Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Car Seat Adapter. Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go. Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung"

Transkript

1 Car Seat Adapter Fits Maxi Cosi and Be Safe Izi Go Bruksanvisning / Bruksanvisning / User Guide / Gebrauchsanweisung

2 A D G B E H KLICK C I F

3 Tack för att du valt en Kronan produkt. Vi hoppas att både du och ditt barn ska få stor glädje och nytta av er adapter. I den här handboken finns allt du behöver veta om din produkt och dess funktioner. Läs igenom den noga och följ instruktionerna. Vänliga hälsningar Kronan Trademark Frågor och funderingar? SV Kontakta vår kundservice på telefon eller Viktigt Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan riskeras om du inte följer anvisningarna!

4 Thank you for choosing a Kronan product. EN DE Vielen Dank, dass Sie sich für die Kronan produkt entschieden haben. We re hoping that you and your child will enjoy your new car seat adapter. In this manual we ve collected everything you need to know about your new product and its functions. Please read it carefully and follow the instructions for correct assembly and care-taking in order to fully enjoy all the benefits from the start. With best wishes, Kronan Trademark. Questions or concerns? Please conctact our Customer Support: Telephone +46 (0) In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen, die Sie über Ihre neu erworbene adapter und ihre Funktionen wissen müssen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Montage- und Pflegeanweisungen. Und vergessen Sie nicht: regelmäßige Pflege und Wartung sorgen für eine lange Lebensdauer. Genau wie alle anderen Produkte auf Rädern tut es dem Wagen gut, wenn Sie auch ihm ein wenig Liebe und Fürsorge schenken. Sie sollten ihn regelmäßig ölen und lose Schrauben und Muttern anziehen, und wir versprechen Ihnen, dass Sie lange glücklich zusammen leben werden. Freundliche Grüße Kronan Trademark Fragen oder Kommentare? Bitte wenden Sie an unseren Kundenservice unter +46 (0) oder Important Read the instructions carefully before using the pram. Keep them safe for future reference. Failure to follow the instructions may place your child at risk. Wichtig Lesen Sie vor Gebrauch des Produkts die Anweisungen sorgfältig. Heben Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

5 Takk for at du har valgt en Kronan produkt. NO Innehållsförteckning 04 Säkerhet SV 05 Monteringsanvisning 07 Garanti och reklamation Vi håper at både du og barnet ditt får stor glede og nytte av den nye adaptern. I denne håndboken finner du alt du trenger å vite om produkten og dens funksjoner. Les den nøye og følg instruksjonene om montering og vedlikehold for å få best mulig utbytte av produkten fra dag én. Med vennlig hilsen Kronan Trademark Spørsmål og tanker? Ta kontakt med vår kundeservice på telefon eller på Viktig Les anvisningene nøye før bruk. Spar på dem for fremtidig bruk. Barnets sikkerhet kan stå i fare dersom du ikke følger an

6 Säkerhet Säkerhet är A och O och ingenting kan vara säkert nog när det gäller ditt barn. Därför är det av största vikt att instruktioner och föreskrifter i denna handbok noga följs. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och genomför löpande säkerhetstester för att säkerställa hög standard och kvalité. Hör av 4 VARNING Lämna aldrig ditt barn i vagnen utan uppsikt. Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen. För att undvika olyckor, säker ställ att ditt barn inte är i närheten av vagnen när vagnen fälls upp eller ihop. Låt inte ditt barn leka med denna produkt. Det är ditt ansvar att säkerhets föreskrifter och instruktioner följs. De säkerhetsföreskrifter och instruk tioner som bifogas den här handboken täcker inte alla situationer som kan tänkas upp stå. Lämna aldrig vagnen obromsad. Se till att vagnen är bromsad när du lyfter i och ur barnet. Av säkerhetsskäl använd endast reserv- delar som är godkända av Kronan. SV dig till oss om något är oklart, så berättar vi hur du ska göra. Nedan har vi lyft fram några särskilt viktiga säkerhetsaspekter: För bästa stabilitet placera alltid tyngre föremål i mitten av varukor gen. Maxlast 5 kg. Varukorgen får aldrig användas för transport av barn. Allt som hängs på vagnens handtag försämrar vagnens stabilitet. Vagnen får inte lastas med en totalvikt som överskrider 20 kg. Vid transport på exempelvis buss eller tåg, placera alltid vagnen i transport- medlets färdriktning. Om ni har för avsikt att använda bilstol tillsammans med chassit, tänk på att om barnet ska sova, att lägga det i liggdelen alternatvit mjukliften. Adaptern är enbart gjord för montering av stol monterad bakåt i färdriktningen. Montera alltid adaptrarna separat först på chassit. Därefter monteras stolen. Använd aldrig bilbarnstolen med monterade adaptrar då den inte sitter monterad på vagnen. Ta alltid av adaptrarna från stolen innan montering i bil. Montering och användarinstruktion Notera att de två adaptrarna i bild A är markerade L och R. L betyder vänster sida i vagnens färdriktning och R höger sida. Det är viktigt att de monteras på chassit enligt denna anvisning. Montering av adapter på chassi Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar sittdelen. Knäpp upp de båda adaptrarna. Bild B. Fäst adaptrarna på chassi och se till att de båda fästena glider i hållaren på chassi. Bild C. Knäpp de båda fästena och säkerställ att de sitter fast genom att dra dem uppåt när de klickat i sitt läge. Bild C. Montering av barnstol i adapter Så här gör du: Bromsa chassi innan du monterar stolen. Adaptrarna är endast till för montering av stol i bakåtvänd färdriktning. Notera de SV infästningar som finns på undersidan av din barnstol, dessa ska monteras på adaptrarna. För ner stolen över adaptrarna och låt de glida på plats, notera ett klickljud på båda sidor. Då sitter stolen monterad, viktigt att du hör ett klickljud. Bild D. Testa så att stolen sitter fast ordentligt genom att dra den lätt uppåt. 5. Vik ned bärhandtaget på stolen. Bild E. 5

7 Montering och användarinstruktion Avmontering av barnstolen Så här gör du: Börja med att vinkla upp handtaget på stolen, se bild F. Tryck in knapparna på stolens ovansida, se bild F. Dra stolen uppåt i bärhandtaget, bild G. Avmontering av adaptrarna Så här gör du: Knäpp upp de båda adaptrarna, se bild H. Dra sedan adaptrarna rakt upp, se bild I. SV Om du har frågor om skötsel, underhåll eller tvättråd kontakta gärna Kronans kundservice via tel: eller e:post: Garanti och reklamation Förlossningsgaranti Om någonting skulle gå fel under graviditeten eller vid förlossningen har du alltid rätt att returnera barnvagnen och få pengarna tillbaka. Förlossningsgarantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum oavsett när du köpt din barnvagn. Barnvagnen samt tillbehör skall returneras till oss oanvända och i sina originalförpackningar. Spara därför alltid originalkartonger/förpackningar, kvitto mm. Kontakta vår kundservice så ordnar vi med de praktiska detaljerna. Du når oss på alt. Kronans garanti När du köpt en Kronan produkt har du alltid ett års garanti samt 3 års reklamationsrätt. Om problem skulle uppstå är det viktigt att du hör av dig till oss omgående så vi kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Fyll i garanti och reklamationsblanketten på vår hemsida Fyll i alla uppgifter för snabb hantering av ditt ärende. Garantivillkor SV Garantiperioden gäller 12 månader räknat från inköpsdatum och kan inte förlängas. Skulle det uppstå problem med produkten under garantitiden vid normal användning, korrekt montering samt följda skötselråd, ska dessa vara av sådan art att bristen går att påvisa i material, utformning eller funktion för att garantin ska gälla. Garantin ger i första hand rätt till reparation och avhjälpande av fel. Om produkten är defekt, bör du i första hand kontakta butiken där produkten är köpt. Om återförsäljaren inte kan reparera felet kan du kontakta Kronan. Spara handboken och inköpskvittot på en säker plats. Garantin kan bara åberopas genom att uppvisa en kopia av kvittot samt en tydlig beskrivning av problemet. Garanti täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer och utbyte av delar beroende på normalt slitage samt skador som uppstår på produkten genom felaktig användning eller hantering. Bifoga bilder på problemet samt en kopia på kvittot. 6 7

8 Garanti och reklamation SV EN Table of contents 10 Safety 11 Instructions for assembly 13 Guarantee and complaints Garantin kan inte överföras och får därför åberopas endast av den första ägaren. Garantin påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande tillämpad lagstiftning. Om det inte finns någon tillämpad lagstiftning är köparens rättigheter begränsade till vad som nämns i garantivillkoren. Kronan Trademark är inte ansvarig för skador som följer på grund av brott mot uttalad eller underförstådd garanti för denna produkt. Garantin gäller inte under följande omständigheter: Om du har gjort eller låtit göra ändringar eller reparationer utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd till detta av Kronan eller återförsäljaren. Fel som är ett resultat av missskötsel, olyckshändelse eller annat underhåll än de som anges i handboken. Om serienumret har avlägsnats. Även om reklamationstiden har gått ut är det av stort värde för oss att få veta hur produkten fungerar för dig. Så hör gärna av dig till oss och framför dina synpunkter. Kontakt Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar. Telefon: Fax: E-post: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby 8 9

9 EN EN Safety Assembly WARNING Leaving a child unattended may be dangerous Never leave your child in the pram with out supervision. Safety is all-important, and no effort may be spared when ensuring the safety of your child. It is therefore essential that the instructions and regulations in this manual are followed carefully. We follow the recommendations published by the Swedish Consumer Agency and we are continuously carrying out safety testing, to ensure a high standard and quality. Please feel free to contact us if anything is unclear, and we will explain the correct procedure. Some particularly important safety considerations are listed below. The shopping tray must never be used to transport children. Hanging items from the handle of the pram will impair stability. Please note the markings for mounting purpose: R for the right hand side and L for the left hand side in the direction of driving the pram. Mounting the adapter on the chassi Always mount the adapter on the chassi before you mount the car seat. Do as stated below: Mounting the car seat when adapters are mounted it is time to mount the car seat. Do as stated below: Apply the brake before mounting the adapter. Please note, car seat to be mounted on the pushchair as a rear facing seat only. Make sure that all locks are working properly before using the pram. Ensure that your child is not close to the pram when you fold or unfold it, in order to avoid injury. Do not allow your child to play with this product. It is your responsibility to ensure that safety regulations and in structions are followed. The pram may not be loaded with a total load greater than 25 kg. The Kronan Duo Pram is intended to accommodate a single child. This pram is not suitable for use when jogging or skating. When travelling by bus or train, for example, always place the pram facing the direction of travel. Car seat to be mounted on the Apply the brake before mounting the adapter. Undo the two fasteners located outside Figure B. Mount the adapters onto the chassis and make sure that the two fasteners slide into the holder on the chassis. Figure C. Mount the car seat onto the adapters and make sure that they slide into the adapters and that you hear a click on both sides. Figure D. Ensure that the car seat are firmly mounted by pulling them gently upwards. 5. Turn the carrying handle down, Figure E. The safety regulations and push chair as a rear-facing seat instructions described in this manual do not cover all possible situations. Never leave the pram without applying the brake. only. Fit the adapter on the push chair first and then mount the car seat on the frame. Close the fasteners and ensure that the adapters are firmly mounted by pulling them gently upwards. Make sure that the brake is applied Remove the adapter from the before lifting the child into and out of car seat before fitting the seat the pram. in the vehicle. To ensure safe use of the pram, use only spare parts and accessories that have been approved by Kronan

10 Assembly EN Guarantee and complaints EN Removing the car seat When removing the car seat, do as stated below: Turn the carrying handle up, Figure F. Press the buttons on the top of the car seat to remove it, figure F. Lift the car seat in the carrying handle, Figure G. Removing the adapters When removing the adapters, do as stated below: Undo the fasteners, Figure H. Lift the adapters upwards, Figure I. If you have questions about care, maintenance or cleaning, telephone the Customer Service Desk at or send an to Safe birth guarantee You always have the right to return the pram and receive a refund, if anything should go wrong during the pregnancy or birth. Contact the Customer Service Desk to arrange the practical details. We call this the Safe Birth Guarantee. The Kronan guarantee Any product from Kronan is accompanied by a 1-year product guarantee. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service desk and we will send you a Guarantee Form. The form can also be downloaded from our website, Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase together with pictures showing the problem. Post the completed Guarantee Form to us, or send it by As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. Terms of guarantee Kronan Trademark guarantees that this product on the occasion of purchase and for one year after purchase is free of faults with respect to material, design and function. If problems arise during the period of the guarantee, following normal use, correct mounting and correct care of the product, these problems must be of a type that it is possible to demonstrate the deficiency in material, design or function for the guarantee to be valid. We will in these cases repair or exchange the product as specified below. The guarantee is valid only after presentation of proof of purchase issued by Kronan to the purchaser. Kronan reserves the right to decline to carry out service under guarantee if proof of purchase is missing. The guarantee is valid solely for deficiencies in material, design or function. The guarantee does not cover periodic inspection, maintenance, repair or exchange of parts that are necessary following normal wear and tear, nor for damage that has arisen through faulty use or management of the product. 12 No guarantee is given covering secondhand purchase 13

11 If you encounter problems You have the right to file a complaint about the product for three years after purchase. It is important that you contact us immediately in the event of any problem arising, such that we can help you as rapidly as possible. Contact the Kronan Customer Service Desk and we will send you a Complaint Form. The form can also be downloaded from our website. Complete the form carefully. Always attach a copy of the purchase receipt or proof of purchase. Post the completed Complaint Form to us, or send it by . EN As soon as we have received the form, we will contact you and make sure that you receive the best possible help. It is of the highest importance for us that you are satisfied with your KRONAN product, even if the period with right of complaint has expired. In this case, feel free to contact us and make your opinion known. Inhalt DE 16 Sicherheit Montage und bedi- 17 enungsanleitung Garantie und reklama- 19 tion Contact If you have any questions or queries, contact our Customer Service Office Telephone: Web: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby Sweden 14 15

12 DE DE Sicherheit Montageanleitung WARNUNG Kinder allein zu lassen, kann mit hohen Gefahren verbunden sein. Lassen Sie daher Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verriegelungen und Sperren funktion ieren, bevor Sie den Wagen in Gebrauch nehmen. Zur Vermeidung von Unfällen achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe des Wagens befindet, wenn Sie diesen auseinander- oder zusam menklappen. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass Bei Kinderwagen ist Sicherheit das A und O, und natürlich sind wir uns darüber bewusst, dass nichts, was Ihr Kind betrifft, sicher genug sein kann. Daher ist es ganz wichtig, dass Sie den Anweisungen und Vorschriften in dieser Bedienungsanleitung folgen. Wir richten uns nach den Empfehlungen des schwedischen Verbraucherschutzes (Konsumentverket) und führen regelmäßig Sicherheitstests durch, um einen hohen Standard und beste Qualität zu gewährleisten. Falls etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Im Folgenden haben wir einige besonders wichtige Sicherheitsaspekte zusammengestellt: Achten Sie darauf, dass die Feststell bremse des Wagens aktiviert ist, wenn Sie Ihr Kind heraus- oder hineinheben. Verwenden Sie aus Sicherheits gründen nur von Kronan zugelassene Ersatzteile.. Für die beste Stabilität: Platzieren Sie schwerere Gegenstände immer in der Mitte des Ablagekorbes. Max. Zuladung 10 kg. Der Abladekorb darf niemals für den Transport von Kindern benutzt werden. Beim Transport in z. B. Bussen und Bahnen stellen Sie den Wagen immer in Fahrtrichtung des Transportmittels. Alles, was an den Schieber des Wagens gehängt wird, wirkt sich negativ auf die stabilität des Wagens aus. Bitte beachten Sie, dass die beiden Adapter in Abb. A mit L und R markiert sind. L steht für linke Seite in Fahrtrichtung des Wagens, R für rechte Seite. Es ist wichtig, dass die Adapter entsprechend dieser Anleitung am Fahrgestell angebracht werden. Montage von Adaptern am Fahrgestell Gehen Sie wie folgt vor Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie die Adapter anmontieren. Öffnen Sie die beiden Adapter, s. Abb. B.. Befestigen Sie die Adapter am Fahrgestell und achten Sie darauf, dass beide Adapter in die Halterungen am Fahrgestell eingeführt werden, s. Abb. C. Schließen Sie die beiden Adapter und überprüfen Sie, dass sie fest sitzen, indem Sie sie nach oben ziehen, wenn sie in den Halterungen eingerastet sind. Abb. C. Aufsetzen eines Kindersitzes auf Adapter Gehen Sie wie folgt: Betätigen Sie die Feststellbremse am Fahrgestell, bevor Sie den Kindersitz montieren. Die Adapter sind nur für das Aufsetzen von rückwärts gewendeten Kindersitzen geeignet. Achten Sie auf die Befestigungen auf der Unterseite Ihres Kindersitzes, diese sind auf die Adaptern zu setzen. Führen Sie den Kindersitz über die Adapter und in die Adapter. Wichtig: auf beiden Seiten muss es Klick machen, wenn die Befestigungen einrasten, s. Abb. D. Überprüfen Sie, dass der Kindersitz fest montiert ist, indem Sie ihn leicht nach oben ziehen. 5. Klappen Sie den Tragebügel des Kindersitzes zurück, s. Abb. E. die Sicherheitsvorschriften und -an Der Wagen darf nicht mit einem leitungen befolgt werden. Gesamtgewicht von über 25 kg belastet Die in dieser Bedienungsanleitung werden. enthaltenen Sicherheitsvorschriften und anweisungen decken nicht alle Der Kronan Duo-Wagen ist für max. 1 denkbaren Situationen ab. Kind konzipiert. Stellen Sie den Wagen niemals ohne Dieser Wagen ist nicht zum Joggen, aktivierte Feststellbremse ab. Skaten oder Skifahren geeignet

13 Montageanleitung Abnehmen des Kindersitzes Gehen Sie wie folgt vor: Klappen Sie zunächst den Tragebügel des Kindersitzes hoch, s. Abb. F. Drücken Sie die Knöpfe an der Oberseite des Kindersitzes. s. Abb. F. Ziehen Sie den Kindersitz am Tragebügel nach oben, s. Abb. G. Demontage der Adapter Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie zunächst die beiden Adapter, s. Abb. H. Ziehen Sie anschließend die Adapter gerade nach oben, s. Abb. I. 18 DE Garantie und Reklamation Geburtsgarantie Sollten während der Schwangerschaft oder bei der Geburt Komplikationen auftreten, können Sie den Wagen zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wir helfen Ihnen gerne mit allen praktischen Details. Wir nennen diese Garantie Geburtsgarantie. Garantiebedingungen Kronan Trademark garantiert, dass das erworbene Produkt frei von Mängeln in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion ist. Sollten während der Garantiezeit trotz normalen Gebrauchs, korrekter Montage und befolgten Pflegeanweisungen Probleme mit dem Produkt auftreten, kann ein Anspruch auf Garantie nur gewährt werden, wenn die Mängel im Werkstoff, Werkarbeit oder Funktion nachgewiesen werden können. In diesen Fällen werden wir das Produkt gemäß den nachfolgenden Bedingungen instand setzen oder austauschen. Die Garantie gilt nur gegen Vorlage des von Kronan ausgestellten Kaufbelegs an den Käufer. Kronan behält sich das Recht vor, die Garantieverpflichtungen bei Nichtvorlage des Einkaufsbelegs zu verweigern. DE Die Garantieverpflichtungen bestehen ausschließlich für Mängel in Werkstoff, Werkarbeit und Funktion. Die Garantie deckt keine regelmäßigen Kontrollen, Wartungsreparaturen und den Austausch von Teilen ab, die sich aus normalem Verschleiß bzw. unsachgemäßem Gebrauch oder Umgang herleiten. 5. Kronan behält sich das Recht vor, den Garantieverpflichtungen nicht Folge zu leisten, wenn es offenbar ist, dass die empfohlenen Pflegeanweisungen nicht befolgt wurden. Bitte lesen Sie die Pflegeanweisungen im Handbuch nach. 6. Die Garantie hat keinen Einfluss auf eventuelle gesetzliche Verbraucherrechte. Liegen keine gesetzlichen Verbraucherrechte vor, sind die Rechte des Käufers auf die in den Garantiebedingungen genannten Punkte beschränkt. Kronan Trademark haftet nicht für Schäden, die aus einem Verstoß gegen eine ausgesprochene oder implizierte Garantie für dieses Produkt entstehen. 7. Wir gewähren keine Garantie für Käufe aus zweiter Hand. Kronans Garantie Beim Kauf eines Produkts von Kronan gewähren wir immer eine einjährige Produktgarantie. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. 19

14 Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Sie haben ein dreijähriges Reklamationsrecht. Sollten Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie sich umgehend an uns wenden, damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können. Besuchen Sie uns auf und klicken Sie auf den Reiter Kundenservice/Reklamationen. DE Bitte achten Sie darauf, alle Angaben auszufüllen. Fügen Sie immer eine Kopie des Kaufbelegs bei. Schicken oder mailen Sie uns das ausgefüllte Garantieformular. 5. Sobald wir das Garantieformular erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren und versuchen Ihnen weiter zu helfen. Auch nach Ende der Reklamationszeit ist uns Ihre Meinung zu unserem Produkt sehr wichtig. Bitte melden Sie sich bei uns und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Innhold NO 22 Sikkerhet Instruksjoner for mon- 23 tering 26 Garanti Kontakt Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wenn Sie Fragen haben oder Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten. Telefon: +46(0) Fax: +46(0) Fax: Kronan Trademark AB Kemistvägen 6 SE Täby SCHWEDEN 20 21

15 Sikkerhet Sikkerhet er alfa og omega, og ingenting kan være sikkert nok når det gjelder barnet ditt. Derfor er det veldig viktig at instruksjoner og forskrifter i denne håndboken følges nøye. Vi følger Konsumentverkets anbefalinger og gjennomfører løpende sikkerhetstester for å sikre høy standard og kvalitet. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart, så forteller vi deg hva du skal gjøre. ADVARSEL Det kan være farlig å forlate barn uten tilsyn. Forlat aldri barnet ditt i barnevog nen uten oppsikt. Se til at samtlige låser og sperrer fungerer før du bruker vognen. For å unngå ulykker, må du forsikre deg om at barnet ditt ikke er i nærheten av vognen når den settes opp eller legges sammen. Ikke la barnet ditt leke med dette produk tet. Det er ditt ansvar at sikkerhetsforskrift ene og instruksjonene blir fulgt. Sikkerhetsforskriftene og instruksjonene som er vedlagt denne håndboken dekker ikke alle situasjoner som kan tenkes å oppstå. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Forlat aldri vognen uten at bremsen er innkoblet. Av sikkerhetshensyn må du kun bruke reservedeler som er godkjent av Kronan. NO For best mulig stabilitet må tyngre gjenstander alltid plasseres i midten av handlekurven. Makslast 10 kg. Denne vognen passer ikke til løping og skigåing. Handlekurven skal aldri brukes til trans port av barn. Alt som henges på vognens håndtak reduserer vognens stabilitet. Vognen skal ikke lastes med en totalvekt som overskrider 25 kg. Kronan Duo-vognen er beregnet på maks. 1 barn. Ved transport på for eksempel buss eller tog, må vognen alltid plasseres i trans portmiddelets fartsretning. Montering Vær oppmerksom på at de to adapterne på bilde A er merket med L og R. L betyr venstre side i vognens fartsretning og R betyr høyre side. Det er viktig at de monteres på understellet i henhold til denne anvisningen. Montering av adapter på understellet Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer adapterne. Åpne begge adapterne. Bilde B. Fest adapterne på understellet og se til at begge festene føres inn i holderen på understellet. Bilde C. Lukk begge festene og forsikre deg om at de sitter fast ved å dra dem opp når de har klikket på plass. Bilde C.. NO Montering av barnesete i adapterne Slik gjør du: Sett på bremsen på understellet før du monterer setet. Adapterne skal kun brukes til å montere barnesetet i motsatt retning av fartsretningen. Vær oppmerksom på festene på undersiden av barnesetet, disse skal monteres på adapterne. Før setet ned på adapterne og la det gli på plass til du hører et klikk på begge sider. Det er viktig at du hører klikkene, først da er setet montert. Bilde D. Kontroller at setet sitter ordentlig fast ved å dra det lett opp. 5. Fell ned setets bærehåndtak. Bilde E

16 Monteringsanvisning Avmontering av barnesetet Slik gjør du: NO NO Begynn med å felle opp håndtaket på setet, se bilde F. Trykk inn knappene på oversiden av setet, se bilde F. Dra setet opp med bærehåndtaket, se bilde G. Avmontering av adapterne Slik gjør du: Åpne begge adapterne, se bilde H. Dra så adapterne rett opp, se bilde I

17 Garanti og reklamasjon NO Garanti og reklamasjon NO Fødselsgaranti Dersom noe skulle gå galt under graviditeten eller fødselen har du alltid rett til å levere tilbake vognen og få pengene tilbake. Kontakt vår kundeservice, så ordner vi med alle praktiske detaljer. Vi kaller det fødselsgaranti. Kronans garanti Når du kjøper et Kronan-produkt har du alltid ett års produktgaranti. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt garantiblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt garantiblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Garantivilkår Kronan Trademark garanterer at dette produktet på kjøpstidspunktet er fritt for feil på materialer, utforming og funksjon. Dersom det under garantitiden, til tross for normal bruk, riktig montering og vedlikehold i henhold til anvisningene, likevel skulle oppstå problemer med produktet, skal disse være slik at feilen kan påvises i materialer, utforming eller funksjon hvis garantien skal gjelde. I slike tilfeller reparerer eller bytter vi produktet i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor. Garantien gjelder kun ved fremlegging av kjøpsbevis som er utstedt av Kronan til kjøperen. Kronan forbeholder seg retten til å si nei til å utføre garantiservice dersom kjøperen ikke kan fremlegge kjøpsbevis. Garantien gjelder ikke for noe annet enn feil i materialer, utforming eller funksjon. Garantien dekker ikke periodiske kontroller, vedlikeholdsreparasjoner eller bytte av deler som følge av normal slitasje eller skader som oppstår på produktet gjennom feilaktig bruk eller håndtering. 5. Kronan har rett til å si nei til å utføre garantiservice dersom det er åpenbart at anbefalte vedlikeholdsanvisninger ikke er fulgt. Les gjerne gjennom disse under råd. 6. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens rettigheter i henhold til relevant lovgivning. Dersom det ikke finnes noen relevant lovgivning, er kjøperens rettigher begrenset til det som angis i garantiv- ilkårene. Kronan Trademark er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av brudd på uttrykkelig eller underforstått garanti for dette produktet. 7. Vi gir ingen garanti til kjøpere av bruktprodukter. Reklamasjon Du har tre års reklamasjonsrett. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du sier fra til oss med én gang, slik at vi kan hjelpe deg så fort som mulig. Besøk og klikk på fanen kundeservice/reklamasjoner. Kontakt Vær nøye med å fylle inn all informasjon. Du må alltid legge ved kopi av kvittering eller kjøpsbevis. Send oss ferdig utfylt reklamasjonsblankett via post eller e-post. 5. Så snart vi har mottatt reklamasjonsblanketten tar vi kontakt med deg og hjelper deg så godt vi kan. Selv om reklamasjonstiden har gått ut er det svært verdifullt for oss å få vite hvordan produktet fungerer for deg. Derfor ser vi gjerne at du gir oss tilbakemelding med dine synspunkter. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål eller tanker rundt produktet. Telefon: Faks: E-post: Kronan Trademark AB Kemistvägen Täby SVERIGE 26 27

18 RECEIPT English Fill in the details below and affix your proof of purchase/receipt so that you have everything together in the unlikely event that you need to issue a complaint or claim the warranty. If you have a combination lock or similar device, please note the lock s combination and keep it together with the pushchair s registration number. This can be good to have close by if you need to identify your pushchair. Each registration plate is unique! Serialnumber: Registration plate: Lock details:

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

UM ALLE DATEN ZU KOPIEREN. ZUNÄCHST die Daten des alten Telefons auf einen Computer kopieren

UM ALLE DATEN ZU KOPIEREN. ZUNÄCHST die Daten des alten Telefons auf einen Computer kopieren LUMIA mit WP8 IPHONE Daten des alten Telefons auf einen Computer kopieren Software von welcomehome.to/nokia auf Ihrem PC oder Mac. verbinden Sie Ihr altes Telefon über 3. Wenn Sie Outlook nutzen, öffnen

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide Kamstrup Meter Reader Quick Guide Kamstrup Meter Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Meter Reader Software. 3. Udfyld formularen

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren.

Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. equinux ID: Password/Passwort: 1 Please store in a safe place. Bitte sicher aufbewahren. English Mac Thank you for choosing an equinux product Your new TubeStick includes The Tube, a modern and convenient

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

Formatting the TrekStor i.beat run

Formatting the TrekStor i.beat run DE EN Formatting the TrekStor i.beat run Formatierung des TrekStor i.beat run a Beim Formatieren werden ALLE Daten auf dem MP3-Player gelöscht. In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie Ihren MP3-Player

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM R1 99850-170909 INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln - Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen Etagenhöhe -

Mehr

Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU):

Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU): Anleitung zum Download von ArcGIS 10.x Zum Download von ArcGIS 10, 10.1 oder 10.2 die folgende Webseite aufrufen (Serviceportal der TU): https://service.tu-dortmund.de/home Danach müssen Sie sich mit Ihrem

Mehr

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver Clüver m o v e s y o u Umzüge m i t C l ü v e r INTERNATIONALE M ÖBELTRANSPORTE Unsere Destination: Griechenland Eine Wohnortsverlegung ins Ausland ist immer eine anstrengende und aufregende Sache. Es

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update 8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update Deutsche Anleitung zur Durchführung des Firmware Updates: Seite 2-10 English instruction guide for installing the firmware update: Page 11-17 1 Anleitung

Mehr

EEX Kundeninformation 2007-09-05

EEX Kundeninformation 2007-09-05 EEX Eurex Release 10.0: Dokumentation Windows Server 2003 auf Workstations; Windows Server 2003 Service Pack 2: Information bezüglich Support Sehr geehrte Handelsteilnehmer, Im Rahmen von Eurex Release

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

SSL Konfiguration des Mailclients

SSL Konfiguration des Mailclients English translation is given in this typo. Our translations of software-menus may be different to yours. Anleitung für die Umstellung der unsicheren IMAP und POP3 Ports auf die sicheren Ports IMAP (993)

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Svensson Bolennarth. Dear Bolennarth,

Svensson Bolennarth. Dear Bolennarth, Svensson Bolennarth Från: Conrads, Werner Skickat: den 15 september 2015 12:32 Till: Svensson Bolennarth Kopia: Algüera, Jose Manuel Ämne: AW: Next meeting IWG R55 Dear Bolennarth,

Mehr

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit!

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit! I N F O R M A T I O N E N Z U d einem Versicherungsschutz im au s l an d R ei s e v er s i c h erun g s s c h utz sicher reisen weltweit! RD 281_0410_Eurovacances_BB.indd 1 14.06.2010 11:26:22 Uhr Please

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

Virtualisierung fur Einsteiger

Virtualisierung fur Einsteiger Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/3148674/ Virtualisierung fur Einsteiger Description: Virtualisierung von Grund auf verstehen Für die meisten Administratoren gehört

Mehr

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs.

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs. Total Security Intelligence Die nächste Generation von Log Management and SIEM Markus Auer Sales Director Q1 Labs IBM Deutschland 1 2012 IBM Corporation Gezielte Angriffe auf Unternehmen und Regierungen

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707 1) Zusammenfassung der relevanten Part-M Paragraphen und AMC M.A.707 Airworthiness review staff (a) To be approved to carry out reviews, an approved continuing management organisation shall have appropriate

Mehr

IBM Security Lab Services für QRadar

IBM Security Lab Services für QRadar IBM Security Lab Services für QRadar Serviceangebote für ein QRadar SIEM Deployment in 10 bzw. 15 Tagen 28.01.2015 12015 IBM Corporation Agenda 1 Inhalt der angebotenen Leistungen Allgemeines Erbrachte

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

CampusCenter. Online application instructions non-eu international applicants Example: Bachelor with minor, first semester

CampusCenter. Online application instructions non-eu international applicants Example: Bachelor with minor, first semester CampusCenter Alsterterrasse 1 20354 Hamburg www.uni-hamburg.de/campuscenter Anleitung zur Online-Bewerbung für internationale Studienanfängerinnen und Studienanfänger aus Staaten außerhalb der Europäischen

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE. Lieferumfang Im Wartungssatz enthalten sind alle Filter alle Dichtungen alle O-Ringe für die anstehende Wartung.

SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE. Lieferumfang Im Wartungssatz enthalten sind alle Filter alle Dichtungen alle O-Ringe für die anstehende Wartung. SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE Gut gewartete Geräte arbeiten ausfallsfrei und effektiv. Sie sichern das Einkommen und die termingerechte Fertigstellung der Maschinenarbeiten. Fertig konfigurierte Wartungssätze

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

Software / Office MailStore Service Provider Edition

Software / Office MailStore Service Provider Edition Software / Office MailStore Service Provider Edition page 1 / 5 Bieten Sie E-Mail-Archivierung als Managed Service an Mit Hilfe der MailStore Service Provider Edition können Sie Ihren Kunden moderne E-Mail-Archivierung

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 -

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 - Smartphone Benutzung Sprache: Deutsch Letzte Überarbeitung: 25. April 2012-1 - Überblick Smartphones haben unser Leben zweifelsohne verändert. Viele verwenden inzwischen Ihr Smartphone als täglichen Begleiter

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

HOTSPOT EINFACH KABELLOS INS INTERNET

HOTSPOT EINFACH KABELLOS INS INTERNET EINFACH KABELLOS INS INTERNET AN VIELEN TAUSEND S IN DEUTSCHLAND EASY wireless INTERNET ACCESS AT MANY THOUSAND S THROUGHOUT GERMANY 2 3 DER TELEKOM IHR MOBILES INTERNET FÜR UNTERWEGS DEUTSCHE TELEKOM

Mehr

Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006

Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006 TIC Antispam: Limitierung SMTP Inbound Kunde/Projekt: TIC The Internet Company AG Version/Datum: 1.5 13-Dezember-2006 Autor/Autoren: Aldo Britschgi aldo.britschgi@tic.ch i:\products\antispam antivirus\smtp

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

YOUR ONLINE-APPLICATION BY ENERCON. Step-by-step guide

YOUR ONLINE-APPLICATION BY ENERCON. Step-by-step guide YOUR ONLINE-APPLICATION BY ENERCON Step-by-step guide Introduction Dear Applicant, to streamline our recruitment and selection procedures, ENERCON has decided to use an electronic application management

Mehr