SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB"

Transkript

1 SE Manual Control Star/Micro USB GB Manual Control Star/Micro USB DE Handbuch Control Star/Micro USB

2 Innehållsförteckning/Contents SE MANUAL CONTROL STAR USB OCH CONTROL MICRO USB... 4 INLEDNING... 4 Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro... 4 Kompatibla programvaror... 4 BESKRIVNING AV CONTROL STAR OCH CONTROL MICRO... 5 ANSLUTA CONTROL STAR ELLER CONTROL MICRO TILL DATORNS USB-PORT... 6 Manöverkontakter... 6 Spela in IR-koder... 6 Inspelning... 7 ÖVRIGT... 8 Användningsmiljö... 8 Rengöring... 8 Återvinning av elavfall... 8 Tekniska data... 8 ÖVERENSSTÄMMELSE MED MEDICINTEKNISKA DIREKTIVET... 8 GB MANUAL CONTROL STAR USB AND CONTROL MICRO USB... 9 INTRODUCTION... 9 Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro... 9 Compatible software... 9 DESCRIPTION OF CONTROL STAR AND CONTROL MICRO CONNECTING CONTROL STAR OR CONTROL MICRO TO THE USB PORT ON THE PC Control switches Recording IR codes Recording MISCELLANEOUS Environment conditions Cleaning Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Technical data CONFORMITY WITH THE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE

3 DE HANDBUCH CONTROL STAR USB UND CONTROL MICRO USB EINLEITUNG Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kompatible Software BESCHREIBUNG VON CONTROL STAR UND CONTROL MICRO ANSCHLUSS DES CONTROL STARS ODER CONTROL MICRO AN DEN USB- EINGANG DES COMPUTERS Funktionsschalter IR- Code einspielen Aufnahme von IR- Code SONSTIGES Umgebungsbedingungen Reinigung Wiederverwertung von Elektronikabfall Technische Daten KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUM MEDIZINPRODUKTESGESETZ

4 SE Manual Control Star USB och Control Micro USB Inledning Control Star USB och Control Micro USB gör det möjligt att trådlöst styra funktioner i sin omgivning, t.ex. TV, video, stereo, lampor och porttelefon från sin dator (PC). Control Star och Control Micro är sändarenhetern som sänder ut IR-signalerna och som enkelt ansluts till datorns USB-port. Ingen extern strömförsörjning behöver anslutas. Control Star och Control Micro är programmerbara vilket innebär att det går att spela in IR-koder från andra fjärrkontroller t.ex. TV, video och stereo. Det är också möjligt att ansluta yttre manöverkontakter (Control Star) för styrning med scannande funktion. Flera olika programvaror finns på marknaden som är anpassade för att kunna styra Control Star och Control Micro. Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro Kan spela in IR-koder från näst intill alla förekommande IR-fjärrkontroller som finns på marknaden. Har 256 minnesplatser för att lägga in IR-kanaler. Strömförsörjning från USB-porten, ingen extra strömförsörjning behövs. Till Control Star kan en eller två manöverkontakter anslutas för scanning. Liten storlek, Control Micro är mindre än en tändsticksask. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda. Kompatibla programvaror Control Star och Control Micro är tänkt att anslutas till andra programvaror. Denna manual beskriver bara hur Control Star och Control Micro fungerar. Mer information kan sökas i manualer för respektive programvaror. Följande programvaror kan användas till Control Star och Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 4

5 Beskrivning av Control Star och Control Micro Control Star Indikeringsdiod Ingång för manöverkontakt Inbyggd manöverkontakt Ingång för manöverkontakt Sändardioder IR-Sensor innanför hölje Kontakt för anslutning till USB-port på PC Control Micro Sändardioder och sensor innanför hölje Indikeringsdiod 5

6 Ansluta Control Star eller Control Micro till datorns USBport För att undvika problem vid igångkörning är det viktigt att man följer installationsanvisningen. OBS! Börja med att installera USB-drivrutiner innan hårdvaran kopplas in. USB-drivrutiner är kompatibelt med Win 98 andra utgåvan, Win 2000 och Win XP. Gör enligt följande för att installera USB-drivrutiner och hårdvara: 1. Koppla bort eventuellt ansluten hårdvara såsom Control Star USB, Control Micro USB. 2. Sätt i CD-skivan VCP USB Drivers i datorns CD-enhet. Vänta tills en installationsguide visas på skärmen. Detta kan ta några sekunder. Om installationsguiden inte visas: Gå till Start-menyn, Välj Kör och skriv D:\setup (byt ut D om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på OK. 3. Klicka på Install USB driver. 4. Anslut Control Star USB eller Control Micro USB till datorns USB-port när instruktion ges. Drivrutin för USB Serial Converter installeras först och sedan drivrutin för USB Serial Port. Välj automatisk installation. Vid installation i Win 98 måste man även ange att drivrutiner skall hämtas från CD, sökvägen, D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Ta ur CD-skivan ur CD-enheten. Manöverkontakter Progress Star har två ingångar för yttre manöverkontakter, se fig sid. 5. Anslutningskontakt skall vara 3,5 mm telepropp. Endast CE-märkta manöverkontakter får kopplas in. Varning! Elektroder som fästes på huden eller invasibla manöverkontakter får ej anslutas till Progress Star. Spela in IR-koder För att kunna styra t.ex. TV, Video, Stereo, DVD, leksaker, lampor m.m. krävs att dessa apparater har en fjärrkontroll som sänder infrarött ljus (IR). En TV t.ex. har för det mesta en fjärrkontroll (IR) som används för att styra olika funktioner. Det är denna fjärrkontroll som ska användas för att lära in IR-koder. Andra apparater som t.ex. lampor, telefon, porttelefon och dörrautomatik har inte någon sådan fjärrkontroll. Gewa har lösningar som gör det möjligt att även styra dessa apparater. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda och kan användas för att styra Gewas egna produkter. Kontakta Gewa eller Gewas återförsäljare för mer information. När man spelar in en IR-kod används en minnesplats. Totalt 256 minnesplatser finns till förfogande. 6

7 Inspelning Innan man börjar spela in en IR-kod skall man vara förvissad om att batterierna i fjärrkontrollen har full kapacitet. Vistas ej i starkt ljus vid inlärning (t.ex. solljus). För att få bra kvalité på den inspelade IR-koden behöver avståndet mellan fjärrkontrollen och sändarenheten vara rätt. Detta avstånd är olika för olika fjärrkontroller och bör därför kontrolleras innan man spelar in IR-koder från nya fjärrkontroller. När man spelar in skall enheterna vara placerade enligt figur. Det exakta förfarandet finns att läsa i manualen för programvaran. 7

8 Övrigt Användningsmiljö Control Star och Control Micro är avsedd att användas i torr miljö. Rengöring Control Star och Control Micro görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa. Återvinning av elavfall Control Star och Control Micro innehåller elektronik som skall återvinnas efter produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall. Tekniska data Max minnesplatser: 256 GewaLink-kanaler kanal 62 är stoppkod Räckvidd: meter Fysiska mått (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Fysiska mått (L x B x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperaturområde: 0-40 C Anslutning: USB-port Strömförsörjning: Via USB-port Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet Control Star USB och Control Micro USB marknadsförs som tekniska hjälpmedel för personer med handikapp och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex. inkluderar relevanta krav för EMC och elektrisk säkerhet. 8

9 GB Manual Control Star USB and Control Micro USB Introduction Control Star USB and Control Micro USB makes it possible to wirelessly control functions in the environment, such as TV, VCR, stereo, lamps and hall telephone from the PC. Control Star and Control Micro are the transmitting units transmitting IR signals and that are easily connected to the USB port on the computer. No external current supply is needed. Control Star and Control Micro are programmable; making it possible to record IR-codes from other remote controls e.g. TV, VCR and stereo. It is also possible to connect external control switches (Control Star) for scanning function. There are several different software available on the market adapted to control Control Star and Control Micro. Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro Can record IR codes from almost all IR remote controls available on the market. 256 memory locations for IR codes. Power supply from the USB port, no external power supply is needed. For scanning use one or two control switches can be connected to Control Star. Small size, Control Micro is smaller than a match box. GewaLink codes are default. Compatible software Control Star and Control Micro are designed to be connected to other software. This manual only describes the function of Control Star and Control Micro. For more information please see manuals for the different software. The software below can be used with Control Star and Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 9

10 Description of Control Star and Control Micro Control Star Indicator LED Input for control switch Built-in control switch Input for control switch Emitting diods IR-Sensor inside case Plug for connection to USB port on a PC Control Micro Emitting diods and sensor inside case Indicator LED 10

11 Connecting Control Star or Control Micro to the USB port on the PC When starting up it is important to follow the installation guide to avoid problems. Note! Install the USB drivers before connecting the hardware. USB drivers are compatible with Win98, second edition, Win 2000 and Win XP. Install USB drivers and hardware by the following procedure: 1. Disconnect any connected hardware such as Control Star USB, Control Micro USB. 2. Insert the CD VCP USB Drivers in the CD unit on the computer. Wait until an installation guide is shown on the screen. It might take a few seconds. If the installation guide is not shown: Go to Start-menu, Select Drive and write D:\setup (exchange D if the CD unit has another designation). Click on OK. 3. Click on Install USB driver. 4. Connect Control Star USB or Control Micro USB to the USB port on the computer when an instruction is given. Start by installing the driver for the USB Serial Converter and then the driver for the USB Serial Port. Select automatic installation. When installing in Win98 it must be specified that you shall pick up the drivers from the CD, path D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Remove the CD from the CD-unit. Control switches Progress Star has two inputs for external control switches, see fig page 10. Use 3,5 mm jack plug for connection. All control switches that are to be connected must be CEmarked. Warning! Electrodes that are attached to the skin or invasible control switches must not be connected to Progress Star. Recording IR codes To be able to control a TV, for example, or a VCR, Stereo, DVD, toys, lamps etc., these devices must have a remote control unit that emits infrared light (IR). Most TVs have a remote control unit that is used to control various functions. It is this remote control unit that is to be used to teach IR codes. Other devices such as lamps, telephones, hall telephones and door openers do not have any remote control unit. Gewa have solutions that makes it possible to control also these devices. The GewaLink codes are default and can be used to control Gewa s own products. Please contact Gewa or Gewa s representatives for more information. One memory location is used for each IR code that is recorded. There are 256 memory locations available. 11

12 Recording Before starting to record IR codes, ensure that the batteries in the remote control have full capacity. Do not place the devices in bright light (such as sunlight) during the learning procedure. In order to obtain good results when recording IR codes the distance between the remote control unit and the transmitting unit must be correct. This distance differs from one remote control to another and thus you should check the distance before recording new IR codes from the remote control unit. When recording the units should be placed according to the figure below. How to proceed exactly is described in the software manual. 12

13 Miscellaneous Environment conditions Control Star and Control Micro are intended to be used in dry conditions. Cleaning Control Star and Control Micro can be cleaned with a damp cloth that has been dipped into water containing washing-up liquid. Dry with a dry cloth after cleaning. Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Control Star and Control Micro contain electronic components that must be recycled. When the product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste of electrical and electronic equipment. Technical data Max memory locations: 256 Gewa-Link codes Code 62 is a stop code Range: metres Dimensions (L x W x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Dimensions (L x W x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperature range: 0-40 C Connection: USB port Current supply: Via USB port 13

14 Conformity with the Medical Devices Directive Control Star USB and Control Micro USB are marketed as technical aids for persons with disabilities and meet the requiremts in the Medical Devices Directive 93/42/EEC including relevant EMC and electrical safety requirements. 14

15 DE Handbuch Control Star USB und Control Micro USB Einleitung Control Star USB und Control Micro USB ermöglichen es von Ihrem Computer aus drahtlos Funktionen in Ihrer Umgebung zu steuern, wie z.b. Fernseher, Video, Stereo, Lampen und Gegensprechanlage. Control Star und Control Micro sind die Sendereinheiten, welche die IR- Signale senden und können einfach an den USB- Eingang des Computers angeschlossen werden. Kein weiteres Zubehör ist erforderlich. Control Star und Control Micro sind programmierbar und können IR- Code von anderen IR- Sendern wie Fernseher, Video und Stereo einspielen. Außerdem können externe Funktionsschalter (Control Star) angeschlossen werden, die eine scannande Funktion ermöglicht. Es sind mehrere verschiedene Programme auf dem Markt verfügbar, die an den Control Star und Control Micro angepasst sind. Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kann IR- Code von fast allen auf dem Markt befindlichen IR- Sendern einspielen. 256 Speicherplätze für IR- Code. Stromversorgung durch USB- Eingang, keine externe Stromversorgung notwendig. Im Scannmodus können bis zu zwei Funktionsschalter an Control Star angeschlossen werden. Geringe Größe, Control Micro ist kleiner als eine Streichholzschachtel. GewaLink Code sind vorprogrammiert. Kompatible Software Control Star und Control Micro sind so konstruiert, dass sie an anderen Software angepasst sind. Dieses Handbuch beschreibt nur die Funktion der Control Star und Control Micro. Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Handbücher der entsprechenden Software. Die unten aufgeführten Software können von Control Star und Control Micro verwandt werden: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 15

16 Beschreibung von Control Star und Control Micro Control Star Kontroll- LED Eingang für Funktionsschalter Eingebauter Funktionsschalter Eingang für Funktionsschalter IR- Leuchtdioden IR-Sensor im Gehäuse Stecker zum Anschluss an den USB- Eingang am Computer Control Micro IR- Leuchtdioden und IR-Sensor im Gehäuse Kontroll- LED 16

17 Anschluss des Control Stars oder Control Micro an den USB- Eingang des Computers Bei der ersten Inbetriebnahme ist es wichtig, dass Sie den Installationsanweisungen befolgen um Probleme zu vermeiden. Achtung! Installieren Sie zuerst die USB- Treiber, bevor das Gerät angeschlossen wird. Die USB- Treiber sind mit Win 98, zweite Ausgabe, Win 2000 und Win XP kompatibel. Installieren Sie die USB- Treiber und den Sender wie folgt: 1. Trennen Sie jegliches Gerät wie Control Star USB oder Control Micro USB ab. 2. Legen Sie die CD, VCP USB Drivers in das CD- Laufwerk des Computers ein. Warten Sie bis der Installationsführer auf dem Bildschirm erscheint. Dies kann einige Sekunden dauern. 3. Sollte der Installationsführer nicht erscheinen: Gehe zu Start, wähle Ausführen und schreibe d:\install.exe (tausche d aus, wenn das CD- Laufwerk eine andere Bezeichnung hat). Klicke auf OK. 4. Klicke auf Install USB driver. 5. Nun schließen Sie den Control Star USB oder Control Micro USB an den USB- Eingang des Computers an, wenn Sie dazu aufgefordert wurden. Zuerst installieren Sie den Treiber für USB Serial Converter und dann den Treiber für USB Serial Port. Wählen Sie automatische Installation. Bei der Installation in Win98 ist es anders, da müssen Sie die Treiber von der CD holen. Dateipfad D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 6. Nehmen Sie die CD aus dem CD- Laufwerk. Funktionsschalter Progress Star besitzt zwei Eingänge, woran Sie die externen Funktionsschalter anschließen können, siehe Fig. Seite 16. Zum Anschluss benutzen Sie 3,5 mm Klinkenstecker. Alle Funktionsschalter, die angeschlossen werden müssen mit CE gekennzeichnet sein. Warnung! Elektrode, die an die Haut befestigt sind oder unsichtbare Funktionsschalter dürfen nicht an Progress Star angeschlossen werden. 17

18 IR- Code einspielen Wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher steuern möchten oder ein Video, Stereo, DVD, Spielsachen, Lampen usw., müssen diese Geräte einen Sender haben, der infrarotes Licht (IR) aussendet. Die meisten Fernseher haben einen Sender, der verschiedene Funktionen steuert. Dieser Sender wird zum Einspielen der IR- Code benutzt. Andere Geräte wie Lampen, Telefone, Gegensprechanlagen oder Türöffner haben keine Sender. Gewa bietet Lösungen an, um auch diese steuern zu können. Die GewaLink Code sind vorprogrammiert und können darum Gewas eigene Produkte steuern. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Gewa oder deren Repräsentanten für weitere Information. Jeweils ein Speicherplatz wird für einen eingespielten IR- Code belegt. Insgesamt 256 Speicherplätze sind verfügbar. Aufnahme von IR- Code Bevor Sie IR- Code einspielen überzeugen Sie sich, dass die Batterien des Senders die volle Leistung besitzen. Bei der Aufnahmeprozedur legen Sie die Geräte nicht ins helle Licht (z.b. Sonnenschein). Ein gutes Resultat bei der Aufnahme erzielen Sie, wenn Sie die Sender auf den optimalen Abstand ausrichten. Der Abstand kann von Sender zu Sender unterschiedlich sein und sollte vorher überprüft werden. Bei der Aufnahme sollten die Sender der Zeichnung entsprechend ausgerichtet sein. Wie Sie exakt weiterfahren wird im Softwarehandbuch beschrieben. Sonstiges Umgebungsbedingungen Control Star und Control Micro sind für eine trockene Umgebung vorgesehen. 18

19 Reinigung Control Star und Control Micro dürfen nur mit einem leicht feuchten Lappen, der in milde Seifenlauge getaucht wurde, gereinigt werden. Danach mit einem Tuch abtrocknen. Wiederverwertung von Elektronikabfall Control Star und Control Micro enthalten elektronische Komponente und sollen nach Ende der Lebensdauer wiederverwertet werden. Beim Umweltdepot verwerten. Technische Daten Maximale Speicherplätze: 256 Gewa-Link Code Code 62 ist ein Stoppcode Reichweite: Meter Abmessungen (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Abmessungen (L x B x H) Progress 46 x 36 x 16 mm Micro: Temperaturbereich: 0-40 C Anschluss: USB- Eingang Stromversorgung: Über USB- Eingang 19

20 Konformitätserklärung zum Medizinproduktesgesetz Control Star und Control Micro werden als technische Hilfsmittel für Behinderte vermarktet und entsprechen den Ansprüchen des Medizinproduktegesetzes 93/42/EWG, einschließlich den Anforderungen der EMV und der elektrischen Sicherheit. Gewa AB BOX 92, SE SOLLENTUNA, SWEDEN TEL: +46 (0) TEXTTEL: +46 (0) FAX: +46 (0) WEB: Art.no: Doc: Manual Control Star_ Micro SE GB DE. Ver: B. Date:

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit SE GB DE Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit Innehållsförteckning SE BRUKSANVISNING RELÄBOX GL-RJ... 3 ALLMÄNT... 3 ANSLUTNING... 3 PROGRAMMERING... 4 Alt.

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Manual BigJack IR-6SP

Manual BigJack IR-6SP SE GB DE Manual BigJack IR-6SP Manual BigJack IR-6SP Manual BigJack IR-6SP SE MANUAL BIGJACK IR-6SP... 4 INLEDNING... 4 ALLMÄNT OM BIGJACK... 4 Teckenförklaring... 5 SÄTTA I BATTERIER... 6 PROGRAMMERING...

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren.

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. equinux ID: Password/Passwort: 1 Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. English Mac Thank you for choosing an equinux product Your new TubeStick includes The Tube, a modern and convenient

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829 RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT Expansion 111829 1. Introduction equip RS-232 Serial Express Card works with various types of RS-232 serial devices including modems, switches, PDAs, label printers, bar

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 RTS 40 SE GB DE Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245 Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 Installateurhandbuch Raumtemperaturfühler für NIBE F1145, F1245 IHB 0951-1 031436

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

"Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" I.

Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle I. "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" "Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" Achtung! Während des Programmiervorganges darf der Encoder nicht an die

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

Formatting the TrekStor i.beat run

Formatting the TrekStor i.beat run DE EN Formatting the TrekStor i.beat run Formatierung des TrekStor i.beat run a Beim Formatieren werden ALLE Daten auf dem MP3-Player gelöscht. In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie Ihren MP3-Player

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide Delphi Stereo Speaker Bedienungsanleitung - User s Guide Introduction Thank you for purchasing the Delphi Stereo Speaker System. The unique, integrated speaker and amplifier design of this advanced system

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

Anwendungsbeispiele Verstärker Application Examples Amplifiers

Anwendungsbeispiele Verstärker Application Examples Amplifiers Anwendungsbeispiele Verstärker Application Examples Amplifiers Anwendungsbeispiele Application examples Multimedia-Verteilung in Sternstruktur über Abzweiger Multimedia distribution in star structure

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

TV for Android Phone & Tablet with micro USB

TV for Android Phone & Tablet with micro USB Android TM TV for Android Phone & Tablet with micro USB Quick Guide English > 3 Deutsch > 5 Safety Information > 8 About tivizen EN Tivizen is a mobile live TV receiver on your Phone & Tablet, anywhere.

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U

Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U Anleitung zur Schnellinstallation TE100-P1U V2 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 3. Konfiguration des Druckservers 3 4. Hinzufügen des Druckers zu Ihren PC-Einstellungen

Mehr

Update Anleitung Access-Server S Access-Server M. Update instructions Access Server S Access Server M AS 670-01 S AS 670-01 M

Update Anleitung Access-Server S Access-Server M. Update instructions Access Server S Access Server M AS 670-01 S AS 670-01 M Update Anleitung Access-Server S Access-Server M Update instructions Access Server S Access Server M AS 670-01 S AS 670-01 M Deutsch Anwendung Diese Anleitung richtet sich an Access Certified Partner (ACP)

Mehr

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide Kamstrup Meter Reader Quick Guide Kamstrup Meter Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Meter Reader Software. 3. Udfyld formularen

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

SOMNOcheck. PC-Software für SOMNOcheck / SOMNOcheck effort PC software for SOMNOcheck / SOMNOcheck effort

SOMNOcheck. PC-Software für SOMNOcheck / SOMNOcheck effort PC software for SOMNOcheck / SOMNOcheck effort SOMNOcheck PC-Software für SOMNOcheck / SOMNOcheck effort PC software for SOMNOcheck / SOMNOcheck effort Installationsanweisung für Windows 7 (32-bit/64-bit) Installation instructions for Windows 7 (32-bit/64-bit)

Mehr

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update 8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update Deutsche Anleitung zur Durchführung des Firmware Updates: Seite 2-10 English instruction guide for installing the firmware update: Page 11-17 1 Anleitung

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Bedienungsanleitung. Operating Manual. Starter-KIT FIT ) -AED-KIT. A2022-1.0 de/en

Bedienungsanleitung. Operating Manual. Starter-KIT FIT ) -AED-KIT. A2022-1.0 de/en Bedienungsanleitung Operating Manual Starter-KIT ) -AE-KIT 2 -AE-KIT 1 Allgemeines as Starter-KIT dient dem Anschluss der (CAN / evicenet) bzw. AE9401A (mit A103C) an einen PC. Es ist nur im Laborbereich

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16 PS / PS / PC XBOX 60 GAMING HEADSET LX6 CHAT GAME Content Inhalt Lioncast LX6 gaming headset Lioncast LX6 Gaming Headset Inline remote kabelgebundene Fernbedienung MUTE - MIC - ON XBOX PS PS PC RCA splitter

Mehr

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction EU-overensstemmelseserklæring for komponenter EC Konformitätserklärung für Komponenten Attestation de conformité UE de composants EC Declaration of Conformity for Components

Mehr

Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006

Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006 TIC Antispam: Limitierung SMTP Inbound Kunde/Projekt: TIC The Internet Company AG Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006 Autor/Autoren: Aldo Britschgi aldo.britschgi@tic.ch i:\products\antispam antivirus\smtp

Mehr

Acer. WLAN 11g Broadband Router. Quick Start Guide

Acer. WLAN 11g Broadband Router. Quick Start Guide Acer WLAN 11g Broadband Router Quick Start Guide 1 This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Model Name

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU):

Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU): Anleitung zum Download von ArcGIS 10.x Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU): https://service.tu-dortmund.de/home Danach müssen Sie sich mit Ihrem

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1 PocketCinema A100W WiFi Connection Guide for Local version: 12718 Page 1 1. Apple AirPlay Mode (peer to peer) a. Turn on the A100W and wait until the SSID & Password information is shown on the top of

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

VIDEO GRABBY GRABSTER

VIDEO GRABBY GRABSTER VIDEO GRABBY GRABSTER VHS-Kassetten kinderleicht digitalisieren Unsere Video-Lösungen machen das Digitalisieren von VHS-Kassetten und Material aus anderen analogen Quellen zum Kinderspiel. Einfach anschließen

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Software development with continuous integration

Software development with continuous integration Software development with continuous integration (FESG/MPIfR) ettl@fs.wettzell.de (FESG) neidhardt@fs.wettzell.de 1 A critical view on scientific software Tendency to become complex and unstructured Highly

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

CINERGY CINERGY mobile

CINERGY CINERGY mobile TV CINERGY CINERGY mobile Die Vision: Personalisiertes Fernsehen - Fernsehen wann, was und wie Sie wollen. Wir erweitern unser Portfolio, um Ihnen mehr Freiheiten zu bieten. Während Sie weiterhin durch

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Sunny Data. Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data

Sunny Data. Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data Sunny Data Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data Sunny Data Kurzanleitung: Parameteränderung mit Sunny Data Geltungsbereich: Einsatz von Sunny Data für die Parameteränderung

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

SSL Konfiguration des Mailclients

SSL Konfiguration des Mailclients English translation is given in this typo. Our translations of software-menus may be different to yours. Anleitung für die Umstellung der unsicheren IMAP und POP3 Ports auf die sicheren Ports IMAP (993)

Mehr

Serviceinformation Nr. 03/12

Serviceinformation Nr. 03/12 Serviceinformation Nr. 03/12 vom: 06.08.2012 von: BAM 1. Software Navigator - Die Software T1.5f, für die TERRA SW 6-17 BA/HGL Complete, ist auf unserer Homepage erhältlich! Achtung: Die Software T1.5

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT MAV 1351-1 231892 SE MONTERINGSANVISNING RUMSENHET GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT DE MONTAGEANWEISUNG RAUMEINHEIT LEK MONTERINGSANVISNING Allmänt Rumsenhet fungerar som en extern display med inbyggd

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Quick Start Guide RED 10

Quick Start Guide RED 10 Quick Start Guide RED 10 Sophos Access Points 1. Preparation Note: Before you begin, please make sure that you have a working Internet connection. Congratulations on your purchase of the Sophos RED security

Mehr

MHG - Modular Humidity Generator

MHG - Modular Humidity Generator MHG - Modular Humidity Generator Humidity Control Kontrollierte Luftfeuchtigkeit To provide reliable and reproducible results, an increasing number of analytical test methods require controlled environmental

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00

DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00 DT7&DR16 2.4G RC System User Manual V1.00 Congratulations on purchasing your new DJI product. Please read this manual carefully to ensure you can get the most out of it. In the box DT7 Remote Controller,

Mehr

Serviceinformation Nr. 02/11

Serviceinformation Nr. 02/11 Serviceinformation Nr. 02/11 vom: 06.10.2011 von: BAM 1. Software Navigator und Release Notes Auf unserer Homepage unter www.idm-energie.at/de/navigator-software.html steht ab sofort eine neue Version

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

Quick Start Guide RED 50

Quick Start Guide RED 50 Quick Start Guide RED 50 RED 50 Sophos RED Appliances Before you begin, make sure you have a working Internet connection. 1. Preparing the installation Congratulations on your purchase of the Sophos RED

Mehr