Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "www.flensted.com Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à"

Transkript

1 Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

2 Velkommen Willkommen Welcome Välkommen Bievenue DK Velkommen til Flensted. Velkommen til en verden af kartoffel- og snitgrønt specialiteter. Siden starten i 1966 har filosofien været at udvikle og producere fødevarer, som vore kunder opfatter som kvalitetsprodukter, hvilket fortsat vil være afgørende for virksomhedens fremgang. Når disse faktorer kombineres med høj servicegrad, er fundamentet til en konkurrencedygtig virksomhed lagt. Gennem løbende uddannelse sikrer vi os, at vore 300 medarbejdere altid er opdateret om den seneste udvikling indenfor deres respektive områder. Vore ideer om kvalitet, udvikling og service skal gælde på alle de markeder, hvor vi er aktive, og vores målsætning er, at man skal opleve Flensted som en kompetent og pålidelig samarbejdspartner. DE Willkommen bei Flensted. Willkommen in einer Welt der Kartoffel- und Schnittsalatspezialitäten. Seit Beginn im Jahr 1966 folgen wir der Philosophie, Lebensmittel zu entwickeln und zu produzieren, die unsere Kunden als Qualitätsprodukte erkennen, und dies ist auch weiterhin für den Erfolg unseres Unternehmens entscheidend. Kombiniert mit einem hohen Grad an Kundendienst bilden diese Faktoren die Grundlage eines wettbewerbsfähigen Unternehmens. Durch ständige Fortbildung stellen wir sicher, dass unsere 300 Mitarbeiter stets auf dem Laufenden der neusten Entwicklungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen sind. Unsere Einstellung zu Qualität, Entwicklung und Service sollen auf allen Märkten gelten, auf denen wir aktiv sind, und unser Ziel ist, dass Flensted als kompetenter, zuverlässiger Kooperationspartner erlebt wird

3 GB Welcome to Flensted. Welcome to a world of potato and shredded vegetable specialities. Ever since the company was founded in 1966, it has been our philosophy that the development and production of products which our customers consider to be of high quality are essential for the continued growth of the company. And when this is combined with exceptional service, the foundations for a highly competitive company are laid. Through continuous training, we ensure that our 300 employees are always kept up to date on the latest developments within their respective fields. Our ideas on quality, growth and service apply to all the markets we serve, and we aim to be seen as a competent and reliable partner. SE Välkommen till Flensted. Välkommen till en värld av specialiteter inom potatis och skurna grönsaker! Sedan starten 1966 har vår filosofi varit att utveckla och tillverka matvaror som våra kunder uppfattar som kvalitetsprodukter. Det kommer även i framtiden att vara avgörande för företagets utveckling. När dessa faktorer kombineras med hög servicegrad har vi lagt fundamentet för ett framgångsrikt företag. FR Bienvenue à Flensted. Bienvenue chez le spécialiste de la pomme de terre et des légumes hachés. Depuis le début en 1966, notre philosophie consiste à développer et produire des aliments dont nos clients apprécient la qualité. C est là le critère sur lequel le succès de notre entreprise continuera à reposer. Lorsque ces facteurs se combinent à un service de haut niveau, les bases d une entreprise concurrentielle sont posées. Med löpande utveckling säkerställer vi att våra 300 medarbetare alltid är uppdaterade om den senaste utvecklingen inom deras respektive områden. Våra idéer om kvalitet, utveckling och service ska gälla på alla marknader där vi är aktiva. Vårt mål är att man ska uppleva Flensted som en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Nous assurons à nos 300 collaborateurs une formation continue leur permettant d être toujours au courant des derniers développements de leurs domaines respectifs. Nous apportons notre conception de la qualité, du développement et du service à tous les marchés où nous sommes présents et notre objectif est de faire de Flensted votre partenaire fiable et compétent. FLENSTED AND THE ENVIRONMENT At Flensted, we care for the environment. The company has a well-defined environment and quality policy, in which frequent visits to suppliers by our raw material manager play an important role. Since the mid 1980s, Flensted has had its own biogas plant, and much of our production is based on natural gas. And Flensted also invests time and energy in environmental protection in many other areas, e.g. all our brochures are printed on environment friendly paper.

4 Vores værdier Unsere Werte Our Values Våra värden Nos valeurs DK Flensted - mad med værdi... Mad med værdi har mange betydninger for Flensted. Vi anstrenger os på at fremstille gode produkter, der skaber merværdi på tallerkenen, i køkkenet og hvor vores kartofler og grønsager ellers udgør en del af serveringen. Sammen med vores medarbejdere og leverandører sikrer vi, at værdikæden fra avl til anvendelse er så styret som muligt. Vi kalder det totalkvalitet. GB Flensted - food with value... Food with value means several things for Flensted. We strive to produce outstanding products that create added value on the plate, in the kitchen and everywhere else our potato and vegetable products are used and served. Together with our suppliers and employees, we ensure that the entire value chain from field to table is controlled as much as possible. That s what we call total quality DE Flensted - Essen mit Wert... Essen mit Wert hat für Flensted verschiedene Bedeutungen. Wir bestreben uns, gute Produkte herzustellen, die Mehrwert auf dem Teller, in der Küche und überall dort schaffen, wo unsere Kartoffeln und Salat Bestandteile von Gerichten sind. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten sorgen wir dafür, dass die Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Verwendung so kontrolliert wie möglich ist. Das nennen wir Totalqualität. SE Flensted - mat med värde Mat med värde betyder flera olika saker för Flensted. Vi anstränger oss att tillverka bra produkter som skapar mervärde på tallriken, i köket och där vår potatis och våra grönsaker i övrigt är en del av serveringen. Tillsammans med våra medarbetare och leverantörer säkerställer vi att värdekedjan från odling till användning är så styrd som möjligt. Vi kallar det totalkvalitet. FR Flensted - une alimentation avec des valeurs... Une alimentation avec des valeurs signifie beaucoup de choses pour Flensted. Nous nous efforçons de mettre au point de bons produits qui produisent de la valeur ajoutée dans l assiette, dans la cuisine et partout où les pommes de terre et les légumes font partie du service. Avec nos employés et nos fournisseurs, nous faisons en sorte que la chaîne des valeurs depuis la culture jusqu à la consommation soit la plus maîtrisée possible. Nous nommons cela la qualité totale

5 Sådan gik det til So ist alles gekommen How it all happened Såhär gick det till Notre histoire GB Flensted was established in 1966 in a former bakery in Nørrebro near the centre of Copenhagen. In 1968, the company moved to the Danish potato-growing centre in Western Jutland. In the mid 1970s, Flensted introduced the world s first vacuum-packed cooked potatoes which have long shelf life without the use of additives. In the early 1980s, production of fresh shredded vegetables was started. And today, Flensted is active in many European markets. DK Flensted blev grundlagt i 1966 i et nedlagt bageri på Nørrebro i København. I 1968 flyttede virksomheden til det danske kartoffel centrum i Vestjylland. I midten af 70 erne lancerede Flensted som de første en vakuumpakket kogt kartoffel med lang holdbarhed uden brug af tilsætningsstoffer. I starten af 80 erne startede produktionen af frisksnittede grønsager. I dag har Flensted aktiviteter mange steder i Europa. DE Flensted wurde 1966 in einer stillgelegten Bäckerei im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro gegründet zog das Unternehmen in das dänische Kartoffelzentrum in Westjütland um. Mitte der 70er Jahre stellte Flensted als erster Anbieter eine vakuumverpackte, vorgekochte Kartoffel mit langer Haltbarkeitsdauer ohne Zusatzstoffe vor. Zu Beginn der 80er Jahre begann die Produktion frisch geschnittener Salate. Heute ist Flensted in ganz Europa tätig. SE Flensted startade 1966 i ett nedlagt bageri på Nörrebro i Köpenhamn flyttade företaget till det danska potatiscentret i Västjylland. I mitten av 70-talet lanserade Flensted som de första en vakuumförpackad, kokt potatis med lång hållbarhet, utan användning av tillsatsmedel. I början av 80-talet startade tillverkningen av färskskurna grönsaker. I dag har Flensted företag på många platser i Europa. FR La société Flensted fut fondée en 1966 dans une ancienne boulangerie à Nørrebro à Copenhague. En 1968, l entreprise s installa dans la région danoise de la pomme de terre, le Jutland de l Ouest. Au milieu des années 70, Flensted lança les premières pommes de terre cuites conditionnées sous vide qui se conservent longtemps sans ajout de produits additifs. La production de légumes frais hachés commença au début des années 80. Flensted est aujourd hui présente sur de nombreux marchés en Europe. Flensted history From entrepreneur to major European producer in just 40 years

6 Fra mark til mave Aus der Erde auf den Esstisch From field to table Från jord till mage Du marché à l assiette GB Potatoes. Many thousand tonnes of potatoes are processed annually at the factory in Skovlund, where high demands are made on uniform raw materials. Flensted has long-term supplier agreements with several Danish potato growers, all of whom comply with Flensted s instructions regarding fertilisation, lifting, etc. Shredded vegetables. The raw materials for our shredded vegetable production come from growers in Denmark and several other European countries, depending on season. All our suppliers are approved in advance and must comply with our detailed specifications. DK Kartofler. Mange tusind tons kartofler bliver årligt forædlet på fabrikken i Skovlund, der stiller store krav til ensartede råvarer. Flensted har faste aftaler med adskillige danske kartoffelavlere, som nøje overholder Flensteds anvisninger med hensyn til gødning, optagning og meget andet. Snitgrønt. Råvarerne til snitgrøntproduktionen får man fra såvel Danmark samt flere europæiske lande alt afhængig af årstiden. Leverandørerne er på forhånd godkendte og skal levere efter fastsatte specifikationer. DE Kartoffeln. Viele tausend Tonnen Kartoffeln werden jährlich in der Fabrik in Skovlund veredelt, die hohe Anforderungen an gleichartige Rohwaren stellt. Flensted hat Verträge mit verschiedenen dänischen Kartoffelproduzenten, die Flensteds Vorgaben für Düngung, Ernte und vieles andere genau befolgen. Schnittsalat. Die Rohwaren für die Schnittsalatproduktion bekommen wir, je nach Jahreszeit, aus Dänemark und mehreren anderen europäischen Ländern. Die Lieferanten werden vorher geprüft und liefern gemäß festgelegten Spezifikationen. SE Potatis. Många tusen ton potatis förädlas varje år på fabriken i Skovlund, som ställer stora krav på likformiga råvaror. Flensted har fasta avtal med många danska potatisodlare som noga följer Flensteds anvisningar beträffande gödsling, upptagning och mycket annat. Skurna grönsaker. Råvarorna till de skurna grönsakerna får vi från både Danmark och flera europeiska länder, allt beroende på årstiden. Leverantörerna är godkända i förväg, och ska leverera enligt fastställda specifikationer. FR Pommes de terre. Plusieurs milliers de tonnes de pommes de terre sont chaque année sélectionnées à l usine de Skovlund en obéissant à de sévères critères de conformité. Flensted travaille en partenariat avec nombre de producteurs de pommes de terre danois qui respectent scrupuleusement le cahier des charges de Flensted en ce qui concerne les engrais, le ramassage, etc. Légumes hachés. Des produits de base pour la production de légumes hachés sont disponibles aussi bien au Danemark que dans d autres pays européens selon la période de l année. Les fournisseurs sont choisis à l avance et la livraison obéit à certaines spécifications.

7 DK Med en streng kvalitetskontrol og tæt kontakt til avlerne sikrer vi, at kun de bedste råvarer bliver til Flensted kartofler. DE Durch strenge Qualitätskontrolle und engem Kontakt zu den Rohwarenproduzenten stellen wir sicher, dass nur beste Ernteerzeugnisse zu Flensted-Kartoffeln werden. GB Through strict quality control and close contact with growers, we ensure that only the very best potatoes bear the Flensted name. SE Med en sträng kvalitetskontroll och täta kontakter med odlarna säkerställer vi att bara de bästa råvarorna blir potatis från Flensted. FR Avec un contrôle rigoureux de la qualité et des liens étroits avec les producteurs, nous faisons en sorte que seuls les meilleurs produits de base deviennent des pommes de terre Flensted. DK Hver dag forsyner Flensted Foodservice kunder med frisk snitgrønt af højeste kvalitet. DE Jeden Tag versorgt Flensted Foodservice Kunden mit frischem Schnittsalat höchster Qualität. GB Every day, Flensted provides foodservice customers with fresh shredded vegetables of the very highest quality. SE Varje dag förser Flensted Foodservice kunderna med skurna grönsaker av högsta kvalitet. FR Chaque jour Flensted Foodservice fournit ses clients en légumes hachés frais de la plus haute qualité.

8 Flensted koncernen Die Flensted-Unternehmensgruppe The Flensted Group Flensted-koncernen Le groupe Flensted Flensted A/S

9 Flensted Snitgrønt A/S DK Flensted blev grundlagt i 1966 af fabrikant Ole Flensted, som også i dag er ejer af hele koncernen. I slutningen af tresserne flyttede Flensted fra København til Skovlund i Vestjylland, hvor Flensted, også i dag, har sit hovedsæde. Ud over Flensted A/S, der producerer kartoffelprodukter, findes der Flensted Snitgrønt A/S med en produktion af frisksnittede grønsager samt Ole Flensted AB i Sverige, der producerer og sælger kartoffelprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH sælger Flensteds kartoffelprodukter i Østrig. Flensted GmbH står for salget på det tyske marked. DE Flensted wurde 1966 von dem Fabrikant Ole Flensted gegründet, der auch heute Alleineigentümer der Unternehmen ist. Ende der Sechzigerjahre zog Flensted aus Kopenhagen nach Skovlund in Westjütland um, wo Flensted noch immer seinen Hauptsitz hat. Neben der Flensted A/S, die Kartoffelprodukte herstellt, gibt es die Flensted Snitgrønt A/S mit Produktion frisch geschnittener Salate sowie die Ole Flensted AB in Schweden, die Kartoffelprodukte herstellt und vertreibt. Die Holzmann Feines vom Land GmbH vertreibt Flensteds Kartoffelprodukte in Österreich. Die Flensted GmbH ist die Vertriebsorganisation auf dem deutschen Markt. Ole Flensted AB Catering Engros GB Flensted was established in 1966 by Ole Flensted, a visionary entrepreneur who still owns the entire group. Two years later, the company moved from Copenhagen to Skovlund in Western Jutland, where Flensted still has its headquarters. Besides Flensted A/S, which produces potato products, the group consists of Flensted Snitgrønt A/S, which produces fresh shredded vegetables, Ole Flensted AB, which produces and sells potato products in Sweden, Holzmann Feines vom Land GmbH, which markets Flensted s potato products in Austria, and Flensted GmbH, which is responsible for sales in the German market.

10 Holzmann Feines vom Land GmbH & Co Flensted GmbH Convenience AG SE Flensted startades 1966 av fabrikör Ole Flensted, som även i dag äger hela koncernen. I slutet av 60-talet flyttade Flensted från Köpenhamn till Skovlund i Västjylland, där Flensted även i dag har sitt huvudkontor. Förutom Flensted A/S, som tillverkar potatisprodukter, finns Flensted Snitgrønt A/S med tillverkning av färskskurna grönsaker, samt Ole Flensted AB i Sverige, som tillverkar och säljer potatisprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH säljer Flensteds potatisprodukter i Österrike. Flensted GmbH står för försäljningen på den tyska marknaden. FR Flensted a été fondé en 1966 par le fabricant Ole Flensted, qui aujourd hui encore est propriétaire de tout le groupe. A la fin des années 60, Flensted est passé de Copenhague à Skovlund dans le Jutland de l Ouest où le siège social de Flensted se trouve encore aujourd hui. En plus de Flensted A/S qui produit des produits à base de pommes de terre, le groupe comprend Flensted Snitgrønt A/S qui produit des légumes fraîchement hachés ainsi que Ole Flensted AB en Suède qui produit et vend des produits à base de pommes de terre. Holzmann Feines vom Land GmbH vend les produits pomme de terre Flensted en Autriche. Flensted GmbH s occupe de la vente sur le marché allemand.

11 Organisationen Die Organisation The organisation Organisationen L organisation Ole Flensted Holding A/S Flensted Group administration Catering Engros A/S 49% Flensted owned Full-range supply in the Danish foodservice market. Flensted A/S Production and sales of chilled and frozen potato products to European customers. Ole Flensted AB Production and sales of potato products in Sweden. Flensted GmbH Sales of potato products and fresh shredded vegetables in Germany Convience AG 33% Flensted owned Part-range supply in the German foodservice market Flensted Snitgrønt A/S Production and sales of fresh shredded vegetables in Denmark and Germany. Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 51% Flensted owned Sales of potato products in Austria DK Ole Flensted Holding A/S er et 100 procent danskejet familieaktieselskab med aktiviteter i store dele af Europa. GB Ole Flensted Holding A/S is a 100% Danish-owned family company with activities in most of Europe. FR Ole Flensted Holding A/S est une société anonyme familiale 100 % danoise présente un peu partout en Europe. DE Ole Flensted Holding A/S ist eine Familienaktiengesellschaft in 100%ig dänischem Besitz mit Aktivitäten in großen Teilen Europas. SE Ole Flensted Holding A/S är ett till 100 % danskägt familjeaktiebolag med aktiviteter i stora delar av Europa.

12 Flensted i Europa Flensted in Europa Flensted in Europe Flensted i Europa Flensted en Europe further information You can read much more about Flensted and our products and values on our website, which also contains a more detailed description of the company s history and relevant information. Visit us at: DK Flensteds produkter bliver eksporteret til en række forskellige europæiske lande til såvel Foodservice, industri- og detailhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig er Flensted repræsenteret med egne produktions- eller salgsselskaber. DE Flensteds Produkte werden in eine Reihe europäischer Länder an Foodservice, Industrieund Detailhandel exportiert. In Dänemark, Schweden, Deutschland und Österreich ist Flensted mit eigenen Produktions- und Verkaufsgesellschaften vertreten GB Flensted products are exported to several European countries where they are sold in the foodservice, industrial and retail markets. Flensted is represented by own production or sales companies in Denmark, Sweden, Germany and Austria. SE Flensted-produkter exporteras till en rad olika europeiska länder, både till Foodservice, industri- och detaljhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland och Österrike representeras Flensted av egna tillverknings- eller försäljningsbolag. FR Les produits Flensted sont exportés vers une série de pays européens aussi bien vers les sociétés de restauration que vers les grandes surfaces et les détaillants. Flensted est présente en Danemark, en Suède, en Allemagne et en Autriche, avec ses propres sociétés de vente et de production.

13 2 SALES COMPANIES Denmark Greenland Sweden Germany Austria 1 3 PARTNER SALES 4 Finland Faroe Islands UK Ireland Netherlands Belgium France Spain Portugal Italy Czech Republic Slovakia Poland 1 Flensted A/S, Flensted Snitgrønt A/S, Ole Flensted Holding A/S, Catering Engros Ole Flensted AB Flensted GmbH, Convenience AG Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 2 3 4

14 Flensteds produkter Flensteds Produkte Flensted products Flensteds produkter Les produits Flensted Frozen potato products for the retail market Canned potatoes for the foodservice market Fresh shredded vegetables for the foodservice market DE Flensted beliefert den Einzelhandel, den Foodservice-Markt und die Lebensmittelindustrie, die Flensted-Produkte in Fertiggerichten verwendet SE Flensted säljer till detaljhandeln, till Foodservice-marknaden och till livsmedelsindustrin där Flensteds produkter ingår i färdiga rätter. DK Flensted sælger til detailhandelen, til Foodservice markedet og til fødevareindustrien, hvor produkterne indgår i færdigretter. GB Flensted offers products for the retail and foodservice markets and for the food industry, where Flensted products are used in the production of ready-made foods. F Flensted vend aux détaillants, au marché de catering et à l industrie alimentaire qui utilise les produits Flensted comme composants de ses plats cuisinés.

15 Frozen potato products for the foodservice market MINUT potatoes for the foodservice market Potato salads for the retail and foodservice markets Frozen potatoes for the food industry

16 Trykt på miljøpapir Trykt på miljøpapir FLENSTED A/S Adelvej 9, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tlf Fax FLENSTED SNITGRØNT A/S Nørremarken 4, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tel Fax OLE FLENSTED AB Ödeshög, Sverige Tel Fax FLENSTED GmbH Bödekerstraße Hannover, Deutschland Tel. +49 (0) 531/ Fax +49 (0) 531/ HOLZMANN FEINES VOM LAND GmbH & Co KG Falkenau 11, 4690 Schwanenstadt, Österreich Tel Fax

ACATIS DER VALUE MANAGER

ACATIS DER VALUE MANAGER ACATIS DER VALUE MANAGER The Value Manager Le Gérant Value Price is what you pay Value is what you get Warren Buffett EDITORIAL Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre die Anlagephilosophie und den Hintergrund

Mehr

Zumtobel Group Annual Report Geschäftsbericht 2009/10

Zumtobel Group Annual Report Geschäftsbericht 2009/10 Zumtobel Group Annual Report Geschäftsbericht 2009/10 10 Zumtobel Group Annual Report Geschäftsbericht 2009/10 Zumtobel Group Zumtobel Group Annual Report Geschäftsbericht 2009/10 Thorn Tridonic Zumtobel

Mehr

Toutes les marques citées dans le présent document sont déposées par leur société respective.

Toutes les marques citées dans le présent document sont déposées par leur société respective. ECCBP se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, toute information contenue dans le présent document. La reproduction, totale ou partielle, de ce document sans l'accord préalable et écrit de

Mehr

Machine de rodage verticale Vertical honing machine Vertikal Honmaschine

Machine de rodage verticale Vertical honing machine Vertikal Honmaschine Informations Techniques Européennes Europäische Technische Nachrichten European Technical Magazine N 377 4/ 2011 CH-1227 Genève Machine de rodage verticale Vertical honing machine Vertikal Honmaschine

Mehr

Absolutes Vertrauen. Schweiz l Suisse l Switzerland

Absolutes Vertrauen. Schweiz l Suisse l Switzerland Absolutes Vertrauen Schweiz l Suisse l Switzerland Absolutes Vertrauen «Die Zeiten ändern sich Unternehmen investieren in neue sich öffnende Märkte; Chancen und Risiken müssen abgewogen, Entscheidungen

Mehr

About Us. Über uns. À propos de nous

About Us. Über uns. À propos de nous Product Catalogue 2013/2014 1 ENG DE About Us...4 Our Philosophy....5 Welcome....6 Our References...8 Custom-designed and OEM washbasins... 10 Abisko Washbasin... 14 Bathtub Olympia... 18 Origami Washbasin............................

Mehr

Sturmklammern Firstklammern Fassadenklammern. Storm Clips Ridge-tile Clips Slate Hooks. Crochets tempête Crochets de faîtage Crochets ardoises

Sturmklammern Firstklammern Fassadenklammern. Storm Clips Ridge-tile Clips Slate Hooks. Crochets tempête Crochets de faîtage Crochets ardoises Sturmklammern Firstklammern Fassadenklammern Storm Clips Ridge-tile Clips Slate Hooks Crochets tempête Crochets de faîtage Crochets ardoises Stormklammer Rygningsklammer Fassadekramper 1 Inhalt Content

Mehr

SALON INTERNATIONAL LEADER DE LA HAUTE PRECISION HORLOGERIE JOAILLERIE - MICROTECHNOLOGIES - MEDTECH

SALON INTERNATIONAL LEADER DE LA HAUTE PRECISION HORLOGERIE JOAILLERIE - MICROTECHNOLOGIES - MEDTECH Informations Techniques Européennes Europäische Technische Nachrichten European Technical Magazine N 390 5/ 2013 CH-1227 Genève SALON INTERNATIONAL LEADER DE LA HAUTE PRECISION HORLOGERIE JOAILLERIE -

Mehr

03/2010. HM Machinery 2008/09 1

03/2010. HM Machinery 2008/09 1 03/2010 HM Machinery 2008/09 1 Side Page Seite HM information Kantbukkemaskiner - manuelle model MB - magnetiske model MBM - hånd- og fodbetjent model HS - manuel / motoriseret model ERGO - multimakskine

Mehr

HygroDat 100. High precision Transmitter System HygroDat 100 For the measurement of relative air humidity, temperature, and other climate parameters.

HygroDat 100. High precision Transmitter System HygroDat 100 For the measurement of relative air humidity, temperature, and other climate parameters. HygroDat 100 The new standard for precise air humidity measurement Der neue Standard für präzise Luftfeuchte Messung Le nouveau standard pour la mesure precise de l humidité de l air High precision Transmitter

Mehr

3 1 0 2 English Deutsch Camping - Caravanning Autocaravanning 1933-2013

3 1 0 2 English  Deutsch Camping - Caravanning Autocaravanning 1933-2013 Nr.6 2013 F.I.C.C. News Camping - Caravanning Autocaravanning English Français Deutsch News from our members Des nouvelles de nos membres Neues von unseren mitgliedern 1933-2013 d i S a m. g U d a r i

Mehr

Moving the message. The ability to display more than one message

Moving the message. The ability to display more than one message pp 26-36 (trivision) 10/1/05 1:41 Page 28 trivision & scrolling Moving the message ISM talks to Prismaflex and Distec, experts in the trivision, prismatic and scrolling signage industries The ability to

Mehr

Mitgliedschaften/Partner

Mitgliedschaften/Partner Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen

Mehr

DISTRICT OF SAARLOUIS

DISTRICT OF SAARLOUIS opportunities success future The Economic Region of the DISTRICT OF SAARLOUIS Wirtschaftsförderungsverband Untere Saar e.v. wfus Wir sind Ihnen nah. Als engagierter Unterstützer des Mittelstandes und Förderer

Mehr

Welcome to All Steels Trading Ltd

Welcome to All Steels Trading Ltd 02 Welcome to All Steels Trading Ltd All Steels Trading Ltd is one of Europe s fastest growing steel trading companies with strong alliances to mills around the globe and an ability to provide short lead

Mehr

More than. 600 new items , SEE PAGE 196 WELCOME. welkom bienvenue willkommen THE BEST OF. the market 4 SELECTION 2014. Over more than 55 years

More than. 600 new items , SEE PAGE 196 WELCOME. welkom bienvenue willkommen THE BEST OF. the market 4 SELECTION 2014. Over more than 55 years SELECTION 2014 More than 600 new items, SEE PAGE 196 WELCOME welkom bienvenue willkommen THE BEST OF the market 4 SELECTION 2014 Over more than 55 years WELCOME WELKOM BIENVENUE WILLKOMMEN THINK DIFFERENT

Mehr

Annual Report Rapport Annuel Geschäftsbericht Rapporto Annuale Informe Anual

Annual Report Rapport Annuel Geschäftsbericht Rapporto Annuale Informe Anual 2002 Annual Report Rapport Annuel Geschäftsbericht Rapporto Annuale Informe Anual Annual Report Rapport Annuel Geschäftsbericht Rapporto Annuale Informe Anual 2002 Multi-Gigabit pan-european Research Network

Mehr

LiVE. Manche mögen s heiß Certains l aiment chaud Some like it hot. In der nächsten nmc-live: Prochainement dans nmc-live : In the next nmc-live:

LiVE. Manche mögen s heiß Certains l aiment chaud Some like it hot. In der nächsten nmc-live: Prochainement dans nmc-live : In the next nmc-live: Manche mögen s heiß Certains l aiment chaud Some like it hot B Wer bei diesem Titel an die rassigen Kurven der Marilyn Monroe denkt, irrt an dieser Stelle. Denn Climafill XL-Rundschnüre bewähren sich vor

Mehr

The Home of German Quality Furniture.

The Home of German Quality Furniture. The Home of German Quality Furniture. Wo gute Möbel zuhause sind. The Home of German Quality Furniture. Michael Laukötter, Geschäftsführer Möbelmeile Hamburg Berlin Ich begrüße Sie herzlich zur Lektüre

Mehr

Radium Pionier des elektrischen Lichts Radium pioneer of the electrical light Radium pionnier de la lumière électrique

Radium Pionier des elektrischen Lichts Radium pioneer of the electrical light Radium pionnier de la lumière électrique Licht Lighting Lumière 2014 R A D I U M R A D I U M R A D I U M R A D I U M since 1904 R A D I U M R A D I U M R A D I U M R A D I U M Radium Pionier des elektrischen Lichts Am Anfang war die Kohlefadenlampe

Mehr

ECM Enterprise Content Management

ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer ECM Enterprise Content Management P R O J E C T C O N S U L T Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 0 ECM Enterprise Content Management Dr. Ulrich Kampffmeyer Autoren Dr.

Mehr

Down Load Version. For ordering the original print version contact the

Down Load Version. For ordering the original print version contact the International Project Management Association ICB IPMA Competence Baseline Version 2.0 Down Load Version For ordering the original print version contact the IPMA International Project Management Association

Mehr

Innovation Book. PackTheFuture

Innovation Book. PackTheFuture Innovation Book PackTheFuture Sustainable Plastic Packaging Award 2014 Seite Page Page ECODESIGN CATEGORY 7 PRODUCT PROTECTION CATEGORY 55 SOCIAL BENEFIT CATEGORY 79 SPECIAL AWARD CATEGORY 107 2 PackTheFuture

Mehr

Der international standardisierte

Der international standardisierte TABLE OF CONTENTS EIB-JOURNAL 1/2000 2 EDITORIAL EIB-JOURNAL 1/2000 3 10 Jahre EIBA der Erfolg gibt uns recht! 10 Years EIBA The Success Proves Us Right! Les 10 ans de l EIBA Le succès parle pour nous!

Mehr

gl@ss Pilkington plc St Helens United Kingdom http://www.pilkington.com

gl@ss Pilkington plc St Helens United Kingdom http://www.pilkington.com gl@ss Pilkington plc St Helens United Kingdom http://www.pilkington.com T H E I N T E R N A T I O N A L M A G A Z I N E F O R G L A S S A N D D E S I G N gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total

Mehr

Thermoplastische Kunststoffe Thermoplastics Thermoplastiques 02/2013

Thermoplastische Kunststoffe Thermoplastics Thermoplastiques 02/2013 Hochleistungskunststoffe für die Medizintechnik High-Performance Plastics for Medical Industry Plastiques hautes performances pour techniques médicales 02/2013 Thermoplastische Kunststoffe Thermoplastics

Mehr

HAMAX CARESS COLLECTION HAMAX CARESS COLLECTION I 2015 1

HAMAX CARESS COLLECTION HAMAX CARESS COLLECTION I 2015 1 COLLECTION 1 SCANDINAVIAN SAFETY Hamax is one of the world s leading suppliers of child bike seats. We were established in 1958 and our headquarters are located in Norway. One of our main goals is to protect

Mehr

Infinigate - Der IT Security VAD für Ihren Erfolg. Lassen Sie sich von unserer Philosophie und unserem Handeln überzeugen.

Infinigate - Der IT Security VAD für Ihren Erfolg. Lassen Sie sich von unserer Philosophie und unserem Handeln überzeugen. Infinigate - Der IT Security VAD für Ihren Erfolg Lassen Sie sich von unserer Philosophie und unserem Handeln überzeugen. Infinigate - The IT Security VAD for your Success Let our philosophy and approach

Mehr

High Carbon Steel Wire For engineering applications

High Carbon Steel Wire For engineering applications High Carbon Steel Wire For engineering applications Balby Carr Bank, Doncaster, South Yorkshire DN4 5JQ United Kingdom Phone: +44(0) 1302 565100 Fax: +44(0) 1302 565190 Email: wiresales@bridon.com www.bridon.com

Mehr

ECM Enterprise Content Management

ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer ECM Enterprise Content Management P R O J E C T C O N S U L T Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer Autor Dr. Ulrich

Mehr