pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë"

Transkript

1 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=osk=g^kr^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = = = = = = = kok=q=ˇ=qqk=g^eod^kd hêωöéêjbäñ ~ìñ=j~ääçêå~ ^ìñ=çáé=m~êíáé=áå=^üäéå=äéêéáíéå ëáåü=çáé=wïéáíäáö~ñì Ä~ääÉê=îçå báåíê~åüí= ìåíéê= çéíáã~äéå= _ÉJ ÇáåÖìåÖÉå= áã= qê~áåáåöëä~öéê ~ìñ= j~ääçêå~= îçêk= jéüê= áã péçêík= cçíçw=káå~=píáääéê céìéê=ìåç=báë áå=çéê=pí~çí råíéê=çéã=jçííç=łcéìéê=ìåç báë = ëí~êíéí= ~ã= å ÅÜëíÉå pçååí~ö= ~Ä= NP= rüê= ÇÉê= îéêj â~ìñëçññéåé=pçååí~ök=téäåüé ^åöéäçíé= ~ìñ= ÇáÉ= hìåçéå ï~êíéåi=ëíéüí=~ìñ=péáíé=nok qìêäìäéåòéå ÄÉáã=sçääÉóÄ~ää k~åü= ÇÉê= ^åâωåçáöìåö= îçå rp`jj~å~öéêáå= j~êá~= ^Üçä~I ëáåü= òìã= p~áëçåéåçé= òìêωåâòìj òáéüéåi= ëìåüí= ÇÉê= sçääéóä~ääj _ìåçéëäáöáëí= å~åü= i ëìåöéåk jéüê=áã=péçêík= cçíçw=påü~çé nb kbtp déçéåâéå ÇÉê=kpJléÑÉê jçêöéå=à Üêí=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉÑêÉáJ ìåö= ÇÉë= hçåòéåíê~íáçåëä~j ÖÉêë= áå= ^ìëåüïáíò= òìã SNK=j~äK= ^ìåü= áã= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= i~åçéëãìëéìã ïáêç=ãáí=éáåéê=séê~åëí~äíìåö ìã= NV= rüê= ~å= ÇáÉ= léñéê= ÇÉê å~íáçå~äëçòá~äáëíáëåüéå= aáâj í~íìê= ÖÉÇ~ÅÜíK= fã= jáííéäj éìåâí= ÇÉë= ^ÄÉåÇë= ëíéüí= Éáå sçêíê~ö= îçå= mêçñéëëçê= oçäñ téêåëíéçíi= ÉÜÉã~äáÖÉê= káéj ÇÉêë ÅÜëáëÅÜÉê= i~åçí~öëéê J ëáçéåí=ìåç=hìäíìëãáåáëíéêk=bê ëéêáåüí= òì= ÇÉã= qüéã~w= łwì ïéäåüéã= wïéåâ= éñäéöéå= ïáê bêáååéêìåöéå= ìåç= ïéã åωíòí=çáéë\ h~éìííé i~íéêåéå péáí= ^åñ~åö= ÇÉë= g~üêéë= ï~êj íéí= ìåç= éñäéöí= _pjbåéêöó= ÇáÉ PP=MMM= i~ãééå= ìåç= i~íéêj åéå= ~å= ÇÉå= píê~ Éå= ÇÉê pí~çík= pçääíé= Éáåã~ä= ÇáÉ= _ÉJ äéìåüíìåö= áå= áüêéê= déöéåç ~ìëñ~ääéåi= â ååéå= ëáé= Ç~ë ÇÉã= råíéêåéüãéå= ãéäçéåk aáé= qéäéñçååìããéê= ä~ìíéí MUMMLR=NU=PT=SPK= aéê= ^åêìñ ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=eçíäáåÉ=áëí=âçëíÉåJ äçëk a~ë=tçåüéåéåçé=ïáêç=â~äí=ìåç=ëåü å cêçëíáöé= qéãééê~íìêéå= Äáë= ãáj åìë= òï äñ= dê~ç= Ü~äíÉå= ÇáÉ jéåëåüéå= åáåüí= Ç~îçå= ~ÄI= ~å ÇáÉ=ÑêáëÅÜÉ=iìÑí=òì=ÖÉÜÉåK=eáÉê òáéüí= ÉáåÉ= jìííéê= ~ìñ= ÇÉã hêéìòíéáåü= áå= oáçç~öëü~ìëéå hlkwboqqfmm aáé=e~ééó aáé= _~åç= aáé= e~ééó= Ü~ÄÉå îáéäé= áå= ÇáÉ= påüãìëéêçåâj påüìää~çé= ÖÉëÅÜçÄÉåI= ÇçÅÜ ãáí=çéê=òìäéíòí=îéê ÑÑÉåíäáÅÜJ íéå= `a= òéáöéå= cêçåíñê~ì j~êí~= g~åççî = ìåç= áüêé gìåöëi= Ç~ëë= ëáé= ~ìåü= åçåü ~åçéêëi= å ãäáåü= êçåâáöéê â ååéåk= ^ìñ= áüêéê= _áííéêjíçj ÄÉííÉêJqçìê=âçããí=aáÉ=e~éJ éó=~ã=rk=céäêì~ê=epçååí~öf å~åü=_ê~ìåëåüïéáö=áåë=gçääó gçâéêk= mê ëéåíáéêí= ïáêç= Ç~ë hçåòéêí= îçå= ÇÉê= å_k= jéüê ΩÄÉê=aáÉ=e~ééó=áëí=áå=ÇáÉëÉê ^ìëö~äé=~ìñ=péáíé=u=òì=äéëéåk áüêéê= qçåüíéê= ÇáÉ= påüäáííëåüìüé ~åk= a~å~åü= ÖÉÜí= Éë= ~ìñ= hìñéå ΩÄÉê= ÇÉå= òìöéñêçêéåéå= péék a~ë= âå~åâáöjâ~äíé= eçåü ł`ä~ìë = ëåüï ÅÜí= ëáåü= ïéáíéê ~ÄI=Ç~ÑΩê=âçããí=Ç~ë=ëâ~åÇáå~J ^ìëëíéääìåö áã=déêáåüí _ê~ìåëåüïéáö= EãFK= fã= ^ãíëöéj êáåüí=~ã=báéêã~êâí=áëí=äáë=òìã OQK=cÉÄêì~ê= ÇÉêòÉáí= ÇáÉ= t~åçéêj ~ìëëíéääìåö= łiáåüíéê= áå= ÇÉê= cáåëj íéêåáë = òì= ëéüéåk= páé= ÉêáååÉêí= ~å ÇÉå= ëåüïéçáëåüéå= aáéäçã~íéå o~çä=t~ääéåäéêöi=çéê=îçå=gìäá NVQQ=Äáë=g~åì~ê=NVQR=áå=_ìÇ~éÉëí ãéüê= ~äë= NMM=MMM=gìÇÉå= îçê= ÇÉå k~òáëåüéêöéå=öéêéííéí=ü~ík=cωê=çáé îçã= qçç= _ÉÇêçÜíÉå= ïìêçé= Éê òìã= łiáåüí= ÇÉê= cáåëíéêåáë K= t~ë ãáí=áüã=ëéääëí=öéëåü~üi=öéü êí=äáë ÜÉìíÉ=òì=ÇÉå=ìåÖÉä ëíéå=o íëéäåk k~åü= ÇÉã= báåã~êëåü= ÇÉê= êìëëáj ëåüéå= qêìéééå= îéêäáéêí= ëáåü= ëéáåé péìê= áå= ÇÉê= cáåëíéêåáë= jçëâ~ìéê déñ åöåáëëék= aáé= aéìíëåüjfëê~éj äáëåüé=déëéääëåü~ñí=üçññíi=ç~ëë=îáéj äé=çáé=^ìëëíéääìåö=äéëìåüéåk îáëåüé= qáéñ= łiáëäéíü = ãáí= ï êj ãéêéê= iìñí= ìåç= îéêéáåòéäí påüåééñ~ää= òì= ìåëk= jçêöéå ëáåâí= ÇáÉ= qéãééê~íìê= ïáéçéêi ~ÄÉê=Éë=ïáêÇ=ëçååáÖ=ëÅÜ åk ÇÅÄL=cçíçW=pìë~ååÉ=eΩÄåÉê _ê~ìåëåüïéáö= EÇÅÄFK= cωê= ^ìñêéj ÖìåÖ=ëçêÖíÉ=ÇáÉ=ł^ãçâÑ~Üêí =ÇáÉJ ëéë=àìåöéå=j~ååéë=eëáéüé=mçäáòéáj ÑçíçF=áã=kçîÉãÄÉê=ÇÉë=îÉêÖ~åÖÉJ åéå=g~üêéëk oωåâääáåâw= báå= OM= Äáë= OR= g~üêé ~äíéê=j~åå=ü~ííé=~å=çéê=géíjq~åâj ëíéääé= dáñüçêåéê= píê~ É= ÑΩê= Éáå é~~ê=bìêç=öéí~åâí=ìåç=ç~åå=çüåé òì= ò~üäéåi= łãìíïáääáö = ÇáÉ= w~éñj ë ìäé= ìãöéñ~üêéåk= i~ìí= mçäáòéá êáåüíéíé= Éê= Ç~ÄÉá= ÉáåÉå= påü~çéå îçå=êìåç=rmmm=bìêç=~åk=bê=ñäωåüj íéíé=ãáí=ëéáåéã=dçäñ=áå=çáé=píê~ É ł^ã= aéåâã~ä K= ^å= ÇÉê= båâé= òìê lëíéêäéêöëíê~ É= îéêäçê= Éê= ÇáÉ hçåíêçääé= ΩÄÉê= ÇÉå= t~öéå= ìåç âå~ääíé= ÖÉÖÉå= ÉáåÉå= _~ìãk= bê ëéíòíé= Ç~ë= c~üêòéìö= ~ìñ= ÇÉã _~ìãëíìãéñ=~ìñ=ìåç=ñäωåüíéíé=òì pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë káéêü~ìë=dìí~åüíéê=òìê=pé~êâ~ëëéåöêωåçìåö sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=aáé=pí~çí _ê~ìåëåüïéáö=ü~í=mêçñéëj ëçê=aêk=jáåü~éä=káéêü~ìë ÄÉ~ìÑíê~ÖíI=Éáå=oÉÅÜíëÖìíJ ~ÅÜíÉå=òìê=dêΩåÇìåÖ=ÉáåÉê pé~êâ~ëëé=òì=éêëíéääéåk läéêäωêöéêãéáëíéê=aêk=déêí=eçññj ã~åå= áëí= ΩÄÉêòÉìÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ dêωåçìåö=éáåéê=éáöéåéå=pé~êâ~ëj ëé= _ê~ìåëåüïéáöéê= i~åç= òìä ëëáö áëík=łaéååçåü=ïçääéå=ïáê=çáéë=îçå ìå~äü åöáöéê=péáíé=äéëí íáöí=ïáëj ëéå= ìåç= páåüéêüéáí= Ü~ÄÉå I= ë~öíé ÇÉê= läéêäωêöéêãéáëíéêk= káéêü~ìë ëéá= Éáå= bñééêíé= ~ìñ= ÇÉã= déäáéí ÇÉë= pé~êâ~ëëéåêéåüíëk= fã= píêéáí ãáí= cáå~åòãáåáëíéê= e~êíãìí j ääêáåö=â~åå=aêk=déêí=eçññã~åå åìå= Éáå= àìêáëíáëåüéë= ^ë= ~ìë= ÇÉã ûêãéä=òáéüéåw=aáé=kçêçli_=ëéääëí Ü~ÄÉ= NVVR= áå= ÉáåÉã= mêçòéëë= îçê ÇÉã= séêï~äíìåöëöéêáåüí= Ç~êÖÉJ äéöíi= ëáé= ëéá= âéáåé= âçããìå~äé pé~êâ~ëëé= ìåç= ÇΩêÑÉ= áüêé= déj ëåü Ñíëí íáöâéáí= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìåü= ~ìñ ÇÉã=dÉÄáÉí=ÇÉë=i~åÇâêÉáëÉë=mÉáåÉ ~ìëωäéåi= ïéáä= ÑΩê= ëáé= Ç~ë= ëç= ÖÉJ å~ååíé=oéöáçå~äéêáåòáé=åáåüí=öéäj íék= téáíéê=~ìñ=péáíé=pk iáíéê~êáëåüé=`çää~öé aáé=aáåüíéêáå=h~êçäáåé=îçå=dωåçéêêççé _ê~ìåëåüïéáö= EãFK= jáí= ÉáåÉê= äáj íéê~êáëåüéå=`çää~öé=ωäéê=çáé=aáåüj íéêáå= h~êçäáåé= îçå= dωåçéêêççé ïáêç=~ã=cêéáí~ö=eotk=g~åì~êf=ìã OM=rÜê= áã= oçâçâçjm~îáääçå pí ÅâÜÉáãI= iéáéòáöéê= píê~ É=OPQI ÇáÉ= séê~åëí~äíìåöëêéáüé= łhìäíìê îçê= lêí = áå= ÇáÉëÉã= g~üê= Éê ÑÑåÉíK fåñçêã~íáçåéå=ìåç=^åãéäçìåöéå ìåíéê= Q=TM=QU=SOK= h~êíéå= âçëíéå áã= sçêîéêâ~ìñ= ÑΩåÑI= ~å= ÇÉê ^ÄÉåÇâ~ëëÉ=ëÉÅÜë=bìêçK mçäáòéá=ëìåüí=ł^ãçâñ~üêéê j~åå=ëéáí=kçîéãäéê=ñäωåüíáö=ó=bêëí=w~éñë ìäéi=ç~åå=_~ìã=ìãöéñ~üêéå cì K= aáé= mçäáòéá= ÉêãáííÉäí= ÖÉÖÉå áüå=ìåíéê=~åçéêéã=ïéöéå=òïéáñ~j ÅÜÉê= råñ~ääñäìåüík= aìêåü= Ç~ë c~üåçìåöëñçíç= ÉêÜçÑÑÉå= ëáåü= ÇáÉ bêãáííäéê=àéíòí=åéìé=eáåïéáëé=~ìë ÇÉê=_Éî äâéêìåök jáííäéêïéáäé= ëáåç= łâìêáçëé = aéj í~áäë= òì= ÇÉã= råñ~ääï~öéå= ÄÉJ â~ååí= ÖÉïçêÇÉåW= i~ìí= mçäáòéáj ëéêéåüéê= hä~öéë= ëéá= Ç~ë= ^ìíç= áå `ÉääÉ=îçê=Öìí=ÉáåÉã=g~Üê=îÉêâ~ìÑí ïçêçéåk= aáé= héååòéáåüéå= ëéáéå ìêëéêωåöäáåü= ~å= ÉáåÉã= pé~í= ~ìë dáñüçêå=~åöéäê~åüí=öéïéëéåk=aáé qωîjmä~âéííé= Ç~ÖÉÖÉå= ëéá= áå _ê~ìåëåüïéáö= ~ìëöéëíéääí= ïçêj ÇÉåK= téê= ÇÉå= j~åå= âéååíi= ëçää= ëáåü ìåíéê= Q=TS=PV=PR= ÄÉá= ÇÉê= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=mçäáòéá=ãéäçéåk aáé=mçäáòéá=ëìåüí=ëéáí=kçîéãäéê ÇáÉëÉå=j~ååK cçíçw=çü Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake Riesen-Mengen Teppiche, Teppichboden, Laminat und Matratzen reduziert! Teppichboden 1400 m 2 Druckschlingen, Druckveloure, Univeloure 400 cm breit, m 2 bisher 11,95, 14,95, 19,95 jetzt m 2 4, 900 m 2 Super Feinschlingen 6 versch. Farben, 400 und 500 cm breit, m 2 bisher 11,95 jetzt m 2 6, 700 m 2 Büro- und Bankqualitäten für höchsten Strapazierwert, 5 versch. Farben, B1 schwer entflammbar, 400 cm breit, m 2 bisher 34,50 jetzt m 2 7, 600 m 2 Sisal Bouclé versch. Naturtöne, 400 und 500 cm breit, m 2 bisher 21,95 jetzt m 2 9, 1200 m 2 Super Luxus Kräuselvelours Spitzenqualität, versch. Farben, 400 und 500 cm breit m 2 bisher 22,95 jetzt m 2 12, Laminat Wir haben ständig 72 verschiedene Sorten der Marken Berry Floor, Tarkett und Quick-Step vorrätig. Marke Berry Floor, 7 mm stark, 10 Jahre Garantie, EN 31, Dekore: Eiche, Kirsche, Ahorn, Kiefer, m 2 bisher 9,95 jetzt m 2 5,98 Marke Berry Floor, Loft Projekt, 8 mm stark, Nutzungsklasse 23/32, 25 Jahre Garantie, Dekore: Birke, Elfenbeinweiß, Buche, Kirsche, inkl. Dämmunterlage 19 Db., m 2 bisher 19,95 jetzt m 2 12,95 Marke Quick-Step, Landhausdiele Kiefer mit Dämmung, 15 Jahre Garantie, m 2 bisher 17,95 jetzt m 2 12,50 Sonntag 29. Januar 2006 Verkaufsoffener Sonntag von Uhr geöffnet Teppichhäuser Wittlake 2x in Braunschweig Teppichmarkt Braunschweig 05 31/ Einkaufszentrum Celler Straße, neben Praktiker Baumarkt im Hause Staples Teppichhaus Braunschweig Alte Waage / Wittlake Teppiche 1 Posten echte handgeknüpfte Gabbeh-Teppiche und Brücken 100 % Schurwolle ca. 70/140 cm 98, Stück 59, ca. 120/180 cm 198, Stück 127, ca. 140/200 cm 249, Stück 165, ca. 170/240 cm 398, Stück 240, Marken-Web-Teppiche z. B. Nordpfeil-Queen, klass. Perserkopien 100 % Schurwolle durchgewebt ca. 250/350 cm 1750, Stück 875, ca. 200/300 cm 1198, Stück 598, ca. 170/240 cm 798, Stück 398, 1 Großposten echte Nepal Teppiche u. Brücken 100 % Schurwolle, in Indien handgeknüpft ca. 60 x 90 cm ca. 170 x 240 cm Stk. bisher 39, jetzt 10,- ca. 90 x 160 cm Stk. bisher 108, jetzt 29,- ca. 120 x 180 cm Stk. bisher 169, jetzt 45,- Stk. bisher 298, jetzt 79,- ca. 200 x 300 cm Stk. bisher 450, jetzt129,- ca. 250 x 350 cm Stk. bisher 598, jetzt179,- Matratzen Federkernmatratze Cortina extra verstärkter Bonnellfederkern, atmungsaktive Elastik-Polsterung. Liegefläche beidseitig mit 200 g/m² Schurwolle und 200 g/m² Klimafaser gepolstert, H 2, 90 x 200 / 100 x 200 cm Stück bisher 136, jetzt Stück 99, Tonnentaschenfederkernmatratze Plus mit Vitalzonen, beidseitig versteppt mit Schafschurwolle oder Klimafaser, H 2, 90 x 200 / 100 x 200 cm Stück bisher 205, jetzt Stück 135, Kaltschaummatratze Orthoclean 7 Komfortzonen, Bezug waschbar, Gesamthöhe 15 cm, H 2, 90 x 200 / 100 x 200 cm Stück bisher 218, jetzt Stück 149, Kaltschaummatratze Nova San Novatex Klimakern, 16 cm hoch, 7 Vitalzonen, Bezug mit Klimafaser versteppt, waschbar, H 2, H 3, 90 x 200 / 100 x 200 cm Stück bisher 449, jetzt Stück 298,

2 O= ilh^ibp açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q= ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää N=NO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíéjkçíçáéåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni q ÖäáÅÜ=îçå=NV=Äáë=T=rÜêI=ãáííJ ïçåüë=~ä=np=rüêi=ñêéáí~öë=~ä =NT=rÜê=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ=Äáë=ãçåJ í~öë=t=rüêk ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RP=TSLV=TP=OR=MQ ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí ççéê=qçåä~åç~åë~öéå Q=QM=PP w~üå êòíé OUKLOVKNKOMMS ENM=Äáë=NO=rÜêF w^k=jé åéê Q=NP=SR wûk téáåã~ååjeéååéåâé PO=OP=PS `ÜáêìêÖÉå OUKLOVKNKOMMS ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=e~ïá QM=MN=TN píéáåïéö=omi báåö~åö=j~ìéêåëíêk=pr ekljûêòíé OUKLOVKNKOMMS ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=aáííã~åå S=NO=UP=NM dóå âçäçöéå OUKLOVKNKOMMS ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=påüìäíé PP=PO=TN Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF háåçéê êòíé háåçéê êòíäk=kçíñ~ääëéêéåüëíìåj ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rüê=eå~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf p~ãëí~ö aêk=jéäéãéåáçáë pçååí~ö aêk=m~ìëíá~å OUKNKOMMS O=PP=UQ=PQ OVKNKOMMS UQ=UN=UN eéáäéê~âíáâéê OUKLOVKNKOMMS NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé OUKLOVKNKOMMS E~Ä=pçåå~ÄÉåÇãáíí~ÖF aêk=j ääéê O=PT=UT=OT EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF ^éçíüéâéå aéê=^éçíüéâéåçáéåëí=äéöáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk p~ãëí~öi=ouknkomms ^éçíüéâé=~ã=qüé~íéê píéáåïéö=pp qéäéñçå páéöñêáéçj^éçíüéâé páéöñêáéçëíêk=nmm qéäéñçå pωçj^éçíüéâé téäñéåéä~íò=q qéäéñçå ^éçíüéâé=aêk=píçññéä séåüéäçé qéäéñçå Q=VR=UR PO=ON=TM SV=NT=PV M=RP=MOLOM=PP pçååí~öi=ovknkomms dωäçéåj^éçíüéâé pçååéåëíêk=no qéäéñçå Q=QQ=SN méäáâ~åj^éçíüéâé _áéåêççéê=téö=tv qéäéñçå O=PO=ON=SN eáêëåüj^éçíüéâé ekjîkjséåüéäçéjpíêk=ov qéäéñçå SV=NQ=TR sçå=pík=déçêö ìåíéêïéöë å~åü=q~ääáåå aáéëéê= q~öé= îéêä ëëí= j~ííüá~ë _ìêöü~êçíi= mñ~êêéê= ÇÉê= pík= déj çêöëâáêåüé= áã= _ê~ìåëåüïéáöéê páéöñêáéçîáéêíéäi= ëéáåé= déãéáåj ÇÉK= få= ÉáåÉã= Öìí= ÄÉëìÅÜíÉå= ^ÄJ ëåüáéçëöçííéëçáéåëí= ïìêçé _ìêöü~êçí= îçå= mêçéëí= ^êãáå hê~ñí= îéê~äëåüáéçéíi= ïéáä= Éê âωåñíáö= ÉáåÉ= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉ déãéáåçé= áå= ÇÉê= Éëíä åçáëåüéå e~ìéíëí~çí= q~ääáåå= ΩÄÉêåáããíK _Éîçê= ÇÉê= mñ~êêéê= îçê= ÇêÉáÉáåJ Ü~äÄ=g~ÜêÉå=áå=píK=dÉçêÖ=ëÉáåÉå aáéåëí=äéö~ååi=ï~ê=éê=äéêéáíë=áã äéííä åçáëåüéå= oáö~= ÉáåÖÉëÉíòíK a~ë=_~äíáâìã=áëí=áüã=~ìåü=~åj ÇÉêïÉáíáÖ= îéêíê~ìíw= aéê= QRJg ÜJ êáöé=áëí=ãáí=éáåéê=bëíáå=îéêüéáê~j íéíi= ÇáÉ= âωåñíáö= ~ã= íüéçäçöáj ëåüéå= péãáå~ê= áå= q~ääáåå= ~êäéáj íéå=ïáêçk kéìé=_éêìñìåö `ÜêáëíáåÉ= jéëéâ=áëí=~äë=ïéáíéj êé= déëåü ÑíëÑΩÜêÉêáå= ÇÉê pí~çíéåíï ëëéêìåö= _ê~ìåj ëåüïéáö=äéëíéääík=aáé=pqjà ÜêáJ ÖÉ= aáéäçãj_~ìáåöéåáéìêáå ï~ê= Äáëä~åÖ= iéáíéêáå= ÇÉê= káéj ÇÉêä~ëëìåÖ=a ÄÉäå=ÇÉê=lbt^ t~ëëéê=ìåç=^äï~ëëéê=dãäek få=çáéëéê=q íáöâéáí=ü~í=ëáé=ìåj íéê= ~åçéêéã= bêñ~üêìåöéå= áã j~å~öéãéåí= ÉáåÉë= êéöáçå~j äéå=aáéåëíäéáëíéêë=çéê=t~ëëéêj ïáêíëåü~ñí=öéë~ããéäík= âlçü qéäw=pv=mmjtts iblp _äìãéå=ñωê=çáé=nrmmk=m~íáéåíáå aéê= iéáíéåçé= läéê~êòí= ÇÉê lêíüçé ÇáëÅÜÉå= häáåáâ= ÇÉë eéêòçöáåjbäáë~äéíüjeçëéáí~äë EebeF=I=aêK=dΩåíÉê=_ÉêÖã~ååI ìåç= ÇÉê= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= aáéj íéê= h~ññâé= Öê~íìäáÉêíÉå= àéíòí _êìåüáäçé= téäñéêäáåö= ~äë NRMMK= qçí~äéåççéêçíüéëéåj a~åâé=~å ÇáÉ=qÉ~ãë ^tljgìöéåçïéêâ a~ë= gìöéåçïéêâ= ÇÉê= ^tl= ãáí páíò=áå=çéê=hê~ãéêëíê~ É=OR=ÄÉJ Ç~åâíÉ= ëáåü= áã= o~üãéå= ÉáåÉê g~üêéë~äëåüäìëëñéáéê= ÄÉá= ëéáåéå ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå= jáí~êäéáíéêå ÑΩê=ÇáÉ=ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=wìë~ããÉå~êJ ÄÉáí= ìåç= ÇáÉ= ÖÉäÉáëíÉíÉ= ^êäéáí ÇÉë= îéêö~åöéåéå= g~üêéëk= råíéê áüåéå= îáéäé= gìöéåçäéáíéêi= qé~j ãéê=ìåç=^ìëäáäçéêk a~ë=gìöéåçïéêâ=çéê=^êäéáíéêj ïçüäñ~üêí= Ü~í= ~ìåü= ÑΩê= gìöéåçj äáåüé=áã=ä~ìñéåçéå=g~üê=áåíéêéëj ë~åíé= ^åöéäçíéi= Ç~êìåíÉê= gìj ÖÉåÇäÉáíÉêJ^ìëÄáäÇìåÖÉå= EgìJ iéá`~fi=ãéüêéêé=cçêíäáäçìåöëëéj ãáå~êéi= ÉáåáÖÉ= ëé~ååéåçé= mêçj àéâíéi= péáéäãçäáäéáåë íòé= ëçïáé céêáéåêéáëéå= ìåç= péê~åüñéêáéå ÖÉéä~åíK téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÉêÜ~äJ ibrqb c~ñw=pv=mmjtrp m~íáéåíáå= ÇÉë= ebe= OMMRK= fã häáåáâìã= áå= _ê~ìåëåüïéáöl jéäîéêççé=ïìêçéå=áå=çáéëéã wéáíê~ìã= ãéüê= ~äë= NRMM= m~j íáéåíéå= qçí~äéåççéêçíüéëéå EqbmF= ÉáåÖÉëÉíòíI= Ç~êìåíÉê UMM= eωñíj= ìåç= ïéáí= ΩÄÉê SMM=håáÉJqbmK= âlcçíçw=çü ^ìëòéáåüåìåö ãáí=påüêéáäéå îçã=m~éëí aéê= ÉÜÉã~äáÖÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê i~åçéëäáëåüçñ= ìåç= mê ëáçéåí ÇÉë= iìíüéêáëåüéå= téäíäìåçéëi aêk= ÜKÅK= `Üêáëíá~å= hê~ìëé=áëí=ãáí ÇÉã=hä~ìëJeÉããÉêäÉJmêÉáë=~ìëJ ÖÉòÉáÅÜåÉí= ïçêçéåk= a~ãáí= ÉÜêí ÇáÉ= cçâçä~êj_éïéöìåö= hê~ìëéë båö~öéãéåí= ÑΩê= ÇáÉ= éê~âíáëåüé âìãéåék= få= ëéáåéê= i~ìç~íáç ïωêçáöíé= ÇÉê= jωåëíéê~åéê qüéçäçöé= táäñêáéç= e~öéã~åå hê~ìëéë= báåë~íò= ÑΩê= ÇáÉ= råíéêj òéáåüåìåö= ÇÉê= łdéãéáåë~ãéå bêâä êìåö= òìê= oéåüíñéêíáöìåöëj äéüêé = ~ã= PNK= lâíçäéê= NVVV= áå ^ìöëäìêök= aéê= ìåççíáéêíé= mêéáë ïáêç= ~ääé= òïéá= g~üêé= áå= bêáååéj êìåö= ~å= ÇÉå= â~íüçäáëåüéå= ^~J ÅÜÉåÉê= _áëåüçñ= hä~ìë= eéããéêäé îéêäáéüéåk= få= ÉáåÉã= påüêéáäéå äáé =m~éëí=_éåéçáâí=usfk=~ìëêáåüj íéåi= Ç~ëë=Éê= ~ääéå=~å=çéê=séêäéáj ÜìåÖ= ÇÉë= mêéáëéë= _ÉíÉáäáÖíÉå łîçå=eéêòéå=dçííéë=äéëí åçáöéå påüìíò=ìåç=péöéå =ïωåëåüék ^tlja~åâ= ~å= ÇáÉ= büêéå~ãíäáåüéå= EeáåíÉå= îkäkfw= oéå = máéíëåüi h~íüêáå= píéññéåëjaäìöçëåüi= håìíü= píéññéåëi= _à êå= téáíâ~ãéi báâé= _~êåéñëâéi= m~íêáåâ= i~ïêéåòi= káäë= eéåëéäi= j~ííüá~ë= _çëëéx sçêçéêé= oéáüé= EîKäKFW= qüçã~ë= påüï~êòéi= j~äáå= _çëëéi= pìë~ååé _çëëé=ãáí=i~ëëé=_çëëéi=iéå~=_~êåéñëâé=ìåç=bäáå~=cêáëåük= âlçü íéå= háåçéê= ìåç= gìöéåçäáåüé= íéj äéñçåáëåü= ìåíéê= OPR= NN= QRI= ééê bjj~áäw= ÄàïÄë]ÖãñKåÉí= ìåç ~ìåü= ~ìñ= ÇÉê= eçãéé~öé= ÇÉë ^tljgìöéåçïéêâëw= ïïïkàïj Äê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉ PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nb: Möma Reddy Küchen Clever Polster Blutspendedienst Möbel Boss Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung: T. Böhme BS Fax BS Hamburger Straße Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden. dêç Éê=_ΩííÉå~ÄÉåÇ å_jqáëåüâ~êíéå=j=pí~êö~ëí=^åöéäáâ~=jáäëíéê _ê~ìåëåüïéáö= EââFK= aáé= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= h~êåîéî~äjdéëéääëåü~ñí îçå= NUTO= îéêäéáüí= ~ã= p~ãëí~ö EQK=cÉÄêì~êF=ï ÜêÉåÇ=ÇÉë=dêç Éå _ΩííÉå~ÄÉåÇë= áå= ÇÉê= pí~çíü~ääé áüêéå= lêçéå= łqáääi= ÇÉê= påüéäã= Ó Éáå=jÉåëÅÜ =~å=^åöéäáâ~=jáäëíéêk p åöéêáåi= påü~ìëéáéäéêáå= ìåç jìëáå~äw=aáé=^ìëå~üãéâωåëíäéêáå ÉêÜ äí=çéå=lêçéå=ñωê=áüêé=séêj ÇáÉåëíÉ= ìã= ÇáÉ= séêäêéáíìåö= îçå cêéìçé=ìåç=ñωê=áüê=båö~öéãéåí=áå ÇÉå= êãëíéå= i åçéêå= ÇÉê= bêçék pí~êí= ÇÉê= h~êåéî~äëëáíòìåö= ãáí _ΩííÉåêÉÇÉåI=jìëáâI=q~åò=ìåÇ=ÉáJ åéã= püçïíéáä= ãáí= ^åöéäáâ~= jáäëj íéê=áëí=ìã=nvknn=rüêk= råç= òï äñ= å_jiéëéê= ëáåç= áã t~üêéê cä~ãéååç _êìåëîáö~jmêéãáéêé _ê~ìåëåüïéáö=eâfk=t~ë=éåíëíéüíi ïéåå=ñωåñ=j ååéê=ìåç=éáåé=cê~ì áüê=í åòéêáëåüéë=h ååéå=ìåç=áüêé iéáçéåëåü~ñí=áå=éáå=âωåëíäéêáëåüéë mêçàéâí= áåîéëíáéêéå\= t~üêéê= cä~j ãéååçk= łcä~ãéååç= Éå= Éä= íáéãéç ëáå=ñäçêéë I=EaÉê=cä~ãÉåÅç=ÇÉê=dÉJ ÖÉåï~êí=ä ëëí=äéìåüíéåçé=_äìãéå ÄäΩÜÉåF= Ü~í= ~ã= NMK= céäêì~êi OM=rÜêI= áå= ÇÉê= _êìåëîáö~i= h~êäj ëíê~ ÉI=mêÉãáÉêÉK=a~ÄÉá=ëáåÇ=gì~J åáääç=edéë~åöfi=jáöìéä=pçíéäç=ìåç `êáë= içééò= Edáí~êêÉFI= a~åáéä= eìj Éêí~ë= E`~àµåF= ëçïáé= jáöìéäéíé ìåç=^äó~=^äjh~å~åák a~ëë= ÄÉá= ÇÉê= mêéãáéêé= íê~çáíáçj åéääéê= cä~ãéååç= òì= ëéüéå= ëéáå ïáêçi=ö~ê~åíáéêéå=çáé=hωåëíäéê=çéê àωåöéêéå= déåéê~íáçåi= Ç~= ~ääé ÇìêÅÜ=áÜêÉ=iÉÜêÉê=áå=ÇÉê=qê~Çáíáçå ÇÉë=cä~ãÉåÅç=éìêç=ïìêòÉäåK dêç Éå= p~~ä= ãáí= îçå= ÇÉê= m~êíók ^å=çéê=séêäçëìåö=åáããí=íéáäi=ïéê Äáë= òìã= PNK= g~åì~ê= EbáåëÉåÇÉJ ëåüäìëëf=éáåé=mçëíâ~êíé=~å=ñçäöéåj ÇÉ= ^ÇêÉëëÉ= ëåüáåâíw= åéìé= _ê~ìåj ëåüïéáöéêi= píáåüïçêíw= ł_hdj mêìåâëáíòìåö I= e~ãäìêöéê= píê~j É= OTTI= PUNNQ= _ê~ìåëåüïéáök ^ìë=~ääéå=báåëéåçìåöéå=òáéüí=çáé å_jdäωåâëñéé= ÇáÉ= ëéåüë= déïáååéê îçå= àéïéáäë= òïéá= qáëåüâ~êíéåk ^ÅÜíìåÖW=aáÉ=k~ãÉå=ïÉêÇÉå=~ìëJ ëåüäáé äáåü=áå=çéê=å_=~ã=açååéêëj í~ö=eok=céäêì~êf=îéê ÑÑÉåíäáÅÜíK= oéöìä êé=h~êíéå=áã=sçêîéêâ~ìñ ÖáÄí= Éë= ~ìëëåüäáé äáåü= áã= wáö~êj êéåü~ìë= c~êáå~i= cêáéçêáåüjtáäj ÜÉäãJpíê~ ÉK= ^äó~=^äjh~å~åák= cçíçw=çü łfåü=bëéä wì= ÉáåÉã= téáëéå= â~ã= ÉáåÉê ìåç= âä~öíéw= łfåü= ëìåüé= åìå= ëç îáéäé=g~üêé=å~åü=dçíí=ìåç=â~åå áüå=åáåüí=ñáåçéåk aéê=téáëé=ë~ü=áüå=ñêéìåçäáåü ~å=ìåç=éêò ÜäíÉ=ëç=åÉÄÉåÄÉáW=bë ï~ê= Éáåã~ä= Éáå= j~åå= å~ãéåë k~ëêìççáåk= bê= ÖáåÖ= áããéê= Üáå ìåç= ÜÉê= ΩÄÉê= ÇáÉ= dêéåòék= ^å îéêëåüáéçéåéå= wçääëíéääéå= îçêj ÄÉáI=Éáåã~ä=ãáí=ÉáåÉã=bëÉäI=ÉáåJ ã~ä=~ìåü=ãáí=òïéáéå=ççéê=çêéáj ÉåK ^ìñ= ÇÉå= bëéäå= íê~åëéçêíáéêíé Éê= Öêç É= i~ëíéå= eéìk= aáé= w ääj åéê= ~ÜåíÉåI= Ç~ëë= Éê= Éáå påüãìööäéê=ï~êi=ìåç=ëç=çìêåüj ëìåüíéå= ëáé= áüå= áããéê= ïáéçéêi ëí~åüéå= ãáí= pí ÅâÉå= áå= ÇáÉ eéìä~ääéåk j~ååüã~ä= îéêäê~ååíéå= ëáé ëçö~ê= Ç~ë= eéì= ìåç= ëìåüíéå= áå ÇÉê= ^ëåüé= å~åü= ÇÉãI= ï~ë= Éê ëåüãìööéäíék= ^ÄÉê= ëáé= Ñ~åÇÉå åáé= Éíï~ëK= k~ëêìççáå= ïìêçé êéáåüéê=ìåç=êéáåüéêk= påüäáé äáåü=ïìêçé=éê=~äíi=òçö áå= ÉáåÉ= ~åçéêé= pí~çí= ìåç= ëéíòé ho^cq=j=tloqb K=K=K=rka=a^p=^r`e=kl`e mêçéëí ^êãáå hê~ñí ëáåü= òìê= oìüék= açêí= ÄÉÖÉÖåÉíÉ áüã= ÉáåÉê= ÇÉê= ÑêΩÜÉêÉå= dêéåòj ï ÅÜíÉê= ìåç= ë~öíéw= łk~ëêìçj ÇáåI=àÉíòí=â ååí=füê=éë=ãáê=à~=ë~j ÖÉåK= t~ë= Ü~Äí= füê= ÖÉëÅÜãìÖJ ÖÉäíI= Ç~ë= ïáê= åáé= ÖÉÑìåÇÉå= Ü~J ÄÉå\ k~ëêìççáå= ä ÅÜÉäíÉ= ìåç= ~åíj ïçêíéíéw=łbëéä> =páéüëí=çìi=ë~öj íé=çéê=téáëéi=ëç=ëìåüí=ã~ååüéê å~åü= dçííi= ìåç= dçíí= áëí= í ÖäáÅÜ îçê=ëéáåéå=^ìöéåi=lüêéåi=e åj ÇÉå=ìåÇ=jáíãÉåëÅÜÉåK łfåü=bëéä =J=ë~Öí=ã~åÅÜÉê ÜÉìíÉ= áã= ΩÄÉêíê~ÖÉåÉå= páååw łt~êìã= Ü~ÄÉ= áåü= ãáê= Ç~ë= ãáí dçíí= ìåç= ÇÉã= dä~ìäéå= ëç ëåüïéê= ÖÉã~ÅÜí\ = dçíí= ÄÉÖÉÖJ åéí=ãáê=áã=jéåëåüéåi=áå=ëéáåéê påü éñìåöi= áã= déïáëëéåi= áå sçêäáäçéêå= J= îéêöéäéåçi= ÜçÑJ ÑÉåÇ> aéê=j~åö~jiççâ=îçå=cêçåíã~åå=_áää=ensf=áëí=çáé=äéêωüãíéëíé=cêáëìê aéìíëåüä~åçëk= péáå= píáä= áëí= Ç~ë= j~êâéåòéáåüéå= ÇÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉå kéïåçãéêä~åç= ÇÉë= g~üêéëw= qçâáç= eçíéä= ~ìë= j~öçéäìêök= råò ÜäáÖÉ c~åë=~üãéå=çéå=iççâ=îçå=_áää=å~åük=råç=ëéääëí=çáé=bäíéêå=éêâéååéå ÇáÉ=iáÉÄäáåÖëÄ~åÇ=áÜêÉê=háåÇÉê=ëçÑçêí=~å=ëÉáåÉå=ëÅÜï~êòÉåI=Ü~êí=å~ÅÜ îçêå= ÖÉÖÉäíÉå= e~~êéåk= aáé= ~âíìéääé= ^ìëö~äé= ÇÉê= ł_ê~îç = òéáöí= ÉáåÉ péåë~íáçåw=_áää=éê ëéåíáéêí=ëáåü=áã=åéìéå=iççâk=bê=íê Öí=ëÉáåÉ=e~~êÉ àéíòí=ü~äää~åö=ìåç=öéëíê ÜåíK=łfÅÜ=ãìëë=ãáÅÜ=~ìÅÜ=ëÉäÄÉê=åçÅÜ=Çê~å ÖÉï ÜåÉåI=~ÄÉê=áÅÜ=Ü~ííÉ=ÉáåÑ~ÅÜ=iìëí=~ìÑ=ÉáåÉ=sÉê åçéêìåö> =^ìåü _áääë=_êìçéê=áëí=äéöéáëíéêíw=łfåü=ñ~åç}ë=öäéáåü=öìí K= çíë

3 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms ilh^ibp P báå=i ÅÜÉäå=îÉêÄáåÇÉí=tÉäíÉå iéç=íêáññí=ié~ü=^ëüäéó=eçíòw=aáé=`éääáëíáå=~ìë=çéå=rp^=áëí=éáå=g~üê=òì=d~ëí=áå=_ê~ìåëåüïéáö sçå=má~=båöéä _ê~ìåëåüïéáök=łaéìíëåüj ä~åç=áëí=öêωå=ìåç=â~äí I=ÅÜ~J ê~âíéêáëáéêí=ié~ü=~ìë=^äj Ü~ãÄê~=EÄÉá=içë=^åÖÉäÉëF ìåëéê=i~åçk=péáí=éáåéã=ü~äj ÄÉå=g~Üê=äÉÄí=ëáÉ=ÄÉá=ÇÉê d~ëíñ~ãáäáé=pí~êåâé=áã h~åòäéêñéäçk=füêé=iéáçéåj ëåü~ñíw=`éääç=ëéáéäéåk aáé= ^ãéêáâ~åéêáå= áëí= àωåöëíéë jáíöäáéç= áã= açãçêåüéëíéêk= ié~ü ëìåüíé=ëåüçå=áããéê=ç~ë=^äéåíéìj ÉêK=fåë=^ìëä~åÇ=òì=ÖÉÜÉåI=Ç~ë=ï~ê áüê= qê~ìãk= aéå= Ü~í= ëáé= àéíòí= îéêj ïáêâäáåüík= ÄÉê= Ç~ë= fåíéêåéí= Ü~í ëáé=éáå=éáåà ÜêáÖÉë=píáéÉåÇáìã=ÑΩê aéìíëåüä~åç= ÖÉïçååÉåK= _áë= òìã påüäìëë=ïìëëíéå=áüêé=bäíéêå=åáåüíë Ç~îçåK=_ÉÉáåÇêìÅâí=îçå=ÇÉê=pÉäÄJ ëí åçáöâéáí= áüêéê= qçåüíéê= ëíáããj íéå= ÇáÉ= bäíéêå= å~åü= Öêç Éå= _ÉJ ibl ié~ü=^ëüäéó=eçíò ÇÉåâÉå= ëåüäáé äáåü= òìk= lüåé ëéê~åüäáåüé= sçêâéååíåáëëé= ï~öíé ëáåü=çáé=nujg ÜêáÖÉ=ÜáÉêÜÉêK=łbë=áëí ïáåüíáöi=âéáåé=^åöëí=ç~îçê=òì=ü~j ÄÉåI=òì=Ñê~ÖÉå I=Éêâä êí=ëáé=áå=öìj íéã=aéìíëåük lüåé= áüê= ÖÉäáÉÄíÉë= `Éääç= Ñ Üêí ëáé= åáêöéåçïç= ÜáåK= ^äë= ëáé= å~åü ła~=ëáåç=påü~êä~í~åé=ìåíéêïéöë pí~çíéåíï ëëéêìåöw=`ar=ïáêñí=_ωêöéêáåáíá~íáîé=îçêi=_ωêöéêå=ìåöéêéåüíñéêíáöí=^åöëí=òì=ã~åüéå sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök= `arjcê~âíáçåëj îçêëáíòéåçéê= tçäñö~åö= péüêí= áëí ë~ìéê= ~ìñ= ÇáÉ= _ΩêÖÉêáåáíá~íáîÉ= ÑΩê ÇÉå= bêü~äí= ÑÑÉåíäáÅÜÉå= báöéåj íìãë=ìåç=çéêéå=báåë~íò=öéöéå=çáé mêáî~íáëáéêìåö=çéê=pí~çíéåíï ëëéj êìåök=ła~=ïáêç=ãáí=e~ääï~üêüéáj íéå=çééêáéêíi=öéöéå=çáéëé=aêéáëíáöj âéáí= ãìëë= ÖÉÖÉåÖÉÜ~äíÉå= ïéêj ÇÉå I= ïéííéêíé= péüêí= ÄÉá= ÉáåÉê mêéëëéâçåñéêéåò=~ã=aáéåëí~ök aáé= `ar= Ü~ííÉ= Éáå= cäìöää~íí òìã=^åä~ëë=ñωê=çáé=mêéëëéâçåñéj êéåò= ÖÉåçããÉåK= aáé= fåáíá~íáîé Ü~ííÉ= ÇáÉ= _ΩêÖÉê= ÇÉê= ÉÜÉã~äë ëéääëíëí åçáöéå= déãéáåçéå= eçåj ÇÉä~ÖÉI= sçäâã~êççéi= aáääéëççêñ ìåç= påü~ééå= ìåíéê= ÇÉê= ÄÉêJ ëåüêáñí=łe åçé=ïéö=îçå=çéå=h~j å äéå = òì= ÉáåÉê= _Éê~íìåÖëJ= ìåç fåñçêã~íáçåëîéê~åëí~äíìåö= ~ã séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé qofccq déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáåü=ñωê=çéå=déë~ãíáåü~äíw aáéíéê=_ωüêã~ååk oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K aêìåâw=_ê~ìåëåüïéáöéê=wéáíìåöëj îéêä~ö=ó=aêìåâü~ìë=^ääéêí=iáãä~åü dãäe=c=`çk=hdk oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê=j~åìj ëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé kêk=pr=îçã=nk=nmk=ommrk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê = ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ÇçååÉêëí~Öë ìåç=ëçååí~öëk ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíj ëåü~ñíëéêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå îçå=_aws=ìåç=_sa^k łdêáåëéâ~íòé =ié~ü=^ëüäéó=eçíòw=łf=ççå í=äáíé> = jáííïçåü~äéåç= ÉáåÖÉä~ÇÉåK= m~ëj ëéåç= òìê= h~êåéî~äëòéáí= ïωêçéå Ç~ãáí= ł~äíé= h~ãéääéå= ~ìñöéj ï êãí I=ë~ÖíÉ=pÉÜêíK=aáÉ=hçããìJ å~ä~ìñëáåüí=áå=e~ååçîéê=ü~äé=çéê séêï~äíìåö= ä åöëí= ãáíöéíéáäíi Ç~ëë= qéáäé= ÇÉë= ëí ÇíáëÅÜÉå= h~å~äj åéíòéë= îçå= ÇÉå= ^åäáéöéêå= ÇÉê NVTQ= ÉáåÖÉãÉáåÇÉíÉå= lêíëåü~ñj íéå= ëåüçå= Éáåã~ä=ΩÄÉê= h~å~ää~ìj ÄÉíê ÖÉ= Ñáå~åòáÉêí= ïçêçéå= ëáåçk a~ë= ëéá= åáåüíë= kéìéëk= péüêíw= ła~ ëáåç=påü~êä~í~åé=ìåíéêïéöëk =aáé fåáíá~íáîé=ëìåüé=çññéåä~ê=åìê=å~åü åéìéå= céäçéêåi= ìã= ÇÉå= _ΩêÖÉêå ^åöëí=òì=ã~åüéåk aéê= läéêäωêöéêãéáëíéê= Ü~ÄÉ Ç~ê~ìÑ= ëçñçêí= êé~öáéêík= łbë= áëí ÇçÅÜ= âä~ê= ìåç= ëéääëíîéêëí åçäáåüi ~ìåü= ÑΩê= ÇáÉ= `arjcê~âíáçåi= Ç~ëë ÜáÉê= å~åüöéêéåüåéí= ïéêçéå= ãìëë ìåç= áã= wïéáñéäëñ~ää= òì= dìåëíéå ÇÉê= déäωüêéåò~üäéê= ÉåíëÅÜáÉÇÉå ïéêçéå= ëçää I= ÄÉíçåíÉ= péüêík łg~üêüìåçéêíjaé~ä=ãáí ïáêíëåü~ñíäáåüéå=cçäöéå läéêäωêöéêãéáëíéê=üçññíi=ç~ëë=ëáåü=oéåüíëëíêéáí=îéêãéáçéå=ä ëëí cçêíëéíòìåö= îçå= péáíé= NK= aáé kçêçli_= ëíωíòíé= ëáåü= Ç~ã~äë= ~ìñ Éáå= dìí~åüíéå= ÇÉë= séêï~äíìåöëj êéåüíäéêë= mêçñéëëçê= g êå= féëéåk łlññéåä~ê=áëí=ç~ë=féëéåjdìí~åüíéå áã= cáå~åòãáåáëíéêáìã= åáåüí= ÄÉJ â~ååí I= ë~öíé= ÇÉê= läéêäωêöéêj ãéáëíéêk= aáé= kçêçli_= Ü~ÄÉ= áüêéå déëåü ÑíëÄÉêÉáÅÜ= ~ìñ= Ç~ë= ~äíé _ê~ìåëåüïéáöéê= i~åç= ÄÉòçÖÉåK a~ë=üéá íi=ëáé=áëí=äéáëéáéäëïéáëé=áå séåüéäçé= îéêíêéíéåi= Ç~ë= òìã i~åçâêéáë=méáåé=öéü êík rêíéáä=çéë=lsd fã=oéåüíëëíêéáí=çéê=hêéáëëé~êj â~ëëé= ìåç= ÇÉë= i~åçâêéáëéë= méáåé ÖÉÖÉå= ÇáÉ= kçêçli_i= ÇÉê= ~ã NOK=gìäá= OMMN= îçê= ÇÉã= läéêîéêj ï~äíìåöëöéêáåüí= iωåéäìêö= ÉåÇÉJ íéi=öáåö=éë=ìã=çáé=báåü~äíìåö=çéë oéöáçå~äéêáåòáéëi= ïçå~åü= ÇáÉ qê ÖÉêëÅÜ~Ñí= ÉáåÉê= pé~êâ~ëëé Ei~åÇâêÉáë=çÇÉê=pí~ÇíF=ãáí=ÇÉêÉå déëåü ÑíëÖÉÄáÉí= ΩÄÉêÉáåëíáããÉå cçíçw=påü~çé aìêåü= ÇáÉëÉ= k~åüâ~äâìä~íáçå â ååíéå= ÇáÉ= ^Äï~ëëÉêÖÉÄΩÜêÉå åçåü=ëáåâéåi=îçê~ìëëáåüíäáåü=~äéê åìê=ìã=mit=mêçòéåík _ÉÜ~ìéíìåÖÉå= ÇÉê= fåáíá~íáîéi ÇáÉ= ~ìåü= îçå= ÉáåÉê= łüéáãäáåüéå båíéáöåìåö =ëåüêéáäíi=çáé=mêáî~íáj ëáéêìåö=çéê=h~å äé=ëéá=áääéö~äi=äéj òéáåüåéíé= péüêí= ëåüäáåüí= ~äë Ñ~äëÅÜK=jáí=ÇÉê=mêáî~íáëáÉêìåÖ=ïÉêJ ÇÉ= åìê= Ç~ë= kìíòìåöëêéåüí= îéêöéj ÄÉåI=åáÅÜí=~ÄÉê=ÇáÉ=h~å äé=ëéääëík łaáé= pí~çí= îéêëí í= åáåüí= ÖÉÖÉå ÖÉëÉíòäáÅÜÉ=sçêëÅÜêáÑíÉå I=ÄÉíçåíÉ `arjo~íëüéêê= h~êä= dêòáï~k= aáé déë~ãíñáå~åòáéêìåö= ïéêçé= åáåüí íéìêéê= ~äë= ïéåå= ÇáÉ= pí~çíéåíï ëj ëéêìåö= áå= ëí ÇíáëÅÜÉê= e~åç= ÖÉJ ÄäáÉÄÉå= ï êék= aáé= mêáî~íáëáéêìåö ÄêáåÖÉ=~ÄÉê=ÇÉìíäáÅÜÉ=sçêíÉáäÉ=ÑΩê ÇáÉ= _ΩêÖÉêW= séêíê~öäáåü= ëéá= ÖÉêÉJ ÖÉäíI= Ç~ëë=Ç~ë=h~å~äåÉíò= ~ääé= ÑΩåÑ g~üêé= îçå= ÉáåÉã= ÉñíÉêåÉå= dìíj ~ÅÜíÉê= ~ìñ= ëéáåéå= wìëí~åç= ΩÄÉêJ ãìëëk= få= ÇáÉëÉã= mêçòéëëi= ëç aêk=déêí= eçññã~ååi= Ü~ÄÉ= ÇáÉ kçêçli_= ÇáÉ= oéåüíëãéáåìåö= áüj êéë= dìí~åüíéêë= îéêíêéíéåi= ÇÉê= òì ÇÉã= bêöéäåáë= ÖÉâçããÉå= ï~êi Ç~ëë=ëáÅÜ=Ç~ë=oÉÖáçå~äéêáåòáé=~ìÑ ÇáÉ= ^ÄÖêÉåòìåÖ= ÇÉê= déëåü ÑíëÖÉJ ÄáÉíÉ=âçããìå~äÉê=pé~êâ~ëëÉå=ÄÉJ òáéüéi=åáåüí=~äéê=~ìñ=ç~ë=séêü äíj åáë= ÉáåÉê= âçããìå~äéå= pé~êâ~ëëé òì=çéê=åáåüíâçããìå~äéå=i~åçéëj ëé~êâ~ëëék=aáéëé=ìåíéêäáéöé=ïéçéê ÇÉã= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå= pé~êâ~ëj ëéåêéåüí=åçåü=ëéá=ëáé=~ääöéãéáåéå ëé~êâ~ëëéåêéåüíäáåüéå= dêìåçë íj òéå=ïáé=çéã=oéöáçå~äéêáåòáé=ìåj íéêïçêñéåk= łaáé= ^ìññ~ëëìåö= ÇÉë cáå~åòãáåáëíéêáìãë= ïáêç= ~äëç ÇìêÅÜ= ÇáÉ= oéåüíë~ìññ~ëëìåö= ÇÉê kçêçli_= ëéääëí= ïáçéêäéöík= ^ìåü ãéáåé= oéåüíë~ìññ~ëëìåö= ÇÉÅâí ëáåü=ãáí=çéê=çéê=kçêçli_ I=ÄÉíçåJ íé=eçññã~ååk aéê= läéêäωêöéêãéáëíéê= ÜçÑÑíI Ç~ëë=ëáÅÜ=Éáå=oÉÅÜíëëíêÉáí=ãáí=ÇÉã cáå~åòãáåáëíéêáìã= îéêüáåçéêå aéìíëåüä~åç= â~ãi= Ü~ííÉ= ëáé= åìê ÉáåÉå= hçññéê= ìåç= Ç~ë= p~áíéåáåj ëíêìãéåí= Ç~ÄÉáK= ł^ìë= ÉáåÉê= iáëíé îçå= jìëáâáåëíêìãéåíéå= ëìåüíé áåü= ãáê= Ç~ë= `Éääç= ~ìëi= çüåé= òì ïáëëéå= ï~ë= Ç~ë= áëí I= Éêâä êíé= ëáéi ïáé= ëáé= îçê= ÑΩåÑ= g~üêéå= òì= áüêéã eçääó=â~ãk _ÉêìÑäáÅÜ= ïáää= ié~ü= g~òòéá~åáëj íáå=ìåç=p åöéêáå=ïéêçéåk=hä~îáéê ëéáéäí= ëáéi= ëéáí= ëáé= òéüå= g~üêé= ~äí áëík= aìêåü= jìëáâéêáååéå= ïáé= ÄÉáJ ëéáéäëïéáëé=`~êçä=háåö=ìåç=aá~å~ hê~ää=â~ã=ëáé=~ìñ=çáé=fçééi=áüê=hä~j îáéê=ãáí=déë~åö=òì=äéöäéáíéåk ^å= ÇÉê= d~ì ëåüìäé= ÄÉäÉÖí= ÇáÉ påüωäéêáå=çéê=òï äñíéå=hä~ëëé=çáé iéáëíìåöëâìêëé= jìëáâ= ìåç= båöj äáëåük= ^äë= áüêé= _ÉíêÉìÉêáåI= ÇáÉ= áüê áå= aéìíëåüä~åç= ÜáäÑíI= áüêé= iéáçéåj ëåü~ñí= ÑΩê= jìëáâ= ÄÉãÉêâíÉI= îéêj ãáííéäíé= ëáé= Ç~ë= j ÇÅÜÉå= ~å= Ç~ë açãçêåüéëíéêk= _Éá= hçåòéêíéå= áã lâíçäéê= ìåç= aéòéãäéê= Ü~í= ëáé ÄÉêÉáíë=ÖÉëéáÉäíK=łfÅÜ=Äáå=òï~ê=ÇáÉ gωåöëíé= ÇçêíI= ~ÄÉê= áåü= ëéáéäé= äáéj ÄÉê=áå=ÇÉê=dêìééÉ=~äë=ëçäçK få=çéå=rp^=ü~ííé=ç~ë=j ÇÅÜÉå òïéá= lêåüéëíéê= ìåç= nì~êíéííéi= áå ÇÉåÉå= ëáé= êéöéäã áö= ãáí= áüêéã `Éääç=ÖÉëéáÉäí=Ü~íK=eÉáãïÉÜ=Ü~ííÉ Ç~ë=báåòÉäâáåÇ=ÄáëÜÉê=ëÉäíÉåK=fÜêÉ c~ãáäáé= ìåç= cêéìåçé= ÑÉÜäÉå= áüê òï~ê= ëåüçåi= ~ÄÉê= ëáé= Ü~í= ÄÉêÉáíë îáéäé=åéìé=cêéìåçé=öéñìåçéåk=aáé gìöéåçäáåüé= ÑÉáÉêí= ÖÉêå= áå= aáëâçj íüéâéåi= ÑêÉìí= ëáåü= ~ÄÉê= ~ìåüi ïéåå= àéã~åç= łéáåñ~åü= åìê = ãáí áüê=éáåâ~ìñéå=öéüéå=ïáääk=aéåå=~äj äéë= áëí= åéì= ìåç= ~åçéêë= ~äë= áå= ÇÉê eéáã~ík=aáé=pí~çí=áëí=áüê=ëåüçå=ëç ~åë=eéêò=öéï~åüëéåi=ç~ëë=ëáé=ëáåü ëéääëí= ~äë=ł_ê~ìåëåüïéáöéêáå =ÄÉJ òéáåüåéík= füê= wáéä= áëíi= áå= aéìíëåüj ä~åç= òì= ëíìçáéêéåk= łbáåéã= i J ÅÜÉäå=â~åå=åáÉã~åÇ=ïáÇÉêëíÉÜÉåI ã~å= ãìëë= Éë= ÉáåÑ~ÅÜ= ÉêïáÇÉêåK a~ë= ã~åüí= îáéäéë= äéáåüíéê I= ë~öí ÇáÉ=àìåÖÉ=^ãÉêáâ~åÉêáåK éêωñí=ïáêç=ìåç=påü ÇÉå=ëçÑçêí=ÄÉJ ÜçÄÉå= ïéêçéåk= łbáåé= ëçäåüé= páj ÅÜÉêÜÉáí= Ü~ííÉå= ïáê= åçåü= åáéi ëçåëí=ü~äéå=ïáê=ìåë=îçå=e~ìëü~äí òì=e~ìëü~äí=öéü~åöéäí I=Éêä ìíéêj íé= péüêík= p~åáéêìåöéå= ëéáéå= ïéj ÖÉå=ÇÉê=cáå~åòä~ÖÉ=åìê=áå=âäÉáåÉå påüêáííéå=ã ÖäáÅÜ=ÖÉïÉëÉåK wìë íòäáåüé= páåüéêüéáí= ÄÉÇÉìíÉ òìçéã=çáé=ö~ê~åíáéêíé=déäωüêéåj ëí~äáäáí í= ΩÄÉê= PM=g~ÜêÉK= déäωüj êéåéêü ÜìåÖÉå= ïáêç= Éë= Ç~ÇìêÅÜ åìê= òìã= fåñä~íáçåë~ìëöäéáåü= ÖÉJ ÄÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=mêáî~íáëáÉêìåÖ=îÉêJ äáéêé=çáé=pí~çí=åáåüí=áüêé=báåñäìëëj ã ÖäáÅÜâÉáíÉåK= péüêí= îéêïáéë= Ç~J ê~ìñi=ç~ëë=çáé=`arjcê~âíáçå=äé~åj íê~öí=ü~äéi=ç~ë=^äï~ëëéêöéëåü Ñí ~ìñ= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê= séêëçêj ÖìåÖëJ^d= òì= ΩÄÉêíê~ÖÉåK= a~j ÇìêÅÜ= ÄäÉáÄÉ= h~å~äåéíò= ìåç= ^ÄJ ï~ëëéê= áå= ëí ÇíáëÅÜÉê= e~åç= ìåç ïéêçé=îçå=o~í=ìåç=çéå=^ìñëáåüíëj ê~íëãáíöäáéçéêå=âçåíêçääáéêík ä ëëík= łbë= Ä~ÜåÉå= ëáåü= ê~ëåüé hçãéêçãáëëé= ~åk = bë= ÖÉÜÉ= áüã åáåüí= åìê= ìã= ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ= pé~êj â~ëëéi= ëçåçéêå= ìã= ÇáÉ= j ÖäáÅÜJ âéáíi= ãáí= ÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå= ëí~êâéå hêéçáíáåëíáíìí= âωåñíáöé= mêçòéëëé ~ã=cáå~åòëí~åççêí=_ê~ìåëåüïéáö òì=äééáåñäìëëéåk= eçññã~åå= ëáéüí= ÇáÉ= pé~êâ~ëj ëéåöêωåçìåö= ~äë= ÉáåÉå= g~üêüìåj ÇÉêíJaÉ~ä=ãáí=Öêç Éå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáJ ÅÜÉå=^ìëïáêâìåÖÉåK=łaáÉ=i~åÇÉëJ Ä~åâÉåJi~åÇëÅÜ~Ñí= îéê åçéêí ëáåük=råç=éë=áëí=åáåüí=~ìëöéëåüäçëj ëéåi= Ç~ëë= _ê~ìåëåüïéáö= áêöéåçj ï~åå= òìê= téëíli_= ÖÉÜ êík= a~ë â~åå=åáåüí=ëéáå I=ë~ÖíÉ=ÇÉê=lÄÉêJ ÄΩêÖÉêãÉáëíÉêK dìí~åüíéå=áã=j êò _áë=jáííé=j êò=ëçää=ç~ë=dìí~åüj íéå= ÑÉêíáÖ= ëéáåk= kçåü= îçê= ÇÉå lëíéêñéêáéå= ëçää= ÇÉê= séêï~äíìåöëj ~ìëëåüìëë= ÉáåÉå= _Éê~íÉê~ìÑíê~Ö ÑΩê=ÇÉå=_ìëáåÉëëéä~å=ÉêëíÉääÉåK **************************************************** * * * * Lebensmittel-Markt + Getränke-Abhollager * * * * Wenden, Aschenkamp 16 a, Tel /43 65 * * **************************************************** * * * * * * * * * * * Jacobs MM Sekt * * * * * * 30x 0,33 ltr Krönung 11 % * * * * * * 500 * * * * + Pfand 8,49 g3,33 0,75 ltr. 2,49 * * * **************************************************** Neueröffnung! Jetzt qualifizierte Nachhilfe in Ihrer Nachbarschaft: Braunschweig Hagenring 23 Telefon: 0531/ Tag der offenen Tür: am Samstag, 28. Januar von bis Uhr. Martin Prinzler Unsere Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 7 bis 18 Uhr Tage der offenen Tür am 28. und 29. Januar 2006 * Nur für volljährige Neukunden. Bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaft Ermäßigung der Clubgebühr von a149, auf a 29,. Reduktion des Monatsbeitrages von a 59,90 auf a 49,90.An weiteren Kosten fallen an: a 39, Verwaltungsgebühr (einmalig) und a 49, Servicepauschale (jährlich). Das Angebot ist an den o.a. Tagen gültig und nur im Fitness Company Lifestyle Club Braunschweig (Wilhelmshöher Allee). Das Angebot ist nicht auszahlbar oder kombinierbar mit anderen Angeboten der Fitness Company. Nähe Bahnhof Böcklerstraße 30 Tel / Neu ab 2. März 2006 In der City Damm 16 Tel / / gebührenfrei Angebot gültig bis zum 24. Februar 2006, bei Anmeldung für 6 Monate. Nicht gültig in Verbindung mit anderen Angeboten. Erfolg mit Sprachen! Gruppenkurse starten jetzt! Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch Praxisnahe Inhalte und hoher Sprechanteil Schon ab 96 Euro pro Monat Wir beraten Sie gerne! Auch für andere Sprachen Braunschweig Waisenhausdamm 7 Tel. 0531/ Kaufpreis: 1,-1) Preis ohne Vertrag: 499,- 1) Gilt nur in Verbindung mit einem mobilcom-kartenvertrag im Immer-35-Cent-Tarif im T-Mobile-/Vodafone-Netz/ E-Plus-Netz sowie im Netz von o2; mtl. Grundpreis 0,-, mtl. Mindestgesprächsumsatz 26,-. Der Mindestumsatz beinhaltet 1,- für die load-option, 25,- werden angerechnet auf nationale Gespräche ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze sowie für den nationalen Versand von SMS und MMS in die deutschen Mobilfunknetze (sofern technisch möglich). Das Startguthaben von 120,- verfällt nach 12 Monaten und gilt für alle Inlandsgespräche und SMS/MMS. Nationale Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz rund um die Uhr 0,35 pro Min. Eine Übertragung nicht aufgebrauchten monatlichen Mindestumsatzes ist nicht möglich. Einmaliger Anschlusspreis 24,95. Mindestlaufzeit 24 Monate. Jetzt in Ihrem mobilcom-shop: Burgpassage, 1. OG Tel / Damm 33 Tel / Braunschweig 120,- Startguthaben! 1) Samsung SGH-D600 2 Megapixel-Kamera mit Fotolicht mit Zoom Videofunktion Bluetooth/ Client MP3-Player mit erweiterbaren Speicher Keine Grundgebühr! 1) Solange der Vorrat reicht Jetzt einsteigen und bis zu b240, sparen!* Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin! Jetzt anmelden: 36 Euro sparen!

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=açååéêëí~ö=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw oéç~âíáçåkåä]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw aç OSK=g^kr^o VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=sçêãáíí~öëä~ìñ NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=k~åüãáíí~öëä~ìñ NRKMM=i~åÇÜ~ìë=pÉÉä~I=jÉëëÉJ ïéöw=łcê~ìéå=áå=~åçéêéå=i åçéêå Ó=cáååä~åÇ X=sçêíê~Ö=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÑáåJ åáëåüé=i ëìåö=ñωê=c~ãáäáé=ìåç=_éj êìñ=îçå=aêk=iááë~=oáüâçjpíêìåâj ã~ååx=séê~åëí~äíìåö=çéë=aéìíj ëåüéå=cê~ìéåêáåöë NRKPM=tçÜåé~êâ=~ã=t~ääI=bÅÜJ íéêåëíê~ É=QUI=oÉëí~ìê~åíW=łcêáÉÇJ Ü ÑÉ=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ I=bêò ÜäJ å~åüãáíí~ö=ãáí=pí~çíüéáã~íéñäéj ÖÉê=j~åÑêÉÇ=dêìåÉê NRKPM=i~åÖÉJ^âíáîJ_äÉáÄÉåJdÉJ ãéáåëåü~ñíi=táéëéåëíê~ É=OW=łjìJ ëáâ~äáëåüé=hçëíä~êâéáíéå=~ìë=ìåj ÄÉâ~ååíÉå=léÉêå =ãáí=e~ååç w~åçéê NSKMM=pí ÇíáëÅÜÉë=jìëÉìãI=^ã i ïéåï~ääw=ł^ìë=çéã=táåíéêj ëåüä~ñ=éêï~åüí=ó=éáåé=ñêáëåü=êéëj í~ìêáéêíé=üçää åçáëåüé=e~ñéå~åj ëáåüí X=cΩÜêìåÖ NVKMM=^ãíëÖÉêáÅÜíI=sçêíê~Öëë~~äI ^å=çéê=j~êíáåáâáêåüé=uw=bê ÑÑJ åìåö=çéê=^ìëëíéääìåö=łiáåüíéê=áå Da Elena Ital. Spezialitäten Fisch, Fleisch, etc. Ristorante NEUSTARTS & HIGHLIGHTS HIMMEL UND HUHN 14.30, 16.30, 18.30, Wo ab 0 MÜNCHEN 17.00, 20.30; So. a Wo. ÜL, ab 16 GOLDENE ZEITEN 20.00, (außer So.+Mo.) 1. Wo ab 16 COUCHGEFLÜSTER 15.15, 17.45, 20.15, (außer So.+Mo.); Sa. a ab 6 DIE GEISHA 17.15, 20.30; So. a ÜL, ab 12 DER EWIGE GÄRTNER 17.15, 20.00; So. a ÜL, ab 12 DICK & JANE 15.00, (außer So.); Sa.+So. a ab 6 JARHEAD 20.15, (außer So. ); Mo. nicht ab 12 SONDERVORSTELLUNGEN - Trattoria Jeden Donnerstag Schnitzel-Tag! Peiner Straße 136 Tel.: 05 31/ BS-Völkenrode c^ujelqifkb Irrtümer und Änderungen vorbehalten! WALK THE LINE Mi BZ-Filmpremiere ab 6 MÜNCHEN So Matinee ab 16 JARHEAD Originalfassung So , Mo ab 12 Das vollständige Kinoprogramm entnehmen Sie bitte den Veranstaltungshinweisen AB DONNERSTAG, 26 JANUAR. 1. FEBRUAR 2006 CinemaxX Braunschweig, Lange Straße 60 Kartenreservierung:( ) für 0,12 pro Min. (0,50 Aufschlag/Ticket) Oder Karten einfach buchen unter oder UNIVERSUM Neue Str. 8 Telefon (05 31) DIE GROSSE STILLE 14.30, Wo. ÜL, ab 0 CACHÉ 15.00, Wo. ab 12 SOMMER VORM BALKON 17.45, ab 12 CITY Fr.-Wilh.-Str. 50 Telefon (05 31) MATCHPOINT 17.45, 20.30; Mo. a ab 6 OLIVER TWIST (außer Mo.+Di) ÜL, ab 12 DIE BEIDEN SCHWESTERN Di Seniorenkino = ==MR=PN PV=MMJTRP ÇÉê=cáåëíÉêåáë=Ó=o~çìä=t~ääÉåÄÉêÖ ìåç=çáé=oéííìåö=çéê=_ìç~ééëíéê gìçéå=nvqqlqr =îçå=`üêáëíçéü d~åå=ea~ìéê=çéê=^ìëëíéääìåö=äáë OQK=cÉÄêì~êF NVKMM=ad_Je~ìëI=táäÜÉäãëíê~ É RW=łpíìÇáìã=çÜåÉ=^Äáíìê =Ó=fåÑçêJ ã~íáçåë~äéåç=ωäéê=äéêìñëäéöäéáj íéåçé=sçêäéêéáíìåöëâìêëé=e~ä j êòf=~ìñ=çáé=åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉ eçåüëåüìäòìö~åöëéêωñìåöx=~ìåü ÑΩê=pÅÜáÅÜí~êÄÉáíÉê=ÖÉÉáÖåÉíX=å J ÜÉêÉ=fåÑç=ÄÉá=ł^êÄÉáí=ìåÇ=iÉÄÉå I _çüäïéö=rri=qéäk=nop=psjpm Sonntag, 29. Januar ab 13 Uhr geöffnet! Das DEKO BS, Meinhardshof 2 Tel / HAUS zwischen Media Markt und Maredo NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=páåöäéjcäáêíjm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łháëë=ãéi h~íé I=jìëáÅ~ä=îçå=`çäÉ=mçêíÉê NVKPM=e~åëJtΩêíòJpÅÜìäÉI=_çêJ ëáöëíê~ ÉLoáëÅÜâ~ãéïÉÖW=sÉêJ ÉáåëÖêΩåÇìåÖ=ÇÉë=łmêáãÉ=qáãÉ lêåüéëíê~=éksk =Ó=^ÄÉåÇ=ÇÉê= ÑJ ÑÉåíäáÅÜÉå=mêçÄÉ NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=łaéê=hìëë=çéê=qçëå~ I açâìãéåí~êñáäã=îçå=a~åáéä påüãáç=epåüïéáò=nvuqfi=báåíêáíí ÑêÉá NVKPM=háêÅÜÉåòÉåíêìã=t~ÖÖìãI háêåüääáåâ=pw=łbêçëíê~üäéåi=t~ëj ëéê~çéêå=ìåç=bäéâíêçëãçö=~äë=déj ëìåçüéáíëêáëáâç\=táé=ìåëáåüíä~êé pí êñ~âíçêéå=~ã=påüä~ñéä~íò=çáé déëìåçüéáí=äééáåñäìëëéå=â åj åéå X=sçêíê~Ö=aáéäKJfåÖK=jáÅÜ~Éä e~êíìåöx=qéäk=oum=vt=pt OMKMM=_Éê~íìåÖëëíÉääÉ=ÑΩê=bäíÉêå áå=qêéååìåöëëáíì~íáçåéå=ìåç=^äj Sonntag = Kuchentag Brötchen, Kuchen, Sahnetorten... Kirschringe, Joghurttörtchen von Bäckerei Tutschek, Melverode Leipziger Str. 77 von Uhr Stöckheim Leipziger Str. 203 von Uhr... Neueröffnung Seniorentagesstätte und Betreutes Wohnen Haus Heinrich & Adele Service mit Hotelcharakter, großzügige App. und EZ mit Balkon Vor den Toren Braunschweigs Informationen unter: äéáåéêòáéüéåçé=çéë=aohi=^ççäñj ëíê~ É=OMW=łpíÉìÉêêÉÅÜíäáÅÜÉ=fåJ Ñçêã~íáçåÉå=ÑΩê=jΩííÉê=ìåÇ=s íéê áå=qêéååìåöëëáíì~íáçåéå X=sçêJ íê~ö=p~äáåé=`~ãééx=^åãéäçìåö qéäk=oom=pn=qn OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łjáëë=j~êéäéw=jçêç=áã=mñ~êêj Ü~ìë X=hêáãáå~äëíΩÅâ=å~ÅÜ=^Ö~íÜ~ `ÜêáëíáÉ OMKMM=bî~åÖÉäáëÅÜÉ=píìÇáÉêÉåJ ÇÉåÖÉãÉáåÇÉI=mçÅâÉäëëíê~ É=ONW píìçáéêéåçé=ëíéääéå=áüêé=eéáã~í îçê=ó=i åçéê~äéåç=oìã åáéå OMKMM=qÜÉ=oççÑI=_çÜäïÉÖ=NPW `~ãéìëjqêéññéå=ó=píìçéåíéåé~êj íó OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=påüωäéêj=c=píìçéåíéåçáëåç OMKMM=qÜÉ~íÉê=tçäÑëÄìêÖI=häáÉJ îéêü~öéå=rmw=ł`ü~êäéóë=q~åíé I hçã ÇáÉ=îçå=_ê~åÇçå=qÜçã~ëX qüé~íéê=~ã=hìêñωêëíéåç~ãã E_ÉêäáåF OMKNR=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łaéê=cáäã=ìåç=çáé=máçåáéêé ÇÉê=o~ìãÑ~Üêí X=sçêíê~Ö=aêK=j~J êáéjiìáëé=eéìëéê=eqrf OMKNR=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=łh~êä=mÜáäáéé=jçêáíòI=^åJ íçå=oéáëéê=ìåç=_ê~ìåëåüïéáö X =iáíéê~íìê=áã=déëéê ÅÜ=ãáí=aêK `ÜêáëíçÑ=táåÖÉêíëò~ÜåI=_ÉêäáåJ _ê~åçéåäìêöáëåüé=^â~çéãáé=çéê táëëéåëåü~ñíéå=ebáåíêáíí=ñêéáf Bei uns ist Frühling! Das DEKO BS, Meinhardshof 2 Tel / HAUS zwischen Media Markt und Maredo OMKNR=qÜ~äá~=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖI=eìíJ ÑáäíÉêå=VW=ł`êáãÉ=qáãÉ I=_ìÅÜîçêJ ëíéääìåö=ãáí=jìëáâ=ebáåíêáíí=ñêéáf ONKMM=sáÄÉI=dáÉëÉäÉê=PW=^Äáé~êíó ÇÉê=o~~ÄÉëÅÜìäÉ=ÑΩê=ÇáÉ=^ÄáíìJ êáéåíéå=~ääéê=_ê~ìåëåüïéáöéê påüìäéå=áã=sáäéi=pçäéáä=ìåç påüï~åéåëéé cê OTK=g^kr^o TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=sçêãáíí~öëä~ìñ NMKPM=dÉãÉáåÇÉÜ~ìë=pÅÜ éééåj ëíéçíw=^êäéáíëäçëéåjcêωüëíωåâ=ãáí _ÉêáÅÜí=ΩÄÉê=Ç~ë=mêçàÉâí=łpÅÜ éj ééåëíéçí=ã~åüí=ãçäáä =îçå=hêéáëj àìöéåçéñäéöéê=`~êëíéå=wáéä~êí NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łj~ãJ ãìíi=e ÜäÉåÄ ê=ìåç=oáéëéåj ÜáêëÅÜ I=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=U=g~ÜêÉå NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=k~åüãáíí~öëä~ìñ NRKMM=i~åÖÉJ^âíáîJ_äÉáÄÉåJdÉJ ãéáåëåü~ñíi=táéëéåëíê~ É=OW=łiáJ íéê~íìê=áå=éçäåáëåüéê=péê~åüé =ãáí t~åç~=m~ìäã~åå NSKMM=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìë=tÉëíJ ëí~çíi=iìçïáöjtáåíéêjpíê~ É=QW łj êåüéå=~ã=h~ãáå X=iÉëìåÖ=ÑΩê háåçéê=~ä=r=g~üêéå=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKMM=cçêìã=ÇÉë=i~åÇÉëãìëÉJ ìãëi=_ìêöéä~íò=nw=łwì=ïéäåüéã wïéåâ=éñäéöéå=ïáê=bêáååéêìåöéå ìåç=ïéã=åωíòí=çáéë\ =sçêíê~ö mêçñk=oçäñ=téêåëíéçíx=séê~åëí~äj íìåö=çéë=^êäéáíëâêéáëéë=^åçéêé déëåüáåüíé=~åä ëëäáåü=çéë=g~üêéëj í~öéë=çéê=_éñêéáìåö=çéë=hçåòéåj íê~íáçåëä~öéêë=^ìëåüïáíòx=~åj ëåüäáé ÉåÇ=aáëâìëëáçå NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=^üçájm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=hê åìåö ÇÉê=mçééÉ~ I=léÉê=îçå=`ä~ìÇáç jçåíéîéêçá=eáå=áí~äáéåáëåüéê=péê~j ÅÜÉ=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉå= ÄÉêíáíÉäåF NVKPM=aáÉ=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łnì~êíéíí=íç=çêωíí I=hçã ÇáÉ=îçå e~åë=eéååáåö=eçäãi=^ìññωüêìåö ÇÉë=káÉÇÉêÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉ~íÉêë FLOHMARKT Schützenplatz! * immer wieder mittwochs 7 15 h! * immer wieder freitags 7 15 h! * immer wieder samstags 6 15 h! * immer wieder 1. Sonntag im Monat, 8 15 h! Marktbuden! Sportzentrum Schützenplatz GmbH & Co. KG Telefon BS NVKPM=eçÑÑã~ååJîçåJc~ääÉêëäÉJ ÄÉåJpÅÜìäÉI=hÉääÉêíÜÉ~íÉêI=p~ÅâJ êáåö=nrw=łiçîé=c=mé~åé I=ÑêÉá=å~ÅÜ ÇÉê=hçã ÇáÉ=łióëáëíê~í~ =îçå ^êáëíçéü~åéë SELBSTVERTEIDIGUNGS- ANFÄNGERKURS Am im PLAYOFF-Sporthotel in der Multifunktionshalle 2 Salzdahlumer Str. 137, BS Kinder Uhr Jugendliche & Erwachsene Uhr Auch in Vechelde, Wendeburg, Meine und Weddel Info: Si-Fu Peter Graun Telefon /77 92 OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łaì Äáëí=ãÉáåÉ=jìííÉê =îçå=gççé=^çj ãáê~~ä OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łjáëë=j~êéäéw=jçêç=áã=mñ~êêj Ü~ìë X=hêáãáå~äëíΩÅâ=å~ÅÜ=^Ö~íÜ~ `ÜêáëíáÉ OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW łtçåüéåéåç=ìåç=pçååéåëåüéáå X hçåòéêíjoéîìé=çéë=iωäéåâéê=p~j äçåjbåëéãääéë OMKMM=oçâçâçJm~îáääçå=pí ÅâJ ÜÉáãI=iÉáéòáÖÉê=píê~ É=OPQW=hìäJ íìê=îçê=lêí=ó=ła~êìã=äáå=áåü=ëç ïéåüëéäåç=ìåç=ìåéáåë=ãáí=ãáê X iáíéê~êáëåüé=`çää~öé=ωäéê=h~êçäáåé îçå=dωåçéêççé=îçå=ìåç=ãáí=^åj åéöêéí=^êåçí=ee~ååçîéêf OMKMM=håáÉëíÉÇíÉê=háêÅÜÉI=p~äòÖáíJ íéêj_~çw=łlêñéç=dêéåç =Ó=iáÉÇÉê îçå=jáâáë=qüéçççê~âáë OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=m~êíó=íçí~ä ONKMM=qÜÉ=oççÑI=_çÜäïÉÖ=NPW łp~äë~=ó=^ãçê=ó=ag=oçäéêíç=oéó ONKMM=kÉñìëI=cê~åâÑìêíÉê=píê~ É ORPW=łpÅÜåÉääÉê=^ìíçë=lêÖ~åáë~íáJ çå I=äáîÉ p~ OUK=g^kr^o TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=c~ãáäáéåä~ìñ montags Uhr im Welfen SC BS NNKMM=sçäâëï~ÖÉåÜ~ääÉI=bìêçé~J éä~íòw=jéëëé=łqê~ìãüçåüòéáí EÄáë=NU=rÜêF NOKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW OM=jáåìíÉå=lêÖÉäãìëáâ=áã=jáíJ í~öëöéäéí NOKMM=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖ=dê~ÑÑI=p~Åâ NRW=łoáÅÜíáÖ=Ä~ìÉå ==Ó=sçêíê ÖÉ ΩÄÉê=_~ìÑáå~åòáÉêìåÖÉå=îçå _ìåü~ìíçê=cê~åâ=iáííéâ=ãáí=áåçáj îáçìéääéê=_éê~íìåö=~ìñ=tìåëåüx ~ìåü=nq=ìåç=ns=rüê=ebáåíêáíí=ñêéáf NQKMM=háåÇÉêÖêìééÉ=łoìãéÉäJ ëíáäòåüéå=éksk I=p~äòÇ~ÜäìãÉê píê~ É=NTMI=e~ìë=U~W=q~Ö=ÇÉê=çÑJ ÑÉåÉå=qΩê=EÄáë=NT=rÜêF NQKMM=háåÇÉêÖêìééÉ=łpáÉÄÉå wïéêöé=éksk I=tçäÑÉåÄΩííÉäÉê píê~ É=UMW=q~Ö=ÇÉê=çÑÑÉåÉå=qΩê EÄáë=NT=rÜêF NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łiÉÄÉå áå=çéê=báëòéáí I=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=~ÅÜí g~üêéåi=qéäk=ouu=vojm NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=ł^ÄÉåJ íéìéê=j~ããìíñçêëåüìåö I=cΩÜJ êìåöëîçêíê~öx=qéäk=ouu=vojm NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=báëçáëåç NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ ã~íáçå=_ìêöéä~íòw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö NQKQR=^êíÄä~ìI=eáäÇÉëÜÉáãÉê píê~ É=OTW=_áçÇ~åò~=Ó=q~åòÉ=ÇÉáå iéäéåx=qéäk=rn=rv=ss NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=öé ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêöéä~íòw=łhéãéå~íé=ìåç=oáííéêj ë~~ä I=cΩÜêìåÖ NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łjáëë=j~êéäéw=jçêç=áã=mñ~êêj Ü~ìë X=hêáãáå~äëíΩÅâ=å~ÅÜ=^Ö~íÜ~ `ÜêáëíáÉ NVKMM=qÜÉ~íÉêëéáÉäéä~íòI=eáåíÉê ÇÉê=j~ÖåáâáêÅÜÉ=S~W=łaáÉ=Öêç É bêò ÜäìåÖ =îçå=_êìåç=píçêáx=ñωê ~ääé=~ä=u=g~üêéå=emêéãáéêéf Donnerstag, 26. Januar Single Flirt Party - Eintritt frei - Freitag, 27. Januar Ahoi Party Rückkehr des Kults aus den 70er Jahren. Vodka Ahoi zum Hammerpreis von 1,50 e Alle 30 min.verlosungen! Samstag, 28. Januar Ladies night Alle Ladies, die vor 24 Uhr erscheinen bekommen 2 Freigetränke Von Mi. bis So., After work party mit 2 Happy hours von 19 bis bis 1 Uhr und Getränken zu Hammer-Preisen z. B.: Getränke zum Nostalgiepreis: Cola/MezzoMix oder Bier vom Fass 0,50 D Sekt/Cola/Rum 0,80 D Teufel-Cocktail 1,00 D NVKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW łoçã~åíáëåüé=`üçêãìëáâ I=hçåJ òéêí=çéë=sçâ~äéåëéãääéë=~ã _ê~ìåëåüïéáöéê=açãi=iéáíìåö _êáíí~=jωääéêx=téêâé=îçå=sáéêåéi aìêìñä I=`çéä~åÇ=ìåÇ=c~ìê NVKMM=^ìÇáã~ñ=ÇÉê=qrI=mçÅâÉäëJ ëíê~ É=NRW=ł`ÜáåÉëáëÅÜÉë=cêΩÜJ äáåöëñéëí=omms =ÑΩê=~ääÉ=_ê~ìåJ ëåüïéáöéêx=hìäíìêéêçöê~ããi=âìj äáå~êáëåüé=pééòá~äáí íéåi=aáëåç=ãáí iáîéj_~åçi=qçãäçä~x=`üáåéëáëåüé píìçéåíéåîéêéáåáöìåö=çéê=qr NVKMM=oáííÉêë~~ä=ÇÉë=eÉêêÉåÜ~ìJ ëéë=páåâíéw=ł`ä~áêjläëåìêjp~ñçj éüçåèì~êíéíí =E_ÉêäáåFX=hçåòÉêí ãáí=téêâéå=îçå=_~åüi=jçò~êíi dä~ëëi=cçëâéííi=má~òçää~=ìåç máéêå NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=i~çóûë=káöüí JUDO Eltern +Kind immer mittwochs Uhr im Welfen SC BS NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łháëë=ãéi h~íé I=jìëáÅ~ä=îçå=`çäÉ=mçêíÉê NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łkéëëìå Ççêã~ =Ó=cÉëí=ÇÉê=ëÅÜ åéå=píáãj ãéåx=_éåéñáòâçåòéêí=òìöìåëíéå ÇÉë=iáçåë=eáäÑëïÉêâÉë=ìåÇ=ÇÉê píáñíìåö=ñωê=ç~ë=_ê~ìåëåüïéáöéê pí~~íëíüé~íéê NVKPM=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łaéê=géëìáíi=çáé=^íçãäçãäé=ìåç ÇÉê=wÉåJ_ìÇÇÜáëãìëK=eK=jK=båçJ ãáó~ji~ëë~ääé=enuvujnvvmf X=sçêJ íê~ö=aêk=rêëìä~=_~~íò=elocf=ãáí iéëìåö=e^åçêé~ë=g ÖÉêF=ìåÇ=cáäã NVKPM=qÜÉ~íÉê=tçäÑëÄìêÖI=häáÉJ îéêü~öéå=rmw=łpçìîéåáêë=pçìîéj åáêë=ó=oéîìé=çéê=öçäçéåéå=rméê ìåç=ïáäçéå=sméê=g~üêé X=pÅÜäçëëJ íüé~íéê=kéìïáéç OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łjáëë=j~êéäéw=jçêç=áã=mñ~êêj Ü~ìë X=hêáãáå~äëíΩÅâ=å~ÅÜ=^Ö~íÜ~ `ÜêáëíáÉ OMKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW łié=oéåçéòjîçìë=çéë=dçìêãéíë X RJd åöéjjéåω=òì=^ìëëåüåáííéå ~ìë=çéã=~âíìéääéå=mêçöê~ãã łd~åò=ëåü å=áåü =ãáí=píéñ~åáé pééä~éåçéê OMKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=^ìöéåj ëåüã~ìë=ó=łmìéééå=~åíé=mçêí~ë ÑΩê=bêï~ÅÜëÉåÉI=pòÉåÉå=ìåÇ pâéíåüé=îçå=içêáçíx=qüé~íéê=~ìñ ÇÉê=wáí~ÇÉääÉI=_Éêäáå=E~ìëîÉêJ â~ìñíf OMKMM=_~ ÖÉáÖÉI=_ ÅâÉêâäáåí=NW m~íêáåâ=c~êê~åílo~äéü=oéáåüéêíj nìáåíéííi=g~òò OMKMM=pÅÜΩíòÉåÜ~ìëI=e~ãÄìêÖÉê píê~ É=RPW=páåÖäÉí~åòé~êíóX=aáëJ ÅçJ=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~Ñíëí~åò OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=^äéåçä~ìñ=ãáí=aáëåç ONKMM=qÜÉ=oççÑI=_çÜäïÉÖ=NPW ł^ñêçjm~êíó ONKMM=kÉñìëI=cê~åâÑìêíÉê=píê~ É ORPW=łhêΩÖÉê=C=qÜÉ=jÉäçÇáÅ=^ëëJ ÜçäÉë LłjΩääÉê=C=aáÉ=mä~íÉãÉáÉêJ ÅçãÄç I=äáîÉ ONKMM=hì_~JhìäíìêÜ~ääÉ=tçäÑÉåJ ÄΩííÉäI=iáåÇÉåëíê~ É=NRW=łaÉÉé péáêáíë ONKPM=pìÖ~êI=i~åÖÉê=eçÑ=OW=p~äë~J oìéç~jkáöüí=ãáí=âçëíéåäçëéã q~åòìåíéêêáåüí=áå=oìéç~ pç OVK=g^kr^o SKMM=m~êâéä~íò=oÉ~äI=e~ãÄìêÖÉê píê~ ÉW=cäçÜã~êâí VKMM=^ÄÑ~Üêí=qÜΩêáåÖÉåéä~íòI eéáçäéêöw=t~åçéêìåö=áå=çéê=^ëëé ãáí=çéã=^äééåîéêéáåx=å ÜÉêÉ=fåÑç qéäk=mrpmrlvm=nu=ms VKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=c~ãáäáéåä~ìñ NMKPM=qêÉÑÑéìåâí=qçìêáëíJfåÑçêJ ã~íáçå=_ìêöéä~íòw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüjéåöäáëåü NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=mêéáëíê ÖÉêJ âçåòéêí=çéë=dêçíêá~åjpíéáåïéöj hä~îáéêïéííäéïéêäéë=ebáåíêáíí ÑêÉáF NNKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=łmìéééå ~åíé=mçêí~ë =ÑΩê=bêï~ÅÜëÉåÉ=Ó pòéåéå=ìåç=pâéíåüé=îçå=içêáçíx déäìêíëí~öëã~íáåéé=ãáí=péâí=ìåç péäíéêëx=qüé~íéê=~ìñ=çéê=wáí~çéääéi _Éêäáå=E~ìëîÉêâ~ìÑíF NNKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łj~ãJ ãìí=ó=bäéñ~åíéå=çéê=báëòéáí I=cΩÜJ êìåöëîçêíê~öx=qéäk=ouu=vojm NNKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łbäÉÑ~åJ íéå=ó=aáåâü ìíéê=ãáí=éãéñáåçäáj ÅÜÉê=e~ìí I=sçêíê~Ö=ΩÄÉê=ÉáåÉ=bñJ ééçáíáçå=òì=çéå=bäéñ~åíéå=áå=^ñêáj â~i=ñωê=háåçéê=~ä=ëéåüë=g~üêéåx qéäk=ouu=vojm KURS-ANMELDUNG vor ORT oder: 0531/ INFOS: NNKMM=sçäâëï~ÖÉåÜ~ääÉI=bìêçé~J éä~íòw=jéëëé=łqê~ìãüçåüòéáí EÄáë=NU=rÜêF NNKMM=håáÉëíÉÇíÉê=háêÅÜÉI=p~äòÖáíJ íéêj_~çw=g~òòñêωüëåüçéééå=ãáí łaáñáé=cáêé cçêíëéíòìåö=å ÅÜëíÉ=pÉáíÉ

5 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms efbo=fpq=t^p=ilp R pç OVK=g^kr^o NNKNR=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=mìääáj âìãëéáåñωüêìåö=òì=łiéçååé=ìåç iéå~ =îçå=déçêö=_ωåüåéê=ebáåj íêáíí=ñêéáf NNKPM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łoÉãJ Äê~åÇí=ìåÇ=ëÉáå=iÉÜêÉê=máÉíÉê i~ëíã~å I=cΩÜêìåÖ Y 1 Super Tag Groß- FLOHMARKT in GF bei real,- am 29. Januar INFO: / oder NNKPM=píK=h~íÜ~êáåÉåI=e~ÖÉåJ ã~êâíi=déãéáåçéë~~äw=łiáéäéi k~åüí=ìåç=qê~ìã X=hä~îáÉêJj~íáJ å É=ãáí=tÉêâÉå=îçå=`ÜçéáåI påüìã~ååi=_ééíüçîéåk=ìk~kx=`äéj ãéåë=hê ÖÉêI=e~ãÄìêÖ=Ehä~îáÉêF NNKPM=aáÉ=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łiéëéå=îéêäçíéå> =Ó=iÉëìåÖ=òìã eçäçå~ìëíjdéçéåâí~ö=ãáí=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=mêçãáåéåíéå=ebáåíêáíí ÑêÉáF NPKMM=hçÜäã~êâíI=p~ÅâI=tÉäÑÉåJ ÜçÑI=dÉïÉêÄÉÖÉÄáÉí=pí ÅâÜÉáã ì~kw=łcéìéê=ìåç=báë I=táåíÉêëéÉâJ í~âéä=áã=öéë~ãíéå=pí~çíöéäáéí=~ã îéêâ~ìñëçññéåéå=pçååí~ö=eäáë=nu rüêfx=å ÜÉêÉ=fåÑç=pí~Çíã~êâÉíáåÖ dãäei=qéäk=qtmjomqm NQKMM=háåÇÉêÖêìééÉå=áã=a~ÅÜJ îéêä~åç=çéê=bäíéêåáåáíá~íáîéå=éksk łcê ÜäáÅÜÉê=^åÑ~åÖ I=^ÇçäÑëíê~ É PVÅI=háí~=eÉáåêáÅÜëíê~ É=NP=ìåÇ háåçéêö~êíéå=łhäéáåé=o~ìéé I t~äéëíê~ É=PTW=q~Ö=ÇÉê=çÑÑÉåÉå qωê=eäáë=nt=rüêf NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łbäÉÑ~åJ íéå=ó=aáåâü ìíéê=ãáí=éãéñáåçäáj ÅÜÉê=e~ìí I=sçêíê~Ö=aêK=lÄÉêÖ 1SuperTag ΩÄÉê=ÉáåÉ=bñéÉÇáíáçå=òì=ÇÉå=bäÉJ Ñ~åíÉå=áå=^Ñêáâ~=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä ëéåüë=g~üêéåx=qéäk=ouu=vojm NQKMM=k~íìêÜáëíçêáëÅÜÉë=jìJ ëéìãi=mçåâéäëëíê~ É=NMW=łjÉåëÅÜ C=j~ããìí I=cΩÜêìåÖëîçêíê~Ö NQKMM=dÉãÉáåëÅÜ~ÑíëÜ~ìë=tÉëíJ ëí~çíi=iìçïáöjtáåíéêjpíê~ É=QW péåçåçü~åçjjççéã~êâí=ñωê cê~ìéå=eäáë=nt=rüêf NQKMM=qêÉÑÑéìåâí=qÉååáëÅÉåíÉê séäíéåüçñw=mçâ~äâéöéäå=ãáí=çéã séêéáå=ñωê=^ääéáåëíéüéåçéx=å ÜÉêÉ fåñç=qéäk=ut=os=oo NQKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=báëçáëåç NQKPM=hìåëíîÉêÉáå=_ê~ìåJ ëåüïéáöi=iéëëáåöéä~íò=now=cωüj êìåö=çìêåü=çáé=ä~ìñéåçéå=^ìëëíéäj äìåöéå=áã=e~ìë=p~äîé=eçëééë=ìåç áå=çéê=píìçáçö~äéêáé NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=píK=j~êíáåáâáêJ ÅÜÉI=e~ìéíéçêí~äI=^å=ÇÉê=j~êíáåáJ âáêåüéw=łmçêí~äé=~äë=ëíéáåéêåé=wéìj ÖÉå I=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łeçñãçüêé=ó=_éçáéåëíéíé ~ã=cωêëíéåüçñ=çéë=nuk=g~üêüìåj ÇÉêíë X=sçêíê~Ö=aêK=^åÖÉä~=häÉáå NRKMM=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìJ ëéìãi=jìëéìãëíê~ É=NW=łhçëíÄ~J êé=häéáåççáéåw=_~êçåâé=hìåëíj ìåç=k~íìê~äáéåâ~äáåéííé X=cΩÜJ êìåö NRKMM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=ł^ÄëìêÇÉëI=pâìêêáäÉë=ìåÇ fêçåáëåüéë =Ó=qÉñíÉ=îçå=h ëíåéêi qìåüçäëâói=s~äéåíáå=ìk~ki=öéäéëéå îçå=^åçêé~ë=e~êíã~åå=ìåç=e~åë gωêöéå=eéáåòé=ebáåíêáíí=ñêéáf NRKMM=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉI=tçääJ ã~êâíw=qìêã=öé ÑÑåÉí=Äáë=NT=rÜê NRKMM=pÉåáçêÉåòÉåíêìã=^ã=eÉêJ êéåü~ìë=páåâíéi=^ã=h~ãé=npw ł`~ñ =hìäíìê NRKPM=pí~ÇíÜ~ääÉI=`çåÖêÉëëJp~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łom=g~üêé=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=pü~åíóåüçê I=gìÄáä J ìãëâçåòéêí NSKMM=aáÉ=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łnì~êíéíí=íç=çêωíí I=hçã ÇáÉ=îçå e~åë=eéååáåö=eçäãi=^ìññωüêìåö ÇÉë=káÉÇÉêÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉ~íÉêë NSKMM=^ÇîÉåíÖÉãÉáåÇÉI=_ΩäíÉåJ ïéö=nqw=łm~åñä íé=äáîé I=hçåòÉêí m~å=_çöç~å=ebáåíêáíí=ñêéáf NSKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=łjçò~êí=ó=ëéáå=iéäéå=áã péáéöéä=ëéáåéê=hä~îáéêâçãéçëáíáçj åéå X=j~êâìë=hêÉìäI=hä~îáÉê NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łjáëë=j~êéäéw=jçêç=áã=mñ~êêj Ü~ìë X=hêáãáå~äëíΩÅâ=å~ÅÜ=^Ö~íÜ~ `ÜêáëíáÉ NTKMM=bãã~ìëâáêÅÜÉ=tÉëíëí~ÇíI jìäçéïéö=rw=lêöéäâçåòéêí=ãáí _~êçåâãìëáâ=~ìë=cê~åâêéáåüx hä~ìë=påü ÄÉäI=rÉíÉêëÉå NTKMM=háêÅÜÉ=píK=gΩêÖÉåI= äééêi háêåüäéêöëíê~ É=OW=hìäíìê=îçê=lêí Ó=ło~ÜÉäáÅ~=Ä~áä~=Ó=o~ÜÉä=í~åòí X pééü~êçáëåüé=iáéçéê=çéë=jáííéäj ãééêê~ìãéë=ãáí=çéã=båëéãääé łoéåéêå~ç~ FLOHMARKT real, BS/Hamburger Str. Teilw. überdachte Ausstellungsfläche Info: / NUKMM=píK=qÜçã~ëI=eÉáÇÄÉêÖI _~ìíòéåëíê~ É=OSW=łkÉìÉ=iáÉÇÉê ïçääéå=ïáê=ëáåöéå =Ó=çÑÑÉåÉë=páåJ ÖÉå=ÑΩê=~ääÉ=dÉåÉê~íáçåÉå NUKMM=qÜÉ~íÉê=tçäÑëÄìêÖI=häáÉJ îéêü~öéå=rmw=łsçå=j ìëéå=ìåç jéåëåüéå I=pÅÜ~ìëéáÉä=îçå=gçÜå píéáåäéåâ NVKMM=píK=m~ìäáâáêÅÜÉI=g~ëéÉê~äJ äééw=łk~åüí=çéê=iáåüíéê =ãáí=déj ë åöéå=~ìë=q~áò NVKMM=q~åÖçJq~åòé~ä~ëíI=açãJ é~ëë~öéw=iéíûë=öç=q~åöçjm~êíó NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łoéöéå I=d~ëíJ ëéáéä=qáã=cáëåüéê NVKPM=aáÉ=_êΩÅâÉI=píÉáåíçêï~ää=PW łnì~êíéíí=íç=çêωíí I=hçã ÇáÉ=îçå e~åë=eéååáåö=eçäãi=^ìññωüêìåö ÇÉë=káÉÇÉêÇÉìíëÅÜÉå=qÜÉ~íÉêë OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=háåç=ìåç qüé~íéê=ó=łaáé=j~åüí=çéê=déñωüj äé =îçå=^äéñ~åçéê=häìöé OMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łbêâä êí=méêéáê~ =îçå=^åíçåáç=q~j ÄìÅÅÜá OMKMM=báëëéçêíÜ~ääÉI=pÅÜΩíòÉåJ éä~íòw=^äéåçä~ìñ=ãáí=aáëåç hropb déç ÅÜíåáëíê~áåáåÖ=~Ä=OSKNKI NMKPM=rÜêI=áã=jΩííÉêòÉåíêìã EjÉÜêÖÉåÉê~íáçåÉåÜ~ìëFI=eìÖçJ iìíüéêjpíê~ É=SM~X=qÉäK=UV=RQ=RM hçåí~âí=òì=ãáê=ìåç=òì=~åçéj êéå=tçêâëüçé=ñωê=píìçáéêéåçé ~ã=otklouknk=áå=çéê=mëóåüçíüéê~j ééìíáëåüéå=_éê~íìåöëëíéääé=çéë píìçéåíéåïéêâë=_ê~ìåëåüïéáöx ^åãéäçìåö=qéäk=pvnjqvpo báåñωüêìåö=áå=çáé=_éíêáéäëïáêíj ëåü~ñíëäéüêé=tçåüéåéåçëéãáå~ê ÑΩê=jáí~êÄÉáíÉê=îçå=âäÉáåÉå=ìåÇ ãáííäéêéå=råíéêåéüãéå=~ã OTKLOUKNK=ìåÇ=PKLQKOK=áå=ÇÉê sçäâëüçåüëåüìäéi=qéäk=oqnojm hçåüéå=ïáé=áã=céêåëéüéå=~ã OTKNKI=NSKPMJOM=rÜê=áã=wÉåíêìã ÑΩê=e~ìëïáêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=_áäÇìåÖI ^ääéêíjpåüïéáíòéêjpíê~ É=NMX=^åJ ãéäçìåö=qéäk=pr=mm=uu qéñíîéê~êäéáíìåö=ãáí=jáåêçj ëçñí=tçêç=um=~ä=pnknki=nv=rüêi áã=wéåíêìã=ñωê=e~ìëïáêíëåü~ñí ìåç=_áäçìåöi=^ääéêíjpåüïéáíòéêj píê~ É=NMX=qÉäK=PR=MM=UU hêé~íáîéë=påüêéáäéå=ñωê=^åñ åj ÖÉê=~Ä=PKOK=å~ÅÜãáíí~Öë=áå=ÇÉê i^_i=táéëéåëíê~ É=OX=^åãÉäÇìåÖ qéäk=pq=sv=rm=ççéê=pp=nr=on åáå aáé=ëí~êéåöêç Éå=pÉáÇÉåëÅÜï åòé=ëáåç=~å=áüêéã=ê íäáåüäéáöéñ~êj ÄÉåÉã= déñáéçéêi= ÇÉê= ~ìññ ääáöéå= hçéñü~ìäé= ìåç= áüêéå= ã~êâ~åí íêáääéêåçéå=oìñéå=öìí=òì=éêâéååéåk=^ìñ=áüêéã=pééáëééä~å=ëíéüéå _ÉÉêÉå=çÇÉê=~ìÅÜ=Éáå=äÉíòíÉê=^éÑÉä=~ã=_~ìãK cçíçw=k~äìlçü _ÉëìÅÜ=~ìë=ÇÉã ÜçÜÉå=kçêÇÉå péáçéåëåüï åòéw=k~äì=ë~ããéäí=~ääé=a~íéå _ê~ìåëåüïéáö=eãfk=téê=áã îéêö~åöéåéå=táåíéê=îçå ÇÉã=j~ëëÉåÉáåÑäìÖ=ÇÉê=~ìë ÇÉã=kçêÇÉå=pâ~åÇáå~îáÉåë ìåç=oìëëä~åçë=ëí~ããéåj ÇÉå=pÉáÇÉåëÅÜï åòé=öéäéj ëéå=ü~íi=ëéääëí=~äéê=âéáåé òì=déëáåüí=äéâ~ãi=ü~í=àéíòí åçåü=éáåã~ä=çáé=déäéöéåj ÜÉáí=Ç~òìK táé=çéê=k~íìêëåüìíòäìåç=ek~äìf ~âíìéää= ãáííéáäíi= ëáåç= ÇáÉ= ëéäíéåéå k~üêìåöëö ëíé=òìê=wéáí=ïáéçéê=áå ìåëéêéê=oéöáçå=ìåíéêïéöëk=łtçüä ~ìñöêìåç= ÇÉê= ~åü~äíéåçéå= h äíé áå=çéå=äéíòíéå=q~öéå=ìåç=tçåüéå â ååéåéå= ìåëéêé= lêåáíüçäçöéå éä íòäáåü=ïáéçéê=éáåé=ö~åòé=oéáüé îçå= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖÉå= ãéäçéå I ë~öí=`~êäç=cìåüëi=iéáíéê=çéê=a~j íéåë~ããäìåö= ÇÉë= k~äì= ÑΩê= pωçj çëíjkáéçéêë~åüëéåk=aáé=påüï êãé ìãñ~ëëéå= NR= Äáë= PM=s ÖÉä= ìåç ëáåç=ç~ãáí=çéìíäáåü=âäéáåéê=~äë=áã îéêö~åöéåéå=táåíéêi=áå=çéã=j~ëj ëéå~åë~ããäìåöéå= îçå= Äáë= òì QMM=qáÉêÉå=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÖÉëÉJ ÜÉå=ïçêÇÉå=ëáåÇK wìê= ïáëëéåëåü~ñíäáåüéå= açâìj ãéåí~íáçå= ~ìë= Ö~åò= pωççëíjkáéj ÇÉêë~ÅÜëÉå= ÄáííÉí= ÇÉê= k~äìi= ~ääé péáçéåëåüï~åòj_éçä~åüíìåöéå ééê= bjj~áä= Ek^_rK_ê~ìåJ ëåüïéáö]íjçåäáåékçéf= ççéê= íéäéj ÑçåáëÅÜ= ETV=US=QVF= ~å= ÇáÉ= k^_r _ÉòáêâëÖÉëÅÜ ÑíëëíÉääÉ= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= òì= ãéäçéåk= táåüíáö= ëáåç ÖÉå~ìÉ=^åÖ~ÄÉå=ΩÄÉê=^åò~Üä=ÇÉê qáéêéi= a~íìã= ìåç= rüêòéáíi= ÖÉJ å~ìé=lêíë~åö~äé=ìåç=çéêéå=^âíáj îáí í= Ek~ÜêìåÖë~ìÑå~ÜãÉI= ê~ëj íéåçi= ìãüéêñäáéöéåç= ççéê= òáéj ÜÉåÇFK= kçíáéêí= ïéêçéå= ëçääíé ~ìåüi= ~å= ïéäåüéê= mñä~åòéå~êí= ÇáÉ qáéêé= ÑêÉëëÉåK= cωê= ÉîÉåíìÉääÉ oωåâñê~öéå=äáííé=k~ãé=ìåç=~ìåü qéäéñçååìããéê=~åöéäéåk= ^kwbfdb boclidobf`e=^_kbejbk=jfq=mevpfl aáé=müóëáçjjáí~êäéáíéê=òéáöéå=hìåçéå=ãáí=qê~áåáåöë~åäéáíìåö=ìåç=bêå ÜêìåÖëÄÉê~íìåÖ=ÇÉå=êáÅÜíáJ ÖÉå=tÉÖ=òìê=ÖìíÉå=cáÖìê=Eîçå=äáåâëFW=hêáëíáåI=dÉêÇI=cÉäáñI=^åÇêÉ~=ìåÇ=fêáå~K cçíçw=qk^k påüåéääéê=téö=òìê=öìíéå=cáöìê müóëáç=äáéíéí=îçã=ouk=äáë=pnk=g~åì~ê=^äåéüãjfåñçjq~öé e~äéå= páé= å~åü= ÇÉå= céáéêí~öéå áããéê= åçåü= Éáå= é~~ê= mñìåçé= òìj îáéä\= ^ÄåÉÜãÉå= áëí= Ö~ê= åáåüí= ëç ëåüïéê=ó=ãáí=ëåüäωëëáöéå=hçåòééj íéåi=éêçñéëëáçåéääéê=_éê~íìåö=ìåç däéáåüöéëáååíéåk= ^ääé= fåñçêã~íáçj åéå= êìåç= ìã= Ç~ë= qüéã~= ^ÄåÉÜJ ãéå= ÄáÉíÉí= müóëáç= ~å= ÇÉå= ł^äj åéüãjfåñçjq~öéå = îçã= OUK=Äáë PNK=g~åì~ê= Ep~ãëí~Ö= Äáë= aáéåëj í~öfk müóëáç= ÄáÉíÉí= ~å= ÇáÉëÉå= q~öéå fåíéêéëëáéêíéå= ìåîéêäáåçäáåüé= _ÉJ ê~íìåöëöéëéê ÅÜÉ= ãáí= cáíåéëëíê~áj åéêåi= bêå ÜêìåÖëÄÉê~íÉêå= ìåç müóëáçíüéê~ééìíéåk= qéäéñçåáëåüé ^åãéäçìåöéå= ëáåç= ìåíéê= qéäéñçå QM=MQ=MR= ã ÖäáÅÜI= _Éê~íìåÖ= ~å ÇÉå=^ÄåÉÜãJq~ÖÉå=áëí=~ÄÉê=~ìÅÜ çüåé= îçêüéêáöé= séêéáåä~êìåö ã ÖäáÅÜK ła~ë=déüéáãåáë=éáåéê=öìíéå=cáj Öìê=ëáåÇ=_ÉïÉÖìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=êáÅÜíáJ ÖÉ= bêå ÜêìåÖI= ÄêáåÖí= Éë= hêáëíáå _~ääéêëíéçíi= müóëáçíüéê~ééìíáå ìåç= bêå ÜêìåÖëÉñéÉêíáå= ~ìñ= ÇÉå mìåâík= a~ë= müóëáçj^äåéüãjhçåj òééí=ëéíòí=ëáåü=òìë~ããéå=~ìë=öéj òáéäíéã= mltbo= mi^qbjqê~áåáåöi dêìéééåíê~áåáåö= ìåç= ÇÉã= müój ëáçjbêå ÜêìåÖëÅç~ÅÜáåÖK= ^ìñ=çéã=łmçïéê=mä~íé =ïéêçéå ãáí=ñéáåëíéå=sáäê~íáçåéå=jìëâéäå ~âíáîáéêík= aáéëé= jéíüççé= ~êäéáíéí ë~åñí=ìåç=áëí=çéëü~ää=~ìåü=ñωê= äj íéêé=méêëçåéå=öééáöåéík łaáé= ãéáëíéå= qéáäåéüãéê= îéêj äáéêéå=áååéêü~ää=îçå=îáéê=tçåüéå ~ÅÜí= mñìåç I= ã~åüí= qê~áåáåöëäéáj íéê=déêç=iççëéå=åéìöáéêáö=~ìñ=ç~ë mêçöê~ãã= ìåç= åéååí= Éë= ÇÉëÜ~äÄ ~ìåü=îáéä=îéêëéêéåüéåç=ł^äåéüãj bñéêéëë K= a~ë= ^ÄåÉÜãJhçåòÉéí ëí~êíéí=ãáí=éáåéã=~ääöéãéáåéå=cáíj åéëëj`üéåâk=a~å~åü=ïáêç=éáå=áåçáj îáçìéääéê= qê~áåáåöëéä~å= ÉêëíÉääíK kéìé= qéáäåéüãéê= ïéêçéå= éêçñéëj ëáçåéää=áå=ç~ë=qê~áåáåö=éáåöéñωüêík téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÖáÄí= Éë ÇáêÉâí= ÄÉá= müóëáç= ìåíéê= qéäéñçåj åìããéê=qm=mq=mrk ~åü

6 S ^kwbfdb açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q ^kwbfdb tps=_bf=wtbfo^a=mûp`ehb báëâ~äíé=oéåüåìåö=ä ëëí=mêéáëé=ëåüãéäòéå táåíéêëåüäìëëîéêâ~ìñ=äéá=wïéáê~ç=m ëåüâéw=eçåüïéêíáöé=báåòéäëíωåâé=ëçö~ê=äáë=òì=tm=mêçòéåí=êéçìòáéêí _ê~ìåëåüïéáök=wïéáê~ç m ëåüâéi=çéê=c~üêê~çñ~åüj Ü åçäéê=áå=çéê=`éääéê=píê~ ÉI Ü~í=ãáí=âΩÜäÉã=hçéÑ=Éáëâ~äí â~äâìäáéêík=eéê~ìëöéâçãj ãéå=ëáåç=äéá=çáéëéê=oéåüj åìåö=üéá É=mêÉáëÉI=ÇáÉ=Ç~ë báë=ëåüãéäòéå=ä~ëëéå=ìåç ÑΩê=cêΩÜäáåÖëÖÉÑΩÜäÉ=ãáííÉå áã=táåíéê=ëçêöéåk wï~ê=öáäí=éë=âéáåé=~ìëöéëéêçåüéj åéå= táåíéêjc~üêê~çãççéääé= ãáí ÄÉÜÉáòÄ~êÉå= e~åçöêáññéåi= áåíéj ÖêáÉêíÉã= píêéìë~äòëééåçéê= ìåç ëåüåééí~ìöäáåüéå= píçääéåê ÇÉêåI ~ÄÉê= Ç~ë= ÜÉá í= åçåü= ä~åöé= åáåüíi Ç~ëë=ÄÉá=m ëåüâé=~ìñ=çéå=táåíéêj ëåüäìëëîéêâ~ìñi= âìêò= tpsi= îéêj òáåüíéí=ïáêçk tps=äéá=m ëåüâé cωê=~ääé=hìåçéåi=çáé=ëáåü=áå=çáéj ëéã= g~üê= Éáå= åéìéë= c~üêê~ç= ~åj ëåü~ññéå= ã ÅÜíÉåI= áëí= Ç~ë= ÇáÉ ÖΩåëíáÖÉ= déäéöéåüéáíi= ìã= łòìòìj ëåüä~öéå K= łaáé= c~üêê ÇÉê= ~ìë ÇÉã= jççéääà~üê= OMMR= Ü~ÄÉå= ïáê Äáë=òì=TM=mêçòÉåí=êÉÇìòáÉêí I=ë~Öí m ëåüâéjfåü~äéê=j~êâìë=táääk mêéáëé=ëåüãéäòéå aéê= mêéáëêìíëåü= ÖÉÜí= èìéê ÇìêÅÜë= Ö~åòÉ= pçêíáãéåík= eçåüj ïéêíáöé= jçìåí~áåäáâéë îçå= _ìääë= ççéê påçííi= qêéâj âáåöj=ìåç=`áíój ê ÇÉê= ççéê ~ìåü= ÉÅÜíÉ łméêäéå I= ëéêáåü báåòéäëíωåâéi ïáé=éáå= oéååê~ç ÇÉë= êéåçãj ãáéêíéå áí~äáéj åáj ëåüéå=eéêëíéääéêë=_á~ååüá=ëáåç=ìåj íéê= ÇÉå= ^åöéäçíéåk= a~êωj ÄÉê= Üáå~ìë= åçåü= àéçé jéåöé= wìäéü ê= ïáé c~üêê~çüéäãé= ççéê ëç=ïáåüíáöé=wìë~íòíéáj äé= ïáé= påüä ëëéê= ìåç m~åâí~j ëåüéåk=łbë=äçüåí=ëáåü=~äëç=~ìåü=ñωê ÇáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= ëåüçå= Éáå= o~ç Ü~ÄÉåI= ã~ä= ÄÉá= ìåë= îçêäéáòìj ëåü~ìéå I= ë~öí= táääk= aáéë= ΩÄêáJ ÖÉåë=åáÅÜí=åìê=ïÉÖÉå=ÇÉê=ÖΩåëJ íáöéå= ^åöéäçíéi= ëçåçéêå ~ìåüi=ìã=ëáåü=éáåñ~åü=ëåüçå Éáåã~ä= ÉáåÉå= ÄÉêÄäáÅâ ΩÄÉê= ÇáÉ= kéìüéáíéå= òì îéêëåü~ññéåk= aáé séêâ~ìñëj ê ìãé ÑΩääÉå ëáåü àéíòí òìëéüéåçë=ãáí=çéå=~âíìéääéå=jçj ÇÉääÉåI= ëåüäáé äáåü= áëí= Éë= åáåüí ãéüê=ïéáí=äáë=òì=çéå=éêëíéå=ëåü J åéå= cêωüäáåöëj= ìåç= Ç~ãáí= c~üêj ê~çí~öéåk cωê=çáé=ö~åòé=c~ãáäáé m ëåüâéi= Ç~ë= _ê~ìåëåüïéáöéê qê~çáíáçåëìåíéêåéüãéå=ãáí=ãéüê ~äë= NMMJà ÜêáÖÉê= cáêãéåöéëåüáåüj íéi= ÄáÉíÉí= ΩÄêáÖÉåë= ÄÉáÇÉëW= báå mêéáëjiéáëíìåöëîéêü äíåáëi= Ç~ë ëíáããíi= ìåç= ÉáåÉ= ÑìåÇáÉêíÉ= _Éê~J íìåöi=ç~ãáí=àéçéê=ç~ë=ñωê=áüå=êáåüj íáöé=o~ç=ñáåçéík=a~äéá=áëí=m ëåüâé Ç~ë=c~Üêê~ÇÜ~ìë=ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=c~J ãáäáéi= ÑΩÜêí= háåçéêj= ìåç= gìöéåçj ê ÇÉê=ÉÄÉåëç=ïáÉ=o ÇÉê=ÑΩê=~ãÄáJ íáçåáéêíé= péçêíäéêi= nìéêñéäçéáåj Ñ~ÜêÉêI= c~üêê~çï~åçéêéê= ìåç= ~ää àéåéi=çáé=ëáåü=éáå=`áíój_áâé=ñωê=çéå ^ääí~öëöéäê~ìåü=ïωåëåüéåk a~ãáí=çáé=hìåçéå=ëé íéê=ä~åöé cêéìçé= ~å= áüêéã= c~üêê~ç= Ü~ÄÉåI ëíéüí=ç~ë=m ëåüâéjpéêîáåéíé~ã=~äë îéêä ëëäáåüéê= m~êíåéê= ~ìåü= ÑΩê t~êíìåöëj= ìåç= oéé~ê~íìê~êäéáj íéå= òìê= séêñωöìåöi= ÇáÉ= áå= ÇÉê= ÉáJ ÖÉåÉå= téêâëí~íí= ~ìëöéñωüêí= ïéêj ÇÉåK ã~â WSV: bei Uvex Helm XC RS 29,95 99,95 Hercules Cityrad Rixe La Rochelle 8 Shimano Fahrradschuh 99,95 Abus Spiralschloss 19,95 39,95 9,99 599, 299,- Rixe Chambery 599, 399, Pegasus Trekkingrad 399, 199, 350, 799,

7 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms ^kwbfdb T tps=_bf=wtbfo^a=mûp`ehb ^kwbfdb m ëåüâéjfåü~äéê=j~êâìë=táää=åéååí=òïéá=öìíé=dêωåçéi=ï~êìã Éë= ëáåü= äçüåí= îçêäéáòìëåü~ìéåw= sáéäé= kéìüéáíéå= ìåç= c~üêê ÇÉê ÇÉë=jçÇÉääà~ÜêÉë=OMMR=òì=ëÉåë~íáçåÉää=åáÉÇêáÖÉå=mêÉáëÉåK qk^k aéê=c~üêê~çëééòá~äáëí sçã=háåçéêj=äáë=òìã=oéååê~ç=êéáåüí=çáé=^ìëï~üä=äéá=m ëåüâé wïéáê~ç=m ëåüâé=áëí=ëééj òá~äáëáéêí=~ìñ=c~üêê ÇÉê=ìåÇ Ç~ë=é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ êi=~åj ëçåëíéå=~äéê=áëí=ã~å=ëíçäò ~ìñ=ç~ë=sçääëçêíáãéåík sçå= Ö~åò= âäéáå= Äáë= ëéüê= ëåüåéää êéáåüí= ÇáÉ= _~åçäêéáíé= ÇÉê= ~åöéj ÄçíÉåÉå= o ÇÉêK= eéêâìäéëi= påçííi _ìääë= ççéê= ~ìåü= ÇÉê= ëíéêêéáj ÅÜáëÅÜÉ= j~êâéåüéêëíéääéê= hqj ëáåç= áã= pçêíáãéåí= îéêíêéíéåk péçêíäéêi= ÇáÉ= Ç~ë= _ÉëçåÇÉêÉ= äáéj ÄÉåI= ïéêçéå= ëáåü= ÑΩê= oéååê ÇÉê ÇÉê= áí~äáéåáëåüéå= j~êâé= _á~ååüá ÄÉÖÉáëíÉêåK=^åÖÉÄçíÉå=ïáêÇI=ï~ë áå= nì~äáí í= ìåç= mêéáë= ΩÄÉêòÉìÖíK ^ìåü= ëçåëí= ïáêç= ~å= _Éï ÜêíÉã ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåK= aéëü~ää= áëí= ÇÉê táåíéêëåüäìëëîéêâ~ìñ= ÄÉá= m ëåüj âé= âéáå= ~ìëä~ìñéåçéë= jççéääi ëçåçéêå= ÇáÉ= wéáíi= áå= ÇÉê= hìåçéå ~ìëöéëìåüíé=o ÇÉê=ìåÇ=îáÉäÉ=wìJ ÄÉÜ êíéáäé= òì= ÇÉìíäáÅÜ= êéçìòáéêj íéå=pçåçéêéêéáëéå=éêü~äíéåk t~ë=ç~ë=g~üê=omms=~å=kéìüéáj íéå= ìåç= ~âíìéääéå= jççéñ~êäéå òì=äáéíéå=ü~íi=áëí=àéíòí=äéá=m ëåüj âé=~ì ÉêÇÉã=òì=ëÉÜÉåK eáéê=ñáåçéå=páé=ìåëw =`ÉääÉê=píê~ É=NOQ~I ===_ê~ìåëåüïéáö =^ã=_éêö=nvi ===p~äòöáííéêjdéäü~êçëü~öéå rollen die Preise! Bianchi 1885 Alu Hydro Yazoo MTB KTM Cento Cross 1699, 799, Bulls 9,90 XT 399, 99, 699, 399, Scott Scale , 799, Bianchi Oetzi 9300 Hercules Trekkingrad 890, 399, Bulls 7.50 Disc 2399, 999, 679, 399, 499, 1099,

8 U açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q Das Angebot des Jahres: Bei Ihrer Bestellung 10 % Rabatt anfordern und das ganze Jahr sparen! ABI PARTY Neue Oberschule BS Christophorus BS IGS Franzsches Feld BS 27.Januar Uhr ab 16 Fassbier 1 Cab Cola & Lemon 1 V+ Energy 1 Die Prager Sängerin Marta Jandová geht mit Die Happy ihren eigenen Weg. Foto: firefish photography Petra Arnold Komplexitäts-Komplex Buch I Am 5. Februar kommen Die Happy endlich wieder ins Jolly Joker Bisher haben Die Happy und Frontfrau Marta Jandová das Jolly Joker immer zwischen den Jahren bespielt, doch auf ihrer Bitter to Better -Tour sind sie diesmal erst jetzt dort zu Gast. Man will sich ja nicht festfahren. Auch wenn sie gemeinhin als Schmuserocker gelten mit ihrer aktuellen Silberbüchse Bitter to Better, die im August letzten Jahres von 0 auf 9 in die Charts schoss, sind Die Happy zu ihren rockigen Wurzeln zurückgekehrt. Was einigen Fans wie könnte man sie je alle zufrieden stellen mal wieder nicht recht war. Man kann es nicht jedem recht machen, erklärt Marta Jandová im Gespräch mit new- Beat, das muss man erst mal lernen. Manche schaffen es noch mich zu verletzen, aber ich sage mir dann immer denkt doch, was Ihr wollt!, so die 31-jährige gebürtige Pragerin weiter. Mit ähnlicher Resolutheit beschreiten Die Happy seit 1994 ihren eigenen Weg, schlagen sich mit der Machete der Originalität durch das scheinbar impermeable Dschungeldickicht des Musikbusiness, schwimmen auf keinen Wellen. Auch wenn sie vom Line-Up her zur Deutsch-Rock-Welle der Julis und Silbermonde passen, sind sie eben kein Klon-Produkt einer Industrie, sondern über die Jahre gereift und gewachsen. Doch trotz ihrer Individualität mussten sie immer mit einem Vergleich kämpfen: dem mit den Guano Apes (R.I.P.). Deswegen finde ich auch gut, dass es jetzt mehr Bands mit Sängerinnen gibt dieser ständige Vergleich hat mich einfach genervt, gesteht die ansonsten nicht so leicht aus der Fassung zu bringende Sängerin. Wenn das Gleiche zwei Männer gesungen hätten, wären die Bands nie verglichen worden. Das ist so, als würdest du dir zwei Blumen angucken: Eine hat rote, die andere blaue Blätter, und in der Mitte sind beide gelb und deswegen sollen Ein klasse Typ! beide sofort gleich sein. Eine ganz eigene Meinung hat die hübsche Prager Blume in Bezug auf das Schreiben von Songtexten, die sie bei Die Happy alle in Eigenregie anfertigt. Aus gutem Grund: Ich kann nicht über Fußball singen, und ein Mann kann nicht singen oh, du hast mein Herz gebrochen. Frauen sehen die Welt ein wenig anders, wir sind leider viel zu komplex und denken zu viel nach. Fragt sich, was ihr Freund Sasha, aka Dick Brave, zu diesem Thema sagen würde, immerhin tragen einige seiner Songs Namen wie Owner of my Heart oder Love is all around. Am 5. Februar spielen Die Happy im Jolly Joker und werden ihre Fans wieder audio-visuell betören. Ab Sonntag, den 29.1., die newbeat party pics! Heinrich Wulfes alias Doc Wulf aus Gifhorn verkörpert Johnny Cash Am 2. Februar kommt der Johnny-Cash-Film Walk The Line in die Kinos. Heinrich Wulfes aus Gifhorn wird diesen Film sicher sehen, denn er ist einer der größten Fans der Country-Ikone. Er besitzt nicht nur zahlreiche rare Devotionalien wie einen knallroten Cadillac des Man in Black, sondern hat auch mehrere CDs mit Cash-Songs aufgenommen. newbeat sprach mit ihm.?herr Wulfes, wie wird ein Diplomkaufmann und Oldtimer-Händler zum Johnny Cash-Interpreten? Horror Das Genre Horror entsteht durch die Reibung zwischen Wirklichkeit und Alb-Traum..., schreiben die Autoren Seeßlen und Jung in ihrem Buch Horror Grundlagen des populären Films. Geschaffen haben sie ein echtes Monster von einem Buch: Seiten mit zirka Szenenfotos und seltenen Filmplakaten. Neben einer Aufarbeitung der Horror-Geschichte vom phantastischen Stummfilm über Monster-, Zombie-, Trash-, Gore- und Splatterstreifen werden Themen wie Tiere, Teufel und Familie analysiert. Eine Filmo- und Bibliographie runden das Werk ab. Haneke Buch II Schüren Verlag Schüren Verlag Mit einer ganz speziellen Form von Horror in unserer Gesellschaft beschäftigt sich auch der österreichische Regisseur Michael Haneke. Er macht Filme wie Funny Games oder Die Klavierspielerin, weil wir vor dem Grauen der Realität die Augen schließen, um sie überhaupt auszuhalten. Verdrängung heißt die Erbsünde Numero Eins.... Haneke macht dieses Grauen fühl- und erlebbar: Kritisch, konsequent, kompromisslos und fernab des Mainstreams. Auf 376 Seiten werden seine Filme anhand von Analysen, Essays und Interviews tiefgründig dargestellt.!ich habe in den 60ern eine Zeit lang als Saxophonist Musik gemacht und mir wurde schon öfter gesagt, dass ich eine ähnliche Stimme wie er habe. Als ich 2001 Cashs letzte Aufnahmen, die American Recordings, gehört habe, dachte ich nur: Wow, das würde ich auch gerne machen.?was ist das Faszinierende an Cash?! Der Typ als solcher ist klasse. Auf der einen Seite war er strenger Patriot, auf der anderen Seite hat er sich vom Establishment nichts Auf den (Gesangs-)Spuren von Cash: Heinrich Wulfes. sagen lassen. Und davor kann man schon den Hut ziehen. Und er hat seine ganz eigene Art zu singen, in Verbindung mit seiner Stimme ist das schon ungewöhnlich mit dieser oberflächlichen Sichtweise, die der Durchschnittshörer in dieser schnelllebigen Zeit hat. Es reicht einfach nicht sich hinzusetzen und ein Stück runter zu spielen das ähn- einzige Bieter. Für Dollar war der Cadillac schon ohne die Tatsache, dass er Johnny Cash gehört hat, extrem billig. Im Sommer, wenn ich mir mal etwas gönnen

9 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms táíòáöé=hçåòéêíjoéîìé ãáí=~åüí=eéêêéå=áã=cê~åâ iωäéåâéê=p~äçåéåëéãääé=ëéáéäí=áå=çéê=_êìåëîáö~=qçåñáäãëåüä~öéê _ê~ìåëåüïéáö=eã~âfk=báåé ê~ë~åíé=_ωüåéåëüçï=ãáí ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉå=tÉåÇìåJ ÖÉå=îçääÉê=táíò=ìåÇ=sÉêîÉ òéáöí=~ã=ãçêöáöéå=cêéáí~ö EOTK=g~åì~êF=îçå=OM=rÜê=~å Ç~ë=iΩÄÉÅâÉê=p~äçåÉåëÉãJ ÄäÉ=áå=ÇÉê=_êìåëîáÖ~K råîéêöéëëéåé= qçåñáäãëåüä~öéê ìåç=lééêéííéåãéäççáéå=ó=çáé=ãìj ëáâ~äáëåüéå= bêñçäöé= ÇÉê= PMÉê= ìåç QMÉê=g~ÜêÉ=Ó=ïÉêÇÉå=~ìë=ÇÉê=jçíJ íéåâáëíé= ÖÉÜçäí= ìåç= ÇÉã= mìääáj âìã= ëíáäéåüí= îçå= ~ÅÜí= eéêêéå= áã cê~åâ=éê ëéåíáéêík jáí= ÑÉáåëíÉå= kì~ååáéêìåöéåi sáçäáåéi= sáçäçååéääçi= cä íéi= hä~êáj åéííéi= cäωöéäi= hçåíê~ä~ëë= ìåç påüä~öòéìö= ÄáäÇÉå= ëáé= òìë~ããéå ãáí= ÇÉê= ÖçäÇÉåÉå= héüäé= ÇÉë= p åj ÖÉêë= àéåé= _ÉëÉíòìåÖI= ÇáÉ= Éêëí= Ç~ë ~ìíüéåíáëåüé= hä~åöäáäç= Ö~ê~åJ íáéêík= a~òì= ÖÉëÉääí= ëáåü= ÇÉê= ÇêÉáJ ëíáããáöé= båëéãääéöéë~åö= ìåç å~íωêäáåü=çáé=ïçüäöéëéíòíé=`çåñéj êéååéi= ÇáÉ= ÉáåÑ~ÅÜ= Ç~òìÖÉÜ êí= òì ÇáÉëÉê= ãìëáâ~äáëåüjâçã Çá~åíáJ ëåüéå= hçåòéêíjoéîìéi= ÇÉêÉå= táêj âìåö= îçã= ÑÉáåëáååáÖÉå= påüãìåj òéäå= Äáë= òìã= i~åüéå= ~ìë= îçääéã e~äë= ~ääé= c~åéííéå= ÉáåÉë= âìêòïéáj äáöéå=^ãωëéãéåíë=äéëáíòík cωê=çáéëé=séê~åëí~äíìåö=ëáåç=áã hìäíìêòéåíêìã= _êìåëîáö~i= h~êäj ëíê~ É=PRI= ÑΩê= NP= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáJ ëé= NS=bìêç= åçåü= báåíêáííëâ~êíéå ÉêÜ äíäáåük a~ë= iωäéåâéê= p~äçåéåëéãääé= îéêäáåçéí= ãìëáâ~äáëåüéë= ãáí= âçã J Çá~åíáëÅÜÉã=q~äÉåí=òì=ÉáåÉê=ïáíòáÖÉå=hçåòÉêíJoÉîìÉK cçíçw=çü ilh^ibp Unverhofft kommt oft. Citibank Braunschweig Fernseher kaputt? Sofa ruiniert? Dann hilft der Citibank Sofortkredit. Gute Beratung, günstige Zinsen, schnelle Kreditentscheidung. Sack 24, Braunschweig Steinweg 1 3, Braunschweig * Effekt. Jahreszins 6,67%, bei 36 Monaten Laufzeit. Bonitätsabhängig. ** 9 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, 7x 24 Stunden. Sofortkredit ab % * 4,49p.a ** V ^kwbfdb _^re^rpw=sboh^rcplccbkbo=plkkq^d= _~ìü~ìë=ü~í=déäìêíëí~ö séêâ~ìñëçññéåéê=pçååí~ö=~ã=ovk=g~åì~ê=~å=çéê=eáäçéëüéáãéê=píê~ É sçê= ÉáåÉã= g~üê= ëí~êíéíé= _~ìü~ìë ~å=çéê=eáäçéëüéáãéê=píê~ ÉK=wìã ÉêëíÉå= déäìêíëí~ö= ÖáÄí= Éë= ~ã OVK=g~åì~ê= îçå= NP= Äáë= NU=rÜê= ÉáJ åéå=îéêâ~ìñëçññéåéå=pçååí~ö=ãáí îáéäéå=^åöéäçíéåk cωê= háåçéê= ïáêç= ~ã= pçååí~ö Éáå=ÄìåíÉë=_~ëíÉäéêçÖê~ãã=çêÖ~J åáëáéêík=cωê=ç~ë=äéáääáåüé=tçüä=çéê _ÉëìÅÜÉê=áëí=ãáí=däΩÜïÉáåI=_ê~ìJ ëé=ìåç=_ê~íïìêëí=öéëçêöík a~ë= c~åüòéåíêìã= _~ìü~ìë ÑΩÜêí= áå= NQ= ^ÄíÉáäìåÖÉå= Éáå= ÄêÉáJ íéë= mêçöê~ãã= ~å= j~íéêá~äáéåi j~ëåüáåéå=ìåç=wìäéü ê=ñωê=eéáã ìåç=d~êíéåi=ç~ë=ïçüä=âéáåé=tωåj ëåüé= çññéå= ä ëëík= UM= jáí~êäéáíéê ~êäéáíéå= ~å= ÇÉê= eáäçéëüéáãéê píê~ ÉI=ÄÉê~íÉå=hìåÇÉåI=ïÉåå=ëáÉ cê~öéå= ÄÉòΩÖäáÅÜ= ÇÉë= h~ìñë= ççéê ÇÉê= séê~êäéáíìåö= Ü~ÄÉåK= báå= ÄÉJ ëçåçéêéë= ^åöéäçí= êáåüíéí= ëáåü= ~å cê~ìéåw=łaáé=tçãéåûë=a~óë=ïìêj ÇÉå= Éáå= êáåüíáöéê= oéååéê I= ë~öí déëåü ÑíëäÉáíÉê= eéäãìí= téåòéä áã= oωåâääáåâ= ~ìñ= Éáå= g~üê= _~ìj Ü~ìëK=k~ÅÜ=ÇÉã=jçííç=łpÉäÄëí=áëí ÇáÉ= cê~ì = òéáöéå= _~ìü~ìëjjáí~êj ÄÉáíÉê= e~åçïéêâéêáååéå= áå= hìêj ëéå= ÇÉå= rãö~åö= ãáí= j~ëåüáåéå ìåç=çáé=séê~êäéáíìåö=îçå=c~êäéå ìåç= q~ééíéåk= téöéå= ÇÉë= bêñçäöë ïìêçé= Ç~ë= hìêëéêçöê~ãã= ÖäÉáÅÜ áã=åéìéå=g~üê=ñçêíöéëéíòík _~ìü~ìë= ~å= ÇÉê= eáäçéëüéáãéê píê~ É=áëí=ΩÄêáÖÉåë=Éáå=łaêáîÉJáå I hìåçéå= â ååéå= ãáí= iâïë= ççéê dêç ï~öéå= âçããéåi= áå= ÇÉå j~êâí=üáåéáåñ~üêéåi=öêç É=t~êÉå ä~çéåi= ÄÉò~ÜäÉå= ìåç= ïáéçéê= ÜáJ å~ìëñ~üêéåk= _Éáã= _Éä~ÇÉå= ëáåç ÄÉá=_ÉÇ~êÑ=jáí~êÄÉáíÉê=ãáí=d~ÄÉäJ ëí~éäéêå=äéüáäñäáåük báåé=ïéáíéêé=iéáëíìåö=çéë=_~ìj Ü~ìëJc~ÅÜòÉåíêìãë= áëí= ÇÉê łe~åçïéêâéêjpéêîáåé W= łhìåçéå â ååéå= ÄÉá= ìåë= j~ëåüáåéå= ÑΩê ÇÉå= fååéåj= ìåç= ^ì ÉåÄÉêÉáÅÜ ~ìëäéáüéå I= Éêä ìíéêí= eéäãìí téåòéäi= łîçå= ÇÉê= _çüêã~ëåüáåé ΩÄÉê=ÇÉå=oΩííäÉê=òìã=píÉáåÉîÉêäÉJ ÖÉå= Äáë= òìã= o~ëéåã ÜÉê= ççéê e ÅâëäÉê=ÑΩê=ÇÉå=d~êíÉåK fåñçêã~íáçåéå= ΩÄÉê= _~ìü~ìë ìåç=çéå=îéêâ~ìñëçññéåéå=pçååí~ö ÖáÄí=Éë=ìåíÉê=qÉäÉÑçå=NO=MR=VM=~å ÇÉê=e~ìéíáåÑçêã~íáçåK ~åü Verkaufsoffener Sonntag am von Uhr m 19, 2 95! m 17, 2 95! Click Parkett Ahorn Moderne Click-Verbindung zur leimfreien Verlegung, 5-fach mit Acryllack lackiert, sehr schöne gleichmäßige Sortierung, ca. 3 mm Nutzschicht, Abmessung 105 x 18,9 cm, 14 mm stark OS Click-Parkett Buche Ca. 4 mm Nutzschicht, hochwertige Oberfläche mit UV-Acryllack versiegelt, perfekte leimfreie Verbin dung, Maße ca x 200 x 14 mm OS m 7, 2 95! m 9, 2 95! Granit 'G 603' Ähnlich Bianco Cristal grau, 30,5 x 30,5 cm, 1 cm dick, poliert, Kanten kalibriert und gefast, 1. Wahl, Sockel 8 x 30,5 cm erhältlich OS Echter Granit Badfliese 'Sherpa' weiß 25 x 33 cm, 1. Wahl Einzeldekor blau-grau der cotto-beige, Paket (1 m 2 ) = 7,95 OS , 95 Primus Flexkleber Für den Innen- und Aussenbereich, DIN EN C2TE-Qualität, 1 kg=0,32 OS ! 1 cm stark sçã=q~ééòáéêéå=äáë=òìã=êáåüíáöéå=rãö~åö=ãáí=çéê=_çüêã~ëåüáåéw=wìã=oéååéê=ïìêçéå=äéá=_~ìü~ìë ÇáÉ=łtçãÉåÛë=a~óë K=pÉáí=g~ÜêÉëÄÉÖáåå=ä~ìÑÉå=åÉìÉ=hìêëÉ=ÑΩê=e~åÇïÉêâÉêáååÉåK ^êåüáîñçíçw=qk^k Braunschweig, Hildesheimer Str , Tel.: 0531/ , Fax: Braunschweig-Stöckheim, Senefelder Str. 2a, Tel.: 0531/ , Fax: -13

10 NM ilh^ibp açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q ^rp=e^kabi=rka=tfoqp`e^cq a~åáéä=aωëéåíêáéä=ìåç ÇáÉ=ëíÉáäÉ=e~ìëï~åÇ fåçìëíêáéjhäéííéêéê=äê~åüíéå=téêäééä~â~í=ñωê=çáé=cáêã~=_çêéâ=~å sçå=aáêâ=_êéóîçöéä _ê~ìåëåüïéáök=få=äìñíáöéê e ÜÉ=Äê~ÅÜíÉå=fåÇìëíêáÉJ âäéííéêéê=~ìë=j~öçéäìêö ~ã=téåçéåêáåö=n=éáå OM=jÉíÉê=ÜçÜÉë=ìåÇ=òïÉá jéíéê=äêéáíéë=téêäééä~â~í ÑΩê=ÇáÉ=cáêã~=_çêÉâ=~åK a~ë= mä~â~í= òéáöí= ÉáåÉå= ΩÄÉêÇáJ ãéåëáçåáéêíéå= ^âíéåçêçåéêk= a~j ãáí= ïáêäí= ÇáÉ= fããçäáäáéåj^äíéáj äìåö= ÇÉë= _ê~ìåëåüïéáöéê= råíéêj åéüãéåë= ÑΩê= áüêé= åçåü= äééêëíéj ÜÉåÇÉå=_Ωêçê ìãék jçêöéåë= ìã= ~ÅÜí= rüê= ÄÉÖ~åJ åéå= ÇáÉ= łcêéáäìñíjiáéäü~äéê = ãáí áüêéê= ^êäéáíi= ÖÉÖÉå= NS= rüê= ïìêj ÇÉ=Ç~ë=qê~åëé~êÉåí=~å=ÇÉê=c~ëë~J ÇÉ= Éåíä~åÖ= ÜÉêìåíÉêÖÉä~ëëÉåK a~ë= i~óçìí= Ü~ííÉ= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= cáêã~= qóéçöê~ñáñ= ÖÉJ ã~åüíi=çáé=lêö~åáë~íáçå=ìåç=çéå ^Ää~ìÑ=ÇÉë=q~ÖÉë=Ü~ííÉ=páÖåéçáåí ΩÄÉêåçããÉåK= łtáê= Ü~ÄÉå= ÄÉJ ïìëëí= êéöáçå~äé= råíéêåéüãéå ãáí=çéå=sçê~êäéáíéå=äé~ìñíê~öí I Éêâä êíé= e~åëjgç~åüáã= wéççáéëi _ÉêÉáÅÜëäÉáíÉê= fããçäáäáéå= ÄÉá _çêéâ g êö= mêòóäçêçïëâá= äéáíéíé= Ç~ë mêçàéâí=~å=çáéëéã=q~ök=a~ë=häéíj íéêå= ëéá= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ãéüê= Éáå eçääói= ë~öíé= ÉêK= e~ìéíäéêìñäáåü áëí=çéê=j~åå=táëëéåëåü~ñíäéêk=bê äéüêí= ~å= ÇÉê= råá= áå= j~öçéäìêö bêñáåçìåöëïéëéå= Ó= Éáå= ła~åáéä aωëéåíêáéä = ÇÉê= ëíéáäéå= e~ìëj a~ë= i~åç= káéçéêë~åüëéå= Ü~í= áã g~üê=ommr=çáé=c êçéêìåö=ãáííéäj ëí åçáëåüéê= råíéêåéüãéå= ìã êìåç= òéüå= mêçòéåí= ~ìñ= âå~éé QVM= jáääáçåéå= bìêç= ÉêÜ ÜíK= ^ìñ ÇáÉëÉ= téáëé= ëéáéå= ΩÄÉê= ÄÉá= ÇÉê k_~åâ= ÖÉÄΩåÇÉäíÉ= mêçöê~ããé áåëöéë~ãí= OPSN= råíéêåéüãéå ìåíéêëíωíòí=ïçêçéåk a~ë= íéáäí= Ç~ë= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉ táêíëåü~ñíëãáåáëíéêáìã= áå= ÉáåÉê mêéëëéãáííéáäìåö= ãáík= aáéëé= c êj ÇÉêìåÖ= Ü~ÄÉ= Ç~òì= ÄÉáÖÉíê~ÖÉåI Ç~ëë=áã=i~åÇ=PRSM=^êÄÉáíëéä íòé _ê~ìåëåüïéáö=e~åüfk=a~ë=_éê~j íéêjkéíòïéêâ= ïáää=àìåöéå=råíéêj åéüãéåi=çáé=çáé=dêωåçìåöëéü~j ëé= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ΩÄÉêëí~åÇÉå= Ü~J ÄÉåI= ãáí= ÉáåÉã= ^ìñä~ìëéãáå~ê fãéìäëé= ÑΩê= bêïéáíéêìåöéå= ÖÉJ ÄÉåK= qüéãéå= ÇÉë= péãáå~êë= ~ã NMK=cÉÄêì~ê=EcêÉáí~ÖF=îçå=NR=Äáë NV=rÜê= áå= ÇÉê= dêωåçéêîáää~= ~ã oéäéåêáåö=ëáåç=^ìñä~ìäéê~íìåöi cçêçéêìåöëã~å~öéãéåí=ãáí=eáäj ÑÉ= îçå= c~åíçêáåöìåíéêåéüãéåi ÇÉê= ^ÄëÅÜäìëë= îçå= méêëçå~äîéêj íê ÖÉå= ëçïáé= píê~íéöáéå= ÑΩê= ÇáÉ wìâìåñík a~ë=péãáå~ê=êáåüíé=ëáåü=~å=råj íéêåéüãéå=áå=çéå=éêëíéå=çêéá=äáë ÑΩåÑ= g~üêéåi= Éêä ìíéêíé= h~ójrïé oçüå= îçã= _Éê~íÉêJkÉíòïÉêâ qçäá~ë=iéì åéê=äéá=çéå=sçêäéêéáíìåöéåk=aéê=j~åå=âçããí=~ìë ÇÉã=e~êò=ìåÇ=âÉååí=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=häÉííÉêå=~ìëK cçíçw=påü~çé ï åçék= łaáéëé= ^âíáçå= Ü~í= ÖäÉáÅÜ ãéüêéêé= sçêíéáäé I= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ wéççáéë=çáé=båíëåüéáçìåö=ñωê=ç~ë ^åäêáåöéå= ÇÉê= téêäìåö= ÇìêÅÜ ÇÉå=j~ÖÇÉÄìêÖÉê=açòÉåíÉå=ìåÇ ëéáåé=jáíëíêéáíéêk wìã= ÉáåÉã= ëéá= ÇáÉ= łqêìééé ÉáåÖÉëéáÉäí=ìåÇ=ÑΩê=âåáÑÑäáÖÉ=^ìÑJ déäç=ñωê=åéìé=gçäë i~åç=ëíéáöéêí=c êçéêìåö=âäéáåéê=råíéêåéüãéå ìåç= VNO= ^ìëäáäçìåöëéä íòé= ÉåíJ ëíéüéå= òì= ä~ëëéåk= ^äë= ïéëéåíäáj ÅÜÉå=_Éáíê~Ö=ÑΩê=ÇáÉ=ÉêåÉìíÉ=píÉáJ ÖÉêìåÖ= ÇÉë= c êçéêîçäìãéåë= ÄÉJ òéáåüåéí= táêíëåü~ñíëãáåáëíéê t~äíéê= eáêåüé= ÇáÉ= âçåëéèìéåíé ^ìëêáåüíìåö= ÇÉë= káéçéêë~åüëéåj âêéçáíë=~ìñ=âäéáåé=råíéêåéüãéåk ^ì ÉêÇÉã= ëéáéå= ÇáÉ= _Éê~íìåÖÉå ÑΩê=bñáëíÉåòÖêΩåÇÉê=ìåÇ=ÇáÉ=sçêJ íéáäé= ÇÉê= ÖÉÄΩåÇÉäíÉå= táêíj ëåü~ñíëj= ìåç= ^êäéáíëã~êâíñ êçéj êìåö= ÖÉåìíòí= ïçêçéåi= ëç= ÇÉê táêíëåü~ñíëãáåáëíéêk Ü Ö~ÄÉå=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇ=~ìëÖÉÄáäÇÉíK wìã=~åçéêéå=ü ííé=_çêéâ=ãáí=éáj åéã= ÉáåÖÉëÉíòíÉå= hê~å= ÇáÉ= ÖÉJ ë~ãíé=hêéìòìåö=ëééêêéå=ãωëëéåk ła~ë=ï êé=~ìñïéåçáöéê=öéïéëéå ìåç= ~ìåü= íéìêéê I= Éêâä êí páöåéçáåíjdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=_ÉêåÇ hêìåâçïk kéìé=fçééå=ìåç=píê~íéöáéå ^ìñä~ìëéãáå~ê=ñωê=gìåöjråíéêåéüãéê=~ã=nmk=céäêì~ê=~ã=oéäéåêáåö ÄÉáã=mêÉëëÉíÉêãáåK=sáÉäÉ=fåÜ~ÄÉê åéì= ÖÉÖêΩåÇÉíÉê= häéáåìåíéêåéüj ãéå= ãéáëíéêíéå= òï~ê= ÇÉå= ^ääí~ö ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ìåç= ~êäéáíéíéå= êìåç ìã= ÇáÉ= rüêi= Ü ííéå= ~ÄÉê= â~ìã wéáí= Ç~òìI= píê~íéöáéå= òì= ÉåíïáJ ÅâÉäåI=ëÅÜáäÇÉêíÉ=ÇÉê=_Éê~íÉêK ł_áëüéê= ÖáÄí= Éë= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ÉáåÉ= sáéäò~üä= îçå= fåëíáj íìíáçåéåi= ÇáÉ= ÄÉá= ÇÉê= bñáëíéåòj ÖêΩåÇìåÖ= ÜÉäÑÉåI= Ç~å~ÅÜ= ïáêç ÇáÉ=iìÑí=ÇΩåå I=ë~ÖíÉ=eÉáåòJgç~J ÅÜáã=tÉ ÉäI=dÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêÉê=ÇÉê _ê~ìåëåüïéáö=wìâìåñík wáéä= ÇÉê= táêíëåü~ñíëñ êçéêìåö ëéá= Éë= òì= ÉêêÉáÅÜÉåI= Ç~ëë= ÇìêÅÜ åéì= ÖÉÖêΩåÇÉíÉ= råíéêåéüãéå ~ìåü=åéìé=^êäéáíëéä íòé=öéëåü~ñj ÑÉå= ïéêçéåk= aáéëé= qéåçéåò= ëéá séêä~åç=áëí aéê= pçòá~äîéêä~åç= aéìíëåüä~åç áëí=áååéêü~ää=_ê~ìåëåüïéáöë=ìãj ÖÉòçÖÉå= ìåç= Ü~í= ëéáåé= åéìé ^ÇêÉëëÉ= àéíòí= ~ã= _ ÅâÉêâäáåí= UK aéê= séêä~åç= ÄÉê í= jáíöäáéçéê= áå ~ääéå= ëçòá~äêéåüíäáåüéå= ^åöéäéj ÖÉåÜÉáíÉåI= òìã= _ÉáëéáÉä= ÄÉá= ÇÉê _É~åíê~ÖìåÖ= ÇÉê= oéåíéi= ìåç ΩÄÉêåáããí= ~ìåü= ÇáÉ= séêíêéíìåö îçê=çéå=pçòá~äöéêáåüíéåk téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÄÉáã pçòá~äîéêä~åç= ìåíéê= qéäéñçå QU=MT=SMK Ü òìêòéáí= òìã= _ÉáëéáÉä= ÄÉá= ÇÉå NV=cáêãÉå= áã= qéåüåçäçöáéj`éåj íéê=åáåüí=éêâéååä~êk cçêçéêìåöëã~å~öéãéåí= ãáíj íéäë=c~åíçêáåö=â ååíé=çìêåü=_ωåj ÇÉäìåÖ=~ìÅÜ=âäÉáåÉêÉå=råíÉêåÉÜJ ãéå= ÉáåÉ= méêëééâíáîé= ÄáÉíÉåI ë~öíé=cäçêá~å=dçããäáåü=îçã=_éj ê~íéêjkéíòïéêâk= _Éáã= c~åíçêáåö â~ìñéå= cáå~åòçáéåëíäéáëíéê= ÇáÉ oéåüåìåöéå= îçå= råíéêåéüãéå ~å= ìåç= ΩÄÉêåÉÜãÉå= ÇáÉ= w~üj äìåöë~äïáåâäìåök qéáäåéüãéê= ÇÉë= ^ìñä~ìëéãáj å~êë= ÉêÜ~äíÉå= ÄÉÖäÉáíÉåÇ= råíéêj ä~öéåk= aáé= péãáå~êöéäωüê= ÄÉJ íê Öí=TR=bìêçK=^åãÉäÇìåÖÉå=ÄÉá ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=wìâìåÑí=ìåíÉê qéäéñçå=pu=mq=pu=ppk feh=ü~í=åéìéå=mê ëáçéåíéå aêk=tçäñjjáåü~éä=påüãáç=íêáíí=k~åüñçäöé=îçå=aêk=hä~ìë=påüìäéêíü=~å aéê= RUJà ÜêáÖÉ= råíéêåéüãéê aêk=tçäñjjáåü~éä= påüãáç= ~ìë eéäãëíéçí= áëí= åéìéê= mê ëáçéåí ÇÉê= fåçìëíêáéj= ìåç= e~åçéäëâ~ãj ãéê= _ê~ìåëåüïéáök= bê= íêáíí= ÇáÉ k~åüñçäöé= îçå= aêk= hä~ìë= påüìäj ÉêíÜ=~åK=aáÉëÉê=ïìêÇÉ=å~ÅÜ=ãÉÜê ~äë= òéüåà ÜêáÖÉê= ^ãíëòéáí= òìã büêéåéê ëáçéåíéå= ÇÉê= h~ããéê ÖÉï ÜäíK= bêëíéê= ìåç= òïéáíéê píéääîéêíêéíéåçéê=çéë=åéìéå=mê J ëáçéåíéå= ïìêçéå= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= råíéêåéüãéê= eéäãìí píêéáññ=ìåç=^ç~ääéêí=t~åçík aéê= åéìé= h~ããéêéê ëáçéåí ï~ê=äéêéáíë=ëéáí=nvvs=éêëíéê=píéääj îéêíêéíéê= ÇÉë= mê ëáçéåíéåk= NVVM ïìêçé= Éê= áå= Ç~ë= mê ëáçáìã= ÇÉê feh=öéï ÜäíK=^äë=ÖÉëÅÜ ÑíëÑΩÜJ êéåçéê= déëéääëåü~ñíéê= äéáíéí aêk=tçäñjjáåü~éä= påüãáç= îçå eéäãëíéçí= ~ìë= ëéáåé= råíéêåéüj ãéåëöêìééé= ãáí= pí~åççêíéå= áå déäç=òìê sçêëçêöé NMRM=bìêç=ÖÉïçååÉå déïáåå=ñωê=çáé=wìâìåñíw=fã=o~üj ãéå= ÇÉê= ^âíáçå= łsçêëçêöéj `ÜÉÅâ = îéêäçëíéå= ÇáÉ= sçäâëä~åj âéå= ìåç= o~áññéáëéåä~åâéå= ìåç káéçéêë~åüëéå= ìåç= _êéãéå= áåëj ÖÉë~ãí= OM= oáéëíéêjséêíê ÖÉ= ãáí ÉáåÉã= déë~ãíïéêí= îçå ON=MMM=bìêçK ^äë= Éáå= déïáååéê= ïìêçé= péj Ä~ëíá~å= héêäêé~ìi= hìåçé= ÇÉê sçäâëä~åâ= _ê~ìåëåüïéáöjtçäñëj ÄìêÖI= ÉêãáííÉäíK= bê= ÑêÉìíÉ= ëáåü ΩÄÉê=ëÉáåÉå=dÉïáåå=áå=e ÜÉ=îçå NMRM= bìêçk= a~= péä~ëíá~å= héêj ÄêÉ~ì= åçåü= ëíìçáéêíi= ïìêçé= Ç~ë déäç=~äë=^äíéêå~íáîé=òìê=éêáî~íéå ^äíéêëîçêëçêöé= áå= ÉáåÉã= råáj cçåçë=~åöéäéöík ãà péä~ëíá~å= héêäêé~ì= EjáííÉF= ÖÉï~åå= ÄÉá=ÇÉê=^âíáçå=łsçêëçêÖÉJ `ÜÉÅâ = ÇÉê= sçäâëä~åâ= _ê~ìåëåüïéáöjtçäñëäìêök= oéöáçå~äj ã~êâíäéáíéê= g êö= qáéçé= EäáåâëF= ìåç= vωåéä= äåçωi= iéáíéê= ÇÉê= déj ëåü ÑíëëíÉääÉ=g~ëéÉê~ääÉÉI=Öê~íìäáÉêíÉåK cçíçw=çü ìãöéòçöéå téåáö=påü ÇÉåI=ÖìíÉë=g~Üê ÑÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=Ü~í=áÜêÉå=dÉïáåå=áå=OMMR=Ñ~ëí=îÉêÇçééÉäí _ê~ìåëåüïéáö= EáâFK= a~ë= g~üê OMMR=ï~ê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ= ÑJ ÑÉåíäáÅÜÉ=sÉêëáÅÜÉêìåÖW=jáí=ÉáåÉã déïáåå= îçå= êìåç= SM=jáääáçåÉå bìêç= îçê= píéìéêå= Ü~í= ëáé= áüê= bêj ÖÉÄåáë=Ñ~ëí=îÉêÇçééÉäíK łaáé= båíïáåâäìåö= òéáöíi= Ç~ëë ÇáÉ= ^êäéáí= ÇÉê= îéêö~åöéåéå= g~üj êé=cêωåüíé=íê Öí I=ë~Öí=sçêëí~åÇëJ îçêëáíòéåçéê= jáåü~éä= açéêáåök aáé= _êìííçj_éáíê~öëéáåå~üãéå ëéáéå=ìã=ñωåñ=mêçòéåí=öéëíáéöéåk ^ìåü= ÖìíÉ= h~éáí~ä~åä~öéjbêöéäj åáëëé= ìåç= Éáå= êìüáöéë= påü~çéåëj à~üê= Ü ííéå= òìã= ÜçÜÉå= t~åüëj íìã= ÄÉáÖÉíê~ÖÉåK= aéê= j~êâí~åj íéáä=çéê= ÑÑÉåíäáÅÜÉå=áå=ÇÉê=oÉÖáJ çå=äáéöé=äéá=qu=mêçòéåík dìíé=oéëçå~åò=ü~äé=çéê=hê~ñíj Ñ~ÜêòÉìÖí~êáÑ= ÖÉòÉáÖíI= ÇÉå= ÇáÉ ÑÑÉåíäáÅÜÉ= áã= j~á= OMMR= ÉáåÖÉJ ÑΩÜêí= Ü~íK= fã= hçåâìêêéåòâ~ãéñ ÇÉê=hÑwJsÉêëáÅÜÉêÉê=Ü~ÄÉ=ÇáÉ= ÑJ ÑÉåíäáÅÜÉ=åáÅÜí=åìê=åÉìÉ=hìåÇÉå ÖÉïçååÉåI= ëçåçéêå= ëéá= ~ìåü ÄìåÇÉëïÉáí= ~ìñ= ÇÉå= òïéáíéå mä~íò=áã= o~íáåö=çéë=_ê~ååüéåáåj Ñçêã~íáçåëÇáÉåëíë= łã~éjoééçêí ÖÉâçããÉåK= łtáê= ò ÜäÉå= òì= ÇÉå déïáååéêå I=ë~Öí=açÉêáåÖK PO=jáääáçåÉå=bìêç=dÉïáåå=Ü~í ÇáÉ=p~ÅÜîÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÇÉê= ÑÑÉåíJ äáåüéå= áã= g~üê= OMMR= ÖÉã~ÅÜíK ła~= áëí= ~ìåü= Éáå= ÄáëëÅÜÉå= däωåâ aéê= åéìé= fehjmê ëáçéåí= áëí aêk=tçäñjjáåü~éä=påüãáçk _ê~ìåëåüïéáöi=dçëä~êi=e~ååçîéê ìåç=j~öçéäìêök=bê=íêìö=çáé=båíj ëåüéáçìåö= ÇÉê= fehjsçääîéêj bêñçäöêéáåüé=g~üêéëäáä~åòw=jáåü~éä=açéêáåöi=sçêëí~åçëîçêëáíòéåj ÇÉê=ÇÉê= ÑÑÉåíäáÅÜÉå=sÉêëáÅÜÉêìåÖK cçíçw=eωäåéê ãáí= Ç~ÄÉá I= ë~öí= açéêáåök= sáéäé påü ÇÉå=Ü~ÄÉ=Éë=åáÅÜí=ÖÉÖÉÄÉå=Ó ÑΩê= ÉáåÉ= ^ìëå~üãé= ëçêöíé= äéçáöj äáåü= píìêãíáéñ= łaçêá~å = ~ã= tçj ÅÜÉåÉåÇÉ= ÇÉë= NSK= ìåç= NTK= aéj òéãäéêk= aáé= êìåç= PRMM= píìêãj ëåü ÇÉå= ëéáéå= Ó= íêçíò= ÉáåÉë= ÉáJ ÖÉåë=~ìÑÖÉëíÉääíÉå=j~ëíÉêéä~åë=Ó åçåü=åáåüí=~ääé=äé~êäéáíéík k~üéòì= îéêççéééäí= Ü~ÄÉ= ëáåü ~ìåü=ç~ë=bêöéäåáë=áå=çéê=iéäéåëj aêk=hä~ìë=påüìäéêíü=ïìêçé=büj êéåéê ëáçéåík cçíçëw=feh ë~ããäìåö=ãáíi=ëáåü=öéöéå=eéäãj ëíéçí=~äë=pí~åççêí=éáåéë=aéëáöåéê lìíäéí=`éåíéêë=~ìëòìëéêéåüéåk Ü îéêëáåüéêìåö=ó=ï~ë=åáåüí=òìäéíòí ~å=çéå=öìíéå=h~éáí~ä~åä~öéå=çéê ÑÑÉåíäáÅÜÉå=äáÉÖÉK déöéå=çéå=qêéåçi=ëç=açéêáåöi ëéíòí=çáé= ÑÑÉåíäáÅÜÉ=~ìÅÜ=áå=wìJ âìåñí= ~ìñ= ãéüê= _ÉëÅÜ ÑíáÖíÉ= Ó ÇáÉë= ~ääéêçáåöë= Ü~ìéíë ÅÜäáÅÜ= áã _ÉêÉáÅÜ= ëéääëí åçáöéê= séêíêáéäëj é~êíåéêk=sçå=nmrp=_éëåü ÑíáÖíÉå ~êäéáíéå=çéêòéáí=êìåç=rmm=áã=^ìj ÉåÇáÉåëíK

11 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms dìíé=^åë íòéi=~äéê= åçåü=òì=îáéä=_ωêçâê~íáé `ar=îéê~åëí~äíéíé=aáëâìëëáçå=ωäéê=m~ääá~íáîãéçáòáå=ìåç=eçëéáò= sçå=_áêöáí=iéìíé _ê~ìåëåüïéáök=łpíéääéå=páé ëáåü=îçêi=éë=áëí=o=rüê=å~åüíëi páé=ü~äéå=éáåéå=ëíéêäéåj ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=òì=e~ìëÉ ìåç=ïáëëéå=åáåüíi=~å=ïéå páé=ëáåü=ïéåçéå=ëçääéåk jáí=âä~êéå=tçêíéå=ìãêáëë aêk=tçäñö~åö=hç I=lÄÉêJ ~êòí=áã=pí ÇíáëÅÜÉå=häáåáJ âìãi=çáé=áå=ëéáåéå=^ìöéå ÇÉëçä~íÉ=páíì~íáçå=áå=ÇÉê píéêäéäéöäéáíìåök aáé=`ar=ü~ííé=áå=çáé=_éöéöåìåöëj ëí ííé=łfå=çéå=oçëéå ÅâÉêå =òì=éáj åéê= ÑÑÉåíäáÅÜÉå= aáëâìëëáçå= êìåç ìã= ÇáÉ= qüéãéå= m~ääá~íáîãéçáòáå ìåç= eçëéáò= ÉáåÖÉä~ÇÉåK= eáåíéêj ÖêìåÇ= ÇÉê= aéä~ííé= ëáåç= ÄÉêäÉJ ÖìåÖÉå= ÇÉê= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå i~åçéëêéöáéêìåöi= ÑÉëíÉ= m~ääá~íáîj ëíωíòéìåâíé= òì= Ñ êçéêåk= oìåç UM=wìÜ êéê= îéêñçäöíéå= ~ìñãéêâj géíòí ÄÉïÉêÄÉå PK=`áíóà~òòåáÖÜí _ê~ìåëåüïéáö= EãFK= aáé= PK= `áíój à~òòåáöüí= ÑáåÇÉí= ~ã= NSK=pÉéíÉãJ ÄÉê= ëí~íík= kçåü= áã= båíëíéüéå= áëí ÇÉêòÉáí= Ç~ë= jìëáâéêçöê~ããk g~òòä~åçë= ~ìë= ÇÉê= oéöáçå= òïáj ëåüéå= e~êò= ìåç= eéáçé= â ååéå ëáåü= Ç~ÑΩê= Äáë= òìã= NMK=cÉÄêì~ê ÄÉïÉêÄÉå=E`áíóà~òòåáÖÜí=ÉKsKI=`çJ ãéåáìëëíê~ É=QMI= PUNMO=_ê~ìåJ ëåüïéáöfk=_~åçëi=çáé=äéêéáíë=ommr ÖÉëéáÉäí=Ü~ÄÉåI=ïÉêÇÉå=~ìë=oçí~J íáçåëöêωåçéå= ÑêΩÜëíÉåë= Éêëí= ïáéj ÇÉê=OMMT=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíK ë~ãi= ï~ë= ÇáÉ= bñééêíéå= ~ìë= ÇÉå îéêëåüáéçéåëíéå= _ÉêÉáÅÜÉå= ÇÉë déëìåçüéáíëïéëéåë= òìã= qüéã~ òì=ë~öéå=ü~ííéåk łbë=öáäí=äéêéáíë=éáåáöé=öìíé=^åj ë íòé I= äçäíé= aêk= o~áåéê= mê ååj ÉÅâÉ= îçã= häáåáâìã= j~êáéåëíáñí ÇáÉ= ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ= eçëéáòäéïéj ÖìåÖ= áå= _ê~ìåëåüïéáö= ìåç= ÇáÉ é~ääá~íáîé= séêëçêöìåö= áå= ÇÉå hê~åâéåü ìëéêåk= łt~ë= ÑÉÜäíI= áëí Éáå= _áåçéöäáéç= òïáëåüéå= ÇÉå= _ÉJ êéáåüéåw= báå= ~ãäìä~åíéê= aáéåëíi ÇÉê= ÄÉáÇÉ= céäçéê= âççêçáåáéêí= ìåç Ç~ÑΩê=ëçêÖíI=Ç~ëë=ÇÉê=m~íáÉåí=åáÅÜí Üáå=ìåÇ=ÜÉê=ÖÉïçêÑÉå=ïáêÇK =báåé i ëìåö= ÜáÉêÑΩê= ëéá= Éáå= m~ääá~íáîj `~êéjqé~ãi=äéëíéüéåç=~ìë=ûêòíéå ìåç=ëçòá~äéå=_éöäéáíéêåk ^ìåü=çéê=`üéñ~êòí=ñωê=píê~üäéåj íüéê~éáéi= aêk= tçäñö~åö= eçññj ã~ååi= ÑçêÇÉêíÉ= ãáí= _äáåâ= ~ìñ= ÉáJ åéå=éáåüéáíäáåüéå=píωíòéìåâí=éáåé ÄÉëëÉêÉ= séêâåωéñìåö= îçå= m~ääá~j íáîãéçáòáå= ìåç= eçëéáò~êäéáík łk~íωêäáåü= ïáää= àéçéê= îçå= ìåë= ~ã äáéäëíéå= òì= e~ìëé= ëíéêäéåk= ^ÄÉê áã= jçãéåí= êéáåüí= ÇáÉ= ãéçáòáåáj ëåüé=séêëçêöìåö=áå=çéê=~ãäìä~åj íéå=_éíêéììåö=çñí=åáåüí=~ìëk =sáéj äé=ñ~äëåüé=påüãéêòíüéê~éáéå=ïωêj ÇÉå= òìã= _ÉáëéáÉä= ÇÉå= m~íáéåíéå ìåå íáö= èì äéåk= báåé= wìü êéêáå ÄÉã åöéäíé= ÇáÉ= ìåå íáöéå= séêj çêçåìåöéåi= ÇáÉ= ÉáåÉê= Ü ìëäáåüéå mñäéöé=áããéê=åçåü=áã=téöé=ëíωåj ÇÉåK=łbë=â~åå=åáÅÜí=~åÖÉÜÉåI=Ç~ëë àéã~åç= ÑΩåÑ= q~öé= ~ìñ= Éáå= _Éíí ï~êíéå=ãìëëk=_áë=ç~üáå=áëí=çéê=m~j íáéåí= îáéääéáåüí= ëåüçå= íçík= i~ëëí ìåë=éåçäáåü=çáé=ωäéêñäωëëáöé=_ωêçj âê~íáé=~ää~ìéå> aáé= `Ü~åÅÉI= ãáí= eáäñé= ÇÉë= i~åj ÇÉë= ÉáåÉå= é~ääá~íáîéå= píωíòéìåâí ÉáåêáÅÜíÉå= òì= â ååéåi= ëçääíé= ëáåü _ê~ìåëåüïéáö=íêçíò=çéê=çêö~åáë~j íçêáëåüéå= sçê~êäéáí= åáåüí= ÉåíÖÉJ ÜÉå= ä~ëëéåi= ÄÉíçåíÉ= o~áåéê= påüìj ÄÉêíI= îçã= déëìåçüéáíë~ãí= ÇÉê pí~çík= łfã= lâíçäéê= åáããí= Ç~ë ÉêëíÉ=ëí~íáçå êé=eçëéáò=ëéáåéå=_éj íêáéä= ~ìñi= Éáå= é~ääá~íáîéê= píωíòj éìåâí= ïáêç= åçåü= Éáåã~ä= òìë íòäáj ÅÜÉë=dÉäÇ=áå=ÇáÉ=oÉÖáçå=ÜçäÉåK aáé= `ar= éä~åíi= ÇáÉ= aáëâìëëáçj åéå= ìåç= båíïáåâäìåöéå= ãáí= ïéáj íéêéå= ÑÑÉåíäáÅÜÉå= séê~åëí~äíìåj ÖÉå=òì=ÄÉÖäÉáíÉåK aáé=`áíóà~òòåáöüí=äéäí=îçå=öêç Éå=k~ãÉå=ïáÉ=ÇÉã=ÇÉê=åçêïÉÖáJ ëåüéå=g~òòë åöéêáå=qçêìå=bêáâëéå=ìåç=_~åçë=~ìë=çéê=oéöáçåk qk^k ilh^ibp Winterlicher Bahnenzauber Schweizer Traumgipfel 1. Tag: Anreise nach Walzenhausen Abreise am frühen Morgen und Fahrt über Ulm, Lindau nach Walzenhausen in der Schweiz. Abendessen und Übernachtung im Hotel. 6 - Tage-Reise 2. Tag: Walzenhausen - Vaduz/Fürstentum Liechtenstein - Reichenau bei Chur - Glacier-Express Reichenau - Brig Morgens Fahrt nach Vaduz im Fürstentum Liechtenstein (Aufenthalt). Weiterfahrt über Chur nach Reichenau. Fahrt im 1. Klasse Panoramawagen des Original- Glacier-Express durch die wildromantische Rheinschlucht zum Oberalppass nach Brig. 3. Tag: Brig - Zermatt (fakultativ) Brig zur freien Verfügung. Nach dem Frühstück gegen Aufpreis (Bahnfahrt Täsch - Zermatt - Täsch) Gelegenheit zu einem Ausflug in das autofreie Zermatt am Fuße des Matterhorns. Bei klarer Sicht empfehlen wir eine Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Gornergrat, der einen grandiosen Ausblick auf das Panorama der mächtigen Viertausender und das alles überragende Matterhorn gewährt. Gegen Abend Rückfahrt nach Brig. Abendessen und Übernachtung im Hotel. 4. Tag: Brig - Domodossola - Centovallibahn - Locarno - Lugano Nach dem Frühstück Fahrt über So etwas hat die Videokamera noch nicht gesehen! Erleben Sie eine winterliche Traumreise durch Raum und Zeit! Durchfahren Sie im 1. Klasse-Panoramawagen des langsamsten Schnellzuges der Welt die grandiose Gletscherwelt der Schweizer Alpen. Fahren Sie über gewagte Brückenkonstruktionen durch die Landschaft der hundert Täler entlang tiefer Schluchten mit silbern glänzenden Wasserfällen ins sonnige Tessin. den Simplonpass nach Domodossola. Jetzt haben Sie die Wahl: a) Fahrt mit dem Bus nach Stresa und entlang des Lago Maggiore nach Locarno. b) Um12:24 Uhr ab Domodossola gegen Aufpreis Fahrt in der Centovallibahn durch die Hundert Täler nach Locarno (Aufenthalt). Gegen Abend Weiterfahrt nach Lugano. 5. Tag: Lugano - Comer See - Tirano - Bernina-Express - St. Moritz Heute unternehmen Sie eine Ausflugsfahrt nach Como und entlang des Comer Sees nach Tirano in Italien. Hier steigen Sie um in die reservierten Schmalspurwagen des Bernina-Express bis St. Moritz. Abendessen und Übernachtung in Walzenhausen. 6. Tag: Walzenhausen - Heimreise Nach dem Frühstück Heimreise zurück nach Braunschweig. Veranstalter Wolfenbüttel Unsere Leistungen Fahrt im modernen Reisebus mit Schlafsesseln/WC Getränke-Service und Mini- Küche 5x Übernachtung in guten 3*Hotels in Walzenhausen, Brig und Lugano mit Dusche/Bad, WC 5x Frühstücksbuffet 5x Abendessen als 3-Gang- Menü Bahnfahrt im 2. Klasse- Wagen der Berninabahn von Tirano nach St. Moritz Bahnfahrt im reservierten 1. Klasse-Panoramawagen des Glacier-Express von Reichenau nach Brig Termine und Preise p.p WIN400 ab Euro 449,- Zuschläge / Hinweis Einzelzimmer Euro 90,- Ausflug Zermatt inkl. Bahnfahrt Täsch-Zermatt-Täsch Euro 29,- Bahnfahrt Centovallibahn Domodossola-Locarno Euro 23,- Mindesteilnehmerzahl: 25 Personen NN Buchung und Information: nb Reise-Hotline Über1000x in Deutschland Wir haben die BILLIGEN PREISE! AB DONNERSTAG AB DONNERSTAG Schweine- Rückenbraten mager per kg statt 6.99 Sweet Ananas Costa Rica Stück Emsland Sport Grapefruit-Zitrone 12 x 0,7 Liter Träger zzgl. Pfand 3.30 (-.66 / l) statt 6.59 gültig ab Donnerstag, Paprika- oder Knoblauchwurst Spitzenqualität 150 g (-.86 / 100 g) * Bananen 1 kg -.88 Direktsaft versch. Sorten 0,5 Liter (-.78 / l) Wie frisch gepresst! -.39 * Joghurt und Dessert versch. Sorten 10 x 150 g (-.26 / 100 g) * Kinder-Schmelzkäsezubereitung aus Frischkäse, Doppelrahmstufe, versch. Sorten 6 x 20 g (1. / 100 g) Aluguss-Kochtopf energiesparend durch optimale Wärmeleitung für fettarmes Kochen und Braten Beschichtung Made in Germany einfache Reinigung inkl. Hitzeschutz-Griffpads Ø 16 cm für Gas-, * Elektro-, Ceran- und Induktionskochfelder geeignet Sie suchen den nächsten Netto-Markt in Ihrer Nähe? Info unter 0800 / oder auf unserer Homepage: * Heißer Becher versch. Sorten Packung -.29 * Ø 20 cm Raspelkäse 40% Fett i. Tr. 250 g (3.96 / kg) * SPÜL MASCHINEN GEEIGNET -.99 statt 1.19 Pfandfrei! Kinder- Ketchupi 400 ml (4.23 / l) Ø 28 cm statt * *Aktionsware Solange der Vorrat reicht-alle Angaben ohne Gewähr! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 04 / Ho AB DONNERSTAG AB DONNERSTAG

12 NO ilh^ibp açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q= sboh^rcplccbkbo=plkkq^d= pé~ååéåçé=fåëòéåáéêìåö=áå=céìéê=ìåç=báë séêâ~ìñëçññéåéê=pçååí~ö=áå=çéê=fååéåëí~çí=~ã=ovk=g~åì~ê=îçå=np=äáë=nu=rüê=ãáí=â~äíéå=ìåç=üéá Éå=^âòÉåíÉå= sçå=h~íüêáå=hçüåâé _ê~ìåëåüïéáök=báå=táåíéêj ëééâí~âéä=áå=ëéáåéê=ëåü åëj íéå=cçêãw=aáé=bäéãéåíé łcéìéê=ìåç=báë =ëíéüéå=~ã îéêâ~ìñëçññéåéå=pçååí~ö EOVK=g~åì~êF=îçå=NP=Äáë NU=rÜê=áå=ÇÉê=fååÉåëí~Çí=áã sçêçéêöêìåçk=a~ë=séê~åj ëí~äíìåöëéêçöê~ãã=ëéíòí łüéá É =ìåç=łâ~äíé =^âòéåj íé=ñωê=bêï~åüëéåéi=äéëçåj ÇÉêë=~ìÅÜ=ÑΩê=háåÇÉêK hçüäã~êâí aéê=hçüäã~êâí=îéêï~åçéäí=ëáåü ~å= ÇáÉëÉã= q~ö= áå= ÉáåÉ= òéüå= ã~ä ~ÅÜí= jéíéê= Öêç É= påüåééñä ÅÜÉI ÇáÉ= ÑΩê= ïáåíéêäáåüéë= séêöåωöéå ëçêöík= pç= â ååéå= áã= Ñê ÜäáÅÜÉå téííëíêéáí= påüåééã ååéê= ÖÉÄ~ìí ïéêçéå= ìåç= ~äë= máåöìáå= îéêâäéáj ÇÉíÉ= háåçéê= â ååéå= ëáåü= ÄÉáã máåöìáåjbáëëåüçääéåëéáéä= îçå= báëj ëåüçääé= òì= báëëåüçääé= êéííéåk= _ÉJ êéáíë= ÇáÉ= ^åäáéñéêìåö= ÇÉê= OR= hìj ÄáâãÉíÉê= påüåéé= ãáí= ÉáåÉã= déj ïáåüí= îçå= NP= qçååéå= ïáêç= ~ã p~ãëí~ö=eouk=g~åì~êf=äéá=çéå=_éj ëìåüéêå= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= fåj åéåëí~çí=^ìñëéüéå=éêêéöéåk t ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=häÉáåëíÉå=~ìÑ ÇÉã= oççéäüωöéä= ~ã= hçüäã~êâí îéêöåωöéåi= ÇΩêÑÉå= ëáåü= ÇáÉ= łdêçj Éå =ãáí=üéá Éå=péÉòá~äáí íéå=~å ÇÉê= påüåééä~ê= Éêï êãéåk= açåü åáåüí= åìê= ÜáÉê= äçåâéå= ï~êãé= déj íê åâé= ìåç= ïáåíéêäáåüé= h ëíäáåüj âéáíéå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉêI= ~ìåü= ÇáÉ pí~çííéáäé= _ê~ìåëåüïéáöë= ä~çéå òìã= ïáåíéêäáåüéå= pééâí~âéä= ÉáåK ^ìñ=çáé=d ëíé=ï~êíéå=îáéäé=bêäéäj åáëëé=ãáí=céìéê=ìåç=báëk=aáé=âìäáj å~êáëåüéå= táåíéêñêéìçéå= êéáåüéå îçã= däωüïéáå= ΩÄÉê= céìéêò~åj ÖÉåÄçïäÉ=Äáë=Üáå=òìã=píçÅâÄêçíI Ç~ë=ã~å=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=ΩÄÉê=çÑÑÉåÉã céìéê=ä ÅâíK báå=iáåüíéêj=ìåç=cä~ããéåãééê áëí=~ã=k~åüãáíí~ö=~ìñ=çéã=hçüäj ã~êâí= òì= ÄÉëí~ìåÉåK= açêí= Ñ~ëòáJ åáéêéå= ÄÉá= ÉáåÉã= Öêç Éå= cáå~äé ~Ä=NTKPM=rÜê=cÉìÉê~âêçÄ~íÉå=Ç~ë mìääáâìãi=ç~êìåíéê=ç~ë=łaìç=h~j å~ä I= Ç~ë= ëéáåé= püçï= ~äë= ÇÉìíJ ëåüéå= häéáåâìåëíäéáíê~ö= ~ìñ= ÇÉê buml=ommr=áå=g~é~å=éê ëéåíáéêíék cωê= ãìëáâ~äáëåüé= _ÉÖäÉáíìåÖ ìåç= Éáå= råíéêü~äíìåöëéêçöê~ãã ÑΩê= ÇáÉ= Ö~åòÉ= c~ãáäáé= ëçêöéå= ÇáÉ o~çáçëéåçéê= p^t= ìåç= o~çáç= ON ~ìñ= òïéá= _ΩÜåÉå= ~ã= hçüäã~êâí ìåç=p~åâk=jáí=`ä~ëëáå=oçåâ=ççéê ÜÉá Éã=kÉï=lêäÉ~åë=g~òò=ÜÉáòÉå ÇáÉ= _~åçë= łpìö~êéäìãñ~áêó = ìåç łaáñáé=cáêé =ÉáåK få=çéå=pí~çííéáäéå fã= déïéêäéöéäáéí= pí ÅâÜÉáã â ååéå= _ÉëìÅÜÉê= áüêé= déëåüáåâj äáåüâéáí= áã= báëëíçåâëåüáé Éå= ÉêJ éêçäéåk= aáé= máåöìáåjm~êíó= ä Çí ï ÜêÉåÇÇÉëëÉå= ÇáÉ= âäéáåéå påüåééj= ìåç= báëäáéäü~äéê= òìã jáíñéáéêå= ÉáåK= füêé= ^ìñãéêâë~ãj âéáí=ïáêç=ëáåüéêäáåü=ç~ë=báëò~éñéåj Ñ~åÖÉå= ççéê= ÇÉê= ò~ìäéêåçé= máåj Öìáå= ÑÉëëÉäåK= få= ÇÉê= fååéåëí~çí îéêò~ìäéêí=çáé=påüåééñéé=áüêé=wìj Ü êéê= ãáí= ã êåüéåü~ñíéå= déj ëåüáåüíéå=ìåç=ä~ëíéäí= äìëíáöé=_~äj äçåíáéêék=få=çéê=ö~åòéå=pí~çí=â åj åéå= ëáåü= háåçéê= ÄÉá= påüãáåâ~âj íáçåéå= áå= báëéêáåòéëëáååéå= ççéê céìéêçê~åüéå= îéêï~åçéäåk= aáé háåçéê= ëçääéå= ~å= ÇáÉëÉã= pçååí~ö áã= jáííéäéìåâí= ëíéüéåk= fååéåj ëí~çí=ïáé=méêáéüéêáé=ü~äéå=ç~üéê Ç~ë=mêçÖê~ãã=ÑΩê=ÇáÉ=âäÉáåÉå=_ÉJ ëìåüéê= ÄÉëçåÇÉêë= ìãñ~åöêéáåü ÖÉëí~äíÉíK e~åëéëíê~ É ^ìåü= áå= ÇÉê= e~åëéëíê~ É= ëáåç céìéêàçåöäéìêéi= céìéêëéìåâéê ìåç= céìéêëåüäìåâéê= òì= d~ëík= få ÇÉê= cê~åâñìêíéê= píê~ É= Ü~ÄÉå háåçéê=ëçö~ê=çáé=j ÖäáÅÜâÉáíI=Ç~ë céìéêëéìåâéå= òì= ÉêäÉêåÉåK= táé ã~å=ëáåü=êáåüíáö=áã=_ê~åçñ~ää=ìåç áå=kçíëáíì~íáçåéå=îéêü äíi=éê ëéåj íáéêéå= îáéäéêçêíë= ÇáÉ= céìéêïéüê ëçïáé= jáíöäáéçéê= ÇÉê= aéìíëåüéå iéäéåëjoéííìåöëjdéëéääëåü~ñí EaiodFK= aéã= bäéãéåí= báë= Ç~ÖÉJ ÖÉå=ïáÇãÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=báëÄáäÇÜ~ìÉê ìåç= báëëåüåáíòéêi= ÇáÉ= áüêé= báëj âìåëíïéêâé= ëçïçüä= áå=çéê=fååéåj ëí~çí= EhçÜäã~êâí= ìåç= p~åâf= ~äë ~ìåü= áå= ÇÉê= méêáéüéêáé= Ee~åëÉJ ëíê~ ÉF=ÖÉëí~äíÉåK=sçê=ÇÉå=^ìÖÉå ÇÉê= wìëåü~ìéê= îéêï~åçéäå= ëáé â~åíáöé=báëää ÅâÉ=áå=âΩåëíäÉêáëÅÜÉ pâìäéíìêéåk _ΩêÖÉêé~êâ péçêíäéöéáëíéêíé=âçããéå=äéáã ÉêëíÉå= _ê~ìåëåüïéáöéê= oìåçä~ìñ áã= kçêçáå= t~äâáåö= ~ìñ= áüêé= hçëj íéåk= déñωüêíé= påüåìéééêâìêëé= òì àéçéê= îçääéå= píìåçé= ççéê= Éáå cωåñjháäçãéíéêji~ìñ= ÇìêÅÜ= ÇÉå påüåééã ååéê= Ä~ìÉå= ãáííéå= áå= ÇÉê= pí~çí\= k~i= âä~êw= ^ã= îéêâ~ìñëçññéåéå= pçååí~ö= ~ìñ= ÇÉã= hçüäj ã~êâí=áëí=ç~ë=ã ÖäáÅÜK=e~åÇëÅÜìÜÉ=åáÅÜí=îÉêÖÉëëÉåI=ìåÇ=Ç~åå=â~åå}ë=äçëÖÉÜÉåK=råÇ=ïÉê=ïáääI=â~åå Ççêí=ëçÖ~ê=êçÇÉäåK=a~ÑΩê=ëçêÖÉå=êìåÇ=OR=hìÄáâãÉíÉê=pÅÜåÉÉ=ãáí=ÉáåÉã=dÉïáÅÜí=îçå=NP=qçååÉåI=ÇáÉ ÄÉêÉáíë=~ã=p~ãëí~Ö=~ìÑ=ÇÉã=hçÜäã~êâí=~åÖÉäáÉÑÉêí=ïÉêÇÉåK= âlcçíçw=pí~çíã~êâéíáåö WirsindSonntag fürsieda Das Aussteuer- und Wäschehaus anderhauptpost Friedrich-Wilhelm-Straße5 BS HolenSiesich den Frühling inshaus Sonntag geöffnet Adelheid Lambrecht und Nancy Zobel freuen sich auf Sie Grün Blumen - Dekoration - Wein Friedrich-Wilhelm-Str. 36 Tel _ΩêÖÉêé~êâ=~Ä=NP=rÜê=ä~ÇÉå=òìã jáíã~åüéå=ççéê=^åñéìéêå=éáåk=fåj íéêéëëáéêíé= ãéäçéå= ëáåü= ~ã= fåñçj ëí~åç=åéäéå=çéã=hçüäã~êâíé~îáäj äçåk=téê=ëåüçå=áããéê=ëéáåé=qêéññj ëáåüéêüéáí= ãáí= ÇÉã= _~ää= íéëíéå ïçääíéi= â~åå= ÇáÉëÉ= áå= ÇÉê= c~äêáâj ëíê~ É=~å=ÉáåÉê=çêáÖáå~ä=łwacJqçêJ ï~åç =ìåíéê=_éïéáë=ëíéääéåk téäñéåüçñ báëâìåëíä~ìñ=ìåç=báëüçåâéó=ëíéj ÜÉå= áã= téäñéåüçñ= ìåç= ~ã= p~åâ ~ìñ=çéã=mêçöê~ããk=t ÜêÉåÇ=ÇáÉ ~ÅÜíJ= Äáë= òï äñà ÜêáÖÉå= j ÇÅÜÉå ìåç= gìåöéå= ÇÉê= báëâìåëíä~ìñj k~åüïìåüëã~ååëåü~ñí= ÇÉë _ê~ìåëåüïéáöéê= báëëéçêíîéêéáåë E_bsF= ^ìëòωöé= ~ìë= áüêéã= qê~áj åáåöéêçöê~ãã= éê ëéåíáéêéåi ï~êíéå=çáé=_ê~ìåëåüïéáöéê=báëä J ïéå= ÇÉë= b`= báëä ïéå= _ê~ìåj ëåüïéáö=eb`bf=ãáí=éáåéã=çêáöáå~ä báëüçåâéóíçê= ~ìñ= ëåüáé ïáääáöé âäéáåé= qçêà ÖÉêK= _Éáã= séêëìåüi ÇÉå= qçêüωíéê= ~ìëòìíêáåâëéåi= Ü~J ÄÉå= ëáé= ÇáÉ= `Ü~åÅÉ= ~ìñ= ÉáåÉå= ëωj Éå=dÉïáååK=sçê=lêí=ÖÉÄÉå=^åJ ëéêéåüé~êíåéê=çéê=äéáçéå=séêéáåé áåíéêéëëáéêíéå= _ÉëìÅÜÉêå= fåñçêj ã~íáçåéå= ìåç= báåääáåâé= áå= ÇáÉ ÄÉáÇÉå=péçêí~êíÉåK _ìêöé~ëë~öé héáå= cáäã= ëéíòí= ÇáÉ= bäéãéåíé łcéìéê=ìåç=báë =ãéüê=áå=pòéåé=~äë ÇÉê=hä~ëëáâÉê=łcáêÉ=C=fÅÉ =îçå=táäj äó= _çöåéê= ~ìë= ÇÉã= g~üê= NVUSK ^ìåü= ÜÉìíÉ= åçåü= òáéüí= ÇÉê= cáäã ÇáÉ= wìëåü~ìéê= áå= ëéáåéå=_~ååk= få _ê~ìåëåüïéáö=áëí=łcáêé=c=fåé =~ã pçååí~ö= áå= ÇÉê= _ìêöé~ëë~öé= ëçj ïáé=áå=çéê=e~åëéëíê~ É=òì=ëÉÜÉåK báå=ïéáíéêéê=cáäãâä~ëëáâéê=ïáêç=áå ÇÉê= _ÉêäáåÉê= píê~ É= ÖÉòÉáÖíK= açêí òéäéäêáéêí= eéáåò= oωüã~åå= ÇáÉ łcéìéêò~åöéåäçïäé X= wìëåü~ìéê â ååéå=çéå=äéäáéäíéå=cáäã=ãáí=éáj åéã=üéá Éå=pÅÜäìÅâ=ÇÉë=ÖäÉáÅÜå~J ãáöéå=déíê åâéë=öéåáé ÉåK séê~åëí~äíìåöëωäéêëáåüí aáé= séê~åëí~äíìåöëωäéêëáåüí ëçïáé=ïéáíéêé=fåñçêã~íáçåéå=öáäí Éë=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ïïïKÄê~ìåJ ëåüïéáökçélñéìéêìåçéáëk Sagen Sie dem Winterspeck den Kampf an! Ergometer Kettler SX1,drahtlose Pulsmessung über Brustgurt, bequeme Sitzhaltung Kettler Crossbike, Kombination aus Fahrrad und Crosstrainer Heimtrainer Topas Ergometer Kettler EX1, Induktionsbremse, Pulsmessung über Ohrclip Crosstrainer Kettler Vito, Magnetbremssystem, Pulsmessung über Ohrclip Schneiden Sie diese Anzeige Rabatt Nutzen Sie den verkaufsoffenen Sonntag um sich beraten zu lassen. Wenn Sie bis einschließlich einen Kettler Heimtrainer oder ein Heimergometer, einen Polar Pulsmesser oder ein Garmin GPS Gerät verbindlich Rabatt. Dieses Angebot ist nur einmal pro Person gültig. HEMPEL AllesGutefürIhreGesundheit Bankplatz2 Braunschweig

13 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms iáçåë=íê~áåáéêéå=üáéêi _áëåüçññ=áå=q~ãé~ _ê~ìåëåüïéáöéê=îçê=péêìåö=áå=çáé=kcijbìêçéé _ê~ìåëåüïéáö= EëÉÄFK= péáí= p~ãëj í~ö= ëåüïáíòéå= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáö iáçåë=äéá=çéê=sçêäéêéáíìåö=~ìñ=çáé cççíä~ääjp~áëçå= ïáéçéê= ÖÉãÉáåJ ë~ãw=_éáã=éêëíéå=e~ääéåjqê~áåáåö ï~êéå=po=péáéäéê=~åïéëéåçk=báåé ÄÉëçåÇÉêÉ= büêé= ïìêçé= ìåíéêçéëj ëéå= ÇÉã= _ê~ìåëåüïéáöéê= c~äá~å _áëåüçññ= òìíéáäw= aéê= OMJg ÜêáÖÉ Ç~êÑ=òìã=qê~áåáåÖëä~ÖÉê=ÇÉê=kciJ bìêçéé=å~åü=q~ãé~=ecäçêáç~fk sçã= SK= Äáë= òìã= NMK= céäêì~ê â ãéñéå=tr=h~åçáç~íéå=ìã=éáåéå ÇÉê=RQ=mä íòé=ñωê=péáéäéêi=çáé=åáåüí ~ìë=çéå=rp^=âçããéåk=kéäéå=_áj ëåüçññ= Ü~ííÉå= ~ìåü= ÇáÉ= łi ïéå jáâé=cêáéëéi=p~ëåü~=déê~ëáãçîi j~êåéä=aìñí=ìåç=cäçêá~å=_ê~åç=~å ÇÉå= páåüíìåöëäéüêö åöéå= íéáäöéj åçããéåi= ÇçÅÜ= åìê= _áëåüçññ ëåü~ññíé=çéå=péêìåö=å~åü=cäçêáç~k łfåü= ÑêÉìÉ= ãáåü= ï~üåëáååáö ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=báåä~ÇìåÖ=ìåÇ=ã ÅÜíÉ ÉáåÑ~ÅÜ= åìê= îéêëìåüéåi= ~ìåü= áå q~ãé~= ïéáíéêüáå= ëç= îáéä= ïáé= åìê ã ÖäáÅÜ= òì= äéêåéå I= ëç= _áëåüçññi ÇÉê= OMMR= áå= ëéáåéê= ÉêëíÉå= p~áëçå ÄÉá= ÇÉå= iáçåë= åìê= ïéåáö= ÖÉëéáÉäí Ü~ííÉK= a~= ÇáÉ= kci= bìêçéé= ~ÄÉê ÖÉêåÉ= àìåöé= q~äéåíé= ~ìëäáäçéíi â ååíé=çéê=iáåéä~åâéê=ëçö~ê=äéáã iáö~ëí~êí=~ã=nuk=j êò=ç~äéá=ëéáåk łaáé= ÑΩåÑ= ÇÉìíëÅÜÉå= qé~ãë= åéüj ãéå= äáéäéê= ÇÉìíëÅÜÉ= péáéäéê I ïéá = héåí= ^åçéêëçåi= ÇÉê= ëéáåéå påüωíòäáåö= ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= îçê lêí=ìåíéê=çáé=iìéé=åéüãéå=ïáääk ^åëçåëíéå= ΩÄÉêï~ÅÜí= ÇÉê= iáj çåëj`ç~åü= ÇáÉ= sçêäéêéáíìåö= ëéáj åéë= qé~ãëw= jçãéåí~å= ëíéüí= îáéä hê~ñííê~áåáåö=~ìñ=çéã=mêçöê~ããi Ç~òì=ïáêÇ=~å=ÇÉê=bñéäçëáîáí í=ìåç ÇÉê= påüåéääâê~ñí= ÖÉ~êÄÉáíÉíK= k~åü ÇÉå= ^ÄÖ åöéå= îçå= j~íí= oá~òòá Eh~êêáÉêÉÉåÇÉFI= ^åçéêë= ^åçéêëéå EòìêΩÅâ= å~åü= a åéã~êâf= ëçïáé Ü ÅÜëíï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= îçå= oáåç qêìíé= ìåç= j~êâç= oçíü~~ê= ëìåüí ^åçéêëçå= åçåü= séêëí êâìåöéå= Ó ìåç= áëí= ÖìíÉê= aáåöék= łtéåå= ~ääéë âä~ééíi= Ü~ÄÉå= ïáê= ïáêâäáåü= ÉáåÉ e~ããéêã~ååëåü~ñík téê=ïáää=ãáíñ~üêéå\ _ìåçéëäáö~j_çñéê=~ã=qk=céäêì~ê=áå=táëã~ê _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= cωê= ÇÉå h~ãéñí~ö= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê ìåç= tçäñéåäωííéäéê= _ìåçéëäáö~j _çñéê= ÄÉá= _q= e~åëé= táëã~ê= ~ã QK=cÉÄêì~ê= ÄáÉíÉí= Ç~ë= lêö~åáë~íáj çåëíé~ã= ÉáåÉ= jáíñ~üêöéäéöéåüéáí ~åk= téê= ãáíñ~üêéå= ã ÅÜíÉI=ëçääíÉ ëáåü= ÑêΩÜòÉáíáÖ= ~åãéäçéåk= aáé c~üêíâçëíéå= áåâäìëáîé= báåíêáíí= ÄÉJ íê~öéå=pm=bìêçk=^äñ~üêíw=tçäñéåj ÄΩííÉä= ~ã= bñéê= ìã= V= rüêi= áå _ê~ìåëåüïéáö=~ä=téäñéåéä~íò=ìã VKNR= rüêk= ^åãéäçìåöéå= ÄÉá= oéáj åéê=e~ìëåüáäç=etçäñéåäωííéäf=ìåj íéê= MRPPNLT=PT=PQ= ìåç= jáåü~éä o~ëéüçêå= E_ê~ìåëÅÜïÉáÖF= ìåíéê O=SO=OT=RO= ççéê= ãáåü~éäkê~ëéj Üçêå]ïÉÄKÇÉK aêéá=cê~öéå=~å=kkk báåíê~åüíë=îéêäéíòíéå=h~éáí å=a~åáéä=dê~ñ \ k~åü= áüêéê= iéáëíéåjlm= îéêäêáåj ÖÉå=ëáÉ=áÜêÉ=wÉáí=áããÉê=åçÅÜ=áå=ÇÉê oéü~k=táé=áëí=çéê=~âíìéääé=pí~åç\ > fåü= Ñ~ÜêÉ= ãçãéåí~å= í ÖäáÅÜ îçå=h~áëéêëä~ìíéêå=å~åü=j~áåò=áå ÇáÉ= oéü~= ìåç= ÜçÑÑÉI= Ç~ëë= áåü= ëç ëåüåéää= ïáé= ã ÖäáÅÜ= ïáéçéê= Ñáí ÄáåK=a~ë=mêçÄäÉã=áëíI=Ç~ëë=áÅÜ=ÇáÉ séêäéíòìåö= Éáå= Ü~äÄÉë= g~üê= ãáí ãáí= ÜÉêìãÖÉíê~ÖÉå= Ü~ÄÉI= çüåé Ç~ëë= ëáé= Éêâ~ååí= ïìêçék= kìå Äê~ìÅÜí=ÇÉê=h êééê=éáåñ~åü=ä åöéê ìã=ëáåü=ïáéçéê=òì=éêüçäéåk \ füêé= j~ååëåü~ñí= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü ~ìñ= j~ääçêå~= áã= qê~áåáåöëä~öéêk cωê=páé=~äë=h~éáí å=ëáåüéêäáåü=âéáåé ÉáåÑ~ÅÜÉ=páíì~íáçåI=åáÅÜí=ãáí=Ç~ÄÉá ëéáå=òì=â ååéåk=t~åå=êéåüåéå=páé Ç~ãáíI=ïáÉÇÉê=áåë=j~ååëÅÜ~Ñíëíê~áJ åáåö=éáåëíéáöéå=òì=â ååéå\ > a~ë=ëíáããíi=ãéáå=c~üêéä~å=ü~í ÉáÖÉåíäáÅÜ= ~åçéêë= ~ìëöéëéüéåk wïéá=qê~áåáåöëä~öéê=òì=îéêé~ëëéå áëí= Ü~êíI= ïéáä= ã~å= ÇÉå= qê~áåáåöëj êωåâëí~åç=åìê=ëåüïéê=ïáéçéê=~ìñj ÜçäÉå=â~ååK=jçãÉåí~å=ïáêÇ=îÉêJ ëìåüíi=çáé=påüãéêòéå=ãáí=pí~äáäáj ë~íáçå=ìåç=i~ëéêäéü~åçäìåö=ïéöj òìäéâçããéåi= ÇçÅÜ= _ÉëëÉêìåÖ íêáíí= åìê= ä~åöë~ã= ÉáåK= fåü= â~åå åáåüí=ë~öéåi=ïáé=ä~åöé=éë=áã=båçj a~åáéä=dê~ñk= ÉÑÑÉâí= Ç~ìÉêå= ïáêçk= aáé= å ÅÜëíÉå m~êíáéå= Ü~ÄÉ= áåü= àéçéåñ~ääë= ~ÄÖÉJ Ü~âíK=aÉååçÅÜ=â~åå=Éë=ëÅÜåÉää=ÖÉJ ÜÉåI=îáÉääÉáÅÜí=Äáå=áÅÜ=áå=òïÉá=tçJ ÅÜÉå=ïáÉÇÉê=ÑáíK \ táé= ëéüéå= páé= ÇáÉ= ^ìëëáåüíéå báåíê~åüíë=áå=çéê=oωåâêìåçé\ > cçíçw=qk^k téåå=ïáê=ëç=ëéáéäéå=ïáé=òì=_éj Öáåå= ÇÉê= eáåêìåçé= ìåç= ~ìëï êíë ~ìñíêéíéå=ïáé=öéöéå=^ìé=ìåç=oçëj íçåâi= Ç~åå= Ü~ÄÉå= ïáê= âéáåé= mêçj ÄäÉãÉK= sáéääéáåüí= áëí= Éë= Ö~ê= åáåüí ëç= ëåüäéåüíi= ÖÉÖÉå= ^ÜäÉå= ÖäÉáÅÜ Éáå= péåüëjmìåâíéjpéáéä=òì= Ü~ÄÉåK aáé=iáö~=áëí= ÉñíêÉã= ~ìëöéöäáåüéåi ëç= Ç~ëë= ïáê= ~ìñ= àéçéå= c~ää= ãéüê ~äë=qm=mìåâíé=üçäéå=ãωëëéåk= ÉîÅ ^åöéëáåüíë=çéê=ëåüïáéêáöé=páíì~íáj çå= ÄÉáã= q~äéääéåäéíòíéå= ÑêÉìí ëáåü= ÇÉê= OOJg ÜêáÖÉ= ~ìñ= ÇáÉ= ^ÄJ ïéåüëäìåö=òìã=iáö~ëíêéëëi=òìã~ä ÄÉá= ÇÉê= m~êíáé= áå= ÇÉê= h äå~êéå~ ÇÉê=pé~ =Ó=ìåÇ=åáÅÜí=ÇÉê=bêÑçäÖ=Ó áã= sçêçéêöêìåç= ëíéüík= łbë= áëí ëåü åi= ã~ä= Éáå= ÄáëëÅÜÉå= ~ìë= ÇÉã ^ääí~ö=ïéö=òì=âçããéå I=ëç=iáéâÉK _Éá= _pjbåéêöó= ãìëëíé= ëáåü= Ç~ë q~äéåí= òìäéíòí= ãáí= ÇÉê= oçääé= ÇÉë _~åâçêωåâéêë= ÄÉÖåΩÖÉåK= få= ÇÉå ÇêÉá= ijpéáéäéå= ìåíéê= ÇÉã= åéìj Éå= qê~áåéê= bãáê= jìí~éåáå= ë~åâ ëéáåé= báåë~íòòéáí= îçå= OPWRO= ΩÄÉê NQWQM= ~ìñ= SWPT= jáåìíéå= áå= iìçj ïáöëäìêök= ła~ë= áëí= åáåüí= ÉáåÑ~ÅÜ ÑΩê=ãáÅÜI=~ÄÉê=áÅÜ=Äáå=à~=åáÅÜí=ÇÉê báåòáöéi=äéá=çéã=ç~ë=òìíêáññík pç=ëéíòíé=_ê~ìåëåüïéáöë=`ç~åü áå= iìçïáöëäìêö= îéêãéüêí= ~ìñ= ÇáÉ ÉêÑ~ÜêÉåÉå=^âíÉìêÉ=ìåÇ=~ìÑ=ëÉáåÉ rpj^ãéêáâ~åéêk= kéäéå= iáéâé â~ã=~ìåü=aáêâ=j ÇêáÅÜ=åìê=òì=ÉáJ åéã= hìêòéáåë~íòi= jáââç= kççéáä~ ëéáéäíé=ïáé=çéê=~åöéëåüä~öéåé=méj íéê= céüëé= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáåüík= ^ääéêj ÇáåÖë= áëí= ÇáÉëÉ= séêíéáäìåö= ÇÉê pmloq sçã=_~åâçêωåâéê=òìã=^ääjpí~ê g~å=iáéâé=éáåòáöéê=_ê~ìåëåüïéáöéê=_pjbåéêöój_~ëâéíä~ääéê=äéáã=^ääjpí~êjpéáéä=áå=h äå sçå=péä~ëíá~å=påüê ÇÉê _ê~ìåëåüïéáök=båçäáåü=wéáí òìã=iìñíüçäéåw=aáé=_ìåçéëj äáö~j_~ëâéíä~ääéê=ü~äéå å~åü=çéê=m~êíáé=áå=_éêäáå EÄÉá=oÉÇ~âíáçåëëÅÜäìëë=åçÅÜ åáåüí=äééåçéíf=~ã=tçåüéåj ÉåÇÉ=ëéáÉäÑêÉáK=báåòáÖ=g~å iáéâé=áëí=~ã=p~ãëí~ö=äéáã ^ääjpí~êjpéáéä=áå=çéê=h äåj ~êéå~=áã=báåë~íòk táää=~ìåü=äéáã=^ääjpí~êjpéáéä=áå=çéê=h äå~êéå~=~ã=_~ää=ääéáäéåw=g~å=iáéâé=eêkfk péáéäãáåìíéå= åáåüí= ÉåÇÖΩäíáÖK łfåü= Ü~ÄÉ= ÇÉê= j~ååëåü~ñí= ëåüçå ÖÉë~ÖíI= Ç~ëë= áã= jçãéåí= ÇÉê= séêj Éáå=ïáÅÜíáÖ=áëí I=ëç=jìí~éÅáÅK=łg~å Ü~í= òìã= _ÉáëéáÉä= ÖÉÖÉå= dáé Éå ëéüê= Öìí= ÖÉëéáÉäíK= géíòí= ãìëë= Éê íê~áåáéêéåi= Ç~åå= ïéêçéå= ïáê= ëéj ÜÉåI=ï~ë=âçããíK=fÅÜ=Äáå=áããÉê ÄÉêÉáíI=ÇÉå=péáÉäÉêå=òì=ÜÉäÑÉåK iáéâé= ïáää= ~ã= _~ää= ÄäÉáÄÉåI= ëçj ïçüä=äéáã=h~ãéñ=ìã=péáéäãáåìj íéå= ~äë= ~ìåü= ÄÉáã= h~ãéñ= ÖÉÖÉå ÇÉå= ^ÄëíáÉÖK= łaáé= eçññåìåö= áëí áããéê=ç~ I=ãÉáåí=ÇÉê=dì~êÇK=^ã pçåå~äéåç= ÖÉÜí= Éë= ~ÄÉê= Éêëíã~ä å~åü= h äåi= ìåç= Ç~ë= áå= ÖìíÉê= déj ëéääëåü~ñík= sçê= ÇÉã= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå ^ääjpí~êjpéáéä=e_éöáåå=omknr=rüêf áëí=å ãäáåü=åçåü=éáå=nì~êíéíí=çéê pd= _ê~ìåëåüïéáö= ÄÉá= ÇÉê= m~êíáé ÇÉê= oççâáéë= ENRKNR= rüêf= áã= báåj ë~íòk=kéäéå=pdj`ç~åü=iáîáì=`~äáå ìåç= ÇÉå= péáéäéêå= iéç= káéäìüê ìåç= g~ååáåâ= cêééëé= ïìêçé= ~ìåü iáéâéë= _êìçéê= qçã= åçãáåáéêík açåü= ~ääòì= îáéä= ^ÄäÉåâìåÖ= ïáêç NP =cçíçw=qk^k ÇáÉ= oéáëé= òìã= ^ääjpí~êjpéáéä= ãáí łiáîáì=ìåç=çéå=gìåöë =åáåüí=äêáåj ÖÉåW= påüçå= ~ã=pçååí~ö=ëíéüí= ÑΩê iáéâé= ÄÉá= _pjbåéêöó= Ç~ë= å ÅÜëíÉ qê~áåáåö=~ìñ=çéã=mêçöê~ããk=råç Ç~å~ÅÜ=ÑçäÖÉå=ÇáÉ=ëÅÜïÉêÉå=_ìåJ ÇÉëäáÖ~JpéáÉäÉ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= qçéj qé~ãë= ~ìë= läçéåäìêöi= qêáéê= ìåç _êéãéêü~îéåk=łtáê=ëáåç=áå=çáéëéå m~êíáéå= ÇÉê= ^ì ÉåëÉáíÉêI= Ü~ÄÉå Ç~ÜÉê= åáåüíë= òì= îéêäáéêéå I= ÜçÑÑí iáéâéi= ÉáåÉã= ÇÉê= c~îçêáíéå= łéáå _Éáå=ëíÉääÉå =òì=â ååéåk báåíê~åüíw=sçêäéêéáíìåö=áå=`~ä~=jáääçê cì Ä~ääJwïÉáíäáÖáëí=íê~áåáÉêí=Äáë=cêÉáí~Ö=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÑΩê=ÇáÉ=^ìëï êíëé~êíáé=äéá=io=^üäéå sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök= k~åü= ÇÉã= ^ìëj Ñ~ää=ÇÉê=m~êíáÉ=ÖÉÖÉå=båÉêÖáÉ=`çííJ Äìë= ~ã= îéêö~åöéåéå= jçåí~öi Äê~ÅÜ= ÇÉê= báåíê~åüíjqêçëë= ~ã aáéåëí~öãçêöéå= å~åü= j~ääçêå~ ~ìñi= ìã= ëáåü= áå= ÉáåÉã= hìêòíê~áj åáåöëä~öéê=äáë=cêéáí~ö=~ìñ=çáé=m~êj íáé=äéá=io=^üäéå=e^åéñáññw=pçååí~ö NR=rÜêF=îçêòìÄÉêÉáíÉåK _Éá=qÉãéÉê~íìêÉå=îçå=NR=dê~Ç éäìë=äéêéáíéí=ëáåü=báåíê~åüí=áå=`~j ä~= jáääçê= áã= ëéääéå= eçíéä= ïáé wïéáíäáö~âçåâìêêéåí= aóå~ãç aêéëçéå= ëçïáé= ÇáÉ= oéöáçå~ääáö~j ã~ååëåü~ñí= îçå= téêçéê= _êéãéå ~ìñ= ÇáÉ= oωåâêìåçé= îçêk= kçåü åáåüí= ãáííê~áåáéêéå= âçååíé= å~åü ÇÉê= ^åâìåñí= aéååáë= _êáåâã~ååi ÇÉå= áããéê= åçåü= ^ÅÜáääÉëëÉÜåÉåJ ÄÉëÅÜïÉêÇÉå=éä~ÖÉåK k~åü= ÇÉê= oωåââéüê= ~ã= cêéáí~ö ïáêç= Ç~ë= qé~ã= îçå= qê~áåéê= jáj ÅÜ~Éä=hêΩÖÉê=òìå ÅÜëí=åáÅÜí=å~ÅÜ _ê~ìåëåüïéáö=òìêωåââéüêéåi=ëçåj ÇÉêå= ëáåü= áã= eçíéä= häçëíéêéñçêíé áå= j~êáéåñéäç= ~ìñ= ÇÉå= ìã= ÉáåÉ tçåüé= îéêëåüçäéåéå= oωåâêìåj ÇÉå~ìÑí~âí= îçêòìäéêéáíéåk= a~ë `çííäìëjpéáéä=ïìêçé=îçå=çéê=aci ÇÉêïÉáä= ~ìñ= jáííïçåüi= ÇÉå= NK= céj Äêì~êI=ìã=NV=rÜê=~åÖÉëÉíòíK j~êíáå=^ãéçáåâ=îéêä ëëí=báåíê~åüí=~ã=p~áëçåéåçék råíéêçéëëéå= Ö~Ä= séêíéáçáöéê j~êíáå= ^ãéçáåâ= ^åñ~åö= ÇÉê= tçj ÅÜÉ= ëéáåéå= ^ÄëÅÜáÉÇ= òìã= p~áëçåj ÉåÇÉ= ÄÉâ~ååíK= aéê= séêíéáçáöéê ïéåüëéäí= òì= _çêìëëá~= açêíãìåç ìåç=ìåíéêëåüêéáäí=ççêí=éáåéå=séêj íê~ö=äáë=òìã=pmk=gìåá=ommvk= påüçå= ëéáí= båçé= ÇÉê= îéêö~åöéj cçíçw=eωäåéê åéå=p~áëçå=ü~ííé=éë=áããéê=ïáéçéê pééâìä~íáçåéå= ΩÄÉê= ÉáåÉå= téåüj ëéä=çéë=opjg ÜêáÖÉå=òì=ÇÉå=tÉëíJ Ñ~äÉå= ÖÉÖÉÄÉåK= ^ãéçáåâ= ï~ê= òìj îçê=ìåíéê=~åçéêéã=~ìåü=îçå=téêj ÇÉê= _êéãéåi= ÇÉã= sñä= tçäñëäìêö ìåç= e~ååçîéê= VS= ìãïçêäéå ïçêçéåk q^_biib OK=_ìåÇÉëäáÖ~ p~~êäêωåâéå=j=m~çéêäçêå p~k bêòök=^ìé=j=_ìêöü~ìëéå p~k p`=cêéáäìêö=j=aóåk=aêéëçéå p~k io=^üäéå=j=_ê~ìåëåüïéáö pçk råíéêü~åüáåö=j=pék=páéöéå pçk bk=`çííäìë=j=sñi=_çåüìã pçk ek=oçëíçåâ=j=jωååüéå=nusm pçk dêéìík=cωêíü=j=hák=lññéåä~åü pçk h~êäëêìüéê=p`=j=^äéãk=^~åüéå jçk = NK=^äÉãK=^~ÅÜÉå= NU= PSWON= PR = OK=sÑi=_çÅÜìã= NU= PNWNT= PR = PK=dêÉìíK=cΩêíÜ= NT= OVWOQ= PM = QK=jΩåÅÜÉå=NUSM= NU= OSWOM= OV = RK=bK=`çííÄìë= NT= PMWOP= OU = SK=p`=cêÉáÄìêÖ= NU= ORWOO= OU = TK=h~êäëêìÜÉê=p`= NU= OPWOM= OU = UK=m~ÇÉêÄçêå= NU= OVWNV= OT = VK=_ìêÖÜ~ìëÉå= NU= OOWOT= OS NMK=eK=oçëíçÅâ= NT= ORWOO= OR NNK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= NT= OMWNT= OQ NOK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= NU= OTWOR= OQ NPK=bêòÖK=^ìÉ= NT= NRWNS= ON NQK=péK=páÉÖÉå= NT= ONWON= OM NRK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= NU= NVWPU= NT NSK=p~~êÄêΩÅâÉå= NU= NTWPV= NR NTK=aóåK=aêÉëÇÉå= NS= NVWPM= NP NUK=io=^ÜäÉå= NU= NTWPM= NP

14 NQ pmloq açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q h ãéñéå=ìã=çáé=_ìåçéëäáö~ sçääéóä~ääw=j~å~öéêáå=j~êá~=^üçä~=ëíéáöí=~ìë=ó=^ìåü=ñáå~åòáéääéë=båö~öéãéåí=ïáêç=äééåçéí sçå=cê~åâ=píê Ää _ê~ìåëåüïéáök=aáé=^åâωåj ÇáÖìåÖ=â~ã=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíJ éìåâí=ωäéêê~ëåüéåçw=j~êá~ ^Üçä~I=ëÉáí=ÉáåÉáåÜ~äÄ=g~ÜJ êéå=j~å~öéêáåi=~ìåü=j~j ÅÜÉêáå=ìåÇ=e~ìéíëéçåëçêáå ÇÉê=sçääÉóÄ~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~J ã~ååëåü~ñí=çéë=rp`=_ê~ìåj ëåüïéáöi=ü êí=òìã=p~áëçåj ÉåÇÉ=~ìÑK łbáåé= éêçñéëëáçåéääé= wìë~ããéåj ~êäéáí=áëí=ãáí=çéã=rp`=åáåüí=ã ÖJ äáåü I=ÄÉÖêΩåÇÉí=ÇáÉ=cáêãÉåÅÜÉÑáå ÇÉê= ^ìéäjbasj_éê~íìåö= áüêéå båíëåüäìëëk=łtáê=ïéêçéå=~ìåü=çáé péçåëçêéåí íáöâéáí= å~åü= ÇÉê= p~áj ëçå=äééåçéå I=ÉêÖ åòí=ëáék=_éíçåí ~ÄÉê= ~ìåü= ~ìëçêωåâäáåüi= Ç~ëë= ÇáÉ ä~ìñéåçé= p~áëçå= åáåüí= áå= déñ~üê áëík=aéê=wéáíéìåâí=çáéëéê=^åâωåçáj ÖìåÖ=Éê ÑÑåÉí=ÇÉã=sÉêÉáå=áããÉêJ Üáå= ÇáÉ= `Ü~åÅÉ= òì= pçåçáéêìåöëj ÖÉëéê ÅÜÉåI= ìã= téáåüéå= ÑΩê= Ç~ë iáòéåòáéêìåöëîéêñ~üêéå= ^åñ~åö ^éêáä=òì=ëíéääéåk łråëéê= âä~êéë= wáéä= áëíi= ÇáÉ NK=_ìåÇÉëäáÖ~= òì= ÉêÜ~äíÉå I= ÉêJ âä êí=rp`jsçêëáíòéåçéê=g êö=j~íj íüéë= å~åü= ÉêëíÉå= áåíéêåéå= aêáåöj äáåüâéáíëëáíòìåöéåk=wìå ÅÜëí=ÖÉäíÉ ~ÄÉê= ~ääé= råíéêëíωíòìåö= ÇÉê j~ååëåü~ñí= ìåç= ÇÉã= qê~áåéêi= Ç~ ëéá= ã~å= ëáåü= ãáí= j~êá~= ^Üçä~= ÉáJ åáöi=çéåå=~å=çéå=ëéçêíäáåüéå=wáéj äéå=çáéëéê=p~áëçå=ü~äé=ëáåü=åáåüíë ÖÉ åçéêík łfåü= ïωêçé= ÖÉêåÉ= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ÄäÉáÄÉå I= ÄÉíçåí= _ê~ìåj ëåüïéáöë=qê~áåéê=^ääéêíç=p~äçãçj åák= łtáê= Ü~ÄÉå= ÜáÉê= Éíï~ë= ~åöéj Ñ~åÖÉå= ãáí= Öêç Éå= méêëééâíáîéåk a~ë= ïωêçé= áåü= ÖÉêåÉ= ïéáíéêñωüj êéåk = t~ë= áå= ëéáåéå= j ÖäáÅÜâÉáJ tçääéå=äáë=òìã=påüäìëë=â ãéñéåw=qê~áåéê=^ääéêíç=p~äçãçåá=ìåç=ëéáåé=péáéäéêáååéåk= íéå=äáéöéi=ïçääé=éê=ç~òì=äéáíê~öéåw łtáê= ïéêçéå= ~ääéë= ÖÉÄÉåI= Ç~ãáí sçääéóä~ää=áå=_ê~ìåëåüïéáö=ïéáíéj êé=råíéêëíωíòìåö=ñáåçéík=táê=ïéêj ÇÉå= Äáë= òìã= äéíòíéå= péáéäí~ö â ãéñéåk= a~ë= áëí= ÇáÉ= ÄÉëíÉ= téêj ÄìåÖ=ÑΩê=ìåëK =péääëíîéêëí åçäáåü Äê~ìÅÜÉå= qê~áåéê= ìåç= péáéäéêáåj åéå= ã ÖäáÅÜëí=Ä~äÇ=ÉáåÉ= méêëééâj íáîék= táé= ÇáÉ= ~ìëëéüéå= â~ååi= Ç~J êìã= ÄÉãΩÜÉå= ÇáÉ= séê~åíïçêíäáj ÅÜÉå=ÇÉë=rp`=~ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉåI=j~J êá~= ^Üçä~= ~ìñ= ÇÉê= ~åçéêéå= péáíék bêëíéêé= éêωñéå= ÇáÉ= Ñáå~åòáÉääÉå ìåç= çêö~åáë~íçêáëåüéå= `Ü~åÅÉåI äéíòíéêé= ëçåçáéêí= ÇáÉ= ÄÉêå~ÜãÉ ÇÉê=iáòÉåò=îçã=rp`=ëçïáÉ=ÇáÉ=wìJ ë~ããéå~êäéáí=ãáí=éáåéã=~åçéêéå m~êíåéêk påüçå=áå=çéå=îéêö~åöéåéå=tçj ÅÜÉå= Ü~ííÉå= déëéê ÅÜÉ= ãáí= ÇÉã káéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå= i~åçéëîéêj Ä~åÇ= EkssF= ìåç= ÇÉê= aéìíëåüéåj sçääéóä~ääj_ìåçéëäáö~= EasiF ëí~ííöéñìåçéåi= ïáé= ÉáåÉ= ïéáíéêé ^ÄâçééÉäìåÖ= ÇÉë= _ìåçéëäáö~j íé~ãë= áå= hççééê~íáçå= ãáí= ÇÉã rp`=êé~äáëáéêí=ïéêçéå=â ååíék=pçj ïçüä= kssjdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê= hä~ìë k~êéíòi= ~äë= ~ìåü= asijdéëåü ÑíëJ ÑΩÜêÉê= qüçêëíéå= båçêéë= òéáöíéå ëáåü= îçå= ÇÉê= àéíòí= ÉáåÖÉíêÉíÉåÉå båíïáåâäìåö= ΩÄÉêê~ëÅÜí= ìåç= ÉåíJ ëéíòík łtáê=ëáåç=ëéüê=~å=éáåéã=bêü~äí ÇÉë= _ìåçéëäáö~ëí~åççêíéë= _ê~ìåj ëåüïéáö= áåíéêéëëáéêí I= îéêâωåçéí båçêéëk=łpåüçå=ëéáí=g~üêéå=ü~äéå ïáê= ÇáÉ= éçëáíáîé= båíïáåâäìåö= áå _ê~ìåëåüïéáö=êéöáëíêáéêík=táê=ü~j ÄÉå=~ìÅÜ=cê~ì=^Üçä~=~äë=áÇÉÉåêÉáJ ÅÜÉ=ìåÇ=ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=hê~Ñí=ëÅÜ íòéå ÖÉäÉêåíI= ÇáÉ= ÇÉã= sçääéóä~ää= åéìé ^åêéöìåöéå=öéäéå=â~ååk =bê=ìåç ÇÉê= asijsçêëí~åç= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= _ÉJ êéáíëåü~ñí=òì=éáåéã=séêãáííäìåöëj ÖÉëéê ÅÜ= òïáëåüéå= j~å~öéãéåí ìåç= séêéáå= ëáöå~äáëáéêík= łtáê= ãáj ëåüéå= ìåë= ~ÄÉê= åáåüí= áå= séêéáåëj ÄÉä~åÖÉ=ÉáåK rp`jsçêëáíòéåçéê= g êö= j~íj íüéëw=łbë=öéüí=åáåüí=ìã=ìåëi=ëçåj ÇÉêå=ìã=ÇÉå=péçêí=ìåÇ=ÇáÉ=j~ååJ ëåü~ñík= táê= ïçääéå= _ìåçéëäáö~j sçääéóä~ää=áå=_ê~ìåëåüïéáö=éêü~äj íéåk= a~ñωê= ëáåç= ïáê= ÑΩê= îáéäéë= çñj ÑÉå K a~ë=öêç É=wáÉä=łfêçåã~å =îçê=^ìöéå aáé=qq_j^íüäéíéå=céäáñ=téäòéä=ìåç=`üêáëíá~å=påüåéää=íê~áåáéêéå=ñωê=i~åöçáëí~åòjtéííâ ãéñé _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=piu=háäçãéíéê påüïáããéåi=num=háäçãéíéê=o~çj Ñ~ÜêÉåI= QO= háäçãéíéê= i~ìñéå= Ó ÇáÉëÉ= ìåöä~ìääáåüéå= aáëí~åòéå åéüãéå=òïéá=^íüäéíéå=çéë=qêá~íüj äçåjqé~ãë= _ê~ìåëåüïéáö= Eqq_F áå=^åöêáññk=céäáñ=téäòéä=ìåç=`üêáëj íá~å=påüåéää=ü~äéå=ç~ë=öêç É=wáÉä łfêçåã~åò=îçê=^ìöéåk=téäòéäi=çéê áå= _ê~ìåëåüïéáö= müóëáâ= ëíìçáéêíi ïáêç= ëéáåéå= ÉêëíÉå= fêçåã~å= ~ã NVK=j êò=áå=mçêí=bäáò~äéíü=áå=pωçj ~Ñêáâ~= ~ÄëçäîáÉêÉåK= péáí= NVVT= áëí Éê=qêá~íÜäÉíI=Ü~í=ëÉáíÇÉã=~å=ãÉÜê ~äë= RM= téííâ ãéñéå= íéáäöéåçãj ãéåi=àéççåü=åçåü=~å=âéáåéê=i~åöj Çáëí~åòK `Üêáëíá~å= påüåéää= áëí= Ç~= ëåüçå ÉêÑ~ÜêÉåÉêK= páéäéå= j~ä= áëí= Éê ëåüçå= ~ìñ= ÇÉê= i~åöçáëí~åò= ìåíéêj ïéöë= ÖÉïÉëÉåK= aáé= ééêë åäáåüé _ÉëíòÉáí= ÇÉë= j~ëåüáåéåä~ìjfåöéj åáéìêë=äáéöí=äéá=åéìå=píìåçéå=ìåç NQ= jáåìíéåk= fã= gìäá= ïáêç= Éê= ëéáj åéå= å ÅÜëíÉå= fêçåã~å= áå= wωêáåü ÄÉëíêÉáíÉåK=wáÉä=ÇÉë=qêá~íÜäÉíÉå=áëí Ö~åò= âä~ê= ÇáÉ= nì~äáñáâ~íáçå= ÑΩê e~ï~áák= aáéëéê= äéöéåç êé= qêá~íüj äçå=ñáåçéí=à ÜêäáÅÜ=ìåíÉê=ï~ÅÜëÉåJ cçíçw=qk^k `Üêáëíá~å=pÅÜåÉää=Á Á=ìåÇ=cÉäáñ=tÉäòÉä=íê~áåáÉêÉå=ÑΩê=ÇÉå=fêçåã~åK= cçíçëw=çü ÇÉã= jéçáéåáåíéêéëëé= ëí~íí= ìåç îéêä~åöí= ÇÉå=^íÜäÉíÉå= ÄÉá=ÉñíêÉã ëåüïáéêáöéå= séêü äíåáëëéå= ~ääéë ~ÄK téäòéä= ã ÅÜíÉ= łéêëí= ã~ä= åìê áåë=wáéä=âçããéåòk=pçääíé=áüã=ç~ë ÖÉäáåÖÉåI= ëç= ï êé= ÉáåÉ= båçòéáí îçå=ìåíéê=éäñ=píìåçéå=éáå=öêç Éê bêñçäö= ÑΩê= ÇÉå= ÇáÉëà ÜêáÖÉå= déj ïáååéê= ÇÉê= ł_ê~ìåëåüïéáö ä ìñí JpÉêáÉK= aéê= qê~áåáåöë~ìñj ï~åç= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= qq_jjáíöäáéçéê áëí= ÉåçêãK= wïáëåüéå= òéüå= Äáë= OM píìåçéå= éêç= tçåüé= łçéñéêå = ëáé ÑΩê=áÜêÉå=péçêíK=t ÜêÉåÇ=pÅÜåÉääI ÇÉê= ëéáåé= påüï ÅÜÉ= áã= påüïáãj ãéå= ëáéüíi= áå=aéìíëåüä~åç= ïéáíéê íê~áåáéêíi= Ü~í= téäòéä= ëéáåéå= qê~áj åáåöëçêí= å~åü= pωç~ñêáâ~= îéêäéöíi ìã= ~ã= ïéåáö= ÖÉäáÉÄíÉå= o~çñ~üj êéå=òì=~êäéáíéåk cì Ä~ää k~åü= ÇÉã= ÄÉÇ~ìÉêäáÅÜÉå ^ìëñ~ää= ÇÉë= eéáãëéáéäë= ÖÉÖÉå `çííäìë= ëí~êíéí= Ç~ë= wïéáíäáö~j íé~ã= îçå= báåíê~åüí= ~ã= pçååj í~ö= ÄÉáã= q~äéääéåäéíòíéå io=^üäéå=áå=ç~ë=åéìé=g~üê=epçki NR= rüêfk= aáé= _ÉÖÉÖåìåÖ= ãáí `çííäìë= ëçää= ~ã= âçããéåçéå jáííïçåüi= NV= rüêi= å~åüöéüçäí ïéêçéåi= ëçñéêå= Éë= Ç~åå= ÇáÉ mä~íòîéêü äíåáëëé=òìä~ëëéåk aáé= ÖäÉáÅÜÉ= báåëåüê åâìåö Öáäí= ÑΩê= ÇÉå= oωåâêìåçéåëí~êí ÇÉê= läéêäáö~k= açêí= ëíéüí= Ç~ë Äêáë~åíÉ= aéêäó= òïáëåüéå= ÇÉå òïéáíéå= =j~ååëåü~ñíéå= îçå báåíê~åüí= ìåç= ÇÉã= sñi= tçäñëj ÄìêÖ=~ìÑ=ÇÉã=mêçÖê~ãã=Ep~KI NQ=rÜêI=kÉÄÉåéä~íò=pí~ÇáçåFK _~ëâéíä~ää téöéå=çéë=^ääjpí~êja~óë=ñáåj ÇÉå=áå=ÇÉê=NK=_ìåÇÉëäáÖ~=~ã tçåüéåéåçé=âéáåé=péáéäé=ëí~íík få=çéê=ok=_ìåçéëäáö~=çéê=eéêj êéå= ëéíòí= Ç~ë= ~ÄëíáÉÖëÄÉÇêçÜíÉ qé~ã= ÇÉê= pd= cêéáé= qìêåéêl jqs= ÇáÉ= mìåâíêìåçé= ãáí= ÉáJ åéã= eéáãëéáéä= ÖÉÖÉå= ÇÉå= q~j ÄÉääÉå~ÅÜíÉå= oü åççêñ= ÑçêíI ÇÉê= ãáí= ÇÉê= bãéñéüäìåö= ÉáåÉë NMMWSTJpáÉÖÉë= ÖÉÖÉå= tçäñéåj ÄΩííÉä= áå= ÇáÉ= péçêíü~ääé= ^äíé t~~öé= âçããí= E_ÉÖáåå= pçki NT=rÜêFK få= ÇÉê= NK= oéöáçå~ääáö~= ÇÉê a~ãéå= ëíéääí= ëáåü= Ç~ë= ~ìñ= ÇÉã äéíòíéå= q~äéääéåéä~íò= ê~åöáéj êéåçé=qé~ã=çéê= d=báåíê~åüíl rp`= ÄÉáã= òïéá= mä íòé= Ü ÜÉê éçëíáéêíéå= _ÉêäáåÉê= qé~ã= ÇÉê j~êò~üåéê= _ êéå= îçê= EpÄÇK NT=rÜêFK=få=ÇÉê=OK=oÉÖáçå~ääáÖ~ áëí= ÇáÉ= pdjoéëéêîé= d~ëíöéäéê îçå=téëíéêëíéçé=epäçki=nu=rüêi fdpje~ääé= cê~åòëåüéë= céäçfi ï ÜêÉåÇ=áå=ÇÉê=ÖäÉáÅÜÉå=hä~ëëÉ ÇÉê= a~ãéå= ÇáÉ= OK= séêíêéíìåö ÇÉê= d= å~åü= dê~ëççêñ= êéáëík báå= eéáãëéáéä= ëíéüí= áå= ÇÉê läéêäáö~= ÇÉê= eéêêéå= ÑΩê= ÇáÉ d=öéöéå=q~äéääéåñωüêéê=_~ç _ÉîÉåëÉå=~å=EpÄÇKI=NUKNR=rÜêI fëçäçéëåüìäéfk e~ääéåüçåâéó få=çéê=_ìåçéëäáö~=çéê=a~ãéå ëéáéäí= Ç~ë= qé~ã= îçå= báåíê~åüí ~ã=pçåå~äéåç=áå=çéê=péçêíü~äj äé=^äíé=t~~öé=öéöéå=dêç ÑäçííJ ÄÉâ= E_ÉÖáåå= NS= rüêf= ìåç= ÄÉJ ëìåüí= ~ã= pçååí~ö= ìã= NQ= rüê ÇÉå= `äìä= ~å= ÇÉê= ^äëíéê= e~ãj ÄìêÖK=wïÉáã~ä=áå=e~ãÄìêÖ=~åJ íêéíéå=ãìëë=çéê=~äëíáéöëöéñ ÜêJ tbo=pmfbiq=tl\ eéáã~ìñíêáíí= ÑΩê= báåíê~åüíë eçåâéóç~ãéå=ejkfk= =qk^k ÇÉíÉ= eéêêéåj_ìåçéëäáöáëí _qe`i= ÇÉê= ~ã= pçåå~äéåç ÄÉáã= rüäéåüçêëíéê= e` ENS=rÜêF= ìåç= ~ã= pçååí~ö= ìã NO=rÜê=ÄÉá=^äëíÉê=Ö~ëíáÉêíK e~åçä~ää båçäáåü=ïáéçéê=éìåâíéå=ïçäj äéå=áå=çéê=oéöáçå~ääáö~=çáé=báåj íê~åüíja~ãéåi= ÇáÉ= ~ã= pçååj ~ÄÉåÇ=ìã=NT=rÜê=eÉáãêÉÅÜí=áå ÇÉê= qìåáå~ü~ääé= ÖÉÖÉå= ÇÉå= q~j ÄÉääÉåîçêäÉíòíÉå= ap`= läçéåj ÄìêÖ= ÄÉëáíòÉåK= wìê= ÖäÉáÅÜÉå píìåçé= â ãéñéå= ÇáÉ= ~ÄëíáÉÖëJ ÄÉÇêçÜíÉå= jqsjeéêêéå= ÄÉáã q~äéääéå~åüíéå= tçäñéå= ìã ïáåüíáöé=mìåâíék sçääéóä~ää aáé= rp`jbêëíäáöáëíáååéå= êéáj ëéå=~ã=cêéáí~ö=å~åü=sáäëäáäìêö ìåç= Éêï~êíÉå=~ã= pçååí~ö= ÇÉå sñ_= pìüä= òìã= eéáãëéáéä ENR=rÜêI= qìåáå~ü~ääéfk= ^ìåü ÇáÉ= wïéáíäáö~jj ååéê= êéáëéå ìåç= íêéíéå= ~ã= p~ãëí~ö= ENS rüêf=äéáã=ps=t~êåéãωåçé=~åk a~êí a~ë=i~çä~=péçêíåéåíéê=îéê~åj ëí~äíéí= Ç~ë= NK= a~êíjlééåjqìêj åáéê= áã= báåòéä= ìåç= açéééä= ~ã p~ãëí~ö= ~Ä= NU= rüê= áå= ÇÉê cêáéçêáåüjpééäéjpíê~ É=NRK _ÉíêáÉÄëëéçêí aéê= _ÉíêáÉÄëëéçêíîÉêÄ~åÇ _ê~ìåëåüïéáö= íê Öí= ëéáåé PNK=e~ääÉåÉåÇêìåÇÉ= áã= cì J Ä~ää= ìã= ÇÉå= cáëåüéêjpéçêíjfåj ÇççêJ`ìé= ~ã= p~ãëí~ö= ~Ä NPKQR=rÜê= áå= ÇÉê= péçêíü~ääé dωäçéåëíê~ É= ~ìëk= cçäöéåçé _ÉíêáÉÄëëéçêíÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíÉå Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=èì~äáÑáòáÉêíW=^ìíçäáîI st= _~åâi= eçåçéä~öéê= _çäòéêi qéåüåáëåüé= råáîéêëáí íi= ÉåKÄë EsÉêëçêÖìåÖFI= aéìíëåüé= pééi aωêâçé=dãäei=hêáéçi=p_=`~ãj éìë= ìåç= séêâéüêë= ^d= E_ìëFK e~ääéåéáåä~ëë= áëí= ìã= NP= rüêk aáé= cáå~äëéáéäé= ëáåç= ~Ä NSKPM=rÜê=îçêÖÉëÉÜÉåK= = jáåájjéáëíéêëåü~ñíéå qáëåüíéååáëj^åñ åöéê=â ååéå=ëáåü=èì~äáñáòáéêéå _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= qáëåüíéåj åáëjjáåájjéáëíéêëåü~ñíéåi= ÉáåÉ ^âíáçå= ÇÉë= aéìíëåüéå= qáëåüíéåj åáëäìåçéë= ÑΩê= j ÇÅÜÉå=ìåÇ=gìåJ ÖÉå=Äáë=òï äñ=g~üêéå=ïéêçéå=òìã ÉäÑíÉå=j~ä=áå=iÉÜåÇçêÑ=EqìêåÜ~ääÉ ÇÉê= dêìåçëåüìäé= ~ã= p~~êéä~íòf ~ìëöéíê~öéåk= ^ã= cêéáí~ö= ~Ä NM=rÜê= â ååéå= ^åñ åöéê= ÇÉå jéáëíéêíáíéä= ~ìëëéáéäéå= ìåç= ëáåü ÑΩê= hêéáëji= _ÉòáêâëJ= ìåç= i~åçéëj ÉåíëÅÜÉáÇÉ= èì~äáñáòáéêéåk= bë= ÖáÄí íçääé=mêéáëé=òì=öéïáååéåk=qéáäåéüj ãéå= â ååéå= ~ääé= háåçéêi= ÇáÉ= âéáj åé= péáéääéêéåüíáöìåö= ÉáåÉë= séêj Éáåë= ÄÉëáíòÉå= ìåç= åçåü= åáåüí= ~å çññáòáéääéå= jéáëíéêëåü~ñíéåi= mçj â~äëéáéäéå= ççéê= qìêåáéêéå= ãáíöéj ïáêâí= Ü~ÄÉåK= qáëåüíéååáëëåüä ÖÉê â ååéå= îçã= ^ìëêáåüíéê= iéüåççêj ÑÉê=qps=ÄÉêÉáíÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK=råJ íéêëíωíòí=ïáêç=çáé=^âíáçå=äìåçéëj ïéáí= îçå= ÇÉå= sçäâëä~åâéå= ìåç o~áññéáëéåâ~ëëéåk BESICHTIGUNG AB UHR VERKAUF VON BIS UHR MÖBELIX BRAUNSCHWEIG, WENDEBRÜCK 12+16, BRAUNSCHWEIG

15 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms ilh^ibp NR jáí=jçò~êí=öéüí=éë=êáåüíáö=êìåç QS=hçåòÉêíÉ=áå=ÑΩåÑ=jçå~íÉåW=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=`ä~ëëáñ=cÉëíáî~ä=ãáí=áåíÉêå~íáçå~äÉã=mêçÖê~ãã sçå=h~íüêáå=hçüåâé _ê~ìåëåüïéáök=hìêí=j~ëìê ìåç=ç~ë=içåççå=müáäü~êãçj åáå=lêåüéëíê~i=vìåçá=iái e~ååéäçêé=bäëåéê=ìåç=qáää _ê ååéêw=jáí=éáåéã=áåíéêj å~íáçå~äéå=hçåíê~ëíjmêçj Öê~ãã=ïáää=Ç~ë=_ê~ìåJ ëåüïéáö=`ä~ëëáñ=céëíáî~ä ÑΩåÑ=jçå~íÉ=ä~åÖ=~ääÉå=jìJ ëáâñêéìåçéå=~ìëöéï ÜäíÉ hä~åöñêéìçéå=äéêéáíéåk=fã jáííéäéìåâí=ommsw=tçäñj Ö~åÖ=^ã~ÇÉìë=jçò~êíK a~ë=åéìé=mêçöê~ãã=ëíéääíéå=àéíòí e~åëj`üêáëíá~å= táääéi= fåíéåç~åí ÇÉë= céëíáî~äë= ëçïáé= j~êíáå= táåj êáåü= _ÉÅâÉêI= mêéëëéëéêéåüéêi= áã _ΩêÖÉêãÉáëíÉêòáããÉê= ÇÉë= ^äíj ëí~çíê~íü~ìëéë=îçê=ó=äéöäéáíéí=îçå ÇÉå=hä åöéå=çéë=jìëáâöéåáéë=ìåç båñ~åí= íéêêáääéëi= ÇÉëëÉå= déäìêíëj í~ö= ëáåü= ~ã= OTK= g~åì~ê= òìã ORM=j~ä=à ÜêíK sáéê=qüéãéåää ÅâÉ łqs= hçåòéêíé= ìåç= séê~åëí~äj íìåöéå= ëíéüéå= àéíòí= ëåüçå= ÑÉëíI RM=mêçòÉåí= Ç~îçå= ïéêçéå= å~íωêj äáåü= jçò~êí= ÖÉïáÇãÉí= ëéáå I= îéêj ëéêáåüí= táääék= pç= ~ìåü= Ç~ë= bê ÑÑJ åìåöëjmêçãjhçåòéêí= ~ã= TK= j~á ãáí= ÇÉã= kao= mçéë= lêåüéëíê~k ^ìåü= áå= ÇáÉëÉã= g~üê= ÄäÉáÄí= Ç~ë céëíáî~ä=ëéáåéê=däáéçéêìåö= áå= îáéê qüéãéåää ÅâÉ= íêéìw= Ç~òì= ò Üäí ~äë= ÉêëíÉê= _äçåâ= Ç~ë= `ä~ëëáñ= céëíáj î~ä= ãáí= łkçêçli_= ~êíáëíë= C ÑêáÉåÇë I=áå=ÇÉã=ëáÅÜ=~ääÉë=ìã=Ç~ë qüéã~= `Üáå~= ãáí= PO= hçåòéêíéå ÇêÉÜí=Ó=îçã=RK=j~á=Äáë=QK=gìåáK=få ÇáÉëÉã=o~ÜãÉå=ëéáÉäÉå=ìåíÉê=~åJ ÇÉêÉã= ÇáÉ= ÇêÉá= ÅÜáåÉëáëÅÜÉå= má~j åáëíéå=e~áçì=wü~åöi=vìåçá=iá=ìåç jáãá= gìé= t~åök= wïéáíéê= e ÜÉJ éìåâí= áëí= Ç~ë= łmt`= lééå~áê = ~ã PK= pééíéãäéê= ãáí= ÇÉã= g~òòj qêçãééíéê= qáää= _ê ååéê= C= _~åçk cωê= _äçåâ= ÇêÉá= ëíéüí= Ç~ë= hçåòéêí ÇÉë=içåÇçå=mÜáäÜ~êãçåáÅ=lêÅÜÉëJ íê~ë= ãáí= ÇÉã= pí~êçáêáöéåíéå= hìêí q~âíîçääé=mê ëéåí~íáçå=çéë=åéìéå=céëíáî~äjmêçöê~ããë=áã=^äíëí~çíê~íü~ìëw=^ö~í~=pòóãåòéïëâ~=esáçj äáåéfi=^åà~=téöêòóå=epçéê~åfi=céëíáî~äjfåíéåç~åí=e~åëj`üêáëíá~åi=sçäâéê=iáåâ=ehä~îáéêfi=fäó~=o~ëüâçïj ëâóehä~îáéêf=ìåç=j~äíé=eéáçéääéêö=~äë=jçò~êí=~ã=hä~îáéêk= cçíçw=eωäåéê j~ëìê=ìåç=~äëåüäáé ÉåÇ=ÇÉê=äÉíòJ íé= qéáäi= Ç~ë= mççáìã= ÑΩê= k~åüj ïìåüëí~äéåíé= ìåç= âìäáå~êáëåüé déåωëëé= îçã= OVK= lâíçäéê= Äáë ORK=kçîÉãÄÉêK= dééä~åí= ëáåç= ÜáÉê ÇÉêòÉáí=òï äñ=hçåòéêíék påüìäâçåòéêíé łtáê=ñêéìéå=ìåëi=áå=çáéëéã=g~üê ÇÉå= RMM=MMMK= _ÉëìÅÜÉê= ÄÉÖêΩ Éå òì= â ååéå I= Éêò Üäí= fåíéåç~åí táääéi= ÇÉê= ~ääéáå= áå= OMMS= ãáí OM=MMM= wìëåü~ìéêå= êéåüåéík= a~j êìåíéê= ~ìåüi= ëç= ÜçÑÑí= táääéi= ëéáéå ïáé= áå= ÇÉå= sçêà~üêéå= îáéäé= àìåöé _ÉëìÅÜÉêK=jÉÜê=~äë=îáÉê=jáääáçåÉå bìêç= áåîéëíáéêíé= Ç~ë= céëíáî~ä= ëéáí ëéáåéê= dêωåçìåö= NVUU= ÄÉêÉáíë= áå ÇáÉ= k~åüïìåüë~êäéáík= pç= ïáêç= Éë ~ìåü= áå= ÇáÉëÉã= g~üê= ïáéçéê= ÇáÉ łpåüççäåä~ëëáñ =ìåç=çáé=påüìäâçåj òéêíé=öéäéåi=áå=çéåéå=àìåöé=jìëáj âéê= ëéääéê= òìã= jìëáâáåëíêìãéåí ÖêÉáÑÉå=çÇÉê=òìã=kìääí~êáÑ=~å=ÇáÉ jìëáâ= ÜÉê~åÖÉÑΩÜêí= ïéêçéåk= aáé påüáêãüéêêëåü~ñí= ΩÄÉê= Ç~ë= céëíáj î~ä= Ü~í= ~ìåü= áå= ÇáÉëÉã= g~üê= ÉêJ åéìí= ÇÉê= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉ= jáåáëj íéêéê ëáçéåí=`üêáëíá~å=tìäññ=ωäéêj åçããéåk téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÉåíÜ äí Ç~ë= SOJëÉáíáÖÉ= mêçöê~ããi= Ç~ë= ~å îáéäéå= ÑÑÉåíäáÅÜÉå= lêíéå= ~ìëj äáéöík=aéê=sçêîéêâ~ìñ=ü~í=àéíòí=äéj ÖçååÉåK=h~êíÉå=ÖáÄí=Éë=~å=ÇÉå=ÄÉJ â~ååíéå= sçêîéêâ~ìñëëíéääéåi= ìåj íéê=çéê=qáåâéíjeçíäáåé=oo=on=nn=ëçj ïáé=ωäéê=ç~ë=fåíéêåéí=eïïïkåä~ëj ëáññéëíáî~äkçéf= J= ~ìåü= Ççêí= ÖáÄí= Éë ïéáíéêñωüêéåçé= mêçöê~ããjfåñçêj ã~íáçåéåk cêωüäìåüéêê~ä~íí ^ÄëÅÜäáÉ ÉåÇ=Éáå=qáééW=cΩê=Ñ~ëí ~ääé= séê~åëí~äíìåöéå= ÖáÄí= Éë= Äáë òìã= PNK= j êò= ÉáåÉå= cêωüäìåüéêj ê~ä~íí= îçå= ÑΩåÑ= mêçòéåíi= ÑΩê= Ç~ë _ê ååéêjlééå~áê= ëçö~ê= òéüå= mêçj òéåík TOURNEE 2006 präsentiert: + TIROLER ECHO 15. FEBRUAR 2006 STADTHALLE BRAUNSCHWEIG KARTEN AN DER NB-GESCHÄFTSSTELLE, Neue Straße, sowie an allen bekannten VVK-Stellen Telefonischer Ticketservice: / 3060 Onlineshop + über 100 weitere Veranstaltungen im Internet: präsentiert: 110 Seiten Jubiläums-Fotoband mit Fotos von Henrik Freiberg und Linolschnitten von Philip Grözinger Ab jetzt! Erhältlich in der City-Geschäftsstelle der n, Neue Straße, Buchhandlung Graff, Tabakwaren Schenk und in der Eintracht Geschäftsstelle! Für 14,95 Das ideale Geschenk für Fans! Sichern Sie Sich Ihre Erstausgabe! 110 Jahre

16 NS ilh^ibp açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q= SPORT + SPASS für die ganze Familie im XXL ORMA präsentiert: eáêçëüáã~=ïáêâí=ïéáíéê sçêíê~ö=òìê=sçêöéëåüáåüíé=ìåç=çéå=cçäöéå=çéë=^íçãäçãäéå~åöêáññë _ê~ìåëåüïéáö=eçäáfk=łaéê géëìáíi=çáé=^íçãäçãäé=ìåç ÇÉê=wÉåJ_ìÇÇÜáëãìëK=eK=jK båçãáó~ji~ëë~ääé =ÜÉá í=çéê sçêíê~ö=îçå=aêk=rêëìä~ _~~íò=~ã=p~ãëí~ö=eouk=g~j åì~êf=ìã=nvkpm=rüêi=áå=çéê _êωåâéi=píéáåíçêï~ää=pk=aáé séê~åëí~äíìåö=ä ìñí=áã=o~üj ãéåéêçöê~ãã=òìê=^ìëëíéäj äìåö=łdáñí=çñ=eáêçëüáã~ ÇÉê=eçÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê=_áäÇÉåJ ÇÉ=hΩåëíÉK Karten an der nb-geschäftsstelle, Neue Straße sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen Telefonischer Ticketservice: / 3060 Onlineshop + über 100 weitere Veranstaltungen im Internet: aáé= oéñéêéåíáå= ÖáÄí= báåääáåâé= áå ÇáÉ= sçêöéëåüáåüíé= ìåç= bêéáöåáëëé ÇÉë= ^íçãäçãäéå~äïìêñë= ìåç ëéáåéå=cçäöéåi=ïáé=áüå=áå=eáêçëüáj ã~= ïáêâéåçé= ÇÉìíëÅÜÉ= géëìáíéåj m~çêéë= ÉêäÉÄí= Ü~ÄÉåK= fã= jáííéäj éìåâí= ëíéüí= m~íéê= eìöç= j~âáäá båçãáó~ji~ëë~ääéi=çéê=ãáí=ëéáåéã iéäéå=ìåç=táêâéå=òïéá=hìäíìêéåi oéäáöáçåéå=ìåç=ç~ë=déçéåâéå=~å téåçééìåâíé=çéê=déëåüáåüíé=ãáí ÉáåÉã=âçåëÉèìÉåíÉå=båÖ~ÖÉãÉåí ÑΩê= ÇÉå= cêáéçéå= îéêäìåçéå= Ü~íK aéê= ÄÉêäÉÄÉåÇÉ= ÇÉë= ^íçãäçãj ÄÉå~ÄïìêÑë= áåáíááéêíé= áå= ÇÉê= òéêj ëí êíéå= pí~çí= ìåíéê= ~åçéêéã= ÇÉå _~ì= ÇÉê= téäíñêáéçéåëâáêåüé= ìåç ïìêçé=ïéöéå=ëéáåéë=ëçòá~äéå=ìåç î äâéêîéêäáåçéåçéå= båö~öéj ãéåíë= büêéåäωêöéê= ÇÉê= pí~çí= eáj êçëüáã~k łdáñí=çñ=eáêçëüáã~ =áëí=åçåü=äáë=pçååí~ö=òì=ëéüéåk= påü~ìëéáéäéê= ^åçêé~ë= g ÖÉê íê Öí= Ç~òì= ÉáåÉå= îçå= ÇÉã= ÇÉìíJ ëåüéå= m~íéê= páéãéåë= åáéçéêöéj ëåüêáéäéåéå= ^ìöéåòéìöéåäéêáåüí îçêi=çéê=çáé=éêëíéå=îéêüééêéåçéå ^ìëïáêâìåöéå= ÇÉë= ^íçãäçãäéåj ~ÄïìêÑë= ~ìë= páåüí= ÇÉê= léñéê= ÄÉJ ëåüêéáäík= fã= ^åëåüäìëë= ïáêç= ÇÉê Éíï~= OMJãáåΩíáÖÉ= kaojcáäã ł^íçãäçãäé= ìåç= jéçáí~íáçå\ mçêíê~áí= ÇÉë= géëìáíéå= ìåç= wéåj jéáëíéêë= eìöç= båçãáó~ji~ëë~ääé ÖÉòÉáÖíK= oéöáëëéìê= ÇÉë= ^êåüáîççj âìãéåíéë= ~ìë= ÇÉã= g~üê= NVUQ= áëí bçö~ê=iωåâk=aéå=_äìãéåëåüãìåâ òìê= séê~åëí~äíìåö= ÖÉëí~äíÉí= ÇáÉ fâéä~å~jjéáëíéêáå= oéöáå~= jáéüék cçíçw=qk^k aéê= báåíêáíí= òì= ÇáÉëÉê= iéëìåö= áëí ÑêÉáK téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ÖáÄí= Éë ÄÉáã=hìäíìêáåëíáíìí=ìåíÉê=qÉäÉÑçå Q=TMJQU=OQK= aáé= oéñéêéåíáå= áëí séêñ~ëëéêáå= ÇÉê= _áçöê~ñáé= łek= jk båçãáó~ji~ëë~ääéi= géëìáí= ìåç wéåjiéüêéêk= _êωåâéåä~ìéê= òïáj ëåüéå= lëí= ìåç= téëí = EOMMQFK= páé áëí=äéáã=loc=í íáö=ìåç=iéüêäé~ìñj íê~öíé=~å=çéê=råáîéêëáí í=táéåk aáé= ^ìëëíéääìåö= łdáñí= çñ= eáêçj ëüáã~ = ÇÉê= e_h= òéáöí= åçåü= Äáë òìã=ovk=g~åì~ê=áå=çéê=d~äéêáé=çéê e_h= hìåëíïéêâé= îçå= píìçáéêéåj ÇÉå= ìåç= iéüêéåçéå= ÇÉê= eáêçëüáj ã~=`áíó=råáîéêëáíók ^ìëåüïáíò=ìåç=àωçáëåüé=qéñíé séê~åëí~äíìåöéå=òìã=déçéåâéå=çéê=_éñêéáìåö=çéë=hçåòéåíê~íáçåëä~öéêë _ê~ìåëåüïéáö= EçÄáFK= déçéåâéå ~å= ÇáÉ= _ÉÑêÉáìåÖ= ^ìëåüïáíòw= råj íéê= ÇÉã= qáíéä= łiéëéå= îéêäçíéå ëíéüí= ÉáåÉ= séê~åëí~äíìåö= ÇÉë c~åüäéêéáåüë= hìäíìê= ~ã= pçååí~ö EOVK=g~åì~êF=ìã=NNKPM=rÜê=áå=ÇÉê _êωåâéi= píéáåíçêï~ää= PK= ^åä~ëë= áëí ÇÉê= eçäçå~ìëí= déçéåâí~ö= ~ã OTK=g~åì~êK ^ã=otk=g~åì~ê=ïáêç=çéê=_éñêéáj ìåö= ÇÉë= hçåòéåíê~íáçåëä~öéêë ^ìëåüïáíò=öéç~åüík=nvvs=éêâä êíé ÇÉê= Ç~ã~äáÖÉ= _ìåçéëéê ëáçéåí oçã~å= eéêòçö= ÇáÉëÉå= q~ö= òìã å~íáçå~äéå= déçéåâí~ö= áå aéìíëåüä~åçk= ^åñ~åö= kçîéãäéê OMMR=Ü~í=ÇáÉ=rkl=ÇÉå=OTK=g~åì~ê çññáòáéää= òìã= eçäçå~ìëíjdéçéåâj í~ö=éêâä êík= _Éá= ÇÉê= séê~åëí~äíìåö= ~ã pçååí~ö= ïéêçéå= ÇáÉ= sçêëáíòéåçé ÇÉê= gωçáëåüéå= déãéáåçé= _ê~ìåj ëåüïéáöi= oéå~íé= t~öåéêjoéçj ÇáåÖI=ÇÉê=mêçéëí=ÇÉê=bî~åÖÉäáëÅÜJ äìíüéêáëåüéå=i~åçéëâáêåüéi=^êãáå hê~ñíi= ÇÉê= sçêëáíòéåçé= ÇÉê aéìíëåüjfëê~éäáëåüéå= déëéääj ëåü~ñíi= mêçñéëëçê= gçü~ååéëjeéåj êáåü= háêåüåéêi= pí~~íëíüé~íéêj påü~ìëéáéäéê= dωåíéê= eìíëåü= ìåç hìäíìêçéòéêåéåí= tçäñö~åö i~åòåó= qéñíé= àωçáëåüéê= ^ìíçêáåj åéå= ìåç= ^ìíçêéå= äéëéåi= ÇáÉ= ëáåü ãáí=çéã=eçäçå~ìëí=äéëåü ÑíáÖÉåK råíéê= ~åçéêéã= äéëéå= ëáé= ~ìëw fê åé= k ãáêçîëâói= łpìáíé= cê~åj Å~áëÉ I= j~åñêéç= i~üåëíéáåw= łj~ëj ëéä=ìåç=`üìòééw=łtáé=_ä~åâ~=ìåç oìççäñ= ÇÉå= eçäçå~ìëí= ΩÄÉêäÉÄJ íéå I=m~ìä=qáääáÅÜW=łfå=ÇÉê=qáÉÑÉ=áëí t~üêüéáí I= ìåç= o~ääáåéê= a~îáç mçäáëüw=ł^ìñéêëíéüìåö K aáé= píìåçé= ÇÉë= déçéåâéåë= áëí ÇÉê= bêáååéêìåö= ~å= ÇáÉ= léñéê= ÖÉJ ïáçãéí= ìåç= j~üåìåöi= åáåüí= ÇáÉ ^ìöéå= òì= îéêëåüäáé Éå= îçê= ÇÉê séêäéíòìåö=îçå=jéåëåüéåêéåüíéå ìåç= aéãçâê~íáék= aáé= séê~åëí~äj íìåö= ïáêç= ãççéêáéêí= îçå= ÇÉê c~åüäéêéáåüëäéáíéêáå= aêk=^åà~ eéëëék=aéê=báåíêáíí=áëí=ñêéák Gültig vom bis Mo - Sa bis 20 Uhr geöffnet! Paprika, rot aus Spanien, Klasse I, 500 g Netz 1000 g = 1.98 Melitta Café Auslese oder Harmonie versch. Sorten, je 500 g Packung 1000 g = 6.58 vorher bei extra: 3.99 jetzt: Reis-fit 8 Minuten, Spitzen- Langkorn oder Natur-Reis im Kochbeutel, versch. Sorten, je 500 g Packung 1000 g = 2.98 vorher bei extra: 1.69 jetzt: Brennecke Orig. Harzer Leber-, Rot- oder Knackwurst im Ring, je 250 g Packung 100 g = 0.48 vorher bei extra: 1.49 jetzt: Ouzo 12 Griechische Anisspezialität, 38 % Vol., 0,7 l Flasche 1 l = vorher bei extra: 8.99 jetzt: Brandt Original Finn Crisp 200 g oder Markenzwieback 225 g, je Packung 225 g g = 0.40 / 200 g g = 0.45 vorher bei extra: 0.99 jetzt: Müller DoppelDecker Pudding mit Soße oder WackelPudding versch. Sorten, je 4 x 125 g Packung 1000 g = 1.38 vorher bei extra: 0.89 jetzt: Vittel Kasten mit 6 Flaschen à 1,5 l Pfand 1 l = 0.39 vorher bei extra: 4.99 jetzt: Hasseröder Pils oder Export je Kasten mit vorher bei extra: 20 Flaschen à 0,5 l Pfand l = 1.00 jetzt: Aus unserer Bedienungstheke Halbe Schweine auf Wunsch grob zerlegt, 1 kg 1 99 Wagner Steinofen Pizza "Speciale" 350 g, "Peperoni"oder "Salami" 320 g, versch. Sorten, tiefgekühlt, je 3 Packungen 1050 g g = g g = 5.94 vorher bei extra: jetzt: 70 Dalli Vollwaschmittel 2 Tragepackungen für je 54 Waschanwendungen 1 WA = 0.08 vorher bei extra: Packungen 8jetzt: 99 Alle Angebote gültig ab Mehr kaufen, weniger zahlen! 3 Packungen Bitte sortieren Sie selbst. Sie sparen 4.99 Schweinerollbraten oder Schweinebraten je 1 kg Softlan Weichspüler versch. Sorten, je 3 x 750 ml Flasche 1000 ml = 1.28 vorher bei extra: Flaschen 2jetzt: 89 Bitte sortieren Sie selbst. vorher bei extra: jetzt: Mehr kaufen, weniger zahlen! Sie sparen 1.17 Mehr kaufen, weniger zahlen! Sie sparen

17 kêk=q= =açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms ilh^ibp a~ë=péáéä=ãáí=çéê=táêíëåü~ñí påüωäéê=çéê=fdp=cê~åòëåüéë=céäç=łöêωåçéíéå =cáêã~=áã=o~üãéå=çéë=mçäáíáâìåíéêêáåüíë sçå=má~=båöéä _ê~ìåëåüïéáök=łtáê=ü~ííéå ãéüê=cêéáüéáíéå=~äë=áå=çéê påüìäé=ìåç=ü~äéå=íêçíòçéã Éíï~ë=ÖÉäÉêåíK =qáññ~åó q~ääéêí=áëí=éçëáíáî=îçå=çéã táêíëåü~ñíëëéáéäi=äéá=çéã gìöéåçäáåüé=â~äâìäáéêéå ìåç=ëéääëí=éåíëåüéáçéå ãωëëéåi=ωäéêê~ëåüík báåé= tçåüé= ä~åö= ~êäéáíéíéå OO=pÅÜΩäÉê= ÇÉê= fdp= cê~åòëåüéë céäç= ãáí= ÇÉê= iáåé~ë= póëíéã= ^d òìë~ããéåk= jfd= Ó= âìêò= ÑΩê= łj~j å~öéãéåí= fåñçêã~íáçå= d~ãé = Ó åéååí= ëáåü= Ç~ë= mä~åëéáéäi= áå= ÇÉã gìöéåçäáåüé= ïáåüíáöé= båíëåüéáj ÇìåÖÉå= ÑΩê= áüêé= łéáöéåé = cáêã~ íêéññéå= ìåç= ëáåü= ÇÉã= qüéã~ łtáêíëåü~ñí =~ìñ=éáåéê=åéìéå=bäéj åé=å ÜÉêåK ^å=çéê=mê~ñáë=äáé Éå=råíÉêåÉÜJ ãéê=çáé=påüωäéê=ãáí=áåñçêã~íáîéå sçêíê ÖÉå= íéáäü~äéåk= ^Ä= jáíí~ö ê~ìåüíéå=çáé=h éñé=ó=éë=ïìêçé=öéj êéåüåéí= ìåç= ~ÄÖÉïçÖÉåK= łtáé îáéä=déäç=ïçääéå=ïáê=ñωê=téêäìåö ~ìëöéäéå\ I= ï~ê= ÉáåÉ= cê~öéi= ãáí ÇÉê=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÉáäåÉÜãÉê=~ìëÉáå~åJ ÇÉê= ëéíòéå= ãìëëíéåk= a~äéá= Ü~åJ ÇÉäíÉ=Éë=ëáÅÜ=łåìê =ìã=ñáâíáîé=jáäj äáçåéåäéíê ÖÉK= łj~íüéü~ìë~ìñö~j ÄÉå=ÉêäÉÇáÖÉ= áåü= ìåç= ÇÉåâÉ=åáÅÜí ïéáíéê= Ç~êΩÄÉê= å~åük= ^ÄÉê= ÄÉá ÇáÉëÉã= mêçàéâí= Ñê~Öí= ã~å= ëáåü ~ÄÉåÇë= áã= _Éíí= åçåüi= çä= ÇáÉ= ÖÉJ íêçññéåéå= båíëåüéáçìåöéå= êáåüíáö ï~êéå I= ÄÉå~ååíÉ= káäë= _ä~åâj ëåüóåi= łsçêëí~åçëîçêëáíòéåçéê ÇÉê=łáåíK~Ö I=ÇÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáJ ëåüéå=péáéä=ìåç=påüìäék= t ÜêÉåÇ= ÇÉê= mê ëéåí~íáçå ëåüäωéñíéå=çáé=påüωäéê=áå=çáé=oçäj äé= ÇÉë= sçêëí~åçëi= ìã= ÇÉã= mìääáj âìã= áüê= mêççìâíi= Éáå= oçäçíéê= ~äë e~ìëü~äíëüáäñéi= ëåüã~åâü~ñí= òì ã~åüéåk= a~äéá= íê~íéå= ÇáÉ= ÇêÉá ł^âíáéåöéëéääëåü~ñíéå = łáåík~ö I łbkkkqk^d =ìåç=łrqçsáp =áå=hçåj âìêêéåòâ~ãéñk= a~ë= mìääáâìã âçååíé= ïáåüíáöé= cê~öéå= ΩÄÉê= aéj ëáöå= ìåç= ^ääí~öëí~ìöäáåüâéáí= ëíéäj äéåi=çáé=îçå=çéå=påüωäéêå=âçãééj íéåí= ìåç= åáåüí= ëéäíéå= ãáí= eìãçê ÄÉ~åíïçêíÉí=ïìêÇÉåK=aáÉ=łáåíÉääÉJ ÖÉåÅÉ= ~Ö = ã~åüíéi= å~åü= ÉáåÉê t~üä=çéë=mìääáâìãëi=ç~ë=oéååéåk açåü=péáéääéáíéê=räêáåü=oççé=ëíéääj íé= âä~êw= łbë= ÖáÄí= ÄÉá= ÇáÉëÉã= péáéä ïéçéê= déïáååéê= åçåü= séêäáéêéêk bë= ÖÉÜí= Ç~êìãI= Ç~ëë= ÇáÉ= påüωäéê Ç~ÄÉá=Éíï~ë=äÉêåÉåK =råç=ç~ë=ü~j ÄÉå=ëáÉK= sáéäé= ÇÉê= bäñíâä ëëäéê= Ü~ííÉå ëáåü= łääáåç = ÑΩê= ÇáÉëÉë= péáéä= ÉåíJ ëåüáéçéåk= ł^ã= ÉêëíÉå= q~ö= Ü~ÄÉå ãáåü= ÇáÉ= îáéäéå= w~üäéå= åçåü= îéêj ïáêêíi= ~ÄÉê= Ç~å~ÅÜ= ïìêçé= Éë= áãj ãéê= ÉáåÑ~ÅÜÉê I= ë~öíé= j~ñáãé _ÉÉK=fÜê=Ü~í=Éë=ÖÉÑ~ääÉåI=çÄïçÜä ÇáÉ= q~öé= łëíêéëëáöéê= ìåç= ä åöéê ~äë=áå=çéê=påüìäé=ï~êéåk a~ë=mä~åëéáéä=ïáêç=îçå=çéã=_áäj ÇìåÖëïÉêâ= ÇÉê= káéçéêë ÅÜëáJ ëåüéå= táêíëåü~ñí= ÑΩê= ÇáÉ= hä~ëëéå òéüå=äáë=np=êéöáçå~äéê=dóãå~ëáéå áå= hççééê~íáçå= ãáí= cáêãéå= ~åöéj ÄçíÉåK= a~ë= å ÅÜëíÉ= táêíëåü~ñíëj ëéáéä=ñáåçéí=båçé=çéë=g~üêéë=ëí~íík NT qáññ~åó=q~ääéêí=îçå=çéê=łáåíéääéöéååé=~ö =Éêâä êí=çáé=cìåâíáçåéå ÇÉë=oçÄçíÉêë=fKkK^K =cçíçw=påü~çé pèì~êé a~ååéê=ñéáéêå déäìêíëí~ö _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aéê= pèì~êé a~ååé= séêéáå= łiáçå= qçïå a~ååéêë = ÑÉáÉêí= ~ã= p~ãëí~ö= ìåç pçååí~ö= ëéáåéå= OQK= dêωåçìåöëj í~ök=aáéëéë=bêéáöåáë=ïáêç=íê~çáíáçj åéää= áã= o~üãéå= ÉáåÉê= ÑÑÉåíäáJ ÅÜÉå= pèì~êéja~ååéjséê~åëí~äj íìåö=~äë=déäìêíëí~ö=çéë=`äìäã~ëj âçííåüéåë= i ïé= łeéåêó = ÄÉÖ~åJ ÖÉåI= ìã= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= òáêâ~ OMM=q åòéêå= ~ìë= Ö~åò= aéìíëåüj ä~åç=òì=ñéáéêåk fåíéêéëëéåíéå= ëáåç= ëçïçüä= ~ã p~ãëí~ö=~ä=nqkpm=rüê=áå=çéê=_ êj åéâéåü~ääé= áå= iéüêé= ~äë= ~ìåü= ~ã pçååí~ö=~ä=nmkpm=rüê=äéáã=łq~åò ìåíéêã= i ïéå = áã= cçêìã= ÇÉë i~åçéëãìëéìãë= ~ã= _ìêöéä~íò ïáääâçããéåk Sofort, billig und gut!!! am 29. Januar, Uhr in Braun- schweig Münchenstraße 12 VERKAUFSOFFEN Mehrwertsteuer* GESCHENKT! *Gilt nur für Neukäufe, nicht für bereits reduzierte Ware, inkl. Skonto. Ausgenommen ist in Prospekten und Anzeigen beworbene Ware. Nicht in Verbindung mit anderen Rabatten kombinierbar. łeéêêéååêéãé ^äë= qéáä= îçå= łqáää= ìåç= läéä ï~ê= Éê= j~ëíéêãáåç= ÉáåÉë= ÇÉê ÉêÑçäÖêÉáÅÜëíÉå= `çãéçójaìçë ÇÉë=i~åÇÉëI=ëÉáí=ÑΩåÑ=g~ÜêÉå=áëí Éê= ÄÉêÉáíë= ~ìåü= ëçäç= ÉêÑçäÖJ êéáåüw= qáää= eçüéåéçéê= Öáäí= ~äë ÄÉÖå~ÇÉíÉê= fãáí~íçê= ìåç= ÄêáäJ ä~åíéê=`çãéçá~å=ìåç=ïéá =ÄÉáJ ÇÉë=~ìÑë=táíòáÖëíÉ=òì=îÉêÉáåÉå Ó= áããéê= ãáí= ÉáåÉã= Öêç Éå påüìëë= ãìëáâ~äáëåüéê= `çãéçók ^ã=vk=céäêì~ê=ëíéääí=éê=áå=çéê _êìåëîáö~= _ê~ìåëåüïéáö= ëéáå Äê~åÇåÉìÉë= mêçöê~ãã= łeéêj êéååêéãé = îçêk= lä= ~äë= í~äéåíj ÑêÉáÉê= eçääóëéçêíäéêi= äéáåüí ΩÄÉêãçíáîáÉêíÉê=m~êâäΩÅâÉåîÉêJ íéáçáöéê=ççéê=éáñéêëωåüíáöéê=s~j íéê=éáåéê=nrjà ÜêáÖÉå=qçÅÜíÉê=Ó ãáí= ëéáåéã= ìåíêωöäáåüéå= déj ëéωê= ÑΩê= céííå éñåüéå= ëåüäáçj ÇÉêí=qáää=îçå=ÉáåÉã=pÅÜä~ã~ëëÉä áå=çéå=å ÅÜëíÉåK=h~êíÉå=ÖáÄí=Éë ~å= ~ääéå= ÄÉâ~ååíÉå= sçêîéêj â~ìñëëíéääéåi= ÄÉáã= íéäéñçåáj ëåüéå=qáåâéíëéêîáåé=mrpmplpm=sm ççéê=áã=låäáåéjh~êíéåëüçé=ìåj íéê= ïïïkìåçéêåçîéêjåéíkçék cçíçw=séê~åëí~äíéê Ausrollen und sofort gut schlafen! Formstabil Punktelastisch Atmungsaktiv Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend Extrem lange haltbar 10 Jahre Garantie auf den Texamed-Kern Ca. 140x200 cm je Rollmatratze mit hochelastischem Texamed-Kern, ca. 90x200 cm je ECHTES LEDER ALLES ABHOLPREISE! Chefsessel Sitz- und Rückenfläche echt Buffalo Leder schwarz, mit Wippe, Armlehnen und Drehkreuz verchromt, Gaslift höhenverstellbar auf alle Teppiche *Gilt nur für Neukäufe, nicht für bereits reduzierte Ware, inkl. Skonto. Ausgenommen ist in Prospekten und Anzeigen beworbene Ware. Nicht in Verbindung mit anderen Rabatten kombinierbar. Prosecco 0,75 Liter, je Flasche ( 1L = 1,33) je * Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nur solange der Vorrat reicht.

18 NU ilh^ibp báåé=tçåüé=îçääéê=_ωåüåéêw tçóòéåâi=iéåòi=a~åíçå=ìåç=ãéüê łsçå=ïéöéå=hä~ëëáâ=ó=déçêö=_ωåüåéê W=oÉáÜÉ=áã=pí~~íëíÜÉ~íÉê=îçã=QK=Äáë=NOK=cÉÄêì~ê sçå=h~íüêáå=hçüåâé _ê~ìåëåüïéáök=_éêéáíë=òìã ÇêáííÉå=j~äI=àÉïÉáäë=òìã _ÉÖáåå=ÉáåÉë=g~ÜêÉëI=ïáÇJ ãéí=ëáåü=ç~ë=pí~~íëíüé~íéê ÇÉå=âä~ëëáëÅÜÉå=qÜÉ~íÉêJ ÇáÅÜíÉêåK=k~ÅÜ=dçííÜçäÇ béüê~áã=iéëëáåö=ìåç=_éêíj ÜçäÇ=_êÉÅÜí=ëíÉÜí=îçã=QK=Äáë NOK=cÉÄêì~ê=dÉçêÖ=_ΩÅÜåÉê ENUNPJNUPTF=áã=jáííÉäéìåâí ÇÉê=oÉáÜÉ=łsçå=ïÉÖÉå hä~ëëáâ K ł_ωåüåéê=áëí=à~=çéê=ãççéêåé=ìåíéê ÇÉå= hä~ëëáâéêåi= Ñ~ëí= ëåüçå= ëç= ÉíJ ï~ë= ïáé= ÇÉê= oçåâdådoçääéê= ìåíéê áüåéå I=ÄÉëÅÜêÉáÄí=j~ííÜá~ë=pÅÜìJ łtçóòéåâ = îçã= påü~ìëéáéä j~öçéäìêök= çülcçíçw=_ ÜãÉ `Üêáëíá~å= cêáéë= ~äë= déçêö= a~åíçå= ìåç= oçã~å= hìêíò= ~äë= oçäéëj éáéêêé=áã=pí~çííüé~íéê=dáé Éå=áå=ła~åíçåë=qçÇ K= çülcçíçw=téöëí ÄÉêíI= iéáíéåçéê= aê~ã~íìêök= råç çäïçüä=éê=äéêéáíë=áã=^äíéê=îçå=op g~üêéå=îéêëí~êäi=ü ííé=éê=ççåü=éáå Ñìäãáå~åíÉë= téêâ= ÜáåíÉêä~ëëÉåK péáåé=píωåâé=ła~åíçåë=qçç I=łiÉJ çååé= ìåç= iéå~ = ìåç= łtçóòéåâ ò ÜäíÉå= òì= ÇÉå= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå qüé~íéêíéñíéå=çéìíëåüéê=péê~åüék a~ê~ìë= òéáöí= Ç~ë= pí~~íëíüé~íéê òïéá=báöéåéêççìâíáçåéå=ìåç=çêéá ~ìëöéï ÜäíÉ= d~ëíéêççìâíáçåéåk a~òì= ëáåç= cáäãé= òì= ëéüéå= ìåç ÜçÅÜâ~ê íáöé= sçêíê ÖÉ= òì= Ü êéåk déç~åâäáåüéê= eáåíéêöêìåç= ÇÉê tçåüé=áëí=çìêåü~ìëi=éáåéå=aá~äçö òïáëåüéå= qüé~íéêã~åüéêåi= táëj ëéåëåü~ñíäéêå= ìåç= ÇÉã= mìääáâìã òì=éåíñ~åüéåi=éíï~=áå=déëéê ÅÜëJ êìåçéå=òìê=éçäáíáëåüéå=ìåç= ëíüéj íáëåüéå=_êáë~åò=çéë=aáåüíéêëk pí~êí= ÇÉê= ^ìíçêéåïçåüé= áëí= ~ã QK= céäêì~ê= ãáí= ÇÉê= mêéãáéêé= ÇÉë iìëíëéáéäë=łiéçååé=ìåç=iéå~ =áå ÉáåÉê= fåëòéåáéêìåö= îçå= p~åçêáåé eìíáåéí= EhäÉáåÉë= e~ìëi NVKPM=rÜêFK= aéå= bê ÑÑåìåÖëîçêJ íê~ö= Ü äí= ÇÉê= iáíéê~íìêïáëëéåj ëåü~ñíäéê= ìåç= _ΩÅÜåÉêJ_áçÖê~éÜ aêk= g~åj`üêáëíçéü= e~ìëåüáäç= ~ã RK= céäêì~ê= EhäÉáåÉë= e~ìëi= NNKNR rüêfw= łdéçêö= _ΩÅÜåÉê= Ó= téäíj ëåüêáñíëíéääéê= ~ìë= dçççéä~ì K= ^ìñ ÇáÉ= pìåüé= å~åü= ÇÉã= mçäáíáëåüéå áå= _ΩÅÜåÉêë= aê~ãéå= ã~åüí= ëáåü aáêâ=máäòi=mìääáòáëí=ìåç=oéç~âíéìê ÄÉá= łqüé~íéê= ÇÉê= wéáí = áå= ëéáåéã sçêíê~ö=~ã=sk=céäêì~êi=om=rüê=áã cçóéê=çéë=dêç Éå=e~ìëÉI=PK=o~åÖK téáíéêé= eáöüäáöüíë= ÇÉê= _ΩÅÜJ åéêjtçåüéw=łtçóòéåâ I=d~ëíëéáÉä ÇÉë= aéìíëåüéå= qüé~íéêë= d ííáåj ÖÉå= ~ã=vk=céäêì~ê=eqüé~íéêëéáéäj éä~íòi= OM= rüêf= ëçïáé= ~ã= NMK= céj Äêì~ê=ENN=rÜêFX=łiÉåò I=mêÉãáÉêÉ áã= roo= ~ã= NMK= céäêì~ê= EhäÉáåÉë e~ìëi= OM= rüêfx= ła~åíçåë= qçç I d~ëíëéáéä= ÇÉë= pí~çííüé~íéêë= dáéj Éå= ~ã= NNK= céäêì~ê= EhäÉáåÉë e~ìëi=nvkpm=rüêfk h~êíéå= ÖáÄí= Éë= ~å= ÇÉå= ÄÉâ~ååJ íéå= sçêîéêâ~ìñëëíéääéåk= aéê= báåj íêáíí= òì= cáäã= ìåç= sçêíê ÖÉå= áëí ÑêÉáK= téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= ΩÄÉê ÇáÉ= hä~ëëáâjoéáüéw= ïïïkëí~~íëj íüé~íéêjäê~ìåëåüïéáökçé pòéåé=~ìë=çéã=łiéåò W=^åÇêÉ~ë=_á ãéáéê=ìåç=ióçá~=pí ìääá=îçã pí~~íëíüé~íéê=_ê~ìåëåüïéáök= çülcçíçw=^ããéêéçüä _ê~ìåëåüïéáö=eâfk=a~ë=båëéãääé łoéåéêå~ç~ =ãáí=çéê=p åöéêáå=já~ jáê å=péáçéäi=çéã=i~ìíéåáëíéå=páj ãçå=m~ìäìë=ìåç=çéã=déáöéê=j~êj ÅÉä= _~Ä~ò~ÇÉÜ= éê ëéåíáéêí= ~ã pçååí~ö= EOVK= g~åì~êfi= ìã= NT rüêi= áå= ÇÉê= Éî~åÖÉäáëÅÜÉå= háêåüé p~åâí=gωêöéå=áå= äééêi=háêåüäéêöj ëíê~ É=OI=áã=o~ÜãÉå=îçå=łhìäíìê îçê=lêí =ãáí=çéã=mêçöê~ãã=ło~j ÜÉäáÅ~= Ä~áä~ = ÇáÉ= Ñ~ëòáåáÉêÉåÇÉ hä~åöïéäí= ÇÉê= ëééü~êçáëåüéå EïÉëíàΩÇáëÅÜÉåF=jìëáâK få= ÇÉå= ëééü~êçáëåüéå= iáéçéêå ìåç= jéäççáéå= îéêäáåçéí= ëáåü= ÇáÉ ãáííéä~äíéêäáåüé= jìëáâ= ÇÉê= áäéêáj ëåüéå=e~ääáåëéä=ãáí=çéê=oüóíüãáâ ÇÉë=_~äâ~åë=ìåÇ=ÇÉê=jÉäçÇáâ=ÇÉë açååéêëí~öi=osk=g~åì~ê=omms= =kêk=q= oçã~åòéåi=_~ää~çéå ãáí=i~ìíé=ìåç=cáçéä łhìäíìê=îçê=lêí =ãáí=ïéëíàωçáëåüéê=jìëáâ _ê~ìåëåüïéáö= EâFK= ^ìñ= báåä~j ÇìåÖ= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöáëåüéå jìëáâöéëéääëåü~ñí= _ê~ìåëåüïéáö âçåòéêíáéêí=~ã=jçåí~ö=epmk=g~åìj ~êf= ~Ä= NVKPM= rüê= áå= ÇÉê= açêåëé ÇÉë= ^äíëí~çíê~íü~ìëéë= Ç~ë aêéëçåéê= píêéáåüíêáç= ãáí= téêâéå îçå=jçò~êí=ìåç=_ééíüçîéåk a~ë=píêéáåüíêáç=äéëíéüí=~ìë=çéå jìëáâéêå= g êö= c~ ã~åå= EsáçäáJ åéfi= péä~ëíá~å= eéêäéêö= Esáçä~F ìåç=jáåü~éä=mñ~éåçéê=esáçäçååéäj äçfi= ÇáÉ= áå= hçåòéêíãéáëíéêéçëáíáçj åéå=~å=çéê=pí~~íëâ~ééääé=aêéëçéå ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= ~ã= ãçêjpáåñçj åáéçêåüéëíéê=í íáö=ëáåçk ^ìñ=çéã=mêçöê~ãã=ëíéüéå=ç~ë píêéáåüíêáç= bëjaìêkçékp= îçå= iìçj ïáö= î~å= _ÉÉíÜçîÉå= ìåç= Ç~ë= aáj îéêíáãéåíç= bëjaìê= hs= RSP= îçå tçäñö~åö=^ã~çéìë=jçò~êík=_ééíj ÜçîÉåë=píêÉáÅÜíêáç=bëJaìê=ëí~ããí ~ìë=ëéáåéê=cêωüòéáí=ìåç=ëçää=ntso áå= _çåå= Éåíëí~åÇÉå= ëéáåk= jáí ëéåüë= âå~éééå= p íòéå= Öáäí= Éë= ~äë lêáéåíëk=a~ë=iáéçêéééêíçáêé=êéáåüí îçå=~äíëé~åáëåüéå=oçã~åòéå=ìåç _~ää~çéå=äáë=üáå=òì=çéå=påüä~öéêå ÇÉê=íê~ÇáíáçåÉääÉå=sçäâëãìëáâ=~ìë j~âéççåáéå= ççéê= ÇÉê= qωêâéák łoéåéêå~ç~ = áåíéêéêéíáéêí= ÇáÉëÉ jìëáâ= ãáí= ÜáëíçêáëÅÜÉå= fåëíêìj ãéåíéå= ïáé= jáííéä~äíéêñáçéäi= i~ìj íé= ççéê= oéäéå= áã= páååé= ÉáåÉë= äéj ÄÉåÇáÖÉå=ìåÇ=ëÅÜ éñéêáëåüéå=jìj ëáòáéêéåë= ãáí= ~ìëêéáåüéåç= o~ìã ÑΩê=fãéêçîáë~íáçåK aéê=báåíêáíí=òì=çáéëéã=äéëçåçéj êéå= jìëáâ~äéåç= ÄÉíê Öí= ÑΩåÑ= bìj êçi= Éêã áöí= îáéê= bìêçk= téáíéêé fåñçêã~íáçåéå= áã= hìäíìêáåëíáíìí ÇÉê= pí~çí= ìåíéê= qéäéñçå QTMJQU=SOK téêâé=îçå=jçò~êí ìåç=_ééíüçîéå aêéëçåéê=píêéáåüíêáç=òì=d~ëí=áã=^äíëí~çíê~íü~ìë łëáååñ ääáö= ìåç= ~åëåüãáéöë~ã ìåç= ÖÉÜ êíé= òìê= råíéêü~äíìåöëj ãìëáâ= ÇÉë= NUK= g~üêüìåçéêíëk= jçj ò~êíë= píêéáåüíêáç= hs= RSP= ëåüéáåí ÇáÉëÉê= hçãéçëáíáçå= ~äë= sçêä~öé ÖÉÇáÉåí=òì=Ü~ÄÉåK a~ë= _ê~ìåëåüïéáöéê= ^äíëí~çíj ê~íü~ìëi=éáåéë=çéê=ëåü åëíéå=ãáíj íéä~äíéêäáåüéå= _~ìçéåâã äéêi= ÄÉJ ëíéüí= ~ìë= òïéá= êéåüíïáåâäáö= òìj ë~ããéåöéëíç ÉåÉå= cäωöéäåk= ^å ÉáåÉê= ÇÉê= p ìäéå= ÇÉë= i~ìäéåö~åj ÖÉë= áëí= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê= bääé ÉáåÖÉä~ëëÉåI= ÇáÉ= îçê= ~ääéã= ÇÉå qìåüü åçäéêå= ~äë= j~ = ÇáÉåíÉK a~ë= ^äíëí~çíê~íü~ìë= ÇáÉåí= ÇÉê pí~çí=üéìíé=~äë=^ìëëíéääìåöëj=ìåç oééê ëéåí~íáçåëöéä ìçék= báåé ëíáäîçääé= rãöéäìåö= ÑΩê= jìëáâj ~ÄÉåÇÉK h~êíéå= áã= sçêîéêâ~ìñ= ÖáÄí= Éë ÄÉá= ~ääéå= ÄÉâ~ååíÉå= sçêîéêâ~ìñëj ëíéääéå=òìã=mêéáë=îçå=nt=bìêçi=~å ÇÉê= ^ÄÉåÇâ~ëëÉ= ÄÉá= ÑêÉáÉê= mä~íòj ï~üä=nv=bìêçk Stellenangebote Kids, Frauen, Männer als Model, Werbetyp / , Unser Erfolg gibt uns Recht! Intern. Konzern, weltweit tätig, sucht Mitarbeiter. Kein Außendienst, kein v. Tür z. Tür, keine Vers., kein Abgrasen v. Bekannten 1.000,- bis ,- e mtl. mgl. K 88 Telefon: / Suchen Sie eine Herausforderung? Sie sind flexibel, telefonieren gerne u. haben einen sympathische Stimme? Dann passen Sie in unser familiäres Unternehmen. Wir suchen Sie auf 165,-/400,- Basis o. Gleitzone in der Zeit von 16:45 bis 20:00 Uhr 0531/ Do. 9:00-14:00 Uhr Hallo Muttis aufgepasst! Lukrativer Nebenjob für Hausfrauen bei freier Zeiteinteilung / Schuldnerhilfe e.v., kostenl. Beratung, Termine unter 05 31/ Sichere Fahrer für PKW-Überführung ges. Super Verdienst! / CNC Dreher Mit Berufserfahrung + FS+PKW, Run GmbH, BS/ ; Dringend Gesichter gesucht! Großes Casting in BS ( ). Wir suchen für Mode- u. Katalog-Aufnahmen Kinder u. Jugendliche sowie Damen u. Herren zw. 2 u. 55 Jahren. Info und Termine: Fa.Tele-Cast, 05 21/ Zweiteinkommen a. für Selbständige. Fa. Linde /84 20 Nutzen Sie Ihre Chance! Wir bieten haupt- u. nebenberufliche Tätigkeit. Voraussetzung: Telefon, PC, Internet. Keine Versicherung, Wellness, Basteln etc / von Zuhause? Schneiderin (auch Ausländerin) für Nähstudio gesucht (auch Teilzeit) 05 31/ / PC-Nebenjob: 600,- bei 2 Std/Tag, kein Verkauf. Koch gesucht, Kenntisse in Service u. Theke, schriftl. Bewerbung an: Ich Punkt, Zum Ackerberg 4, Braunschweig. Bieten leichte & interes. Berat.Tätigkeit/- Kundenbetreuung vor Ort ohne finanz. Invest. Fix mögl., k. Vers./PKW/FS erf., nb o. hb, / Ihr persönlicher Einsatz zahlt sich aus! Suche Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, Do.-Fr., Uhr 05 31/ Rüstige Rentnerin für Reinigungstätigkeit auf 400,-EUR Basis gesucht. IHR SONNENSTUDIO Bohlweg 20, BS Frauen für erotischen Cam-Chat ges / od / STELLE FREI? HIERAUCH: Für die Zustellung der BRAUNSCHWEIGERZEITUNG wird Stammpersonal zum in Groß Gleidingen gesucht. Arcor - Promotion - Team sucht MA f. Vollzeit u. Teilzeit. 0170/ PKW Fahrer/Kurierfahrer ges., monatl. bis 2.500,- mögl / Unisex ist eines der erfolgreichsten und expansivsten Friseur-Unternehmen in Deutschland. Für unseren Standort in Braunschweig suchen wir: Friseurmeister/in, Friseur/in und Azubis. Wir bieten überdurchschnittliches Gehalt und hohe Provision. Kurz-Bewerbung unter 01 72/ DJ inklusive Moderation gesucht! 20 bis 30 Einsätze bundesweit pro Jahr, zusammen mit einem Promotion-Team. Du solltest modisch und locker sein, möglichst einen Führerschein besitzen und Dich mit PA s auskennen. Bewerbung an: MediaWorld GmbH, Petersilienstr. 1-3, BS oder 05 31/ oder Neueröffnung!!! Du bist weibl. über 18 J. und hast Spaß am Chat und Telefonieren in Voll- oder Teilzeit. Dann meld Dich doch 01 70/ nb Walle Deine Chance 2006! für die Verteilung unserer Anzeigenzeitung am Donnerstag in Didderse Schwülper Flirten, lachen, weinen -und das am Telefon! Wir su. Frauen, die von Zuhause auf Flirt-/Datingline mitarbeiten. Inkl. betriebl. Altersrente! 07 11/ Umschulung zum Gebäudereiniger(In) Ihre Arbeitsmarktperspektive als Fachkraft in einem Dienstleistungsberuf m. Zukunft. Förderung durch die ARGE möglich. Ort: SZ, Beginn Febr. 06, Kämmer-Bildungsgesellschaft GGmbH / oder Analysetätigkeit in Voll- und Teilzeit, 15,-EUR/Std. bei freier Zeiteinteilung. BS/ Zimmermädchen mit teilweise leitender Tätigkeit gesucht. Deutsche Sprache Bedingung 03 91/ Immobilienmarketing nebenberuflich! IPM 05 11/ PC / Büro Tätigkeit selbst. von Zuhause aus!!! Teilz. / Vollzeit o. 2. Standbein freie Zeiteinteilung, 29 c / Std. mögl. Info unter: Wenn Sie verlässlich sind, morgens früh aus dem Bett kommen und buchstäblich gerne zur Arbeit gehen, dann haben wir den perfekten Job für Sie. Bewerben Sie sich als Zeitungszusteller bei der AVA, Allg. Verlagsauslieferung Braunschweig GmbH & Co. KG, Am Markt 7, Peine,Tel / Multimedia Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG

19 Nr. 4 Donnerstag, 26. Januar 2006 SUPERCHANCE 19 Stellenangebote Staplerfahrer Mit Berufserfahrung + FS+PKW, zu sofort,run GmbH 05 31/ ; Stellengesuche Schülerin, 14 Jahre, sucht kleinen Nebenjob z.b. Babysitten und Schreibarbeiten in Schandelah / S. 400,- Eur. Job, Lager, Aufr. usw., Maler, Maurerkenntn. (Renovierung) vorh. Bin 56 J. kein FS vorhan. 0177/ Zuverlässige Frau sucht eine Putzstelle / Tischler 57 J., sucht Arbeit. Zuschr. an nb u. BSS A Verkäuferin, 27 J., sucht n Wirkungskreis in Vollzeit im Raum BS o. Umgebung. Bitte nur seriöse Angebote. 0170/ o. Maler, Fliesenleger, auch Innenausbau aller Art, su. Arbeit / Tischler sucht Arbeit 01 77/ Altenpflegerin su. private Pflegestelle, auch stundenweise, 0531/ Zuverl. Heizungs- u. Sanitärinstallateur, auch Gasgeräte- u. Ölbrennerreparaturen, su. Tätigkeit / Hausfrau 46 m. Interess. am Kochen, Haushalt u. Betreuung su. Beschäftig., Arb.Zeit n.vb 01 79/ Maler sauber zuverlässig BS/ Suche Job f.wochenende, alles anbieten / Übernehme kosteng. Innen und Außenputz sowie Maler- u. Tapezierarbeiten 01 74/ Maler sucht Tapezier- u. Renovierungsarb. privat od. Vollzeit / Tischlermeister 05 31/ Student hilft b. Umzug, Renovier-, Garten-Bauarb / Frau 56, mit Erfahrung im Lager- Produktionsbereich sucht Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 05 31/ Automarkt / Verkauf Audi A4 1,8 Lim., schwarzmet., 125 PS, Bj. 10/99, 74 Tkm, Klimaaut., Xenon, aut. Getr., abn. AHK, Radio Concert, ZV m. FB, Servo, Alu, WR, VB 8.990, / od. 0172/ Audi A6 Multitronic, 1,8 T, 110 kw, EZ 08/2003, 36Tkm, 1. Hd., dunkelgrün Perleffekt, Automatik, Klima, Sitz.-hzg. vorn, elektr. Sitzverstellg., Acoustic Parking System, WR u. weitere Extras, Bestzustand, ,- Euro (neu ,-), 01 72/ Audi A3 1.9TDI Sportback Ambiente, 77 kw, 04/05, 19 Tkm, 1. Hd., Klimaautomatik, viele Extras, VB , / BMW 525 Komi 04/95, silbermet., 166 Tkm, Leder, Klima, SD, LM, WR, Vollausst., VB 4250,- 0171/ ab 10 Uhr BMW 318i Touring, Bj. 93, dkl.-grün-met., Autom., AHK, Sitz-hzg., 168 Tkm, 1.950, / Citroën VW Polo, TÜV 6/06, 99, / Polo STH, Bj. 92, Top Zustd., 1.400, /556 o / Polo Coupe, Bj. 91, 185Tkm, TÜV neu, VB 680, / Polo Benetton, EZ 96, 142 Tkm, Scheckheft gepfl., tiefergelegt, Airb., Tüv 07, VB 2300, / Polo 6N, Bj. 12/98, bl., 115 Tkm, scheck. gepr., 3trg., VB 3900,- 0531/ Passat Variant B3, Bj. 97, 123 Tkm, 1,8l, Klima, 5.200, / Golf II, Bj. 89, TÜV 08/07, SSD, 5-Gang, 450,- EUR / Polo V Cricket, indegobl., 74 kw/101 PS, EZ 02/05, 9600 km, 5 trg., Alu, viele Extras, VB , / od. 0160/ Golf II, Bj. 88, Tüv 04/07, Top Zustand, 3. Hand, 999, / Golf IV, 01/02, 55kW, 48 Tkm, Klima,- Scheckh.VB 8000, / Automarkt / Ankauf Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB usw. ab Bj. 92. Zahle Höchstpreise. Telefon: /88 66 Kaufe Fahrzeuge aller Art auch def., Unfall, TÜV-fäll., hohe KM zu Höchstpreisen, auch sonntags / oder SMS Schrottauto Entsorgung mit Abholung kostenlos / Passat/Polo o. Golf ab Bj. 89 auch m. Mängel ges / Kaufe Pkw, VW, Japaner, Opel + Busse ab 1985, alle Typen. Auch Unfall o. TÜV m. Mängel / Kaufe PKW's ab Bj. 88, auch o. TÜV, mit vielen km u. Unfall od. defekt, Selbstabhlg / auch Sa. /So. Kaufe PKW, Transporter ab Bj. 90, Oldies u. Ami's / Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw., Unfall/defekt, Abhol. mögl. BS Firma Damke-Isensee Bar-/Sofortankauf, alle Modelle ab Bj. 90, auch m. Mängel ges / PKW-Entsorgung + Abholung kostenlos, 05 31/ lizenzierte Firma Polo, Golf, Lupo, auch def. oder ohne TÜV ges / Su. PKW, Busse und Transporter, alle Typen ab Bj. 85 mit G-Kat, TÜV/Mängel egal, Abholung / Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee / Garagen Masurenstr., 50,-/Mon. BS/ BS-Stöckheim "Am Zoo", Garagen zu vermieten, 70,- inkl. NK. RESIDENZ Bautr / Garage nähe Stadion 50,- Euro ab sofort frei 01 70/ BS-Wilhelmstr., 50, / Autovermietung PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 100 km, AV Harms BS/ Transporter ab 3,- +NK, Fa. BS Nutzfahrzeuge LT 28 ideales Baufzg. Bj 90, benzin, TÜV/ AU neu, VB 1000, / KFZ Zubehör 4 WR Toyota, 90, / Winterreifen 175/70 R13, g. Zustand, 100, / Reifen-Felgen gebraucht + neu, An- u. Verkauf! 0531/ Fa. Samarin An und Verkauf,WR Reifen und Felgen neu und gebraucht / WR f. Golf u. Polo zu verk. BS/ Rückleuchten, rot/weiß u. weiße Blinker (vorn), f. BMW E 46. Bj , 100, / Winterreifen für Polo + Felge, 145/80 R 13, VS, 0172/ ab 17 Uhr Motorräder Verkauf Suzuki-Roller AN 125, Bj. 97, mit Zubehör, für 800, / Motorräder Ankauf Bastler sucht Mofa, Moped, Roller o. Motorrad. Günstig, auch defekt / od / Suche Roller, auch Unfall oder defekt, ab Bj. 1997, 01 77/ Reparaturen/Tankstellen M.Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg 14 BS GESK Ihre Kfz Meisterwerkstatt in der Böcklerstr.. Zuverlässig und preiswert 05 31/ Wassersport & Camping Neue Kurse See + Binnen ab / Barankauf aller Wohnmobile / , (gebührenfrei) Wohnwagen m. Seeblick Wohnwagen mit festem Vorstellt und Platz mit Seeblick in Salzgitter. Div. Zubehör und Platz ist möglich mit zu übernehmen. VB. 3200, / Häuser Von privat für Naturliebhaber. Dalldorf/GF, Bungalow auf ca m 2 Grdst., nicht einsehbar, da rundum alter Baumbestand, Wfl. ca. 125 m 2 + Wi.garten, Vollkeller (Souterrain als Einl.-Whg. nutzbar), Kamin, Sauna, Do-Grg.,VB ,- 0170/ Preiswerten Wohnraum finden Sie unter: Wurde Ihre Baufinanzierung abgelehnt oder suchen Sie ein attraktives Zinsangebot? Baufinanzierungen mit 50 Bankpartnern Makler und Bauträger, möchten Sie auch die Vorteile der 50 Banken haben? Unsere Top-Konditionen für Sie nom. 3,71 %, eff. 3,77 %, 100 % Auszahlung, 60 % Beleihung bei 10 J. Laufzeit ab ,- E Beispiel: Finanzierung über 100 % Kaufpreis: ,- E Notar + Grunderwerbsteuer (5 %) 5.000,- E Makler (3,48 %) 3.480,- E Renovierungskosten (10 %) ,- E EXPO Finanz Gesamt (118 %) ,- E Tel / Finzanzierungsbedarf ,- E mtl. Rate (Zins + Til.) 479,- E Umschulden bestehender Darlehen. Wir helfen Ihnrn auch in schwierigen Fällen, z.b. ohne Eigenkapital, bei laufenden Krediten, Finanzierung über 100 % EFH, 5 km nördl. BS, 145/795 m 2, VK, VB , /15 87 Von privat! Haus in Lichtenberg, Waldblick, ca. 120 m 2 + Keller, Garten ca. 850 m 2, EUR 05 31/ Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser Elbe/OT Gustedt, Wfl. 170 m 2 mit Einliegerwhg. 70 m 2, sep. Eingang, Vollkeller, 2 x Kamin, 2 Garagen, Sauna, Grdst. ca. 750 m / Immer aktuelle Angebote im Internet: EFH in Cremmlingen, von priv., VB , / , ab 18 Uhr EFH BS-Rüningen, 116m 2, Grdst. 600m 2, kompl. saniert, ,- EUR, TDB - Cakir, 05 31/ BS-Timmerlah, EFH m. Einl.Whg., Bj. 60, ca. 111/422m 2, renovierungsbedürftig, ,-; von privat /52 06 Kleines EFH, 80m 2 Wfl.,renovierungsbedürftig, in Osterwiek, Wietholz 12, 3.000,- Mietkauf mgl. 0171/ Doppelhaushälften DHH, BS-Lehndorf, Kleingarten, Blumenstr. BS/ Wfl. 100, Grdst 600 m 2, 4 Zi., Bad + Gä.WC, Garage, 40 m 2 Nebengebäude, ruh. zentr. Lg / ab 17 h Gewerbliche Objekte 4x DHH BS-Broitzem, Grst. 279m 2,- 385m 2, Wfl. 143m 2, + 27m 2 Spitzboden-155m m 2, je ab , / Reihenhäuser RH, 140m 2 Wfl., 350m 2 Grdst., 12 km von BS, unsaniert ,-EUR, kompl. saniert ,-EUR. BS / Wohnungen Immer aktuelle Angebote im Internet: Altenau 44 m 2 ETW, möbl., EBK, Blk., Fahrst., ,- VB / Zi. Eigent. Wohnungen BS-Südwest, 2 ZW, 65 m 2, Blk.m.Harzblick, 3.OG, Fahrstuhl, 99 modernisiert, , / Zi. Eigent. Wohnungen 4/3 ZW-DG-whg., 84 m 2 Grd.fläche, EBK, 2 kompl. Bäder m. Du. u. Wanne, Vechelde OT Wahle, / Zi-Dach, Kasta., 79,6 m 2, Laminat, Fliesen, Kamin, VB , / Zi.-DG, ca. 100 m 2 Wfl., Süd-Blk., Nähe TU, , / BS-östl. Ringgebiet, 3 Zi., 97m 2, EG, Wintergarten, ,- Katzmann Baubetreuung 01 72/ Zi. ETW, ca. 110 m 2, über 2 Ebenen, teilw. Laminat, BS - Ekbertstr., VB , /13 82 Stand: Notverkauf! 3-4-Zi., Cyriaksring 44, 80 m 2, renoviert, EUR, TDB - Cakir, 05 31/ BS-Watenb., helle 3 ZW, 84 m 2, EBK, Gä.-WC, Abstellr., gr. Blk., EP, el. Roll., ,-EUR / Weddel 3 Zi.-DG-ETW. m. EBK, ca. 65m 2, / Zi. Eigent. Wohnungen BS östl. Ring, 4 Zi., ca. 110m 2, 2 Blk., Aufzug, renoviert, ,- Katzmann Baubetr / Zi. Eigent. Wohnungen BS östl. Ring., Altbauetage ca. 240m 2, 2 Blk., Wintergar., Kamin, san., ,-, Katzmann Baubetr. 0172/ Grundstücke Walle, sonniger Bauplatz, 700 m 2, ,-EUR / Gärten Containerdienst mit Schrottplatz, Materialbestand, gr. Betriebsgelände an der B79, Preis Vs 01 71/ Laden/Büro, m. gr. Schaufenster, 80 m 2, am Stadion zu verk / Immobilien / Ankauf Häuser Preiswerten Wohnraum finden Sie unter: Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser Tischlermeister sucht Haus in BS oder WF durch: BRANDES-IMMOB./ IVD 05 31/ Wohnungen Wir haben für jedes Objekt einen Käufer. Kostenfrei f. d. Verkäufer. TDB-Immo, 05 31/ Gewerbliche Objekte Sonnenstudio in BS gesucht, Kauf/Miete, 05 31/ Zi. Eigent. Wohnungen Buchhalterin sucht ETW mit Balkon ab 70 m 2 in BS durch BRANDES-IMMOB./ IVD 05 31/ Pachtungen Suche Scheune mit Weide, Strom+Wasser zu pachten/mieten im km-umkreis BS / Vermietungen Wohnungen Umzugskartons, Harms BS/ Sie suchen? Wir haben ca. 180 möbl. Wohnräume in BS /56 62 Excl. DG-Whg., BS-Luisenstr., 84 m 2, EBK, Bad + Dusche, Laminat, sehr hell, 510,- +NK 01 70/ Preiswerten Wohnraum finden Sie unter: 1 Zimmer Wohnungen Rüningen, 1 Zi.-App., 25 m 2, WM / /2 ZW im Grünen, BS - Geitelde, 45 m 2, kompl. renov., KM 195,- EUR / ZW, BS-West, ca. 30 m 2, ruhige Lage, kompl. möbliert, f. ältere Pers. geeignet. WM ca. 240, / Für Wohnstarter helle 1 Zi.-Whg., Wfl. 39 m 2, Am Schwarzen Berge, Ligusterweg 46, 1. OG, kl. Kü., Du., Kabelfernsehen, Keller, Miete 210,- zzgl. NK, 3 NM Kaution, provisionsfrei, Besichtigungstermin unter / GAGFAH BS - Zentrum, 1 Zi. - Whg., ca. 27m 2, 190 EUR + NK / ZW, Blk, ren., Celler Str., 38m 2, 210,- + NK+KT Herold Imob / Querum, 1 ZW, 36,63 m 2, KM 194,20, mit Blk., 01 76/ Spinnerstr., Appartment, 24,7m 2, Blk, 245,- warm, frei z BS/ Möbl. 1 ZW, nähe TU, EBK, Du., Gart., 230,-+NK+KT, / Schwarzer Berg, 1 1 /2,Zi-Whg., Blk., 44 m 2, 230,- KM +NK+KT 05 31/ MieterIn f. 2 Mon. ges. 0162/ ZW, 36 m 2, Celler Heerstr., WM 298,- + KT 500, / Zimmer Wohnungen 2 Zi.-Whg BS/Stöckheim, Parkett, Gartencarport, WM 475, / BS/Lindernberg, ruh. 2 Zi., DG, Grt., 50 m 2, KM 250,- + NK + KT Zi.-DG Whg., BS-Rüningen, 58 m 2, EBK, Fliesen in Bad, Küche u. Flur, Teppichb., 350,-+NK+ 20,- EP / ZW Celler Str.109,55m 2, ab , Laminat, Bad neu, keine Haustiere, 405,- WM, 610,- MS, 05 31/ BS bei ARTmax, 45 m 2, 2 Zi., ruhig, 215,- kalt + NK / Wohnen im Grünen: Gmeinerstr. 1, Erdgeschoss, 2-Zimmer- Wohnung mit Wannenbad, Abstellraum, ca. 55,0 m 2, 283,- Euro Kaltmiete zuzügl. Nebenkosten. Baugenossenschaft eg, Team 3: , 253. Weitere Wohnungsangebote finden Sie unter: Riddagshausen, 1 1/2 ZW, m. Singleküche, ca. 42 m 2, frei, KM 256,- + NK + KT / ab 17 Uhr. 2 ZW, 58 m 2, Laminat, Blk., 430,- WM zum , Garage mögl., Am Anger 12B 01 75/ Adenbüttel, 2 ZW, 55 m 2, EBK, zum zu vermieten /22 73 Su. Nachm. f. 2,5 Zi-DG-Whg, BS- Rüningen, 48m 2, renov., Teppichb., EBK m. Waschm.+ div. Einbauschr., Abstand VB, zum nächstmöglichen Termin KM 225,60 + NK + KT, 0531/ BS-Wenden, 2 Zi., Küche, Dusch-Bad, 48 m 2, 01 72/ ZW im Grünen, BS - Geitelde, WA.-Bad, teilw. Laminat, 70 m 2, KM 295,00 EUR / Zi.-Whg., Nachmieter z ges., 64 m 2, östl. Ringgebiet, Küche kann übernommen werden, WM 495,-EUR / ZW,BS Südwest,65m 2,3.OG,Fahrst., Blk., KM 345,-+NK+KT / Citroen Berlingo, Bj. 04, 20Tkm, ZV, Klima, 1. Hand, 55 kw, 5-türig, CD m. FB, Gar.-w., VB / Fiat Uno, 1,0, Winterauto, Bj. 91, 97 Tkm, TÜV /ASU 11/07, viele Teile, VP 650, / Ford Fiesta, Bj.95, Airbag, TÜV 7/06, Euro - Norm 2, Servo, 890, / Fiesta 37 kw, Bj. 90, TÜV/AU 12/06, WR, 3.Hd. 149Tkm, 640,- 0160/ Mercedes MB E 200 CDI Bj. 6/03, 83Tkm, Autom., Navi., Sitzh., Glasd., So. + Winterreifen, ,- EUR /24 22 Opel Opel Corsa A, Bj. 90, TÜV/AU neu, G-Kat, 149 Tkm, WR, 51 kw, 650, /14 38 o / Sintra V GLS, Bj. 97, 104 kw, 170Tkm, Pr. VS 01 75/ Astra Kombi 95, 1650,- 0175/ An Bastler: Opel Corsa Bj. 90, 1,4 l, TÜV 02/06, Technik i.o., VB 150, / Calibra V 6, 125 kw, Wintersonderpreis, 3.333, /63 26 Seat Seat Ibiza 1,4 TDI signo, EZ 12/04, km, viele Extras, /59 56 o / Seat Alhambra, Bj. 03/99, TÜV bis 12/07, 180 Tkm, 1,9 TDI, 81 kw, Klima, VB / Subaru Verk. Seat Toledo 10/92 in weiss, HU/AU 10/07, Servo, Radio/CD, Nebelschweinwerfer, paar Roststellen, Motor läuft einwandfrei! abgemeldet! gepflegt, 01 76/ Bei Druckfehlern keine Haftung. 04. Woche. mm. Lenor Weichspüler verschiedene Sorten, (1 Liter = 0.92) 3-Liter-Flasche MEHR FÜR SIE! 2.77 SONDERPOSTEN 2 x 450 g Käpt n Iglo 2 x 15 Fischstäbchen 100 % Filet, aus saftigem Alaska-Seelachs-Filet, knusprig paniert, tiefgefroren, (1 kg = 4.19) 2 x 450-g-Packung SONDERPOSTEN 3.77 Italien: SONDERPOSTEN Merlot I.G.T. Veneto Biowein ein gehaltvoller, trockener, harmonischer Rebsortenwein, geprägt von feinen MEHR FÜR SIE! Sauerkirschnoten, aus ökologischem Anbau, Empfehlung: zu leichten Mahlzeiten, Trinktemperatur: C, (1 Liter = 3.99) ,75-Liter-Flasche Stolle Deutsches Hähnchen tiefgefroren, (1 kg = 1.41), 3 x g-Netz 4.44 SONDERPOSTEN Mit gratis Swiffer Staubmagnet! Bargeld abheben! Bei einem Einkauf ab 20 Euro können Sie bis zu 100 Euro Bargeld per EC-Karte von Ihrem Girokonto abheben! OHNE AUSZAHLUNGSGEBÜHR! Dash Vollwaschmittel oder Mr. Proper Vollwaschmittel oder Vollwaschmittel Color (1 WL = 0.11) 90-Waschladungen- Packung 9.99 SONDERPOSTEN Frische 5.99 Schweinerouladen aus der schieren Oberschale 1 kg Leberkäse* 0.49 herzhaft im Ofen gebacken, kalt oder warm genießen 100 g *nur in Märkten mit Bedienungstheke Deutschland/Italien: Tafeläpfel»Braeburn«, Kl. I, (1 kg = 0.74) 1,5-kg-Netz 1.11 Spanien: Rispentomaten Kl. I 1-kg-Schale ,5 kg Bitte beachten Sie unsere kundenfreundlichen Öffnungszeiten am Markt.

20 20 SUPERCHANCE Nr. 4 Donnerstag, 26. Januar 2006 Vermietungen 2 Zimmer Wohnungen BS-Harxbüttel, helle 2 1 /2ZW, Altbau, Whg. renov., ca. 80m 2, ab sofort, KM 310,-+NK+KT / Zi., BS-Waggum, 2 Ebenen, 90 m 2, Neubau, renov., EBK, Loggia, Eckwanne, zum , 01 79/ Kleines Haus, 1 1 /2 ZKB, 75 m 2, Terr., Blk., KM 360,-, Kralenriede / BS-Thomaestr. Altbau, W-Bad, 65 m 2, 345,- + NK / ZW mit Blk, BS-Hondelage, EG, 65m 2, Küche, Wannenbad, EP, sofort, KM 350,-+NK, 03 91/ von 8-16:00Uhr od / Grassel: 2 ZW,47m 2, 220,- + NK, eig. Eingang, Lam., Wa.-Bad, weiß, frisch renov / / ZW ca. 50m 2 Gabelsberger Str. 26, renov., Gartennutzung, Garage möglich, KM 270,-+NK, 01 74/ ZW, 55 m 2, BS, city- und AB nah, Celler Str., Blk., EP, Abstellr., Lam., Bad neu, 410,- WM, ab / Nachmieter z gesucht für farbenfrohe 2 ZKB, 3. OG, geh., WM 329,- EUR, div. Möbel ect. können übernommen werden. Kein Abstand 05 31/ ; Mo-Fr Uhr Sofort frei, 1 x 2 Zi.-Whg., ; W-Bad, Küche, 358,- + NK, ca. 65m 2, Reichenbergstr / o. 0175/ Lindener Straße in Wolfenbüttel Gut geschnittene und renovierte 2-Zi.- Whg. u. a. mit Holzdielenboden. Ca. 58 m², provisionsfreie KM nur 299,00 e zuzügl. NK und Kaution. Weitere Wohnungen bieten wir Ihnen gerne auf Nachfrage an! Wohnbau GmbH Büro Braunschweig Tel / oder 01 72/ Zimmer Wohnungen BS-Rüningen, 3 Zi.-Whg., DG, 40 m 2, Bad, Küche, Keller, KM 140,-EUR+NK, ab /69 23 BS-Gliesmarode, 3 ZW, DG, über 2 Etagen, 90 m 2, EBK, Blk., Gä.-WC, sof. frei, 450,- KM + NK+MK, 05 31/ Provisionsfrei mieten in Braunschweig! Modernisierte 2½-Zimmer-Whg. u. a. mit Wannenbad und Holzdielenboden, gute Verkehrsanbindung sowie Einkaufsmöglichkeiten. Ca. 64 m², KM 360,00 e zuzügl. NK und Kaution, provisionsfrei. Wohnbau GmbH Büro Braunschweig Tel / oder 01 72/ BS-Neustadtring 3 ZW, Gas-Etg.-hzg, 70m 2, 325,-KM+NK, BS/ Gabelsberger Str. 26, großzügige 60 m 2, 3 ZKB, renov., Gartennutzg. möglich, KM 360,-+NK 01 74/ BS-Rautheim im Fachwerkhaus 98 m 2, Bad neu, sep. WC, Garten KM 590,-+H- K/BK+MS+Carport / / Im 2 Fam.Hs. großz. ruh. DG-Whg., 120 m 2, Kamin, 2 Bäder, Blk., für 2 Pers. mittleren Alters, KM 600,-, 0531/ Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Emsstr. 10 A, Einkaufsmögl. u. Busanbindung gleich um die Ecke, Kita u. Schule in d. Nähe, 3 Zi., ca. 81 m 2, 2. OG, Balkon, sep. Essbereich, Bad m. Wanne, Abstellr., KM 431,00 EUR, zzgl. NK. Besuchen Sie uns auch am Samstag von Uhr; BS-Innenstadt, Güldenstr. 25, kostenfrei 08 00/ oder unter Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG. 3 Zi.Whg. BS-City Gördelinger Str., 72 m 2, renov. s Bad, 2. OG, KM 420,- + NK + KT 05 31/ Für Sie modernisiert: Reuterstr. 3, 4. Obergeschoss, 3-Zimmer-Wohnung mit modernem Duschbad Keller-und Bodenraum, ca. 68,0 m 2, 258,- Euro Kaltmiete zuzügl. Nebenkosten. Baugenossenschaft eg, Team 2: , 245. Weitere Wohnungsangebote finden Sie unter: Hondelage, komf. 3 ZKB, südblk., 71 m 2, EP, ruh. Lage, KM 366,-+NK+KT, v. priv., ab / Su. Nachmieter für 3 ZW, 67 m 2, mit Blk., WM ca. 460,- ab sof. 0176/ Wohnfühlen In den besten Wänden! Gut aufgeteilte 3 Zi.-Whg., Wfl. ca. 75 m 2, Am Schwarzen Berge, Sielkamp 30, 1. OG, Küche, mod. Wannenbad, Balkon, Abstellraum, Keller, Kabelfernsehen, Miete 374,- zzgl. NK, 3 NM Kaution, provisionsfrei, Besichtigungstermin: / GAGFAH 3 ZW,Goslarsche Str., z.1.3., 67m 2, EBK gg. Abstd., WM 383,- +KT. BS/ BS, 3ZW, Ikea-EBK zu übernehmen (750,-) Wannenbad + WC, Kabelanschluss, 72m 2, 2003 renoviert, KM 406,- inkl. NK und PKW-Stellplatz, Kaution 1.300,-, frei ab / BS-Kralenriede, 3Zi.-DG-Whg., s Du- Bad, EBK, 60m 2, sofort frei, 320,-KM+- Kaution 01 60/ Schwülper/Walle 3 Zi.-DG-Whg., KM 320,--, Kaut. 3 MM., ab , /39 59 Isarstr. 9, mit Blk., 75 m 2, gehob. Ausst., Granit-Fussböden, Holzdecken, KM 420,-, ab Mai / Su. Nachmieter für 3 ZW, 57m 2, BS-City, EBK, KM 370,-+ 2 MM KT, sofort BS/ o. 0173/ ab 15 h 3 ZW, Gr-Schwülper, 76 m 2, Bad, Gäste-W- C, Parkett u. Fliesen, EBK, Gart., Garage 500,- + NK ab sofort 0178/ ZW Nähe Hagenmarkt, Mansarde, 76 m 2, Haust. erl., 350,- KM, ab / Wedtlenstedt, 3 ZKB, 80 m 2, über 2 Ebenen, Abstellraum, Terrasse, 350,- + NK +3MMKT / Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Leinestr. 7, attraktive Lage, versch. Einkaufsmögl. gleich um die Ecke, Kita, Schule, Spielpl. in d. Nähe, 3 Zi., ca. 73 m 2, 2. OG, Balkon, Küche m. Abstellr., Gäste-WC, Bad m. Wanne, Garage mögl., KM 374,10 EUR, zzgl. NK. Besuchen Sie uns auch am Samstag von Uhr; BS-Innenstadt, Güldenstr. 25, kostenfrei 08 00/ oder unter Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG. Preiswerten Wohnraum finden Sie unter: 3ZWinBS, 68 m 2, Kramerstr., 340,- + NK 44,- + KT 600, / ZW, nähe Hbf., voll renov., 64/295,- +NK. Herold Immob. BS/ ZW, BS-City, Blk., 96 m 2, 420,-+NK+KT, zu sofort / BS-Veltenhof, Loggia, 73 m 2, KM 385,- + NK + KT, ab BS/ Penthouse - 3 ZW - 84 m 2, BS/ Melverode Dachterrasse, EBK, renov., ruhig, hell, Südseenah, KM 539,- BS/ BS-Schapen, 3 Zi., EBK, Bad, WC, Blk., 85m 2, Gartenant., KM 500, Triftweg, sonn. 3ZW, 74m 2, Blk., EP, 430,- KM+NK+KT ab 1.3. BS/ BS-Timmerlah, 3 ZW, 70m 2, KM 315,- +NK+KT, Schülerweg 1c / Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Am Queckenberg 14, ruhige Lage in Nähe von Kleingärten, Kita, Schule, Spielpl. u. versch. Einkaufsmögl. in d. Nähe, 3 Zi., ca. 67 m 2, 2. OG, Balkon, Bad m. Wanne, Garage mögl., KM 323,10 EUR, zzgl. NK. Besuchen Sie uns auch am Samstag von Uhr, BS-Innenstadt, Güldenstr. 25, kostenfrei 08 00/ oder unter Baugenossenschaft>Wiederaufbau<eG. BS-Timmerlah, 3 ZW, 70m 2, KM 315,- + NK+KT, Schülerweg 1c / Schöne DG-ETW, ideal f. Singles in BS-Heidberg, 4. OG, 3 Zi., 64 m 2 +11m 2 Dachterr., Laminat, Carp., Kel., 420,- KM od. Kauf! / Bortfeld, 3 ZW, 69 m 2, Balkon, Garage, KM 290,- + NK 130,- + KT 2MM, BS/ od / BS, Sielkamp, 3 Zi, Blk., 75 m 2, KM 390,- + NK + KT / Zi.-Whg., BS-Harxb., Mansarde, Kü., Bad 66 m 2, 300,- + NK / ZW- DG, auf 2 Ebenen, nähe Hbf., 70m 2, Vollbad, 420,- KM / Helle 3 Zi.-DG-Whg., BS Kralenriede, 65 m 2, Blk., EBK, viele Extras und Grg., ruhig und grün, ab 1.4., KM 430,- BS/ ; 01 72/ Zimmer Wohnungen Familie gesucht: Görlitzstr. 8 A, 1. Obergeschoss, schöne 4-Zimmer-Wohnung mit sonniger Dachterrasse, Wannenbad, Abstell-und Kellerraum, ca. 101,0 m 2, 481,- Euro Kaltmiete zuzügl. Nebenkosten. Baugenossenschaft eg, Team 1: , 234. Weitere Wohnungsangebote finden Sie unter: Grassel: 4 ZW, 80m 2, 1.Etage, frisch renov. Wa.-Bad neu, weiß, Laminat, KM 360, /22 08 oder 01 60/ BS Rautheim im Fachwerkhaus 120m 2, Bad neu, sep. WC, Garten, KM 640,-+H- K/BK+MS+Carport / / Exklusive super helle 4 ZW, 115 m 2, Laminat, Fliesen, 2 Bäder, gr. Blk., Abstellr., Keller, Carport, Wendeburg, KM 650,- zzgl. NK+KT 01 70/ Wohnen fängt mit W an BS-Weststadt, Ilmweg 5, Einkaufszentrum, Kita u. Schule in d. Nähe, gute Verkehrsanbindg., familienfreundliche 4 Zi.-Whg. mit ca. 93 m 2, 3.OG, Balkon, Gäste-WC, Bad m. Wanne, Abstellr., Garage mögl., KM 456,00 zzgl. NK. Besuchen Sie uns auch Samstag von Uhr; BS-Innenstadt, Güldenstr. 25, kostenfrei 0800/ oder unter Baugenossenschaft Wiederaufbau<eG 5 Zimmer Wohnungen Edemissen OT, Nähe Peine, 130 m 2, 5 ZK- B, Balkon + Garten, 500,- KM + NK + MS 01 70/ Häuser Suche Haus/Whg., mit Garage oder Halle/Nebengebäude. 0160/ Meine, RMH, Ortsmitte, 114 m 2 Wohnfl., 4 Zi., Kü., Bad, Gä.-WC, Har, Südterr./- Garten, Nolte-EBK, 690,-KM+NK+2 MM Kaution, / Schwülper, 4 Zi., 150 m 2, Fußbd.-Hzg., Wintergart., Garten und Teich, Laminat, z. 1.3., 690, / Unikat am Stadtpark EFH, Wfl. 226 m 2, Areal 348 m 2, Garage, 3 Bäder, KM 1.750,- 0163/ Zimmer Mitbewohnerin für 1 Zi (15 m 2 )in80m 2 Altbau renov., östl. Ring, Dielen, möbliert, 200,- WM / Monteurs-Zimmer (BS) /56 62 Student gesucht... 4er WG in BS-Nordstr. sucht netten Mitbewohner ab sofort für 30 m 2 -Zi., 260,- Warmmiete + DSL-+Telefon-Flatrate! 05 31/ Suche Mitbewohnerin für 2-ZW, ab sof., 200,- Weststadt 0160/ Mitbewohner ab 30 f. WG in WF ges., Zi. m. Küchen-, Bad- u. Gartenbenutzung, ab sof., 150,- WM 01 63/ Möbl. Zi., Nähe Bürgerpark, für Wochenendfahrer od. Student, DSL- Flat, 185,- incl. NK + KT, 01 51/ Helles WG-Zi., östl. Ring, NR, 25 m 2,WM 235,- BS/ od Separates Zimmer, ca. 20 m 2, Nähe Artmax, Frankfurter Str / Gewerbliche Objekte Top Laden in WR-City zu verm., 140 m 2 auf 2 Ebenen, zur Zt. als Friseur- u. Kosmetikstudio genutzt, auch f. andere Gewerbe mögl., 03943/ ab 20 h SZ-Lebenstedt, Pappelweg 2, ca. 100 m 2 Ladenfläche, Keller, Lagerraum mit WC, frei ab , KM nach Vereinb. + NK 030/ / Atelier-Mitbenutzer im Handelsweg ges., versch. Kunstrichtungen mögl., 01 71/ o. 0163/ Nettes Ladenlokal 30m 2,Innenstadtlage, /30 30 Geschäft im Handelsweg, 75 m 2, KM 500,- ab sof. zu verm / Räumlichkeit für Änderungsschneiderei zu verpachten. Miete incl. Strom u. Wasser- täglich 8,70 EUR. Fertigst. in Kürze 05 31/ / Alte Werkst. o. Lagerr., ca. 35 m 2, Stadtmitte, gute Autozufahrt BS/ Mietgesuche Wohnungen Der Friseur Nibelungenplatz Braunschweig Tel / Damen Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie einen Gutschein von 4, Euro pro Person zur Verrechnung Möblierte Wohnräume dringend gesucht, Agentur Maxi /56 62 Preiswerten Wohnraum finden Sie unter: Su. dringend 1 ZW bis 225 kalt, 01 51/ Suche zum ZW bis 260,- WM 01 78/ ab 20 h Dipl. Sozialpädagogin sucht 1 ZW zum in BS, bis 320,- inkl. NK, mögl. östl. Ringgebiet / ZW / 3ZW Su. 2-3 ZW in Wenden od. Querum bis 300,- KM / ZWbis 225,- KM in BS m. erl. Hundehalt. z / Jg. Paar (23), su. dringend z. 1.3., mögl. Citynah, WM bis 380,- 0160/ Ang. su. 3 ZKB in anspr., ruh. Lage, ab 70m 2, S/W Balk./Terr., ohne EBK bis 380,- KM ab od. später 01 63/ Fam. mit 3 Kindern sucht dringend 3 1 /2-4 ZW bis 550,- WM 01 76/ Su. 3 Zi.-Whg., ca. 70 m 2, Nähe Media Markt BS, WM ca. 450,- BS/ Suche renov. 2 1 /2-3 ZW, ca m 2, Blk., nur oberste Whg., BS-City od. Umgeb. Böcklerstr., 05 31/ Schröder Transporte - Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen 05 31/ Wohnungsräumungen, Umzüge und Entrümpelungen zu Festpreisen 01 79/ Umzüge, Entrümpeln BS Fa. Umzugshilfe mit LKW, zuverlässig, günstig, nah und fern / Fliesenarbeiten! Schnell und preiswert vom Meisterbetrieb. BS/ RUND UMS HAUS Rohbau und schlüsself. Häuser, Umbauten, Ziegeldächer, Baufinanz., Gründungs-, Pflaster-, Entwässerungs- und Sanierungsarb., GALA-Bau, Hausmeisterservice, BZ-Immobilien 01 75/ Bagger mit Bediener / Bau-/Garten-/Handwerksmaschinen, Parkett-/Dielenschleifer,Bautrockner, Teppichabziehgeräte.Praktische Einweisung auf jedes Gerät. Miet-Center-Peters BAUANTRÄGE, STATIK Bauüberwachung / Herren Trockenhaarschnitt 12,00 t Trockenhaarschnitt 11,00 t waschen, schneiden, fönen kurz 22,50 t waschen, schneiden, fönen 13,50 t strähnen, schneiden, fönen 18,50 t mittel 24,50 t Farben, schneiden, fönen 23,00 t lang 27,50 t Maschinenschnitt 10,00 t waschen, legen kurz 11,00 t Kranz schneiden 7,00 t lang 14,50 t waschen, fönenkurz 12,50 t lang 15,50 t Kinder tönen oder färben ab 15,50 t Trockenhaarschnitt 9,00 t Foliensträhnen kurz 20,00 t mittel 25,00-30,00t Öffnungszeiten lang 30,00-40,00 t Kammsträhnen ab 10,00 t Mo. - Fr. von Uhr Haubensträhnen ab 10,00 t Sa. von Uhr Dauerwelle schneiden und fönen ab 42,00 t Angebot vom 26. Jan.-28. Feb. 06 Färben + Schneiden + Fönen ab 30,-B 1 Zimmer Wohnungen 2 Zimmer Wohnungen 3 Zimmer Wohnungen Transporte / Umzüge Haus und Heim Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis **LAGERVERKAUF** Riesenauswahl an Lampen & Leuchten in der Daimlerstr. 6 a, Zufahrt über MC Donald/Hansestr., tgl Uhr. Dachdeckerei Petersson-Hartmann Gbr Dorfstr / / Dachumdeckung, Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein- Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Verkäufe Alles für das Kind Spielkreis Echternstr. (Di-Do 9:30-12:30) sucht Kinder von 1-3 J / Puky Laufrad 35, / Baby-/Kinderbett, umbaubar, Vollholz, 100, / Bollerwagen mit kompletter Ausstattung. Farbe Gelb mit Teddy s, mit Matratze, 4 Monate alt, keine Gebrauchspuren, 125,-EUR / Babyzi., Bett+Zubeh., Wickelkom., Schr., Regal, Lampe, VB 480,-. BS/ Babybett, Buche, 35, / Faschingskostüme: Marienkäfer (116), Idianer (116), Hexe (140), je 8, /21 90 Sprachtherapie wegen Neueröffnung noch keine Warteliste. Logopädische Praxis Anna Zwipp, Hamburger Str. 49, BS / Antiquitäten / Kunst Schönes Nussb.-Klavier, stimmbar, um 1880, VB 850, / Antik-Galerie In BS-Gliesmarode, Kurzekampstr. 15. Schauen Sie sich um bei einer Tasse Kaffee und entdecken Sie unser erweitertes Angebot von Weichholz- und furnierten Möbeln auf 800 m 2. Neu: Lampen, Lüster, Spiegel, Keramik. Öffnungszeiten Mo.-So Uhr, So. Schautag 05 31/ Unikat aus dem BS-Schloss: Gusseiserne Säule zu verk / Antikes Buffett, ca. 1900, Eiche massiv, VB 01 62/ Bauen / Handwerk Küchennachtspeicherofen 3 kw, unterund einbaufähig, neuwertig, unbenuzt, Preis VS /45 73 Innenausbau, Trockenbau, zu günstigen Festpreisen / Fa. Bekleidung / Schuhe Ein Traum aus Perlen, lg. bestickt. Schleppe, Nostalgiekleid a. d. USA, nie getrag., Handarbeit, Gr , NP 5200 $, VB 1750,-EUR Echte Zobeljacke (Iltis). BS / EDV / Computer Wir kaufen!!!!!!!!!!!!!!!! Computer, Laptop, PDAs, Monitore, Spielkonsolen, Games usw. Barauszahlung. Money-Max, BS, Höhe Professionelle PC Hilfe - Reparatur, Wartung und Support Gebraucht, gut, günstig! PC's, Monitore + Laserdrucker. Mit 1 Jahr Gewährleistung! Siemens-PC's, Pentium III/IV ab 129,- EUR, Monitore 15-21, 17 ab 20,-EUR. Neu: Gebr. Laptop-Festplatten. ELPRO Gmb- H, Hannoversche Str. 66 A (neben BAUHAUS) 05 31/ , CASH-HAUS BS!!! Ankauf & Verkauf & PC Service. Wir kaufen ihre PC s, Hardware, Monitore... Seit 6 Jahren hier in BS! Rheingoldstr. 22 / Direkt am Stadion! Der PC-Shop Reparatur-Service in eigener Werkstatt oder bei Ihnen vor ORT (Hard-Software) Gebrauchtgeräte vorrätig. SIT Thomas Grethe 05 31/ PC-Ärger? Anfahrtsk. nur 5,-! Der PC-Shop PC s ab 265,00 EUR; Notebook s ab 699,00;Monitore, Drucker und Zubehör. SIT Thomas Grethe 05 31/ / / Luftbild v. Haus, 59, / Druckerpatronen ab 6,-. BS PC - Notdienst Schulz, schon ab 19,- Euro / Wir sind für Sie da, rund um PC und Internet Mo.-So Uhr / Fahrräder Kaufe Räder bis 20, / Film / Foto Money Max kauft!!!! Digitalkameras, Fotoap. usw.höhe 18, Garten / Pflanzen Räumungsverkauf: am Samstag, , in der Gärtnerei Weber, Salzdahlumer Str. 100, Braunschweig. Keine Pflanzen! Floristikbedarf Haushaltsgeräte Waschm., Elt. Herd, Kühlschr. usw. gebr. m. Garantie. Elektro-Laden seit über 20 Jahren. BS, Werder 3A (Wendenstr.), Reparatur-Dienst 05 31/ HiFi / Video / TV Fehrnseher, neuwertig, 70er, Grundig, FP 150,- EUR (Fehlkauf) 05 31/ An- u. Verkauf Farb-TV, DVD, HiFi-Anlagen, gr. Auswahl, Einzelbaust., Handys, Playst., PC's usw., gebr. + günstig mit Ü- Garantie, auch defekt. Gennermann, BS, Neustadtring 33 ab 15 Uhr, Samstags ab 9.30 Uhr BS Sofort Bargeld Farb TV, Telef., VT, FB, 55,-. BS/ Originalverpackt Fenseher, 70 cm preiswert zu verkaufen / cm Farbfernseher Medion m. Wandhalterung, MD 20207, Videotext, 3Mo., 60,- 0173/ DER SERIÖSE AN & Verkauf, Cash-Haus BS. Wir kaufen DVB`Ts, TVs, DVDs... Rheingoldstrasse 22/ Money Max kauft!!!! Farbfernseher, Receiver PA/Studioanlagen, zubehör DVD, Audio/HiFi-Bausteine, und, und... BS, Höhe 18, Hobby / Freizeit Straxx Carrera/Starter 2 ( +4), VS 0172/ ab 17 Uhr Rentierfell, neu, Finn.-Lappl., super Zeichnung, VB 60, / Büro / Ladenausstattungen Vollelektr. Registrierkasse, 2 J. alt, 2 Schubladen, Magnetschlüssel, sehr viele Bedienermöglichkeiten, VB 750, / Gaststätten-Einrichtungen (Tische, Barhocker, Theke) zu verkaufen / Möbel / Teppiche Hifi schw/rohre-glas, 1,10 H. VB 60,- Sekertär/Buche 1m B, VB 90, / Wasserbett, NP EUR, VB 01 76/ Kpl. Wohnzimmer, Schlafzi.-Schrank, Schlafcouch, günstig zu verkaufen 05 31/ od / Zu verschenken: Eckcouch, blau; 2 Kleiderschränke, Erle / Sitz u. 4-Sitz-Polstermöbel, schw. wertvoll. Leder, elegant ohne Fehler; orig. chinesischer Schrank, schw., Hochglanz, wertvoll. Motive, 40 tief, 110 hoch, 70 breit, günstig abzug. BS/ Einbaukü. Erle, 5 J., mit Geschirrspülm. + E-Herd-Ceranf. ab 20 h BS Spüle m. Unterschr., Schränke 1m br. u. 1x 60x80 cm, weiss, gut erhalten, kompl. für 40,- EUR 01 76/ IKEA-Küche IKEA Ärlig Kü., weiß, Unterschr., 2 Schubl. (60,80), 2 Türen (80,40), Arbeitsplatte 2,40m; Oberschr. 2x50 (Glastüren)+1x60,+Dustabzugsh. m. Oberschrk., 6 Mon. alt, NP 850,-, VP 750,-; 2 x IKEA Vesby Komm., NP 25,-, VP je 15,-; 1 x IKEA Kleiderschr. Pax 50x58x236+Kleiderstange+3 x Kunststoff-Schubl., NP 150,-, VP 100,-; Kühlschrank (Kombigeräte) Phillips Whirlpool 300 Lt., VP 200,-; Einbauwand Ahorn Nachb. m. Glasvit., Essti.+4 Stühle, 2 J. alt, VP 300,-. Alles zum Selbstabbauen u. -abholen / Schlafsofa, Federkern, sonnengelb, 2,15 x 1m, sehr gut erhalten, VS BS/ Ausstellungsküchen Abverkauf weit unter Preis. Möbel Lehmann, Alte Frankfurter Straße 182, BS- Gartenstadt, 05 31/ Altmöbelentsorgung /65 17 Kleiderschrank, buche, B 2,70, H 2,20, 90,- Couchtisch, massiv, 90x90, Tabakbraun 05 31/ Franz. Doppelbett, 2x2m, m.tagesdecke, Matratzen, Lattenroste, VB 75,-, gut erhalten / er+3er Sofa 10, / % reduziert! Polstermöbel, Couchtische, Kleinmöbel, ABW Erle u. Buche massiv. Möbel Lehmann, Alte Frankfurter Straße 182, BS- Gartenstadt, 05 31/ Doppelbett, schwarz, m. Nachtschr., ohne Lattenr.u.Matr.,20, / Anbauwand, 3,20m, Regale, Kleiderschrank 1m, Schreibtisch, Rolltisch 0,51m, Glasvitrine 0,66m, alles schwarz, Pr. VB / ab 10 Uhr Schwarzes Bett 160x200 m. Lattenr. u. Latexmatratze, VB 200,-. BS/ Moderne Anbauwand für kleine Zimmer, Kirschbaum, teilmassiv, hochwertig, 250, / Couchgarnitur, dkl.bl., f. 20,- an Selbstabh. abzug öfter vers. Mahagoni/Glas-Vitrine, abgerundete Seitenteile, H 2,10, T 0,40, B 1,70m, / Gebrauchtmöbel Reichsstr. 35 im Hof Blaues Sofa zu versch., 0174/ Küchenbuffet, 50/60er Jahre, VB 01 74/ Liebhaberstück, Eiche-Rust., Wohnzischr. m. bel. Glasvitr., 2,70, gr. Rundecke, Phonoti., Sideboard, Deckenlamp., alles 1 J. alt, VB; Ital. Designer-Schr. m. 3 Glasvitr. dazu pass. Couchti.,bl. Lack, TV Bank rot 1,25 br., Pharaonenlampe, VS 05171/ od. 0170/ Jugendschreibtisch 1,20 x 0,80 m, Bett inkl. Matratze u. Lattenrost 1 x 2 m u. Nachtisch in Buche, Markenfabr., neuwertig, VS /54 77 Wohnzimmerschrank Kiefer, 5tlg., incl. Vitrine, 300,-VB 05 31/ Eckcouch + Sessel, gut erhalten, 2 Glastische, VB. 180, / Möbel f. Jugendzimmer günst. abzug / Gebrauchtmöbel/Antik in Walle, Hafenstr. 51 auf über 650 m 2, Verkauf: Mo.-Fr. von Uhr; Samstag v Uhr /65 17 Musikinstrumente Akustische Gitarre, Modell Admira, bestens erhalten, nur 1 Jahr von Schüler benutzt, Neupreis 550,-, für 125,- zu verk / Hohner Tango Akkordeon, VS, 0172/ ab 17 Uhr Verkaufsoffener Sonntag, Uhr Klang und Art Musikalien: Instrumente, 0531/ , BS, Altewiekring 76 (Leonhardplatz) Sport 2 Surfbretter, Klepper; Ostmann Windgleider, VS, 0172/ ab 17 Uhr Atomic Ski ARC 180 m. Bindung + Stöckern, VS, 0172/ ab 17 Uhr Hantelbank (Kettler), höhenverstellbar, incl. Hantelstange m. 15 kg Gewichten, VB 80, /78 94 Langlauf Ski/Trek+Schuhe Gr. 41, 1a Zust./Bd Salomom 01 70/ Telekommunikation Sofort Bargeld!!! Money-Max kauft Handy's, Telefone, PDA's, Navigationssysteme zu Tageshöchstpreisen! BS, Höhe / Wohnungsauflösungen Wohnungsauflösung in Waggum 01 72/ Wohnungsauflösung: kleine Einbauküche, Schränke, Sessel, Lampen, Kleinmöbel, diverses / oder 01 71/ Wohnungsauflösung, Celler Str. 93D, BS, am 28.1., 11-15Uhr Haushaltsauflösung, Sa., um Uhr, Lechstr. 17, Ohse Verschiedenes 1 Karte: Andre Rieu, , Unterr. 2. Reihe, VS / Verkaufe 5 Eintrachtkalender 2006 für gesamt 49,75 EUR / künstl. Bambuspalmen, ca. 1,5 m groß, Stk. VB 150, / Großer Kellerflohmarkt BS-Leiferde, Am Meerberg 8a, 28. u , Uhr, Schnäppchenjäger aufgepasst! Antik & Trödel Klint 1 BS/ Senioren-Elektromobil gebraucht / Hochstuhl f.kind (Storchenm.), Sitzgarnitur, 2er, 3er, Teppich 150 x 180, Töpfe, Ikea-Regale, alles sehr gut erh., VB 05 31/ Karussell - Zelt - Zuckerwatte - aufbl. Weihnachtsmann / Flohmarkt am 29.Januar in GF bei real. Infos: / Kaufgesuche Suche BRAUN Stereoanlage Mod. "Atelier" in weiß. Auch Einzelteile / Waschm. auch defekt kauft BS/ Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt in s Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montag bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis / Gold. Silber + Münzen Edelmetalle, Schmuck alt u. neu. Brillanten, Brillantschmuck, Altgold, Zahngold, Silberbestecke u. Formsilber, Antikes, Armbanduhren u. Taschenuhren, Briefmarken, Millitaria, Orden, Urkunden, alte Ansichtskarten u. Briefe, Münzen, ganze Sammlungen u. Nachlässe. Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Komme auch ins Haus. Fa. Hahne, Schuhstr. 23, neben Salamander Am Kohlmarkt, Meisterwerkstatt, Batteriewechsel 5,50, Braunschweig 05 31/ Ansichtskarten-Sammlungen gesucht 01 75/ Barankauf zu Höchstpreisen von Goldschmuck, Diamanten-Edeluhren (Rolex, Cartier, etc.), Goldmünzen, Nerze, Ikonen, Sakr. Kunst, Ölgemälde, Omas Porzellan & Silber, Sammlungen, Antike Kunst & Kuriositäten, Nachlässe. Hole Ware ab: / Zahngoldankauf Zahngold, auch m. Zähnen, Platin u. Edelmetalle, Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Firma Hahne, BS, Schuhstr. 23 am Kohlmarkt, neben Schuh-Salamander, 05 31/ Omas Möbel und alte Bücher auch im schlechten Zustand kauft BS/ Suche: Akkordeon, 120 Bass; Bett 1,60 m breit / Alte Bücher, Postkarten, Bilder, s/w Fotos, Uhren v. Sammler ges. BS

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall 4- + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=ok=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=opk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=ns=ˇ=qqk=g^eod^kd cêéáüéáí=~äë iéäéåëãçííç

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp MPU angeordnet IBF negativ? Wir bringen Sie da durch! Kostenloses Beratungsgespräch Seminare für Alkohol-,

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nok=jûow=omms ^rci^dbw=ntm=nps = = = = = = = kok=nm=ˇ=qqk=g^eod^kd déäìêíëí~ö áã=_ê~áå=häìä

Mehr

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm HERCULES SUMMERTIME Cityrad mit Nabendynamo und Standlicht hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pk=klsbj_bo=ommr

Mehr

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò » KULTUR IM FLUSS«SONNTAG 27. AUGUST 2006 AB 15 UHR KOSTENLOSES BÜRGERFEST RUND UM DIE OKER! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=pmk=grif=omms

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=grif=ommu ^rci^dbw=ntq=trs

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp... nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers zum Festpreis

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 4.03.007 JETZT TICKETS SICHERN ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Scheiben Doktor Ihr Auto-Glas-Profi z. Zt. im Angebot

Mehr

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí GEGEN FAHRVERBOT Feinstaubplakette für alle PKW verfügbar ab 4. 69.- 95* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp inkl. Überprüfung der Abgasanlage

Mehr

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=ovk=klsbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qrk=g^eod^kd _~ëâéíä~ääéê ãáí=eéáãëéáéä

Mehr

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å Advent-Buffet Genießen Sie vom 29.11. 23.12. Mittwoch Samstag von 18.30 21.30 Uhr unser leckeres Adventsbuffet. pro Person 21,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm DIE SILVESTERNACHT IN DEN SCHLOSS-ARKADEN TICKETHOTLINE: 05 31/123 45 67 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nnk=klsbj_bo=ommt

Mehr

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä PEUGEOT CORONA City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall -5 + Stecherstr.

Mehr

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé IM.. WEISSEN ROSSL Vorverkauf läuft! 5.-29.7.07 im Großen Haus ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=oqk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou

Mehr

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall - + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=nsk=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ Große Ausstellung Sauna- und NEU Wärmekabinen + umfangreiche Auswahl an Zubehör! Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG direkt an der B 248 38165 Lehre-Wendhausen Tel. 0 53 09 9 90 10 www.scharner-gmbh.de

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Heidemarie Mundlos alkkbopq^di=oqk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^eod^kd

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

a~ãáí=lééê=ìåëíéêääáåü=ääéáäíw t~öåéê=ñωê=çéå=k~åüïìåüë

a~ãáí=lééê=ìåëíéêääáåü=ääéáäíw t~öåéê=ñωê=çéå=k~åüïìåüë . BRAUNSCHWEIGER DRACHEN BOOTRENNEN 008 4.9. Hafen Veltenhof Start ab 0 Uhr. Unterstützer/Medienpartner tickets bs70777 addys mercedes & band rock-pop-latin www.bs-drachenboot.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp.8. 6.9.09 Staatstheater BS jfqqtl`ei=npk=j^f=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=om=ˇ=qtk=g^eod^kd

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê BBG GOLDANKAUF Bargeldsofort. SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç räsentierensiejetzt Ihre Firma auf unserem Online-Marktplatz. Mehr Infos erhalten Sie unter:0531-3900750 prechen ieunsan! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

Mehr

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå 2011 Frenchtage Weiße Spitze mit Gelfür20Euro* *Nur für Neukunden ohne Verlängerung im Welfenhof Braunschweig 15. Mai 02. Juli Braunschweig ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

báå=iáéç=òáéüí=üáå~ìë=áå=çáé=téäí

báå=iáéç=òáéüí=üáå~ìë=áå=çáé=téäí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pmk=^rdrpq=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=pr=ˇ=qrk=g^eod^kd k~íìêéêäéäåáëëé áåäéöêáññéå

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=ork=grkf=ommu ^rci^dbw=ntr=nmm= = = = = = = = kok=os=ˇ=qsk=g^eod^kd wéáí=ñωê=çáé péáéäãéáäé

Mehr

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí 30/0,33 Ltr. Literpreis 0,90 Euro zzgl. Pfand 3,90 Euro 95 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Coming soon! www. plkkq^di=ok=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=uop

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=pmk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=q=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nvk=grif=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=ov=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëéáéäí ÖÉÖÉå=p~äçåáâá

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï Große Gebrauchtwagen- Sonderaktion von Barankauf-Aktion Geschäftsfahrzeugen alle Marken Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstr. 3 38122 BS Tel. 05 31/8 01 16-0 www.chrysler-braunschweig.de

Mehr

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé Alle Info. Alle Event. Alle Ticket. Alle hier. GOLD ANKAUF Verantaltungkalender für Südotniederachen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr=

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr= Täglichvon9bis9Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=nmk=abwbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=vns= = = = =

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=nsk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=o=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí cê~åâñìêí=~ã=j~áå séêâ~ìñëéêçëééâí îçã=qk=^éêáä=ommm ΩÄÉê Äáë=òì=NKMMMKMMM=wÉêíáÑáâ~íÉ çüåé=kéååïéêí ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=tÉêíÉåíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=mçêíÑçäáçë=îçå mêáî~íé=bèìáíó=_éíéáäáöìåöéå=

Mehr

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí=

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí= SA.8. APR. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=uk=^mofi=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=nr=ˇ=qtk=g^eod^kd qéêãáåé=ñωê

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå !"$%&'(")'"!+!"',!'-!+. )/"(0"+1 2"'/%++345"+6378'9:; :

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

ÅĐÖÞ ½ Ï͹ÁË ¹ ÈÖĐÞ ÓÒ Ñ ÙÒ Ö ÎÓÖÛĐÖØ ¹ÊĐÙÛĐÖØ ¹ ÝÑÑØÖ ÛÖÖ ÉÙÖ ÑØ Ñ ÄÈÀÁ¹ØØÓÖ ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÚÓÒ ÃÐÙ º ÖÒ Ù ÅÓÒÑ ÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÇÃÌÇÊË Ê ÆÌÍÊÏÁËËÆËÀÌÆ Ö ÈÝ Ö Ö Ò ÍÒÚÖ ØĐع ÑØÓ ÙÐ ÏÙÔÔÖØÐ ¾ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÒÐØ

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = =

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = = = oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = ÖÉã = =NO=ENF=tÉêíé~éáÉêéêçëéÉâíÖÉëÉíò=áå= séêäáåçìåö=ãáí=^êík=t=ìåç=^åü~åö=fs=çéê=séêçêçåìåö= EbdF=kêK=UMVLOMMQ=ÇÉê=hçããáëëáçå=îçã=OVK=^éêáä= OMMQ== îçã=mqk=j êò=ommv=

Mehr

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom.

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom. . ü ü ü ü ü ü,, Ü ü,,, ä. ö,, ( 000, ). () - ä. ü,., ä ü, ü. ü ä. ö,,. ä. : @. ) ) -. >.. ) ü ä. ü. _ 0 _ (-) Ω ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * 5%... ä. ä ü ( ). Ω = Ω 0 4 5 6 0 4 5 6,,,, ü ö é ü.

Mehr

jfqqtl`ei=omk=cb_or^o=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=u=ˇ=rmk=g^eod^kd sáéäé=mä åé ÑΩêë=jìëÉìã

jfqqtl`ei=omk=cb_or^o=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=u=ˇ=rmk=g^eod^kd sáéäé=mä åé ÑΩêë=jìëÉìã Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

jáí=bëëéå=~ìñ=o ÇÉêå=ÑáåÖ=~ääÉë=~å

jáí=bëëéå=~ìñ=o ÇÉêå=ÑáåÖ=~ääÉë=~å Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt Leerschritt! Ausrufungszeichen " Gerade Anführungszeichen oben # Nummer-Zeichen $ Dollar-Zeichen % Prozent-Zeichen (vom Hundert) & Kaufmännisches Und (Ampersand) ' Apostroph (Auslassungszeichen) ( Linke

Mehr

ÀÊÁÀ ÈÀËÁà ÊÁËÀ ÍÆÁÎÊËÁÌÌ ËÅÌÀÇÀËÀÍÄ ÏÍÈÈÊÌÄ ÎÖÐÒ ÒÐÝ ÚÓÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙÖ Ê ØÖÖÙÒ Ö ÐØÒ ÚÖ ÒÖ ËÒØØÐÚÖÖÒ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÐ ÔÖÐ ¾¼¼¼ ÏÍ ¼¼¼ ØÖØ ÖÒØ Ö ØÖØÓÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÓÑÐ ÒÙÐÖ ÑÒ¹ Ø Ö ÓÒÒ ÆÅʵ Ò

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

Wir haben noch freie Plätze! Schwerin & Wismar 2 oder 3 Tage in norddeutschen Städten

Wir haben noch freie Plätze! Schwerin & Wismar 2 oder 3 Tage in norddeutschen Städten Wir haben noch freie Plätze! Schwerin & Wismar 2 oder 3 Tage in norddeutschen Städten abb 109,- inkl.: 1 bzw. 2 Übernachtungen im InterCity Hotel Schwerin (mitten im Zentrum der Landeshauptstadt) 1 bzw.

Mehr

?FK<C J:?N<@Q<I?F=# J@CJ$D8I@8 QLI :BC<?E<E LE; ><E@<JJ<E

?FK<C J:?N<@Q<I?F=# J@CJ$D8I@8 QLI :BC<?E<E LE; ><E@<JJ<E séêä~åç=péçêí=h=hìäíìê=mçëí=påüïéáòs ^ëëçåá~íáçå=péçêí=h=`ìäíìêé=mçëíé=pìáëëés ^ëëçåá~òáçåé=péçêí=h=`ìäíìê~=mçëí~=pîáòòéê~s ïïïkîëâéëkåü MQ=L=OMNM kéïëiéííéê dêéåòωäéêëåüêéáíéåçé=éìêçé áëåüé=hìäíìê=ü~ìíå~ü=ãáíéêäéäéå=>

Mehr