Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "www.flensted.com Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à"

Transkript

1 Velkommen til Willkommen bei Welcome to Välkommen till Bievenue à

2 Velkommen Willkommen Welcome Välkommen Bievenue DK Velkommen til Flensted. Velkommen til en verden af kartoffel- og snitgrønt specialiteter. Siden starten i 1966 har filosofien været at udvikle og producere fødevarer, som vore kunder opfatter som kvalitetsprodukter, hvilket fortsat vil være afgørende for virksomhedens fremgang. Når disse faktorer kombineres med høj servicegrad, er fundamentet til en konkurrencedygtig virksomhed lagt. Gennem løbende uddannelse sikrer vi os, at vore 300 medarbejdere altid er opdateret om den seneste udvikling indenfor deres respektive områder. Vore ideer om kvalitet, udvikling og service skal gælde på alle de markeder, hvor vi er aktive, og vores målsætning er, at man skal opleve Flensted som en kompetent og pålidelig samarbejdspartner. DE Willkommen bei Flensted. Willkommen in einer Welt der Kartoffel- und Schnittsalatspezialitäten. Seit Beginn im Jahr 1966 folgen wir der Philosophie, Lebensmittel zu entwickeln und zu produzieren, die unsere Kunden als Qualitätsprodukte erkennen, und dies ist auch weiterhin für den Erfolg unseres Unternehmens entscheidend. Kombiniert mit einem hohen Grad an Kundendienst bilden diese Faktoren die Grundlage eines wettbewerbsfähigen Unternehmens. Durch ständige Fortbildung stellen wir sicher, dass unsere 300 Mitarbeiter stets auf dem Laufenden der neusten Entwicklungen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen sind. Unsere Einstellung zu Qualität, Entwicklung und Service sollen auf allen Märkten gelten, auf denen wir aktiv sind, und unser Ziel ist, dass Flensted als kompetenter, zuverlässiger Kooperationspartner erlebt wird

3 GB Welcome to Flensted. Welcome to a world of potato and shredded vegetable specialities. Ever since the company was founded in 1966, it has been our philosophy that the development and production of products which our customers consider to be of high quality are essential for the continued growth of the company. And when this is combined with exceptional service, the foundations for a highly competitive company are laid. Through continuous training, we ensure that our 300 employees are always kept up to date on the latest developments within their respective fields. Our ideas on quality, growth and service apply to all the markets we serve, and we aim to be seen as a competent and reliable partner. SE Välkommen till Flensted. Välkommen till en värld av specialiteter inom potatis och skurna grönsaker! Sedan starten 1966 har vår filosofi varit att utveckla och tillverka matvaror som våra kunder uppfattar som kvalitetsprodukter. Det kommer även i framtiden att vara avgörande för företagets utveckling. När dessa faktorer kombineras med hög servicegrad har vi lagt fundamentet för ett framgångsrikt företag. FR Bienvenue à Flensted. Bienvenue chez le spécialiste de la pomme de terre et des légumes hachés. Depuis le début en 1966, notre philosophie consiste à développer et produire des aliments dont nos clients apprécient la qualité. C est là le critère sur lequel le succès de notre entreprise continuera à reposer. Lorsque ces facteurs se combinent à un service de haut niveau, les bases d une entreprise concurrentielle sont posées. Med löpande utveckling säkerställer vi att våra 300 medarbetare alltid är uppdaterade om den senaste utvecklingen inom deras respektive områden. Våra idéer om kvalitet, utveckling och service ska gälla på alla marknader där vi är aktiva. Vårt mål är att man ska uppleva Flensted som en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Nous assurons à nos 300 collaborateurs une formation continue leur permettant d être toujours au courant des derniers développements de leurs domaines respectifs. Nous apportons notre conception de la qualité, du développement et du service à tous les marchés où nous sommes présents et notre objectif est de faire de Flensted votre partenaire fiable et compétent. FLENSTED AND THE ENVIRONMENT At Flensted, we care for the environment. The company has a well-defined environment and quality policy, in which frequent visits to suppliers by our raw material manager play an important role. Since the mid 1980s, Flensted has had its own biogas plant, and much of our production is based on natural gas. And Flensted also invests time and energy in environmental protection in many other areas, e.g. all our brochures are printed on environment friendly paper.

4 Vores værdier Unsere Werte Our Values Våra värden Nos valeurs DK Flensted - mad med værdi... Mad med værdi har mange betydninger for Flensted. Vi anstrenger os på at fremstille gode produkter, der skaber merværdi på tallerkenen, i køkkenet og hvor vores kartofler og grønsager ellers udgør en del af serveringen. Sammen med vores medarbejdere og leverandører sikrer vi, at værdikæden fra avl til anvendelse er så styret som muligt. Vi kalder det totalkvalitet. GB Flensted - food with value... Food with value means several things for Flensted. We strive to produce outstanding products that create added value on the plate, in the kitchen and everywhere else our potato and vegetable products are used and served. Together with our suppliers and employees, we ensure that the entire value chain from field to table is controlled as much as possible. That s what we call total quality DE Flensted - Essen mit Wert... Essen mit Wert hat für Flensted verschiedene Bedeutungen. Wir bestreben uns, gute Produkte herzustellen, die Mehrwert auf dem Teller, in der Küche und überall dort schaffen, wo unsere Kartoffeln und Salat Bestandteile von Gerichten sind. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Lieferanten sorgen wir dafür, dass die Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Verwendung so kontrolliert wie möglich ist. Das nennen wir Totalqualität. SE Flensted - mat med värde Mat med värde betyder flera olika saker för Flensted. Vi anstränger oss att tillverka bra produkter som skapar mervärde på tallriken, i köket och där vår potatis och våra grönsaker i övrigt är en del av serveringen. Tillsammans med våra medarbetare och leverantörer säkerställer vi att värdekedjan från odling till användning är så styrd som möjligt. Vi kallar det totalkvalitet. FR Flensted - une alimentation avec des valeurs... Une alimentation avec des valeurs signifie beaucoup de choses pour Flensted. Nous nous efforçons de mettre au point de bons produits qui produisent de la valeur ajoutée dans l assiette, dans la cuisine et partout où les pommes de terre et les légumes font partie du service. Avec nos employés et nos fournisseurs, nous faisons en sorte que la chaîne des valeurs depuis la culture jusqu à la consommation soit la plus maîtrisée possible. Nous nommons cela la qualité totale

5 Sådan gik det til So ist alles gekommen How it all happened Såhär gick det till Notre histoire GB Flensted was established in 1966 in a former bakery in Nørrebro near the centre of Copenhagen. In 1968, the company moved to the Danish potato-growing centre in Western Jutland. In the mid 1970s, Flensted introduced the world s first vacuum-packed cooked potatoes which have long shelf life without the use of additives. In the early 1980s, production of fresh shredded vegetables was started. And today, Flensted is active in many European markets. DK Flensted blev grundlagt i 1966 i et nedlagt bageri på Nørrebro i København. I 1968 flyttede virksomheden til det danske kartoffel centrum i Vestjylland. I midten af 70 erne lancerede Flensted som de første en vakuumpakket kogt kartoffel med lang holdbarhed uden brug af tilsætningsstoffer. I starten af 80 erne startede produktionen af frisksnittede grønsager. I dag har Flensted aktiviteter mange steder i Europa. DE Flensted wurde 1966 in einer stillgelegten Bäckerei im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro gegründet zog das Unternehmen in das dänische Kartoffelzentrum in Westjütland um. Mitte der 70er Jahre stellte Flensted als erster Anbieter eine vakuumverpackte, vorgekochte Kartoffel mit langer Haltbarkeitsdauer ohne Zusatzstoffe vor. Zu Beginn der 80er Jahre begann die Produktion frisch geschnittener Salate. Heute ist Flensted in ganz Europa tätig. SE Flensted startade 1966 i ett nedlagt bageri på Nörrebro i Köpenhamn flyttade företaget till det danska potatiscentret i Västjylland. I mitten av 70-talet lanserade Flensted som de första en vakuumförpackad, kokt potatis med lång hållbarhet, utan användning av tillsatsmedel. I början av 80-talet startade tillverkningen av färskskurna grönsaker. I dag har Flensted företag på många platser i Europa. FR La société Flensted fut fondée en 1966 dans une ancienne boulangerie à Nørrebro à Copenhague. En 1968, l entreprise s installa dans la région danoise de la pomme de terre, le Jutland de l Ouest. Au milieu des années 70, Flensted lança les premières pommes de terre cuites conditionnées sous vide qui se conservent longtemps sans ajout de produits additifs. La production de légumes frais hachés commença au début des années 80. Flensted est aujourd hui présente sur de nombreux marchés en Europe. Flensted history From entrepreneur to major European producer in just 40 years

6 Fra mark til mave Aus der Erde auf den Esstisch From field to table Från jord till mage Du marché à l assiette GB Potatoes. Many thousand tonnes of potatoes are processed annually at the factory in Skovlund, where high demands are made on uniform raw materials. Flensted has long-term supplier agreements with several Danish potato growers, all of whom comply with Flensted s instructions regarding fertilisation, lifting, etc. Shredded vegetables. The raw materials for our shredded vegetable production come from growers in Denmark and several other European countries, depending on season. All our suppliers are approved in advance and must comply with our detailed specifications. DK Kartofler. Mange tusind tons kartofler bliver årligt forædlet på fabrikken i Skovlund, der stiller store krav til ensartede råvarer. Flensted har faste aftaler med adskillige danske kartoffelavlere, som nøje overholder Flensteds anvisninger med hensyn til gødning, optagning og meget andet. Snitgrønt. Råvarerne til snitgrøntproduktionen får man fra såvel Danmark samt flere europæiske lande alt afhængig af årstiden. Leverandørerne er på forhånd godkendte og skal levere efter fastsatte specifikationer. DE Kartoffeln. Viele tausend Tonnen Kartoffeln werden jährlich in der Fabrik in Skovlund veredelt, die hohe Anforderungen an gleichartige Rohwaren stellt. Flensted hat Verträge mit verschiedenen dänischen Kartoffelproduzenten, die Flensteds Vorgaben für Düngung, Ernte und vieles andere genau befolgen. Schnittsalat. Die Rohwaren für die Schnittsalatproduktion bekommen wir, je nach Jahreszeit, aus Dänemark und mehreren anderen europäischen Ländern. Die Lieferanten werden vorher geprüft und liefern gemäß festgelegten Spezifikationen. SE Potatis. Många tusen ton potatis förädlas varje år på fabriken i Skovlund, som ställer stora krav på likformiga råvaror. Flensted har fasta avtal med många danska potatisodlare som noga följer Flensteds anvisningar beträffande gödsling, upptagning och mycket annat. Skurna grönsaker. Råvarorna till de skurna grönsakerna får vi från både Danmark och flera europeiska länder, allt beroende på årstiden. Leverantörerna är godkända i förväg, och ska leverera enligt fastställda specifikationer. FR Pommes de terre. Plusieurs milliers de tonnes de pommes de terre sont chaque année sélectionnées à l usine de Skovlund en obéissant à de sévères critères de conformité. Flensted travaille en partenariat avec nombre de producteurs de pommes de terre danois qui respectent scrupuleusement le cahier des charges de Flensted en ce qui concerne les engrais, le ramassage, etc. Légumes hachés. Des produits de base pour la production de légumes hachés sont disponibles aussi bien au Danemark que dans d autres pays européens selon la période de l année. Les fournisseurs sont choisis à l avance et la livraison obéit à certaines spécifications.

7 DK Med en streng kvalitetskontrol og tæt kontakt til avlerne sikrer vi, at kun de bedste råvarer bliver til Flensted kartofler. DE Durch strenge Qualitätskontrolle und engem Kontakt zu den Rohwarenproduzenten stellen wir sicher, dass nur beste Ernteerzeugnisse zu Flensted-Kartoffeln werden. GB Through strict quality control and close contact with growers, we ensure that only the very best potatoes bear the Flensted name. SE Med en sträng kvalitetskontroll och täta kontakter med odlarna säkerställer vi att bara de bästa råvarorna blir potatis från Flensted. FR Avec un contrôle rigoureux de la qualité et des liens étroits avec les producteurs, nous faisons en sorte que seuls les meilleurs produits de base deviennent des pommes de terre Flensted. DK Hver dag forsyner Flensted Foodservice kunder med frisk snitgrønt af højeste kvalitet. DE Jeden Tag versorgt Flensted Foodservice Kunden mit frischem Schnittsalat höchster Qualität. GB Every day, Flensted provides foodservice customers with fresh shredded vegetables of the very highest quality. SE Varje dag förser Flensted Foodservice kunderna med skurna grönsaker av högsta kvalitet. FR Chaque jour Flensted Foodservice fournit ses clients en légumes hachés frais de la plus haute qualité.

8 Flensted koncernen Die Flensted-Unternehmensgruppe The Flensted Group Flensted-koncernen Le groupe Flensted Flensted A/S

9 Flensted Snitgrønt A/S DK Flensted blev grundlagt i 1966 af fabrikant Ole Flensted, som også i dag er ejer af hele koncernen. I slutningen af tresserne flyttede Flensted fra København til Skovlund i Vestjylland, hvor Flensted, også i dag, har sit hovedsæde. Ud over Flensted A/S, der producerer kartoffelprodukter, findes der Flensted Snitgrønt A/S med en produktion af frisksnittede grønsager samt Ole Flensted AB i Sverige, der producerer og sælger kartoffelprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH sælger Flensteds kartoffelprodukter i Østrig. Flensted GmbH står for salget på det tyske marked. DE Flensted wurde 1966 von dem Fabrikant Ole Flensted gegründet, der auch heute Alleineigentümer der Unternehmen ist. Ende der Sechzigerjahre zog Flensted aus Kopenhagen nach Skovlund in Westjütland um, wo Flensted noch immer seinen Hauptsitz hat. Neben der Flensted A/S, die Kartoffelprodukte herstellt, gibt es die Flensted Snitgrønt A/S mit Produktion frisch geschnittener Salate sowie die Ole Flensted AB in Schweden, die Kartoffelprodukte herstellt und vertreibt. Die Holzmann Feines vom Land GmbH vertreibt Flensteds Kartoffelprodukte in Österreich. Die Flensted GmbH ist die Vertriebsorganisation auf dem deutschen Markt. Ole Flensted AB Catering Engros GB Flensted was established in 1966 by Ole Flensted, a visionary entrepreneur who still owns the entire group. Two years later, the company moved from Copenhagen to Skovlund in Western Jutland, where Flensted still has its headquarters. Besides Flensted A/S, which produces potato products, the group consists of Flensted Snitgrønt A/S, which produces fresh shredded vegetables, Ole Flensted AB, which produces and sells potato products in Sweden, Holzmann Feines vom Land GmbH, which markets Flensted s potato products in Austria, and Flensted GmbH, which is responsible for sales in the German market.

10 Holzmann Feines vom Land GmbH & Co Flensted GmbH Convenience AG SE Flensted startades 1966 av fabrikör Ole Flensted, som även i dag äger hela koncernen. I slutet av 60-talet flyttade Flensted från Köpenhamn till Skovlund i Västjylland, där Flensted även i dag har sitt huvudkontor. Förutom Flensted A/S, som tillverkar potatisprodukter, finns Flensted Snitgrønt A/S med tillverkning av färskskurna grönsaker, samt Ole Flensted AB i Sverige, som tillverkar och säljer potatisprodukter. Holzmann Feines vom Land GmbH säljer Flensteds potatisprodukter i Österrike. Flensted GmbH står för försäljningen på den tyska marknaden. FR Flensted a été fondé en 1966 par le fabricant Ole Flensted, qui aujourd hui encore est propriétaire de tout le groupe. A la fin des années 60, Flensted est passé de Copenhague à Skovlund dans le Jutland de l Ouest où le siège social de Flensted se trouve encore aujourd hui. En plus de Flensted A/S qui produit des produits à base de pommes de terre, le groupe comprend Flensted Snitgrønt A/S qui produit des légumes fraîchement hachés ainsi que Ole Flensted AB en Suède qui produit et vend des produits à base de pommes de terre. Holzmann Feines vom Land GmbH vend les produits pomme de terre Flensted en Autriche. Flensted GmbH s occupe de la vente sur le marché allemand.

11 Organisationen Die Organisation The organisation Organisationen L organisation Ole Flensted Holding A/S Flensted Group administration Catering Engros A/S 49% Flensted owned Full-range supply in the Danish foodservice market. Flensted A/S Production and sales of chilled and frozen potato products to European customers. Ole Flensted AB Production and sales of potato products in Sweden. Flensted GmbH Sales of potato products and fresh shredded vegetables in Germany Convience AG 33% Flensted owned Part-range supply in the German foodservice market Flensted Snitgrønt A/S Production and sales of fresh shredded vegetables in Denmark and Germany. Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 51% Flensted owned Sales of potato products in Austria DK Ole Flensted Holding A/S er et 100 procent danskejet familieaktieselskab med aktiviteter i store dele af Europa. GB Ole Flensted Holding A/S is a 100% Danish-owned family company with activities in most of Europe. FR Ole Flensted Holding A/S est une société anonyme familiale 100 % danoise présente un peu partout en Europe. DE Ole Flensted Holding A/S ist eine Familienaktiengesellschaft in 100%ig dänischem Besitz mit Aktivitäten in großen Teilen Europas. SE Ole Flensted Holding A/S är ett till 100 % danskägt familjeaktiebolag med aktiviteter i stora delar av Europa.

12 Flensted i Europa Flensted in Europa Flensted in Europe Flensted i Europa Flensted en Europe further information You can read much more about Flensted and our products and values on our website, which also contains a more detailed description of the company s history and relevant information. Visit us at: DK Flensteds produkter bliver eksporteret til en række forskellige europæiske lande til såvel Foodservice, industri- og detailhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig er Flensted repræsenteret med egne produktions- eller salgsselskaber. DE Flensteds Produkte werden in eine Reihe europäischer Länder an Foodservice, Industrieund Detailhandel exportiert. In Dänemark, Schweden, Deutschland und Österreich ist Flensted mit eigenen Produktions- und Verkaufsgesellschaften vertreten GB Flensted products are exported to several European countries where they are sold in the foodservice, industrial and retail markets. Flensted is represented by own production or sales companies in Denmark, Sweden, Germany and Austria. SE Flensted-produkter exporteras till en rad olika europeiska länder, både till Foodservice, industri- och detaljhandel. I Danmark, Sverige, Tyskland och Österrike representeras Flensted av egna tillverknings- eller försäljningsbolag. FR Les produits Flensted sont exportés vers une série de pays européens aussi bien vers les sociétés de restauration que vers les grandes surfaces et les détaillants. Flensted est présente en Danemark, en Suède, en Allemagne et en Autriche, avec ses propres sociétés de vente et de production.

13 2 SALES COMPANIES Denmark Greenland Sweden Germany Austria 1 3 PARTNER SALES 4 Finland Faroe Islands UK Ireland Netherlands Belgium France Spain Portugal Italy Czech Republic Slovakia Poland 1 Flensted A/S, Flensted Snitgrønt A/S, Ole Flensted Holding A/S, Catering Engros Ole Flensted AB Flensted GmbH, Convenience AG Holzmann Feines vom Land GmbH & Co KG 2 3 4

14 Flensteds produkter Flensteds Produkte Flensted products Flensteds produkter Les produits Flensted Frozen potato products for the retail market Canned potatoes for the foodservice market Fresh shredded vegetables for the foodservice market DE Flensted beliefert den Einzelhandel, den Foodservice-Markt und die Lebensmittelindustrie, die Flensted-Produkte in Fertiggerichten verwendet SE Flensted säljer till detaljhandeln, till Foodservice-marknaden och till livsmedelsindustrin där Flensteds produkter ingår i färdiga rätter. DK Flensted sælger til detailhandelen, til Foodservice markedet og til fødevareindustrien, hvor produkterne indgår i færdigretter. GB Flensted offers products for the retail and foodservice markets and for the food industry, where Flensted products are used in the production of ready-made foods. F Flensted vend aux détaillants, au marché de catering et à l industrie alimentaire qui utilise les produits Flensted comme composants de ses plats cuisinés.

15 Frozen potato products for the foodservice market MINUT potatoes for the foodservice market Potato salads for the retail and foodservice markets Frozen potatoes for the food industry

16 Trykt på miljøpapir Trykt på miljøpapir FLENSTED A/S Adelvej 9, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tlf Fax FLENSTED SNITGRØNT A/S Nørremarken 4, Skovlund, 6823 Ansager, Danmark Tel Fax OLE FLENSTED AB Ödeshög, Sverige Tel Fax FLENSTED GmbH Bödekerstraße Hannover, Deutschland Tel. +49 (0) 531/ Fax +49 (0) 531/ HOLZMANN FEINES VOM LAND GmbH & Co KG Falkenau 11, 4690 Schwanenstadt, Österreich Tel Fax

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1 CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010 Version 2.1 ITS TIME ist eine Schweizer Uhrenfirma aus Grenchen, die sich auf «Corporate Watches«spezialisiert hat. «Swiss Made», versteht sich. Inzwischen sind wir Marktleader

Mehr

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande COMMUNIQUE DE PRESSE EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande Paris, 19 Août 2010 La chancelière fédérale allemande Angela Merkel a visité aujourd hui les locaux de la bourse de l énergie

Mehr

lindab we simplify construction

lindab we simplify construction lindab we simplify construction EU-overensstemmelseserklæring for komponenter EC Konformitätserklärung für Komponenten Attestation de conformité UE de composants EC Declaration of Conformity for Components

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ!

UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ! UNSER QUALITÄTS-VERSPRECHEN! NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ! NATURA GÜGGELI Qualität die man schmeckt! POULET GRAND DELICE une qualité savoureuse! Liebe Kundin, Lieber Kunde Die Spitzenqualität des fertigen

Mehr

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz *Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz Dema Consultants S.A. / www.demaconsultants.ch *We are a subsidiary of Dema Services Ltd,

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

Road Safety 2014. How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus?

Road Safety 2014. How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus? Road Safety 2014 How is your country doing? STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT: Wie sieht es in Ihrem Land aus? SÉCURITÉ ROUTIÈRE: Quelle est la situation dans votre pays? Transport Die EU hat das Ziel, die Anzahl

Mehr

VLT REAL TIME CLOCK OPTION. VLT Series Bookstyle... page 2. Compact IP page 6. Compact IP page 16. Instruction

VLT REAL TIME CLOCK OPTION. VLT Series Bookstyle... page 2. Compact IP page 6. Compact IP page 16. Instruction VLT Instruction Drives and Controls REAL TIME CLOCK OPTION VLT Series 6000 Montering, Mounting, Montage, Installation Bookstyle... page 2 Compact IP 20... page 6 Compact IP 54... page 16 Advarsel! Real

Mehr

DEUTSCHE NORM September 2000

DEUTSCHE NORM September 2000 DEUTSCHE NORM September 2000 Corrosion protection of metals Electrodeposited coatings of zinc with supplementary treatment on iron and steel English version of DIN EN 12329 { EN 12329 ICS 25.220.40 Korrosionsschutz

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

EVANGELISCHES GESANGBUCH: AUSGABE FUR DIE EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE SACHSEN. BLAU (GERMAN EDITION) FROM EVANGELISCHE VERLAGSAN

EVANGELISCHES GESANGBUCH: AUSGABE FUR DIE EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE SACHSEN. BLAU (GERMAN EDITION) FROM EVANGELISCHE VERLAGSAN EVANGELISCHES GESANGBUCH: AUSGABE FUR DIE EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE SACHSEN. BLAU (GERMAN EDITION) FROM EVANGELISCHE VERLAGSAN DOWNLOAD EBOOK : EVANGELISCHES GESANGBUCH: AUSGABE FUR DIE EVANGELISCH-LUTHERISCHE

Mehr

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek 08/12 Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek X-TRANSITION Bedingungen der JACK WOLFSKIN 3-Jahres-Gewährleistung Terms and

Mehr

A 1910 S 1074 S 1049 S S 1048 Design S S 1084 Design Alfredo Häberli Christophe Marchand S 1080 S Design Thonet. Design.

A 1910 S 1074 S 1049 S S 1048 Design S S 1084 Design Alfredo Häberli Christophe Marchand S 1080 S Design Thonet. Design. Produktübersicht 2002 Product Range Overview 2002 Ensemble de produit 2002 A 1910 Foster and Partners 1210 S 1048 S 1049 S 1052 S 1074 S 1080 S 1082 S 1083 S 1084 S 1047 S 1052 Extension table S 1052 Ellipse

Mehr

TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE

TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE TRIPLAN WALL SYSTEMS TRIPLAN WALL SYSTEMS SYSTEMTRENNWÄNDE SYSTEMVÆGGE 2 1 TP LITE 1 STAINLESS STEEL 1 Front cover photo: TP LITE TRIPLAN OFFICE PARTITIONS Triplan was established in 1946. With longstanding

Mehr

Danish Horticulture a long history!

Danish Horticulture a long history! Danish Association of Horticultural Producers Danish Association of Horticultural Producers The National Centre acts as a development and support unit for the. The 46 local advisory centres sell advice

Mehr

How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View

How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View How to develop and improve the functioning of the audit committee The Auditor s View May 22, 2013 Helmut Kerschbaumer KPMG Austria Audit Committees in Austria Introduced in 2008, applied since 2009 Audit

Mehr

ETF _ Global Metal Sourcing

ETF _ Global Metal Sourcing _ Global Metal Sourcing ist in wichtigen Beschaffungsund Absatzmärkten zu Hause is at home in major procurement and sales markets Bulgaria China India Italy Serbia Slovenia Slovakia Spain _ Services Globale

Mehr

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT

31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT PRESS RELEASE Power Trading Results in December 2013 31.6 TWh: Record volume on EPEX SPOT Paris, 3 January 2014. In December 2013, a total volume of 31.6 TWh was traded on EPEX SPOT s Day-Ahead and Intraday

Mehr

Höchste Qualität seit 1948

Höchste Qualität seit 1948 Höchste Qualität seit 1948 Seit mehr als 60 Jahren steht der Name DIETEG für Qualitätskabinen. Kunden aus dem In- und Ausland schätzen den umfassenden und persönlichen Service, den die Mitarbeiter des

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Dr. Theo Kluter 05. 06. 2011 Name/Nom : Vorname/Prénom : Klasse/Classe : Aufgabe/ Punkte maximal/ Punkte erreicht/ Problème : Points maximaux : Points

Mehr

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité Wir (we; nous) R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg 9160/..-1.-11 erklären in alleiniger Verantwortung,

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES!

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! Das beste Schweizer Grill-Poulet! Le meilleur poulet rôti Suisse! FESTE FEIERN MIT NATURA GÜGGELI UND SIE HEBEN SICH AB! FÊTEZ

Mehr

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account!

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! Payez mobile depuis votre compte courant BCEE! Scannez le QR Code

Mehr

F R Ü H J A H R S O M M E R

F R Ü H J A H R S O M M E R FRÜHJAHR SOMMER 2 0 1 6 FRÜHJAHR SOMMER 2016 6 9 Art Passion 10 13 Spring Time 14 17 Fresh Botanic 18 21 Kimono 22 25 New Basic 26 29 Elegance Softinette 30 35 Elegance 36 39 Saphir 40 43 Alpen Chic 44

Mehr

Symbio system requirements. Version 5.1

Symbio system requirements. Version 5.1 Symbio system requirements Version 5.1 From: January 2016 2016 Ploetz + Zeller GmbH Symbio system requirements 2 Content 1 Symbio Web... 3 1.1 Overview... 3 1.1.1 Single server installation... 3 1.1.2

Mehr

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse bietet die Ecole Internationale de Manosque eine mehrsprachige Erziehung und Bildung auf hohem Niveau. In Kindergarten und

Mehr

ZERTIFIKAT. Rohrwerk Maxhütte GmbH ISO 9001:2008. Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

ZERTIFIKAT. Rohrwerk Maxhütte GmbH ISO 9001:2008. Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen ZERTIFIKAT Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen Franz-Kunze-Straße 1 Deutschland für den Geltungsbereich Produktion von nahtlosen warmgewalzten,

Mehr

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel

1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel the romantic TOUCH 1. 2. 3. 1. 77813 Reol/Bookcase/Regal - 2. 79872 Sofabord/Coffee table/couchtisch - 3. 77812 TV-møbel/TV-unit/TV-Möbel light and airy INTERIOR Med Paris har vi designet en komplet møbelserie,

Mehr

interior light and airy

interior light and airy the romantic touch light and airy interior Med Paris har vi designet en komplet møbelserie, der skaber varme, ro og rene omgivelser med sin gennemgående hvide farve og skønne romantiske detaljer. God fornøjelse!

Mehr

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen.

Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Un concept à faire vivre transfrontalièrement. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. . Ein Konstrukt das mit Leben erfüllt wird. Grenzüberschreitend in allen Lebenslagen. Auch für unsere Zukunft und folgende Generationen in der Region Pamina. Erneuerbare Energien tragen dazu bei, Un concept

Mehr

Messer und Lochscheiben Knives and Plates

Messer und Lochscheiben Knives and Plates Messer und Lochscheiben Knives and Plates Quality is the difference Seit 1920 Since 1920 Quality is the difference Lumbeck & Wolter Qualität, kontinuierlicher Service und stetige Weiterentwicklung zeichnen

Mehr

SAY HELLO TO DANISH DESIGN

SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI DINING BAR LOUNGE TABLE DK UK DE Om HANOI møbelserien HANOI møbelserien er resultatet af et unikt samarbejde mellem Cinas og den danske designer Christian Leth. Med

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

Der Öko Aktionsplan Dänemarks: Wie ein ganzes Land seine Landwirtschaft und Ernährung umbaut

Der Öko Aktionsplan Dänemarks: Wie ein ganzes Land seine Landwirtschaft und Ernährung umbaut Der Öko Aktionsplan Dänemarks: Wie ein ganzes Land seine Landwirtschaft und Ernährung umbaut Torben V. Lauridsen, Head of Secretariat Økologisk Landsforening/Organic Denmark Organic Denmark Forschung Bauern

Mehr

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie.

Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes, pour le commerce alimentaire, la gastronomie et l industrie. www.carrier-ref.ch Umweltfreundliche und energieeffiziente Kältelösungen für den Lebensmittelhandel, das Gastgewerbe und die Industrie. Solutions de réfrigération, écologiques et énergétiquement efficientes,

Mehr

The English Tenses Die englischen Zeitformen

The English Tenses Die englischen Zeitformen The English Tenses Die englischen Zeitformen Simple Present (Präsens einfache Gegenwart) Handlungen in der Gegenwart die sich regelmäßig wiederholen oder einmalig geschehen I go you go he goes she goes

Mehr

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation

Liebherr-France SAS INVITATION EINLADUNG. Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation INVITATION EINLADUNG Visite trinationale Trinationale Unternehmenspräsentation Mardi 24 septembre 2013 Dienstag, 24. September 2013 9h00 12h00 Places de stationnement sur le parking du bâtiment administratif

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE

LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN ERINNERN, WAS WIRKLICH WICHTIG IST (GERMAN EDITION) BY BRONNIE WARE DOWNLOAD EBOOK : LEBEN OHNE REUE: 52 IMPULSE, DIE UNS DARAN EDITION) BY BRONNIE WARE PDF Click

Mehr

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business

Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Hotel- und Objektausstattung Bedding products for hotels and contract business Paradies Bettwaren für den guten Schlaf Paradies bedding products for a good night s sleep Seit mehr als 150 Jahren wird die

Mehr

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08.

Outline. 5. A Chance for Entrepreneurs? Porter s focus strategy and the long tail concept. 6. Discussion. Prof. Dr. Anne König, Germany, 27. 08. Mass Customized Printed Products A Chance for Designers and Entrepreneurs? Burgdorf, 27. 08. Beuth Hochschule für Technik Berlin Prof. Dr. Anne König Outline 1. Definitions 2. E-Commerce: The Revolution

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen.

The world has changed: always on Marken erfordern neue, innovative Wege des Denken und Handeln um Konsumenten zu aktivieren und zu betreuen. welcome.success TO EMPORER YOUR BRAND AND SERVICE VALUES Über uns WE BUILD GREAT VALUES Als "full service marketing and brand communication"- Unternehmen verfügen wir über einen breiten Kompetenzpool,

Mehr

ma/hart-two-wire ma/hart-four-wire Profibus PA Foundation Fieldbus Modbus PLICSMOBILE. Document ID: 43634

ma/hart-two-wire ma/hart-four-wire Profibus PA Foundation Fieldbus Modbus PLICSMOBILE. Document ID: 43634 EU-Konformitätserklärung EU declaration of conformity Déclaration UE de conformité 61 62 63 65 66 67 68 4... 20 ma/hart-two-wire 4... 20 ma/hart-four-wire Profibus PA Foundation Fieldbus Modbus PLICSMOBILE

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für:

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für: team team AVP est leader dans le domaine du graphisme architectural en Suisse et présent à Lausanne, à Zurich et dans plusieurs pays. Notre équipe, composée d architectes, designers et graphistes, met

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Architekturseile von Jakob

Architekturseile von Jakob Swiss competence Architekturseile von Jakob Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. Câbles d architecture

Mehr

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models

Introduction Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014. Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Capital Markets Day Berlin, December 10, 2014 Dr Andreas Wiele, President Marketing and Classified Ad Models Axel Springer s transformation to digital along core areas of expertise 3 Zimmer mit Haus im

Mehr

Ihr Partner für wirtschaftliche Automation. Your partner for profitable automation

Ihr Partner für wirtschaftliche Automation. Your partner for profitable automation Ihr Partner für wirtschaftliche Automation Your partner for profitable automation philosophie Die Philosophie der EGS Automatisierungstechnik GmbH ist geprägt von langjährigen, partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen

Mehr

Steca Electronics Services and products for an ecological future. 13th of June 2012 Christian Becker

Steca Electronics Services and products for an ecological future. 13th of June 2012 Christian Becker Steca Electronics Services and products for an ecological future. 13th of June 2012 Christian Becker Brief overview over the company 2 This is Steca The philosophy of Steca Steca has long stood for ideas

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 WLS/FL IP Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1

Brandbook. How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes. Version 1.0.1 Brandbook How to use our logo, our icon and the QR-Codes Wie verwendet Sie unser Logo, Icon und die QR-Codes Version 1.0.1 Content / Inhalt Logo 4 Icon 5 QR code 8 png vs. svg 10 Smokesignal 11 2 / 12

Mehr

ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN

ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE: GESELLSCHAFTLICHE, PSYCHOLOGISCHE UND PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN UND DIDAKTISCHE ANSTZE (GERMAN READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : ETHISCHES ARGUMENTIEREN IN DER SCHULE:

Mehr

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity www.volker-quaschning.de The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin ECO Summit ECO14 3. June 2014 Berlin Crossroads to

Mehr

SCHNELLES DENKEN, LANGSAMES DENKEN (GERMAN EDITION) BY DANIEL KAHNEMAN

SCHNELLES DENKEN, LANGSAMES DENKEN (GERMAN EDITION) BY DANIEL KAHNEMAN Read Online and Download Ebook SCHNELLES DENKEN, LANGSAMES DENKEN (GERMAN EDITION) BY DANIEL KAHNEMAN DOWNLOAD EBOOK : SCHNELLES DENKEN, LANGSAMES DENKEN (GERMAN Click link bellow and free register to

Mehr

KMK Zertifikat Niveau I

KMK Zertifikat Niveau I MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT KMK Zertifikat Niveau I Fach: Hauptprüfung Datum: 30.04.2008 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr Hilfsmittel: Zweisprachiges Wörterbuch Bearbeitungshinweise: Alle sind zu bearbeiten.

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Leading the innovation in the traditional field of Constructions. C. Chiti, Technical Director Knauf Italy

Leading the innovation in the traditional field of Constructions. C. Chiti, Technical Director Knauf Italy Leading the innovation in the traditional field of Constructions C. Chiti, Technical Director Knauf Italy 1 The Knauf Group The Knauf Group today is one of the leading companies in the building materials

Mehr

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh).

Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets (April 2011: 25.4 TWh). PRESS RELEASE EPEX SPOT / EEX Power Derivatives: Power Trading Results in April Paris, Leipzig, 3 May 2012. In April 2012, a total volume of 28.7 TWh was traded on EPEX SPOT s auction and intraday markets

Mehr

aktuelles design trifft auf hochwertiges material

aktuelles design trifft auf hochwertiges material aktuelles design trifft auf hochwertiges material quand un design actuel rencontre une matière de qualité topical design meets high-quality material Bei unseren Blendwerk Sonnenbrillen achten wir besonders

Mehr

Birdies. Bimble & Bumble. Kvak. Hans Gustav Ehrenreich (1917-1984)

Birdies. Bimble & Bumble. Kvak. Hans Gustav Ehrenreich (1917-1984) 1968 Birdies Hans Gustav Ehrenreich (1917-1984) Originally trained cabinetmaker in Denmark. In 1968 Ehrenreich started producing mobiles the known Birdies. Later her introduced Bimble and Bumble as well

Mehr

Das vulkanische Erbe in jedem Tropfen

Das vulkanische Erbe in jedem Tropfen GLAS VERRE Das vulkanische Erbe in jedem Tropfen L héritage du volcan dans chaque goutte Es gibt unerreichbare Gegenden, wo nur das Feuer zu Hause war, aus denen Quellen sprudeln, deren vulkanisches Erbe

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Gern beraten wir auch Sie. Sprechen Sie uns an!

Gern beraten wir auch Sie. Sprechen Sie uns an! de en Unter dem Motto wire Solutions bietet die KIESELSTEIN International GmbH verschiedenste Produkte, Dienstleistungen und After Sales Service rund um den Draht an. Die Verbindung von Tradition und Innovation

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER INDIVIDUELLE FERTIGSCHWIMMBECKEN HERSTELLER

CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER INDIVIDUELLE FERTIGSCHWIMMBECKEN HERSTELLER CUSTOM-BUILT MONOPOOLS PRODUCER INDIVIDUELLE FERTIGSCHWIMMBECKEN HERSTELLER EXCLUSIVE LINE In the EXCLUSIVE line we offer you the most exclusive pool solutions for public as well as for the private

Mehr

LiLi. physik multimedial. Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources

LiLi. physik multimedial. Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources physik multimedial Lehr- und Lernmodule für das Studium der Physik als Nebenfach Links to e-learning content for physics, a database of distributed sources Julika Mimkes: mimkes@uni-oldenburg.de Overview

Mehr

Vaisselle. Color CO.1211

Vaisselle. Color CO.1211 Tafelgeschirr Vaisselle Color CO.1211 Porzellan weiss mit apricot, marone oder grauem Rand, matt, von Kahla. Alle Preise in CHF. Porcelaine blanche avec bord mat, abricot, marone ou gris de Kahla. Tous

Mehr

FIVNAT-CH. Annual report 2002

FIVNAT-CH. Annual report 2002 FIVNAT-CH Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin Annual report 2002 Date of analysis 15.01.2004 Source: FileMaker Pro files FIVNAT_CYC.FP5 and FIVNAT_PAT.FP5 SUMMARY TABLE SUMMARY RESULTS

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Schraube DIN 84, screw DIN 84, vis DIN 84 Konus, cone, cône Kabel, cable, cable. Klemmblech, clamping plate, bride de serrage

Schraube DIN 84, screw DIN 84, vis DIN 84 Konus, cone, cône Kabel, cable, cable. Klemmblech, clamping plate, bride de serrage VDE Nr. 4940-900-a wf VDE Nr. 4940-900-a DBP 867 Zugentlastende klemme D Die preiswerteste und sicherste Kabeldurchführung der Welt The most reasonable and safest cable entry in the world L entrée de câble

Mehr

English grammar BLOCK F:

English grammar BLOCK F: Grammatik der englischen Sprache UNIT 24 2. Klasse Seite 1 von 13 English grammar BLOCK F: UNIT 21 Say it more politely Kennzeichen der Modalverben May and can Adverbs of manner Irregular adverbs Synonyms

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

FAIRTRADE project Exchange 2012 Scotland 2 nd 10 th of May

FAIRTRADE project Exchange 2012 Scotland 2 nd 10 th of May FAIRTRADE project Exchange 2012 Scotland 2 nd 10 th of May FAIRTRADE project evaluation: Pupils 1. Have you ever seen the FAIRTRADE logo on a Scottish product? 1. Hast du das FAIRTRADE Logo bereits einmal

Mehr

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005

AVL The Thrill of Solutions. Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 AVL The Thrill of Solutions Paul Blijham, Wien, 04.07.2005 The Automotive Market and its Importance 58 million vehicles are produced each year worldwide 700 million vehicles are registered on the road

Mehr

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES 3 RUE MYRHA 75018 PARIS +33 (0) 1 42 29 15 81 +33 (0) 6 83 09 38 82 47plus@orange.fr PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES CONCEPTION : JANINE

Mehr

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen Von: nebis-bibliotheken-request@nebis.ch im Auftrag von Gross Christine An: nebis-bibliotheken@nebis.ch Thema: NEBIS / Aleph V20: Neuerungen - Aleph V20: nouveautés Datum: Montag, 8. November 2010 15:57:57

Mehr

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande Nom et prénom de la personne qui fait la demande Name und der antragstellenden Person N d allocations familiales Kindergeld-Nr. F K KG 51R Annexe étranger pour la demande d allocations familiales allemandes

Mehr

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 18513:2003 Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Terminology Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Terminology EESTI

Mehr

1. Mise à jour de la version programme des cartes PCU-02 et PCU-03

1. Mise à jour de la version programme des cartes PCU-02 et PCU-03 T Service Documentation Technicocommerciale Information Technique Rubrique H Chaudières murales gaz à condensation GMR 3000 Condens Nouvelle version de programme de la carte PCU-02, PCU-03 : F1.7 P5253

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

Cosmetic experts love to work with Arcaya because it gives them the opportunity to demonstrate their extensive expertise. Cosmetic experts value the

Cosmetic experts love to work with Arcaya because it gives them the opportunity to demonstrate their extensive expertise. Cosmetic experts value the The Secret Arcaya The name Arcaya is synonymous with secret. Arcaya is for women who want to care for their facial skin better and more intensively with special products and targeted, effective problem-solvers.

Mehr

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE

PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

Supplier Questionnaire

Supplier Questionnaire Supplier Questionnaire Dear madam, dear sir, We would like to add your company to our list of suppliers. Our company serves the defence industry and fills orders for replacement parts, including orders

Mehr

Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation. Switchgears and electronic Industry and building automation

Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation. Switchgears and electronic Industry and building automation 2009 Schaltgeräte und Elektronik Industrie und Gebäudeautomation Switchgears and electronic Industry and building automation Inhalt Contents Seite Page I Wir über uns About us I A SASILplus SASILplus

Mehr