Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január"

Transkript

1 Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových situácií P. Černý: Holistická misie Johna Stotta Rozhovor s Anne-Marie Kool

2 Obsah čísla: Bůh na cestě za člověkem Roman Mazur...4 Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových situácií charakteristických pre ich kontext Pavol Bargár...5 Holistická misie Johna R. W. Stotta Pavel Černý...21 Misiológia ako interkulturálna teológia a jej vzťah k religionistike Preklad z nemeckého jazyka Pavol Bargár...25 Spolupráce církví s teologickými fakultami? Ano, ale také vzájemný odstup nutný pro kritickou reflexi Rozhovor s holandskou teoložkou Anne-Marie Kool...22 Tatiana Podolinská Tomáš Hrustič: Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Viktória Šoltésová...33 Koreferát k príspevkom z konferencie Krízové situácie v česko-slovenskom kontexte po roku 1989 Viktória Šoltésová...34 Výtvarné umenie a ja Daniel Hevier...41 Misiologické info 1/2012 leden / január 2

3 Vážení čtenáři, máme za sebou jedno z nejkrásnějších a jistě nejromantičtějších období církevního roku. Letopočet zase získal k dobru jedno čísílko a to je čas, kdy se k vám dostává nové číslo časopisu Misiologické info, prvé číslo roku Mnohým z vás je dobře známo, že SCMS se v minulém a předminulém roce věnovala rozsáhlejšímu badatelskému projektu Kontext a církev. V prvé části tohoto projektu se vybraná skupina badatelů odborníků z oblasti humanitních a společenských věd zaměřila na zkoumání fenoménů, které jsou příznačné pro českou a slovenskou společnost po roce 1989 a které z perspektivy jejich disciplín představují krizové situace českého a slovenského kontextu. Výstupem této části projektu byla kolektivní monografie Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989 (vydalo SCMS v roku 2011 v česko-slovenské a anglické jazykové verzi) a dvě konference, které se konaly v Praze a Bratislavě a byly určeny především pro faráře a další zájemce z řad církví. Podrobnější sondu z bratislavské konference vám přinášíme v článku Viktórie Šoltésové. Druhá část projektu Kontext a církev se pak věnovala zkoumání misijních aktivit jednotlivých českých a slovenských církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR, resp. SR. Cílem bylo získat přehled o tom, co všechno se děje v našich církvích s ohledem na misii, a vytvořit tak základ pro určitou síť kontaktů, jež by spojovala lidi, kteří dělají podobné věci nezávisle na sobě v rámci jiných denominací, a mohla by tak pomoci vytvořit základy budoucí spolupráce. Na závěr jsme se obě části projektu pokusili propojit ve studii, jejímž smyslem bylo zkoumat shromážděný materiál o misijních činnostech českých a slovenských církví ve světle interpretace společnosti, kterou nabídla zmíněná kolektivní monografie. Více se dozvíte v článku Pavola Bargára. Už v minulém čísle jsme avizovali, že se budeme snažit uveřejňovat zajímavé a misiologicky relevantní dokumenty (či jejich překlady). V tomto čísle to je programové vyhlášení Vědecké společnosti pro teologii (WGTh) a Německé společnosti pro misiologii (DGMW), vydané pod názvem Misiologie jako interkulturální teologie a její vztah k religionistice. Věnuje se statutu misiologie jako akademické disciplíny a jejímu postavení v rámci (evangelických) teologických fakult. Tento dokument můžeme s užitkem kriticky číst i navzdory tomu (nebo právě proto), že byl původně adresován do odlišného kontextu, než je náš vlastní (německé evangelické prostředí), protože nastoluje mnoho témat a výzev, s nimiž se ve svém misiologickém a teologickém uvažovaní a pak i praktickém konání a službě musíme vyrovnávat. V minulém čísle přiblížil Pavel Černý profil svého přítele a světoznámého teologa a misiologa, v minulém roce zesnulého Johna Stotta. Nyní vám z pera P. Černého přinášíme další článek věnovaný tomuto vlivnému křesťanskému mysliteli, konkrétně jeho pochopení misie. V rámci naší (pomalu už tradiční) rubriky Rozhovor vám představíme naši vzácnou kolegyni Anne-Marie Kool, holandskou misioložku dlouhodobě žijící a pracující v Budapešti. Anne-Marie se s námi podělila nejenom o svůj životní příběh, ale i o velmi zajímavé vhledy do specifik středo - evropského kontextu. Textovou nabídku tohoto čísla MI uzavírá zamyšlení Romana Mazura nad některými aspekty Boží misie ve světě a se světem a recenze Viktórie Šoltésové, která si všímá zajímavé publikace slovenských etnologů věnované analýze misie křesťanských církví mezi Romy. Misiologické info 1/2012 leden / január 3

4 Vizuální stránka našeho časopisu se už stala neoddělitelnou součástí jeho celkové koncepce. Jsme moc rádi, že texty tohoto MI doprovázejí obrázky spisovatele a umělce Daniela Heviera, který nám je laskavě věnoval. D. Hevier kromě toho poskytl i krátký medailónek. Do dnů stále ještě prozářených betlémskou radostí a v očekávání zkracujících se stínů v ústrety velikonočnímu Vítězství vám všem přejeme inspiraci a vědění od Toho, který byl, je a přichází. Za redakci Pavol Bargár Bůh na cestě za člověkem Roman Mazur Víme dobře, jak evangelickou misii konat nebudeme: Nepůjdeme ve dvojicích postávat na veřejná místa s našimi časopisy, s naučenými frázemi a bez ochoty skutečně diskutovat. Nebudeme na potkání vyhrožovat pekelnými plameny těm, kdo se nestanou rychle křesťany stejného střihu jako my. Nebudeme rozesílat ový spam psaný téměř samými velkými písmeny o tom, že právě nynější čas se nabízí lidem jako POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST, kdy se stát NEBESKÝMI LIDMI. Zeptáte-li se ovšem v evangelickém prostředí na moudrou alternativu, následují často rozpaky, ticho, nebo zpochybnění misijního poslání církve vůbec. Misie jako podíl na Boží cestě za člověkem Křesťanská misie ( poslání či vyslání, z latiny) v nejhlubším smyslu přitom není činností církve, nýbrž Božím atributem. Misijní práce jakékoli křesťanské církve je na správné stopě, je-li podílem na Božím pohybu k světu a člověku. Společným tématem celé Bible je přece neustálé Boží sestupování k jeho stvoření. Misie existuje proto, že Bůh miluje lidi. Byl to sám Bůh, kdo od počátku světa začal konat misii a neustal v tom až do dnešních dnů. Ježíš, Boží vyvolený, pak ve svém čase misionářsky jednal a kázal tak, že nám více než kdokoli jiný přiblížil Boha, jeho moc, svatost, laskavost i moudrost. I Duch svatý každodenně misijně působí. Tisícům, možná miliónům lidí šeptá o tajemství Božích cest, a to jak ve velkých i malých bohoslužebných setkáních, tak rovněž i v soukromí uzamčených pokojíků. Když Ježíš říká své církvi: Jako mě poslal Otec, já posílám vás, (J 20,21) dostává se jí na této Boží cestě za člověkem zásadního a nezpochybnitelného podílu. Misie jako neustálá revitalizace církve O několik rovin níže však je misie také neustálým zdrojem obnovy církve. Právě proto, že v misii se církev dotýká nejvlastnější podstaty své existence, její věrné a moudré konání přináší sladké ovoce. Nejen v početní obnově či v růstu počtu členů, ale také v neustálém přílivu nových inspirací, pokladů, charismat, způsobů křesťanské služby... Není náhodou, že podstatná část spisů Misiologické info 1/2012 leden / január 4

5 Nového zákona vznikla právě v misijním kontextu. Misijní zápasy byly také impulsem pro vyjasňování křesťanské nauky nebo pro vznik Apoštolského vyznání víry. Právě tehdy, když se jako jednotlivci, sbory a církve vydáváme společně s Bohem na cestu za člověkem, nacházíme nejen toho druhého, ale i sami sebe a své nejvlastnější poslání. I víra nás samých a naše společenství víry pak díky misijní službě rozkvétají novými květy a plody. Misie jako služba člověka člověku V neposlední řadě je misie také službou člověka člověku. V přijetí daru víry se přece komukoli z nás křesťanů otevřel přístup k bohatství, které není k mání nikde jinde v našem světě. Zdarma jsme obdrželi smíření s Bohem nebo nové inspirace k pokojnému soužití s druhými. Tajit druhému, kterého nám Pán Bůh pošle do cesty, onen pramen, ke kterému sami chodíme pít a kde je dost pro všechny, by pak bylo absurdním nesmyslem. Když jsme přijali evangelium za své, bylo to, jako kdybychom vyhráli v loterii, kde je hlavní cenou bankovní účet, na kterém se zůstatek každý večer dorovná na rovný milión. Utratím-li něco, večer se to znovu doplní. Neutratím-li, nic tam večer nepřibude. Nesdílet se o hodnoty víry by pak bylo podobné, jako kdybychom si bohatství, které může přitékat každý den nově a je ho dost pro všechny naše blízké, chtěli nechat jen pro sebe. Článek původně vyšel v Českém bratru 1/2011. Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových situácií charakteristických pre ich kontext Pavol Bargár Úvod Zvesť, ktorú cirkev nesie, a dielo, ktoré koná, sú vždy nevyhnutne formované jej vlastným kontextom t.j. dobou, miestom, kultúrou a ďalšími okolnosťami. Táto základná premisa viedla Stredoeurópske centrum misijných štúdií (SCMS) k práci na bádateľskom projekte Cirkev a kontext. Celý projekt bol rozdelený do dvoch hlavných častí tematicky sa venujúcich práve obom titulným veličinám cirkvi a kontextu. V časti Cirkev boli spracované informácie o misijných aktivitách jednotlivých cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví (ERC), a to v Českej republike i na Slovensku. 1 Výskum zohľadňoval informácie uvedené na webových stránkach konkrétnych cirkví, 1/ Do úvahy boli brané nielen členské cirkvi oboch národných rád, ale aj pozorovatelia a pridružené cirkvi. V prípade ERC v ČR došlo k jednej výnimke projekt nevenoval pozornosť Federácii židovských obcí v ČR (FŽO), nakoľko predmetom výskumu bola práve misia kresťanských cirkví. Preto keď budeme v tomto článku hovoriť o cirkvách, resp. kresťanských cirkvách, budeme mať na mysli cirkvi združené v ERC v ČR, resp. ERC na Slovensku. Misiologické info 1/2012 leden / január 5

6 resp. cirkevných zborov či organizácií založených a vedených danými cirkvami (občianske združenia, účelové zariadenia, atď.). Výsledný dokument bol následne poslaný na kontaktné adresy ( ) všetkých subjektov, ktoré boli do výskumu zahrnuté. Tieto mali možnosť dokument a údaje v ňom uvedené pripomienkovať a doplniť. Hlavné ciele tejto časti projektu boli v zásade dva. Po prvé, zhromaždiť informácie o rôznych druhoch misijnej činnosti kresťanských cirkví a o jej konkrétnych podobách a následne tieto informácie sprístupniť s úmyslom zvýšiť všeobecné povedomie o práci, na ktorej sa v oblasti misie podieľajú rôzne cirkvi kresťanskej ekumény. Autori projektu sa domnievajú, že takýto postup má potenciál napomôcť možnej spolupráci medzi rozličnými cirkvami venujúcimi sa tej istej alebo podobnej činnosti. S tým súvisí, po druhé, i ďalší zmieňovaný cieľ vytvoriť určitú sieť kontaktov na jednotlivcov či skupiny, ktoré sa venujú rozličným oblastiam kresťanskej misie a ktoré by eventuálne mohli v prípade záujmu spolupracovať. Hlavným výstupom z časti projektu Kontext je kolektívna monografia Krizové situace v československém kontextu po roce Samozrejme, téma kontextu je obrovská, a preto ju pre potreby bádateľského zámeru bolo treba užšie vymedziť. Za heuristický rámec bol zvolený fenomén krízových situácií, ktoré sa od prelomového roku 1989 často vyskytujú v českom a slovenskom kontexte, nakoľko ako hovorí Zuzana Jurechová, jedna z koordinátorov projektu i editorov publikácie krízy totiž často odhalia vzájomne súvisiace nitky kontextu tie funkčné, ale hlavne tie poškodené a pretrhnuté, z ktorých sa zrodili. 3 Výskum bol zameraný interdisciplinárne a boli do neho zapojení odborníci z rôznych humanitných a sociálnych vedných odborov. Výslednú kolektívnu monografiu tvorí súbor odborných textov napísaných z perspektívy teológie, sociológie, filozofie, ekonómie, politológie, kulturológie, pedagogiky a psychológie, ktorých cieľom je pojednať rozličné aspekty tematiky krízových situácií, a tak vytvoriť plastickejší obraz dnešnej českej a slovenskej spoločnosti, ako aj jej problémov i určujúcich trendov. Jej hlavným cieľom je ponúknuť reflexiu tých spoločenských zmien a fenoménov, ktoré v priebehu posledných vyše 20 rokov nadobudli celospoločenskú dimenziu a sú preto častým zdrojom krízových situácií pre Čechov a Slovákov 4, a poskytnúť cirkvám v ČR i SR materiál, ktorý by im sprostredkoval lepšie pochopenie prostredia, v ktorom majú vykonávať svoje poslanie. Predkladaná štúdia sa pokúsi obidve hlavné časti projektu Cirkev a kontext dať, pokiaľ možno, do vzájomného súvisu to znamená, pozrieť sa na zhromaždený materiál o misijných aktivitách českých a slovenských cirkví vo svetle interpretácie spoločnosti, ako ju ponúka zmieňovaná kolektívna monografia. Kľúčovú otázku, ktorú si tento článok kladie, je možné formulovať nasledovne: Akým spôsobom české a slovenské cirkvi vo svojej misijnej práci reagujú na výzvy prinášané (či vznášané) krízovými situáciami v kontexte dnešnej českej a slovenskej spoločnosti? Priniesť akékoľvek kvalitatívne hodnotenie ich činnosti by v tejto chvíli bolo predčasné a príliš trúfalé. Predkladanej štúdii skôr pôjde o to zistiť, či existuje vôbec nejaký prienik množín, či cirkvi nejakým spôsobom reagujú na vzniknuté krízové situácie. Použitá metodológia vychádza z predpokladu existencie jednotlivých typov, či skôr okruhov krízo- 2/ Pozri Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS Okrem česko-slovenského vydania je k dispozícii i anglická jazyková verzia (Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after 1989). 3/ Citované podľa Zuzana Jurechová, Predhovor, in Jurechová Bargár (eds.), op. cit., s. 7-8, tu s. 7. Misiologické info 1/2012 leden / január 6

7 vých situácií, ako ich definovali jednotlivé štúdie zhromaždené v odkazovanej kolektívnej monografii. Sú to nasledovné: spoločnosť, ekonomika/konzum, rodina/deti a osobnosť/identita. Tieto okruhy budú tvoriť výkladový rámec pre zatriedenie zhromaždeného materiálu. Na konci štúdie by sa malo ukázať, či a akým spôsobom české a slovenské cirkvi misijne pracujú v daných oblastiach vzniku krízových situácií. Rovnako by mali vysvitnúť i eventuálne podobnosti, resp. rozdiely medzi českými a slovenskými cirkvami, nakoľko predkladaná štúdia chce spracovať oba kontexty paralelne. Spoločnosť Širšej téme spoločnosti sa v kolektívnej monografii Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989 venovali predovšetkým štúdie politológa Juraja Laššutha, 5 sociologičky Markéty Sedláčkovej, 6 filozofa Václava Němca, 7 sociológa Ľubomíra Germana 8 a religionistky Věry Tydlitátovej. 9 Z ich príspevkov zreteľne vyplýva niekoľko misiologicky relevantných tém. Sú to predovšekým nasledovné: Občianska angažovanosť kresťanov a cirkví Vyrovnávanie sa s odlišnosťami Konštruktívna reakcia na krízy (hospodárske, politické, humanitárne, atď.) Boj proti ekonomickej kriminalite/korupcii Medzináboženský/medzikultúrny dialóg V nasledujúcej časti prinesieme prehľad relevantných misijných aktivít českých a slovenských cirkví. Našou úlohou bude zistiť, či a do akej miery sa tieto aktivity kryjú s vyššie uvedenými témami. Na základe spracovaného materiálu sa zdá, že české cirkvi nevnímajú občiansku angažovanosť ako jednu zo svojich prvoradých misijných úloh. Napriek tomu je možné pozorovať určité aspoň rudimentárne snahy v tejto oblasti. V otázkach sociálnej a občianskej spravodlivosti (napr. pomoc prisťahovalcom, nezamestnaným, Rómom, atď.) sa asi najviac angažujú Rímskokatolícka cirkev (RKC ČR 10 ), Českobratská cirkev evanjelická (ČCE) a Cirkev československá husitská (CČSH ČR). Jedným dychom však treba dodať, že v RKC ČR sa takéto snahy dejú viac na celosvetovej úrovni (vyhlásenia Magistéria, aktivity celocirkevných organizácií) než na úrovni Českej republiky. Čo sa týka ČCE, snahy o občiansku angažovanosť v jej radoch zase spočívajú spravidla na bedrách jed- 4/ Porovnaj zadnú stranu obálky Jurechová Bargár (eds.), op. cit. 5/ Juraj Laššuth, Krásný nový svět?, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Markéta Sedláčková, Důvěra a demokracie v české společnosti, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Václav Němec, Krize české demokracie jakožto krize institucí, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Ľubomír German, Kriminalita bielych golierov ako faktor krízových situácií v každodennom živote, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Věra Tydlitátová, Oživení náboženského antijudaismu v postmoderní nabídce ideologií, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Tie cirkvi, ktoré oficiálne pôsobia v Českej republike i na Slovensku, budeme v tejto štúdii odlišovať v skratkách ich názvov prostredníctvom dôsledného uvádzania skratky príslušnej krajiny, t.j. ČR, resp. SR. Misiologické info 1/2012 leden / január 7

8 notlivých zborov či dokonca členov tejto cirkvi a sú konané ad hoc. K občianskej angažovanosti sa otvorene a programovo hlási i Jednota bratská (JB), ktorá svoju vlastnú činnosť charakterizuje tak, že neusiluje o počty členů v církvi, ale o proměnu naší společnosti. 11 To je v rámci ERC v ČR ojedinelý a misiologicky veľmi zaujímavý postoj. Avšak konkrétne kroky k dosiahnutiu tohto programového vyhlásenia sa zdajú byť skromné. Ako doložiteľný príklad takejto angažovanej činnosti môžeme spomenúť prevádzkovanie poradenského centra AGAPÉ, o.s., ktoré sa zameriava na právne, občianske a krízové poradenstvo. 12 Právnu poradňu pre občanov (zdarma) ponúka i Evanjelická cirkev metodistická (ECM ČR) pri svojom zbore v Slanom-Kladne. 13 Do kategórie občianskej angažovanosti nepochybne patrí i angažovanosť v oblasti ekologickej problematiky. V tejto súvislosti treba spomenúť predovšetkým Cirkev bratskú (CB ČR) a Pravoslávnu cirkev (PC ČR) a ich iniciatívy A Rocha 14, resp. Pravoslávnu akadémiu Vilémov 15, ktoré sa usilujú o dialóg medzi cirkvami a spoločnosťou na tému ochrany prírody a ekologickej problematiky. V kontexte slovenských cirkví je situácia veľmi podobná. Jednoducho povedané, občianska angažovanosť nepatrí medzi misijné priority cirkví na Slovensku. Avšak ako sme už konštatovali pri analýze situácie v ČR, aj na Slovensku pozorujeme určité iniciálne pokusy a snahy. Bratská jednota baptistov (BJB SR) sa zameriava na boj proti chudobe. Tu však treba hneď dodať, že ide primárne o iniciatívu svetových baptistických misijných organizácií (projekt Spolu proti chudobe ), na ktorej sa slovenská BJB zúčastňuje len koordinačne možnosť finančne prispieť napr. na detské domovy v Bolívii alebo podpora medzinárodnej humanitnej organizácie Baptist World Aid. 16 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV SR) sa zase otázok sociálnej spravodlivosti čiastočne dotýka vo svojom projekte rómskej misie Evanjelium do rómskych domácností. 17 Rímskokatolícka cirkev (RKC SR) prostredníctvom svojej Charity systémovo pomáha migrantom 18 a obetiam obchodovania s ľuďmi 19. Za sociálnu spravodlivosť sa angažujú i niektoré rímskokatolícke rehoľné rády a spoločenstvá (napr. Spoločnosť Ježišova 20 alebo Spoločnosť sociálnych sestier 21 ), ktoré pomáhajú chudobným, bezdomovcom či utečencom. O bezdomovcov sa starajú tiež viaceré zbory rôznych cirkví; spomeňme konkrétne bratislavský zbor Evanjelickej cirkvi metodistickej (ECM SR). 22 V Starokatolíckej cirkvi na Slovensku (SC SR) sa o výchovu k občianskej angažovanosti stará Spolok sv. Gorazda. 23 Pod hlavičkou Apoštolskej cirkvi (AC SR) zase pôsobí organizácia Chevra, ktorá si za jednu zo svojich hlavných úloh kladie prevenciu v oblasti prekoná- 11/ Citované podľa oficiálnej stránky JB, pozri ( ). 12/ Viac informácií na ( ). 13/ Pozri ( ). 14/ Pozri ( ). 15/ Pozri ( ). 16/ Pozri ( ). 17/ Aktualizované spravodajstvo týkajúce sa tohto projektu pozri na ( ). 18/ Pozri ( ). 19/ Pozri ( ). 20/ Pozri ( ). 21/ Pozri ( ). 22/ Pozri ( ). 23/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 8

9 vania antisemitizmu. 24 A napokon, do kategórie občianskej angažovanosti určitým spôsobom patrí aj prevencia v oblasti ľudského zdravia. O túto dbajú mnohé zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD SR), ktoré za týmto účelom zakladajú tzv. kluby zdravia. V rámci Slovenska sa o ich koordináciu a o poskytovanie odborného poradenstva a vzdelávania v tejto oblasti stará organizácia Život a zdravie. 25 V oblasti vyrovnávania sa s odlišnosťami majú české cirkvi ešte viac čo doháňať. Táto neskúsenosť v stretnutiach s inakosťou má, samozrejme, svoje historické korene. 26 Medzi cirkvami združenými v ERC v ČR je úsilie o vyrovnávanie sa s odlišnosťami badať asi najzreteľnejšie v ČCE, ktorá sa prostredníctvom svojho Poradného odboru evanjelizačného a misijného (POEM) snaží apelovať na potrebu pomoci imigrantom v ČR, ako aj rómskej menšine. 27 Avšak ako sme už naznačili v predchádzajúcom odseku, v týchto snahách sa angažujú hlavne jednotlivci, napr. v demonštráciách proti xenofóbii a rasizmu. Systematickejšie a organizovanejšie pôsobí Diakonia ČCE, napr. prostredníctvom svojho programu pomoci cudzincom. 28 V prostredí Apoštolskej cirkvi (AC ČR) zase misijnú prácu medzi cudzincami žijúcimi v ČR koná Nadačný fond Nehemia (NfN) v rámci svojho programu Ondřej. 29 Na Slovensku je situácia v tejto súvislosti snáď ešte horšia. Okrem už spomínaného programu Charity RKC SR na pomoc migrantom sa nám nepodarilo identifikovať žiadne aktivity, ktoré by sa týkali konštruktívneho vyrovnávania sa s odlišnosťami. Dôvody sú pravdepodobne obdobné ako v prípade českých cirkví. S témou odlišnosti úzko súvisí i tematika medzináboženského a medzikultúrneho dialógu. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že v kontexte českých cirkví prakticky chýbajú profesionáli medzináboženského dialógu, ako ich poznáme z krajín a cirkví hlavne západnej Európy a Severnej Ameriky. Preto je možné tvrdiť, že medzináboženský, a tiež i medzikultúrny dialóg (nielen) na pôde cirkví v ČR stojí stále ešte na svojom počiatku. Na vzťahu k medzináboženskému dialógu sa odzrkadľuje vzťah jednotlivých cirkví k iným, nekresťanským náboženstvám. Napr. v AC ČR alebo Bratskej jednote baptistov (BJB ČR) sú nekresťanské náboženstvá vnímané spravidla negatívne, a preto sa dialóg takmer vôbec netematizuje. 30 Naopak, napr. ČCE je voči pozitívnemu vnímaniu 24/ Pozri ( ). 25/ Pozri ( ). 26/ České cirkvi mali až donedávna len minimum praktických možností stretávať sa a pracovať s cudzincami, imigrantmi, utečencami či príslušníkmi odlišných etnických, náboženských či kultúrnych skupín. Dokonca ani v súčasnosti nie je napr. počet imigrantov do ČR porovnateľný s počtom imigrantov v štátoch západnej či severnej Európy. Je však možné očakávať, že tento trend sa bude v budúcnosti aspoň pozvoľna meniť a je pravdepodobné, že cirkvi budú nútené prehodnotiť svoj zatiaľ pomerne zdržanlivý a opatrný postoj. Preto by malo byť v ich vlastnom záujme nadväzovať kontakty s príslušníkmi iných náboženstiev, kultúr, národov a etník a snažiť sa o ich lepšie pochopenie, v prípade potreby o poskytnutie pomoci a, pokiaľ je to možné, o iniciovanie tvorivej spolupráce v rôznych oblastiach (napr. osvetovej, sociálnej, humanitárnej, atď.). 27/ Pozri správu Účinná pomoc našich sborů uprchlíkům v naší zemi, ktorú POEM prostredníctvom synodnej rady podal 30. synode so žiadosťou o prijatie. Synoda správu prijala, odporučila k rozoslaniu zborom ČCE a nariadila synodnej rade adekvátne uvoľňovanie finančných prostriedkov z Fondu núdznych vo svete pre konto poradne pre utečencov pri Helsinskom výbore. 28/ Pozri ( ). 29/ Viac informácií o tomto programe je možné nájsť na webových stránkach NfN, pozri ( ). 30/ Pozri napríklad leták Evanjelizačného a misijného odboru AC ČR informujúci o poslaní tohto odboru. Leták je voľne prístupný v PDF formáte na stránke ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 9

10 iných náboženstiev ústretovejšia, čo sa odráža aj na účasti jej členov na medzináboženských aktivitách. Opäť však treba zdôrazniť, že tieto sú konané skôr spontánne v réžii jednotlivcov a zborov. Vyššie uvedené postrehy súvisiace s medzináboženským dialógom v ČR platia ešte v intenzívnejšej miere o slovenských cirkvách. Pri spracovávaní materiálu o ich misijných aktivitách bolo zistené, že k rozvíjaniu dialógu s inými náboženstvami sa programovo hlási len jediné (!) organizované cirkevné spoločenstvo na Slovensku Hnutie fokoláre (Dielo Máriino), patriace medzi misijné hnutia a spoločenstvá RKC SR. 31 Rozvinutejšia je práca v oblasti dialógu so súčasnou (nielen, ale aj) nenáboženskou kultúrou. V tejto oblasti má asi najväčšie skúsenosti RKC ČR, pri ktorej spomenieme napr. činnosť Českej kresťanskej akadémie (ČKA) 32 a Moravsko-sliezskej kresťanskej akadémie (MSKA). 33 O dialóg so súčasnou kultúrou, ale tiež i vedou sa systematicky a dlhodobo snaží CČSH ČR, a to formou prednášok, výstav, koncertov a pod. 34 V rámci PC ČR dialóg s kultúrou pestuje už spomínaná Pravoslávna akadémia Vilémov, zatiaľ čo v rámci AC ČR sa o to pokúša iniciatíva Cirkev bez hraníc spočívajúca v zakladaní cirkevných zborov, ktoré nachádzajú svoje vyjadrenie prostredníctvom prvkov súčasnej, a to aj nenáboženskej kultúry (tzv. emerging churches). 35 Niektoré zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV ČR) a Starokatolíckej cirkvi (SC ČR) rozvíjajú dialóg s (post)modernou kultúrou formou filmových, literárnych či diskusných klubov a prednášok. Divadlo Střep, hlásiace sa k CB ČR, hľadá v súčasnej kultúre zdroje a postupy pre umelecké a aktualizované vyjadrenie evanjelia. 36 V súvislosti s temati- 31/ Pozri oficiálnu stránku hnutia na ( ). 32/ Pozri ( ). 33/ Pozri ( ). 34/ Porovnaj vlastnú definíciu CČSH ČR na ( ). 35/ Súhrnná charakteristika celého projektu i odkazy na stránky jednotlivých zborov sú dostupné na portáli ( ). 36/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 10

11 kou inkulturácie a medzikultúrnych vzťahov taktiež stojí za zmienku, že BJB ČR sa vo svojej zahraničnej misii usiluje klásť dôraz na domorodý element, t.j. presvedčenie, že v danom prostredí by vždy mali pracovať v prvom rade domáci misionári (tak sa to deje napr. v projektoch misijnej práce BJB ČR v Arménsku). 37 V BJB ČR však vidieť tiež prístup založený na medzikultúrnych vzťahoch (napr. českí misionári v Keni pracujúci na prevencii HIV/AIDS). O indigénnu misiu sa taktiež pokúša CČSH ČR (projekt Afrika Afrike 38 ). Na Slovensku je v porovnaní s Českou republikou počet snáh cirkví o dialóg so súčasnou kultúrou opäť skromnejší. V rámci Pravoslávnej cirkvi (PC SR) sa o dialóg s kultúrou a spoločnosťou usiluje Pravoslávna akadémia na Slovensku. 39 Jedným z rímskokatolíckych misijných hnutí a spoločenstiev, ktorého cieľom je kristianizácia ľudskej kultúry je Fórum kresťanských inštitúcií. 40 Za zmienku v súvislosti s touto témou stojí taktiež skutočnosť, že Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC), pracujúce pod hlavičkou ECAV SR, vyslalo do Afriky (Zambia, Uganda) svoju misijnú pracovníčku v rámci programu Foundation for Cross-Cultural Education, zameraného na rozvoj poľnohospodárstva (od septembra 2011). 41 Je zaujímavé, že získaný a analyzovaný materiál týkajúci sa misijnej činnosti cirkví z ERC v ČR ani v SR neposkytuje žiadne informácie o aktivitách cirkví zameraných na boj proti ekonomickej kriminalite, konkrétne napr. kriminalite bielych golierov alebo korupcii. Tým pádom nemáme k dispozícii ani žiadne doklady o existencii takýchto aktivít. Dôvody tohto stavu môžu byť rôzne od zanedbania aktualizácie informácii o aktivitách, ktoré v skutočnosti existujú, na webových stránkach cirkví a cirkevných organizácií, cez rezignáciu na konanie takýchto činností v dôsledku nedostatku potrebných skúseností, zdrojov či personálu, až po nezáujem riešiť danú problematiku. Naopak, české cirkvi majú pomerne bohaté skúsenosti a široké portfólio činností zameraných na prevenciu či pomoc pri odstraňovaní rozličných typov krízových situácií (predovšetkým sociálnych, zdravotných, ekonomických a humanitárnych). Ústrednú úlohu v tomto ohľade jednoznačne zohráva Diakonia v protestantskom prostredí, 42 resp. Charita v RKC v ČR. 43 Tieto organizácie zabezpečujú charitatívnu, humanitárnu a sociálnu pomoc ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom hendikepovaní či sociálne vylúčení. Z dôkladne prepracovaných a rozvinutých ponúk služieb spomeňme aspoň domovy pre seniorov, stacionáre, chránené dielne a bývania, kurzy, poradenstvo, nízkoprahové kluby a centrá, azylové domy alebo pomoc cudzincom. Tieto sú spravidla spoločné všetkým Diakoniám a Charite. Niektoré Diakonie majú okrem toho i svoje vlastné špecifiká. Napr. 37/ Ide o tzv. Indigenous Mision Project (IMP, domorodý misijný projekt) organizovaný Európskou baptistickou federáciou (EBF), ktorý má za cieľ pomôcť baptistickým evanjelizátorom, aby misijne pôsobili vo svojich vlastných krajinách. Podpora je na 5 rokov, potom finančný záväzok preberajú domáci. Viac informácií o projekte na stránke ( ). 38/ Viac informácií na ( ). 39/ Pozri ( ). 40/ Pozri ( ). 41/ Viac informácií je možné nájsť napr. na ( ). 42/ ČCE, CB ČR, CČSH ČR, ECM ČR, JB, Sliezska cirkev evanjelická augsburského vyznania (SCEAV) a Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD ČR) majú každá svoju vlastnú organizáciu zvanú Diakonia. V prípade CČSH ČR ide o názov Diakonia a misia. 43/ V PC ČR pôsobí obdobná organizácia pod názvom Filantropia, no na internete dostupné informácie o nej sú príliš útržkovité. Misiologické info 1/2012 leden / január 11

12 Diakonia ČCE sa dlhodobo venuje pomoci obetiam násilia a obchodovania s ľuďmi 44 a Diakonia ECM v ČR má výborne rozpracované programy pomoci drogovo závislým. 45 Zaujímavosťou je, že v CASD ČR slúži Diakonia, zdá sa, výlučne vnútrocirkevným účelom (MSZ CASD). To je teologicky zdôvodnené na základe biblického textu zo Sk Úlohu pomáhať mimo cirkev preto na seba berie organizácia ADRA, čo je nadácia poskytujúca služby hlavne v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci doma i v zahraničí. 47 Obdobnú funkciu v rámci AC ČR plní zase už spomínaný NfN. 48 Okrem celoštátnych organizácií typu Diakonie/Charity sa práci v oblasti riešenia krízových situácií venujú tiež občianske združenia, ktoré zakladajú jednotlivé cirkevné zbory pomerne značného počtu cirkví združených v ERC v ČR, konkrétne BJB ČR, CB ČR, ECM ČR, JB, PC ČR, SCEAV a SC ČR. Tieto občianske združenia sa venujú osvetovej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie a pomoci v osobných krízach i všeobecno-spoločenských krízových situácií (napr. prednášky na témy ako šikanovanie, rasizmus, AIDS, drogy, atď.; praktická pomoc ľuďom v núdzi) i poskytovania kurzov zameraných na rekvalifikáciu a opätovné zaradenie vylúčených do spoločnosti a na trh práce (napr. sociálna rehabilitácia ľudí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu) či rôznym iným oblastiam sociálnej a charitatívnej práce. Špecifikum PC ČR je protidrogová poradňa a fórum. 49 SC ČR zase prevádzkuje sociálno-pastoračné stredisko Communio. 50 AC ČR, BJB ČR a ECM ČR sú zapojené do medzinárodného programu Teen Challenge, ktorého cieľom je pomáhať mladým ľuďom prechádzajúcim rozličnými životnými krízami (alkohol, drogy, depresie, strata domova, atď.). 51 AC ČR, ale tiež aj ECM ČR sa okrem toho angažujú v projektoch združenia ACET, ktoré sa zameriava na prevenciu rizikového správania predovšetkým mladých ľudí v súvislosti s HIV/AIDS. 52 Slovenské cirkvi sú na tom podobne i oni vykazujú veľký dôraz na činnosti zamerané na prevenciu a pomoc pri prekonávaní rôznych typov krízových situácií. I na Slovensku pri tom zohrávajú veľkú úlohu Diakonie/Charity jednotlivých cirkví. Ak máme uviesť niektoré konkrétne príklady, tak spomenieme službu Diakonie BJB SR v oblasti resocializácie drogovo závislých 53 ; Diakonie ECAV SR pri prevencii krízových situácií, prevádzky domov na pol ceste, organizovaní táborov pre deti zo sociálne slabších rodín atď. 54 ; Diakonie ECM SR v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, najmä osamelým, ohrozeným, chorým, zdravotne postihnutým, spoločensky marginalizovaným, sociálne slabým, väzňom, atď. 55 ; Diakonie AC SR, ktorá sa angažuje pri pomoci a poradenstve pre materiálne núdzne 44/ Pozri ( ). 45/ Pozri ( ). 46/ Porovnaj ( ). 47/ Viac informácií pozri na ( ). 48/ Pozri ( ). 49/ Pozri ( ). 50/ Stredisko nemá vlastnú webovú stránku. Kontaktné informácie o ňom je možné získať napr. na ( ). 51/ Pozri ( ). 52/ Pozri ( ). 53/ Pozri ( ). Ide hlavne o prácu diakonického združenia Rodina. 54/ Pozri ( ). 55/ Pozri ( ). Na tejto webovej stránke je možné si stiahnuť aj štatút organizácie vo formáte MS Word. Misiologické info 1/2012 leden / január 12

13 rodiny 56 ; Charity RKC SR, poskytujúcej sociálne služby a prevenciu 57 ; a Slovenskej katolíckej diakonie SC SR, venujúcej sa aktivizácii hendikepovaných ľudí či prevencii rizikového sexuálneho správania. 58 ECAV SR sa prostredníctvom svojho Slovenského evanjelizačného strediska (EVS) venuje misijnej práci vo väzniciach. 59 Reformovaná záchranná misia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (RefKC) zase pomáha ľuďom závislým na alkohole a drogách, resp. trpiacim depresiami. 60 Takejto práci sa venuje tiež AC SR v rámci programu Teen Challenge, ktorého česká verzia už bola zmieňovaná. 61 Na Slovensku funguje tiež ďalšia iniciatíva AC, ACET, s ktorou sme sa stretli pri AC ČR a ktorá je určená vzdelávaniu v oblasti rizikového správania v súvislosti s HIV/AIDS. Svoju slovenskú pobočku má i adventistická (CASD SR) humanitárna organizácia ADRA, poskytujúca pomoc ľuďom v núdzi (ekonomický rozvoj, potravinové zabezpečenie, primárne zdravie, pripravenosť na katastrofy, vzdelávanie). 62 V rámci RKC SR sa v podpore núdznym, chorým, marginalizovaným, postihnutým, väzňom, bezdomovcom atď. angažujú viaceré misijné hnutia a spoločenstvá, ako aj mužské a ženské rehole (spomeňme napr.: misijné hnutia Rodina Nepoškvrnenej, Slovenské misijné hnutie, Viera a svetlo, Spolok sv. Vincenta de Paul, Samaritán; rehole Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého, Sestry Služobníčky NPM, Sestry Terciárky Kapucínky Najsvätejšej Rodiny). Ekonomika, konzum Na predchádzajúci okruh spoločnosť a témy s ním spojené voľne nadväzuje okruh ekonomika, resp. konzum. V odkazovanej kolektívnej monografii sa tejto problematike explicitne venovali príspevky ekonóma Andreja Miklošíka 63 a teológa Pavola Bargára. 64 Už v predchádzajúcej podkapitole pri diskusii na tému ekonomickej kriminality sme konštatovali, že získaný materiál o misijných aktivitách českých a slovenských cirkví poodhalil skutočnosť, že ekonomickej problematike a otázkam s ňou spojeným sa cirkvi v ČR ani v SR vo svojej misijnej práci prakticky vôbec nevenujú. Na tomto mieste musíme zopakovať, že toto tvrdenie platí iotematike reklamy a reklamného trhu. Téme konzumu sa členovia českých i slovenských cirkví síce venujú pomerne často, no ako vyplýva z Bargárovho článku v monografii Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 56/ Pozri ( ). Na uvedenom odkaze sú k dispozícii aj výročné správy a informácie o projektoch. 57/ Pozri ( ). 58/ Pozri ( ). 59/ Pozri ( ). 60/ Pozri Béla A. Kis, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, in: József Fazekas Péter Hunčík (eds.), Maďari na Slovensku ( ). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín 2008, s , tu s. 409; použité podľa ( ). 61/ Pozri ( ). 62/ Pozri ( ). 63/ Andrej Miklošík, Vplyv striedania fáz hospodárskeho cyklu na správanie ekonomických subjektov v aplikácii na reklamný trh, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Pavol Bargár, Problematika konzumu v kontexte cirkví na území bývalého Československa po roku 1989, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s Misiologické info 1/2012 leden / január 13

14 1989, deje sa to väčšinou povrchným a zjednodušujúcim spôsobom. Hlbšia misiologická reflexia fenoménu konzumu/konzumnej spoločnosti a jej následná aplikácia do misijnej praxe českých a slovenských cirkví zatiaľ stále chýba. Rodina, deti Otázkam spojeným s tematikou rodiny a detí sa v citovanej kolektívnej monografii venovali explicitne štúdie sociologičky Jiřiny Šiklovej 65 a pedagogičky Márie Matulčíkovej. 66 Z oboch štúdií sa ako misiologicky relevantné témy zreteľne črtajú premeny v tradičnej štruktúre rodiny a detstva ako možný zdroj krízových situácií. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priniesť prehľad misijných aktivít českých a slovenských cirkví, ktoré sa týchto tém dotýkajú. Z výskumu misijných činností cirkví z ERC v ČR a na Slovensku vyplynulo, že ako české, tak aj slovenské cirkvi venujú značný priestor práci s deťmi a mládežou, ako aj s rodinami. V mnohých cirkvách (napr. BJB ČR, ECM ČR, JB, SC ČR a iné) sa jednotlivé zbory (niekedy aj prostredníctvom účelových zariadení a občianskych združení to je predovšetkým prípad JB 67 ) venujú rozličným oblastiam práce s deťmi (napr. kluby; rozličné druhy táborov jazykové, športové, dobrodružné; nedeľné besiedky; rôzne kurzy počítačové, remeselné, atď.; voľnočasové krúžky; prednášky na najrozmanitejšie témy; prevencia drogy, HIV/AIDS; stretnutia mládeže). Diakonie ČCE 68, ECM ČR 69, CČSH ČR 70 a SCEAV 71 sa taktiež venujú práci s mladými ľuďmi. Ide konkrétne o služby a programy ako napr. nízkoprahové zariadenia, azylové domy, starostlivosť o deti a mladých ľudí s postihnutím (ranná starostlivosť, denné i týždenné stacionáre, špeciálne školy, centrá denných služieb), pomoc obetiam násilia a obchodovania s ľuďmi, atď. Veľký dôraz na prácu s deťmi sa kladie v AC ČR a v RKC ČR. V AC ČR sú to napr. projekty ako Kidsquest (evanjelizačný program pre deti každého veku), Odbor práce s deťmi (školenia pre vedúcich práce s deťmi), Royal Rangers (voľnočasové aktivity). 72 Už spomínaný NfN sa zase venuje podpore detí v núdzi v Afrike a detských domovov na Ukrajine. 73 V podkapitole venovanej spoločnosti už boli taktiež spomínané projekty ako Teen Challenge a ACET, ktoré pomáhajú mladým ľuďom pri ich problémoch s drogami a depresiami, resp. venujú sa prevencii HIV/AIDS. RKC ČR zase kladie veľký dôraz na vzdelávanie detí a mládeže, a to nielen prostredníctvom katechézy, ale aj riadneho školského vzdelávania. Preto je zriaďovateľ- 65/ Jiřina Šiklová, Rodinné album: proměny rodiny a současnost, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Mária Matulčíková, Kontinuita a premeny detstva v pedagogických súvislostiach, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Prehľad takýchto združení JB pozri na ( ). 68/ Viac informáciách o projektoch a službách Diakonie ČCE pozri na ( ). 69/ Napr. Stredisko Y-port v Jihlave, pozri ( ). 70/ Prehľad a kontaktné informácie na relevantné centrá voľného času pozri na ( ). 71/ Viac informácií o projektoch a službách Sliezskej diakonie SCEAV pozri na ( ). 72/ Pozri ( ). S organizáciou Royal Rangers spolupracujú aj niektoré zbory ECM ČR. 73/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 14

15 kou mnohých vzdelávacích inštitúcií na všetkých stupňoch od MŠ až po VŠ. 74 RKC ČR má zriadenú aj špeciálnu Sekciu pre mládež Českej biskupskej konferencie (ČBK). 75 Okrem toho v rámci Pápežských misijných diel (PMD) pomáha hlavne deťom z chudobných krajín. 76 V tejto súvislosti je zaujímavý projekt Pápežské misijné dielo detí, ktoré je založené na myšlienke, že deti z bohatších krajín pomáhajú svojim rovesníkom v materiálnej i morálnej núdzi. 77 Podpore detí z krajín tretieho sveta sa okrem RKC ČR a už spomínanej AC ČR venujú aj iné cirkvi, zmieňme napr. BJB ČR (podpora osirelých detí v Keni) či SCEAV (projekt Deti Afriky 78 ). Niektoré cirkvi využívajú pri evanjelizácii detí a mládeže i moderné, menej tradičné postupy a technológie. Ako príklad si môžeme uviesť CB ČR a ňou využívané programy ako TURBO 316 (evanjelizačné kurzy pre mladých 79 ) 80 alebo Atléti v akcii (organizovanie dobrodružno-zážitkových víkendoviek a športových akcií). 81 Iný príklad predstavuje CASD ČR so svojimi projektmi pre prácu s deťmi (Klub Pathfinder 82 ), mládežou (server Mládež.net 83 ) a študentmi VŠ (študentská organizácia INRI Road 84 ). Na Slovensku sa práci s deťmi venujú prakticky všetky cirkvi. BJB SR má špeciálny Odbor pre prácu s mládežou 85, ako aj Odbor pre prácu s deťmi (nazývaný tiež Výchovný odbor) 86 ; tieto chápu svoju misijnú činnosť holisticky, ako spojenie evanjelizácie, vyučovania a diakonie. Obdobnú funkciu v CB SR plní Únia detí a mládeže, ktorá organizuje tábory, konferencie, vzdelávacie a výmenné programy, atď. 87 V ECAV SR pri práci s deťmi a mládežou pomáha Odbor pre vnútornú misiu, a to na úrovni oboch dištriktov Východného i Západného. Evanjelickú mládež okrem toho združuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) 88 a Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum (MEMC) 89 ; tieto organizujú pre mládež rôzne voľnočasové aktivity zo športu, hudby a kultúry, tábory či festivaly. Významnú úlohu hlavne pri práci s mladšími deťmi v ECAV SR zohráva Detská besiedka. 90 A napokon, s deťmi a mládežou pracuje i Evanjelická diakonia ECAV SR; medzi zariadenia a služby, ktoré poskytuje, patria napr. domov detí, internátna škola pre hluchoslepé deti, 74/ Pozri ( ). 75/ Pozri ( ). 76/ Pozri ( ), predovšetkým ale výročnú správu PMD za rok 2010 na ( ). 77/ Viac informácií o tomto projekte pozri vo výročnej správe zmieňovanej v pozn. 60, s / Pozri ( ). 79/ Ako príklad tradičnejšie ladeného evanjelizačného kurzu môžeme spomenúť letný evanjelizačný kurz ČCE, ktorý každoročne organizuje POEM. I tu však vidieť záujem o aktuálne témy a atraktívne metódy. 80/ Pozri ( ). CB ČR spolupracuje s Kresťanskou akadémiou mladých (KAM), ktorá je autorom projektom. 81/ Pozri ( ). 82/ Pozri ( ). 83/ Pozri ( ). 84/ Pozri ( ). 85/ Pozri špeciálny webový portál venovaný práci s mládežou ( ). 86/ Pozri vlastnú stránku odboru na ( ). 87/ Na vlastnej webovej stránke únie sa momentálne pracuje; viac informácii zatiaľ pozri na Facebook-u organizácie: 88/ Pozri ( ). 89/ Pozri ( ). 90/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 15

16 opatrovateľské centrum, tábor pre deti zo sociálne slabých rodín, dom na polceste atď. 91 V PC SR sa o prácu s mládežou stará Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYDESMOS; ako je to bežné pri združeniach tohto druhu, organizuje pracovné a letné tábory, športové podujatia, zábavné akcie, duchovné stretnutia, atď. 92 RefKC prevádzkuje detský domov v Jelke (Dom Dobrého pastiera) a prostredníctvom združenia RE-MI-DIA usporadúva stretnutia pre mládež, alebo vydáva materiály pre prácu s deťmi. 93 V AC SR sa okrem už viackrát spomínaných projektov ako Teen Challenge a ACET práci s mládežou venuje združenie Generácia Y, ktorá sa snaží prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov dnešnej kultúry zvestovať evanjelium mladým ľuďom. 94 Voľnočasové aktivity pre deti zabezpečuje zase organizácia Royal Rangers, ktorú sme už takisto spomínali v súvislosti s AC ČR. 95 V CASD SR je organizáciou podobného typu Klub Pathfinder, taktiež už zmieňovaná organizácia skautského typu pre deti a mládež. 96 Na poli RKC SR sa práci s deťmi a mládežou venujú viaceré misijné hnutia a spoločenstvá. Na tomto mieste spomenieme aspoň niektoré z nich: Združenie saleziánov spolupracovníkov 97 a Združenie saleziánskej mládeže Domka 98 (saleziánske spoločenstvá poskytujú asi najkomplexnejšiu starostlivosť o deti a mládež voľnočasové aktivity, vzdelávanie, kurzy, prevencia, mimoriadna pozornosť venovaná deťom z marginalizovaných rodín); erko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (cieľom združenia je dať deťom šancu zažiť cirkev ako blízke spoločenstvo prostredníctvom stretnutí, táborov, výletov a iných podujatí) 99 ; Združenie mariánskej mládeže (organizuje tábory, športové a kultúrne podujatia) 100 ; Katolícka jednota Slovenska (úsilie organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí 101 ); Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (práca s mládežou zameraná na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí) 102 ; Združenie detí a mládeže NODAM (programy rozvoja osobnosti detí a mládeže so zameraním na zmysluplné využitie voľného času a na vytváranie zodpovedných jedincov). 103 Prácu s deťmi a mládežou vnímajú ako svoju primárnu úlohu tiež niektoré mužské i ženské rehole a rády. Opäť menujeme len niektoré z nich: Saleziáni dona Bosca 104 a Dcéry Márie Pomocnice Saleziánky 105 (poslanie sústredené na celistvú výchovu mladého človeka); Rímska únia Rádu sv. Uršule 106 (výchova so zameraním na evanjelizáciu). Veľkú úlohu v tejto oblasti zohráva i Charita RKC, pretože prevádzkuje centrá pre postihnuté deti a špeciálne základné školy a poskytuje rozličné príbuzné služby / Pozri ( ). 92/ Pozri ( ). 93/ Pozri ( ). 94/ Pozri ( ). 95/ Pozri ( ). 96/ Pozri ( ). 97/ Pozri ( ). 98/ Pozri ( ). 99/ Pozri ( ). 100/ Pozri ( ). 101/ Pozri ( ). 102/ Pozri ( ). 103/ Pozri ( ). 104/ Pozri ( ). 105/ Pozri ( ). 106/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 16

17 Misijné a pastorálne aktivity cirkví zamerané primárne na rodinu sú v českých cirkvách taktiež pomerne hojne zastúpené, aj keď ich počet už je menší než počet činností určených výlučne deťom a mladým ľuďom. Opäť sa dá pozorovať už niekoľkokrát spomínaný vzorec takéto aktivity sú buď v réžii jednotlivých zborov alebo celocirkevných organizácií typu Diakonie. Prvý typ uprednostňujú cirkvi ako BJB ČR, ECM ČR alebo JB, kde konkrétne cirkevné zbory zakladajú a prevádzkujú rodinné či materské centrá. Naopak, na diakonický model spoliehajú napr. ČCE 108, SCEAV 109, ECM ČR 110 či CČSH ČR, ktoré majú rozvinuté programy venujúce sa rodine a partnerským vzťahom. V rámci nich prevádzkujú napr. azylové domy, domy na pol ceste, občianske poradne, krízovú pomoc (aj telefonicky), rodinné komunitné centrá, sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi, atď. Pre naše skúmanie zaujímavé a prínosné je, že stredisko DUHA, patriace Diakonii a misii CČSH ČR, ponúka služby zamerané na psychosociálnu rehabilitáciu sociálne vylúčených rodín a sociálne aktivizačné služby pre rodiny s deťmi, mládež a deti znevýhodnené výchovnými či vývojovými problémami. 111 V rámci CASD sa práci s rodinami venuje oddelenie Kresťanský domov, ktoré ponúka služby pomoci rodinám, prípravy na manželstvo, atď. Niektoré zbory z ECAV ČR a SC ČR zase organizujú špeciálne rodinné bohoslužby. A nakoniec treba spomenúť, že ČBK (RKC ČR) je zriaďovateľom Národného centra pre rodinu, ktorého primárnym cieľom je monitorovať spoločenské podmienky týkajúce sa rodiny a podporovať prorodinné iniciatívy. 112 Misijná služba slovenských cirkví zameraná predovšetkým na rodinu bola v analyzovaných materiáloch prekvapivo menej zastúpená v porovnaní s cirkvami českými. Treba spomenúť poradenstvo pre manželské páry poskytované Odborom pastorácie a poradenstva BJB SR. 113 V RKC sa službe rodinám venujú napr. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (poradenstvo, tábory, vzdelávacie kurzy, výmenné pobyty) 114 alebo Viera a Svetlo (snaha nájsť rodinám s postihnutými deťmi dôstojné miesto v cirkvi a spoločnosti). 115 Z uvedeného vidieť, že české i slovenské cirkvi venujú značnú pozornosť tematike detí a rodiny. Okrem toho je tiež možné vysloviť určité predbežné závery. Po prvé, mnoho cirkví sa venuje podpore detí v rámci tzv. zahraničnej misie. 116 V týchto činnostiach sa takmer vôbec nezohľadňujú premeny v štruktúre rodiny a detstva. Čo sa však čoraz častejšie zohľadňuje a čo treba hodnotiť jednoznačne pozitívne je prevládajúci dôraz na inkulturačný prístup a na cieľ viesť príjemcov pomoci k tomu, aby sa postupne naučili postarať sa sami o seba. Po druhé, ako vidieť zo zhromaždeného materiálu, činnostiam cirkví určeným službe deťom a rodinám dominujú služby a projekty typu stredísk voľného času a rodinných centier. Tento trend potvrdzuje premeny v tradičnej štruktúre rodiny i detstva, ako ich vo svojich štúdiách tematizovali 107/ Pozri ( ). 108/ Pozri ( ). 109/ Pozri ( ), predovšetkým projekt Asistence dětem, odpočinek rodičům. 110/ Pozri ( ), predovšetkým materské centrá Klubíčko a Duha. 111/ Viac informácií a kontaktné údaje pozri na ( ). 112/ Pozri ( ). 113/ Pozri ( ). 114/ Webovú stránku hnutia sa ku nepodarilo zobraziť. 115/ Pozri ( ). 116/ To je zrejmé predovšetkým v prípade českých cirkví. Misiologické info 1/2012 leden / január 17

18 J. Šiklová a M. Matulčíková. Deti trávia čoraz menej času so svojimi rodičmi venujúcimi sa kariére (práca mimo domov). Mamičky si nezriedka nemôžu dovoliť zostať na materskej dovolenke a sú nútené pracovať aspoň na čiastočný úväzok. Starí rodičia už nevyhnutne neplnia úlohu babysitterov. Zdá sa, že cirkvi pomerne pružne zareagovali na tieto okolnosti a prispôsobili im svoju ponuku. Ďalšia reflexia a následne aj praktická služba by sa napr. mohla uberať smerom, ktorý implikuje Matulčíkovej štúdia, a to úloha cirkví pri kombinovanej, školsko-rodinnej výchove a vzdelávaní detí. Zároveň však treba konštatovať, že tento trend je zreteľnejší v prípade českých cirkví než v prípade cirkví slovenských, čo implikuje pokročilejšie zmeny v štruktúre českej rodiny (a spoločnosti) v porovnaní s jej slovenským náprotivkom, ako aj/alebo menšiu pružnosť slovenských cirkví pri reakcii na tieto zmeny. Osobnosť, identita Štvrtý, posledný okruh zahŕňal otázky venujúce sa osobnosti a identite človeka v dnešnej českej a slovenskej spoločnosti. Túto tematiku v odkazovanej kolektívnej monografii spracovávali kulturológ Alexander Plencner 117 a psychológ a teológ Martin Balko. 118 V nasledujúcej časti štúdie sa pokúsime zistiť či a do akej miery české a slovenské cirkvi reagujú na krízy psychologického rázu traumy i krízy rodovej identity. Z prehľadu získaného materiálu vyplýva zistenie, že problematike rodovej identity a jej premien, ako ani genderovým otázkam všeobecne, české ani slovenské cirkvi vo svojej práci nevenujú pozornosť. Je však možné predpokladať, že tieto sú aspoň čiastočne zahrnuté do cirkvami bežne ponúkaných poradenských a pastorálnych služieb. Poradenské a pastorálne služby zároveň predstavujú styčný bod s tematikou psychotraumy ako životnej krízy, o ktorej pojednávala štúdia M. Balka. Na základe vykonaného prieskumu sa dá konštatovať, že české cirkvi sa často venujú psychoterapii, ktorú najčastejšie chápu ako duchovnú pastorálnu službu. Ich práce v tejto oblasti sme sa už čiastočne dotkli, keď sme hovorili o tematike osobných kríz a pomoci pri ich riešení. Na tomto mieste preto len stručne zopakujeme, že jednotlivé zbory viacerých cirkví (napr. BJB ČR, CB ČR, ECM ČR, JB, PC ČR, SCEAV, SC ČR a i.) zakladajú občianske združenia, ktoré sa venujú osvetovej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie a pomoci v osobných krízach, to znamená, že aj pri psychologických problémoch a traumách, ako aj v oblasti formácie zdravého duševného vývinu mladých ľudí (napr. občianske združenie Lano pri zbore BJB ČR v Šumperku 119 ). Pripomeňme tiež Communio, sociálno-pastoračné stredisko SC ČR zabezpečujúce pastoračné, poradenské a informačné služby a asistenciu, projekt pomoci mladým ľuďom pri problémoch s depresiami Teen Challenge (AC ČR, BJB ČR, ECM ČR) a psychosociálnu protidrogovú poradňu v rámci PC ČR. 120 Systematické a odborné pastoračné služby a poradenstvo ponúkajú taktiež diakonické centrá (CČSH ČR, ČCE, ECM ČR, SCEAV). Na tomto mieste treba kon- 117/ Alexander Plencner, Kríza rodovej identity, intimity a komunikácie v populárnej kultúre, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Martin Balko, Životná kríza a psychotrauma, in Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), op. cit., s / Pozri ( ). 120/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 18

19 krétne zmieniť Diakoniu ECM ČR, ktorá v spolupráci s Inštitútom aplikovanej psychoanalýzy ponúka psychoterapeutický výcvik poskytujúci komplexné vzdelanie v psychoterapii (akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou Českej lekárskej spoločnosti). 121 V mnohých cirkvách západnej Európy a Severnej Ameriky sa stala bežnou a oceňovanou službou pastoračná asistencia v nemocniciach (nemocničná kaplánska služba). ERC v ČR zareagovala na potrebu takejto služby v českej spoločnosti vytvorením Komisie pre duchovnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach pri ERC. 122 Pastoračnej službe sa venuje aj RKC ČR prostredníctvom svojej Charity; prevádzkuje tiež linku dôvery. 123 Veľmi podobná je situácia v slovenskom kontexte, kde cirkvi už bežne ponúkajú služby pastorálneho poradenstva. Napr. BJB SR má vytvorený špeciálny Odbor pastorácie a poradenstva. 124 CB SR vo svojom Diakonickom združení Betánia ponúka nielen duchovno-pastoračné poradenstvo, ale aj muzikoterapiu, biblioterapiu či arteterapiu. 125 Bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo poskytuje CČSH SR. 126 PC SR zase vedie psychologickú poradňu ako súčasť činnosti neziskovej organizácie DOM, patriacej pod pravoslávnu Filantropiu. RKC SR a ECAV SR poskytujú psychologické a pastorálne poradenstvo pre mladých ľudí, predovšetkým VŠ študentov v rámci svojich univerzitných pastoračných centier 127, resp. organizácie SEM. 128 CASD zase zriadila Štúdio Nádej neziskovú organizáciu ponúkajúcu poradenstvo v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. 129 Záver Predkladaná štúdia vychádza z predpokladu existencie rozličných typov aktuálnych krízových situácii v českom a slovenskom kontexte, ako ich z perspektívy svojich disciplín identifikovali a analyzovali bádatelia z rôznych humanitných a sociálnych vedných odborov. Tieto typy krízových situácií zatrieďuje do štyroch širších oblastí: spoločnosť, ekonomika/konzum, rodina/deti a osobnosť/identita. Následne sa snaží zistiť, či a akým spôsobom české a slovenské cirkvi združené v ERC v ČR, resp. ERC na Slovensku vo svojej misijnej práci reagujú na výzvy, ktoré identifikované krízové situácie kladú na českú a slovenskú spoločnosť a ich občanov. Poznatky o misijných aktivitách cirkví štúdia čerpá z prehľadu zostaveného na základe informácií dostupných na webových stránkach jednotlivých cirkví či cirkevných organizácií. Je nutné konštatovať, že práca cirkví v rámci štyroch zmieňovaných oblastí, či tematizovaných 121/ Viac informácií na ( ). 122/ Pozri ( ). Na študijnom dni ERC v ČR, ktorý sa bude konať na tému duchovnej služby v zdravotníctve, má dôjsť k ustanoveniu Českej asociácie nemocničných kaplánov. 123/ Pozri ( ). 124/ Pozri ( ). 125/ Pozri ( ). 126/ Pozri ( ). 127/ Odkazy na webové stránky alebo kontaktné údaje všetkých univerzitných pastoračných centier patriacich pod RKC SR je možné nájsť na webovej stránke ( ). 128/ Pozri ( ). Univerzitné pastoračné centrum MOSTY je administratívnou súčasťou bratislavského cirkevného zboru ECAV SR. 129/ Pozri ( ). Misiologické info 1/2012 leden / január 19

20 krízových situácií, ktoré sa s nimi viažu, vykazuje značné rozdiely. Zatiaľ čo české i slovenské cirkvi sa veľmi aktívne angažujú v práci s deťmi a rodinou 130 či v snahe poskytovať riešenie hlavne osobných krízových situácií, prakticky vôbec sa nevenujú ekonomickej problematike alebo otázkam premeny rodovej identity. Taktiež majú pomerne málo skúseností s inakosťou a prístupom k nej. To isté je možné tvrdiť aj o aktívnej občianskej angažovanosti. Prvé pokusy sa objavujú v oblasti medzináboženského dialógu. V tejto súvislosti však stojí za to zdôrazniť, že tieto sa dejú väčšinou z iniciatívy jednotlivých kresťanov, a nie na oficiálnych, celocirkevných úrovniach. Z analýzy tiež vyplynuli značné rozdiely medzi praxou jednotlivých cirkví vo vzťahu predovšetkým k posledným trom zmieňovaným témam (snaha vyrovnávať sa s odlišnosťami, občianska angažovanosť a medzináboženský dialóg). Na základe vzájomného porovnania rôznych druhov misijnej činnosti českých a slovenských cirkví môžeme konštatovať viac podobností než rozdielov. Inými slovami, české i slovenské cirkvi sa v zásade sústreďujú veľmi energicky na niektoré typy aktivít, zatiaľ čo zanedbávajú typy iné. Určité rozdiely však predsa existujú: okrem už spomínanej väčšej aktivity českých cirkví v oblasti práce s rodinou (predovšetkým činnosť rodinných a materských centier) sa rozdiely dajú pozorovať v oblasti medzináboženského dialógu a úsilí o konštruktívne vyrovnávanie sa s odlišnosťami. Obe uvedené témy nenachádzajú v aktivitách slovenských cirkví prakticky žiadnu odozvu na rozdiel od cirkví českých, kde sme zistili aspoň rudimentárne pokusy. 130/ V oblasti rodiny snáď trochu prekvapivo viac české než slovenské cirkvi. Holistická misie Johna R. W. Stotta Pavel Černý Od druhé poloviny 20. století není mnoho kontroverznějších otázek a dělících bariér v oblasti pojetí misie, než je tomu v oblasti vztahu evangelizace a sociální služby. Znamená misijní poslání církve v rodícím se globálním světě předně evangelizaci, nebo sociální angažovanost? Je Kristovo evangelium předně zvěstí o sociální spravedlnosti, nebo o ospravedlnění z hříchu? Postupem doby se vyhranily dvě fronty, které proti sobě zpravidla užívaly argumentaci těžkého kalibru. V ekumenických kruzích Světové rady církví se někteří protestanti pod vlivem drastických sociálních problémů světa přiklonili k pojetí, které bývá označováno jako horizontalismus spásy. Pro mnohé z nich se spása realizovala v sociálních zápasech společnosti. Této tendenci ve Světové radě církví (SRC) nejsilněji oponovali delegáti církví pravoslavných a teologové hlásící se k evangelikálnímu hnutí. Uvnitř světového evangelikálního hnutí se zase vytvořila fronta, která silně akcentovala vertikalismus spásy. Spektrum misie se v tomto pojetí zužovalo na hlásání evangelia a sociální otázky byly některými odkládány stranou. Misiologické info 1/2012 leden / január 20

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 2/11 február - únor 2011 roèník 81 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny RODINA A ZODPOVE ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO DNES Informačný bull Bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Poradové číslo 1 Číslo 1/2006 marec 2006 OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA:

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov).

ROZHOVORY HERMENEUTIKA VIERY. Boži a lidská nekonečnost. in der Schrift und Patristik. (Náuka o milosti v Písme a u cirkevných otcov). ROZHOVORY FILOZOFIA Roč 56, 2001, č 8 HERMENEUTIKA VIERY Doc. Lenka Karfíková, Dr. theol. je vedúcou Katedry filozofie a patrológie Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého (CMTF IJP)

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952.

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952. Spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku Téma: KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS KRST DETÍ Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

ORGANIZÁCIA MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR

ORGANIZÁCIA MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR ORGANIZÁCIA MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR Banšelova 4 821 4 Bratislava Tel.: 2/43411686, tel./fax: 2/4341474 Mobil: 97 262 293, 911 268 688 www.omdvsr.sk e-mail: omd@omdvsr.sk Čestná predsedníčka: Anna

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc. PhDr.

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003 OBSAH Obsah...1 PSYCHOTRONICKÝ VÝSKUM V OSTATNOM DESAROÍ...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI ENERGOINFORMATIKY...4 MUDr. Gustáv Solár, Centrum akupunktúry, Bratislava, SR 4 REGRESNÍ

Mehr

Sociálne služby: zacielené na kvalitu

Sociálne služby: zacielené na kvalitu Z recenzných posudkov Je potrebné oceniť zámer renomovaných autoriek K. REPKOVEJ a L. BRICHTOVEJ, ktoré predkladajú odbornej verejnosti publikáciu k téme teoretických východísk kvality v sociálnych službách.

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Odbor poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave. Slúži na komunikáciu a informovanie

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

Spravodaj c 76. Vás pozývajú na predná ku. Dr. Cyrila Hromníka

Spravodaj c 76. Vás pozývajú na predná ku. Dr. Cyrila Hromníka Spravodaj c 76-9.9.2010 o 17.00, Holokaust a osudy deti Dominika Skuteckeho, vila Dominika Skuteckeho, Horna 55-10.9.2010 o 17,00 so slovenskými autormi z Dolnej zeme, Vojvodiny, Srbska. Letnej itárni

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011

Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011 Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Zo všetkých strán (Vojtech Čelko) 18 Napoleonské vojny v biblickej češtine (Peter Mráz) 23 Kalandra o Slovensku (Martin

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA:

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci

Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci Andrej Mátel, Milan Schavel a kol. Bratislava 2011 MÁTEL, A. SCHAVEL, M. et al. 2011.

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY AUTOREFERÁT K DIPLOMOVEJ PRÁCI MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VONÉHO ASU DETÍ A MLÁDEŽE V MESTE A NA VIDIEKU PAVOL REVAY 2008 OBSAH ÚVOD

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2

Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Er eine Freundin. :r1 hat :r2 habt :r3 habet :r4 hast du mein Foto? :r1 hast :r2 habst :r3 hat :r4

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk 1 25. LEKCIA A - Návod: V 25. lekcii sa dozviete o rôznych možnostiach cestovania a ubytovania, stravovania a trávenia voľného času na dovolenke. Dozviete sa veľa o Rakúsku, ako krajine zimných športov,

Mehr

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň viliam kratochvíl Nasledujúci citát tvorí koncepčné východisko k jednému z možných analytických modelov v práci s dokumentárnym filmom vo výučbe

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit:

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit: 7 Wenn Sie selber um Information gebeten werden: Beziehen Sie sich ausdrücklich auf die Anfrage. Nennen Sie die Gründe, wenn Sie keine Auskunft geben wollen oder können. Bitten Sie um absolute Diskretion.

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Metodicko-pedagogické centrum Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Eva Smiková Bratislava 2012 Obsah Úvod 4 1 Prevencia a drogy 5 1.1 Prevencia 5 1.1.1 O histórii prevencie 5

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL EN DE CZ SK WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU CI-527 WHEELED

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA VIERA CIRKV JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA Josef Neuner Heinrich Roos VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA Prepracovali KARÍ. RAHNER, SJ a KARL-HEINZ

Mehr

Vážené dámy a vážení páni

Vážené dámy a vážení páni Vážené dámy a vážení páni Pozývame vás do sveta, kde môžete snívať. Do sveta, ktorý je prekrásny a jedinečný. Touto prezentáciou,, Svet krásy vám chceme ukázať, že niekedy chodíme so zavretými očami. My

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr