Wärmebrücken bei Gebäudemodernisierungen. Ratgeber für Baufachleute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Wärmebrücken bei Gebäudemodernisierungen. Ratgeber für Baufachleute"

Transkript

1 Wärmbrückn b Gbädmodrnsrngn Ratgbr für Bafachlt

2 Dsr Ratgbr ntrstützt Fachlt dab, d Wärmbrückn von Fassadndämmngn nzschätzn nd gt Lösngn z plann nd aszführn. Er nthält nfach Rchnwrt, sow Asführngsmpfhlngn zm Thma.

3 Inhaltsvrzchns nltng 4 Asgangslag... 4 Wärmbrückn b dr Fassadndämmng... 4 Thrmsch Qaltät dr Assnhüll... 5 Thrmsch Wrkng dr Wärmbrückn... 5 Brchnngsgrndlagn... 6 Fchtschtz... 7 Assnwandkonstrktonn.. 8 Übrscht Wärmbrückn. 9 Vrbandmarwrk. 10 Zwschalnmarwrk. 12 Marwrk mt Innnwärmdämmng.. 14 Brchstnmarwrk 16 Strckwand. 18 Holzständrwand. 20 Rglwand.. 22 Empfhlngn 24 Modrnsrng n Etappn.. 26 Informatonn.. 27

4 Enltng Asgangslag Wärmbrückn b dr Fassadndämmng Wärmdämmng dr Assnhüll Ungdämmt Assnwänd vrrsachn nn hohn Enrgvrbrach: Drch ds ghn b nm typschn vor 1980 rstlltn Wohngbäd rnd 30 Proznt dr Hznrg vrlorn. D Wärmdämmng von Assnwändn st wchtg, m Hznrg ratonll z ntzn nd das Wohnn komfortablr z machn. Vortl snd bsplsws angnhm bhaglch Räm m Wntr nd hr kühl Räm m Sommr. Häfg wrd bm Anbrngn nr Wärmdämmng dn Anschlssdtals z wng Bachtng gschnkt, sodass Wärmbrückn ntsthn. D Folgn könnn Fchtschädn nd hoh Enrgvrlst sn. Ratgbr für Wohnbatn Dr vorlgnd Ratgbr ntrstützt Bafachlt dab, d Rlvanz dr Wärmbrückn b dr Fassadndämmng von Wohnbatn rchtg nzschätzn sow qaltatv gt Lösngn z plann nd aszführn. Gsondrt stht n Ratgbr für Bahrrschaftn zr Vrfügng. Dfnton von Wärmbrückn Wärmbrückn snd Brch dr Gbädhüll, an dnn ggnübr dm ngstörtn Batl n m Vrglch zm Rglqrschntt dtlch höhrr Wärmabflss aftrtt. Dsr kann zm Bspl vrrsacht wrdn drch: Matralwchsl n dr Batlbn odr Drchdrngngn von Batln drch Bastoff mt hohr Wärmltfähgkt (zm Bspl drchlafnd Balkonplatt) Batlübrgäng w Fnstranschläg Ändrngn n dr Batlgomtr n gross Dffrnz zwschn Innn- nd Assnabwcklng w s b Sockl- nd Assnwand / Dach-Anschlüssn aftrtt Solch Störngn führn z rhöhtn Wärmvrlstn nd bnhaltn baphyskalsch nd hygnsch Rskn. S solltn nach Möglchkt drch konstrktv Massnahmn n hrr Wrkng mnmrt nd so wt optmrt wrdn, dass kn Baschädn odr andr Mängl ntsthn. Inhalt ds Ratgbrs Dr Ratgbr nthält vrnfacht Rchnwrt nd Asführngsmpfhlngn z Wärmbrückn, d b dr Wärmdämmng von Assnwändn ntsthn könnn. Brückschtgt snd d mstvrbrttn Assnwandkonstrktonn von Wohnbatn, d vor 1980 gbat wrdn. Ds snd: Vrbandmarwrk Zwschalnmarwrk Marwrk mt Innnwärmdämmng Brchstnmarwrk Strckwand Holzständrwand Rglwand Lnar nd pnktll Wärmbrückn Lnar Wärmbrückn snd Störngn ntlang dr thrmschn Gbädhüll, d af n Läng bzogn wrdn. Dr drch d Wärmbrück vrrsacht Wärmvrlst wrd mt nm längnbzognn Wärmdrchgangskoffzntn dm Ψ-Wrt bzchnt. D physkalsch Enht st Watt pro Mtr nd Klvn:. D Gröss ds Ψ-Wrts st abhängg von: dm U-Wrt dr angrnzndn Batl (j tfr d U-Wrt, dsto höhr d Ψ-Wrt) dr Lag ds Bzgspnkts, für wlchn dr Ψ-Wrt bstmmt wrd dr Qaltät dr Anschlsskonstrkton Pnktll Wärmbrückn snd Störngn, d af nn Pnkt w bsplsws n Stütz bzogn wrdn. Ds wrdn m vorlgndn Ratgbr ncht bhandlt. 4

5 D wsntlchn Anschlssdtals B dr Wärmdämmng von Fassadn snd folgnd Dtals für d Planng nd Asführng ntschdnd: Anschlss Assnwand / Flachdach Fnstranschläg Lbng, Bank, Strz rspktv Stornkastn odr Rollladnkastn drchlafnd Btonlmnt w Balkonplattn Sockldtal mt bhztm odr nbhztm Untrgschoss Thrmsch Qaltät dr Assnhüll Gfordrt U-Wrt Umba Gmäss Norm SIA 380/1:2009 (Thrmsch Enrg m Hochba) müssn nachträglch wärmgdämmt Assnwänd nn U-Wrt von maxmal 0.25 W/m 2 K afwsn. B vln Objktn wrd n U-Wrt von 0.20 W/m 2 K angstrbt. Oft snd Enrgfördrprogramm dr Grnd dafür. Angrnznd Batl Glchztg mt dr Wärmdämmng dr Assnwand wrdn oft d angrnzndn Batl wärmgdämmt. Dab snd folgnd Grnzwrt (gmäss Norm SIA 380/1:2009) nzhaltn: Schrägdach 0.25 W/m 2 K Flachdach 0.25 W/m 2 K Dck ggn nbhzt 0.28 W/m 2 K Bodn ggn nbhzt 0.30 W/m 2 K Bodn ggn Erdrch 1) 0.30 W/m 2 K Wand ggn nbhzt 0.30 W/m 2 K Wand ggn Erdrch 1) 0.30 W/m 2 K 1) mhr als 2.0 m m Erdrch all Batl ohn Flächnhzng Thrmsch Wrkng dr Wärmbrückn Rdkton Transmssonswärmvrlst Assnwänd von ältrn bsthndn Wohnbatn habn nn typschn U-Wrt von rnd 0.50 bs 1.10 W/m 2 K. Vrglchn mt dn Anfordrngn an htg Nbatn von 0.20 W/m 2 K snd ds Wrt hoch, vrrsachn nn hohn Transmssonswärmvrlst nd ntsprchnd nn hohn Hzwärmbdarf. Wrdn nn d bsthndn Wänd gmäss htgm Stand dr Tchnk ggn Wärmvrlst gdämmt, so kann dr Bdarf an Hzwärm markant rdzrt wrdn. B nr wärmgdämmtn Assnwand st dr Antl an Wärmbrückn am Transmssonswärmvrlst dr gsamtn Fassad vrhältnsmässg gross. Ds zgt das folgnd Bspl: Fassadnasschntt: Fassad: 6.5 m * 8.0 m = 52.0 m 2 Fnstr: 6 * 0.9 m * 1.2 m = 6.5 m 2 fläch Assnwand: 45.5 m 2 läng Fnstranschlag: 6 * 2 * (0.9 m m) = 25.2 m läng Sockl nd Dachrand = 8.0 m Fassad ns zwgschossgn Gbäds. Dr U-Wrt dr wärmgdämmtn Assnwand bträgt 0.20 W/m 2 K. D folgnd Darstllng zgt dn Antl dr Wärmbrückn am Transmssonswärmvrlst dr wärmgdämmtn Assnwand. Damt d Transmssonswärmvrlst nfach mtnandr vrglchn wrdn könnn, snd d Vrlst dr Wärmbrückn als äqvalnt Fläch n m 2 mt nm U-Wrt von 0.20 W/m 2 K dargstllt. Ds für d Varantn: vrnachlässgt: kn balchn Massnahmn b dn Wärmbrückn vorgnommn optmrt: Wärmbrückn so gt w möglch sanrt vrnachlässgt: Assnwand / Flachdach Ψ = m 2 Fnstranschläg Ψ = m 2 Sockl Ψ = m 2 optmrt: Assnwand / Flachdach Ψ = m 2 Fnstranschläg Ψ = m 2 Sockl Ψ = m 2 Assnwand U = 0.20 W/m K 46 m Assnwand U = 0.20 W/m K 46 m 2 5

6 Wrdn d Planng nd Asführng dr Wärmbrückn b dn Anschlüssn Assnwand / Flachdach, Fnstranschlag nd Gbädsockl vrnachlässgt, so snd d Transmssonswärmvrlst dr Wärmbrückn (90 m 2 ) dopplt so hoch w djngn dr wärmgdämmtn Assnwand (46 m 2 ). B optmrtr Planng nd Asführng btragn d Transmssonswärmvrlst dr Wärmbrückn 39 m 2 nd snd klnr als dr Antl dr Assnwand von 46 m 2. Dr Transmssonswärmvrlst dr Wärmbrückn kann b dsm Bspl drch gt Lösngn af 40 Proznt dr Varant «vrnachlässgt» rdzrt wrdn. Brchnngsgrndlagn Hnws zm Vollzg dr kantonaln Enrggstzgbngn B Umbatn snd wtghnd kn Anfordrngn an d Wärmbrückn nzhaltn. Zständg für d ntsprchndn Batl-Grnzwrt snd jwls d Kanton. In dn mstn Kantonn gltn d vorghnd afgführtn Anfordrngn. Wärmbrückn, drn flankrnd Balmnt rnrt wrdn, solln, sowt tchnsch möglch nd wrtschaftlch vrtrtbar, mnmrt wrdn. As dn afgführtn Ψ-Wrtn kann ncht drkt af Baschadnfrht gschlossn wrdn. Dr Fchtschtznachws von Bakonstrktonn st zsätzlch rfordrlch. Wärmbrückn, d nnrhalb ns Batls wdrholt vorkommn w Sparrn, Lattngn, Untrkonstrktonn tc. müssn bm U-Wrt ds ntsprchndn Batls brückschtgt wrdn. Für Vrbndlmnt w Fnstr, Türn, Fassadnlmnt tc. wrd n mttlrr U-Wrt übr das gsamt Elmnt brchnt odr gmssn. D Fnstranschläg snd mt nm Holzrahmn nd nm U f -Wrt von 1.40 W/m 2 K brückschtgt. Für d Brchnng dr Ψ-Wrt wrdn d Assnabmssngn dr thrmschn Gbädhüll angstzt. Bzgspnkt Für d Gröss ds Ψ-Wrts st d Lag ds Bzgspnkts dr Schnttpnkt dr Batl massgbnd. Brchnng dr Ψ-Wrt D m Ratgbr afgführtn Ψ-Wrt wrdn mthlf ns Wärmbrücknprogramms nach EN ISO 10211:2007 (Wärmbrückn m Hochba Wärmström nd Obrflächntmpratrn Dtallrt Brchnngn) brchnt. D Lag dr thrmschn Gbädhüll bstmmt d Anzahl Wärmbrückn, drn Abmssng sow d Höh dr Ψ-Wrt. Sockldtal b nbhztm Untrgschoss Ngatv Ψ-Wrt B ngn Konstrktonn snd ngatv Ψ-Wrt möglch. Im Ratgbr wrdn ds jdoch ncht asgwsn. 6

7 AUFTRAGSNUMMER C ORT, DATUM SACHBEARBEITER Clada Schwnn BAUTEIL Vrbandmarwrk, Fnstrl Fchtschtz Nachws Fchtschtz nd thrmschr Komfort D Norm SIA 180 (Wärm- nd Fchtschtz m Hochba) dfnrt d Anfordrngn an dn Fchtschtz von Hochbatn ntr dn Aspktn dr Obrflächnfcht w ach dr Fcht n dr Konstrkton. Im Wtrn wrdn Fragn ds thrmschn Komforts bhandlt nd d Lftdchtgkt dr Gbädhüll gfordrt. Isothrmn Dr Vrglch dr zw Isothrmnvrläf mt nr ngdämmtn nd gdämmtn Assnwand zgt zwrl: dn Wärmabflss übr d gomtrsch Wärmbrück dr Assnck nd dn Fnstranschlag sow d dtlch Erhöhng dr ramstgn Obrflächntmpratrn b dr gdämmtn Asführng. Das Marwrk als tragnd Konstrkton lgt vollständg m Warmbrch. D Konstrktonn müssn so bmssn sn, dass an knr Stll Obrflächnkondnsat aftrtt nd an knr Stll d Gfahr von Schmmlplzbfall bstht. Krzfrstgs Aftrtn von Kondnswassr an dr Obrfläch st dann zlässg, wnn ds ncht z Schädn führt. Zdm darf kn schädlch Anrchrng von Fcht n dr Konstrkton aftrtn. Assnwandabschntt ohn Wärmdämmng O s mn A =11.1 O C O s mn C =12.7 O C Dr baphyskalsch Nachws für dn Fchtschtz gmäss Norm SIA 180 rfolgt mmr sparat zr Btrachtng dr thrmschn Qaltät von Wärmbrückn. O s mn A =11.1 O C O s mn C =12.7 O C Für Wärmbrückn, d nach nr nrgtschn Ernrng bsthn blbn, mss dr Fchtschtz nachgwsn wrdn. Ratgbr "Wärmbrückn m Bstand" AUFTRAGSNUMMER C ORT, DATUM SACHBEARBEITER O Clada Schwnn s mn B =15.2 O C Ratgbr BAUTEIL "Wärmbrückn Vrbandmarwrk, m Fnstrlbng Bstand" AUFTRAGSNUMMER C ORT, DATUM SACHBEARBEITER 20.0 o O Clada Schwnn C s mn B =15.2 O C Assnwandabschntt mt Wärmdämmng BAUTEIL Vrbandmarwrk, Fnstrlbng von Assnwand nd Fnstrlbng o C 20.0 o C o C O s mn A =17.7 O C O s mn C =17.2 O C BldVrbandmwohnAWDFnstrlbng.flx O s mn A =17.7 O C O s mn C =17.2 O C BldVrbandmwohnAWDFnstrlbng.flx O s mn B =19.2 O C O s mn B =19.2 O C 20.0 o C 20.0 o C 10.0 o C 0.0 o C o C o C 7

8 Assnwandkonstrktonn Assnwandkonstrkton bsthnd Afba dr Wandkonstrkton U-Wrt W/m 2 K Vrbandmarwrk - Assnptz - Marwrk n Backstn - Innnptz ca Zwschalnmarwrk - Assnptz - Marwrk n Backstn - Wärmdämmng 2 bs 6 cm - Marwrk n Backstn - Innnptz 0.50 bs 0.80 Marwrk mt Innnwärmdämmng - Assnptz - Marwrk n Backstn - Wärmdämmng 2 bs 6 cm - Vorsatzschal 0.50 bs 0.80 Brchstnmarwrk - Assnptz - Marwrk: Natrstn odr Brchstn - Innnptz 0.90 bs 1.10 Strckwand - Hntrlüftng / Fassadnbkldng - Strckwand - Innnvrkldng ca Holzständrwand - Bplankng / Hntrlüftng / Fassadnbkldng - Holzständr mt 4 bs 6 cm Wärmdämmng - Innnvrkldng 0.50 bs 0.70 Rglwand - Assnptz - Holzfachwrk / Marwrk - Innnvrkldng ca Bzchnngn / Lgnd stahlbton Bzgspnkt Batl nach Bschrb 0.15 grün + ftt: zr Asführng mpfohln Wärmdämmng allgmn E zr Asführng mpfohln: (Ψ-Wrt 0.00 ) Wärmdämmng n 0.40 schwarz: kann asgführt wrdn varant Innnwärmdämmng 0.85 krsv + rot + ftt: zr Asführng ncht mpfohln nnn (ntrnal) rsp. bhzt -- ncht üblchr Fall assn (xtrnal) nbhzt (nhatd) g rdrch (grond)

9 Übrscht Wärmbrückn Gbädschntt mt möglchn Wärmbrückn b dr Wärmdämmng dr Assnwand Assnwand / Dck z nbhzt Varantn mt / ohn Knstock Assnwand / Flachdach Rollladnkastn Fnstrstrz Gschossdck Balkonplatt Fnstranschlag Sockl bhzts Untrgschoss Sockl nbhzts Untrgschoss thrmsch Gbädhüll Anschlssdtal mt wtrn Angabn anschlssdtal b üblchr Baasführng vrnachlässgbar 9

10 Vrbandmarwrk Bsthnd Konstrkton U-Wrt ca W/m 2 K - Assnptz - Marwrk n Backstn - Innnptz Typsch Varantn Wärmdämmng vrptzt Assnwärmdämmng Assnwärmdämmng mt hntrlüfttr Fassad Spzll z bachtn Für dn Rollladnkastn st n optmrt Lösng z schn. Nach Möglchkt st dr bsthnd Kastn kompltt z dämmn nd assn n nr Sonnn- schtz anzbrngn. Rlvant Wärmbrückn Fnstranschlag Rollladnkastn Balkonplatt Sockl b nbhztm nd bhztm Untrgschoss Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ-Wrt Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.10 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K 0.05 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E ohn Knstock Rdkton für Dckndämmnlag Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.10 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K 0.10 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E mt Knstock Rdkton für Dckndämmnlag Assnwand / Flachdach kn Dämmng Brüstng ohn Dckndämmnlag 0.35 kn Dämmng Brüstng mt Dckndämmnlag 0.25 Dämmng Brüstng mlafnd 4 cm mt / ohn Dckndämmnlag 0.10 Dämmng Brüstng mlafnd 8 cm mt / ohn Dckndämmnlag U-Wrt Flachdach 0.20 W/m 2 K kn Dämmng Brüstng U-Wrt Flachdach 0.80 W/m 2 K 0.15

11 Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ -Wrt Fnstranschlag Dämmng 0 cm 0.28 Dämmng 2 cm 0.16 Dämmng 4 cm 0.13 Dämmng 6 cm 0.11 Dämmng 8 cm 0.10 Dämmng 1 cm Hochlstngsdämmstoff 0.15 Rollladnkastn kn Dämmmassnahm ohn Dckndämmnlag 1.70 kn Dämmmassnahm mt Dckndämmnlag 1.60 Kastn nnn 2 cm Dämmng, mlafnd 0.90 Kastn nnn 2 cm Dämmng, horzontal nd vrtkal b dr ramstgn Vrkldng 1.15 Kastn vollständg wärmgdämmt Strzdämmng assn mnd. 2 cm 0.30 Gschossdck Dämmng assn drchghnd E Balkonplatt drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd 0.50 drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd U-Wrt Assnwand 0.40 W/m 2 K 0.50 Rdkton Dckndämmnlag Sockl nbhzts Untrgschoss Balkonplatt abtrnnn, nr Balkon, statsch gtrnnt U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K ohn Dämmng 0.45 Strndämmng 0.40 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd E U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K ohn Dämmng 0.25 Strndämmng 0.20 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd Sockl bhzts Untrgschoss ohn Dämmng 0.80 Strndämmng 0.60 Flankndämmng bs 25 cm UK Dck 0.40 Flankndämmng bs 50 cm UK Dck 0.25 Flankndämmng bs 100 cm UK Dck

12 Zwschalnmarwrk Bsthnd Konstrkton - Assnptz - Marwrk n Backstn - Wärmdämmng 2 bs 6 cm - Marwrk n Backstn - Innnptz U-Wrt 0.50 bs 0.80 W/m 2 K, n Abhänggkt dr bsthndn Wärmdämmng Typsch Varantn Wärmdämmng vrptzt Assnwärmdämmng Assnwärmdämmng mt hntrlüfttr Fassad Spzll z bachtn Untr Brückschtgng dr vorhandnn Krndämmng w ach b Lftzwschnrämn nnrhalb dr Konstrkton st d Dampfdffson drch dn Batlqrschntt z prüfn. Rlvant Wärmbrückn Fnstranschlag Balkonplatt Sockl b nbhztm nd bhztm Untrgschoss Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ -Wrt Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.05 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K 0.00 ohn Knstock U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K Rdkton für Dckndämmnlag 0.00 E Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.10 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K 0.10 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E mt Knstock Rdkton für Dckndämmnlag Assnwand / Flachdach kn Dämmng Brüstng ohn Dckndämmnlag 0.30 kn Dämmng Brüstng mt Dckndämmnlag 0.20 Dämmng Brüstng mlafnd 4 cm mt / ohn Dckndämmnlag 0.10 Dämmng Brüstng mlafnd 8 cm mt / ohn Dckndämmnlag U-Wrt Flachdach 0.20 W/m 2 K kn Dämmng Brüstng U-Wrt Flachdach 0.80 W/m 2 K 0.10

13 Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ -Wrt Fnstranschlag Dämmng 0 cm 0.18 Dämmng 2 cm 0.12 Dämmng 4 cm 0.10 Dämmng 6 cm 0.10 Dämmng 8 cm 0.09 Dämmng 1 cm Hochlstngsdämmstoff 0.11 Fnstrstrz kn Dämmmassnahm bsthnd mt Rahmnvrbrtrng 0.45 Storn nach assn vrschobn, Dämmng mnd. 6 cm bsthnd mt Rahmnvrbrtrng 0.15 kn Dämmmassnahm bsthnd mt gmartm Strz 0.35 Storn nach assn vrschobn, Dämmng mnd. 6 cm bsthnd mt gmartm Strz 0.10 Gschossdck Dämmng assn drchghnd E Balkonplatt drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd 0.50 drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd U-Wrt Assnwand 0.40 W/m 2 K 0.50 Sockl nbhzts Untrgschoss Rdkton Dckndämmnlag Balkonplatt abtrnnn, nr Balkon, statsch gtrnnt U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K ohn Dämmng 0.45 Strndämmng 0.35 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd E U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K ohn Dämmng 0.20 Strndämmng 0.15 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd Sockl bhzts Untrgschoss ohn Dämmng 0.75 Strndämmng 0.60 Flankndämmng bs 25 cm UK Dck 0.40 Flankndämmng bs 50 cm UK Dck 0.25 Flankndämmng bs 100 cm UK Dck

14 Marwrk mt Innnwärmdämmng Bsthnd Konstrkton - Assnptz - Marwrk n Backstn - Wärmdämmng 2 bs 6 cm - Vorsatzschal U-Wrt 0.50 bs 0.80 W/m 2 K, n Abhänggkt dr bsthndn Wärmdämmng Typsch Varantn Wärmdämmng vrptzt Assnwärmdämmng Assnwärmdämmng mt hntrlüfttr Fassad Spzll z bachtn Untr Brückschtgng dr vorhandnn Innnwämdämmng w ach b Lftzwschnrämn nnrhalb dr Konstrkton st d Dampfdffson drch dn Batlqrschntt z prüfn. Rlvant Wärmbrückn Fnstranschlag Balkonplatt Sockl b nbhztm nd bhztm Untrgschoss Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ -Wrt Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.05 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K E U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E ohn Knstock Rdkton für Dckndämmnlag 0.00 Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K 0.05 U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K 0.00 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K 0.00 mt Knstock Rdkton für Dckndämmnlag 0.00 Assnwand / Flachdach kn Dämmng Brüstng ohn Dckndämmnlag 0.25 kn Dämmng Brüstng mt Dckndämmnlag 0.15 Dämmng Brüstng mlafnd 4 cm mt / ohn Dckndämmnlag 0.10 Dämmng Brüstng mlafnd 8 cm mt / ohn Dckndämmnlag U-Wrt Flachdach 0.20 W/m 2 K kn Dämmng Brüstng U-Wrt Flachdach 0.80 W/m 2 K 0.00

15 Bass: U-Wrt Assnwand nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Ψ -Wrt Fnstranschlag nd Fnstrstrz Dämmng 0 cm 0.22 Dämmng 2 cm 0.15 Dämmng 4 cm 0.13 Dämmng 6 cm 0.11 Dämmng 8 cm 0.10 Dämmng 1 cm Hochlstngsdämmstoff 0.15 Gschossdck Dämmng assn drchghnd E Balkonplatt drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd 0.45 drchlafnd Balkonplatt (d = 18 cm) bsthnd U-Wrt Assnwand 0.40 W/m 2 K 0.45 Sockl nbhzts Untrgschoss Rdkton Dckndämmnlag Balkonplatt abtrnnn, nr Balkon, statsch gtrnnt U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K ohn Dämmng 0.35 Strndämmng 0.30 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd E U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K ohn Dämmng 0.15 Strndämmng 0.10 Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd Sockl bhzts Untrgschoss ohn Dämmng 0.70 Strndämmng 0.60 Flankndämmng bs 25 cm UK Dck 0.40 Flankndämmng bs 50 cm UK Dck 0.25 Flankndämmng bs 100 cm UK Dck

16 Brchstnmarwrk Bsthnd Konstrkton - Assnptz - Marwrk: Natrstn odr Brchstn - Innnptz U-Wrt 0.90 bs 1.10 W/m 2 K, n Abhänggkt dr Dck nd ds vrwndtn Matrals Typsch Varantn Wärmdämmng vrptzt Assnwärmdämmng Assnwärmdämmng mt hntrlüfttr Fassad Innnwärmdämmng Spzll z bachtn B nr Innnwärmdämmng wrd ntr dn Aspktn dr Lft- nd Dampfdchtgkt w ach m Brch von d Dämmbn drchdrngndn Batln (z.b. Holzbalknköpf) n dtallrt baphyskalsch Btrachtng rfordrlch. Rlvant Wärmbrückn Fnstranschlag, b tfn Lbngn snd ds bsondrs z bachtn Sockl b nbhztm nd bhztm Untrgschoss Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K E E 0.15 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E E E ohn Knstock Assnwand / Estrchbodn U-Wrt Estrchbodn 0.25 W/m 2 K U-Wrt Estrchbodn 0.40 W/m 2 K E E 0.10 U-Wrt Estrchbodn 1.00 W/m 2 K E E E mt Knstock 16 Assnwand / Flachdach Dtal b dsr Konstrkton ncht üblch

17 Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Fnstranschlag nd Fnstrstrz Dämmng 0 cm Dämmng 2 cm Gschossdck Balkonplatt Dämmng 2 cm Dämmptz Dämmng 4 cm Dämmng 6 cm Dämmng 8 cm Dämmng 1 cm Hochlstngsdämmstoff Dämmng assn drchghnd E Dämmng nnn ntrbrochn Btondck Dämmng nnn ntrbrochn Holzbalkndck Dtal b dsr Konstrkton ncht üblch Sockl nbhzts Untrgschoss U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd Rdkton Holzbalkndck U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 50 cm UK Dcknd Flankndämmng bs 100 cm UK Dcknd Rdkton Holzbalkndck Sockl bhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dck Flankndämmng bs 50 cm UK Dck Flankndämmng bs 100 cm UK Dck Rdkton Holzbalkndck

18 Strckwand Bsthnd Konstrkton U-Wrt ca W/m 2 K - Hntrlüftng / Fassadnbkldng - Strckwand - Innnvrkldng Typsch Varantn Wärmdämmng Assnwärmdämmng, n dr Rgl mt hntrlüfttr Fassad Innnwärmdämmng Spzll z bachtn B nr Innnwärmdämmng wrd ntr dn Aspktn dr Lft- nd Dampfdchtgkt w ach m Brch von d Dämmbn drchdrngndn Batln (z.b. Holzbalknköpf) n dtallrt baphyskalsch Btrachtng rfordrlch. Rlvant Wärmbrückn Wärmbrückn m Snn dss Ratgbrs trtn b Batn mt Strckwändn b üblchr Konstrkton ncht af. Enzg bm Sockl könnn Wärmbrückn ntsthn. Drchdrngngn w Balkn odr Untrkonstrk- tonn von hntrlüfttn Fassadn, d n Batln rglmässg vorkommn, wrdn m U-Wrt ds ntsprchndn Batls brückschtgt. Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng

19 Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl bhzts Untrgschoss Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dck Flankndämmng bs 50 cm UK Dck Flankndämmng bs 100 cm UK Dck Sockl bhzts Untrgschoss Holzbalkndck ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dck Flankndämmng bs 50 cm UK Dck Flankndämmng bs 100 cm UK Dck

20 Holzständrwand Bsthnd Konstrkton - Bplankng / Hntrlüftng / Fassadnbkldng - Holzständr mt 4 bs 6 cm Wärmdämmng - Innnvrkldng U-Wrt 0.50 bs 0.70 W/m 2 K Typsch Varantn Wärmdämmng Vollständgs Dämmn ds Holzständrs Assnwärmdämmng, n dr Rgl mt hntrlüfttr Fassadnbkldng Innnwärmdämmng Spzll z bachtn B nr Innnwärmdämmng wrd ntr dn Aspktn dr Lft- nd Dampfdchtgkt w ach m Brch von d Dämmbn drchdrngndn Batln (z.b. Holzbalknköpf) n dtallrt baphyskalsch Btrachtng rfordrlch. Rlvant Wärmbrückn Wärmbrückn m Snn dss Ratgbrs trtn b Batn mt Holzständrwändn b üblchr Konstrkton ncht af. Enzg bm Sockl könnn Wärmbrückn ntsthn. Drchdrngngn w Balkn odr Untrkonstrk- tonn von hntrlüfttn Fassadn, d n Batln rglmässg vorkommn, wrdn m U-Wrt ds ntsprchndn Batls brückschtgt. Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng

21 Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl bhzts Untrgschoss Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dck Flankndämmng bs 50 cm UK Dck Flankndämmng bs 100 cm UK Dck Sockl bhzts Untrgschoss Holzbalkndck ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm k Dck Flankndämmng bs 50 cm k Dck Flankndämmng bs 100 cm k Dck E 21

22 rglwand Bsthnd Konstrkton - Assnptz - Holzfachwrk / Marwrk - Innnvrkldng U-Wrt ca W/m 2 K Typsch Varantn Wärmdämmng Assnwärmdämmng Innnwärmdämmng Spzll z bachtn B nr Innnwärmdämmng wrd ntr dn Aspktn dr Lft- nd Dampfdchtgkt w ach m Brch von d Dämmbn drchdrngndn Batln (z.b. Holzbalknköpf) n dtallrt baphyskalsch Btrachtng rfordrlch. Rlvant Wärmbrückn Wärmbrückn m Snn dss Ratgbrs trtn b Batn mt Rglwändn b üblchr Konstrkton ncht af. Enzg bm Sockl könnn Wärmbrückn ntsthn. Drchdrngngn w Balkn odr Untrkonstrk- tonn von hntrlüfttn Fassadn, d n Batln rglmässg vorkommn, wrdn m U-Wrt ds ntsprchndn Batls brückschtgt. Brchnt Wrt Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.25 W/m 2 K Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng

23 Bass: U-Wrt Assnwand b Innnwärmdämmng () nd Assnwärmdämmng (AWD) nrgtsch rnrt: 0.25 W/m 2 K. D Ψ -Wrt könnn ach für U-Wrt von 0.20 W/m 2 K vrwndt wrdn. Varant Innnwärmdämmng ( rd) mt nm U-Wrt von 0.40 W/m 2 K. rd Ψ -Wrt AWD Sockl nbhzts Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl nbhzts Untrgschoss Holzbalkndck Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dckndämmng Flankndämmng bs 50 cm UK Dckndämmng U-Wrt Dck Untrgschoss 0.60 W/m 2 K Sockl bhzts Untrgschoss Flankndämmng bs 100 cm UK Dckndämmng ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm UK Dck Flankndämmng bs 50 cm UK Dck Flankndämmng bs 100 cm UK Dck Sockl bhzts Untrgschoss Holzbalkndck ohn Dämmng Strndämmng Flankndämmng bs 25 cm k Dck Flankndämmng bs 50 cm k Dck Flankndämmng bs 100 cm k Dck

24 mpfhlngen Prnzp, m Wärmbrückn möglchst z vrmdn Dr Grndsatz, Batl ntlang dr thrmschn Gbädhüll n knm Brch z schwächn odr z ntrbrchn, kann b Gbädmodrnsrngn ncht mmr nghaltn wrdn. Dnnoch snd d folgndn Prnzpn z bachtn: En nfach Form dr thrmschn Gbädhüll anstrbn. Drchdrngngn w askragnd Balkonplattn odr Vordächr vrmdn. D Dämmschchtn dr nzlnn Batl lücknlos zsammnführn. Batlanschlüss so fstlgn, dass d Mttllnn dr Dämmbnn möglchst afnandrtrffn. Fnstranschläg D Tf nd Dämmstärk dr Fnstranschläg, mst snd d Fnstrlbngn gmnt, bnflssn dn Ψ-Wrt massgblch. Empfhlng für Fnstranschläg Anstll nr 2 cm starkn Lbngsdämmng kann ach n 1 cm starkr Hochlstngswärmdämmstoff w bsplsws n Aroglmatt vrwndt wrdn. D Wärmltfähgkt Lambda ds Hochlstngswärmdämmstoffs darf für ds Lösng ncht übrschrtn. Schräg Fnstrlbngn ntrstützn n gt Tagslchtntzng. D mnmal Dämmstärk dr Fnstrlbng darf dab ncht ntrschrttn wrdn. Fnstr n Dämmbn stzn D as Scht dr Wärmbrückn dal Enbastaton für Fnstr lgt mttg dr Wärmdämmng. B nm Ersatz dr Fnstr soll gprüft wrdn, ob ds möglchst nah an dr Wärmdämmng montrt wrdn könnn. Für d n dsm Ratgbr afgführtn Batlanschlüss bdtt ds: Dtallösngn mt grün markrtn Ψ-Wrtn odr grün markrtm E anstrbn. Ist ds as balchn Gründn ncht möglch, Dtallösngn mt ntral markrtn Ψ-Wrtn wähln. Dtallösngn mt rot markrtn Ψ-Wrtn vrmdn. Rollladnkastn Bm Rollladnkastn snd d mpfohlnn Massnahmn stark von dr Assnwandkonstrkton abhängg. Massgbnd snd d Empfhlngn b dn jwlgn Wandkonstrktonn. 24

25 Drchlafnd Balkonplattn Sockl Afgrnd dr Drchdrngngn von Balkonplattn drch nachträglch angbracht Assnwärmdämmngn stlln bsthnd Balkon häfg massv Wärmbrückn mt nm hohn Ψ-Wrt dar. In rstr Prortät wrdn folgnd Massnahmn mpfohln: Btonplattn abtrnnn, sodass d Wärmdämmng dr Fassad drchlafn kann. N Balkon als vorgstllt, thrmsch gtrnnt nd slbsttragnd Konstrkton rstlln. B glchztgr Wohnramrwtrng: bsthnd Balkon n d Erwtrng npassn nd dn nn Balkon als slbsttragnd Konstrkton asführn. In zwtr Prortät kann folgnd Massnahm gprüft wrdn: D Balkonplattn obn nd ntn mt nr vollflächgn Wärmdämmng npackn. Ds Massnahm st afwndg nd d Wrkng mässg. Bsplsws rdzrt sch dr Ψ-Wrt dr Wärmbrück b nr Assnwand mt Vrbandmarwrk von 0.50 af 0.30, wnn d Dämmstärk 4 cm bträgt, b 2 cm Dämmstärk rdzrt sch dr Wrt af Am konkrtn Bspl st d Wrkng dsr Massnahm gna z klärn. Innnwärmdämmng Wrdn Innnwärmdämmngn n Btracht gzogn, so snd nbst dn Wärmbrückn vrschdn zsätzlch Aspkt vor dr Baasführng gna z prüfn. Bspl dafür: Allnfalls müssn wassrführnd Installatonn n dr Assnwand vrstzt wrdn. Aswrkngn dr thrmschn Entkopplng dr Mass snd z prüfn. Wandafba nd Anschlüss an angrnznd Batl bnötgn n dtallrt baphyskalsch Btrachtng. Wtr Krtrn w dr sommrlch Wärmschtz snd gna z prüfn. Bm Sockldtal st d Wtrführng dr Assnwärmdämmng übr dn Socklbrch rfordrlch, m d Ψ-Wrt massgblch z rdzrn. B nbhztm Untrgschoss st n Prmtrdämmng mt nr Höh von mndstns 50 cm ab Untrkant (UK) dr Dckndämmng vorzshn. B bhztm Untrgschoss st n Prmtrdämmng mt nr Höh von mndstns 100 cm ab Untrkant (UK) dr Dck vorzshn. D Stärk dr Prmtrdämmng bträgt mndstns ¾ dr Dämmng dr Assnwand. Wob dr Lambda-Wrt dr Dämmng glch gross sn soll. D folgndn Dtals zgn d Abmssng dr Prmtrdämmng. Sockl mt nbhztm Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng 25 cm UK Dckndämmng 50 cm UK Dckndämmng 100 cm UK Dckndämmng Sockl mt bhztm Untrgschoss ohn Dämmng Strndämmng 25 cm UK Dck 50 cm UK Dck 100 cm UK Dck 25

26 Modrnsrng n Etappn Gt gplant: d Grndlag für d Asführng Im Rahmn nr gplantn wärmtchnschn Modrnsrng sthn d Möglchktn nr Etapprng odr nr Gsamtrnrng m Vordrgrnd. Um all Schrtt afnandr abzstmmn, st b bdn Asführngn n Gsamtplanng rfordrlch. Idalrws wrdn dr Fnstrrsatz nd d Wärmdämmng dr Assnwänd zsammn asgführt. Ds brngt vrschdn Vortl: Ermöglcht n Gsamtplanng mt optmalr Abstmmng dr Massnahmn Enfachr Asführng dr Anschlüss Tfr Fhlrqll nd Bakostn Trotzdm wrdn b ngn Bavorhabn n nm rstn Schrtt d Fnstr rstzt nd d Assnwänd rst Jahr spätr wärmgdämmt. In nm solchn Fall mss brts bm Fnstrrsatz af d Anschlssdtals gachtt wrdn. Folglch glt s, dn Platz für Lbngsdämmngn frzhaltn nd mt dm Fnstrmontr rchtztg d Dtals abzsprchn. Vorghnsws / Empfhlng 1. Bratng: z.b. GEAK Pls rstlln nd d notwndgn nrgtschn Massnahmn an Gbädhüll nd Hastchnk rarbtn. 2. Planng nd Asführng dr Massnahmn, Etapprngn afnandr abstmmn. Fnstr rstzn nd asrchnd Platz für Dämmng dr Fnstranschläg gmäss dn Empfhlngn vorshn Fnstrlbng Fnstrbank Rollladnkastn / Fnstrstrz Assnwänd wärmdämmn nd Sonnnschtz rnrn, nklsv Dämmng allr Anschlssdtals Dachanschlss Fnstranschlag Rollladnkastn / Fnstrstrz Balkonplatt Sockldtal Angrnznd Batl wärmdämmn Dämmng Dach /Estrchbodn Dämmng Dck übr Untrgschoss Dämmng Wänd ggn nghzt Räm Empfhlng: Bd Etappn gmnsam asführn. En rnr Fnstrrsatz rhöht d Gfahr von Schmmlplzbldng an dn Gbädckn, Dcknrändrn tc. rhblch. Ds Arbtn könnn nabhängg vom Fnstrrsatz nd dr Dämmng dr Assnwänd asgführt wrdn. Im Enzlfall snd baphyskalsch Krtrn z prüfn. 26

27 nformatonn Wärmbrückn Formlar, Vollzgshlfn nd Fachnformatonn dr Kanton für dn Enrgvollzg: Chcklst Wärmbrückn für dn Enrgvollzg U-Wrt-Katalog U-Wrt nd Batlkatalog Norm SIA 380/1:2009 Thrmsch Enrg m Hochba Norm SIA 180 Wärm- nd Fchtschtz m Hochba Gbäd rnrn Enrgvrbrach halbrn EnrgSchwz, Bndsamt für Enrg BFE Vrtrb Artklnmmr D Mhrfamlnhäsr nrgtsch rchtg rnrn EnrgSchwz, Bndsamt für Enrg BFE Vrtrb Artklnmmr D Wärmbrückn b Gbädmodrnsrngn Ratgbr für Bahrrschaftn EnrgSchwz, Bndsamt für Enrg BFE Vrtrb Artklnmmr D Ds Broschür st ach als Mrkblatt rhältlch mt dm Ttl «Ratgbr für Bahrrschaftn - Wärmbrückn b Gbädmodrnsrngn». Bstlln S das Mrkblatt übr Artklnmmr D Btlgt Grafsch Konzpton Enrgfachstllnkonfrnz dr Ostschwzr Kanton nd ds Fürstntms Lchtnstn Amt für Enrg nd Vrkhr Grabündn (AEV) Enrgagntr St.Galln GmbH Kstr + Partnr AG, Baphysk Enrg Akstk franz&rné AG, Brn 27

28 Ich wll mhr wssn Ihr prsönlch Enrgblanz Antwortn af Fragn zm Thma Enrg Enrgtktt für Hashaltgrät, Blchtng, Prsonnwagn, Rfn sw. All Fördrprogramm n Ihrr Gmnd Bndsamt für Enrg BFE Vrglch von Hzngssystmn Intrntst dr kantonaln Enrg- nd Umwltdnststlln übr Enrgsparn nd Umwltschtz Brtln S Ihrn Stromvrbrach Informatonsstll Erdgas Vrband Frnwärm Schwz Fachvrngng Wärmpmpn Schwz FWS Schwzrsch Vrngng für Gothrm SVG Gbädhüll Schwz Informatonsstll Hzöl Hasgntümrvrband Schwz Alls übr d Holzhzng Lstngsgarant Hastchnk Das Enrglabl für das Gbäd Informatonsstll Solarnrg Vrglch dr sparsamstn Hashaltgrät EnrgSchwz, Bndsamt für Enrg BFE Mühlstrass 4, CH-3063 Ittgn. Postadrss: CH-3003 Brn Infoln , Vrtrb: Artklnmmr D

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Wohngebäudebestand

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Wohngebäudebestand Bundsmnstrum für Vrkhr, Bau und Stadtntwcklung Bkanntmachung dr Rgln für nrgvrbrauchsknnwrt m Wohngbäudbstand Vom 30. Jul 2009 Im nvrnhmn mt dm Bundsmnstrum für Wrtschaft und Tchnolog wrdn folgnd Rgln

Mehr

Erläuterungen zu Leitlinien zum Umgang mit Markt- und Gegenparteirisikopositionen in der Standardformel

Erläuterungen zu Leitlinien zum Umgang mit Markt- und Gegenparteirisikopositionen in der Standardformel Erläutrungn zu Ltlnn zum Umgang mt Markt- und Ggnpartrskopostonn n dr Standardforml D nachfolgndn Ausführungn n dutschr Sprach solln d EIOPA- Ltlnn rläutrn. Währnd d Ltlnn auf Vranlassung von EIOPA n alln

Mehr

Das Ziel ist das Ziel

Das Ziel ist das Ziel l tn-wc Tl 2 Das Zl st das Zl (c) 2013 Kathrn Pohnk/ tn-wcl - Slbst-Coachng & Mhr / Das Zl st das Zl / 1 l tn-wc Inhalt Tl 1 1. Enltung 2. Im Rückwärtsgang 3. Schrtt 1 Tl 2 1. Prsonal-Kanban - was st dnn

Mehr

Das Phasendiagramm des 3-Zustands- Pottsmodells

Das Phasendiagramm des 3-Zustands- Pottsmodells Das Phasndagramm ds 3-Zustands- Pottsmodlls Das Potts-Modll n Erwtrung ds Isng-Modlls von ssca athj TU raunschwg WS 04/05 Inhaltsvrzchns. Enltung. Das Isng-Modll. spl. Das Modll 3 3. Das Potts-Modll 5.

Mehr

L.JPH.WH.12.2014.0235. r d. i l

L.JPH.WH.12.2014.0235. r d. i l L.JPH.WH.12.2014.0235 a l l s r u n d u m d p l l Jnapharm GmbH & Co. KG Otto-Schott-Straß 15 07745 Jna Tlfon: 03641 648888 Fax: 03641 648889 www.jnapharm.d fraungsundht@jnapharm.d v o r wo r t nha l T

Mehr

Tag der letzten Fachprüfung des Rigorosums: 15. Dezember 1999. Univ.-Prof. Dr. Peter Kleinschmidt

Tag der letzten Fachprüfung des Rigorosums: 15. Dezember 1999. Univ.-Prof. Dr. Peter Kleinschmidt 81,9(56,7b73$66$8 :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKH)DNXOWlW 35,25,7b765(*(/%$6,(57(5(66285&(13/$181*)h5 352-(.7(0,7.203/(;(5$%/$8)6758.785 'LVVHUWDWLRQ ]XU(UODQJXQJGHVDNDGHPLVFKHQ*UDGHV HLQHV'RNWRUVGHU:LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ'UUHUSRO

Mehr

Teil I: Offenes Beispiel

Teil I: Offenes Beispiel Mthodnlhr III 2/08 Nam: 1 Barbtungszt: 2 Stundn 30 Mnutn Zuglassn Hlfsmttl: Taschnrchnr Tl I: Offns Bspl Nordmo, E.D., Kalamazoo, M.: Statstk n dn Mdn Handys und Krbs: En Fall von Tlfon-Vrbndungn. Stochastk

Mehr

Moderne Mietwohnungen Zentral leben im Gallusviertel Frankfurt am Main

Moderne Mietwohnungen Zentral leben im Gallusviertel Frankfurt am Main Modrn Mtwohnungn Zntrl lbn m Gllusvrtl Frnkfurt m Mn Mn Frnkfurt, mn Gllus, Mn Zuhus. Enfch wundrbr Wohnn. 108 Mtwohnungn, provsonsfr 02/03 Wllkommn Hrzlch wllkommn Klyrstrß 39 43, Frnkfurt m Mn Mn FrnkFurt

Mehr

Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Rechtssubjekten:

Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Rechtssubjekten: Zusammnfassung -4- RWI [Prs.&Fam.-Rcht] St 1 von 7 Thomas Gallkr Übrscht Das schwzrsch Rcht bstht aus zw slbstständgn Tln: Schwzrschs Zvlgstzbuch (ZGB) o Prsonnrcht (ZGB Art 11-89) o Famlnrcht (ZGB Art

Mehr

Herleitung und Umstellung der allgemeinen Zinseszinsformel

Herleitung und Umstellung der allgemeinen Zinseszinsformel Hrlung und Usllung dr allgnn Znssznsforl. Hrlung dr Znssznsforl Ggbn s n apal von, das zu Znssaz anglg wrd. Nach wls n Jahr wrdn d Znsn d apal zugschlagn. W hoch s das apal nach Jahrn? Jährlch Znsn wrdn

Mehr

Labor Messtechnik Versuch 5 Operationsverstärker

Labor Messtechnik Versuch 5 Operationsverstärker HS oblnz FB Ingnirwsn F Mschinnb Prof. Dr. röbr Lbor Msstchnik rsch 5 Oprtionsvrstärkr Sit von 5 rsch 5: Oprtionsvrstärkr. rschsfb.. Umfng ds rschs Im rsch wrdn folgnd Thmnkris bhndlt: - Nichtinvrtirndr

Mehr

Analyse der Panelmortalität mit der Logistischen Regression

Analyse der Panelmortalität mit der Logistischen Regression Ptr von dr Lpp (Novmbr 3) Analys dr Panlmortaltät mt dr Logstschn Rgrsson Dr folgnd Txt war ursprünglch onzprt für n Untrrchtung m Rahmn ds wss. Brats ds ZPP (Praxspanl ds Zntralnsttuts für d assnärztlch

Mehr

Durchführungsbestimmungen zum Großen Wiener Faschingsumzug 2016

Durchführungsbestimmungen zum Großen Wiener Faschingsumzug 2016 An l äs s l i c h 2 5 0J a h r Wi n rpr a t r! Großr Faschingsumzugs 2016 im Winr Pratr Lib Frund ds Großn Faschingsumzugs 2016 im Winr Pratr! Es ist mir in bsondr Frud, Euch di Ausschribungsuntrlagn zum

Mehr

Grundlagen Hubstapler

Grundlagen Hubstapler Thoms Wittich Grndlgn Hbstplr ch wnn ds Fhrn mit Hbstplrn inf ch rschint, mss dis Tätigkit mit großr Sorgf lt sgübt wrdn, d Fhlr grvirnd Folgn mit sich zihn kö nnn G mäß Fchknntnisnchwis-Vrordnng ist f

Mehr

Finanzierung und Förderung von energetischen Maßnahmen für Wohnungseigentümergemeinschaften

Finanzierung und Förderung von energetischen Maßnahmen für Wohnungseigentümergemeinschaften Finanzirung und Fördrung von nrgtischn Maßnahmn für Wohnungsigntümrgminschaftn Rainr Hörl Litr Vrtribsmanagmnt Aktivgschäft Anton Kasak Firmnkundn Zntral Sondrfinanzirungn Sit 1 Finanzirung und Fördrung

Mehr

Kurse und Renditen von Anleihen. Ein Wörterbuch der Anleihenmärkte. Finanzmärkte und Erwartungen 6-1

Kurse und Renditen von Anleihen. Ein Wörterbuch der Anleihenmärkte. Finanzmärkte und Erwartungen 6-1 K I T E L 6 Fnanzmärk und Erwarungn 6- Kurs und Rndn von nlhn nlhn unrschdn sch n zw wsnlchn Dmnsonn:. dm usfallrsko: Rsko, dass dr Emn dr nlh d vrsprochn Rückzahlung dr nlh nch n vollm Umfang lsn kann.

Mehr

Heizlastberechnung Seite 1 von 5. Erläuterung der Tabellenspalten in den Heizlast-Tabellen nach DIN EN 12831

Heizlastberechnung Seite 1 von 5. Erläuterung der Tabellenspalten in den Heizlast-Tabellen nach DIN EN 12831 Hizlastbrchnung Sit 1 von 5 Erläutrung dr Tabllnspaltn in dn Hizlast-Tablln nach DIN EN 12831 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3x4x5 6-7 12 + 13 8 x 11 x 14 15 x Θ Orintirung Bautil Anzahl Brit Läng

Mehr

Modulare TK-Anlagen für ISDN- und Internettelefonie

Modulare TK-Anlagen für ISDN- und Internettelefonie Kurzbdnunsanltun Modular TK-nlan für IDN- und Intrnttlfon COMmandr 6000 COMmandr 6000R COMmandr 6000RX Inhaltsvrzchns Inhaltsvrzchns Wcht Informatonn... 3 Vrwndt ymbol und nalwörtr... 3 chrhtshnws... 3

Mehr

Fachbereich Maschinenbau Elektrotechnik für Mechatroniker

Fachbereich Maschinenbau Elektrotechnik für Mechatroniker Fachbrch Maschnnbau Elkrochnk für Mcharonkr Prof. Dr.-ng. H. l Übungsaufgabn zur orlsung Elkrochnk Sand 8.. für Maschnnbaur und Mcharonkr m ösungn ufgab : n nm upfrlr m, mm Qurschn flß n Srom von. a) rchnn

Mehr

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR 1 )

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR 1 ) Fachkommission Bauaufsicht dr Bauministrkonfrnz Mustr-Richtlini übr brandschutztchnisch Anfordrungn an Lüftungsanlagn (Mustr-Lüftungsanlagn-Richtlini M-LüAR 1 ) Stand: 29.09.2005, zultzt gändrt durch Bschluss

Mehr

Tarif EVS a.ns classic-15 Gültig ab 1. Januar 2015

Tarif EVS a.ns classic-15 Gültig ab 1. Januar 2015 Strom für Privat- und Firmnkundn Anschlusswrt maximal 80 Ampèr 5040 Schöftland Einhitstarif Tarif EVS a.ns classic-15 Das Produkt EVS a.ns classic-15 gilt für Privat- und Firmnkundn in dr Grundvrsorgung

Mehr

Totalrevision Geldspielgesetz: Aktueller Stand und Perspektiven Swiss Sport Forum, Zürich, 29. Januar 2015

Totalrevision Geldspielgesetz: Aktueller Stand und Perspektiven Swiss Sport Forum, Zürich, 29. Januar 2015 Ednössschs Justz- und Pozdpartmnt EJPD Bundsamt für Justz BJ Drkton Totarvson Gdspstz: Aktur Stand und Prspktvn Swss Sport Forum, Zürch, 29. Januar 2015 Mch Bsson, Bundsamt für Justz Ednössschs Justz-

Mehr

Quick-Guide für das Aktienregister

Quick-Guide für das Aktienregister Quick-Guid für das Aktinrgistr pord by i ag, spritnbach sitzrland.i.ch/aktinrgistr Quick-Guid Sit 2 von 7 So stign Si in Nach dm Si auf dr Hompag von.aktinrgistr.li auf das Flash-Intro gklickt habn, rschint

Mehr

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Käufer.

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Käufer. Ohn Spakass fht was: * Ih Immobnpatn. Fü Käuf. UMFASSEND: UNSER SERVICE FÜR IMMOBILIEN-KÄUFER! In dn vgangnn fünf Jahn habn w und 900 Immobn an zufdn Käuf vmttt. D Spakass Zonab st damt d gößt Immobnvmtt

Mehr

EBA. Schlussprüfung 2010. Punkte. Kandidatennummer. Name. Vorname. Datum der Prüfung. Punkte und Bewertung Erreichte Punkte / Maximum.

EBA. Schlussprüfung 2010. Punkte. Kandidatennummer. Name. Vorname. Datum der Prüfung. Punkte und Bewertung Erreichte Punkte / Maximum. Schlussprüfung 2010 büroassistntin und büroassistnt Schulischs Qualifikationsvrfahrn 1 EBA information kommunikation IKA administration Sri 2/2 Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung und Bwrtung Erricht

Mehr

Übersicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ. Leistungsbestandteile im Überblick. Hinweise im Schadenfall:

Übersicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ. Leistungsbestandteile im Überblick. Hinweise im Schadenfall: Übrsicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ Si intrssirn sich für in HansMrkur Risvrsichrung in gut Wahl! Listungsbstandtil im Übrblick BasicPaktschutz Bstandtil Ihrr Risvrsichrung: BasicSmartRücktrittsschutz

Mehr

Landeswerbung Schweiz

Landeswerbung Schweiz S w P r n c Swtzrland Promoton Tourm Marktng S w L o c a t o n Landwrbung Schwz Roadmap zur Umtzung dr Moton WAK-Nr.-06.3008 Autor: Thoma Aur Inhalt Po. Thma St 1 Auganglag 2 1.1. Fordrung dr dg. Rät 2

Mehr

01. Vorlesung 04.03.2003

01. Vorlesung 04.03.2003 VO 53.039 0. Vorlsung 04.03.003 Archtktur und Ökolog, Übrlgung zu tradtonlln Bauwsn üstnstädt Mst shr dcht gbaut was d durchschnttlch Bschattung dr Häusr rhöht, nhtlch Matraln, st ähnlchs Ausshn, assr

Mehr

4. Berechnung von Transistorverstärkerschaltungen

4. Berechnung von Transistorverstärkerschaltungen Prof. Dr.-ng. W.-P. Bchwald 4. Brchnng on Transistorrstärkrschaltngn 4. Arbitspnktinstllng Grndorasstzng für dn Entwrf inr Transistorrstärkrstf ist di alisirng ins Arbitspnkts, m dn hrm im Knnlininfld

Mehr

Raychem-Schaltanlagen für Regelung, Überwachung und Stromverteilung

Raychem-Schaltanlagen für Regelung, Überwachung und Stromverteilung Raychm-Schaltanlagn für Rglng, Übrwachng nd Stromvrtilng rodktübrblick Raychm-Schaltanlagn wrdn pzill für di Stromvrorgng, Rglng nd Übrwachng lktrichr Hizkri ntwicklt. Da Sytm bitt all gängign Standardkonfigrationn,

Mehr

Inhalt. Beschreibung von DNA- Sequenzen als Markov-Ketten. DNA-Sequenz. Markov-Ketten. X: Stochastische Sequenz. P(X): Wahrscheinlichkeit der Sequenz

Inhalt. Beschreibung von DNA- Sequenzen als Markov-Ketten. DNA-Sequenz. Markov-Ketten. X: Stochastische Sequenz. P(X): Wahrscheinlichkeit der Sequenz shrbung von D- Sunzn ls Mrkov-Kttn En Enführung Inhlt Mrkov-Kttn für -Islnds Hddn Mrkov Modls HMM für - Islnds usblk Uw Mnzl Rudbk bortory Usl Unvrsty D-Sunz D Rhnfolg dr sn m D -Molkül bstmmt dn uln ns

Mehr

Controlling im Real Estate Management. Working Paper - Nummer: 6. von Dr. Stefan J. Illmer; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Seite 33.

Controlling im Real Estate Management. Working Paper - Nummer: 6. von Dr. Stefan J. Illmer; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Seite 33. Controlling im Ral Estat Managmnt Working Papr - Nummr: 6 2000 von Dr. Stfan J. Illmr; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Sit 33. Invstmnt Prformanc IIPCIllmr Consulting AG Kontaktadrss Illmr Invstmnt

Mehr

1 Aufgaben Messen Sie mit dem Oberflächensperrschichtzähler die Elektronen-Spektren der 207 Bi- und

1 Aufgaben Messen Sie mit dem Oberflächensperrschichtzähler die Elektronen-Spektren der 207 Bi- und Bta-Spktroskop Anltung zur Auswrtung ds Bta-Spktroskop-Vrsuch ds rnphyskalsch Praktkums (3.Nov.6,. Hubr, S. Schpprs Vrson 5.Jan.7 Aufgabn... Bstmmung dr Multpolordnung dr 37 Ba-66-kV-Ln.... onvrsonslktronn....

Mehr

Chemische Bindung - Grundprinzipien der Valenztheorie

Chemische Bindung - Grundprinzipien der Valenztheorie Chmsh ndung - Gundpnzpn d Valnztho Fagn: Waum bldn manh tom und and nht? Waum fndt man dfnt Popotonn (C 4 anstatt C 5 )? kläung von ndungslängn, -wnkln, -ngn t.. Klasssh lktostatsh Tho shwah Üblappung

Mehr

Beispiel: Ich benutze die folgenden zwei Karten um meine Welt nach FT zu importieren:

Beispiel: Ich benutze die folgenden zwei Karten um meine Welt nach FT zu importieren: Tutorial Importirn inr CC2-Kart nach Fractal Trrains Von Ralf Schmmann (ralf.schmmann@citywb.d) mit dr Hilf von Jo Slayton und John A. Tomkins Übrstzung von Gordon Gurray (druzzil@t-onlin.d) in Zusammnarbit

Mehr

Einzelhandelssteuerung Gemeinde Birkenwerder

Einzelhandelssteuerung Gemeinde Birkenwerder Bbauungsplan Nr. wit Til ds Birknwrdr Sidlungsgbits darzustlln hat. ufgrund dr gringn Rglungsdicht ds Bbauungsplans Nr. ist in finrr Maßstab nicht rfordrlich. Um dn Rückgriff auf di Gltungsbrichsgrnz ds

Mehr

Vorbereitung. Geometrische Optik. Stefan Schierle. Versuchsdatum: 22. November 2011

Vorbereitung. Geometrische Optik. Stefan Schierle. Versuchsdatum: 22. November 2011 Vorbritung Gomtrisch Optik Stfan Schirl Vrsuchsdatum: 22. Novmbr 20 Inhaltsvrzichnis Einführung 2. Wllnnatur ds Lichts................................. 2.2 Vrschidn Linsn..................................

Mehr

Makroökonomik III: Wechselkurs

Makroökonomik III: Wechselkurs Prof. Dr. Volkr Clausn Rlvanz ds Wchslkurss Makroökonomk III: Wchslkurs. Gütrmärkt: Enfluss auf prslch Wttbwrbsfähgkt auf Ex- und Importgütrmärktn Wchslkurs Handlsblanz Konjunktur und Bschäftgung 2. Gütrmärkt:

Mehr

Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) aus Einkommensteuern. Studium Generale der VHS München am 11. 6. 2015

Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) aus Einkommensteuern. Studium Generale der VHS München am 11. 6. 2015 Finanzirung ins bdingungslosn Grundinkommns (BGE) aus Einkommnsturn Vortrag bim BGE-Kurs im Studium Gnral dr VHS Münchn am 11. 6. 2015 Aufgzigt wurd di Finanzirbarkit ins bdingungslosn Grundinkommns in

Mehr

EBA. Schlussprüfung 2010. Punkte. Kandidatennummer. Name. Vorname. Datum der Prüfung. Punkte und Bewertung Erreichte Punkte / Maximum.

EBA. Schlussprüfung 2010. Punkte. Kandidatennummer. Name. Vorname. Datum der Prüfung. Punkte und Bewertung Erreichte Punkte / Maximum. Schlussprüfung 2010 büroassistntin und büroassistnt Schulischs Qualifikationsvrfahrn 1 EBA information kommunikation IKA administration Sri 1/2 Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung und Bwrtung Erricht

Mehr

STUDIENORDNUNG für den Studiengang Informationstechnik

STUDIENORDNUNG für den Studiengang Informationstechnik STUDIENORDNUNG für dn Studngang Informatonstchnk an dr Fachhochschul Blfld vom 8. August 2002 Aufgrund ds 2 Abs. 4 und ds 86 Abs. 1 ds Gstzs übr d Hochschuln ds Lands Nordrhn-Wstfaln (Hochschulgstz - HG)

Mehr

Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung. der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren. Resultate 2012

Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung. der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren. Resultate 2012 Eidgnössischs Dpartmnt für Umwlt, Vrkhr, Enrgi und Kommunikation UVEK Bundsamt für Umwlt BAFU Bundsamt für Enrgi BFE Rsultat 26. April 213 Sit 2 von 12 EINLEITUNG Im Rahmn ds Projkts Einhitlich Hu- und

Mehr

Namen. für mehr Frequenz in Ihrem Markt. Zum ersten Mal in Deutschland: Coca-Cola mit individuellen

Namen. für mehr Frequenz in Ihrem Markt. Zum ersten Mal in Deutschland: Coca-Cola mit individuellen Coca-Cola, Cok, d Konturflasch, das rot Rundlogo und d dynamsch Wll snd ngtragn Schutzmarkn dr Th Coca-Cola Company. K m au 13 tr 20 z 2/ ns 3 o 7 kt 2 A W Zum rstn Mal n Dutschland: Coca-Cola mt ndvdulln

Mehr

Bahnfahren ist meine Leidenschaft. Wenn dazu noch Eintritt für fast alle besonderen Sehenswürdigkeiten in der Schweiz dazu kommt und das ganze für

Bahnfahren ist meine Leidenschaft. Wenn dazu noch Eintritt für fast alle besonderen Sehenswürdigkeiten in der Schweiz dazu kommt und das ganze für T s r Bahnfahrn ist mn Ldnschaft. Wnn dazu noch Einitt für fast all bsorn Shnswürdigktn in dr Schwz dazu kommt u das ganz für nn Pauschalprs zu nutzn ist dann macht mich das nugirig. U so kam s, das ich

Mehr

LHG - ein starker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel

LHG - ein starker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel ng Ausbildu adt... bi dr iblst E n i G LH tion in flich Z din bru vsti n I t u g Ein ukunft! LHG - in starkr Partnr für dn Lbnsmittlinzlhandl Di Lbnsmittlhandlsgsllschaft (LHG) ist di größt inhabrgführt

Mehr

Die Schnittstellenmatrix Autor: Jürgen P. Bläsing

Die Schnittstellenmatrix Autor: Jürgen P. Bläsing QUALITY-APPs Applkatonen für das Qaltätsmanagement Prozessmanagement De Schnttstellenmatrx Ator: Jürgen P. Bläsng Schnttstellen (Übergangsstellen, Verbndngsstellen) n betreblchen Prozessen ergeben sch

Mehr

Kostenlosen Zugriff auf den Downloadbereich für ELOoffice bekommen Sie, wenn Sie Ihre Lizenz registrieren (Siehe Kapitel 5.2, Seite 28).

Kostenlosen Zugriff auf den Downloadbereich für ELOoffice bekommen Sie, wenn Sie Ihre Lizenz registrieren (Siehe Kapitel 5.2, Seite 28). 21 Si solltn nach Möglichkit immr di aktullstn Vrsionn intzn, bvor Si dn ELO-Support kontaktirn. Oft sind Prlm bi inm nun Updat schon bhn. 21.1 ELOoffic Downloads und Programmaktualisirungn Kostnlon Zugriff

Mehr

Feldliste Einmeldung Steuerdaten

Feldliste Einmeldung Steuerdaten Fldlist inmldung Sturdatn Fldnam Anlag 3a Ausschüttungn Datnsatz Rfrnz Fld (**) Wrt Ausschüttung (vor Abzug KSt), di dr Fonds für das Gschäftsjahr, auf das sich dis Mldung bziht, ausschüttt; im Fld Ausschuttung_nichtgmldt_

Mehr

TI II. Sommersemester 2008 Prof. Dr. Mesut Güneş 5. Exercise with Solutions

TI II. Sommersemester 2008 Prof. Dr. Mesut Güneş 5. Exercise with Solutions Distributd mbddd 5. Exrcis with olutions Problm 1: Glitkomma-Darstllung (2+2+2+2+2+2=12) Ghn i bi dr binärn Glitkommadarstllung von 2-Byt großn Zahln aus. Dr Charaktristik sthn 4 Bit zur Vrfügung, dr Mantiss

Mehr

Flughafen- und Zugangsverkehrsmittelwahl in Deutschland - Ein verallgemeinerter Nested Logit-Ansatz

Flughafen- und Zugangsverkehrsmittelwahl in Deutschland - Ein verallgemeinerter Nested Logit-Ansatz MPRA Munch Prsonal RPEc Archv Flughafn- und Zugangsvrhrsmttlwahl n Dutschland - En vrallgmnrtr Nstd Logt-Ansatz Marc Chrstophr Glhausn Grman Arospac Cntr (DLR) - Ar Transport and Arport Rsarch 6 Onln at

Mehr

Wirkungen und Nebenwirkungen des EU/IWF-Rettungsschirms für verschuldete Euro-Länder

Wirkungen und Nebenwirkungen des EU/IWF-Rettungsschirms für verschuldete Euro-Länder Wrkungn und Nbnwrkungn ds EU/IWF-Rungsschrms für vrschuld Euro-Ländr Volkr Grossmann * Erschnn n: Wrschafsdns, 91. Jahrgang, Hf 3, März 211, Sn 179-185. Korrgr Fassung** 1. Enlung Gb s n Eurokrs? Is dr

Mehr

Zur Farbe Ausbau & Fassade im März 2013 MALERJOURNAL. Informationen für den professionellen Maler

Zur Farbe Ausbau & Fassade im März 2013 MALERJOURNAL. Informationen für den professionellen Maler Zur arb Ausbau & assad m März 2013 Informatonn für dn profssonlln Malr Mssausgab In dsr Ausgab: Prmum-Lack mt AquaTchnolog St 2 rschr Wnd b Latxfarbn St 3 ProfTc Hybrd- assadnfarbn Mssakton Sold- Koffr

Mehr

VERWENDUNG VON GEKOPPELTEN TEILKREISPROFILEN ALS KURVENPROFILE. Erwin-Christian LOVASZ**, Karl-Heinz MODLER*, Dan PERJU**

VERWENDUNG VON GEKOPPELTEN TEILKREISPROFILEN ALS KURVENPROFILE. Erwin-Christian LOVASZ**, Karl-Heinz MODLER*, Dan PERJU** UNIVESITTE TNSILVNI DIN OV Catra Dsgn Prous 6 obotc7 Smpozonu naona cu partcpar ntrnaonac Poctara SIstatC Cacuator P S I C ' Vo. I Mcansm 6 Trboog 7-8 Nombr raov omâna ISN 97-6-6-9 VEWENDUN VON EOPPELTEN

Mehr

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2014 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2014 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHLUSSPRÜFUNG 04 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN EBA INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SERIE / Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung PUNKTE UND BEWERTUNG

Mehr

12 LK Ph / Gr Elektrische Leistung im Wechselstromkreis 1/5 31.01.2007. ω Additionstheorem: 2 sin 2 2

12 LK Ph / Gr Elektrische Leistung im Wechselstromkreis 1/5 31.01.2007. ω Additionstheorem: 2 sin 2 2 1 K Ph / Gr Elektrsche estng m Wechselstromkres 1/5 3101007 estng m Wechselstromkres a) Ohmscher Wderstand = ˆ ( ω ) ( t) = sn ( ω t) t sn t ˆ ˆ P t = t t = sn ω t Momentane estng 1 cos ( t) ˆ ω = Addtonstheorem:

Mehr

Allgemeine Hinweise zu den Beispielen 6-8 (Abscheidung von Metallen, Elektrodenpotentiale, Redoxreaktionen in Lösung)

Allgemeine Hinweise zu den Beispielen 6-8 (Abscheidung von Metallen, Elektrodenpotentiale, Redoxreaktionen in Lösung) Allgmin Hinwis zu dn Bispiln 6-8 (Abschidung von Mtalln, Elktrodnpotntial, Rdoxraktionn in Lösung) Grundlagn: Oxidation, Rduktion, Oxidationszahln, Elktrongativität, Rdoxraktionn, lktrochmisch Spannungsrih,

Mehr

MS-EXCEL -Tools Teil 2 Auswertung von Schubversuchen

MS-EXCEL -Tools Teil 2 Auswertung von Schubversuchen - 1 - MS-EXCEL -Tools Til 2 Auswrtung von Schubvrsuchn Raab, Olivr Zusammnfassung In dism zwitn Bricht wird di Auswrtung von Schubvrsuchn bi Sandwichbautiln mit Hilf ins klinn EDV-Programms auf dr Basis

Mehr

c h e c c a p b s G a b V S r r e n mit e Prof. Dr. Bernhard Pellens, Dirk J dicke und Ralf J dicke S. 2503 Zeitschrift f r Recht und Wirtschaft

c h e c c a p b s G a b V S r r e n mit e Prof. Dr. Bernhard Pellens, Dirk J dicke und Ralf J dicke S. 2503 Zeitschrift f r Recht und Wirtschaft Btribs www.btribs-bratr.d Bratr Zitschrift f r Rcht und Wirtschaft 46 62. Jahrgang 12. Novmbr 2007 Sitn 2465 2524 Vrlag Rcht und Wirtschaft Frankfurt a.m. Di rst Sit: Prof. Dr. R digr von Rosn Di MiFID

Mehr

Entry Voice Mail für HiPath-Systeme. Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

Entry Voice Mail für HiPath-Systeme. Bedienungsanleitung für Ihr Telefon Entry Voic Mail für HiPath-Systm Bdinunsanlitun für Ihr Tlfon Zur vorlindn Bdinunsanlitun Zur vorlindn Bdinunsanlitun Dis Bdinunsanlitun richtt sich an di Bnutzr von Entry Voic Mail und an das Fachprsonal,

Mehr

MetaBridge. Die intelligente Software für vernetzte Kommunikation. Qualität ist messbar.

MetaBridge. Die intelligente Software für vernetzte Kommunikation. Qualität ist messbar. MtaBridg Di intllignt Softwar für vrntzt Kommunikation Qualität ist mssbar. GlutoPak DIE SOFTWARE, DIE VERNETZT MT-CA Als inhitlich Softwarlösung vrntzt di MtaBridg Ihr Brabndr -Grät sowohl mit dn Bnutzrn

Mehr

Energieleitlinie für Kall

Energieleitlinie für Kall Enrgilitlini für Kall Global dnkn, lokal handln! nrgitam kall Arbitsgrupp Bluchtung Umstzung dr Projkt aus dr Enrgilitlini dr Gmind Kall Donnrstag, 12. Mai 2011 17.00 Uhr Rathaus Kall Enrgilitlini Kall

Mehr

[Arbeitsblatt Trainingszonen]

[Arbeitsblatt Trainingszonen] [Arbitsblatt Trainingszonn] H r z f r q u n z 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 RHF spazirn walkn lockrs zügigs MHF Jogging Jogging Gsundhits -brich Rohdatn

Mehr

Besser wohnen. Die sechs Starterprojekte stellen sich vor. Energetische Sanierung plus

Besser wohnen. Die sechs Starterprojekte stellen sich vor. Energetische Sanierung plus Bssr wohnn Enrgtisch Sanirung plus Ein Initiativ von Wohnungsuntrnhmn und Bauministrium Nordrhin-Wstfaln Di schs Startrprojkt stlln sich vor Kris Wsl Kris Rcklinghausn Hamm OB BOT GE HE Dortmund Kris Unna

Mehr

51. Musik pur im Reinbeker Schloss. Gegen»Klotz in der Landschaft«Bürgerinitiative startet Bürgerbegehren gegen Wellpappenwerk von Michaelis Seite 19

51. Musik pur im Reinbeker Schloss. Gegen»Klotz in der Landschaft«Bürgerinitiative startet Bürgerbegehren gegen Wellpappenwerk von Michaelis Seite 19 51. Jahr Nr. 12 29. Jun 2015 Nächst Ausgab: 13.7.2015 DRnBkr Mal: rdakton@drrnbkr.d Tl: (040) 727 30-117 Fax: -118 51. Jahrgang hr Autohaus all Markn s gbt vl Autowrkstättn, abr nur nmal KFZ-Mstrbtrb all

Mehr

Auf Werte setzen Rupperti Höfe I

Auf Werte setzen Rupperti Höfe I Auf Wrt stzn Rupprti Höf I Eigntumswohnungn in Münchn-Untrschlißhim Bst Prspktivn im Münchnr Nordn wohnn in dn rupprti höfn I, Mistralstrass, Robrt-SCHUMAN-straSS 1A Hoch im Kurs bi Mitrn und Anlgrn Das

Mehr

chemisches Fortgeschrittenenpraktikum SS 2000

chemisches Fortgeschrittenenpraktikum SS 2000 Physikalisch-chmischs chmischs Fortgschrittnnpraktikum SS Vrsuch F- 3: UV/VIS-Spktroskopi Vrsuchstag: 7.6. Svn Entrlin Grupp 3 18 97 36 174 Vrsuch F-3: UV/VIS-Spktroskopi PC-Fortgschrittnnpraktikum Glidrung:

Mehr

Liegenschaftsunterhalt

Liegenschaftsunterhalt Mrkblatt zu Lignschaftsuntrhalt, Enrgisparmassnahmn, Umwlt- und Lärmschutzmassnahmn, Dnkmalpflg Stand 1.1.2015 Lignschaftsuntrhalt Inhalt 1. 1. Allgmins Sit 1 2. 2. Gstzlich Grundlagn Sit 1 + 2 3. 3. Tatsächlich

Mehr

Ausgabe Sommer 11. Interviews mit drei der neuen Dozenten ab Seite 6. mit viel Humor aufseite 54. war noch nie poetischer als ab Seite 34

Ausgabe Sommer 11. Interviews mit drei der neuen Dozenten ab Seite 6. mit viel Humor aufseite 54. war noch nie poetischer als ab Seite 34 Ausgab Sommr 11 Exklusv!! Intrvws mt dr dr nun Dozntn ab St 6 Rätslspaß mt vl Humor aufst 54 Programmrn war noch n potschr als ab St 34 Wahl-Spzal mt vln Infos zur Hochschulwahl ab St 24 : l a r E d to

Mehr

Straße, Hausnummer, Stockwerk, ggf. Wohnungsnummer, Postleitzahl, Ort

Straße, Hausnummer, Stockwerk, ggf. Wohnungsnummer, Postleitzahl, Ort Antrag au Wohngld (Lastnzuschuss) Erstantrag Erhöhungsantrag Witrlistungsantrag Angabn zur Übrprüung ds Wohngldanspruchs bi Ändrung dr Vrhältniss Wohngldnummr, sowit bkannt Bwilligungsbginn Bitt bi Ihrm

Mehr

TU Clausthal Institut für Physikalische Chemie 7. UV/Vis Spektroskopie Stand 04/05 Fortgeschrittenenpraktikum

TU Clausthal Institut für Physikalische Chemie 7. UV/Vis Spektroskopie Stand 04/05 Fortgeschrittenenpraktikum Institut für Physikalisch Chmi 7. UV/Vis Spktroskopi Stand 4/5 Fortgschrittnnpraktikum UV/Vis-Spktroskopi. Litratur P. Atkins, Physikalisch Chmi, 3.Aufl., Kap. 17, insbs. 17.1 G. Wdlr, Lhrbuch dr Physikalischn

Mehr

T= 1. Institut für Technische Informatik http://www.inf.tu-dresden.de/tei/ 30.01.2008 D C D C

T= 1. Institut für Technische Informatik http://www.inf.tu-dresden.de/tei/ 30.01.2008 D C D C nstitut für chnisch nformatik 30.01.2008 nhaltsvrzichnis 1. Aufgab dr iplomarbit 2. Konzpt und Grundidn 3. Entwurf inr modularn Architktur 4. st und Auswrtung 5. Zusammnfassung 6. Ausblick nstitut für

Mehr

Technische Mechanik I

Technische Mechanik I Isttut für Tchsch ud Num. chk Prof. Dr.-Ig. Prof. E.h. P. Ebrhrd Tchsch chk I Prof. Dr.-Ig.. Hss WS 4/5. Tchsch chk I Prof. Dr.-Ig. Ptr Ebrhrd Prof. Dr.-Ig. chl Hss Vorlsug: D Vorlsug wrd für d Studrd

Mehr

Turbo-Zertifikate: Darstellung, Bewertung und Analyse

Turbo-Zertifikate: Darstellung, Bewertung und Analyse urbo-zrtifikat: Darstllung, wrtung und Anals Edwin O. Fischr Ptr Gristorfr Margit ommrsgutr-richmann r. 3/ Institut für Industri und Frtigungswirtschaft Karl-Franzns-Univrsität Graz Univrsitätsstraß 5/G

Mehr

gesunde ernährung Ballaststoffe arbeitsblatt

gesunde ernährung Ballaststoffe arbeitsblatt gsund rnährung Ballaststoff Ballaststoff sind unvrdaulich Nahrungsbstandtil, das hißt si könnn wdr im Dünndarm noch im Dickdarm abgbaut odr aufgnommn wrdn, sondrn wrdn ausgschidn. Aufgrund disr Unvrdaulichkit

Mehr

Tagesaufgabe: Fallbeispiel MOBE GmbH, Wetzlar

Tagesaufgabe: Fallbeispiel MOBE GmbH, Wetzlar Tagsaufgab PPS / ERP Sit 1 Prof. Richard Kuttnrich Praxisbglitnd Lhrvranstaltung: Projkt- und Btribsmanagmnt Lhrmodul 3: 25.07.2012 Produktionsplanung und Sturung - PPS / ERP Tagsaufgab: Fallbispil MOBE

Mehr

Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie

Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Makroökonomi I/Grundzüg dr Makroökonomi Pag Makroökonomi I/Grundlagn dr Makroökonomi Kapitl 5 Finanzmärkt und Erwartungn Güntr W. Bck Makroökonomi I/Grundzüg dr Makroökonomi Pag 2 2 Übrblick Kurs und Rnditn

Mehr

d da B A Die gesamte Erscheinung der magnetischen Feldlinien bezeichnet man als magnetischen Fluss. = 1 V s = 1 Wb

d da B A Die gesamte Erscheinung der magnetischen Feldlinien bezeichnet man als magnetischen Fluss. = 1 V s = 1 Wb S N De amte Erschenng der magnetschen Feldlnen bezechnet man als magnetschen Flss. = V s = Wb Kraftflssdchte oder magnetsche ndkton B. B d da B = Wb/m = T Für homogene Magnetfelder, we se m nneren von

Mehr

Voller Pumpwerkskontrolle volle Kostenkontrolle FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE

Voller Pumpwerkskontrolle volle Kostenkontrolle FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE /Monat, 1 Ab oftwar tzs Zusa Ohn rnt t übr Int k rk ir D n Pumpw ig g n ä g Für all Vollr Pumpwrkskontroll voll Kostnkontroll FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE Flygt is a tradmark of Xylm Inc.

Mehr

Ein Bündl nustr Nachrichtn Vrlagsbilag dr Sächsischn Zung, Novmbr 2012 Fotos: WGF, Fotolia In Fral lbn bi uns wohnn www.wgf-fral.d Tl.: 0351 652619-0 info@wgf-fral.d S 2 In Fral lbn - bi uns wohnn Modrn

Mehr

1 Lichtwellen: Entstehung und wichtige Eigenschaften

1 Lichtwellen: Entstehung und wichtige Eigenschaften Lhvanstaltung "Optk " Lchtausbtung n optschn Mdn Lchtwlln: Entsthung und wchtg Egnschaftn... Lchtqulln und Lchtmpfäng... 3 Lcht-Intfnz... 4 Lcht-Bugung... 5 Lchtausbtung n optschn Mdn... 5. D Gmnsam Usach

Mehr

Für wen ist dieses Buch? Was ist dieses Buch? Besonderheiten. Neu in dieser Auflage

Für wen ist dieses Buch? Was ist dieses Buch? Besonderheiten. Neu in dieser Auflage Für wen st deses Bch? Das Taschenbch der Elektrotechnk rchtet sch an Stdentnnen nd Stdenten an nverstäten nd Fachhochschlen n den Berechen Elektrotechnk Nachrchtentechnk Technsche Informatk allgemene Ingenerwssenschaften

Mehr

A A A. Bringt Licht ins Business! B&S Event immer ein Ass... weil alles aus einer Hand! Licht ist mehr als die Abwesenheit der

A A A. Bringt Licht ins Business! B&S Event immer ein Ass... weil alles aus einer Hand! Licht ist mehr als die Abwesenheit der tlc tc op! t o Lcttc Brgt Lct s Busss! Lct st mr als d bwst dr Dult. Es st Farb, Wärm, dr Fous auf Wstlcs. E Fst für d ug, Wgwsr dr S. B & S rüct Ir Evt s prft Lct. tal oc t l c m & b ag t s ttc tmö tc

Mehr

Steckbrief: Netz. zneutralität

Steckbrief: Netz. zneutralität Stckbrif: Ntz znutralität Prof. (FH) Dr. Tassilo Pllgrini tassilo.pllgrini@fhstp.ac.at Stand: 16.09.2011 Stckbrif by Tassilo Pllgrini is licnsd undr a Crativ Commons Attribution-NoDrivs 3.0 Unportd Licns.

Mehr

Grundlagen Kreditrisikomodelle

Grundlagen Kreditrisikomodelle Grudlag Krdtrsomodll Grudlag Krdtrsomodll (Fassug Aprl 6) /39 Marus Schch Emal: Marus.Schch@gmx.d Hompag: www.marus-schch.d Grudlag Krdtrsomodll Vorwort Dsr Artl stllt Eführug d Grudlag vo Krdtrsomodll

Mehr

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen Di günstig Altrnativ zur Kartnzahlung Sichrs Mobil Paymnt Informationn für ksh-partnr k sh smart bzahln Bargldlos. Schnll. Sichr. Was ist ksh? ksh ist in Smartphon-basirts Bzahlsystm dr biw Bank für Invstmnts

Mehr

Bürger-Energie für Schwalm-Eder. Bürger-Energie für Schwalm-Eder! Die FAIR-Merkmale der kbg! Leben. Sparen. Dabeisein. Einfach fair. h c.

Bürger-Energie für Schwalm-Eder. Bürger-Energie für Schwalm-Eder! Die FAIR-Merkmale der kbg! Leben. Sparen. Dabeisein. Einfach fair. h c. Di FAIR-Mrkmal dr kbg! Bürgr-Enrgi für Schwalm-Edr! Unsr Stromtarif transparnt, günstig, fair! Di kbg ist in in dr Rgion sit 1920 vrwurzlt Gnossnschaft mit übr 1.400 Mitglidrn und in ihrm Wirkn fri von

Mehr

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen Di günstig Altrnativ zur Kartnzahlung Sichrs Mobil Paymnt Informationn für ksh-partnr k sh Bargldlos. Schnll. Sichr. Was ist ksh? ksh ist in Smartphon-basirts Bzahlsystm dr biw Bank für Invstmnts und Wrtpapir

Mehr

Das dine&shine KOnzept für Anlässe mit nachhaltiger Wirkung

Das dine&shine KOnzept für Anlässe mit nachhaltiger Wirkung Das &sh KOzt für Aläss mt achhaltgr Wrkug Lass S us gmsam guts Tu. catrg solutos a r o v b y & s h a r o v b y & s h Usr acht Ltsätz Um usr Abscht kokrt lb u mss zu kö, hab wr acht Ltsätz frt. Ds Ltsätz

Mehr

Thatrschul Ldrprogramm Dnnr för En Sktch... am laufndn Band Rug Rössl-Rs achtrn Dk Nunsznrung ds Kultstücks op platt Sktch von Frdd Frnton Rg: Arnold Pruß Sktch und Lsungn von Mtgldrn ds Ensmbls Ltung:

Mehr

EInE FüR AllES Die VISA oder MasterCard Gold von card complete

EInE FüR AllES Die VISA oder MasterCard Gold von card complete EInE FüR AllES Di VISA odr MastrCard Gold von card complt IhRE KARTE FüR den AllTäGlIChEn EInSATz VORTEIlE der KREdITKARTEn VOn CARd COMPlETE AUF EInEn BlICK Bstlln Si jtzt Ihr VISA odr MastrCard Gold

Mehr

Richtlinien für die Ausbildung zum Video School Trainer und zur Video School Trainerin

Richtlinien für die Ausbildung zum Video School Trainer und zur Video School Trainerin Rchtl fü d Ausbldug zum Vdo School Ta ud zu Vdo School Ta Rchtl fü d Ausbldug zum Vdo School Ta ud zu Vdo School Ta Impssum Budsvostad SPIN Dutschlad. V. Budsbüo Rbcca Schö Kustma Staß 3 c 82327 Tutzg

Mehr

SAISON 2015 PARTENAIRES

SAISON 2015 PARTENAIRES SAISON 2015 Profi n i i w n b L ng a l h c o W z in gan h Fussball ic s ö z n a r F gust Dutsch. bis 28. Au 4 2 m o v m hr Praktiku 7 bis 15 Ja n o v r d in Für K PARTENAIRES Lb din Lidnschaft in inm mythischn

Mehr

Einführung in die statistische Thermodynamik und Quantenmechanik

Einführung in die statistische Thermodynamik und Quantenmechanik Enfürung n d statstsc rmodynamk und uantnmcank Ernst-Ptr Röt Vrson. Inalt. Enfürung.... Statstk.... Mttlwrt, Struung, Vrtlung... 4. Kombnatork... 7. Vrtlungsfunkton... 4. Zustandssumm..... Mttlr Enrg.....

Mehr

Für jeden reinen, ideal kristallisierten Stoff ist die Entropie am absoluten Nullpunkt gleich

Für jeden reinen, ideal kristallisierten Stoff ist die Entropie am absoluten Nullpunkt gleich Drtter Hauptsatz der Thermodynamk Rückblck auf vorherge Vorlesung Methoden zur Erzeugung tefer Temperaturen: - umgekehrt laufende WKM (Wärmepumpe) - Joule-Thomson Effekt bs 4 K - Verdampfen von flüssgem

Mehr

Schleswig-Holstein 2009 Leistungskurs Mathematik Thema: Analysis. ( x) . (14 P) g mit ( ) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Graphen von f a und

Schleswig-Holstein 2009 Leistungskurs Mathematik Thema: Analysis. ( x) . (14 P) g mit ( ) Berechnen Sie die Schnittpunkte der Graphen von f a und Ministrium für Bildung und Frun Schlsig-Holstin 9 Listungskurs Mthmtik Thm: Anlysis Aufg Ggn ist di Funktionnschr f mit f ( ) = (, IR ) ) Untrsuchn Si di Funktionnschr f uf Nullstlln, ds Vrhltn im Unndlichn,

Mehr

Auswertung P2-60 Transistor- und Operationsverstärker

Auswertung P2-60 Transistor- und Operationsverstärker Auswrtung P2-60 Trnsistor- und Oprtionsrstärkr Michl Prim & Tobis Volknndt 26. Juni 2006 Aufgb 1.1 Einstufigr Trnsistorrstärkr Wir butn di Schltung gmäß Bild 1 uf, wobi wir dn 4,7µ F Kondnstor, sttt ds

Mehr

Erfolgsfaktoren der Online-Vermarktung von Zeitungsangeboten. Einladung zur Teilnahme am Benchmarking

Erfolgsfaktoren der Online-Vermarktung von Zeitungsangeboten. Einladung zur Teilnahme am Benchmarking März 2010: Start ds Rglbtribs! Bis 31. März 2010 anmldn und zwi BDZV-Studin gratis sichrn! Erfolgsfaktorn dr Onlin-Vrmarktung von Zitungsangbotn Einladung zur Tilnahm am Bnchmarking Erlös durch Displaywrbung

Mehr

IV. Berufsausbildung ( 1 Abs. 2 BBiG)

IV. Berufsausbildung ( 1 Abs. 2 BBiG) 1 Brufsbildung IV. Brufsausbildung ( 1 Abs. 2 BBiG) 1. Zil 13 1 Abs. 2 BBiG lgt Inhalt und Zil dr Brufsausbildung fst. Di Brufsausbildung hat danach in brit anglgt bruflich Grundbildung und di für di Ausübung

Mehr

Gegeben sei eine elektromagnetische Welle mit Ausbreitung in z-richtung und einer Amplitude in x-richtung:

Gegeben sei eine elektromagnetische Welle mit Ausbreitung in z-richtung und einer Amplitude in x-richtung: 38. Polaisation 38.1. Einfühung Ggbn si in lktomagntisch Wll mit Ausbitung in z-richtung und in Amplitud in x-richtung: E = E 0 i 0 i... Einhitsvkto in x-richtung Di vollständig mathmatisch Bschibung unt

Mehr

LPKLandes. Informationen zur Außendarstellung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Psychotherapeuten Kammer Rheinland-Pfalz.

LPKLandes. Informationen zur Außendarstellung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Psychotherapeuten Kammer Rheinland-Pfalz. schriftnrih dr LAndsPsychothrAPutnKAmmr rhinland-pfalz band 3 LPKLands Psychothraputn Kammr Rhinland-Pfalz BrufsBzichnung Praxisinformation WrBung Informationn zur Außndarstllung für Psychothraputinnn

Mehr