KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK /2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne U S N E S E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 104 odst. 2 písm. d) a 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje t a k t o: I. Podle 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), se určuje účastníkovi řízení, Povodí Moravy, s.p., lhůta k výzvě vyhotovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č.j. JMK 21251/2015, ze dne , do II. Podle 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, se řízení současně přerušuje. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: O d ů v o d n ě n í Podáním učiněným dne u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení 44 správního řádu. Následně bylo řízení na žádost žadatele přerušeno. Dne byl u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, doplněn Manipulační řád pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje se zohledněním rozšíření stávajícího 2D počítačového modelu poldru Soutok. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, příslušný dle ust. 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona a 59 odst. 3 vodního zákona vyzval podnik Povodí Moravy, s.p., výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne , k odstranění nedostatků žádosti a doložení náležitostí dle ust. 45 odst. 2 správního řádu a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 1/8

2 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen vyhláška ). Jelikož žádost podniku Povodí Moravy, s.p., neobsahovala zákonem požadované náležitosti, zdejší vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro doložení dokladů do , tímto usnesením spolu s výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne Lhůta pro doložení dokladů byla stanovena do , protože žadatel musí zapracovat do předmětného manipulačního řádu akce Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy a Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje, včetně splnění podmínek k jejich užívání. Upozorňuje se dále, že nebudou-li požadované doklady ve výše uvedené lhůtě předloženy, bude řízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem k tomu, že neobsahovala výše uvedené náležitosti, které jsou nezbytné pro posouzení věci, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto usnesení se lze podle 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno. Proti výroku I. o stanovení lhůty může podat odvolání pouze ten, komu je lhůta stanovena. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Otisk úředního razítka Ing. Jiří Hájek, v.r. pověřen vedením odboru životního prostředí za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 2/8

3 ROZDĚLOVNÍK : 1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 2. Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín (Město Hodonín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 3. Městys Moravská Nová Ves, Dolní 239, Moravská Nová Ves (Městys Moravská Nová Ves se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 4. Obec Mikulčice Mikulčice 245, Mikulčice (Obec Mikulčice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 5. Město Lanžhot, Náměstí 177, Lanžhot, (Město Lanžhot se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 6. Obec Lužice, Lužice 592, Lužice (Obec Lužice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 7. Obec Kostice, Nám. Osvobození 445, Kostice (Obec Kostice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 8. Obec Týnec, Náves 1, Týnec (Obec Týnec se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 9. Obec Tvrdonice, Nám. míru 31, Tvrdonice (Obec Tvrdonice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) Ostatním účastníkům řízení, se doručuje veřejnou vyhláškou. 10. E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 12. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno 13. ČEPS, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, Žižkov 15. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 17. MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5 19. Archeologický ústav AV ČR Brno, Královopolská 147, Brno-Královo Pole Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín 21. Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, Brno 22. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 23. Vodohospodársky podnik SR š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava, SR 24. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 25. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 26. Lesy Slovenské republiky, š.p.,námestie SNP 8, Banská Bystrica, SR 27. Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, SR 28. Balážová Ľudmila Beňovského 1163/16, Bratislava, Slovensko 339/ Balúchová Anna č.p. 59, Sekule, Slovensko 1/ Benkovičová Júlia Slovensko 3/ Bolfová Mária č.p. 487, Sekule, Slovensko 98/ Bučková Anna Slovensko 3/ Bučková1 Anna Slovensko 60/ Butašová Ľudmila č.p. 205, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Chválová Anna č.p. 130, Moravský Svätý Ján, Slovensko 1/ Chytilová Mária č.p. 1211, Sekule, Slovensko 5/ Červenková Julianna Slovensko 1/ Červenková Mária Slovensko 3/ Čižmár Vendelín Slovensko 3/ Čižmárová Terézia Slovensko 3/ Čižmárová1 Terézia Slovensko 60/ Čuríková Anna Slovensko 49/ Čuríková Anna č.p. 219, Horná Poruba, Slovensko 49/ Čuríková1 Anna Slovensko 6/ Diviak Peter Slovensko 60/ Diviaková Paulína část Sekule 506, Moravský Ján, Slovensko 98/ Diviák1 Peter Slovensko 3/ Doháňová Júlia č.p. 1150, Moravský Ján, Slovensko 98/ Emrich Flirián Slovensko 1/ Emrich Peter Slovensko 3/ Emrich Štefan Slovensko 1/ Emrichová Júlia Slovensko 42/ Emrichová Mária Slovensko 1/ Emrichová1 Helena č.p. 937, Sekule, Slovensko 6/594 3/8

4 55. Ficková Mária Tyršova /1/a, Královo Pole, Brno 49/ Gašparíková Anna č.p. 287, Sekule, Slovensko 539/ Hajdin Florián Slovensko 3/ Hajdin Jozef Slovensko 3/ Hajdin Michal Slovensko 3/ Hajdin Pavol Slovensko 6/ Hajdin Štefan č.p. 302, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdin Vendelín Slovensko 3/ Hajdinová Alžbeta Slovensko 441/ Hajdinová Františka Slovensko 3/ Hajdinová Jozefína část Sekule 1171, Moravský Ján, Slovensko 60/ Hajdinová Mária Slovensko 3/ Hajdínová Vlasta č.p. 652, Moravský Ján, Slovensko 20/ Hajdinová1 Jeannette č.p. 13, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdinová1 Mária Slovensko 2/ Hajdinová2 Mária Slovensko 60/ Hajdinová3 Mária Slovensko 60/ Hajdin1 Florián Slovensko 60/ Hajdin1 Jozef Slovensko 5/ Hajdin1 Pavol Slovensko 120/ Hajdin1 Vendelín Slovensko 60/ Hajdin2 Jozef Slovensko 3/ Hajdin3 Jozef Slovensko 60/ Hajdin4 Jozef Slovensko 60/ Heštera Štefan Slovensko 42/ Hešterová Helena Slovensko 3/ Hešterová1 Helena Slovensko 60/ Holenka Ján Slovensko 111/ Holenka Ján část Sekule 451, Moravský Ján, Slovensko 60/ Holenková Cecília Slovensko 98/ Hollá Mária Nová 1008, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Hora Lubomír V Luzích 770/6, Jundrov, Brno 1/ Hricová Anna část Sekule 372, Moravský Ján, Slovensko 539/ Hricová Mária Slovensko 63/ Hricová1 Mária Slovensko 63/ Hutáreková Alžběta Slovensko 120/ Jašková Terézia Slovensko 42/ Jenek Jozef Slovensko 3/ Jeneková Cecília Slovensko 3/ Ježková Alžbeta část Sekule 855, Moravský Ján, Slovensko 49/ Ježková Anna č.p. 482, Sekule, Slovensko 23/ Ježková Anna Slovensko 147/ Jurigová Anna Slovensko 3/ Jurigová1 Anna Slovensko 60/ Kadlčík Jozef Slovensko 120/ Kadlčíková Anna Slovensko 63/ Kadlíčková Anna Slovensko 63/ Koch Ján Slovensko 3/ Koch Jozef Slovensko 1/ Koch Michal Slovensko 40/ Koch Peter Slovensko 3/ Kochová Júlia Slovensko 3/ Kochová Mária Slovensko 3/ Kochová Pavla č.p. 601, Sekule, Slovensko 14/ Kochová1 Júlia Slovensko 60/ Kochová1 Mária Slovensko 40/ Kochová2 Júlia Slovensko 40/ Kochová2 Mária Slovensko 60/ Koch1 Ján Slovensko 60/ Koch1 Jozef Slovensko 40/ Koch1 Michal Slovensko 6/ Koch1 Peter Slovensko 60/ Koch2 Jozef Slovensko 30/ Koch3 Jozef Slovensko 1/ Koch4 Jozef Slovensko 6/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáčová Terézia Slovensko 120/ Kopiarová Mária Slovensko 1/ Kopunič Alojz č.p. 537, Sekule, Slovensko 60727/ Kopunič Ján Slovensko 3/ Kopunič Ján Slovensko 60/ Kopunič Jozef Slovensko 60727/ Kopunič Martin Nová ulica 555, Moravský Ján, Slovensko 1/1188 4/8

5 129. Kopunič Martin Slovensko 1/ Kopunič Ondrej Slovensko 60/ Kopunič Ondrej Slovensko 60727/ Kopunič Ondrej Slovensko 3/ Kopunič Pavol Slovensko 60/ Kopunič Peter Slovensko 60727/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Barbora Slovensko 3/ Kopuničová Barbora Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 3/ Krajčír Matej Slovensko 49/ Krajčír Ondrej Slovensko 173/ Krajčír Ondrej Slovensko 120/ Krajčír Peter Slovensko 49/ Krajčír Peter č.p. 208, Sekule, Slovensko 539/ Krajčír Štefan Slovensko 49/ Krajčírová Anna Slovensko 98/ Krajčírová Elena RNDr. č.p. 163, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Krajčírová Mária část Sekule 1034, Moravský Ján, Slovensko 3/ Kratochvílová Mária Slovensko 441/ Kubík Ján Slovensko 60/ Kubík Ĺudevít Slovensko 3/ Kubík1 Ĺudevít Slovensko 539/ Kubovič Ján část Sekule 1164, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Jaroslav Plat.413 Marrickville 2204, Sydney, Austrálie 113/ Kubovič Jozef část Sekule 1186, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Michal Chomutovská 1272, Kadaň 113/ Kubovičová Helena Slovensko 2/ Kubovičová Mária Febr. Víťazstva 57, Bratislava, Slovensko 113/ Kubovičová Pavlína Slovensko 3/ Kubovičová Pavlína Slovensko 60/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 60/ Kudla Jozef Slovensko 49/ Kudla Ondrej Slovensko 49/ Kudla Štefan Slovensko 3/ Kudla Štefan Slovensko 60/ Kudlová Helena Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 60/ Kunštek Daniel č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Ján Slovensko 60/ Kunštek Ján Slovensko 3/ Kunštek Jozef Slovensko 60/ Kunštek Martin č.p. 282, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Miroslav Novomeského 1350/112, Senica-Sotiná, Slovensko 1/ Kunštek Štefan Slovensko 60/ Kunštek Vladimír č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Anna Slovensko 3/ Kunšteková Anna Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 3/ Kunšteková Ina č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Mária č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Terézia Slovensko 3/ Kunšteková Terézia Slovensko 120/ Kunšteková Terézia Slovensko 60/ Lehetová Anna Slovensko 42/ Leskovská Júlia Slovensko 3/ Leskovská Júlia Slovensko 45/ Leskovská Júlia Slovensko 60/ Leskovský Ján č.p. 21, Sekule, Slovensko 339/ Leskovský Peter Slovensko 3/ Leskovský Peter č.p. 110, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Leskovský Vladimír č.p. 572, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Maďar Imrich Slovensko 1/ Maďar Ján Slovensko 1/1782 5/8

6 203. Maďar Jozef Slovensko 1/ Maďar Martin Slovensko 3/ Maďar Rudolf část Sekule 1123, Moravský Ján, Slovensko 30/ Maďarová Alžběta řást Sekule 1032, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Amália část Sekule 63, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Mária Slovensko 120/ Madera Matej Slovensko 30/ Maderová Anna Slovensko 60/ Maderová Mária Slovensko 6/ Májovská Jozefa část Sekule 1219, Moravský Ján, Slovensko 49/ Malina Dušan č.p. 173, Sekule, Slovensko 103/ Malina Ľubomír č.p. 397, Rohožník, Slovensko 103/ Malina Milan Svätoplukova 2, Malacky, Slovensko 309/ Markovič Jozef Slovensko 6/ Markovič Jozef Slovensko 120/ Markovičová Alžběta Slovensko 6/ Markovičová Alžběta Slovensko 120/ Markovičová Mária č.p. 1135, Sekule, Slovensko / Masaryková Paulína Chútkovej 19, Bratislava, Slovensko 196/ Matiášková Anna část Sekule 1029, Moravský Ján, Slovensko 113/ Matkovič Ján č.p. 310, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Matkovičová Anna Slovensko 2/ Matkovičová Anna Slovensko 196/ Maxian Ján Zednická 317/8, Město, Havířov 49/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Peter Slovensko 6/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Josef č.p. 18, Handlová, Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 6/ Maxián Martin Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 6/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Jozefa část Sekule 1169, Moravský Ján, Slovensko 5/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Maxiánová Mária Slovensko 6/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Mihálová Mária Slovensko 588/ Miholek Peter Slovensko 3/ Miholek Peter Slovensko 60/ Miholeková Anna Slovensko 60/ Miholeková Paulína Slovensko 42/ Miholková Paulína část Sekule 1216, Moravský Ján, Slovensko 42/ Mikuličová Pavlína část Sekule 1012, Moravský Ján, Slovensko 181/ Morávková Alžbeta Slovensko 1/ Morová Alžbeta Slovensko 6/ Mračna Alojz Slovensko 147/ Mračna Emil část Sekule 1044, Moravský Ján, Slovensko 79/ Mračna Emil Slovensko 147/ Mračna Ján Slovensko 9/ Mračna Ján Slovensko 120/ Mračna Ján Slovensko 6/ Mračna Ján Slovensko 1/ Mračna Ján Slovensko 30/ Mračna Jozef část Sekule 1100, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračna Peter Slovensko 120/ Mračna Peter Slovensko 6/ Mračna Severin část Sekule 360, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračnová Helena Slovensko 80/ Mračnová Helena Slovensko 30/ Mračnová Jozefa č.p. 122, Moravský Ján, Slovensko 3/ Mračnová Mária Slovensko 3/ Mračnová Terézia Slovensko 3/ Mrvová Anna Slovensko 60/ Nižnanská Jozefa část Sekule 76, Moravský Ján, Slovensko 3/ Pavúčková Júlia č.p. 28, Moravský Ján, Slovensko 1/ Planková Helena Exnárova 24, Bratislava, Slovensko 588/ Pokorná Mária č.p. 260, Sekule, Slovensko 539/ /8

7 277. Pokorná Terézia Slovensko 120/ Pokorná Terézia Slovensko 6/ Pokorný Ján Slovensko 40/ Pokorný Ján Slovensko 2/ Pokorný Jozef Slovensko 40/ Pokorný Jozef Slovensko 2/ Pokorný Michal Slovensko 6/ Poláčková Jozefína č.p. 383, Sekule, Slovensko 539/ Pöštényi Ján Slovensko 196/ Pöštényi Michal Slovensko 392/ Ralbovská Mária Slovensko 3/ Ralbovský Vendelín Slovensko 120/ Ralbovský Vendelín Slovensko 3/ Rišková Anna Slovensko 1/ Rusňák Ján Slovensko 120/ Rusňák Ján Slovensko 3/ Rusňák Jozef Slovensko 120/ Rusňák Jozef Slovensko 3/ Rusňák Štefan Slovensko 3/ Rusňáková Alžbeta Slovensko 60/ Rusňáková Alžběta Slovensko 3/ Rusňáková Júlia Slovensko 3/ Rusňáková Mária Slovensko 3/ Salay Štefan Slovensko 6/ Salay Vendelín Slovensko 60/ Salayová Alžbeta Slovensko 196/ Salayová Anna Veľkomoravská 2414/37, Malacky, Slovensko 294/ Salayová Mária Slovensko 3/ Salayová Mária Slovensko 60/ Salayová Mária Slovensko 40/ Salayová Terézia Slovensko 3/ Sedláček Pavel Ing. V luzích 764/3, Jundrov, Brno 1/ Singerová Mária Slovensko 42/ Siváková Viera č.p. 119, Moravský Svätý Ján, Slovensko 103/ Skala Štefan Slovensko 60/ Skala Štefan Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 60/ Skálová Mária Slovensko 441/ Slávik František Slovensko 3/ Slávik František Slovensko 60/ Sláviková Júlia Slovensko 3/ Sláviková Júlia Slovensko 60/ Strážnická Helena Slovensko 3/ Studeničová Paulína Slovensko 49/ Šimek Ján Slovensko 60/ Školníková Emília část Sekule 1198, Moravský Ján, Slovensko 49/ Škrabák Ján Slovensko 98/ Škrabák Štefan Slovensko 3/ Škrabák Štefan Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 3/ Štermenská Helena Slovensko 49/ Štermenská Helena Slovensko 1/ Štermenská Mária Slovensko 1/ Štermenský Martin Slovensko 1/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 60/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 30/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 196/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 3/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna č.p. 191, Sekule, Slovensko 2/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Jozefa Slovensko 441/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 3/ Štvrtecký Štefan Slovensko 60/ Štvrtecký Štefan Slovensko 3/ Švec Jozef Slovensko 60/ Švec Štefan Slovensko 147/ Švec Štefan Azovská 2, Bratislava, Slovensko 23/ /8

8 351. Švec Viliam Vajanského 114, Malacky, Slovensko 23/ Švec Viliam Slovensko 147/ Švecová Helena Slovensko 60/ Tomek Ján Slovensko 3/ Tomeková Terézia Slovensko 60/ Tomeková Terézia Slovensko 3/ Valachovičová Margita č.p. 154, Sekule, Slovensko 309/ Vidovič Ján Slovensko 3/ Vidovič Ján Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 3/ Wilhelmová Irena Osuského 7, Bratislava, Slovensko 196/ Wolemanová Mária č.p. 595, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Zaic Ján Pribinova 18/7, Malacky, Slovensko 392/ Zaic Vladimír Ing. č.p. 85, Sekule, Slovensko 196/ Zajíc Štefan Slovensko 120/ Zájíc Štefan Slovensko 6/ Zajícová Alžbeta Slovensko 588/ Zajícová Alžběta Slovensko 147/ Zemek Jozef Slovensko 60/ Zemek Štefan č.p. 1026, Sekule, Slovensko 60/ Zemeková Helena Slovensko 3/ Zemková Helena Slovensko 120/ Zuppa Štefan Slovensko 49/ Zuppová Helena Slovensko 3/594 ostatní: 376. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 377. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 378. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, Praha 379. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělní státních hranic, náměstí Hrdinů 3, Praha Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, Slovenská republika 381. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Nám., Ľ. Štúra 1, Bratislava, Slovenská republika 382. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostedie, Kollárova 8, Trnava 383. Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, Brno 384. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Brno, Kotlářská 51, Brno 386. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc 388. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 389. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 3, Břeclav 390. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 391. Bundesministerium fűr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, A 1010 Wien, Rakouská republika 392. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pőlten, Rakouská republika 393. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, Hodonín IČ DIČ Telefon Fax Internet CZ /8

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Forschungsstrukturen in Mähren/Tschechische Republik Institutionen und Fördermöglichkeiten

Forschungsstrukturen in Mähren/Tschechische Republik Institutionen und Fördermöglichkeiten Forschungsstrukturen in Mähren/Tschechische Republik Institutionen und Fördermöglichkeiten Klára Šabatová Masaryk University Brno David Parma Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Archaeological

Mehr

UMWELTMINISTERIUM PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STELLUNGNAHME ZUR PRÜFUNG DER AUSWIRKUNGEN DER REALISIERUNG DES VORHABENS AUF DIE UMWELT

UMWELTMINISTERIUM PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STELLUNGNAHME ZUR PRÜFUNG DER AUSWIRKUNGEN DER REALISIERUNG DES VORHABENS AUF DIE UMWELT UMWELTMINISTERIUM 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Prag, den 18. 01. 2013 Az.: 2561/ENV/13 2562/ENV/13 STELLUNGNAHME ZUR PRÜFUNG DER AUSWIRKUNGEN DER REALISIERUNG DES VORHABENS AUF DIE UMWELT gemäß

Mehr

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch D GB F Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner Spare Parts ist MIG/MAG Manual welding torch iste de pièces de rechange chalumeau manuel MIG/MAG A 5000 I ista parti di ricambio cannello saldatura

Mehr

M00195 Naturnaher Hochwasserschutz im Zusammenfluss von March und Thaya. Aktivitäten via donau

M00195 Naturnaher Hochwasserschutz im Zusammenfluss von March und Thaya. Aktivitäten via donau M00195 Naturnaher Hochwasserschutz im Zusammenfluss von March und Thaya Aktivitäten via donau ETZ Projekt Polder Soutok (Meilensteine) M1: Digitales Geländemodell M2: Überflutungskarten M3: Renaturierungskonzept

Mehr

Recherche RES LEGAL - Netzzugang Land: Tschechien

Recherche RES LEGAL - Netzzugang Land: Tschechien Recherche RES LEGAL - Netzzugang Land: Tschechien 1. Netzzugang im Überblick Update vom: 19.11. Netzzugang im Überblick (Teaser) Rechtsvorschriften Netzanschluss Netznutzung Netzausbau Es besteht ein Anspruch

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff @ -\t "f\i \Jl/J/(//\j yy!!\,/,y/ \,/ Jy-t i/j,, Sojirensy zusebnl fstav, s. p. (PrUfanstalt der Maschinenbauindusie, s. U. Hudcova 56b. 62 00 Brno. Tschechische Republi l J Die Prr-lfanstalt der Maschinenbauindusie,

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Sign. 21121 Kostol v Ludrovej - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-89172-31-3 Sign. 21122 Integrating Archaeology. Science

Mehr

BUSINESS SUPPORT. Investitionsanreize. ... Ihr Tor zum Wohlstand. CzechRepublic

BUSINESS SUPPORT. Investitionsanreize. ... Ihr Tor zum Wohlstand. CzechRepublic BUSINESS SUPPORT Investitionsanreize... Ihr Tor zum Wohlstand CzechRepublic Inhalt 1 Investitionsanreize 4 Öffentliche Unterstützung 2 Verarbeitende Industrie 5 Formen von Investitionsanreizen 3 Technologiezentren

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

1 Polytechnische Hochschule Jihlava 281.179,00 330.799,00 C Region Vysočina / Kraj

1 Polytechnische Hochschule Jihlava 281.179,00 330.799,00 C Region Vysočina / Kraj List of Beneficiaries of the operational Programme Austria - Czech Republic 2007-1 Sonnenplatz Großschönau 1.274.620,00 1.499.620,00 C Niederösterreich / Dolní 2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Grenzabschnitte und Grenzsteine

Grenzabschnitte und Grenzsteine Grenzabschnitte und Grenzsteine Inhaltsverzeichnis Grenzabschnitte entlang der österreichisch - tschechischen Grenze 2 Grenzabschnitte entlang der österreichisch - slowakischen Grenze 2 Grenzabschnitt

Mehr

ČSN EN ISO OPRAVA

ČSN EN ISO OPRAVA ICS 67.200.10 ČSN EN ISO 15301 OPRAVA 1 58 8806 Prosinec 2007 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Živočišné a rostlinné tuky a oleje Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích Metoda s odstředivkou Český normalizační

Mehr

ČSN EN OPRAVA

ČSN EN OPRAVA ICS 97.140 ČSN EN 1335-1 OPRAVA 1 91 1101 Prosinec 2002 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Kancelářský nábytek Kancelářské židle pracovní Část 1: Rozměry Stanovení rozměrů Český normalizační institut, 2002 Podle zákona

Mehr

Recherche RES LEGAL - Förderung Land: Tschechien. 1. Förderung im Überblick. Datum der Erstellung: Update vom:

Recherche RES LEGAL - Förderung Land: Tschechien. 1. Förderung im Überblick. Datum der Erstellung: Update vom: Recherche RES LEGAL - Förderung Land: Tschechien 1. Förderung im Überblick Interne Daten Datum der Erstellung: Update vom: VerfasserIn: Status: 1. Entwurf in progress (mit Angabe in %, wieweit ungefähr

Mehr

1. Halbjahr ,5 428,3 7,7 k.a. k.a , ,1 220,5 211,7-4,0 202,0 3) - 0, ,9 5.

1. Halbjahr ,5 428,3 7,7 k.a. k.a , ,1 220,5 211,7-4,0 202,0 3) - 0, ,9 5. Strukturdaten zur Bauwirtschaft in Tschechien (in Mrd. Kc, Veränderungen in % ) 1) Ken n ziffer 2013 2014 Veränderung 2014/ 2013 1. Halbja hr 2015 Veränderung 1. Halbjahr 2015/ 1. Halbjahr 2014 Wert der

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

Einfluss von Talsperren im Einzugsgebiet von Moldau, Eger und Saale auf Hochwasser der Elbe in Deutschland gut für Prag, Dresden, Magdeburg

Einfluss von Talsperren im Einzugsgebiet von Moldau, Eger und Saale auf Hochwasser der Elbe in Deutschland gut für Prag, Dresden, Magdeburg Einfluss von Talsperren im Einzugsgebiet von Moldau, Eger und Saale auf Hochwasser der Elbe in Deutschland gut für Prag, Dresden, Magdeburg - Untersuchungen im Rahmen einer deutsch-tschechischen Kooperation

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294 FIRMEN IM PARK AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Alltech Bohemia s.r.o., České Velenice** Dienstleistungen und Handel in den Bereichen Metall- und Kunststoffindustrie Autocentrum Rk cb s.r.o.,

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Repräsentanz Pilsen Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Berufsregulierung und Anzeigepflichten Nürnberg, 11. Oktober 2013 1 Arbeitsrecht Gewerberecht Baurecht Sicherheitsvorschriften

Mehr

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Universität Linz Dr. Alena Aignerova Hörschingergutstraße 28 A 4040 Linz aigner@eec.at Schultheater an der HLW Steyr Christiane Allesch Leopold-Werndl-Str.

Mehr

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Österreich und Tschechien und Slowakei

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Österreich und Tschechien und Slowakei Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Österreich und Tschechien und Slowakei Konferenz zur Regionalentwicklung und Perspektiven in Grenzräumen am Beispiel von Sachsen - Tschechien

Mehr

Geltungsbereich (ticket validity) altern. UIC-Codes (other UIC-Codes)

Geltungsbereich (ticket validity) altern. UIC-Codes (other UIC-Codes) Übersicht der (vertraglichen) Beförderer im Eisenbahnverkehr mit Nutzung des UIC-Codes "1080" in der Bundesrepublik Deutschland (List of (contractual) carriers of railroad traffic in the Federal Republic

Mehr

AUFENTHALT AUF DEM GEBIET DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

AUFENTHALT AUF DEM GEBIET DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK AUFENTHALT AUF DEM GEBIET DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK Informationen für Bürger aus Staaten der Europäischen Union und für Ihre Familienangehörige 1 Informationsblatt ist bestimmt für Bürger der EU und

Mehr

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung und Abfallrecycling der EU (Projekt EnBa) ACTION 11 Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholdereinbindung,

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Tschechien investiert kräftig in den Schienenverkehr

Tschechien investiert kräftig in den Schienenverkehr Tschechien investiert kräftig in den Schienenverkehr 30.07.2015 Für Modernisierung der Bahninfrastruktur stehen 727 Mio. Euro für das Jahr 2015 bereit / Bau der neuen Prager Metrolinie D konkretisiert

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Stand: 23. April 2008 Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Vom Kalten Krieg zur Wissensgesellschaft wissenschaftliche Kooperationen zwischen Tschechien, der Slowakei und Deutschland

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k

M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k M a r c e l S c h a f f n e r M a r c e l d e r M a l e r, e i n R ü c k b l i c k We n n w i r h e u t e a u f d a s L e b e n s w e r k d e s M a l e r s M a r c e l S c h a f f n e r z u r ü c k b l

Mehr

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Tagungsband Sborník Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 7. bis 10. Oktober 2008 in Magdeburg 7. 10. října 2008 v Magdeburku

Mehr

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu

Mehr

Seite 1 von 1 Anleitung Online-Archiv Brünn/Pilsen

Seite 1 von 1 Anleitung Online-Archiv Brünn/Pilsen REGISTRIERUNG Seite 1 von 1 Anleitung Online-Archiv Brünn/Pilsen http://www.actapublica.eu 1) Registrace noveho uzivatele/new registration anklicken 2) Pflichtfelder ausfüllen (* Pflichtfelder) Jméno*:

Mehr

TTW 2500A TTW 2500A F TTW 2500P TTW 2500P F

TTW 2500A TTW 2500A F TTW 2500P TTW 2500P F D Ersatzteilliste WIG-Handschweißbrenner TTW 2500A TTW 2500A F TTW 2500P TTW 2500P F GB F I Spare Parts List TIG Manual welding torch Liste de pièces de rechange chalumeau manuelle TIG Lista parti di ricambio

Mehr

Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí

Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí Elmar Csaplovics / Ulrike Seiler / Jan Wild / Susanne Winter Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí Abschlussbericht und Ergebnisse des Projektes Závěrečná

Mehr

Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik

Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik Ihr Partner in Tschechien - HVB Bank Czech Republic a.s. Ansprechpartner in Deutschland: Ulrich Burghardt Ökonomische Kennzahlen

Mehr

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome. Chemische Reaktionen. Verbindungen

Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome. Chemische Reaktionen. Verbindungen Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 92 Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 3. Das Periodensystem der Elemente 93

Mehr

Der Infinitiv. A Prostý infinitiv bez zu stojí (Der Infinitiv ohne zu):

Der Infinitiv. A Prostý infinitiv bez zu stojí (Der Infinitiv ohne zu): Der Infinitiv A Prostý infinitiv bez zu stojí (Der Infinitiv ohne zu): 1. vždy po modálních slovesech: Dem Mann kann keiner helfen. Ihr müsst fleißiger werden. 2. vždy po těchto slovesech: Du wirst dich

Mehr

Anhörung des Umweltberichts gemäß 14b des UVPG zum Entwurf des Maßnahmenprogramms gemäß Art. 11 der WRRL der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)

Anhörung des Umweltberichts gemäß 14b des UVPG zum Entwurf des Maßnahmenprogramms gemäß Art. 11 der WRRL der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) Anhörung des Umweltberichts gemäß 14b des UVPG zum Entwurf des Maßnahmenprogramms gemäß Art. 11 der WRRL der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Elbe Liebe Bürgerinnen

Mehr

Reisetipps A Z. Land und Leute. Prag. Böhmen. Mähren. Anhang. Atlas. 501-CZ Foto: jp

Reisetipps A Z. Land und Leute. Prag. Böhmen. Mähren. Anhang. Atlas. 501-CZ Foto: jp Reisetipps A Z Land und Leute Prag 501-CZ Foto: jp Böhmen Mähren Anhang Atlas Jozef Petro, Karin Werner Tschechien Mich rührt so sehr böhmischen Volkes Weise schleicht sie ins Herz sich leise, macht sie

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer) 22. Dezember 2010(*) Geistiges Eigentum Richtlinie

Mehr

zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 Voraussetzungen für die Freigabe

zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 Voraussetzungen für die Freigabe BGBl. II - Ausgegeben am 22. Mai 2006 - Nr. 191 1 von 148 Anlage 1 zu 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1, 61 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 6, 63 Abs. 3, 64 Abs. 1 sowie 79 Abs. 1 und 2 A. Allgemeines Voraussetzungen

Mehr

Crefo Nr. 9210195021 Registration: Krajský soud Hradec Králové ID-Nr. 10482245 Handelsregister-Nr. B/1011121 MWSt.-Nr. CZ10482245 Status aktiv

Crefo Nr. 9210195021 Registration: Krajský soud Hradec Králové ID-Nr. 10482245 Handelsregister-Nr. B/1011121 MWSt.-Nr. CZ10482245 Status aktiv Seite 1 von 13 Firmenidentifikation PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město E-Mail info@pfc-plastic.cz Tschechien Web www.pfc-plastic.cz

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Eckdaten zum Schienenverkehr in Tschechien

Eckdaten zum Schienenverkehr in Tschechien Eckdaten zum Schienenverkehr in Tschechien Viele Aufgaben für den tschechischen Bahnmarkt Das Schienennetz in der Tschechischen Republik ist gut 9.400 Kilometer lang. Knapp ein Drittel des Netzes ist elektrifiziert.

Mehr

Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche

Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche Stand: April 2015 Verwendung tschechischer Urkunden in Deutschland das Apostilleverfahren in Tschechien Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche Verwendung deutscher Urkunden in der Tschechischen

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

VI. FBS meeting in Gyor

VI. FBS meeting in Gyor Verkehrsmodell AT-SK dopravný model AT-SK VI. FBS meeting in Gyor 13.6.2012 Szenarien Igor Ripka, Ján Ivanko Szenario nr. 1 Verbindung D4 S8 Szenario nr.1 Belastung Pkw: D4 - S8 Szenario nr.1 Belastung

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

1,0 1, / ,0 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4 / ,5 1,5 0, / ,0 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0, / ,0 1,0 1,0

1,0 1, / ,0 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4 / ,5 1,5 0, / ,0 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 0, / ,0 1,0 1,0 KV Mutterstadt RheinlandPfalz Mutterstadt 5.3. Kegelcenter Mutterstadt :56: 6:7:57 Bundesliga KSC Hainstadt 85 5 / 97 Perner, Rainer 63 9 93 99 76 37 36 65 8 56,,,, 3,, 68 5 / 96 Sinnß, Thomas 5 53 5 8

Mehr

Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr

Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr Idee und Firmenphilosophie Idee Erweiterung der Möglichkeiten zur Förderung des akademischen Transfers durch Schaffung

Mehr

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Internationale Tagung Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Eine Tagung der Stiftung Brandenburgische

Mehr

Strahlenschutzverordnung

Strahlenschutzverordnung Strahlenschutzverordnung (StSV) Änderung vom 15. November 2000 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 1 wird wie folgt geändert: Art. 9 Kommission für

Mehr

63. Bauigenieur-Fachschaften-Konferenz

63. Bauigenieur-Fachschaften-Konferenz 63. Bauigenieur-Fachschaften-Konferenz 18. - 23. 04. 2004 Brno www.fce.vutbr.cz/baufak 1 12 Hallo Ihr FachschaftlerInnen In wenigen Tagen treffen wir uns in Brno bei der Gelegenheit der BauFaK. Wer es

Mehr

DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER

DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER Unter der Schirmherrschaft von DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER Erfahrungsaustausch Fachforum Innovation Theorie Praxis 10. 11. November 2011, andel s hotel Prague, Tschechische

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

MO-Theorie: Molekülorbitale, Bindungsordnung, Molekülorbitaldiagramme von F 2, O 2, N 2, H 2 O, Benzol, Wasserstoffbrückenbindungen

MO-Theorie: Molekülorbitale, Bindungsordnung, Molekülorbitaldiagramme von F 2, O 2, N 2, H 2 O, Benzol, Wasserstoffbrückenbindungen Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Thema: Chemische Bindungen VI Molkülorbitaltheorie II MO-Theorie: Molekülorbitale, Bindungsordnung, Molekülorbitaldiagramme von F 2, O 2, N 2, H 2 O, Benzol,

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

REFERENZLISTE. Serviceleistungen für Dampfturbinen. T ä t i g k e i t Kunde Standort St. Jahr. Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD.

REFERENZLISTE. Serviceleistungen für Dampfturbinen. T ä t i g k e i t Kunde Standort St. Jahr. Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. Seite 1 102. Herstellung von Ersatzteilen für Regelventil, Schnellschlussventil und Anlaufventil Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. Bangkok Thailand 101. Herstellung von Ersatzteilen für Dampfturbine

Mehr

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK Tschechische Republik - Recycling- und Entsorgungswirtschaft Branche kompakt: Tschechische Republik - Recycling- und Entsorgungswirtschaft (August

Mehr

Projekt: Celtic Hilltop Settlement on Oberleiserberg, Universität Wien Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte MAMUZ Schloss

Projekt: Celtic Hilltop Settlement on Oberleiserberg, Universität Wien Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte MAMUZ Schloss Projekt: Celtic Hilltop Settlement on Oberleiserberg, Universität Wien Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte MAMUZ Schloss Asparn/Zaya Institut für Orientalische und Europäische Archäologie

Mehr

Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/71 Genehmigung staatlicher Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden (Text von

Mehr

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext 230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext (Praha 18. 21. 4. 2013) Veranstalter: Institut umění Divadelní ústav (Arts and Theatre Institut, IDU), Národní

Mehr

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland unter der Schirmherrschaft von Botschafter Dr. Martin

Mehr

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Programm Vormittag 09.30 10.00 Begrüßung und Eröffnung LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing, Poysdorf

Mehr

Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1

Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1 Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1 Infrastructure for a sustainable development of rural areas in the Czech Republic

Mehr

Platz Name Jg. Verein Punkte

Platz Name Jg. Verein Punkte WK Nr. 1 KM IV Jg. 2003 und jünger 1 Hawa Jalloh 03 TV Eschhofen 13.250 13.25 (4.80) 0.00 2 Alina Demmer 03 TV Eschhofen 13.000 13.00 (4.30) 0.00 2 Clara Klose 04 TV Eschhofen 13.000 13.00 (5.00) 0.00

Mehr

Christliche Begegnungstage

Christliche Begegnungstage obalka nj:sestava 1 20.6.2008 11:26 Stránka 1 Wir bedanken uns bei dem Magistrat der Hauptstadt Bratislava, bei den Vertretern der mitorganisierenden Kirchen, der Seniorate der EKAB in der Slowakei und

Mehr

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND Němčina pro studium a stáže v zahraničí Autorka: Jana Vyorálková Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí vyjet na studijní či pracovní pobyt

Mehr

LSV-MV. Landesmeisterschaft Halle Bogenschießen Hallenrunde Rostock und 19. Jan Gedruckt: / 11:16:45

LSV-MV. Landesmeisterschaft Halle Bogenschießen Hallenrunde Rostock und 19. Jan Gedruckt: / 11:16:45 Seite: 1 Herrenklasse - Spo Kennziffer: 6.20.10 1. 1C Nico Wangler 264 272 23 15 536 2. 2A Michael Necke 267 266 19 26 533 3. 1B Martin Albrecht 256 273 16 24 529 4. 1A Ionut-Lucian Paulet 270 257 20 18

Mehr

Chapter 1 : þÿ w a s i s t B a n k i e r W e t t e a u f b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ w a s i s t B a n k i e r W e t t e a u f b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ w a s i s t B a n k i e r W e t t e a u f b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ T E N N I S - A T P, b e t - a t - h o m e C u p 2 0 1 4. T i r o l s c h e i n t e i n g u t e r B o d e n f

Mehr

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg.

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich 10 Nováková Anežka 00:45:04 2 Profi Sport Cheb 1 1999 7 Zuber Hanna 00:47:09 2 BikesportBuhne Bayreuth 2 1999 8 Kounovská Veronika 00:52:12 2 Cykloteam Ostrov 3 1999 19 Klouèková Sára 00:59:00

Mehr

Periodensystem. Physik und Chemie. Sprachkompendium und einfache Regeln

Periodensystem. Physik und Chemie. Sprachkompendium und einfache Regeln Periodensystem Physik und Chemie Sprachkompendium und einfache Regeln 1 Begriffe Das (neutrale) Wasserstoffatom kann völlig durchgerechnet werden. Alle anderen Atome nicht; ein dermaßen komplexes System

Mehr

VERMIETUNG VON RÄUMLICHKEITEN

VERMIETUNG VON RÄUMLICHKEITEN wwollen Sie für Ihre Mitarbeiter eine originelle Firmenparty veranstalten? Überraschen Sie gerne Ihre Geschäftspartner, organisieren Sie für sie Konzerte, Bankette oder Empfänge, suchen Sie Exklusives

Mehr

5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5.

5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. 5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. Atomradien 5.6. Atomvolumina 5.7. Dichte der Elemente 5.8. Schmelzpunkte

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten Produktportfolio www.schrack.at ANLAGEN Get Ready. Get Schrack. w RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN w DESIGN KS w DESIGN KX w DESIGN KB -28 14-30 Leuchtmittel: 4W Leuchtmittel:

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

WasserKulturLandschaft Elbe Spuren und Zeugnisse des Wassers

WasserKulturLandschaft Elbe Spuren und Zeugnisse des Wassers WasserKulturLandschaft Elbe Spuren und Zeugnisse des Wassers Im transnationalen EU Projekt LABEL - Adaptation to Flood Risk in the LABE-ELBE River Basin arbeiteten Projektpartner aus Tschechien, Ungarn,

Mehr

ST HUBERTUS HUNTING TOURS

ST HUBERTUS HUNTING TOURS ST HUBERTUS HUNTING TOURS 20.-21. November 2015 Eine neue Drückjagd JAGDREVIER 1. Tag Der Jagdrevier befindet sich in Nordböhmen, wo man das hauptsächliche freie Jagdgebiet mit einer Fläche größer als

Mehr

Oberbank - Geschäftsstellen

Oberbank - Geschäftsstellen Geschäftsstellen in Österreich Altheim Stadtplatz 14, 4950 Altheim Telefon: +43 (0)7723 / 428 00-0 Telefax: +43 (0)7723 / 428 00-39 e-mail: ah@oberbank.at Montag 08:00-12:00 14:00-16:00 Dienstag 08:00-12:00

Mehr

Mag. Herbert HALBWIDL NÖ Landesregierung Ecoplus. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich

Mag. Herbert HALBWIDL NÖ Landesregierung Ecoplus. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich Mag. Herbert HALBWIDL NÖ Landesregierung Ecoplus. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich 2 Jahre EU-Erweiterung Eine Bilanz St. Pölten, 14. November 2006 1 Demographische Daten Fläche: 19.174 km²

Mehr

Zentrum und Peripherie Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte

Zentrum und Peripherie Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte Zentrum und Peripherie Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte 433 ZUM SYMPOSIUM Zentrum und Peripherie Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte 13. Internationales Symposiums Grundprobleme

Mehr

D E U T S C H E R - K E G L E R B U N D - C L A S S I C e.v. D K B C

D E U T S C H E R - K E G L E R B U N D - C L A S S I C e.v. D K B C D E U T S C H E R K E G L E R B U N D C L A S S I C e.v. D K B C Spielleiter Ergebnisdienst DKBC Robert Rammler 85586 Poing Tel. 081 21 / 825 24 Fax. 032 223 780 399 H'page des DKBC : www.dkbc.de / H'page

Mehr