Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland"

Transkript

1 Belastingdienst 2011 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer OB 104 1T11FD

2 2

3 Algemene informatie Met de aangifte omzetbelasting geeft u de btw aan die u in Nederland moet betalen of wilt terugvragen. U doet aangifte over het tijdvak dat rechtsboven op de aangifte staat vermeld. Deze toelichting is beperkt tot de algemene gegevens van de aangifte. Er is een aanvullende toelichting beschikbaar waarin we de vragen van de aangifte inhoudelijk behandelen. U kunt deze aanvullende toelichting downloaden op Altijd aangifte doen U moet voor al uw bedrijfsactiviteiten binnen Nederland aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangiftetijdvak niets hoeft te betalen of terugkrijgt. Vermeld in dat geval een nul bij vraag 5g. Facturen specificeren Als u vraag 1 en/of vraag 3 invult, moet u uw verkoopfacturen specificeren in een bijlage. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de afnemer btw-identificatienummer van de afnemer omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw (niet bij 0%) totaalbedrag van de factuur Als u één van de vragen 2, 4 of 5b invult, moet u uw inkoopfacturen specificeren in een bijlage. Stuur geen originele facturen mee. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de leverancier btw-identificatienummer van de leverancier omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw totaalbedrag van de factuur Aangifte invullen Vul de aangifte in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-) in het eerste invulhokje. Op tijd aangifte doen en betalen Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop uw aangifte en betaling uiterlijk bij ons binnen moeten zijn. Als u te laat aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag en moet u mogelijk een boete betalen. Als betaaldatum geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij betaling via uw bankrekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd. Betalen vanuit Nederland U kunt de btw op de volgende manieren betalen: Vul de acceptgiro in die u per post hebt ontvangen. Gebruik de acceptgiro alleen voor het betalen van btw over het aangiftetijdvak waarop de acceptgiro betrekking heeft. Maak het bedrag digitaal over of gebruik een eigen overschrijvingskaart. Vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. Maak het bedrag over naar rekening ten name van de Belastingdienst Apeldoorn. Doe een storting op het postkantoor. Gebruik hiervoor de acceptgiro die u per post hebt ontvangen. De stortingskosten komen voor uw rekening. Betalen vanuit het buitenland Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan altijd het i b a n-nummer n l 86 i n g b , met de bankcode (ook wel s w i f t -code) i n g b n l 2a. U kunt ook met een cheque betalen. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Aangifte corrigeren Hebt u een vergissing gemaakt in de aangifte waardoor u te weinig of juist te veel btw hebt aangegeven en betaald? U kunt uw aangifte corrigeren met een brief of met het formulier Suppletie omzetbelasting. De suppletie omzetbelasting is een vorm van bezwaar tegen uw eigen aangifte. Dien uw brief of suppletie in binnen zes weken na de dag van betaling of de datum van de teruggaafbeschikking. Bezwaar tegen de aangifte Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald? Dan moet u binnen zes weken na de dag van betaling schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt teruggevraagd? Dan moet u binnen zes weken na de datum van de teruggaafbeschikking schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Bezwaar tegen aanslag of beschikking Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een teruggaafbeschikking die u van ons hebt ontvangen? Dan moet u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Teruggaaf van btw verrekenen Krijgt u nog btw terug over een vorig aangiftetijdvak? Dan kunt u ons vragen die teruggaaf te verrekenen met de belasting die u over het huidige tijdvak moet betalen. Het is ook mogelijk om de teruggaaf van btw over een bepaald tijdvak te verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen over hetzelfde tijdvak. Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Teruggaaf van btw uitbetalen Wij maken het bedrag van de teruggaaf over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Als dit een Nederlands rekeningnummer is, dan staat dit nummer rechtsboven op de aangifte. Wilt u het teruggaafbedrag ontvangen op een buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook de volgende gegevens van uw bank: de naam, de plaats en het land het i b a n-nummer de s w i f t -code Vermeld ook de naam en het adres van de rekeninghouder. U kunt het juiste rekeningnummer ook per brief doorgeven. Wijzigingen doorgeven Op de aangifte staan uw naam, adres en rekeningnummer voor teruggaaf. Als deze gegevens niet juist zijn, vermeld dan de juiste gegevens op de voorkant van de aangifte. Vermeld in elk geval: bij wijziging van de naam en adresgegevens: de juiste naam en adresgegevens de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres, het postadres of de rechtsvorm) de datum waarop de wijziging is ingegaan bij bedrijfsbeëindiging: de datum van de beëindiging bij wijziging van het rekeningnummer voor teruggaaf: het gewijzigde rekeningnummer De verwerking van het gewijzigde rekeningnummer duurt meestal enkele weken. Fraude melden Als ondernemer kunt u ongemerkt betrokken raken bij btw-carrouselfraude. Bij deze vorm van fraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel aan u in rekening brengt. En dat kan voor u vervelende gevolgen hebben. Normaal gesproken kunt u btw die u betaalt over uw inkoop en kosten, aftrekken als voorbelasting. Als u wist of had moeten weten dat u betrokken was bij btw-carrouselfraude, dan kunnen wij u deze btw-aftrek weigeren. Vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-carrouselfraude? Meld ons dat dan via de BelastingTelefoon Buitenland: Voorbeelden van btw-carrouselfraude vindt u op Meer informatie Hebt u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Of wilt u de aanvullende toelichting downloaden waarin we de vragen in de aangifte inhoudelijk behandelen? Kijk dan op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het correspondentieadres is: Belastingdienst/ Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. 3

4 4

5 General information Use the turnover tax return to declare the turnover tax that you have to pay in the Netherlands or that you want to reclaim. You should make a return for the period that is stated in the top right corner of the tax return form. These explanatory notes are limited to the general information in the return. Separate explanatory notes are available for the questions in the return. You can download these separate explanatory notes from Always file a tax return You have to file a turnover tax return for all your business activities within the Netherlands, even if you do not need to pay or receive back any turnover tax over a certain tax period. In that case, enter a zero for question 5g. Specifying invoices If you complete questions 1 and/or 3, you have to specify your sales invoices in an enclosure. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the customer the customer s turnover tax identification number description of the service or the delivery payment for the service or the delivery turnover tax (not if 0%) total amount of the invoice If you complete one of the questions 2, 4, or 5b, you have to specify your purchase invoices in an enclosure. Do not enclose any original purchase or expenses invoices. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the supplier the supplier s turnover tax identification number description of the service or the delivery payment for the service or the delivery turnover tax total amount of the invoice Filling in the return form Use only blue or black ink to fill in the return. Round all amounts to whole euros. You may do so to your advantage. Place a minus sign (-) in the first box in the case of negative amounts. Filing your return and paying on time The front page of the tax return lists the due date for your tax return. If you do not file the return in time or if you do not pay in time, you shall receive a additional assessment and you may have to pay a fine. The payment date is the date on which the amount is credited to our account. If you are using your bank account to pay, you should take a few days processing time into account. Paying from the Netherlands You can pay the turnover tax in the following ways: fill in the giro collection form that you have received in the post. Use the giro collection form exclusively for paying the turnover tax for the tax period that the giro collection form relates to. transfer the amount electronically or use your own transfer form. In that case, always state the payment reference that is mentioned in the giro collection form. Transfer the amount to account , in the name of Belastingdienst Apeldoorn. make a cash payment in a post office. Use the giro collection form that you have received in the post for this. Any deposit charges will come to your expense. Paying from abroad Are you paying from abroad? In that case, always use the i b a n number n l 86 i n g b , with bank code (also referred to as s w i f t code) i n g b n l 2a. You can also pay by cheque. Any changes involved will come to your expense. Correcting the return Have you made a mistake in the return, as a consequence of which you have returned and paid too little or too much turnover tax? You can correct your return by letter or by using the form Suppletie omzetbelasting (turnover tax supplementation). The suppletion turnover tax is a type of objection filed against your own return. Submit your letter or suppletion within six weeks after the day of payment or the date of the return arrest (refund decision date). Objection against the return Do you object against the amount you have returned and paid? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks after the day of payment. Do you object against the amount you have reclaimed? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks after the date of the return arrest. Objection against assessment or decision Do you disagree with a supplementary tax assessment or a refund decision that received from us? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks. Offsetting a turnover tax return Are you due to receive any turnover tax return over a previous tax period? If the answer to this question is yes, you may ask us to offset that return against the tax you owe for the current tax period. It is also possible to offset the turnover tax return over a certain period against the wage tax/ national insurance schemes contributions that you owe over the same period. Contact your tax office as soon as possible if you want to use any of these possibilities. Payment of turnover tax return We transfer the refund amount to the account number that is in our records. If this is a Dutch account number, then the number will be shown in the top right hand corner of the return form. Do you wish the refund amount to be paid into a foreign bank account? In that case, also state the following information about your bank: the name, the town, and the country the iban number the swift code Also state the account holder s name and address. You can also inform us of the correct account number through a letter. Notifying us of changes The return form lists you name, address, and your bank account number for any refunds. If these details are not correct, please enter the correct information in the space provided for this on the front page of the return form. In all events, state the following information: in the event of a change of name or address: the correct name and address the nature of the change (e.g., change of business address, postal address or legal form) the date on which the change took effect in the event that your business has been discontinued: the date that it was discontinued in the event of a change of account number for a refund: the changed account number It usually takes several weeks to process any change to an account number. Reporting fraud As an entrepreneur, you may become unwittingly involved in turnover tax carousel fraud. This form of fraud means that an entrepreneur is not paying turnover tax to the Belastingdienst, while they are charging you for it. This may have unpleasant consequences for you. Normally, you may deduct the turnover tax you are paying over your purchases and costs as deductable VAT. If you knew or should have known that you were involved in turnover tax carrousel fraud, the Belastingdienst may refuse your turnover tax deduction. Are you suspecting you may be involved in turnover tax carrousel fraud? Notify us through the BelastingTelefoon Buitenland: Examples of turnover tax carrousel fraud can be found on Further information Have you any further questions after reading these explanatory notes? Or do you wish to download the explanatory notes dealing with the questions in the return form? In that case, please visit or call the BelastingTelefoon Buitenland: , on Mondays to Thursdays from 8 a.m. to 8 p.m. and Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. The address for correspondence: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, PO Box 2865, 6401 DJ Heerlen, the Netherlands. 5

6 6

7 Allgemeine Informationen Mit der Umsatzsteuererklärung geben Sie die Mehrwertsteuer an, die Sie in den Niederlanden zu zahlen haben oder zurückerhalten möchten. Die Steuererklärung wird für den Zeitraum eingereicht, der rechts oben auf der Steuererklärung angegeben ist. Diese Erläuterung beschränkt sich auf die allgemeinen Angaben zur Steuererklärung. Darüber hinaus steht Ihnen eine ergänzende Erläuterungsbroschüre zur Verfügung, in der wir die Fragen der Steuererklärung inhaltlich behandeln. Sie können diese ergänzende Erläuterungsbroschüre auf herunterladen. Steuererklärung in allen Fällen einreichen Sie müssen für all Ihre Geschäftsaktivitäten innerhalb der Niederlande eine Umsatzsteuererklärung abgeben, auch wenn Sie für einen Meldezeitraum nichts bezahlen müssen oder zurückerhalten. Tragen Sie in diesem Fall bei Frage 5g als Betrag eine Null ein. Detaillierte Angaben zu den Rechnungen Wenn Sie Frage 1 und/oder Frage 3 ausfüllen, müssen Sie Ihre Verkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Geben Sie in dieser Anlage folgende Informationen an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Abnehmers Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers Beschreibung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Mehrwertsteuer (nicht bei 0 %) Gesamtbetrag der Rechnung Wenn Sie eine der Fragen 2, 4 oder 5b ausfüllen, müssen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Reichen Sie keine Originalrechnungen ein. Geben Sie in dieser Anlage folgende Informationen an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Lieferanten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten Beschreibung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Mehrwertsteuer Gesamtbetrag der Rechnung Ausfüllen der Steuererklärung Füllen Sie die Steuererklärung mit blauer oder schwarzer Tinte (oder Kugelschreiber) aus. Runden Sie alle Beträge auf volle Euro-Beträge. Die Rundung darf zu Ihren Gunsten erfolgen. Vor negativen Beträgen ist in das erste Kästchen ein Minuszeichen (-) einzutragen. Fristgerechte Abgabe der Steuererklärung und Zahlung Auf der Vorderseite der Steuererklärung ist der Termin angegeben, an dem Ihre Steuererklärung und Ihre Zahlung spätestens bei uns eingegangen sein müssen. Wenn Sie Ihre Steuererklärung zu spät abgeben oder zu spät bezahlen, erhalten Sie einen Nachforderungsbescheid und Sie müssen möglicherweise ein Bußgeld bezahlen. Als Zahlungstag gilt das Datum, an dem der Betrag unserem Konto gutgeschrieben worden ist. Bei der Überweisung von Ihrem Konto müssen Sie einige Tage Bearbeitungszeit einkalkulieren. Zahlungen aus den Niederlanden Sie können die Mehrwertsteuer wie folgt entrichten: Füllen Sie den Überweisungsvordruck aus, den Sie per Post erhalten haben. Verwenden Sie den Überweisungsvordruck ausschließlich für die Zahlung der Mehrwertsteuer für den jeweiligen Meldezeitraum, auf den sich der betreffende Überweisungsvordruck bezieht. Überweisen Sie den Betrag mit einem eigenen Überweisungsformular oder als elektronische Überweisung. Geben Sie in diesem Fall immer die auf dem Überweisungsvordruck stehende Zahlungsreferenz an. Überweisen Sie den Betrag auf das Konto mit der Nummer , Kontoinhaber: Belastingdienst Apeldoorn. Nehmen Sie eine Bareinzahlung bei der Post vor. Verwenden Sie dafür den Überweisungsvordruck, den Sie per Post erhalten haben. Die Einzahlungsgebühren gehen zu Ihren Lasten. Zahlungen aus dem Ausland Erfolgt Ihre Zahlung aus dem Ausland? Verwenden Sie dann immer die i b a n-nummer n l 86 i n g b und den b i c-code (s w i f t -Code) i n g b n l 2a. Sie können auch per Scheck bezahlen. Die damit ggf. verbundenen Kosten gehen zu Ihren Lasten. Korrektur einer Steuererklärung Haben Sie in der Steuererklärung irrtümlicherweise falsche Angaben gemacht, wodurch Sie einen zu niedrigen oder zu hohen Mehrwertsteuerbetrag angegeben und bezahlt haben? Sie können Ihre Steuererklärung korrigieren, indem Sie einen Brief senden oder das Formular Suppletie omzetbelasting (Zusatzerklärung zur Umsatzsteuer) einreichen. Die Suppletie omzetbelasting ist eine Form des Einspruchs gegen Ihre eigene Steuererklärung. Reichen Sie Ihren Brief oder Ihre Zusatzerklärung innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungsdatum oder dem Datum des Rückerstattungsbescheids ein. Einspruch gegen die Steuererklärung Sind Sie mit dem von Ihnen in Ihrer Steuererklärung angegebenen und bezahlten Betrag nicht einverstanden? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungstermin bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Sind Sie mit dem in Ihrer Steuererklärung zurückgeforderten Betrag nicht einverstanden? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum des Rückerstattungsbescheids bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Einspruch gegen den Steuerbescheid oder Rückerstattungsbescheid Sollten Sie mit einem von uns erhaltenen Nachforderungsbescheid oder Rückerstattungsbescheid nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Verrechnung der Mehrwertsteuerrückerstattung Steht Ihnen noch eine Mehrwertsteuerrückerstattung für einen früheren Meldezeitraum zu? Dann können Sie beantragen, diese Rückerstattung mit den Steuern zu verrechnen, die Sie für den aktuellen Zeitraum zahlen müssen. Es ist auch möglich, die Mehrwertsteuerrückerstattung für einen bestimmten Zeitraum mit der Lohnsteuer/den Einheitsversicherungsbeiträgen zu verrechnen, die Sie für denselben Zeitraum zu entrichten haben. Setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit Ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchten. Auszahlung der Mehrwertsteuerrückerstattung Wir überweisen den zu erstattenden Betrag auf das uns bekannte Konto. Sofern es sich um eine niederländische Kontonummer handelt, ist diese rechts oben auf der Steuererklärung angegeben. Möchten Sie den Rückerstattungsbetrag auf ein ausländisches Konto überweisen lassen? Geben Sie dann auch folgende Bankverbindungsdaten an: den Namen, den Ort und das Land der Bank die i b a n-nummer den b i c-code (s w i f t -Code) Teilen Sie uns bitte auch den Namen und die Adresse des Kontoinhabers mit. Sie können uns die entsprechende Kontonummer auch brieflich übermitteln. Änderungen mitteilen Auf der Steuererklärung sind Ihr Name, Ihre Adresse und die Kontonummer für Rückerstattungen angegeben. Sollten diese Angaben nicht korrekt sein, tragen Sie bitte die richtigen Daten auf der Vorderseite der Steuererklärung ein. In jedem Fall anzugeben sind: Bei Änderung der Namens- oder Adressangaben: die korrekten Namens- oder Adressangaben die Änderung (beispielsweise Änderungen der Firmenanschrift, Postanschrift oder der Rechtsform) das Datum, an dem die Änderung wirksam wird Bei Betriebsbeendigung: das Datum der Beendigung Bei Änderung der Kontonummer für die Rückerstattung: die geänderte Kontonummer Die Verarbeitung der Kontonummeränderung dauert meist einige Wochen. Betrug melden Als Unternehmer können Sie unwissentlich in einen Karussellbetrug verwickelt werden. Bei dieser Form des Betrugs führt ein Unternehmer keine Mehrwertsteuer an das Finanzamt ab, obwohl er sie Ihnen in Rechnung stellt. Dies kann für Sie unangenehme Folgen haben. Normalerweise können Sie Mehrwertsteuer, die Sie für Ihren Einkauf und Ihre Betriebsausgaben bezahlen als Vorsteuer abziehen. Wenn Sie wussten oder hätten wissen müssen, dass Sie in einen Karussellbetrug verwickelt waren, kann Ihnen dieser Vorsteuerabzug vom Finanzamt verwehrt werden. Vermuten Sie, dass Sie in einen Karussellbetrug verwickelt sind? Dann melden Sie uns dies über das Steuertelefon Ausland: Beispiele für Karussellbetrug finden Sie auf Weitere Informationen Haben Sie nach dem Lesen dieser Erläuterung noch Fragen? Oder möchten Sie die ergänzende Erläuterungsbroschüre herunterladen, in der wir die Fragen der Steuererklärung inhaltlich behandeln? Schauen Sie unter oder rufen Sie das SteuerTelefon Ausland an: , montags bis donnerstags von bis Uhr und freitags von bis Uhr erreichbar. Die Postanschrift lautet: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Niederlande. 7

8

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the

Mehr

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Notes to. VAT return. Tax Department. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung. Finanzamt

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Notes to. VAT return. Tax Department. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung. Finanzamt Toelichting Aangifte Omzetbelasting Nederlands Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Notes to VAT return For businesses not established in the Netherlands English Tax Department Erläuterungen

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst 2013 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Belastingdienst 2012 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs who are not based in the

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs

Mehr

Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro)

Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro) Registration of residence at Citizens Office (Bürgerbüro) Opening times in the Citizens Office (Bürgerbüro): Monday to Friday 08.30 am 12.30 pm Thursday 14.00 pm 17.00 pm or by appointment via the Citizens

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL USER GUIDE June 2016

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL USER GUIDE June 2016 Overview The Hamburg Süd VGM Web portal is an application that enables you to submit VGM information directly to Hamburg Süd via our e-portal Web page. You can choose to enter VGM information directly,

Mehr

Marktdaten Schuhe Europa - EU 15 / 2012

Marktdaten Schuhe Europa - EU 15 / 2012 Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2321013/ Marktdaten Schuhe Europa - EU 15 / 2012 Description: Was Sie erwartet: - Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2007-2011

Mehr

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit!

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit! I N F O R M A T I O N E N Z U d einem Versicherungsschutz im au s l an d R ei s e v er s i c h erun g s s c h utz sicher reisen weltweit! RD 281_0410_Eurovacances_BB.indd 1 14.06.2010 11:26:22 Uhr Please

Mehr

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016

VGM. VGM information. HAMBURG SÜD VGM WEB PORTAL - USER GUIDE June 2016 Overview The Hamburg Süd VGM-Portal is an application which enables to submit VGM information directly to Hamburg Süd via our e-portal web page. You can choose to insert VGM information directly, or download

Mehr

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung Toelichting Aangifte Omzetbelasting Nederlands Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Notes to VAT return For businesses not established in the Netherlands English Erläuterungen Umsatzsteuer-Anmeldung

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Level 1 German, 2014

Level 1 German, 2014 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2014 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Wednesday 26 November 2014 Credits: Five Achievement

Mehr

Level 1 German, 2012

Level 1 German, 2012 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2012 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 13 November 2012 Credits: Five Achievement

Mehr

DVR / QuickQuide Adroid

DVR / QuickQuide Adroid DVR 351.154/351.155 QuickQuide Adroid INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING BEDIENUNGSANLEITUNG ENGLISH Setup IP-Camviewer Lite on IOS. 351.154 and 351.155. Start with searching the right app IP-camviewer

Mehr

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Infoblatt: Hochschulsport

Infoblatt: Hochschulsport ***Scroll down for the English version*** Infoblatt: Hochschulsport Den Internetauftritt des Hochschulsports finden Sie unter www.sport.uni-bonn.de. Alle Termine des Semesters finden Sie im Kasten rechts,

Mehr

Telefon, your contact Telephone

Telefon, your contact Telephone Deutsche Rentenversicherung Bund 10704 BERLIN, GERMANY ZRBG 932 Datum und Zeichen Ihrer Nachricht Date and reference of your correspondence Telefax Fax number Telefon, your contact Telephone 0049 30 865-0049

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren

Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2131176/ Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren Description: Die BBE Handelsberatung (München) und marketmedia24 (Köln)

Mehr

Paper Reference. Paper Reference(s) 1231/4H Edexcel GCSE German Paper 4H Writing Higher Tier Tuesday 12 June 2007 Afternoon Time: 1 hour

Paper Reference. Paper Reference(s) 1231/4H Edexcel GCSE German Paper 4H Writing Higher Tier Tuesday 12 June 2007 Afternoon Time: 1 hour Centre No. Paper Reference Surname Initial(s) Candidate No. 1 2 3 1 4 H Signature Paper Reference(s) 1231/4H Edexcel GCSE German Paper 4H Writing Higher Tier Tuesday 12 June 2007 Afternoon Time: 1 hour

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte

Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem TechLetter möchten wir Sie über Anpassungen des Erdgas Terminmarkt Index EGIX und der Abrechnungspreise der Emissionsrechte

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Level 2 German, 2013

Level 2 German, 2013 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2013 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 9.30 am Monday 11 November 2013 Credits: Five

Mehr

Level 2 German, 2015

Level 2 German, 2015 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2015 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 2.00 p.m. Friday 4 December 2015 Credits: Five

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

Software / Office MailStore Service Provider Edition

Software / Office MailStore Service Provider Edition Software / Office MailStore Service Provider Edition page 1 / 5 Bieten Sie E-Mail-Archivierung als Managed Service an Mit Hilfe der MailStore Service Provider Edition können Sie Ihren Kunden moderne E-Mail-Archivierung

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

SAMPLE EXAMINATION BOOKLET

SAMPLE EXAMINATION BOOKLET S SAMPLE EXAMINATION BOOKLET New Zealand Scholarship German Time allowed: Three hours Total marks: 24 EXAMINATION BOOKLET Question ONE TWO Mark There are three questions. You should answer Question One

Mehr

Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition)

Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition) Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition) Martin Heidegger Click here if your download doesn"t start automatically Was

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition)

Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition) Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition) Reinhold Ruthe Click here if your download doesn"t start automatically Handbuch der therapeutischen

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

DVR / QuickQuide Adroid

DVR / QuickQuide Adroid DVR 351.154/351.155 QuickQuide Adroid INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING BEDIENUNGSANLEITUNG ENGLISH Setup IP-Camviewer Lite on Android. 351.154 en 351.155. Start with searching the right app IP-camviewer

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

CUSTOMER INFORMATION

CUSTOMER INFORMATION CUSTOMER INFORMATION 2014-01-15 Change of the Expiry Dates for selected EEX Phelix and French Futures Dear trading participants, We would like to inform you about required changes in the expiry dates and

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition)

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Lisa Johann Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Die Bedeutung neurowissenschaftlicher

Mehr

DIBELS TM. German Translations of Administration Directions

DIBELS TM. German Translations of Administration Directions DIBELS TM German Translations of Administration Directions Note: These translations can be used with students having limited English proficiency and who would be able to understand the DIBELS tasks better

Mehr

Word-CRM-Upload-Button. User manual

Word-CRM-Upload-Button. User manual Word-CRM-Upload-Button User manual Word-CRM-Upload for MS CRM 2011 Content 1. Preface... 3 2. Installation... 4 2.1. Requirements... 4 2.1.1. Clients... 4 2.2. Installation guidelines... 5 2.2.1. Client...

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2012 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829)

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829) Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Gerd Müller Gatermann Unterabteilungsleiter IV B POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Zentraler Kreditausschuss

Mehr

Level 2 German, 2016

Level 2 German, 2016 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2016 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German texts on familiar matters 2.00 p.m. Tuesday 29 November 2016 Credits: Five

Mehr

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage page 1 / 7 Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage Nicht-Neu Mit dem COMmander Basic bietet Auerswald ein modulares TK-System,

Mehr

Anmeldung Registration UNIVERSAL DESIGN COMPETITION 2017 TEIL 1: ANMELDUNG TEILNEHMER PART 1: REGISTRATION PARTICIPANT

Anmeldung Registration UNIVERSAL DESIGN COMPETITION 2017 TEIL 1: ANMELDUNG TEILNEHMER PART 1: REGISTRATION PARTICIPANT TEIL : ANMELDUNG TEILNEHMER PART : REGISTRATION PARTICIPANT ANGABEN ZUM TEILNEHMER PARTICIPANT ADDRESS INFORMATION Vollständiger Name und Rechtsform der Firma, des Designbüros, der Hochschule, Schule oder

Mehr

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesn"t start automatically

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesnt start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Click here if your download doesn"t start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Wer bin ich - und

Mehr

Ticketing Service by München Ticket. 1 Enter here the name of the event Halls and Walls and press enter.

Ticketing Service by München Ticket. 1 Enter here the name of the event Halls and Walls and press enter. Ticketing Service by München Ticket https://www.muenchenticket.de/ 1 2 1 Enter here the name of the event Halls and Walls and press enter. 2 Click on TICKETS SICHERN to buy a ticket. How to get your tickets

Mehr

Security of Pensions

Security of Pensions Security of Pensions by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer - Pensions are of essential importance for people and security of pensions important for them for a number of reasons - People depend on pensions

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 page 1 / 5 Kaufmann/-frau für Büromanagement Berufstyp Anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsart Duale Berufsausbildung,

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition)

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Philipp Heckele Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Funktion

Mehr

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Complementary explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

Info for Berlin Open Distribution of weight categories / Gewichtsklassen Einteilung - Payment infos / Infos zum bezahlen. Liebe Sportfreunde,

Info for Berlin Open Distribution of weight categories / Gewichtsklassen Einteilung - Payment infos / Infos zum bezahlen. Liebe Sportfreunde, Tournament Info 1 Info for Berlin Open 2016 - Distribution of weight categories / Gewichtsklassen Einteilung - Payment infos / Infos zum bezahlen Mail: Liebe Sportfreunde, die maximale Starterzahl der

Mehr

How to create a Gift Certificate Wie man ein Gift Certificate (Gutschein) erstellt

How to create a Gift Certificate Wie man ein Gift Certificate (Gutschein) erstellt 1) Login www.lopoca.com Username, Password 2) Click My Finances Gift Certificates Summary: Overview of your Gift Certificates Übersicht Ihrer Gift Certificates Create new: Create new Gift Certificate Neues

Mehr

Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016

Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Teil 1 Anmeldung Teilnehmer Part 1 Registration Participant Angaben zum Teilnehmer Participant Address Information

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition)

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Wilhelm Busch Click here if your download doesn"t start automatically Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen

Mehr

Level 1 German, 2011

Level 1 German, 2011 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2011 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am uesday Tuesday 1 November 2011 Credits: Five Achievement

Mehr

Guidance Notes for the eservice 'Marketing Authorisation & Lifecycle Management of Medicines' Contents

Guidance Notes for the eservice 'Marketing Authorisation & Lifecycle Management of Medicines' Contents Guidance Notes for the eservice 'Marketing Authorisation & Lifecycle Management of Medicines' Contents Login... 2 No active procedure at the moment... 3 'Active' procedure... 4 New communication (procedure

Mehr

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition)

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Ulrich Schaffer Click here if your download doesn"t start automatically Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER

Mehr

Anleitung für Vermieter. Directions for Landlord/Landlady. zum Erstellen eines Accounts und zum Anlegen von Angeboten

Anleitung für Vermieter. Directions for Landlord/Landlady. zum Erstellen eines Accounts und zum Anlegen von Angeboten Anleitung für Vermieter zum Erstellen eines Accounts und zum Anlegen von Angeboten Stand: August 2016 Directions for Landlord/Landlady for setting up an account and uploading offers Status: August 2016

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Mock Exam Behavioral Finance

Mock Exam Behavioral Finance Mock Exam Behavioral Finance For the following 4 questions you have 60 minutes. You may receive up to 60 points, i.e. on average you should spend about 1 minute per point. Please note: You may use a pocket

Mehr

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]:

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]: INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Vereinigtes Königreich Tel.: +44 (0)20 8776 3752 / Fax: +44 (0)20 8776 3751 [INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Die einfachste Diät der Welt: Das Plus-Minus- Prinzip (GU Reihe Einzeltitel)

Die einfachste Diät der Welt: Das Plus-Minus- Prinzip (GU Reihe Einzeltitel) Die einfachste Diät der Welt: Das Plus-Minus- Prinzip (GU Reihe Einzeltitel) Stefan Frà drich Click here if your download doesn"t start automatically Die einfachste Diät der Welt: Das Plus-Minus-Prinzip

Mehr

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc SCHENCK TECHNOLOGIE- UND INDUSTRIEPARK GMBH (TIP) is a company, which is independent of GoIndustry DoveBid and provides the following services: 1. Preparation of export documents. Invoice showing invoiced

Mehr

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading)

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading) Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel Certificate Pearson Edexcel International GCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes

Mehr

Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller)

Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Dr Maria John Click here if your download doesn"t start automatically Diabetes zu heilen natürlich: German Edition( Best Seller) Dr Maria John

Mehr

Anmeldung Application

Anmeldung Application Angaben zum Unternehmen Company Information Vollständiger Firmenname / des Design Büros / der Hochschule Entire company name / Design agency / University Homepage facebook Straße, Nr. oder Postfach* Street

Mehr

Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1. Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders

Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1. Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1 Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 2 Hufschmied Zerspanungssysteme

Mehr

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 APPLICATION DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 Telephone: (212) 758-3223 Fax: (212) 755-5780 E-Mail: daadny@daad.org Website: http://www.daad.org

Mehr

Versandkostentabelle / our shipping costs

Versandkostentabelle / our shipping costs 1 von 13.11.2013 10:3 Versandkostentabelle / our shipping costs Deutschland - nationaler Versand Sie bezahlen bei uns nur den angezeigten Verkaufspreis und die Versandkosten. Paketversand innerhalb Deutschlands

Mehr

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions General Terms and Conditions The General Terms and Conditions (hereinafter GTC ) regulate the legal relationship between you and Galerie Walu AG. The German version of these General Terms and Conditions

Mehr

Level 1 German, 2013

Level 1 German, 2013 90883 908830 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2013 90883 Demonstrate understanding of a variety of spoken German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 12 November 2013 Credits: Five Achievement

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

prorm Budget Planning promx GmbH Nordring Nuremberg

prorm Budget Planning promx GmbH Nordring Nuremberg prorm Budget Planning Budget Planning Business promx GmbH Nordring 100 909 Nuremberg E-Mail: support@promx.net Content WHAT IS THE prorm BUDGET PLANNING? prorm Budget Planning Overview THE ADVANTAGES OF

Mehr

Händler Preisliste Trade Price List 2015

Händler Preisliste Trade Price List 2015 Händler Preisliste Trade Price List 2015 gültig ab / valid from 01.03.2015 Qualität die verbindet Driven by Quality Sehr geehrter Kunde, zu unserer neuen Preisliste möchten wir Ihnen nachfolgend einige

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesn"t start automatically

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesnt start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Click here if your download doesn"t start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Ein Stern in dunkler

Mehr

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172)

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Prof. Dr. Daniel Rösch am 13. Juli 2009, 13.00-14.00 Name, Vorname Anmerkungen: 1. Bei den Rechenaufgaben ist die allgemeine Formel zur Berechnung der

Mehr

Der Topos Mütterlichkeit am Beispiel Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" und "Mutter Courage und ihre Kinder" (German Edition)

Der Topos Mütterlichkeit am Beispiel Bertolt Brechts Der kaukasische Kreidekreis und Mutter Courage und ihre Kinder (German Edition) Der Topos Mütterlichkeit am Beispiel Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" und "Mutter Courage und ihre Kinder" (German Edition) Filio Gavriilidou Click here if your download doesn"t start automatically

Mehr

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure CampusCenter Alsterterrasse 1 20354 Hamburg www.uni-hamburg.de/campuscenter Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden Instructions for the PhD online enrollment procedure 1. Rufen Sie die Website

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

DAS ERSTE MAL UND IMMER WIEDER. ERWEITERTE SONDERAUSGABE BY LISA MOOS

DAS ERSTE MAL UND IMMER WIEDER. ERWEITERTE SONDERAUSGABE BY LISA MOOS Read Online and Download Ebook DAS ERSTE MAL UND IMMER WIEDER. ERWEITERTE SONDERAUSGABE BY LISA MOOS DOWNLOAD EBOOK : DAS ERSTE MAL UND IMMER WIEDER. ERWEITERTE Click link bellow and free register to download

Mehr