BS Registers/Home Network HLR/AuC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "BS Registers/Home Network HLR/AuC"

Transkript

1 Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÅÓ ÐØ Ð ÓÒÒ ØÞ Ò º º º ½º Ù ØÒ Ö Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ö Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÍÅÌ˵ ¾º½ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÚÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ò ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º¾ Ù Ò Ò ØÞÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º à ÖÒÒ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º Ò Ö Æ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò º½ Ò ØÖ Ø Î Ö ÖÙÒ Ò Ò Ö ¾ Ëŵ º º º º º¾ Û Ø Ö À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Æ ØÞÞÙ Ò º½ Ù Ò ÙØÞ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ø Ð Ø Ð Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ À ÙÔØ Ð Ð Å Ø Ö Ã Ýµ à º º º º º º º º º º º º º º º½º Á ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö Ñ Æ ØÞ º º º º º º º º º º º º º Ý Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ½

2 º½º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Î Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÔÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ Ø ÒÚ Ö Ð ÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ë Ò Ð ÖÙÒ Ò Ö Ø Ò º º º º º º º º º º ½½ º ÖÖ Ö Ø Ï ÖØ ØÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÙÒ Ø ÖÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ Ð Ø Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º Ð Ò ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÖØÙÒ ÙÒ ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÓÖ Æ ØÛÓÖ µ ½ º½ Ñ Ð Ò Ö Ù Ë Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ ËÓ Ð Ò Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º¾ ÙÒ ØÞÐ µ Ö Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ËÒ Ò µ º ½ º½º ËÔÓÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ë ÓÒ À Ò ¹ ÖÒ Ñ Ò ÚÓÒ Ë ØÞÙÒ Ò»Î Ö Ò ÙÒ Ò ½ º½º Ò Ð Ó Ë ÖÚ ¹ÍÒØ Ö Ò Ò Ö Ò Ø Ö Ö Ò ÙÒ º ½ º¾ Å Ò Ñ Ò ÞÙÖ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÁÈ ¹ Ë Ö Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Å ÈË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ë Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ Ë Ö Ø Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º ½ º º¾ Ë Ö Ø Ù Ë ØÞÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º º º ¾¼ º º Ò ØÞÛ Ø Ë Ö Ø Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º ¾½ ½ Ù Þ Ò Ò ÙÒ Ù Û ÖØ Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ø Ò ÙÖ ¹ Ù Ø ËØ ÐÐ Ò Ð Ð Ö Ò µ Ò ÖÙÒ ¾¾ ÁÒ Ñ Ò Ñ Ë Ñ Ò ÖÚÓÖØÖ Ñ Ø À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ë Ö¹ Ø ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ò Ä ÙÒ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö Ò Ù Ò Ö ¹ ÖÙÒ Ò Ö Æ ØÞ Ö ¾º Ò Ö Ø ÓÒ Þº º Ëŵ ÙÒ Ò ÍÅÌË Ò ØÖ Ø Ò Æ Ù ÖÙÒ Òº Ò Ä ÙÒ Ò Û Ö ÓÛÓ Ð Ù ÑÓ Þ ÖØ Ä ÙÒ Ò ÚÓÒ ËÅ ÞÙÖ Ö Ò Ð Ù Ú Ö Ù Ø Ö Ø Ò ÖØ Ó Ò Ë Ö Ø ÓÒ¹ Þ ÔØ Ö Ò Ù Ô Ø ÞÙ Ú ÖÛ Ò Òº Á Þ Ñ ÙÔØ Ð Ù Ù ÍÅÌË ÓÛ Ù Ñ Ë ÐÙ Ò ÒÒØ Ò Ó ÙÑ ÒØ º ¾

3 ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓѹ ÑÙÒ Ø ÓÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ Ä Ù ÖÒ ¹Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ ÙÒ Ö Ø Ø Ö ÆÙØÞÙÒ Ö ÒÙØÞ Ö ÒÒÙÒ Ð Ù Ûºµ ÙÒÚ Ö Ð Ø Ø Ò ÖÑ ØØÐÙÒ Úº º Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ò Ø µ ½º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÅÓ ÐØ Ð ¹ ÓÒÒ ØÞ Ò Ò ÐÓ Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ý Ø Ñ Ö ½º Ò Ö Ø ÓÒ ½ µ ÓØ Ò Û Ö Ë ÙØÞ ÚÓÖ Ö Ò Ö ÔÖ Ö ÙÒ ÒÓ ÚÓÖ Ö ÙÒ Ö Ø Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Æ ØÞÞÙ Ò º ÙÒ Ø ÖÒ Ø Ö ÓÖØ Ö ØØ Ù ÒØÛ ÐÙÒ Þ Ð¹ Ð Ò ÖØ Ö Æ ØÞ Ò ÙØ Ð Ò ¹Æ ØÞµ Ñ Ø Ö Ò ÒÙØÞ Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ö ÔÖ Ö º Å Ø Ö Ò ÖÙÒ Ö Ø Ð Ò Þ ÐÐÙÐÖ Ò Æ ØÞ ¾ ÙÖÓÔ Û Ø Ëŵ ÛÙÖ Ñ Ð Á ÒØ Ø ÓÒ ÁÒØ Ö ØØ Ö Î Ö Ò ÙÒ ÙÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ ÙÒ Ö ¹ Ø Ø Ö ÆÙØÞÙÒ ÙÒ ÙÒ Ö Ø Ø Ñ Ö Ò ÙÖ Ñ Ø Ñ Ø Î Ö Ð ¹ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÒÞÙ Ö Òº Î Ö Ö Ò ÖÒ Ò ÐÐ Ö Ò Ù Ö ØÐÓ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÅÓ Ð ÖØ ÙÒ Ø Ø ÓÒº Ù Ò ÖÙÒ Ã ÖÒÒ ØÞ ÛÙÖ Ú ÖÞ Ø Ø Ö Ò Ö ¹ ÒØÐ Ø Ò Ø ÞÙ Ò Ð Ä ØÙÒ Ò Ú Ö Øº Ò Ö ËÅ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø¹Î Ö Ð ÐÙÒ Ñ Ö Ê Ø ÙÒ ØÖ Ò Ò ØÖ Øº Æ Ò Ö ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ Ì Ð ÓÒ ÔÖ Ò ÖÙ Ø Û Ø Ø µ Ø ÙØÙÒ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ô Ø Û Ø Ø µ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ò Ö Ø Ñ Ö Ò ÞÙÑ ÁÈ¹Æ ØÞ ÞÙ ÒÓÑÑ Òº Ñ Û Ö Ñ Ö¹ Ò ÞÙÑ ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌË µ Ê ÒÙÒ ØÖ Òº ¹Æ ØÞ ÓÐÐ Ò Ò Ö ¾ Ú Ö ÖØ Ë Ö Ø Ø Òº Æ Ò Ñ Ù Ò Ò ØÞ ÍÌÊ Æµ ÓÐÐ Ò Ù Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Æµ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ú Ö¹ Û Ö Ð Ø Û Ö Òº Ø ÔÐ ÒØ Æ Ö ØØÛ ÚÓÒ ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ÙÒ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÖÒ ÔÖ Ò ØÞ ËË µ Ù Î Ö¹ Ö Ò Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ö Æ ØÞ Ìŵ Ñ Ø ÁÈ Ð Ò ØÞ Ö Ö Ò Ñ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÑÞÙ Ø ÐÐ Òº ½º Ù ØÒ Ö Ñ Ò ÍÅÌ˹ ÓÖÙÑ ÈÈ ¹ Ì Ö Ò Ö Ø ÓÒ È ÖØÒ Ö Ô ÈÖÓ Ø ÁÌÍ ¹ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ ÓÒ ÌËÁ ¹ ÙÖÓÔ Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËØ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ Á Ì ¹ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ

4 ¾ Ö Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÍÅÌ˵ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÑÑØ Ì Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ Æ ØÞ Ö ÞÛ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒº Ð ¹Æ ØÞ Ò Ò Û ÐØÛ Ø Ò ØÐ ËÝ Ø Ñ ÞÙ Ò Ó ÑÓ Ð ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ Ñ Ø Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò Ð Ò Æ ØÞ Ò Ò Ñ ÚÓÒ ÙÒ ¹ Þ ÐÐ Ò Ø Ò Ø Ó Ò ÓÒ Ö ÎÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ð Ø Ò Ù Ò Ò Ö Ù Ù Ò À Ö Ö ÚÓÒ Ò ØÐ ØÙÒ Ò Ù Ò ¹ Ò Ø Ö Ò Ø Ò Ø Ö ÁÒ ÐØ Ò Ø Öµ ÞÙ ÖÑ Ð Ò Ö ÖÙÒ ¹ ØÞÐ Ö Ï Ð ÞÛ Ò Ò Ò Ø ÖÒ Ø Ø Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ð Ö Ø Ø Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ ÓÖ ÒØ ÖØ Ö ÞÙ ÖÑ Ð Ò ÙÒ Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ö Ø Ö Ô ØÚ Ö¹ Ñ ØØ ÐØ Ò Ø ÝÒ Ñ Ò Ù Ð ØÙÒ ÙÒ Ò Ù ÙÞÙ Ø Ò Æ ØÞ ÒÔ Ò ÞÙ ÒÒ Ò ÓÛ Ú Ö Ò ÉÙ Ð Ø Ý¹Ç ¹Ë ÖÚ ¹ËØÙ Ò ÒÞÙ Ø Ò Ó Ö ÙÒ ÙÖ ÙÒ Þ ÐÐ Ò Ð Ø Ò Ö ÓÖ ÖÒ Ò ÒÔ Ö ÞÙ ÐØ Ò ¾º½ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÚÓÒ UTRAN Core Network BS CS Domain 3G MSC / VLR 3G GMSC RNC BS PS Domain SGSN GGSN BS RNC BS Registers/Home Network HLR/AuC ¾º½º½ Ò ÖØ Ò ÖØ Æ ØÛÓÖ Ì ÖÑ Ò Ð Í Ö ÕÙ ÔÑ ÒØ µ Ø Ø Û ËÅ Ù Ñ ÒØÐ Ò ÖØ ÅÓ Ð ÕÙ ÔÑ ÒØ µ ÙÒ Ñ ÍËÁÅ ÍÅÌË Ë ÖÚ Á ÒØ ØÝ ÅÓ ÙÐ µ ÆÙØÞ Ö ÒØ ØØ Ô ÖØ Ð ÖÛ Ò Ô ÖØ µº

5 ¾º½º¾ Ù Ò Ò ØÞÛ Ö Ö Ì Ð Ò ÐØ Ø ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÒ ÞÙ Ö Ò ËØ Ù ÖÖ Ò Öº ÍÅÌË Ñ Ø Ï Å ÔÖ Ø Ñ ÒÚÓÑ ÍÌÊ Æ ½ º Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÞÙ Ø Ê Æ ¾ Ù Ñ ÓÐ Ò Ò Ó Ò Ø Ò Ö Ò Ò Ò Û Ö º Ò ÍÌÊ Æ Ø Ø Ù ÍÒØ Ö Ò Ø Ò Ð ÊÆË Þ Ò Ø Û Ö Òº Ø Ò Ù Ñ Ö Ö Ò Ø Ø ÓÒ Ò Ëµ ÙÒ Ò Ñ ÊÆ º ÊÆ Ò ÍÌÊ Æ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Ö Ö Æ ØÞÛ Ö ÒØ Ö Ú Ö ÙÒ Òº ¾º½º à ÖÒÒ ØÞ Ã ÖÒÒ ØÞ Æ µ Ø ÐØ Ù Ò Ö Ë Ö Ú Ö Ò ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ø Ò ÙÒ ÈË Ö Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ø Ò ÓÛ Ò Ê Ø Ö ÞÛº Ñ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ö Î ÖÛ ÐØÙÒ Ö ÆÙØÞ Ö ÒØ ØØ Ò Ë Ö Ø ¹ ÙÒ ¹ Ö ÒÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº ÈÐ ÒÙÒ Ò Ö ÍÅÌË Ò ÚÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ò Ñ Ø Ò Ò ËÅ¹Æ ØÞ ÖÒ Ñ Ò ÞÙ ÒÒ Ò ÞÛº Ò Ð Ö Ï ¹ ÞÙ Ø ÐØ Òµ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ ÞÙ Ò Ñ ÔØ Ö Ò ØÔÙÒ Ø ÞÙ Ú ÖÒ ÖÒ ÙÒ ÒÞÙÔ Òº ÖÞÙÒ Ò ÅË ÅÓ Ð ËÛ Ø Ò ÒØÖ ÎÄÊ Î ØÓÖ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö ÅË Ø Û Ý ÅÓ Ð ËÛ Ø Ò ÒØÖ Ë ËÆ Ë ÖÚ Ò ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ËÆ Ø Û Ý ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ÀÄÊ ÀÓÑ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö Ù ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ ¾º½º Ò Ö Æ ØÞ Î Ö Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ø ÒÔ ØØÖ Ò Ö ÚÓÒ ÙÒ ÞÙ ÍÅÌË Û Ö Ò Ö Ø ¹ Û Ý Æ Û Ðغ ÓÒ Ö Û Ø Ò ÁË Æ Ö Ì Ð ÓÒ ÙÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ó Áȹ ÖØ Æ ØÞ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ ÒÛ Ò ÙÒ Òº Å Ò Ø ÚÓÒ Ù ÁÈ Ð ËØ Ò Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÖ ØÞØ ÙÒ Ø ÐÐ Ò Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ù Ù ØÞ Ò Û Ö Ò Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø ÁÈ Ð ÈÖÓ¹ ØÓ ÓÐÐÓÔØ ÓÒ Ø Òº ÍÅÌË Û Ö Ð Ø Ö Ù ÁÈ Ù Ö Ø Øº Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙ ÁË Æ Û Ö Ò Ö ÅË Ö Ø ÐÐØ Ñ Ø Þ Ø ÖØ Ö Ö ÒÙÒ º ÁÈ¹Î Ö Ò ÙÒ Ò Ð Ù Ò Ö ËÆ Ñ Ø Þ Ø¹ Ó Ö ÚÓÐÙÑ Ò¹ ÖØ Ö Ö ÒÙÒ º ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ó Æ ØÛÓÖ ¾ ËÅ» Ê Ó Æ ØÛÓÖ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ËÙ Ý Ø Ñ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÓÖ Æ ØÛÓÖ ÖÙ Ø ËÛ Ø ÓÑ Ò È Ø ËÛ Ø ÓÑ Ò

6 À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò º½ Ò ØÖ Ø Î Ö ÖÙÒ Ò Ò Ö ¾ Ëŵ ÑÙ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Ò Ò Ò Ö Ö Ð Ë Ò Ö Ñ ÅÌ Ù Ø ÙÒ Ó ÙÖ ÙÑÐ Ø Ò Ö ÙÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ö Ø Ö Ð ¹ Ú ÒØ Ø Ò Ö Ò ÒÒº ËÑÙ Ò Ö Ñ ÅÌ ÙØ Ò¹ Ø Þ Ö Òº Ë Ð ÐÐÒ ËÅ Ø ÞÙ ÙÖÞ ÙÑ ÞÙ Ò Ø Ò ÖÙØ ¹ ÓÖ ¹ Ò Ö Ò Ø Ò ÞÙ ÐØ Òº ËÅ Û Ö Ò Ë Ð Ð Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÖØÖ Òº Ö ÓÖ ÖØ Ò ÖØ Ð Ø ØÒ Ã ÖÒÒ ØÞ ÙÒ ÖÑ Ð Ø ÒÒÓ Ò Ò Ö ÙÖ Ò ØÞ ÒØ ÖÒ Ò Ö ¹ Öº Ú ÖØÖ ÙØ Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ò Øº Ï Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ËÅ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÛÙÖ Ò Ñ ¹ ÐØ Ò ÃÓÒÞ ÔØ ÖØ ÞºÌº Ù ÙÖ ØÝ Ý Ó ÙÖ ØÝ ÙÒ Ø Ò Î ÖØÖ Ù Ò Ò Ë Ö Ø Æ ØÞ º ÓÐÐ Ò Ó Ò Ð Ø ËØ Ò Ö Ú Ö Ö Ò ÞÙÑ Ò ØÞ ÓÑÑ Òº º¾ Û Ø Ö À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö È ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ò Ø Ñ Ò Ò Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ø Ò Ù Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ò Ö Æ ØÞ Þº º ÁÒØ ÖÒ Øµ Ò Ð Ø ÙÑ Ö Ö Ø Ö Ø ÒÛ Ò ÙÒ Ò ØÛ Ì Ð Ö Ø Ò ØÞ Ò ÞÙ ÒÒ Òº ËØ Ò Ö Ú Ö Ö Ò ÓÐÐ Û Ò Ö Ö Ò ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ Ö ÎÓÖÞÙ Ò Û Ö Òº à ÖÒÒ ØÞ ÓÐÐ ÚÓÑ ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÐÓ Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ÁË Æ¹Æ ØÞ Ù Ó Ò Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Æ ØÞ Û ÌÅ Ùѹ Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÁÈ Ð ÌÖ Ò ÔÓÖØÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÓÐÐ ÚÓÖ Ò Û Ö Ò Ó Ò ÍÒ Ö Ø ØÓÖ Ò ÒØ Ø Òº ÄÓ Ø ÓÒ ÖÚ ÓÐÐ Ò Ò ÓØ Ò Û Ö Ò Ó Ò ÙÒ Ù Ø Ò Ö Ø¹ Ø Ò Ò Å Ð Ø ÞÙÖ Ò Ù Òµ ÇÖØÙÒ Ò ØÒÙØÞ Ö ÞÙ Ò Ñ ÆÙØÞ Ö Ó Ò Ñ Ð Ø Ò Ù Ø ÑÑÙÒ Ò Ö ÈÓ Ø ÓÒ ÞÙ ÖÑ Ð Ò ÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò ØÞ Ö Ö Ò µ Û ÐØ Ò Ø ÚÓÒ ÞÙ Ò ÓÖÑ Ö Òº º½ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Æ ØÞÞÙ Ò Ù Ò ÙØÞ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Æ ØÞÞÙ Ò ÓÒØÖÓÐÐ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ÐÐØ Ö ÒÙÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ø ÒÙØÞ Ò ÒÒ Ò º º Ò Ú ÖØÖ Ð ÒÑ Ð ÙÒ ÚÓÖРص

7 ÁÒÖ ÒÙÒ Ø ÐÐÙÒ Ö Ð Ø Ø Ò Ø Ö ÓÐ Ò ÒÒ Ò Ò ØÞÙ Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ð Ø Ò Ã ÒÒÙÒ Ñ Ð Ø Ò Ð ¹ Ð Ö Å Ð Ø Ö Ò ØÒÙØÞÙÒ Ù ÃÓ Ø Ò Ò Ö Öº Ú ÖÛ Ò Ø Ò Î Ö Ö Ò Ò ÒÐ Ò Ò ÚÓÒ ¾ º º½º½ Ø Ð Ø Ð Ñ ÒØ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ñ Ö ÒÙØÞ Ö Ö ØÖ ÖØ Øµ Ë ÖÚ Ò Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÌÊ Æ ÙÒ Ì Ð Æ Ö Û Ö Î Ö Ò ÙÒ Ù Ùص Ö ÅÓ Ð Ì ÖÑ Ò Ð Ò ÖØ Ñ Ø ÍËÁÅ ¹Ã ÖØ µ Ï ¾ ÔÖ Ø ËÆ Á ÒØ ØØ ÒÙØÞ Ö º Ð Þ Ø ÔÖ Ø Ò ÖØ Ó ËÆ ÖÔÖ ÙÒ ÚÓÖÒ Ñ Ò ÒÒº Ò Ð ¹ Ø Ø ÓÒ ÒÒ Ò Ò ÖØ Ò Ø ÙØ ÒØ Þ Ö Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ù Ò Ø Ð Ø Ù Ò Û Ð ÒØ ÔÖ Ò ÃÖÝÔØÓ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÙÖ Ñ Ò ÖØ ÙÒ Ñ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ ÚÓÖ Ò Ò Øº º½º¾ À ÙÔØ Ð Ð Å Ø Ö Ã Ýµ Ã Ö Å Ø Ö Ã Ý Ø Ò Ñ Ð Ð Ö Ò Ñ Ð Ö Æ ØÞ ÖØÖ Ò Û Ö º Ò ÖØ Ö ÐØ Ò Ë Ð Ð Ù Ö ÍËÁŹà ÖØ º Ë Ð Ð¹ ÐÒ ØÖ Ø ½¾ Ø º ÎÓÒ Ñ À ÙÔØ Ð Ð Û Ö Ò Ö Ø Ð Ð Ñ Ø Ñ Ø Ð Ø Ø ÓÛÓ Ð Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÔÖÓÞ Û Ù Ò ÓÐ Ò Î Ö Ð ÐÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº º½º Á ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö Ñ Æ ØÞ Ò ÖØ Ò Ø ÁÅËÁ Ó Ö ÌÅËÁ ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ ½¼ Ëƺ º½º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÎÄÊ»Ë ËÆ Ò Ø ÁÅËÁ Û Ø Ö ÞÙÑ Ù ½½ Û Ð Ò ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ º ÓÖØ Ø Ö ÒØ ÔÖ Ò Ë Ð Ð Ã Ô ÖØ Ù Ñ ÙØ ÒØ ¹ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ Ò Ö Ò Ø Û Ö Òº Ù ÐÐ Þ Ð Ê Æ ÙÒ Ö Î ØÓÖ ÍÌÆ ½¾ Û Ö Ò Ö ËÆ ÙÒ ÍÌÊ Æ ÞÙÑ Ò ÖØ ÖØÖ Òº Ê Ë Û Ö ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ ÖØÖ Òº ÍËÁÅ ÖØ ÒÒ Ð Ö ¹ ÒÙÒ Û Ù ÙÖ ØÞØ Ò ÐÐ Ò Ñ Ò Ë Ð Ð Ã µº ÍËÁÅ ÍÒ Ú Ö Ð ËÙ Ö Ö Á ÒØ ØÝ ÅÓ ÙÐ Î ØÓÖ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö ½¼ Ë ÖÚ Ò ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ½½ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ ½¾ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÌÓ Ò

8 Ñ Ø Û Ö ÖÔÖ Ø Ó ÍÌÆ ÚÓÒ Ð Ø Ø ÛÙÖ Ð Ó ÓÖÖ ¹ Ø Ù ÒÚÓÐÚ ÖØ Ø ÒÙÖ ÒÒØ Ù Ò Ñ Ò Ë Ð Ð Ã µº Û Ö Ö Î ØÓÖ Ê Ë Ö Ò Ø ÙÒ ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ Ò Ø ÙÒ ÓÖØ Ñ Ø Ñ ÐÓ Ð Ô ÖØ Ò Ê Ë Ò Ø ÖØÖ Ò ÛÙÖ µ Ú Ö Ð Òº Ö Ò Ø ÑÑÙÒ Ø ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÓÐ Ö º USIM ME RNC SN (VLR) HN(AuC) IMSI RAND, AUTN RAND, AUTN XRES, CK, IK RES CK, IK CK, IK XRES=?RES Radio Interface º½º ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Î Ö Ö Ò Û Ø Ø ÃÓÒÞ ÔØ Ò Ò Ø Ó Ö Û Ö ÒÚ ÖØ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Ö ÒÙÒ Ò Ö Ò ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ø ÙÒ Ö Ò ÍÑ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ó Ö Û Ö Ñ Ë ÒÒ Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ø ÓÖ µ Ö Ò Ö Øº Ò Ö Å Ð Ø ÞÙÖ Ò Ò Ù Ö ÒÓØÛ Ò Ò ÞÙ Ø ÑÑ Ò Ø Ò ÖÙØ ÓÖ Ù ÔÖÓ Ö Òº Å Ø Ó Û Ö ÙÒ ÒØ Ö ¹ ÒØ Ñ Ö ËØ ÐÐ Ò Ò Ø º º Ñ Ö Ñ Ð Ò Ò Ò Ö ÓÑÑ Òµº Ö ÒÖ Ð Ò ÐØ Ò ½¾ ÙÒ Ñ Ö ËØ ÐÐ Ò Ð Ö Ï Ðº ÍÅÌË ÒÙØÞØ Ò Ò Ø ÒÚ ÖØ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Ò Ö ÖÙÒ Ö Ø Ñ¹ ÔÓÖÖ Ò Ë Ð Ð ÙÒ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ Ò Ù Ò Ò Ò Ã Ê Æ ½ ÙÒ ËÉÆ ½ º ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ò ÙÖ Ò ØÖ Ö ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ø Ð Ø Û Ö Ò ÒÙÖ Ù ÙÒ ÍËÁÅ Ñ Ò ÙÒ Ø Ó¹ Ò Ò Ö Ò Òº ½ Ê Ò ÓÑ ÆÙÑ Ö È Ù ÓÞÙ ÐÐ Þ Ð ½ Ë ÕÙ Ò ÆÙÑ Ö

9 AMF SQN RAND ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ Ù µ K f1 f2 f3 f4 f5 AuC MAC XRES CK IK AK SQN ÍËÁÅ AK USIM MAC AMF RAND K AK f5 SQN f1 f2 f3 f4 XMAC identisch? RES CK IK ÖÞÙÒ Ò Ã ÒÓÒÝÑ ØÝ Ã Ý Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ Ð

10 Å Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó º¾ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÔÖ Ò Ë Ð Ð Áà ½ ÙÒ Ã ½ Û Ö Ò Û Ö Ò Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ù Ã Ö Ò Ø ÙÒ Û Ö Ò Ò ÎÄÊ»Ë ËÆ Û Ø Ö Ò Ò Ò ÞÙ ØÒ¹ Ò ÊÆ ½ Û Ø Ö Ø Ö Ñ Ø Ñ Ò ÖØ ÓÑÑÙÒ Þ Ö Ò ÑÙ º Î Ö Ð ÐÙÒ Ñ Ø Ò Ë Ð ÐÒ ØÖ Ø ÒÙÖ ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ º Ù Ö Ò ÖØ Ø ÒÒ ÍËÁÅ Áà ÙÒ Ã Ò Ó Ö Ò Ò Ó Ð Ê Æ Ñ Î ÖÐ Ù ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÔÖÓÞ ÚÓÑ Ù ÖÑ ØØ ÐØ ÛÙÖ¹ º ÊÆ ÙÒ Ò ÖØ Û ÐÒ Ò Ú Ö Ð ÐØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û ÒÒ Ö ÊÆ Ë Ð Ð Ö ÐØ ÙÒ Ñ Ò ÖØ Ñ ØØ ÐØ ÊÊ ÙÖ ØÝ ÑÓ ÓÑÑ Ò µº º¾º½ Ø ÒÚ Ö Ð ÐÙÒ Î Ö Ð ÐÙÒ Ø Ò ØÖÓÑ Ø ÙÖ ØÛ Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹ Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö Ø Ò Ñ Ø Ò Ö ØÑ º ØÑ ÒØ ÔÖ Ø Ò Ö Ð Ù Ã ÓÛ Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø ÖÒ Ö Ò Ø Û Ö º Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö Ø ÐÐ Ò Ö Ò Ø Ð ØÑ ÚÓÖ Ö Ö Ö Ú Ö¹ Ò Ì ÜØ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Û Ö Ò ÒØ Ð ÐÙÒ ÖÑ Ð Òº Ë Ò Ë ½ ÙÒ Ë ¾ ÞÛ ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÒÖ ØÖ Ò ÙÒ Å Ò Ö Ú Ö¹ Û Ò Ø ØÑ º ÒÒ Ø Ë ½ ŵ Ë ¾ ŵ Ë ½ Ë ¾ Å Å Ë ½ Ë ¾ ½ Ë ½ Ë ¾ Ð Ó ØÛ Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö ¹ Ò Ñ Ø Å Ú Ö Ð ÐØ Ò ËØÖ Ò Ø Ð Ö Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ò ËØÖ Ò º Ï ÒÒ Ë ½ ÙÒ Ë ¾ ÒÒÚÓÐÐ Ø Ò ÒØ ÐØ Ò Þº º Ò Ò Ñ Ò Ñ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÒÒ Ò Ù Ö Ü ÐÙ Ú¹ Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ ÇÖ Ò ÐÒ Ö Ø Ò ÛÓÒÒ Ò Û Ö Ò ÙÒ ÓÑ Ø ÛÖ Î Ö Ð ÐÙÒ Ö Æ Ö Ø Ò ÙÑ Ò Òº ÍÑ Ò Ö Ö ÖØ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒ Û Ö Ò ÓÐ Ò Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø ØÑ Ò Ö ÖØ Ã Ö ½¾ ¹ Ø¹Ë Ð Ð ÇÍÆ̹ Ò ¾¹ ع Ð Ö Ê Ê Ò ¹ ع Ð Ò ØÐ Ø Ö¹ Ô Þ Ø ÇÍÆ̹ Ø ÚÓÑ Ò ØÐ Ø Ö Ò ÙÒ Û Ö Ñ Æ ØÞÛ Ð Ò Ø ÖÒÓѹ Ñ Òµ ÁÊ ÌÁÇÆ Ò Ø Ä Æ ÌÀ ½ ÁÒØ ØÝ Ã Ý ½ Ô Ö Ã Ý ½ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ½¼

11 CK (128) COUNT-C (32) BEARER (5) f8 DIRECTION (1) LENGTH Bitmaske verschlüsselte Daten Daten Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ã ËÍÅÁ Ø Ö Ò Ò ÈÈ ÌË º¾¼½ º º¾º¾ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ë Ò Ð ÖÙÒ Ò Ö Ø Ò Æ Ö ÓÐ Ö Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÑÙ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÐÐ Ë Ò Ð ÖÙÒ ¹ ÙÒ ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò ÙÒÚ Ö Ð Ø ÖØÖ Ò Û Ö Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ö Ø ¹ Ø Ò Æ Ö Ø Ò ÙÖ Ò Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ¹ Ð Ù Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº Ë ÖÙÒ Ö Æ Ö Ø Ò ÒØ Ö ØØ Ö ÓÐ Ø Ò Ö ÊÊ ½ ¹ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò ÐÐ ÒÙÖ ÞÛ Ò Ò ÖØ ÙÒ ÊÆ ÙÒ ØÞØ Ù ÞÙÚÓÖ Ö Ò Î Ö Ð ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ù º ÖÙÒ Ð Î Ö Ö Ò Ø Ö ÒÙÒ Ò Å ½ Ù Ö Ë Ò Ð ¹ ÖÙÒ Ò Ö Ø Ñ Ë Ð Ð Áà ÙÒ Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø ÖÒº Ö Ö Ò Ø Ï ÖØ Û Ö Ò ÒØÐ Æ Ö Ø Ò Ò Ø ÒÐ Ò Ö ÈÖ ÙÑÑ µº Æ Ö Ø Ð Ø Ø ÙÒÚ Ö Ð Ðغ Ö ÑÔ Ò Ö ÒÒ Ð Ö ¹ ÒÙÒ Û Ö Ë Ò Ö Ù Ö Ò Û ÒÒ Ö Ö Ò Ø Å Ñ Ø Ñ ÑÔ Ò¹ Ò Ò Ö Ò Ø ÑÑØ ÛÙÖ Æ Ö Ø ÙÒÚ Ö Ð Ø ÖØÖ Òº Û ¹ Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö ØÞ Ò Ò Ù ÙÒ Ë Ð Ð Áà ÙÖ Å ¹ Î Ö Ð ÙÒ Ò Ò Ö ÙÖ Ï Ö ÓÐÙÒ º ½ Ê Ó Ê ÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ ½ Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ½½

12 RRC-Nachricht MAC-I IK (128) (32) COUNT-I (32) f9 FRESH (32) DIRECTION (1) Î Ö Ö Ò ÒÒ Ñ Ä Ù Ö Î Ö Ò ÙÒ Ö Ø Ò ØÞØ Û Ö Ò Ò Ñ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÓÐ Ø Ø Ò Ð Ð Ö ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ ÁÃ Ò Ò ÊÆ º Ò Æ Ö Ø Ò Û Ö Ò Î Ö Ò ÙÒ Ù ÙÛÙÒ ¾¼ ÒÒ Ò Ö Ò Ø ÖØ Û Ö Òº Î Ö Ò ÙÒ Ù ÙÚ Ö Ù ÒÒ Ò ÓÑ Ø ¹ Ù Ñ Ø Ð Ö ÁÅËÁ»ÌÅËÁ ¹ Ò Û Ö Òº º ÖÖ Ö Ø Ï ÖØ ØÐ Ø Ò Ñ Ö Ö ËÞ Ò Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ò Ò Ø Ú Ö Ö ØØ Ö Ú Ö Ù Ø ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ò ÖØ ÙÒ Ø Ø ÓÒ ÞÙ Ø Ö Òº ÙÒ Ö¹ ØÖ ÙÒ Ñ Ø ÙÒÑ Ð ËØ Ö Ö ÖÒ ÞÙ ÐØ Òº º º½ ÙÒ Ø ÖÙÒ Ò Ò ËØ Ö Ò Ö ÒÒ Ë Ò Ð Ò ÖØ Ó Ö Ö Ø Ø ÓÒ ÖÐ ÖÒ ÙÒ Ñ Ø ÙÒ Ö Ù Ö Ñ Òº Ú ÖÛ Ò Ø Î Ö Ö Ò Ï Å Ø Ø ÙÖ Ù Û ØÙÒ Ë Ò Ð Ù Ò Ò Ö Ø Ò Ö ÕÙ ÒÞ Ö Ò Ò Ö Ò Ö Ò Ë ÙØÞ Ò Ñ Ð Ò ËØ Ö Ò Ð Ð ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Î Ö Ö Ò Ì Å º º º¾ Ð Ø Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ö ÒÒ Ú Ö Ù Ò Ò Ø Ø ÓÒ ÞÙ ÑÙÐ Ö Òº Ò ÖØ Ú Ö Ù Ø Ö Ø Ø ÓÒ ÒÞÙÑ Ð Ò Û Ð Ð Ø Ö Ð Ø Ø ÓÒ Ò Ò Ù Ö Ù Ù Ø ÙÒ Ò Ò À Ò ÓÚ Ö ÙÖ Ö Ò ÒÒº Ë ÒÒ Ó ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÖØÖ Ò ÁÅËÁ Ù Ò Ñ Òº ¾¼ ÊÊ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ñ ½¾

13 º º Ð Ò ÖØ Å Ð ÛÖ Ù Ò Ò Ð¹Ó ¹Ë ÖÚ ¹ Ò Ö Ñ Ö ËØ Ö Ö Ø ÁÅËÁ ÚÓÖ Ö Ò Ò ÛÙÖ Òµ Ù Ò Øº ËÆ ÑÙ ÒÒ Ö Ñ Ø Ñ Ù ÓÑÑÙÒ Þ Ö Ò Ù Ò ÐÐ Ö Ñ Ø Ñ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ ÒØÛÓÖØ Òº ÐÐ Ù ÐÐ Þ Ð Ê Æ Ò Ø Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ò Ö ØÓÖ ÖÞ Ù Ø Û Ö Ö Ò Ò Ö Ñ Ð Ø Ù Î Ö Ð ÐÙÒ Ý¹ Ø Ñº ÁÒ Ö Ê Ð ÓÐÐØ ÓÖØ Ø µ Ó Ù Ð Ø Ò Ò Ò Ð¹Ç ¹Ë ÖÚ ¹ Ò Ö Ñ ØØ Ð Ð Ø Ö ÁÅËÁ Ò Ø Ñ Ð Øº ÎÓÑ Ò ÖØ ÒÒ ÞÙ ÒÙÖ Ö Ê Ò ÓÑ ÒÒ Ð ÒÙØÞØ Û Ö Ò Ò Ã Ô Þ ØØ Ö ÒÞØ Øº Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö ÔÐ Ý ØØ Ù Ò Ò ÚÓÒ ÚÓÖ Ö Ù ¹ Þ Ò Ø Ò Ø Ò ØÖ Ñ Òµ ÛÙÖ Ò Ö Ø Ò Ò ØØ º¾º¾ ÖÛ Òغ º ÇÖØÙÒ ÙÒ ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ ÍÅÌË ÓÐÐ Ò Ö Ø ÈÖ Ú Ø Ô Ö ÒÙØÞ Ö Ò Ö ÙÒ Ù Ø Ò Ö Ø¹ Ø Ò ØÞ Òº ÞÙ ÖØ Ò Ò Ö Î Ö Ð ÐÙÒ Ö ÖØÖ Ò Ò ÆÙØÞ¹ Ø Ò Ù Ñ ÐØÙÒ Ö Ò Ù Ò ÈÓ Ø ÓÒ Ò ÖØ º ÍÅÌË Ú ÖÛ Ò Ø Û ËÅ Ø ÑÔÓÖÖ Á ÒØ ØØ Ò ÌÅËÁµ Ö Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÞÙ ÁÅËÁ ÒÙÖ Ñ Ò ÖØ ÙÒ Ñ ËÆ ÒÒØ Ò º Ù Ð Ñ Ø Ñ Ò Ó Ò Ø Ò Ø Ò ÒÒ Ò Ò ÚÓÒ Ö ÈÓ Ø ÓÒ ÒÙØÞ Ö Ó Ò Ö ÈÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÑÙ ¹ ÁÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ò Ð ÖÒ ÒÒ Ò ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ º ÙÖ ÇÖØÙÒ Ò ÖØ ÓÑÑ Ò Ò Û Ò Ø Ö ÈÖÞ ÓÒ Ú Ö Ò Î Ö Ö Ò Ò ØÖ Ø Ø Ø ÐÐ Ò Ö ÒÙØÞØ Ò ÙÒ Þ ÐÐ Å ÙÒ Ú Ö Ò Ò Ø Ø ÓÒ Ò ÒØÖ Ò Ò Ò ÖØ ¹ ÙÒ Ò Ð Þ Ð ÁÒØ Ò ØØ ÙÒ Ê ØÙÒ ÙÒ Ô ÐÙÒ µº ÖÙÒ ØÞ¹ Ð ÒÒ Ò Ò ÖØ Ù ÚÓÒ ÍÒ Ù Ø Ò Ò Ô ÐØ Û Ö Òº Ú Ö¹ Û Ò Ø ÅÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ú Ö Ö Ò Ñ Ø Ò Ö ÒÒÙÒ Ò Ú Ù ÐÐ Ö Ö¹ Ø Û Ö ÐÐ ÖØ ÑØ Ö ÕÙ ÒÞ Ô ØÖÙÑ ÒÙØÞ Ò Ñ Ø Ö Ò Ö Ë Ò Ò Ö Ù ÒÞ ÐÒ Ò Ö ÕÙ ÒÞ Òµº Ù Ø ØØÙÒ Ò ÖØ Ñ Ø Ò Ñ Ë Ø ÐÐ Ø Ò¹È Ð ÑÔ Ò Ö Þº º ÈË ¾½ µ ÙÒ ÖØÖ ÙÒ Ö ÛÓÒÒ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Æ ØÞÛ Ö º ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÐÐØ Ú Ö Ð ÐØ ÖØÖ Ò Û Ö Òº Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÓÖ Æ ØÛÓÖ µ ÁÒ Ö ¾º Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÛÙÖ ÓÖØ Ø Æ ØÞÛ Ö ÐÐ Î Ö Ò ÙÒ Ò Ù Ö Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÑ Ø Ð Ö Ò ¹ Òº ÖØ Ù ÁË Æ Ó Ö Ú Ö Ð Ö Ò ËÝ Ø Ñ Òµ ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø ¹ Ò Ó Ö Ñ Ø Ø Ä ØÙÒ Ò ÙÒØ Ö Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ ÅÓ Ð ÙÒ ØÖ Ö ¾½ ÐÓ Ð ÈÓ Ø ÓÒ Ò ËÝ Ø Ñ ½

14 Ó Ö ÖÒÑ Ð ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò Ø Ò Òº Ò Ë ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò ¹ Ö Ò ÙÒ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ø ÒÓØÛ Ò º Ê Ø ÙÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ò ÓÒÒØ Ò ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø¹Î Ö Ð ÐÙÒ Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò Ö Ò ¹ ØÞØ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Û Ö Ò Ö ¾ ¹ Ø Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÙÒ Ò ¾ Ò Ø Ô Þ Þ Öغ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ö ÈÖÑ ÚÓÒ Ù Ö Ò Æ ØÞ º Ò Ö Ø Ò Ù Ô Ý Ð ÐÓ Ò Æ ØÞ Ò Ø Ö ÚÓÖ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ØÛ ÙÖ È Ö ÓÒ Ò Ñ Ø Ù Ò ÞÙ Æ ØÞ Ò Ø Ð ¹ Ñ ÒØ Òº Ï Ø Ö Ò Ø ÒØ Ñ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ö Æ ØÞÛ Ö Û Ò ÐØ Ú ÖÛ Ò Ø Æ ØÞ Ø Ò Ø Ñ Ö Ò Ö À Ò Ò Ò Ø Ö ÓÒ ÖÒ Ò¹ Ò Ò ÙÒ Û Ö Òµ Ä ØÙÒ Ò ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ñ Ø Øº Ò ÞÛ Ö Ö Ö Ø Ù ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ø Ó ÐØ Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ Ò Ø ÒÞº Ð Ö Ù ÙÒ Ø Ø Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ ¹ Ò ÐÐ Ò Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ Ò ÙÒ Ò ÚÓÒ Ö Ë Ö Ø Ö ÒÙØÞØ Ò Æ ØÞ º Ð Þ Ø ÓÐÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ø Ù Å ØÐ ØÙÒ Ò ÖÒ Ø Ð Ò ÓÒ ÖÒ Ò ÓÒ Ö Ù ÁÈ¹Æ ØÞ ÒÙØÞ Ò ÒÒ Òº Û Ö Ö Ù Ï ÖØ Ð Ø Ö Ø Ø Ò Ö ÖØ ÙÒ ÖÔÖÓ Ø ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙ Ú ÖÛ Ò Ò ÙÑ Ò Ó Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ Ö Ò Ø Ò Ø Ö ÙÒ Ò ØÒÙØÞ Ö ÞÙ Òº Ò ØÖ ØÙÒ Ö Ë Ö Ø Ò Æ ØÞ ÑÙ Ò ÑØ Ò Ï Ö Ø Ò Ö Ø Ò ÒÒ Ë Ö Ø ÑØ Ý Ø Ñ Ø ÒÙÖ Ó ÙØ Û Ö Û Ø Ö Ì Ðº Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Æ ØÞÛ Ö Ø Ò ÙÒ ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ò Ñ Ò Ö Ø Ø Û Ö Òº º½ Ñ Ð Ò Ö Ù Ë Ö Ø Ö Ö Ø ÐÐØ Ò Ê Ò Þ Ò Ù ÓÖ Æ ØÛÓÖ Æµ Ò ØØ ¾º½º Ò Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ù Æ ØÞ Ò Ñغ º½º½ ËÓ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ó Ö Ò Ö Ö ÒÒ Ú Ö Ù Ò ÈÁƹÆÙÑÑ Ö ÍËÁÅ ÞÙ Ö¹ ÐØ Ò Ó Ö Ò Ò Ñ Ð Ø ÙÒ ÙØÓÖ ÖØ Ò ÖØ Ò Ò Ò ØÞ ÞÙ Ö Ò Òº À Ö Ø Ø ÞÙÒ Øµ Ò Ö Ö Ë Ö Ø Æ ØÞÛ Ö¹ Ö Ö Ò ÒÙØÞ Ö Þº º ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ Ò Ø Ò Ù Ò ÃÓ Ø Ò Ó Ö Ö Ù Ö Ù Ô Ö ÒÐ Ê ÓÙÖ Ò Ò Ò ØÛ ÁÅËÁ Ð Á ÒØ ¹ Ø ÓÒ ÒÙØÞØ Û Ö º Ò Ò Ö Ö ÒÒØ Ù Ú Ö Ù Ò Ö Û Ø Ö Ò Ò Ö Ù Æ ØÞ ÙÖ Ò ÒØÛ Ò Ø ÖØ ÑØ ÆÙØÞ Ö ÒØ Øص Ò Ò Á ÒØ ØØ ÞÙ Ú Ö Ø Òº Ù Ö Æ ØÞÛ Ö Ø ÒÒØ Ò Ò Ö Ö Ú Ö Ù Ò ÙÖ ÎÓÖ Ð Ö Á ÒØ ØØ Ò Ù Ò ÞÙ Æ ØÞÛ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙ Ö ÐØ Ò Ó Ö Ñ Ò Ò Ñ Ø Ù Ò ÞÙ Ò ÞÙÖ À Ö Ù Û Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙ Û Òº Ù ÑÑ Ò Ø ÐÐ Ò Ø¹Ø Ò Ò Å Ø Ó Ò ÙÒ Ö Ø Ø Ù Ò ÞÙÑ Æ ØÞ ÞÙ Ö ÐØ Òº ½

15 Û Ö ÙÖ Ë ÖÙÒ Ò Ö Ò Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ö ÆÙØÞ Ö Ñ Ø ¹ ÓÖ Öغ Ö ÓÐÐØ Ò Ò Ñ ÁÒØ Ö Ö ÓÖ Ò Ò È Û ÖØ Ö»ÈÁÆ Ñ Ð Ò ÙÒ Ò Ø ÖÖ Ø Ò Û Ö Ò ÒÒ Òº ÆÙÖ ÒØ ÔÖ Ò Ù Ð Ø È Ö ÓÒ Ò ÓÐÐ Ò Ù Ò ÞÙ Ö Ð Ú ÒØ Ò Ì Ð Ò Æ ØÞ Ö ÐØ Òº º½º¾ ÙÒ ØÞÐ µ Ö Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ËÒ Ò µ Å Ø Ó Ò Ò Ø ÒÐ ØÙÒ Û Ö Ò ÖØ Ò ÐÓ Ò Ö Ò Ô Ú ÑØÐ Ø Ò Ö Ø Ù Þ Ò Ø ÙÒ Ò Ò ÐÐ Ù Û ÖØ Øº Ð ØÖ ¹ Ò Ä ØÙÒ Ò ÙÒ Ê Ø ÙÒ Ø Ö Ð Ø Ú Ò Ñ Ð Ä ØÛ ÐÐ Ò¹ Ð Ø Ö Ñ Øµ ÒÙÖ ÙÖ Û Ò ÐØ Ò ÚÓÒ ÖØ Òº Û Ö Ö Ò Ø ÒÙÖ Û Ö ÞÙ Ö ÒÒ Òº Û Ø Ø Û Ö¹ Ñ Ò Ñ Ø Î Ö Ð ÐÙÒ Ù ÐÐ Ò Î Ö Ò ÙÒ Òº Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ð ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø ÙÒ Ò ¹ÞÙ¹ Ò Ù ÖØ Òº Ñ Ð À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ò Ö ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ö¹ Ò ØÞÔÙÒ Ø Ø ÓÖØ ÛÓ ÚÓÒ Ò Ö Î Ö Ð ¹ ÐÙÒ Ù Ò Ò Ö Û ÐØ Û Ö º Ù Ø Ö Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ö Ò Ö Ö ÒÓ Å Ò ÙÒ Ò ØÔÙÒ Ø Ø ÒÚ Ö Ö Ø Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÉÙ ÐÐ ÙÒ Ð ÒØ Þ Ö Ò ÓÒ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ Ò Æ ØÞ Òµº º½º ËÔÓÓ Ò Å Ø Ó Î Ö Ö Ò ÒÒ Ò Ò Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ò Û ÒÒ Ø Ò¹ Ô Ø Ù Ò Ö Ä ØÙÒ ÊÓÙØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÙÒ Ò Ø ÒØ ¹ Ö ØØ ØÞص Ò ÐØ Ò Þº º ÁȺ Ö Ò Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ø Áȹ Ö Ò Ò Ö Ò ÖØ ÙÒ Ö ÐØ Ø ØØ Ñ Ø Ò ÓÛ Ø ÚÓÒ Ö Æ ØÞØ Ò Ò ÙÒ ÊÓÙØ Ò Ñ Ð Øµº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙÑ ËÒ Ò ÒÒ Ò Ö Ø Ò Ù ÙÑ Ð Ø Ø Û Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ò ÑÔ Ò Ö Ò Ø Ñ Ö ÖÖ Òº Ò Ë Ò Ò Ñ Ø Ð Ö Áȹ Ö ÛÖ Ò Ó Ñ Ð Û ÒÒ Æ ØÞ ÞÙ¹ Рغ Ñ Ø Ø Ò Å Ð Ø Ö Ö ÔРݹ ØØ Ð Ó ÖÒ ÙØ Ò¹ Ô Ð Ò ÚÓÖ Ö Ù Ò Ò Ö Ø ÒÔ Ø Ù Ú Ö Ð ÐØ Ò ÒÒ Ò Ö Ò Ö Ö ÑÙ Ò ÁÒ ÐØ Ò Ø ÒÒ Òµ ÙÑ Ò Ê Ø ÓÒ Ñ ÑÔ Ò Ö ÖÒ ÙØ Ù ÞÙÐ Ò Ö ÒØÐ Ë Ò Ö Ò Ø Ø Ø ØØ Ô Ð ÖÒ ÙØ Ø ÐÐÙÒ Ó Ö ÃÓÒØÓ Ù ÙÒ µº Û Ö Ñ Ð Ò Å Ò Ñ Ò Ò Ò ÚÓÒ Ö Æ ØÞÛ Ö Ø Ò º ÓÐÐØ Ò Ø Ù Ë Ò Ö¹ÁÈ Ú ÖØÖ ÙØ Û Ö Òº Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò Ø Ò Ö Ò Ò Ö Ö ÙÒ Ö Ù Ö Ñ Òº ½

16 º½º Ë ÓÒ À Ò ¹ ÖÒ Ñ Ò ÚÓÒ Ë ØÞÙÒ Ò»Î Ö Ò ÙÒ Ò Å Ø Ó Ø ÐÐØ Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ ËÔÓÓ Ò Öº ØÖÓ Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ Ó Ö ØÞÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò ÞÙ ÒÒ Ò Ù¹ Ø ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ØØ Ò Ø ÙÒ ÔØ Ö ÖØÖ Ò Ø Ò ÙÒ ÔÖ Ø ÖÒÓѹ Ñ Ò Û Ö Òº Ì È Ó Ò Û Ø Ö Å Ò Ñ Ò ÖØ ÞÙº Ö Ò Ö Ö Ø Ð Ö Ø Ø Ö Ë Ò Ö Ù ÙÒ Ø Ø Ò Ò ¹ Ò Î Ö Ò ÙÒ Ò Òº ÐÐ Æ ØÞÛ Ö Ø Ò ÖÑ Ð Ø Ø Ù Ò ÅÓ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ø Ò ÙÖ Ò ÞÛ Ò Ð Ò Ò Ò Ö Ö Ñ Ð º Û Ö ÒÒ Ò ÁÒØ Ö ØØ ÙØÞ Ö ÑØÐ Ø ÒÔ Ø Ó Ö Ø Ò¹ Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ò Ô Ð ÛÙÖ Ö Ø Ò Ò ØØ º¾º¾ Ò ÒÒغ Ð Ø Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò ÒÓ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ö Ò ÖØÖ ÙÒ Ñ Ò Ë Ð Ð ÞÙ Ð Òº Î Ö Ö Ò ÑÙ Ò Ö ÔÐ Ý ØØ ¹ ÖØ Òº º½º Ò Ð Ó Ë ÖÚ ¹ÍÒØ Ö Ò Ò Ö Ò Ø Ö Ö Ò ÙÒ Å Ø Ó Ò Ò Ö Ö Ò Ø Ò ÖÓ Ø ÒÑ Ò Ù Æ ØÞ ¹ Ô Þ ØØ Ö Ö Ø Ø Ó Ö Ò Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ ÖÐ Ø Øº ÙÖ Ø Ö Æ ØÞ ¹ Ð ØÙÒ Û Ö Ò Ò Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ì Ñ ÓÙØ Û Ö Ñ Ò ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÒÒ ÒÞÐ ÙÒØ Ö Ò Òº Ø Ö Ø Ê Ð¹Ì Ñ ¹ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ö ÙÒÑ Ð º Ì È ÒÒ Ò Ò Ö Ö Ò Ò ÀÓ Ø Ñ Ø ØÒ Ò Î Ö¹ Ò ÙÒ Ù ÙÒ Ö Ø Ò ÖÐ Ø Ò ØØ ÙÒ Ò Ò Ò Ò Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Ð Ø Áȹ Ö Ö Ò Ö Ò ÀÓ Ø ÑÙ Ö Ö ¹ Î Ö Ò ÙÒ ÞÙÑ Ì Ñ ÓÙØ Ê ÓÙÖ Ò ÚÓÖ ÐØ Òµº ÒÐ ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ù Ù Ö Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ñ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Òº Û Ö Ò Û Ö Ø Û Ö º Æ ØÞ ÖÐ ØÙÒ Ò ÒÒ Ò Ò Û Ñ ÍÑ Ò Ñ Ø ÉÓË¹Å Ò Ñ Ò Ú ÖÑ Ò Û Ö Ò Û Ò Ö Ö Ø Ù Û ¹ Ö Ò Ö Ñ Ð Ø Ò Ö ÝÒ Ñ Ò Ê ÖÚ ÖÙÒ Ø Øµº Ï ÒÒ ÉÙ ÐÐ Ö ÚÓÒ Ó˹ Ò Ö Ò ÒÒØ Ø ÒÒ Ò ÊÓÙØ ÖÒ Ô ÖÖØ Û Ö Òº º¾ Å Ò Ñ Ò ÞÙÖ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ù ÒÒ ÚÓÒ Ã Ô Ø Ð ÛÙÖ Ö Ø Ù Ö Ò Ö Ë Ö Ø Ñ Ò ¹ Ñ Ò Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ò Ò Òº Ò ÖÙÒ ÚÓÒ ÍÅÌË ÒÒ Ò Ñ Ö Ö Ò È Ò Ò Û ÒÒ ÚÓÒ ËÅ Ù Ò ÙÑ Ö Ø Ø Û Ö º Ò Ö Ð Ö Û Ø Ê Ð ÍÅÌË Ê Ð Ã ÖÒÒ ØÞ Ð Ø Ñ ÚÓÒ ËÅ Ð Ó Ð Ö ¹ ØÖ Ø Ø Å ØÐ ØÙÒ Òº Ù Ò Û Ø Ö Ò Ø Ò Ö Ø Û Ö Ú ÖÞ ¹ Ø Øº ½

17 ÍÅÌË Ê Ð ÁÒ Ò ÓÐ Ò Ò Î Ö ÓÒ Ò Û Ö Ã ÖÒÒ ØÞ Ù Áȹ ÖØ Æ ØÞ Ù ØÞ Ò Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø Ò Ì Ð Ò ÒÙØÞ Òº Ð Ü ¹ Ð ØØ Û Ö ÙÖ Ò Ò ØÞ ËØ Ò Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Øº º¾º½ ÁÈ ¹ Ë Ö Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø Ù Ò ÁÈ ÙÖ ØÝ ÁÈ µ Ø Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ë ÖÙÒ Ö ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ»Ó Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÚÓÒ Áȹ Ø Ö ÑÑ Ò ÚÓÒ Ö Á Ì Ø Ò Ö ¹ ÖØ ÛÙÖ Ê ¾ ¼½ Ê ¾ ¼¾ Ê ¾ ¼ º ÁÈ ÒÒ Ù ÁÈÚ Ò ØÞØ Û Ö Ò ÙÒ Ø Ø Ò Ø Ð ÚÓÒ ÁÈÚ º Å Ø Ó Ò ÁÈ ÒÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÚÓÒ ÀÓ Ø ÞÙ ÀÓ Øº ÀÓ Ø Ñ Ò Ö ÁÈ ÙÒØ Ö Ø ØÞ Òº ÞÛ Ò Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý º Ø Û Ý ÙÒØ Ö Ø ØÞ Ò ÁÈ ÙÒ Ö Ø Ò Ð ÊÓÙØ Ö Ö Ø ÑÑØ ÞÙ ÖÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ØÖ Ò ¹ Ô Ö ÒØ Ö ÀÓ Ø ÁÈ Ò Ø ÙÒØ Ö Ø ØÞ Ò Ñ Òµ ÞÛ Ò Ò Ñ Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý ÙÒ Ò Ñ ÒÞ ÐÒ Ò ÀÓ Øº Ö ÒÞ ÐÒ ÀÓ Ø ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý Ñ Ø ÖÒ Ñ Òº ÁÈ ¹ Ø Ö ÑÑ Ø Ò Ù Ò Ñ ÁȹÀ Ö Ñ Ø Ë Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð º Ø Ò Ð Û Ö Ö Ù Ò Ø ÑÑØ ÄÒ Ù ¹ ÐÐØ ÐÓ Ö ÖÙÒ ÖÐ Ù Ø Ö Ò Ê Ð Ù Ø Ò Ù ÖÙÒ Ö Ö ÄÒ µ ÙÒ Ñ Ø Ò Ñ Å ¾¾ Ú Ö Ò Ö ÞÙÖ ÁÒØ Ö ØØ ÔÖ ¹ ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º À Ö ÙØ ÒØ Ø ÓÒ À Ö Ñ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð µ ÖØ ÁÒØ Ö ØØ ÁÈ¹È Ø º Î Ö Ö Ò Ò ÐØ Ñ Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò Ù Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ Ò ØØ º¾º¾µº Û Ö Ò Ø Ò Ò Ø Ú Ö¹ Ð Ðغ ÁÒØ Ö ØØ ÔÖ ÙÒ Ö ØÖ Ø Ù ÑØ ÁÈ¹È Ø Ó ÅÓ Ø ÓÒ Ò Ö Áȹ Ö Ò Ö ÒÒØ Û Ö Ò ÒÒ Òº ËÈ Ù ØÞÐ ÞÙÑ À¹Î Ö Ö Ò Û Ö Ò Ô ÙÐ Ø ÓÒ Ë ÙÖ ØÝ È Ý¹ ÐÓ Ø Ò Ð Ô ÝÐÓ µ Ú Ö Ð Ðغ Æ Ñ À Û Ö Ò Ëȹ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð Ò Ò ÁȹÀ Ö Ò Øº Å Ò ÙÒØ Ö Ø ÞÛ ÌÖ Ò ÔÓÖع ÑÓ Ö ÌÙÒÒ Ð ÅÓ Ø Ò Áȹ Ò¹ÁÈ¹Î Ö Ö Òº Ò ÁÈ¹È Ø Û Ö Óѹ ÔÐ ØØ Ò Ð Ð Ò À Ö Ú Ö Ð ÐØ ÙÒ Ð Ø Ò Ò Ò Ê Ñ Ò¹ÁÈ ¹È Ø ØÞغ Ö ØÝÔ ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ Ò Î Ö Ò¹ ÙÒ Ò Ö Ø Û Ý Î ÖØÙ ÐÐ Ò ÈÖ Ú Ø Ò Æ ØÞ Ò ÎÈƵº Ð ¹ Ò Ö Ø Ø Ð Ë Ò Ö ÙÒ ÑÔ Ò Ö Ú Ö ÓÖ Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÒÒ ÞÙ ØÞÐ Ù ÙØ ÒØ Þ ØØ ÔÖ Ø Û Ö Ò Ó Ò Ù ÁÈ Ù ØÞ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ø Ø Û Ö Òº ¾¾ Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ½

18 IP Header TCP Header Datenfeld IP Header ESP Header Auffüllung MAC Integrität geschützt verschlüsselt Ñ ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÅÓ Û Ö ÒÙÖ Ø Ò Ð Ú Ö Ð Ðغ Ö Ò Ð Ò ÒØÐ Û Ö Ò Ó Ô Ö À Öغ Áȹ IP Header TCP Header Datenfeld IP Header ESP Header Auffüllung MAC verschlüsselt Integrität geschützt Ë ÙÒ ÁÃ Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ø ÁÈ Ò Ø Ø È Ö Ñ Ø Ö Û Ð Ó¹ Ö Ø Ñ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ë Ð Ð Ò Ð Ð Ò Ò Ö Ö Ò Ð¹ Ø Ø Ù Öµ ÙÒ Ë ÕÙ ÒÞÒÙÑÑ ÖÒ Ò Ö ÔÐ Ý ØØ µº Û Ö Ò Ð Ë ÙÖ ØÝ Ó Ø ÓÒ Ë µ Þ Ò Ø ÙÒ ÚÓÖ Ö ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ ÁÈ ¹ Ø Ö ÑÑ Ò ÞÛ Ò Ò Ø Ð Ø Ò ÀÓ Ø Ñ Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ã Ý Ü Ò Áà µ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø ÑÑغ Û Ö Ò Ù Ö Ø Ð Ð Ù Ò ÔÖ Ú Ø Ò ÙÒ ÒØÐ Ò Ë Ð ÐÒ Ò Ö ÖØ ¹ ÁÈ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÙ Ð ¹Ã ݹ Î Ö Ö Òº ÆÙÖ ÞÙÖ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ò ÜØ ÖÒ Ò Ò Ó Ö Þ ÖØ Þ ÖØ Ë Ð Ð ÒÓØÛ Ò º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ÒÓØÛ Ò ÙÑ Ñ Ò¹ Ò¹Ø ¹Ñ Ð ¹ ÒÖ Ù ÞÙ Ð Òº Ù Ò Ð¹ Ø Ò Ë ÒÒ Ò Ò Ò ÁÈ Ù Ö Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ¹ ÓÑ Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ö Ò Ë Ð Ð Ù Ø Ù Ö Ò Ê ÚÓÒ ÒÛ Ò ÙÒ Òº Ò ØÞ Ø Ò ÓÐ Ò Ò Ò Ò ØØ º½ Ò ÔÖÓ Ò Ò Ê Ò ÒÒ ÁÈ Ð Ò ËÒ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ Ëȵ ËÔÓÓ Ò ÙÖ Ë ÙØÞ Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö Æ ØÞ Ö Òµ Ë ÓÒ À Ò ÙÖ Ö ÒÒ Ò Ò Ð Ù Ø Ö È Ø µ ½

19 ÍÅÌË Û Ö ÁÈ Ñ ÌÙÒÒ ÐÑÓ Ù ÞÛ Ò Ø Û Ý Ò ØÞØ Û Ö Ò ÙÑ Ö ÙÒ Ö ÁÈ¹Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÛ Ò Ð ÒØ ÖÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Æ ØÞÛ Ö Ð Ñ ÒØ Ò ÞÙ ÓÑÑÙÒ Þ Ö Òº Ö ÒÞ Ò Ö Ë ÖÙÒ ØÞÐ ÎÓÖ Ö Ø Ò ÒÒ Ò Ò Ò ØÞ ÚÓÒ Î Ö Ð ÐÙÒ ÖÒ Òº Ù Ñ ÖÙÒ ÛÙÖ Å Ð Ø Ö Ö Ò Ò ÁÒØ Ö ØØ ÖÙÒ Ñ Ø À ÚÓÖ Ò Ò Ö Ê Ð Ø ØØ Ø Û Ö º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ö ÖØ Ø ØÞØ Ú Ö¹ ØÖ Ù Ò Û Ö ËØ ÐÐ Ò ÚÓÖ Ù º Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ò Ø Û Ý Ñ Ò Û Ø Ö Ò ÖØ Û Ö Ò ÁÒ Ö ÒÒ Ò Áȹ Ø Ö ÑÑ ÚÓÖ Ñ Ø Û Ý Ò Òº º¾º¾ Å ÈË Å ÈË ÖØ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÙÒ»Ó Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö Å È ¾ ¹Æ Ö Ø Ò ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò ÞÛ Ò Ë ÖÚ ¹ ÙÒ ÀÓÑ ¹Æ ØÛÓÖ µ ÐÐ Û Ò Ø Û Ö º Ï ÁÈ Ø Ò Ö Ò ÁÒØ Ö ØØ ÖÙÒ ÚÓÖ Ò ÙÑ Ò Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÞÙ ÒØ ÔÖ Òº Áà º¾º½µ Û Ö Ö Ò Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë ÖÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ú ÖÛ Ò Øº Ø Ò Ñ Ò Ñ Ö ËØ Ò Ö Ö ÍÅÌË¹Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ º º Ë Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ø Ù ØÞÐ ÞÙ Ò ÞÙÚÓÖ Ò ÒÒØ Ò Î Ö Ö Ò Ö Ò ÒÙØÞ Ö ÙÒ ÁÒ¹ ÐØ Ò Ø Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ð Ù Ò ÙÒ Ö Ò Ò ØÞ Ò Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ò ÒÒ Ò ÒÒ Ò Ù Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò Ò ¹ÞÙ¹ Ò ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÙÑ ØÞØ Û Ö Ò ÙÒØ Ö Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ð Ù¹ Òº Ù Å Ò Ñ Ò Ø Ò Ö ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò Ò Æ ØÞÛ Ö ÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ò Ò Ù º Ø Ò Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ù ÙÒØ Ö Ð Ò Ë Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø ÒÑÓ ÐÐ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒµ Ð Ù Òº ËØ Ò Ö ÖØ Ó Ò ¹ Ð Ø Î Ö Ö Ò ÐØ Ò Ð Ú ÖØÖ Ù Ò Û Ö Ö Ð ÐÓ Ò Ñ ÐØ ¹ Ò º Ò ËØ Ò Ö ÖÑ Ð Ø ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ ÚÓÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ú Ö ¹ Ò Ö ÉÙ ÐÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ù Ø Ù Ò Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Òº Î Ö Ö Ò Ò ÞÛ Ò Ò ØÒÙØÞ ÖÒ ÙÒ Ò ÚÓÒ ÍÅÌË Ò ØÞ Ö ÒÒ Ò Ù ÞÛ Ò ÍÅÌË¹Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ Ò ÞÙ ØÞÐ ÞÙ ÁÈ Ò ØÞØ Û Ö Òº º º½ Ë Ö Ø Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø Å Ø Ó Ö ÆÙØÞ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ô Þ ÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÑÙ Ò ÒØ ÔÖ Ò ËÓ ØÛ Ö Ú ÖÛ Ò Òº ¾ ÅÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÖØ ½

20 ˹ÅÁÅ Ë ÙÖ ÅÙÐØ ÔÙÖÔÓ ÁÒØ ÖÒ Ø Å Ð ÜØ Ò ÓÒ ÖÛ Ø ÖØ ÅÁÅ ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÑ Î Ö Ð ÐÙÒ ÙÒ Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Òº Ö Á Ì ¹ËØ Ò Ö Ø Ê ¾¼½ º Î ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò Ë Ð Î Ö Ð ÐÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÊË Ð Î Ö Ö Ò Ö ÒØÐ Ë Ð Ð º ¼ Ö ÖØ Ø ÙÒ ¹À ÐÐÑ Ò Ö Ò Ë Ð Ð Ù Ø Ù º Ö Ø Ò ÒØ Ö ØØ ÙØÞØ Ö ÓÐ Ø Ñ Ø Ñ ËÀ ¹½¹ Î Ö Ö Òº È È ÙÒ ÒÙÈ ÈÖ ØØÝ ÓÓ ÈÖ Ú Ý È È ÙÒ ÆÍ ÈÖ Ú Ý Ù Ö ÒÙÈ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÞÙÖ ¹Å Ð¹Î Ö Ð ÐÙÒ ÙÒ ¹Ë Ò ØÙÖ ÛÓ Ù Ù Ð ÒÖ Ø Ò Ò Û Ò Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº Ñ Ò Ñ Ö Æ ÒÒ Ö Ø Ö ÇÔ ÒÈ È¹ËØ Ò Ö Á Ì Ê ½ ½µº ÒÙÈ ÒÒ Ò Ù Û Ð ÚÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò ØÞ Ò Ò ÓÒ Ö ÓÐ Ò Ñ È Ø ÒØ ÙÒØ ÖÐ Òº Ò Î Ö Ö Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò Þ ÒØÖ Ð Ë Ð ÐÚ ÖÛ ÐØÙÒ Øº ÆÙØÞ Ö Þ ÖØ Þ Ö Ò Ö ÒØÐ Ò Ë Ð Ð Ò Ø º Æ Ø Ð Ò Ò ÙÑ ØÒ Ð Ö Ë Ð ÐÖ ÖÙ ÙÒ º Ù Ò Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ñ Ë Ð Ðº Ë Ì Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Î Ö Ö Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ö¹ Û ÙÒ Ò ÙÒ Þ ÐÚ Ö Ö Òº ÁÑ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÒÒØ Ò Ò ¹ ÖØ Ð Ì ÖÑ Ò Ð Ö Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ò ÒÙØÞØ Û Ö Ò Û Ò Ò¹ ØÞ Ö Ö Ð ÐÓ Ö ÐÙÒ Ò Ø Ö ÖÛ Ø ÖÒ ÒÒØ º Ö ÒÞ Ò Ö Î Ö Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ô Þ Ò Ñ ¹ Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÒØ ÔÖ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò ØÞ Òº ËØ Ò Ö¹ ÖØ Î Ö Ö Ò Ð Ò Ö ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ ÞÙ Ö Òº ËÔ Þ Ð Ò¹ Û Ò ÙÒ Ò Û Ö Ò ÒÓÖÑ Ð ÖÛ Ò Ø Ø Ò Ò ÖØ Ò ÙØ ÖÑÛ Ö µ ÓÒ ÖÒ Ö ÒÞ٠غ ÑÙ Ö Ù Ø Ø Û Ö Ò Ò ÓÑÔÖÓÑ ØØ ÖØ ËÓ ØÛ Ö ÞÙ ÒÙØÞ Òº º º¾ Ë Ö Ø Ù Ë ØÞÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø ÁÒ Ö Ë Ø ÒÒ Ò Î Ö Ö Ò Ò Ó Ò Û Ö Ò Ò Ö Ø Ù Ì È Ù ØÞ Ò Ò Ö Ö Ø Ú Ö Ò Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÓÒ Ø Ö Ø Ì È ÒÙØÞ Ò Ò Ø Ò Ö ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ö Ö Ø Ò ÖØÖ ÙÒ ÞÙ ¹ Ø Òº ËËÄ Ë ÓÒ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ ÛÙÖ ÚÓÒ Æ Ø Ô Ö ÀÌÌÈ ÒØÛ Ðغ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÙ Ð ¹Ã Ý¹Î Ö Ö Ò ÞÙÑ Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë ÓÒ Ã Ý ÞÛ ¹ Ò Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ ÖÒº Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Û Ö Ò Ò Ù Ö Ë ¹ ÓÒ Ã Ý Ú ÖÛ Ò Ø Ñ Ø Ñ ÀÌÌȹ Ø Ò Ú Ö Ð ÐØ Û Ö Òº ÙÖ Ò Ë Ð ÐÛ Ð ÒÒ Ù Ø ÐÛ Ö Ó ÖÙÒ ÙÖ Ò Ö Ö Û ¹ Ø Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú Ö Ð ÐØ Ð Òº ÛÙÖ Ò ¼¹ ÙÒ ½¾ ¹ Ø¹Ë Ð Ð Ú ÖÛ Ò Ø ½¾ Ø ÐØ Ò Ù ÙØ ÒÓ Ð Öº ¾¼

21 ÌÄË ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ Ø Ò ÙÖ Á Ì Ê ¾¾ µ Ø Ò Ö¹ ÖØ Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ ËËĺ Ø Ò Î Ö ÒØ Ö Ï È ¾ Ö ÑÓ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒº Î Ö Ö Ò ØÞ Ò Ò Ø ÚÓÖ Ò Ö Ò ÐÝ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Þ ÙÒ¹ Ò ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÙÑ Ò ÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Þ Øº ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò Û Ö ÚÓÒ Ñ Ö ¹ Ö Ò ÖÛ ÒØ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Þº º ËËÄ»ÌÄ˵ ÞÙÑ Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë Ð ÐÒ Ö ÒÓ ÙÒ ÖØ Î Ö Ò ÙÒ ÒÙØÞغ ÒÙØÞØ Ö Ø ÄÓ Ö Ø Ñ Òº ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÙÒ Ñ Ø Ò Ò Ò Ñ Ò Ñ Ò Ë Ð Ð ÒÙØÞ Ò Ö Ò Ø ÞÛ Ò Ò ÖØÖ Ò Û Ö Ò Ö ÙÑ Ö ÓÐ Ö ËÒ Ò ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒº Ø ÑÑØÞÛ ÖÓ ÈÖ ÑÞ Ð Ò Ò ÙÒ ÓÛ ÑÞ Ð Üº Ö Ù Û Ö Ð Ü ÑÓ Ò Ö Ò Ø ÙÒ Ò ÙÒ Ò ÖØÖ Òº Ø ÑÑØ Ò ÑÞ Ð Ý ÙÒ Ö Ò Ø Ò Ö ÐØ Ö Ð Ò ÚÓÒ Ò Ö Ø Ò Ë Ð Ð Ý ÑÓ Ò Ü ÑÓ Òµ Ý ÑÓ Ò ÜÝ ÑÓ Ò ÙÒ Û Ø Ö Ò Ý ÑÓ Òº Ö ÖØÖ Ø Ò È ÖØÒ Ö º Ö Ò Ø ÒÙÒ ¼ Ü ÑÓ Ò Ý ÑÓ Òµ Ü ÑÓ Ò ÜÝ ÑÓ Ò ÙÒ Ö ÐØ Ñ Ø Ò ÐÐ Ò Ë Ð Ðº Ò Ò Ö Ö Ñ Ø Ò Ö Ø Ò ÄÓ Ö Ø ÑÙ ÑÓ ÙÐÓ Ò Ð Ò ÙÑ Ð ÞÙ Ø ÑÑ Ò ÒØÛ Ö Ü ÑÓ Ò Ò Ü Ó Ö Ý ÑÓ Ò Ò Ýµ Ø Ò Û Ö Ö Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñº Î Ö Ö Ò ØÞØ Ò Ø Ò Ò Ò Å Ò Ò Ø Ñ Ð ¹ Ò Ö Ñ Ò Ö ØØ Ö ÙÒ Ñ Ö Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÐØ Ø ÙÒ ÙÒ Ñ Ø Ñ Ø ØØ Ñ Ø Ò Ò Ö Ë Ð Ð Ú Ö Ò Ö Òº Ö Ò Ö Ö ÒÒ ÙÒ ÒØ Ø Ð Ò Û ÒÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ë Ð ¹ Ð Ù Ø Ù Û Ø ÖÐ Ø Øº Ö ÒÒ Ñ ÃÐ ÖØ ÜØ Ñ ØÐ Ò ÙÒ Ù Ú ÖÒ ÖÒº Ð Û Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö È ÖØÒ Ö ÙÒ Òº Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÞÙÑ ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò Ø Ð Ñ Ð¹Î Ö Ö Òº º º Ò ØÞÛ Ø Ë Ö Ø Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ö Ò ØÞ Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ùع ÓÖ Ø ÓÒ ÓÙÒØ Ò Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ µº Ê ÁÍË Ê ¾½ µ ÙÒ Ö Æ ÓÐ Ö Á Å Ì Ê Ò ÚÓÒ Ö Á Ì Ø Ò Ö Öغ Ò ¹Ë ÖÚ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖØ Ò ÆÙØÞ Ö Ò ÒÑ Ð ÙÒ Ò Ñ Ù Ò ÖÚ Ö Ù Û ÒÒ Ö Ò Ò Ñ Ò Ö Ò Æ ØÞÛ Ö Ø Ðµ Ò Øµ ÒÒ Ñ Ò ÖØ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÖÑ ØØ ÐÒ Þº º Áȹ Ö Æ Ñ ÖÚ Ö Ø Û Ý¹Áȹ Ö Òµ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ ÞÙÖ ÁÒÖ ÒÙÒ Ø ÐÐÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Òº ÅÙÐØ Ñ µ ¾ Ï Ö Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ¾½

22 Ù Þ Ò Ò ÙÒ Ù Û ÖØ Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ ¹ Ø Ò ÙÖ Ù Ø ËØ ÐÐ Ò Ð Ð Ö Ò µ ÍÅÌË ÑÙ ØÞÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÞÙÑ Ò Ö Ò ÖÒÑ Ð ÑÒ Ö ÐÐ Òº Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÙÒØ Ö Ð ÙÒ Ö Ò ÚÓÒ Ù ØÙÒ Ò Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ù Þ ÒÙÒ Ö ÖØÖ Ò Ò Ø Ò ÞÙÑ Î Ö ÓØ ÚÓÒ Î Ö Ð ÐÙÒ Ý Ø Ñ Òº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ËÅ Ñ Ò ÖÑ Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û Ö Ò ÑÙ Ø Û Ö ÍÅÌË Ò Ø Ò Ö ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÞÙÖ Î Ö¹ ÙÒ Ø ÐÐØ Ñ Ø Ö Ö ÓÖ ÖÐ Ò Ø Ò ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ù Ñ ËÝ Ø Ñ ÜØÖ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÐÐ ÒÙÖ Ñ Ð Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò Û Ö Ò ÐØ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ö ÒÙÖ ØÞÐ ÓÖ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ù Øº ÁÒ Ò Ñ Û ÐØÛ Ø Ò Æ ØÞ Û ÍÅÌË Û Ö Ò ÓÐÐ Ø Ñ Ø Ò Ö Î ÐÞ Ð ÙÒØ Ö Ð Ö Ê ÐÙÒ Ò ÞÙ Ö Ò Òº ÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Æ Ø¹ Þ ÒÒ Ò ¹ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ö ØÖ Ö ÐÐ Ø Ò ¹ Ø Ò ÙÖ Ñ Ö ÄÒ Ö Ð Ø Ø Û Ö Ò Ð Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ ÖÒ ÛÙ Ø Ø Ò ¹ Ð Ð ÄÒ ÖÒ Ñ Ø Û Ø Ò Ò ÖÛ ÙÒ Ñ Ò Ñ Òº ÞÙ Ø ÐÐØ ÖÑ Ò Ñ Ò Ò ÔÓØ ÒÞ ÐÐ Ò ÖÙ Ñ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö ÓÒ¹ Ö Û ÒÒ Å Ò Ñ Ò Ù Ó Ò Ò Ö Ö ØÖ Ö ÖÞ Ø Ñ Ð Ò ÓÐк Ö Ò Ë ÙØÞ ÚÓÒ ÆÙØÞ Ø Ò Ø Ò Ò ØØ º Ö Ò Ò Å ¹ Ø Ó Ò Ò Ö ÚÓÐÐ ØÒ Ò Ø ØÐ Ò ÖÛ ÙÒ ÙÒ Ö ÙÒ ¹ Ø Ò ÙØÞ ÒØ Ò Û Ö Òº ÓÐ Î Ö Ö Ò Ò Ò Ò ÄÒ ÖÒ Ò Ø Ø ØØ Ø Ò ÒÒ Ò Ñ ÆÙØÞ Ö Ù ÞÙÑÆ Ø Ð Û Ö Ò Û ÒÒ Ò Ø Ò ÙÖ Ò Ò Ö Ä Ò ÖØÖ Ò Û Ö Ò ÙÒ Ö Ñ Ø ÓÖØ Ò ¹ ØÞ Ú Ö Ø Ø Ó Ò ÞÙ Û Òº Ø Ù ÞÙ ÐÖ Ò Ò Û Û Ø Ö Ò Ò Ø Ò Ø Ö Ù ÛÖØ Ò ËØ ÐÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÖÑ ØØ ÐÒ Ö º Ä Ø Ö ØÙÖ ÍÅÌË Ã Ö Ò Ò À Ùº ºµ ÍÅÌË Æ ØÛÓÖ ÂÓ Ò Ï Ð Ý ² ËÓÒ ¾¼¼½ ÈÈ ÌË º¾¼½ ÈÈ ÌË º¾¼½ ØØÔ»»ÛÛÛº ÔÔºÓÖ» Á Ì Ê ¾ ¼½ Ê ¾ ¼¾ Ê ¾ ¼ È È ÒÙÈ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÓÖ» Ê ¾ ¼½ ¹ À ÙÒ ËÈ Ê ¾ ¼¾ ¹ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ê ¾ ¼ ¹ Î Ö Ð ÐÙÒ È È ØØÔ»»ÛÛÛºÔ Ô ºÓÖ» ÒÙÈ ØØÔ»»ÛÛÛº ÒÙÔ ºÓÖ» ¾¾

23 Ö Ì ÜØ ÛÙÖ Ñ Ø Ä Ö Ò Ñ Ø Ä Ì ØÞØ ÙÒ Ñ Ø Ú Ô Ò ÈÓ Ø Ö ÔØ Û Ò Ðغ ÐÐ Ö Ò ÛÙÖ Ò Ñ Ø Ü Ö Ø ÐÐغ ¾

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r þÿ 2 0. N o v. 2 0 1 5 S t a r t s e i t e S p o r t w e t t e n N e w s b e t 3 6 5 H a n d y B o n u s M o b i l w e

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ g e s e t z t w u r d e, u n t e r a n d e r e n s i n d i m o s t e n a u c h p o k e r s t a r s, b w i n. p a r t y

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p a y p a l l a s t s c h r i f t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p a y p a l l a s t s c h r i f t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p a y p a l l a s t s c h r i f t c h a p t e r þÿ b e t 3 6 5 p f e r d e r e n n e n 3 6 5 w e t t e n F o t o s B i l d e r N e w s.. U l t i m a t e C a s h C o w M a c h

Mehr

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 Ö Ø ÐØØ Ö ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò HS Ravensburg-Weingarten 23. September 2014 Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 ¾ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ½ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen:

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen: ¾½½ Æ ØÞÛ Ö ¹ Ø Ò ÖÙÒ Netzwerk-Datensicherungssysteme können heterogene IT-Umgebungen mit mehreren tausend Rechnern weitgehend automatisch sichern. In der klassischen Form bewegen Netzwerk-Datensicherungssysteme

Mehr