GUIDE. Det gode liv i Sokndal SOKNDAL. The good life in Sokndal. Nordens første medlem av Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GUIDE. Det gode liv i Sokndal SOKNDAL. The good life in Sokndal. Nordens første medlem av Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH"

Transkript

1 SOKNDAL GUIDE Det gode liv i Sokndal Nordens første medlem av Cittaslow The good life in Sokndal The first Scandinavian member of Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH SOKNDAL

2 Sokndal Guide Velkommen til det gode liv i Sokndal! Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland med ca innbyggere. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane (Haua). Andre tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad og Eia. Fylkesvei 44/Nordsjøvegen går gjennom store deler av kommunen og forbinder Sokndal med Egersund og Flekkefjord. Ekspressbuss fra Sokndal til Stavanger. Bergverksbedriften Titania er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 275 ansatte. Dette er verdens største ilmenittmalmgruve og drives som dagbrudd. Ellers har Sokndal et variert næringsliv med en rekke mindre bedrifter. Overnattingsmuligheter på kulturhotell, campingplass og private hytter/hus. I kommunesenteret Hauge i Dalane finnes en rekke butikker som er kjent for god service. Jøssingfjord Vitenmuseum et sted der natur- og kulturhistorie møtes er under etablering. Det planlegges aktiviteter i tilknytning til temaene vannkraft og gruvedrift. Tur- og klatreløype er tilrettelagt for besøkende. Regionalt motorsportsenter er under planlegging. Det er søkt om konsesjon for flere større vindkraftprosjekt, både på land og til sjøs. Sokndal kommune arbeider aktivt for etablering av nye arbeidsplasser. Byggeklar kommunal næringstomt, ledige kontorlokaler og attraktive boligtomter. Ny/rehabilitert grunnskole. Full barnehagedekning. Sogndalstrand Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland. Sogndalstrand er det eneste tettstedet i Norge hvor både trehusbebyggelsen fra og 1800-tallet og omkringliggende kulturlandskap er fredet. Tidligere ladested og egen kommune fram til Stedet har de siste årene hatt et kraftig oppsving med kulturhotell, galleri, golfbane, landhandel, utendørs amfi, skulpturmolo, havrafting og fiskerimuseum. Om sommeren er det flere store konserter i Sogndalstrand Amfi. Lakseelva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand. Hav, fjorder og fjell Kystlinjen mot Nordsjøen er 48 km. Sju små fjordarmer skjærer inn i landet og danner naturlige havner. Det er kort vei fra du løser fortøyningen til du er ute på det åpne havet med mange gode fiskeplasser. Unike fiskemuligheter i sjø, lakseelva Sokna og innlandsvann. Fra kystområdene strekker Sokndal seg innover et heilandskap med topper på opptil 600 meter over havet. Flotte turområder med mange merkede turløyper. De merkede toppturene er svært populære. The North Sea Cycle Route (Nordsjø Sykkelrute) og Nave Nortrail (Nordsjøløype) går gjennom Sokndal. En sjelden geologisk arv Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser i form av malmårer har resultert i etableringe n av bergverksbedriften Titania. Magma Geopark er medlem av det europeiske geoparknettverket, European Geoparks Network, som den 2. geoparken i Skandinavia. Magma Geopark ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på dens helt unike geologi og kulturhistorie. For mer informasjon: Foto: Knut Bry/Tinagent Cittaslow et merke med mange kvaliteter Sokndal var den første kommunen i Norden som sluttet seg til Cittaslow, en inter nasjonal bevegelse som startet i Italia i Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen Kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister bare gjester! Besøk gjerne en eller flere av de andre nordiske Cittaslow-kommunene: Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige, Svendborg i Danmark, samt Eidskog og Levanger i Norge. SOKNDAL Kulturkommunen Sokndal Sokndal er en kulturkommune med en rekke frivillige organisasjoner, idrettshall, fotballbaner med kunstgras, skytebane, tennisbane, ballbinge, plastisbane og mye mer. I løpet av året gjennomføres en rekke store og mindre arrangement. For mer informasjon om arrangementer i kulturkommunen Sokndal: 2

3 Topptur til Årosåsen ved Sogndalstrand. / Hiking to the summit of Årosåsen near Sogndalstrand. / Auf dem Årosåsen bei Sogndalstrand. Forza Haua! Her kan du leva godt og finna ro og me e onna vingo te Cittaslow Forza Haua Verneverdig sjøhusrekke på Nesvåg. / A row of protected boathouses in Nesvåg. / Schutzwürdige Bootsschuppen in Nesvåg. Forza Haua! Here you can live well and find peace and we are under the wings of Cittaslow Forza Haua Foto: Knut Bry/Tinagent 3

4 Foto: Hans E. H. Jacobsen, Stavanger Aftenblad Foto: Nils Jacobsen Kjærlighetsuka uke 39. / Love and Affection Week, week 39. / Woche der Liebe in Woche 39. Sjøhusrekken på Sogndalstrand. / Seaside houses in Sogndalstrand. / Umgebaute Bootsschuppen in Sogndalstrand. Sokndal Guide Welcome to the good life in Sokndal! Sokndal is the southernmost municipality in Rogaland and has around 3,250 inhabitants. Its administrative centre is Hauge i Dalane (Haua). Other villages in the region include: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad and Eia. County road 44 ('The North Sea Road') runs through large parts of the municipality and links Sokndal with Egersund and Flekkefjord. There is an express coach service from Sokndal to Stavanger. The mining company Titania is a cornerstone of the municipality's economy and employs around 275 people. It operates the world's largest ilmenite ore mine, an opencast mine. Otherwise Sokndal has a varied business community with a number of smaller companies. Accommodation can be found at the culture hotel, campsite and private cabins/houses. The administrative centre Hauge i Dalane offers a range of shops, well known for their good service. Jøssingfjord Museum a place where nature and cultural history meet is under development. There are plans to organise activities relating to the themes hydropower and mining. Hiking and climbing routes have been marked out for visitors. A regional motor sports centre is being planned. Licence applications have been submitted for a number of large wind power projects, both onshore and offshore. The municipality of Sokndal is actively seeking to establish new jobs. Plots ready for business development, available office premises and attractive residential plots. New/renovated primary and lower secondary school. Full nursery school coverage. Sogndalstrand Sogndalstrand is one of the most popular tourist destinations in Rogaland. Sogndalstrand is the only village in Norway where both the wooden buildings from the 1700s and 1800s and the surrounding cultural landscape are protected. It used to be a staple port and its own municipality up until In the last few years it has experienced quite a boom with the development of a culture hotel, gallery, golf course, village shop, outdoor amphitheatre, sculpture jetty, sea rafting, a fishing museum and more. Several large concerts are held in Sogndalstrand Amfi in the summer. The Sokna, a salmon river, flows into the fjord near Sogndalstrand. Sea, fjords and mountains The North Sea coastline stretches for 48 km. Seven small fjord arms penetrate the land, creating natural harbours. It s never far from the open sea and excellent fishing opportunities. There are unique fishing opportunities in the sea, the salmon river Sokna as well as lakes. Sokndal stretches inwards from the coastal areas through a hilly landscape with peaks of up to 600 metres. There are great trekking areas with numerous marked trails. The marked hill walks are very popular. The North Sea Cycle Route and Nave Nortrail both pass through Sokndal. A rare geological heritage The geology of Sokndal and Dalane is unusual and resulted in its characteristic landscape. Geological processes 935 to 920 million years ago produced a unique geological heritage that cannot be found anywhere else. Geological resources in the form of ore veins provided a basis for the establishment of the mining company Titania. Magma Geopark became the second Scandinavian member of the European Geoparks Network. Magma Geopark's ambition is to be an innovator who adapts, promotes, develops and strengthens the region based on its unique geology and cultural history. For more information, please visit: Cittaslow a brand of many qualities Sokndal was the first municipality in the Nordic Region to join Cittaslow, an international movement which started in Italy in The idea is to slow down the pace of life and choose quality of life instead. Here in Sokndal, non-conformity is encouraged and competing with your neighbours and colleagues forgotten. We have our own 'love and affection week' and focus on the things dear to us. We do not have any tourists only guests! Why not visit one or more of the other Scandinavian Cittaslow municipalities? Kristinestad in Finland, Falköping in Sweden, Svendborg in Denmark, and Eidskog and Levanger in Norway. Sokndal - municipality of culture Sokndal is a municipality of culture and home to a number of voluntary organisations, sports hall, football pitches with artificial grass, shooting range, tennis courts, courts for other ball games, plastic ice rink and more. A number of events, big and small, are held throughout the year. For more information about events in Sokndal, the municipality of culture, please visit: 4

5 Malmtoget på vei til Blåfjellet. / The ore train on its way to Blåfjellet. / Mit dem Erzbähnchen zum Blåfjell. Foto: Gunnvor B Krone Foto: Jan Ove Grastveit Kulisser til filmen Skumringslandet ved nedlagte Blåfjell Gruver. / The set for the film 'Skumringslandet' at the closed Blåfjell mines. / Arbeiterbehausungen des stillgelegten Stollens Blåfjell (Skumringslandet). 5

6 Foto: Nils Jacobsen Foto: Helge Sørvåg Fisking utenfor Sogndalstrand. / Fishing off the coast of Sogndalstrand. / Anglerglück vor Sogndalstrand. Lakseelva Sokna. / The Sokna salmon river. / Lachsfluss Sokna. 6 Sokndal Guide Willkommen zum guten Leben in Sokndal! Sokndal, der südlichste Kreis von Rogaland, zählt ca Einwohner. Das Verwaltungszentrum liegt in Hauge i Dalane (Haua). Weitere Ortschaften: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad und Eia. Die Straße 44 Nordseestraße führt durch große Teile des Kreises und verbindet Sokndal mit Egersund und Flekkefjord. Ein Expressbus verkehrt zwischen Sokndal und Stavanger. Das Ilmenitbergwerk Titania ist mit ca. 275 Beschäftigten der Eckstein der Industrie im Kreis Sokndal und weltweit das größte dieser Art. Das Titanerz wird im Tagebau abgebaut. Ansonsten überwiegen Kleinbetriebe. Unterkünfte stehen im Kulturhotel, auf dem Campingplatz und in privaten Hütten und Häusern zur Verfügung. Die Geschäfte in Hauge i Dalane, dem Sitz der Kreisverwaltung, sind für ihren guten Service bekannt. Das Wissensmuseum Jøssingfjord, das der Natur- und Kulturgeschichte gewidmet ist, steht kurz vor seiner Fertigstellung. Vielerlei Aktivitäten sind zu den Themen Wasserkraft und Bergbau geplant. Schöne Wanderwege und Kletterparcous sind angelegt. Ein regionales Motorsportzentrum gehört zu den Planvorhaben. Die Antragsverfahren für Windkraftprojekte zu Land und zu Wasser sind eingeleitet. Sokndal unternimmt viele Anstrengungen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Kommunale Gewerbegrundstücke, freie Büroräume und attraktive Baugrundstücke stehen bereit, ebenso die neue/renovierte Grundschule. Kindergartenplätze gibt es für alle. Sogndalstrand Sogndalstrand ist eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. Nicht nur die Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jh., sondern auch die sie umgebende Kulturlandschaft stehen unter Denkmalschutz, eine in Norwegen bisher einzigartige Maßnahme. Der Ort, der bis 1944 ein Hafen- und Marktort und ein eigener Kreis war, hat in den letzten Jahren eine neue Blüte erlebt. Davon zeugen das Kulturhotel, die Galerie, Golfplatz der, der Laden, das Amphitheater, die Skulpturmolo, das Fischereimuseum, Seerafting usw. Im Sommer finden im Sogndalstrand Amfi viel beachtete Konzerte statt. Der Lachsfluss Sokna mündet in Sogndalstrand ins Meer. Berge, Meer und Fjorde Wir haben 48 km Nordseeküste. Sieben kleinere Fjordarme bilden natürliche Häfen. Vom Bootssteg bis zum offenen Meer, das mit vielen guten Fischplätzen lockt, ist es nie weit. Der Fischreichtum im Meer, im Lachsfluss Sokna und in zahllosen Seen muss alle Angelsportler freuen. Landeinwärts erstreckt sich eine hügelige Heidelandschaft, deren höchste Gipfel 600 m über den Meeresspiegel ragen. Ein Netz von markierten Wanderpfaden macht es einfach, die Natur zu Fuß zu erkunden. Die gekennzeichneten Gipfelrouten sind besonders beliebt. Wussten Sie, dass The North Sea Cycle Route (Nordsee-Fahrradroute) und Nave Nortrail (Nordsee-Küstenpfad) durch Sokndal führen? Ein seltenes geologisches Erbe Erdgeschichtlich sind Sokndal und Dalane ein besonderes Phänomen, erkennbar an der charakteristischen Landschaft. Geologische Prozesse, die vor 935 bis 920 Millionen Jahren abliefen, haben uns ein Erbe hinterlassen, das es nirgendwo sonst gibt. Die reichen Erzadern werden von Titania abgebaut. Der Magma Geopark ist als zweiter Geopark Skandinaviens Mitglied des europäischen Geopark-Netzes European Geoparks Network. Er hat die Erd- und Kulturgeschichte der Region zum Thema und hat sich das Ziel gesetzt, auf dieser Grundlage zur Entwicklung und Stärkung der Region zukunftsweisend beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter CittaSlow wir sind eine Langsame Stadt Sokndal war die erste nordische Gemeinde, die sich Cittaslow übersetzt die langsame Stadt angeschlossen hat. Dies ist eine internationale Bewegung, die 1999 in Italien ihren Anfang nahm. Der Gedanke ist, der Schnelllebigkeit Einhalt zu gebieten und das Tempo abzubremsen. Stattdessen Lebensqualität und das einfache Leben in den Vordergrund zu stellen. In Sokndal ist Anderssein erwünscht und die moralischen Richtlinien des Janteloven haben keine Gültigkeit. Wir gönnen uns eine eigene Woche er Liebe und konzentrieren uns auf die alltäglichen Dinge. Wir haben keine Touristen nur Gäste. Wir empfehlen Ihnen den Besuch weiterer Cittàslow-Kommunen in Nordeuropa: Kristinestad in Finnland, Falköping in Schweden, Svendborg in Dänemark und Eidskog und Levanger in Norwegen. Sie finden Sie unter Die Kulturkommune Sokndal Sokndal erfreut sich eines blühenden Vereinslebens, das über moderne Anlagen wie Sporthalle, Fußballplätze mit Kunstgras, Schießbahnen, Tennisplatz, Bolzplatz, Kunststoffeisbahn u.v.a. verfügt. Im Jahresverlauf werden große wie auch kleinere Veranstaltungen dargeboten. Weitere Informationen über Veranstaltungen der Kulturkommune Sokndal stehen im Internet:

7 Langholmen utenfor Sogndalstrand. / Langholmen near Sogndalstrand. / Langholmen vor Sogndalstrand. Foto: Helge Sørvåg Bading fra MS Sjødis i Nesvåg. / Swimming from MS Sjødis in Nesvåg. / MS Sjødis in Nesvåg. Foto: Jan Ove Grastveit 7

8 Foto: Jan Ove Grastveit Foto: Jan Ove Grastveit Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Gipfelpfad auf den Hellershei. Klatreløype i Jøssingfjord. / Alpine route in Jøssingfjord. / Markierte Kletterrouten in Jøssingfjord. Sokndal har mye å by på, så bruk gjerne flere dager hos oss. Her er et lite utdrag av mulighetene: Severdigheter 1. Åna-Sira ligger på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal og på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Elva deler bygda i to. Gammelt fiskevær hvor det bl.a. finnes kirke, interkommunal skole, rekefabrikk og kraftstasjon. Åna- Sira Grensehandel er nærbutikken som eies av bygdefolket. Butikken fungerer også som turistinformasjon. 2. Jøssingfjord kjent fra Altmark-affæren den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig 16. februar Minnesmerke og informasjonsskilt. Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/ begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene finnes en bronseplate over Kjell Aukrusts figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i Nordsjøløype mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. 3. Titania AS, kommunens hjørnesteinsbedrift, verdens største ilmenittmalmgruve. Drives som dagbrudd og har enorme dimensjoner som er vel verdt et besøk. Norges største lastemaskin. Beregnet for grupper med guide. 4. Blåfjell Gruver ble drevet i perioden fra 1863 til Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti. Flott tursti fra badeplassen Linepollen og videre innover til Blåfjellet. 5. Ruggesteinen er Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Parker ved badeplassen Linepollen og gå videre innover til Ruggesteinen og nedlagte Blåfjell Gruver. 6. Fredsvarden på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Fredsvarden ble åpnet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 4. oktober Flott spaser tur fra Fylkesvei 1 til varden. 7. Sogndalstrand kulturmiljø ble fredet i statsråd 24. juni 2005 og består av trehusbebyggelse fra og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Det eneste tettsted i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Gammelt ladested og egen kommune fram til 1944, da det ble slått sammen med Sokndal kommune. Tidligere handelssenter for et større omland. Stedet har de siste årene hatt en kraftig oppblomstring med Sogndalstrand Kulturhotell, Galleri Rosengren, Horneland landhandel, Bryggegalleriet, Fiskerimuseum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golfbane, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand skulpturmolo, villsau, merket topptur, Nordsjøløype mellom Sogndalstrand og Jøssingfjord, konditori m.v. Sogndalstrand er i dag et av Rogalands best besøkte reisemål. Se 8. Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord er et støpejernsfyr bygget i Fyret ble automatisert i Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent. Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper m.v. For å komme ut til fyret er det nødvendig med båttransport. Ellers er Lille Presteskjær åpent for allmennheten hele året. Tlf Rekefjord med verneverdig trehusbebyggelse i Åve. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested. Her var det bradbenk, rekefabrikker, fiskemottak, sildekummer, anløpsted for Kystruten, utskipning av malm fra Blåfjell Gruver m.v. I dag finnes pukkverk på begge sider av fjorden og asfaltverk. Det gamle Tollpakkhuset fra tidlig på 1800-tallet er restaurert og eies av Sokndal Bygdetun. Moderne gjestekai på Malmkaien innerst i fjorden. 10. Nesvåg er et gammelt fiskevær med verneverdig sjøhusrekke. På Nesvåg finnes Nesvaag Sjø- og Motormuseum med gamle, restaurerte båtmotorer, Fiskarheim som kan brukes til mindre møter og sammenkomster. MS Sjødis er en sertifisert fiskeskøyte for 12 personer, og brukes til fiske-/sjøturer m.v. 3 robåter til utleie. 11. Hauge i Dalane (Haua) er kommunens administrasjonsenter med et rikt utvalg av butikker, bank, post i butikk, næringshage, servicebedrifter, kafeteria, informasjonskontor i kommunehuset Soknatun m.v. Besøk gjerne den flotte parken midt i sentrum hvor du kan slappe av og ta livet med ro. I parken ble Janteloven begravet i Her finnes gravstein over Janteloven som er erstattet med Anti-Janteloven. Besøk også Thildahaugen, som er et flott parkområde bak kirken. 12. Sokndal kirke fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Sokndal kirke feiret i 2003 sitt 200-års jubileum med bl.a. deltakelse av H. M. Kong Harald. Tlf Fruktbarhetskult på Rosland. Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder ca år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy. 8

9 Foto: Eirik Grastveit. Foto: Knut Bry/Tinagent Padling i Eiavannet. / Canoeing in Eiavannet. / Paddeln im Eiavannet. Janteloven er begravd. /Janteloven (the law of jealousy!) is dead. / Janteloven gilt hier nicht. Aktiviteter 14. Sogndalstrand Golfbane ligger idyllisk plassert på Kjelland, nær det gamle ladestedet. Banen spilles på 6 hull, par 19. Selv om størrelsen er begrenset, vil du finne utfordringer også som øvet golfspiller. Fiske. Det er kort vei fra du løsner fortøyningen til du er ute på åpne havet med mange gode fiskeplasser. Hvis du heller ønsker å prøve fiskelykken med beina på fastlandet, har du muligheter i lakseelva Sokna eller i en rekke innlandsvann med gode muligheter for fangst. Kjøp av fiskekort: Lakseelva Sokna: 15. MS Sjødis, sertifisert fiskeskøyte, kan leies til fisketurer eller til turkjøring. I tillegg er det 3 robåter m/redskap til leie. Tlf D y k k ing er det gode muligheter for mange steder utenfor kysten. Gode turmuligheter i flott turterreng. Mange merkede turløyper og toppturer. Sokndal er en del av The North Sea Cycle Route som går gjennom Sokndal. Sokndal er også en del av Nordsjøløypa, som har merket tur mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. Løypenettet Opplev Dalane. Stavanger Turistforening leier kommunens eiendom på Gaudland med overnattingsmuligheter, fiskevann og mange fine turløyper. Dalane Friluftsråd: dalane Sokndal Havrafting & Fritid har en hurtiggående båt som brukes til spenning og opplevelser langs Dalanekysten. Tlf Malmtoget har 2 vogner, plass til 36 passasjerer, faste turer til Blåfjell og brukes i forbindelse med ulike arrangement. Kan leies av grupper. Tlf Gjestekai. På Malmkaien i Rekefjord er det moderne gjestekai med alle fasiliteter. På gjestekaien finnes sykler til gratis utlån. Sykling. I Sokndal finnes en rekke fine muligheter for sykling. Veiene i Sokndal er lite trafikkert og passer godt for sykling. Sykkelløypa Nordsjøløypa - The North Sea Cycle Route - går gjennom Sokndal. Sogndalstrand Kulturhotell har 20 sykler til utleie. Ved gjestehavnen på Malmkaien finnes noen sykler til utlån for besøkende som kommer med båt. Badeplasser Linepollen på Åmodt. Ferskvann. Parkering, toalett og vannsklie. Ved parkerings plassen finner du en flott sandvolleyballbane. Hølan, Rekedal v/rekefjord. Ferskvann. Parkering og toalett. Halen, Rekedal v/rekefjord. Brakkvann. Parkering og toalett. Overnatting 16. Sogndalstrand Kulturhotell ligger i den gamle fredede trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer ni bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. I tillegg har hotellet konditori og landhandel med en rekke lokale produkter. Tlf Bakkaåno Camping & Gjestegard ligger i naturskjønne omgivelser på Fitje ca. 3 km fra Hauge sentrum. Campingvogner, bobiler og telt. Hytter, utleierom i tidligere låve og silo. Flere aktivitetstilbud for store og små. I tillegg til lekeplass med trampoliner og to henge buksvin, tilbys golfbane chip and put, gode bade- og fiskemuligheter. Tlf Vågan Camping ligger ved Nesvåg. Moderne sanitæranlegg, strømuttak, båtutleie og badeplass i nærheten. Kort vei til sjø. Rett ved campingplassen går sykkelruta The North Sea Cycle Route. Tlf Innlandsfiske og gårdsbesøk hos Gaute Urdal på Evja. I tillegg kan båt og garn leies. Muligheter for gårdsbesøk. Mobil Hus/hytter/leiligheter Mange private har hus, hytter og leiligheter til leie. Vennligst ta kontakt med kommunens informasjonskontor for mer informasjon, tlf eller epost Spisesteder Soknatun kafeteria ligger i rådhuset, Soknatun, i Hauge sentrum. Kafé og pub med alle rettigheter. Tlf Sogndalstrand Kulturhotell, ligger i den gamle trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer 9 bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. Konditori. Tlf

10 Foto: Helge Sørvåg Foto: Knut Bry/Tinagent Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gasthof. Rosslandsguden. / Pagan god's head rock carving, Rossland. / Kopf einer Götterstatue in Rossland. Kunst og kultur Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design og produksjon av bilder m.v. i batikk. Verksted, salgs- og kurslokale. Tlf Dalane Folkemuseum, avd. Fiskerimuseum, Sogndalstrand. Inneholder gamle fiskeredskaper, noen små båter og diverse fiskeutstyr. Museet har åpent i helgene i sommermånedene. Tlf Dalane Folkemuseum, avd. Fasgardløe, Barstad. Du er velkommen til å besøke Fasgardløa på Barstad, men den er dessverre ikke åpen for publikum. Tlf Galleri Rosengren, Sogndalstrand. Regionens største galleri innenfor samtidskunst. Galleriet har utstilling med diverse kunstnere i tillegg til salg av ulike kunstverk som malerier, akvareller, gaveartikler m.v. Tlf Nesvaag Sjø- og Motormuseum, Nesvåg. En rekke gamle, restaurerte båtmotorer og diverse fiskeredskaper og utstyr. Sertifisert fiskeskøyte MS Sjødis. 3 robåter med redskap til utleie. Tlf Handel AuRan Ull, Sandbekk, bruker lokal saueull i sine tovede produkter. Tøfler, vesker, hatter, sitteunderlag, dyner m.v. Tlf Hauge i Dalane har et rikt utvalg av forretninger og servicetilbud. Bank, post i butikk, dagligvareforretninger, klesbutikker, suvenirprodukter, kafeteria, pub, bensinstasjon, blomsterbutikker, jernvarehandel, bilforretning, bilverksted, mekanisk verksted m.v. Sakse Gårdsmat, Årstad, produserer spekemat, pålegg, pinnekjøtt, fenalår m.v. Tlf Sogndalstrand. Her finner du koselige butikker, gallerier, konditori og spisested. Gjør en god handel i rolige omgivelser, der du treffer trivelig betjening og får god service! Sogndalstrand Guiding og transport Annetur driver med transport, arrangerer turer og foretar guiding, tlf Haua Taxi Tlf Boreal Transport, ekspressbuss fra Hauge i Dalane til Stavanger, Guiding i Sokndal, v/camilla Haneberg, telefon Epost: Magma Geopark medlem av European Geopark Network. Sokndal kirke Tlf Jøssingfjord Vitenmuseum er under etablering. Informasjon om Altmarkaffæren, gruve- og industrihistorie. Telefon Foto: Foto: Jan Ove Grastveit

11 Sogndalstrand Ein liden plass i verden Folle av skikkelige ting Og folk høgt og lågt i alle fasonga Heis flagg og slepp ballonga Forza Haua A small place in the world Full of real things And people everywhere in all sizes and shapes Raise the flags and let the balloons fly Forza Haua Foto: Knut Bry/Tinagent 11

12 Eigelifjellet Revsvt. Nodlandsvt. 1. Åna-Sira 2. Jøssingfjord og Helleren 3. Titania AS 4. Blåfjell Gruver 5. Ruggesteinen 6. Fredsvarden 7. Sogndalstrand 8. Lille Presteskjær Fyr 9. Rekefjord 10. Nesvåg 11. Hauge i Dalane 12. Sokndal kirke 13. Fruktbarhetskult på Rosland 14. Sogndalstrand Golfbane 15. MS Sjødis 16. Sogndalstrand Kulturhotell 17. Bakkaåno Camping & Gjestegard 18. Vågan Camping 19. Innlandsfiske og gårdsbesøk En frisk seilas fra kontinentet Sokndal ligger ikke langt fra toglinjen og E39. Gode havner og kaianlegg i Jøssingfjorden og Rekefjord. Egersund (til togstasjon og E39) 30 km Flekkefjord (til E39) 40 km Stavanger (til flyplass og ferje til Danmark) 110 km Kristiansand (til flyplass samt ferje til Danmark) 150 km Nodland i Heia Liavt. Heggdal Refsland EIGERSUND Ledre Spjodevt. Gaudla Åvendalsvt. Egersund Mong 44/Nordjsøvegen Saurdal Fv 44/Nordsjøvegen Åvendal Rv Gyland Ripland Birkeland Vatland Nesvåg Eine Überfahrt in frischer Seeluft trennt Sie von Südnorwegen Rekela Birkeland Sokndal is not far from the rail line and E-39. Good harbours in Jøssingfjord and Rekefjord. Egersund (to railway station and E39) 30 km Flekkefjord (to E-39) 40 km Stavanger (to airport and ferry to Denmark) 110 km Kristiansand (to airport and ferry to Denmark) 150 km 12 Lia Kydlandsvt. A brisk sail from the Continent Von Sokndal ist es nicht weit zum nächsten Bahnhof bzw. zur E39. Wer auf dem Wasserweg kommt, findet in Jøssingfjord und Rekefjord gute Häfen. Egersund (zum Bahnhof, zur E39) 30 km Flekkefjord (zur E39) 40 km Stavanger (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 110 km Kristiansand (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 150 km Heigravt. 18 Rekefjord 8 Trondheim Trondheim Bergen Bergen Stavanger Stavanger Egersund Egersund Newcastle Newcastle Oslo Oslo Sokndal Sokndal Hanstholm Hanstholm Stockholm Stockholm Kristiansand Kristiansand Hirtshals Hirtshals København København London London Amsterdam Amsterdam Berlin Berlin 9 F

13 nd nd Eiavt. 13 Barstadvt. Barstad Sokna Ørsland v 33 Fv Sogndalstrand Rv 501 Eia 19 Evja Steinsvt. 11 Hauge i Dalane 12 Åmot Jøssingfjorden Bu Eide Eidsvt. Store Åmdal Åmdal Frøytlog Sandbekk E 39 S O K N D A L 17 Fv 1 5 LUND 4 Heskestad Tellnes gruver 3 Kalveknuden Helleren (388) 2 Li Kassen Orrestadvt. Rv Fv 44/Nordsjøvegen 44/Nordjsøvegen Myssa (492) 6 Mydlandsvt. Mydland Guddalsvt. Sletthei (454) Drangsdalen Rogaland (656) Grønhaug (631) Solliknuden (622) Kisthei (545) Vest-Agder Elve Gjersdal Øvre Myssa Fv 1 SkjeggjestadS FLEKKEFJORD Lundevt. Hovsvt. Kristiansand K A R T : E L L E N J E P S O N Moi / E 39 Drivid Sanden Løyning Roligheda Østebø Åna-Sira 1 Flekkefjord Åna Kvanvik

14 Foto: Nils Jacobsen Foto: Nils Jacobsen Verneverdig trehusbebyggelse i Åve i Rekefjord. / Protected wooden buildings in Åve in Rekefjord. / Schutzwürdige Holzarchitektur in Åve in Rekefjord. Bakke bru. / Bakke bridge. / Bakke Brücke. Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord. / Lille Presteskjær Lighthouse at the mouth of Rekefjord. / Leuchtturm Lille Presteskjær Fyr an der Einfahrt in den Rekefjord. 14 Foto: Jan Ove Grastveit

15 Foto: Gunnvor B Krone Foto: Mikael Nygård Kultursenteret Gamle skolen, Hauge i Dalane. / The 'Old School' cultural centre, Hauge i Dalane. / Kulturzentrum Gamle skolen, Hauge i Dalane. Hummerfiske utenfor Rekefjord. / Lobster fishing near Rekefjord. / Hummerfang im Rekefjord. Sokndal has much to offer, and you are welcome to spend several days with us. Here is a short summary of all the opportunities: Attractions 1. Åna-Sira lies on the boundary between the municipalities of Flekkefjord and Sokndal and the counties of Rogaland and Vest-Agder. The river bisects the village. It is an old fishing village with a church, inter-municipal school, shrimp processing plant and power station. Åna-Sira Grensehandel is a local grocery store owned by the villagers. The store also functions as the tourist information centre. 2. Jøssingfjord famous for the Altmark affair the first act of war on Norwegian soil during the second world war on 16 February Memorial and information board. Innermost in Jøssingfjord lie two houses below Helleren, an ancient settlement. The houses date from the end of the 1700s to the beginning of the 1800s. On the path to the houses there is a bronze plaque commemorating Kjell Aukrust s character Mysil Bergsprekken, who reputedly was born underneath a rock ledge in Jøssingfjord in North Sea trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. 3. Titania AS, the world's largest ilmenite mine, is the cornerstone company of the municipality. It is operated as an open cast mine and its enormous size makes it well worth a visit. Norway s largest truck loader. Tours for groups with a guide. 4. Blåfjell Mines were operated during the period of 1863 to The ore from the mine was shipped from Rekefjord. Railroad tracks were constructed between Blåfjell and Rekefjord. This is currently a pleasant walking and bicycle path. There is a beautiful trail from the bathing spot Linepollen inwards to Blåfjellet. 5. Ruggesteinen is Northern Europe s largest rocking stone, a boulder weighing 74 tons. Park at the Linepollen bathing spot and walk inwards to Ruggesteinen and the disused Blåfjell mines. 6. The Myssa peace cairn consists of stones from all of Norway municipalities. The peace cairn was unveiled on 4 October 2004 by Erik Solheim. There is a nice walk from county road 1 to the cairn. 7. Sogndalstrand cultural environment was protected by parliament on 24 June 2005 and consists of wooden buildings from the 18th and 19th centuries and the surrounding cultural landscape. The only village in Norway where both the buildings and the cultural landscape are protected. It is an old small seaport and was a separate municipality until 1944 when it was merged with Sokndal municipality. A former trading centre for the surrounding area. In the last few years it has experienced quite a boom with the establishment of Sogndalstrand culture hotel, Galleri Rosengren, Horneland Landhandel, Bryggegalleriet, a fishing museum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golf Course, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand sculpture jetty, wild sheep, marked summit trails, the North Sea Cycle Route between Sogndalstrand and Jøssingfjord, a café and more. Today, Sogndalstrand is one of the most popular tourist destinations in Rogaland. 8. Lille Presteskjær Fyr (Little Presteskjær Lighthouse) a cast iron lighthouse standing at the mouth of Rekefjord. Built in 1895 and automated in Formerly occupied by a lighthouse keeper and his assistant. Available for let for holidays, conferences, parties etc. Can only be reached by boat. Open to the public all year. Tel Rekefjord, with protected wooden buildings in Åve. The eastern part of Rekefjord was a part of Sogndal seaport. There were repair docks, a shrimp factory, landing of fish, herring vats, port of call for the coastal ferry, shipping of ore from the Blåfjell mine etc. There are ore mines and an asphalt works along the sides of the fjord. The old customs warehouse dating from the early 1800s has been restored and is owned by Sokndal Bygdetun. There is a modern public wharf at Malmkaien deep in the fjord. 10. Nesvåg is an old fishing village with a protected collection of sea houses. At Nesvåg there is Nesvaag Sea and Engine museum displaying old, restored, boat engines and Fiskarheim which may be used for smaller meetings and gatherings. MS Sjødis is a certified fishing boat that can carry 12 people and is used for fishing/sea trips, etc. Three rowing boats for rent. 11. Hauge i Dalane (Haua) is the municipality s centre of administration with a wide selection of shops, a bank, an in-store post office, a business centre, services, a cafeteria, tourist information office in the town hall in Soknatun, and more. Pay a visit to the lovely park in the town centre where you can relax and take it easy. The Jante Law, a Scandinavian cultural code equivalent to the tall poppy syndrome or the who-do-you-think-you-are attitude, was buried in the park in There is a tombstone for the Jante Law, which has been replaced by the anti-jante law. 12. Sokndal church from 1803 with a pulpit and altarpiece from the 1600s. A cross shaped church built in the style 15

16 Foto: Helge Sorvåg Foto: Nils Jacobsen. Ruggesteinen/bevegelig steinblokk. /Ruggesteinen (the rocking stone). / Ruggesteinen/ beweglicher Steinblock. Sjøhus i Åna Sira. /Seaside house at Åna Sira. /Bootshaus in Åna Sira. of Louis XVI. A new organ was inaugurated in Sokndal church celebrated its 200th anniversary in 2003 and was visited by His Majesty King Harald. Phone no Fertility cult at Rosland. A god s head, stone altar and blood vessel from the early iron age approximately 2000 years old. The legend tells that the altar was used for sacrificing horses to the god Frøy. Activities 14. Sogndalstrand Golf Course is idyllically located at Kjelland, close to the old seaport. It is a 6 hole, par 19 course. Despite the limited size, even experienced golfers will find challenges. Sogndalstrand Golf Course consists of 5 relatively long and demanding par three holes and a par four hole. You won t have to spend the entire day on a round of golf and you can combine your visit to Sogndalstrand with other activities. If you bring your fishing rod, you can take a break at hole five and try your luck in the Sokna salmon river which is just a long putt from the green. Fishing. After casting off the mooring lines, it is only a short trip to the open sea and numerous good fishing spots. If you would rather try your luck with your feet on solid ground, you could try the Sokna salmon river or one of the numerous lakes. For fishing licences visit: The Sokna salmon river: 15. MS Sjødis, certified fishing vessel, may be rented for fishing trips or other trips. There are also 3 equipped rowing boats for hire. Phone no Diving opportunities are abundant along the coast. Good trekking opportunities in beautiful walking country. Numerous signposted trails and hill walks. Sokndal is a part of the North Sea Cycle Route which runs through Sokndal. Sokndal is also a part of the Nordsjøløypa, which has a marked trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei - around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. Book climbs on viafjord.no. The trail network Experience Dalane. The Stavanger Trekking Association rents the municipality s property at Gaudland with accommodation, fishing lakes and numerous trails. Dalane outdoor recreation office: Sokndal Havrafting & Fritid has a speedboat which is used for exciting trips along the Dalane coast. Phone no Malmtoget (ore train) has two carriages, carries 36 passengers and runs regular trips to Blåfjell for a number of events and is available for hire by groups. Phone no Visitors quay. There is a modern quay facility for visiting boats at Malmkaien with all facilities. You can borrow bikes for free from the guest marina. Cycling. Sokndal offers a number of great cycling opportunities. The roads in Sokndal see little traffic and are great for cycling. Sykkelløypa Nordsjøløypa the North Sea Cycle Route - runs through Sokndal. Sogndalstrand culture hotel has 20 bikes available for rent. The guest marina at Malmkaien has some bikes that can be borrowed by visitors who arrive by boat. Bathing Linepollen at Åmodt. Freshwater. Parking, toilets and water slide. Next to the parking area there is a great beach volleyball court. Hølan, Rekedal by Rekefjord. Freshwater. Parking and toilets. Halen, Rekedal by Rekefjord. Brackish water. Parking and toilets. Accommodation 16. Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old, protected wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves everything from simple dishes to gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Full bar. The hotel also has a café and shop that carries a range of local products. Phone no Bakkaåno Camping & Gjestegard is situated in beautiful natural surroundings at Fitje approximately 3 km from Hauge in Dalane. Caravans, motor homes and tents. Cabins, rooms in former barn and silo. Numerous leisure activities for children and adults. As well as a playground with trampolines and two wild boars, there is a 'chip and put' gold course, and good opportunities for swimming and fishing. Phone no Vågan Camping is close to Nesvåg. Modern sanitary installation, electricity outlets, boat rental and nearby bathing place. Short distance to the sea. The North Sea Cycle Route passes by the campsite. Phone no

17 Foto: Foto: Knut Bry/Tinagent Foto: Jan Ove Grastveit Bading i Spinnerihølen på Sogndalstrand. / Swimming in Spinnerihølen in Sogndalstrand. / Badefreuden im Spinnerihølen in Sogndalstrand. Sokndal kirke. / Sokndal Church. / Sokndal Kirche. Foto: Knut Bry/Tinagent Lakseelva Sokna. / Salmon river Sokna. / Der Sokna Lachsfluß. 17

18 Foto: Nils Jacobsen Foto: Jan Ove Grastveit Moderne gjestekai ved Malmkaien innerst i Rekefjord. / The modern guest marina at Malmkaien at the head of Rekefjord. / Moderne Anlegestelle für Gäste beim Malmkai am Ende des Rekefjords. Tur til Hådyr med utsikt over Sokndalskysten. / Hiking to Hådyr with views of the coastline in Sokndal. / Auf dem Hådyr mit Aussicht auf die Sokndalsküste. Kystkultur i Rekefjord. / Seaside culture in Rekefjord. / Küstenkultur in Rekefjord. 18 Foto: Nils Jacobsen

19 Foto: Jan Ove Grastveit Foto: Jan Ove Grastveit Nedlagte Blåfjell Gruver. / The closed Blåfjell mines. / Stillgelegter Stollen Blåfjell. Sykkeltur mellom Rekefjord og Nesvåg. / Bike tour between Rekefjord and Nesvåg. / Radfahrt von Rekefjord nach Nesvåg 19. Inland fishing and farm visits at Gaute Urdal, Evja. Boats and nets for hire. Farm visits can be arranged. Mobile Houses/cabins/ apartments There are a number of private houses, cabins and flats for rent. Please contact the municipality's tourist information office for more information on or via Dining Soknatun kafeteria is in the town hall, Soknatun, in the centre of Hauge. Fully licensed café and pub. Phone no Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves everything from simple dishes to gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Fully licensed. Phone no Arts and culture Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design and production of batik pictures etc. Workshop, shop and course premises. Phone no Bryggegalleriet, Sogndalstrand. Department of batikk galleri & verksted. Open during the summer months. Sale of various batik products etc. Phone no Dalane Folk Museum, Fisheries Museum Branch, Sogndalstrand. Exhibits old fishing implements, some small boats and various fishing equipment. The museum is open in the weekends during the summer months. Phone no Dalane Folk Museum, Fasgardløe Branch, Barstad. You are welcome to visit Fasgardløa at Barstad, but it is unfortunately not open to the public. Phone no Galleri Rosengren, Sogndalstrand. The biggest gallery in the region for contemporary art. The gallery has exhibitions of various artists in addition to sales of various works of art such as oil paintings, watercolours, gift articles etc. Phone no Nesvaag Sea and Engine Museum, Nesvåg. A number of old, restored boat engines and various fishing equipment. Certified fishing boat MS Sjødis. 3 equipped rowing boats for hire. Phone no Shopping AuRan Ull, Sandbekk, uses local sheeps wool in its products which include slippers, bags, hats, cushions, duvets etc. Tel Hauge i Dalane has a wide selection of shops and services. A bank, in-store post office, grocery stores, clothes shops, souvenir products, cafeteria, pub, car dealership, petrol station, florists, iron-monger, garage, mechanical workshop etc. Sakse Gårdsmat, Årstad, produces cured meats, salted dried mutton ribs, cured leg of mutton etc. Phone no Sogndalstrand. Features a range of friendly shops, galleries, cafés and restaurants. Do a good deal in calm, quiet surroundings, where you will meet friendly staff and receive excellent service! Guiding and transport Annetur operates transport, arranges trips and provides guides, phone no Haua Taxi, phone no Boreal Transport, express bus from Hauge in Dalane to Stavanger. Guiding in Sokndal, Camilla Haneberg. Tel Magma Geopark member of European Geopark Network. Sokndal kirke Phone no Jøssingfjord Museum is under development. Information about the Altmark Incident, mining and industrial history.tel.:

20 Foto: Nils Jacobsen. Foto: Jan Ove Grastveit Rekefjord. Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Auf dem Gipfelpfad zum Hellershei. 20 Legen Sie ein paar Tage in Sokndal ein, es lohnt sich! Sehenswürdigkeiten 1. Åna-Sira an der Grenze zwischen den Orten Flekkefjord und Sokndal und den Fylken Rogaland und Vest-Agder. Der Ort zu beiden Seiten des Flusses gleichen Namens ist ein altes Fischerdorf, das trotz seiner bescheidenen Größe über eine Kirche, eine interkommunale Schule, eine Krabbenfabrik und ein Kraftwerk verfügt. Und über einen Laden, "Åna-Sira Grensehandel", der von einer dorfeigenen Genossenschaft getragen wird und auch die "Turistinformasjon" unterhält. 2. Jøssingfjord ist Geschichtskundigen als Ort der Altmark-Affäre bekannt auf norwegischem Boden die erste Kriegshandlung des Zweiten Weltkriegs am 16. Februar Daran erinnern ein Gedenkstein und eine Infotafel. Am inneren Ende des Jøssingfjords stehen zwei Häuschen unter einem Felsvorsprung, der schon den Höhlenmenschen Schutz bot. Die Häuser wurden um die Wende vom 18. zum 19. Jh. gebaut. Entlang des Pfads zu den Häusern befindet sich eine Gedenktafel aus Bronze, die an Kjell Aukrusts Figur Mysil Bergsprekken, der angeblich 1918 unter einem Felsüberhang im Jøssingfjord geboren wurde, erinnert. Nordseeloipe: Jøssingfjord Sogndalstrand 2-stündige Gipfeltour mit phantastischer Aussicht. Start beim Felsüberhang Helleren, markierte Klettertour mit Bergführer im Tal Hellersdalen. 3. Titania AS, der Eckpfeiler des ganzen Kreises, das größte Ilmenitbergwerk der Welt. Die riesige Anlage ist für geführte Besuchergruppen geöffnet. Sehen Sie den größten Kipper Norwegens im Einsatz. 4. In den Blåfjell Gruver wurde von 1863 bis 1876 Erz abgebaut, das in Rekefjord in Schiffe verladen wurde. Für den Transport von Blåfjell nach Rekefjord wurden Gleise verlegt. Der ehemalige Schienenweg ist heute ein reizvoller Wander- und Fahrradweg, der an der Badestelle Linepollen vorbei zum Blåfjellet führt (Bergwerk nicht zugänglich). 5. Ruggesteinen ist mit seinen 74 Tonnen der größte bewegliche Steinblock Nordeuropas. Parken Sie am Badeplatz Linepollen und folgen Sie dem ausgeschilderten Weg zum Ruggesteinen und Blåfjell Gruver. 6. Die steiene der Friedenspyramide auf dem Myssa wurden von sämtlichen Gemeinden des Landes beigesteuert. Sie wurde am 4. oktober 2005 eingeweiht. Ein schöner Spaziergang mit Ausgangspunkt am Fylkesvei Sogndalstrand Kulturmilieu, am 24. Juni 2005 unter Denkmalschutz gestellt, umfasst Holzbauten aus dem 18. und 19. Jh. und die sie um-gebende Kulturlandschaft. Die einzige Ortschaft Norwegens, bei der nicht nur die Bebauung, sondern auch die umgebende Landschaft unter Schutz gestellt sind. Bis zu seiner Eingemeindung nach Sokndal im Jahr 1944 war der alte Umschlagplatz ein eigener Kreis und der Marktort für ein größeres Umland. Der Ort hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung erlebt, das machen Highlights wie das Kulturhotel, die Galerie Rosengren, der Landhandel Horneland, Bryggegalleriet, das Fischereimuseum, Seerafting Sogndalstrand Havrafting & Fritid, der Golfplatz Sogndalstrand Golfbane, das Amphitheater, die Skulpturmolo, Wildschafe, der markierte Gipfelpfad, der Nordsee-Küstenpfad von Sogndalstrand nach Jøssingfjord, die Konditorei u.a.m. sichtbar. Sogndalstrand ist heute eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. 8. Lille Presteskjær Fyr liegt an der Mündung des Rekefjords. Der Leuchtturm aus Gusseisen wurde 1895 erbaut und1972 automatisiert. Früher wurde der Leuchtturm vom Leuchtturmwärter und seinem Assistenten bewohnt. Heute kann man Lille Presteskjær Fyr zur Übernachtung, für Meetings, Gesellschaftenusw. anmieten. Um zum Leuchtturm zu gelangen, muss man mit einem Boot übersetzen. Lille Presteskjær ist ganzjährig geöffnet. Tlf Rekefjord mit bewahrungswürdigen Holzhäusern in Åve. Der östliche Teil von Rekefjord war ein Teil des Küstendorfs Sogndal und eine Anlaufstelle der Küstenschifffahrt. Von hier aus wurde Erz der Blåfjell-Gruben verschifft, hier wurden Heringe verarbeitet, es gab Docks, Krabbenfabriken und vieles mehr. Heute liegen zu beiden Seiten des Fjords Schotter- und Asphaltfabriken. Das alte Zollhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde restauriert und ist im Besitz des Museumshofs Sokndal Bygdetun. Es gibt einen modernen Gästekai am Malmkai im inneren Fjord. 10. Nesvåg ist ein altes Fischerdorf mit einer Zeile erhaltungswürdiger Bootsschuppen. Im Nesvaag See- und Motorenmuseum sind alte restaurierte Bootsmotoren und Gegenstände des Fischereigewerbes liebevoll zusammengetragen. Fiskarheim steht für Feiern und Seminare im kleinen Kreis zur Verfügung. Der Fischkutter MS Sjødis ist für 12 Personen zugelassen und kann für Angel-/Meeresausflüge usw. bestellt werden. 3 Ruderboote zu vermieten. 11. In Hauge i Dalane (Haua) dem Sitz der Kreisverwaltung, gibt es Geschäfte, Banken, Post, einen Gewerbepark, Dienstleistungsunternehmen, eine Cafeteria, Informationsstelle im Kommunehuset Soknatun u.a.m. Der wunderschöne Park mitten im Zentrum lädt zum Entspannen ein.

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online.

Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district. www.osl-online. Leben und Investieren im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Living and investing in the Oberspreewald-Lausitz district www.osl-online.de familiäre, internationale Studienatmosphäre hervorragende Studienbedingungen

Mehr

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast

Willkommen an Bord Welcome on Board. Bremerhaven. Die Stadt hat Küste. The City on the Coast Willkommen an Bord Welcome on Board Bremerhaven Die Stadt hat Küste The City on the Coast Maritime Moderne mit Tradition und Zukunft Maritime Modernity with a Distinctive Past and Thriving Future Unsere

Mehr

FAMILY AND KIDS. WWW. altabadia.org DE/GB CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL

FAMILY AND KIDS. WWW. altabadia.org DE/GB CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL / FAMILY AND KIDS AKTIVITÄTEN FÜR DIE GANZE FAMILIE ACTIVITIES FOR THE WHOLE FAMILY CORVARA COLFOSCO LA VILLA SAN CASSIANO BADIA LA VAL WWW. altabadia.org INHALTSVERZEICHNIS 05 Leichte Wanderwege für Familien

Mehr

Hotels und mehr hotels and more. othenburg. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Hotels und mehr hotels and more. othenburg. Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben. Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben. 05 Hotels Gasthöfe Pensionen Privatzimmer Ferienwohnungen Hotels und mehr hotels and more othenburg ob der Tauber Rothenburg ob der Tauber ist einzigartig. Wie

Mehr

Safety in the. Sicherheit im

Safety in the. Sicherheit im Safety in the NORWEGIAN MOUNTAINS How to stay safe when hiking Sicherheit im norwegischen Gebirge Gefahrlos unterwegs CONTENTS Travelling in the Norwegian mountains 4-7 The Norwegian mountain code 8-23

Mehr

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka

15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka 15 Years one world foundation free education unit Sri Lanka one world foundation Direktorin / Director: Kathrin Messner office Vienna Hofmühlgasse 17/2/25 1060 Vienna, Austria T: +43 (0)1 533 58 40-33

Mehr

Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions

Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions HOHE TAUERN Card Sehenswürdigkeiten & Ausflugsziele sights and attractions Übersichtskarte SalzburgerLand...... Klappkarte vorne Map SalzburgerLand...... Folding map front HOHE TAUERN Card Überblick.............

Mehr

12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts

12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts 12 x Berlin Business & More in Berlin s Districts Inhalt Content Grußwort 2 3 Welcome Greeting Berliner Bezirke Berlin Districts Charlottenburg-Wilmersdorf 4 11 Friedrichshain-Kreuzberg 12 19 Lichtenberg

Mehr

Europa Kultur Stadt. Stadtentwicklung durch Events? Von Klaus Selle

Europa Kultur Stadt. Stadtentwicklung durch Events? Von Klaus Selle Europa Kultur Stadt Juli August 2005 Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstiftung des Bundes in politik und kultur Ausgabe V Inhalt Die Diskussion um die Nachhaltigkeit von Kulturpolitik aus

Mehr

Smultronställen. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. Malung Lima Sälen. Favourite places Freizeitperlen

Smultronställen. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. Malung Lima Sälen. Favourite places Freizeitperlen Malung Lima Sälen Smultronställen Favourite places Freizeitperlen Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr From Tyngsjö in the south to Sörjsön in the north Von Tyngsjö im süden bis Sörsjön im norden 1.

Mehr

Portalhaus/Halle 11. Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view

Portalhaus/Halle 11. Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view /Halle 11 Ausblick trifft Funktionalität Functionality with a view 2 Flexibilität ist unsere Sache Flexibility is our speciality Wir kommen Ihren Ideen räumlich entgegen. Ob Messe, Tagung, Kongress, Konzert,

Mehr

Suonen sind... Suonen are... Deutsch English

Suonen sind... Suonen are... Deutsch English Suonen sind... Suonen are... Deutsch English Suonen sind unsere Traumpfade 2 1 An der Schepfi wird das Niwärch am Baltschiederbach gefasst The Niwärch is collected from the Baltschieder river at the Schepfi

Mehr

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich 14 /15 München Munich Der Wirtschaftsstandort München München ist und bleibt einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa. Die Prosperität der bayerischen Landeshauptstadt wird durch pitzenplatzierungen

Mehr

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment

Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vielfalt als Bereicherung Diversity as Enrichment Vorwort Preface Die Begegnung mit anderen kulturellen Kontexten ist in der modernen Welt zu einer alltäglichen Erscheinung geworden: Sowohl Globalisierung

Mehr

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK

INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK 0 0 0 0 INTERMEDIATE GERMAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Intermediate German is designed for learners who have achieved basic proficiency and wish to progress to more complex language. Its units present a broad

Mehr

Wer ich bin und was ich tue

Wer ich bin und was ich tue KAPITEL 1 Wer ich bin und was ich tue GOALS This chapter extends sts. listening and speaking skills to exchange personal information. Sts. will continue to respond with single words, but short phrases

Mehr

EuropaKulturStadt. Was ist eine europäische Stadt? Inhalt. Von Walter Siebel

EuropaKulturStadt. Was ist eine europäische Stadt? Inhalt. Von Walter Siebel EuropaKulturStadt Jan. - Feb. 2005 Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstiftung des Bundes in politik und kultur Ausgabe II Inhalt In dieser Ausgabe von Europa Kultur Stadt setzen sich verschiedene

Mehr

PLATZ FUR PERFEKTION.

PLATZ FUR PERFEKTION. GOLF // A-ROSA FINEST HIDEAWAY RESORTS PLATZ FUR PERFEKTION. // ON COURSE FOR PERFECTION. Lorem ipsum an vix clita aperiam alterum Dolore eripuit ut pri, sea et rebum velit Et est dolores eleifend mnesarchum,

Mehr

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at

So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum So nah waren die Römer noch nie! www.carnuntum.co.at PETRONELL-CARNUNTUM CARNUNTUM SO NAH WAREN DIE RÖMER NOCH NIE! CARNUNTUM The Romans have never been so

Mehr

www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life.

www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life. www.iberotel.com Iberotel so lässt es sich leben. Iberotel this is the life. 03 Hereinspaziert! Please come in! Bei Iberotel empfangen wir Sie mit offenen Armen. Nur für Ihren Alltag ist hier kein Platz.

Mehr

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Contents Inhalt 04 Welcome to the Bank

Mehr

westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR

westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR westdeutscher rundfunk Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und Integration im WDR Cultural diversity and integration at WDR Wir sind Vielfalt We are diversity Kulturelle Vielfalt und

Mehr

The way. Herbert Grönemeyer Der Weg

The way. Herbert Grönemeyer Der Weg Herbert Grönemeyer Der Weg Ich kann nicht mehr sehen trau nicht mehr meinen Augen. Kann kaum noch glauben Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge um aufzugeben. Es wäre auch zu früh weil immer

Mehr

Unverkäufliche Leseprobe

Unverkäufliche Leseprobe Unverkäufliche Leseprobe Adam Fletcher Wie man Deutscher wird in 50 einfachen Schritten/How to be German in 50 easy Steps Wendebuch Deutsch/Englisch Eine Anleitung von Apfelsaftschorle bis Tschüss A guide

Mehr

EDITED VOLUME SERIES. innsbruck university press

EDITED VOLUME SERIES. innsbruck university press EDITED VOLUME SERIES innsbruck university press Wolfgang Sützl, Felix Stalder, Ronald Maier, Theo Hug (Eds.) MEDIA, KNOWLEDGE AND EDUCATION: Cultures and Ethics of Sharing MEDIEN WISSEN BILDUNG: Kulturen

Mehr

home collection 2015

home collection 2015 we are arco we make tables home collection 2015 www.arco.nl arco 1 3 2 we we we we we we we we we we we we we we we we we we we are make create organize complement create add are last solve are value love

Mehr

Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten. Mietwohnungen Apartments for rent

Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten. Mietwohnungen Apartments for rent Fürstlich wohnen am Herzogin Garten Royal Living at the Herzogin Garten Mietwohnungen Apartments for rent Herzlich willkommen in der Residenz am Zwinger Warmly welcome in the Residenz am Zwinger Das Projekt

Mehr

Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung. From Stability Pact to EU Convergence. 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa

Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung. From Stability Pact to EU Convergence. 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa Vom Stabilitätspakt zur EU-Annäherung 15 Jahre Akademischer Neuaufbau Südosteuropa From Stability Pact to EU Convergence 15 Years of Academic Reconstruction in South Eastern Europe Vom Stabilitätspakt

Mehr

Kurzanleitung Deutsch

Kurzanleitung Deutsch Kurzanleitung Deutsch Vielen Dank, dass Sie sich für ein a-rival Navigationssystem entschieden haben. Eine gute Wahl! Im Falle eines Falles sind wir natürlich auch nach dem Kauf für Sie da. Bei technischen

Mehr