Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων"

Transkript

1 Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Τελευταία επικαιροποίηση: 30 Ιανουαρίου 2015 A. Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) 1 (ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ), η ΕΚΤ έχει δημοσιεύσει κατάλογο με τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων 2 και εποπτευόμενων ομίλων 3 που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία από αυτήν («σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» και «σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 16 και 22 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ 4 ), αναφέροντας τους συγκεκριμένους λόγους στους οποίους στηρίζεται η άμεση εποπτεία και, σε περίπτωση χαρακτηρισμού των εποπτευόμενων οντοτήτων ή των εποπτευόμενων ομίλων ως σημαντικών βάσει του κριτηρίου του μεγέθους, τη συνολική αξία των του ενεργητικού τους. B. Κατάλογος λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων Η ΕΚΤ έχει επίσης δημοσιεύσει τον κατάλογο των οντοτήτων που υπόκεινται στην εποπτεία εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, ο κατάλογος περιλαμβάνει τις επωνυμίες των εποπτευόμενων οντοτήτων όπως αναφέρονται Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της , σ. 1). «Εποπτευόμενη οντότητα»: α) πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος β) χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος γ) μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21 στοιχείο β) του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ δ) υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, το οποίο λειτουργεί στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλος. Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. «Σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: α) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα συμμετέχοντος κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ. «Σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος»: εποπτευόμενος όμιλος ο οποίος έχει την ιδιότητα του σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου βάσει απόφασης της ΕΚΤ ληφθείσας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της , σ. 63) (ο κανονισμός ΕΕΜ).

2 στο άρθρο 2 σημείο 20 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 7 6 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι οποίες καλούνται «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ, καθώς και την επωνυμία της οικείας ΕΑΑ. Οι καταχωρίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) αφορούν εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες, αν και πληρούν ένα από τα κριτήρια του κανονισμού ΕΕΜ και, επομένως, θεωρούνται σημαντικές, έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΚΤ ως λιγότερο σημαντικές λόγω της συνδρομής ειδικών περιστάσεων που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ και στο άρθρο 70 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Και οι δύο κατάλογοι, οι οποίοι καταρτίστηκαν αρχικά με βάση τις παρεχόμενες από τις ΕΕΑ πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2014, επικαιροποιούνται από την ΕΚΤ σε τακτική βάση. Η τελευταία επικαιροποίηση των καταλόγων αντανακλά τις αποφάσεις που εξέδωσε η ΕΚΤ μέχρι και την 30ή Ιανουαρίου Βλ. υποσημείωση 2 ανωτέρω. «Λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: α) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ και β) λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ το οποίο είναι συμμετέχον κράτος μέλος.

3 A. Κατάλογος σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων Investar Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Argenta Spaarbank NV Argentabank Luxembourg S.A. Axa Bank Europe SA AxaBank Europe SCF Banque Degroof S.A. Banque Degroof France S.A. Banque Degroof Luxembourg S.A. Privat Bank Degroof, S.A. Belfius Banque S.A. Dexia NV Dexia Crédit Local Dexia Flobail Dexia CLF Banque Dexia CLF Régions Bail S.A. Dexia Kommunalbank Deutschland AG Dexia Crediop S.p.A. Dexia LdG Banque S.A. Dexia Sabadell, S.A. KBC Group N.V. KBC Bank N.V. Banque diamantaire anversoise CBC Banque KBC bail immobilier France SAS KBC Bank Ireland plc Československá obchodná banka, a.s. ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. Βέλγιο Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Βέλγιο Βέλγιο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Λουξεμβούργο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Ιρλανδία Σλοβακία Σλοβακία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού Σημαντικά διασυνοριακά στοιχεία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

4 The Bank of New York Mellon S.A. Aareal Bank AG Corealcredit Bank AG Bayerische Landesbank Deutsche Kreditbank AG SKG Bank AG Banque LBLux S.A. Commerzbank AG Γερμανία European Bank for Financial Services GmbH (ebase) Hypothekenbank Frankfurt AG comdirect bank AG Commerzbank International S.A. Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg Hypothekenbank Frankfurt International S.A. DekaBank Deutsche Girozentrale DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Deutsche Bank Europe GmbH Deutsche Bank Bauspar-AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Deutsche Postbank AG norisbank GmbH BHW Bausparkasse AG DB Investment Services GmbH Deutsche Bank Österreich AG Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία ενεργητικού Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού άνω των 1.000

5 Deutsche Bank S.p.A. Deutsche Bank Mutui S.p.A. Finanza e Futuro Banca S.p.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Postbank International S.A. Sal. Oppenheim jr. & Cie Luxembourg S.A. Deutsche Bank (Malta) Ltd Deutsche Bank Nederland N.V. Deutsche Bank, S.A.E. DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG DVB Bank SE TeamBank AG Nürnberg Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken VR Diskontbank GmbH DZ-Bank Ireland plc DZ Privatbank S.A. Europäische Genossenschaftsbank S.A. Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbh & Co. KG Landesbank Berlin Holding AG Landesbank Berlin AG Berlin Hyp AG netbank AG HASPA Finanzholding Hamburger Sparkasse AG Sparkasse Mittelholstein AG HSH Nordbank AG HSH Nordbank Securities S.A. Hypo Real Estate Holding AG Deutsche Pfandbriefbank AG DePfa Bank plc DePfa ACS Bank Hypo Public Finance Bank Hypo Pfandbrief Bank International S.A. Landesbank Baden-Württemberg MKB Mittelrheinische Bank GmbH Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Μάλτα Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Γερμανία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Γερμανία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurter Sparkasse Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank Landwirtschaftliche Rentenbank Münchener Hypothekenbank eg Norddeutsche Landesbank-Girozentrale Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg- Girozentrale Deutsche Hypothekenbank (AG) Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. Nord/LB Covered Finance Bank S.A. NRW.Bank SEB AG Volkswagen Financial Services AG Volkswagen Bank GmbH MAN Financial Services SAS WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank WGZ-Bank Ireland plc Γερμανία Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

7 AS SEB Pank Swedbank AS Εσθονία Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Allied Irish Banks plc AIB Mortgage Bank EBS Limited EBS Mortgage Finance Permanent tsb Group Holdings plc Ιρλανδία Permanent tsb plc The Governor and Company of the Bank of Ireland Bank of Ireland Mortgage Bank ICS Building Society Ulster Bank Ireland Limited Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Ιρλανδία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Alpha Bank, S.A. Alpha Bank Cyprus Ltd Emporiki Bank Cyprus Ltd Ελλάδα Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κύπρος Κύπρος Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού 50-75

8 Eurobank Ergasias, S.A. Eurobank Cyprus Ltd Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. National Bank of Greece, S.A. National Bank of Greece (Cyprus) Ltd NBG Bank Malta Ltd Piraeus Bank, S.A. Geniki Bank, S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd Κύπρος Λουξεμβούργο Κύπρος Μάλτα Ελλάδα Κύπρος ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Unoe Bank, S.A. Banco Depositario BBVA, S.A. Banco Industrial de Bilbao, S.A. Banco Occidental, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco de Promoción de Negocios, S.A. (Promobanc) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. Banco de Sabadell, S.A. Banco Gallego, S.A. Sabadell Solbank, S.A. Banco Financiero y de Ahorros, S.A. Bankia, S.A. Banco Mare Nostrum, S.A. Banco Popular Español, S.A. Bancopopular-e, S.A. Popular Banca Privada, S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Πορτογαλία Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

9 Banco Popular Pastor, S.A. Targobank Banco Popular Portugal, S.A. Banco Santander, S.A. Allfunds Bank, S.A. Santander Investment, S.A. Santander Banco de Emisiones, S.A. Open Bank, S.A. Banco de Albacete, S.A. Santander Consumer Finance, S.A. Santander Consumer Bank GmbH Santander Benelux, S.A./NV Santander Consumer Bank AG Santander Consumer Bank S.p.A. Santander Private Banking S.p.A. Banco Santander Totta S.A. Banco Madesant Sociedade Unipessoal S.A. Banco Santander Consumer Portugal, S.A. Bankinter, S.A. Bankinter Luxembourg S.A. Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja Ibercaja Banco, S.A. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, S.A. Caixabank, S.A. Nuevo Micro Bank, S.A. Banco de Crédito Social Cooperativo Cajas Rurales Unidas, S. Cooperativa de Crédito Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V. Caixa R. Altea, C.C.V. Caja R. S. Roque de Almenara S.C.C.V. Caixa R. S. Vicent Ferrer de la Vall Duixo, C.C.V. Caixa R. de Callosa den Sarria, C.C.V. Caja R. Católico Agraria, S.C.C.V. Caja R. S. José de Burriana, S.C.C.V. Caixa Rural Torrent, C.C.V. Caja R. S. Jaime Alquerías Niño Perdido S.C.C.V. Caja R. de Cheste, S.C.C. Caixa R. de Turis, C.C.V. Caja R. S. José de Nules, S.C.C.V. Caja R. de Villar, C.C.V. Caja R. La Junquera de Chilches, S.C.C.V. Πορτογαλία Βέλγιο Γερμανία Πορτογαλία Πορτογαλία Πορτογαλία Λουξεμβούργο ενεργητικού άνω των ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού 30-50

10 Caixa R.S. Josep de Vilavella, S.C.C.V. Caja R. S. Isidro de Vilafames, S.C.C.V. Caja R. de Alginet, S.C.C.V. Caixa R. Albalat dels Sorells, C.C.V. Catalunya Banc Kutxabank, S.A. Cajasur Banco, S.A. Bilbao Bizkaia Kutxa Caja de Ahorros y M.P. de Guipúzcoa y San Sebastián Caja de Ahorros de Vitoria y Álava Liberbank, S.A. Banco de Castilla-La Mancha, S.A. Caja de Ahorros de Asturias Caja de Ahorros y M.P. de Extremadura Caja de Ahorros de Santander y Cantabria Banesco Holding Hispania Banesco Holding Financiero 2 Banco Etcheverria NCG banco Unicaja Banco, S.A. Caja de Ahorros y M.P. de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén Banco de Caja España Inver. Salamanca y Soria (CEISS) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού BNP Paribas Laser cofinoga BNP-Paribas Guyane JCB Finance BNP-Paribas Guadeloupe BNP-Paribas Martinique Banque nationale de Paris Intercontinentale Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού άνω των 1.000

11 BNP-Paribas home loan SFH BNP-Paribas Public Sector SCF Natiocrédibail BNP-Paribas factor BNP-Paribas Personal Finance Cortal Consors Fortis lease Parilease BNP-Paribas Lease Group Leasegroup BNP-Paribas wealth management BNP-Paribas Securities Services BNP-Paribas Réunion Société alsacienne de développement et d expansion Cmv mediforce Fidem Banque Solfea CNH Industrial Capital Europe Loisirs finance Same Deutz-Fahr Finance Claas financial services Facet Domofinance MFF BNP-Paribas Dealing Services Natiocredimurs, Société en Nom Collectif Compagnie de gestion et de prêts Sygma banque BNP Nouvelle-Calédonie BNP-Paribas Fortis SA bpost banque SA Commerz Finanz GmbH Von Essen GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Findomestic Banca S.p.A. Artigiancassa S.p.A. BGL BNP-Paribas Bank Insinger de Beaufort N.V. The Economy Bank N.V. Banco BNP-Paribas Personal Finance, S.A. BNP-Paribas España, S.A. Banco Cetelem, S.A. BPCE Bred Banque Populaire Banque Populaire Rives de Paris Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique CASDEN Banque Populaire Caisse d Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes- Corse Caisse d Epargne et de Prévoyance Normandie Banque Populaire du Massif Central Caisse d Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté Βέλγιο Βέλγιο Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού άνω των 1.000

12 Bred Cofilease Caisse d Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrenées Caisse d Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou- Charentes Caisse d Epargne et de Prévoyance du Languedoc- Roussillon Banque Populaire du Nord Banque Populaire Atlantique Caisse d Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes Banque Populaire Loire et Lyonnais Fimipar Caisse d Epargne et de Prévoyance Loire-Drôme- Ardèche Bred Gestion Caisse d Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire Caisse d Epargne et de Prévoyance Loire-Centre Banque Populaire Provençale et Corse Banque Populaire Lorraine Champagne Natixis Financement Caisse d Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne Société financière Antilles Guyane SOFIAG Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel d Outre- Mer Banque Populaire Côte d Azur Caisse d Epargne et de Prévoyance Nord France Europe Natixis Asset Management Finance Banque Populaire du Sud Caisse d Epargne et de Prévoyance d Alsace Banque Populaire de l Ouest Banque Populaire des Alpes Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Méditerranée Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique Société Financière pour le Développement de la Réunion (S.O.F.I.D.E.R.) Caisse d Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Banque Populaire Occitane Caisse d Epargne et de Prévoyance de Picardie Caisse d Epargne et de Prévoyance Côte d Azur Banque Populaire Val de France Caisse d Epargne et de Prévoyance d Auvergne et du Limousin Natixis Banque Internationale De Commerce Bred Crédit Coopératif Crédit Foncier de France

13 Banque Chaix Banque de Savoie Crédit Commercial du Sud-Ouest Natixis Lease Natixis Factor Natixis Coficiné Société Centrale pour le Financement de l Immobilier SOCFIM Banque BCP Banque Dupuy de Parseval Banque EDEL SNC Banque Marze Caisse Solidaire Capitole Finance Tofinso BPCE International et Outremer (BPCE IOM) Natixis Interépargne Natixis Paiements Banques Populaires Covered Bonds GCE Covered Bonds BPCE SFH Natixis Funding Société de Banque et d Expansion S.B.E. Caisse Francaise de Développement Industriel C.F.D.I. Banque Monétaire et Financière B.M.F. Banque Privée 1818 Société Financière de la N.E.F. Compagnie de Financement Foncier Banque du Bâtiment et des Travaux Publics BTP Banque Banque Palatine Fructibail Banque de la Réunion Natixis Bail Sud-Ouest Bail Natixis Lease Immo Cicobail Banque des Antilles Francaises B.D.A.F. Natixis Pfandbriefbank AG Natixis Bank Banque BCP S.A. Banco Primus, SA Bpifrance (Banque Publique d Investissement) Bpifrance Financement Bpifrance Régions Confédération Nationale du Crédit Mutuel Caisse fédérale de crédit mutuel CM-CIC Factor Fortuneo Caisse agricole Crédit Mutuel Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού ενεργητικού

14 Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan Crédit mutuel Arkéa Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles-Guyane Caisse Centrale du Crédit Mutuel Banque Fédérative du Crédit Mutuel Banque commerciale du marché Nord Europe- BCMNE Monabanq. Cofidis Cofidis participations Crédit foncier et communal d Alsace et de Lorrainebanque Fédéral finance Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH Arkéa banking services Crédit mutuel Arkéa public sector SCF Créatis Arkéa banque entreprises et institutionnels Cmcic lease Banque Européenne du Crédit Mutuel Crédit foncier et communal d Alsace et de Lorraine- Société de crédit foncier CFCAL-SCF Banque du groupe casino Crédit Mutuel CIC Home Loan SFH Groupe sofemo C2C Cartes et Crédits à la Consommation Crédit Industriel et Commercial Cic CIC Iberbanco Banque CIC Sud-Ouest Lyonnaise de banque l.b. CM-CIC Bail Banque CIC Nord-Ouest Banque CIC Ouest Banque CIC Est Banque transatlantique S.A. Crédit professionnel S.A. Beobank SA BKCP SCRL Onderling Beroepskrediet Banque Transatlantique Belgium S.A. Crédit Mutuel Nord Europe Belgium N.V./S.A. Targobank AG & Co. KGaA La Française Bank Banque de Luxembourg S.A. Banque Transatlantique Luxembourg S.A. Targobank C.R.H. Caisse de Refinancement de l Habitat Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Βέλγιο Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο ενεργητικού 50-75

15 Crédit Agricole S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Locam Location automobiles matériel Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi- Pyrénées Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel d Alpes- Provence Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Maritime Deux-Sèvres Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-D Armor Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente- Périgord (Crédit Agricole Charente-Périgord) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d Aquitaine FC France Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d Ille-et- Vilaine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe Amundi finance Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire- Haute-Loire Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine Bforbank Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ενεργητικού άνω των 1.000

16 Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France Crédit agricole Centre France Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud- Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Centre- Est Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l Anjou et du Maine Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie Crédit Agricole des Savoie. CACEIS Bank France Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d Ile-de-France Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence- Côte d Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpesmaritimes-Var) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion CA Indosuez private banking Banque Chalus Crédit Agricole leasing et factoring FL Auto Amundi tenue de comptes Crédit Agricole home loan SFH Crédit Agricole Public Sector SCF Amundi group Crédit Lyonnais Crédit agricole corporate and investment bank CA Consumer finance SEDEF Société européenne de Développement du Financement Banque Thémis Lixxbail Auxifip Ester finance titrisation Créalfi Crédit lift Banque Française Commerciale Antilles-Guyane B.F.C Antilles-Guyane Ménafinance Finamur Union de banques arabes et francaises u.b.a.f.

17 Lixxcredit Unifergie union pour le financement des économies d énergie FGA Bank GmbH CreditPlus Bank Aktiengesellschaft CACEIS Bank Deutschland GmbH Cassa di Risparmio Di Parma e Piacenza S.p.A. Banca Popolare Friuladria S.p.A. Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. CACEIS Bank Luxembourg Crédit Agricole Luxembourg Banco Credibom, SA Bankoa, S.A. HSBC France HSBC Epargne entreprise HSBC Factoring HSBC Real Estate Leasing HSBC SFH La Banque Postale La Banque Postale Home Loan SFH Banque Privée Européenne Société de Financement Local Caisse Française de Financement Local Société Générale S.A. Newedge group Société Générale pour le Développement des Opérations de Crédit-Bail Immobilier Sogebail Société Générale SCF Société générale SFH Compagnie generale d affacturage c.g.a. Inter Europe Conseil Société Générale de Banque aux Antilles Banque Française Commerciale Océan Indien B.F.C Océan Indien Généfim Compagnie Générale De Location D équipements c.g.l. Sogefimur Génébanque Crédit du Nord Boursorama Société Anonyme de Crédit à l Industrie Française Banque laydernier Banque Rhône-Alpes Groupe Crédit du Nord Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Πορτογαλία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού άνω των 1.000

18 Banque Tarneaud Banque Kolb Banque nuger SGB Finance Disponis Sophia-bail Société Marseillaise de Crédit Banque Courtois Société Générale Private Banking N.V. GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbh Hanseatic Bank GmbH & Co KG OnVista Bank GmbH Société Générale Securities Services S.p.A. Société Générale Mutui Italia S.p.A. Société Générale Bank & Trust Société Générale LDG SGBT Capital Markets Finance Société Générale Financing and Distribution SKB Banka d.d. Self Trade Bank, S.A. Βέλγιο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβενία Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Banca Cesare Ponti S.p.A. Banca Carige Italia S.p.A. Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. Banca del Monte di Lucca S.p.A. Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Banca Monte Paschi Belgio Monte Paschi Banque S.A. Banco Popolare Società Cooperativa Banca Italease S.p.A. Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Banco Popolare Luxembourg S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Βέλγιο Λουξεμβούργο Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

19 Banca Popolare dell Emilia Romagna Società Cooperativa Banco di Sardegna S.p.A. Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Banca della Campania S.p.A. Banca Popolare di Ravenna S.p.A. Banca di Sassari S.p.A. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Banca Popolare dell Emilia Romagna (Europe) International S.A. Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Banca Akros S.p.A. Webank S.p.A. Banca Popolare di Mantova S.p.A. Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni Farbanca S.p.A. Banca Nuova S.p.A. Barclays Bank PLC (Italy) ICCREA Holding S.p.A. ICCREA Bancaimpresa S.p.A. Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. ICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo Intesa Sanpaolo S.p.A. Banco di Napoli S.p.A. Banca di Credito Sardo S.p.A. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Banca di Trento e Bolzano Società per Azioni Bank Fur Trient Und Bozen AG Banca Imi S.p.A. Banca Fideuram S.p.A. Banca Prossima S.p.A Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. Λουξεμβούργο ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

20 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. Banca Monte Parma S.p.A. Mediocredito Italiano S.p.A. Istituto per lo Sviluppo Economico dell Italia Meridionale - (I.Sv.E.I.Mer.) S.p.A. Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. Casse di Risparmio dell Umbria S.p.A. Banca dell Adriatico S.p.A. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. Société Européenne De Banque S.A. Všeobecná úverová banka, a.s. Banka Koper d.d. Allfunds Bank, S.A. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. CheBanca! S.p.A. Mediobanca International (Luxembourg) S.A. UniCredit S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A. UniCredit Credit Management Bank S.p.A. UniCredit Bank Austria AG Leasfinanz Bank GmbH Schoellerbank AG Bank Austria Wohnbaubank AG FactorBank AG direktanlage.at AG card complete Service Bank AG DC Bank AG UniCredit Bank AG Bankhaus Neelmeyer AG DAB Bank AG UniCredit Bank Ireland plc UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. UniCredit Luxembourg S.A. Unicredit Banka Slovenija d.d. Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni Banca Carime S.p.A. Ubi Banca Private Investment S.p.A. Iw Bank S.p.A. Banca di Valle Camonica S.p.A. Banco di Brescia San Paolo cab S.p.A. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβακία Σλοβενία Λουξεμβούργο Γερμανία Γερμανία Γερμανία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο Σλοβενία ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού

21 Banca Popolare di Ancona S.p.A. Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Banca Regionale Europea S.p.A Ubi Banca International S.A. Veneto Banca S.C.p.A. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Banca Apulia S.p.A. Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A. Luxembourg ενεργητικού Bank of Cyprus Public Company Ltd Co-operative Central Bank Ltd Κύπρος Periferiaki Co-operative Credit Society Lefkosias Ltd Tamassos Orinis and Pitsilias Co-operative Credit Society Ltd Lakatamia-Dheftera Co-operative Credit Society Ltd Co-operative Credit Society Strovolou Ltd Co-operative Credit Society Ledra Ltd Cyprus Educational Co-operative Savings Society Ltd Cyprus Police and Military Co-operative Savings Society Ltd Telecommunications, Energy and Banks Employees Co-operative Savings Society Ltd Co-operative Savings Society Nicosia Ltd Cyprus Civil Service Co-operative Building Society and Savings Bank Ltd Makrasyka- Larnaka-District of Famagusta Cooperative Credit Society Ltd Famagusta-Larnaka Co-operative Savings Society Ltd Allileggyis Co-operative Credit Society Ltd Troodos Co-operative Credit Society Ltd Periferiaki Limassol Co-operative Credit Society Ltd Pafos Co-operative Savings Society Ltd Co-operative Savings Society Lemesou Ltd Co-operative Credit Society Kokkinochorion Ltd Hellenic Bank Public Company Ltd RCB Bank Ltd Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ

22 ABLV Bank AS ABLV Bank Luxembourg S.A. AS SEB Banka Swedbank AS AB DNB bankas AB SEB bankas Swedbank AB Λεττονία Λιθουανία Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Λουξεμβούργο Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος Σύνολο ενεργητικού άνω του 20% του ΑΕΠ Λουξεμβούργο Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg Precision Capital S.A. Banque Internationale à Luxembourg S.A. Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένες οι οντότητες του ομίλου Λουξεμβούργο Κριτήρια βάσει των οποίων οι οντότητες χαρακτηρίζονται σημαντικές ενεργητικού ενεργητικού 30-50

Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken

Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken Am Ombudsmannverfahren teilnehmende Banken Stand 7. November 2014 Bundesverband deutscher Banken e. V. Burgstraße 28 10178 Berlin Telefon: +49 30 1663-0 Telefax: +49 30 1663-1399 www.bankenverband.de A

Mehr

Verzeichnis der Kreditinstitute. und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Verzeichnis der Kreditinstitute. und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland Bankgeschäftliche Informationen 2 205 Deutsche Bundesbank Zentralbereich Banken

Mehr

ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG KOLLEKTIVVERTRAG FÜR BANKANGESTELLTE

ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG KOLLEKTIVVERTRAG FÜR BANKANGESTELLTE ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG KOLLEKTIVVERTRAG FÜR BANKANGESTELLTE 2014 2016 Dieser Text ist eine Übersetzung der französischen Fassung. Im Falle von Abweichungen des deutschen Textes

Mehr

Regionales BIP BIP pro Kopf in der EU im Jahr 2013: Sieben Hauptstadtregionen unter den zehn wohlhabendsten Regionen

Regionales BIP BIP pro Kopf in der EU im Jahr 2013: Sieben Hauptstadtregionen unter den zehn wohlhabendsten Regionen BELGIEN BULGARIEN TSCHECH. REP. DÄNEMARK DEUTSCHLAND ESTLAND IRLAND GRIECHENLAND SPANIEN FRANKREICH KROATIEN ITALIEN ZYPERN LETTLAND LITAUEN LUXEMBURG UNGARN MALTA NIEDERLANDE ÖSTERREICH POLEN PORTUGAL

Mehr

ASTRA 19,2 Grad Ost - Digitales Fernsehen, HDTV, frei empfangbar und Abo-TV (Sortierung nach Frequenzbelegung)

ASTRA 19,2 Grad Ost - Digitales Fernsehen, HDTV, frei empfangbar und Abo-TV (Sortierung nach Frequenzbelegung) A 2 - Deutsch Abo- Betacrypt, Cryptoworks, SD Astra 1KR H 1.003 22000 5/6 11244 A HD Allgemeine Deutsch Abo- Betacrypt, Cryptoworks, HD Astra 1KR H 1.003 22000 5/6 11244 Bibel HD Religion Deutsch Frei

Mehr

15 Wertschriften 1 Securities 1

15 Wertschriften 1 Securities 1 15 Wertschriften 1 Securities 1 In Millionen Franken / In CHF millions Jahresende Schweizerische End of year Obligationen und Pfandbriefe Bond issues and mortgage bond issues Bund 2 Kantone Gemeinden (1

Mehr

Düsseldorf discover excellence in all its facets

Düsseldorf discover excellence in all its facets Düsseldorf discover excellence in all its facets Facts and Figures for Investors and Developers 2013/2014 Zahlen und Fakten für Investoren und Entwickler 2013/2014 business meets lifestyle Düsseldorf auf

Mehr

Register der Interessenbindungen Registre des intérêts Registro degli interessi

Register der Interessenbindungen Registre des intérêts Registro degli interessi N a t i o n a l r a t C o n s e i l n a t i o n a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e C u s s e g l n a z i u n a l Stand: 04.2015 Register der Interessenbindungen Registre des intérêts Registro degli

Mehr

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter

Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Bibliographie: Kindheit im Mittelalter Tatjana Horn (CAU Kiel), Mai 2002 Kindheit im Mittelalter: (West-)Europa... 2 Kindheit im Mittelalter: Deutschsprachiger Raum... 7 Kindheit im Mittelalter: Frankreich...13

Mehr

TAXUD/2008/1633 rev. 2 SYSTEM ZUR REGISTRIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN (EORI) LEITLINIEN

TAXUD/2008/1633 rev. 2 SYSTEM ZUR REGISTRIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN (EORI) LEITLINIEN EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION STEUERN UND ZOLLUNION Zollpolitik Brüssel, den 23. August 2010 TAXUD/2008/1633 rev. 2 SYSTEM ZUR REGISTRIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN (EORI)

Mehr

BASE PROSPECTUS FOR INDEX LINKED NOTES AND CERTIFICATES

BASE PROSPECTUS FOR INDEX LINKED NOTES AND CERTIFICATES BASE PROSPECTUS FOR INDEX LINKED NOTES AND CERTIFICATES (Basisprospekt) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (incorporated with limited liability in England and Wales) MORGAN STANLEY B.V. (incorporated

Mehr

Zur Stärkung der Schweizer Wirtschaft und zur Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze im Inland. Cuvillier Verlag Göttingen

Zur Stärkung der Schweizer Wirtschaft und zur Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze im Inland. Cuvillier Verlag Göttingen Universität St.Galle Elektronische Version der Luftfrachtstudie für die Lenkungskreismitglieder Luftfracht als Wettbewerbsfaktor des Wirtschaftsstandortes Schweiz Zur Stärkung der Schweizer Wirtschaft

Mehr

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2014/15

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2014/15 www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2014/15 Entwicklung der Kennzahlen Mio. EUR 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 1 2014/15 Umsatzerlöse 10.953,7 12.058,2 11.524,4 11.077,2 11.189,5 EBITDA 1.605,6 1.301,9

Mehr

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH. A Partnership for Research and Development Germany and the CGIAR

CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH. A Partnership for Research and Development Germany and the CGIAR CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH A Partnership for Research and Development Germany and the CGIAR Germany and the CGIAR: Over 35 years of partnership and development cooperation

Mehr

Zur Debatte um Steueroasen Der Fall Luxemburg

Zur Debatte um Steueroasen Der Fall Luxemburg Zur Debatte um Steueroasen Der Fall Luxemburg Fragen aus entwicklungspolitischer Sicht Rainer Falk Zur Debatte um Steueroasen: Der Fall Luxemburg. Fragen aus entwicklungspolitischer Sicht Rainer Falk Inhalt:

Mehr

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2013/14

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2013/14 www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2013/14 Entwicklung der Kennzahlen Mio. EUR 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1 2013/14 Umsatzerlöse 8.550,0 10.953,7 12.058,2 11.524,4 11.228,0 EBITDA 1.004,3 1.605,6

Mehr

57. GESCHA..FTS- BERICHT 2013

57. GESCHA..FTS- BERICHT 2013 57... GESCHAFTS- BERICHT 2013 ELEKTRONIK UND DIGITALISIERUNG GOLDKONTAKTE FÜR MIKROPROZESSOREN Die im wahrsten Sinne des Wortes globalisierte Weltwirtschaft findet neues Wachstum in der wissenschaftlichen

Mehr

Wiener Börse: Der beste Platz für Ihr Unternehmen

Wiener Börse: Der beste Platz für Ihr Unternehmen Wiener Börse: Der beste Platz für Ihr Unternehmen Inhalt Willkommen an der Börse 5 Beste Chancen für Ihr Unternehmen 6 Die logische Wahl 8 Das Service der Wiener Börse 10 Im internationalen Fokus 12 Kapital

Mehr

GEZE Boxer Gr. 2-4 Gr. 3-6

GEZE Boxer Gr. 2-4 Gr. 3-6 0. 006 0 GEZE Boxer Gr. - Gr. - 6 067-CP-0069 EN 5 ubstanz: ---- ubstanz: ---- P.O.Box 6 76 Leonberg P.O.Box 6 76 Leonberg 6 067-CP-0069 EN 5 0 0 95 / 06 957 / 05 P.O.Box 6 76 Leonberg EN 5 MAE N GERMANY

Mehr

VERANSTALTUNGSDOKUMENTATION. Internationalisierung des Renminbi Nächste Schritte für Frankfurt

VERANSTALTUNGSDOKUMENTATION. Internationalisierung des Renminbi Nächste Schritte für Frankfurt VERANSTALTUNGSDOKUMENTATION Internationalisierung des Renminbi Nächste Schritte für Frankfurt 7. JULI 2014 Sponsoren Förderer Inhaltsverzeichnis Programmübersicht Pressemitteilung Impressionen Präsentationen

Mehr

Law Made in Germany global effektiv kostengünstig global effective cost-efficient

Law Made in Germany global effektiv kostengünstig global effective cost-efficient Law Made in Germany global effektiv kostengünstig global effective cost-efficient Law Made in Germany Made in Germany ist nicht nur ein Qualitätssiegel für deutsche Autos oder Maschinen, sondern auch für

Mehr

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2012/13

www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2012/13 www.voestalpine.com Geschäftsbericht 2012/13 Entwicklung der Kennzahlen Mio. EUR 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Umsatzerlöse 11.724,9 8.550,0 10.953,7 12.058,2 11.524,4 EBITDA 1.710,1 1.004,3

Mehr

Gründerkongress 15 Jahre EXIST. 27. und 28. März 2014. Referenten-Vitae und Gründerinformationen

Gründerkongress 15 Jahre EXIST. 27. und 28. März 2014. Referenten-Vitae und Gründerinformationen Gründerkongress 15 Jahre EXIST 27. und 28. März 2014 Referenten-Vitae und Gründerinformationen Gründerkongress 15 Jahre EXIST Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Programm Programm am 27. März 2014...

Mehr

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich

Immobilien-Marktbericht München. Real Estate Market Report Munich 14 /15 München Munich Der Wirtschaftsstandort München München ist und bleibt einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa. Die Prosperität der bayerischen Landeshauptstadt wird durch pitzenplatzierungen

Mehr

Weiterhin kaum Frauen in den Vorständen großer Unternehmen auch Aufsichtsräte bleiben Männerdomänen

Weiterhin kaum Frauen in den Vorständen großer Unternehmen auch Aufsichtsräte bleiben Männerdomänen MANAGERINNEN-BAROMETER: UNTERNEHMEN Weiterhin kaum Frauen in den Vorständen großer Unternehmen auch Aufsichtsräte bleiben Männerdomänen Von Elke Holst und Anja Kirsch (FU Berlin) Die Vorstände großer Unternehmen

Mehr

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen

An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen An exhibition celebrating 75 years of the Bank for International Settlements Eine Ausstellung zum 75-Jahr-Jubiläum der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Contents Inhalt 04 Welcome to the Bank

Mehr

2. Nachtrag. zum. 15. Juni 2015

2. Nachtrag. zum. 15. Juni 2015 Dieses Dokument stellt gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt von Wertpapieren wie geändert durch das Gesetz vom 3. Juli 2012 (das "Luxemburger Gesetz") den zweiten Nachtrag

Mehr

ERTMS in Europe (Part 1)

ERTMS in Europe (Part 1) ERTMS in Europe (Part 1) This bibliography is the result of cooperation between the member documentation centres of the UIC Documentation Group The references are taken from the databases of the following

Mehr

Verantwortung für Europa wahrnehmen. Jahresgutachten 2011/12

Verantwortung für Europa wahrnehmen. Jahresgutachten 2011/12 Verantwortung für Europa wahrnehmen Jahresgutachten 2011/12 Verantwortung für Europa wahrnehmen Jahresgutachten 2011/12 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Statistisches

Mehr

Vielfalt ganz nah Tout près, tout autre So close, so different

Vielfalt ganz nah Tout près, tout autre So close, so different Vielfalt ganz nah Tout près, tout autre So close, so different Willkommen Über QP Die Städte Besonderheiten Willkommen Über QP Die Städte Besonderheiten Herzlich Willkommen! QuattroPole das grenzüberschreitende

Mehr