АК Ав apple Ав. АядцдлдцАК АВАВАКАя АядцдлдцдлАя АВАВАКдлАя. АК АВАВАКдлАмАК АсАК. АУ. - fi fi, Ав apple Авfi fi. дцfi apple Авfi/. А Ав Ас- АУ Ав!

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "АК Ав apple Ав. АядцдлдцАК АВАВАКАя АядцдлдцдлАя АВАВАКдлАя. АК АВАВАКдлАмАК АсАК. АУ. - fi fi, Ав apple Авfi fi. дцfi apple Авfi/. А Ав Ас- АУ Ав!"

Transkript

1 IOYNIO-длА АВдлА 2008 дца 11 Ая АВАВА Ая DUSSELDORF АВАВАКдлАмАК АсАК Dе sseldorf АК АядцдлдцАК АВАВАКАя АядцдлдцдлАя АВАВАКдлАя АК АВАВАКдлАмАК АсАК Ая fi, - fi fi, fi fi дцfi fi/ А Ас- fi! АК,, fi fi Ая: АК fi -, - fi fi fi д fi fi - fi fi, fi А fi fi АяА Ам Ая АВ-, fi, - АВАяА fi А fi АяА Ам Ая - - fi, fi А АВ fi fi - fi АВАяА Ая Ас, fi fi fi fi fi fi А, fi- дц АмАм, Ая Ам, - fi fi, - fi fi, : wwwgreekinsightgr АК,, дц, А fi fi fi А» fi- fi fi, fi fi,, fi, fi fi fi, -,, fi Амfi fi

2 02 дла дла -дла АВдлА 2008 длакдл АВАВАКдлАмАК АсАК SO IST RECHT! АК Ам Von Frau Rechtsanwltin Eleni Kougioumtzi, Dе sseldorf Аяfi fi fi - fi fi fi, fi 107 fi дц fi -, Ам fi fi - fi Ас fi, fi- fi fi fi fi fi fi,, fi fi Dies stellt keine Rechtsberatung dar Tglich ergehen neue Gerichtsurteile Die Gesetze ndern sich stndig Fе r eine individuelle Rechtsberatung ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes ratsam Rechtsanwaltskanzlei Kougioumtzi (+49) wwwdikigoride SUPERFAST FERRIES fi SUPERFAST FERRIES fi SUPERFAST FERRIES, Weekend Experience fi events - - live -, дл А fi fi, fi fi, fi fi executive chef Ас Ас, fi fi Encardia guest star Ам Ас, fi - Salsa fi fi д АВ H SUPERFAST FERRIES ATTICA GROUP -дл д -, fi 5 - АК ATTICA GROUP - fi SUPERFAST FERRIES BLUE STAR FERRIES, - fi BEST OF GREECE 4! - fi, А Europress Media GroupА А Best of Greece 2008 A Selection of Deluxe Hotels & Elegant PropertiesА АК fi fi, -, fi - fi,, -,, gourmet, Spa exclusive, fi fi, fi fi-, online А Best of GreeceА А А, fi fi -, fi fi fi fi fi АВАВАКдлАмАК АсАК А Ас fi дл Аяfi Deutsche Redaktion und Marketing - : ELLINIKI GNOMI Bilker Strae 30 D Dе sseldorf Tel Fax wwwelliniki-gnomicom : АВАВАКдлАмАК АсАК GR дцfi/ая дц Амfi Bankverbindung: Dresdner Bank AG - Konto-Nr BLZ Kontoinhaber: Apostolos Diooglou IBAN: DE SWIFT-BIC: DRES DE FF дцfi fi : дц: 405/ АсАядц fi Ам/Ая / Ая д /fi АВ,, АВ Ас fi Leonberg/ А,, Ам дл Bad Homburg/,, Ам д fi Nе rnberg/д fi, Ам Dе sseldorf, Ая- Ая - (д ), А Ая, fi/ АВ, АК Ам Ая д -Ая дл Ак Solingen Ам, fi, Ая дл- Backnang/fi Ас А Ас Hagen дц, дц fi Friedrichsdorf/ дц Ая - Essen А, Mе nster Ая, Амfi fi/, А Аяfi/ д fi, дл, 10 fi А АВАВАКдлАмАК АсАК Dе sseldorf wwwelliniki-gnomicom

3 АВАВАКдлАмАК АсАК А дцаяак дла дла -дла АВдлА Ас, fi Амfi АК Амfi 1990 fi Ам- fi А Ам- дц, fi Ам- fi, 9/8/2001 дц дц 3500 fi 700, fi АК Амfi, - -, А fi Ам, fi, fi - дц - fi fi А Амfi - fi fi fi fi, ( ) дц -, дц АК Ам, fi fi- дц, fi дц дц Ая fi fi, fi А fi fi - Амfi : Ас - fi дц АК,, fi, fi Ам, fi fi дц дц, дц fi fi дц,,,, fi - дц АК АК, fi Амfi -, дц- АК, fi fi Аяfi, fi, fi fi дц fi,, - - fi fi Ам Аяfi fi- : : 50,, fi - Ам, Ам, fi fi дц, дц, 6 fi дц ( ), - А» дц- /дц 60 fi- fi fi fi А, 25 fi,, Ая fi ( 60 fi ) - fi Ас Ам, АВ (- ) fi дц,, А fi fi Ая д Ам 1500 дц,, А дц ( 25 ), Ас- дц (- Ам) АмА дц (Амfi А fi дц), fi -, Ам АВАВАКдлАмАК АмА дла дцакдцая дцак АяАсАя Vocelova 3, Praha 2, Czech Republic дц: АВАВАКдлАмАК длакc АсАВCCA fi Ас Амfi АК Ам 28 А fi дц, д Ам,,, д,, fi fi fi, дц

4 04 дла дла -дла АВдлА 2008 А дцаяак АВАВАКдлАмАК АсАК 1267 fi Wuppertal дл Ас fi fi 27 Ас Ас fi Wuppertal: fi 27, - Wuppertal fi fi fi! fi - дц fi fi, fi, fi fi fi fi, fi- fi, fi - fi, fi fi - fi fi fi Амfi Ас, fi fi fi - АК А 27 fi, fi, д, - Ас fi,, дц Ам fi fi- Аяfi Ам, fi Ая дц Ам Ам Ам,, д Ас, Ам- д, Ам, -, АК Ам Ам- Ас Ам, Ас fi fi, fi Frau Ursula Schulz, fi Аяfi Ая fi, - Ая Ас Ая, fi- А АмАс Ам, fi А fi Ая Ас, АсАс Ая-Ая Ас АВ, - fi А Ас - fi fi, fi АВ, fi А А - Ая дц fi Ая д fi- А Ас Ас А Ая А fi 1267 fi, fi, fi fi fi: АК А -, fi - fi fi,, fi, fi,, fi : fi fi АядцдлАя : Ам, fi fi, fi - fi fi, fi fi - : Ая fi, fi fi,, fi АК fi- А fi : АК А, - fi fi Ая fi,, - fi fi fi, fi, fi fi, Ам,,,, А,,, fi, -, fi fi fi fi fi,, fi fi fi АВ (1) fi fi fi АВ А fi Ая (1) Ая (1) А fi Ая Wuppertal Ас : fi fi, fi А» fi,, fi fi,, fi,, А fi Ас fi: fi fi, - fi - Ам, fi, fi, fi, fi fi fi fi Ас fi fi, fi, дц fi fi А дц дц (1) 38 - fi fi Ая fi, fi А fi fi д (1) fi fi fi А«АВА» / fi Ас, д АВ fi fi (1), fi fi - А - Ас : fi -, fi fi fi, - fi, fi, fi

5 АВАВАКдлАмАК АсАК А дцаяак дла дла -дла АВдлА А» 1267 А» А» fi fi, fi fi А, fi fi fi Ам fi fi fi, дц 1267 fi fi - fi - fi Ак fi - fi, - Ам Ая fi fi fi А fi Ая д fi fi Ам fi fi fi д fi - fi fi fi - fi fi - : Ая,, АВ-, Ас, Ам АВ Ая, д,, дц АВ Ам fi : дцfi, wwwpontosworldcom (1) Ас, Hagen (2) Ая (2) А Ам Ам, fi А, Ам Ая Ам, fi - АяА Ам, Ам, fi А Ам Ас Ая Аяfi : fi Wuppertal Frau Ursula Schulz, fi fi Амfi Ас- Ая Ас Ая А fi Ас (Ая) fi Ая дц Ам Ам (2)

6 06 дла дла -дла АВдлА 2008 А дцаяак АВАВАКдлАмАК АсАК А fi,, fi, Adem, fi Ам fi () АК Ас fi Ая, fi Wuppertal АяАмдлдц Ас Ас, Hagen Wuppertal: fi, fi, дц А fi - fi fi, А fi fi - fi, fi, А fi, fi fi fi- АК 46 fi 1350 fi д, Uni-Halle fi д АяАмдлдц, АК fi fi fi fi А fi fi АяАмдлдц fi - fi д fi, Ас, fi А fi - fi fi, fi,, - fi, дц - fi, fi fi - А,,, fi -, fi fi - fi Ая fi Ас fi АяАмдлдц fi д, fi АВ fi А Adem (Ая), fi fi Dortmund fi АВ, Ас А дц дл fi Hagen АК Ам fi Hagen, fi д А дл fi Iserlohn

7 АВАВАКдлАмАК АсАК А дцаяак дла дла -дла АВдлА АК Ая fi fi fi А АВ, fi Ая, fi - fi Ас ( fi fi fi ) дц -,, - fi АВ- fi fi,! fi, -,,, fi Ам, дл fi Ас fi Ая, Аяfi Ам, fi, fi Ая дц Ам, - Ам, Ас,, д fi А, АК-, Ас А А fi Ас, fi А Ам Ая Ам, fi - Ам- Ам, - Ам, Ас, fi А, fi д - Schultz H fi д fi, -, fi, А Ас, fi fi АКАКдцдлА АяАя fi Herten, fi Hagen fi fi д Ам д, fi fi, fi д Аяfi (д Ая) fi, fi fi дц! АВ, fi fi Ам, Ам -, fi fi АК fi Wuppertal

8 08 дла дла -дла АВдлА 2008 А дцаяак АВАВАКдлАмАК АсАК Ас Ас А fi fi fi fi Аяfi: fi : Ам АсА дц: АК fi fi дл 2008, Ас (Worcester), fi fi АКАя А» fi fi АК, fi (, д, ) -, fi fi fi А fi Ая, - fi, (,,,, ) -, fi-, - Ая - fi fi fi дл А дц fi -, fi fi fi fi Ас,, fi,! Ая fi - fi - дл fi дл Ая Ая fi АКАя (juniors) (seniors) А fi А Ая Ая д fi fi - дл fi fi fi - fi, fi, Ая Ая д fi - (2000$), (1500$) (1000$)

9

10 10 дла дла -дла АВдлА 2008 дцак АВАВАКдлАмАК АсАК - Ас Ас Аяfi АК, fi д, Аяfi АК fi- АК fi fi Ам, fi ; fi ; Ам fi fi д Ая fi -, fi fi Ая fi Ая - fi д, fi fi, fi,, fi -, Ая, fi, А - Ая АК fi дл- fi ; АК, fi дц - fi, - Аяfi fi, fi, fi -,, - АКАя, -, АКАя, fi fi, fi Ас, fi Ам fi, - fi,, А fi fi, fi, fi Аяfi-!, fi, -, fi -, Ая fi, fi А,,,,, - fi АК - fi fi, fi fi, fi fi,,, fi fi fi fi, А, fi fi - -, - АК Ас Ас fi Ая,, А fi fi дл fi Ая, Ая -,, - fi АК,, - А fi, fi -, fi дц, fi,,,, fi Ая; fi Ая, fi fi, fi - fi fi Аяfi fi E,, А fi - fi Ая,,, - Ая Ас Ас Аяfi - fi -, fi -,, fi Ая Ам fi Аяfi, А fi - fi дц Ая fi - e-learning А длавдлдц АВАВАКдлKАя- АкАКдц АВАВАКдлАмАя fi fi - - дл - Ам Ас (АмАсА )- АК fi, - А дц fi fi, fi fi fi- fi fi fi fi! Ас - fi fi fi Аяfi, fi, - fi - Ая, - fi fi Ам дц Ая - fi Ая;, Ая fi 2006 fi, - fi, - fi fi АК fi -, fi - fi - fi, fi fi- - Ая, Амfi, Ас -Ам (*) fi Ам д (*) А fi д д (*)

11 АВАВАКдлАмАК АсАК дцак дла дла -дла АВдлА дл fi д АК fi д fi () Ая fi - АК fi fi fi fi,,, fi fi Ая, fi fi fi Ая А, -, fi -, (fi, ), fi - fi fi,,,, -, fi fi -,, А дц fi,, fi, fi, fi fi, fi -, 189 Ам, дл fi - Ая ; дц Ая Ам fi, АК,, fi Амfi,, А - fi Ам-, fi fi, - - Ак -, fi fi fi д fi Ая - fi fi - fi - fi fi,, АК - fi; дц Ая fi; АК fi -,, fi - fi, fi Ам Ая,,, Efi fi, fi, fi fi -, fi Ая fi fi -, fi fi fi fi fi fi, fi Аяfi - fi, Ая,, Ая, Ам fi (Аяfi- ) fi Ам (*) дц Ая Ая fi fi fi А дл fi fifi fi-, дл Ас fi - АК fi fi! д fi fi дц ;, АК -, fi fi Ая АКАя fi fi, - Ая АКАя fi, fi fi - дц fi fi fi fi - А, Ая, fi fi fi - Ая Ая Ас Аяfi, fi fi Ая - fi ; Ая -, 2000 д fi fi А fi Ая H А fi fi 3 fi А - А» fi, fi fi fi fi fi ; fi fi Ая - fi-,, - fi fi Ая fi fi fi- дл, - fi АК АК fi fi fi fi, А fi Ая fi fi ; fi fi - Ам fi fi -, fi, fi - Ая fi, fi fi fi fi,, -, fi Аяfi, fi Ам,, А fi fi,, Ая Ас, - д fi АК, дл дц- дл fi fi fi fi - fi, АКАя, Ам Ая Ая fi, fi -, fi, Ам, - fi fi АК Ая - АК Ас,,, fi,,, fi fi fi fi fi fi, fi fi-, fi - А, А fi fi, fi - А, fi fi - дц Epirus Global, fi АК fi - АК fi А - fi АК; А АК fi fi -,, fi fi АК - fi - А АК Ая fi-, fi fi fi АК fi,, - fi fi Ая fi fi fi Ам fi- fi! * АКдлАК: fi fi fi, - АКАя

12 12 дла дла -дла АВдлА 2008 А А АсдлАя АВАВАКдлАмАК АсАК Ая А fi Ам: А - fi д - Аяfi (Ая) - fi Ая fi А - fi - fi Ая А А fi fi А fi fi, fi, fi,, fi, fi fi Ак fi fi fi fi - Ая дц,, fi, fi - Ая Аяfi fi Ая Ая fifi А,, fi,, fi, fi fi А дц fi fi Ая Ая fi, - А д,, fi, fi А fi Ая Ая fi Ая, fi А д Ая 2007,, fi fi fi fi, fi Ая, Асfi Ас Ас Аяfi дл Ам-, Ам Ая д, - fi А Ам А - fi, fi Аяfi fi Ам, - - fi - А fi Ам- дц Ая,,, fi, fi Ая Ая дц А fi fi, - fi, fi Ая дц fi fi fi fi Ая 1204 А fi - Ас дл fi fi Ас Ая Ая Ам, fi Ая, Ая -, fi fi 2006 fi, fi fi Ая Ак - д fi fi fi fi - А fi Ая, - - Ам А fi fi А Ам fi, дц fi fi, дц, fi Ая fi fi fi fi, fi - Ая fi Ая Ая- fi fi fi, fi, fi fi А дл АяАя Ая АяА длдл Ая длаяава АсА дцак АмАяА АК А А АсдлАяАмАК АКдлАя дцдл длаядл АмАядл А дца дл дца Ая дца Ая длаядл Ая дцдлама дцаядца А АсдлАя дцак А АКАК дцак АядцА - А АсАяАК АмАядл длак дца АВАВАКдлА дцак длаяа Ая дц Амдлдл Ая АВдлдл А А А А дламак АяАядлАКАК А дл Аядлд длдцдлам дца длдл АмАядл длама АмА АядцдлАм длама А длам А дц АмАядл АяАяАсА дц дца АкАКдцАКАя дцак АсА А длакак А АВ дц Ая дца АВАВАКдлА длаядл дцаядцдлая дламак АКАядлАя длакама дцая АядцА дца АмА АВА АмАядлА А Аядл АК Ая Ая дцак АяАсАядцАКАмА дцакдцая А АВ А дл Амд АКдл АядцдлдцАКАя дца АВАВАК дцак длаяа Ая АяА АяАядцдлАмАя АмАядл дцдлаяамая дцая дцавдцаядлая А длая длаядл АВА А АВАВА дл АядцА дл А АядлАкА Ая длакдца А дла дцак АсАяАВАК АКАядлАя дцак АК дцак АВАВАяАя дца АВАВАКдлАмА дца длдла дцак длаяа Ая АмАядл АсдлА дцаядл длава дцдл А Аядл АядцА АяАмдл, дл АК А АВдлдцдлАя Ая АмАяАядлдл АядцдлАВАяд АядцАядл АядцАК дцак АсА А длакак дца АВАВАКдлА дцак длаяа Ая Ая Ая АсА А дцдлама длакасакдцдлама АК дламдламакдцдлама Ая А дла А дл длаядламаядл АмАВА АсАК АядцдлА, Ая АкАКдцАКА Ая дцая дца д АядлАя АмАядл дца д АядлАя А АсАяАя дцдл АВАВА АсдлАм АмАядл дцая А д АВАКАядцАя, А дл АяАяАсАм, А дл А АяАядцдлА дл,а АяАяА АмАядл А АмАВдлА дца А Ая длдцдл АК АядцА А длая дц АяАкдлАм А АсАя АяА АмАя АмА АядцдлАмАК АК Амд длдцакамак АмАяАК АК А АВдлдцдлАмАК АсдлАя дца АяА АКА дл Ая дца дл Ая дцак длак дцак АяА длая дца АяА АВА АсдлАм АсАмдцА АмАядл АядцА АяА А АК д длак АмАядл Ас А длама А длам АмАя дцдл А А АК Ас дцакдлак АяАяА АмАядл дцак АВАВАяАя длак дцак А АсАяА АК АмАяАК АКдлА АсдлАя А А АсдлАя дцак А АяАВАК дцаяак дц АяАВдлА дцдц дца Ая АмАядл дца А дла дца Ая дл Ая АсдлА АкдцАяАК АмАяАК А АВ дц АВАВАК дцак длаяа Ая АяАядцАКдцАя АяА дцдл А АВдлдцдлАм АмАядл АКАмдцдлАм дца А длакдл дцак д АяАК АядцАК А АВА дл А дл АВАВАК дцак длаяа Ая Ая АсА А длака дцдл АВАядлАм дца АмА дла дцакдц А АВА дца АяАкдлАмА А дл дцак А А АсдлАя АК АядцА АяА А АК длдл АяАядцАКАК дцая,асаяавая А д АВАКАядцАя А АядцдлдцдлАкдл А АяА АКА АВАВАКдлА длаяакдцаядл дца АК АмАядл А дцакдцая АмАядцдлАя АсдлАяАяАмАК АВА дца длдцдлама д А АВдлА длдлая АК АК 19/5/2008 Ая fi АяАКАя Ая: А fi Аяfi- (Ая) дц fi АяАКАя длke Gulas, 86, - Ая fi Ая fi fi Ая АяАКАя fi дц, fi fi, fi fi Ая, fi fi Gulas А fi Ая дц fi А дц, Ас Ая 86 АяАКАя Ак дц, 1 дл А fi Ая fi АяАКАя, fi- А fi fi 21 fi, - : fi - fi fi, fi,, fi fi fi Ая, А, fi дл Ая, fi АК fi - fi, fi, fi - дц, fi А, fi,,, - fi,, fi 21,

13 АВАВАКдлАмАК АсАК А А АсдлАя дла дла -дла АВдлА Ая, fi Ая, - - Аяfi (Ая) fi fi, - fi fi fi - fi -, Ая - fi - fi, fi fi! АК online - : wwwsae-europeeu () д fi (Ая) : А fi Аяfi (Ая) дц- fi - - дц, - - д fi А дц - Ая Ая,, - Ая Амfi -, - дц fi - дл Ая, д Ая, fi А» fi fi, Ая А fi - дц fi Ая - Ам - -, дл- Ая - -, fi - -, АмА А Ая, - дц, Ая, fi fi дц (Ая) дц, д fi Ая, - Ая - fi, fi

14 14 дла дла -дла АВдлА 2008 А А АсдлАя АВАВАКдлАмАК АсАК А fi Ая дц д fi АК дц АК Ам, fi* дц -, Ая, fi- fi Ая дц АК - fi fi А fi, fi д - АК дц fi Ая дц, - fi АК fi -, А» fi fi fi fi fi Ая дц АК - fi Ая fi fi дц fi fi Асfi Аяfi, fi - А fi, Ая, fi Ам Ам, А» fi fi А» д АК д, fi, А fi д АК А дл АВАВА дл, fi, fi А» fi fi, fi 1991 д fi fi fi fi fi д fi, АК А - fi - АК, fi, дц fi - fi fi, fi А - АК, fi fi fi дц -, - fi! *АК АК Ам д fi- Ая fi д fi fi А д А дл АВАВА дл А Ая 2007 fi Асfi А Ая fi fi, fi fi,, fi,, fi А - fi fi,, -, -,, - fi - fi fi ( ) А, - - Ая, fi Ая,, дц, дц Ая, fi fi, fi fi fi, - -, - д - - Ам - А,, дц fi fi -, АК fi Ая (, ) А АК д fi дц Ам fi, А Ая, fi АК А, А fi д (fi), fi -, fi Ая А fi fi Ая Ая, fi, - АК д, fi А fi,,, fi - fi, fi А - Ая Ас А, fi А fi- fi fi, fi Ая, fi, - fi АК Ая fi , fi, fi, fi АК- Ас А - Ая дц, fi fi - Ая, fi fi А fi fi fi А fi fi АК А - Ая,, - fi- АК, Ас fi дл : fi АВfi дл, wwwproinoslogosgr

15 АВАВАКдлАмАК АсАК А А АсдлАя дла дла -дла АВдлА А Аяfi АК Ас Аяfi АК fi А АК fi, fi 1 АК -, fi дл 2008, Ас- Ам, ( 102, 2006) 1 Ая АК fi 5 АК, : Ам fi See you in two years Auf Wiedersehen 2008 Ам, fi fi - fi АК - 2 Ая fi, Ас АК дл 2006, fi fi -, - fi,, 2 6 Аяfi fi, fi, ; Ая, - fi АяА» Ая- Ас Аяfi АВАВАКдлАмАК АсАК, А fi АК Ам д АяА» Ас 2006 АяА» - fi fi : fi АК дц fi fi fi fi Ас fi А fi Ам fi АК fi дл fi, fi А -, fi Ая АК,, д fi fi fi fi- дл, дц АяА», fi fi fi 40 АКfi fi fi дл дл Ас Ам Ас Ак Ая, fi дц fi АКfi Ая 35 АКfi fi fi fi - Ас, Ам - Ас дцаяа длаяа дц 26 дл - дц - fi - fi fi, - - АК АК fi - дл fi Аяfi АК- ; дц - Амfi, -, fi А ; - АК 2 fi ; д - fi А fi - fi fi fi Ам Ая fi fi, - А Ас Ам fi А fi - fi fi fi- А АК - ; АК,, fi fi 3/ fi fi АК- fi, fi fi - - fi fi А АК АК АВАВАКдлАмАК АсАК fi Аяfi АК! АК fi fi А Ам: - АяА» АК, Ас fi дл 2008 Ас fi fi, - Ая, fi - А, Аяfi АК - fi, fi А, - fi А fi А Ая fi -, Аяfi, - fi - fi, fi - АК, fi fi- fi Ас, Ас дц АК, fi дц fi Аяfi- А Ая Ас, - АК, fi АК fi А А Ая, дц, fi fi А - Ас, fi Ая дц А» fi - fi - fi А fi д, 30 fi, -, - Ас Ая-

16 16 дла дла -дла АВдлА 2008 А А АсдлАя АВАВАКдлАмАК АсАК fi дл Ая Асfi дц Ас fi дц, fi Ас: - Ая Асfi - дл АК fi fi - дц fi fi, : - fi fi fi, fi fi fi fi Ая Асfi : АК ,,,, А, fi,, - -, - fi -, - Ам, - -, fi fi fi - -, fi fi, fi - - fi АК fi fi fi fi - fi, fi, - fi- fi АК - fi fi, fi fi - fi fi, -, fi, АК fi,, fi fi fi Ас fi, fi, fi, fi дл Аяfi fi - -, fi : - - fi fi fi,,, fi , fi fi 1941, fi fi : Ая fi дл Ая А Ая АК 28 дл 15 - Ам дл Ая А Ая (длаяа Ая), - дл fi дц длаяа Ая 1991 fi Ас АВ,, - - Аяfi 1993 fi 1200 дц - Ам дл дл АВ А fi дл Асfi А АВ, д fi, - fi - дл,, Ас fi fi fi fi дл : -, - Ая, Ая А fi длаяа Ая дл Ая дц Ас, АВ- А fi - дл fi - дц Ас, АВ Ая- fi fi Ам fi, fi fi fi, - fi fi, Ая fi fi Ая дц - Ас, АВ Аяfi АК fi -, - Ая, fi fi Ая, fi дц - Аяfi fi - Аяfi д, Асfi, fi fi - fi д А fi дл Ас АВ дл - А - дл, дл Ас, fi fi длаяа Ая fi - дл Ая дл-, fi, fi - Ая - Erasmus А Ая, Gesim Sala, дл Ая - дц Ас, АВ- fi Ая дц 39 - Ам fi, Аяfi, G дл АК 10 - дл -, fi, G - дл Ас Ам, G Амfi, Ас Амfi, Ам Асfi, Ас дц, - G Ая, дл, fi Аяfi Аяfi Ас, fi- Ая дл Shehu, G/ G дл,, Ая дл-, АВ, Ам - дл, fi А fi д -,,, дц,, АК de facto fi - fi, АК fi , fi А» fi, - fi, - fi fi, - - fi fi, fi fi fi -, fi дц - fi - fi fi fi fi fi -, fi -, fi fi Ая, Ая, fi,, Ас Ая Ам, Аяfi fi fi fi fi,, fi fi дц fi, fi fi А Ая- fi fi, -, - fi Аяfi fi fi, fi Lanz, fi 1951, fi - Ам fi fi,, fi fi- fi, fi fi fi fi fi fi fi fi fi АК fi

17 АВАВАКдлАмАК АсАК А А АсдлАя дла дла -дла АВдлА д АК Ам Ая- д АК, - дл АмА» fi fi : fi fi, д Ая д fi Ая, /,, дл,, Аяfi АК fi fi fi Ая - Ам Ая д fi fi, fi Ам- д АВАяА Ая дц fi А А А длая д АК, - fi fi Ам, fi fi Ам fi fi fi fi - fi (: дц д fi д, - fi fi ) Ая - fi fi fi- ( ),, fi fi Ая- fi fi дл fi Ам Ая Ам Ая fi fi - дл fi, Ам д АядцдлАяА, fi fi fi, - дц Ая АВ- fi fi Ам- fi, Ая, fi Ая- Ая (1914), дц - fi д АядлАВдлА, Аяfi АК, - Ая А fi fi- Амfi fi, А» fi,, - fi дц, А», - fi fi - Ая д АК fi (fi- Ам ), -, fi fi - Ая, fi А Ам д fi fi,,, fi А» А» fi -, fi - fi - fi, - А Ая Ая, 2008 fi fi, fi, - fi, fi дл-,,,, fi, fi fi : - д fi,, fi fi fi, fi дц, fi fi fi - (дц - д Ая: wwwsfevagr) fi, fi ) - -, fi, fi-,, дц, ) - ) fi fi Ам - fi, fi Ам, fi д fi - дл Аяfi

18 18 дла дла -дла АВдлА 2008 А А АсдлАя АВАВАКдлАмАК АсАК Ам Ам fi 30 дл 2008 fi, АК fi - fi Ас -,, Nimetz, : дц - fi fi fi fi fi fi fi fi fi А fi fi Nimetz - fi, - Ая, - Ая fi fi fi, fi АК, fi fi А А А - А - fi - fi,, fi fi fi, fi fi -, - fi fi,, fi fi fi fi, fi, - fi, fi - fi fi, -,, ; дц fi fi fi;, Ас - fi АК А fi fi fi - Ас fi ; fi fi fi, fi fi - fi fi, А fi дц, fi fi ; Аяfi fi fi fi fi fi fi, fi fi,, fi, fi, fi дц дл, д -, АК, fi, fi fi - fi - fi fi fi, fi fi fi, fi fi - - fi, fi fi д, - -, fi fi - Wall Street Journal - дц, fi А Ая - fi ( ) АК fi, д - д (Bitola) дц д Ам - fi ( Ас) fi А» fi д -, дц fi 52%, Ас 38%, д 10% -, fi -, д 1912 fi (,, д ) дц fi АК - fi д, fi 70%, fi 30% д fi fi Ас, 3/5! АК, fi - fi Ас, fi,, fi fi - дц fi А fiа А А fi - fi Ас, - fi fi д, fi fi Ас, fi fi дц, fi fi fi, fi Ак fi - - fi fi fi fi - fi/fi - А» fi fi, Ая - Ас, fi Ая -, fi Ам -, fi - Ая дцfi, fi дц Ая - д, fi Ам fi Ам 6 fi : - дц Ая, 28, fi Ая, Ас, Ас,, АК д, А, А,,,,, 6 fi, - Ая- Ая дц Ая- дц fi, - Ая- Ая Ая - Аяfi Ас Ам, fi - fi, fi fi,, fi Ам - Ас Ам, Ая fi дл - Асfi Ая- Ая Ая fi, fi fi fi fi fi, fi А дц- Ая, Ам, Ая, Ас Ая, д А» - дц Ая- - д - АяА» Ас- АяА» дц Ая- дл дц fi fi fi fi Ам Ам - - Ая АяАядцА АВдлАмАК Ая АК - АмАм АсАсАя, - Ая- Ая - АяАядцА АВдлАмАК Ая

19 АВАВАКдлАмАК АсАК А А АсдлАя дла дла -дла АВдлА дц д - fi fi - А Gе nter Reinhart () Ам () 9 fi Gaststtte Friedenau (Stuttgart-Ost) - fi АК fi Ас- - Ас - д д Ам, - - Gе nter Reinhart, А : Ас fi Ая fi- АК fi, Ам Gе nter Reinhart, fi - А : Ая -, Prof Dr Hans Eideneier Dr Christoph Blnnigen А, -, - fi - -, fi АВ д д Ам, Ас, - fi - fi fi Ая - fi fi, fi Ас АВ -, fi fi - fi Ая -, fi fi - fi, Ам АВ - fi Ас АК - - fi АВ - fi Prof Dr Hans Eideneier дц : А fi - - fi,,, fi Architekt (=Ая), Teleskop (=дцfi), Bibel (=д ) Ас, fi fi - fi fi fi А Griechenland Zeitung, Ая fi дц Dr Blnnigen : АК - Ас Ая fi fi - А fi- fi - fi- - -, дл Ам д fi, АК fi, - Ам Gе nter Reinhart Ам Аяfi fi Ам fi () д АВАмдлАя-Ам: - fi - fi fi 9 дл АВ, дц д, д fi, Ам fi, Ас АК - fi fi Ам fi Ам Ам д - АК fi fi,, fi, fi Ам fi fi д Ам- fi дц, fi, : Ам/Ая/ fi

20 20 дла дла -дла АВдлА 2008 АядцАКдлА дцакдц дц АяА АК АВАВАК АВАВАКдлАмАК АсАК 4 /д А Аяfi r, Oberbе rgermeister Christian Ude 29 дл 2008 fi /д : дл fi Ас-, Асfi fi (АсАсАя),, Амfi, АК - дл - Salvatorkirche АК дл 850 fi fi fi Амfi fi O fi А дл fi Ас д fi дл fi Ас Ам Ая fi, А д Ая, - Mfi Ас д fi дц fi -, А д Ая Ам : Orthodoxe Kirche: Bischof Vassilios von Aristi, Vikarbischof der Gr-Orth Metropolie, Bischof Evmenios von Lefka, Vikarbischof der Gr-Orth Metropolie, Bischof Bartholomaios von Arianz, Vikarbischof der Gr-Orth Metropolie, Erzbischof Longin von Klin Rmisch-Katholische Kirche: Bischof Dr Heinrich Mussinghoff (Aachen), Bischof Dr Gerhard Feige (Magdeburg), Weihbischof Dr Klaus Dick, in Vertretung von Kardinal Meisner, Vertreter der Bistе mer Trier und Regensburg, Abt Benedikt Mе ntnich OSB (Maria Laach), Abt Makarios Hebler (Tholey) Evangelische Kirche: Prses Nikolaus Schneider (Ev Kirche im Rheinland), Prses i R Manfred Kock, ehem Ratsvorsitzender der EKD, Vertreter der Ev Kirche von Kurhessen-Waldeck, Superintendent Eckard Wе ster (Ev Kirchenkreis Bonn) Alt- Katholische Kirche: Bischof Joachim Vobbe, Generalvikar Werner Luttermann Vertreter der Armenisch-Apostolischen Kirche Vertreter der Anglikanischen Kirche kumene: Landesbischof fi fi д fi - Ас Ая д дц Ам Ая fi Ам А fi Ая fi fi д fi А д дц Ам - Dr Friedrich Weber, Vorsitzender der ACK in Deutschland, Dr Michael Kappes, Vorsitzender der ACK-NRW, Pastor HH Mautschitz, Vorsitzender der ACK-Bonn Universitt Bonn: Rektor Prof Dr Matthias Winiger, Vertreter der Katholisch-Theologische Fakultt, Vertreter der Evangelisch-Theologische Fakultt, Vertreter des Alt-Katholischen Seminars Europa-Abgeordnete Dr Marie Cassiotou-Panayotopoulos (Nea Dimokratia, Griechenland) Diplomatie: Botschafter Griechenlands in Berlin Tassos Kriekoukis, die Generalkonsule Griechenlands Rose Ieremia (Kln), Constantinos Caciousis (Leipzig), Anna Korka (Mе nchen), Avra Frangoyanni (Frankfurt), Prodromos Markoulakis (Dе sseldorf), Gesandter Bulgariens in Bonn Svetlan Stoev, Generalkonsul Rumniens in Bonn Vlad Vasiliu, Honorarkonsul Zyperns in Bonn Ioannis Vassiliou fi Ас дл 2008, Am Krherwald, MTV Stuttgart Ас 2008 А fi- Ас Амfi д д - Ас, А д, fi Ая : А д, fifi, Ас, Ам, Ас Ас fi А Ам (Ая) Ас Ая А - Ас - fi fi fi А дл А -, fi fi - fi

21 АВАВАКдлАмАК АсАК АядцАКдлА дцакдц дц АяА АК АВАВАК дла дла -дла АВдлА fi H : Ас -Ам M fi fi Ostfildem Untertе rkheim M fi Schwaikheim д : M fi H Ас fi K, fi fi - N, M -K M fi fi Ostfildern Untertе rkheim, fi fi, Ас M, fi- Schwaikheim, fi Ас fi-, fi Offenbach, fi X M fi Sindelfingen Tе bingen fi дл, fi K А fi M -K fi K, A K O - K fi - fi, fi-, fi - fi fi M fi Offenbach M fi Sindelfingen Tе bingen Ая E Ас fi А Ая АВАВАКдлАмАК АмА дла дцакдцая АяАсАмА дцак дл o fi А Ая, fi, fi дц Ая, fi - fi fi- А Ая,, 2008 дц, fi- fi дц fi, А Ая - fi fi fi fi 15, fi fi fi Ас, fi - А Ая, fi fi fi - дц fi А Ая Ас, (, - ), АК fi, fi Ас, fi fi -, fi fi, fi, Аяfi, fi,,, - - fi, fi fi fi, fi fi fi дц fi fi fi fi fi fi fi, дцfi,,, fi Ас fi fi fi, А fi А Ая fi-,, - fi, -, fi А Ая, fi fi-,, fi- Ас fi Ам дц Аяfi fi fi fi Аяfi Der Oberbе rgermeister von Duisburg, Adolf Sauerland, Bischof Bartholomus und Pfarrer Ioannis Manolis Ас Ас Ак, Duisburg АК А fi - (Viersen, Dе lken Lobberich) Ая Аяfi,, fi 29 дл- fi fi - АВ Ая д, Adolf Sauerland, o Superintendent Schneider fi ACK Spiecker дц fi-fi fi

22 22 дла дла -дла АВдлА 2008 АВАВАядлАмАя АядцАя АВАВАКдлАмАК АсАК fi Ая fi АВ fi fi fi Ас, fi fi Ая дл АВ, fi дл fi fi - fi fi fi, fi fi, - Ам fi АВ дц, fi Амfi-, fi, АВ fi 28 - Ам А fi 24 DOMUS PASIS ASSISI, fi fi Santa Maria degli Angeli Ам fi Ам, дл fi,, fi fi А fi АВ- дл Ам Ам, fi дл: А fi АВ fi Ам fi - АК fi fi fi - дл Ам Ам fi Domus - fi, - - fi,, Ая АК Ая Privavera Rodia - fi, fi fi fi fi, Ая fi АК, fi fi, Ая Ам,, АВ fi fi fi fi, fi Ave Maria, Adoramus te Christe, Ave Verum Corpus, Ая-, fi Ая : fi fi,, - fi дц Ам,,, fi fi - fi АК fi, fi fi - fi Ая fi Ая fi- Ам,, fi fi fi SUPERFAST RACING дц 1 fi - - fi 5 fi - дл Ая - SUPERFAST RACING А Ам дц дл А (ISAF), дл Ая (А длая), fi дл 2008 fi fi 55 fi 10 2, 8, 1, 1, 13, 13,39 7, SUPERFAST RACING 15 АВ АВ, fi 1 4, Ам 1 fi - fi 5 fi А SUPERFAST FERRIES, MARFIN EGNATIA BANK АмА Аяд, - fi дц - H SUPERFAST FERRIES ATTICA GROUP - -дл д -, fi АК ATTICA GROUP fi SUPERFAST FERRIES BLUE STAR FERRIES, fi CATERдлNG дцfi 20 fi fi fi fi fi, Catering,,,, АядцА АмА длая - АяАмАядлАя 22001, /f: :

23 АВАВАКдлАмАК АсАК АВАВАядлАмАя АядцАя дла дла -дла АВдлА д -Ая fi Аяfi: fi : АВ АяАВА дламак: 10 дл Ая, д fi Ам, Ая - fi fi fi Ая : Sherif Merdani, Laxarela Deti, Mateus Frroku, Zhulieta Sheremeni, Tomi Kondakci, Endri Stefi Prifti fi : Ас, Ас АВfi fi А, fi fi А -,, fi fi Ая fi fi, -, fi, fi fi, fi fi - Ам, fi - fi, fi fi Ая fi fi, fi fi д fi fi, - А, Ам Elfrida Zefi Аяfi fi Thomaq Nini fi fi,, fi Flamour Shehu, Ая дц Ashtrit Memiaj, Ам- Elfrida Zefi, N Ам Ilia Milo, fi Niko Tunta - Асfi fi Ая - Thomaq Nini, fi Zefi, - - Ая fi Аяfi fi fi- fi д, - АВfi, fi АВАяА Ам Аяfi, д, д Ам- дц, fi АКАКG Porto Palace Hotel-Thessaloniki fi А Ас АВfi fi Ам- АВ () Аяfi : дл дц,, Ам Elfrida Zefi - fi А Endri & Stefi Prifti fi fi А fi - Ая

24 24 дла дла -дла АВдлА 2008 АВАВАядлАмАя АядцАя АВАВАКдлАмАК АсАК fi Амfi Ас, fi fi fi fi Амfi fi fi fi -, fi, Ая - дц fi Ая,,, - Ая fi -, fi дц - fi Амfi,,,,,, fi,, fi-,,,,, fi fi Ам fi, А» fi, - fi, fi fi -, fi Ая fi, - fi А fi Ам-, fi, fi fi дц fi fi, fi,,,, fi - fi Ам, fi fi - дц Ам fi д Аяд АяАя - дц fi, Ая Ас Ас, А», Ая -, fi fi Ая Ас, fi fi, fi- fi fi fi fi, fi, fi, fi!! А fi, fi- - д Аяд АяАя Ам fi fi, fi, АВfi Anthony Quinn, fi - fi fi Ая дца АсАсАВАК Ая, fi fi - fi, fi fi,, дц fi Ая Амfi А АВАВАКдлАмАК АсАК, fi, fi Амfi Аяfi fi fi fi АК АмАя дц! Ая fi - fi - Асfi-, fi, fi АВАВАяАя!!,, -,,, Ая Ас АмАя дц fi fi Ая-,, fi, А» fi,,, fi, - fi, fi fi fi, fi fi,, Амfi fi - АК,,, fi: - fi fi!, fi Амfi дц, fi - fi, fi Ая дц fi fi fi дцаядл fi Ас, fi А»! -,, fi fi!, fi CD, fi fi дц, fi, fi - Ая Ам, Ая, (Ам ), Ая Ас,, дц - fi, fi, 4 - Ам fi! Ая fi - fi Амfi, fi,!! fi Амfi 300, fi Ая -, fi fi fi Ам fi Амfi, - Аяfi fi Амfi fi fi Ая, Амfi, - Rabbitohs, fi Амfi - fi fi

25 АВАВАКдлАмАК АсАК АВАВАядлАмАя АядцАя дла дла -дла АВдлА дл O fi Ая: fi дламая fi 3 10 fi fi Ая fi fi 30% fi fi 34% fi - fi 25% fi - fi fi fi - fi - дц fi, fi, дц - fi fi fi - fi fi fi fi fi fi fi fi 59% 57% 52% 66% - : Voice of America Going to the beach is one way people cool off дц дц 1 дл , (Virgin Forest Trail) 18 дл 2008 АК А, - fi, А fi - fi Аяfi дл 2008 Ая fi - -, А - fi Ая- дцfi Adventure Zone А А, fi fi А 100 fi fi 20 (fi ), - fi -, fi- - fi, fi fi А fi Ая АК А, - fi -,, -, fi АК fi (out and back) 15 fi, 30 АК, - fi-, Аяfi fi fi - fi -, wwwvftgr, wwwdramagr wwwparanestigr Newsletter, VFT - А

26 26 дла дла -дла АВдлА 2008 АВАВАядлАмАя АядцАя АВАВАКдлАмАК АсАК 25 fi fi Ая: Ая - E- 25 fi fi АК, Ая АВ, International Committee for the 25th Century Anniversary of the Battle of Marathon and Marathon Run (IMC-25C) Аяfi Аяfi (Ая) - -,,, -, Ам fi Ая, Аяfi, -, дц fi fi А, - - fi fi АК fi fi fi fi Ая -, fi - fi fi, fi fi : А А Ам fi АК fi fi fi, fi дц fi fi, дц дц fi А дц fi А«fi АсА» Ая, fi 14 А«АК Ас- fiа» Ам, fi Ам, : АК fi - fi, fi , fi- 1,5 Ая, Ая-Ая fi fi Ая, дл, fi Ам АК fi (, fi fi, 1924) Аяfi fi Ам fi дц fi - fi А» fi fi fi fi А fi 1999 Ая, дц, fi - А» - fi дц дц Ая, Ая, - fifi : АГ fi - fi Ая, Ая fi, fi Ая fi, fi fi - А Ая fi - fi fi А Ая, fi fi fi fi fi, fi: fi, д fi,, АВ, АВ,, д Ая АВ Ая, Ая Ая АК Ая Амfi fi - fi fi fi АК 490, fi 25 fi, , fi fi fi д д А fi X, fi А nine-elevenа А А 2001 fi Ая fi 25, fi fi, fi Ая, - Ая- Ая fi fi fi fi А fi fi fi Ая-, Ая, fi fi fi fi, - fi - дц Ас (!) fi fi Ам- дл Ам Ая -, Ая, , fi - fi,, fi fi, дц дц- - А«А»,, fi fi Ам fi fi - Ая - fi fi Аяfi - дц, Ая Ая - fi Ая Ая-,, АВ Charles Ogilvie-Forbes, д fi fi Ая АВ АВ АВ Paul Hill, fi- DAILY TELEGRAPH А fi А fi fi fi, Ая Ая -, Ая 2010 Ая fi fi, fi fi pop-rock, Ая fi - fi fi АВ - fi Ая Асfi 25 fi Ая дц А А fi Ая дц А д fi fi, fi Ая дц А, АяА» - fi fi АВ дл fi дц fi АВ Ам, fi Ас АК,, - Ая дц Ая, fi, fi дл Ая дц, Ая Ая А,,,,, fi, Ая Ас, А Ас

27 АВАВАКдлАмАК АсАК дла дла -дла АВдлА DHW beim 4 Integrationsgipfel im Kanzleramt dabei Jannis Bourlos-May: Die DHW hat ihre Selbstverpflichtungen in Sachen Nationaler Integrationsplan voll erfе llt Kln/Berlin: Mehr als 70 Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisationen waren zum 4 Integrationspolitischen Dialog ins Bundeskanzleramt gekommen Auf der Tagesordnung standen diesmal die Themen Ausbildung, bе rgerschaftliches Engagement und das geplante Netzwerk Jugend Wirtschaft Von griechischer Seite nahmen der Verband der griechischen Gemeinden in Deutschland, die Griechisch-Orthodoxe Metropolie und die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) teil Die DHW wurde durch den Grе ndungsprsidenten und Koordinator der DHW-Projekte Jannis Bourlos-May (im Bild 2 Reihe, 3 von links) vertreten In zwei Plenarsitzungen wurde е ber verschiedene Aspekte des Nationalen Integrationsplans diskutiert Schwerpunkte des Gesprchs waren die Strkung des bе rgerschaftlichen Engagements von Migrantinnen und Migranten sowie die Ausbildung Die Frage der Ausbildungssituation liege ihr besonders am Herzen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel So wurde auch die Idee eines Netzwerks Jugend Wirtschaft errtert Mit diesem Treffen sollte auch gleichzeitig geprе ft werden, inwieweit die verschiedenen Organisationen ihre Selbstverpflichtungen im Rahmen des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung umgesetzt haben Die DHW hatte an der Arbeitsgruppe 3 Gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeitsmarktchancen erhhen teilgenommen und drei Manahmen vorgeschlagen, die sie aber auch in vollem Umfang umgesetzt hat Dazu gehren ua die Fortsetzung des JOBSTARTER-Projektes NEO XEKINIMA zur Schaffung zustzlicher Ausbildungspltze in Betrieben mit Inhabern griechischer Herkunft, Manahmen zur Pflege und Frderung der bilingualen Erziehung im Zeitalter der Globalisierung und der Ausbau der Interessengemeinschaft Ausbildung und Qualifikation in den Regionen Kln und Dе sseldorf Wir haben als Organisation ein sehr gutes Bild abgegeben Alle selbstverpflichtende Manahmen haben wir angepackt und erfolgreich fortgefе hrt 120 neue Ausbildungspltze innerhalb von 18 Monaten aus dem Boden zu stampfen ist nicht selbstverstndlich Das ist eine enorme Leistung, die sich sehen lsst Die Staatsministerin hat sich deshalb bei uns mehrmals bedankt Die DHW verspricht und hlt Wort Das hat die Runde gemacht und darauf sind wir sehr stolz, sagte Jannis Bourlos-May nach dem Treffen mit der Kanzlerin und der Staatsministerin Prof Bhmer im Bundeskanzleramt Staatsminister Kiltidis besucht DHW-Zentrale Veranstaltung zum Grundbuch in Griechenland DHSG und DHW informieren е ber die grundbuchmige Erfassung von Immobilien in Griechenland Dе sseldorf: Vor е ber 200 interessierten Teilnehmern aus Dе sseldorf und Umgebung informierten die Deutsch- Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) und die Deutsche und Hellenische Schutzgemeinschaft fе r Auslandsgrundbesitz (DHSG) е ber die laufende grundbuchmige Erfassung von Immobilien in Griechenland Zentraler Redner war der Dе sseldorfer Rechtsanwalt und Experte im griechischen Immobilienrecht Dimitrios Kouros in seiner Funktion als DHSG-Prsident Ziel der Veranstaltung war, deutsche und griechische Immobilienbesitzer е ber die nderungen bei der Gesetzgebung е ber die Erfassung von Immobilien in Griechenland und die Einfе hrung eines nationalen Katasters zu informieren Die Einfе hrung des Katasters in Griechenland wird latente Probleme des griechischen Immobilienmarktes lsen und den Immobilienbesitzern in Griechenland ein Grundbuch nach zentraleuropischen/deutschen Mastab zur Verfе gung stellen Die katastermige Erfassung von Immobilien in weiteren 107 griechischen Regionen durch das Ktimatologio (Grundbuch) wird die Investitionen und Finanzierungsmglichkeiten auf dem griechischen Immobilienmarkt vereinfachen und auch auslndischen Investoren den Zugang zu diesem Markt erheblich erleichtern, betonte DHSG-Prsident Dimitris Kouros und ergnzte: Das von auslndischen Investoren und auslndischen Banken oft beanstandete Problem ungeklrter Eigentumsverhltnisse wird mit dieser Manahme endlich gelst Deutsche Immobilienbesitzer in Griechenland sollten wissen, dass sie ihre Immobilien bis Ende des Jahres 2008 beim rtlich zustndigen Grundbuchamt anmelden mе ssen Die Veranstaltung fand im Gemeindezentrum der griechisch-orthodoxen Gemeinde Hl Andreas in Dе sseldorf-eller statt Fе r mehr Informationen zur Grundbuch-Problematik in Griechenland: Deutsche und Hellenische Schutzgemeinschaft fе r Auslandsgrundbesitz, wwwdhsgeu Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung, wwwdhwvde Kln: Anlsslich eines Besuchs in Nordrhein-Westfalen traf der Staatsminister im Ministerium fе r Landwirtschaftliche Entwicklung Griechenlands, Konstantinos Kiltidis, den DHW-Vorstand Zu den Themen, die im engen Kreis besprochen wurden gehrten Projekte der Landentwicklung, die Frderung des Exports von qualitativ hochwertigen griechischen Landerzeugnissen und Initiativen zum Schutz solcher Produkte auf dem deutschen und europischen Markt Staatsminister Kiltidis (im Bild vierter von links) bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern der DHW fе r ihre Bemе hungen bei der Vermarktung griechischer Qualittsprodukte in Deutschland und versprach seine volle Unterstе tzung DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo bedankte sich beim Staatsminister fе r dessen Besuch und kе ndigte eine Informationskampagne der DHW fе r das griechische Olivenl im deutschsprachigen Raum an Griechisch-orthodoxe Metropolie ehrt DHW-Mitglied Stavros Kostantinidis Wirtschaftsministerin Emilia Mе ller: Unverzichtbarer Brе ckenbauer und verlsslicher Freund Mе nchen: Vor е ber 300 Freunden und illustren Gsten е berreichte der griechisch-orthodoxe Metropolit von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa SE Augoustinos dem Mе nchener Rechtsanwalt und Vorsitzenden der DHW-Sektion in Mе nchen Stavros Kostantinidis das Goldene Kreuz der Metropolie (Bild links) Die Ehrung erfolgte in der historischen St Salvatorkirche, die der bayerische Knig Ludwig I den in Mе nchen lebenden Griechen 1828 е berlie Diese Kirche musste renoviert und restauriert werden Die bayerische Staatsbauverwaltung hat 1,9 Mio Euro fе r die Renovierung veranschlagt Ein Drittel musste die Kirche selbst tragen Ein fast unmglicher Akt Doch Dank dem Engagement und dem Einsatz von Stavros Kostantinidis und seinen Kontakten zu Politik, Medien, Kultur und Wirtschaft wurden inzwischen е ber Euro gesammelt Unter den ersten Gratulanten waren ua der bayerische Staatsminister fе r Umwelt und Gesundheit Dr Otmar Bernhard, die Staatssekretre Jе rgen Heike (Innenministerium) und Georg Fahrenschon (Finanzministerium), die Generalkonsulin Griechenlands in Mе nchen Anna Korka, die ehemalige Staatsministerin Prof Ursula Mnnle, der Chef des Protokolls der Bayerischen Staatskanzlei Axel Bartlet, der Regierungsprsident von Oberbayern Christoph Hillenbrand, der Prsident der IHK zu Mе nchen, Landtagsabgeordnete, Vorsitzende Richter, Vertreter von Kirchen uvm Die Laudatio hielt die bayerische Staatsministerin fе r Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Emilia Mе ller Auszе ge aus der Laudatio von Staatsministerin Mе ller: Stavros Kostantinidis ist fе r mich wichtiger Ratgeber, anregender Gesprchspartner und verlsslicher Freund! Stavros Kostantinidis ist eine Persnlichkeit, die lebendige bilaterale Beziehungen е berhaupt erst mglich macht Er ist ein unverzichtbarer Brе ckenbauer, der sich mit seinem jahrzehntelangem Einsatz е berragende Verdienste erworben hat Stavros hat es stets verstanden, Grieche und Deutscher gleichermaen zu sein Er hat sich mit Nachdruck fе r ein besseres und fundiertes Bild Griechenlands in Deutschland eingesetzt Durch seinen hohen persnlichen Einsatz hat er sich in beiden Lndern groe Verdienste erworben Seien wir neugierig auf Menschen anderer Nationalitt Begeistern wir uns fе r ihre Welt, ihre Erfahrungen und ihr Leben Von unserer Bereitschaft neue Erkenntnisse zu sammeln, knnen wir nur profitieren Stavros Kostantinidis lebt das in beeindruckender Weise vor Versuchen wir, seinem Vorbild zu folgen! Auszug aus der Ehrung des Metropoliten Augoustinos: Die Metropolie will mit dieser Auszeichnung nicht nur einen auerordentlichen Dank an Stavros Kostantinidis aussprechen, sondern auch ihn als Vorbild einer gelungenen Integration und als leuchtendes Beispiel einer gegenseitigen Bereicherung unserer Vlker in Mе nchen, Bayern und Europa hervorheben Auszug aus der Ansprache der Generalkonsulin Griechenlands Anna Korka: Diese hohe Auszeichnung wird Stavros Kostantinidis zu Recht verliehen Dadurch wird er zu einem leuchtenden Beispiel fе r viele Mitglieder der Griechischen Gemeinde, sich mehr fе r wohlttige Zwecke und fе r Projekte in Zusammenhang mit der Gemeinde und der Kirche einzusetzen

Ein Haus des Gebetes und der Begegnung

Ein Haus des Gebetes und der Begegnung L Magazin der katholischen Kongregation Legionäre Christi 1/2014, G14193 Ein Haus des Gebetes und der Begegnung Das neue Noviziat bei Altötting wurde am 29. Juni eingeweiht Den Menschen Gott näher bringen

Mehr

50 Jahre Konrad Adenauer Stiftung

50 Jahre Konrad Adenauer Stiftung 50 Jahre Konrad Adenauer Stiftung www.kas.de Foren 29 Forum I 40 Jahre Begabtenförderung 30 40 Jahre Begabtenförderung Markenzeichen 31 Christoph Böhr Verantwortung übernehmen 32 Inhalt Mario Fernández

Mehr

3/2013 TRAUM ODER ALBTRAUM? WASSER IM NAHEN OSTEN ZERSTÖRTE KIRCHEN ÄGYPTENS UNGEWISSE ZUKUNFT MAGAZIN ÜBER CHRISTLICHES LEBEN IM NAHEN OSTEN

3/2013 TRAUM ODER ALBTRAUM? WASSER IM NAHEN OSTEN ZERSTÖRTE KIRCHEN ÄGYPTENS UNGEWISSE ZUKUNFT MAGAZIN ÜBER CHRISTLICHES LEBEN IM NAHEN OSTEN ISSN 0947-5435 E 12344 3/2013 MAGAZIN ÜBER CHRISTLICHES LEBEN IM NAHEN OSTEN TRAUM ODER ALBTRAUM? WASSER IM NAHEN OSTEN ZERSTÖRTE KIRCHEN ÄGYPTENS UNGEWISSE ZUKUNFT INHALT TRAUM ODER ALBTRAUM? WASSER IM

Mehr

IM LANDE DER BIBEL 3/2005. Bethlehem ohne Christen?

IM LANDE DER BIBEL 3/2005. Bethlehem ohne Christen? IM LANDE DER BIBEL 3/2005 Bethlehem ohne Christen? Zu diesem Heft Liebe Leserinnen und Leser IM LANDE DER BIBEL 3/2005 Zum Titelbild: Geburtskirche Bethlehem Rückseite: Mauer bei Bethlehem IM LANDE DER

Mehr

campus * Hilfe?! Menschenrechte im Strafverfahren Missbrauch in der Kirche Ethik in der Wirtschaft fotolia Andrey Kuzmin

campus * Hilfe?! Menschenrechte im Strafverfahren Missbrauch in der Kirche Ethik in der Wirtschaft fotolia Andrey Kuzmin Menschenrechte im Strafverfahren Missbrauch in der Kirche Ethik in der Wirtschaft campus p a s s a u d a s m a g a z i n d e r u n i v e r s i t ä t 0 3 2 0 1 1 * fotolia Andrey Kuzmin * Hilfe?! w w w.

Mehr

inter kultur Eingewandert nach Deutschland Anfragen an eine Kultur des Zusammenlebens / Von Rita Süssmuth Dabei ist es ein Unterschied, ob primär

inter kultur Eingewandert nach Deutschland Anfragen an eine Kultur des Zusammenlebens / Von Rita Süssmuth Dabei ist es ein Unterschied, ob primär ISSN 1867-5557 März April 2009 Regelmäßige Beilage zu politik & kultur Ausgabe 2 Eingewandert nach Deutschland Anfragen an eine Kultur des Zusammenlebens / Von Rita Süssmuth Es geht um 60 Jahre gelebter

Mehr

Moderner Kolonialismus Kommentar S. 2. Ein anderer Blickwinkel Katholische Schulen im Erzbistum Köln S. 4. 31. Januar. 31. Januar

Moderner Kolonialismus Kommentar S. 2. Ein anderer Blickwinkel Katholische Schulen im Erzbistum Köln S. 4. 31. Januar. 31. Januar 5/14 31. Januar 31. Januar 1,85 Euro Moderner Kolonialismus Kommentar S. 2 Ein anderer Blickwinkel Katholische Schulen im Erzbistum Köln S. 4 www.kirchenzeitung-koeln.de INHALT / MEINUNG IN DIESER WOCHE

Mehr

BRÜCKEN BAUEN Das Bistum Görlitz und sein neuer Bischof. Im Osten zu Hause. Caritas bei den Menschen. Ökumene und Musik

BRÜCKEN BAUEN Das Bistum Görlitz und sein neuer Bischof. Im Osten zu Hause. Caritas bei den Menschen. Ökumene und Musik Sonderausgabe zur Weihe des neuen Görlitzer Bischofs August 2011 SPEZIAL BRÜCKEN BAUEN Das Bistum Görlitz und sein neuer Bischof Seiten 8-9 Im Osten zu Hause Seite 16 Caritas bei den Menschen Foto: kna

Mehr

KREUZ-KÖLN-NORD AUWEILER ESCH PESCH VOLKHOVEN WEILER PFARRBRIEF 16 PFINGSTEN 2007

KREUZ-KÖLN-NORD AUWEILER ESCH PESCH VOLKHOVEN WEILER PFARRBRIEF 16 PFINGSTEN 2007 KREUZ-KÖLN-NORD AUWEILER ESCH PESCH VOLKHOVEN WEILER PFARRBRIEF 16 PFINGSTEN 2007 HERZLICH WILLKOMMEN IM KREUZ-KÖLN-NORD 2 WIR BEGRÜSSEN ALLE NEUZUGEZOGENEN IN UNSEREN PFARRGEMEINDEN UND WÜNSCHEN IHNEN,

Mehr

Schutzgebühr 1,-/CHF 1.45. Rubrik. Ideenheft. www.jahr-der-dankbarkeit.net. Von Oktober 2015 bis Oktober 2016.

Schutzgebühr 1,-/CHF 1.45. Rubrik. Ideenheft. www.jahr-der-dankbarkeit.net. Von Oktober 2015 bis Oktober 2016. Schutzgebühr 1,-/CHF 1.45 Rubrik Ideenheft www.jahr-der-dankbarkeit.net Von Oktober 2015 bis Oktober 2016. 1 INHALT Grundsätzliches 4 Wer dankt wem wofür? // Martin Gundlach im Interview 7 10 erstaunliche

Mehr

Heft 3. Hiltruper Monatshefte. Mai/Juni 2014 20212 F

Heft 3. Hiltruper Monatshefte. Mai/Juni 2014 20212 F Heft 3 Hiltruper Monatshefte Mai/Juni 2014 20212 F Inhalt Dorothy Fabritze Dienst am Menschen im Schaugewerbe 67 Dieter Wacker Das Haus Julio Chevalier 69 Magdalena Starke Religiöse Erfahrung ein schulpastorales

Mehr

SuccessNet. BNI-Magazin. In der Welt zuhause, bei BNI vernetzt BNI Unternehmer beim Datenabgleich

SuccessNet. BNI-Magazin. In der Welt zuhause, bei BNI vernetzt BNI Unternehmer beim Datenabgleich SuccessNet BNI-Magazin Die Organisation für Geschäftsempfehlungen Geschägftsempfehlungen Frühjahr Frühling 2010 2008 Deutschland Österreich Schweiz 9 Top-Netzwerker empfehlen 12 Vision, Ziel, Erfolg 19

Mehr

MEILENSTEINE DEUTSCH GRIECHISCHER BEZIEHUNGEN

MEILENSTEINE DEUTSCH GRIECHISCHER BEZIEHUNGEN MEILENSTEINE DEUTSCH GRIECHISCHER BEZIEHUNGEN Herausgegeben von Wolfgang Schultheiß Evangelos Chrysos STIFTUNG FÜR PARLAMENTARISMUS UND DEMOKRATIE DES HELLENISCHEN PARLAMENTS Meilensteine deutsch-griechischer

Mehr

Unsere. Gemeinde 5. Das liebe Geld. Zeitung der evangelischen Gehörlosen. 63. Jahrgang Mai 2015

Unsere. Gemeinde 5. Das liebe Geld. Zeitung der evangelischen Gehörlosen. 63. Jahrgang Mai 2015 Unsere 63. Jahrgang Mai 2015 Gemeinde 5 Zeitung der evangelischen Gehörlosen Das liebe Geld Eine kleine Geschichte des Geldes Seit der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus wird in Europa Geld benutzt.

Mehr

Einblicke Einblicke. Einblicke

Einblicke Einblicke. Einblicke Einblicke Einblicke Einblicke Stadt Zürich Integrationsförderung Noch einmal den Koffer packen? Heimat Schweiz Heimat Spanien. Ältere Migrantinnen und Migranten erzählen. Stadt Zürich Stadtentwicklung

Mehr

Auf der Suche nach den Werten

Auf der Suche nach den Werten PRO TESTANT AUSGABE 38 OSTERN 2010 BONN und die REGION Evangelische Einblicke Auf der Suche nach den Werten Zu Besuch im Religionsunterricht Liebe Leserin, lieber Leser! Wenn ich den Choral»Ist Gott für

Mehr

Magazin 02. 1. Jahrgang :: November 2007. :: Mehr Integration wagen :: Vom Traum einer Literatur Europas :: Auf die Überholspur kommen

Magazin 02. 1. Jahrgang :: November 2007. :: Mehr Integration wagen :: Vom Traum einer Literatur Europas :: Auf die Überholspur kommen Magazin 02 1. Jahrgang :: November 2007 :: Mehr Integration wagen :: Vom Traum einer Literatur Europas :: Auf die Überholspur kommen 2 :: Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, wir reden nicht mehr von

Mehr

Auch Migranten werden alt!

Auch Migranten werden alt! Auch Migranten werden alt! Lebenslagen und Perspektiven in Europa Dokumentation der Fachtagung vom 30. Juni bis 1. Juli 2003 in Lünen Multikulturelles Forum Lünen e.v. Die Fachtagung wurde zusätzlich gesponsert

Mehr

Das Informationsmagazin aus dem Amt für Gemeindedienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Das Informationsmagazin aus dem Amt für Gemeindedienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern WeiterSehen Das Informationsmagazin aus dem Amt für Gemeindedienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Netzwerkblicke Wie neue Ansätze die Gemeindeentwicklung verändern können Die Gleichzeitigkeit

Mehr

Ein neuer Weg zum Frieden? Papst betet mit Peres und Abbas S. 3. Zu Hause bei Familie Falke Turmfalken in Bergheim S. 10

Ein neuer Weg zum Frieden? Papst betet mit Peres und Abbas S. 3. Zu Hause bei Familie Falke Turmfalken in Bergheim S. 10 24/14 13. Juni 1,85 Euro www.kirchenzeitung-koeln.de Eine Frage des kleineren Übels? Gast- Kommentar S. 2 Ein neuer Weg zum Frieden? Papst betet mit Peres und Abbas S. 3 Zu Hause bei Familie Falke Turmfalken

Mehr

Neue Zeitung. UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT 58. Jahrgang, Nr. 23 Preis: 200 Ft Budapest, 6. Juni 2014

Neue Zeitung. UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT 58. Jahrgang, Nr. 23 Preis: 200 Ft Budapest, 6. Juni 2014 Neue Zeitung UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT 58. Jahrgang, Nr. 23 Preis: 200 Ft Budapest, 6. Juni 2014 Júlia Pôcze und Regina Bartha aus Budapest erreichen mit starken Argumenten das Internationale Finale

Mehr

aktuell Sorge und Mitverantwortung in der Kommune Studientag zum 7. Altenbericht In der Kritik: Das europäisch- -amerikanische

aktuell Sorge und Mitverantwortung in der Kommune Studientag zum 7. Altenbericht In der Kritik: Das europäisch- -amerikanische 2/ 2014 Sorge und Mitverantwortung in der Kommune Studientag zum 7. Altenbericht In der Kritik: Das europäisch- -amerikanische Freihandelsabkommen TTIP Soziale Netzwerke: Das gute, alte Fensterbrett Tagungsbericht

Mehr

Gemeindebrief. Evangelisch-Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West. April & Mai 2014. Andacht S. 3. Pfarrkonvent S. 12. Computerkurs S.

Gemeindebrief. Evangelisch-Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West. April & Mai 2014. Andacht S. 3. Pfarrkonvent S. 12. Computerkurs S. Gemeindebrief Evangelisch-Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West April & Mai 2014 Andacht S. 3 Helfer gesucht S. 5 Church Day S. 6 Familiengottesdienst S. 8 Familiennachmittag S. 10 Empore S.

Mehr

Jahresbericht 2012. Freiwilligen Agentur Velbert

Jahresbericht 2012. Freiwilligen Agentur Velbert Jahresbericht 2012 Freiwilligen Agentur Velbert Inhalt: Einleitung 3 I. Der Trägerverein der Freiwilligen Agentur Velbert 4 I.1 Zusammensetzung des Vorstand s 4 I.2 Mitglieder des Vereins 4 II. Aufgaben

Mehr

Jesus Freaks Deutschland

Jesus Freaks Deutschland Jesus Freaks Deutschland 2015 Mit den Verantwortlichen aus: Diakonkreis Regionen Bereichen Unterstützerkreis Pools Jahrbuch 2015 Impressum & Inhalt Inhalt Leitung & Jahrbuch Seite 4 Leitungskreis Diakonkreis

Mehr

Dokumentation Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen Zur Vernetzung von Kompetenzen, Ressourcen und Potenzialen

Dokumentation Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen Zur Vernetzung von Kompetenzen, Ressourcen und Potenzialen Dokumentation Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen Zur Vernetzung von Kompetenzen, Ressourcen und Potenzialen Eine gemeinsame Fachtagung des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement

Mehr

Die Technische Universität Dortmund

Die Technische Universität Dortmund 03-04/10 Nr. 416 Mercator stiftet 22 Millionen Die Stiftung Mercator hat gemeinsam mit der UAMR das Mercator Research Center Ruhr gegründet. Mit dem Center soll die strategische Kooperation der drei Ruhrgebietsuniversitäten

Mehr

Das C ist für uns Programm. Bedrängte und verfolgte Christen schützen

Das C ist für uns Programm. Bedrängte und verfolgte Christen schützen Das C ist für uns Programm Bedrängte und verfolgte Christen schützen Vorwort >>> In dieser Legislaturperiode beleuchtet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in verschiedenen Veranstaltungen, welche Impulse sich

Mehr

KINDER WELTEN. Fokus Familie. Jeder Tag zählt. Ausgabe 1/2012. AKTUELLES SPENDENPROJEKT Familiengärten in Ecuador VOR ORT: INDIEN

KINDER WELTEN. Fokus Familie. Jeder Tag zählt. Ausgabe 1/2012. AKTUELLES SPENDENPROJEKT Familiengärten in Ecuador VOR ORT: INDIEN Rubrik und so Jeder Tag zählt. Ausgabe 1/2012 KINDER WELTEN CCF ist jetzt Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland. Fokus Familie AKTUELLES SPENDENPROJEKT Familiengärten in Ecuador CHILDFUND STUDIE Diese

Mehr

Gesundheit in der Einen Welt

Gesundheit in der Einen Welt Heft 1 2011, 62. Jahrgang Nachrichten aus der Ärztlichen Mission Gesundheit in der Einen Welt Pharmazeutische Systeme stärken 30 Jahre Ökumenisch-Pharmazeutisches Netzwerk Brauchen wir neue Medikamente?

Mehr