Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "www.flensted.com Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à"

Transkript

1 Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

2 Velkommen Willkommen Welcome Välkommen Bievenue DK Velkommen til Flensted. Velkommen til en verden af kartoffel- og snitgrønt specialiteter. Siden starten i 1966 har filosofien været at udvikle og producere fødevarer, som vore kunder opfatter som kvalitetsprodukter, hvilket fortsat vil være afgørende for virksomhedens fremgang. Når disse faktorer kombineres med høj servicegrad, er fundamentet til en konkurrencedygtig virksomhed lagt. Gennem løbende uddannelse sikrer vi os, at vore 300 medarbejdere altid er opdateret om den seneste udvikling indenfor deres respektive områder. Vore ideer om kvalitet, udvikling og service skal gælde på alle de markeder, hvor vi er aktive, og vores målsætning er, at man skal opleve Flensted som en kompetent og pålidelig samarbejdspartner. DE Willkommen bei Flensted. Willkommen in einer Welt der Kartoffel- und Schnittsalatspezialitäten. Seit Beginn im Jahr 1966 folgen wir der Philosophie, Lebensmittel zu entwickeln und zu produzieren, die unsere Kunden als Qualitätsprodukte erkennen, und dies ist auch weiterhin für den Erfolg unseres Unternehmens entscheidend. Kombiniert mit einem hohen Grad an Kundendienst bilden diese Faktoren die Grundlage eines wettbewerbsfähigen Unternehmens. Durch ständige Fortbildung stellen wir sicher, dass unsere 300 Mitarbeiter stets auf dem Laufenden der neusten Entwicklungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen sind. Unsere Einstellung zu Qualität, Entwicklung und Service sollen auf allen Märkten gelten, auf denen wir aktiv sind, und unser Ziel ist, dass Flensted als kompetenter, zuverlässiger Kooperationspartner erlebt wird

3 GB Welcome to Flensted. Welcome to a world of potato and shredded vegetable specialities. Ever since the company was founded in 1966, it has been our philosophy that the development and production of products which our customers consider to be of high quality are essential for the continued growth of the company. And when this is combined with exceptional service, the foundations for a highly competitive company are laid. Through continuous training, we ensure that our 300 employees are always kept up to date on the latest developments within their respective fields. Our ideas on quality, growth and service apply to all the markets we serve, and we aim to be seen as a competent and reliable partner. SE Välkommen till Flensted. Välkommen till en värld av specialiteter inom potatis och skurna grönsaker! Sedan starten 1966 har vår filosofi varit att utveckla och tillverka matvaror som våra kunder uppfattar som kvalitetsprodukter. Det kommer även i framtiden att vara avgörande för företagets utveckling. När dessa faktorer kombineras med hög servicegrad har vi lagt fundamentet för ett framgångsrikt företag. FR Bienvenue à Flensted. Bienvenue chez le spécialiste de la pomme de terre et des légumes hachés. Depuis le début en 1966, notre philosophie consiste à développer et produire des aliments dont nos clients apprécient la qualité. C est là le critère sur lequel le succès de notre entreprise continuera à reposer. Lorsque ces facteurs se combinent à un service de haut niveau, les bases d une entreprise concurrentielle sont posées. Med löpande utveckling säkerställer vi att våra 300 medarbetare alltid är uppdaterade om den senaste utvecklingen inom deras respektive områden. Våra idéer om kvalitet, utveckling och service ska gälla på alla marknader där vi är aktiva. Vårt mål är att man ska uppleva Flensted som en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Nous assurons à nos 300 collaborateurs une formation continue leur permettant d être toujours au courant des derniers développements de leurs domaines respectifs. Nous apportons notre conception de la qualité, du développement et du service à tous les marchés où nous sommes présents et notre objectif est de faire de Flensted votre partenaire fiable et compétent. FLENSTED AND THE ENVIRONMENT At Flensted, we care for the environment. The company has a well-defined environment and quality policy, in which frequent visits to suppliers by our raw material manager play an important role. Since the mid 1980s, Flensted has had its own biogas plant, and much of our production is based on natural gas. And Flensted also invests time and energy in environmental protection in many other areas, e.g. all our brochures are printed on environment friendly paper.

4 Vores værdier Unsere Werte Our Values Våra värden Nos valeurs DK Flensted - mad med værdi... Mad med værdi har mange betydninger for Flensted. Vi anstrenger os på at fremstille gode produkter, der skaber merværdi på tallerkenen, i køkkenet og hvor vores kartofler og grønsager ellers udgør en del af serveringen. Sammen med vores medarbejdere og leverandører sikrer vi, at værdikæden fra avl til anvendelse er så styret som muligt. Vi kalder det totalkvalitet. GB Flensted - food with value... Food with value means several things for Flensted. We strive to produce outstanding products that create added value on the plate, in the kitchen and everywhere else our potato and vegetable products are used and served. Together with our suppliers and employees, we ensure that the entire value chain from field to table is controlled as much as possible. That s what we call total quality DE Flensted - Essen mit Wert... Essen mit Wert hat für Flensted verschiedene Bedeutungen. Wir bestreben uns, gute Produkte herzustellen, die Mehrwert auf dem Teller, in der Küche und überall dort schaffen, wo unsere Kartoffeln und Salat Bestandteile von Gerichten sind. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten sorgen wir dafür, dass die Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Verwendung so kontrolliert wie möglich ist. Das nennen wir Totalqualität. SE Flensted - mat med värde Mat med värde betyder flera olika saker för Flensted. Vi anstränger oss att tillverka bra produkter som skapar mervärde på tallriken, i köket och där vår potatis och våra grönsaker i övrigt är en del av serveringen. Tillsammans med våra medarbetare och leverantörer säkerställer vi att värdekedjan från odling till användning är så styrd som möjligt. Vi kallar det totalkvalitet. FR Flensted - une alimentation avec des valeurs... Une alimentation avec des valeurs signifie beaucoup de choses pour Flensted. Nous nous efforçons de mettre au point de bons produits qui produisent de la valeur ajoutée dans l assiette, dans la cuisine et partout où les pommes de terre et les légumes font partie du service. Avec nos employés et nos fournisseurs, nous faisons en sorte que la chaîne des valeurs depuis la culture jusqu à la consommation soit la plus maîtrisée possible. Nous nommons cela la qualité totale

5 Sådan gik det til So ist alles gekommen How it all happened Såhär gick det till Notre histoire GB Flensted was established in 1966 in a former bakery in Nørrebro near the centre of Copenhagen. In 1968, the company moved to the Danish potato-growing centre in Western Jutland. In the mid 1970s, Flensted introduced the world s first vacuum-packed cooked potatoes which have long shelf life without the use of additives. In the early 1980s, production of fresh shredded vegetables was started. And today, Flensted is active in many European markets. DK Flensted blev grundlagt i 1966 i et nedlagt bageri på Nørrebro i København. I 1968 flyttede virksomheden til det danske kartoffel centrum i Vestjylland. I midten af 70 erne lancerede Flensted som de første en vakuumpakket kogt kartoffel med lang holdbarhed uden brug af tilsætningsstoffer. I starten af 80 erne startede produktionen af frisksnittede grønsager. I dag har Flensted aktiviteter mange steder i Europa. DE Flensted wurde 1966 in einer stillgelegten Bäckerei im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro gegründet zog das Unternehmen in das dänische Kartoffelzentrum in Westjütland um. Mitte der 70er Jahre stellte Flensted als erster Anbieter eine vakuumverpackte, vorgekochte Kartoffel mit langer Haltbarkeitsdauer ohne Zusatzstoffe vor. Zu Beginn der 80er Jahre begann die Produktion frisch geschnittener Salate. Heute ist Flensted in ganz Europa tätig. SE Flensted startade 1966 i ett nedlagt bageri på Nörrebro i Köpenhamn flyttade företaget till det danska potatiscentret i Västjylland. I mitten av 70-talet lanserade Flensted som de första en vakuumförpackad, kokt potatis med lång hållbarhet, utan användning av tillsatsmedel. I början av 80-talet startade tillverkningen av färskskurna grönsaker. I dag har Flensted företag på många platser i Europa. FR La société Flensted fut fondée en 1966 dans une ancienne boulangerie à Nørrebro à Copenhague. En 1968, l entreprise s installa dans la région danoise de la pomme de terre, le Jutland de l Ouest. Au milieu des années 70, Flensted lança les premières pommes de terre cuites conditionnées sous vide qui se conservent longtemps sans ajout de produits additifs. La production de légumes frais hachés commença au début des années 80. Flensted est aujourd hui présente sur de nombreux marchés en Europe. Flensted history From entrepreneur to major European producer in just 40 years

6 Fra mark til mave Aus der Erde auf den Esstisch From field to table Från jord till mage Du marché à l assiette GB Potatoes. Many thousand tonnes of potatoes are processed annually at the factory in Skovlund, where high demands are made on uniform raw materials. Flensted has long-term supplier agreements with several Danish potato growers, all of whom comply with Flensted s instructions regarding fertilisation, lifting, etc. Shredded vegetables. The raw materials for our shredded vegetable production come from growers in Denmark and several other European countries, depending on season. All our suppliers are approved in advance and must comply with our detailed specifications. DK Kartofler. Mange tusind tons kartofler bliver årligt forædlet på fabrikken i Skovlund, der stiller store krav til ensartede råvarer. Flensted har faste aftaler med adskillige danske kartoffelavlere, som nøje overholder Flensteds anvisninger med hensyn til gødning, optagning og meget andet. Snitgrønt. Råvarerne til snitgrøntproduktionen får man fra såvel Danmark samt flere europæiske lande alt afhængig af årstiden. Leverandørerne er på forhånd godkendte og skal levere efter fastsatte specifikationer. DE Kartoffeln. Viele tausend Tonnen Kartoffeln werden jährlich in der Fabrik in Skovlund veredelt, die hohe Anforderungen an gleichartige Rohwaren stellt. Flensted hat Verträge mit verschiedenen dänischen Kartoffelproduzenten, die Flensteds Vorgaben für Düngung, Ernte und vieles andere genau befolgen. Schnittsalat. Die Rohwaren für die Schnittsalatproduktion bekommen wir, je nach Jahreszeit, aus Dänemark und mehreren anderen europäischen Ländern. Die Lieferanten werden vorher geprüft und liefern gemäß festgelegten Spezifikationen. SE Potatis. Många tusen ton potatis förädlas varje år på fabriken i Skovlund, som ställer stora krav på likformiga råvaror. Flensted har fasta avtal med många danska potatisodlare som noga följer Flensteds anvisningar beträffande gödsling, upptagning och mycket annat. Skurna grönsaker. Råvarorna till de skurna grönsakerna får vi från både Danmark och flera europeiska länder, allt beroende på årstiden. Leverantörerna är godkända i förväg, och ska leverera enligt fastställda specifikationer. FR Pommes de terre. Plusieurs milliers de tonnes de pommes de terre sont chaque année sélectionnées à l usine de Skovlund en obéissant à de sévères critères de conformité. Flensted travaille en partenariat avec nombre de producteurs de pommes de terre danois qui respectent scrupuleusement le cahier des charges de Flensted en ce qui concerne les engrais, le ramassage, etc. Légumes hachés. Des produits de base pour la production de légumes hachés sont disponibles aussi bien au Danemark que dans d autres pays européens selon la période de l année. Les fournisseurs sont choisis à l avance et la livraison obéit à certaines spécifications.

7 DK Med en streng kvalitetskontrol og tæt kontakt til avlerne sikrer vi, at kun de bedste råvarer bliver til Flensted kartofler. DE Durch strenge Qualitätskontrolle und engem Kontakt zu den Rohwarenproduzenten stellen wir sicher, dass nur beste Ernteerzeugnisse zu Flensted-Kartoffeln werden. GB Through strict quality control and close contact with growers, we ensure that only the very best potatoes bear the Flensted name. SE Med en sträng kvalitetskontroll och täta kontakter med odlarna säkerställer vi att bara de bästa råvarorna blir potatis från Flensted. FR Avec un contrôle rigoureux de la qualité et des liens étroits avec les producteurs, nous faisons en sorte que seuls les meilleurs produits de base deviennent des pommes de terre Flensted. DK Hver dag forsyner Flensted Foodservice kunder med frisk snitgrønt af højeste kvalitet. DE Jeden Tag versorgt Flensted Foodservice Kunden mit frischem Schnittsalat höchster Qualität. GB Every day, Flensted provides foodservice customers with fresh shredded vegetables of the very highest quality. SE Varje dag förser Flensted Foodservice kunderna med skurna grönsaker av högsta kvalitet. FR Chaque jour Flensted Foodservice fournit ses clients en légumes hachés frais de la plus haute qualité.

8 Flensted koncernen Die Flensted-Unternehmensgruppe The Flensted Group Flensted-koncernen Le groupe Flensted Flensted A/S

9 Flensted Snitgrønt A/S DK Flensted blev grundlagt i 1966 af fabrikant Ole Flensted, som også i dag er ejer af hele koncernen. I slutningen af tresserne flyttede Flensted fra København til Skovlund i Vestjylland, hvor Flensted, også i dag, har sit hovedsæde. Ud over Flensted A/S, der producerer kartoffelprodukter, findes der Flensted Snitgrønt A/S med en produktion af frisksnittede grønsager samt Ole Flensted AB i Sverige, der producerer og sælger kartoffelprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH sælger Flensteds kartoffelprodukter i Østrig. Flensted GmbH står for salget på det tyske marked. DE Flensted wurde 1966 von dem Fabrikant Ole Flensted gegründet, der auch heute Alleineigentümer der Unternehmen ist. Ende der Sechzigerjahre zog Flensted aus Kopenhagen nach Skovlund in Westjütland um, wo Flensted noch immer seinen Hauptsitz hat. Neben der Flensted A/S, die Kartoffelprodukte herstellt, gibt es die Flensted Snitgrønt A/S mit Produktion frisch geschnittener Salate sowie die Ole Flensted AB in Schweden, die Kartoffelprodukte herstellt und vertreibt. Die Holzmann Feines vom Land GmbH vertreibt Flensteds Kartoffelprodukte in Österreich. Die Flensted GmbH ist die Vertriebsorganisation auf dem deutschen Markt. Ole Flensted AB Catering Engros GB Flensted was established in 1966 by Ole Flensted, a visionary entrepreneur who still owns the entire group. Two years later, the company moved from Copenhagen to Skovlund in Western Jutland, where Flensted still has its headquarters. Besides Flensted A/S, which produces potato products, the group consists of Flensted Snitgrønt A/S, which produces fresh shredded vegetables, Ole Flensted AB, which produces and sells potato products in Sweden, Holzmann Feines vom Land GmbH, which markets Flensted s potato products in Austria, and Flensted GmbH, which is responsible for sales in the German market.

10 Holzmann Feines vom Land GmbH & Co Flensted GmbH Convenience AG SE Flensted startades 1966 av fabrikör Ole Flensted, som även i dag äger hela koncernen. I slutet av 60-talet flyttade Flensted från Köpenhamn till Skovlund i Västjylland, där Flensted även i dag har sitt huvudkontor. Förutom Flensted A/S, som tillverkar potatisprodukter, finns Flensted Snitgrønt A/S med tillverkning av färskskurna grönsaker, samt Ole Flensted AB i Sverige, som tillverkar och säljer potatisprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH säljer Flensteds potatisprodukter i Österrike. Flensted GmbH står för försäljningen på den tyska marknaden. FR Flensted a été fondé en 1966 par le fabricant Ole Flensted, qui aujourd hui encore est propriétaire de tout le groupe. A la fin des années 60, Flensted est passé de Copenhague à Skovlund dans le Jutland de l Ouest où le siège social de Flensted se trouve encore aujourd hui. En plus de Flensted A/S qui produit des produits à base de pommes de terre, le groupe comprend Flensted Snitgrønt A/S qui produit des légumes fraîchement hachés ainsi que Ole Flensted AB en Suède qui produit et vend des produits à base de pommes de terre. Holzmann Feines vom Land GmbH vend les produits pomme de terre Flensted en Autriche. Flensted GmbH s occupe de la vente sur le marché allemand.

11 Organisationen Die Organisation The organisation Organisationen L organisation Ole Flensted Holding A/S Flensted Group administration Catering Engros A/S 49% Flensted owned Full-range supply in the Danish foodservice market. Flensted A/S Production and sales of chilled and frozen potato products to European customers. Ole Flensted AB Production and sales of potato products in Sweden. Flensted GmbH Sales of potato products and fresh shredded vegetables in Germany Convience AG 33% Flensted owned Part-range supply in the German foodservice market Flensted Snitgrønt A/S Production and sales of fresh shredded vegetables in Denmark and Germany. Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 51% Flensted owned Sales of potato products in Austria DK Ole Flensted Holding A/S er et 100 procent danskejet familieaktieselskab med aktiviteter i store dele af Europa. GB Ole Flensted Holding A/S is a 100% Danish-owned family company with activities in most of Europe. FR Ole Flensted Holding A/S est une société anonyme familiale 100 % danoise présente un peu partout en Europe. DE Ole Flensted Holding A/S ist eine Familienaktiengesellschaft in 100%ig dänischem Besitz mit Aktivitäten in großen Teilen Europas. SE Ole Flensted Holding A/S är ett till 100 % danskägt familjeaktiebolag med aktiviteter i stora delar av Europa.

12 Flensted i Europa Flensted in Europa Flensted in Europe Flensted i Europa Flensted en Europe further information You can read much more about Flensted and our products and values on our website, which also contains a more detailed description of the company s history and relevant information. Visit us at: DK Flensteds produkter bliver eksporteret til en række forskellige europæiske lande til såvel Foodservice, industri- og detailhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig er Flensted repræsenteret med egne produktions- eller salgsselskaber. DE Flensteds Produkte werden in eine Reihe europäischer Länder an Foodservice, Industrieund Detailhandel exportiert. In Dänemark, Schweden, Deutschland und Österreich ist Flensted mit eigenen Produktions- und Verkaufsgesellschaften vertreten GB Flensted products are exported to several European countries where they are sold in the foodservice, industrial and retail markets. Flensted is represented by own production or sales companies in Denmark, Sweden, Germany and Austria. SE Flensted-produkter exporteras till en rad olika europeiska länder, både till Foodservice, industri- och detaljhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland och Österrike representeras Flensted av egna tillverknings- eller försäljningsbolag. FR Les produits Flensted sont exportés vers une série de pays européens aussi bien vers les sociétés de restauration que vers les grandes surfaces et les détaillants. Flensted est présente en Danemark, en Suède, en Allemagne et en Autriche, avec ses propres sociétés de vente et de production.

13 2 SALES COMPANIES Denmark Greenland Sweden Germany Austria 1 3 PARTNER SALES 4 Finland Faroe Islands UK Ireland Netherlands Belgium France Spain Portugal Italy Czech Republic Slovakia Poland 1 Flensted A/S, Flensted Snitgrønt A/S, Ole Flensted Holding A/S, Catering Engros Ole Flensted AB Flensted GmbH, Convenience AG Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 2 3 4

14 Flensteds produkter Flensteds Produkte Flensted products Flensteds produkter Les produits Flensted Frozen potato products for the retail market Canned potatoes for the foodservice market Fresh shredded vegetables for the foodservice market DE Flensted beliefert den Einzelhandel, den Foodservice-Markt und die Lebensmittelindustrie, die Flensted-Produkte in Fertiggerichten verwendet SE Flensted säljer till detaljhandeln, till Foodservice-marknaden och till livsmedelsindustrin där Flensteds produkter ingår i färdiga rätter. DK Flensted sælger til detailhandelen, til Foodservice markedet og til fødevareindustrien, hvor produkterne indgår i færdigretter. GB Flensted offers products for the retail and foodservice markets and for the food industry, where Flensted products are used in the production of ready-made foods. F Flensted vend aux détaillants, au marché de catering et à l industrie alimentaire qui utilise les produits Flensted comme composants de ses plats cuisinés.

15 Frozen potato products for the foodservice market MINUT potatoes for the foodservice market Potato salads for the retail and foodservice markets Frozen potatoes for the food industry

16 Trykt på miljøpapir Trykt på miljøpapir FLENSTED A/S Adelvej 9, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tlf Fax FLENSTED SNITGRØNT A/S Nørremarken 4, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tel Fax OLE FLENSTED AB Ödeshög, Sverige Tel Fax FLENSTED GmbH Bödekerstraße Hannover, Deutschland Tel. +49 (0) 531/ Fax +49 (0) 531/ HOLZMANN FEINES VOM LAND GmbH & Co KG Falkenau 11, 4690 Schwanenstadt, Österreich Tel Fax

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction EU-overensstemmelseserklæring for komponenter EC Konformitätserklärung für Komponenten Attestation de conformité UE de composants EC Declaration of Conformity for Components

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE

TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE 2 1 TP LITE 1 STAINLESS STEEL 1 Front cover photo: TP LITE TRIPLAN OFFICE PARTITIONS Triplan was established in 1946. With longstanding

Mehr

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT PRESS RELEASE Power Trading Results in December 2013 31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT Paris, 3 January 2014. In December 2013, a total volume of 31.6 TWh was traded on EPEX SPOT s Day-Ahead and Intraday

Mehr

Architekturseile von Jakob

Architekturseile von Jakob Swiss competence Architekturseile von Jakob Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. Câbles d architecture

Mehr

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für:

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für: team team AVP est leader dans le domaine du graphisme architectural en Suisse et présent à Lausanne, à Zurich et dans plusieurs pays. Notre équipe, composée d architectes, designers et graphistes, met

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité Wir (we; nous) R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg 9160/..-1.-11 erklären in alleiniger Verantwortung,

Mehr

ETF _ Global Metal Sourcing

ETF _ Global Metal Sourcing _ Global Metal Sourcing ist in wichtigen Beschaffungsund Absatzmärkten zu Hause is at home in major procurement and sales markets Bulgaria China India Italy Serbia Slovenia Slovakia Spain _ Services Globale

Mehr

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel the romantic TOUCH 1. 2. 3. 1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel light and airy INTERIOR Med Paris har vi designet en komplet møbelserie,

Mehr

interior light and airy

interior light and airy the romantic touch light and airy interior Med Paris har vi designet en komplet møbelserie, der skaber varme, ro og rene omgivelser med sin gennemgående hvide farve og skønne romantiske detaljer. God fornøjelse!

Mehr

SAY HELLO TO DANISH DESIGN

SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI DINING BAR LOUNGE TABLE DK UK DE Om HANOI møbelserien HANOI møbelserien er resultatet af et unikt samarbejde mellem Cinas og den danske designer Christian Leth. Med

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh).

Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (June 2011: 24.0 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in June Paris, Leipzig, 4 July 2012. In June 2012, a total volume of 28.6 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Messer und Lochscheiben Knives and Plates

Messer und Lochscheiben Knives and Plates Messer und Lochscheiben Knives and Plates Quality is the difference Seit 1920 Since 1920 Quality is the difference Lumbeck & Wolter Qualität, kontinuierlicher Service und stetige Weiterentwicklung zeichnen

Mehr

Ihr Partner für wirtschaftliche Automation. Your partner for profitable automation

Ihr Partner für wirtschaftliche Automation. Your partner for profitable automation Ihr Partner für wirtschaftliche Automation Your partner for profitable automation philosophie Die Philosophie der EGS Automatisierungstechnik GmbH ist geprägt von langjährigen, partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen

Mehr

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014 Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Axel Springer s transformation to digital along core areas of expertise 3 Zimmer mit Haus im

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound KEYFOUND! Leader en Suisse et recommandé par les assurances et les services de police. Marktführer

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation. Switchgears and electronic Industry and building automation

Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation. Switchgears and electronic Industry and building automation 2009 Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation Switchgears and electronic Industry and building automation Inhalt Contents Seite Page I Wir über uns About us I A SASILplus SASILplus

Mehr

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen.

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen. welcome.success TO EMPORER YOUR BRAND AND SERVICE VALUES Über uns WE BUILD GREAT VALUES Als "full service marketing and brand communication"- Unternehmen verfügen wir über einen breiten Kompetenzpool,

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015.

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015. October 2015 «Basic» Campus Tax October 02, 2015 France October 27, 2015 Belgium October 27, 2015 United Kingdom November 10, 2015 Spain November 11, 2015 Italy November 11, 2015 «Basic» Campus Tax November

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound KEYFOUND! Marktführer in der Schweiz und empfohlen von Versicherungen und Polizeidienststellen.

Mehr

fischerwerke GmbH & Co. KG Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-, Metall- und chemischen Befestigungssystemen

fischerwerke GmbH & Co. KG Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-, Metall- und chemischen Befestigungssystemen ZERTIFIKAT Hiermit wird bescheinigt, dass mit den im Anhang gelisteten Standorten ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. Geltungsbereich: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Kunststoff-,

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

In nur drei einfachen Schritten gelangen Sie vom Print zum digitalen Leseerlebnis: SCHRITT 2

In nur drei einfachen Schritten gelangen Sie vom Print zum digitalen Leseerlebnis: SCHRITT 2 PressMatrix entwickelt leistungsfähige Lösungen für die Umsetzung digitaler Inhalte. Mit der webbasierenden Digital Publishing Plattform werden Zeitschriften, Broschüren, Kataloge, Bedienungsanleitungen

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

Chargers. Batteries. Ladetechnik ELEKTRONIK

Chargers. Batteries. Ladetechnik ELEKTRONIK Chargers Batteries ELEKTRONIK Batterieund Ladetechnik Unternehmen Die Fey Elektronik GmbH wurde im Jahre 1991 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der größten Distributoren im Bereich Batterieund

Mehr

group advanced solutions in metal

group advanced solutions in metal 2010 J a n ua r y 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lediglich 29.3 % der Erde besteht aus fester Oberfläche Seul 29.3 % de la Terre

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien

Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Your Partner for Luxury and Lifestyle Estates Ihr Partner für Luxus- und Lifestyle-Immobilien Welcome to Premier Suisse Estates Willkommen bei Premier Suisse Estates Dr. Peter Moertl, CEO Premier Suisse

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Räder & Rollen Castors & Wheels Roues & Roulettes Gerüstrollen Scaffolding castors Roulettes échafaudages

Räder & Rollen Castors & Wheels Roues & Roulettes Gerüstrollen Scaffolding castors Roulettes échafaudages Räder & Rollen Castors & Wheels Roues & Roulettes Gerüstrollen Scaffolding castors Roulettes échafaudages EDITION W-08 Wicke ist einer der weltweit führenden Hersteller von industriellen Rädern, Rollen,

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

EMEA Leader in Connecting Business & Technology

EMEA Leader in Connecting Business & Technology EMEA Leader in Connecting Business & Technology 15 years of International Expansion Information and Communication Technology 0.5 billion turnover NORWAY Long-term annual growth (>25%) UNITED KINGDOM DENMARK

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms.

Cluster Health Care Economy has been established in 2008 Regional approach to develop health care industries Head of the cluster is Ms. How to develop health regions as driving forces for quality of life, growth and innovation? The experience of North Rhine-Westphalia Dr. rer. soc. Karin Scharfenorth WHO Collaborating Centre for Regional

Mehr

PRESS RELEASE. Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR

PRESS RELEASE. Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR Kundenspezifische Lichtlösungen von MENTOR Mit Licht Mehrwert schaffen. Immer mehr Designer, Entwicklungsingenieure und Produktverantwortliche erkennen das Potential innovativer Lichtkonzepte für ihre

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

ISO 15504 Reference Model

ISO 15504 Reference Model Prozess Dimension von SPICE/ISO 15504 Process flow Remarks Role Documents, data, tools input, output Start Define purpose and scope Define process overview Define process details Define roles no Define

Mehr

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

ThyssenKrupp & China. Dr. Heinrich Hiesinger Shanghai, 02.07.2014. Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Shanghai, Wir entwickeln die Zukunft für Sie. Internationality At home around the world o o o o Close to customers through more than 2,200 production sites, offices and service locations all over the world

Mehr

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region

Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region in million Euro International trading metropolis Hamburg is Germany s Gateway to the World. Germany s preeminent centre of foreign trade and major hub for trade with the Baltic Sea region 8. Foreign trade

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG Wer gute Arbeit leisten möchte, braucht immer die

Mehr

Welcome Package Region Stuttgart

Welcome Package Region Stuttgart Welcome Package Region Stuttgart Stuttgart Region Welcome Package Herzlich willkommen in der Region Stuttgart! welcome-package.region-stuttgart.de Es gibt viele gute Gründe, die Region Stuttgart als Standort

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

02.02.11....seit/since 1949

02.02.11....seit/since 1949 02.02.11...seit/since 1949 SPINNER-Unternehmensanspruch - SPINNER Company Targets Komplettanbieter für Dreh- und Frästechnik Supplier for turning and milling applications Angebot eines breiten Programms

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology

Porsche Consulting. Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Porsche Consulting Operational excellence successful processes from the automotive industry and their applications in medical technology Especially crucial in medical technology: a healthy company. Germany

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

CAM switches, switch disconnectors, limit switches and electromechanical industrial components

CAM switches, switch disconnectors, limit switches and electromechanical industrial components CAM switches, switch disconnectors, limit switches and electromechanical industrial components Nockenschalter, Lasttrennschalter, Positionsschalter und elektromechanische Komponenten für die Industrie

Mehr

NEU! PCS 950 win. Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950

NEU! PCS 950 win. Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950 NEU! PCS 950 win Der Nachfolger des bewährten Eingabegeräts PCS 950 Das PCS 950 hat viele Jahre lang hervorragende Dienste bei der Herstellung vielseitigster Gitterprodukte geleistet. Ein technisch aufbereitetes

Mehr

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control SAP PPM Enhanced Field and Tab Control A PPM Consulting Solution Public Enhanced Field and Tab Control Enhanced Field and Tab Control gives you the opportunity to control your fields of items and decision

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

Business Solutions Ltd. Co. English / German

Business Solutions Ltd. Co. English / German Business Solutions Ltd. Co. English / German BANGKOK, the vibrant capital of Thailand, is a metropolis where you can find both; East and West; traditional and modern; melted together in a way found nowhere

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS)

Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) This press release is approved for publication. Press Release Chemnitz, February 6 th, 2014 Customer-specific software for autonomous driving and driver assistance (ADAS) With the new product line Baselabs

Mehr

+45 86 19 55 66. www.bioausdaenemark.com

+45 86 19 55 66. www.bioausdaenemark.com +45 86 19 55 66 www.bioausdaenemark.com Vorwort der Dänischen Ernährungsministerin Gemeinsame Werte und Handeln für die Zukunft sind die diesjährigen Themen der BioFach in Nürnberg, einer der größten internationalen

Mehr

EC - Declaration of conformity CE - Déclaration de conformité EG - Konformitätserklärung

EC - Declaration of conformity CE - Déclaration de conformité EG - Konformitätserklärung EC - Declaration of conformity CE - Déclaration de conformité EG - Konformitätserklärung Product line : Gamme de produits: Sortimentsgruppe : OpenAir TM Damper Actuators Table of contents table des matières

Mehr

Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier

Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier Kongsberg Automotive GmbH Vehicle Industry supplier Kongsberg Automotive has its HQ in Hallbergmoos, 40 locations worldwide and more than 10.000 employees. We provide world class products to the global

Mehr

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird.

Sprachwahl. Newsletter deutsch Newsletter français. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Klicken Sie hier, falls dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt wird. Newsletter Nr. 4, Juli 2014 Sprachwahl Newsletter deutsch Newsletter français. Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Nun ist es

Mehr

Socio-economic importance of water in the Alps

Socio-economic importance of water in the Alps Socio-economic importance of water in the Alps Thomas Egger Director of the Swiss center for mountain regions (SAB) Observer at the Alpine Convention for Euromontana Seilerstrasse 4, 3001 Bern Waterbalance

Mehr

Produktentwicklung bei MAM

Produktentwicklung bei MAM Produktentwicklung bei MAM Anwendung von PM-Smart Kurze Vorstellung Gregor Fiedler Junior Innovation Manager Innovation & Project Management Seit 11/2014 bei MAM Babyartikel IPMA Level D-Zertifizierung

Mehr

TMF projects on IT infrastructure for clinical research

TMF projects on IT infrastructure for clinical research Welcome! TMF projects on IT infrastructure for clinical research R. Speer Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) e.v. Berlin Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF)

Mehr

Critical Chain and Scrum

Critical Chain and Scrum Critical Chain and Scrum classic meets avant-garde (but who is who?) TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Photo: Dan Nernay @ YachtPals.com TOC4U 24.03.2012 Darmstadt Wolfram Müller 20 Jahre Erfahrung aus 530 Projekten

Mehr

Vattenfall Europe Power Management. June 2015

Vattenfall Europe Power Management. June 2015 Vattenfall Europe Power Management June 2015 1 Vattenfall Europe Power Management June 2015 Vattenfall Europe Power Management GmbH Facts & Figures Traded volumes: ~ 370 TWh Strom ~ 26 TWh Gas ~ 2200 kt

Mehr

Challenges in Systems Engineering and a Pragmatic Solution Approach

Challenges in Systems Engineering and a Pragmatic Solution Approach Pure Passion. Systems Engineering and a Pragmatic Solution Approach HELVETING Dr. Thomas Stöckli Director Business Unit Systems Engineering Dr. Daniel Hösli Member of the Executive Board 1 Agenda Different

Mehr

und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche?

und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche? und E - Commerce Chance oder Bedrohung für die FMCG-Branche? Oliver Koll Europanel, London 1 1 E-Commerce bei Lebensmitteln: (k)ein Markt? 2 E-Commerce-Modelle in der FMCG-Branche 3 Anregungen zur Gestaltung

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen?

Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen? Welche Rolle kann gemeinwohlorientierte Wissenschaft/Forschungspolitik für die Entwicklung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Green Economy spielen? - In welcher Verbindung stehen gemeinwohlorientierte

Mehr

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14

Extended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Etended Ordered Paired Comparison Models An Application to the Data from Bundesliga Season 2013/14 Gerhard Tutz & Gunther Schauberger Ludwig-Maimilians-Universität München Akademiestraße 1, 80799 München

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management

Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management Long-term archiving of medical data new certified cloud-based solution offers high security and legally approved data management The European Centre of Expertise for the Health Care Industry Langzeitarchivierung

Mehr

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG

BLESS ART ART Raumsysteme AG AG BLESS ART ART Raumsysteme AG AG Bubikonerstrasse 14 14 CH-8635 Dürnten Tel. Tél. +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 52 20 52 Fax +41 ++41 (0)55 55 241 241 20 53 20 53 info@blessart.ch www.blessart.ch www.blessart.ch

Mehr

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate

Libres. Annonces publicitaires 2o14. Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux. Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Libres Physiothérapie - Ostéopathie - Concepts globaux Annonces publicitaires 2o14 Informations générales allgemeine Informationen Formats Formate Tarifs Tarife Délais & parutions Termine & Erscheinungen

Mehr

ecom World 2014 WIE BIG DATA UND TOTAL CONNECTIVITY MARKETING UND E-COMMERCE VERÄNDERN

ecom World 2014 WIE BIG DATA UND TOTAL CONNECTIVITY MARKETING UND E-COMMERCE VERÄNDERN ecom World 2014 WIE BIG DATA UND TOTAL CONNECTIVITY MARKETING UND E-COMMERCE VERÄNDERN Referent: Marius Alexander 24.09.14 1 WHO WE ARE - A leading European Digital Agency* with a focus on Austria, Germany,

Mehr

B U T T E R F L Y B y N i e l s G a m m e l g a a r d BUT T E R F L Y Butterfly serien er designet af en af Danmarks mest anerkendte møbeldesignere Niels Gammelgaard. Udgangspunktet for Niels Gammelgaard

Mehr