KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK /2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne U S N E S E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 104 odst. 2 písm. d) a 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje t a k t o: I. Podle 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), se určuje účastníkovi řízení, Povodí Moravy, s.p., lhůta k výzvě vyhotovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č.j. JMK 21251/2015, ze dne , do II. Podle 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, se řízení současně přerušuje. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: O d ů v o d n ě n í Podáním učiněným dne u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení 44 správního řádu. Následně bylo řízení na žádost žadatele přerušeno. Dne byl u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, doplněn Manipulační řád pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje se zohledněním rozšíření stávajícího 2D počítačového modelu poldru Soutok. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, příslušný dle ust. 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona a 59 odst. 3 vodního zákona vyzval podnik Povodí Moravy, s.p., výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne , k odstranění nedostatků žádosti a doložení náležitostí dle ust. 45 odst. 2 správního řádu a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 1/8

2 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen vyhláška ). Jelikož žádost podniku Povodí Moravy, s.p., neobsahovala zákonem požadované náležitosti, zdejší vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro doložení dokladů do , tímto usnesením spolu s výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne Lhůta pro doložení dokladů byla stanovena do , protože žadatel musí zapracovat do předmětného manipulačního řádu akce Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy a Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje, včetně splnění podmínek k jejich užívání. Upozorňuje se dále, že nebudou-li požadované doklady ve výše uvedené lhůtě předloženy, bude řízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem k tomu, že neobsahovala výše uvedené náležitosti, které jsou nezbytné pro posouzení věci, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto usnesení se lze podle 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno. Proti výroku I. o stanovení lhůty může podat odvolání pouze ten, komu je lhůta stanovena. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Otisk úředního razítka Ing. Jiří Hájek, v.r. pověřen vedením odboru životního prostředí za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 2/8

3 ROZDĚLOVNÍK : 1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 2. Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín (Město Hodonín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 3. Městys Moravská Nová Ves, Dolní 239, Moravská Nová Ves (Městys Moravská Nová Ves se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 4. Obec Mikulčice Mikulčice 245, Mikulčice (Obec Mikulčice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 5. Město Lanžhot, Náměstí 177, Lanžhot, (Město Lanžhot se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 6. Obec Lužice, Lužice 592, Lužice (Obec Lužice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 7. Obec Kostice, Nám. Osvobození 445, Kostice (Obec Kostice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 8. Obec Týnec, Náves 1, Týnec (Obec Týnec se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 9. Obec Tvrdonice, Nám. míru 31, Tvrdonice (Obec Tvrdonice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) Ostatním účastníkům řízení, se doručuje veřejnou vyhláškou. 10. E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 12. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno 13. ČEPS, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, Žižkov 15. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 17. MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5 19. Archeologický ústav AV ČR Brno, Královopolská 147, Brno-Královo Pole Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín 21. Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, Brno 22. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 23. Vodohospodársky podnik SR š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava, SR 24. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 25. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 26. Lesy Slovenské republiky, š.p.,námestie SNP 8, Banská Bystrica, SR 27. Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, SR 28. Balážová Ľudmila Beňovského 1163/16, Bratislava, Slovensko 339/ Balúchová Anna č.p. 59, Sekule, Slovensko 1/ Benkovičová Júlia Slovensko 3/ Bolfová Mária č.p. 487, Sekule, Slovensko 98/ Bučková Anna Slovensko 3/ Bučková1 Anna Slovensko 60/ Butašová Ľudmila č.p. 205, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Chválová Anna č.p. 130, Moravský Svätý Ján, Slovensko 1/ Chytilová Mária č.p. 1211, Sekule, Slovensko 5/ Červenková Julianna Slovensko 1/ Červenková Mária Slovensko 3/ Čižmár Vendelín Slovensko 3/ Čižmárová Terézia Slovensko 3/ Čižmárová1 Terézia Slovensko 60/ Čuríková Anna Slovensko 49/ Čuríková Anna č.p. 219, Horná Poruba, Slovensko 49/ Čuríková1 Anna Slovensko 6/ Diviak Peter Slovensko 60/ Diviaková Paulína část Sekule 506, Moravský Ján, Slovensko 98/ Diviák1 Peter Slovensko 3/ Doháňová Júlia č.p. 1150, Moravský Ján, Slovensko 98/ Emrich Flirián Slovensko 1/ Emrich Peter Slovensko 3/ Emrich Štefan Slovensko 1/ Emrichová Júlia Slovensko 42/ Emrichová Mária Slovensko 1/ Emrichová1 Helena č.p. 937, Sekule, Slovensko 6/594 3/8

4 55. Ficková Mária Tyršova /1/a, Královo Pole, Brno 49/ Gašparíková Anna č.p. 287, Sekule, Slovensko 539/ Hajdin Florián Slovensko 3/ Hajdin Jozef Slovensko 3/ Hajdin Michal Slovensko 3/ Hajdin Pavol Slovensko 6/ Hajdin Štefan č.p. 302, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdin Vendelín Slovensko 3/ Hajdinová Alžbeta Slovensko 441/ Hajdinová Františka Slovensko 3/ Hajdinová Jozefína část Sekule 1171, Moravský Ján, Slovensko 60/ Hajdinová Mária Slovensko 3/ Hajdínová Vlasta č.p. 652, Moravský Ján, Slovensko 20/ Hajdinová1 Jeannette č.p. 13, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdinová1 Mária Slovensko 2/ Hajdinová2 Mária Slovensko 60/ Hajdinová3 Mária Slovensko 60/ Hajdin1 Florián Slovensko 60/ Hajdin1 Jozef Slovensko 5/ Hajdin1 Pavol Slovensko 120/ Hajdin1 Vendelín Slovensko 60/ Hajdin2 Jozef Slovensko 3/ Hajdin3 Jozef Slovensko 60/ Hajdin4 Jozef Slovensko 60/ Heštera Štefan Slovensko 42/ Hešterová Helena Slovensko 3/ Hešterová1 Helena Slovensko 60/ Holenka Ján Slovensko 111/ Holenka Ján část Sekule 451, Moravský Ján, Slovensko 60/ Holenková Cecília Slovensko 98/ Hollá Mária Nová 1008, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Hora Lubomír V Luzích 770/6, Jundrov, Brno 1/ Hricová Anna část Sekule 372, Moravský Ján, Slovensko 539/ Hricová Mária Slovensko 63/ Hricová1 Mária Slovensko 63/ Hutáreková Alžběta Slovensko 120/ Jašková Terézia Slovensko 42/ Jenek Jozef Slovensko 3/ Jeneková Cecília Slovensko 3/ Ježková Alžbeta část Sekule 855, Moravský Ján, Slovensko 49/ Ježková Anna č.p. 482, Sekule, Slovensko 23/ Ježková Anna Slovensko 147/ Jurigová Anna Slovensko 3/ Jurigová1 Anna Slovensko 60/ Kadlčík Jozef Slovensko 120/ Kadlčíková Anna Slovensko 63/ Kadlíčková Anna Slovensko 63/ Koch Ján Slovensko 3/ Koch Jozef Slovensko 1/ Koch Michal Slovensko 40/ Koch Peter Slovensko 3/ Kochová Júlia Slovensko 3/ Kochová Mária Slovensko 3/ Kochová Pavla č.p. 601, Sekule, Slovensko 14/ Kochová1 Júlia Slovensko 60/ Kochová1 Mária Slovensko 40/ Kochová2 Júlia Slovensko 40/ Kochová2 Mária Slovensko 60/ Koch1 Ján Slovensko 60/ Koch1 Jozef Slovensko 40/ Koch1 Michal Slovensko 6/ Koch1 Peter Slovensko 60/ Koch2 Jozef Slovensko 30/ Koch3 Jozef Slovensko 1/ Koch4 Jozef Slovensko 6/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáčová Terézia Slovensko 120/ Kopiarová Mária Slovensko 1/ Kopunič Alojz č.p. 537, Sekule, Slovensko 60727/ Kopunič Ján Slovensko 3/ Kopunič Ján Slovensko 60/ Kopunič Jozef Slovensko 60727/ Kopunič Martin Nová ulica 555, Moravský Ján, Slovensko 1/1188 4/8

5 129. Kopunič Martin Slovensko 1/ Kopunič Ondrej Slovensko 60/ Kopunič Ondrej Slovensko 60727/ Kopunič Ondrej Slovensko 3/ Kopunič Pavol Slovensko 60/ Kopunič Peter Slovensko 60727/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Barbora Slovensko 3/ Kopuničová Barbora Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 3/ Krajčír Matej Slovensko 49/ Krajčír Ondrej Slovensko 173/ Krajčír Ondrej Slovensko 120/ Krajčír Peter Slovensko 49/ Krajčír Peter č.p. 208, Sekule, Slovensko 539/ Krajčír Štefan Slovensko 49/ Krajčírová Anna Slovensko 98/ Krajčírová Elena RNDr. č.p. 163, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Krajčírová Mária část Sekule 1034, Moravský Ján, Slovensko 3/ Kratochvílová Mária Slovensko 441/ Kubík Ján Slovensko 60/ Kubík Ĺudevít Slovensko 3/ Kubík1 Ĺudevít Slovensko 539/ Kubovič Ján část Sekule 1164, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Jaroslav Plat.413 Marrickville 2204, Sydney, Austrálie 113/ Kubovič Jozef část Sekule 1186, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Michal Chomutovská 1272, Kadaň 113/ Kubovičová Helena Slovensko 2/ Kubovičová Mária Febr. Víťazstva 57, Bratislava, Slovensko 113/ Kubovičová Pavlína Slovensko 3/ Kubovičová Pavlína Slovensko 60/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 60/ Kudla Jozef Slovensko 49/ Kudla Ondrej Slovensko 49/ Kudla Štefan Slovensko 3/ Kudla Štefan Slovensko 60/ Kudlová Helena Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 60/ Kunštek Daniel č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Ján Slovensko 60/ Kunštek Ján Slovensko 3/ Kunštek Jozef Slovensko 60/ Kunštek Martin č.p. 282, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Miroslav Novomeského 1350/112, Senica-Sotiná, Slovensko 1/ Kunštek Štefan Slovensko 60/ Kunštek Vladimír č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Anna Slovensko 3/ Kunšteková Anna Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 3/ Kunšteková Ina č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Mária č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Terézia Slovensko 3/ Kunšteková Terézia Slovensko 120/ Kunšteková Terézia Slovensko 60/ Lehetová Anna Slovensko 42/ Leskovská Júlia Slovensko 3/ Leskovská Júlia Slovensko 45/ Leskovská Júlia Slovensko 60/ Leskovský Ján č.p. 21, Sekule, Slovensko 339/ Leskovský Peter Slovensko 3/ Leskovský Peter č.p. 110, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Leskovský Vladimír č.p. 572, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Maďar Imrich Slovensko 1/ Maďar Ján Slovensko 1/1782 5/8

6 203. Maďar Jozef Slovensko 1/ Maďar Martin Slovensko 3/ Maďar Rudolf část Sekule 1123, Moravský Ján, Slovensko 30/ Maďarová Alžběta řást Sekule 1032, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Amália část Sekule 63, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Mária Slovensko 120/ Madera Matej Slovensko 30/ Maderová Anna Slovensko 60/ Maderová Mária Slovensko 6/ Májovská Jozefa část Sekule 1219, Moravský Ján, Slovensko 49/ Malina Dušan č.p. 173, Sekule, Slovensko 103/ Malina Ľubomír č.p. 397, Rohožník, Slovensko 103/ Malina Milan Svätoplukova 2, Malacky, Slovensko 309/ Markovič Jozef Slovensko 6/ Markovič Jozef Slovensko 120/ Markovičová Alžběta Slovensko 6/ Markovičová Alžběta Slovensko 120/ Markovičová Mária č.p. 1135, Sekule, Slovensko / Masaryková Paulína Chútkovej 19, Bratislava, Slovensko 196/ Matiášková Anna část Sekule 1029, Moravský Ján, Slovensko 113/ Matkovič Ján č.p. 310, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Matkovičová Anna Slovensko 2/ Matkovičová Anna Slovensko 196/ Maxian Ján Zednická 317/8, Město, Havířov 49/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Peter Slovensko 6/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Josef č.p. 18, Handlová, Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 6/ Maxián Martin Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 6/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Jozefa část Sekule 1169, Moravský Ján, Slovensko 5/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Maxiánová Mária Slovensko 6/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Mihálová Mária Slovensko 588/ Miholek Peter Slovensko 3/ Miholek Peter Slovensko 60/ Miholeková Anna Slovensko 60/ Miholeková Paulína Slovensko 42/ Miholková Paulína část Sekule 1216, Moravský Ján, Slovensko 42/ Mikuličová Pavlína část Sekule 1012, Moravský Ján, Slovensko 181/ Morávková Alžbeta Slovensko 1/ Morová Alžbeta Slovensko 6/ Mračna Alojz Slovensko 147/ Mračna Emil část Sekule 1044, Moravský Ján, Slovensko 79/ Mračna Emil Slovensko 147/ Mračna Ján Slovensko 9/ Mračna Ján Slovensko 120/ Mračna Ján Slovensko 6/ Mračna Ján Slovensko 1/ Mračna Ján Slovensko 30/ Mračna Jozef část Sekule 1100, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračna Peter Slovensko 120/ Mračna Peter Slovensko 6/ Mračna Severin část Sekule 360, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračnová Helena Slovensko 80/ Mračnová Helena Slovensko 30/ Mračnová Jozefa č.p. 122, Moravský Ján, Slovensko 3/ Mračnová Mária Slovensko 3/ Mračnová Terézia Slovensko 3/ Mrvová Anna Slovensko 60/ Nižnanská Jozefa část Sekule 76, Moravský Ján, Slovensko 3/ Pavúčková Júlia č.p. 28, Moravský Ján, Slovensko 1/ Planková Helena Exnárova 24, Bratislava, Slovensko 588/ Pokorná Mária č.p. 260, Sekule, Slovensko 539/ /8

7 277. Pokorná Terézia Slovensko 120/ Pokorná Terézia Slovensko 6/ Pokorný Ján Slovensko 40/ Pokorný Ján Slovensko 2/ Pokorný Jozef Slovensko 40/ Pokorný Jozef Slovensko 2/ Pokorný Michal Slovensko 6/ Poláčková Jozefína č.p. 383, Sekule, Slovensko 539/ Pöštényi Ján Slovensko 196/ Pöštényi Michal Slovensko 392/ Ralbovská Mária Slovensko 3/ Ralbovský Vendelín Slovensko 120/ Ralbovský Vendelín Slovensko 3/ Rišková Anna Slovensko 1/ Rusňák Ján Slovensko 120/ Rusňák Ján Slovensko 3/ Rusňák Jozef Slovensko 120/ Rusňák Jozef Slovensko 3/ Rusňák Štefan Slovensko 3/ Rusňáková Alžbeta Slovensko 60/ Rusňáková Alžběta Slovensko 3/ Rusňáková Júlia Slovensko 3/ Rusňáková Mária Slovensko 3/ Salay Štefan Slovensko 6/ Salay Vendelín Slovensko 60/ Salayová Alžbeta Slovensko 196/ Salayová Anna Veľkomoravská 2414/37, Malacky, Slovensko 294/ Salayová Mária Slovensko 3/ Salayová Mária Slovensko 60/ Salayová Mária Slovensko 40/ Salayová Terézia Slovensko 3/ Sedláček Pavel Ing. V luzích 764/3, Jundrov, Brno 1/ Singerová Mária Slovensko 42/ Siváková Viera č.p. 119, Moravský Svätý Ján, Slovensko 103/ Skala Štefan Slovensko 60/ Skala Štefan Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 60/ Skálová Mária Slovensko 441/ Slávik František Slovensko 3/ Slávik František Slovensko 60/ Sláviková Júlia Slovensko 3/ Sláviková Júlia Slovensko 60/ Strážnická Helena Slovensko 3/ Studeničová Paulína Slovensko 49/ Šimek Ján Slovensko 60/ Školníková Emília část Sekule 1198, Moravský Ján, Slovensko 49/ Škrabák Ján Slovensko 98/ Škrabák Štefan Slovensko 3/ Škrabák Štefan Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 3/ Štermenská Helena Slovensko 49/ Štermenská Helena Slovensko 1/ Štermenská Mária Slovensko 1/ Štermenský Martin Slovensko 1/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 60/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 30/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 196/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 3/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna č.p. 191, Sekule, Slovensko 2/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Jozefa Slovensko 441/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 3/ Štvrtecký Štefan Slovensko 60/ Štvrtecký Štefan Slovensko 3/ Švec Jozef Slovensko 60/ Švec Štefan Slovensko 147/ Švec Štefan Azovská 2, Bratislava, Slovensko 23/ /8

8 351. Švec Viliam Vajanského 114, Malacky, Slovensko 23/ Švec Viliam Slovensko 147/ Švecová Helena Slovensko 60/ Tomek Ján Slovensko 3/ Tomeková Terézia Slovensko 60/ Tomeková Terézia Slovensko 3/ Valachovičová Margita č.p. 154, Sekule, Slovensko 309/ Vidovič Ján Slovensko 3/ Vidovič Ján Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 3/ Wilhelmová Irena Osuského 7, Bratislava, Slovensko 196/ Wolemanová Mária č.p. 595, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Zaic Ján Pribinova 18/7, Malacky, Slovensko 392/ Zaic Vladimír Ing. č.p. 85, Sekule, Slovensko 196/ Zajíc Štefan Slovensko 120/ Zájíc Štefan Slovensko 6/ Zajícová Alžbeta Slovensko 588/ Zajícová Alžběta Slovensko 147/ Zemek Jozef Slovensko 60/ Zemek Štefan č.p. 1026, Sekule, Slovensko 60/ Zemeková Helena Slovensko 3/ Zemková Helena Slovensko 120/ Zuppa Štefan Slovensko 49/ Zuppová Helena Slovensko 3/594 ostatní: 376. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 377. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 378. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, Praha 379. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělní státních hranic, náměstí Hrdinů 3, Praha Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, Slovenská republika 381. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Nám., Ľ. Štúra 1, Bratislava, Slovenská republika 382. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostedie, Kollárova 8, Trnava 383. Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, Brno 384. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Brno, Kotlářská 51, Brno 386. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc 388. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 389. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 3, Břeclav 390. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 391. Bundesministerium fűr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, A 1010 Wien, Rakouská republika 392. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pőlten, Rakouská republika 393. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, Hodonín IČ DIČ Telefon Fax Internet CZ /8

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294 FIRMEN IM PARK AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Alltech Bohemia s.r.o., České Velenice** Dienstleistungen und Handel in den Bereichen Metall- und Kunststoffindustrie Autocentrum Rk cb s.r.o.,

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Universität Linz Dr. Alena Aignerova Hörschingergutstraße 28 A 4040 Linz aigner@eec.at Schultheater an der HLW Steyr Christiane Allesch Leopold-Werndl-Str.

Mehr

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung und Abfallrecycling der EU (Projekt EnBa) ACTION 11 Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholdereinbindung,

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Tagungsband Sborník Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 7. bis 10. Oktober 2008 in Magdeburg 7. 10. října 2008 v Magdeburku

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext 230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext (Praha 18. 21. 4. 2013) Veranstalter: Institut umění Divadelní ústav (Arts and Theatre Institut, IDU), Národní

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Management v době krize pro lepší budoucnost Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Náklady? Dvakrát měř, jednou řež! 1. Současné versus budoucí náklady? 2. Cílem je snížit špatné

Mehr

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland unter der Schirmherrschaft von Botschafter Dr. Martin

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider Bürosachbearbeiterin

Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider Bürosachbearbeiterin file:///d:/users/weiss/desktop/termine/151002_dlzt/nachricht.html 1 von 2 25.05.2015 12:43 Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Member State Management Authority Scientific Authority AUSTRIA

Member State Management Authority Scientific Authority AUSTRIA Names and addresses of the Management and Scientific Authorities designated by the Member States in accordance with Article IX (1) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Mehr

Typische Eigenschaften von Metallen

Typische Eigenschaften von Metallen Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls

Mehr

Buchhaltungsgesetz (RLG)

Buchhaltungsgesetz (RLG) + Main topic: Buchhaltungsgesetz (RLG) IB.Service Czech Republic Oktober 2010 Inhalt BUCHHALTUNGSGESETZ (RLG) 2 NOVELLE DER STEUERORDNUNG 4 NOVELLE DES EINKOMMENSTEUERGESETZES 6 LIZENZGEBÜHREN 8 SOZIALVERSICHERUNGSVERTRÄGE

Mehr

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION. MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN, EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION FÜR STEUERN UND ZOLLUNION Indirekte Steuern und Steuerverwaltung MwSt und sonstige Umsatzsteuern MwSt in der Europäischen Gemeinschaft DURCHSETZUNG IN DEN MITGLIEDSTAATEN,

Mehr

GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A

GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A GESCHÄFTSBERICHT 2014 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A 2 GESCHÄFTSBERICHT 2014 WÜSTENROT POISŤOVŇA, A.S. INHALT ANsprAcHe des VorsTANdsVorsITzeNdeN................................................................

Mehr

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. für das Jahr 2014 Ordentliche Hauptversammlung am 30. April 2015 in Prag Inhaltsverzeichnis Gesellschaftsorgane... 3 Bericht des Aufsichtsrats... 4 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden...

Mehr

Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen

Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen Fortlfd. 1 Herbst 1991 Berliner Senatsverw. 2 1. - 5. Jun.1992 Bestimmung von Metallen und Metalloxiden in Stäuben 2 Proben, 1 Lösung Staub

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Akkreditierungsumfang der Prüfstelle (ISO/IEC 17025) Amt der Tiroler Landesregierung, Chemisch-technische Umweltschutzanstalt / (Ident.Nr.

Akkreditierungsumfang der Prüfstelle (ISO/IEC 17025) Amt der Tiroler Landesregierung, Chemisch-technische Umweltschutzanstalt / (Ident.Nr. Amt der Tiroler Landesregierung, Chemisch-technische Umweltschutzanstalt / (Ident.: 0100) Titel 1 BGBl. II 292/2001 2001-08 Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

Preliminary Flood Risk Assessment. Preliminary Flood Risk Assessment

Preliminary Flood Risk Assessment. Preliminary Flood Risk Assessment Preliminary Flood Risk Assessment Leipzig, 25.10.2010 Josef Reidinger 1 28. Oktober 2010 Ministerstvo životního prostředí, Josef Reidinger Flood Directive on the assessment and management of flood risks

Mehr

Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei

Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei Slowakei Land des kostenlosen Bahnfahrens* doc. Ing. Peter Márton, PhD. Universität Žilina Slowakei Inhalt Erzählung für den Anfang Geschichte der Eisenbahnen in der Slowakei Eisenbahnnetz der Slowakei

Mehr

Übersicht der tschechischen Einsatzstellen im Projekt Freiwilligendienst über Grenzen

Übersicht der tschechischen Einsatzstellen im Projekt Freiwilligendienst über Grenzen Übersicht der tschechischen Einsatzstellen im Projekt Freiwilligendienst über Grenzen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: 200039 Familienzentrum Lamm in Ústí nad Labem 200038 Familienzentrum RADKA in

Mehr

http://books2ebooks.eu/de/content/was-ist-eineod-ebook-0

http://books2ebooks.eu/de/content/was-ist-eineod-ebook-0 Abb. 2013-2/08-01 http://books2ebooks.eu/de Über EOD SG Mai 2013 Europäische Bücher als ebooks erhältlich per Mausklick und für einen angemessenen Preis Auszüge aus http://books2ebooks.eu/de Über EOD Die

Mehr

W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A. Geschäftsbericht

W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A. Geschäftsbericht W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A Geschäftsbericht 2013 W Ü S T E N R O T P O I S Ť O V Ň A Geschäftsbericht 2013 INHALT ANSPRACHE DES VORSTANDSVORSITZENDEN..................................................

Mehr

Die Organisation (Stand: 12/2011)

Die Organisation (Stand: 12/2011) Die Organisation (Stand: 12/2011) 79 80 Die Organisation Das AMS Österreich ist als Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts in eine Bundes-, neun Landes- und 100 Regionalorganisationen gegliedert:

Mehr

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. für das Jahr 2013 Ordentliche Hauptversammlung am 3. April 2014 in Prag Inhaltsverzeichnis Gesellschaftsorgane... 3 Bericht des Aufsichtsrats... 4 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden...

Mehr

Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung

Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung Deine Chance für die Zukunft! Liebe Lehrlinge! Ein höherer Bildungsabschluss bietet jedem und jeder von euch bessere Berufschancen. Durch die Teilnahme am Projekt»Berufsmatura:

Mehr

WARWICK BEDIENUNGSANLEITUNG BASSBOXEN WCA115 WCA410

WARWICK BEDIENUNGSANLEITUNG BASSBOXEN WCA115 WCA410 WARWICK BEDIENUNGSANLEITUNG BASSBOXEN WCA115 WCA410 F a m i l y O w n e d S o l a r P o w e r e d S u s t a i n a b l y M a n u f a c t u r e d i n a G r e e n E n v i r o n m e n t WARWICK WCA SERIE BASSBOXEN

Mehr

Inhalte. Jährliche Inflationsrate (Durchschnittliche Zunahme des KPI)

Inhalte. Jährliche Inflationsrate (Durchschnittliche Zunahme des KPI) Business mit und in der Tschechischen Republik Seminar Business mit und in Mittel- und Osteuropa. Dienstag, 17. März 2009 Osec Stampfenbachstrasse 85, Zürich. Inhalte Tschechien im Rampenlicht Facts &

Mehr

CL Line. Classic. Tables DEUTSCH ENGLISH

CL Line. Classic. Tables DEUTSCH ENGLISH CL Line Classic Tables DEUTSCH ENGLISH ZNB Wichtige Entscheidungen ZNB Critical decisions 4 CWB Einwandfreie Kommunikation CWB Excellent communication 6 CTB Büroarbeit CTB Office work 8 CLB & CLA In gewöhnliche

Mehr

CRM und Vertriebssteuerung in Banken

CRM und Vertriebssteuerung in Banken Studie CRM und Vertriebssteuerung in Banken Ein Vergleich von Zielsystemen, Prozessen, CRM-Systemen und Strategien Eine Studie von ifb group und maihiro ifb group & maihiro ifb group Als Beratungs- und

Mehr

Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit

Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit + Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit IB.Service Czech Republic Mai 2010 Inhalt KREDITZINSEN-STEUERLICHE ABZUGSFÄHIGKEIT 2 WIRTSCHAFTSPRÜFERGESETZ - 17 3 NOVELLE DES EST.-GESETZES: QUELLENSTEUER

Mehr

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1 Seite 1 Wettkampf Nr. 1 50m Freistil Mädchen 1. Bartosová, Barbora... 2004 PK Straz pod Ralskem 0:34,22 7 2. Wenzel, Lara... 2004 TSV Großschönau 0:38,75 5 3. Nagy, Ellen... 2004 PO Rumburk 0:39,19 4 4.

Mehr

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR RENNEN INTERNACIONALE MAISTERSCHAFT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK SEDLČANY 19.-20.7.2014

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR RENNEN INTERNACIONALE MAISTERSCHAFT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK SEDLČANY 19.-20.7.2014 SONDERBESTIMMUNGEN FÜR RENNEN INTERNACIONALE MAISTERSCHAFT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK SEDLČANY 19.-20.7.2014 Kapitl : Artikel I. Program II. Organization 1 III. Allgemeine Bestimmungen 2-9 IV. Abnahmen

Mehr

Projektberichte / Research Reports 2015-2019:

Projektberichte / Research Reports 2015-2019: Projektberichte / Research Reports 2015-2019: 2015 Nr. 1154 Dritter Quartalsbericht 2014 ; Endbericht ; Studie im Auftrag der NÖ Jänner 2015 Nr. 1155 Dritter Quartalsbericht 2014; Kurzfassung ; Studie

Mehr

Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014

Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014 Protokoll der 7. Sitzung des Akademischen Senats der privaten Hochschule Goethe Uni Bratislava (VŠ GUNI) vom 7. Februar 2014 Beginn um: 10.00 Uhr im Sitzungszimmer des Rektorats der VŠ GUNI Anwesend (laut

Mehr

Verjährung bei handelsrechtlichen Schuldverhältnissen

Verjährung bei handelsrechtlichen Schuldverhältnissen + Main topic: Verjährung bei handelsrechtlichen Schuldverhältnissen IB.Service Czech Republic Nr. 2 (April 2011) Inhalt VERJÄHRUNG BEI HANDELSRECHTLICHEN SCHULDVERHÄLTNISSEN 2 AUSÜBUNG EINES AMTES UND

Mehr

Bewusstseinsbildung zum Thema Boden in Niederösterreich

Bewusstseinsbildung zum Thema Boden in Niederösterreich Workshop der Rechtsservicestelle Alpenkonvention bei CIPRA Österreich Salzburg, 16. April 2015 Bewusstseinsbildung zum Thema Boden in Niederösterreich Christian Steiner Land NÖ / NÖ Agrarbezirksbehörde,

Mehr

LÜRV-A Klärschlamm 2012 Länderübergreifender Ringversuch Klärschlamm für das Fachmodul Abfall Teilbericht FMA 1.2 bis 1.4

LÜRV-A Klärschlamm 2012 Länderübergreifender Ringversuch Klärschlamm für das Fachmodul Abfall Teilbericht FMA 1.2 bis 1.4 LÜRV-A Klärschlamm Länderübergreifender Ringversuch Klärschlamm für das Fachmodul Abfall Teilbericht FMA. bis. Labortag, Jena Organisation Zweiter bundeseinheitlicher Ringversuch für Klärschlamm nach FMA

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

Company profile Gesellschaftsprofil

Company profile Gesellschaftsprofil Company profile Gesellschaftsprofil CONTENTS INHALT 3 Our way leads straight ahead Unser Weg hat eine direkte Richtung 4 We let your ideas take shape and teach them how to live Wir geben Ihren Gedanken

Mehr

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Bernd P. Gerhards Postfach 101545 D-41415 Neuss Fax 02182-827746 www.veteranen-service.de Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Die nachfolgenden Hinweiszeichen

Mehr

Geschäftsbericht 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna

Geschäftsbericht 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Geschäftsbericht 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Wesentliche Kennzahlen Eigenkapital Grundkapital Reservefonds Verbindlichkeiten

Mehr

Beantwortung der Anfrage

Beantwortung der Anfrage Nr 245 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages (4. Session der 14. Gesetzgebungsperiode) Beantwortung der Anfrage der Abg. Schwaighofer und Dr. Rössler an Landesrat Blachfellner

Mehr

Slowakisch-schweizerische Assoziation fűr Tourismusentwicklung

Slowakisch-schweizerische Assoziation fűr Tourismusentwicklung Slowakisch-schweizerische Assoziation fűr Tourismusentwicklung prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Lehrstuhl fűr Tourismus und Hospitality Wirtschaftsfakultät UMB in Banska Bystrica, Slowakei Zielsetzung der

Mehr

wir haben Ihr Schreiben vom 06.02. bezüglich Ihrer Rechnung vor über... erhalten.

wir haben Ihr Schreiben vom 06.02. bezüglich Ihrer Rechnung vor über... erhalten. 15 Vielleicht sind ja auch Sie der säumige Schuldner. Dann teilen Sie dem Gläubiger die Gründe für Ihren Zahlunsverzug mit und entschuldigen sich, weisen Sie darauf hin, dass Sie die Zahlung bereits veranlasst

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

Pressemitteilung 05/14. Siegerehrung Planspiel Börse. Regensburg, 24. Januar 2014

Pressemitteilung 05/14. Siegerehrung Planspiel Börse. Regensburg, 24. Januar 2014 Pressemitteilung 05/14, 24. Januar 2014 Siegerehrung Planspiel Börse Börsenkartoffeln und EIS haben beim größten europäischen Börsenlernspiel die Nase vorn. Halten oder verkaufen? Diese Frage haben sich

Mehr

Struktur der Datenbank in Linguaporta

Struktur der Datenbank in Linguaporta Struktur der Datenbank in Linguaporta zu der Datenbank drei Zugangsmöglickeiten 1. Katalog der Sprachkurse 2. Katalog der Sprachlernmaterialien 3. Katalog der Institutionen/Organisationen (grenzüberschreitende

Mehr

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN 6. 11. 2012 FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE RENOVIERUNG VON WOHNHÄUSERN MITTELS BAUSPAREN JUDR. KATARÍNA NIŇAJOVÁ DIREKTORIN DES BEREIICHES SPAREN UND KREDITE FÜR JURISTISCHE PERSONEN PROGRAMM 1.Wirtschaftliche

Mehr

Buchführung und Führung der Lohnagenda kpmg.cz

Buchführung und Führung der Lohnagenda kpmg.cz Buchführung und Führung der Lohnagenda kpmg.cz KPMG in der Tschechischen Republik Die Abteilung Buchführung und Führung der Lohnagenda der KPMG Tschechische Republik bietet Dienstleistungen in den Bereichen

Mehr

Arbeitsgruppe Projektmanagement

Arbeitsgruppe Projektmanagement Ing. Werner Schwendt, zpm Geschäftsführer SWD-CONsulting Wien, 5. Juni 2013 Systemische Beratung und Projektmanagement Wer wir sind Zur Zeit 7 Personen aus der Praxis ProjektmanagerInnen & Systemische

Mehr

420 + BR-410 405 + BR-470

420 + BR-410 405 + BR-470 Web série je zosobněním dynamiky, lehkosti, přívětivosti i důvěry. Je ozdobou i nástrojem. Web a její subtilní a přitom důvěru budící atraktivní design je navíc navržen tak, aby zaručoval dlouhodobou užitnou

Mehr

(0 27 42) 9005 - Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum Annemarie Eißert 16625 20. März 2012

(0 27 42) 9005 - Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum Annemarie Eißert 16625 20. März 2012 AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Land- und Forstwirtschaft Abteilung Landwirtschaftliche Bildung 3430 Tulln, Frauentorgasse 72-74 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3430

Mehr

NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 Auswirkungen auf Gemeinden

NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 Auswirkungen auf Gemeinden Amt der Niederösterreichischen Landesregierung NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 Auswirkungen auf Gemeinden Energiebuchhaltung Nutzen für Gemeinden und Einführung Ing. Franz PATZL Landhausplatz 1/14 3109

Mehr

Frauen und Reformation 2017

Frauen und Reformation 2017 Die Reformation war im Gebiet der heutigen Slowakischen Republik bereits Anfang des 16. Jahrhunderts verbreitet und das damalige Oberungarn war im 16. und 17. Jahrhundert ein Verwaltungsbezirk des Königreichs

Mehr

10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012

10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 Die Elbe und ihre

Mehr

Meldeergebnis 8. Hofheimer Frühjahrsmeeting 10.05.2015

Meldeergebnis 8. Hofheimer Frühjahrsmeeting 10.05.2015 Anzahl der Meldungen Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich Meldeergebnis Verein DSV-Id Verband Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt Hofheimer SC 4972 7 16/15

Mehr

pluto Pluto The Pluto collection will stand out in any interior. The chrome frame contrasts with the transparent mesh and contemporary shades of upholstery. Pluto conveys a harmony of design and function.

Mehr

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 1 XLIV 2007, ISSN 0375-0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth - šéfredaktor L. Merceková - asistentka I. Hollá - asistentka

Mehr

Jens Schnabel, Andreas Licht Patrick Scharmach, Casper Nückel, Michael Jacoby. Sportkommissar:

Jens Schnabel, Andreas Licht Patrick Scharmach, Casper Nückel, Michael Jacoby. Sportkommissar: LRPHPIChallenge auf der Euromodell 2013 Rennen: 17,5T Challenge Pos. # Fahrer Team Ergebnisse: A Finale Yürüm, Özer RT Oberhausen 1. 1. Lauf: + Platz: 1. / Runden: 33 / Zeit: 08:06,82 2. Lauf: Platz: 1.

Mehr

Katalog der Produkte und Leistungen

Katalog der Produkte und Leistungen Katalog der Produkte und Leistungen Der globale Leader in Türöffnungslösungen Inhalt / s. Inhalt Vorstellung der Firma Komplexes Leistungsangebot Materielle Handelsartikel Produkte 01 Holztüren und -wände

Mehr

Newsletter der TPA Horwath Gruppe Tschechien Februar 2013 1 / 7

Newsletter der TPA Horwath Gruppe Tschechien Februar 2013 1 / 7 Newsletter der TPA Horwath Gruppe Tschechien Februar 2013 1 / 7 Sehr geehrte Damen und Herren, Wir freuen uns Ihnen die Februar-Ausgabe des Newsletters der TPA Horwath Gruppe mit Neuigkeiten und aktuellen

Mehr

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra německého jazyka. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra německého jazyka. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka Bakalářská práce Brno 2010 Michal Bajer MASARYK UNIVERSITÄT Pädagogische Fakultät Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur FUNKTIONSVERBGEFÜGE

Mehr

Bundesministerium für Bildung und Frauen zh Sektion III Minoritenplatz 5 1014 Wien

Bundesministerium für Bildung und Frauen zh Sektion III Minoritenplatz 5 1014 Wien Bundesministerium für Bildung und Frauen zh Sektion III Minoritenplatz 5 1014 Wien GZ BKA-924.570/0001-III/2/2015 ABTEILUNGSMAIL III2@BKA.GV.AT BEARBEITER FRAU DAGMAR SEIDENBERGER PERS. E-MAIL DAGMAR.SEIDENBERGER@BKA.GV.AT

Mehr

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I.

OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o., KUNOVICE OSOBNOST A JEJÍ PODÍL NA ROZVOJI SPOLEČNOSTI (Sborník z mezinárodní virtuální vědecké konference) Díl I. KUNOVICE 2007 Garant mezinárodní vědecké virtuální

Mehr

n e w s l e t t e r at-cz

n e w s l e t t e r at-cz n e w s l e t t e r at-cz Gemeinsam Grenzen überwinden! Der Tag der Europäischen Zusammenarbeit in unserem Programmgebiet Liebe Leserin, lieber Leser, am 21. September wurde europaweit erstmals der Tag

Mehr

Zum Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen im bayerisch-tschechischen Teil der Euregio Egrensis. Die Notfallrettung

Zum Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen im bayerisch-tschechischen Teil der Euregio Egrensis. Die Notfallrettung Zum Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen im bayerisch-tschechischen Teil der Euregio Egrensis Die Notfallrettung Prof. Dr. Hanjo Allinger Prof. Dr. Holger Lüdeke Dipl.-Kult.

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

Dabei sind OZ Europe Overseas Fund II, Ltd. diese 4,43 % (2.963.299 Stimmrechte) vollständig nach 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über folgende

Dabei sind OZ Europe Overseas Fund II, Ltd. diese 4,43 % (2.963.299 Stimmrechte) vollständig nach 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über folgende Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum nachfolgende Mitteilungen entsprechend 21 Abs. 1 WpHG erhalten und entsprechend 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG bekannt gemacht: Am 29. Januar 2010 wurde gemäß 26 Abs. 1

Mehr

L E S E N / Č E T B A

L E S E N / Č E T B A Bernhard, Thomas Korrektur : Roman G 341.208 Korektura : román G 329.602 Böll, Heinrich Ansichten eines Clowns N 248 Klaunovy názory G 261.533 Brussig, Thomas Wie es leuchtet : Roman N 552 Oslnění G 318.450

Mehr

AT Augl GmbH 4061 Pasching Wagramerstrasse 1 +43 7229 72484-0 7229 72484-84 info@augl.cc x x x x x x FV x

AT Augl GmbH 4061 Pasching Wagramerstrasse 1 +43 7229 72484-0 7229 72484-84 info@augl.cc x x x x x x FV x Kühlgeräte- AT Augl 4061 Pasching Wagramerstrasse 1 +43 7229 72484-0 7229 72484-84 info@augl.cc x x x x x x FV x AT Kässbohrer Transport Technik 5301 Eugendorf Gewerbestraße 30 +43 6225 28100-0 6225 28100-378

Mehr

Projekt Gesundheit ohne Grenzen

Projekt Gesundheit ohne Grenzen Projekt Gesundheit ohne Grenzen Niederösterreich Südmähren Vysočina Soňa Měrtlová Thema 1 Humanressourcen im Gesundheitswesen Garant: Kreis Vysočina Thema 2 Krankenhauskooperation Garant: Niederösterreich

Mehr

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Berlin II Anotace Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně. Mezipředmětové vztahy - zeměpis

Mehr

Informationen für die Anteilinhaber

Informationen für die Anteilinhaber Informationen für die Anteilinhaber BEZÜGLICH DER VERSCHMELZUNG FOLGENDER FONDS Raiffeisen Český dluhopisový fond (ein Investmentfonds unter österreichischem Recht) (der übertragende OGAW ) und Raiffeisen

Mehr

Umwelt-Gemeinde-Foren 2012 Herzlich Willkommen!

Umwelt-Gemeinde-Foren 2012 Herzlich Willkommen! Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Umwelt-Gemeinde-Foren 2012 Herzlich Willkommen! Amt der Niederösterreichischen Landesregierung - Kampagne Energiespargemeinde - Energiebuchhaltung für Gemeindegebäude

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch *

Infoabend. In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA. Grenzenlose Energiekultur. Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * 146. Infoabend In Kooperation mit dem Verein EUROSOLA Grenzenlose Energiekultur Ein Energiestammtisch in Tschechisch und Österreichisch * Donnerstag, 8. August 2013 in Langau (Bez. Horn/NÖ) und Safov/Schaffa

Mehr

Trotzdem deshalb denn

Trotzdem deshalb denn Ein Spiel für 3 bis 5 Schülerinnen und Schüler Dauer: ca. 30 Minuten Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 23A, A4 bis A7 Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer: Mit diesem Spiel üben die Schülerinnen und

Mehr

FOCUS UMWELTBILDUNG 2015

FOCUS UMWELTBILDUNG 2015 FOCUS UMWELTBILDUNG 2015 Gemeinsam unterwegs Österreichs größtes Umweltbildungsnetzwerk denkt weiter... 18. Februar 2015 WIFI St. Pölten, 3100 St. Pölten, Mariazeller Straße 97 PROGRAMM 08.30 Einchecken

Mehr

Programm der Infomesse am 10. September 2014, 16.00-19.00 Uhr Palais Kottulinsky, Beethovenstraße 9, 8010 Graz

Programm der Infomesse am 10. September 2014, 16.00-19.00 Uhr Palais Kottulinsky, Beethovenstraße 9, 8010 Graz Entrée (EG) SR 37.01 (EG) Festsaal (1. OG) Informationsstände Informationsstände Informationsstände 16.00-19.00 Uhr Kunst und Kultur Medizin und Gesundheit Pflege Theologie Sprachen Pflege Wirtschaft Recht

Mehr

IT-Struktur optimieren!

IT-Struktur optimieren! IT-Struktur optimieren! Verfügbarkeit aber sicher? Überwachung IT-gestützter Geschäftsprozesse mit Nagios Georg Schilling, Systemhaus SAR GmbH B e d e u t u n g G e s c h ä f t s p r o z e s s e I n c

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial; Diese Informationen sind gesetzlich

Mehr

Pressemitteilung. Handys sind wichtige Einkaufsbegleiter. GfK-Studie zur Nutzung von Mobiltelefonen im Geschäft

Pressemitteilung. Handys sind wichtige Einkaufsbegleiter. GfK-Studie zur Nutzung von Mobiltelefonen im Geschäft Pressemitteilung Handys sind wichtige Einkaufsbegleiter 23. Februar 2015 Stefan Gerhardt T +49 911 395-4143 stefan.gerhardt@gfk.com Julia Richter Corporate Communications T +49 911 395-4151 julia.richter@gfk.com

Mehr

Untersuchung des Referenzmaterials ERM -CZ120

Untersuchung des Referenzmaterials ERM -CZ120 Untersuchung des Referenzmaterials ERM -CZ120 Zusammenfassung der Ergebnisse der Vergleichsuntersuchung R. Lumpp, M. Klein, K. Berger, E. Bieber, F. Bunzel, M. Ernst, C. Frels, W. Günther, C. Hagemann,

Mehr