Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων"

Transkript

1 Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Τελευταία επικαιροποίηση: 30 Ιανουαρίου 2015 A. Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) 1 (ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ), η ΕΚΤ έχει δημοσιεύσει κατάλογο με τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων 2 και εποπτευόμενων ομίλων 3 που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία από αυτήν («σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» και «σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 16 και 22 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ 4 ), αναφέροντας τους συγκεκριμένους λόγους στους οποίους στηρίζεται η άμεση εποπτεία και, σε περίπτωση χαρακτηρισμού των εποπτευόμενων οντοτήτων ή των εποπτευόμενων ομίλων ως σημαντικών βάσει του κριτηρίου του μεγέθους, τη συνολική αξία των του ενεργητικού τους. B. Κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Η ΕΚΤ έχει επίσης δημοσιεύσει τον κατάλογο των οντοτήτων που υπόκεινται στην εποπτεία εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, ο κατάλογος περιλαμβάνει τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων όπως αναφέρονται Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της , σ. 1). «Εποπτευόμενη οντότητα»: α) πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος β) χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος γ) μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21 στοιχείο β) του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ δ) υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, το οποίο λειτουργεί στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλος. Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. «Σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: α) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα συμμετέχοντος κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ. «Σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος»: εποπτευόμενος όμιλος ο οποίος έχει την ιδιότητα του σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου βάσει απόφασης της ΕΚΤ ληφθείσας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της , σ. 63) (ο κανονισμός ΕΕΜ).

2 στο άρθρο 2 σημείο 20 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 7 6 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι οποίες καλούνται «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, καθώς και την επωνυμία της οικείας ΕΑΑ. Οι καταχωρίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) αφορούν εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες, αν και πληρούν ένα από τα κριτήρια του κανονισμού ΕΕΜ και, επομένως, θεωρούνται σημαντικές, έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΚΤ ως λιγότερο σημαντικές λόγω της συνδρομής ειδικών περιστάσεων που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ και στο άρθρο 70 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Και οι δύο κατάλογοι, οι οποίοι καταρτίστηκαν αρχικά με βάση τις παρεχόμενες από τις ΕΕΑ πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2014, επικαιροποιούνται από την ΕΚΤ σε τακτική βάση. Η τελευταία επικαιροποίηση των καταλόγων αντανακλά τις αποφάσεις που εξέδωσε η ΕΚΤ μέχρι και την 30ή Ιανουαρίου Βλ. υποσημείωση 2 ανωτέρω. «Λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: α) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ το οποίο είναι συμμετέχον κράτος μέλος.

3 A. Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων Investar Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Argenta Spaarbank NV Argentabank Luxembourg S.A. Axa Bank Europe SA AxaBank Europe SCF Banque Degroof S.A. Banque Degroof France S.A. Banque Degroof Luxembourg S.A. Privat Bank Degroof, S.A. Belfius Banque S.A. Dexia NV Dexia Crédit Local Dexia Flobail Dexia CLF Banque Dexia CLF Régions Bail S.A. Dexia Kommunalbank Deutschland AG Dexia Crediop S.p.A. Dexia LdG Banque S.A. Dexia Sabadell, S.A. KBC Group N.V. KBC Bank N.V. Banque diamantaire anversoise CBC Banque KBC bail immobilier France SAS KBC Bank Ireland plc Československá obchodná banka, a.s. ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. Βέλγιο Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Βέλγιο Βέλγιο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Λουξεμβούργο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Ιρλανδία Σλοβακία Σλοβακία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού Σημαντικά διασυνοριακά στοιχεία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

4 The Bank of New York Mellon S.A. Aareal Bank AG Corealcredit Bank AG Bayerische Landesbank Deutsche Kreditbank AG SKG Bank AG Banque LBLux S.A. Commerzbank AG Γερμανία European Bank for Financial Services GmbH (ebase) Hypothekenbank Frankfurt AG comdirect bank AG Commerzbank International S.A. Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg Hypothekenbank Frankfurt International S.A. DekaBank Deutsche Girozentrale DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Deutsche Bank Europe GmbH Deutsche Bank Bauspar-AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Deutsche Postbank AG norisbank GmbH BHW Bausparkasse AG DB Investment Services GmbH Deutsche Bank Österreich AG Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία ενεργητικού Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού άνω των 1.000

5 Deutsche Bank S.p.A. Deutsche Bank Mutui S.p.A. Finanza e Futuro Banca S.p.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Postbank International S.A. Sal. Oppenheim jr. & Cie Luxembourg S.A. Deutsche Bank (Malta) Ltd Deutsche Bank Nederland N.V. Deutsche Bank, S.A.E. DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG DVB Bank SE TeamBank AG Nürnberg Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken VR Diskontbank GmbH DZ-Bank Ireland plc DZ Privatbank S.A. Europäische Genossenschaftsbank S.A. Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbh & Co. KG Landesbank Berlin Holding AG Landesbank Berlin AG Berlin Hyp AG netbank AG HASPA Finanzholding Hamburger Sparkasse AG Sparkasse Mittelholstein AG HSH Nordbank AG HSH Nordbank Securities S.A. Hypo Real Estate Holding AG Deutsche Pfandbriefbank AG DePfa Bank plc DePfa ACS Bank Hypo Public Finance Bank Hypo Pfandbrief Bank International S.A. Landesbank Baden-Württemberg MKB Mittelrheinische Bank GmbH Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Μάλτα Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Γερμανία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Γερμανία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurter Sparkasse Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank Landwirtschaftliche Rentenbank Münchener Hypothekenbank eg Norddeutsche Landesbank-Girozentrale Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg- Girozentrale Deutsche Hypothekenbank (AG) Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. Nord/LB Covered Finance Bank S.A. NRW.Bank SEB AG Volkswagen Financial Services AG Volkswagen Bank GmbH MAN Financial Services SAS WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank WGZ-Bank Ireland plc Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

7 AS SEB Pank Swedbank AS Εσθονία Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Allied Irish Banks plc AIB Mortgage Bank EBS Limited EBS Mortgage Finance Permanent tsb Group Holdings plc Ιρλανδία Permanent tsb plc The Governor and Company of the Bank of Ireland Bank of Ireland Mortgage Bank ICS Building Society Ulster Bank Ireland Limited Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Alpha Bank, S.A. Alpha Bank Cyprus Ltd Emporiki Bank Cyprus Ltd Ελλάδα Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κύπρος Κύπρος Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού 50-75

8 Eurobank Ergasias, S.A. Eurobank Cyprus Ltd Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. National Bank of Greece, S.A. National Bank of Greece (Cyprus) Ltd NBG Bank Malta Ltd Piraeus Bank, S.A. Geniki Bank, S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd Κύπρος Λουξεμβούργο Κύπρος Μάλτα Ελλάδα Κύπρος ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Unoe Bank, S.A. Banco Depositario BBVA, S.A. Banco Industrial de Bilbao, S.A. Banco Occidental, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco de Promoción de Negocios, S.A. (Promobanc) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. Banco de Sabadell, S.A. Banco Gallego, S.A. Sabadell Solbank, S.A. Banco Financiero y de Ahorros, S.A. Bankia, S.A. Banco Mare Nostrum, S.A. Banco Popular Español, S.A. Bancopopular-e, S.A. Popular Banca Privada, S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Πορτογαλία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

9 Banco Popular Pastor, S.A. Targobank Banco Popular Portugal, S.A. Banco Santander, S.A. Allfunds Bank, S.A. Santander Investment, S.A. Santander Banco de Emisiones, S.A. Open Bank, S.A. Banco de Albacete, S.A. Santander Consumer Finance, S.A. Santander Consumer Bank GmbH Santander Benelux, S.A./NV Santander Consumer Bank AG Santander Consumer Bank S.p.A. Santander Private Banking S.p.A. Banco Santander Totta S.A. Banco Madesant Sociedade Unipessoal S.A. Banco Santander Consumer Portugal, S.A. Bankinter, S.A. Bankinter Luxembourg S.A. Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja Ibercaja Banco, S.A. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, S.A. Caixabank, S.A. Nuevo Micro Bank, S.A. Banco de Crédito Social Cooperativo Cajas Rurales Unidas, S. Cooperativa de Crédito Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V. Caixa R. Altea, C.C.V. Caja R. S. Roque de Almenara S.C.C.V. Caixa R. S. Vicent Ferrer de la Vall Duixo, C.C.V. Caixa R. de Callosa den Sarria, C.C.V. Caja R. Católico Agraria, S.C.C.V. Caja R. S. José de Burriana, S.C.C.V. Caixa Rural Torrent, C.C.V. Caja R. S. Jaime Alquerías Niño Perdido S.C.C.V. Caja R. de Cheste, S.C.C. Caixa R. de Turis, C.C.V. Caja R. S. José de Nules, S.C.C.V. Caja R. de Villar, C.C.V. Caja R. La Junquera de Chilches, S.C.C.V. Πορτογαλία Βέλγιο Γερμανία Πορτογαλία Πορτογαλία Πορτογαλία Λουξεμβούργο ενεργητικού άνω των ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού 30-50

10 Caixa R.S. Josep de Vilavella, S.C.C.V. Caja R. S. Isidro de Vilafames, S.C.C.V. Caja R. de Alginet, S.C.C.V. Caixa R. Albalat dels Sorells, C.C.V. Catalunya Banc Kutxabank, S.A. Cajasur Banco, S.A. Bilbao Bizkaia Kutxa Caja de Ahorros y M.P. de Guipúzcoa y San Sebastián Caja de Ahorros de Vitoria y Álava Liberbank, S.A. Banco de Castilla-La Mancha, S.A. Caja de Ahorros de Asturias Caja de Ahorros y M.P. de Extremadura Caja de Ahorros de Santander y Cantabria Banesco Holding Hispania Banesco Holding Financiero 2 Banco Etcheverria NCG banco Unicaja Banco, S.A. Caja de Ahorros y M.P. de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén Banco de Caja España Inver. Salamanca y Soria (CEISS) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού BNP Paribas Laser cofinoga BNP-Paribas Guyane JCB Finance BNP-Paribas Guadeloupe BNP-Paribas Martinique Banque nationale de Paris Intercontinentale Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού άνω των 1.000

11 BNP-Paribas home loan SFH BNP-Paribas Public Sector SCF Natiocrédibail BNP-Paribas factor BNP-Paribas Personal Finance Cortal Consors Fortis lease Parilease BNP-Paribas Lease Group Leasegroup BNP-Paribas wealth management BNP-Paribas Securities Services BNP-Paribas Réunion Société alsacienne de développement et d expansion Cmv mediforce Fidem Banque Solfea CNH Industrial Capital Europe Loisirs finance Same Deutz-Fahr Finance Claas financial services Facet Domofinance MFF BNP-Paribas Dealing Services Natiocredimurs, Société en Nom Collectif Compagnie de gestion et de prêts Sygma banque BNP Nouvelle-Calédonie BNP-Paribas Fortis SA bpost banque SA Commerz Finanz GmbH Von Essen GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Findomestic Banca S.p.A. Artigiancassa S.p.A. BGL BNP-Paribas Bank Insinger de Beaufort N.V. The Economy Bank N.V. Banco BNP-Paribas Personal Finance, S.A. BNP-Paribas España, S.A. Banco Cetelem, S.A. BPCE Bred Banque Populaire Banque Populaire Rives de Paris Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique CASDEN Banque Populaire Caisse d Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes- Corse Caisse d Epargne et de Prévoyance Normandie Banque Populaire du Massif Central Caisse d Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté Βέλγιο Βέλγιο Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού άνω των 1.000

12 Bred Cofilease Caisse d Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrenées Caisse d Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou- Charentes Caisse d Epargne et de Prévoyance du Languedoc- Roussillon Banque Populaire du Nord Banque Populaire Atlantique Caisse d Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes Banque Populaire Loire et Lyonnais Fimipar Caisse d Epargne et de Prévoyance Loire-Drôme- Ardèche Bred Gestion Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire Caisse d Epargne et de Prévoyance Loire-Centre Banque Populaire Provençale et Corse Banque Populaire Lorraine Champagne Natixis Financement Caisse d Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne Société financière Antilles Guyane SOFIAG Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel d Outre- Mer Banque Populaire Côte d Azur Caisse d Epargne et de Prévoyance Nord France Europe Natixis Asset Management Finance Banque Populaire du Sud Caisse d Epargne et de Prévoyance d Alsace Banque Populaire de l Ouest Banque Populaire des Alpes Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Méditerranée Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique Société Financière pour le Développement de la Réunion (S.O.F.I.D.E.R.) Caisse d Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Banque Populaire Occitane Caisse d Epargne et de Prévoyance de Picardie Caisse d Epargne et de Prévoyance Côte d Azur Banque Populaire Val de France Caisse d Epargne et de Prévoyance d Auvergne et du Limousin Natixis Banque Internationale De Commerce Bred Crédit Coopératif Crédit Foncier de France

13 Banque Chaix Banque de Savoie Crédit Commercial du Sud-Ouest Natixis Lease Natixis Factor Natixis Coficiné Société Centrale pour le Financement de l Immobilier SOCFIM Banque BCP Banque Dupuy de Parseval Banque EDEL SNC Banque Marze Caisse Solidaire Capitole Finance Tofinso BPCE International et Outremer (BPCE IOM) Natixis Interépargne Natixis Paiements Banques Populaires Covered Bonds GCE Covered Bonds BPCE SFH Natixis Funding Société de Banque et d Expansion S.B.E. Caisse Francaise de Développement Industriel C.F.D.I. Banque Monétaire et Financière B.M.F. Banque Privée 1818 Société Financière de la N.E.F. Compagnie de Financement Foncier Banque du Bâtiment et des Travaux Publics BTP Banque Banque Palatine Fructibail Banque de la Réunion Natixis Bail Sud-Ouest Bail Natixis Lease Immo Cicobail Banque des Antilles Francaises B.D.A.F. Natixis Pfandbriefbank AG Natixis Bank Banque BCP S.A. Banco Primus, SA Bpifrance (Banque Publique d Investissement) Bpifrance Financement Bpifrance Régions Confédération Nationale du Crédit Mutuel Caisse fédérale de crédit mutuel CM-CIC Factor Fortuneo Caisse agricole Crédit Mutuel Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού ενεργητικού

14 Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan Crédit mutuel Arkéa Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles-Guyane Caisse Centrale du Crédit Mutuel Banque Fédérative du Crédit Mutuel Banque commerciale du marché Nord Europe- BCMNE Monabanq. Cofidis Cofidis participations Crédit foncier et communal d Alsace et de Lorrainebanque Fédéral finance Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH Arkéa banking services Crédit mutuel Arkéa public sector SCF Créatis Arkéa banque entreprises et institutionnels Cmcic lease Banque Européenne du Crédit Mutuel Crédit foncier et communal d Alsace et de Lorraine- Société de crédit foncier CFCAL-SCF Banque du groupe casino Crédit Mutuel CIC Home Loan SFH Groupe sofemo C2C Cartes et Crédits à la Consommation Crédit Industriel et Commercial Cic CIC Iberbanco Banque CIC Sud-Ouest Lyonnaise de banque l.b. CM-CIC Bail Banque CIC Nord-Ouest Banque CIC Ouest Banque CIC Est Banque transatlantique S.A. Crédit professionnel S.A. Beobank SA BKCP SCRL Onderling Beroepskrediet Banque Transatlantique Belgium S.A. Crédit Mutuel Nord Europe Belgium N.V./S.A. Targobank AG & Co. KGaA La Française Bank Banque de Luxembourg S.A. Banque Transatlantique Luxembourg S.A. Targobank C.R.H. Caisse de Refinancement de l Habitat Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο ενεργητικού 50-75

15 Crédit Agricole S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Locam Location automobiles matériel Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi- Pyrénées Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel d Alpes- Provence Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-D Armor Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Périgord (Crédit Agricole Charente-Périgord) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d Aquitaine FC France Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d Ille-et- Vilaine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe Amundi finance Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire- Haute-Loire Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine Bforbank Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ενεργητικού άνω των 1.000

16 Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France Crédit agricole Centre France Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud- Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Centre- Est Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l Anjou et du Maine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie Crédit Agricole des Savoie. CACEIS Bank France Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d Ile-de-France Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence- Côte d Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpesmaritimes-Var) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion CA Indosuez private banking Banque Chalus Crédit Agricole leasing et factoring FL Auto Amundi tenue de comptes Crédit Agricole home loan SFH Crédit Agricole Public Sector SCF Amundi group Crédit Lyonnais Crédit agricole corporate and investment bank CA Consumer finance SEDEF Société européenne de Développement du Financement Banque Thémis Lixxbail Auxifip Ester finance titrisation Créalfi Crédit lift Banque Française Commerciale Antilles-Guyane B.F.C Antilles-Guyane Ménafinance Finamur Union de banques arabes et francaises u.b.a.f.

17 Lixxcredit Unifergie union pour le financement des économies d énergie FGA Bank GmbH CreditPlus Bank Aktiengesellschaft CACEIS Bank Deutschland GmbH Cassa di Risparmio Di Parma e Piacenza S.p.A. Banca Popolare Friuladria S.p.A. Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. CACEIS Bank Luxembourg Crédit Agricole Luxembourg Banco Credibom, SA Bankoa, S.A. HSBC France HSBC Epargne entreprise HSBC Factoring HSBC Real Estate Leasing HSBC SFH La Banque Postale La Banque Postale Home Loan SFH Banque Privée Européenne Société de Financement Local Caisse Française de Financement Local Société Générale S.A. Newedge group Société Générale pour le Développement des Opérations de Crédit-Bail Immobilier Sogebail Société Générale SCF Société générale SFH Compagnie generale d affacturage c.g.a. Inter Europe Conseil Société Générale de Banque aux Antilles Banque Française Commerciale Océan Indien B.F.C Océan Indien Généfim Compagnie Générale De Location D équipements c.g.l. Sogefimur Génébanque Crédit du Nord Boursorama Société Anonyme de Crédit à l Industrie Française Banque laydernier Banque Rhône-Alpes Groupe Crédit du Nord Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού άνω των 1.000

18 Banque Tarneaud Banque Kolb Banque nuger SGB Finance Disponis Sophia-bail Société Marseillaise de Crédit Banque Courtois Société Générale Private Banking N.V. GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbh Hanseatic Bank GmbH & Co KG OnVista Bank GmbH Société Générale Securities Services S.p.A. Société Générale Mutui Italia S.p.A. Société Générale Bank & Trust Société Générale LDG SGBT Capital Markets Finance Société Générale Financing and Distribution SKB Banka d.d. Self Trade Bank, S.A. Βέλγιο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβενία Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Banca Cesare Ponti S.p.A. Banca Carige Italia S.p.A. Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. Banca del Monte di Lucca S.p.A. Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte Paschi Belgio Monte Paschi Banque S.A. Banco Popolare Società Cooperativa Banca Italease S.p.A. Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Banco Popolare Luxembourg S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Βέλγιο Λουξεμβούργο Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

19 Banca Popolare dell Emilia Romagna Società Cooperativa Banco di Sardegna S.p.A. Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Banca della Campania S.p.A. Banca Popolare di Ravenna S.p.A. Banca di Sassari S.p.A. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Banca Popolare dell Emilia Romagna (Europe) International S.A. Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Banca Akros S.p.A. Webank S.p.A. Banca Popolare di Mantova S.p.A. Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni Farbanca S.p.A. Banca Nuova S.p.A. Barclays Bank PLC (Italy) ICCREA Holding S.p.A. ICCREA Bancaimpresa S.p.A. Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. ICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo Intesa Sanpaolo S.p.A. Banco di Napoli S.p.A. Banca di Credito Sardo S.p.A. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Banca di Trento e Bolzano Società per Azioni Bank Fur Trient Und Bozen AG Banca Imi S.p.A. Banca Fideuram S.p.A. Banca Prossima S.p.A Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. Λουξεμβούργο ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

20 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. Banca Monte Parma S.p.A. Mediocredito Italiano S.p.A. Istituto per lo Sviluppo Economico dell Italia Meridionale - (I.Sv.E.I.Mer.) S.p.A. Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. Casse di Risparmio dell Umbria S.p.A. Banca dell Adriatico S.p.A. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. Société Européenne De Banque S.A. Všeobecná úverová banka, a.s. Banka Koper d.d. Allfunds Bank, S.A. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. CheBanca! S.p.A. Mediobanca International (Luxembourg) S.A. UniCredit S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A. UniCredit Credit Management Bank S.p.A. UniCredit Bank Austria AG Leasfinanz Bank GmbH Schoellerbank AG Bank Austria Wohnbaubank AG FactorBank AG direktanlage.at AG card complete Service Bank AG DC Bank AG UniCredit Bank AG Bankhaus Neelmeyer AG DAB Bank AG UniCredit Bank Ireland plc UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. UniCredit Luxembourg S.A. Unicredit Banka Slovenija d.d. Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni Banca Carime S.p.A. Ubi Banca Private Investment S.p.A. Iw Bank S.p.A. Banca di Valle Camonica S.p.A. Banco di Brescia San Paolo cab S.p.A. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβακία Σλοβενία Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβενία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

21 Banca Popolare di Ancona S.p.A. Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Banca Regionale Europea S.p.A Ubi Banca International S.A. Veneto Banca S.C.p.A. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Banca Apulia S.p.A. Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A. Luxembourg ενεργητικού Bank of Cyprus Public Company Ltd Co-operative Central Bank Ltd Κύπρος Periferiaki Co-operative Credit Society Lefkosias Ltd Tamassos Orinis and Pitsilias Co-operative Credit Society Ltd Lakatamia-Dheftera Co-operative Credit Society Ltd Co-operative Credit Society Strovolou Ltd Co-operative Credit Society Ledra Ltd Cyprus Educational Co-operative Savings Society Ltd Cyprus Police and Military Co-operative Savings Society Ltd Telecommunications, Energy and Banks Employees Co-operative Savings Society Ltd Co-operative Savings Society Nicosia Ltd Cyprus Civil Service Co-operative Building Society and Savings Bank Ltd Makrasyka- Larnaka-District of Famagusta Cooperative Credit Society Ltd Famagusta-Larnaka Co-operative Savings Society Ltd Allileggyis Co-operative Credit Society Ltd Troodos Co-operative Credit Society Ltd Periferiaki Limassol Co-operative Credit Society Ltd Pafos Co-operative Savings Society Ltd Co-operative Savings Society Lemesou Ltd Co-operative Credit Society Kokkinochorion Ltd Hellenic Bank Public Company Ltd RCB Bank Ltd Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ

22 ABLV Bank AS ABLV Bank Luxembourg S.A. AS SEB Banka Swedbank AS AB DNB bankas AB SEB bankas Swedbank AB Λεττονία Λιθουανία Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Λουξεμβούργο Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Λουξεμβούργο Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg Precision Capital S.A. Banque Internationale à Luxembourg S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Λουξεμβούργο Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού 30-50

Institutions included in the comprehensive assessment

Institutions included in the comprehensive assessment Institutions included in the comprehensive assessment Austria BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (with BAWAG Holding GmbH as superordinate

Mehr

BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK

BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 8.3.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 69/107 BESCHLÜSSE BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK vom 4. Februar 2014 zur Bestimmung der Kreditinstitute, die der umfassenden Bewertung unterliegen (EZB/2014/3)

Mehr

Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Το 2014 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ θα απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ. Τελευταία

Mehr

sonstige Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken Seite 1 Unternehmen

sonstige Kreditinstitute einschließlich der Wertpapierhandelsbanken Seite 1 Unternehmen Börsenratswahl Eurex der Wertpapierhandelsbanken Seite 1 ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch ABN AMRO Clearing Bank N.V. B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Baader Bank Aktiengesellschaft Banca Akros S.p.A.

Mehr

A. List of significant supervised entities. Belgium

A. List of significant supervised entities. Belgium Latest update: 16 March 2015 A. List of significant supervised entities Belgium Investar Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Argenta Spaarbank NV Axa Bank Europe SA AxaBank Europe SCF Banque Degroof S.A.

Mehr

Liste bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und Liste weniger bedeutender Institute

Liste bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und Liste weniger bedeutender Institute Liste bedeutender beaufsichtigter Unternehmen und Liste weniger bedeutender Institute Auf allen Veröffentlichungen der EZB ist im Jahr 2014 ein Ausschnitt der 20- -Banknote abgebildet. Letzte Aktualisierung

Mehr

The list of significant supervised entities and the list of less

The list of significant supervised entities and the list of less The list of significant supervised entities and the list of less significant institutions In 2014 all ECB publications feature a motif taken from the 20 banknote. Latest update of the list: 04/09/2014

Mehr

A. List of significant supervised entities. Belgium

A. List of significant supervised entities. Belgium Cut-off date: 30 September 2015 Number of significant supervised entities: 123 A. List of significant supervised entities Investar Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Argenta Spaarbank NV Axa Bank Europe

Mehr

Cut-off date for significance decisions: 30 December 2015 Number of significant supervised entities: 129

Cut-off date for significance decisions: 30 December 2015 Number of significant supervised entities: 129 Cut-off date for significance decisions: 30 December 2015 Number of significant supervised entities: 129 The ECB has conducted its annual significance assessment in accordance with Article 6(4) of Council

Mehr

et liste des institutions moins importantes

et liste des institutions moins importantes Liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et liste des institutions moins importantes Dernière mise à jour : 30 janvier 2015 A. Liste des entités importantes soumises à la surveillance

Mehr

Rangliste der Institute im Riesenslalom - Endstand

Rangliste der Institute im Riesenslalom - Endstand Rang Institut Land Punkte A B B C C D D E E F0 Fa Fb F F3 UniCredito Italiano (9) (9) () 54 (30) 6 5 07 Credit Suisse - Zuerich 4 () 60 () 6 0 34 05 3 Suedtiroler Sparkasse AG 3 4 99 70 06 07 4 Banca Popolare

Mehr

Liste des entités importantes soumises à la. et liste des institutions moins importantes

Liste des entités importantes soumises à la. et liste des institutions moins importantes Liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et liste des institutions moins importantes En 2014, toutes les publications de la BCE comportent un motif figurant sur le billet de

Mehr

Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts

Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts Saraksts aktualizēts 30.01.2015. A. Nozīmīgo uzraudzīto iestāžu saraksts Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014

Mehr

Lista de entidades significativas supervisadas y lista de entidades menos significativas

Lista de entidades significativas supervisadas y lista de entidades menos significativas Lista de entidades significativas supervisadas y lista de entidades menos significativas En el año 2014 todas las publicaciones del BCE reproducirán un motivo tomado del billete de 20 euros. Lista actualizada

Mehr

De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen

De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen In 2014 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 20. Deze lijst

Mehr

Förteckningen över betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande institut

Förteckningen över betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande institut Förteckningen över betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande institut Under 2014 kommer alla ECB:s publikationer att ha ett motiv hämtat från 20-eurosedeln. Senast uppdaterad: 04/09/2014

Mehr

Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov in seznam manj pomembnih institucij

Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov in seznam manj pomembnih institucij Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov in seznam manj pomembnih institucij Zadnja sprememba: 30. januar 2015 A. Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov V skladu s členom 49(1) Uredbe (EU) št. 468/2014

Mehr

Lista de entidades supervisionadas significativas e lista de instituições menos significativas

Lista de entidades supervisionadas significativas e lista de instituições menos significativas Lista de entidades supervisionadas significativas e lista de instituições menos significativas Última atualização: 30 de janeiro de 2015 A. Lista de entidades supervisionadas significativas De acordo com

Mehr

Elenco dei soggetti vigilati. meno significativi. Tutte le pubblicazioni della BCE del 2014 recano un motivo tratto dalla banconota da 20 euro.

Elenco dei soggetti vigilati. meno significativi. Tutte le pubblicazioni della BCE del 2014 recano un motivo tratto dalla banconota da 20 euro. Elenco dei soggetti vigilati significativi ed elenco degli enti creditizi meno significativi Tutte le pubblicazioni della BCE del 2014 recano un motivo tratto dalla banconota da 20 euro. ULTIMO AGGIORNAMENTO:

Mehr

Il-lista ta entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u l-lista ta istituzzjonijiet ta kreditu inqas sinifikanti

Il-lista ta entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u l-lista ta istituzzjonijiet ta kreditu inqas sinifikanti Il-lista ta entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u l-lista ta istituzzjonijiet ta kreditu inqas sinifikanti Fl-2014 il-pubblikazzjonijiet kollha tal-bċe se juru motiv meħud mill-karta tal- 20. L-aħħar

Mehr

De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen

De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen De lijst van belangrijke onder toezicht staande entiteiten en de lijst van minder belangrijke instellingen Voor het laatst bijgewerkt op: 30 januari 2015 A. De lijst van belangrijke onder toezicht staande

Mehr

The list of significant supervised entities and the list of less significant institutions

The list of significant supervised entities and the list of less significant institutions The list of significant supervised entities and the list of less significant institutions Latest update: 30 January 2015 A. List of significant supervised entities In accordance with Article 49(1) of Regulation

Mehr

Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas

Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas Visuose 2014 m. ECB leidiniuose naudojamas 20 eurų banknoto motyvas. Paskutinį kartą atnaujinta: Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas

Mehr

Mitgliedsbanken der Börse Berlin

Mitgliedsbanken der Börse Berlin Mitgliedsbanken der Börse Berlin Börse Berlin Fasanenstraße 85 10623 Berlin T + 49 (0)30 31 10 91 51 F + 49 (0)30 31 10 91 78 info@boerse-berlin.de www.boerse-berlin.de ABN AMRO Clearing Bank N.V. Frankfurt

Mehr

Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken

Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken Stand 7. November 2014 Bundesverband deutscher Banken e. V. Burgstraße 28 10178 Berlin Telefon: +49 30 1663-0 Telefax: +49 30 1663-1399 www.bankenverband.de A

Mehr

List of supervised entities

List of supervised entities List of supervised entities Cut-off date for significance decisions: 31 March 2016 Number of significant supervised entities: 129 A List of significant supervised entities Belgium Name Investeringsmaatschappij

Mehr

List of supervised entities

List of supervised entities List of supervised entities Cut-off date for significance decisions: 31 March 2016 Number of significant supervised entities: 129 A List of significant supervised entities Belgium Name Investeringsmaatschappij

Mehr

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2014/2015 DeAM-Fonds BKN-HR Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis

Mehr

Direct participants in TARGET2-Bundesbank

Direct participants in TARGET2-Bundesbank Direct participants in TARGET2-Bundesbank Aareal Bank AG ABC International Bank plc Frankfurt Branch abcbank GmbH Agricultural Bank of Greece SA Airbus Group Bank GmbH AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh

Mehr

EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014

EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159

Mehr

Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas

Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas Paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. sausio 30 d. A. Svarbių prižiūrimų subjektų sąrašas Vadovaudamasis Europos Centrinio Banko Reglamento

Mehr

List of supervised entities

List of supervised entities List of supervised entities Cut-off date for significance decisions: 01 January 2016 Number of significant supervised entities: 129 A. List of significant supervised entities Belgium Name Investeringsmaatschappij

Mehr

Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft

Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Bundesverband deutscher Banken e. V. Berlin, Oktober 2014 Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Berlin, Oktober 2014 2 bankenverband Wie viele Kreditinstitute

Mehr

Preface List of contributors

Preface List of contributors Contents Foreword Preface List of contributors xiii xv xvii PART 1 AUSTRIA Banking in Austria 3 Le systeme bancaire autrichien 11 Alice Teichova Oesterreichische Nationalbank 19 Bank fur Arbeit und Wirtschaft

Mehr

MITTEILUNG UMFASSENDE BEWERTUNG OKTOBER 2013

MITTEILUNG UMFASSENDE BEWERTUNG OKTOBER 2013 MITTEILUNG UMFASSENDE BEWERTUNG OKTOBER 2013 1 EINLEITUNG Gemäß den Bestimmungen der Verordnung über den einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Verordnung) führen die EZB und die für die Bankenaufsicht

Mehr

Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015

Halbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015 für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10

Mehr

Page 1 of 8 Stichtag 5.10.2011 Auszug mit aktuellen Daten FN 315373 i Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung. Letzte Eintragung am 28.09.2011 mit der Eintragungsnummer

Mehr

Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE

Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE Notice of CHANGE OF THE SWISS PRINCIPAL PAYING AGENT Mitteilung der ÄNDERUNG DER SCHWEIZER HAUPTZAHLSTELLE Abbey National Treasury Services plc CHF 275 Mio. 2.500% 2011-2015 (ISIN CH0130164624, Valor 13016462)

Mehr

Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft

Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Bundesverband deutscher Banken e. V. Berlin, Dezember 2015 Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Berlin, Dezember 2015 2 bankenverband Wie viele Kreditinstitute

Mehr

Zoznam významných dohliadaných subjektov a zoznam menej významných inštitúcií

Zoznam významných dohliadaných subjektov a zoznam menej významných inštitúcií Zoznam významných dohliadaných subjektov a zoznam menej významných inštitúcií Posledná aktualizácia: 30. januára 2015 A. Zoznam významných dohliadaných subjektov V súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia

Mehr

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) Einbeziehung Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen: Aktien ISIN

Mehr

Auswahlliste Obligationen

Auswahlliste Obligationen Schweizer Franken (CHF) 2.250 Sulzer AG A- 11 / 07 / 2016 104.00 0.73 CHF 5.000 Ja 13.246.912 1.375 Alpiq Holding AG BBB+ 20 / 09 / 2016 101.35 0.90 CHF 5.000 Ja 13.694.025 1.750 Nykredit Bank A / S A+

Mehr

INVESTMENT FORUM Key Facts

INVESTMENT FORUM Key Facts INVESTMENT FORUM Key Facts Januar 2015 Eine gemeinsame Veranstaltung von Veranstaltungsdetails Das INVESTMENT FORUM ist eine gemeinsame Veranstaltung von Nicolai Schödl Business Consulting NeXeLcon Stefan

Mehr

DOC Report. SIX Repo AG. List of Participants. As of 11 August 2015

DOC Report. SIX Repo AG. List of Participants. As of 11 August 2015 DOC Report SIX Repo AG List of Participants As of 11 August 2015 List of Participants CH Repo and OTC Spot Markets Aargauische Kantonalbank CH Aargau Abbey National Treasury Services PLC UK London AEK

Mehr

Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2001

Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2001 Deutsche Bundesbank Anlage 2 B 11-3 Erläuterungen zu Anlage 1 Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2001 a) Neugründung, Aufnahme der Geschäftstätigkeit b) Umgruppierung (siehe auch Anlage 3) c) Sitzverlegung

Mehr

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Wirtschaftsförderung Burgplatz 1 D - 40213 Düsseldorf Tel: +49 211-89 95500 Fax: +49 211-89 29062 E-Mail: economic@duesseldorf.de Internet: www.duesseldorf.de 1 Düsseldorf

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2016 UniInstitutional Euro Reserve Plus

Halbjahresbericht zum 31. März 2016 UniInstitutional Euro Reserve Plus Halbjahresbericht zum 31. März 2016 UniInstitutional Euro Reserve Plus Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional Euro Reserve

Mehr

Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS

Obligationenliste. 20. April 2008 CHF. Duration mod. Valo Cps. Name Verfall Kurs Verfallrendite zu IRS Obligationenliste 20. April 2008 CHF Wechselkurs ZAR/CHF 3.80 22 21 3.60 20 3.40 19 18 3.20 17 3.00 16 15 2.80 14 13 2.60 12 2.40 11 000821235 3.250 Caisse Autonome 16.07.2009 100.15 3.12 2 1.17 keine

Mehr

Covered Bond Spezial

Covered Bond Spezial Investment Research Covered Bond Research Covered Bond Spezial 11. Februar 2016 Beachten Sie bitte die Hinweise auf den letzten Seiten. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme beim Euromoney Fixed

Mehr

Table of Contents. I. Major Banks 2. II. Regional Banks and other Private Commercial Banks 3. III. Private Banking Houses 6

Table of Contents. I. Major Banks 2. II. Regional Banks and other Private Commercial Banks 3. III. Private Banking Houses 6 Table of Contents Page I. Major Banks 2 II. Regional Banks and other Private Commercial Banks 3 III. Private Banking Houses 6 IV. Private Mortgage and Ship Mortgage Banks 7 V. Foreign Banks 8 January 2016

Mehr

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Wirtschaftsförderung Burgplatz 1 D - 40213 Düsseldorf Tel: +49 211-89 95500 Fax: +49 211-89 29062 E-Mail: business@duesseldorf.de Internet: www.duesseldorf.de 1 Düsseldorf

Mehr

Angestellte ver.di Landesbezirk Hessen

Angestellte ver.di Landesbezirk Hessen 306 dz bank Stephan Schack Sprecher des Vorstands Volksbank Raiffeisenbank eg, Itzehoe Uwe Spitzbarth Bundesfachgruppenleiter Bankgewerbe ver.di Bundesverwaltung Gudrun Schmidt Angestellte ver.di Landesbezirk

Mehr

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Wirtschaftsförderung Burgplatz 1 D - 40213 Düsseldorf Tel: +49 211-89 95500 Fax: +49 211-89 29062 E-Mail: economic@duesseldorf.de Internet: www.duesseldorf.de 1 Düsseldorf

Mehr

I. Großbanken... 2. II. Regionalbanken und sonstige Kreditbanken... 3. III. Privatbankiers... 6. IV. Private Pfandbrief- und Schiffsbanken...

I. Großbanken... 2. II. Regionalbanken und sonstige Kreditbanken... 3. III. Privatbankiers... 6. IV. Private Pfandbrief- und Schiffsbanken... Inhalt Seite I. Großbanken... 2 II. Regionalbanken und sonstige Kreditbanken... 3 III. Privatbankiers... 6 IV. Private Pfandbrief- und Schiffsbanken... 7 V. Auslandsbanken... 8 11. August 2015 I. Großbanken

Mehr

Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung. (Best Execution Policy)

Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung. (Best Execution Policy) Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung (Best Execution Policy) im Zusammenhang mit der Verwaltung der Investmentvermögen der RREEF Investment GmbH RREEF Spezial Invest GmbH Einleitung Die Best Execution

Mehr

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf

Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Bedeutender Finanzstandort Düsseldorf Wirtschaftsförderung Burgplatz 1 D - 40213 Düsseldorf Tel: +49 211-89 95500 Fax: +49 211-89 29062 E-Mail: business@duesseldorf.de Internet: www.duesseldorf.de 1 Bedeutender

Mehr

NACHTRAG. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. für das öffentliche Angebot. von. 1.004.149.984 Bedingten Pflichtumtauschanleihen (CoMEN)

NACHTRAG. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. für das öffentliche Angebot. von. 1.004.149.984 Bedingten Pflichtumtauschanleihen (CoMEN) NACHTRAG gemäß 16 Absatz 1 Wertpapierprospetgesetz zum Prospet (bestehend aus dem Registrierungsformular, der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfassung jeweils vom 6. April 2011) der COMMERZBANK Atiengesellschaft,

Mehr

Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista

Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista Luettelot merkittävistä valvottavista yhteisöistä ja vähemmän merkittävistä luottolaitoksista Viimeisin päivitys: 30.1.2015 A. Luettelo merkittävistä valvottavista yhteisöistä EKP on julkaissut Euroopan

Mehr

Die Sparkassenorganisation in Frankreich

Die Sparkassenorganisation in Frankreich Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband Berlin, 8. Juli 2015 Die Sparkassenorganisation in Frankreich Der französische Bankenmarkt Gesamtwirtschaftlich besitzt der Bankensektor in Frankreich

Mehr

Die Postbank im europäischen Bankenmarkt

Die Postbank im europäischen Bankenmarkt Die Postbank im europäischen Bankenmarkt Wulf von Schimmelmann Düsseldorf,12. Februar 2004 Disclaimer Hinweise zu den Informationen in dieser Präsentation Diese Information ist kein Angebot zum Verkauf

Mehr

HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen

HMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

VERÖFFENTLICHUNGEN DER FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE BETREFFEND DIE VERTRAGSVERSICHERUNG

VERÖFFENTLICHUNGEN DER FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE BETREFFEND DIE VERTRAGSVERSICHERUNG VERÖFFENTLICHUNGEN DER FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDE BETREFFEND DIE VERTRAGSVERSICHERUNG Jahrgang 2012 (88. Jhg.) Wien, Juli 2012 INHALTSVERZEICHNIS I. Gesetze...3 1. 2. Stabilitätsgesetz 2012 2. StabG 2012...

Mehr

Holdings in affiliated and other companies

Holdings in affiliated and other companies NOTES 167 Holdings in affiliated and other companies Atlas-Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbh Bad Homburg v.d.h. 100.0 7 691,667 ATBRECOM Limited London 100.0 100.0 7 11 TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft

Mehr

List of authorised remote participants of a stock exchange. Abacus Wertpapier Handelsgesellschaft mbh Köln X X. ABC Wertpapierhandels GmbH Köln

List of authorised remote participants of a stock exchange. Abacus Wertpapier Handelsgesellschaft mbh Köln X X. ABC Wertpapierhandels GmbH Köln Authorised remote participants of a stock exchange, swiss stock exchanges and institutions similar to stock exchanges and authorised foreign stock exchanges List of authorised remote participants of a

Mehr

Tresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015

Tresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.695.941,85

Mehr

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall, (Vorsitzender) Vorsitzender des Aufsichtsrats (*)

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall, (Vorsitzender) Vorsitzender des Aufsichtsrats (*) 355 IN DER DZ BANK: Zum 31. Dezember 2014 wurden Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen Kapitalgesellschaften wahrgenommen. Diese sowie weitere nennenswerte Mandate werden im Folgenden

Mehr

Auswertung von 300 Kreditverträgen verschiedener Banken und Sparkassen Verbraucherzentrale Hamburg, August 2013

Auswertung von 300 Kreditverträgen verschiedener Banken und Sparkassen Verbraucherzentrale Hamburg, August 2013 Widerruf nicht in Aareal AG 19.06.2004 1 3 AXA Lebensversicherung AG 07.01.2010 1 Baden Württembergische 14.05.2007 1 Baden Württembergische 22.07.2008 1 Bausparkasse Mainz AG 19.10.2006 1 Bausparkasse

Mehr

Liste der berechtigten Kreditinstitute

Liste der berechtigten Kreditinstitute Liste der berechtigten Kreditinstitute Teil A Niederösterreichische Raiffeisenbanken Raiffeisenbank Adresse PLZ Ort Raiffeisenbank Region Amstetten egen 1 Raiffeisenplatz 1 3300 Amstetten Raiffeisenbank

Mehr

FMA Prospektaufsicht: Liste eingehender Notifikationen gem. 10 Abs. 9 Kapitalmarktgesetz (KMG) - 2015

FMA Prospektaufsicht: Liste eingehender Notifikationen gem. 10 Abs. 9 Kapitalmarktgesetz (KMG) - 2015 AMF - Autorité des marchés financiers (FR) BNP Paribas 7th to Base Prospectus Note, Warrant and Certificate Programme 08.01.2015 09.01.2015 VALNEVA SE Dividendenwert Prospectus to Securities Note FR0004056851

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable

Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional

Mehr

Börse Berlin Member Banks

Börse Berlin Member Banks Börse Berlin Member Banks Börse Berlin Fasanenstraße 85 10623 Berlin T + 49 (0)30 31 10 91 51 F + 49 (0)30 31 10 91 78 info@boerse-berlin.de www.boerse-berlin.com ABN AMRO Clearing Bank N.V. Frankfurt

Mehr

Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2002

Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2002 Deutsche Bundesbank Anlage 2 Erläuterungen zu Anlage 1 Zugänge von Kreditinstituten im Jahre 2002 a) Neugründung, Aufnahme der Geschäftstätigkeit b) Umgruppierung (siehe auch Anlage 3) c) Umgruppierung

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies

Mehr

BERENBERG CURRENCY ALPHA UI

BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Dep o t b a n k: Asset-Management und Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des BERENBERG

Mehr

KROLLcontent - Verteilerdetails

KROLLcontent - Verteilerdetails KROLLcontent - Verteilerdetails Name: Inhalt: TBW / Pressestellen aus der Finanz- und Kreditwirtschaft in Deutschland (Kap. 4.3.2) Dieser Verteiler enthält knapp 260 Unternehmens-Pressestellen der deutschen

Mehr

Banco Cooperativo Español S.A., Madrid, Member, Board of Directors. Österreichische Volksbanken-AG, Wien, Mitglied des Aufsichtsrats

Banco Cooperativo Español S.A., Madrid, Member, Board of Directors. Österreichische Volksbanken-AG, Wien, Mitglied des Aufsichtsrats 235 IN DER DZ BANK: Zum Abschlussstichtag wurden Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen Kapitalgesellschaften wahrgenommen. Diese sowie weitere nennenswerte Mandate werden im Folgenden

Mehr

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

Widerrufsbelehrungen in Immobiliendarlehensverträgen

Widerrufsbelehrungen in Immobiliendarlehensverträgen en in Immobiliendarlehensverträgen nicht Aareal AG 24.01.1989 1 5 Aareal AG 19.06.2004 1 3 Allgemeine Hypothekenbank AG 07.09.2004 1 3 1 Allianz 27.08.2000 1 5 Allianz 21.11.2005 1 1 3 2 Allianz 29.12.2006

Mehr

DİJİTAL KİLİT VE KONTROL SİSTEMİ 3060 Kasım 2011

DİJİTAL KİLİT VE KONTROL SİSTEMİ 3060 Kasım 2011 DİJİTAL KİLİT VE KONTROL SİSTEMİ 3060 REFERANS BANKALAR Sparkasse Bad Tölz Sparkasse Bielefeld Sparkasse Bochum Sparkasse Donaueschingen Sparkasse Gera-Greiz Sparkasse Gütersloh Sparkasse Hagen Sparkasse

Mehr

Meriten Investment Management GmbH. BNY Mellon Pension Classic Fonds

Meriten Investment Management GmbH. BNY Mellon Pension Classic Fonds BNY Mellon Pension Classic Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Kapitalanlagegesellschaft Elisabethstr. 65, 40217 Düsseldorf Depotbank/Zahlstelle: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt

Mehr

Artikel von Marc Sieper und Markus Schwarzkopf

Artikel von Marc Sieper und Markus Schwarzkopf Die dritte Auflage der Studie Social Media Reifegrad der Finanzindustrie von Anxo Management Consulting offenbart einen deutlichen qualitativen Fortschritt der Finanzdienstleistungsbranche im Vergleich

Mehr

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall, (Vorsitzender) Vorsitzender des Aufsichtsrats (*)

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall, (Vorsitzender) Vorsitzender des Aufsichtsrats (*) 365 IN DER DZ BANK: Zum 31. Dezember 2015 wurden Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen Kapitalgesellschaften wahrgenommen. Diese sowie weitere nennenswerte Mandate werden im Folgenden

Mehr

Member of the ATC Group private clients corporate services capital markets fund services. atc capital markets

Member of the ATC Group private clients corporate services capital markets fund services. atc capital markets atc capital markets verbriefungsmarkt und atc ATC ist Marktführer in den Niederlanden mit einem Marktanteil von über 80% im RMBS-Segment bzw. von über 50% am Gesamtmarkt ATC s Anteil am europäischen Markt

Mehr

Bewilligte ausländische Börsenteilnehmer, schweizerische Börsen und börsenähnliche Einrichtungen sowie bewilligte ausländische Börsen

Bewilligte ausländische Börsenteilnehmer, schweizerische Börsen und börsenähnliche Einrichtungen sowie bewilligte ausländische Börsen EURE AG SW Abacus Wertpapier Handelsgesellschaft mbh Köln ABN AMRO Clearing Bank N.V. Amsterdam All Options International B.V.Mr. N. Morees VP Finance Amsterdam Archelon Deutschland GmbH B. Metzler seel.

Mehr

Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31.

Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31. Anerkannte Vertragsmodelle der Säule 3a Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben; Stand 31. Dezember 2014 1. Vorsorgeversicherungen

Mehr

Wirtschaftliche Kennzahlen Données économiques Economic figures

Wirtschaftliche Kennzahlen Données économiques Economic figures Auslandsbanken in der Schweiz Banques étrangères en Suisse Foreign banks in Switzerland 2012 Wirtschaftliche Kennzahlen Die Auslandsbanken in der Schweiz im Jahr 2012 Les banques étrangères en Suisse en

Mehr

Wirtschaftliche Kennzahlen Données économiques Economic figures

Wirtschaftliche Kennzahlen Données économiques Economic figures Auslandsbanken in der Schweiz Banques étrangères en Suisse Foreign banks in Switzerland 10 Wirtschaftliche Kennzahlen Données économiques Economic figures Die Auslandsbanken in der Schweiz im Jahr 10 Les

Mehr

BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011

BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %

Mehr

Participants étrangers d'une bourse, bourses suisses et organisations analogues à des bourses ainsi que bourses étrangères

Participants étrangers d'une bourse, bourses suisses et organisations analogues à des bourses ainsi que bourses étrangères Participants étrangers d'une bourse, bourses suisses et organisations analogues à des bourses ainsi que bourses étrangères Liste des participants étrangers d'une bourse (remote participants) au bénéfice

Mehr

WWK-Rent. Verwahrstelle: WWK Lebensversicherung a.g. Vertrieb: z u m 31. Dezember 2014

WWK-Rent. Verwahrstelle: WWK Lebensversicherung a.g. Vertrieb: z u m 31. Dezember 2014 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: WWK-Rent Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2014 Verwahrstelle: Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent

Mehr

Bern, 2. März 2004. An die kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer. Aux administration cantonales de l'impôt fédéral direct

Bern, 2. März 2004. An die kantonalen Verwaltungen für die direkte Bundessteuer. Aux administration cantonales de l'impôt fédéral direct Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Mehr

X-markets Marktüberblick Optionsscheine und Zertifikate

X-markets Marktüberblick Optionsscheine und Zertifikate Deutschland X-markets Marktüberblick Optionsscheine und Zertifikate Jahresstatistik 212 Zusammenfassung Im Vergleich zum Vorjahr fiel im Jahr 212 das Umsatzvolumen in Retail-Derivaten um 25,4 % auf insgesamt

Mehr

Marktanteile nach Börsenumsätzen

Marktanteile nach Börsenumsätzen Marktanteile nach Börsenumsätzen von strukturierten Wertpapieren Deutsche Bank führt die Rangliste an Die ersten drei Emittenten kommen auf 55,1 Prozent mit Kapitalschutz (100 %) ohne Kapitalschutz (

Mehr

einlagensicherung der privaten banken

einlagensicherung der privaten banken 1 einlagensicherung der privaten banken Kurzinformationen und Verzeichnis der mitwirkenden Institute Berlin, Juli 2009 Umfang des Einlagenschutzes Durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes

Mehr

February 17, 2009 May 22, 2009 Prospectus of the public offer of 3,55 % Monatsbonus s Wohnbauanleihe 2009/2022/2

February 17, 2009 May 22, 2009 Prospectus of the public offer of 3,55 % Monatsbonus s Wohnbauanleihe 2009/2022/2 Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft HYPO TIROL AG) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG HYPO TIROL AG) Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank Aktiengesellschaft

Mehr

COVERED BONDS. Fitch Umfrage: Besorgnis über aufsichtsrechtliche

COVERED BONDS. Fitch Umfrage: Besorgnis über aufsichtsrechtliche 1/11 COVERED BONDS Eine Research-Publikation der DZ BANK AG Fitch Umfrage: Besorgnis über aufsichtsrechtliche Behandlung» Das aus unserer Sicht überraschendste Ergebnis aus Fitchs jährlicher Investorenumfrage

Mehr

ABS & STRUCTURED CREDITS

ABS & STRUCTURED CREDITS 1/10 ABS & STRUCTURED CREDITS Eine Research-Publikation der DZ BANK AG itraxx Roll in die Serie 19 ANLEIHEN» Am kommenden Mittwoch, den 20. März, steht der turnusmäßige Roll der itraxx-indizes bevor. Mit

Mehr