KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK /2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne U S N E S E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 104 odst. 2 písm. d) a 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje t a k t o: I. Podle 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), se určuje účastníkovi řízení, Povodí Moravy, s.p., lhůta k výzvě vyhotovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č.j. JMK 21251/2015, ze dne , do II. Podle 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, se řízení současně přerušuje. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: O d ů v o d n ě n í Podáním učiněným dne u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení 44 správního řádu. Následně bylo řízení na žádost žadatele přerušeno. Dne byl u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, doplněn Manipulační řád pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje se zohledněním rozšíření stávajícího 2D počítačového modelu poldru Soutok. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, příslušný dle ust. 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona a 59 odst. 3 vodního zákona vyzval podnik Povodí Moravy, s.p., výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne , k odstranění nedostatků žádosti a doložení náležitostí dle ust. 45 odst. 2 správního řádu a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 1/8

2 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen vyhláška ). Jelikož žádost podniku Povodí Moravy, s.p., neobsahovala zákonem požadované náležitosti, zdejší vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro doložení dokladů do , tímto usnesením spolu s výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne Lhůta pro doložení dokladů byla stanovena do , protože žadatel musí zapracovat do předmětného manipulačního řádu akce Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy a Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje, včetně splnění podmínek k jejich užívání. Upozorňuje se dále, že nebudou-li požadované doklady ve výše uvedené lhůtě předloženy, bude řízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem k tomu, že neobsahovala výše uvedené náležitosti, které jsou nezbytné pro posouzení věci, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto usnesení se lze podle 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno. Proti výroku I. o stanovení lhůty může podat odvolání pouze ten, komu je lhůta stanovena. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Otisk úředního razítka Ing. Jiří Hájek, v.r. pověřen vedením odboru životního prostředí za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 2/8

3 ROZDĚLOVNÍK : 1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 2. Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín (Město Hodonín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 3. Městys Moravská Nová Ves, Dolní 239, Moravská Nová Ves (Městys Moravská Nová Ves se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 4. Obec Mikulčice Mikulčice 245, Mikulčice (Obec Mikulčice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 5. Město Lanžhot, Náměstí 177, Lanžhot, (Město Lanžhot se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 6. Obec Lužice, Lužice 592, Lužice (Obec Lužice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 7. Obec Kostice, Nám. Osvobození 445, Kostice (Obec Kostice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 8. Obec Týnec, Náves 1, Týnec (Obec Týnec se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 9. Obec Tvrdonice, Nám. míru 31, Tvrdonice (Obec Tvrdonice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) Ostatním účastníkům řízení, se doručuje veřejnou vyhláškou. 10. E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 12. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno 13. ČEPS, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, Žižkov 15. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 17. MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5 19. Archeologický ústav AV ČR Brno, Královopolská 147, Brno-Královo Pole Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín 21. Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, Brno 22. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 23. Vodohospodársky podnik SR š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava, SR 24. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 25. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 26. Lesy Slovenské republiky, š.p.,námestie SNP 8, Banská Bystrica, SR 27. Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, SR 28. Balážová Ľudmila Beňovského 1163/16, Bratislava, Slovensko 339/ Balúchová Anna č.p. 59, Sekule, Slovensko 1/ Benkovičová Júlia Slovensko 3/ Bolfová Mária č.p. 487, Sekule, Slovensko 98/ Bučková Anna Slovensko 3/ Bučková1 Anna Slovensko 60/ Butašová Ľudmila č.p. 205, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Chválová Anna č.p. 130, Moravský Svätý Ján, Slovensko 1/ Chytilová Mária č.p. 1211, Sekule, Slovensko 5/ Červenková Julianna Slovensko 1/ Červenková Mária Slovensko 3/ Čižmár Vendelín Slovensko 3/ Čižmárová Terézia Slovensko 3/ Čižmárová1 Terézia Slovensko 60/ Čuríková Anna Slovensko 49/ Čuríková Anna č.p. 219, Horná Poruba, Slovensko 49/ Čuríková1 Anna Slovensko 6/ Diviak Peter Slovensko 60/ Diviaková Paulína část Sekule 506, Moravský Ján, Slovensko 98/ Diviák1 Peter Slovensko 3/ Doháňová Júlia č.p. 1150, Moravský Ján, Slovensko 98/ Emrich Flirián Slovensko 1/ Emrich Peter Slovensko 3/ Emrich Štefan Slovensko 1/ Emrichová Júlia Slovensko 42/ Emrichová Mária Slovensko 1/ Emrichová1 Helena č.p. 937, Sekule, Slovensko 6/594 3/8

4 55. Ficková Mária Tyršova /1/a, Královo Pole, Brno 49/ Gašparíková Anna č.p. 287, Sekule, Slovensko 539/ Hajdin Florián Slovensko 3/ Hajdin Jozef Slovensko 3/ Hajdin Michal Slovensko 3/ Hajdin Pavol Slovensko 6/ Hajdin Štefan č.p. 302, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdin Vendelín Slovensko 3/ Hajdinová Alžbeta Slovensko 441/ Hajdinová Františka Slovensko 3/ Hajdinová Jozefína část Sekule 1171, Moravský Ján, Slovensko 60/ Hajdinová Mária Slovensko 3/ Hajdínová Vlasta č.p. 652, Moravský Ján, Slovensko 20/ Hajdinová1 Jeannette č.p. 13, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdinová1 Mária Slovensko 2/ Hajdinová2 Mária Slovensko 60/ Hajdinová3 Mária Slovensko 60/ Hajdin1 Florián Slovensko 60/ Hajdin1 Jozef Slovensko 5/ Hajdin1 Pavol Slovensko 120/ Hajdin1 Vendelín Slovensko 60/ Hajdin2 Jozef Slovensko 3/ Hajdin3 Jozef Slovensko 60/ Hajdin4 Jozef Slovensko 60/ Heštera Štefan Slovensko 42/ Hešterová Helena Slovensko 3/ Hešterová1 Helena Slovensko 60/ Holenka Ján Slovensko 111/ Holenka Ján část Sekule 451, Moravský Ján, Slovensko 60/ Holenková Cecília Slovensko 98/ Hollá Mária Nová 1008, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Hora Lubomír V Luzích 770/6, Jundrov, Brno 1/ Hricová Anna část Sekule 372, Moravský Ján, Slovensko 539/ Hricová Mária Slovensko 63/ Hricová1 Mária Slovensko 63/ Hutáreková Alžběta Slovensko 120/ Jašková Terézia Slovensko 42/ Jenek Jozef Slovensko 3/ Jeneková Cecília Slovensko 3/ Ježková Alžbeta část Sekule 855, Moravský Ján, Slovensko 49/ Ježková Anna č.p. 482, Sekule, Slovensko 23/ Ježková Anna Slovensko 147/ Jurigová Anna Slovensko 3/ Jurigová1 Anna Slovensko 60/ Kadlčík Jozef Slovensko 120/ Kadlčíková Anna Slovensko 63/ Kadlíčková Anna Slovensko 63/ Koch Ján Slovensko 3/ Koch Jozef Slovensko 1/ Koch Michal Slovensko 40/ Koch Peter Slovensko 3/ Kochová Júlia Slovensko 3/ Kochová Mária Slovensko 3/ Kochová Pavla č.p. 601, Sekule, Slovensko 14/ Kochová1 Júlia Slovensko 60/ Kochová1 Mária Slovensko 40/ Kochová2 Júlia Slovensko 40/ Kochová2 Mária Slovensko 60/ Koch1 Ján Slovensko 60/ Koch1 Jozef Slovensko 40/ Koch1 Michal Slovensko 6/ Koch1 Peter Slovensko 60/ Koch2 Jozef Slovensko 30/ Koch3 Jozef Slovensko 1/ Koch4 Jozef Slovensko 6/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáčová Terézia Slovensko 120/ Kopiarová Mária Slovensko 1/ Kopunič Alojz č.p. 537, Sekule, Slovensko 60727/ Kopunič Ján Slovensko 3/ Kopunič Ján Slovensko 60/ Kopunič Jozef Slovensko 60727/ Kopunič Martin Nová ulica 555, Moravský Ján, Slovensko 1/1188 4/8

5 129. Kopunič Martin Slovensko 1/ Kopunič Ondrej Slovensko 60/ Kopunič Ondrej Slovensko 60727/ Kopunič Ondrej Slovensko 3/ Kopunič Pavol Slovensko 60/ Kopunič Peter Slovensko 60727/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Barbora Slovensko 3/ Kopuničová Barbora Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 3/ Krajčír Matej Slovensko 49/ Krajčír Ondrej Slovensko 173/ Krajčír Ondrej Slovensko 120/ Krajčír Peter Slovensko 49/ Krajčír Peter č.p. 208, Sekule, Slovensko 539/ Krajčír Štefan Slovensko 49/ Krajčírová Anna Slovensko 98/ Krajčírová Elena RNDr. č.p. 163, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Krajčírová Mária část Sekule 1034, Moravský Ján, Slovensko 3/ Kratochvílová Mária Slovensko 441/ Kubík Ján Slovensko 60/ Kubík Ĺudevít Slovensko 3/ Kubík1 Ĺudevít Slovensko 539/ Kubovič Ján část Sekule 1164, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Jaroslav Plat.413 Marrickville 2204, Sydney, Austrálie 113/ Kubovič Jozef část Sekule 1186, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Michal Chomutovská 1272, Kadaň 113/ Kubovičová Helena Slovensko 2/ Kubovičová Mária Febr. Víťazstva 57, Bratislava, Slovensko 113/ Kubovičová Pavlína Slovensko 3/ Kubovičová Pavlína Slovensko 60/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 60/ Kudla Jozef Slovensko 49/ Kudla Ondrej Slovensko 49/ Kudla Štefan Slovensko 3/ Kudla Štefan Slovensko 60/ Kudlová Helena Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 60/ Kunštek Daniel č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Ján Slovensko 60/ Kunštek Ján Slovensko 3/ Kunštek Jozef Slovensko 60/ Kunštek Martin č.p. 282, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Miroslav Novomeského 1350/112, Senica-Sotiná, Slovensko 1/ Kunštek Štefan Slovensko 60/ Kunštek Vladimír č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Anna Slovensko 3/ Kunšteková Anna Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 3/ Kunšteková Ina č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Mária č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Terézia Slovensko 3/ Kunšteková Terézia Slovensko 120/ Kunšteková Terézia Slovensko 60/ Lehetová Anna Slovensko 42/ Leskovská Júlia Slovensko 3/ Leskovská Júlia Slovensko 45/ Leskovská Júlia Slovensko 60/ Leskovský Ján č.p. 21, Sekule, Slovensko 339/ Leskovský Peter Slovensko 3/ Leskovský Peter č.p. 110, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Leskovský Vladimír č.p. 572, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Maďar Imrich Slovensko 1/ Maďar Ján Slovensko 1/1782 5/8

6 203. Maďar Jozef Slovensko 1/ Maďar Martin Slovensko 3/ Maďar Rudolf část Sekule 1123, Moravský Ján, Slovensko 30/ Maďarová Alžběta řást Sekule 1032, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Amália část Sekule 63, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Mária Slovensko 120/ Madera Matej Slovensko 30/ Maderová Anna Slovensko 60/ Maderová Mária Slovensko 6/ Májovská Jozefa část Sekule 1219, Moravský Ján, Slovensko 49/ Malina Dušan č.p. 173, Sekule, Slovensko 103/ Malina Ľubomír č.p. 397, Rohožník, Slovensko 103/ Malina Milan Svätoplukova 2, Malacky, Slovensko 309/ Markovič Jozef Slovensko 6/ Markovič Jozef Slovensko 120/ Markovičová Alžběta Slovensko 6/ Markovičová Alžběta Slovensko 120/ Markovičová Mária č.p. 1135, Sekule, Slovensko / Masaryková Paulína Chútkovej 19, Bratislava, Slovensko 196/ Matiášková Anna část Sekule 1029, Moravský Ján, Slovensko 113/ Matkovič Ján č.p. 310, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Matkovičová Anna Slovensko 2/ Matkovičová Anna Slovensko 196/ Maxian Ján Zednická 317/8, Město, Havířov 49/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Peter Slovensko 6/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Josef č.p. 18, Handlová, Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 6/ Maxián Martin Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 6/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Jozefa část Sekule 1169, Moravský Ján, Slovensko 5/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Maxiánová Mária Slovensko 6/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Mihálová Mária Slovensko 588/ Miholek Peter Slovensko 3/ Miholek Peter Slovensko 60/ Miholeková Anna Slovensko 60/ Miholeková Paulína Slovensko 42/ Miholková Paulína část Sekule 1216, Moravský Ján, Slovensko 42/ Mikuličová Pavlína část Sekule 1012, Moravský Ján, Slovensko 181/ Morávková Alžbeta Slovensko 1/ Morová Alžbeta Slovensko 6/ Mračna Alojz Slovensko 147/ Mračna Emil část Sekule 1044, Moravský Ján, Slovensko 79/ Mračna Emil Slovensko 147/ Mračna Ján Slovensko 9/ Mračna Ján Slovensko 120/ Mračna Ján Slovensko 6/ Mračna Ján Slovensko 1/ Mračna Ján Slovensko 30/ Mračna Jozef část Sekule 1100, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračna Peter Slovensko 120/ Mračna Peter Slovensko 6/ Mračna Severin část Sekule 360, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračnová Helena Slovensko 80/ Mračnová Helena Slovensko 30/ Mračnová Jozefa č.p. 122, Moravský Ján, Slovensko 3/ Mračnová Mária Slovensko 3/ Mračnová Terézia Slovensko 3/ Mrvová Anna Slovensko 60/ Nižnanská Jozefa část Sekule 76, Moravský Ján, Slovensko 3/ Pavúčková Júlia č.p. 28, Moravský Ján, Slovensko 1/ Planková Helena Exnárova 24, Bratislava, Slovensko 588/ Pokorná Mária č.p. 260, Sekule, Slovensko 539/ /8

7 277. Pokorná Terézia Slovensko 120/ Pokorná Terézia Slovensko 6/ Pokorný Ján Slovensko 40/ Pokorný Ján Slovensko 2/ Pokorný Jozef Slovensko 40/ Pokorný Jozef Slovensko 2/ Pokorný Michal Slovensko 6/ Poláčková Jozefína č.p. 383, Sekule, Slovensko 539/ Pöštényi Ján Slovensko 196/ Pöštényi Michal Slovensko 392/ Ralbovská Mária Slovensko 3/ Ralbovský Vendelín Slovensko 120/ Ralbovský Vendelín Slovensko 3/ Rišková Anna Slovensko 1/ Rusňák Ján Slovensko 120/ Rusňák Ján Slovensko 3/ Rusňák Jozef Slovensko 120/ Rusňák Jozef Slovensko 3/ Rusňák Štefan Slovensko 3/ Rusňáková Alžbeta Slovensko 60/ Rusňáková Alžběta Slovensko 3/ Rusňáková Júlia Slovensko 3/ Rusňáková Mária Slovensko 3/ Salay Štefan Slovensko 6/ Salay Vendelín Slovensko 60/ Salayová Alžbeta Slovensko 196/ Salayová Anna Veľkomoravská 2414/37, Malacky, Slovensko 294/ Salayová Mária Slovensko 3/ Salayová Mária Slovensko 60/ Salayová Mária Slovensko 40/ Salayová Terézia Slovensko 3/ Sedláček Pavel Ing. V luzích 764/3, Jundrov, Brno 1/ Singerová Mária Slovensko 42/ Siváková Viera č.p. 119, Moravský Svätý Ján, Slovensko 103/ Skala Štefan Slovensko 60/ Skala Štefan Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 60/ Skálová Mária Slovensko 441/ Slávik František Slovensko 3/ Slávik František Slovensko 60/ Sláviková Júlia Slovensko 3/ Sláviková Júlia Slovensko 60/ Strážnická Helena Slovensko 3/ Studeničová Paulína Slovensko 49/ Šimek Ján Slovensko 60/ Školníková Emília část Sekule 1198, Moravský Ján, Slovensko 49/ Škrabák Ján Slovensko 98/ Škrabák Štefan Slovensko 3/ Škrabák Štefan Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 3/ Štermenská Helena Slovensko 49/ Štermenská Helena Slovensko 1/ Štermenská Mária Slovensko 1/ Štermenský Martin Slovensko 1/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 60/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 30/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 196/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 3/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna č.p. 191, Sekule, Slovensko 2/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Jozefa Slovensko 441/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 3/ Štvrtecký Štefan Slovensko 60/ Štvrtecký Štefan Slovensko 3/ Švec Jozef Slovensko 60/ Švec Štefan Slovensko 147/ Švec Štefan Azovská 2, Bratislava, Slovensko 23/ /8

8 351. Švec Viliam Vajanského 114, Malacky, Slovensko 23/ Švec Viliam Slovensko 147/ Švecová Helena Slovensko 60/ Tomek Ján Slovensko 3/ Tomeková Terézia Slovensko 60/ Tomeková Terézia Slovensko 3/ Valachovičová Margita č.p. 154, Sekule, Slovensko 309/ Vidovič Ján Slovensko 3/ Vidovič Ján Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 3/ Wilhelmová Irena Osuského 7, Bratislava, Slovensko 196/ Wolemanová Mária č.p. 595, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Zaic Ján Pribinova 18/7, Malacky, Slovensko 392/ Zaic Vladimír Ing. č.p. 85, Sekule, Slovensko 196/ Zajíc Štefan Slovensko 120/ Zájíc Štefan Slovensko 6/ Zajícová Alžbeta Slovensko 588/ Zajícová Alžběta Slovensko 147/ Zemek Jozef Slovensko 60/ Zemek Štefan č.p. 1026, Sekule, Slovensko 60/ Zemeková Helena Slovensko 3/ Zemková Helena Slovensko 120/ Zuppa Štefan Slovensko 49/ Zuppová Helena Slovensko 3/594 ostatní: 376. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 377. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 378. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, Praha 379. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělní státních hranic, náměstí Hrdinů 3, Praha Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, Slovenská republika 381. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Nám., Ľ. Štúra 1, Bratislava, Slovenská republika 382. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostedie, Kollárova 8, Trnava 383. Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, Brno 384. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Brno, Kotlářská 51, Brno 386. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc 388. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 389. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 3, Břeclav 390. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 391. Bundesministerium fűr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, A 1010 Wien, Rakouská republika 392. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pőlten, Rakouská republika 393. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, Hodonín IČ DIČ Telefon Fax Internet CZ /8

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ

Mehr

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-

Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,- odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952.

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952. Spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku Téma: KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS KRST DETÍ Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Tagungsband Sborník Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 7. bis 10. Oktober 2008 in Magdeburg 7. 10. října 2008 v Magdeburku

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 1 XLIV 2007, ISSN 0375-0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth - šéfredaktor L. Merceková - asistentka I. Hollá - asistentka

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012

10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 10. und 11. Oktober 2012 in Hamburg 10. a 11. října 2012 v Hamburku Magdeburger Gewässerschutzseminar 2012 Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 Die Elbe und ihre

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 1 XLIV 2007, ISSN 0375-0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth - šéfredaktor L. Merceková - asistentka I. Hollá - asistentka

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2008 zväzok XLIX. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLIX. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 152 priebežne číslovaných strán. JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta...q~...

Mehr

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 160 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 160 Motto60: Často chudobná pastierova chyžka môže pre vlasť viac urobiť než tábor, z ktorého bojoval Žižka. - V prílohe zasielame pozvánku na prednášku prof. Ing. Bajcsyho, PhD., ktorá sa

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle najdete: Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS 3 Iberlová

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Table of Contents MEDIA... 3 Aktualne.sk: KAŽIMÍR: Banková únia nie je

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente

Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA NEERLANDICA II 2003 Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente Rudi T. van der Paardt (University of Leyden) Like his compatriots

Mehr

Sonderschau der 67. Internationalen Handwerksmesse München

Sonderschau der 67. Internationalen Handwerksmesse München SCHMUCK 2015 Sonderschau der 67. Internationalen Handwerksmesse München Schmuck 2015 Sonderschau der 67.Internationalen Handwerksmesse München 11. 17. März 2015 3. September 3.Oktober 2015 in Prag Schmuck

Mehr

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V

Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1. Návod k obsluze Automobilový kompresor. Návod na obsluhu Automobilový kompresor BT-AC 12 V Anleitung BT-AC 12 V SPK4:_ 28.11.2007 9:04 Uhr Seite 1 j W Návod k obsluze Automobilový kompresor Návod na obsluhu Automobilový kompresor Art.-Nr.: 20.721.10 I.-Nr.: 01027015r.: BT-AC 12 V Anleitung BT-AC

Mehr

Katalog Catalogue Katalog

Katalog Catalogue Katalog Katalog Catalogue Katalog D EN CZ 1 Willkommen in der Welt von Esco. Welcome to the world of Esco. Vítejte ve světě Esco. ESCO EXCLUSIVE Bohemia..................................................... 3 Chateau.....................................................

Mehr

Sozialversicherungsabkommen: Adressen ausländischer Ministerien und Verbindungsstellen

Sozialversicherungsabkommen: Adressen ausländischer Ministerien und Verbindungsstellen Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Geschäftsfeld Internationale Angelegenheiten Sozialversicherungsabkommen: Adressen ausländischer Ministerien und Verbindungsstellen

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr