SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB"

Transkript

1 SE Manual Control Star/Micro USB GB Manual Control Star/Micro USB DE Handbuch Control Star/Micro USB

2 Innehållsförteckning/Contents SE MANUAL CONTROL STAR USB OCH CONTROL MICRO USB... 4 INLEDNING... 4 Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro... 4 Kompatibla programvaror... 4 BESKRIVNING AV CONTROL STAR OCH CONTROL MICRO... 5 ANSLUTA CONTROL STAR ELLER CONTROL MICRO TILL DATORNS USB-PORT... 6 Manöverkontakter... 6 Spela in IR-koder... 6 Inspelning... 7 ÖVRIGT... 8 Användningsmiljö... 8 Rengöring... 8 Återvinning av elavfall... 8 Tekniska data... 8 ÖVERENSSTÄMMELSE MED MEDICINTEKNISKA DIREKTIVET... 8 GB MANUAL CONTROL STAR USB AND CONTROL MICRO USB... 9 INTRODUCTION... 9 Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro... 9 Compatible software... 9 DESCRIPTION OF CONTROL STAR AND CONTROL MICRO CONNECTING CONTROL STAR OR CONTROL MICRO TO THE USB PORT ON THE PC Control switches Recording IR codes Recording MISCELLANEOUS Environment conditions Cleaning Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Technical data CONFORMITY WITH THE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE

3 DE HANDBUCH CONTROL STAR USB UND CONTROL MICRO USB EINLEITUNG Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kompatible Software BESCHREIBUNG VON CONTROL STAR UND CONTROL MICRO ANSCHLUSS DES CONTROL STARS ODER CONTROL MICRO AN DEN USB- EINGANG DES COMPUTERS Funktionsschalter IR- Code einspielen Aufnahme von IR- Code SONSTIGES Umgebungsbedingungen Reinigung Wiederverwertung von Elektronikabfall Technische Daten KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUM MEDIZINPRODUKTESGESETZ

4 SE Manual Control Star USB och Control Micro USB Inledning Control Star USB och Control Micro USB gör det möjligt att trådlöst styra funktioner i sin omgivning, t.ex. TV, video, stereo, lampor och porttelefon från sin dator (PC). Control Star och Control Micro är sändarenhetern som sänder ut IR-signalerna och som enkelt ansluts till datorns USB-port. Ingen extern strömförsörjning behöver anslutas. Control Star och Control Micro är programmerbara vilket innebär att det går att spela in IR-koder från andra fjärrkontroller t.ex. TV, video och stereo. Det är också möjligt att ansluta yttre manöverkontakter (Control Star) för styrning med scannande funktion. Flera olika programvaror finns på marknaden som är anpassade för att kunna styra Control Star och Control Micro. Möjligheter och fördelar med Control Star och Control Micro Kan spela in IR-koder från näst intill alla förekommande IR-fjärrkontroller som finns på marknaden. Har 256 minnesplatser för att lägga in IR-kanaler. Strömförsörjning från USB-porten, ingen extra strömförsörjning behövs. Till Control Star kan en eller två manöverkontakter anslutas för scanning. Liten storlek, Control Micro är mindre än en tändsticksask. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda. Kompatibla programvaror Control Star och Control Micro är tänkt att anslutas till andra programvaror. Denna manual beskriver bara hur Control Star och Control Micro fungerar. Mer information kan sökas i manualer för respektive programvaror. Följande programvaror kan användas till Control Star och Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 4

5 Beskrivning av Control Star och Control Micro Control Star Indikeringsdiod Ingång för manöverkontakt Inbyggd manöverkontakt Ingång för manöverkontakt Sändardioder IR-Sensor innanför hölje Kontakt för anslutning till USB-port på PC Control Micro Sändardioder och sensor innanför hölje Indikeringsdiod 5

6 Ansluta Control Star eller Control Micro till datorns USBport För att undvika problem vid igångkörning är det viktigt att man följer installationsanvisningen. OBS! Börja med att installera USB-drivrutiner innan hårdvaran kopplas in. USB-drivrutiner är kompatibelt med Win 98 andra utgåvan, Win 2000 och Win XP. Gör enligt följande för att installera USB-drivrutiner och hårdvara: 1. Koppla bort eventuellt ansluten hårdvara såsom Control Star USB, Control Micro USB. 2. Sätt i CD-skivan VCP USB Drivers i datorns CD-enhet. Vänta tills en installationsguide visas på skärmen. Detta kan ta några sekunder. Om installationsguiden inte visas: Gå till Start-menyn, Välj Kör och skriv D:\setup (byt ut D om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på OK. 3. Klicka på Install USB driver. 4. Anslut Control Star USB eller Control Micro USB till datorns USB-port när instruktion ges. Drivrutin för USB Serial Converter installeras först och sedan drivrutin för USB Serial Port. Välj automatisk installation. Vid installation i Win 98 måste man även ange att drivrutiner skall hämtas från CD, sökvägen, D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Ta ur CD-skivan ur CD-enheten. Manöverkontakter Progress Star har två ingångar för yttre manöverkontakter, se fig sid. 5. Anslutningskontakt skall vara 3,5 mm telepropp. Endast CE-märkta manöverkontakter får kopplas in. Varning! Elektroder som fästes på huden eller invasibla manöverkontakter får ej anslutas till Progress Star. Spela in IR-koder För att kunna styra t.ex. TV, Video, Stereo, DVD, leksaker, lampor m.m. krävs att dessa apparater har en fjärrkontroll som sänder infrarött ljus (IR). En TV t.ex. har för det mesta en fjärrkontroll (IR) som används för att styra olika funktioner. Det är denna fjärrkontroll som ska användas för att lära in IR-koder. Andra apparater som t.ex. lampor, telefon, porttelefon och dörrautomatik har inte någon sådan fjärrkontroll. Gewa har lösningar som gör det möjligt att även styra dessa apparater. GewaLink-kanaler ligger fabriksinställda och kan användas för att styra Gewas egna produkter. Kontakta Gewa eller Gewas återförsäljare för mer information. När man spelar in en IR-kod används en minnesplats. Totalt 256 minnesplatser finns till förfogande. 6

7 Inspelning Innan man börjar spela in en IR-kod skall man vara förvissad om att batterierna i fjärrkontrollen har full kapacitet. Vistas ej i starkt ljus vid inlärning (t.ex. solljus). För att få bra kvalité på den inspelade IR-koden behöver avståndet mellan fjärrkontrollen och sändarenheten vara rätt. Detta avstånd är olika för olika fjärrkontroller och bör därför kontrolleras innan man spelar in IR-koder från nya fjärrkontroller. När man spelar in skall enheterna vara placerade enligt figur. Det exakta förfarandet finns att läsa i manualen för programvaran. 7

8 Övrigt Användningsmiljö Control Star och Control Micro är avsedd att användas i torr miljö. Rengöring Control Star och Control Micro görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa. Återvinning av elavfall Control Star och Control Micro innehåller elektronik som skall återvinnas efter produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall. Tekniska data Max minnesplatser: 256 GewaLink-kanaler kanal 62 är stoppkod Räckvidd: meter Fysiska mått (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Fysiska mått (L x B x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperaturområde: 0-40 C Anslutning: USB-port Strömförsörjning: Via USB-port Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet Control Star USB och Control Micro USB marknadsförs som tekniska hjälpmedel för personer med handikapp och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex. inkluderar relevanta krav för EMC och elektrisk säkerhet. 8

9 GB Manual Control Star USB and Control Micro USB Introduction Control Star USB and Control Micro USB makes it possible to wirelessly control functions in the environment, such as TV, VCR, stereo, lamps and hall telephone from the PC. Control Star and Control Micro are the transmitting units transmitting IR signals and that are easily connected to the USB port on the computer. No external current supply is needed. Control Star and Control Micro are programmable; making it possible to record IR-codes from other remote controls e.g. TV, VCR and stereo. It is also possible to connect external control switches (Control Star) for scanning function. There are several different software available on the market adapted to control Control Star and Control Micro. Possibilities and advantages with Control Star and Control Micro Can record IR codes from almost all IR remote controls available on the market. 256 memory locations for IR codes. Power supply from the USB port, no external power supply is needed. For scanning use one or two control switches can be connected to Control Star. Small size, Control Micro is smaller than a match box. GewaLink codes are default. Compatible software Control Star and Control Micro are designed to be connected to other software. This manual only describes the function of Control Star and Control Micro. For more information please see manuals for the different software. The software below can be used with Control Star and Control Micro: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 9

10 Description of Control Star and Control Micro Control Star Indicator LED Input for control switch Built-in control switch Input for control switch Emitting diods IR-Sensor inside case Plug for connection to USB port on a PC Control Micro Emitting diods and sensor inside case Indicator LED 10

11 Connecting Control Star or Control Micro to the USB port on the PC When starting up it is important to follow the installation guide to avoid problems. Note! Install the USB drivers before connecting the hardware. USB drivers are compatible with Win98, second edition, Win 2000 and Win XP. Install USB drivers and hardware by the following procedure: 1. Disconnect any connected hardware such as Control Star USB, Control Micro USB. 2. Insert the CD VCP USB Drivers in the CD unit on the computer. Wait until an installation guide is shown on the screen. It might take a few seconds. If the installation guide is not shown: Go to Start-menu, Select Drive and write D:\setup (exchange D if the CD unit has another designation). Click on OK. 3. Click on Install USB driver. 4. Connect Control Star USB or Control Micro USB to the USB port on the computer when an instruction is given. Start by installing the driver for the USB Serial Converter and then the driver for the USB Serial Port. Select automatic installation. When installing in Win98 it must be specified that you shall pick up the drivers from the CD, path D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 5. Remove the CD from the CD-unit. Control switches Progress Star has two inputs for external control switches, see fig page 10. Use 3,5 mm jack plug for connection. All control switches that are to be connected must be CEmarked. Warning! Electrodes that are attached to the skin or invasible control switches must not be connected to Progress Star. Recording IR codes To be able to control a TV, for example, or a VCR, Stereo, DVD, toys, lamps etc., these devices must have a remote control unit that emits infrared light (IR). Most TVs have a remote control unit that is used to control various functions. It is this remote control unit that is to be used to teach IR codes. Other devices such as lamps, telephones, hall telephones and door openers do not have any remote control unit. Gewa have solutions that makes it possible to control also these devices. The GewaLink codes are default and can be used to control Gewa s own products. Please contact Gewa or Gewa s representatives for more information. One memory location is used for each IR code that is recorded. There are 256 memory locations available. 11

12 Recording Before starting to record IR codes, ensure that the batteries in the remote control have full capacity. Do not place the devices in bright light (such as sunlight) during the learning procedure. In order to obtain good results when recording IR codes the distance between the remote control unit and the transmitting unit must be correct. This distance differs from one remote control to another and thus you should check the distance before recording new IR codes from the remote control unit. When recording the units should be placed according to the figure below. How to proceed exactly is described in the software manual. 12

13 Miscellaneous Environment conditions Control Star and Control Micro are intended to be used in dry conditions. Cleaning Control Star and Control Micro can be cleaned with a damp cloth that has been dipped into water containing washing-up liquid. Dry with a dry cloth after cleaning. Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment Control Star and Control Micro contain electronic components that must be recycled. When the product is disposed of, hand it in to a recycling centre for waste of electrical and electronic equipment. Technical data Max memory locations: 256 Gewa-Link codes Code 62 is a stop code Range: metres Dimensions (L x W x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Dimensions (L x W x H) Progress Micro: 46 x 36 x 16 mm Temperature range: 0-40 C Connection: USB port Current supply: Via USB port 13

14 Conformity with the Medical Devices Directive Control Star USB and Control Micro USB are marketed as technical aids for persons with disabilities and meet the requiremts in the Medical Devices Directive 93/42/EEC including relevant EMC and electrical safety requirements. 14

15 DE Handbuch Control Star USB und Control Micro USB Einleitung Control Star USB und Control Micro USB ermöglichen es von Ihrem Computer aus drahtlos Funktionen in Ihrer Umgebung zu steuern, wie z.b. Fernseher, Video, Stereo, Lampen und Gegensprechanlage. Control Star und Control Micro sind die Sendereinheiten, welche die IR- Signale senden und können einfach an den USB- Eingang des Computers angeschlossen werden. Kein weiteres Zubehör ist erforderlich. Control Star und Control Micro sind programmierbar und können IR- Code von anderen IR- Sendern wie Fernseher, Video und Stereo einspielen. Außerdem können externe Funktionsschalter (Control Star) angeschlossen werden, die eine scannande Funktion ermöglicht. Es sind mehrere verschiedene Programme auf dem Markt verfügbar, die an den Control Star und Control Micro angepasst sind. Möglichkeiten und Vorteile mit Control Star und Control Micro Kann IR- Code von fast allen auf dem Markt befindlichen IR- Sendern einspielen. 256 Speicherplätze für IR- Code. Stromversorgung durch USB- Eingang, keine externe Stromversorgung notwendig. Im Scannmodus können bis zu zwei Funktionsschalter an Control Star angeschlossen werden. Geringe Größe, Control Micro ist kleiner als eine Streichholzschachtel. GewaLink Code sind vorprogrammiert. Kompatible Software Control Star und Control Micro sind so konstruiert, dass sie an anderen Software angepasst sind. Dieses Handbuch beschreibt nur die Funktion der Control Star und Control Micro. Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Handbücher der entsprechenden Software. Die unten aufgeführten Software können von Control Star und Control Micro verwandt werden: The Grid (Sensory software) Mind Express (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) KeyVit (TECHNOLOGIE & INTEGRATION) VS Communicator (Viking software) 15

16 Beschreibung von Control Star und Control Micro Control Star Kontroll- LED Eingang für Funktionsschalter Eingebauter Funktionsschalter Eingang für Funktionsschalter IR- Leuchtdioden IR-Sensor im Gehäuse Stecker zum Anschluss an den USB- Eingang am Computer Control Micro IR- Leuchtdioden und IR-Sensor im Gehäuse Kontroll- LED 16

17 Anschluss des Control Stars oder Control Micro an den USB- Eingang des Computers Bei der ersten Inbetriebnahme ist es wichtig, dass Sie den Installationsanweisungen befolgen um Probleme zu vermeiden. Achtung! Installieren Sie zuerst die USB- Treiber, bevor das Gerät angeschlossen wird. Die USB- Treiber sind mit Win 98, zweite Ausgabe, Win 2000 und Win XP kompatibel. Installieren Sie die USB- Treiber und den Sender wie folgt: 1. Trennen Sie jegliches Gerät wie Control Star USB oder Control Micro USB ab. 2. Legen Sie die CD, VCP USB Drivers in das CD- Laufwerk des Computers ein. Warten Sie bis der Installationsführer auf dem Bildschirm erscheint. Dies kann einige Sekunden dauern. 3. Sollte der Installationsführer nicht erscheinen: Gehe zu Start, wähle Ausführen und schreibe d:\install.exe (tausche d aus, wenn das CD- Laufwerk eine andere Bezeichnung hat). Klicke auf OK. 4. Klicke auf Install USB driver. 5. Nun schließen Sie den Control Star USB oder Control Micro USB an den USB- Eingang des Computers an, wenn Sie dazu aufgefordert wurden. Zuerst installieren Sie den Treiber für USB Serial Converter und dann den Treiber für USB Serial Port. Wählen Sie automatische Installation. Bei der Installation in Win98 ist es anders, da müssen Sie die Treiber von der CD holen. Dateipfad D:\Drivers\w98_w2k_wxp. 6. Nehmen Sie die CD aus dem CD- Laufwerk. Funktionsschalter Progress Star besitzt zwei Eingänge, woran Sie die externen Funktionsschalter anschließen können, siehe Fig. Seite 16. Zum Anschluss benutzen Sie 3,5 mm Klinkenstecker. Alle Funktionsschalter, die angeschlossen werden müssen mit CE gekennzeichnet sein. Warnung! Elektrode, die an die Haut befestigt sind oder unsichtbare Funktionsschalter dürfen nicht an Progress Star angeschlossen werden. 17

18 IR- Code einspielen Wenn Sie zum Beispiel einen Fernseher steuern möchten oder ein Video, Stereo, DVD, Spielsachen, Lampen usw., müssen diese Geräte einen Sender haben, der infrarotes Licht (IR) aussendet. Die meisten Fernseher haben einen Sender, der verschiedene Funktionen steuert. Dieser Sender wird zum Einspielen der IR- Code benutzt. Andere Geräte wie Lampen, Telefone, Gegensprechanlagen oder Türöffner haben keine Sender. Gewa bietet Lösungen an, um auch diese steuern zu können. Die GewaLink Code sind vorprogrammiert und können darum Gewas eigene Produkte steuern. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Gewa oder deren Repräsentanten für weitere Information. Jeweils ein Speicherplatz wird für einen eingespielten IR- Code belegt. Insgesamt 256 Speicherplätze sind verfügbar. Aufnahme von IR- Code Bevor Sie IR- Code einspielen überzeugen Sie sich, dass die Batterien des Senders die volle Leistung besitzen. Bei der Aufnahmeprozedur legen Sie die Geräte nicht ins helle Licht (z.b. Sonnenschein). Ein gutes Resultat bei der Aufnahme erzielen Sie, wenn Sie die Sender auf den optimalen Abstand ausrichten. Der Abstand kann von Sender zu Sender unterschiedlich sein und sollte vorher überprüft werden. Bei der Aufnahme sollten die Sender der Zeichnung entsprechend ausgerichtet sein. Wie Sie exakt weiterfahren wird im Softwarehandbuch beschrieben. Sonstiges Umgebungsbedingungen Control Star und Control Micro sind für eine trockene Umgebung vorgesehen. 18

19 Reinigung Control Star und Control Micro dürfen nur mit einem leicht feuchten Lappen, der in milde Seifenlauge getaucht wurde, gereinigt werden. Danach mit einem Tuch abtrocknen. Wiederverwertung von Elektronikabfall Control Star und Control Micro enthalten elektronische Komponente und sollen nach Ende der Lebensdauer wiederverwertet werden. Beim Umweltdepot verwerten. Technische Daten Maximale Speicherplätze: 256 Gewa-Link Code Code 62 ist ein Stoppcode Reichweite: Meter Abmessungen (L x B x H) Progress Star: 69 x 54 x 20 mm Abmessungen (L x B x H) Progress 46 x 36 x 16 mm Micro: Temperaturbereich: 0-40 C Anschluss: USB- Eingang Stromversorgung: Über USB- Eingang 19

20 Konformitätserklärung zum Medizinproduktesgesetz Control Star und Control Micro werden als technische Hilfsmittel für Behinderte vermarktet und entsprechen den Ansprüchen des Medizinproduktegesetzes 93/42/EWG, einschließlich den Anforderungen der EMV und der elektrischen Sicherheit. Gewa AB BOX 92, SE SOLLENTUNA, SWEDEN TEL: +46 (0) TEXTTEL: +46 (0) FAX: +46 (0) WEB: Art.no: Doc: Manual Control Star_ Micro SE GB DE. Ver: B. Date:

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 och VVM500 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245,

Mehr

LAF 30. Art.nr. 172658-01

LAF 30. Art.nr. 172658-01 SE BRUKSANVISNING Avfuktare för professionellt bruk VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisningen för framtida bruk....2 GB USER INSTRUCTION Dehumidifier for professional

Mehr

InfoPoint Installation & User manual

InfoPoint Installation & User manual InfoPoint Installation & User manual GB SE DE FR Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Mehr

HP Pavilion MX75 Monitor Guide

HP Pavilion MX75 Monitor Guide HP Pavilion MX75 Monitor Guide English Filename: M0075KEU2.doc Title: HP-Print2k.dot Template: HP-Print2K.dot Author: James Zimmerman Last Saved By: WASSER, Inc. Revision #: 35 Page: 1 of 32 Printed: 10/13/00

Mehr

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 RTS 40 SE GB DE Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245 Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 Installateurhandbuch Raumtemperaturfühler für NIBE F1145, F1245 IHB 0951-1 031436

Mehr

FUTRO S450. Operating Manual

FUTRO S450. Operating Manual FUTRO S450 Operating Manual Sie haben...... technische Fragen oder Probleme? Wenden Sie sich bitte an: unsere Hotline/Help Desk (siehe die mitgelieferte Help Desk-Liste oder im Internet: "http://ts.fujitsu.com/helpdesk")

Mehr

USB Deviceserver myutn-50a Quick Installation Guide

USB Deviceserver myutn-50a Quick Installation Guide USB Deviceserver myutn-50a Quick Installation Guide Overview [en] This Quick Installation Guide provides a description of the installation of the myutn-50a. It contains the following information: General

Mehr

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (S. 2) Installation and operating manual (p. 28)

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (S. 2) Installation and operating manual (p. 28) Montage- und Inbetriebnahmeanleitung (S. 2) Installation and operating manual (p. 28) Zentrale CCU2: Central Control Unit CCU2: HM-Cen-O-TW-x-x-2 Inhaltsverzeichnis 1. Ausgabe Deutsch 02/2013 Dokumentation

Mehr

USB Deviceserver myutn-250 Quick Installation Guide

USB Deviceserver myutn-250 Quick Installation Guide USB Deviceserver myutn-250 Quick Installation Guide Overview [en] This Quick Installation Guide provides a description of the installation of the myutn-250. It contains the following information: General

Mehr

INNOVATIVE TECHNOLOGY PRODUCTS LM003. English Rev 3. Quick Start Guide

INNOVATIVE TECHNOLOGY PRODUCTS LM003. English Rev 3. Quick Start Guide INNOVATIVE TECHNOLOGY PRODUCTS LM003 Quick Start Guide English Rev 3 Index English Introduction Page 2 Product Overview Page 2 Product Specification Page 3 Product Usage Guidelines Page 3 Software and

Mehr

Bedienungsanleitung Operating manual SUN 2 BENNING SUN 2 HOLD ON/OFF LOG

Bedienungsanleitung Operating manual SUN 2 BENNING SUN 2 HOLD ON/OFF LOG D Bedienungsanleitung Operating manual SUN 2 BENNING SUN 2 ON/OFF OK HOLD LOG D 9 SUN 2 2 8 3 OK HOLD 7 4 5 ON/OFF LOG 6 Bild 1: Fig. 1: Gerätefrontseite Device front D Bedienungsanleitung BENNING SUN

Mehr

Villavent VX-400/700 E

Villavent VX-400/700 E 204620 21.08.2009/RD/KMB Villavent VX-400/700 E Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert

Mehr

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung SV E DE Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE -

Mehr

USB Dongleserver myutn-800 Quick Installation Guide

USB Dongleserver myutn-800 Quick Installation Guide USB Dongleserver myutn-800 Quick Installation Guide Overview [en] This Quick Installation Guide provides a description of the installation of the myutn-800. It contains the following information: General

Mehr

coax Client VoIP Kurzbedienungsanleitung Operating Instructions

coax Client VoIP Kurzbedienungsanleitung Operating Instructions coax Client VoIP Kurzbedienungsanleitung Operating Instructions ELCON Systemtechnik GmbH 2009 Art.-Nr. 101467-4 Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie die Warnhinweise, Sicherheitsbestimmungen sowie die Kurzbedienungsanleitung

Mehr

POOL 40. Installatörshandbok POOL 40 för NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345. Installer manual POOL 40 for NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345

POOL 40. Installatörshandbok POOL 40 för NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345. Installer manual POOL 40 for NIBE F1145, F1245, F1155, F1255, F1345 POO 0 SE G DE Installatörshandbok POO 0 för IE F, F, F, F, F Installer manual POO 0 for IE F, F, F, F, F Installateurhandbuch POO 0 für IE F, F, F, F, F EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - POO 0

Mehr

Multi-system Scanner Series User's Manual

Multi-system Scanner Series User's Manual Multi-system Scanner Series User's Manual Disclaimer All information, illustrations, and specifications contained in this manual are based on the latest information available at the time of publication.

Mehr

UTN Scannerserver myutn-130 Quick Installation Guide

UTN Scannerserver myutn-130 Quick Installation Guide UTN Scannerserver myutn-130 Quick Installation Guide Overview [en] This Quick Installation Guide provides a description of the installation of the myutn-130. It contains the following information: General

Mehr

Babyphon. Baby Monitor

Babyphon. Baby Monitor Babyphon mit digitaler, rauschfreier Funkübertragung Baby Monitor with digital, noiseless Radio Communication Bedienungsanleitung Operating Instructions Baby Care 4 Baby Care 4 Bedienungsanleitung 3 Operating

Mehr

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

UT 16. Print Server. Quick Installation Guide. Overview [en] Überblick [de]

UT 16. Print Server. Quick Installation Guide. Overview [en] Überblick [de] Print Server UT 16 Quick Installation Guide Overview [en] This Quick Installation Guide provides a brief description of the installation and configuration. You will get the following information from page

Mehr

miditech Audiolink Pro 24/96

miditech Audiolink Pro 24/96 miditech Audiolink Pro 24/96 High Class 6 In-/6 Out USB 2.0 Audio Interface 24 Bit/96 khz 4 x Line In / 4 x Line Out Stereo Interface 2x S/PDIF In-/Out kaoxial 2 x XLR Mic Preamp mit 48 V Phantompower

Mehr

English. mlan EXPANSION BOARD. mlan16e. Deutsch. Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi. Français

English. mlan EXPANSION BOARD. mlan16e. Deutsch. Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi. Français English mlan EXPANSION BOARD mlan16e Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Français Deutsch English Introduction Thank you for purchasing the Yamaha mlan16e. The mlan16e is an expansion board

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Table of contents

Inhaltsverzeichnis. Table of contents BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL CP-1024 DMX-controller Für weiteren Gebrauch aufbewahren! Keep this manual for future needs! Copyright Nachdruck verboten! Reproduction prohibited! Inhaltsverzeichnis Table

Mehr

CONNECT N3 Quick Setup Guide

CONNECT N3 Quick Setup Guide Drahtloser DVB-S Empfänger CONNECT N3 Quick Setup Guide Deutsch English Version 1.1-10 / 2012 TT601613 CONNECT N3 Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TERRATEC

Mehr

WLAN-Repeater 300 Mbps, 2,4GHz

WLAN-Repeater 300 Mbps, 2,4GHz 00 062728 WLAN-Repeater N300 300 Mbps, 2,4GHz Operating Instructions Bedienungsanleitung GB D Signal WLAN Power WPS LAN WPS 00062728man.indd 3 09.02.15 08:28 G User manual WLAN 300 Mbps Repeater Contents

Mehr

Videoüberwachungsanlage Video Monitoring Set

Videoüberwachungsanlage Video Monitoring Set Videoüberwachungsanlage Video Monitoring Set Bedienungsanleitung Operating Instructions Monitor Set 2 Monitor Set Bedienungsanleitung........ 3 Operating Instructions...... 19 2 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine

Mehr

Analog stereo TV tuner card for your PC. Instruction manual

Analog stereo TV tuner card for your PC. Instruction manual Analog stereo TV tuner card for your PC Instruction manual Table of contents 4 Chapter 1 Preface 5 Features 6 System requirements 41 Chapter 9 Radio operation 42 Chapter 10 External sources 7 Chapter 2

Mehr

LSC20 012/14. Optischer Sensor Originalmontageanleitung Deutsch Seite 2

LSC20 012/14. Optischer Sensor Originalmontageanleitung Deutsch Seite 2 LSC20 Optischer Sensor Originalmontageanleitung Deutsch Seite 2 Optical sensor Translation of the Original Installation Instructions English page 25 012/14 2 LSC20 Deutsch Inhaltsverzeichnis 1 Dokumentation....................

Mehr

Bedienungsanleitung HS-200 / HS-210 / HS-400 / HS-410

Bedienungsanleitung HS-200 / HS-210 / HS-400 / HS-410 Bedienungsanleitung HS-200 / HS-210 / HS-400 / HS-410 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Daten Nur bei IP Version 1. Allgemeine Daten 1.1 Einleitung...03 1.2 Ausstattung...03 1.3 Lieferumfang...03 2. Bezeichnungen...04

Mehr