Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010"

Transkript

1 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands For periods as from 1 January 2010 Erläuterungen zur Umsatzsteueranmeldung Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer Für Zeiträume ab dem 1. Januar 2010 OB 104 1T 01FD

2 2

3 Algemene informatie Met de aangifte omzetbelasting geeft u de omzetbelasting aan, die u in Nederland moet betalen of wilt terugvragen. U doet aangifte over het tijdvak dat rechtsboven op de aangifte staat vermeld. Deze toelichting is beperkt tot de algemene gegevens van de aangifte. Er is een aparte toelichting beschikbaar waarin we de vragen van de aangifte inhoudelijk behandelen. Altijd aangifte doen U moet voor al uw activiteiten binnen Nederland aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangiftetijdvak geen omzetbelasting hoeft te betalen. Vermeld in dat geval een nul bij vraag 5g. Als u vraag 1 en/of vraag 3 invult, moet u uw verkoopfacturen specificeren in een bijlage. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de afnemer btw-identificatienummer van de afnemer omschrijving van de dienst of levering vergoeding voor de dienst of levering omzetbelasting (niet bij 0%) totaalbedrag van de factuur Als u één van de vragen 2, 4 of 5b invult, moet u uw inkoopfacturen specificeren in een bijlage. Stuur geen originele aankoop- of kostenfacturen mee. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de leverancier btw-identificatienummer van de leverancier omschrijving van de dienst of levering vergoeding voor de dienst of levering omzetbelasting totaalbedrag van de factuur Let op! Bij de controle van de aangifte kunnen wij (kopie)facturen bij u opvragen. Als daaruit blijkt dat u te veel belasting hebt teruggekregen, kunt u een naheffingsaanslag en een boete krijgen. Aangifte op tijd doen Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop uw aangifte uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Als u de aangifte niet op tijd doet, kunt u een boete krijgen. Aangifte invullen Vul de aangifte alleen in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-) in het eerste invulhokje. Belasting betalen Op de voorkant van de aangifte vindt u de datum waarop uw betaling uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij u een naheffingsaanslag of een boetebeschikking opleggen. Als dag van betaling geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij betaling via uw bankrekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd. Betalen vanuit Nederland U kunt de omzetbelasting op de volgende manieren betalen: Vul de acceptgiro in die u met de post hebt ontvangen. Gebruik de acceptgiro alleen voor het betalen van omzetbelasting over het aangiftetijdvak waarop de acceptgiro betrekking heeft. Maak het bedrag elektronisch over of gebruik een eigen overschrijvingskaart. Vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. U vindt dit kenmerk ook op de afdruk die u kunt maken na het verzenden van de aangifte. Maak het bedrag over naar rekening ten name van de Belastingdienst Apeldoorn. Doe een storting op het postkantoor. Gebruik hiervoor de acceptgiro die u per post hebt ontvangen. De stortingskosten komen voor uw rekening. Bezwaar tegen de aangifte Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald? Dan moet u binnen zes weken na de dag van betaling schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt teruggevraagd? Dan moet u binnen zes weken na de datum van de teruggaafbeschikking schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Aangifte corrigeren Hebt u een vergissing gemaakt in de aangifte waardoor u te weinig of juist te veel omzetbelasting hebt aangegeven en betaald? U kunt uw aangifte corrigeren met het formulier Suppletie omzetbelasting. De suppletie omzetbelasting is een vorm van bezwaar. Dien uw suppletie in binnen zes weken na de dag van betaling of de datum van de teruggaafbeschikking. Bezwaar tegen aanslag of beschikking Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een teruggaafbeschikking die u van ons hebt ontvangen? Dan moet u binnen zes weken bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Teruggaaf van omzetbelasting verrekenen Krijgt u nog omzetbelasting terug over een vorig aangiftetijdvak? Dan kunt u ons vragen die teruggaaf te verrekenen met de belasting die u over het huidige tijdvak moet betalen. Het is ook mogelijk om de teruggaaf van omzetbelasting over een bepaald tijdvak te verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen over hetzelfde tijdvak. Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor, als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Teruggaaf uitbetalen Wij maken het bedrag van de teruggaaf over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Als dit een Nederlands rekeningnummer is, dan staat dit nummer rechtsboven op de aangifte. Wilt u het teruggaafbedrag ontvangen op een buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook de volgende gegevens van uw bank: de naam, de plaats en het land het i b a n-nummer de s w i f t -code Vermeld ook de naam en het adres van de rekeninghouder. U kunt het juiste rekeningnummer ook per brief doorgeven. Wijzigingen doorgeven Op de aangifte staan uw naam en adresgegevens en uw rekeningnummer voor teruggaaf. Als deze gegevens niet juist zijn, vermeld dan de juiste gegevens in de daarvoor bestemde ruimten op de voorkant van de aangifte. Vermeld in elk geval: bij wijziging van de naam en adresgegevens: de juiste naam en adresgegevens de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres, het postadres of de rechtsvorm) de datum waarop de wijziging is ingegaan bij bedrijfsbeëindiging: de datum van de beëindiging bij wijziging van het rekeningnummer voor teruggaaf: het gewijzigde rekeningnummer De verwerking van het gewijzigde rekeningnummer duurt meestal enkele weken. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Of wilt u de toelichting downloaden waarin we de vragen in de aangifte inhoudelijk behandelen? Kijk dan op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het correspondentieadres is: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. Betalen vanuit het buitenland Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan altijd het i b a n-nummer n l 86 i n g b , met de bankcode (ook wel Swiftcode) i n g b n l 2a. U kunt ook met een cheque betalen. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. 3

4 4

5 General information Use the turnover tax return to declare the turnover tax that you have to pay in the Netherlands or that you want to reclaim. You should make a return for the period that is mentioned in the top right corner of the tax return form. These explanatory notes are limited to the general information in the return. Separate explanatory notes are available for the questions in the return. Always file a tax return You have to file a turnover tax return for all your activities in the Netherlands, even if you do not need to pay turnover tax for a certain tax period. In that case, enter a zero in question 5g. If you complete question 1 and/or 3, you have to specify your sales invoices in an enclosure. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the customer the customer s v a t identification number description of the service or supply payment for the service or supply turnover tax (not if 0%) total amount of the invoice If you complete one of the questions 2, 4 or 5b, you have to specify your purchase invoices in an enclosure. Do not enclose original purchase or expenses invoices. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the supplier the supplier s v a t identification number description of the service or supply payment for the service or supply turnover tax total amount of the invoice Please Note! We can request (copies of) invoices from you when checking the return. If these demonstrate that you have been refunded too much tax, you may receive an additional tax assessment and a fine. File your return in time The front page of the tax return form mentions the due date for your tax return. If you do not file the return in time, you may be fined. Completing the return Use only blue or black ink to complete the return. Round all amounts to the nearest euro. You may do so in your favour. Place a minus sign (-) in the first box before negative amounts. Paying tax The front page of the tax return form mentions the due date for your payment. If you do not pay (in time), we can impose an additional tax assessment or a fine order. The payment date is the date on which the amount is credited to our account. If you use your bank account to pay, you should take a few days processing time into account. Paying from the Netherlands You can pay the turnover tax in the following ways: Fill in the giro collection form that you have received by post. Use the giro collection form exclusively for paying the turnover tax for the tax period that the giro collection form relates to. Transfer the amount electronically or use your own transfer form. In that case, always state the payment reference that is mentioned in the giro collection form. This payment reference also appears on the print that you can make after sending the return. Transfer the amount to account in the name of Belastingdienst Apeldoorn. Make a cash payment in a post office. Use the giro collection form that you have received by post for this. Any deposit charges will be borne by you. Objection against the return Do you object against the amount that you have returned and paid? If so, you must submit your objection in writing to your tax office within six weeks of the payment date. Do you object against the amount that you have reclaimed? If so, you must submit your objection in writing to your tax office within six weeks of the refund decision date. Correcting the return Have you made a mistake in the return, as a consequence of which you have returned and paid too little or too much turnover tax? You can use the form Suppletie omzetbelasting ( turnover tax supplementation ) to correct your return. The suppletie omzetbelasting is a type of objection. Submit your suppletie within six weeks of the payment date or the refund decision date. Objection against assessment or decision Do you disagree with a supplementary tax assessment or a refund decision that you received from us? In that case, you must file your objection with your tax office within six weeks. Offsetting a turnover tax refund Are you due to receive any turnover tax refund for a previous tax period? You can ask us to offset that refund against the tax you owe for the current tax period. It is also possible to offset the turnover tax refund against the wage tax/national insurance schemes contributions that you owe for the same period. Contact your tax office as soon as possible if you want to use any of these possibilities. Payment of refunds We transfer the refund amount to the account number that is in our records. If this is a Dutch account number, then the number will be shown in the top right-hand corner of the return form. Do you wish the refund amount to be paid into a foreign bank account? In that case, also state the following information about your bank: the name, the town, and the country the i b a n number the s w i f t code Also state the account holder s name and address. You can also inform us about the correct account number through a letter. Reporting changes The return form lists your name and address, and the bank account number for any refunds. If these details are incorrect, please enter the correct information in the space provided for this on the front page of the return form. In all events, state the following information: in the event of a change of name or address: the correct name and address the nature of the change (e.g., change of business address, postal address or legal form) the date on which the change took effect in the event that your business has been discontinued: the date it was discontinued in the event of a change of account number for refund: the changed account number It usually takes several weeks to process any change to an account number. Further information Have you any questions after reading these explanatory notes? Or do you wish to download the explanatory notes dealing with the questions in the return form? In that case, please visit or call the Tax Information Line Non-resident Tax Issues: , on Mondays to Thursdays from 8 a.m. to 8 p.m. and Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. The address for correspondence: Tax and Customs Administration Limburg/Department of International Issues, P.O. Box 2865, 6401 DJ Heerlen, The Netherlands. Paying from abroad Are you paying from abroad? In that case, always use the i b a n number n l 86 i n g b , with bank code (or Swift code) i n g b n l 2a. You can also pay by cheque. Any charges involved will be borne by you. 5

6 6

7 Allgemeine Informationen Mit der Umsatzsteueranmeldung geben Sie die Umsatzsteuer an, die Sie in den Niederlanden zu zahlen haben oder zurückerhalten möchten. Die Erklärung wird für den Zeitraum eingereicht, der rechts oben auf der Anmeldung angegeben ist. Diese Erläuterung beschränkt sich auf die allgemeinen Angaben zur Umsatzsteuererklärung. Darüber hinaus steht Ihnen eine ausführliche Erläuterungsbroschüre zur Verfügung, in der wir die Fragen der Umsatzsteuererklärung inhaltlich behandeln. Steuererklärung in allen Fällen einreichen Sie müssen für sämtliche Ihre Tätigkeiten innerhalb der Niederlande eine Umsatzsteueranmeldung vornehmen, auch wenn Sie für einen Steuerzeitraum keine Umsatzsteuer zu zahlen brauchen. Tragen Sie in diesem Fall zu Frage 5g als Betrag eine Null ein. Wenn Sie Frage 1 und/oder Frage 3 ausfüllen, müssen Sie Ihre Verkaufsrechnungen in einer Anlage spezifiziert aufführen. Geben Sie in dieser Anlage folgende Einzelheiten an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Abnehmers Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers Beschreibung der Dienstleistung oder Lieferung Vergütung für die Dienstleistung oder die Lieferung Umsatzsteuerbetrag (nicht bei 0 %) Gesamtbetrag der Rechnung Wenn Sie eine der Fragen 2, 4 oder 5b ausfüllen, müssen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in einer Anlage spezifiziert aufführen. Schicken Sie keine Original-Kauf- oder Kostenrechnungen mit. Geben Sie in dieser Anlage folgende Einzelheiten an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Lieferanten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten Beschreibung der Dienstleistung oder Lieferung Vergütung für die Dienstleistung oder die Lieferung Umsatzsteuer Gesamtbetrag der Rechnung Wichtiger Hinweis! Bei der Überprüfung der Steuererklärung kann das Finanzamt Rechnungen bzw. Rechnungskopien anfordern. Sollte daraus hervorgehen, dass Sie eine zu hohe Steuerrückerstattung erhalten haben, kann Ihnen ein Nachforderungsbescheid und ein Bußgeld auferlegt werden. Fristgerechte Abgabe Auf der Vorderseite der Umsatzsteuererklärung ist der Termin angegeben, zu dem Ihre Erklärung spätestens beim Finanzamt eingegangen sein muss. Wenn Sie Ihre Erklärung nicht innerhalb dieser Frist einreichen, kann gegen Sie ein Bußgeld verhängt werden. Steuererklärung ausfüllen Füllen Sie die Erklärung nur mit blauer oder schwarzer Tinte (oder Kugelschreiber) aus. Runden Sie alle Beträge auf ganze Euro-Beträge ab. Sie dürfen diese Abrundung zu Ihrem Vorteil durchführen. Vor negativen Beträgen ist in das erste Kästchen ein Minuszeichen [-] einzutragen. Zahlung der Umsatzsteuer Auf der Vorderseite der Steuererklärung ist der Termin angegeben, zu dem Ihre Zahlung spätestens beim Finanzamt eingegangen sein muss. Sollten Sie nicht oder nicht fristgemäß bezahlen, können wir Ihnen einen Nachforderungsbescheid oder ein Bußgeld auferlegen. Als Zahlungstag gilt das Datum, an dem der Betrag unserem Konto gutgeschrieben worden ist. Bei der Überweisung von Ihrem Konto müssen Sie einige Tage als Bearbeitungszeit einkalkulieren. Zahlungen aus den Niederlanden Sie können die Umsatzsteuer wie folgt entrichten: Füllen Sie den Überweisungsvordruck aus, den Sie von uns per Post erhalten haben. Verwenden Sie den Überweisungsvordruck ausschließlich für die Zahlung der Umsatzsteuer für den jeweiligen Meldezeitraum, auf den sich der betreffende Überweisungsvordruck bezieht. Überweisen den Betrag elektronisch oder verwenden Sie dafür eine eigene Banküberweisung. Führen Sie in diesem Fall immer den auf dem Überweisungsvordruck genannten Zahlungsgrund auf. Diesen Zahlungsgrund finden Sie auch auf dem Ausdruck, den Sie nach dem Versenden der Anmeldung erstellen können. Überweisen Sie den Betrag auf das Konto mit der Nummer , Kontoinhaber: Belastingdienst Apeldoorn. Sie nehmen eine Barzahlung beim Postamt vor. Verwenden Sie dafür den Überweisungsvordruck, den wir Ihnen per Post zugeschickt haben. Die darauf entfallenden Einzahlungsgebühren gehen zu Ihren Lasten. Zahlungen aus dem Ausland Erfolgt Ihre Zahlung aus dem Ausland? Verwenden Sie dann immer die i b a n-nummer n l 86 i n g b und den b i c-code (s w i f t -Code) i n g b n l 2a. Sie können auch mit einem Geldscheck zahlen. Die damit ggf. verbundenen Kosten gehen zu Ihren Lasten. Einspruch gegen den Bescheid Sollten Sie mit dem von Ihnen angemeldeten und bezahlten Betrag nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungstermin beim für Sie zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Sind Sie nicht mit dem Betrag einverstanden, dessen Rückerstattung Siebeantragt hatten? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Rückerstattungsbescheid beim für Sie zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Korrektur einer Erklärung Haben Sie in der Umsatzsteuererklärung irrtümlicherweise verkehrte Angaben erteilt, wodurch Sie einen zu niedrigen oder zu hohen Umsatzsteuerbetrag angegeben oder bezahlt haben? Sie können Ihre Steuererklärung dann mit Hilfe des Vordrucks Suppletie omzetbelasting (Zusatzerklärung zur Umsatzsteuer) korrigieren. Die Suppletie omzetbelasting ist eine Form eines Einspruchs. Reichen Sie Ihre Zusatzerklärung sechs Wochen nach dem Zahlungsdatum oder dem Datum des Rückerstattungsbescheids ein. Einspruch gegen Steuerbescheid oder Rückerstattungsbescheid Sollten Sie mit einem von uns abgegebenen Nachforderungsbescheid bzw. Rückerstattungsbescheid nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen beim für Sie zuständigen Finanzamt Einspruch einlegen. Verrechnung der Umsatzsteuererstattung Steht Ihnen noch eine Umsatzsteuerrückerstattung für einen vorigen Meldezeitraum zu? Sie können uns in diesem Fall bitten, diese Rückerstattung mit der Umsatzsteuer zu verrechnen, die Sie für den aktuellen Zeitraum zu zahlen haben. Es ist auch möglich, die Umsatzsteuerrückerstattung für einen bestimmten Zeitraum mit der Lohnsteuer und den Sozialbeiträgen, die Sie für denselben Zeitraum zu entrichten haben, zu verrechnen. Setzen Sie sich schnellstmöglich mit dem für Sie zuständigen Finanzamt in Verbindung, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchten. Auszahlung der Rückerstattung Wir überweisen den zu erstattenden Betrag auf das uns bekannte Konto. Sofern es sich dabei um eine niederländische Kontonummer handelt, ist diese immer rechts oben auf der Steuererklärung angegeben. Möchten Sie sich den Rückerstattungsbetrag auf ein ausländisches Konto überweisen lassen? Geben Sie dann auch die folgenden Angaben über Ihre Bankverbindung an: den Namen, den Ort und das Land die i b a n-nummer den b i c-code (s w i f t -Code) Teilen Sie bitte auch den Namen und die Anschrift des Kontoinhabers mit. Sie können uns die entsprechende Kontonummer auch brieflich übermitteln. Änderungen mitteilen Auf der Steuererklärung sind Ihr Name sowie die Adressangaben und die Kontonummer für die Rückerstattung angegeben. Sollten diese Angaben nicht korrekt sein, tragen Sie bitte die richtigen Angaben in die dafür vorgesehenen Felder auf der Vorderseite der Steuererklärung ein. In jedem Fall sind anzugeben: Bei Änderung der Namens- oder Adressangaben: die korrekten Namens- oder Adressangaben die Änderung (beispielsweise Änderungen der Firmenanschrift, Postanschrift oder Rechtsform) das Datum, an dem die Änderung wirksam wird Bei Betriebsbeendigung: das Datum, an dem das Unternehmen beendet worden ist Bei Änderung der Kontonummer für die Rückerstattung: die geänderte Kontonummer Die Verarbeitung der geänderten Kontonummer dauert meist einige Wochen. Weitere Informationen Haben Sie nach dem Lesen dieser Erläuterung noch Fragen? Oder möchten Sie die Erläuterungsbroschüre herunterladen, in der wir die Fragen der Umsatzsteuererklärung inhaltlich behandeln? Schauen Sie unter im deutschsprachigen Bereich nach oder setzen Sie sich mit der Hotline der Abteilung Ausland (BelastingTelefoon Buitenland) in Verbindung: , die montags bis donnerstags von bis Uhr und freitags von bis Uhr erreichbar ist. Die Postanschrift lautet: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Niederlande. 7

8

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands Erläuterungen

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung

Toelichting Aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Turnover tax Return. Erläuterungen zur Umsatzsteuererklärung Belastingdienst 2013 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Leeswijzer Dit is de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting voor niet in Nederland gevestigde

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Belastingdienst 2012 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs who are not based in the

Mehr

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 12345 2010 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor niet in Nederland gevestigde startende ondernemers Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax Return For starting entrepreneurs

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting. Nederlands. English. Deutsch. Notes to. VAT return. Erläuterungen. Umsatzsteuer-Anmeldung Toelichting Aangifte Omzetbelasting Nederlands Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Notes to VAT return For businesses not established in the Netherlands English Erläuterungen Umsatzsteuer-Anmeldung

Mehr

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands

Mehr

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit!

Versicherungsschutz. sicher reisen weltweit! I N F O R M A T I O N E N Z U d einem Versicherungsschutz im au s l an d R ei s e v er s i c h erun g s s c h utz sicher reisen weltweit! RD 281_0410_Eurovacances_BB.indd 1 14.06.2010 11:26:22 Uhr Please

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc SCHENCK TECHNOLOGIE- UND INDUSTRIEPARK GMBH (TIP) is a company, which is independent of GoIndustry DoveBid and provides the following services: 1. Preparation of export documents. Invoice showing invoiced

Mehr

Infoblatt: Hochschulsport

Infoblatt: Hochschulsport ***Scroll down for the English version*** Infoblatt: Hochschulsport Den Internetauftritt des Hochschulsports finden Sie unter www.sport.uni-bonn.de. Alle Termine des Semesters finden Sie im Kasten rechts,

Mehr

Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren

Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2131176/ Markt Monitor Papier, Bürobedarf und Schreibwaren Description: Die BBE Handelsberatung (München) und marketmedia24 (Köln)

Mehr

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829)

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829) Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Gerd Müller Gatermann Unterabteilungsleiter IV B POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Zentraler Kreditausschuss

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind.

Tip: Fill in only fields marked with *. Tipp: Nur Felder ausfüllen, die mit einem * markiert sind. Tip: Fill in only fields marked with *. You do not need to worry about the rest. Also, do not worry about the places marked with black ink. Most important is your permanent address! Tipp: Nur Felder ausfüllen,

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Anmeldung Application

Anmeldung Application Angaben zum Unternehmen Company Information Vollständiger Firmenname / des Design Büros / der Hochschule Entire company name / Design agency / University Homepage facebook Straße, Nr. oder Postfach* Street

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Erzberglauf - Anmeldung

Erzberglauf - Anmeldung Erzberglauf - Anmeldung Erzberglauf - Registration Online Anmeldung Die Online-Anmeldung erfolgt über www.pentek-payment.at - einem Service der PENTEK timing GmbH im Namen und auf Rechnung des Veranstalters.

Mehr

Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016

Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Anmeldung zum UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Registration for UNIVERSAL DESIGN favorite 2016 Teil 1 Anmeldung Teilnehmer Part 1 Registration Participant Angaben zum Teilnehmer Participant Address Information

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Bestehende Direktversicherungen - Änderungen einfach gemacht -

Bestehende Direktversicherungen - Änderungen einfach gemacht - Bestehende Direktversicherungen - Änderungen einfach gemacht - Veränderungsanzeige In einem Vertrag soll eine Änderung durchgeführt werden? Nutzen Sie unsere Veränderungsanzeige um uns folgende Änderungen

Mehr

Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte

Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte Datenanpassung: Erdgas und Emissionsrechte Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem TechLetter möchten wir Sie über Anpassungen des Erdgas Terminmarkt Index EGIX und der Abrechnungspreise der Emissionsrechte

Mehr

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017

APPLICATION. DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 APPLICATION DeutscherAkademischerAustauschDienst GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE 871 UN Plaza, New York, NY 10017 Telephone: (212) 758-3223 Fax: (212) 755-5780 E-Mail: daadny@daad.org Website: http://www.daad.org

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

Belgien 1-2 zusätzliche Werktage Niederlande 1-2 zusätzliche Werktage. Spanien 3-4 zusätzliche Werktage Frankreich 1-2 zusätzliche Werktage

Belgien 1-2 zusätzliche Werktage Niederlande 1-2 zusätzliche Werktage. Spanien 3-4 zusätzliche Werktage Frankreich 1-2 zusätzliche Werktage Seite 1 von 5 Versand & Lieferbeschränkungen International customers - please see below Lieferbedingungen 1. Die Lieferfrist für Lieferungen innerhalb Deutschlands wird auf der jeweiligen Angebotsseite

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User.

Wählen Sie das MySQL Symbol und erstellen Sie eine Datenbank und einen dazugehörigen User. 1 English Description on Page 5! German: Viele Dank für den Kauf dieses Produktes. Im nachfolgenden wird ausführlich die Einrichtung des Produktes beschrieben. Für weitere Fragen bitte IM an Hotmausi Congrejo.

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Virtualisierung fur Einsteiger

Virtualisierung fur Einsteiger Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/3148674/ Virtualisierung fur Einsteiger Description: Virtualisierung von Grund auf verstehen Für die meisten Administratoren gehört

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]:

SCHADENFORMULAR FINANZIELLER AUSFALL DES REISEVERANSTALTERS [FINANCIAL FAILURE OF TOUR ORGANISER CLAIM FORM] Name: Adresse [Address]: INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Vereinigtes Königreich Tel.: +44 (0)20 8776 3752 / Fax: +44 (0)20 8776 3751 [INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading)

Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes (plus 5 minutes reading) Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel Certificate Pearson Edexcel International GCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Monday 19 May 2014 Morning Time: 40 minutes

Mehr

Versandkostentabelle / our shipping costs

Versandkostentabelle / our shipping costs 1 von 13.11.2013 10:3 Versandkostentabelle / our shipping costs Deutschland - nationaler Versand Sie bezahlen bei uns nur den angezeigten Verkaufspreis und die Versandkosten. Paketversand innerhalb Deutschlands

Mehr

Software / Office MailStore Service Provider Edition

Software / Office MailStore Service Provider Edition Software / Office MailStore Service Provider Edition page 1 / 5 Bieten Sie E-Mail-Archivierung als Managed Service an Mit Hilfe der MailStore Service Provider Edition können Sie Ihren Kunden moderne E-Mail-Archivierung

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Supplier Questionnaire

Supplier Questionnaire Supplier Questionnaire Dear madam, dear sir, We would like to add your company to our list of suppliers. Our company serves the defence industry and fills orders for replacement parts, including orders

Mehr

Service / Datarecovery Datenrettung - Sofortmaßnahmen

Service / Datarecovery Datenrettung - Sofortmaßnahmen Service / Datarecovery Datenrettung - Sofortmaßnahmen page 1 / 5 Sofortmaßnahmen Gültig für die folgenden Datenträgertypen Disketten, 3 1/2, 5 1/4 und 8 Zoll Computerbänder, 600 bis 3600 ft (Standard)

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen

REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen REPARATURSERVICE von starren und flexiblen Endoskopen Reparaturservice: Kundenbetreuung: Abholung / Lieferung: Unser Paketservice holt defekte Geräte deutschlandweit am gleichen Tag der Schadensmeldung

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage

IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage IT Systems / VoIP Phone Systems Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage page 1 / 7 Auerswald Commander Basic ISDN-Telefonanlage Nicht-Neu Mit dem COMmander Basic bietet Auerswald ein modulares TK-System,

Mehr

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Studentische Versicherung Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Wann kann sich jemand als Student versichern? Einschreibung an einer staatlich anerkannten Hochschule Deutschland/Europa Noch keine 30 Jahre

Mehr

THE NEW YORK TAX GROUP

THE NEW YORK TAX GROUP Wichtige Steuertermine 2014 auf US-Bundesebene Steuererklärungen für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 3) Berichtspflichten für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 4) Steuererklärungen für beschränkt

Mehr

Supplier Status Report (SSR)

Supplier Status Report (SSR) Supplier Status Report (SSR) Introduction for BOS suppliers BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart Ernst-Heinkel-Str. 2 D-73760 Ostfildern Management Letter 2 Supplier Status Report sheet

Mehr

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 page 1 / 5 Kaufmann/-frau für Büromanagement Berufstyp Anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsart Duale Berufsausbildung,

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies

A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 08, 2016 A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies Schjær-Jacobsen, Hans Publication date: 1976 Document Version Publisher's

Mehr

Antrag auf Ausstellung eines Continuous Synopsis Record (CSR) Application for the issuance of a Continuous Synopsis Record (CSR)

Antrag auf Ausstellung eines Continuous Synopsis Record (CSR) Application for the issuance of a Continuous Synopsis Record (CSR) An Antrags-Nr.: 4714 / To No. of application: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Federal Maritime and Hydrographic Agency - Sachgebiet Abwehr äußerer Gefahren auf See - - Section Maritime Security

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht III Business communication: writing 5 How to deal with complaints 1 von 32 How to deal with complaints writing business letters and e-mails Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel Beschwerden und Reklamationen

Mehr

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN

DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN DIE NEUORGANISATION IM BEREICH DES SGB II AUSWIRKUNGEN AUF DIE ZUSAMMENARBEIT VON BUND LNDERN UND KOMMUNEN WWOM537-PDFDNIBDSIAADZVBLUK 106 Page File Size 4,077 KB 16 Feb, 2002 COPYRIGHT 2002, ALL RIGHT

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire)

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire) Fragebogen Garantieversicherung () Allgemeine Informationen (General Information) Firmenwortlaut: (Company Name) Adresse: (Address) Firmenbuch-Nr.: (Registration Number) UID-Nr.: (VAT-Nr.) Ansprechpartner:

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions General Terms and Conditions The General Terms and Conditions (hereinafter GTC ) regulate the legal relationship between you and Galerie Walu AG. The German version of these General Terms and Conditions

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office.

which have already been paid by the remuneration debtor to the German tax office. 1st copy - for the tax authority of the applicant / Kenn-Nummer Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code. Name,

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

CHANGE GUIDE AUSTRIA

CHANGE GUIDE AUSTRIA IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE AUSTRIA CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200

IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200 IT-Security / Smartcards and Encryption Zyxel ZyWALL USG 200 page 1 / 5 Zyxel ZyWALL USG 100 Vorteile Bei der ZyWALL USG 100/200 Baureihe handelt es sich um eine High-Performance Deep Packet Inspection

Mehr

ABLAUF USI BÜRO INSKRIPTION

ABLAUF USI BÜRO INSKRIPTION ABLAUF USI BÜRO INSKRIPTION Der erste Teil der Kursplätze wurde online über MY USI DATA (ab Di, 16.02.2016) vergeben. Der zweite Teil der Kursplätze (ca. 4000) wird bei der Büro-Inskription vergeben. Am

Mehr

Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1. Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders

Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1. Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 1 Hufschmied Fräser zur Tiefziehteile-Bearbeitung Hufschmied mills for deepdrawing-moulders Tiefzieh ohne 21.01.2011 15:09 Uhr Seite 2 Hufschmied Zerspanungssysteme

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

1. Assignment of rights a. Industrial property rights including experiences and knowledge (e. g plans, models) Type of right (e. g.

1. Assignment of rights a. Industrial property rights including experiences and knowledge (e. g plans, models) Type of right (e. g. 1 st copy - for the tax authority of the applicant / Kenn-Nummer Notice pursuant to the Federal Data Protection Act: The data to be given are requested under Sections 149 ff of the German Fiscal Code.

Mehr

Dun & Bradstreet Compact Report

Dun & Bradstreet Compact Report Dun & Bradstreet Compact Report Identification & Summary (C) 20XX D&B COPYRIGHT 20XX DUN & BRADSTREET INC. - PROVIDED UNDER CONTRACT FOR THE EXCLUSIVE USE OF SUBSCRIBER 86XXXXXX1. ATTN: Example LTD Identification

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Konsultationspapier. Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung

Konsultationspapier. Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung Konsultationspapier Überprüfung bestehender Rechtsvorschriften zur MwSt.-Fakturierung Anmerkung Dieses Dokument wird zur Konsultation an alle im Rahmen eines Gesetzesvorschlags zur MwSt.-Fakturierung betroffenen

Mehr

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part VIII) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part VIII) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises.

Mehr

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung A-1 Yellow Tools E-License Activation Yellow Tools E-License Activation A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

How to renew S&S Video German version. 2009 IBM Corporation

How to renew S&S Video German version. 2009 IBM Corporation How to renew S&S Video German version A. Renewal Email Dieses Video demonstriert, wie Sie Ihre IBM Software Lizenen auf Passport Advantage Online handhaben. (Let me show you how to renew your IBM software

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure

CampusCenter. Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden. Instructions for the PhD online enrollment procedure CampusCenter Alsterterrasse 1 20354 Hamburg www.uni-hamburg.de/campuscenter Anleitung zur Online-Einschreibung für Promovenden Instructions for the PhD online enrollment procedure 1. Rufen Sie die Website

Mehr

eurex rundschreiben 278/14

eurex rundschreiben 278/14 eurex rundschreiben 278/14 Datum: 23. Dezember 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc EURO STOXX 50, STOXX Europe 50,

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr