S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012"

Transkript

1

2 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy

3 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 spracovaná v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (1.) a) Základné identifikačné údaje o škole ( 2 ods. 1 písm. a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) 1. Názov školy: Spojená škola 2. Adresa školy: Štúrova 848, Detva 3. Telefónne číslo: 045 / faxové číslo: 045/ Internetová adresa: Elektronická adresa: Banskobystrický samosprávny kraj 5. Zriaďovateľ školy: Nám. SNP 23, Banská Bystrica Ing. Ján Melich - riaditeľ školy Mgr. Alojz Henček - zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč. 6. Vedúci zamestnanci školy: Bc. Jozef Martinský - hlavný majster pre odborný výcvik Ing. Darina Cieniková - vedúca technicko-ekonomického úseku 7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy Údaje o rade školy Rada školy pri Spojenej škole bola ustanovená v zmysle 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie rady školy začalo Predsedom rady školy bola zvolená Mgr. Oľga Feješová. V zmysle platného štatútu Rady školy pri Spojenej škole v Detve požiadala k o odvolanie z funkcie. Novým predsedom rady školy bola zvolená Mgr. Zuzana Vicianová.

4 4 Členovia rady školy: Meno, priezvisko, titul Funkcia v rade školy Stručná informácia o činnosti rady školy: V rade školy zastupuje Volení Mgr. Zuzana Vicianová predsedkyňa pedagogický zamestnanec Bc. Štefan Václavík člen pedagogický zamestnanec p. Žofia Mužíková členka ostatný zamestnanec sl. Kinga Kočková členka zástupca žiakov Mgr. Dagmar Kulichová členka zástupca rodičov Mgr. Zdena Jamnická členka zástupca rodičov Ing. Zuzana Vidiečanová členka zástupca rodičov Bc. Miroslav Suja člen zástupca BBSK PaedDr. Patrícia Horváthová členka zástupca BBSK Ing. Ján Šufliarsky člen zástupca BBSK Ing. Juraj Olšiak člen zástupca BBSK Delegovaní V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. rada školy: a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia. 8. Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy: Vedenie školy riaditeľ školy: Ing. Ján Melich zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie: Mgr. Alojz Henček hlavný majster pre odborný výcvik: Bc. Jozef Martinský vedúca technicko-ekonomického úseku: Ing. Darina Cieniková Pedagogická rada školy Rada rodičov Spojenej školy - výbor Rady rodičov Róbert Mičuda - predseda Zuzana Vidiečanová - pokladníčka Jana Hybská Martina Melichová Zuzana Hanusková Mgr. Erika Holubová Iveta Chamulová Ľubica Kubišová Diana Kuníková Monika Briedoňová Mgr. Dagmar Kulichová

5 5 Rada školy Predmetové komisie a metodické združenia: predmetová komisia ekonomických predmetov - Ing. A. Žilíková predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov - PaedDr. Jana Hanesová predmetová komisia prírodovedných predmetov - Mgr. E. Cibulková metodické združenie odborných predmetov a majstrov odborného výcviku - Ing. A. Mroceková Žiacka školská rada IV.OA - Ľuboš Kuník - predseda III.OA - Patrícia Zliechovská III.OB - Kinga Kočková II.OB - Dominika Urdová II.OA - Lukáš Bahno Činnosť žiackej školskej rady: vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. Projektoví manažéri: Názov projektu Jazyková a odborná stáž žiakov SŠ v Detve priblíženie k európskym štandardom odborného vzdelávania Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vychovávame moderných strojárov a využívame e-learning V ústrety sociálnej inklúzie Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Spoločne a dobrovoľne KomPrax ÚPSVaR rekvalifikačný kurz CNC sústruženie pre uchádzačov o zamestnanie Grafický softvér v strojárstve podľa požiadaviek regionálnych zamestnávateľov Medzinárodná mládežnícka práca - nové cesty, noví partneri Zaostri na školu Rada vlády pre prevenciu kriminality Voľným časom k znižovaniu kriminality Medzinárodnou spoluprácou k inovácii študijných odborov Projektový manažér Ing. Čiamporová Ing. Melich Ing. Melich Ing. Svetlíková Mgr. Kubányiová Mgr. Krokoš Ing. Čiamporová Ing. Čiamporová Ing. Melich Ing. Čiamporová Ing. Čiamporová Ing. Čiamporová Ing. Čiamporová Ing. Čiamporová

6 6 b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami za školský rok 2011/2012 ( 2 ods. 1 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) SŠ Stredná odborná škola Stav k Stav k R o č. tried žiakov Z toho integrovaných odbor chlapcov/ dievčat tried žiakov Z toho integrovaných odbor chlapcov/ dievčat I.A I.D II.D III.A mechanik nastavovač mechanik elektrotechnik autoopravár obrábač kovov autoopravár mechanik nastavovač 20/ I.A 9/ / I.D 5/ /0 II.D /1 III.A mechanik nastavovač mechanik elektrotechnik autoopravár obrábač kovov autoopravár mechanik nastavovač 21/0 7/0 12/0 3/2 19/0 16/1 3. III.D autoopravár 19/1 III.D IV.A mechanik nastavovač 25/0 IV.A Spolu / /3 SŠ Obchodná Stav k Stav k R o č n í k tried žiakov Z toho integrovaných odbor chl./diev. tried žiakov Z toho integrovaných odbor chl./diev. 1. I.OA I.OB II.OA II.OB III.OA IV.OA IV.OB /13 I.OA /15 I.OB /16 II.OA /18 II.OB /22 III.OA /17 IV.OA /16 IV.OB /15 4/15 3/17 3/15 8/22 Spolu / /84

7 7 Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 (údaje sú k 15.9.) Počty žiakov 2007/ / / / /2012 OA SOŠ SŠ Počty žiakov v odboroch 2007/ / / / / mechanik nastavovač mechanik elektrotechnik autoopravár - mechanik obrábač kovov kuchár mechanik opravár CMV

8 8 Počty tried 2007/ / / / /2012 OA SOŠ SŠ

9 9 d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie ( 2 ods. 1 písm. d Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na strednú školu ku koncu šk. r. 2011/2012 odbor strojný mechanik obrábač kovov autoopravár - mechanik programátor obrábacích a zváracích strojov a zar mechanik elektrotechnik mechanik nastavovač Druh štúdia Dĺžka štúdia prihlás. v 1. kole I. term. prihlás. v 1. kole II. term. prihlás. v 2. kole zapísaných žiakov Plán poče t žiak ov Plán. počet tried Skut. počet tried denné /3 0 nenaplnený denné /3 0 nenaplnený denné /3 1 naplnený denné /2 0 nenaplnený denné /2 0 nenaplnený denné naplnený denné naplnený Spolu stav Údaje o prijímacom konaní na štúdium na strednú školu a počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy Do ročníka prihlásených žiakov na SŠ žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku úspešných žiakov v prijímacom konaní prijatých a zapísaných žiakov do 1. ročníka Z toho bez prijímacej skúšky 1. ročníka SŠ Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 Výsledky prijímacieho konania 2007/ / / / /2012 prihlásených žiakov zapísaných žiakov

10 10 e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania ( 2 ods. 1 písm. e Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Hodnotenie žiakov za SOŠ žiakov v ročníku žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre žiakov, ktorí prospeli žiakov, ktorí neprospeli žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním Neklasifikovaní žiaci Z toho neukončili štúdium I II III IV Spolu Hodnotenie žiakov za OA žiakov v ročníku žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre žiakov ktorí prospeli žiakov, ktorí neprospeli žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním Neklasifikovaní žiaci Z toho neukončili štúdium I II III IV Spolu Hodnotenie žiakov za SŠ žiakov v ročníku žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre žiakov ktorí prospeli žiakov, ktorí neprospeli žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním Neklasifikovaní žiacik Z toho neukončili štúdium I II III IV Spolu

11 Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 (údaje sú k ) 11 Prospech žiakov SOŠ 2007/ / / / /2012 Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Z toho neukončili štúdium Prospech žiakov OA 2007/ / / / /2012 Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Z toho neukončili štúdium

12 12 Prospech žiakov SŠ 2007/ / / / /2012 Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Z toho neukončili štúdium

13 13 SŠ Ukazovateľ 2007/ / / / /2012 Priemerný prospech 2,4 2,21 2,20 2,27 2,16 zameš. hodín na žiaka 86,9 90,2 93,53 93,50 87,38 Neospravedl. absencia na žiaka 10,06 11,62 8,90 8,89 8,70 OA Ukazovateľ 2007/ / / / /2012 Priemerný prospech 1,96 1,78 1,69 1,75 1,66 zameš. hodín na žiaka 73,86 75,3 82,14 84,00 70,00 Neospravedl. absencia na žiaka 1,07 0,51 1,23 0,78 0,75 SOŠ Ukazovateľ 2007/ / / / /2012 Priemerný prospech 2,91 2,74 2,78 2,79 2,77 zameš. hodín na žiaka 101,85 109,11 106,37 103,00 110,00 Neospravedl. absencia na žiaka 20,36 25,72 17,53 17,00 20,00

14 Ročník Trieda 14 Priemerný prospech vybratých predmetov u jednotlivých tried strednej školy pri koncoročnej klasifikácii SŠ Stredné odborná škola Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried OV SJL AJ NJ M F INF DEJ T AUT SAZ TV TK STT PCNC ZE OBN ZST E ELT DOA Ø tried y 1. I.D 2,59 3,35 2, , ,35 2,94 2, ,65 3,75-3,5-2,77 I.A 2,58 3,19 3,41 2,67 2,96 3,19 2,04 2,65 2, ,35 2,8-2,67 2, ,61 2. II.D 2,18 3,59 3,27 3,67 3, , , ,65 2,94 2,91 3. III.A 2,82 3,06 3,45 3,67 3,18 3, ,65 2,82 3,41-1,82-3,06-2,82-2, ,75 III.D 1,83 3,39 1,38 2, ,28 3,17 1, ,17 3,44-2,64 4. IV.A 2,12 3,56 3,53 3,4 3, , , , ,8 Ø predm. 2,35 3,36 2,98 3,15 3,09 3,12 2,04 2,65 3,08 3,09 3,29 1,31 2,54 2,81 2,47 2,76 2,68 3,75 2,98 3,53 2,94 - použité skratky v texte: OV - odborný výcvik, SJL - slovenský jazyk a literatúra, AJ - anglický jazyk, NJ - nemecký jazyk, M - matematika, F - fyzika, INF - informatika, DEJ - dejepis, T - technológia, AUT - automobily, SAZ stroje a zariadenia, TV - telesná výchova, TK - technické kreslenie, STT - strojárska technológia, PCNC - programovanie CNC strojov, ZE - základy elektrotechniky, OBN - občianska náuka, ZST - základy strojárstva, E - ekonomika, ELT - elektrotechnika, DOA diagnostika opráv automobilov

15 Ročník Trieda 15 SŠ- Obchodná Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried SJL AJ NJ M POE MAP HOG UČT ADK HVS EKC OBN INF TV DEJ SPK TOV CER F CVF Ø tried y 1. I.OA 2,4 1,25 2 2,05 1,95-1,4-1, ,25 1,15-1,65 1,2 1, ,56 I.OB 2,06 2,06 2,61 2,61 2,22-1,39-1, ,39 1,11-2,17 1,28 2, ,83 2. II.OA 1,65 2,1 1 1,75 1, ,2 1,8 1,85-1,2 1-1,65-1,5 1 1,8-1,57 II.OB 2,17 1,28 1,56 2,22 1, ,78 1,33 1,83-1,56 1-1,83-1,61-1,78-1,58 3. III.OA 1,97 1,97 1,3 2,27 2,23 2,09-2,13 1,67 1,43-1,4 1 1, ,56 4. IV.OA 2,83 2,41 1,23 2,05 2, ,56 1,73 1, ,27 1,71 IV.OB 3,05 2,05 1,95 2 2, ,58 2,05 1,58 2, , ,74 Ø predm. 2,30 1,87 1,66 2,14 2,11 2,09 1,40 1,85 1,69 1,72 2,21 1,36 1,052 1,18 1,82 1,24 1,75 1 1, použité skratky v texte: SJL - slovenský jazyk a literatúra, AJ - anglický jazyk, NJ - nemecký jazyk, M - matematika, POE - podniková ekonomika, KNJ - konverzácia v nemeckom jazyku, HOG - hospodárska geografia, MAP - mzdy a personalistika, UČT - účtovníctvo, ADK - administratíva a korešpondencia, HVS - hospodárske výpočty a štatistika, EKC - ekonomické cvičenia, OBN - občianska náuka, INF - informatika, TV - telesná výchova, DEJ - dejepis, SPK - spoločenská komunikácia, TOV - tovaroznalectvo, CER - cestovný ruch, F fyzika, CVF cvičná firma Výsledky meraní maturitné skúšky Triedy IV.0A, IV.OB, IV.A Predmety SJL AJ NJ TČOZ PČOZ žiakov prihlásených na MS žiakov, ktorí neukončili posledný ročník žiakov, ktorí konali ÚFIČ žiakov, ktorí úspešne ukončili MS žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS (reprobovaní) Priemer na ÚFIČ 2,36 2,88 2,26 2,01 2,42 2,26 Externá časť MS Predmet žiakov prihlásených na MS z toho písalo EČMS Ø žiakov školy v % úroveň B2 Ø žiakov školy v % úroveň B1 Slovenský jazyk a literatúra ,05 Nemecký jazyk ,90 Anglický jazyk ,10

16 Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/ Výsledky maturitných skúšok 2007/ / / / /2012 prihlásených žiakov žiakov, ktorí úspešne ukončili MS Záverečné skúšky Prihlásení Odbor žiaci Žiaci s prospel s vyznamenaním Žiaci s prospel veľmi dobre Prospeli Neprospeli Autoopravár Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 Výsledky záverečných skúšok 2007/ / / / /2012 Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Spolu

17 17 f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2011/2012 ( 2 ods.1 písm.f Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) P. č. Kód odboru Názov odboru P. č. Kód odboru Názov odboru Mechanik nastavovač Mechanik strojov a zariadení Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení - NŠ Strojárstvo - obrábanie materiálov - NŠ Nástrojár Operátor v kovoobrábaní a službách Manažér predaja a prevádzky autoservisu -logistik - NŠ manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle manaž. výr. a kontr. v autom. priem.-autom. diely a prísluš. manaž. výr. a kontr. v autom. priem.- autoelektronika Elektrotechnika výroba a prevádzka strojov a zariadení - NŠ Elektrotechnika- elektronické zariadenia - NŠ Obrábač kovov Mechanik - mechatronik Klampiar- strojárska výroba Mechanik elektronických zariadení Lakovník Mechanik elektrotechnik Strojný mechanik Stolár Autoopravár - mechanik Inštalatér Autoopravár - elektrikár Obchodná Autoopravár - lakovník Spoločné stravovanie - NŠ Manažér predaja a prevádzky autoservisu - NŠ Kuchár Manažér predaja a prevádzky autoservisu - predaj automobilov - NŠ Technicko-administratívny pracovník Manažér predaja a prevádzky autoservisu - prijímací technik - NŠ Technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo - NŠ

18 18 Odbory, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku s uplatňovanými učebnými plánmi SŠ - Obchodná (OA) Trieda Kód odboru Názov odboru Dĺžka štúdia Uplatňované učebné plány I.OA roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu I.OB roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu II.OA roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu II.OB roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu III.OA roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu IV.OA roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu IV.OB roky podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu SŠ- Stredná odborná škola (SOŠ) Trieda I.A I.D Kód odboru Názov odboru II.D III.A III.D IV.A mechanik nastavovač mechanik elektrotechnik autoopravár - mechanik obrábač kovov autoopravár - mechanik mechanik nastavovač autoopravár - mechanik mechanik nastavovač Dĺžka štúdia 4 roky 4 roky 3 roky 3 roky 3 roky 4 roky 3 roky 4 roky Uplatňované učebné plány podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu

19 19 g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie ( 2 ods. 1 písm. g Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Spojená škola v Detve Zamestnanci spojenej školy 41 z toho pedagogickí zamestnanci 29 z počtu pedagog. zamestnancov: - kvalifikovaní 29 - nekvalifikovaní 0 - dopĺňajú si vzdelanie 1 z toho nepedagogickí zamestnanci 12 z počtu nepedagog. zamestnancov: - upratovačky 3 - strážnik 0 - technicko-hospodárski pracovníci 8 - údržbári 1 Porovnanie so školským rokom 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 Počty zamestnancov 2007/ / / / /2012 pedagogických zamestnancov nepedagogických zamestnancov zamestnancov spolu

20 V šk. roku 2011/2012 pracovali učitelia: 20 Pedagogickí zamestnanci Pôsob. Kvalifikácia Odbornosť vyučovania Iné zapojenia Ing. Ján Melich učiteľ kvalifikovaný odb. elektr. predmety riaditeľ Mgr. Alojz Henček učiteľ kvalifikovaný SJL, ON, EV zástupca riaditeľa Ing. Etela Bandová učiteľ kvalifikovaná odb. ekonomické predmety Mgr. Edita Cibulková učiteľ kvalifikovaná matematika - fyzika vedúca PK Ing. Valéria Čiamporová učiteľ kvalifikovaná odb. ekonomické predmety projekty Mgr. Bohdan Dekrét učiteľ kvalifikovaný telesná výchova športové súťaže PaedDr. Jaroslav Ďurčík, PhD. učiteľ kvalifikovaný matematika, odb. technické predmety Mgr. Oľga Feješová učiteľ kvalifikovaná odb. ekonomické predmety garant náboru PaedDr. Jana Hanesová učiteľ kvalifikovaná nemecký jazyk vedúca PK Ing. Jana Hroncová učiteľ kvalifikovaná nemecký jazyk, IVT ASC agenda Mgr. Emília Javorčíková učiteľ kvalifikovaná dejepis, občianska náuka, etická výchova Mgr. Jarmila Kubányiová učiteľ kvalifikovaná anglický jazyk garant náboru garant projektu Comenius, Ing. Erika Martinská učiteľ kvalifikovaná odb predmety elektr. koordinátor RIS Ing. Blahoslava Merčiaková učiteľ kvalifikovaná odb. ekonomické predmety Ing. Anna Mroceková učiteľ kvalifikovaná odb. predmety strojárske vedúca MZ Mgr. Erika Ostrihoňová učiteľ kvalifikovaná slovenský jazyk Ing. Nadežda Pondušová učiteľ kvalifikovaná odb. predmety strojárske Mgr. Zuzana Vicianová učiteľ kvalifikovaná anglický jazyk Ing. Anna Žilíková učiteľ kvalifikovaná odb. ekonomické predmety vých. poradca, garant náboru Mgr. Katarína Žilíková učiteľ kvalifikovaná matematika školský psychológ Mgr. Albína Slováková učiteľ kvalifikovaná slov. jazyk, anglický jazyk Mgr. Alena Dekrétová učiteľ kvalifikovaná telesná výchova Mgr. Zdeněk Zoltánfi učiteľ kvalifikovaný náboženská výchova Mgr. Peter Baláž učiteľ kvalifikovaný náboženská výchova

21 Odbornosť vyučovania v OA 21 Produkt Celkový počet hodín odborne Vyučované hodiny neodborne Slov. jazyk a literatúra Cudzí jazyk Občianska náuka Dejepis Etická + náboženská výchova Matematika + fyzika Ekológia 3-3 Telesná výchova Podniková ekonomika Účtovníctvo Informatika Hospodárska geografia Administratíva a korešpondencia Hosp. výpočty a štatistika Tovaroznalectvo 8-8 Spoločenská komunikácia Prax Cestovný ruch Matematika v aplikácii v ekonomike Cvičná firma Manaž. osob. finan Mzdy a personal Základy podnikania Dane v praxi Právna náuka 2-2 Ekonomické cvičenia

22 22 Odbornosť vyučovania v SOŠ Predmet Celkový počet hodín odborne Vyučované hodiny neodborne Slovenský jazyk a literatúra 12,5 12,5 - Cudzí jazyk Občianska náuka Dejepis Matematika Fyzika Telesná výchova Informatika Etická + náboženská výchova Technické kreslenie 11,5 11,5 - Strojárska technológia 5,5 5,5 - Technológia Elektrotechnika Diagnostika opráv automobilov 6,5 6,5 - Výpočtová technika Automobily Ekonomika Programovanie CNC strojov Aut. obr. strojov Strojníctvo Základy elektrotechniky Základy strojár Základy elektroniky Číslicová technika Úvod do sveta práce Technické meranie Stroje a zariad

23 23 h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( 2 ods.1 písm.h Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Forma vzdelávania Funkčné vzdelávanie - Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica Vzdelávanie v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu - Operačný program Vzdelávanie Inovačné funkčné vzdelávanie - Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica Vzdelávaní pedagogickí zamestnanci Bc. Štefan Václavík Mgr. Emília Javorčíková Mgr. Katarína Žilíková Mgr. Erika Ostrihoňová Mgr. Alojz Henček Z toho ukončilo pokračuje začalo Bc. Štefan Václavík Mgr. Erika Ostrihoňová Mgr. Alojz Henček Mgr. Emília Javorčíková Mgr. Katarína Žilíková i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( 2 ods. 1 písm. i Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila Súťaž o najlepšieho študenta OA - celá škola Stužková slávnosť - triedy IV.OA, IV.OB a IV.A - Mgr. Ostrihoňová, Ing. Žilíková, Mgr. Kamenská, Mgr. Javorčíková Deň študentstva- Ing. Budáčová, Ing. Pondušová - Prijímanie žiakov I. ročníka do cechu študentského - III.OA, III.A Olympiáda JN - PaedDr. Hanesová, Ing. Hroncováorganizácia školského kola JN OA Olympiáda JA - Mgr. Kubányiová, Mgr. Vicianová - organizácia školského kola JA OA Mikulášsky program - III.OA Ing. Budáčová Školské výlety a exkurzie (Ranč Hafernik, Hronsek, Banská Štiavnica, Vydrovo) Deň otvorených dverí Mgr. Javorčíková, Mgr. Feješová, Ing. Žilíková pre žiakov ZŠ - výber žiakov OA miestne exkurzie (hotel, banka, penzión, TIK, CK) - Ing. Čiamporová, Ing. Žilíková, Ing. Merčiaková Exkurzia v spolupracujúcich firmách výber žiakov SOŠ prednáška Doc. Ing. Róberta Olšiaka, PhD., zástupcu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave III.A, IV.A Účasť v medzinárodnej rozhlasovej súťaži Europa hört hört II.OB, III.OA, IV.OB Exkurzia v Budapešti pedagogickí zamestnanci Burza stredných škôl - Ing. Žilíková, Mgr. Feješováprezentácia školy pre žiakov a rodičov ZŠ - vybraní žiaci OA S Tebou o Tebe- Ing. Žilíková beseda pre žiačky o intímnych problémoch - II.OA, III.OA, III.OB Beseda s konzultantkou OZ Integra Ing. Žilíková súťaž v spracovaní informácií na počítači Mgr. Feješová, OA účasť na projekte Byť spolu a nebiť sa" Ing. Žilíková, Mgr. Žilíková Účasť na Seminári z fyziky, ktorý zorganizovalo Gymnázium v Detve Mgr. Cibulková Účasť na celoslovenskej výstave o vysokých školách v Bratislave Ing. Žilíková - výber žiakov OA Účasť na oslavách 20. výročia založenia partnerskej organizácie Internationaler Bund Bildungszentrum Jena Thüringen Ing. Melich Účasť na Olympijskom dni Mgr. Dekrét výber žiakov SOŠ a OA Účasť na stretnutí špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov, pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Ing. Žilíková, Mgr. Žilíková Výchovný koncert s protidrogovou tematikou - žiaci celej školy Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie Mgr. Feješová, výber žiakov OA Pokladničková zbierka Uličnica Ing. Žilíková II.OA, II.OB Protidrogová beseda - Ing. A. Žilíková - beseda Školenia projektu KOMPRAX Ing. Čiamporová, s lektorom KPPP - II. D, III.D III.OA Testy pre voľbu profesijnej orientácie pripravené Unicef predaj vianočných pohľadníc - I.OB, I.OA Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Banskej Bystrici Ing. Žilíková - IV.OA, IV.OB Beseda so zamestnancom ÚPSVaR s cieľom pomôcť Unicef Týždeň Modrého gombíka- II.OB budúcim absolventom orientovať sa na trhu práce Ing. Žilíková - IV.OA, IV.OB, III.D Prezentácia školy v Detvianskych novinách, TASR, Vedomostná súťaž Otázniky histórie Mgr. na stránke VÚC, na stránke mesta a pd novinách- Javorčíková, žiaci I.OA Ing. Žilíková, Mgr. Feješová, Ing. Čiamporová

24 Beseda so zamestnancami VUB - IV.OA, IV.OB Školské kolo Matematický klokan Mgr. Žilíková, výber žiakov OA prednáška v Podpolianskom múzeu - prednášky, ktorá sa konala v starej Detve v Podpolianskom múzeu I.OA Mgr. Javorčíková Informačné stretnutie pre firmy, základné školy a ostatných sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania v strojárskych profesiách Ing. Ján Melich, Mgr. Feješová, Ing. Žilíková, Mgr. Javorčíková Návšteva zástupcu partnerskej školy v Jena - Göschwitz Výmenná návšteva s českou školou v Třemošnici Ing. Melich, Bc. Martinský, Ing. Čiamporová Mládežnícka výmena SR ČR - SRN - Ing. Čiamporová, Mgr. Feješová, Mgr. Javorčíková, Ing. Hroncová, PaedDr. Hanesová súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede Mgr. Vicianová, OA Vianočná Mgr. Feješová, Mgr. K. Žilíková, Mgr. E. Javorčíková, Ing. A. Žilíková workshop na tému Reklamný text v elektronických médiách" II.OA seminár Európa na dosah" Ing. Žilíková Účasť na tlačovej beseda 1.SSK, ktorá sa konala na pôde Železničných opravovní a strojární Zvolen, a. s. Ing. Melich Účasť v V. ročníku strojárskej olympiády p.knotka,mgr. Cibulková, Ing. Mroceková Beseda s klientmi resocializačného zariadenia Ing. Žilíková, žiaci prvých ročníkov Prednáška zástupcu školy na festivale Bažant Pohoda 2012 v Trenčína Športové súťaže (futbal, volejbal, basketbal...) Mgr. Dekrét, výber žiakov SOŠ a OA Ocenenie Cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci 2011 za projekt výmeny pedagogických zamestnancov s českými partnerskými školami Rozlúčka so štvrtákmi a slávnostné vyradenie absolventov Obchodnej akadémie - Mgr. Kunányiová - IV.A, IV.OA, IV.OB 24 Víťazstvo v rámci iniciatívy Európska značka pre jazyky 2011 Účasť na živom vysielaní relácie Štvorlístok Rádia Regina Banská Bystrica III.OA, IV.OB beseda s Junior ambasádorkou UNICEF I.OA beseda obchod s bielym mäsom Ing. Žilíková Ako sa efektívne učiť besedy vo 4. ročníkoch Ing. Žilíková besedy pre žiakov končiacich ročníkov, aktualizácia nástenky o pracovných príležitostiach Ing. Žilíková Beseda so študentmi Mendelovej univerzity v Brne Ing. Žilíková Beseda so zástupkyňou Informačného centra mladých v Banskej Štiavnici na tému výber zamestnania a ďalšie štúdium Ing. Žilíková Zapojenie sa do kampane Nemaj ma na saláme zameranej na zvýšenie informovanosti študentov o absolventskom trhu práce Ing. Žilíková beseda s vysokoškolským pedagógom Ing. Jozefom Krnáčom, PhD. Ing. Žilíková, IV.OA, IV.OB Lyžiarsky výcvik Mgr. Dekrét, 1. a 2. ročník OA a SOŠ projektové stretnutie učiteľov a žiakov v Spojenej škole v Detve v rámci projektu Comenius - školské partnerstvá Mgr. Kubányiová Exkurzia firmy v oblasti IT technológii - NetSpace s.r.o Mgr. Krokoš, I.A prednáška firmy PRAMET zaoberajúcej sa strojárskou výrobou ped.zamestnanci a žiaci SOŠ Účasť na Veľtrhu cvičných firiem Ing. Budáčová Účasť na spoločenskom podujatí Detviansky zvar" prednáška Svet high-tech technológií"- odborný výcvik, žiaci SOŠ Prezentácia školy pred španielskou partnerskou organizáciou v rámci 1.SSK Ing. Melich Stretnutie pracovnej skupiny Vzdelávanie 1. slovenského strojárskeho klastra- Ing. Ján Melich i.1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach Názov súťaže, olympiády regionálne kolo Umiestnenie - dosiahnuté výsledky krajské kolo celoslovenské kolo 1.miesto Úspešní žiaci Cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci Európska značka pre jazyky miesto Olympiáda JN 2. miesto - - Ľubica Kubišová, Diana Nosáľová Olympiáda JA 2. miesto - - Martin Šufliarsky, Juraj Petrinec Olympiáda - Jarmila Dobcsányiová, Zdenka - účasť z účtovníctva Matúšková Súťaž v spracovaní - - účasť informácií na počítači Juraj Petrinec

25 - výber žiakov SOŠ a OA 1. miesto 2.miesto Floorbal Futsal 1. miesto 3.miesto - výber žiakov SOŠ a OA Basketbal 2.miesto - - výber žiakov SOŠ a OA Futbal 1. miesto 4.miesto - výber žiakov SOŠ a OA Volejbal dievčatá 2. miesto - - výber žiačok OA Autoopravár junior - - účasť 2011 Castrol výber žiakov z III.D Regionálny veľtrh CF - 1.miesto - IV.OB Otázniky histórie - II.OA - Martina Klimová, Patrícia účasť - Zliechovská, Zuzana Juráková, Jana Ľalíková Ekonomickomanažérska olympiáda - - účasť žiaci III.OA Veľvyslanectvo 4. miesto Ľubica Kubišová - - mladých Strojárska olympiáda miesto Miroslav Kováčik Rozhlasová súťaž Europa hört, hört v Nemecku 1. miesto v súťaži s nemeckou účasťou Lenka Krnáčová, Lenka Malatincová, Simona Škamlová, Marianna Dančová, Dana Hakelová, Ľubica Kubišová, Monika Záchenská, Tomáš Murín Basketbal - chlapci 2. miesto - - výber žiakov SOŠ a OA Stredoškolská odborná činnosť - 4. miesto 25 - Ľubica Kubišová, Michaela Micháliková, Kinga Kočková Certifikát KROS - žiaci 4.ročníka OA získali certifikáty firmy KROS, a.s. Žilina za výborné výsledky na MS z odborných predmetov za programy ALFA, OMEGA a OLYMP. j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( 2 ods. 1 písm. j Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. ) P. č Názov projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ Odborná stáž žiakov Spojenej školy ako cesta k lepším odborníkom na trhu práce Názov programu Ústav informácií a prognóz školstva/mode rnizácia vzdel. procesu na SŠ Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci Realizácia /2011 Celková výška rozpočtu zapojených žiakov zapojený ch učiteľov ,- EUR ,- EUR 29 5 Miesto realizácie Banská Bystrica Jena, Třemošnice, České Budějovice, Welshpool Úspešnosť realizuje sa zrealizovaný Prínos pre školu - zlepšenie IKT kompetencií učiteľov - zlepšenie jazykových a odborných zručností žiakov Odborná stáž žiakov Spojenej školy a priblíženie sa európskym štandardom odborného vzdelávania Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov V ústrety sociálnej integrácii a rovnakým príležitostiam Medzinárodnou spoluprácou k inovácii študijných odborov Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci Metodickopedagogické centrum Bratislava/Prof esijný a kariérový rast pedagog. zamestnancov Program celoživotného vzdelávania Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci na českej strane 06 11/ / / / ,- EUR ,- EUR ,- EUR 47 5 Jena, Třemošnice, Welshpool, České Budějovice realizuje sa SŠ Detva realizuje sa / SŠ Detva, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko Detva, spolupracuj úce slovenské SOŠ zrealizovaný zrealizovaný - zlepšenie jazykových a odborných zručností žiakov -zlepšenie vybavenia IKT - zlepšenie jazykových kompetencií - prehĺbenie medzinárodne j spolupráce - modernizácia ŠkVP - prehĺbenie spolupráce

26 7. Spoločne a dobrovoľne 8. KomPrax ÚPSVaR rekvalifikačný kurz CNC sústruženie pre uchádzačov o zamestnanie Grafický softvér v strojárstve podľa požiadaviek regionálnych zamestnávateľov Medzinárodná mládežnícka práca - nové cesty, noví partneri Mládež v akciimládežnícke výmeny Iuventa - KomPrax Národný projekt Vzdelávanie a príprava pre trh práce a Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľ nosti znevýhodnený ch uchádzačov o zamestnanie 12/ / ,- EUR 11/ / /2012 MŠVVaŠ SR 06/ ,- EUR 1 650,- EUR Detva zrealizovaný -podpora neformálneho vzdelávania Bnaská Štiavnica, Detva - 3 Detva realizuje sa zrealizovan ý 60 5 Detva Realizuje sa Mládež v akcii 06/ Jena Realizovaný - podpora personálnych kompetencií -rozvoj odborných zručností -rozvoj odborných zručností -zlepšenie mat.- techn.zabezpe čenia -rozšírenie medzinárodne j spolupráce Voľným časom k znižovaniu kriminality ÚPSVaR rekvalifikačný kurz Lakovník Rada vlády pre prevenciu kriminality Národný projekt Vzdelávanie a príprava pre trh práce a Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľ nosti znevýhodnený ch uchádzačov o zamestnanie 05/ / ,- EUR 8 325,- EUR Detva Realizuje sa - 1 Detva Realizuje sa - prevencia kriminality a aktívne využívanie voľného času -rozvoj odborných zručností k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole ( 2 ods. 1 písm. k Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.9/2006 Z z) Štátna školská inšpekcia inšpekčná činnosť v Spojenej škole Strednej odbornej škole, Štúrova 848, Detva termín: , poverený inšpekciou: Ing. Miloš Kordík, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica PaedDr. Jana Handzelová, PhD., školská inšpektorka - ŠIC B.B. RNDr. Iveta Krupová, školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica Ing. Jozef Lauko, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica Ing. Marta Pavlíková, školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica PaedDr. Daniel Uhrík, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica predmet inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole. Závery inšpekcie: Riadenie školy a podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni. V riadení školy si zlepšenie vyžaduje dôslednejšie vypracovanie školských vzdelávacích programov vzhľadom k štátnym vzdelávacím programom, zosúladenie organizácie vyučovania, zosúladenie hodnotenia a klasifikáciu žiakov s aktuálnym právnym stavom a oblasť kontroly. Klíma a kultúra školy boli dobré. Pozitívom v teoretickom vyučovaní bola snaha učiteľov o vytváranie dobrej atmosféry vyučovania, rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov a rozvíjanie ich sociálnych kompetencií. Zvýšenú pozornosť si vyžaduje rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií a rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov najmä v učebných odboroch. Pozitívne v praktickom vyučovaní bolo rozvíjanie pracovných praktických návykov a zručností žiakov, rozvíjanie ich kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu a atmosféra vyučovania. Zvýšenú

27 27 pozornosť je potrebné venovať zohľadňovaniu vzdelávacích potrieb jednotlivcov. Je potrebné zatraktívniť a zaktualizovať aktivity školy smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v oblasti šikanovania. Komplexná inšpekcia v tejto škole nebola vykonaná, ale bola realizovaná v SOU, Štúrova 848, Detva v školskom roku 2001/2002. l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy ( 2 ods. 1 písm.l Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z) {Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov.} Možnosť využitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali v súvislosti s prípravou správy o vybavení škôl učebnými pomôckami, vybavení učební, telocviční atď. pre školskú komisiu Riaditeľ SŠ má v správe majetok BBSK a to: budova školy - teoretické vyučovanie budova telocvične - výuka telesnej výchovy pre žiakov SŠ budova dielní - odborný výcvik pre žiakov SOŠ budova jedálne - v súčasnej dobe je v ekonomickom prenájme Budova školy, Štúrova 848, Detva Obsahuje Názov odbor. učební Vybavenie odborné učebne: klasické učebne: 9 11 kabinety: 7 učebňa jazyka anglického učebňa jazyka nemeckého učebňa administratívy učebňa účtovníctva učebňa IVT učebňa fyziky a matematiky učebňa Infoveku --- učebňa strojárstva + laborat. cvičenia elektroučebňa 1 PC, 12 ks notebook, tlačiareň, pomôcky 11 PC + jazykový softvér, dataprojektor, televízny prijímač, DVD prehrávač, skener, tlačiareň, pomôcky 19 PC + softvér, 1 notebook, tlačiareň, pomôcky 12 PC + softvér, dataprojektor, tlačiareň, interaktívna tabuľa, 1 notebook, pomôcky 14 PC + softvér, dataprojektor, 1 ks skener, 1 ks multifunkčné zariadenie, pomôcky odborné učebné pomôcky 10 PC + kresliace programy, dataprojektor, multifunkčné zariadenie, pomôcky 17 PC + softvér, dataprojektor, interaktívna tabuľa, vybavenie pre elektrotechnické laboratórium, pomôcky matematiky a fyziky, odborných predmetov strojárskych, odborných predmetov ekonomických, informatiky, telesnej výchovy, cudzích jazykov, slovenského jazyka

28 28 Budova telocvične, Štúrova 851, Detva Obsahuje v ks hracia plocha pre volejbal 1 hracia plocha pre basketbal 1 hracia plocha pre minifutbal 1 hracia plocha pre tenis 1 hracia plocha pre hádzanú 1 náraďovne - sklady pre väčšie pomôcky 2 šatne 2 sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá a pre pedagogických zamestnancov kabinet 1 sklady pre drobné pomôcky 1 sklad zbraní 1 posilňovňa 1 Budova dielní, Štúrova 1278, Detva Rozsiahla budova, kde väčšia časť priestorov je po prestavbe v ekonomickom prenájme. Pracoviská Ručné spracovanie kovov - vybavenie pracoviska: pracovné stoly so zverákmi pre 24 žiakov elektrická nožnica ručná nožnica ohýbačka skružovačka lis mechanický rysovacie platne Strojné pracoviská (sústruhy, frézy, vŕtačky) - vybavenie pracoviska: frézky pre 12 žiakov sústruhy pre 12 žiakov obrážačka vŕtačky (stĺpové, radiálne) odvaľovačka (na výrobu ozubených kolies) pásová píla Pracoviská pre autoopravárov - vybavenie pracoviska: výukový automobil Pegueot diagnostické zariadenie Bosh+ notebook vyvažovačka vyzúvačka zdvihák pre opravu automobilov zdvihák na nastavenie geometrie sady montážneho a demontážneho náradia WAP-ka na čistenie podvozkov kompresor na výrobu stlačeného vzduchu Pracoviská pre elektrotechnikov - vybavenie pracoviska: pracovné stoly (pripojené na sieťové napätie a TV/RADIO signál) pre 12 žiakov audio/video-technika a satelitná sústava pre príjem TV programov z družíc sety pre zostavovanie zapojení z oblasti meracej, signalizačnej a impulznej techniky digitálne a avometrické multimetre (METEX 3850, GOLDSTAR 9185, PU 501 a iné) diagnostické prístroje a stabilizované zdroje pre servis (TV TESTER, AM/FM

29 GENERÁTOR BK 135, čítač BM 643 a iné) široká súčiastková základňa pre realizáciu elektronických a elektrotechnických obvodov PC CNC pracovisko pre strojárov - vybavenie pracoviska: 15 PC s grafickým softvérom Solid Works CNC sústruh HAAS učiace CNC stroje dataprojektor, interaktívna tabuľa Zváračská škola - vybavenie pracoviska zváracie agregáty na zváranie elektrickým oblúkom (ZE1) zváracie agregáty na zváranie CO2 (ZM1) zváracie súpravy na zváranie plameňom (ZG1) stojanová brúska rozbrusovačka pílka rámová odsávacie zariadenie 1 odborná učebňa - vybavenie: dataprojektor notebook 3-rozmerné pomôcky meotar 1 odborná učebňa MPC 21 ks notebookov 1 ks dataprojektor 1 klasická trieda 29 m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ( 2 ods. 1 písm. m ( 2 ods. 1 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) {Škola priloží Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.} 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov : (normatív) 9-12/2011: ,- 1-8/2012: ,- Spolu šk. rok: ,- 2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financovaných aktivít: 9-12/2011: 1 490,- 981,- na mzdy 285,- na ZSP 224,- na energie a RM 1-8/2012: 2 314, ,- na mzdy 482,- na ZSP 348,- na energie a RM Spolu šk. r.: 3 804,- 4. o finančných prostriedkoch získaných z HČ (príjmy HČ t.j. vlastné = zváracie kurzy, prenájom nebytových priestorov a pozemkov, tržby z predaja výrobkov a služieb). 9-12/2011: ,32 1-8/2012: ,58

30 Spolu: ,90 30 ( použité na úhradu energií, režijného materiálu) 5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: prostriedky BBSK : obdobie 9-12/2011: a/ školská jedáleň (daňové) 3 953,- b/ zateplenie telocvične (kapitálové) ,- obdobie 1-6/2012: a/ školská jedáleň 5 360,- mimorozpočtové prostriedky: a/ projekt Leonardo ,- b/ projekt IUVENTA ,- c/ projekt Prevencia kriminality 6 000,- d/ projekt Grafické systémy 1 567,- e/ ÚPSVaR 5 018,- n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( 2 ods. 1 písm. n ( 2 ods. 1 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Hlavným cieľom školy na obdobie je medzinárodná spolupráca učiteľov a žiakov spojenej školy a pokračovanie v zavádzaní e-learningového vyučovania do procesu výučby. Čiastkový cieľ č. 1: Realizovať školský vzdelávací program tak, aby bol prepojený s potrebami praxe. Plnenie čiastkového cieľa č. 1: - vo výchovno-vzdelávacom procese sme intenzívne spolupracovali s podnikateľmi v regióne formou náboru, exkurzií, spoločných projektov ako aj aktivitami v rámci 1. Slovenského strojárskeho klastra, ktorého členom je aj Spojená škola v Detve Čiastkový cieľ č. 2: Podporovať osobnosť a záujmy žiakov na základe humanistického prístupu a zabezpečiť ochranu žiaka pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti. Plnenie čiastkového cieľa č. 2: - pedagogickí zamestnanci uplatňujú vo výchovno-vzdelávacom procese moderné metódy a formy zamerané na osobnosť žiaka. Realizovali sa viaceré výchovné akcie zamerané na ochranu mládeže. Čiastkový cieľ č. 3: Podporovať projektové a prezentačné aktivity školy Plnenie čiastkového cieľa č. 3:

31 31 - v školskom roku 2011/2012 sme realizovali viaceré projekty zamerané na formálne i neformálne vzdelávanie ako aj medzinárodnú spoluprácu (OP Vzdelávanie, Euroscola, Comenius, LEONARDO DA Vinci, Nadácia Orange...) Čiastkový cieľ č. 4: Zlepšiť kultúru školy Spojenej školy v Detve na úroveň silná kultúra školy do troch rokov Plnenie čiastkového cieľa č. 4: - uskutočnili sme komplexné hodnotenie školy formou dotazníkového prieskumu medzi žiakmi, rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Výstupy sú verejne dostupné na nástenkách školy. Čiastkový cieľ č. 5: Zabezpečiť hospodárnosť prevádzky školy pri efektívnom využívaní zdrojov Plnenie čiastkového cieľa č. 5: - finančné zdroje v rámci normatívneho financovania a príjmy z hlavnej činnosti postačujú na bežnú prevádzku školy ako aj na menšie rekonštrukčné akcie a modernizáciu objektov školy Čiastkový cieľ č. 6: Zvyšovanie interaktívnosti vyučovania v škole Plnenie čiastkového cieľa č. 6: - dobudovali sme e-learningový portál školy s cvičebnicami pre odborné a všeobecnovzdelávacie predmety a postupne zriaďujeme interaktívne odborné učebne i triedy.

32 32 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení ( 2 ods.1 písm. o ( 2 ods. 1 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Silné stránky odbornosť pedagogických zamestnancov odborná a didaktická úroveň vyučovania aktívne zapojenie sa žiakov do mimovyučovacích aktivít, rozvoj záujmovej činnosti žiakov skúsenosť s tvorbou projektov a aktívna zapojenosť do projektov (program celoživotného vzdelávania, ESF, Euroscola, Kontoorange a pod. ) spolupráca školy so základnými školami, podnikateľskými subjektmi, inštitúciami trhu práce tradícia školy v strojárstve záujem absolventov SŠ o ďalšie možnosti vzdelávania záujem žiakov a pedagógov o modernizáciu vyučovacieho procesu a prípravu medzinárodných projektov na zdokonaľovanie jazykových zručností žiakov väčšina pedagogických zamestnancov je držiteľom alebo v príprave na obdržanie medzinárodného certifikátu ECDL informatizácia vyučovania na škole veľmi dobrá vybavenosť školy výpočtovou technikou a softvérom nad slovenský priemer moderné CNC pracovisko pre strojárske odbory dobré kontakty so zahraničnými partnermi záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie Slabé stránky rezervy v prepojení vzdelávania s potrebami praxe zastarané učebné pomôcky neaktuálny a zastaraný knižný fond pre žiakov zastarané vybavenie dielní praktického vyučovania - predovšetkým pre učebný odbor autoopravár, čiastočne pre študijný odbor mechanik nastavovač (staré vybavenie konvenčnými strojmi) nedostatočný záujem rodičov o študijné výsledky svojich detí v škole

33 33 Príležitosti Ohrozenia vhodný potenciál pre vytváranie pracovných miest možnosť využitia štrukturálnych fondov a iných zdrojov financovania možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov využitie moderných informačných technológií pri vyučovaní zavedenie elektronického vzdelávania vo vyučovacom procese zapojenie školy do procesu trvalo udržateľného rozvoja miest a regiónov premena tradičného encyklopedického, memorovacieho a direktívneho vzdelávacieho systému na tvorivú, humánnu, vzdelanú spoločnosť s dôrazom na nový tvorivý progresívny princíp vzdelávania v škole organizovanie spoločných workshopov SŠ -podnikateľská sféra možnosti porovnania školských vzdelávacích programov so zahraničím nepriaznivý demografický vývoj nezáujem odborníkov o prácu v školstve nedostatok finančných zdrojov na prevádzku školy, jej vybavenosť a odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte zlá ekonomická situácia v rodinách pokles záujmu žiakov o technické odborné vzdelávanie Opatrenia v oblasti nedostatkov: 1. Rezervy v prepojení vzdelávania s potrebami praxe prebieha intenzívna spolupráca medzi školou a firmami, pre ktoré škola vychováva budúcich zamestnancov. 2. Zastarané učebné pomôcky, neaktuálny a zastaraný knižničný fond spustenie e-portálu s aktualizovanými učebnými materiálmi. 3. Zastarané vybavenie dielní praktického vyučovania, odborných učební pomôckami, strojmi, zariadeniami... postupne modernizovať dielne modernejšími zariadeniami realizáciou projektov a v spolupráci s firmami a zriaďovateľom BBSK. 4. Nedostatočný záujem rodičov o študijné výsledky svojich detí v dôsledku pracovnej zaneprázdnenosti v rámci e-portálu školy sa zverejnia výsledky žiakov v žiackej knižke cez prístupové heslo na internete. 5. Pokles záujmu žiakov o technické odborné vzdelávanie v regióne pripraviť zaujímavý školský vzdelávací program prepojený s potrebami praxe.

34 34 p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium ( 2 ods. 1 písmeno p Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. ) konč. žiakov Dĺžka štúdia prija-tých na VŠ Pomaturitné štúdium Vyššie odborné štúdium Prijatí do zamestna nia Rekvalifikačný kurz Absolventská prax Nemáme informácie OA SOŠ - štud. odbor SOŠ - učebný odbor (2) Ďalšie informácie o škole a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( 2 ods. 2 písm. a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Škola sa ich snaží v rámci svojich možností a schopností dodržiavať. b) Voľnočasové aktivity školy ( 2 ods. 2 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) O voľný čas žiakov sa starajú pedagógovia prostredníctvom krúžkov. Z celkového počtu 284 vydaných vzdelávacích poukazov bolo 133 prijatých. Žiaci pracovali v nasledovných krúžkoch: Krúžky v šk. r. 2011/2012 školský časopis ESO krúžok ADK kronikársky krúžok mladý mechanik zváračský krúžok športový krúžok stolnotenisový krúžok mladý podnikateľ literárny krúžok Pod vedením Ing. Anna Žilíková Mgr. Oľga Feješová Mgr. Emília Javorčíková Ing. Nadežda Pondušová Bc. Štefan Václavík Mgr. Bohdan Dekrét Mgr. Edita Cibulková Ing. Etela Bandová Mgr. Erika Ostrihoňová c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom ( 2 ods. 2 písm. c Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Väčší záujem prejavujú rodičia na obchodnej akadémii, ktorí sa snažia vylepšiť svojim deťom prostredie v triede. Na strednej odbornej škole je záujem o deti menší. Problémových žiakov riešime osobným pohovorom s rodičmi aj samotným žiakom. V mnohých prípadoch tento kontakt prináša pozitívne výsledky.

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft K založeniu EBG august 1990 Založenie Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť v Düsseldorfe ako nezisková vzdelávacia inštitúcia

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 35, 04 0 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Logistika Študijný odbor: 3968 6 logistika OBSAH OBSAH... ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational

Mehr

9.1. Ústav súdneho inžinierstva

9.1. Ústav súdneho inžinierstva Ústav súdneho inžinierstva 409 9.1. Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513

Mehr

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl 2007-2009 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu 7112 0321p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím

Mehr

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe Leonardo da Vinci Príklady dobrej praxe Projekty ukončené v roku 2012 December 2012, Bratislava Obsah: Mobilitné projekty - IVT... 4 Inovácie kvality odbornej praxe cestou medzinárodných stáží... 4 Spojitosť

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Mobility študentov neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom. na školský rok 2010/11

Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom. na školský rok 2010/11 Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, 916 22 Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2010/11 Schválený na Pedagogickej rade dňa 2.9.2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY ZA ROK 2015 PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY ZA ROK 2015 Bratislava 13. máj 2016

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5

Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5 Obsah Úvod...2 1. Trendy v dopravnej nehodovosti...3 2. Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5 2. 1 Základná škola...5 2. 1. 1 Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

Študijný program Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment Študijný program Medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita Martina Luthera v Halle Wittenbergu, Fakulta práva a hospodárskych vied

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

EdTRANS Schulpartnerschaft Wien - Bratislava Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik 1060 Wien Glossar / Glossary. EdTRANS

EdTRANS Schulpartnerschaft Wien - Bratislava Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik 1060 Wien Glossar / Glossary. EdTRANS EdTRANS Schülerinnen- und Schüleraustausch Wien Bratislava BS ETM SPSE 4. November 2013 7. November 2013 Projektteil Wien Vokabelzusammenstellung: Deutsch / Englisch / Slowakisch Fachwortschatz als Unterrichtsmittel

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia

Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie. Analytická štúdia Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie Analytická štúdia IBS SLOVAKIA, s.r.o. December 2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o. Hurbanovo námestie

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU 20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU Pri príležitosti 20 rokov vzniku SAIA zostavila Oľga Šubeníková Vydala: SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava

Mehr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Svět kolem nás - cestování Schöne Gebiete Deutschlands

Mehr

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1 Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc der Lehrer, der Autor und Mitautor von Lehrbüchern der slowakischen

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné III. STUPEŇ ŠTÚDIA Odporúčané študijné plány a organizácia štúdia VYSVETLIVKY: Typ predmetu P PV V povinný predmet povinne voliteľný predmet výberový predmet Rozsah výučby=

Mehr

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese A versenyképesség ugródeszkája idegen nyelvek és IKT az oktatásban The Springboard of Competitiveness Foreign Languages and ICT

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 24.9.2012 Ročník: 2.Nde Škola: SOU Valašské Klobouky Předmět a tematická

Mehr

Newsletter ŽILINSKÝ KRAJ. Február 2016 PORTRÉT PRIEMYSELNÉHO REGIÓNU. Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. TTstudio / Fotolia.

Newsletter ŽILINSKÝ KRAJ. Február 2016 PORTRÉT PRIEMYSELNÉHO REGIÓNU. Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. TTstudio / Fotolia. Newsletter ŽILINSKÝ KRAJ PORTRÉT PRIEMYSELNÉHO REGIÓNU TTstudio / Fotolia.com OBSAH Milí členovia a priatelia, V týchto dňoch sa na Slovensku toho veľa točí okolo parlamentných volieb. Našich členov sme

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH SPRÁVA O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI PHF EU ZA ROK 2008

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH SPRÁVA O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI PHF EU ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH SPRÁVA O VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI PHF EU ZA ROK 2008 Predkladá: doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. prodekanka pre vedu a doktorandské

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Projekt Lístok do Berlína

Projekt Lístok do Berlína s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015 Vydavateľ:

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život ubytování, zaměstnání

Mehr

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Spracované pre potreby projektu Cesta k modernej škole, ktorý je realizovaný s podporou EÚ Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Operačný program: OP Vzdelávanie Programové obdobie. 2007-2013 Prijímateľ:

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Kolektív autorov Pozorné ucho (na pomoc koordinátorom prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy) - 2006 - Publikácia vyšla s

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH Slovenská agentúra pre cestovný ruch VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH ZA ROK 2005 V Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2006 1/66 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. HLAVNÉ ČINNOSTI

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 6_ NJ_DEUTSCHE_BUNDESLÄNDER

VY_22_INOVACE_1. 6_ NJ_DEUTSCHE_BUNDESLÄNDER VY_22_INOVACE_1. 6_ NJ_DEUTSCHE_BUNDESLÄNDER Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 22.10.2012 Ročník:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING

PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING PERSONÁLNY MANAŽMENT VERZUS PERSONÁLNY MARKETING LENKA KLIMENTOVÁ Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika Abstrakt v rodném jazyce Personálny marketing predstavuje relatívne

Mehr

Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Univerzity Komenského v Bratislave. RNDr. Monika Dillingerová. Autoreferát dizertačnej práce

Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Univerzity Komenského v Bratislave. RNDr. Monika Dillingerová. Autoreferát dizertačnej práce Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave RNDr. Monika Dillingerová Autoreferát dizertačnej práce PROBLÉMOVÉ VYUČOVANIE Tvorba a realizácia problémových úloh

Mehr

ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre TECHNICKÁ FAKULTA 2118116 ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE 2011 Juraj Andraščík, Bc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre

Mehr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Svět kolem nás - cestování Die Schweiz čtvrtý

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Lea Rohaľová Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Osvedčená pedagogická skúsenosť

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Zborník prác z 12. vedecko-pedagogickej konferencie ZDRAVÁ ŠKOLA - 2007-1 2 Obsah Mgr. Jurina Jakubíková Najnovšie informácie o projekte Školy podporujúce zdravie...

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY AUTOREFERÁT K DIPLOMOVEJ PRÁCI MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VONÉHO ASU DETÍ A MLÁDEŽE V MESTE A NA VIDIEKU PAVOL REVAY 2008 OBSAH ÚVOD

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

VÝVOJ PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ NA SLOVENSKU

VÝVOJ PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ NA SLOVENSKU NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VÝVOJ PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ NA SLOVENSKU Ing. Adela Hošková, CSc. Inštitút menových a finančných štúdií Bratislava 1997 Vývoj priamych zahraničných investícií na Slovensku

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

NÁŠ ČAS. komplexná akreditácia. Leto na univerzite. vyhlásenie rektora. tradičné letné tábory, ale i odborná prax

NÁŠ ČAS. komplexná akreditácia. Leto na univerzite. vyhlásenie rektora. tradičné letné tábory, ale i odborná prax NÁŠ ČAS Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ročník Slovo, čo um aj srdce vaše posilní... Konštantín Filozof: Proglas 2015 číslo 4 XIX. Leto na univerzite tradičné letné tábory, ale i odborná

Mehr

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Valéria Kmecová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009

Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Správa dekana o činnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského za obdobie od januára do decembra 2009 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! zažiaril v našich srdciach,

Mehr

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH BEZPEČNOSŤ PODNIKU. Imrich Dufinec

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH BEZPEČNOSŤ PODNIKU. Imrich Dufinec VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH BEZPEČNOSŤ PODNIKU Imrich Dufinec KOŠICE 2014 Publikácia Bezpečnosť podniku je určená odbornej verejnosti, študentom VŠBM v Košiciach a ostatných vysokých

Mehr

Okruhy pre štátne skúšky

Okruhy pre štátne skúšky Okruhy pre štátne skúšky I. Blok MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE Náplňou tohto bloku sú tematické okruhy z predmetov - Medzinárodný marketing, Medzinárodná preprava a logistika, Operácie v zahraničnom obchode,

Mehr