Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel...

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel..."

Transkript

1

2 Inhaltsverzeichnis Einleitung ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9 Lektion 1 Ankunft im Hotel Lektion 2 Im Restaurant Lektion 3 Wegbeschreibung Lektion 4 Reklamationen Lektion 5 Dienstleistungen Lektion 6 Am Strand Lektion 7 Alltagsgespräche Lektion 8 Einkaufen Lektion 9 Abreise Speisekarte Briefe... 78

3 Grammatik Lektion 1 Ç ðñïóùðéêþ áíôùíõìßá Ôá âïçèçôéêü ñþìáôá Ç êëßóç ôùí ñçìüôùí Ôá óýíèåôá ñþìáôá Ôï Üñèñï Ç ñïóôáêôéêþ Ïé áñéèìïß Óõíôáêôéêü Ç Üñíçóç Lektion 2 Modalverben Ç äåõôåñåýïõóá ðñüôáóç Ç äåéêôéêþ áíôùíõìßá Ç ðñïóùðéêþ áíôùíõìßá Ç þñá Lektion 7 Ç áíáöïñéêþ áíôùíõìßá Ï áñáêåßìåíïò áñáôáôéêüò ôùí ñçìüôùí haben êáé sein Ç ðáèçôéêþ öùíþ Lektion 8 Áüñéóôåò áíôùíõìßåò Lektion 3 Ïé ðñïèýóåéò Ç êëßóç ôùí ïõóéáóôéêþí Ç ñþóç ôçò ãåíéêþò Lektion 4 Ç êôçôéêþ áíôùíõìßá Ôï åðßèåôï Ç ñþóç ôçò ãåíéêþò Lektion 5 Ôï ñþìá lassen Konjunktiv II Lektion 6 Ïé áõôïðáèåßò áíôùíõìßåò

4 Lektion 1 der Spiegel(-) der Kleiderständer(-) der Hotelangestellte(n) die Gardine(n), der Vorhang(- e) der Reisepass(- e) das Sofa(s) der Gast(- e) der Tisch(e) der Teppich(e) die Handtasche(n) der Schlüssel(-) der Koffer(-) der Gepäckroller(-) der Mann(- er) der Sessel(-) das Obst der Servierwagen die Flasche(n) das Glas(- er) der Aschenbecher(-) die Frau(en) die Blumenvase(n) die Tasse(n) die Pflanze(n) Seite 10 die Tasche(n)

5 Ankunft im Hotel Willkommen! öéîç óôï îåíïäï åßï Êáëþò Þñèáôå! A: Angestellter G: Gast A: ÕðÜëëçëïò G: åëüôçò G: Guten Tag! Sprechen Sie Deutsch? A: Ja! Was wünschen Sie? G: Ich suche ein Einzelzimmer mit Dusche. Haben Sie noch ein Zimmer frei? A: Ein Einzelzimmer haben wir leider nicht mehr. Ein Doppelzimmer ist aber noch frei. Es liegt im ersten Stock. Der Ausblick ist sehr schön! Vielleicht wird morgen ein Einzelzimmer frei. Das Doppelzimmer hat eine Dusche, das Einzelzimmer ein Bad. G: Wie viel kostet das Doppelzimmer? A: 60 Euro pro Übernachtung. G: Gut. Ich bleibe zwei Tage. A: Sagen Sie mir bitte Ihren Namen! G: Henschel. A: Buchstabieren Sie bitte! G: H-E-N-S-C-H-E-L A: Danke. Ihr Vorname? G: Claudia. A: Danke schön. Jetzt brauche ich noch Ihren Pass. G: Bitte schön. Hier ist er. A: Danke. Füllen Sie jetzt bitte noch das Anmeldeformular aus! Dann bringt Sie der Hotelpage nach oben. Haben Sie noch einen Wunsch? G: Nein, aber ich habe noch eine Frage. Servieren Sie auch Frühstück? A: Natürlich. Wir haben auch Mittagessen und Abendessen. G: ÊáëçìÝñá! ÌéëÜôå ÃåñìáíéêÜ; A: Íáé! Ôß èá èýëáôå; G: ØÜ íù (èá Þèåëá) Ýíá ìïíüêëéíï ìå íôïõæ. åôå áêüìá äùìüôéá; A: Ìïíüêëéíï äåí Ý ïõìå äõóôõ þò ðéá. íá äßêëéíï üìùò åßíáé áêüìá åëåýèåñï. Âñßóêåôáé óôïí ðñþôï üñïöï. Ç èýá åßíáé ðïëý ùñáßá! ºóùò íá åëåõèåñùèåß áýñéï Ýíá ìïíüêëéíï. Ôï äßêëéíï Ý åé íôïõæ, ôï ìïíüêëéíï ìðüíéï. G: üóï êïóôßæåé ôï äßêëéíï; A: 60 Åõñþ ç äéáíõêôýñåõóç. G: ÅíôÜîåé. Èá ìåßíù äýï ìýñåò. A: åßôå ìïõ óáò ðáñáêáëþ ôï åðßèåôü óáò! G: Ýíóåë. A: Óõëëáâßóôå ôï ðáñáêáëþ! G: -E-N-Ó-Å-Ë A: Åõ áñéóôþ. Ôï üíïìü óáò; G: ÊëÜïõíôéá. A: Åõ áñéóôþ. Ôþñá ñåéüæïìáé áêüìá ôï äéáâáôþñéü óáò. G: áñáêáëþ. Åäþ åßíáé. A: Åõ áñéóôþ. Óõìðëçñþóôå ôþñá ôï Ýíôõðï ôçò äþëùóçò. ÌåôÜ ï ãêñïõì èá óáò ïäçãþóåé åðüíù. Åðéèõìåßôå áêüìá êüôé; G: ¼ é, áëëü Ý ù áêüìá ìéá åñþôçóç. Óåñâßñåôå êáé ðñùúíü; A: ÖõóéêÜ. ïõìå êáé ìåóçìåñéáíü êáé âñáäéíü. Die Ankunft - Seite 11

6 G: Oh, nein danke. Frühstück reicht mir. A: Gut. Den Speisesaal finden Sie hier im Erdgeschoss. Wir haben ein Frühstücksbuffet. G: Sehr schön. A: Haben Sie Gepäck? G: Ja, einen Koffer und eine Reisetasche. A: Wir bringen das Gepäck nach oben. G: Gut, danke schön. Ich gehe jetzt nach oben. A: Das brauchen Sie nicht! Wir haben doch einen Aufzug! G: Nein, danke. Ich gehe lieber zu Fuß. A: Wie Sie wollen. Hier ist ihr Zimmerschlüssel. Ihr Zimmer hat die Nummer 123. G: Vielen Dank! A: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel! G: ¼ é åõ áñéóôþ. Ôï ðñùúíü ìïõ öôüíåé. A: ÅíôÜîåé. Ôçí ôñáðåæáñßá èá ôç âñåßôå åäþ óôï éóüãåéï. ïõìå ìðïõöý ãéá ðñùúíü. G: ïëý ùñáßá. A: åôå áðïóêåõýò; G: Íáé, ìßá âáëßôóá êáé Ýíá óáêâïõáãéüæ. A: Èá ðüìå ôéò áðïóêåõýò óáò åðüíù. G: ÅíôÜîåé, åõ áñéóôþ ðïëý. Èá ðüù åðüíù ôþñá. A: Äå ñåéüæåôáé. ïõìå áóáíóýñ. G: ¼ é, åõ áñéóôþ. ñïôéìþ íá ðüù ìå ôá ðüäéá. A: ¼ðùò èýëåôå. Åäþ åßíáé ôï êëåéäß ôïõ äùìáôßïõ óáò. Ôï äùìüôéü óáò Ý åé ôïí áñéèìü 123. Zur Wiederholung der Angestellte: der Gast: Was wünschen Sie bitte? Haben Sie ein Zimmer frei? Ôß åðéèõìåßôå ðáñáêáëþ; åôå äùìüôéï; Was möchten Sie bitte? Wie viel kostet das Zimmer? Ôß èá èýëáôå ðáñáêáëþ; üóï êïóôßæåé ôï äùìüôéï; Was kann ich für Sie tun? Was kostet das Zimmer mit Vollpension / Ôß ìðïñþ íá êüíù ãéá óáò; Halbpension? Haben Sie Gepäck? åôå âáëßôóåò; üóï êïóôßæåé ôï äùìüôéï ìå ðëþñç äéáôñïöþ / çìéäéáôñïöþ; Haben Sie noch einen Wunsch? Åðéèõìåßôå êüôé áêüìá; Hat das Zimmer Aussicht / Ausblick aufs Meer? Ôï äùìüôéï Ý åé èýá óôç èüëáóóá; Hat das Zimmer einen Balkon? åé ìðáëêüíé ôï äùìüôéï; Seite 12

7 Kurze Dialoge Willkommen! Wie ist Ihr Name? Marianne Gruber 1. Willkommen! A: Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? áßñåôå, ôß ìðïñþ íá êüíù ãéá óáò; G: Guten Tag! Ich habe ein Doppelzimmer reserviert. áßñåôå, Ý ù êëåßóåé Ýíá äßêëéíï äùìüôéï. A: Willkommen! Wie ist Ihr Name? Êáëþò Þñèáôå! þò åßíáé ôï üíïìü óáò; G: Gruber. Marianne Gruber. Ich habe Ihnen ein Fax mit meiner Reservierung geschickt. Ãêñïýìðåñ. ÌáñéÜííå Ãêñïýìðåñ. Óáò Ýóôåéëá öáî ìå ôçí êñüôçóþ ìïõ. A: Ja, hier habe ich die Reservierung. Sie bleiben bis zum 26. August, richtig? Íáé, åäþ Ý ù ôçí êñüôçóç. Èá ìåßíåôå ìý ñé ôéò 26 Áõãïýóôïõ, óùóôü; G: Ja, genau. Vierzehn Übernachtungen. Íáé, áêñéâþò. ÄåêáôÝóóåñéò äéáíõêôåñåýóåéò. Die Ankunft - Seite 13

8 Wo wohnen Sie in Deutschland? In Berlin 2. Wie lange bleiben Sie bei uns? A: Woher kommen Sie? Áðü ðïõ åßóôå; G: Ich komme aus Deutschland. ñ ïìáé (åßìáé) áðü ôç Ãåñìáíßá. A: Wo wohnen Sie in Deutschland? ïý ìýíåôå óôç Ãåñìáíßá; G: In Berlin. Óôï Âåñïëßíï. A: Wie lange bleiben Sie bei uns? üóï êáéñü èá ìåßíåôå óå ìáò (åäþ); G: Zwei Wochen. Äýï åâäïìüäåò. A: Wann reisen Sie ab? üôå öåýãåôå / áíá ùñåßôå; G: Am Montag, den 26. August. Ôç ÄåõôÝñá, óôéò 26 Áõãïýóôïõ. A: Das sind also 14 Übernachtungen. Åßíáé ëïéðüí 14 äéáíõêôåñåýóåéò. G: Ja, genau! Íáé, áêñéâþò! Seite 14

9 Was sind Sie von Beruf? Sekretärin 3. Buchstabieren Sie bitte! A: So. Jetzt müssen wir noch kurz dieses Formular ausfüllen. Wie ist Ihr Familienname? Ëïéðüí. Ôþñá ðñýðåé íá óõìðëçñþóïõìå ãñþãïñá êáé áõôü ôï äåëôßï. þò åßíáé ôï åðþíõìï óáò; G: Gruber. Ãêñïýìðåñ. A: Buchstabieren Sie bitte! Óõëëáâßóôå ôï ðáñáêáëþ! G: G-R-U-B-E-R! G-R-U-B-E-R! A: Und Ihr Vorname? Êáé ôï üíïìü óáò; G: Marianne. Marianne. A: Wie bitte? þò ðáñáêáëþ; G: Ma - ri - an - ne. Ma - ri - an - ne. A: Was sind Sie von Beruf? ïéü åßíáé ôï åðüããåëìü óáò; G: Sekretärin. ÃñáììáôÝáò. A: Ihre Adresse in Deutschland bitte? Ç äéåýèõíóþ óáò óôç Ãåñìáíßá, ðáñáêáëþ; G: Schönberger Straße 12, Berlin. Ïäüò Óüíìðåñãêåñ 12, Âåñïëßíï. A: Können Sie das bitte aufschreiben? Ìðïñåßôå íá ôï ãñüøåôå ðáñáêáëþ; G: Aber natürlich. Die Ankunft - Seite 15

Lektion 6. Die Hauptstadt von Deutschland. Lektion 6

Lektion 6. Die Hauptstadt von Deutschland. Lektion 6 Lektion 6 Lektion 6 Die Hauptstadt von Deutschland Berlin liegt in Brandenburg und zählt zirka 3,5 Millionen Einwohner. Es ist eine Stadt am Wasser. Die Spree fließt durch die Stadt und viele Kanäle bilden

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A1 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Guten Tag, mein Name Carlo. a) bin b) heißt c) ist d) heißen 2 Frau Walter: Wie

Mehr

Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher kommen Sie? Ich komme aus. Adresse: Wo wohnen Sie? Ich wohne in

Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher kommen Sie? Ich komme aus. Adresse: Wo wohnen Sie? Ich wohne in Willkommen im Sprachkurs! Sitzkreis. Die Lehrkraft hat einen Ball in der Hand und stellt sich vor. Die Lehrkraft gibt den Ball weiter und fragt nach. Name: Wie heißen Sie? Ich heiße... Herkunft: Woher

Mehr

Start Deutsch 1. Modelltest

Start Deutsch 1. Modelltest Start Deutsch 1 Material zur Prüfungsvorbereitung Modelltest von Julia Guess Seite 1 Modelltest Start Deutsch 1 von Julia Guess zu A1 von Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber Redaktion:

Mehr

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

Einstufungstest Teil 2 (Schritte plus 3 und 4) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 51 Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten? ich besser Deutsch lernen möchte. a) Denn b) Dann c) Weil

Mehr

Start Deutsch 1. Modelltest

Start Deutsch 1. Modelltest Start Deutsch 1 Material zur Prüfungsvorbereitung Modelltest von Margret Rodi Seite 1 Modelltest Start Deutsch 1 von Margret Rodi Illustrationen: Nikola Lainović Für die Audio-CD: Tonstudio: Plan 1 Media,

Mehr

Start Deutsch 1. Übungssatz 01. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1. Übungssatz 01. Inhalt

Start Deutsch 1. Übungssatz 01. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1. Übungssatz 01. Inhalt Seite 1 Übungssatz 01 Goethe-Zertifikat A1: Übungssatz 01 Inhalt Vorwort 3 Kandidatenblätter Hören 5 Lesen, Schreiben 13 Sprechen 25 Prüferblätter Transkriptionen zum Tonträger 32 Lösungen zu Hören, Lesen,

Mehr

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA

Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II. Kursleiterin: Ilknur AKA Zusatzmaterialien zu Themen neu 1 Basic II Kursleiterin: Ilknur AKA Themen neu 1/Lektion 6 Krankheit Possessivartikel & Pronomen Ergänzen Sie bitte. 1.O Mami, kannst du Pullover waschen? Nein, wasch Pullover

Mehr

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12. Kapitel 7

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 7-12. Kapitel 7 Kapitel 7 1 2. Ich möchte eine Pause machen. Ich suche ein Café und bestelle ein Mineralwasser. 3. Ich möchte Deutsch lernen. Ich mache einen Sprachkurs. 4. Ich möchte mit der U-Bahn fahren. Ich brauche

Mehr

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 START DEUTSCH 1 MODELLSATZ

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 START DEUTSCH 1 MODELLSATZ GOETHE-ZERTIFIKAT A1 START DEUTSCH 1 MODELLSATZ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Materialien zu der Prüfung Start Deutsch 1 Start Deutsch 1 Modelltest, CD ISBN 978-3-939670-77-3 Start Deutsch 1 Prüfungsziele, Testbeschreibung

Mehr

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Einstufungstest Teil 1 (Schritte 1 und 2) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie Sie? Davide Mondini. a) heißt

Mehr

Modul 11 REISEN. Zusammenfassung

Modul 11 REISEN. Zusammenfassung Modul 11 REISEN Zusammenfassung Dieses Modul handelt von typischen Situationen rund ums Reisen. Wie kann man eine Reise buchen? Wie wird ein Ausflug geplant? Wie entscheidet man zwischen möglichen Verkehrsmitteln?

Mehr

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ALMANCASI- 1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ALMANCASI- 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ALMANCASI- 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 13 Wir suchen das Hotel Maritim 1 b c d 2 Ball 2: auf, Ball 3: in, Ball 4: unter, Ball 5: zwischen, Ball 7: über, Ball 9: vor 3 a 1 Restaurant 2 Zentrum 3 Bahnhof 4 Bank 5 Post 6 Ampel b Deutsch:

Mehr

Was kann ich für Sie tun?

Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? A Können Sie mir ein Taxi bestellen? Lernziele ein Zimmer reservieren sich beschweren vergleichen und loben sich telefonisch bewerben einen Reiseprospekt verstehen Q1 Im Hotel

Mehr

Themen neu 3 Hörtexte: Euro-Änderungen 031523-X (Kassetten) 041523-4 (CDs) CD 1

Themen neu 3 Hörtexte: Euro-Änderungen 031523-X (Kassetten) 041523-4 (CDs) CD 1 Themen neu 3 Hörtexte: Euro-Änderungen 031523-X (Kassetten) 041523-4 (CDs) CD 1 Themen neu 3 - Hörtexte: Euro-Änderungen 031523-X (Kassetten) 041523-4 (CDs) 1 LEKTION 1 (Track 1) Seite 11 Übung 6. Hören

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 13 Meine erste Deutschlehrerin 1 b Britta ist in die Schule gekommen c im Ausland gelebt d Sie hat ein Studium angefangen e hat sie ein Kind bekommen 2 b Als Dalva in die Schule gekommen ist, hat

Mehr

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen.

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen. A-1 ICH 1. Wo ist dein Lieblingsplatz? Wann bist du da und was machst du da? 2. Warum ist es schön, ein Haustier zu haben? 3. Welche Musik und Musiker magst du? Warum? Wann hörst du Musik? Ihr(e) Schüler(in)

Mehr

Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin

Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin 6Lektion Beim Arzt A Die Sprechzeiten Lesen Sie das Arztschild. Praxis Dr. Peter Meyer Arzt für Allgemeinmedizin Sprechzeiten: Mo, Di, Fr: 8.00-.00 u. 5.00-8.00 Mi: 8.00-.00, Do: 4.00-0.00 Welche Aussagen

Mehr

Kapitel 1 Am Telefon. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2008 www.klett.de Alle Rechte vorbehalten

Kapitel 1 Am Telefon. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2008 www.klett.de Alle Rechte vorbehalten Kapitel Am Telefon 5 DfdBl_U B_ 00730.indd methodische Abstimmung 5 der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht . Wortschatz das Telefon, -e der Apparat (hier

Mehr

Für jeden Untertest sollte man eine Zeit von rund 10 Minuten veranschlagen, für den schriftlichen und mündlichen Ausdruck jeweils 15 bis 20 Minuten.

Für jeden Untertest sollte man eine Zeit von rund 10 Minuten veranschlagen, für den schriftlichen und mündlichen Ausdruck jeweils 15 bis 20 Minuten. Hinweise für die Benutzung Liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter, dieser Test soll Ihnen dazu dienen, die sprachlichen Fähigkeiten Ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Deutschkursen in Relation zu den

Mehr

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung Modul 7 BEHÖRDEN Zusammenfassung In diesem Modul lernen wir verschiedene Behörden und offizielle Stellen sowie deren Aufgabengebiete kennen. Es werden einige Fragen aus dem praktischen Alltag behandelt:

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 25 30

Lösungen zum Arbeitsbuchteil, Kapitel 25 30 Kapitel 25 1 1. Geschwister Schwester 2. Eltern Vater Mutter 3. Enkel 4. Onkel Tante 5. ledig 6. Frau/Ehefrau 2 1. Die beiden jungen Mädchen wollen nach der Schule um die Welt reisen. Sie fahren zuerst

Mehr

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH

LÖSUNGSSCHLÜSSEL ZUM ARBEITSBUCH Lektion 1: Hallo! Ich bin Nicole... 1 Hallo! Ich bin Wiebke. Und wer bist du? Hallo, ich bin Stefan. ; Ich heiße René. Und wie heißt du? Ich heiße Alfred. 2 2 Ich heiße Melanie. 3 Und woher kommst du?

Mehr

Μαρία Θεοδοσοπούλου, Φιλόλογος, Μέλος Ομάδας Έργου «Σχολές Γονέων»

Μαρία Θεοδοσοπούλου, Φιλόλογος, Μέλος Ομάδας Έργου «Σχολές Γονέων» Επιστημονική Ευθύνη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Φιλόλογος, Μέλος Ομάδας Έργου «Σχολές Γονέων» Συγγραφή Christian Reihe Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Mehr

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de

GRAMMATIKÜBUNGEN A1. Hans Witzlinger www.deutschkurse-passau.de GRAMMATIKÜBUNGEN Hans Witzlinger Inhaltsverzeichnis Verb - Konjugation 2 Personalpronomen - Nominativ 5 W-Fragen (Fragen mit Fragewort) 6 Ja/Nein-Fragen (Fragen ohne Fragewort) 7 Starke Verben 8 Nomen

Mehr

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer?

Einstufungstest. Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Bitte antworten Sie kurz auf die Fragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Mit welchen Büchern haben Sie Deutsch

Mehr

Start Deutsch 2. Modelltest A2. Material zur Prüfungsvorbereitung. von Regine Grosser. Seite 1

Start Deutsch 2. Modelltest A2. Material zur Prüfungsvorbereitung. von Regine Grosser. Seite 1 Start Deutsch 2 Material zur Prüfungsvorbereitung Modelltest A2 von Regine Grosser Seite 1 Start Deutsch 2 Modelltest A2 Impressum Start Deutsch 2 Modelltest A2 von Regine Grosser Redaktion: Sabine Wenkums

Mehr

1. Richtig oder falsch? R F

1. Richtig oder falsch? R F FRANZ KAFKA: GIB S AUF! 1 Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich 1, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt

Mehr