Manual Colombo Algadrex

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Manual Colombo Algadrex"

Transkript

1 Manual Colombo Algadrex Nederlands Français English Deutsch Dansk Art.nr

2 Colombo Algadrex Ter bestrijding van zweefalgen. In de vijver worden problemen meestal veroorzaakt door zweefalgen. Deze maken het water groen en ondoorzichtig. De vissen zijn niet meer te zien en planten krijgen onvoldoende licht. Door toepassing van Algadrex zal, na enkele uren, het water weer helder worden. De samengeklonterde algen drijven aan het wateroppervlak, zinken naar de bodem, of komen in het filter terecht. Aangezien zij een organische belasting vormen voor het vijvermilieu, verdient het aanbeveling ze zoveel mogelijk te verwijderen met behulp van een schepnetje en door het schoonmaken van het filter. Draad- en Baardalgen kunnen met Colombo Algisin behandeld worden. Dosering: 1 Sachet van 100 ml per 2000 liter vijverwater, oftewel 1 ml per 20 liter vijverwater. De benodigde hoeveelheid in een gieter of een emmer met water voormengen. Dan gelijkmatig over de vijver verdelen. Algenproblemen ontstaan vaak door slechte waterkwaliteit. Het is daarom belangrijk om deze eerst te testen en te corrigeren voordat u de algen gaat bestrijden. Bijgesloten in deze verpakking vindt u een Colombo Quicktest en een Colombo diagnose formulier om de waterwaarden te testen en te registreren met het advies wat te doen voor de juiste werking. Lees voor gebruik eerst de bijgesloten bijsluiter voor de Quicktest. Waarschuwing: Toepassing van Algadrex in water met een KH lager dan 3 kan een ph-shock veroorzaken. Doorloop dan de volgende stappen: 1. Eerst de balans herstellen met Colombo Balantex (wanneer de GH hoger is dan 8 DH, verdient Colombo KH+ de voorkeur). Op deze manier werkt Algadrex beter. 2. Daarna de zweefalgen behandelen met Colombo Algadrex. 3. Enkele dagen later zuurstofplanten bijplaatsen, eventueel drijfplanten tot ca. 30% van het oppervlak. 4. Dan tevens beginnen met regelmatige toevoeging van Colombo Bactuur Nitrex. 5. De vissen spaarzaam voer verstrekken met een hoogwaardig eiwit- en vitaminegehalte. 6. Ter verbetering van de biologische filtratie kan een oxydator geplaatst worden. Deze oxydator produceert zuivere zuurstof en is ook een belangrijk hulpmiddel bij het overwinteren van de vissen onder het ijs. Van gebruik van Algadrex sterven de algen af en deze moeten verwijderd worden. Dit kunt u het beste doen met Colombo Residex en door de grotere delen met een schepnet te verwijderen. Voor zover bekend is dit middel niet schadelijk voor waterdieren zoals kikkers en salamanders, zoetwaterkreeften en slakken. Mocht u ervaringen, positief of negatief hebben dan wordt u verzocht ons dit mede te delen. Fax: of Alleen voor gebruik bij siervissen in vijvers. Buiten bereik van kinderen bewaren. In de doos, droog en donker bewaren tussen 4 en 32 C. Niet inademen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Na gebruik handen wassen. verdient het aanbeveling om 1 week na de laatste toediening, het filter weer grondig te reinigen en Colombo Safe aan het vijverwater toe te voegen. Nog een dag later kan de biologische filtratie gestimuleerd worden door toevoeging van Colombo Nitrex (levende nitrificerende bacteriën) aan het water, of door plaatsing van een Colombo Filterstartsponsje in het filter. Vijvers met recirculatiefilters (bijv. Koi-vijvers): In hoeverre Algadrex een recirculatiefilter negatief beïnvloedt, is niet bekend. In ieder geval vormen de neergeslagen algen een belasting voor het filter. Minimaal 1 dag mechanisch filteren verdient de voorkeur. Daartoe dient het recirculatiefilter losgekoppeld te worden. De afvoer van het recirculatiefilter moet dan kortgesloten worden op de aanvoer, eventueel met behulp van een bakje. Het filter draait zo in zichzelf. De bacteriën blijven goeddeels in tact, Zeker als wij het filter nog voeden, d.w.z. de 1 e dag van het kortsluiten van het filter in het hulpbakje een handje voer gooien. Voordat het recirculatie filter losgekoppeld wordt, dienen de ammoniak NH 3 (max. 0,2 mg/l), nitriet NO 2 (max. 0,25 mg/l) en nitraat NO 3 (max. 50 mg/l) gehalten getest te worden en moeten deze waarden door waterwisseling gecorrigeerd worden, voordat het medicijn wordt toegediend. Het water moet door pompen of uitstromers in beweging gehouden worden. NH 3, NO 2 en NO 3 dienen regelmatig getest en door waterwisseling gecorrigeerd te worden. Combinaties: Tussen het gebruik van Morenicol Algadrex en Alparex dient minimaal 1 week tijdsverschil te zitten. Tussen Algadrex en Lernex minimaal 3 weken. Een toepassing van meer dan 2 preparaten in één combinatie is voor eigen risico. Informatie: Groene soep wordt veroorzaakt door zweefalgen, die het water groen en ondoorzichtig maken. De vissen zijn niet meer te zien en de planten krijgen onvoldoende licht. Zweefalgen zijn meestal ééncellig; hun voedsel onttrekken ze direct uit het water. Om te ademen onttrekken ze CO 2, waardoor ook het bicarbonaat (HCO 3) en het koolzuur (H 2CO 3) uit het water verdwijnen. Het zuur verdwijnt, dus het water wordt té alkalisch (tot wel ph 10 of meer). Door het verdwijnen van het bicarbonaat wordt de KH of carbonaathardheid te laag. De Ca² + en Mg² + ionen die de GH of totale hardheid vormen, worden niet meer door bicarbonaat in oplossing gehouden en slaan gedeeltelijk neer. Dus ph te hoog, hardheid te laag. De bestrijding op termijn geschiedt het best op natuurlijke wijze, door de aanwezigheid van voldoende planten die hun voeding ook rechtstreeks uit het water halen, zoals Hoornblad, Krabbescheer, Waterpest, Aardvederkruid, Glanzend Fonteinkruid e.d. Onder bovenvermelde omstandigheden krijgen deze planten echter geen licht, geen CO 2 en geen voeding. Daarom dienen eerst de algen te verdwijnen, maar dient tevens de mineralenbalans hersteld te worden, zodat een normale plantengroei weer mogelijk is. Inhoudsberekening: Bereken de inhoud van de vijver zo goed mogelijk: lengte x breedte x gemiddelde diepte in decimeters = inhoud in liters. Afbraak: Toegediende middelen zullen in vijvers door natuurlijke processen, zoals oxidatie en afbraak door bacteriën, vanzelf verdwijnen. Effect op andere dieren: Huisdieren en vogels drinken uit de vijver met deze middelen erin. In de regel kan men stellen dat, als vissen erin kunnen zwemmen, het voor dieren die er alleen maar van drinken, onschadelijk is Niettemin is het logisch om b.v. huisdieren (honden en katten) die gewend zijn uit de vijver te drinken, gedurende de kuur gewoon een bak met water te geven. Wat te doen met hulpapparatuur: UV-lampen, ozonapparaten en algenmagneten dienen gedurende 1 week te worden uitgeschakeld. Bij voorkeur niet over kool of zeoliet filteren. Onderwaterfilters of simpele filters op de kant, die werken zonder zuurstofvoorziening: Filterinhoud van tevoren grondig reinigen en terugplaatsen of over watten filteren. Filter aanlaten en eventueel tussendoor reinigen. Voor de bevordering van het biologisch evenwicht Niets uit bovenstaande tekst mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Art.nr Gebruik de volgende Colombo producten voor gezonde vissen en planten: Remedie tegen witte stip en schimmel Remedie tegen onzichtbare parasieten Remedie tegen parasieten en wormen Remedie tegen infecties en ontstekingen Verzorg uw vijver met Colombo Algadrex voor helder water zonder algen, Colombo Algisin tegen draadalgen, Colombo Nitrex filterstarter, Colombo Residex slibontbinder, Colombo Axelero bacterieversneller, en Colombo Fresh PSB waterverbeteraar.

3 Colombo Algadrex Traitement des algues flottantes. Dans le bassin les problèmes sont généralement causes par les algues flottantes. Elles rendent l eau verte et opaque. On ne voit plus les poissons et plantes ne recoivent pas assez de lumière. Grâce a l usage de Algadrex l eaux deviendra plus claire après quelques heures. Les algues regroupées de mottes flottent a la surface de l eau, descendent au fond ou se retrouvent dans le filtre. Etant donne qu elles forment un problème organique pour l environnement du bassin, il est recommandée d en enlever le plus possible a l aide d une équisette et en nettoyant le filtre. Les algues a fibres et les algues barbues peuvent être traité avec Colombo Algisin. Dosage: 1 Sachet (100 ml) pour le traitement de 2000 litres d eau de bassin, soit 1 ml par 20 litres d eau de bassin. Mélanger le produit à l aide d un seau ou d un arrosoir. Puis répartir le mélanger sur toute l eau du bassin. Les problemes de algues commence pa rune mauvais qualite d eau. Velui çi doits d abort etre test, avant de utilise Algisin. Compris dans le embalage vous trouvez un Colombo Quicktest et un formulaire diagnostique pour tester et enregistrer vos valeurs d eau et conseil pour corriger les valeurs. Lisez avant le utilisation les instructions include de la Quicktest. Avertissement: L administration dans l eau ace un KH inférieur a 3 peut créer un choc de ph. Remède: 1. En premier rétablir la balance des minéraux a l aide de Colombo Balantex (lorsque le GH est supérieur a 8 il est préférable d utiliser Colombo Kh+) 2. Ensuite traiter les algues tissulaires avec Colombo Algadrex. 3. Quelques jours plus tard places des plantes oxygène, éventuellement avec des plantes flottant jusqu a 30% de la surface. 4. Puis de même temps commencer régulièrement a ajouter Bactuur Nitrex. 5. Donner (assez peu) aux poissons des aliment a teneur élevée en protienes et vitamines. 6. On peut placer un oxydateur pour améliorer la filtration biologique. Apres le utilisation de Algadrex enlève les algues mortes, par exemple avec Colombo Residex et les plus grandes quantités avec une épuisette. Ce traitement est reconnu comme n étant pas nocif pour les animaux aquatiques, tels que la grenouille, la salamandre, l écrevisse d eau douce et l escargot. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos expériences positives ou négatives. Fax: + 31 (0) ou Concerne les poissons de bassins uniquement. Maintenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans sa boîte, au sec, entre 4 et 32 C et à l abri de la lumière. Ne pas inhaler. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d ingestion, consulter un médecin immédiatement, muni de l emballage ou de l étiquette. contenu du filtre d avance et le remettre en place ou filtrer la oaute. Laisser le filtre branché et éventuellement nettoyer de temps en temps. Pour le développement de l équilibre biologique, il est recommandé de renottoyer complètement le filtre 1 semaine après la dernière administration et d ajouter Colombo Safe à l eau du bassin. Une journée plus tard, la filtration biologique peut être stimulée en ajoutant Colombo Nitrex (bactéries vivantes fibraquant des nitrites) à l eau ou en plaçant une éponge Colombo Filterstart. Bassins a filtres a recirculation (p.e. bassins pour de KOI): D une part, un bon filtre à recirculation diminue l efficacité des traitements. D autre part, il peut nuire aux micro-organismes se trouvant dans le filtre. C est pourquoi il faut court-circuiter l évacuation éventuellement à l aide d une petite cuvette. Le filtre tourne alors sur lui-même, les bactéries restent pratiquement intactes et en particulier si l on nourrit encore le filtre, c est a dire si l on verse une petite poignée de nourriture dans la cuve le premier jour ou le filtre a été court-circuité. Avant la mise en fonctionnement du filtre à recirculation, il faut tester les taux d ammoniaque NH 3 (max. 0,2 mg/l) nitrite NO 2 (max 0,25 mg/l) et nitrate NO 3 (max 50 mg/l). Ces données doivent être corrigées par changement d eau avant que le médicament souit administré. L eau doit être rester en mouvement à l aide de pompes ou autres instruments du même genre. Les paramètres suivants: NH 3, NO 2 et NO 3 doivent être testes régulièrement et corrigés par ders changement d eau. Combinaisons: Entre l administration de Colombo Algadrex et Alparex, on doit patienter 1 semaine au minimum de chaque produit.. Entre Algadrex et Lernex 3 semaine au minimum. Un application de plus de deux préparations (et une combination) est a vos propres risque. Information: La soupe verte est causée par les algues tissulaires qui rendent l eau verte et trouble. On ne distingue plus les poissons et les plantes n ont pas suffisamment de lumière. Les algues tissulaires sont généralement unicellulaires, elles s approvisionnent directement dan l eau. Pour respirer elles soutirent du CO 2, ce qui fait que le bicarbonate HCO 3 et l acide carbonique (H 2CO 3) disparaissent de l eau. L acide disparaît, donc l eau devient trop alcaline (jusqu a un ph de 10 ou mois plus) Par la disparition du bicarbonate, le KH ou dureté du carbonate est trop bas. Les ions Ca 2+ et Mg 2+ qui forment le GH ou dureté totale, ne sont plus gradés en dissolution par le bicarbonate et diminuent en partie, Donc ph trop haut, dureté trop basse. Cela peut se faire de façon naturelle: en mettant suffisamment de plantes qui se nourrissent directement de l eau, comme Cornille, peste d eau, Mille-feille et potamot nageant. Les algues causent des changement dans le laux d acidité et de dureté, ce qui fait que les plantes parfois ne poussent plus. Pour une bonne croissance des plantes, il faut rétablir l équilibre en ajoutant Colombo Balantex. Evaluation du volume de votre bassin: Calculer le volume d eau du bassin le plus précisément possible: longueur x largeur x profondeur moyenne en décimètres. Vous obtiendrez le volume en litres. Catabolisme: Les produits administrés dans les bassins disparaîtront d eux-mêmes grâce à des processus naturels tels que l oxydation et la décomposition par les bactéries. Effet sur les autres animaux: Les animaux domestiques et les oiseaux boivent également l eau du bassin contenant ces produits; on peut supposer que, si les poissons y nagent, elle ne peut pas être nocive pour les animaux gui la boivent. Toutefois, il serait plus prudent pendant le traitement de donner de l eau dans une écuelle aux animaux domestiques (chiens et chats) habitués à boire de l eau du bassin. Que faire avec les autres accessiores? N utilize pas, des lampes UV, des aimants a algues et des appareille d Ozon. Ne pas filtrer au carbon ou zeolite. Quant aux filtres sous l eau ou les simples filtres placées sur le coté, fonctionnant sans approvisionnement d oxygène: Nettoyer à fond le Aucune partie du texte précédent ne peut etre multiplié et/ou publié par imprimé, photocopie, microfilm ou autre moyen, sans permission écrite de l auteur. Art.nr Utilisez toujours des produits suivants Colombo pour des poissons et plantes saines: Contre les points blancs et champignons Contre les parasites invisibles Contre les parasites et vers Contre les infections et inflammations Soignez votre etang toujours avec Colombo Algadrex pour une eau claire sans algues, Colombo Algisin contre algues tissulaires et barbues, Colombo Nitrex pour accélérer le filtre, Colombo Residex décomposition de la vase, Colombo Axelero pour accélérer les bactéries, et Colombo

4 Colombo Algadrex Stops persistent algae growth. In ponds, most problems are caused by green algae. The water becomes green and turbid. Fish can no longer be seen and plants receive insufficient light. With the use of Algadrex the water will become clear again after some hours. The coagulated algae float on the surface of the water, sink to the bottom or can be found in the filter. As this means an organic overloading of the pond environment, it is recommendable to remove the algae as good as possible with the help of a fine mesh pond net and by cleaning the filter. Thread- and Beard algae can be treated with Colombo Algisin. Dosage: 1 Sachet (100 ml) per 2000 litres of pond water, being 1 ml per 20 liters of pond water. Make a premix with water in a bucket or watering can. Distribute evenly over the pond. Problems with algae are often caused by inferior water quality. Therefore this must be tested and corrected before you start treating against algae. Enclosed is a Colombo Quicktest, with which you can determine the water quality, and a Colombo diagnostic form, on which you register the values and which tells you what to do for the correct usage. Before using the Quicktest, read the enclosed manual. Warning: The use of Algadrex in water with a KH lower than 3 DH, may cause a ph-shock. In that case, follow the next steps: 1. At first restore the mineral balance with Colombo Balantex (in case the GH level is higher than 8, it is advisable to use Colombo KH+). In this way Algadrex is more effective. 2. After that start treating floating algae with Colombo Algadrex. 3. Some days later add oxygenating plants to the water, eventually floating plants up to abt. 30% of the surface. 4. Start with the regular supplementation of Bactuur Nitrex. 5. Feed the fish sparingly with food, containing high qualified protein and vitamins. 6. In order to improve the biological filtration, an oxydator can be added. This oxydator produces pure oxygen and is an important aid during the hibernation of fish under the ice. After using Algadrex, the algae die off and must be removed; the best way to do this is by means of Colombo Residex and by removing the larger parts with a net. As far as known, this product is harmless to water creatures such as frogs, salamanders, freshwater lobsters and snails. In case you have either positive or negative experiences, please contact us. Fax: + 31 (0) or Only for use on ornamental pond fish. Keep out of reach of children. Store in the box, dry and dark at a temperature of 4 to 32 C. Do not inhale. Prevent contact with the skin and eyes. If swallowed, immediately consult a physician and show package or label. Wash your hands after use. the biological balance it is advisable to clean the filter thoroughly 1 week after the last administration and to add Colombo Safe to the pond water. One day later the biological filtration can be stimulated by adding Colombo Nitrex (living nitrifying bacteria) to the water or by adding a Colombo Filterstart sponge in the filter. Ponds with recirculation filters (e.g. Koi-ponds): On the one hand a good recirculation filter decreases the effectiveness of therapeutics, on the other hand the micro-organism which are present in the filter, can be harmed. If possible bypass the filter so that, when treating the pond, the bacteria present in the filter is not harmed. However, it is important to maintain a circulation of untreated water through the filter system to maintain the bacteria levels. Certainly if the filter is fed, by means of adding some food in the standby-tank during the first day of short-circuiting the filter. Before the recirculation filter is disconnected, the ammonia NH 3 (max. 0,2 mg/l), nitrite NO 2 (max. 0,25 mg/l) and nitrate NO 3 (max. 50 mg/l) contents have to be tested and these values have to be corrected by means of water changes before the medication is added. The water has to be circulated with the help of pumps. Combinations: Between the use of Colombo Algadrex and Alparex, there has to be a waiting period of 1 week. Between Algadrex and Lernex a waiting period of min. 3 weeks. Administration of more than 2 products (in one combination) is at your own risk. Information: Green Soup is due to algae which cause the water to become green and turbid. Fish can no longer be seen and plants receive insufficient light. Algae are generally unicellular; they abstract their food directly from the water. In order to breathe they abstract CO 2 and this process results in concurrent depletion of bicarbonate (HCO 3) and carbonic acid (H 2CO 3) levels in the water. Acidity is reduced whereby the water becomes excessively alkaline (ph value of 10 or more). Bicarbonate depletion also results into a lowered carbonate water hardness. The Ca² + and Mg² + ions, which together determine the overall hardness of the water, are no longer held in solution by the bicarbonate and gradually precipitate. The end result is therefore that the ph of the water becomes too high while the hardness becomes too low. The best long term solution to these problems is achieved through natural means: the provision of sufficient plants which also obtain their food directly from the water for example: hornwort, water soldier, waterweed, spikes water milfoil and shining pondweed. However in the circumstances noted above, these plants will receive insufficient light, CO 2 and food. The algae must first of all be eliminated. However, it is of great importance to restore the mineral balance, in order to create the possibility of a normal plant growth. Determination of pond volume: Calculate the volume of the pond to be treated as accurately as possible: length x breadth x average depth in decimetres = volume in litres. Decomposition: Added therapeutics will disappear automatically from ponds because of natural processes, such as oxidation and decomposition by means of bacteria. Effect upon other animals: Pets and birds drink water from the pond to which this product has been added. In general it is thought that, if fish can swim in the water, it is harmless to animals who drink from the same water. Nevertheless, during this treatment, it would be advisable to give animals (e.g. dogs and cats), who regularly drink water from the pond, a dish of water. What to do with auxiliary equipment: UV-lamps, ozone generators and algae-magnets have to be disconnected for 1 week. Preferentially, do not filter over carbon or zeolites. Underwater filters or simple filters on the side, which work without the supply of oxygen: Clean the filter contents in advance and replace or filter over wads. The filter can remain turned on. For the improvement of All or parts of these text may not be reproduced or publicly disclosed by way of printing, photocopying, microfilming or by other means without written permission of the author. Art.nr Use the following Colombo products for healthy fish and plants: Against white spot and fungus Against invisible parasites Against parasites and worms Against infections and inflammations Maintain your pond with Colombo Algadrex for clear water without algae, Colombo Algisin against blanket weed, Colombo Nitrex filterstart, Colombo Residex sludgebuster, Colombo Axelero improves filter performance, and Colombo Fresh PSB maintains your water quality.

5 Colombo Algadrex Bekämpfung von Schwebealgen. Den meisten Ärger verursachen die Schwebealgen in den Teich. Sie machen das Wasser grün und undurchsichtig. Die Fische sind nicht mehr zu sehen und die Pflanzen bekommen kein Licht. Durch die Anwendung von Algadrex wird das Wasser nach wenigen Stunden wieder klar. Die verklumpten Algen treiben an die Oberfläche, sinken dann zum Boden oder geraten in die Filter. Da diese eine organische Belastung des Teichmilieus bilden, wäre es zu Emphelens sie soviel wie möglich mit Hilfe eines Eschers zu entfernen und das Filter zu reinigen. Draht und Bardalgen können mit Colombo Algisin behandelt werden. Dosierung, Art der Dauer der Anwendung: 1 Beutel (100 ml) pro 2000 Liter Teichwasser, oder 1 ml pro 20 Liter Teichwasser. Die benötigte Menge in einer Gießkanne oder in einem Eimer vermischen. Dann gleichmäßig über die Wasseroberfläche des Teiches verteilen. Algenproblemen entstehen durch eine schlechte Wasserqualität. Deshalb müssen Sie das Wasser zuerst testen und korrigieren bevor Sie die Algen bekämpfen. In dieser Verpackung befindet sich ein Colombo Quicktest und ein Colombo Diagnoseformular um die Wasserwerten zu testen und zu registrieren und dazu Empfehlungen um die richtige Wirkung zu erzielen. Lesen Sie vor Gebrauch die Verpackungsbeilage des Quicktests. Achtung: Anwendung in Wasser mit einem KH-Gehalt niedriger als 3, kann ph-schock verursachen. Remedium: 1. Zuerst das Mineralgleichgewicht mit Colombo Balantex korrigieren (wenn GH höher ist als 8 wäre es angebracht Colombo KH+ anzuwenden). 2. Danach Schwebealgen mit Colombo Algadrex behandeln. 3. Einige Tage später Sauerstoffpflanzen beipflanzen. Eventuell Treibpflanzen bin ca. 30% der Oberfläche. 4. Dann anfangen mit regelmässiger Hinzufügung von Bactuur Nitrex 5. Die Fische sparsam futtern mit einem hochwertigen Futter. 6. Zur Erhöhung der biologischen Filtration kann ein Oxydator gebraucht werden. Nach den Einsatz von Algadrex sterben die Algen und müssen diese entfernt werden. Das können Sie am besten bewirken mit Colombo Residex, der den Schlamm abbaut, und die größere Teilen können Sie am besten mit einem Teichkescher entfernen. Soweit bekannt ist dieses Mittel unschadlich für Wassertiere wie Frösche, Salamander, Süßwasserkrebse und Schnecken. Falls Sie uns Ihre Efrahrungen, entweder positiv ofer negativ, erteilen möchten dann benachrichtigen Sie und bitte über Fax Nr: + 31 (0) oder über. Nur für Tiere. Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In der Dose, trocken und vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 4 und 32 C aufbewahren. Nicht einatmen. Den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Im Fall einer versehentlichen Einnahme, sofort einen Arzt aufsuchen und die Verpackung oder das Etikett vorlegen. Inhaltsberechnung: Berechnen Sie den Teichinhalt so genau wie möglich. Länge x Breite x Durchschnittstiefe in Dezimeter ergibt den Inhalt in Liter. Unterwasserfilter oder einfache filter (am ufer), die arbeiten ohne Sauerstoffanlage: den Filterinhalt im voraus gründlich reinigen und wierder zurücksetzen. Der Filter kann in Betrieb bleiben und eventuell zwischendurch gereinigt werden zur Förderung des biologischen Gleichgewichts wäre es angebracht 1 Woche nach der letzten Hinzufügung, den Filter wieder gründlich zu reinigen und Colombo Safe den Teichwasser hinzuzufügen. Noch 1 Tag später kann die biologisch Filtration mittels Hinzufügung von Colombo Nitrex (lebendige nitrfizierende Bakterien) stimuliert werden oder mittels Anwendung eines Colombo Filterstart-Schwammes in Filter. Teiche mit Rezirkulierungsfiltern (z.b.koi-teiche): Einerseits ermäßigt ein guter Rezirkulierungsfilter die Wirksamkeit der Mittel, anderseits können die im Filter anwesenden Mikroorganismen nachteilig beeinflußt werden. Deswegen wird empfohlen den Ablauf dem Anlauf kurzzuschließen, eventuell unter Benutzung eines Hilfbeckens. Der Filter dreht so in sich selbst; die Bakterien können so größtenteils überleben; umsomehr wenn der Filter noch gefüttert wird, d.h. am 1. Tag, wo das Kurzschießen des Filters erfolgt, eine Handvoll Futter im Hilfbecken verabreichen. Bevor die Rezirkulierungsfilter losgekoppelt werden, sollen die Ammoniak NH 3 (max. 0,2 mg/l), Nitrit NO 2 (max. 0,25 mg/l) und Nitrat NO 3 (max 50 mg/l) getestet werden. Diese Werte sollen mittels eines wasserwechsels korrigiert werden bevor das Mittel verabreicht wird. Das Wasser soll mittels Pumpen oder Ausströmer in Bewegung gehalten werden. NH 3, NO 2, NO 3 sollen regelmäßig und mittels eines Wasserwechsels korrigiert werden.. Wechselwirkungen mit andere Mitteln: Zwischen den Gebrauch von Colombo Algadrex, und Alparex soll mindestens 1 Woche Zeitunterschied sein. Zwischen Algadrex und Lernex mindestens eine Periode von 3 Wochen. Eine Verabreichung von mehr als 2 Präparate (in einer Kombination) geht auf Ihr eigenes Risiko. Colombo Präparate sollten nicht mit fremden Arzneimittel eingesetzt werden. Gegenanzeige: bis jetzt nicht bekannt. Informationen: Grüne Suppe wird von Schwebealgen verursacht Sie machen das Wasser grün und undurchsichtig. Die Fische sind nicht mehr zu sehen und die Planzen bekommen nicht genügend Licht. Schwebealgen sind meisten einzelling, ihre Nahrung entnehmen sie direkt dem Wasser. Damit sie atmen können entnehmen sie CO 2 wodurch auch das Bikarbonat (HCO 3) und die Kohlensäure (H 2CO 3) aus dem Wasser verschwinden. Die Säure verschwindet, also wird das Wasser zu alkalisch (bis sogar ph 10 oder mehr). Da dieses Bikarbonat verschwindet, wird der KH Gehalt oder die Karbonathärte zu niedrig. Die Ca 2+ und Mg 2+ Ionen die die GH order Gesamthärte bilden, werden nicht mehr durch Bikarbonat in Auflösung gehalten und schlagen zum Teil nieder. Also ist der ph zu hoch und die Härte zu niedrig. Die Bekämpfung auf Termin kann am besten auf Natürliche Weise erfolgen und zwar mittels einsetzen von genügend Pflanzen, die ihre Nahrung auch direkt dem Wasser entnehmen. Wie z.b. Hornblatt, Krebschere, Wasserpest Potamogeton Lucens, und dergleichen. Unter den obenerwähnten Umständen bekommen diese Pflanzen jedoch kein Licht, kein CO 2 und keine Nahrung. Deswegen sollen erst die Algen verschwunden sien. Es ist aber auch angebracht das Mineralgleichgewicht zu korrigieren sodass ein normales Pflanzenwachstum wieder möglich ist. Abbau: Verabreichte Mittel werden in Teiche, infolge naturliche Prozeße, wie Oxidation und Abbau mittels Bakterien von sich aus verschwinden. Effekt auf andere Tiere: Haustiere und Vögel trinken Teichwasser worin diese Mittel verabreicht worden ist. In der Regel ist es so, daß man annehmen kann, falls Fische darin schwimmen können, es für Tiere, die nur davon trinken, unschädlich ist. Trotzdem ist es logisch um z.b. Haustiere (Hunde und Katze) die er gewohnt sind Teichwasser zu trinken, während einer Kur Wasser zu verabreichen. Was mit Zusatzgeräte anzufangen? UV Lampe, Algenmagnete und Ozongeräte bis einer Woche nach der letzten Verabreichung abschalten. Nicht über Kohle oder Zeolite filtern Ohne schriftliche Genehmigung des Autors darf aus diesem Text weder durch Druck, Schrift, Photokopie, Mikrofilm oder welcher Art auch etwas veröffentlicht werden. Art.nr Benutzen Sie folgende Colombo produkte fur gesünde Fische und Pflanzen: Medikament zur Bekämpfung von Wiesspünktchenktankheit und Schimmel Medikament zur Bekämpfung von unsichtbaren Parasiten Medikament zur Bekämpfung von Parasiten und Würmer Medikament zur Bekämpfung von Infektionen und Entzündungen Pflegen Sie Ihrer Teich mit : Colombo Algadrex für klares Wasser ohne Algen, Colombo Algisin gegen fadenalgen, Colombo Nitrex Filterstarter, Colombo Residex Schlammabau, Colombo Axelero für ein bessere Bakteriewachstum, und Colombo Fresh PSB Wasseraufbereitung.

6 Colombo Algadrex Til bekæmpelse af svævealger. Svævealger er som regel årsagen til de fleste problemer i havedamme. Svævealger gør vandet grumset og grønt. Man kan ikke længere se fiskene, og planterne får for lidt lys. Ved at anvende Algadrex bliver vandet efter et par timer klart igen. De sammenklumpede alger flyder på vandoverfladen, synker ned på bunden, eller ender i filteret. Det anbefales så vidt muligt at fjerne dem med et fangnet eller ved at rengøre filteret, eftersom de udgør en organisk belastning for vandmiljøet. Tråd- og Skægalger kan behandles med Colombo Algisin. Dosering: 1 pose med 100 ml pr liter ferskvand, eller 1 ml pr. 20 liter ferskvand. Bland den ønskede mængde med vand i en vandkande eller en spand. Fordel blandingen jævnt over søens overflade. Algeproblemer opstår ofte som følge af dårlig vandkvalitet. Det er derfor vigtigt at vandet først testes og korrigeres, før bekæmpelsen af algerne påbegyndes. Vedlagt i denne pakning finder du en Colombo Quicktest og en Colombo diagnose-formular til testning af vandværdierne, samt anbefalinger af den bedst egnede behandling. Det anbefales at læse den vedlagte indlægsseddel til Quicktesten før brug. Advarsel: Hvis Algadrex anvendes i vand med en KH på mindre end 3 kan det forårsage et ph-chok. Følg følgende procedure: 1. Genopret balancen med Colombo Balantex (når GH er højere end 8 DH, bør Colombo KH+ anvendes). På den måde virker Algadrex bedre. 2. Behandl derefter svævealgerne med Colombo Algadrex. 3. Et par dage senere plantes ekstra iltplanter, eventuelt drivplanter på ca. 30% af overfladen. 4. Begynd derefter med regelmæssig tilsætning af Colombo Bactuur Residex. 5. Undgå at give fiskene for meget mad. Giv dem foder med et højt protein- og vitaminindhold. 6. Der kan eventuelt anbringes en oxydator til forbedring af den biologiske filtrering. En oxydator producerer ren ilt, og er også et vigtigt hjælpemiddel til når fiskene skal overvintre under isen. Ved anvendelse af Algadrex dør algerne og skal derefter fjernes. Dette gøres bedst med Colombo Residex. Større mængder kan fjernes med et net. For så vidt det vides, er dette produkt ikke skadeligt for vanddyr som f.eks. frøer, salamander, krebs og snegle. Hvis De har positive eller negative erfaringer med dette produkt bedes De meddele disse til os. Fax: eller Kun til brug ved racefisk i havedamme. Opbevares uden for børns rækkevidde. Opbevares i en dåse der står køligt og mørkt mellem 4 og 32 C. Undgå at indånde. Undgå kontakt med hud og øjne. Søg lægehjælp, hvis produktet indtages. Vis lægen etiketten eller forpakningen. Vask hænderne grundigt efter brug. at tilsætte Colombo Nitrex (levende nitrificerende bakterier) til vandet, eller ved at anbringe en Colombo Filterstartsvamp i filtret. Havedamme med recirkulationsfilter: Det vides ikke hvor vidt Algadrex har en negativ indflydelse på recirkulationsfiltre. Under alle omstændigheder er algebelægningen en belastning for filtret. Mindst 1 dags mekanisk filtrering anbefales. Til dette formål skal recirkulationsfiltret frakobles. Recirkulationsfiltrets afløb skal kortsluttes på strømforsyningen, eventuelt ved hjælp af en beholder. Filtret drejer nu i sig selv. Bakterierne forbliver intakte, især hvis filtret fodres, d.v.s. hvis man på kortslutningens første dag smider en håndfuld foder i hjælpebakken. Ammoniak- NH 3 (max. 0,2 mg/l), nitrit- NO 2 (max. 0,25 mg/l) og nitrat- NO 3 (max. 50 mg/l) indholdet skal testes og korrigeres via vandudskiftning før recirkulationsfiltret frakobles og medicinen tilsættes. Vandet skal holdes i bevægelse med pumper eller udstrømingsanordninger. NH 3, NO 2 og NO 3 skal testes regelmæssigt og korrigeres gennem vandudskiftning. Kombinationer: Der bør mindst gå en uge mellem tilsættelsen af Morenicol Algadrex og Alparex. Mellem Algadrex og Lernex mindst 3 uger. Tilsætning af mere end 2 præparater i en kombination er for egen risiko. Information: Grøn suppe forårsages af svævealger der gør vandet grønt og grumset. Fiskene kan ikke længere ses, og planterne får for lidt lys. Svævealger er som regel encellede; de henter deres næring direkte fra vandet. De trækker CO 2 for at kunne ånde, hvorved også bikarbonat (HCO 3) og kuldioxid (H 2CO 3) forsvinder fra vandet. Syreindholdet daler og vandet bliver for alkalisk (ph 10 eller mere). Ved at bikarbonatet forsvinder bliver vandets KH eller karbonathårdhed for lav. Ca² + og Mg² + ionerne som danner GH (=samlede hårdhed), fastholdes ikke længere i opløsningen gennem bikarbonat og daler delvist. Med andre ord er ph-værdien for høj og hårdheden for lav. Bekæmpelse i tide foregår bedst på naturlig vis, ved tilstedeværelse af tilstrækkeligt med planter der også trækker deres næring direkte fra vandet, som f.eks. Hornblad, Krebseklo, Vandpest, Aks-Tusindblad, Glinsende vandaks o.l. Under ovennævnte omstændigheder får disse planter imidlertid ikke længere tilstrækkeligt lys, ingen CO 2 og ingen næring. Derfor bør algerne først forsvinde og mineralbalancen genoprettes, så en normal plantevækst atter bliver mulig. Indholdsberegning: Beregn indholdet i havedammen så godt muligt: længde x bredde x gennemsnitlig dybde i decimeter = indhold i liter. Nedbrydning: De tilførte midler forsvinder af sig selv i havedamme som følge af naturlige processer som f.eks. oxidering og bakterienedbrydning. Virkning på andre dyr: Husdyr og fugle drikker af havedamme behandlet med produkterne. Den gyldne regel siger, at hvis fiskene kan svømme og overleve i vandet, kan det heller ikke være skadeligt for de dyr der kun drikker af det. Ikke desto mindre er det logisk, at det er bedst at give de dyr, som er vant til at drikke af havedammen, vand i en vandskål i den periode hvor havedammen behandles med produkterne. Hjælpeapparatur: UV-lamper, ozonapparater og algemagneter skal slukkes under behandlingen. Undgå at filtrere over kul eller zeolit. Undervandsfiltre eller filtre på kanten som virker uden iltforsyning: Rengør filterindholdet på forhånd, og sæt det tilbage, eller filtrer gennem stof. Lad filteret være tændt og rengør eventuelt ind imellem. Til fremme af den biologiske balance anbefales det, at rengøre filtret grundigt 1 uge efter den sidste tilførsel af produktet, og derefter tilsætte Colombo Safe til vandet i dammen. Dagen efter kan den biologiske filtrering stimuleres ved Intet fra ovenstående tekst må kopieres og/eller offentliggøres gennem tryk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst anden måde, uden forfatterens forudgående skriftlige tilladelse. Art.nr Brug følgende Colombo-produkter for sunde fisk og planter: Middel mod hvid prik og mug Middel mod usynlige parasitter Middel mod parasitter og orme Middel mod infektioner og betændelser Behandl Deres sø med Colombo Algadrex for at få klart vand uden alger, Colombo Algisin mod trådalger, Colombo Nitrex filterstarter, Colombo Residex sliknedbryder, Colombo Axelero bakterieaccelerator, og Colombo Fresh PSB vandforbedrer.

NL - Colombo Algadrex werkt tegen groen water.

NL - Colombo Algadrex werkt tegen groen water. Manual UK Manual for Colombo Algadrex D Beipackzettel für Colombo Algadrex F Notice de Colombo Algadrex NL Handleiding voor Colombo Algadrex DK Instruktioner for Colombo Algadrex 1 NL - Colombo Algadrex

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Aufnahmeuntersuchung für Koi

Aufnahmeuntersuchung für Koi Aufnahmeuntersuchung für Koi Datum des Untersuchs: Date of examination: 1. Angaben zur Praxis / Tierarzt Vet details Name des Tierarztes Name of Vet Name der Praxis Name of practice Adresse Address Beruf

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction EU-overensstemmelseserklæring for komponenter EC Konformitätserklärung für Komponenten Attestation de conformité UE de composants EC Declaration of Conformity for Components

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Description: Instructions continued on How to properly change the Spider Seals

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT

MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT MARKET DATA CIRCULAR DATA AMENDMENT Anpassung Schlussabrechnungspreise Financial Power Futures May 2015 Leipzig, 10.07.2015 - Die Schlussabrechnungspreise für die Financial Power Futures werden nach der

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 1335 EEC APPROVAL N : e6*94/20*2015*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 14,44 kn s/ = 140 kg Max. = 3500 kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Mehr

Dugpunktsstyring DH 24, AD

Dugpunktsstyring DH 24, AD 045790 Version 1.0 20.05.2008 DA Dugpunktsstyring DH 24, AD Introduktion Dugpunktsstyring DH 24 kan bruges til alle Dantherms adsorptionsaffugtere. Det er en elektronisk hygrostat og dugpunktsstyring i

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL WIRELESS SURVEILLAN SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLAN SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE 351.023 INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUEL D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite. Épisode 23 À plus tard Anna est emmenée à mobylette jusqu à la Bernauer Straße. Le bon samaritain n est autre qu Emre Ogur, qui lui souhaite bonne chance. Mais cela suffira-t-il pour échapper à la femme

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound KEYFOUND! Leader en Suisse et recommandé par les assurances et les services de police. Marktführer

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles.

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles. Packaging Batman TM TM TM TM TM TravelKid TravelKid TravelKid Siège auto groupe 0/1 pour les enfants de 0 a 18 Kg de la naissance à 4 ans. Ce siège auto est un dispositif de retenue pour enfants de la

Mehr

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen.

Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee kleurdobbelstenen. Rolf Onderwijs bv Mercuriusweg 14 4051 CV Ochten Holland Tel. +31 344 647 647 Fax +31 344 647 610 Français Deutsch English Nederlands Fleur Art. 220.3426 Inhoud: Fleur bestaat uit zes spelborden en twee

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch.

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch. Farbpalette Die Wahl der Farben für den Druck des Symbols ist von entscheidender Bedeutung. Ein ausreichender Kontrast zwischen dem Strichcode und dessen Hintergrund muss gegeben sein, damit die elektronischen

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

Critical Chain and Scrum

Critical Chain and Scrum Critical Chain and Scrum classic meets avant-garde (but who is who?) TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Photo: Dan Nernay @ YachtPals.com TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Wolfram Müller 20 Jahre Erfahrung aus 530 Projekten

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Easyliner. zubehör. divers accessories. accessori. 10,0 m 2. schutz- und abdeckvlies

Easyliner. zubehör. divers accessories. accessori. 10,0 m 2. schutz- und abdeckvlies Material: Textilfaser Maler aus Textilfasern mit rutschhemmender Unterseite, einseitig mit Folie kaschiert. Easyliner ist wiederverwendbar. Ideal zur Abdeckung von zu schützenden Untergründen/Bodenbelägen,

Mehr

Webserverzugriff bei TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020. Bedienungsanleitung. Version 1.0

Webserverzugriff bei TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020. Bedienungsanleitung. Version 1.0 Webserverzugriff bei TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020 Bedienungsanleitung Version 1.0 Hinweise zur Bedienungsanleitung Deutsch Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM R1 99850-170909 INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln - Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen Etagenhöhe -

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Anruferkennung am PC. g n. Hotline / Assistance: 056 426 58 21 (Normaltarif / tarif normal) E-Mail: info@twix.ch www.twix.ch oder/ou www.twixclip.

Anruferkennung am PC. g n. Hotline / Assistance: 056 426 58 21 (Normaltarif / tarif normal) E-Mail: info@twix.ch www.twix.ch oder/ou www.twixclip. Windows 7 / Vista / XP / ME / 2000 / NT TwixClip G2 Internet nun g Mit EU N n A ruferken Hotline / Assistance: 056 426 58 21 (Normaltarif / tarif normal) E-Mail: info@twix.ch www.twix.ch oder/ou www.twixclip.ch

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel the romantic TOUCH 1. 2. 3. 1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel light and airy INTERIOR Med Paris har vi designet en komplet møbelserie,

Mehr

interior light and airy

interior light and airy the romantic touch light and airy interior Med Paris har vi designet en komplet møbelserie, der skaber varme, ro og rene omgivelser med sin gennemgående hvide farve og skønne romantiske detaljer. God fornøjelse!

Mehr

Dosenadapter Can Adapter Adaptateur pour boites EBI DA

Dosenadapter Can Adapter Adaptateur pour boites EBI DA Dosenadapter Can Adapter Adaptateur pour boites EBI DA EBI DA Deutsch Vorwort Dieser Dosenadapter kann für Dosen jeglicher Art eingesetzt werden. Er adaptiert einen EBI-Logger so an die Dose, dass die

Mehr

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp

VERTO-20/-21/-22. Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp VERTO-20/-21/-22 Naoto Fukasawa Montageanleitung Wandleuchte Assembly Instructions Wall lamp Instruction de montage Applique Montagehandleiding Wandlamp Verpackungseinheiten Packaging units Quantité dans

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound KEYFOUND! Marktführer in der Schweiz und empfohlen von Versicherungen und Polizeidienststellen.

Mehr

slides alcohol prk.wmv

slides alcohol prk.wmv Pain and functioning post Alcohol PRK vs. -PRK: A prospective Intra-individual Comparison Toam Katz, Gisbert Richard, S. J. Linke Subjektive Entwicklung der Schmerzsymptomatik und Funktion nach Alcohol

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua.

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. De stroom bekijken, die van tijd en water, de tijd gedenken

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Documentation TYC Registration manual Registration and Login issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Content 1 Registration... 3 2 Login... 4 2.1 First login...

Mehr

Smart Technologies. Integrating Technologies as a key to a smarter and more efficient use of Ag Inputs

Smart Technologies. Integrating Technologies as a key to a smarter and more efficient use of Ag Inputs Smart Technologies Integrating Technologies as a key to a smarter and more efficient use of Ag Inputs Integrating Technologies The Challenge Food security is the major challenge for the future. Food security

Mehr

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Bewertungsbogen Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der BAI AIC 2015! Wir sind ständig bemüht, unsere Konferenzreihe zu verbessern

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision

Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision Zielsetzung: System Verwendung von Cloud-Systemen für das Hosting von online Spielen (IaaS) Reservieren/Buchen von Resources

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Q-App: Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Differenzwägeapplikation, mit individueller Proben ID Differential weighing application with individual Sample ID Beschreibung Gravimetrische Bestimmung

Mehr

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung

92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung 92 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn durlum Foto: GmbH MM Video-Fotowerbung www.durlum.com PERFORATIONEN Streckmetall durlum GmbH www.durlum.com 93 Metallkassettendecken werden

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett Wood 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett OLIVER FURNITURE A/S Ndr. Strandvej 119 A 3150 Hellebæk Denmark Tel. +45 4970 7317 www.oliverfurniture.dk Teil-Nr.

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

(51) Int Cl.: G11C 29/00 (2006.01)

(51) Int Cl.: G11C 29/00 (2006.01) (19) (11) EP 1 176 604 B1 (12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT (4) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 03.01.07 Patentblatt 07/01 (1) Int Cl.: G11C 29/00 (06.01) (21)

Mehr