Kronika mesta Prešov

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Kronika mesta Prešov"

Transkript

1 Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX.

2 Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~... Z ~ tanislav Goban člen mestského zastupiteľstva /1/,- / f!...?lla--n~ "... ~.... kronikár Kronikárka: Mgr. Zuzana Jackovičová Narodená: 24.decembra 1961 Povolanie: novinárka, učiteľka Kronikárom Prešova v období od

3 OBSAH ÚVOD... 1 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV ROKOVANIA MESTSKEJ RADY ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ČINNOSTÍ SAMOSPRÁVY INÉ POLITICKO-SPOLOČENSKÉ UDALOSTI CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD UDALOSTÍ PSK OSTATNÉ UDALOSTI NÁVŠTEVY II. EKONOMICKÝ ŽIVOT MESTA HOSPODÁRENIE MESTA PREŠOV ZA ROK HOSPODÁRENIE MPO PKO A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S ÚČASŤOU MESTA PROJEKTY, PROGRAMY A GRANTY PRIEMYSEL, PODNIKANIE A ZAMESTNANOSŤ, OBCHOD A SLUŽBY STAVEBNÍCTVO, URBANISTIKA, BÝVANIE DOPRAVA ZDRAVOTNÍCTVO ŠKOLSTVO SOCIÁLNA OBLASŤ, CHARITA III. DUCHOVNÝ ŽIVOT MESTA IV. KULTÚRNY ŽIVOT MESTA HUDOBNÝ ŽIVOT VÝTVARNÝ ŽIVOT, SOCHÁRSTVO DIVADLO A FILM VÝSTAVY SÚŤAŽE, KONFERENCIE, SPOLOČENSKÉ A TANEČNÉ PODUJATIA LITERATÚRA INÉ PODUJATIA V. INÉ UDALOSTI ARMÁDA POLÍCIA, SÚDY, KRIMINALITA HASIČI, POŽIARE, POVODNE, KALAMITY

4 4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KURIOZITY, ZAUJÍMAVOSTI ŠTATISTICKÉ ÚDAJE VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT MESTA ATLETIKA BASKETBAL BEDMINTON BOX FITNES FUTBAL GYMNASTIKA HÁDZANÁ HOKEJ,HOKEJBAL KARATE KICKBOX KOLKY KRASOKORČUĽOVANIE KULTURISTIKA MODERNÁ GYMNASTIKA MOTORIZMUS PLÁŽOVÝ FUTBAL A HÁDZANÁ SILOVÝ TROJBOJ STOLNÝ TENIS STREETBALL STREĽBA TAEKWONDO VOLEJBAL INÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI VII. JUBILEÁ PRAMENE A POUŽITÁ LITERATÚRA ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK MENNÝ REGISTER PRÍLOHA NA CD KRONIKA 2008

5 ÚVOD Kroniku mesta Prešov za rok 2008 spracovala Mgr. Zuzana Jackovičová, rod. Labíková, narodená 24.decembra 1961 v Michalovciach. Po štúdiu na Gymnáziu Konštantínova 5 v Prešove absolvovala v rokoch štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor žurnalistika. Po ukončení štúdia pracovala ako redaktorka v Prešovských novinách, v denníkoch Lúč, Korzár, Hospodárske noviny. V rokoch spracovala kroniky mesta Prešov za roky V rokoch absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity odbor učiteľstvo pre I.stupeň základných škôl. Pracovala v Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši ako koordinátorka projektu zameraného na návrat nezamestnaných na trh práce, od roku 2006 ako učiteľka na Základnej škole vo Veľkom Šariši. V rokoch 2005 až 2008 spracovala kroniky mesta Prešov za roky

6 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA 1. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV 1.1. ROKOVANIA MESTSKEJ RADY 16.januára 2008 sa uskutočnilo 1.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna na Ul. československej armády, - k rozpisu finančných objemov pre podnikateľov v súvislosti s ich podporou na výstavbu prístupovej komunikácie PZ Družstevná na rok 2008, - k odovzdaniu do správy ukončenej stavby Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na zvolanie XII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Gordický uzol okolo priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské mali rozťať mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. januára. Návrhom riešenia situácie sa 16.januára zaoberala mestská rada. Problémom bolo, že vybudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnom parku narazilo na prekážku. Z rozhodnutia ministerstva hospodárstva bola pozastavená štátna pomoc na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku vo výške 228,515 milióna korún poskytnutá mestu Prešov cez agentúru SARIO. Ministerstvo totiž prišlo k záveru, že zmluva medzi mestom a správcom priemyselného parku, akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Jediným riešením, na základe ktorého bola SARIO ochotné financie uvoľniť, bol odkúpenie priemyselného parku mestom. Mestská rada však takýto postup zastupiteľstvu neodporučila. Mestská rada rozhodla, že nebude akceptovať návrh spoločností Ci Regio a IPZ Záborské, aby od nich mesto odkúpilo v priemyselnom parku Záborské pozemky a obchodné podiely. Dokopy išlo o 212 miliónov korún. 20.februára 2008 sa uskutočnilo 2.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu plánu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti kultúry na rok 2008, - k návrhu plánu športových a školských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti športu na rok 2008, - k informácii o spracovaní návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k informatívnej správe o činnosti mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu členky MsR JUDr. Márie Kusendovej v súvislosti s analýzou možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum). 2

7 Mestská rada v Prešove sa 20.februára zaoberala aj správou o činnosti mestskej polície. Do rokovania ju predložil náčelník MsP Ján Andrejko. Od členov rady zaznela požiadavka zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Podľa náčelníka Jána Andrejka plánovala mestská polícia rozšíriť kamerový a monitorovací systém v meste. Plánovali tiež pokračovať v realizácii projektu chránená dielňa, v rámci ktorého v centre kamerového systému zamestnávali telesne postihnutých ľudí. Viceprimátorka Katarína Ďurčanská na margo činnosti mestskej polície uviedla, že by mali zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Čo sa týka nebezpečných psov, podotkla, že v zmysle zákona sú takto definované iba tie psy, ktoré už niekomu ublížili. "Problém však nie je u psov, ale u ich majiteľov, že ich nedokážu zvládnuť a potom dochádza k tragédiám," skonštatovala. Radný Ivan Benko uviedol, že štyria príslušníci mestskej polície získavajú odbornosti v odchyte mäsožravcov. Netýkalo sa to len voľne pobehujúcich psov, pretože sa v meste vyskytovali i líšky a kuny. Hlavný architekt Prešova Vladimír Ligus predložil na rokovanie mestskej rady 20.februára informáciu o stavebných aktivitách na území mesta za rok Radní materiál zobrali na vedomie a odporučili ho prerokovať v zastupiteľstve. V správe sa konštatoval rastúci záujem o investovanie na území mesta. Medziročne sa rozsah agendy na útvare hlavného architekta oproti roku 2006 zvýšil o 27 %. Ligus pozitívne hodnotil prípravu výstavby obytných súborov bytových domov a veľkých investičných zámerov obsahujúcich byty. Radná Mária Čížiková žiadala, aby úrad hlavného architekta venoval viacej pozornosti akciám, pre ktoré stavebný úrad nevydal súhlasné stanovisko. Povedala, že na to upozorňuje preto, lebo je bežnou praxou, že stavebník svoju aktivitu rozbehne aj napriek nesúhlasnému stanovisku a robí to s vedomím, že získa dodatočné stavebné povolenie. 12.marca 2008 sa uskutočnilo 3.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k majetkovým prevodom, - k návrhu lokality a návrhu na realizáciu prístreškov kontajnerového typu, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k analýze možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum), - k návrhu na určenie pôsobnosti a úloh Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Sekčov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na zvolanie XIV. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mesto Prešov chcelo riešiť problém s neplatičmi mestských bytov a s neprispôsobivými obyvateľmi kúpením 25 prístreškov kontajnerového typu. Na tento účel navrhovala radnica vyčleniť osem miliónov korún, čím by vyriešila bývanie pre 84 problémových osôb. Súčasne mesto v týchto priestoroch umiestni aj svoje vysunuté pracovisko mestskej polície. O tomto návrhu 13.marca informovali členovia mestskej rady, ktorí ho na svojom zasadnutí podporili. 3

8 Zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská uviedla, že neplatiči dlhovali mestu za nájom 37 miliónov korún. Mesto malo na výstavbu prístreší vytypovaných niekoľko lokalít v každej z mestských častí. Problém bol v tom, že občania všetkých mestských častí sa tomu bránili a písali petície proti umiestneniu prístreší v blízkosti ich obydlí. Najviac priechodným riešením bola lokalita Stará tehelňa, kde sa mali pôvodne stavať byty nižšieho štandardu pre tieto vrstvy obyvateľstva. Stálo tam už vyše 170 bytov, do ktorých sa presťahovali rómske rodiny zo zdevastovaných bytov na Majakovského a Sabinovskej ulice. Mestskí poslanci riešili koncepciu bytových domov nižšej kategórie, prípadne prístreší pre neprispôsobivých občanov už tretie volebné obdobie. Prešovský mestský poslanecký zbor mal na svojom zasadnutí 26.marca rozhodovať o niekoľkých závažných bodoch. Medzi nimi aj o investičnej výstavbe na území mesta. Pôvodný plán v objeme 179 miliónov znížilo mesto o 25,9 milióna. Dôvodom bola dotácia pre výstavbu miestnej komunikácie Škára. Aj na mestskej rade 12.marca, teda ešte pred zastupiteľstvom, bola reč o Škáre. Poslanec Juraj Hurný (SDKÚ-DS) sa kriticky vyjadril k faktu, že Škára, ktorá bola vlastne prístupovou cestou pre firmu Lear, mala byť hotová už v decembri Pripomenul tiež, že mesto do nej investovalo 22 miliónov. Na kritiku reagoval prednosta radnice Jozef Višňovský. Vysvetlil, že doteraz sa preinvestovali len 3 milióny korún a práce pozastavil dodávateľ, teda Inžinierske stavby. Chybu urobili plynári, ktorí neurobili preložky potrubia, stavbári tiež narušili vodovodnú prípojku a museli sa najprv vyriešiť tieto problémy, aby sa v stavbe mohlo pokračovať. Pripustil, že táto nečakaná prekážka zvýšila náklady o 1,8 milióna korún, ale bol presvedčený, že plynári a vodári ich budú refundovať. 16.apríla 2008 sa uskutočnilo 4.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k návrhu Informatívnej správy o poskytovaní sociálnej pomoci mesta Prešov v roku 2007, - k návrhu Informatívnej správy o riešení bytových záležitostí občanov mesta Prešov za rok 2007, - k návrhu Organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o činnosti správy mestských bytov a plnení plánu opráv, údržby a investícií za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta za rok 2007, - k informatívnej správe o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2007, - k návrhu Pravidiel realizácie poslaneckého prieskumu poslancov Mestského zastupiteľstva v zmysle 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu Smernice primátora mesta Prešov pre postupy spracovania projektových zámerov, realizáciu projektov a ich financovanie, - k návrhu na zvolanie XVI. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Návrh na rušenie a zlučovanie základných škôl, ktorý prerokovala mestská rada, hovoril o vyradení troch škôl zo siete a to Základnej školy Bernolákova, ZŠ Matice slovenskej a ZŠ Odborárska. Čo sa týkalo ZŠ Odborárska, navrhlo sa jej zlúčenie so ZŠ Československej armády. Radní 16.apríla k predloženému materiálu prijali uznesenie, ktoré nebolo v úplnom súlade s predloženým materiálom, teda aspoň v časti, ktorá pojednávala o zrušení ZŠ Matice slovenskej. Navrhli, aby táto škola pokračovala v osobitnom režime. ZŠ Matice slovenskej mala totiž najviac integrovaných žiakov na území mesta. Členovia mestskej rady v Prešove sa na rokovaní 16.apríla zaoberali aj pripravenosťou na čerpanie fondov Európskej únie. Radní predložený materiál vzali na vedomie, avšak žiadali ho dopracovať. V prípade pripravených projektov pre infraštruktúru v školských zariadeniach, prednosta mestského 4

9 úradu Jozef Višňovský uviedol, že mesto podalo žiadosti na rekonštrukciu a obnovu 9 základných škôl a jednej materskej školy. Mesto žiadalo nenávratný príspevok na rekonštrukciu základných škôl Mirka Nešpora, Šrobárova, Prostejovská, Československej armády, Lesnícka, Kúpeľná a Važecká a na rekonštrukciu Materskej školy Jurkovičova. Išlo celkove o finančný objem 325,398 milióna korún. Mestská rada zároveň vyzvala zastupiteľstvo, aby na rokovaní 28.mája schválili 5 % oprávnených výdavkov na financovanie týchto projektov. 14.mája 2008 sa uskutočnilo 5.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2008, - k informácii o stave plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov a pripravenosti projektov mesta Prešov na čerpanie z fondov, - k návrhu koncepcie poskytovania sociálnych služieb na území mesta Prešov, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu na I. polrok 2008, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2007, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení Trhový poriadok, - k návrhu na úpravu a doplnenie Cenníka prevádzky pohrebných a cintorínskych služieb, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k informatívnej správe o priebehu spracovania návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2008, - k správe o využívaní nehnuteľností v správe mesta Prešov, resp. mestských organizácií riadených mestom Prešov, - k návrhu riešenia problematiky správy nájomných bytov a návrh usporiadania nedoplatkov mestských nájomných bytov, - k správe o vykonaní kontroly spätných úprav mestských komunikácií, verejného priestranstva a zelene po realizácii ich zvláštneho používania, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, - k návrhu na zvolanie XVII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Z rokovania ostatnej mestskej rady 14.mája v Prešove bol stiahnutý materiál, ktorého prípravou zaviazali poslanci mestský úrad. Išlo o vypracovanie zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší pre neprispôsobivých. Do rokovania rady správu predkladal odbor správy mestského majetku. Podľa prednostu mestského úradu Jozefa Višňovského predložený materiál pripomienkoval odbor hlavného architekta: "Záver je taký, že ani jeden pozemok nie je vhodný na výstavbu prístreší," skonštatoval. Uviedol, že zo strany členov rady zazneli aj také názory, že mesto bude musieť meniť územný plán mesta, ak chce záležitosť doriešiť. Podľa prednostu za súčasných podmienok bolo jedinou možnosťou umiestniť prístrešia pre neprispôsobivých tak, ako sa pôvodne navrhovalo, teda v časti mesta Stará tehelňa. Nedoplatky súvisiace s mestskými bytmi v Prešove presiahli 37 miliónov korún. Mestská rada na svojom rokovaní 14.mája riešila, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Návrh opatrení predložil prednosta mestského úradu Jozef Višňovský. Rada návrh zobrala na vedomie a odporučila zastupiteľstvu prerokovať ho. Podľa údajov spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., ktorá spravovala 5

10 mestské byty, dlh na mestskom účte narastal ročne zhruba o 2 milióny korún. K 30.aprílu bolo mesto Prešov vlastníkom 640 bytov. Z nich 176 na Starej tehelni mesto nemohlo odpredať, lebo na ne dostalo dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Višňovský uviedol, že mesto sa rozhodlo problém vyriešiť prevzatím správy mestských bytov. Byty mali ísť buď pod správu spoločnosti Prešov Real alebo sa malo zriadiť špecializované oddelenie na odbore správy majetku. Stanoviť sa mal aj časový horizont tohto kroku. Podlžnosti, ktorá vznikli zo spravovania mestských bytov, bude musieť mesto vyrovnať. Tento dlh sa skladal z viacerých častí. "Deväť miliónov korún Spravbyt prevzal na seba v roku 1995 spolu so správou mestských bytov z Mestského bytového podniku. Ďalšie podlžnosti vznikli počas ďalšieho spravovania," uviedol prednosta Višňovský. Zdôraznil, že je na škodu mesta, že sa problém s nedoplatkami nevyriešil v roku 2006, keď mesto predávalo svoj väčšinový podiel v Spravbyte. Mestské zastupiteľstvo v roku 2006 súhlasilo s predajom 10 % akcií mesta v Spravbyte v prospech rakúskej spoločnosti C.E.U. za 6,6 milióna korún. Mesto Prešov sa následne stalo menšinovým vlastníkom so 45 % akcií. Zmenilo sa aj obchodné meno spoločnosti na Spravbytkomfort, a.s., Prešov. Rakúsky akcionár odkúpil od mesta aj nehnuteľnosti a tepelné zariadenia za vyše 77 miliónov korún, technológiu, motorové vozidlá a mechanizmy za 8,8 miliónov Sk. 18.júna 2008 sa uskutočnilo 6.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2007, - k Návrhu rozpočtových opatrení č.3, - k projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. 2.júla 2008 sa uskutočnilo 7.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Náhrada autobusovej verejnej dopravy duobusmi, - k informatívnej správe o spôsobe dofinancovania rekonštrukcie pavilónov na ZŠ na ul.matice slovenskej č.13 v Prešove, - k informatívnej správe o stave čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia organizované mestom Prešov za I.polrok 2008 na úseku kultúry, - k zrušeniu Centra voľného času Ekocentrum Holá hora, Pod Kalvároiu 35, Prešov, - k návrhu Komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Prešov, - k návrhu majetkových prevodov, - k informatívnej správe o stave P.H.K.Prešov,s.r.o., - k informatívnej správe o projekte vydania monografie Dejiny Prešova, - k informatívnej správe k zmluvným vzťahom, záväzkom a plneniam mesta Prešov a nájomcu k Aquaparku Delňa, - k informatívnej správe k nájomnej zmluve so spoločnosťou ŠOVAR, s.r.o., a dodatku k nájomnej zmluve so Záujmovým združením právnických osôb Delňa, - k návrhu na zvolanie XXI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 20.augusta 2008 sa uskutočnilo 8.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k Informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v I.polroku 2008, - k Informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za I.polrok 2008, 6

11 - k návrhu na zvolanie XXII.slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mestská rada bola na svojom rokovaní 20.augusta zdržanlivá. Viaceré body navrhla stiahnuť z rokovania a dopracovať. Jeden z nich sa týkal aj projektu Park Sekčov. Vytvorenie oddychovorelaxačnej zóny na prešovskom Sídlisku Sekčov bolo zámerom chystaného projektu Park Sekčov. Mesto sa chcelo uchádzať o peniaze z Operačného programu Životné prostredie. Výška projektu predstavovala čiastku vyše 4,7 mil. Sk ( eur). Mestská rada k materiálu neprijala uznesenie. Radní sa zaoberali tiež návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov. K výsledku nedospeli, stiahli ho z rokovania. Na dopracovanie zas vrátila rada návrh Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky S pripomienkami vzala rada na vedomie návrh na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov. Výška celkových nákladov na projekt predstavovala čiastku 5 mil. Sk ( eur), výška spolufinancovania z mestskej kasy bola 250-tisíc Sk (8 298 eur). Radou prešli aj majetkové prevody, pričom konečné slovo pri nich malo mať mestské zastupiteľstvo. Mestská rada taktiež vzala na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok. 10.septembra 2008 sa uskutočnilo 9.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v domove dôchodcov a na úseku opatrovateľskej služby, - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k návrhu výstavby mestských bytov, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I.polrok 2008, - k informatívnej správe o vypracovaných štúdiách a projektoch zadaných mestom Prešov s prehľadom ich finančnej nákladovosti a realizácie, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu za II.polrok 2008, - k Správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I.polrok a návrh rozpočtových opatrení č.5, - k návrhu na schválenie jednotného štandardu predkladania plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k informatívnej správe o riešení problematiky správy nájomných bytov s návrhom opatrení, - k Správam o výsledkoch kontroly uplatňovania práv mesta Prešov ako vlastníka obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., v ktorej má mesto Prešov vlastnícky podiel, vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu na vyňatie objektu ZŠ Bernolákova 21 zo správy ZŠ Májové námestie, - k návrhu na zverenie objektov do výkonu správy spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., - k informatívnej správe o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Prešov a v základných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov, - k správe o zhodnotení prínosov účasti mesta v záujmovom združení LAPANČ s návrhom opatrení, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k návrhu podmienok verejnej súťaže na realizáciu projektu Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu termínu a spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti prihlášky pre uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I.polrok 2008, 7

12 - k návrhu na zvolanie XXIII.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR JUDr.Antona Bidovského na predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. 8.októbra 2008 sa uskutočnilo 10.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k informatívnej správe Priemyselný park IPZ Prešov Záborské, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Prešov, - k návrhu prechodu vybraných materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu, - k návrhu na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky , - k informatívnej správe o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov, - k návrhu Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, - k správe o plnení harmonogramu realizácie Centrálneho mestského parku, - k zoznamu verejných obstarávaní za Mestský úrad v Prešove v období , - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite ul.mukačevská, - k návrhu na zvolanie XXIV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR, Mgr.Juraja Hurného na predloženie správy o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18. Mestská rada v Prešove sa 8.októbra znovu zaoberala výstavbou bazéna. Odbor strategického rozvoja predložil návrh projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. Rada ho odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Pôvodný návrh, v ktorom boli okrem bazénu zahrnuté aj vedľajšie projekty ako výstavba hotela, kongresového centra a bytov rada stopla. Mestská rada prijala uznesenie, aby bol projekt rozdelený do viacerých častí. Podporila len zámer výstavby samotného bazénu a odporučila ho schváliť zastupiteľstvu. K tejto časti sa vypracovala aj projektová dokumentácia. Mesto mohlo byť oprávneným žiadateľom len na tie aktivity, ktoré sa posunuli do zastupiteľstva. Mesto sa chcelo cez projekt Revitalizácie hnedého parku - plavecký bazén uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Dvanásť prešovských materských škôl malo mať právnu subjektivitu. Osem malo zatiaľ ostať bez nej. Definitívne to ešte mal potvrdiť mestský parlament. "Pre materské školy je dobré mať právnu subjektivitu. Riaditelia získajú väčšiu voľnosť, zároveň však aj vyššiu zodpovednosť," povedala zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská na mestskej rade 8.októbra. Ako dodala, škôlky budú naďalej rozpočtovými organizáciami. Návrh prechodu vybraných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu predložila vedúca odboru školstva, kultúry a športu Kvetoslava Komanická. Dobré skúsenosti z MŠ Jurkovičova, ktorá sa stala právnym subjektom od , podnietili aktivitu riaditeliek ďalších MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov smerom k rozšíreniu siete MŠ v právnej subjektivite v termíne od O právnu subjektivitu požiadalo týchto 12 materských škôl: A. Prídavka 1, Bernolákova 19, Bajkalská 31, Budovateľská 8, Čapajevova 17, Čerogovská 14, Čs. armády 20, M. Nešpora 22, Sabinovská 22, Solivarská 51, Važecká 18, Zemplínska 2. Materské školy mali na výber aj možnosť spojenia so základnými školami, respektíve zlúčenia MŠ. 8

13 Mestská rada sa zaoberala aj návrhom nariadenia školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Doteraz bolo mesto jedným obvodom, čo bolo podľa radných v rozpore s novou platnou legislatívou. 3.novembra 2008 sa uskutočnilo 11.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. III.štvrťrok 2008, - k správe o plnení plánu rozpočtu hospodárstva mesta za I. III.štvrťrok 2008 a návrh rozpočtových opatrení č.6, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k informatívnej správe o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení určených v závere správy o stave majetko-právneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18 súvisiacich s hlukom a dopravou na tejto trase, - k informatívnej správe o doručenej sťažnosti S , - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I.polrok 2009, - k návrhu na zvolanie XXV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Prešovská mestská samospráva chystala rozpočet a s ním súvisiace nariadenia o daniach a poplatkoch. Pracovnou verziou rozpočtu sa zaoberala mestská rada 3.novembra. V prípade mestských daní rada neprijala uznesenie. Koalícia sa znovu pochytila s opozíciou. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestských daniach upravoval sadzby najmä vo vzťahu k prijatiu eura. Zaokrúhľovať sa malo smerom nadol. Kameňom úrazu boli úľavy na dani. 2.decembra 2008 sa uskutočnilo 12.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Štatútu mestského fondu obnovy a záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu životného prostredia v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností v meste Prešov, - k analýze príprav dopravných stavieb na území mesta Prešov do roku 2011, - k informatívnej správe o spracovaní štúdie pre možnosti rozšírenia mestskej komunikácie Tehelná ul. v Prešove, - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite Mukačevská ul. v Prešove, - k informatívnej správe o prešetrení sťažnosti S proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov na Cemjate v Prešove, - k informácii o úspešnej ponuke z verejnej súťaže Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu menovitého zoznamu bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , 9

14 - k návrhu doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci zmluvných prevodov majetku, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci dodržiavania zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2008, - k návrhu na zvolanie XXVI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 10

15 1.2. ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 30.januára 2008 sa uskutočnilo XII.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov, - k Územnému plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky 2007 /návrh/, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky k majetkovým prevodom, - k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výkone správy investičnej akcie Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na určenie za sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k ústnej informácii o Priemyselnom parku IPZ Prešov Záborské, - k výkonu štátneho stavebného dohľadu po stavebných a výkopových prácach na území mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Kislíka k využívaniu nehnuteľností v správe mesta Prešov, - k návrhu poslankyne mestského zastupiteľstva Ing. Marty Kollárovej k vypracovaniu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Vasiľa Janka v súvislosti so zabezpečením názornej informačnej štúdie stavebných aktivít medzi centrom mesta a sídliskom Sekčov. Podľa Hagyariho malo byť dôležitým bodom rokovania mestského zastupiteľstva konaného 30.januára schválenie doplnkov a zmien územného plánu mesta. Nový návrh podľa primátora pružne reagoval na potreby trhu. V Prešove sa chystala veľká výstavba, či už išlo o obchodné centrá, zelené plochy alebo byty. Primátor sa z rokovania zastupiteľstva rozhodol stiahnuť predaj ² pozemkov m pre 1. FC Tatran, s odôvodnením, že ponúkajú nízku cenu. Tatran ponúkal mestu za pozemky jednotnú cenu 250 Sk za m² a uhradenie nákladov za asanáciu domov na Čapajevovej ulici. Čiže celkove núkali mestu 11,5 milióna korún. Hagyari zdôraznil, že so zástupcami Tatrana sa dohodli inak. Poslanci mestského zastupiteľstva mali rozhodovať aj o odvolaní riaditeľa Domova dôchodcov na Cemjate. Návrh na odvolanie Františka Krajča predkladal primátor. Podľa Hagyariho bolo jedným z dôvodov zlé manažovanie, ako aj výsledky vykonanej kontroly. Hagyari skonštatoval, že kým v roku 2007 získal DD na Veselej v Prešove od sponzorov korún a ďalších 900-tisíc z projektov, DD na Cemjate získal v rovnakom období od sponzorov 4-tisíc korún a z projektov ani korunu. Na mestských komunikáciách a parkoviskách v Prešove sa v januári parkovalo zadarmo. Spôsobil to zákon, ktorý vypustil pre samosprávy možnosť vyrubiť dane za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom verejnom priestranstve. Mestský úrad v Prešove sa 4-miliónový výpadok v rozpočte v dôsledku tejto zmeny rozhodol riešiť novelizovaním všeobecne záväzného nariadenia o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta. Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. januára predloženú novelu VZN schválili. Podľa nej za záber verejného priestranstva parkovaním sa v Prešove už nemali vyberať poplatky, ale nájom. 11

16 Parkovacie lístky a karty sa mali označiť tak, aby išlo o nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Poslanec Anton Bidovský (SF) skonštatoval, že hoci je právnik, nevie posúdiť, či predložená novela je alebo nie je v súlade so zákonom: "Je tu právne vákuum, mestá tento problém riešia každé svojím spôsobom." Jozef Kužma (SDKÚ-DS) nesúhlasil s tým, aby VZN umožňovalo v obytnej zóne pred blokmi zaplatiť 18-tisíc korún, a tým si vyárendovať parkovné miesto na celý rok. Podal v tomto zmysle aj pozmeňujúci návrh, poslanci ho schválili. Prešovskí poslanci si na rokovaní zastupiteľstva 30. januára zvýšili odmeny. Sumu za poslaneckú prácu si zvýšili o 50 %. Z mestského rozpočtu si teda odkrojili navyše 1,2 milióna korún. V rozpočte mesta bolo treba rátať na poslanecké odmeny so sumou 4 milióny. Primátor Pavel Hagyari (NEKA) ešte deň pred rokovaním zastupiteľstva vyhlasoval, že ak nedôjde k dohode poslaneckých klubov, návrh na zvýšenie odmien z rokovania zastupiteľstva stiahne. Zvyšovanie odmien sa však v programe objavilo. Poslanci body rokovania aj schválili. Návrh zvýšiť poslanecké odmeny o 50 % predniesla poslankyňa Marta Kollárová (NEKA) na októbrovom rokovaní zastupiteľstva. V tom čase nebola u poslancov politická vôľa o tom rokovať. Predseda poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS Stanislav Kahanec vyslovene povedal, že návrh nepodporia. Na rokovaní zastupiteľstva sa situácia zmenila. Za zvýšenie odmien hlasovalo 19 poslancov a štyria sa zdržali. Proti nebol nikto. Poslanec Kahanec na rokovaní mestského zastupiteľstva nebol prítomný. Rozprava k predloženému návrhu v zastupiteľstve sa nekonala. Iba poslanec Ivan Benko (NEKA) vyzval kolegov, aby zbytočne nediskutovali: "Každý novinár si na nás zgustne." Po porade poslaneckých klubov, ktorú si vyžiadal Anton Bidovský (SF), sa už iba hlasovalo. Niektorí z poslancov prítomných na rokovaní zastupiteľstva však v rokovacej sále v okamihu hlasovania chýbali. Neregistroval sa Juraj Hurný (SDKÚ-DS), Vasiľ Janko (SDKÚ-DS), Anton Bidovský (SF), Milan Benč (NEKA) ani Svetlana Pavlovičová (Smer-SD). Po novom každý z 31 poslancov prešovského mestského zastupiteľstva mal dostať za zasadnutie mestského zastupiteľstva (s výnimkou slávnostného) korún. Každý z desiatich členov mestskej rady mal dostať k poslaneckej odmene za zasadnutie rady ďalších korún. Každý z deviatich predsedov komisií, pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve, mal dostať za jedno zasadnutie v mesiaci korún. Každý člen komisie - poslanec mal získať ďalších Sk. Poslanec vo funkcii predsedu výboru mestskej časti mal za túto činnosť dostať korún, a poslanec člen výboru mestskej časti korún. Vo výsledku to znamenalo, že za mesiac, keď sa zastupiteľstvo koná, člen mestskej rady (do mesiaca zvyčajne zasadá dva razy), ktorý zároveň je predsedom komisie a predsedom výboru mestskej časti, mohol dostať odmenu korún. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva odvolali 30.januára z funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata Františka Krajča. Návrh predložil primátor Pavel Hagyari. K problematike sa vyjadril aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Následne sa hlasovalo. Z 24 prítomných poslancov za odvolanie Františka Krajča z funkcie hlasovali 14, desiati sa hlasovania zdržali. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva súhlasili na januárovom rokovaní zastupiteľstva s odovzdaním zrekonštruovanej Floriánovej ulice do správy spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo odovzdanie Floriánovej ulice z dôvodu, že to určovali zásady nakladania s majetkom mesta. Ak totiž nadobúdacia hodnota majetku presahovala 5 miliónov, podliehala schváleniu zastupiteľstvom. Na rekonštrukciu Floriánovej ulice - II. etapa bolo vynaložených 7 miliónov korún. Mesto malo so spoločnosťou Správa a zimná údržba ciest uzatvorenú mandátnu zmluvu. Na zastupiteľstve 30.januára poslanci schválili prenájom časti nebytového priestoru v objekte bývalej školy na Ďumbierskej ulici č.40 občianskemu združenie Lampášik. Objekt prenajali účelovo na 20 rokov detskému krízovému centru. 12

17 Prešovskí poslanci na zastupiteľstve 30.januára zrušili uznesenie MsZ z 24.júla 2006 o odkúpení časti mestského cintorína od MUDr. Viery Kertészovej z Austrálie. Mesto chcelo vtedy odkúpiť m² za cenu 600 korún za m². Žiaľ, klientka následne pristúpila na vyššiu cenovú ponuku od podnikateľa Petra Jarkovského, ktorý od austrálskej vlastníčky túto časť cintorína odkúpil. 19.marca 2008 sa uskutočnilo XIII.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské. V budovaní priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské sa bude pokračovať podľa mestom podpísaných zmlúv v roku Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní 19.marca. Poslanci sa rozhodli v projekte priemyselného parku IPZ pokračovať podľa podpísaných zmlúv aj napriek tomu, že do rokovania zastupiteľstva bol predložený celkom iný materiál. V ňom sa navrhovalo problém s pozastavením štátnej pomoci (228,5 milióna) na vybudovanie infraštruktúry ministerstvom hospodárstva riešiť štyrmi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo odkúpenie priemyselného parku, ďalším odstúpenie od zmluvy s IPZ. Poslanci v diskusii hlavne hľadali vinníka. Chceli zistiť, kto je zodpovedný za to, že realizácia projektu sa zastavila. Poslanec Milan Beč (NEKA) skonštatoval, že v prípade zrušenia zmlúv ohľadne priemyselného parku hrozí medzinárodná blamáž, ktorá pokazí kredit mesta. Poslanec Anton Neupauer (KDH) sa domáhal satisfakcie z úrovne mesta, pýtal sa: Kde sa stala chyba?" Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský na tieto slová reagoval, že spoločnosť IPZ mala v prípade realizácie priemyselného parku od mesta plnú moc: Nikto z úradu to nespochybňoval a nemal kompetencie kontrolovať." Názor vyslovil aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Podotkol, že nechápe, načo sa vôbec koná toto zastupiteľstvo, keď v zmluvách je všetko v poriadku. Podľa neho konečné slovo aj tak povie Brusel, keď príde na kontrolu. Zároveň zdôraznil, že so zámerom mesta kupovať priemyselný park IPZ nemôže súhlasiť. 26.marca 2008 sa uskutočnilo XIV.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k správe o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2007 a návrh finančného vysporiadania, - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Prešov, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov vhodných pre umiestnenie prístreší, - k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov za II. polrok 2007, - k informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu na pridelenie finančnej dotácie na 40.ročník Šarišského pohára súťaže v tanečnom športe, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata 4, Prešov, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 ROP, 13

18 - k návrhu poslanca MsZ JUDr.Antona Bidovského o prehodnotenie využitia priestorov v Dome odborov v Prešove, - k návrhu na nahlásenie menovitého zoznamu investičných stavieb a väčších opráv, - k návrhu na zaradenie do zoznamu projektov žiadosť na eurofondy pre mestské lesy, - k návrhu na predloženie Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca rozdávali odmeny. Boli za II.polrok Odmenu 236-tisíc Sk schválili primátorovi Pavlovi Hagyarimu, 89-tisíc dostala viceprimátorka Katarína Ďurčanská. Odmenený bol aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik sumou 84-tisíc korún. Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský predložil do zastupiteľstva návrh, aby primátorovi Hagyarimu priznali odmenu v plnej výške, teda 50 % zo súčtov jeho platov za druhý polrok, čo činilo 236-tisíc Sk. Súčet platov primátora Prešova totiž od júla do decembra 2007 bol 472- tisíc korún. Za odmenu pre primátora Hagyariho vo výške 236-tisíc korún hlasovalo 17 poslancov, 8 sa zdržalo, proti hlasoval iba poslanec Neupauer. Schvaľovanie odmeny pre viceprimátorku prešlo bez diskusie. Za odmenu pre Katarínu Ďurčanskú vo výške 89-tisíc korún hlasovalo 18 poslancov, zdržalo sa sedem, proti hlasovali traja poslanci: Neupauer, Vasiľ Janko (SDKÚ) a Jozef Kislík (KDH). Aj schvaľovanie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta bolo bez rozpravy. Za odmenu pre Milana Tkáčika vo výške 84-tisíc korún hlasovalo 23 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa poslanec Jozef Kislík. Prešovskí poslanci 26. marca na zasadnutí mestského zastupiteľstva mali konečne po dlhých rokoch sporov definitívne rozhodnúť o umiestnení prístreší pre neprispôsobivých občanov. Po rozprave však prijali uznesenie, že odbor správy mestského majetku má na májové zastupiteľstvo predložiť zoznam budov a pozemkov vhodných na umiestnenie prístreší. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že v novembri roku 2008 takú istú úlohu dostal na zastupiteľstve hlavný architekt mesta. Konečne aj materiál, ktorý poslanci dostali do rúk mal aj označenie Zoznam budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší. Zoznam však v materiáli chýbal. Bolo v ňom iba konštatovanie, že po posúdení možnosti využitia jestvujúcich budov pre prístrešia sa na tento účel dá využiť objekt bývalej Materskej školy na ulici Pri Hati v časti Solivar. Avšak v súvislosti s pripravovaným projektom na revitalizáciu územia NKP Solivar na rekreačnú zónu sa toto riešenie neodporúčalo. Zato v materiáli bolo odporúčanie na umiestnenie prístreší v lokalite Stará tehelňa pokračovaním 2.etapy výstavby. Dôvodilo sa pozemkom vo vlastníctve mesta, technickým vybavením a možnosťou doplniť lokalitu kamerovým systémom. V návrhu už bolo konštatovanie aj o rokovaní prednostu mestského úradu s dodávateľskou firmou. Nakoľko prístrešky sa mali realizovať prostredníctvom kontajnerov. Šiestich pre prístrešia, 15 pre dočasné ubytovanie a štyroch pre sociálnych pracovníkov, mestskú políciu, ambulanciu detského lekára a pastoračné centrum. Cena jedného kontajnera bola vyčíslená na 250 až 300-tisíc korún. Poslanci predložený materiál podrobili kritike. Tiež sa domáhali ďalších informácií. Okrem iného chceli zistiť, pre koľko ľudí mesto prístrešia potrebuje. Marta Kollárová (NEKA) podotkla, že dať 8 miliónov korún na prístrešky je od mesta veľký luxus. Andrea Turčanová (KDH) argumentovala, že na Starej tehelni býva 2-tisíc ľudí a polovica z nich je problémových: "Umiestniť tam prístrešky je nerozumný krok." Zároveň skonštatovala, že obyvatelia z okolia už podpisujú ako nesúhlas s umiestnením prístreškov petíciu. Zároveň predniesla návrh uznesenia, aby sa nanovo pripravil zoznam vhodných budov a pozemkov v majetku mesta pre umiestnenie prístreší. Pre poslanca Milana Lacu (Smer) však lokalita Starej tehelni vyhovovala. Uviedol, že keď sa tam pristavia prístrešky, bude problém s neprispôsobivými občanmi riešený komplexne. O slovo požiadal aj zástupca petičného výboru občanov Oleg Tkáč. "Sme proti rozširovania Starej tehelni. Nič to nevyrieši. Mesto má v prvom rade chrániť prispôsobivých občanov a nie trestať ich neprispôsobivými. Takto vznikne prešovský Luník." Ďalej povedal, že v centre mesta má byť luxusné bývanie a nie prístrešia pre neprispôsobivých. Napokon poslancov požiadal, aby to celé zastavili. Poslanci to prijatím uznesenia aj urobili. Rozhodovať o ich umiestnení mali poslanci opäť na zastupiteľstve v máji. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca schválili názvy nových ulíc v meste. Nové ulice súvisia s individuálnou bytovou výstavbou v meste a výstavbou nových 14

19 komunikácii. Naposledy sa názvy ulíc v Prešove určovali v roku Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa v zmysle zákona určovali s prihliadnutím na históriu, na významné nežijúce osobnosti a tiež na veci. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečovalo mesto na vlastné náklady. Návrhmi na určenie názvov nových ulíc v Prešova sa zaoberala názvoslovná komisia. Boli s nimi oboznámené aj príslušné výbory mestských častí. Návrhy nových označení ulíc posudzovali aj z lingvistického hľadiska. Poslanci schválili názvy ulíc takto: Dve nové ulice na Sídlisku III. nad Základnou školou na Ul. Mirka Nešpora dostali názov Aurela Stodolu a Alexandra Duchoňa. Tri nové ulice pod Vydumancom na Malkovci nazvali: Zajačia, Skromná a Malkovská. Nová ulica na Surdoku sa mala volať Pri kostole. Ulica v Nižnej Šebastovej nová komunikácia do priemyselnej zóny získala označenie Na Tablách. Ulica v Nižnej Šebastovej odbočka z Fintickej ulice za futbalovým štadiónom dostala názov podľa miestneho názvu Kopaniny. V Nižnej Šebastovej poslanci dali označenie aj ulici, ktorá bola prepojením medzi Strážnickou ulicou a Domašskou ulicou, nazvali ju Mateja Murgaša. Iško o miestneho kňaza, ktorý pôsobil v Nižnej Šebastovej. Pokračovaním Domašskej ulice v Nižnej Šebastovej bola ulica s názvom Na Rovni. V Nižnej Šebastovej pribudla ešte ulica Priemyselná, išlo o ulicu v časti Grófske. Novú komunikáciu do priemyselnej zóny odbočka zo Solivarskej ulice dostala označenie podľa miestneho názvu Ku Škáre. Na sídlisku Šekčov, za ZŠ Bernolákova, pribudla ulica Orechová. Na Šalgovíku dve nové odbočky zo Sekčovskej ulice pri športovom areáli nazvali poslanci Drozdia a Holubia. Na Šalgovíku pomenovali aj dve nové odbočky z Teriakovskej ulice, nazvali ich Orlia ulica a Labutia ulica. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove na ostatnom rokovaní 26.marca súhlasili so združením investičných prostriedkov na výstavbu tréningového zimného štadióna. Športový park mládeže sa mal stavať na Ul. Československej armády. Mesto na základe nájomnej zmluvy schválenej zastupiteľstvom ešte v roku 2005 poskytlo na výstavbu pozemok. Poslanci schválili, že združenie finančných prostriedkov potrebných na výstavbu prvej etapy tréningového zimného štadióna sa bude realizovať vytvorením združenia bez právnej subjektivity. Na financovaní sa mali podieľať mesto Prešov, eseročka Finewood, Prešovský samosprávny kraj a podnikateľ Jozef Dušenka, ktorý mal poskytnúť financie minimálne vo výške osem miliónov korún. Finewood mal poskytnúť z úverových investičných zdrojov 22,5 milióna. Mesto malo dať päť miliónov. Tieto však mesto malo poskytnúť iba v prípade, ak obdrží dotáciu päť miliónov korún od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Finewood sa zaviazal, že ak SZĽH dotáciu neprizná, navýši svoj vklad o ďalších päť miliónov korún. PSK mal poskytnúť na stavbu päť miliónov korún. Združovatelia mali splatiť svoj podiel peňažným vkladom na účet združenia. Poslanci zároveň zaviazali primátora Pavla Hagyariho, že zmluvu o vytvorení združenia predloží do zastupiteľstva do konca roka. Prvá etapa výstavby tréningového zimného štadióna sa týkala vybudovania šatňového traktu a športovej haly s ľadovou plochou. Celkové náklady predstavovali sumu 45,5 milióna korún. Výstavbu mala zabezpečovať firma Finewood. Stavba by sa mala ukončiť v máji Plnenie investičnej výstavby za rok 2007 hodnotili prešovskí poslanci 26.marca na rokovaní mestského zastupiteľstva. Predloženú správu vzali na vedomie. V rozprave odzneli aj kritické pripomienky. Nastolila sa aj otázka rekonštrukcie kancelárie prednostu Jozefa Višňovského. Poslanec Jozef Kislík (KDH) sa požadoval aj informácie, či na túto akciu bolo vydané stavebné povolenie a z akej kapitoly sa rekonštrukcia financovala. Rekonštrukcia sa týkala stavebných úprav, napríklad elektroinštalácie. Znížil sa podhľad, urobilo sa bodové osvetlenie. Sadrokartónom a stierkou sa vyrovnali steny. Upravila sa podlaha, pričom sa vymenila podlahová textília. Práce stáli 149-tisíc Sk s DPH. Po rekonštrukcii sa aj modernizovalo. V interiéri vymenili pracovný a rokovací stôl, konferenčný stolík, nástenné police. Pribudlo nové manažérske kreslo, 6 kusov konferenčných kresiel a štyri kožené kreslá. Modernizácia interiéru vyšla na Sk s DPH. K záležitosti zaujal stanovisko aj prednosta Višňovský. Bol presvedčený, že rekonštrukcia jeho kancelárie bola nutná, pretože dvadsať rokov sa v tejto miestnosti nič neurobilo. Višňovský dodal, že rekonštruovať sa bude aj kancelária viceprimátorky, sekretariáty a kancelárie, ktoré sa uvoľnili po presťahovaní do budovy na Jarkovej ulici. Zároveň však poznamenal, že podľa jeho názoru existujú dôležitejšie veci, ako je rekonštrukcia jeho kancelárie, ktorými by sa poslanci mali zaoberať. Sú to 15

20 napríklad prevádzkové náklady mestského úradu za rok Oproti roku 2006 boli znížené o 600 tisíc korún," zdôraznil. 23.apríla 2008 sa uskutočnilo XV.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva mimoriadnom rokovaní 23.apríla po štvorhodinovej diskusii schválili zámer mesta odkúpiť pozemky v priemyselnom parku IPZ Prešov - Záborské. Súhlasili s ich odkúpením do výšky znaleckých posudkov, avšak maximálne do výšky 157 miliónov korún vrátane DPH. Odkúpenie pozemkov v priemyselnom parku IPZ bola podmienka, ktorú mestu stanovilo ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo prišlo totiž k záveru, že zmluva medzi mestom Prešov a správcom priemyselného parku, teda akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Vlastníkom pozemkov totiž nie je mesto, ale súkromná firma. Na základe tohto zistenia ministerstvo hospodárstva v lete minulého roku stoplo nenávratnú štátnu pomoc vo výške 228,515 milióna korún, ktorá mala byť poskytnutá pre mesto Prešov cez agentúru SARIO na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku IPZ. Schválením uznesenia poslanci deklarovali, že mesto je pripravené pozemky v priemyselnom parku odkúpiť. Tiež schválili, že prvú splátku vo výške 75 miliónov korún mesto zaplatí po uvoľnení prvých finančných prostriedkov zo SARIO. Druhá splátka vo výške 32 miliónov Sk bude vyplatená do jedného mesiaca po schválení poslednej platby SARIO. Tretiu splátku vo výške 50 miliónov korún za pozemky malo mesto vyplatiťv troch rovnakých splátkach v rokoch 2009 až Poslanci zároveň dali spoločnosti Ci Regio plnú moc na zastupovanie mesta na všetky úkony týkajúce sa priemyselného parku IPZ. V unesení, ktoré prijali, bolo však aj ustanovenie, ktoré hovorilo, že ak mesto bude musieť vrátiť SARIO poskytnutú nenávratnú pomoc, nahradiť škody či zaplatiť penále v dôsledku zavinenia spoločnosti IPZ alebo Ci Regio, bude spoločnosť Ci Regio povinná odkúpiť od mesta majetok nadobudnutý v súvislosti s realizáciou projektu priemyselného parku IPZ. 30.apríla 2008 sa uskutočnilo XVI.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k návrhu organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu na úpravu platu zástupkyni primátora mesta, - k majetkovému prevodu, - k spoluúčasti mesta pri spolufinancovaní projektov NEFO fondu. Primátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu 30. apríla na zastupiteľstve mestskí poslanci zvýšili plat zo Sk na Sk. Návrh súvisel s nárastom priemernej mzdy v hospodárstve SR k 1.januáru Jeho mzda sa zvýšila o 7,4%. Vyššiu výplatu dostal prešovský primátor s účinnosťou od 1. apríla. V mestskej spoločnosti Prešov Real bolo znovu horúco. Jej novým konateľom sa mal stať Juraj Hudáč. Primátor však návrh 30.apríla stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci mali hlasovať aj o odvolaní dvoch doterajších konateľov spoločnosti spravujúcej mestské nebytové priestory Prešov Real, s. r. o., Martina Buranovského a Petra Bobka. "Ten bod som stiahol z rokovania na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov, ktoré majú v mestskom zastupiteľstve väčšinu," 16

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.)

Obsah Summary Revue Piešťany Jeseň 2014 Autumn 2014 Herbst 2014. Návraty Juraja Slezáčka (Juraj Staško st.) Revue Piešťany, ročník L. Kultúrno-spoločenský štvrťročník Dátum vydania 1. september 2014 Vydáva mesto Piešťany Šéfredaktor: Kornel Duffek Redaktor: Tibor Hlobeň Redakčná rada: Ing. Margita Galová (predsedníčka),

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk

Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny na www.ziegler.sk NEMECKO SLOVENSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK hospodársky, ekonomicky, právny a sociálny Slovník, v ktorom nájdete len to, čo inde nenájdete Štefan Ziegler 2009 ČASŤ A - E Preklady zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny

Mehr

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

Mehr

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Table of Contents MEDIA... 3 Aktualne.sk: KAŽIMÍR: Banková únia nie je

Mehr

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN

WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN WEGWEISER ZU DEUTSCHEN KONNEKTOREN Peter Matejov 2012 VORWORT Jeder Sprachlerner trachtet nach soliden und fundierten Kenntnissen, die es ihm ermöglichen werden eines Tages seine Gedanken präzise und richtig

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK 144426/2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne 16. 2.

Mehr

Mosonmagyaróvár a Malý Žitný

Mosonmagyaróvár a Malý Žitný Mosonmagyaróvár a Malý Žitný H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. Tel./Fax: +36 96 206 304 info@szigetkozportal.hu www.szigetkozportal.hu o b s a h Podujatia 6. Mosonmagyaróvár a Malý Žitný 8-15. Aktívne

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!!

Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! Poklady Atlantického oceánu 8dňová plavba so spoločnosťou Pullmantur All inclusive!!! AKCIA PRE DETI (s 2 dospelými na kajute) Deti do 2 rokov (24mesiacov): plavba zdarma Od 2 do 17 rokov, plavba zdarma

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

2/11. Móda a zvyklosti. Téma čísla. Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. 2/11 február - únor 2011 roèník 81 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo... Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2003 OBSAH Obsah...1 PSYCHOTRONICKÝ VÝSKUM V OSTATNOM DESAROÍ...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI ENERGOINFORMATIKY...4 MUDr. Gustáv Solár, Centrum akupunktúry, Bratislava, SR 4 REGRESNÍ

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952.

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952. Spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku Téma: KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS KRST DETÍ Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

Mehr

VARIA XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011)

VARIA XXI. Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011) VARIA XXI Zborník abstraktov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica Šachti ky 30. 11. 2. 12. 2011) Editorky Katarína Barnová Alexandra Chomová Banská Bystrica Katedra slovenského jazyka

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I.

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o., KUNOVICE OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. KUNOVICE 2007 Garant mezinárodní vědecké virtuální

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

Ausbildung: Duale Zukunft

Ausbildung: Duale Zukunft JANUAR / FEBRUAR 2015 DDAAS S MMAAG GA AZ ZI IN N AAUUS S D DE ER R S SL LOOW WAAK KE EI I www.pressburger.eu Ausbildung: Duale Zukunft Slowakei 3,15 Ausland 4 KOMMUNALWAHLEN Jetzt werden Nesrovnals 111

Mehr

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA with 3,5 inch (8,9 cm) monitor mit 3,5 (8,9 cm) Monitor avec écran

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite Slovenský

Mehr

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft K MZ /1. /01 MZ M D K z y pk bb k D k z: ä? M! MZ /1 MZ /1, Vpä kzäk pv k Köp. bk k bü b. ö v V D,, Db, K. D p, z v bbk, k b. b, b D b k. D x bzm ä, b üb- v k, p. j b ä kp. - z k. pz : b b -Mz kä v vk,

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch *

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * 146. Infoabend In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA Grenzenlose Energiekultur Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * Donnerstag, 8. August 2013 in Langau (Bez. Horn/NÖ) und Safov/Schaffa

Mehr

0,8 mm x 0,6mm 18 mm 10 mm 16 mm 25 mm Doporučená hrana 2800*1300 š 1300 ABS LAM Eur/1-4ks Eur/bm W980 2 Platinově bílá W2 x x x HU 10113 HU 30113

0,8 mm x 0,6mm 18 mm 10 mm 16 mm 25 mm Doporučená hrana 2800*1300 š 1300 ABS LAM Eur/1-4ks Eur/bm W980 2 Platinově bílá W2 x x x HU 10113 HU 30113 aminované DTD EGGER - dodací poriadok ový program výrobcu () V prípade dvojpaletového odberu je cena nižšia o -4% tovar s obmedzenou dostupnosťou od 4-5 mesiaca v roku 2012 (do vypredania zásob papiera)

Mehr

SIEDLUNGEN DER BARBAREN

SIEDLUNGEN DER BARBAREN BARBARSKÁ SÍDLIŠTĚ SIEDLUNGEN DER BARBAREN Chronologische, wirtschaftliche und historische Aspekte ihrer Entwicklung aus der Sicht der neuen archäologischen Forschung (Archäologie der Barbaren 2007) SPISY

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné

Mehr

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak

Zamestnanost mladých ľudí v regióne strednej Európy Nové príležitosti nové cesty. Új esélyek Új utak Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Trilaterálna konferencia trhu práce Háromoldalú munkaügyi konferencia Jugendbeschäftigung in der Europa Region Mitte Neue Chancen Neue Wege Zamestnanost mladých ľudí v

Mehr

Studia Bibliographica Posoniensia

Studia Bibliographica Posoniensia Studia Bibliographica Posoniensia 2012 Univerzitná knižnica v Bratislave 2012 Univerzitná knižnica v Bratislave, 2012 Zostavovateľka Mgr. Miriam PORIEZOVÁ, PhD. Lektori PhDr. Viliam ČIČAJ PhDr. Agáta KLIMEKOVÁ,

Mehr

VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE

VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE JULI / AUGUST 2015 D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I www.pressburger.eu VERSICHERUNGEN SICHERE GESCHÄFTE Slowakei 3,15 Ausland 4 DER GENERAL AM DONAUUFER Zum 135. Geburtstag eines großen

Mehr

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit:

auf ihre anfrage wegen hartmann v. co. teilen wir ihnen folgendes mit: 7 Wenn Sie selber um Information gebeten werden: Beziehen Sie sich ausdrücklich auf die Anfrage. Nennen Sie die Gründe, wenn Sie keine Auskunft geben wollen oder können. Bitten Sie um absolute Diskretion.

Mehr

Quo Vadis Kaizen. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse und Wertschöpfung im Unternehmen - Erfahrungen und neue Herausforderungen

Quo Vadis Kaizen. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse und Wertschöpfung im Unternehmen - Erfahrungen und neue Herausforderungen Quo Vadis Kaizen Kontinuierliche Verbesserungsprozesse und Wertschöpfung im Unternehmen - Erfahrungen und neue Herausforderungen Prof.Dr.-Ing. Ján Košturiak IPA Slovakia Die KAIZEN-Philosophie strebt nach

Mehr

Declaration of Performance

Declaration of Performance EN Declaration of Performance DECLARATION OF PERFORMANCE No. 0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011 of the European Parliaments and Council dated 9 March

Mehr

Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung

Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung Typische Fehler im Deutschen und ihre richtige Entsprechung FALSCH RICHTIG I. Lexik und Orthographie I. 1. Allgemeinsprache - ER studiert die Hochschule. - Er studiert an der Hochschule. - ER studiert

Mehr

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Neuigkeiten bei den IFRS IASB

Mehr

Thema 5. Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens

Thema 5. Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens Thema 5 Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens Bewältigung des Lehrstoffes: 10 Unterrichtsstunden Zeitaufwand für Übungen: 60 Minuten

Mehr

MEĎ ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR. Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia

MEĎ ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR. Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia MEĎ je to najlepšie pre rozvody vody, plynu a vykurovania ODBORNÁ INŠTALÁCIA MEDENÝCH RÚR Výukový program pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE Odborná

Mehr

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese A versenyképesség ugródeszkája idegen nyelvek és IKT az oktatásban The Springboard of Competitiveness Foreign Languages and ICT

Mehr

pluto Pluto The Pluto collection will stand out in any interior. The chrome frame contrasts with the transparent mesh and contemporary shades of upholstery. Pluto conveys a harmony of design and function.

Mehr

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Management v době krize pro lepší budoucnost Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Náklady? Dvakrát měř, jednou řež! 1. Současné versus budoucí náklady? 2. Cílem je snížit špatné

Mehr

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN 6. 11. 2012 FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN JUDR. KATARÍNA NIŇAJOVÁ DIREKTORIN DES BEREIICHES SPAREN UND KREDITE FÜR JURISTISCHE PERSONEN PROGRAMM 1.Wirtschaftliche

Mehr

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I

D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 D A S M A G A Z I N A U S D E R S L O W A K E I www.pressburger.eu FARBIGER HERBST Slowakei 3,15 Ausland 4 HIGH-TECH AM DONAUSTRAND Angefangen hat alles mit einem Raketenbau-Ingenieur

Mehr

Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation

Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation Stand: 26.09.2005 I. Wertschriften / Beteiligungen 150'000 Namenaktien mit je CHF 25.00

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle najdete: Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS 3 Iberlová

Mehr

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe C O M P U T E R Eingabe - Verarbeitung Ausgabe Alle Computer arbeiten nach demselben Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Speicherung und Ausgabe von Daten. Peripheriegeräte wie Tastatur und Bildschirm dienen

Mehr

Abschlussprüfung Sprache I

Abschlussprüfung Sprache I Abschlussprüfung Sprache I Písemný test prověřuje znalosti z těchto kompetencí: max. počet dosažených bodů I. Grammatische Strukturen (1 x 20) 20 II. Fachwortschatz (2 x 10) 20 III. Leseverstehen (2 x

Mehr

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1 j W Návod k obsluze Automobilový kompresor Návod na obsluhu Automobilový kompresor Art.-Nr.: 20.721.10 I.-Nr.: 01027015r.: BT-AC 12 V Anleitung BT-AC

Mehr

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet).

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). Aufgabe 0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). 1. i) Wie ist die Darstellung von 50 im Zweier =Komplement? ii) Wie ist die Darstellung von 62 im Einer =Komplement?

Mehr