Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung"

Transkript

1 Car Seat Adapter Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

2 A D G B E H KLICK C I F

3 Tack för att du valt en Kronan produkt. Vi hoppas att både du och ditt barn ska få stor glädje och nytta av er adapter. I den här handboken finns allt du behöver veta om din produkt och dess funktioner. Läs igenom den noga och följ instruktionerna. Vänliga hälsningar Kronan Trademark Frågor och funderingar? SV Kontakta vår kundservice på telefon eller Viktigt Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan riskeras om du inte följer anvisningarna!

4 Thank you for choosing a Kronan product. EN DE Vielen Dank, dass Sie sich für die Kronan produkt entschieden haben. We re hoping that you and your child will enjoy your new car seat adapter. In this manual we ve collected everything you need to know about your new product and its functions. Please read it carefully and follow the instructions for correct assembly and care-taking in order to fully enjoy all the benefits from the start. With best wishes, Kronan Trademark. Questions or concerns? Please conctact our Customer Support: Telephone +46 (0) In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen, die Sie über Ihre neu erworbene adapter und ihre Funktionen wissen müssen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Montage- und Pflegeanweisungen. Und vergessen Sie nicht: regelmäßige Pflege und Wartung sorgen für eine lange Lebensdauer. Genau wie alle anderen Produkte auf Rädern tut es dem Wagen gut, wenn Sie auch ihm ein wenig Liebe und Fürsorge schenken. Sie sollten ihn regelmäßig ölen und lose Schrauben und Muttern anziehen, und wir versprechen Ihnen, dass Sie lange glücklich zusammen leben werden. Freundliche Grüße Kronan Trademark Fragen oder Kommentare? Bitte wenden Sie an unseren Kundenservice unter +46 (0) oder Important Read the instructions carefully before using the pram. Keep them safe for future reference. Failure to follow the instructions may place your child at risk. Wichtig Lesen Sie vor Gebrauch des Produkts die Anweisungen sorgfältig. Heben Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

5 Takk for at du har valgt en Kronan produkt. NO Innehållsförteckning 04 Säkerhet SV 05 Monteringsanvisning 07 Garanti och reklamation Vi håper at både du og barnet ditt får stor glede og nytte av den nye adaptern. I denne håndboken finner du alt du trenger å vite om produkten og dens funksjoner. Les den nøye og følg instruksjonene om montering og vedlikehold for å få best mulig utbytte av produkten fra dag én. Med vennlig hilsen Kronan Trademark Spørsmål og tanker? Ta kontakt med vår kundeservice på telefon eller på Viktig Les anvisningene nøye før bruk. Spar på dem for fremtidig bruk. Barnets sikkerhet kan stå i fare dersom du ikke følger an

6 Säkerhet Säkerhet är A och O och ingenting kan vara säkert nog när det gäller ditt barn. Därför är det av största vikt att instruktioner och föreskrifter i denna handbok noga följs. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och genomför löpande säkerhetstester för att säkerställa hög standard och kvalité. Hör av 4 VARNING Lämna aldrig ditt barn i vagnen utan uppsikt. Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen. För att undvika olyckor, säker ställ att ditt barn inte är i närheten av vagnen när vagnen fälls upp eller ihop. Låt inte ditt barn leka med denna produkt. Det är ditt ansvar att säkerhets föreskrifter och instruktioner följs. De säkerhetsföreskrifter och instruk tioner som bifogas den här handboken täcker inte alla situationer som kan tänkas upp stå. Lämna aldrig vagnen obromsad. Se till att vagnen är bromsad när du lyfter i och ur barnet. Av säkerhetsskäl använd endast reserv- delar som är godkända av Kronan. SV dig till oss om något är oklart, så berättar vi hur du ska göra. Nedan har vi lyft fram några särskilt viktiga säkerhetsaspekter: För bästa stabilitet placera alltid tyngre föremål i mitten av varukor gen. Maxlast 5 kg. Varukorgen får aldrig användas för transport av barn. Allt som hängs på vagnens handtag försämrar vagnens stabilitet. Vagnen får inte lastas med en totalvikt som överskrider 20 kg. Vid transport på exempelvis buss eller tåg, placera alltid vagnen i transport- medlets färdriktning. Om ni har för avsikt att använda bilstol tillsammans med chassit, tänk på att om barnet ska sova, att lägga det i liggdelen alternatvit mjukliften. Adaptern är enbart gjord för montering av stol monterad bakåt i färdriktningen. Montera alltid adaptrarna separat först på chassit. Därefter monteras stolen. Använd aldrig bilbarnstolen med monterade adaptrar då den inte sitter monterad på vagnen. Ta alltid av adaptrarna från stolen innan montering i bil. Montering och användarinstruktion Notera att de två adaptrarna i bild A är markerade L och R. L betyder vänster sida i vagnens färdriktning och R höger sida. Det är viktigt att de monteras på chassit enligt denna anvisning. Montering av adapter på chassi Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar sittdelen. Knäpp upp de båda adaptrarna. Bild B. Fäst adaptrarna på chassi och se till att de båda fästena glider i hållaren på chassi. Bild C. Knäpp de båda fästena och säkerställ att de sitter fast genom att dra dem uppåt när de klickat i sitt läge. Bild C. Montering av barnstol i adapter Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar stolen. Adaptrarna är endast till för montering av stol i bakåtvänd färdriktning. Notera de SV infästningar som finns på undersidan av din barnstol, dessa ska monteras på adaptrarna. För ner stolen över adaptrarna och låt de glida på plats, notera ett klickljud på båda sidor. Då sitter stolen monterad, viktigt att du hör ett klickljud. Bild D. Testa så att stolen sitter fast ordentligt genom att dra den lätt uppåt. 5. Vik ned bärhandtaget på stolen. Bild E. 5

7 Montering och användarinstruktion Avmontering av barnstolen Så här gör du: Börja med att vinkla upp handtaget på stolen, se bild F. Tryck in knapparna på stolens ovansida, se bild F. Dra stolen uppåt i bärhandtaget, bild G. Avmontering av adaptrarna Så här gör du: Knäpp upp de båda adaptrarna, se bild H. Dra sedan adaptrarna rakt upp, se bild I. SV Om du har frågor om skötsel, underhåll eller tvättråd kontakta gärna Kronans kundservice via tel: eller e:post: Garanti och reklamation Förlossningsgaranti Om någonting skulle gå fel under graviditeten eller vid förlossningen har du alltid rätt att returnera barnvagnen och få pengarna tillbaka. Förlossningsgarantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum oavsett när du köpt din barnvagn. Barnvagnen samt tillbehör skall returneras till oss oanvända och i sina originalförpackningar. Spara därför alltid originalkartonger/förpackningar, kvitto mm. Kontakta vår kundservice så ordnar vi med de praktiska detaljerna. Du når oss på alt. Kronans garanti När du köpt en Kronan produkt har du alltid ett års garanti samt 3 års reklamationsrätt. Om problem skulle uppstå är det viktigt att du hör av dig till oss omgående så vi kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Fyll i garanti och reklamationsblanketten på vår hemsida Fyll i alla uppgifter för snabb hantering av ditt ärende. Garantivillkor SV Garantiperioden gäller 12 månader räknat från inköpsdatum och kan inte förlängas. Skulle det uppstå problem med produkten under garantitiden vid normal användning, korrekt montering samt följda skötselråd, ska dessa vara av sådan art att bristen går att påvisa i material, utformning eller funktion för att garantin ska gälla. Garantin ger i första hand rätt till reparation och avhjälpande av fel. Om produkten är defekt, bör du i första hand kontakta butiken där produkten är köpt. Om återförsäljaren inte kan reparera felet kan du kontakta Kronan. Spara handboken och inköpskvittot på en säker plats. Garantin kan bara åberopas genom att uppvisa en kopia av kvittot samt en tydlig beskrivning av problemet. Garanti täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer och utbyte av delar beroende på normalt slitage samt skador som uppstår på produkten genom felaktig användning eller hantering. Bifoga bilder på problemet samt en kopia på kvittot. 6 7

8 Garanti och reklamation SV EN Table of contents 10 Safety 11 Instructions for assembly 13 Guarantee and complaints Garantin kan inte överföras och får därför åberopas endast av den första ägaren. Garantin påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande tillämpad lagstiftning. Om det inte finns någon tillämpad lagstiftning är köparens rättigheter begränsade till vad som nämns i garantivillkoren. Kronan Trademark är inte ansvarig för skador som följer på grund av brott mot uttalad eller underförstådd garanti för denna produkt. Garantin gäller inte under följande omständigheter: Om du har gjort eller låtit göra ändringar eller reparationer utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd till detta av Kronan eller återförsäljaren. Fel som är ett resultat av missskötsel, olyckshändelse eller annat underhåll än de som anges i handboken. Om serienumret har avlägsnats. Även om reklamationstiden har gått ut är det av stort värde för oss att få veta hur produkten fungerar för dig. Så hör gärna av dig till oss och framför dina synpunkter. Kontakt Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar. Telefon: Fax: E-post: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby 8 9

9 EN EN Safety Assembly WARNING Leaving a child unattended may be dangerous Never leave your child in the pram with out supervision. Safety is all-important, and no effort may be spared when ensuring the safety of your child. It is therefore essential that the instructions and regulations in this manual are followed carefully. We follow the recommendations published by the Swedish Consumer Agency and we are continuously carrying out safety testing, to ensure a high standard and quality. Please feel free to contact us if anything is unclear, and we will explain the correct procedure. Some particularly important safety considerations are listed below. The shopping tray must never be used to transport children. Hanging items from the handle of the pram will impair stability. Please note the markings for mounting purpose: R for the right hand side and L for the left hand side in the direction of driving the pram. Mounting the adapter on the chassi Always mount the adapter on the chassi before you mount the car seat. Do as stated below: Mounting the car seat when adapters are mounted it is time to mount the car seat. Do as stated below: Apply the brake before mounting the adapter. Please note, car seat to be mounted on the pushchair as a rear facing seat only. Make sure that all locks are working properly before using the pram. Ensure that your child is not close to the pram when you fold or unfold it, in order to avoid injury. Do not allow your child to play with this product. It is your responsibility to ensure that safety regulations and in structions are followed. The pram may not be loaded with a total load greater than 25 kg. The Kronan Duo Pram is intended to accommodate a single child. This pram is not suitable for use when jogging or skating. When travelling by bus or train, for example, always place the pram facing the direction of travel. Car seat to be mounted on the Apply the brake before mounting the adapter. Undo the two fasteners located outside Figure B. Mount the adapters onto the chassis and make sure that the two fasteners slide into the holder on the chassis. Figure C. Mount the car seat onto the adapters and make sure that they slide into the adapters and that you hear a click on both sides. Figure D. Ensure that the car seat are firmly mounted by pulling them gently upwards. 5. Turn the carrying handle down, Figure E. The safety regulations and push chair as a rear-facing seat instructions described in this manual do not cover all possible situations. Never leave the pram without applying the brake. only. Fit the adapter on the push chair first and then mount the car seat on the frame. Close the fasteners and ensure that the adapters are firmly mounted by pulling them gently upwards. Make sure that the brake is applied Remove the adapter from the before lifting the child into and out of car seat before fitting the seat the pram. in the vehicle. To ensure safe use of the pram, use only spare parts and accessories that have been approved by Kronan

10 Assembly EN Guarantee and complaints EN Removing the car seat When removing the car seat, do as stated below: Turn the carrying handle up, Figure F. Press the buttons on the top of the car seat to remove it, figure F. Lift the car seat in the carrying handle, Figure G. Removing the adapters When removing the adapters, do as stated below: Undo the fasteners, Figure H. Lift the adapters upwards, Figure I. If you have questions about care, maintenance or cleaning, telephone the Customer Service Desk at or send an to Safe birth guarantee You always have the right to return the pram and receive a refund, if anything should go wrong during the pregnancy or birth. Contact the Customer Service Desk to arrange the practical details. We call this the Safe Birth Guarantee. The Kronan guarantee Any product from Kronan is accompanied by a 1-year product guarantee. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service desk and we will send you a Guarantee Form. The form can also be downloaded from our website, Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase together with pictures showing the problem. Post the completed Guarantee Form to us, or send it by As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. Terms of guarantee Kronan Trademark guarantees that this product on the occasion of purchase and for one year after purchase is free of faults with respect to material, design and function. If problems arise during the period of the guarantee, following normal use, correct mounting and correct care of the product, these problems must be of a type that it is possible to demonstrate the deficiency in material, design or function for the guarantee to be valid. We will in these cases repair or exchange the product as specified below. The guarantee is valid only after presentation of proof of purchase issued by Kronan to the purchaser. Kronan reserves the right to decline to carry out service under guarantee if proof of purchase is missing. The guarantee is valid solely for deficiencies in material, design or function. The guarantee does not cover periodic inspection, maintenance, repair or exchange of parts that are necessary following normal wear and tear, nor for damage that has arisen through faulty use or management of the product. 12 No guarantee is given covering secondhand purchase 13

11 If you encounter problems You have the right to file a complaint about the product for three years after purchase. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service Desk and we will send you a Complaint Form. The form can also be downloaded from our website. Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase. Post the completed Complaint Form to us, or send it by . EN As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. It is of the highest importance for us that you are satisfied with your KRONAN product, even if the period with right of complaint has expired. In this case, feel free to contact us and make your opinion known. Inhalt DE 16 Sicherheit Montage und bedi- 17 enungsanleitung Garantie und reklama- 19 tion Contact If you have any questions or queries, contact our Customer Service Office Telephone: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby Sweden 14 15

12 DE DE Sicherheit Montageanleitung WARNUNG Kinder allein zu lassen, kann mit hohen Gefahren verbunden sein. Lassen Sie daher Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verriegelungen und Sperren funktion ieren, bevor Sie den Wagen in Gebrauch nehmen. Zur Vermeidung von Unfällen achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe des Wagens befindet, wenn Sie diesen auseinander- oder zusam menklappen. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass Bei Kinderwagen ist Sicherheit das A und O, und natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass nichts, was Ihr Kind betrifft, sicher genug sein kann. Daher ist es ganz wichtig, dass Sie den Anweisungen und Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung folgen. Wir richten uns nach den Empfehlungen des schwedischen Verbraucherschutzes (Konsumentverket) und führen regelmäßig Sicherheitstests durch, um einen hohen Standard und beste Qualität zu gewährleisten. Falls etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Im Folgenden haben wir einige besonders wichtige Sicherheitsaspekte zusammengestellt: Achten Sie darauf, dass die Feststell bremse des Wagens aktiviert ist, wenn Sie Ihr Kind heraus- oder hineinheben. Verwenden Sie aus Sicherheits gründen nur von Kronan zugelassene Ersatzteile.. Für die beste Stabilität: Platzieren Sie schwerere Gegenstände immer in der Mitte des Ablagekorbes. Max. Zuladung 10 kg. Der Abladekorb darf niemals für den Transport von Kindern benutzt werden. Beim Transport in z. B. Bussen und Bahnen stellen Sie den Wagen immer in Fahrtrichtung des Transportmittels. Alles, was an den Schieber des Wagens gehängt wird, wirkt sich negativ auf die stabilität des Wagens aus. Bitte beachten Sie, dass die beiden Adapter in Abb. A mit L und R markiert sind. L steht für linke Seite in Fahrtrichtung des Wagens, R für rechte Seite. Es ist wichtig, dass die Adapter entsprechend dieser Anleitung am Fahrgestell angebracht werden. Montage von Adaptern am Fahrgestell Gehen Sie wie folgt vor Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie die Adapter anmontieren. Öffnen Sie die beiden Adapter, s. Abb. B.. Befestigen Sie die Adapter am Fahrgestell und achten Sie darauf, dass beide Adapter in die Halterungen am Fahrgestell eingeführt werden, s. Abb. C. Schließen Sie die beiden Adapter und überprüfen Sie, dass sie fest sitzen, indem Sie sie nach oben ziehen, wenn sie in den Halterungen eingerastet sind. Abb. C. Aufsetzen eines Kindersitzes auf Adapter Gehen Sie wie folgt: Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie den Kindersitz montieren. Die Adapter sind nur für das Aufsetzen von rückwärts gewendeten Kindersitzen geeignet. Achten Sie auf die Befestigungen auf der Unterseite Ihres Kindersitzes, diese sind auf die Adaptern zu setzen. Führen Sie den Kindersitz über die Adapter und in die Adapter. Wichtig: auf beiden Seiten muss es Klick machen, wenn die Befestigungen einrasten, s. Abb. D. Überprüfen Sie, dass der Kindersitz fest montiert ist, indem Sie ihn leicht nach oben ziehen. 5. Klappen Sie den Tragebügel des Kindersitzes zurück, s. Abb. E. die Sicherheitsvorschriften und -an Der Wagen darf nicht mit einem leitungen befolgt werden. Gesamtgewicht von über 25 kg belastet Die in dieser Bedienungsanleitung werden. enthaltenen Sicherheitsvorschriften und anweisungen decken nicht alle Der Kronan Duo-Wagen ist für max. 1 denkbaren Situationen ab. Kind konzipiert. Stellen Sie den Wagen niemals ohne Dieser Wagen ist nicht zum Joggen, aktivierte Feststellbremse ab. Skaten oder Skifahren geeignet

13 Montageanleitung Abnehmen des Kindersitzes Gehen Sie wie folgt vor: Klappen Sie zunächst den Tragebügel des Kindersitzes hoch, s. Abb. F. Drücken Sie die Knöpfe an der Oberseite des Kindersitzes. s. Abb. F. Ziehen Sie den Kindersitz am Tragebügel nach oben, s. Abb. G. Demontage der Adapter Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie zunächst die beiden Adapter, s. Abb. H. Ziehen Sie anschließend die Adapter gerade nach oben, s. Abb. I. 18 DE Garantie und Reklamation Geburtsgarantie Sollten während der Schwangerschaft oder bei der Geburt Komplikationen auftreten, können Sie den Wagen zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wir helfen Ihnen gerne mit allen praktischen Details. Wir nennen diese Garantie Geburtsgarantie. Garantiebedingungen Kronan Trademark garantiert, dass das erworbene Produkt frei von Mängeln in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion ist. Sollten während der Garantiezeit trotz normalen Gebrauchs, korrekter Montage und befolgten Pflegeanweisungen Probleme mit dem Produkt auftreten, kann ein Anspruch auf Garantie nur gewährt werden, wenn die Mängel im Werkstoff, Werkarbeit oder Funktion nachgewiesen werden können. In diesen Fällen werden wir das Produkt gemäß den nachfolgenden Bedingungen instand setzen oder austauschen. Die Garantie gilt nur gegen Vorlage des von Kronan ausgestellten Kaufbelegs an den Käufer. Kronan behält sich das Recht vor, die Garantieverpflichtungen bei Nichtvorlage des Einkaufsbelegs zu verweigern. DE Die Garantieverpflichtungen bestehen ausschließlich für Mängel in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion. Die Garantie deckt keine regelmäßigen Kontrollen, Wartungsreparaturen und den Austausch von Teilen ab, die sich aus normalem Verschleiß bzw. unsachgemäßem Gebrauch oder Umgang herleiten. 5. Kronan behält sich das Recht vor, den Garantieverpflichtungen nicht Folge zu leisten, wenn es offenbar ist, dass die empfohlenen Pflegeanweisungen nicht befolgt wurden. Bitte lesen Sie die Pflegeanweisungen im Handbuch nach. 6. Die Garantie hat keinen Einfluss auf eventuelle gesetzliche Verbraucherrechte. Liegen keine gesetzlichen Verbraucherrechte vor, sind die Rechte des Käufers auf die in den Garantiebedingungen genannten Punkte beschränkt. Kronan Trademark haftet nicht für Schäden, die aus einem Verstoß gegen eine ausgesprochene oder implizierte Garantie für dieses Produkt entstehen. 7. Wir gewähren keine Garantie für Käufe aus zweiter Hand. Kronans Garantie Beim Kauf eines Produkts von Kronan gewähren wir immer eine einjährige Produktgarantie. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. 19

14 Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Sie haben ein dreijähriges Reklamationsrecht. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. DE Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Auch nach Ende der Reklamationszeit ist uns Ihre Meinung zu unserem Produkt sehr wichtig. Bitte melden Sie sich bei uns und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Innhold NO 22 Sikkerhet Instruksjoner for mon- 23 tering 26 Garanti Kontakt Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wenn Sie Fragen haben oder Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten. Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Fax: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby SCHWEDEN 20 21

15 Sikkerhet Sikkerhet er alfa og omega, og ingenting kan være sikkert nok når det gjelder barnet ditt. Derfor er det veldig viktig at instruksjoner og forskrifter i denne håndboken følges nøye. Vi følger Konsumentverkets anbefalinger og gjennomfører løpende sikkerhetstester for å sikre høy standard og kvalitet. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart, så forteller vi deg hva du skal gjøre. ADVARSEL Det kan være farlig å forlate barn uten tilsyn. Forlat aldri barnet ditt i barnevog nen uten oppsikt. Se til at samtlige låser og sperrer fungerer før du bruker vognen. For å unngå ulykker, må du forsikre deg om at barnet ditt ikke er i nærheten av vognen når den settes opp eller legges sammen. Ikke la barnet ditt leke med dette produk tet. Det er ditt ansvar at sikkerhetsforskrift ene og instruksjonene blir fulgt. Sikkerhetsforskriftene og instruksjonene som er vedlagt denne håndboken dekker ikke alle situasjoner som kan tenkes å oppstå. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Av sikkerhetshensyn må du kun bruke reservedeler som er godkjent av Kronan. NO For best mulig stabilitet må tyngre gjenstander alltid plasseres i midten av handlekurven. Makslast 10 kg. Denne vognen passer ikke til løping og skigåing. Handlekurven skal aldri brukes til trans port av barn. Alt som henges på vognens håndtak reduserer vognens stabilitet. Vognen skal ikke lastes med en totalvekt som overskrider 25 kg. Kronan Duo-vognen er beregnet på maks. 1 barn. Ved transport på for eksempel buss eller tog, må vognen alltid plasseres i trans portmiddelets fartsretning. Montering Vær oppmerksom på at de to adapterne på bilde A er merket med L og R. L betyr venstre side i vognens fartsretning og R betyr høyre side. Det er viktig at de monteres på understellet i henhold til denne anvisningen. Montering av adapter på understellet Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer adapterne. Åpne begge adapterne. Bilde B. Fest adapterne på understellet og se til at begge festene føres inn i holderen på understellet. Bilde C. Lukk begge festene og forsikre deg om at de sitter fast ved å dra dem opp når de har klikket på plass. Bilde C.. NO Montering av barnesete i adapterne Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer setet. Adapterne skal kun brukes til å montere barnesetet i motsatt retning av fartsretningen. Vær oppmerksom på festene på undersiden av barnesetet, disse skal monteres på adapterne. Før setet ned på adapterne og la det gli på plass til du hører et klikk på begge sider. Det er viktig at du hører klikkene, først da er setet montert. Bilde D. Kontroller at setet sitter ordentlig fast ved å dra det lett opp. 5. Fell ned setets bærehåndtak. Bilde E

16 Monteringsanvisning Avmontering av barnesetet Slik gjør du: NO NO Begynn med å felle opp håndtaket på setet, se bilde F. Trykk inn knappene på oversiden av setet, se bilde F. Dra setet opp med bærehåndtaket, se bilde G. Avmontering av adapterne Slik gjør du: Åpne begge adapterne, se bilde H. Dra så adapterne rett opp, se bilde I

17 Garanti og reklamasjon NO Garanti og reklamasjon NO Fødselsgaranti Dersom noe skulle gå galt under graviditeten eller fødselen har du alltid rett til å levere tilbake vognen og få pengene tilbake. Kontakt vår kundeservice, så ordner vi med alle praktiske detaljer. Vi kaller det fødselsgaranti. Kronans garanti Når du kjøper et Kronan-produkt har du alltid ett års produktgaranti. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt garantiblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt garantiblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Garantivilkår Kronan Trademark garanterer at dette produktet på kjøpstidspunktet er fritt for feil på materialer, utforming og funksjon. Dersom det under garantitiden, til tross for normal bruk, riktig montering og vedlikehold i henhold til anvisningene, likevel skulle oppstå problemer med produktet, skal disse være slik at feilen kan påvises i materialer, utforming eller funksjon hvis garantien skal gjelde. I slike tilfeller reparerer eller bytter vi produktet i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor. Garantien gjelder kun ved fremlegging av kjøpsbevis som er utstedt av Kronan til kjøperen. Kronan forbeholder seg retten til å si nei til å utføre garantiservice dersom kjøperen ikke kan fremlegge kjøpsbevis. Garantien gjelder ikke for noe annet enn feil i materialer, utforming eller funksjon. Garantien dekker ikke periodiske kontroller, vedlikeholdsreparasjoner eller bytte av deler som følge av normal slitasje eller skader som oppstår på produktet gjennom feilaktig bruk eller håndtering. 5. Kronan har rett til å si nei til å utføre garantiservice dersom det er åpenbart at anbefalte vedlikeholdsanvisninger ikke er fulgt. Les gjerne gjennom disse under råd. 6. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens rettigheter i henhold til relevant lovgivning. Dersom det ikke finnes noen relevant lovgivning, er kjøperens rettigher begrenset til det som angis i garantiv- ilkårene. Kronan Trademark er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av brudd på uttrykkelig eller underforstått garanti for dette produktet. 7. Vi gir ingen garanti til kjøpere av bruktprodukter. Reklamasjon Du har tre års reklamasjonsrett. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner. Kontakt Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt reklamasjonsblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt reklamasjonsblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Selv om reklamasjonstiden har gått ut er det svært verdifullt for oss å få vite hvordan produktet fungerer for deg. Derfor ser vi gjerne at du gir oss tilbakemelding med dine synspunkter. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål eller tanker rundt produktet. Telefon: Faks: E-post: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby SVERIGE 26 27

18 RECEIPT English Fill in the details below and affix your proof of purchase/receipt so that you have everything together in the unlikely event that you need to issue a complaint or claim the warranty. If you have a combination lock or similar device, please note the lock s combination and keep it together with the pushchair s registration number. This can be good to have close by if you need to identify your pushchair. Each registration plate is unique! Serialnumber: Registration plate: Lock details:

Tower Fan Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin Turmventilator

Tower Fan Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin Turmventilator Tower Fan Pelarfläkt Tårnvifte Pylvästuuletin Turmventilator Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual

Mehr

LAF 30. Art.nr. 172658-01

LAF 30. Art.nr. 172658-01 SE BRUKSANVISNING Avfuktare för professionellt bruk VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisningen för framtida bruk....2 GB USER INSTRUCTION Dehumidifier for professional

Mehr

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

Garden Lights. Areas of use The garden lights are meant for indoor and outdoor use. Recommended operating temperature: 20 C to + 40 C.

Garden Lights. Areas of use The garden lights are meant for indoor and outdoor use. Recommended operating temperature: 20 C to + 40 C. Garden Lights rt.no 18-2026 Model LL-01-UK 36-3569 LL-01 NGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors

Mehr

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 0 Maxi-Cosi (XP) www.maxi-cosi.com Maxi-Cosi (XP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 EN Instructions for use / Warranty 7-8 0 0 DE Bedienungsanleitung / Garantie 0 9-0 0 NL Gebruiksaanwijzing / Garantie 0 0

Mehr

Villavent VX-400/700 E

Villavent VX-400/700 E 204620 21.08.2009/RD/KMB Villavent VX-400/700 E Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert

Mehr

User s Handbook Betriebsanleitung Brukerhåndbok

User s Handbook Betriebsanleitung Brukerhåndbok Part No TPD 1397EGN GB G User s Handbook Betriebsanleitung Brukerhåndbok N M92 M115T TPD1397EGN Title Perkins M92 and M115T Marine Diesel Engines / Perkins M92 und M115T Diesel-Bootsmotoren / Perkins

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung 124525 06.07.2011 AT/KMB 392-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon

Mehr

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung SV E DE Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE -

Mehr

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 och VVM500 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245,

Mehr

Villavent VR-400 EV/EC

Villavent VR-400 EV/EC 204742 06.02.2007 RD/KMB Villavent VR-400 EV/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Mehr

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC 204664 27.03.2009 AT/KMB Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Mehr

MAXI 1500/2000/3000/4000

MAXI 1500/2000/3000/4000 391791 01.05.2000 AFK/KMB MAXI 1500/2000/3000/4000 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar User and maintenance instructions Bedienungs- und Wartungsanleitung FORORD Villavent as

Mehr

MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)

MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MONTAGEVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION) INSTALLATION INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION) MONTAGEANLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE) MONTERINGSANVISNING (ÖVERSATT DOKUMENTATION) STENHØJ

Mehr

Villavent VR-250 EH/B /3

Villavent VR-250 EH/B /3 204916 / 392415 15.06.2006 RD/KMB Villavent VR-250 EH/B /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning

Mehr

LIVSLÅGA GBDE TR DE AT

LIVSLÅGA GBDE TR DE AT LIVSLÅGA GB DE TR DE AT DE ENGLISH 4 DEUTSCH 20 TÜRKÇE 37 Language, Sprache, Dil Country, Land, Ülke ENGLISH 4 Table of contents Safety information 4 Product description 7 Daily use 8 Helpful hints and

Mehr

Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This

Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This English version PREFACE Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This manual covers installation procedures and operation steps. Manufacture,

Mehr

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK Montage- og brugsvejledning Montage- und Gebrauchsanleitung Assembly and user instructions DK D UK See our website for further information: www.winther-bikes.com DK Indhold 6 Indledning 30 Indstilling

Mehr

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung Malou (meisjesversie/girls version/mädchen-ausführung/pour filles) Mark (jongensversie/boys version/jungen-ausführung/pour

Mehr

Babyphon. Baby Monitor

Babyphon. Baby Monitor Babyphon mit digitaler, rauschfreier Funkübertragung Baby Monitor with digital, noiseless Radio Communication Bedienungsanleitung Operating Instructions Baby Care 4 Baby Care 4 Bedienungsanleitung 3 Operating

Mehr

The specifications and information contained in this manual will be modified without prior notice and without obligation to update them.

The specifications and information contained in this manual will be modified without prior notice and without obligation to update them. 1. General information 1.1 Introduction Dear Customer, You are now the proud owner of a SUZUMAR inflatable boat. You have thus acquired the assurance of quality, since our boats are manufactured in strict

Mehr

InfoPoint Installation & User manual

InfoPoint Installation & User manual InfoPoint Installation & User manual GB SE DE FR Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Mehr

TEL19 Bedienungsanleitung

TEL19 Bedienungsanleitung TEL19 Bedienungsanleitung - Inhaltsverzeichnis - 1 Allgemeine Hinweise... 3 2 Bedienelemente... 4 3 Inbetriebnahme... 6 3.1 Sicherheitshinweise... 6 3.2 Verpackungsinhalt prüfen... 6 3.3 Telefonhörer anschließen...

Mehr

Saltwater Washdown Kit WD1815 / WD1825

Saltwater Washdown Kit WD1815 / WD1825 Saltwater Washdown Kit WD1815 / WD1825 Thank you for purchasing this Whale product. For over 40 years, Whale has led the way in the design and manufacture of freshwater and waste systems including: pumps,

Mehr

HP Pavilion MX75 Monitor Guide

HP Pavilion MX75 Monitor Guide HP Pavilion MX75 Monitor Guide English Filename: M0075KEU2.doc Title: HP-Print2k.dot Template: HP-Print2K.dot Author: James Zimmerman Last Saved By: WASSER, Inc. Revision #: 35 Page: 1 of 32 Printed: 10/13/00

Mehr

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54 English... 2 Dansk... 28 Deutsch... 54 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Mehr

30-min countdown timer

30-min countdown timer 30-min countdown timer Art.no 18-2437/36-3294 Model EMT799-30M Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in

Mehr

DA-SX. D/A Converter. Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch DIGITAL INPUTS S/PDIF AES3. Word Clock In.

DA-SX. D/A Converter. Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch DIGITAL INPUTS S/PDIF AES3. Word Clock In. DA-SX D/A Converter Operation Manual / Bedienungsanleitung English / Deutsch XLR Coax Optical Table of contents Introduction...3 1. Installation...4 1.1 Important Information...4 1.2 Installation...4 2.

Mehr

Software für testo 556. Bedienungsanleitung. Operating Instructions

Software für testo 556. Bedienungsanleitung. Operating Instructions Software für testo 556 Bedienungsanleitung Operating Instructions de en 2 Vorwort/ Impressum Vorwort/ Impressum Vorwort Liebe Testo-Kundin, lieber Testo-Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt

Mehr