Kronika mesta Prešov

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Kronika mesta Prešov"

Transkript

1 Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX.

2 Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~... Z ~ tanislav Goban člen mestského zastupiteľstva /1/,- / f!...?lla--n~ "... ~.... kronikár Kronikárka: Mgr. Zuzana Jackovičová Narodená: 24.decembra 1961 Povolanie: novinárka, učiteľka Kronikárom Prešova v období od

3 OBSAH ÚVOD... 1 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV ROKOVANIA MESTSKEJ RADY ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ČINNOSTÍ SAMOSPRÁVY INÉ POLITICKO-SPOLOČENSKÉ UDALOSTI CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD UDALOSTÍ PSK OSTATNÉ UDALOSTI NÁVŠTEVY II. EKONOMICKÝ ŽIVOT MESTA HOSPODÁRENIE MESTA PREŠOV ZA ROK HOSPODÁRENIE MPO PKO A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S ÚČASŤOU MESTA PROJEKTY, PROGRAMY A GRANTY PRIEMYSEL, PODNIKANIE A ZAMESTNANOSŤ, OBCHOD A SLUŽBY STAVEBNÍCTVO, URBANISTIKA, BÝVANIE DOPRAVA ZDRAVOTNÍCTVO ŠKOLSTVO SOCIÁLNA OBLASŤ, CHARITA III. DUCHOVNÝ ŽIVOT MESTA IV. KULTÚRNY ŽIVOT MESTA HUDOBNÝ ŽIVOT VÝTVARNÝ ŽIVOT, SOCHÁRSTVO DIVADLO A FILM VÝSTAVY SÚŤAŽE, KONFERENCIE, SPOLOČENSKÉ A TANEČNÉ PODUJATIA LITERATÚRA INÉ PODUJATIA V. INÉ UDALOSTI ARMÁDA POLÍCIA, SÚDY, KRIMINALITA HASIČI, POŽIARE, POVODNE, KALAMITY

4 4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KURIOZITY, ZAUJÍMAVOSTI ŠTATISTICKÉ ÚDAJE VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT MESTA ATLETIKA BASKETBAL BEDMINTON BOX FITNES FUTBAL GYMNASTIKA HÁDZANÁ HOKEJ,HOKEJBAL KARATE KICKBOX KOLKY KRASOKORČUĽOVANIE KULTURISTIKA MODERNÁ GYMNASTIKA MOTORIZMUS PLÁŽOVÝ FUTBAL A HÁDZANÁ SILOVÝ TROJBOJ STOLNÝ TENIS STREETBALL STREĽBA TAEKWONDO VOLEJBAL INÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI VII. JUBILEÁ PRAMENE A POUŽITÁ LITERATÚRA ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK MENNÝ REGISTER PRÍLOHA NA CD KRONIKA 2008

5 ÚVOD Kroniku mesta Prešov za rok 2008 spracovala Mgr. Zuzana Jackovičová, rod. Labíková, narodená 24.decembra 1961 v Michalovciach. Po štúdiu na Gymnáziu Konštantínova 5 v Prešove absolvovala v rokoch štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor žurnalistika. Po ukončení štúdia pracovala ako redaktorka v Prešovských novinách, v denníkoch Lúč, Korzár, Hospodárske noviny. V rokoch spracovala kroniky mesta Prešov za roky V rokoch absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity odbor učiteľstvo pre I.stupeň základných škôl. Pracovala v Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši ako koordinátorka projektu zameraného na návrat nezamestnaných na trh práce, od roku 2006 ako učiteľka na Základnej škole vo Veľkom Šariši. V rokoch 2005 až 2008 spracovala kroniky mesta Prešov za roky

6 I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA 1. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV 1.1. ROKOVANIA MESTSKEJ RADY 16.januára 2008 sa uskutočnilo 1.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna na Ul. československej armády, - k rozpisu finančných objemov pre podnikateľov v súvislosti s ich podporou na výstavbu prístupovej komunikácie PZ Družstevná na rok 2008, - k odovzdaniu do správy ukončenej stavby Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na zvolanie XII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Gordický uzol okolo priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské mali rozťať mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. januára. Návrhom riešenia situácie sa 16.januára zaoberala mestská rada. Problémom bolo, že vybudovanie technickej infraštruktúry v priemyselnom parku narazilo na prekážku. Z rozhodnutia ministerstva hospodárstva bola pozastavená štátna pomoc na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku vo výške 228,515 milióna korún poskytnutá mestu Prešov cez agentúru SARIO. Ministerstvo totiž prišlo k záveru, že zmluva medzi mestom a správcom priemyselného parku, akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Jediným riešením, na základe ktorého bola SARIO ochotné financie uvoľniť, bol odkúpenie priemyselného parku mestom. Mestská rada však takýto postup zastupiteľstvu neodporučila. Mestská rada rozhodla, že nebude akceptovať návrh spoločností Ci Regio a IPZ Záborské, aby od nich mesto odkúpilo v priemyselnom parku Záborské pozemky a obchodné podiely. Dokopy išlo o 212 miliónov korún. 20.februára 2008 sa uskutočnilo 2.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu plánu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti kultúry na rok 2008, - k návrhu plánu športových a školských podujatí a aktivít s partnerskými mestami v oblasti športu na rok 2008, - k informácii o spracovaní návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k informatívnej správe o činnosti mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu členky MsR JUDr. Márie Kusendovej v súvislosti s analýzou možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum). 2

7 Mestská rada v Prešove sa 20.februára zaoberala aj správou o činnosti mestskej polície. Do rokovania ju predložil náčelník MsP Ján Andrejko. Od členov rady zaznela požiadavka zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Podľa náčelníka Jána Andrejka plánovala mestská polícia rozšíriť kamerový a monitorovací systém v meste. Plánovali tiež pokračovať v realizácii projektu chránená dielňa, v rámci ktorého v centre kamerového systému zamestnávali telesne postihnutých ľudí. Viceprimátorka Katarína Ďurčanská na margo činnosti mestskej polície uviedla, že by mali zvýšiť pozornosť voči chovateľom psov. Čo sa týka nebezpečných psov, podotkla, že v zmysle zákona sú takto definované iba tie psy, ktoré už niekomu ublížili. "Problém však nie je u psov, ale u ich majiteľov, že ich nedokážu zvládnuť a potom dochádza k tragédiám," skonštatovala. Radný Ivan Benko uviedol, že štyria príslušníci mestskej polície získavajú odbornosti v odchyte mäsožravcov. Netýkalo sa to len voľne pobehujúcich psov, pretože sa v meste vyskytovali i líšky a kuny. Hlavný architekt Prešova Vladimír Ligus predložil na rokovanie mestskej rady 20.februára informáciu o stavebných aktivitách na území mesta za rok Radní materiál zobrali na vedomie a odporučili ho prerokovať v zastupiteľstve. V správe sa konštatoval rastúci záujem o investovanie na území mesta. Medziročne sa rozsah agendy na útvare hlavného architekta oproti roku 2006 zvýšil o 27 %. Ligus pozitívne hodnotil prípravu výstavby obytných súborov bytových domov a veľkých investičných zámerov obsahujúcich byty. Radná Mária Čížiková žiadala, aby úrad hlavného architekta venoval viacej pozornosti akciám, pre ktoré stavebný úrad nevydal súhlasné stanovisko. Povedala, že na to upozorňuje preto, lebo je bežnou praxou, že stavebník svoju aktivitu rozbehne aj napriek nesúhlasnému stanovisku a robí to s vedomím, že získa dodatočné stavebné povolenie. 12.marca 2008 sa uskutočnilo 3.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k majetkovým prevodom, - k návrhu lokality a návrhu na realizáciu prístreškov kontajnerového typu, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k analýze možností aplikácie 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (poslanecký prieskum), - k návrhu na určenie pôsobnosti a úloh Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Sekčov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na zvolanie XIV. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mesto Prešov chcelo riešiť problém s neplatičmi mestských bytov a s neprispôsobivými obyvateľmi kúpením 25 prístreškov kontajnerového typu. Na tento účel navrhovala radnica vyčleniť osem miliónov korún, čím by vyriešila bývanie pre 84 problémových osôb. Súčasne mesto v týchto priestoroch umiestni aj svoje vysunuté pracovisko mestskej polície. O tomto návrhu 13.marca informovali členovia mestskej rady, ktorí ho na svojom zasadnutí podporili. 3

8 Zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská uviedla, že neplatiči dlhovali mestu za nájom 37 miliónov korún. Mesto malo na výstavbu prístreší vytypovaných niekoľko lokalít v každej z mestských častí. Problém bol v tom, že občania všetkých mestských častí sa tomu bránili a písali petície proti umiestneniu prístreší v blízkosti ich obydlí. Najviac priechodným riešením bola lokalita Stará tehelňa, kde sa mali pôvodne stavať byty nižšieho štandardu pre tieto vrstvy obyvateľstva. Stálo tam už vyše 170 bytov, do ktorých sa presťahovali rómske rodiny zo zdevastovaných bytov na Majakovského a Sabinovskej ulice. Mestskí poslanci riešili koncepciu bytových domov nižšej kategórie, prípadne prístreší pre neprispôsobivých občanov už tretie volebné obdobie. Prešovský mestský poslanecký zbor mal na svojom zasadnutí 26.marca rozhodovať o niekoľkých závažných bodoch. Medzi nimi aj o investičnej výstavbe na území mesta. Pôvodný plán v objeme 179 miliónov znížilo mesto o 25,9 milióna. Dôvodom bola dotácia pre výstavbu miestnej komunikácie Škára. Aj na mestskej rade 12.marca, teda ešte pred zastupiteľstvom, bola reč o Škáre. Poslanec Juraj Hurný (SDKÚ-DS) sa kriticky vyjadril k faktu, že Škára, ktorá bola vlastne prístupovou cestou pre firmu Lear, mala byť hotová už v decembri Pripomenul tiež, že mesto do nej investovalo 22 miliónov. Na kritiku reagoval prednosta radnice Jozef Višňovský. Vysvetlil, že doteraz sa preinvestovali len 3 milióny korún a práce pozastavil dodávateľ, teda Inžinierske stavby. Chybu urobili plynári, ktorí neurobili preložky potrubia, stavbári tiež narušili vodovodnú prípojku a museli sa najprv vyriešiť tieto problémy, aby sa v stavbe mohlo pokračovať. Pripustil, že táto nečakaná prekážka zvýšila náklady o 1,8 milióna korún, ale bol presvedčený, že plynári a vodári ich budú refundovať. 16.apríla 2008 sa uskutočnilo 4.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k návrhu Informatívnej správy o poskytovaní sociálnej pomoci mesta Prešov v roku 2007, - k návrhu Informatívnej správy o riešení bytových záležitostí občanov mesta Prešov za rok 2007, - k návrhu Organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o činnosti správy mestských bytov a plnení plánu opráv, údržby a investícií za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta za rok 2007, - k informatívnej správe o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení v mestských lesoch za rok 2007, - k návrhu Pravidiel realizácie poslaneckého prieskumu poslancov Mestského zastupiteľstva v zmysle 25 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu Smernice primátora mesta Prešov pre postupy spracovania projektových zámerov, realizáciu projektov a ich financovanie, - k návrhu na zvolanie XVI. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Návrh na rušenie a zlučovanie základných škôl, ktorý prerokovala mestská rada, hovoril o vyradení troch škôl zo siete a to Základnej školy Bernolákova, ZŠ Matice slovenskej a ZŠ Odborárska. Čo sa týkalo ZŠ Odborárska, navrhlo sa jej zlúčenie so ZŠ Československej armády. Radní 16.apríla k predloženému materiálu prijali uznesenie, ktoré nebolo v úplnom súlade s predloženým materiálom, teda aspoň v časti, ktorá pojednávala o zrušení ZŠ Matice slovenskej. Navrhli, aby táto škola pokračovala v osobitnom režime. ZŠ Matice slovenskej mala totiž najviac integrovaných žiakov na území mesta. Členovia mestskej rady v Prešove sa na rokovaní 16.apríla zaoberali aj pripravenosťou na čerpanie fondov Európskej únie. Radní predložený materiál vzali na vedomie, avšak žiadali ho dopracovať. V prípade pripravených projektov pre infraštruktúru v školských zariadeniach, prednosta mestského 4

9 úradu Jozef Višňovský uviedol, že mesto podalo žiadosti na rekonštrukciu a obnovu 9 základných škôl a jednej materskej školy. Mesto žiadalo nenávratný príspevok na rekonštrukciu základných škôl Mirka Nešpora, Šrobárova, Prostejovská, Československej armády, Lesnícka, Kúpeľná a Važecká a na rekonštrukciu Materskej školy Jurkovičova. Išlo celkove o finančný objem 325,398 milióna korún. Mestská rada zároveň vyzvala zastupiteľstvo, aby na rokovaní 28.mája schválili 5 % oprávnených výdavkov na financovanie týchto projektov. 14.mája 2008 sa uskutočnilo 5.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2008, - k informácii o stave plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov a pripravenosti projektov mesta Prešov na čerpanie z fondov, - k návrhu koncepcie poskytovania sociálnych služieb na území mesta Prešov, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu na I. polrok 2008, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2007, - k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení Trhový poriadok, - k návrhu na úpravu a doplnenie Cenníka prevádzky pohrebných a cintorínskych služieb, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k informatívnej správe o priebehu spracovania návrhu Územného plánu zóny Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar, - k správe o celkovom financovaní výstavby komunikácie PZ Družstevná, - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské, - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2008, - k správe o využívaní nehnuteľností v správe mesta Prešov, resp. mestských organizácií riadených mestom Prešov, - k návrhu riešenia problematiky správy nájomných bytov a návrh usporiadania nedoplatkov mestských nájomných bytov, - k správe o vykonaní kontroly spätných úprav mestských komunikácií, verejného priestranstva a zelene po realizácii ich zvláštneho používania, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, - k návrhu na zvolanie XVII. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Z rokovania ostatnej mestskej rady 14.mája v Prešove bol stiahnutý materiál, ktorého prípravou zaviazali poslanci mestský úrad. Išlo o vypracovanie zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší pre neprispôsobivých. Do rokovania rady správu predkladal odbor správy mestského majetku. Podľa prednostu mestského úradu Jozefa Višňovského predložený materiál pripomienkoval odbor hlavného architekta: "Záver je taký, že ani jeden pozemok nie je vhodný na výstavbu prístreší," skonštatoval. Uviedol, že zo strany členov rady zazneli aj také názory, že mesto bude musieť meniť územný plán mesta, ak chce záležitosť doriešiť. Podľa prednostu za súčasných podmienok bolo jedinou možnosťou umiestniť prístrešia pre neprispôsobivých tak, ako sa pôvodne navrhovalo, teda v časti mesta Stará tehelňa. Nedoplatky súvisiace s mestskými bytmi v Prešove presiahli 37 miliónov korún. Mestská rada na svojom rokovaní 14.mája riešila, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Návrh opatrení predložil prednosta mestského úradu Jozef Višňovský. Rada návrh zobrala na vedomie a odporučila zastupiteľstvu prerokovať ho. Podľa údajov spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., ktorá spravovala 5

10 mestské byty, dlh na mestskom účte narastal ročne zhruba o 2 milióny korún. K 30.aprílu bolo mesto Prešov vlastníkom 640 bytov. Z nich 176 na Starej tehelni mesto nemohlo odpredať, lebo na ne dostalo dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Višňovský uviedol, že mesto sa rozhodlo problém vyriešiť prevzatím správy mestských bytov. Byty mali ísť buď pod správu spoločnosti Prešov Real alebo sa malo zriadiť špecializované oddelenie na odbore správy majetku. Stanoviť sa mal aj časový horizont tohto kroku. Podlžnosti, ktorá vznikli zo spravovania mestských bytov, bude musieť mesto vyrovnať. Tento dlh sa skladal z viacerých častí. "Deväť miliónov korún Spravbyt prevzal na seba v roku 1995 spolu so správou mestských bytov z Mestského bytového podniku. Ďalšie podlžnosti vznikli počas ďalšieho spravovania," uviedol prednosta Višňovský. Zdôraznil, že je na škodu mesta, že sa problém s nedoplatkami nevyriešil v roku 2006, keď mesto predávalo svoj väčšinový podiel v Spravbyte. Mestské zastupiteľstvo v roku 2006 súhlasilo s predajom 10 % akcií mesta v Spravbyte v prospech rakúskej spoločnosti C.E.U. za 6,6 milióna korún. Mesto Prešov sa následne stalo menšinovým vlastníkom so 45 % akcií. Zmenilo sa aj obchodné meno spoločnosti na Spravbytkomfort, a.s., Prešov. Rakúsky akcionár odkúpil od mesta aj nehnuteľnosti a tepelné zariadenia za vyše 77 miliónov korún, technológiu, motorové vozidlá a mechanizmy za 8,8 miliónov Sk. 18.júna 2008 sa uskutočnilo 6.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2007, - k Návrhu rozpočtových opatrení č.3, - k projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. 2.júla 2008 sa uskutočnilo 7.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Náhrada autobusovej verejnej dopravy duobusmi, - k informatívnej správe o spôsobe dofinancovania rekonštrukcie pavilónov na ZŠ na ul.matice slovenskej č.13 v Prešove, - k informatívnej správe o stave čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia organizované mestom Prešov za I.polrok 2008 na úseku kultúry, - k zrušeniu Centra voľného času Ekocentrum Holá hora, Pod Kalvároiu 35, Prešov, - k návrhu Komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Prešov, - k návrhu majetkových prevodov, - k informatívnej správe o stave P.H.K.Prešov,s.r.o., - k informatívnej správe o projekte vydania monografie Dejiny Prešova, - k informatívnej správe k zmluvným vzťahom, záväzkom a plneniam mesta Prešov a nájomcu k Aquaparku Delňa, - k informatívnej správe k nájomnej zmluve so spoločnosťou ŠOVAR, s.r.o., a dodatku k nájomnej zmluve so Záujmovým združením právnických osôb Delňa, - k návrhu na zvolanie XXI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 20.augusta 2008 sa uskutočnilo 8.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k Informatívnej správe o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v I.polroku 2008, - k Informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za I.polrok 2008, 6

11 - k návrhu na zvolanie XXII.slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Mestská rada bola na svojom rokovaní 20.augusta zdržanlivá. Viaceré body navrhla stiahnuť z rokovania a dopracovať. Jeden z nich sa týkal aj projektu Park Sekčov. Vytvorenie oddychovorelaxačnej zóny na prešovskom Sídlisku Sekčov bolo zámerom chystaného projektu Park Sekčov. Mesto sa chcelo uchádzať o peniaze z Operačného programu Životné prostredie. Výška projektu predstavovala čiastku vyše 4,7 mil. Sk ( eur). Mestská rada k materiálu neprijala uznesenie. Radní sa zaoberali tiež návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov. K výsledku nedospeli, stiahli ho z rokovania. Na dopracovanie zas vrátila rada návrh Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky S pripomienkami vzala rada na vedomie návrh na podanie projektu Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov mesta Prešov. Výška celkových nákladov na projekt predstavovala čiastku 5 mil. Sk ( eur), výška spolufinancovania z mestskej kasy bola 250-tisíc Sk (8 298 eur). Radou prešli aj majetkové prevody, pričom konečné slovo pri nich malo mať mestské zastupiteľstvo. Mestská rada taktiež vzala na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý polrok. 10.septembra 2008 sa uskutočnilo 9.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v domove dôchodcov a na úseku opatrovateľskej služby, - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k návrhu výstavby mestských bytov, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I.polrok 2008, - k informatívnej správe o vypracovaných štúdiách a projektoch zadaných mestom Prešov s prehľadom ich finančnej nákladovosti a realizácie, - k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z Mestského fondu podpory a rozvoja športu za II.polrok 2008, - k Správe o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za I.polrok a návrh rozpočtových opatrení č.5, - k návrhu na schválenie jednotného štandardu predkladania plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov, - k návrhu na schválenie majetkových prevodov, - k informatívnej správe o riešení problematiky správy nájomných bytov s návrhom opatrení, - k Správam o výsledkoch kontroly uplatňovania práv mesta Prešov ako vlastníka obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., v ktorej má mesto Prešov vlastnícky podiel, vykonané Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu na vyňatie objektu ZŠ Bernolákova 21 zo správy ZŠ Májové námestie, - k návrhu na zverenie objektov do výkonu správy spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., - k informatívnej správe o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta Prešov a v základných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Prešov, - k správe o zhodnotení prínosov účasti mesta v záujmovom združení LAPANČ s návrhom opatrení, - k návrhu koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach na roky , - k návrhu podmienok verejnej súťaže na realizáciu projektu Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu termínu a spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti prihlášky pre uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za I.polrok 2008, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I.polrok 2008, 7

12 - k návrhu na zvolanie XXIII.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR JUDr.Antona Bidovského na predloženie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. 8.októbra 2008 sa uskutočnilo 10.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu na schválenie projektu Revitalizácia hnedého parku plavecký bazén, - k informatívnej správe Priemyselný park IPZ Prešov Záborské, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste Prešov, - k návrhu prechodu vybraných materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu, - k návrhu na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky , - k informatívnej správe o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov, - k návrhu Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, - k správe o plnení harmonogramu realizácie Centrálneho mestského parku, - k zoznamu verejných obstarávaní za Mestský úrad v Prešove v období , - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite ul.mukačevská, - k návrhu na zvolanie XXIV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k návrhu člena MsR, Mgr.Juraja Hurného na predloženie správy o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18. Mestská rada v Prešove sa 8.októbra znovu zaoberala výstavbou bazéna. Odbor strategického rozvoja predložil návrh projektu Revitalizácia hnedého parku - plavecký bazén. Rada ho odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Pôvodný návrh, v ktorom boli okrem bazénu zahrnuté aj vedľajšie projekty ako výstavba hotela, kongresového centra a bytov rada stopla. Mestská rada prijala uznesenie, aby bol projekt rozdelený do viacerých častí. Podporila len zámer výstavby samotného bazénu a odporučila ho schváliť zastupiteľstvu. K tejto časti sa vypracovala aj projektová dokumentácia. Mesto mohlo byť oprávneným žiadateľom len na tie aktivity, ktoré sa posunuli do zastupiteľstva. Mesto sa chcelo cez projekt Revitalizácie hnedého parku - plavecký bazén uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Dvanásť prešovských materských škôl malo mať právnu subjektivitu. Osem malo zatiaľ ostať bez nej. Definitívne to ešte mal potvrdiť mestský parlament. "Pre materské školy je dobré mať právnu subjektivitu. Riaditelia získajú väčšiu voľnosť, zároveň však aj vyššiu zodpovednosť," povedala zástupkyňa primátora Katarína Ďurčanská na mestskej rade 8.októbra. Ako dodala, škôlky budú naďalej rozpočtovými organizáciami. Návrh prechodu vybraných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu predložila vedúca odboru školstva, kultúry a športu Kvetoslava Komanická. Dobré skúsenosti z MŠ Jurkovičova, ktorá sa stala právnym subjektom od , podnietili aktivitu riaditeliek ďalších MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov smerom k rozšíreniu siete MŠ v právnej subjektivite v termíne od O právnu subjektivitu požiadalo týchto 12 materských škôl: A. Prídavka 1, Bernolákova 19, Bajkalská 31, Budovateľská 8, Čapajevova 17, Čerogovská 14, Čs. armády 20, M. Nešpora 22, Sabinovská 22, Solivarská 51, Važecká 18, Zemplínska 2. Materské školy mali na výber aj možnosť spojenia so základnými školami, respektíve zlúčenia MŠ. 8

13 Mestská rada sa zaoberala aj návrhom nariadenia školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Doteraz bolo mesto jedným obvodom, čo bolo podľa radných v rozpore s novou platnou legislatívou. 3.novembra 2008 sa uskutočnilo 11.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. III.štvrťrok 2008, - k správe o plnení plánu rozpočtu hospodárstva mesta za I. III.štvrťrok 2008 a návrh rozpočtových opatrení č.6, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Prešov, - k informatívnej správe o podaných a pripravovaných projektoch mesta Prešov, - k návrhu na podanie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení určených v závere správy o stave majetko-právneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k správe o možnostiach riešenia problémov obyvateľov žijúcich v blízkosti cesty I/18 súvisiacich s hlukom a dopravou na tejto trase, - k informatívnej správe o doručenej sťažnosti S , - k návrhu plánov práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Prešove a plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I.polrok 2009, - k návrhu na zvolanie XXV.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. Prešovská mestská samospráva chystala rozpočet a s ním súvisiace nariadenia o daniach a poplatkoch. Pracovnou verziou rozpočtu sa zaoberala mestská rada 3.novembra. V prípade mestských daní rada neprijala uznesenie. Koalícia sa znovu pochytila s opozíciou. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o mestských daniach upravoval sadzby najmä vo vzťahu k prijatiu eura. Zaokrúhľovať sa malo smerom nadol. Kameňom úrazu boli úľavy na dani. 2.decembra 2008 sa uskutočnilo 12.riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: - k návrhu Štatútu mestského fondu obnovy a záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu životného prostredia v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov, - k návrhu Štatútu mestského fondu podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností v meste Prešov, - k analýze príprav dopravných stavieb na území mesta Prešov do roku 2011, - k informatívnej správe o spracovaní štúdie pre možnosti rozšírenia mestskej komunikácie Tehelná ul. v Prešove, - k návrhu výstavby mestských bytov v lokalite Mukačevská ul. v Prešove, - k informatívnej správe o prešetrení sťažnosti S proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov na Cemjate v Prešove, - k informácii o úspešnej ponuke z verejnej súťaže Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Prešov, - k návrhu menovitého zoznamu bežnej údržby a opráv ciest a chodníkov na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , - k návrhu rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2009 s výhľadom na roky , 9

14 - k návrhu doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci zmluvných prevodov majetku, - k informatívnej správe o plnení opatrení v súvislosti s vykonanou kontrolou útvaru hlavného kontrolóra mesta vo veci dodržiavania zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Prešove, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2008, - k návrhu na zvolanie XXVI.riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Prešove. 10

15 1.2. ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 30.januára 2008 sa uskutočnilo XII.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov, - k Územnému plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky 2007 /návrh/, - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky k majetkovým prevodom, - k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výkone správy investičnej akcie Prešov rekonštrukcia ulice Floriánova II.etapa, - k návrhu na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov, Cemjata, Prešov, - k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove, - k návrhu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove, - k návrhu na určenie za sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove, - k správe o vypracovaní harmonogramov plnenia úloh v súvislosti so zavedením eura v príspevkovej organizácii zriadenej mestom, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a v obchodných spoločnostiach založených mestom, - k informácii o príprave Smernice pre postupy spracovania zámerov, realizácie projektov a ich financovanie na Mestskom úrade v Prešove, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k ústnej informácii o Priemyselnom parku IPZ Prešov Záborské, - k výkonu štátneho stavebného dohľadu po stavebných a výkopových prácach na území mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Kislíka k využívaniu nehnuteľností v správe mesta Prešov, - k návrhu poslankyne mestského zastupiteľstva Ing. Marty Kollárovej k vypracovaniu Doplnku č.1 k Štatútu mesta Prešov, - k návrhu poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Vasiľa Janka v súvislosti so zabezpečením názornej informačnej štúdie stavebných aktivít medzi centrom mesta a sídliskom Sekčov. Podľa Hagyariho malo byť dôležitým bodom rokovania mestského zastupiteľstva konaného 30.januára schválenie doplnkov a zmien územného plánu mesta. Nový návrh podľa primátora pružne reagoval na potreby trhu. V Prešove sa chystala veľká výstavba, či už išlo o obchodné centrá, zelené plochy alebo byty. Primátor sa z rokovania zastupiteľstva rozhodol stiahnuť predaj ² pozemkov m pre 1. FC Tatran, s odôvodnením, že ponúkajú nízku cenu. Tatran ponúkal mestu za pozemky jednotnú cenu 250 Sk za m² a uhradenie nákladov za asanáciu domov na Čapajevovej ulici. Čiže celkove núkali mestu 11,5 milióna korún. Hagyari zdôraznil, že so zástupcami Tatrana sa dohodli inak. Poslanci mestského zastupiteľstva mali rozhodovať aj o odvolaní riaditeľa Domova dôchodcov na Cemjate. Návrh na odvolanie Františka Krajča predkladal primátor. Podľa Hagyariho bolo jedným z dôvodov zlé manažovanie, ako aj výsledky vykonanej kontroly. Hagyari skonštatoval, že kým v roku 2007 získal DD na Veselej v Prešove od sponzorov korún a ďalších 900-tisíc z projektov, DD na Cemjate získal v rovnakom období od sponzorov 4-tisíc korún a z projektov ani korunu. Na mestských komunikáciách a parkoviskách v Prešove sa v januári parkovalo zadarmo. Spôsobil to zákon, ktorý vypustil pre samosprávy možnosť vyrubiť dane za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom verejnom priestranstve. Mestský úrad v Prešove sa 4-miliónový výpadok v rozpočte v dôsledku tejto zmeny rozhodol riešiť novelizovaním všeobecne záväzného nariadenia o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta. Poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. januára predloženú novelu VZN schválili. Podľa nej za záber verejného priestranstva parkovaním sa v Prešove už nemali vyberať poplatky, ale nájom. 11

16 Parkovacie lístky a karty sa mali označiť tak, aby išlo o nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Poslanec Anton Bidovský (SF) skonštatoval, že hoci je právnik, nevie posúdiť, či predložená novela je alebo nie je v súlade so zákonom: "Je tu právne vákuum, mestá tento problém riešia každé svojím spôsobom." Jozef Kužma (SDKÚ-DS) nesúhlasil s tým, aby VZN umožňovalo v obytnej zóne pred blokmi zaplatiť 18-tisíc korún, a tým si vyárendovať parkovné miesto na celý rok. Podal v tomto zmysle aj pozmeňujúci návrh, poslanci ho schválili. Prešovskí poslanci si na rokovaní zastupiteľstva 30. januára zvýšili odmeny. Sumu za poslaneckú prácu si zvýšili o 50 %. Z mestského rozpočtu si teda odkrojili navyše 1,2 milióna korún. V rozpočte mesta bolo treba rátať na poslanecké odmeny so sumou 4 milióny. Primátor Pavel Hagyari (NEKA) ešte deň pred rokovaním zastupiteľstva vyhlasoval, že ak nedôjde k dohode poslaneckých klubov, návrh na zvýšenie odmien z rokovania zastupiteľstva stiahne. Zvyšovanie odmien sa však v programe objavilo. Poslanci body rokovania aj schválili. Návrh zvýšiť poslanecké odmeny o 50 % predniesla poslankyňa Marta Kollárová (NEKA) na októbrovom rokovaní zastupiteľstva. V tom čase nebola u poslancov politická vôľa o tom rokovať. Predseda poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS Stanislav Kahanec vyslovene povedal, že návrh nepodporia. Na rokovaní zastupiteľstva sa situácia zmenila. Za zvýšenie odmien hlasovalo 19 poslancov a štyria sa zdržali. Proti nebol nikto. Poslanec Kahanec na rokovaní mestského zastupiteľstva nebol prítomný. Rozprava k predloženému návrhu v zastupiteľstve sa nekonala. Iba poslanec Ivan Benko (NEKA) vyzval kolegov, aby zbytočne nediskutovali: "Každý novinár si na nás zgustne." Po porade poslaneckých klubov, ktorú si vyžiadal Anton Bidovský (SF), sa už iba hlasovalo. Niektorí z poslancov prítomných na rokovaní zastupiteľstva však v rokovacej sále v okamihu hlasovania chýbali. Neregistroval sa Juraj Hurný (SDKÚ-DS), Vasiľ Janko (SDKÚ-DS), Anton Bidovský (SF), Milan Benč (NEKA) ani Svetlana Pavlovičová (Smer-SD). Po novom každý z 31 poslancov prešovského mestského zastupiteľstva mal dostať za zasadnutie mestského zastupiteľstva (s výnimkou slávnostného) korún. Každý z desiatich členov mestskej rady mal dostať k poslaneckej odmene za zasadnutie rady ďalších korún. Každý z deviatich predsedov komisií, pôsobiacich pri mestskom zastupiteľstve, mal dostať za jedno zasadnutie v mesiaci korún. Každý člen komisie - poslanec mal získať ďalších Sk. Poslanec vo funkcii predsedu výboru mestskej časti mal za túto činnosť dostať korún, a poslanec člen výboru mestskej časti korún. Vo výsledku to znamenalo, že za mesiac, keď sa zastupiteľstvo koná, člen mestskej rady (do mesiaca zvyčajne zasadá dva razy), ktorý zároveň je predsedom komisie a predsedom výboru mestskej časti, mohol dostať odmenu korún. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva odvolali 30.januára z funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata Františka Krajča. Návrh predložil primátor Pavel Hagyari. K problematike sa vyjadril aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Následne sa hlasovalo. Z 24 prítomných poslancov za odvolanie Františka Krajča z funkcie hlasovali 14, desiati sa hlasovania zdržali. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva súhlasili na januárovom rokovaní zastupiteľstva s odovzdaním zrekonštruovanej Floriánovej ulice do správy spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo odovzdanie Floriánovej ulice z dôvodu, že to určovali zásady nakladania s majetkom mesta. Ak totiž nadobúdacia hodnota majetku presahovala 5 miliónov, podliehala schváleniu zastupiteľstvom. Na rekonštrukciu Floriánovej ulice - II. etapa bolo vynaložených 7 miliónov korún. Mesto malo so spoločnosťou Správa a zimná údržba ciest uzatvorenú mandátnu zmluvu. Na zastupiteľstve 30.januára poslanci schválili prenájom časti nebytového priestoru v objekte bývalej školy na Ďumbierskej ulici č.40 občianskemu združenie Lampášik. Objekt prenajali účelovo na 20 rokov detskému krízovému centru. 12

17 Prešovskí poslanci na zastupiteľstve 30.januára zrušili uznesenie MsZ z 24.júla 2006 o odkúpení časti mestského cintorína od MUDr. Viery Kertészovej z Austrálie. Mesto chcelo vtedy odkúpiť m² za cenu 600 korún za m². Žiaľ, klientka následne pristúpila na vyššiu cenovú ponuku od podnikateľa Petra Jarkovského, ktorý od austrálskej vlastníčky túto časť cintorína odkúpil. 19.marca 2008 sa uskutočnilo XIII.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu postupu riešenia problémov vzniknutých pri implementácii projektu budovania infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov-Záborské. V budovaní priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské sa bude pokračovať podľa mestom podpísaných zmlúv v roku Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní 19.marca. Poslanci sa rozhodli v projekte priemyselného parku IPZ pokračovať podľa podpísaných zmlúv aj napriek tomu, že do rokovania zastupiteľstva bol predložený celkom iný materiál. V ňom sa navrhovalo problém s pozastavením štátnej pomoci (228,5 milióna) na vybudovanie infraštruktúry ministerstvom hospodárstva riešiť štyrmi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo odkúpenie priemyselného parku, ďalším odstúpenie od zmluvy s IPZ. Poslanci v diskusii hlavne hľadali vinníka. Chceli zistiť, kto je zodpovedný za to, že realizácia projektu sa zastavila. Poslanec Milan Beč (NEKA) skonštatoval, že v prípade zrušenia zmlúv ohľadne priemyselného parku hrozí medzinárodná blamáž, ktorá pokazí kredit mesta. Poslanec Anton Neupauer (KDH) sa domáhal satisfakcie z úrovne mesta, pýtal sa: Kde sa stala chyba?" Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský na tieto slová reagoval, že spoločnosť IPZ mala v prípade realizácie priemyselného parku od mesta plnú moc: Nikto z úradu to nespochybňoval a nemal kompetencie kontrolovať." Názor vyslovil aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Podotkol, že nechápe, načo sa vôbec koná toto zastupiteľstvo, keď v zmluvách je všetko v poriadku. Podľa neho konečné slovo aj tak povie Brusel, keď príde na kontrolu. Zároveň zdôraznil, že so zámerom mesta kupovať priemyselný park IPZ nemôže súhlasiť. 26.marca 2008 sa uskutočnilo XIV.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Prešov, - k správe o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2007 a návrh finančného vysporiadania, - k návrhu rozpočtových opatrení č.1 na rok 2008, - k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2007, - k majetkovým prevodom, - k návrhu spôsobu a harmonogram realizácie Centrálneho mestského parku Prešov, - k informácii o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v MPR a na ostatnom území mesta Prešov v II.polroku 2007 a zhodnotenie za rok 2007, - k zoznamu budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov vhodných pre umiestnenie prístreší, - k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti, o kontrole plnenia uznesení MsZ a o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov za II. polrok 2007, - k informatívnej správe o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2007, - k návrhu na pridelenie finančnej dotácie na 40.ročník Šarišského pohára súťaže v tanečnom športe, - k návrhu na zmenu názvu komisie MsZ v Prešove, - k návrhu na voľbu za člena komisie MsZ na ochranu verejného poriadku, - k návrhu na priznanie odmeny primátorovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny zástupkyni primátora mesta za II.polrok 2007, - k návrhu na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II.polrok 2007, - k návrhu združenia investičných prostriedkov pri realizácii výstavby športového parku mládeže tréningového zimného štadióna Ul. československej armády, - k návrhu na vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov Cemjata 4, Prešov, - k informatívnej správe o pripravovaných projektoch mesta Prešov v rámci opatrenia 1.1 ROP, 13

18 - k návrhu poslanca MsZ JUDr.Antona Bidovského o prehodnotenie využitia priestorov v Dome odborov v Prešove, - k návrhu na nahlásenie menovitého zoznamu investičných stavieb a väčších opráv, - k návrhu na zaradenie do zoznamu projektov žiadosť na eurofondy pre mestské lesy, - k návrhu na predloženie Koncepcie rozvoja detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca rozdávali odmeny. Boli za II.polrok Odmenu 236-tisíc Sk schválili primátorovi Pavlovi Hagyarimu, 89-tisíc dostala viceprimátorka Katarína Ďurčanská. Odmenený bol aj hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik sumou 84-tisíc korún. Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský predložil do zastupiteľstva návrh, aby primátorovi Hagyarimu priznali odmenu v plnej výške, teda 50 % zo súčtov jeho platov za druhý polrok, čo činilo 236-tisíc Sk. Súčet platov primátora Prešova totiž od júla do decembra 2007 bol 472- tisíc korún. Za odmenu pre primátora Hagyariho vo výške 236-tisíc korún hlasovalo 17 poslancov, 8 sa zdržalo, proti hlasoval iba poslanec Neupauer. Schvaľovanie odmeny pre viceprimátorku prešlo bez diskusie. Za odmenu pre Katarínu Ďurčanskú vo výške 89-tisíc korún hlasovalo 18 poslancov, zdržalo sa sedem, proti hlasovali traja poslanci: Neupauer, Vasiľ Janko (SDKÚ) a Jozef Kislík (KDH). Aj schvaľovanie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta bolo bez rozpravy. Za odmenu pre Milana Tkáčika vo výške 84-tisíc korún hlasovalo 23 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa poslanec Jozef Kislík. Prešovskí poslanci 26. marca na zasadnutí mestského zastupiteľstva mali konečne po dlhých rokoch sporov definitívne rozhodnúť o umiestnení prístreší pre neprispôsobivých občanov. Po rozprave však prijali uznesenie, že odbor správy mestského majetku má na májové zastupiteľstvo predložiť zoznam budov a pozemkov vhodných na umiestnenie prístreší. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že v novembri roku 2008 takú istú úlohu dostal na zastupiteľstve hlavný architekt mesta. Konečne aj materiál, ktorý poslanci dostali do rúk mal aj označenie Zoznam budov a pozemkov vo vlastníctve mesta vhodných na umiestnenie prístreší. Zoznam však v materiáli chýbal. Bolo v ňom iba konštatovanie, že po posúdení možnosti využitia jestvujúcich budov pre prístrešia sa na tento účel dá využiť objekt bývalej Materskej školy na ulici Pri Hati v časti Solivar. Avšak v súvislosti s pripravovaným projektom na revitalizáciu územia NKP Solivar na rekreačnú zónu sa toto riešenie neodporúčalo. Zato v materiáli bolo odporúčanie na umiestnenie prístreší v lokalite Stará tehelňa pokračovaním 2.etapy výstavby. Dôvodilo sa pozemkom vo vlastníctve mesta, technickým vybavením a možnosťou doplniť lokalitu kamerovým systémom. V návrhu už bolo konštatovanie aj o rokovaní prednostu mestského úradu s dodávateľskou firmou. Nakoľko prístrešky sa mali realizovať prostredníctvom kontajnerov. Šiestich pre prístrešia, 15 pre dočasné ubytovanie a štyroch pre sociálnych pracovníkov, mestskú políciu, ambulanciu detského lekára a pastoračné centrum. Cena jedného kontajnera bola vyčíslená na 250 až 300-tisíc korún. Poslanci predložený materiál podrobili kritike. Tiež sa domáhali ďalších informácií. Okrem iného chceli zistiť, pre koľko ľudí mesto prístrešia potrebuje. Marta Kollárová (NEKA) podotkla, že dať 8 miliónov korún na prístrešky je od mesta veľký luxus. Andrea Turčanová (KDH) argumentovala, že na Starej tehelni býva 2-tisíc ľudí a polovica z nich je problémových: "Umiestniť tam prístrešky je nerozumný krok." Zároveň skonštatovala, že obyvatelia z okolia už podpisujú ako nesúhlas s umiestnením prístreškov petíciu. Zároveň predniesla návrh uznesenia, aby sa nanovo pripravil zoznam vhodných budov a pozemkov v majetku mesta pre umiestnenie prístreší. Pre poslanca Milana Lacu (Smer) však lokalita Starej tehelni vyhovovala. Uviedol, že keď sa tam pristavia prístrešky, bude problém s neprispôsobivými občanmi riešený komplexne. O slovo požiadal aj zástupca petičného výboru občanov Oleg Tkáč. "Sme proti rozširovania Starej tehelni. Nič to nevyrieši. Mesto má v prvom rade chrániť prispôsobivých občanov a nie trestať ich neprispôsobivými. Takto vznikne prešovský Luník." Ďalej povedal, že v centre mesta má byť luxusné bývanie a nie prístrešia pre neprispôsobivých. Napokon poslancov požiadal, aby to celé zastavili. Poslanci to prijatím uznesenia aj urobili. Rozhodovať o ich umiestnení mali poslanci opäť na zastupiteľstve v máji. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva na rokovaní 26.marca schválili názvy nových ulíc v meste. Nové ulice súvisia s individuálnou bytovou výstavbou v meste a výstavbou nových 14

19 komunikácii. Naposledy sa názvy ulíc v Prešove určovali v roku Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa v zmysle zákona určovali s prihliadnutím na históriu, na významné nežijúce osobnosti a tiež na veci. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečovalo mesto na vlastné náklady. Návrhmi na určenie názvov nových ulíc v Prešova sa zaoberala názvoslovná komisia. Boli s nimi oboznámené aj príslušné výbory mestských častí. Návrhy nových označení ulíc posudzovali aj z lingvistického hľadiska. Poslanci schválili názvy ulíc takto: Dve nové ulice na Sídlisku III. nad Základnou školou na Ul. Mirka Nešpora dostali názov Aurela Stodolu a Alexandra Duchoňa. Tri nové ulice pod Vydumancom na Malkovci nazvali: Zajačia, Skromná a Malkovská. Nová ulica na Surdoku sa mala volať Pri kostole. Ulica v Nižnej Šebastovej nová komunikácia do priemyselnej zóny získala označenie Na Tablách. Ulica v Nižnej Šebastovej odbočka z Fintickej ulice za futbalovým štadiónom dostala názov podľa miestneho názvu Kopaniny. V Nižnej Šebastovej poslanci dali označenie aj ulici, ktorá bola prepojením medzi Strážnickou ulicou a Domašskou ulicou, nazvali ju Mateja Murgaša. Iško o miestneho kňaza, ktorý pôsobil v Nižnej Šebastovej. Pokračovaním Domašskej ulice v Nižnej Šebastovej bola ulica s názvom Na Rovni. V Nižnej Šebastovej pribudla ešte ulica Priemyselná, išlo o ulicu v časti Grófske. Novú komunikáciu do priemyselnej zóny odbočka zo Solivarskej ulice dostala označenie podľa miestneho názvu Ku Škáre. Na sídlisku Šekčov, za ZŠ Bernolákova, pribudla ulica Orechová. Na Šalgovíku dve nové odbočky zo Sekčovskej ulice pri športovom areáli nazvali poslanci Drozdia a Holubia. Na Šalgovíku pomenovali aj dve nové odbočky z Teriakovskej ulice, nazvali ich Orlia ulica a Labutia ulica. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove na ostatnom rokovaní 26.marca súhlasili so združením investičných prostriedkov na výstavbu tréningového zimného štadióna. Športový park mládeže sa mal stavať na Ul. Československej armády. Mesto na základe nájomnej zmluvy schválenej zastupiteľstvom ešte v roku 2005 poskytlo na výstavbu pozemok. Poslanci schválili, že združenie finančných prostriedkov potrebných na výstavbu prvej etapy tréningového zimného štadióna sa bude realizovať vytvorením združenia bez právnej subjektivity. Na financovaní sa mali podieľať mesto Prešov, eseročka Finewood, Prešovský samosprávny kraj a podnikateľ Jozef Dušenka, ktorý mal poskytnúť financie minimálne vo výške osem miliónov korún. Finewood mal poskytnúť z úverových investičných zdrojov 22,5 milióna. Mesto malo dať päť miliónov. Tieto však mesto malo poskytnúť iba v prípade, ak obdrží dotáciu päť miliónov korún od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Finewood sa zaviazal, že ak SZĽH dotáciu neprizná, navýši svoj vklad o ďalších päť miliónov korún. PSK mal poskytnúť na stavbu päť miliónov korún. Združovatelia mali splatiť svoj podiel peňažným vkladom na účet združenia. Poslanci zároveň zaviazali primátora Pavla Hagyariho, že zmluvu o vytvorení združenia predloží do zastupiteľstva do konca roka. Prvá etapa výstavby tréningového zimného štadióna sa týkala vybudovania šatňového traktu a športovej haly s ľadovou plochou. Celkové náklady predstavovali sumu 45,5 milióna korún. Výstavbu mala zabezpečovať firma Finewood. Stavba by sa mala ukončiť v máji Plnenie investičnej výstavby za rok 2007 hodnotili prešovskí poslanci 26.marca na rokovaní mestského zastupiteľstva. Predloženú správu vzali na vedomie. V rozprave odzneli aj kritické pripomienky. Nastolila sa aj otázka rekonštrukcie kancelárie prednostu Jozefa Višňovského. Poslanec Jozef Kislík (KDH) sa požadoval aj informácie, či na túto akciu bolo vydané stavebné povolenie a z akej kapitoly sa rekonštrukcia financovala. Rekonštrukcia sa týkala stavebných úprav, napríklad elektroinštalácie. Znížil sa podhľad, urobilo sa bodové osvetlenie. Sadrokartónom a stierkou sa vyrovnali steny. Upravila sa podlaha, pričom sa vymenila podlahová textília. Práce stáli 149-tisíc Sk s DPH. Po rekonštrukcii sa aj modernizovalo. V interiéri vymenili pracovný a rokovací stôl, konferenčný stolík, nástenné police. Pribudlo nové manažérske kreslo, 6 kusov konferenčných kresiel a štyri kožené kreslá. Modernizácia interiéru vyšla na Sk s DPH. K záležitosti zaujal stanovisko aj prednosta Višňovský. Bol presvedčený, že rekonštrukcia jeho kancelárie bola nutná, pretože dvadsať rokov sa v tejto miestnosti nič neurobilo. Višňovský dodal, že rekonštruovať sa bude aj kancelária viceprimátorky, sekretariáty a kancelárie, ktoré sa uvoľnili po presťahovaní do budovy na Jarkovej ulici. Zároveň však poznamenal, že podľa jeho názoru existujú dôležitejšie veci, ako je rekonštrukcia jeho kancelárie, ktorými by sa poslanci mali zaoberať. Sú to 15

20 napríklad prevádzkové náklady mestského úradu za rok Oproti roku 2006 boli znížené o 600 tisíc korún," zdôraznil. 23.apríla 2008 sa uskutočnilo XV.mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k informácii o aktuálnom stave v implementácii projektu Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské. Poslanci prešovského mestského zastupiteľstva mimoriadnom rokovaní 23.apríla po štvorhodinovej diskusii schválili zámer mesta odkúpiť pozemky v priemyselnom parku IPZ Prešov - Záborské. Súhlasili s ich odkúpením do výšky znaleckých posudkov, avšak maximálne do výšky 157 miliónov korún vrátane DPH. Odkúpenie pozemkov v priemyselnom parku IPZ bola podmienka, ktorú mestu stanovilo ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo prišlo totiž k záveru, že zmluva medzi mestom Prešov a správcom priemyselného parku, teda akciovou spoločnosťou IPZ Prešov, nie je v zmysle platnej legislatívy. Vlastníkom pozemkov totiž nie je mesto, ale súkromná firma. Na základe tohto zistenia ministerstvo hospodárstva v lete minulého roku stoplo nenávratnú štátnu pomoc vo výške 228,515 milióna korún, ktorá mala byť poskytnutá pre mesto Prešov cez agentúru SARIO na vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku IPZ. Schválením uznesenia poslanci deklarovali, že mesto je pripravené pozemky v priemyselnom parku odkúpiť. Tiež schválili, že prvú splátku vo výške 75 miliónov korún mesto zaplatí po uvoľnení prvých finančných prostriedkov zo SARIO. Druhá splátka vo výške 32 miliónov Sk bude vyplatená do jedného mesiaca po schválení poslednej platby SARIO. Tretiu splátku vo výške 50 miliónov korún za pozemky malo mesto vyplatiťv troch rovnakých splátkach v rokoch 2009 až Poslanci zároveň dali spoločnosti Ci Regio plnú moc na zastupovanie mesta na všetky úkony týkajúce sa priemyselného parku IPZ. V unesení, ktoré prijali, bolo však aj ustanovenie, ktoré hovorilo, že ak mesto bude musieť vrátiť SARIO poskytnutú nenávratnú pomoc, nahradiť škody či zaplatiť penále v dôsledku zavinenia spoločnosti IPZ alebo Ci Regio, bude spoločnosť Ci Regio povinná odkúpiť od mesta majetok nadobudnutý v súvislosti s realizáciou projektu priemyselného parku IPZ. 30.apríla 2008 sa uskutočnilo XVI.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré rokovalo k týmto bodom: - k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.114/2003 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované DD, DSS pre deti na úseku opatrovateľskej služby v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.138/2005 a Všeobecne záväzného nariadenia č.163/2007, - k správe o stave majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta Prešov, - k návrhu organizácie školského roka 2008/2009, - k správe o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavného kontrolóra mesta, - k návrhu na úpravu platu primátora mesta, - k návrhu na úpravu platu zástupkyni primátora mesta, - k majetkovému prevodu, - k spoluúčasti mesta pri spolufinancovaní projektov NEFO fondu. Primátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu 30. apríla na zastupiteľstve mestskí poslanci zvýšili plat zo Sk na Sk. Návrh súvisel s nárastom priemernej mzdy v hospodárstve SR k 1.januáru Jeho mzda sa zvýšila o 7,4%. Vyššiu výplatu dostal prešovský primátor s účinnosťou od 1. apríla. V mestskej spoločnosti Prešov Real bolo znovu horúco. Jej novým konateľom sa mal stať Juraj Hudáč. Primátor však návrh 30.apríla stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci mali hlasovať aj o odvolaní dvoch doterajších konateľov spoločnosti spravujúcej mestské nebytové priestory Prešov Real, s. r. o., Martina Buranovského a Petra Bobka. "Ten bod som stiahol z rokovania na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov, ktoré majú v mestskom zastupiteľstve väčšinu," 16

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN ZA ROK Spracoval: Ing. Vladimír Adamec

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN ZA ROK Spracoval: Ing. Vladimír Adamec KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN ZA ROK 2014 Spracoval: Ing. Vladimír Adamec OBSAH KRONIKY MESTA DOLNÝ KUBÍN ZA ROK 2014 1 Úvodná časť a činnosť orgánov mesta... 3 2 Verejno-spoločenský život a bezpečnosť...

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP A SLOVENSKO

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP A SLOVENSKO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP A SLOVENSKO Obsah 1. Úvodník................................................. 5 (Pavol Ďuriník, predseda predstavenstva a prezident Dexia banky Slovensko, a.s.) 2. PPP ako filozofia............................................

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2002 PhDr. Soňa Maťugová

KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2002 PhDr. Soňa Maťugová 1 KRONIKA MESTA DOLNÝ KUBÍN 2002 PhDr. Soňa Maťugová 2 OBSAH 1. Úvodom 3 2. Voľby poslancov do Národnej rady SR 5 3. Voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva 6 4. Vyhodnotenie Volebného programu

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov G/23/08/80000/2308/62Z Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

VÝROČNÁ SPRÁVA GESCHÄFTSBERICHT

VÝROČNÁ SPRÁVA GESCHÄFTSBERICHT VÝROČNÁ SPRÁVA 2008 GESCHÄFTSBERICHT 151 Obsah Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., na prvý pohľad... 2 Misia, vízia, hodnoty... 5 Prehľad udalostí roka 2008... 6 Príhovor predstavenstva... 8 Správa o činnosti

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

Mesto Medzev, Štóska 6, Výročná správa. Mesto Medzev

Mesto Medzev, Štóska 6, Výročná správa. Mesto Medzev Výročná správa Mesto Medzev za rok 2013 Vypracovali: Ing. Gerhard Ballasch Ing. Katarína Bartóková JUDr. Valéria Flachbartová primátorka mesta Medzev 1 Identifikačné údaje: Mesto Medzev je samostatný územný

Mehr

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme zur thermischen Sanierung Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu Seminar 23.10.2006, Bratislava I IBW Institut für Immobilien

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť

Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD. Financovanie vzdelávania v Slovenskej republike história a súčasnosť 5. časť Úvod Na konci našej analýzy financovania vzdelávania sa pokúsime urobiť komparáciu s financovaním

Mehr

Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10

Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10 Radničné radničné Noviny mesta banská bystrica číslo 10 Ročník V. zadarmo do každej domácnosti www.banskabystrica.sk Prezident SR Ivan Gašparovič a primátor Peter Gogola otvorili septerové Dni mesta. Tie

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č SK Kúpna zmluva č. 04 88 0481 13 00 uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami DE Kaufvertrag Nr. 048804811300 abgeschlossen laut 588ff des Bürgerlichen

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Európsky hospodársky priestor Rakúsko Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona (Návrh) 578 ZÁKON z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná

Mehr

Tvorba a ochrana životného prostredia

Tvorba a ochrana životného prostredia Tvorba a ochrana životného prostredia Zastavanie plochy mestského parku v Trenčíne je podľa člena komory slovenských architektov Ing. arch. Igor Mrvu porušením územného plánu Mesta Trenčín. Mesto zastavanie

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍA REGIONÁLNEHO ROZVOJA STAV A PERSPEKTÍVY ROZVOJA OBCE ZÁKAMENNÉ

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍA REGIONÁLNEHO ROZVOJA STAV A PERSPEKTÍVY ROZVOJA OBCE ZÁKAMENNÉ SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍA REGIONÁLNEHO ROZVOJA 119093 STAV A PERSPEKTÍVY ROZVOJA OBCE ZÁKAMENNÉ 2010 Bc. Monika Kolenčíková SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

Mehr

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE

ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE ISBN 987-80 - 967474-4 - 3 ZEMPLÍNSKE HÁMRE HISTÓRIA OBCE ZEMPLÍNSKE HÁMRE DO ROKU 1945 VZNIK OSADY POČIATKY OSADY JOZEFOVA DOLINA (známej aj pod názvom Hutta alebo Szinna Hámor) KATASTRÁLNA MAPA Z ROKU

Mehr

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb SK SK SK 2 OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb 3 1. ÚČEL TOHTO OZNÁMENIA Článok 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje zásadu že členské štáty

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Sládkovičovo : Hlohovec 4:1 Trnava : Šaľa 0:1 Sládkovičovo : Trnava 3:2 Hlohovec : Šaľa 1:2 Sládkovičovo : Šaľa 1:2 Trnava : Hlohovec 0:2

Sládkovičovo : Hlohovec 4:1 Trnava : Šaľa 0:1 Sládkovičovo : Trnava 3:2 Hlohovec : Šaľa 1:2 Sládkovičovo : Šaľa 1:2 Trnava : Hlohovec 0:2 INFORMAÈNÝ SPRAVODAJ ŽIVOT V SLÁDKOVIÈOVE VYDÁVA MESTO SLÁDKOVIÈOVO XVI. ROÈNÍK 5. ÈÍSLO SEPTEMBER 2008 III. ROČNÍK MEMORIÁLU LADISLAVA JÓZSU Takmer každý Sládkovičovčan si pamätá neprehliadnuteľne vysokú

Mehr

9.1. Ústav súdneho inžinierstva

9.1. Ústav súdneho inžinierstva Ústav súdneho inžinierstva 409 9.1. Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513

Mehr

ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike

ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike doc. JUDr. Jozef ZÁHORA, Ph.D., Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 1 Úvod Po niekoľkoročnej

Mehr

PÚTAVÉ ČÍTANIE SPRÁVY Z OBCE RADY ŽIVOTNÉ PRÍBEHY PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ PRINÁŠAME ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE

PÚTAVÉ ČÍTANIE SPRÁVY Z OBCE RADY ŽIVOTNÉ PRÍBEHY PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ PRINÁŠAME ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE PÚTAVÉ ČÍTANIE SPRÁVY Z OBCE RADY ŽIVOTNÉ PRÍBEHY PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ PRINÁŠAME ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE RABČA 22. február 2016 XXIII. ROČNÍK Rabčiansky

Mehr

Úradný vestník Európskej únie L 347/549

Úradný vestník Európskej únie L 347/549 20.12.2013 Úradný vestník Európskej únie L 347/549 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

1 / 6

1 / 6 wwweuropaeische-haushaltshilfende 1 / 6 Arbeitsvertrag für Europäische Haushaltshilfe in Deutschland nach gültigem deutschen Arbeitsgesetz Pracovná zmluva pre európsku domácu pomocnú silu v Nemecku podľa

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

SÚŤAŽ ČO UROBILI STAROSTOV PRE DETI? IA

SÚŤAŽ ČO UROBILI STAROSTOV PRE DETI? IA spravodajstvo Martin Šenfeld v Horúcom kresle Primátorom Čadce chcú byť siedmi str. 2 Hlasujem za obec číslo: Meno: str. 30-31 Adresa: SÚŤAŽ ČO UROBILI STAROSTOV PRE DETI? IA TÝŽ D E N N Í K S E V E R

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A.S., PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB Strana 1 z 32 O B S A H A. Všeobecná časť 1. Základné ustanovenia 2. Definície 3. Konanie a podpisovanie 3.1. Konanie

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.6.2012 Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť Predkladateľ:

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU 20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU Pri príležitosti 20 rokov vzniku SAIA zostavila Oľga Šubeníková Vydala: SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku Ausgabe/vydanie:

Mehr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.04.2016 Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 Predkladateľ: JUDr.

Mehr

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Prehľad témy 1. Úvod 2. Práca, jej význam a chápanie 3. Právo na prácu 4. Trh práce 5. Nezamestnanosť 6. Politika zamestnanosti EÚ 7. Prístup k trhu práce

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie Analytická štúdia IBS SLOVAKIA, s.r.o. December 2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o. Hurbanovo námestie

Mehr

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Rigorózna práca Vypracoval: Mgr. Martin Flaškár Robotnícka

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú 05/07 Konzilium 16.11.2007 7:13 Stránka 1 KONZÍLIUM Časopis Slovenskej lekárskej komory Ročník VI. 5/2007 december diskusia s ministrom zdravotníctva Téma: XXI. Snem SLK slovenské zdravotníctvo aeú aktivity

Mehr

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Mesto Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava Trnava a poèiatky stredovekých miest Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Zborník zo seminára konaného dòa 5. 12. 2007 Trnava 2009 OBSAH Trnavské mestské privilégiá.................................................

Mehr

Streda Číslo 38 Ročník XXV. Cena 0,25

Streda Číslo 38 Ročník XXV.  Cena 0,25 Vynovené Bambino. str. 6 Streda 1. 10. 2014 Číslo 38 Ročník XXV. www.noviny-poprad.sk Cena 0,25 Vznikla komisia pre priestorové plánovanie Na septembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Poprade poslanci

Mehr

EURÓPSKY PARLAMENT NÁVRH SPRÁVY. Výbor pre kultúru a vzdelávanie PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI)

EURÓPSKY PARLAMENT NÁVRH SPRÁVY. Výbor pre kultúru a vzdelávanie PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI) EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre kultúru a vzdelávanie 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2266(INI) 26. 5. 2005 NÁVRH SPRÁVY o nových výzvach určených cirkusu ako súčasti európskej kultúry (2004/2266(INI))

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach

Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach Sprievodca bol publikovaný za finančnej podpory Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel Európskej komisie. Spolufinancované z prostriedkov

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky Dizertačná práca na tému: Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky (výber z teoretickej časti). Filozofická fakulta UK v Bratislave november 2003 Autorka: PaedDr. Tatiana

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr