KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno Č. j.: JMK 21272/2015 Sp. zn.: S - JMK /2013 Bou Vyřizuje/linka Ing.Boušek/2215 Vyhotoveno dne U S N E S E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 104 odst. 2 písm. d) a 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) rozhodl v řízení vedeném ve věci žádosti podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje t a k t o: I. Podle 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), se určuje účastníkovi řízení, Povodí Moravy, s.p., lhůta k výzvě vyhotovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí č.j. JMK 21251/2015, ze dne , do II. Podle 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, se řízení současně přerušuje. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: O d ů v o d n ě n í Podáním učiněným dne u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal podnik Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, IČ: o schválení manipulačního řádu pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení 44 správního řádu. Následně bylo řízení na žádost žadatele přerušeno. Dne byl u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, doplněn Manipulační řád pro objekty ve vodohospodářském uzlu Soutok Moravy a Dyje se zohledněním rozšíření stávajícího 2D počítačového modelu poldru Soutok. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, příslušný dle ust. 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona a 59 odst. 3 vodního zákona vyzval podnik Povodí Moravy, s.p., výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne , k odstranění nedostatků žádosti a doložení náležitostí dle ust. 45 odst. 2 správního řádu a 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 1/8

2 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen vyhláška ). Jelikož žádost podniku Povodí Moravy, s.p., neobsahovala zákonem požadované náležitosti, zdejší vodoprávní úřad stanovil lhůtu pro doložení dokladů do , tímto usnesením spolu s výzvou č.j. JMK 21251/2015, ze dne Lhůta pro doložení dokladů byla stanovena do , protože žadatel musí zapracovat do předmětného manipulačního řádu akce Společná protipovodňová opatření na obou březích Moravy a Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje, včetně splnění podmínek k jejich užívání. Upozorňuje se dále, že nebudou-li požadované doklady ve výše uvedené lhůtě předloženy, bude řízení podle 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vzhledem k tomu, že neobsahovala výše uvedené náležitosti, které jsou nezbytné pro posouzení věci, rozhodl o přerušení řízení a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, k čemuž mu určil přiměřenou lhůtu. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto usnesení se lze podle 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, Brno. Proti výroku I. o stanovení lhůty může podat odvolání pouze ten, komu je lhůta stanovena. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Otisk úředního razítka Ing. Jiří Hájek, v.r. pověřen vedením odboru životního prostředí za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek 2/8

3 ROZDĚLOVNÍK : 1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 2. Město Hodonín, Národní třída 25, Hodonín (Město Hodonín se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 3. Městys Moravská Nová Ves, Dolní 239, Moravská Nová Ves (Městys Moravská Nová Ves se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 4. Obec Mikulčice Mikulčice 245, Mikulčice (Obec Mikulčice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 5. Město Lanžhot, Náměstí 177, Lanžhot, (Město Lanžhot se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 6. Obec Lužice, Lužice 592, Lužice (Obec Lužice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 7. Obec Kostice, Nám. Osvobození 445, Kostice (Obec Kostice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 8. Obec Týnec, Náves 1, Týnec (Obec Týnec se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) 9. Obec Tvrdonice, Nám. míru 31, Tvrdonice (Obec Tvrdonice se žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dní na úřední desce.) Ostatním účastníkům řízení, se doručuje veřejnou vyhláškou. 10. E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 12. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno 13. ČEPS, a.s., Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, Žižkov 15. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 17. MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5 19. Archeologický ústav AV ČR Brno, Královopolská 147, Brno-Královo Pole Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín 21. Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 83, Brno 22. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 23. Vodohospodársky podnik SR š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava, SR 24. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 25. Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 26. Lesy Slovenské republiky, š.p.,námestie SNP 8, Banská Bystrica, SR 27. Pozemkový fond SR, Búdkova 36, Bratislava, SR 28. Balážová Ľudmila Beňovského 1163/16, Bratislava, Slovensko 339/ Balúchová Anna č.p. 59, Sekule, Slovensko 1/ Benkovičová Júlia Slovensko 3/ Bolfová Mária č.p. 487, Sekule, Slovensko 98/ Bučková Anna Slovensko 3/ Bučková1 Anna Slovensko 60/ Butašová Ľudmila č.p. 205, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Chválová Anna č.p. 130, Moravský Svätý Ján, Slovensko 1/ Chytilová Mária č.p. 1211, Sekule, Slovensko 5/ Červenková Julianna Slovensko 1/ Červenková Mária Slovensko 3/ Čižmár Vendelín Slovensko 3/ Čižmárová Terézia Slovensko 3/ Čižmárová1 Terézia Slovensko 60/ Čuríková Anna Slovensko 49/ Čuríková Anna č.p. 219, Horná Poruba, Slovensko 49/ Čuríková1 Anna Slovensko 6/ Diviak Peter Slovensko 60/ Diviaková Paulína část Sekule 506, Moravský Ján, Slovensko 98/ Diviák1 Peter Slovensko 3/ Doháňová Júlia č.p. 1150, Moravský Ján, Slovensko 98/ Emrich Flirián Slovensko 1/ Emrich Peter Slovensko 3/ Emrich Štefan Slovensko 1/ Emrichová Júlia Slovensko 42/ Emrichová Mária Slovensko 1/ Emrichová1 Helena č.p. 937, Sekule, Slovensko 6/594 3/8

4 55. Ficková Mária Tyršova /1/a, Královo Pole, Brno 49/ Gašparíková Anna č.p. 287, Sekule, Slovensko 539/ Hajdin Florián Slovensko 3/ Hajdin Jozef Slovensko 3/ Hajdin Michal Slovensko 3/ Hajdin Pavol Slovensko 6/ Hajdin Štefan č.p. 302, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdin Vendelín Slovensko 3/ Hajdinová Alžbeta Slovensko 441/ Hajdinová Františka Slovensko 3/ Hajdinová Jozefína část Sekule 1171, Moravský Ján, Slovensko 60/ Hajdinová Mária Slovensko 3/ Hajdínová Vlasta č.p. 652, Moravský Ján, Slovensko 20/ Hajdinová1 Jeannette č.p. 13, Moravský Svätý Ján, Slovensko 30/ Hajdinová1 Mária Slovensko 2/ Hajdinová2 Mária Slovensko 60/ Hajdinová3 Mária Slovensko 60/ Hajdin1 Florián Slovensko 60/ Hajdin1 Jozef Slovensko 5/ Hajdin1 Pavol Slovensko 120/ Hajdin1 Vendelín Slovensko 60/ Hajdin2 Jozef Slovensko 3/ Hajdin3 Jozef Slovensko 60/ Hajdin4 Jozef Slovensko 60/ Heštera Štefan Slovensko 42/ Hešterová Helena Slovensko 3/ Hešterová1 Helena Slovensko 60/ Holenka Ján Slovensko 111/ Holenka Ján část Sekule 451, Moravský Ján, Slovensko 60/ Holenková Cecília Slovensko 98/ Hollá Mária Nová 1008, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Hora Lubomír V Luzích 770/6, Jundrov, Brno 1/ Hricová Anna část Sekule 372, Moravský Ján, Slovensko 539/ Hricová Mária Slovensko 63/ Hricová1 Mária Slovensko 63/ Hutáreková Alžběta Slovensko 120/ Jašková Terézia Slovensko 42/ Jenek Jozef Slovensko 3/ Jeneková Cecília Slovensko 3/ Ježková Alžbeta část Sekule 855, Moravský Ján, Slovensko 49/ Ježková Anna č.p. 482, Sekule, Slovensko 23/ Ježková Anna Slovensko 147/ Jurigová Anna Slovensko 3/ Jurigová1 Anna Slovensko 60/ Kadlčík Jozef Slovensko 120/ Kadlčíková Anna Slovensko 63/ Kadlíčková Anna Slovensko 63/ Koch Ján Slovensko 3/ Koch Jozef Slovensko 1/ Koch Michal Slovensko 40/ Koch Peter Slovensko 3/ Kochová Júlia Slovensko 3/ Kochová Mária Slovensko 3/ Kochová Pavla č.p. 601, Sekule, Slovensko 14/ Kochová1 Júlia Slovensko 60/ Kochová1 Mária Slovensko 40/ Kochová2 Júlia Slovensko 40/ Kochová2 Mária Slovensko 60/ Koch1 Ján Slovensko 60/ Koch1 Jozef Slovensko 40/ Koch1 Michal Slovensko 6/ Koch1 Peter Slovensko 60/ Koch2 Jozef Slovensko 30/ Koch3 Jozef Slovensko 1/ Koch4 Jozef Slovensko 6/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáč Ján Slovensko 1/ Kopáčová Terézia Slovensko 120/ Kopiarová Mária Slovensko 1/ Kopunič Alojz č.p. 537, Sekule, Slovensko 60727/ Kopunič Ján Slovensko 3/ Kopunič Ján Slovensko 60/ Kopunič Jozef Slovensko 60727/ Kopunič Martin Nová ulica 555, Moravský Ján, Slovensko 1/1188 4/8

5 129. Kopunič Martin Slovensko 1/ Kopunič Ondrej Slovensko 60/ Kopunič Ondrej Slovensko 60727/ Kopunič Ondrej Slovensko 3/ Kopunič Pavol Slovensko 60/ Kopunič Peter Slovensko 60727/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 3/ Kopuničová Alžbeta Slovensko 60/ Kopuničová Barbora Slovensko 3/ Kopuničová Barbora Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 60/ Kopuničová Mária Slovensko 3/ Krajčír Matej Slovensko 49/ Krajčír Ondrej Slovensko 173/ Krajčír Ondrej Slovensko 120/ Krajčír Peter Slovensko 49/ Krajčír Peter č.p. 208, Sekule, Slovensko 539/ Krajčír Štefan Slovensko 49/ Krajčírová Anna Slovensko 98/ Krajčírová Elena RNDr. č.p. 163, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Krajčírová Mária část Sekule 1034, Moravský Ján, Slovensko 3/ Kratochvílová Mária Slovensko 441/ Kubík Ján Slovensko 60/ Kubík Ĺudevít Slovensko 3/ Kubík1 Ĺudevít Slovensko 539/ Kubovič Ján část Sekule 1164, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Jaroslav Plat.413 Marrickville 2204, Sydney, Austrálie 113/ Kubovič Jozef část Sekule 1186, Moravský Ján, Slovensko 113/ Kubovič Michal Chomutovská 1272, Kadaň 113/ Kubovičová Helena Slovensko 2/ Kubovičová Mária Febr. Víťazstva 57, Bratislava, Slovensko 113/ Kubovičová Pavlína Slovensko 3/ Kubovičová Pavlína Slovensko 60/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 3/ Kudla Ján Slovensko 60/ Kudla Jozef Slovensko 49/ Kudla Ondrej Slovensko 49/ Kudla Štefan Slovensko 3/ Kudla Štefan Slovensko 60/ Kudlová Helena Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 60/ Kudlová Júlia Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 3/ Kudlová Mária Slovensko 60/ Kunštek Daniel č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Ján Slovensko 60/ Kunštek Ján Slovensko 3/ Kunštek Jozef Slovensko 60/ Kunštek Martin č.p. 282, Sekule, Slovensko 1/ Kunštek Miroslav Novomeského 1350/112, Senica-Sotiná, Slovensko 1/ Kunštek Štefan Slovensko 60/ Kunštek Vladimír č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Anna Slovensko 3/ Kunšteková Anna Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 60/ Kunšteková Helena Slovensko 3/ Kunšteková Ina č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Mária č.p. 352, Sekule, Slovensko 1/ Kunšteková Terézia Slovensko 3/ Kunšteková Terézia Slovensko 120/ Kunšteková Terézia Slovensko 60/ Lehetová Anna Slovensko 42/ Leskovská Júlia Slovensko 3/ Leskovská Júlia Slovensko 45/ Leskovská Júlia Slovensko 60/ Leskovský Ján č.p. 21, Sekule, Slovensko 339/ Leskovský Peter Slovensko 3/ Leskovský Peter č.p. 110, Moravský Svätý Ján, Slovensko 196/ Leskovský Vladimír č.p. 572, Veľké Leváre, Slovensko 113/ Maďar Imrich Slovensko 1/ Maďar Ján Slovensko 1/1782 5/8

6 203. Maďar Jozef Slovensko 1/ Maďar Martin Slovensko 3/ Maďar Rudolf část Sekule 1123, Moravský Ján, Slovensko 30/ Maďarová Alžběta řást Sekule 1032, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Amália část Sekule 63, Moravský Ján, Slovensko 3/ Maďarová Mária Slovensko 120/ Madera Matej Slovensko 30/ Maderová Anna Slovensko 60/ Maderová Mária Slovensko 6/ Májovská Jozefa část Sekule 1219, Moravský Ján, Slovensko 49/ Malina Dušan č.p. 173, Sekule, Slovensko 103/ Malina Ľubomír č.p. 397, Rohožník, Slovensko 103/ Malina Milan Svätoplukova 2, Malacky, Slovensko 309/ Markovič Jozef Slovensko 6/ Markovič Jozef Slovensko 120/ Markovičová Alžběta Slovensko 6/ Markovičová Alžběta Slovensko 120/ Markovičová Mária č.p. 1135, Sekule, Slovensko / Masaryková Paulína Chútkovej 19, Bratislava, Slovensko 196/ Matiášková Anna část Sekule 1029, Moravský Ján, Slovensko 113/ Matkovič Ján č.p. 310, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Matkovičová Anna Slovensko 2/ Matkovičová Anna Slovensko 196/ Maxian Ján Zednická 317/8, Město, Havířov 49/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Slovensko 3/ Maxián Ján Peter Slovensko 6/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Ján Peter Slovensko 49/ Maxián Josef č.p. 18, Handlová, Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 49/ Maxián Jozef Severín Slovensko 6/ Maxián Martin Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 60/ Maxiánová Anna Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 6/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Emília Slovensko 49/ Maxiánová Jozefa část Sekule 1169, Moravský Ján, Slovensko 5/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Maxiánová Mária Slovensko 6/ Maxiánová Mária Slovensko 49/ Mihálová Mária Slovensko 588/ Miholek Peter Slovensko 3/ Miholek Peter Slovensko 60/ Miholeková Anna Slovensko 60/ Miholeková Paulína Slovensko 42/ Miholková Paulína část Sekule 1216, Moravský Ján, Slovensko 42/ Mikuličová Pavlína část Sekule 1012, Moravský Ján, Slovensko 181/ Morávková Alžbeta Slovensko 1/ Morová Alžbeta Slovensko 6/ Mračna Alojz Slovensko 147/ Mračna Emil část Sekule 1044, Moravský Ján, Slovensko 79/ Mračna Emil Slovensko 147/ Mračna Ján Slovensko 9/ Mračna Ján Slovensko 120/ Mračna Ján Slovensko 6/ Mračna Ján Slovensko 1/ Mračna Ján Slovensko 30/ Mračna Jozef část Sekule 1100, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračna Peter Slovensko 120/ Mračna Peter Slovensko 6/ Mračna Severin část Sekule 360, Moravský Ján, Slovensko 49/ Mračnová Helena Slovensko 80/ Mračnová Helena Slovensko 30/ Mračnová Jozefa č.p. 122, Moravský Ján, Slovensko 3/ Mračnová Mária Slovensko 3/ Mračnová Terézia Slovensko 3/ Mrvová Anna Slovensko 60/ Nižnanská Jozefa část Sekule 76, Moravský Ján, Slovensko 3/ Pavúčková Júlia č.p. 28, Moravský Ján, Slovensko 1/ Planková Helena Exnárova 24, Bratislava, Slovensko 588/ Pokorná Mária č.p. 260, Sekule, Slovensko 539/ /8

7 277. Pokorná Terézia Slovensko 120/ Pokorná Terézia Slovensko 6/ Pokorný Ján Slovensko 40/ Pokorný Ján Slovensko 2/ Pokorný Jozef Slovensko 40/ Pokorný Jozef Slovensko 2/ Pokorný Michal Slovensko 6/ Poláčková Jozefína č.p. 383, Sekule, Slovensko 539/ Pöštényi Ján Slovensko 196/ Pöštényi Michal Slovensko 392/ Ralbovská Mária Slovensko 3/ Ralbovský Vendelín Slovensko 120/ Ralbovský Vendelín Slovensko 3/ Rišková Anna Slovensko 1/ Rusňák Ján Slovensko 120/ Rusňák Ján Slovensko 3/ Rusňák Jozef Slovensko 120/ Rusňák Jozef Slovensko 3/ Rusňák Štefan Slovensko 3/ Rusňáková Alžbeta Slovensko 60/ Rusňáková Alžběta Slovensko 3/ Rusňáková Júlia Slovensko 3/ Rusňáková Mária Slovensko 3/ Salay Štefan Slovensko 6/ Salay Vendelín Slovensko 60/ Salayová Alžbeta Slovensko 196/ Salayová Anna Veľkomoravská 2414/37, Malacky, Slovensko 294/ Salayová Mária Slovensko 3/ Salayová Mária Slovensko 60/ Salayová Mária Slovensko 40/ Salayová Terézia Slovensko 3/ Sedláček Pavel Ing. V luzích 764/3, Jundrov, Brno 1/ Singerová Mária Slovensko 42/ Siváková Viera č.p. 119, Moravský Svätý Ján, Slovensko 103/ Skala Štefan Slovensko 60/ Skala Štefan Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 3/ Skalová Anna Slovensko 60/ Skálová Mária Slovensko 441/ Slávik František Slovensko 3/ Slávik František Slovensko 60/ Sláviková Júlia Slovensko 3/ Sláviková Júlia Slovensko 60/ Strážnická Helena Slovensko 3/ Studeničová Paulína Slovensko 49/ Šimek Ján Slovensko 60/ Školníková Emília část Sekule 1198, Moravský Ján, Slovensko 49/ Škrabák Ján Slovensko 98/ Škrabák Štefan Slovensko 3/ Škrabák Štefan Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 60/ Škrabáková Mária Slovensko 3/ Štermenská Helena Slovensko 49/ Štermenská Helena Slovensko 1/ Štermenská Mária Slovensko 1/ Štermenský Martin Slovensko 1/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 60/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 30/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 196/ Štvrtecká Alžbeta Slovensko 3/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna Slovensko 63/ Štvrtecká Anna č.p. 191, Sekule, Slovensko 2/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Anna Slovensko 1/ Štvrtecká Jozefa Slovensko 441/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 63/ Štvrtecký Ján Slovensko 3/ Štvrtecký Štefan Slovensko 60/ Štvrtecký Štefan Slovensko 3/ Švec Jozef Slovensko 60/ Švec Štefan Slovensko 147/ Švec Štefan Azovská 2, Bratislava, Slovensko 23/ /8

8 351. Švec Viliam Vajanského 114, Malacky, Slovensko 23/ Švec Viliam Slovensko 147/ Švecová Helena Slovensko 60/ Tomek Ján Slovensko 3/ Tomeková Terézia Slovensko 60/ Tomeková Terézia Slovensko 3/ Valachovičová Margita č.p. 154, Sekule, Slovensko 309/ Vidovič Ján Slovensko 3/ Vidovič Ján Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 60/ Vidovičová Mária Slovensko 3/ Wilhelmová Irena Osuského 7, Bratislava, Slovensko 196/ Wolemanová Mária č.p. 595, Moravský Svätý Ján, Slovensko 14/ Zaic Ján Pribinova 18/7, Malacky, Slovensko 392/ Zaic Vladimír Ing. č.p. 85, Sekule, Slovensko 196/ Zajíc Štefan Slovensko 120/ Zájíc Štefan Slovensko 6/ Zajícová Alžbeta Slovensko 588/ Zajícová Alžběta Slovensko 147/ Zemek Jozef Slovensko 60/ Zemek Štefan č.p. 1026, Sekule, Slovensko 60/ Zemeková Helena Slovensko 3/ Zemková Helena Slovensko 120/ Zuppa Štefan Slovensko 49/ Zuppová Helena Slovensko 3/594 ostatní: 376. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, zde 377. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha 378. Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, Praha 379. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor všeobecné správy, oddělní státních hranic, náměstí Hrdinů 3, Praha Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, Slovenská republika 381. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, Nám., Ľ. Štúra 1, Bratislava, Slovenská republika 382. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostedie, Kollárova 8, Trnava 383. Hasičský záchranný sbor JMK, Zubatého 1, Brno 384. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Brno, Kotlářská 51, Brno 386. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc 388. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 389. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 3, Břeclav 390. Státní plavební správa, B. Němce 840, Přerov 391. Bundesministerium fűr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, A 1010 Wien, Rakouská republika 392. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pőlten, Rakouská republika 393. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, Hodonín IČ DIČ Telefon Fax Internet CZ /8

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch D GB F Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner Spare Parts ist MIG/MAG Manual welding torch iste de pièces de rechange chalumeau manuel MIG/MAG A 5000 I ista parti di ricambio cannello saldatura

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

1 Polytechnische Hochschule Jihlava 281.179,00 330.799,00 C Region Vysočina / Kraj

1 Polytechnische Hochschule Jihlava 281.179,00 330.799,00 C Region Vysočina / Kraj List of Beneficiaries of the operational Programme Austria - Czech Republic 2007-1 Sonnenplatz Großschönau 1.274.620,00 1.499.620,00 C Niederösterreich / Dolní 2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff @ -\t "f\i \Jl/J/(//\j yy!!\,/,y/ \,/ Jy-t i/j,, Sojirensy zusebnl fstav, s. p. (PrUfanstalt der Maschinenbauindusie, s. U. Hudcova 56b. 62 00 Brno. Tschechische Republi l J Die Prr-lfanstalt der Maschinenbauindusie,

Mehr

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov

Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Historie der Firma Kachliarstvo u Bitalovcov Jahre GEBOREN GESTORBEN ARBEITEN AKTIV Ján Bitala geboren im Jahre 1925. Im Jahre 1944 absolvierte er seine Lehre beim deutschen Hafner Vincent Fridrich in

Mehr

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004

Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Seznam ůčastníků konference ACCC, 15.10.2004 Universität Linz Dr. Alena Aignerova Hörschingergutstraße 28 A 4040 Linz aigner@eec.at Schultheater an der HLW Steyr Christiane Allesch Leopold-Werndl-Str.

Mehr

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294 FIRMEN IM PARK AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Alltech Bohemia s.r.o., České Velenice** Dienstleistungen und Handel in den Bereichen Metall- und Kunststoffindustrie Autocentrum Rk cb s.r.o.,

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Stand: 23. April 2008 Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Vom Kalten Krieg zur Wissensgesellschaft wissenschaftliche Kooperationen zwischen Tschechien, der Slowakei und Deutschland

Mehr

Geltungsbereich (ticket validity) altern. UIC-Codes (other UIC-Codes)

Geltungsbereich (ticket validity) altern. UIC-Codes (other UIC-Codes) Übersicht der (vertraglichen) Beförderer im Eisenbahnverkehr mit Nutzung des UIC-Codes "1080" in der Bundesrepublik Deutschland (List of (contractual) carriers of railroad traffic in the Federal Republic

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung

Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung Konzept zur nachhaltigen Nutzung von Baurestmassen basierend auf der thematischen Strategie für Abfallvermeidung und Abfallrecycling der EU (Projekt EnBa) ACTION 11 Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholdereinbindung,

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr

Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr Vermittlung deutscher Abiturienten in Medizinstudiengänge im Ausland und ihre Rückkehr Idee und Firmenphilosophie Idee Erweiterung der Möglichkeiten zur Förderung des akademischen Transfers durch Schaffung

Mehr

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS: Für die Angaben auf dieser Website besteht Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer) 22. Dezember 2010(*) Geistiges Eigentum Richtlinie

Mehr

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Tagungsband Sborník Magdeburger Gewässerschutzseminar 2008 Magdeburský seminář o ochraně vod 2008 7. bis 10. Oktober 2008 in Magdeburg 7. 10. října 2008 v Magdeburku

Mehr

Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik

Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik Finanzierung und Förderung von Umweltprojekten in der Tschechischen Republik Ihr Partner in Tschechien - HVB Bank Czech Republic a.s. Ansprechpartner in Deutschland: Ulrich Burghardt Ökonomische Kennzahlen

Mehr

DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER

DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER Unter der Schirmherrschaft von DRITTE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR EUROPÄISCHE ENERGIE MANAGER Erfahrungsaustausch Fachforum Innovation Theorie Praxis 10. 11. November 2011, andel s hotel Prague, Tschechische

Mehr

Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche

Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche Stand: April 2015 Verwendung tschechischer Urkunden in Deutschland das Apostilleverfahren in Tschechien Übersetzung tschechischsprachiger Urkunden ins Deutsche Verwendung deutscher Urkunden in der Tschechischen

Mehr

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT TSCHECHISCHE REPUBLIK Tschechische Republik - Recycling- und Entsorgungswirtschaft Branche kompakt: Tschechische Republik - Recycling- und Entsorgungswirtschaft (August

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

Crefo Nr. 9210195021 Registration: Krajský soud Hradec Králové ID-Nr. 10482245 Handelsregister-Nr. B/1011121 MWSt.-Nr. CZ10482245 Status aktiv

Crefo Nr. 9210195021 Registration: Krajský soud Hradec Králové ID-Nr. 10482245 Handelsregister-Nr. B/1011121 MWSt.-Nr. CZ10482245 Status aktiv Seite 1 von 13 Firmenidentifikation PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město E-Mail info@pfc-plastic.cz Tschechien Web www.pfc-plastic.cz

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD

Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Bilateral agreements on flood risk management in the DRBD Annex 4 of the DFRM Plan ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org Austria Staat, Bezeichnung Deutschland

Mehr

VERMIETUNG VON RÄUMLICHKEITEN

VERMIETUNG VON RÄUMLICHKEITEN wwollen Sie für Ihre Mitarbeiter eine originelle Firmenparty veranstalten? Überraschen Sie gerne Ihre Geschäftspartner, organisieren Sie für sie Konzerte, Bankette oder Empfänge, suchen Sie Exklusives

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION

Österreich Slowakei Tschechien. Rakousko Slovensko Česká republika. Productive Ageing EUROPEAN UNION Trilaterale Arbeitsmarktkonferenz Österreich Slowakei Tschechien Trilaterálna konferencia trhu práce Rakúsko Slovensko Česká republika Trilaterální konference trhu práce Rakousko Slovensko Česká republika

Mehr

Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1

Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1 Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik Tourismusbetriebe 1 Infrastructure for a sustainable development of rural areas in the Czech Republic

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL EN DE CZ SK WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU CI-527 WHEELED

Mehr

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext

230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext 230 Jahre Ständetheater in Prag - Das schöpferische Potential der Bühne im europäischen Kontext (Praha 18. 21. 4. 2013) Veranstalter: Institut umění Divadelní ústav (Arts and Theatre Institut, IDU), Národní

Mehr

Masterplan Wasserkraft NÖ - Beratungsaktion - Beschleunigte Verfahren - Förderungen: Energiewirtschaftliche Maßnahmen

Masterplan Wasserkraft NÖ - Beratungsaktion - Beschleunigte Verfahren - Förderungen: Energiewirtschaftliche Maßnahmen Masterplan Wasserkraft NÖ - Beratungsaktion - Beschleunigte Verfahren - Förderungen: Energiewirtschaftliche Maßnahmen Land NÖ (ab 1. April 2009) Gewässerökologische Maßnahmen BMLFUW-KPC (seit 1. Februar

Mehr

Seminar für Sachverstädige Prag 2012 Schäden an Biogasanlagen, die mit ESE Fangeinrichtungen geschutzt waren

Seminar für Sachverstädige Prag 2012 Schäden an Biogasanlagen, die mit ESE Fangeinrichtungen geschutzt waren Seminar für Sachverstädige Prag 2012 Schäden an Biogasanlagen, die mit Fangeinrichtungen geschutzt waren Blitz ist elektrisches Naturphänomen mit extremen Parametern Dipl. Ing. Jiří Kutáč Vorsitzender

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

VI. FBS meeting in Gyor

VI. FBS meeting in Gyor Verkehrsmodell AT-SK dopravný model AT-SK VI. FBS meeting in Gyor 13.6.2012 Szenarien Igor Ripka, Ján Ivanko Szenario nr. 1 Verbindung D4 S8 Szenario nr.1 Belastung Pkw: D4 - S8 Szenario nr.1 Belastung

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

I.1. Holistische Sichtweisen auf den kommunikativen Prozess sowie Modell-konstitutive Innovationen

I.1. Holistische Sichtweisen auf den kommunikativen Prozess sowie Modell-konstitutive Innovationen Die Translation als interkulturelle Praxis in wissenschaftlicher Reflexion: Leistungen VorUrteile Argumente Klarstellungen anlässlich 120 Jahre Berliner universitärer Erfolgsgeschichte zum Dolmetschen

Mehr

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion

Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland unter der Schirmherrschaft von Botschafter Dr. Martin

Mehr

Ferienordnung Sommer 2011

Ferienordnung Sommer 2011 Ferienordnung Sommer 2011 Deutschland Osterferien Hamburg 7. - 18. März 2011 Mo-Fr Mecklenburg-Vorpommern 16. - 27. April 2011 (Sa-Mi) (abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.) Baden-Württemberg

Mehr

EC Logistics. Unternehmenspräsentation

EC Logistics. Unternehmenspräsentation Unternehmenspräsentation Unser Leitbild als Dienstleister für die österreichische Wirtschaft Wir sind das logistische Rückgrat der österreichischen Wirtschaft im Bereich Stückgut sowie den verwandten Produkten

Mehr

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM ilikonové výrobky 2 Výrobní program VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM Ӏ SILIKONOVÉ PROFILY / SILIKONOVÁ TECHNICKÁ PRYŽ / SILIKONTEXTILNÍ HADICE Firma SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí

Mehr

Strahlenschutzverordnung

Strahlenschutzverordnung Strahlenschutzverordnung (StSV) Änderung vom 15. November 2000 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 1 wird wie folgt geändert: Art. 9 Kommission für

Mehr

EcoPure - with good conscience

EcoPure - with good conscience EcoPure - with good conscience EcoPure with good conscience Angelina 4 5 Daniela 6 7 Caroline 8 9 Versailles 10 11 Juliette 12 13 Jessica 14 15 Jane 16 17 Decorations 18 19 Packaging 20 With EcoPure we

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

REFERENZLISTE. Serviceleistungen für Dampfturbinen. T ä t i g k e i t Kunde Standort St. Jahr. Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD.

REFERENZLISTE. Serviceleistungen für Dampfturbinen. T ä t i g k e i t Kunde Standort St. Jahr. Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. Seite 1 102. Herstellung von Ersatzteilen für Regelventil, Schnellschlussventil und Anlaufventil Hiang Seng Fibre Container Co.,LTD. Bangkok Thailand 101. Herstellung von Ersatzteilen für Dampfturbine

Mehr

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich

EUREGIO Tagung 19.10.2001 Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Miteinander Lernen voneinander Lernen Freitag, 19. Oktober 2001 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf/Niederösterreich Programm Vormittag 09.30 10.00 Begrüßung und Eröffnung LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing, Poysdorf

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Entsendung von Arbeitnehmern in die Tschechische Republik

Entsendung von Arbeitnehmern in die Tschechische Republik Entsendung von Arbeitnehmern in die Tschechische Republik Ein Merkblatt der Industrie- und Handelskammer Hannover 1. Entsendung von Arbeitnehmern 1.1 Einreise in die Tschechische Republik 1.2 Zugang zum

Mehr

Deutsche heiraten in der Tschechischen Republik

Deutsche heiraten in der Tschechischen Republik Deutsche heiraten in der Tschechischen Republik Auskunftserteilung über ausländisches Recht Bundesverwaltungsamt Der zentrale Dienstleister des Bundes Tschechische Republik Stand: Juni 2013 Diese Informationsschrift

Mehr

Zahlungserinnerung. Zahlung berücksichtigt bis:

Zahlungserinnerung. Zahlung berücksichtigt bis: 14 Wenn Ihr Kunde nicht rechtzeitig zahlt, dann schicken Sie ihm zunächst eine Zahlungserinnerung. Sie machen darin den Kunden auf den noch ausstehenden Rechnungsbetrag aufmerksam, fügen eventuell eine

Mehr

119O Wien, LifeScience Vienna Muthgasse WHITE SPACE

119O Wien, LifeScience Vienna Muthgasse WHITE SPACE 119O Wien, LifeScience Vienna Muthgasse WHITE SPACE ECKDATEN - WHITE SPACE ECKDATEN - 25.500 m² Mietfläche - 340 PKW - Stellplätze - Labors für Biotechnologie, Chemie & Physik - Büros Fläche Labor Büro

Mehr

Oberbank - Geschäftsstellen

Oberbank - Geschäftsstellen Geschäftsstellen in Österreich Altheim Stadtplatz 14, 4950 Altheim Telefon: +43 (0)7723 / 428 00-0 Telefax: +43 (0)7723 / 428 00-39 e-mail: ah@oberbank.at Montag 08:00-12:00 14:00-16:00 Dienstag 08:00-12:00

Mehr

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg.

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich 10 Nováková Anežka 00:45:04 2 Profi Sport Cheb 1 1999 7 Zuber Hanna 00:47:09 2 BikesportBuhne Bayreuth 2 1999 8 Kounovská Veronika 00:52:12 2 Cykloteam Ostrov 3 1999 19 Klouèková Sára 00:59:00

Mehr

Manche Fälle sind zweifelhaft. Zeigen Sie sich dann lieber kulant, denn: Einen guten Kunden verliert man schlieβlich nicht gern.

Manche Fälle sind zweifelhaft. Zeigen Sie sich dann lieber kulant, denn: Einen guten Kunden verliert man schlieβlich nicht gern. 13 Was aber, wenn Sie selber Lieferant sind und von einem Kunden eine Mängelrüge erhalten? Prüfen Sie diese Reklamation genau. Finden Sie heraus, ob sie berechtigt ist. Wenn ja, entschuldigen Sie sich

Mehr

RWE. The energy to lead. Übersetzung aus der tschechischen Sprache

RWE. The energy to lead. Übersetzung aus der tschechischen Sprache Übersetzung aus der tschechischen Sprache GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für die Sicherstellung der Sicherheit und des Gesundheitschutzes bei der Arbeit (SGS), des Umweltschutzes (US) und des Brandschutzes (BS)

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Management v době krize pro lepší budoucnost Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Náklady? Dvakrát měř, jednou řež! 1. Současné versus budoucí náklady? 2. Cílem je snížit špatné

Mehr

Ihr Familienstammbaum

Ihr Familienstammbaum Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Wilhelm Fischer?-? Großmutter väterlicherseits Fani Fischer (geb. Kärpel)?-? Großvater mütterlicherseits Daniel Treu?-? Großmutter mütterlicherseits Mina

Mehr

Jugend Frauen Grenzregionen Unentdeckte Chancen gemeinsam nutzen

Jugend Frauen Grenzregionen Unentdeckte Chancen gemeinsam nutzen Jugend Frauen Grenzregionen Unentdeckte Chancen gemeinsam nutzen Freitag, 11. Oktober 2002 Kolpinghaus, 2170 Poysdorf Niederösterreich Programm Vormittag 09.15 12.30 09.15 9.45 Begrüßung LAbg. Bgm. Karl

Mehr

Typische Eigenschaften von Metallen

Typische Eigenschaften von Metallen Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

Aktuelles zur Beratung von KMU

Aktuelles zur Beratung von KMU Aktuelles zur von KMU Steuerliche Aspekte der von KMU Mag. Lothar Egger JKU, Linz Grundsätzliches zur KMU- des Unternehmens des Unternehmers Generalistisch Entscheidungsorientiert Unternehmerisch denkend

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

Steuerliche Auswirkungen beim Crowdinvesting

Steuerliche Auswirkungen beim Crowdinvesting Steuerliche Auswirkungen beim Crowdinvesting Florian Zeitlinger, LL.M. 26. November 2015 Wien Equity Crowdinvesting vs Debt Crowdinvesting Fremdkapital Debt Crowd- Investing Festverzinsliches Darlehen,

Mehr

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR SLOVO A SLOVESNOST Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem ročník 65 číslo 2 A journal for the theory of language and language cultivation founded

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

Möglichkeiten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sowie Sachsen und Polen

Möglichkeiten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sowie Sachsen und Polen Möglichkeiten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sowie Sachsen und Polen Referentin: Yvonne Schönlein Gemeinsames Technisches Sekretariat Programmüberblick Ziel 3 -

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Member State Management Authority Scientific Authority AUSTRIA

Member State Management Authority Scientific Authority AUSTRIA Names and addresses of the Management and Scientific Authorities designated by the Member States in accordance with Article IX (1) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Mehr

SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE

SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen und der Slowakischen Republik Herausgegeben

Mehr

Ausbildung - Fortbildung - Einbildung

Ausbildung - Fortbildung - Einbildung Reif für das M u s e u m? Ausbildung - Fortbildung - Einbildung Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet von den ICOM-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der

Mehr

UNESCO. Denkmäler in der Region Vysočina

UNESCO. Denkmäler in der Region Vysočina UNESCO Denkmäler in der Region Vysočina Region VYSOČINA (BÖHMISCH-MÄHRISCHE HÖHE) Die unversehrte Landschaft der Vysočina (Böhmisch-Mährische Höhe) mit den bewaldeten Hügeln und den blühenden Wiesen zieht

Mehr

Wo l fg a n g G re i se n e g g e r Alt-Rektor der Universität Wien bei der Eröffnung des Campus 1998

Wo l fg a n g G re i se n e g g e r Alt-Rektor der Universität Wien bei der Eröffnung des Campus 1998 Einladung zur Eröffnung Mittwoch, 29. April 2015 1 7. 3 0 U h r B e g r ü ß u n g Eva N o wot n y Vorsitzende Universitätsrat, Universität Wien H a ra l d P ete r ka Leiter DLE Raum- und Ressourcenmanagement,

Mehr

Auszüge aus dem "Continental Handbuch für Kraftfahrer 1932/33"

Auszüge aus dem Continental Handbuch für Kraftfahrer 1932/33 Quelle: "Continental Handbuch für Kraftfahrer" Ausgabe: Deutschland 1932/33. Nachfolgend Auszüge (hier ohne Sonderzeichen) zu Automobil- u. Motorsportclubs, Automobilfabriken, Autozubehör, Einstellhallen,

Mehr

Zum Fremdsprachenbedarf in Unternehmen im Landkreis Vsetín. Pavel Twyrdy

Zum Fremdsprachenbedarf in Unternehmen im Landkreis Vsetín. Pavel Twyrdy Zum Fremdsprachenbedarf in Unternehmen im Landkreis Vsetín Pavel Twyrdy Bachelorarbeit 2012 v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat

Mehr

Atombau, Periodensystem der Elemente

Atombau, Periodensystem der Elemente Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne

Mehr

Der Einfluss von Werbeausgaben auf den Wert eines Unternehmens, aufgezeigt am Beispiel eines Unternehmens. Tomáš Mikyta

Der Einfluss von Werbeausgaben auf den Wert eines Unternehmens, aufgezeigt am Beispiel eines Unternehmens. Tomáš Mikyta Der Einfluss von Werbeausgaben auf den Wert eines Unternehmens, aufgezeigt am Beispiel eines Unternehmens Tomáš Mikyta Bachelorabeit 2013 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané

Mehr

Änderungen der Steuergesetze 2012 3. Teil

Änderungen der Steuergesetze 2012 3. Teil Änderungen der Steuergesetze 2012 3. Teil IB Service Ungarn, Dezember 2011 INHALT - Mit Fahrzeugen verbundene und sonstige Gesetzänderungen IB.Service Liebe Klienten! Mit diesem Schreiben möchten wir Sie

Mehr

Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider Bürosachbearbeiterin

Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider Bürosachbearbeiterin file:///d:/users/weiss/desktop/termine/151002_dlzt/nachricht.html 1 von 2 25.05.2015 12:43 Sehr geehrte Herren, anbei leiten wir die Mail an Sie weiter. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Elke Schneider

Mehr

"DB": Eisenbahnen des Bundes (German Federal Railways)

DB: Eisenbahnen des Bundes (German Federal Railways) Angebot: Sachsen-Böhmen-Ticket (Single, Gruppe) (Type of ticket: Sachsen-Böhmen-Ticket (single, group)) Übersicht der (vertraglichen) Beförderer im Eisenbahnverkehr mit Nutzung des UIC-Codes "1080" in

Mehr

NÖ Landesmeisterschaften 2016-1. Teil 21.05.2016

NÖ Landesmeisterschaften 2016-1. Teil 21.05.2016 Teilnehmende Vereine Seite NÖ Landesmeisterschaften 206 -. Teil 2.05.206 Teilnehmende Vereine Land / Verein Teilnehmer Starts Damen Herren Gemischt Einzel Staffel Damen Herren Gemischt Einzel Staffel.

Mehr

Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen

Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen Teilnahme des LANUV an Ringversuchen oder Vergleichsmessungen Fortlfd. 1 Herbst 1991 Berliner Senatsverw. 2 1. - 5. Jun.1992 Bestimmung von Metallen und Metalloxiden in Stäuben 2 Proben, 1 Lösung Staub

Mehr

MANUÁL stránky 1 až 40 CZ

MANUÁL stránky 1 až 40 CZ MANUÁL stránky 1 až 40 CZ ÚVODEM Vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android tablet Primus QS od společnosti Vonino. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský

Mehr

Automotodrom Brno von 24.04.2014 bis 24.04.2014

Automotodrom Brno von 24.04.2014 bis 24.04.2014 Automotodrom Brno von 24.04.2014 bis 24.04.2014 1 Österreich Karner Siegfried VW Golf 1 10 1 Deutschland Haggenmüller Dietmar Audi R8 LMS Ultra 10 2 Deutschland Weidt Suzanne Audi R8 LMS Ultra 8 1 Österreich

Mehr

VY_22_INOVACE_2.32_NJ_PERSÖNLICHKEITEN

VY_22_INOVACE_2.32_NJ_PERSÖNLICHKEITEN VY_22_INOVACE_2.32_NJ_PERSÖNLICHKEITEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: únor 2014 Ročník: 1. Nde

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr