééå= Ó= ìåç àéíòí=âçããí=éáå=éåüíéê=påüçåâéê=ó îçå= ÇÉê= ÉäÉâíêáëÅÜÉå= ^åíájm~åçéj ãáéjqê íéi=ãáí=çéê=páé=ëáåü=áå=çéå d~êíéå= ëíéääéå= Eáã= påüìíò~åòìöf ìåç= ÖÉÑ ÜêäáÅÜ= íìíéå= â ååéåk h~íüêáå=hçüåâék= ^êåüáî a~åå= ÖÉÑêáÉêí= ÇÉå= wìöî ÖÉäå= Ç~ë _äìí=áå=çéå=áåñáòáéêíéå=^çéêå=ìåç ëáé=ïçääéå=åìê=éáåéëw=wìêωåâ=å~åü ^Ñêáâ~> ^äë= ïéåå= ÇáÉ= oé~äáí í= åáåüí ëåüäáãã= ÖÉåìÖ= ï êéw= aáé= ÄÉJ ëåüêáéäéåéå= łpåüìíòçäàéâíé = ÉåíJ ëéêáåöéå= åáåüí= ÇÉê= c~åí~ëáék= tç ûåöëíé=ï~äíéåi=ëáåç=_~ìéêåñ åöéê ìåç= qêáííäêéííñ~üêéê= åáåüí= ïéáík t~üåëáååi= ççéê>= báåéå= ëåü åéå pçååí~öi=füêé=h~íüêáå=hçüåâé mçääéåñäìö áã=sáëáéê _ê~ìåëåüïéáö=eâfk=aéê=aéìíëåüé téííéêçáéåëí=eataf=äáéíéí=~ä=ëçj Ñçêí= ÑΩê= ÇáÉ= êìåç= òï äñ= jáääáçåéå mçääéå~ääéêöáâéê= áå= aéìíëåüä~åç í ÖäáÅÜ=~âíìÉääÉ=mçääÉåÑäìÖîçêÜÉêJ ë~öéå= áã= fåíéêåéí= ~åk= _ÉíêçÑÑÉåÉ â ååéå=çáé=âçëíéåäçëéå=sçêüéêë~j ÖÉå= ÇÉë= å~íáçå~äéå= téííéêçáéåëj íéë=àéçéêòéáí=ìåíéê=ïïïkçïçkçél éçääéåñäìö=~äêìñéåk łaéê= aéìíëåüé= téííéêçáéåëí ïáää=ãáí=çáéëéã=péêîáåé=çéå=^ääéêj ÖáâÉêå= áå= aéìíëåüä~åç= ÇáÉ= j ÖJ äáåüâéáí= ÖÉÄÉåI= áüêé= iéäéåëïéáëé ÄÉëëÉê=~å=ÇáÉ=~âíìÉääÉ=mçääÉåÑäìÖJ ëáíì~íáçå=~åòìé~ëëéå I=ÄÉÖêΩåÇÉí aêk=m~ìä=_éåâéêi=iéáíéê=çéê=^äíéáj äìåö= jéçáòáåãéíéçêçäçöáéi= Ç~ë åéìé=^åöéäçík aáé=mçääéåñäìöîçêüéêë~öéå=ïéêj ÇÉå= àé= å~åü= mçääéå~êí= áå= ÉáåÉê aéìíëåüä~åçâ~êíé= Öê~ÑáëÅÜ= Ç~êÖÉJ ëíéääík=_éêéáíë=ëéáí=^åñ~åö=çéê=uméê g~üêé=éêëíéääí=çéê=ata=çáéëé=mçäj äéåñäìöîçêüéêë~öéå= ÑΩê= ÇáÉ= ~ääéêj ÖçäçÖáëÅÜ= ïáåüíáöëíéå= _äωíéåéçäj äéåi= òì= ÇÉåÉå= e~ëéäi= bêäéi= _áêâéi pω Öê ëéêi= oçööéå= ìåç= _ÉáÑì ÖÉêÉÅÜåÉí=ïÉêÇÉåK

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=açååéêëí~ö=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw oéç~âíáçåkåä]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw pç RK=jûow TKMM=^ìíçÜ~ìë=eçäòÄÉêÖI=e~ãJ ÄìêÖÉê=píê~ É=OPW=cäçÜã~êâí=òìJ ÖìåëíÉå=ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=q~J ÑÉä=EÄáë=NQ=rÜêF Heute FLOHMARKT Schützenplatz! * Immer wieder 1. SONNTAG im Monat von 8 bis 15 Uhr! MARKTBUDEN vorhanden! Telefon: BS UKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí VKPM=qêÉÑÑéìåâí=tÉëíëí~ÇíI=båÇJ ëí~íáçå=iáåáéå=p=ìåç=tw=e~ääí~öéëj ï~åçéêìåö=qáããéêä~ü=ãáí=çéã e~êòâäìäx=no=âãi=äéáåüíx=^åãéäj ÇìåÖ=qÉäK=UQ=VP=VM NMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=wáéêñáëåüä êëé EÄáë=NR=rÜêF NMKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW fåíéêå~íáçå~äéê=cê~ìéåöçííéëj ÇáÉåëí=òìã=tÉäíÖÉÄÉíëí~ÖI=qÜÉJ ã~=łpωç~ñêáâ~ NMKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ ã~íáçåi=sçê=çéê=_ìêö=nw=eáëíçêáj ëåüéê=pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüj ÉåÖäáëÅÜ NNKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łkáäë=eçäj ÖÉêëçå =ÑêÉá=å~ÅÜ=pÉäã~=i~ÖÉêä ÑI ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX=qÜÉ~íÉêJ Ü~ìë=^äéÉåêçÇ PUPPEN & BÄREN BÖRSE So., 5.März NNKMM=qêÉÑÑéìåâí=o~íÜ~ìëI=mä~íò ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=báåÜÉáí=NW=_äáÅâ îçã=o~íü~ìëíìêã=ó=pí~çíñωüêìåö îçå=ö~åò=çäéå NNKMM=t~äÇÑçêìã=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåi=bäéêí~ääéé=qqw=_çöéåëåüáéj ÉåI=t~äÇJbêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖÉå ìk~k=eäáë=ns=rüêf NNKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=`çåÖêÉëëJp~~äI iéçåü~êçéä~íòw=_~ãäáåáj_ êëé EÄáë=NT=rÜêF NNKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łpé~åJ åéåçéê=^ääí~ö=îçå=aáã~=äáë=aìãj Äç X=cΩÜêìåÖëîçêíê~Ö=òìê=_áçäçJ ÖáÉ=ìåÇ=iÉÄÉåëïÉáëÉ=ÇÉë=j~ãJ ãìíë=ìåç=ëéáåéê=bäéñ~åíéåîéêj ï~åçíéå NNKMM=pí ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i ïéåï~ääw=cωüêìåö=çìêåü=çáé pçåçéê~ìëëíéääìåö=łpíçäï~ëëéêk i~åââìåëí=~ìë=_ê~ìåëåüïéáö=ìåç _Éêäáå NNKMM=hìåëíîÉêÉáå=tçäÑÉåÄΩííÉäI oéáåüëëíê~ ÉW=^ìëëíÉääìåÖëÉê ÑÑJ åìåö=łtçäñéåäωííéäéê=fãéêéëëáçj åéå=çéë=cçíçöê~ñéå=tçäñö~åö i~åöé X=òì=ëÉÜÉå=Äáë=OPK=^éêáä NNKMM=iáåÇÉåÜ~ääÉ=tçäÑÉåÄΩííÉäW mìéééåj=ìåç=qéççóä êëé=eäáë=nt rüêf NNKMM=däáÉëã~êçÇÉê=qìêãI=_ÉêäáJ åéê=píê~ É=NMRW=aáñáJcáêÉ=QHOI g~òòñêωüëåüçéééå NNKNR=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=mìääáj âìãëéáåñωüêìåö=łi~=`äéãéåò~=çá c^ujelqifkb Uhr Wolfenbüttel- Lindenhalle = ==MR=PN PV=MMJTRP qáíç I=léÉê=îçå=tK=^K=jçò~êí EmêÉãáÉêÉ=~ã=VKPKFX=báåíêáíí=ÑêÉá NNKNR=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=cωüêìåö=çìêåü=çáé=^ìëëíéäj äìåö=łeéêêäáåüé=wéáíéå\=ó=a~ë=h~áj ëéêêéáåü=nutnjnvnu NNKPM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêöéä~íòw=łjáííéä~äíéêë~ããäìåö ìåç=oáííéêë~~ä =Ó=cΩÜêìåÖ NOKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ ł^ìñäêìåü=ó=déã~äíi=öéëåüêáéäéåi ÖÉã~ÅÜíK=hìåëí=ìåÇ=dÉëÅÜáÅÜíÉå îçå=jéåëåüéå=ãáí=_éüáåçéêìåö X ãáí=d~ëíîçêíê~ö=łhìäíìê=ñωê=~ääé îçå=jçåáâ~=dêáéñ~üåi=jkçk_k Ea~ìÉê=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=Äáë=NTKQKI ìãñ~åöêéáåüéë=_éöäéáíéêçöê~ããf NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=báëçáëåç NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łjóíÜÉå ìåç=déëåüáåüíéå=ìã=j~ããìí=c `çk X=cΩÜêìåÖëîçêíê~Ö NQKMM=jÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåÜ~ìëI eìöçjiìíüéêjpíê~ É=SM~W=cê~ìÉåJ âäéáçéêä êëé=çéë=jωííéêòéåíêìãë EÄáë=NS=rÜêF NQKMM=açêÑÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìë téçéäüéáåéw=cäçüã~êâí=êìåç=ìãë háåç=eäáë=ns=rüêf NQKMM=háåÇÉêí~ÖÉëëí ííé=nìéêìãi aìáëäìêöéê=píê~ É=NW=cäçÜã~êâí ł^ääéë=ñωê=ç~ë=háåç =EÄáë=NS=rÜêF NQKMM=píK=j~êâìëJdÉãÉáåÇÉ=pΩÇJ ëí~çíi=eéáçéü ÜÉ=OUW=_~ÄóJ_~ë~ê EÄáë=NS=rÜêF NQKMM=píK=j~êíáåáJháåÇÉêÖ~êíÉåI hêéìòëíê~ É=NÅW=_~ÄóJ=ìåÇ=háåJ ÇÉêÄ~ë~ê=EÄáë=NT=rÜêF NQKMM=_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=çéë=`~êáj í~ëîéêä~åçéëi=_ ÅâäÉêëíê~ É=OPOW _~ÄóJ=ìåÇ=péáÉäòÉìÖÄ~ë~ê=EÄáë NS=rÜêF NQKPM=hìåëíîÉêÉáåI=e~ìë=p~äîÉ eçëééëi=iéëëáåöéä~íò=now=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ä~ìÑÉåÇÉ=^ìëëíÉääìåÖ p~ããäìåö=^äéñ~åçéê=påüê ÇÉê NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=_ìêÖéä~íò=~ã _ìêöä ïéåw=łcωåñjpí ÇíÉJqçìêW téáåüäáäç=p~åâ I=cΩÜêìåÖ=hìäíìêJ íé~ã NQKPM=t~äÇÜ~ìë= äééêi=^ã= äééê eçäòé=nw=q~åòíéé=äáë=nu=rüêx=fåñç qéäk=o=rs=orjm NRKMM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łiçÅâÉåJ ÇÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉå=Ó=^åíçå=räêáÅÜ ~ìñë=e~ìéí=öéëåü~ìí X=c~ãáäáÉåJ ÑΩÜêìåÖ=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX bäíéêå=ïáääâçããéå NRKMM=píáÑíëâ~éÉääÉ=dêç =påüïωäj ééêi=_ê~ìåëåüïéáöéê=píê~ É=NMW _~ÄóÄ~ë~ê=EÄáë=NT=rÜêF NRKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łkáäë=eçäj ÖÉêëçå =ÑêÉá=å~ÅÜ=pÉäã~=i~ÖÉêä ÑI ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX=qÜÉ~íÉêJ Ü~ìë=^äéÉåêçÇ NRKMM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=łhêáÉÖëëÅÜ~ìéä~íò=káÉJ ÇÉêë~ÅÜëÉå=Ó=aÉê=páÉÄÉåà ÜêáÖÉ hêáéö=áå=łe~ëíéåäéåâú=ìåç=łlçñéäçú ~äë=j~üåìåö=~å=çéå=çéìíëåüéå oéáåüëé~íêáçíáëãìë X=sçêíê~Ö déêç=_áéöéä=ebáåíêáíí=ñêéáf NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=öé ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NRKMM=jìëÉìã=áã=pÅÜäçëë=tçäJ ÑÉåÄΩííÉäW=bêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖ=áã o~üãéå=çéë=_~êçåâà~üêéë NSKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=içìáëjpéçüêjp~~äi=^ã qüé~íéêw=łq~åöçjq~åòíéé=ff =ÑΩê ^åñ åöéêx=^åãéäçìåö=ìåíéê=qéäéj Ñçå=N=OP=QN=RO NSKMM=içÖÉ=eÉáåêáÅÜ=ÇÉê=i ïéi gkjck=héååéçójmä~íò=nmw=ł_~êáíçåj äáéçéê=~ìë=hä~ëëáâ=ìåç=oçã~åíáâ Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NTKMM=píK=gçÜ~ååáëâáêÅÜÉI=iÉçåJ Ü~êÇëíê~ ÉW=dáç~ÅÅÜáåç=oçëëáåá łméíáíé=jéëëé=ëçäéååéääé X=dÉJ ë~åöëj=ìåç=fåëíêìãéåí~äëçäáëíéåi páåé=kçãáåéj=müáäü~êãçåáëåüéê `Üçê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖX=iÉáíìåÖ ^ÖåÉë=h~ìÉê NTKMM=píK=j~êíáåáâáêÅÜÉI=^äíëí~ÇíJ ã~êâíw=bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ łg êö=mäáåâ~í=ó=oéíêçëééâíáîé =Eòì ëéüéå=äáë=nk=j~áf NTKMM=píK=píÉéÜ~åáJháêÅÜÉI=jÉáJ åéw=_éåéñáòâçåòéêí=òìöìåëíéå=éáj åéê=hìêâäáåáâ=ñωê=äéüáåçéêíé=háåj ÇÉê=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=ło~J ÅÜÉ=áëí=ëΩ =îçå=açå~äç=`üìêåüáää NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łbáå=píωåâ ΩÄÉê=ÇÉå=q~åÖç I=q~åò~ÄÉåÇ=îçå eéååáåö=m~~ê NUKMM=táÅÜÉêåâáêÅÜÉ=áå=iÉÜåJ ÇçêÑI=pìäòÄ~ÅÜÉê=píê~ É=QNW=hçåJ òéêí=çéë=h~ããéêçêåüéëíéêë _ê~ìåëåüïéáö=ãáí=téêâéå=îçå jçò~êíi=t~öåéê=ìåç=_ééíüçîéåx iéáíìåö=`~êëíéå=eéáçéåêéáåü Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NVKMM=dêç Éê=p~~ä=ÇÉë=^ãíëÖÉJ êáåüíë=_ê~ìåëåüïéáöi=^å=çéê=j~êj íáåáâáêåüéw=píêéáåüèì~êíéíí~äéåçx `Ü~Ö~ääJnì~êíÉíí=E_ÉêäáåF=ëéáÉäí téêâé=îçå=jçò~êíi=aìíáääéìñ=ìåç aéäìëëó=ebáåíêáíí=ñêéáf OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łiéåò =å~åü=déçêö=_ωåüåéê OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW aωëëéäççêñéê=hçãeãf ÇÅÜÉå łlâíçäéêñéëí OMKMM=píK=^ÉÖáÇáÉåâáêÅÜÉI=péçÜêJ éä~íòw=lêöéäâçåòéêí=_éêåü~êç påüåéáçéê=ãáí=téêâéå=îçå `Ü~êäÉëJj~êáÉ=táÇçê=ìåÇ=gKpK _~ÅÜX=^ìÑí~âíâçåòÉêí=ÇÉê=åÉìÉå hçåòéêíêéáüé=łtáççê=hkkk =EbáåJ íêáíí=ñêéáf OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=báëçáëåç jç SK=jûow NPKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW _ÉêìÑëáåÑçêã~íáçåëÄ êëé=ñωê=jáj Öê~åíáååÉå=EpÅÜΩäÉêáååÉå=ìåÇ=bêJ ï~åüëéåéfx=äáë=nt=rüêx=séê~åëí~äj íéêw=pçòá~äêéñéê~í=çéê=pí~çí=öéj ãéáåë~ã=ãáí=mêçàéâíé~êíåéêå łm~ãáê=ëçå X=fåÑç=áã=_Ωêç=ÑΩê=jáJ Öê~íáçåëÑê~ÖÉåI=qÉäK=QTMJTPRQ NQKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=_ΩÜåÉåÉáåJ Ö~åÖW=E_ÉëáÅÜíáÖìåÖ=ÇÉë=pí~~íëJ íüé~íéêë=ãáí=çéã=hìäíìêíé~ã=áëí ~ìëîéêâ~ìñíi=qéäk=rt=rt=uuf Anzeige Der Westen der USA Reisebericht von Ulrich Fritsche, Amerikaspezialist der FTI/ München. Highlights und Impressionen einer faszinierenden Rundreise durch den Westen der USA präsentiert Ihnen Ulrich Fritsche. Stationen wie Bryce Canyon, Grand Canyon, Las Vegas, San Francisco stehen auf dem Programm, zu dem die Flugbörse Braunschweig in Floreans Restaurant, Marstall 19 am Montag, dem , um 20 Uhr einlädt. Lassen Sie sich inspirieren vom Zauber der endlosen Weiten und der Vielfalt der Amerikanischen Naturwunder. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. Tel: 05 31/ Neu im Spielplan La clemenza di Tito Oper von Wolfgang Amadeus Mozart Premiere am im Staatstheater Staatstheater Braunschweig, Großes Haus Kartentelefon: 05 31/ NRKPM=jΩííÉêòÉåíêìãI=eìÖçJiìJ íüéêjpíê~ É=SM~W=łh~ÑÑÉÉíêáåâÉå ÑΩê=^ääÉáåÉêòáÉÜÉåÇÉ=ìåÇ=^ääÉáåJ ëåüï~åöéêé =àéïéáäë=ãçåí~öë=ñωê bêòáéüéåçé=ìåç=háåçéêx=séê~åj ëí~äíéêw=séêä~åç=~ääéáåéêòáéüéåj ÇÉê=jΩííÉê=ìåÇ=s íéê=éksk NRKPM=páÉÖÑêáÉÇë=pí~ÇííÉáäÄΩêçI páéöñêáéçëíê~ É=VVW=ła~ë=Ö~ëíäáÅÜÉ páéöñêáéçîáéêíéä=ó=aáé=qìê~jd~ëíj ëí ííé=~ã=_áéåêççéê=téö X=bêJ ò ÜäÅ~Ñ =ãáí=e~ê~äç=açäññ Flohmarktpreise Wir räumen unsere 1. Etage Alles muß raus! Polstermöbel, Couchtische, Kleinmöbel usw. - jede Federkernmatratze 50,-- NSKMM=t~äÇçêÑâáåÇÉêÖ~êíÉåI dáéêëäéêöëíê~ É=NW=fåÑçJqêÉÑÑ=ÑΩê áåíéêéëëáéêíé=bäíéêå=entkpm=rüêf NVKMM=^ìÖÉåâäáåáâ=áã=pí ÇíáJ ëåüéå=häáåáâìãi=k~ìãäìêöëíê~ É NRW=ł_êáääÉ=Ç~åâ=i~ëáâ=ΩÄÉêÑäΩëJ ëáö\ =fåñçêã~íáçåë~äéåç=ñωê=m~j íáéåíéå=ωäéê=çáé=åéìéëíé=qéåüåçj äçöáé=òìê=hçêêéâíìê=îçå=céüäëáåüj íáöâéáí=ãáííéäë=i~ëéêx=^åãéäçìåö qéäk=rvrjopmn NVKMM=pí~ÇííÉáäJi~ÇÉå=tÉëíäáÅÜÉë oáåööéäáéí=kçêçi=kéìëí~çíêáåö NS~W=łaáÉ=hêáãáïÉêâëí~íí =Ó=cáÖìJ êéå=ìåç=jçíáîéx=qéäk=n=on=uv=vv NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=hä~îáéê~äéåç=îçå=påüωj äéêå=çéê=pí ÇíáëÅÜÉå=jìëáâëÅÜìäÉI hä~ëëéå=få~=påüï~ä~ìéê=ìåç=fåj hìå=m~êâ=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRI o~ìã=dqw=łaáé=påüìäçéåñ~ääé=ó ~ã=_éáëéáéä=_çäáîáéå =ãáí=céäáñ=^äj î~ê~çç=eqr=_pfi=sçêíê~ö=îçå=^íj í~å=_ê~ìåëåüïéáö OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=sáåâó=ié~åçêçë OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łiéåò =å~åü=déçêö=_ωåüåéê OMKMM=t~äÇçêÑâáåÇÉêÖ~êíÉåI dáéêëäéêöëíê~ É=NW=łt~ë=áëí=_áçJ Öê~ÑáÉ~êÄÉáí\ =sçêíê~ö=ãáí=fåñçêj ã~íáçå OMKMM=tÉáëÜÉáí=wÉåíêìã=ÑΩê=h~J Ç~ãé~=_ìÇÇÜáëãìëI=_~ããÉäëJ ÄìêÖÉê=píê~ É=TW=dÉäÉáíÉíÉ ÄìÇÇÜáëíáëÅÜÉ=jÉÇáí~íáçå aá TK=jûow Möbel Lehmann Öffnungszeiten: Mo-Fr Uhr Sa Uhr Alte Frankfurter Str BS-Gartenstadt / IHRE VORTEILE BEI UNS: überflüssige Pfunde abbauen Nacken- u. Muskelverspannungen Muskelaufbau Aerobic Gymnastik Spinning Thai Chi Rückenmassage Sonnenstudio Kinderbetreuung Finnisch / Bio-Sauna / Damensauna Fit ab 50 Hamburger Straße 273c (Schimmelhof) / NMKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łaáÉ=Öêç É bêò ÜäìåÖ =Ó=aáÉ=lÇóëëÉÉ=áå=ÉáåÉê píìåçé=îçå=_êìåç=píçêá=ñωê=~ääé ~Ä=U=g~ÜêÉå NMKPM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łkáäë=eçäj ÖÉêëçå =ÑêÉá=å~ÅÜ=pÉäã~=i~ÖÉêä ÑI ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX=qÜÉ~íÉêJ Ü~ìë=^äéÉåêçÇ NMKPM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖéä~íò NW=łpéìêÉåëìÅÜÉ=òìã=gìÖÉåÇëíáä áå=_ê~ìåëåüïéáö X=pÉåáçêÉåéêçJ Öê~ãã=ãáí=mÉíÉê=cçêãÉê NRKPM=i~åÖÉJ^âíáîJ_äÉáÄÉåJdÉJ ãéáåëåü~ñíi=táéëéåëíê~ É=OW łtéäíêéäáöáçåéå=ó=pí~ããéëêéäáj ÖáçåÉå X=tìäÑJoΩÇáÖÉê=eΩÄåÉê áã=^êäéáíëâêéáë=łwéáíöéëåüéüéå NTKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łpÅÜ åj ÜÉáíëáÇÉ~ä=áã=t~åÇÉä=ÇÉê=wÉáíÉå Ó=cΩÜêìåÖ=~ã=fåíÉêå~íáçå~äÉå cê~ìéåí~öx=^åãéäçìåö=éêäéíéå ìåíéê=qéäk=no=orjm NUKMM=pí~ÇííÉáäJi~ÇÉå=tÉëíäáÅÜÉë oáåööéäáéí=kçêçi=kéìëí~çíêáåö NS~W=péáÉäÉ~ÄÉåÇ NVKMM=d~äÉêáÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìëÉå=áã aá~âçåáëåüéå=téêâi=häçëíéêö~åö SSW=^ìëëíÉääìåÖëÉê ÑÑåìåÖ=j~äíÉ p~êíçêáìë=łlêíé =Ó=wÉáÅÜåìåÖÉå ìåç=o~çáéêìåöéå=eäáë=tk=gìåáf NVKMM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łpÅÜ åj ÜÉáíëçéÉê~íáçåÉå=ìåÇ=pÉäÄëíÄÉJ ëíáããìåö X=sçêíê~Ö=åìê=ÑΩê=cê~ìJ Éå=~ã=fåíÉêå~íáçå~äÉå=cê~ìÉåí~Ö îçå=mêçñk=aêk=_~êä~ê~=aìçéåx=séêj ~åëí~äíéêw=cê~ìéåäéê~íìåöëëíéääé NVKMM=píÉêåï~êíÉ=eçåÇÉä~ÖÉW=ÖÉJ ÑÑåÉí=ÑΩê=_ÉëìÅÜÉêI=qÜÉã~=łaáÉ oáåöé=çéë=p~íìêå X=å ÜÉêÉ=fåÑç ìåíéê=qéäk=mnromlo=nn=uv=vq Für Heimwerker Restarbeitsplatten Mustertüren Rücklaufware m. kl. Fehlern Öffnungszeiten: Mo-Fr Uhr Sa Uhr Möbel Lehmann Alte Frankfurter Str BS-Gartenstadt / NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łjωííéê I ^ÄÉåÇ=ãáí=jìëáâ=îçå=cê~åò=táíJ íéåäêáåâ NVKPM=açêåëÉ=ÇÉë=^äíëí~Çíê~íÜ~ìJ ëéëi=^äíëí~çíã~êâíw=łjìëáâ=c=iáíéj ê~íìê =Ó=a~ë=iÉçåáëJnì~êíÉíí ëéáéäí=téêâé=îçå=påü åäéêö=ìåç påüìäéêí NVKPM=iÉëëáåÖJo~~ÄÉJiçÖÉI=hÉåJ åéçóéä~íò=nmw=jçò~êíjdéçéåâîéêj ~åëí~äíìåö=ãáí=sçêíê~ö=ìåç=jìj ëáâäéáëéáéäéåx=d ëíé=ïáääâçããéå OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łaáé=k~åüí=çéê jìëáå~äë OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=ło~J ÅÜÉ=áëí=ëΩ =îçå=açå~äç=`üìêåüáää OMKMM=d~äÉêáÉ=h~êáå=h~ãçäòI=hìÜJ ëíê~ É=UW=bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=^ìëëíÉäJ äìåö=eéäöé=bãã~åééäi=fåöé=hê~ìj ëéi=i~êë=j ääéêi=j~êå=iωçéêë łpå~ééë OMKMM=wïáÉÄÉäíìêãâáêÅÜÉ=qáãJ ãéêä~üi=háêåüëíê~ ÉW=hçåòÉêí=ÇÉë `ÜçêÉë=łkíìãï~ =~ìë=çéã lï~ãäçji~åç=ekçêçjk~ãáäá~f já UK=jûow TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NMKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łaáÉ=Öêç É bêò ÜäìåÖ =Ó=aáÉ=lÇóëëÉÉ=áå=ÉáåÉê píìåçé=îçå=_êìåç=píçêá=ñωê=~ääé ~Ä=U=g~ÜêÉå NMKPM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łkáäë=eçäj ÖÉêëçå =ÑêÉá=å~ÅÜ=pÉäã~=i~ÖÉêä ÑI ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX=qÜÉ~íÉêJ Ü~ìë=^äéÉåêçÇ NNKMM=pí~ÇííÉáäJi~ÇÉå=tÉëíäáÅÜÉë oáåööéäáéí=kçêçi=kéìëí~çíêáåö NS~W=dÉëéê ÅÜëâêÉáë=ÑΩê=àìåÖÉ cê~ìéå=eäáë=nr=rüêf NPKPM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÜ~ääÉI=iÉJ çåü~êçéä~íòw=péåáçêéåëé~òáéêj Ö~åÖ=p~äòÖáííÉêJ_~Ç=ãáí=ÇÉã e~êòâäìäx=qéäk=t=ps=rp NQKPM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łjÉáå ÉêëíÉë=^èì~êáìã X=qáééë=ÑΩê=háåJ ÇÉê=~Ä=~ÅÜí=g~ÜêÉåX=^åãÉäÇìåÖ qéäk=o=uu=vojm NQKPM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW déãéáåë~ã=í~åòéå=å~åü=áåíéêå~j íáçå~äéê=cçäâäçêéãìëáâi=öééáöåéí ÑΩê=~ääÉ=~Ä=OM=g~ÜêÉåX=âÉáåÉ=sçêJ âéååíåáëëé=éêñçêçéêäáåüx=fåñç=ìåj íéê=qéäk=u=uv=pm=sv Das Thalia-Buchhaus: Der kulturelle Treffpunkt in Braunschweig! Bitte achten Sie auf unsere Veranstaltungshinweise! Thalia-Buchhaus Hutfiltern Braunschweig Tel. 0531/ NRKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łkáäë=eçäj ÖÉêëçå =ÑêÉá=å~ÅÜ=pÉäã~=i~ÖÉêä ÑI ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=R=g~ÜêÉåX=qÜÉ~íÉêJ Ü~ìë=^äéÉåêçÇ NRKMM=^tlJ_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííéi _ê~ìåëåüïéáöéê=píê~ É=QW=łj êj ÅÜÉå=ÑΩê=dêç =ìåç=häéáå=ebáåíêáíí ÑêÉáFX=^åãÉäÇìåÖ=qÉäK=S=UM=PU=VV NTKPM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łj~ãJ ãìí=ó=bäéñ~åíéå=çéê=báëòéáí X=cΩÜJ êìåöëîçêíê~ö=òìê=_áçäçöáé=ìåç bîçäìíáçå=çéê=j~ããìíë NTKPM=pí~ÇíÜ~ääÉI=sçêíê~Öëë~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łséåéåäéáçéå=ó ÇáÉ=åÉìÉ=sçäâëâê~åâÜÉáí X=fåÑçêJ ã~íáçåëîéê~åëí~äíìåö=çéë=p~åáj í íëü~ìëéë=jωääéåüéáã NUKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=ł^ëéÉâíÉ áí~äáéåáëåüéê=_~êçåâã~äéêéá=ó=båíj ÇÉÅâìåÖ=îçå=iáÅÜí=ìåÇ=pÅÜ~ííÉå X cωüêìåö NVKMM=wÉåíêìã=ÑΩê=dÉëìåÇÜÉáíI iéäéåëñêéìçé=ìåç=äéáåüíéêéë=iéêj åéåi=déêëí ÅâÉêëíê~ É=NSW=łpìÅÜíJ éê îéåíáçå=ó=àé=ñêωüéêi=çéëíç=äéëj ëéê X=^åãÉäÇìåÖ=qÉäK=O=TM=OT=OV NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łtáäüéäã qéää =îçå=cêáéçêáåü=påüáääéê NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łiéçååé ìåç=iéå~ =îçå=déçêö=_ωåüåéê NVKPM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łiáîé=äçîé=íê~îéä=ñêéé =Ó hçåòéêí=ãáí=jéáâé=h ëíéê=áã=o~üj ãéå=çéê=^ìëëíéääìåö=ł^ìñäêìåü = NVKPM=pí ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i ïéåï~ääw=łpíçäééêëíéáåé I=fåJ Ñçêã~íáçåëîÉê~åëí~äíìåÖ=ÇÉë=hìäJ íìêáåëíáíìíë NVKPM=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW=iáJ íéê~êáëåüéë=áå=çéê=_êωåâé=ó=bêäéëéj åé=_ìåüåéìüéáíéå=îçêöéëíéääí=îçå oçëïáíü~=_~êçéå=c=píéñ~åáé=téëj íéåäéêöéê=ebáåíêáíí=ñêéáf OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw ła~ë=âìåëíëéáçéåé=j ÇÅÜÉå =îçå fêãö~êç=héìå OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=ło~J ÅÜÉ=áëí=ëΩ =îçå=açå~äç=`üìêåüáää OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW łi~=mêáã~îéê~ =Ó=hçåòÉêí=ÇÉë pí~~íäáåüéå=q~í~êáëåüéå=h~ããéêj çêåüéëíéêë=eh~ë~åf OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=i~çáéëû=åáöüí OMKMM=qÜÉ=oççÑI=_çÜäïÉÖ=NPW=p~äJ ë~âìêë=c=m~êíó ONKMM=gçääó=gçâÉêI=_êçáíòÉãÉê píê~ É=OOMW=fåíÉêå~íáçå~äÉ=cê~ìJ Éåí~Öëé~êíó=ãáí=hçåòÉêí=łkç p~áåíë=ó=qüé=oçääáé=táääá~ãë püçï aç VK=jûow NMKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łaáÉ=Öêç É bêò ÜäìåÖ =Ó=aáÉ=lÇóëëÉÉ=áå=ÉáåÉê píìåçé=îçå=_êìåç=píçêá=ñωê=~ääé ~Ä=U=g~ÜêÉå cçêíëéíòìåö=å ÅÜëíÉ=pÉáíÉ

5 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms efbo=fpq=t^p=ilp R aç VK=jûow NMKMM=_Éê~íìåÖëëíÉääÉ=ÇÉê=aÉìíJ ëåüéå=oéåíéåîéêëáåüéêìåöi=cêáéçj êáåüjtáäüéäãjpíê~ É=PW=łcê~ìÉå äéäéå=ä åöéê=ó=êáåüíáö=ìåç=öìí=~äj ÖÉëáÅÜÉêí=áå=ÇÉê=ÖÉëÉíòäáÅÜÉå=oÉåJ íéåîéêëáåüéêìåö I=sçêíê~ÖI=^åJ ãéäçìåö=qéäk=n=op=mm NRKMM=jÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåÜ~ìëI eìöçjiìíüéêjpíê~ É=SM~W=ła~ë qê~ìãéñéêç =ìåç=łrïéi=çéê=q~öj íê ìãéê X=hìêòÑáäãÉ=~ìë=pâ~åÇáJ å~îáéå=áã=háåçéêjháåçjhäìä=ñωê háåçéê=~ä=s=g~üêéåx=å ÜÉêÉ=fåÑç qéäk=o=um=nr=tp NRKMM=i~åÖÉJ^âíáîJ_äÉáÄÉåJdÉJ ãéáåëåü~ñíi=táéëéåëíê~ É=OW cáäãå~åüãáíí~ö=łpåüï~êòï~äçj ã ÇÉä NTKMM=tÉäÅçãÉ=mçáåíI=_ΩäíÉåïÉÖ TQLTRW=ła~ë=bê~ëãìëJmêçÖê~ããW m~êíåéêüçåüëåüìäéåi=_éïéêj ÄìåÖëîçê~ìëëÉíòìåÖÉåI=cáå~åòáÉJ êìåö X=fåÑç=ÑΩê=píìÇÉåíÉå=ΩÄÉê píìçáìã=áã=^ìëä~åç NUKMM=^ìä~=ÇÉê=d~ì ëåüìäéi=^ã i ïéåï~ääw=fåñçêã~íáçåë~äéåç ΩÄÉê=ÇÉå=jìëáâòïÉáÖ=~ã=dóãå~J ëáìã=d~ì ëåüìäé NUKMM=pí~ÇííÉáäJi~ÇÉå=tÉëíäáÅÜÉë oáåööéäáéí=kçêçi=kéìëí~çíêáåö NS~W=ł`~Ñ =báåüí~ä NVKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=ł^ìñ=çéã=téö=òìã=nmmà ÜJ êáöéå=gìäáä ìã=ó=fåíéêéëë~åíéë ìåç=råîéêöéëëéåéë=~ìë=çéê=déj ëåüáåüíé=çéë=äê~ìåëåüïéáöáëåüéå i~åçéëîéêéáåë=ñωê=eéáã~íëåüìíò X sçêíê~ö=déêç=_áéöéä=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łi~=åäéãéåò~ Çá=qáíç I=léÉê=îçå=tK=^K=jçò~êíL j~åñêéç=qêçà~üå=áå=áí~äáéåáëåüéê péê~åüé=ãáí=çéìíëåüéå= ÄÉêíáíÉäå EmêÉãáÉêÉF NVKPM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw= ÄÉêê~ëÅÜìåÖëJ ÑÉëí=ÇÉê=sçäâëãìëáâI=éê ëéåíáéêí îçå=cäçêá~å=páääéêéáëéå NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łiéçååé ìåç=iéå~ =îçå=déçêö=_ωåüåéê NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=łfëä~åç=ó=fåëéä=çéê=k~íìêj ÖÉï~äíÉå X=PaJaá~îçêíê~Ö=îçå píééü~å=påüìäò=eaêéëçéåf NVKPM=e~ìë=ÇÉê=c~ãáäáÉI=h~áëÉêJ ëíê~ É=QUW=sçêíê~Ö=łdÉä~ëëÉåÜÉáí áã=^ääí~ö=éåíïáåâéäå=ó=píêéëëäéj ï äíáöìåö X=qÉäK=OQ=NOJM NVKPM=o~íÜ~ìëë~~ä=áå=tçäÑÉåÄΩíJ íéäi=pí~çíã~êâíw=łaéê=tçäñéåäωíj íéäéê=eçñ=ìåç=çáé=ñêìåüíäêáåöéåçé déëéääëåü~ñí X=sçêíê~Ö=áã=o~ÜãÉå ÇÉë=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê=_~êçÅâà~ÜêÉë îçå=mêçñk=aêk=hä~ìë=`çåéêã~åå Ebáåíêáíí=ÑêÉáF OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łaì Äáëí=ãÉáåÉ=jìííÉê =îçå=gççé=^çj ãáê~~ä OMKMM=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW _ê~ìåëåüïéáöéê=p~íáêéñéëí=ó=pçäçj éêçöê~ãã=iìáëé=háåëéüéê=łdäωåâ C=`çK OMKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉÉíïÉíÉ Q~W=łiÉåáK=báåÉ=oáÉÑÉåëí~ÜäJpìÄJ àéâíáîé X=d~ëíëéáÉä=^åà~=dêçå~ì E_ÉêäáåF=áå=ÇÉê=oÉáÜÉ=łhìåëí=ìåÇ j~åüí OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=ło~J ÅÜÉ=áëí=ëΩ =îçå=açå~äç=`üìêåüáää OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=påüωäéêj=c=píìçéåíéåçáëåç ONKMM=aáÉ=pÅÜΩëëÉäI=hçåëí~åíáåJ rüçéjpíê~ É=QW=ł^ééÉäÖêÉÉå Ebáåíêáíí=ÑêÉáF hropblc^eoqbk fåíéêåéí=hìêë=~ä=tkpk=áã=wéåíêìã ÑΩê=e~ìëïáêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=_áäÇìåÖI ^ääéêíjpåüïéáíòéêjpíê~ É=NMX=^åJ ãéäçìåö=ìåíéê=qéäéñçååìããéê PR=MM=UU m~íåüïçêâlnìáäí=hìêë=~ä=ukpk=áã wéåíêìã=ñωê=e~ìëïáêíëåü~ñí=ìåç _áäçìåöi=^ääéêíjpåüïéáíòéêjpíê~j É=NMX=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê=qÉäÉÑçåJ åìããéê=pr=mm=uu péê~åüéå=ëéáéäéåç=äéêåéå=ó c êçéêìåö=çéê=jéüêëéê~åüáöj âéáí=îçå=häéáåâáåçéêå=péãáå~ê ~ã=vkpki=~ä=om=rüêi=áã=e~ìë=çéê c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É=QUX=^åãÉäJ ÇìåÖ=ìåíÉê=ÇÉê=qÉäÉÑçååìããÉê OQ=NOJM téåå=háåçéê=áå=tìí=öéê~íéå péãáå~ê=~ä=npkpki=nvkpm=rüêi=áã e~ìë=çéê=c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É QUX=^åãÉäÇìåÖ=ìåíÉê=qÉäÉÑçåJ åìããéê=oq=nojm q~öéëñ~üêí=å~åü=e~ååk=jωåj ÇÉå=ìåÇ=áå=ÇáÉ=e~åÇïÉÄÉêÉá=oçJ ëéåïáåâéä=~ìñ=çéã=oáííéêöìí=_éj ëéåü~ìëéå=~ã=ovkpkx=séê~åëí~äj íìåö=çéë=wéåíêìãë=ñωê=e~ìëïáêíj ëåü~ñí=ìåç=_áäçìåöi=^ääéêíj påüïéáíòéêjpíê~ É=NMX=^åãÉäJ ÇìåÖ=ìåíÉê=qÉäÉÑçååìããÉê PR=MM=UU céêáéåéêçöê~ãã=cá_p=ñωê=çáé lëíéêñéêáéå=òk_k=péçêíëj`~ãé EQKJTKQKFI=píêÉÉíÄ~ääJ`~ãé=ENMKQKJ NOKQKFI=häÉííÉêâìêë=ENMKJNPKQKFI q~ìåüâìêë=enkjpkqkfi=fåäáåéêjqê~áj åáåö=epkjrkqkfi=háåçéêåáêåìë=açäj ÄÉäáåç=ENMKJNPKQKFX=ïÉáíÉêÉ=fåÑçêJ ã~íáçåéå=ìåíéê=qéäk=qtmjuqnr ççéê=fåíéêåéí=ïïïkäê~ìåj ëåüïéáökçé=ççéê=ìåíéê ïïïkñáäëkäëqìkåéí eáäñéå=öéöéå=píêéëë=tçåüéåëéj ãáå~ê=îçã=pkjtkqk=~å=çéê=sçäâëj ÜçÅÜëÅÜìäÉ=^äíÉ=t~~ÖÉX=~äë=_áäJ ÇìåÖëìêä~ìÄ=~åÉêâ~ååíX=fåÑçêã~J íáçåéå=ìåç=^åãéäçìåö=ìåíéê=qéj äéñçååìããéê=oq=nojm céêáéåïçêâëüçé=łaéê=w~ìäéêj Ä~ìã =ÑΩê=háåÇÉê=îçå=UJNO=g~ÜJ êéå=ï ÜêÉåÇ=ÇÉê=lëíÉêÑÉêáÉå=îçã SKJVK=^éêáäI=àÉïÉáäë=NMJNQ=rÜêI=áã déãéáåëåü~ñíëü~ìë=téëíëí~çíi iìçïáöjtáåíéêjpíê~ É=QX=^åãÉäJ ÇìåÖ=ìåíÉê=ÇÉê=qÉäÉÑçååìããÉê UQ=RM=MM c~üêí=ãáí=çéå=báëéåä~üåñêéìåj ÇÉå=eÉäãëíÉÇí=òìê=fåíÉêãçJ ÇÉääÄ~ì=å~ÅÜ=açêíãìåÇ=~ã TKQKX=fåÑçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉJ ÑçååìããÉê=MRPROLSQ=TN kéìé=båöäáëåüjpéê~åüâìêëé=ñωê ^åñ åöéê=áå=çéê=^tlj_éöéöj åìåöëëí ííé=cê~åâñìêíéê=píê~ É NUX=å ÜÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=ìåÇ ^åãéäçìåö=ìåíéê=qéäéñçååìãj ãéê=pt=up=sv qüé~íéêêéáëé=òìê=t~äçäωüåé _Éêäáå=ãáí=hçåòÉêí=îçå=^åå~=kÉJ íêéäâç=ìåç=oçä~åçç=sáää~òµå=~ã TKTKOMMSX=^åãÉäÇìåÖ=ÄÉá=qÜÉ~J íéêâìäíçìêi=qéäéñçåååìããéê N=OP=NS=VN _ÉïÉÖìåÖ=ìåÇ=båíëé~ååìåÖ hìêë=çáéåëí~öë=~ä=nm=rüê=äéá nìéëí=ékski=séêéáå=òìê=c êçéêìåö ÇÉë=h êééêäéïìëëíëéáåëi=h åáöj ëíáéö=px=qéäéñçååìããéê MRPMVLVT=MO=NS `Üçê=ÑΩê=dêìåÇëÅÜΩäÉê=pí~êí å~åü=çéå=lëíéêñéêáéå=àéçéå=jçåj í~ö=nr=rüê=áå=çéê=jìëáâëåüìäé łcáí=ñçê=ãìëáå I=g~ëéÉê~ääÉÉ=PPX ^åãéäçìåö=ìåíéê=qéäéñçååìãj ãéê=pp=mt=nu=ççéê=ü~ääç]ñáíñçêj ãìëáåkçé dêìåçâìêë=jìëáâ=ñωê=bêï~åüj ëéåé=~ä=pk=j~á=ãáííïçåüë=om=rüê áå=çéê=pí ÇíáëÅÜÉå=jìëáâëÅÜìäÉI ^ìöìëííçêï~ääx=fåñçêã~íáçåéå ìåç=^åãéäçìåö=ìåíéê=qéäéñçåj åìããéê=qtmjqv=sm åáå Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gültig vom DIE EINLADUNG ZUM AUSTRINKEN! Limonaden, verschiedene Sorten Literpreis 0,48 12 x 0,7 l + 3,30 Pfand oder Mineralwasser Literpreis 0,50 6 x 1,5 l PET + 3,00 Pfand Brunnen, verschiedene Sorten Literpreis 0,36 12 x 0,7 l + 3,30 Pfand Veranstaltungen um Uhr Evangelischer Gottesdienst um Uhr Katholischer Gottesdienst ab Uhr Cafe Kultur mit der berühmten Schrammelmusik Schöne Einzel- und Doppelzimmer frei! +++ GEWINNSPIELE UNTER Verschiedene Sorten Literpreis 0,53 10 x 1,5 l PET + 3,00 Pfand Literpreis 1,26 / 1,00 24 x 0,33 l + 3,42 Pfand / 20 x 0,5 l + 3,10 Pfand Literpreis 1,07 / 0,85 24 x 0,33 l + 3,42 Pfand / 20 x 0,5 l + 3,10 Pfand Destedt, Am Trift 2 Groß Schwülper, Schloßstr. 4 Braunschweig, Celler Str. 81 Mascherode, Hinter den Hainen 14e (ehem. Spar-Markt)

6 S å_jqebj^ pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v hfq^p=wtfp`ebk=pqobfh=rka=^iiq^d łbë=öéüí=ççåü=åáåüí=ìã=çáé=é~~ê=jáåìíéå aáé=cçêçéêìåö=å~åü=çéê=qmjpíìåçéåjtçåüé=äêáåöí=çáé=háí~jjáí~êäéáíéêáååéå=~ìñ=çáé=_~êêáâ~çéåw=łtáê=ïçääéå=ãéüê=^åéêâéååìåö=ñωê=çáéëéå=_éêìñ sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=^ä=jáííj ïçåü=öéüéå=~ìåü=çáé=háí~j jáí~êäéáíéêáååéå=ïáéçéê=áå ÇÉå=píêÉáâK=tÉÖÉå=NU=jáJ åìíéå=jéüê~êäéáí\=łkéáå I ë~öéå=çêéá=séêíêéíéêáååéå áã=å_jdéëéê ÅÜI=łÇ~ë=áëí ÇçÅÜ=ä ÅÜÉêäáÅÜK=táê=Ü~ÄÉå Ö~åò=~åÇÉêÉ=pçêÖÉåK aáé= q~êáñîéêíê~öëâωåçáöìåö ÇìêÅÜ= ÇÉå= hçããìå~äéå= ^êäéáíj ÖÉÄÉêîÉêÄ~åÇ= Eh^sF= ìåç= ÇáÉ= Ç~J ãáí= îéêäìåçéåé= cçêçéêìåö= å~åü ÇÉê= QMJpíìåÇÉåJtçÅÜÉ= ëåüéáåí ÄÉáã=é Ç~ÖçÖáëÅÜÉå=mÉêëçå~ä=ÇÉê háåçéêö êíéå= ìåç= Jí~ÖÉëëí ííéå Ç~ë= ëéêáåüï êíäáåüé= c~ëë= òìã ÄÉêä~ìÑÉå=òì=ÄêáåÖÉåK łbë=öéüí=ççåü=åáåüí=ìã=çáé=é~~ê jáåìíéå= ãéüê= ççéê= ïéåáöéê I ë~öí= oéå~íé= påü êi= háåçéêéñäéöéj êáå=áå=çéê=háí~=nìéêìãi=łçáé=ü åj ÖÉå=ïáê=ëçïáÉëç=Çê~åK=lÇÉê=Öä~ìJ ÄÉå=páÉI=ïáê=ä~ëëÉå=háåÇÉê=ãáí=ÉáJ åéê= îçääéå= táåçéä= ëíéüéåi= ïéáä ìåëéêé= píéåüìüê= ~Ää ìñí\ K= kéáåi Éë= ÖÉÜÉ= ìã= ÇêçÜÉåÇÉå= méêëçå~äj ~ÄÄ~ìI=ìã=ÑΩåÑ=jáääáçåÉå=^êÄÉáíëJ äçëéi= ìã= ^åéêâéååìåö= ìåç= ìã ÇáÉ=wìâìåÑíK łaáé=aáëâìëëáçå=áëí=ëåüçå=ä~åöé Ñ ääáö I= ë~öí= `Üêáëí~= kçëé= ~ìë= ÇÉê háí~= mêáåòéåé~êâi= łïáê= Ü~ÄÉå= ÉáJ åéå= _áäçìåöë~ìñíê~öi= ìåç= ÇÉê= áëí ãáí=çéå=îçêü~åçéåéå=oéëëçìêåéå ÖÉê~ÇÉ=ëç=ã~ÅÜÄ~êK =oìåç=om=äáë OR=háåÇÉê=ÖÉÜ êéå=òì=éáåéê=dêìéj éé= Ó= ìåç= òïéá= jáí~êäéáíéêáååéåk fåâäìëáîé= ~ääéê= áåòïáëåüéå= òìã pí~åç~êç= ÖÉÜ êéåçéå= ^åöéäçíéw péê~åüñ êçéêìåö= ìåç= déï~äíéê J îéåíáçåi=hìåëíéêòáéüìåö=ìåç=ãìj ëáâ~äáëåüé= cêωüñ êçéêìåöi= _ÉïÉJ ÖìåÖI= fåíéöê~íáçåi= ÄáäáåÖì~äÉ= bêj òáéüìåö=ìåç=ìåç=ìåçk téåå= ÉáåÉ= bêòáéüéêáå= âê~åâ ïáêçi=âçããí=çéê=ëåü åé=mä~å=áåë t~åâéåk= łmêç= dêìééé= â ååíéå ïáê=öìí=òïéá=e åçé=ãéüê=öéäê~ìj ÅÜÉå I= Ñ~ëëí= påü ê= òìë~ããéåk råç= jçåáâ~= `Ü~ääI= iéáíéêáå= ÇÉê háí~= oωüãéi= âçåâêéíáëáéêíw= łfåü Ü~ÄÉ= îçê= NT= g~üêéå= ~åöéñ~åöéåi Ç~= Ü~ííÉå= ïáê= NR=d~åòí~ÖëâáåÇÉê ìåç= òéüå= Ü~äÄí~ÖëI= ÜÉìíÉ= ëáåç= Éë OM=d~åòí~ÖëâáåÇÉê= ìåç= OR= áå= ÇÉê e~ääí~öëöêìééé= Ó= ÄÉá= ÖäÉáÅÜÉã méêëçå~äk = aáé= cçêçéêìåö= å~åü jéüê~êäéáí= ïáêç= ~äë= Ñ~äëÅÜÉë= páöj å~ä= îéêëí~åçéåk= łaáé= ^åéêâéåj åìåö= ÑΩê= ìåëéêéå= _ÉêìÑ= ëåüéáåí ÄÉá= mçäáíáâéêå= ëåüï~åü= òì= ëéáåi ìåç= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= îçå= háí~j^êj ÄÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ëáåÇ=ëáÅÜ ïçüä=îáéäé=åáåüí=äéïìëëí I=ë~Öí kçëék= łgé= ãéüê= ïáê= ~ã= ^åñ~åö ÇÉë= iéäéåë= áå= ÇáÉ= bêòáéüìåö= áåj îéëíáéêéåi= ìãëç= ïéåáöéê= ãìëë ëé íéê=êéé~êáéêí=ïéêçéåk råç= ÇÉëÜ~äÄ= ëáåç= ÇáÉ= cê~ìéå ~ìåü= ÉåíëÅÜäçëëÉåI= ÇáÉëÉå= píêéáâ òì=åìíòéåi=ìã=çéå=téêí=çéê=háí~j ^êäéáí=~ìñ=äêéáíéê=bäéåé=òì=çáëâìj íáéêéåk= pí åçáö= ïωêçéå= ëáåü= ÇáÉ cê~ìéå=ïéáíéêäáäçéåi=ìã=çáé=háåj ÇÉê= ãáí= ÇÉå= å íáöéå= héêåâçãééj íéåòéå= ~ìëòìëí~ííéåi= Ç~ãáí= ëáé= áå ÉáåÉê= ëáåü= îéê åçéêåçéå= wìâìåñí ÉáåÉ= `Ü~åÅÉ= Ü~ÄÉåK= łk~åü= îáéê g~üêéå= ^ìëäáäçìåö= ìåç= ãéüê= ~äë PM= g~üêéå= áã= gçä= îéêçáéåé= áåü ONPM=bìêç=ÄêìííçI=ÄÉá=píÉìÉêâä~ëJ ëé= Éáåë= ÄÉâçããÉ= áåü= NPMM= bìêç ~ìëäéò~üäí I=êÉÅÜåÉí=ÉáåÉ=ÇÉê=ÇêÉá cê~ìéå= îçêi= ìåç= Ñê~ÖíW= ła~ë= áëí ÇçÅÜ= åáåüí= êáåüíáö= ÑΩê= ëç= ÉáåÉ ïáåüíáöé=^ìñö~äéi=ççéê\ = mä~åìåö=ñωê=çáé=å ÅÜëíÉ=píêÉáâéÜ~ëÉW=aÉê=ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇÉê=sÉêÇáJ_ÉòáêâëÖÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêÉê=cêÉÇÇó=mÉJ ÇÉêëÉå=ãáí=Eîçå=äáåâëF=jçåáâ~=`Ü~ää=Eháí~=oΩÜãÉFI=oÉå~íÉ=pÅÜ ê=eháí~=nìéêìãf=ìåç=`üêáëí~=kçëé=eháj í~=mêáåòéåé~êâfk =cçíçw=p~åçê~=påü~çé aéê=ö~åò=åçêã~äé=t~üåëáåå=áå=çéê=j ìëéjdêìééé å_joééçêí~öé=~ìë=çéê=háí~=~å=çéê=h~ëéêåéåëíê~ ÉW=NNT=háåÇÉê=ïÉêÇÉå=Äáë=òì=òÉÜå=píìåÇÉå=í ÖäáÅÜ=ÄÉíêÉìíI=ÖÉÑçêÇÉêí=ìåÇ=ÖÉÑ êçéêí sçå=aáêâ=_êéóîçöéä _ê~ìåëåüïéáök=łp~ö=ãáê=ìåç=áåü îéêöéëëéi= òéáöé= ãáê= ìåç= áåü= ÉêáåJ åéêéi=ä~ëë=éë=ãáåü=íìå=ìåç=áåü=îéêj ëíéüé I= ë~öíé= ëåüçå= hçåñìòáìëk pìë~ååé=eçññã~åå=áëí=ëíéääîéêíêéj íéåçé= iéáíéêáå= ÇÉê= háåçéêí~öéëj ëí ííé= h~ëéêåéåëíê~ ÉK= ^ÄÉê= ~ìåü áå= ÇÉê= háí~= áã= ëíäáåüéå= oáåööéj ÄáÉí= ïáêç= ÇÉê= ïéáëé= péêìåü= ÇÉë ÅÜáåÉëáëÅÜÉå= müáäçëçéüéå= éê~âíáj òáéêík bë= áëí= T= rüê= ãçêöéåëw=aáé=háí~ ~ã=_çí~åáëåüéå=d~êíéå= ÑÑåÉí=áÜJ êé= qçêék= fã= d åëéã~êëåü= âçãj ãéå= ÇáÉ= ÉêëíÉå= háåçéêk= jáí= áüêéå táåíéêëíáéñéäå= ëí~éñéå= ëáé= ÇìêÅÜ ÇÉå=ÑêáëÅÜ=ÖÉÑ~ääÉåÉå=pÅÜåÉÉI=ÇÉå âäéáåéå= oìåâë~åâ= ~ìñ= ÇÉå= påüìäj íéêåk NNT= j ÇÅÜÉå= ìåç= gìåöéå= áã= ^äj íéê= òïáëåüéå= ÇêÉá= ìåç= ëéåüë= g~üj êéå=ëáåç=áå=çéê=háí~=öéãéäçéík=páé áëí=çáé=îáéêíöê íé=áüêéê=^êí=áå=çéê pí~çík= łtáê= Ü~ÄÉå= âéáåé= mêçääéj ãéi=çáé=ñêéá=öéïçêçéåéå=mä íòé=àéj ÇÉë=g~Üê=òì=ÄÉäÉÖÉåK=lÑí=ãΩëëÉå ïáê=bäíéêå=äáííéåi=áüêé=háåçéê=ïçj ~åçéêë=~åòìãéäçéå I=Éêâä êí=háí~j iéáíéêáå=jçåáâ~=o ÜäáåÖK o ÜäáåÖ= â~åå= åáåüí= ÑêÉá= ÉåíëÅÜÉáJ ÇÉåI=ëçåÇÉêå=áëí=ÖÉÄìåÇÉå=~å=ÖÉJ êéöéäíé= ^ìñå~üãéjhêáíéêáéå= ïáé ÇáÉ=aáëí~åò=òìã=tçÜåçêíI=ÇáÉ=wìJ ë~ããéåëéíòìåö= ÇÉê= dêìéééå å~åü= ^äíéêj= ìåç= déëåüäéåüí= ìåç ~ìåüi= çä= déëåüïáëíéê= ÄÉêÉáíë= ÇáÉ háí~=äéëìåüéåk=łbäíéêåi=çáé=äéêìñj äáåü=éáåöéëé~ååí=ëáåçi=áëí=éë=åáåüí k~åüãáíí~öë=áå=çéê=háí~w=eáéê=éêâä êí=gìäáìë=çéê=bêòáéüéêáå=céêå~åj Ç~=f~ÅçîÉääáI=ï~ë=Éê=ÖÉê~ÇÉ=ÖÉÄ~ëíÉäí=Ü~íK òìòìãìíéåi= áüêé= háåçéê= ~ìë= ìåj íéêëåüáéçäáåüéåi= ΩÄÉê= ÇáÉ= pí~çí îéêíéáäíéå= háåçéêö êíéå= ~ÄòìÜçJ äéå I=Éêâä êí=o ÜäáåÖK ^ìñöéíéáäí= ëáåç= ÇáÉ= háåçéê= áå dêìéééåw= j ìëéji= _ êéåji= h~íj òéåj= ìåç= föéäöêìééé= Ó= ìåç= ÇáÉ aéäñáåék=eáéê=ïáêç=fåíéöê~íáçå=öéj Ñ êçéêík=báåé=eéáäé Ç~ÖçÖáåI=ÉáåÉ bêòáéüéêáå=ìåç=éáåé=háåçéêéñäéöéj êáå=äéíêéìéå=nt=háåçéêi=îáéê=ãωëj ëéå= ÄÉëçåÇÉêë= ìãëçêöí= ïéêçéåi òïéá= háåçéê= äéáçéå= ~å= ÉáåÉã açïåjpóåçêçã=eqêáëçãáé=onfk báå=ïéáíéêéê=påüïéêéìåâí=áëí=ç~ë péê~åüíê~áåáåö= ìåç= ÇÉê= båöäáëåüj ìåíéêêáåüí= ÑΩê= ÇáÉ= háí~jdêìéééåi àéïéáäë=~å=éáåéã=sçêãáíí~ö=áå=çéê tçåüék hìêò= å~åü= U= rüêw= aáé= dêìéééåj äéáíéê=ëáåç=îçääò ÜäáÖ=ÉáåÖÉíêçÑÑÉåK bäñ= bêòáéüéêi= òïéá= ÑÉëíÉ= qéáäòéáíj âê ÑíÉI=Éáå=łbáåJbìêçJgçÄÄÉê =ìåç ãéüêéêé= mê~âíáâ~åíéå= âωããéêå ëáåü=ìã=çáé=háåçéêk=aáé=éêëíéå=ëáíj òéå=ëåüçå=~ã=cêωüëíωåâëíáëåük=báj åáöé=îçå=áüåéå=é~åâéå=áüêé=äìåj íéå= qìéééêëåü~äéå= ãáí= ÇÉå= ÖÉJ ëåüãáéêíéå= _êçíéå= ~ìëk= łaáé= háåj ÇÉêI=ÇáÉ=åìê=Äáë=NQ=rÜê=áå=ÇÉê=háí~ ÄäÉáÄÉåI= ÄêáåÖÉå= áüê= cêωüëíωåâ îçå= òì= e~ìëé= ãáí I= Éêâä êí= eçññj ã~ååk= ^ääé= ~åçéêéå= ÉêÜ~äíÉå= îçå łq~åíé=déêäáåçé I=ÇÉê=ÖìíÉå=pÉÉäÉ ÇÉê= háí~= ìåç= e~ìëü~äíëâê~ñíi= áüêé ãçêöéåçäáåüé=pí êâìåök NM= rüêw= _Éá= ÇÉå= j ìëéå= áëí= ÇÉê qéìñéä=äçëk=pìë~ååé=eçññã~åå=äéáj íéí=çáé=dêìééék=sçê=òïéá=tçåüéå Ü~ÄÉå= ëáåü= ÇáÉ= háåçéê= ÉáåÉå téêâòéìöíáëåü= ÖÉÄ~ìíK= få= ÉáåÉã påüê~ìäëíçåâ= âäéããí= Éáå= píωåâ eçäòk= iáääói= ÑΩåÑ= g~üêé= ~äí= ãáí ÄäçåÇÉå= e~~êéåi= ê~åâéêí= ëáåü= ~ÄK páé=ã ÅÜíÉ=Éáå=_êÉíí=ÇìêÅÜë ÖÉåK eáå=ìåç=üéê=êωííéäí= Ç~ë= j ÇÅÜÉå ÇáÉ= p ÖÉ= ìåç= ãωüí= ëáåüi= ÉêëíÉ péìêéå= áã= eçäò= òì= ÜáåíÉêä~ëëÉåK ła~ë=ã~åüëí=aì=öìí I=ë~Öí=ÇáÉ=bêJ òáéüéêáåk= aáé= ~åçéêéå= háåçéê= ÄÉçÄ~ÅÜíÉå iáääói=ïáé=ëáé=ãáí=üçåüêçíéã=hçéñ îéêëìåüíi= ÇáÉ= p ÖÉ= òìêωåâ= áå= Ç~ë eçäò= òì= ÄÉâçããÉåK= łdéüí= ã~ä òìêωåâ I=ë~Öí=eçÑÑã~åå=áå=ÉáåÉã ÑêÉìåÇäáÅÜÉåI= ~ÄÉê= ÉåÉêÖáëÅÜÉå qçåñ~ääk=łháåçéê=ãωëëéå=éêåëí=öéj åçããéå= ïéêçéåi= Ç~åå= ÉêÜ äí ã~å= îáéä= a~åâä~êâéáí= îçå= áüåéå òìêωåâ I=ë~Öí=ëáÉK NMKQR= rüêw= ^å= ÇÉê= déä~ëëéåüéáí ÇÉê= QRJg ÜêáÖÉå= åçéêí= ëáåü= ~ìåü åáåüíëi= ~äë= Éáå= ÇçååÉêåÇÉê= hê~åü ÇÉå=o~ìã=ÉêëÅÜΩííÉêíK=báå=âäÉáåÉê gìåöé=ãáí=êçíéã=mìääçîéê=ïáää=éáj åéå= k~öéä= ÉáåëÅÜä~ÖÉåK= aéå= k~j ÖÉä= îéêñéüäí= Éê= òáéäëáåüéêi= Ç~ÑΩê íêáññí=éê=ç~ë=_êéíí=ìã=ëç=öéå~ìéêk hìêò= å~åü= ÉäÑW= aêéá= j ÇÅÜÉå a áé= háåçéêí~öéëëí ííé= ~å= ÇÉê= h~ëéêåéåëíê~ É= áëí= ÉáåÉ= ÇÉê= Öê J íéå=çéê=pí~çík=nnt=háåçéê=â ååéå=äáë=òì=òéüå=píìåçéå=í ÖäáÅÜ=Ççêí ÄäÉáÄÉåK= páé= ïéêçéå= åáåüí= åìê= ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí= ìåç= ãáí= bëëéå= îéêj ëçêöíi= ëçåçéêå= áüåéå= ïáêç= ÖÉòÉáÖíI= ï~ë= Éë= ÜÉá íi= oéöéäå= ìåç mñäáåüíéå=éáåòìü~äíéåk=påüçå=aêéáà ÜêáÖÉ=äÉêåÉå=ÇÉå=êáÅÜíáÖÉå=rãJ Ö~åÖ= ãáí= áüêéå= jáíãéåëåüéåk= a~äéá= ëíéüí= áã= sçêçéêöêìåçi= ÇáÉ pí êâéå= ÇÉê= háåçéê= òì= ÄÉíçåÉåI= åáåüí= áüêé= påüï ÅÜÉå= ÜÉê~ìëòìJ ëíéääéåk=wáéä=áëí=éëi=çáé=aêéáj=äáë=péåüëà ÜêáÖÉå=~ìÑ=áÜêÉ=wÉáí=áå=ÇÉê påüìäé= îçêòìäéêéáíéåk= aáé= å_= ÉêäÉÄíÉ= ÇÉå= ^ääí~ö= ~å= ÉáåÉê= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=háí~=ãáík ëéáéäéå= jìííéêi= s~íéêi= háåçk= báåé mìéééi= Ç~ë= ł_~äó = ÇÉê= c~ãáäáéi äáéöí= ~ìñ= ÇÉã= táåâéäíáëåük= łeáéê âçããí= àéíòí= âéáåéê= ãéüê= êéáå I êìñí=éáå=j ÇÅÜÉåI=~äë=ëáÅÜ=ïÉáíÉêÉ fåíéêéëëéåíéå=çéê=mìéééåéåâé=å J ÜÉêåK= łtéåå= Éë= píêéáí= ÖáÄíI= Ç~åå ï~êíéå=ïáê=~ä=ìåç=ëåü~ìéåi=çä ÇáÉ= háåçéê= ÇÉå= hçåñäáâí= ~ääéáå= êéj ÖÉäå= â ååéåk= jéêâéå= ïáêi= Ç~ëë Ç~ë=åáÅÜí=ÖÉäáåÖíI=ÖêÉáÑÉå=ïáê=Éáå I ë~öí=eçññã~ååk NO= rüêw= jáíí~öéëëéåk= eéìíé= ÖáÄí Éë= e~åâëíé~â= ãáí= _çüåéå= ìåç påüçâçéìççáåö= òìã= k~åüíáëåük lñí= ëéá= ëåüçå= ÇÉê= p~íò= ÖÉÑ~ääÉåI Ç~ëë= Éë= ÄÉá= déêäáåçé= ÄÉëëÉê ëåüãéåâéå= ïωêçé= ~äë= ÄÉá= j~ã~k ła~ë=ü êéå=jωííéê=å~íωêäáåü=åáåüí ÖÉêåÉK = ^ÄÉê= háåçéê= ëéáéå= ëç= Ó łöêìåçéüêäáåü I=ë~Öí=eçÑÑã~ååK NQ=rÜêW=łlã~=áëí=Ç~ I=ëÅÜêÉáí=c~J ÄáÉååÉK= a~ë= j ÇÅÜÉå= Ü~ííÉ= ÉáåÉ wéáí=ä~åö=~ã=céåëíéê=öéï~êíéí ìåç= ÄÉçÄ~ÅÜíÉíI= ïáé= ~åçéêé= háåj ÇÉê= ÇáÉ= háí~= ÑΩê= ÜÉìíÉ= îéêä~ëëéåk géíòí= ä ìñí= ëáé= ÇÉê= dêç ãìííéê ÉåíÖÉÖÉåK= łwáéü= aáê= ~ÄÉê= påüìüé ~å I=ÑçêÇÉêí=eçÑÑã~åå=ëáÉ=~ìÑK sáéêíéä= å~åü= òïéáw= aáé= pçååé âçããí=ê~ìëk=oìåç=rm=łd~åòí~öëj âáåçéê =EÄáë=NT=rÜêF=ëéáÉäÉå=Çê~ìJ Éå= ~ìñ= ÇÉå= häéííéêöéêωëíéå= ìåç ÇÉê= oìíëåüék= aáé= bêòáéüéê= ëíéüéå áã= hêéáë= ìåç= ìåíéêü~äíéå= ëáåük råíéêëíωíòí= ïéêçéå= ÇáÉ= háí~j^åj ÖÉëíÉääíÉå= îçå= ÇÉå= äíéêéå= háåj ÇÉêåK= łaáé= dêç Éå= ÜÉäÑÉå= ÇÉå häéáåéåi=ïéåå=éë=mêçääéãé=öáäík NS=rÜêW=bë=ÖáÄí=âÉáåÉ=_ êéåi=j ìj ëé= ççéê= h~íòéå= ãéüêk= aáé= dêìéj ééå=ëáåç=~ìñöéä ëíi=çáé=îéêääáéäéj åéå=háåçéê=ï~êíéå=éáåíê ÅÜíáÖ=~ìÑ áüêé=bäíéêå=ççéê=íçäéå=~ìñ=j~ííéå áå= ÇÉê= péçêíü~ääék= ^ìåü= pìë~ååé eçññã~åå= Ü~í= ÖäÉáÅÜ= céáéê~äéåçk łtéåå=áåü=òì=e~ìëé=äáåi=öéåáé É áåü=çáé=oìüék=^äéê=çáé=^êäéáí=ãáí ÇÉå= häéáåéå= ã ÅÜíÉ= áåü= åáåüí ãéüê= ãáëëéå I= ë~öí= ÇáÉ= bêòáéüéj êáåi=çáé=ëéääëí=âéáåé=háåçéê=ü~ík łtáê= Ü~ÄÉå= ÜáÉê= NNT= âäéáåé= méêë åäáåüâéáíéåi= ÇáÉ= ïáê= áåçáîáçìéää= ÄÉíêÉìÉå= ãωëëéå I= ë~öí= pìë~ååé eçññã~åå=eok=îk=êkfk=páé=áëí=ëéáí=çéê=dêωåçìåö=çéê=háí~=áã=g~üê=nvvv=ç~äéák=m~ãéä~=eäáåâëfi=píáå~=ìåç g~ååé=eêéåüíëf=ã~äéå=ãáí=t~ëëéêñ~êäéå=öêç ÉI=ÄìåíÉ=eÉêòÉåK k~åü=cêωüëíωåâ=ìåç=jáíí~öéëëéå=ïéêçéå=çáé=w ÜåÉ=ÖÉéìíòíK=ła~êΩÄÉê=ÖáÄí=Éë=Ö~ê=âÉáåÉ=aáëâìëëáJ çå I=Éêâä êí=iéáíéêáå=jçåáâ~=o ÜäáåÖK=eáÉê=éìíòÉå=îçå=äáåâëW=iáë~Jj~êáÉI=jÉäáëë~I=içêáëI=gçÜ~ååI=^åJ íçå=ìåç=iìå~k cçíçë=epfw=p~åçê~=påü~çé

7 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms téê=ïéåáö=jωää ã~åüíi=ëé~êí d=áëí=òìñêáéçéå=ãáí=åéìéã=póëíéã sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=łjωääëåüäéìj ëéå =áëí=âéáå=_éöêáññ=~ìë=çéê mçäáòéáëéê~åüé=ñωê=áääéö~ä îéêëåüçäéåéå=^äñ~ääi=ëçåj ÇÉêå=ÑΩê=Éáå=åÉìÉë=póëíÉã ÇÉê=jΩääãÉåÖÉåÉêÑ~ëëìåÖK aéê=sçêíéáä=ñωê=çáé=jáéíéêw páé=äéò~üäéå=åìê=ñωê=çéå jωääi=çéå=ëáé=í~íë ÅÜäáÅÜ=áå ÇáÉ=qçååÉ=ïÉêÑÉåK aáé= _ê~ìåëåüïéáöéê= _~ìöéåçëj ëéåëåü~ñí= E dfi= ÇáÉ= _~ìöéåçëj ëéåëåü~ñí= táéçéê~ìñä~ì= ìåç= ÇáÉ déåçëëéåëåü~ñí= _~ìéå= ìåç= tçüj åéå= ï~êäéå= ~ã= açååéêëí~ö= ÑΩê Ç~ë= áåçáîáçìéääé= póëíéãi= Ç~ë= ÇáÉ é~ìëåü~äé= _ÉêÉÅÜåìåÖ= ~ìñ dêìåçä~öé= îçå= méêëçåéåò~üä ççéê= tçüåìåöëöê É= ~Ää ëík= aáé d= â~åå= áüêéêëéáíë= ÄÉêÉáíë= ãáí w~üäéå= ÄÉäÉÖÉåI= Ç~ëë= ãççéêåéë jωääã~å~öéãéåí=üáäñíi=çáé=^äñ~ääj ãéåöéå= ìã= ãéüê= ~äë= SM=mêçòÉåí ìåç= Ç~ãáí= ÇáÉ= kéäéåâçëíéå= òì ëéåâéåk= PRMM=tçÜåìåÖÉå= ëáåç ãáííäéêïéáäé= ~å= Ç~ë= åéìé= póëíéã ~åöéëåüäçëëéåi= NMU=pÅÜäÉìëÉå ïìêçéå=áåëí~ääáéêík aáé= jωääëåüäéìëéå= ëáåç= ÇÉê hìëåüéäéåâé=ìåç=dêìëéäêìíëåüé ëíéüéå=~ìåü=~ìñ=çéê=tìåëåüäáëíé pí~çí=ä~ìí=åéìé=péáéäñä ÅÜÉ=áã=tÉëíé~êâ=Ó=NR=háåÇÉê=Ö~ÄÉå=^åêÉÖìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=dÉëí~äíìåÖ sçå=_áêöáí=iéìíé òïéáíé= påüêáíí= áã= jωääã~å~öéj ãéåíi=ãáí=çéã=çáé= d=ommn=äéj ÖçååÉå= Ü~íK= a~ã~äë= ïìêçéå= ÇáÉ jáéíéê= ÖÉòáÉäí= ΩÄÉê= ÇáÉ= j ÖäáÅÜJ âéáíéå= ÇÉê= jωääîéêãéáçìåö= ìåç JíêÉååìåÖ= áåñçêãáéêík= aáé= _çíj ëåü~ñí= â~ã= çññéåëáåüíäáåü= ~åi= ÇáÉ jωääãéåöéå= ë~åâéå= îçå= êìåç NU=jáääáçåÉå= iáíéêå= à ÜêäáÅÜ= ~ìñ ìåíéê=nq=jáääáçåéå=iáíéê=ommpk=wì ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=ïìêÇÉå=ÇáÉ=ΩÄJ äáåüéå= ^ÄÑ~ääÅçåí~áåÉê= îçê= Öê ÉJ êéå=déä ìçéå=å~åü=ìåç=å~åü=öéj ÖÉå= ÇáÉ= jωääëåüäéìëéå= ÉêëÉíòí= Ó ãáí= Éêëí~ìåäáÅÜÉå= bêöéäåáëëéåk aáé=jωääãéåöé=ë~åâ=åçåü=éáåã~ä ÇÉìíäáÅÜ= ~ìñ= TIR=jáääáçåÉå= iáíéêk TRR=MMM=bìêç= Ü~í= ÇáÉ= d= ïéåáj ÖÉê=~å=jΩääÖÉÄΩÜêÉå=~å=ÇáÉ=pí~Çí ÖÉò~Üäí= ìåç= Ç~ë= íêçíò= ëíéáöéåçéê ^ÄÑ~ääÖÉÄΩÜêÉåK a~ë=öéëé~êíé=déäç=âçããí=~ääéêj ÇáåÖë= åáåüí= áå= îçääéê= e ÜÉ= ÇÉå jáéíéêå=òìöìíéi=çéåå=çáé= d=ü~í ãáí= ÇÉê= fååçíéå= ^ÄÑ~ääã~å~ÖÉJ ãéåí= dãäe= ÉáåÉå= éêáî~íéå= m~êíj åéê= ÄÉ~ìÑíê~ÖíI= ÇÉê= ÇáÉ= jωääj ëåüäéìëéå= áåëí~ääáéêíi= Ç~ë= póëíéã ΩÄÉêï~ÅÜíI= ÇáÉ= p~ìäéêâéáí= ÇÉê jωääéä íòé=âçåíêçääáéêíi=~äéê=~ìåü ÇÉå= kìíòéêå= ÄÉê~íÉåÇ= òìê= péáíé ëíéüík= bäñ= jáí~êäéáíéê= ïéêçéå= Ç~J ÑΩê=òìê=wÉáí=îçå=ÇÉê=cáêã~=fååçíÉÅ ÄÉëÅÜ ÑíáÖíI=ë~ÖíÉ=dÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêÉê pîéå= h~éêâéëk= wïáëåüéå= QM= ìåç RM=mêçòÉåí= ÇÉê= ÉáåÖÉëé~êíÉå jωääöéäωüêéå= ïωêçéå= ÑΩê= ÇáÉ aáéåëíäéáëíìåö=çéê=cáêã~=öéò~üäík aáé= ~åçéêé= e äñíé= ã~åüí= ëáåü= ~äë ÖÉäÇïÉêíÉê= sçêíéáä= ÑΩê= ÇáÉ= jáéíéê ÄÉò~ÜäíK= ła~ãáí= äéáëíéå= ïáê= ÉáåÉå ~âíáîéå= _Éáíê~ÖI= ÇáÉ= kéäéåâçëíéå òì= ëéåâéå I= ë~öíé= djsçêëí~åç oçäñ= h~ääéáåüéêk= aáé= déåçëëéåj ëåü~ñí= éêçñáíáéêé= ëéääëí= åáåüí= îçå ÇÉã= póëíéãi= Ü~í= ãáí= ÇÉê= báåòéäj ~ÄêÉÅÜåìåÖ= ëçö~ê= ãéüê= séêï~äj íìåöë~ìñï~åçk=h~ääéáåüéê=êéåüåéí ëáåü= ~ÄÉê= ÉáåÉå= téííäéïéêäëîçêj íéáä= ~ìëi= ÇÉåå= ÖÉêáåÖÉêÉ= kéäéåj âçëíéå=ëáåç=âéáå=ëåüäéåüíéë=^êöìj ãéåí=~ìñ=çéã=tçüåìåöëã~êâík få= ÇÉê= mê~ñáë= ÑìåâíáçåáÉêí= Ç~ë póëíéã=ëçi=ç~ëë=àéçéê=jáéíéê=ëéáåé ÉáÖÉåÉ= `Üáéâ~êíÉ= ÉêÜ äíi= ÇáÉ= áüã ÇÉå= aéåâéä= ÇÉê= jωääëåüäéìëé= ÑÑJ åéík=_éêéåüåéí=ïáêç=ç~ë=jωääîçäìj ãéåk= a~ñωê= ïéêçéå= ÇáÉ= báåïìêñj ÉáåÜÉáíÉå= ÖÉò ÜäíI= Éáå= OMJiáíÉêJ jωääë~åâ=é~ëëí=ωääáåüéêïéáëé=áå ilh^ibp p~ìäéêé=p~åüéw=jωääéä~íò=ãáí=åéìéê=påüäéìëék cçíçw=çü Ç~ë=c~ÅÜK=aáÉ=fååçíÉÅJjáí~êÄÉáíÉê ãωëëéå= ~äëç= ^ìñâä êìåöë~êäéáí äéáëíéåi= Ç~ãáí= åáéã~åç= ~ìñ= ÇáÉ fçéé= âçããíi= åìê= Éáå= _çåäçåé~j éáéê= ÉáåòìïÉêÑÉåI= Ç~ÑΩê= ~ÄÉê OM=iáíÉê= jωääîçäìãéå= ÄÉêÉÅÜåÉí ÄÉâçããíK=få= ÉáåÉã= c~ää= ÖáåÖ= Ç~ë ëåüáéñi=ç~=ëçääíé=àéã~åç=qmmm=bìj êç=~å=jωääöéäωüêéå=äéò~üäéåk=pç Éíï~ë= Ü~í= h~ääéáåüéê= ìåíéê= ł^åj ä~ìñëåüïáéêáöâéáíéå = îéêäìåüíi ÇáÉ= áã= k~åüüáåéáå= ~ìëöéöäáåüéå ïìêçéåk= aáé= ãéáëíéå= éêçñáíáéêéå ëçñçêí= îçå= ÇÉê= kéìéêìåöi= ëéääëí jωääíêéååìåöëãìññéä= ïωêçéå ìãéêòçöéåi= ÇÉåå= éä íòäáåü= êéåüj åéí= Éë= ëáåü= ÑΩê= ëáé= ééêë åäáåüi= ÖÉJ å~ì= òì= ëçêíáéêéåk= _áçíçååéå= ìåç m~éáéêåçåí~áåéê=ëíéüéå=öäéáåü=äéá ÇÉå= jωääëåüäéìëéåi= ìã= ÇÉå= jáéj íéêå= téöé= òì= ëé~êéåk= aáé= téêíj ëíçññåçåí~áåéê= ïωêçéå= òìã= qéáä ëç= Öìí= ÖÉåìíòíI= Ç~ëë= ëáé= å~åü= Éáå ççéê=òïéá=q~öéå=ëåüçå=ïáéçéê=öéj ÑΩääí=ëáåÇK Neu in Geitelde Griechisches Spezialitäten-Restaurant Bewirtung Küche Bewirtung Küche Aristidis verwöhnt Sie mit kulinarischen Spezialitäten Wir freuen uns auf Ihren Besuch Rüningenstr BS-Geitelde /67 61 MO ab DI SO und Jäger- Zwiebel- Mett Thüringer laufend frisch hergestellt, 1 kg 3,49 lecker gewürzt Dr. Oetker... die Frischemärkte in Braunschweig! Ristorante Pizza versch. Sorten, gefroren, 1 kg ab 4, g Pack 1,99 Spanische Zucchini Kl. I, ganz lecker mit Mett zu füllen 1 kg 1,99 Inserat gültig bis einschließlich Mittwoch Anzeige T _ê~ìåëåüïéáök=táéééi=påü~ìâéäi p~åçâ~ëíéå\=t~ë=bêï~åüëéåé=~ìñ péáéäéä íòéå= ëåü å= ÑáåÇÉåI= ãìëë háåçéêå= åçåü= ä~åöé= åáåüí= ÖÉÑ~äJ äéåk= få= ÇÉê= téëíëí~çí= ÇìêÑíÉå= ÇáÉ háçë= àéíòí= áüêé= fçééå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÖÉJ éä~åíé= péáéäñä ÅÜÉ= òïáëåüéå= ÇÉê déë~ãíëåüìäé= ìåç= ÇÉå= häéáåö êj íéå=d~åçéêü~äë=îçêëíéääéåk téåå=éë=å~åü=jáåüéäé=ìåç=i~j êáëë~= ÖáåÖÉI= ï êé= ÇÉê= ééêñéâíé péáéäéä~íò= ÉáåÉ= jáëåüìåö= ~ìë téääåéëëjl~ëé= ìåç= p~ñ~êájm~êâk däéáåü= ÇêÉá= hìëåüéäéåâéå= Çê åj ÖÉäíÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=áÜêÉã=m~ééãçJ ÇÉääK= råç= áêöéåçïáé= ëåü~ññíéå= ëáé Éë= ~ìåü= åçåüi= òïáëåüéå= âωåëíäáj ÅÜÉã= i~öéêñéìéê= ìåç= oéáíä~üå Éáå= qê~ãéçäáå= ìåç= ÉáåÉå= häéííéêj Ä~ìã=òì=áåíÉÖêáÉêÉåK=mìêáëíáëÅÜÉêI ~ÄÉê=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê=âΩÜå=ÇÉê=sçêJ ëåüä~ö= îçå= j~åç~å~w= aáé= åáéçäáj ÅÜÉ= TJg ÜêáÖÉ= ãáí= píìéëå~ëé= ìåç Ää~ìJïÉá Éã= oáåöéäéìääá= ëåüìñ ~ìë=éáåéã=m~ééêçüê=éáåé=łdêìëéäj qìååéäjoìíëåüé = ìåç= ÇáêÉâí= Ç~J åéäéå= Éáå= ÉÄÉåëç= ÖêìëÉäáÖÉë qê~ãéçäáå= ãáí= åéçåöêωåéå= oáéj ëéåü åçéåk= káåüíë= ÑΩê= ëéåëáääé déãωíéêk=i~åçëåü~ñíëéä~åéê=dωåj íéê= dêéáëi= îéê~åíïçêíäáåü= ÑΩê= ÇáÉ rãëéíòìåö= ÇÉë= péáéäéä~íòéëi= ÖÉJ êáéí= ~åöéëáåüíë= ÇÉê= ~ìëöéñ~ääéåéå fçééå= ãéüê= ~äë= Éáåã~ä= áåë= dêωj ÄÉäåK péáí=êìåç=òéüå=g~üêéå=äéíéáäáöí ÇáÉ= pí~çí= háåçéê= ÄÉá= ÇÉê= mä~åìåö îçå= péáéäê ìãéåk= łháåçéê= ïáëëéå ëéüê= ÖìíI= ï~ë= áå= áüêéã= sáéêíéä ÑìåâíáçåáÉêí= ìåç= ï~ë= åáåüí I= ë~öí jáí=îáéä=c~åí~ëáé=ãççéääáéêíéå=çáé=gìåöéå=ìåç=j ÇÅÜÉå=áÜêÉå=tìåëÅÜëéáÉäéä~íòI=ÇÉê=áã=tÉëíé~êâ ÉåíëíÉÜÉå=ëçääK cçíçw=çü _É~íêáÅÉ= c êëíéêê~i= pçòá~äé Ç~ÖçJ Öáå=ÇÉê=gìÖÉåÇÑ êçéêìåök=páé=ü~í ÄÉêÉáíë= bêñ~üêìåöéå= ãáí= háåçéêj ÄÉÑê~ÖìåÖÉå= áå= qáããéêä~ü= ìåç _êçáíòéã= ÖÉë~ããÉäí= ìåç= áëí= îçå ÇÉê= oéëçå~åò= àéçéë= j~ä= ÄÉÖÉáëJ íéêík hå~éé= NR= háåçéê= áã= ^äíéê= òïáj ëåüéå= ÑΩåÑ= ìåç= òéüå= g~üêéå= Ü~íJ íéå=ëáåü=~ìñ=çéå=^ìñêìñ=áå=påüìäéå ìåç=gìöéåçòéåíêéå=çéê=téëíëí~çí Üáå=ÖÉãÉäÇÉíK=wïÉá=píìåÇÉå=ä~åÖ Ä~ëíÉäíÉå= ëáé= ÉáÑêáÖ= ~å= áüêéã qê~ìãëéáéäéä~íòi= ÇÉê= Éáåã~ä= qéáä ÇÉê= åéìéå= téëíé~êâñä ÅÜÉå= Ó= ~äë ^ìëöäéáåü= ÑΩê= ÇÉå= påüäçëëé~êâ= Ó ëéáå=ëçääk=déãéáåë~ã=ãáí=çéå=äéáj ÇÉå= mä~åéêåi= `ÜêáëíáåÉ= j~êíáå îçã= c~åüäéêéáåü= pí~çíöêωå= ìåç dωåíéê=dêéáë=îçå=çéå=^êäç=i~åçj ëåü~ñíëä~ì~êåüáíéâíéåi= ÉåíëÅÜáÉJ ÇÉå= ëáé= ~ã= båçéi= ï~ë= êé~äáëíáëåü âä~åö=ó=ìåç=ï~ë=éäéå=~ìåü=åáåüík łbáåéå= qìêã= ãáí= qìååéäêìíëåüé ìåç= häéííéêöéêωëí= â~åå= áåü= ãáê ëåüçå=îçêëíéääéåk=^äéê=éáå=çññéåéë i~öéêñéìéê=ççéê=éáå=jáäåüjpü~âéj mççä=ó=çáé=ëáåç=éåíïéçéê=îéêäçíéå ççéê= åáåüí= ã~åüä~ê I= Ä~í= dêéáë ÇáÉ=gìåÖÉå=ìåÇ=j ÇÅÜÉå=ìã=sÉêJ ëí åçåáëk fã= cêωüà~üê= ïáêç= ÇÉê= båíïìêñ ÇÉë= péáéäéä~íòéë= ÑÉêíáÖ= ÖÉëíÉääí ëéáåk= båíëåüéáçéí= ÇÉê= pí~çíäéj òáêâëê~í= éçëáíáîi= â~åå= ãáí= ÇÉã _~ì=áã=eéêäëí=äéöçååéå=ïéêçéåk bê ÑÑåÉí=ïáêÇ=ÇÉê=åÉìÉ=péáÉäéä~íò áå=çéê=téëíëí~çí=ç~åå=ãáí=_éöáåå OMMTK Exotische Tiere bei Porta Braunschweig. Unter dem Motto DSCHUNGELWELT präsentiert Porta Möbel auf einer großen Sonderfläche eine Ausstellung mit exotischen Tieren. In großzügigen Schauanlagen werden Steppenwarane, Schlangen, Vogelspinnen und Echsen gezeigt. Auch Skorpione und Spinnen sind zu bestaunen. Einige dieser Tiere sind handzahm und an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Sie werden von Rolf König, Inhaber von PROJEKT ANIMALS trainiert und betreut. Schlangen im Möbelhaus? Ein wenig ungewöhnlich ist das schon! Das fand auch Hausleiter Markus Winterberg als er auf das Konzept angesprochen wurde. Aber PROJEKT ANIMALS ist einmalig in Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Die Ausstellung findet vom 8. bis 18. März statt und ist täglich von bis Uhr, Samstag bis Uhr geöffnet. Jeden Tag werden kostenlose Führungen angeboten, um die exotischen Tiere hautnah zu erleben. Angesprochen werden nicht nur Liebhaber der krabbelnden Tiere, vor allem Kinder sind herzlich eingeladen, an den Führungen teilzunehmen. Schulklassen und Kindergärten können den (Biologie-)Unterricht in die Ausstellung verlegen (Anmeldungen unter Telefon ). Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Hansestraße Braunschweig Nur eine genaue Diagnose kann helfen Kostenlose Lese-/Rechtschreibtests im LOS Testtag im LOS am Etwa jedes vierte Kind verfügt nicht über die in seiner Klassenstufe erforderliche Sicherheit im Lesen oder Rechtschreiben. Konzentrationsmängel in Wahrheit oft Probleme im Lesen und Schreiben Viele Eltern haben den Eindruck, dass ihr Kind sich nicht im erforderlichen Maße konzentrieren kann und es dadurch in der Schule nicht die Leistung erbringt, die seiner Intelligenz entspricht. Dies gilt insbesondere für Schwächen im Lesen und Rechtschreiben. Diese Schwierigkeiten werden oft als Konzentrationsmängel interpretiert, obwohl sich bei genauerer Untersuchung eine Teilleistungsschwäche, aber nur im Lesen und Rechtschreiben, herausstellt. Alles, was mit logischem Denken zu tun hat, bereitet dem Kind keine Probleme, nur in Deutsch kommt es trotz Übens nicht von der schlechten Note herunter. Fachleute nennen dieses besondere Problem spezifische Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS). Etwa jedes vierte Kind verfügt nicht über die in seiner Klassenstufe erforderliche Sicherheit im Lesen oder Rechtschreiben. Intensive Bemühungen von Schule und Eltern bleiben in der Regel ohne wesentlichen Erfolg. Erfolg in der Schule dank gezielter Förderung Nur eine genaue Diagnose erlaubt eine auf den Bedarf des Kindes abgestimmte pädagogische Hilfe. Je früher dabei ein Kind mit einer gezielten Förderung beginnt, desto schneller zeigen sich Erfolge und desto größer sind später die Chancen auf einen qualifizierten Schulabschluss. Das LOS fördert Ihr Kind ganz gezielt dort, wo es Schwächen in der Rechtschreibung, im Lesen, aber auch bei der Konzentration hat. Melden Sie Ihr Kind telefonisch zum kostenlosen Test seiner Lese- und Rechtschreibleistung am an. Über Test und individuellen Förderunterricht informieren Sie Frauke Essmann und Britta Machledt, LOS Braunschweig, Waisenhausdamm 12, Tel oder LOS Wolfenbüttel, Goslarsche xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Str. 2 (im FORUM), Tel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anzeige

8 U Ihr Dachdecker Wintergärten Rollläden Markisen Wedertz+Knips GmbH & Co. KG 14 Wintergärten in der Ausstellung zu besichtigen Terrassendächer Haustürüberdachungen Wintergarten-Beschattungen Rollläden, Rolltore Türen, Fenster Balkonumrandungen Markisen BS, Rheinaustraße 1 Gewerbegebiet Veltenhof (05 31) /32 Öffnungszeit: täglich von 9 bis 18 Uhr Samstag von 10 bis 14 Uhr Schautag: 1. Sonntag im Monat, 14 bis 17 Uhr (Keine Beratung, kein Verkauf) -MeisterbetriebGmbH Popovic Dachumdeckung zum Frühjahrspreis z.b. 100 m² Abriss, Delta-Maxx-Folien, Konter- und Tragfattung mit Tonziegel Jacobi J 11 Festpreis EUR 2990,- (inkl MwSt.) zzgl. anfallender Nebenarbeiten Pocovic GmbH, Tel / HEUTE SCHAUTAG 5. März 2006, 14 BIS 17 FENSTER UHR TÜREN ROLLLÄDEN nachmaß Exkl. Innentüren Über 200 Haustüren, Terrassendächer Wendeburg Hoher Hof 11 Tel /27 21 Mo. Fr Uhr, Sa Uhr Augen auf beim Fensterkauf Fenster Haustüren Wintergärten Rollläden Größte Ausstellung in der Region Harz und Heide Mehr als 100 ständige Ausstellungsstücke ORKO-BAUELEMENTE GMBH Telefon (05 31) , Fax (05 31) BS, Ernst-Böhme-Straße 7/Hansestraße Internet: Montag bis Freitag 8 bis 18, Samstag 9 bis 12 Uhr dìíéë=iáåüí=áã=_~ç _êçëåüωêé=öáäí=qáééë=òìê=páåüéêüéáí ÄÉê= ÇáÉ= êáåüíáöé= _ÉäÉìÅÜíìåÖ= áå Öêç Éå= ìåç= âäéáåéå= _~ÇÉòáãJ ãéêå= áåñçêãáéêí= ÇáÉ= òï äñëéáíáöé _êçëåüωêé= iáåüíñçêìã= RN= łsáí~äáj ëáéêéåçw= dìíéë= iáåüí= áã= _~Ç = ÇÉê c êçéêöéãéáåëåü~ñí= dìíéë= iáåüík a~ãáí= Éáå= _~ÇÉòáããÉê= ÜÉää= ìåç ÑêÉìåÇäáÅÜ= ~ìëöéäéìåüíéí= áëíi= ëáåç ^ääöéãéáåäéäéìåüíìåö= ìåç= iáåüí ~ã= péáéöéä= å~åü= ^åö~äéå= ÇÉê c êçéêöéãéáåëåü~ñí= ÇáÉ= jáåçéëíj ~åñçêçéêìåöéå=ñωê=çéå=iáåüíâçãj ÑçêíK= wìë íòäáåüé= ^âòéåíäéäéìåüj _^rbk=rka=tlekbk íìåö=ëáéüí=êéáòîçää=~ìë=ìåç=ëåü~ññí ÉáåÉ=Éåíëé~ååíÉ=^íãçëéÜ êék _Éá= ÇÉê= _ÉäÉìÅÜíìåÖ= áã= _~Ç ãìëë=~ìñ=çáé=páåüéêüéáí=öé~åüíéí ïéêçéåk= aáé= Äêáë~åíÉ= jáëåüìåö łpíêçã= ìåç= céìåüíáöâéáí = ëéáéäí ÄÉá= ÇÉå= mä~åìåöéå= ÑΩê= ÇáÉ= _~ÇJ _ÉäÉìÅÜíìåÖ= ÉáåÉ= ïáåüíáöé= oçääék aáé= _êçëåüωêé= iáåüíñçêìã= RN= ÉêJ ä ìíéêí= ÇáÉ= ^åñçêçéêìåöéåi= ÇáÉ afk=sab=mnmm=qéáä=tmn=~å=céìåüj íê ìãé= ëíéääík= fåñçë= ìåíéê ïïïkäáåüíkçék EISENVATER KG Fachgroßhandel für Haustechnik Heute Schautag! Jeden 1. Sonntag im Monat von Uhr :* Schauen Sie doch mal bei uns rein! *keine Beratung, kein Verkauf! Vivano. KLARE IMPULSE FÜR EINE NEUE ZEIT. Leben in der Stadt. Innovativ und dynamisch. Vivano von Keramag. Die Badserie überzeugt mit modernstem Design und bester Qualität. Lädt ein zum Spiel mit geometrischen Formen. Und kombiniert clever Keramik und Badmöbel auf begrenztem Raum. Urbaner Lifestyle individuell und flexibel interpretiert. Verkauf erfolgt ausschließlich über das eingetragene Fachhandwerk! Waller See 20, Schwülper, (05 31) , Fax -300 Gewerbepark Waller See, direkt an der A2, Abfahrt Hafen pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v eéáòìåö=áå=öìíéê=cçêã jççéêåé=eéáòâ êééê=ëéüéå=öìí=~ìë=ìåç=ëáåç=ãìäíáñìåâíáçå~ä a~ë=_~çéòáããéê=ëçääíé=éáj åéê=çéê=ï êãëíéå=o ìãé áå=çéê=tçüåìåö=ëéáåk=káåüí åìêi=ïéáä=ã~å=ëáåü=üáéê=çñí ìåäéâäéáçéí=~ìñü äíi=ëçåj ÇÉêå=~ìÅÜI=ïÉáä=t êãé=çáé céìåüíáöâéáí=äáåçéík=jçj ÇÉêåÉ=aÉëáÖåJeÉáòìåÖÉå ïéêçéå=òìã=çéíáëåüéå _äáåâñ~åö=áã=_~çk ^äë=o~ìãíéáäéê=eëáéüé=_áäçfi=e~ääj ë ìäé=ççéê=t~åççäàéâí=ëáåç=eéáòj â êééê=~ìë=héê~ãáâ=åáåüí=åìê=ñωê àéçéë=_~ç=~ííê~âíáîi=ëçåçéêå=~ìåü ÑΩê= tçüåê ìãéi= aáéäéå= ççéê ~ìåü= _ΩêçëK= aáé= eéáòâ êééê= ä~ëj ëéå=ëáåü=ãáí=dä~ëji=héê~ãáâji=jéj í~ääj=ççéê=^åêóää~ãééå=~ìëëí~ííéåk aéê=héê~ãáâjh êééê=îéêäêéáíéí=éáj åé= ïçüåöéëìåçé= t êãék= jáí= ÉáJ åéê= dä~ë~ää~öé= ÑΩê= e~åçó= ìåç påüäωëëéä= ëçïáé= ÉáåÉê= ë~åñí= ÖÉJ ëåüïìåöéåéå= oéäáåö= ÄÉáëéáÉäëJ ïéáëé=ïáêç=çáé=eéáòìåö=~äë=t êj ãéë ìäé= áå= ÇÉê= aáéäé= òìê= êééê J ëéåí~íáîéå=d~êçéêçäék jççéääé= ÖáÄí= Éë= áã= c~åüü~åçéä é~ëëéåç= áå= îéêëåüáéçéåéå= c~êäéå ìåç= píáäéåk= aáé= jçåí~öé= áëí= å~åü eéêëíéääéê~åö~äéå= ÉáåÑ~ÅÜ= ìåç ëåüåéää= ã~åüä~êk= aáé= t êãéj ëééåçéê= â ååéå= áå= àéçéë= wéåíê~äj ÜÉáòìåÖëëóëíÉã= áåíéöêáéêí= ççéê ~ìåü=éáåñ~åü=åìê=~å=éáåé=píéåâççj ëé=~åöéëåüäçëëéå=ïéêçéåk báåé=eéáòìåö=áå=cçêã=éáåéê=t êãéë ìäék ^ìåü=áã=^äíéê=öìí=ïçüåéå hñt=äçäí=téííäéïéêä=ñωê=ωäéêòéìöéåçé=rãä~ìjhçåòééíé=~ìë kìê= Éíï~= ÑΩåÑ= mêçòéåí= ~ääéê= ΩÄÉê RMJg ÜêáÖÉå= ïçüåéå= å~åü= ^åö~j ÄÉå= ÇÉê= hñtjc êçéêä~åâ= òìêòéáí áå= o ìãäáåüâéáíéåi= ÇáÉ= ~ìåü= ÄÉá ÉîÉåíìÉää= ÉáåíêÉíÉåÇÉå= â êééêäáj ÅÜÉå=báåëÅÜê åâìåöéå=ñωê=ëáé=öéj ÉáÖåÉí=ëáåÇK=a~ãáí=ãÉÜê=sçêëçêÖÉ ãáí=_äáåâ=~ìñ=~äíéêëöéã Éë=tçÜJ åéå= ÖÉíêçÑÑÉå= ïáêçi= ëí~êíéí= ÇáÉ hñtj_~åâ= òìã= îáéêíéå= j~ä= ÇÉå téííäéïéêä= łhñtj^ï~êç I= ÇÉê ëáåü= ~å= éêáî~íé= tçüåìåöëéáöéåj íωãéê= êáåüíéík= téê= ÑΩê= ëéáå= e~ìë ççéê= ÇáÉ= tçüåìåö= j~ å~üãéå ççéê=hçãéäéííä ëìåöéå=öéñìåçéå Ü~íI=ÇáÉ=å~ÅÜ~ÜãÉåëïÉêíI=éê~âíáJ cçíçw=pçããéêüìäéê â~äéä= ìåç= âçëíéåã áö= êé~äáëáéêj Ä~ê= ëáåçi= â~åå= ~ã= téííäéïéêä íéáäåéüãéåk= aáé= ÉáåÖÉêÉáÅÜíÉå råíéêä~öéå=ëçääíéå=éáå=îçääëí åçáj ÖÉë= _áäç= ÇÉë= läàéâíë= îéêãáííéäå ìåç= mä åé= ÉåíÜ~äíÉåK= _ÉïÉêJ ÄìåÖëëÅÜäìëë=áëí=~ã=OK=^éêáäK=fåÑçë ìåíéê=ïïïkâñïjñçéêçéêä~åâkçék ^kwbfdb OK=o `hbkq^d=fj=mevpfl qáééë=ñωê=éáåéå=ëí~êâéå=oωåâéå mevpfl=îéê~åëí~äíéí=~ã=üéìíáöéå=pçååí~ö=_ê~ìåëåüïéáöéê=oωåâéåí~ö géçéê= ÇêáííÉ= aéìíëåüé= Ü~í= mêçääéj ãé= ãáí= ëéáåéã= oωåâéåw= téê= îáéä ëáíòíi=åìê=ïéåáö=péçêí=íêéáäí=ççéê ìåíéê= ÄÉêÖÉïáÅÜí= äéáçéíi= ãéêâí áüå=ëåüåéääk=rãëç=ïáåüíáöéê=áëí=éëi ÑêΩÜòÉáíáÖ=Éíï~ë=ÑΩê=ÇáÉëÉ=éÉêÑÉâJ íé= hçåëíêìâíáçå= ~ìë= táêäéäåi jìëâéäå=ìåç=_ åçéêå=òì=íìåk ^ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ö ERK= j êòf= ä Çí= mevpfl= ÇÉëÜ~äÄ òìã= OK= _ê~ìåëåüïéáöéê= oωåâéåj í~ö= ÉáåK= wïáëåüéå= NM= ìåç NT= rüê= îéê~åëí~äíéí= ÇÉê= cáíåéëëj `äìä= ~å= ÇÉê= i~åöé= píê~ É= Éáå ÄìåíÉë= ìåç= ìãñ~åöêéáåüéë= mêçj Öê~ãã= ÑΩê= ~ääéi= ÇáÉ= ëáåü= îçêäéìj ÖÉåÇ= ççéê= ïéöéå= ÄÉêÉáíë= ÄÉëíÉJ ÜÉåÇÉê= oωåâéåéêçääéãé= áåñçêj ãáéêéå=ã ÅÜíÉåK bñééêíéå= ~ìë= ÇÉã= ãéçáòáåáj ëåüéå= _ÉêÉáÅÜI= Ç~êìåíÉê= c~åü êòj íé= ÇÉë= eéêòçöáåjbäáë~äéíüjeéáãëi Ü~äíÉå=áåíÉêÉëë~åíÉ=sçêíê ÖÉ=òìã qüéã~= oωåâéåk= méíéê= céäçã~ååi jáí~êäéáíéê= ÇÉë= råíéêåéüãéåë h åáö=ìåç=kéìê~íüi=öáäí=ç~öéöéå qáééë= òì= êωåâéåöéêéåüíéå= ^êj ÄÉáíëéä íòéåk téê= ã ÅÜíÉI= â~åå= ï ÜêÉåÇ ÇÉë=oΩÅâÉåí~ÖÉë=ÉáåÉ=áåÇáîáÇìÉääÉ déëìåçüéáíëäéê~íìåöi=éáåé=d~åöj ~å~äóëé=ççéê=çéå=aêk=tçäññ=oωj ÅâÉåJ`ÜÉÅâ=áå=^åëéêìÅÜ=åÉÜãÉåK aáé= aéìíëåüé= _ÉíêáÉÄëâê~åâÉåJ â~ëëé= E_hhF= áåñçêãáéêí= ΩÄÉê= ÇáÉ îáéäñ äíáöéå= ^åöéäçíéi= ÇáÉ= Éë= áåj òïáëåüéå= áã= éê îéåíáîéå= ìåç= êéj Ü~Äáäáí~íáîÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÖáÄíK= a~äéá òéáöí=ëáé=j ÖäáÅÜâÉáíÉå=~ìÑI=ÉáåÉå qéáä=ççéê=ã~ååüã~ä=ëçö~ê=çáé=öéj ë~ãíéå=hçëíéå=ç~ñωê=éêëí~ííéå=òì ä~ëëéåk a~= åáåüí= åìê= ÇáÉ= ^êäéáíëji= ëçåj ÇÉêå= ~ìåü= ÇáÉ= iéäéåëj= ìåç= cêéáj òéáíäéçáåöìåöéå= ã~ ÖÉÄäáÅÜ= ÇáÉ déëìåçüéáí= ÇÉë= oωåâéåë= ÄÉÉáåJ ÑäìëëÉåI= ÄÉíÉáäáÖÉå= ëáåü= ~å= ÇÉã _Éê~íÉêí~Ö=~ìÅÜ=^åÄáÉíÉê=îçå=ÖÉJ ëìåçéå= påüä~ñëóëíéãéå= ëçïáé òïéá=c~üêê~çü ìëéêi=çáé=îçää=öéñéj a~ë=bêñçäöëâçåòééí=ñωê=éáåéå=ëí~êâéå=oωåâéå=üéá í=aêk=tçäññ=oωj ÅâÉåJ`ÜÉÅâK=^ã=RK=j êò=âçëíéåäçë=áã=mevpflk= cçíçw=qk^k ÇÉêíÉ= ìåç= ëçãáí= êωåâéåöéêéåüíé c~üêê ÇÉê= òìã= ^ìëéêçäáéêéå= òìê séêñωöìåö=ëíéääéåk aéê=éêëíé=oωåâéåí~ö=áã=îéêö~åj ÖÉåÉå=g~Üê=ï~ê=Éáå=îçääÉê=bêÑçäÖW jéüê= ~äë= TRM= _ÉëìÅÜÉê= ëíê ãíéå áå=çéå=cáíåéëëj`äìäk=^ì Éê=îáÉäÉå qáééë=ï~êíéí=~ìñ=çáé=d ëíé=~ìåü Éáå= déïáååëéáéä= ãáí= ~ííê~âíáîéå mêéáëéåk=aéê= e~ìéíöéïáåå=áëí= Éáå tçåüéåéåçé= ÑΩê= òïéá= méêëçåéå ~ìñ=çéê=fåëéä=rëéççãk fåñçêã~íáçåéå= òìã= OK= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= oωåâéåí~ö= ëáåç= ìåíéê ÇÉê= qéäéñçååìããéê= QM=MQ=MR= ÉêJ Ü äíäáåük= äéì

9 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms ilh^ibp häéáåé=j ìëé=ïéáüéå=åéìé=påüìäé=éáå ^ã=påüï~êòéå=_éêö=öáäí=éë=ñωê=nom=påüωäéê=éáåé=åéìé=dêìåçëåüìäé=ó=pí~çí=áåîéëíáéêí=qin=jáääáçåéå=bìêç=áå=kéìä~ì sçå=^ååéííé=eéáåòé _ê~ìåëåüïéáök=łtáê=ü~äéå ëç=ä~åö=öéï~êíéí=ìåç=åìå áëí=ëáé=ç~=ó=ïáé=ïìåçéêä~ê I ë~åöéå=påüωäéê=~äë=âäéáåé j ìëé=îéêâäéáçéíw=wìê=báåj ïéáüìåö=áüêéê=åéìéå dêìåçëåüìäé=~ã=påüï~êòéå _ÉêÖ=Ü~ííÉå=iÉÜêÉê=ìåÇ påüωäéê=éáåé=céáéê=ãáí=ëéääëí ÖÉíÉñíÉíÉå=iáÉÇÉêå=ìåÇ qüé~íéêëòéåéå=îçêäéêéáíéík łtáê= Ü~ÄÉå= ìåë= ìã= NUM= mêçòéåí îéêäéëëéêí I= ë~öíé= påüìääéáíéêáå pìë~ååé= oçüå= áã= déëéê ÅÜK= aáé dêìåçëåüωäéê=ï~êéå=ëéáí=çéå=sméê g~üêéå= áå= ÄÉÜÉäÑëã áöéå= cä~åüj Ç~ÅÜÄ~ìíÉå= ìåíéêöéäê~åüíi= ÇáÉ åáåüí= ãéüê= ë~åáéêí= ïéêçéå= âçååj íéåk aéê= kéìä~ì= ~ã= påüï~êòéå _ÉêÖ= Ü~í= QIN= jáääáçåéå= bìêç= ÖÉJ âçëíéí= ìåç= áëí= qéáä= ÇÉë= ìãñ~ëëéåj ÇÉå= påüìäjp~åáéêìåöëéêçöê~ããë ÇÉê=pí~Çí=Äáë=OMMV=ãáí=ÉáåÉã=sçJ äìãéå= îçå= PV=jáääáçåÉå= bìêçk aáé=påüωäéê=ïéáüíéå=áüêé=åéìé=dêìåçëåüìäé=~ã=påüï~êòéå=_éêö=ãáí=éáåéê=äìåíéå=céáéê=ãáí=déë~åö ìåç=qüé~íéê=éáåk cçíçw=påü~çé téåå= ÇáÉ= fåñê~ëíêìâíìê= áå= ÇÉê pí~çí= Öìí= ëéái= Ç~åå= ëéáéå= àìåöé c~ãáäáéå= ÄÉêÉáí= òì= ÄäÉáÄÉåK= a~ë ëéá= Éáå= wáéä= ÇÉê= pí~çíîéêï~äíìåöi ë~öíé=läéêäωêöéêãéáëíéê=aêk=déêí eçññã~ååk=báå=påüìäåéìä~ì=â åj åé= ~ìåü= Ç~ë= wìë~ããéåï~åüëéå ÉáåÉë= pí~çííéáäë= Ñ êçéêåi= ÜçÄ= ÇÉê läéêäωêöéêãéáëíéê= ~åöéëáåüíë ÇÉê= Öìí= ÄÉëìÅÜíÉå= bê ÑÑåìåÖëÑÉáJ Éê=ÜÉêîçêK aáé= báåïéáüìåö= îçå= åéìéå påüìäéå= ëéá= ~åöéëáåüíë= ëáåâéåçéê påüωäéêò~üäéå= ëéäíéå= ÖÉïçêÇÉåI ë~öíé= oéöáéêìåöëëåüìäçáêéâíçê t~äíéê= gçü~ååéë= eéêêã~åå= ~äë séêíêéíéê=çéê=i~åçéëêéöáéêìåök aáé=êìåç=nom=dêìåçëåüωäéê=~ã påüï~êòéå=_éêö=äéâçããéå=å~åü à~üêéä~åöéê=aìêëíëíêéåâé=åìå=råj íéêêáåüíëê ìãé= áå= ãççéêåéê= ^êj ÅÜáíÉâíìê= ìåç= ~ìñ= ÇÉã= åéìëíéå pí~åç= ÇÉê= qéåüåáâk= kéäéå= ~ÅÜí hä~ëëéåê ìãéå= ìãñ~ëëí= ÇÉê= kéìj Ä~ì=ÉáåÉ=m~ìëÉåÜ~ääÉI=`çãéìíÉêJI téêâj= ìåç= jéüêòïéåâê ìãé= ëçj ïáé=éáåé=péçêíü~ääék a~òì= âçããéå= o ìãé= ÑΩê= ÇáÉ séêï~äíìåö= ìåç= ÑΩê= ÉáåÉ= îçå= bäj íéêå= çêö~åáëáéêíé= háåçéêäéíêéìj ìåök i åöéêéë=iéäéå=üéá í=ü ÜÉêÉë=oáëáâç _ê~ìåëåüïéáöéê=^äòüéáãéê=q~öé=îçã=uk=äáë=ook=j êò=ó=fåñçêã~íáçåéå=åáåüí=åìê=ñωê=^åöéü êáöé=ó=^åãéäçìåö=ä ìñí bäíéêå=~ìñ mêçäé V _ê~ìåëåüïéáö= EÅê~FK= aáé påüï~åöéêéåj= ìåç= c~ãáäáj ÉåÄÉê~íìåÖëëíÉääÉ= ÇÉë= pçòáj ~äçáéåëíéë= â~íüçäáëåüéê cê~ìéå=äáéíéí=îçã=pnk=j êò Äáë=PK=^éêáä=Éáå=bäíÉêåéê~âíáJ âìã=~åk=a~äéá=ëçää=~ìåü=éáå _~Äóëáãìä~íçê= òìã= báåë~íò âçããéåk= aáé= hçëíéå= ÄÉíê~J ÖÉå= OM= bìêç= ÑΩê= m~~êék= ^åj ãéäçìåö=ìåíéê=p=um=mu=ptk kéìéë=ñωê péåáçêéå _ê~ìåëåüïéáö= EÅê~FK= táé ëáåü= äíéêé= jéåëåüéå= ïç ìåç= ïçãáí= ïéáíéêäáäçéå â ååéåi= òéáöí= Éáå= åéìéê= h~j í~äçöi=çéå=ç~ë=péåáçêéåäωêç ÇÉê= pí~çí= ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉå Ü~íK=aáÉ=_êçëÅÜΩêÉ=ÖáÄí=Éë=áå ÑÑÉåíäáÅÜÉå= báåêáåüíìåöéåi jìëééåi=_ωåüéêéáéå=ìåç=áã péåáçêéåäωêçi= ^ã= c~ääéêëäéj ÄÉê=qçêÉ=NK mêéáë=ñωê cê~ìéå _ê~ìåëåüïéáö= EáâFK= páéäéå= mêçj òéåí=~ääéê=jéåëåüéåi=çáé= äíéê=~äë SR= g~üêé= ëáåçi= Éêâê~åâÉå= ~å= ^äòj ÜÉáãÉêK= aáé= _ê~ìåëåüïéáöéê= ^äòj ÜÉáãÉê=q~ÖÉ=îçã=UK=Äáë=OOK=j êò ëçääéå= ÇáÉ= ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= åçåü ëí êâéê=ñωê=çáé=aéãéåòjhê~åâüéáí ëéåëáäáäáëáéêéåk łaáé= iéäéåëéêï~êíìåö= ëíéáöí ëí åçáök= a~ãáí= ÉåíïáÅâÉäí= ëáåü ~ìåü=ç~ë=oáëáâçi=~å=aéãéåòéå=òì Éêâê~åâÉå I= ë~öí= dωåíéê= båöéäj Ü~êÇíI= sçêëáíòéåçéê= ÇÉê= ^äòüéáj ãéê= déëéääëåü~ñí= _ê~ìåëåüïéáök wìë~ããéå= ãáí= ÇÉê= pí~çíi= ÇÉê ^lh= ìåç= ÇÉê= eáäñëçêö~åáë~íáçå ~ãäéí= çêö~åáëáéêí= ÇáÉ= ^äòüéáãéê déëéääëåü~ñí= áå= ÇáÉëÉã= g~üê= òìã ÑΩåÑíÉå=j~ä=ÇáÉ=^äòÜÉáãÉê=q~ÖÉK UM= mêçòéåí= ÇÉê= ^äòüéáãéêj hê~åâéå= ïéêçéå= îçå= ^åöéü êáj ÖÉå= ÄÉíêÉìíK= páé= îçê= ~ääéã= Ü~ÄÉå _ÉÇ~êÑ=~å=eáäÑÉ=Ó=Éíï~I=ìã=Ç~ãáí âä~ê=òì=âçããéåi=ïéåå=büéã~åå ççéê= jìííéê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= hê~åâüéáí åáåüí= åìê= îéêöéëëäáåü= ïéêçéåi ëçåçéêå=ëáåü=áå=áüêéê=ö~åòéå=méêj ë åäáåüâéáí= îéê åçéêåk= łgéçéê hê~åâüéáíëîéêä~ìñ=áëí=áåçáîáçìéää I ë~öí=båöéäü~êçíi=łç~ë=ñωüêí=çñí=òì eáäñäçëáöâéáí= ÇÉê= éñäéöéåçéå= ^åj ÖÉÜ êáöéåk aáé=^äòüéáãéê=q~öé=ïéêçéå=~ã cêéáí~ö=enmk=j êòf=ìã=nr=rüê=áã ^äíëí~çíê~íü~ìë= ãáí= ÉáåÉã= sçêj íê~ö= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáöéê= ^êòíéë aêk= méíéê= påüäéöéä= Éê ÑÑåÉíW= łaáé hê~åâüéáí=çéë=séêöéëëéåë=ó=báå píêéáñòìö=çìêåü=iáíéê~íìê=ìåç=déj ëåüáåüíék =báå=dêì ïçêí=ëéêáåüí ìåíéê= ~åçéêéã= ÇáÉ= åáéçéêë ÅÜëáJ ëåüé= pçòá~äãáåáëíéêáå= jéåüíüáäç oçëëjiìííã~ååk ^ã= jçåí~ö= ENPK= j êòf= ìã NT=rÜê= ëéêáåüí= aêk= déêíüáäç píáéåëi= läéê êòíáå= áå= d ííáåöéåi ΩÄÉê= kéìéë= ~ìë= aá~öåçëíáâ= ìåç qüéê~éáé= ÇÉê= ^äòüéáãéêjhê~åâj ÜÉáíK= rã= _ÉíêÉììåÖë~åÖÉÄçíÉ ìåç= ÇÉêÉå= cáå~åòáéêìåö= ÖÉÜí= Éë ÄÉá=ÉáåÉê=sÉê~åëí~äíìåÖ=~ã=aáÉåëJ í~ö=enqk=j êòf=ìã=nr=rüêk=fã=^åj ëåüäìëë= ëíéääéå= ëáåü= ~ãäìä~åíé ìåç= ëí~íáçå êé= _ÉíêÉììåÖëÉáåJ êáåüíìåöéå= ìåç= k~åüä~êëåü~ñíëj ÜáäÑÉå=îçê=ìåÇ=â ååéå=çáêéâí=âçåj í~âíáéêí=ïéêçéåk báåéå= c~åüîçêíê~ö= ΩÄÉê påüãéêòíüéê~éáé= ÄÉá= ^äòüéáãéêj hê~åâéå= Ü äí= aêk= gωêöéå= táäãj ëéåjkéìã~åå=~ìë=_~ç=oçíüéåñéäj ÇÉ= ~ã= jáííïçåü= ENRK= j êòf= ìã NT= rüê= áå= ÇÉê= ûêòíéâ~ããéê _ê~ìåëåüïéáök= ÄÉê=ÇÉå=rãÖ~åÖ ãáí=^äòüéáãéêjm~íáéåíéå=áã=hê~åj âéåü~ìë=ëéêáåüí=eéáâé=pí íéê=îçã häáåáâìã= _ê~ìåëåüïéáö= ~ã= açåj åéêëí~ö= ENSK= j êòf= ìã= NT= rüêk aáé=mñäéöé=aéãéåòâê~åâéê=áå=_éj íêéììåöëéáåêáåüíìåöéå= áëí= qüéã~ ÉáåÉë= sçêíê~öë= ìåç= ÉáåÉê= mççáj ìãëçáëâìëëáçå= ~ã= jçåí~ö EOMK=j êòf=ìã=nt=rüêk fã=hìäíìêéêçöê~ãã=öáäí=éë=éáå q~åòå~ñ = ÑΩê= _ÉíêçÑÑÉåÉ= ìåç= ^åj ÖÉÜ êáöé=~ã=jáííïçåü=eook=j êòf ìã= NR= rüê= ìåç= ÉáåÉ= cáäãîçêñωüj êìåö= łhìåëíëíωåâé= aéãéåò = ~ã cêéáí~ö=eoqk=j êòf=ìã=nv=rüêi=àéj ïéáäë=áå=çéê=aohj_éöéöåìåöëëí íj íéi=hçêñéëëíê~ É=PS~K _ÉÖäÉáíÉåÇ= òì= ÇÉå= ^äòüéáãéê q~öéå=òéáöí=éáåé=^ìëëíéääìåö=îçã jáííïçåü= ENK=j êòf= Äáë= cêéáí~ö EPNK=j êòf=_áäçéê=òìã=qüéã~=aéj ãéåò= îçå= t~ääìêö~= _ÉÅâ= ìåç hä~ìë=hçüåk ^ääé= séê~åëí~äíìåöéå= ÑáåÇÉåI ëçïéáí= åáåüí= ~åçéêë= ~åöéöéäéåi áå=çéå=o ìãéå=çéë=^lhjdéëìåçj ÜÉáíëòÉåíêìãëI= ^ã= c~ääéêëäéäéê qçêé=pjq=ëí~íík=aáé=qéáäå~üãé=áëí âçëíéåäçëi= ìã= ^åãéäçìåö= ïáêç àéççåü=öéäéíéå=ìåíéê=çéê=qéäéñçåj åìããéê=n=om=pq=rs=ork _ê~ìåëåüïéáö= EÅê~FK= _ÉJ êéáíë= òìã= NTK= j~ä= ïáêç= áå ÇáÉëÉã= g~üê= ÇÉê= pmajcê~ìj ÉåéêÉáë= ~ìëöéëåüêáéäéåk= bë ïéêçéå= _ÉïÉêÄìåÖÉå= îçå cê~ìéå=ççéê=cê~ìéåöêìéééå ÉåíÖÉÖÉåÖÉåçããÉåI= ÇáÉ= ÉáJ åéå=üéê~ìëê~öéåçéå=_éáíê~ö òìê= c êçéêìåö= ÇÉê= bã~åòáj é~íáçå= ÇÉê= cê~ìéå= ÖÉäÉáëíÉí Ü~ÄÉåK= aáé= âìêòéå= _ÉïÉêJ ÄìåÖë~åëÅÜêÉáÄÉå= â ååéå Äáë= NK= ^éêáä= ÄÉá= fëçäçé= p~~äj ã~ååi= ^ã= eçüéå= céäçé= TI PUNMQ= _ê~ìåëåüïéáö= ÉáåÖÉJ êéáåüí= ïéêçéåk= báåé= ~ÅÜíJ â éñáöé= gìêó= ïáêç= Ç~åå= ÇáÉ ^ìëï~üä=íêéññéåk ^âíáîéê=^ìñäêìåü=áã=i~åçéëãìëéìã eéìíé=bê ÑÑåìåÖ=ìã=NO=rÜê=Ó=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=ëíÉääÉå=Äáë=òìã=NTK=^éêáä=~ìë bêåëí=qüáéä=eäkf=òéáöí=déêç=_áéöéäi=i~åçéëãìëéìãi=ëéáåé=âìåëíñéêj íáö=öéëåüåáíòíéå=eçäò~êäéáíéåk= cçíçw=påü~çé _ê~ìåëåüïéáö=eââfk=báåé=äééáåj ÇêìÅâÉåÇÉ=^ìëëíÉääìåÖ=áëí=~Ä=ÜÉìJ íé=ìåç=åçåü=äáë=ntk=^éêáä=áã=i~åj ÇÉëãìëÉìã= ~ã= _ìêöéä~íò= òì= ëéj ÜÉåK=råíÉê=ÇÉã=qáíÉä=ł^ìÑÄêìÅÜ=Ó jéåëåüéå= ãáí= _ÉÜáåÇÉêìåÖ= òéáj ÖÉå= áüê= âêé~íáîéë= mçíéåòá~ä = ëáåç `~êíççåëi=_áäçéê=áå=âê ÑíáÖÉå=c~êJ ÄÉå=ìåÇ=eçäòëÅÜåáíòÉêÉáÉå=òì=ëÉJ ÜÉåI= ÇáÉ= îçå= Öêç Éê= ëåü éñéêáj ëåüéê=hê~ñí=òéìöéåk séê~åëí~äíéê= áëí= ÇáÉ= dêìééé łpéääëí= ^âíáî= Ó= kéíòïéêâ= ÄÉÜáåJ ÇÉêíÉê=jÉåëÅÜÉå=áå=ÇÉê=pma K=^äë e~ìëüéêêi= m~êíåéê= ìåç= påüáêãj ÜÉêê=Ü~ííÉ=aêK=ÜKÅK=dÉêí=_áÉÖÉäI=aáJ êéâíçê=çéë=i~åçéëãìëéìãëi=~ã cêéáí~ö= òì= ÉáåÉê= sçêäéëáåüíáöìåö ÉáåÖÉä~ÇÉåK aêéá= dêωåçé= åéååí= ^åçêé~ë qüáéëi= hççêçáå~íçê= ÇÉê= ^ìëëíéäj äìåöi= ~äë= jçíáî~íáçåëèìéääé= ÇÉê råíéêåéüãìåöw=łtáê=ïçääíéå=òéáj ÖÉåI=Ç~ëë=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉJ êìåö=ìåüéáãäáåü=âêé~íáî=ëéáå=â åj åéåi= Ç~ëë= ïáê= êáåüíáö= ï~ë= Çê~ìÑ Ü~ÄÉåI= ìåç= ïáê= ïçääéå= ~åçéêéå _ÉíêçÑÑÉåÉå= jìí= ã~åüéå K= sçå ÇÉê=hçåòÉéíáçå=Äáë=òìê=aìêÅÜÑΩÜJ êìåöi=îçã=bêëíéääéå=çéë=cäóéêë=äáë Üáå= òì= péçåëçêéåîéêü~åçäìåöéåw a~ë=qé~ã=ìã=qüáéë=ü~ííé=çáé=wωj ÖÉä= ëíéíë= áå= ÇÉê= e~åçk= råíéêëíωíj òìåö= ÄçíÉå= déïéêâëåü~ñíëäìåçi séêâéüêëj^d= ìåç= ÇÉê= séêéáåáöíé häçëíéêj=ìåç=píìçáéåñçåçëk bêåëí= qüáéä= áëí= ÉáåÉê= ÇÉê= åéìå ^ìëëíéääéåçéåk= łfåü= Äáå= âéáå= ~ìëj ÖÉÄáäÇÉíÉê= hωåëíäéêi= áåü= ëíéääé= ~å Ç~ë= tçêí= hìåëí= Ü ÜÉêÉ= ^åëéêωj ÅÜÉ I= ë~öí= qüáéä ÄÉëÅÜÉáÇÉåK téê= ~ÄÉê= ëéáåé eçäò~êäéáíéå= áå ÇÉê= sáíêáåé ëáéüíi= ïáêç= ëáåü ëáåüéêäáåü= ~å ÇÉê= hìåëíñéêíáöj âéáí= ÉêÑêÉìÉåK aáé= áåíéåëáîé _ÉëÅÜ ÑíáÖìåÖ ãáí= ÇÉê= hìåëí ï~ê= ÉáåÉ= ÇÉê qüéê~éáéåi= ÇáÉ áüå= å~åü= ÉáåÉê hêéäëéêâê~åâìåö= ïáéçéê= ~ìñöéj êáåüíéí= Ü~ÄÉåK= łtáê= éê ëéåíáéêéå ÜáÉê= Éíï~ë= ëéüê= méêë åäáåüéë= ìåç büêäáåüéëi= Ç~ë= ~ìë= êéáå= ÉñáëíÉåJ òáéääéå= ìåç= åáåüí= Ñáå~åòáÉääÉå cêáëåüé= c~êäéåi= âä~êé= jçíáîéw hççêçáå~íçê=^åçêé~ë=qüáéë=ãáí ÉáåÉã=_áäÇ=îçå=fäçå~=pÅÜáãéÑK dêωåçéå= ÉåíJ ëí~åçéå=áëí I=ÄÉJ íçåí= jìëéìãëj ÇáêÉâíçê= _áéöéäk wìê= ^ìëëíéäj äìåöëéê ÑÑåìåÖ ~ã= ÜÉìíáÖÉå pçååí~ö= ~Ä NO= rüê= ëéêáåüí jçåáâ~= dêáéj Ñ~ÜåI=jKÇK_K aéå= çññáòáéääéå pí~êíëåüìëë= ÖáÄí _ìåçéëìãïéäíj ãáåáëíéê=páöã~ê d~äêáéäk= jéüê= fåñçêã~íáçåéå ΩÄÉê= ÇáÉ= ~ìëëíéääéåçéå= hωåëíäéê ìåç= Ç~ë= äçüåéåçé= _ÉÖäÉáíJmêçJ Öê~ãã= áëí= áã= fåíéêåéí= òì= ÑáåÇÉåW ïïïk~ìñäêìåüjäëkçé oìëëáëåüé=pééòá~äáí íéå=áå=iéüåççêñ báå=ìãñ~ëëéåçéë=pçêíáãéåí=êìëj ëáëåüéê= pééòá~äáí íéå= îçå= mê~äáj åéå= ìåç=_~åâï~êéå= Äáë= Üáå= òì péáêáíìçëéå= ÄáÉíÉí= ÇÉê= jáñ j~êâí= ~å= ÇÉê= e~ååçîéêëåüéå píê~ É=áå=iÉÜåÇçêÑ=~åK=hìåÇÉå ÉêÜ~äíÉå= âçãééíéåíé= _Éê~J íìåök=råëéê=_áäç=òéáöí=çéå=åéìj Éå=_ÉëáíòÉê=pÉêÖÉà=dêçÜ=EPK=îçå êéåüíëf=ãáí=qé~ãk ~åülpåü~çé

10 NM ^rql=c=jlqlo pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v mêéáëé=ñωê=dq i~åöé= Ü~í= ëáåü= lééä= áå påüïéáöéå= ÖÉÜΩääí= ìåç= âéáåé ^ìëë~öéå=òìã=mêéáë=çéë=åéìéå dq= ÖÉíêçÑÑÉåK= kìå= Ü~í= ÇÉê= ^ìj íçä~ìéê= ~ìñ= ÇÉã= déåñéê= ^ìíçj ãçäáäë~äçå= Ç~ë= déüéáãåáë= ÖÉJ äωñíéíw= aáé= kéì~ìñä~öé= ÇÉë= äéj ÖÉåÇ êéå=péçêíï~öéåë=ïáêç=~ä OV=VMM=bìêç=~åÖÉÄçíÉåK lééä=dqjmêéãáéêé=áå=déåñk çü ^ìëöéäáéñéêí= ïáêç= ÇÉê= oç~çj ëíéê= ãáí= âä~ëëáëåüéã= eéåâ~åj íêáéä= ìåç= sçääëíçññîéêçéåâ= ~Ä ÇÉã= cêωüà~üê= OMMTK= råíéê= ÇÉê e~ìäé= ÇÉë= péçêíï~öéåë= ~êäéáj íéí= Éáå= b`lqb`jqìêäçãçíçê ãáí= _ÉåòáåJaáêÉâíÉáåëéêáíòìåÖI ÇÉê= ~ìë= òïéá= iáíéêå= eìäê~ìã OSM= mplnvn= ât= ãçäáäáëáéêí ìåç= ÇÉå=péìêí= îçå= M=~ìÑ= qéãj éç=nmm=áå=ïéåáöéê=~äë=ëéåüë=péj ^rqljkbtp âìåçéå= Éêã ÖäáÅÜíK= aáé e ÅÜëíÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÇÉë åéìéå= lééä= dq= äáéöí= ÄÉá= ΩÄÉê OPM=âãLÜK ~ pí~êâé=jçíçêéå aéìíëåüä~åçë= ^ìíçñ~üêéê ëáåç= ãáí= ÇÉê= jçíçêäéáëíìåö= áüj êéê= c~üêòéìöé= ëéüê= òìñêáéçéåk aáéë= ÉêÖ~Ä= ÉáåÉ= rãñê~öé= ÇÉê ^a^`j`äìäòéáíëåüêáñí= łãçíçêj ïéäí = ìåíéê=rr=mmm= iéëéêåk= déj ê~çéòì=äéöéáëíéêí=ëåüéáåéå=mçêj ëåüéjc~üêéê=òì=ëéáåi=çáé=áüêéå ^ìíçë= ãáí= ÉáåÉê= kçíé= îçå= NIO òìã=éêëíéå=mä~íò=îéêü~äñéåk=bíj ï~ë= ãéüê= mñéêçéëí êâéå= ïωåj ëåüéå= ëáåü= çññéåëáåüíäáåü pã~êíjc~üêéêw= aéê= häéáåï~öéå ä~åçéíé=~ã=q~äéääéåéåçé=ó=ãáí ÉáåÉê= ~ääéêçáåöë= áããéê= åçåü ÖìíÉå=kçíÉ=îçå=OIOQK eáåíéê=mçêëåüé=ê~åöáéêéå=g~j Öì~ê= EkçíÉ= NIPSFI= p~~ä= ENIQNF ìåç=g~öì~ê=eniqqfk=oéä~íáî=ïéáí îçêå= éä~íòáéêíéå= ëáåü= ~ìåü _jt= ENIQSFI= ^ìçá= ENIRPF= ìåç jéêåéçéë= ENISNFI= ï ÜêÉåÇ lééä=ìåç=st=eäéáçé=niurf=éêëí áã= ìåíéêéå= aêáííéä= ~ìñí~ìåüéåk påüäéåüíéê= ~äë= ãáí= ÇÉê= kçíé= O ïìêçé= åéäéå= pã~êí= åìê= åçåü i~åç=oçîéê=eoioof=äéïéêíéík ~ Wilhelmstraße Braunschweig Telefon 05 31/ Fax Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr SOMMERREIFEN Bridgestone Firestone Hausmarke Reifengröße 155/70 R 13 T 33,00 28,50 24,50 175/70 R 13 T 42,00 35,50 26,00 185/60 R 14 H 51,00 44,00 35,00 195/65 R 15 H 71,00 59,50 45,00 205/55 R 16 V 92,00 84,50 59,00 225/45 R 17 W 142,00 124,00 89,00! ANGEBOT! des Monats Alu-Komplettrad 185/60 R 14 H z. B. für Polo/Fox Stck. ab98, Weitere Reifenmarken z. B. Avon, Continental, Vredestein, Goodyear, Dunlop Alufelgen ab EUR 52,00 Sofortmontage ab EUR 8,00* * (auf Stahlfelge) Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange der Vorrat reicht. Preise auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten. Einlagerung 30, e. bei DÜRKOP Nachrüstung o^sq=ñ Üêí=áå=åÉìÉ=aáãÉåëáçåÉå aêáííé=déåéê~íáçå=çéë=qçóçí~=âçããí=ãáí=_éåòáåjjçíçê=ççéê=aáéëéä=àéíòí=åìê=åçåü=~äë=cωåñíωêéê aéìíäáåü=öéê ìãáöéê=ìåç ÉÇäÉê=Ó=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜ=ÉêJ ï~åüëéåéê=ó=ëí~êíéí=àéíòí ÇÉê=åÉìÉ=qçóçí~=o^sQK=aáÉ ÇêáííÉ=dÉåÉê~íáçå=ÇÉë=^ääJ ê~çäéêë=öáäí=éë=åìê=åçåü=~äë cωåñíωêéêk=qéåüåáëåüéê=e J ÜÉéìåâí=áëí=Éáå=ÉñíêÉã=ë~ìJ ÄÉêÉê=aáÉëÉäK aêéá= sáéêòóäáåçéê= ëíéüéå= òìê t~üäw= báå= wïéáäáíéêj_éåòáåéê= ãáí NRO= mplnno= ât= ìåç= îçå= ÉáåÉã OIOJiáíÉê= qìêäççáéëéäjaáêéâíéáåj ëéêáíòéê= ÉáåÉ= NPS= mplnmm= âtjs~j êá~åíé= ãáí= lñáç~íáçåëâ~í~äóë~íçê ççéê= ÉáåÉ= NTT= mplnpm= ât= ëí~êâé séêëáçå= ãáí= ÇÉã= êéîçäìíáçå êéå ^ÄÖ~ëêÉáåáÖìåÖëëóëíÉã=aJ`^qK aéê=o^sq=äéöêωåçéíé=nvvq=éáå åéìéë=j~êâíëéöãéåíi=ìåç=òìë~ãj ãéå= ãáí= ÇÉã= ~Ä= OMMM= ÉêÜ äíäáj ÅÜÉå= k~åüñçäöéê= ïìêçéå= ÄáëÜÉê ~ääéáå= áå= aéìíëåüä~åç= ΩÄÉê NOM=MMM= báåüéáíéå= îéêâ~ìñík= géíòí ÖáÄí= Éë= ÇáÉ= dêìåçî~êá~åíé= ãáí ÇÉã= _ÉåòáåÉê= ççéê= ÇÉã= ëåüï J ÅÜÉêÉå= aáéëéä= ~Ä= OR=TMM= ççéê OT=PMM= bìêçk= få= ÇÉê= ãáííäéêéå ^ìëëí~ííìåöëîéêëáçå= pçä= áëí= ~Ä PM=VMM=bìêç=~äíÉêå~íáî=ÇÉê=pÉäÄëíJ òωåçéê= ãáí= aj`^q= ÉêÜ äíäáåük= fã qçéjjççéää= bñéåìíáîé= âê åí= ÇáÉJ ëéë= péáíòéåíêáéäïéêâ= ~Ä PP=UMM=bìêç=Ç~ë=^åÖÉÄçíK jéüê=çéåå=àé=áëí=çéê=åéìé=o^sq ÉáåÉ=Öêç É=hçãÄáJiáãçìëáåÉK=aáÉ i åöé= Ü~í= ìã= NP= wéåíáãéíéê= ~ìñ QIPO= jéíéê= EçÜåÉ= oéëéêîéê~çf ìåç= ÇáÉ= _êéáíé= ìã= ~ÅÜí= wéåíáãéj íéê=~ìñ=niuo=jéíéê=òìöéåçããéåk a~ë= ÄêáåÖí= íêçíò= ìåîéê åçéêíéê e ÜÉ= îçå= NISV= jéíéê= EçÜåÉ= çéj íáçå~äé= a~åüêéäáåöf= ãéüê= _ÉáåJ ^ääé=o^sq=ó=~ì Éê=ÇÉê=qçéJsÉêëáçå=Ó=íê~ÖÉå=Ç~ë=oÉëÉêîÉê~Ç=~ìÑ=ÇÉê=êÉÅÜíë=~åëÅÜä~ÖÉåÇÉê=eÉÅâíΩêK ìåç= hçéññêéáüéáík= aéê= déé ÅâJ ê~ìã= Ñ~ëëí= ïéöéå= ÇÉê= áå= i åöëj êáåüíìåö= ìã= NT= wéåíáãéíéê= îéêj ëåüáéää~êéå= oωåâëáíòé= QRM= Äáë RUS= iáíéêk= k~åü= rãâä~éééå= ÇÉê ÖÉíÉáäíÉå=cçåÇÄ~åâ=ãáí=åÉáÖìåÖëJ îéêëíéäää~êéå= iéüåéå= ÉåíëíÉÜÉå ã~ñáã~ä= NITR= hìäáâãéíéê= pí~ìj ê~ìãk rãñ~åöêéáåüé= ~ÉêçÇóå~ãáëÅÜÉ j~ å~üãéå= îçå= Öä~ííÑä ÅÜáÖÉê råíéêîéêâäéáçìåö= Äáë= òìã= eéåâj ëéçáäéê= Äê~ÅÜíÉå= ÇÉã= o^sq= ÇÉå âä~ëëéåäéëíéå= iìñíïáçéêëí~åçëj ÄÉáïÉêí= MIPNK= kéäéå= ÇÉê= ÖìíÉå ^ÉêçÇóå~ãáâ= ëçêöéå= a ããéä~íj íéå= ìåç= táåçëåüìíòëåüéáäé= ãáí ^âìëíáâjcáäã=ñωê=éáå=åáéçêáöéë=déj ê ìëåüåáîé~ì=áã=fååéåê~ìãk aéê= é~ëëáîéå=páåüéêüéáí= ÇáÉåÉå Ç~ë= påüäéìçéêíê~ìã~jpåüìíòëóëj íéã= tfi= áå= ÇÉå= sçêçéêëáíòéåi c~üêéêj= ìåç= _ÉáÑ~ÜêÉê~áêÄ~ÖI= péáj cêáëåüäìñíj_éïéöìåö `çäí=`w`=íêáíí=öéöéå=méìöéçí=ìåç=káëë~å=~å wïéá= g~üêé= å~åü= ÇÉã= aéäωí= ÇÉë åéìéå= `çäí= âçãéäéííáéêí= ÇáÉ= péêáj ÉåîÉêëáçå= ÇÉë= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí ÇÉã= áí~äáéåáëåüéå= råíéêåéüãéå máåáåñ~êáå~= ÉåíïáÅâÉäíÉå= `çäí `çìéé=`~äêáçäéíë=ãáí=~ìñâä~ééä~j êéã= pí~üäç~åü= ÇáÉ= jççéääé~äéííé ÇÉë= häéáåï~öéåëk= få= aéìíëåüä~åç ïáêç=çéê=`çäí=`w`=~ã=omk=j~á=~ìñ ÇÉå= j~êâí= âçããéåk= aáé= mêéáëé ÄÉÖáååÉå= ÄÉá= NS=VVM= bìêçk= açêí íìããéäå= ëáåü= ~ìåü= ÇáÉ= hçåâìêj êéåíéå=méìöéçí=oms=``=ççéê=káëj ë~å=jáåê~=``k aéê=ohojpáíòéê=ä~ëáéêí=~ìñ=çéã cωåñëáíòéê= ëçää= ãáí= ÄêÉáíÉêÉã péìêã~ =ÄÉá=ÉáåÉã=o~Çëí~åÇ=îçå OIRM= jéíéê= ÇìêÅÜ~ìë= ëéçêíäáåüé déåé= ÄÉáåÜ~äíÉåK= h~êçëëéêáéîéêj ëí êâìåöéå=ëçêöéå=ç~ñωêi=ç~ëë=çáé îçå= ÇÉã= NIR= iáíéê= _ÉåòáåJqìêÄçJ ãçíçê= Éêã ÖäáÅÜíÉå= c~üêäéáëíìåj ÖÉå= áå= c~üêëé~ = ìãöéëéíòí= ïéêj ÇÉå= â ååéåk= aéê= qìêäçãçíçê äéáëíéí=nrm=mplnnm=ât=ìåç=áëí=ãáí ÉáåÉê= î~êá~ääéå= séåíáäëíéìéêìåö ~ìëöéêωëíéík= a~ãáí= ÉêòáÉäí= ÇÉê `çäí=`w`=éáåé=e ÅÜëíÖÉëÅÜïáåJ ÇáÖâÉáí= îçå= OMO= âãlü= ìåç= ÄÉJ ëåüäéìåáöí= áå= UIQ= péâìåçéå= îçå MJNMMâãLÜK= bêö åòí= ïáêç= Ç~ë jçíçêéå~åöéäçí= ÑΩê= ÇÉå= `w` ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= NIR= iáíéê= _Éåòáå p~ìöãçíçê=ãáí=nmv=mplum=âtk ~ íéå~áêä~öë=îçêåi=hçéñ~áêä~öë=îçêå ìåç= ÜáåíÉå= ìåç= Éêëíã~äë= Éáå håáé~áêä~ö= ÑΩê= ÇÉå= c~üêéêk= sáéêj â~å~äj^_pi= _êéãëj^ëëáëíéåíi= ^åj íêáéäëëåüäìéñêéöéäìåö= qo`= ìåç Ç~ë= c~üêòéìöëí~äáäáí íëéêçöê~ãã sp`h=ëáåç=òìçéã=ëéêáéåã áök aéê=oiojiáíéêjaj`^q=öä åòí=ãáí QMM= kã= aêéüãçãéåíi= ìåíéêj ëåüêéáíéí= ÇáÉ= ^ÄÖ~ëåçêã= bìêç= Q ÄÉëçåÇÉêë= ÇÉìíäáÅÜ= ìåç= áëí= ÉáåÉê ÇÉê= ë~ìäéêëíéå= aáéëéä= ÇÉê= téäíi ïéáä= oì é~êíáâéä~ìëëíç = ìåç píáåâçñáçjbãáëëáçåéå= Çê~ëíáëÅÜ êéçìòáéêí= ëáåçk= _Éá= îçêäáäçäáåüéã déê ìëåüåáîé~ì=éêñçäöí=çéê=péìêí îçå=m=~ìñ=nmm=âãlü=áå=vip=péâìåj ÇÉåI= ìåç= OMM= âãlü= e ÅÜëíÖÉJ ëåüïáåçáöâéáí=ïéêçéå=éêêéáåüík=få séêäáåçìåö=ãáí=çéã=ëéêáéåã áj ÖÉå= péåüëö~åööéíêáéäé= ÖÉåΩÖÉå ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ= TIM= iáíéê= aáéëéä àé=nmm=háäçãéíéêk FÜNF STERNE. NULL SORGEN. aéê= áã= eìäê~ìã= áçéåíáëåüé ajqa= ÉåíïáÅâÉäí= PNM= kãi= ÄÉJ ëåüäéìåáöí= ÇÉå= o^sq= áå= NMIR= péj âìåçéå= ~ìë= ÇÉã= pí~åç= ~ìñ= qéãj éç= NMMI= ÄêáåÖí= NUM= âãlü= péáíòé ìåç=âçããí=ëçö~ê=ãáí=sis=iáíéê=áã aìêåüëåüåáíí= ~ìëk= aéê= çéíáãáéêíé wïéáäáíéêj_éåòáåéê= ãáí= î~êá~ääéê séåíáäëíéìéêìåö= ìåç= NVQ= kã= áëí ãáí=cωåñö~åöjpåü~äíöéíêáéäé=ççéê ~ìñ= tìåëåü= ãáí= sáéêëíìñéåj^ìíçj ã~íáâ= âçãäáåáéêík= pç= ïéêçéå NMIS= ççéê= NOIM= péâìåçéå= _ÉJ ëåüäéìåáöìåöëòéáí= ìåç= NUR= ççéê NTR=âãLÜ=e ÅÜëíÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí ÉêêÉáÅÜíK= fã= jáííéä= ÄÉíê Öí= ÇÉê séêäê~ìåü= UIS= ççéê= VIM= iáíéêk a~åâ= ÇÉë= ~âíáîéå= ^ääê~ç~åíêáéäë ãáí= î~êá~ääéê= hê~ñíîéêíéáäìåö= äáéj ÑÉêí=ÇÉê=åÉìÉ=o^sQ=~ìÅÜ=~ìÑ=êìíJ ëåüáöéê= c~üêä~üå= Éáå= e ÅÜëíã~ ~å= qê~âíáçå= ìåç= c~üêëí~äáäáí ík h~êä=péáäéê a~ë=pí~üäç~åü=çéë=`çäí=`w`=îéêëåüïáåçéí=îçääëí åçáö=áã=eéåâk çü CHJ/200 Rußpartik tikel- filter z.b. z.b. für VW Golf V / Touran Motor: BKC 1.9 Ltr. 77 kw Motor: BKD 2.0 Ltr. 103 kw (weitere Modelle auf Anfrage) 679, EU EUR inkl. Montage DÜRKOP GmbH Filiale Braunschweig Helmstedter Str Braunschweig Telefon 0531 / Reifen Bruer Reifen aller Fabrikate Felgen Tuning-Zubehör BÖCKMANN Anhängervertrieb zwischen Harz und Heide Für Schnellentschlossene Sommerrreifen in begrenzter Stückzahl 195/65 R 15 H 205/55 R 16 W Pirelli 59,- e Conti 69,- e Pirelli 79,- e Conti 89,- e Fulda 49,- e Hausmarke 39,- e Fulda 69,- e Hausmarke 59,- e 225/45 R 17 Z 225/40 R 18 Z Pirelli 115,- e Conti 129,- e Pirelli 149,- e Conti 159,- e Fulda 99,- e Hausmarke 79,- e Fulda 129,- e Hausmarke 99,- e Alle andern Fabrikate und Größen zu Top Preisen Pappelallee Braunschweig Telefon /73 40 DAS 5-STERNE-PREMIUM-PAKET: Mit dem 5-STERNE-PREMIUM-PAKET übernehmen wir kostenlos bei jedem Neuwagen bis km Laufleistung, maximal 4 Jahre lang, alle Service- und Wartungsarbeiten sowie weitere Reparaturen und bieten eine Mobilitätsgarantie.* Und das zu n, attraktiven Preisen für unsere Modelle. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über das 5-STERNE-PREMIUM-PAKET und über unsere n Angebote. *Gemäß unseren Bedingungen bei allen teilnehmenden Chrysler, Jeep und Dodge Partnern. Chrysler, Jeep und Dodge eingetragene Marken von DaimlerChrysler Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstraße BS Tel / Fax: 05 31/ Öffnungszeiten: Mo. bis Fr bis Uhr Sa bis Uhr

11 kêkv= =pçååí~öi=rk=j êò=omms ^rql=c=jlqlo NN jáí=çéê=kéíòä~ãéääé=áå=çéå=å ÅÜëíÉå=táåíÉê aéê=å_joéáñéåíéëí=áå=^êîáçëà~ìêw=péãééêáíë=åéìéê=péééçjdêáé=ä ëí=áã=eéêäëí=omms=çéå=péçêíjdêáé=~ä=ó=eçüéë=j~ =~å=c~üêëáåüéêüéáí=ìåç=hçãñçêí sçå=`~êçäáå=o~íü łoéáñéå=íéëíéå=áëí=åáåüí=åìê Éíï~ë=ÑΩê=j ååéê I=Ü~ÄÉ áåü=ãáê=öéç~åüí=ìåç=çáé=báåj ä~çìåö=~åöéåçããéåi=çéå åéìéå=péãééêáí=péééçjdêáé áã=ëåüïéçáëåüéå=^êîáçëà~ìê òì=íéëíéåk=aéê=ëçää=~ä eéêäëí=omms=ãáí=ëéáåéê=åéìj Éå=kÉíòä~ãÉääÉåJqÉÅÜåçäçJ ÖáÉ=ÇÉå=péçêíJdêáé=~Ää ëéå ìåç=ñωê=c~üêòéìöé=~ä=çéê jáííéäâä~ëëé=áå=çéå=e~åçéä âçããéåk påüçå= ~ã= cäìöü~ñéå= îçå= ^êîáçëj à~ìê=ïáêç=ëåüåéää=âä~êi=ç~ëë=ãéáåé q~öé= áå= i~ééä~åç= åáåüíë= ãáí= rêj ä~ìä= òì= íìå= Ü~ÄÉåW= káåüí= ãéáåé oéáëéí~ëåüé=áëí=éëi=çáé=~ìñ=çéã hçññéêä~åç= áüêé= ÉêëíÉ= oìåçé ÇêÉÜíI= ëçåçéêå= Éáå= p~íò= táåíéêj êéáñéåk få= ÇÉê= táåíéêë~áëçå= ÖáÄí= Éë ÜáÉêI= NMM= háäçãéíéê= îçã= å êçäáj ÅÜÉå= mçä~êâêéáë= ÉåíÑÉêåíI= ÄÉëíÉ _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= oéáñéåj= ìåç ^ìíçãçäáäáåçìëíêáé=ó=~ìåü=bêäâ J åáöé= ëçääéå= ÜáÉê= ëåüçå= ÖÉëáÅÜíÉí ïçêçéå= ëéáåk= oìåç= OMMM= táåíéêj êéáñéå= ïéêçéå= áå= i~ééä~åç= ~ìñ påüåéé=ìåç=báë=öéíéëíéík=_éîçê=éáj åé= åéìé= j~êâé= òìã= e åçäéê âçããíi=ãìëë=ëáé=òïéá=g~üêé=ä~åö ò~üäêéáåüé= qéëíë= ΩÄÉê= ëáåü= ÉêÖÉJ ÜÉå=ä~ëëÉåK pç= ~ìåü= ÇÉê= åéìé= péãééêáí péééçjdêáéi=çéê=~ä=çéã=âçããéåj ÇÉå= táåíéê= ÇáÉ= píê~ Éå= ÉêçÄÉêå ïáääk= _Éá= ÉáåÉê= e ÅÜëíÖÉëÅÜïáåJ ÇáÖâÉáí=îçå=Äáë=òì=OQM=háäçãÉíÉêå éêç= píìåçé= ïáää= ÉêI= Ç~åâ= åéìéê kéíòä~ãéääéåjqéåüåáâi= îçê= ~ääéã ÇìêÅÜ= òïéá= aáåöé= ΩÄÉêòÉìÖÉåW ÜçÜÉ=qê~âíáçå=ìåÇ=pÉáíÉåÑΩÜêìåÖ ~ìñ=îéêëåüåéáíéê=píê~ ÉK łaáé= kéíòä~ãéääéi= ÄÉá= ÇÉê= ÇáÉ ÉáåòÉäåÉå=âäÉáåÉå=báåëÅÜåáííÉ=~ìÑ ÇÉå=mêçÑáäÄä ÅâÉå=ÖÉåÉáÖíÉ=oÉÅÜíJ ÉÅâÉ=ÄáäÇÉåI=ä ëëí=éáåé=ü ÜÉêÉ=cäÉJ ñáäáäáí í= ÇÉê= ÉáåòÉäåÉå= i~ãéääéå òì I=Éêä ìíéêí=^âáñ=`éäáâi=båíïáåâj äéê=çéë=åéìéå=péééçjdêáék=séêöäáj ÅÜÉå=ãáí=ÇÉê=âä~ëëáëÅÜÉå=páåìëä~J ãéääé= ÉêÜ Üí= ëáé= ÇáÉ= séêò~üåìåö ãáí= ÇÉã= råíéêöêìåç= ìåç= Ç~ãáí ~ìåü=çáé=e~ñíìåök fã= déöéåë~íò= òìã= sçêö åöéêj ãççéää= òéáöéå= ÇáÉ= qéëíéêöéäåáëëé ÇÉë= péééçjdêáé= ÉáåÉ= píéáöéêìåö ìã=îáéê=mêçòéåí=~ìñ=îéêéáëíéå=ìåç îéêëåüåéáíéå= píêéåâéåk= rã= ëéåüë mêçòéåí= âçååíé= Éê= ëáåü= ÄÉáã ^èì~éä~åáåöëåüìíò= ëíéáöéêå= Ó ÜÉá í= Éë= áå= ÇÉå= eçåüöä~åòéêçj ëééâíéåk rã= ãáê= Éáå= ÄÉëëÉêÉë= _áäç= îçå ëéáåéå= c ÜáÖâÉáíÉå= òì= ã~åüéåi ëéíòé= áåü= ãáåü= äáéäéê= ëéääëí= ÜáåJ íéêë= píéìéê= ìåç= éêωñé= ÇáÉ= åéìé qéåüåáâ=~ìñ=eéêò=ìåç=káéêéåk=^ìñ ÇÉê= âìêîáöéå= påüåééëíêéåâé= áã ÑêÉáÉå=dÉä åçé=îéêãáííéäí=çéê=oéáj ÑÉå=ÄÉêÉáíë=å~ÅÜ=ÇÉê=ÉêëíÉå=oìåÇÉ Éáå=ëáÅÜÉêÉë=c~ÜêÖÉÑΩÜäW=áã=ëéçêíJ äáåüéå= pih= ÉÄÉåëç= ïáé= áã= ÖÉÇáÉJ ÖÉåÉå= lééä= ^ëíê~k= a~äéá= ÉêòáÉäí ÇÉê= péééçjdêáé= ~ìåü= áå= éìåâíç c~üêâçãñçêí= ÉáåÉ= ÖìíÉ= kçíék= ^åj ÑçêÇÉêìåÖÉåI= ÇÉåÉå= ÇÉê= åéìé táåíéêêéáñéå= ~ìåü= ÄÉá= ÇÉê= ~åj ëåüäáé ÉåÇÉå= mêçäéñ~üêí= ~ìñ= ÇÉê báëëíêéåâé=öéêéåüí=ïáêçk c~òáí= ÇÉë= oéáñéåíéëíéë= áå= ^êj îáçëà~ìêw=báå=oéáñéå=åáåüí=åìê=ñωê ê~ë~åíé= ^ìíçä~üåñ~üêéêi= ëçåçéêå ~ìåü= ÑΩê= ÇÉå= åçêã~äéå= pí~çíîéêj âéüêk=bäåüíéëí=äéëí~åçéåk aáé= åéìé= kéíòä~ãéääéåjqéåüåçäçöáé= ÉêÜ Üí= áã= séêöäéáåü= òìê= âä~ëëáëåüéå= páåìëä~ãéääé= ÇáÉ= séêò~üj åìåö=ãáí=çéã=råíéêöêìåç=ìåç=ç~ãáí=çáé=e~ñíìåök cçíçw=péãééêáí Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in Euro. Solange der Vorrat reicht. *VerbrauchL/100 km: kombiniert/außerorts/innerorts: CO2 Emissionen nach 1999/94/EG KW 10 s Modell s Modell Ford Ka kw, ab 13 tkm, Klima, R/C, efh, ZV, met. ab 6.790,- Daewoo Kalos 1.2, 53 kw, ab 16 tkm, 5trg., Klima, R/C, 4eFH, ZV+FB, met ,- Hyundai Atos kw, 0 km, 5trg., Klima, efh, ZV, met., *5,9/5,0/7,4, 140 g/km 7.490,- Ford Fiesta V/ 1.4 TDCi, ab 10 tkm, 3/5trg., Klima, Alu, R/CD+Lenkradfb., efh, ZV+FB, met., a. m. Aut. ab 7.990,- Opel Corsa 1.2, 55 kw, ab 17 tkm, 5trg., Klima, R/C, efh, ZV+FB, met ,- Hyundai Getz 1.5 CRDI, 0 km, 3/5trg., Klima, efh, Nebel, ZB+FB, met., *4,4/ 3,7/5,7 116 g/km ab 9.999,- Kia Cerato 0 km, 5trg., Klimaaut., 4eFH, ZV+FB, met. a.m. Aut ,- Smart ForFour 1.3 Pulse, 70 kw, ab 12 tkm, Klima, R/CD, efh, ZV+FB, met. ab 9.999,- ab ,- Euro Seat Leon V Reference ab 22 tkm, 5trg., Klima, R/CD, efh, ZV+FB, met ,- Ford Fusion V/1.4 TDCI ab 9 tkm, Klima, R/CD+Lenkradfb., efh, ZV, Nebel, met. ab ,- Ford Focus Turnier 1.8 TDCI Ambiente ab 12 tkm, Klima, efh, R/CD+ Lenkradfb., Nebel, ZV+FB, met. ab ,- Hyundai Matrix 1.6 facelift, 76 kw, 0 km, Klima, 4eFH, ZV, DR, met.,*7,3/6,3/ 9,1, 174 g/km ab ,- Hyundai Elantra 2.0 GLS, 105 kw, 0 km, 5trg., Klima, 4eFH, ZV, Nebel, met., *7,6/6,1/10,2 183 g/km ab ,- Skoda Fabia Kombi Elegance, 0 km, 47 kw, Klima, Alu, Sitzhzg., efh, Nebel, ZV+FB, met., *5,9/5,1 /7,7 144 g/km ,- Suzuki Liana Kombi 1.3 Prestige, 66 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD + Lenkradfb., 4eFH, ZV+FB, met., *6,7/5,8/ 8,4 163 g/km ,- Kia Magentis 2.0 EX, 100 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, 4eFH, ZV+FB, met., *8,9/6,9/ 12,3, 210 g/km ,- Seat Toledo kw, ab 20 tkm, Klima, efh, R/CD, ZV+FB, ESP, easp., met ,- ca Autos - ca. 205 Modelle - ca. 30 Hersteller Bis zu 40% Ersparnis zur unverbindlichen Preisempfehlung bei Neuwagen Leasing Inzahlungnahme Garantie bis zu 5 Jahren Finanzierung mit 4,99% eff. auf alle Modelle u. Laufzeiten auch ohne Anzahlung keine Überführungskosten alles Endpreise bis 36 %* 20 % * bis 33 %* ,- Kia Carens 2.0 CRDI, 0 km, Klima, 4eFH, ZV+FB, met., *6,5/5,1/8,8, 171 g/km ab ,- ab ,- *Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung zum Inlandsmodell am Tag der ersten Zulassung Peugeot 307 Lim./ Kombi 1.4 HDI ab 5 tkm, Klimaaut., R/CD, efh, ZV+FB, DR, met. ab ,- Fiat Idea 1.3 TDI Multijet Active, 51 kw, 0km,Klima,R/CD, efh, ZV+FB, met., *5,1/4,5/6,2 135 g/km ,- Chevrolet Nubira Kombi 1.6, 0 km, Klima, R/CD, efh, ZV+FB, met., *7,8/ 6,4/10,1, 181 g/km s Modell Viel Platz für wenig Geld 25 Stück Euro-Autos zu Hammerpreisen! Kia Carnival 2.9 CR- DI, 106 kw, 0 km, 7-Sitzer, Nebel, Klimaaut., efh, ZV+FB, met., *8,2/ 8,2/11, 217 g/km ab ,- VW T5 Kastenwagen 1.9 TDI, 0 km, R/C Alpha, Radstand 3000 mm, Trennwand, *6,1/7/ 9,8, 219 g/km ,- Ford Galaxy 1.9 TDI, ab 18 tkm, Klimaaut., R/CD, 4eFH, Nebel, ZV+FB, met. Hyundai Coupe 2.0 GLS, Neues Modell, 105 kw, 0 km, Klima, Alu, efh, ZV+FB, Nebel, met., Teilleder, *8/6,4/ 10,9, 193 g/km Seat Leon km, 5trg., Klimaaut., Alu, R/CD, 4eFH, ZV+FB, met., *6,9/ 5,5/9,3, 166 g/km ,- Ford Focus 1.6 TDCI Lim./Turnier, 80 kw, ab 15 tkm, Klima, R/CD + Lenkradfb., efh, Nebel, ZV+FB, met., ab ,- Ford Focus C-Max 1.6 TDCi ab 14 tkm, Klima, R/CD+Lenkradfb., efh, Nebel, ZV+ FB, met. ab ,- Honda Civic 1.7 CDTI Sport, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, Nebel, met., *5/4,4/ 6,3 135 g/km ,- Ford Mondeo Lim./Turnier 2.0 TDCI, ab 11 tkm, Klimaaut., Alu, Leder, R/CD+Lenkradfb., 4eFH, met., a. m. Aut. ab ,- Unsere Top-10-Gebrauchten Renault Twingo tkm, EZ 11/01, efh, Faltdach, R/C, met ,- Renault Kangoo, 44 tkm, EZ 09/99, Alu, efh, Nebel, R/C+Lenkradfb., ZV+FB, met ,- Peugeot 206 Roland Garros 86 tkm, EZ 06/99, Klimaaut., 4eFH, Leder, R/C+Lenkradfb., Nebel, ZV+FB, met ,- Opel Vectra Caravan V Edition tkm, EZ08/99, Klima, Alu, efh, R/C+Lenkradfb., ZV+FB, Winterreifen, met ,- Opel Astra Caravan 1.8, 85 kw, 76 tkm, EZ 10/00, Klima, efh, R/C, Dachreling, ZV+FB, met ,- Mercedes Benz A 170 CDI, 81 tkm, EZ 11/99, Klima, Alu, efh, Nebel, Sitzhzg., ZV, Winterreifen, met ,- VW Golf Highline, 98 tkm, EZ 10/01, 5trg., Klimaaut., Alu, 4eFH, R/C, ZV+FB, met ,- Ford Focus 1.8 TDI Ghia 51 tkm, EZ 07/02, 4trg., Klimaaut., Alu, AHK, 4eFH, Nebel, R/CD, ZV+FB, met ,- Toyota MR 2.0, 103 kw, 92 tkm, EZ 02/00, Alu, Leder, Sitzhzg., R/CD, ZV+FB, Hardtop, met ,- Mercede Benz CLK 320 aut., 160 kw, 117 tkm, EZ 04/98, Klimaaut., Alu, Leder, Sitzhzg., R/CD, Tempomat, Xenon, Winterreifen, met ,- Hyundai Tucson 0 km, Klimaaut., Alu, Leder, Sitzhzg., TM, R/CD, 4eFH, Nebel, ZV+FB, met. ab ,- Seat Toledo, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD+ Lenkradfb., 4eFH, TM, Nebel, ZV+FB, met. ab ,- Landrover Freelander 0 km, Klima, Alu, el. GSD, Leder, TM, Sitzhzg., met. ab ,- Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited aut., 0 km, Klima, Alu, R/CD, Leder, 4eFH, Sitzhzg., TM, met., *10,5/8,4/ 14,2 251 g/km ,- VW Golf Plus 1.9 TDI, 0 km, Klima, 4eFH, easp., ZV+FB, met., *5,4/4,6/6,9, 146 g/km ,- Skoda Octavia II Lim./Kombi 1.9 TDI Elegance, 0 km, Klimaaut., Alu, efh, TM, ZV+FB, Nebel, met., *5,3/ 4,4/6,9, 143/km ab ,- VW Beetle Cabrio, 0 km, Klima, 4eFH, el. Verdeck, ZV+FB, Alu, leder, R/CDW, met., ab ,- Alfa Romeo GTV 122 kw, TZ, 0 km, Klimaaut., Alu, Leder, R/CD, ZV+FB, met., *9,2/6,8/ 13,3, 220 g/km ,- ab ,- Euro s Modell Hammerpreis der Woche Ersparnis 32% * * im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung zum Inlandsmodell Seat Altea 1.9 TDI Stylance, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, 4eFH, TM, ZV+FB, Nebel, met., *5,4/ 4,5/6,7 146 g/km ,- VW Golf V 1.9 TDI Comfortline, 103 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, TM, R/CD, efh, ZV+FB, met., *5,4/4,5 /7,1 144 g/km ,- Volvo S40 2.4i / 2.0 D, ab 15 tkm, Klimaaut., Alu, Leder, R/CD+Lenkradfb., 4eFH, met. ab ,- Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Turbo GT, 164 kw, 0 km, Klima, Alu, Leder, Sitzhzg., el. Verdeck, met., *9,9/8,2/13,2 235 g/km ,- Seat Alhambra 2.0, 0 km, Klimaautomat., R/CD, 4eFH, Nebel, ZV+FB, met., *9,4/ 7,4/12,8, 226 g/km ab ,- Alfa Romeo Spider V JTS 122 kw, TZ, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, el. Verdeck, met., *9,2/ 6,8/13,3, 220 g/km ,- ab ,- Euro Peugeot 407 Kombi 1.6 HDI, 0 km, Klimaaut., R/CD, Sitzhzg., efh, ZV+FB, met., *5,6/4,7/7,2, 148 g/km ,- Audi A3 1.9 TDI Attraction, 0 km, Klimaaut., efh, ZV+FB, met., *4,9/ 4,1/6,3 132 g/km ,- VW Touran 1.9 TDI, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, TM, efh, Nebel, met., *5,9/5,5/7,4 159 g/km ab ,- VW Passat Variant 1.9 TDI, 96 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/C, 4eFH, Nebel, met., *5,8/4,9/7,4, 157 g/km ,- VW Passat 2.0 TDI, 103 kw, 0 km, Klima, R/CD, efh, TM, ZV+FB, met., *5,9/5/7,4, 159 g/km ,- Volvo V Momentum, 103 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, Leder, Sitzhzg., TM, met., *8,6/ 6,8/12,5/204 g/km ab ,- Chrysler Crossfire 3.2 V6, 0 km, Klima, Alu, R/CD, Leder, Sitzhzg., TM, Navi, met., *10,4/7,6/15,4, 250 g/km ab ,- Audi A4 Avant kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, efh, Nebel, ZV+FB, met., *8/6/11,5 192 g/km ,- ab ,- Euro Volvo V 70 D5 aut., 136 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, Leder, Sitzhzg., Navi, Xenon, met., *6,8/5,5/9, 179/ km ,- BMW 525i Touring aut., 141 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, R/CD, Xenon, Leder, Sitzhzg., met., *9,5/7,2/13,5, 251 g/km ,- Mercedes Benz SLK 350 Roadster aut., 200 kw, 0 km, Klima, Alu, Leder, Sitzhzg., Navi, met., *10,1/ 7,8/14,2, 242 g/km ,- BMW 523i aut., 103 kw, 0 km, Klimaaut., Alu, Leder, Navi, Xenon, met., *9,3/6,9/13,4 224 g/km ,- s Modell s Modell Außerdem verfügbar: Rover 25 ab 9.800, ; Rover Streetwise ab , ; Nissan Primera Traveller , ; Kia Opirus , auto-wilde GmbH, Auf der Dingstelle 14, Goslar/Jerstedt, direkt an der B6 Telefon: ( ) , Fax: ( ) , Täglich (auch sonn-/feiertags) von 9-18 Uhr geöffnet. Keine Beratung außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten neu & gebraucht HU/AU + Fahrzeugwäsche Im März donnerstags sogar bis 19.00h nur 80,-* *Für alle PKW- Fabrikate und Modelle ausgenommen Leasing-/ Firmenfahrzeuge. Angebot gilt bis Mai Beinhaltet HU für 49,60 durchgeführt vom TÜV Nord. Voets Autozentrum GmbH Wolfenbütteler Strasse Braunschweig Fon Fax voets24.com

12 NO roi^r_=c=obfpb pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v hobrwc^eoqbk=rka=pbbobfpbk påü åé=oéáëéå=~ìñ bìêçé~ë=cäωëëéå påüáññëíçìê=~ìñ=jçäç~ìi=e~îéä=ìåç=bääé aéê=h~í~äçö=ł^ìñ=bìêçé~ë=ëåü åëj íéå= cäωëëéå= OMMS = ÄáÉíÉí= ÉáåÉå ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= îéêëåüáéçéåëíé påüáññëêéáëéå=áååéêü~ää=bìêçé~ëk= wìã=_éáëéáéä=éáåé=ëáéäéåí ÖáÖÉ qçìê= ãáí= ÇÉã= påüáññ= h~íü~êáå~ îçå= _çê~= ~ìñ= bääéi= jçäç~ì= ìåç e~îéäk= aáé= oéáëé= ëí~êíéí= áå= mçíëj Ç~ãI=ÑΩÜêí=ΩÄÉê=j~ÖÇÉÄìêÖI=táíJ íéåäéêöi= jéá ÉåI= aêéëçéåi= ΩÄÉê ÇáÉ= qëåüéåüáëåüé= oééìääáâ= Äáë å~åü=mê~ök ^ìñ= i~åç~ìëñäωöéå= äéêåéå= ÇáÉ qéáäåéüãéê=çáé=ñçêãëåü åé=oçj ã~åáâ=áå=p~åüëéåj^åü~äí=ìåç=ç~ë éê~åüíîçääé=_~êçåâ=p~åüëéåë=âéåj åéåi= ï~åçéäå= ~ìñ= ÇÉå= péìêéå j~êíáå= iìíüéêëi= ï~åçéêå= ÇìêÅÜ Ç~ë= bääë~åçëíéáåöéäáêöé= ìåç= ÄÉJ ëáåüíáöéå= ëåüäáé äáåü= ÇáÉ= łüìåj ÇÉêííΩêãáÖÉ= h~áëéêëí~çí = mê~ök mêéáëé= àé= å~åü= qéêãáåi= h~äáåé ìåç= aéåâ= VQM= Äáë= ORTM= bìêç= éêç méêëçåk= aáé= qéêãáåé= äáéöéå= áã j êò=äáë=^åñ~åö=kçîéãäéêk báåé= c~üêí= ~ìñ= ÇÉê= açå~ì= òïáj ëåüéå= m~ëë~ì= ìåç= ÇÉã= påüï~êj òéå=jééê=äáéíéí=éáåé=éäéåñ~ääë=ëáéj ÄÉåí ÖáÖÉ= oéáëé= ãáí= ÇÉã= påüáññ łaçå~ìéêáåòéëëáå K= báåëåüáññìåö áëí=àéïéáäë=ë~ãëí~öë=áå=m~ëë~ìi=çáé c~üêí=öéüí=ωäéê=_ìç~ééëíi=_ê~íáëj ä~î~i= táéå= ìåç= òìêωåâk= ^ìëëåüáñj ÑìåÖ=áëí=ïáÉÇÉê=áå=m~ëë~ìK=^ìëÑäΩJ ÖÉ= ÑΩÜêÉå= ìåíéê= ~åçéêéã= å~åü aωêåëíéáåi= ÉáåÉã= táåòéêçêí= áå ÇÉê=t~ÅÜ~ìI=ìåÇ=å~ÅÜ=_ê~íáëä~î~ áå= ÇáÉ= bêòäáëåü ÑäáÅÜÉ= oéëáçéåòk mêéáëé=îçå=rrm=äáë=pnum=bìêç=éêç méêëçåk k~åü=cê~åâêéáåü=öéüí=éë=äéá=éáj åéê= Éáåï ÅÜáÖÉå= oéáëé= ~ìñ= ÇÉå cäωëëéå= oüçåé= ìåç= p~çåé= ~Ä= iój çå=ãáí=çéê=mêáååéëëé=çé=mêçîéååé ìåç=~ìñ=çéê=péáåé=~ä=m~êáë=ãáí=çéê ` ò~ååék= ^ìåü= ÜáÉê= ÖáÄí= Éë= áåíéj êéëë~åíé= i~åç~ìëñäωöé= ãáí= îáéä îéêëéêéåüéåçéå=qáíéäå=ïáé=łjéáëj íéê= ÇÉê= cêéáäìñíã~äéêéá I= łié= oçá pçäéáä= Ó= ÇÉê= pçååéåâ åáö = ççéê ł`ü~íé~ìi= `áçêéi= `~äî~ççë K= mêéáj ëé=îçå=nmsm=äáë=ppsp=bìêçk téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ΩÄÉê hêéìòñ~üêíéå=ìåç=cäìëëêéáëéå=ìåç ÇÉå= h~í~äçö= îçå= aéêé~êí= ÖáÄí= Éë áã=oéáëéäωêçk hêéìòñ~üêí=~äë=m~âéí báåòéäåé=iéáëíìåöéå=äéá=_ìåüìåö=äé~åüíéå hêéìòñ~üêíéå= ëáåç= áå= ÇÉê= oéöéä m~ìëåü~ä~åöéäçíéi= ÇáÉ= ÇáÉ= c~üêí ãáí= ÇÉã= ÖÉÄìÅÜíÉå= påüáññi= séêj éñäéöìåö= ãáí= sçääééåëáçåi= séê~åj ëí~äíìåöëj= ìåç= råíéêü~äíìåöëéêçj Öê~ããÉ=~å=_çêÇI=_ÉåìíòìåÖ=~ääÉê _çêçéáåêáåüíìåöéå= áã= m~ëë~öáéêj ÄÉêÉáÅÜI= báåj= ìåç= ^ìëëåüáññìåöëj ÖÉÄΩÜêÉå= ìåç= ÇáÉ= _çêçêéáëéäéáj íìåö= ÉåíÜ~äíÉåK= aáé= ^ìëñäìöë~åj ÖÉÄçíÉ=òì=i~åÇ=ëáåÇ=áå=ÇÉê=oÉÖÉä ÉñâäìëáîÉK cωê= ÇáÉ= oéáëé= â ååéå= qéáäåéüj ãéê= Éáå= séêëáåüéêìåöëé~âéí= ~ÄJ ëåüäáé ÉåK= aéí~áääáéêíé= fåñçêã~j íáçåéå=ç~òì=öáäí=éë=áã=oéáëéäωêçk AIDA GANZ NAH mê~åüíîçääé= hêéìòñ~üêíëåüáññé= ïéåâéå= qê ìãé= ìåç= péüåëωåüíéw= ^äë= ÇáÉ= nìééå= j~êó= OI= Ç~ë= Öê íé= m~ëë~öáéêëåüáññ= ÇÉê= téäí= ìåç cä~ööëåüáññ=çéê=äêáíáëåüéå=`ìå~êç=iáåéi=áã=^ìöìëí=ommr=áã=e~ãäìêöéê=e~ñéå=ä~öi=äçåâíé=ëáé=q~ìëéåçé=îçå=påü~ìäìëíáöéå=~åk ÇÇé jáí=éáåéã=påüáññ=ìã=çáé=téäí ^ìñ=éáåéê=oéáëé=îéêëåüáéçéåëíé=i åçéêi=hìäíìêéå=ìåç=çáé=téáíé=çéë=jééêéë=éêäéäéå hêéìòñ~üêíéå=ëáåç=öéñê~öíw få=çéå=äéíòíéå=g~üêéå=ïìêj ÇÉå=hêÉìòÑ~ÜêíëÅÜáÑÑÉ=ÖÉJ Ä~ìí=ïáÉ=ä~åÖÉ=åáÅÜí=ãÉÜê Ó=îçã=ÉäÉÖ~åíÉå=pÉÖÉäJ ëåüáññ=äáë=òìã=lòé~åêáéëéåk bñééêíéå= ëéêéåüéå= îçå= ÇÉê ł_ççãäê~ååüé= hêéìòñ~üêíéå K ^ìåü=ç~ë=^åöéäçí=~å=hêéìòñ~üêíj oçìíéå= ëéáéöéäí= ÇÉå= éçëáíáîéå qêéåç=ïáçéêk=aáé=c~ëòáå~íáçå=îçå påüáññëêéáëéå= ÄáêÖí= åáåüí= åìê= ÇáÉ téáíé= ÇÉê= jééêéi= ëçåçéêå= ~ìåü ÇáÉ= j ÖäáÅÜâÉáíI= ~ìñ= ÉáåÉê= oéáëé ÖäÉáÅÜ=ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=îçå=pí ÇJ íéåi= i åçéêå= ìåç= hìäíìêéå= âéåj åéå=òì=äéêåéåk a~ë= pééâíêìã= ÇÉê= hêéìòñ~üêj íéå=ìåç=påüáññëêéáëéå=áëí=îáéäëéáíáöi êáåüíéí= ëáåü= ~å= îéêëåüáéçéåé= wáéäj ÖêìééÉå= ìåç= êéáåüí= îçå= hìêòj hêéìòñ~üêíéå= ÇìêÅÜë= jáííéäãééê ΩÄÉê=c~ÜêíÉå=áå=ÇáÉ=h~êáÄáâ=Äáë=Üáå òì=âçãéäéííéå=téäíêéáëéåk aáé= wéáíéåi= áå= ÇÉåÉå= ëáåü= åìê ÉáåÉ= ÄÉÖΩíÉêíÉ= läéêëåüáåüí= ÇáÉ oéáëéå= ~ìñ= ÉáåÉã= ÇÉê= ïéá Éå qê~ìãëåüáññé=äéáëíéå=âçååíéi=ëáåç ä åöëí=îçêäéák=^ìåü=ç~ë=sçêìêíéáäi Ç~ëë=åìê=pÉåáçêÉå=~ìÑ=hêÉìòÑ~Üêí ÖÉÜÉåI=áëí=ãáííäÉêïÉáäÉ=é~ëë W=^åJ ÖÉÄçíÉ=ïáÉ=hêÉìòÑ~ÜêíÉå=ãáí=ÇÉã `äìäëåüáññ=^áç~=ïéåçéå=ëáåü=~ìåü ~å=ç~ë=àωåöéêé=mìääáâìãk råç= ïéê= ëáåü= áã= rêä~ìä= åáåüí ÇÉã= jééê= ~åîéêíê~ìéå= ã ÅÜíÉI ÑáåÇÉí= ÉáåÉ= Öêç É= ^ìëï~üä= ~å cäìëëâêéìòñ~üêíéåk= téáíéêé= fåñçêj ã~íáçåéå= ÖáÄí= Éë= áã= fåíéêåéí= ìåj íéê= ~åçéêéã= ìåíéê= ïïïkìêj ä~ìäkçé= ìåç= ïïïkâêéìòñ~üêíkäìj ÅÜìåÖKÇÉK lòé~åêáéëéå=ïéêçéå=áå=aéìíëåüä~åç=öéä~ìí `ÉäÉÄêáíó=`êìáëÉë=ÄÉëíÉääí=qê~ìãëÅÜáÑÑÉ=áå=m~éÉåÄìêÖ=Ó=hêÉìòÑ~ÜêíëÅÜáÑÑÉ=ÇÉê=bñíê~Jhä~ëëÉ sçå=çéã=hêéìòñ~üêíéåj_ççã=éêçj ÑáíáÉêÉå= ~ìåü= ÇÉìíëÅÜÉ= téêñíéåw aáé=~ãéêáâ~åáëåüé=hêéìòñ~üêíêééj ÇÉêÉá= `ÉäÉÄêáíó= `êìáëéëi= qçåüíéêj ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí= îçå= oçó~ä= `~êáääé~å `êìáëéë= iáãáíéçi= Ü~í= Éêëí= âωêòäáåü Éáå= ïéáíéêéë= Öêç Éë= hêéìòñ~üêíj ëåüáññ= ÄÉá= ÇÉê= jéóéê= téêñí= áå= m~j ééåäìêö=äéëíéääík= k~åüçéã= ÇáÉ= oééçéêéá= ÄÉêÉáíë áã= äéíòíéå= pçããéê= ÇÉå= ÉêëíÉå łpåüáññëêáéëéå = ÇÉê= `Ü~ääÉåÖÉêJ hä~ëëé= ÑÉëí= ÄÉëíÉääí= Ü~ííÉI= ïìêçé àéíòí= ÇÉê= séêíê~ö= ÑΩê= ÇÉå= _~ì= ÉáJ åéë= òïéáíéå= íóéöäéáåüéå= hêéìòj Ñ~ÜêíëÅÜáÑÑÉë=ÖÉëÅÜäçëëÉåK= aáé=åéìéå=påüáññé=ñωê=`éäéäêáíó `êìáëéë=ü~äéå=éáåé=i åöé=ωäéê=~äj äéë= îçå= PNR= jéíéêå= ìåç= ëáåç PT=jÉíÉê=ÄêÉáíK=aáÉ=pÅÜáÑÑÉ=ÄáÉíÉå mä~íò= ÑΩê= OURM= m~ëë~öáéêé= áå NQOR=h~ÄáåÉåK=^ääÉ=pí~åÇ~êÇâ~ÄáJ åéå= ëáåç= ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ Öêç K=jÉÜê=~äë=VM=mêçòÉåí=ÇÉê=h~J ÄáåÉå= ëáåç= ^ì Éåâ~ÄáåÉåI= Ç~îçå ïáéçéêìã= Ü~ÄÉå= VM= mêçòéåí= ÉáJ åéå=éáöéåéå=_~äâçåk= ^ìåü=ãáí=áüêéê=dê É=ΩÄÉêíêÉÑJ ÑÉå= ÇáÉ= åéìéå= påüáññé= = ÄáëÜÉêáÖÉ dêéåòéåk= aáé= hêéìòñ~üêíëåüáññé ÇÉê= ëç= ÖÉå~ååíÉå= mçëíjm~åj~ñj hä~ëëé= â ååéå= ~ìñöêìåç= áüêéê i åöé= ìåç= _êéáíé= ÇáÉ= påüäéìëéå ÇÉë= m~å~ã~â~å~äë= åáåüí= ãéüê é~ëëáéêéåk= a~ë= ÉêëíÉ= påüáññ= ÇáÉëÉê hä~ëëé= ëçää= áã= eéêäëí= OMMU= ~ÄÖÉJ äáéñéêí=ïéêçéåi=çéê=òïéáíé=lòé~åj êáéëé= ïáêç= îçê~ìëëáåüíäáåü= áã pçããéê=ommv=áå=m~ééåäìêö=îçã pí~ééä=ä~ìñéåk Tagesausfl ug zur Meyerwerft nach Papenburg Busfahrt ab Braunschweig und Wolfsburg Erleben Sie den Bau des n Traumschiffes und eine exklusive Besichtung. Preis inklusive Vip-Werft- Tour und Welcome Drink39 Folgende Termine sind noch verfügbar: 30.4., 18.6., 2.9., , sowie und das Traumschiff freut sich auf ihren Besuch SAISONERÖFFNUNG AUF BÖHMISCHE ART IM ERZGEBIRGE! SUPERPREIS! nur J 99,- 4 TAGE REISE ZUM SUPERPREIS EINSCHLIESSLICH HALBPENSION UNSERE LEISTUNGEN: * Hin- und Rückreise im bequemen Ferienbus * 3x Übernachtung im ***Hotel zwischen Oberwiesenthal und Karlsbad, **3x Frühstücksbuffet im Hotel * 1 Tag: 3-Gang- Abendessenmenü im Hotel * 2.Tag: GRILL-PARTY * Gemütlicher Tanzabend auf Bömische Art mit Live-Musik * 3.Tag: Abendessen-Auswahl: Forelle- oder Lachssteak-Beilage * Gemütliche Tanzabend auf Bömische Art mit Live-Musik * Alle Zimmer DU/BAD/WC * Deutschsprachige Reiseleitung EZ-ZUSCHLAG AB 7,- e p.p/p.n. vor Ort * Begrüßungsdrink ANMELDUNG UND DURCHFÜHRUNG: Melskotte Reisen GmbH Amboßweg Salzgitter Tel / Fax / Keine Werbefahrt PERSONALAUSWEIS NICHT VERGESSEN, IHRE REISETERMINE: / AUSFLUGSMÖGLICHKEITEN: FRANZENSBAD-KLOSTER-TEPL EGER ERZGEBIRGSFAHRT ELBSANDSTEIN- GEBIRGSFAHRT Information und Buchung: D EUTSCHE KREUZFAHRTTRADITION PETER D EILMANN REEDEREI FRÜHLINGS-SPECIAL F LUSSKREUZFAHRTEN 7 Tage mit der DONAUPRINZESSIN auf der Donau Abfahrten: , , und ab/an Passau 2-Bett-Innenkabine schon ab 650, p. P.* (*saisonabhängig) IHR VORTEIL: Bahnfahrt 1. Klasse von/bis allen deutschen Bahnhöfen oder 2 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel König Ludwig in Bad Griesbach gratis Flußwelten MS DONAUPRINZESSIN DERPART Reisebüro Casparistraße Braunschweig Tel Fax

13 roi^r_=c=obfpb kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms m~êã~=ñωê=déåáé Éê hìäáå~êáëåüé=ìåç=âìäíìêéääé=qçìêéå=çìêåü=éáå=ïéåáö=äéâ~ååíéë=fí~äáéå aéê=k~ãé=m~êã~=ëíéüí=òìj å ÅÜëí=ÑΩê=ÖìíÉë=bëëÉåI=ÑΩê m~ëí~i=påüáåâéå=ìåç=h ëék a~êωäéê=îéêöáëëí=çéê=dçìêj ãéí=çñíi=ç~ëë=êáåöëìã=îáéä ~äíéë=hìäíìêä~åç=áëíw=hä ëíéêi påüä ëëéêi=_ìêöéåi=hìåëí ìåç=hìäíìê=ëáåç=üáéê=éäéåj Ñ~ääë=~åÖÉëáÉÇÉäíK aáé= m~êãáöá~åá= äáéäéå= Ç~ë= bëëéåi ~ÄÉê=m~êã~=Öáäí=~ìÅÜ=~äë=pí~Çí=ÇÉê jìëéå= ìåç= ÄÉëçåÇÉêë= ÇÉê= jìëáâi ÇÉåå=sÉêÇá=äÉÄíÉ=áå=ÇÉê=k ÜÉ=ìåÇ qçëå~åáåá= ïìêçé= ÜáÉê= ÖÉÄçêÉåK wìçéã= áëí= ÇáÉ= pí~çí= ~ã= m~êã~j Ñäìëë= Éáå= jáííéäéìåâí= îçå= _ìêöéå ìåç=påüä ëëéêåk m~êã~= áëí= Éáå= êìüáöéë= pí ÇíJ ÅÜÉåI= áå= ÇÉëëÉå= ^äíëí~çí= ëáåü éä íòäáåü=çéê=üéêòçöäáåüé=m~êâ=ãáí ÇÉã= c~êåéëéëåüäçëë= ÑÑåÉíK= aéê Öêç É= _~ì= ÖÉÖÉåΩÄÉêI= ÇÉê= m~ä~òj òç= máäçíí~i= áëí= Éáå= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= ÇáÉ dêç ã~ååëëìåüí= ÇÉê= eéêò ÖÉK páé= âçååíéå= ëéáåé= céêíáöëíéääìåö åáåüí= ÄÉò~ÜäÉåK= eéìíé= áëí= Éê= hìäj íìêòéåíêìã= ìåç= páíò= ÇÉë= k~íáçj å~äãìëéìãëi= ÇÉê= m~ä~íáåáëåüéå _áääáçíüéâi= ÇÉê= k~íáçå~äö~äéêáé ìåç=éáåéë=êéáòîçääéå=oéå~áëë~ååéj íüé~íéêëk kéäéå= ÇÉã= açãi= ÇÉëëÉå e~ìéíéçêí~ä= îçå= ëíéáåéêåéå= i J ïéå=äéï~åüí=ïáêçi=ëíéüí=ç~ë=_~éj íáëíéêáìã= ãáí= êéáåüéã= cáöìêéåj ìåç= oéäáéñëåüãìåâk= ^ääé= påü íòé m~êã~ëi= ÇáÉ= háêåüé= pk= dáçî~ååá bî~åöéäáëí~i= ÇáÉ= eáëíçêáëåüé= ^éçj íüéâéi= Ç~ë= oéöáçjqüé~íéê= ìåç qçëå~åáåáë= déäìêíëü~ìë= ëáåç= ~ìñ ÉáåÉã= âäéáåéå= pí~çíêìåçö~åö= òì ÄÉëáÅÜíáÖÉåK sçê= ÇÉê= pí~çíi= áã= mçjq~äi= îéêj ëíéåâéå= ëáåü= ÇáÉ= påüä ëëéê= ÇÉë i~åç~çéäëw= Ç~ë= påüäçëë= pçê~öå~ påüïéáòéê bêäéäåáëëé déëåüáåüíé ~äë=j~öåéí aáé= råáîéêëáí í= oçëíçåâ= âççêçáj åáéêí= å~åü= ^åö~äéå= ÇÉê= mêéì áj ëåüéå= ^ääöéãéáåéå= wéáíìåö= Éáå mêçàéâí= òìã= ^ìëä~ì= íçìêáëíáëåüéê fåñê~ëíêìâíìê= áå= ÇÉå= ÇêÉá= lëíëééj e~ññêéöáçåéå= lëíéìêçé~ëk= fã wéåíêìã= ëíéüéå= ãìëé~äé= báåêáåüj íìåöéå= òìê= páéçäìåöëöéëåüáåüíé ~ã=píéííáåéêi=~ã=cêáëåüéå=ìåç=~ã hìêáëåüéå=e~ññ=ëçïáé=ìåíéê=~åçéj êéã= áå= bööéëáå= Éáå= wéåíêìã= ÑΩê e~ññîéêâéüêëöéëåüáåüíé= ìåç h~üåëåüáññä~ì= ìåç= áå= káççéål jéãéä= ÉáåÉ= ^ìëëíéääìåö= òìê= déj ëåüáåüíé=çéê=t~åçéêçωåéåk FUhrmann MUndstock Jetzt sichern: 3% Frühbucherrabatt! Lago Maggiore 7 Tage Busreise Mildes Klima und eine abwechslungsreiche Landschaft die fasziniert! Leistungen: 6xÜ/HP, Borromäische Inseln, Ortasee, San Giulio, Centovalli-Bahnfahrt, Taxi-GS 565,- Termine: / / ; EZZ: 119,- A Gardasee 6 Tage Busreise Entdecken Sie das Juwel unter den Alpenseen - tiefblaues, klares Wasser und malerische Dörfchen. Leistungen: 5xÜ/HP, Gardaseefahrt, Getränke beim Abendessen, Taxi-GS Termine: / / ; EZZ; 65,- A ab 375,- Toskana, Florenz & Pisa 8 Tage Busreise Termine: / / ; EZZ: 110,- A aáé= _ìêö= qçêêéåüá~ê~= äáéöí= ëωçäáåü= îçå= m~êã~= ìåç= áëí= ÉáåÉ= ÇÉê ëåü åëíéå=ìåç=ã ÅÜíáÖëíÉå=_ìêÖÉå=ÇÉê=bãáäá~K cçíçw=tççêáö ÇÉê=mêáåòÉå=jÉäá=iìéá=ãáí=Öêç ~êj íáöéê= fååéå~ìëëí~ííìåöi= ÇáÉ= ëåü J åé=t~ëëéêäìêö=áã=ìåëåüéáåä~êéå cçåí~åéää~íç= ìåç=ç~ë= påüäçëë=`çj äçêåçi= Éáåëí= Ç~ë= séêë~áääéë= ÇÉê eéêò ÖÉ= îçå= m~êã~k= k~åü= ä~åöéê oéëí~ìêáéêìåö=éêëíê~üäí=éë=ïáéçéê áã=~äíéå=dä~åòk jìëáâñêéìåçé= ïáëëéåi= Ç~ëë= ÇÉê kçêçéå= m~êã~ë= séêçáji~åç= áëík a~= ï~ääñ~üêíéí= ã~ååüéê= ~ìñ= ÇÉå péìêéå=çéë=j~éëíêçi=çéê=nunp=áã å~üéå= oçååçäé= ÖÉÄçêÉå= ïìêçék péáå= déäìêíëü~ìëi= Ç~ë= séêçáj qüé~íéê=áå=_ìëëéíç=ìåç=ëéáåé=sáää~ áå= pík= ^Ö~í~= ëáåç= ÖÉêå= ÄÉëìÅÜíÉ wáéäék pωçäáåü= îçå= m~êã~= ê~öéå= ÇáÉ _ìêöéå= îçå= céäáåçi= _~êçá= ìåç qçêêéåüá~ê~= ~ìñk= a~òïáëåüéå= áëí ΩÄÉê~ää= _~ìéêåj= ìåç= påüäéããéêj ä~åçk=påüçå=_çåå~ååáç=ë~ü=üáéê=éáj åéå= oáéëéåäéêö= ÖÉêáÉÄÉåÉå= m~êj ã~â ëéëi= ~ìñ= ÇÉëëÉå= dáéñéä= ÇáÉ iéìíé= j~ââ~êçåá= ìåç= o~îáçäá ã~åüíéåk= eáéê= ÖáÄí= Éë= îáéäé= h ëéj êéáéåi=âéååíäáåü=~ã=påüáäç=ł`~ëéáj ÑáÅá= é~êãáöá~åá K= báåáöé= ëáåç= òì ÄÉëáÅÜíáÖÉåK aáé= h ëéêéáéå= ëáåç= ΩÄÉê= Ç~ë Ö~åòÉ= i~åç= îéêíéáäíi= ï ÜêÉåÇ= ÇáÉ påüáåâéåüéêëíéääìåö= ~ìñ= i~åöüáj ê~åá=äéëåüê åâí=áëíi=éáåéã=lêí=ìåj íéêü~ää= ÇÉê= _ìêö= qçêêéåüá~ê~k eáéê=äáéöí=çéê=déåìëë=áå=çéê=iìñíw aéê= lêí= áëí= îçå= påüáåâéåçìñí= ÉêJ ÑΩääíK= få= çññéåéå= i~öéêü ìëéêå íêçåâåéå= q~ìëéåçé= îçå= påüáåâéå áå= ÇÉå= c~ääïáåçéå= ÇÉë= ^ééååáåk fåñçêã~íáçåéåw=pí~~íäk=fí~äk=cêéãj ÇÉåîÉêâÉÜêë~ãí= bkfqi= h~áëéêëíêk SRI= SMPOR= cê~åâñìêíi= qéäéñçåj åìããéê=msvlop=tq=pqk e~åëjdéçêö=tççêáö Kinderfestpreis ab 59,- e wöchentliche Bus-Urlaubsreisen 7 Tage Busreise Die wilde Romantik der Berge, umringt von Wiesen und Wäldern - ein Paradies! Leistungen: 6x Ü/HP, Meran, Kalterer See, Kastelruth, Weinprobe, Brixen, Abendveranstaltungen, Taxi-GS uvm. Termine: / / ; EZZ: 70,- A Korsika u. Sardinien 219,- Kroatien 219,- 10 Tg ab Lloret de Mar, Calella, Sta. Susanna, Malgrat de Mar. 7 x Halbpension aáé=åéìé=_êçëåüωêé=ñωê=çéå=rêj ä~ìä=áå=çéê=påüïéáòk çü 10 Tg ab Insel Krk, Insel Rab, Opatija, Rabac, Crikvenica, 7 x Halbpension Ungarn 249,- 9 Tg ab Kururlaub in Heviz oder Badeurlaub am Plattensee. Inklusive 7 x ÜF Internet: Abfahrt Braunschweig/Salzgitter + e 15,- Reisebüro Fredrich seit 20 Jahren Lohfelden, Lange Str.55 Tel.: , Fax GO WEST ADAC-Test Busreisen - Note gut Mallorca Sonneninsel der Balearen Termine: / ; EZZ: 155,- A Buchung & Beratung in allen guten Reisebüros oder kostenlos unter TUI Reisecenter, Kohlmarkt 2 Tel. (05 31) u. 46 p. P. Mit Sicherheit guter Urlaub San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon u.v.a.m. Flüge ab / bis Hannover mit Lufthansa DZ / ÜF 1599 pro Person Reiseleitung und viele Eintrittsgelder bereits im Reisepreis enthalten. Machen Sie sich ein Bild von dieser grossartigen Reise Besuchen Sie unseren Reiseabend: Höhepunte des Westens Dia-Show und Vortrag mit Ulrich Fritsche am im FLOREANS, Marstall 19 Eintritt frei. Um Anmeldung, gern telefonisch, wird gebeten. t s Schmid BRAUNSCHWEIG Nibelungenplatz Ägidienmarkt Ostharz / Alexisbad - Braunkohlessen Selketalbahn (inkl. Zug und Essen) 26, Berlin - ITB 16, Harz mit Glatzer Heimatstube 15, Berlin 17, Bremen u. Besichtigung Becks Brauerei (inkl. Stadtf.) 29, Frankfurt / Oder - Slublice 20, Hamburg / Modelleisenbahn 16, Zum Stintessen - Hoopte / Elbe (inkl. Mittagesssen) 33, Bückeburg (inkl. Stadtf. u. Eintritt) 24,00 21, Leipzig Harz - Brockenbahn u. Brocken bäcker (inkl. Bahnfahrt) 38, Harz - Kaffeefahrt Singender Wirt 11, Zum Stintessen - Hoopte / Elbe (inkl. Mittagessen) 33, Bad Bederkesa / Wingst - Kamelienblüte Gartenbauzentrum, (inkl. Vortrag / Video, Kaffeegedeck) 29, Halberstädter Wurstfabrik (inkl. Eintopfessen) 19, Hamburg (inkl. Busfahrt) Dirty Dancing Berlin (inkl. Busfahrt) Friedrichstadtpalast PK2 129,PK2 75,- Tunesien - Port EI Kantaoui: , ab Hannover 4-Sterne-Hotel RIU Thalassa Beach, DZ, all inclusive 1 Wo.:Erw. e 409,-/Kind e 259,Katalogpreis e 599,- / e 359,2 Wo.:Erw. e 579,-/Kind e 259,Katalogpreis e 869,- / e 359,- Mallorca: , ab Hannover 3,5-Sterne-Hotel Obelisco, DZ, Halbpension 1 Wo.:Erw. e 309,-/Kind e 189,Katalogpreis e 450,- / e 274,e 2 Wo.: Erw. 456,-/Kind e 278,Katalogpreis e 646,- / e 392,- Teneriffa - Playa de las Americas: , ab Hannover 4-Sterne-Hotel Gala, DZ, Halbpension 1 Wo.: Erw. e 629,-/ Kind e 339,2 Wo.: Erw. e 969,-/ Kind e 339, ,ab Hannover 4-Sterne-Hotel Agadir Beach Club, DZ, Halbpension 콯 / Tagesfahrten Busrundreise USA Dresden inkl. Stadtbesicht Hamburg inkl. Stadtbesicht Berlin m. Stadtrundf Saisoneröffnungsfahrt ins Blaue Wernigerode Quedlinburg Frankfurt/Oder 20,50 18,50 19,90 16,00 10,50 10,50 20,50 1 Wo.: Erw. e 489,-/Katalogpreis e 779,2 Wo.: Erw. e 739,-/Katalogpreis e 1159,- Dom. Republik - Puerto Plata: , ab Düsseldorf 4-Sterne-RIU-Sparreise, DZ, all inclusive 2 Wo.: Erw. e 1270,- Ägypten - Hurghada: ,ab Hannover Zu den Musicals Unsere Reisen zu Ostern 4-Sterne-Hotel Desert Rose Resort, DZ, Halbpension Drei Musketiere / Berlin 74, / PK Friedrichstadtpalast Berlin Casanova 73,90 / PK König der Löwen/Hamburg 110, / PK Mamma Mia/Hamburg 111, / PK Friedrichstadtp. Berlin Casanova 73,90 / PK / / Kaiserliches Wien ab 299,00 ****Hotelübern. in Wien, Frühst.-Buffet, Reiseltg. ganzt. Wien, Heurigenabend m. Winzerplatte u. ¼ Ltr. Wein, Eintr. u. Führung Schloss Schönbrunn, Besichtigung der Hofburg 1 Wo.: Erw. e 509,-/Katalogpreis e 679,2 Wo.: Erw. e 659,-/Katalogpreis e 939,- Vorschau auf unsere Reisen Städtereise Paris/ Euro Disney Land ab 259,00 Hotelübern. in Paris/Nähe Eifelturm, Frühst.-Buffet, Stadtrundf., wahlw. Fahrt zu den Schlössern von Versailles oder zum Euro Disney Land 11-tägige Rundreise ab/bis Frankfurt inkl. Halbpension Alle Ausflüge inklusive!! Badeverlängerung möglich Termine: /27.05./16.09./ / / / / Städtereise Berlin ab 89,90 ***Hotelübern. in Berlin7Kurfürstendamm, Frühst.Buffet, Stadtrundfahrt / / / Städtereise Schwerin und Rostock ab 109,00 ****Hotelübern. in Schwerin/Zentrum, Frühst.-Buffet, Stadtf. in beiden Städten Fahrt ins Blaue ab 282,50 ***Hotelübern., Frühst. -Buffet, Abendessen davon 1 x als kalt-warmes Buffet, Rundfahrten wohin? Abendveranstaltung mit Tombola ab 1.099,10 Tage Busreise Sonne, Strand und Kultur erwarten Sie. Leistungen: 2xZÜ, 7xÜ in Paguera, 9xHP, Inselrundfahrt, Gebirgsrundfahrt, Palma, San Salvador, Taxi-GS uvm. Gewerbestraße 15 - Salzgitter Höhepunkte des Westens 11 Tage Busreise Termine: / ; EZZ: ab 191,- A Marokko - Agadir: Bad Lauterberg 11, Bad Sachsa 11, Frankfurt/Oder 20, ITB u. Innenstadt Berlin 17, ITB u. Innenstadt Berlin 17, Orchideengarten Dahlenburg u. Lüneburg inkl. Eintritt 15,00 ab 479,- Die Ursprünglichkeit und Wildheit der Natur entdecken. Leistungen: 10xÜ/HP (davon 1x auf Schiff), Ajaccio, Alghero, Bosa, Costa Smeralda, Taxi-GS uvm. TAGESFAHRTEN 2006 Spanien ab 556,- Verwöhnwoche im Pustertal Kostenlos Katalog anfordern für nur Einer der schönsten Landstriche Europas lädt ein! Leistungen: 2xZÜ, 5xÜ an der Versiliaküste, 7xHP, Pisa, Lucca, Florenz, Volterra, San Gimignano, Taxi-GS hçëíéåäçëéê=h~í~äçö łråëéê= _ÉêÖëçããÉê = ÜÉá í= ÇáÉ åéìé=_êçëåüωêé=çéë=påüïéáò=qçìj êáëãìëi= ÇáÉ= îçê= ~ääéã= k~íìêjiáéäj Ü~ÄÉê= ~åëéêáåüí= ìåç= ^åöéäçíé ÉåíÜ äí=ïáé=éáåéå=^ìëñäìö=éåíä~åö ÇÉë= êçã~åíáëåüéå= qçã~jpééë= Äáë òìê= nìéääé= ÇÉë= oüéáåë= ççéê= ÉáåÉ t~åçéêìåö= ÇìêÅÜ= ÇÉå= Öê íéå h~ëí~åáéåï~äç= ÇÉê= ^äééåk= ^ìñ NOQ=pÉáíÉå=ïÉêÇÉå=pÅÜïÉáòÉê=rêJ ä~ìäëéêäéäåáëëé=îçêöéëíéääík= hçëíéåäçëé=_éëíéääìåö=ìåíéê=qéj äéñçå=mummlnm=mo=mm=pmk NP / / / Böhmen all inclusive ab 270,00 ***Hotelübern., Frühst.-Buffet, Begrüßungsdrink, 2x HP, 1x Böhmisches Spezialitätenessen, alle angeb. Getränke im Hotel in der Zeit von Uhr, Reiseltg. für Pilsen mit Brauereibes. u. Bierprobe, Stadtf. in Pilsen, Reiseltg. für Böhmerwaldrundf / / Tulpenblüte/Blumenkorso Holland 199,00 ***Hotelübern. im Raum Rotterdam/Den Haag, Frühst.-Buffet, Stadtrundf. in Amsterdam, Stadtführung in Delft, Fahrt zum Keukenhof Vorverkaufsstellen: Reisebüro Dedolf, Leipziger Straße 211, Telefon (05 31) FTI Ferienwelt, Otto-von-Guericke-Straße 2 (real), Telefon (05 31) FTI Ferienwelt, Hamburger Str. 25 (real), Telefon (05 31) Karstadt Reisebüro, Sporthaus, Telefon (05 31) Karstadt Reisebüro, Schuhstraße, Telefon (05 31) Erlebnisreise Thailand Preis ab e 925,- p. P. Buchen Sie jetzt:»nb«-hotline bei Reisebüro Schmidt Uhr ab 869,- FUhrmann MUndstock

14 Anzeige SUPER JUBILÄUMSANGEBOTE Wir sagen Dankeschön! HZum Jubelpreis von nur B 5,- Tagesfahrt zum Musical Der König der Löwen in Hamburg inkl. Eintritt (Kat. 2 oder 3) & Busfahrt Termine: & HZum Jubelpreis von nur B 50,- Tagesfahrtenschnäppchen Magdeburg Termine: & Hannover Termine: & Harzrundfahrt mit Goslar Termine: & Die schönsten Städte am Ostharz Termine: & Bad Harzburg Termin: Tages-Jubiläumsreise nach Bremerhaven inkl. Busfahrt, 1 Glas Jubiläumssekt, 1 Übern. in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstücksbuffet, DER SCHMIDT Reisebegleitung Termine: & HZum Jubelpreis von nur B 50,- Weitere Jubiläumsangebobte entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Busreisenkatalog. WIR FEIERN MIT IHNEN! M it Pferd und Wagen fing es einmal an... Vom Fuhrbetrieb zum modernen Partner für Flug-, Schiff-, Bahn- und Busreisen Am 7. März 1956, eröffnete Josef Schmidt mit seiner Ehefrau Gisela und einem Lehrling das Reisebüro Schmidt in Wolfenbüttel in der Langen Straße 14. Damit trug er der Tradition seines Elternhauses Rechnung, welches schon lange in dieser Branche tätig war. Im Jahre 1920 unternahm der elterliche Fuhrbetrieb in Dorstadt noch mit Pferd und Wagen seine Fahrten, bis 1934 der erste Lastwagen auf den Hof rollte. Der erste Reisebus in Wolfenbütel wurde 1960 gekauft - seit dieser Zeit werden die Gäste des Reisebüros Schmidt mit eigenen Luxusbussen befördert. Die Entwicklung des Unternehmens war in den darauffolgenden Jahren stets erfolgreich wurde ein Betriebsgelände mit Werkstatt und Waschanlage für den Fuhrpark gebaut, 1971 zog das Unternehmen an den Stadtmarkt 17 nach Wolfenbüttel, wo noch heute die Firmenzentrale sitzt. Im Öffentlichen Linienverkehr ist das Unternehmen seit 1964 tätig. Täglich werden mehr als 1500 Personen im Landkreis Wolfenbüttel befördert. Das Unternehmen ist Gründungsmitglied der Verkehrsgemeinschaft Wolfenbüttel und des Verbundtarifs Großraum Braunschweig. Im Auftragsverkehr fahren die Busse des Unternehmens täglich im Linienverkehr für die Verkehrs AG, den Regionalbus Braunschweig und für die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig. In den vergangenen Jahren wurden Reisebüros in Braunschweig, Braunschweig-Heidberg, Schladen und Schöppenstedt eröffnet. In diesen Reisebüros werden alle Großveranstalter wie TUI Deutschland, Thomas Cook, ITS, Jahn, Tjaerborg, DER TOUR, Meyers Weltreisen, FTI, Alltours, 1,2-Fly, Airtours uvm. und die eigenen Busreisen angeboten. Zur Schmidt Familie gehören inzwischen über 100 Mitarbeiter. 40 Busfahrer und Kfz-Mechaniker in der Werkstatt und mehr als 60 Mitarbeiter im Verkauf sowie in der Verwaltung, Planung und Organisation sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Alle Mitarbeiter im Verkauf erstellen für jeden Kunden ein individuelles Urlaubsangebot. Das bevorstehende Jubiläum ist für die Familie Schmidt sowie für alle Mitarbeiter ein Grund zur Freude und gleichzeitig Anlass, bei allen Kunden und Freunden des Hauses für das langjährige Vertrauen Danke zu sagen. Ohne die vielen Stammgäste, die teilweise schon seit Unternehmensbeginn dem Reisebüro Schmidt die Treue halten, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Einsteigen und schmidtfahren! am Dienstag, den : Geburtstagsfeier auf dem Stadtmarkt in Wolfenbüttel von Uhr mit Jubiläumsquiz, Kaffee und Kuchen für 50 Cent, Bratwurst und Suppe für 1,- Euro und Getränkestand. Jede Menge Spaß und Info rund um unser Jubiläum. Zusätzlich laden wir Sie herzlich zum Probesitzen in unseren sten Luxuslinern ein. Dabei haben Sie die Gelegenheit einige unserer Busfahrer und Reisebegleitungen näher kennenzulernen. Lassen Sie sich beim Probesitzen auf ein Glas Jubiläumssekt einladen.* am Sonntag, den : Jubiläumsgala in der Lindenhalle in Wolfenbüttel, Uhr (ausverkauft!) und Uhr. Unter dem Motto: Eine Reise um die Welt erwartet Sie eine mitreißende Jubiläumsshow mit über 100 Mitwirkenden. Durch das Programm führt die charmante Entertainerin Edwina de Pooter. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Autritt von Karel Gott, der Goldenen Stimme aus Prag. Karten sind noch in allen Filialen des Reisebüro Schmidt oder unter den Rufnummern: & erhältlich. * Die Autogrammstunde der Eintracht Braunschweig Spieler wird aufgrund von Nachholspielen des Vereins verschoben. Ersatztermin für die Autogrammstunde wird noch bekanntgegeben. Jetzt telefonisch reservieren - auch am Sonntag, den von Uhr! Tel.: / & Tel: 05 31/ Reisebüro Schmidt Stadtmarkt 17 Wolfenbüttel Tel.: Reisebüro Schmidt Str. 58 Schöppenstedt Tel.: Reisebüro Schmidt Steinweg 37 Braunschweig Tel.: Reisebüro Schmidt EKZ Jenastieg BS - Heidberg Tel.: TUI ReiseCenter Bahnhofstr. 11 Schladen Tel.:

15 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms fk=h owbw NK=_rkabpifd^ NK=c`=kΩêåÄÉêÖ=J=jps=aìáëÄìêÖ== = PWM=EOWMF qçêéw=nwm=sáííéâ=eukfi=owm=sáííéâ=enrkfi=pwm=sáííéâ=euskf wìëåü~ìéêw=qp=vrq déääjoçíé=h~êíéåw=q~ê~ê~åüé=ïéöéå ïáéçéêüçäíéå=cçìäëéáéäë=euokf déääé=h~êíéåw=máåçä~=erlof=j=`~äáöáìêá=eqf e~ååçîéê=vs=j=påü~äâé=mq== = NWO=EMWOF qçêéw=mwn=mçìäëéå=eomkfi=mwo=_~àê~ãçîáå=eoukfi NWO=`Üêáëíá~åëÉå=ETQKF wìëåü~ìéêw=qt=oqp déääjoçíé=h~êíéw=mçìäëéå=ïéöéå=~äëáåüíäáåüéå=e~åçëéáéäë=etpkf déääé=h~êíéåw=a~äêçïëâá=erlnfi=wìê~ï=epfi aéäìê~=epf=j=_çêççå=eqfi=hçäá~ëüîáäá=eqf _ÉëK=sçêâçããåáëW=oçëí=Ü äí=e~åçéäñãéíéê=îçå=_êç~êáå=etqkf _~óéêå=jωååüéå=j=e~ãäìêöéê=ps== = NWO=EMWNF qçêéw=mwn=aéãéä=enskfi=nwn=påüçää=eupkfi=nwo=çé=gçåö=euvkf wìëåü~ìéêw=sv=mmm=e~ìëîéêâ~ìñíf déääé=h~êíéåw=_~ää~åâ=erlpfi=påüïéáåëíéáöéê=epfi máò~êêç=j=g~êçäáã=erlpfi=çé=gçåö=eqfi=î~å=çéê=s~~êí=eqfi j~üç~îáâá~=eofi=q~â~ü~ê~ NK=crpp_^iiJ_rkabpifd^ eáëíçêáëåüéê=páéö=ñωê=séêñçäöéê e~ãäìêö=äéáã=oéâçêçãéáëíéê _~óéêåë=eéáãëéêáé=öéêáëëéåw=e~ãäìêöéê=ps=öéïáååí=å~åü=ωäéê=oq=g~üêéå=áå=jωååüéå=ãáí=own jωååüéå=eëáçfk=aáé=bêñçäöëj ëéêáé=çéë=oéâçêçãéáëíéêë _~óéêå=jωååüéå=áëí=öéêáëj ëéåk=k~åü=nv=_ìåçéëäáö~j eéáãëáéöéå=áå=cçäöé=ìåíéêj ä~ö=çáé=j~ååëåü~ñí=îçå qê~áåéê=céäáñ=j~ö~íü=áã péáíòéåëéáéä=çéã=e~ãäìêj ÖÉê=ps=ãáí=NWO=EMWNFI=ÄäÉáÄí ~ÄÉê=ãáí=âçãÑçêí~ÄäÉå=~ÅÜí w ÜäÉêå=sçêëéêìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ éìåâíöäéáåüéå=séêñçäöéê téêçéê=_êéãéå=ìåç=eps ~ìñ=hìêë=òìê=jéáëíéêëåü~ñík NR eéêíü~=_p`=_éêäáå=j=nk=c`=h äå== = OWQ=EMWMF qçêéw=mwn=mçççäëâá=erpkfi=mwo=píêéääéê=erqkfi=nwo=m~åíéäáå=ersk=fi NWP=mçÇçäëâá=ETRKFI=OWP=m~åíÉäáÅ=EUPKFI=OWQ=pÅÜÉêò=EUTKF wìëåü~ìéêw=pu=umu déääé=h~êíéåw=_ç~íéåö=eqfi=pîéêâçë=eqf=j=mçççäëâá=erlnfi páåâáéïáåò=erfi=píêéääéê=eqfi=píêéáí=epfi=`ìääã~åå _~óéê=iéîéêâìëéå=j=téêçéê=_êéãéå=== NWN=ENWNF qçêéw=mwn=cêáåöë=epki=cçìäéäñãéíéêfi=nwn=_éêä~íçî=eqnkf wìëåü~ìéêw=oo=rmm=e~ìëîéêâ~ìñíf déääé=h~êíéåw=sçêçåáå=erfi=kçïçíåó=j=cêáåöë=erlnfi lïçãçóéä~=eqf _çêìëëá~=açêíãìåç=j=cps=j~áåò=mr== = qçêéw=nwm=t êåë=eotkfi=nwn=qüìêâ=erpkf wìëåü~ìéêw=ss=omm déääé=h~êíéåw=_êòéåëâ~=eqf=j=téáöéäí=erf _ÉëK=sçêâçããåáëW=wáÇ~å=ëÅÜáÉ í=cçìäéäñãéíéê ~å=çéå=mñçëíéå=eruk=f NK=c`=h~áëÉêëä~ìíÉêå=J=sÑ_=píìííÖ~êí== = afb=qlogûdbow NT=qçêÉW= NP=qçêÉW= jáêçëä~î=häçëé=etéêçéê=_êéãéåf e~äáä=^äíáåíçé=enk=c`=h~áëéêëä~ìíéêåf pl=dbeq=bp=tbfqbow NWN=ENWMF ~ÄÖÉë~Öí báåíê~åüí=cê~åâñìêí=j=sñi=tçäñëäìêö=eüéìíéi=ntwpm=rüêf _çêìëëá~=jddä~çä~åü=j=^êãáåá~=_áéäéñéäç=eüéìíéi=ntwpm=rüêf NK=c`=h~áëÉêëä~ìíÉêå=J=sÑ_=píìííÖ~êí=EaáKI=TK=j êòi=nuwmm=rüêf aéê= eps= áåçéë= Ü~í= ÇìêÅÜ= ëéáåéå ÉêëíÉå= bêñçäö= ÄÉá= ÇÉå= _~óéêå= ëéáí OQ= g~üêéå= áã= h~ãéñ= ìã= ÇáÉ `Ü~ãéáçåë= ié~öìé= ÇáÉ= séêñçäöéê ~ìñ= aáëí~åò= ÖÉÜ~äíÉåK= dìó= aéãéä ENSKF=ìåÇ=káÖÉä=ÇÉ=gçåÖ=EUVKF=ÉêJ òáéäíéå= ÇáÉ= qçêé= òìã= îéêçáéåíéå ^ìëï êíëëáéök=aéê=éáåöéïéåüëéäíé jéüãéí= påüçää= Ü~ííÉ= òïáëåüéåj òéáíäáåü= òìã= NWN= ~ìëöéöäáåüéå EUPKFK= aáé= _~óéêå= â~ëëáéêíéå= Ç~J ãáí=çáé=éêëíé=eéáãåáéçéêä~öé=ëéáí ÇÉã=NSK=lâíçÄÉê=OMMQ=EMWN=ÖÉÖÉå påü~äâé=mqfk sçê= SV=MMM= wìëåü~ìéêå= áå= ÇÉê ~ÄÉêã~äë=~ìëîÉêâ~ìÑíÉå=tjJ^êÉJ å~=éåíïáåâéäíé=ëáåü=òìå ÅÜëí=íêçíò påüåééñ~ääë= ìåç= ëåüïéê= ÄÉëéáÉäJ Ä~êÉå=_çÇÉåë=Éáå=çÑÑÉåÉê=pÅÜä~ÖJ ~Äí~ìëÅÜK= däéáåü= å~åü= PU= péâìåj ÇÉå= ëéíòíé= `ä~ìçáç= máò~êêç= òì= ÉáJ åéã= t~êåëåüìëë= ~ìë= OM= jéíéêå ~åi= îéêñéüäíé= Ç~ë= qçê= îçå= píéñ~å t ÅÜíÉê= ~ÄÉê= âå~éék= aáé= e~ãj ÄìêÖÉê=~åíïçêíÉíÉå=ãáí=ÉáåÉã=~ÄJ ÖÉÑ äëåüíéå=iáåâëëåüìëë=îçå=k~çj Üáêç=q~â~Ü~ê~=áå=ÇÉê=òïÉáíÉå=jáJ åìíék k~åü=çéê=íìêäìäéåíéå=^åñ~åöëj éü~ëé=äéêìüáöíé=ëáåü=çáé=m~êíáé=éíj ï~ëk= e~ãäìêöi= Ç~ë= çüåé= ÇáÉ= ÖÉJ ëééêêíéå= a~åáéä= î~å= _ìóíéåi= o~j éü~éä= táåâó= ìåç= ÇÉå= îéêäéíòíéå jáåü~éä=_~ää~åâ=ëáíòí=éåíí ìëåüí=~ìñ=çéã=o~ëéåk=táé=ñ~ëí=~ääé=jωååüéåéê=ï~ê=~ìåü=çéê=h~éáí å=çéê k~íáçå~äã~ååëåü~ñí=áã=péáíòéåëéáéä=öéöéå=çéå=e~ãäìêöéê=ps=î ääáö=îçå=çéê=oçääék cçíçw=ççé píéñ~å= _ÉáåäáÅÜ= ~ìëâçããéå ãìëëíéi= îéêëíéåâíé= ëáåü= âéáåéëj ïéöë= ìåç= ëçêöíé= áããéê= ïáéçéê ÑΩê= råêìüé= áå= ÇÉê= _~óéêåjaéñéåj ëáîék bíï~ë= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= ÑáÉä= Ç~åå áå= ÇÉê= NSK= jáåìíé= ÇÉê= cωüêìåöëj íêéññéê= ÑΩê= ÇáÉ= d ëíék= aéê= î ääáö ìåöéçéåâíé= fååéåîéêíéáçáöéê= aéj ãéä=â~ã=~ìñ=çéê=êéåüíéå=péáíé=å~j ÜÉ=ÇÉê=dêìåÇäáåáÉ=~å=ÇÉå=_~ää=ìåÇ ΩÄÉêê~ëÅÜíÉ= ÇÉå= å~åü= ëéáåéê läéêëåüéåâéäéêéääìåö= ïáéçéê= áåë qé~ã= ÖÉêΩÅâíÉå= k~íáçå~äâééééê läáîéê=h~üåi=çéê=ãáí=éáåéê=cä~åâé êéåüåéíéi=~ìë=ëéáíòéã=táåâéä=ãáí ÉáåÉã= ~ìñë= ä~åöé= båâ= ÖÉòçÖÉåÉå oéåüíëëåüìëëk sçå= ÇÉê= cωüêìåö= ÇÉê= j~ååj ëåü~ñí= îçå= qê~áåéê= qüçã~ë= açää ëáåüíäáåü= ÖÉëÅÜçÅâíI= Ñ~åÇÉå= ÇáÉ d~ëíöéäéê= åáåüí= ãéüê= òì= áüêéã péáéäk= aáé= ^åöêáññëîéêëìåüé= ïáêâj íéå= áçééåäçë= ìåç= ìåâççêçáåáéêíi ÇÉê= eps= Ç~ÖÉÖÉå= ëéíòíé= ~ìë= ëéáj åéê= âçåòéåíêáéêíéå= eáåíéêã~ååj ëåü~ñí=áããéê=ïáéçéê=òì=ê~ëåü=îçêj ÖÉíê~ÖÉåÉå=dÉÖÉåëí Éå=~åK j~ö~íü= îéêëìåüíé= áå= ÇÉê= òïéáj íéå= e~ääòéáí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= eéêéáåj å~üãé= îçå= ^äá= h~êáãá= ìåç= _~ëíáj ~å= påüïéáåëíéáöéê= ~åëíéääé= ÇÉê ëåüï~åüéå= e~ë~å= p~äáü~ãáçòáå ìåç= péä~ëíá~å= aéáëäéêi= åéìéå påüïìåö=òì=éåíñ~åüéåk=a~ë=péáéä ÇÉê= _~óéêå= ÄäáÉÄ= àéççåü= îçå= îáéj äéå= céüäéêå= ÖÉéê ÖíI= ïéååöäéáåü ëáé= ÇÉå= aêìåâ= åìå= ~ìñ= ÇáÉ= d ëíé ÉêÜ ÜíÉåK=aáÉ=_~óÉêå=ëÉíòíÉå=ëáÅÜ òï~ê= áå= ÇÉê= e äñíé= ÇÉê= d ëíé= áãj ãéê= ãéüê= ÑÉëí= ìåç= â~ãéå= áå= ÇÉê TVK= jáåìíé= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= c~ääêωåâj òáéüéê= îçå= máò~êêç= ÄÉáå~ÜÉ= òìã ^ìëöäéáåüi= ÇçÅÜ= t ÅÜíÉê= êé~öáéêj íé=öä åòéåçk táåüíáöé=mìåâíé=îéêäçêéå téêçéê=_êéãéå=áã=h~ãéñ=ìã=çáé=péáíòé=åìê=nwn=áå=iéîéêâìëéå ^âíáîéçëíéå=áå=áüêéå=j~ååëåü~ñíéåw=_êéãéåë=qçêëíéå=cêáåöë=eäkf=éêòáéäíé=çéå=qêéññéê=òìã=nwmk=iéîéêj âìëéåë=`äéãéåë=cêáíò=eêkf=äáéñéêíé=éáåé=ëçìîéê åé=iéáëíìåö=áå=_~óéêë=aéñéåëáîé=~äk cçíçw=ççé iéîéêâìëéå= EëáÇFK= _~óéêåjg ÖÉê téêçéê=_êéãéå=ü~í=áã=h~ãéñ=ìã ÇÉå= qáíéä= ìåç= ÉáåÉå= `Ü~ãéáçåëJ ié~öìéjmä~íò=òïéá=ïáåüíáöé=mìåâj íé= îéêäçêéåk= aáé= j~ååëåü~ñí= îçå qê~áåéê= qüçã~ë= påü~~ñ= â~ã= ÄÉá _~óéê= iéîéêâìëéå= åìê= òì= ÉáåÉã NWN= ENWNFK= a~äéá= ÖáåÖ= téêçéê ëåüçå= å~åü= òïéá= jáåìíéå= ÇìêÅÜ ÉáåÉå= cçìäéäñãéíéê= îçå= qçêëíéå cêáåöë=áå=cωüêìåöi=å~åüçéã=gì~å jáêçëä~î= häçëé= áã= píê~ñê~ìã= òì c~ää=öéäê~åüí=ü~ííék sçê= OO=RMM= wìëåü~ìéêå= áå= ÇÉê ~ìëîéêâ~ìñíéå= _~ó^êéå~= ÉêòáÉäíÉ aáãáí~ê=_éêä~íçî=áå=çéê=qnk=jáåìj íé= å~åü= ÉáåÉã= qê~ìãé~ëë= îçå qê~åèìáääç= _~êåéíí~= ÇÉå= ^ìëj ÖäÉáÅÜ=ÑΩê=_~óÉêK=_ÉêÄ~íçî=ÉêòáÉäíÉ Ç~ãáí= ëéáå= ÉäÑíÉë= p~áëçåíçê= ìåç íê~ñ= àéçéëã~ä= áå= ÇÉå= äéíòíéå= ÑΩåÑ _ìåçéëäáö~ëéáéäéåk= iéîéêâìëéå ÄäÉáÄí=íêçíò=ÇÉë=oÉãáë=áã=oÉååÉå ìã=éáåéå=rbc^j`ìéjmä~íòk _ÉáÇÉ= j~ååëåü~ñíéå= äáéñéêíéå ëáåü=éáå=üéâíáëåüéë=péáéäi=éáå=céëj íáî~ä=~å=céüäé ëëéå=ìåç=ãáí=éáåéê ÜçÜÉå= nìçíé= îçå= céüäéêå= áå= ÇÉê ^ÄïÉÜêK= ^ÄÉê= ÇÉê= hêç~íé= j~êâç _~ÄáÅ= îéêö~ä= áå= ÇÉê= OQK= ìåç QRK= jáåìíé= îçê= ÇÉê= m~ìëé= òïéá ÜçÅÜâ~ê íáöé= j ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÑΩê iéîéêâìëéåk=_éêä~íçî=ñ~åç=áå=çéê NPK=jáåìíÉ=áå=qáã=táÉëÉ=áã=_~óJ ÉêJh~ëíÉå=ëÉáåÉå=jÉáëíÉêK=tÉêÇÉê ëéáéäíé= ÉáåÉå= ëåüåéääéå= ìåç= ÄÉJ ïéöäáåüéå= cì Ä~ää= ìåç= ï~ê= ëéáéj äéêáëåü= ÉáåÉ= kì~ååé= ÄÉëëÉêK= ^ÄÉê ÇáÉ= fååéåîéêíéáçáöìåö= ãáí= méíêá m~ë~åéå= ìåç= cê~åâ= c~üêéåüçêëí çññéåä~êíé=mêçääéãék k~åü=çéê=m~ìëé=ö~ä=éë=éáåéå=çñj ÑÉåÉå= påüä~ö~äí~ìëåü= ãáí= j ÖJ äáåüâéáíéå= ~ìñ= ÄÉáÇÉå= péáíéåi= îçê ~ääéã=ñωê=çáé=d~ëíöéäéêk=aáé=öê J íé=`ü~ååé=ü~ííé=m~ìä=cêéáéê=áå=çéê SQK= jáåìíék= bê= í~ìåüíé= î ääáö= ÑêÉá îçê= táéëé= ~ìñi= ëí~íí= ÇáÉ= ^âíáçå ëéääëí= òì= ÄÉÉåÇÉåI= äéöíé= Éê= ~ÄÉê èìéê= ~ìñ= _ÉêåÇ= påüåéáçéêi= ÇÉê åáåüí=~å=çéå=_~ää=â~ãk _~óéê= âçååíé= áå= _ÉëíÄÉëÉíòìåÖ ~åíêéíéå=ìåç=áåîéëíáéêíé=ëéüê=îáéä h~ãéñ= ìåç= båö~öéãéåík= ^ã= båj ÇÉ=ï~ê=Ç~ë=qÉ~ã=îçå=qê~áåÉê=jáJ ÅÜ~Éä= pâáääé= íçå~åöéäéåç= ìåç â ãéñíé=ìã=àéçéå=wéåíáãéíéê=_çj ÇÉåK=aáÉ=_êÉãÉê=ëÅÜáÉåÉå=~ã=båJ ÇÉ= ãáí= áüêéå= déç~åâéå= ëåüçå ÄÉáã= `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJpéáÉä= áå qìêáåk= aáé= j~ååëåü~ñí= îçå= ÇÉê téëéê= êáéñ= åáåüí= áüêé= j ÖäáÅÜâÉáJ íéå= ~Ä= ìåç= ÄäáÉÄ= ÜáåíÉê= ÇÉå= bêj ï~êíìåöéå=òìêωåâk m~íêáåâ=lïçãçóéä~=òéáöíé=éáåé çêçéåíäáåüé= iéáëíìåö= ÖÉÖÉå= ^åj ÇêÉà=sçêçåáåK=pí~êâ=ÄÉá=ÇÉå=d~ëíJ ÖÉÄÉêå= ï~ê= Éáåã~ä= ãéüê= píìêãj ÑΩÜêÉê= _ÉêÄ~íçîI= ~ìñ= ÇÉê= êéåüíéå ^ÄïÉÜêëÉáíÉ=Ö~Ä=`äÉãÉë=cêáíò=ÖÉJ ÖÉå=ëÉáåÉå=âΩåÑíáÖÉå=^êÄÉáíÖÉÄÉê ÉáåÉ=ÖìíÉ=sáëáíÉåâ~êíÉ=~ÄK dbtfkkpmfbi aì=ìåç=áåü ÄÉáã=sÑi a~ë=déïáååëéáéä=ëééòáéää=ñωê ÇáÉ= a~ãéåw= aáé= å_= ìåç= ÇÉê sñi= tçäñëäìêö= ä~çéå= òïéá cê~ìéå=òìã=å ÅÜëíÉå=eÉáãJ ëéáéä=~ã=âçããéåçéå=p~ãëj í~ö= ÖÉÖÉå= _~óéêå= jωååüéå ÉáåK= wìå ÅÜëí= ÖáÄí= Éë= Éáå dä~ë= péâí= òìê= _ÉÖêΩ ìåö ìåç= ~âíìéääé= fåñçêã~íáçåéå êìåç=ìã=çáé=m~êíáék téê= iìëí= ~ìñ= ÇáÉëÉë= cì J Ä~ääJeáÖÜäáÖÜí= Ü~íI= ëåüêéáäí ìåë= Äáë= jáííïçåü= EUK= j êòf ìåíéê= ÇÉã= píáåüïçêí= łsñi ÉáåÉå= ÖìíÉå= dêìåç= ÑΩê= ÇÉå ^ìëñäìök táåüíáöw=aáé=qéäéñçååìãj ãéê=åáåüí=îéêöéëëéåk=råëéêé ^ÇêÉëëÉW=kÉìÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáJ ÖÉêI=e~ãÄìêÖÉê=píê~ É=OTTI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK bêñçäöëëéêáé=äéá=~äíéå _Éâ~ååíÉå=ÑçêíÖÉëÉíòí påü~äâé=mq=öéïáååí=áå=e~ååçîéê=ãáí=own=eowmf e~ååçîéê= EëáÇFK= jáêâç= päçãâ~ Ü~í=ëÉáåÉ=bêÑçäÖëëÉêáÉ=~äë=`ÜÉÑíê~áJ åéê= ÇÉë= c`= påü~äâé= MQ= ~ìåü= ÄÉá ëéáåéã= bñjséêéáå= e~ååçîéê= VS ÑçêíÖÉëÉíòíK= aáé= åìå= ëéáí= åéìå mñäáåüíëéáéäéå= ìåöéëåüä~öéåéå déäëéåâáêåüéåéê= ÖÉï~ååÉå= ÄÉá ÇÉå=káÉÇÉêë~ÅÜëÉå=OWN=EOWMF=ìåÇ ìåíéêëíêáåüéå=ç~ãáí=áüêé=^ãäáíáçj åéå=~ìñ=éáåéå=mä~íò=áå=çéê=`ü~ãj éáçåë= ié~öìék= e~ååçîéêi= ïç päçãâ~=òïáëåüéå=nvuv=ìåç=ommq áåëöéë~ãí= NP= g~üêé= ~äë= gìöéåçj ìåç= ^ëëáëíéåòíê~áåéê= í íáö= ï~êi ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü= å~åü= ÇÉê= òïéáíéå káéçéêä~öé= ÜáåíÉêÉáå~åÇÉê= ÇÉêJ ïéáä=ïáéçéê=~ìñ=çéã=téö=òìêωåâ áåë=q~äéääéåãáííéäñéäçk `Üêáëíá~å= mçìäëéå= Äê~ÅÜíÉ= ÇáÉ d ëíé= å~åü= OM= jáåìíéå= áå= cωüj êìåök= wä~í~å= _~àê~ãçîáå= Ä~ìíÉ ÇÉå=sçêëéêìåÖ=åçÅÜ=îçê=ÇÉê=m~ìJ ëé= ~ìë= EOUKFK= k~åü= ÉáåÉã= e~åçj ëéáéä=ë~ü=mçìäëéå=áå=çéê=tpk=jáåìj íé=déääjoçíi=ãáí=çéã=ñ ääáöéå=bäñj ãéíéê= ëåüéáíéêíé= qüçã~ë= _êç~êáå òìå ÅÜëí= ~å= påü~äâéjqçêï~êí cê~åâ=oçëíi=ççåü=qüçã~ë=`üêáëíáj ~åëéå=íê~ñ=áã=k~åüëåüìëë=etqkfk ^ìåü= çüåé= ëéáåéå= oéöáëëéìê iáååçäå=ìåç=héîáå=hìê~åóá=eäéáçé îéêäéíòíf= òéáöíé= påü~äâé= îçê QT=OQP= wìëåü~ìéêå= îçå= _ÉÖáåå ~å= ÇáÉ= ÄÉëëÉêÉ= péáéä~åä~öék= aáé d~ëíöéäéê= Ü~ííÉå= åìê= ïéåáö= ÉåíJ ÖÉÖÉåòìëÉíòÉåK= bêëí= å~åü= ÇÉã MWO=â~ã=Éë=òì=ÉêëíÉå=ÖÉÑ ÜêäáÅÜÉå páíì~íáçåéå= îçê= ÇÉã= qçê= îçå oçëík= k~åü= ÇÉã= péáíéåïéåüëéä ëíéããíéå= ëáåü= ÇáÉ= mä~íòüéêêéå Ç~åå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ÇêçÜÉåÇÉ=káÉÇÉêJ ä~öéi=ï ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=pÅÜ~äâÉ=ÇìêÅÜ ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜÉ= båíä~ëíìåöë~åöêáññé Éáå=ïÉåáÖ=iìÑí=îÉêëÅÜ~ÑÑíÉK ÄÉå BUNDESLIGATABELLE 1. Bayern München : Werder Bremen : Hamburger SV : Schalke : VfB Stuttgart : Bayer Leverkusen : Hannover : Borussia Dortmund : Hertha BSC : Bor. Mönchengladbach : Arminia Bielefeld : Eintracht Frankfurt : VfL Wolfsburg : FC Nürnberg : FC Kaiserslautern : FSV Mainz : MSV Duisburg : FC Köln :52 18 Champions-League UEFA-Cup Mittelfeld Absteiger wfq^qb c~äâç= d íò= EeÉêíÜ~= _p` _ÉêäáåFW= łjáê= ÑÉÜäÉå= ÇáÉ tçêíék= fã= ^ìöéåääáåâ= Äáå áåü= òáéãäáåü= ëéê~åüäçëk= fåü Öä~ìÄÉ= åáåüíi= Ç~ëë= Ç~ë= Éáå påüáåâë~äëëéáéä= ÑΩê= ãáåü ï~êk céäáñ= j~ö~íü= E_~óÉêå jωååüéåfw= łfå= ÇÉê= ÉêëíÉå e~ääòéáí= ï~êéå= ïáê= îçã hçéñ= ÜÉê= åáåüí= ÜìåÇÉêíéêçJ òéåíáö= Ç~K= sçå= ÇÉê= hçåòéåj íê~íáçå= ÜÉê= ïéêçéå= ïáê= áå j~áä~åç= Ö~åò= ~åçéêë= ëéáéj äéåk qüçã~ë= açää= Ee~ãÄìêÖÉê psfw= ła~ë= ï~ê= Éáå= Ö~åòI Ö~åò=ïáÅÜíáÖÉê=páÉÖ=ÑΩê=ìåëK jáí= ÇáÉëÉã= páéö= Ü~ÄÉå= ïáê ÇÉå= ÇêáííÉå= mä~íò= îéêíéáçáöíi ìã= ÇáÉ= jéáëíéêëåü~ñí= ëçääéå ëáåü= ~åçéêé= déç~åâéå= ã~j ÅÜÉåK

16 NS sçääéóä~ää ÑΩê=háåÇÉê _ê~ìåëåüïéáö= E ÄäFK= iìëí= ~ìñ sçääéóä~ää\= qê~áåáéêéå= ïáé= ÇáÉ _ìåçéëäáö~\= få= ÇÉå= lëíéêñéêáéå â ååéå= háåçéê= ìåç= gìöéåçäáåüéi äéêåéåi= ïáé= sçääéóä~ää= êáåüíáö ÖÉÜíK=sçã=PK=Äáë=TK=^éêáä=Ejçåí~Ö Äáë= cêéáí~öfi= àéïéáäë= îçå= V=Äáë NP= rüêi= ëáåç= ~ÅÜíJ= Äáë= NQJà ÜêáÖÉ j ÇÅÜÉå= ìåç= gìåöéåi= ^åñ åöéê ìåç= cçêíöéëåüêáííéåé= ÉáåÖÉä~ÇÉåI ëáåü=ñωê=çáéëéë=sçääéóä~ääå~ãé=~åj òìãéäçéåk báå=qé~ã=îçå=ëéåüë=äáë=~åüí qê~áåéêåi= ~ääéå= îçê~å= jáâü~áä hçåíåüéîëâái= `ç~åü= ÇÉê= wïéáíäáj Ö~Jj ååéê=çéë=rp`i=ìåç=jáåü~éä cáååã~ååi= `çjqê~áåéê= ÇÉê= bêëíäáj Ö~Jcê~ìÉåI=âΩããÉêå=ëáÅÜ=ìã=ÇáÉ îéêëåüáéçéåéå= ÄìåÖëÖêìééÉå ìåç=òéáöéåi=ïáé=îáéä=pé~ =sçääéój Ä~ää= ã~åüéå= â~åå= ìåç= ïáé= ã~ål Ñê~ì=îáÉääÉáÅÜí=ã~ä=áå=ÇáÉ=_ìåÇÉëJ äáö~=âçããéå=â ååíék séê~åëí~äíéí=ïáêç=çáéëéë=sçääéój Ä~ääÅ~ãé= îçã= hêéáë= sçääéóä~ääj séêä~åç= EhssF= _ê~ìåëåüïéáö= áå wìë~ããéå~êäéáí= ãáí= ÇÉå= séêéáj åéå= rp`= ìåç= qps= påü~ééåk= a~ë qê~áåáåö=îçã=pk=äáë=tk=^éêáä=ñáåçéí áå= ÇÉê= qrje~ääé= _ÉÉíÜçîÉåëíê~ É ëí~íík= få= ÇÉê= ^åãéäçéöéäωüê= îçå òéüå= bìêç= ëáåç= bêñêáëåüìåöéå ìåç=på~åâë=éåíü~äíéåk=k ÜÉêÉ=fåJ Ñçêã~íáçåÉå= ìåç= ^åãéäçìåöéå ÄÉá= ÇÉê= hssjsçêëáíòéåçéå= j~êáj ~ååé=_ìëåü=ìåíéê=çéê=bjj~áäw=ã~j êá~ååéäìëåü]íjçåäáåékçék= aáé qéáäåéüãéêò~üä=áëí=äéöêéåòík pmloq eéá Éê=cáÖÜí=ãáí=oÉî~åÅÜÉÅÜ~ê~âíÉê sçå=cê~åâ=píê Ää _ê~ìåëåüïéáök=eéêòëåüä~öj Ñáå~äÉ=ÖÉÖÉå=cáëÅÜÄÉâ=~ã îéêö~åöéåéå=tçåüéåéåçék NON=jáåìíÉå=péáÉäòÉáíI PNWOVI=NPWNR=áå=ÇÉå=äÉíòíÉå ÄÉáÇÉå=p íòéåk=eéìíé=k~åüj ãáíí~ö=ìã=nr=rüê=ëíéüí=çéå péáéäéêáååéå=çéë=sçääéóä~ääj _ìåçéëäáöáëíéå=rp`=_ê~ìåj ëåüïéáö=áå=çéê=qìåáå~je~ääé ëåüçå=ïáéçéê=ëç=éáå=çê~ã~j íáëåüéë=péáéä=äéîçêk aéê=nk=s`=táéëä~çéå=âçããík=báå êáåüíáöéë= łsáéêjmìåâíéjpéáéä I ÇÉåå= ÄÉáÇÉ= j~ååëåü~ñíéå= â ãéj ÑÉå= ìã= o~åö= ëáéäéå= ìåç= Ç~ãáí ÖÉÖÉå=ÉáåÉå=mä~íò=áå=ÇÉê=oÉäÉÖ~íáJ çåk _ê~ìåëåüïéáöë= sçääéóä~ääjc~åë â ååéå= ëáåü= ~ìñ= ÉáåÉå= ÜÉá Éå cáöüí= ÉáåêáÅÜíÉåK= NOT= jáåìíéå ìåç= ÑΩåÑ= p íòé= Ç~ìÉêíÉ= Ç~ë= eáåj ëéáéäk= ûì Éêëí= òïéáñéäü~ñíé påüáéçëêáåüíéêéåíëåüéáçìåöéå îéêüáåçéêíéå= Éáå= e~ééóéåç= ÑΩê ÇÉå= rp`k= h~éáí å= j~à~= m~åü~äé ìåç= áüêé= jáíëéáéäéêáååéå= ïçääéå oéî~ååüék rp`jqê~áåéê= ^ääéêíç= p~äçãçåá Ü~í= ãáí= ëéáåéã= qé~ã= Ü~êí= Ç~ÑΩê ÖÉ~êÄÉáíÉíK= aìêåüëéíòìåöëîéêã J pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v NK=sçääÉóÄ~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~=cê~ìÉåW=rp`=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÜÉìíÉ=ìã=NR=rÜê=áå=ÇÉê=qìåáÅ~Ü~ääÉ=ÖÉÖÉå=NK=s`K=táÉëÄ~ÇÉå ÖÉå= áã= ^åöêáññi= aêìåâ= ÄÉáã= ^ìñj ëåüä~ö= ìåç= ^åå~üãéi= ^åå~üãéi ^åå~üãé= Ó= Ç~ë= ï~êéå= ÇáÉ påüïéêéìåâíék łbë= ïáêç= Éáå= Ö~åò= ëåüïéêéë péáéä I=ïÉá =ÇÉê=`ç~ÅÜI=ł~ÄÉê=áÅÜ Äáå= çéíáãáëíáëåük = fããéêüáå= ëáåç ÇáÉ= bêâê~åâìåöéå= ÇÉê= îéêö~åöéj åéå= tçåüé= Ñ~ëí= î ääáö= ~ÄÖÉâäìåJ ÖÉåK=p~äçãçåá=â~åå=~ìë=ÇÉã=sçäJ äéå=ëåü éñéåk=_éá=çéê=^ìñëíéääìåö ÖáÄí= Éê= ÇÉëÜ~äÄ= òìå ÅÜëí= ÇáÉ= páj ÅÜÉêìåÖ= ÇÉê= ^åå~üãé= sçêê~åöi ÇÉåå=łïáê=ïçääÉå=táÉëÄ~ÇÉå=îçå ^åñ~åö= ~å= ~ìåü= ΩÄÉê= ÇáÉ= jáííé ìåíéê=aêìåâ=ëéíòéå K ^ìëï êíë= Ü~ÄÉ= táéëä~çéåi ïéåå=ç~ë=qé~ã=áå=oωåâëí~åç=öéj ê~íéi= Öêç É= mêçääéãé= ãáí= ÇÉã péääëíîéêíê~ìéåk= bêëí= Éáå= ^ìëj ï êíëëáéö= áå= dêáãã~= áëí= ÇÉã s`t= ëç= ÖÉäìåÖÉåK= a~ãáí= áå= ÇÉê qìåáå~ü~ääé= âéáå= ïéáíéêéê= bêñçäö Ç~òì= âçããíi= ëåüéåâíé= ÇÉê= rp`j qê~áåéê=çéå=äéáçéå=^ìëå~üãé~åj ÖêÉáÑÉêáååÉå= ^åáâ~= påüìäò= ìåç píéññá=iéüã~åå=äéëçåçéêé=_é~åüj íìåök _Éá= ~ää= ÇÉê= råêìüé= ÜáåíÉê= ÇÉå hìäáëëéå= Ñ ääí= Éë= ÇÉã= rp`jqé~ã åáåüí=äéáåüíi=ëáåü=~ìñ=sçääéóä~ää=òì âçåòéåíêáéêéåk=få=cáëåüäéâ=áëí=ç~ë ìåéêï~êíéí= Öìí= ÖÉäìåÖÉåK= qêçíò ÇÉê=káÉÇÉêä~ÖÉ=â ååéå=çáé=_ê~ìåj ëåüïéáöéêáååéå= ÇìêÅÜ~ìë= péääëíj ÄÉïìëëíëÉáå=~ìë=ÇáÉëÉê=íçääÉå=m~êJ íáé= òáéüéåk= qêçëí= ìåç= ^åéêâéåj åìåö= â~ã= ëçö~ê= îçå= cáëåüäéâéê aáé=açãáåáâ~åáëåüé=wìëéáéäéêáå=çéë=rp`i=gì~å~=jáöìéäáå~=dçåò~äéò=p~ååüéò=eáã=eáåíéêöêìåçfi=ü~í ÇÉå=_~ää=òì=jáííÉä~åÖêÉáÑÉêáå=qÉëÜ~=e~êêó=EUF=~ÄÖÉëéáÉäíK cçíçw=p~åçê~=påü~çé c~åëi= ÇáÉ= ééê= bjj~áä= ÇÉã= qé~ã ìåç= áüêéã= qê~áåéê= òì= ÉáåÉã= Ñ~åJ í~ëíáëåüéå=péáéä=öê~íìäáéêíéåk qê~áåéê=påüéáäw=łbáå=îéêêωåâíéë=péáéä cì Ä~ääJkáÉÇÉêë~ÅÜëÉåäáÖ~W=_ps=ëÅÜä Öí=tçäÑÉåÄΩííÉä=OWN=Ó=sáÉê=bäÑãÉíÉêI=òïÉá=mä~íòîÉêïÉáëÉ _ê~ìåëåüïéáö=eäãfk=qáéñ=çìêåüj ~íãéå= â ååéå= ÇáÉ= cì Ä~ääÉê= îçå káéçéêë~åüëéåäáöáëí= _ps= äééêw déëíéêå= îéêëåü~ññíé= ëáåü= ÇáÉ j~ååëåü~ñí= ãáí= ÉáåÉã= OWN= ENWMF ÖÉÖÉå= ÇÉå= jqs= tçäñéåäωííéä= ÉíJ ï~ë=iìñí=áã=^äëíáéöëâ~ãéñk aáé= m~êíáé= ÄÉÖ~åå= ÑΩê= ÇáÉ _ê~ìåëåüïéáöéê= Ö~åò= å~åü tìåëåüx= ëåüçå= å~åü= åéìå= jáåìj íéå= îéêëéåâíé= e~çêá~å= ÇÉå= _~ää òìê=cωüêìåök=açåü=ëí~íí=çéå=_psj ^âíáçåéå= páåüéêüéáí= òì= ÖÉÄÉåI ëåüáéå=ç~ë=nwm=çáé=péáéäéê=éüéê=òì îéêìåëáåüéêåk= a~ë= åçéêíé= ëáåü ~ìåü= åáåüí= å~åü= ÇÉê= POK= jáåìíéi ~äë= ÇÉê= tçäñéåäωííéäéê= jωüäéåj â~ãé=çáé=öéääjêçíé=h~êíé=ë~ük cì Ä~ääÉêáëÅÜ= ïìêçé= j~öéêâçëí ÖÉÄçíÉåI= `Ü~åÅÉå= ÄäáÉÄÉå= ~ìñ ÄÉáÇÉå= péáíéå= j~åöéäï~êék= téáj íéêéë= fåçáò= ÑΩê= ÇáÉ= kéêîçëáí í= ÇÉê d~ëíöéäéê=ï~ê=éáå=îçå=e~~êë=îéêj ëåüçëëéåéê=bäñãéíéêk k~åü= ÇÉê= m~ìëé= òìå ÅÜëí= Ç~ë ÖäÉáÅÜÉ=_áäÇI=`Ü~åÅÉå=ÄäáÉÄÉå=ÇáÉ ^ìëå~üãék=få=çéê=suk=jáåìíé=îéêj òéííéäíé=ëáåü=^êçäáéâé=áã=öéöåéêáj ëåüéå= píê~ñê~ìã= ìåç= áã= déöéåj òìö=ü~ííé=çéê=tps=çéå=^ìëöäéáåü ~ìñ=çéã=cì =Ó=ÇçÅÜ=åáÅÜíë=w ÜäJ Ä~êÉë= ëéê~åö= ÜÉê~ìëK= cωåñ= jáåìj íéå=îçê=båçé=çéê=m~êíáé=â~ã=åçåü h~ãéñ=ï~ê=öéëíéêå=qêìãéñ=áå= äééêk=cçíçw=póêáåöl^öéåíìê=eωäåéê Éáåã~ä=êáÅÜíáÖ=iÉÄÉå=áåë=péáÉäW t~êäáíò= ïìêçé= áã= píê~ñê~ìã= ÖÉJ äéöíi= ÇçÅÜ= w~áãá= ëåüéáíéêíé= ãáí ÇÉã=Ñ ääáöéå=bäñãéíéê=~å=tçäñéåj ÄΩííÉäë= bêë~íòíçêüωíéê= pí~åâçk= få ÇÉê= UUK= jáåìíé= Ç~åå= ÇçÅÜ= ÇÉê ^ìëöäéáåü= ÑΩê= ÇáÉ= d ëíék= bêåéìí Ü~ííÉ=ÇÉê=pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉê=~ìÑ=píê~ÑJ ëíç = ÉåíëÅÜáÉÇÉåI= áã= k~åüëåüìëë ÖÉä~åÖ=háêëÅÜåáåÖ=Ç~ë=NWNK ^äë= ÇÉê= jqs= ëåüçå= ~ìñ= ÇÉå påüäìëëéñáññ= ÜçÑÑíÉI= ïìêçé= cìüêj ã~åå=áã=píê~ñê~ìã=îçå=çéå=_éáj åéå= ÖÉÜçäíK= bë= Ö~Ä= ÇÉå= îáéêíéå bäñãéíéê= ÇÉë= q~öéë= ìåç= çäéåj ÇêÉáå=ÇáÉ=êçíÉ=h~êíÉ=ÑΩê=wìãëíêìääK aéå= ÉêëíÉå= påüìëë= ïéüêíé= ÇÉê jqsjhééééê= ~ÄX= ~äë= ÇÉê= påüáéçëj êáåüíéê= àéççåü= ïáéçéêüçäéå= äáé I åéíòíé= t~êäáíò= òìã= OWN= ÑΩê= ÇáÉ mä~íòüéêêéå= ÉáåK= t ÜêÉåÇ= ÇáÉ d ëíé=ãáí=çéã=påüáéçëêáåüíéê=ü~j ÇÉêíÉåI= ï~ê= _psjqê~áåéê= eéáåòj dωåíüéê= påüéáä= ÉêäÉáÅÜíÉêíW= łbáå îéêêωåâíéë= péáéäk= j~å= âçååíé= ëéj ÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=kÉêîÉå=Ää~åâ=ä~J ÖÉåK = a~ëë= ÇáÉ= m~êíáé= Ñì Ä~ääÉJ êáëåü=òì=ïωåëåüéå=ωäêáö=äáé I=Ö~Ä påüéáä= ìåìãïìåçéå= òìi= îéêïáéë ~ÄÉê= ~ìñ= ÇÉå= ÜçÜÉå= råíéêü~äj íìåöëïéêíw= łsáéê= bäñãéíéêi= Ç~îçå òïéá= îéêëåüçëëéå= Ó= cì Ä~ääÉêJ ÜÉêòI=ï~ë=ïáääëí=Çì=ãÉÜê\ páåüéê= ïéêçéå= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= c~åë= ÜÉìíÉ= áüêéã qé~ã=äéëçåçéêë=çéå=oωåâéå=ëí êj h~åìéçäç Ñ ääí=~ìë _ê~ìåëåüïéáö=eüéáfk=a~ë=ñωê=öéëj íéêå=ìåç=üéìíé=öééä~åíé=h~åìéçj äçjqìêåáéê= áã= péçêíä~ç= eéáçäéêö áëí= ÇÉã= ~âíìéääéå= q~êáñëíêéáí= òìã léñéê=öéñ~ääéåk= a~= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê påüïáããä ÇÉê=ÄÉëíêÉáâí=ïÉêÇÉåI ãìëëíé= ÇÉê= h~åìj`äìä= ÇáÉ= ÑΩåÑíÉ ^ìñä~öé= ÇÉê= séê~åëí~äíìåö= âìêòj ÑêáëíáÖ= ~Äë~ÖÉåK= łaáé= ÑΩê= ÇáÉ= sçêj ÄÉêÉáíìåÖ= ÇÉë= qìêåáéê= ÖÉäÉáëíÉíÉ ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ= ^êäéáí= ï~ê= äéáçéê ìãëçåëí I= ÄÉÇ~ìÉêíÉ= péä~ëíá~å k~ìã~åå=îçã=h~åìj`äìäk eçåâéójnì~êíéíí=ñäáéöí=å~åü=^êöéåíáåáéå _ê~ìåëåüïéáöéê=k~íáçå~äëéáéäéêáååéå=ïçääéå=ëáåü=áå=i åçéêëéáéäéå=ñωê=çáé=téäíãéáëíéêëåü~ñí=áå=j~çêáç=éãéñéüäéå âéåk= aéåå= ã~å= ãìëë= ÇáÉ= j~ååj ëåü~ñí=ñéáéêåi=ëç=ä~åöé=éë=ëáé=åçåü ÖáÄíK cωåñ=báåëéå ÑΩê=_qp` _ê~ìåëåüïéáö= EÜÉáFK= _Éáã= äéíòj íéå= _ìåçéëäáö~jqìêåáéê= ÇÉê= pí~åj Ç~êÇí åòéê=ãìëëíé=ëáåü=çáé=^jcçêj ã~íáçå=çéë=_qp`=òï~ê=öéëíéêå=áå iìçïáöëäìêö=ãáí=åìê=ñωåñ=báåëéå òìñêáéçéå= ÖÉÄÉåI= ÇçÅÜ= ÇÉê= páéö ï~ê= ÇÉã= qé~ã= îçå= `ÜÉÑíê~áåÉê oωçáöéê=hå~~åâ=çéååçåü=åáåüí=òì åéüãéåk=a~ìéêêáî~äé=ìåç=d~ëíöéj ÄÉê= NK= q`= iìçïáöëäìêö= ãìëëíé ëáåü= ïáé= áããéê= ãáí= ÇÉã= òïéáíéå mä~íò= ÄÉÖåΩÖÉåK= aáé= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= _Jcçêã~íáçå= ïìêçé ïáéçéê=iéíòíéêk báëä ïéå=ïçääéå=áå ^ÇÉåÇçêÑ=éìåâíÉå báëüçåâéójséêä~åçëäáöáëí=ãáí=òïéá=^ìëñ ääéå _ê~ìåëåüïéáö= EÜÉáFK= k~åü= áüêéê mìåâíëéáéäé~ìëé=~ã=îéêö~åöéåéå tçåüéåéåçé= ÖêÉáÑÉå= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= báëä ïéå= ïáéçéê= áåë séêä~åçëäáö~jdéëåüéüéå= Éáå= ìåç ïçääéå= ÜÉìíÉ= ÄÉáã= d~ëíëéáéä= ÄÉá ÇÉê= pd= ^ÇÉåÇçêÑ= ÇáÉ= mìåâíé= ÜçJ äéåk aáé= j~ååëåü~ñí= îçå= qê~áåéê cê~åâ= j~óéê= ãìëë= ãáí= òïéá= ^ìëj Ñ ääéå=âä~ê=âçããéåi=çéåå=^åçêéà påüìëíéê=ìåç=içìáë=lçéäìö~=ïéêj ÇÉå=åáÅÜí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉåK aéååçåü= ëçääíéå= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéêi= ÇáÉ= ãçãéåí~å= q~äéäj äéåéä~íò= òéüå= ÄÉäÉÖÉåI= ÄÉá påüäìëëäáåüí=^çéåççêñ=òìã=bêñçäö âçããéåk jqs=âå~éé ìåíéêäéöéå sçå=gωêöéå=eéáåé _ê~ìåëåüïéáök= káåüí= åìê= ÇáÉ cì Ä~ääÉê= ÑáÉÄÉêå= ÇÉê= téäíãéáëj íéêëåü~ñí= ÉåíÖÉÖÉåI= ~ìåü= báåj íê~åüíë= eçåâéójk~íáçå~äëéáéäéêáåj åéå= ëáåç= ÜçÅÜ= ãçíáîáéêíi= ìã= ~å áüêéê=tj=båçé=pééíéãäéê=áå=j~j ÇêáÇ=íÉáäòìåÉÜãÉåK aéê= ÉêëíÉ= påüêáíí= ~ìñ= ÇÉã= téö Ç~Üáå= áëí= ÉáåÉ= i åçéêëéáéäêéáëé å~åü= ^êöéåíáåáéåi= ÇáÉ= ~ã= âçãj ãéåçéå= jáííïçåü= ÄÉÖáååí= ìåç Äáë=òìã=OOK=j êò=ç~ìéêík=cωê=çáéj ëé=j~ å~üãé=çéë=aéìíëåüéå=eçj ÅâÉóJ_ìåÇÉë=ëáåÇ=ÇáÉ=báåíê ÅÜíäÉJ êáååéå= k~çáåé= bêåëíáåöjhêáéåâéi qáå~= _~ÅÜã~ååI= ^åâé= hωüå= ìåç fåö~=j~ííüéë=îçå=k~íáçå~äíê~áåéê j~êâìë= téáëé= ÉáåÖÉä~ÇÉå= ïçêj ÇÉåK ÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= â~ã= ÇáÉ= kçãáj åáéêìåö=åìê=ñωê=fåö~=j~ííüéëi=çáé ÇÉã= méêëééâíáîâ~çéê= ~åöéü êí ìåç= åáåüí= ìåäéçáåöí= ãáí= ÇÉê= _ÉJ êìñìåö= ÖÉêÉÅÜåÉí= Ü~ííÉK= łgéíòí ïáää=áåü=ãéáåé=`ü~ååé=åìíòéå=ìåç ãáåü=ñωê=çáé=ïéáíéêéå=i åçéêëéáéj äé= ÉãéÑÉÜäÉå I= ÖáÄí= ëáåü= ÇáÉ _ê~ìåëåüïéáöéêáå=â ãéñéêáëåük= aáé=píìçéåíáå=ãìëë=~ã=jçåí~ö ~ääéêçáåöë= åçåü= Éáå= âäéáåéë= eáåj ÇÉêåáë= áå= cçêã= ÉáåÉë= _Éä~ëíìåÖëJ íéëíéë= ΩÄÉêïáåÇÉåI= ìã= áüê= qáåâéí òì= ä ëéåk= aéåå= áå= ÇÉê= îéêö~åöéj åéå= tçåüé= Ü~ííÉ= ëáåü= fåö~= ÄÉá péêáåíωäìåöéå= ÉáåÉ= äéáåüíé= wéêj êìåö=òìöéòçöéåk=açåü=müóëáçíüéj ê~ééìí=déêí=iççëéåi=äéá=çéã=ëáé=áå _ÉÜ~åÇäìåÖ= ï~êi= áëí= ΩÄÉêòÉìÖíI Ç~ëë=ëÉáåÉ=m~íáÉåíáå=êÉÅÜíòÉáíáÖ=Ñáí ëéáå=ïáêçk bäéåñ~ääë= ïáéçéê= áå= cçêã= ÑΩÜäí ëáåü= oéâçêçå~íáçå~äëéáéäéêáå= k~j ÇáåÉ= bêåëíáåöjhêáéåâéi= ÇáÉ= ï ÜJ êéåç= ÇÉê= e~ääéåë~áëçå= åáåüí= òìã báåë~íò= â~ã= ìåç= áüêé= cì îéêäéíj òìåö= ~ìëâìêáéêíék= füêé= ÄÉáÇÉå jáíëíêéáíéêáååéå=áã=^jh~çéêi=qáå~ _~ÅÜã~åå= ìåç= ^åâé= hωüåi= Ü~J ÄÉå= éêçääéãäçë= å~åü= ÇÉå= mä åéå ÇÉë= _ìåçéëíê~áåéêë= íê~áåáéêéå â ååéåk t ÜêÉåÇ=ÇáÉ=îáÉê=k~íáçå~äëéáÉJ äéêáååéå=äéá=~åöéåéüãéå=qéãééj ê~íìêéå=áå=^êöéåíáåáéå=öéöéå=çéå d~ëíöéäéêi= ÇáÉ= rp^= ìåç= fêä~åç ëéáéäéåi=äéêéáíéí=ëáåü=çéê=oéëí=çéê _ìåçéëäáö~ã~ååëåü~ñí= îçå= báåj íê~åüí= áã= â~äíéå= _ê~ìåëåüïéáö ~ìñ=çáé=céäçë~áëçå=îçêk fåö~=j~ííüéëi=qáå~=_~åüã~åå=ìåç=^åâé=hωüå=eîkäkf=ü~äéå=ëáåü=áã=łmüóëáç =ìåíéê=çéê=^åäéáíìåö=îçå déêí=iççëéå=öéòáéäí=~ìñ=çáé=i åçéêëéáéäêéáëé=îçêäéêéáíéík= cçíçw=póêáåöl^öéåíìê=eωäåéê _ê~ìåëåüïéáö= EÜÉáFK= dìí= ÖÉJ â ãéñíi=~äéê=~ã=båçé=ïáéçéê=ãáí äééêéå= e åçéå= Ç~ÖÉëí~åÇÉåK= pç ä~ìíéíé= ÇáÉ= ÄáííÉêÉ= _áä~åò= ÇÉê= oéj Öáçå~ääáÖ~Je~åÇÄ~ääÉê= ÇÉë= jqs å~åü= ÇÉê= ÖÉëíêáÖÉå= ORWOT ENOWNPFJeÉáãåáÉÇÉêä~ÖÉ= ÖÉÖÉå ÇÉå=qps=^åÇÉêíÉåK aéê= åéìé= jqsjqê~áåéê= eéäj ãìíü= cêáéüé= òéáöíé= ëáåü= ãáí= ÇÉã báåë~íò=ëéáåéê=påüωíòäáåöé=òìñêáéj ÇÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=ÉêëíÉå=e~äÄòÉáí=ÇáÉ _ÉÖÉÖåìåÖ= ~ìëöéöäáåüéå= ÖÉëí~äJ íéå=âçååíéåk=k~åü=çéê=m~ìëé=ü~íj íéå=çáé=_ê~ìåëåüïéáöéê=ωäéê=ïéáj íé= píêéåâéå= sçêíéáäéi= ä~öéå= ëçö~ê òïáëåüéåòéáíäáåü=ãáí=çêéá=qêéññéêå îçêåk=açåü=~åëåüäáé ÉåÇ=ïìêÇÉå òïéá= páéäéåãéíéê= îéêïçêñéåéå ìåç= áå= ÇÉê= påüäìëëéü~ëé= äáé Éå ÇáÉ= hê ÑíÉ= ÄÉá= ÇÉå= d~ëíöéäéêå å~åüi= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= êçíé= h~êíé ÖÉÖÉå= _Éåà~ãáå= `Ü~ííçå= áã= ÉêëJ íéå=péáéä~äëåüåáíí=åçåü=òìë íòäáåü ÖÉëÅÜï ÅÜí=ïìêÇÉåK aáé=qçêé=ñωê=çéå=jqs=_ê~ìåj ëåüïéáö= ëåüçëëéåw= mìáâáë= ESFI h~üäéê= ERFI= j~êíéåë= ERFI= cêáéëj ÉÅâÉ=EQFI=tÉÄÉê=EPFI=pÅÜìäòÉ=ìåÇ ÇÉê= Éêëíã~äë= ÉáåÖÉëÉíòíÉ= h~êä hêéñík

17 kêk=v= =pçååí~öi=rk=j êò=omms q^_biib OK=_ìåÇÉëäáÖ~ _ìêöü~ìëéå=j=io=^üäéå NWP bêòök=^ìé=j=bk=`çííäìë OWO sñi=_çåüìã=j=hák=lññéåä~åü MWN _ê~ìåëåüïéáö=j=jωååüéå=nusm pçk råíéêü~åüáåö=j=p`=cêéáäìêö ~ÄÖK h~êäëêìüéê=p`=j=p~~êäêωåâéå ~ÄÖK pék=páéöéå=j=dêéìík=cωêíü ~ÄÖK m~çéêäçêå=j=aóåk=aêéëçéå pçk ^äéãk=^~åüéå=j=ek=oçëíçåâ jçk = NK=sÑi=_çÅÜìã= OQ= PUWNV= QS = OK=^äÉãK=^~ÅÜÉå= OO= QMWOP= QO = PK=p`=cêÉáÄìêÖ= OP= PNWOR= PU = QK=bK=`çííÄìë= OP= PTWOT= PT = RK=m~ÇÉêÄçêå= OP= PRWOM= PS = SK=dêÉìíK=cΩêíÜ= OO= PRWOV= PS = TK=h~êäëêìÜÉê=p`= OP= PPWOV= PS = UK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= OP= PRWOV= PQ = VK=_ìêÖÜ~ìëÉå= OP= OVWPR= PO NMK=eK=oçëíçÅâ= OO= PMWOV= PN NNK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ON= OOWOO= PM NOK=bêòÖK=^ìÉ= OQ= OPWOS= PM NPK=jΩåÅÜÉå=NUSM= OO= OVWPM= OU NQK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= OP= OPWQP= OQ NRK=péK=páÉÖÉå= OO= OOWPN= OM NSK=aóåK=aêÉëÇÉå= ON= OOWPO= OM NTK=p~~êÄêΩÅâÉå= OO= OOWQO= OM NUK=io=^ÜäÉå= OP= OPWPU= NV wìö=å~åü _çåüìã _ê~ìåëåüïéáö= EãÖFK= cωê= ÇÉå wìöi=çéê=çáé=c~åë=~ã=nvk=j êò=òì báåíê~åüíë=^ìëï êíëëéáéä=å~åü=_çj ÅÜìã= ÄêáåÖíI= ëíéüéå= ÇáÉ= c~üêòéáj íéå= ÑÉëíW= aéê= ob= NQMRO= Ñ Üêí= áå _ê~ìåëåüïéáö= ìã= VKRP= rüê= îçå däéáë= òïéá= ~Ä= ìåç= âçããí= áå= _çj ÅÜìã=ìã=NPKMT=rÜê=~åK=aáÉ=oΩÅâJ Ñ~Üêí= ÄÉÖáååí= áå= _çåüìã= ìã NTKQR= rüê= îçå= däéáë= ëéåüëi= ^åj âìåñí= áå= _ê~ìåëåüïéáö= áëí= ìã OMKRP=rÜêK j~åñêéç= hä éééê= ERNFI= p~äòj ÖáííÉêW= a~ë= ï~ê= ÉáåÉ= î ääáö ìåå íáöé=káéçéêä~öéi=~ã=båj ÇÉ=ÑÉÜäíÉ=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇÉê=_áëëK aáé= eçññåìåö= ëíáêäí= ÄÉJ â~ååíäáåü= òìäéíòíi= ~ÄÉê= àéíòí ïáêç=éë=êáåüíáö=éåök a~åáéä~= eéêäëí= EPMFI= _ê~ìåj ëåüïéáöw= a~ë= ï~ê= ãéáå= ÉêëJ íéë= péáéä= ÄÉá= _pjbåéêöók= a~ë qé~ã=ï~ê=éáåñ~åü=òì=åéêî ëi Éë= ãìëë= ãéüê= ~å= ëáåü= Öä~ìJ ÄÉåK=pÅÜäáÉ äáåü=ü~í=éë=òì=_éj Öáåå=à~=~ìÅÜ=ÖÉâä~ééíK qê~áåéê=jáåü~éä=hêωöéêw łnusm=áëí=âä~êéê=c~îçêáí OK=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=báåíê~ÅÜí=Éêï~êíÉí=ÜÉìíÉ=ÇáÉ=jΩåÅÜåÉê=i ïéå sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=wìã=éêëíéå j~ä=ëéáí=çéã=sk=lâíçäéê NVTV=íêÉÑÑÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ê~ìåJ ëåüïéáöéê=ìåç=çáé=jωååüj åéê=i ïéå=òì=éáåéã=mìåâíj ëéáéä=~å=çéê=e~ãäìêöéê píê~ ÉK=aáÉ=äÉíòíÉ=m~êíáÉ Ñ~åÇ=åçÅÜ=òì=_ìåÇÉëäáÖ~J òéáíéå=ëí~íí=ìåç=éåçéíé=mwmk råíéê= Ö~åò= ~åçéêéå= sçêòéáåüéå ëíéüéå= ëáåü= ÇáÉ= häìäë= ÜÉìíÉ= ÖÉJ ÖÉåΩÄÉêK= báåíê~åüí= ~äë= ^ìñëíéáöéê ãáí= séêäéíòìåöëéêçääéãéåi= ÇáÉ péåüòáöéê= ~äë= ÖÉëíê~ìÅÜÉäíÉê= ^ìñj ëíáéöëâ~åçáç~ík i~ìí= jáåü~éä= hêωöéê= ãωëëíéå ÇáÉ= jωååüåéêi= mçíéåòá~ä= ìåç nì~äáí í=çéë=h~çéêë=äéíê~åüíéíi=éáj åéå=çéê=çêéá=îçêçéêéå=mä íòé=äéäéj ÖÉåK= a~ëë= ëáé= òìäéíòí= áåë= káéj ã~åçëä~åç= ÇÉê= q~äéääé= ~ÄÖÉJ êìíëåüí= ëáåçi= ã~åüí= ëáé= ÑΩê= ÇÉå báåíê~åüíj`ç~åü= ìãëç= ÖÉÑ ÜêäáJ ÅÜÉêW= łaáé= âêáíáëåüé= páíì~íáçå= ÇÉê péåüòáöéê= ã~åüí= ëáé= ìåäéêéåüéåj Ä~ê I= ëç= hêωöéêi= ÇÉê= ÇÉå= Ä~óêáJ ëåüéå= łi ïéå = ÇÉãòìÑçäÖÉ= ~ìåü ÇáÉ= c~îçêáíéåêçääé= òìëåüáéäíw= łpáé ëáåç= ëåüçå= ~ìñöêìåç= áüêéë= ÉñòÉäJ äéåíéå= h~çéêë= âä~êéê= c~îçêáí= áå ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=_ÉÖÉÖåìåÖK k~åü=çéê=ëåüï~åüéå=m~êíáé=öéj ÖÉå= lññéåä~åü= ïáää= ÇÉê= RNJg ÜêáJ ÖÉ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=báåíê~ÅÜí=~ìÑ=ÇÉã mä~íò= ëéüéåx= ÇáÉ= iéáëíìåö= ÖÉÖÉå ÇáÉ=háÅâÉêë=ëíáÉ =hêωöéê=àéçéåñ~ääë ë~ìéê= ~ìñw= łfåü= Ü~ÄÉ= ãáåü= ÖÉ êj c~äáéååé= _ìüä= EOUFI=_ê~ìåJ ëåüïéáöw= _pjbåéêöó= Ü~í= ëáåü å~åü=çéã=éêëíéå=sáéêíéä=îçå ÇÉå=pÅÜáÉÇëêáÅÜíÉêå=~ìë=ÇÉã hçåòééí= ÄêáåÖÉå= ä~ëëéåk= aáé kéêîçëáí í= ï~ê= ëéωêä~êi= ÇáÉ péáéäéê=òáííéêå=éáåñ~åük gωêöéå= eçãäìêö= ERPFI= sáéj åéåäìêöw= aéê= _ÉÖáåå= ï~ê ëí~êâk=aéê=hä~ëëéåéêü~äí=ïáêç ëéüê= ëåüïéêi= ~ÄÉê= ÑΩê= ÇáÉ péáéäéê=áëí=éë=à~=éö~äi=çáé=ü~j ÄÉå= å ÅÜëíÉ= p~áëçå= ÉáåÉå åéìéå=séêéáåk= ëéäleωäåéê tçääéå= ~ìåü= ÜÉìíÉ= àìäéäåw tçäñö~åö=iççë=eäkf=ìåç=qê~áåéê jáåü~éä=hêωöéêk =cçíçw=eωäåéê ÖÉêíI=ïÉáä=ïáê=å~ÅÜ=òïÉá=ÉñòÉääÉåJ íéå=péáéäéå=ïáéçéê=éáåé=ëåüäéåüíé iéáëíìåö= ÖÉòÉáÖí= Ü~ÄÉåK = ^äë łhçéñöéëåüáåüíé = ÄÉòÉáÅÜåÉí= hêωj ÖÉê= ÇáÉ= aáîéêöéåò= òïáëåüéå= ÇÉå ÖìíÉå= sçêëíéääìåöéå= ÖÉÖÉå= cωêíü ìåç= aêéëçéå= ìåç= ÇÉã= ïéåáö= ÄÉJ ê~ìëåüéåçéå= péáéä= òìäéíòí= áå= lñj ÑÉåÄ~ÅÜK aáé= Öêç Éå= séêäéíòìåöëëçêöéå ãáí=çéåéå=éê=ãçãéåí~å=òì=â ãéj ÑÉå=Ü~íI=ëáåÇ=ÑΩê=ÇÉå=`ç~ÅÜ=âÉáåÉ båíëåüìäçáöìåö= ÑΩê= ÇÉå= ìåãçíáj îáéêíéå=^ìñíêáíí=~ã=_áéäéêéê=_éêöw łaáé=péáéäéê=ëéüéå=ëáåü=àéçéå=q~ö ìåç=ç~ë=ãéáëí=ëçö~ê=òïéáã~äk téåå= Ç~åå= ã~ä= Éáå= ~åçéêéê ëéáéäíi= åçéêí= ëáåü= Ç~ë= póëíéã pmloq åáåüí I=ÑçêÇÉêí=hêΩÖÉê=ÉáåÉ=ÄÉëëÉJ êé=^äëíáããìåö=~äë=òìäéíòík héáåéê= ÇÉê= séêäéíòíéåi= j~êíáå ^ãéçáåâi= a~åáéä= dê~ñi= aéååáë _êáåâã~ååi=i~êë=cìåüë=ìåç=qçêëj íéå= gωäáåüi= ïáêç= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå péáéäé= ÖÉÖÉå= NUSM= ìåç= `çííäìë EjáííïçÅÜI=NUKNR=rÜêF=òìê=sÉêÑΩJ ÖìåÖ=ëíÉÜÉåI=äÉíòíÖÉå~ååíÉê=ïáêÇ ä~ìí=jáåü~éä=hêωöéê=ïçüä=~äë=éêëj íéë= ïáéçéê= áåë= j~ååëåü~ñíëíê~áj åáåö= òìêωåââéüêéåk= aáé= ÇìêÅÜ ÇÉå= òìäéíòí= ëí~êâ= ~ìñëéáéäéåçéå i~êë= cìåüë= ÑêÉá= ÖÉïçêÇÉåÉ= iωåâé ~ìñ= ÇÉê= äáåâéå= jáííéäñéäçëéáíé ÇΩêÑíÉå= ÉåíïÉÇÉê= hçëí~= oççêáj ÖìÉë= ççéê= kéêãáå= `ÉäáâçîáÅ= ÉáåJ åéüãéåk= hêωöéê= Éêï Öí= ~ÄÉê ~ìåü= ÉáåÉ= ~åçéêé= i ëìåö= ìåç åéååí= ^äéëë~åçêç= `~êìëç= ìåç j~êíáå= e~ìëï~äç= ~äë= ã ÖäáÅÜÉ h~åçáç~íéåk jáí= méêëçå~äéêçääéãéå= Ü~í ~ìåü=kéìåç~åü=t~äíéê=påü~åüåéê ~ìñ=ëéáíéå=çéë=qps=nusm=jωååüéå òì= â ãéñéåk= aáé= i ïéå= ãωëëéå ~ìñ= ÇÉå= íëåüéåüáëåüéå= k~íáçå~äj ëéáéäéê=oçã~å=qóåéi=jáåü~ä=hçäçj ã~òåáâ= EÄÉáÇÉ= qê~áåáåöëêωåâj ëí~åç= å~åü= oéü~fi= e~ê~äç= `ÉêåóI m~ëå~ä=làáöïé=ìåç=çéå=öéëééêêíéå kéã~åà~= sìåáåéîáå= îéêòáåüíéåk a~ë=eáåëéáéä=áå=çéê=^ääá~åòj^êéå~ ÖÉï~ååÉå=ÇáÉ=jΩåÅÜåÉê=ãáí=NWMK báå= ëé íéê= hçéñä~ääíêéññéê= îçå m~ìä= ^Öçëíáåç= ÉåíëÅÜáÉÇ= ÇáÉ= m~êj íáéi=áå=çéê=báåíê~åüí=ä~åöé=wéáí=ç~ë ÄÉëëÉêÉ=qÉ~ã=ï~êK= cçäöéåçé= báåíê~åüíj^ìñëíéääìåö áëí= ÇÉåâÄ~êW= píìåâã~åå= Ó= q~ìéêi dêáããi=téöåéêi=eçäëáåö=ó=oççêáj ÖìÉë= E`ÉäáâçîáÅFI= iáéäéêâåéåüíi _áåâi=páéöéêí=ó=oáëåüéihìêìk _áëüéê=åìê=jáííéäã~ =ëí~íí=^ìñëíáéöëê~åö NUSM=jΩåÅÜÉå=Üáåâí=íêçíò=qê~áåÉêïÉÅÜëÉä=ìåÇ=kÉìîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ÇÉå=bêï~êíìåÖÉå=ÜáåíÉêÜÉê ^äë=âä~êéê=^ìñëíáéöëñ~îçêáí=âêáëí~äj äáëáéêíé= ëáåü= ÇÉê= qps= NUSM= jωåj ÅÜÉå= ÄÉá= ÉáåÉê= qê~áåéêäéñê~öìåö îçê=p~áëçåäéöáåå=üéê~ìëk k~üéòì= ~ääé= wïéáíäáö~jqê~áåéê ë~üéå= ÇáÉ= i ïéå= îçê= p~áëçåäéj Öáåå= ~äë= ÜÉá ÉëíÉå= ^åï êíéê= ~ìñ ÉáåÉå= ÇÉê= ÉêëíÉå= ÇêÉá= q~äéääéåj éä íòék= aéê= çüåéüáå= ëåüçå= ÜçÅÜ â~ê íáö= ÄÉëÉíòíÉ= h~çéê= ïìêçé å_jrjco^db ÇìêÅÜ= ÇáÉ= kéìòìö åöé= qçêäéå eçññã~åå= Ebáåíê~ÅÜí= cê~åâñìêífi c~äá~å=i~ãçííé=epåü~äâé=mqf=ìåç píéñ~å= oéáëáåöéê= Et~ÅâÉê= _ìêöj Ü~ìëÉåF=ÉêÖ åòík wìå ÅÜëí= äáéñ= ~ääéë= å~åü= mä~åi ÇçÅÜ= å~åüçéã= NUSM= ~ã= QK= aéj òéãäéê= îçê= ÜÉáãáëÅÜÉã= mìääáj âìã=ãáí=nwq=öéöéå=çéå=içâ~äêáî~j äéå=pésöö=råíéêü~åüáåö=îéêäçêéå Ü~ííÉI= ÑçäÖíÉ= ÉáåÉ= q~äñ~üêí= ÇáÉ= áüj êéëöäéáåüéå=ëìåüík=kìê=îáéê=mìåâj íé= ïìêçéå= ~ìë= åéìå= péáéäéå= ÖÉJ ÜçäíI= òïáëåüéåòéáíäáåü= ïìêçéå qê~áåéê= oéáåéê= j~ìêéê= ìåç= déj ëåü ÑíëÑΩÜêÉê= oçä~åç= håéá ä= ÉåíJ ä~ëëéåk=råíéê=j~ìêéêë=k~åüñçäöéê t~äíéê= påü~åüåéê= âçååíé= íêçíò ÇÉë= ëééâí~âìä êéå= táåíéêíê~åëj ÑÉêë=îçå=píÉÑÑÉå=eçÑã~åå=Eo~éáÇ cçêíëéíòìåö= îçå= péáíé= NK= bêj ëåüêéåâéåç=ó=ëç=ìåç=åáåüí=~åçéêë áëí=çáé=^êí=ìåç=téáëé=òì=äéòéáåüj åéåi= ïáé= ÇáÉ= _pjbåéêöój_~ëâéíj Ä~ääÉê= ÇÉå= ëáåüéê= ÖÉÖä~ìÄíÉå= ìåç ëç= ÉãáåÉåí= ïáåüíáöéå= páéö= ÖÉÖÉå kωêåäéêö=~ìë=çéê=e~åç=ö~äéåk fã= ÉêëíÉå= sáéêíéä= âä~ééíé= ~ääéëi ÇáÉ=aêÉáJmìåâíÉJtΩêÑÉ=ë~ ÉåI=ÇáÉ séêíéáçáöìåö= ëíáããíéi= Ç~ë= wìj ë~ããéåëéáéä= ÇÉë= qé~ãë= âçååíé ëáåü= ëéüéå= ä~ëëéåk= PMWNO= òì= _ÉJ Öáåå= ÇÉë= òïéáíéå= péáéä~äëåüåáííë Ó=Ç~=ëÅÜáÉå=ÇáÉ=cê~ÖÉ=åìê=åçÅÜ=òì ëéáåi= ïáé= ÜçÅÜ= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáj ÖÉê=áÜêÉ=ÄÉãáíäÉáÇÉåëïÉêíÉå=d ëj íé= ëåüä~öéå= ïωêçéåk= açåü= ÇáÉ kωêåäéêöéêi= ÇáÉ= NR= áüêéê= ÉêëíÉå ON= w ÜäÉê= ãáí= cêéáïωêñéå= ÉêòáÉäJ íéåi= ê~ññíéå= ëáåü= ~ìñi= ëíéääíéå= ~ìñ wçåéåîéêíéáçáöìåö= ìãk= ła~äéá Ü~ííÉ=ÇáÉ=áã=qê~áåáåÖ=Ö~ê=åáÅÜí=ëç Öìí= ÑìåâíáçåáÉêí I= Ö~Ä= d ëíéj `ç~åü=píééü~å=e~êä~åçéê=òìk=aéê dêìåç=ñωê=çáé=téåçéw=łtáê=ü~äéå ÉåÇäáÅÜ= Éáå= é~~ê= _ ääé= ÖÉíêçÑÑÉåI ìåç= _ê~ìåëåüïéáö= ëéáåé= ÑêÉáÉå tωêñé=éäéå=åáåüík=a~çìêåü=áëí=_pj båéêöó= åéêî ë= ÖÉïçêÇÉå I= ëç e~êä~åçéêk _ê~ìåëåüïéáöë= qê~áåéê= bãáê jìí~éåáå= ë~ü= Ç~ë= mêçääéã= ÉÜÉê áã=hçéñ=ëéáåéê=péáéäéêk=ł^äë=ïáê=ëç ÜçÅÜ=ÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉåI=Ç~ÅÜíÉå=~ääÉ ëåüçåi= Ç~ëë= ïáê= ÖÉïáååÉåK = båíj ëéêéåüéåç= ëåü~äíéíéå= ÇáÉ= d~ëíöéj ÄÉê= ÉáåÉå= d~åö= òìêωåâi= îéêíéáçáj ÖÉå= åáåüí= ãéüê= ëç= ÉåÉêÖáëÅÜ= ïáé òìîçê=ìåç=äáé Éå=ÇÉå=dÉÖåÉê=áãJ ãéê=å ÜÉê=ÜÉê~å=âçããÉåK=a~ÄÉá Ü~ííÉå= ÇáÉ= kωêåäéêöéê= Ö~ê= åáåüí îáéä=òì=äáéíéåk=^ì Éê=pçíáêáë=dáçìJ äéâ~ë=ìåç=tá~åòéëä~ï=oçëåçïëâá táéåf= Äáë= Ç~íç= åçåü= âéáå= páéö ÉáåÖÉÑ~ÜêÉå=ïÉêÇÉåK aáé= å ÅÜëíÉ= ÄáííÉêÉ= máääé= ÑçäÖíÉ ~ã= NRK= céäêì~êw= k~åüçéã= i ïé kéã~åà~=sìåáåéîáå=öéöéå=çáé=açj éáåöäéëíáããìåöéå= îéêëíç Éå Ü~ííÉI=ïìêÇÉ=ÇáÉ=eáåêìåÇÉåé~êíáÉ ÖÉÖÉå= t~åâéê= _ìêöü~ìëéåeowmf ~ååìääáéêí= ìåç= Éáå= táéçéêüçj äìåöëëéáéä=~åöéëéíòík= ÉîÅ jáí=éáåéã=_éáå=áå ÇÉê=òïÉáíÉå=iáÖ~ _pjbåéêöój_~ëâéíä~ääéê=~äöéëåüä~öéå=iéíòíéê í~í= ëáåü= âéáåéê= ÇÉê= péäääóíéä= _~ëj âéíë= åéååéåëïéêí= ÜÉêîçêI= ìåç ~ìåü= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= qçéëåçêéêå êéáåüíéå=ëáãéäé=jáííéäk=łaáé=kωêåj ÄÉêÖÉê= Ü~ÄÉå= ìåë= ãáí= ÉáåÑ~ÅÜÉå q ìëåüìåöéå= ~ìëöéíêáåâëík= táê ëáåç= ïáé= ÇáÉ= háåçéê= áåë= iééêé= ÖÉJ ëéêìåöéå I=Ñ~åÇ=ÇÉê=~åÖÉÑêÉëëÉåÉ jìí~éåáå=çéìíäáåüé=tçêíék aáé=d ëíé=îéêâωêòíéå=~ìñ=prwqn òì= _ÉÖáåå= ÇÉê= òïéáíéå= e~ääòéáíi ÖäáÅÜÉå= áã= påüäìëë~äëåüåáíí= òìã RSWRS= ~ìë= ìåç= òçöéå= ãáí= ÉáåÉã NPWMJi~ìÑ= îçå= SMWST= ~ìñ= TPWST Ç~îçåK= _pjbåéêöó= îéêòïéáñéäíé ãáííäéêïéáäé= ~å= ÇÉê= ÖÉÖåÉêáëÅÜÉå ^ÄïÉÜêI= å~üã= ïáäçé= aêéájmìåâj íéjtωêñéi= ~åëí~íí= ~ìåü= ã~ä= ÇÉå téö= òìã= hçêä= òì= ëìåüéåk= héáåé péìê= ãéüê= îçã= ëí~êâéå= ÉêëíÉå sáéêíéäk= kωêåäéêö= Äê~ÅÜíÉ= ÇÉå sçêëéêìåöi= ÇÉê= åìê= Éáåã~ä EUMWUOF=~ìÑ=òïÉá=mìåâíÉ=ëÅÜãçäòI ãáí=cêéáïωêñéå=ωäéê=çáé=wéáík läïçüä= ÇáÉ= påüáéçëêáåüíéê= ÉêJ åéìí= ÉáåëÉáíáÖ= éñáññéå= EPQWNR cçìäë= ÖÉÖÉå= _ê~ìåëåüïéáöf= ìåç ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=qóê~ó=mÉ~êëçå=ä~åJ ÖÉ= wéáí= ãáí= cçìäéêçääéãéå= ~ìñ ÇÉê=_~åâ=ë~ I=ÄäÉáÄí=ÇáÉ=bêâÉååíJ åáëi= Ç~ëë= ÇÉê= ~ÄÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ= q~j ÄÉääÉåäÉíòíÉ= _pjbåéêöó= ÉáåÑ~ÅÜ åáåüí= âçåëí~åí= ÉêëíäáÖ~êÉáÑÉå= _~ëj âéíä~ää=òéáöéå=â~ååk=łtáê=ëáåç=ãáí ÉáåÉã= _Éáå= áå= ÇÉê= òïéáíéå= iáö~ I ë~öíé=ç~üéê=~ìåü=jìí~éåáåk _pjbåéêöó= ëéáéäíé= ãáíw=tççäj êáçöé=enn=mìåâíéfi=iáéâé=eufi=méêj âáåë= EQFI= mé~êëçå= ENVFI= _äçã ENPFX= iéëäáé= ETFI= i~åöüá= ENUFI kççéáä~i= j ÇêáÅÜI= céüëé= EOFI påüãáçík=kωêåäéêöë=_éëíéw=oçëj åçïëâá=eosfi=dáçìäéâ~ë=eopfk= ëéä Öffnungszeiten: NT Mo. Fr bis Uhr Sa bis Uhr Braunschweig- WESTSTADT Timmerlaher Straße / gültig KW 10 solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Gp. = Grundpreis Gewächshaus Silver Line statt g-Stück 59 Edelsalami Spitzenqualität / 1 kg = g-Becher pikante Käsecreme mit Edelpilzen, Bärlauch, Mozzarella + Bergkäsecreme / 100 g = -.55 Becher Düfte Da.- & He.- 3 Becher 900-ml-Becher Original Mövenpick 50 4 Packg. Speiseeis Mandarine 1 l = -.55 Ausverkaufspreis Parfüm versch. Duftnoten, EDT + EDP...z.B oder 200 ml je statt ml-Glas Tomaten-Paprika oder Karottensalat 1.- in Streifen, tafelfertig 1 l = -.89 Glas Gläser 500-g-Packg. Hähnchen- Cordon bleu od. 99 Nuggets Hkl. A, tiefgefroren/1 kg = statt g orig. ital. Panettone mit einer 0,75-l-Flasche Spumante 2. Gran Dessert Conti Bunardi im Geschenkkarton 1 kg südafrikanische Weintrauben kernlos 1 kg span. Strauchtomaten 99 Hkl. 1 1 kg chil. Pflaumen blau je

18 NU ilh^ibp pçååí~öi=rk=j êò=omms= =kêk=v dbp`ebkhq hêçãä~åüéê=öêáññ ìåíéê=çáé=^êãé cáêã~=ëééåçéíé=rmmm=bìêç=~å=òïéá=fåáíá~íáîéå báåéå= påüéåâ= áå= e ÜÉ= îçå ORMM=bìêç=ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ=ÇáÉ=hêçãJ Ä~ÅÜÉê= _ê~ìéêéá= ÇÉã= c êçéêîéêj Éáå=ł_pJc~åë=ÜÉäÑÉå=OMMR K=tÉáJ íéêé=ormm=bìêç=öáåöéå=~å=çáé=^âj íáçå=łháåçéê=áå=^êãìí =ÇÉê=m~êâJ Ä~åâòÉáíìåÖK aáé= fåáíá~íáîé= ł_pjc~åë= ÜÉäÑÉå OMMR = ïìêçé= áã= îéêö~åöéåéå g~üê=îçå=ëéåüë=c~ååäìäë=çéë=séêj Éáåë= báåíê~åüí= _ê~ìåëåüïéáö= áåë iéäéå= ÖÉêìÑÉåK= páé= ìåíéêëíωíòí ëçòá~ä= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíÉ= dêìéééåk aáé= fåáíá~íáîé= łháåçéê= áå= ^êãìí ÇÉê= m~êâä~åâòéáíìåö= ÉñáëíáÉêí ëéáí= NVVUK= jáí= ÇÉå= pééåçéå= ÇÉê hêçãä~åüéê= _ê~ìéêéá= ïéêçéå céáéêå= ìåç= ^ìëñäωöé= ÑΩê= háåçéê ~ìë= Ñáå~åòáÉää= ëåüäéåüíéê= ÖÉëíÉääJ íéå=c~ãáäáéå=çêö~åáëáéêík= äéì t~êã=ìåç=öéãωíäáåü aiodjeéáã=äéâ~ã=åéìé=eéáòìåöë~åä~öé a~åâ=çéê=píáñíìåö=häéáçéêîéêëçêj ÖìåÖI= ÉáåÉê= séêéáåáöìåö= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= h~ìñäéìíéi= â~åå= ÇáÉ aéìíëåüé= iéäéåëêéííìåöëöéëéääj ëåü~ñí= EaiodF= àéíòí= êìåç= ìãë g~üê= áüêéå= k~åüïìåüë= ~ìëäáäj eáäñé=äéáã iéêåéå pí~çí=öáäí=dìíëåüéáåé ^åä ëëäáåü=çéê=kéìéê ÑÑåìåÖ=ÇÉê påüωäéêüáäñé=_ê~ìåëåüïéáö=ωäéêj êéáåüíéå= j~êíáå= ^ääáåìëi= ^ÄíÉáJ äìåö=háåçéêi=gìöéåç=ìåç=c~ãáäáé ÇÉê= pí~çí= _ê~ìåëåüïéáöi= ìåç _ΩêÖÉêãÉáëíÉêáå=cêáÉÇÉêáâÉ=e~êäJ ÑáåÖÉê= OR= råíéêêáåüíëöìíëåüéáåé áã=téêí=îçå=rmm=bìêç=ñωê=háåçéê ~ìë= ëçòá~ä= ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖíÉå= c~ãáj äáéåk= aáé= påüωäéêüáäñé= áëí= ëéáí= g~j åì~ê=~ã=e~öéåêáåö=op=îéêíêéíéåk łgéçéê=çêáííé=påüωäéê=áå=aéìíëåüj ä~åç=åáããí=áêöéåçï~åå=áã=i~ìj ÑÉ= ëéáåéê= påüìäòéáí= k~åüüáäñé= áå ^åëéêìåü I= ïéá = ÇáÉ= déäáéíëäéáj íéêáå= ÇÉê= påüωäéêüáäñéi= gìçáíü j~åíüéók= äéì ÇÉåK=aáÉ=píáÑíìåÖ=Ü~äÑ=ÄÉá=ÇÉê=cáJ å~åòáéêìåö= ÉáåÉê= åéìéå= eéáj òìåöë~åä~öé= áã= séêéáåëüéáã _ΩêÖÉêé~êâK=a~ë=e~ìë=ïáêÇ=ìåíÉê ~åçéêéã= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìëäáäçìåö= ÇÉê oéííìåöëëåüïáããéê=öéåìíòík=äéì o~ééé=oáç=éãéñáåö=ñäéá áöé=píéêåëáåöéê a~= Öä åòíéå= OM= m~~ê= háåçéêj ~ìöéåw=^äë=a~åâ=ñωê=áüêéå=báåj ë~íò= ~äë= píéêåëáåöéê= ÇìêÑíÉå ÇáÉ= gìåöéå= ìåç= j ÇÅÜÉå= ~ìë ÑΩåÑ= déãéáåçéå= ÇáÉ= oéáíéêj eéäñéå=påüωäéêå=eîkäkfw=j~êíáå=^ääáåìëi=pí~çí=_ê~ìåëåüïéáöi=_ωêj ÖÉêãÉáëíÉêáå=cêáÉÇÉêáâÉ=e~êäÑáåÖÉêI=h~êáå=j~êèì~êÇí=ìåÇ=gìÇáíÜ j~åíüéói=påüωäéêüáäñé=_ê~ìåëåüïéáök= cçíçw=qk^k ìåç= aáéåëíüìåçéñωüêéêëí~ññéä ÇÉê=mçäáòÉáÇáêÉâíáçå=ÄÉëìÅÜÉåK mçäáòéáü~ìéíâçããáëë~ê= e~åëj gç~åüáã= m~ééi= mçäáòéáçäéêj ãéáëíéêáå= káåçäé= _ä~òåó= ìåç mçäáòéáçäéêâçããáëë~ê= aáéíéê _êìåçííé= EîKäKF= Éêâä êíéå= ÇÉå ÑäÉá áöéå= p~ããäéêå= ãáí= oáç ìåç= `ÜÉóÉååÉ= áüêé= í ÖäáÅÜÉ ^êäéáík äéìlcçíçw=qk^ báå=eéêò=ñωê háåçéê aáé= häáåáâ= ÑΩê= háåçéêj= ìåç= gìj ÖÉåÇãÉÇáòáå= áå= _ê~ìåëåüïéáö âçååíé= ëáåü= ΩÄÉê= òïéá= pééåçéå ÑêÉìÉåK= aéê= i åöëñéäç= héöéäj Ä~ÜåÜçÑ= ~å= ÇÉê= hìêí= påüìã~j ÅÜÉê= píê~ É= ΩÄÉêêÉáÅÜíÉ ONTM= bìêçi= ÇáÉ= jáí~êäéáíéê= ÇÉê sçäâëï~öéå=_~åâ=nqmm=bìêç=ñωê ÇáÉ=háåÇÉêâêÉÄëëí~íáçåK= äéì påüìäé=áã dêωåéå jáí= ÇÉã= łdêωåéå= hä~ëëéåòáãj ãéê = ã ÅÜíÉå= Ç~ë=káÉÇÉêë ÅÜëáJ ëåüéå= cçêëí~ãí= ìåç= ÇáÉ= påüìäéå _ê~ìåëåüïéáöë=háåçéêå=çáé=j ÖJ äáåüâéáí= ÖÉÄÉåI= t~äç= ìåç= k~íìê Éáåã~ä= Ü~ìíå~Ü= òì= ÉêäÉÄÉåK= aáé kçêçli_= ìåíéêëíωíòé= Ç~ë= máäçíj éêçàéâí=ãáí=tmmm=bìêçk= äéì e êéåi=ëåüåìéééêåi=éåíëé~ååéå iéäéåëüáäñé=ìåç=łe~ìë=báåüéåé~êâ =ÉêÜ~äíÉå=påçÉòÉäÉåJo~ìã aáé= łfåíéêéëëéåöéãéáåëåü~ñí= ÖÉJ ÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= séêëçêöìåöë~åëí~äí ÇÉë=_ìåÇÉë =Efs_iF=Ü~í=ëáÅÜ=å~ÅÜ ÉáåÉã= ÉáåëíáããáÖÉå= _ÉëÅÜäìëë ÇÉê=jáíÖäáÉÇÉê=~ìÑÖÉä ëík=bäéåëç ÉáåëíáããáÖ= ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ëáåü= ÇáÉ séêéáåëãáíöäáéçéê= Ç~ÑΩêI= ãáí ÇÉã= îéêääéáäéåçéå= séêã ÖÉå åçåü= Éáåã~ä= dìíéë= òì= íìåw= páé ëééåçéíéå= ãéüê= ~äë= SMMM= bìêç ~å=òïéá=ëçòá~äé=fåëíáíìíáçåéåk oìåç= PMMM= bìêç= ÉêÜáÉäí= ÇÉê tçüåäéêéáåü= ÇÉê= iéäéåëüáäñé _ê~ìåëåüïéáöi= ÇÉê= ÖäÉáÅÜÉ= _ÉJ íê~ö=öáåö=åçåü=éáåã~ä=~å=çáé=péj åáçêéåj= ìåç= _äáåçéåéáåêáåüíìåö łe~ìë= báåüéåé~êâ = ÇÉê= mêçëéåáë áå=hê~äéåêáéçék łtáê=ñêéìéå=ìåë=ëéüêi=ç~ëë=çáé séêéáåëãáíöäáéçéê= ~å= ìåë= ÖÉJ Ç~ÅÜí= Ü~ÄÉå I= ëáåç= ëáåü= ÇáÉ= báåj êáåüíìåöëäéáíéêáå= îçã= łe~ìë= báj ÅÜÉåé~êâ I= fåöéäçêö= påüéåâi= ëçj ïáé= ÇÉê= iéäéåëüáäñéjdéëåü ÑíëJ ÑΩÜêÉê=aÉíäÉÑ=péêáåÖã~åå=ÉáåáÖK _ÉáÇÉ= råíéêåéüãéå= ïçääéå ãáí= ÇÉã= déäç= àéïéáäë= ÉáåÉå påçéòéäéåjo~ìã= ÉáåêáÅÜíÉåK łpåçéòéäéå = áëí= Éáå= hìåëíïçêí ~ìë= ÇÉå= Üçää åçáëåüéå= t êíéêå łççéòéäéå = EÇ ëéåf= ìåç= łëåìññéj äéå = EëÅÜåìééÉêåFK= ^ìëöéëí~ííéí ãáí= jìëáâi= iáåüíéññéâíéå= ëçïáé ÄÉèìÉãÉå= páíòj= ìåç= iáéöéñä J ÅÜÉå=áëí=Éáå=ëçäÅÜÉê=o~ìã=ÉåíJ ëé~ååéåç= ìåç= òìöäéáåü= ~ìñ= îáéäj Ñ äíáöé= téáëé= ~åêéöéåçk= aéååw łëåìññéäéå = ÄÉÇÉìíÉíÉ= åáåüí= åìê ëåüåìéééêåi= ëçåçéêå= ~ìåü= ëéj ÜÉåI= Ü êéåi= êáéåüéåi= ëåüãéåâéå ìåç=í~ëíéåk=báå=påçéòéäéåjo~ìã ëéêáåüí= ~äëç= ÖäÉáÅÜ= ãéüêéêé= páåj åé=~åk łtáê=ã ÅÜíÉå=Ç~ë=mêçàÉâí=áå ÇÉå= _ÉíêÉììåÖë~ääí~Ö= ÇÉãÉåíÉêI ÄäáåÇÉê= ççéê= ëéüäéüáåçéêíéê jéåëåüéå= áåíéöêáéêéå I= Éêâä êí fåöéäçêö= påüéåâk= ^ìåü= ÑΩê= ÇáÉ jéåëåüéå=ãáí=öéáëíáöéê=_éüáåçéj êìåöi= ÇáÉ= áã= `Ü~êäçííÉJo äéêj e~ìë= ÇÉê= iéäéåëüáäñé= ïçüåéå ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= ÇáÉ= ^äíéåí~öéëj ëí ííé= ÇÉê= iéäéåëüáäñé= ÄÉëìÅÜÉåI ÄÉÇÉìíÉí= ÇÉê= åéì= ÉáåÖÉêáÅÜíÉíÉ påçéòéäéåjo~ìã= ÉáåÉ= ïéáíéêé _ÉêÉáÅÜÉêìåÖ= ÇÉê= q~öéë~åöéäçj íék äéì a~ë=háåç ÇÉë=g~ÜêÉë `C^W=cçíç~âíáçå _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= bö~äi= çä åáéçäáåüéê= eçëéåã~íòi= âäéáåé mêáåòéëëáåi= îéêëåüãáíòíéê cêéåüç~åüë=ççéê=éñáññáöé=máééáw `C^=áå=ÇÉê=jΩåòëíê~ É=ëìÅÜí ïáéçéê= Ç~ë= háåç= ÇÉë= g~üêéëk aáé= háåçéêñçíç~âíáçå= ëí~êíéí ãçêöéå=esk=j êòf=ìåç=ä ìñí=äáë òìã=nuk=j êòk ^ääé= háåçéê= òïáëåüéå= åìää ìåç= òéüå= g~üêéå= â ååéå= ëáåü ãáí= äìëíáöéå= píçññíáéêéå= ÑçíçJ Öê~ÑáÉêÉå= ä~ëëéåw= ãçåí~öë= Äáë ÑêÉáí~Öë= îçå= NM= Äáë= NU= rüêi ë~ãëí~öë= îçå= NM= Äáë= NT= rüêk jáí=çéã=ëåü åëíéå=çéê=ñçíçöê~j ÑáÉêíÉå=_áäÇÉê=åáããí=àÉÇÉë=háåÇ ~ã= téííäéïéêä= ła~ë= åáéçj äáåüëíé= háåçéêñçíç = íéáäk= báåé ìå~äü åöáöé= gìêó= ÉêãáííÉäí cêéåüç~åüë=j~ñk= ^kwbfdb cçíçw=çü Ç~åå= ÇáÉ= ÉåíòΩÅâÉåÇëíÉå= déj ïáååéêñçíçëk= aéã= déïáååéêj âáåç=ïáåâí=éáå=íçääéê=mêéáë=ìåç ÇáÉ= déïáëëüéáíi= ła~ë= háåç= ÇÉë g~üêéë =òì=ëéáåk k~íωêäáåü= â ååéå= ÇáÉ= bäíéêå ÇáÉ= cçíçë= áüêéê= háåçéê= ~ìåü éêéáëöωåëíáö=éêëíéüéåk påü åüéáí=áã=t~åçéä=çéê=wéáí mêçàéâíïçåüé=çéë=cê~ìéåäωåçåáëëéë=~åä ëëäáåü=çéë=fåíéêå~íáçå~äéå=cê~ìéåí~öéë=~ã=uk=j êò sçå=h~íüêáå=hçüåâé _ê~ìåëåüïéáök=aáé=séêj ã~êâíìåö=ïéáääáåüéê påü åüéáí=áå=çéå=îéêëåüáéj ÇÉåëíÉå=_ÉêÉáÅÜÉå=ÇÉë= ÑJ ÑÉåíäáÅÜÉå=iÉÄÉåë=áëí=òÉåJ íê~äéë=qüéã~=çéê=^âíáçåëj ïçåüé=òìã=fåíéêå~íáçå~äéå cê~ìéåí~ö=~ã=uk=j êòk=séêj ~åëí~äíéê=áëí=ç~ë=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=cê~ìéåäωåçåáëk łtáê=ïçääéå=éáåé=^ìëéáå~åçéêëéíj òìåö=òìã=qüéã~=påü åüéáí=~åêéj ÖÉå I= Éêä ìíéêí= j~óäêáíí= eìöçi däéáåüëíéääìåöëäé~ìñíê~öíé= ÇÉê pí~çík= łaáé= pé~ååäêéáíé= áëí= Ç~ÄÉá ÄêÉáí=ÖÉÑ ÅÜÉêí=ìåÇ=êÉáÅÜí=îçå=ÇÉê påü åüéáí= ~äë= hê~ñíèìéääé= Äáë= òìê ïéäíïéáíéå=séêã~êâíìåö=~ìñ=çéã hçëãéíáâji= mü~êã~j= ìåç= jççéj ëéâíçêi= áå= ÇÉê= påü åüéáíëåüáêìêj ÖáÉI= péñáåçìëíêáé= Äáë= Üáå= òìã cê~ìéåü~åçéäk =^ÄÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=ìåJ íéêëåüáéçäáåüéå= cê~ìéåäáäçéê= áå ÇÉå=i åçéêå=bìêçé~ë=ëáåç=déöéåj ëí~åç= ÉáåáÖÉê= séê~åëí~äíìåöéåk fã=jáííéäéìåâí=çéê=mêçàéâíïçåüé ëíéüéå= ÇêÉá= cωüêìåöéå= áã= eéêj òçöj^åíçåjräêáåüjjìëéìãi= jìj ëéìãëëíê~ É= NI= ãáí= ÉêÖ åòéåçéå sçêíê ÖÉåK= łtáê= ÑêÉìÉå= ìåë= ëéüêi Ç~ëë=ïáê=Ç~ë=jìëÉìãI=ÇÉê=lêí=ÇÉê ëåü åéå= hωåëíéi= Ç~ÑΩê= ÖÉïáååÉå âçååíéå I=ëç=eìÖçK _ÉêÉáíë=~ã=aáÉåëí~Ö=ETK=j êòfi NTKPM= rüêi= ÖáÄí= Éë= ÉáåÉ= cωüêìåö ãáí=çéã=qáíéä=łpåü åüéáíëáçé~ä=áã t~åçéä=çéê=wéáí K=mêçÑK=aêK=_~êÄ~J ê~= aìçéå= ìåíéêëìåüí= Ç~ê~å= ~åj ëåüäáé ÉåÇ=^âíìÉääÉë=ìåÇ=eáëíçêáJ ëåüéë=òìã=cê~ìéåâ êééêw=łpåü åj ÜÉáíëçéÉê~íáçåÉå= ìåç= péääëíäéj ëíáããìåö K=aáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=ÇÉê cωüêìåö= âçëíéí= NIRM= bìêçi= ^åj ãéäçìåö=ç~ñωê=ìåíéê=çéê=qéäéñçåj åìããéê=p=oq=mq=vmk łaáé= t~êé= cê~ì W= báå= d~åö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=dÉã äçéö~äéêáé=~ìñ=çéå péìêéå= ëéääëíj= ìåç= ÑêÉãÇÄÉJ ëíáããíéê= cê~ìéå= ÇÉë= _~êçåâ= ÑáåJ ÇÉí= ~ã= NMK= j êò= ~Ä= NTKPM= rüê ëí~íí= E^åãÉäÇìåÖ= ìåíéê= oìñ NO=ORJMI= NIRM= bìêçfk= bë= ÑçäÖí= ìã NV= rüê= ÉáåÉ= séê~åëí~äíìåö= ÇÉë háêåüéåjcê~ìéåâçåîéåíë=ìåç=pçäj ïççá= EpçäáÇ~êáí í= ïáíü= ïçãéå= áå ÇáëíêÉëë= Ó= ïïïkëçäïççákçéfi= ÇáÉ ÉáåÉ= ÇìåâäÉ= péáíé= ÇÉê= ÄÉîçêëíÉJ ÜÉåÇÉå= cì Ä~ääïÉäíãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí ÄÉÜ~åÇÉäíK=łwìê=tj=ïÉêÇÉå=îáÉäÉ mêçëíáíìáéêíé= òìë íòäáåü= å~åü aéìíëåüä~åç= êéáëéåi= Ç~êìåíÉê ~ìåü= ÉáåÉ= Öêç É= ^åò~üä= îçå wï~åöëéêçëíáíìáéêíéå I= Éêä ìíéêí bî~= sáéçí= îçã= háêåüéåjcê~ìéåj âçåîéåík= wáéä= ëéá= ÇáÉ= båíí~äìáëáéj êìåö=çéë=qüéã~ëk=łkìê=ïéê=ç~êωj ÄÉê=ëéêáÅÜíI=â~åå=ÇÉå=ÄÉíêçÑÑÉåÉå cê~ìéå=~ìåü=üéäñéå I=ë~Öí=ÇáÉ=aá~J âçåáåk= qáíéä= ÇÉê= séê~åëí~äíìåöw łaáé=t~êé=cê~ì=ó=^äéñáññ K ^ã= NQK= j êòi= ÉÄÉåÑ~ääë= ìã NTKPM= rüêi= ÑáåÇÉí= áã= eéêòçöj^åj íçåjräêáåüjjìëéìã= ÇáÉ= cωüêìåö łaáé=cê~ì=áå=çéê=~äéåçä åçáëåüéå j~äéêéá =ëí~íík=aéê=~åëåüäáé ÉåÇÉ sçêíê~ö= ENV=rÜêF= îçå= aêk= jéåüíj ÜáäÇ= séáäi= pçòá~äïáëëéåëåü~ñíäéêáå áã=ł_ωêç=ñωê=pçòá~äéçäáíáâ=ìåç=déj ëåüäéåüíéêñçêëåüìåö = ìåíéêëìåüí łcê~ìéåäáäçéê=áå=áå=bìêçé~ K báå= bãéñ~åö= ÇìêÅÜ= läéêäωêj ÖÉêãÉáëíÉê= aêk= déêí= eçññã~åå= áå ÇÉê= açêåëé= âê åí= ÇáÉ= ^âíáîáí íéå ÇÉë= cê~ìéåäωåçåáëëéë= êìåç= ìã ÇÉå= cê~ìéåí~ö= ~ã= UK= j êòk= aéê q~ö= ïáêç= ìã= NU= rüê= ãáí= ÉáåÉã dçííéëçáéåëí= áã= açã= ÄÉÉåÇÉíK jéüê= ~ìåü= òìã= âìäíìêéääéå= mêçj Öê~ããW= ïïïkäê~ìåëåüïéáökçél Ñê~ìÉå Nicht bei krankhaftem Übergewicht! Braunschweig immer Dienstag, 19 Uhr Brunsviga-Kulturzentrum Karlstraße 35 Christa Kaufmann ( ) BS-Lehndorf immer Montag, Uhr Begegnungsstätte St.Thomaehof, Café Melanie Röhrs ( ) Braunschweig immer Mittwoch, Uhr AWO Begegnungsstätte Lichtenberger Straße 24 Petra Zmieszkol ( ) Seniorenzentrum Brunswik Attraktives Wohnen in der Pflege Seniorenzentrum Brunswik Kreuzstraße 95/96, Braunschweig Tel / , Fax 05 31/ Wohnen in großzügigen Einzelzimmern mit eigenem Bad Aktivierende Pflege durch qualifiziertes Personal Wohngruppenprinzip Auf jeder Etage Wohngruppenräume Wohnzimmer und große Wohnküche Internes und externes Qualitätsmanagement Unterstützung und Begleitung durch den Sozialdienst Spezieller Bereich für dementiell erkrankte Bewohner mit eigenem Sinnesgarten Regelmäßige Veranstaltungen Beschäftigungs- und Gestaltungstherapie Eröffnung 6. März 2006 Seniorengymnastik Eigene Gastronomie auch für Gäste und Angehörige Vollpension, Mittagessen nach Wahl Eigene kleine Wäscherei Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege Tagespflegebereich (geplant) Stoma-Wund- und Inkontinenzberatung und Fachbetreuung Individuelle Beratung und Besichtigung der Einrichtung ab Februar möglich!

19 das Fachgeschäft für Eisenwaren, Gartenzubehör, Baubeschläge, Werkzeugmaschinen, Schlüsseldienst Preisknüller zum Frühlingsanfang Stromerzeuger EU 10i Leistung 1,0 kva, Ökoschaltung, leicht und leise Lieferung frei Haus! statt 287,- Elektronik-Pendelhubstichsäge 4341FCTK 4-stufig, 720 Watt und LED Leuchte, inkl. Sägeblattsortiment im Koffer, plus 1 Akku Knickschrauber mit 80-tlg. Bit-Set kostenlos comp nur 239,- statt 1158,- nur999,- Mehrzweckleiter 3-teilig 3x9 Sprossen, Leiterlänge 6,7 m, GS geprüft, Die Orginale Petromaxlampe 400 Watt mit Schirm nur129,- 5Jahre Garantie Gas Grill Q 200 als Tischgrill oder Standgrill Der Profi Grill Möbeltresor Typ H1S Sicherheitsstufe B Außenmaß 44 cm breit 38 cm tief 34 cm hoch mit 1 Zwischenboden statt 269,- Wandleuchte aus Edelstahl mit Opal-Gas, GS-geprüft, farblos schutzlackiert 29,9595 nur29 (Große Auswahl an weiteren Edelstahlleuchten) Die Welt des Grillens Grill des Jahres 2006 Lassen Sie sich von uns beraten Motorkettensäge KS 400 B 2,7 PS, komplett mit 40 cm Schwert (Oregon), 5,4 kg nur159,- Holzkohle Grill One Toch Gold Neu im Programm! der ideale Elektrogrill Q 140 Akku-Bohrschrauber DC 756 K2 2-Gang, 12 Volt, im Koffer mit 2 Accu + 1 Akku-Lampe kostenlos nur199, 199,- Der Preishammer aus unserem Schlüsseldienst Gültig vom bis Jeder Zylinderschlüssel Normalprofil statt 4,10 nur1,99 Edelstahl-Briefkasten Amrum Modern + zeitlos mit umklappbarem Regendach, Format C4 nur 209,- nur 169,- nur86,-86,- Große Auswahl an weiteren Briefkästen in allen Preislagen Spaten mit Federdülle, Bremer Form mit Trittschutz, als Herren oder Damenspaten statt 26,90 nur 19,90 Profi Hochdruckreiniger mit Messing Pumpe, bar, mit Dreckfräse nur349,- Perfektes Grillen mit Weber-Grills! Kurs der Weber Grillakademie am bei uns. Näheres erfahren Sie durch unsere Fachberater. Begrenzte Personenzahl. Anmeldung ab sofort. Besuchen Sie uns im Internet: Unser Service: Bei einem Einkauf ab 10,- erstatten wir die Parkgebühr von 50 Cent. Ab einem Einkaufswert von 100,- liefern wir alle Artikel frei Haus. Genesis Silver A in 47 cm oder 57 cm Ackerhof Braunschweig Telefon 05 31/ Öffnungszeiten: Mo. - Fr bis Uhr Sa bis Uhr

20 20 SUPERCHANCE Nr. 9 Sonntag, 5. März 2006 Stellenangebote Tabledancebar in H sucht u. bildet Tänzerinnen aus. 0160/ Umzugshelfer v. priv. 0171/ Gabelstapler- und Ladungssicherungs-, Ladekran- und digitaler Tachographen- Ausbildung BWK Gesellschaft mbh / Chancen und Wege: Umschulung zum Mechatroniker Umschulung zum Elektroniker Fachrichtung Betriebs- und Automatisierungstechnik Beginn: März 2006 Ort: Braunschweig Ausbildungsteams mit großer Prüfungserfahrung Wir unterstützen Sie aktiv bei der Arbeitsaufnahme Betriebsnahe Ausbildung Kleine Ausbildungsgruppen an modernen Systemen Förderungsmöglichkeiten nach SGB III durch Bildungsgutschein Die Umschulungen sind durch Fachkundige Stelle anerkannt und zertifiziert. Weitere Infos: TEUTLOFF in Braunschweig, Frankfurter Straße 254, FrauEismann,Tel.0531/ bzw.ARGE Sie haben Idealismus und Zeit? Wir geben Ihnen die Möglichkeit sich in einem familären Marketinguntern. eine gesicherte Führungsposition zu erarbeiten. Flexibilität u. Einsatzb. setzen wir voraus! Mo :00-14:00 BS/ Su. Mitarbeiter mit russisch. Sprachkenntn. für die Geschäftserweiterung in D/RU 01 76/ Szenemagazin su. zuverl. Mitarbeiter für den Vertrieb in WOB. Studenten mit guter Ortskenntnis bevorzugt. Zuschr. an nb u. VER Z Anlernkräfte, Helfer + Beifahrer W/M J. sofort abkömmlich, Alle Berufe + ungelernt Manager u. Nachwuchs gesucht, 05 31/ Mo Uhr Biete nebenberufliches Zweiteinkommen von zu Hause aus bei freier Zeiteinteilung. Fa. Marschall / oder / Biete Zusatzeinkommen im kaufm. Bereich, nbfl. überw. v. z. Haus aus. Fa. S. U. Wittekop GbR / PKW Fahrer / Kurierfahrer ges., monatl. bis 2.500, / Suche seriöse Mitarbeiter/innen mit Russischkenntn. für D/RU/UKR 05 31/ Ausbildung zur Nageldesignerin Zertifikats-1- Tages Kurs 179,- EUR, am in BS od in Hannover od in Magdeburg / Sichere Fahrer für PKW-Überführung ges. Super Verdienst! / Suchen motivierte Menschen für langfristige Zusammenarbeit im Marketing & Vertrieb! / gravixmedia.com Werbeagentur. Hilfe für Haushalt etc. gesucht (mögl. Rentnerin), mittags + abends (mögl. mit Pkw), Nähe Eintrachtstadion BS / ab 11:30 Uhr Statisten, Models, 5-65 für TV, Film, Werbung / , Biete selbständige Tätigkeit von zuhause aus /553 Bohrinsel gt. Lohn Info /21 56 Selbst. Reinigungskräfte für Büro, Praxis. 16 EUR/h. Info: 0 40/ Neueröffnung 10 freundliche Telefonistinnen für unsere Telefonzentrale auf 400-Euro-Basis gesucht! Sie sind Hausfrau, Studentin, Schülerin und möchten in einem freundlichen Team arbeiten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Mo. Fr Uhr Telefon 05 31/ Haben Sie Biss? Dann verdienen Sie mehr! 05 31/ Suche Kraftfahrer f. National.-Internationalen Fernverkehr FS.CE 40+Wechselbr., Sattelz / Su. 2 x wö. f. je 2 Std. tierliebe u. zuverl. deutschpr. Putzhilfe 0175/ Schuldnerhilfe e.v., kostl. Beratung, Termine unter: 05 31/ Zweiteinkommen auch für Selbständige /84 20 Fa. Linde Analysetätigkeit in Voll- und Teilzeit, 15,-EUR/Std. bei freier Zeiteinteilung. BS/ Joboffensive 2006! Kaufm. MA f. versch. Tätigkeiten in Voll-u. Teilzeit ges. Nutzen Sie Ihre Chance. Bew. an: OVB, zu Hd. Hr. Marco Bartols, Berliner Str. 52 j, BS. Bauzeichner stundenweise für Projekt gesucht. Bew. unter: / !!!Neueröffnung!!! Call/Chatcenter mit super Arbeitsklima sucht weibl. Verstärkung / Kellnerin gesucht f. Pizzeria, Böcklerstr / Hausbesitzer! Haben Sie einen Raum frei und etwas Zeit? Verdienen Sie Geld damit! Info unter 05 31/ Suche motivierte Mitarbeiter von / Zimmermädchen gesucht auf 400,- oder Teilzeit, AZ ca Uhr auch Sa. u. So., Info: / von Mo. - Fr., Uhr Junge freundl. Auszubildende für Arztpraxis in BS gesucht 05 31/ Ältere Dame sucht zuverlässige Putzhilfe, 1x wöchentlich 2 Std. in Neubrück, / Suchen für den Raum Braunschweig einen verantwortungsvollen Objektleiter in Vollzeit, mit Führungserfahrung. Kenntnisse in der professionellen Fahrzeugreinigung und /pflege sind von Vorteil. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: DIW Instandhaltung GmbH & Co. KG, Herr Bunk, Außenstelle Braunschweig, Varrentrappstr. 7, Braunschweig oder per mail: Biete die Chance am Samstag und Sonntag Geld zu verdienen. PKW + Führerschein erwünscht / Schulden? Wir helfen sofort! BISS e.v. Verbraucher - Regelinsolvenz, Kostenübernahme möglich! BS/ Wir suchen Leute mit Stimme! Callcenter bietet Minijobs / Teilzeitjobs an. Info: 05 31/ Wir suchen zuverlässige Prospektzusteller für die Bereiche Siegfriedviertel, Veltenhof und Lehndorf! 05 31/ WM Vertriebs- und Werbeservice GmbH Plasmaspender dringend gesucht! ZLB Plasma Services sammelt Blutplasma für lebenswichtige Medikamente. Helfen Sie und profitieren Sie von regelmäßigen, kostenlosen Gesundheits-Checks, netten Leuten u.v.m. weitere wichtige Infos per Telefon oder direkt im Center: Mo-Fr 8-19:00 Uhr, Sa 8-13:00Uhr. Bitte Personalausweis mitbringen! Plasmaspende, auf keinen Fall umsonst. ZLBPlasmaServices CenterBraunschweig Burgpassage Braunschweig Telefon0531/ We are afamily, not just a company. Wir sind kein Unternehmen wie jedes andere. Als Distributor für elektronische Bauteile haben wir uns in über 40 Jahren einen Namen in ganz Europa gemacht. Eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet uns mit Herstellern in aller Welt. Unsere Geschäftspartner in ganz Europa schätzen unsere aussagekräftigen Kataloge, den attraktiven Webshop und unseren schnellen Service. Unser Familienunternehmen verzeichnet ein stetiges Wachstum und beschäftigt nahe Köln/Düsseldorf über 100 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geprägt sind wir durch eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein gutes Maß an Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Jetzt suchen wir Homeoffice-Mitarbeiter/innen zur Erweiterung unserer Vertriebsorganisation im Raum Stuttgart / Braunschweig / Dortmund / Monheim für die Bereiche Nord-, Zentral- und Süddeutschland für den Vertriebsaußendienst Nach intensiver Einarbeitung bauen Sie zusammen mit Ihrem Innendienstteam Ihr Vertriebsgebiet auf, betreuen einen bestehenden Kundenstamm und akquirieren telefonisch und persönlich Kunden. Sie sind verantwortlich für den Ausbau dieser Kontakte. Technische und kaufmännische Fragen beantworten Sie kompetent. Sie haben: Ein solides Bauelementewissen, verkäuferisches Talent und idealerweise Branchenerfahrung. Sie sind: Ein Mensch, der zielorientiert handelt. Engagiert. Kommunikationsstark. Ein Teamplayer. Sie erhalten: Selbstständige und eigenverantwortliche Aufgaben mit langfristigen Zukunftsperspektiven. Eine leistungsgerechte Vergütung Ihres Erfolgsbeitrags zum Unternehmen. Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung. Wann lernen wir uns kennen? Unsere Familie bekommt ständig n Zuwachs an Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Vielleicht gehören Sie schon bald dazu? Wir freuen uns auf Ihre schriftlichen, aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintritttermins. Schukat electronic Vertriebs GmbH Edith Schukat Daimlerstraße Monheim am Rhein

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nok=jûow=omms ^rci^dbw=ntm=nps = = = = = = = kok=nm=ˇ=qqk=g^eod^kd déäìêíëí~ö áã=_ê~áå=häìä

Mehr

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=opk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=ns=ˇ=qqk=g^eod^kd cêéáüéáí=~äë iéäéåëãçííç

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm HERCULES SUMMERTIME Cityrad mit Nabendynamo und Standlicht hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pk=klsbj_bo=ommr

Mehr

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp MPU angeordnet IBF negativ? Wir bringen Sie da durch! Kostenloses Beratungsgespräch Seminare für Alkohol-,

Mehr

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=osk=g^kr^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = = = = = = = kok=q=ˇ=qqk=g^eod^kd hêωöéêjbäñ ~ìñ=j~ääçêå~

Mehr

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò » KULTUR IM FLUSS«SONNTAG 27. AUGUST 2006 AB 15 UHR KOSTENLOSES BÜRGERFEST RUND UM DIE OKER! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=pmk=grif=omms

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=grif=ommu ^rci^dbw=ntq=trs

Mehr

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall 4- + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=ok=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá *Heute mit ÖLPER Autogrammkarte!* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ok=grif=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=os=ˇ=qqk=g^eod^kd

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí GEGEN FAHRVERBOT Feinstaubplakette für alle PKW verfügbar ab 4. 69.- 95* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp inkl. Überprüfung der Abgasanlage

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 4.03.007 JETZT TICKETS SICHERN ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Scheiben Doktor Ihr Auto-Glas-Profi z. Zt. im Angebot

Mehr

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp... nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers zum Festpreis

Mehr

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å Advent-Buffet Genießen Sie vom 29.11. 23.12. Mittwoch Samstag von 18.30 21.30 Uhr unser leckeres Adventsbuffet. pro Person 21,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm DIE SILVESTERNACHT IN DEN SCHLOSS-ARKADEN TICKETHOTLINE: 05 31/123 45 67 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nnk=klsbj_bo=ommt

Mehr

_ÉëëÉêÉ=w~ÜäÉå Ç~åâ=b`bJbÑÑÉâí

_ÉëëÉêÉ=w~ÜäÉå Ç~åâ=b`bJbÑÑÉâí *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp POP MEETS CLASSIC 24.03.2007 JETZT TICKETS SICHERN plkkq^di=tk=g^kr^o=ommt

Mehr

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä PEUGEOT CORONA City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall -5 + Stecherstr.

Mehr

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=ovk=klsbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qrk=g^eod^kd _~ëâéíä~ääéê ãáí=eéáãëéáéä

Mehr

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ Große Ausstellung Sauna- und NEU Wärmekabinen + umfangreiche Auswahl an Zubehör! Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG direkt an der B 248 38165 Lehre-Wendhausen Tel. 0 53 09 9 90 10 www.scharner-gmbh.de

Mehr

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé IM.. WEISSEN ROSSL Vorverkauf läuft! 5.-29.7.07 im Großen Haus ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=oqk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

a~ãáí=lééê=ìåëíéêääáåü=ääéáäíw t~öåéê=ñωê=çéå=k~åüïìåüë

a~ãáí=lééê=ìåëíéêääáåü=ääéáäíw t~öåéê=ñωê=çéå=k~åüïìåüë . BRAUNSCHWEIGER DRACHEN BOOTRENNEN 008 4.9. Hafen Veltenhof Start ab 0 Uhr. Unterstützer/Medienpartner tickets bs70777 addys mercedes & band rock-pop-latin www.bs-drachenboot.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall - + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=nsk=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Heidemarie Mundlos alkkbopq^di=oqk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^eod^kd

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

báå=iáéç=òáéüí=üáå~ìë=áå=çáé=téäí

báå=iáéç=òáéüí=üáå~ìë=áå=çáé=téäí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pmk=^rdrpq=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=pr=ˇ=qrk=g^eod^kd k~íìêéêäéäåáëëé áåäéöêáññéå

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí cê~åâñìêí=~ã=j~áå séêâ~ìñëéêçëééâí îçã=qk=^éêáä=ommm ΩÄÉê Äáë=òì=NKMMMKMMM=wÉêíáÑáâ~íÉ çüåé=kéååïéêí ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=tÉêíÉåíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=mçêíÑçäáçë=îçå mêáî~íé=bèìáíó=_éíéáäáöìåöéå=

Mehr

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp.8. 6.9.09 Staatstheater BS jfqqtl`ei=npk=j^f=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=om=ˇ=qtk=g^eod^kd

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç räsentierensiejetzt Ihre Firma auf unserem Online-Marktplatz. Mehr Infos erhalten Sie unter:0531-3900750 prechen ieunsan! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

Mehr

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr=

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr= Täglichvon9bis9Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=nmk=abwbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=vns= = = = =

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nvk=grif=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=ov=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëéáéäí ÖÉÖÉå=p~äçåáâá

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=pmk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=q=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê BBG GOLDANKAUF Bargeldsofort. SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï Große Gebrauchtwagen- Sonderaktion von Barankauf-Aktion Geschäftsfahrzeugen alle Marken Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstr. 3 38122 BS Tel. 05 31/8 01 16-0 www.chrysler-braunschweig.de

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí 30/0,33 Ltr. Literpreis 0,90 Euro zzgl. Pfand 3,90 Euro 95 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Coming soon! www. plkkq^di=ok=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=uop

Mehr

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Täglich Spargelessen!

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå 2011 Frenchtage Weiße Spitze mit Gelfür20Euro* *Nur für Neukunden ohne Verlängerung im Welfenhof Braunschweig 15. Mai 02. Juli Braunschweig ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé Alle Info. Alle Event. Alle Ticket. Alle hier. GOLD ANKAUF Verantaltungkalender für Südotniederachen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=ork=grkf=ommu ^rci^dbw=ntr=nmm= = = = = = = = kok=os=ˇ=qsk=g^eod^kd wéáí=ñωê=çáé péáéäãéáäé

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=nsk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=o=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí=

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí= SA.8. APR. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=uk=^mofi=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=nr=ˇ=qtk=g^eod^kd qéêãáåé=ñωê

Mehr

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí BSDS Sing Dich reich! Jeden Donnerstag im Pupasch Neue Str. 0, BS Tel.: 56 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Herbst-/Winter-Kollektion!

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå !"$%&'(")'"!+!"',!'-!+. )/"(0"+1 2"'/%++345"+6378'9:; :

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr