slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015"

Transkript

1 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou od , ktorá bola dňa schválená v 2. aj 3. čítaní a čaká na podpis prezidenta SR. S ohľadom na rozsiahlosť novely uvádzame vybrané oblasti: VÝSKUM A VÝVOJ S cieľom podporiť výskum a vývoj slovenský parlament schválil stimuly vo forme odpočtu zo základu dane do výšky 150% súvisiacich oprávnených nákladov na výskum a vývoj. Základom je 125%-ný super-odpočet výdavkov na výskum a vývoj, ktorý sa po splnení podmienok navýši v prípade personálnych nákladov ako aj v prípade medziročného nárastu nákladov. Spoločnosti uplatňujúce podporu budú povinné vypracovať písomný projekt výskumu a vývoja, ktorý budú v prípade kontroly predkladať správcovi dane. NÍZKA KAPITALIZÁCIA Na rozdiel od konceptu nízkej kapitalizácie, ktorý sa uplatňuje vo väčšine krajín EÚ, zavádza nové pravidlo strop na nákladové úroky vo výške 25% EBITD (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) vykázaného v účtovnej závierke podľa slovenských účtovných predpisov. Uplatní sa na úvery a pôžičky medzi spriaznenými osobami. NOVELLE DES KÖST-GESETZES AB In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner möchten wir Sie über die am in Kraft zu tretende Novelle des Körperschaftsteuergesetzes informieren, die am in der 2. und 3. Lesung verabschiedet wurde und auf die Unterzeichnung durch den Präsidenten wartet. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Ausgestaltung der Novelle berichten wir über ausgewählte Bereiche: FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Zur Förderung der Forschung und Entwicklung ( F&E ) verabschiedete das slowakische Parlament Förderungsgelder. Diese haben die Form des Abzugs von der Bemessungsgrundlage in Höhe von bis zu 150% der berechtigten Kosten für. Grundlage ist ein 125%-iger Super-Abzug von F&E-Kosten, der nach Erfüllung der Bedingungen bei Personalkosten sowie beim zwischenjährlichen Anstieg der Kosten noch erhöht wird. Unternehmen, die diese Förderung in Anspruch nehmen, müssen ein schriftliches F&E-Projekt vorbereiten, das bei einer Betriebsprüfung dem Steuerverwalter vorzulegen ist. UNTERKAPITALISIERUNG Im Unterschied zu dem in den meisten EU- Staaten verwendeten Konzept der führt die neue Regelung eine Obergrenze für den Zinsaufwand ihv 25% des EBITD (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) gemäß dem nach slowakischen RLG-Vorschriften erstellten Jahresabschluss ein. Diese findet Anwendung auf Kredite und Darlehen zwischen verbundenen Unternehmen.

2 STRANA 2/6 NOVEMBER 2014 SEITE 2/6 NOVEMBER 2014 Toto nové pravidlo by sa nemalo vzťahovať na finančné inštitúcie vrátane leasingových spoločností. Okrem toho sa toto pravidlo nemusí vzťahovať na niektoré finančné transakcie. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE Pravidlá transferového oceňovania sa rozšíria o nové ustanovenia, z ktorých najdôležitejšie je rozšírenie konceptu aj na domáce subjekty. Keďže pre účely dane z príjmu nie je možné využiť výhody skupinového zdaňovania, odporúčame rozšíriť transferovú dokumentáciu o transakcie uskutočňované v rámci Slovenska. ODPISOVANIE MAJETKU Novela prináša mnohé zmeny v tejto oblasti. Jednak zavádza limit odpisovania osobných áut najviac z obstarávacej ceny 48 tis. EUR, pričom uplatnenie limitu závisí od výšky základu dane. Uvedené nachádza uplatnenie aj v prípade finančného a operatívneho leasingu. Zavedené budú dve nové odpisové skupiny (3. skupina 8 rokov a 6. skupina 40 rokov), pričom podnikatelia budú povinní preradiť do nových skupín aj majetok nadobudnutý a už odpisovaný v minulosti. Možnosť uplatniť zrýchlené odpisovanie sa zúži len na majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny. DAŇOVÉ STRATY Umorovanie daňových strát bude možné len rovnomerne, naďalej počas obdobia 4 rokov. Diese neue Regel sollte nicht auf Finanzinstitutionen einschließlich gesellschaften anwendbar sein. Zudem könnten einige Finanztransaktionen außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Regelung liegen. VERRECHNUNGSPREISE Die Verrechnungspreisregeln werden um neue Bestimmungen erweitert, von denen die Wichtigste die Erweiterung des Konzepts auch auf inländische Subjekte ist. Sofern für körperschaftsteuerliche Zwecke keine Gruppenbesteuerung möglich ist, empfehlen wir, die Verrechnungspreisdokumentation um Transaktionen im Rahmen der Slowakei zu erweitern. ABSCHREIBUNG DES ANLAGEVERMÖGENS Die Novelle führt zahlreiche Änderungen in diesem Bereich ein. Eingeführt wird eine Obergrenze für die Abschreibung von Pkws höchstens 48 Tsd. EUR von den Anschaffungskosten, wobei die Geltendmachung dieses Grenzbetrags von der Höhe der Bemessungsgrundlage abhängt. Diese Regelung findet Anwendung auch im Fall des Finanzierungs- und operativen s. Eingeführt werden zwei neue Abschreibungsgruppen (3. Gruppe 8 Jahre und 6. Gruppe 40 Jahre), wobei auch das bereits in der Vergangenheit angeschaffte und teilweise abgeschriebene Anlagevermögen von den Unternehmen in die neuen Gruppen einzuordnen ist. Die Möglichkeit der Geltendmachung degressiver Abschreibungen wird nur noch für die 2. und 3. Abschreibungsgruppe anwendbar sein. STEUERLICHE VERLUSTE Der Steuerverlustvortrag wird nur gleichmäßig und wie bisher während einer 4-Jahres-Periode möglich sein.

3 STRANA 3/6 NOVEMBER 2014 SEITE 3/6 NOVEMBER 2014 SLUŽBY ZO ZAHRANIČIA Podmienkou zdaňovania služieb poskytnutých nerezidentnými daňovníkmi pri zdroji bude ich výkon na území SR (obchodné, technické a iné poradenstvo, sprostredkovanie, stavebná a montážna činnosť atď.). Touto úpravou sa zúži aj rozsah platieb podliehajúcich 35% dani zrážkou. Zákon zavádza režim zrážkovej dane bez možnosti podania daňového priznania (v súčasnosti podliehajú takéto príjmy zabezpečeniu dane). LEASING Najdôležitejšie zmeny v tejto oblasti: novela vypúšťa tzv. leasingové odpisy, zisk dosiahnutý z titulu spätného leasingu sa zdaní jednorazovo, zavádzajú sa nové pravidlá na uplatnenie limitu pre odpisovanie luxusných vozidiel v závislosti od druhu leasingu, v prípade operatívneho leasingu budú limitom dosiahnuté výnosy, vypúšťa sa limit 3 rokov pre finančný leasing. Nové pravidlá uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku v prípade finančného leasingu zasiahnu aj existujúce zmluvy uzatvorené po NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY Novela zavádza brutáciu nepeňažných príjmov, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancom, pričom navýšené plnenie je príjmom zo závislej činnosti. DIENSTLEISTUNGEN AUS AUSLAND Bedingung für die Quellenbesteuerung der von nichtansässigen Steuersubjekten erbrachten Dienstleistungen ist künftig die Leistungserbringung im Inland (kaufmännische, technische und andere Beratung, Vermittlung, Bau- und Montagetätigkeiten usw.). Hierdurch verringert sich auch der Umfang der der 35%igen Quellensteuer unterliegenden Zahlungen. Das Gesetz führt das Konzept der Quellensteuer ohne Möglichkeit der Abgabe einer Steuererklärung ein (derzeit unterliegen diese Einkünfte der Steuersicherung). LEASING Wichtigste Änderungen: die Novelle hebt die - Abschreibungen auf, der Gewinn aus dem Rückmietverkauf wird einmalig besteuert, eingeführt werden neue Regeln bezüglich der Obergrenze für die Abschreibung von Luxus-Pkws in Abhängigkeit von der art beim operativen gleicht die Obergrenze den erzielten Erlösen, die 3-Jahres-Grenze für das Finanzierungsleasing wird aufgehoben. Die neuen Regeln für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Abschreibungen auf Sachanlagen beim Finanzierungsleasing beziehen sich auch auf bestehende, nach dem abgeschlossene Verträge. SACHBEZÜGE Die Novelle führt die Hochrechnung der den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber gewährten ein, wobei das Ergebnis unter Einkünfte aus unselbständiger Arbeit fällt.

4 STRANA 4/6 NOVEMBER 2014 SEITE 4/6 NOVEMBER 2014 Zároveň dochádza k zrovnoprávneniu peňažných a nepeňažných príjmov poskytnutých v súlade so zákonníkom práce na strane zamestnávateľa, t.j. budú uznané za daňový výdavok na strane právnickej osoby. Tento prístup daňovej správy je podľa nášho názoru uplatniteľný aj v minulosti, odporúčame však konkrétnu analýzu. VÝDAVKY OSOBNEJ SPOTREBY Výdavky súvisiace s majetkom, ktorý je používaný v rámci podnikania a zároveň aj na osobnú spotrebu, je potrebné pre daňové účely krátiť v pomere zodpovedajúcom jeho skutočnému použitiu, čo je však potrebné aj preukázať. Jedná sa o výdavky na obstaranie, prevádzkovanie, technické zhodnotenie i údržbu daného majetku. V zákone zostala naďalej možnosť paušálneho uplatnenia výdavkov vo výške 80% (tento pomer sa nepreukazuje). PODMIENKA ZAPLATENIA Viaceré výdavky bude možné odpočítať od základu dane až po ich zaplatení, napr. na: nájomné za hmotný aj nehmotný majetok, marketingové štúdie, prieskum trhu (podmienka prijatia aj pri výnosoch), sprostredkovateľské provízie, ktoré sú zároveň limitované do 20% hodnoty sprostredkovaného obchodu (pôvodný návrh bol 10%), Zugleich erfolgt eine Gleichstellung der in Einklang mit dem Arbeitsgesetzbuch gewährten finanziellen Einkünfte und auf Seiten des Arbeitgebers, d.h. sie werden bei juristischen Personen steuerlich abzugsfähig sein. Dieser Ansatz der Finanzverwaltung war unserer Ansicht nach auch bereits in der Vergangenheit anwendbar, wir empfehlen jedoch eine fallbezogene Analyse. AUSGABEN FÜR DEN PERSÖNLCIHEN VERBRAUCH Ausgaben izm dem Vermögen, das für die Unternehmenstätigkeit und zugleich für den persönlichen benutzt wird, sind für steuerliche Zwecke in einem der tatsächlichen Nutzung entsprechenden Verhältnis zu kürzen, was allerdings auch nachzuweisen ist. Es handelt sich um Ausgaben für die Anschaffung, den Betrieb und die Instandhaltung dieses Vermögens. Im Gesetz blieb weiterhin die Möglichkeit der pauschalen Geltendmachung von Ausgaben ihv 80% verankert (ohne Nachweisbedarf). BEDINGUNG DER BEZAHLUNG Zahlreiche Ausgaben dürfen künftig erst nach Zahlungseingang von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden, z.b.: Miete für materielles sowie immaterielles Vermögen, Marketingstudien, Marktforschung (Bedingung des Zahlungseingangs auch bei den Erträgen), Vermittlungsprovisionen, die zugleich auf 20% des Wertes der vermittelten Transaktion begrenzt sind (ursprünglicher Vorschlag 10%),

5 STRANA 5/6 NOVEMBER 2014 SEITE 5/6 NOVEMBER 2014 Nízkaka pitalizácia výdavky na akékoľvek dodávky od daňovníkov nezmluvných štátov, ktoré predstavujú zdroj príjmov na území SR; podmienkou daňovej uznateľnosti je naďalej splnenie povinnosti vykonať zrážku príp. zabezpečenie dane vrátane úhrady správcovi dane a predloženia oznámenia, poradenské a právne služby, získanie noriem a certifikátov, pričom tieto výdavky sa uplatnia počas 36 mesiacov po zaplatení. Ausgaben für jegliche Lieferungen/Leistungen von Steuersubjekten aus Nicht-DBA- Staaten, die als Einkünftequelle in der Slowakei gelten; Bedingung für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist nach wie vor die Einbehaltung und Abführung der Quellensteuer/ Steuersicherung einschließlich der Abgabe der Mitteilung, Beratungs- und Rechtsleistungen, Erlangen von Normen und Zertifikaten, wobei diese Ausgaben innerhalb von 36 Monaten nach Zahlung geltend gemacht werden. Dienstleistungen aus Ausland Ausgaben für den persönlichen OSTATNÉ ZMENY Ďalšie zmeny by sme Vám radi priblížili aspoň heslovito: vyradenie zásob z dôvodu nepotrebnosti, benefity od farmaceutických firiem pre zdravotnícke zariadenia a ich zamestnancov sa budú zdaňovať zrážkovou daňou u príjemcu plnenia, nepovinné členské príspevky budú odpočítateľné do 5% základu dane, najviac však 30 tis. EUR, zmeny pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a odpise pohľadávok, náklady na vymáhanie pohľadávok budú limitované na 50% vymoženej sumy, rezervy na nevyfakturované dodávky, zostavenie a overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania budú nedaňové, zmluvné pokuty a penále nebudú daňovo uznané, SONSTIGE ÄNDERUNGEN Über die weiteren Änderungen möchten wir Sie zumindest stichwortartig informieren: Ausbuchung von nicht weiter verwendungsfähigen Vorräten, von pharmazeutischen Firmen für medizinische Einrichtungen und deren Mitarbeiter werden beim Empfänger der Vergünstigung mit der Quellensteuer besteuert, freiwillige Mitgliedsbeiträge sind künftig in Höhe von bis zu 5% der Bemessungsgrundlage abzugsfähig, höchstens jedoch zu einem Betrag von 30 Tsd. EUR, Änderungen bei der Bildung von Wertberichtigungen zu Forderungen und bei der Abschreibung von Forderungen: die Kosten für die Einbringung von Forderungen sind künftig auf 50% des eingebrachten Betrags begrenzt, Rückstellungen für nicht in Rechnung gestellte Lieferungen, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und für die Erstellung der Steuererklärung gelten künftig als nicht steuerliche Rückstellungen, Vertragsstrafen und Bußgelder werden künftig steuerlich nicht anerkannt,

6 STRANA 6/6 NOVEMBER 2014 SEITE 6/6 NOVEMBER 2014 daňová uznateľnosť zmarenej investície, zahŕňa sa do základu dane počas 3 rokov, nesmie však ísť o škodu, nedaňová strata z predaja stanovených dopravných prostriedkov ako aj budov a stavieb zaradených do 6 odpisovej skupiny, rozšírenie povinnosti prerušiť odpisovanie majetku.. die steuerliche Anerkennbarkeit einer gescheiterten Investition: Einbeziehung in die Bemessungsgrundlage während 3 Jahre, es kann sich allerdings nicht um einen Schaden handeln, nicht abzugsfähiger Verlust aus dem Verkauf von bestimmten Verkehrsmitteln, Gebäuden und Bauten in der 6. Abschreibungsgruppe, Erweiterung der Pflicht zur Aussetzung der Vermögens. Autori/Autoren: Ausgaben für den persönlichen Renáta Bláhová FCCA, LL.M. Partner Ing. Judita Kuchtová Tax Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fall empfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland. DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt.

Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland. DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt. Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt. Hauptaspekte Praktische Fragen zur Besteuerung von PKWs Die mit

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

TAX FRESH INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN ABGABENORDNUNG AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015. Sehr geehrte Damen und Herren,

TAX FRESH INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN ABGABENORDNUNG AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015. Sehr geehrte Damen und Herren, TAX FRESH AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015 INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN, DIE SCHON FÜR 2014 ANGEWANDT WERDEN KÖNNEN WEITERE ÄNDERUNGEN, DIE DEN VERANLAGUNGSZEITRAUM

Mehr

NOVEMBER 2014. Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht

NOVEMBER 2014. Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht Die Abgeordneten des Nationalrates

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Checkliste Abgeltungssteuer

Checkliste Abgeltungssteuer Checkliste Abgeltungssteuer Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen soll den Anwender durch die komplizierte Materie der Abgeltungsteuer führen und schließlich klären, ob die Kapitaleinkünfte wirklich

Mehr

Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage

Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage Die Rechtsgrundlage für die polnische Körperschaftsteuer wird mit dem Gesetz von 15. Februar 1992 über Steuer von Einkommen

Mehr

Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben

Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben Investitionsabzugsbetrag I 80/01 Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben Inhaltsverzeichnis Seite 1. Wie die Steuerbelastung gesenkt

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

BS Baugeld Spezialisten AG. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz

BS Baugeld Spezialisten AG. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz BS Baugeld Spezialisten AG Unterföhring Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01012012 bis zum 31122012 Aktiva Bilanz 31122012 A Anlagevermögen 24427,00 14863,00 I Immaterielle Vermögensgegenstände 944,00

Mehr

Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder

Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder HAUSANSCHRIFT TEL FAX E-MAIL

Mehr

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellensteuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei:

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellensteuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei: STEUERN IN INDIEN QUELLENSTEUER (TDS) UND PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN) Was ist die indische Quellensteuer und wann wird sie erhoben? Für nach Indien in Rechnung gestellte Dienstleistungen, Zinsen sowie

Mehr

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 SQ IT-Services GmbH, Schöneck Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 SQ IT-Services GmbH / 31.12.2012 Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA PASSIVA 31.12.2013

Mehr

Neuerungen im Bereich Unternehmensbesteuerung

Neuerungen im Bereich Unternehmensbesteuerung Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori commercialisti/revisori contabili Dr. Alexander Tauber Dr. Matthias Karl Dr. Silvan Bernardi Dr. Harald Munter Elvaser Straße 8 Via Elvas I-39042 Brixen/Bressanone

Mehr

DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG

DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG Vorlage 2 DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG Der befristete Arbeitsvertrag stellt die Ausnahme dar und wird für eine begrenzte Dauer und für die Ausführung einer konkreten und nicht dauerhaften Aufgabe abgeschlossen.

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 MOBILE TIERRETTUNG E. V. Ausbau Kirschberg 15 03058 Groß-Döbbern BILANZ zum 31. Dezember 2013 Mobile Tierrettung e. V., Groß Döbbern

Mehr

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen DUALE AUSBILDUNG Nach dem Muster Deutschlands, Österreichs und der Schweiz werden auch in der Slowakei Elemente des dualen Systems der Berufsausbildung

Mehr

RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden

RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden 16.11.2012 Seite 0 Inhaltsverzeichnis Themenbereiche Seiten Das RUBIK-Konzept 2 RUBIK - wie funktioniert das? 4 Schematische Darstellung Vergangenheit 5 Schematische

Mehr

Rechnungswesen. Wer muss nach UGB Bücher führen?

Rechnungswesen. Wer muss nach UGB Bücher führen? Rechnungswesen Wer muss nach UGB Bücher führen? Rechnungslegungspflicht nach UGB Das UGB (Unternehmensgesetzbuch) legt fest, welche Unternehmen zur doppelten Buchführung (Rechnungslegung, uneingeschränkter

Mehr

Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung. Nittendorf, den 3.

Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung. Nittendorf, den 3. Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung Nittendorf, den 3. Februar 2011 Der Betreiber einer Photovoltaikanlage wird zum steuerlichen Unternehmer

Mehr

Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug. Artikel 21 Gesetz Nr.

Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug. Artikel 21 Gesetz Nr. Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug Artikel 21 Gesetz Nr. 4321/2015 Αthen, 14.05.2015 Übersicht 1. Die Gesetzesregelung 2. Fragestellungen

Mehr

>>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten <<<

>>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten <<< Ausgabe 06/2012 vom 05. Juni 2012 >>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten

Mehr

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellenstuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei:

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellenstuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei: STEUERN IN INDIEN QUELLENSTEUER (TDS) UND PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN) Was ist die indische Quellensteuer und wann wird sie erhoben? Für nach Indien in Rechnung gestellte Dienstleistungen, Zinsen sowie

Mehr

Kreissparkasse Euskirchen. Aufbruch 2016 Das Forum für junge Unternehmen. Geld für die Gründung - Wie überzeuge ich meine Hausbank?

Kreissparkasse Euskirchen. Aufbruch 2016 Das Forum für junge Unternehmen. Geld für die Gründung - Wie überzeuge ich meine Hausbank? Aufbruch 2016 Das Forum für junge Unternehmen Geld für die Gründung - Wie überzeuge ich meine Hausbank? 1. Ihr Geschäftskonzept 2. Ihr Investitionsplan Agenda 3. Ihre Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau

Mehr

S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech. Wirtschaftsplan. des Geschäftsjahres. Seite 1

S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech. Wirtschaftsplan. des Geschäftsjahres. Seite 1 Heilig-Geist-Spital S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 Stand: 20.11.2014 Seite 1 Seite 2 Inhaltsübersicht Seite 5 Bericht Seite 6

Mehr

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG Tax Alert Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Januar 2016 trat das Gesetz vom 25. September

Mehr

Besteuerung von Kapitalerträgen

Besteuerung von Kapitalerträgen Besteuerung von Kapitalerträgen WP/StB Mag. Cornelius Necas Klassische Früchte Entgelt für Kapitalüberlassung Keine grundsätzlichen Änderungen Neu: Stückzinsen werden den Anschaffungskosten hinzugerechnet

Mehr

Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB)

Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB) 84 Zusammengefasster Lagebericht Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB) Der Lagebericht der Deutschen Beteiligungs AG und der Konzernlagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr

Mehr

Bilanz zum 31. Dezember 2007 1. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 2. Anhang 2007 3

Bilanz zum 31. Dezember 2007 1. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 2. Anhang 2007 3 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der Axel Springer Medien Accounting Service GmbH Berlin (vormals: Sechsundvierzigste Media Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh) Bilanz zum 31. Dezember 2007 1 Gewinn-

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater. Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim. zum 31.

JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater. Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim. zum 31. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2012 Intertrend Software GmbH Softwareentwicklung Mozartstr. 18 68161

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt I. Einleitung...2 1.1 Geltungsbereich...2 1.2 Inhalt der Strombörse...2 1.2.1 Anbieter von Ökostrom...2 1.2.2 Bezüger von Ökostrom...2

Mehr

Elmos Facility Management GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014

Elmos Facility Management GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014 Elmos Facility Management GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA 31.12.2013 PASSIVA 31.12.2013 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *)

Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *) Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *) (Bei Anwendung des Musters ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen werden wollen. Gegebenenfalls sind Anpassungen und Ergänzungen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. So arbeiten Sie mit dem Buch. Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. So arbeiten Sie mit dem Buch. Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung Vorwort So arbeiten Sie mit dem Buch Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung.. Buchung im SOLL.. Buchung im (ABEN.. Buchungssatz. Die Gewinnermittlungsarten.. Einnahme-Überschussrechnung..

Mehr

WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA

WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA Art.Nr. 03206 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES ONLINESHOPS WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA 1. Allgemeines Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich

Mehr

Die Inhalte dieser Tabellen sind mit aller Sorgfalt erstellt worden, trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit übernommen werden.

Die Inhalte dieser Tabellen sind mit aller Sorgfalt erstellt worden, trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit übernommen werden. Syspra - Arbeitshilfen Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung Pflegedienst syspra.de; http://www.syspra.de Einleitung: Stand: 07.04.2013 Nutzungsbedingungen : Diese Datei wurde mit Microsoft Excel 2003

Mehr

trans-o-flex Austria GmbH

trans-o-flex Austria GmbH trans-o-flex Austria GmbH Jahresabschluss zum 31. Dezember 211 trans-o-flex Austria GmbH, Wien Bilanz zum 31.12.211 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen

Mehr

Herzlich Willkommen. Agenda I. Körperschaftsteuergesetz II. Dokumentation zu Verrechnungspreisen

Herzlich Willkommen. Agenda I. Körperschaftsteuergesetz II. Dokumentation zu Verrechnungspreisen Arbeitskreis Recht und Steuern Herzlich Willkommen in der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer in Prag 15.02.2011, Lucie Vorlíčková, LL.M. Agenda I. Körperschaftsteuergesetz 2011 > Befreiung

Mehr

GCI BridgeCapital GmbH, München. Bilanz zum 31. Dezember 2015. B. Rückstellungen 53.250,00 237.412,80. C. Verbindlichkeiten 155.682,69 272.

GCI BridgeCapital GmbH, München. Bilanz zum 31. Dezember 2015. B. Rückstellungen 53.250,00 237.412,80. C. Verbindlichkeiten 155.682,69 272. GCI BridgeCapital GmbH, München Bilanz zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Vorjahr EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 7.215.080,90 7.290.080,90 II. Finanzanlagen 69.547,50 69.547,50 7.284.628,40 7.359.628,40

Mehr

Montenegro. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems

Montenegro. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems Gesellschaftsformen Sozialversicherungsrecht Steuerrecht Doppelbesteuerungsabkommen Grundzüge des Rechtssystems Stand Juni 2012 1 Euro (pl.: Euro) = 100 Cent (ISO-Code: EUR) Landeswährung Mattig Management

Mehr

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 SQ IT-Services GmbH, Schöneck Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 Bilanz zum 31. Dezember 2012 AKTIVA PASSIVA 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Mehr

Abschreibung von Photovoltaikanlagen

Abschreibung von Photovoltaikanlagen Abschreibung von Photovoltaikanlagen I. Grundlagen Eine Photovoltaikanlage ist ein abnutzbares Wirtschaftsgut. Die gewöhnliche Nutzungsdauer einer Photovoltaikanlage beträgt 20 Jahre. Das ergibt sich nicht

Mehr

Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten

Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten CONTAX HANNOVER Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaftsgesellschaft mbb Dr. Horst Garbe Christina Haß Gerhard Kühl Hans-Böckler-Allee 26 30173 Hannover Telefon

Mehr

Jahres abschlus s RICH AG. Heiliggeiststr München. zum 31. Dezember 2012

Jahres abschlus s RICH AG. Heiliggeiststr München. zum 31. Dezember 2012 Jahres abschlus s zum 31. Dezember 2012 RICH AG Heiliggeiststr. 1 80331 München BILANZ zum 31. Dezember 2012 RICH AG Vertrieb von Waren aller Art, München AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Aufwendungen

Mehr

Aktuelle steuerliche Entwicklungen

Aktuelle steuerliche Entwicklungen 1 2 3 Aktuelle steuerliche Entwicklungen Aktuelle steuerliche Entwicklungen Themen: I. II. Intention des Gesetzgebers: Verhinderung der Kapitalflucht Beispiel: Klaus Z. hat in den Vorjahren Einkünfte aus

Mehr

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

Mehr

Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin)

Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) A. ÜBERSICHT ÜBER DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin), der von der Bundessanstalt für

Mehr

Berufungsentscheidung

Berufungsentscheidung Außenstelle Linz Senat 1 GZ. RV/0621-L/10 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der T-GmbH, vertreten durch Dr. Rebernig & Partner GmbH, 9020 Klagenfurt, Paulitschgasse

Mehr

Infoblatt Nr. 14 Körperschaftssteuer und Abschreibungen

Infoblatt Nr. 14 Körperschaftssteuer und Abschreibungen 14. Körperschaftssteuer und Abschreibungen Die Körperschaftssteuer wird auf das Einkommen aus weltweiten Tätigkeiten von tschechischen Unternehmen sowie aus dem in der Tschechischen Republik erzielten

Mehr

Novelle des Einkommensteuergesetzes

Novelle des Einkommensteuergesetzes Novelle des Einkommensteuergesetzes Am 03.07.2009 hat der Präsident der Tschechischen Republik eine durch das Finanzministerium vorbereitete Novelle des Gesetzes Nr. 586/1992 Slg. über die Einkommensteuer,

Mehr

Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik Litauen - Überblick

Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik Litauen - Überblick Doppelbesteuerungsabkommen mit der Republik Litauen - Überblick Nachstehende Ausführungen geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens, das am 9. Dezember

Mehr

Die Besteuerung von Kapitalvermögen

Die Besteuerung von Kapitalvermögen Die Besteuerung von Kapitalvermögen Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 erfuhr die Besteuerung von Kapitalvermögen in Österreich ab 1.4.2012 eine grundlegende Änderung. Waren zuvor lediglich Früchte aus Kapitalvermögen,

Mehr

Clere AG Bad Oeynhausen. Jahresabschluss und Lagebericht zum 30. Juni 2016

Clere AG Bad Oeynhausen. Jahresabschluss und Lagebericht zum 30. Juni 2016 Clere AG Bad Oeynhausen Jahresabschluss und Lagebericht zum 30. Juni 2016 Anlagen 1.1 Lagebericht 1.2 Bilanz 1.3 Gewinn- und Verlustrechnung 1.4 Anhang 1.5 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 1.6

Mehr

Merkblatt. Pkw-Nutzung durch Unternehmer. Inhalt

Merkblatt. Pkw-Nutzung durch Unternehmer. Inhalt Pkw-Nutzung durch Unternehmer Inhalt 1 Allgemeines 2 Betriebs- oder Privatvermögen: Die Nutzungsart entscheidet! 3 Die private Pkw-Nutzung wie wird sie besteuert? 4 Wie werden die Kosten ermittelt? 5 Was

Mehr

Unicontrol Systemtechnik GmbH. Frankenberg. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz

Unicontrol Systemtechnik GmbH. Frankenberg. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz Unicontrol Systemtechnik GmbH Frankenberg Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 Bilanz Aktiva 31.12.2010 31.12.2009 A. Anlagevermögen 44.257,59 21.397,59 I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Sparbrief. Analyse des IST-Zustands Realisierte Bürgerbeteiligungsmodelle auf Bundesebene

Sparbrief. Analyse des IST-Zustands Realisierte Bürgerbeteiligungsmodelle auf Bundesebene Sparbrief Analyse des IST-Zustands Realisierte Bürgerbeteiligungsmodelle auf Bundesebene Bürger Sparbriefsumme Zinsen Rückzahlung Bank Finanzierung Projektgesellschaft 1 Details rein schuldrechtliches

Mehr

Informationsschreiben N. 34. Verabschiedung des Gesetzesdekret Nr. 138 vom Erhöhung des ordentlichen Umsatzsteuersatzes von 20% auf 21%

Informationsschreiben N. 34. Verabschiedung des Gesetzesdekret Nr. 138 vom Erhöhung des ordentlichen Umsatzsteuersatzes von 20% auf 21% Informationsschreiben N. 34 Verabschiedung des Gesetzesdekret Nr. 138 vom 13.8.2011 Erhöhung des ordentlichen Umsatzsteuersatzes von 20% auf 21% INDEX 1. Vorbemerkung 2 2. Erhöhung des ordentlichen Umsatzsteuersatzes

Mehr

Attraktive Förderungen für Unternehmen

Attraktive Förderungen für Unternehmen Attraktive Förderungen für Unternehmen Wenn, s um Förderungen geht, ist nur eine Bank meine Bank. www.raiffeisen-tirol.at bis zu 3.500, Zuschuss Beratung Unterstützung bei externen Beratungsleistungen

Mehr

Kroatien. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems. Gesellschaftsformen Sozialversicherungsrecht Steuerrecht Doppelbesteuerungsabkommen

Kroatien. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems. Gesellschaftsformen Sozialversicherungsrecht Steuerrecht Doppelbesteuerungsabkommen Gesellschaftsformen Sozialversicherungsrecht Steuerrecht Doppelbesteuerungsabkommen Grundzüge des Rechtssystems Stand Juni 2012 1 Kuna (pl.: Kuna) = 100 Lipa (ISO-Code: HRK) Landeswährung Mattig Management

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Steuer-Update Betriebsprüfungssichere Steuer-Strategien für Ihr Unternehmen. Bearbeitet von Heinz-Wilhelm Vogel

Steuer-Update Betriebsprüfungssichere Steuer-Strategien für Ihr Unternehmen. Bearbeitet von Heinz-Wilhelm Vogel Steuer-Update 2014 Betriebsprüfungssichere Steuer-Strategien für Ihr Unternehmen Bearbeitet von Heinz-Wilhelm Vogel 1. Auflage 2013. Buch. 174 S. Kartoniert ISBN 978 3 8125 1830 7 Steuern > Steuerrecht

Mehr

Durch Artikel 7 Nr. 5 Buchstabe a des Jahressteuergesetzes 2007 ist 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchstabe a UStG um folgenden Satz 3 ergänzt worden:

Durch Artikel 7 Nr. 5 Buchstabe a des Jahressteuergesetzes 2007 ist 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchstabe a UStG um folgenden Satz 3 ergänzt worden: Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin MR'in Gabriele Himsel Vertreterin Unterabteilungsleiter IV A POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Oberste Finanzbehörden

Mehr

Musterkostenstellenrechnung Ambulante Pflege Kostenstellen PV KV Soz Pri Trä Verteilungsschlüssel

Musterkostenstellenrechnung Ambulante Pflege Kostenstellen PV KV Soz Pri Trä Verteilungsschlüssel Musterkostenstellenrechnung Ambulante Pflege Kostenstellen PV KV Soz Pri Trä Verteilungsschlüssel Pflegefachkräfte 1 50,1% 44,7% 0,2% 3,7% 1,3% Pflegekräfte 2 64,0% 27,1% 1,3% 1,7% 5,9% Pflegehilfskräfte

Mehr

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbh, Hamburg

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbh, Hamburg ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbh, Hamburg Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA PASSIVA Stand am Stand am Stand am Stand am 31. Dezember 2013 31. Dezember 2012 31. Dezember 2013 31. Dezember

Mehr

SWARCO VERHALTENSKODEX

SWARCO VERHALTENSKODEX SWARCO VERHALTENSKODEX Seite 1 von 5 SWARCO Verhaltenskodex/aktualisiert Oktober 2008 Verstöße gegen Gesetze können verheerende und dauerhafte Auswirkungen auf das Unternehmen und die darin involvierten

Mehr

Solar Application GmbH, Freiburg Bilanz zum 31. Dezem ber 2011

Solar Application GmbH, Freiburg Bilanz zum 31. Dezem ber 2011 Solar Application GmbH, Freiburg Bilanz zum 31. Dezem ber 2011 AKTIVA PASSIVA 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 EUR EUR EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

Muster eines befristeten Arbeitsvertrages

Muster eines befristeten Arbeitsvertrages Muster eines befristeten Arbeitsvertrages Stand: 1. Januar 2015 Vorwort Der Unternehmer schließt im Laufe seiner Geschäftstätigkeit eine Vielzahl von Verträgen ab. Um eine Orientierungshilfe zu bieten,

Mehr

Bilanz der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH, Leverkusen zum 31. Dezember 2012

Bilanz der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH, Leverkusen zum 31. Dezember 2012 Jahresabschluss der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH 2012 18 JahrESaBSchluSS 2012 Bilanz der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH 2012 Bilanz der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH, Leverkusen

Mehr

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Jahresabschluss Jahrresabschlluss des Krreiises Höxtterr Inhalt Seite ERGEBNISRECHNUNG 1 FINANZRECHNUNG 2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3 BILANZ zum 31.12. 136 ANHANG zum

Mehr

Anlage: Schematischer Vergleich des heutigen Rechts und der Reformvorschläge zu Publikums-Investmentfonds

Anlage: Schematischer Vergleich des heutigen Rechts und der Reformvorschläge zu Publikums-Investmentfonds Anlage: Schematischer Vergleich des heutigen Rechts und der zu Publikums-Investmentfonds 1. Besteuerung des Publikums-Investmentfonds Inländische Investmentfonds sind vollständig von der Körperschaft-

Mehr

CD Ausgabe " Umsatzsteuer im Ein- und Verkaufsbereich

CD Ausgabe  Umsatzsteuer im Ein- und Verkaufsbereich CD Ausgabe " Umsatzsteuer im Ein- und Verkaufsbereich 1. Welche Rechtsgrundlagen regeln die Besteuerung des Umsatzes? Das Umsatzsteuergesetz regelt die Besteuerung Inhalt: 1. von Lieferungen und sonstigen

Mehr

Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014

Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014 Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2014 AKTIVA 31.12.2013 PASSIVA 31.12.2013 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

Anlagespiegel XY Umb. des GJ zu AK/HK +/

Anlagespiegel XY Umb. des GJ zu AK/HK +/ Anhand des Anlagespiegels ermitteln Sie bitte den Zahlungsüberschuss im Investitionsbereich (siehe auch UIII-Skript S. 32) Anlagespiegel XX Anlagevermögen: Sachanlagen Grundstücke und Gebäude Techn. Anlagen

Mehr

Lineare Abschreibung: Abschreibungssatz = 20% des Anschaffungswertes Jahr Buchwert Anfang Jahr Abschreibungsbetrag Buchwert Ende Jahr

Lineare Abschreibung: Abschreibungssatz = 20% des Anschaffungswertes Jahr Buchwert Anfang Jahr Abschreibungsbetrag Buchwert Ende Jahr 40.02 Lineare Abschreibung: Abschreibungssatz = 20% des Anschaffungswertes Jahr Buchwert Anfang Jahr Abschreibungsbetrag Buchwert Ende Jahr 1 Fr. 200000. 20% von Fr. 200000. = 2 3 4 5 Degressive Abschreibung:

Mehr

Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten

Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten Die Erstattung von Fahrtkosten kann in Sportvereinen vorgenommen werden für... A) Fahrten Wohnung Arbeitsstätte Fahrten von der Wohnung zum Vereinsgelände, zum

Mehr

Unternehmenssteuerreform 2008:

Unternehmenssteuerreform 2008: Unternehmenssteuerreform 2008: Kapitalerträge und Abgeltungssteuer 1 I. Kernaussagen: Ausweitung der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen Wegfall der Spekulationsfrist Abschaffung des Halbeinkünfteverfahrens

Mehr

DBA-Betriebsstätte eines polnischen Unternehmens in Deutschland. Ermittlung des in Deutschland steuerpflichtigen Betriebsstätten-Gewinnes

DBA-Betriebsstätte eines polnischen Unternehmens in Deutschland. Ermittlung des in Deutschland steuerpflichtigen Betriebsstätten-Gewinnes DBA-Betriebsstätte eines polnischen Unternehmens in Deutschland Ermittlung des in Deutschland steuerpflichtigen Betriebsstätten-Gewinnes A. Allgemeines 1. Begriff der DBA-Betriebsstätte gemäß Art. 5 Abs.

Mehr

Nutzen Sie das Inhaltsmenü: Nähere Informationen zum Inhalt finden Sie vor den einzelnen Kapiteln auf Extra-Seiten. Steuerliche Änderungen

Nutzen Sie das Inhaltsmenü: Nähere Informationen zum Inhalt finden Sie vor den einzelnen Kapiteln auf Extra-Seiten. Steuerliche Änderungen Nutzen Sie das Inhaltsmenü: Nähere Informationen zum Inhalt finden Sie vor den einzelnen Kapiteln auf Extra-Seiten. Alle Steuersparmöglichkeiten ausschöpfen... 7 Steuerliche Änderungen 2013... 7 Vorläufige

Mehr

der US-Greencard Jürg Greter, Esq., LL.M. (Tax), Rechtsanwalt, bei Greter & Partner Rechtsanwälte, Zürich Piero Palermo, lic. iur.

der US-Greencard Jürg Greter, Esq., LL.M. (Tax), Rechtsanwalt, bei Greter & Partner Rechtsanwälte, Zürich Piero Palermo, lic. iur. Grenzen der Steuerplanung C32/18 «Expatriation»: Die steuerlichen Konsequenzen der Aufgabe der US-Staatsbürgerschaft bzw. der Rückgabe der US-Greencard Jürg Greter, Esq., LL.M. (Tax), Rechtsanwalt, Inhaber

Mehr

Markterweiterung oder - eintritt USA häufig gestellte Fragen zum Bereich US Steuern

Markterweiterung oder - eintritt USA häufig gestellte Fragen zum Bereich US Steuern Markterweiterung oder - eintritt USA häufig gestellte Fragen zum Bereich US Steuern Exportieren Sie schon seit Jahren in die USA und denken daran, Ihre Aktivitäten in den USA zu erweitern? Ist Ihr Unternehmen

Mehr

Geschäftsbericht zum

Geschäftsbericht zum Geschäftsbericht zum 31.12.213 Vermögenssituation Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz 213 SASA SpA-AG Seite 1 / 6 GESCHÄFTSBERICHT ZUM 31/12/213 Im Sinne des G.V.D. Nr. 127/1991 in geltender Fassung Vermögenssituation

Mehr

SANIERUNG UND STEUERN

SANIERUNG UND STEUERN SANIERUNG UND STEUERN Einkommensteuerliche Förderung für Baumaßnahmen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsgebieten Autor: Bernd Willems, Finanzamt Trier Gebäudesanierung und Steuern Stand:

Mehr

Sach- und Finanzbericht Seite 03 bis 06. Vermögensaufstellung nach Rechnungslegungsmuster. der Berliner Stiftungsaufsicht Seite 11 bis 14

Sach- und Finanzbericht Seite 03 bis 06. Vermögensaufstellung nach Rechnungslegungsmuster. der Berliner Stiftungsaufsicht Seite 11 bis 14 17. Mai 2010 INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts Gemeinnützig wegen Förderung der Volks- und Berufsbildung lt. endgültigem Bescheid des

Mehr

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 1.567.627,63 2. Gesamtleistung 1.567.627,63 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen om-ecommerce

Allgemeine Geschäftsbedingungen om-ecommerce Allgemeine Geschäftsbedingungen om-ecommerce 1. Allgemeines 1.1. Allen Verträgen, Erklärungen und sonstigen Leistungen werden die folgenden Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen Version zu Grunde

Mehr

Oberfinanzdirektion Niedersachsen Oldenburg, 2. November 2016 S St 174

Oberfinanzdirektion Niedersachsen Oldenburg, 2. November 2016 S St 174 Oberfinanzdirektion Niedersachsen Oldenburg, 2. November 2016 S 7117-65 - St 174 Merkblatt Bestimmung des Ortes von sonstigen Leistungen, die durch im Ausland ansässige Unternehmer an inländische juristische

Mehr

Anwendung der einkommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vorschriften

Anwendung der einkommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vorschriften Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder nachrichtlich: Bundeszentralamt

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) toconnect GmbH Werftestrasse 4 CH-6005 Luzern Leadtool.ch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Gültig ab dem 5. November 2012 Die toconnect GmbH mit Sitz im schweizerischen Luzern (nachfolgend «toconnect»)

Mehr

Vorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft Vom 2. August 2012

Vorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft Vom 2. August 2012 Verwaltungshandbuch Vorgaben des Präsidiums für die Finanzordnung der Studierendenschaft Vom 2. August 2012 Das Präsidium hat am 2. August 2012 aufgrund von 20 Abs. 4 Satz 4 NHG in der Fassung der Bekanntmachung

Mehr