BS Registers/Home Network HLR/AuC

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "BS Registers/Home Network HLR/AuC"

Transkript

1 Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÅÓ ÐØ Ð ÓÒÒ ØÞ Ò º º º ½º Ù ØÒ Ö Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ö Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÍÅÌ˵ ¾º½ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÚÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ò ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º¾ Ù Ò Ò ØÞÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º à ÖÒÒ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º Ò Ö Æ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò º½ Ò ØÖ Ø Î Ö ÖÙÒ Ò Ò Ö ¾ Ëŵ º º º º º¾ Û Ø Ö À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Æ ØÞÞÙ Ò º½ Ù Ò ÙØÞ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ø Ð Ø Ð Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ À ÙÔØ Ð Ð Å Ø Ö Ã Ýµ à º º º º º º º º º º º º º º º½º Á ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö Ñ Æ ØÞ º º º º º º º º º º º º º Ý Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ½

2 º½º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Î Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÔÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ Ø ÒÚ Ö Ð ÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ë Ò Ð ÖÙÒ Ò Ö Ø Ò º º º º º º º º º º ½½ º ÖÖ Ö Ø Ï ÖØ ØÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÙÒ Ø ÖÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ Ð Ø Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º Ð Ò ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÖØÙÒ ÙÒ ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÓÖ Æ ØÛÓÖ µ ½ º½ Ñ Ð Ò Ö Ù Ë Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ ËÓ Ð Ò Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º¾ ÙÒ ØÞÐ µ Ö Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ËÒ Ò µ º ½ º½º ËÔÓÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ë ÓÒ À Ò ¹ ÖÒ Ñ Ò ÚÓÒ Ë ØÞÙÒ Ò»Î Ö Ò ÙÒ Ò ½ º½º Ò Ð Ó Ë ÖÚ ¹ÍÒØ Ö Ò Ò Ö Ò Ø Ö Ö Ò ÙÒ º ½ º¾ Å Ò Ñ Ò ÞÙÖ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÁÈ ¹ Ë Ö Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Å ÈË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ë Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ Ë Ö Ø Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º ½ º º¾ Ë Ö Ø Ù Ë ØÞÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø º º º º º º º ¾¼ º º Ò ØÞÛ Ø Ë Ö Ø Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ º º º º º º º ¾½ ½ Ù Þ Ò Ò ÙÒ Ù Û ÖØ Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ø Ò ÙÖ ¹ Ù Ø ËØ ÐÐ Ò Ð Ð Ö Ò µ Ò ÖÙÒ ¾¾ ÁÒ Ñ Ò Ñ Ë Ñ Ò ÖÚÓÖØÖ Ñ Ø À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ë Ö¹ Ø ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ò Ä ÙÒ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö Ò Ù Ò Ö ¹ ÖÙÒ Ò Ö Æ ØÞ Ö ¾º Ò Ö Ø ÓÒ Þº º Ëŵ ÙÒ Ò ÍÅÌË Ò ØÖ Ø Ò Æ Ù ÖÙÒ Òº Ò Ä ÙÒ Ò Û Ö ÓÛÓ Ð Ù ÑÓ Þ ÖØ Ä ÙÒ Ò ÚÓÒ ËÅ ÞÙÖ Ö Ò Ð Ù Ú Ö Ù Ø Ö Ø Ò ÖØ Ó Ò Ë Ö Ø ÓÒ¹ Þ ÔØ Ö Ò Ù Ô Ø ÞÙ Ú ÖÛ Ò Òº Á Þ Ñ ÙÔØ Ð Ù Ù ÍÅÌË ÓÛ Ù Ñ Ë ÐÙ Ò ÒÒØ Ò Ó ÙÑ ÒØ º ¾

3 ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓѹ ÑÙÒ Ø ÓÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ Ä Ù ÖÒ ¹Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ ÙÒ Ö Ø Ø Ö ÆÙØÞÙÒ Ö ÒÙØÞ Ö ÒÒÙÒ Ð Ù Ûºµ ÙÒÚ Ö Ð Ø Ø Ò ÖÑ ØØÐÙÒ Úº º Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ò Ø µ ½º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÅÓ ÐØ Ð ¹ ÓÒÒ ØÞ Ò Ò ÐÓ Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ý Ø Ñ Ö ½º Ò Ö Ø ÓÒ ½ µ ÓØ Ò Û Ö Ë ÙØÞ ÚÓÖ Ö Ò Ö ÔÖ Ö ÙÒ ÒÓ ÚÓÖ Ö ÙÒ Ö Ø Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Æ ØÞÞÙ Ò º ÙÒ Ø ÖÒ Ø Ö ÓÖØ Ö ØØ Ù ÒØÛ ÐÙÒ Þ Ð¹ Ð Ò ÖØ Ö Æ ØÞ Ò ÙØ Ð Ò ¹Æ ØÞµ Ñ Ø Ö Ò ÒÙØÞ Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ö ÔÖ Ö º Å Ø Ö Ò ÖÙÒ Ö Ø Ð Ò Þ ÐÐÙÐÖ Ò Æ ØÞ ¾ ÙÖÓÔ Û Ø Ëŵ ÛÙÖ Ñ Ð Á ÒØ Ø ÓÒ ÁÒØ Ö ØØ Ö Î Ö Ò ÙÒ ÙÒ Ë ÙØÞ ÚÓÖ ÙÒ Ö ¹ Ø Ø Ö ÆÙØÞÙÒ ÙÒ ÙÒ Ö Ø Ø Ñ Ö Ò ÙÖ Ñ Ø Ñ Ø Î Ö Ð ¹ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÒÞÙ Ö Òº Î Ö Ö Ò ÖÒ Ò ÐÐ Ö Ò Ù Ö ØÐÓ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÅÓ Ð ÖØ ÙÒ Ø Ø ÓÒº Ù Ò ÖÙÒ Ã ÖÒÒ ØÞ ÛÙÖ Ú ÖÞ Ø Ø Ö Ò Ö ¹ ÒØÐ Ø Ò Ø ÞÙ Ò Ð Ä ØÙÒ Ò Ú Ö Øº Ò Ö ËÅ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø¹Î Ö Ð ÐÙÒ Ñ Ö Ê Ø ÙÒ ØÖ Ò Ò ØÖ Øº Æ Ò Ö ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ Ì Ð ÓÒ ÔÖ Ò ÖÙ Ø Û Ø Ø µ Ø ÙØÙÒ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ô Ø Û Ø Ø µ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ò Ö Ø Ñ Ö Ò ÞÙÑ ÁÈ¹Æ ØÞ ÞÙ ÒÓÑÑ Òº Ñ Û Ö Ñ Ö¹ Ò ÞÙÑ ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌË µ Ê ÒÙÒ ØÖ Òº ¹Æ ØÞ ÓÐÐ Ò Ò Ö ¾ Ú Ö ÖØ Ë Ö Ø Ø Òº Æ Ò Ñ Ù Ò Ò ØÞ ÍÌÊ Æµ ÓÐÐ Ò Ù Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Æµ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ú Ö¹ Û Ö Ð Ø Û Ö Òº Ø ÔÐ ÒØ Æ Ö ØØÛ ÚÓÒ ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ÙÒ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÖÒ ÔÖ Ò ØÞ ËË µ Ù Î Ö¹ Ö Ò Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ö Æ ØÞ Ìŵ Ñ Ø ÁÈ Ð Ò ØÞ Ö Ö Ò Ñ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÑÞÙ Ø ÐÐ Òº ½º Ù ØÒ Ö Ñ Ò ÍÅÌ˹ ÓÖÙÑ ÈÈ ¹ Ì Ö Ò Ö Ø ÓÒ È ÖØÒ Ö Ô ÈÖÓ Ø ÁÌÍ ¹ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÍÒ ÓÒ ÌËÁ ¹ ÙÖÓÔ Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËØ Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ Á Ì ¹ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ

4 ¾ Ö Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÍÅÌ˵ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÖÒ ÑÑØ Ì Ð Ö ËØÖÙ ØÙÖ Æ ØÞ Ö ÞÛ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒº Ð ¹Æ ØÞ Ò Ò Û ÐØÛ Ø Ò ØÐ ËÝ Ø Ñ ÞÙ Ò Ó ÑÓ Ð ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ Ñ Ø Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò Ð Ò Æ ØÞ Ò Ò Ñ ÚÓÒ ÙÒ ¹ Þ ÐÐ Ò Ø Ò Ø Ó Ò ÓÒ Ö ÎÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ð Ø Ò Ù Ò Ò Ö Ù Ù Ò À Ö Ö ÚÓÒ Ò ØÐ ØÙÒ Ò Ù Ò ¹ Ò Ø Ö Ò Ø Ò Ø Ö ÁÒ ÐØ Ò Ø Öµ ÞÙ ÖÑ Ð Ò Ö ÖÙÒ ¹ ØÞÐ Ö Ï Ð ÞÛ Ò Ò Ò Ø ÖÒ Ø Ø Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ð Ö Ø Ø Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ ÓÖ ÒØ ÖØ Ö ÞÙ ÖÑ Ð Ò ÙÒ Ø Ò ÖØÖ ÙÒ Ö Ø Ö Ô ØÚ Ö¹ Ñ ØØ ÐØ Ò Ø ÝÒ Ñ Ò Ù Ð ØÙÒ ÙÒ Ò Ù ÙÞÙ Ø Ò Æ ØÞ ÒÔ Ò ÞÙ ÒÒ Ò ÓÛ Ú Ö Ò ÉÙ Ð Ø Ý¹Ç ¹Ë ÖÚ ¹ËØÙ Ò ÒÞÙ Ø Ò Ó Ö ÙÒ ÙÖ ÙÒ Þ ÐÐ Ò Ð Ø Ò Ö ÓÖ ÖÒ Ò ÒÔ Ö ÞÙ ÐØ Ò ¾º½ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÚÓÒ UTRAN Core Network BS CS Domain 3G MSC / VLR 3G GMSC RNC BS PS Domain SGSN GGSN BS RNC BS Registers/Home Network HLR/AuC ¾º½º½ Ò ÖØ Ò ÖØ Æ ØÛÓÖ Ì ÖÑ Ò Ð Í Ö ÕÙ ÔÑ ÒØ µ Ø Ø Û ËÅ Ù Ñ ÒØÐ Ò ÖØ ÅÓ Ð ÕÙ ÔÑ ÒØ µ ÙÒ Ñ ÍËÁÅ ÍÅÌË Ë ÖÚ Á ÒØ ØÝ ÅÓ ÙÐ µ ÆÙØÞ Ö ÒØ ØØ Ô ÖØ Ð ÖÛ Ò Ô ÖØ µº

5 ¾º½º¾ Ù Ò Ò ØÞÛ Ö Ö Ì Ð Ò ÐØ Ø ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÒ ÞÙ Ö Ò ËØ Ù ÖÖ Ò Öº ÍÅÌË Ñ Ø Ï Å ÔÖ Ø Ñ ÒÚÓÑ ÍÌÊ Æ ½ º Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÞÙ Ø Ê Æ ¾ Ù Ñ ÓÐ Ò Ò Ó Ò Ø Ò Ö Ò Ò Ò Û Ö º Ò ÍÌÊ Æ Ø Ø Ù ÍÒØ Ö Ò Ø Ò Ð ÊÆË Þ Ò Ø Û Ö Òº Ø Ò Ù Ñ Ö Ö Ò Ø Ø ÓÒ Ò Ëµ ÙÒ Ò Ñ ÊÆ º ÊÆ Ò ÍÌÊ Æ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Ö Ö Æ ØÞÛ Ö ÒØ Ö Ú Ö ÙÒ Òº ¾º½º à ÖÒÒ ØÞ Ã ÖÒÒ ØÞ Æ µ Ø ÐØ Ù Ò Ö Ë Ö Ú Ö Ò ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ø Ò ÙÒ ÈË Ö Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ø Ò ÓÛ Ò Ê Ø Ö ÞÛº Ñ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ö Î ÖÛ ÐØÙÒ Ö ÆÙØÞ Ö ÒØ ØØ Ò Ë Ö Ø ¹ ÙÒ ¹ Ö ÒÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Òº ÈÐ ÒÙÒ Ò Ö ÍÅÌË Ò ÚÓÖ Ð Ñ ÒØ Ù Ò Ñ Ø Ò Ò ËÅ¹Æ ØÞ ÖÒ Ñ Ò ÞÙ ÒÒ Ò ÞÛº Ò Ð Ö Ï ¹ ÞÙ Ø ÐØ Òµ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ ÞÙ Ò Ñ ÔØ Ö Ò ØÔÙÒ Ø ÞÙ Ú ÖÒ ÖÒ ÙÒ ÒÞÙÔ Òº ÖÞÙÒ Ò ÅË ÅÓ Ð ËÛ Ø Ò ÒØÖ ÎÄÊ Î ØÓÖ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö ÅË Ø Û Ý ÅÓ Ð ËÛ Ø Ò ÒØÖ Ë ËÆ Ë ÖÚ Ò ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ËÆ Ø Û Ý ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ÀÄÊ ÀÓÑ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö Ù ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ ¾º½º Ò Ö Æ ØÞ Î Ö Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ø ÒÔ ØØÖ Ò Ö ÚÓÒ ÙÒ ÞÙ ÍÅÌË Û Ö Ò Ö Ø ¹ Û Ý Æ Û Ðغ ÓÒ Ö Û Ø Ò ÁË Æ Ö Ì Ð ÓÒ ÙÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ó Áȹ ÖØ Æ ØÞ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ ÒÛ Ò ÙÒ Òº Å Ò Ø ÚÓÒ Ù ÁÈ Ð ËØ Ò Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÖ ØÞØ ÙÒ Ø ÐÐ Ò Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ù Ù ØÞ Ò Û Ö Ò Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø ÁÈ Ð ÈÖÓ¹ ØÓ ÓÐÐÓÔØ ÓÒ Ø Òº ÍÅÌË Û Ö Ð Ø Ö Ù ÁÈ Ù Ö Ø Øº Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙ ÁË Æ Û Ö Ò Ö ÅË Ö Ø ÐÐØ Ñ Ø Þ Ø ÖØ Ö Ö ÒÙÒ º ÁÈ¹Î Ö Ò ÙÒ Ò Ð Ù Ò Ö ËÆ Ñ Ø Þ Ø¹ Ó Ö ÚÓÐÙÑ Ò¹ ÖØ Ö Ö ÒÙÒ º ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ó Æ ØÛÓÖ ¾ ËÅ» Ê Ó Æ ØÛÓÖ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ËÙ Ý Ø Ñ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ÓÖ Æ ØÛÓÖ ÖÙ Ø ËÛ Ø ÓÑ Ò È Ø ËÛ Ø ÓÑ Ò

6 À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò º½ Ò ØÖ Ø Î Ö ÖÙÒ Ò Ò Ö ¾ Ëŵ ÑÙ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Ò Ò Ò Ö Ö Ð Ë Ò Ö Ñ ÅÌ Ù Ø ÙÒ Ó ÙÖ ÙÑÐ Ø Ò Ö ÙÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ö Ø Ö Ð ¹ Ú ÒØ Ø Ò Ö Ò ÒÒº ËÑÙ Ò Ö Ñ ÅÌ ÙØ Ò¹ Ø Þ Ö Òº Ë Ð ÐÐÒ ËÅ Ø ÞÙ ÙÖÞ ÙÑ ÞÙ Ò Ø Ò ÖÙØ ¹ ÓÖ ¹ Ò Ö Ò Ø Ò ÞÙ ÐØ Òº ËÅ Û Ö Ò Ë Ð Ð Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÖØÖ Òº Ö ÓÖ ÖØ Ò ÖØ Ð Ø ØÒ Ã ÖÒÒ ØÞ ÙÒ ÖÑ Ð Ø ÒÒÓ Ò Ò Ö ÙÖ Ò ØÞ ÒØ ÖÒ Ò Ö ¹ Öº Ú ÖØÖ ÙØ Ò Ò Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ò Øº Ï Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ËÅ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÛÙÖ Ò Ñ ¹ ÐØ Ò ÃÓÒÞ ÔØ ÖØ ÞºÌº Ù ÙÖ ØÝ Ý Ó ÙÖ ØÝ ÙÒ Ø Ò Î ÖØÖ Ù Ò Ò Ë Ö Ø Æ ØÞ º ÓÐÐ Ò Ó Ò Ð Ø ËØ Ò Ö Ú Ö Ö Ò ÞÙÑ Ò ØÞ ÓÑÑ Òº º¾ Û Ø Ö À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö È ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Ò Ø Ñ Ò Ò Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ø Ò Ù Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ò Ö Æ ØÞ Þº º ÁÒØ ÖÒ Øµ Ò Ð Ø ÙÑ Ö Ö Ø Ö Ø ÒÛ Ò ÙÒ Ò ØÛ Ì Ð Ö Ø Ò ØÞ Ò ÞÙ ÒÒ Òº ËØ Ò Ö Ú Ö Ö Ò ÓÐÐ Û Ò Ö Ö Ò ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ Ö ÎÓÖÞÙ Ò Û Ö Òº à ÖÒÒ ØÞ ÓÐÐ ÚÓÑ ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÐÓ Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ÁË Æ¹Æ ØÞ Ù Ó Ò Ô ØÚ ÖÑ ØØ ÐØ Æ ØÞ Û ÌÅ Ùѹ Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÁÈ Ð ÌÖ Ò ÔÓÖØÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÓÐÐ ÚÓÖ Ò Û Ö Ò Ó Ò ÍÒ Ö Ø ØÓÖ Ò ÒØ Ø Òº ÄÓ Ø ÓÒ ÖÚ ÓÐÐ Ò Ò ÓØ Ò Û Ö Ò Ó Ò ÙÒ Ù Ø Ò Ö Ø¹ Ø Ò Ò Å Ð Ø ÞÙÖ Ò Ù Òµ ÇÖØÙÒ Ò ØÒÙØÞ Ö ÞÙ Ò Ñ ÆÙØÞ Ö Ó Ò Ñ Ð Ø Ò Ù Ø ÑÑÙÒ Ò Ö ÈÓ Ø ÓÒ ÞÙ ÖÑ Ð Ò ÙÒ ÚÓÒ Ñ Ò ØÞ Ö Ö Ò µ Û ÐØ Ò Ø ÚÓÒ ÞÙ Ò ÓÖÑ Ö Òº º½ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Æ ØÞÞÙ Ò Ù Ò ÙØÞ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Æ ØÞÞÙ Ò ÓÒØÖÓÐÐ ÙÒ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ÐÐØ Ö ÒÙÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ø ÒÙØÞ Ò ÒÒ Ò º º Ò Ú ÖØÖ Ð ÒÑ Ð ÙÒ ÚÓÖРص

7 ÁÒÖ ÒÙÒ Ø ÐÐÙÒ Ö Ð Ø Ø Ò Ø Ö ÓÐ Ò ÒÒ Ò Ò ØÞÙ Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ð Ø Ò Ã ÒÒÙÒ Ñ Ð Ø Ò Ð ¹ Ð Ö Å Ð Ø Ö Ò ØÒÙØÞÙÒ Ù ÃÓ Ø Ò Ò Ö Öº Ú ÖÛ Ò Ø Ò Î Ö Ö Ò Ò ÒÐ Ò Ò ÚÓÒ ¾ º º½º½ Ø Ð Ø Ð Ñ ÒØ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ñ Ö ÒÙØÞ Ö Ö ØÖ ÖØ Øµ Ë ÖÚ Ò Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÌÊ Æ ÙÒ Ì Ð Æ Ö Û Ö Î Ö Ò ÙÒ Ù Ùص Ö ÅÓ Ð Ì ÖÑ Ò Ð Ò ÖØ Ñ Ø ÍËÁÅ ¹Ã ÖØ µ Ï ¾ ÔÖ Ø ËÆ Á ÒØ ØØ ÒÙØÞ Ö º Ð Þ Ø ÔÖ Ø Ò ÖØ Ó ËÆ ÖÔÖ ÙÒ ÚÓÖÒ Ñ Ò ÒÒº Ò Ð ¹ Ø Ø ÓÒ ÒÒ Ò Ò ÖØ Ò Ø ÙØ ÒØ Þ Ö Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ù Ò Ø Ð Ø Ù Ò Û Ð ÒØ ÔÖ Ò ÃÖÝÔØÓ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒÙÖ Ñ Ò ÖØ ÙÒ Ñ ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ ÚÓÖ Ò Ò Øº º½º¾ À ÙÔØ Ð Ð Å Ø Ö Ã Ýµ Ã Ö Å Ø Ö Ã Ý Ø Ò Ñ Ð Ð Ö Ò Ñ Ð Ö Æ ØÞ ÖØÖ Ò Û Ö º Ò ÖØ Ö ÐØ Ò Ë Ð Ð Ù Ö ÍËÁŹà ÖØ º Ë Ð Ð¹ ÐÒ ØÖ Ø ½¾ Ø º ÎÓÒ Ñ À ÙÔØ Ð Ð Û Ö Ò Ö Ø Ð Ð Ñ Ø Ñ Ø Ð Ø Ø ÓÛÓ Ð Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÔÖÓÞ Û Ù Ò ÓÐ Ò Î Ö Ð ÐÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº º½º Á ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö Ñ Æ ØÞ Ò ÖØ Ò Ø ÁÅËÁ Ó Ö ÌÅËÁ ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ ½¼ Ëƺ º½º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÎÄÊ»Ë ËÆ Ò Ø ÁÅËÁ Û Ø Ö ÞÙÑ Ù ½½ Û Ð Ò ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ º ÓÖØ Ø Ö ÒØ ÔÖ Ò Ë Ð Ð Ã Ô ÖØ Ù Ñ ÙØ ÒØ ¹ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ Ò Ö Ò Ø Û Ö Òº Ù ÐÐ Þ Ð Ê Æ ÙÒ Ö Î ØÓÖ ÍÌÆ ½¾ Û Ö Ò Ö ËÆ ÙÒ ÍÌÊ Æ ÞÙÑ Ò ÖØ ÖØÖ Òº Ê Ë Û Ö ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ ÖØÖ Òº ÍËÁÅ ÖØ ÒÒ Ð Ö ¹ ÒÙÒ Û Ù ÙÖ ØÞØ Ò ÐÐ Ò Ñ Ò Ë Ð Ð Ã µº ÍËÁÅ ÍÒ Ú Ö Ð ËÙ Ö Ö Á ÒØ ØÝ ÅÓ ÙÐ Î ØÓÖ ÄÓ Ø ÓÒ Ê Ø Ö ½¼ Ë ÖÚ Ò ÈÊË ËÙÔÔÓÖØ ÆÓ ½½ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ ½¾ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÌÓ Ò

8 Ñ Ø Û Ö ÖÔÖ Ø Ó ÍÌÆ ÚÓÒ Ð Ø Ø ÛÙÖ Ð Ó ÓÖÖ ¹ Ø Ù ÒÚÓÐÚ ÖØ Ø ÒÙÖ ÒÒØ Ù Ò Ñ Ò Ë Ð Ð Ã µº Û Ö Ö Î ØÓÖ Ê Ë Ö Ò Ø ÙÒ ÞÙÑ ÎÄÊ»Ë ËÆ Ò Ø ÙÒ ÓÖØ Ñ Ø Ñ ÐÓ Ð Ô ÖØ Ò Ê Ë Ò Ø ÖØÖ Ò ÛÙÖ µ Ú Ö Ð Òº Ö Ò Ø ÑÑÙÒ Ø ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÓÐ Ö º USIM ME RNC SN (VLR) HN(AuC) IMSI RAND, AUTN RAND, AUTN XRES, CK, IK RES CK, IK CK, IK XRES=?RES Radio Interface º½º ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Î Ö Ö Ò Û Ø Ø ÃÓÒÞ ÔØ Ò Ò Ø Ó Ö Û Ö ÒÚ ÖØ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö Ò Ö ÒÙÒ Ò Ö Ò ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ø ÙÒ Ö Ò ÍÑ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ó Ö Û Ö Ñ Ë ÒÒ Ö ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Ø ÓÖ µ Ö Ò Ö Øº Ò Ö Å Ð Ø ÞÙÖ Ò Ò Ù Ö ÒÓØÛ Ò Ò ÞÙ Ø ÑÑ Ò Ø Ò ÖÙØ ÓÖ Ù ÔÖÓ Ö Òº Å Ø Ó Û Ö ÙÒ ÒØ Ö ¹ ÒØ Ñ Ö ËØ ÐÐ Ò Ò Ø º º Ñ Ö Ñ Ð Ò Ò Ò Ö ÓÑÑ Òµº Ö ÒÖ Ð Ò ÐØ Ò ½¾ ÙÒ Ñ Ö ËØ ÐÐ Ò Ð Ö Ï Ðº ÍÅÌË ÒÙØÞØ Ò Ò Ø ÒÚ ÖØ Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Ò Ö ÖÙÒ Ö Ø Ñ¹ ÔÓÖÖ Ò Ë Ð Ð ÙÒ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ Ò Ù Ò Ò Ò Ã Ê Æ ½ ÙÒ ËÉÆ ½ º ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ò ÙÖ Ò ØÖ Ö ÀÓÑ Æ ØÛÓÖ Ø Ð Ø Û Ö Ò ÒÙÖ Ù ÙÒ ÍËÁÅ Ñ Ò ÙÒ Ø Ó¹ Ò Ò Ö Ò Òº ½ Ê Ò ÓÑ ÆÙÑ Ö È Ù ÓÞÙ ÐÐ Þ Ð ½ Ë ÕÙ Ò ÆÙÑ Ö

9 AMF SQN RAND ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÒØÖ Ù µ K f1 f2 f3 f4 f5 AuC MAC XRES CK IK AK SQN ÍËÁÅ AK USIM MAC AMF RAND K AK f5 SQN f1 f2 f3 f4 XMAC identisch? RES CK IK ÖÞÙÒ Ò Ã ÒÓÒÝÑ ØÝ Ã Ý Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ Ð

10 Å Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó º¾ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÔÖ Ò Ë Ð Ð Áà ½ ÙÒ Ã ½ Û Ö Ò Û Ö Ò Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ù Ã Ö Ò Ø ÙÒ Û Ö Ò Ò ÎÄÊ»Ë ËÆ Û Ø Ö Ò Ò Ò ÞÙ ØÒ¹ Ò ÊÆ ½ Û Ø Ö Ø Ö Ñ Ø Ñ Ò ÖØ ÓÑÑÙÒ Þ Ö Ò ÑÙ º Î Ö Ð ÐÙÒ Ñ Ø Ò Ë Ð ÐÒ ØÖ Ø ÒÙÖ ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ º Ù Ö Ò ÖØ Ø ÒÒ ÍËÁÅ Áà ÙÒ Ã Ò Ó Ö Ò Ò Ó Ð Ê Æ Ñ Î ÖÐ Ù ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÔÖÓÞ ÚÓÑ Ù ÖÑ ØØ ÐØ ÛÙÖ¹ º ÊÆ ÙÒ Ò ÖØ Û ÐÒ Ò Ú Ö Ð ÐØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û ÒÒ Ö ÊÆ Ë Ð Ð Ö ÐØ ÙÒ Ñ Ò ÖØ Ñ ØØ ÐØ ÊÊ ÙÖ ØÝ ÑÓ ÓÑÑ Ò µº º¾º½ Ø ÒÚ Ö Ð ÐÙÒ Î Ö Ð ÐÙÒ Ø Ò ØÖÓÑ Ø ÙÖ ØÛ Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹ Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö Ø Ò Ñ Ø Ò Ö ØÑ º ØÑ ÒØ ÔÖ Ø Ò Ö Ð Ù Ã ÓÛ Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø ÖÒ Ö Ò Ø Û Ö º Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö Ø ÐÐ Ò Ö Ò Ø Ð ØÑ ÚÓÖ Ö Ö Ö Ú Ö¹ Ò Ì ÜØ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Û Ö Ò ÒØ Ð ÐÙÒ ÖÑ Ð Òº Ë Ò Ë ½ ÙÒ Ë ¾ ÞÛ ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÒÖ ØÖ Ò ÙÒ Å Ò Ö Ú Ö¹ Û Ò Ø ØÑ º ÒÒ Ø Ë ½ ŵ Ë ¾ ŵ Ë ½ Ë ¾ Å Å Ë ½ Ë ¾ ½ Ë ½ Ë ¾ Ð Ó ØÛ Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö ¹ Ò Ñ Ø Å Ú Ö Ð ÐØ Ò ËØÖ Ò Ø Ð Ö Ü ÐÙ Ú¹Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ Ö ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ò ËØÖ Ò º Ï ÒÒ Ë ½ ÙÒ Ë ¾ ÒÒÚÓÐÐ Ø Ò ÒØ ÐØ Ò Þº º Ò Ò Ñ Ò Ñ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÒÒ Ò Ù Ö Ü ÐÙ Ú¹ Ç Ö¹Î Ö Ò Ô ÙÒ ÇÖ Ò ÐÒ Ö Ø Ò ÛÓÒÒ Ò Û Ö Ò ÙÒ ÓÑ Ø ÛÖ Î Ö Ð ÐÙÒ Ö Æ Ö Ø Ò ÙÑ Ò Òº ÍÑ Ò Ö Ö ÖØ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒ Û Ö Ò ÓÐ Ò Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø ØÑ Ò Ö ÖØ Ã Ö ½¾ ¹ Ø¹Ë Ð Ð ÇÍÆ̹ Ò ¾¹ ع Ð Ö Ê Ê Ò ¹ ع Ð Ò ØÐ Ø Ö¹ Ô Þ Ø ÇÍÆ̹ Ø ÚÓÑ Ò ØÐ Ø Ö Ò ÙÒ Û Ö Ñ Æ ØÞÛ Ð Ò Ø ÖÒÓѹ Ñ Òµ ÁÊ ÌÁÇÆ Ò Ø Ä Æ ÌÀ ½ ÁÒØ ØÝ Ã Ý ½ Ô Ö Ã Ý ½ Ê Ó Æ ØÛÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ö ½¼

11 CK (128) COUNT-C (32) BEARER (5) f8 DIRECTION (1) LENGTH Bitmaske verschlüsselte Daten Daten Ö Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ã ËÍÅÁ Ø Ö Ò Ò ÈÈ ÌË º¾¼½ º º¾º¾ ÁÒØ Ö ØØ Ö Ë Ò Ð ÖÙÒ Ò Ö Ø Ò Æ Ö ÓÐ Ö Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÑÙ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÐÐ Ë Ò Ð ÖÙÒ ¹ ÙÒ ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò ÙÒÚ Ö Ð Ø ÖØÖ Ò Û Ö Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ö Ø ¹ Ø Ò Æ Ö Ø Ò ÙÖ Ò Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ¹ Ð Ù Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº Ë ÖÙÒ Ö Æ Ö Ø Ò ÒØ Ö ØØ Ö ÓÐ Ø Ò Ö ÊÊ ½ ¹ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò ÐÐ ÒÙÖ ÞÛ Ò Ò ÖØ ÙÒ ÊÆ ÙÒ ØÞØ Ù ÞÙÚÓÖ Ö Ò Î Ö Ð ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ù º ÖÙÒ Ð Î Ö Ö Ò Ø Ö ÒÙÒ Ò Å ½ Ù Ö Ë Ò Ð ¹ ÖÙÒ Ò Ö Ø Ñ Ë Ð Ð Áà ÙÒ Û Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø ÖÒº Ö Ö Ò Ø Ï ÖØ Û Ö Ò ÒØÐ Æ Ö Ø Ò Ò Ø ÒÐ Ò Ö ÈÖ ÙÑÑ µº Æ Ö Ø Ð Ø Ø ÙÒÚ Ö Ð Ðغ Ö ÑÔ Ò Ö ÒÒ Ð Ö ¹ ÒÙÒ Û Ö Ë Ò Ö Ù Ö Ò Û ÒÒ Ö Ö Ò Ø Å Ñ Ø Ñ ÑÔ Ò¹ Ò Ò Ö Ò Ø ÑÑØ ÛÙÖ Æ Ö Ø ÙÒÚ Ö Ð Ø ÖØÖ Òº Û ¹ Ø Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö ØÞ Ò Ò Ù ÙÒ Ë Ð Ð Áà ÙÖ Å ¹ Î Ö Ð ÙÒ Ò Ò Ö ÙÖ Ï Ö ÓÐÙÒ º ½ Ê Ó Ê ÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ ½ Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ½½

12 RRC-Nachricht MAC-I IK (128) (32) COUNT-I (32) f9 FRESH (32) DIRECTION (1) Î Ö Ö Ò ÒÒ Ñ Ä Ù Ö Î Ö Ò ÙÒ Ö Ø Ò ØÞØ Û Ö Ò Ò Ñ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÓÐ Ø Ø Ò Ð Ð Ö ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ ÁÃ Ò Ò ÊÆ º Ò Æ Ö Ø Ò Û Ö Ò Î Ö Ò ÙÒ Ù ÙÛÙÒ ¾¼ ÒÒ Ò Ö Ò Ø ÖØ Û Ö Òº Î Ö Ò ÙÒ Ù ÙÚ Ö Ù ÒÒ Ò ÓÑ Ø ¹ Ù Ñ Ø Ð Ö ÁÅËÁ»ÌÅËÁ ¹ Ò Û Ö Òº º ÖÖ Ö Ø Ï ÖØ ØÐ Ø Ò Ñ Ö Ö ËÞ Ò Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ò Ò Ø Ú Ö Ö ØØ Ö Ú Ö Ù Ø ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ò ÖØ ÙÒ Ø Ø ÓÒ ÞÙ Ø Ö Òº ÙÒ Ö¹ ØÖ ÙÒ Ñ Ø ÙÒÑ Ð ËØ Ö Ö ÖÒ ÞÙ ÐØ Òº º º½ ÙÒ Ø ÖÙÒ Ò Ò ËØ Ö Ò Ö ÒÒ Ë Ò Ð Ò ÖØ Ó Ö Ö Ø Ø ÓÒ ÖÐ ÖÒ ÙÒ Ñ Ø ÙÒ Ö Ù Ö Ñ Òº Ú ÖÛ Ò Ø Î Ö Ö Ò Ï Å Ø Ø ÙÖ Ù Û ØÙÒ Ë Ò Ð Ù Ò Ò Ö Ø Ò Ö ÕÙ ÒÞ Ö Ò Ò Ö Ò Ö Ò Ë ÙØÞ Ò Ñ Ð Ò ËØ Ö Ò Ð Ð ¾ Ú ÖÛ Ò Ø Î Ö Ö Ò Ì Å º º º¾ Ð Ø Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ö ÒÒ Ú Ö Ù Ò Ò Ø Ø ÓÒ ÞÙ ÑÙÐ Ö Òº Ò ÖØ Ú Ö Ù Ø Ö Ø Ø ÓÒ ÒÞÙÑ Ð Ò Û Ð Ð Ø Ö Ð Ø Ø ÓÒ Ò Ò Ù Ö Ù Ù Ø ÙÒ Ò Ò À Ò ÓÚ Ö ÙÖ Ö Ò ÒÒº Ë ÒÒ Ó ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÖØÖ Ò ÁÅËÁ Ù Ò Ñ Òº ¾¼ ÊÊ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ñ ½¾

13 º º Ð Ò ÖØ Å Ð ÛÖ Ù Ò Ò Ð¹Ó ¹Ë ÖÚ ¹ Ò Ö Ñ Ö ËØ Ö Ö Ø ÁÅËÁ ÚÓÖ Ö Ò Ò ÛÙÖ Òµ Ù Ò Øº ËÆ ÑÙ ÒÒ Ö Ñ Ø Ñ Ù ÓÑÑÙÒ Þ Ö Ò Ù Ò ÐÐ Ö Ñ Ø Ñ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ú ØÓÖ ÒØÛÓÖØ Òº ÐÐ Ù ÐÐ Þ Ð Ê Æ Ò Ø Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ò Ö ØÓÖ ÖÞ Ù Ø Û Ö Ö Ò Ò Ö Ñ Ð Ø Ù Î Ö Ð ÐÙÒ Ý¹ Ø Ñº ÁÒ Ö Ê Ð ÓÐÐØ ÓÖØ Ø µ Ó Ù Ð Ø Ò Ò Ò Ð¹Ç ¹Ë ÖÚ ¹ Ò Ö Ñ ØØ Ð Ð Ø Ö ÁÅËÁ Ò Ø Ñ Ð Øº ÎÓÑ Ò ÖØ ÒÒ ÞÙ ÒÙÖ Ö Ê Ò ÓÑ ÒÒ Ð ÒÙØÞØ Û Ö Ò Ò Ã Ô Þ ØØ Ö ÒÞØ Øº Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö ÔÐ Ý ØØ Ù Ò Ò ÚÓÒ ÚÓÖ Ö Ù ¹ Þ Ò Ø Ò Ø Ò ØÖ Ñ Òµ ÛÙÖ Ò Ö Ø Ò Ò ØØ º¾º¾ ÖÛ Òغ º ÇÖØÙÒ ÙÒ ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ ÍÅÌË ÓÐÐ Ò Ö Ø ÈÖ Ú Ø Ô Ö ÒÙØÞ Ö Ò Ö ÙÒ Ù Ø Ò Ö Ø¹ Ø Ò ØÞ Òº ÞÙ ÖØ Ò Ò Ö Î Ö Ð ÐÙÒ Ö ÖØÖ Ò Ò ÆÙØÞ¹ Ø Ò Ù Ñ ÐØÙÒ Ö Ò Ù Ò ÈÓ Ø ÓÒ Ò ÖØ º ÍÅÌË Ú ÖÛ Ò Ø Û ËÅ Ø ÑÔÓÖÖ Á ÒØ ØØ Ò ÌÅËÁµ Ö Ò ÙÓÖ ÒÙÒ ÞÙ ÁÅËÁ ÒÙÖ Ñ Ò ÖØ ÙÒ Ñ ËÆ ÒÒØ Ò º Ù Ð Ñ Ø Ñ Ò Ó Ò Ø Ò Ø Ò ÒÒ Ò Ò ÚÓÒ Ö ÈÓ Ø ÓÒ ÒÙØÞ Ö Ó Ò Ö ÈÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÑÙ ¹ ÁÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ò Ð ÖÒ ÒÒ Ò ÐÓ Ø ÓÒ ÖÚ º ÙÖ ÇÖØÙÒ Ò ÖØ ÓÑÑ Ò Ò Û Ò Ø Ö ÈÖÞ ÓÒ Ú Ö Ò Î Ö Ö Ò Ò ØÖ Ø Ø Ø ÐÐ Ò Ö ÒÙØÞØ Ò ÙÒ Þ ÐÐ Å ÙÒ Ú Ö Ò Ò Ø Ø ÓÒ Ò ÒØÖ Ò Ò Ò ÖØ ¹ ÙÒ Ò Ð Þ Ð ÁÒØ Ò ØØ ÙÒ Ê ØÙÒ ÙÒ Ô ÐÙÒ µº ÖÙÒ ØÞ¹ Ð ÒÒ Ò Ò ÖØ Ù ÚÓÒ ÍÒ Ù Ø Ò Ò Ô ÐØ Û Ö Òº Ú Ö¹ Û Ò Ø ÅÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ú Ö Ö Ò Ñ Ø Ò Ö ÒÒÙÒ Ò Ú Ù ÐÐ Ö Ö¹ Ø Û Ö ÐÐ ÖØ ÑØ Ö ÕÙ ÒÞ Ô ØÖÙÑ ÒÙØÞ Ò Ñ Ø Ö Ò Ö Ë Ò Ò Ö Ù ÒÞ ÐÒ Ò Ö ÕÙ ÒÞ Òµº Ù Ø ØØÙÒ Ò ÖØ Ñ Ø Ò Ñ Ë Ø ÐÐ Ø Ò¹È Ð ÑÔ Ò Ö Þº º ÈË ¾½ µ ÙÒ ÖØÖ ÙÒ Ö ÛÓÒÒ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Æ ØÞÛ Ö º ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÐÐØ Ú Ö Ð ÐØ ÖØÖ Ò Û Ö Òº Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÓÖ Æ ØÛÓÖ µ ÁÒ Ö ¾º Ò Ö Ø ÓÒ Ö ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÛÙÖ ÓÖØ Ø Æ ØÞÛ Ö ÐÐ Î Ö Ò ÙÒ Ò Ù Ö Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÙÑ Ø Ð Ö Ò ¹ Òº ÖØ Ù ÁË Æ Ó Ö Ú Ö Ð Ö Ò ËÝ Ø Ñ Òµ ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø ¹ Ò Ó Ö Ñ Ø Ø Ä ØÙÒ Ò ÙÒØ Ö Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ ÅÓ Ð ÙÒ ØÖ Ö ¾½ ÐÓ Ð ÈÓ Ø ÓÒ Ò ËÝ Ø Ñ ½

14 Ó Ö ÖÒÑ Ð ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò Ø Ò Òº Ò Ë ÖÙÒ Ö Ø Ò Ò ¹ Ö Ò ÙÒ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ø ÒÓØÛ Ò º Ê Ø ÙÒ Ú Ö Ò ÙÒ Ò ÓÒÒØ Ò ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø¹Î Ö Ð ÐÙÒ Ò Ò ØÞØ Û Ö Ò Ö Ò ¹ ØÞØ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Û Ö Ò Ö ¾ ¹ Ø Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÙÒ Ò ¾ Ò Ø Ô Þ Þ Öغ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ö ÈÖÑ ÚÓÒ Ù Ö Ò Æ ØÞ º Ò Ö Ø Ò Ù Ô Ý Ð ÐÓ Ò Æ ØÞ Ò Ø Ö ÚÓÖ Å Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ Ò ØÛ ÙÖ È Ö ÓÒ Ò Ñ Ø Ù Ò ÞÙ Æ ØÞ Ò Ø Ð ¹ Ñ ÒØ Òº Ï Ø Ö Ò Ø ÒØ Ñ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ö Æ ØÞÛ Ö Û Ò ÐØ Ú ÖÛ Ò Ø Æ ØÞ Ø Ò Ø Ñ Ö Ò Ö À Ò Ò Ò Ø Ö ÓÒ ÖÒ Ò¹ Ò Ò ÙÒ Û Ö Òµ Ä ØÙÒ Ò ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ñ Ø Øº Ò ÞÛ Ö Ö Ö Ø Ù ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ Î ÖØÖ ÙÐ Ø Ø Ó ÐØ Ò ÃÓÒØÖÓÐÐ Ò Ø ÒÞº Ð Ö Ù ÙÒ Ø Ø Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ ¹ Ò ÐÐ Ò Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ Ò ÙÒ Ò ÚÓÒ Ö Ë Ö Ø Ö ÒÙØÞØ Ò Æ ØÞ º Ð Þ Ø ÓÐÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ø Ù Å ØÐ ØÙÒ Ò ÖÒ Ø Ð Ò ÓÒ ÖÒ Ò ÓÒ Ö Ù ÁÈ¹Æ ØÞ ÒÙØÞ Ò ÒÒ Òº Û Ö Ö Ù Ï ÖØ Ð Ø Ö Ø Ø Ò Ö ÖØ ÙÒ ÖÔÖÓ Ø ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙ Ú ÖÛ Ò Ò ÙÑ Ò Ó Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ Ö Ò Ø Ò Ø Ö ÙÒ Ò ØÒÙØÞ Ö ÞÙ Òº Ò ØÖ ØÙÒ Ö Ë Ö Ø Ò Æ ØÞ ÑÙ Ò ÑØ Ò Ï Ö Ø Ò Ö Ø Ò ÒÒ Ë Ö Ø ÑØ Ý Ø Ñ Ø ÒÙÖ Ó ÙØ Û Ö Û Ø Ö Ì Ðº Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Æ ØÞÛ Ö Ø Ò ÙÒ ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ò Ñ Ò Ö Ø Ø Û Ö Òº º½ Ñ Ð Ò Ö Ù Ë Ö Ø Ö Ö Ø ÐÐØ Ò Ê Ò Þ Ò Ù ÓÖ Æ ØÛÓÖ Æµ Ò ØØ ¾º½º Ò Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ù Æ ØÞ Ò Ñغ º½º½ ËÓ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ó Ö Ò Ö Ö ÒÒ Ú Ö Ù Ò ÈÁƹÆÙÑÑ Ö ÍËÁÅ ÞÙ Ö¹ ÐØ Ò Ó Ö Ò Ò Ñ Ð Ø ÙÒ ÙØÓÖ ÖØ Ò ÖØ Ò Ò Ò ØÞ ÞÙ Ö Ò Òº À Ö Ø Ø ÞÙÒ Øµ Ò Ö Ö Ë Ö Ø Æ ØÞÛ Ö¹ Ö Ö Ò ÒÙØÞ Ö Þº º ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ Ò Ø Ò Ù Ò ÃÓ Ø Ò Ó Ö Ö Ù Ö Ù Ô Ö ÒÐ Ê ÓÙÖ Ò Ò Ò ØÛ ÁÅËÁ Ð Á ÒØ ¹ Ø ÓÒ ÒÙØÞØ Û Ö º Ò Ò Ö Ö ÒÒØ Ù Ú Ö Ù Ò Ö Û Ø Ö Ò Ò Ö Ù Æ ØÞ ÙÖ Ò ÒØÛ Ò Ø ÖØ ÑØ ÆÙØÞ Ö ÒØ Øص Ò Ò Á ÒØ ØØ ÞÙ Ú Ö Ø Òº Ù Ö Æ ØÞÛ Ö Ø ÒÒØ Ò Ò Ö Ö Ú Ö Ù Ò ÙÖ ÎÓÖ Ð Ö Á ÒØ ØØ Ò Ù Ò ÞÙ Æ ØÞÛ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙ Ö ÐØ Ò Ó Ö Ñ Ò Ò Ñ Ø Ù Ò ÞÙ Ò ÞÙÖ À Ö Ù Û Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙ Û Òº Ù ÑÑ Ò Ø ÐÐ Ò Ø¹Ø Ò Ò Å Ø Ó Ò ÙÒ Ö Ø Ø Ù Ò ÞÙÑ Æ ØÞ ÞÙ Ö ÐØ Òº ½

15 Û Ö ÙÖ Ë ÖÙÒ Ò Ö Ò Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ö ÆÙØÞ Ö Ñ Ø ¹ ÓÖ Öغ Ö ÓÐÐØ Ò Ò Ñ ÁÒØ Ö Ö ÓÖ Ò Ò È Û ÖØ Ö»ÈÁÆ Ñ Ð Ò ÙÒ Ò Ø ÖÖ Ø Ò Û Ö Ò ÒÒ Òº ÆÙÖ ÒØ ÔÖ Ò Ù Ð Ø È Ö ÓÒ Ò ÓÐÐ Ò Ù Ò ÞÙ Ö Ð Ú ÒØ Ò Ì Ð Ò Æ ØÞ Ö ÐØ Òº º½º¾ ÙÒ ØÞÐ µ Ö Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ËÒ Ò µ Å Ø Ó Ò Ò Ø ÒÐ ØÙÒ Û Ö Ò ÖØ Ò ÐÓ Ò Ö Ò Ô Ú ÑØÐ Ø Ò Ö Ø Ù Þ Ò Ø ÙÒ Ò Ò ÐÐ Ù Û ÖØ Øº Ð ØÖ ¹ Ò Ä ØÙÒ Ò ÙÒ Ê Ø ÙÒ Ø Ö Ð Ø Ú Ò Ñ Ð Ä ØÛ ÐÐ Ò¹ Ð Ø Ö Ñ Øµ ÒÙÖ ÙÖ Û Ò ÐØ Ò ÚÓÒ ÖØ Òº Û Ö Ö Ò Ø ÒÙÖ Û Ö ÞÙ Ö ÒÒ Òº Û Ø Ø Û Ö¹ Ñ Ò Ñ Ø Î Ö Ð ÐÙÒ Ù ÐÐ Ò Î Ö Ò ÙÒ Òº Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ð ÈÙÒ Ø¹ÞÙ¹ÈÙÒ Ø ÙÒ Ò ¹ÞÙ¹ Ò Ù ÖØ Òº Ñ Ð À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ò Ö ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ö¹ Ò ØÞÔÙÒ Ø Ø ÓÖØ ÛÓ ÚÓÒ Ò Ö Î Ö Ð ¹ ÐÙÒ Ù Ò Ò Ö Û ÐØ Û Ö º Ù Ø Ö Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ö Ò Ö Ö ÒÓ Å Ò ÙÒ Ò ØÔÙÒ Ø Ø ÒÚ Ö Ö Ø Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÉÙ ÐÐ ÙÒ Ð ÒØ Þ Ö Ò ÓÒ Ö Ô ØÓÖ ÒØ ÖØ Ò Æ ØÞ Òµº º½º ËÔÓÓ Ò Å Ø Ó Î Ö Ö Ò ÒÒ Ò Ò Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ò Û ÒÒ Ø Ò¹ Ô Ø Ù Ò Ö Ä ØÙÒ ÊÓÙØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÒÚ Ö Ð ÐØ ÙÒ Ò Ø ÒØ ¹ Ö ØØ ØÞص Ò ÐØ Ò Þº º ÁȺ Ö Ò Ö Ö Ú ÖÛ Ò Ø Áȹ Ö Ò Ò Ö Ò ÖØ ÙÒ Ö ÐØ Ø ØØ Ñ Ø Ò ÓÛ Ø ÚÓÒ Ö Æ ØÞØ Ò Ò ÙÒ ÊÓÙØ Ò Ñ Ð Øµº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙÑ ËÒ Ò ÒÒ Ò Ö Ø Ò Ù ÙÑ Ð Ø Ø Û Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ò ÑÔ Ò Ö Ò Ø Ñ Ö ÖÖ Òº Ò Ë Ò Ò Ñ Ø Ð Ö Áȹ Ö ÛÖ Ò Ó Ñ Ð Û ÒÒ Æ ØÞ ÞÙ¹ Рغ Ñ Ø Ø Ò Å Ð Ø Ö Ö ÔРݹ ØØ Ð Ó ÖÒ ÙØ Ò¹ Ô Ð Ò ÚÓÖ Ö Ù Ò Ò Ö Ø ÒÔ Ø Ù Ú Ö Ð ÐØ Ò ÒÒ Ò Ö Ò Ö Ö ÑÙ Ò ÁÒ ÐØ Ò Ø ÒÒ Òµ ÙÑ Ò Ê Ø ÓÒ Ñ ÑÔ Ò Ö ÖÒ ÙØ Ù ÞÙÐ Ò Ö ÒØÐ Ë Ò Ö Ò Ø Ø Ø ØØ Ô Ð ÖÒ ÙØ Ø ÐÐÙÒ Ó Ö ÃÓÒØÓ Ù ÙÒ µº Û Ö Ñ Ð Ò Å Ò Ñ Ò Ò Ò ÚÓÒ Ö Æ ØÞÛ Ö Ø Ò º ÓÐÐØ Ò Ø Ù Ë Ò Ö¹ÁÈ Ú ÖØÖ ÙØ Û Ö Òº Î Ö Ð ÐÙÒ ÒÒ Ò Ò Ò Ø Ò Ö Ò Ò Ö Ö ÙÒ Ö Ù Ö Ñ Òº ½

16 º½º Ë ÓÒ À Ò ¹ ÖÒ Ñ Ò ÚÓÒ Ë ØÞÙÒ Ò»Î Ö Ò ÙÒ Ò Å Ø Ó Ø ÐÐØ Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ ËÔÓÓ Ò Öº ØÖÓ Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ ¹ Ó Ö ØÞÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò ÞÙ ÒÒ Ò Ù¹ Ø ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ØØ Ò Ø ÙÒ ÔØ Ö ÖØÖ Ò Ø Ò ÙÒ ÔÖ Ø ÖÒÓѹ Ñ Ò Û Ö Òº Ì È Ó Ò Û Ø Ö Å Ò Ñ Ò ÖØ ÞÙº Ö Ò Ö Ö Ø Ð Ö Ø Ø Ö Ë Ò Ö Ù ÙÒ Ø Ø Ò Ò ¹ Ò Î Ö Ò ÙÒ Ò Òº ÐÐ Æ ØÞÛ Ö Ø Ò ÖÑ Ð Ø Ø Ù Ò ÅÓ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ø Ò ÙÖ Ò ÞÛ Ò Ð Ò Ò Ò Ö Ö Ñ Ð º Û Ö ÒÒ Ò ÁÒØ Ö ØØ ÙØÞ Ö ÑØÐ Ø ÒÔ Ø Ó Ö Ø Ò¹ Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ò Ô Ð ÛÙÖ Ö Ø Ò Ò ØØ º¾º¾ Ò ÒÒغ Ð Ø Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò ÒÓ ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ö Ò ÖØÖ ÙÒ Ñ Ò Ë Ð Ð ÞÙ Ð Òº Î Ö Ö Ò ÑÙ Ò Ö ÔÐ Ý ØØ ¹ ÖØ Òº º½º Ò Ð Ó Ë ÖÚ ¹ÍÒØ Ö Ò Ò Ö Ò Ø Ö Ö Ò ÙÒ Å Ø Ó Ò Ò Ö Ö Ò Ø Ò ÖÓ Ø ÒÑ Ò Ù Æ ØÞ ¹ Ô Þ ØØ Ö Ö Ø Ø Ó Ö Ò Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ ÖÐ Ø Øº ÙÖ Ø Ö Æ ØÞ ¹ Ð ØÙÒ Û Ö Ò Ò Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ì Ñ ÓÙØ Û Ö Ñ Ò ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÒÒ ÒÞÐ ÙÒØ Ö Ò Òº Ø Ö Ø Ê Ð¹Ì Ñ ¹ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ö ÙÒÑ Ð º Ì È ÒÒ Ò Ò Ö Ö Ò Ò ÀÓ Ø Ñ Ø ØÒ Ò Î Ö¹ Ò ÙÒ Ù ÙÒ Ö Ø Ò ÖÐ Ø Ò ØØ ÙÒ Ò Ò Ò Ò Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Ð Ø Áȹ Ö Ö Ò Ö Ò ÀÓ Ø ÑÙ Ö Ö ¹ Î Ö Ò ÙÒ ÞÙÑ Ì Ñ ÓÙØ Ê ÓÙÖ Ò ÚÓÖ ÐØ Òµº ÒÐ ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ù Ù Ö Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ñ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Òº Û Ö Ò Û Ö Ø Û Ö º Æ ØÞ ÖÐ ØÙÒ Ò ÒÒ Ò Ò Û Ñ ÍÑ Ò Ñ Ø ÉÓË¹Å Ò Ñ Ò Ú ÖÑ Ò Û Ö Ò Û Ò Ö Ö Ø Ù Û ¹ Ö Ò Ö Ñ Ð Ø Ò Ö ÝÒ Ñ Ò Ê ÖÚ ÖÙÒ Ø Øµº Ï ÒÒ ÉÙ ÐÐ Ö ÚÓÒ Ó˹ Ò Ö Ò ÒÒØ Ø ÒÒ Ò ÊÓÙØ ÖÒ Ô ÖÖØ Û Ö Òº º¾ Å Ò Ñ Ò ÞÙÖ Ë Ö Ø Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ù ÒÒ ÚÓÒ Ã Ô Ø Ð ÛÙÖ Ö Ø Ù Ö Ò Ö Ë Ö Ø Ñ Ò ¹ Ñ Ò Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ Ò Ò Òº Ò ÖÙÒ ÚÓÒ ÍÅÌË ÒÒ Ò Ñ Ö Ö Ò È Ò Ò Û ÒÒ ÚÓÒ ËÅ Ù Ò ÙÑ Ö Ø Ø Û Ö º Ò Ö Ð Ö Û Ø Ê Ð ÍÅÌË Ê Ð Ã ÖÒÒ ØÞ Ð Ø Ñ ÚÓÒ ËÅ Ð Ó Ð Ö ¹ ØÖ Ø Ø Å ØÐ ØÙÒ Òº Ù Ò Û Ø Ö Ò Ø Ò Ö Ø Û Ö Ú ÖÞ ¹ Ø Øº ½

17 ÍÅÌË Ê Ð ÁÒ Ò ÓÐ Ò Ò Î Ö ÓÒ Ò Û Ö Ã ÖÒÒ ØÞ Ù Áȹ ÖØ Æ ØÞ Ù ØÞ Ò Ó Ö ÞÙÑ Ò Ø Ò Ì Ð Ò ÒÙØÞ Òº Ð Ü ¹ Ð ØØ Û Ö ÙÖ Ò Ò ØÞ ËØ Ò Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Øº º¾º½ ÁÈ ¹ Ë Ö Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø Ù Ò ÁÈ ÙÖ ØÝ ÁÈ µ Ø Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ë ÖÙÒ Ö ÁÒØ Ö ØØ ÙÒ»Ó Ö Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÚÓÒ Áȹ Ø Ö ÑÑ Ò ÚÓÒ Ö Á Ì Ø Ò Ö ¹ ÖØ ÛÙÖ Ê ¾ ¼½ Ê ¾ ¼¾ Ê ¾ ¼ º ÁÈ ÒÒ Ù ÁÈÚ Ò ØÞØ Û Ö Ò ÙÒ Ø Ø Ò Ø Ð ÚÓÒ ÁÈÚ º Å Ø Ó Ò ÁÈ ÒÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÚÓÒ ÀÓ Ø ÞÙ ÀÓ Øº ÀÓ Ø Ñ Ò Ö ÁÈ ÙÒØ Ö Ø ØÞ Òº ÞÛ Ò Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý º Ø Û Ý ÙÒØ Ö Ø ØÞ Ò ÁÈ ÙÒ Ö Ø Ò Ð ÊÓÙØ Ö Ö Ø ÑÑØ ÞÙ ÖÒ Î Ö Ò ÙÒ Ò ØÖ Ò ¹ Ô Ö ÒØ Ö ÀÓ Ø ÁÈ Ò Ø ÙÒØ Ö Ø ØÞ Ò Ñ Òµ ÞÛ Ò Ò Ñ Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý ÙÒ Ò Ñ ÒÞ ÐÒ Ò ÀÓ Øº Ö ÒÞ ÐÒ ÀÓ Ø ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Ë ÙÖ ØÝ Ø Û Ý Ñ Ø ÖÒ Ñ Òº ÁÈ ¹ Ø Ö ÑÑ Ø Ò Ù Ò Ñ ÁȹÀ Ö Ñ Ø Ë Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð º Ø Ò Ð Û Ö Ö Ù Ò Ø ÑÑØ ÄÒ Ù ¹ ÐÐØ ÐÓ Ö ÖÙÒ ÖÐ Ù Ø Ö Ò Ê Ð Ù Ø Ò Ù ÖÙÒ Ö Ö ÄÒ µ ÙÒ Ñ Ø Ò Ñ Å ¾¾ Ú Ö Ò Ö ÞÙÖ ÁÒØ Ö ØØ ÔÖ ¹ ÙÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º À Ö ÙØ ÒØ Ø ÓÒ À Ö Ñ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð µ ÖØ ÁÒØ Ö ØØ ÁÈ¹È Ø º Î Ö Ö Ò Ò ÐØ Ñ Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò Ù Ö ÙÒ Ò ØØ Ø ÐÐ Ò ØØ º¾º¾µº Û Ö Ò Ø Ò Ò Ø Ú Ö¹ Ð Ðغ ÁÒØ Ö ØØ ÔÖ ÙÒ Ö ØÖ Ø Ù ÑØ ÁÈ¹È Ø Ó ÅÓ Ø ÓÒ Ò Ö Áȹ Ö Ò Ö ÒÒØ Û Ö Ò ÒÒ Òº ËÈ Ù ØÞÐ ÞÙÑ À¹Î Ö Ö Ò Û Ö Ò Ô ÙÐ Ø ÓÒ Ë ÙÖ ØÝ È Ý¹ ÐÓ Ø Ò Ð Ô ÝÐÓ µ Ú Ö Ð Ðغ Æ Ñ À Û Ö Ò Ëȹ ÇÔØ ÓÒ Ò Ð Ò Ò ÁȹÀ Ö Ò Øº Å Ò ÙÒØ Ö Ø ÞÛ ÌÖ Ò ÔÓÖع ÑÓ Ö ÌÙÒÒ Ð ÅÓ Ø Ò Áȹ Ò¹ÁÈ¹Î Ö Ö Òº Ò ÁÈ¹È Ø Û Ö Óѹ ÔÐ ØØ Ò Ð Ð Ò À Ö Ú Ö Ð ÐØ ÙÒ Ð Ø Ò Ò Ò Ê Ñ Ò¹ÁÈ ¹È Ø ØÞغ Ö ØÝÔ ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ Ò Î Ö Ò¹ ÙÒ Ò Ö Ø Û Ý Î ÖØÙ ÐÐ Ò ÈÖ Ú Ø Ò Æ ØÞ Ò ÎÈƵº Ð ¹ Ò Ö Ø Ø Ð Ë Ò Ö ÙÒ ÑÔ Ò Ö Ú Ö ÓÖ Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÒÒ ÞÙ ØÞÐ Ù ÙØ ÒØ Þ ØØ ÔÖ Ø Û Ö Ò Ó Ò Ù ÁÈ Ù ØÞ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ø Ø Û Ö Òº ¾¾ Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó ½

18 IP Header TCP Header Datenfeld IP Header ESP Header Auffüllung MAC Integrität geschützt verschlüsselt Ñ ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÅÓ Û Ö ÒÙÖ Ø Ò Ð Ú Ö Ð Ðغ Ö Ò Ð Ò ÒØÐ Û Ö Ò Ó Ô Ö À Öغ Áȹ IP Header TCP Header Datenfeld IP Header ESP Header Auffüllung MAC verschlüsselt Integrität geschützt Ë ÙÒ ÁÃ Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ø ÁÈ Ò Ø Ø È Ö Ñ Ø Ö Û Ð Ó¹ Ö Ø Ñ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ë Ð Ð Ò Ð Ð Ò Ò Ö Ö Ò Ð¹ Ø Ø Ù Öµ ÙÒ Ë ÕÙ ÒÞÒÙÑÑ ÖÒ Ò Ö ÔÐ Ý ØØ µº Û Ö Ò Ð Ë ÙÖ ØÝ Ó Ø ÓÒ Ë µ Þ Ò Ø ÙÒ ÚÓÖ Ö ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ ÁÈ ¹ Ø Ö ÑÑ Ò ÞÛ Ò Ò Ø Ð Ø Ò ÀÓ Ø Ñ Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ã Ý Ü Ò Áà µ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ø ÑÑغ Û Ö Ò Ù Ö Ø Ð Ð Ù Ò ÔÖ Ú Ø Ò ÙÒ ÒØÐ Ò Ë Ð ÐÒ Ò Ö ÖØ ¹ ÁÈ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÙ Ð ¹Ã ݹ Î Ö Ö Òº ÆÙÖ ÞÙÖ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ò ÜØ ÖÒ Ò Ò Ó Ö Þ ÖØ Þ ÖØ Ë Ð Ð ÒÓØÛ Ò º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø ÒÓØÛ Ò ÙÑ Ñ Ò¹ Ò¹Ø ¹Ñ Ð ¹ ÒÖ Ù ÞÙ Ð Òº Ù Ò Ð¹ Ø Ò Ë ÒÒ Ò Ò Ò ÁÈ Ù Ö Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ¹ ÓÑ Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ö Ò Ë Ð Ð Ù Ø Ù Ö Ò Ê ÚÓÒ ÒÛ Ò ÙÒ Òº Ò ØÞ Ø Ò ÓÐ Ò Ò Ò Ò ØØ º½ Ò ÔÖÓ Ò Ò Ê Ò ÒÒ ÁÈ Ð Ò ËÒ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ Ëȵ ËÔÓÓ Ò ÙÖ Ë ÙØÞ Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö Æ ØÞ Ö Òµ Ë ÓÒ À Ò ÙÖ Ö ÒÒ Ò Ò Ð Ù Ø Ö È Ø µ ½

19 ÍÅÌË Û Ö ÁÈ Ñ ÌÙÒÒ ÐÑÓ Ù ÞÛ Ò Ø Û Ý Ò ØÞØ Û Ö Ò ÙÑ Ö ÙÒ Ö ÁÈ¹Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÛ Ò Ð ÒØ ÖÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Æ ØÞÛ Ö Ð Ñ ÒØ Ò ÞÙ ÓÑÑÙÒ Þ Ö Òº Ö ÒÞ Ò Ö Ë ÖÙÒ ØÞÐ ÎÓÖ Ö Ø Ò ÒÒ Ò Ò Ò ØÞ ÚÓÒ Î Ö Ð ÐÙÒ ÖÒ Òº Ù Ñ ÖÙÒ ÛÙÖ Å Ð Ø Ö Ö Ò Ò ÁÒØ Ö ØØ ÖÙÒ Ñ Ø À ÚÓÖ Ò Ò Ö Ê Ð Ø ØØ Ø Û Ö º ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ö ÖØ Ø ØÞØ Ú Ö¹ ØÖ Ù Ò Û Ö ËØ ÐÐ Ò ÚÓÖ Ù º Î Ö Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ò Ø Û Ý Ñ Ò Û Ø Ö Ò ÖØ Û Ö Ò ÁÒ Ö ÒÒ Ò Áȹ Ø Ö ÑÑ ÚÓÖ Ñ Ø Û Ý Ò Òº º¾º¾ Å ÈË Å ÈË ÖØ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÙÒ»Ó Ö ÁÒØ Ö ØØ Ö Å È ¾ ¹Æ Ö Ø Ò ËØ Ù ÖÒ Ö Ø Ò ÞÛ Ò Ë ÖÚ ¹ ÙÒ ÀÓÑ ¹Æ ØÛÓÖ µ ÐÐ Û Ò Ø Û Ö º Ï ÁÈ Ø Ò Ö Ò ÁÒØ Ö ØØ ÖÙÒ ÚÓÖ Ò ÙÑ Ò Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÞÙ ÒØ ÔÖ Òº Áà º¾º½µ Û Ö Ö Ò Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë ÖÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ú ÖÛ Ò Øº Ø Ò Ñ Ò Ñ Ö ËØ Ò Ö Ö ÍÅÌË¹Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ º º Ë Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ò Ø Ù ØÞÐ ÞÙ Ò ÞÙÚÓÖ Ò ÒÒØ Ò Î Ö Ö Ò Ö Ò ÒÙØÞ Ö ÙÒ ÁÒ¹ ÐØ Ò Ø Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ð Ù Ò ÙÒ Ö Ò Ò ØÞ Ò Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ö Ò ÒÒ Ò ÒÒ Ò Ù Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò Ò ¹ÞÙ¹ Ò ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÙÑ ØÞØ Û Ö Ò ÙÒØ Ö Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Ð Ù¹ Òº Ù Å Ò Ñ Ò Ø Ò Ö ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò Ò Æ ØÞÛ Ö ÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ò Ò Ù º Ø Ò Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ù ÙÒØ Ö Ð Ò Ë Ø Ò ÇËÁ¹Ë Ø ÒÑÓ ÐÐ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒµ Ð Ù Òº ËØ Ò Ö ÖØ Ó Ò ¹ Ð Ø Î Ö Ö Ò ÐØ Ò Ð Ú ÖØÖ Ù Ò Û Ö Ö Ð ÐÓ Ò Ñ ÐØ ¹ Ò º Ò ËØ Ò Ö ÖÑ Ð Ø ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ ÚÓÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ú Ö ¹ Ò Ö ÉÙ ÐÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ù Ø Ù Ò Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Òº Î Ö Ö Ò Ò ÞÛ Ò Ò ØÒÙØÞ ÖÒ ÙÒ Ò ÚÓÒ ÍÅÌË Ò ØÞ Ö ÒÒ Ò Ù ÞÛ Ò ÍÅÌË¹Æ ØÞ Ð Ñ ÒØ Ò ÞÙ ØÞÐ ÞÙ ÁÈ Ò ØÞØ Û Ö Òº º º½ Ë Ö Ø Ù ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø Å Ø Ó Ö ÆÙØÞ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ô Þ ÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÑÙ Ò ÒØ ÔÖ Ò ËÓ ØÛ Ö Ú ÖÛ Ò Òº ¾ ÅÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ È ÖØ ½

20 ˹ÅÁÅ Ë ÙÖ ÅÙÐØ ÔÙÖÔÓ ÁÒØ ÖÒ Ø Å Ð ÜØ Ò ÓÒ ÖÛ Ø ÖØ ÅÁÅ ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÑ Î Ö Ð ÐÙÒ ÙÒ Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Òº Ö Á Ì ¹ËØ Ò Ö Ø Ê ¾¼½ º Î ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò Ë Ð Î Ö Ð ÐÙÒ Ð ÓÖ Ø ÑÙ ÊË Ð Î Ö Ö Ò Ö ÒØÐ Ë Ð Ð º ¼ Ö ÖØ Ø ÙÒ ¹À ÐÐÑ Ò Ö Ò Ë Ð Ð Ù Ø Ù º Ö Ø Ò ÒØ Ö ØØ ÙØÞØ Ö ÓÐ Ø Ñ Ø Ñ ËÀ ¹½¹ Î Ö Ö Òº È È ÙÒ ÒÙÈ ÈÖ ØØÝ ÓÓ ÈÖ Ú Ý È È ÙÒ ÆÍ ÈÖ Ú Ý Ù Ö ÒÙÈ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÞÙÖ ¹Å Ð¹Î Ö Ð ÐÙÒ ÙÒ ¹Ë Ò ØÙÖ ÛÓ Ù Ù Ð ÒÖ Ø Ò Ò Û Ò Ø Û Ö Ò ÒÒ Òº Ñ Ò Ñ Ö Æ ÒÒ Ö Ø Ö ÇÔ ÒÈ È¹ËØ Ò Ö Á Ì Ê ½ ½µº ÒÙÈ ÒÒ Ò Ù Û Ð ÚÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò ØÞ Ò Ò ÓÒ Ö ÓÐ Ò Ñ È Ø ÒØ ÙÒØ ÖÐ Òº Ò Î Ö Ö Ò Ñ Ò Ñ Ø Ò Þ ÒØÖ Ð Ë Ð ÐÚ ÖÛ ÐØÙÒ Øº ÆÙØÞ Ö Þ ÖØ Þ Ö Ò Ö ÒØÐ Ò Ë Ð Ð Ò Ø º Æ Ø Ð Ò Ò ÙÑ ØÒ Ð Ö Ë Ð ÐÖ ÖÙ ÙÒ º Ù Ò Ò ÖØ Ò Ô ÖØ Ñ Ë Ð Ðº Ë Ì Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Î Ö Ö Ò Ö Ð ØÖÓÒ Ö¹ Û ÙÒ Ò ÙÒ Þ ÐÚ Ö Ö Òº ÁÑ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÒÒØ Ò Ò ¹ ÖØ Ð Ì ÖÑ Ò Ð Ö Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ò ÒÙØÞØ Û Ö Ò Û Ò Ò¹ ØÞ Ö Ö Ð ÐÓ Ö ÐÙÒ Ò Ø Ö ÖÛ Ø ÖÒ ÒÒØ º Ö ÒÞ Ò Ö Î Ö Ö Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ô Þ Ò Ñ ¹ Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÒØ ÔÖ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò ØÞ Òº ËØ Ò Ö¹ ÖØ Î Ö Ö Ò Ð Ò Ö ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØØ ÞÙ Ö Òº ËÔ Þ Ð Ò¹ Û Ò ÙÒ Ò Û Ö Ò ÒÓÖÑ Ð ÖÛ Ò Ø Ø Ò Ò ÖØ Ò ÙØ ÖÑÛ Ö µ ÓÒ ÖÒ Ö ÒÞ٠غ ÑÙ Ö Ù Ø Ø Û Ö Ò Ò ÓÑÔÖÓÑ ØØ ÖØ ËÓ ØÛ Ö ÞÙ ÒÙØÞ Òº º º¾ Ë Ö Ø Ù Ë ØÞÙÒ Ò ¹ ÇËÁ¹Ë Ø ÁÒ Ö Ë Ø ÒÒ Ò Î Ö Ö Ò Ò Ó Ò Û Ö Ò Ò Ö Ø Ù Ì È Ù ØÞ Ò Ò Ö Ö Ø Ú Ö Ò Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÓÒ Ø Ö Ø Ì È ÒÙØÞ Ò Ò Ø Ò Ö ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ö Ö Ø Ò ÖØÖ ÙÒ ÞÙ ¹ Ø Òº ËËÄ Ë ÓÒ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ ÛÙÖ ÚÓÒ Æ Ø Ô Ö ÀÌÌÈ ÒØÛ Ðغ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÈÙ Ð ¹Ã Ý¹Î Ö Ö Ò ÞÙÑ Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë ÓÒ Ã Ý ÞÛ ¹ Ò Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ ÖÒº Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Û Ö Ò Ò Ù Ö Ë ¹ ÓÒ Ã Ý Ú ÖÛ Ò Ø Ñ Ø Ñ ÀÌÌȹ Ø Ò Ú Ö Ð ÐØ Û Ö Òº ÙÖ Ò Ë Ð ÐÛ Ð ÒÒ Ù Ø ÐÛ Ö Ó ÖÙÒ ÙÖ Ò Ö Ö Û ¹ Ø Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú Ö Ð ÐØ Ð Òº ÛÙÖ Ò ¼¹ ÙÒ ½¾ ¹ Ø¹Ë Ð Ð Ú ÖÛ Ò Ø ½¾ Ø ÐØ Ò Ù ÙØ ÒÓ Ð Öº ¾¼

21 ÌÄË ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ Ø Ò ÙÖ Á Ì Ê ¾¾ µ Ø Ò Ö¹ ÖØ Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ ËËĺ Ø Ò Î Ö ÒØ Ö Ï È ¾ Ö ÑÓ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒº Î Ö Ö Ò ØÞ Ò Ò Ø ÚÓÖ Ò Ö Ò ÐÝ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Þ ÙÒ¹ Ò ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÙÑ Ò ÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Þ Øº ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò Û Ö ÚÓÒ Ñ Ö ¹ Ö Ò ÖÛ ÒØ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Þº º ËËÄ»ÌÄ˵ ÞÙÑ Ù Ø Ù ÚÓÒ Ë Ð ÐÒ Ö ÒÓ ÙÒ ÖØ Î Ö Ò ÙÒ ÒÙØÞغ ÒÙØÞØ Ö Ø ÄÓ Ö Ø Ñ Òº ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÙÒ Ñ Ø Ò Ò Ò Ñ Ò Ñ Ò Ë Ð Ð ÒÙØÞ Ò Ö Ò Ø ÞÛ Ò Ò ÖØÖ Ò Û Ö Ò Ö ÙÑ Ö ÓÐ Ö ËÒ Ò ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒº Ø ÑÑØÞÛ ÖÓ ÈÖ ÑÞ Ð Ò Ò ÙÒ ÓÛ ÑÞ Ð Üº Ö Ù Û Ö Ð Ü ÑÓ Ò Ö Ò Ø ÙÒ Ò ÙÒ Ò ÖØÖ Òº Ø ÑÑØ Ò ÑÞ Ð Ý ÙÒ Ö Ò Ø Ò Ö ÐØ Ö Ð Ò ÚÓÒ Ò Ö Ø Ò Ë Ð Ð Ý ÑÓ Ò Ü ÑÓ Òµ Ý ÑÓ Ò ÜÝ ÑÓ Ò ÙÒ Û Ø Ö Ò Ý ÑÓ Òº Ö ÖØÖ Ø Ò È ÖØÒ Ö º Ö Ò Ø ÒÙÒ ¼ Ü ÑÓ Ò Ý ÑÓ Òµ Ü ÑÓ Ò ÜÝ ÑÓ Ò ÙÒ Ö ÐØ Ñ Ø Ò ÐÐ Ò Ë Ð Ðº Ò Ò Ö Ö Ñ Ø Ò Ö Ø Ò ÄÓ Ö Ø ÑÙ ÑÓ ÙÐÓ Ò Ð Ò ÙÑ Ð ÞÙ Ø ÑÑ Ò ÒØÛ Ö Ü ÑÓ Ò Ò Ü Ó Ö Ý ÑÓ Ò Ò Ýµ Ø Ò Û Ö Ö Ò Ö ÈÖÓ Ð Ñº Î Ö Ö Ò ØÞØ Ò Ø Ò Ò Ò Å Ò Ò Ø Ñ Ð ¹ Ò Ö Ñ Ò Ö ØØ Ö ÙÒ Ñ Ö Ø Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÐØ Ø ÙÒ ÙÒ Ñ Ø Ñ Ø ØØ Ñ Ø Ò Ò Ö Ë Ð Ð Ú Ö Ò Ö Òº Ö Ò Ö Ö ÒÒ ÙÒ ÒØ Ø Ð Ò Û ÒÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ë Ð ¹ Ð Ù Ø Ù Û Ø ÖÐ Ø Øº Ö ÒÒ Ñ ÃÐ ÖØ ÜØ Ñ ØÐ Ò ÙÒ Ù Ú ÖÒ ÖÒº Ð Û Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ö È ÖØÒ Ö ÙÒ Òº Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÞÙÑ ¹À ÐÐÑ Ò¹Î Ö Ö Ò Ø Ð Ñ Ð¹Î Ö Ö Òº º º Ò ØÞÛ Ø Ë Ö Ø Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ø Ø Ò Ö ÖØ Î Ö Ö Ò Ö Ò ØÞ Ö Ö Ò ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ùع ÓÖ Ø ÓÒ ÓÙÒØ Ò Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ µº Ê ÁÍË Ê ¾½ µ ÙÒ Ö Æ ÓÐ Ö Á Å Ì Ê Ò ÚÓÒ Ö Á Ì Ø Ò Ö Öغ Ò ¹Ë ÖÚ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖØ Ò ÆÙØÞ Ö Ò ÒÑ Ð ÙÒ Ò Ñ Ù Ò ÖÚ Ö Ù Û ÒÒ Ö Ò Ò Ñ Ò Ö Ò Æ ØÞÛ Ö Ø Ðµ Ò Øµ ÒÒ Ñ Ò ÖØ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÖÑ ØØ ÐÒ Þº º Áȹ Ö Æ Ñ ÖÚ Ö Ø Û Ý¹Áȹ Ö Òµ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ ÞÙÖ ÁÒÖ ÒÙÒ Ø ÐÐÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ö Òº ÅÙÐØ Ñ µ ¾ Ï Ö Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ¾½

22 Ù Þ Ò Ò ÙÒ Ù Û ÖØ Ò ÚÓÒ Î Ö Ò ÙÒ ¹ Ø Ò ÙÖ Ù Ø ËØ ÐÐ Ò Ð Ð Ö Ò µ ÍÅÌË ÑÙ ØÞÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÞÙÑ Ò Ö Ò ÖÒÑ Ð ÑÒ Ö ÐÐ Òº Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÙÒØ Ö Ð ÙÒ Ö Ò ÚÓÒ Ù ØÙÒ Ò Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ö Ù Þ ÒÙÒ Ö ÖØÖ Ò Ò Ø Ò ÞÙÑ Î Ö ÓØ ÚÓÒ Î Ö Ð ÐÙÒ Ý Ø Ñ Òº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ËÅ Ñ Ò ÖÑ Ð Ø Ò Ö Ø Ø Û Ö Ò ÑÙ Ø Û Ö ÍÅÌË Ò Ø Ò Ö ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÞÙÖ Î Ö¹ ÙÒ Ø ÐÐØ Ñ Ø Ö Ö ÓÖ ÖÐ Ò Ø Ò ÙÒÚ Ö Ð ÐØ Ù Ñ ËÝ Ø Ñ ÜØÖ ÖØ Û Ö Ò ÒÒ Òº Ñ Ã ÖÒÒ ØÞ ÐÐ ÒÙÖ Ñ Ð Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò Û Ö Ò ÐØ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ö ÒÙÖ ØÞÐ ÓÖ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ù Øº ÁÒ Ò Ñ Û ÐØÛ Ø Ò Æ ØÞ Û ÍÅÌË Û Ö Ò ÓÐÐ Ø Ñ Ø Ò Ö Î ÐÞ Ð ÙÒØ Ö Ð Ö Ê ÐÙÒ Ò ÞÙ Ö Ò Òº ÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ØØ Æ Ø¹ Þ ÒÒ Ò ¹ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ö ØÖ Ö ÐÐ Ø Ò ¹ Ø Ò ÙÖ Ñ Ö ÄÒ Ö Ð Ø Ø Û Ö Ò Ð Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ ÖÒ ÛÙ Ø Ø Ò ¹ Ð Ð ÄÒ ÖÒ Ñ Ø Û Ø Ò Ò ÖÛ ÙÒ Ñ Ò Ñ Òº ÞÙ Ø ÐÐØ ÖÑ Ò Ñ Ò Ò ÔÓØ ÒÞ ÐÐ Ò ÖÙ Ñ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö ÓÒ¹ Ö Û ÒÒ Å Ò Ñ Ò Ù Ó Ò Ò Ö Ö ØÖ Ö ÖÞ Ø Ñ Ð Ò ÓÐк Ö Ò Ë ÙØÞ ÚÓÒ ÆÙØÞ Ø Ò Ø Ò Ò ØØ º Ö Ò Ò Å ¹ Ø Ó Ò Ò Ö ÚÓÐÐ ØÒ Ò Ø ØÐ Ò ÖÛ ÙÒ ÙÒ Ö ÙÒ ¹ Ø Ò ÙØÞ ÒØ Ò Û Ö Òº ÓÐ Î Ö Ö Ò Ò Ò Ò ÄÒ ÖÒ Ò Ø Ø ØØ Ø Ò ÒÒ Ò Ñ ÆÙØÞ Ö Ù ÞÙÑÆ Ø Ð Û Ö Ò Û ÒÒ Ò Ø Ò ÙÖ Ò Ò Ö Ä Ò ÖØÖ Ò Û Ö Ò ÙÒ Ö Ñ Ø ÓÖØ Ò ¹ ØÞ Ú Ö Ø Ø Ó Ò ÞÙ Û Òº Ø Ù ÞÙ ÐÖ Ò Ò Û Û Ø Ö Ò Ò Ø Ò Ø Ö Ù ÛÖØ Ò ËØ ÐÐ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÖÑ ØØ ÐÒ Ö º Ä Ø Ö ØÙÖ ÍÅÌË Ã Ö Ò Ò À Ùº ºµ ÍÅÌË Æ ØÛÓÖ ÂÓ Ò Ï Ð Ý ² ËÓÒ ¾¼¼½ ÈÈ ÌË º¾¼½ ÈÈ ÌË º¾¼½ ØØÔ»»ÛÛÛº ÔÔºÓÖ» Á Ì Ê ¾ ¼½ Ê ¾ ¼¾ Ê ¾ ¼ È È ÒÙÈ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÓÖ» Ê ¾ ¼½ ¹ À ÙÒ ËÈ Ê ¾ ¼¾ ¹ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ê ¾ ¼ ¹ Î Ö Ð ÐÙÒ È È ØØÔ»»ÛÛÛºÔ Ô ºÓÖ» ÒÙÈ ØØÔ»»ÛÛÛº ÒÙÔ ºÓÖ» ¾¾

23 Ö Ì ÜØ ÛÙÖ Ñ Ø Ä Ö Ò Ñ Ø Ä Ì ØÞØ ÙÒ Ñ Ø Ú Ô Ò ÈÓ Ø Ö ÔØ Û Ò Ðغ ÐÐ Ö Ò ÛÙÖ Ò Ñ Ø Ü Ö Ø ÐÐغ ¾

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte 15. April 2004 Prof. Dr. Christian Tschudin Departement Informatik, Universität Basel Uebersicht Netz-Implementierungsaspekte, top down Client Architektur read/eval

Mehr

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Bitte zurücksenden an: Allianz Lebensversicherungs-AG L-K-MVZB-C Reinsburgstraße 19 70178 Stuttgart Maklerakademie@allianz.de Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Trusted Partner:

Mehr

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr SPD vom 17.06.2014 Strafvollzug von Männern und Frauen Ich frage die Staatsregierung: 1.

Mehr

Benutzerhandbuch. Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation

Benutzerhandbuch. Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation r ÍÐÛÝÌÎß ÐÎÛÝ Í ÑÒ íð ÌÑÌßÔ ÍÌßÌ ÑÒ ÞÛÒËÌÆÛÎØßÒÜÞËÝØ Benutzerhandbuch Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation Version 01.02 Artikelnummer 77703035 Februar 2010 Kontaktinformationen Í»½ л½ ±² ïðíëë É»

Mehr

Einleitung UMTS Grundlagen UMTS Sicherheitsarchitektur. UMTS-Sicherheit. Manuel Leupold / Christian Polt. 30. Mai 2011

Einleitung UMTS Grundlagen UMTS Sicherheitsarchitektur. UMTS-Sicherheit. Manuel Leupold / Christian Polt. 30. Mai 2011 30. Mai 2011 Kurze Entwicklungsgeschichte der Mobiltelefonie Handynetze anfangs nur auf nationaler Ebene und analog verfügbar Durch GSM (Global System for mobile communication) wurden Netze digital und

Mehr

M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014

M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014 Å Ö Ð ØØ ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ð Ö Î Ö Ò Ø ÐØÙÒ ¾ ¾ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ¾ ÒØÛ ÐÙÒ ÙÑ ÙÒ ÖÞ Ù Ò Ê Ú Û ÐÙ Ö Ø Ò ¹

Mehr

Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale Klarheit schaffen über die energetische Qualität eines Gebäudes und über die zu erwartenden

Mehr

Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma der Kundenzufriedenheit im Kontext des Information Retrieval

Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma der Kundenzufriedenheit im Kontext des Information Retrieval Fachbereich III - Informations- und Kommunikationswissenschaften Institut für Angewandte Sprachwissenschaft Magisterarbeit Internationales Informationsmanagement Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma

Mehr

In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres

In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres Ú In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres Ò ÙÖÞ ÁÒØ ÖÚ Û ÏÓÖÙÑ Ø Ò Ñ Ù Clemens: Wir wollen den Lesern helfen, den

Mehr

INTERNATIONAL JOURNAL AUTOMATION AUSTRIA

INTERNATIONAL JOURNAL AUTOMATION AUSTRIA ISSN 1562-273 INTERNATIONAL INTERNATIONAL JOURNAL JOURNAL AUTOMATION AUTOMATION AUSTRIA AUSTRIA ia A Heft 1 im Jahrgang 21 (213) Inhalt Seite STEINPARZER, T., HAIDER, M., STADLMAYR, R., WIMMER, G., 1 Modeling

Mehr

2. Besondere Bedingungen für die Verbundene Hausratversicherung nach den VHB 2008 maxpool-spezial

2. Besondere Bedingungen für die Verbundene Hausratversicherung nach den VHB 2008 maxpool-spezial Hausrat- und Glasversicherung Medien-Versicherung a.g. Bedingungen und Klauseln Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2008 Versicherungssummenmodell) 2. Besondere Bedingungen

Mehr

3. Livestatus livestatus

3. Livestatus livestatus 1 1. 2. Firma MK MK Schulung, Consulting, Support dozent_kettner Diplom Informatiker Ä ÒÙÜ²Æ Ó ¹ ÜÔ ÖØ früher Entwickler bei SuSE Autor von,,fehlerdiagnose und Problembehebung unter Linux seit 2000 selbständig

Mehr

Verteilte Systeme, Wintersemester 1999/2000 Michael Weber

Verteilte Systeme, Wintersemester 1999/2000 Michael Weber ÿÿþýüûúùø öùõôõ óúöòüñõùüð óùõïõîíù ö 1 øúù ü óü ó ö óúöòü ü ôôíò ü õò ôù digest ÿþýüûúýüù Message Digest Eine Art Prüfsumme der Dokuments Kein Rückschluß auf die Nachricht möglich Es ist praktisch unmöglich

Mehr

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de)

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de) Universität Hamburg Fachbereich Informatik Arbeitsbereich AGN in Zusammenarbeit mit der Firma Netlife Internet Consulting und Software GmbH Diplomarbeit: Sicherheitsmanagement für UNIX-Server am Modell

Mehr

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen:

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen: Kapitel 16 Data Warehouse OLTP Online Transaction Processing OLAP Online Analytical Processing Decision Support-Anfragen Data Mining operationale DB operationale DB operationale DB Data Warehouse operationale

Mehr

Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4

Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4 Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4 Provisorische Buszufahrtsstrasse Ried Kredit; Direktion Planung und Verkehr Bericht des Gemeinderates an das Parlament 1. Ausgangslage Die Erschliessung des Riedquartiers

Mehr

ÜØà ÑØ Ù ÙÜÔÌÞ ÌÛ transform! ÌÜØà Ñ Ì ˇÌàØ Ù ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÖÜ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓÖÜ Ñ ÖÒ Û ÑÖÜ ÒÖ ÖÜ ÌØ ÌÞÖÓÌÔ ` ÓÌ àó ÛÖÜ ÙÜÔÛÖÔ ÙÛ Ì Ñ ÖÙ Ú 4 ÖÜÛÚ ÖÒ Ô ÑÌØ Ù à ÑÖ Ù ÓÌ àó ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ ÌÑ ÖÙ 6 Ø Ú ÖÒÌ Ó Ú ÖÑ Ó ÜØà

Mehr

3. Nagios am Limit check_mk_motivation

3. Nagios am Limit check_mk_motivation 1 1. dozent_kettner ² Æ Ó ¹ ÜÔ ÖØ Ä ÒÙÜ Diplom Informatiker früher Entwickler bei SuSE Autor von,,fehlerdiagnose und Problembehebung unter Linux seit 2000 selbständig als Dozent und Consultant 3. Nagios

Mehr

Vorlesung 1 Einführung

Vorlesung 1 Einführung Vorlesung 1 Einführung 1.1 Inhaltsangabe Einführung der Thematik (globales Strahlungsdiagramm); Strahlung (Elektromagnetisches Spektrum, Raumwinkel); Strahlungsgrössen (Emission, Absorption, Transmission,

Mehr

Universität Zürich Institut für Informatik

Universität Zürich Institut für Informatik Universität Zürich Institut für Informatik ÄÓ ÒØ Á̹ ÓÚ ÖÒ Ò Ù Ö ÃÅÍ Ò ÑÔ Ö ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Û Þ Ö Ö ÁÒ Ù ØÖ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ º ÂÙÐ ¾¼¼ Ö Ø Ò Ä Ò ÓÐØ ÚÓÒ Æ Ð Ë Û Þ ¼ ¹ ¼ ¹ ¾ ºÐ Ò ÓÐØ ºÙÞ º ØÖ Ù Ö È Ø Ö

Mehr

Simulation und Analyse von Verschlüsselungsalgorithmen am Beispiel von UMTS

Simulation und Analyse von Verschlüsselungsalgorithmen am Beispiel von UMTS Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Simulation und Analyse von Verschlüsselungsalgorithmen am Beispiel von UMTS Diplomarbeit im Studiengang Angewandte Informatik Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Mehr

Versuch b - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop

Versuch b - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop UNIVERSITÄT REGENSBURG Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik Anleitung zum Grundlagenpraktikum A für Bachelor of Nanoscience - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop 23. überarbeitete Auflage

Mehr

PPL 10 Installationsanleitung

PPL 10 Installationsanleitung PPL 10 Installationsanleitung Stand Juli 2012!" Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Installation Dongle Software... 3 Schritt 2: Überprüfung Installation Dongle Software... 6 Schritt 3: Überprüfung der JAVA

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Peer Heinlein Das Postfix Buch Sichere Mailserver mit Linux 3., aktualisierte und erweiterte Auflage I Grundlagen 27 1 Funktionsweise eines Mailservers 29 1.1 SMTP und POP3/IMAP........................

Mehr

Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem

Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem [Seabra Lopes and Camarinha-Matos, 1998] und [Seabra Lopes and Camarinha-Matos, 1999] Dirk Münstermann 18. Januar 2000 Inhalt Inhaltsübersicht

Mehr

Barth: Nagios. Copyright (C) Open Source Press

Barth: Nagios. Copyright (C) Open Source Press Barth: Nagios Wolfgang Barth Nagios System- und Netzwerk-Monitoring 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem

Mehr

N i e d e r s c h r i f t

N i e d e r s c h r i f t N i e d e r s c h r i f t Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 12.11.2014 1. Aktualisierung

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Witt Göbe: webedition Andreas Witt Thomas Göbe webedition CMS ecommerce Online-Marketing Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Dennoch

Mehr

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Dokumentation Äinux d nced 15. August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 1.1 Warum Linux Advanced?........................................

Mehr

Kapitel. Copyright (C) Open Source Press. Die Drag&Drop API

Kapitel. Copyright (C) Open Source Press. Die Drag&Drop API 9 Die Drag&Drop API Mit der Drag&Drop-API lassen sich Drag&Drop-Funktionen in HTML5 in standardisierter Weise ohne die Hilfe externer JavaScript-Bibliotheken wie jquery oder MooTools umsetzen man kann

Mehr

Inhalt. Haftpflicht international Recht & Versicherung

Inhalt. Haftpflicht international Recht & Versicherung Nr. 5/2011 Haftpflicht international Recht & Versicherung Inhalt Deutschland: Das neue Produktsicherheitsgesetz Behörden ohne Ermessen bei der Anordnung von Rückrufen?... 170 Aus aller Welt... 174 D&O/Berufshaftpflicht...

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Gordon Fyodor Lyon Nmap Netzwerke scannen, analysieren und absichern Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Dennoch sind Fehler nicht

Mehr

Process Mining I T Ä T E R S U L M I V U N S C I E N D O C U R A N D O D O C E N D O. Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte.

Process Mining I T Ä T E R S U L M I V U N S C I E N D O C U R A N D O D O C E N D O. Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte. C U R A N D O Process Mining Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte Diplomarbeit I V E R S I T Ä T U N U L M S C I E N D O D O C E N D O Diplomand: Linh Thao Ly Fachbereich: Informatik Fachrichtung:

Mehr

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press Heinlein: Das Postfix-Buch Peer Heinlein Das Postfix Buch Sichere Mailserver mit Linux 3., aktualisierte und erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen

Mehr

Systemsicherheit. Kurze Geschichte. Mobilfunk: Systemüberblick. Kurze Geschichte. Mobilfunk: Systemüberblick. Mobilfunk: Systemüberblick

Systemsicherheit. Kurze Geschichte. Mobilfunk: Systemüberblick. Kurze Geschichte. Mobilfunk: Systemüberblick. Mobilfunk: Systemüberblick urze Geschichte Systemsicherheit Teil 6: Prof. Dr. Erstes kommerzielles system: AT&T 1946 in St. Louis 1980er Jhre: Entwicklung mehrerer zueinnder inkomptiler systeme in Europ 1982: Gründung der Groupe

Mehr

Einleitung. Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB)

Einleitung. Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB) EXISTENZGRÜNDUNG IN DEN FREIEN BERUFEN - LEITFADEN Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB) Existenzgründung in den Freien Berufen Leitfaden / Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein

Mehr

Proxy. Internet. Cluster. Linux-Clients. Win-Clients

Proxy. Internet. Cluster. Linux-Clients. Win-Clients ! " # $ " % & ' ( & ) " * +,! * " $ - # $. / 0 1 % 2 " * % 3 4 5 6 7 7 8 9 6 : ; < 4 = >? @ A BCD EF GD F H I GE J CBK A D L M D K F G N N > O P F? @ D CQ R M CS F GS BM A E F GD OH N T U U T Internet

Mehr

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker SAP für Physiker Andreas Mielke VMS AG, Heidelberg Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg Vorlesung Sommersemester 2009 Agenda 1 Einführung VMS AG SAP 2 Geschäftsprozesse und Informatisierung

Mehr

Fakultät Informatik, Proseminar Technische Informationssysteme Sind Handyverbindungen abhörsicher?

Fakultät Informatik, Proseminar Technische Informationssysteme Sind Handyverbindungen abhörsicher? Fakultät Informatik, Proseminar Technische Informationssysteme? Dresden, Gliederung -Einführung -Mobilfunkstandard GSM -Mobilfunkstandard UMTS -Mobilfunkstandard LTE -Vergleich der Mobilfunkstandards -Beispiel

Mehr

Diplomarbeit. Tim Baloniak

Diplomarbeit. Tim Baloniak ÈÐ Ñ ÙÒ ÚÓÒ ÒÒ Ò Ç Ö ÒÔÖÓÞ Ö ÐÙÓÖ¹ÃÓ Ð Ò ØÓ ¹ ÐÑ Ò Diplomarbeit von Tim Baloniak Ruhr-Universität Bochum AG Reaktive Plasmen Mai 2007 ÎÓÖÛÓÖØ Die vorliegende Diplomarbeit habe ich während meiner Zeit

Mehr

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport EVBIT Dienstvertrag dataport Sette 1von6 Vertrag über die Beschaffung von ITDienstleistungen.Zwischen Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg im Folgenden,.Auftraggeber" genanntt.1nd Dataport Anstalt

Mehr

N i e d e r s c h r i f t

N i e d e r s c h r i f t N i e d e r s c h r i f t Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 20./21.11.2013 1. Gemeinsame

Mehr

1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4

1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4 Dr. Andreas Christmann Universität Dortmund, HRZ, 04.06.1999 "! Inhalt 1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4 4.1 Fiktiver Beispieldatensatz...4

Mehr

Bärenkälte Hamburg Kältetechnik Klimatechnik Lüftungstechnik. Daikin Planer und Architekten 39

Bärenkälte Hamburg Kältetechnik Klimatechnik Lüftungstechnik. Daikin Planer und Architekten 39 Bärenkälte Hamburg Kältetechnik Klimatechnik Lüftungstechnik Daikin Planer und Architekten 39 Maximaler Komfort, maximale Energieeffizienz Das neu gestaltete Traditionshotel Berlin, Berlin gehört zur ersten

Mehr