Cortado Corporate Server: ipad, Android & Co - Potenziale nutzen & Sicherheit gewährleisten. Wjatscheslaw Thieme, Sales Manager Partner D/A/CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Cortado Corporate Server: ipad, Android & Co - Potenziale nutzen & Sicherheit gewährleisten. Wjatscheslaw Thieme, Sales Manager Partner D/A/CH"

Transkript

1 Cotao Copoat S: Pa, Ano & Co - Potnzal nutzn & Schht gwählstn Wjatschslaw Thm, Sals Manag Patn D/A/CH

2 Cotao AG Vomals ThnPnt AG, Umbnnnung zum Günung 1999 n Bln 170 Mtabt wltwt Maktfüh fü as Duckn n tltn Ntzwkn Bass st mhfach patntt ThnPnt Tchnolog Fokus: Untnhmnslösungn Vtb üb ca. 500 Systmntgaton un Patn Ca Untnhmnskunn Monatlch nu ThnPnt Us un nu Cotao Us

3 Staks Patnntzwk Softwa Thn Clnts pnts, pnt ntfac cas an xtnal pnt ss Mobl Dcs fo HP pnts

4 Üb Untnhmnskunn Eng Goßkunn: Baclays: Nutz, Ctgoup: , Dutsch Tlkom: , Soct Gnal: , Royal Bank of Scotlan:

5 Zw Pouktfamln:

6 Ducklösungn fü Untnhmn Smply Rnntng Pntng

7 ThnPnt maktfühn Ducklösung fü Untnhmn ThnPnt st fühn Ducklösung fü Ctx XnApp (Ctx Allanc Patn st 1999, st Ctx Ray Ducklösung) h h h h Kunn poftn auch mt n Mcosoft Rmot Dsktop Scs on alln ThnPnt-Fatus D bsthn OEM-Patnschaft mt VMwa (st 2007) macht ThnPnt zum Stana n alln Dsktop-Lösungn on VMwa. D ThnPnt Clnt w on üb 80% all Thn Clnts am Makt untstützt (z.b. on Wys un HP) D ThnPnt Clnt st auch n n Vlzahl on Duckn un Ducksn fst ntgt.

8 Poblm: Duckumgbungn n Untnhmn sn tu un komplx Vwaltung un Pflg on Ducktbn auf n Vlzahl on Dsktops bzw. Sn Blastung Banbt bm Duckn Langsam Duckjob-Ausgab Anbnung on Thn Clnts (auch Lnux) Duckhaltn kann ncht ausgwtt wn Fhln x64 Tb-Untstützung Hoh amnstat Kostn

9 Lösung: Duck tualsn, Komplxtät ngn ThnPnt ntspcht Schhtsanfoungn mobln Büfnssn Fagn Kostnkontoll Anspüchn Amnstaton Poukttätspotnzaln ThnPnt kann Ducktb mt V-Lay tualsn Unabhänggkt on Ha- un Softwa schaffn n Ducklösung fü as gsamt Untnhmn btn untnhmnsgcht Vwaltungs-Tools btn

10 Psonal Pntng st Lösung fü nfachs un taulchs Duckn Funktont mt jm Duckmoll Efot kn zusätzlch Hawa Echts Follow-m -Duckn D günstgst all am Makt fügban Lösungn

11 ThnPnt - Votl m Übblck Suppotanfagn n Bzug auf as Duckn: - 75% Notwng Änungn an Duck- Quu: - 35% Um bs zu 90% ngt Banbtn- Baf Um bs zu 99% ngt Ausfallzt fü as Ducksystm Duckauftäg wn sofot zugstllt, auch b schmalbangn Vbnungn Stabl Anwnungs-Pfomanc sogt fü chts Dsktop-Flng

12 Cotao Copoat S D Dsktop als App

13 IT Tn: Smatphons un Tablt PCs BlackBy, Phon un jtzt Ano: Smatphons uchngn n Entps Makt, nun glt s s snnoll n Untnhmns IT nzubnn Vtualsung Gatn: Maktuchngung wächst on 19% 2009 auf 48% 2012 Clou Computng Gatn: Vtualsung füht zu Clou Computng Smatphons Fost: Bs 2013 wn 50% Ih Mtabt Smatphons nstzn Vtualsung fü Smatphons: Gatn: W pognostzn, ass bs 2012 mh als 50 Poznt ausglftn nun Smatphons tualst sn wn

14 Was watn Busnsskunn? Kostnnspaungn Höh Poukttät Schnll Raktonn un Pozss $$$ W stzt man as um? Ok! E-Mal D mobl Kll-App Goßs Pojkt Vtkal Intgaton (CRM, ERP, tc.) Mobl Zusammnabt un Zugff auf Untnhmns-Rssoucn W?

15 Vtull Dsktops fü Smatphons? Vtull Dsktops sn n goßatg Tchnolog fü Engät mt goßn Blschmn, ab ncht fü Smatphons Entw Inhalt st zu goß fü n Blschm, Rumscolln/ Fhlmlungn tauchn nbn m schtban Ausschntt auf O Inhalt st zu kln fü n Blschm Skalung füht zu Unlsbakt Außm hoh Blastung Banbt

16 D Lösung: Vtual Dsktop Pocsss on Cotao Dsktop Pocsss sn Funktonn, S auf Ihm Dsktop fü Ih täglch Abt nutzn, w z.b.: Managmnt un Anscht on Onn un Datn PDF Estllung Entfnt Dokumnt als E-Mal Anhang snn Duckn (mobl un Ntzwkuck) Faxn Datnbankpots Cotao Tchnolog tualst s Pozss/Funktonn un bngt s ncht n gsamtn Dsktop passn auf as jwlg Engät!

17 Das Poukt fü Untnhmnskunn Cotao Copoat S Nahtlos Intgaton n IT Jzt Zugff auf all Infomatonn Föung Tamabt Flxbl Abtsabläuf Schnll Raktonszt Höh Poukttät Schht bssn Zntal Datnhaltung Kostn span

18 Cotao Copoat S Funktonn m Übblck

19 Anshn Mt m Smatphon w mt m Dsktop-PC o Mac auf Untnhmnslaufwk zugfn Mt m Dat-Manag (Cotao Explo) auf Datn zugfn, m Untnhmnsntzwk Mt BlackBy auf auf Dokumntn-Managmnt-Systm w z.b. Mcosoft ShaPont, n Mcosoft Exchang Votl: Dkts Bantwotn on Anfagn, Infomatonn aus m Untnhmnsntzwk bnötgn Untnhmnslaufwk w auf m Dsktop-PC o Mac nutzn

20 Vwaltn Datn un On m Untnhmnsntzwk mt n Funktonn Ausschnn, Kopn, Enfügn, Umbnnnn, Nu On un Löschn ogansn. Datn mttls Spchn unt kt m Ntzwk ablgn. Votl: Untwgs kt all Infomatonn waltn, ohn afü xta ns Büo ghn zu müssn. Datn un On wn automatsch synchonst.

21 E-Maln Mt Funkton Als E-Mal snn Datn schckn, m Untnhmnsntzwk o n Onln-Vzchnssn abglgt sn. Votl: Zntal abglgt Dokumnt jzt abufn un snn.

22 Duckn Dokumnt un an Datn, E-Mal-Anhäng, HTML-E-Mals, Wbstn, Aufgabn, Kalnntäg, Notzn usw. m Ognalfomat uckn. Infomatonn auf Blutooth -fähgn Duckn, mthlf ns Blutooth- Aapts o auf Ntzwk-Duckn ausgbn. Automatsch Dokumnt mt Push-Pnt-Opton ausuckn. Mt WF-Pntng n jm WLAN-Ntz uckn. Votl: Dokumnt sn schnll n Papfom fügba: Vtäg wn glch untschbn un Fomula o Ot ausgfüllt. Komplzt Dokumnt w Tablln, Blaupausn, Schaubl bqum als Ausuck lsn.

23 Faxn Dokumnt, E-Mal-Txt un Anhang faxn. Zusätzlch auf BlackBy: Fax stlln un mt nm Sgnatu-Bl psonalsn. Votl: Fax unzüglch schckn. Untwgs Faxgät zu Duckausgab bnutzn, wnn kn Duck fügba st.

24 PDFs stlln Unsalfomat PDF kt om Smatphon stlln. Estllt PDFs spchn, uckn, faxn o als E-Mal snn. Votl: Mt nu wngn Mausklcks PDF-Datn stlln. Dank s kompmtn Fomats b Datnübtagung Kostn span.

25 Datnbank-Rpots abfagn Aktualst un ollstäng Datnbankbcht mobl p Knopfuck abufn. Rpots anshn, uckn, faxn o als PDF p E-Mal snn. Votl: Auf all aktulln Datn zugfn. Mt nahzu j Datnbank abtn.

26 Scannn & Kopn Mt Smatphon-Kama Dokumnt, Whtboas, Schän fü Vschungsanspüch usw. scannn un s auf lokaln o Ntzwkuckn ausgbn. Votl: Lücknlos Kommunkaton un Dokumntaton p Smatphon uch Enun Ausgab on Dokumntn schstlln, nschlßlch untzchnt Vtäg.

27 Intgaton n ohann Infastuktu D IT Abtlung muß kn Abt opplt machn, sonn kann ohannn Systm nutzn: Rchtwaltung (AD Intgaton) Fl-S Dokumntn Managmnt Systm Datnbankn E-Mal Systm Faxs Ducks Spzfsch Anwnungn

28 Offn fü an Anwnungn Vtual Dsktop Pocsss fügn üb n offn Achtktu un Stana- Schnttstlln (Jaa ME Contnt Hanl API, JSR 211, WbDa). An Anwnungn, s Schnttstlln bnn, könnn sofot gnutzt wn, fü wt stht n SDK bt. Bspl: Docs-to-go on DataVz Bspl: Zugff auf ShaPont

29 Das Potntal s jwlgn Gäts ausschöpfn D Nutz bkommt woan auf snm Gät gwohnt st. D ntut Bnung füht zu hoh Akzptanz D Votl s jwlgn Molls un lokaln Rssoucn (z.b. Kama un lokal Assatn) wn oll ausgnutzt

30 Cotao Copoat S Anwnbspl

31 All Infomatonn zu Han? S habn aktull Pslst o Päsntaton ncht paat? S wn nach Infomatonn gfagt, S n Ihm Dokumntn Managmnt Systm abufn könnn? D Antwot: Cotao Copoat S Zugff auf Datn, Dokumnt un Fax Dkt on Ihm Smatphon

32 Poukt zu j Zt? S stzn n nm Wataum? S sn mt m Zug o Tax? D Antwot: Cotao Copoat S Faxn S Dokumnt n Ihm Ntzwk lgn o snn s p E-Mal, sotn S Ih On un Datn, lsn S nustn Bcht, auch wnn S hn ncht ab habn Dkt on Ihm Smatphon

33 Ausuck gsucht? D Kun möcht untschbn o S wolln n Rchnung a lassn? Ih Patn möcht as Fomula ausfülln? En tchnsch Zchnung kann auf m Smatphon ncht gut angzgt wn? D Antwot: Cotao Copoat S Duckn S blbg Datn üb nn mobln Blutooth Duckn o auf n nahsthns Fax Dkt on Ihm Smatphon

34 Tamwok wünscht? S haltn nn wchtgn Anhang, n S m Tam btstlln wolln? S bnötgn mobln Zugff auf n Pojkton? En Kollg an nm ann Stanot bnötgt nn Ausuck? D Antwot: Cotao Copoat S Spchn S Anhäng auf nm zntaln Laufwk, gfn S auf ss on untwgs zu Dkt on Ihm Smatphon

35 Banchnbspl m Übblck Bank: Anstoßn un Enscht wchtg Rpots m Untnhmnsntzwk Vtb: Vschckn Boschün un Angbot, aktualsn Dokumnt un PPT Vschung: Bat gfn auf Statstkn zu, uckn Vtäg un haltn Untschftn o Ot Bau: Anscht on tchnsch Zchnungn, Ausuck on DIN A0 Bauplän auf Baustll Inust: Empfang un Vsan on Fax Rchtsanwält: Zugff auf as Dokumntn- Managmnt on untwgs, aus m Gcht un bm Klntn Logstk: Fah mpfangn untwgs Fachtpap ohn ns Büo zuückkhn zu müssn Halthca (mobl Kanknakt) Öffntlch Vwaltung

36 Cotao btt Votl fü mobl Untnhmn Poukttät stgn Schht höhn IT-Amnstaton nfachn Kostn uzn Out-of-th-box-Implmntung

37 Tstn S Cotao Copoat n Ih Umgbung Cotao Copoat S Dmoson 30 Tag 3 Nutz mt Mult-Dc-Untstützung All Funktonn Fü BlackBy, Phon/Pa un Ano

LEISTUNG VERGOLDET. immobilien. Expo Real. entscheidend für entscheider. >>> Das aktuelle Makler-Ranking zeigt, wer den Markt anführt

LEISTUNG VERGOLDET. immobilien. Expo Real. entscheidend für entscheider. >>> Das aktuelle Makler-Ranking zeigt, wer den Markt anführt mmobln ntschn fü ntsch Ausgab - 0 Ps Enzlhft www.mmoblnmanag. Son ü f k c u p p u g z n Fna Expo Ral l k a M Was t auf ßBanch ö g s n a n Münchn watt Dutschl MssoE-Commc n l b m m Nächsts Zl: fü Wohn Lbnsmttlnzlhanl

Mehr

Das Ziel ist das Ziel

Das Ziel ist das Ziel l tn-wc Tl 2 Das Zl st das Zl (c) 2013 Kathrn Pohnk/ tn-wcl - Slbst-Coachng & Mhr / Das Zl st das Zl / 1 l tn-wc Inhalt Tl 1 1. Enltung 2. Im Rückwärtsgang 3. Schrtt 1 Tl 2 1. Prsonal-Kanban - was st dnn

Mehr

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Käufer.

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Käufer. Ohn Spakass fht was: * Ih Immobnpatn. Fü Käuf. UMFASSEND: UNSER SERVICE FÜR IMMOBILIEN-KÄUFER! In dn vgangnn fünf Jahn habn w und 900 Immobn an zufdn Käuf vmttt. D Spakass Zonab st damt d gößt Immobnvmtt

Mehr

e n e a Chancenzuschaf

e n e a Chancenzuschaf s p a n, um n uch Sp a n, u m n u Chancnzuschaf f n m i al b Li ag Landt Konsol i di ungsst at gi dfdplandt agsf akt i on 2013bi s2017 f dpf akt i onn w. d 2013 2014 2015 2016 2017 in Mio. Euo 1. Mhinnahmn

Mehr

3.1 Definition, Einheitsvektoren, Komponenten, Rechenregeln, Vektorraum

3.1 Definition, Einheitsvektoren, Komponenten, Rechenregeln, Vektorraum . Vktorn. Dfnton, Enhtsvktorn, Komponntn, Rchnrgln, Vktorrum Nn sklrn (Zhln mt Mßnht w Mss, Enrg, Druck usw.) wrdn n dr Physk vktorll Größn ("Pfl" mt Rchtung und Läng) vrwndt: Ortsvktor, Gschwndgkt, Vrschung,

Mehr

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Verkäufer.

Ohne Sparkasse fehlt was: * Ihr Immobilienpartner. Für Verkäufer. Ohn Spakass fht was: * Ih Immobiinpatn. Fü Vkäuf. Bid MASSGESCHNEIDERT: UNSER SERVICE FÜR IMMOBILIEN-VERKÄUFER! In dn vgangnn fünf Jahn habn wi und 900 Immobiin vmittt. Di Spakass Zonab ist damit d gößt

Mehr

Chemische Bindung - Grundprinzipien der Valenztheorie

Chemische Bindung - Grundprinzipien der Valenztheorie Chmsh ndung - Gundpnzpn d Valnztho Fagn: Waum bldn manh tom und and nht? Waum fndt man dfnt Popotonn (C 4 anstatt C 5 )? kläung von ndungslängn, -wnkln, -ngn t.. Klasssh lktostatsh Tho shwah Üblappung

Mehr

Erläuterungen zu Leitlinien zum Umgang mit Markt- und Gegenparteirisikopositionen in der Standardformel

Erläuterungen zu Leitlinien zum Umgang mit Markt- und Gegenparteirisikopositionen in der Standardformel Erläutrungn zu Ltlnn zum Umgang mt Markt- und Ggnpartrskopostonn n dr Standardforml D nachfolgndn Ausführungn n dutschr Sprach solln d EIOPA- Ltlnn rläutrn. Währnd d Ltlnn auf Vranlassung von EIOPA n alln

Mehr

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex

Optimale Absicherung. für gesetzlich Versicherte. Betriebliche Krankenversicherung. f ü r M it. Je tz t ex Optimal Absichung fü gstzlich Vsicht Btiblich Kanknvsichung o t il g ba V U n s c h l a a b it!! f ü M it s ic h n k lu s iv J tz t x io K o n d it n n Btiblich Kanknvsichung Kanknzusatzvsichungn fü gstzlich

Mehr

Microsoft Azure schrittweise nutzen

Microsoft Azure schrittweise nutzen np_0212_sonuck_fch.qxp:layout 1 19.01.2012 9:50 Uh Sit 1 B30751 Das Pofi-Magazin fü Entwickl Tools n u Qullco D im Hft C auf 14,90 Dutschlan 14,90 Östich 16,40 Schwiz 29,80 sf Ausgab 2/2012 ickl w t n

Mehr

Marken-Highlights für Ihr Zuhause

Marken-Highlights für Ihr Zuhause ...uns MARKEN-MÖBEL und uns BESTEN PREISE SIE übzugn wdn!!! Makn-Highlights fü Ih Zuhaus Modn Eckganitu Zo mit Rücknvstllung und Canapschluss (ca. Maß 316 x 184 cm) lädt hi zu gmütlichn Stundn in. Ggn

Mehr

LEISTUNGSPROFIL F.EE INFORMATIK + SYSTEME FIRMENPORTRÄT F.EE INFORMATIK + SYSTEME DAS SYSTEMHAUS DER F.EE-FIRMENGRUPPE

LEISTUNGSPROFIL F.EE INFORMATIK + SYSTEME FIRMENPORTRÄT F.EE INFORMATIK + SYSTEME DAS SYSTEMHAUS DER F.EE-FIRMENGRUPPE 04/2013 FIRMENPORTRÄT F.EE INFORMATIK + SYSTEME DAS SYSTEMHAUS DER F.EE-FIRMENGRUPPE LEISTUNGEN UND PRODUKTE ANFAHRT AUGEN UNSERER KUNDEN Clint- / Svlösungn Fax- und Mail-Systm Ka tz d o Industistaß 6

Mehr

MOVIESTAR 5.0. CGM verbindet. Das Bild- und DokumentenManagement-System. Dr. Wagner, Praxis Frauenärzte Saarbrücken West

MOVIESTAR 5.0. CGM verbindet. Das Bild- und DokumentenManagement-System. Dr. Wagner, Praxis Frauenärzte Saarbrücken West i i as Bil- un okunnmanagn-sys h MOVIESTR 50 Wagn, ax aunäz Saabückn Ws CGM vb i i LÖSUNGEN ÜR IE RXIS VON MEISTR h MOVIESTR 50 as Bil- un okunnmanagn-sys h Üb u i i i i Lösungn ax Mh Zi an Üb u 1985 Hannov

Mehr

Vorschlag (Endstand) für Normentext zur Berechnung der Lüftungswärmeverluste in EN 12831 (deutsch)

Vorschlag (Endstand) für Normentext zur Berechnung der Lüftungswärmeverluste in EN 12831 (deutsch) Insttut für Tchnsch Gbäudausrüstung Drsdn Forschung und nwndung GmbH Prof. Oschat - Dr. Hartmann - Dr. Wrdn - Prof. Flsmann Vorschlag (Endstand) für Normntxt ur Brchnung dr Lüftungswärmvrlust n EN 12831

Mehr

Plus ZUCHT UND LEISTUNG. So schön unser Land, so nett die Menschen, so hochwertig unser Futter. INFORMATIONEN FÜR DEN ZÜCHTER

Plus ZUCHT UND LEISTUNG. So schön unser Land, so nett die Menschen, so hochwertig unser Futter. INFORMATIONEN FÜR DEN ZÜCHTER Hgh Pmum So shön uns Land, so ntt d Mnshn, so hohwtg uns Futt. INFORMATIONEN FÜR DEN ZÜCHTER 1 Vl hohwtg Zutatn! uns st Zühtbf-Ausgab 2014 btt Ihnn wd vl Nugktn! Dsmal spzll fü uns Snsblhn! W habn uns

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

Moderne Mietwohnungen Zentral leben im Gallusviertel Frankfurt am Main

Moderne Mietwohnungen Zentral leben im Gallusviertel Frankfurt am Main Modrn Mtwohnungn Zntrl lbn m Gllusvrtl Frnkfurt m Mn Mn Frnkfurt, mn Gllus, Mn Zuhus. Enfch wundrbr Wohnn. 108 Mtwohnungn, provsonsfr 02/03 Wllkommn Hrzlch wllkommn Klyrstrß 39 43, Frnkfurt m Mn Mn FrnkFurt

Mehr

I. Haushaltslage der NRW-Kommunen

I. Haushaltslage der NRW-Kommunen P s s g sp äc hmi t s p a n, u m n mi t u KaiAb uszat Sp chf ükommunal s m i al b Li ag Landt Kommunal f i nanz n f dpf akt i onn w. d I. Haushaltslag d NRW-Kommunn Haushaltslag d NRW-Kommunn damatisch.

Mehr

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung TansRlatons Mtgldsztschft ds BDÜ-Landsvband Bmn-Ndsachsn.V. Hft 1/99 Fbua 1999 Edtoal Das magsch Datum 2000 wft sn Schattn voaus, d wstlch Wlt stht vo dm Mllnumstauml od st schon mttn dn. En Schlagzl,

Mehr

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 2/99 Mai 1999

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 2/99 Mai 1999 TansRlatons Mtgldsztshft ds BDÜ-Landsband Bmn-Ndsahsn.V. Hft 2/99 Ma 1999 Edtoal Ontungslosgkt und kn End. Ob hnslbständgkt, 630-Mak- Jobs od d nu tugstzgbung: Gad fü Fbufl snd d Ztn hat und d Entshdungn

Mehr

Richtlinien für die Ausbildung zum Video School Trainer und zur Video School Trainerin

Richtlinien für die Ausbildung zum Video School Trainer und zur Video School Trainerin Rchtl fü d Ausbldug zum Vdo School Ta ud zu Vdo School Ta Rchtl fü d Ausbldug zum Vdo School Ta ud zu Vdo School Ta Impssum Budsvostad SPIN Dutschlad. V. Budsbüo Rbcca Schö Kustma Staß 3 c 82327 Tutzg

Mehr

Nützliche Tastenkombinationen

Nützliche Tastenkombinationen Nützlich Tastnkombinationn Nützlich Tastnkombinationn Nutzn von Tastnkombinationn Tastnkombinationn könnn Si vrwnn, um Winows 10 schnllr zu binn. Wichtig Systmprogramm zigt Winows 10 an, wnn Si rückn.

Mehr

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Wohngebäudebestand

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Wohngebäudebestand Bundsmnstrum für Vrkhr, Bau und Stadtntwcklung Bkanntmachung dr Rgln für nrgvrbrauchsknnwrt m Wohngbäudbstand Vom 30. Jul 2009 Im nvrnhmn mt dm Bundsmnstrum für Wrtschaft und Tchnolog wrdn folgnd Rgln

Mehr

Beispiel: Ich benutze die folgenden zwei Karten um meine Welt nach FT zu importieren:

Beispiel: Ich benutze die folgenden zwei Karten um meine Welt nach FT zu importieren: Tutorial Importirn inr CC2-Kart nach Fractal Trrains Von Ralf Schmmann (ralf.schmmann@citywb.d) mit dr Hilf von Jo Slayton und John A. Tomkins Übrstzung von Gordon Gurray (druzzil@t-onlin.d) in Zusammnarbit

Mehr

Elektrizität hat wie keine andere technische Errungenschaft Berlin geprägt.

Elektrizität hat wie keine andere technische Errungenschaft Berlin geprägt. 130 Jah Engi fü Von 1884 bis hut Elktizität hat wi kin and tchnisch Eungnschaft gpägt. Am 8. Mai 1884 wud di Aktingsllschaft Städtisch Elkticitäts-Wk ggündt. In dn daauffolgndn 130 Jahn lbt di Stadt inn

Mehr

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu

PASS Studie. Online-Insurance 2009. Studie. Serv. vice. Usabili. Online- Abschlu STUDIEN PASS Stud Ol-Iu 2009 Stud ug V S u V g k m S & B t Hftpfl S S A P Sv v u I Ol- ty p Ubl T o t Kod l O t P t B & u H Ablu V Kl g u wltu l-v Mgmt Summy Mgmt Summy D fottd Efolg d Itt ow d Ettt vo

Mehr

Controlling im Real Estate Management. Working Paper - Nummer: 6. von Dr. Stefan J. Illmer; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Seite 33.

Controlling im Real Estate Management. Working Paper - Nummer: 6. von Dr. Stefan J. Illmer; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Seite 33. Controlling im Ral Estat Managmnt Working Papr - Nummr: 6 2000 von Dr. Stfan J. Illmr; in: Finanz und Wirtschaft; 2000; 5. Juli; Sit 33. Invstmnt Prformanc IIPCIllmr Consulting AG Kontaktadrss Illmr Invstmnt

Mehr

Teil I: Offenes Beispiel

Teil I: Offenes Beispiel Mthodnlhr III 2/08 Nam: 1 Barbtungszt: 2 Stundn 30 Mnutn Zuglassn Hlfsmttl: Taschnrchnr Tl I: Offns Bspl Nordmo, E.D., Kalamazoo, M.: Statstk n dn Mdn Handys und Krbs: En Fall von Tlfon-Vrbndungn. Stochastk

Mehr

2.2 Multiplizieren von Brüchen

2.2 Multiplizieren von Brüchen ! 2.2 Multiplizin von Büchn Ein Rzpt fü Hftig fodt 1 Lit Milch. Man nimmt di halb Rzptmng. Wi vil Lit Milch 1 l 1000 sind fodlich? 1 / 2 w 1 / 2 w 3 / 4 l 1 / 2 l 1 / 4 l 750 500 250 w 1 / 2 l Ein Hftigzpt

Mehr

AllgemeinerAnzeiger DAS WOCHENBLATT FÜR THÜRINGEN EICHSFELD

AllgemeinerAnzeiger DAS WOCHENBLATT FÜR THÜRINGEN EICHSFELD llgmnnzg EICHSFELD DS WOCHENBLTT FÜR THÜRINGEN 2 Jahgang N. 16 17. pl 2013 flag 44.825 Wlhlmstaß 66 37308 Hlgnstadt Tl. (0 36 06) 55 57 0 Fax (0 36 06) 55 57 20 E-Mal: chsfld@allgmn-anzg.d www.mnanzg.d

Mehr

Ein herzliches Grüß Gott in Memmelsdorf! www.drei-kronen.de

Ein herzliches Grüß Gott in Memmelsdorf! www.drei-kronen.de Ein hzlichs Güß Gott in Mmmlsdof! www.di-konn.d Güß Gott! In Fankn stht das bst Witshaus imm ggnüb d Kich. So wi auch uns Bauigasthof: Di Di Konn bfindn sich sit mh als 555 Jahn ggnüb dm Mmmlsdof Gottshaus.

Mehr

Große Neueröffnung. 2batt auf Alles. vom 11. bis 16. Mai. toom.de

Große Neueröffnung. 2batt auf Alles. vom 11. bis 16. Mai. toom.de Gß Nuöffug vm 11. b 16. Ma % 5 1, 2batt auf All Ra *! g u b t B tm.d * Nu gültg vm 11. b 16.5.215 m tm Baumakt Btbug, Südg 45. Augmm d all Dt- ud Svcltug, ja!-mbl Pdukt, Büch, Zgatt, Ztchft, Gtäk, Süßwa,

Mehr

Lektion 14 Test Lösungen

Lektion 14 Test Lösungen Lktion 14 Grmmtik 1 Ws ist rihtig? Kruzn Si n. Lktion 14 Tst Lösungn X Jr J Js Jn Jm Pilot ruht vil Erhrung. Glust u, ss jr j X js jn jm Angymnsium gut ist? Wir kommn jr j js X jn jm Mont pünktlih unsr

Mehr

Herr laß deinen Segen fließen

Herr laß deinen Segen fließen = 122 sus2 1.rr 2.rr lss wir i bit rr lß inn Sgn flißn nn tn 7 S gn fli ßn, ic um i lung, 7 wi in wo Strom ins r wi S sus4 t l Txt un Mloi: Stpn Krnt Mr. wint. sus2 nn Lß wirst u ic spü rn wi i 7 r spi

Mehr

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit!

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit! W f 25jähgs Juläum f S mt Zhlch Juläums-Akto, gussoll Vkostug, Fchtug, Gwspl ud l gut Lu wt S d Edlwss-Apothk. Ut dm Motto GESUND VON KOPF BIS FUSS wd 1.2.2014 gz Woch lg usgg gft. Nütz S us Juläumswoch

Mehr

Klassenbibliotheken (Profile) CIL Befehlssatz. Leon2 CPU. Leon2 Architektur. Leon2 Software. OpenRisc 1200 CPU

Klassenbibliotheken (Profile) CIL Befehlssatz. Leon2 CPU. Leon2 Architektur. Leon2 Software. OpenRisc 1200 CPU Inhalt Motivation / Zilstzung Altnativ Entwicklungsumgbungn fü SoC- Systm Spachunabhängig Zwischnbn Pozsson fü FPGAs CLI Implmntiungn Eugn Bnn 8. 3. 2005 Egbniss 2 Motivation zu nun Mthon Ggünt 1987 als

Mehr

Landeswerbung Schweiz

Landeswerbung Schweiz S w P r n c Swtzrland Promoton Tourm Marktng S w L o c a t o n Landwrbung Schwz Roadmap zur Umtzung dr Moton WAK-Nr.-06.3008 Autor: Thoma Aur Inhalt Po. Thma St 1 Auganglag 2 1.1. Fordrung dr dg. Rät 2

Mehr

Lektion 14 Test. Obwohl Herr Stuber gern in der Stadt arbeiten / er einen Bauernhof haben möchten

Lektion 14 Test. Obwohl Herr Stuber gern in der Stadt arbeiten / er einen Bauernhof haben möchten Lktion 14 Grmmtik 1 Ws ist rihtig? Kruzn Si n. Lktion 14 Tst Bispil: Niht X jr j js jn jm Arzt möht Notrzt sin. Jr J Js Jn Jm Pilot ruht vil Erhrung. Glust u, ss jr j js jn jm Angymnsium gut ist? Wir kommn

Mehr

Ein Auftritt, der bewegt. Mehrwert für Kunden schafft Kunden mit Mehrwert. 10 UGW die Vermarktungs-Experten. Inhalt

Ein Auftritt, der bewegt. Mehrwert für Kunden schafft Kunden mit Mehrwert. 10 UGW die Vermarktungs-Experten. Inhalt 10 UGW di Vmaktungs-Exptn 01 10 Flxibl Pofis im Vtib H i n t g u n d i n f o m a t i o n n f ü Fa c h - u n d F ü h u n g s k ä f t i n M a k t i n g u n d V t i b Lasing Sals Foc: voll Listung bi gingn

Mehr

Clubbeitrag: Der Clubbeitrag wird problemlos monatlich von Ihrem Konto per Bankeinzugsverfahren abgebucht.

Clubbeitrag: Der Clubbeitrag wird problemlos monatlich von Ihrem Konto per Bankeinzugsverfahren abgebucht. & K Clu Amlug s 4 Woch ch E s sucht Kurs tfällt ANMELDEGEÜH vo 10,-- (pro K) - uch m spätr Clutrtt ch Ihrr Whl - Motlchr Clutrg hltt: Kurstlhm: Kurstlhm vo K mt Eltrtl (Säuglgsgrupp s 3.-6. Lsjhr) Kurstlhm

Mehr

Treepodia Smart Video Technologie

Treepodia Smart Video Technologie T Tchnlg Pukv zu Knvngung un zu Ezlung vn EO-Effkn Dl. Inf. An Bn T n Duchln bn@. www.. Tl. 0221 400689008 Mbl. 0173 310 36 18 Fx. 0221 400689009 1 Übblck glch vc Fllun Hw T 2 Übblck glch vc Fllun Hw T

Mehr

Quick-Guide für das Aktienregister

Quick-Guide für das Aktienregister Quick-Guid für das Aktinrgistr pord by i ag, spritnbach sitzrland.i.ch/aktinrgistr Quick-Guid Sit 2 von 7 So stign Si in Nach dm Si auf dr Hompag von.aktinrgistr.li auf das Flash-Intro gklickt habn, rschint

Mehr

Deckel. TiP.de SPORTSBARS. der Goalgetter für. und Wettbüros. Adress-Tool + SMS-Reminder + Sales-Pusher. Wie heißt der Trainer vom FC Barcelona?

Deckel. TiP.de SPORTSBARS. der Goalgetter für. und Wettbüros. Adress-Tool + SMS-Reminder + Sales-Pusher. Wie heißt der Trainer vom FC Barcelona? Dckl ComX GmbH & Co. KG TiP.d Wi hißt dr Trainr vom FC Barclona? b) Chritoph Daum Snd in SMS mit: "Trainr a" odr "Trainr b" an di 83111 (0,49 / SMS) in Ri zum Champion-Lagu-Final Dckl-TIP.d - urop.community-dign

Mehr

IWEX Informations- und Wissensmanagement Experten

IWEX Informations- und Wissensmanagement Experten plug & run your busnss systm IWEX Informatons- und Wssnsmanagmnt Eprtn Präsntrt: Projktmanagmnt Part VII, Rssourcmanagmnt Ho thngs ork n ralty 2 Inhalt und Gldrung Bgrüssung, Vorstllung, Postonrung Was

Mehr

Eine kurze Einführung. 2011 Xpert-Design Software

Eine kurze Einführung. 2011 Xpert-Design Software Ein kurz Einführung 2 1 Xprt-Timr Mobil Handbuch Erst Übrsicht / Einsatzbrich Xprt-Timr MOBIL ist in Projktzitrfassung für untrwgs. Si soll dn Anwndr dabi untrstützn zu vrfolgn, auf wlch Tätigkit wivil

Mehr

Kurse und Renditen von Anleihen. Ein Wörterbuch der Anleihenmärkte. Finanzmärkte und Erwartungen 6-1

Kurse und Renditen von Anleihen. Ein Wörterbuch der Anleihenmärkte. Finanzmärkte und Erwartungen 6-1 K I T E L 6 Fnanzmärk und Erwarungn 6- Kurs und Rndn von nlhn nlhn unrschdn sch n zw wsnlchn Dmnsonn:. dm usfallrsko: Rsko, dass dr Emn dr nlh d vrsprochn Rückzahlung dr nlh nch n vollm Umfang lsn kann.

Mehr

Kontaktlinsen Sehminare Visualtraining. Die neue Dimension des Sehens

Kontaktlinsen Sehminare Visualtraining. Die neue Dimension des Sehens Kontaktlinsn Shminar Visualtraining Di nu Dimnsion ds Shns Willkommn in dn Shräumn Erlbn Si in nu Dimnsion ds Shns. Mit dn Shräumn rwitrn wir unsr Angbot rund um das Aug bträchtlich. Wir bitn anspruchsvolln

Mehr

LHG - ein starker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel

LHG - ein starker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel ng Ausbildu adt... bi dr iblst E n i G LH tion in flich Z din bru vsti n I t u g Ein ukunft! LHG - in starkr Partnr für dn Lbnsmittlinzlhandl Di Lbnsmittlhandlsgsllschaft (LHG) ist di größt inhabrgführt

Mehr

55plus Die Seniorenmesse für alle Junggebliebenen

55plus Die Seniorenmesse für alle Junggebliebenen 55plu Di nirnm für all Junggblibnn 14. & 15. Nvmbr 2015 M Graz, Hall A G.55plu-m.at 55plu al RundumInfrmatinm in Graz! timmn zur 55plu: LAbg. Grgr Hammrl hrnamtlichr Landbmann d tirichn nirnbund und Präidnt

Mehr

Treffpunkt. Finanzieren in der Wirtschaftskrise. Kundenzeitschrift der Valiant Bank. April 2009. Keine Kreditkrise für Firmenkunden

Treffpunkt. Finanzieren in der Wirtschaftskrise. Kundenzeitschrift der Valiant Bank. April 2009. Keine Kreditkrise für Firmenkunden Kundnztschft d Valant Bank Tffpunkt Apl 2009 Fnanzn n d Wtschaftsks Lb Lsn, lb Ls En gn Fma gündn, dn Btb wtn od dn Maschnnpak nun. En Lgn schaft wbn od n bsthnds Objkt umbaun: Alls Plän, d Untnhm und

Mehr

INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individuelle Produkte und Dienstleistungen

INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individuelle Produkte und Dienstleistungen INTERNET- UND IT-LÖSUNGEN FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Individull Produkt und Dinstlistunn NICHT THEORIE, SONDERN PRAXIS ntclusiv ist IT mit IQ und Srvic. Unsr Hrzn schlan für Innovation. Unsr Köpf stckn vollr

Mehr

SonyEricsson K300i. SonyEricsson K700i. + 140,00 Auszahlung Bestellnummer CW-FMO-050805-D1 + 110,00 + 60,00. Auszahlung Bestellnummer

SonyEricsson K300i. SonyEricsson K700i. + 140,00 Auszahlung Bestellnummer CW-FMO-050805-D1 + 110,00 + 60,00. Auszahlung Bestellnummer 15-mobil Aktion Stand: 09. August 2005-15 Fiminutn po Monat inklusiv! - Nu 39 ct./min. in all Mobilfunkntz! - Kin Mindstumsatz! - Kin Anschlußgbüh bi D1! - Auf Wunsch 1 Jah mload-option Gatis! Di vollständign

Mehr

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015 v. Jugd Böckig Fzt Poga 2015 Zltlag fü 9-13 Jähig 2. - 15. August 2015 Wi sog fü gaos ud uvgsslich Fzt i Mt ds Hohloh Walds, i Etthaus kl gütlich Dof. Dikt vo Bauhof ba gibt s täglich fischst Milch du

Mehr

Ihren. Ihre starke Verbundgruppe für Heimtier, Haus und Garten BTG

Ihren. Ihre starke Verbundgruppe für Heimtier, Haus und Garten BTG Ih g l o f s Gschäft! k c l B m LOG A T A K S G N STLEISTU DIEN Ih stak Vbudgupp fü Hmt, Haus ud Gat BTG Ihaltsvzchs 03 Edtoal 24 25 Ol-Kozpt Hmt 05 gsa-zookauf 27 gsa gat 06 Zooma 28 gatspz 07 BTG 29

Mehr

THE SKY IS THE LIMIT Die Express Airfreight Lösungen von Maintaler

THE SKY IS THE LIMIT Die Express Airfreight Lösungen von Maintaler NEWS & STORYS DER MAINTALER EXPRESS LOGISTIK GMBH & CO. KG 01/2015... TITELTHEMA THE SKY IS THE LIMIT Di Expss Aifigh Lösungn von Mainal... Expss Logisik GmbH & Co. KG 02 IMPRESSUM: Hausgb: Mainal Expss

Mehr

Modulare TK-Anlagen für ISDN- und Internettelefonie

Modulare TK-Anlagen für ISDN- und Internettelefonie Kurzbdnunsanltun Modular TK-nlan für IDN- und Intrnttlfon COMmandr 6000 COMmandr 6000R COMmandr 6000RX Inhaltsvrzchns Inhaltsvrzchns Wcht Informatonn... 3 Vrwndt ymbol und nalwörtr... 3 chrhtshnws... 3

Mehr

KVP Der kontinuierliche Verbesserungsprozess

KVP Der kontinuierliche Verbesserungsprozess KVP D kontinuilich Vbungpoz KVP Un Zil Qualitätbwutin höhn Di Qualität tändig vbn, um daüb in noch höh Kundnbindung/-zufidnhit zu ichn. Motivation tign Di Motivation und Zufidnhit un Mitabit tign, um ich

Mehr

Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMITIERTE AUFLAGE SPEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! Ihr Fachhändler :

Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMITIERTE AUFLAGE SPEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! Ihr Fachhändler : Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMIERTE AUFLAGE PEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! To si p-a h n g in b n ot n! Ih Fachhändl : 1915 akita! M h a J 00 pzial 1 100 Jah im Dinst uns Kundn!

Mehr

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2014 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2014 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHLUSSPRÜFUNG 04 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN EBA INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SERIE / Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung PUNKTE UND BEWERTUNG

Mehr

Voller Pumpwerkskontrolle volle Kostenkontrolle FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE

Voller Pumpwerkskontrolle volle Kostenkontrolle FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE /Monat, 1 Ab oftwar tzs Zusa Ohn rnt t übr Int k rk ir D n Pumpw ig g n ä g Für all Vollr Pumpwrkskontroll voll Kostnkontroll FLYGT WEB-SERVICE DIE FLATRATE FÜR PUMPWERKE Flygt is a tradmark of Xylm Inc.

Mehr

Kostenlosen Zugriff auf den Downloadbereich für ELOoffice bekommen Sie, wenn Sie Ihre Lizenz registrieren (Siehe Kapitel 5.2, Seite 28).

Kostenlosen Zugriff auf den Downloadbereich für ELOoffice bekommen Sie, wenn Sie Ihre Lizenz registrieren (Siehe Kapitel 5.2, Seite 28). 21 Si solltn nach Möglichkit immr di aktullstn Vrsionn intzn, bvor Si dn ELO-Support kontaktirn. Oft sind Prlm bi inm nun Updat schon bhn. 21.1 ELOoffic Downloads und Programmaktualisirungn Kostnlon Zugriff

Mehr

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen Di günstig Altrnativ zur Kartnzahlung Sichrs Mobil Paymnt Informationn für ksh-partnr k sh Bargldlos. Schnll. Sichr. Was ist ksh? ksh ist in Smartphon-basirts Bzahlsystm dr biw Bank für Invstmnts und Wrtpapir

Mehr

Bahnfahren ist meine Leidenschaft. Wenn dazu noch Eintritt für fast alle besonderen Sehenswürdigkeiten in der Schweiz dazu kommt und das ganze für

Bahnfahren ist meine Leidenschaft. Wenn dazu noch Eintritt für fast alle besonderen Sehenswürdigkeiten in der Schweiz dazu kommt und das ganze für T s r Bahnfahrn ist mn Ldnschaft. Wnn dazu noch Einitt für fast all bsorn Shnswürdigktn in dr Schwz dazu kommt u das ganz für nn Pauschalprs zu nutzn ist dann macht mich das nugirig. U so kam s, das ich

Mehr

Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMITIERTE AUFLAGE SPEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! Top-Angebote siehe innen!

Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMITIERTE AUFLAGE SPEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! Top-Angebote siehe innen! Makita Flash 01 APRIL - JUNI 2015 TAKE THE POWER NOW! LIMITIERTE AUFLAGE SPEZIAL JUBILÄUM 100 JAHRE! Ih Fachhändl : Top-Anbot sih innn! 1915 akita! M h a J 00 Spzial 1 100 Jah im Dinst uns Kundn! Es ist

Mehr

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE. Baden-Baden - Sylt - Hamburg - Dresden. st 20. Herbst 2013. - für Familienunternehmen - * seit 25 Jahren

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE. Baden-Baden - Sylt - Hamburg - Dresden. st 20. Herbst 2013. - für Familienunternehmen - * seit 25 Jahren BADEN-BADEN BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * - fü Familinuntnmn - Badn-Badn - Sylt - Hambug - Dsdn st 20 b Hbst 2013 13: 013! nkt 20 u p ndt 2 w g n c u S lt / sta n! Aktull folgg it nutz i Nac l: Stufi s Vmögns.

Mehr

Ideen. Extras. ovation. Know-how. Antworten. Plan. Unser Ideengeber. technologische. technologische Kompetenz. Komplettanbieter ist der Markt

Ideen. Extras. ovation. Know-how. Antworten. Plan. Unser Ideengeber. technologische. technologische Kompetenz. Komplettanbieter ist der Markt BIHL-WIEDEMNN.DE n JHRGNG 06 n USGBE 02.2012 tchnologisch Know-how tchnologisch Komptnz ntwotn Spz Topqulitä Exts Intviw mit Bnhd Widmnn Idn Uns Idngb Komplttnbit Spzi ist d Mkt ovtion Potfolio n Komptnz

Mehr

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2012 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT

EBA SERIE 2/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2012 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHLUSSPRÜFUNG 2012 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN 1 EBA INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SERIE 2/2 Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung PUNKTE

Mehr

Badersleben. Zum Fest der Vereine wurden auch wieder Ehrenamtliche geehrt Seite 3. Berauschen der Sinne. Nacht der Kirchen in Halberstadt

Badersleben. Zum Fest der Vereine wurden auch wieder Ehrenamtliche geehrt Seite 3. Berauschen der Sinne. Nacht der Kirchen in Halberstadt Ih pivat Klinanzig! Gbn Si doch infach in pivat Klinanzig auf. Dis ght ganz licht auch p Tlfon! Gnal-Anzig Tlfon: 3 91/ 59-8 KLE I NE PAUSE! GROS SE GEWI NNE! Üball im Handl! Es passit vo Ih Haustü! D

Mehr

Das Phasendiagramm des 3-Zustands- Pottsmodells

Das Phasendiagramm des 3-Zustands- Pottsmodells Das Phasndagramm ds 3-Zustands- Pottsmodlls Das Potts-Modll n Erwtrung ds Isng-Modlls von ssca athj TU raunschwg WS 04/05 Inhaltsvrzchns. Enltung. Das Isng-Modll. spl. Das Modll 3 3. Das Potts-Modll 5.

Mehr

Seniorengenossenschaft Riedlingen e.v. josef.martin.riedlingen@t-online.de

Seniorengenossenschaft Riedlingen e.v. josef.martin.riedlingen@t-online.de Jof Mtn Snongnonchft Rdngn.V. g wdn wd n d Zukunft. Auch d wn S, gt mm mh ät, mm wng jung Mnchn, und dduch mm wng, d n d Sozytm nzhn. Und ch w Ihnn n nm knn B m dutch mchn, w d ttächch uht. Dnn mn höt

Mehr

Desperately seeking! Fachkräftemangel in der Außenwirtschaft. 200 TAGE IM AMT Der neue Zoll-Chef im Interview

Desperately seeking! Fachkräftemangel in der Außenwirtschaft. 200 TAGE IM AMT Der neue Zoll-Chef im Interview Kompaktwissn für dn ußnhandl usgab 3/013 00 TG IM MT Dr nu Zoll-Chf im Intrviw SNKTIONSLISTNPRÜFUNG Mitarbitrscrning outsourcn? TÜRKI-U 013/014 Zwischn Zwckbzihung Zwangsh Dspratly sking! Fachkräftmangl

Mehr

Immobilien. Die besten Seiten des Wissens. www.haufe.de

Immobilien. Die besten Seiten des Wissens. www.haufe.de Immobilin. Di bstn Sitn ds Wissns www.hauf.d Das Standardwrk rund um di Vrmitung Jtzt in dr Nuauflag inklusiv Book! Das Nachschlagwrk mit dn wichtigstn Fragn ds Mitrchts Antwort auf di häufigstn Fragn

Mehr

Checkliste Wärmebrücken

Checkliste Wärmebrücken Enrg Chcklst Wärmbrückn Gmnd / Bavorhabn (Bzchnng nd Adrss) Projktvrfassng (Nam nd Adrss) Ort, Datm, Untrschrft > all bm Bavorhabn vorhandnn Wärmbrückn snd n dr Übrscht angkrzt ja nn > bm Enzlbatlnachws

Mehr

Das dine&shine KOnzept für Anlässe mit nachhaltiger Wirkung

Das dine&shine KOnzept für Anlässe mit nachhaltiger Wirkung Das &sh KOzt für Aläss mt achhaltgr Wrkug Lass S us gmsam guts Tu. catrg solutos a r o v b y & s h a r o v b y & s h Usr acht Ltsätz Um usr Abscht kokrt lb u mss zu kö, hab wr acht Ltsätz frt. Ds Ltsätz

Mehr

Mitteilung des Senats vom 1. November 2005

Mitteilung des Senats vom 1. November 2005 BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Landtag 16. Wahlpiod Ducksach 16/793 (zu Ds. 16/698) 01. 11. 05 Mittilung ds Snats vom 1. Novmb 2005 E-Govnmnt in Bmn und Bmhavn Di Faktionn d CDU und d SPD habn unt Ducksach 16/698

Mehr

1SEITEN. magazin. Avatar 2.0. JCache. NewSQL. Java Mag. Die MasterClass für HTML5, CSS3, JavaScript, Sass und moderne Webentwicklung

1SEITEN. magazin. Avatar 2.0. JCache. NewSQL. Java Mag. Die MasterClass für HTML5, CSS3, JavaScript, Sass und moderne Webentwicklung DVD JvFX m Automoblbch SAP HANA D Tn Spng Shll wbkuts.d SAQB Jns Gochtds Aqulln Gphn D Abt mt HTML5, CSS3 und JvScpt stllt hoh Anfodungn n ntwckl vl nu Stndds und vschdnst Tools wolln bhscht wdn. Ab wlch

Mehr

Makroökonomik III: Wechselkurs

Makroökonomik III: Wechselkurs Prof. Dr. Volkr Clausn Rlvanz ds Wchslkurss Makroökonomk III: Wchslkurs. Gütrmärkt: Enfluss auf prslch Wttbwrbsfähgkt auf Ex- und Importgütrmärktn Wchslkurs Handlsblanz Konjunktur und Bschäftgung 2. Gütrmärkt:

Mehr

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen

6. Elektromagnetische Wellen 6.1. Entstehung elektromagnetischer Wellen 6. lkomagnish Wlln 6.. nshung lkomagnish Wlln - Wi bahn RLC-Sinshwingkis mi Inukiviä (Sul) L un Kaaziä (Konnsao) C Rsonanzfqunz: Inukiviä: L LC N l A S Kaaziä: A C l C - Vklinung von L un C suli in Vgößung

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

Steirische. Sackrutschen. Sackrutsch. Die. jeder kennt! WICHTIG WICHTIG : : Sägespänen, Sägespänen, Place 100. 2nd Place

Steirische. Sackrutschen. Sackrutsch. Die. jeder kennt! WICHTIG WICHTIG : : Sägespänen, Sägespänen, Place 100. 2nd Place O! L g f k f d ä f k D b 1.. FFb g bbg! g! bbg Mo T.. 8843 T kn Fzpo, kn nn Fzpo, dn dn jd knn! jd knn! Ob l jng, jng,jd jd ndn ndn l nn ll n n n Lbnnn nnenkfk Enkfk n, n Lbn n, ägpänn, ägpänn, H od odo

Mehr

25. Mai KOMMUNAL WAHLEN. Es ist an der Zeit. Kandidierende und Programm der SPD zur Kommunalwahl 2014.

25. Mai KOMMUNAL WAHLEN. Es ist an der Zeit. Kandidierende und Programm der SPD zur Kommunalwahl 2014. 25. Mai KOMMUNAL WAHLEN Es ist an d Zit. Kandidind und Pogamm d SPD zu Kommunalwahl 2014. Es ist an d Zit, Plauns Zukunft gminsam zu gstaltn. Dafü wolln wi abitn: mit Lidnschaft, Übzugung, Tamgist und

Mehr

Bis zu 20 % Ra. b b. a h

Bis zu 20 % Ra. b b. a h btt! Bis zu 20 % R www.gvb.ch h? ic s b b d d u W s s d ich t lück lo s s u H Ih h ic s W i v Mit us kö Si Ih Hus udum vsich Mit us Zustzvsichug ist Ih Vsichugsschutz i ud Sch W glichzitig i Lück i d Gbäudvsichug

Mehr

Übersicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ. Leistungsbestandteile im Überblick. Hinweise im Schadenfall:

Übersicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ. Leistungsbestandteile im Überblick. Hinweise im Schadenfall: Übrsicht EUROWINGS VERSICHERUNGSSCHUTZ Si intrssirn sich für in HansMrkur Risvrsichrung in gut Wahl! Listungsbstandtil im Übrblick BasicPaktschutz Bstandtil Ihrr Risvrsichrung: BasicSmartRücktrittsschutz

Mehr

Produkte und Anwendungen

Produkte und Anwendungen Produkt und Anwndungn AGRO POWER AGRO POWER Kilrimn Kraftband Rippnband Britkilrimn Inhabr sämtlichr Urhbr- und Listungsschutzrcht sowi sonstigr Nutzungs- und Vrwrtungsrcht: Arntz OPTIBELT Untrnhmnsgrupp,

Mehr

Betten KIRCHHOFF. Viele interessante Highlights warten auf Sie! Öffnungszeiten. www.betten-kirchhoff.de

Betten KIRCHHOFF. Viele interessante Highlights warten auf Sie! Öffnungszeiten. www.betten-kirchhoff.de Ab Samstag dn 10. Novmbr präsntirn wir Ihnn unsr rwitrts Sortimnt an dr Hannovrschn Straß. Wir frun uns auf Si! Vil intrssant Highlights wartn auf Si! Öffnungszitn Osnabrück Gorgstraß 10 Mo. - Fr. 10.00-19.00

Mehr

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Netzwerke IT-Dienstleistungen und IT-Security

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Netzwerke IT-Dienstleistungen und IT-Security ...and your n works Wir sind Ihr kompnr Parnr für Nzwrk IT-Dinslisungn und IT-Scuriy Profil Als profssionllr Sysmhaus-Parnr für IT-Sysm vrwirklichn wir abgsimm Lösungn aus dn Brichn Nzwrk, IT-Srvics und

Mehr

Interpneu Komplettradlogistik

Interpneu Komplettradlogistik Zwi Highlights in Pris Montag kostnlos! ab S Informationn Tchnisch Hintrgründ und Lösungn PLAT P 54 Transparnts Priskonzpt: PLAT P 64 Rifnpris + Flgnpris = omplttradpris PLAT P 69 All Rädr fix und frtig

Mehr

Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Rechtssubjekten:

Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Rechtssubjekten: Zusammnfassung -4- RWI [Prs.&Fam.-Rcht] St 1 von 7 Thomas Gallkr Übrscht Das schwzrsch Rcht bstht aus zw slbstständgn Tln: Schwzrschs Zvlgstzbuch (ZGB) o Prsonnrcht (ZGB Art 11-89) o Famlnrcht (ZGB Art

Mehr

VERWENDUNG VON GEKOPPELTEN TEILKREISPROFILEN ALS KURVENPROFILE. Erwin-Christian LOVASZ**, Karl-Heinz MODLER*, Dan PERJU**

VERWENDUNG VON GEKOPPELTEN TEILKREISPROFILEN ALS KURVENPROFILE. Erwin-Christian LOVASZ**, Karl-Heinz MODLER*, Dan PERJU** UNIVESITTE TNSILVNI DIN OV Catra Dsgn Prous 6 obotc7 Smpozonu naona cu partcpar ntrnaonac Poctara SIstatC Cacuator P S I C ' Vo. I Mcansm 6 Trboog 7-8 Nombr raov omâna ISN 97-6-6-9 VEWENDUN VON EOPPELTEN

Mehr

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen

Die günstige Alternative zur Kartenzahlung. Sicheres Mobile Payment. Informationen für kesh-partner. k sh. smart bezahlen Di günstig Altrnativ zur Kartnzahlung Sichrs Mobil Paymnt Informationn für ksh-partnr k sh smart bzahln Bargldlos. Schnll. Sichr. Was ist ksh? ksh ist in Smartphon-basirts Bzahlsystm dr biw Bank für Invstmnts

Mehr

Datenerfassung und Regelung. Bulletin 04L51B01-01DE. www.smartdacplus.com

Datenerfassung und Regelung. Bulletin 04L51B01-01DE. www.smartdacplus.com Datnfassung und glung Bulltin 4L51B1-1DE www.smatdacplus.com Klassisch, witntwicklt Päzision und Zuvlässigkit. Datnfassung und glung Ih Gschäftsumfld ist komplx und ändt sich ständig. Dah bauchn Si smat

Mehr

BIZ ICH WILL ROCK'N' ROLL UND RICHTIG MITGEHEN. GRAVIS TABLETS DER PERFEK TE 99,00 UNSERE INDIVID. und Apple Watch. effizienter. VOM WINDOWSPC ZUM MAC

BIZ ICH WILL ROCK'N' ROLL UND RICHTIG MITGEHEN. GRAVIS TABLETS DER PERFEK TE 99,00 UNSERE INDIVID. und Apple Watch. effizienter. VOM WINDOWSPC ZUM MAC GRAVIS BIZ ICH WILL ROCK'N' ROLL UND RICHTIG MITGEHEN. UELLEN UNSERE INDIVID IHR BUSINESS IT-LÖSUNGEN FÜR VOM WINDOWSPC ZUM MAC So infach glingt dank Parallls dr Umstig. TABLETS IM PRO-EIsiNnSssAsiTnZd

Mehr

Mit unseren Tools treffen auch Sie auf die richtigen Jaworte.

Mit unseren Tools treffen auch Sie auf die richtigen Jaworte. t a P t k f p D t k o P t g Fü. t t I l gbt v Mt Tool tff ach S af chtg Jawot. Ma Fa üb 2.500 Wbbotchaft po Tag t j Mch agtzt. Tz tg. Um mt g Botchaft folgch vo allm gzlt z Zlgpp chzg, t mh al Fgptzgfühl

Mehr

VBS kompakt. aus dem Inhalt. Liebe Leserin, lieber Leser, VBS Intern. VBS Sparen. VBS Service. VBS Reisen

VBS kompakt. aus dem Inhalt. Liebe Leserin, lieber Leser, VBS Intern. VBS Sparen. VBS Service. VBS Reisen 2 2015 VBS kompakt Infomationn fü di Mitglid d Volks- Bau- und Spavin Fankfut am Main G Lib Lsin, lib Ls, di Nachfag nach bzahlbam Wohnaum ist ins d Top- Thmn. Laut aktulln Schätzungn fhln in Dutschland

Mehr

Firmenkurzporträt. message 4 you Seite 2

Firmenkurzporträt. message 4 you Seite 2 Fmkuzpotät Nm ud Stz d Uthm D Uthm mt ut m-hop, Ihb Tob Mü ud ht Stz d Lubch Stß 12 35423 Lch Ob-Bg. Uthmggtd Ggtd d Uthm t d Motg ud d Hd mt Gchktk, wch dutchdwt ow d gzd EU-Läd vtb wd. D Kozpt ht k Dktvtb

Mehr

DIE AKT U ELLES F Ü R KU N DEN, M I TA R B EI TER U N D F R EU N D E D ER SC H U B ERT E LEKTROAN L AGEN G ESELLSC HA F T M.B.H.

DIE AKT U ELLES F Ü R KU N DEN, M I TA R B EI TER U N D F R EU N D E D ER SC H U B ERT E LEKTROAN L AGEN G ESELLSC HA F T M.B.H. DIE AKT U ELLES F Ü R KU N DEN, M I TA R B EI TER U N D F R EU N D E D ER SC H U B ERT E LEKTROAN L AGEN G ESELLSC HA F T M.B.H. /23 SPANNUNG Engwnd Wasskaft als wsntlch Bstandtl ds Engmakts d Zukunft

Mehr

EBA SERIE 1/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2013 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT

EBA SERIE 1/2 INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN SCHLUSSPRÜFUNG 2013 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHLUSSPRÜFUNG 013 BÜROASSISTENTIN UND BÜROASSISTENT SCHULISCHES QUALIFIKATIONSVERFAHREN 1 EBA INFORMATION KOMMUNIKATION IKA ADMINISTRATION SERIE 1/ Kandidatnnummr Nam Vornam Datum dr Prüfung PUNKTE UND

Mehr

IHRE ZEITUNG ZUM WOCHENENDE AUSGABE POTSDAM/WERDER Mit 646.990 Exemplaren die auflagenstärkste Wochenzeitung im Land Brandenburg

IHRE ZEITUNG ZUM WOCHENENDE AUSGABE POTSDAM/WERDER Mit 646.990 Exemplaren die auflagenstärkste Wochenzeitung im Land Brandenburg Nu Küch nus Auto? Uns Pivatkdit auch onlin.! h c a f So in mbs.d IHRE ZEITUNG ZUM WOCHENENDE AUSGABE POTSDAM/WERDER Mit 646.990 Exmplan di auflagnstäkst Wochnzitung im Land Bandnbug 25. Jahgang N. 37 12.

Mehr

Produktionscontrolling ohne Grenzen

Produktionscontrolling ohne Grenzen O th xprts for your businss solutions FLEGRAS-PCS Produktionscontrolling ohn Grnzn Das Knnzahlnsystm für di Frtigung nach VDMA-Einhitsblatt 66412 und mhr Alls Wsntlich auf inn Blick Datn gibt s zuhauf.

Mehr

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung

Führungskräfteentwicklung als Anleitung zur Übernahme von Verantwortung Ladsschulamt ud Lhkäftakadmi Fühugsakadmi Fühugskäfttwicklug als Alitug zu Übahm v Vatwtug Wi müss wi us als Fühugskäft twickl, um vatwtlich hadl zu kö?? Gsllschaft zu Födug ädaggisch Fschug 2. Mai 2013

Mehr