pí~çí=ä Çí=òìê t~üäé~êíó=éáå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "pí~çí=ä Çí=òìê t~üäé~êíó=éáå"

Transkript

1 Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp WIR BRAUCHEN PLATZ: MUSTERKÜCHEN ABVERKAUF SCHNELL ZUGREIFEN... was weg ist, ist weg! plkkq^di=ook=pbmqbj_bo=omnp tttkrkpbopukab= = = = = = = = kok=pu=ˇ=rmk=g^eod^kd ENDSPURT! iáçåë=ëáåç=áã e~ääñáå~äé déëíéêå= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= kéï= vçêâéê iáçåë=ãáí=éáåéã=ouwonjpáéö=öéj ÖÉå= ÇáÉ= oüéáåjkéåâ~ê= _~åçáíë ÇÉå= péêìåö= áåë= e~ääñáå~äé= ÇÉê cççíä~ääj_ìåçéëäáö~= ÖÉëÅÜ~ÑÑíK jéüê=áã=péçêík= =cçíçw=eéêçéå å_jelqifkb råëéêé= wìëíéääjeçíäáåé= ÑΩê wìëíéääéêäéïéêäìåöéå= ìåç wìëíéääêéâä~ã~íáçåéå= áëí ãçåí~öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U=Äáë= NU=rÜê= ìåç= ëçååí~öë îçå= NM=Äáë= NP=rÜê= ìåíéê MRPNLT=MN=TO=TT= ÉêêÉáÅÜJ Ä~êK _~óéêå=ëáéöéå QWM=ÄÉá=pÅÜ~äâÉ d~åò= ëí~êâé= jωååüåéê= _~óéêå Ü~ÄÉå=ÖÉëíÉêå=ãáí=QWM=ÄÉá=pÅÜ~äJ âé=mq= ÖÉïçååÉå= ìåç= ëíéüéå åìå= éìåâíöäéáåü= ãáí= açêíãìåç áå= ÇÉê= q~äéääék= jéüê= òìê= cì J Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~=áã=péçêíK= déííó Sebra Automobile Voets Autozentrum GmbH Wolfenbütteler Str Braunschweig Tel.: BS/ sebra-bs.de Ab sofort bestellbar! Schon ab ,- z. B. Seat Leon ST 1.2 TSI 63 kw (86PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 6,5 / außerorts: 4,4 / kombiniert: 5,2 / CO 2 - Emissionswerte kombiniert in g/km: 119 / CO 2--- Effizienzklasse: B *Abb. zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis SEAT IN BRAUNSCHWEIG: SEBRA WETTER ilqql içííçw=ui=npi=ooi=poi=qmi=qp pìééêò~üäw=u péáéä=ttw=t=m=v=p=t=t=v pìééê=sw=v=t=q=t=v=n EçÜåÉ=dÉï ÜêF ^ìëîéêâ~ìñíéë=e~ìëw=t~ë=ñωê=éáå=wáêâìë> sçê= ~ìëîéêâ~ìñíéã= e~ìë= òéáöj íéå= ÖÉëíÉêå= ^ÄÉåÇ= SRM=^âíÉìJ êéi= àìåö= ìåç= ~äíi= ~ìë= NS=sÉêÉáJ åéå= ÇÉê= oéöáçå= áå= ÇÉê= pí~çíj Ü~ääÉ= áüêé= `ÜçêÉçÖê~ÑáÉåK łj~öáå= jçãéåíë = ÄÉÖÉáëíÉêíÉ _ê~ìåëåüïéáö= E~FK= k~åü= ÉáåÉã séêâéüêëìåñ~ää= ãáí= îáéê= ëåüïéê îéêäéíòíéå= méêëçåéå= ìåç= ÉáåÉã p~åüëåü~çéå=îçå=ωäéê=sr=mmm=bìj êç=ãìëëíé=çáé=^=pv=~ã=cêéáí~öãáíj í~ö= áå= oáåüíìåö= h~ëëéä= ÖÉëéÉêêí ïéêçéåk= wïáëåüéå= påü~åçéä~ü ìåç= `êéãäáåöéå= ëí~åç= Éáå= häéáåj ä~ëíéê= ÖÉëÅÜΩíòí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= páj ÅÜÉêìåÖëï~ÖÉå= ~ìñ= ÇÉã= pí~åçj ëíêéáñéåk= aáé= fåë~ëëéå= ï~êéå= ãáí j Ü~êÄÉáíÉå=åÉÄÉå=ÇÉê=c~ÜêÄ~Üå ÄÉëÅÜ ÑíáÖíK=^ìë=Äáëä~åÖ=ìåÖÉâä êj íéê= rêë~åüé= â~ã= ÉáåÉ= NVJà ÜêáÖÉ dçäñjc~üêéêáå= îçå= áüêéê= c~üêëéìê ~Ä=ìåÇ=âçääáÇáÉêíÉ=ãáí=ÇÉã=häÉáåJ ä~ëíéêk= füê= mâï= ïìêçé= ÇìêÅÜ= ÇáÉ òìã=ñωåñíéå=j~ä=çáé=d ëíék=lêj Ö~åáë~íçê= j~êåìë= e~àéâ= ~äë= áã cê~åâ= ÖÉâäÉáÇÉíÉê= jççéê~íçê ìåç=wáêâìëçáêéâíçê=ó=ç~ë=jçííç ÇÉë= ^ÄÉåÇë= Ó= ëíéääíé= ÖäÉáÅÜ= áå ëéáåéê= _ÉÖêΩ ìåö= ÑÉëíW= łaáé ^=PVW=pÅÜïÉêÉê=råÑ~ää sáéê=séêäéíòíé=méêëçåéå=ìåç=üçüéê=påü~çéå hçääáëáçå= Éêëí= êéåüíë= ìåç= äáåâë= áå ÇáÉ= påüìíòéä~åâéi= Ç~åå= ~ìñ= ÇáÉ c~üêä~üåãáííé= ÖÉëÅÜäÉìÇÉêíK= báå stj_ìë= îéêëìåüíéi= ÇÉã= ëåüäéìj ÇÉêåÇÉå= dçäñ= ~ìëòìïéáåüéåk= a~ë ÖÉä~åÖ=åáÅÜí=ìåÇ=Éë=â~ã=òì=ÉáåÉê _ÉêΩÜêìåÖ= ÇÉê= ^ìíçëk= báå= ^ìçá ^=P= ÑìÜê= Ç~åå= áå= ÇÉå= îéêãìíäáåü ëåüçå= ëíéüéåçéå= dçäñk= aìêåü= ÇáÉ tìåüí= ÇÉë= ^ìñéê~ääéë= ïìêçé= ÇáÉJ ëéê=å~åü=êéåüíë=îçå=çéê=c~üêä~üå ÖÉëÅÜçëëÉå= ìåç= â~ã= ~ìñ= ÇÉã e~åö= åéäéå= ÇÉê= c~üêä~üå= òìã iáéöéåk= aéê= ^ìçá= ÑáåÖ= céìéê= ìåç Äê~ååíÉ=âçãéäÉíí=~ìëK=aêÉá=mÉêëçJ åéå= áã= ^ìçá= ìåç= ÇáÉ= dçäñjc~üêéj êáå=îéêäéíòíéå=ëáåü=ëåüïéêk a~êäáéíìåöéå= ïéêçéå= àéçéë g~üê= Ñ~ëòáåáÉêÉåÇÉê= ìåç= ÄÉäÉJ ÄÉåÇÉêK =jéüê=_áäçéê=òìê=püçï ÑáåÇÉå=ëáÉ=~ìÑ=ÇÉã=åÉìÉå=jáíJ ã~åüéçêí~ä= ïïïkìåëéêpukçé=k ~âçlcçíçw=qk^k _ê~ìåëåüïéáö=eçäáfk=łpçñ~=ñêéá> Ó=Ç~ë=òïÉáíÉ=g~Üê=áå=cçäÖÉ=çêÖ~åáJ ëáéêí= ÇÉê= ^pí^= ÇÉê= qr=_ê~ìåj ëåüïéáö=öéãéáåë~ã=ãáí=çéã=píìj ÇÉåíÉåïÉêâ= lëíåáéçéêë~åüëéå ÇáÉëÉ= ^âíáçå= ÖÉÖÉå= ~âìíé= tçüj åìåöëåçík łtáê= Ü~ÄÉå= åçåü= áããéê= Ñ~ëí NMMM=fåíÉêÉëëáÉêíÉ= ~ìñ= ÇÉê= t~êíéj äáëíé= ÑΩê= ìåëéêé= tçüåüéáãé I= ÉêJ ä ìíéêí= méíê~= póêáåöi= péêéåüéêáå ÇÉë= píìçéåíéåïéêâë= lëíåáéçéêj ë~åüëéåi=łéë=áëí=ç~ãáí=òì=êéåüåéåi Ç~ëë=ïáê=äÉáÇÉê=ïáÉ=ÄÉêÉáíë=áã=îÉêJ Ö~åÖÉåÉå= g~üê= åáåüí= ~ääéå= ÉáåÉå tçüåüéáãéä~íò= ÄáÉíÉå= â ååéåk pí~çí=ä Çí=òìê t~üäé~êíó=éáå cωê=~ääéw=eéìíé=~ä=ntkqm=rüê=áã=o~íü~ìë sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=eéìíé=ïáêç ÇÉê=_ìåÇÉëí~Ö=ÖÉï ÜäíK sçå=u=äáë=nu=rüê=ëáåç NVP=TOQ=jÉåëÅÜÉå=áå _ê~ìåëåüïéáö=~ìñöéêìñéåi áüêé=píáããé=~äòìöéäéåk TR=t~Üääçâ~äÉ= ëáåç= ÖÉ ÑÑåÉíI ãéüê= ~äë= NTMM=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ t~üäüéäñéê=ëáåç=áã=báåë~íòi=ç~ãáí ÇáÉ= t~üä= òωöáö= ìåç= âçêêéâí ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉå=â~ååK påüçå= ~ã= ÑêΩÜÉå= ^ÄÉåÇ= ïáêç ÇáÉ= pí~çí= _ê~ìåëåüïéáö= ÉêëíÉ= ÉáJ ÖÉåÉ= eçåüêéåüåìåöéå= ìåç= ÇáÉ _ê~ìåëåüïéáö=e~fk=t ÜêÉåÇ=ÇÉë pí~çíä~ìñë= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ö ïéêçéå= òïáëåüéå= NQ= ìåç= NV= rüê qéáäé=çéê=fååéåëí~çí=êìåç=ìã=ç~ë o~íü~ìë= ÖÉëéÉêêí= ìåç= _ìëäáåáéå aéëü~ää= ïáêç= ÇáÉ= ëçäáç~êáëåüé łwïáëåüéåä ëìåö = ÇÉë= äéíòíéå g~üêéë=ïáéçéê=~ìñöéöêáññéåi=áå=çéê píìçáéêéåçé=ñêéáé=pçñ~éä íòé=ççéê Ö~åòÉ= tçüåòáããéê= ÇÉã= ^pí^ ãéäçéåi= ìåç= ÇáÉëÉê= ëìåüéåçéå píìçáéå~åñ åöéêå= ÇÉå= hçåí~âí îéêãáííéäík ^ìñöêìåç= ÇÉë= ÇçééÉäíÉå= ^ÄáJ íìêà~üêö~åöéë= áå= káéçéêë~åüëéå OMNN= ëçïáé= ÇÉê= ïéáíéêüáå= ÜçÜÉå píìçáéêåéáöìåö= ÇÉê= ^ÄáíìêáÉåíÉå ïáêç=ëáåü=çáé=déë~ãíò~üä=çéê=píìj ÇáÉêÉåÇÉå= áå= ÇáÉëÉã= táåíéê= ~ìñ ÅáêÅ~= NT=MMM= ÉêÜ ÜÉåI= Ç~ë= ëáåç êìåç=qrmm=ãéüê=~äë=îçê=ñωåñ=g~üj ~ìë= ÇÉå= t~üääéòáêâéå= ÇÉê= pí~çí ÉáåíêÉÑÑÉåÇÉå= t~üäéêöéäåáëëé éê ëéåíáéêéåw= áã= Öêç Éå= páíj òìåöëë~~ä= ÇÉë= o~íü~ìëéëi= mä~íò ÇÉê= aéìíëåüéå= báåüéáí=nk= rã NTKQM=rÜê=Éê ÑÑåÉí=bêëíÉê=pí~Çíê~í `~êëíéå= iéüã~åå= ~äë= hêéáëï~üäj äéáíéê= ÇáÉ= ÑÑÉåíäáÅÜÉ= séê~åëí~äj íìåök= bë= ÑçäÖÉå= âìêòé= cáäãé= ΩÄÉê łiéäéå= ìåç= cêéáòéáí = ìåç= ÇáÉ NMK=hìäíìêå~ÅÜí=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK rã= NU=rÜê= êáåüíéí= ëáåü= ÇÉê _äáåâ= òìå ÅÜëí= ~ìñ= Ç~ë= ÄìåÇÉëJ ïéáíé= t ÜäÉêîçíìãI= ïéåå= ÇáÉ t~üäñçêëåüìåöëáåëíáíìíé=îçå=^oa ìåç=wac=áüêé=éêëíéå=t~üäéêçöåçj ëéå= äáéñéêåk= ^ìñ= ÉáåÉê= dêç ÄáäÇJ äéáåï~åç=ïéêçéå=~ääé=fåñçêã~íáçj åéå=öéòéáöík= téáíéê=~ìñ=péáíé=pk _ìëëé=ìãöéäéáíéí pí~çíä~ìñ=ó=pééêêìåö=îçå=qéáäéå=çéê=fååéåëí~çí ìãöéäéáíéík= aáé= e~äíéëíéääéå łcêáéçêáåüjtáäüéäãjmä~íò I= cêáéçj êáåüjtáäüéäãjpíê~ É =ìåç=łjωåòj ëíê~ É = ïéêçéå= áå= ÇáÉëÉê= wéáí åáåüí=äéçáéåík ^âìíé=tçüåìåöëåçí łpçñ~=ñêéá> =Ó=^pq^=ÇÉê=qr=ëí~êíÉí=^âíáçå=Ó=^ééÉää=~å=~ääÉ=sÉêãáÉíÉê êéåk=ła~ë=pçäáç~êãççéää=éê~âíáòáéj êéå=ïáê=áå=çéê=píìçáéêéåçéåëåü~ñí ëéáí= g~üêéå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= áå= îéêj ëåüáéçéåéå=_éêéáåüéåk få=çáéëéã=c~ää=â~åå=ç~ë=åìê=éáj åé= íéãéçê êé= i ëìåö= ëéáåi = ë~öí gçü~ååéë= pí~êçëí~= îçã= ^pí^j sçêëí~åçk= łbë= ÖáÄí= e~åçäìåöëäéj Ç~êÑ=~ìÑ=ãÉÜêÉêÉå=bÄÉåÉåW=hìêòJ ÑêáëíáÖ=êìÑÉå=ïáê=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=~ääÉ éêáî~íéå= séêãáéíéê= ~ìñi= áüêé= îéêj ÑΩÖÄ~êÉå= tçüåìåöéå= ~ìåü= ÄÉáã ^pí^=òì=ãéäçéå=eééê=bjj~áä=ççéê íéäéñçåáëåüf= ëçïáé= ~ìñ= ÇÉå= ÉáåJ ëåüä ÖáÖÉå= tdjmçêí~äéå= ÉáåòìJ ëíéääéåk= téáíéê=~ìñ=péáíé=tk

2 O ilh^ibp pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq a^p=kbrb=jfqj^`emloq^i oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää NNO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíäáåüéê _ÉêÉáíëÅÜ~ÑíëÇáÉåëí NNS=NNT ^å=çéê=méíêáâáêåüé=n== jçki=aáki=açk=nv=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ= NV=Äáë= OP=rÜêFI ják=ìåç=cêk=nr=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=NR=Äáë=OP=rÜêFI tçåüéåéåçé ìåç=céáéêí~öé=v=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=V=Äáë=OP=rÜêF ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå MRNNLST=UP=PR=NO ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí T=MM=VV=PP Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF w~üå êòíé ENM=Äáë=NO=rÜêF w^=háêåüåéê w^=j~çëéå OOKVKOMNP U=PN=PN SV=NS=VS `ÜáêìêÖÉå ENM=Äáë=NU=rÜêF aêk=háêëíéáå `ÉääÉê=píêK=PO OOKVKOMNP O=RM=PO=RM háåçéê êòíé kçíñ~ääëéêéåüëíìåçé U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM=rÜê Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF pçååí~ö OOKVKOMNP aêk=påüäáåâëäáéê PT=RT=UT= eéáäéê~âíáâéê OOKVKOMNP NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé OOKVKOMNP q^=dìíòã~åå UU=VP=US=RM EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF ^éçíüéâéå aéê= ^éçíüéâéåçáéåëí= ÄÉÖáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk pçååí~öi=ookvkomnp ^äíéïáéâj^éçíüéâé ^äíéïáéâêáåö=rn qéäéñçå T=SM=QO eéáçäéêöj^éçíüéâé téáã~êëíêk=o qéäéñçå S=OM=SV fããéê=ãéüê=iéëéêêééçêíéê péáí=éáåéê=tçåüé=~ã=pí~êíw=råëéê=mçêí~ä=ó=råëéêé=`çããìåáíó=ó=råëéêé=oéöáçåz=råëéêpu sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=déå~ì=ëéáí ÉáåÉê=tçÅÜÉ=ëáåÇ=ïáê=àÉíòí ãáí=çéã=åéìéå=jáíã~åüj éçêí~ä=råëéêpu=~ã=pí~êík báå= jéíò=^ñáç=mêç=pt=ibajqsi Éáå= içéïé=^ìêç=asajoéåéáîéê ççéê= Éáå= máçåééê=asajpóëíéã Ó=ïáê= Ü~ÄÉå= êáåüíáö= ëåü åé=mêéáj ëé= ÑΩê= ìåëéêéå= cçíçïéííäéïéêä ~ã= pí~êíi= ãéüê= ~äë= RM=rëÉê= Ü~J ÄÉå= áüêé=_áäçéê= ëåüçå= ÜçÅÜÖÉä~J ÇÉåK=j~ÅÜÉå=~ìÅÜ=páÉ=ãáíI=ëÉáÉå páé=ç~äéái=äáäçéå=páé=ãáí=ìåë=öéj ãéáåë~ã=råëéêpuk jéüê= ~äë=nrm=iéëéêêééçêíéê= ëáåç ~ìñ=ìåëéêéã=mçêí~ä=äéêéáíë=~åöéj ãéäçéí= Epí~åÇ= cêéáí~ö= NR=rÜêFI êìåç= OM=OQM=pÉáíÉå~ìÑêìÑÉ= Ü~í Éë= ÄÉêÉáíë= ÖÉÖÉÄÉåK= a~ë= áëí= ÉáåÉ jéåöék= råç= àéçéå= q~ö= ï ÅÜëí ÇáÉ= `çããìåáíók= ^ääé= â ååéå ãáíã~åüéåi= àéçéê= áëí= ÜÉêòäáÅÜ ïáääâçããéåk= páé= â ååéå= ÇáêÉâí ãáí= ÇÉê= å_joéç~âíáçå= hçåí~âí ~ìñåéüãéåi=ìåëéêé=^êíáâéä=âçãj ãéåíáéêéåi= âêáíáëáéêéåi= äçäéåk råç= îçê= ~ääéã= â ååéå= páé= füêé ÉáÖÉåÉå=cçíçëI=sÉê~åëí~äíìåÖÉåI bêäéäåáëëé= ìåç= déëåüáåüíéå ÜçÅÜä~ÇÉå= ìåç= ãáí= ~åçéêéå jéåëåüéå=íéáäéåk ^å=çêéá=^äéåçéå=ü~ííéå=ïáê=séêj íêéíéê=îçå=séêéáåéå=ìåç=séêä åj ÇÉå= òì= ìåë= áåë= mêéëëéü~ìë= ~å ÇÉê= e~ãäìêöéê= píê~ É= ÉáåÖÉä~J ÇÉåI=ìã=áÜåÉå=Ç~ë=mçêí~ä=îçêòìJ ëíéääéå= ìåç= ëáé= òìã= jáíã~åüéå òì= ÉêãìåíÉêåK= sáéäé= ï~êéå= ÄÉJ ÖÉáëíÉêí=ìåÇ=Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ëéçåí~å ~äë=rëéê=~åöéãéäçéík a~ë= áëí= Ö~åò= ÉáåÑ~ÅÜI= ãáí= Éáå é~~ê= häáåâë= ëáåç= páé= Ç~ÄÉá= ìåç ÖÉÜ êéå= Ç~òìK= a~= ÖáÄí= Éë= ëåüçå àéçé= jéåöé= áåíéêéëë~åíé= k~åüj êáåüíéåi= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= îçå= ÇÉê píéêåï~êíé= _ê~ìåëåüïéáöw= téäj ÅÜÉë=qÉäÉëâçé=é~ëëí=òì=ãáê\=aáÉ jáíöäáéçéê= ÇÉê= píéêåï~êíé= ÉãéJ ÑÉÜäÉå= Éáå= Ö~åò= ÄÉëçåÇÉêÉë téáüå~åüíëöéëåüéåâk= ^ì ÉêJ ÇÉã=ïáêÇ=òìã=aê~ÅÜÉåÑÉëí=å~ÅÜ o~ìíüéáã= ÉáåÖÉä~ÇÉåI= ÇáÉ= j~j ëåüéêççéê= h~êåéî~äöéëéääëåü~ñí ã~åü=iìëí=~ìñ=áüêé=öêç É=pÜçïI ìåç= ÇÉê= _s= déêã~åá~= tçäñéåj ÄΩííÉä= ëåüêéáäí= ëíçäò= ΩÄÉê= ÉáåÉå QWNJpáÉÖ= ÖÉÖÉå= gpd=_ä~ì téá =OVK= ^ää= Ç~ë= ìåç= åçåü= îáéä ãéüê=é~ëëáéêí=~ìñ=råëéêpuk DAS WETTER HEUTE BIOWETTER cωê= rïé= píéäòéê= îçã= pí~çíj ëéçêíäìåç= áëí= råëéêpu= Ç~ë áçé~äé= mçêí~ä= ÑΩê= ÇáÉ= îáéäéå péçêíîéêéáåé=çéê=oéöáçåk báå=jééê=~ìë=äìåíéå=c~êäéåi=çáé=öìíé=i~ìåé=ëéêωüí=öéê~çéòì ~ìñ=çáéëéã=cçíçw=råëéêpujrëéêáå=eéäéå~=bååé=ü~í=ç~ë=eçäájcéëj íáî~ä= ÑçíçÖê~ÑáÉêí= ìåç= áüê= _áäç= ÑΩê= ìåëéêéå= cçíçïéííäéïéêä ÜçÅÜÖÉä~ÇÉåK jáâé= eìçééüçüä= E^êÄÉáí= ìåç iéäéåf= ë~öíé= ~ã= fåñç~äéåçw łméêñéâíi= ìã= ìåëéê= ^åöéäçí ÄÉâ~ååíÉê=òì=ã~ÅÜÉåK Zeitansage t~ññéå ÇÉê=tçêíÉ Pröpstin Uta Hirschler séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖW e~åëjaáéíéê=_ωüêã~ååi gωêöéå=påüïáéêk séê~åíïçêíäáåü=áã=páååé=çéë mêéëëéêéåüíë=eñωê=^åòéáöéå=ìåç oéç~âíáçåf=e~åëjaáéíéê=_ωüêã~ååk e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK aêìåâw=aêìåâòéåíêìã _ê~ìåëåüïéáö=dãäe=c=`çk=hdk `Üêáëíá~åJmçããÉêJpíê~ É=QR PUNNO=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê j~åìëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé=kêk=qo îçã=nk=nmk=omnok aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ãáííïçÅÜë=ìåÇ ëçååí~öëk séêäêéáíéíé=^ìñä~öéw å_=~ã=jáííïçåüw=ntt=nom å_=~ã=pçååí~öw=ntt=nsv ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíëåü~ñíëj éêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå=îçå=_aws ìåç=_sa^k aáé= téäí= ëíêéáíéí=ìã= ÇáÉ=êáÅÜíáJ ÖÉ=píê~íÉÖáÉ=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=mêçJ ÄäÉãä~ÖÉ=áå=póêáÉåK=báåÉ=aÉãçJ âê~íáé= ëçää= Éë= ïéêçéåk= lä= ~ÄÉê jáäáí êéáåë~íò= ççéê= ïéáíéêé séêü~åçäìåöéå= Ç~ë= ÄÉëëÉêÉ jáííéä= òì= ÉáåÉê= Ü~åÇäìåÖëÑ ÜáJ ÖÉå= aéãçâê~íáé= ìåç= Ç~ìÉêÜ~ÑJ íéã= cêáéçéå= ëáåçi= ïáêç= îéêj ëåüáéçéå=öéëéüéåk t ÜêÉåÇ=áÅÜ=îçê=ÉáåáÖÉå=q~J ÖÉå= ÉáåÉã= aáëâìëëáçåëñçêìã òìã= qüéã~= ä~ìëåüíéi= Ç~ÅÜíÉ áåü= Ç~êΩÄÉê= å~åüi= ï~ë= Éë= ÄÉJ ÇÉìíÉíI=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=áå=ÉáåÉê Éí~ÄäáÉêíÉå= aéãçâê~íáé= òì= äéj ÄÉåK= eáéê= ëáåç= déï~äí~âíé= îéêj ÄçíÉåK téê= Éíï~ë= ÉêêÉáÅÜÉå= ïáääi ãìëë= ^åíê ÖÉ= ëíéääéå= ìåç= ãáí å~åüîçääòáéüä~êéå=^êöìãéåíéå ìåç= ÖìíÉå= píê~íéöáéå= jéåj ëåüéå= ΩÄÉêòÉìÖÉå= ìåç= jéüêj ÜÉáíÉå= ÖÉïáååÉåK= a~ë= áëí= ~êj ÄÉáíëêÉáÅÜ=ìåÇ=çÑí=ÉêãΩÇÉåÇK a~ë= bêöéäåáë= ëáåç= áããéê hçãéêçãáëëék= páé= ÖÉÑ~ääÉå= ãáê ãéüê= ççéê= ïéåáöéêi= é~ê~çáéj ëáëåü=ëáåç=ëáé=ãéáëí=åáåüík=^äéê Ç~ë= mêáåòáé= ä ëëí= ÜçÑÑÉåI= Ç~ëë ÇáÉ=ãÉåëÅÜÉåÑÉáåÇäáÅÜëíÉå=fÇÉJ Éå=åáÅÜí=òìã=wìÖÉ=âçããÉåK báå= ÄÉëëÉêÉë= póëíéã= â~åå= Éë ïçüä= åáåüí= ÖÉÄÉåI= ëçä~åöé= ÇáÉ jéåëåüéå=ëç=ëáåçi=ïáé=ëáé=ëáåçk j~ååüã~ä=âäáåöí=çáé=^ìëéáåj ~åçéêëéíòìåö= â ãéñéêáëåü= ìåç ëåü~êñi= ìåç= ÇáÉ= ^åöêáññé= ÄÉJ ëåüê åâéå=ëáåü=åáåüí=~ìñ=çáé=fåj Ü~äíÉK= téåå= åáåüí= åìê= ÇáÉ= îéêj íêéíéåéå= mçëáíáçåéåi= ëçåçéêå ÖäÉáÅÜ=ÇáÉ=ëáÉ=îÉêíêÉíÉåÇÉå=mÉêJ ëçåéå= áåñê~öé= ÖÉëíÉääí= ïéêçéåi ïáêç=éë=ìåñ~áêk=aéåå=éáöéåíäáåü ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇáÉ= p~åüéi= ìåç= ÇáÉ Äê~ìÅÜí= òïéáéêäéák= wìã= ÉáåÉå ãìëë=éë=éêëíéë=wáéä=çéê=mçäáíáâéê ëéáå= ìåç= ÄäÉáÄÉåI= ÖìíÉ= i ëìåj ÖÉå= òì= ÑáåÇÉåK= wìã= ~åçéêéå ãωëëéå= ÇáÉ= ìåíéêëåüáéçäáåüéå fçééå= ìåç= jéáåìåöéå= ÖÉÜ êí ìåç= ÄÉÇ~ÅÜí= ïéêçéåk= aéåå ~ìåü= ÑêÉãÇÉ= ^êöìãéåíé= â åj åéå=êáåüíáö=ëéáåk=pç=â ååéå=öìj íé=hçãéêçãáëëé=éåíëíéüéåk a~ñωê=íê~öéå=~ääé=séê~åíïçêj íìåök=aéëü~ää=ïωåëåüé=áåü=ãáê ÜÉìíÉ= ÉáåÉ= ÜçÜÉ= t~üääéíéáäáj ÖìåÖI= ìåç= ÇÉåÉåI= ÇáÉ= êéöáéêéå ïéêçéåi= Ç~ëë= ëáé= å~åüü~äíáö téöé= ÖÉÜÉåI= ÇáÉ= òì= cêáéçéå ìåç=aéãçâê~íáé=~ìåü=áå=póêáéå ÑΩÜêÉåK oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K nur im City-Markt, Bankplatz 1b verschiedene Sorten, 1 kg = 5,98 H Sie finden uns im ehemaligen City-Kino Super-Knüller Super-Knüller Rotkäppchen Onko Kaffee 500-g-Packung 2,99 O Sekt verschiedene Sorten, 1 ltr. = 3,72 H 0,75-l-Flasche 2,79 O Für unsere Kunden: 30 Min. kostenlos parken möglich! Öffnungszeiten: Mo. Sa Uhr Gutschein Bei Vorlage des Gutscheines erhalten Sie gratis 1 Becher Senf Je Kunde nur ein Gutschein einlösbar. Abgabe nur in Haushaltsmengen und so lange der Vorrat reicht. Görge Discount GmbH Büro: Am Mascheroder Holz 2, Braunschweig Servicetelefon: / Gültig von Mo. Sa. im City-Markt P

3 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp ilh^ibp P= gç~å~=`~éáí~åöç=ejáííéf=äêáåöí=áüêé=^êöìãéåíé=òìã=qüéã~=âçëíéåäçëé=_ìëj=ìåç=_~üåíáåâéíë=üéêîçêk=sçå=äáåâë=ü êéå=o~üã~=^ê~êái g~èìéäáåé=_ ëåüéi=`éäáåé=eéäãéêáåüi=qü~ójjó=açi=g~ååáë=w~åçéê=ìåç=jáêá~ã=^ççäñ=òìk=^ã=båçé=éáåáöí=ëáåü=çáé=dêìééé=~ìñ=éáåéå=m~ìj ëåü~äéêéáë=ñωê=çéå= ÑÑÉåíäáÅÜÉå=mÉêëçåÉåå~ÜîÉêâÉÜêK cçíçw=^ããéêéçüä gìöéåç=íê~áåáéêí=mçäáíáâ gìöéåçâçåñéêéåò=äéäéìåüíéí=çáé=qüéãéå=çéê=å ÅÜëíÉå=dÉåÉê~íáçå sçå=^åçêé~ë=hçåê~ç _ê~ìåëåüïéáök=mçäáíáâ=áã péääëíîéêëìåük=bíï~=um _ê~ìåëåüïéáöéê=påüωäéê ÇáëâìíáÉêíÉå=ìåÇ=éê ëéåj íáéêíéå=~ã=cêéáí~ö=áã=o~üj ãéå=çéê=òïéáíéå=gìöéåçj âçåñéêéåò=qüéãéåi=çáé=ëáé ÄÉïÉÖÉåK=qÉáäë=ÖÉíêáÉÄÉå îçå=éêáã ê=éáöéåéå=fåíéêéëj ëéåi=íéáäë=ãáí=ã~ëëéåâçãj é~íáääéã=^åë~íò=ó=ö~åò=ïáé áå=çéê=éåüíéå=mçäáíáâk aáé= gìöéåçäáåüéå= áã= ^äíéê= òïáj ëåüéå= NQ=ìåÇ= NV=g~ÜêÉå= íê~íéå å~åü= OMNN= òìê= òïéáíéå= ^ìñä~öé ÇÉê= hçåñéêéåò= ~åk= sçêãáíí~öë ïìêçéå= áå= ÉäÑ= ^êäéáíëöêìéééå ëéääëí= ÖÉï ÜäíÉ= qüéãéå= ÇáëâìJ íáéêíi=å~åüãáíí~öë=ïìêçéå=çáé=bêj ÖÉÄåáëëÉ= éê ëéåíáéêík= ^åçéêë= ~äë åçåü=äéá=çéê=éêëíéå=gìöéåçâçåñéj êéåòi= ìåíéêëíωíòíéå= Ñ~ÅÜâçãéÉJ íéåíé= bêï~åüëéåé= îçå séêâéüêëj^di= pí~çí= _ê~ìåj ëåüïéáöi=^ääöéãéáåéã=aéìíëåüéå c~üêê~çj`äìä= E^ac`F= ççéê= ÇÉê gìöéåçj= ìåç= aêçöéåäéê~íìåö Eaêç_ëF=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÉáåáÖÉ=ÇÉê dêìéééåi= ìã= îçê= ~ääéã= êéåüíëêéj äéî~åíé=céüäéê=òì=îéêãéáçéåk=wìj ÇÉã= âçååíéå= ÇáÉ= qéáäåéüãéê= áã sçêñéäç= ÇÉê= hçåñéêéåò= îá~= c~åéj Äççâ= ìåç= fåíéêåéí= qüéãéåîçêj ëåüä ÖÉ=ã~ÅÜÉåK pç=ëí~åç=îçå=çéê=m~áåíä~ääje~äj äé= ÑΩê= NSJà ÜêáÖÉ= ΩÄÉê= jçääáåö ìåç= jáíäéëíáããìåö= Äáë= Üáå= òìã m~ìëåü~äéêéáë= îçå= OM=bìêç= éêç e~ääà~üê= ÑΩê= _ìë= ìåç= _~Üå= å~åü sçêäáäç= ÇÉê= píìçáéêéåçéå= E~ääÉ qüéãéå= áã= fåñçâ~ëíéåf= Éáå= ïéáj íéë=qüéãéåñéäç=~ìñ=çéê=^öéåç~k k~åü= ÇÉê= mê ëéåí~íáçå= ÇÉê dêìéééåéêöéäåáëëé= ~ã= k~åüãáíj í~ö= ï~êéå= q~íéå= ÖÉÑê~ÖíK= téê ã~ö= ïéäåüé= dêìééé= ~ìñ= áüêéã ïéáíéêéå= téö= ìåíéêëíωíòéå\= sçå ÇÉå= oééê ëéåí~åíéå= ÇÉë= pí~çíê~j íéë= ëáåüéêíé= ÉáåÉ= séêíêéíéêáå= ÇÉê iáåâéå= ãáí= ÇÉå= tçêíéå= łã~å â ååé= à~= ã~ä= éêωñéåi= çä I= ÇÉê _ìëöêìééé= ãáí= ÇÉã= m~ìëåü~äíáj ÅâÉí= î~öé= råíéêëíωíòìåö= òìk= aáé pma= îéêïáéë= òïéá= dêìéééå= âçåj âêéí= ~å= ÇáÉ= òìëí åçáöéå= _ÉòáêâëJ ê íé=ìåç=~ääé=~åçéêéå=cê~âíáçåéå í~ìåüíéå=éêëí=éáåã~ä=~äk=^ìåü=ç~ë â~åå= ÉÅÜíÉ= mçäáíáâ= ëéáåk= t~ë= ~ã båçé= ~ìë= ÇÉå= mêçàéâíéå= ïáêçi ä ëëí= ëáåü= áã= fåíéêåéí= ìåíéê ïïïkàìöéåçâçåñéêéåòjäê~ìåj ëåüïéáökçé=å~åüîéêñçäöéåk fkclh^pqbk a~ë= ï~êéå= ÇáÉ= qüéãéå= ÇÉê gìöéåçâçåñéêéåòw =páåüéêéë= o~çñ~üêéå= áå _ê~ìåëåüïéáö =gìöéåçñçêìã= ÑΩê= _ê~ìåj ëåüïéáö =gìöéåçäáåüé=ìåç=pìåüíãáíj íéä =`Ü~åÅÉåÖäÉáÅÜÜÉáí= áå= ÇÉê påüìäé =m~ìëåü~äéêéáëé=ñωê=påüωäéêj íáåâéíë =séêäéëëéêìåö= ÇÉë= k~üîéêj âéüêë= áå= _ê~ìåëåüïéáö= ìåç rãöéäìåö =m~áåíä~ääj^åöéäçí= ÑΩê= gìj ÖÉåÇäáÅÜÉ=~Ä=NS=g~ÜêÉå =^åíájjçääáåö =m~êâã ÖäáÅÜâÉáíÉå= å~åü OO=rÜê=áå=ÇÉê=fååÉåëí~Çí =cäáéëjeéñí= E`çìéçåÜÉÑí= ÑΩê ëéçêíäáåüé=^âíáîáí íéåf =hçåòééíjm~êâ= EkÉìÖÉëí~äJ íìåö= îçå= mä íòéå= áå= m~êâ~åj ä~öéå=ñωê=gìöéåçäáåüéf t~üäw=^ìëïéáë=ççéê=m~ëë=öéåωöéå téê=ëéáåé=_éå~åüêáåüíáöìåö=åáåüí=ãéüê=ñáåçéíi=â~åå=çéååçåü=ï ÜäÉå cçêíëéíòìåö= îçå= péáíé= NK= fã ïéáíéêéå=séêä~ìñ=çéë=^äéåçë=ïéêj ÇÉå= áã= Öêç Éå= páíòìåöëë~~ä= ÇÉë o~íü~ìëéë= ÇáÉ= ~âíìéääéå= _ÉêáÅÜíÉ ÇÉê= céêåëéü~åëí~äíéå= ÉáåÖÉÄäÉåJ ÇÉíI= ìã= åéäéå= ÇÉã= séêä~ìñ= ÇÉê _ìåçéëí~öëï~üä=~ìåü=çáé=eéëëéåj ï~üä= ìåç= ÇáÉ= ò~üäêéáåüéå= áå= káéj ÇÉêë~ÅÜëÉå= é~ê~ääéä= ëí~ííñáåçéåj ÇÉå= ElÄÉêJF_ΩêÖÉêãÉáëíÉêJ= ìåç i~åçê~íëï~üäéå= îéêñçäöéå= òì â ååéåi=üéá í=éë=áå=çéê=mêéëëéãáíj íéáäìåö=çéê=pí~çík fã=cçóéê=îçê=çéã=o~íëë~~ä=áåj ÑçêãáÉêÉå= påü~ìí~ñéäå= ΩÄÉê= ÇáÉ t~üäéå=çéê=äéíòíéå=g~üêéi=ìåç=éáå m~êíóëéêîáåé=ü äí=éáåé=^ìëï~üä=~å déíê åâéå= ëçïáé= â~äíé= ìåç= ï~êj ãé= pééáëéå= ÄÉêÉáíK= ^Ä= Éíï~ NVKPM=rÜê= áëí= ãáí= ÇÉê= ÉêëíÉå eçåüêéåüåìåö= ÑΩê= ÇáÉ= m~êíéáéå EwïÉáíëíáããÉåF= ìåç= âìêòé= wéáí ëé íéê= ÑΩê= ÇáÉ= h~åçáç~íéå= EbêëíJ ëíáããéåf= ÑΩê= _ê~ìåëåüïéáö= òì êéåüåéåk= aáé= îçêä ìñáöéå= båçj ÉêÖÉÄåáëëÉ=ÑΩê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ïÉêJ ÇÉå=ÖÉÖÉå=OO=rÜê=Éêï~êíÉíK fã= i~ìñé= ÇÉë= jçåí~öë= ïéêçéå åéäéå=öê~ñáëåü=~ìñäéêéáíéíéã=^åj ëåü~ììåöëã~íéêá~ä= ÇáÉ= îçêä ìñáj ÖÉå= bêöéäåáëëé= ~ìåü= áã= åéìéå łt~üäj^íä~ë = ÄÉêÉáíÖÉëíÉääíI= ãáí ÇÉã=àÉÇÉê=áã=fåíÉêåÉí=ëÉäÄëí=h~êJ íéå= ÉêòÉìÖÉå= ìåç= ëáåü= ëí~çíïéáí Éáå=_áäÇ=ΩÄÉê=Ç~ë=^ÄëÅÜåÉáÇÉå=ÇÉê m~êíéáéå= å~åü= bêëíj= ìåç= wïéáíj ëíáããé=áå=çéå=t~üääéòáêâéå=ìåç pí~çíäéòáêâéå= _ê~ìåëåüïéáöë ã~åüéå=â~ååk ^ääé= fåñçêã~íáçåéå= ÜáÉêòìW= oéj ÑÉê~í= pí~çíéåíïáåâäìåö= ìåç= pí~j íáëíáâi=mrpnlq=tm=qn=nq=ìåç=áã=fåj íéêåéí= ìåíéê= ïïïkäê~ìåj ëåüïéáökçélï~üäéåk téê= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ö= ëéáj åé= t~üääéå~åüêáåüíáöìåö= åáåüí ãéüê= ïáéçéêñáåçéíi= â~åå= ÇÉåJ åçåü= ï ÜäÉå= ÖÉÜÉåI= ÄÉíçåí= ÇáÉ pí~çík= łcωê= Ç~ë= t~üäêéåüí= áëí= ~äj äéáå= ÇáÉ= báåíê~öìåö= áã= t ÜäÉêJ îéêòéáåüåáë= ÇÉë= òìëí åçáöéå t~üääçâ~äë= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ I= ÜÉá í Éë=áå=ÇÉê=jáííÉáäìåÖK=^äëç=ÉáåÑ~ÅÜ ÇÉå= méêëçå~ä~ìëïéáë= ççéê= ÇÉå oéáëéé~ëë= ÉáåëíÉÅâÉå= ìåç= ~ìñ= àéj ÇÉå=c~ää=ï ÜäÉå=ÖÉÜÉåK téê= åáåüí= ïéá I= ïç= ëáåü= Ç~ë êáåüíáöé=t~üääçâ~ä=äéñáåçéíi=â~åå ìåíéê= ÇÉê= qéäéñçååìããéê Q=TM=QN=NQ= ^ìëâìåñí= ÄÉâçããÉåK få= ÇêÉá= t~üääéòáêâéå= E`ÜêáëíçJ éüçêìëëåüìäéi= ^lh= ìåç= dêìåçj ëåüìäé= qáããéêä~üf= ÑΩÜêÉå= t~üäj ÑçêëÅÜìåÖëáåëíáíìíÉ= rãñê~öéå= ÑΩê ÇáÉ= eçåüêéåüåìåöéå= ÇìêÅÜK= aáé pí~çí= ïéáëí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇáÉ qéáäå~üãé= ~å= ÇáÉëÉå= _ÉÑê~ÖìåJ ÖÉå=ÑêÉáïáääáÖ=áëíK... und einen schönen Sonntag noch Momente _ÉáÇÉ=píáããÉå=ÑΩê ÇáÉ= am\\\ Ingeborg Obi-Preuß eéìíé= ëçääéå= ïáê= ï ÜäÉå= ÖÉJ ÜÉåK= aáé= t~üääéíéáäáöìåö= áå aéìíëåüä~åç= Öáäí= åçåü= áããéê ~äë=êéä~íáî=üçåüi=~ìåü=ïéåå=ëáé îçå= OMMR= ~ìñ= OMMV= ~ÄÖÉëíΩêòí áëíi= îçå= TTIT= ~ìñ= TMIU=mêçòÉåí Eáã= séêöäéáåüw= få= ÇÉå= rp^= ÖÉJ ÜÉå=åìê=âå~éé=ΩÄÉê=RM=mêçòÉåí ÇÉê=t~ÜäÄÉêÉÅÜíáÖíÉå=ï ÜäÉåFK kéìäáåü= Ü~ÄÉ= áåü= ÇÉå= Eîçå ãáê= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ëéüê= ÖÉëÅÜ íòj íéåf=påü~ìëéáéäéê=jçêáíò=_äéáäj íêéì= áã= o~çáç= ÖÉÜ êí= ãáí= ÇÉã p~íòw= łfåü= ÖÉÜÉ= åáåüí= ï ÜäÉåI ïéáä= ëáåü= áå= ãéáåéã= ÇáêÉâíÉå rãñéäç=åçåü=å~åü=âéáåéê=t~üä Éíï~ë= îéê åçéêí= Ü~íK= bö~äi= ïéê ~å= ÇÉê= oéöáéêìåö= áëíi= ÑΩê= ãáåü ééêë åäáåü= åçéêí=ç~ë=åáåüíëk eãi= ãéêâïωêçáöé= mçëáíáçåi ççéê\= aéê= j~åå= áëí= à~= ÉáÖÉåíäáÅÜ ÅäÉîÉêI= ÇÉëÜ~äÄ= ïìåçéêí= ÇáÉ= ^ìëj ë~öé= ìã= ëç= ãéüêk= hä~êi= Ç~ëë= ëáåü ÄÉá=áÜã=åáÅÜí=îáÉä= åçéêík=séêãìíj äáåü=öéü êí=éê=òì=éáåéê=êéä~íáî=éêáj îáäéöáéêíéå=dêìééé=jéåëåüéåi=çáé çüåé= déäçåçí= Öìí= äéäéåk= ^ääéêj ÇáåÖë=áëí=Éë=~ìÅÜ=EìåÇ=ÖÉê~ÇÉF=ÑΩê ÇáÉëÉ= jéåëåüéå= ïáåüíáöi= ïéê= ~å ÇÉê=oÉÖáÉêìåÖ=áëíK sçê= ïéåáöéå= q~öéå= Éêëí= Ü~ííÉ ÇáÉ= kma= áüêéå= ^ìñíêáíí= ~ìñ= ÇÉã ^äíëí~çíã~êâík= aáé= oéçéå= ÖáåÖÉå áã= mêçíéëí= ÇÉê= aéãçåëíê~åíéå ìåíéêi= ~ÄÉê= áåü= ëí~åç= å~ü= Çê~åI ïçääíé= Éë= ÖÉå~ì= ïáëëéåk= råç= áåü âêáéöé= ÜÉìíÉ= åçåü= d åëéü~ìík téåå= ÇáÉëÉ= jéåëåüéå= ~å= ÇáÉ j~åüí= âçããéåi= Ç~åå= ïωêçé ëáåü= ëáåüéê= EìåÇ= ÖÉê~ÇÉF= ~ìåü áã=rãñéäç=îçå=eéêêå=_äéáäíêéì Éíï~ë= åçéêåk= ^äëç= ÖÉÜÉå= ïáê Äê~î= ï ÜäÉåK= bë= ëçää= à~= îáéäé jéåëåüéå= ÖÉÄÉåI= ÇáÉ= áüêé= båíj ëåüéáçìåö=åçåü=åáåüí=öéíêçññéå Ü~ÄÉåK= jéáåé= cêéìåçáå= åìíòíé ÇÉå= t~üäjljj~íi= Éáå= låäáåéj ^åöéäçí= ÇÉê= _ìåçéëòéåíê~äé ÑΩê= éçäáíáëåüé= _áäçìåök= łpíéää aáê=îçêi=ï~ë=ê~ìëâ~ã> I=êáÉÑ=ëáÉ ~ã= qéäéñçåi= łçáé= am> = táê ïìëëíéå= ÄÉáÇÉ= åáåüíi= ïéê= Ç~ë áëík= jéáåé= cêéìåçáå= ïáêç= ïçüä åçåü= Éáåã~ä= å~åüçéåâéå= ìåç Ç~åå=ï ÜäÉå=ÖÉÜÉåK báåéå=ëåü åéå=pçååí~ö=ïωåëåüí fåöéäçêö=läájéêéì K=

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=jáííïçåü=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw pç OOK=pbmqbj_bo SKMM=mê~âíáâÉêJm~êâéä~íòI=`ÉääÉê píê~ ÉW=cäçÜã~êâí Tag des Fleischerhandwerks Genießen Sie nur das Beste UKMM=qêÉÑÑéìåâí=oÉïÉJm~êâéä~íòI eéáåêáåüj_ωëëáåöjoáåöw=q~öéëj ï~åçéêìåö=eéñéåëíáéö=eqçêñj Ü~ìëI=aêÉáJ^ååÉåJeçÜåÉF=ãáí ÇÉã=e~êòâäìÄX=píêÉÅâÉåï~åÇÉJ êìåöi=å~k=on=âãi=ëåüïéêx=^åãéäj ÇìåÖ=qÉäK=UT=QR=MO Aktion Wiener Würstchen am 26. September 2013 Kauf 4 Paar bezahl 3 Paar 1 Paar Wiener mit Brot 1,90 Beim Einkauf je Kind 1 Wiener gratis Unser Film Wiener Würstchen : c^ujelqifkb = ==MR=PN PV=MMJTRP Ü~ìëÉå=EâçëíÉåäçëI=ÖÉÉáÖåÉí=~ìÅÜ ÑΩê=c~ãáäáÉå=ãáí=háåÇÉêåF NMKMM=jqsJpéçêíòÉåíêìãI=qìêåJ Ü~ääÉI=dΩäÇÉåëíê~ É=NNW=_~ÄóJ ìåç=häéáåâáåçéêä~ë~êx=äáííé=qìêåj ëåüìüé=ãáíäêáåöéå=eäáë=nokpm rüêf NMKMM=píK=qÜçã~ëâáêÅÜÉI=eÉáÇJ ÄÉêÖW=fåíÉêâìäíìêÉääÉ=tçÅÜÉ=Ó dçííéëçáéåëí=ãáí=çéê=fåíéöê~íáçåëj fåáíá~íáîé=łeéáçäéêö=^âíáî =ìåç tçêâëüçéjdçëééäåüçêi=iéáíìåö ujgçåéë NMKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW łj~êáéåéêéçáöí=fff =ãáí=i~åçéëäáj ëåüçñ=mêçñk=aêk=cêáéçêáåü=téäéê NQKMM=^ÄÄÉåêçÇÉW=cäçÜã~êâí êìåç=ìãë=háåç=eäáë=ns=rüêf NQKMM=háåÇÉêÖ~êíÉå=eìÄÉí~I=^å ÇÉê=pÅÜìäÉ=NMW=_~ÄóÄ~ë~ê=EÄáë NS=rÜêF NQKMM= h=qçêü~ìëj=d~äéêáéi eìãäçäçíëíê~ É=PQW=e~ê~äÇ påüáéä=ñωüêí=çìêåü=ëéáåé=^ìëëíéäj äìåö=łgìåöéi=ç~=ãìëëí=çì=çìêåü> Ó=eçäòÇêìÅâ=ìåÇ=pâìäéíìêÉå Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=_ìëÜ~äíÉëíÉääÉ pí~çíé~êâw=łgìöéåçëíáä=áå=_ê~ìåj ëåüïéáö I=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã NRKMM=aáÄÄÉëÇçêÑW=c~ãáäáÉåÑäçÜJ ã~êâí=ìåç=_~äóä~ë~êx=äáë=nt=rüê NRKMM=qêÉÑÑéìåâí=píK=^ÉÖáÇáÉåI péçüêéä~íò=no~i=pωçñ~ëë~çéw=łpík ^ÉÖáÇáÉå=Ó=sçå=cáëÅÜÉå=ìåÇ=a J ãçåéå I=cΩÜêìåÖ=hìäíìêíÉ~ã NRKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêöéä~íòw=łaáé=jìëéìãëã ìëé ÖÉÜÉå=d~ëëá =Ó=cΩÜêìåÖ=ÑΩê=háåJ ÇÉê=îçå=QJS=g~ÜêÉå NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖJ éä~íòw=łnvnp=ó=üéêêäáåü=ãççéêåé wéáíéå\ I=hìê~íçêÉåÑΩÜêìåÖ NRKMM=qÜÉ~íÉê=c~ÇÉåëÅÜÉáåI=_ΩäJ íéåïéö=vrw=łtç=çáé=ïáäçéå=héêäé ïçüåéå =ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=QX=j~êçííÉ cáöìêéåíüé~íéêi=h~êäëêìüé NRKMM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=^ååÉ=dçäçå=ł^åÖ äáèìé=ó eçåüòéáí=ïáçéê=táääéå I=iÉëìåÖ pìë~ååé=j~áéêü ÑÉê=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NRKMM=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíëí~ÇíJ ã~êâíw=ł_ωêöéêü~ìéíã~åå=eéåj åáåö=_ê~ä~åçí=ó=h ãéñéê=ñωê=äωêj ÖÉêäáÅÜÉ=jáíÄÉëíáããìåÖ I=sçêJ íê~ö=îçå=hä~ìë=têéçé=áå=çéê=oéáj ÜÉ=łbñéçå~í=ÇÉë=jçå~íë NRKMM=qêÉÑÑéìåâí=nì~ÇêáÖ~J^ìÑJ Ö~åÖI=pÅÜäçëëéä~íò=N=EêÉÅÜíë=îçã e~ìéíéáåö~åöfw=nì~çêáö~jcωüj êìåö Gültig bis âìëë~~ä=ãáí=mççáìãëçáëâìëëáçå NTKMM=açêåëÉ=ÇÉë=^äíëí~Çíê~íÜ~ìJ ëéëi=^äíëí~çíã~êâíw=łpí~êâé=píáãj ãéå I=dÉë~åÖëâçåòÉêí=îçå=pÅÜΩJ äéêáååéå=ìåç=påüωäéêå=çéê=pí ÇíáJ ëåüéå=jìëáâëåüìäé=ebáåíêáíí=ñêéáf NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ j~ìëéñ~ääé I=hêáãáå~äëíΩÅâ=îçå ^Ö~íÜ~=`ÜêáëíáÉ FLOHMARKT real, BS/Hamburger Str. Teilw. überdachte Ausstellungsfläche Info: / NTKMM=pÅÜáããÉä=^ìëï~ÜäÅÉåJ íêìãi=cêáéçêáåüjpééäéjpíê~ É=OMW téäíâä~ëëáâ=~ã=hä~îáéê=ó=aìç=mêçj ëü~óéî=c=jçâüí~êáx=hä~îáéê=òì îáéê=e åçéåi=jìëáâ=îçå=jçò~êí NUKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW pçå~ãé=v~åöåüéåi=çáé=píáããé qáäéíë=ó=ëéáêáíìéääé=iáéçéê=~ìë=éáj åéê=îéêäçêéåéå=eéáã~í NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=ł^é~j íüáëåü=ñωê=^åñ åöéê I=pÅÜ~ìëéáÉä îçå=gçå~ë=e~ëëéå=hüéãáêáx=báåj ÑΩÜêìåÖ=NTKPM=rÜê kéìé=píê~ É=UW=łsçáÅÉë=çÑ=qê~åëáJ íáçå I=açâìãÉåí~êÑáäã=îçå=káäë ^Öìáä~ê NVKMM=cê~ìÉåâ~éÉääÉ=ÇÉê=häçëíÉêJ âáêåüé=oáçç~öëü~ìëéåi=häçëíéêj Ö~åÖW=jçåí~ÖëÖÉëéê ÅÜ=ΩÄÉê=Éáå h~éáíéä=~ìë=çéã=^äíéå=qéëí~ãéåí ÇÉê=_áÄÉä=ãáí=aêK=^åà~=eÉëëÉ=EbáåJ íêáíí=ñêéáf OMKMM=h~ìÑÄ~êI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~J É=NPRW=pÅÜäÉìëÉI=oçÅâÄ~åÇ OMKMM=cçóÉê=ÇÉë=i~åÇÉëãìëÉJ ìãëi=_ìêöéä~íò=nw=hçåòéêí=çéë=sçj â~äéåëéãääéë=^oqçå~ä aá OQK=pbmqbj_bo NMKMM=bî~åÖÉäáëÅÜÉ=^â~ÇÉãáÉI ^äíéê=wéìöüçñ=ojpw=ła~ë=îáéêíé bî~åöéäáìã=ó=báåñωüêìåö=ìåç iéâíωêé X=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÄÉíÉåI qéäk=n=om=rqjm=eaéê=báåíêáíí=áëí ÑêÉáF NMKPM=qÜÉ~íÉê=c~ÇÉåëÅÜÉáåI=_ΩäJ íéåïéö=vrw=łtç=çáé=ïáäçéå=héêäé ïçüåéå =ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=Q=g~ÜêÉåX j~êçííé=cáöìêéåíüé~íéêi=h~êäëêìj ÜÉ=E~ìëîÉêâ~ìÑíF NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcêωüj äáåöë=bêï~åüéå>=eäáîé=ñ~ëí=ó=çáé óçìåö>f =å~åü=cê~åâ=téçéâáåç îçå=kìê~å=a~îáç=`~äáë NPKMM=qêÉÑÑéìåâí=oÉïÉJm~êâJ éä~íòi=eéáåêáåüj_ωëëáåöjoáåöw=péj åáçêéåëé~òáéêö~åö=h åáöëäìííéê ãáí=_éëáåüíáöìåö=çéë=h~áëéêççãë ãáí=çéã=e~êòâäìäx=q=âãi=äéáåüíx qéäk=ut=qr=mo NRKMM=pÅÜìäÉ=fäãÉå~ìëíê~ É=OVI téëíëí~çíw=_äìíëééåçéíéêãáå=çéë aoh=eäáë=nvkpm=rüêf NVKPM=oçíÉê=p~~äI=pÅÜäçëëéä~íò=NW `äìäöéëéê ÅÜ=łÅäáéLLëÅÜìäÉ =Ó qüçã~ë=jéáåéåâé=áã=déëéê ÅÜ ãáí=oçåâç=påü~ãçåá=ωäéê=_é~åüíj äáåüéë=áã=fåíéêåéí NVKPM=e~ìë=ÇÉê=píáÑíìåÖÉåI=i J ïéåï~ää=nsw=łt~ë=áëí=qçäéê~åò\ råç=ïáé=ïéêíîçää=áëí=ëáé\ I=sçêJ íê~ö=mêçñk=aêk=e~åëj`üêáëíçéü påüãáçí=~ã=_ìëåü=eaéê=báåíêáíí áëí=ñêéáf NVKPM=e~ìë=ÇÉê=c~ãáäáÉI=h~áëÉêJ ëíê~ É=QUW=łsçêëçêÖÉîçääã~ÅÜíI m~íáéåíéåîéêñωöìåöi=öéëéíòäáåüé _ÉíêÉììåÖ I=sçêíê~Ö OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ j~ìëéñ~ääé I=hêáãáå~äëíΩÅâ=îçå ^Ö~íÜ~=`ÜêáëíáÉ OMKMM=_~êå~ÄóÛë=_äìÉë=_~êI= äj ëåüä ÖÉêå=OMW=jÉÉå~=`êóäÉ=C `Üêáë=cáäãçêÉ=_~åÇ=X=_äìÉë=~ìë ëíéêêéáåü OMKNR=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖ=dê~ÑÑI=p~Åâ NRW=p~í=e~êá=páåÖÜ=ła~ë=eÉêò=ÇÉë vçö~=ó=aáé=np=qçêé=òìã=ï~üêéå péääëí já ORK=pbmqbj_bo TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòI=e~ãÄìêÖÉê píê~ ÉW=cäçÜã~êâí VKMM=^äíÖÉÄ ìçé=çéê=qri=mçåâéäëj ëíê~ É=Q=ìåÇ=^ìÇáã~ñI=mçÅâÉäëJ ëíê~ É=NRW=eçÅÜëÅÜìäáåÑçêã~íáJ çåëí~ö=~å=çéê=qr=eäáë=ìã=npknr rüêf NMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcêωüj äáåöë=bêï~åüéå>=eäáîé=ñ~ëí=ó=çáé óçìåö>f =å~åü=cê~åâ=téçéâáåç îçå=kìê~å=a~îáç=`~äáë Mensch Tier So. 29. Sept. 13 VW-Halle BS 60 Aussteller 30 Vorträge Uhr 10 Show Hundetrainer Tier-Friseur Vereine Modenschau Hundeführerschein Talentshow Gesundheitscheck MESSE Mit Bambini Börse So. 29. Sept Uhr VW-Halle-in der Arena 300 Aussteller beinhorn-messen.de UKMM=jÉíêçJdÉä åçéi=aáéëéäëíê~j ÉI=oΩåáåÖÉåW=cäçÜã~êâí UKNR=^ÄÑ~Üêí=qÜΩêáåÖÉåéä~íòI eéáçäéêöw=jáí=çéã=_ìë=òìã=qçêñj Ü~ìëI=bÅâÉêí~äI=pÅÜ~êÑÉåëíÉáåÄ~ìJ ÇÉI=jçäâÉåÜ~ìëI=_~Ç=e~êòÄìêÖX t~åçéêìåö=nt=âãi=ãáííéäëåüïéê ãáí=çéã=^äééåîéêéáåx=å ÜÉêÉ=fåÑç qéäk=pp=pr=os VKPM=lêíëÄΩÅÜÉêÉá=nìÉêìãI=_ÉJ îéåêççéê=píê~ É=PPW=_ΩÅÜÉêÑäçÜJ ã~êâí=eäáë=nt=rüêf NMKMM=_ΩÅÜÉêÉá=tÉåÇÉåI=eÉáÇÉJ ÄäáÅâ=OMW=_ΩÅÜÉêÑäçÜã~êâí=EÄáë NS=rÜêF NMKMM=oÉáíé~êâ=j~Ç~ãÉåïÉÖI j~ç~ãéåïéö=vsw=oéáíéêñäçüj ã~êâí=eäáë=nt=rüêfx=nqjns=rüê mçåóêéáíéå NMKMM=d~êíÉåëí~ÇíW=açêÑÑäçÜJ ã~êâí=eäáë=nr=rüêfx=i~öééä~å=ìåj íéê=ïïïkäωêöéêöéãéáåëåü~ñíj Ö~êíÉåëí~ÇíKÇÉ NMKMM=qêÉÑÑéìåâí=hêÉìòíÉáÅÜI bäéêí~ääéélbåâé=aêk=táäâéjtéöw k~íìêâìåçäáåüé=c~üêê~çéñâìêëáj çå=ãáí=çéê=o~åöéêáå=áå=oáçç~öëj NMKPM=píK=h~íÜ~êáåÉåâáêÅÜÉI=e~J ÖÉåã~êâíW=łbäíÉêå=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=iÉìJ íé=áããéê=ó=ç~ë=îáéêíé=déäçí=ìåç ÇáÉ=dÉåÉê~íáçåÉå X=dçííÉëÇáÉåëí òìã=téäíj^äòüéáãéêí~ö=ãáí=çéê ^äòüéáãéê=déëéääëåü~ñí=áå=çéê=oéáj ÜÉ=łqçäÉê~åò=âçåâêÉí I=~åëÅÜäáÉJ ÉåÇ=fãÄáëë=áã=dÉãÉáåÇÉë~~ä NNKMM=qÜÉ~íÉê=c~ÇÉåëÅÜÉáåI=_ΩäJ íéåïéö=vrw=łtç=çáé=ïáäçéå=héêäé ïçüåéå =ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=Q=g~ÜêÉåX j~êçííé=cáöìêéåíüé~íéêi=h~êäëêìj ÜÉ NNKMM=_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=få=çéå oçëéå ÅâÉêå=NNW=hêÉ~íáîÉê eéêäëíã~êâí=eäáë=nt=rüêf NNKMM=qáÉêëÅÜìíò=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI _áäéêïéö=pm=áå= äééêw=eéêäëíñéëíx cωüêìåöéåi=hìíëåüñ~üêíéåi=qçãj Äçä~I=cäçÜã~êâí Wir sind Umgezogen!!! Stoff- und Nähartikel Sie fi nden uns jetzt in der Luisenstr Braunschweig Wir freuen uns auf Sie! NNKNR=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=j~íáåéé òì=łm~êëáñ~ä =îçå=oáåü~êç=t~öåéê Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NNKPM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW cωüêìåö=łj~êáéå~äí~ê NOKMM=eçêåáÖI=tÉåÇÉòÉääÉê=oáåÖ NNÄI=tÉåÇÉÄìêÖW=hÉê~ãáâ~ìëJ ëíéääìåö=eäáë=nt=rüêf NRKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRW aá~îçêíê~ö=ωäéê=éáå=äìççüáëíáj ëåüéë=oéíêé~í=áå=jó~åã~ê NRKPM=d~ëíëí ííé=wìã=báåüéåj ï~äçi=p~äòç~üäìãéê=píê~ É=PNPW páåöéjk~åüãáíí~ö=ãáí=çéã=påüωj äéêåüçê=çéê=dêìåçëåüìäé=j~ëåüéj êççéê=eçäò=ìåç=çéê=`üçêöéãéáåj ëåü~ñí=j~ëåüéêççéj=p~äòç~üäìã NRKPM=oçãJ^êíJd~äÉêáÉI=`ÉääÉê píê~ É=NMSLÄW=_áäÇÉêJ^ìëëíÉääìåÖ łnìéêëåüåáíí =Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NSKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=píK=j~êá~ oáçç~öëü~ìëéåi=häçëíéêö~åö=rtw gìäáä ìãëâçåòéêí=çéê=gìöéåçãìj ëáâëåüìäé=łoüóíüãáâ=ãçäáäé =òìã ORK=dÉÄìêíëí~ÖX=båëÉãÄäÉë=ÇÉê jìëáâëåüìäé=ìåç=d ëíé=ebáåíêáíí ÑêÉáF NTKMM=píK=h~íÜ~êáåÉåâáêÅÜÉI=e~J ÖÉåã~êâíW=łfã=^åÑ~åÖ=ï~ê=Ç~ë tçêí=ó=eáéê=ëíçåâú=áåü=ëåüçå>=dçéj íüéë=c~ìëí =áå=çéê=oéáüé=çéê _ê~ìåëåüïéáöéê=^åç~åüíéåx=tçêí òìã=lêí=aêk=^åöéä~=häéáåi=mêéçáöí `Üêáëíá~å=^åíçå=ìåÇ=e~ê~äÇ=tÉäJ ÖÉX=jìëáâ=`ä~ìëJbÇì~êÇ=eÉÅâÉê NTKMM=píK=räêáÅáJ_êΩÇÉêåI=pÅÜΩíJ òéåëíê~ ÉW=łwïáëÅÜÉå=jçå~êÅÜáÉ ìåç=jççéêåé=ó=_ê~ìåëåüïéáöéê lêöéäãìëáâ=ëéáí=nvnp I=hçåòÉêí ãáí=_éêåü~êç=påüåéáçéê=ìåç _ÉêåÑêáÉÇ=mê îéi=~åëåüäáé ÉåÇ ìã=nv=rüê=sçêíê~ö=áã=cê~åòáëj NUKMM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=ł^êáéå=ìåç=iáéçéê=~ìë fí~äáéå I=hçåòÉêí=ãáí=iìÅáç=já~åç Çá=j~êíáåç=ìåÇ=bäâ~å=^Ö~âçìäáÉî EdÉë~åÖFX=j~êáå~=iÉóãÑáêÉê=Ehä~J îáéêf NUKMM=píK=j~ÖåáâáêÅÜÉI= äëåüä J ÖÉêåW=łeÉáã~íâä åöé I=g~òò=C cçäâäçêé=ãáí=çéã=båëéãääé=g~òò ^êí=káéçéêë~åüëéå NVKMM=açãáåáâ~åÉêâäçëíÉêI _êìåâåéêëíê~ É=SW=^ìëëíÉääìåÖëJ Éê ÑÑåìåÖ=iÉç=hçêåÄêìëí=Ó=pâìäéJ íìêéå=ìåç=wéáåüåìåöéå=eaáé=^ìëj ëíéääìåö=áëí=òì=ëéüéå=äáë=òìã=omk lâíçäéêf NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaéê=öìíé jéåëåü=îçå=péòì~å I=m~ê~ÄÉäJ ëíωåâ=îçå=_éêíçäí=_êéåüí OOKMM=hìäíìê=áã=wÉäíI=_ΩêÖÉêé~êâW `ìêíáë=píáöéêë=c=qáää=_ê ååéê jç OPK=pbmqbj_bo NRKMM=_fw=ÇÉê=^ÖÉåíìê=ÑΩê=^êÄÉáíI báåö~åö=jωååüéåëíê~ ÉW=łpíìÇáJ ìã=ìåç=h~êêáéêé=äéá=çéê=pí~çí _ê~ìåëåüïéáö =Ó=fåÑçêã~íáçåëJ îéê~åëí~äíìåö=ωäéê=çéå=çì~äéå píìçáéåö~åö=_~åüéäçê=çñ=^êíë=ó ^ääöéãéáåé=séêï~äíìåö NVKMM=dÉëÅÜ ÑíëëíÉääÉ=ÇÉê=máê~íÉåI h~ëí~åáéå~ääéé=trw=łc~åéäççâi qïáííéê=c=`ç=ó=pçåá~ä=jéçá~=îéêj ~åíïçêíìåöëîçää=éáåëéíòéå I=fåJ Ñçêã~íáçåë~ÄÉåÇ=ìåÇ=tçêâëÜçéX fåñçêã~íáçåéå=ìåíéê=qéäéñçå MNRTTLT=RR=OS=OP NVKMM=råáîÉêëìã=cáäãíÜÉ~íÉêI NRKPM=dêìåÇëÅÜìäÉ=t~ÖÖìãJ _áéåêççéi=`ä~ìçáìëëíê~ É=NW=_äìíJ ëééåçéíéêãáå=çéë=aoh=eäáë=nvkpm rüêf NRKMM=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíëí~ÇíJ ã~êâíw=ł_ωêöéêü~ìéíã~åå=eéåj åáåö=_ê~ä~åçí=ó=h ãéñéê=ñωê=äωêj ÖÉêäáÅÜÉ=jáíÄÉëíáããìåÖ I=sçêJ íê~ö=îçå=hä~ìë=têéçé=áå=çéê=oéáj ÜÉ=łbñéçå~í=ÇÉë=jçå~íë NSKPM=lêíëÄΩÅÜÉêÉá=nìÉêìãI=_ÉJ îéåêççéê=píê~ É=PPW=j êåüéåj ìåç=iéëéëíìåçé=ãáí=_áäçéêäìåüâáj åç=łbáå=öêç Éê=q~Ö=ÑΩê=i~ííÉ=fÖÉä ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=Q=g~ÜêÉå=Ebáåíêáíí ÑêÉáF NVKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcêωüj äáåöë=bêï~åüéå>=eäáîé=ñ~ëí=ó=çáé óçìåö>f =å~åü=cê~åâ=téçéâáåç îçå=kìê~å=a~îáç=`~äáë NMKPM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=łh~åíW=cêÉáÜÉáí=äáÉÖí=åìê áå=çéê=jçê~ä I=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=aÉJ Ä~ííÉ=ÇÉë=hçääÉÖ=UUI=jçÇÉê~íáçå ^êáäéêí=j~êçüå=ebáåíêáíí=ñêéáf NQKMM=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíëí~ÇíJ ã~êâíw=cáäã=çéê=tçåüé=ó=łbáåj íê~åüí=_ê~ìåëåüïéáö=ó=q~öé=çéë qêáìãéüëi=aéìíëåüéê=cì Ä~ääJ ãéáëíéê=nvsslst X=ÜáëíçêáëÅÜÉ cáäã~ìñå~üãéå=ebáåíêáíí=ñêéáf NRKPM=_ΩÅÜÉêÉá=tÉåÇÉåI=eÉáÇÉJ ÄäáÅâ=OMW=łcêÉÅÜ=ïáÉ=lëâ~ê =îçå fãâé=p ååáåüëéåx=_áäçéêäìåüâáåç ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=Q=g~ÜêÉå NSKPM=qêÉÑÑéìåâí=pí~ÇíÄ~ÇI=k J ãéëëíê~ ÉW=o~Çíçìê=áåë=dêΩåÉ=ãáí ÇÉã=e~êòâäìÄX=OR=âãI=äÉáÅÜíX=^åJ ãéäçìåö=qéäk=us=pn=op NTKMM=_êìåëîáÖ~I=h~êäëíê~ É=PRI píìçáçë~~äw=pìåüíà~üê=omnp=ó łwïáëåüéå=råîéêäéíòäáåüâéáíëöéj ÑΩÜäÉå=ìåÇ=pìáòáÇ~äáí í X=sçêíê ÖÉ òìã=oáëáâçîéêü~äíéå=àìåöéê=jéåj ëåüéåx=^åãéäçìåö=äéá=çéê=gìj ÖÉåÇÄÉê~íìåÖ=ÄáÄI=açãéä~íò=QI qéäk=r=om=ur NUKMM=sçäâëÜçÅÜëÅÜìäÉ=eÉóÇÉåJ ëíê~ É=OW=ł^ëóäéçäáíáâ=ìåÇ=mêçíÉëJ íé=îçå=^ëóääéïéêäéêláååéå X=îÉêJ ~åëí~äíéí=îçã=káéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå cäωåüíäáåöëê~í cçêíëéíòìåö=å ÅÜëíÉ=pÉáíÉ Trotz Baustelle gut erreichbar über Adolf- und Bertramstraße Angebot bis Ende September: 10 % auf alle vorrätigen Finn Comfortschuhe

5 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp efbo=fpq=t^p=ilp R já ORK=pbmqbj_bo NUKMM=_ìêÖ=a~åâï~êÇÉêçÇÉI _ìêöéä~íòw=łj~íüáäçé I=hçëíΩãJ ÑΩÜêìåÖX=^åãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêJ äáåüi=qéäk=nonrjosnu NUKMM=qêÉÑÑéìåâí=báåÖ~åÖ=j~ÖåáJ âáêåüéi=j~öåáâáêåüéä~íòw=łhäéáåé _äáåâjcäìåüíéå I=Éáå=^ÄÉåÇëé~J òáéêö~åö=ãáí=oçäñ=dê~ãã NVKMM=_ìÇÇÜáëíáëÅÜÉë=wÉåíêìãI hê~ãéêëíê~ É=NUW=ł_ìÇÇÜáëãìë áã=téëíéå I=sçêíê~Ö=îçå=jáÅÜ~ÉJ ä~=cêáíòöéë NVKMM=pí~ÇíÄáÄäáçíÜÉâI=pÅÜäçëëJ éä~íò=ow=łgéëìë=îçå=k~ò~êéíü I sçêíê~ö=îçå=^äçáë=mêáåò=ñωê=gìj ÖÉåÇäáÅÜÉ=~Ä=NP=g~ÜêÉåX=âçëíÉåäçJ ëé=báåíêáííëâ~êíéå=ëáåç=~ìåü=áå=çéê _ìåüü~åçäìåö=dê~ññ=éêü äíäáåü NVKMM=dÉëÅÜ ÑíëëíÉääÉ=ÇÉê=máê~íÉåI h~ëí~åáéå~ääéé=trw=ła~íéå=ëáåüéê ~ÄäÉÖÉå=Ó=cÉëíéä~ííÉåîÉêëÅÜäΩëëÉJ äìåö=ãáí=qêìéåêóéí=c=`ç I=fåÑçêJ ã~íáçåë~äéåç=ìåç=tçêâëüçéx=fåj Ñçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉÑçå MNRTTLT=RR=OS=OP NVKPM=bî~åÖÉäáëÅÜÉ=^â~ÇÉãáÉI ^äíéê=wéìöüçñ=ojpw=łnvnp=ó=gìäéäj à~üêi=qêìäéäà~üê\=aéê=eçñ=ìåç ëéáå=pí~~íëççã =E^åãÉäÇìåÖ åáåüí=éêñçêçéêäáåüi=çéê=báåíêáíí=áëí ÑêÉáF NVKPM=pí~ÇíÜ~ääÉI=sçêíê~Öëë~~äI iéçåü~êçéä~íòw=ł_êìëíâêéäë=äéá àìåöéå=cê~ìéå I=sçêíê~Ö=^éçíÜÉJ âéêâ~ããéê=káéçéêë~åüëéå NVKPM=oçíÉê=p~~äI=pÅÜäçëëéä~íò=NW `ajoéäé~ëéé~êíó=ó= É~íò=łtá ëωåç=ç~> X=mçéãìëáâ=ãáí=éä~ííJ ÇÉìíëÅÜÉå=qÉñíÉå NVKPM=^ìÖìëíáåìãI=^ã=eçÜÉå qçêé=q~w=hçåòéêí=ãáí=^åçêéà=dçêj Ä~íëÅÜçï=E_~ä~ä~áâ~F=ìåÇ=içíÜ~ê cêéìåç=ehä~îáéêfx=lêáöáå~äâçãéçj ëáíáçåéå=ìåç=^êê~åöéãéåíë NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łh~ãéñ ÇÉë=kÉÖÉêë=ìåÇ=ÇÉê=eìåÇÉ I påü~ìëéáéä=îçå=_éêå~êçjj~êáé hçäí ëx=nv=rüê=báåñωüêìåö OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łaáÉ j~ìëéñ~ääé I=hêáãáå~äëíΩÅâ=îçå ^Ö~íÜ~=`ÜêáëíáÉ obdbijû fdb=qbojfkb q ÖäáÅÜ=łaáÉ=lâÉêëí~Çí=îçã=t~ëJ ëéê=~ìë I=ÖÉÑΩÜêíÉ=qçìê=Éåíä~åÖ ÇÉã=rãÑäìíÖê~ÄÉåX=pí~êí=^åäÉÖÉê lâéêíçìê=~ã=gkjckjhéååéçójmä~íòx jçåí~ö=äáë=cêéáí~ö=nskpm=rüêi p~ãëí~ö=ìåç=pçååí~ö=nr=rüêx=oéj ëéêîáéêìåö=qéäk=o=tm=ot=oq=ççéê ïïïkçâéêíçìêkçé jçåí~ö=äáë=jáííïçåü=cωüêìåj ÖÉå=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=çÑÑÉåÉå=háêJ ÅÜÉ=áå=píK=j~êíáåáI=báÉêã~êâíW jçåí~ö=nnjnt=rüêi=aáéåëí~ö=nrj NT=rÜê=ìåÇ=jáííïçÅÜ=NNJNP=rÜê jçåí~ö=äáë=cêéáí~ö=àéïéáäë=ìã NN=ìåÇ=NR=rÜêW=cΩÜêìåÖ=áã=açã pík=_ä~ëáá=çìêåü=jáíöäáéçéê=çéê açãñωüêéêöáäçé=e~ìëöéåçããéå ï ÜêÉåÇ=âáêÅÜäáÅÜÉê=sÉê~åëí~äJ íìåöéåf aáéåëí~öjcêéáí~ö=àéïéáäë=nn=ìåç NRKPM=rÜêW= ÑÑÉåíäáÅÜÉ=cΩÜêìåÖ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=i~åÇÉë~ìëëíÉääìåÖ łoçãë=îéêöéëëéåéê=céäçòìö =áã i~åçéëãìëéìãi=_ìêöéä~íò=n=eäáë NVK=g~åì~ê=OMNQF aáéåëí~ö=ntkpm=rüêw=déñωüêíé péöï~óíçìê=çìêåü=_ê~ìåëåüïéáöx qêéññéìåâí=qçìêáëíáåñçi=sçê=çéê _ìêö=nx=_ìåüìåö=ìåíéê=íçìêáëíáåj Ñç]Äê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉ aáéåëí~ö=nv=rüêw=cωüêìåö=çìêåü ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łiìñìë=~ìë _ê~ìåëåüïéáö=ó=^ìñ=çéå=péìêéå `~êäë=fk =áã=pí ÇíáëÅÜÉå=jìëÉìã ~ã=i ïéåï~ääi=píéáåíçêï~ää=nq EÄáë=NK=lâíçÄÉêF jáííïçåü=nmkpmjnnkpm=rüêw=pé~j òáéêöêìééé=òìê=bêâìåçìåö=çéë páéöñêáéçîáéêíéäë=ìåç=rãöéäìåöx qêéññéìåâí=páéöñêáéçë=_ωêöéêòéåj íêìã=~ã=káäéäìåöéåéä~íòi=jáííéäj ïéö=ro jáííïçåü=nqjnskpm=rüêw=sçêñωüj êìåö=üáëíçêáëåüéê=^ã~íéìêñáäãé ~ìë=çéã=_ê~ìåëåüïéáö=çéê=pméê ìåç=qméê=g~üêé=áã=^äíëí~çíê~íj Ü~ìëI=^äíëí~Çíã~êâí jáííïçåü==nqkpm=rüêw=déñωüêíé lâéêñ~üêí=ãáí=h~ññéé=ìåç=hìåüéå ~Ä=`~Ñ =lâéêíéêê~ëëéåi=m~êâëíê~j É=NNI=_ìÅÜìåÖ=qÉäK=T=RV=QM jáííïçåü=nsjnu=rüêw=büêéå~ãíj äáåüé=_éê~íìåö=ωäéê=łñ~áêé=^êäéáí áã=déïéêâëåü~ñíëü~ìëi=táäüéäãj ëíê~ É=RI=qÉäK=O=QQ=MU=QUI=bJj~áäW Ñ~áêÉK~êÄÉáí]ÖãñKÇÉ açååéêëí~ö=nu=rüêw=cωüêìåö=áå ÇÉå=^ìëëíÉääìåÖÉå=îçå=páãçå=cìJ àáï~ê~=łdê~åç=qçìê =ìåç=k~í~äáé `òéåü=łf=å~ååçí=êééé~í=ïü~í=f ÜÉ~ê =áã=hìåëíîéêéáåi=iéëëáåöj éä~íò=no=eäáë=nqknnkf açååéêëí~ö=nv=rüêw=łaéê=cäìåü ÇÉê=hççêÇáå~íÉå =Ó=dÉçÅ~ÅÜáåÖJ qçìêi=dmpjpåüåáíòéäà~öç=çìêåü Ç~ë=ÜáëíçêáëÅÜÉ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖX oéëéêîáéêìåö=oéëí~ìê~åí=cäç ëí~j íáçå=~å=çéê=lâéêi=hìêíjpåüìã~j ÅÜÉêJpíê~ É=ORI=qÉäK=P=NT=ST=OU ççéê=ïïïkäê~ìåëåüïéáöéêjñäçëëj Ñ~ÜêíÉåKÇÉ açååéêëí~ö=nv=rüêw=m~ççéäíçìê łpìåççïåéê I=ÖÉÑΩÜêíÉ=m~ÇÇÉäJ íçìê=~ìñ=çéê=lâéêìãñäìíx=pí~êí ìåç=wáéäw=lâéêå~ä~å~i=_ωêöéêj é~êâi=qüéçççêjeéìëëjpíê~ ÉI=~ã _ççíëîéêäéáüx=oéëéêîáéêìåö=oéëj í~ìê~åí=cäç ëí~íáçå=~å=çéê=lâéêi hìêíjpåüìã~åüéêjpíê~ É=ORI=qÉäK P=NT=ST=OU=çÇÉê=ïïïKÄê~ìåJ ëåüïéáöéêjñäçëëñ~üêíéåkçé açååéêëí~ö=nv=rüêw=a ããéêj ëåüçéééå=ãáí=påüã~åâéñ~íòx _ççíëíçìê=~ä=^åäéöéê=lâéêíçìê ~ã=gkjckjhéååéçójmä~íòx=oéëéêîáéj êìåö=éêñçêçéêäáåüi=qéäk=o=tm=ot=oq ççéê=ïïïkçâéêíçìêkçé açååéêëí~ö=om=rüêw=jéçáíéêê~åé ^ÄÉåÇÑ~ÜêíI=ÖÉÑΩÜêíÉ=cäç Ñ~Üêí ~Ä=oÉëí~ìê~åí=cäç ëí~íáçå=~å=çéê lâéêi=hìêíjpåüìã~åüéêjpíê~ É ORI=oÉëÉêîáÉêìåÖ=qÉäK=P=NT=ST=OU ççéê=ïïïkäê~ìåëåüïéáöéêjñäçëëj Ñ~ÜêíÉåKÇÉ açååéêëí~ö=äáë=pçååí~öw=pí~çíj êìåçñ~üêíéå=áã=läçíáãéêäìëx=^äj Ñ~Üêí=~ã=_ìêÖéä~íò=ÇçååÉêëí~ÖëI ÑêÉáí~Öë=ìåÇ=ë~ãëí~Öë=NRKPM=rÜêI ëçååí~öë=npkpm=rüêx=_ìåüìåö=äáë OQ=píìåÇÉå=îçê=ÇÉê=cΩÜêìåÖ=ÉêJ ÑçêÇÉêäáÅÜ=áå=ÇÉê=qçìêáëíáåÑçI=sçê ÇÉê=_ìêÖ=NI=qÉäK=Q=TM=OM=QMI=çÇÉê íçìêáëíáåñç]äê~ìåëåüïéáökçé cêéáí~ö=nq=rüêw=mê~âíáëåüé=_áçj íçééñäéöé=ãáí=çéã=_rkai=ïéåüj ëéäåçé=mêçàéâíé=áå=_ê~ìåëåüïéáö ìåç=rãöéäìåöi=àéçéê=fåíéêéëëáéêj íé=ïáääâçããéåi=~ìåü=ãáí=háåj ÇÉêåX=qêÉÑÑéìåâí=~ã=i~ÇÉåÄΩêç ÇÉë=_rkaI=pÅÜìåíÉêëíê~ É=NTI=fåJ Ñç=qÉäK=N=RR=VV=çÇÉê=bJj~áäW=áåJ Ñç]ÄìåÇJÄëKÇÉ=EÑáåÇÉí=åìê=~å céáéêí~öéå=åáåüí=ëí~ííf cêéáí~ö=nt=rüêw=cωüêìåö=çìêåü Ç~ë=ÉÜÉã~äáÖÉ=wáëíÉêòáÉåëÉêâäçëJ íéê=oáçç~öëü~ìëéå=eháêåüéi=d~êj íéå=ìåç=m~êâfi=qêéññéìåâí=i~íéêåé ~ã=báåö~åö=òìê=häçëíéêâáêåüéi ^åãéäçìåö=åáåüí=éêñçêçéêäáåü cêéáí~ö=ntkpm=rüêw=déñωüêíé=péöj ï~óíçìê=çìêåü=_ê~ìåëåüïéáöx qêéññéìåâí=qçìêáëíáåñçi=sçê=çéê _ìêö=nx=_ìåüìåö=ìåíéê=íçìêáëíáåj Ñç]Äê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉ cêéáí~ö=om=rüêw=d~åö=ãáí=k~åüíj ï ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë=j~ÖåáJ îáéêíéäi=qêéññéìåâí=pí ÇíáëÅÜÉë jìëéìã=~ã=i ïéåï~ää cêéáí~ö=on=rüêw=lâéêñäç Ñ~Üêí ãáí=hêáãáje êëéáéä=łbçö~ê=t~äj ä~åé =~Ä=oÉëí~ìê~åí=cäç ëí~íáçå ~å=çéê=lâéêi=hìêíjpåüìã~åüéêj píê~ É=ORX=fåÑçêã~íáçå=ìåÇ=oÉJ ëéêîáéêìåö=ìåíéê=qéäk=p=nt=st=ou ççéê=ïïïkäê~ìåëåüïéáöéêjñäçëëj Ñ~ÜêíÉåKÇÉ cêéáí~ö=äáë=pçååí~ö=om=rüêw łjçêç=~ìñ=çéê=lâéê I=hêáãáäÉëìåÖ ~ìñ=çéã=cäç X=^ÄÑ~Üêí=oÉëí~ìê~åí cäç ëí~íáçåi=hìêíjpåüìã~åüéêj píê~ É=ORX=ë~ãëí~Öë=òìë íòäáåüé ^ÄÑ~Üêí=NVKPM=rÜêX=oÉëÉêîáÉêìåÖ íçìêáëíáåñç]äê~ìåëåüïéáökçé=äáë OQ=píìåÇÉå=îçê=ÇÉã=qÉêãáå cçêíëéíòìåö=å ÅÜëíÉ=pÉáíÉ Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag! Ohne ausräumen und Beleuchtung nach Wunsch Wolfenbüttel, Berliner Straße 4, Tel / B Q E W Ä H R T SEIT 1982 U A L I Ä T E T Besuchen Sie eine unserer Ausstellungen in Wolfenbüttel Zimmerdecken Beleuchtung Zierleisten PLAMECO Fachbetriebe Thomas Hölschen Öffnungszeiten: Mo., Di. + Do. von 9 12 und Uhr Unterbrechung der Fernwärmeversorgung Zur Sicherstellung der Fernwärmeversorgung im innerstädtischen Bereich werden von BS ENERGY dringende Leitungsarbeiten durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten muss die Fernwärmeversorgung zur Beheizung und Warmwasserbereitung für die Bereiche: Schuhstraße, Schützenstraße, Kohlmarkt, Poststraße, Gördelingerstraße, Altstadtmarkt, Jakobstraße, Brabandtstraße, Steinstraße, Eiermarkt, Leihhausgang, Bankplatz, Ziegenmarkt, Am Bruchtor, Friedrich-Wilhelm- Straße, Friedrich-Wilhelm-Platz, Bruchstraße, Wallstraße, Bruchtorwall am Uhr bis Uhr unterbrochen werden. BS ENERGY bittet die von der Unterbrechung betroffenen Kunden um Verständnis für diese Maßnahme. BS ENERGY, Taubenstraße 7, Braunschweig ^åòéáöé łfã=cfqkbppi^ka=ëíáããí=éáåñ~åü=~ääéë> eéìíé=äéêáåüíéå=ëéåüë=îçå=pt=mmm=jáíöäáéçéêåi=ï~êìã=ëáé=ëáåü=áã=cfqkbppi^ka=~åöéãéäçéí=ü~äéåi=ï~ë=áüåéå=öéñ ääíi=ìåç=ï~ë=ëáé=ãçíáîáéêí j~êá~jeéäéå= hêωöéêi= OO=g~ÜêÉI lmjpåüïéëíéêw= łeáéê= áã= cfqj kbppi^ka= ÖáÄí= Éë= ëç= Éáå= Öêç Éë hìêëéêçöê~ããk= d~åò= ÉÖ~ä= çä wrj_^ I=píÉé=C=píóäÉ=çÇÉê= m Ó= áåü= ã~åüé= ΩÄÉê~ää= ëéüê= ÖÉêåÉ ãáí> slo_bfhljjbk=rka=^rpmol_fbobk `ÜêáëíáåÉ= påü ÑÉêI= PV=g~ÜêÉI ^êòíüéäñéêáåw=łfã=cfqkbppi^ka ëíáããí= ÉáåÑ~ÅÜ= ~ääéëk= a~ë= méêj ëçå~ä= áëí= ïáêâäáåü= áããéê= ÑêÉìåÇJ äáåü=ìåç=üáäñëäéêéáíi=ìåç=ç~ë=mêéáëj äéáëíìåöëîéêü äíåáë= é~ëëí= ÉÄÉåJ Ñ~ääë> `~êëíéå= `ä~~ ÉåI= OV=g~ÜêÉI mêωñëí~åçëãéåü~åáâéêw= ła~=áåü åìê= dìíéë= ΩÄÉê= Ç~ë= cfqkbppj i^ka=ü êíéi=ü~äé=áåü=ãáåü=çáêéâí å~åü=ãéáåéã=rãòìö=å~åü=_ê~ìåj ëåüïéáö=üáéê=~åöéãéäçéík=fåü=äáå íçí~ä=äéöéáëíéêí> g~å= cáåüíåéêi= OR=g~ÜêÉI= ^åä~j ÖÉåÑΩÜêÉêW=łaáÉ=îáÉäÉå=dÉê íé=áã cfqkbppi^ka=ìåç=çáé=dê É=ÇÉë píìçáçë= ëáåç= ÉÅÜí= ìåëåüä~öä~êk ^ã=äáéäëíéå=íê~áåáéêé=áåü=áã=cêéáj Ü~åíÉäÄÉêÉáÅÜI= ìã= ãéáåé= jìëj âéäå=òì=çéñáåáéêéåk jáåü~éä=påü~ññê~ååéåâi=qt=g~üj êéi=bäéâíêçáåëí~ää~íéìêw=łpéáíçéã áåü=êéöéäã áö=áã=cfqkbppi^ka íê~áåáéêéi= Ü~ÄÉå= ãéáåé= oωåâéåj ëåüãéêòéå= ÇÉìíäáÅÜ= å~åüöéä~ëj ëéåi= ìåç= ãéáåé= ^ìëç~ìéê= âçååíé áåü=~ìåü=îéêäéëëéêå> ^åòéáöé läö~= räãi= OP= g~üéi= h~ìññê~ìw łfåü= ã ÅÜíÉ= å~åü= ÉáåÉê= påüï~åj ÖÉêëÅÜ~Ñí= ïáéçéê= Ñáí= ïéêçéå= ìåç déïáåüí=êéçìòáéêéåk=fåü=äáå=ëáj ÅÜÉêI= Ç~ëë= áåü= ãéáå= wáéä= áã= cfqj kbppi^ka= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= eáäñé= ÇÉê qê~áåéê=éêêéáåüé> é~ì Nackt besser aussehen Wir zeigen Dir, wie leicht es ist! Fitness-Informations-Tag! Am Montag den von 8 bis 22 Uhr Vorbeikommen, informieren, ausprobieren! gratis Fitnessberatung gratis Saunieren gratis Probetraining gratis ZUMBA -Kurse Celler Straße 63 und Wilhelmstraße 98 in Braunschweig

6 S efbo=fpq=t^p=ilp pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu obdbijû fdb=qbojfkb pçåå~äéåç=nn=rüêw=déñωüêíé m~ççéäíçìêéå=~ìñ=çéê=lâéêi=^äj Ñ~Üêí=^åäÉÖÉê=lâÉêíçìêI=gçÜåJcKJ héååéçójmä~íòi=oéëéêîáéêìåö=ìåj íéê=çéê=qéäéñçå=o=tm=ot=oq pçåå~äéåç=no=rüêw=om=jáåìíéå lêöéäãìëáâ=áã=açã=pík=_ä~ëáái _ìêöéä~íò pçåå~äéåç=nr=rüêw=hçãäáñωüj êìåö=çìêåü=çáé=i~åçéë~ìëëíéääìåö łoçãë=îéêöéëëéåéê=céäçòìö =áã i~åçéëãìëéìã=ìåç=áüêé=_éöäéáíj ~ìëëíéääìåö=ł`~éë~êéåi=eéäçéå=c eéáäáöé =áå=çéê=_ìêö=a~åâï~êçéj êççé pçåå~äéåç=nr=rüêw=cωüêìåö łumm=g~üêé=pí~çíöéëåüáåüíé=ó _ê~ìåëåüïéáö=îçå=çéå=rêëéêωåj ÖÉå=Äáë=òìã=sÉêäìëí=ÇÉê=pÉäÄëíJ ëí åçáöâéáí =áã=^äíëí~çíê~íü~ìëi ^äíëí~çíã~êâí=eâçëíéåñêéáf pçåå~äéåç=nr=rüêw=péöï~ój qçìê=êìåç=ìã=çéå=_ê~ìåëåüïéáj ÖÉê=t~ääX=pí~êí=lâÉêÄêΩÅâÉ=~ã i ïéåï~ääx=oéëéêîáéêìåö=ìåíéê íçìêáëíáåñç]äê~ìåëåüïéáökçé pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=îçå=nrjnt=rüêw=qìêã=çéê pík=^åçêé~ëâáêåüé=~ã=tçääã~êâí ÖÉ ÑÑåÉí pçåå~äéåç=om=rüêw=łjçêçëöéj ëåüáåüíéå=~ìñ=çéê=lâéêi=iéëìåöëj Ñ~ÜêíI=^ÄÑ~Üêí=^åäÉÖÉê=lâÉêíçìêI gkjckjhéååéçóéä~íòi=oéëéêîáéêìåö qéäk=o=tm=ot=oq pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=nn=ìåç=nq=rüêw= ÑÑÉåíäáÅÜÉ cωüêìåö=çìêåü=çáé=i~åçéë~ìëëíéäj äìåö=łoçãë=îéêöéëëéåéê=céäçòìö EÄáë=NVK=g~åì~ê=OMNQF pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=ntkpm=rüêw=łsçêïáéöéåç ÜÉáíÉê I=iÉëìåÖÉå=~ìÑ=ÇÉê=lâÉêX ^ÄÑ~Üêí=`~Ñ =lâéêíéêê~ëëéåi=m~êâj ëíê~ É=NNX=_ìÅÜìåÖ=qÉäK=T=RV=QM pçååí~ö=nmkpm=rüêw=łcêωüëíωåâ ~ìñ=çéê=lâéê I=ÖÉÑΩÜêíÉ=qçìê=ÉåíJ ä~åö=çéã=rãñäìíöê~äéåi=^äñ~üêí ^åäéöéê=lâéêíçìêi=gçüåjckj=héåj åéçójmä~íòi=oéëéêîáéêìåö=ìåíéê qéäk=o=tm=ot=oq pçååí~ö=nn=rüêw=hìêòñωüêìåö ÇìêÅÜ=Ç~ë=cêáÉÇêáÅÜJdÉêëí ÅâÉêJ jìëéìãi=tçäñéåäωííéäéê=píê~ É RSI=báåíêáíí=ÑêÉá pçååí~ö=nn=rüêw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüléåöäáëåüi qêéññéìåâí=qçìêáëíáåñçi=sçê=çéê _ìêö=ni=oéëéêîáéêìåö=áå=çéê=qçìj êáëíáåñç=ççéê=ééê=bjj~áäw=íçìêáëíáåj Ñç]Äê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉ pçååí~ö=nn=rüêw=jìëéìã=wéáíj o ìãé=_ççéåëíéçí=ó=déãéáåçé séåüéäçéi=e~ìéíëíê~ É=NMW=_ÉJ ëáåüíáöìåö=ãáí=jìäíáãéçá~ëí~íáçj åéå=eäáë=nt=rüêi=báåíêáíí=ñêéáf pçååí~ö=nn=rüêw=déñωüêíé=cäç J Ñ~ÜêíÉå=łpÅÜäÉããÉêÑêΩÜëíΩÅâ=~ìÑ ÇÉê=lâÉê =ëçïáé=łlâéêäêìååü=~ìñ ÇÉã=cäç =~Ä=oÉëí~ìê~åí=cäç ëí~j íáçå=~å=çéê=lâéêi=hìêíjpåüìã~j ÅÜÉêJpíê~ É=ORX=oÉëÉêîáÉêìåÖ qéäk=p=nt=st=ou=ççéê=ïïïkäê~ìåj ëåüïéáöéêjñäçëëñ~üêíéåkçé pçååí~ö=nnkmm=rüêw=déñωüêíé h~üåñ~üêí=òìê=cáëåüíêéééé=ìåç å~åü=eéáåêáåüëü~ñéå=~ä=`~ñ lâéêíéêê~ëëéåi=m~êâëíê~ É=NNI=_ìJ ÅÜìåÖ=qÉäK=T=RV=QM pçååí~ö=nq=rüêw=cωüêìåö=áå=çéå ^ìëëíéääìåöéå=îçå=páãçå=cìàáï~j ê~=łdê~åç=qçìê =ìåç=k~í~äáé `òéåü=łf=å~ååçí=êééé~í=ïü~í=f ÜÉ~ê =áã=hìåëíîéêéáåi=iéëëáåöj éä~íò=no=eäáë=ntknnkf pçååí~ö=nqkpm=rüêw=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ëí åçáöé=^ìëëíéääìåö=áã pí ÇíáëÅÜÉå=jìëÉìãI=píÉáåíçêJ ï~ää=nq=eàéçéå=nk=ìåç=pk=pçååí~ö áã=jçå~íf pçååí~ö=nqkpm=rüêw=déñωüêíé cäç Ñ~Üêí=ãáí=h~ÑÑÉÉ=ìåÇ=hìÅÜÉå ~Ä=`~Ñ =lâéêíéêê~ëëéåi=m~êâëíê~j É=NNX=_ìÅÜìåÖ=qÉäK=T=RV=QM pçååí~ö=ns=rüêw=cωüêìåö=çìêåü ÇáÉ=^ìëëíÉääìåÖ=łaçâìãÉåí~êÑçJ íçöê~ñáé=j=c êçéêéêéáëé=mu=çéê tωëíéåêçí=píáñíìåö =áã=jìëéìã ÑΩê=mÜçíçÖê~éÜáÉI=eÉäãëíÉÇíÉê píê~ É=N=EÄáë=PKNNKF hropb jéçáíéêê~åé=h ëíäáåüâéáíéå hçåüâìêë=~ã=oskvk=~ä=nukpm=rüê áã=e~ìë=çéê=c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É QUX=qÉäK=OQ=NOJM hωåëíäéêïéêâëí~íí=~ã=oulovkvk wïéáí ÖáÖÉê=tçêâëÜçé=áã=háåÇÉêJ ìåç=gìöéåçòéåíêìã=jωüäéi=^å ÇÉê=kÉìëí~ÇíãΩÜäÉ=PX=fåÑç=ìåÇ ^åãéäçìåö=qéäk=n=tq=uu ná=dçåö=ñωê=~ääé=ìåç=ná=dçåö=ñωê påüï~åöéêé=ìåç=jωííéê=ãáí=_~äó ÇáÉåëí~Öë=ÄÉáã=mçäáòÉáëéçêíîÉêJ ÉáåX=å ÜÉêÉ=fåÑç=ìåÇ=^åãÉäÇìåÖ qéäk=o=pp=vs=vpx=ïïïkéëîjäëkçé téê=ëåü å=ëéáå=ïáääi=ãìëë åáåüí=äéáçéå=eéêäëíñéêáéåïçåüé ÑΩê=j ÇÅÜÉå=îçå=VJNP=g~ÜêÉå îçã=tkjnnk=lâíçäéê=áã=háåçéêj ìåç=gìöéåçòéåíêìã=séäíéåüçñl oωüãéi=dáñüçêåéê=píê~ É=NTRX qéäk=o=nq=ro=rr t~äçâìåëíj=ìåç=qüé~íéêéêçj àéâí=ñωê=háåçéê=îçå=ujnp=g~üêéå îçã=tkjnnknmk=áå=çéê=báåâüçêëíx ^åãéäçìåö=áã=t~äçñçêìã=oáçj Ç~ÖëÜ~ìëÉåI=qÉäK=T=MT=QU=PP háïájcçêëåüéêí~öé=ñωê=kéìöáéj êáöé=ñωê=háåçéê=îçå=nmjnq=g~üêéåi NMKLNNK=lâíçÄÉêI=e~ìë=ÇÉê=táëJ ëéåëåü~ñíi=mçåâéäëëíê~ É=NNX=^åJ ãéäçìåö=~ä=opkvki=e~ìë=çéê=táëj ëéåëåü~ñíi=cçóéê=bdi=nrjnu=rüê péääëíîéêíéáçáöìåö=ñωê=j ååéê hìêëìë=~å=òïéá=tçåüéåéåçéå=~ã NOKI=NPKI=NVK=ìåÇ=OMK=lâíçÄÉê=áã c~ãáäáéåòéåíêìã=pík=déçêöi=cêéój ~ëíê~ É=OM~X=qÉäK=QT=NVJQTM åáå téáíéêé=hìêëé=áã=fåíéêåéí=ìåíéê ïïïkåäjçåäáåékçé=k påüωäéê=ãáí=jáöê~íáçåëüáåíéêöêìåç=éêüáéäíéå=áüêé=wéêíáñáâ~íék= łjéüêëéê~åüáöâéáí áëí=éáå=mäìëéìåâí påüωäéê=ãáí=jáöê~íáçåëüáåíéêöêìåç=éêüáéäíéå=qωêâáëåüjwéêíáñáâ~íé sçå=qáã=e~êíìåö _ê~ìåëåüïéáök=påüωäéêi=çáé áüêé=eéêâìåñíëëéê~åüé=qωêj âáëåü=äéüéêêëåüéåi=ü~äéå ~å=áüêéê=påüìäé=ç~ë=qbi`j wéêíáñáâ~í=éêïçêäéåk=wìê sçêäéêéáíìåö=~ìñ=çáé=mêωj ÑìåÖ=ïìêÇÉå=~å=ãÉÜêÉêÉå påüìäéå=iéêåâä~ëëéå=éáåöéj êáåüíéík aáé= påüωäéê= ~ìë= _ê~ìåëåüïéáö ìåç=e~ååçîéê=ü~äéå=ëéáí=aéòéãj ÄÉê= OMNO= SM=råíÉêêáÅÜíëëíìåÇÉå ~ÄëçäîáÉêí= ìåç= ãìëëíéå= Ç~òì= ëçj Ö~ê=ëçåå~ÄÉåÇë=áå=ÇÉê=pÅÜìäÉ=ëáíJ òéåk= ła~ë= áëí= ãáí= îáéä= iéêåéå= ìåç ^êäéáí= îéêäìåçéåi= ~ÄÉê= ~ã= båçé ëíéüí= ÇÉê= bêñçäö I= Öê~íìäáÉêíÉ= ÇÉê sáòééê ëáçéåí= ÇÉë= åáéçéêë ÅÜëáJ ëåüéå= i~åçí~öéë= hä~ìëjméíéê _~ÅÜã~åå= áå= ÉáåÉê= céëíêéçé= ÄÉá ÇÉê= séêäéáüìåö= ÇÉê= wéêíáñáâ~íé= áå ÇÉê=^äíÉå=t~~ÖÉK a~ë= mêçàéâí= łjéüêëéê~åüáö= ÉêJ ÑçäÖêÉáÅÜ=ëÉáå =áëí=éáåé=hççééê~íáj çå= òïáëåüéå= ÇÉã= i~åçéëîéêä~åç ÇÉê= sçäâëüçåüëåüìäéå= káéçéêj ë~åüëéå= ìåç= ÇÉã= åáéçéêë ÅÜëáJ ëåüéå=hìäíìëãáåáëíéêáìãk aáé= mêωñìåö= ÄÉëíÉÜí= ~ìë= ÇêÉá qéáäéåk= a~äéá= ïéêçéå= ÇáÉ= _ÉêÉáJ ÅÜÉ= péêéåüéåi= iéëéå= ìåç= dêìéj ééåçáëâìëëáçå= ÖÉéêΩÑíK= ^ääé= mêωñj äáåöé= ÉêòáÉäíÉå= báåëéå= ìåç= wïéáj ÉåK= cωê= ÇáÉ= NRJ=Äáë= NUJg ÜêáÖÉå Ü~í=ëáÅÜ=ÇáÉ=^åëíêÉåÖìåÖ=ÖÉäçÜåíK páé=üçññéå=~ìñ=mäìëéìåâíé=ñωê=áüêé _ÉïÉêÄìåÖëã~ééÉåK= páé= ïáëëéå åìåi=ïáé=öìí=áüê=qωêâáëåü=í~íë ÅÜJ äáåü=áëíi=ìåç=ïç=ëáé=ëáåü=åçåü=îéêj ÄÉëëÉêå= â ååéåk= łfåü= â~åå= ãáåü àéíòí=~ìåü=äéëëéê=ãáí=ãéáåéå=séêj ï~åçíéå= áå= ÇÉê= qωêâéá= ìåíéêü~äj íéå I= ë~öíé= ÇÉê= NRJà ÜêáÖÉ= ^ÄÇìäJ â~çáêk= aéê= i~åçí~öë~äöéçêçåéíé jìëí~ñ~= bêâ~å= ÄÉíçåíÉ= áå= ëéáåéê dê~íìä~íáçåëêéçéi= ïáé= ïáåüíáö cçíçw=a~åáéä~=káéäëéå jéüêëéê~åüáöâéáí= áå= ÇÉê= téäíj ïáêíëåü~ñí= áëík= łjéüêëéê~åüáöâéáí áëí= Éáå= mäìëéìåâí= ìåç= âéáå= eáåj ÇÉêåáë I=ë~ÖíÉ=ÇÉê=pmaJmçäáíáâÉêK pbosf`b a~ë= mêçàéâí= ïáêç= áã= å ÅÜëJ íéå= g~üê= ïéáíéêöéñωüêík= aáé _ê~ìåëåüïéáöéê= påüìäéå ëáåç=äéêéáíë=áåñçêãáéêík aéê= råíéêêáåüí= áëí= âçëíéåj äçë=ìåç=ïáêç=îçå=~ìëöéäáäçéj íéå= qωêâáëåüäéüêéêå= ~åöéäçj íéåk= påüωäéê= îçå= NR=Äáë NU=g~ÜêÉåI= ÇáÉ= ëáåü= ÑΩê= qωêj âáëåüjwéêíáñáâ~íé= áåíéêéëëáéj êéåi= â ååéå= ~å= áüêé= iéüêéê ÜÉê~åíêÉíÉåK c~ääë= ÇáÉ= påüìäé= âéáå= fåíéj êéëëé= Ü~íI= ÉáåÉ= péê~åüâä~ëëé ÉáåòìêáÅÜíÉåI=ëçääíÉ=ã~å=ëáÅÜ ÇáêÉâí=~å=ÇáÉ=sçäâëÜçÅÜëÅÜìJ äé=ïéåçéåk Gültig vom 23. bis Anzeige Jeden Tag ein r Deal! Jetzt kostenlos bei registrieren und von einmaligen Angeboten profi tieren Iyashi Dome Montag -46% 25 Min. MIHA Bodytec Dienstag -42% Relax-Kosmetikbeh. + Rücken-Nackenmassage Mittwoch -22% Und so funktioniert s 1. Im Internet auf gehen: Hier fi nden Sie eine nähere Beschreibung aller Deals! 2. Auf Registrieren klicken 3. Anmeldung ausfüllen und abschicken 4. Mit dem persönlichen Passwort einloggen 5. Um einen Deal zu kaufen auf den Button Deal kaufen klicken 6. Gutschein kommt als pdf per einfach ausdrucken und einlösen für 19 statt 35 M Hygia Med, Braunschweig Jede Woche stellen sieben verschiedene regionale Anbieter aus den Bereichen Restaurants und Hotels, Einzelhandel und Dienstleistungen, Sport und Wellness, Mode und Szene des Postleitzahlengebiets 38 ihre Deals auf vor. An jedem Tag startet jeweils ein Deal also nicht verwirren lassen, sollte der favorisierte Deal noch nicht bereits am Montag eingestellt sein. für 16,90 statt 29 M Hygia Med, Braunschweig für 39 statt 50 M Kosmetikstudio Hahnfeld, Braunschweig Kaffee-Vollautomaten Inspektion Donnerstag -17% Limitiert: Schmerzfreie Damenbart-Entfernung SUPER-DEAL Freitag -70% Deal mit mir! Haben Sie auch interessante Deals, die Sie bei deal38 anbieten möchten? 2D Fazzino-Bild im Rahmen Samstag -33% 2 x EMA/EMS- Training SUPER-DEAL Sonntag -74% Dann mailen Sie uns: Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen, wenn Sie Ihr Angebot bei deal38 präsentieren möchten. für 49 statt 59 M für 15 statt 50 M Sie wollen zukünftig keinen Deal mehr verpassen? Dann registrieren Sie sich für den täglichen kostenlosen Newsletter und werden Sie Fan auf Facebook! für 199 statt 299 M für 25,80 statt 99,80 M HTV-Service GmbH, Braunschweig Natürlich Schön, Helmstedt BZV Medienhaus GmbH, Braunschweig BodyWarp, Wolfsburg

7 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp ilh^ibp T déñ~üêéå=áã=séêâéüê=éêâéååéå mçäáòéá=ìåç=séêâéüêëï~åüí=çêéüéå=öéãéáåë~ã=ãéüêéêé=séêâéüêëëáåüéêüéáíëñáäãé sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök=báå=wéáåüéå ëéíòéå=öéöéå=çáé=~ääöéöéåj ï êíáöé=råëáåüéêüéáí=áã píê~ ÉåîÉêâÉÜêI=ÇáÉë=áëí=Ç~ë wáéä=éáåéê=ö~åòéå=péêáé=îçå âìêòéå=cáäãéåi=çáé=çáé=mçäáj òéá=ãáí=çéê=_ê~ìåëåüïéáöéê séêâéüêëï~åüí=å~åü=ìåç å~åü=êé~äáëáéêéå=ã ÅÜíÉK aáé= aêéü~êäéáíéå= ÑΩê= ÇÉå= ÉêëíÉå qéáä= òì= łpáåüéê= ìåíéêïéöë= áå _ê~ìåëåüïéáö =ëáåç=ëçéäéå=~äöéj ëåüäçëëéåk= fã= cçâìë= ÇÉë= îáéêj= Äáë ÑΩåÑãáåΩíáÖÉå= séêâéüêëëáåüéêj ÜÉáíëÑáäãë=ëíÉÜÉå=Ç~ë=sÉêÜ~äíÉå=áå c~üêê~çëíê~ ÉåI= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ ÇÉë= påüìíòëíêéáñéåë= ÑΩê= o~çñ~üj êéêi=ç~ë=éêä~ìäíé=c~üêéå=áå=éåíöéj ÖÉåÖÉëÉíòíÉ= c~üêíêáåüíìåö= ëçïáé ÇáÉ= déñ~üêéå= ÇÉë= íçíéå= táåâéäë ÄÉáã=oÉÅÜíë~ÄÄáÉÖÉåK i~áéåç~êëíéääéê= îéêçéìíäáåüéå ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=mêçÄäÉãÉI=ÇáÉ=ìåëÉJ êé= pí~çí= ÄÉáäÉáÄÉ= åáåüí= Éñâäìëáî Ü~íK= ła~üéê= Ü~ÄÉå= ïáê= òìå ÅÜëí áã=fåíéêåéí=êéåüéêåüáéêíi=çä=éë=äéj êéáíë= j~íéêá~ä= òì= ÇáÉëÉå= qüéãéå ÖáÄíK= a~= Ç~ë= åáåüí= ÇÉê= c~ää= ï~êi déí~åòíéê cä~ëüãçä wçìâ=îçê=çéã=påüäçëë sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök= déëíéêå= ~ìñ= ÇÉã påüäçëëéä~íòw= péåüë= m~~êé= Ñ~åÖÉå ~åi= òìê= jìëáâ= ~ìë= âäéáåéå= _çñéå áå= cçêã~íáçå= òì= í~åòéåi= ëáåü= áã q~âí=òì=ëåüãáéöéå=ìåç=òì=äáéöéåk sáéêéáåü~ää=jáåìíéåi=ç~åå=áëí=çéê pé~ = ~ìåü= ëåüçå= ïáéçéê= îçêωäéê Ó= ìåç= ÉáåáÖÉ= m~ëë~åíéåi= ÇáÉ= ëíéj ÜÉåÖÉÄäáÉÄÉå= ëáåçi= ÄÉâä~íëÅÜÉå ÇáÉ= ëéçåí~åé= ^âíáçåk= téê= ÜáåíÉê ÇáÉëÉã= ãìëáâ~äáëåüéå= cä~ëüãçä ÉáåÉå= éçäáíáëåüéå= ^éééää= îéêãìj íéíi=äáéöí=~ääéêçáåöë=ç~åéäéåk a~ëë=çáé=q åòéê=áå=ëåüï~êòjêçíj ÖêΩåÉê= häéáçìåö= áüêé= `ÜçêÉçÖê~J ÑáÉ= ìåïéáí= ÇÉë= camjfåñçëí~åçéë òéáöéåi=áëí=êéáåéê=wìñ~ääk=łaáé=_çíj _áçíçååé áã=táåíéê d~ê= åáåüí= ëç= ëéäíéå= áå= _ê~ìåëåüïéáöw= báå= ^ìíçñ~üêéê= ΩÄÉêëáÉÜí= ÄÉáã= ^ÄÄáÉÖÉå= ÉáåÉå= o~çñ~üêéê Ó=~ìÅÜ=Éáå=qÜÉã~=ÇÉê=sÉêâÉÜêëëáÅÜÉêÜÉáíëÑáäãÉI=ÇáÉ=mçäáòÉá=ìåÇ=sÉêâÉÜêëï~ÅÜí=àÉíòí=ÇêÉÜÉåK= =qk^k â~ã= ìåë= ÇáÉ= fçééi= ëéääëí= òì= ÇêÉJ ÜÉåI= ãáí= âçåâêéíéã= _ê~ìåj ëåüïéáöj_éòìö I= Éêä ìíéêí= fåéë cêáåâéi= péêéåüéêáå= ÇÉê= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= mçäáòéák= łpç= âçååíéå ïáê= ëáåüéêëíéääéåi= Ç~ëë= ëáåü= ÇáÉ séêâéüêëíéáäåéüãéê= Ç~ÄÉá= ~ìåü ïáêâäáåü=ïáéçéêñáåçéåk aáé= åáåüí ÑÑÉåíäáÅÜÉ= mêéãáéêé ÇÉë= cáäãë= ïáêç= ~ã= NK=kçîÉãÄÉê ÄÉá= ÉáåÉê= îçã= péåáçêéåäωêç= ìåç ÇÉê= séêâéüêëï~åüí= çêö~åáëáéêíéå péåáçêéåîéê~åëí~äíìåö= áå= ÇÉê= _ÉJ ÖÉÖåìåÖëëí ííé=däáéëã~êççé=ëéáåk aáé= wáéäöêìééé= ÇÉê= ÑáäãáëÅÜÉå ëåü~ñí= áëí= ÇÉê= q~åò I= ÄÉíçåí= räñ tçà~üåi=éáåéê=çéê=jáíïáêâéåçéåi łìåç=ïáê=í~åòéå=~ääé=öéêåé=wçìâ K ^ìåü= ïéåå= ÇÉå= píáä= åáåüí= àéçéê âéååéå=çωêñíéi=ãáííäéêïéáäé=áëí=éê áå= Ñ~ëí= ~ääéå= Öêç Éå= pí ÇíÉå= ÇÉê téäí=wìü~ìëék déëíéêå= ~ã=fåíéêå~íáçå~ä= wçìâ cä~ëüãçä= a~ó= EfwcaF= òéáöíéå ^ìñâä êìåö=áëí=áåçéë=ëéüê=îáéä=ïéáj íéê= ÖÉÑ~ëëíK= kéäéå= péåáçêéåâêéáj ëéå=ïωêçé=ç~ë=j~íéêá~ä=äéáëéáéäëj ïéáëé=~ìåü=áå=påüìäéå=ççéê=áå=råj íéêåéüãéå=òìê=^åïéåçìåö=âçãj ãéåk= łtáê= ã ÅÜíÉå= ÇáÉ= cáäãé âωåñíáö=òì=~ääéå=báåüéáíéå=áã=séêj âéüêëëáåüéêüéáíëíê~áåáåö= ãáíåéüj ãéå I=ÄÉíçåí=cêáÅâÉK báå= ^åéê~åöéêå= ÉáåòÉäåÉê dêìéééå= îçå= píê~ ÉåîÉêâÉÜêëJ íéáäåéüãéêå= ëéá= áã= o~üãéå= ÇÉë mêçàéâíë= ìåéêïωåëåüíi= ãéáåí= ÇáÉ péêéåüéêáåk= sáéäãéüê= ïçääé= ã~å ÉáåÉê= ÄÉçÄ~ÅÜíÉíÉå= ~ääöéãéáåéå déëíéêå=îçê=çéã=påüäçëëw=aáé=_çíëåü~ñí=áëí=çéê=q~åòk= cçíçw=m~ìëé q~åòäéöéáëíéêíé= ~å= ãéüê= ~äë NUM=mä íòéå= ïéäíïéáí= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉ `ÜçêÉçÖê~ÑáÉK= łtáê= Ü~ÄÉå= Éíï~ ÉáåÉå= jçå~í= ÑΩê= ÇáÉ= îáéêéáåü~ää jáåìíéå=öééêçäí I=ãÉáåí=tçà~ÜåI ìåç= ä ÅÜÉäíW= łbë= ëçää= à~= ~ääéë= ïáé òìñ ääáö= ~ìëëéüéåk = téáíéêé= fåñçë òìã=q~åò=ëçïáé=òìã=fwca=áã=fåj íéêåéí=ìåíéêw=ïïïkáòñãkçêö=k séêìåëáåüéêìåö= oéåüåìåö= íê~j ÖÉåK= łeáéê= ãìëë= ÉáåÉ= _ÉïìëëíJ ëéáåë åçéêìåö= ÜÉêK= råç= Ç~= Éáå _áäç= à~= NMMM=tçêíÉ= ÉêëÉíòÉå= ëçääi Ü~ÄÉå=ïáê=ìåë=Ç~ÑΩê=ÉåíëÅÜáÉÇÉåI åéìé=téöé=òì=öéüéåk råç= ï ÜêÉåÇ= ÇÉê= ÉêëíÉ= cáäã åìå= ãçåíáéêí= ïáêçi= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü ÇÉê=òïÉáíÉ=qÉáä=îçå=łpáÅÜÉê=ìåíÉêJ ïéöë= áå= _ê~ìåëåüïéáö = ëåüçå= áå mä~åìåök=eáéê=~êäéáíéí=çáé=mçäáòéá ãáí= ÇÉã= fåëíáíìí= déêçåíçéëóåüçj äçöáé=çéê=qéåüåáëåüéå=råáîéêëáí í ìåíéê= ÇÉê= iéáíìåö= îçå= mêçñéëëçê gωêöéå=eçïé=òìë~ããéåk Die wirklichen Ursachen finden Osteopraxis in der Bürgerstraße setzt auf ganzheitliche Heilmethoden Wir betreiben Ursachenforschung, gucken, wo das Problem wirklich herkommt, erläutert Sarah Fritsch, die gemeinsam mit Irina Romanowski die Osteopraxis in der Bürgerstraße 9 betreibt. Die beiden Physiotherapeutinnen haben sich den ganzheitlichen Heilmethoden verschrieben. Das Prinzip: Die Behandlung wird nicht auf einzelne Punkte reduziert. Untersucht werden alle Organe und Körpersysteme: das Bewegungssystem, die inneren Organe und das Nervensystem. Der Körper ist eine Funktionseinheit. Verliert zum Beispiel die Leber ihre Beweglichkeit, kann dies zu Schmerzen in der rechten Schulter führen, da die Leber mit dem Schultergelenk verbunden ist. In diesem Fall macht es also wenig Sinn, das System Schulter zu behandeln, bevor nicht die eigentliche Ursache behandelt wurde, spezifiziert Irina Romanowski. Baustoff Brandes GmbH Petzvalstraße Braunschweig Telefon 0531/ Alles für einen schönen Herbst! Beide Therapeutinnen haben im Anschluss an ihre Ausbildung am renomierten College Sutherland in Hamburg ostheopatische Medizin studiert. Unsere Arbeit, die Osteopathie, hat absolut nichts mit Handauflegen zu tun, betont Fritsch, Die Untersuchung von Kopf bis Fuß hat zum Ziel, Besuchen Sie unsere Bauelemente Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! -ANZEIGE- Irina Romanowski (I.) und Sarah Fritsch haben sich den ganzheitlichen Heilmethoden verschrieben. Funktionsstörungen zu erkennen, Blockaden zu lösen, ein Gleichgewicht aller Körpersysteme herzustellen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Termine können unter der Rufnummer vereinbart werden. Weitere Infos: www. osteopraxisbraunschweig.de. pau _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= ^Ä= ëçñçêí ïáêç= ÇáÉ= _áçíçååé= ïáéçéê= ~ääé òïéá= tçåüéå= ÉåíëçêÖíK= aáé= ï J ÅÜÉåíäáÅÜÉ= iééêìåö= ÑáåÇÉí= ~ìëj ëåüäáé äáåü= áå= ÇÉå= pçããéêãçå~j íéå=ãáíi=íéáäí=^ää~=ãáík=cê~öéå=òì ÇÉå= iééêìåöëí~öéå= ïéêçéå= ìåíéê qéäéñçå=u=us=om=äé~åíïçêíéík i~åç=ïáêç ÖÉÑçêÇÉêí cçêíëéíòìåö=îçå=péáíé=nk=jáííéäj ÑêáëíáÖ= ãωëëé= ~ÄÉê= ïáéçéê= ãéüê ÄÉò~ÜäÄ~êÉê=tçÜåê~ìã=áå=_ê~ìåJ ëåüïéáö= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= ïéêçéåi= ÄÉáJ ëéáéäëïéáëé= ΩÄÉê= ÖÉÑ êçéêíé= kéìj Ä~ìíÉå= îçå= tçüåüéáãéå= áå= ÉáJ åéã= mêçöê~ãã= ÇÉë= ëçòá~äéå tçüåìåöëä~ìë I=ë~Öí=pí~êçëí~K eéáâé= téü~öé= îçã= ^pí^jsçêj ëí~åç= ÉêÖ åòíw= łsçê= NR=g~ÜêÉå ï~êéå= ~å= ÇÉê= qr=_ê~ìåëåüïéáö ÉÄÉåÑ~ääë=ãÉÜê=~äë=NT=MMM=píìÇáÉJ êéåçé= áãã~íêáâìäáéêíi= ~ì ÉêÇÉã Ö~Ä= Éë= Ç~ã~äë= åçåü= ÇÉå= Öêç Éå pí~åççêí= pçòá~äïéëéå= ÇÉê ce=_ê~ìåëåüïéáöltçäñéåäωííéäk báåé= hå~ééüéáí= îçå= tçüåê~ìã ççéê=ωäéêü ÜíÉ=mêÉáëÉ=Ü~ÄÉ=Éë=Ç~J ã~äë= åáåüí= ÖÉÖÉÄÉåK= aáé= píìçéåj íéåïéêâé= áå= káéçéêë~åüëéå= ÄÉâ~J ãéå= êìåç= OM=jáääáçåÉå= bìêç dêìåçñáå~åòáéêìåö= îçã= i~åçi ÜÉìíÉ=ëáåÇ=Éë=NQ=jáääáçåÉåK=łeáÉê ÄÉëíÉÜí=ÇêáåÖÉåÇÉê=e~åÇäìåÖëÄÉJ Ç~êÑI= ìåç= Ç~ë= i~åç= ëçää= ÉåÇäáÅÜ ÇáÉ= îçã= _ìåç= ÄÉêÉáíÖÉëíÉääíÉå jáííéä= òìê= pçòá~äéå= tçüåê~ìãj Ñ êçéêìåö= ~ìåü= Ç~ÑΩê= åìíòéå I ÑΩÖí=tÉÜ~ÖÉ=~åK=jÉÜê=fåÑçë=ìåíÉê ïïïk~ëí~kíìjäê~ìåëåüïéáökçé=k Abgestimmte Bordüre für Queroder Längsdekoration erhältlich. Vliestapete La Cantara Sonderedition, Rolle ca. 10,05x0,53 m. 12 Liter zum Preis von 8! Reicht für ca. 90 m 2 Alpina Schneeweiß, waschbeständige, schnee weiße Innenfarbe mit hoher Deckkraft, hoch ergiebig. TOP - ANGEBOT 12 l TOP - ANGEBOT 5.- je Grundpreis: 0.50/lfm Grundpreis: 1.67/l Seitenzug- Uni-Rollo, verschiedene Größen und Farben, z. B.: ca. 80x160 cm. TOP - ANGEBOT CLICK- Verbindung 12 Jahre GARANTIE Laminatboden für den Wohnbereich, Gesamtstärke 7 mm, Nutzungsklasse 31/AC3, Paneelformat: ca. 1285x194x7 mm. MARKEN QUALITÄT Dekor: Esche geschliffen ZUM TOP-PREIS TOP - ANGEBOT m 2... weil ich schöner wohnen will! Braunschweig Hansestraße 30 Tel. 0531/ Mo-Fr: Uhr Sa: Uhr 10 Niederlassung der HAMMER Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, Porta Westfalica 10 HS38P_13

8 U ilh^ibp pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu qáéêëåüìíò=ñéáéêí eéìíé=áëí=ç~ë=eéêäëíñéëí=áã=qáéêüéáã= äééê _ê~ìåëåüïéáö= E~FK= aéê= qáéêj ëåüìíò= _ê~ìåëåüïéáö= ÑÉáÉêí= ~ã pçååí~ö=eook=pééíéãäéêf= ~Ä NN=rÜê= ëéáå= ÇáÉëà ÜêáÖÉë= eéêäëíj ÑÉëíK= fã= ìåç= êìåç= ìã= Ç~ë= qáéêj ÜÉáã= ~ã= _áäéêïéö= ïáêç= ÇÉëÜ~äÄ Éáå=ÄìåíÉë=mêçÖê~ãã=ÖÉÄçíÉåK rã= NP=rÜê= ïáêç= _ê~ìåj ëåüïéáöë= ëåü åëíéê= eìåç= ÖÉâΩêíK géçéê= sáéêäéáåéê= â~åå= ~å= ÇÉê t~üä= íéáäåéüãéå= ìåç= ÑΩê= ëáåü ççéê= ëéáåé= e~äíéê= ëåü åé= mêéáëé ÖÉïáååÉåK= ^Ä= NQ=rÜê= Ñ Üêí= h~êä jáäâ~ì= ãáí= ëéáåéê= ÉêëíÉå= ãéåü~j åáëåü= ~åöéíêáéäéåéå= jçíçêâìíj ëåüé= ÑΩê= ÇáÉ= d ëíé= âäéáåé= oìåçj Ñ~ÜêíÉå= ÇìêÅÜ= äééêk= mçåóêéáíéåi Éáå= cäçüã~êâíi= ÉáåÉ= qçãäçä~= ëçj ïáé= sçêëíéääìåöéå= ÇÉê= qáéêüéáãj ÜìåÇÉ=ìåÇ=ëíΩåÇäáÅÜÉ=cΩÜêìåÖÉå ÇìêÅÜ= Ç~ë= qáéêüéáã= êìåçéå= Ç~ë mêçöê~ãã= ~ÄK= cωê= pééáëéå= ìåç déíê åâé= áëí= å~íωêäáåü= ~ìåü= ÖÉJ ëçêöík e~äéå=ïáé=îáéäé=~åçéêé=òìã=déäáåöéå=îçå=łpéñf =ÄÉáÖÉíê~ÖÉåW=EîçêåÉ=îKäKF=açêáë=_çåâçïëâáI=`~êçä~=oÉáã~ååI=vÉëáã=d âéêi=véëáã=`áäi EÜáåíÉå=îKäKF=hÉîëÉê=^íáâI=jçåáâ~=a Üêã~ååI=j~ëáíÉ=^íáâI=`Üêáëíçë=m~åí~òáëI=mêçàÉâíäÉáíÉêáå=iÉóä~=páãëÉâJváäã~òI=páÖêáÇ=hçêÑÜ~ÖÉI=p~Ä~å v~ä~ë=ìåç=fëåüéåâç=sáí~äó=^äéñ~åçêçîáåük cçíçw=qüçã~ë=^ããéêéçüä ^ìñâä êìåö=éáåã~ä=~åçéêë a~ë=mêçàéâí=łpéñf=ó=péñì~äéêòáéüìåö=fåíéêâìäíìêéää =ïìêçé=áã=e~ìë=çéê=hìäíìêéå=~äöéëåüäçëëéå sçå=`üêáëíçéü=j~ííüáéë _ê~ìåëåüïéáök=_áéååüéå ìåç=_äωãåüéå=ï~êéå=öéëj íéêåi=ëçääíé=ã~å=ãéáåéåk aéååçåü=áëí=péñì~äéêòáéj ÜìåÖ=ìåÇ=ëÉñìÉääÉ=^ìÑâä J êìåö=áããéê=åçåü=éáå=qéêj ê~áåi=ìã=ç~ë=îáéäé=bäíéêå ìåç=bêòáéüéê=äáéäéê=éáåéå Öêç Éå=_çÖÉå=ã~ÅÜÉåK rã=öéê~çé=~ìåü=jáöê~åíéåñ~ãáäáj Éå= òì= ÉêêÉáÅÜÉåI= áå= ÇÉåÉå= åáåüí ëéäíéå=êéäáöá ëé= iéäéåëêéöéäå= ÇÉå çññéåéå= rãö~åö= ãáí= péñì~äáí í ÉêëÅÜïÉêÉåI= Ü~ííÉ= ÇáÉ= pí~çí= áã j êò=omnn=ç~ë=mêçàéâí=łpéñf=ó=péj ñì~äéêòáéüìåö= fåíéêâìäíìêéää = ÖÉJ ëí~êíéík= k~åü= êìåç= PM=jçå~íÉå ïìêçé= ~ìñ= ÇÉê= ^ÄëÅÜäìëëîÉê~åJ ëí~äíìåö= ~ã= aáéåëí~ö= îéêö~åöéj åéê=tçåüé=áã=e~ìë=çéê=hìäíìêéå Éáå=éçëáíáîÉë=c~òáí=ÖÉòçÖÉåK iéóä~= páãëéâjváäã~ò= ~ìë= ÇÉã ëí ÇíáëÅÜÉå= _Ωêç= ÑΩê= jáöê~íáçåëj Ñê~ÖÉåI=òìÖäÉáÅÜ=ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=lêÖ~J åáë~íçêáå= ÇÉë= ~ãäáíáçåáéêíéå= mêçj àéâíëi= Ü~ííÉ= ëáåü= ïçüäïéáëäáåü ëí~êâé= séêäωåçéíé= ãáí= áåë= _ççí ÖÉÜçäíK= a~ë= jωííéêòéåíêìã= ÄÉáJ ëéáéäëïéáëé=ççéê=çéå=séêä~åç=mêç c~ãáäá~k= ^ìåü= jáöê~åíéåçêö~åáj ë~íáçåéåi= Éíï~= ÇáÉ= jçëåüééj ÖÉãÉáåÇÉå= aáíáä= ìåç= jáääá= d êωë EfdjdF= ççéê= ÇÉê= cê~ìéåîéêéáå bäéäéi=ü~ííéå=ëáåü=~å=çéã=åéì~êíáj ÖÉå= sçêü~äéå= ÄÉíÉáäáÖíK= łfåü= Äáå ïáêâäáåü=ωäéêê~ëåüí=öéïéëéåi=ïáé ëåüåéää= ìåë= ÇáÉ= qωêéå= ÖÉ ÑÑåÉí ïçêçéå= ëáåç I= äçäíé= pçòá~äçéòéêj åéåí= räêáåü= j~êâìêíü= êωåâääáj ÅâÉåÇ= ÇáÉ= Öêç É= _ÉêÉáíëÅÜ~Ñí= òìê hççééê~íáçåk ^ääéáå= VT=dÉëéê ÅÜëâêÉáëÉ= ëáåç áå= ÇÉå= îéêö~åöéåéå= òïéáéáåü~ää g~üêéå=áå=çéå=íéáäåéüãéåçéå=déj ãéáåçéå= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí= ïçêçéåi ÇáÉ= ëáåü= òìã= Öê íéå= qéáä= ÉáåÉê ëí~êâéå=oéëçå~åò=éêñêéìíéåi=ç~òì sçêíê ÖÉI= tçêâëüçéë= ìåç= ÇêÉá dêç îéê~åëí~äíìåöéåk wìçéã= Ö~Ä= Éë= îáéäé= ^âíáçåéåi ÇáÉ= ëáåü= âéáåéëïéöë= åìê= ãáí= ÇÉã ÄÉëÅÜ ÑíáÖíÉåI=ï~ë=ã~å=ëáÅÜ=ìåíÉê âä~ëëáëåüéê= péñì~äéêòáéüìåö= îçêj ëíéääík=a~êìåíéê=hçåüâìêëé=ñωê=s J íéê=ìåç=p ÜåÉI=jìííÉêJháåÇJk ÜJ ~âíáçåéåi= c~ãáäáéåâäéííéêå= ççéê bäêìjj~äéêéák= pçö~ê= Éáå= ÇÉìíëÅÜJ íωêâáëåüéë=^ìñâä êìåöëäìåüi=âçåj òáéáéêí=ìåç=éåíïçêñéå=îçå=àìåöéå jìëäáã~ëi= ëíéüí= òìã= ^ÄëÅÜäìëë ÇÉê= łpéñf Jfåáíá~íáîÉ= ~ìñ= ÇÉê= e~j ÄÉåëÉáíÉK łtáê= Ü~ÄÉå= ãáí= ÇÉã= mêçàéâí äéíòíäáåü= åìê= ÉáåÉå= fãéìäë= ëéíòéå â ååéå I= êéëωãáéêíé= j~êâìêíüi ÇÉëëÉå= eçññåìåö= ~ìñ= k~åüü~äíáöj âéáí=~ìñ=ñêìåüíä~êéå=_ççéå=òì=ñ~äj äéå= ëåüáéåw= sáéäé= ^ìëêáåüíéê= ìåç qéáäåéüãéê= ë~öíéå= ~ìñ= ÇÉê= ^ÄJ ëåüäìëëîéê~åëí~äíìåö= òìi= Ç~ëë= ëç ã~ååüéê= ÉáåÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ= téö ~ìåü= å~åü= ÇÉã= çññáòáéääéå= båçé îçå= łpéñf = ïéáíéê= ÄÉëÅÜêáííÉå ïéêçéå=ëçääk jìëáå~ä=ñωê=~ääé séêéáå=äáéíéí=püçï=~ìë=ëéåüë=jìëáå~äë _ê~ìåëåüïéáö= E~FK= sçå= cêéáí~ö Äáë= pçååí~ö= EOTK=Äáë= OVK=pÉéíÉãJ ÄÉêF=ÄáÉíÉí=ÇÉê=sÉêÉáå=łãìëáÅQ~ää OP=eáíë= ~ìë= ëéåüë= jìëáå~äë= áå= ÉáJ åéê=éêçñéëëáçåéääéå=ìåç=~äïéåüëj äìåöëêéáåüéå= _ΩÜåÉåëÜçïK= łqüé jìëáå~ä= bñééêáéååé= OMNP = ä~ìíéí ÇÉê=qáíÉäK lä=páãä~=ççéê=q~êò~å=ó=çáé=äéj äáéäíéëíéå= cáöìêéå= ìåç= eáíë= ~ìë îáéäéå= bêñçäöëãìëáå~äë= ÑáåÇÉå= Ç~J êáå= áüêéå= mä~íòk= a~ë= wáéä= ÇÉê= àìåj _ê~ìåëåüïéáö= E~FK=^ã=jçåí~Ö EOPK=pÉéíÉãÄÉêF= ~Ä= NR=rÜê= áëí _à êå=_ê~åç=îçå=çéê=píéääé=^ìëäáäj ÇìåÖ= ÇÉê= pí~çí= _ê~ìåëåüïéáö= òì d~ëí= áã= _ÉêìÑëáåÑçêã~íáçåëòÉåJ íêìã=e_fwf=çéê=^öéåíìê=ñωê=^êäéáí _ê~ìåëåüïéáöi=`óêá~âëêáåö=nmk _ê~åç= ëíéääí= ÇÉå= Çì~äÉå= píìçáj ÉåÖ~åÖ=ł_~ÅÜÉäçê=çÑ=^êíë=Ó=^ääÖÉJ ãéáåé= séêï~äíìåö = îçê= ìåç= ÄÉJ êáåüíéí= ΩÄÉê= sçê~ìëëéíòìåöéåi ^ìëï~üäîéêñ~üêéåi= fåü~äíé= ìåç ÖÉå= `çãé~öåáéw= jéåëåüéåi= ÇÉJ åéå=çéê=_éëìåü=îçå=jìëáå~äë=ççéê ÜåäáÅÜÉå=jìëáâëÜçïë=~ìë=Ñáå~åJ òáéääéå=dêωåçéå=îéêïéüêí=áëíi=éáåé ÉêëÅÜïáåÖäáÅÜÉ= ^äíéêå~íáîé= ÄáÉJ íéåk aáé=qáåâéíë=ñωê=çáé=jìëáå~äjoéj îìé= łqüé= jìëáå~ä= bñééêáéååé OMNP = ÖáÄí= Éë= ~Ä= ëçñçêí= ~å= ~ääéå ÄÉâ~ååíÉå= sçêîéêâ~ìñëëíéääéå ìåç= ~ìñ= ïïïkãìëáåq~ääkçé=k= aéê h~êíéåéêéáë=äéíê Öí=òÉÜå=bìêçK aì~äéê=píìçáéåö~åö h~êêáéêé=äéá=çéê=pí~çí=_ê~ìåëåüïéáö méêëééâíáîéå= ÇáÉëÉë= ^åöéäçíéëk aáé= pí~çí= _ê~ìåëåüïéáö= ëíéääí òìã= NK=^ìÖìëí= OMNQ= Äáë= òì OM=pí~ÇíáåëéÉâíçêÉåJ^åï êíéê ÑΩê= ÇáÉ= _É~ãíÉåä~ìÑÄ~Üå= ÇÉê c~åüêáåüíìåö= ^ääöéãéáåé= aáéåëíé EÖÉÜçÄÉåÉê= ~ääöéãéáåéê= séêï~äj íìåöëçáéåëíf=éáåk=a~ë=çì~äé=píìçáj ìã=äéêéáíéí=çáé=k~åüïìåüëâê ÑíÉ ~ìñ= ÇáÉ= îáéäñ äíáöéå= báåë~íòã ÖJ äáåüâéáíéå= áå= ÉáåÉê= dêç ëí~çíîéêj ï~äíìåö=îçêk roi^r_=c=obfpb seit 1964 Nibelungenplatz 10 Schlosspassage Braunschweig Braunschweig (0531) (0531) Weihnachtsmärkte Stade / Tage - 1x Ü/FR im 3* Ramada 99,- Unser Weihnachtsmarktflyer ist da! Jetzt anfordern! 459,- Aachen / Tage - 1x Ü/FR im Ibis Styles City 104,- Bamberg / Tage - 1x Ü/FR im Best Western 105,- 84,- Bernkastel & Trier Tage - 2x Ü/FR, 1x Abendessen 169,- Düsseldorf / Tage - 1x Ü/FR im 4* Mercure Hotel 105,- Erfurt / Tage - 2x 1x Ü/FR im 4* Radisson Blu 105,- 179,- Flensburg Tage - 1x Ü/FR im Ayun Hotel 109,- Görlitz Tage - 1x Ü/FR im 4* Mercure Hotel 99,- Kiel / / Tage - 1x Ü/FR im 3* GHOTEL 99,- Rothenburg Tage - 2x Ü/FR, Stadtführung 219,- Tagesfahrten Oktoberfest München 59, Werratal (inkl. Schiff & Stadtrundgang) 36,- Frankfurt / Oder - Slubice /16.10./ ,50 Wiesenburg Erntedank (inkl. Buffet & Kaffeegedeck) / , Fahrt ins Blaue 22,50 Winkelmann Kürbisausstell. (Eintopf & Führung) /24.10./ , Berlin (inkl. Stadtrundf.) 29,- IGS Hamburg , / , Kaufunger Wald(Führung)36, Spreewald (inkl. Kahnf.) 33,- Weimarer Zwiebelmarkt / , Bad Bevensen 17, Fischmarkt Hamburg 22, Brocken (inkl. Bahnfahrt) 47,- INFA Hannover / , Heidepark Soltau 17,- Wietzendorf Heidjer Kartoffelbuffet (Essen & Führung) / ,- Festival of Lights (inkl. Lichterfahrt) / , Nordseeheilbad Büsum 25,- 8-Tage-Seniorenreise Kühlungsborn Goldene Ostseeküste Leistungen: Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und Getränkeselfservice 7 Übernachtungen in Zimmern mit Dusche, WC und Bademantel 7 x reichh. MORADA-Frühstücksbuffet 5 x Abendessen als Buffet 1 x Galabuffet 1 x Mecklenburgisches Buffet Willkommenscocktail Geführte Wanderung nach Heiligendamm Filmabend Dia- bzw. Filmvortrag Wanderung zum Riedensee MaritimerAbend Unterhaltungsabend Unterhaltung mit Spiel und Spaß Modenschau, Bingo, Reiseforum Kostenlose Nutzung von Hallenbad, Sauna und Fitneßbereich Morgengymnastik Betreuung durch das SKAN-CLUB 60 plus-team Kofferservice im Hotel Kurtaxe u. v. m. Kostenloses Kunden-Service-Telefon: tägl. 8 20Uhrauch Sa + So Flughafentransfer von der Haustür 7 Tage p. P. ab 769,- Braunschweig- Flughafen Hannover 1.Person ab 30,- Euro jede weitere Person 11,- Euro* Info: ab 315,- p.p.dz/hp Bei Selbstanreise Preisnachlaß von 25,- pro Person! Am Ostseestrand von Kühlungsborn befindet sich Ihre SKAN-CLUB 60 plus- Unterkunft das MORADA Resort Kühlungsborn. Die Zimmer sind ansprechend, modern und gemütlich eingerichtet. Der hoteleigene Wellness- und Freizeitbereich besteht u. a. aus Hallenbad, Sauna und Mikrobowling. Beispielsweise vor Ort buchbare Ausflüge: Rostock/Warnemünde Wismar Zingst-Darß-Fischland Stralsund , , , , (Weihn.) 798, (Silv.) 758, , , , ,- Zuschlag für DZ-Alleinben.: ab 99,- BuchungundBeratungBei: BS: das WERNER-TOURS reisebüro: Georg-Eckert-Str. 13, Tel.: First RB: Platz am Ritterbrunnen 1, Tel.: Reisebüro Weststadt: Elbestr. 25, Tel.: ReisebüroDedolf:LeipzigerStr.211,Tel.: Veranstalter: SKan-tOurS touristik int. gmbh, ge renkamp1,38550isenbüttel * bis 4 Personen DERTOUR Gruppenreise Korfu ab/bis Hannover Bus An- und Abreise ab BS oder WF 7 Tage p. P. ab 885,- inkl. Ausflugspaket Mallorca am ab Hannover 4* Hotel Protur Sa Coma Playa & SPA, DZ, HP 14 Tage p. P. ab 928,- Costa de la Luz am ab Hannover 4*Hotel SENSIMAR Playa la Barossa, DZ, HP 11 Tage p. P. ab 871,- Algarve am ab Hannover 4* Hotel Riu Guarana, DZ, AI Dom. Rep. am ab Hamburg 4* Hotel RIU Naiboa, DZ, AI Madeira 14 Tage p. P. ab 1080,- am ab Hannover 4* Hotel Quinta Splendida Wellnes & Botanico, DZ, HP 14 Tage p. P. ab 1181,- Zingst am per Eigenanreise 4* Vier Jahreszeiten Zingst, DZ, HP 10 Tage p. P. ab 592,- Buchen Sie jetzt:»nb«-hotline bei Reisebüro Schmidt Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit und Preisänderungen! Mo. Fr Uhr, Sa Uhr Nibelungenplatz Braunschweig (0531) Schlosspassage Braunschweig (0531) aéå=eéêäëí=â~åå=ã~å=áå=läéêëíççêñ=~ìåü=éêëåüãéåâéåk cçíçw=qçìêáëãìë=läéêëíççêñ jáí=~ääéå páååéå=éêäéäéå k~íìêöéåìëë=áã=eéêäëí=áå=läéêëíççêñ eéêäëíòéáíi= t~åçéêòéáíw= k~åü ÇÉã= ÜÉá Éå= eçåüëçããéê= âçãj ãéå= rêä~ìäéê= ìåç= ^ìëñäωöäéê= ÖÉJ ê~çé= ~å= ÇÉå= ãáäçéå= eéêäëíí~öéå áå=läéêëíççêñ=îçää=~ìñ=áüêé=hçëíéåk lä= pé~òáéêö åöéêi= t~åçéêéêi _ÉêÖëíÉáÖÉê=çÇÉê=häÉííÉêÉêX=çÄ=ã~J äéêáëåüéê= q~äïéöi= äéáåüíé= ~äéáåé _ÉêÖíçìê= ççéê= ~åëéêìåüëîçääéê häéííéêëíéáö=ó=ïéå=éë=áå=çáé=k~íìê òáéüíi= ÇÉê= áëí= áå= ÇÉê= oéöáçå läéêëíççêñ=äéëíéåë=~ìñöéüçäéåk a~êωäéê= Üáå~ìë= ÄáÉíÉå= ÇáÉ= k~j íìêöéåìëëj^âíáçåëïçåüéå= ÇÉã d~ëí= åçåü= Äáë= ^åñ~åö= kçîéãäéê ÇáÉ= déäéöéåüéáíi= ÇÉå= eéêäëí= ãáí ~ääéå=páååéå=òì=éêäéäéåi=òì=éêñ~üj êéå=ìåç=òì=éêëåüãéåâéåk ^ìñ= ÖÉÑΩÜêíÉå= t~åçéêìåöéå ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ïéêçéå= ÇáÉ= déj ÜÉáãåáëëÉ= ÇÉê= ÜÉáãáëÅÜÉå= táäçj âê ìíéê=öéäωñíéíi=äéáã=_éëìåü=~äíj ÉáåÖÉëÉëëÉåÉê= c~ãáäáéåäéíêáéäé ÉêÜ~äíÉå= d ëíé= báåääáåâé= áå= ÇáÉ ëéáí= g~üêüìåçéêíéå= éê~âíáòáéêíéå e~åçïéêâëíê~çáíáçåéåi= ççéê= ëáé ä~ëëéå= ëáåü= îçã= läéêëíççêñéê j~êâíä ÜåäÉ= ÄÉá= ÉáåÉê= âìäáå~êáj ëåüéå= déåìëëñ~üêí= îçå= oéëí~ìj ê~åí= òì= oéëí~ìê~åí= ÅÜ~ìÑÑáÉêÉåI ìã= ~å= ÇÉå= àéïéáäáöéå= pí~íáçåéå ãéüêéêé= d åöé= ãáí= ÉáåÜÉáãáJ ëåüéå=h ëíäáåüâéáíéå=öéåáé Éå=òì ÇΩêÑÉåK téáíéêé= fåñçêã~íáçåéå= òì= ÇÉå t~åçéêã ÖäáÅÜâÉáíÉåI= òìã= mêçj Öê~ãã= ÇÉê= ^âíáçåëïçåüéå= ìåç òìã=~âíìéääéå=téííéê=áå=çéê=oéöáj çå= ÑáåÇÉå= fåíéêéëëáéêíé= ìåíéê ïïïkçäéêëíççêñkçé=k

9 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp ^kwbfdb V Ihr Spezialist für Flug, Bus, Schiff, Bahn! Nur noch bis zum ! Jetzt buchen & bis zu 10 %Frühbucherrabatt sichern! Buchungshotline: oder Alle Busreisen ab 4 Tagen, außer Sonderreisen, inkl. Taxi-Service und Frühstück im SchmidtTerminal. Unsere Frühbucherrabatte... Reisen zum besten Preis! Stettin Tipp! VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund inkl. Busfahrt, Eintritt Autostadt, Sitzplatzkarte 1 89,- Lernen Sie eine lebendige polnische Stadt und ihre historischen deutschen Wurzeln kennen und besuchen Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten. Frühbucherpreis ab 1 129,- Berlin Berlin ist immer eine Reise wert. Erleben Sie die pulsierende Hauptstadt, die niemals schläft. Besuchen Sie Berlins erfolgreichste Show Stars in Concert. Frühbucherpreis ab 1 89,- Mittelgebirge Unternehmen Sie eine Fahrt in eine herrliche Mittelgebirgswelt. Eine beliebte Urlaubsregion in Deutschland erwartet Sie zu einem entspannten Kurzurlaub. Neu! Unser Musical-Special! Rocky Day in Hamburg, inkl. Busfahrt nach Hamburg, Musicalkarte ab Kat. 4 (Zuschlag möglich), Meet & Greet, Überraschungsgeschenk, Foto Shooting mit den Darstellern * PK 3 e 89,-; PK 2 e 99,-; PK 1 e 109,- Frühbucherpreis ab 1 139,- Fahrt ins Blaue Neu! Lassen Sie sich überraschen von dieser Wochenendreise. Eine interessante Stadt in einem Nachbarland erwartet Sie zum Entdecken, Bummeln und Einkaufen. Zum Schnäppchenpreis ab 1 69 *,- Frühbucherpreis ab 1 149,- Erfurt, Wartburg & Weimar x ÜF im Hotel 1 x Abendessen Fahrt mit dem Wartburg-Express Eintritt zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf der Wartburg Stadtführungen in Erfurt und Eisenach Frühbucherpreis ab 1 299,- Weihnachten in Mecklenburg x HP im Hotel Recknitztal Ausflüge Rostock und Stralsund inkl. Stadtführung Ausflug Mecklenburger Seenplatte inkl.örtlicher Reiseleitung gemütliches Weihnachtskaffeetrinken Besuch Brauhaus inkl. Bierverkostung Frühbucherpreis ab 1 489,- Weihnachten im Bay. Wald x Übernachtung im Hotel Zur Post 4 x Frühstücksbuffet 4 x Abendessen Weihnachtsfeier mit Liedern, Glühwein und Lebkuchen Ortsführung in Büchlberg abendliche Fackelwanderung Frühbucherpreis ab 1 459,- Silvester in Südböhmen x Übernachtung im Hotel Savoy 4 x Frühstücksbuffet 3 x Abendessen 3-Gang-Menü Silvesterfeier mit 3-Gang-Menü, Mitternachtssekt zum Anstoßen, Mitternachtsbuffet und Musik Ausflug Budweis, Frauenberg und Krumau Frühbucherpreis ab 1 499,- Budapest Sonderreise Die malerische und prunkvolle Architektur aus der Jahrhundertwende prägt das Stadtbild von Budapest. Besuchen Sie die ungarische Metropole. Prag Sonderreise Die Goldene Stadt an der Moldau ist wieder in das Zentrum Europas gerückt. Prag hat es verdient zu den schönsten Städten der Welt gezählt zu werden. Tipp der Woche! GE IN DIE MGE IN DIE M 4 Tage Flugreise ISTANBUL Frühbucherpreis ab 1 149,- Frühbucherpreis ab 1 119, inkl. Flughafentransfer nach Hannover, Flug mit Turkish Airline, 3 x Übernachtung/Frühstück im 4-Sterne-Hotel deutschsprachige Reiseleitung vor Ort umfangreiches Besichtigungsprogramm, DER SCHMIDT Reisebegleitung uvm. Frühbucherpreis ab b 599,- Rufen Sie uns an! Hotline: Der kleine Urlaub zwischendurch! Tagesfahrten 2013! Hamburg/Int.Gartenschau b 22, Helgoland/Cuxhaven b 39, Hamburg/Int.Gartenschau b 22, WOB-Autostadt/Werkstour b 29, Kulturbund/Straße der Romantik ab b 65, Magdeburg/MDR Funkhaus b 19, Erlebnis Zoo Hannover b 39, Hodenhagen/Serengetipark b 40, Spreewald b 37, Dresden zum Bummeln b 26- inkl.: Bus zum Bus: An Ihrem An- und Abreisetag können Sie gratis den Öffentlichen Personenverkehr in den Tarifzonen Braunschweig (Zone 40) u. Wolfenbüttel (Zone 70) nutzen Erholung pur... wir haben noch freie Plätze 8 TAGE SÜDLICHES FLAIR VOR ALPINER KULISSE Lago Maggiore Lassen Sie sich verzaubern von palmengesäumten Uferpromenaden und subtropischer Vegetation vor der spektakulären Kulisse der Bergwelt. Ihr Reisepreis ab 1 879,- 7 TAGE GRANDIOSE BERGKULISSE Trentino mit Törggelen Freuen Sie sich auf eine besondere Törggelen-Reise mit tollem Ausflugsprogramm und einem geselligen Beisammensein mit Musik am Törggelenabend. Ihr Reisepreis ab 1 645,- 9 TAGE AN DIE COSTA DEL AZAHAR Spaniens Orangenküste Noch immer gilt diese wundervolle Küste als Geheimtipp unter allen Spanien-Liebhabern! Die Costa del Azahar wird Orangenküste genannt. Ihr Reisepreis ab 1 699,- 3 TAGE WEINERLEBNIS AM DEUTSCHEN ECK Koblenz und Mosel Weihnachtsmarkt Spezial Erfurt Weihnachtsmarkt b 25, Alt-Potsdam Weihnachtsmarkt b 22, Leipzig Weihnachtsmarkt b 23, Paderborn Weihnachtsmarkt b 22, Weimar Weihnachtsmarkt b 26, Dresden Weihnachtsmarkt b 26, Hamburg Weihnachtsmarkt b 22, Weihnachtszauber/Bückeburg b 19,- zzgl. Eintritt Bremen Weihnachtsmarkt b 22,- Entdecken Sie Koblenz, eine der schönsten und ältesten Städte Deutschlands. Freuen Sie sich auf über 2000 Jahre Geschichte. Ihr Reisepreis ab 1 279,- 8 TAGE SÜDLICHES FLAIR ERLEBEN Limone am Gardasee Der Gardasee gehört zu den schönsten Seen Europas und ist bekannt für sein mildes Klima und die üppige Mittelmeervegetation. Ihr Reisepreis ab 1 719,- 2 TAGE IN DIE MUSIKSTADT Leipzig - Gewandhaus Musical Special! Hinterm Horizont - Das Musical mit den Hits von Udo Lindenberg Samstag, inkl. Busfahrt nach Berlin und Eintrittskarte ab PK 5 (PK 4 e 69,-; PK 3 e 79,-; PK 2 e 89,-; PK 2 e 99,-) Zum Specialpreis ab 1 59,- Wenn Sie die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt kennenlernen so spüren Sie auch das besondere Leipziger Flair Nacht der Operette - ein Abend mit Gesang, Schauspiel, Tanz und Bühneneffekten Ihr Reisepreis ab 1 179,- Buchung und freundliche Beratung auch in vielen guten Reisebüros! Veranstalter: Reisebüro Schmidt GmbH Reisebüro Schmidt im SchmidtTerminal Halchtersche Str. 33 Wolfenbüttel Tel.: Reisebüro Schmidt Stadtmarkt 17 Wolfenbüttel Tel.: Reisebüro Schmidt Steinweg 37 Braunschweig Tel.: Reisebüro Schmidt EKZ Jenastieg BS-Heidb. Tel.: Reisebüro Schmidt BS Str. 58 Schöppenstedt Tel.: TUI ReiseCenter Bahnhofstr. 11 Schladen Tel.: TUI ReiseCenter Heinrich-Julius-Str. 19 HBS Tel.: Schmidt-Reisen Gewerbestraße 15 SZ-Lebenst. Tel.:

10 NM ilh^ibp pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu aéê=çéìíëåüjñê~åò ëáëåüé=_áëë rïé=píéáãäé=ìåç=^äñçåë=äéöéáëíéêå=ãáí=öéãéáåë~ãéã=h~ä~êéííéêçöê~ãã=äéá=łhìäíìê=áã=wéäí sçå=fåöéäçêö=läájmêéì cê~åòáëâ~= aáåâëåüéå= EäáåâëF= ÖÉëíÉêå= ~ã= fåñçëí~åç= ~ìñ= ÇÉã= hçüäj ã~êâíi= åéäéå= áüê= ^äñêéç= eçääã~åå= îçå= _ê~ìåëåüïéáö= h~ññéék jçêáíò=c~äá~å=~ìë=_ê~ìåëåüïéáö=ìåç=fêáë=dáéëéã~åå=~ìë=séåüéäçé Ü êíéå=~ìñãéêâë~ã=òìk= cçíçwqüçã~ë=^ããéêéçüäk wáéäw=c~áê=qçïå _ê~ìåëåüïéáö fåñçêã~íáçåéå=öéëíéêå=~ìñ=çéã=hçüäã~êâí sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök= łc~áêéê= e~åçéä Ü~í= åáåüíë= ãáí= jáíäéáç= òì= íìå I ë~öí=cê~åòáëâ~=aáåâëåüéåi=çáé=öéëj íéêå= ìåíéê= ~åçéêéã= ÑΩê= ÇÉå= qê J ÖÉêâêÉáë=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=h~ÑÑÉÉ=~ìÑ ÇÉã=hçÜäã~êâí=áåÑçêãáÉêíÉK łtéåå= _ê~ìåëåüïéáö= c~áê= qê~j ÇÉ=qçïå=ïÉêÇÉå=ã ÅÜíÉI=ëáåÇ=ÉåJ Ö~ÖáÉêíÉ= _ΩêÖÉê= ÉáåÉ= sçê~ìëëéíj òìåö I= ë~öí= ëáék= aáé= _áçäçöáå= Ü~í ëéääëí= ÑΩê= ÉáåáÖÉ= wéáí= áå= jéñáâç ìåç=káå~ê~öì~=öéäéäíi=łç~ë=ëéåëáj ÄáäáëáÉêí= ÑΩê= ÇáÉ= ïéäíïéáíéå= mêçj ÄäÉãÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= ìåñ~áêéå e~åçéä=éåíëíéüéåk aéëü~ää= ~êäéáíéí= ëáé= ~ìåü= ÑΩê láâç=`êéçáíi=éáåé=déåçëëéåëåü~ñíi ÇáÉ= ëéáí= QM=g~ÜêÉå= jáâêçâêéçáíé îéêöáäík= łråëéêé= déåçëëéåëåü~ñí îéêñωöí= ΩÄÉê= RRM=jáääáçåÉå= bìêç báåä~öé I= ë~öí= aáåâëåüéåi= ł~ääéáå ~ìë= ìåëéêéã= séêä~åç= káéçéêj ë~åüëéål_êéãéå=ëáåç=éë=ãéüê=~äë òéüå= jáääáçåéåk = bë= ÖÉÄÉ= òï~ê âéáåé=d~ê~åíáéåi=ł~äéê=áå=çéå=îéêj Ö~åÖÉåÉå=QM=g~ÜêÉå=Ü~í=åçÅÜ=åáÉJ ã~åç= ëéáå= déäç= îéêäçêéå I= ë~öí ÇáÉ= oéñéêéåíáåk= wï~ê= ëéá= ÇÉê= déj ïáåå= ãáí= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ= òïéá mêçòéåí= åáåüí= ëéüê= ÜçÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉ déäç~åä~öéi= ł~äéê= ÜáÉê= ò Üäí= ÄÉJ ëçåçéêë= ÇáÉ= ëçòá~äé= oéåçáíé I ã~åüí=ëáé=téêäìåö=ìåç=éãéñáéüäí éçíéåòáéääéå= déäç~åäéöéêåi= ëáåü ΩÄÉê=láâç=`êÉÇáí=òì=áåÑçêãáÉêÉåK aéå=m~ëë~åíéå=éêò ÜäíÉ=ëáÉ=îçå mêçàéâíéå= áå= ^Ñêáâ~= ççéê= i~íéáåj ~ãéêáâ~i= ~ìë= ÇÉåÉå= ëáåü= ïáêíj ëåü~ñíäáåü= ìå~äü åöáöé= hççééê~j íáçåéå=éåíïáåâéäí=ü~äéåk cωê=_ê~ìåëåüïéáö=ïωåëåüí=ëáåü ÇáÉ= _áçäçöáå= ÖΩåëíáÖÉ= i~çéåê ìj ãé= áå= ÇÉê= fååéåëí~çí= ÑΩê= ÉáåÉå téäíä~çéåk= łtáê= ïçääéå= iéäéåëj ãáííéäi=~äéê=~ìåü=hìåëíü~åçïéêâ ìåç= îçê= ~ääéã= häéáçìåö= ~ìë= Ñ~áJ êéã=e~åçéä=~åäáéíéå K _ê~ìåëåüïéáök=łbáå=cê~åòçj ëé=ìåç=éáå=p~åüëé=éêâä êéå ìåë=çáé=téäíò=üéá í=ç~ë mêçöê~ããk=aéê=p~åüëé=rïé píéáãäé=ìåç=çéê=cê~åòçëé ^äñçåë=äáéñéêíéå=äéá=łhìäíìê áã=wéäí =ÉáåÉ=ãÉëëÉêëÅÜ~êÑÉ ^å~äóëé=çéë=äìåçéëçéìíj ëåüéå=fëíjwìëí~åçéë=ìåç=çéê ÇÉìíëÅÜJÑê~åò ëáëåüéå cêéìåçëåü~ñí=~äk a~ë=êáéëáöé=mìëåüéäãáâêçñçå=ñéüäj íéi=ãáí=çéã=^äñçåëi=çéê=t~üäü~ãj ÄìêÖÉê= ~ìë= cê~åâêéáåüi= ëéáåé ëåüéáåä~ê=ü~êãäçëéå=cê~öéå=ëíéääí ìåç=~ìñ=j êâíéå=ççéê=áå=cì Ö åj ÖÉêòçåÉå= ÇáÉ= ìåöä~ìääáåüëíéå ^åíïçêíéå=äéâçããík=déãéáåë~ã ãáí= rïé= píéáãäéi= îçê= ~ääéã= ÄÉJ â~ååí= ÇìêÅÜ= ëéáåé= oçääé= ~äë e~ìéíâçããáëë~ê= rïé= eáåêáåüë áã= łmçäáòéáêìñ= NNM I= ï~êñ= Éê= ëáåü áã= ~ìëîéêâ~ìñíéå= hìäíìêòéäí= ÇáÉ _ ääé=òìi=~ìë=çéåéå=àéçéê=çéê=äéáj ÇÉå= qçéâ~ä~êéííáëíéå= ëéáåé= Ö~åò ÉáÖÉåÉ=pÜçï=ã~ÅÜíÉK rïé= píéáãäé= Ó= éçäáíáëåüi= íêçj ÅâÉå= ìåç= ìåöä~ìääáåü= Öìí= áåñçêj ãáéêí= Ó= ï~ê= òáéãäáåü= ~ìñ= hê~ï~ää ÖÉÄΩêëíÉíK= łcçìêëåüä~ê = áëí= ÑΩê ÇÉå= Ü êä~ê= ~ìë= p~åüëéå= ëí~ãj ãéåçéå=píéáãäé=ëç=òáéãäáåü=~ääéëi îçê=~ääéã=çáé=mçäáíáâéê=áã=~âíìéäj äéå= t~üäâ~ãéñk= aáé= mçáåíéå= ëáåç ëåü~êñk= råç= ã~ååüã~ä= ÖáÄí= Éë ~ìåü= Ö~ê= âéáåéw= łtéê= rj_ççíé å~åü= fëê~éä= ìåç= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= m~åj òéê= å~åü= p~ìçá= ^ê~äáéå= äáéñéêíi ÇÉã= áëí= ÇçÅÜ= ~ääéë= òìòìíê~ìéå I ïáêñí= Éê= ÇÉê= oéöáéêìåö= jéêâéä hêáéöëíêéáäéêéá=îçêk łcçìêëåüä~ê = ëáåç= ÑΩê= píéáãäé ~ìåü=çáé=cçêçéêìåöéå=å~åü=d~åòj í~öëëåüìäéåi=påüìäéëëéå=ççéê=âçëj íéåñêéáéå= háí~ëk= ła~ë= Ö~Ä= Éë= ÇçÅÜ _ÉÉáåÇêìÅâÉåÇ=ìåÇ=ìãïÉêÑÉåÇ=âçãáëÅÜW=rïÉ=píÉáãäÉ=EêÉÅÜíëF=ìåÇ=^äÑçåëK= ~ääéë= ëåüçå= ã~ä I= ÉêáååÉêí= Éê= Ç~J ê~åi= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= báåêáåüíìåöéå å~åü= ÇÉê= téåçé= áå= lëíçéìíëåüj ä~åç=öéëåüäçëëéå=ìåç=òéêëåüä~öéå ïìêçéåk= bê= Éêò Üäí= îçå= iéüêéêå ~ìë=lëíçéìíëåüä~åçi=çáé=ëáåü=àéíòí ~ìñ= cçêíäáäçìåöëêéáëéå= áå= kçêïéj ÖÉå=~åëÅÜ~ìÉå=ãΩëëÉåI=ïáÉ=ëç=ÉíJ ï~ë= ÑìåâíáçåáÉêíW= łtéåå= áåü= ãáê Ç~ë= ~ääéë= ~åü êéi= Ç~= Äáå= ÇçÅÜ ÑêçÜI=Ç~ëë=ëáÉ=ìåë= UV=ÇáÉ=t~ÑÑÉå ~ÄÖÉåçããÉå=Ü~ÄÉåK ^äñçåë= âçããí= Éáå= ïéåáö= ïéáj ÅÜÉê=Ç~ÜÉêI=~ÄÉê=ÖÉå~ìëç=ëéáíòÑáåJ ÇáÖK=bê=ã~ÅÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÅÜ~êã~åíÉ téáëé=äìëíáö=ωäéê=îéêãéáåíäáåü=íój éáëåü=çéìíëåüé=séêü~äíéåëïéáëéåk łfå= aéìíëåüä~åç= ÄäÉáÄÉå= jéåj ëåüéå= ~å= ÉáåÉê= êçíéå= ^ãééä= ëíéj ÜÉå I=ëíÉääí=Éê=ÑÉëíI=ł~ìÅÜ=ïÉåå=Ç~ ëéáí= NQ= q~öéå= âéáå= ^ìíç= â~ãk= báj åé= séêâéüêëêéöéä= áëí= ÉÄÉå= ÉáåÉ séêâéüêëêéöéäk = cê~åòçëéå= ïωêj ÇÉå=ÉáåÉ=êçíÉ=^ãéÉä=ÉÜÉê=~äë=sçêJ ëåüä~ö= ïéêíéåk= łfåü= ïéá = Ö~ê åáåüíi= ï~êìã= ÇáÉ= aéìíëåüéå= Ç~J ã~äë=éáåé=j~ìéê=çìêåü=_éêäáå=öéj Ä~ìí=Ü~ÄÉå I= ÑΩÖí=Éê= ÜáåòìI= łéáåé êçíé=^ãééä=ü ííé=öéêéáåüík aéê= p~~ä= íçäíi= çüåé= wìö~äéå â ååéå=çáé=äéáçéå=åáåüí=ïéök=^äj Ñçåë=ëéáÉäí=ÉáåÉ=ëÉáåÉê=ÄÉêΩÜãíÉå rãñê~öéå= ÉáåI= rïé= píéáãäé= Ü äí ÉáåÉ=~âíì~äáëáÉêíÉ=eçåÉÅâÉêJoÉÇÉK jáí= âáéééåçéê= ^äíã ååéêëíáããé ìåç= òáííéêåçéê= råíéêäáééék= dê~åj ÇáçëK= Ebê= îéêê í= åçåüi= Ç~ëë= Éê= ÖÉJ ê~çé= ÉêÑ~ÜêÉå= Ü~íI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ e~ìéíêçääé= áå= ÉáåÉã= cáäã= ΩÄÉê bêáåü= eçåéåâéê= ëéáéäéå= ïáêçi= ÇÉê ~Ä= OMNR= áå= ÇáÉ= háåçë= âçããéå ëçääkf= báåéå= ÄÉëëÉêÉå= Ü ííé= ÇáÉ cáäãåêéï=ëáåüéê=åáåüí=ñáåçéå=â åj åéåk cçíçw=^ããéêéçüä c^hqbk péáí=nr=g~üêéå=öáäí=éë=łhìäíìê áã=wéäí =áã=_ωêöéêé~êâk=łtáê Ü~ÄÉå= ÇáÉëÉë= g~üê= áã= séêj ÖäÉáÅÜ=òìã=sçêà~Üê=åçÅÜ=ÉáåJ ã~ä= SMMM=h~êíÉå= ãéüê= îéêj â~ìñí I=ÑêÉìí=ëáÅÜ=cÉëíáî~äÅÜÉJ Ñáå= _É~íÉ= táéçéã~ååi= łïáê ÜáÉäíÉå= ÉáåÉ= ïéáíéêé= píéáöéj êìåö=ö~ê=åáåüí=ãéüê=ñωê=ã ÖJ äáåük = oìåç= PS=MMM=jÉåJ ëåüéå=ü~äéå=éáåé=çéê=pm=séêj ~åëí~äíìåöéå= ÄÉëìÅÜíK= ł^å OM=^ÄÉåÇÉå= ï~êéå= ïáê= ~ìëj îéêâ~ìñí I= ë~öí= táéçéã~ååi łñωê= ÇáÉ= ~åçéêéå= sçêëíéääìåj ÖÉå= Ö~Ä= Éë= åìê= Ö~åò= åçåü ïéåáöé=oéëíâ~êíéåk Wir sind 38! Was passiert eigentlich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft? Welche Vereine feiern welche Feste? Und worüber diskutieren die Leute vor Ort? Auf der n Internetplattform unser38.de schreiben Menschen aus unserer Region für unsere Region: Informatives, Nützliches, Interessantes, Unterhaltsames, Lustiges, Wichtiges, Ärgerliches, Denk- oder Diskussionswürdiges jeder kann die Themen mitgestalten. Werden auch Sie aktiver Teil einer spannenden Gemeinschaft. Willkommen bei unser38.de

11 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp plkaboqebj^ NN ^åòéáöé q^d=abo=w^ekdbprkaebfq ^åòéáöé łw ÜåÉéìíòÉå=ã~ÅÜí=pÅÜìäÉ sçêëåüìäj=ìåç=påüìäòéáí=ü~äéå=éáåéå=éê ÖÉåÇÉå=báåÑäìëë=~ìÑ=ÇáÉ=jìåÇÖÉëìåÇÜÉáí aéê=q~ö=çéê=w~üåöéëìåçj ÜÉáíI=ÇÉê=ïáÉ=àÉÇÉë=g~Üê=~ã ORK=pÉéíÉãÄÉê=ëí~ííÑáåÇÉíI ëíéüí=omnp=ìåíéê=çéã päçö~å=łdéëìåç=äéöáååí=áã jìåç=ó=w ÜåÉéìíòÉå ã~åüí=påüìäé K oìåç= TMM=MMM=háåÇÉê= ÉêäÉÄÉå= àéj ÇÉë=g~Üê=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=áÜêÉå=ÉêëJ íéå=påüìäí~ök=eáåíéê=áüåéå=äáéöéå áå=çéê=oéöéä=äéêéáíë=ëéåüë=iéäéåëj à~üêéi= ÇáÉ= ÉáåÉå= éê ÖÉåÇÉå= báåj Ñäìëë= ~ìñ= ÇáÉ= jìåçöéëìåçüéáí= áã bêï~åüëéåéåäéäéå=ü~äéåk=sçê=áüj åéå= ëíéüí= Éáå= åéìéê= iéäéåë~äj ëåüåáííi= ÇÉê= ~ìåü= ÇÉå= w~üåïéåüj ëéä=òì=çéå=ääéáäéåçéå=w ÜåÉå=ÄÉJ áåü~äíéík aáé=påüìäòéáí=ìãñ~ëëí=çéãå~åü áå= îáéäéêäéá= eáåëáåüí= ÉåíëÅÜÉáÇÉåJ ÇÉ=g~ÜêÉ=Ó=~ìÅÜ=~ìë=ò~ÜåÖÉëìåÇJ ÜÉáíäáÅÜÉê=páÅÜíK=aáÉë=ìåíÉêã~ìÉêJ íéå=çáé=oéñéêéåíéå=äéá=çéê=mêéëëéj Bitte lächeln! âçåñéêéåò= òìã= q~ö= ÇÉê= w~üåöéj ëìåçüéáí= áå= _ÉêäáåK= aéìíäáåü= ïìêj ÇÉW= bë= ÖáÄí= åçåü= îáéä= òì= íìåk= déj Ñê~Öí= áëí= Ç~ÄÉá= ~ÄÉê= åáåüí= åìê= Ç~ë båö~öéãéåí=çéê=w~üå êòíéëåü~ñíi ëçåçéêå= mçäáíáâ= ìåç= déëéääëåü~ñí ëáåç=éäéåñ~ääë=öéñçêçéêík a~ëë=éë=åáåüí=êéáåüíi=ëáåü=éêëí=òì påüìääéöáåå= ÑΩê= ÇáÉ= båíïáåâäìåö ÇÉê=w ÜåÉ=ÄÉá=ÇÉå=háåÇÉêå=òì=áåJ íéêéëëáéêéåi= ïìêçé= ÉáåÇêìÅâëîçää ÇÉìíäáÅÜ=áã=_Éáíê~Ö=îçå=mêçÑÉëëçê aêk=aáéíã~ê=léëíéêêéáåüi=sáòééê J ëáçéåí= ÇÉê= _ìåçéëò~üå êòíéâ~ãj ãéê=e_wûhfk bê=ñçâìëëáéêíé=~ìñ=çéå=jìåçöéj ëìåçüéáíëòìëí~åçi= ãáí= ÇÉã= ÇáÉ háåçéê= áüêé= ëåüìäáëåüé= i~ìñä~üå ÄÉÖáååÉåW=ł_Éá=ÇÉå=wï äñà ÜêáÖÉå ëáåç= ïáê= áå= ÇÉê= jìåçöéëìåçüéáí téäíëéáíòéi= ~ÄÉê= ÄÉá= ÇÉå= péåüëj à ÜêáÖÉå=îÉêä ìñí=çáé=h~êáéëêéçìâj íáçå= ÇÉìíäáÅÜ= ä~åöë~ãéê= ìåç= ~ìñ ÉáåÉã= åáéçêáöéå= káîé~ìk = wìöéj åçããéå= Ü~ÄÉ= ÇáÉ= łñêωüâáåçäáåüé h~êáéë = ÄÉá= häéáåâáåçéêå= Äáë= òìã ÇêáííÉå= iéäéåëà~üê= Ó= ãáí= áüêéå cçäöéå=ñωê=çáé=péåüëà ÜêáÖÉåK=wìJ ÇÉã= ëéáéå= ÜçÜÉ= h~êáéëê~íéå= ÄÉá háåçéêå= ~ìë= c~ãáäáéå= áå= ëçòá~ä ëåüïáéêáöéå= iéäéåëä~öéå= òì= ÄÉJ çä~åüíéåk aáé= w~üå êòíéëåü~ñí= ~êäéáíé= ~å îáéäéå=j~ å~üãéå=òìê=séêäéëëéj êìåö= ÇáÉëÉê= páíì~íáçåk= báåáöé= ÇÉê ^åöéäçíéi= ÇáÉ= áã= ΩÄÉêíê~ÖÉåÉå páååé= łpåüìäé= ã~åüéå = ëçääéåi ïáé= ÇáÉ= ò~üå êòíäáåüéå= háåçéêj é ëëéi= îéêãáííéäíéå= ÇáÉ= _ÉÇÉìJ íìåö= ÑêΩÜÉê= w~üåöéëìåçüéáíëìåj íéêëìåüìåöéåk= ^ìåü= ãωëëéå j~ å~üãéå=çéê=dêìéééåéêçéüój ä~ñéi=çáé=çáé=påüìäéå=ìåç=háåçéêj Ö êíéå=éêêéáåüéåi=áå=çéå=háåçéêí~j ÖÉëëí ííéå=éáåöéñωüêí=ïéêçéåk=báj åé=áå=çáéëéã=g~üê=~ìñöéåçããéåé hççééê~íáçå= ãáí= ÇÉã= aéìíëåüéå eéä~ããéåîéêä~åç= ÄáÉíÉí= ÖìíÉ ^åë íòé=ñωê=çáé=séêäéëëéêìåö=çéê ÄÉî äâéêìåöëïéáíéå=^ìñâä êìåök Kiefergelenk-Knacken? Funktionsanalyse! DGFDT zertifizierter Spezialist der DGFDT Dr. Frank Buchmann M.Sc. Leipziger Straße Braunschweig Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie Informationen downloaden oder telefonisch anfordern: Telefon aáé= wìë~ããéåü åöé= îçå= _áäj ÇìåÖ= ìåç= ~ääöéãéáåéã= déëìåçj ÜÉáíëîÉêÜ~äíÉå= ëéáéå= îáéäñ~åü= ÄÉJ ëí íáöíi=ë~öíé=aêk=m~åíéäáë=méíê~â~j âáëi= NK=sçêëáíòÉåÇÉê= ÇÉë= _ìåçéëj îéêä~åçéë= ÇÉê= w~üå êòíé= ÇÉë= ÑJ ÑÉåíäáÅÜÉå= déëìåçüéáíëçáéåëíéëk _ÉäÉÖí= ëéá= ~ìåü= ÇÉê= bññéâí= ÇÉê dêìéééåéêçéüóä~ñéw= łw ÜåÉéìíJ òéå=áå=dêìéééå=ñ êçéêí=çáé=w~üåj ÖÉëìåÇÜÉáíK bêüéäìåöéå= ~ìë= âçããìå~äéå w~üå êòíäáåüéå=aáéåëíéå=äéëí íáöj íéåi= Ç~ëë= dêìåçëåüìäâáåçéêi= ÇáÉ áã= háåçéêö~êíéå= í ÖäáÅÜ= ÇáÉ= w ÜJ åé= éìíòíéåi= ÖÉÖÉåΩÄÉê= háåçéêåi ÇáÉ= áå= ÇÉê= báåêáåüíìåö= åáåüí= éìíj òéå=âçååíéåi=ëáöåáñáâ~åí=öéëωåçéj êé=ääéáäéåçé=w ÜåÉ=Ü~ííÉåK aáé= påüìäé= ëíéüé= îçê= ÇÉê= eéêj ~ìëñçêçéêìåöi= ÇáÉëÉë= ÉáåÖÉΩÄíÉ séêü~äíéå= ~ìë= ÇÉê= sçêëåüìäòéáí ÑçêíòìÑΩÜêÉåI= ìã= ÉáåÉ= séêj ëåüäéåüíéêìåö= ÇÉê= jìåçöéëìåçj ÜÉáí=òì=îÉêÜáåÇÉêåK LINKLISTE rivatzahnklinik-hannover.de zahnarzt-bchmann.de za- raxisgemeinschaft-bs.de zahnarzt raxis-lazovic-foerster.de artline-dentallabor.de has-der-zahnmedizin.de UMTAGDER AHNGESUNDHEIT nform erens es chbe unswasfürihrezahngesundhe tgut st. T pps Infos Check-Up FÜR IMMER UND EWIG Ewige Treue gebührt jemandem, auf den man sich verlassen kann. Als erfahrenes Team in der Zahnärztlichen Praxisgemeinschaft FrankfurterStraße242AsindwirimmerfürSieda inguten wie in schlechten Zeiten. Zahnärzt nnensandrah ller& V ktor alazov c-förster Fasanenstr.55,38102Braunschwe g Telefon s-v ktor a-lazov c-foerster.de Terminmachen behandelnlassen lächelnkönnen. Fon Römer Dr. Ulrich Hornig Telefon (05 11) w~üå~êòí=j~êíáå=méêéòk aêk=h~êëíéå=oωññéêík jáåájfãéä~åí~íé=ëáåç=éáåé=ëåüåéäj äéi= ÉáåÑ~ÅÜÉ= ìåç= âçëíéåöωåëíáöé ^äíéêå~íáîé=ñωê=m~íáéåíéåi=çáé=çéå páíò= áüêéê= mêçíüéëé= îéêäéëëéêå ïçääéåi= ~ääéêçáåöë= ÇÉå= ^ìñï~åç ìåç=çáé=hçëíéå=ñωê=üéêâ ããäáåüé fãéä~åí~íé=ëåüéìéåk k~åü= ^ìëãéëëìåö= ÇÉê= çéíáã~j äéå= fãéä~åí~íä åöé= ~ã= o åíöéåj ÄáäÇ= ïéêçéå= ìåíéê= êíäáåüéê= _ÉJ í ìäìåö= ãáåáã~äé= i ÅÜÉê= òìê ^ìñå~üãé= ÇÉê= fãéä~åí~íé= éê é~j êáéêík= få= ÇÉê= oéöéä= áëí= Ç~ÑΩê= âéáå påüåáíí= åçíïéåçáök= h ååéå= ÇáÉ fãéä~åí~íé= ~ìëêéáåüéåç= ëí~äáä= áå ÇÉã= háéñéêâåçåüéå= îéê~åâéêí ïéêçéåi= ïáêç= åçåü= áå= ÇÉêëÉäÄÉå páíòìåö= Éáå= aêìåââåçéñëóëíéã= áå m~êçççåíáíáë cêωüòéáíáöé=bêâéååìåö=ìåç=qüéê~éáé=ëáåç=éåíëåüéáçéåç=ñωê=çéå=bêñçäö báåé=m~êçççåíáíáë=áëí=éáåé=båíòωåj ÇìåÖ= ÇÉë= w~üåü~äíé~éé~ê~íéëi îéêìêë~åüí= ÇìêÅÜ= Ä~âíÉêáÉääÉå w~üåäéä~ök= _ÉëíáããíÉ= oáëáâçñ~âj íçêéå= ÉêÜ ÜÉå= ÇáÉ= t~üêëåüéáåj äáåüâéáí= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíéüìåö= ìåç Ç~ë= cçêíëåüêéáíéå= ÇáÉëÉê= bêâê~åj âìåöw= píêéëëi= ÉáåáÖÉ= ^ääöéãéáåéêj âê~åâìåöéå=eòìã=_éáëéáéä=aá~äéj íéëf=ìåç=îçê=~ääéã=ç~ë=o~ìåüéåk fã= ÑçêíÖÉëÅÜêáííÉåÉå= pí~çáìã â~åå= ÉáåÉ= m~êçççåíáíáë= òì= w~üåj îéêäìëí=ñωüêéåk=aáé=ñêωüòéáíáöé=bêj âéååìåö= ìåç= qüéê~éáé= ëáåç= ÉåíJ ëåüéáçéåç=ñωê=çéå=bêñçäök táêç= ÉáåÉ= ëåüïéêé= cçêã= ÇÉê m~êçççåíáíáë= ÑÉëíÖÉëíÉääíI= Ü~ÄÉå jáåájfãéä~åí~íéw=häéáåéê báåöêáññi=öêç Éê=kìíòÉå i~åöòéáíëí~äáäáëáéêìåö=îçå=w~üåéêë~íò=ãáí=öéêáåöéã=^ìñï~åç ÇáÉ= mêçíüéëé= ÉáåÖÉ~êÄÉáíÉíI= ëç Ç~ëë=ÇÉê=m~íáÉåí=ÇáÉ=mê~ñáë=ãáí=ÉáJ åéê= ÑáñáÉêíÉå= mêçíüéëé= îéêä~ëëéå â~ååk= bê= ëçääíé= áå= ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå q~öéå= ~ääéêçáåöë= Éíï~ë= ïéáåüéêé k~üêìåö=òì=ëáåü=åéüãéåk fëí=çéê=håçåüéå=ñωê=çáéëé=ëçöéj å~ååíé= pçñçêíäéä~ëíìåö= åáåüí= ÖÉJ ÉáÖåÉíI= ïáêç= ÇáÉ= mêçíüéëé= ãáí= ÉáJ åéã=ïéáåüéå=råíéêñωííéêìåöëã~j íéêá~ä= îéêëéüéåi= ìã= ÉáåÉ= ÄÉêÄÉJ ä~ëíìåö= ï ÜêÉåÇ= ÇÉê= báåüéáäj éü~ëé=~ìëòìëåüäáé ÉåK=a~ë=báå~êJ ÄÉáíÉå=ÇÉë=aêìÅââåçéÑëóëíÉãë=ÉêJ ÑçäÖí= Ç~åå= Éêëí= å~åü= ~ÄÖÉëÅÜäçëJ ëéåéê=håçåüéåáåíéöê~íáçå=çéê=fãj éä~åí~íék aáéëé= ^êí= ÇÉê= séêëçêöìåö= ÄÉJ Ç~êÑ= áã= råíéêâáéñéê= ãáåçéëíéåë îáéê=ìåç=áã=läéêâáéñéêi=~ìñöêìåç ÇÉê= ïéáåüéêéå= håçåüéåëíêìâíìêi ãáåçéëíéåë= ëéåüë= fãéä~åí~íék sçå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ áëí= ÜáÉêÄÉáI= Ç~ëë= ÇáÉ= fãéä~åí~íé ëí~äáä=áã=háéñéê=îéê~åâéêí=ïéêçéå â ååéåk= a~= ÇáÉ= jáåájfãéä~åí~íé ÉñíêÉã=ëÅÜã~ä=ëáåÇI=áëí=Éáå=pÉíòÉå ~ìåü= ÄÉá= ëåüïáéêáöéå= håçåüéåëáj íì~íáçåéå=ã ÖäáÅÜI=ïÉåå=ãáí=ÜÉêJ â ããäáåüéå= fãéä~åí~íéå= ÇÉê jéëëìåö= ÇÉê= w~üåñäéáëåüí~j ëåüéåk ïáê=çáé=j ÖäáÅÜâÉáíI=ÇáÉ=cçêã=ÇÉê båíòωåçìåö=ãáí=éáåéã=ãáâêçäáçj äçöáëåüéå=qéëí=ïéáíéê=òì=çáññéêéåj òáéêéåk= pçãáí= â~åå= ÖÉâä êí= ïéêj ÇÉåI= çä= ÉáåÉ= êéáå= ãéåü~åáëåüé qüéê~éáé=~ìëêéáåüíi=ççéê=éáåé=~ìñ håçåüéå=éêëí=ìãñ~åöêéáåü=~ìñöéj Ä~ìí= ïéêçéå= ãωëëíék= jáí= ÇÉå jáåájaéåí~äjfãéä~åí~íéå= ëåü~ñj ÑÉå=ïáê=Éë=áã=çéíáã~äÉå=c~ääI=ÉáåÉ mêçíüéëé= áååéêü~ää= îçå= òïéá píìåçéå= ~ìñ= a~ìéê= òì= ëí~äáäáëáéj êéåk få= ÄÉëçåÇÉêë= ëåüïáéêáöéå= páj íì~íáçåéå=áëí=éë=ã ÖäáÅÜI=áå=ìåëÉJ êéê= mê~ñáë= ÉáåÉ= asqe`qfj^ìñå~üj ãé= òìê= ÇêÉáÇáãÉåëáçå~äÉå= mä~j åìåö=~ã=`çãéìíéêäáäçëåüáêã=~åj òìñéêíáöéåk= ^ìñ= ÇáÉëÉ= téáëé= â~åå Ç~ë= îçêü~åçéåé= håçåüéå~åöéäçí ãáääáãéíéêöéå~ì= îéêãéëëéå= ìåç ÇáÉ= i~öé= ÇÉê= fãéä~åí~íé= áã= sçêj ÑÉäÇ=ÄÉëíáããí=ïÉêÇÉåK a~=çáé=îçêü~åçéåé=mêçíüéëé=áå îáéäéå= c ääéå= ïéáíéê= îéêïéåçéí ïéêçéå=â~ååi=áëí=éáåé=kéì~åñéêíáj ÖìåÖ=Ü ìñáö=åáåüí=åçíïéåçáök=a~j ÇìêÅÜ=ÉåíÑ~ääÉå=ÜçÜÉ=i~ÄçêâçëíÉå ìåç= ÇáÉ= pí~äáäáëáéêìåö= ÉáåÉê= mêçj íüéëé=áëí=~ìñ=çáéëé=téáëé=çéìíäáåü âçëíéåöωåëíáöéê=òì=êé~äáëáéêéåk aáé= ëåüçåéåçé= sçêöéüéåëïéáj ëéi=îéêäìåçéå=ãáí=éáåéê=ëéüê=âäéáj åéå= tìåçéi= Éêëé~êí= füåéå= ÇáÉ ëçåëí= ΩÄäáÅÜÉ= ãçå~íéä~åöé= báåj ÜÉáäéÜ~ëÉK= aáé= ÖÉïÉÄÉëÅÜçåÉåÇÉ Ç~ë= _~âíéêáéåëééâíêìã= ÖÉòáÉäíÉ ^åíáäáçíáâ~ö~äé=ëáååîçää=áëík ^ìëëåüä~ööéäéåç= ÑΩê= ÇÉå= bêj ÑçäÖ= ÇÉê= qüéê~éáé= áëí= àéççåü= ÇáÉ ÖìíÉ=jáí~êÄÉáí=ÇÉë=m~íáÉåíÉåK=kìê òìë~ããéå=â ååéå=ïáê=çáé=äéëíéå bêöéäåáëëé=éêòáéäéåk=oéöéäã áöé hçåíêçääéåi= ÉáåÉ= ÖìíÉ= Ü ìëäáåüé jìåçüóöáéåé= ìåç= éêçñéëëáçåéääé w~üåêéáåáöìåöéå= ÄÉìÖÉå= ÉáåÉê m~êçççåíáíáë=îçêk páé=â ååéå=~äëç=~ìåü=ëéääëí=îáéä Ç~ÑΩê= íìåi= füêé= w ÜåÉ= ÖÉëìåÇ= òì ÉêÜ~äíÉåK= táê= ÜÉäÑÉå= áüåéå= ÖÉêåÉ Ç~ÄÉá=Ó=ëéêÉÅÜÉå=páÉ=ìåë=~å> w~üå~êòí= j~êíáå= méêéòi= mê~ñáë aêk=_ìåüã~åå=ìåç=m~êíåéê qéåüåáâi= ÇáÉ= j ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= pçj ÑçêíÄÉä~ëíìåÖ= ìåç= ÇáÉ= îéêöäéáåüëj ïéáëé=öéêáåöéå=hçëíéå=ëáåç=åéäéå ÖìíÉê= séêíê ÖäáÅÜâÉáí= ìåç= wìîéêj ä ëëáöâéáí= ÇáÉ= sçêòωöé= ÇÉê= jáåáj fãéä~åí~íék táê=äéê~íéå=páé=öéêåé táê= ÄáÉíÉå= àéïéáäë= ~å= ÉáåÉã p~ãëí~ö= áã= jçå~í= ÉáåÉ= fãéä~åj í~íëéêéåüëíìåçé=~åi=áå=çéê=páé=áåj ÇáîáÇìÉää= ìåç= ìåîéêäáåçäáåü= ΩÄÉê áãéä~åíçäçöáëåüé= hçåòééíéi= ^êí ìåç= rãñ~åö= ÇÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= w~üå~êòí= ãáí= ÇÉã òéêíáñáòáéêíéå= q íáöâéáíëëåüïéêj éìåâí= fãéä~åíçäçöáé= áå= báåòéäöéj ëéê ÅÜÉå=ÄÉê~íÉå=ïÉêÇÉåK=pÉäÄëíJ îéêëí åçäáåü= áåñçêãáéêéå= ïáê= páé ~ìåü= ΩÄÉê= ÇáÉ= òì= Éêï~êíÉåÇÉå hçëíéåk=téöéå=çéê=òéáíáåíéåëáîéå _Éê~íìåÖ=ÄáííÉå=ïáê=páÉ=ìã=îçêÜÉJ êáöé=qéêãáå~äëéê~åüék=páé=ñáåçéå ìåëéêé= mê~ñáë= áå= ÇÉê= qê~ìåëíê~j É=NI= PUNOM=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI= ìåç ÉêêÉáÅÜÉå= ìåë= íéäéñçåáëåü= ìåíéê MRPNLUQ=NU=NU= ççéê= áã= fåíéêåéí ìåíéê= ïïïkü~ìëjçéêjò~üåãéçáj òáåkçé=k Implantologie. Prophylaxe. Parodontologie. Chirurgie. Zahnerhaltung. Zahnersatz Implantologie - Planung, Chirurgie, Prothetik aus einer Hand - Computernavigierte minimalinvasive Implantologie - Mini-Implantate zur Prothesenstabilisierung - Einmal monatlich samstags individuelle Implantatsprechstunde - Knochenaufbau Parodontologie Ästhetik (Veneers, Vollkeramik, Bleaching) Modernste 3D Röntgentechnik (DVT) Hauseigenes Meisterlabor Zinslose Ratenzahlungsmöglichkeit Behandlung in Sedierung oder Narkose möglich Traunstraße Braunschweig Zauberhaftes Lächeln dank moderner Zahntechnik aus Braunschweig. Nähere Infos unter Frankfurter Straße Braunschweig Telefon Dr. med. dent. Karsten Rüffert zertif. Implantologie und Laserzahnheilkunde Dr. med. dent. Ulrike Lübke zertif. Parodontologie ZÄ Kornelia Wischniowski Kinderzahnheilkunde

12 n Fenster Türen Best for BS Wintergärten ol Rollladen Verband des Tischlerhandwerks Niedersachsen 100% Qualität!www.impulse-bs.de* Sicherheit in dunkler Zeit Fenster, Türen, Wintergärten, Überdachungen, Rollladen schützen Sie sich gegen Einbruch! SSV-Paket: -24% auf Fenster* + Sicherheitspaket*! beim Fenster: RC2 (WK2) Beschlag, Verbundsicherheitsglas, abschließbarer Fenstergriff für nur 25 bei Balkontür: RC2 (WK2) Beschlag, Verbundsicherheitsglas, abschließbarer Griff für nur 50 *Angebotspakete nur bis ! *Gilt nicht für bereits bestehende Vorgänge und andere Rabattaktionen! Weitere Informationen finden Sie unter: Besuchen Sie unsere ständige Ausstellung. Montag - Freitag: Samstags: Uhr Uhr Ihr Spezialist am Ölper Knoten Fenster Türen Rollladen Wintergärten Fenster Türen Rollladen Wintergärten Fenster Türen Rollladen Wintergärten

13 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp łfåëöéë~ãí= Ü~ÄÉå= ïáê= áå= ÇÉê= ÉêëJ íéå= e~ääòéáí= òì= îáéäé= _ ääé= îéêäçj êéåk=aáé=cωüêìåö=çéê=dä~çä~åüéê ÖáåÖ= áå= lêçåìåöi= ~ìåü= ïéåå= ïáê ÇáÉ=ÉêëíÉ=Öêç É=`Ü~åÅÉ=ÇÉë=péáÉäë ÄÉë~ Éå I= ÄÉÇ~ìÉêíÉ= j~êå= ^êj åçäçk= aáé= ~åöéëéêçåüéåé= j ÖJ äáåüâéáí= Ü~ííÉ= ëáåü= ÇÉê= ëí~êâ= ~ìñj ëéáéäéåçé= h~êáã= _Éää~ê~Äá= Éê~êJ ÄÉáíÉíI=ëÉáå=pÅÜìëë=ÑäçÖ=å~ÅÜ=ÉáåÉê sáéêíéäëíìåçé=~äéê=âå~éé=~ã=qçê îçêäéák= qêéññëáåüéêéê= ï~êéå= ÇáÉ ëéáéäëí~êâéå= dä~çä~åüéêi= ÇáÉ= áå ÇÉå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå= páíì~íáçåéå ~ÄÖÉâä êíéê=òì=téêâé=öáåöéåw _Éáã= NWM= Ü~ííÉ= lëå~ê= téåçí ~ã= äáåâéå= o~åç= ÇÉë= péåüòéüåj ãéíéêê~ìãë= ÉáåÑ~ÅÜ= ~ÄÖÉòçÖÉåI å~åüçéã= Éê= åáåüí= âçåëéèìéåí= ~íj í~åâáéêí=ïçêçéå=ï~êk=wéüå=jáåìj íéå= ëé íéê= ÖáåÖ= aéåáò= açö~å= ÖÉJ ÖÉå= ÇÉå= _ê~ëáäá~åéê= o~ññ~éä= åáåüí âçåëéèìéåí= ÖÉåìÖ= òì= téêâéi= ëçj Ç~ëë= ÇáÉëÉê= áã= cωåñãéíéêê~ìã òìã=owm=éáåâ éñéå=âçååíék k~åü= ÇÉã= téåüëéä= òéáöíéå= ÇáÉ i ïéå= Ç~åå= ÉåÇäáÅÜ= ÇÉå= êáåüíáj ÖÉå= _áëë= ìåç= â~ãéå= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå ëåü åéå= ^åöêáññ= òìã= ^åëåüäìëëj íêéññéêw= _Éää~ê~Äá= äéöíé= áã= píê~ñj ê~ìã= ÑΩê= jáêâç=_çä~åç= èìéêi= ÇÉê ãáí= ëéáåéã= ÉêëíÉå= _ìåçéëäáö~j qêéññéê= eçññåìåö= ~ìñ= ÇÉå= ÉêëíÉå ^ìëï êíëéìåâí= ~ìñâéáãéå= äáé K hìêòé= wéáí= ëé íéê= Ü ííé= Éáå= hçéñj Ä~ää= îçå= açãá= hìãäéä~= Ñ~ëí= ÇÉå ^ìëöäéáåü=öéäê~åüíi=ççåü=çéê=_~ää ÑäçÖ=~ã=qçê=îçêÄÉá=ESMKFK łaáé= oé~âíáçå= ÇÉê= j~ååëåü~ñí ï~ê= å~åü= ÇÉê= m~ìëé= ëìééêk= táê ï~êéå= Çê~ìÑ= ìåç= Çê~åI= ÇÉå= ^ìëj ÖäÉáÅÜ= òì= ÉêòáÉäÉå I= òéáöíé= ëáåü báåíê~åüíë= ëéçêíäáåüéê= iéáíéê= òìj ÑêáÉÇÉåI=ãìëëíÉ=~ÄÉê=ãáí=~åëÉÜÉåI ïáé=çáé=_çêìëëéå=òìê=sçêéåíëåüéáj ÇìåÖ=â~ãÉåW=j~êÅç=`~äáÖáìêá=ë~Ü å~åü= ÉáåÉê= _~ääéêçäéêìåö= ÇÉå ëéáíäáåü= ÜÉê~åå~ÜÉåÇÉå= gì~å ^ê~åöç= åáåüíi= íê~ñ= ÇÉå= dä~çä~j ÅÜÉê= ÄÉáã= séêëìåüi= Ç~ë= iéçéê ÇÉååçÅÜ=òì=ÄÉÜ~ìéíÉåK=aáÉë=ïìêJ ÇÉ= îçå= påüáéçëêáåüíéê= méíéê= d~j ÖÉäã~åå= ~äë= ÉäÑãÉíÉêïΩêÇáÖ= áåj íéêéêéíáéêí=ìåç=îçå=j~ñ=hêìëé=ééê píê~ñëíç =òìã=pwn=öéåìíòík=k~åüj ÇÉã=j~êà~å=mÉíâçîáÅ=ÉáåÉå=~ÄÖÉJ Ñ äëåüíéå=hêìëéjpåüì =åìê=~äâä~íj ëåüéå= âçååíéi= ÉêÜ ÜíÉ= o~ññ~éä åçåü= ~ìñ= QWNI= ÄÉîçê= qçêëíéå= iáéj ÄÉêâåÉÅÜí=îçå=d~ÖÉäã~åå=ïÉÖÉå pmloq dä~çä~åüéê=ï~êéå=~äöéâä êíéê NK=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=báåíê~ÅÜí=îÉêäáÉêí=NWQ=ÄÉá=_çêìëëá~=Ó=qçê=îçå=jáêâç=_çä~åÇ sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=cì Ä~ääJbêëíJ äáöáëí=báåíê~åüí=ëíéüí=ç~ë ^ìëï êíëöäωåâ=ïéáíéêüáå åáåüí=òìê=péáíéw=få=j åj ÅÜÉåÖä~ÇÄ~ÅÜ=ìåíÉêä~ÖÉå ÇáÉ=_ä~ìJdÉäÄÉå=ÇÉå=_çêìëJ ëéå=~ã=cêéáí~ö=ãáí=nwq=emwofi çäïçüä=ëáåü=çáé=bäñ=îçå qçêëíéå=iáéäéêâåéåüí=áã séêöäéáåü=òìã=^ìëï êíëj ~ìñíêáíí=äéáã=eps=éáåçéìíáö îéêäéëëéêí=öéòéáöí=ü~ííék båíí ìëåüíw=báåíê~åüíë=h~êáã=_éää~ê~äá=eêkf=ìåç=aéååáë=hêìééâé=îéêä~ëëéå=çéå=o~ëéåk= cçíçw=déííó ~åöéääáåüéê=_éäéáçáöìåö=åçåü=~ìñ ÇáÉ=qêáÄΩåÉ=îÉêïáÉëÉå=ïìêÇÉK łdêìåçë íòäáåü= ïáéçéêüçäí= Éë ëáåüw= táê= ëåü~ññéå= Éë= åçåü= åáåüíi ~ìëï êíë= ΩÄÉê= VM=jáåìíÉå= âçåj ëí~åí= ~ìñòìíêéíéå I= åéååí= ^êåçäç ÇÉå=e~ìéíÖêìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=káÉÇÉêä~J ÖÉI=ëáÉÜí=ÇáÉ=j~ååëÅÜ~Ñí=~ÄÉê=~ìÑ ÇÉã=êáÅÜíáÖÉå=tÉÖW=łtáê=ïÉêÇÉå ìåë=~ìñ=çáé=m~êíáé=öéöéå=píìííö~êí áåíéåëáî= îçêäéêéáíéå= ìåç= îéêëìj ÅÜÉåI= Ççêí=ÇáÉ=ÉêëíÉå=ÇêÉá=mìåâíÉ ÉáåòìÑ~ÜêÉåK= aéê= ÉêëíÉ= páéö= áëí åìê=éáåé=cê~öé=çéê=wéáík j~ååëåü~ñíw= méíâçîáå= EPF= J oéáåüéä= EPIRFI= açö~å= EQFI= _áj Å~âÅáÅ=EPIRFI=hÉëëÉä=EQF=J=qÜÉìJ Éêâ~ìÑ=EPIRFI=`~äáÖáìêá=EQF=J=_ÉäJ ä~ê~äá= EOIRFI= _çä~åç= EPIRFI= bäj ~ÄÇÉää~çìá=EQF=J=hìãÄÉä~=EQFK báåöéïéåüëéäíw= SUK=^ÇÉãá= EJF ÑΩê= hìãäéä~x= UPK=hêìééâÉ= EJF ÑΩê= _çä~åçx= UQK=g~Åâëçå= EJF= ÑΩê bä~äçéää~çìák _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= łjáê= íìí= Éë ~ìåü=äéáç=ñωê=çáé=j~ååëåü~ñík=táê Ü~ÄÉå=áå=ÇÉê=òïÉáíÉå=e~äÄòÉáí=Öìí ÖÉëéáÉäíI= ìåç= Ç~åå= ëíéüí= Éë= ~ã båçé= QWNK= a~ë= ïáêñí= å~íωêäáåü= Éáå Ö~åò= ~åçéêéë=_áäç= ~ìñ= Ç~ë=péáÉä I ÄÉÇ~ìÉêíÉ= aéåáò= açö~å= ÇáÉ= káéj ÇÉêä~ÖÉK= aéê= sáòéjh~éáí å= ÜçÑÑíI Ç~ëë= ëéáåé= j~ååëåü~ñí= áå= ÇÉå âçããéåçéå= péáéäéå= ÇáÉ= ÖìíÉ qéáääéáëíìåö= ~ìåü= ~ìñ= VM=jáåìíÉå ~ìëçéüåéå= â~ååw= łtáê= ãωëëéå ~å~äóëáéêéåi= ï~êìã= ïáê= Ç~ë= mçj íéåòá~ä=åáåüí=îçå=çéê=éêëíéå=jáåìj íé= ~å= òéáöéåk= táê= ÇΩêÑÉå= ~ã= ^åj Ñ~åÖ=åáÅÜí=òì=îáÉä=oÉëéÉâí=Ü~ÄÉåK _Éá=jáêâç=_çä~åÇ=ÜáÉäí=ëáÅÜ=ÇáÉ cêéìçé= ΩÄÉê= ëéáåéå= ÉêëíÉå= _ìåj ÇÉëäáÖ~JqêÉÑÑÉê= áå= dêéåòéåw= ła~ë áëí= Éíï~ë= qçääéëi= ïçîçå= ã~å= ~äë âäéáåéë= háåç= íê ìãíi= ~ääéêçáåöë Ü~ÄÉå= ïáê= QWN= îéêäçêéå= Ç~ë= áëí ëéüê= ÉêåΩÅÜíÉêåÇK = aéê= jáííéäj ÑÉäÇã~åå= ÜçÑÑíI= Ç~ëë= Éë= áå= ÇÉå âçããéåçéå= péáéäéå= ÖÉäáåÖíI= ÇáÉ ^åò~üä=çéê=céüäéê=òì=ãáåáãáéêéåw łtáê=ü~äéå=áå=çéê=éêëíéå=e~ääòéáí òì=éáåñ~åüé=déöéåíçêé=â~ëëáéêík _ÉëçåÇÉêë= êöéêäáåü= Ñ~åÇ= ÇÉê OSJg ÜêáÖÉ= ÇáÉ= bäñãéíéêéåíëåüéáj ÇìåÖW= łj~å= â~åå= áüå= ÖÉÄÉåI ãìëë= Éë= ~ÄÉê= åáåüíi= òìã~ä= ÇÉê iáåáéåêáåüíéê= ÇáÉ= páíì~íáçå= ÖÉå~ì pq^qfpqfh NP qçêéw= NWM=EOOKF=tÉåÇíX=OWM EPNKF=o~ÑÑ~ÉäX=OWN=ERUKF=_çä~åÇ Esçê~êÄÉáí=_Éää~ê~ÄáFX=PWN=ETOKF hêìëé=ecçìäéäñãéíéêl`~äáöáìêá ~å=^ê~åöçfx=qwn=etrkf=o~ññ~éäk wìëåü~ìéêw=rm=msq `Ü~åÅÉåîÉêÜ äíåáëw=twp båâä~ääîéêü äíåáëw=mwn déääé=h~êíéåw= _Éää~ê~ÄáI= _áj Å~âÅáÅK łe~äéå=òì=éáåñ~åüé déöéåíçêé=â~ëëáéêí jáêâç=_çä~åç=~å~äóëáéêí=çáé=káéçéêä~öé ~åçéêëüéêìã= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ííÉK = få ÇÉå= âçããéåçéå= q~öéå= ïáää= _çj ä~åç=çáé=káéçéêä~öé=ł~äëåüωííéäå ìåç= Éê= ÜçÑÑíI= Ç~ëë= áã= eéáãëéáéä ~ã= âçããéåçéå= pçååí~ö= ÖÉÖÉå ÇÉå=sÑ_=píìííÖ~êí=ÉåÇäáÅÜ=ÇÉê=ÉêëJ íé= ÇêÉáÑ~ÅÜÉ= mìåâíöéïáåå= ÉáåÖÉJ Ñ~ÜêÉå=ïáêÇW=łaáÉ=j~ååëÅÜ~Ñí=Ü~í áå= ~ääéå= péáéäéå= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ëáé ãáíü~äíéå= â~ååk= táê= ãωëëéå= ÇáÉ iéüêéå=ç~ê~ìë=òáéüéå=ìåç=ïçääéå ÖÉÖÉå=píìííÖ~êí=éìåâíÉåK jáêâç= _çä~åç=eêkf= ÖÉÖÉå= `ÜêáëJ íçéü=hê~ãéêk= cçíçw=déííó jìëëíé=òìã=påüäìëë=~ìñ=çáé=qêáäωåéw=báåíê~åüíjqê~áåéê=qçêëíéå=iáéäéêâåéåüí=eäfkk= o^afljqfmm få= ÇÉê= îçå= jáåü~éä= hìüå~ ìåç= eéåêáâé= eçó= ãççéêáéêj íéå= péåçìåö= łbáåíê~åüí= fåj qé~ã I=ÇáÉ=~ã=aáÉåëí~Ö=îçå OMKMP=Äáë= ON=rÜê= ~ìñ= o~çáç lâéêïéääé= ~ìëöéëíê~üäí ïáêçi=ëáåç=fåíéêîáéïë=ãáí=^äj ïéüêëéáéäéê=_éåà~ãáå=héëëéä ìåç= qçêï~êí= a~åáéä= a~î~êá ÖÉéä~åíK wìçéã= äáîé= òìöéëåü~äíéíw h~êäjeéáåò= ł`ü~êäó = e~åçj ëåüìüi= ÉáåÉê= ÇÉê= iéáëíìåöëj íê ÖÉê=ìåëÉêÉê=báåíê~ÅÜí=òïáJ ëåüéå= NVTQ= ìåç= NVUMK= cê~j ÖÉå= ~å= ÇáÉ= d ëíé= ééê= bjj~áä ~å= Éáåíê~ÅÜí]çâÉêïÉääÉKÇÉ ëéåçéå=eäáë=jçki=nr=rüêfk cçíçw=déííó=fã~öéë rãä~ìã~ å~üãéå ìã=_jmä~íò=äééåçéí cì Ä~ääW=páÅÜÉêÜÉáíëêáÅÜíäáåáÉå=ÉêÑΩääí _ê~ìåëåüïéáö= EÜFK= k~åü= ÇÉã ^ìñëíáéö=îçå=báåíê~åüíë=rop=ïìêj ÇÉ= áå= ÇÉå= îéêö~åöéåéå= tçåüéå ÇÉê= _Jmä~íò= ~ã= báåíê~åüíjpí~çáçå ìãöéä~ìík=bê=éåíëéêáåüí=åìå=çéå páåüéêüéáíëêáåüíäáåáéå= ÇÉê= oéöáçj å~ääáö~i= ìåç= Ç~ë= qé~ã= îçå= qê~áj åéê= eéååáåö=_ωêöéê= ïáêç= âωåñíáö Ççêí=~ääÉ=eÉáãëéáÉäÉ=~ìëíê~ÖÉåK aáé= ^åñçêçéêìåöéå= ÇÉë= kçêçj ÇÉìíëÅÜÉå= cì Ä~ääîÉêÄ~åÇÉë= ìãj Ñ~ëëÉå= ÇáÉ= báåêáåüíìåö= îçå= òïéá ÖÉíêÉååíÉå= báåö åöéå= ÑΩê= eéáãj ìåç=d ëíéñ~åë=ëçïáé=îçå=öéíêéååj íéå=`~íéêáåöëí åçéå=ìåç=t`j^åj ä~öéåk=báåé=w~ìå~åä~öé=ãáí=éáåéê e ÜÉ=îçå=OIOM=jÉíÉêå=òìã=péáÉäJ ÑÉäÇ= îçê= ë ãíäáåüéå= píéüéä~íòäéj êéáåüéå= ãìëëíé= ÉêêáÅÜíÉí= ïéêçéåk a~êωäéê= Üáå~ìë= ïáêç= ÉáåÉ= åéìé _ÉëÅÜ~ääìåÖë~åä~ÖÉ=áåëí~ääáÉêíK ł_éáã= ÑΩê= ìåë= ëç= ïáåüíáöéå ^ìëä~ì= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå= fåñê~ëíêìâj íìê=ïáêç=çìêåü=çáéëé=j~ å~üãéå ÇáÉ= nì~äáí í= ÇÉê= mä íòé= ìåãáííéäj Ä~ê= ~ã= pí~çáçå= ÇÉìíäáÅÜ= çéíáj ãáéêí I= ë~öí= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= pçéj êéå=läáîéê=sçáöík cêéáé=qìêåéê=ääéáäéå=bêëíéê cì Ä~ääJlÄÉêäáÖ~W=qÉ~ã=îçå=qê~áåÉê=rïÉ=t~äíÜÉê=ëáÉÖí=áå=oçíÉåÄìêÖ _ê~ìåëåüïéáö= EêâFK= aáé= läéêj äáö~jcì Ä~ääÉê= ÇÉê= cêéáéå= qìêåéê Ü~ÄÉå= ÖÉëíÉêå= îçêöéäéöíw= _Éáã oçíéåäìêöéê=ps= ÖÉï~åå= Ç~ë qé~ã=îçå=qê~áåéê=rïé=t~äíüéê ëí~åçéëöéã = ãáí= QWO=EOWNF= ìåç ÄäÉáÄí=ëçãáí=q~ÄÉääÉåÑΩÜêÉêK _Éáã= påüäìëëäáåüí= îçå= ÇÉê tωããé= ï~ê= ÇáÉ= mêáåòéåé~êâjbäñ ãáí= ÉáåÉã= açéééäëåüä~ö= áå= cωüj êìåö= ÖÉÖ~åÖÉåW= j~êîáå= cêáj ÅâÉ=ENNKF= ìåç= gìäá~å= bööéêë=envkf íê~ñéåi= ÉÜÉ= qçäá~ë= háêëåüâé=eoqkf ÇÉå=^åëÅÜäìëëíêÉÑÑÉê=ÑΩê=ÇáÉ=d~ëíJ ÖÉÄÉê= ÉêòáÉäíÉK= ^ÄÉê= ~ìåü= ìåãáíj íéää~ê= å~åü= ÇÉã= péáíéåïéåüëéä ÉêïáëÅÜíÉå=ÇáÉ=qìêåÉê=ÇÉå=ÄÉëëÉJ êéå= pí~êíw= bêî~= låä~ëáçöìää~j êá=eqvkf= äéöíé= îçê= ìåç= ÉêåÉìí= cêáj ÅâÉ=ETOKF= ëçêöíé= ÑΩê= ÇáÉ= sçêéåíj ëåüéáçìåök= qáã= bäéêëä~åü=euvkf ëçêöíé= ãáí= ëéáåéã= qçê= òìã= OWQ åìê=åçåü=ñωê=bêöéäåáëâçëãéíáâk ^ìåü=å~åü=~åüí=péáéäí~öéå=ëáåç ÇáÉ= cêéáéå= qìêåéê= ëçãáí= ΩÄÉêê~J ëåüéåçéê= q~äéääéåñωüêéê= ÇÉê läéêäáö~=káéçéêë~åüëéåk ^ìë=_ê~ìåëåüïéáöéê=páåüí=ïáêç ÇÉê=péáÉäí~Ö=~ã=ÜÉìíáÖÉå=pçååí~Ö ãáí= òïéá= òéáíöäéáåüéå= mìåâíj ÄÉÖÉÖåìåÖÉå= îçå= báåíê~åüíë rnvjj~ååëåü~ñí= ÖÉÖÉå= ÇÉå p`=téóüé= ENP=rÜêI= pí~çáçååéj ÄÉåéä~íòF= ìåç= ÇÉê= rntj_ìåçéëäáj Ö~J^ìëï~Üä= ENP=rÜêI= héååéää~çf ÖÉÖÉå=råáçå=_Éêäáå=âçãéäÉííáÉêíK aáé= ropjoéöáçå~ääáö~jj~ååj ëåü~ñí= ëéáéäíé= ÄÉêÉáíë= ~ã= cêéáí~ö ÖÉÖÉå= táäüéäãëü~îéå= ãáí= NWN ENWMFK= cωê= ÇáÉ= łi ïéå = íê~ñ= ÇÉê ïáéçéêöéåéëéåé= káäë= d ïéåâé EPPKFK FRANKSCHMETZERAUTOMOBILE IhrVolvoVertragshändleramÖlperKnoten Aussigstr Braunschweig Telefon0531/ Aussigstr Braunschweig Telefon0531/

14 NQ pmloq pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu NK=_rkabpifd^ fk=h owbw _çêìëëá~=jûöä~çä~åü=j=báåíê~åüí=_ê~ìåëåüïéáö== QWN=EOWMF qçêéw=nwm=téåçí=eookfi=owm=o~ññ~éä=epnkfi=own=_çä~åç=erukfi PWN=j~ñ=hêìëÉ=ETOKI=cçìäÉäÑãÉíÉêFI=QWN=o~ÑÑ~Éä=ETRKF wìëåü~ìéêw=rm=msq déääé=h~êíéåw=uü~â~=erf=j=_éää~ê~äá=eofi=_áå~âåáå=eof NK=c`=kΩêåÄÉêÖ=J=_çêìëëá~=açêíãìåÇ== qçêéw=mwn=påüãéäòéê=eptkfi=nwn=káäëëçå=ernkf wìëåü~ìéêw=rm=mmm=e~ìëîéêâ~ìñíf déääé=h~êíéåw=`ü~åçäéê=eof=j=oéìë=eofi=pìäçíáå NWN=EMWNF sñi=tçäñëäìêö=j=nuvv=eçññéåüéáã== = OWN=ENWNF qçêéw=mwn=jççéëíé=enrkfi=nwn=läáå=eqqkfi=own=läáå=equkf wìëåü~ìéêw=ov=upt déääé=h~êíéåw=mçä~â=j=oìçói=cáêãáåçi=séëíéêö~~êçi=eéêçäáåö e~ãäìêöéê=ps=j=téêçéê=_êéãéå== = MWO=EMWNF qçêéw=mwn=méíéêëéå=epokfi=mwo=méíéêëéå=evmkhqf wìëåü~ìéêw=rp=ovm déääé= h~êíéåw=_éáëíéê=eofi=î~å=çéê=s~~êí=epf=j=cêáíòi=föåàçîëâái `~äçáêçä~=eof cps=j~áåò=mr=j=_~óéê=iéîéêâìëéå== = NWQ=EMWPF qçêéw=mwn=oçääáé=hêìëé=envkfi=mwo=i~êë=_éåçéê=epukfi MWP=oçÄÄáÉ=hêìëÉ=EQRKHNFI=MWQ=háÉ äáåö=ervkfi=nwq=j~ääá=euokf wìëåü~ìéêw=ou=snt déääé=h~êíéåw=jçêáíò=eof=j=aéêçáóçâ e~ååçîéê=vs=j=c`=^ìöëäìêö== = OWN=EMWMF qçêéw=mwn=séêü~éöü=ernki=e~åçéäñãéíéêfi=nwn=pçäáéåü=esmkfi OWN=eìëòíá=EUVKI=e~åÇÉäÑãÉíÉêF wìëåü~ìéêw=pv=omm déääé= h~êíéåw= j~êåéäç= EOFI= píáåçäi= p~â~á= EPF= J= _~áéêi= lëíêòçäéâ EPFI=jçê~îÉâ=EQFI=sÉêÜ~ÉÖÜ=EPF påü~äâé=mq=j=_~óéêå=jωååüéå== = MWQ=EMWOF qçêéw=mwn=påüïéáåëíéáöéê=eonkfi=mwo=j~åçòìâáå=eookfi MWP=oáÄÉêó=ETRK=FI=MWQ=máò~êêç=EUQKF wìëåü~ìéêw=sn=vtp=e~ìëîéêâ~ìñíf déääé=h~êíéw=c~êñ~å=j afb=qlogûdbow R=qçêÉ== máéêêéjbãéêáåâ=^ìä~ãéó~åö=e_çêìëëá~=açêíãìåçf = káåçä~á=jωääéê=ecps=j~áåò=mrf = séç~ç=fäáëéîáå=esñ_=píìííö~êíf = ^åíüçåó=jççéëíé=enuvv=eçññéåüéáãf = pl=dbeq=bp=tbfqbow p`=cêéáäìêö=j=eéêíü~=_p`=_éêäáå=eüéìíéi=nrkpm=rüêf sñ_=píìííö~êí=j=báåíê~åüí=cê~åâñìêí=eüéìíéi=ntkpm=rüêf qê~áåéê= j~êâìë= dáëççä= ENUVV eçññéåüéáãfw= łtáê= Ü~ÄÉå= Ç~ë qçêéëåüáé Éå=îÉêÖÉëëÉå=ìåÇ=áêJ ÖÉåÇï~åå= ~ìåü= Ç~ë= séêíéáçáj ÖÉåK= få= ÇÉê= e~ääòéáíé~ìëé= Ü~J ÄÉå=ïáê=ìåë=~åÖÉëÅÜ~ìí=ìåÇ=ÖÉJ ë~öíw=a~ë=áëí=à~=éáå=táíòi=ç~ëë=éë ÜáÉê= NWN= ëíéüík= a~åå= ëåüéåâéå ïáê= ÇÉã= déöåéê= ïáéçéê= Éáå qçêi=ìåç=ç~ë=áëí=ëìééê êöéêäáåüi e~ãäìêö= EpfaFK= läáîéê= hêéìòéê Ü~ííÉ= å~åü= ÇÉã= VVK=_ìåÇÉëäáÖ~J kçêççéêäó= ÉáåÉå= ã ÅÜíáÖ= ÇáÅâÉå e~äëk= ^äë= h~éáí å= o~ñ~éä= î~å= ÇÉê s~~êí= ìåç= k~íáçå~äíçêüωíéê= oéå ^ÇäÉê= ëåüçå= ä~åöé= ïçêíäçë= áå= ÇÉê h~äáåé= îéêëåüïìåçéå= ï~êéåi= êéj ÇÉíÉ= ÇÉê= péçêíçáêéâíçê= ÇÉë= e~ãj ÄìêÖÉê= ps= hä~êíéñík= łtáê= ëíéüéå ÉñíêÉã= ëåüäéåüí= Ç~ I= ïéííéêíé hêéìòéê= å~åü= ÇÉã= MWO=EMWNF= ÖÉJ ÖÉå= téêçéê= _êéãéåk= k~íáçå~äj ëéáéäéê=eéáâç=téëíéêã~åå=ïìêçé åçåü=çéìíäáåüéêw=łgéíòí=öéüí=éë=öéj ÖÉå= ÇÉå= ^ÄëíáÉÖI= áåü= ë~öé= Ç~ë ëåüçå=ëéáí=éáå=é~~ê=q~öéåk=bë=öéüí ìã=çáé=bñáëíéåòk aéê= eps= ëíéåâí= ãáí= åìê= îáéê mìåâíéå= å~åü= ëéåüë= iáö~jpéáéäéå áå= ÉáåÉê= íáéñéå= hêáëék= aéê= ÉáåòáÖÉ iáåüíääáåâw= fããéêüáå= å~üí= áå= ÇÉê qê~áåéêñê~öé= ÉáåÉ= i ëìåök= açåü ~ìåü= ÇáÉ= çññéåä~ê= éçëáíáî= îéêä~ìj ÑÉåÇÉå=dÉëéê ÅÜÉ=ãáí=ÇÉã=ÑêΩÜÉJ êéå= åáéçéêä åçáëåüéå= k~íáçå~äj wfq^qb ÇÉåå= ~ã= båçé= ëíéüéå= ïáê= ãáí äééêéå=e åçéå=ç~k qê~áåéê=gωêöéå=häçéé=e_çêìëj ëá~= açêíãìåçfw= łtáê= Ü ííéå ÖÉêåÉ= Éíï~ë= ÄÉëëÉê= ÖÉëéáÉäíI ~ÄÉê= ãáí= ÇÉã= mìåâí= â ååéå ïáê= äéäéåk= fåü= ïωåëåüé= ãéáj åéã= hçääéöéå= ÇáÉ= åçíïéåçáöé oìüéi=ç~åå=ïáêç=~ääéë=öìík t ÜêÉåÇ=ÄÉá=ÇÉå=_~óÉêå=å~ÅÜ=ÉáJ åéê= íìêäìäéåíéå= tçåüé= ãáí= ÇÉê îáéäçáëâìíáéêíéå= j~å îéêâêáíáâ ÇìêÅÜ= péçêíçáêéâíçê= j~ííüá~ë p~ããéê= îçå= séêìåëáåüéêìåö eps=å~åü=aéêäójmäéáíé=~ã=_ççéå jáí=mwo=ìåíéêäáéöí=çéê=e~ãäìêöéê=ps=òì=e~ìëé=çéã=bêòêáî~äéå=~ìë=_êéãéå e~ãäìêöë=oéå =^ÇäÉê=EäáåâëF=ìåÇ=qçäÖ~ó=^êëä~å=ã~êëÅÜáÉêÉå=å~ÅÜ ÇÉê=káÉÇÉêä~ÖÉ=ÖÉÑêìëíÉí=îçã=mä~íòK= cçíçw=déííó=fã~öéë bêòáéäíé=çéå=òïéáíéå=qêéññéê=ñωê=_~óéêå=jωååüéå=öéöéå=påü~äâé=mqw=j~êáç=j~åçòìâáåk= pçìîéê åé=_~óéêå=àéíòí=ïáéçéê ÖäÉáÅÜ~ìÑ=ãáí=ÇÉå=açêíãìåÇÉêå aìêåü=çéå=âä~êéå=qwmjpáéö=äéá=påü~äâé=mq=íêéååí=åìê=ç~ë=qçêîéêü äíåáë=çáé=jωååüéåéê=îçã=_s_ déäëéåâáêåüéå=epfafk=_~óéêå jωååüéå=ü~í=ãáí=éáåéã ëçìîéê åéå=^ìëï êíëëáéö òìã=táéëåj^ìñí~âí=~å=çéê péáíòé=çéê=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáJ Ö~=ïáÉÇÉê=ãáí=_çêìëëá~ açêíãìåç=öäéáåüöéòçöéåk aéê=qáíéäîéêíéáçáöéê=öéj ï~åå=ç~ë=qçéëéáéä=äéá påü~äâé=mq=å~åü=éáåéê=éáåj ÇêìÅâëîçääÉå=aÉãçåëíê~íáJ çå=çéê=pí êâé=ãáí=qwm=eowmfk ~ÄÉê= ~ìåü= Ö~ê= åáåüíë= òì= ëéωêéå ï~êi= ïìêçéå= ÇáÉ= påü~äâéê= å~åü òìäéíòí= ÇêÉá= mñäáåüíëéáéäëáéöéå= áå cçäöé= çüåé= déöéåíçê= ìåë~åñí= ~ìñ ÇÉå=_çÇÉå=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉå=òìêΩÅâJ ÖÉÜçäíK= báå= açéééäëåüä~ö= áååéêj Ü~äÄ=îçå=PU=pÉâìåÇÉå=ÇìêÅÜ=_~ëJ íá~å= påüïéáåëíéáöéê= ìåç= j~êáç j~åçòìâáå= ëíéääíé= ÇáÉ= téáåüéå ÑêΩÜ=~ìÑ=páÉÖK påüçå=áå=çéå=îéêö~åöéåéå=äéáj ÇÉå= g~üêéå= Ü~ííÉ= _~óéêå= òìã táéëåj^ìñí~âí= áå= ÇÉê= eéáã~í= ~ìñ påü~äâé=öéëéáéäí=ó=ìåç=àéïéáäë=owm ÖÉïçååÉåK= aáé= påü~äâéê= ëí~åçéå å~åü=éáåéê=îéêüéá ìåöëîçääéå=^åj Ñ~åÖëéÜ~ëÉ=ÇÉã=ÉñíêÉã=î~êá~ÄäÉå _~óéêåjpéáéä=ñ~ëí=ã~åüíäçë=öéöéåj ΩÄÉêK= få= ÉáåÉê= áåíéåëáîéå= ÉêëíÉå sáéêíéäëíìåçé= íê~ñéå= géêçãé= ìåç héîáåjmêáååé= _ç~íéåö= áã= ãáí íê~áåéê=_éêí=î~å=j~êïáàâ=âçååíéå hêéìòéê= å~åü= ÇÉã= péáéä= åáåüí= ëç ëåüåéää=äéë åñíáöéåk péáå=_äáåâ=îéêêáéíi=ï~ë=éê=îçê=~äj äéã= áå= ÇÉê= ÉêëíÉå= e äñíé= ÖÉëÉÜÉå Ü~ííÉW=aÉå=^ìÑíêáíí=ÉáåÉë=^ÄëíáÉÖëJ â~åçáç~íéåk= łfå= ÇÉê= bêëíéå= _ìåj ÇÉëäáÖ~= Äê~ìÅÜí= ã~å= i~ìñäéêéáíj ëåü~ñíi= wïéáâ~ãéñîéêü~äíéå= ìåç ^ÖÖêÉëëáîáí ík= få= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ ï~ê= Éë= ΩÄÉê= ïéáíé= qéáäé= îáéä= òì ïéåáök= táê= Ü~ÄÉå= SM=jáåìíÉå ëéüê= ëåüäéåüí= ÖÉëéáÉäíI= áå= ÇÉê= lñj ÑÉåëáîÉ= â~ìã= ëí~ííöéñìåçéå= ìåç Éë= ÄáÉÇÉêÉå= _êéãéêå= äéáåüíöéj ã~åüí I= äéöíé= ÇÉê= QTJg ÜêáÖÉ å~åük aéê= eps= ï~ê= ãáí= ÇÉã= ÑêΩÜÉå mêéëëáåö=îçå=téêçéê=ωäéêñçêçéêíi ÇÉê= ÉêÜçÑÑíÉ=ł`~êÇçëçJbÑÑÉâí =ãáí ÇÉã= fåíéêáãëjqê~áåéê= oçççäñç `~êççëç= îéêéìññíé= îçääéåçëi= ìåç ÇÉê= d~ëíi= ÇÉê= òìîçê= ÇêÉáã~ä= áå cçäöé= ëáéöäçë= ÖÉïÉëÉå= ï~êi= ÖÉJ ï~åå=~ã=båçé=îéêçáéåík= ÇÄ pé~ååìåö= Éêï~êíÉíÉå= _êìçéêçìj Éää= ëåüçå= áå= ÇÉê= ÑΩåÑíÉå= jáåìíé ÇáêÉâí= ~ìñéáå~åçéêk= _~óéêåë= fåj åéåîéêíéáçáöéê=géêçãé=ääçåâíé=éáj åéå= påüìëëîéêëìåü= ëéáåéë= e~ääj ÄêìÇÉêëK téåáöé= péâìåçéå= ëé íéê= Ü~ííÉ ÇÉê= åéìé= påü~äâéjpí~ê= ÇáÉ= ÄÉëíÉ `Ü~åÅÉ= ÇÉê= ^åñ~åöëéü~ëék= k~åü ÉáåÉã= ëåüïéêéå= céüäéê= îçå= _~ój ÉêåJh~éáí å= müáäáéé= i~üã= òï~åö ÇÉê= łmêáåò = kéìéêi= ÇÉê= ÄÉá= àéçéã _~ääâçåí~âí= Öå~ÇÉåäçë= ~ìëöééñáñj ÑÉå= ïìêçéi= òì= ÉáåÉê= m~ê~çék= a~j å~åü= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ëáåü= òìå ÅÜëí Éáå= hä~ëëéëéáéäi= áå= ÇÉã= ÇáÉ= Éíï~ë ÇÉÑÉåëáîÉê= ~ìëöéêáåüíéíéå= påü~äj âéê= ÇÉã= qêáéäéjpáéöéê= ÇìêÅÜ ëåüåéääé= déöéåëí É= mêçääéãé ÄÉêÉáíÉíÉåK=aáÉ=_~óÉêå=ëÉíòíÉå=~ìÑ péáéäâçåíêçääé= ìåç= Ü~ííÉå= å~åü _K=dä~ÇÄ~ÅÜ=J=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ e~ååçîéê=vs=j=c`=^ìöëäìêö sñi=tçäñëäìêö=j=eçññéåüéáã c`=kωêåäéêö=j=_k=açêíãìåç j~áåò=mr=j=_k=iéîéêâìëéå afb=_rkabpifd^ QWN OWN OWN NWN NWQ cçíçw=déííó=fã~öéë òïéá=påüêéåâãçãéåíéå=ìåç=éáåáj ÖÉå= ìåöéåìíòíéå= pí~åç~êçë= ÉáåÉ íê~ìãü~ñíé=jáåìíé=ãáí=çéã=açéj ééäé~åâk a~å~åü= Ü~ííÉå= ÇáÉ= _~óéêå äéáåüíéë= péáéäi= ÇáÉ= ëåüçåâáéêíéå påü~äâéê=öéêáéíéå=ìåíéê=çéã=a~ìj ÉêéêÉëëáåÖ= ÇÉê= d ëíé= î ääáö= ~ìë ÇÉã=qêáííK=aáÉ=òïÉáíÉ=e~äÄòÉáí=Äçí Ç~ëëÉäÄÉ= _áäçk= aáé= îçå= qê~áåéê méé= dì~êçáçä~= í~âíáëåü= ÜÉêîçêê~J ÖÉåÇ=ÉáåÖÉëíÉääíÉåI=Ñ~ëí=é~ìëÉåäçë êçåüáéêéåçéå= _~óéêåjpí~êë= ÄäáÉJ ÄÉå= áããéê= âçåòéåíêáéêí= ìåç= äáéj Éå= â~ìã= påü~äâéê= pòéåéå= òìk k~åü=éáåéê=öìíéå=píìåçé=å~üãéå ÇáÉ=_~óÉêå=ÉáåÉå=d~åÖ=ê~ìëI=~ÄÉê ~ìåü= Ç~ë= âçååíéå= ÇáÉ= d~ëíöéäéê åáåüí= åìíòéå= Ó= òì= Ä~ääëáÅÜÉê= ìåç ~ÄÖÉâä êí= éê ëéåíáéêíé= ëáåü= ÇÉê `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJpáÉÖÉêK e~ãäìêöéê=ps=j=tk=_êéãéå påü~äâé=mq=j=_k=jωååüéå p`=cêéáäìêö=j=eéêíü~=_p` sñ_=píìííö~êí=j=bk=cê~åâñìêí = = = séêéáå= pék= d= s= r= aáññk= qçêé= mâík = NK=_K=açêíãìåÇ= S= R= N= M= = NN= NSWR= = NS = OK=_K=jΩåÅÜÉå= S= R= N= M= = NN= NPWO= = NS = PK=_K=iÉîÉêâìëÉå= S= R= M= N= = = U= NRWT= = NR = QK=e~ååçîÉê=VS= S= Q= M= O= = = O= NMWU= = NO = RK=_K=dä~ÇÄ~ÅÜ= S= P= M= P= = = Q= NRWNN= = V = SK=sÑi=tçäÑëÄìêÖ= S= P= M= P= = = N= = VWU= = = V = TK=j~áåò=MR= S= P= M= P= = JP= = VWNO= = V = UK=c`=^ìÖëÄìêÖ= S= P= M= P= = JP= = SWV= = = V = VK=tK=_êÉãÉå= S= P= M= P= = JP= = RWU= = = V NMK=eçÑÑÉåÜÉáã= S= O= O= O= = = M= NRWNR= = U NNK=eÉêíÜ~=_p`= R= O= N= O= = = P= = VWS= = = T NOK=pÅÜ~äâÉ=MQ= S= O= N= P= = JS= = TWNP= = T NPK=sÑ_=píìííÖ~êí= R= O= M= P= = = O= NMWU= = = S NQK=bK=cê~åâÑìêí= R= O= M= P= = JO= = TWV= = = S NRK=c`=kΩêåÄÉêÖ= S= M= Q= O= = JP= = SWV= = = Q NSK=e~ãÄìêÖÉê=ps= S= N= N= Q= = JT= NMWNT= = Q NTK=p`=cêÉáÄìêÖ= R= M= O= P= = JQ= = TWNN= = O NUK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= S= M= N= R= JNN= = PWNQ= = N MWO MWQ pçk pçk

15 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp pmloq iáçåë=ëíéüéå=å~åü=éáåéê=öìíéå òïéáíéå=e äñíé=áã=e~ääñáå~äé _ê~ìåëåüïéáöë=cççíä~ääéê=ãωüéå=ëáåü=òì=éáåéã=ouwonjpáéö=öéöéå=oüéáåjkéåâ~ê=_~åçáíë sçå=a~åáéä=_éìíäéê NR _ê~ìåëåüïéáök=káåüí ëåüãéáåüéäü~ñíi=~äéê=áã e~ääñáå~äék=jáí=ouwon ÖÉï~ååÉå=ÇáÉ=kÉï=vçêâÉê iáçåë=öéëíéêå=îçê=rmtu=wìj ëåü~ìéêå=áã=báåíê~åüíj pí~çáçå=ç~ë=mä~óçññjsáéêíéäj Ñáå~äÉ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=oÜÉáåJ kéåâ~ê=_~åçáíëk déëíéêå=åìê=ëåüïéê=òì=ëíçéééåw=_êáíí~=eìéëâéj_ ÅÜÉêK cçíçw=qk^k łe~äéå=öé~åâéêí=äáë òìã=déüíåáåüíãéüê _~ëâéíä~ääw=báåíê~åüíja~ãéå=öéïáååéå=utwsp sçå=`üêáëíçéü=j~ííüáéë _ê~ìåëåüïéáök= _ÉëëÉê= Ü ííé= ÇáÉ p~áëçå= ÑΩê= ÇáÉ= _~ëâéíä~ääéêáååéå ÇÉê= báåíê~åüí= â~ìã= ÄÉÖáååÉå â ååéåw=déöéå=çéå=jáí~ìñëíéáöéê qps=hêçñççêñjdäéáäéêö=öéä~åö=çéå _ä~ìjdéääéå= áå= áüêéã= wïéáíäáö~j aéäωí= áå= ÇÉê= Öìí= ÄÉëìÅÜíÉå= fëçäj ÇÉÜ~ääÉ= Éáå= àéçéêòéáí= ìåöéñ ÜêÇÉJ íéê=utwsp=eqpwpnfjbêñçäök łeéìíé= Ü~í= ~ääéë= ÖÉâä~ééí I ÑêÉìíÉ= ëáåü= qê~áåéê= ^åçêé~ë eìåçí=ωäéê=çéå=ççãáå~åíéå=^ìñj íêáíí=ëéáåéë= qé~ãëi= Ç~ë= ä~åöé= wéáí Ç~ë= déëåüéüéå= ~ìñ= ÇÉã= céäç= ÄÉJ ëíáããí=ü~ííéi=éüé=ã~å=éë=áã=äéíòj íéå= sáéêíéä= Éíï~ë= äçåâéêéê= ~åöéj ÜÉå=äáÉ K=sçå=_ÉÖáåå=~å=Ü~ííÉ=ÇáÉ báåíê~åüí= âä~êöéã~åüíi= Ç~ëë= ëáé ÖÉÖÉå= ÉáåÉë= ÇÉê= ëåüï ÅÜÉêÉå qé~ãë=çéê=ok=iáö~=kçêç=éáåé=aìñíj ã~êâé= áå= p~åüéå= hä~ëëéåéêü~äí ëéíòéå= ïçääíék= łtáê= Ü~ÄÉå= Ü~êí îéêíéáçáöí= ìåç= îéêëåüáéçéåé= aéj ÑÉåëÉJs~êá~åíÉå=ÖÉëéáÉäí=Ó=ìåÇ=áÅÜ Öä~ìÄÉI= ÇáÉ= ~åçéêéå= Ü~ÄÉå= Ç~ë Ö~ê= åáåüí= ãáíäéâçããéå I= ÑêÉìíÉ ëáåü= eìåçí= ΩÄÉê= ëéáå= ÑìåâíáçåáÉJ êéåçéë=aéñéåëáîâçåòééíi=ç~ë=çéã déöåéê=oq=_~ääîéêäìëíé=äéëåüéêíék cωê= ÇáÉ= å íáöé= _ê~ìåëåüïéáöéê łcáêééçïéê =ëçêöíéå=çáé=^ãéêáâ~j åéêáå= ^äóëü~= tçã~åâ= EOQ=mìåâJ íéf= ëçïáé= ^ìñä~ìëéáéäéêáå= _êáíí~ eìéëâéj_ ÅÜÉê= EOR=mìåâíÉFI= ÇáÉ ÄÉëçåÇÉêë=îçê=ÇÉê=m~ìëÉ=ÉáåÉ=íçääÉ m~êíáé= òéáöíék= łtáê= Ü~ÄÉå= ÖÉJ ~ÅâÉêí= Äáë= òìã= déüíåáåüíãéüê I äçäíé= ÇáÉ= OUJg ÜêáÖÉ= ÇáÉ= báåë~íòj ÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=áÜêÉë=qÉ~ãë=ìåÇ=Ü~íJ íé=éáåé=ïéáíéêé=bêâä êìåö=ñωê=çéå h~åíéêëáéö= é~ê~íw= łråëéêé= aéñéåj ëé=ëí~åç=öìíi=ìåç=ïáê=ü~äéå=òéáíj ïéáëé= ΩÄÉêáêÇáëÅÜ= ÖÉíêçÑÑÉåK = råj íéêëíωíòìåö= ÄÉâ~ã= Ç~ë= ÄçÅâëí~êJ âé= _~ÅâÅçìêíJaìç= îçê= ~ääéã= îçå cçêï~êç= pìëâ~= _ÉêÖÉêI= ÇáÉ= åéìå áüêéê= ÉäÑ= w ÜäÉê= áã= îçêéåíëåüéáj ÇÉåÇÉå=ÇêáííÉå=sáÉêíÉä=ã~êâáÉêíÉK füêé= å ÅÜëíÉ= _ÉÖÉÖåìåÖ= ÄÉJ ëíêéáíéå=çáé=_ê~ìåëåüïéáöéêáååéå ~ã=sk=lâíçäéê=áå=dêωåäéêök ^ìñ= ÇÉå= ~åçéêéå= mä íòéå= ÇçãáJ åáéêíéå= ÇáÉ= qé~ãë= ÇÉê= _ìåçéëäáj Ö~JkçêÇÖêìééÉ= áå= áüêéå= péáéäéå ÖÉÖÉå=ÇáÉ=hçåíê~ÜÉåíÉå= ~ìë= ÇÉã pωçéåk= aáé= _Éêäáå= ^ÇäÉê= ÖÉï~åJ åéå=äéáã=~ãíáéêéåçéå=aéìíëåüéå jéáëíéê= påüï ÄáëÅÜ= e~ää= ãáí QOWNPI= ÇáÉ= aêéëçéå= jçå~êåüë ëéíòíéå= ëáåü= ãáí= RVWNQ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ jìåáåü= `çïäçóë= ÇìêÅÜK= råç= ÇáÉ iáçåë=ü~ííéå=mêçääéãék ^äë= ÇáÉ= båçëí åçé= ÇÉê= ~åçéêéå sáéêíéäñáå~äjpéáéäé=áã=pí~çáçå=îéêj âωåçéí=ïìêçéåi=ñωüêíéå=çáé=iáçåë ãáí= _ÉÖáåå= ÇÉë= òïéáíéå= sáéêíéäë Ü~ìÅÜÇΩåå=ãáí=TWS=ÖÉÖÉå=ÇÉå=q~J ÄÉääÉåîáÉêíÉå=ÇÉê=pΩÇÖêìééÉK=tÉJ åáöé=jáåìíéå=ëé íéê=ωäéêå~üãéå ÇáÉ=_~åÇáíë=ãáí=ÇÉå=mìåâíÉå=òìã NQWT= Ö~ê= ÉêåÉìí= ÇáÉ= cωüêìåök= wì ÇáÉëÉã= wéáíéìåâí= ~Äëçäìí= îéêj ÇáÉåíI= ïéáä= ÇáÉ= iáçåë= ëáåü= céüäéê Éêä~ìÄíÉåI= ÇáÉ= áå= ÉáåÉã= hkjçkj péáéä=åáåüí=é~ëëáéêéå=çωêñéåk kéäéå= îáéäéå= kéäéåç~êëíéääéêå áå= ^åöêáññ= ìåç= ^ÄïÉÜê= ïìêçé oìååáåöä~åâ=a~îáç=jå`~åíë=òìã ìåöäωåâäáåüéå= e~ìéíç~êëíéääéê ï ÜêÉåÇ=ÇÉê=ÉêëíÉå=e äñíék=få=çéê ÉêëíÉå= ^åöêáññëëéêáé= äáéñ= Éê= Éêëí ΩÄÉê= RM= v~êçëi= îéêäçê= áã= òïéáíéå iáçåëjpéáéäòìö= ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ÄÉê ÇÉå=_~ääI=ÇÉå=ÇáÉ=j~ååÜÉáãÉê=ëáJ ÅÜÉêå= âçååíéåk= jωüë~ãi= ~ÄÉê ÇçÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ÄÉëíê~ÑíÉå= ÇáÉ d ëíé= ÇáÉëÉå= céüäéê= ãáí= ÇÉå mìåâíéå= òìã= SWMK= få= ÇÉê= ÇêáííÉå sçääéê=báåë~íò=ñωê=çéå=páéök=káâä~ë=o ãéê=îéêëìåüíi=òïéá=^äïéüêëéáéäéê=òì=ωäéêëéêáåöéåk ^åöêáññëëéêáé=çéê=iáçåëi=òìîçê=ü~íj íé= nì~êíéêä~åâ= `~ëéó= qüéêêá~ìäí ãáí=éáåéã=äìííéêïéáåüéå=qê~ìãj é~ëë= ΩÄÉê= OU=v~êÇë= ~ìñ= qçããá máåí~=ç~ë=tws=ñωê=çáé=iáçåë=üéêäéáj ÖÉÑΩÜêíI= âçååíé= jå`~åíë= ÉáåÉå m~ëë= áå= ëéáåéå= oωåâéå= åìê= ~ÄÑ äj ëåüéåi= ï~ë= òì= ÉáåÉã= ïéáíéêéå qìêåçîéê= ìåç= ÇÉã= òïéáíéå qçìåüççïå=çéê=_~åçáíë=ñωüêíék aéå= ÑçäÖÉåÇÉå= _~äääéëáíò= åìíj òéå=çáé=iáçåë=áå=méêëçå=îçå=qüéêj êá~ìäíi=çéê=çáé=äéíòíéå=ëéåüë=v~êçë ëéääëí= äáéñi= ìã= ÇÉå= NQWNQJe~äÄJ òéáíëí~åç= òì= ÉêòáÉäÉå= Ó= ëç= ëçìîéj ê å= ïáé= ÄáëÜÉê= ÖÉïçÜåí= ï~ê= Ç~ë ~ÄÉê= åáåüíi= ìåç= ëç= ä~åöë~ã= ÄÉJ Ö~åå= Ç~ë= wáííéêåk= káåüí= åìê= ÇÉê h äíé=ïéöéå=~ìñ=çéê=qêáäωåé=ìåç ~ìñ= ÇÉã= céäç= îçê= ÇÉê= ÄÉâ~ååí ÇÉìíäáÅÜÉå= e~ääòéáí~åëéê~åüé îçå= iáçåëj`üéñíê~áåéê= qêçó= qçãj äáåi=ïéåå=éë=åáåüí=ä ìñík aêéá=jáåìíéå=îçê=båçé=çéë=çêáíj íéå=sáéêíéäë=ç~åå=âçååíé=ã~å=ë~j ÖÉåI= ÇáÉ= h~äáåéåéêéçáöí= Ü~í= ÖÉJ ïáêâík= däéáåü= ÇáÉ= ÉêëíÉ= ^åöêáññëj ëéêáé= îéêéçéäíé= jå`~åíë= ~ìë= ÉáJ åéã= v~êç= òìã= ONWNQI= ~ìë= ÇêÉáÉå ÉêäáÉÑ= qüéêêá~ìäí= áã= aêáîé= Ç~ê~ìÑ Ç~ë=OUWNQI=ìåÇ=Éë=ï~ê=wÉáí=ÇìêÅÜJ òì~íãéåk= aáé= _~åçáíë= â ãéñíéå cçíçw=qk^k òï~ê= ìåäéáêêí= ÄÉãÉêâÉåëïÉêí í~éñéê= ïéáíéêi= ~ÄÉê= ÇáÉ= iáçåë= ï~j êéå=àéíòí=ïéëéåíäáåü=ëí êâéêk aáé= ^ÄïÉÜê= òéáöíé= ëáåü= Éåçêã îéêäéëëéêíi= ìåç= áã= ^åöêáññ= äáéñ= Éë Éíï~ë= ÄÉëëÉêK= déëíéêå= ÄÉÇÉìíÉíÉ Ç~ëI=Ç~ëë=qÜÉêêá~ìäí=ìåÇ=jÅ`~åíë äáéñéåk= táé= ~ìåü= áå= e~ääòéáí= Éáåë ÄäáÉÄ=Ç~ë=m~ëëJpéáÉä=åìê=ëÉäíÉå=Ç~ë jáííéä= ÇÉê= t~üäk= få= ÇÉê= ^ÄïÉÜêJ ëåüä~åüí= ï ÜêÉåÇ= ÇÉë= äéíòíéå sáéêíéäë= ÄäáÉÄ= Éë= ëé~ååéåç= ~ÄÉê éìåâíé~êãk= bêëí= ÇêÉá= péâìåçéå îçê= båçé= ÉêòáÉäíÉå= ÇáÉ= _~åçáíëi å~åü= òìîçê= í~âíáëåü= ìåâäìöéã séêü~äíéåi=çéå=ouwonjbåçëí~åçk Wir sind die BBG! Weil eine Baugenossenschaft so viel mehr ist als nur ein Vermieter: eine stabile Gemeinschaft, in der der Mensch mehr zählt als der Gewinn.

16 NS téáä=cçêãéäjnjtéäíãéáëíéê=séííéä ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ëÉáåÉã=qÉ~ã=ÉåíJ ëåüáéçéå=ü~ííéi=åáåüí=åçåü=éáåã~ä ÑΩê= ÉáåÉ= ëåüåéääé= oìåçé= ~ìñ= ÇáÉ píêéåâé= òì= ÖÉÜÉåI= ãìëëíé= Éê= Ç~ë cáå~äé= ÇÉë= ëé~ååéåçéå= nì~äáñój áåöë= í~íéåäçë= îçê= ÇÉã= céêåëéüéê îéêñçäöéåk= łbë= áëí= Éáå= âçãáëåüéë déñωüäi=ïéåå=ã~å=çê~ì Éå=ëíÉÜí ìåç= åáåüíë= ãéüê= ã~åüéå= â~åå I ë~öíé=séííéäw=ł^äéê=éë=áëí=à~=öìíöéj Ö~åÖÉåK aéê= `Ü~ãéáçå= âçååíé= àìäéäåi ~äë=wçåâéê=ü~ííé=éê=ëáåü=îçê=çéã ëééâí~âìä êéå= k~åüíêéååéå= áå páåö~éìê= ÇÉå= ÉêëíÉå= pí~êíéä~íò îçê=oçëäéêö=öéëáåüéêík aáé= ÄÉáÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= máäçíéå íêéååíé= ~ìñ= ÇÉã= RIMSR=háäçãÉíÉê ä~åöéå=pí~çíâìêë=åìê=çáé=táåòáöj âéáí=îçå=mimuv=péâìåçéåk=łaáéëéë ÉáåÉ=wÉÜåíÉä=ï êé=ñωê=ìåë=çìêåüj ~ìë=åçåü=çêáå=öéïéëéåi=çéê=òïéáj íé=mä~íò=áëí=íêçíòçéã=éáå=öêç ~êíáj ÖÉë=bêÖÉÄåáë I=ë~ÖíÉ=oçëÄÉêÖI=ÇÉê áã= oéååéå= ìåäéçáåöí= ~åöêéáñéå ïáääw=łråëéê=péééç=ëíáããíi=ç~ë=áëí ëéüê=éêñêéìäáåük aéê=os=g~üêé=~äíé=séííéä=ñéáéêíé ìåíéê=çéã=k~åüíüáããéä=áã=pωçj çëí~ëáéå= ÄÉêÉáíë= ÇáÉ= ÑΩåÑíÉ= mçäé ÇÉê=p~áëçå=ìåÇ=ÇáÉ=QNK=ëÉáåÉê=h~êJ êáéêék= łbë= ïáêç= ëéüê= Ü~êí= áã= oéåj åéåi=~äéê=çáé=mçäé=áëí=çáé=äéëíé=mçj ëáíáçåi=ìã=üáéê=òì=ëí~êíéåi=ïéáä=éë ~ìñ= ÇÉã= pí~çíâìêë= ëç= ÉåÖ= áëí I ë~öíé=séííéäi=çéê=ç~ãáí=çáé=äéëíéå sçê~ìëëéíòìåöéå=ü~íi=äéá=çéê=eáíj òéëåüä~åüí= ~ã= ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ö ENQ=rÜêLoqi=ìåÇ=pâóF=ÉáåÉå=ïÉáJ íéêéå= påüêáíí= òì= ëéáåéã= îáéêíéå téäíãéáëíéêëåü~ñíëjqáíéä= áå= péêáé òì=ã~åüéåk sçê=~ääéã=~ìåü=çéëïéöéåi=ïéáä ëáåü=céêå~åçç=^äçåëç=enwqpivpufi séííéäë=éáåòáöéê=éåüíéê=déöåéê=áã h~ãéñ= ìã= ÇáÉ= tjjhêçåéi= ΩÄÉê ÉáåÉ= péâìåçé= ä~åöë~ãéê= ãáí o~åö= ëáéäéå= òìñêáéçéåöéäéå ãìëëíék ÄÉêê~ëÅÜìåÖëÇêáííÉê= ïìêçé oçã~áå=dêçëàé~å=ecê~åâêéáåüf=áã içíìëk= ^ìåü= séííéäë= ~ìëíê~äáëåüéê qé~ãâçääéöé= j~êâ= téääéê ëåü~ññíé=éë=~äë=sáéêíéê=áå=çáé=òïéáj íé=pí~êíêéáüék dêç É= mêçääéãé= Ü~ííÉ= ÇÉêïÉáä háãá= o áââ åéåi= ÇÉê= áå= ëéáåéã içíìë= åìê= ~ìñ= mä~íò=np= ä~åçéíék aéê=cáååé=éä~öíé=ëáåü=çéå=öéë~ãj íéå= q~ö= ãáí= oωåâéåëåüãéêòéå ÜÉêìãK= łfêöéåçïáé= áëí= Éáå= táêäéä ê~ìëöéëéêìåöéåk=bë=ï~ê=éáå=ñáéëéê påüãéêòi= áåü= âçååíé= ãáåü= åáåüí ãéüê= êáåüíáö= ÄÉïÉÖÉå I= ë~öíé o áââ åéåk= bê= âçååíé= ëáåü= åìê ìåíéê= nì~äéå= ÑΩê= Ç~ë= nì~äáñóáåö áå=ëéáå=^ìíç=ëéíòéåk=^åöéääáåü=ëéá ëçö~ê= ëéáå= pí~êí= ~ã= ÜÉìíáÖÉå pçååí~ö=öéñ ÜêÇÉí=ÖÉïÉëÉåK káåç= eωäâéåäéêö= îéêé~ëëíé= áå ëéáåéã= p~ìäéê= ÇáÉ= nì~äáñáâ~íáçå ÑΩê= np= ìåç= ãìëëíé= ëáåü= ãáí= ÇÉã ÉäÑíÉå=mä~íò=òìÑêáÉÇÉåÖÉÄÉåK=^ÇêáJ ~å= pìíáä= ëåüéáíéêíé= ÉÄÉåÑ~ääë= ~å ÇáÉëÉê= eωêçé= ìåç= ëí~êíéí= îçå o~åö=nrk få= ÇÉê= tjjdéë~ãíïéêíìåö ÑΩÜêí= séííéä=eooo=mìåâíéf= å~åü òï äñ= îçå= NV=oÉååÉå= ëçìîéê å îçê= ^äçåëç=ensvfi= Ç~ÜáåíÉê= ÑçäÖí pmloq séííéä=öä åòí=áå=çéê=k~åüí=îçå=páåö~éìê aéê=cçêãéäjnjtéäíãéáëíéê=ëáåüéêíé=ëáåü=çáé=mçäé=mçëáíáçå=îçê=káåç=oçëäéêö=ó=céêå~åçç=^äçåëç=ëí~êíéí=åìê=îçå=o~åö=ëáéäéå páåö~éìê=epfafk=^ã=båçé ëí~åç=péä~ëíá~å=séííéä=áå ÇÉê=oÉÇJ_ìääJ_çñ=ìåÇ=â~ìíÉ ~ìñ=ëéáåéå=cáåöéêå ÖÉäåK _~åöé=jáåìíéå=îéêöáåöéå ÖÉëíÉêå=áå=páåÖ~éìêI=Äáë=Éê ëáåü=çéê=mçäé=mçëáíáçå=îçê ëéáåéã=i~åçëã~åå=káåç oçëäéêö=áã=jéêåéçéë=ëáåüéê ëéáå=âçååíék Grand Prix von Singapur Rennstrecke Marina Bay Street Circuit Länge Meter Runden 61 Distanz 309,316 km Startzeit Ortszeit Start MESZ +6 Stunden 14:00 Uhr (MESZ) Strecken Charakteristik Asphalt-Qualität wellig Grip-Niveau niedrig Reifenmischung Supersoft/Soft Reifenverschleiß mittel Bremsenverschleiß sehr hoch Vollgasanteil 44 Prozent Top-Speed Rennen 297 km/h Längster Vollgasteil 650 m (9 sek.) Start/Ziel Die 5,073 Kilometer lange Strecke führt durch die Millionenmetropole Singapur, vergleichbar mit Monte Carlo und Valencia. Die Besonderheit dieses Rennens ist aber, dass bei Nacht unter Flutlicht gefahren wird. Die Streckenführung entspricht der eines klassischen Stadtkurses und beinhaltet 23 Kurven. Top Rennen Sebastian Vettel, Red Bull 2. Jenson Button, McLaren 3. Fernando Alonso, Ferrari Wetter Leicht bewölkt Temperatur 31 C Niederschlagrisiko 15 % iéïáë= e~ãáäíçå=enqnf= ~ìñ= ÇÉã ÇêáííÉå=o~åÖK _ÉêÉáíë=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åÖÉåÉå=ÄÉáJ ÇÉå=g~ÜêÉå=âçååíÉ=sÉííÉä=~ìÑ=ÇÉã áãéçë~åíéå= j~êáå~= _~ó= píêééí `áêåìáí= ìåíéê= NRMM=cäìíäáÅÜíÉêå ÖÉïáååÉåK cωê=çáé=çáéëà ÜêáÖÉ=^ìÑä~ÖÉ=ÇÉë ÉáåòáÖÉå= k~åüíêéååéåë= ÇÉê= p~áj ëçå=ü~í=éê=ëáåü=éáöéåë=éáåéå=ö~åò ÄÉëçåÇÉêë= ÖäáíòÉêåÇÉå= eéäã= ÇÉJ ëáöåéå=ä~ëëéåk=jáí=éáåéê=ëééòáéääéå qéåüåáâ=ïìêçéå=öêçäé=däáíòéêñäçj ÅâÉå= ~ìñöéíê~öéåi= ÇáÉ= ÑΩê= ÉáåÉå ÉñíêÉã= ~ìññ ääáöéåi= ÑìåâÉäåÇÉå bññéâí=ëçêöéåk fã=sçêà~üê=ï~ê=çéê=eéëëé=åçåü ãáí= ÉáåÉã= ÄäáåâÉåÇÉå= eéäã= ãáí ibajiáåüíéêå= ÖÉëí~êíÉíK= pçäåüé WM-Stand nach 12 von 19 Rennen Pl. Fahrer Team Pt. 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Fernando Alonso Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Mark Webber Red Bull Racing Nico Rosberg Mercedes Felipe Massa Ferrari 79 8 Romain Grosjean Lotus F1 Team 57 9 Jenson Button McLaren Paul Di Resta Force India Adrian Sutil Force India Sergio Perez McLaren 18 Daniel Ricciardo Toro Rosso Nico Hülkenberg Sauber Jean-Eric Vergne Toro Rosso Pastor Maldonado Williams 1 Teamwertung Pl. Team Pt. 1 Red Bull Racing Ferrari Mercedes Lotus F1 Team McLaren 66 6 Force India 61 7 Toro Rosso 31 8 Sauber 17 9 Williams 1 Graik: Alfter 2013 Foto: Frank Wintermeyer / pixelio jççéääé= ïìêçéå= àéççåü= ãáííäéêj ïéáäé= îçã= ^ìíçãçäáäjtéäíîéêj Ä~åÇ=cf^=îÉêÄçíÉåK séííéä= Ü~ííÉ= ëáåü= ÄÉëíÉåë= ~ìñ ÇÉå= ^ìñíêáíí= áã= ÑÉêåÉå= ^ëáéå= îçêj ÄÉêÉáíÉí=ìåÇ=ï~ê=ëç=ëé í=ïáé=ã ÖJ äáåü=~åöéêéáëíi=ìã=íêçíò=çéê=ëéåüëj ëíωåçáöéå= wéáíîéêëåüáéäìåö= å~åü ÇÉã=ÖÉïçÜåíÉå=Éìêçé áëåüéå=q~j ÖÉëêÜóíÜãìë=òì=äÉÄÉåK łfåü=ü~äé=ãáåü=ç~ê~å=öéï ÜåíI ÖÉÜÉ= ~ã= ÑêΩÜÉå= jçêöéå= áåë= _Éíí ìåç=ëíéüé=k~åüãáíí~ö=~ìñ I=ë~ÖíÉ séííéäi= ÇÉê= îçê= ÇÉå= déñ~üêéå= ÇÉë pí~çíâìêëéë= ï~êåíéw= łbë= áëí= ÉáåÉ e~ëëäáéäék=^ìñ=çéê=éáåé=péáíé=äáéäé áåü= ÇáÉ= píêéåâéi= ~ìñ= ÇÉê= ~åçéêéå áëí=éë=ü~êíé=^êäéáíi=üáéê=òì=öéïáåj åéåk pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp= =kêk=pu déãáëåüíé _áä~åò=ñωê=çáé mü~åíçãë sçå=`üêáëíçéü=j~ííüáéë _ê~ìåëåüïéáök= k~åü= ÉáåÉã ÇÉìíäáÅÜÉå= VRWSUJbêÑçäÖ= ÖÉÖÉå ÇÉå= éçäåáëåüéå= sáòéãéáëíéê qìêçï= wöçêòéäéå= ~ã= cêéáí~ö= ÖáåJ ÖÉå= ÇáÉ= mü~åíçãëj_~ëâéíä~ääéê ÄÉáã= sçêäéêéáíìåöëíìêåáéê= áå= mçj äéå= ÖÉëíÉêå= ~äë= séêäáéêéê= îçã céäçk= qêçíò= ÉáåÉê= QSWPVJe~äÄòÉáíJ ÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= ÄÉJ ÜáÉäí=~ã=båÇÉ=ÇÉê=éçäåáëÅÜÉ=mä~óJ çññjqéáäåéüãéê=`ò~êåá=päìéëâ=ãáí UTWTV=ÇáÉ=lÄÉêÜ~åÇK ła~ë= ï~êéå= òïéá= îçääâçããéå ìåíéêëåüáéçäáåüé= péáéäé I= ~å~äój ëáéêíé= mü~åíçãëjeé~çåç~åü o~çìä=hçêåéê=öéëíéêå=çáé=iéáëíìåj ÖÉå= ëéáåéê= j~ååëåü~ñík= t ÜêÉåÇ ~ã= cêéáí~ö= ÇÉê= çññéåëáîé= oüóíüj ãìë=ìåç=çéê=cçâìë=áå=çéê=aéñéåj ëáîé= ΩÄÉê= QM=jáåìíÉå= âçåëí~åí ÖÉëíáããí= Ü ííéåi= ï~ê= ÇÉê= ëíéêj êéáåüéê=öéëíéêå= îçê=~ääéã= ãáí= ÇÉê séêíéáçáöìåö= ëéáåéë= qé~ãë= ìåòìj ÑêáÉÇÉåI=ÇáÉ=UT=mìåâíÉ=òìäáÉ K=dìí ÖÉÑáÉäÉå=ÇÉã=qê~áåÉê=Ç~ÖÉÖÉå=ÇáÉ ÉêëíÉå= báåë íòé= ÇÉë= h~å~çáéêë ^~êçå= aççêåéâ~ãéi= ÇÉê= Éêëí= ~ã jçåí~ö= áå= _ê~ìåëåüïéáö= ÉáåÖÉJ íêçññéå=ï~êw=ł^~êçå=áëí=~å=äéáçéå båçéå=çéë=péáéäñéäçë=ëéüê=~ööêéëj ëáîk= bê= ãìëë= å~íωêäáåü= åçåü= ëéáåé oçääé=áã=qé~ã=ñáåçéåi=ç~åå=ïáêç Éê=ìåë=ëÉÜê=ïÉáíÉêÜÉäÑÉåK wìã= qìêåáéê~äëåüäìëë= íêéññéå ÇáÉ= mü~åíçãë= ÜÉìíÉ= ENRKPM=rÜêF ~ìñ=pä~ëâ=têçåä~ï=e_êéëä~ìfk o~çìä=hçêåéêk cçíçw=eωäåéê Winterkurzurlaub in der Heide im Golf- & Wellnesshotel Zur Amtsheide**** Nehmen Sie sich eine Auszeit vom grauen Winteralltag und verbringen Sie erholsame Tage in der Lüneburger Heide - und das zum Spezialpreis! Entspannen Sie in der mediterranen Wellnesslandschaft und bei wohltuenden Anwendungen oder unternehmen Sie Ausflüge in die winterliche Lüneburger Heide. Advent, Advent... Termine: Übernachtungen inkl. Halbpension im Einzel- oder Doppelzimmer Empfang bei Wein & Käse am Kamin Weihnachtliche Kaffeetafel mit Punsch, Stollen und Adventsgebäck 1x Eintritt Jod-Sole-Therme (90 Min.) Ausflug zum Weihnachtsmarkt Lüneburg mit Stadtführung Plätzchen & Obst auf dem Zimmer Nutzung der Wellnesslandschaft mit Hallenbad, Whirlpool, Saunen, Fitness Preis pro Person 199,- Weitere Informationen & Buchung: Golf- & Wellnesshotel Zur Amtsheide Günther Held e.k. Zur Amtsheide 5, Bad Bevensen Tel.: , Buchungscode: Neue Winter Happy Days Termine: Buchbar vom bis ausgenommen Feiertage, Anreisetag ist jeweils Sonntag 4 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet im Doppelzimmer 4 Abendessen (3-Gang-Menü oder Buffet) Winterlicher Begrüßungscocktail 1 Eintrittskarte in die Jod-Sole-Therme Nutzung des Wellnessbereichs mit Hallenbad, Whirlpool, Saunen, Fitness Preis pro Person im Doppelzimmer Vom ,00 Vom ,00 Vom ,00 Aufpreis Einzelzimmer insgesamt 10,00 Verlängerungsnacht inkl. HP p.p. 60,- Veranstalter: Hotel Zur Amtsheide, Bad Bevensen 5* Luxus Warnemünde 5 Tage Dresden 3 Tage Karlsbad Schnupperkur 5 Tage Reisenummer: KAR 600, Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen, Reiseveranstalter: Buchungshotline: Unsere Leistungen: Taxi-Service ab/bis ZOB (bis 50 km) Fahrt mit einem komfortablen Fernreisebus ab/bis BS/ZOB Getränkeservice und Miniküche 2 Übernachtungen im 3* IBIS Hotel in DZ mit Bad oder Dusche/WC 2x reichhaltiges Frühstücksbuffet Rückreise über Meißen Reisenummer: DRE 532, Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen, Reiseveranstalter: Unsere Leistungen: Taxi-Service bis/ab ZOB (bis 50 km) Fahrt mit einem komfortablen Fernreisebus ab/bis BS/ZOB Getränkeservice und Miniküche 4 Übernachtungen im 5* Hotel Neptun in DZ mit Bad oder Dusche/WC 4x reichhaltiges Frühstücksbuffet Anreise über Rostock Rückreise über Waren an der Müritz Reisenummer: WAR 551, Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen, Reiseveranstalter: pro Person abd 399,- pro Person abd 199,- Unsere Leistungen: Taxi-Service bis/ab ZOB (bis 50 km) Fahrt mit einem komfortablen Fernreisebus ab/bis BS/ZOB Getränkeservice und Miniküche 4 Ü/HP im 4* Hotel Spa Resort Sanssouci im DZ mit Bad oder Dusche/WC Wellnesspaket im Hotel inklusive: 1x Hydrokur, 2x Salzgrotte, 1x harmonisierendes Bad, 1x Körperpflege (nach Thalassotherapie), 1x aromatherapeutische Teilkörpermassage, freier Eintritt für Hallenbad, Whirlpool/Sauna Kurtaxe pro Person abd 429,- nb Leserreisen, Schild 10, Braunschweig

17 kêk=pu= =pçååí~öi=ook=pééíéãäéê=omnp ilh^ibp NT aáé=ã êçéêáëåüé=_éü~öäáåüâéáí ^Ö~íÜ~=`ÜêáëíáÉë=hä~ëëáâÉê=łaáÉ=j~ìëÉÑ~ääÉ =ÑÉáÉêíÉ=mêÉãáÉêÉ=áå=ÇÉê=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~Çíã~êâí sçå=^åçê =m~ìëé déåéê~äáåíéåç~åí= gç~åüáã= häéãéåí= ãáí= ÇÉê= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå hìäíìêãáåáëíéêáå= aêk=d~äêáéäé= eéáåéåjhäà~àáå=eäáåâëf= ìåç= hìäíìêj ÇÉòÉêåÉåíáå=aêK=^åà~=eÉëëÉK= cçíçw=qüçã~ë=^ããéêéçüä sáéä=içä=ñωê ÇÉå=qÜÉ~íÉêÅÜÉÑ gç~åüáã=häéãéåí=ääéáäí=ïéáíéêé=ñωåñ=g~üêé sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök= aéê= séêï~äj íìåöë~ìëëåüìëë= Ü~í= ÇÉå= séêíê~ö îçå= gç~åüáã= häéãéåí= ìã= ÑΩåÑ g~üêé= îéêä åöéêík= aéê= déåéê~äj áåíéåç~åí= ÇÉë= pí~~íëíüé~íéêë ÄäÉáÄí=ÇÉãå~ÅÜ=Äáë=OMOM=áã=^ãíK içä=ö~ä=éë=äéá=çéê=séêâωåçìåö ÇáÉëÉê= båíëåüéáçìåö= çüåé= båçék hìäíìêãáåáëíéêáå= aêk=d~äêáéäé eéáåéåjhäà~àáå= ìåç= hìäíìêçéòéêj åéåíáå= aêk=^åà~= eéëëé= ì ÉêíÉå ëáåü=ωäéê=çáé= ^êäéáí=îçå= gç~åüáã häéãéåí=çìêåüïéö=éçëáíáîk łbê= Ü~í= Ç~ÑΩê= ÖÉëçêÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ ^êäéáí= ÇÉë= pí~~íëíüé~íéêë= ~ìåü= áå ÇÉå= ΩÄÉêêÉÖáçå~äÉå= jéçáéå ï~üêöéåçããéå=ïáêç I=ë~ÖíÉ=eÉáJ åéåjhäà~àáåk= bê= Ü~ÄÉ= áååçî~íáîé cçêã~íé= ïáé= łc~ëí=cçêï~êç = ~ìñ ÇÉå= téö= ÖÉÄê~ÅÜí= ìåç= Ç~ãáí= áåj íéêå~íáçå~äé= aáëâìêëé= ΩÄÉê= qüé~j íéê= å~åü= _ê~ìåëåüïéáö= ÖÉÜçäíK a~ë= cçêã~í= łqüé~íéêñáéäéê = ëéá áåòïáëåüéå= ÄìåÇÉëïÉáí= ÄÉáëéáÉäJ ÖÉÄÉåÇI= ÄÉíçåíÉ= ÇáÉ= jáåáëíéêáåk ^ìåü=çáé=áåíéêâìäíìêéääé=qüéãéåj ïçåüéi= áå= ÇÉê= ÄÉëçåÇÉêë= jáöê~åj íéå=~åöéëéêçåüéå=ïωêçéåi=ëéá=éíj ï~ë=ö~åò=_éëçåçéêéëk łbáå= ÖìíÉê= q~ö= ÑΩê= _ê~ìåj ëåüïéáö I= ÑêÉìíÉ= ëáåü= ^åà~= eéëëéi łgç~åüáã= häéãéåí= ëíéüí= ãáí= ÄÉáJ ÇÉå=_ÉáåÉå=ìåÇ=ëÉáåÉã=eÉêòÉå=áå ÇÉê=pí~Çí=ìåÇ=ÇÉê=oÉÖáçåK =^ääéáå Ç~ë= qê~åëé~êéåí= òìã= báåíê~åüíj ~ìñëíáéö= îçê= ÇÉã= dêç Éå= e~ìë Ü~ÄÉ= ÖÉòÉáÖíI= ïáé= ëéüê= gç~åüáã häéãéåí= áåòïáëåüéå= ÜáÉê= ~åöéj âçããéå=ëéák däéáåüòéáíáö= ïωêçé= Éê= áããéê ïáéçéê= ΩÄÉê= ÇÉå= ÄÉêΩÜãíÉå= qéäj äéêê~åç=üáå~ìëëåü~ìéåi=çéê=àωåöëj íé=lééêåéêéáë=ëéá=ç~=éáå=öìíéë=_éáj ëéáéäk=łbê=ã~åüí=ëéáåé=^êäéáí=ö~åò ìå~ìñöéêéöíi= ~ÄÉê= ãáí= Öêç Éã lìíéìí I=ë~Öí=eÉëëÉ=ìåÇ=äçÄíÉ=ÄÉJ ëçåçéêë= ~ìåü= ÇáÉ= wìë~ããéå~êj ÄÉáí= òìã= qüéãéåà~üê= NVNPK= bë ëéêéåüé= ëéüê= ÑΩê= gç~åüáã= häéj ãéåíi= Ç~ëë= Éê= ëáåü= ÑΩê= Éáå= qüéã~ ëç=éáåäêáåöéå=ìåç=áå=éáåé=éä~åéêáj ëåüé=dêìééé=ëç=éáåñωöéå=â ååék gç~åüáã= häéãéåíi= ÇÉê= ëéáí= ÇêÉá g~üêéå= áå= _ê~ìåëåüïéáö= áã= ^ãí áëíi= ëéê~åü= ~ìë= ëéáåéê= bêñ~üêìåö ~ìåü=~å=~åçéêéå=qüé~íéêå=ç~îçåi Ç~ëë=Éë=ÇáÉ=ÉêëíÉå=ÇêÉá=g~ÜêÉ=Ç~ìJ ÉêÉI=łÄáë=ã~å=Ü~äÄïÉÖë=~åÖÉâçãJ ãéå=áëí=áå=çéê=pí~çí=ìåç=çéê=oéöáj çåk = jáí= Öêç Éê= c~åí~ëáé= ìåç łéåíñéëëéäíéê= mêççìâíáîáí í = ïçäj äéå=éê=ìåç=ëéáå=qé~ã=ïéáíéê~êäéáj íéåk=bê=ç~åâíé=~ääéå=jáí~êäéáíéêåi łçáé= ÇÉå= téö= ÇÉë= òìë íòäáåüéå båö~öéãéåíë=ãáíöéüéåk hçåíáåìáí í=ëéá=éáå=ïéëéåíäáåüéê c~âíçê=áå=çéê=qüé~íéê~êäéáíi=îáéäé aáåöé= Äê ìåüíéå= ÉáåÑ~ÅÜ= wéáík= pç âçååíé= Éê= àéíòí= hçåí~âíé= òìã qüé~íéê= áå= oìã åáéå= ÉêïÉáíÉêå ìåç= Ç~ãáí= qüéãéå= å~åü= _ê~ìåj ëåüïéáö= ÜçäÉåI= ÇáÉ= ÄÉïÉÖíÉåK łtáê=ü~äéå=éáåéå=wìòìö=îçå=jáöj ê~åíéåi=çáé=üáéê=áå=çéê=^äíéåéñäéöé ~êäéáíéåi= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= Ü~ÄÉå= ïáê Ç~ÇìêÅÜ= brjt~áëéåâáåçéê I= ÉêJ ò ÜäíÉ=Éê=îçå=bäíÉêå=áå=oìã åáéåi ÇáÉ= áüêé= háåçéê= ÄÉá= dêç ÉäíÉêå ççéê= _Éâ~ååíÉå= ìåíéêäêáåöéåi ìã= áå= aéìíëåüä~åç= déäç= îéêçáéj åéå= òì= â ååéåk= cωê= häéãéåí= ~ìñ àéçéå=c~ää=éáå=qüéã~=ñωê=çáé=_ωüj åék _ê~ìåëåüïéáök=tüççìååáí\ ^ìñ=aéìíëåüw=téê=ï~êûë\ a~ë=áëí=çáé=cê~öéi=çáé=çéå ÖÉåÉáÖíÉå=_ÉëìÅÜÉê=ìãJ íêéáäíi=ïéåå=łaáé=j~ìëéñ~äj äé =îçå=^ö~íü~=`üêáëíáé=~ìñ ÇÉã=péáÉäéä~å=ëíÉÜíK sáéäé=ïéêçéå=çáé=^åíïçêí=ãáííäéêj ïéáäé=âéååéåk=sçê=~ääéã=áå=dêç J Äêáí~ååáÉåI= ÇÉåå= áã= içåççåéê téëíéåç= ïáêç= łqüé= jçìëéíê~é ëéáí= ãéüê= ~äë= SM=g~ÜêÉå= í ÖäáÅÜ ÖÉòÉáÖí=ìåÇ=Öáäí=Ç~ãáí=~äë=Ç~ë=~ã ä åöëíéå= ìåìåíéêäêçåüéå= ~ìñöéj ÑΩÜêíÉ=qÜÉ~íÉêëíΩÅâ=ÇÉê=tÉäíK déüí= Éë= ìã= Ç~ë= déåêé= hêáãái â~åå= ã~å= ãáí= ÇáÉëÉã= hä~ëëáâéê ~ìöéåëåüéáåäáåü=åáåüí=ö~åò=ëç=îáéä Ñ~äëÅÜ=ã~ÅÜÉåK=^ìÅÜ=áå=g~å=_çÇáJ åìë= òïéáëíωåçáöéê= fåëòéåáéêìåöi ÇáÉ= àéíòí= áå= ÇÉê= hçã ÇáÉ= ~ã= ^äíj ëí~çíã~êâí= mêéãáéêé= ÑÉáÉêíÉI= îéêj äáéêí=çáé=jìííéê=~ääéê=hêáãáå~äëíωj ÅâÉ=åáÅÜí=~å=c~ëòáå~íáçåK aéê= oéöáëëéìê= éñäéöí= ÉáåÉå= ìåj ~ìñöéêéöíjêìüáöéå= bêò ÜäÇìâíìëI ÇÉê= Öìí= áå= ÉáåÉ= wéáí= é~ëëíi= áå= ÇÉê hçåîéêë~íáçå= îá~= h~éééå= ÉáåÉê qéäéñçåäéáíìåö= òìã= bêäáéöéå= ÖÉJ Äê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=âçååíÉI=áå=ÇÉê=ÉáåÉ tçåüé= ÉåÖäáëÅÜÉ= i~åçé~êíáé= ÑΩê òéüå= mñìåç= òì= Ü~ÄÉå= ï~êk= oéãáj åáëòéåòéå= ~å= ÉáåÉ= ãéåü~åáëåüé wéáíi= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ^ååé= déêü~êçíë ëíáäéåüíé= hçëíωãé= ëçïáé= Ç~ë= îçå eçêëí= kéìã~åå= ÖÉëí~äíÉíÉ= _ΩÜJ åéåäáäç= åçåü= ìåíéêëíêáåüéå= ïéêj ÇÉåK sçê= ~ääéã= ÇÉê= ÑÉáåòáëÉäáÉêí= Ç~êJ ÖÉëíÉääíÉ= tçüåê~ìã= îéêãáííéäí séêçá= ïáêñí= ÇÉã= séêéáåi= ÇÉê= ÑΩåÑ ^òìäáë=äéá=áåëöéë~ãí=åéìå=jáí~êj ÄÉáíÉêå= ÄÉëÅÜ ÑíáÖÉI= séêëí É= ÖÉJ ÖÉå= Ç~ë= ^êäéáíëòéáíj= ìåç= Ç~ë= _ÉJ êìñëäáäçìåöëöéëéíò= ëçïáé= jçäj ÄáåÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ^ìëòìäáäçéåçéå îçêk= jéüê= ~äë= PTM= ÄÉêëíìåÇÉå äéáëíéå= ^òìäáë= å~åü= ÉáÖÉåÉå= ^ìëj ë~öéå=áå=éáåéã=iéüêà~üêk=páé=ïωêj ÇÉå= îçå= ÇÉê= déëåü ÑíëäÉáíìåÖ= ~äë łj åöéäéñéãéä~êéi= ÇáÉ= ã~å= áåë bñáä= ëåüáåâéå= ëçääíé = ÄÉòÉáÅÜåÉíK séêçá= âçåñêçåíáéêíé= ëçïçüä= ÇÉå séêéáå=hìäíìêòéäí=~äë=~ìåü=çáé=fåj a~ë=båëéãääé=ëáíòí=áå=çéê=j~ìëéñ~ääék= Ó=îÉêó=ÄêáíáëÜ=Ó=âìäíáîáÉêíÉ=_ÉÜ~ÖJ äáåüâéáíw= êçíäê~ìåé= q~ééíé= áã m~áëäéóãìëíéêi= ÖÉãΩíäáÅÜÉ= céìéêj ëíéääéi=ääìãéåîéêòáéêíéë=mäωëåüëçj Ñ~=Éí=ÅÉíÉê~=éÉêÖÉI=éÉêÖÉK k~íωêäáåü= í ìëåüí= ÇáÉ= fçóääék cωåñ= d ëíé= ëáíòéåi= ÉáåÖÉëÅÜåÉáí ìåç= îçå= ÇÉê= ^ì ÉåïÉäí= ~ÄÖÉJ ëåüåáííéåi= áå= ÇÉê= åéì= Éê ÑÑåÉíÉå méåëáçå= jçåâëïéää= j~åçêk= fã o~çáç= ïáêç= Éáå= jçêç= áå= içåççå îéêãéäçéíi= ìåç= ãáí= báåíêéññéå îçå= aéíéåíáîéjpéêöé~åí= qêçííéê EëéáíòÑáåÇáÖW=qÜÉ~íÉêäÉáíÉê=cäçêá~å _~ííéêã~ååf=éêü~äíéå=çáé=d~ëíöéj ÄÉê= jçääáé= ìåç= dáäéë= o~äëíçå= ëçj ïáé= ~ääé= ~åçéêéå= ÇáÉ= déïáëëüéáíw aáé= péìê= ÇÉë= ÑäΩÅÜíáÖÉå= q íéêë ÑΩÜêí=ÇáêÉâí=ÜáÉêÜÉêK ÇìëíêáÉJ= ìåç= e~åçéäëâ~ããéê EfehF=ãáí=ÇÉå=sçêïΩêÑÉå=ìåÇ=Ä~í ÄÉáÇÉ= ìã= píéääìåöå~üãék= łk~åüj ÇÉã=ïáê=âÉáåÉ=oÉ~âíáçåÉå=ÉêÜáÉäJ íéåi= Ü~ÄÉå= ïáê= ìåë= òì= ÇÉã= åáåüí ~ääí ÖäáÅÜÉå= påüêáíí= ÉåíëÅÜáÉÇÉåI Ç~ãáí=~å=ÇáÉ= ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=òì=ÖÉJ ÜÉåK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜ=ìã=ÄÉëçåÇÉJ êé= sçêâçããåáëëé I= ë~öíé= séêçáj _ÉòáêâëÖÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêÉê= péä~ëíá~å téêíãωääéê= ÖÉÖÉåΩÄÉê= jéçáéåj îéêíêéíéêåk= pçïçüä= hìäíìêòéäí= ~äë ~ìåü= ÇáÉ= feh= ì ÉêíÉå= ëáåü= Ç~J ê~ìñüáå=îéêïìåçéêík ^ìëòìäáäçéåçé= òìê= séê~åëí~äj íìåöëâ~ìññê~ì= ë~öéåw= łtáê= Ü~ÄÉå ìåë=~å=çáé=feh=öéï~åçík=^äë=^åíj ïçêí= ÉêÜáÉäíÉå= ïáêi= Ç~ëë= ïáê= ìåë ÉáåÉå= ~åçéêéå= ^ìëäáäçìåöëéä~íò ëìåüéå= ëçääíéåk = aáé= feh= ëíêéáíéí Ç~ë=~ÄK=łtáê=ïçääÉå=ÇÉå=c~ää=åÉìJ íê~ä=ìåç=ë~åüäáåü=éêωñéåi=~äéê=ç~j òì= Äê~ìÅÜÉå= ïáê= ÇÉå= hçåí~âí= òì ÇÉå= ÄÉíêçÑÑÉåÉå= ^òìäáë I= ë~öíé oçä~åç= kéìöéä~ìéêi= iéáíéê= ÇÉê a~ë= o íëéäê~íéå= ÄÉÖáååíI= ÉáåÉê ÇÉê= ^åïéëéåçéå= ãìëë= Éë= ëéáåk aéê=îéêãéáåíäáåüé=^êåüáíéâíìêëíìj ÇÉåí= `ÜêáëíçéÜÉê= têéå= EèìáêäáÖJ îáí~ä= ÖÉÖÉÄÉå= îçå= ^åçêé~ë téêíüf= é~ëëí= áå= àéçéê= _ÉòáÉÜìåÖ ééêñéâí= áåë= q íéêéêçñáäi= ÇÉê= Éñíê~J î~ö~åíé=ïáé=ãóëíéêá ëé=jêk=m~ê~j îáåáåá= E_çíçåÇ= îçå= d~~ä= ~ÖáÉêí éçáåíáéêí= ìåç= âê~ñíîçääf= ïáêâí= ~äj äéêçáåöë=~ìåü=åáåüí=ö~åò=âçëåüéêk jáëë= `~ëéïéää= Ekáå~= a~ã~ëåüâé îéêäéáüí= ÇÉê= oçääé= ÖÉÜ êáö= råj ÇìêÅÜëÅÜ~ìÄ~êâÉáíF=ëÅÜÉáåí=ÉÄÉåJ ëç=éáå=déüéáãåáë=ãáí=ëáåü=üéêìãj òìëåüäééééå=ïáé=méåëáçåëäéëáíòéj êáå= jçääáé= Ej~êáçå= h åáöfk= aéê Ç~ìÉêå äéåçéå= kéêîéåë ÖÉ jêëk=_çóäé= EÜÉêêäáÅÜ= ~ÑÑÉâíáÉêíW ^ÄíÉáäìåÖ= _ÉêìÑëÄáäÇìåÖL_ÉêìÑJ äáåüé= téáíéêäáäçìåö= ÄÉá= ÇÉê= fehi ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= å_k= bê= Éêï~êíÉI Ç~ëë=sÉêÇá=áÜã=ÇáÉ=k~ãÉå=ÇÉê=ÄÉJ íêçññéåéå= ^òìäáë= ëåüêáñíäáåü= ãáíj íéáäék aáé=^ìëòìäáäçéåçéå=ü ííéå=ëáåü ~ìåü= ~å= áüêé= ÄÉáÇÉå= `ÜÉÑáååÉå ÖÉï~åÇí= ìåç= ÇáÉ= ^êäéáíëòéáíéå Ó=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇÉ= jéüê~êäéáí= ìåç âéáåé=séêöωíìåö=çéê= ÄÉêëíìåÇÉå Ó= ~åöéëéêçåüéåk= páé= Ü ííéå= ÖÉJ ãéáåë~ã= i ëìåöéå= Éê~êÄÉáíÉíI ïçîçå= ~ääéêçáåöë= åáåüíë= ìãöéj ëéíòí= ïçêçéå= ëéák= łtáê= Ü~ÄÉå= ÄÉJ íçåíi=ç~ëë=ïáê=öéêå=äéá=hìäíìêòéäí ~êäéáíéåi= ~ÄÉê= åáåüí= ìåíéê= ÇáÉëÉå _ÉÇáåÖìåÖÉå I=ëç=ÇáÉ=^òìÄáëK _É~íÉ= táéçéã~ååi= déëåü ÑíëJ ÑΩÜêÉêáå= ÇÉë= séêéáåë= hìäíìêòéäíi ë~öíw= łtáê= Ü~ÄÉå= âéáå= påüêéáäéå îçå= séêçá= ÄÉâçããÉåI= ÇÉëÜ~äÄ â~åå= áåü= òì= sçêïωêñéåi= ÇáÉ= áåü åáåüí= âéååéi= âéáåé= píéääìåöëå~üj ãé= ~ÄÖÉÄÉåK= táê= ïéêçéå= ~ìñ= àéj ł_éò~üää~êâéáí=ñωê=çáé=_éïçüåéê=ëáåüéêëíéääéå mê ëáçéåí=çéë=_ìåçéëîéêä~åçéë=çéìíëåüéê=tçüåìåöëj=ìåç=fããçäáäáéåìåíéêåéüãéå=ë~ü=ëáåü=îçê=lêí=ìã cçíçw=hçã ÇáÉ _É~íêáÅÉ=c~ÖçF=íê~ìí=ã~å=å~ÅÜ=ÉáJ åéê= téáäé= ëçïáéëç= ~ääéë= òìk= råç ΩÄÉêÜ~ìéíW=fëí=j~àçê=jÉíÅ~äÑ=EåìJ ~ååáéêíéë= péáéä= îçå= téêåéê=ek påüìëíéêf= åáåüí= ëéäíë~ã= ëíáää\ dáäéë=etçäñê~ã=mñ ÑÑäÉF=jáëëíê~ìJ Éå= ÖÉÖÉå= ~ääéë= ìåç= àéçéå= òìãáåj ÇÉëí=ä~ééí=ëÅÜçå=ã~ä=áåë=jÉÇáòáåáJ ëåüék= lçéê= Ü~í= Éê= åìê= Éíï~ë= òì îéêäéêöéå\= a~ë= ïáêç= å~íωêäáåü åáåüí=îéêê~íéåk=påüäáé äáåü=öéü êí Éë= òìê= qê~çáíáçå= ÇÉë= píωåâéëi= mìj Ääáâìã= ìåç= gçìêå~äáëíéå=áã= o~üj ãéå= ÇÉê= ^ìññωüêìåö= Ç~êìã= òì ÄáííÉåI=ÇÉå=q íéê=åáåüí=éêéáëòìöéj ÄÉåK= dìåâéå= páé= ëéääëíx= Äáë= òìã OTK=lâíçÄÉê=ä ìñí=ç~ë=píωåâ=áå=çéê d êçéäáåöéê= píê~ ÉI= ïïïkâçj ãçéçáéj~ãj~äíëí~çíã~êâíkçé=k sçêïωêñé=öéöéå=séêéáå=hìäíìêòéäí déïéêâëåü~ñí=séêçá=òïéáñéäí=^ìëäáäçìåöëñ ÜáÖâÉáí=ÇÉë=sÉêÉáåë=~å sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=påüïéêé sçêïωêñé=éêüéäí=çáé=déj ïéêâëåü~ñí=séêçá=öéöéå ÇÉå=sÉêÉáå=hìäíìêòÉäíK=aáÉ ^ìëäáäçìåöëäéçáåöìåöéå ëéáéå=â~í~ëíêçéü~äk ÇÉå=c~ää=êÉÅÜíäáÅÜÉ=pÅÜêáííÉ=ÉáåäÉáJ íéåk=héáåéê=çéê=^òìäáë=áëí=ãáí=mêçj ÄäÉãÉå= ~å= ìåë= ÜÉê~åÖÉíêÉíÉåK aéê=séêéáå=ëéá=çéê=éêëíé=_éíêáéä=áå _ê~ìåëåüïéáö= ÖÉïÉëÉåI= ÇÉê= ãáí ÇÉê= ^ìëäáäçìåö= îçå= séê~åëí~äj íìåöëâ~ìñäéìíéå= ÄÉÖ~ååK= péáí ãéüê= ~äë= òéüå= g~üêéå= ÄáäÇÉ= hìäj íìêòéäí=~ìëi=ł~äéê=ìåëéê=pé~ =Ç~J ê~å=ïáêç=çìêåü=ëç=éáåé=^âíáçå=öéj ÄêÉãëí I= Éêâä êí= _É~íÉ= táéçéj ã~ååk łûhìäíìê=áã=wéäíú=áëí=éáåé=ëåü åé ìåç= ÄÉäáÉÄíÉ= séê~åëí~äíìåöi= ÇáÉ ïéáíéêöéüéå=ëçääi=~äéê=åáåüí=ìåíéê ÇáÉëÉå= sçê~ìëëéíòìåöéå I= ëç téêíãωääéêk= péáåéê= é Ç~ÖçÖáJ ëåüéå= séê~åíïçêíìåö= ~äë= ^ìëäáäj ÇìåÖëÄÉíêáÉÄ= ïéêçé= ÇÉê= séêéáå hìäíìêòéäí= åáåüí= ÖÉêÉÅÜíK= kéäéå ÇÉê=Ñ~ÅÜäáÅÜÉå=ëÉá=~ìÅÜ=ÇáÉ=ëçòá~äÉ báöåìåö=åáåüí=öéöéäéåk=séêçá=ü~í ÇáÉ= feh= ~ìñöéñçêçéêíi= ÇáÉ= ^ìëäáäj ÇìåÖëÑ ÜáÖâÉáí= ÇÉë= séêéáåë= òì éêωñéåk h~êêáéêé ÄÉáã=_ìåÇ sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök= bñééêíéå= ÇÉê tçüåìåöëïáêíëåü~ñí= ï~êéå= áå _ê~ìåëåüïéáö= ìåíéêïéöëk= råç ëáåç= ÄÉÖÉáëíÉêíK= fããéêi= ïéåå= áå _Éêäáå= pçããéêé~ìëé= áëíi= òáéüí ^ñéä= déç~ëåüâçi= mê ëáçéåí= ÇÉë _ìåçéëîéêä~åçéë= ÇÉìíëÅÜÉê tçüåìåöëj= ìåç= fããçäáäáéåìåj íéêåéüãéå= EdÇtFI= ãáí= séêíêéj íéêå= ÇÉê= i~åçéëîéêä åçé= äçëi= ìã ëáåü= sçêjlêíj_áäçéê= ΩÄÉê= ÇáÉ= båíj ïáåâäìåö= ÇÉê= äçâ~äéå= tçüåìåöëj ã êâíé=òì=ã~åüéåk få= _ê~ìåëåüïéáö= áåñçêãáéêíé ëáåü= ÇÉê= bñééêíé= àéíòí= ÄÉá= ÉáåÉã oìåçö~åö= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= tçüåèì~êj íáéêé= fäãïéölp~~äéëíê~ É= áå= ÇÉê téëíëí~çí= ΩÄÉê= Ç~ë= mêçàéâí łpí~çíìãä~ì= téëí I= ÄÉëáÅÜíáÖíÉ Ç~ë=ÄÉíêÉìíÉ=tçÜåÉå=áå=ÇÉê=fäãÉJ å~ìëíê~ É=ìåÇ=Ç~ë=mêçàÉâí=łbåÉêJ ÖáÉïÉåÇÉ=áå=ÇÉê=tÉëíëí~Çí =áå=çéê bãëj= ëçïáé= ÇÉê= mêéöéäëíê~ É= ìåç å~üã= ~ã= qêéññéìåâí= nìéåâéåj ÄÉêÖ=ÇÉå=sÉêÉáå=pí~ÇííÉáäÉåíïáÅâJ äìåö=téëíëí~çí=ìåíéê=çáé=iìéék ^åëåüäáé ÉåÇ= ÖáåÖ= Éë= ~ìñ= ÉáåÉ píáééîáëáíé= áåë= péåáçêéåòéåíêìã eéáåéê=mçíí=eaáêéâíçê=séêä~åç=çéê=tçüåìåöëj=ìåç=fããçäáäáéåïáêíëåü~ñí=áå=káéçéêë~åüëéå=ìåç=_êéj ãéåfi=^ñéä=déç~ëåüâç=emê ëáçéåí=dçtfi=gç~åüáã=_ä íò=ìåç=qçêëíéå=_ ííåüéê=eäéáçé=táéçéê~ìñä~ìfi j~êéå= pçããéê= EkáÄÉäìåÖÉå= tçüåä~ìfi= e~åëjgç~åüáã= g ÖÉê= ìåç= oçäñ= h~ääéáåüéê= EÄÉáÇÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=_~ìöéåçëëéåëåü~ñíi=îkäkfk= cçíçw=^åçê =m~ìëé qìåâéêã~ååëíê~ ÉI= òìê= _ÉëáÅÜíáJ ÖìåÖ= ÇÉê= tçüå~åä~öé= pík=iéçåj Ü~êÇë= ëçïáé= áåë= páéöñêáéçîáéêíéä ìåç= ÇáÉ= påüìåíéêëáéçäìåök= báå ëíê~ññéë= mêçöê~ããi= Ç~ë= ÇÉå= d~ëí ~ìë=_éêäáå=ñêçü=ëíáããíék=bê=äéçäj ~ÅÜíÉíÉ=Éáå=łîçêÄáäÇäáÅÜÉë=ÖÉãÉáåJ ëåü~ñíäáåüéë= e~åçéäå = ÇÉê= ^âíéìj êék= aáéë= ëéá=éáå= ïéëéåíäáåüéê= c~âj íçê= ÑΩê= ÇáÉ= pí~çíj= ìåç= nì~êíáéêëj ÉåíïáÅâäìåÖI= ëç= ÇÉê= bñééêíék aéååw= łaáé= ^åëéêωåüé= ~å= Ç~ë tçüåéå=ëáåç=~ìë=îáéäéå=_äáåâïáåj âéäå=äéíê~åüíéí=öéëíáéöéåk=däéáåüj òéáíáö= òáéüí= ëáåü= ÇÉê= pí~~í= áããéê ïéáíéê= ~ìë= ÇáÉëÉã= céäç= òìêωåâ I ëåüáäçéêí=déç~ëåüâç=ìåç=äéâä~öíi Ç~ëë=òì=îáÉä=~å=ÇÉå=tçÜåìåÖëìåJ íéêåéüãéå=ü åöéåääáéäék=aéê=éçj äáíáëåüé=aêìåâ=ëéá=üçåük=aáé=mçäáíáâ ãωëëé= ëáåü= ÉåíëÅÜÉáÇÉåW= råíéê åéìå= Äáë= òéüå= bìêç= jáéíéáåå~üj ãé= éêç= nì~çê~íãéíéê= ëéá= _~ìéå åáåüí= ãéüê= ã ÖäáÅÜK= dωåëíáöé jáéíéêéáëé= ìåç= ÜÉÜêÉ= wáéäéi= ïáé ÇáÉ= ÉåÉêÖÉíáëÅÜÉ= p~åáéêìåö= ççéê ÇáÉ= òéáíöéã É= dêìåçêáëë åçéj êìåö=åáåüí=ìåäéçáåöí=âçãé~íáäéäk aéëü~ää= ëéáå= ^éééääw= łj~ Ü~äJ íéåi= Ç~ãáí= ÇáÉ= _Éò~ÜäÄ~êâÉáí= ÑΩê ÇáÉ= _ÉïçÜåÉê= ëáåüéêöéëíéääí= áëík t~êìã= Ç~ë= ëç= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëíi ë~öíé= eéáåéê= mçííi= aáêéâíçê= séêj Ä~åÇ= ÇÉê= tçüåìåöëj= ìåç= fããçj ÄáäáÉåïáêíëÅÜ~Ñí= áå= káéçéêë~åüëéå ìåç= _êéãéåw= łaéêòéáí= ëáåç= ÇáÉ a~êäéüéåëâçåçáíáçåéå= ÜáëíçêáëÅÜ ÖΩåëíáÖK=tÉåå=ëáÉ=ïáÉÇÉê=ëíÉáÖÉåI ïáêç= ÇáÉ= påüéêé= ëáåüéêäáåü= åçåü ïéáíéê=~ìëéáå~åçéêöéüéåk _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= ÄÉê= ^ìëäáäj ÇìåÖëJ= ìåç= _ÉêìÑëã ÖäáÅÜâÉáíÉå áåñçêãáéêí= ÇáÉ= _ìåçéëïéüê= ~ã açååéêëí~ö=eosk=pééíéãäéêf= ìã NS=rÜê= áã= _ÉêìÑëáåÑçêã~íáçåëJ òéåíêìã=e_áwf= _ê~ìåëåüïéáö= ÇÉê ^ÖÉåíìê=ÑΩê=^êÄÉáí=_ê~ìåëÅÜïÉáÖJ dçëä~êi= `óêá~âëêáåö=nm=ebáåö~åö jωååüéåëíê~ ÉFK e~ìéíã~åå= j~êáç= aéåéåâé ìåç= pí~äëñéäçïéäéä= jáåü~éä a~ãäçê=áåñçêãáéêéå=ωäéê=^ìëäáäj ÇìåÖëã ÖäáÅÜâÉáíÉåI= báåëíéäj äìåöëíéêãáåéi= _ÉïÉêÄìåÖëîÉêJ Ñ~ÜêÉåI=òáîáäÄÉêìÑäáÅÜÉ=^ìëÄáäÇìåJ ÖÉå=ÑΩê=pçäÇ~íáååÉå=ìåÇ=pçäÇ~íÉå ëçïáé= píìçáéåj= ìåç= téáíéêäáäj ÇìåÖëÅÜ~åÅÉå= ÄÉá= ÇÉê= _ìåçéëj ïéüêk= báåé= ^åãéäçìåö= áëí= åáåüí ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK jáí= êìåç= ORM=MMM=òáîáäÉå= ìåç ãáäáí êáëåüéå= jáí~êäéáíéêáååéå ìåç= jáí~êäéáíéêå= ëçïáé= ÅáêÅ~ NQMM=à ÜêäáÅÜÉå= ^ìëòìäáäçéåçéå ò Üäí= ÇáÉ= _ìåçéëïéüê= òì= ÇÉå Öê íéå= ÇÉìíëÅÜÉå= ^êäéáíöéäéêåk aáé=_ìåçéëïéüê=äáéíéí=éáå=îáéäñ äj íáöéë= ^åöéäçí= ~å= h~êêáéêéj= ìåç _ÉêìÑëÅÜ~åÅÉå= áå= îáéäéå= áåíéêéëj ë~åíéå= _ÉêÉáÅÜÉå= ìåç= ìåíéêj ëåüáéçäáåüéå=i~ìñä~üåéåk

18 18 SUPERCHANCE Nr. 38 Sonntag, 22. September 2013 Stellenangebote Verlässlicher Dienstplan für m/w Altenpfleger & GuK Verdienst VZ ab 2030 w zzgl. Zulagen + Pkw 500 w Willkommensprämie Pflegehelfer Verdienst VZ ab 1430 w zzgl. Zulagen 250 w Willkommensprämie Bewerbung an: Mitarbeiter gesucht! Zu jeder Zeit. Aus allen Bereichen. AB Zeitpersonal GmbH Frau Andrea Janßen Tel.: Hamburger Str Braunschweig Produktionshelfer m/w für BS u. Vechelde ges., VZ 3 Schicht, 0511/ oder Flexible Aushilfe für Verkauf und Nebentätigkeiten gesucht auf 450 -Basis. Fleischerei Jürges, Lehre,s 05308/1477 Wir suchen Gabelstaplerfahrer (m/w) und Maschinenbediener (m/w)! Finden Sie bei uns einen sicheren Arbeitsplatz. Wir bieten fairen Lohn! persona service, s 0531/ HieristIhreChancebei Porsche. Das Porsche Zentrum Braunschweig vertreibt mit Porsche eine der erfolgreichsten Sportwagenmarken der Welt. Unser Ziel ist es, diesen Erfolg auch zukünftig fortzuschreiben. Deshalb suchen wir Sie ab sofort als Kfz-Mechatroniker/in Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und konnten bereits einige Jahre Berufserfahrung im Porsche Service oder generell im Premiumsegment sammeln. Sie arbeiten selbständig, kundenorientiert und verfügen über fundierte technische Kenntnisse. Eigeninitiative sowie Durchsetzungsvermögen, Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Sie aus. Kundendienstberater/in Sie haben idealerweise eine Ausbildung zum/zur geprüften Automobil Serviceberater/-in und konnten bereits mehrere Jahre Berufserfahrung im Premiumautomobilbereich sammeln. Sie verfügen über fundierte kaufmännische und technische Sichern Sie sich als Propagandist/in vom eine lukrative Verdienstmöglichkeit. Wir bieten Ihnen an, das beliebte Spielsystem in einem großen Kaufhaus in Braunschweig zu betreuen. Bitte rufen Sie unseren Herrn Witte unter Tel an. Reinigungskräfte (m/w) BS Mittelweg zu sofort deutschsprachige RK ges.; Mo. - Fr. 3-4 Std., 05:00-09:00 Uhr, sozialversicherungspflichtig. Bitte melden Sie sich Montag, ab 09:00 Uhr, s 05363/ Schulden? Wir helfen sofort! BSS e.v. Staatl. anerkannte Schuldner- u. Insolvenzberatung. s 0531/ Suche Reinigungskraft auf pauschaler Basis für Braunschweig, Bohlweg ab Uhr morgens ca. 10,0 Std. wöchentlich. Bewerb./Info unter: /3172 ab Montag,09.00 Uhr Servicekraft für Spielhallenaufsicht, Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität. s 0171/ Textilreinigung sucht eine Bügelerin s 0531/ City-Car sucht frdl. Fahrer-/innen, fest oder Aushilfe, P-Schein erforderlich, Tag oder Nachtschicht. s 0531/ MFA für gastroenterologische Praxis gesucht. Vollzeit, Endoskopische Kenntnisse wünschenswert. Dr. F. Stockhammer, Steintorwall 18, BSs 0531/43280 Friseur/in Voll-/Teilzeit in Festeinstellung gesucht s 0531/ Kenntnisse, sind kommunikativ und sicher im Umgang mit Menschen. Interessiert? Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins per an die Geschäftsführung Herrn Michael Albrecht unter porsche-braunschweig.de Porsche Zentrum Braunschweig SHH Sportwagenvertrieb Harz-Heide GmbH Trautenaustraße Braunschweig Tel.: +49 (0) 5 31/ Fax: +49 (0) 5 31/ Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 15,3 außerorts 7,2 kombiniert 10,2; CO 2 -Emissionen: 240 g/km ExaminiertePflegekräfte(m/w) WirsuchenSiezurVerstärkungunseresTeams inmeineinteilzeitundauf450 -Basis. GemäßunseremMotto ZurückinsLeben betreuensieeinenunsererintensivpflegebedürftigenpatientenzuhause. EserwartetSie eineindividuelleeinarbeitung einfestesmitarbeiterteam vielzeitfürden Patienten eineleistungsorientiertevergütung+steuerfreiezuschlägebiszu 150% eineregionalepdlalsansprechpartnervorort. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie die Ref.-Nr an. BewerbungenvonSchwerbehindertensindausdrücklicherwünscht. GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbh Verwaltung,MarzahnerStraße34,13053Berlin, Motivierte Staplerfahrer mit gültigem Staplerschein für Großraum Wolfsburg gesucht. Führerschein von Vorteil. Erreichbarkeit: Mo-Fr Uhr, Kurt s 0531/ Jetzt aber RUN! Produktionshelfer m/w, VZ & TZ unbefristet, RUN Zeitarbeit s 0531/ , Pflegedienst sucht ausgeb. Personal. s 0531/ Zuverlässige Mitarbeiter/innen in den frühen Morgenstunden für Bortfeld, Bodenstedt und Raum Vechelde gesucht. Neugierig? Nähere Informationen unter Ute.Fichtner.bzv.de od. s 0171/ Elektromonteure m/w für BS, SZ, WOB stellt ein: HPS Personal-Service, s 0531/ Allroundtalente su. Herausforderungen im Haushalt, Büro, Garten, Nähen, bügeln u. ähnliches s 0175/ Zusteller/innen gesucht! Sie sind auf der Suche nach einem regelmäßigen Nebenverdienst in den frühen Morgenstunden? Dann melden Sie sich bei uns! Werden Sie Zusteller in Braunschweig und Umgebung. Profitieren Sie u.a. von der regelmäßigen Bezahlung, geregelten Arbeitszeiten und der Unterstützung mit notwendigen Arbeitsmaterialien. Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9.00 und Uhr unter Telefon: / Sie haben Interesse? Rufen Sie uns an. Telefon:0800/ (kostenfrei) Wir suchen Zusteller/innen für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung in SG Papenteich nb Mi. & So. EG Cremlingen nb Mi. & So. EG Lehre nb Mi. & So. EG Vechelde-OT nb So. BS Nord nb Mi. & So. BS Ost nb So. BS Süd nb So. & Mi. BS West nb Mi. Thune nb Mi. Bevenrode nb So. Dibbesdorf nb So. Su. Verkäuferin für den Wochenmarkt, Do.,Fr.,Savormittag. s 0173/ Zuverl. Reinigungskr. in Lehre und Umgebung ab sofort ges., Mo.-Fr., 15:30-17:30 Uhr od :30 Uhr. Gebäudedienste Niediek, Hr. Brons s 0170/ od. s 0521/ ab Mi., 9 Uhr Logistikmitarbeiter m/w Vollzeit & unbefristet, RUN Zeitarbeit s 0531/ , Friseur/in in Voll/ Teilzeit gesu. für niveauv. Salon. Öffnungsz. Mo-Fr. 8:30-18:00 Sa. 8:00-14:00 h. 0179/ Weihnachtsmarkt Braunschweig: Suche nette Verkäuferin (gerne Studentin/Schülerin etc.) für Kleinlederwaren in gut geheizter Hütte. Nettes Team & gute Bezahlung! s 02171/ Bäckereifahrer/in VZ mit Abpackarbeiten ab sofort gesucht. Bewerbungen vorab tel. über Marco Förster s 0172/ von 9-12 Uhr. Bio-Vollkornbäckerei Brotinsel GmbH Flexible Spülkraft (450 -Basis) in Wob gesucht. AZ: Samstags 14tägig + auf Abruf. Telefonische Bewerbung am Mi., 25.9., ab 9 Uhr s 05371/ Tagesmutter hat noch 1 Platz frei. s 0176/ Erfahrene, zuverlässige Haushaltshilfe für ca. 3 Std./Wo. in BS-Innenstat gesucht. Nur Minijob oder Rechnung! s 0531/ Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Onboard Elektronik VZ, unbefristet aktiv personal-service s 0531/ Multimedia Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG Hamburger Str. 277, Braunschweig Küchenhilfe/Pizzabäcker zu sofort Voll/ Teilzeit/Basis Bezahlung nach Tarif. Vorstellung persönlich oder Online. Pizza Express Braunschweig, Rebenring 52, oder online unter: Mehrere Gabelstaplerfahrer m/w in Zukunft. Mit Sicherheit Wir suchen(m/w): Schlosser aller Fachrichtungen mit Erfahrungen im Stahlbau! Dreher, Fräser(CNC) Elektriker/Elektroniker für Einsätze, je nach Wunsch und Berufserfahrung, in Ihrer Region in Vollzeit. Vergütung nach Tarif igz, Zuschläge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld u.v.m. Herr Mennenga freut sich auf Ihren Anruf: Tel PLUSS Hannover GmbH, NL Braunschweig Kohlmarkt 2 (3.OG), Braunschweig zu sofort und unbefristet in Salzgitter u. Braunschweig gesucht! Ab Montag: s 0531/ Hauswirtschafter-/innen (VZ); Reinigungskräfte (VZ+TZ) in Brsunschweig gesucht (keine Minijobs). Büro Anne Hoppe, s 05341/ Spülkraft/Kaffeeservice in Wob mit guten Deutschkenntnissen gesucht. AZ: Mo-Fr 5-12:30 Uhr, ggf. 14tägig samstags. Bewerbung an IGR GmbH, Ährenweg 6, Sassenburg oder Suche Subunternehmer mit eigenem KFZ für die Paketzustellung. Montag ab 10 Uhr Scharf Transport & Logistikservice / Unterstützung m/w im Bereich Qualitätskontrolle, Vollzeit + Schichtbetrieb zu sofort und unbefristet in Braunschweig gesucht. Ab Mo.: BS/ Suche Kosmetikerin und Fußpflegerin stundenweise. s 0177/ Amb. Pflegedienst su. ab sofort Pflege kräfte, exam. Kräfte und Helfer. Ambulantzer Pflegedienst Mobilitas Care s 0531/ o. s 0531/ Für unsere Filiale su. wir Mitarbeiter im kfm. Bereich m. deutsch-russ. Sprachkenntnissen, Teil- u. Vollzeit in BS s 0511/ oder 0162/ Reinigungskräfte gesucht für ein Objekt in Peine/Innenstadt AZ: Mo. Do. 16:00 18:00 Uhr und Fr. 13:00 15:00 Uhr Schmidt und Pfeifer GmbH & Co. KG Tel.: 0531/ Kaufhausdetektive von Detektei bei übertariflicher Bezahlung für sofort gesucht. FS sowie Sachkundeprüfung erforderlich. Schriftl. Bewerbung an Detektei Krupp, Donaustr. 19, Braunschweig. Kassierer (m/w) in TZ o. als Minijob für den Raum BS ab sof. ges. Bereitschaft zur Schichtarbeit erforderlich, Pkw von Vorteil. Mumme Personalservice GmbH, Rudolf-Diesel- Str , Wesel, ASP: Herr Köhler o. Bewerbung an Mehrere Lagerhilfsarbeiter m/w zu sofort und unbefristet in Salzgitter gesucht! Ab Montag s 0531/ Büro im Magniviertel, 3 Räume, WC, Teeküche, voll möbliert, Teppich, große Fenster, 60 m², KM 500, NK 120, ab sofort, o. Courtage, s 0171/ MA für Analysetätigkeiten 15 /Stunde, freie Zeiteinstellung. Bewerbung an OVB Bezirksdirektion Elke S. Sledzinski, Wendenring 28, BS, Mitarbeiter m/w, in der Qualitätskontrolle, Vollzeit, unbefristet, RUN Zeitarbeit. s 0531/ , Textilreinigung sucht Büglerin, für zwei Tage/Woche s 0171/ WIR SUCHEN SIE! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Produktionshelfer (m/w) in Vollzeit im Schichtbetrieb Interesse? Telefon: ( ) Raiffeisenstrasse Vechelde Reifenmonteure für die Saison. Quick Reifendiscount s 0531/ Wir suchen Aushilfsfahrer FS Kl. CE (40t) für WOB in Teilzeit oder geringfügig. Gern auch Renter. Erreichbarkeit: Mo-Fr 8-17 Uhr, Kurt s 0531/ Küchenmitarbeiter/in Teilzeit zum 1. Oktober 2013 für eine von der KulinAWO bewirtschaftete Senioreneinrichtung gesucht. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung! KulinAWO GmbH i.hs. AWO Wohn- und Pflegeheim Heidberg, Dresdenstr. 148, Braunschweig, Herr Neumeyer, Servicekraft ab sofort ges. (450 -Basis) Gasthaus Campe, s BS/ Mtl dazu verdienen! Durch Werbung auf Ihrem Auto! Fa. Viertler. s05874/ ,o / Wir suchen PKWs aus Ihrem PLZ-Gebiet! Spül-/Reinigungskraft in Wob gesucht. AZ: Mo-Fr 12:30-18:30 Uhr, ggf. 14tägig samstags. Bewerbung an IGR GmbH, Ährenweg 6, Sassenburg o. Reinigungskräfte in Braunschweig auf 450 -Basis gesucht. BS-Wenden: AZ: Mo.-Fr., ab 15 Uhr; BS-Mittelweg: AZ: Di., Mi. & Do., ab 14:30 Uhr; BS-Hamburgerstr.: AZ: Mo.-Fr., ab 19:00 Uhr, Schlüsselobjekt. Bewerbungen auf oder telefonisch unter s 0531/ Putzhilfe für Endreinigung einer Wohnung gesucht. s 0178/ CNC-Fräser (m/w) Heidenhain Steuerung VZ, unbefristet aktiv personalservice s 0531 / Türkisches Restaurant sucht Spülfrau zur Aushilfe s 0531/ pro persona GmbH Für Braunschweig suchen wir noch dringend Helfer/in QS im Schichtsystem, gerne auch ,50 / Stunde. s 05361/ Dabei sein. Du magst es nicht glauben, aber Mitarbeiter der Invitel Unternehmensgruppe freuen sich auf Dich! Was Du mitbringen solltest für einen Job in Voll- oder Teilzeit, ist der unbedingte Wille jeden Tag ein s Abenteuer zu erleben u. dieses mit anderen zu teilen. Also: Lets go crazy u. sei dabei. Am PC, in der Kommunik. m. Kunden, dienstleistungsorientiert u. flexiblen Arbeitszeit.-immer im Team! Sei auch Du dabei bei einem der erfolgreichsten ServiceCenter in Deutschl. Ruf an Hotline: oder schicke Deine Bewerbung: Simon & Focken GmbH, Böcklerstraße 219B, Braunschweig, Wir su. zuverlässige Reinigungskraft auf 450,-Basis. UPAS GmbH,s BS/ Helfer (m/w), VZ, TZ, 450 Basis, aktiv personal-service s 0531/ , Wir suchen Servicekräfte m/w auf Geringfügigkeit im Raum GF/BS/WOB. Bewerbung bitte an: Harry Brot, Boltenberg 6, Braunschweig Verbessern Sie Ihre beruflichen Chancen mit Umschulung und Weiterbildung! Fachlagerist (IHK) Dauer: 16 Monate (Umschulung) Beginn: Ort: Braunschweig Fachkraft Lagerlogistik (IHK) Dauer: 24 Monate (Umschulung) Beginn: Ort: Braunschweig Fachinformatiker-/in in beiden Fachrichtungen (IHK) Dauer: 24 Monate (Umschulung) Beginn: Ort: Braunschweig Berufskraftfahrer-/in (IHK)* Dauer: 18 Monate (Umschulung) Beginn: Ort: Braunschweig, Hannover Vorbereitungslehrgang (IHK Abschluss) Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist Dauer: 5 Monate Beginn: Ort: Braunschweig Luftsicherheit und allg. Sicherheit Dauer: 4 Monate Beginn: Ort: Braunschweig Baumaschinen- und Großgeräteführer mit Führerscheinerwerb C/CE* Dauer: 6 Monate Beginn: Ort: Braunschweig Güterverkehr mit C/CE oder Personenkraftverkehr mit D* (Teilqualifizierung Berufskraftfahrer IHK) Dauer: 6 Monate Beginn: Ort: Braunschweig Alltagsbegleiter und Betreuungskraft für Demenzkranke gem. 87b Dauer: 4 Monate Beginn: Ort: Braunschweig Mobile ambulante Pflege- und Betreuungsassistenz Dauer: 6 Monate Beginn: Ort: Braunschweig *Die Führerscheinausbildung wird von AZWV-zertifizierten ortsansässigen Fahrschulen durchgeführt. Ihre Förderung durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter ist bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen möglich. Informationen: Mo.-Do Uhr und Fr Uhr Fragen zum Bildungsgutschein und zu der Schulung unter: Akademie TÜV NORD Akademie Service Center für Berufsförderung Trautenaustr Braunschweig Mehrere Helfer m/w zu sofort und unbefristet in Braunschweig gesucht! Ab Montag s 0531/ , Gas-Wasserinstallateur (m/w), VZ, unbefristet, aktiv personal-service 0531/ Sie sind Kraftfahrer Kl. CE und suchen eine Herausforderung? Wr bieten Ihnen eine Festanstellung im Güternahverkehr mit übertariflicher Bezahlung. Schichtbereitschaft zwingend erforderlich. Bewerbungen Mo-Fr Uhr, Kurt s 0531/

19 AUSGABE 10/2013 Werkstattgespräch Braunschweig. Im Rahmen der Ausstellung Glückwunsch, Carl! Luxus aus Braunschweig im Städtischen Museum, Haus am Löwenwall, Steintorwall 14, erläutern Restaurator Günter Ognibeni undmalerin Margret Lambrecht am Sonntag, 29. September, von 15 bis 17 Uhr, die Herstellung und Bemalung der berühmten von der Manufaktur Stobwasser gefertigten Schnupftabaksdosen aus Papiermaché. Der Eintritt istfrei. Günter Ognibeni, der ehemalige Chefrestaurator des Braunschweigischen Landesmuseums undleiter des Studios zur Wiederbelebung historischer Mal- und Handwerkstechniken in Braunschweig, hat sich viele Jahre der Erforschung der Produktionsverfahren derstobwasserschen Lackdosen gewidmet. Anhand selbst hergestellter Modelle wird er hierüber berichten. Die Besucher werden in die Geheimnisse der Produktion eingeweiht und können Margret Lambrecht über die Schulter schauen, wie sieeinbildnis Herzog Carls im Miniaturformat auf einen Tabakdosendeckel überträgt. In der Ausstellung Glückwunsch, Carl! Luxusaus Braunschweig würdigt das Städtische Museum noch bis 6. Oktober das Leben und Wirken des Landesfürsten. IHK-Vizepräsident Helmut Streiff zirks kamenaus 65 verschiedenen Akteuren dankte. Die Ausbildungsbetriebe sowie die Lehrkräfte der zeigte sich bei der Ehrung der besten Prüflinge im Bezirk der IHK Zum erfolgreichen Abschluss der Berufsbildenden Schulen haben Ausbildungsbetrieben. Braunschweig am 17. September besonders erfreut. 89 Prüflinge haben die Sommerabschlussprüfung mit sehr guten Gesamtergebnissen abgeschlossen. Im Hinblick auf die Zukunft macht es mich sehr zuversichtlich, dass wir viele junge Menschen haben, die als Leistungsträgerin- 89 Prüflinge haben die Sommerabschlussprüfung von der IHK mit sehr guten Gesamtergebnissen abgeschlossen. Foto: Nickel Alpert & Maschke Automobile GmbH Service mit eigener Lackiererei Fritz-Reuter-Weg 43 Wolfenbüttel Telefon 05331/ nen und Leistungsträger in den Betrieben unserer Region arbeiten und erheblich dazu beitragen, deren Wettbewerbsfähigkeit zu Fleiß und Disziplin der Prüflinge, Berufsbildung gehört mehr als nur sichern,sostreiff. weshalb IHK-Vizepräsident Streiff Die Prüfungsbesten des IHK-Be- allen an der Ausbildung beteiligten stalt aus Braunschweig. Nr. 38 Sonntag, 22. September 2013 SUPERCHANCE 19 Stellenangebote Gas- u. Wasserinstallateur (m/w), VZ, unbefristet, RUN Zeitarbeit. s 0531/ , Su. exam. Pflegerin/K.-Schwester f. Hilfe bei der Pflege. Mögl. abends od. nachts s 01522/ , SMS-Kontakt gern Zusteller ab 13 Jahre! Wir suchen Zusteller von Werbematerialien für die Bereiche Dibbesdorf, Schapen, Hondelage, Volkmarode, Watenbüttel, Veltenhof, Völkenrode, Volkmarode. Info: s 0531/ PMV Braunschweig Raumpfleger/-in gesucht, BS-Bohlweg, AZ: Mo-So, ab 05:00 Uhr, vers.frei, Sa-So wechselweise 14-tägig. Glasreinigung Merkur, s 0531/46696 Friseurin ges. VZ, mit Erfahrung, guter Laune, Soforteinstell. s0176/ Jungs u. Mädls ab 18 wir suchen euch! Wir suchen flexible Mitarb. für leicht erlernbare Beratertätigkeiten. Guter Verdienst!!! Info unter s 0800/ oder Bewerbung an Raumpfleger/in (Deutschkenntnisse wünschenswert) für ein Objekt in Braunschweig gesucht! AZ: Mo.-Fr Uhr, 1 Std. täglich geringfügig - auf 450,-- Basis. ray facilitiy managemnet group- Nils Bogdol GmbH, Hannover. Kostenl. Hotline: Mo.-Fr. ab 8.00 Uhr, s Hamburger Straße BS Fon: autohaus-holzberg.de Montag Freitag Uhr Samstag Uhr Suche Aushilfe mit eigenem PKW für die Paketzustellung für BS/ Umgebung, 7,50 p/std. + Fahrtkosten. Gerne Hausfrauen / Rentner Montag ab 10 Uhr Scharf Transport & Logistikservice / Servicefahrer/in zu sofort Voll/ Teilzeit oder Basis Bezahlung nach Tarif. Vorstellung persönlich oder Online. Pizza Express Braunschweig, Rebenring 52, oder online unter: Zum kurzfristigen Einstieg suchen wir Mitarbeiter (m/w) zur Katalogverteilung an private Haushalte Geeignet für Neben- oder Hauptberufler (m/w) mit guten Verdienstmöglichkeiten und Zuschüssen zu privaten Vorsorge- Aufwendungen. Sie haben ein gepfl egtes Auftreten. Herr Röhr unter: 0531/ (Montag, 09:00 18:00 Uhr) Staplerfahrer m/w mit Schein stellt ein: HPS Personal- Service s 0531/ Plasma-Spender dringend gesucht. 2 Spenden pro Woche möglich Anmeldung mit Personalausweis kein Termin erforderlich CSL Plasma, Burgpassage 7, Braunschweig, Telefon Der spendenden Person wird eine Aufwandsentschädigung gewährt, die sich am unmittelbaren Aufwand der Spendenart orientiert (vgl. 10Abs.1S.2TFG). Kraftfahrer Kl. mit alter Führerscheinklasse 3 oder C1E Festanstellung im Nahverkehr für Wolfsburg gesucht. Schichtbereitschaft zwingend erforderlich! Übertarifliche Bezahlung! Erreichbarkeit: Mo - Fr /8-17 Uhr, Kurt s 0531/ Fliesenleger für die Region Braunschweig und Salzgitter gesucht. Vollzeitbeschäftigung Führerschein erforderlich, eigener PKW von Vorteil Bewerbungen bitte schriftlich an: S E R V I C E GmbH Casparistraße Braunschweig Ein kleines aber nettes Frisurenteam, tolles Arbeitsklima, sucht Verstärkung auf 450 -Basis. Gern auch älter od. Wiedereinst. Interesse?Schnell anrufen unter: s0151/ wir feuen uns darauf! Wir suchen ständig gepfl. Gebrauchtwagen Autohaus Inan. s 05351/ Su. qual. Putzfrau in BS s BS/ Staplerfahrer m/w VZ & TZ, unbefristet, RUN Zeitarbeit. s 0531/243530, Wir stellen zu sofort ein: Altenpfleger (m/w) /Std. Altenpflegehelfer (m/w) /Std. GuK (m/w) /Std. auf Voll-, Teilzeit oder Basis MASSARBEIT MediCare Sack 24 BS Zusteller ab 13 Jahre! Wir suchen Zusteller von Werbematerialien für die Bereiche Leiferde, Geitelde, Rüningen, Querum, Heidberg, Lindenbergsiedlung, Mascherode, Roseliersquartier. Info: s 0531/ PMV Braunschweig VW Golf Plus Comfortline 1,6 TDI reflexsilber-met., 77 kw, km, EZ: 03/11, Klimaanl., Alu 16, Einparkhilfe v+h, RCD 310, abn. AHK u. v. m , MwSt. ausweisbar Stellengesuche Putzstelle gesucht s 0176/ Erfahr. Altenpflegerin su. im priv. Bereich Anstellung. s 0176/ Liebevolle Ersatzoma nimmt Säugling oder Kleinkind in Pflege, sowie Wochenende und nachts. s 0531/ Suche Putzstelle für Praxis oder Büroreinigung BS s 0160/ Maler/ Tapezierer sucht Arbeit.s05371/ oder 0151/ Maler, sauber+flexibel. s0152/ Fliesenleger s. Arbeit s 0160/ Std. Pflegekraft sucht Arbeit, gern ab sofort. s 0172/ Su. Gartenarbeit, Haushalt, Treppen-, Büro- +Praxisreingung, 0151/ Suche Putzstelle. s 0176/ Schweißerarbeiten s 0160/ Hobbyschneiderin sucht in BS mtl. 40 Std. Beschäftigung als Näherin sbs/ Maler sucht Arbeit. s 0160/ Zuverlässige u. gründliche Sie sucht in BS Stadt Privathaushalt Putzstelle s o. 0179/ Maler su. Arbeit s 0151/ Suche Putzstelle in Querum oder Volkmarode s 0157/ Suche Stelle als Treppen-, Büro- und Praxisreinigung auf Rechnung. s 0152/ oder 0531/ Fleischereifachverkäuferin mit Wochenmarkterfahrung sucht Job für 2-3 Tage/Woche, s 0170/ Audi Audi A6 2,5 TDI volle Ausstattung, km, 3.400,-, s 0531/ Wir suchen ständig gepfl. Gebrauchtwagen Autohaus Inan s 05351/ VW Passat Variant Comfortline 2,0 TDI reflexsilber-met., 103 kw, km, EZ: 04/10, Klimaaut., Xenon, DSG, Sitzhzg., RNS 310, Einparkhilfe v+h, abn. AHK u. v. m. 13-Markenaktion-39-BR-HKS , MwSt. ausweisbar www. quick.de Billig kaufen Billig tanken! UltraGrip 8 oder UG8 Performance oder Winter Sport 4D oder Winter Response Tankgutschein * UG SUV Kristall Montero 3 oder Kristall Control HP +30 Tankgutschein * Einfach ausschneiden bei Quick vorlegen und sparen! * Gültig beim Kauf von 4 Reifen der oben genannten Marken/Profile. Solange der Vorrat reicht. Genaue Infos unter Miltz.de s BS/ Hamburger Str. 257 BMW Wir suchen ständig gepfl. Gebrauchtwagen Autohaus Inan. s 05351/ BMW 525 tds, Bj. 4/93, Tüv 6/14, AHK, 270 Tkm, grün-metallic, 1000,- s 0531/ Dacia Dacia Logan Express AHK, Servo, Dachträger, 55 Tkm, EZ 12/08, 4450,-, s 0173/ Dacia Autohaus Kaiser GmbH s 0531/ Dacia Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ Ford Ford Cabrio, Tüv/Au neu, graumet., Frontscheibe beh., Dach wie neu, viele Extras, VB s 0531/ Honda Honda Autohaus Kaiser GmbH,s 0531/ Lancia Ypsilon, 57 kw, EZ 07/08, 44 Tkm, Klima, VB 4900,- s 0531/ Mercedes Wir suchen ständig gepfl. Gebrauchtwagen Autohaus Inan. s 05351/ C 200, Bj. 10/01, 140Tkm, TÜV 04/14, s 0531/ So. ab 10Uhr u. Mo. ab 14Uhr Opel Opel Kadett GL v. Rentner,72 Tkm, 1500 s Opel Astra 1.6, erstkl. Zustand, EZ 4/99, Benzin, 39 Tsd. km, GW, 1. Hd, VB 3300,- s 0173/ Corsa, Bj. 99, 40 kw, Faltdach defekt, TÜV 09/13,Preis VS. s 05302/ Renault Renault Laguna,Bj. 99, TÜV 12/14 +Golf Kombi,TÜV fäl. beide m. AHK+ Klim., Diesel, zusam / Renault Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ Renault Autohaus Kaiser GmbH,s0531/ Renault Clio 3, 55kw/75PS, 5trg., silbermetallic, EZ 01/08, km, Scheckheftgepfl., 1. Hd., Inspektion neu, TÜV/HU 02/15, VB / oder 0531/ Aktionszeitraum bis Tankgutschein * Sprint Reifenmarkt GmbH Frankfurter Str. 243a Braunschweig Tel / SIKA Reifen GmbH Bültenweg Braunschweig Tel / Skoda Skoda Fabia Kombi, Diesel, Tüv 08/2014, 150,--, s 05306/4151 Smart Die smart Spezialisten BSmart - Daimlerstrasse 2, BS s 0531/ VW Wir geben Ihrem Fahrzeug, was es braucht! DC-Autoteile.de DC-Autowerkstatt.de Wir suchen ständig gepfl. Gebrauchtwagen Autohaus Inan. s 05351/ Golf V GT Sport, inkl. WR, ZV, Scheckheft gepfl., Sportsitze, 76 Tkm, Bj. 2008, 8400,- VB. s 0151/ Automarkt / Ankauf Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Opel, Ford, Ford, Skoda, Seat, MB usw. DB ab usw. Bj. ab Bj Zahle Höchstpreise. Telefon: /88 66 Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw. Unfall/defekt, Abhol mögl. s BS/ Firma Damke-Isensee Wir suchen gepfl. Gebrauchtwagen und Busse Autohaus Inan. s 05351/ Kaufe PKW, Busse, Transporter u. Geländew. a. m. Mängel. 0162/ Jaber zahlt gut 24h! Ankauf ständig alle Fahrzeuge in bar. Auch defekt oder Unfall. Gifhorner Str. 72, Ecke Hansestr Braunschweig s BS oder Kaufe Pkw, Japaner, VW, Opel, Fiat, Mercedes, BMW + Busse ab 1987, auch Unfall, ohne TÜV, mit Mängeln. s 0171/ und 05351/ Autohandel Bar An- u. Verkauf, Gebrauchtwagen, Neuwagen, Unfallwagen, ohne TÜV/ASU, auch mit Motorschäden, 24- Std erreichbar auch per SMS s DKD-Autohandel Bar-An-u. Verkauf, und gebr. Autos, mit Motorschaden, Unfallwagen ohne TÜV und AU, Arndtstr. 8 b, BS s 0531/ / SMS Barankauf v. PKW, LKW und Bussen, auch So. 0531/ Firma BS Forststr. 27 KFZ-Lehrling sucht PKW, auch defekt, oder ohne TÜV, s 0176/ Barankauf PkW und Transporter. Firma Senz. s 0531/ Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee. s 0531/ Garagen Suche Garage in BS s 0176/ Suche PKW-Einstellplatz Nähe Broitzemer Str. s 0171/ Garage frei (Garagenhof) in BS, Helmstedter Str. s 05351/7162, v h Einstellplatz, Innenstadt /95040 Su. Unterstellplatz abschließbar f. PKW Anhänger in d. Weststadt sbs Einstellplatz für Oldtimer oder 2 Motorräder in Cremlingen zu verm. s 0172/ Garage oder geschlossener EP, o.ä. in BS u. Umgebung ges. s 0151/ Garage für Motorrad Juliusstr. 4, 3,35x4,55m, Mon/50,-, s 05837/890 Autovermietung PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 100 km, AV Harms. sbs/ KFZ Reinigung Autoaufbereitung - Am Ölper Knoten Fa. APD UG IG s 0531/ s 0531/ KFZ Reparaturen cardoctors.de, Klima, Inspektion, Bremsen, Auspuff,Lack,Reifen s BS/ KFZ Zubehör Nissan Micra: 4 Winterrreifen auf 4-Loch- Felge, 8 mm Profil, WR Semp. SpGrip2, 205/65 R15, neuw. o. F., 160,--, s 0531/ Fa. Samarin, Reifen + Felgen, An-/Verkauf. Maybachstr. 3 s 0531/ Reifen-Felgen gebraucht + neu. An- u. Verkauf - Neu Reifen ab 25,-. s BS Ibo s Reifen Büchnerstr M&S 185/60 R14, Kleber, 7mm, 4-Loch- Felge, Ford Fiesta/Fusion, s 0174/ ab 19:30 Uhr. 4 WR auf Felge 5-Loch Conti 7mm Prov. 215/65/R16 6½ Jx16, 200 VB. s 05303/ Für 3er BMW E 90 4xMS-Komplettrad Alu 7Jx16 Runflat 205/55 R H. 520,- s 0531/ Reifen+Felgen gebr., An- + Verkauf, BS, Schmalbachstr. 12 s Fa. Max Mercedes C-Klasse W202, Winterreifen auf Felge, 190. s 05302/ Winterreifen a. Stahlf., neuw., 185/60 R14 T82, VB, s 05341/ WR Fabia 185/6014, 1 Winter gelaufen, 230,--, s 0157/ kompl. WR 205/55 R16 f. Passat, 4 Radblenden, 100,-. s 05303/5465 Anhänger Saris Alu 750kg, Gitteraufsatz 2,5 m x 1,26m, 1100 VB. s 0152/ Heinze - Motorradservice alle Marken/Roller/TÜV, kostenloser Hol.-+Bringdienst. s 0531/ Bandit 1250 S, ABS, 2 Jahre, 8700km, Koffer, VB 6300,- s 0171/ Kaufe alle Motorräder. s 05121/ od. 0171/ Kaufe gebr. Motorräder s 0531/ VW Golf V United 1,4 TSI reflexsilber-met., 90 kw, km, EZ: 01/08, Klimaaut., Alu 16, Einparkhilfe h, RCD 210, 4 Türen, Multifunktionslenkrad u. v. m. Suche Elektroroller oder Fahrrad. s 0176/ Lack/ Unfallschäden Smartrepair Frank Thiele. Ihre Nr.1 in der Region. Lackierfachbetrieb, Smartrepair Lackierungen, Unfallschadenservice von A-Z, BS Marienberger Str. 6c sbs/ ;www.smartrepair-bs.de M. Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg 14 s BS/ Barankauf aller Wohnmobile: 0800/ (gebührenfrei!), Fa. Suche dringend Wohnwagen oder Wohnmobil, auch reparaturbedürftig. Dirk Schmidt, s 0171/ Schaumstoffe und Polsterbezüge Maßanfertigung. s 0531/ Kaufe Wohnmobile s 03944/ BRAUNSCHWEIG ER IN DER REGION MIT DER REGION FÜR DIE REGION mt-massivhaus.de Hinterhaus östl. Ring, 52 m², EP, frei, ,-. T.J. Immo., s Vechelde - OT Bodenstedt, Okal-EFH, 4 Zi., 97 m² Grdst m², m. VK u. überd. Südterr. u. Garage., v. priv ,- s 05302/ 3413 Keine Baufinanzierung ohne mein Angebot - Wüstenrot - Marc Mürbe - s 0531/ ZW/BS-Weststadt, Bj. 1955, 31 m², Blk., VB s 0178/ , Torum-Immo.de Schöne Whg. mit allem drum und dran und viel Platz zu verkaufen, 176m², s 0531/ Östliches Ring, 110 m², DG, EP, ,- T.J. Immo., s0152/ Nahe Quedlinburg, 5084m², Alleinlage, mit genehmigtem Bauplan, EFH, ca. 320m² Wfl., ,-, ca. 1 Hektar, LWF zu Kauf mögl. Baubeginn sofort. s 0172/ Kleingarten ca. 300 m² abzugeben. KGV Sonnenschein. Winterisol. Holzhaus, Strom, Wasser (Brunnen), Preis VS, s 05344/80069 Kleingarten in Timmerlah, mit Steinhaus, Geräten, Wasser u. Strom zu verkaufen s BS BEILAGENÜBERSICHT Bitte beachten Sie heute folgende Beilagen in Ihrer nb: Blick Erfolgreiche Prüflinge von der IHK Braunschweig geehrt: Verlag Schaufenster Großer Zimmerhof Wolfenbüttel Vizepräsident Streiff lobt Leistungen Anhänger Motorräder Verkauf Motorräder Ankauf maßgeblich zum Erfolg der Prüflinge beigetragen. Sie alle haben die geeignete Lernumgebung geschaffen, die den Erfolg derberufsbildung förderte, lobte Streiff. Im Namen des Lions- Club Braunschweig- Dankwarderobe überreichte Dr. Burkhard Budde eine besondere Auszeichnung an die Verkäuferin Irina Alpert sowie an den Elektroniker für Geräte und Systeme, Christof Hellmann. Beide wurden für ihre besonders hervorragenden Leistun- geninderberufsab- schlussprüfung geehrt. Ausbildungsbetriebe waren die Unternehmen Marktkauf Minden GmbH aus Goslar und die Physikalisch Technische Bundesan , Reparaturen/Tankstellen Wassersport & Camping Aldi E-Neukauf E-Center Meine Schuhhaus Rheingold Thomas Philipps Möbel Roller Blick Dänisches Wir beantworten gern Ihre Bettenlager Fragen zur Beilagenverteilung: BS , Fax BS Hamburger Straße Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden. Weitere Beilagen auf Immobilien / Verkauf Häuser Moderne Doppelhaushälfte Vechelde, ca. 192 m² Wfl., 3 Bäder, EBK, Kamin, elektr. Rollläden, Garage u. Stellplatz u. v. m Kaufpreis, 05 31/ , Klaus-Jürgen Christiansen, Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser VW Passat Variant Sportline 2,0 TDI deep-black-perl., 125 kw, km, EZ: 12/08, Klimaaut., Standhzg., Lederausst., Xenon, RNS 510, Einparkhilfe v + h, Tempomat u. v. m , 1 Zi. Eigent. Wohnungen 5 Zi. Eigent. Wohnungen Grundstücke Gärten Der Küchenmacher Autoplus Blutspendedienst Bienrode Blutspendedienst Querum Blutspendedienst Stöckheim Blutspendedienst Bültenweg Blutspendedienst Weststadt prospekt38.de Angebote aus der Region

20 20 SUPERCHANCE Nr. 38 Sonntag, 22. September Zimmer Wohnungen Verkäufe Gärten Südstadt, kl. Garten abzug., Wasser, Strom, WC,s 0531/ Kleingartenverein - Salzdahlum. Wer Freude an einem Ausgleich nach einem anstrengenden Arbeitstag hat und den Feierabend genießen möchte, für den besteht die Möglichkeit sich in unserem Gartenverein einige freie Gärten anzusehen um hier zu entspannen. Kontakt unter: s 0160/ oder Raus aus der Stadt! Freie Gärten im KGV Veltheim/Ohe, alle Gärten mit Strom & Wasseranschl., Info: s 0179/ Gewerbliche Objekte Friseurgeschäft in BS zu verk. Y Zuschr. u. NB VER Z Suche Nachfolger für gutlaufendes Fußpflegestudio in BS. s 0160/ Immobilien / Ankauf Häuser Wollen Sie verkaufen? Rufen Sie uns unverbindlich an! Immo. Scavane, s 0531/ Handwerker sucht in BS/WF Stadt o. Land ren.bed. Haus o. 3-4 Zi. ETW auch Dachboden zum Ausbau v. privat. Bitte alles anbieten. s 0531/ Familie sucht Haus in BS Wir suchen ein ruhiges EFH, DHH oder Reihenhaus in BS mit Garten zum Kauf, gerne auch renovierungsbedürftig. s 0176/ Wir suchen dringend für unsere Kaufinteressenten - EFH, DH, RH und Grundstücke. s 05361/ oder 0531/ Bauunternehmen Schmidt Suche dringend von privat DHH bzw. EFH mit Einliegerwohnung. Nähe BS. Kleiner Garten/Terrasse, Keller, Garage erwünscht. s 0170/ Neue Wege. Pflaster-Aktionswoche Vom 23. bis zum 28. September 2013 Wir zeigen Ihnen in unseren Garten- und Landschaftsbau-Austellungen an vielen Beispielen, was Sie aus Ihrem Garten und rund ums Haus machen können ob mit Betonsteinen, Klinkerpflaster, Natursteinen oder Materialien in Kombination und kreativ in Szene gesetzt. Ständig in großer Auswahl am Lager: Pflanzsteine, Klinkerpflaster, Granitpflaster, etc. Natürlich gibt es auch verschiedene Pflaster aus unserem Sortiment zu Knüllerpreisen! Z. B.: TerrIntak-Pflaster anthrazit, nur: Braunschweig Gotenweg 1 Tel.: / Wolfsburg Karl-Ferdinand-Braun-Ring 2 Tel.:05363/ Gifhorn Eyßelheideweg 8 Tel.:05371/ VERKAUFSOFFENER SONNTAG! BAUKING Gifhorn Hilfe 0531/ Verk.-Kauf. Barz. Grundstücke Garten zu groß? Machen Sie ihn zu Geld. Ich suche Bauland in BS/WF privat. M. Krüger. s 0531/ Zi. Eigent. Wohnungen MA der VW Leasing sucht für sich + Katze Whg. od. Haus zum Kauf od. Miete, ab 70 m², i. d. Nähe der VW Bank (Rühme, Veltenhof, Wenden...). Zahle 200 bei Abschluss einer Vermittlung. s 0175/ Vermietungen Wohnungen Umzugskartons, Harms s BS/ Zimmer Wohnungen Vollmöbl. App. Cremlingen WM 340,- 1 MM KT, NR an Pendler. sofort s 05306/ Zimmer Wohnungen 2 ZW am Südsee (Melverode) zum , 60 m², 1.OG, kpl. neu saniert, Wannenbad mit 2 Fenster, Kaminanschluss, Videosprechanlage, WM 680,- +KT. s 0531/ Didderse, schöne, helle DG Whg., EBK, Fußb.-hzg., 90m², incl.. Süd u. Westloggia, 400 KM + NK. s 05373/ ZW, EG im Grünen, Kü., Bad, NM ges. ab , Küchenübernahme gewünscht, Katzen erlaubt, VS. s 0172/ möbl. Zimmer an Frau 305 KM+125 NK. s0151/ Wendeburg, 2-Zi.-Whg. 85 m², 2. OG, ruhige SW-Lage, oh. Balkon, m. Küchenzeile, KM 370,- s 0171/ o /3006 am 29. September 2013 von 13 bis 18 Uhr pro m 2 Euro9, 95 Barzahler-Preis. Nur gültig an den Aktionstagen und bei Abnahme von 120 m 2 in einer Lieferung....wir handeln. Braunschweig Hermannstr. 2-Zi. komf. Neubauwohnung, 83 m 2 Wfl., Dachterrasse, E-Küche, Kaltmiete w 748,- zzgl. w 200,- BK/HK Info/Besichtigung über Vermietungsbüro Hermannstr. 24 Mo. Do Uhr Tel. 0531/ ZW m. Blk. in Heidberg, 56 m², möbl., 2. OG, EBK, s Du.-Bad m. Fenster, Fernwärme, frei n. Abspr., KM 480,- + NK+KTY Zuschr. u. NB VER Z 3 Zimmer Wohnungen Suchen Nachmieter Wohnen mit Blick auf den Brocken, BS-Regaweg,75m²,3ZW,EBK, Bad m. Wanne, Balkon, Fahrstuhl, 580,- WM, zum / ,- Kaution. s 0152/ Schandelah, schöne 3 ZW, 100 m², 500 +NK+KT, 1. Etg., s 05341/ ZW in Cremlingen, 80m², Blk., Parkett, z , 450 KM+NK+KT. s 0175/ ZW in Watenbüttel zu verm., Küche, Bad, 67m², 1. OG, KM NK s 0531/51728 Helle 3 Zi.-Whg., 70m², Loggia, Querum, an ruhige Mieter, KM 480,- + NK + 2 MMKT, frei, s 0174/ m², Kü., Bad, Parterre, in Veltenhof z s BS/ Mi. ab 13-15Uhr Häuser Sonnenberg 250 m², KM 650, NK 275 +HK+KT. s 0176/ Zimmer Wochenendfahrer ges.! Schw. Berg, möbl. Zi. m. Kü.-&-Bad-Nutz., Kabel-TV, KM NK s 0531/ Gewerbliche Objekte Schandelah, Laden/Büro, 71 m², s 05341/77962 KFZ - Werkstatt, 40 m² Raum Meine, Hebebühne, ggf. Wohnung 80m² sowie Außengelände verfügbar. Die Idee ist: Oldtimer,Ebay, KFZ-Handel, s 05304/ 1666 Zentrum BS, gut laufende Obst+ Gemüse + Salat mit Säften, aus gesunheitlichen Gründen abzugegeben. 0174/ Ladengeschäft Stadtmitte, Am Bruchtor 3, BS, 26 m², WM 645 ab sofort s Nachmieter für Geschäft/Büroraum ca. 50m² in der Ladenzeile am Welfenplatz z gesucht, KM NK. Y Zuschr. u. NB VER Z Gut geführtes Kosmetikstudio mit Stammkundschaft in BS ab sofort abzugeben. Y Zuschr. u. NB VER Z Sonstige Objekte Mietgesuche Wohnungen Wohnung gesucht 2 Maschinenbau Master-Studenten, 25 u. 26 J., sehr sympathisch ;-) suchen Wohnung. Zimmer 2+, min. 55m², Uninähe bevorzugt. s 0163/ Zimmer Wohnungen 1-2 Zi-Whg von privat gesucht Euro kalt in BS s 01573/ Ruhiger Pendler sucht schöne kl. Wohnung/Appartment in BS. NR, nur ca. 12 Nächte pro Monat anwesend. Max. 250 KM, keine Provision,Parkmöglichkeit.s 0151/ ZW, 50m² KM bis 350,-, Bin 19 Jahre und sehr zuverlässig, Helfe auch gerne im Garten. s 0157/ Krankenschwester su. 1-2 ZW in BS oder auch Rand bis Lehre/Cremlingen, Klose-Makler.de s 0531/ Zimmer Wohnungen Polizeibeamtin su- 2-3 ZW in BS-Nord. Klose-Makler.de s 0531/ Su.2ZWinBSbis max. 500,- WM, zum , keine Gasetg.hzg/DG-Whg., Blk. wäre schön.sbs/ ab 18h Su. 2-Zi.-Whg in BS s 0176/ Zi.-Whg. in BS ges. von weibl. Angest., 53 J., NR, ohne Haustiere Innenst. od. Ringgeb. s 0174/ ½ bis 3 Zi.-Whg. in BS/Umgebung ges. Mietvorauszahlung für 1 Jahr mögl. s 0160/ Suche 3 Zi.-Wohnung s 0172/ oder 0176/ Dringend! 3-Zi.Whg. gesu Su. helle 3 ZW, 80 m², mit Wintergart. od. Terrasse in Vechelde, s 05302/2376 Industriekaufmann sucht 3-4 ZW in BS auch Randgebiet bis Vechelde/Meine Klose-Makler.de s 0531/ Sekretärin u. Mechatroniker su. 3-4 ZW mit Balkon in BS od. Lehre bis 10km. Klose-Makler.de s 0531/ Zimmer Wohnungen Techniker sucht 4-5 ZW. BS bis Lehre Klose-Makler.de s 0531/ Arzt su. Haus in BS/WF und Umgeb. Klose-Makler.de s 0531/ Lagerhalle in BS oder GF LK bis 250m² gesucht s 05307/ C&K Umzugsservice Umzüge, Entrümpelungen, Renovierungen, Möbelmontagen s BS/ Schröder Transporte-Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen s 0531/ Das Team, Umzüge, Entrümpelungen, Renov., Gartenarbeit.s 0151/ Überdachungsmaterial aus Kunststoff, Baumarkt bis Markenqualität und Zubehör, Wirth GmbH, BS s 0531/220270, 30% auf Rollläden mit Einbruchschutz 30% auf Fenster und Haustüren mit Einbruchschutz u. 3-fach Verglasung. Kostenlose Beratung vor Ort. s 0531/ Qualität muss nicht teuer sein! BAUANTRÄGE; STATIK s 05303/ Bagger mit Bediener. s 0175/ Dachdeckerei u. Fassadenbau Unverbindliche Angebote für: Dach-, Fassaden-, Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten. Tel.: 05 31/ , Fax: 05 31/ Dachdeckerei Häuser Gewerbliche Objekte Transporte / Umzüge Haus und Heim Petersson-Hartmann, Dorfstr. 32 s 0531/15500/ Dachumdeckung,Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein-, Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Buntmetalle und Schrott Bareinkauf zu Tageshöchstpreisen. CEDERBAUM, Hannoversche Str. 65. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. s 0531/ DACHDECKEN! Herbst-Aktion 100 m² inkl. Material-, Lohn- und Fahrkosten, mit Abriss, Folie, Konter- und Traglattung, sowie Tonziegel Jacobi J11V zzgl. Nebenarbeiten Festpreis 3.550, inkl. Mwst. Dachdeckerei M. Hensel 0531 / Alles für das Kind Baby-Basar, St. Markus Kirche, Südstadt, Uhr, mit Kaffee u. Kuchen am Gr. Klamottenpakete Gr , je Paket 40 Teile zu 20. s 05303/ Kinder- und Babybasar Waggum am v Uhr im ev. Gemeindezentrum, Kirchblick, BS-Waggum s 05307/ KLAMOTTI-MARKT!!! Großer Secondhand-Markt rund ums Kind So :00 h, Congress- Park WOB; So :30h Lindenhalle WF Baby und Spielzeugbasar am von Uhr im Gemeindehaus der Martin Chemnitz Gemeinde Lindenbergsiedlung. Info s Babybasar am von Uhr im Kultur.West. Ludwig-Winter-Str. 4. Es gibt noch Tischkarten. s 0531/ Heute großer Babybasar in BS-Wenden, Im Winkel 5, alles fürs Kind, bis Gr. 164, v Uhr Antiquitäten / Kunst Antik-Galerie Über 1000 restaurierte Möbel. Di.-Sa. von Uhr. s 0531/570371, BS-Gliesmarode, Kurzekampstrasse 15 Bauen / Handwerk 2 Waschbecken m. Halbsäule, 1 Bidet, weiß, Keramac Renova, 100. s 05303/6093 Moosgrün, Curry,... Waschbecken, WC s, Sitze. Rufen Sie uns an. Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, BS-Veltenhof. s 0531/ Jetzt 30% Herbst-Rabatt auf unsere hochwertigen Ausstellungs- Markisen! s 05372/ Stk. Alu-Haustüren mit Seitenteil, hochwärmegedämmt, neu, günstig zu verk.! s 0172/ Bekleidung / Schuhe He. Lederjacke Gr. 54, VB; He. Anzüge Gr. 54, VB; Da. Lederjacken 40/42 je 25,--, s 05309/5563 Bücher / Zeitschriften Perry Rhodan, 515 Stck., s 0531/63183 EDV / Computer PC/Laptop kaputt oder zu langsam? Reparatur vom Fachgeschäft, alle Fabrikate. Seit 17 Jahren Ihr PC-Spezialist in BS! Media-Concepts, An der Petrikirche 5 s 0531/ Onlineshop Hilfe am PC für Senioren von Senioren, Internet, Heimvernetzung, DSL, LTE Beratung, Einweisung Schulung s 0531/ s 0176/ Günst. PC-Service, vor Ort.sBS/ Druckerpatronen Lieferservice: Canon, Epson, Brother, ab 5 s Prof. PC Service. Garantiert günstigster Preis! BS ; Film / Foto Transfer mm Filme, Video, Dia, Fotos, Bearb. u. Zuschnitt auf DVD. PVP s BS/ Garten / Pflanzen 10 Buchsbäume 1,50 hoch, 80cm breit, Stck. 35,--, s 0174/ Haushaltsgeräte Gebr. Waschmaschine, WFK 2801, umstd.hlb., VB 120,-. BS/ Hobby / Freizeit Hygia Mitgliedschaft zu überschreiben, 60 /Monat.InfosaufAnfrage: s 0531/ Modellautos/Eisenbahnen, An - und Verkauf, BS- Wendenring 26, 14:00-18:00 Uhr. s 0531/ Büro / Ladenausstattungen Kosmetikgeschäft, modernisiert und in Top Lage in BS-Innenstadt gegen Abstandabzug. 0160/ abMo. Möbel / Teppiche 2-er Couch B/H/T 140x86x90 wenig benutzt, umständehalber abzugeben, VB 250. diverse Palisandermöbel, Federbetten wenig benutzt. s 0531/ Ovaler Kulissen-Esstisch mit 4-fach Auszug und 12 passende Stühle, Eiche hell, VK 220,- s 0531/ Doppelbett 2x2m m. Lattenrost u. Matratzen+1Kommode 105x50x75cm, Fichte gewachst, v. Firma Vogelauer. VS. s 0531/ Palisander Möbel sehr gut erh., WZ Schrank 3,40x2x0,5 inkl. Keilvitrine; Ecktisch 0,83 x 0,83 x ca 0,5; Schränkchen m. Glastüren 85,3 x 56,8 x 0,45; 2er Couch 1,37 x 0,86 x 0,9, s 0170/ Uhr

Strom und Wärme aus Mais. Ein zukunftsweisendes Biogas-Pilotprojekt von BS ENERGY und dem Abwasserverband Braunschweig

Strom und Wärme aus Mais. Ein zukunftsweisendes Biogas-Pilotprojekt von BS ENERGY und dem Abwasserverband Braunschweig Strom und Wärme aus Mais Ein zukunftsweisendes Biogas-Pilotprojekt von BS ENERGY und dem Abwasserverband Braunschweig Ab Sommer 2007 ist die Braunschweiger Energieversorgung noch ein gutes Stück umweltfreundlicher.

Mehr

jfqqtl`ei=nsk=j^f=omno tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=om=ˇ=qvk=g^eod^kd iáçåë=öéöéå _Éêäáå=^ÇäÉê

jfqqtl`ei=nsk=j^f=omno tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=om=ˇ=qvk=g^eod^kd iáçåë=öéöéå _Éêäáå=^ÇäÉê Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Kampagne «Wir sind klimabewusst!» - Preisverleihung Ideenwettbewerb

Kampagne «Wir sind klimabewusst!» - Preisverleihung Ideenwettbewerb MEDIENMITTEILUNG SPERRFRIST 21.03.2011, 17.30 UHR Rain 7, Postfach 226 3063 Ittigen Telefon 031 925 22 22 Fax 031 925 22 99 www.ittigen.ch Kampagne «Wir sind klimabewusst!» - Preisverleihung Ideenwettbewerb

Mehr

jfqqtl`ei=sk=jûow=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=nm=ˇ=rmk=g^eod^kd

jfqqtl`ei=sk=jûow=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=nm=ˇ=rmk=g^eod^kd Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 800 Braunschweig 0 / 0 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

jéåë~=ìåç=cêéáíòéáíê ìãé=ñωê=nin=jáääáçåéå=bìêç=áå=çéê=dêìåçëåüìäé=påüï~êòéê=_éêö=éáåöéïéáüí

jéåë~=ìåç=cêéáíòéáíê ìãé=ñωê=nin=jáääáçåéå=bìêç=áå=çéê=dêìåçëåüìäé=påüï~êòéê=_éêö=éáåöéïéáüí Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 800 Braunschweig 0 / 0 90 90 ^ìëö~äé=séåüéäçél iéüåççêñlh~åòäéêñéäçli~ããé

Mehr

tωëíéåüáíòé=ó ~ìåü=äéá=ìåë

tωëíéåüáíòé=ó ~ìåü=äéá=ìåë Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

mêéãáéêé=ï~ê Éáå=îçääÉê=bêÑçäÖ

mêéãáéêé=ï~ê Éáå=îçääÉê=bêÑçäÖ BBG Ankauf von Gold zu Höchstpreisen! SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

bñéäçëáîéë qüéã~=áã=o~í

bñéäçëáîéë qüéã~=áã=o~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

hêáéééå~ìëä~ì Ü~í=sçêê~åÖ

hêáéééå~ìëä~ì Ü~í=sçêê~åÖ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Ankauf von Gold zu Höchstpreisen! SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen Schuhstr. 29-34 Braunschweig Im

Mehr

téåáöéê ^äâçüçäéñòéëëé

téåáöéê ^äâçüçäéñòéëëé BBG Ankauf von Gold zu Höchstpreisen! SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm JETZT NEU! Berliner Straße 38 38104 Braunschweig 0800-0008811 Autoglaser, Standorte & Chefs gesucht! Berliner Straße 38 38104 Braunschweig Tel.: 0531-55 392 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

łkáé=ïáéçéê åéìé=påüìäçéå

łkáé=ïáéçéê åéìé=påüìäçéå www.cdu-braunschweig.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort Im Hause Karstadt Braunschweig plkkq^di=ouk=^rdrpq=omnn

Mehr

aáé= `äéîéåj_éåâéêjpíáñíìåö îçå= råíéêåéüãéê= aêk= e~åëj aáéíéê= `äéîéå= ìåç= qéååáëäéj ÖÉåÇÉ= _çêáë= _ÉÅâÉê= áëí= ãáí= ÇÉê

aáé= `äéîéåj_éåâéêjpíáñíìåö îçå= råíéêåéüãéê= aêk= e~åëj aáéíéê= `äéîéå= ìåç= qéååáëäéj ÖÉåÇÉ= _çêáë= _ÉÅâÉê= áëí= ãáí= ÇÉê łfåü=äáå=äéêωüêí=ìåç=ç~åâä~ê NMM=g~ÜêÉ=sçäâëÄ~åâ=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=Ó=dÉÄìêíëí~Ö=ÑÉáÉêå=ìåÇ=ëçòá~äÉë=båÖ~ÖÉãÉåí=ëí êâéå _ê~ìåëåüïéáök=nmm=g~üêé sçäâëä~åâ=áå=_ê~ìåëåüïéáö Ó=sçêëí~åÇëëéêÉÅÜÉê=gΩêÖÉå _êáåâã~åå=äéöêω

Mehr

géíòí=éêëí=êéåüíw=báå=céëí=ñωê=~ääé

géíòí=éêëí=êéåüíw=báå=céëí=ñωê=~ääé www.cdu-braunschweig.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld sofort Im Hause Karstadt Braunschweig plkkq^di=nnk=pbmqbj_bo=omnn

Mehr

mêçíéëí=öéöéå t~ññéåéñéçêíé

mêçíéëí=öéöéå t~ññéåéñéçêíé Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar * 29.3. 7.4.2012 mohr&more 20% au S 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

p~ãëí~ö=ëí~êíéí píéééâé=çìêåü

p~ãëí~ö=ëí~êíéí píéééâé=çìêåü First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 0, direkt neben Marktkauf 8 Braunschweig Tel.: 05 / 50 6 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de Internet:

Mehr

jáí=tjjpééòá~ä Öìí=îçêÄÉêÉáíÉí

jáí=tjjpééòá~ä Öìí=îçêÄÉêÉáíÉí BBG Ankauf von Gold zu Höchstpreisen! SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Täglich Spargelessen!

Mehr

bêä~ìäíi=~äéê ìåéêïωåëåüí

bêä~ìäíi=~äéê ìåéêïωåëåüí Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 3800 Braunschweig 0 3 / 0 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

q~ö=çéê=ñäéá áöéå=jωääë~ããäéê

q~ö=çéê=ñäéá áöéå=jωääë~ããäéê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nrk=^mofi=ommt ^rci^dbw=nsv=sqr = = = = = = = kok=nrˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüíw=mìåâí ÖÉÖÉå=oçëíçÅâ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Alle Infos. Alle Events. Alle Tickets. Alles hier. Veranstaltungskalender für Südostniedersachsen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm www. quick.de Reifen-Montage* 9, 50 5,- *beim Kauf von 4 Winterreifen gültig bis 04.10.08 Bültenweg 49 38106 Braunschweig Tel. 05 31/2 33 76 30 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=rk=klsbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=vns= = = = = = = = kok=qr=ˇ=qsk=g^eod^kd cáäãñéëí=ãáí qê~ìãëí~êí

Mehr

qêéññéìåâí=~ìñ mêçäé=éê ÑÑåÉí _ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=áå=hê~äéåêáéçé=äéñêáëíéí

qêéññéìåâí=~ìñ mêçäé=éê ÑÑåÉí _ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=áå=hê~äéåêáéçé=äéñêáëíéí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF Geheimtipp! Hier finden Sie das passende Geschenk: LöwenJuwelier Galerie ERNSTES

Mehr

jáí=çéê=å_=áåë=åéìé=g~üê

jáí=çéê=å_=áåë=åéìé=g~üê Berlin Döner Neueröffnung am 3. 1. 2007 Nur am Eröffnungstag Döner 0,99 Cent Bs-Watenbüttel, Celler Heerstr. 306 Wir freuen uns auf Sie! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake Heute, 27. 01. 2008, großer WSV-Sonderverkauf!! Riesige Mengen Teppichboden, Laminat, PVC,

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake Heute, 27. 01. 2008, großer WSV-Sonderverkauf!! Riesige Mengen Teppichboden, Laminat, PVC, ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm =QUQVP Hidmari Mundlo plkkq^di=otk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=uop = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^od^kd am27.januar2008

Mehr

sçê=lêí=òì ïéåáö=mçäáòéá\

sçê=lêí=òì ïéåáö=mçäáòéá\ POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=^mofi=ommu ^rci^dbw=ntq=vqv = = = = = = = kok=nr=ˇ=qsk=g^eod^kd

im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=^mofi=ommu ^rci^dbw=ntq=vqv = = = = = = = kok=nr=ˇ=qsk=g^eod^kd GOLD ANKAUF ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=^mofi=ommu ^rci^dbw=ntq=vqv

Mehr

Dingolfinger Kirta 198. céëí~ìëëåüìëë=ü äí=çáé=c ÇÉå=áå=ÇÉê=e~åÇ. eáëíçêáëåüéë=ìåç=eáåíéêöêωåçé

Dingolfinger Kirta 198. céëí~ìëëåüìëë=ü äí=çáé=c ÇÉå=áå=ÇÉê=e~åÇ. eáëíçêáëåüéë=ìåç=eáåíéêöêωåçé łk~åü= ÇÉã= háêí~= áëí= îçê= ÇÉã= háêj í~ = J= ÇáÉëÉë= jçííç= íêáññí= ÑΩê= ÇÉå táéëåäωêöéêãéáëíéêi= ÇÉå= sçäâëj ÑÉëíêÉÑÉêÉåíÉå= ìåç= ÇÉå= céëí~ìëj ëåüìëë= í~íë ÅÜäáÅÜ= òìk= aéê= céëíj ~ìëëåüìëë=öéü êí=òì=çéå=dêéãáéå

Mehr

p~åáéêéå=íêçíò äééêéê=h~ëëé

p~åáéêéå=íêçíò äééêéê=h~ëëé SA.19. SEP. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=pmk=^rdrpq=ommv

Mehr

o~ìåüïçäâéå ìåç=påüωëëé

o~ìåüïçäâéå ìåç=påüωëëé nb Leserreise pro Pers. abd 349,- Tulpenblüte 28.04. - 01.05.2011 schönes Ausflugsprogramm Buchungshotline: 0531/3900444 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

TRK=dÉÄìêíëí~Ö ÑΩê=ÇÉå=e~ÑÉå=

TRK=dÉÄìêíëí~Ö ÑΩê=ÇÉå=e~ÑÉå= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=tk=grkf=ommv ^rci^dbw=ntq=vst

Mehr

píêéáâïéääé êçääí=ïéáíéê jçêöéå=ñ~üêéå=éêåéìí=âéáåé=_ìëëé=ìåç=_~üåéå

píêéáâïéääé êçääí=ïéáíéê jçêöéå=ñ~üêéå=éêåéìí=âéáåé=_ìëëé=ìåç=_~üåéå Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

déüçññíi=öéä~åöíi=öéïçååéåw aéìíëåüéê=qê~ìã=öéüí=ïéáíéê

déüçññíi=öéä~åöíi=öéïçååéåw aéìíëåüéê=qê~ìã=öéüí=ïéáíéê nb Leserreise pro Pers. abd 179,- Helgoland 24.10.-25.10.10 mit Übernachtung auf der Insel ohne Ausbooten Veranstalter: Buchungshotline: 0531/3900444 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

łbë=äáéñ=öéëíéêå ïáéçéê=öìí

łbë=äáéñ=öéëíéêå ïáéçéê=öìí Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen Anfertigungen IMCITYPOINT ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp exclusivimhausekarstadt: Schuhstr.

Mehr

dêωå=öêéáñí=~åw `ar=êé~öáéêí

dêωå=öêéáñí=~åw `ar=êé~öáéêí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort Im Hause Karstadt Braunschweig plkkq^di=omk=cb_or^o=omnn tttkk_jlkifkbkab=

Mehr

pïáåöjjáñ=ñωê=çáé=ö~åòé=k~åüí

pïáåöjjáñ=ñωê=çáé=ö~åòé=k~åüí Coming soon! www. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=sk=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=nm=ˇ=qsk=g^eod^kd qçéjoéáíéê=äéá

Mehr

^=PVW=sÉêâÉÜê=ïáêÇ=ìãÖÉäÉÖí

^=PVW=sÉêâÉÜê=ïáêÇ=ìãÖÉäÉÖí 135 Jahre 13,5% Rabatt in ihrem Schloss Carrée am Bohlweg Gilt bis zum 30.10.2010 für alle Schiesser- Artikel odersolangedervorratreicht. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

_~óéêå=ìåíéêäáéöéå=c`=`üéäëé~ `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJcáå~äÉW=jΩåÅÜÉå=îÉêäáÉêí=ÖÉÖÉå=båÖä åçéê=pwq=å~åü=bäñãéíéêëåüáé Éå

_~óéêå=ìåíéêäáéöéå=c`=`üéäëé~ `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJcáå~äÉW=jΩåÅÜÉå=îÉêäáÉêí=ÖÉÖÉå=båÖä åçéê=pwq=å~åü=bäñãéíéêëåüáé Éå Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

w ÜÉë=oáåÖÉå ìã=éáå=âä~êéë=g~

w ÜÉë=oáåÖÉå ìã=éáå=âä~êéë=g~ RÄUMUNGS- VERKAUF! 0 50% vom 5. 0..0 in ihrem Schloss Carrée am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=ntk=klsbj_bo=omnm

Mehr

VNV=jÉåëÅÜÉå ïçääéå=üéäñéå

VNV=jÉåëÅÜÉå ïçääéå=üéäñéå Glasbruch? Steinschlag? Scheiben Doktor.de Wilhelmtraße/ Ecke Wendenstraße 0531-55391 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm MPU angeordnet IBF negativ? Wir bringen Sie da durch! Kostenloses Beratungsgespräch Seminare für Alkohol-, Drogen- und Punktetäter. Maßnahmen zur Sperrfristverkürzung MPU Fachberatung IBF GmbH BS Kurt-Schumacher-Str.

Mehr

^ìñ=pâáéêå=äáë å~åü=jωååüéå

^ìñ=pâáéêå=äáë å~åü=jωååüéå Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

Unternehmensreise des VUBIC nach Kiew

Unternehmensreise des VUBIC nach Kiew Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 11019 Berlin siehe E-Mail-Verteiler TEL.-ZENTRALE +49 (0)1888 615-0 od. (0)30 2014-9 FAX +49 (0)1888 615-70 10 od. (0)30 2014-70 10 www.bmwi.de INTERNET

Mehr

péçêíïéííäωêçë ~ìñ=çéê=háééé

péçêíïéííäωêçë ~ìñ=çéê=háééé Wir wünschen unserer Eintracht viel Erfolg in Aue. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=ouk=^mofi=omnm tttkk_jlkifkbkab= = = =

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM héáåk~åüïìåüëñωêe~êíòfs> _áäçìåöñωêháåçéê~åçéåpåüåáííëíéääéå îçåpd_ffipd_sfffìåçpåüìäéçäáíáâ q~öìåö~ãnmkìåçnnkkçîéãäéêomnn hçããìåéii~åçi_ìåçó ÉáåÉ^ìÑÖ~ÄÉIÇêÉáhçãéÉíÉåòÉå gìöéåçäéêìñëüáäñé~åçéêpåüåáííëíéääépåüìäéigìöéåçüáäñéìåç

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm 08-Winter-42-BR-HKS www. quick.de Winterreifen ab19, 90 Angebot gültig bis 28.10.08. Solange der Vorrat reicht. Bültenweg 49 38106 Braunschweig Tel. 05 31/2 33 76 30 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

_ìåíéë=céëí=ñωê Öêç É=wáÉäÉ `paw=ns=mmm=jéåëåüéå=ñçêçéêå=qçäéê~åò

_ìåíéë=céëí=ñωê Öêç É=wáÉäÉ `paw=ns=mmm=jéåëåüéå=ñçêçéêå=qçäéê~åò Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp www.derkuechenmacher.de

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM cçêëåüéåiiéüêéåótéáíéêäáäçéå\ wáéäéìåçpí~íìëüçåüëåüìäáëåüéêtéáíéêäáäçìåö áåkáéçéêë~åüëéå q~öìåöîçãopkäáëorklâíçäéêommv fåhççééê~íáçåãáíçéãåáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå jáåáëíéêáìãñωêtáëëéåëåü~ñíìåçhìäíìê

Mehr

jfqqtl`ei=nk=^rdrpq=omno tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=pn=ˇ=qvk=g^eod^kd

jfqqtl`ei=nk=^rdrpq=omno tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=pn=ˇ=qvk=g^eod^kd Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

wéáí=òìã=iéäéåi wéáí=òìã=iéêåéå

wéáí=òìã=iéäéåi wéáí=òìã=iéêåéå Glasbruch? Steinschlag? Scheiben Doktor.de Berliner Straße/ Ecke Messeweg 0531-55392 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ork=grkf=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=or=ˇ=qqk=g^eod^kd aáé=h~åçáç~íéå áå=çéê=å_

Mehr

mä~ííñçêã=ã~åüí=m~âéí=ééêñéâí _ÉêìÑëçêáÉåíáÉêìåÖ=äÉáÅÜíÉê=ÖÉã~ÅÜíW=mêçàÉâí=_çÄë=ïáää=pÅÜΩäÉê=ìåÇ=_ÉíêáÉÄÉ=òìë~ããÉåÄêáåÖÉå

mä~ííñçêã=ã~åüí=m~âéí=ééêñéâí _ÉêìÑëçêáÉåíáÉêìåÖ=äÉáÅÜíÉê=ÖÉã~ÅÜíW=mêçàÉâí=_çÄë=ïáää=pÅÜΩäÉê=ìåÇ=_ÉíêáÉÄÉ=òìë~ããÉåÄêáåÖÉå Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Kostenlose Hotline: 0800-5800 jfqqtl`ei=tk=abwbj_bo=omnn

Mehr

PM=MMM=_ÉëìÅÜÉê=ÑÉáÉêíÉå=eçÑÑÉëí

PM=MMM=_ÉëìÅÜÉê=ÑÉáÉêíÉå=eçÑÑÉëí *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ntk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou = = = = = =

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm nb Leserreise nb Leserreise pro Pers. abd 599,- Bornholm 9.09. -.09.0 Dänemarks schönste Insel Veranstalter: Buchungshotline: 05/900444 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Wir kaufn: Gold, Silbrschmuck, Zahngold, Bstck und Uhrn. Nach Absprach kommn wir auch ins Haus. Goldschmid Nu Str. 24 38100 Braunschwig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = =

oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = = oéöáëíêáéêìåöëñçêãìä~ê== = = = ÖÉã = =NO=ENF=tÉêíé~éáÉêéêçëéÉâíÖÉëÉíò=áå= séêäáåçìåö=ãáí=^êík=t=ìåç=^åü~åö=fs=çéê=séêçêçåìåö= EbdF=kêK=UMVLOMMQ=ÇÉê=hçããáëëáçå=îçã=OVK=^éêáä=OMMQ== îçã=qk=gìäá=ommt==

Mehr

báåöéëééêêí=ìåç îéêöéï~äíáöí

báåöéëééêêí=ìåç îéêöéï~äíáöí Eine literarische Hausmusikreihe mit der Jazzkantine, Peter Schanz und Gästen 7. Mai bis 5. Juni 00 in der Brunsviga www.glueckssucherkongress.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 00 SA., 4.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 05-0 55 0/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp +=DreiBoxershorts

Mehr

łtáê=äéäéå=àéíòí îçã=bêëé~êíéå

łtáê=äéäéå=àéíòí îçã=bêëé~êíéå THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

Sicher in Deutschland? Aktuelle Bleiberechtsregelungen und Asylverfahren auf dem Prüfstand

Sicher in Deutschland? Aktuelle Bleiberechtsregelungen und Asylverfahren auf dem Prüfstand Sicher in Deutschland? Aktuelle Bleiberechtsregelungen und Asylverfahren auf dem Prüfstand Tagung am 16. und 17. März 2012 Dolmetscher- und Übersetzungsprobleme in den Asylverfahren Petra Sasmaz Dolmetscherin

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=onk=abwbj_bo=omms ^rci^dbw=nsv=uno = = = = = = = kok=rn=ˇ=qqk=g^eod^kd dçííéëçáéåëíé ìåç=jéííéå

Mehr

^ìñëíéáöéå=òìê=åéìéå=nì~çêáö~

^ìñëíéáöéå=òìê=åéìéå=nì~çêáö~ BSDS Sing Dich reich! Jeden Donnerstag im Pupasch Neue Str. 10, BS Tel.: 44561 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause

Mehr

aéê=åéìé=o~í ëíéääí=ëáåü=~ìñ

aéê=åéìé=o~í ëíéääí=ëáåü=~ìñ nb Leserreise pro Pers. ab d 479,- Breslau - Opernreise 02.2. - 0.2.20 Carmen in der Breslauer Oper uvm. Buchungshotline: 0/900444 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm MPU angeordnet IBF negativ? Wir bringen Sie da durch! Kostenloses Beratungsgespräch Seminare für Alkohol-, Drogen- und Punktetäter. Maßnahmen zur Sperrfristverkürzung MPU Fachberatung IBF GmbH BS Kurt-Schumacher-Str.

Mehr

NEUE TECHNIK im Druckhaus Lensing. Wir investieren in die. Zukunft

NEUE TECHNIK im Druckhaus Lensing. Wir investieren in die. Zukunft NEUE TECHNIK im Druckhaus Lensing Wir investieren in die Zukunft 2 ^ìöìëí=ommu ^ìöìëí=ommu 3 Am Samstag nimmt das Medienhaus Lensing sein neues Druckzentrum in Münster Mecklenbeck offiziell in Betrieb.

Mehr

pééåâ=ïéöw=táê=íìåúë=åçåü=éáåã~ä

pééåâ=ïéöw=táê=íìåúë=åçåü=éáåã~ä ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=omk=abwbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=rnˇ=qrk=g^eod^kd å_=éê ëéåíáéêíw qüé=_áö=_

Mehr

Besser kombinieren! Preisliste Nr. 64 gültig ab 1. Oktober 2014 (Auszug aus der Preisliste) 38100 Braunschweig Nielsen 1

Besser kombinieren! Preisliste Nr. 64 gültig ab 1. Oktober 2014 (Auszug aus der Preisliste) 38100 Braunschweig Nielsen 1 Mobil in der Region Preisliste Nr. 64 gültig ab 1. Oktober 2014 (Auszug aus der Preisliste) 38100 Braunschweig Nielsen 1 Besser kombinieren! Mehr Möglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit & mehr Erfolg DAS MEDIENHAUS

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM cçêëåüéåiiéüêéåótéáíéêäáäçéå\ wáéäéìåçpí~íìëüçåüëåüìäáëåüéêtéáíéêäáäçìåö áåkáéçéêë~åüëéå q~öìåöîçãopkäáëorklâíçäéêommv fåhççééê~íáçåãáíçéãåáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå jáåáëíéêáìãñωêtáëëéåëåü~ñíìåçhìäíìê

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM cçêëåüéåiiéüêéåótéáíéêäáäçéå\ wáéäéìåçpí~íìëüçåüëåüìäáëåüéêtéáíéêäáäçìåö áåkáéçéêë~åüëéå q~öìåöîçãopkäáëorklâíçäéêommv fåhççééê~íáçåãáíçéãåáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå jáåáëíéêáìãñωêtáëëéåëåü~ñíìåçhìäíìê

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM aáéåéêçêéáéêeéêêå\ aáéòìâωåñíáöéqê ÖÉêëÅÜ~ÑíìåÇ^ìÑÖ~ÄÉåï~ÜêåÉÜãìåÖ áãpd_ffòïáëåüéå_ìåçii åçéêåìåçhçããìåéå q~öìåöîçãpmkäáëpnklâíçäéêommu fão~üãéåçéëaá~äçöéêçàéâíëw _ìåçìåçhçããìåéåáåçéêrãëéíòìåöîçåłe~êíòfs

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM fåjççìäéåäéüêéåiäéêåéåìåçéêωñéå eéê~ìëñçêçéêìåöéå~åçáéeçåüëåüìäçáç~âíáâ q~öìåöîçãnqkäáënskaéòéãäéêommv fåhççééê~íáçåãáíçéêwéî^ìåççéêråáîéêëáí íe~ååçîéêi ÖÉÑ êçéêíçìêåüçáésçäâëï~öéåpíáñíìåö

Mehr

jfqqtl`ei=omk=cb_or^o=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=u=ˇ=rmk=g^eod^kd sáéäé=mä åé ÑΩêë=jìëÉìã

jfqqtl`ei=omk=cb_or^o=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=u=ˇ=rmk=g^eod^kd sáéäé=mä åé ÑΩêë=jìëÉìã Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Datum Wochen Band DVD Band eingelegt Protokoll kontr. Recovery kontr. Tag Nr. RW Sign. Sign. Sign.

Datum Wochen Band DVD Band eingelegt Protokoll kontr. Recovery kontr. Tag Nr. RW Sign. Sign. Sign. Monat: Januar Anzahl Bänder: 9 01.01.2015 Donnerstag Do DO 02.01.2015 Freitag Fr FR 03.01.2015 Samstag 04.01.2015 Sonntag 05.01.2015 Montag Mo1 MO 06.01.2015 Dienstag Di DI 07.01.2015 Mittwoch Mi MI 08.01.2015

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

= = = = = = péüê=öééüêíé=a~ãéå=ìåç=eéêêéåi==

= = = = = = péüê=öééüêíé=a~ãéå=ìåç=eéêêéåi== a ãéêáíòpééüçíéäih~å~äëíê~ëëépulpvinoruv_éêäáåjh ééåáåâ péüêöééüêíéa~ãéåìåçeéêêéåi ÑΩê q~öìåöéå ççéê Éáå déëåü ÑíëÉëëÉåI ~ÄÉê ~ìåü ÉáåÑ~ÅÜ åìê ÑΩê òï~åöäçëé wìë~ããéåâìåñíìåíéêhçääéöéåççéêcêéìåçéåäáéíéåïáêfüåéåéáåéåêééê

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM cçêëåüéåiiéüêéåótéáíéêäáäçéå\ wáéäéìåçpí~íìëüçåüëåüìäáëåüéêtéáíéêäáäçìåö áåkáéçéêë~åüëéå q~öìåöîçãopkäáëorklâíçäéêommv fåhççééê~íáçåãáíçéãåáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉå jáåáëíéêáìãñωêtáëëéåëåü~ñíìåçhìäíìê

Mehr

24. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz

24. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz Waldschule Montabaur-Horressen (Klasse 10) Gymnasium Nieder-Olm (Klasse 10e) Regionale Schule Contwig (Klasse 10a) Berufsbildende Schule Wirtschaft Trier (Klasse HBFHEC08a) 24. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz

Mehr

16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG. 26. Mai 2015, 10.00 Uhr

16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG. 26. Mai 2015, 10.00 Uhr 16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG 26. Mai 2015, 10.00 Uhr Herzlich willkommen 16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG 26. Mai 2015, 10.00 Uhr Tagesordnung 1. Vorlage

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

Antrag vom 14. September 2009

Antrag vom 14. September 2009 Antrag vom 14. September 2009 Auf der Grundlage des Antrags der Landesjagdverbände Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein vom 08.9.2009 beantragen

Mehr

Gesellschaftliche Teilhabe sichern: Partizipation von Migrantinnen und Migranten in der "Sozialen Stadt" Berlin

Gesellschaftliche Teilhabe sichern: Partizipation von Migrantinnen und Migranten in der Sozialen Stadt Berlin Gesellschaftliche Teilhabe sichern: Partizipation von Migrantinnen und Migranten in der "Sozialen Stadt" Berlin Alexandra Kast Gesellschaftliche Teilhabe sichern Partizipation von Migrantinnen und Migranten

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM

EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM EVANGELISCHE AKADEMIE LOCCUM déñ ÜêÇìåÖÉåìåÇéêçÄäÉã~íáëÅÜÉ båíïáåâäìåöëîéêä ìñéîçåháåçéêå t~ëâ~ååñêωüémê îéåíáçåñωêçéåpåüìíò ìåççáéfåíéöê~íáçåäéáëíéå\ q~öìåöîçãrkäáëskgìåáommv fåhççééê~íáçåãáíçéãaéìíëåüéåmê

Mehr

cêéáïáääáöéåçáéåëíé=ó=téöé= áå=çáé=wìâìåñí= =

cêéáïáääáöéåçáéåëíé=ó=téöé= áå=çáé=wìâìåñí= = qüçã~ë=o~ìëåüéåä~åüi=oéáåü~êç=iáéäáö= cêéáïáääáöéåçáéåëíé=ó=téöé= áå=çáé=wìâìåñí= = dìí~åüíéå=òìê=i~öé=ìåç=wìâìåñí=çéê=cêéáïáääáöéåçáéåëíé= ÑΩê=ÇÉå= ^êäéáíëâêéáë=_ωêöéêöéëéääëåü~ñí=ìåç=^âíáîáéêéåçéê=pí~~í=

Mehr

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

sáéä=pçååé=ìåç jìããé=ë~íí

sáéä=pçååé=ìåç jìããé=ë~íí Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF 0531-618 38 33 0173-6320241

Mehr

Berufsbegleitende Leiterschaftsausbildung» Leiterschafts-Intensiv-Training (LIT)

Berufsbegleitende Leiterschaftsausbildung» Leiterschafts-Intensiv-Training (LIT) [ Kirchengemeinden ] Berufsbegleitende Leiterschaftsausbildung» Leiterschafts-Intensiv-Training (LIT) Für christliche VerantwortungsträgerInnen in Gemeinden und anderen Lebensbereichen gìåá OMNN Äáë lâíçäéê

Mehr

téåáöéê=píêéëëi ãéüê=wéáí

téåáöéê=píêéëëi ãéüê=wéáí Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Express Führerschein Klasse B (Pkw) ab 7 Tagen möglich! Wir beraten Sie gern. Tel. 28 50 810 GmbH 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

38114 Braunschweig Nielsen 1. Ihr schneller Draht zu Braunschweigs starken Seiten: 0531 / 39 00-760 www.unser38.de 2014/15

38114 Braunschweig Nielsen 1. Ihr schneller Draht zu Braunschweigs starken Seiten: 0531 / 39 00-760 www.unser38.de 2014/15 38114 Braunschweig Nielsen 1 Ihr schneller Draht zu Braunschweigs starken Seiten: 0531 / 39 00-760 www.unser38.de 2014/15 Preisliste Nr. 44 Gültig ab 1.10.2014 Anzeigenpreisliste Nr. 44 Gültig ab 1. Oktober

Mehr