Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland"

Transkript

1 Belastingdienst 2011 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer OB 104 1T11FD

2 2

3 Algemene informatie Met de aangifte omzetbelasting geeft u de btw aan die u in Nederland moet betalen of wilt terugvragen. U doet aangifte over het tijdvak dat rechtsboven op de aangifte staat vermeld. Deze toelichting is beperkt tot de algemene gegevens van de aangifte. Er is een aanvullende toelichting beschikbaar waarin we de vragen van de aangifte inhoudelijk behandelen. U kunt deze aanvullende toelichting downloaden op Altijd aangifte doen U moet voor al uw bedrijfsactiviteiten binnen Nederland aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangiftetijdvak niets hoeft te betalen of terugkrijgt. Vermeld in dat geval een nul bij vraag 5g. Facturen specificeren Als u vraag 1 en/of vraag 3 invult, moet u uw verkoopfacturen specificeren in een bijlage. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de afnemer btw-identificatienummer van de afnemer omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw (niet bij 0%) totaalbedrag van de factuur Als u één van de vragen 2, 4 of 5b invult, moet u uw inkoopfacturen specificeren in een bijlage. Stuur geen originele facturen mee. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de leverancier btw-identificatienummer van de leverancier omschrijving van de levering vergoeding voor de levering btw totaalbedrag van de factuur Aangifte invullen Vul de aangifte in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-) in het eerste invulhokje. Op tijd aangifte doen en betalen Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop uw aangifte en betaling uiterlijk bij ons binnen moeten zijn. Als u te laat aangifte doet of betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag en moet u mogelijk een boete betalen. Als betaaldatum geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij betaling via uw bankrekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd. Betalen vanuit Nederland U kunt de btw op de volgende manieren betalen: Vul de acceptgiro in die u per post hebt ontvangen. Gebruik de acceptgiro alleen voor het betalen van btw over het aangiftetijdvak waarop de acceptgiro betrekking heeft. Maak het bedrag digitaal over of gebruik een eigen overschrijvingskaart. Vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. Maak het bedrag over naar rekening ten name van de Belastingdienst Apeldoorn. Doe een storting op het postkantoor. Gebruik hiervoor de acceptgiro die u per post hebt ontvangen. De stortingskosten komen voor uw rekening. Betalen vanuit het buitenland Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan altijd het i b a n-nummer n l 86 i n g b , met de bankcode (ook wel s w i f t -code) i n g b n l 2a. U kunt ook met een cheque betalen. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. Aangifte corrigeren Hebt u een vergissing gemaakt in de aangifte waardoor u te weinig of juist te veel btw hebt aangegeven en betaald? U kunt uw aangifte corrigeren met een brief of met het formulier Suppletie omzetbelasting. De suppletie omzetbelasting is een vorm van bezwaar tegen uw eigen aangifte. Dien uw brief of suppletie in binnen zes weken na de dag van betaling of de datum van de teruggaafbeschikking. Bezwaar tegen de aangifte Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald? Dan moet u binnen zes weken na de dag van betaling schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt teruggevraagd? Dan moet u binnen zes weken na de datum van de teruggaafbeschikking schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Bezwaar tegen aanslag of beschikking Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een teruggaafbeschikking die u van ons hebt ontvangen? Dan moet u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Teruggaaf van btw verrekenen Krijgt u nog btw terug over een vorig aangiftetijdvak? Dan kunt u ons vragen die teruggaaf te verrekenen met de belasting die u over het huidige tijdvak moet betalen. Het is ook mogelijk om de teruggaaf van btw over een bepaald tijdvak te verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen over hetzelfde tijdvak. Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Teruggaaf van btw uitbetalen Wij maken het bedrag van de teruggaaf over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Als dit een Nederlands rekeningnummer is, dan staat dit nummer rechtsboven op de aangifte. Wilt u het teruggaafbedrag ontvangen op een buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook de volgende gegevens van uw bank: de naam, de plaats en het land het i b a n-nummer de s w i f t -code Vermeld ook de naam en het adres van de rekeninghouder. U kunt het juiste rekeningnummer ook per brief doorgeven. Wijzigingen doorgeven Op de aangifte staan uw naam, adres en rekeningnummer voor teruggaaf. Als deze gegevens niet juist zijn, vermeld dan de juiste gegevens op de voorkant van de aangifte. Vermeld in elk geval: bij wijziging van de naam en adresgegevens: de juiste naam en adresgegevens de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres, het postadres of de rechtsvorm) de datum waarop de wijziging is ingegaan bij bedrijfsbeëindiging: de datum van de beëindiging bij wijziging van het rekeningnummer voor teruggaaf: het gewijzigde rekeningnummer De verwerking van het gewijzigde rekeningnummer duurt meestal enkele weken. Fraude melden Als ondernemer kunt u ongemerkt betrokken raken bij btw-carrouselfraude. Bij deze vorm van fraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel aan u in rekening brengt. En dat kan voor u vervelende gevolgen hebben. Normaal gesproken kunt u btw die u betaalt over uw inkoop en kosten, aftrekken als voorbelasting. Als u wist of had moeten weten dat u betrokken was bij btw-carrouselfraude, dan kunnen wij u deze btw-aftrek weigeren. Vermoedt u dat u betrokken bent bij btw-carrouselfraude? Meld ons dat dan via de BelastingTelefoon Buitenland: Voorbeelden van btw-carrouselfraude vindt u op Meer informatie Hebt u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Of wilt u de aanvullende toelichting downloaden waarin we de vragen in de aangifte inhoudelijk behandelen? Kijk dan op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het correspondentieadres is: Belastingdienst/ Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. 3

4 4

5 General information Use the turnover tax return to declare the turnover tax that you have to pay in the Netherlands or that you want to reclaim. You should make a return for the period that is stated in the top right corner of the tax return form. These explanatory notes are limited to the general information in the return. Separate explanatory notes are available for the questions in the return. You can download these separate explanatory notes from Always file a tax return You have to file a turnover tax return for all your business activities within the Netherlands, even if you do not need to pay or receive back any turnover tax over a certain tax period. In that case, enter a zero for question 5g. Specifying invoices If you complete questions 1 and/or 3, you have to specify your sales invoices in an enclosure. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the customer the customer s turnover tax identification number description of the service or the delivery payment for the service or the delivery turnover tax (not if 0%) total amount of the invoice If you complete one of the questions 2, 4, or 5b, you have to specify your purchase invoices in an enclosure. Do not enclose any original purchase or expenses invoices. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the supplier the supplier s turnover tax identification number description of the service or the delivery payment for the service or the delivery turnover tax total amount of the invoice Filling in the return form Use only blue or black ink to fill in the return. Round all amounts to whole euros. You may do so to your advantage. Place a minus sign (-) in the first box in the case of negative amounts. Filing your return and paying on time The front page of the tax return lists the due date for your tax return. If you do not file the return in time or if you do not pay in time, you shall receive a additional assessment and you may have to pay a fine. The payment date is the date on which the amount is credited to our account. If you are using your bank account to pay, you should take a few days processing time into account. Paying from the Netherlands You can pay the turnover tax in the following ways: fill in the giro collection form that you have received in the post. Use the giro collection form exclusively for paying the turnover tax for the tax period that the giro collection form relates to. transfer the amount electronically or use your own transfer form. In that case, always state the payment reference that is mentioned in the giro collection form. Transfer the amount to account , in the name of Belastingdienst Apeldoorn. make a cash payment in a post office. Use the giro collection form that you have received in the post for this. Any deposit charges will come to your expense. Paying from abroad Are you paying from abroad? In that case, always use the i b a n number n l 86 i n g b , with bank code (also referred to as s w i f t code) i n g b n l 2a. You can also pay by cheque. Any changes involved will come to your expense. Correcting the return Have you made a mistake in the return, as a consequence of which you have returned and paid too little or too much turnover tax? You can correct your return by letter or by using the form Suppletie omzetbelasting (turnover tax supplementation). The suppletion turnover tax is a type of objection filed against your own return. Submit your letter or suppletion within six weeks after the day of payment or the date of the return arrest (refund decision date). Objection against the return Do you object against the amount you have returned and paid? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks after the day of payment. Do you object against the amount you have reclaimed? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks after the date of the return arrest. Objection against assessment or decision Do you disagree with a supplementary tax assessment or a refund decision that received from us? In that case, you must file your objection in writing with your tax office within six weeks. Offsetting a turnover tax return Are you due to receive any turnover tax return over a previous tax period? If the answer to this question is yes, you may ask us to offset that return against the tax you owe for the current tax period. It is also possible to offset the turnover tax return over a certain period against the wage tax/ national insurance schemes contributions that you owe over the same period. Contact your tax office as soon as possible if you want to use any of these possibilities. Payment of turnover tax return We transfer the refund amount to the account number that is in our records. If this is a Dutch account number, then the number will be shown in the top right hand corner of the return form. Do you wish the refund amount to be paid into a foreign bank account? In that case, also state the following information about your bank: the name, the town, and the country the iban number the swift code Also state the account holder s name and address. You can also inform us of the correct account number through a letter. Notifying us of changes The return form lists you name, address, and your bank account number for any refunds. If these details are not correct, please enter the correct information in the space provided for this on the front page of the return form. In all events, state the following information: in the event of a change of name or address: the correct name and address the nature of the change (e.g., change of business address, postal address or legal form) the date on which the change took effect in the event that your business has been discontinued: the date that it was discontinued in the event of a change of account number for a refund: the changed account number It usually takes several weeks to process any change to an account number. Reporting fraud As an entrepreneur, you may become unwittingly involved in turnover tax carousel fraud. This form of fraud means that an entrepreneur is not paying turnover tax to the Belastingdienst, while they are charging you for it. This may have unpleasant consequences for you. Normally, you may deduct the turnover tax you are paying over your purchases and costs as deductable VAT. If you knew or should have known that you were involved in turnover tax carrousel fraud, the Belastingdienst may refuse your turnover tax deduction. Are you suspecting you may be involved in turnover tax carrousel fraud? Notify us through the BelastingTelefoon Buitenland: Examples of turnover tax carrousel fraud can be found on Further information Have you any further questions after reading these explanatory notes? Or do you wish to download the explanatory notes dealing with the questions in the return form? In that case, please visit or call the BelastingTelefoon Buitenland: , on Mondays to Thursdays from 8 a.m. to 8 p.m. and Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. The address for correspondence: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, PO Box 2865, 6401 DJ Heerlen, the Netherlands. 5

6 6

7 Allgemeine Informationen Mit der Umsatzsteuererklärung geben Sie die Mehrwertsteuer an, die Sie in den Niederlanden zu zahlen haben oder zurückerhalten möchten. Die Steuererklärung wird für den Zeitraum eingereicht, der rechts oben auf der Steuererklärung angegeben ist. Diese Erläuterung beschränkt sich auf die allgemeinen Angaben zur Steuererklärung. Darüber hinaus steht Ihnen eine ergänzende Erläuterungsbroschüre zur Verfügung, in der wir die Fragen der Steuererklärung inhaltlich behandeln. Sie können diese ergänzende Erläuterungsbroschüre auf herunterladen. Steuererklärung in allen Fällen einreichen Sie müssen für all Ihre Geschäftsaktivitäten innerhalb der Niederlande eine Umsatzsteuererklärung abgeben, auch wenn Sie für einen Meldezeitraum nichts bezahlen müssen oder zurückerhalten. Tragen Sie in diesem Fall bei Frage 5g als Betrag eine Null ein. Detaillierte Angaben zu den Rechnungen Wenn Sie Frage 1 und/oder Frage 3 ausfüllen, müssen Sie Ihre Verkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Geben Sie in dieser Anlage folgende Informationen an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Abnehmers Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers Beschreibung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Mehrwertsteuer (nicht bei 0 %) Gesamtbetrag der Rechnung Wenn Sie eine der Fragen 2, 4 oder 5b ausfüllen, müssen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in einer Anlage spezifizieren. Reichen Sie keine Originalrechnungen ein. Geben Sie in dieser Anlage folgende Informationen an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Lieferanten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten Beschreibung der Lieferung Vergütung für die Lieferung Mehrwertsteuer Gesamtbetrag der Rechnung Ausfüllen der Steuererklärung Füllen Sie die Steuererklärung mit blauer oder schwarzer Tinte (oder Kugelschreiber) aus. Runden Sie alle Beträge auf volle Euro-Beträge. Die Rundung darf zu Ihren Gunsten erfolgen. Vor negativen Beträgen ist in das erste Kästchen ein Minuszeichen (-) einzutragen. Fristgerechte Abgabe der Steuererklärung und Zahlung Auf der Vorderseite der Steuererklärung ist der Termin angegeben, an dem Ihre Steuererklärung und Ihre Zahlung spätestens bei uns eingegangen sein müssen. Wenn Sie Ihre Steuererklärung zu spät abgeben oder zu spät bezahlen, erhalten Sie einen Nachforderungsbescheid und Sie müssen möglicherweise ein Bußgeld bezahlen. Als Zahlungstag gilt das Datum, an dem der Betrag unserem Konto gutgeschrieben worden ist. Bei der Überweisung von Ihrem Konto müssen Sie einige Tage Bearbeitungszeit einkalkulieren. Zahlungen aus den Niederlanden Sie können die Mehrwertsteuer wie folgt entrichten: Füllen Sie den Überweisungsvordruck aus, den Sie per Post erhalten haben. Verwenden Sie den Überweisungsvordruck ausschließlich für die Zahlung der Mehrwertsteuer für den jeweiligen Meldezeitraum, auf den sich der betreffende Überweisungsvordruck bezieht. Überweisen Sie den Betrag mit einem eigenen Überweisungsformular oder als elektronische Überweisung. Geben Sie in diesem Fall immer die auf dem Überweisungsvordruck stehende Zahlungsreferenz an. Überweisen Sie den Betrag auf das Konto mit der Nummer , Kontoinhaber: Belastingdienst Apeldoorn. Nehmen Sie eine Bareinzahlung bei der Post vor. Verwenden Sie dafür den Überweisungsvordruck, den Sie per Post erhalten haben. Die Einzahlungsgebühren gehen zu Ihren Lasten. Zahlungen aus dem Ausland Erfolgt Ihre Zahlung aus dem Ausland? Verwenden Sie dann immer die i b a n-nummer n l 86 i n g b und den b i c-code (s w i f t -Code) i n g b n l 2a. Sie können auch per Scheck bezahlen. Die damit ggf. verbundenen Kosten gehen zu Ihren Lasten. Korrektur einer Steuererklärung Haben Sie in der Steuererklärung irrtümlicherweise falsche Angaben gemacht, wodurch Sie einen zu niedrigen oder zu hohen Mehrwertsteuerbetrag angegeben und bezahlt haben? Sie können Ihre Steuererklärung korrigieren, indem Sie einen Brief senden oder das Formular Suppletie omzetbelasting (Zusatzerklärung zur Umsatzsteuer) einreichen. Die Suppletie omzetbelasting ist eine Form des Einspruchs gegen Ihre eigene Steuererklärung. Reichen Sie Ihren Brief oder Ihre Zusatzerklärung innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungsdatum oder dem Datum des Rückerstattungsbescheids ein. Einspruch gegen die Steuererklärung Sind Sie mit dem von Ihnen in Ihrer Steuererklärung angegebenen und bezahlten Betrag nicht einverstanden? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungstermin bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Sind Sie mit dem in Ihrer Steuererklärung zurückgeforderten Betrag nicht einverstanden? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum des Rückerstattungsbescheids bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Einspruch gegen den Steuerbescheid oder Rückerstattungsbescheid Sollten Sie mit einem von uns erhaltenen Nachforderungsbescheid oder Rückerstattungsbescheid nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen bei Ihrem zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Verrechnung der Mehrwertsteuerrückerstattung Steht Ihnen noch eine Mehrwertsteuerrückerstattung für einen früheren Meldezeitraum zu? Dann können Sie beantragen, diese Rückerstattung mit den Steuern zu verrechnen, die Sie für den aktuellen Zeitraum zahlen müssen. Es ist auch möglich, die Mehrwertsteuerrückerstattung für einen bestimmten Zeitraum mit der Lohnsteuer/den Einheitsversicherungsbeiträgen zu verrechnen, die Sie für denselben Zeitraum zu entrichten haben. Setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit Ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchten. Auszahlung der Mehrwertsteuerrückerstattung Wir überweisen den zu erstattenden Betrag auf das uns bekannte Konto. Sofern es sich um eine niederländische Kontonummer handelt, ist diese rechts oben auf der Steuererklärung angegeben. Möchten Sie den Rückerstattungsbetrag auf ein ausländisches Konto überweisen lassen? Geben Sie dann auch folgende Bankverbindungsdaten an: den Namen, den Ort und das Land der Bank die i b a n-nummer den b i c-code (s w i f t -Code) Teilen Sie uns bitte auch den Namen und die Adresse des Kontoinhabers mit. Sie können uns die entsprechende Kontonummer auch brieflich übermitteln. Änderungen mitteilen Auf der Steuererklärung sind Ihr Name, Ihre Adresse und die Kontonummer für Rückerstattungen angegeben. Sollten diese Angaben nicht korrekt sein, tragen Sie bitte die richtigen Daten auf der Vorderseite der Steuererklärung ein. In jedem Fall anzugeben sind: Bei Änderung der Namens- oder Adressangaben: die korrekten Namens- oder Adressangaben die Änderung (beispielsweise Änderungen der Firmenanschrift, Postanschrift oder der Rechtsform) das Datum, an dem die Änderung wirksam wird Bei Betriebsbeendigung: das Datum der Beendigung Bei Änderung der Kontonummer für die Rückerstattung: die geänderte Kontonummer Die Verarbeitung der Kontonummeränderung dauert meist einige Wochen. Betrug melden Als Unternehmer können Sie unwissentlich in einen Karussellbetrug verwickelt werden. Bei dieser Form des Betrugs führt ein Unternehmer keine Mehrwertsteuer an das Finanzamt ab, obwohl er sie Ihnen in Rechnung stellt. Dies kann für Sie unangenehme Folgen haben. Normalerweise können Sie Mehrwertsteuer, die Sie für Ihren Einkauf und Ihre Betriebsausgaben bezahlen als Vorsteuer abziehen. Wenn Sie wussten oder hätten wissen müssen, dass Sie in einen Karussellbetrug verwickelt waren, kann Ihnen dieser Vorsteuerabzug vom Finanzamt verwehrt werden. Vermuten Sie, dass Sie in einen Karussellbetrug verwickelt sind? Dann melden Sie uns dies über das Steuertelefon Ausland: Beispiele für Karussellbetrug finden Sie auf Weitere Informationen Haben Sie nach dem Lesen dieser Erläuterung noch Fragen? Oder möchten Sie die ergänzende Erläuterungsbroschüre herunterladen, in der wir die Fragen der Steuererklärung inhaltlich behandeln? Schauen Sie unter oder rufen Sie das SteuerTelefon Ausland an: , montags bis donnerstags von bis Uhr und freitags von bis Uhr erreichbar. Die Postanschrift lautet: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Niederlande. 7

8