Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ ÚÓÒÒ ÄÙØ Ù Ê Ò ÖÓØ ¾¼¼¾

2 Ì Ö Ñ Ò Ð Ò ÈÖ ÙÒ ½ º½¾º¾¼¼¾ Ò ÈÖÓ º Öº Àº Å Ø Ö ½º Ö Ø Ö Ø ØØ Ö ÈÖÓ º Öº º ÈÐ ¾º Ö Ø Ö Ø ØØ Ö ÈÖÓ º Öº ú¹Àº À ÖÖÑ ÒÒ

3 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ØÖ Ø»ÃÙÖÞ ÙÒ ½ ÒÐ ØÙÒ ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò ½º½ Ø ÑÑÙÒ ÚÓÒ Ä Ò Ò Ò Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ Ö ÒÙÒ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ë Ð ÖÙÒ Ö ÐÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Û ÙÒ Ñ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ð º ½º ½º Ì ÓÖ Ø Ù Ð ÙÒ Ö ÒÞ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ Ð ØÖÓÒ¹ Ð ØÖÓÒ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å ½ ¾º½ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º½ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò Ø Ò Ä Ò Ò º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ä Ò Ò º º º º º º º º º ½ ¾º¾º Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ö ÀÓ ØÖÓÑ ÒÛ Ò ÙÒ Ò º º º º º º ¾¾ Î ÖÛ Ò Ø ÓÑÔÙØ ÖÔÖÓ Ö ÑÑ ¾ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ä Ò ÒÚ Ö ÒØ Ò ¾ º½ ÖÙÒ Ð Ò ÓÑ ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Û Ò Ò ÙÒ Ò ÙÒ Î Ö Ø ÓÒ Ö º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ù Ø Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼

4 ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ö Ù Ù º½ Ë Ñ Ø Ö Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Å ÔÖ ÒÞ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Å ÙÒ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ø ÑÑÙÒ Ö Ù Ð ÙÒ Ò Ò Ò Ö Ì ØÔÖÓ º º º º º º º Ì ØÔÖÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ ÍÑ ØÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å ÙÒ Ò º½ ÃÓÒ Ø ÓÒ Ö Ò Ö Ä Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Å ÙÒ Ñ Ø È ÞÓ¹ Ð Ñ ÒØ ÙÒ Ë Ð Þ Ùѹà ÒØ º º º º º º º º º º º º º Å ÙÒ Ñ Ø Ê Ø Ö Ð Ñ ÒØ ÙÒ Ì ØÔÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÍÖ Ò Ù Ø Ñ Ø ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÓÒ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º Ù ÑÑ Ò ÙÒ ËÝÑ ÓÐ ÙÒ ÖÞÙÒ Ò Ð ÙÒ Ú ÖÞ Ò Ä Ø Ö ØÙÖÚ ÖÞ Ò Ò ÙÒ Ä Ò Ð Ù

5 ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔÖ Ø ÒÚ Ø Ø ÓÒ Ó Ñ Ò ØÙÖ Þ Ð ØÖÓ Ø Ø Ð ØÖÓÒ Ð Ò ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ð ØÖÓÒ Ñ ÖÓ ÓÔ Ð Ô Ö Ñ ØÓ Ù Ø Ð ÓÖ Ø ¹ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ¹Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ð ØÖÓÒ ÔÖÓ º Ì Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ð ÓÐÙÑÒ ÓÒ Ø Ó Ë ÓØØ Ý Ñ ØØ Ö Û Ø Ò ÒØ Ö Ø ÜØÖ Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ñ Ò ØÙÖ Þ Ø Ö Ð ØÖÓ Ð Ò Ù ÐØ Ó ÔÐ Ø ÒÙÑ Ô ÖØÙÖ º Ì Ð Ò Ò ÓÔØ Ñ Þ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ö ÓÐÙØ ÓÒº Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ø ÔÖÓ Ñ Ø Ö Ó ÓÙØ ÒÑ Ø Ñ Ò Ö Ý Ó ½ Î Ò ÛÓÖ Ò Ø Ò Ó ½ ÑѺ Ø Ð ÓÒ Ø Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ø ÔÖÓ Ñ Ø Ö Ò Ø Ö Ý ÒÓÙÒØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ù º Ú ÐÙ Ó ¼ ÒÑ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ñ Ø Ö Ò Ú ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐݺ Kurzfassung ÁÒ Ö Ö Ø ÛÙÖ ÙÒØ Ö Ù Ø Ó Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ð ØÖÓ¹ Ò ÒÐ Ò Ò Ù Ö ÚÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ð Ò Ò ¹ Ò Ò ÙÑ Ò Ó Ù Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÓÒ ÞÙ ÖÞ Ù Òº Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ËÝ Ø Ñ Û Ö Ð Ø Ù Ò Ñ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö Ñ Ø ÒØ Ö ÖØ Ö ÜØÖ Ø ÓÒ ÒÓ ÙÒ Ò Ö Ö ¹ Ð ØÖÓ Ò¹Ä Ò Ù ÈÐ Ø Ò¹ Ð Ò Òº Ä Ò ÛÙÖ Ò ØÐ Ö Ù ÙÒ ÓÔØ Ñ Öغ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Ò Ò ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö ÚÓÒ º ÒÑ Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÚÓÒ ½ Î ÙÒ Ò Ñ Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ½ ÑѺ ËÓ¹ ÛÓ Ð Ø Ð ÞÙÖ Å ÙÒ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ð Ù Ô Þ ÈÖÓ Ð Ñ Û Ö Ò Ö Å ÙÒ Ù ØÖ Ø Ò Û Ö Ò ÔÖ ÒØ Öغ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ ÛÙÖ Ò Ï ÖØ ÚÓÒ ¼ ÒÑ ÖÖ Øº ½

6 ¾ ÒÐ ØÙÒ

7 ÒÐ ØÙÒ Î Ö ÖÙÒ Ö Ù ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ö ËÝ Ø Ñ Ø Ø Ö Ò Ò¹ Ð Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Öº Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ò Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò ÙÖ Ø ÒÓÐÓ ÓÖØ Ö ØØ Ò Ö À Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ñ Ò Ò ÙØ Ð Ò Å ÖÓÑ Ò µ Ú Ð ØÙÒ ÙÒ Ò ÒÒ ÙÖ Å ¹ Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò Ë Ð ÖÙÒ Ö ÐÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Û ÙÒ ½ ÖÖ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ö ÙÞ ÖØ ÙÒ ÓÐ Ð Ù ÙÒ Ú Ö ÖØ Û Ö Òº Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ð Ò Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò Ò Ö Ñ Ò ØÙÖ Ö Ò Ð ÓÒ¹ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ Å Ò ØÐ Ò Ò Ñ Ø Ò Ö ÙÒ ËÔÙÐ ÒÛ ÐÙÒ ÛÓ Ù Ò ØÖ Ò¹ ÙÒ Ò Ø Å Ò ØÐ Ò Ò Ó Ö È ÖÑ Ò ÒØÑ Ò ØÐ Ò Ò ÞÙ Ñ Ò ØÙÖ Ö Òº Ù ¹ ÖÙÒ Ö Ù ØÖ Ø Ò Ò Ð ØÖ Ò Ð ØÖ Ò ÒÒ Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø ¹ Ø Ä Ò Ò ÒÙÖ Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö ÙÒØ Ö Îµ ¹ ØÖ Ò Û Ö Òº ÙÖ Ø À Ð Ð Ø Ö Ò Ù ØÖ Ò À ÙÔØ ÒØ Ö ÒØ Ö ÓÐ Ä Ò Ò Þ Ö Ø ÖÙÒ ÖÑ ÙÒ Ù ÙÒ Ö Ð ÙÒ Ñ Ø Ò Ö Ò Ö Ø ¹ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÓÖØ ÖÛ Ò Ø ÞÛº ÒÓØÛ Ò Øº Ä ÙØ ÁÌÊ˹ÊÓ Ñ Ô ½ Û Ö Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ø Ò ÚÓÒ ½½ ÒÑ ÒÑ Ö À Ð ¹ Ð Ø Ö¹ Ò Ö Ø ÓÒ Ò Ö Â Ö ¾¼¼ ¾¼½ ÚÓÖ Ö Øº À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò ÚÓÒ ½ ¼ ÒÑ Ð Ò ÞÛ Ö ÙØ ÒÓ Ñ Ø Ä Ø Ò Ö Ï ÐÐ ÒÐÒ ÚÓÒ ½ ÒÑ Ö Ø Ð¹ Ð Ò Ó Ø Ö Ò Ù ÙÒ Ø Ò Ö Î Ö Ö Ò Û Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹ Ó Ö Ê ÒØ Ò¹Ä Ø Ó Ö Ò ØÞØ Û Ö Ò Ñ Òº Ñ ÒØ ÔÖ Ò ÑÙ Ù Ù ÙÒ ÚÓÒ ËÝ Ø Ñ Ò ÞÙÑ Ì Ø Ò Ö À Ð Ð Ø Ö Ù Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ö Û Ö Ò ÞÛº Ì Ø Ò Ñ Ø Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð Ò Ö ÓÐ Òº ÎÓÖ ÐÐ Ñ Ö ÎÓÖ Ð ÚÓÒ Ò Ø Ðº ¾ Ú Ð Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ËÙÐ Ò Ø Ò Ò Ò Ò Ö ÞÙ ÔÐ ØÞ Ö Ò Ò Ñ Ñ ØØ Ð Ë Ð Þ ÙѹŠÖÓÑ Ò Ñ Ö Ö Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò Ð Ò Ð Ñ ÒØ ÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò¹ Ñ ØØ Ö Ð Þ Ø Ò Ò Ò Ï Ö Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò ÖØ ÞÙ Ú Ö ØÖ Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ø Ú ØØ Ò Ò ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý ÊÓ Ñ Ô ÓÖ Ë Ñ ÓÒ ÙØÓÖ ØØÔ»»ÔÙ Ð º ØÖ ºÒ غ

8 ÒÐ ØÙÒ Ê ØÙÒ º Å Ø Ò Ó Ò ÒÒØ Ò Ä Ò Ò¹ ÖÖ Ý ÒÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹ Ä Ø Ó Ö ÖØ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÞÙÑ Ì Ø Ò ÚÓÒ À Ð Ð Ø Ö Ù Ð Ñ Ò¹ Ø Òµ Ñ Ø Ó Ñ ÙÖ ØÞ ÙÒ Ò Ö Ù ÙÒ Ñ Ò Ø ÐÐ Ò Æ ÒÓÑ Ø Ö¹ Ö Ú ÖÛ Ö Ð Ø Û Ö Òº Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ð Ò Ö Ù Ð ÒÞ Ð ÖØ Ò ØÞ Ò ½¼ ½ Û ÒÒ Ö ÈÐ ØÞ Ö ÒÞØ Ø ÙÒ»Ó Ö ËÝ Ø Ñ Ó Ø Ò Ò Ø Ò ÑÙ º ËÓÐ Ä Ò Ò Ð Ò Ù Ð ÒÞ Ù Û ÐÒ Ò Ø ØØ Ó Ø Ò ÒØ Ò Ú ÞÙ Ö Ô Ö Ö Ò Ó Ö Ò Ù ÞÙ Ù Ø Ö Òº Ð Ö Ö Ø Ø Ñ Ò ØÞ ÞÙÑ Ò ØÞ ÚÓÒ Ò Ø Ðº Ñ Ò ØÙÖ ¹ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù Ö ÚÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Û Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ð Ô ÖØÙÖ Ð Ò Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò ÖÞÙ Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ ÞÙ ÖÔÖÓ Òº Å Ø Ó Ø Ò ÖÓ Ò ÎÓÖØ Ð Ä Ò Ò ÒÞÐ Ù Å Ø Ö Ð Ò Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Û ÖØ Øº Ù Ñ Ø Ö À Ö Ø ÐÐÙÒ ÓÐ Ö Ä Ò Ò Ñ Ò ØÞ ÞÙ Ö À Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ë Ð Þ Ùѹ Ð Ò Ò Ò ÓÒ Ö Ì ÒÓÐÓ ÒÓØÛ Ò º ÙÖ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÓÛÓ Ð Ù ÙÒ Ø Ñ ËØÖÓÑ Ú Ö ¹ ÖÒ Ð Ù Ð Ð Ò Ö Ù ÙÒ Ö ËÓÒ Ò ØÖÓÑ Ö Ò Ð Ø ÛÙÖ¹ Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ù Ö ÚÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ð Ò Ò ÞÙÖ ÖÞ Ù ÙÒ Ò Ö Ó Ò ÒÒØ Ò ÀÓ ØÖÓѹËÓÒ Ö Ø Ö ÓÐ Ö Ò ÙÒ Ö Ö Ö Ø ÖÙÔÔ Ø Ø Ø ½ ½ º ÁÒ Ö Ö Ø ÛÙÖ Ò Ò Ì Ù Ð Ø Ö ÀÓ Ù ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ø Ø Ø ÛÓ Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ù Ö ÖÖ Ö Ò Ù ÙÒ Ò ÂÙ Ø Ö Ò¹ ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Ò Ô Þ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ò À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÓÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ð Òº Ù Ñ Û ÛÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ù Ò Ö Ð ØÖÓ¹ Ø Ø Ò Ö ¹ Ð ØÖÓ Ò¹Ä Ò ÙÒ Ò Ñ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö ÒØÛÓÖ Òº ÖÔÖ ÙÒ Ö Å Ö Ø Ñ ÎÓÖ Ö ÖÙÒ Ø Ò ÛÙÖ Ö Ù Ù Ò ¹ ÐØ Ò ÙÒ Ó Û Ò Ð Ñ ÒØ Ð Ó Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò Û Ñ Ð Ò ØÞغ Å Ø À Ð Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ö Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÛÙÖ Ä Ò Ö Ò Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø Î Ö Ø ÓÒ ÓÑ ØÖ Ö È Ö Ñ Ø Ö ÓÔØ Ñ Öغ Ò Ø ÓÖ Ø Ù ÙÒ Ñ Ò Ø ÐÐ Ò Æ ÒÓÑ Ø Ö¹ Ö ÛÙÖ Ò ØÖ Øº Ò ÜÔ Ö ¹ Ñ ÒØ ÐÐ Ö Ì Ø Ø Ò ÛÙÖ Ù ÙØ ÓÔØ Ñ ÖØ Ä Ò ÙØ Ø Ø Ø ÙÒ ÖÖ Ö Ù ÙÒ Ñ Òº Ð Ø ØÓÖ ÒØ Ò Ò Ö Ö Ý¹ Ö Ò Ñ Ö ØÖ Ò Ñ ØØ ÖØ ËØÖÓÑ ÙÒØ Ö Ò Ö Ò Ø Ò ÙÖ Ð Ò Ì ØÔÖÓ ¹ Ñ Ò ÛÙÖ º Å Ø À Ð Ò Ò Ò Ñ Ò Ø Ò Ê Ø ÖÑÓ ÙÐ Ó Ö Ð Ö Ä Ò ÛÙÖ Ö Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð Ö Ì ØÔÖÓ Û Øº

9 Ã Ô Ø Ð ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò ½º½ Ø ÑÑÙÒ ÚÓÒ Ä Ò Ò Ò Ø Ò È Ö Ü Ð Ò Ò Ð ØÖÓ Ø Ø ÈÓØ ÒØ Ð Φ(x, y, z) Ò Ö ÞÙÖ Þ¹ ÓÔØ µ ÖÓØ ¹ Ø ÓÒ ÝÑÑ ØÖ Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ð Ø Ò ÖÙÒ Û Ð Ê Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò ÈÓØ ÒØ Ð φ(z) ÒØÐ Ò Ö Þ¹ Ö¹ Ø ÐÐ Ò φ (z) := 2 φ z 2 µ Φ(x, y, z) =Φ(r, z) =φ(z) r2 4 φ (z)+o(r 4 ) ½º½µ ÙÖ Ò ØÞ Ò Ò Û ÙÒ Ð ÙÒ ÙÒ Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ö Ø ÓÐ Ø Ò¹ Ð ÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ò ØÖ Ð Ø Ú Ø Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö E b < 30 ε ÙÒ Ô Ö Ü Ð Ö Æ ÖÙÒ º º Ö ÙÒ ÒÒ Ò Ò r (z) := rµ z r (z)+ 1 2 φ (z) φ(z) r (z)+ 1 4 φ (z) r(z) =0 φ(z) ½º¾µ Ä ÙÒ Ö Ð Ò Ö Ò Ö ÒØ Ð Ð ÙÒ Ö Ø Ó Ò ÒÒØ Ò ÙÒ Ñ Ò¹ Ø Ð Ò Ò r α ÙÒ r γ Ñ Ø Ò Ò Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ö Ç Ø Ò z o r α (z o )=r γ (z o)=0, r α (z o)=r γ (z o )=1 ½º µ ÁÒ Ö Ð Ò z b Ð Ò Ö Ù Ò ÙÐ ÖÚ Ö Ö ÖÙÒ M α ÙÒ Ä Ø Ö Ð¹ Ú Ö Ö ÖÙÒ M Ø ÑÑ Ò φ(z o )=φ o ÙÒ φ(z b )=φ b Ò ÈÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ç Ø¹ ÞÛº Ð Ò µ M α = r α(z b ), M =1/M α φo /φ b ½º µ

10 ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò Å ØØ Ð Ä Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ ÒÒ Ò Ù Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ò Ð Ð ØÖÓ¹ Ò Ò Ò Ò r(z) Ð Ø Ø Û Ö Ò a, b ÃÓÒ Ø ÒØ Òµ r(z) =ar α (z)+br γ (z) ½º µ Ä Ò Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Ø ÒÒ Ò Ò ÒÒ Ò Ù Û Ö ÙÒ Ò ÚÓÒ Ä Ò Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ú ÖÒ Ð Ø Û Ö Òº Ö Ò Ó Ò ÖÓ Û ÙÒ Ò ÚÓÒ Ò Ü ¹ Ð Ò Ò Òµ Ò Ò Ö Ð ÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ ÒÕÙ ÐÐ Ô Ö ÖÖ Ø ÓÒ º ÇÖ ÒÙÒ ½ ÓÛ Ð Ö ÒØ Ð ÙÖ Ù ÙÒ Ò Ð Ò Ò ÒÙÒ Ò ÙÒ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ ½º ÇÖ ÒÙÒ ÒÞÙ Þ Òº Ô Ö Ò ÙÒ ÖÓÑ Ø Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ó Þ ÒØ Ò C sb ÞÛº C cb Ò Ö Ù Ò Ð Ò ÒÒ Ò Ò Ð ÙÒ ½º ÙÒ ½º Ñ Ø À Ð Ö ÙÒ Ñ Ò¹ Ø Ð Ò r α (z) ÙÒ M Ö Ò Ø Û Ö Ò ½ C sb = 1 16 M 4 φ3/2 b φ 2 o z b z o r 4 α φ 3/2 ( 5 4 φ φ 4 24 φ φ 3 φ r α 3 φ 2 r α 2 r α 2 rα 2 ) dz ½º µ C cb = 3 8 M 2 φ3/2 b φ o z b z o φ 2 φ 5/2 r2 α dz ½º µ ½ ÁÑ ÐÐ Ñ Ò Ò Ñ Ò ÐÐ ÓÑ ØÖ Ò Ð Ð Ö º ÇÖ ÒÙÒ ØÖ Ø Ø Û Ö Ò ÛÓ Ò Ò Ñ ËÓÒ Ò ÓÖÑ Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ø Ð Ò Ò Ò ØÒ Ò ÒÙÖ Ô Ö ÖÖ Ø ÓÒ Ò ÊÓÐÐ Ô Ðغ

11 ½º¾ Ö ÒÙÒ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö ½º¾ Ö ÒÙÒ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ö ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ò ËÓÒ Ò ÓÖÑ Ò Ò ËÝ Ø Ñ ÒÒ Ö Ò Ö ÒØÛ Ö ÙÖ Ü Ø Û ÐÐ ÒÓÔØ Ö ÒÙÒ Ò Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò Ò Ö Ù ÛÒ Î Ö Ö Ò Ó Ö ÙÖ ÖÐ ÖÙÒ ÒÞ ÐÒ Ö Ò Ø Ö Ð Ö ÒØ Ð Ø ÑÑØ Û Ö Òº ØÖ ÞÙÑ ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ð ØÖÓÒ ÒÕÙ ÐÐ Û Ö Ò Ò Ñ Ó Ù Ð Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ú Ö Ð Ò ÖØ Ð¹ غ Ò Ñ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö Ø Ó Ò ÒÒØ Ú ÖØÙ ÐÐ ÉÙ ÐÐ Ñ Ø Ñ ÙÖ Ñ Ö d virt Ö Ú Ö Ð Ò ÖØ Ò Ù Ò Ð Ò Ð Ø Û Ö ÞÙ d o = M d virt ½º µ Û Ø Ö Ò ØÖ ØØ Ò Ô ÖØÙÖ Ö ÒÞ Ò Ò Ð Ò Ò Ù ÙÒ Ù º Ö ÙÖ Ñ Ö Ù ÙÒ Ð Ö Ò d d ½º Å Ò ÑÙÑ Ö ÖݹΠÖØ ÐÙÒ µ Ò Ò ¹ Ø ÚÓÒ Ö ¹ ÖÓ Ð ¹Ï ÐÐ ÒÐÒ λ b Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö Ù Ò Ð Ò ØÖ Ø Ò Ò Ø ÚÓÑ Ð Ø Ò Ô ÖØÙÖÛ Ò Ð α b d d =1.22 λ b α b ½º µ Ð Ö Ò Ö Ô Ö Ò ÖÖ Ø ÓÒ d s ØÖ Ø Ò Ö Ò Ð Ò Ø Ö Î ÖÛ ÖÖÙÒ d s = 1 2 C sb α 3 b ½º½¼µ Ð ØÖÓÒ ÒÕÙ ÐÐ Ò Ò Ò ØÞÙÚ ÖÒ Ð Ò Ò Ö Ö Ø ÚÓÒ E = e φ ÀÏÀŵ ØÞ Ò Ö Ø Ö ÙÖ Ñ Ö Ð Ö Ò Ö ÖÓÑ ¹ Ø Ò ÖÖ Ø ÓÒ d c Ð Ø ÙÖ Ê Ò ØÖ Ð Ò Ñ Ø ± E Ò Ö Ù Ò Ð Ò ÞÙ φ d c =2C cb α b ½º½½µ φ b ÁÒ ÓÐ Ò Ô ÐØ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö Ò ÖÓ ÊÓÐÐ ÈÓØ ÒØ Ð Ð Ò Ö Ò Ò Ö Ö Ø Ö Ð Ð Øº Ì Ø Ð Ø Ù Ð ÙÒ Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö ÙÖ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ ÞÛº Ò Ö Ö Ø Ö ÉÙ ÐÐ Ö ÒÞغ

12 ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò ÖÐ ÖÙÒ Ö Ð Ö Ò Ò Ó Ø Ú ÖÛ Ò Ø Å Ø Ó Ø Ò ÖÑ Ò ÐÙÒ Ö Ö ÙÒ Ò Ö Ö Ò ¹ Ö Î Ö Ö Ò ÖÐ ÖÙÒ Ñ ØØ Ð ÕÙ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ó ÛÓ Ð Ö Î Ö Ö Ò Ò Ô Ý Ð ÖÙÒ Ð ¾ Ø ½ º ÁÑ ÐÐ Ñ Ò Ò Ð ÖØ ÕÙ Ö Ø ÖÐ ÖÙÒ Ö ÑØ Ð Ö Ò d p ÞÙ ÖÓ Ï ÖØ d p = d 2 o + d2 d + d2 s + d2 c ½º½¾µ Ò Ú Ö ÖØ Ò Ù Ö Å Ø Ó Ø Ö Ó Ò ÒÒØ ÊÓÓعÈÓÛ Ö¹ËÙÑ ÊÈ˵¹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÒØÛ ÐØ ÚÓÒ ÖØ ÙÒ ÃÖÙ Ø ½ Ö ÒÞ ÐÒ Ò Ð Ö ÒØ Ð Ò ÒÐ Ö ÓÖÑ Û Ö ÕÙ Ö Ø Ò ÖÐ ÖÙÒ Ö Ò Øº ÐÐ Ö Ò Û Ö Ò ÐÐ ÒØ Ð Ð ÙÖ Ñ Ö Ë Ò ¼ ± ÑØ ØÖÓÑ ÒØ ÐØ Ò Öغ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ù ÙÒ Ò ÙÒ Ú Ö Ð Ò ÖØ Ú ÖØÙ ÐÐ ÉÙ ÐÐ Û Ö Ò Ò Ö Ù Ò Ð Ò Ö Ø Ø Ô Ö ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò Ò Ö ¼ ±¹Ë Ò Ñ Ò Ñ Ð Øº ËÓÑ Ø Ö Ò ÑÓ Þ ÖØ Ò Ð Ö ÒØ Ð ÞÙ d d50 d s50 d c50 = 0.54 λ b α b = 0.18 C sb αb 3 φ = 0.68 C cb α b φ b ½º½ µ ØÖ ÙÒ Ú Ö Ð Ò ÖØ Ú ÖØÙ ÐÐ ÉÙ ÐÐ Û Ö Ò Ò Ú Ö Ò Ò ÈÓØ Ò¹ Þ Ò Ò Ò Ò Ö ÖØ ÙÑ Ó Ò ÒÒ ÖÙÒ Ò Ö Ò Û ÐÐ ÒÓÔØ Ö Ö ÒÙÒ Ò ÞÙ Ö ÐØ Ò d dld = (d 4 s50 + d4 d50 )1/4 Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ö d bld = (d 1.3 dld + d 1.3 o ) 1/1.3 Ö ØÒ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ö d p = d p50 = (d 2 bld + d 2 c50) 1/2 ÔÖÓ Ñ Ø Ö ½º½ µ Ö ÊÈ˹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÖ ÔÖ Ò Ð Ö Ó ËØÖ Ð Ò Ö Ò ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ø Ø Ò Ø ÓÖ Ø ÖÔÖ ÙÒ Ö Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö Ò ÒÓ Ù º Ö ¾ ÆÙÖ Ø Ø Ø ÙÒ Ò Ð Ö Ò Ö Ñ Ò Ò Ô Ý Ð Ò Ö Ö Ò ÞÙÖ ¹ Ø ÑÑÙÒ ÑØ Ð Ö Ò Ö Ù Ò Ð Ö ÓÖØÔ ÒÞÙÒ ÕÙ Ö Ø ÖØ Û Ö Òº Ä Ò Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò Ø ÚÓÒ Ò Ò Ö ÙÒ Ò º Þ ÒÙÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ö ÙÒ Ö ØÒ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ö Ò ÖÒÓѹ Ñ Ò Ù ½ ÙÒ Ö Ò Ò Ø Ñ Ø Ò Ð ÖÛ Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ò Ø ÓÒ Ò Ö Ù ÙÒ ¹ Ö ÒÞØ Ó Ö Ê Ø ØÖ ÐÛ ÖØ Ö ÒÞØ Ù ÙÒ Ú ÖÛ ÐØ Û Ö Òº

13 ½º Ë Ð ÖÙÒ Ö ÐÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Û ÙÒ Ñ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ð Ð ÖØ Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙÖ ÕÙ Ö Ø Ò ÖÐ ÖÙÒ Ð Ò Ö Ï ÖØ Ö Ñ Ø Ò Ñ Ò Ò Ù Ð ÙÒ Û ÖØ Ò ÞÛº ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ ÖÒ Ö Ò Ø ÑÑ Ò ½ ÙÒ ¾¼ µº ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ÐÐ Ø ÓÖ Ø Ø ÑÑØ Ò ËÓÒ Ò¹ ÙÖ Ñ Ö Ò Ñ ÊÈ˹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö Ò Ø ÔÖÓ Ñ Ø Ö Ò Ðº ½º½ µº ½º Ë Ð ÖÙÒ Ö ÐÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Û ÙÒ Ñ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ð Ò Ù ÖÐ À ÖÐ ØÙÒ Ö Ë Ð ÖÙÒ Ö ÐÒ Ò Ø Ò ½ ¾½ ¾¾ º ØÖ ¹ Ø Ø Ñ Ò ÒÙÖ Ò Ö Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ò ÐÐ ÒÒ Ð Ò Ê ÐÒ Ö Ò Ò ØÖ Ð Ø Ú Ø Ò Ö ÒÞ ÐÐ ÓÐ Ò ÖÑ Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ò Ï Ö Ò ÐÐ ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ò Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ø Ñ Ð Ò ØÓÖ k Ð ÖØ ÒÒ Ð Ö Ò Û ÒÒ ÈÓØ ÒØ ÐÚ Ö ÐØÒ ÓÒ¹ Ø ÒØ ÐØ Ò Û Ö Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ò ÙÒ ÐÐ ÄÒ Ò Ø Ø Ò Ö ¹ Ò Û Ö ÒÒÛ Ø Ó Ö ÖÖ Ø ÓÒ Ó Þ ÒØ Ò Ñ Ø Ñ Ð Ò ØÓÖº ÑÞÙ ÓÐ ÒÒ Ñ Ò ÙÖ ÓÑ ØÖ Î Ö Ð Ò ÖÙÒ Ò Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò ÙÒ Ñ Ø Ò Ù Ù Ð ÙÒ Ú Ö ÖÒº Ù ÖÙÒ Ö Ö Ò¹ Ø Ð Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ö Ñ Ò ØÙÖ Ö Ò Ð Ñ Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò ÒÙÖ Ð ØÖÓ Ò Ó ÖÙÒ Ò ÙÒ ¹ ØÒ Ú Ö Ð Ò ÖØ Û Ö Ò Ñ Òº À Ö ÑÑÐ Ñ Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ø Ò Ù ÈÓÐ Ù Ò Ò Ö ËÔÙÐ ÒÛ ÐÙÒ ÙÒ ÚØк Ï Ö ÐÙÒ µ Ò ÓÑÔÐ Þ ÖØ Ö Ñ Ù Ù ÙÒ Û Ò Î Ö Ð Ò ÖÙÒ Ò ÐÐ ËØØ ÙÒ Ø Ñ Ò Ö Ù º È ÖÑ ¹ Ò ÒØÑ Ò ØÐ Ò Ò Ð Ò Ò ÐÐ Ò Ñ Ò ØÙÖ Ö Ò Û Ö Ò Ö Û Ò Ö Ò ØÞØ Ò Ö À Ò ÙÒ Î Ö Ø ÓÒ Å Ò Ø Ð µ ÙÒ Ü Ð Ö Ò º Ï ÒÒ Ö ÈÓØ ÒØ Ð Ñ Ø Ñ Ð Ò ØÓÖ k Ð ÖØ Û Ö Ò Û ÄÒ Ò Û ÒØÐ ÒÒÚÓÐÐ ÛÖ ÙÑ Ð ØÖ Ò ÒÒ Ö Ð Ö Ä Ò ÓÒ Ø ÒØ ÞÙ ÐØ Ò ÒÒ Ú Ö Ð Ò ÖØ Ð Ö Ò Ö Ô Ö Ò ÖÖ Ø ÓÒ d s Ð ÖØ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ø k Ð Ö Ò Ö ÖÓÑ Ø Ò ÖÖ Ø ÓÒ d c Ò ÖØ Ó Ò Ø d s d c = 1 2 k C s α 3 = k d s = k C c α φ k φ b = d c ½º½ µ ÍÑ Ò Î Ö ÖÙÒ Ö Ù Ð ÙÒ ÞÙ ÖÖ Ò Ñ Ò ÑÒ ÓÑ ØÖ ¹

14 ½¼ ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò Ò ÄÒ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö Ò ØÓÖ Ð ÖØ Û Ö Ò Ð ÈÓØ ÒØ Ð ÛÓ Ð ØÖ Ò Ö Ø Û Ö Ò Ñ Ò ÙÑ Ò Î Ö Ð Ò ÖÙÒ ÖÓÑ Ø Ò Ð Ö ÞÙ Ö ÐØ Òº Ò Ò ÐÝ Ö Ë Ð ÖÙÒ Ö Ñ Ò ØÙÖ ÖØ ËÝ Ø Ñ Û Ö Ò ¾ Ò ÐÐ Ö Ò ÖÒ Ò ÙØÓÖ Ò Ù ØÖ ØÙÒ ÚÓÒ ÒÞ ÐÐ Ò Òº ÍÒØ Ö Ö ÒÞ Ö Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ Ø Ù Ö ÙÖ Ò Ö Ä Ò Ñ Ü Ñ Ð ÞÙÐ ¹ Ò Ð ØÖ Ò ÙÖ Ñ Ò Ñ Ð ØÓÐ Ö Ö Ö Ð Ø Ö ÒÒÛ Ø f b = kf bµ Òº Ñ Ø Ú Ö Ò Ô Ø Ø Ö Ö Ø Ø Ò Ö Û Ò Ö À Ò Ö Ø Å ÖÓ ÓÔ Ò Ø ÞÙ Ð Ò Û Ö Ò Ö º Ò Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ½ ÑÑ ÓÐÐØ Ù Ò ÐÐ ÒÓ ÖÖ Ö Ò Û Ö ÒÓÖ ÒÙÒ Ñ Ö Ð Ø Ò Ö ÒÒ¹ Û Ø ÒØ ÔÖ Øº ½º Ì ÓÖ Ø Ù Ð ÙÒ Ö ÒÞ Ò ÌÖ ØÒ Ö ÍÒ Ð ÙÒ Ò ÌÖ ØÒ Ö Ò ÍÒ Ð ÙÒ Ò ¾ Ò ÙÒØ Ö Ø ÓÖ Ø Ö ÒÞÛ ÖØ Ö Ô ¹ Ö ÙÒ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ Ó Þ ÒØ Ò Òº ÛÙÖ Ò Ò Ä Ò Ò Ñ Ø Ð ¹ Ò Ö Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ð Ñ Ø Ò ÚÓÒ ÌÖ ØÒ Ö Ò Ò Ò Ö ÒÞÛ ÖØ Ò ÙÒ Ò Û Ö Ò ÐØ Ø ÙÒØ ÖÑ Ù Öغ ÁÒ Ò ØÞÙÒ Ö Ö ÒÞÛ ÖØ Ö ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ C co ÙÒ Ô Ö ¹ ÖÖ Ø ÓÒ C so ÞÓ Ò Ù Ç Ø Ò µ Ò ÈÓØ ÒØ Ð φ o ÙÒ φ b Ò Ö Ç Ø Ò ÞÛº Ð Ò Ò Ñ Ü Ñ Ð ÈÓØ ÒØ Ð φ m ÙÒ Ñ Ü Ñ Ð Ð ØÖ Ù Ö φ mz º ÌÖ ØÒ Ö Ò ÍÒ Ð ÙÒ Ò Ö Ð ØÖÓ Ø Ø ÁÑÑ Ö ÓÒ Ð Ò Ò Ð ÙØ Ò C co L 2.8 φ 1/6 m C so L 0.23 ( φo 1/6 + 1 ) M 2 φ1/6 b ( 1+ 1 ) φ o M 4 φ b Ö φ m φ o < 100 Ñ Ø L = φ o φ mz ½º½ µ Ø ÌÖ ØÒ Ö Ò ØÚÓÒ Ö Ð ÚÓÖ Ò Ò Ò Ä Ò Ò Ñ Ø Ô Þ ÐÐ Ò Ð ØÖÓ Ò ÒÓÖ ¹ ÒÙÒ Ò Ù Ò Ò ÓÒ ÖÒ Ö ÓÒ ØÖÙ ÖØ Ð ØÖ Ð Ö Û Ð Ñ Ò Ñ ¹ Ð Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ò ÖÞ Ù Òº Ð Ö Ñ Ø Ô Ý Ð Ò Ð ØÖÓ Ò ÒÓÖ ÒÙÒ Ò Ò ÞÙ Ù Ò Ø Ó ØÑ Ð Ö Ò Ø Ñ Ð º Å Ø Ò Ò Ì ÐÐ º½ Ë Ø µ Ò ÒÓÑÑ Ò Ò Ï ÖØ Ò ÚÓÒ M =0.09 φ ex = φ o =4 Î φ b =1 Î φ m =7 Î ÙÒ φ mz =9 λÑÑ Ö Ò ÙÒØ Ö Ò

15 ½º Ì ÓÖ Ø Ù Ð ÙÒ Ö ÒÞ Ò ½½ Ö ÒÞÛ ÖØ Ö Ð Ø Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ó Þ ÒØ Ò ÞÙ C cb C sb 0.11 ÑÑ 0.05 ÑÑ ½º½ µ ÍÑ Ö ÒÞÛ ÖØ ÞÙ ÖÖ Ò Ñ Ò Ç Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ö Ò Ð ÖÒ Ð Ò Ð Ñ Ü Ñ z o ÙÒ z b µ Ç Ø Ò Ò Ñ Î ÖÞ ÖÙÒ Ð Ð Ò Ò Ñ Ð ÙÒ ÙÒ Ð º Ñ ÚÓÖÐ Ò Ò Ò Ø Ó ÙÑ Ñ Ð ÒÒ ÓÛÓ Ð Ç Ø Ã Ø Ó µ Ð Ù Ð ËÓÒ µ Ð Ò Ù Ö Ð Ä Ò Ò Ð º Ö ÒÞ Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð ÖÞ Ù ÙÒ Ò º Ö Û Ö Û Ø ÙÒØ Ö Ö ÒÞ Ò Ö Ô Ö ÙÒ ÖÓÑ Ø Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò ÚÓÒ Å Ò ØÐ Ò Ò ÙÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò ÒÞ ÐÐ Ò Ò ÓÛ Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò ÍÒØ Ö¹ Ö ÒÞ Ò Ö Ù Ð ÙÒ Ò ¾ º Û Ö Ð ØÖÓÒ ÒÕÙ ÐÐ Ð Ú Ö Ð Ò ÖØ Ð Ø Û Ö Ò ÒÒ Ú ÖÒ Ð Øº Ù Ò Å Ò Ñ ÚÓÒ Ù ÙÒ ÙÒ Ô Ö Ö ÞÛº ÖÓÑ Ø Ö ÖÖ Ø ÓÒ Ñ Ò Ñ Ð Ô ÖØÙÖµ Ö ÐØ Ö ÙÒØ ¹ Ö Ö ÒÞ Ò Ö Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò ÙÒ ÙÖ Ô Ö ÖÖ Ø ÓÒ ÞÛº ÖÓ¹ Ñ Ø ÖÖ Ø ÓÒ Ö ÒÞØ Ù Ð ÙÒ δ s ÞÛº δ c º Û Ö Ò Ñ Ü Ñ Ð Ð ØÖ ÞÛ Ò Ò Ð ØÖÓ Ò φ m Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö E b = eφ b ÙÒ Ð Ò Ö Ö Ø Ö ÉÙ ÐÐ E = e φ Ð Û Ø Ø È Ö Ñ Ø Ö Ö Ø Ø ÈÓØ ÒØ Ð Ò Î ÙÒ Ð ØÖ Ò Ò Î»Ñµ C cb = 1.32 φ b φ m Ñ δ c = C sb = 2.19 φ b φ m Ñ δ s = 3.14 φ1/2 φ 1/2 m φ 1/4 b 1.1 φ 1/4 m φ 1/8 b 10 5 Ñ 10 7 Ñ ½º½ µ Ð ØÖÓ Ø Ø ÒÞ ÐÐ Ò Û Ö Ø Ö Ð ÖØ Ñ Ø Ò Ö Ò Ò Ø Ñ Ð ÒÒ Ò Å ØØ Ð Ð ØÖÓ º Ö Ò Ö Ö Ø Ò ÒÓÑÑ Ò Ò Ä Ò ÒÔ Ö Ñ Ø Ö ÙÒ ÙÒØ Ö ÒÒ Ñ Ò Ö ÒÞ ÐÐ Ò Ñ Ø φ o = φ b = 1 Î φ m = 10 λÑÑ φ = 0.5 Î Û Ö Ò ÓÐ Ò Ñ Ò Ñ Ð Ï ÖØ Ö Ò C cb = 0.13 ÑÑ δ c = 1.2 ÒÑ C sb = 0.2 ÑÑ δ s = 0.8 ÒÑ ½º½ µ Ö ÚÓÒ Ö Û Þ Ò Ø Ï ÖØ Ö Ù ÙÒ Ø Ð ÙØ Ò Ñ Ø Ñ Ê Ù Ð Ó Ñ Ð Ò ÙÖ Ñ Ö Ö Ð ØÖÓÒ Ò ÓÒ º Æ Ø ÞÙÚ ÖÛ ÐÒ Ñ Ø Ö Ñ Ü Ñ Ð Ò Ð ØÖ Ù Ö φ mz ٠к ½º½ º

16 ½¾ ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò Ï ÖØ Ò Ö Ú Ð Ö Ö Ð Ñ Ø Ò ÌÖ ØÒ Ö Ò ÍÒ Ð ÙÒ Ò ¹ ØÞØ Ò ÐÐ Ö Ò Ð Ø Ö Û Ñ Ò ØÞ ÞÙ ÌÖ ØÒ Ö Ò Ò Ö ÒÙÒ Ò ÒÒ ÖÒ µ Ô Ý Ð Ä Ò Ò ÞÙ ÖÙÒ Ö Ò ÈÓØ ÒØ Ð ÙÒ Ð Ö Ó Þ Ò¹ Ø Ò Ñ Ø Ú Ö Ò Ø Ò ÓÖÑ ÐÒ Ö Ò Ø ÛÙÖ Òº Ö ÒÞ Ò ÚÓÒ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ò Ò ÀÓÖ ÓÒ Ø Ðº ÀÓÖ ÓÒ Ø Ðº ¾ Ò Ò Ù Ð ÙÒ Ö ÒÞ ÒÐ Ö ÚÓÒ Ö Û ÞÛº Ò Ñ Ò Ñ Ð Ò ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö d cm Ö ÒÞØ ÙÖ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ø ÓÒ ÙÒ Ù ÙÒ Òº ÐÐ Ö Ò Û Ö Ò Ò Ö ÎÓÖ ØÓÖ Ò Ö Ö ÒÙÒ Ñ Ò Ñ ¹ Ð Ò ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ö Ø Øº Ö Ò Ø Ö ÁÑÑ Ö ÓÒ Ð Ò φ o φ b µ Û Ö Ö ÖÓÑ Ø Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò ÙÒ Ö Ù Ö ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ò¹ ÖÙÒ Û Ò Ò ÞÙ C cb φ b φ m Ñ d cm = C cb = 0.1 ÑÑ d cm = 3.1 ÒÑ 5.47 (2 φ)1/2 φ 1/2 m φ 1/4 b 10 5 Ñ ½º¾¼µ Ñ Ø ÙÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÚÓÒ Ö Û Ö ÒÙÒ Ò ÒÙÖ ÙÑ Ò Ò ØÓÖ ÚÓÒ ½º Ù ÙÒ Ò Ö Û Ñ Ð Ò ÙÖ Ñ Ö ÒØ ÔÖ Øº ½º Ð ØÖÓÒ¹ Ð ØÖÓÒ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò ÙÖ ØÓ Ø ÓÙÐÓÑ ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ñ ÙÖ Ð Ù¹ Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ò ËÙÐ ÓÑÑØ ÞÙ Ò Ö Ò Ö Ú Ö Ö Ø ÖÙÒ Ö Ð ¹ ØÖÓÒ Ò Ñ Ó Ò ÒÒØ Ò Ó Ö ¹ Ø ¾ ÙÒ ÞÙ Ò Ö ÞÙ ØÞÐ Ò Ð Ø Ö ¹ Ð Ò ËØÖ Ð Ù Û ØÙÒ Ò Ðº ØÖ ØÓÖÝ ÔÐ Ñ Òصº Ò Ò Ù ÖÐ Ò Ö Ð Ö Ú Ö Ò Ò Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò Ñ Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð Ø Â Ò Ò ¾ º Ö Ó Ö ¹ Ø ÙÒ ËØÖ Ð Ù Û ØÙÒ Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÙÒ Ø Ò Ñ ËØÖ Ð ØÖÓÑ ÞÙº ÁÒ Ó Ù Ð Ò Ò Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ñ Ø Ò Ö ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ ÚÓÒ º ¼ Î ÙÒ Ò Ñ ËÓÒ Ò ØÖÓÑ ÚÓÒ Û Ò Ò È Ó ÑÔ Ö Ò Ø ÞÙ Ú Ö¹ Ò Ð Òº ÁÒ Ö ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÀÓÖ ÓÒ Ø Ðº ÒÞ Ò Ö Ö Ø Ò Ò ÏÀŵ Ö ÒØ ÒÓ Ò ØÓÖ ¾ Ò Ð ÙÒ ½º¾¼º

17 ½º Ð ØÖÓÒ¹ Ð ØÖÓÒ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò ½ Ñ Ø Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÚÓÒ ½ Î ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ñ Ò Ø Ö Ä Ò Ò º º Ð ØÖÓÒ Ò ÙÖ Ð Ù Ò ÒÞ ËÙÐ Ù Ö Ò Ö Ò Ò Ö ÒÒ Ñ Ò Ù ÖÙÒ Ö Ò Ö Ò ËØÖ Ñ ØÓ Ø ÓÙÐÓÑ ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò¹ ÐÐ Ú ÖÒ Ð Òº Ù Ñ Û Ö Ò ÑÓ ÖÒ Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ Ò¹ Ñ ÖÓ ÓÔ Ò Ó ØÑ Ð Ò ÓÑ Ò ÖØ Ñ Ò Ø ¹ Ð ØÖÓ Ø Ø Ç Ø ÚÐ Ò Ú Ö¹ Û Ò Ø ¾¼ ¾ Ð ØÖÓÒ Ò Ö Ø ÙÖÞ ÚÓÖ Ö ÈÖÓ Ù Ò Ö Ä Ò Ò Ö¹ Ö Ñ Ø ÛÓ ÙÖ Ï ÐÛ Ö ÙÒ Û Ö ÒÐ Ø Ö ÙÞ ÖØ Û Ö º ¾ Ø Ò ØÞÙÒ Ö ËÓÒ ÒÚ Ö Ö Ø ÖÙÒ ÙÖ ØÓ Ø ÓÙÐÓÑ ¹ Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò Ö Ò Ò Ø Ñ Ò ØÙÖ ÖØ ÁÑÑ Ö ÓÒ ÓÔØ ÞÙ Û Ò Ö Ð ½ÒÑ Ò E b =5 Î Ò Ö ËÙÐ Ö Ñ ÙÒ ÚÓÖ Ö ÈÖÓ Ù ¼¼ Î ¹ Ò Ñ ËØÖ Ð ØÖÓÑ I b ÚÓÒ ½¼¼ Ô ÙÒ Ò Ö ËÙÐ ÒÐÒ ÚÓÒ ¾ Ñѵº ÁÒ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ò Û Ö Ò Ö Ð Ø Ú Ó ËØÖ Ñ ÖÖ Ø Ù Ö Ñ Û Ö Ò Ó Ø ÒÞ ÐÐ Ò Ò Ú ÖÛ Ò Ø Ó Ð ØÖÓÒ Ò ÒÞ ËÙÐ Ù Ò ¹ Ö Ö Ò Ö ÙÖ Ð Ù Òº Ì ÓÑ ÓÒ ¼ Ú Ö Ð Ð Ø Ö Ð ËØÖ Ð Ù Û ØÙÒ ÙÒ Ò Ó Ö ¹ Ø Ö Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ñ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò ËÙÐ Òº Æ ¹ Ò Ò Ö ÒÙÒ Ò Ø Ð Ø Ö Ð ËØÖ Ð Ù Û ØÙÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ù ÖÙÒ Ö ËÙÐ ÒÐÒ Ú Ð Ö Ö Ð Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò ËÝ Ø Ñ Òº Ò Ø Ðº Ò Ò ØÞÙÒ Ö Ð Ø Ö Ð ËØÖ Ð Ù Û ØÙÒ d t Ò Æ ÒÓÑ Ø ÖÒµ Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ò ÙÒØ Ö Ö ÒÒ Ñ Ò ËØÖ Ð Ö ÒÞ Ò Ô ÖØÙÖ Ð Ò Ò Ò Ö Ã Ø Ó Ò Ø ÙÒ ÓÑ Ø Ö ÖÓØ Ð Ö ËÙÐ Ñ Ø Û Ò Ò Æ ÒÓ ÑÔ Ö ÙÖ Ð Ù Ò Û Ö I b Ò ÑÔ Ö Ð Ø ËØÖ Ð Ö ÒÞ Ò Ô ÖØÙÖ α b Ò Ö µ d t = (I b /α 2 b) 2/3 ½º¾½µ ÃÖÙ Ø ÙÒ Â Ò Ò ½ ÞÛº ÊÓ ÙÒ ËÔ Ö ¾ Ò ÒÖ ÐÒ Ò ÙÑ ËÓÒ ÒÚ Ö Ö Ø ÖÙÒ ÙÖ ØÓ Ø ÓÙÐÓÑ ¹Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ò ÞÙ Ñ Ò Ñ ¹ Ö Ò Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ËÝ Ø Ñ ÓÐÐØ ÑÒ Ó ÙÖÞ Û Ñ Ð Ò ÙÒ Û Ò Ó Ö Ø Ñ Ø Ó Ö Û ÒÒ Ñ Ð Ö Ò ÖÓ ÓÚ Ö ÒØ ÐØ Òº ÈÓØ ÒØ Ð ÒÒ Ö Ð Ö Ä Ò ÓÐÐØ Ñ Ð Ø Ó Ò Ö Ñ Ò Ù Ä Ò Ò Ö¹ Ö Ø ÙÖÞ ÚÓÖ Ö ÈÖÓ µ ÙÒ ËØÖ Ð Ö ÒÞ Ò Ô ÖØÙÖ ÓÐÐØ Ñ Ð Ø Ò Ò Ö Ã Ø Ó Ò ÙÑ ÒÞ Ð Ö Ñ Ï ÐÛ Ö ÙÒ ÔÖÓÞ Ø Ð ¹ Ø Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Òº Ù ÖÙÒ Ö Ö Ø ÓÖ Ø ÖÛ ÖØ Ø Ò Ï ÖØ ËØÖ Ð ØÖÓÑ I b 200 Ô Ô Ö¹ ØÙÖ α b 10 ÑÖ µ ÒÒ Ò Ñ Ø Ö Ó Ò Ò Ò Ò ØÞÙÒ d t 0.3 Òѵ ÓÖÑ Ð Ó Ò Ø Ù ÖÒÓÑÑ Ò Ó Ò ØÐ Ð Ö Øº

18 ½ ½ Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÖÙÒ Ð Ò ÙÒ Ö Ò ÐØÙÒ Ö Ñ Ø Ò ÒÖ ÐÒ Ø ÞÙÖ ËÓÒ ÒÚ Ö Ö Ø ÖÙÒ Ú ÖÒ Ð Ø Û Ö Òº

19 Ã Ô Ø Ð ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö ÙÖÞ Ù ÒØ Ø ÙÒ ÙÒ ÎÓÖØ Ð Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ê Åµ Ò Ò Òº Î Ö Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ö¹ Þ Ù ÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ò ÓÛ Ù Ù Ø Ø ÓÖ Ø ÙÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ö Ò Û Ö Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ ¾º½ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ö Ø Ò ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÒØÛ ÐØ ÚÓÒ º Ϻ Ç Ø¹ Ð Ý ÙÒ Å Ø Ö Ø ÖÒ Ò Ö Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ñ Ö ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ ÄØ º ÛÙÖ Ò Ñ Ø Ø ÖÑ Ò Ð ØÖÓÒ Ò¹ËØÖ Ð ÖÞ Ù ÖÒ ØÖ Òº Ö Ê Ø¹ ØÖ ÐÛ ÖØ β th ÚÓÒ Ø ÖÑ Ò Ñ ØØ ÖÒ ØÖ Ø ÙÒ Ö »Ñ 2 Öº Ö Ê Ø ØÖ ÐÛ ÖØ Ò Ö Ã Ø Ó Ò Ñ Ò Ö ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ Ò ÐÐ ¹ Ò ÑÑØ ½ Û Ö Ò ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ Ò ÚÓÒ 5 50 Î ÞÙÑ ØÖ Ö Å ÖÓ ÓÔ ÒÓع Û Ò ÙÑ Ö Ù Ö ËØÖ Ð ØÖ Ñ ÞÛº Ð ÒØ Ò ØØ Ò ÞÙ ÖÖ Òº Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÛÙÖ Ö Ø Ñ Ð ÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ ÐØ Ò Ð Ñ ÓÒ ¹ Ñ ØØ ÖÒ ÙÒ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ ÖÒ Ò Ò ÙØÐ Ö Ò Ê Ø ØÖ ÐÛ ÖØ β Sch »Ñ 2 Öµ Ù Û Ò ÙÒ Ó Ò Ò ¹ ØÖ ÚÓÒ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ò Ñ Ö ÚÓÒ Î ÞÙ¹ Ð Òº Ò Ö Ö À ÙÔØÚÓÖØ Ð ÚÓÒ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ø Ò Ö Ç Ö Ò ÑÔ Ò Ð Ø Ù ÖÙÒ Ö Ö Ò Ò Ò Ö Ò Ø Ö ½ Ä Ð Ö Ö ÙÞ ÖØ Ê Ø ØÖ ÐÛ ÖØ β/u b Ø ÓÒ Ø ÒØ U b ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ µº ½

20 ½ ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å Ð ØÖÓÒ Ò Ò ÈÖÓ ÙÒ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ö Ö ØÓÔÓ Ö Ö ÃÓÒØÖ Øº Ù Ö Ñ ÒÒ Ò À Ð Ð Ø Ö Ó Ö Á ÓÐ ØÓÖ Ò Ò ÞÙ Ù ÙÒ Ö Ð Ø Û Ö¹ Ò Ö Ó Ö Æ ÙØÖ ÐÔÙÒ Ø ¾ Ø ÐÐ Ö Å Ø Ö Ð Ò Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö Ð Ø º ÁÑ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ê Å¹ ØÖ Ð ØÖÓÒ Ò Ù ÙØ Ð Ò Ö Ð Ò µ Ñ Ò Ò Ø Ð Ø Ò ÈÖÓ Ò Ñ Ø ÓÐ Ó Ö ÃÓ Ð Ò ØÓ ÑÔ Ø Û Ö Ò ¹ Ñ Ø Ò Ø Ù Ò ÙÒ Ó Ò Ð Ù Ò Ñ ÙÒÑ Ð Ñ Òº Ù Ñ Ò ËØÖ Ð Ò Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö Ö Ò Öº Ö ÈÙÒ Ø ÙÒ Ù ÙÒ Ö Ð ÙÒ ÚÓÒ Á ÓÐ ØÓÖ Ò ÙÒ À Ð Ð Ø ÖÒ Ø Ò ÓÒ Ö Ö À Ð Ð Ø Ö Ò Ù ØÖ Û Ø ÓÖØ Ó ØÑ Ð Ë Ð Þ ÙÑ¹Ï Ö Û Ö Ò Ö ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÒØ Ö Ù Ø ÙÒ Ò Û Ø ÖÚ Ö Ö Ø Ø Û Ö Òº ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ Á Ö Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ö Ø Ù Ò Ë Ð ÖÙÒ ¹ Ö ÐÒ Ò ØØ ½º µ ÙÖ Î Ö Ð Ò ÖÙÒ Ö ÓÑ ØÖ Ä Ò Ò¹ ÖÖ Ø ÓÒ Ò Ú Ö Ð Ò ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ä Ò Ò Ø Ø Ù ÖÙÒ Ö Ö Ò Ø Òº ÁÑ Î Ö Ð ÞÙ Å Ò ØÐ Ò Ò Ñ Ø Ò Ö ËÔÙÐ ÒÛ ÐÙÒ ÙÒ Ï Ö ÐÙÒ Ñ Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ä Ò Ò Ð Ð Ð Ò Ò Ó ÖÙÒ Ò ÊÓ Ö ÙÖ Ñ Ö Ó Ö ØÒ ÞÛ Ò Ò Ð ØÖÓ Ò Ú Ö Ð Ò ÖØ Û Ö Òº Ð Ò ÞÛ Ö Ù Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Å Ò ØÐ Ò Ò Ù Ö ÚÓÒ È ÖÑ Ò ÒØÑ Ò Ø Ò Ö Ø ÐÐ Ò Ò Ó Ö ÙÒ Ü Ðº ¾º¾º½ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò Ø Ò Ä Ò Ò ÒÒÓ Ñ Ö Ö ÍÒØ Ö Ò Ò Å Ò ØÐ Ò Ò ÞÙ Ñ Ò ØÙÖ Ö Òº ÅÙÐÚ Ý Ø Ðº ÓÒ ØÖÙ ÖØ Ò Å Ò ØÐ Ò Ò Ñ Ø Ò Ö Ø Ú Ò Ï Ö ÐÙÒ ÙÑ ÌÖ Ò Ñ ÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ì Åµ ÞÙ Ú Ö Ð Ò ÖÒº À Ò Ä Ò Ò¹ ÓÙ Ð ØØ ØÖÙ º ¼ ÑѺ Ñ Ø ÓÐÐØ Ö Ù ÚÓÒ Å ÚÓÐØ¹Ì Å Ñ Ø Ò¹ Ð Ò Ñ ÙÒ Ò Û Ð Ì Å Ñ Ø ½¼¼ Î ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ Ñ Ð Òº Á ÒÓ Û Ø Ðº ½¼ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ò Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ñ Ø Ò ÐÐ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Å Ò ØÐ Ò Ò Ù Ò Ò ÙÖ Ñ Ö ÚÓÒ ¾ ÑÑ ÙÒ Ò ËÙÐ Ò¹ ÐÒ ÚÓÒ ½ ¼ ÑѺ Ñ Ø ÓÒÒØ ÖØ Ñ Ò Ñ Ñ Ø Ò Ñ Ê Ø Ö ÓÒ ÒÑ ¹ ÖÓ ÓÔ Ð Ç Ö Ò Ò ÐÝ ¹ËÝ Ø Ñ Ñ ÍÀÎ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Å Ò ØÙÖ ÖØ ¾ Ð Æ ÙØÖ ÐÔÙÒ Ø Û Ö ËØÖ Ð Ò Ö Þ Ò Ø Ö ÑØ Ð ØÖÓÒ Ò Ù ÙØ Ò Ù ½ ØÖ Øº Á Ø Ñ Ü Ñ Ð Ù ÙØ Ö Ö Ð ½ ÒÒ Ø ÞÛ Æ ÙØÖ ÐÔÙÒ Ø Ö Ò Å Ø Ö Ð ÛÓ Ö Ó Ö Ö Ö Ò Ò Ö Ð Øº

21 ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ½ Å Ò ØÐ Ò Ò Ù Ö ÚÓÒ È ÖÑ Ò ÒØÑ Ò Ø Ò ÛÙÖ Ò ÚÓÒ Ñ Ö Ö Ò ÖÙÔ¹ Ô Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ ÚÓÒ Ã ÙÖ Ø Ðº ÐÓÒ Ø Ðº ÙÒ Ì ÖÖ Ø Ðº ÚÓÖ Ø ÐÐغ à ÙÖ Ø Ðº ÐÙ Ò Ò ØÖ Ö ÓÑÔ Ø Ê Ø Ö Ð ¹ ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ñ Ø Ò Ö Ù ÚÓÒ Ö Ð ØÖÓÒ ÒÕÙ ÐÐ ÞÙÖ ÈÖÓ Ò Ñ¹ Ñ Ö ÚÓÒ ½¾¼ ÑÑ ÚÓÖº Ì ÖÖ Ø Ðº ÙØ Ò Ò Ö Ò Ñ Ò Ø Å ÖÓÐ Ò Ñ Ø Ò Ö Ù ÚÓÒ Û Ò Ò Å ÐÐ Ñ Ø ÖÒ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ð Ñ ÓÒ Ø Ó º ÐÓÒ Ø Ðº ØÞØ Ò Ä Ò Ò Ù È ÖÑ Ò ÒØÑ Ò Ø Ò Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ÌÖ Ò Ñ ÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Òº Ñ Ø ÛÙÖ Ò Ùع Ð Ö ÙÒ ÃÓÒØÖ Ø ÙÖ ØÖ Ö ËØÖ ÙÙÒ Ö Ò Ö Ò Ö Ø Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÙÒ Ò ÓÑÔ Ø ÙÛ ËÙÐ ÒÐÒ ÚÓÒ ½ ¼ Ñѵ ÖÖ Øº ¾º¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ä Ò Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ö Ø Ø Ò Ñ Ø Ö Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ä Ò Ò ¼ ÞÙÑ Ò Ò Û Ð Ò Ö ÞÙ Ù Ò Û Ö Ò ÞÙÑ Ò Ö Ò Û Ö Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ø Ð ØØ Ò Ø Ó Ó Û Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ËØÖÓÑ Ø ¹ Ð ØØ ÚÓÒ Å Ò ØÐ Ò Òº Å ÖÓ ÓÔ ÛÙÖ Ò Ó ÞÙÒ Ñ Ò ÚÓÒ ÓÐ Ò Ñ Ø Ñ Ò Ø Ò Ä Ò Ò Ú Ö ÖÒ Ø Ö Ò Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò Ò Ö ÒØ Ð Ò Ö Ò Ú Ö Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ö ÒÞ ÐÐ Ò Òº Ù Ñ Ò Ð ØÖÓ¹ Ø Ø Å ÖÓ ÓÔ Ö Ö Å Ò Ø Ö ÒÒÛ Ø Ò Û Ò Ö Ñ Ü Ñ Ð ÞÙÐ Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ò Ö Ä Ò µ Ó Î Ö Ö ÖÙÒ Ö Ç Ø Ú Ö ÒÞØ Û Ö ¼ º ÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ñ Ð Ø Ò Ò Ö À Ð Ð Ø Ö Ò Ù ØÖ ÛÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ò Ú Ö ØÖ Ø Ó Ð ØÖÓ Ø Ø ¹ Ä Ò Ò Û Ö Ú ÖÑ ÖØ Ò ØÞØ Û Ö Ò ÓÒÒØ Òº ËÓÑ Ø Û Ö Ù Å Ò ¹ ØÙÖ ÖÙÒ Ð ØÖÓ Ø Ø Ö Ä Ò Ò Ö Ò Û Ò Ð Ò ÙÒ ÛÙÖ Ò Ù Ñ Ø Þ ÐÖ ÓÖ ÙÒ Ö Ø Ò ÙÖ Öغ Ò ØÞ Ø Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ö Ä Ò Ò ÙÒ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ù ÖÙÒ Ö Ñ Ü Ñ Ð ÞÙÐ Ò Ð ØÖ Ò ÒÒ Ö Ð Ö Ä Ò Ö ÒÞØ ÙÖ ÀÓ Ô ÒÒÙÒ Ö Ð ÙÖ Ð ÙÖ Á ÓÐ ØÓÖ Ò ÙÒ ÃÖ ØÖ Ñ Òع Ð Ò ÚÓÒ Á ÓÐ ØÓÖÓ Ö Ò Û Ö Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ð ØÖÓÒ Ò¹ Ð Ò Ò ÒÙÖ Ñ Æ Ö Ô ÒÒÙÒ Ö ØÖ Òº Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ ÛÙÖ Ò Ö Ò Ø ÒÙÖ Û Ò Ö Ö ÃÓÑÔ Ø Ø ÙÒ Ð Ò Ö Ò Ð Ö Ó Þ ÒØ Ò ÒØÛ ÐØ Ú ÐÑ Ö Ö Ò ÙÖ Å Ò ØÙ¹ Ö ÖÙÒ Ò Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ø Ò Û ÒØÐ Á Û Ö Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ

22 ½ ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å Ò Ù Ò ÖØ Ò ÞÙÑ Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹ Ö Ø Ö Ò Ð ØÖÓÒ Ñ Ö Ø ÏÖ Ø Ïµ ÚÓÒ À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Òº Ò Ø Ðº ¾ ÐÙ Ò ½ ÚÓÖ Ú Ð Ñ Ò ØÙ¹ Ö ÖØ ËÙÐ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ñ ØØ Ö Ð ÖÓ Ð ÞÙ Ó Ò ÒÒØ Ò Ä Ò Ò¹ ÖÖ Ý ÞÙ ÑÑ ÒÞÙ Ò ÙÑ Ó Ò Ò Ù Ö Ò Ó Ò ÙÖ ØÞ Ö ÞÙ Ò Ø Ï¹ Ä Ø Ó Ö ¹ËÝ Ø Ñ ÞÙ ÖÖ Ò º ÅÓ ÖÒ Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹Ä Ø Ó Ö ¹ËÝ Ø Ñ Ö Ø Ò Ñ Ø Ò Ö ÒÞ Ò Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ò ËÙÐ ÙÒ Û Ö Ò Ñ Û ÒØÐ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ò ÚÓÒ Å Ò Ö Ð Ø Ò ÚÓÒ À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ø ÍÎ¹Ä Ø Ú ÖÛ Ò Øº Ö Å ÒÔÖÓ Ù Ø ÓÒ ÚÓÒ À Ð Ð Ø ÖÒ Ø Ö ÙÖ ØÞ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÞÙ Ò Ö º Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ò Ö À Ð Ð ¹ Ø Ö Ò Ù ØÖ ÒÒ Ò Ò Å Ò Ö Ò Å ØÖÓÐÓ Î ÖÑ ÙÒ ÚÓÒ ËØÖÙ ØÙÖ¹ Ö Ø Ò Ò À Ð Ð Ø ÖÒµ Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ ÐØ Ø Ò ¹ Ñ Ì Ø Ò Ö ÖÙÒ ÐÓ ËÔ ÒÒÙÒ Ñ ÙÒ µ Ó Ö ÁÒ Ô Ø ÓÒ ½ º Æ Ù ÖØ Ð Ñ ÓÒ ¹ ÔÐ Ý ÒÒ Ò Ò ÐÐ Ñ Ø Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ð ØÖÓ Ø Ø Ò Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò Ö Ð ÖØ Û Ö Òº Ù Ö Ñ Ò Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò ÙÑ Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ê Ø Ö Ð ØÖÓ¹ Ò ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº ËÓÐ Å Ò ¹Ê Å ÒÒ Ò Ð Ù ØÞ ÖØ Ò Ø Ò Î ÙÙÑ Ý Ø Ñ Ó Ö Ò Ö Å ÖÓ ÓÔ Ô Ð Û Ê Ø Ö ÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ó Ö ÓÙ ¹ÁÓÒ¹ ѹËÝ Ø Ñ ÔØ ÖØ Ó Ö Ð Ò ØÒ ÖØ Û Ð Ð Ø ÙÒ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ð Ø Ò ØÞØ Û Ö Òº Ø Ó Ö ÖÐ ÙÒ Ñ Ò ¹ ØÙÖ ÖØ Ê Å Ñ Ï ÐØÖ ÙÑ ÒÞÙ ØÞ Ò ¾ ÙÑ Ù Ñ Å Ö ÅÓÒ Ò Ò Ö Ö ÈÐ Ò Ø Ò ÙÒ Ö ËÓÒÒ Ò Ý Ø Ñ Ó Ö Ù ÃÓÑ Ø Ò Ò ÜØÖ Ø ÖÖ ØÖ Ñ Ä Ò ÞÙ Ù Òº Å Ø Ò Ñ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÒÒ Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÙÒ Ñ Ù ÑÑ Ò ØÞÙÒ Ñ ØØ Ð Ò Ö Ô Ö Ú Ö Ò ÐÝ Ö Ö Ø Ö Ø Ò Ê Òع Ò ØÖ ÐÙÒ µ ÚÓÒ Å Ø Ö Ð Ò ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ö Òº Ø Ò Ó Ñ Ð ËÓÒ Ò Ñ Ø Ö Ó Ò ËØÖ Ñ Ò ÙÒ Ò Ö Ù ÙÒ Ñ Å ÖÓÑ Ø Ö¹ Ö ÞÙ ÖÞ Ù Ò ÙÖ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ Ð Ö Ó Þ Ò¹ Ø Ò Ð Ó Ù Ö ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ð Ð Ò Ñ ËÓÒ Ò ØÖÓÑ Ð ¹ Ò Ö Û Ö Òº Ó Ò ÒÒØ Ò ÀÓ ØÖÓѹËÓÒ Ò ÒÒ Ò ÞÙÑ Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ ÐØ ¹ Ø Ò ÚÓÒ Ä Ä ÕÙ ÖÝ Ø Ð ÔÐ Ý µ Ó Ö Å Å ÅÙÐØ Ô ÅÓ ÙÐ µ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò º ËÓÐ Ç Ø Ñ Ø Ú Ö ÐØÒ Ñ ÖÓ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ø Ò ÞÙÑ Ì Ø Ò Ð Ð ËÓÒ Ò Ñ Å ÖÓÑ Ø Ö¹ Ö ÙÖ Ò Ó Ò ËØÖÓÑ ÒÒ Ö ÙÖ ØÞ Ö Ø Û Ö Òº Ñ ÒÐÓ Ë Ö Ò ÞÛº Ð Ø Òº À ÙØ Ä Ø Ó Ö ¹ËÝ Ø Ñ ÞÙÑ Ð Ø Ò ÚÓÒ À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Û Ö Ò ÑÑ Ö ÒÓ Ñ Ø Ä Ø ØÖ Ò ÐÐ Ö Ò Ñ ØØÐ ÖÛ Ð Ñ Íι Ö º Ù Ò Ø ËÝ Ø Ñ Ñ Ò Ù Ò¹ Ö Ì ÒÓÐÓ Ò Ù Û Ò ÙÑ ÓÖ ÖØ Ù ÙÒ ÞÙ ÖÖ Ò Û Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹ Ä Ø Ó Ö Ó Ö Ê ÒØ Ò¹Ä Ø Ó Ö º Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹Ä Ø Ó Ö Ø Ò À ÙÔØÒ ¹ Ø Ð ÞÙ Ö Ò Ò ÙÖ ØÞ º º Û Ö Ò Ù ÖÙÒ Ö ÒÞØ Ò ËØÖÓÑ ÔÖÓ Ã Ø Ó ÁÒØ Ò Øص Ò Ø Ò Ò Ï Ö ÔÖÓ ËØÙÒ Ð Ø Øº

23 ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ½ ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ù Ë Ð Þ ÙÑ¹Ì ÒÓÐÓ ÁÒ Ö Î Ö Ò Ò Ø ÛÙÖ Ò ÙÒØ Ö Ð Î Ö Ù ÙÒØ ÖÒÓÑÑ Ò Ñ Ò ØÙÖ ¹ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº ÁÒ Ò Ñ Ú Ð Ú ÖÛ Ò Ø Ò Î Ö Ö Ò ÛÙÖ Ò ÒÞ ÐÒ Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò Ù Ë Ð Þ ÙÑ Ö Ø ÐÐغ ÛÙÖ Ò Ë Ð Þ Ùѹ Ï Ö Ñ ØØ Ð Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð¹Ä Ø Ó Ö ÙÒ Ö Ø Ú Ñ ÁÓÒ ÒØÞ Ò ÒÒØ ÙÒ Ð ØÖÓ Ò Ó ÖÙÒ Ò Ò Ò ØÞØ º Ï Ö¹ Ð ØÖÓ Ò ÛÙÖ Ò Ñ Ø Á Ó¹ Ð ØÓÖÑ Ø Ö Ð ÈÝÖ Ü¹ Ð µ Û ÐÒ Ù Ò Ò Ö Ø Ô ÐØ ÙÒ ÙÖ ÓÒ Ò Ø Ú Ö ÙÒ Òº Å Ø Ó Ø Ò ÎÓÖØ Ð ÖÖ Ò Ö Ì ¹ ÒÓÐÓ Ö Ð Ø Ú Ò Ñ Ð Ø Ú Ð Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò Ó Ö Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ò Ò Ö ÞÙ ÔÐ ØÞ Ö Ò ÙÑ Ó Ó Ò ÖÛ ÒØ Ò ÖÖ Ý ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº ÍÑ ÒÞ Ð Ö Ù Ò Ò Ö Ø Ô ÐØ Ò Ï Ö¹ Ð ØÖÓ Ò ÞÙ Ú ÖÖ Ò ÖÒ ÛÙÖ Ò ÞÙÑ Ì Ð Ñ Ö Ö Ë Ø Ò Ù Ò Ñ Ë Ð Þ ÙÑ¹Ï Ö ÙÖ Û ÐÒ Ù Ö Ò Ò ÚÓÒ Á ÓÐ ØÓÖ¹ ÙÒ Ð ØÖÓ ÒÑ Ø Ö Ð Ö Ð ÖØ º ÀÓ Ñ ÒÒ Ø Ðº ÖÖ Ø Ò Ó Ö Ñ Ö Ö Ø Ò ÚÓÒ Ð ØÖÓ Ò Ö ØÖ Ò Ù Ò Ñ ÒÞ Ò Ë Ð Þ Ùѹ Ï Ö Ö Ù ÞÙ ØÞ Òº Ö Ø ÖÙÔÔ ÙÑ Ò ÒØÛ ÐØ Ô Ò ÞÙ Ö Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ò Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö Ö ÞÙ Ñ Ò Ö Ö Ò Ì ÑÔ ¹ Ö ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ñ Ø Ë Ð Þ Ùѹ Ð ØÖÓ Ò Ò Ø ÙÖ À ØÞ ÒÛ Ö ÙÒ Ø Û Ö Òº ÁÒ Ò Ñ Ì Ø Ù Ù Ñ Ø Ò Ö ÑØ ÚÓÒ º ÑÑ ÚÓÒ Ö ÒÓ ÞÙÖ ÈÖÓ µ ÛÙÖ Ò Ù ÙÒ ÚÓÒ ½¼ ÒÑ Ò Ñ ËÓÒ Ò ØÖÓÑ ÚÓÒ ½ Ò ÖÖ Øº ËØÖ Ð Ò Ö ØÖÙ ½ Î ÙÒ Ö Ö Ø Ø Ò ½ ÑѺ ÁÒ Ò Ö Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÛÙÖ ÚÓÒ ÅÙÖ Ý Ø Ðº Ö ØÑ Ð Ò ÖÖ Ý ÚÓÒ 2 2 ËÙÐ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ Ö Ö Ò Ø ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö Ö ËÙÐ Ò Ð Ø Ñ Ö ÚÓÒ ¾ ÒÑ Ò Ñ ËÓÒ Ò ØÖÓÑ ÚÓÒ º Ò º ËÓÒ Ø ÑÑ Ö ÒÓ Ð Ò ÒÙ ÙÑ À Ð Ð Ø Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ø Ä Ò Ò Ö Ø Ò ÚÓÒ ¼ ÒÑ ÞÙ Ð Ø Òº ÙÖ Ò Ö Ð ¹ Ø Ú Ó Ò ËØÖÓÑ ÒÒ Û Ò Ø ÙÒ Ñ Ø Ö ÙÖ ØÞ Ö Ø Û Ö Òº Ö Ø Ó Ò Ö Ù ÙØ Ò ËÝ Ø Ñ Ð Ò Þ Ø Ø Ð ÙÒ Ø ÓÒ Öغ Ò Ö ÖÙÔÔ Ò ÒØÛ ÐØ Ò Ë Ð Þ ÙѹŠÖÓ Ñ ØØ Ö Ò Ó Û Ä Ò Ò Ù Ë Ð Þ ÙÑ Ð Î ÖÑ Ò ØÞ Ò Ò ÖÓ Ò ÖÖ Ý Ö Ø ÐÐØ ÞÙ Û Ö Ò ½½ ½¾ º Å Ø Ñ Ð Ò Î Ö Ö Ò ÛÙÖ Ò Ù Ø¹ÈÓй Ð Ò Ð Ñ ÒØ ¼ ÙÒ Ä Ò Ò¹ ÖÖ Ý Ñ Ø ÒØ Ö ÖØ Ö ÙÐ ØÙÒ Ö Ø ÐÐØ ½ º ÖÙ Ò Ù Ñ Ð Ò ÈÖ ÒÞ Ô Ö Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ ÛÙÖ Ù Ö Ñ Ò ËÙ¹ Ð Ø Ò Ù Ò Ñ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö ÙÒ Ò Ö ÒÞ ÐÐ Ò Ù ¹ ÙØ ¾ º Ð ØÖÓ Ò Ó ÖÙÒ Ò ØÖÙ Ò ½ ¼ µñ Ò Ñ Ø Ò ÚÓÒ Ð ØÖ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÚÓÒ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ ÖÒ ØÖ Ø º ½ ¼¼ ú

24 ¾¼ ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å ¾ ¼ µñº Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò Ò ÙÒØ Ö Ð Ö Ä Ò ÙÒ Û Ö Ò ÞÙ¹ ØÞÐ Ô ÖØÙÖ Ð Ò Ò Ùغ Ù ÖÙÒ Ö ÖÓ Ò Ô ÖØÙÖ ÙÒ Ö Ð Ø Ú ÖÓ Ò Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ÑÑ ÛÙÖ Ò Ò Ñ ÁÒØ Ò ØØ ÔÖÓ Ð Ò Ë Ò Ð Ò Ø ÚÓÒ ½¼ ± Ù ¼ ± ÚÓÒ ½º µñ Ö Ã ÒØ Ò Ì Å¹Æ ØÞ Ò Ñ Òº Ö¹ Ù Ð Ò ÙØÓÖ Ò Ù Ò Ò ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö ÚÓÒ ¼¼ ÒѺ Ì ÓÖ Ø ÓÐÐ Ñ Ø Ñ ËÝ Ø Ñ Ò ËÓÒ ÚÓÒ ¾º ÒÑ Ò Ñ Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ¼º ÑÑ ÙÒ Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÚÓÒ ¾º Î ÖÖ Ø Û Ö Òº Ð Ø Ò ÙÒ Ö ÖÖ Ø Ò Ñ Ø Ò Ñ ÒÐ Ò Ù Ù Ò Ù ÙÒ ÚÓÒ ¼ ÒÑ Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÚÓÒ ÒÙÖ ¼¼ Î ÙÒ Ò Ñ Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ½ÑÑ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò ÐØ Ò Ð Ñ ÓÒ ¹ Ñ ØØ Ö º Ë Ñ Ø Ðº ÙØ Ò Ò ÒÞ Ò Ö Ö ÙÖÞ ½ ¼ µñµ ËÙÐ Ö Ö Ò Ö Ò Ö Ò Ø Ò Ù Ò Ñ Ñ ØØ Ö ÓÐ Ø ÚÓÒ ÞÛ Ð ØÖÓ Òº Ë ÖÖ Ø Ò Ò Ù ÙÒ ÚÓÒ ½¼¼ ÒÑ Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ö ÚÓÒ ÒÙÖ ¼ Î ÐÐ Ö Ò Ò Ñ Ö Ø Ø Ò ÚÓÒ ¼ µñº ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ù ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò À Ö Ø ÐÐÙÒ Ñ Ø Ó Ò Ò Û Ø Ö Ø Ð ÖØ Å Ø Ó ÙÑ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ñ Å ÖÓÑ Ø Ö¹ Ö ÖÞÙ¹ Ø ÐÐ Ò Ø Ó Ò ÒÒØ ÄÁ ¹Ì Ò º Ë Ø Ò ÓÑ Ò ÖØ Å Ø Ó Ù Ä Ø Ó Ö ÐÚ ÒÓ ÓÖÑÙÒ ÙÒ ÓÖÑÙÒ ÙÒ Ø Ò ÖÓ Ò ÎÓÖØ Ð Ú ¹ Ð Ú Ö Ò Å Ø Ö Ð Ò ÃÙÒ Ø ØÓ Ã Ö Ñ Å Ø ÐÐ Ä ÖÙÒ Òµ Ú ÖÛ Ò¹ Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº ÄÁ ¹Ì Ò Ò Ø ÓÑ Ø Ò ÐÐ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓÒ ÒÐ Ò Ò ÙÒ Û Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Û ÞÙÑ Ô Ð Ø¹ÈÓй Ð Ò Ð Ñ ÒØ ÖÞÙ Ø ÐÐ Ò º ÃÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Å Ø Ó Ò ÞÙÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò ÛÙÖ Ò Ò ÐÐ ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò ÖÙÔÔ Ò Ú ÖÛ Ò Øº È Ö Ø Ðº ½¾ ÙÒ ÀÓÒ Ó Ø Ðº ½½ Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ä Ö Ó ÖØ Ð ØÖÓ Ò Ñ Ø Ó ÖÙÒ Ò ÚÓÒ º µñº ÖÖ Ø Ò Ó Ù ÖÙÒ ÚÓÒ ÍÒÖÙÒ Ø Ò Ö Ó ÖÙÒ ÇÜ Ö Ø Ò Ñ Ó ÖÙÒ Ö Ò ÙÒ Ê Ø Ò Ù ÑÓÐÞ Ò Ò Å Ø Ö Ð Ò Ö Ð ØÖÓ ÒÙÒØ Ö¹ Ø Ò Ø ÖÖ Ò Ø Ù ÙÒ º Ò Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ù Ñ Ò Ó ÖØ Ò Ð ØÖÓ Ò ÛÙÖ ÚÓÒ ÃÖ Ò ÙÒ ÊÓÓÝ ½ ÚÓÖ Ø ÐÐغ Å ÖÓ ÓÔ Ø Ó ÒÙÖ ÑÓ Ö Ø Ñ Ò ØÙÖ ÖØ ÑØÐÒ Ö ËÙÐ ØÖ Ø ÒÓ ÑÑ Ö ÑѺ Ø ÓÖ Ø Ö Ò Ø Ù ÙÒ Å Ò ¹Ê Å ØÖ Ø ÒÑ Ò Ö ËØÖ Ð Ò Ö ÚÓÒ ½ κ ÃÙ Ö ÐØÐ Ð Ò Ò Û Ò Ê Ø Ö¹ ÙÒ ÌÖ Ò Ñ ÓÒ Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ¹

25 ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ¾½ ÓÔ Ò Ð ËØÖ Ð Ö ÒÞ Ò Ð Ò Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò ÛÙÖ Ò Ò ÐÐ ÞÙÑ Ù ÚÓÒ Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò Ú ÖÛ Ò Ø ½ º Ä Ò Ò Þ Ò Ò ÚÓÖ Ð¹ Ð Ñ ÙÖ Ù ÒÒØ Å Ø Ö Ð Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò ÈÐ Ø Ò Ð ÑÑ Ö Ô Ò Ò Ö Ø Ö Ð Ö Ñ µ Ö Ò ÒÙÒ Ñ ÍÐØÖ Ó Ú ÙÙÑ ÍÀε ÙÒ Ä Ò Þ Ø Ø Ð ØØ ÙÒØ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ö Ø ÖÔÖÓ Ø Øº Ù Ñ Ö ÓÐ Ø À Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ä Ò Ò Ó Ò Ó Ø ÒÓÐÓ ÃÒÓÛ¹ ÓÛ ÙÒ Ø ÙÖ ÖØ Û Ä Ø Ó Ö ¹ËÝ Ø Ñ ÙÒ ØÙÒ ÒÐ Òµº À Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ä Ò Ò Ñ Ø Ö Ð Ò Ò ÙÖ Ñ ÖÒ ÙÒ Ð Ò Ò ØÒ Ò Ø Ñ Ø Ö Å Ø Ó ÞÛ Ö Ò Ø Ñ Ð Ö Ù Ò Ø ÒÓØÛ Ò º ÍÑ ÎÓÖØ Ð Ö Ë Ð ÖÙÒ ÚÓÐÐ Ù ÞÙ¹ ÒÙØÞ Ò Ñ Ø Ù Ö Ö ÒØÐ Ò Ä Ò Ò ÓÑ ØÖ Ù Ö Ö Ø Ø Ò Ñ Ø Ñ Ð Ò ØÓÖ Ú Ö Ð Ò ÖØ Û Ö Òº Ï Ò Ö À Ò Ö Ø Ø Ò Ö Ø ¹ Ø Ò ÚÓÒ º ½ ÑÑ Ó Ñ Ø Ö ÓÖ ÖÐ ÓÑ Ø Ø Ò ÑÓ Ö Ø Å Ò ØÙÖ ¹ ÖÙÒ Ù Ö Ò º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÙÒ Ö Ö Ö Ø ÖÙÔÔ ÙÖ ÖØ ÛÙÖ Ò ÙÒ ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ö Ù Ù ÙØ Û Ö Ò Ñ Ò Ø Ò Ò ØØ Ù ÖÐ Ö Òº

26 ¾¾ ¾ Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ý Ø Ñ Ö Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹Ê Å ¾º¾º Å Ò ØÙÖ ÖØ Ä Ò Ò Ö ÀÓ ØÖÓÑ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò ÞÙÖ ÖÞ Ù ÙÒ Ò Ö ÀÓ ØÖÓѹ Ð ØÖÓÒ Ò¹ ÓÒ ÛÙÖ Ò Ò ÙÒ Ö Ö Ö Ø ÖÙÔÔ Ö ÓÐ Ö ÙØ ÙÒ Ø Ø Ø ½ ½ ½ º Ö Ù Ù Ø Ø Ù Ò Ñ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö ÙÒ Ò Ö Ä Ò Ù Ö ÓÑÑ ÖÞ ¹ ÐÐ Ö ÐØÐ Ò ÈÐ Ø Ò¹ Ð Ò Ò Ð Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò ÛÓ Ö Ø Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ð Þ Ø Ð ÜØÖ Ø ÓÒ ÒÓ Ñ ØØ Ö ÒØ º ¾º½µº Linse A 150 µm d = µm KA µm 50 µm U ex U fok U b 100 µm µm Linse B 150 µm d = µm KA µm U ex U b U fok 1 mm 350 µm µm 200 µm Platin Titan Glimmer Macor R º ¾º½ Ë Ñ Ø Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ñ Ò ØÙÖ ÖØ Ò Ä Ò Ò ÞÙÖ ÖÞ Ù ÙÒ Ò Ö ÀÓ ØÖÓѹ Ð ØÖÓÒ Ò ÓÒ º Ä Ò Ø Ø Ù Ö Ò Ð Ò Ò Ä Ò ØÞØ Ð Å ØØ Ð Ð ØÖÓ Ò ÀÙØ Ð Ò º Ö Ã Ø Ó Ò¹ ÒÓ Ò¹ Ø Ò d KA ÛÙÖ Ú Ö Öغ ÒÙÒ Ò Ø Ñ Ø ØÖ Ùº

27 ¾º¾ Å Ò ØÙÖ ÖÙÒ ¾ Ò ËÓÒ Ñ Ø Ó Ñ ËØÖÓÑ Ñ Å ÖÓÑ Ø Ö¹ Ö ÔÖÓ ÙÞ ÖØ Û Ö Ò ÓÐй Ø ÑÙ Ø Ò Ú Ö Ö ÖÒ Ð ÙÒ Ö Ú ÖØÙ ÐÐ Ò ÉÙ ÐÐ ÖÞ ÐØ Û Ö Òº ¹ Ð ÛÙÖ Ö Ø Ò ÞÛ Ò Ñ ØØ Ö ÙÒ ÒÓ d KA ÚÓÒ Ñ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ ÖÒ Ð Ò Ï ÖØ ÚÓÒ ¼¼ µñ Ù µñ Ú ÖÖ Ò Öغ Â Ò Ø Ò ÛÙÖ ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ÒÒÙÒ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö Ò Ô Øº Ö d KA = 250 µñ ØÖÙ ÜØÖ Ø ÓÒ Ô ÒÒÙÒ U ex = 3 Î d KA = 50µÑ ÛÙÖ U ex Ù ½º Î Ö ÙÞ Öغ ÛÙÖ Ò Ú Ö Ò Ä Ò ÒÚ Ö ÒØ Ò Ò Ò Ø ÚÓÒ d KA ÙÒ Ö ËØÖ Ð Ô ÒÒÙÒ U b Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø Ø Ò wd Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ö Ò Øº Ö Ø ÚÓÒ Ð Ñ ÒÒ Ù ÖÐ Ø Ø Ø Ä Ò ÞÙÖ ¹ Ò Ù ½ µ Ø Ò Ù Ö Ò Ð Ò Ò Ñ Ø Ò Ö ÚÓÒ Û Ð ½¼¼ µñ º ¾º½ Ä Ò µº ÍÑ Ù ÙÒ ÞÙ Ú Ö ÖÒ ÛÙÖ Ò Ù Ä Ò Ò Ñ Ø Ò Ö Ó Ò ÒÒØ Ò ÀÙØ Ð Ò Ñ Ø Ò Ö ÚÓÒ ½ ÑÑ Ð Å ØØ Ð Ð ØÖÓ Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò ÇÖÐÓ ÙÒ ËÛ Ò ÓÒ ÙÒØ Ö Ù Øº Ä Ò ÛÙÖ Ñ Ø Ö ÀÙØ Ð Ò Ò Ö ÚÓÒ ÇÖÐÓ ÙÖ ÔÖ Ò Ð ÚÓÖ Ò Ò ÇÖ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Ù ÙÑ Ö Ø º ¾º½ Ä Ò µ Ö Ò Ø ÙÒ Ò Ùغ ÞÙ Ö Ò Ò ËÝ Ø Ñ ÛÙÖ Ò Ã Ø Ó ÒÖ ÙÑ ÙÒ Ä Ò ÒÖ ÙÑ ØÖ ÒÒغ Æ ÖÙÒ ÒÒ Ò ÒÓÑÑ Ò Û Ö Ò Û ÒÒ Ö Ð ÙÖ Ö Ñ Ö ÜØÖ ØÓÖ Ö Ò Ø º Ö ÙÖ Ë ÓØØ Ý¹ Ñ ØØ Ö ÙÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÒÓ Ð Ø Ã Ø Ó ÒÖ ÙÑ ÛÙÖ Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÒÓÔØ Ö Ò Ø ÓÒ ÖÒ ÙÖ Ú ÖØÙ ÐÐ ÉÙ ÐÐ Û Ò Å ÖÓÑ Ø Ö ÒØ Ö Ö Ã Ø Ó Ò Ô ØÞ Ò¹ Ø ÙÒ Ò ËØ ÖØÔÙÒ Ø Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ö Ø ÐÐØ Ö ØÞغ Ö Ö Ú ÖØÙ ÐÐ Ò ÉÙ ÐÐ d virt ÛÙÖ Ò Ò Ø ÚÓÒ Ö Ó Ø Ø Ò Ô ÖØÙÖ α o Ò ÓÐ Ò¹ Ö ØÞÙÒ Ö Ò Ã Ø Ó Ñ Ø Ò Ñ ËÔ ØÞ ÒÖ Ù ÚÓÒ ½ µñ Ø ÑÑØ d virt = 3.5 ÒÑ»ÑÖ α o º Ó Ò Û ÓÒ Ø Ò Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ Ð Ô Ö Ø Ô Ö¹ ØÙÖ Ð Ò ÚÓÖ Ò Û Ö Ö ÒÞØ Ò Ø Ò d KA Ò Ö Ö Ä Ò Ò Ð ¹ ØÖÓ Ò Ô ÖØÙÖ ËØÖ Ð º Ö Ò Ø ÛÙÖ Ó Ø Ø Ô ÖØÙÖ α o ÙÖ Ò Ë Ð Ö Ò Ö Ö Ò Ø Ò È Ö Ü Ð Ò r α (z)º ËÓ Ð È Ö Ü Ð Ò Ò Ö Ä Ò Ò Ð ØÖÓ Ò ØÖ Ø Ø Ô ÖØÙÖ ÖÑ ØØ Ðغ Ö ËÓÒ Ò ÙÖ Ñ Ö ÛÙÖ Û Ò Ò ØØ ½º¾ Ö Ò Ñ Ø Ñ ÊÈ˹ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÙÒØ Ö Ò¹ ÞÙ Ö ÖÓÑ Ø Ò ÙÒ Ô Ö Ò ÖÖ Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ö ÖØ Ò Ú ÖØÙ ÐÐ Ò ÉÙ ÐÐ ÙÒ Ö Ù ÙÒ Ö Ò Øº Ä Ð Ô Ö ÖÖ Ø ÓÒ º ÇÖ ÒÙÒ ÞÙ Ö Ø Ò Ø ÐÐØ Ò ÖÓ Æ ÖÙÒ Ö Ä Ò Ò ÞÙ ÚÓÐÐ ØÒ ÙÖ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ØÖ Ð Ù ÐÐØ ÛÙÖ º ÚÓÐÐ ØÒ Ö Ù Ð Ù ØÙÒ Ö ËÓ Ò ÒÒØ Û Ò Ö Ò Ò Ò ÀÙØ Ö ÒÒ ÖÒ Ò Ù Ö Ò ÓÖѺ ØÞ Ò ÓÖÑ Ð Ö ÐØ Ò Ù ¼ ÙÖ ÒÔ Ò Ò Ö Ö Ò ÃÙÖÚ Ò Ñ Ø Ö ¹ Ò Ø Ò Ú ÖØÙ ÐÐ Ò ÉÙ ÐÐ ÙÖ Ñ ÖÒº

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð ÓÙÑÒØØÓÒ METAFONT¹ÈØ ÙÐ ÖØÒ Ö ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ÚÓÒ ËØØÖÐÒ ÙØ ÏÐØÖ ÒØÒÑÒÒ ½ ÎÖ ÓÒ ¼º ÆÓÚÑÖ ¾¼½ ½ ¹ÑÐ ÛÐØÖºÒØÒÑÒÒعÓÒÐÒº Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ g e s e t z t w u r d e, u n t e r a n d e r e n s i n d i m o s t e n a u c h p o k e r s t a r s, b w i n. p a r t y

Mehr

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 Ö Ø ÐØØ Ö ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò HS Ravensburg-Weingarten 23. September 2014 Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 ¾ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ½ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Bachelor- Grundlagenpraktikum

Bachelor- Grundlagenpraktikum Bachelor- Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Versuchsunterlagen Bachelor-Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Inhalt Einführung Versuchsanleitungen zu neun

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r þÿ 2 0. N o v. 2 0 1 5 S t a r t s e i t e S p o r t w e t t e n N e w s b e t 3 6 5 H a n d y B o n u s M o b i l w e

Mehr