GUIDE. Det gode liv i Sokndal SOKNDAL. The good life in Sokndal. Nordens første medlem av Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "GUIDE. Det gode liv i Sokndal SOKNDAL. The good life in Sokndal. Nordens første medlem av Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH"

Transkript

1 SOKNDAL GUIDE Det gode liv i Sokndal Nordens første medlem av Cittaslow The good life in Sokndal The first Scandinavian member of Cittaslow NORSK ENGLISH DEUTSCH SOKNDAL

2 Sokndal Guide Velkommen til det gode liv i Sokndal! Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland med ca innbyggere. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane (Haua). Andre tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad og Eia. Fylkesvei 44/Nordsjøvegen går gjennom store deler av kommunen og forbinder Sokndal med Egersund og Flekkefjord. Ekspressbuss fra Sokndal til Stavanger. Bergverksbedriften Titania er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 275 ansatte. Dette er verdens største ilmenittmalmgruve og drives som dagbrudd. Ellers har Sokndal et variert næringsliv med en rekke mindre bedrifter. Overnattingsmuligheter på kulturhotell, campingplass og private hytter/hus. I kommunesenteret Hauge i Dalane finnes en rekke butikker som er kjent for god service. Jøssingfjord Vitenmuseum et sted der natur- og kulturhistorie møtes er under etablering. Det planlegges aktiviteter i tilknytning til temaene vannkraft og gruvedrift. Tur- og klatreløype er tilrettelagt for besøkende. Regionalt motorsportsenter er under planlegging. Det er søkt om konsesjon for flere større vindkraftprosjekt, både på land og til sjøs. Sokndal kommune arbeider aktivt for etablering av nye arbeidsplasser. Byggeklar kommunal næringstomt, ledige kontorlokaler og attraktive boligtomter. Ny/rehabilitert grunnskole. Full barnehagedekning. Sogndalstrand Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland. Sogndalstrand er det eneste tettstedet i Norge hvor både trehusbebyggelsen fra og 1800-tallet og omkringliggende kulturlandskap er fredet. Tidligere ladested og egen kommune fram til Stedet har de siste årene hatt et kraftig oppsving med kulturhotell, galleri, golfbane, landhandel, utendørs amfi, skulpturmolo, havrafting og fiskerimuseum. Om sommeren er det flere store konserter i Sogndalstrand Amfi. Lakseelva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand. Hav, fjorder og fjell Kystlinjen mot Nordsjøen er 48 km. Sju små fjordarmer skjærer inn i landet og danner naturlige havner. Det er kort vei fra du løser fortøyningen til du er ute på det åpne havet med mange gode fiskeplasser. Unike fiskemuligheter i sjø, lakseelva Sokna og innlandsvann. Fra kystområdene strekker Sokndal seg innover et heilandskap med topper på opptil 600 meter over havet. Flotte turområder med mange merkede turløyper. De merkede toppturene er svært populære. The North Sea Cycle Route (Nordsjø Sykkelrute) og Nave Nortrail (Nordsjøløype) går gjennom Sokndal. En sjelden geologisk arv Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser i form av malmårer har resultert i etableringe n av bergverksbedriften Titania. Magma Geopark er medlem av det europeiske geoparknettverket, European Geoparks Network, som den 2. geoparken i Skandinavia. Magma Geopark ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på dens helt unike geologi og kulturhistorie. For mer informasjon: Foto: Knut Bry/Tinagent Cittaslow et merke med mange kvaliteter Sokndal var den første kommunen i Norden som sluttet seg til Cittaslow, en inter nasjonal bevegelse som startet i Italia i Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen Kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister bare gjester! Besøk gjerne en eller flere av de andre nordiske Cittaslow-kommunene: Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige, Svendborg i Danmark, samt Eidskog og Levanger i Norge. SOKNDAL Kulturkommunen Sokndal Sokndal er en kulturkommune med en rekke frivillige organisasjoner, idrettshall, fotballbaner med kunstgras, skytebane, tennisbane, ballbinge, plastisbane og mye mer. I løpet av året gjennomføres en rekke store og mindre arrangement. For mer informasjon om arrangementer i kulturkommunen Sokndal: 2

3 Topptur til Årosåsen ved Sogndalstrand. / Hiking to the summit of Årosåsen near Sogndalstrand. / Auf dem Årosåsen bei Sogndalstrand. Forza Haua! Her kan du leva godt og finna ro og me e onna vingo te Cittaslow Forza Haua Verneverdig sjøhusrekke på Nesvåg. / A row of protected boathouses in Nesvåg. / Schutzwürdige Bootsschuppen in Nesvåg. Forza Haua! Here you can live well and find peace and we are under the wings of Cittaslow Forza Haua Foto: Knut Bry/Tinagent 3

4 Foto: Hans E. H. Jacobsen, Stavanger Aftenblad Foto: Nils Jacobsen Kjærlighetsuka uke 39. / Love and Affection Week, week 39. / Woche der Liebe in Woche 39. Sjøhusrekken på Sogndalstrand. / Seaside houses in Sogndalstrand. / Umgebaute Bootsschuppen in Sogndalstrand. Sokndal Guide Welcome to the good life in Sokndal! Sokndal is the southernmost municipality in Rogaland and has around 3,250 inhabitants. Its administrative centre is Hauge i Dalane (Haua). Other villages in the region include: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad and Eia. County road 44 ('The North Sea Road') runs through large parts of the municipality and links Sokndal with Egersund and Flekkefjord. There is an express coach service from Sokndal to Stavanger. The mining company Titania is a cornerstone of the municipality's economy and employs around 275 people. It operates the world's largest ilmenite ore mine, an opencast mine. Otherwise Sokndal has a varied business community with a number of smaller companies. Accommodation can be found at the culture hotel, campsite and private cabins/houses. The administrative centre Hauge i Dalane offers a range of shops, well known for their good service. Jøssingfjord Museum a place where nature and cultural history meet is under development. There are plans to organise activities relating to the themes hydropower and mining. Hiking and climbing routes have been marked out for visitors. A regional motor sports centre is being planned. Licence applications have been submitted for a number of large wind power projects, both onshore and offshore. The municipality of Sokndal is actively seeking to establish new jobs. Plots ready for business development, available office premises and attractive residential plots. New/renovated primary and lower secondary school. Full nursery school coverage. Sogndalstrand Sogndalstrand is one of the most popular tourist destinations in Rogaland. Sogndalstrand is the only village in Norway where both the wooden buildings from the 1700s and 1800s and the surrounding cultural landscape are protected. It used to be a staple port and its own municipality up until In the last few years it has experienced quite a boom with the development of a culture hotel, gallery, golf course, village shop, outdoor amphitheatre, sculpture jetty, sea rafting, a fishing museum and more. Several large concerts are held in Sogndalstrand Amfi in the summer. The Sokna, a salmon river, flows into the fjord near Sogndalstrand. Sea, fjords and mountains The North Sea coastline stretches for 48 km. Seven small fjord arms penetrate the land, creating natural harbours. It s never far from the open sea and excellent fishing opportunities. There are unique fishing opportunities in the sea, the salmon river Sokna as well as lakes. Sokndal stretches inwards from the coastal areas through a hilly landscape with peaks of up to 600 metres. There are great trekking areas with numerous marked trails. The marked hill walks are very popular. The North Sea Cycle Route and Nave Nortrail both pass through Sokndal. A rare geological heritage The geology of Sokndal and Dalane is unusual and resulted in its characteristic landscape. Geological processes 935 to 920 million years ago produced a unique geological heritage that cannot be found anywhere else. Geological resources in the form of ore veins provided a basis for the establishment of the mining company Titania. Magma Geopark became the second Scandinavian member of the European Geoparks Network. Magma Geopark's ambition is to be an innovator who adapts, promotes, develops and strengthens the region based on its unique geology and cultural history. For more information, please visit: Cittaslow a brand of many qualities Sokndal was the first municipality in the Nordic Region to join Cittaslow, an international movement which started in Italy in The idea is to slow down the pace of life and choose quality of life instead. Here in Sokndal, non-conformity is encouraged and competing with your neighbours and colleagues forgotten. We have our own 'love and affection week' and focus on the things dear to us. We do not have any tourists only guests! Why not visit one or more of the other Scandinavian Cittaslow municipalities? Kristinestad in Finland, Falköping in Sweden, Svendborg in Denmark, and Eidskog and Levanger in Norway. Sokndal - municipality of culture Sokndal is a municipality of culture and home to a number of voluntary organisations, sports hall, football pitches with artificial grass, shooting range, tennis courts, courts for other ball games, plastic ice rink and more. A number of events, big and small, are held throughout the year. For more information about events in Sokndal, the municipality of culture, please visit: 4

5 Malmtoget på vei til Blåfjellet. / The ore train on its way to Blåfjellet. / Mit dem Erzbähnchen zum Blåfjell. Foto: Gunnvor B Krone Foto: Jan Ove Grastveit Kulisser til filmen Skumringslandet ved nedlagte Blåfjell Gruver. / The set for the film 'Skumringslandet' at the closed Blåfjell mines. / Arbeiterbehausungen des stillgelegten Stollens Blåfjell (Skumringslandet). 5

6 Foto: Nils Jacobsen Foto: Helge Sørvåg Fisking utenfor Sogndalstrand. / Fishing off the coast of Sogndalstrand. / Anglerglück vor Sogndalstrand. Lakseelva Sokna. / The Sokna salmon river. / Lachsfluss Sokna. 6 Sokndal Guide Willkommen zum guten Leben in Sokndal! Sokndal, der südlichste Kreis von Rogaland, zählt ca Einwohner. Das Verwaltungszentrum liegt in Hauge i Dalane (Haua). Weitere Ortschaften: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad und Eia. Die Straße 44 Nordseestraße führt durch große Teile des Kreises und verbindet Sokndal mit Egersund und Flekkefjord. Ein Expressbus verkehrt zwischen Sokndal und Stavanger. Das Ilmenitbergwerk Titania ist mit ca. 275 Beschäftigten der Eckstein der Industrie im Kreis Sokndal und weltweit das größte dieser Art. Das Titanerz wird im Tagebau abgebaut. Ansonsten überwiegen Kleinbetriebe. Unterkünfte stehen im Kulturhotel, auf dem Campingplatz und in privaten Hütten und Häusern zur Verfügung. Die Geschäfte in Hauge i Dalane, dem Sitz der Kreisverwaltung, sind für ihren guten Service bekannt. Das Wissensmuseum Jøssingfjord, das der Natur- und Kulturgeschichte gewidmet ist, steht kurz vor seiner Fertigstellung. Vielerlei Aktivitäten sind zu den Themen Wasserkraft und Bergbau geplant. Schöne Wanderwege und Kletterparcous sind angelegt. Ein regionales Motorsportzentrum gehört zu den Planvorhaben. Die Antragsverfahren für Windkraftprojekte zu Land und zu Wasser sind eingeleitet. Sokndal unternimmt viele Anstrengungen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Kommunale Gewerbegrundstücke, freie Büroräume und attraktive Baugrundstücke stehen bereit, ebenso die neue/renovierte Grundschule. Kindergartenplätze gibt es für alle. Sogndalstrand Sogndalstrand ist eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. Nicht nur die Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jh., sondern auch die sie umgebende Kulturlandschaft stehen unter Denkmalschutz, eine in Norwegen bisher einzigartige Maßnahme. Der Ort, der bis 1944 ein Hafen- und Marktort und ein eigener Kreis war, hat in den letzten Jahren eine neue Blüte erlebt. Davon zeugen das Kulturhotel, die Galerie, Golfplatz der, der Laden, das Amphitheater, die Skulpturmolo, das Fischereimuseum, Seerafting usw. Im Sommer finden im Sogndalstrand Amfi viel beachtete Konzerte statt. Der Lachsfluss Sokna mündet in Sogndalstrand ins Meer. Berge, Meer und Fjorde Wir haben 48 km Nordseeküste. Sieben kleinere Fjordarme bilden natürliche Häfen. Vom Bootssteg bis zum offenen Meer, das mit vielen guten Fischplätzen lockt, ist es nie weit. Der Fischreichtum im Meer, im Lachsfluss Sokna und in zahllosen Seen muss alle Angelsportler freuen. Landeinwärts erstreckt sich eine hügelige Heidelandschaft, deren höchste Gipfel 600 m über den Meeresspiegel ragen. Ein Netz von markierten Wanderpfaden macht es einfach, die Natur zu Fuß zu erkunden. Die gekennzeichneten Gipfelrouten sind besonders beliebt. Wussten Sie, dass The North Sea Cycle Route (Nordsee-Fahrradroute) und Nave Nortrail (Nordsee-Küstenpfad) durch Sokndal führen? Ein seltenes geologisches Erbe Erdgeschichtlich sind Sokndal und Dalane ein besonderes Phänomen, erkennbar an der charakteristischen Landschaft. Geologische Prozesse, die vor 935 bis 920 Millionen Jahren abliefen, haben uns ein Erbe hinterlassen, das es nirgendwo sonst gibt. Die reichen Erzadern werden von Titania abgebaut. Der Magma Geopark ist als zweiter Geopark Skandinaviens Mitglied des europäischen Geopark-Netzes European Geoparks Network. Er hat die Erd- und Kulturgeschichte der Region zum Thema und hat sich das Ziel gesetzt, auf dieser Grundlage zur Entwicklung und Stärkung der Region zukunftsweisend beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter CittaSlow wir sind eine Langsame Stadt Sokndal war die erste nordische Gemeinde, die sich Cittaslow übersetzt die langsame Stadt angeschlossen hat. Dies ist eine internationale Bewegung, die 1999 in Italien ihren Anfang nahm. Der Gedanke ist, der Schnelllebigkeit Einhalt zu gebieten und das Tempo abzubremsen. Stattdessen Lebensqualität und das einfache Leben in den Vordergrund zu stellen. In Sokndal ist Anderssein erwünscht und die moralischen Richtlinien des Janteloven haben keine Gültigkeit. Wir gönnen uns eine eigene Woche er Liebe und konzentrieren uns auf die alltäglichen Dinge. Wir haben keine Touristen nur Gäste. Wir empfehlen Ihnen den Besuch weiterer Cittàslow-Kommunen in Nordeuropa: Kristinestad in Finnland, Falköping in Schweden, Svendborg in Dänemark und Eidskog und Levanger in Norwegen. Sie finden Sie unter Die Kulturkommune Sokndal Sokndal erfreut sich eines blühenden Vereinslebens, das über moderne Anlagen wie Sporthalle, Fußballplätze mit Kunstgras, Schießbahnen, Tennisplatz, Bolzplatz, Kunststoffeisbahn u.v.a. verfügt. Im Jahresverlauf werden große wie auch kleinere Veranstaltungen dargeboten. Weitere Informationen über Veranstaltungen der Kulturkommune Sokndal stehen im Internet:

7 Langholmen utenfor Sogndalstrand. / Langholmen near Sogndalstrand. / Langholmen vor Sogndalstrand. Foto: Helge Sørvåg Bading fra MS Sjødis i Nesvåg. / Swimming from MS Sjødis in Nesvåg. / MS Sjødis in Nesvåg. Foto: Jan Ove Grastveit 7

8 Foto: Jan Ove Grastveit Foto: Jan Ove Grastveit Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Gipfelpfad auf den Hellershei. Klatreløype i Jøssingfjord. / Alpine route in Jøssingfjord. / Markierte Kletterrouten in Jøssingfjord. Sokndal har mye å by på, så bruk gjerne flere dager hos oss. Her er et lite utdrag av mulighetene: Severdigheter 1. Åna-Sira ligger på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal og på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Elva deler bygda i to. Gammelt fiskevær hvor det bl.a. finnes kirke, interkommunal skole, rekefabrikk og kraftstasjon. Åna- Sira Grensehandel er nærbutikken som eies av bygdefolket. Butikken fungerer også som turistinformasjon. 2. Jøssingfjord kjent fra Altmark-affæren den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig 16. februar Minnesmerke og informasjonsskilt. Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/ begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene finnes en bronseplate over Kjell Aukrusts figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i Nordsjøløype mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. 3. Titania AS, kommunens hjørnesteinsbedrift, verdens største ilmenittmalmgruve. Drives som dagbrudd og har enorme dimensjoner som er vel verdt et besøk. Norges største lastemaskin. Beregnet for grupper med guide. 4. Blåfjell Gruver ble drevet i perioden fra 1863 til Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti. Flott tursti fra badeplassen Linepollen og videre innover til Blåfjellet. 5. Ruggesteinen er Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Parker ved badeplassen Linepollen og gå videre innover til Ruggesteinen og nedlagte Blåfjell Gruver. 6. Fredsvarden på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Fredsvarden ble åpnet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 4. oktober Flott spaser tur fra Fylkesvei 1 til varden. 7. Sogndalstrand kulturmiljø ble fredet i statsråd 24. juni 2005 og består av trehusbebyggelse fra og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Det eneste tettsted i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Gammelt ladested og egen kommune fram til 1944, da det ble slått sammen med Sokndal kommune. Tidligere handelssenter for et større omland. Stedet har de siste årene hatt en kraftig oppblomstring med Sogndalstrand Kulturhotell, Galleri Rosengren, Horneland landhandel, Bryggegalleriet, Fiskerimuseum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golfbane, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand skulpturmolo, villsau, merket topptur, Nordsjøløype mellom Sogndalstrand og Jøssingfjord, konditori m.v. Sogndalstrand er i dag et av Rogalands best besøkte reisemål. Se 8. Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord er et støpejernsfyr bygget i Fyret ble automatisert i Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent. Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper m.v. For å komme ut til fyret er det nødvendig med båttransport. Ellers er Lille Presteskjær åpent for allmennheten hele året. Tlf Rekefjord med verneverdig trehusbebyggelse i Åve. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested. Her var det bradbenk, rekefabrikker, fiskemottak, sildekummer, anløpsted for Kystruten, utskipning av malm fra Blåfjell Gruver m.v. I dag finnes pukkverk på begge sider av fjorden og asfaltverk. Det gamle Tollpakkhuset fra tidlig på 1800-tallet er restaurert og eies av Sokndal Bygdetun. Moderne gjestekai på Malmkaien innerst i fjorden. 10. Nesvåg er et gammelt fiskevær med verneverdig sjøhusrekke. På Nesvåg finnes Nesvaag Sjø- og Motormuseum med gamle, restaurerte båtmotorer, Fiskarheim som kan brukes til mindre møter og sammenkomster. MS Sjødis er en sertifisert fiskeskøyte for 12 personer, og brukes til fiske-/sjøturer m.v. 3 robåter til utleie. 11. Hauge i Dalane (Haua) er kommunens administrasjonsenter med et rikt utvalg av butikker, bank, post i butikk, næringshage, servicebedrifter, kafeteria, informasjonskontor i kommunehuset Soknatun m.v. Besøk gjerne den flotte parken midt i sentrum hvor du kan slappe av og ta livet med ro. I parken ble Janteloven begravet i Her finnes gravstein over Janteloven som er erstattet med Anti-Janteloven. Besøk også Thildahaugen, som er et flott parkområde bak kirken. 12. Sokndal kirke fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Sokndal kirke feiret i 2003 sitt 200-års jubileum med bl.a. deltakelse av H. M. Kong Harald. Tlf Fruktbarhetskult på Rosland. Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder ca år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy. 8

9 Foto: Eirik Grastveit. Foto: Knut Bry/Tinagent Padling i Eiavannet. / Canoeing in Eiavannet. / Paddeln im Eiavannet. Janteloven er begravd. /Janteloven (the law of jealousy!) is dead. / Janteloven gilt hier nicht. Aktiviteter 14. Sogndalstrand Golfbane ligger idyllisk plassert på Kjelland, nær det gamle ladestedet. Banen spilles på 6 hull, par 19. Selv om størrelsen er begrenset, vil du finne utfordringer også som øvet golfspiller. Fiske. Det er kort vei fra du løsner fortøyningen til du er ute på åpne havet med mange gode fiskeplasser. Hvis du heller ønsker å prøve fiskelykken med beina på fastlandet, har du muligheter i lakseelva Sokna eller i en rekke innlandsvann med gode muligheter for fangst. Kjøp av fiskekort: Lakseelva Sokna: 15. MS Sjødis, sertifisert fiskeskøyte, kan leies til fisketurer eller til turkjøring. I tillegg er det 3 robåter m/redskap til leie. Tlf D y k k ing er det gode muligheter for mange steder utenfor kysten. Gode turmuligheter i flott turterreng. Mange merkede turløyper og toppturer. Sokndal er en del av The North Sea Cycle Route som går gjennom Sokndal. Sokndal er også en del av Nordsjøløypa, som har merket tur mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. Løypenettet Opplev Dalane. Stavanger Turistforening leier kommunens eiendom på Gaudland med overnattingsmuligheter, fiskevann og mange fine turløyper. Dalane Friluftsråd: dalane Sokndal Havrafting & Fritid har en hurtiggående båt som brukes til spenning og opplevelser langs Dalanekysten. Tlf Malmtoget har 2 vogner, plass til 36 passasjerer, faste turer til Blåfjell og brukes i forbindelse med ulike arrangement. Kan leies av grupper. Tlf Gjestekai. På Malmkaien i Rekefjord er det moderne gjestekai med alle fasiliteter. På gjestekaien finnes sykler til gratis utlån. Sykling. I Sokndal finnes en rekke fine muligheter for sykling. Veiene i Sokndal er lite trafikkert og passer godt for sykling. Sykkelløypa Nordsjøløypa - The North Sea Cycle Route - går gjennom Sokndal. Sogndalstrand Kulturhotell har 20 sykler til utleie. Ved gjestehavnen på Malmkaien finnes noen sykler til utlån for besøkende som kommer med båt. Badeplasser Linepollen på Åmodt. Ferskvann. Parkering, toalett og vannsklie. Ved parkerings plassen finner du en flott sandvolleyballbane. Hølan, Rekedal v/rekefjord. Ferskvann. Parkering og toalett. Halen, Rekedal v/rekefjord. Brakkvann. Parkering og toalett. Overnatting 16. Sogndalstrand Kulturhotell ligger i den gamle fredede trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer ni bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. I tillegg har hotellet konditori og landhandel med en rekke lokale produkter. Tlf Bakkaåno Camping & Gjestegard ligger i naturskjønne omgivelser på Fitje ca. 3 km fra Hauge sentrum. Campingvogner, bobiler og telt. Hytter, utleierom i tidligere låve og silo. Flere aktivitetstilbud for store og små. I tillegg til lekeplass med trampoliner og to henge buksvin, tilbys golfbane chip and put, gode bade- og fiskemuligheter. Tlf Vågan Camping ligger ved Nesvåg. Moderne sanitæranlegg, strømuttak, båtutleie og badeplass i nærheten. Kort vei til sjø. Rett ved campingplassen går sykkelruta The North Sea Cycle Route. Tlf Innlandsfiske og gårdsbesøk hos Gaute Urdal på Evja. I tillegg kan båt og garn leies. Muligheter for gårdsbesøk. Mobil Hus/hytter/leiligheter Mange private har hus, hytter og leiligheter til leie. Vennligst ta kontakt med kommunens informasjonskontor for mer informasjon, tlf eller epost Spisesteder Soknatun kafeteria ligger i rådhuset, Soknatun, i Hauge sentrum. Kafé og pub med alle rettigheter. Tlf Sogndalstrand Kulturhotell, ligger i den gamle trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer 9 bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. Konditori. Tlf

10 Foto: Helge Sørvåg Foto: Knut Bry/Tinagent Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gasthof. Rosslandsguden. / Pagan god's head rock carving, Rossland. / Kopf einer Götterstatue in Rossland. Kunst og kultur Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design og produksjon av bilder m.v. i batikk. Verksted, salgs- og kurslokale. Tlf Dalane Folkemuseum, avd. Fiskerimuseum, Sogndalstrand. Inneholder gamle fiskeredskaper, noen små båter og diverse fiskeutstyr. Museet har åpent i helgene i sommermånedene. Tlf Dalane Folkemuseum, avd. Fasgardløe, Barstad. Du er velkommen til å besøke Fasgardløa på Barstad, men den er dessverre ikke åpen for publikum. Tlf Galleri Rosengren, Sogndalstrand. Regionens største galleri innenfor samtidskunst. Galleriet har utstilling med diverse kunstnere i tillegg til salg av ulike kunstverk som malerier, akvareller, gaveartikler m.v. Tlf Nesvaag Sjø- og Motormuseum, Nesvåg. En rekke gamle, restaurerte båtmotorer og diverse fiskeredskaper og utstyr. Sertifisert fiskeskøyte MS Sjødis. 3 robåter med redskap til utleie. Tlf Handel AuRan Ull, Sandbekk, bruker lokal saueull i sine tovede produkter. Tøfler, vesker, hatter, sitteunderlag, dyner m.v. Tlf Hauge i Dalane har et rikt utvalg av forretninger og servicetilbud. Bank, post i butikk, dagligvareforretninger, klesbutikker, suvenirprodukter, kafeteria, pub, bensinstasjon, blomsterbutikker, jernvarehandel, bilforretning, bilverksted, mekanisk verksted m.v. Sakse Gårdsmat, Årstad, produserer spekemat, pålegg, pinnekjøtt, fenalår m.v. Tlf Sogndalstrand. Her finner du koselige butikker, gallerier, konditori og spisested. Gjør en god handel i rolige omgivelser, der du treffer trivelig betjening og får god service! Sogndalstrand Guiding og transport Annetur driver med transport, arrangerer turer og foretar guiding, tlf Haua Taxi Tlf Boreal Transport, ekspressbuss fra Hauge i Dalane til Stavanger, Guiding i Sokndal, v/camilla Haneberg, telefon Epost: Magma Geopark medlem av European Geopark Network. Sokndal kirke Tlf Jøssingfjord Vitenmuseum er under etablering. Informasjon om Altmarkaffæren, gruve- og industrihistorie. Telefon Foto: Foto: Jan Ove Grastveit

11 Sogndalstrand Ein liden plass i verden Folle av skikkelige ting Og folk høgt og lågt i alle fasonga Heis flagg og slepp ballonga Forza Haua A small place in the world Full of real things And people everywhere in all sizes and shapes Raise the flags and let the balloons fly Forza Haua Foto: Knut Bry/Tinagent 11

12 Eigelifjellet Revsvt. Nodlandsvt. 1. Åna-Sira 2. Jøssingfjord og Helleren 3. Titania AS 4. Blåfjell Gruver 5. Ruggesteinen 6. Fredsvarden 7. Sogndalstrand 8. Lille Presteskjær Fyr 9. Rekefjord 10. Nesvåg 11. Hauge i Dalane 12. Sokndal kirke 13. Fruktbarhetskult på Rosland 14. Sogndalstrand Golfbane 15. MS Sjødis 16. Sogndalstrand Kulturhotell 17. Bakkaåno Camping & Gjestegard 18. Vågan Camping 19. Innlandsfiske og gårdsbesøk En frisk seilas fra kontinentet Sokndal ligger ikke langt fra toglinjen og E39. Gode havner og kaianlegg i Jøssingfjorden og Rekefjord. Egersund (til togstasjon og E39) 30 km Flekkefjord (til E39) 40 km Stavanger (til flyplass og ferje til Danmark) 110 km Kristiansand (til flyplass samt ferje til Danmark) 150 km Nodland i Heia Liavt. Heggdal Refsland EIGERSUND Ledre Spjodevt. Gaudla Åvendalsvt. Egersund Mong 44/Nordjsøvegen Saurdal Fv 44/Nordsjøvegen Åvendal Rv Gyland Ripland Birkeland Vatland Nesvåg Eine Überfahrt in frischer Seeluft trennt Sie von Südnorwegen Rekela Birkeland Sokndal is not far from the rail line and E-39. Good harbours in Jøssingfjord and Rekefjord. Egersund (to railway station and E39) 30 km Flekkefjord (to E-39) 40 km Stavanger (to airport and ferry to Denmark) 110 km Kristiansand (to airport and ferry to Denmark) 150 km 12 Lia Kydlandsvt. A brisk sail from the Continent Von Sokndal ist es nicht weit zum nächsten Bahnhof bzw. zur E39. Wer auf dem Wasserweg kommt, findet in Jøssingfjord und Rekefjord gute Häfen. Egersund (zum Bahnhof, zur E39) 30 km Flekkefjord (zur E39) 40 km Stavanger (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 110 km Kristiansand (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 150 km Heigravt. 18 Rekefjord 8 Trondheim Trondheim Bergen Bergen Stavanger Stavanger Egersund Egersund Newcastle Newcastle Oslo Oslo Sokndal Sokndal Hanstholm Hanstholm Stockholm Stockholm Kristiansand Kristiansand Hirtshals Hirtshals København København London London Amsterdam Amsterdam Berlin Berlin 9 F

13 nd nd Eiavt. 13 Barstadvt. Barstad Sokna Ørsland v 33 Fv Sogndalstrand Rv 501 Eia 19 Evja Steinsvt. 11 Hauge i Dalane 12 Åmot Jøssingfjorden Bu Eide Eidsvt. Store Åmdal Åmdal Frøytlog Sandbekk E 39 S O K N D A L 17 Fv 1 5 LUND 4 Heskestad Tellnes gruver 3 Kalveknuden Helleren (388) 2 Li Kassen Orrestadvt. Rv Fv 44/Nordsjøvegen 44/Nordjsøvegen Myssa (492) 6 Mydlandsvt. Mydland Guddalsvt. Sletthei (454) Drangsdalen Rogaland (656) Grønhaug (631) Solliknuden (622) Kisthei (545) Vest-Agder Elve Gjersdal Øvre Myssa Fv 1 SkjeggjestadS FLEKKEFJORD Lundevt. Hovsvt. Kristiansand K A R T : E L L E N J E P S O N Moi / E 39 Drivid Sanden Løyning Roligheda Østebø Åna-Sira 1 Flekkefjord Åna Kvanvik

14 Foto: Nils Jacobsen Foto: Nils Jacobsen Verneverdig trehusbebyggelse i Åve i Rekefjord. / Protected wooden buildings in Åve in Rekefjord. / Schutzwürdige Holzarchitektur in Åve in Rekefjord. Bakke bru. / Bakke bridge. / Bakke Brücke. Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord. / Lille Presteskjær Lighthouse at the mouth of Rekefjord. / Leuchtturm Lille Presteskjær Fyr an der Einfahrt in den Rekefjord. 14 Foto: Jan Ove Grastveit

15 Foto: Gunnvor B Krone Foto: Mikael Nygård Kultursenteret Gamle skolen, Hauge i Dalane. / The 'Old School' cultural centre, Hauge i Dalane. / Kulturzentrum Gamle skolen, Hauge i Dalane. Hummerfiske utenfor Rekefjord. / Lobster fishing near Rekefjord. / Hummerfang im Rekefjord. Sokndal has much to offer, and you are welcome to spend several days with us. Here is a short summary of all the opportunities: Attractions 1. Åna-Sira lies on the boundary between the municipalities of Flekkefjord and Sokndal and the counties of Rogaland and Vest-Agder. The river bisects the village. It is an old fishing village with a church, inter-municipal school, shrimp processing plant and power station. Åna-Sira Grensehandel is a local grocery store owned by the villagers. The store also functions as the tourist information centre. 2. Jøssingfjord famous for the Altmark affair the first act of war on Norwegian soil during the second world war on 16 February Memorial and information board. Innermost in Jøssingfjord lie two houses below Helleren, an ancient settlement. The houses date from the end of the 1700s to the beginning of the 1800s. On the path to the houses there is a bronze plaque commemorating Kjell Aukrust s character Mysil Bergsprekken, who reputedly was born underneath a rock ledge in Jøssingfjord in North Sea trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. 3. Titania AS, the world's largest ilmenite mine, is the cornerstone company of the municipality. It is operated as an open cast mine and its enormous size makes it well worth a visit. Norway s largest truck loader. Tours for groups with a guide. 4. Blåfjell Mines were operated during the period of 1863 to The ore from the mine was shipped from Rekefjord. Railroad tracks were constructed between Blåfjell and Rekefjord. This is currently a pleasant walking and bicycle path. There is a beautiful trail from the bathing spot Linepollen inwards to Blåfjellet. 5. Ruggesteinen is Northern Europe s largest rocking stone, a boulder weighing 74 tons. Park at the Linepollen bathing spot and walk inwards to Ruggesteinen and the disused Blåfjell mines. 6. The Myssa peace cairn consists of stones from all of Norway municipalities. The peace cairn was unveiled on 4 October 2004 by Erik Solheim. There is a nice walk from county road 1 to the cairn. 7. Sogndalstrand cultural environment was protected by parliament on 24 June 2005 and consists of wooden buildings from the 18th and 19th centuries and the surrounding cultural landscape. The only village in Norway where both the buildings and the cultural landscape are protected. It is an old small seaport and was a separate municipality until 1944 when it was merged with Sokndal municipality. A former trading centre for the surrounding area. In the last few years it has experienced quite a boom with the establishment of Sogndalstrand culture hotel, Galleri Rosengren, Horneland Landhandel, Bryggegalleriet, a fishing museum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golf Course, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand sculpture jetty, wild sheep, marked summit trails, the North Sea Cycle Route between Sogndalstrand and Jøssingfjord, a café and more. Today, Sogndalstrand is one of the most popular tourist destinations in Rogaland. 8. Lille Presteskjær Fyr (Little Presteskjær Lighthouse) a cast iron lighthouse standing at the mouth of Rekefjord. Built in 1895 and automated in Formerly occupied by a lighthouse keeper and his assistant. Available for let for holidays, conferences, parties etc. Can only be reached by boat. Open to the public all year. Tel Rekefjord, with protected wooden buildings in Åve. The eastern part of Rekefjord was a part of Sogndal seaport. There were repair docks, a shrimp factory, landing of fish, herring vats, port of call for the coastal ferry, shipping of ore from the Blåfjell mine etc. There are ore mines and an asphalt works along the sides of the fjord. The old customs warehouse dating from the early 1800s has been restored and is owned by Sokndal Bygdetun. There is a modern public wharf at Malmkaien deep in the fjord. 10. Nesvåg is an old fishing village with a protected collection of sea houses. At Nesvåg there is Nesvaag Sea and Engine museum displaying old, restored, boat engines and Fiskarheim which may be used for smaller meetings and gatherings. MS Sjødis is a certified fishing boat that can carry 12 people and is used for fishing/sea trips, etc. Three rowing boats for rent. 11. Hauge i Dalane (Haua) is the municipality s centre of administration with a wide selection of shops, a bank, an in-store post office, a business centre, services, a cafeteria, tourist information office in the town hall in Soknatun, and more. Pay a visit to the lovely park in the town centre where you can relax and take it easy. The Jante Law, a Scandinavian cultural code equivalent to the tall poppy syndrome or the who-do-you-think-you-are attitude, was buried in the park in There is a tombstone for the Jante Law, which has been replaced by the anti-jante law. 12. Sokndal church from 1803 with a pulpit and altarpiece from the 1600s. A cross shaped church built in the style 15

16 Foto: Helge Sorvåg Foto: Nils Jacobsen. Ruggesteinen/bevegelig steinblokk. /Ruggesteinen (the rocking stone). / Ruggesteinen/ beweglicher Steinblock. Sjøhus i Åna Sira. /Seaside house at Åna Sira. /Bootshaus in Åna Sira. of Louis XVI. A new organ was inaugurated in Sokndal church celebrated its 200th anniversary in 2003 and was visited by His Majesty King Harald. Phone no Fertility cult at Rosland. A god s head, stone altar and blood vessel from the early iron age approximately 2000 years old. The legend tells that the altar was used for sacrificing horses to the god Frøy. Activities 14. Sogndalstrand Golf Course is idyllically located at Kjelland, close to the old seaport. It is a 6 hole, par 19 course. Despite the limited size, even experienced golfers will find challenges. Sogndalstrand Golf Course consists of 5 relatively long and demanding par three holes and a par four hole. You won t have to spend the entire day on a round of golf and you can combine your visit to Sogndalstrand with other activities. If you bring your fishing rod, you can take a break at hole five and try your luck in the Sokna salmon river which is just a long putt from the green. Fishing. After casting off the mooring lines, it is only a short trip to the open sea and numerous good fishing spots. If you would rather try your luck with your feet on solid ground, you could try the Sokna salmon river or one of the numerous lakes. For fishing licences visit: The Sokna salmon river: 15. MS Sjødis, certified fishing vessel, may be rented for fishing trips or other trips. There are also 3 equipped rowing boats for hire. Phone no Diving opportunities are abundant along the coast. Good trekking opportunities in beautiful walking country. Numerous signposted trails and hill walks. Sokndal is a part of the North Sea Cycle Route which runs through Sokndal. Sokndal is also a part of the Nordsjøløypa, which has a marked trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei - around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. Book climbs on viafjord.no. The trail network Experience Dalane. The Stavanger Trekking Association rents the municipality s property at Gaudland with accommodation, fishing lakes and numerous trails. Dalane outdoor recreation office: Sokndal Havrafting & Fritid has a speedboat which is used for exciting trips along the Dalane coast. Phone no Malmtoget (ore train) has two carriages, carries 36 passengers and runs regular trips to Blåfjell for a number of events and is available for hire by groups. Phone no Visitors quay. There is a modern quay facility for visiting boats at Malmkaien with all facilities. You can borrow bikes for free from the guest marina. Cycling. Sokndal offers a number of great cycling opportunities. The roads in Sokndal see little traffic and are great for cycling. Sykkelløypa Nordsjøløypa the North Sea Cycle Route - runs through Sokndal. Sogndalstrand culture hotel has 20 bikes available for rent. The guest marina at Malmkaien has some bikes that can be borrowed by visitors who arrive by boat. Bathing Linepollen at Åmodt. Freshwater. Parking, toilets and water slide. Next to the parking area there is a great beach volleyball court. Hølan, Rekedal by Rekefjord. Freshwater. Parking and toilets. Halen, Rekedal by Rekefjord. Brackish water. Parking and toilets. Accommodation 16. Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old, protected wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves everything from simple dishes to gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Full bar. The hotel also has a café and shop that carries a range of local products. Phone no Bakkaåno Camping & Gjestegard is situated in beautiful natural surroundings at Fitje approximately 3 km from Hauge in Dalane. Caravans, motor homes and tents. Cabins, rooms in former barn and silo. Numerous leisure activities for children and adults. As well as a playground with trampolines and two wild boars, there is a 'chip and put' gold course, and good opportunities for swimming and fishing. Phone no Vågan Camping is close to Nesvåg. Modern sanitary installation, electricity outlets, boat rental and nearby bathing place. Short distance to the sea. The North Sea Cycle Route passes by the campsite. Phone no

17 Foto: Foto: Knut Bry/Tinagent Foto: Jan Ove Grastveit Bading i Spinnerihølen på Sogndalstrand. / Swimming in Spinnerihølen in Sogndalstrand. / Badefreuden im Spinnerihølen in Sogndalstrand. Sokndal kirke. / Sokndal Church. / Sokndal Kirche. Foto: Knut Bry/Tinagent Lakseelva Sokna. / Salmon river Sokna. / Der Sokna Lachsfluß. 17

18 Foto: Nils Jacobsen Foto: Jan Ove Grastveit Moderne gjestekai ved Malmkaien innerst i Rekefjord. / The modern guest marina at Malmkaien at the head of Rekefjord. / Moderne Anlegestelle für Gäste beim Malmkai am Ende des Rekefjords. Tur til Hådyr med utsikt over Sokndalskysten. / Hiking to Hådyr with views of the coastline in Sokndal. / Auf dem Hådyr mit Aussicht auf die Sokndalsküste. Kystkultur i Rekefjord. / Seaside culture in Rekefjord. / Küstenkultur in Rekefjord. 18 Foto: Nils Jacobsen

19 Foto: Jan Ove Grastveit Foto: Jan Ove Grastveit Nedlagte Blåfjell Gruver. / The closed Blåfjell mines. / Stillgelegter Stollen Blåfjell. Sykkeltur mellom Rekefjord og Nesvåg. / Bike tour between Rekefjord and Nesvåg. / Radfahrt von Rekefjord nach Nesvåg 19. Inland fishing and farm visits at Gaute Urdal, Evja. Boats and nets for hire. Farm visits can be arranged. Mobile Houses/cabins/ apartments There are a number of private houses, cabins and flats for rent. Please contact the municipality's tourist information office for more information on or via Dining Soknatun kafeteria is in the town hall, Soknatun, in the centre of Hauge. Fully licensed café and pub. Phone no Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves everything from simple dishes to gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Fully licensed. Phone no Arts and culture Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design and production of batik pictures etc. Workshop, shop and course premises. Phone no Bryggegalleriet, Sogndalstrand. Department of batikk galleri & verksted. Open during the summer months. Sale of various batik products etc. Phone no Dalane Folk Museum, Fisheries Museum Branch, Sogndalstrand. Exhibits old fishing implements, some small boats and various fishing equipment. The museum is open in the weekends during the summer months. Phone no Dalane Folk Museum, Fasgardløe Branch, Barstad. You are welcome to visit Fasgardløa at Barstad, but it is unfortunately not open to the public. Phone no Galleri Rosengren, Sogndalstrand. The biggest gallery in the region for contemporary art. The gallery has exhibitions of various artists in addition to sales of various works of art such as oil paintings, watercolours, gift articles etc. Phone no Nesvaag Sea and Engine Museum, Nesvåg. A number of old, restored boat engines and various fishing equipment. Certified fishing boat MS Sjødis. 3 equipped rowing boats for hire. Phone no Shopping AuRan Ull, Sandbekk, uses local sheeps wool in its products which include slippers, bags, hats, cushions, duvets etc. Tel Hauge i Dalane has a wide selection of shops and services. A bank, in-store post office, grocery stores, clothes shops, souvenir products, cafeteria, pub, car dealership, petrol station, florists, iron-monger, garage, mechanical workshop etc. Sakse Gårdsmat, Årstad, produces cured meats, salted dried mutton ribs, cured leg of mutton etc. Phone no Sogndalstrand. Features a range of friendly shops, galleries, cafés and restaurants. Do a good deal in calm, quiet surroundings, where you will meet friendly staff and receive excellent service! Guiding and transport Annetur operates transport, arranges trips and provides guides, phone no Haua Taxi, phone no Boreal Transport, express bus from Hauge in Dalane to Stavanger. Guiding in Sokndal, Camilla Haneberg. Tel Magma Geopark member of European Geopark Network. Sokndal kirke Phone no Jøssingfjord Museum is under development. Information about the Altmark Incident, mining and industrial history.tel.:

20 Foto: Nils Jacobsen. Foto: Jan Ove Grastveit Rekefjord. Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Auf dem Gipfelpfad zum Hellershei. 20 Legen Sie ein paar Tage in Sokndal ein, es lohnt sich! Sehenswürdigkeiten 1. Åna-Sira an der Grenze zwischen den Orten Flekkefjord und Sokndal und den Fylken Rogaland und Vest-Agder. Der Ort zu beiden Seiten des Flusses gleichen Namens ist ein altes Fischerdorf, das trotz seiner bescheidenen Größe über eine Kirche, eine interkommunale Schule, eine Krabbenfabrik und ein Kraftwerk verfügt. Und über einen Laden, "Åna-Sira Grensehandel", der von einer dorfeigenen Genossenschaft getragen wird und auch die "Turistinformasjon" unterhält. 2. Jøssingfjord ist Geschichtskundigen als Ort der Altmark-Affäre bekannt auf norwegischem Boden die erste Kriegshandlung des Zweiten Weltkriegs am 16. Februar Daran erinnern ein Gedenkstein und eine Infotafel. Am inneren Ende des Jøssingfjords stehen zwei Häuschen unter einem Felsvorsprung, der schon den Höhlenmenschen Schutz bot. Die Häuser wurden um die Wende vom 18. zum 19. Jh. gebaut. Entlang des Pfads zu den Häusern befindet sich eine Gedenktafel aus Bronze, die an Kjell Aukrusts Figur Mysil Bergsprekken, der angeblich 1918 unter einem Felsüberhang im Jøssingfjord geboren wurde, erinnert. Nordseeloipe: Jøssingfjord Sogndalstrand 2-stündige Gipfeltour mit phantastischer Aussicht. Start beim Felsüberhang Helleren, markierte Klettertour mit Bergführer im Tal Hellersdalen. 3. Titania AS, der Eckpfeiler des ganzen Kreises, das größte Ilmenitbergwerk der Welt. Die riesige Anlage ist für geführte Besuchergruppen geöffnet. Sehen Sie den größten Kipper Norwegens im Einsatz. 4. In den Blåfjell Gruver wurde von 1863 bis 1876 Erz abgebaut, das in Rekefjord in Schiffe verladen wurde. Für den Transport von Blåfjell nach Rekefjord wurden Gleise verlegt. Der ehemalige Schienenweg ist heute ein reizvoller Wander- und Fahrradweg, der an der Badestelle Linepollen vorbei zum Blåfjellet führt (Bergwerk nicht zugänglich). 5. Ruggesteinen ist mit seinen 74 Tonnen der größte bewegliche Steinblock Nordeuropas. Parken Sie am Badeplatz Linepollen und folgen Sie dem ausgeschilderten Weg zum Ruggesteinen und Blåfjell Gruver. 6. Die steiene der Friedenspyramide auf dem Myssa wurden von sämtlichen Gemeinden des Landes beigesteuert. Sie wurde am 4. oktober 2005 eingeweiht. Ein schöner Spaziergang mit Ausgangspunkt am Fylkesvei Sogndalstrand Kulturmilieu, am 24. Juni 2005 unter Denkmalschutz gestellt, umfasst Holzbauten aus dem 18. und 19. Jh. und die sie um-gebende Kulturlandschaft. Die einzige Ortschaft Norwegens, bei der nicht nur die Bebauung, sondern auch die umgebende Landschaft unter Schutz gestellt sind. Bis zu seiner Eingemeindung nach Sokndal im Jahr 1944 war der alte Umschlagplatz ein eigener Kreis und der Marktort für ein größeres Umland. Der Ort hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung erlebt, das machen Highlights wie das Kulturhotel, die Galerie Rosengren, der Landhandel Horneland, Bryggegalleriet, das Fischereimuseum, Seerafting Sogndalstrand Havrafting & Fritid, der Golfplatz Sogndalstrand Golfbane, das Amphitheater, die Skulpturmolo, Wildschafe, der markierte Gipfelpfad, der Nordsee-Küstenpfad von Sogndalstrand nach Jøssingfjord, die Konditorei u.a.m. sichtbar. Sogndalstrand ist heute eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. 8. Lille Presteskjær Fyr liegt an der Mündung des Rekefjords. Der Leuchtturm aus Gusseisen wurde 1895 erbaut und1972 automatisiert. Früher wurde der Leuchtturm vom Leuchtturmwärter und seinem Assistenten bewohnt. Heute kann man Lille Presteskjær Fyr zur Übernachtung, für Meetings, Gesellschaftenusw. anmieten. Um zum Leuchtturm zu gelangen, muss man mit einem Boot übersetzen. Lille Presteskjær ist ganzjährig geöffnet. Tlf Rekefjord mit bewahrungswürdigen Holzhäusern in Åve. Der östliche Teil von Rekefjord war ein Teil des Küstendorfs Sogndal und eine Anlaufstelle der Küstenschifffahrt. Von hier aus wurde Erz der Blåfjell-Gruben verschifft, hier wurden Heringe verarbeitet, es gab Docks, Krabbenfabriken und vieles mehr. Heute liegen zu beiden Seiten des Fjords Schotter- und Asphaltfabriken. Das alte Zollhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde restauriert und ist im Besitz des Museumshofs Sokndal Bygdetun. Es gibt einen modernen Gästekai am Malmkai im inneren Fjord. 10. Nesvåg ist ein altes Fischerdorf mit einer Zeile erhaltungswürdiger Bootsschuppen. Im Nesvaag See- und Motorenmuseum sind alte restaurierte Bootsmotoren und Gegenstände des Fischereigewerbes liebevoll zusammengetragen. Fiskarheim steht für Feiern und Seminare im kleinen Kreis zur Verfügung. Der Fischkutter MS Sjødis ist für 12 Personen zugelassen und kann für Angel-/Meeresausflüge usw. bestellt werden. 3 Ruderboote zu vermieten. 11. In Hauge i Dalane (Haua) dem Sitz der Kreisverwaltung, gibt es Geschäfte, Banken, Post, einen Gewerbepark, Dienstleistungsunternehmen, eine Cafeteria, Informationsstelle im Kommunehuset Soknatun u.a.m. Der wunderschöne Park mitten im Zentrum lädt zum Entspannen ein.

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

The Telemark Canal -a historical boat journey Der Telemarkskanal -eine historiche Bootsfahrt

The Telemark Canal -a historical boat journey Der Telemarkskanal -eine historiche Bootsfahrt Telemarkskanalen -den historiske båtreisen The Telemark Canal -a historical boat journey Der Telemarkskanal -eine historiche Bootsfahrt Vi tar deg med på en båtreise langt inn i Telemark Telemarkskanalen

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Welcome Package Region Stuttgart

Welcome Package Region Stuttgart Welcome Package Region Stuttgart Stuttgart Region Welcome Package Herzlich willkommen in der Region Stuttgart! welcome-package.region-stuttgart.de Es gibt viele gute Gründe, die Region Stuttgart als Standort

Mehr

In der SocialErasmus Woche unterstützen wir mit euch zusammen zahlreiche lokale Projekte in unserer Stadt! Sei ein Teil davon und hilf denen, die Hilfe brauchen! Vom 4.-10. Mai werden sich internationale

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können.

Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann ein Fragebogen

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver Clüver m o v e s y o u Umzüge m i t C l ü v e r INTERNATIONALE M ÖBELTRANSPORTE Unsere Destination: Griechenland Eine Wohnortsverlegung ins Ausland ist immer eine anstrengende und aufregende Sache. Es

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel the romantic TOUCH 1. 2. 3. 1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel light and airy INTERIOR Med Paris har vi designet en komplet møbelserie,

Mehr

interior light and airy

interior light and airy the romantic touch light and airy interior Med Paris har vi designet en komplet møbelserie, der skaber varme, ro og rene omgivelser med sin gennemgående hvide farve og skønne romantiske detaljer. God fornøjelse!

Mehr

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region in million Euro International trading metropolis Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region 8. Foreign trade

Mehr

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Welcome to Premier Suisse Estates Willkommen bei Premier Suisse Estates Dr. Peter Moertl, CEO Premier Suisse

Mehr

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Shanghai, Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Internationality At home around the world o o o o Close to customers through more than 2,200 production sites, offices and service locations all over the world

Mehr

Sports of All Sorts Verschiedene Sportarten. By: Adrienne De Santis and Amanda Smith Narrator: Diogo Metz

Sports of All Sorts Verschiedene Sportarten. By: Adrienne De Santis and Amanda Smith Narrator: Diogo Metz Sports of All Sorts Verschiedene Sportarten By: Adrienne De Santis and Amanda Smith Narrator: Diogo Metz I can catch the football with my hands, or I can decide to run with it using my feet. Ich fange

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Der Kunst ein Fest Celebrate Art!

Der Kunst ein Fest Celebrate Art! Der Kunst ein Fest Celebrate Art! Raumvermietung & Veranstaltungen GenieSSen. Erleben. Tagen Function Rental & Private and Corporate Events enjoy. experience. meet Fürstlich tafeln. Bieten Sie Ihren Gästen

Mehr

King & Spalding Frankfurt

King & Spalding Frankfurt King & Spalding Frankfurt King & Spalding LLP TaunusTurm Taunustor 1 60310 Frankfurt am Main Germany T: +49 69 257 811 000 F: +49 69 257 811 100 www.kslaw.com/offices/frankfurt Travel Directions From the

Mehr

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-berlincitywest

colour your stay Hotelbroschüre Hotel Brochure parkinn.com/hotel-berlincitywest colour your stay Park Inn by Radisson Berlin City West Emser Straße 6, 10719 Berlin-Wilmersdorf, Deutschland T: +49 30 585820-0, F: +49 30 585820-777 info.berlin.citywest@rezidorparkinn.com parkinn.com/hotel-berlincitywest

Mehr

Et hotell med særpreg

Et hotell med særpreg Et hotell med særpreg Velkommen til byens storstue Siden 1800-tallet har Meyergården vært møtested for "veifarende" fra inn og utland. En historie som strekker seg så langt tilbake har medført at Meyergården

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Q Savoy Hotel Munich. Coming soon. Opening January 2010

Q Savoy Hotel Munich. Coming soon. Opening January 2010 A BOUTI Coming soon Opening January 2010 Coming soon in 2010 Freuen Sie sich auf Anfang 2010: Das Leonardo Boutique öffnet seine Pforten für Geschäfts- und Städtereisende mit hohem Anspruch an Stil und

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

in the Simplon region above Brig

in the Simplon region above Brig in the Simplon region above Brig www.rosswald-bahnen.ch info@rosswald-bahnen.ch Tel.+41 (0)27 923 22 63 Winter At 6000 ft, is a unique sunny terrace high above the Rhone valley, reachable only with a gondola.

Mehr

Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz

Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz Wegbeschreibung Medizinische Universität Graz/Rektorat Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz Anreise: Mit der Bahn: Von der Haltestelle Graz Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 7 bis zur Endstation Graz St.

Mehr

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often

present progressive simple present 1. Nach Signalwörtern suchen 2. Keine Signalwörter? now today at this moment just now never often Teil 1 simple present oder present progressive 1. Nach Signalwörtern suchen Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es Signalwörter. Findest du eines dieser Signalwörter,

Mehr

Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter!

Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter! FUBiS Newsletter March 2015 Dear ladies and gentlemen, Welcome to our spring newsletter! This summer, our portfolio includes two special, cross-national course tracks. We will give you all the details

Mehr

Business Solutions Ltd. Co. English / German

Business Solutions Ltd. Co. English / German Business Solutions Ltd. Co. English / German BANGKOK, the vibrant capital of Thailand, is a metropolis where you can find both; East and West; traditional and modern; melted together in a way found nowhere

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Equipment for ball playing

Equipment for ball playing pila1 82 pila2 83 sphaera 84 Ballspielanlagen Equipment for ball ing Mit den stilum-spielgeräten für Sand, Wasser und Luft punkten Sie in jeder Altersgruppe. So lässt unser Sandbagger tollo die Herzen

Mehr

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$

6KRSSLQJDW&DPGHQ/RFN 1LYHDX$ )HUWLJNHLW+ UYHUVWHKHQ 1LYHDX$ Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich kurze Texte und Gespräche aus bekannten Themengebieten verstehen, auch wenn ich nicht alle Wörter kenne. 'HVNULSWRU Ich

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Winters Hotel Company

Winters Hotel Company Winters Hotel Company Unsere 3- und 4-Sterne-Hotels zeichnet das aus, was perfekte Stadthotels ausmachen: zentral, hochwertig, modern mit breitem Businessangebot. In bester Innenstadtlage bieten wir Geschäfts-

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen.

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen. welcome.success TO EMPORER YOUR BRAND AND SERVICE VALUES Über uns WE BUILD GREAT VALUES Als "full service marketing and brand communication"- Unternehmen verfügen wir über einen breiten Kompetenzpool,

Mehr

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage:

Want to have more impressions on our daily activities? Just visit our facebook homepage: Dear parents, globegarden friends and interested readers, We are glad to share our activities from last month and wish you lots of fun while looking at all we have been doing! Your team from globegarden

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms.

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms. How to develop health regions as driving forces for quality of life, growth and innovation? The experience of North Rhine-Westphalia Dr. rer. soc. Karin Scharfenorth WHO Collaborating Centre for Regional

Mehr

Socio-economic importance of water in the Alps

Socio-economic importance of water in the Alps Socio-economic importance of water in the Alps Thomas Egger Director of the Swiss center for mountain regions (SAB) Observer at the Alpine Convention for Euromontana Seilerstrasse 4, 3001 Bern Waterbalance

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG Wer gute Arbeit leisten möchte, braucht immer die

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Open Source. Legal Dos, Don ts and Maybes. openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna

Open Source. Legal Dos, Don ts and Maybes. openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna Open Source Legal Dos, Don ts and Maybes openlaws Open Source Workshop 26 June 2015, Federal Chancellery Vienna 1 2 3 A Case + vs cooperation since 2003 lawsuit initiated 2008 for violation of i.a. GPL

Mehr

Anmeldung Application

Anmeldung Application Angaben zum Unternehmen Company Information Vollständiger Firmenname / des Design Büros / der Hochschule Entire company name / Design agency / University Homepage facebook Straße, Nr. oder Postfach* Street

Mehr

HOTEL KAISER. Schweizer Familientradition. www.hotel-kaiser.de

HOTEL KAISER. Schweizer Familientradition. www.hotel-kaiser.de HOTEL KAISER K Ö L N Schweizer Familientradition www.hotel-kaiser.de Ankommen Willkommen sein und sich vom Stress und der Hektik des Alltags entspannen. Feel welcome and relax from the stress and strains

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

Double Master s Degree in cooperation with the University of Alcalá de Henares

Double Master s Degree in cooperation with the University of Alcalá de Henares Lehrstuhl für Industrielles Management Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Double Master s Degree in cooperation

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

eurex rundschreiben 278/14

eurex rundschreiben 278/14 eurex rundschreiben 278/14 Datum: 23. Dezember 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc EURO STOXX 50, STOXX Europe 50,

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

HOTSPOT EINFACH KABELLOS INS INTERNET

HOTSPOT EINFACH KABELLOS INS INTERNET EINFACH KABELLOS INS INTERNET AN VIELEN TAUSEND S IN DEUTSCHLAND EASY wireless INTERNET ACCESS AT MANY THOUSAND S THROUGHOUT GERMANY 2 3 DER TELEKOM IHR MOBILES INTERNET FÜR UNTERWEGS DEUTSCHE TELEKOM

Mehr

kraxlerei Kletterhalle Zell am See indoor hochseilpark

kraxlerei Kletterhalle Zell am See indoor hochseilpark kraxlerei Kletterhalle Zell am See indoor hochseilpark 5700 Basecamp» 1.500 qm 2 Kletterhalle 1.500 qm 2 climbing hall» mehr als 100 Routen more than 100 routes» Outdoor Vorstiegskletterbereich outdoor

Mehr

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Namibian and Southern African Au Pair Agency Gutes Foto Picture Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Namibia oder Südafrika Application for an au pair stay in Namibia or South Africa Persönliche Angaben

Mehr

Harmonisierung Produktsetup EUA Spot- und Terminmarkt / Getrennte Abwicklung EUA Primärmarktauktion

Harmonisierung Produktsetup EUA Spot- und Terminmarkt / Getrennte Abwicklung EUA Primärmarktauktion ECC Clearing-Information 2011-02-08 Nr. 06/2011 Harmonisierung Produktsetup EUA Spot- und Terminmarkt / Getrennte Abwicklung EUA Primärmarktauktion Sehr geehrte Damen und Herren, die European Energy Exchange

Mehr

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel?

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Üben wir! Vokabular (I) Fill in each blank with an appropriate word from the new vocabulary: 1. Ich lese jetzt Post von zu Hause. Ich schreibe

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Velkommen til Hotel Ribe. Hotel Ribe er en flot gammel bygning fra 1873, som huser et hyggeligt familiedrevet hotel, beliggende i centrum af Danmarks ældste by, med en masse seværdigheder i gåafstand,

Mehr

Einstufungstest ENGLISCH

Einstufungstest ENGLISCH Einstufungstest ENGLISCH Name: Vorname: Firma: Straße: PLZ: Wohnort: Tel. dienstl.: Handy: Tel. privat: e-mail: Datum: Wie viele Jahre Vorkenntnisse haben Sie in Englisch? Wo bzw. an welchen Schulen haben

Mehr

Ist Fliegen wirklich schöner... Is Flying really better...

Ist Fliegen wirklich schöner... Is Flying really better... Neuboote Gebrauchtboote Service Brokerage Ist Fliegen wirklich schöner... Is Flying really better... BootCenter Konstanz GmbH & Co. KG Reichenaustr. 53 D-78467 Konstanz Phone +49 (0)7531-89 33 0 Fax +49

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

German Section 33 - Print activities

German Section 33 - Print activities No. 1 Finde die Wörter! Find the words! Taschenrechner calculator Kugelschreiber pen Bleistift pencil Heft exercise book Filzstift texta Radiergummi eraser Lineal ruler Ordner binder Spitzer sharpener

Mehr

www.abanico.at urlaub@abanico.at Tel.: +43(0)5212/3606 Fax: +43(0)5212/3606-6 Seefeld in Tirol Austria

www.abanico.at urlaub@abanico.at Tel.: +43(0)5212/3606 Fax: +43(0)5212/3606-6 Seefeld in Tirol Austria www.abanico.at urlaub@abanico.at Tel.: +43(0)5212/3606 Fax: +43(0)5212/3606-6 Seefeld in Tirol Austria HERZLICH WILLKOMMEN / A WARM WELCOME Treten Sie ein, und lassen Sie sich vom Charme unseres Hauses

Mehr

Neues Aufgabenformat Say it in English

Neues Aufgabenformat Say it in English Neues Aufgabenformat Erläuternde Hinweise Ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, die Lernenden zu befähigen, Alltagssituationen im fremdsprachlichen Umfeld zu bewältigen. Aus diesem

Mehr

WERBUNG advertising Werbung WERBUNG

WERBUNG advertising Werbung WERBUNG WERBUN advertising Werbung UNG Als Veranstalter oder Aussteller der MESSE DRESDEN möchten wir Sie unterstützen, um Ihre Präsenz zu optimieren und die Aufmerksamkeit gezielt auf Ihre Veranstaltung oder

Mehr

Magic Ice is located in the heart of downtown Oslo near Grand Hotel and Hotel Bristol.

Magic Ice is located in the heart of downtown Oslo near Grand Hotel and Hotel Bristol. What to do next? DISCOUNT Båtservice Sightseeing AS Look at the Oslo Fjordsightseeing program in this brochure and find a boat tour you like. Go to the harbour and show your H.M.K. sightseeing ticket at

Mehr

Svensson Bolennarth. Dear Bolennarth,

Svensson Bolennarth. Dear Bolennarth, Svensson Bolennarth Från: Conrads, Werner Skickat: den 15 september 2015 12:32 Till: Svensson Bolennarth Kopia: Algüera, Jose Manuel Ämne: AW: Next meeting IWG R55 Dear Bolennarth,

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

Vernetzungsforum Emobility. R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution

Vernetzungsforum Emobility. R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution Vernetzungsforum Emobility R. Heiliger, Project Portfolio Manager E.ON Innovation Center Distribution Elektromobilität funktioniert Im ehome-projekt der E.ON benutzen die Teilnehmer ihr Elektrofahrzeug

Mehr

Lab Class Model-Based Robotics Software Development

Lab Class Model-Based Robotics Software Development Lab Class Model-Based Robotics Software Development Dipl.-Inform. Jan Oliver Ringert Dipl.-Inform. Andreas Wortmann http://www.se-rwth.de/ Next: Input Presentations Thursday 1. MontiCore: AST Generation

Mehr

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Presentation at Information Event February 18, 2015 Karin Baumer, Office for Vocational Education and Training Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Seite 1 Commercial

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Maximilian 10 maande duits. Melissa 4 jaar duits. Adelina 6 jaar duits

Maximilian 10 maande duits. Melissa 4 jaar duits. Adelina 6 jaar duits Ihre Au Pair Vermittlung für Namibia und das südliche Afrika Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Sie gerne näher kennenlernen. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut Sie können. Natürlich kann

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

DEMAT GmbH Company Profile

DEMAT GmbH Company Profile DEMAT GmbH Company Profile DEMAT GmbH Company Profile - one of the most renowned trade fair organisers in Germany - since 1994 organiser of the World Fair EuroMold in Frankfurt / Main - constantly developing

Mehr

Vattenfall Europe Power Management. June 2015

Vattenfall Europe Power Management. June 2015 Vattenfall Europe Power Management June 2015 1 Vattenfall Europe Power Management June 2015 Vattenfall Europe Power Management GmbH Facts & Figures Traded volumes: ~ 370 TWh Strom ~ 26 TWh Gas ~ 2200 kt

Mehr

Topografiske kart Norge 1:50 000

Topografiske kart Norge 1:50 000 Til våre distributører, forhandlere og kunder Topografiske kart Norge 1:50 000 I den senere tid har vi fått mange spørsmål om de norske topografiske kartseriene, og vil her forsøke å gi en beskrivelse

Mehr

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Bewertungsbogen Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der BAI AIC 2015! Wir sind ständig bemüht, unsere Konferenzreihe zu verbessern

Mehr