Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010"

Transkript

1 Toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 Explanatory notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands For periods as from 1 January 2010 Erläuterungen zur Umsatzsteueranmeldung Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer Für Zeiträume ab dem 1. Januar 2010 OB 104 1T 01FD

2 2

3 Algemene informatie Met de aangifte omzetbelasting geeft u de omzetbelasting aan, die u in Nederland moet betalen of wilt terugvragen. U doet aangifte over het tijdvak dat rechtsboven op de aangifte staat vermeld. Deze toelichting is beperkt tot de algemene gegevens van de aangifte. Er is een aparte toelichting beschikbaar waarin we de vragen van de aangifte inhoudelijk behandelen. Altijd aangifte doen U moet voor al uw activiteiten binnen Nederland aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangiftetijdvak geen omzetbelasting hoeft te betalen. Vermeld in dat geval een nul bij vraag 5g. Als u vraag 1 en/of vraag 3 invult, moet u uw verkoopfacturen specificeren in een bijlage. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de afnemer btw-identificatienummer van de afnemer omschrijving van de dienst of levering vergoeding voor de dienst of levering omzetbelasting (niet bij 0%) totaalbedrag van de factuur Als u één van de vragen 2, 4 of 5b invult, moet u uw inkoopfacturen specificeren in een bijlage. Stuur geen originele aankoop- of kostenfacturen mee. Vermeld in de bijlage de volgende gegevens: factuurdatum factuurnummer naam en adres van de leverancier btw-identificatienummer van de leverancier omschrijving van de dienst of levering vergoeding voor de dienst of levering omzetbelasting totaalbedrag van de factuur Let op! Bij de controle van de aangifte kunnen wij (kopie)facturen bij u opvragen. Als daaruit blijkt dat u te veel belasting hebt teruggekregen, kunt u een naheffingsaanslag en een boete krijgen. Aangifte op tijd doen Op de voorkant van de aangifte staat de datum waarop uw aangifte uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Als u de aangifte niet op tijd doet, kunt u een boete krijgen. Aangifte invullen Vul de aangifte alleen in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken (-) in het eerste invulhokje. Belasting betalen Op de voorkant van de aangifte vindt u de datum waarop uw betaling uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij u een naheffingsaanslag of een boetebeschikking opleggen. Als dag van betaling geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Bij betaling via uw bankrekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd. Betalen vanuit Nederland U kunt de omzetbelasting op de volgende manieren betalen: Vul de acceptgiro in die u met de post hebt ontvangen. Gebruik de acceptgiro alleen voor het betalen van omzetbelasting over het aangiftetijdvak waarop de acceptgiro betrekking heeft. Maak het bedrag elektronisch over of gebruik een eigen overschrijvingskaart. Vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. U vindt dit kenmerk ook op de afdruk die u kunt maken na het verzenden van de aangifte. Maak het bedrag over naar rekening ten name van de Belastingdienst Apeldoorn. Doe een storting op het postkantoor. Gebruik hiervoor de acceptgiro die u per post hebt ontvangen. De stortingskosten komen voor uw rekening. Bezwaar tegen de aangifte Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald? Dan moet u binnen zes weken na de dag van betaling schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt teruggevraagd? Dan moet u binnen zes weken na de datum van de teruggaafbeschikking schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Aangifte corrigeren Hebt u een vergissing gemaakt in de aangifte waardoor u te weinig of juist te veel omzetbelasting hebt aangegeven en betaald? U kunt uw aangifte corrigeren met het formulier Suppletie omzetbelasting. De suppletie omzetbelasting is een vorm van bezwaar. Dien uw suppletie in binnen zes weken na de dag van betaling of de datum van de teruggaafbeschikking. Bezwaar tegen aanslag of beschikking Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een teruggaafbeschikking die u van ons hebt ontvangen? Dan moet u binnen zes weken bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Teruggaaf van omzetbelasting verrekenen Krijgt u nog omzetbelasting terug over een vorig aangiftetijdvak? Dan kunt u ons vragen die teruggaaf te verrekenen met de belasting die u over het huidige tijdvak moet betalen. Het is ook mogelijk om de teruggaaf van omzetbelasting over een bepaald tijdvak te verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen over hetzelfde tijdvak. Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor, als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Teruggaaf uitbetalen Wij maken het bedrag van de teruggaaf over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Als dit een Nederlands rekeningnummer is, dan staat dit nummer rechtsboven op de aangifte. Wilt u het teruggaafbedrag ontvangen op een buitenlands rekeningnummer? Vermeld dan ook de volgende gegevens van uw bank: de naam, de plaats en het land het i b a n-nummer de s w i f t -code Vermeld ook de naam en het adres van de rekeninghouder. U kunt het juiste rekeningnummer ook per brief doorgeven. Wijzigingen doorgeven Op de aangifte staan uw naam en adresgegevens en uw rekeningnummer voor teruggaaf. Als deze gegevens niet juist zijn, vermeld dan de juiste gegevens in de daarvoor bestemde ruimten op de voorkant van de aangifte. Vermeld in elk geval: bij wijziging van de naam en adresgegevens: de juiste naam en adresgegevens de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres, het postadres of de rechtsvorm) de datum waarop de wijziging is ingegaan bij bedrijfsbeëindiging: de datum van de beëindiging bij wijziging van het rekeningnummer voor teruggaaf: het gewijzigde rekeningnummer De verwerking van het gewijzigde rekeningnummer duurt meestal enkele weken. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Of wilt u de toelichting downloaden waarin we de vragen in de aangifte inhoudelijk behandelen? Kijk dan op Of bel de BelastingTelefoon Buitenland: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het correspondentieadres is: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. Betalen vanuit het buitenland Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan altijd het i b a n-nummer n l 86 i n g b , met de bankcode (ook wel Swiftcode) i n g b n l 2a. U kunt ook met een cheque betalen. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening. 3

4 4

5 General information Use the turnover tax return to declare the turnover tax that you have to pay in the Netherlands or that you want to reclaim. You should make a return for the period that is mentioned in the top right corner of the tax return form. These explanatory notes are limited to the general information in the return. Separate explanatory notes are available for the questions in the return. Always file a tax return You have to file a turnover tax return for all your activities in the Netherlands, even if you do not need to pay turnover tax for a certain tax period. In that case, enter a zero in question 5g. If you complete question 1 and/or 3, you have to specify your sales invoices in an enclosure. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the customer the customer s v a t identification number description of the service or supply payment for the service or supply turnover tax (not if 0%) total amount of the invoice If you complete one of the questions 2, 4 or 5b, you have to specify your purchase invoices in an enclosure. Do not enclose original purchase or expenses invoices. State the following information in the enclosure: invoice date invoice number name and address of the supplier the supplier s v a t identification number description of the service or supply payment for the service or supply turnover tax total amount of the invoice Please Note! We can request (copies of) invoices from you when checking the return. If these demonstrate that you have been refunded too much tax, you may receive an additional tax assessment and a fine. File your return in time The front page of the tax return form mentions the due date for your tax return. If you do not file the return in time, you may be fined. Completing the return Use only blue or black ink to complete the return. Round all amounts to the nearest euro. You may do so in your favour. Place a minus sign (-) in the first box before negative amounts. Paying tax The front page of the tax return form mentions the due date for your payment. If you do not pay (in time), we can impose an additional tax assessment or a fine order. The payment date is the date on which the amount is credited to our account. If you use your bank account to pay, you should take a few days processing time into account. Paying from the Netherlands You can pay the turnover tax in the following ways: Fill in the giro collection form that you have received by post. Use the giro collection form exclusively for paying the turnover tax for the tax period that the giro collection form relates to. Transfer the amount electronically or use your own transfer form. In that case, always state the payment reference that is mentioned in the giro collection form. This payment reference also appears on the print that you can make after sending the return. Transfer the amount to account in the name of Belastingdienst Apeldoorn. Make a cash payment in a post office. Use the giro collection form that you have received by post for this. Any deposit charges will be borne by you. Objection against the return Do you object against the amount that you have returned and paid? If so, you must submit your objection in writing to your tax office within six weeks of the payment date. Do you object against the amount that you have reclaimed? If so, you must submit your objection in writing to your tax office within six weeks of the refund decision date. Correcting the return Have you made a mistake in the return, as a consequence of which you have returned and paid too little or too much turnover tax? You can use the form Suppletie omzetbelasting ( turnover tax supplementation ) to correct your return. The suppletie omzetbelasting is a type of objection. Submit your suppletie within six weeks of the payment date or the refund decision date. Objection against assessment or decision Do you disagree with a supplementary tax assessment or a refund decision that you received from us? In that case, you must file your objection with your tax office within six weeks. Offsetting a turnover tax refund Are you due to receive any turnover tax refund for a previous tax period? You can ask us to offset that refund against the tax you owe for the current tax period. It is also possible to offset the turnover tax refund against the wage tax/national insurance schemes contributions that you owe for the same period. Contact your tax office as soon as possible if you want to use any of these possibilities. Payment of refunds We transfer the refund amount to the account number that is in our records. If this is a Dutch account number, then the number will be shown in the top right-hand corner of the return form. Do you wish the refund amount to be paid into a foreign bank account? In that case, also state the following information about your bank: the name, the town, and the country the i b a n number the s w i f t code Also state the account holder s name and address. You can also inform us about the correct account number through a letter. Reporting changes The return form lists your name and address, and the bank account number for any refunds. If these details are incorrect, please enter the correct information in the space provided for this on the front page of the return form. In all events, state the following information: in the event of a change of name or address: the correct name and address the nature of the change (e.g., change of business address, postal address or legal form) the date on which the change took effect in the event that your business has been discontinued: the date it was discontinued in the event of a change of account number for refund: the changed account number It usually takes several weeks to process any change to an account number. Further information Have you any questions after reading these explanatory notes? Or do you wish to download the explanatory notes dealing with the questions in the return form? In that case, please visit or call the Tax Information Line Non-resident Tax Issues: , on Mondays to Thursdays from 8 a.m. to 8 p.m. and Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. The address for correspondence: Tax and Customs Administration Limburg/Department of International Issues, P.O. Box 2865, 6401 DJ Heerlen, The Netherlands. Paying from abroad Are you paying from abroad? In that case, always use the i b a n number n l 86 i n g b , with bank code (or Swift code) i n g b n l 2a. You can also pay by cheque. Any charges involved will be borne by you. 5

6 6

7 Allgemeine Informationen Mit der Umsatzsteueranmeldung geben Sie die Umsatzsteuer an, die Sie in den Niederlanden zu zahlen haben oder zurückerhalten möchten. Die Erklärung wird für den Zeitraum eingereicht, der rechts oben auf der Anmeldung angegeben ist. Diese Erläuterung beschränkt sich auf die allgemeinen Angaben zur Umsatzsteuererklärung. Darüber hinaus steht Ihnen eine ausführliche Erläuterungsbroschüre zur Verfügung, in der wir die Fragen der Umsatzsteuererklärung inhaltlich behandeln. Steuererklärung in allen Fällen einreichen Sie müssen für sämtliche Ihre Tätigkeiten innerhalb der Niederlande eine Umsatzsteueranmeldung vornehmen, auch wenn Sie für einen Steuerzeitraum keine Umsatzsteuer zu zahlen brauchen. Tragen Sie in diesem Fall zu Frage 5g als Betrag eine Null ein. Wenn Sie Frage 1 und/oder Frage 3 ausfüllen, müssen Sie Ihre Verkaufsrechnungen in einer Anlage spezifiziert aufführen. Geben Sie in dieser Anlage folgende Einzelheiten an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Abnehmers Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers Beschreibung der Dienstleistung oder Lieferung Vergütung für die Dienstleistung oder die Lieferung Umsatzsteuerbetrag (nicht bei 0 %) Gesamtbetrag der Rechnung Wenn Sie eine der Fragen 2, 4 oder 5b ausfüllen, müssen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in einer Anlage spezifiziert aufführen. Schicken Sie keine Original-Kauf- oder Kostenrechnungen mit. Geben Sie in dieser Anlage folgende Einzelheiten an: Rechnungsdatum Rechnungsnummer Name und Anschrift des Lieferanten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten Beschreibung der Dienstleistung oder Lieferung Vergütung für die Dienstleistung oder die Lieferung Umsatzsteuer Gesamtbetrag der Rechnung Wichtiger Hinweis! Bei der Überprüfung der Steuererklärung kann das Finanzamt Rechnungen bzw. Rechnungskopien anfordern. Sollte daraus hervorgehen, dass Sie eine zu hohe Steuerrückerstattung erhalten haben, kann Ihnen ein Nachforderungsbescheid und ein Bußgeld auferlegt werden. Fristgerechte Abgabe Auf der Vorderseite der Umsatzsteuererklärung ist der Termin angegeben, zu dem Ihre Erklärung spätestens beim Finanzamt eingegangen sein muss. Wenn Sie Ihre Erklärung nicht innerhalb dieser Frist einreichen, kann gegen Sie ein Bußgeld verhängt werden. Steuererklärung ausfüllen Füllen Sie die Erklärung nur mit blauer oder schwarzer Tinte (oder Kugelschreiber) aus. Runden Sie alle Beträge auf ganze Euro-Beträge ab. Sie dürfen diese Abrundung zu Ihrem Vorteil durchführen. Vor negativen Beträgen ist in das erste Kästchen ein Minuszeichen [-] einzutragen. Zahlung der Umsatzsteuer Auf der Vorderseite der Steuererklärung ist der Termin angegeben, zu dem Ihre Zahlung spätestens beim Finanzamt eingegangen sein muss. Sollten Sie nicht oder nicht fristgemäß bezahlen, können wir Ihnen einen Nachforderungsbescheid oder ein Bußgeld auferlegen. Als Zahlungstag gilt das Datum, an dem der Betrag unserem Konto gutgeschrieben worden ist. Bei der Überweisung von Ihrem Konto müssen Sie einige Tage als Bearbeitungszeit einkalkulieren. Zahlungen aus den Niederlanden Sie können die Umsatzsteuer wie folgt entrichten: Füllen Sie den Überweisungsvordruck aus, den Sie von uns per Post erhalten haben. Verwenden Sie den Überweisungsvordruck ausschließlich für die Zahlung der Umsatzsteuer für den jeweiligen Meldezeitraum, auf den sich der betreffende Überweisungsvordruck bezieht. Überweisen den Betrag elektronisch oder verwenden Sie dafür eine eigene Banküberweisung. Führen Sie in diesem Fall immer den auf dem Überweisungsvordruck genannten Zahlungsgrund auf. Diesen Zahlungsgrund finden Sie auch auf dem Ausdruck, den Sie nach dem Versenden der Anmeldung erstellen können. Überweisen Sie den Betrag auf das Konto mit der Nummer , Kontoinhaber: Belastingdienst Apeldoorn. Sie nehmen eine Barzahlung beim Postamt vor. Verwenden Sie dafür den Überweisungsvordruck, den wir Ihnen per Post zugeschickt haben. Die darauf entfallenden Einzahlungsgebühren gehen zu Ihren Lasten. Zahlungen aus dem Ausland Erfolgt Ihre Zahlung aus dem Ausland? Verwenden Sie dann immer die i b a n-nummer n l 86 i n g b und den b i c-code (s w i f t -Code) i n g b n l 2a. Sie können auch mit einem Geldscheck zahlen. Die damit ggf. verbundenen Kosten gehen zu Ihren Lasten. Einspruch gegen den Bescheid Sollten Sie mit dem von Ihnen angemeldeten und bezahlten Betrag nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Zahlungstermin beim für Sie zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Sind Sie nicht mit dem Betrag einverstanden, dessen Rückerstattung Siebeantragt hatten? Dann müssen Sie innerhalb von sechs Wochen nach dem Rückerstattungsbescheid beim für Sie zuständigen Finanzamt schriftlich Einspruch einlegen. Korrektur einer Erklärung Haben Sie in der Umsatzsteuererklärung irrtümlicherweise verkehrte Angaben erteilt, wodurch Sie einen zu niedrigen oder zu hohen Umsatzsteuerbetrag angegeben oder bezahlt haben? Sie können Ihre Steuererklärung dann mit Hilfe des Vordrucks Suppletie omzetbelasting (Zusatzerklärung zur Umsatzsteuer) korrigieren. Die Suppletie omzetbelasting ist eine Form eines Einspruchs. Reichen Sie Ihre Zusatzerklärung sechs Wochen nach dem Zahlungsdatum oder dem Datum des Rückerstattungsbescheids ein. Einspruch gegen Steuerbescheid oder Rückerstattungsbescheid Sollten Sie mit einem von uns abgegebenen Nachforderungsbescheid bzw. Rückerstattungsbescheid nicht einverstanden sein, müssen Sie innerhalb von sechs Wochen beim für Sie zuständigen Finanzamt Einspruch einlegen. Verrechnung der Umsatzsteuererstattung Steht Ihnen noch eine Umsatzsteuerrückerstattung für einen vorigen Meldezeitraum zu? Sie können uns in diesem Fall bitten, diese Rückerstattung mit der Umsatzsteuer zu verrechnen, die Sie für den aktuellen Zeitraum zu zahlen haben. Es ist auch möglich, die Umsatzsteuerrückerstattung für einen bestimmten Zeitraum mit der Lohnsteuer und den Sozialbeiträgen, die Sie für denselben Zeitraum zu entrichten haben, zu verrechnen. Setzen Sie sich schnellstmöglich mit dem für Sie zuständigen Finanzamt in Verbindung, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchten. Auszahlung der Rückerstattung Wir überweisen den zu erstattenden Betrag auf das uns bekannte Konto. Sofern es sich dabei um eine niederländische Kontonummer handelt, ist diese immer rechts oben auf der Steuererklärung angegeben. Möchten Sie sich den Rückerstattungsbetrag auf ein ausländisches Konto überweisen lassen? Geben Sie dann auch die folgenden Angaben über Ihre Bankverbindung an: den Namen, den Ort und das Land die i b a n-nummer den b i c-code (s w i f t -Code) Teilen Sie bitte auch den Namen und die Anschrift des Kontoinhabers mit. Sie können uns die entsprechende Kontonummer auch brieflich übermitteln. Änderungen mitteilen Auf der Steuererklärung sind Ihr Name sowie die Adressangaben und die Kontonummer für die Rückerstattung angegeben. Sollten diese Angaben nicht korrekt sein, tragen Sie bitte die richtigen Angaben in die dafür vorgesehenen Felder auf der Vorderseite der Steuererklärung ein. In jedem Fall sind anzugeben: Bei Änderung der Namens- oder Adressangaben: die korrekten Namens- oder Adressangaben die Änderung (beispielsweise Änderungen der Firmenanschrift, Postanschrift oder Rechtsform) das Datum, an dem die Änderung wirksam wird Bei Betriebsbeendigung: das Datum, an dem das Unternehmen beendet worden ist Bei Änderung der Kontonummer für die Rückerstattung: die geänderte Kontonummer Die Verarbeitung der geänderten Kontonummer dauert meist einige Wochen. Weitere Informationen Haben Sie nach dem Lesen dieser Erläuterung noch Fragen? Oder möchten Sie die Erläuterungsbroschüre herunterladen, in der wir die Fragen der Umsatzsteuererklärung inhaltlich behandeln? Schauen Sie unter im deutschsprachigen Bereich nach oder setzen Sie sich mit der Hotline der Abteilung Ausland (BelastingTelefoon Buitenland) in Verbindung: , die montags bis donnerstags von bis Uhr und freitags von bis Uhr erreichbar ist. Die Postanschrift lautet: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Niederlande. 7

8

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands

Mehr

Child Support bezahlen, wenn Sie im Ausland leben

Child Support bezahlen, wenn Sie im Ausland leben Child Support bezahlen, wenn Sie im Ausland leben Diese Informationen sind für Sie bestimmt, wenn Sie im Ausland leben (Neuseeland ausgeschlossen) und Sie über das Department of Human Services gemäß eines

Mehr

Freedom worldwide health insurance claim form

Freedom worldwide health insurance claim form Freedom worldwide health insurance claim form Nur ambulante ärztliche Behandlung / Outpatient medical treatment only Bitte denken Sie daran, diese wichtigen Punkte beim Ausfüllen Antragsformular: / Please

Mehr

Cisco SB 106 Router Cabling and Setup Quick Start Guide

Cisco SB 106 Router Cabling and Setup Quick Start Guide Cisco SB 106 Router Cabling and Setup Quick Start Guide English, Deutsch, Nederlands, Español Corporate Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Mehr

Child Support zahlen, wenn das andere Elternteil im Ausland lebt (Betrag im Ausland festgesetzt)

Child Support zahlen, wenn das andere Elternteil im Ausland lebt (Betrag im Ausland festgesetzt) Child Support zahlen, wenn das andere Elternteil im Ausland lebt (Betrag im Ausland festgesetzt) Diese Informationen sind für Sie bestimmt, wenn Sie in Australien leben und Sie über das Geld für Child

Mehr

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) VON KAI-HENNING GERLACH, AUCH FIRMIEREND ALS GERLACH BOOKS UND GERLACH PRESS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) VON KAI-HENNING GERLACH, AUCH FIRMIEREND ALS GERLACH BOOKS UND GERLACH PRESS (for English Version please see page 4) ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) VON KAI-HENNING GERLACH, AUCH FIRMIEREND ALS GERLACH BOOKS UND GERLACH PRESS mit gesetzlichen Informationen zu den Verbraucherrechten

Mehr

Statistisches Bundesamt

Statistisches Bundesamt Statistisches Bundesamt Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Statistischen Bundesamtes (Stand 01.02.2014) für die Vertriebsabwicklung im Verkauf von gedruckten und auf Datenträger angebotenen Publikationen

Mehr

Antragsformular für Einlagenkonto Deposit Account Application Form

Antragsformular für Einlagenkonto Deposit Account Application Form Antragsformular für Einlagenkonto Deposit Account Application Form Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die in diesem Dokument enthaltenen Übersetzungen lediglich Ihrem besseren Verständnis dienen und dass

Mehr

Reise-Krankenversicherung für Reisen nach Deutschland bis zu einem Jahr

Reise-Krankenversicherung für Reisen nach Deutschland bis zu einem Jahr freu mich einfach nur, hier zu sein gleich meinen Freunden zeigen Myléne D., Studentin Gültig für den Abschluss bis 31.12.2013 Reise-Krankenversicherung für Reisen nach Deutschland bis zu einem Jahr Das

Mehr

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung Malou (meisjesversie/girls version/mädchen-ausführung/pour filles) Mark (jongensversie/boys version/jungen-ausführung/pour

Mehr

MONTAGE HANDLEIDING ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG. KS2030-54: Afm. 540x300x285 cm (bxdxh)

MONTAGE HANDLEIDING ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG. KS2030-54: Afm. 540x300x285 cm (bxdxh) MONTAGE HANDLEIDING ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG 34 KS 1530-43 34 KS 1530-54 34 KS 2030-54 34 KS1530-43: Afm. 427x300x285 cm (bxdxh) KS1530-54: Afm. 540x300x285 cm (bxdxh) KS2030-54: Afm. 540x300x285

Mehr

DIA-SCANNER SND 3600 A2 DIA-SCANNER DIA-SCANNER. Bedienungsanleitung. Gebruiksaanwijzing PHOTO SLIDE SCANNER. Operating instructions IAN 73761

DIA-SCANNER SND 3600 A2 DIA-SCANNER DIA-SCANNER. Bedienungsanleitung. Gebruiksaanwijzing PHOTO SLIDE SCANNER. Operating instructions IAN 73761 DIA-SCANNER SND 3600 A2 DIA-SCANNER Bedienungsanleitung DIA-SCANNER Gebruiksaanwijzing PHOTO SLIDE SCANNER Operating instructions IAN 73761 Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen

Mehr

Your Payments While You Are Outside The United States. Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten

Your Payments While You Are Outside The United States. Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten Your Payments While You Are Outside The United States Zahlungen bei Aufenthalten außerhalb der Vereinigten Staaten Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Version ; 200228 2 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION OF CONFORMITY We RADIO

Mehr

Care College. Care Concept AG. ab 26,- monatlich/from 26.00 monthly. We take care of you!

Care College. Care Concept AG. ab 26,- monatlich/from 26.00 monthly. We take care of you! Ihr zuverlässiger Partner für Krankenversicherungen im Ausland Ihr zuverlässiger Partner für Krankenversicherungen im Ausland Anträge per Post bitte an/please send applications by post to: Care Concept

Mehr

Zon, zee, strand en verkeer

Zon, zee, strand en verkeer Zon, zee, strand en verkeer Sonne, Meer, Strand und Verkehr Sun, sea, beaches and traffic Met mooi weer lonkt het strand. Kom gerust, maar liever niet met z¹n allen op dezelfde manier of tegelijk! Daar

Mehr

ISO/IEC 11172-2 MPEG1,ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL,ISO/IEC 14496 MPEG4 compliant. HDMI 1.3(video format default @ Auto), support HDCP

ISO/IEC 11172-2 MPEG1,ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL,ISO/IEC 14496 MPEG4 compliant. HDMI 1.3(video format default @ Auto), support HDCP können Sie dieses Element verlassen, ohne die Änderungen zu speichern. 12. Specifications. Tuner Demodulator Mode QPSK,8PSK,16APSK Frequency Range 950~2150MHz RF Input Connector F-Female SAB Nova 3600

Mehr

Sozialversicherungsabkommen zwischen Australien und der Schweiz

Sozialversicherungsabkommen zwischen Australien und der Schweiz Sozialversicherungsabkommen zwischen Australien und der Schweiz Australiens Sozialversicherungssystem Australiens Sozialversicherungssystem unterscheidet sich von den meisten Systemen, die in anderen Industrieländern

Mehr

1. General, Scope of Application

1. General, Scope of Application General Terms of Sale and Delivery for Foreign Business of halstrup-walcher GmbH with registered office in Kirchzarten, Germany (last update: March 2015) 1. General, Scope of Application 1.1 Sales, deliveries

Mehr

ClearNote. User manual Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung Manual d emploi Manuale utente

ClearNote. User manual Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung Manual d emploi Manuale utente User manual Gebruikershandleiding Bedienungsanleitung Manual d emploi Manuale utente User manual for Gebruikershandleiding voor Bedienungsanleitung für Manuel d emploi pour Manuale utente per User manual

Mehr

222 South Riverside Plaza, Suite 900 Chicago, Illinois, 60606, USA

222 South Riverside Plaza, Suite 900 Chicago, Illinois, 60606, USA 222 South Riverside Plaza, Suite 900 Chicago, Illinois, 60606, USA Bevor Sie Handelsgeschäfte abschließen können, müssen Sie die erforderlichen Unterlagen für mindestens ein Konto komplett ausfüllen. Der

Mehr

allgemeine geschäftsbedingungen Fassung: Juli 2015 general business conditions Version: July 2015

allgemeine geschäftsbedingungen Fassung: Juli 2015 general business conditions Version: July 2015 allgemeine geschäftsbedingungen Fassung: Juli 2015 general business conditions Version: July 2015 Dear customer, this English translation of the General Business Conditions is provided solely for the

Mehr

Onlinebewerbung für Austauschstudierende Online application for exchange students. (ERASMUS, DAAD, Partnerships, etc.)

Onlinebewerbung für Austauschstudierende Online application for exchange students. (ERASMUS, DAAD, Partnerships, etc.) Onlinebewerbung für Austauschstudierende Online application for exchange students (ERASMUS, DAAD, Partnerships, etc.) A Allgemeine Informationen zur Bewerbung/ General Information about the application

Mehr

SPEECHLIVE. www.philips.com/dictation PCL1000 PCL1100. EN Quick start guide for administrators. DE Kurzanleitung für Administratoren

SPEECHLIVE. www.philips.com/dictation PCL1000 PCL1100. EN Quick start guide for administrators. DE Kurzanleitung für Administratoren For product information and support, visit www.philips.com/dictation SPEECHLIVE PCL1000 PCL1100 EN Quick start guide for administrators DE Kurzanleitung für Administratoren FR Guide de démarrage rapide

Mehr

General Terms and conditions for Corporate Clients. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden

General Terms and conditions for Corporate Clients. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden Für den Besitz und die Nutzung der LogPay Card und der LogPay OBU gelten gegenüber Geschäftskunden die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Mehr

INSTALLATION MANUAL CAMERA

INSTALLATION MANUAL CAMERA INSTALLATION MANUAL CAMERA Congratulations on purchasing the Egardia camera. To install the camera you need an active subscription of the Egardia Video security service. With this subscription you can

Mehr

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder Bundeszentralamt für Steuern

Mehr

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store

Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store NEDERLANDS Conceptronic CH3ENAS Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw nieuwe Conceptronic Home Media Store In deze gebruiksaanwijzing vindt u stap-voor-stap instructies voor installatie en gebruik van

Mehr

REGELWERK WINGS FOR LIFE WORLD RUN

REGELWERK WINGS FOR LIFE WORLD RUN REGELWERK WINGS FOR LIFE WORLD RUN INHALT Abschnitt 1 Grundlegende Bestimmungen 1.1. Beschreibung der Veranstaltung Seite 03 1.2. Beschreibung der Strecke Seite 04 1.3. Teilnahme / Mindestalter Seite 04

Mehr

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: Sigma 120 Rev 09 Page 2 of 60 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Mehr