Cortado Corporate Server: ipad, Android & Co - Potenziale nutzen & Sicherheit gewährleisten. Wjatscheslaw Thieme, Sales Manager Partner D/A/CH

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Cortado Corporate Server: ipad, Android & Co - Potenziale nutzen & Sicherheit gewährleisten. Wjatscheslaw Thieme, Sales Manager Partner D/A/CH"

Transkript

1 Cotao Copoat S: Pa, Ano & Co - Potnzal nutzn & Schht gwählstn Wjatschslaw Thm, Sals Manag Patn D/A/CH

2 Cotao AG Vomals ThnPnt AG, Umbnnnung zum Günung 1999 n Bln 170 Mtabt wltwt Maktfüh fü as Duckn n tltn Ntzwkn Bass st mhfach patntt ThnPnt Tchnolog Fokus: Untnhmnslösungn Vtb üb ca. 500 Systmntgaton un Patn Ca Untnhmnskunn Monatlch nu ThnPnt Us un nu Cotao Us

3 Staks Patnntzwk Softwa Thn Clnts pnts, pnt ntfac cas an xtnal pnt ss Mobl Dcs fo HP pnts

4 Üb Untnhmnskunn Eng Goßkunn: Baclays: Nutz, Ctgoup: , Dutsch Tlkom: , Soct Gnal: , Royal Bank of Scotlan:

5 Zw Pouktfamln:

6 Ducklösungn fü Untnhmn Smply Rnntng Pntng

7 ThnPnt maktfühn Ducklösung fü Untnhmn ThnPnt st fühn Ducklösung fü Ctx XnApp (Ctx Allanc Patn st 1999, st Ctx Ray Ducklösung) h h h h Kunn poftn auch mt n Mcosoft Rmot Dsktop Scs on alln ThnPnt-Fatus D bsthn OEM-Patnschaft mt VMwa (st 2007) macht ThnPnt zum Stana n alln Dsktop-Lösungn on VMwa. D ThnPnt Clnt w on üb 80% all Thn Clnts am Makt untstützt (z.b. on Wys un HP) D ThnPnt Clnt st auch n n Vlzahl on Duckn un Ducksn fst ntgt.

8 Poblm: Duckumgbungn n Untnhmn sn tu un komplx Vwaltung un Pflg on Ducktbn auf n Vlzahl on Dsktops bzw. Sn Blastung Banbt bm Duckn Langsam Duckjob-Ausgab Anbnung on Thn Clnts (auch Lnux) Duckhaltn kann ncht ausgwtt wn Fhln x64 Tb-Untstützung Hoh amnstat Kostn

9 Lösung: Duck tualsn, Komplxtät ngn ThnPnt ntspcht Schhtsanfoungn mobln Büfnssn Fagn Kostnkontoll Anspüchn Amnstaton Poukttätspotnzaln ThnPnt kann Ducktb mt V-Lay tualsn Unabhänggkt on Ha- un Softwa schaffn n Ducklösung fü as gsamt Untnhmn btn untnhmnsgcht Vwaltungs-Tools btn

10 Psonal Pntng st Lösung fü nfachs un taulchs Duckn Funktont mt jm Duckmoll Efot kn zusätzlch Hawa Echts Follow-m -Duckn D günstgst all am Makt fügban Lösungn

11 ThnPnt - Votl m Übblck Suppotanfagn n Bzug auf as Duckn: - 75% Notwng Änungn an Duck- Quu: - 35% Um bs zu 90% ngt Banbtn- Baf Um bs zu 99% ngt Ausfallzt fü as Ducksystm Duckauftäg wn sofot zugstllt, auch b schmalbangn Vbnungn Stabl Anwnungs-Pfomanc sogt fü chts Dsktop-Flng

12 Cotao Copoat S D Dsktop als App

13 IT Tn: Smatphons un Tablt PCs BlackBy, Phon un jtzt Ano: Smatphons uchngn n Entps Makt, nun glt s s snnoll n Untnhmns IT nzubnn Vtualsung Gatn: Maktuchngung wächst on 19% 2009 auf 48% 2012 Clou Computng Gatn: Vtualsung füht zu Clou Computng Smatphons Fost: Bs 2013 wn 50% Ih Mtabt Smatphons nstzn Vtualsung fü Smatphons: Gatn: W pognostzn, ass bs 2012 mh als 50 Poznt ausglftn nun Smatphons tualst sn wn

14 Was watn Busnsskunn? Kostnnspaungn Höh Poukttät Schnll Raktonn un Pozss $$$ W stzt man as um? Ok! E-Mal D mobl Kll-App Goßs Pojkt Vtkal Intgaton (CRM, ERP, tc.) Mobl Zusammnabt un Zugff auf Untnhmns-Rssoucn W?

15 Vtull Dsktops fü Smatphons? Vtull Dsktops sn n goßatg Tchnolog fü Engät mt goßn Blschmn, ab ncht fü Smatphons Entw Inhalt st zu goß fü n Blschm, Rumscolln/ Fhlmlungn tauchn nbn m schtban Ausschntt auf O Inhalt st zu kln fü n Blschm Skalung füht zu Unlsbakt Außm hoh Blastung Banbt

16 D Lösung: Vtual Dsktop Pocsss on Cotao Dsktop Pocsss sn Funktonn, S auf Ihm Dsktop fü Ih täglch Abt nutzn, w z.b.: Managmnt un Anscht on Onn un Datn PDF Estllung Entfnt Dokumnt als E-Mal Anhang snn Duckn (mobl un Ntzwkuck) Faxn Datnbankpots Cotao Tchnolog tualst s Pozss/Funktonn un bngt s ncht n gsamtn Dsktop passn auf as jwlg Engät!

17 Das Poukt fü Untnhmnskunn Cotao Copoat S Nahtlos Intgaton n IT Jzt Zugff auf all Infomatonn Föung Tamabt Flxbl Abtsabläuf Schnll Raktonszt Höh Poukttät Schht bssn Zntal Datnhaltung Kostn span

18 Cotao Copoat S Funktonn m Übblck

19 Anshn Mt m Smatphon w mt m Dsktop-PC o Mac auf Untnhmnslaufwk zugfn Mt m Dat-Manag (Cotao Explo) auf Datn zugfn, m Untnhmnsntzwk Mt BlackBy auf auf Dokumntn-Managmnt-Systm w z.b. Mcosoft ShaPont, n Mcosoft Exchang Votl: Dkts Bantwotn on Anfagn, Infomatonn aus m Untnhmnsntzwk bnötgn Untnhmnslaufwk w auf m Dsktop-PC o Mac nutzn

20 Vwaltn Datn un On m Untnhmnsntzwk mt n Funktonn Ausschnn, Kopn, Enfügn, Umbnnnn, Nu On un Löschn ogansn. Datn mttls Spchn unt kt m Ntzwk ablgn. Votl: Untwgs kt all Infomatonn waltn, ohn afü xta ns Büo ghn zu müssn. Datn un On wn automatsch synchonst.

21 E-Maln Mt Funkton Als E-Mal snn Datn schckn, m Untnhmnsntzwk o n Onln-Vzchnssn abglgt sn. Votl: Zntal abglgt Dokumnt jzt abufn un snn.

22 Duckn Dokumnt un an Datn, E-Mal-Anhäng, HTML-E-Mals, Wbstn, Aufgabn, Kalnntäg, Notzn usw. m Ognalfomat uckn. Infomatonn auf Blutooth -fähgn Duckn, mthlf ns Blutooth- Aapts o auf Ntzwk-Duckn ausgbn. Automatsch Dokumnt mt Push-Pnt-Opton ausuckn. Mt WF-Pntng n jm WLAN-Ntz uckn. Votl: Dokumnt sn schnll n Papfom fügba: Vtäg wn glch untschbn un Fomula o Ot ausgfüllt. Komplzt Dokumnt w Tablln, Blaupausn, Schaubl bqum als Ausuck lsn.

23 Faxn Dokumnt, E-Mal-Txt un Anhang faxn. Zusätzlch auf BlackBy: Fax stlln un mt nm Sgnatu-Bl psonalsn. Votl: Fax unzüglch schckn. Untwgs Faxgät zu Duckausgab bnutzn, wnn kn Duck fügba st.

24 PDFs stlln Unsalfomat PDF kt om Smatphon stlln. Estllt PDFs spchn, uckn, faxn o als E-Mal snn. Votl: Mt nu wngn Mausklcks PDF-Datn stlln. Dank s kompmtn Fomats b Datnübtagung Kostn span.

25 Datnbank-Rpots abfagn Aktualst un ollstäng Datnbankbcht mobl p Knopfuck abufn. Rpots anshn, uckn, faxn o als PDF p E-Mal snn. Votl: Auf all aktulln Datn zugfn. Mt nahzu j Datnbank abtn.

26 Scannn & Kopn Mt Smatphon-Kama Dokumnt, Whtboas, Schän fü Vschungsanspüch usw. scannn un s auf lokaln o Ntzwkuckn ausgbn. Votl: Lücknlos Kommunkaton un Dokumntaton p Smatphon uch Enun Ausgab on Dokumntn schstlln, nschlßlch untzchnt Vtäg.

27 Intgaton n ohann Infastuktu D IT Abtlung muß kn Abt opplt machn, sonn kann ohannn Systm nutzn: Rchtwaltung (AD Intgaton) Fl-S Dokumntn Managmnt Systm Datnbankn E-Mal Systm Faxs Ducks Spzfsch Anwnungn

28 Offn fü an Anwnungn Vtual Dsktop Pocsss fügn üb n offn Achtktu un Stana- Schnttstlln (Jaa ME Contnt Hanl API, JSR 211, WbDa). An Anwnungn, s Schnttstlln bnn, könnn sofot gnutzt wn, fü wt stht n SDK bt. Bspl: Docs-to-go on DataVz Bspl: Zugff auf ShaPont

29 Das Potntal s jwlgn Gäts ausschöpfn D Nutz bkommt woan auf snm Gät gwohnt st. D ntut Bnung füht zu hoh Akzptanz D Votl s jwlgn Molls un lokaln Rssoucn (z.b. Kama un lokal Assatn) wn oll ausgnutzt

30 Cotao Copoat S Anwnbspl

31 All Infomatonn zu Han? S habn aktull Pslst o Päsntaton ncht paat? S wn nach Infomatonn gfagt, S n Ihm Dokumntn Managmnt Systm abufn könnn? D Antwot: Cotao Copoat S Zugff auf Datn, Dokumnt un Fax Dkt on Ihm Smatphon

32 Poukt zu j Zt? S stzn n nm Wataum? S sn mt m Zug o Tax? D Antwot: Cotao Copoat S Faxn S Dokumnt n Ihm Ntzwk lgn o snn s p E-Mal, sotn S Ih On un Datn, lsn S nustn Bcht, auch wnn S hn ncht ab habn Dkt on Ihm Smatphon

33 Ausuck gsucht? D Kun möcht untschbn o S wolln n Rchnung a lassn? Ih Patn möcht as Fomula ausfülln? En tchnsch Zchnung kann auf m Smatphon ncht gut angzgt wn? D Antwot: Cotao Copoat S Duckn S blbg Datn üb nn mobln Blutooth Duckn o auf n nahsthns Fax Dkt on Ihm Smatphon

34 Tamwok wünscht? S haltn nn wchtgn Anhang, n S m Tam btstlln wolln? S bnötgn mobln Zugff auf n Pojkton? En Kollg an nm ann Stanot bnötgt nn Ausuck? D Antwot: Cotao Copoat S Spchn S Anhäng auf nm zntaln Laufwk, gfn S auf ss on untwgs zu Dkt on Ihm Smatphon

35 Banchnbspl m Übblck Bank: Anstoßn un Enscht wchtg Rpots m Untnhmnsntzwk Vtb: Vschckn Boschün un Angbot, aktualsn Dokumnt un PPT Vschung: Bat gfn auf Statstkn zu, uckn Vtäg un haltn Untschftn o Ot Bau: Anscht on tchnsch Zchnungn, Ausuck on DIN A0 Bauplän auf Baustll Inust: Empfang un Vsan on Fax Rchtsanwält: Zugff auf as Dokumntn- Managmnt on untwgs, aus m Gcht un bm Klntn Logstk: Fah mpfangn untwgs Fachtpap ohn ns Büo zuückkhn zu müssn Halthca (mobl Kanknakt) Öffntlch Vwaltung

36 Cotao btt Votl fü mobl Untnhmn Poukttät stgn Schht höhn IT-Amnstaton nfachn Kostn uzn Out-of-th-box-Implmntung

37 Tstn S Cotao Copoat n Ih Umgbung Cotao Copoat S Dmoson 30 Tag 3 Nutz mt Mult-Dc-Untstützung All Funktonn Fü BlackBy, Phon/Pa un Ano

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung

Mitgliedszeitschrift des BDÜ-Landesverband Bremen-Niedersachsen e.v. Heft 1/99 Februar 1999. Die Geschichte einer Übersetzungsabteilung TansRlatons Mtgldsztschft ds BDÜ-Landsvband Bmn-Ndsachsn.V. Hft 1/99 Fbua 1999 Edtoal Das magsch Datum 2000 wft sn Schattn voaus, d wstlch Wlt stht vo dm Mllnumstauml od st schon mttn dn. En Schlagzl,

Mehr

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen.

Mode & Technik. Seite 2 Seite 6. Business. Wirtschaftswissen im Unternehmen. Q out Q Mod & Tchk who s who: Nugüdug, Stat-UPs Gschäftslut m Stylsch Calfoa-Shts & Gütl who was who: Isolvz, Auflösug Ramplcht St 3 fü d Aft-Wok-Paty St 2 St 6 Vlag & Maktg lautbach katvbtuug.k. Ext Abtlug

Mehr

Ausflüge Freizeit Erholung

Ausflüge Freizeit Erholung Vlagsbilag Apil 2013 E-Mail: kontakt@tutoxpss.d Intnt: www.tutoxpss.d Münstsch St. 81 49214 Bad Rothnfld Tl. 0 54 24 / 39 64 90 Fax 0 54 24 / 39 64 938 Ausflüg Fizit Eholung Tagsausflüg und Tipps fü di

Mehr

Ticket-Systeme im Vergleich

Ticket-Systeme im Vergleich 1 Nr. 16 Adacor Branchninformation Ausgab 16 APRIL 2013 Systmatisch Kommunikation licht gmacht Tickt-Systm im Vrglich Tchnologi Di ADACOR-Cloud aus tchnischr Sicht Scurity Awarnss ADACOR stärkt Sichrhitsbwusstsin

Mehr

Gemeinsam mehr Rendite

Gemeinsam mehr Rendite Soca Tadg SPEZIAL Gmsam mh Rdt Itvws: Das sag Fazxpt zu Soca Tadg Statg: Efogch Tad ass sch d Kat schau Wd S cht zu Maott: So hft Ih Soca Tadg Mach Bösthm sd Ih Numm zu hoch? Da wäh S d gaz ut. Us Hot

Mehr

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen

Spektrum. Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit von BI-Lösungen BI chwpnkt Glicht di ROI-Bchnng d Qadat ds Kiss? Opn-oc-BI-itn im Vglich: Pntaho vss Jaspoft Asgab 4 6. Jahgang 211 D 18, A 21,5 FR 33,25 pktm Fachzitschift fü Bsinss Intllignc nd Data Wahosing Ein Pblikation

Mehr

Den Sommer mit allen Sinnen genießen

Den Sommer mit allen Sinnen genießen Das Kundnmagazin dr Sparda-Bank Wst Nr. 4, Juli/August 2015 Gminsam mhr als in Bank. Anlagoptimirung Strukturirn Si Ihr Vrmögn richtig Baufinanzirung So blibn Si dabi flxibl Das gibt s zu gwinnn: 1 Gasgrill

Mehr

Workshop-Angebot 2015.

Workshop-Angebot 2015. Workshop-Angbot 2015. Stark ins Lbn. Untrstützt von dr Stiftung Kunst, Kultur und Sozials dr Sparda-Bank Südwst G www.sparda-sw.d/stark-ins-lbn SpSW_Pr_A5_Stark_ins_Lbn_2015_11_14.indd 1 INHALT VORWORT

Mehr

SharePoint. www.sharepoint-day.de. DAS Event zu Microsoft SharePoint 2013. Mü nch e n, 20.-21. No vem be r 2012

SharePoint. www.sharepoint-day.de. DAS Event zu Microsoft SharePoint 2013. Mü nch e n, 20.-21. No vem be r 2012 B_SharConf_V1.5_print_rl_20121113_Layout 1 13/11/2012 20:48 Pag 1 www.sharpoint-day.d SharPoint DAS Evnt zu Microsoft SharPoint 2013 Mü nch n, 20.-21. No vm b r 2012 ps Wo r k sh o t n ll z Ex f r n t

Mehr

Die kleinsten Preise. Frühlingsbeginn! Wahnsinns-Angebote! Soweit das Auge reicht! 06 statt_preis_normal. Absatzformate. 03 Einklinker.

Die kleinsten Preise. Frühlingsbeginn! Wahnsinns-Angebote! Soweit das Auge reicht! 06 statt_preis_normal. Absatzformate. 03 Einklinker. Wahnsinns-Angbot! Sowit das Aug richt! Absatzformat i klinstn Pris zum Frühlingsbginn! 39,6 LE 5, 6 Vorbhaltlich ruck- und Satzfhlr. Angbot gültig vom 07.04.2013 bis 17.04.2013, solang dr Vorrat richt.

Mehr

Beilngries Aktuell. Beilngries Open Air. Kulinarisches Frühlingserwachen von Samstag, 28. Februar bis Sonntag, 29. März 2015.

Beilngries Aktuell. Beilngries Open Air. Kulinarisches Frühlingserwachen von Samstag, 28. Februar bis Sonntag, 29. März 2015. Ausgab Nr. 2 15. Fbruar 2015 Bilngris Aktull Mittilungn dr Großgmind Bilngris in dr Altmühl-Jura Rgion. Kulinarischs Frühlingsrwachn von Samstag, 28. Fbruar bis Sonntag, 29. März 2015 Aus dm Inhalt Aktion

Mehr

Waldverband. aktuell. Erfahrungsbericht Waldbetreuung. Krananhänger. Wald unter Wilddruck? 3/2012. Worauf beim Kauf geachtet werden sollte

Waldverband. aktuell. Erfahrungsbericht Waldbetreuung. Krananhänger. Wald unter Wilddruck? 3/2012. Worauf beim Kauf geachtet werden sollte BÄUERLICHER WALDBESITZER. a VERBAND t Waldvrband w w w. w a l d v 3/2012 r b a n d - o o OÖ aktull Erfahrungsbricht Waldbtruung Krananhängr Worauf bim Kauf gachtt wrdn sollt Wald untr Wilddruck? Jagdlich

Mehr

Gut gepflegt im eigenen Zuhause

Gut gepflegt im eigenen Zuhause Gut gpflgt im ignn Zuhaus Ein Litfadn für di Organisation dr flg im häuslichn Brich 1 Amt für Famili und Sozials Haftungsausschluss: Di Landshauptstadt Kil übrnimmt kinrli Gwähr für di Aktualität, Korrkthit,

Mehr

Einführung in die Optionspreisbestimmung

Einführung in die Optionspreisbestimmung N. 8 Einfühung in i Opionspissimmung Hinz Cms ugus 999 IN 436-9753 uo: Pof. D. Hinz Cms Quaniaiv Mhon un pzi Bankish Hochschu fü Bankwischaf, Fankfu am Main Mai: cms@hf. Hausg: Hochschu fü Bankwischaf

Mehr

P R Ä S E N T A T I O N S S Y S T E M E

P R Ä S E N T A T I O N S S Y S T E M E Clvrtouch LCD Intraktiv-Monitor Di Sahara Clvrtouch LCD Produktfamili bitt in groß Auswahl intraktivr Multitouch-Monitor mit Bilddiagonaln von 32 bis 82. Dr Einsatz modrnstr Touch-Tchnologi garantirt intuitiv

Mehr

gab es nicht. Immer wenn die 24-Jäh-

gab es nicht. Immer wenn die 24-Jäh- Gld für di Pflg Pflg nach Gstz Gstzlich Pflgvrsichrung. Jdr Vrsichrt bkommt im Pflgfall gstzlich Listungn. Doch r muss si sich zu holn wissn. Sit acht Jahrn schon pflgt Ant Richtr ihr 83-ährig Schwigrmuttr.

Mehr

Arbeitsrecht und Kirche

Arbeitsrecht und Kirche Arbitsrcht und Kirch Z i t s c h r i f t f ü r M i t a r b i t r v r t r t u n g n 3 2 0 1 0 A u K Kirch Arbitsrcht und Foto: www.pixlio.d aus dm Inhalt 702 74 Diakoni sprrt aus Di Nbntätigkit im Arbitsvrhältnis

Mehr

Leipzig Guide. for visiting scientists

Leipzig Guide. for visiting scientists Lipzig Guid fo visiting scintists Tabl of Contnts Wlcom to Lipzig Th Max Planck Institut fo Evolutionay Anthopology Dpatmnt of Human Evolution / Abtilung fü Humanvolution Lipzig City Map Impotant Placs

Mehr

Business Partnering Convention 2011

Business Partnering Convention 2011 Programmhft Businss Partnring Convntion 2011 Dn Hrausfordrungn von Wirtschaft und Vrwaltung bggnn Montag, 05. Dzmbr 2011, 10:00 Uhr Dinstag, 06. Dzmbr 2011, 09:30 Uhr hbw Haus dr Bayrischn Wirtschaft Max-Josph-Straß

Mehr

Arbeitsrecht und. Kirche. Erdbeben in der Diakonie: Das Ende der Leiharbeit. Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz

Arbeitsrecht und. Kirche. Erdbeben in der Diakonie: Das Ende der Leiharbeit. Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz Arbitsrcht und Zitschrift für Mitarbitrvrtrtungn Kirch 4 2006 A u K Kirch Arbitsrcht und aus dm Inhalt 86 89 92 95 Erdbbn in dr Diaoni: Das End dr Liharbit Das Allgmin Glichstllungsgstz Warum Jann d Arc

Mehr

Neue Gesichter in Ihrer VR-Bank

Neue Gesichter in Ihrer VR-Bank Di Kundnzitung Ihrr VR-Bank Coburg G Wir sagn Dankschön für inn unvrgsslichn Abnd! Ausgab Nr. 24 Hrbst 2012 rgional und komptnt 1 0 5 JAHRE Auf in Wort ganz konkrt Di Nu kommt! Wir wchsln das Motiv unsrr

Mehr

Florian Offenthal. Kabarett an Offenthaler Kerb Pfarrerkabarett während des. Aus dem Inhalt. Treue Dienste seit rund 30 Jahren

Florian Offenthal. Kabarett an Offenthaler Kerb Pfarrerkabarett während des. Aus dem Inhalt. Treue Dienste seit rund 30 Jahren Floia Offthal Ifomatio Ih Fiwillig Fuwh Sit 1 Offthal Fuwh Nachicht 10/07 Nikolaus bsucht 75 Kid Schs Nikoläus d Fuwh Offthal bsucht am 6. zmb ud 75 Kid d Mitglid ds Fuwhvis. Auch Kuztschloss kö och Mitglid

Mehr

Geschäftsbericht 2011

Geschäftsbericht 2011 Dutsch Bank Grupp Strbkass Gschäftsbricht 2011 Strbkass für di Angstlltn dr Dutsch Bank-Grupp Dutsch Bank Grupp Strbkass Gschäftsbricht 2011 Strbkass für di Angstlltn dr Dutsch Bank-Grupp Gschäftsbricht

Mehr

Fitness & Business Education

Fitness & Business Education t i Fitn & Buin Education i b l d u n g m i t P r p k t i A u v Dual Studium 2009 * * o n F i t n a c u d E n i u B & i Stark Partnr für in rfolgrich Zukunft b l i d u n g m i t P r p k t i A u v * * o

Mehr

Ausgabe 2005/2006 Preis: CHF 9.00 / Euro 6.00 www.swiss-portrait.ch. Kanton Bern

Ausgabe 2005/2006 Preis: CHF 9.00 / Euro 6.00 www.swiss-portrait.ch. Kanton Bern Ausab 2005/2006 Pris: CHF 9.00 / Euro 6.00 www.swi-portrait.ch Kanton Brn GSD Gayrt Scurity Philosophi Sichrhit ist Vrtraunach Ihr Sichrhit und di Ihrr Gütr ist unsr Anlin! Zuvrläikit und Pflichtbwutsin

Mehr

Supply Chain Management

Supply Chain Management 1 Supply Chan Management Supply Chan Metcs - The key to mpovement - Lay Lapde: What About Measung Supply Chan Pefomance? (Potal ode http://www.ascet.com/) http://www.supply-chan.og/ (SCOR Model) Supply

Mehr

Jahresbericht 2 0 1 3 + 2 0 1 4

Jahresbericht 2 0 1 3 + 2 0 1 4 Jahrsbricht 2 0 1 3 + 2 0 1 4 Gott nah zu sin ist min Glück. Psalm 73, 28 Jnny Sturm - Fotolia.com Kuratorium Mitglidr Klaus Dicknit Dr. Joachim von Einm, Kommndator ds Johannitr-Ordns Dr. Ditrich von

Mehr

Sonderdruck für BAD NEWS PROZESS IN DE. www.codecentric.de ARCHITEKTURE. Der Mensch ist ice asynchroner S

Sonderdruck für BAD NEWS PROZESS IN DE. www.codecentric.de ARCHITEKTURE. Der Mensch ist ice asynchroner S 3.2010 xprtnwissn für it-architktn, projktlitr und bratr Wintr: ht Di Wlt st nicht still. E S S E Z PRO? n wnigr sin h c s is b in s Darf ssgschäftsproz rnzn von Nutzn und G managmnt S, W E N D O O G :

Mehr

Seminar über Algorithmen. Load Balancing. Slawa Belousow Freie Universität Berlin, Institut für Informatik SS 2006

Seminar über Algorithmen. Load Balancing. Slawa Belousow Freie Universität Berlin, Institut für Informatik SS 2006 Semna übe Algothmen Load Balancng Slawa Belousow Fee Unvestät Beln, Insttut fü Infomatk SS 2006 1. Load Balancng was st das? Mt Load Balancng ode Lastvetelung weden Vefahen bescheben, um be de Specheung,

Mehr

PC Notebook Monitor Drucker Beamer TV Foto/Video MP3/MP4 Navigation Multimedia Netzwerk Zubehör

PC Notebook Monitor Drucker Beamer TV Foto/Video MP3/MP4 Navigation Multimedia Netzwerk Zubehör Hir ghts zum Onlinshop. Scannn dn Cod mit inr QR-Radr App auf Ihrm Smartphon. Für höchst Zufridnhit! Onlin vorbstlln In inr dr 16 Filialn abholn Gültig Gültig vom: vom: 19.02. 8.12. - 03.03.2012-24.12.2011

Mehr