SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB"

Transkript

1 SE Manual Control Star/Micro USB GB Manual Control Star/Micro USB DE Handbuch Control Star/Micro USB

2 Innehållsförteckning/Contents SE MANUAL CONTROL STAR USB OCH CONTROL MICRO USB... 4 INLEDNING... 4 Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro... 4 Kompatibla programvaror... 4 BESKRIVNING AV CONTROL STAR OCH CONTROL MICRO... 5 ANSLUTA CONTROL STAR ELLER CONTROL MICRO TILL DATORNS USB-PORT... 6 Manöverkontakter... 6 Spela in IR-koder... 6 Inspelning... 7 ÖVRIGT... 8 Användningsmiljö... 8 Rengöring... 8 Återvinning av elavfall... 8 Tekniska data... 8 ÖVERENSSTÄMMELSE MED MEDICINTEKNISKA DIREKTIVET... 8 GB MANUAL CONTROL STAR USB AND CONTROL MICRO USB... 9 INTRODUCTION... 9 Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro... 9 Compatible software... 9 DESCRIPTION OF CONTROL STAR AND CONTROL MICRO CONNECTING CONTROL STAR OR CONTROL MICRO TO THE USB PORT ON THE PC Control switches Recording IR codes Recording MISCELLANEOUS Environment conditions Cleaning Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Technical data CONFORMITY WITH THE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE

3 DE HANDBUCH CONTROL STAR USB UND CONTROL MICRO USB EINLEITUNG Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kompatible Software BESCHREIBUNG VON CONTROL STAR UND CONTROL MICRO ANSCHLUSS DES CONTROL STARS ODER CONTROL MICRO AN DEN USB- EINGANG DES COMPUTERS Funktionsschalter IR- Code einspielen Aufnahme von IR- Code SONSTIGES Umgebungsbedingungen Reinigung Wiederverwertung von Elektronikabfall Technische Daten KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUM MEDIZINPRODUKTESGESETZ

4 SE Manual Control Star USB och Control Micro USB Inledning Control Star USB och Control Micro USB gör det möjligt att trådlöst styra funktioner i sin omgivning, t.ex. TV, video, stereo, lampor och porttelefon från sin dator (PC). Control Star och Control Micro är sändarenhetern som sänder ut IR-signalerna och som enkelt ansluts till datorns USB-port. Ingen extern strömförsörjning behöver anslutas. Control Star och Control Micro är programmerbara vilket innebär att det går att spela in IR-koder från andra fjärrkontroller t.ex. TV, video och stereo. Det är också möjligt att ansluta yttre manöverkontakter (Control Star) för styrning med scannande funktion. Flera olika programvaror finns på marknaden som är anpassade för att kunna styra Control Star och Control Micro. Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro Kan spela in IR-koder från näst intill alla förekommande IR-fjärrkontroller som finns på marknaden. Har 256 minnesplatser för att lägga in IR-kanaler. Strömförsörjning från USB-porten, ingen extra strömförsörjning behövs. Till Control Star kan en eller två manöverkontakter anslutas för scanning. Liten storlek, Control Micro är mindre än en tändsticksask. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda. Kompatibla programvaror Control Star och Control Micro är tänkt att anslutas till andra programvaror. Denna manual beskriver bara hur Control Star och Control Micro fungerar. Mer information kan sökas i manualer för respektive programvaror. Följande programvaror kan användas till Control Star och Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 4

5 Beskrivning av Control Star och Control Micro Control Star Indikeringsdiod Ingång för manöverkontakt Inbyggd manöverkontakt Ingång för manöverkontakt Sändardioder IR-Sensor innanför hölje Kontakt för anslutning till USB-port på PC Control Micro Sändardioder och sensor innanför hölje Indikeringsdiod 5

6 Ansluta Control Star eller Control Micro till datorns USBport För att undvika problem vid igångkörning är det viktigt att man följer installationsanvisningen. OBS! Börja med att installera USB-drivrutiner innan hårdvaran kopplas in. USB-drivrutiner är kompatibelt med Win 98 andra utgåvan, Win 2000 och Win XP. Gör enligt följande för att installera USB-drivrutiner och hårdvara: 1. Koppla bort eventuellt ansluten hårdvara såsom Control Star USB, Control Micro USB. 2. Sätt i CD-skivan VCP USB Drivers i datorns CD-enhet. Vänta tills en installationsguide visas på skärmen. Detta kan ta några sekunder. Om installationsguiden inte visas: Gå till Start-menyn, Välj Kör och skriv D:\setup (byt ut D om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på OK. 3. Klicka på Install USB driver. 4. Anslut Control Star USB eller Control Micro USB till datorns USB-port när instruktion ges. Drivrutin för USB Serial Converter installeras först och sedan drivrutin för USB Serial Port. Välj automatisk installation. Vid installation i Win 98 måste man även ange att drivrutiner skall hämtas från CD, sökvägen, D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Ta ur CD-skivan ur CD-enheten. Manöverkontakter Progress Star har två ingångar för yttre manöverkontakter, se fig sid. 5. Anslutningskontakt skall vara 3,5 mm telepropp. Endast CE-märkta manöverkontakter får kopplas in. Varning! Elektroder som fästes på huden eller invasibla manöverkontakter får ej anslutas till Progress Star. Spela in IR-koder För att kunna styra t.ex. TV, Video, Stereo, DVD, leksaker, lampor m.m. krävs att dessa apparater har en fjärrkontroll som sänder infrarött ljus (IR). En TV t.ex. har för det mesta en fjärrkontroll (IR) som används för att styra olika funktioner. Det är denna fjärrkontroll som ska användas för att lära in IR-koder. Andra apparater som t.ex. lampor, telefon, porttelefon och dörrautomatik har inte någon sådan fjärrkontroll. Gewa har lösningar som gör det möjligt att även styra dessa apparater. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda och kan användas för att styra Gewas egna produkter. Kontakta Gewa eller Gewas återförsäljare för mer information. När man spelar in en IR-kod används en minnesplats. Totalt 256 minnesplatser finns till förfogande. 6

7 Inspelning Innan man börjar spela in en IR-kod skall man vara förvissad om att batterierna i fjärrkontrollen har full kapacitet. Vistas ej i starkt ljus vid inlärning (t.ex. solljus). För att få bra kvalité på den inspelade IR-koden behöver avståndet mellan fjärrkontrollen och sändarenheten vara rätt. Detta avstånd är olika för olika fjärrkontroller och bör därför kontrolleras innan man spelar in IR-koder från nya fjärrkontroller. När man spelar in skall enheterna vara placerade enligt figur. Det exakta förfarandet finns att läsa i manualen för programvaran. 7

8 Övrigt Användningsmiljö Control Star och Control Micro är avsedd att användas i torr miljö. Rengöring Control Star och Control Micro görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa. Återvinning av elavfall Control Star och Control Micro innehåller elektronik som skall återvinnas efter produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall. Tekniska data Max minnesplatser: 256 GewaLink-kanaler kanal 62 är stoppkod Räckvidd: meter Fysiska mått (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Fysiska mått (L x B x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperaturområde: 0-40 C Anslutning: USB-port Strömförsörjning: Via USB-port Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet Control Star USB och Control Micro USB marknadsförs som tekniska hjälpmedel för personer med handikapp och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex. inkluderar relevanta krav för EMC och elektrisk säkerhet. 8

9 GB Manual Control Star USB and Control Micro USB Introduction Control Star USB and Control Micro USB makes it possible to wirelessly control functions in the environment, such as TV, VCR, stereo, lamps and hall telephone from the PC. Control Star and Control Micro are the transmitting units transmitting IR signals and that are easily connected to the USB port on the computer. No external current supply is needed. Control Star and Control Micro are programmable; making it possible to record IR-codes from other remote controls e.g. TV, VCR and stereo. It is also possible to connect external control switches (Control Star) for scanning function. There are several different software available on the market adapted to control Control Star and Control Micro. Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro Can record IR codes from almost all IR remote controls available on the market. 256 memory locations for IR codes. Power supply from the USB port, no external power supply is needed. For scanning use one or two control switches can be connected to Control Star. Small size, Control Micro is smaller than a match box. GewaLink codes are default. Compatible software Control Star and Control Micro are designed to be connected to other software. This manual only describes the function of Control Star and Control Micro. For more information please see manuals for the different software. The software below can be used with Control Star and Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 9

10 Description of Control Star and Control Micro Control Star Indicator LED Input for control switch Built-in control switch Input for control switch Emitting diods IR-Sensor inside case Plug for connection to USB port on a PC Control Micro Emitting diods and sensor inside case Indicator LED 10

11 Connecting Control Star or Control Micro to the USB port on the PC When starting up it is important to follow the installation guide to avoid problems. Note! Install the USB drivers before connecting the hardware. USB drivers are compatible with Win98, second edition, Win 2000 and Win XP. Install USB drivers and hardware by the following procedure: 1. Disconnect any connected hardware such as Control Star USB, Control Micro USB. 2. Insert the CD VCP USB Drivers in the CD unit on the computer. Wait until an installation guide is shown on the screen. It might take a few seconds. If the installation guide is not shown: Go to Start-menu, Select Drive and write D:\setup (exchange D if the CD unit has another designation). Click on OK. 3. Click on Install USB driver. 4. Connect Control Star USB or Control Micro USB to the USB port on the computer when an instruction is given. Start by installing the driver for the USB Serial Converter and then the driver for the USB Serial Port. Select automatic installation. When installing in Win98 it must be specified that you shall pick up the drivers from the CD, path D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Remove the CD from the CD-unit. Control switches Progress Star has two inputs for external control switches, see fig page 10. Use 3,5 mm jack plug for connection. All control switches that are to be connected must be CEmarked. Warning! Electrodes that are attached to the skin or invasible control switches must not be connected to Progress Star. Recording IR codes To be able to control a TV, for example, or a VCR, Stereo, DVD, toys, lamps etc., these devices must have a remote control unit that emits infrared light (IR). Most TVs have a remote control unit that is used to control various functions. It is this remote control unit that is to be used to teach IR codes. Other devices such as lamps, telephones, hall telephones and door openers do not have any remote control unit. Gewa have solutions that makes it possible to control also these devices. The GewaLink codes are default and can be used to control Gewa s own products. Please contact Gewa or Gewa s representatives for more information. One memory location is used for each IR code that is recorded. There are 256 memory locations available. 11

12 Recording Before starting to record IR codes, ensure that the batteries in the remote control have full capacity. Do not place the devices in bright light (such as sunlight) during the learning procedure. In order to obtain good results when recording IR codes the distance between the remote control unit and the transmitting unit must be correct. This distance differs from one remote control to another and thus you should check the distance before recording new IR codes from the remote control unit. When recording the units should be placed according to the figure below. How to proceed exactly is described in the software manual. 12

13 Miscellaneous Environment conditions Control Star and Control Micro are intended to be used in dry conditions. Cleaning Control Star and Control Micro can be cleaned with a damp cloth that has been dipped into water containing washing-up liquid. Dry with a dry cloth after cleaning. Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Control Star and Control Micro contain electronic components that must be recycled. When the product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste of electrical and electronic equipment. Technical data Max memory locations: 256 Gewa-Link codes Code 62 is a stop code Range: metres Dimensions (L x W x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Dimensions (L x W x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperature range: 0-40 C Connection: USB port Current supply: Via USB port 13

14 Conformity with the Medical Devices Directive Control Star USB and Control Micro USB are marketed as technical aids for persons with disabilities and meet the requiremts in the Medical Devices Directive 93/42/EEC including relevant EMC and electrical safety requirements. 14

15 DE Handbuch Control Star USB und Control Micro USB Einleitung Control Star USB und Control Micro USB ermöglichen es von Ihrem Computer aus drahtlos Funktionen in Ihrer Umgebung zu steuern, wie z.b. Fernseher, Video, Stereo, Lampen und Gegensprechanlage. Control Star und Control Micro sind die Sendereinheiten, welche die IR- Signale senden und können einfach an den USB- Eingang des Computers angeschlossen werden. Kein weiteres Zubehör ist erforderlich. Control Star und Control Micro sind programmierbar und können IR- Code von anderen IR- Sendern wie Fernseher, Video und Stereo einspielen. Außerdem können externe Funktionsschalter (Control Star) angeschlossen werden, die eine scannande Funktion ermöglicht. Es sind mehrere verschiedene Programme auf dem Markt verfügbar, die an den Control Star und Control Micro angepasst sind. Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kann IR- Code von fast allen auf dem Markt befindlichen IR- Sendern einspielen. 256 Speicherplätze für IR- Code. Stromversorgung durch USB- Eingang, keine externe Stromversorgung notwendig. Im Scannmodus können bis zu zwei Funktionsschalter an Control Star angeschlossen werden. Geringe Größe, Control Micro ist kleiner als eine Streichholzschachtel. GewaLink Code sind vorprogrammiert. Kompatible Software Control Star und Control Micro sind so konstruiert, dass sie an anderen Software angepasst sind. Dieses Handbuch beschreibt nur die Funktion der Control Star und Control Micro. Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Handbücher der entsprechenden Software. Die unten aufgeführten Software können von Control Star und Control Micro verwandt werden: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 15

16 Beschreibung von Control Star und Control Micro Control Star Kontroll- LED Eingang für Funktionsschalter Eingebauter Funktionsschalter Eingang für Funktionsschalter IR- Leuchtdioden IR-Sensor im Gehäuse Stecker zum Anschluss an den USB- Eingang am Computer Control Micro IR- Leuchtdioden und IR-Sensor im Gehäuse Kontroll- LED 16

17 Anschluss des Control Stars oder Control Micro an den USB- Eingang des Computers Bei der ersten Inbetriebnahme ist es wichtig, dass Sie den Installationsanweisungen befolgen um Probleme zu vermeiden. Achtung! Installieren Sie zuerst die USB- Treiber, bevor das Gerät angeschlossen wird. Die USB- Treiber sind mit Win 98, zweite Ausgabe, Win 2000 und Win XP kompatibel. Installieren Sie die USB- Treiber und den Sender wie folgt: 1. Trennen Sie jegliches Gerät wie Control Star USB oder Control Micro USB ab. 2. Legen Sie die CD, VCP USB Drivers in das CD- Laufwerk des Computers ein. Warten Sie bis der Installationsführer auf dem Bildschirm erscheint. Dies kann einige Sekunden dauern. 3. Sollte der Installationsführer nicht erscheinen: Gehe zu Start, wähle Ausführen und schreibe d:\install.exe (tausche d aus, wenn das CD- Laufwerk eine andere Bezeichnung hat). Klicke auf OK. 4. Klicke auf Install USB driver. 5. Nun schließen Sie den Control Star USB oder Control Micro USB an den USB- Eingang des Computers an, wenn Sie dazu aufgefordert wurden. Zuerst installieren Sie den Treiber für USB Serial Converter und dann den Treiber für USB Serial Port. Wählen Sie automatische Installation. Bei der Installation in Win98 ist es anders, da müssen Sie die Treiber von der CD holen. Dateipfad D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 6. Nehmen Sie die CD aus dem CD- Laufwerk. Funktionsschalter Progress Star besitzt zwei Eingänge, woran Sie die externen Funktionsschalter anschließen können, siehe Fig. Seite 16. Zum Anschluss benutzen Sie 3,5 mm Klinkenstecker. Alle Funktionsschalter, die angeschlossen werden müssen mit CE gekennzeichnet sein. Warnung! Elektrode, die an die Haut befestigt sind oder unsichtbare Funktionsschalter dürfen nicht an Progress Star angeschlossen werden. 17

18 IR- Code einspielen Wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher steuern möchten oder ein Video, Stereo, DVD, Spielsachen, Lampen usw., müssen diese Geräte einen Sender haben, der infrarotes Licht (IR) aussendet. Die meisten Fernseher haben einen Sender, der verschiedene Funktionen steuert. Dieser Sender wird zum Einspielen der IR- Code benutzt. Andere Geräte wie Lampen, Telefone, Gegensprechanlagen oder Türöffner haben keine Sender. Gewa bietet Lösungen an, um auch diese steuern zu können. Die GewaLink Code sind vorprogrammiert und können darum Gewas eigene Produkte steuern. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Gewa oder deren Repräsentanten für weitere Information. Jeweils ein Speicherplatz wird für einen eingespielten IR- Code belegt. Insgesamt 256 Speicherplätze sind verfügbar. Aufnahme von IR- Code Bevor Sie IR- Code einspielen überzeugen Sie sich, dass die Batterien des Senders die volle Leistung besitzen. Bei der Aufnahmeprozedur legen Sie die Geräte nicht ins helle Licht (z.b. Sonnenschein). Ein gutes Resultat bei der Aufnahme erzielen Sie, wenn Sie die Sender auf den optimalen Abstand ausrichten. Der Abstand kann von Sender zu Sender unterschiedlich sein und sollte vorher überprüft werden. Bei der Aufnahme sollten die Sender der Zeichnung entsprechend ausgerichtet sein. Wie Sie exakt weiterfahren wird im Softwarehandbuch beschrieben. Sonstiges Umgebungsbedingungen Control Star und Control Micro sind für eine trockene Umgebung vorgesehen. 18

19 Reinigung Control Star und Control Micro dürfen nur mit einem leicht feuchten Lappen, der in milde Seifenlauge getaucht wurde, gereinigt werden. Danach mit einem Tuch abtrocknen. Wiederverwertung von Elektronikabfall Control Star und Control Micro enthalten elektronische Komponente und sollen nach Ende der Lebensdauer wiederverwertet werden. Beim Umweltdepot verwerten. Technische Daten Maximale Speicherplätze: 256 Gewa-Link Code Code 62 ist ein Stoppcode Reichweite: Meter Abmessungen (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Abmessungen (L x B x H) Progress 46 x 36 x 16 mm Micro: Temperaturbereich: 0-40 C Anschluss: USB- Eingang Stromversorgung: Über USB- Eingang 19

20 Konformitätserklärung zum Medizinproduktesgesetz Control Star und Control Micro werden als technische Hilfsmittel für Behinderte vermarktet und entsprechen den Ansprüchen des Medizinproduktegesetzes 93/42/EWG, einschließlich den Anforderungen der EMV und der elektrischen Sicherheit. Gewa AB BOX 92, SE SOLLENTUNA, SWEDEN TEL: +46 (0) TEXTTEL: +46 (0) FAX: +46 (0) WEB: Art.no: Doc: Manual Control Star_ Micro SE GB DE. Ver: B. Date:

I n s tr u c t io n SE Instruktion för Control Tool USB Interface GB Instruction for Control Tool USB Interface

I n s tr u c t io n SE Instruktion för Control Tool USB Interface GB Instruction for Control Tool USB Interface Instruction SE Instruktion för Control Tool USB Interface GB Instruction for Control Tool USB Interface FR Instruction pour la Control Tool USB Interface GE Anleitung für Control Tool USB Interface Art.no

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

150Mbps Micro Wireless N USB Adapter

150Mbps Micro Wireless N USB Adapter 150Mbps Micro Wireless N USB Adapter TEW-648UBM ŸAnleitung zur Schnellinstallation (1) ŸTroubleshooting (6) 1.11 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTEW-648UBM ŸCD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)

Mehr

v i r t u A L C O M P o r t s

v i r t u A L C O M P o r t s v i r t u A L C O M P o r t s (HO720 / HO730) Installieren und Einstellen Installation and Settings Deutsch / English Installieren und Einstellen des virtuellen COM Ports (HO720 / HO730) Einleitung Laden

Mehr

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit SE GB DE Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit Innehållsförteckning SE BRUKSANVISNING RELÄBOX GL-RJ... 3 ALLMÄNT... 3 ANSLUTNING... 3 PROGRAMMERING... 4 Alt.

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub 1 Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 3 D-97076 Würzburg-Lengfeld GERMANY Tel./Phone:

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 1. Cube anschließen Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router. Die Power- und die Internet-LED beginnen zu blinken,

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base RFID driver read installation write unit 13.56 MHz closed coupling RFID microsensys Jun 2013 Introduction / Einleitung This document describes

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

Installationsanleitung für Thermodrucker D10

Installationsanleitung für Thermodrucker D10 Installationsanleitung für Thermodrucker D10 Windows XP / Vista Für diesen Artikel benötigen Sie keine Software, da die Treiber bereits bei Windows integriert sind. Um den Drucker auszuwählen befolgen

Mehr

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB 1/3.04 (Diese Anleitung ist für die CD geschrieben. Wenn Sie den Treiber vom WEB laden, entpacken

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829 RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT Expansion 111829 1. Introduction equip RS-232 Serial Express Card works with various types of RS-232 serial devices including modems, switches, PDAs, label printers, bar

Mehr

Montageanleitung Konverter RS422 - USB

Montageanleitung Konverter RS422 - USB Montageanleitung Konverter RS422 - USB Messanordnung für Sensoren der Reihe ILD 1302 / 1402 / 1700 / 2200 / 2300 PC PC1402-X/I PC1402-X/U PC1700-X PC2200-5 PC2300-X/OE PC2300-X/SUB-D + PC2300-0,5/Y TB1

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TU3-SA 1.01

Anleitung zur Schnellinstallation TU3-SA 1.01 Anleitung zur Schnellinstallation TU3-SA 1.01 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation der Hardware 2 3. Zugriff auf die Festplatten des TU3-SA 4 Troubleshooting 5 Version 02.15.2011

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. PCMCIA Reader B1

Bedienungsanleitung User Manual. PCMCIA Reader B1 Bedienungsanleitung User Manual PCMCIA Reader B1 Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL PCMCIA Reader B1 haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

Quick Installation Guide TU2-ET100

Quick Installation Guide TU2-ET100 Quick Installation Guide TU2-ET100 Table of of Contents Contents... 1. Bevor Sie anfangen... 2. Installation... 1 1 2 Troubleshooting... 6 Version 08.30.2006 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt TU2-ET100

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

DVD MAKER USB2.0 Installation Anleitung

DVD MAKER USB2.0 Installation Anleitung DVD MAKER USB2.0 Installation Anleitung Inhalt V1.0 Kapitel 1: DVD MAKER USB2.0 Hardware Montage...2 1.1 Inhalt der DVD MAKER USB2.0 Paket...2 1.2 Systemanforderungen...2 1.3 Hardware Montage...2 Kapitel

Mehr

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama. 00021024-10.06 E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com Gamepad Thunderstorm II 0021024 l Bedienungsanleitung

Mehr

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren.

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. equinux ID: Password/Passwort: 1 Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. English Mac Thank you for choosing an equinux product Your new TubeStick includes The Tube, a modern and convenient

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-561U

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-561U Anleitung zur Schnellinstallation TFM-561U V1 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 5 Version 08.25.2010 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt TFM-561U Treiber

Mehr

PCTV DVB-S2 Stick (461e) Quick Start Guide Kurzanleitung

PCTV DVB-S2 Stick (461e) Quick Start Guide Kurzanleitung PCTV DVB-S2 Stick (461e) Quick Start Guide Kurzanleitung 2013 PCTV Systems S.à r.l. QI-461E-V1-4LANG Lieferumfang 1 2 3 4 5 6 Installation I. II. III. IV. V. VI. Lieferumfang* Beispielhafte Abbildungen

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1 Cisco SSPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Dokumentenversion 1 Placetel UC-One Cisco SPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Copyright Hinweis Copyright 2015 finocom AG Alle Rechte

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Software BC Flash. Firmware für VAS 5903 / 5905 aktualisieren. Software BC Flash. Update Firmware for VAS 5903 / 5905. Bedienungsanleitung Software

Software BC Flash. Firmware für VAS 5903 / 5905 aktualisieren. Software BC Flash. Update Firmware for VAS 5903 / 5905. Bedienungsanleitung Software Software BC Flash Firmware für VAS 5903 / 5905 aktualisieren Software BC Flash Update Firmware for VAS 5903 / 5905 D GB Bedienungsanleitung Software Operating Instructions Software 42,0410,1534 012008

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\

1. Double click on the Actisys USB icon Found on Floppy A:\ WARNING:- Make sure that the ACTISYS FIR-USB adapter is not plugged in before installing this Software. ACHTUNG:- Den ACTISYS FIR-USB-Adapter KEINESFALLS vor der Installation der Software anschließen!

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 D GB Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-05 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41 4 4 Fax +41-41 4 1 www.leister.com sales@leister.com Einbauanleitung

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide LevelOne WAB-5120 300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide English Deutsch - 1 - Table of Content English... - 3 - Deutsch... - 9 - This guide covers only the most common

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Bosch iqn-mapper. Tool Description Werkzeug-Beschreibung

Bosch iqn-mapper. Tool Description Werkzeug-Beschreibung Bosch iqn-mapper en de Tool Description Werkzeug-Beschreibung iqn-mapper Introduction en 3 1 Introduction 2 Installation 3 Operation Bosch iqn-mapper is a tool to map replay clients to NetApp iscsi systems.

Mehr

Technology for you. Media Solutions

Technology for you. Media Solutions Technology for you Media Solutions Media Units / Media Units Media Units Robuste Installationstechnik für jeden Klassenund Schulungsraum Robust installation technology for each class- and conference room

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

"Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" I.

Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle I. "Programming-Tool PGT-05-S für DRS61 Version 1.0 USB Schnittstelle" "Programming Tool PGT-05-S for DRS61 Version 1.0 USB interface" Achtung! Während des Programmiervorganges darf der Encoder nicht an die

Mehr

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR LPS203-M LPS203-M 操 作 指 示 BEDIENUNGSANLEITUNG To comply with the published safety standards, the following must be observed when using this power supply. Um den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen zu genügen, müssen die nachstehenden

Mehr

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS K la vi er l ac ko p tik AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS ZA 8970 DRUCKS0682.indd 1 05.09.12 15:15 VerpAckunGsinhAlT UKW / UHF / VHF Flachantenne

Mehr

24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS

24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS 24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots TPE-224WS ŸAnleitung zur Schnellinstallation (1) ŸTroubleshooting (3) 1.12 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTPE-224WS

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

Manual BigJack IR-6SP

Manual BigJack IR-6SP SE GB DE Manual BigJack IR-6SP Manual BigJack IR-6SP Manual BigJack IR-6SP SE MANUAL BIGJACK IR-6SP... 4 INLEDNING... 4 ALLMÄNT OM BIGJACK... 4 Teckenförklaring... 5 SÄTTA I BATTERIER... 6 PROGRAMMERING...

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Formatting the TrekStor i.beat run

Formatting the TrekStor i.beat run DE EN Formatting the TrekStor i.beat run Formatierung des TrekStor i.beat run a Beim Formatieren werden ALLE Daten auf dem MP3-Player gelöscht. In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie Ihren MP3-Player

Mehr

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001 BA 95 Einbau-Anleitung Installation Instructions Einbau Installation Einbaubeispiel Installation example Ablaufleitung vorsehen Install discharge pipework Durchflussrichtung beachten! Consider direction

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

Installation und Start der Software AQ2sp Installation and Start of the software AQ2sp

Installation und Start der Software AQ2sp Installation and Start of the software AQ2sp Installation and Start of the software Abhängig von Ihrer WINDOWS-Version benötigen Sie Administrator-Rechte zur Installation dieser Software. Geeignet für folgende WINDOWS-Versionen: Windows 98 SE Windows

Mehr

SOUND LINK ANALYSIS SOFTWARE BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL. Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs!

SOUND LINK ANALYSIS SOFTWARE BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL. Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL SOUND LINK ANALYSIS SOFTWARE Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Copyright Nachdruck verboten! Reproduction prohibited! Inhaltsverzeichnis/

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

PCTV microstick (77e) Kurzanleitung Quick Start Guide

PCTV microstick (77e) Kurzanleitung Quick Start Guide PCTV microstick (77e) Kurzanleitung Quick Start Guide 2013 PCTV Systems S.à r.l. QI-77E-V1-2LANG Lieferumfang / Box Contents 1 2 3 4 5 Installation I. II. Lieferumfang* Beispielhafte Abbildungen finden

Mehr

Contact 1600 QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA. www.sonybiz.net CHANGING THE WAY

Contact 1600 QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA. www.sonybiz.net CHANGING THE WAY Contact 1600 CHANGING THE WAY QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG BUSINESS GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA COMMUNICATES www.sonybiz.net GB Getting started STEP 1 Turning

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

Manual. Gewa IR-1S Micro. SE: IR-sändare GB: IR transmitter DE: IR-Sender. Art.no 4019. Rev A SE, GB, DE

Manual. Gewa IR-1S Micro. SE: IR-sändare GB: IR transmitter DE: IR-Sender. Art.no 4019. Rev A SE, GB, DE Manual Gewa IR-1S Micro SE: IR-sändare GB: IR transmitter DE: IR-Sender Art.no 4019 Rev A SE, GB, DE 2 Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa IR-1S Micro... 5 Inledning... 5 Allmänt

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

4.) Geben Sie im Feld Adresse die IP Adresse des TDC Controllers ein. Die Standard Adresse lautet 192.168.1.50.

4.) Geben Sie im Feld Adresse die IP Adresse des TDC Controllers ein. Die Standard Adresse lautet 192.168.1.50. Netzwerk: 1.) Kopieren Sie die Datei C30remote.exe von der Installations CD auf ihre Festplatte. 2.) Starten Sie die Datei C30remote.exe auf ihrer Festplatte. 3.) Wählen Sie aus dem Menü Verbindung den

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 RTS 40 SE GB DE Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245 Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 Installateurhandbuch Raumtemperaturfühler für NIBE F1145, F1245 IHB 0951-1 031436

Mehr

Symbio system requirements. Version 5.1

Symbio system requirements. Version 5.1 Symbio system requirements Version 5.1 From: January 2016 2016 Ploetz + Zeller GmbH Symbio system requirements 2 Content 1 Symbio Web... 3 1.1 Overview... 3 1.1.1 Single server installation... 3 1.1.2

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE!

5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE! 5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION ACHTUNG FAHRER! CAUTION! NICHT WÄHREND DER FAHRT AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE! Sicherheitshinweise 1. Achten Sie darauf, dass durch die

Mehr

KOBIL SecOVID Token III Manual

KOBIL SecOVID Token III Manual KOBIL SecOVID Token III Manual Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das KOBIL SecOVID Token entschieden haben. Mit dem SecOVID Token haben Sie ein handliches, einfach zu bedienendes Gerät zur universellen

Mehr