medzinárodný finančný manažment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "medzinárodný finančný manažment"

Transkript

1 Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu Alumni konferencia k 10. výročiu založenia 18. október

2 prof. Ing. Michal FENDEK, PhD. garant nemeckofónneho štúdia a študijného programu MFM na eu Fakulta hospodárskej informatiky ekonomická univerzita v bratislave Dolnozemská cesta1 Sk bratislava fax: PhDr. Marta Nagyová koordinátorka študijného programu Medzinárodný finančný manažment Ústav medzinárodných programov eu ekonomická univerzita v bratislave Dolnozemská cesta1 Sk bratislava fax: Bližšie informácie o celouniverzitnom bilaterálnom študijnom programe inžinierskeho stupňa štúdia medzinárodný finančný manažment sú uvedené na internetovej stránke: 2

3 PreDSlov rektora ekonomickej Univerzity v bratislave Dr. h. c. ProF. ing. rudolfa Siváka, PhD. Študentom vysokých škôl ekonomického zamerania, predstaviteľom hospodárskej praxe a širokej odbornej verejnosti predkladáme informačný materiál o významnej aktivite ekonomickej univerzity v bratislave, a to o nemeckofónnom štúdiu, ktoré má na našej alma mater dlhoročnú tradíciu, keďže jeho začiatky sa dajú do roku 1998 nemeckofónne štúdium je výsledkom multilaterálnej spolupráce medzi ekonomickou univerzitou v bratislave, Univerzitou Martina luthera v halle-wittenbergu a Univerzitou johannesa keplera v linci. nemeckofónne štúdium je koncipované ako doplnkové štúdium k ponuke študijných programov a špecializácií jednotlivých fakúlt na ekonomickej univerzite v bratislave. Študenti ekonomickej univerzity si tak majú možnosť rozšíriť svoje odborné poznatky v rámci prednášok popredných profesorov z partnerských univerzít a obohatiť ekonomickú odbornú terminológiu v nemeckom jazyku. nemeckofónne štúdium je určené pre študentov ekonomickej univerzity v bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na ekonomickej univerzite v bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka. v rámci nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave môžu záujemcovia študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. ekonomická univerzita v bratislave si plne uvedomuje význam prípravy našich absolventov aj v rámci študijných programov realizovaných v cudzích jazykoch, a preto všestranne podporuje rozvoj nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave. tento zámer je plne v súlade s koncepciou rozvoja ekonomickej univerzity v bratislave, kde v rámci téz o Medzinárodnej spolupráci a spolupráci s hospodárskou praxou deklarujeme, že cieľom univerzity v oblasti zahraničných stykov je prispieť k vyprofilovaniu euroštudenta a euroabsolventa, ktorí sú popri odbornej kompetentnosti pripravení aj jazykovo tak, aby obstáli v rozvoji integračných ambíciách Sr a mohli ich aktívne podporiť. jedným z rozhodujúcich cieľov ekonomickej univerzity v bratislave na najbližšie obdobie je teda pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce. 3

4 PreDSlov Dekana Fhi eu v bratislave a garanta ŠtUDijného PrograMU MeDzinároDný Finančný ManažMent ProF. ing. Michala FenDeka, PhD. dovoľte mi, prosím, aby som v súvislosti so vzácnou pripomienkou 10. výročia otvorenia študijného programu medzinárodný finančný manažment, ktorý je bilaterálnym študijným program s dvojitým diplomom Ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu uviedol pár myšlienok, ktoré s týmito významnými okamihmi v živote našej univerzity bytostne súvisia. naša spolupráca s univerzitou martina luthera v halle-wittenbergu má dlhú tradíciu a veľmi dobré výsledky. prvé prednášky našich nemeckých kolegov z univerzity martina luthera v halle-wittenbergu, ale aj rakúskych kolegov z univerzity johannesa keplera v linci sa datujú do roku 1998, kedy sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorili prvý ročník doplnkového nemeckofónneho štúdia. len poznamenám, že do doplnkového nemeckofónneho štúdia sa od jeho otvorenia zapojilo viac ako 2200 študentov našej univerzity. na základe dobrých skúseností s toto formou štúdia sme sa v roku 2002 začali spolu s prof. ralfom m. Ebelingom veľmi vážne zaoberať myšlienkou iniciovať vznik prvého medzinárodného študijného programu na území slovenskej republiky, ktorého absolventi po úspešnom ukončení štúdia získajú dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. od slov a úvah k činom v tomto prípade, lebo doba si to žiadala, našťastie nebolo ďaleko, takže už v roku 2003 sme otvárali pilotný ročník tohto študijného programu medzinárodný finančný manažment, ktorý si v tomto roku pripomína desiate výročie svojho vzniku. práca s prípravou a akreditáciou študijného programu nebola ľahká. moja vďaka patrí, okrem mnohých kolegýň a kolegov, ktorí mi pri práci pomáhali, najmä rektorom našej alma mater, ktorí moju prácu všestranne podporovali a riešenia mnohých komplikovaných problémov sa osobne zúčastnili. moje poďakovanie patrí aj akademickému senátu Eu v Bratislave, ktorý podporil aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou študijného programu. napokon, rád by som na tomto mieste vyslovil poďakovanie kolegom z univerzity martina luthera v halle-wittenbergu, ale predovšetkým garantovi študijného programu medzinárodný finančný manažment na univerzite martina luthera v halle-wittenbergu, prof. ralfovi m. Ebelingovi za jeho všestrannú pomoc, podporu a osobnú iniciatívu, ktorými prispel k úspechu nášho projektu. verím, že študijný program medzinárodný finančný manažment, ktorý realizujeme v spolupráci s univerzitou martina luthera v halle-wittenbergu, sa stane trvale neoddeliteľnou a úspešnou súčasťou študijných programov našej alma mater. 4

5 1. Ekonomická univerzita v BratislavE centrum vysokoškolského Ekonomického vzdelávania na slovensku Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej Eu v Bratislave) predstavuje centrum vysokoškolského ekonomického vzdelávania na slovensku. rozvoj ekonomického vysokoškolského vzdelávania a slovenskej ekonomickej vedy sa datuje vznikom vysokej obchodnej školy v Bratislave, ktorá bola založená v roku 1940 a ktorá predstavuje predchodkyňu dnešnej Eu v Bratislave. založením vysokej obchodnej školy získala ekonómia, dovtedy vyučovaná v zahraničí na právnických a technických univerzitách, svoju vlastnú akademickú pôdu. predchodkyňami Eu v Bratislave, ktorá získala svoj názov po transformácii a reforme vysokých škôl po roku 1989 rozhodnutím národnej rady sr zroku 1992, boli vysoká obchodná škola v Bratislave (1940), slovenská vysoká škola obchodná (1945), vysoká škola hospodárskych vied (1949) a vysoká škola ekonomická v Bratislave (1953). počas svojej existencie Eu v Bratislave vychovala vyše absolventov. v súčasnosti tu študuje vyše študentov. podľa počtu študentov je treťou najväčšou vysokou školou v slovenskej republike, zaujíma asi 8-percentný podiel na trhu vzdelávania v sr a v ekonomických študijných odboroch dokonca vyše 50 %. jej význam však nespočíva iba v počte študentov, ale predovšetkým v širokej ponuke akreditovaných študijných programov a odborov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Eu v Bratislave uskutočňuje rozsiahlu spoluprácu s vysokoškolskými, akademickými a vedeckovýskumnými pracoviskami a spoluprácu s hospodárskou praxou a službami pre spoločnosť a verejnosť. v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Eu v Bratislave organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. univerzita poskytuje vzdelávanie na 6 fakultách v Bratislave a na 1 fakulte v košiciach: = národohospodárska fakulta = obchodná fakulta = fakulta hospodárskej informatiky = fakulta podnikového manažmentu = fakulta medzinárodných vzťahov = fakulta aplikovaných jazykov = podnikovohospodárska fakulta v košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti sa Eu v Bratislave orientuje na riešenie projektov inštitucionálneho charakteru, grantových projektov, projektov medzinárodného charakteru, projektov typu štátnych objednávok a objednávok hospodárskej praxe. hlavnou snahou Eu v Bratislave v oblasti medzinárodnej spolupráce je dosiahnuť kompatibilitu vzdelávacieho procesu s európskymi štandardmi. prostredníctvom aktivít jednotlivých projektov úspešne kooperuje so zahraničnými univerzitami formou mobilít pedagógov a študentov. 5

6 2. univerzita martina luthera v halle-wittenbergu 500-ročná tradícia univerzitného vzdelávania v nemecku dnešná univerzita martina luthera vznikla z dvoch univerzít. jedna z nich bola založená v roku 1502 vo Wittenbergu a druhá v roku 1694 v halle. obidve univerzity majú za sebou premenlivú históriu s viacerými vzostupmi a pádmi. vo Wittenbergu vyučovali martin luther a philipp melanchthon. ich prostredníctvom sa mesto a univerzita stali duchovným centrom reformácie. halle sa okolo roku 1700 stalo jedným z východísk nemeckého osvietenstva vďaka právnikovi christianovi thomasiusovi a filozofovi christianovi Wolffovi. po tom, čo napoleon v roku 1813 bez okolkov dal zavrieť univerzitu vo Wittenbergu, boli v dôsledku nového teritoriálneho poriadku po napoleonských vojnách v roku 1817 obe univerzity zlúčené v halle. táto zvláštnosť sa symbolicky odráža v dvojitej pečati univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. na univerzite martina luthera v halle- Wittenbergu je v súčasnosti zapísaných približne študentov. počet zahraničných študentov je asi počas predchádzajúcich rokov počet študentov sústavne rástol, čo svedčí o rastúcej atraktivite halle. na univerzite martina luthera v halle-wittenbergu je možné študovať širokú ponuku vedných odborov. s výnimkou pár študijných programov ukončených štátnymi záverečnými skúškami zmenila univerzita svoju ponuku štúdia na novú modulovú formu štúdia a tomu zodpovedajúce ukončenie prvého a druhého stupňa štúdia. univerzita pozostáva zo siedmich fakúlt, na ktorých sa ponúka viac ako 180 študijných programov. univerzita martina luthera v halle-wittenbergu má široké medzinárodné kontakty vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti. v súčasnosti spolupracuje univerzita martina luthera s 52 partnerskými univerzitami z 27 krajín celého sveta. oblasť hospodárskych vied na fakulte práva a hospodárskych vied už v roku 1727 bola v halle ako na prvej nemeckej univerzite založená profesúra pre ekonómiu a začal sa výskum v oblasti hospodárskych vied. neskôr preslávili univerzitu hallskí učenci svojimi úspechmi na poli ekonómie v nemecku a ďaleko za jeho hranicami. vymenovať možno ludwiga heinricha jakoba, spoluzakladateľa finančnej vedy a gustava schmollera, ako aj johannesa conrada, ktorí ako politickí poradcovia zásadne ovplyvnili hospodárske reformy v 19. storočí. Erich gutenberg, prognostik podnikového hospodárstva, v roku 1921 bol promovaný v halle a tam začal aj svoju vedeckú kariéru. fakulta hospodárskych vied nadviazala na tieto univerzitné tradície aj po reštrukturalizácii a znovuzaložení v roku fakulta ponúka záujemcom o štúdium moderné vzdelanie v oblasti hospodárskych vied v rozličných bakalárskych a magisterských študijných programoch. vedecký profil je charakterizovaný 6

7 úzkou integráciou podnikovohospodárskych vied, národohospodárskych vied a hospodárskej informatiky s ťažiskom v oblastiach podnikového poradenstva, elektronického obchodu, ako aj kvantitatívnej analýzy hospodárstva a politického poradenstva. štúdium na fakulte spája tradície starého univerzitného mesta s modernou fakultou, ktorá bola v 90-tych rokoch s veľkými nákladmi znovu vybudovaná. knižnica a technické vybavenie fakulty sú na modernej úrovni. najdôležitejší je však úzky kontakt medzi profesormi, asistentmi a študentmi, ktorý je možný iba na fakulte s menším počtom študentov. svojimi 21 profesúrami v oblasti podnikovohospodárskych vied, národohospodárskych vied pokrývajú hallská právnická a hospodárska fakulta všetky dôležité čiastkové oblasti moderných hospodárskych vied. pritom je charakteristický vyvážený pomer silne teoreticky orientovaných profesúr a profesúr viac orientovaných na prax. toto prepojenie teoretických poznatkov a ich aplikácie v ponuke vyučovaných predmetov umožňuje zohľadniť pri výučbe aj individuálne záujmy študentov a tým ich optimálne pripraviť pre uplatnenie na trhu práce. 3. ŠtUDijný PrograM MeDzinároDný Finančný ManažMent jedným z rozhodujúcich cieľov ekonomickej univerzity v bratislave je pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce. na základe pozitívnych skúseností a priaznivých výsledkov priebehu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave otvorila ekonomická univerzita v bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina luthera v halle- Wittenbergu novú formu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, ktorej výsledkom bude v závere úspešného štúdia získanie dvojitého diplomu obidvoch univerzít pre absolventov. od akademického roku 2003/2004 sme po dohode s našimi partnermi nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu pripravili inováciu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, ktorej výsledkom je ponuka celouniverzitného medzinárodného bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na ekonomickej univerzite s takým úzkym prepojením študijných programov Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu a ekonomickej univerzity v bratislave, ktoré umožní vydávať absolventom štúdia dvojitý diplom ekonomickej univerzity v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. je nesporné, že študenti ekonomickej univerzity v bratislave, ktorí okrem diplomu svojej materskej univerzity získajú aj diplom takej prestížnej nemeckej univerzity s dnes už 500-ročnou tradíciou, akou je Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu budú mať výrazne priaznivejšiu východiskovú pozíciu na trhu práce v zahraničí, a to vo všeobecnosti, nielen v nemecky hovoriacich krajinách. 7

8 táto konkurenčná výhoda absolventov nemeckofónneho štúdia s dvojitým diplomom je zvlášť významná v kontexte členstva Sr v európskych štruktúrach, nakoľko dopyt po kvalifikovaných odborníkoch absolventoch zahraničných univerzít ekonomického zamerania so špičkovým jazykovým vybavením v nových podmienkach narastá, a to z viacerých dôvodov: = globalizácia ekonomiky a ďalšia liberalizácia medzinárodného obchodu, = výrazný vstup zahraničného kapitálu do existujúcich slovenských výrobných podnikov, = širšie etablovanie zahraničných investorov zakladajúcich svoje pobočky na slovenskom teritóriu, = zvyšujúci sa podiel zahraničných bankových subjektov, = potreba účasti kvalifikovaných slovenských odborníkov v európskych decizívnych inštitúciách. vychádzajúc z analýzy predpokladov a východísk pre konštrukciu študijného programu inžinierskeho stupňa nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave s možnosťou vydať úspešným absolventom v závere štúdia dvojitý diplom ekonomickej univerzity v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu sme v súlade s dikciou zákona o vysokých školách zo dňa 21. februára 2002 zriadili celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, na ktorom môžu študovať absolventi prvého stupňa štúdia všetkých fakúlt ekonomickej univerzity, ale i ostatných fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku. takúto koncepciu študijného programu podporujú aj naši partneri z Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu, čo umožní študovať na tomto študijnom programe aj absolventom prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina luthera v halle- Wittenbergu. vznikol tak študijný program, ktorý je síce gestorovaný univerzitou, obsahuje však výrazné prvky nielen medziodborového, ale aj medzifakultného štúdia, čo napokon môže byť pozitívny a motivujúci impulz pre ďalšie smerovanie tvorby študijných programov na ekonomickej univerzite v bratislave. celouniverzitný študijný program je vytvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa v rámci študijného odboru č Finančný manažment. akreditačná komisia, poradný orgán vlády Sr, posudzovala spôsobilosť ekonomickej univerzity v bratislave uskutočňovať podľa 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím zo dňa 30. mája 2003 konštatovala, že ekonomická univerzita v bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul, a to bez časového obmedzenia. na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu bol bilaterálny študijný program magisterského štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu z 12. januára 2005 v rámci platného rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte hospodárskych vied. na základe akreditačného procesu študijného programu na Univerzite 8

9 Martina luthera bol zmenený študijný a skúškový poriadok záväzný pre tento študijný program. Skúškový poriadok nadväzuje svojím obsahom na predchádzajúci poriadok, ale študijný program bol rozšírený o niekoľko modulov (prednášky, semináre). okrem toho boli zmenami odstránené existujúce rozdiely medzi študijnými a skúškovým poriadkami oboch univerzít. tento inovovaný študijný a skúškový poriadok vstúpil do platnosti zimným semestrom 2010/2011. Pre študentov 2. stupňa štúdia je okrem Študijného a skúškového poriadku ekonomickej univerzity v bratislave záväzný aj Študijný a skúškový poriadok Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. na základe vysoko pozitívnych skúseností a výsledkov tohto študijného programu predložili v roku 2008 v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl ekonomická univerzita v bratislave a Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu ako vyjadrenie najvyššej formy medzinárodnej spolupráce univerzít žiadosť o akreditáciu spoločného študijného programu Medzinárodný finančný manažment a akreditačná komisia, poradný orgán vlády Sr, posudzovala spôsobilosť ekonomickej univerzity v bratislave uskutočňovať podľa 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím č. cd / zo dňa 18. júna 2009 konštatovala, že ekonomická univerzita v bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul. Dohodou o zabezpečení inžinierskeho študijného programu Medzinárodný finančný manažment, ktorú uzavreli ekonomická univerzita v bratislave a Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu dňa 13. mája 2008 boli upravené vzťahy v oblasti spolupráce medzi zahraničnými vysokými školami podľa 54 a Spoločné študijné programy zákona o vysokých školách č. 131/2002 z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. okrem toho táto dohoda dopĺňa dohodu o spolupráci medzi zmluvnými partnermi uzatvorenú 22. marca na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu bol spoločný študijný program inžinierskeho štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu zo 17. februára 2010 v rámci platného rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte práva a hospodárskych vied. aj Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu sa zúčastnila na akreditačnom procese v roku v rámci akreditačného procesu začatého v roku 2008, bol dňa 23. júna 2009 nezávislou akreditačnou agentúrou acquin úspešne akreditovaný študijný program druhého stupňa štúdia Medzinárodný finančný manažment s platnosťou do 30. septembra v roku 2013 sa začne s procesom obnovenia akreditácie. Úspešná akreditácia má pozitívny vplyv na atraktivitu študijného programu. tieto rozhodnutia o akreditácii zaväzujú ekonomickú univerzitu v bratislave vytvoriť všetky potrebné podmienky nato, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment bol realizovaný v spolupráci s našimi partnermi na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu na vysokej úrovni a prispel tak k výchove kvalifikovaných odborníkov v oblasti medzinárodného finančného manažmentu, takých potrebných pre rozvoj slovenského hospodárstva v podmienkach nášho členstva v európskej únii. 9

10 4. charakteristika študijného programu medzinárodný finančný manažment názov študijného programu názov študijného odboru Stupeň štúdia profil AbSolventA medzinárodný finančný manažment internationales finanzmanagement finančný manažment (č ) 2. stupeň štúdium študijného programu medzinárodný finančný manažment pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. s týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov. okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie dĺžka štúdia podmienky prijatia na štúdium master of science (m.sc.) 4 semestre úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Eu v Bratislave, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na fakulte hospodárskych vied univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. 10

11 na celouniverzitný bilaterálny študijný program medzinárodný inančný manažment nemeckofónneho štúdia na Eu v Bratislave sa môže prihlásiť každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý úspešne ukončil prvý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzity v Bratislave. na štúdium študijného programu medzinárodný finančný manažment sa môžu prihlásiť aj študenti iných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a absolvovali predmety kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na Eu v Bratislave. podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. na štúdium na tomto študijnom programe sa môžu prihlásiť aj študenti iných domácich a zahraničných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a neštudovali dlhšie než 6 semestrov. keďže sa jedná o špecifický študijný program, môžu byť na štúdium prijatí výlučne študenti s ukončeným prvým stupňom štúdia ekonomického zamerania. podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční v júni/júli daného roka. prihlášky na štúdium sa podávajú od 1. januára do 15. apríla kalendárneho roka elektronickou formou. okrem tejto možnosti sa záujemca o štúdium môže uchádzať aj prostredníctvom univerzity martina luthera v halle- Wittenbergu. uchádzači študijného programu budú vybraní v spolupráci oboch univerzít. termín prihlásenia sa na štúdium (so začiatkom v nasledujúcom akademickom roku) je 15. júl daného roka. informácie o prijímacom konaní sa nachádzajú na internetovej stránke: alebo: počet prijímaných študentov smerné číslo pre prijatie na študijný program medzinárodný finančný manažment je v súčasnosti 25 študentov. začiatok štúdia zimný semester 11

12 uplatnenie AbSolventA sféry uplatnenia absolventov študijného programu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva, to znamená: = v priemyselných a obchodných podnikoch, = vo finančných inštitúciách a v poisťovniach, = v audítorských spoločnostiach, = v spoločnostiach daňového poradenstva = a v spoločnostiach pre firemné poradenstvo, a to v oblastiach: = zásobovanie, = výroba, = marketing, = personálny manažment, = investície a financovanie, = účtovníctvo. absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v zariadeniach verejných služieb, v inštitúciách štátnej správy, v rôznych združeniach, ako aj vo vedeckovýskumných inštitúciách. 12

13 5. štruktúra a obsah študijného programu medzinárodný finančný manažment Štúdium trvá tak pre študentov eu v bratislave, ako aj pre študentov Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu 4 semestre. Štúdium v rámci 1. ročníka štúdia sa uskutočňuje na ekonomickej univerzite v bratislave, pričom výučbu zabezpečujú učitelia eu v bratislave, Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu a Univerzity johannesa keplera v linzi. Štúdium v rámci 2. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Univerzity Martina luthera v halle- Wittenbergu. Pobyty študentov na Univerzite Martina luthera v halle-wittenbergu sú podporované z prostriedkov Deutscher akademischer austauschdienst, z programu európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania SocrateS a z prostriedkov eu v bratislave. ŠtrUktÚra ŠtUDijného PrograMU celý študijný program 2. stupňa štúdia je tvorený povinnými a voliteľnými predmetmi troch skupín. v jednotlivých skupinách povinných a voliteľných predmetov musia študenti absolvovať nasledovné predmety tak, aby získali požadovaný počet kreditov za 2. stupeň štúdia: celý študijný program 2. stupňa štúdia sa delí na podnikovohospodárske náuky, národohospodárske náuky a náuky z oblasti práva. Podnikovohospodárske náuky = Medzinárodné účtovníctvo = koncernové účtovníctvo = Medzinárodný marketing = Medzinárodný manažment = Financie 1: Financovanie podnikania = Financie 2: rizikový manažment a derivácie = Financie 3: economics of Finance = controlling = Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania = Daňové právo, daňové plánovanie = Medzinárodné zdaňovanie podnikov (business taxation) = Medzinárodný finančný manažment = Podnikové financie Seminár z oblasti všeobecných podnikovohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych vyučovacích/výučbových hodín týždenne. Národohospodárske náuky = Medzinárodný obchod = Medzinárodné financie = Financie a mena = Monetárne inštitúcie = Monetárna ekonómia pre pokročilých = aplikovaná mikroekonómia = Menová teória a menová politika Seminár z oblasti všeobecných národohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výučbových/vyučovacích hodín týždenne. 13

14 Právo =Úvod do štruktúr nemeckého súkromného práva v európskych súvislostiach =Medzinárodné hospodárske právo =Podnikanie a konkurencia =základy podnikania SkÚŠky v každom semestri musia študenti úspešne absolvovať skúšky z jednotlivých predmetov. Skúšky sa vo všeobecnosti uskutočňujú formou písomných testov. na skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín. hodnotenie výsledku skúšky závisí od výšky dosiahnutých bodov v škále od 0 do 100 bodov. Skúšky absolvované na eu v bratislave sú hodnotené podľa nasledovnej stupnice ects: a = vynikajúce výsledky b = nadpriemerné výsledky c = priemerné výsledky D = prijateľné výsledky e = výsledky spĺňajúce minimálne kritéria FX = ďalšia práca je žiaduca známka bodové hodnotenie klasifikácia a = výborne = b = veľmi dobre = 1, c = dobre = vyhovel D = uspokojivo = 2, e = dostatočne = FX = nedostatočne = nevyhovel skúšky, ktoré sú absolvované na univerzite martina luthera v halle-wittnebergu hodnotené podľa nasledovnej stupnice: študent musí získať počas štúdia za úspešne vykonané skúšky z jednotlivých predmetov spolu najmenej 90 kreditov, z čoho 6 kreditov musí získať z oboch seminárov. body < 50 známka 1,0 1,3 a a- 1,7 b+ 2,0 2,3 b b- 2,7 c+ 3,0 3,3 c c- 3,7 D+ 4,0 5,0 D F skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený najmenej 50 bodmi. v takom prípade získa študent za daný predmet zodpovedajúci počet kreditov. 14

15 PraX Prax v rámci štúdia na študijnom programe je povinná a predstavuje praktickú vyučovaciu jednotku. Študenti absolvujú prax spravidla v rozsahu 9 týždňov počas prázdnin v podnikoch a inštitúciách. za absolvovanú prax študent získa 12 kreditov. DiPloMová Práca Diplomovú prácu vypracuje študent v priebehu 18 týždňov. za diplomovú prácu, ktorá musí byť v nemeckom jazyku, musí študent získať najmenej 50 bodov. ak je diplomová práca ohodnotená nižším počtom bodov ako 50, možno jej vypracovanie jedenkrát opakovať. Diplomovú prácu hodnotia samostatne dvaja oprávnení oponenti, pričom jeden oponent je z eu v bratislave a druhý z Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. Diplomovú prácu študenti ústne obhajujú pred komisiou. obhajoba pozostáva z prezentácie/prednášky kandidáta/kandidátky, a z na ňu nadväzujúcej odbornej diskusie k danej problematike. obhajoba sa môže uskutočniť len v takom prípade, ak celkové hodnotenie diplomovej práce znie minimálne dostatočne. za úspešnú obhajobu diplomovej práce študent získa celkom 15 kreditov. a)z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Podnikovohospodárske náuky, b)z ústnej skúšky zo skupiny predmetov národohospodárske náuky, ak študent získa 115 kreditov za úspešne absolvované moduly študijného a skúškového poriadku, za prax a za diplomovú prácu, môže vykonať štátnu záverečnú skúšku. v súlade so študijným poriadkom euv bratislave a Univerzity Martina luthera je komisia pre štátne záverečné skúšky najmenej štvorčlenná, pričom členmi komisie sú vždy profesori a docenti eu v bratislave a Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. ŠtÚDiUM cudzích jazykov Študenti majú možnosť v rámci štúdia na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment si rozšíriť svoje poznatky z cudzích jazykov v rámci jednotlivých typov jazykových kurzov ponúkaných Fakultou aplikovaných jazykov na eu v bratislave a ústavom cudzích jazykov na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu. Študenti majú tiež možnosť získať certifikáty za úspešné absolvovanie jazykových kurzov ponúkaných ústavmi cudzích jazykov obidvoch univerzít. Štátna záverečná SkÚŠka (ÚStna záverečná SkÚŠka) Študijný poriadok eu v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu predpisujú ukončenie bilaterálneho študijného programu druhého stupňa ústnou záverečnou skúškou. táto pozostáva: 15

16 6. doterajšie výsledky a Evalvácia nemeckofónneho štúdia Promócia prvých 17 absolventov študijného programu sa uskutočnila 17. februára 2005 v bratislave, pričom študenti získali diplom ekonomickej univerzity v bratislave s titulom inžinier a diplom Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu s titulom Master of Science. Počas 10-ročnej existencie študijného programu Medzinárodný finančný manažment, t. j. do akademického roku 2012/2013 úspešne ukončilo štúdium spolu 151 absolventov tohto študijného programu. Štandardným prvkom študijného programu je vykonanie praxe, ktorá sa v podnikoch a inštitúciách v nemecku a v rakúsku realizovala aj s podporou programov leonardo da vinci a erasmus. absolvovanie tejto zahraničnej praxe bolo pre študentov motivujúce a zároveň prispelo k vysokej kvalite ich odbornej prípravy. Potvrdením kvalitnej odbornej prípravy absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment je ich veľmi dobré uplatnenie v praxi, a to v rámci podnikov a inštitúcií na Slovensku i v zahraničí, spomedzi ktorých uvádzame: Siemens, spol. s r. o., bratislava Slovak telekom, a. s., bratislava Matador, a. s., Púchov Deloitte&touche gmbh,hamburg rödl&partner, bratislava lkw Walter, viedeň accenture consulting, Praha Promócie prvých absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment 17. februára 2005 kpmg Slovensko, spol. s r. o., bratislava ernst&young Slovakia, spol. s r.o., bratislava Pricewaterhousecoopers ag, leibzig robert bosch gmbh, leinfelden elka, a. s., kremnica Deutsche bank-risk center gmbh, berlin Sacr, bratislava allianz bratislava, nespresso Österreich, gmbh&co ohg, Wien rwe it Slovakia, s. r. o., košice redbull gmbh, Fuschl am See holcim Slovensko, a. s., rohožník ernst&young csc, Prague techo, s. r. o., bratislava 16

17 rwe Service gmbh, essen insurance company ltd., zürich treasury Systems ag, Frankfurt am Main trading networks, inc. new york imp kontakt, s. r. o., bratislava ibm Slovensko, spol. s r. o., bratislava európska kultúrna spoločnosť, bratislava First Privateinvestment Management, Frankfurt am Main cartesian capital group, new york immofinanz ag, Wien commerzbank ag, Frankfurt am Main j t Finance groupinc, bratislava ostelektra gmbh, München Matador Púchov accentrue consulting Departent, bratislava Deloitte touche, hamburg Dresdener bank, Frankfurt an Mohan roland berger Strategy consultants holding gmbh, München exxon Mobil business Support center, Praha v dňoch 8. až 11. mája 2005 sa uskutočnila na eu v bratislave evalvácia nemeckofónneho štúdia. hodnotiaca komisia sa popri stretnutí s vedením ekonomickej univerzity zúčastnila na vyučovacom procese v rámci nemeckofónneho štúdia a absolvovala stretnutie s absolventmi nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment a zástupcami podnikov, v ktorých sú absolventi zamestnaní. na stretnutí boli ďalej prítomní slovenskí učitelia a študenti nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment. výsledkom evalvácie, ktorej závery sú jednoznačne pozitívne, je schválenie ďalšieho financovania nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment zo strany Deutscher akademischer austauschdienst. kladný posudok evalvačnej komisie je pre eu v bratislave motivujúci, svedčí o kvalite tohto študijného programu a zaväzuje ekonomickú univerzitu, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment naďalej rozvíjala. Promócie absolventov nemeckofónneho študia sa v roku 10. výročia konali 21. februára

18 Wirtschaftsuniversität Bratislava Martin-luther-universität halle-wittenberg internationales finanzmanagement ergebnisse und erfahrungen Bilaterales studiengang der Wirtschaftsuniversität Bratislava und Martin luther universität halle-wittenberg Alumni Konferenz zum 10. JAhrestAg 18. OktOber

19 prof. Dr. Ralf Michael EBELING garant des deutschsprachigen studiengangs und des studiengangs ifm an der Mlu Institut für betriebswirtschaftslehre externes rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D Halle (Saale) /367 Fax: Dipl.-Kffr. Christine Thoben wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für externes rechnungs wesen und Wirtschaftsprüfung Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D Halle (Saale) Große Steinstraße Halle (Saale)

20 VOrWOrt Der PrODekanIn DeS WIrtScHaFtSWISSenScHaFtLIcHen bereichs Der JUrIStIScHen UnD WIrtScHaFtSWISSenScHaFtLIcHen FakULtät Der MartIn-LUtHer-UnIVerSItätHaLLe-WIttenberG PrOF. Dr. claudia becker Der internationale Wissenschaftsbetrieb ist nicht anders als Wirtschaft und Politik von der fortschreitenden Globalisierung geprägt. Forschende, Lehrende und Studierende nutzen dies immer mehr als chance, weltweit unterwegs zu sein. Zugleich ist dies für die Universitäten und ihre Fakultäten eine wachsende Herausforderung. Wer nicht international sichtbar ist, mindert die erfolgsaussichten von Forschung und Lehre. kooperationen mit ausländischen Partnern sind daher gefragt wie nie zuvor. Dabei können sich kooperationen vielfältig niederschlagen. Gemeinsame Drittmittelprojekte befördern die Vernetzung auf Seiten der Forschung. Im bereich der Lehre beginnen sie bei dem austausch von Studierenden und Lehrenden und setzen sich fort in gemeinsamen, meist von zwei Universitäten getragenen Studiengängen, in denen als krönung den absolventinnen und absolventen abschlüsse von beiden beteiligten Partneruniversitäten verliehen werden. Solche Studiengänge mit Doppelabschlüssen sind bei kooperationen in der Lehre noch lange nicht der Standard die Wirtschaftsuniversität bratislava und die Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg dürfen sich hier als Vorreiter sehen. Mit dem Studiengang Internationales Finanzmanagement, als Diplomstudiengang begonnen und mittlerweile in einen Masterstudiengang überführt, erwerben die Studierenden die abschlüsse beider Universitäten und sind damit bestens für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet. Dass diese kooperation schon über zehn Jahre lang zuverlässig und stabil funktioniert, ist keine Selbstverständlichkeit. an beiden Universitäten setzen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert für den Fortbestand dieser kooperation ein und managen den nicht unerheblichen koordinationsaufwand. als Prodekanin des Wirtschaftswissenschaftlichen bereichs der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg möchte ich insbesondere den kollegen Prof. Dr. Michal Fendek und Prof. Dr. Dr. h. c. ralf Michael ebeling als Garanten für den Studiengang sowie allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an beiden Universitäten meinen Dank aussprechen. 3

21 VOrWOrt DeS Garanten DeS StUDIenGanGSInternatIOnaLeS FInanZManaGeMent an Der MartIn-LUtHer-UnIVerSItät HaLLe-WIttenberG PrOF. Dr. Dr. H. c. ralf M. ebeling ich freue mich, dass wir am 18. oktober 2013 bereits zum zweiten Mal die alumni des von der Wirtschaftsuniversität Bratislava und der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen fakultät der Martin-luther-universität halle-wittenberg gemeinsam durchgeführten Master-studiengangs internationales finanzmanagement in Bratislava begrüßen können. Konkreter anlass ist, dass zum Wintersemester 2002/2003, also vor nunmehr 11 Jahren, die ersten studierenden in diesen studiengang immatrikuliert wurden. seitdem wurden 249 studierende in den Masterstudiengang immatrikuliert, 151 haben ihn bisher erfolgreich absolviert. Maßstab für den erfolg eines studiengangs sind die Berufsaussichten der absolventen. legt man diesen Maßstab an den studiengang internationales finanzmanagement an, so ist dieser als höchsterfolgreich zu bezeichnen. alle absolventen haben schnell interessante anstellungen gefunden, viele in namhaften Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anderen multinational tätigen unternehmen. dass die absolventen in der Praxis gefragt sind, ist zum einen auf das in dem studiengang vermittelte fachwissen mit einem besonderen internationalen Bezug zurückzuführen. zum anderen sind die absolventen aber auch deshalb besonders qualifiziert, weil sie durch ihr studium an zwei universitäten in zwei ländern, also auch im ausland, sowie durch die absolvierung eines Pflichtpraktikums in einem unternehmen erfahrungen vorzuweisen haben, die heute zwar von absolventen erwartet werden, aber keineswegs selbstverständlich sind. für den erfolg des studiengangs internationales finanzmanagement spricht schließlich auch die konstant hohe nachfrage nach studienplätzen. diese war bisher stets deutlich höher als die anzahl der zu vergebenden Plätze, so dass eine auswahl unter den Bewerbern zu erfolgen hatte. eine besonders erfreuliche entwicklung zeichnet sich darin ab, dass sich zunehmend auch deutsche um einen studienplatz bewerben, während die Bewerber in den ersten Jahren ausschließlich slowaken waren. Mittlerweile haben die ersten deutschen den studiengang bereits erfolgreich absolviert. zu den bisherigen absolventen gehören darüber hinaus auch tschechen, Polen und ungarn. der studiengang ist sowohl an der Wirtschaftsuniversität Bratislava als auch an der Martin-lutheruniversität halle-wittenberg fester Bestandteil des Bildungsangebots und wird von engagierten dozenten getragen. ich bin mir sicher, dass er auch in zukunft für studienplatzbewerber besonders attraktiv sein wird, weil er den absolventen ausgezeichnete berufliche Perspektiven bietet. ich bin dankbar, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Prof. dr. Michal fendek von der Wirtschaftsuniversität Bratislava garant dieses studiengangs sein zu dürfen. 4

22 1. Wirtschaftsuniversität Bratislava zentrum der ökonomischen hochschulausbildung in der slowakei die Wirtschaftsuniversität Bratislava repräsentiert das zentrum der ökonomischen hochschulausbildung in der slowakei. die entwicklung der ökonomischen hochschulausbildung und der slowakischen ökonomischen Wissenschaft ist mit der gründung der handelshochschule Bratislava, der vorgängerin der heutigen Wirtschaftsuniversität Bratislava, im Jahr 1940 datiert. durch die gründung der handelshochschule Bratislava hat die ökonomie, die bis zu diesem zeitpunkt im ausland und an juristischen und technischen universitäten unterrichtet wurde, ihren eigenen akademischen Boden gefunden. die vorgängerinnen der Wirtschaftsuniversität Bratislava, die ihre Benennung nach der transformation und reform der hochschulen nach dem Jahr 1989 durch die entscheidung des nationalrates der slowakischen republik vom Jahr 1992 erhalten hat, waren die handelshochschule Bratislava (1940), die slowakische handelshochschule (1945), die Wirtschaftswissenschaftliche hochschule (1949) und die hochschule für ökonomie Bratislava (1953). Während ihrer existenz wurden an der Wirtschaftsuniversität Bratislava mehr als absolventen ausgebildet. gegenwärtig studieren hier über studenten. gemessen an der studentenanzahl ist sie die drittgrößte hochschule in der slowakischen republik. ekonomická univerzita realisiert eine umfassende zusammenarbeit mit hochschul-, akademischen und forschungswissenschaftlichen arbeitsstellen und zusammenarbeit mit der Wirtschaftspraxis und mit den gesellschafts- und öffentlichen diensten. im rahmen der ausbildungstätigkeit organisiert die Wirtschaftsuniversität das hochschulstudium in den stufen: Bachelorstudium, ingenieurstudium (bzw. Masterstudium), doktoratsstudium und lebensausbildung der Bürger. die Wirtschaftsuniversität bietet ausbildung an 6 fakultäten in Bratislava und an 1 fakultät in Košice: = volkswirtschaftliche fakultät = handelsfakultät = fakultät für Wirtschaftsinformatik = fakultät für Betriebsmanagement = fakultät für internationale Beziehungen = fakultät für angewandtesprachen = Betriebswirtschaftliche fakultät in Košice im rahmen der forschungswissenschaftlichen tätigkeit konzentriert sich ekonomická univerzita in Bratislava auf die lösung von institutionellen Projekten, grantprojekten, Projekten mit internationalem charakter, staatsaufgabeprojekten und forschungsaufträgen der Wirtschaftspraxis. die hauptbestrebung der Wirtschaftsuniversität in dem Bereich der internationalen zusammenarbeit ist es, Kompatibilität des ausbildungsprozesses mit den europäischen standards zu erreichen. durch die aktivitäten der einzelnen Projekte kooperiert die universität erfolgreich mit ausländischen universitäten in der form von dozenten- und studentenaustausch. 5

23 2. Martin-luther-universität halle-wittenberg 500-Jährige tradition der universitätsausbildung in deutschland die heutige Martin-luther-universität ist aus zwei universitäten entstanden. die eine wurde 1502 in Wittenberg gegründet und die andere 1694 in halle. Beide universitäten haben eine wechselvolle geschichte mit vielen höhen und tiefen hinter sich. in Wittenberg lehrten Martin luther und Philipp Melanchthon. durch sie entwickelten sich die stadt und ihre universität zum geistigen zentrum der reformation. halle wurde um 1700 herum durch den rechtsgelehrten christian thomasius und den Philosophen christian Wolff zu einem der ausgangspunkte der deutschen aufklärung. nachdem napoleon die Wittenberger universität 1813 kurzerhand schließen ließ, wurden infolge der territorialen neuordnung nach den napoleonischen Kriegen beide universitäten 1817 in halle vereinigt. diese Besonderheit findet im doppelsiegel der Martin-luther-universität halle-wittenberg symbolischen ausdruck. an der Martin-luther-universität halle- Wittenberg sind derzeit über studierende eingeschrieben. die zahl der ausländischen studierenden beläuft sich dabei auf fast in den vergangenen Jahren stiegen die studentenzahlen kontinuierlich an, dies spricht für die wachsende attraktivität des standorts halle. die Martin-luther-universität halle- Wittenberg ist eine volluniversität. damit bietet die Mlu eine fast unüberschaubare anzahl an studienmöglichkeiten. Mit ausnahme weniger studiengänge mit staatsexamensabschlüssen hat die hallesche uni halle ihre studienangebote auf die neue, modularisierte form und dementsprechend auf die abschlüsse Bachelor und Master umgestellt. seit der Wende in den Jahren 1989/1990 wurden die Professuren neu besetzt, mehr als die hälfte mit auswärtigen Bewerbern. dieser zustrom vieler neuer und junger hochschullehrer hat auch zu einer wesentlichen ausweitung der internationalen Kontakte der universität geführt. heute verfügt die universität über 52 Partneruniversitäten in 27 ländern weltweit. WirtschaftsWissenschaftlicher Bereich der Juristischen und WirtschaftsWissenschaftlichen fakultät Bereits 1727 wurde in halle erstmals an einer deutschen universität eine Professur für ökonomie-, Polizei- und cammersachen eingerichtet und die untersuchung wirtschaftswissenschaftlicher themen aufgenommen. später haben hallesche gelehrte mit ihren leistungen auf dem gebiet der ökonomie die universität in deutschland und weit darüber hinaus bekannt gemacht. zu 6 nennen sind etwa ludwig heinrich Jakob, ein Mitbegründer der finanzwissenschaft, und gustav schmoller sowie Johannes conrad, die als ratgeber der Politik die reformen des 19ten Jahrhunderts wesentlich beeinflusst haben. Mit erich gutenberg, der 1921 in halle promoviert wurde, begann schließlich auch einer der vordenker der Betriebswirtschaftslehre seine wissenschaftliche Karriere in halle.

24 die Wirtschaftswissenschaftliche fakultät knüpft nach ihrer neugründung im Jahre 1993 an diese traditionen an. sie bietet in verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen eine moderne wirtschaftswissenschaftliche ausbildung, die durch zusätzliche international orientierte angebote ergänzt wird. das wissenschaftliche Profil ist gekennzeichnet durch die enge integration von Betriebswirtschaftslehre, volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik mit schwerpunkten in den Bereichen der unternehmensberatung, des electronic Business sowie der quantitativen Wirtschaftsanalyse und Politikberatung. durch das zusammengehen der Juristischen mit der Wirtschaftswissenschaftlichen fakultät im Jahre 2006 wird das studienangebot um den Bereich des Wirtschaftsrechts ergänzt. das studium an der fakultät verbindet die traditionen einer alten universitätsstadt mit der Modernität einer fakultät, die in den 90er Jahren mit hohem aufwand wieder aufgebaut worden ist. Bibliothek und technische ausstattung sind auf dem neuesten stand. am wichtigsten ist aber wohl der enge Kontakt zwischen Professoren, Mitarbeitern und studenten. Mit insgesamt 21 Professuren in Betriebswirtschaftslehre, volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik und 18 Professuren im juristischen Bereich deckt die Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche fakultät alle wichtigen teilbereiche moderner Wirtschaftswissenschaften ab. charakteristisch ist dabei ein ausgewogenes verhältnis von stärker theorieorientierten und eher anwendungsbezogenen Professuren. die verbindung von Breite und anwendungsbezug im lehrangebot ermöglicht es, den individuellen interessen entsprechende schwerpunkte im studium zu setzen und damit die chancen auf dem arbeitsmarkt zu optimieren. 3. StUDIenGanG InternatIOnaLeS FInanZManaGeMent eines der wichtigsten Ziele der Wirtschaftsuniversität bratislava ist es absolventen vorzubereiten, deren ausbildung mit derjenigen ausbildung völlig kompatibel sein wird, die von den besten Wirtschaftsuniversitäten in europa angeboten wird, und die die Voraussetzungen besitzen, sich auf dem internationalen arbeitsmarkt erfolgreich durchzusetzen. aufgrund positiver ergebnisse und erfahrungen mit dem Deutschsprachigen Studiengang an der Wirtschaftsuniversität bratislava hat die Wirtschaftsuniversität bratislava eine neue Studienform dieses Studiengangs in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg begründet. Ihr ergebnis ist das angebot des deutschsprachigen binationalen Masterstudiums Internationales Finanzmanagement für die zweite Stufe des Studiums an der Wirtschaftsuniversität in enger Verbindung der Studiengänge der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und der Wirtschaftsuniversität bratislava. Dies ermöglicht es, den absolventen des Studiums einen gemeinsamen akademischen Grad als Master of Science ( M.Sc. ) beider Universitäten zu verleihen. 7

25 es ist unumstritten, dass Studenten der Wirtschaftsuniversität bratislava, die einen solchen gemeinsamen abschluss ihrer Mutteruniversität mit der traditionsreichen deutschen Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg erwerben, eine günstigere ausgangsposition auf dem arbeitsmarkt im ausland haben werden und das nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch im allgemeinen. Dieser konkurrenzvorteil der absolventen des binationalen Masterstudiums ist besonders bedeutungsvoll im kontext der Mitgliedschaft der Slowakei in den europäischen Strukturen, weil die nachfrage nach qualifizierten Fachleuten absolventen ausländischer Wirtschaftsuniversitäten mit hervorragenden Fremdsprachkenntnissen unter den neuen bedingungen anwächst und zwar aus mehreren Gründen: = Globalisierung der Wirtschaft und weitere Liberalisierung des internationalen Handels, = markanter anstieg ausländischen kapitals in bereits bestehenden slowakischen Produktionsbetrieben, = umfassendere etablierung ausländischer Investoren, die ihre Filialen auf slowakischem Gebiet errichten, = steigender anteil ausländischer Finanzinstitute, = bedarf an beteiligung qualifizierter slowakischer Fachleute an europäischen entscheidungsinstitutionen. Im einklang mit dem Hochschulgesetz vom 21. Februar 2002 wurde die einrichtung des deutschsprachigen binationalen Studiengangs Internationales Finanzmanagement für die zweite Stufe des Studiums an der Wirtschaftsuniversität bratislava, in dem nicht nur absolventen der ersten Stufe des Studiums aller Fakultäten der Wirtschaftsuniversität, sondern auch die der anderen Fakultäten mit wirtschaftlicher Fachrichtung in der Slowakei studieren können, realisiert. Dieses konzept des Studiengangs unterstützen auch unsere Partner von der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg, weil es auch absolventen des ersten Studiengrades an der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg ermöglicht, daran teilzunehmen. auf diese art und Weise ist ein Studiengang entstanden, der markante fächer- und fakultätsübergreifende elemente enthält, was schließlich ein positiver und motivierender Impuls für die weitere bildung der Studiengänge an der Wirtschaftsuniversität bratislava sein kann. Der binationale Studiengang ist im einklang mit den relevanten bestimmungen des Gesetzes nr. 131/2002 des Gesetzblattes über die Hochschulen und über die änderung und ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Verordnungen errichtet und wird im rahmen des Studienfachs nr Finanzmanagement ausgeführt. Die akkreditierungskommission, beratungsorgan der regierung der Slowakischen republik, hat 8

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Študijný program Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment Študijný program Medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita Martina Luthera v Halle Wittenbergu, Fakulta práva a hospodárskych vied

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht

www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht Masterstudium Wirtschaft und Recht Die Fähigkeit zu vernetztem und disziplinenübergreifendem Denken ist heute eine unerlässliche Voraussetzung für eine

Mehr

STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING. Studienplan Masterstudium Finance and Accounting 1 AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING. Studienplan Masterstudium Finance and Accounting 1 AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN Der Senat der Wirtschaftsuniversität Wien hat am 15.11.2006 auf Grund des Bundesgesetzes über die Organisation

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 20. Jahrgang, Nr. 3 vom 27. April 2010, S. 6 Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ordnung zur Änderung der Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung für den Binationalen Master-Studiengang

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

MASTERSTUDIUM RECHNUNGSWESEN & CONTROLLING

MASTERSTUDIUM RECHNUNGSWESEN & CONTROLLING MASTERSTUDIUM RECHNUNGSWESEN & CONTROLLING BERUFSBEGLEITEND FACTS 4 SEMESTER BERUFSBEGLEITEND Ideal für Berufstätige, die sich weiterentwickeln wollen sowie für Studierende ohne berufliche Erfahrungen,

Mehr

Deutschlandstipendium ein Jahr Erfahrung Bad Boll, März 2012. F r a n k f u r t S c h o o l. d e

Deutschlandstipendium ein Jahr Erfahrung Bad Boll, März 2012. F r a n k f u r t S c h o o l. d e Deutschlandstipendium ein Jahr Erfahrung Bad Boll, März 2012 F r a n k f u r t S c h o o l. d e Übersicht Frankfurt School - Daten und Fakten Akademische Programme der Frankfurt School Wir sind von Anfang

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Was ist ein Studium an den Dualen Hochschulen? Das Studium an den Dualen Hochschulen besteht aus einem theoretischen Bachelor-Studium (Abschluss

Mehr

Financial Management. master

Financial Management. master Financial Management master Vorwort Studiengangleiterin Prof. Dr. Mandy Habermann Liebe Studieninteressierte, mit dem Master-Studiengang Financial Management bieten wir Ihnen, die Sie einerseits erste

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

Studiengänge an der Frankfurt School of Finance & Management Internationale Karrierechancen nicht nur für Kinder reicher Eltern!

Studiengänge an der Frankfurt School of Finance & Management Internationale Karrierechancen nicht nur für Kinder reicher Eltern! Studiengänge an der Frankfurt School of Finance & Management Internationale Karrierechancen nicht nur für Kinder reicher Eltern! Berlin, 03.Februar 2007 Bankakademie HfB 1 Unsere HfB - Historie 1990 Gründung

Mehr

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsinformatik Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Bachelor in Wirtschaftsinformatik www.wi.uni-erlangen.de/bachelor Bachelor in Wirtschaftsinformatik Bachelor in Wirtschaftsinformatik Voraussetzungen Zu den Voraussetzungen

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Studieren mit Zukunft: Das Studienangebot des Fachbereichs Wirtschaft

Studieren mit Zukunft: Das Studienangebot des Fachbereichs Wirtschaft Studieren mit Zukunft: Das Studienangebot des Fachbereichs Wirtschaft www.hochschule trier.de/go/wirtschaft Die Hochschule Trier Gegründet 1971 sind wir heute mit rund 7.400 Studentinnen und Studenten

Mehr

Die Bachelor-Studiengänge der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät

Die Bachelor-Studiengänge der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät CHANCEN NUTZEN Die Bachelor-Studiengänge der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät DAS BACHELOR-STUDIUM AN DER WISO Starten Sie jetzt Ihre Karriere! Mit einem der drei Bachelor-Studiengänge

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Was ist ein Studium an den Dualen Hochschulen? Das Studium an den Dualen Hochschulen besteht aus einem theoretischen Bachelor-Studium (Abschluss

Mehr

MASTERSTUDIUM INNOVATIONS MANAGEMENT BERUFSBEGLEITEND

MASTERSTUDIUM INNOVATIONS MANAGEMENT BERUFSBEGLEITEND MASTERSTUDIUM S BERUFSBEGLEITEND FACTS 3 SEMESTER BERUFSBEGLEITEND Ideal für Berufstätige, die sich weiterentwickeln wollen sowie für Studierende ohne berufliche Erfahrungen, die erst während des Masterstudiums

Mehr

SeIT_SINCE 1848. Master-Studium

SeIT_SINCE 1848. Master-Studium SeIT_SINCE 1848 Master-Studium Physiotherapie: THERAPIEWISSENSCHAFT ERGOTHERAPIE: THERAPIEWISSENSCHAFT LOGOPÄDIE: THERAPIEWISSENSCHAFT PFLEGE: THERAPIEWISSENSCHAFT Hochschule Fresenius Unsere Tradition

Mehr

Mit Bachelor- und Masterabschlüssen in die Welt der Finanzen

Mit Bachelor- und Masterabschlüssen in die Welt der Finanzen Frankfurt School of Finance & Management Mit Bachelor- und Masterabschlüssen in die Welt der Finanzen Viola Voigtländer Stuttgart, 17.11.2007 F r a n k f u r t S c h o o l. d e Agenda über die Frankfurt

Mehr

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt!

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt! Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt! F r a n k f u r t S c h o o l. d e 2 F r a n k f u r t S c h o o l. d e 3 Die Frankfurt School of Finance

Mehr

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt F r a n k f u r t S c h o o l. d e Agenda über die Frankfurt School of Finance & Management akademische Programme

Mehr

Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 25. Jahrgang, Nr. 5 vom 14. Juli 2015, S. 10 Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Fachspezifische Ordnung des Auswahlverfahrens für die Master-Studiengänge (MSc) Accounting, Taxation and

Mehr

Hochschule Ravensburg-Weingarten

Hochschule Ravensburg-Weingarten Hochschule Ravensburg-Weingarten www.hs-weingarten.de Die beste Wahl für Ihre Karriere Das Glück ist bei uns! Nach der Studie Perspektive Deutschland leben die zufriedensten Menschen Deutschlands in Oberschwaben.

Mehr

Herzlich Willkommen. ERASMUS aktuell und zukünftige Perspektiven der Erasmus+ Mobilität. Referat 602 Erasmus+ Mobilität. Agnes Schulze-von Laszewski

Herzlich Willkommen. ERASMUS aktuell und zukünftige Perspektiven der Erasmus+ Mobilität. Referat 602 Erasmus+ Mobilität. Agnes Schulze-von Laszewski Herzlich Willkommen ERASMUS aktuell und zukünftige Perspektiven der Erasmus+ Mobilität Referat 602 Erasmus+ Mobilität Agnes Schulze-von Laszewski 1 Entwicklung SMS und SMP 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

Mehr

Masterstudium neben dem Beruf. Wie Sie bei voller Berufstätigkeit einen staatlich anerkannten und akkreditierten Abschluss erreichen.

Masterstudium neben dem Beruf. Wie Sie bei voller Berufstätigkeit einen staatlich anerkannten und akkreditierten Abschluss erreichen. Herzlich willkommen Masterstudium neben dem Beruf. Wie Sie bei voller Berufstätigkeit einen staatlich anerkannten und akkreditierten Abschluss erreichen. Referent: Hermann Dörrich Hochschulmanager (Kanzler)

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

Absolventenbefragung 2011

Absolventenbefragung 2011 Absolventenbefragung 2011 im Fachbereich hbwl Erste Ergebnisse und Implikationen für die Kontaktpflege zu Absolventen Universität Hamburg Professur für BWL, insb. Management von Öffentlichen, Privaten

Mehr

Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge

Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge Studiengangsinformationen für Personalverantwortliche Betriebswirtschaftslehre (B.A.) Logistik und Handel (B.A.) Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) Wirtschaftspsychologie

Mehr

SERVICE MANAGEMENT WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN DIE HOCHSCHULE FURTWANGEN. Bachelor of Science ACQUIN systemakkreditiert. Wo und wie bewerbe ich mich?

SERVICE MANAGEMENT WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN DIE HOCHSCHULE FURTWANGEN. Bachelor of Science ACQUIN systemakkreditiert. Wo und wie bewerbe ich mich? WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN SERVICE MANAGEMENT Ingenieurwissenschaften, Informatik, Medien, Gesundheit, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen Aus einer angesehenen Ingenieurschule hervorgegangen,

Mehr

Studieren im Vierländereck. Im Herzen Europas.

Studieren im Vierländereck. Im Herzen Europas. Studium mit Aussicht! Studieren im Vierländereck. Im Herzen Europas. Internationaler Campus. Im Herzen des Alpenrheintals. > rund 1.200 Studierende aus über 40 Ländern > rund 200 Professoren und Lehrbeauftragte

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

FAQ-Katalog. B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Stand: 25.03.2008

FAQ-Katalog. B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Stand: 25.03.2008 Allgemeine Fragen zum HWI FAQ-Katalog B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Stand: 25.03.2008 An welche Einrichtungen und Personen wende ich mich, wenn ich offene Fragen zu meinem Studium habe? Wie erfahre ich

Mehr

Angewandte Betriebswirtschaft

Angewandte Betriebswirtschaft www.aau.at/abw Masterstudium Angewandte Betriebswirtschaft Masterstudium Angewandte Betriebswirtschaft Das Firmenkapital sind gut ausgebildete Betriebswirtinnen und Betriebswirte Das Masterstudium der

Mehr

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung Mummert-Stipendien für Manager von morgen aus Mittel- und Südosteuropa Fragen + Antworten = Argumente Stand: Februar 2008 Welches...... Ziel verfolgt die Mummert-Stiftung?

Mehr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erweiterung der Liste: Stand Juli 2008 Grundständige Bachelor- und Master-Studiengänge an den Juristischen Fakultäten/Fachbereichen Derzeit bieten 13 juristische Fakultäten/Fachbereiche

Mehr

Und dann?! Masterstudiengänge 02.06.2014 HS Bremen

Und dann?! Masterstudiengänge 02.06.2014 HS Bremen Und dann?! Masterstudiengänge 02.06.2014 HS Bremen 2 Agenda Begrüßung MA Politik & Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens Tanja Gotthardt Masterstudiengänge Arabische Welt & International Business AWS-Arabisch

Mehr

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Master of Science in General Management. www.wiwi.uni-tuebingen.de

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Master of Science in General Management. www.wiwi.uni-tuebingen.de Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Master of Science in General Management www.wiwi.uni-tuebingen.de GENERAL MANAGEMENT IN TÜBINGEN In einer landschaftlich und historisch reizvollen Umgebung kann die

Mehr

Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development

Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development Msc Management and Geography: Regional Planning and Tourism Development Erfahrungen aus der Planung eines interdisziplinären und internationalen Universitätsstudiengangs Prof. Dr. Harald Pechlaner Europäische

Mehr

Finance and Accounting - Masterstudium

Finance and Accounting - Masterstudium Finance and Accounting - Masterstudium Ziele des Masterstudiums Finance & Accounting Ziel des Masterstudiums "Finance and Accounting" ist, vertiefendes Wissen sowohl im Bereich Finance als auch im Bereich

Mehr

Studienordnung für den Masterstudiengang International Energy Economics and Business Administration an der Universität Leipzig

Studienordnung für den Masterstudiengang International Energy Economics and Business Administration an der Universität Leipzig 51/25 Universität Leipzig Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Studienordnung für den Masterstudiengang International Energy Economics and Business Administration an der Universität Leipzig Vom 10. September

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Wirtschaft und Recht gemeinsam stark!

Wirtschaft und Recht gemeinsam stark! Univ.-Professor Dr. Gerd Waschbusch Abi was dann? Wirtschaft und Recht gemeinsam stark! Vorstellung des Studiengangs Wirtschaft und Recht Universität des Saarlandes 11. September 2008 Campus der Universität

Mehr

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt! Startschuss Abi Gelsenkirchen, Oktober 2008

Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt! Startschuss Abi Gelsenkirchen, Oktober 2008 Frankfurt School of Finance & Management Starten Sie durch mit einer Karriere in der Finanzwelt! Startschuss Abi Gelsenkirchen, Oktober 2008 F r a n k f u r t S c h o o l. d e 2 F r a n k f u r t S c h

Mehr

Wirtschaftsingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsingenieurwesen Der Masterstudiengang Master of Science Die moderne Architektur unserer Gebäude lädt ein zu spontanen Diskussionen in zwangloser Atmosphäre. Theoretische Lehrinhalte werden in

Mehr

BECOME A GLOBAL CITIZEN!

BECOME A GLOBAL CITIZEN! SINCE 1848 NEU Internationaler Master-Studiengang BECOME A GLOBAL CITIZEN! Internationaler Master-Studiengang der INTEBUS - International Business School, eine Einrichtung der Hochschule Fresenius DIGITAL

Mehr

Duales Studium und Ausbildung

Duales Studium und Ausbildung Duales Studium und Ausbildung bei HP Duales Studium und Ausbildung www.hp.com/de/ausbildung Agenda - HP Das Unternehmen - Ausbildungs- und Studiengänge bei HP - Wie funktioniert ein Studium bei HP? - Praxiseinsätze

Mehr

BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS)

BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS) Master BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS) Abschluss: Master of Science (M.Sc.) Kerndaten des Studienganges Beginn: Erstzulassung im Wintersemester 2010/2011 Zulassung in der Regel zum Wintersemester

Mehr

Wie sieht das Tätigkeitsfeld für Master-Absolventen des Studienganges International Business and Marketing aus? Was sind die Inhalte des Studiums?

Wie sieht das Tätigkeitsfeld für Master-Absolventen des Studienganges International Business and Marketing aus? Was sind die Inhalte des Studiums? Wie sieht das Tätigkeitsfeld für Master-Absolventen des Studienganges International Business and Marketing aus? Was sind die Inhalte des Studiums? Welche Interessen und Fähigkeiten sollte ich mitbringen?

Mehr

Master in Business Management Banking & Finance (M.A.)

Master in Business Management Banking & Finance (M.A.) Master in Business Management Banking & Finance (M.A.) Vertiefungen Finance oder Financial Services u. a. Capital Markets, Risk Management, Financial Analysis & Modelling, Wealth Management, Insurance,

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

PRESSEMAPPE Dezember 2015

PRESSEMAPPE Dezember 2015 PRESSEMAPPE Dezember 2015 Themen Zentrum für Fernstudien Breite Vielfalt an Studierenden Studiensystem und Kosten Kurzprofile FernUniversität Hagen, JKU, Zentrum für Fernstudien Österreich Pressekontakt

Mehr

Das duale Erfolgsmodell

Das duale Erfolgsmodell Das duale Erfolgsmodell Das Studienkonzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Prof. Dr. Ursina Boehm Studiengang BWL-International Business, DHBW Mannheim www.dhbw.de Hochschulen und Studierende im

Mehr

Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirtschaftsausbildung - FDIBA www.fdiba.tu-sofia.bg

Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirtschaftsausbildung - FDIBA www.fdiba.tu-sofia.bg Betriebswirtschaftsausbildung - FDIBA www.fdiba.tu-sofia.bg 1 FDIBA wurde 1990 durch einen Beschluss des Akademischen Rates der TU Sofia auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der Bundesrepublik

Mehr

Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Master- und MBA-Programme Hochschule Pforzheim 2 Zahlen Studierende: ca. 4.400 (Stand: Oktober 2009) Drei Fakultäten Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht Ca. 145 Professorinnen

Mehr

BACHELORSTUDIUM INNOVATIONS MANAGEMENT BERUFSBEGLEITEND

BACHELORSTUDIUM INNOVATIONS MANAGEMENT BERUFSBEGLEITEND BACHELORSTUDIUM INNOVATIONS BERUFSBEGLEITEND FACTS 6 SEMESTER BERUFSBEGLEITEND Ideal für Berufstätige, die sich weiterentwickeln wollen sowie für MaturantInnen ohne berufliche Erfahrungen, die erst während

Mehr

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart. BWL- Versicherung. Besuchen Sie uns im Internet www.dhbw-stuttgart.de/versicherung

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart. BWL- Versicherung. Besuchen Sie uns im Internet www.dhbw-stuttgart.de/versicherung Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart BWL- Versicherung Besuchen Sie uns im Internet www.dhbw-stuttgart.de/versicherung PRAXISINTEGRIEREND DER STUDIENGANG Die Versicherungswirtschaft bietet ein

Mehr

Internationale Ausbildungen

Internationale Ausbildungen IFRS-Accountant l IFRS-Update ControllerAkademie Internationale Ausbildungen Die Controller Akademie ist eine Institution von Diploma as IFRS -Accountant Inhalt: Was Sie wissen müssen von «The Future of

Mehr

Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang. Nürnberg - FPOManagement - Vom 24. Juli 2009

Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang. Nürnberg - FPOManagement - Vom 24. Juli 2009 Der Text dieser Fachstudien- und Prüfungsordnung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der amtliche, beim Prüfungsamt einsehbare

Mehr

Master in Business Law and Economic Law (LL.M.oec.)

Master in Business Law and Economic Law (LL.M.oec.) Master in Business Law and Economic Law (LL.M.oec.) Studiengang Wirtschaftsrecht Juristische und Wirtschafts- wissenschaftliche Fakultät t der Martin-Luther Luther-Universität Halle-Wittenberg Ziele des

Mehr

Berufspädagogik Pflege und Gesundheit (M.A.)

Berufspädagogik Pflege und Gesundheit (M.A.) Berufspädagogik Pflege und Gesundheit (M.A.) berufsbegleitend Innovative Studiengänge Beste Berufschancen Berufspädagogik Pflege und Gesundheit (M.A.) berufsbegleitend PROFIL Der Studiengang Berufspädagogik

Mehr

Meisterklasse Osteuropa 2009/10. Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU

Meisterklasse Osteuropa 2009/10. Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU Meisterklasse Osteuropa 2009/10 Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU Mittel- & Osteuropa als Sprungbrett für eine Managementkarriere Österreich ist ein führender Investor in Central & Eastern

Mehr

Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change

Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change Liebe Studierende, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben dürftet, stehen die ÖH-Wahlen vor der Tür.

Mehr

B.Sc. Wirtschaftsinformatik. Duales Studium Vollzeitstudium

B.Sc. Wirtschaftsinformatik. Duales Studium Vollzeitstudium B.Sc. Wirtschaftsinformatik Duales Studium Vollzeitstudium Über die HWTK Die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HWTK) ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Berlin. In

Mehr

DER MASTERSTUDIENGANG IM ÜBERBLICK

DER MASTERSTUDIENGANG IM ÜBERBLICK DER MASTERSTUDIENGANG IM ÜBERBLICK REGELSTUDIENZEIT ABSCHLUSS QUALIFIKATIONSVORAUSSETZUNGEN EINSCHREIBUNGSVORAUSSETZUNGEN ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG STUDIENAUFNAHME EINSCHREIBUNG 2 Semester Master of Science

Mehr

e-fellows in Berlin am 19.01.08

e-fellows in Berlin am 19.01.08 e-fellows in Berlin am 19.01.08 Frankfurt School of Finance & Management Ihr Bildungs- und Beratungspartner Akademische Programme Berufsbegleitende Programme Seminare Executive Education Unternehmensprogramme

Mehr

1. KARRIERETAG FINANCE DONNERSTAG, 3. DEZEMBER 2015

1. KARRIERETAG FINANCE DONNERSTAG, 3. DEZEMBER 2015 1. KARRIERETAG FINANCE DONNERSTAG, 3. DEZEMBER 2015 1. Karrieretag Finance Am 3. Dezember 2015 vergeben der Liechtensteinische Bankenverband und die Universität Liechtenstein zum zwölften Mal den Banking

Mehr

Thinking the Future Zukunft denken. Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaft (M.Sc.) Wichtige Änderungen ab WS 14/15

Thinking the Future Zukunft denken. Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaft (M.Sc.) Wichtige Änderungen ab WS 14/15 Thinking the Future Zukunft denken Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaft (M.Sc.) Wichtige Änderungen ab WS 14/15 Auf einen Blick Abschluss Zielgruppe Umfang Sprache Regelstudienzeit Master of Science

Mehr

Berufsbereich: Wirtschaftswissenschaften

Berufsbereich: Wirtschaftswissenschaften Berufsbereich: Wirtschaftswissenschaften Berufe des Bereichs: BetriebswirtIn HandelswissenschafterIn StatistikerIn im Bereich der Wirtschaftsstatistik VolkswirtIn VolkswirtIn im Bereich betriebswirtschaftlicher

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Studienordnung für den Master-Studiengang Management sozialer Dienstleistungen der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design

Studienordnung für den Master-Studiengang Management sozialer Dienstleistungen der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design Studienordnung für den Master-Studiengang Management sozialer Dienstleistungen der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design vom 19. Juli 2004 Aufgrund des 2 Abs. 1 in Verbindung

Mehr

2 Studienbeginn Das Studium im Masterstudiengang kann auch zum Sommersemester begonnen werden.

2 Studienbeginn Das Studium im Masterstudiengang kann auch zum Sommersemester begonnen werden. Der Text dieser Fachstudien- und Prüfungsordnung ist nach dem aktuellen Stand sorgfältig erstellt; gleichwohl ist ein Irrtum nicht ausgeschlossen. Verbindlich ist der amtliche, beim Prüfungsamt einsehbare

Mehr

MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA INTERNATIONAL MARKETING & SALES

MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA INTERNATIONAL MARKETING & SALES WIRTSCHAFT MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA INTERNATIONAL MARKETING & SALES Berufsbegleitendes Studium Eine Produkt- oder Geschäftsidee bis zur Marktreife zu entwickeln, neue Märkte zu entdecken sowie ein

Mehr

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaften Ö S T E R R E I C H UNIVERSITÄTEN STUDIENRICHTUNG DAUER/ UNI-ORTE Angewandte Betriebswirtschaft: - Angewandte Betriebswirtschaft - Wirtschaft und Recht Bachelorstudien zu je Klagenfurt

Mehr

MBA Studium der Otto-von-Guericke-Universität

MBA Studium der Otto-von-Guericke-Universität MBA Studium der Otto-von-Guericke-Universität An der alten Universität Helmstedt Prof. Dr. Birgitta Wolff Prof. Dr. Joachim Weimann 1 Herzlich Willkommen! Eingang zur alten Bibliothek 2 Resonanz in der

Mehr

Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Anlage Master International Management zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 1 Anlage zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule für Technik

Mehr

Vom Bachelor zum Master?!

Vom Bachelor zum Master?! Vom Bachelor zum Master?! Masterstudium plus Gehalt plus Unternehmenspraxis. Berufsintegriert. Alle Fachrichtungen. Deutschlandweit. Jederzeit. www.steinbeis-sibe.de Master in einem Unternehmen in Kooperation

Mehr

Der Studiengang BWL-International Business. www.dhbw-heidenheim.de

Der Studiengang BWL-International Business. www.dhbw-heidenheim.de Der Studiengang BWL-International Business www.dhbw-heidenheim.de Das reguläre Studium: 2 Das duale Studium an der DHBW: 6 x 12 Wochen wissenschaftliches Studium 6 x 12 Wochen berufspraktische Ausbildung

Mehr

Mit 80.000 Studierenden: NR.1. Studieren, wo es am schönsten ist

Mit 80.000 Studierenden: NR.1. Studieren, wo es am schönsten ist Mit 80.000 Studierenden: NR.1 in Deutschland! Studieren, wo es am schönsten ist Erfolgskonzept FernUniversität Die FernUniversität in Hagen ist mit über 80.000 Studierenden die größte Universität Deutschlands.

Mehr

Ordnung zur Festsetzung von Zulassungszahlen an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein für das Sommersemester 2012

Ordnung zur Festsetzung von Zulassungszahlen an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein für das Sommersemester 2012 Ausgabe 1 02. Jan. 2012 Ludwigshafener Hochschulanzeiger Publikationsorgan der Hochschule Ludwighafen am Rhein Inhaltsübersicht: Seite 2 Ordnung zur Festsetzung von Zulassungszahlen an der Fachhochschule

Mehr

MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA ACCOUNTING, CONTROLLING & FINANCE

MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA ACCOUNTING, CONTROLLING & FINANCE WIRTSCHAFT MASTER OF ARTS IN BUSINESS MA ACCOUNTING, CONTROLLING & FINANCE Berufsbegleitendes Studium Die Finanzfunktion des Unternehmens ist Dreh- und Angelpunkt aller wichtiger Entscheidungen einer Organisation.

Mehr

Satzung zur Festsetzung von Zulassungszahlen für das Wintersemester 2012/2013

Satzung zur Festsetzung von Zulassungszahlen für das Wintersemester 2012/2013 Ausgabe 12 27. Juni 2012 Ludwigshafener Hochschulanzeiger Publikationsorgan der Hochschule Ludwighafen am Rhein Inhaltsübersicht: Seite 2 Satzung zur Festsetzung von Zulassungszahlen für das Wintersemester

Mehr

Merkblatt Verbundstudium Steuern

Merkblatt Verbundstudium Steuern FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG FACHBEREICH WIRTSCHAFTS- WISSENSCHAFTEN Merkblatt Verbundstudium Steuern (Stand Oktober 2015) Seite 1. Konzept des Verbundstudiums Steuern an der FAU 2

Mehr

Information Engineering

Information Engineering Information Engineering Studiengang Information Engineering Fachbereich Elektrotechnik und Informatik Abschluss: Master Wie sieht das Tätigkeitsfeld für Absolventinnen und Absolventen des Master-Studienganges

Mehr

Studienordnung für den. Master-Fernstudiengang Wirtschaftsinformatik. der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design

Studienordnung für den. Master-Fernstudiengang Wirtschaftsinformatik. der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design Seite 1 Studienordnung für den der Hochschule Wismar University of Technology, Business and Design vom 30.05.2006 Aufgrund von 2 Abs. 1 in Verbindung mit 39 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des

Mehr

Informationsblatt zum Weiterbildungs-Master-Studiengang Kommunalwirtschaft Master of Arts an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Informationsblatt zum Weiterbildungs-Master-Studiengang Kommunalwirtschaft Master of Arts an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Informationsblatt zum Weiterbildungs-Master-Studiengang Kommunalwirtschaft Master of Arts an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Zielsetzung und Zielgruppe des Studienganges: Die Zielsetzung

Mehr

Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen

Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen GGS soll eine der führenden Hochschulen für berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung von Führungskräften in Deutschland werden Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen Heilbronn, den 05.

Mehr

Bachelor Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft

Bachelor Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Bachelor Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft in Kooperation mit Akkreditiert

Mehr

Masterstudiengang Interdisziplinäre Polen-Studien

Masterstudiengang Interdisziplinäre Polen-Studien Masterstudiengang Interdisziplinäre Polen-Studien Polen ist nicht nur der größte östliche Nachbar Deutschlands und seit 2004 Partner in der Europäischen Union, sondern auch ein Kernland der europäischen

Mehr

FAQ Frequently Asked Questions zum Studiengang Wirtschaftschemie an der WWU Münster

FAQ Frequently Asked Questions zum Studiengang Wirtschaftschemie an der WWU Münster Institut für betriebswirtschaftliches Management im Fachbereich Chemie und Pharmazie Prof. Dr. Jens Leker Leonardo-Campus 1 48149 Münster FAQ Frequently Asked Questions zum Studiengang Wirtschaftschemie

Mehr

BerufsPraktische Studien (BPS) Universität Kassel. Mai 2012

BerufsPraktische Studien (BPS) Universität Kassel. Mai 2012 BerufsPraktische Studien (BPS) Universität Kassel Mai 2012 Lehrstuhl für Innovations- und TechnologieManagement Universität Kassel Univ.-Prof. Dr. habil. Marion A. Weissenberger-Eibl Univ.-Prof. Dr. habil.

Mehr