MAXI 1500/2000/3000/4000

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MAXI 1500/2000/3000/4000"

Transkript

1 AFK/KMB MAXI 1500/2000/3000/4000 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar User and maintenance instructions Bedienungs- und Wartungsanleitung

2 FORORD Villavent as har produsert varmegjenvinnere siden Aggregatene er installert i tusenvis av bygg i Norge og utlandet. Erfaringen fra disse installasjonene er samlet i Villavent, MAXI De siste resultatene fra inneklimaforskningen er her tatt hensyn til, og det er stilt høye krav til kvalitet og funksjonsdyktighet. Selv om mye kunnskap og erfaring er benyttet i utviklingen av aggregatet, avhenger et godt resultat likevel av at anlegget brukes og vedlikeholdes som beskrevet i dette heftet. INNHOLDSFORTEGNELSE BETJENINGSINSTRUKS side 4 PROGRAMMERING AV STYRING side 8 HOVEDTEKST I VINDUET side 8 TIDSINNSTILLING side 8 KALIBRERING AV TEMPERATURER side 8 INNSTILLING AV ØNSKEDE DRIFTSTIDER side 8 INNSTILLING AV ØNSKEDE TEMPERATURER side 9 VEDLIKEHOLD side 13 FEILSØKING side 15 KOMPONENTOVERSIKT side 19 VILLAVENT, MAXI 1500/2000 side 19 VILLAVENT, MAXI 3000/4000 side 19 INTRODUKTION Villavent as har sedan 1980 producerat värmeåtervinnare som är installerade i tusentals byggnader. Erfarenheter från dessa installationer är samlade i Villavent, MAXI Vi har tagit hänsyn till de senaste resultaten inom inneklimat forskning, och vi har ställt höga krav på kvalitet och funktionsduglighet. För att anläggningen skall bibehålla hög kvalitet, måste service och underhåll skötas enligt beskrivningen i detta häfte. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DRIFTSINSTRUKTIONER sid 5 PROGRAMMERING AV KONTROLLPANEL sid 8 HUVUDTEXT I DISPLAY sid 8 TIDSINSTÄLLNING OCH KALIBRERING AV TEMPERATURER sid 8 INSTÄLLNING AV ÖNSKADE DRIFTSTIDER sid 8 INSTÄLLNING AV ÖNSKADE TEMPERATURER sid 9 SKÖTSELINSTRUKTIONER sid 13 FELSÖKNING sid 16 KOMPONENTÖVERSIKT sid 19 MAXI 1500/2000 sid 19 MAXI 3000/4000 sid 19 2

3 INTRODUKTION Villavent as have been manufacturing heat recovery units since The units are installed in thousands of buildings in Norway, with increasing numbers in the U.K. Experience from these installations is incorporated in our unit, the Villavent, MAXI The latest results from the studies of the indoor climate and its influence on our health are taken into consideration, and great emphasis is given to quality and performance. However, even after we have put all our experience into developing the unit, the final result depends on the quality of the total installation and maintenance described in this booklet. INDEX USER INSTRUCTIONS PAGE 6 PROGRAMMING THE CONTROLLER PAGE 10 MAIN TEXT IN DISPLAY PAGE 10 TIME SETTING PAGE 10 SETTING OPERATION HOURS PAGE 10 SETTING OF TEMPERATURES PAGE 11 MAINTENANCE PAGE 14 TROUBLESHOOTING PAGE 17 COMPONENT LIST PAGE 20 VILLAVENT, MAXI 1500/2000 PAGE 20 VILLAVENT, MAXI 3000/4000 PAGE 20 EINFÜHRUNG Villavent produziert seit 1980 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Diese Anlagen wurden tausendfach in Norwegischen Häusern eingebaut, danach auch in Grossbritannien und Deutschland. Die Erfahrungen aus diesen Installationen fließen immer wieder in die Entwicklung unserer Anlagen ein, den Systemen Villavent Maxi Ebenso wurden aktuelle Untersuchungen über das Innenraumklima und dessen Einfluss auf die Gesundheit beachtet. Großen Wert legen wir auf Qualität und Bedienungskomfort. Trotz aller unserer Bemühungen hängt letztendlich das Ergebnis in großem Masse von der Qualität der Montage und der Wartung ab, die in dieser Schrift erläutert wird. INHALT BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 7 PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG SEITE 10 HAUPTMENÜ SEITE 10 ZEIT EINSTELLEN SEITE 10 EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN SEITE 10 EINSTELLUNG DER TEMPERATUREN SEITE 11 WARTUNG SEITE 14 FEHLERBEHEBUNG SEITE 18 TEILELISTE SEITE 20 VILLAVENT MAXI 1500/2000 SEITE 20 VILLAVENT MAXI 3000/4000 SEITE 20 3

4 /AK/KMB BETJENINGSINSTRUKS FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Tilluftvifte m/motor Avtrekksvifte m/motor El.batteri Platevarmeveksler Stengespjeld bypass (ekstrautstyr) Stengespjeld varmeveksler Stengespjeld tilluft (ekstrautstyr) Stengespjeld avkast (ekstrautstyr) Viftevakt tilluft Filtervakt tilluftfilter Filtervakt avtrekksfilter Temperaturføler avtrekk Temperaturføler tilluft Temperaturføler inntak Temperaturføler avriming Branntermostat Overhetingstermostat GENERELT Villavent MAXI 1500/2000/3000/4000 er komplette ventilasjonsaggregater for tilførsel av filtrert og oppvarmet friskluft, samt avtrekk av tilsvarende luftmengde. Ventilasjonsaggregatetene er utstyrt med platevarmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Hovedtekst i vinduet Øverst til venstre: Styring for MAXI Øverst i midten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Øverst til høyre: Aktuell ukedag Nederst til venstre: Tid i timer : minutter Nederst i midten: Ønsket maks. romtemperatur Nederst til høyre: Andel av el.batteri som ligger inne i % BETJENING START Aggregatet startes ved å trykke inn en av "PROGRAM" knappene. STOPP Aggregatet stoppes ved å trykke inn "AV" knappen. NB! Viftene i aggregatet vil fortsette å gå i 3 min. etter betjent "AV" knapp for å kjøle ned el.batteri. LUFTMENGDE Anlegget skal ved dagdrift normalt gå med "FULL" luftmengde, men kan tvangskjøres til halv luftmengde ved å trykke på knapp merket "HALV". PROGRAMVALG Aggregatet er utstyrt med 3 programvelgere med tilhørende gule lamper. Knappene er merket "DAG", "NATT" og "UR". DAG Ved å betjene knapp merket "DAG", vil aggregatet tilføre bygget luft med konstant temperatur som veksler mellom "TILLUFT HØY" og "TILLUFT LAV", alt etter om bygget har kjølebehov eller ikke (kjølebehov når temperatur i avtrekkskanal er over ønsket romtemperatur). Effekten av kjølingen er begrenset, da aggregatet kun benytter uteluft til kjøling når denne har lavere temperatur enn inneluften. NATT Ved å betjene knapp merket "NATT" vil aggregatet stoppe (#1), eller gå ned på halv hastighet (#2), alt etter driftsalternativ (MAXI #1 eller #2 i hovedskjermbildet). Ved halv hastighet reguleres tillufttemperaturen som ved "DAG"- drift. UR Ved å betjene knapp merket "UR" vil aggregatet veksle mellom "DAG"- og "NATT"- drift alt etter innstilte driftstider for hver enkelt ukedag. Kontrollampe viser aktuell driftssituasjon. DRIFTSLAMPER FEIL OVERHETING Lampen lyser rødt ved følerfeil, tette filtre og feil ved tilluftsystem. For filterbestilling eller nærmere opplysninger om feilretting, se egen "Bruks- og vedlikeholdsanvisning". Dersom den røde lampen lyser konstant over flere minutter, er el.batteri overopphetet. Se "Bruks- og vedlikeholdsanv.". VARMEGJENVINNER Når lampen lyser, gjenvinnes varmen i avtrekksluften, og brukes til å forvarme friskluften. Når lampen er slukket, går friskluften utenom platevarmeveksler (ved montert bypasskanal). Veksling skjer automatisk alt etter utetemperatur. Lampesignalet har ingen betydning når aggregatet benyttes uten påmontert bypasskanal. EL.BATTERI Når denne lampen lyser ligger el.batteri inne med effekt i henhold til prosentsats nede til høyre i hovedskjermbildet (Villavent MAXI 1500/2000, maks. effekt 9 kw = 100%. Villavent MAXI 3000/4000, maks. effekt 15 kw = 100%. ). TEMPERATURJUSTERINGER Alle temperaturer justeres inn ved første oppstart av anlegget. Føles likevel tillufttemp. for kald/varm, se "Bruks- og vedlikeholdsanv." for justering av disse. SOMMER-/VINTERTID Trykk på (juster kontrast) og deretter på slik at dag og tid vises i vinduet. Flytt deretter undermarkør ved hjelp av eller til den er under tidsangivelse for time. Juster deretter +/- en time ved hjelp av eller. Avslutt med å trykke på og samtidig for å komme tilbake til hovedskjermbildet. INNSTILLING AV DRIFTSTIDER OG KALIBRERING AV TEMPERATURFØLERE Utføres normalt ved første oppstart av anlegget. Ønskes senere forandring av disse, se "Bruks- og vedlikeholdsanvisning". AVRIMING Ved lave utetemperaturer kan platevarmeveksler fryse til med is. Aggregatet vil da en periode stoppe tilluftvifte og la varm avtrekksluft tine isen. Vinduet i styreskapet vil, så lenge dette pågår, vise "AVRIMING". VEDLIKEHOLD Filtre må skiftes når feillampe og melding om "SJEKK FILTRENE" vises i vinduet. Se forøvrig "Bruks- og vedlikeholdsanvisning" for generelt vedlikehold. Produsent: Rett til endringer forbeholdes For service på anlegget, ta kontakt med: 4

5 /AK/KMB DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt El batteri Värmeväxlare Spjäll by-pass Spjäll värmeväxlare Spjäll tilluft (tillbehör) Spjäll frånluft (tillbehör) Fläktvakt tilluft Filtervakt tilluftsfilter Filtervakt frånluftsfilter Temperaturgivare frånluft Temperaturgivare tilluft Temperaturgivare uteluft Temperaturgivare avfrostning Katastroftermostat Överhettningstermostat GENERELLT MAXI aggregatet är ett komplett till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning. Aggregatet är försett med korsströmsväxlare och automatik för att ventilera säkert och ekonomisk. Huvudtext i display Överst till vänster: Styrning för MAXI Överst i mitten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Överst till höger: Aktuell veckodag Nederst till vänster: Tid i timmar och minuter Nederst i mitten: Önskad max rumstemperatur Nederst till höger: Andel elvärme inkopplad i % DRIFT START STOPP LUFTMÄNGD Aggregatet startas genom att trycka in någon av program knapparna. Aggregatet stoppas genom att trycka in AV knappen. OBS! Fläktarna kommer att gå ca 3 min efter stopp, för efterkylning av el batteri. Anläggningen skall normalt gå på FULL hastighet, men kan tvångsköras på halv hastighet genom att trycka in HALV knappen. PROGRAMVAL Panelen är utförd med 3 programval med tillhörande gul lampa. Knapparna är märkta DAG, NATT och UR DAG Vid drift DAG kommer aggregatet att förse lokalen med tilluft som växlar mellan Tilluft hög och Tilluft låg. Regleringen håller önskad tilluftstemperatur inställd på Tilluft hög via givare T2 och el batteri. När givare T1 känner att frånluftstemperaturen är högre än den inställda på Rums temperatur, kopplas el batteriet ur och aggregatet kyler rummet med uteluft. NATT Vid drift NATT stoppar aggregatet (#1), eller går ned på halvfart (#2), beroende på valt driftsalternativ. (MAXI #1 eller #2 i display).vid driftsläge #2 (halvfart), regleras tilluftstemperaturen som i läge DAG UR Vid drift UR kommer aggregatet att växla mellan dag- och nattdrift efter inställda tider. DRIFTSLAMPOR FEL ÖVERHETTNING VÄRMEVÄXLARE EL BATTERI Lampan lyser röd vid igensatta filter/ tilluftssystem eller vid fel på någon av givarna. Om den röda lampan lyser rött i flera minuter är elbatteriet överhettat. Lampan lyser vid värmeåtervinning. När lampan är släckt, är by-passkanalen öppen (om det finns någon monterad), och ingen värmeåtervinning sker. Växlingen sker automatiskt beroende på utetemperaturen. När lampan lyser är el batteriet inkopplat med den effekt i procent som kan avläsas i displayen. (MAXI-1500/2000 max effekt 9kW=100%, MAXI-3000/4000 max effekt 15kW=100%). TEMPERATUR KALIBRERING Alla temperaturer kalibreras vid uppstart av anläggningen. SOMMAR- VINTERTID Tryck på, sedan på så att dag och tid visas i displayen. Flytta markören med hjälp av eller till den är under tidsangivelsen. Justera tiden 1 timme (+/-) med hjälp av eller. Avsluta genom att trycka på och samtidigt. INSTÄLLNING AV DRIFTSTIDER Utförs vid uppstart av anläggningen. AVFROSTNING Vid låg utetemperatur kan is uppstå på värmeväxlaren. Regleringen kommer då att stoppa tilluftsfläkten så att varm frånluft kan avfrosta växlaren. Så länge det pågår kommer det upp en text ( Avfrostning ) på displayen. SKÖTSEL Byt filter när fellampa lyser och texten Kontrollera filter tänds i displayen. Produsent: Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Representant: 5

6 /AK/KMB USER INSTRUCTIONS FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Inlet fan with motor Extract fan with motor Electrical heater battery Exchanger block Damper for bypass (additional equipment) Damper, exchanger block Damper, inlet air (additional equipment) Damper, exhaust (additional equipment) Fan guard, inlet air Filter guard, fresh air filter Filter guard, extract filter Temperature sensor, extract Temperature sensor, inlet air Temperature sensor, air intake Temperature sensor, defrosting Fire thermostat Overheat thermostat GENERAL Villavent, MAXI 1500/2000/3000/4000 balanced ventilation systems extracts stale air from the building and supplies a corresponding quantity of filtered, fresh, preheated air. The unit is equipped with heat exchanger and controller to ensure safe and economical ventilation. Text in main display: Top left: Programme for MAXI Top centre: #1 stop night, #2 low fan speed night Top right: Weekday Bottom left: Time - hours:minutes Bottom centre: Required max. room temperature Bottom right: % of heater element in operation OPERATION START STOP AIRFLOW Start the unit by pressing one of the buttons marked "PROGRAMME". Stop the unit by pressing button marked "OFF". Note! The fans will run for 3 minutes after the "OFF" button has been pressed to cool down the electrical heater element. The system should normally operate on "FULL" airflow, but can be operated on reduced airflow by pressing button marked "HALF". PROGRAMMING The unit is equipped with 3 "PROGRAMME" buttons with corresponding yellow lamps. The buttons are marked "DAY", "NIGHT" and "AUTO". DAY By pressing button marked "DAY", the unit will supply the building with air at a constant temperature, changing between "INLET AIR HIGH" and "INLET AIR LOW", depending on whether or not there is a need for cooling (a need for cooling occurs when temperature in extract duct is higher than set room temperature). The efficiency of cooling is restricted as the unit only uses outdoor air for cooling when outdoor temperature is lower than indoor temperature. NIGHT When button marked "NIGHT" is pressed, the system will stop (#1), or run on half speed (#2), depending on set operation alternative (MAXI #1 or #2 in main display). On #2 the inlet air temperature is controlled according to "DAY" operation. AUTO When button marked "AUTO" is pressed, the unit will change between "DAY" and "NIGHT" operation depending on setting for each day of week. Indication lamp shows alternative in operation. INDICATION LAMPS MALFUNCTUION OVERHEAT HEAT RECOVERY EL. HEATER Red light occurs when temperature sensor is out of function, filters are clogged or if there is a malfunction in inlet air system. For information regarding ordering of filters or faulty operation, see separate "User and maintenance instructions". If red lamp lights continuously, the electrical heater battery is overheated. See separate "User and maintenance instructions". When indication lamp lights, the heat in extract air is being recovered and used to preheat the fresh inlet air. When the light is switched off, the fresh inlet air bypasses the exchanger block (if bypass is installed). This function is controlled automatically, depending on outdoor temperature. When this lamp lights, the el. heater battery is in operation. Percentage of heater battery in operation is shown in the main display. (Villavent MAXI 1500/2000, max 9,8kW/415V = 100 %. Villavent MAXI 3000/4000, max 16,3 kw/415v = 100 %). TEMPERATURE SETTINGS All temperatures are to be set when starting the system for the first time. If, however, inlet air temperature feels too cold/warm, see "User and maintenance instructions" for adjustment of these settings. SUMMER/WINTER OPERATION Press (adjust contrast) and then, "WEEKDAY" and "TIME" will be displayed. Move the cursor by pressing or until "hour" is reached. Adjust +/- one hour by pressing or. Then press and simultaneously to return to main menu. TIME SETTING AND CALIBRATION OF TEMPERATURE SENSORS This is normally done when starting the system for the first time. If change in settings are later required, see separate "User and maintenance instructions". DEFROSTING When outdoor temperatures are low, the exchanger block may be clogged up with ice. The unit will then stop the inlet fan for a period allowing warm extract air to melt the ice. During this period "DEFROSTING" will be displayed". MAINTENANCE The filters must be replaced when the message "CHECK FILTERS" is displayed. See also separate "User and maintenance instructions" for general maintenance. Specifications may be changed without notice. Manufacturer: For service, please contact: 6

7 /AK/KMB BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 Zuluftventilator mit Motor AV1 Abluftventilator mit Motor VB1 Elektrische Nachheizung PVV1 Wärmetauscher S1 Bypassklappe (Zubehör) S2 Absperrklappe Wärmetauscher S3 Absperrklappe Zuluft (Zubehör) S4 Absperrklappe Fortluft (Zubehör) VV1 Lüfterüberwachung Zuluft FV1 Filterüberwachung, Frischluftfilter FV2 Filterüberwachung, Abluftfilter T1 Temperaturfühler Abluft T2 Temperaturfühler Zuluft T3 Temperaturfühler Frischluft T4 Temperaturfühler Defrostfunktion BT1 Brandschutzthermostat OT1 Überhitzungsschutz ALLGEMEINES Die Villavent MAXI 1500/2000/3000/4000 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ziehen die verbrauchte Luft aus dem Gebäude und ersetzen sie durch die gleiche Menge gefilterter, vorgewärmter Frischluft. Die Geräte besitzen einen Wärmetauscher zur Nutzung eines Teils der Abwärme und eine Steuerung, die einen sicheren und ökonomischen Betrieb gewährleistet. Text in der Betriebsanzeige: Oben Links Programm für MAXI Oben Mitte #1 nachts aus, #2 nachts kleine Lüfterstufe Oben Rechts Wochentag Unten links Zeit in Stunden :Minuten Unten Mitte Gewünschte Raum(Abluft) temperatur Unten Rechts Heizleistung in % von der Nennleistung BEDIENUNG START Die Anlage läuft an, wenn eine der Tasten im Feld PROGRAMME gedrückt wird. STOP Die Anlage stoppt, wenn die Taste OFF gedrückt wird. ACHTUNG: Die Anlage läuft ca. 3 Min weiter, um die Heizung abzukühlen. VOLUMENSTROM Normalerweise läuft die Anlage mit voller Leistung, kann aber mit der Taste HALF zurückgefahren werden. PROGRAMMIERUNG Das Gerät besitzt drei PROGRAMME -Tasten mit entsprechenden Kontrollampen. Diese sind mit DAY (Tag), NIGHT (Nacht) und AUTO beschriftet. DAY (Tag): Wenn die Taste DAY betätigt wird, versorgt das Gerät das Gebäude mit Frischluft konstanter Temperatur, wahlweise mit ZULUFTTEMP. HOCH oder ZULUFTTEMP. NIEDRIG, abhängig davon, ob eine Kühlfunktion nötig ist (wenn die Ablufttemperatur über der gewählten Raumtemperatur liegt) oder nicht. Die Kühlfunktion ist dadurch begrenzt, dass die Anlage die Frischluft nur zum Kühlen nutzen kann, wenn deren Temperatur unter der Innentemperatur liegt. NIGHT Bei Betätigung dieser Taste stoppt die Anlage (#1) oder fährt auf die halbe Leistung zurück (#2), abhängig von der Einstellung (MAXI #1 (Nacht): oder #2 in der Anzeige). Bei #2 wird die Innentemperatur wie bei DAY(Tag)-Betrieb geregelt. AUTO Bei dieser Taste steuert die Automatic die Umschaltung zwischen den Betriebsstufen DAY und NIGHT gemäss der Einstellung im Zeitmenü für die einzelnen Wochentage. Kontrollampen zeigen die jeweiligen Zustände an. KONTROLLAMPEN MALFUNCTION Diese Lampe zeigt an, wenn ein Temperaturfühler nicht (Fehler): arbeitet, die Filter verstopft sind oder ein Fehler im Zuluftsystem vorliegt. Für Informationen über Fehlerbehebung, siehe Seite 17. OVERHEAT Wenn diese Lampe aufleuchtet, ist die Heizung überhitzt. Siehe (Überhitzung): Seite 17. HEAT RECOVERY Solange diese Lampe an ist, wird die Wärme der Abluft zum Wärmerück-Vorheizen der Frischluft verwendet. Wenn die Lampe erlischt, (Gewinnung) (Wärmerückgewinnung)wird die Frischluft am Wärmetauscher vorbeigeleitet sofern derbypass (Zubehör) installiert ist. Wiese Funktion wird abhängig von der Aussentemperatur automatisch gesteuert. EL. HEATER Diese Lampe zeigt an, ob die el. Heizung eingeschaltet ist. Der (El. Heizung) Prozentsatz der Nennleistung, mit der die Heizung momentan (Heizung): arbeitet, wird im Display angezeigt (Villavent MAXI 1500/2000 max. 9,0 kw/400 V =100%, Villavent MAXI 3000/4000 max. 15,0 kw/400v = 100%). TEMPERATUREINSTELLUNG Alle Temperaturen müssen vor der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden. Wenn die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, siehe Seite 11. SOMMER-/WINTERZEIT Durch Drücken der Tasten (Kontrast einstellen) und danach gelangt man zur Zeitanzeige WOCHENTAG und ZEIT. Die Markierung wird mit den Tasten und auf die Stundenanzeige gestellt. Mit den Tasten und. wird die richtige Zeit eingestellt. Danach werden die Tasten und gleichzeitig gedrückt, um ins Hauptmenü zurückzukehren. ZEITEINSTELLUNG UND KALIBRIERUNG DER TEMPERATURFÜHLER Dies geschieht normalerweise bei der ersten Inbetriebnahme. Sollte diese Funktion später notwendig sein, siehe Seite 10. ENTEISUNG Bei niedrigen Aussentemperaturen kann der Wärmetauscher vereisen. Dann wird der Zuluftventilator angehalten und der Wärmetauscher durch die warme Abluft abgetaut. In dieser Zeit wird Abtauen angezeigt WARTUNG Die Filter müssen ersetzt werden, wenn Test Filter angezeigt wird. Siehe auch Seite 13. Hersteller: Änderungen vorbehalten Bei Servicefragen: 7

8 Styrepanel for Villavent MAXI Kontrollpanel för Villavent MAXI PROGRAMMERING AV STYRING Styringen kan fra produksjon leveres med to driftsalternativer: 1) Konstant tillufttemperaturregulering med veksling mellom temperatur "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY", avhengig av om temperaturføler i avtrekk registrerer kjølebehov eller ikke. Aggregatet stopper ved nattdrift. 2) Som pkt. 1, men aggregatet går automatisk til lav hastighet ved nattdrift. HOVEDTEKST I VINDUET VED TILKOBLING AV STRØM MAXI #1 MANDAG 11: % Øverst til venstre : Styring for MAXI 1500/2000 Øverst i midten : #1 = stopp natt, #2 = lav viftehastighet natt Øverst til høyre : Aktuell ukedag Nederst til venstre : Tid i timer : minutter Nederst i midten : Ønsket maks. romtemperatur Nederst til høyre : Andel av varmeeffekt som ligger inne, i % JUSTERINGSSEKVENS 1 - TIDSINNSTILLING/KALIBRERING AV TEMPERATURER JUSTER KONTRAST PROGRAMMERING AV KONTROLLPANEL Panelen levereras i två driftsalternativ. 1) Konstant tilluftsreglering med växling mellan Tilluft låg och Tilluft hög. Aggregatet stoppar vid nattdrift. 2) Som punkt 1, men aggregatet går ned på halvfart vid nattdrift. HUVUDTEXT I DISPLAYEN VID UPPSTART MAXI #1 MÅNDAG 11: % Överst till vänster: Styrning för MAXI -1500/2000 Överst i mitten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Överst till höger: Aktuell veckodag Nederst till vänster: Tid i timmar och minuter Nederst i mitten: Önskad max rumstemperatur Nederst till höger: Andel elvärme inkopplad i % JUSTERINGSSEKVENS 1 - TIDSINSTÄLLNING OCH KALIBRERING AV TEMPERATURER JUSTERA KONTRAST Ved ett trykk på vises "JUSTER KONTRAST" i vinduet. Kontrast på tekst i vinduet justeres ved å trykke på eller. DAG TID MANDAG 11:58 Ved utført "JUSTER KONTRAST", trykk på, til "DAG" og "TID" vises i vinduet. Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes forandret. Juster deretter "DAG" og "TID" ved hjelp av eller. 1: : : : 15.0 Ved justert "DAG" og "TID", trykk på, til registrerte temperaturer vises i vinduet. Brukes kun til kalibrering dersom det er avvik mellom virkelige temperaturer ( o C) og temperaturer i vinduet. (Kalibrering aggregat/styring er normalt utført ved fabrikk.) 1: Romtemperatur(T1) 2: Tillufttemperatur (T2) 3: Utetemperatur (T3) 4: Avtrekkstemp. etter varmeveksler (T4) Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes kalibrert. Juster temperaturfølere ved å trykke på eller. Ved gjennomført justering av sekvens 1, trykk på for å komme tilbake til hovedskjermbildet. JUSTERINGSSEKVENS 2 - INNSTILLING AV ØNSKEDE DRIFTSTIDER MANDAG #1: 1 06:30 15:30 Trykk på eller for å justere dagdriftstider på ukeur. Øverst til venstre: Ukedag Øverst i midten: Driftsperiode #1 eller #2 (Aggregatet kan ha 2 adskilte dagdriftsperioder pr. døgn.) Øverst til høyre: 1 angir drift og 0 angir ingen drift Nederst til venstre: Start dagdrift Nederst til høyre: Stopp dagdrift Vid ett tryck på visas texten justera kontrast i displayen. Justera kontrasten genom att trycka på eller. DAG TID MÅNDAG 11:58 Vid utförd justering av kontrasten, tryck på, till DAG och TID visas. Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall ändras. Programmera in aktuellt värde på tid och dag med hjälp av eller. 1: : : : 15.0 Vid utförd programmering av aktuell tid och dag, tryck på, till registrerade temperaturer visas i displayen. Dessa värden skall endast ändras om det är avvikelser mellan visad temperatur och verkligt temperatur. Kalibreringen mellan reglering och aggregat är utförd på fabrik. 1: Rumstemperatur (T1) 2: Tilluftstemperatur (T2) 3: Utetemperatur (T3) 4: Avluftstemperatur (T4) Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall ändras. Justera temperaturen genom att trycka på eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på. JUSTERINGSSEKVENS 2 - INSTÄLLNING AV ÖNSKADE DRIFTSTIDER MÅNDAG #1: 1 06:30 15:30 Tryck på eller för att programmera driftstider. Överst till vänster: Veckodag Överst i mitten: Driftsperiod #1 eller #2. Det går att programmera in två driftsperioder per dygn. Överst till höger: 1 anger drift och 0 anger ingen drift. Nederst till vänster: Starttid Nederst till höger: Stopptid 8

9 Trykk på eller til aktuelt ukedøgn. Hvert døgn har mulighet for 2 adskilte dagdriftsperioder. Periodene markeres med #1 og #2. Ønskes bare en driftsperiode legges start/stopp dagdrift inn på #1 og #2 blir stående med 0 øverst til høyre. Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes forandret. Juster deretter verdi ved hjelp av eller. Ved gjennomført justering av sekvens 2, trykk på og samtidig på for å komme tilbake til hovedskjermbilde. JUSTERINGSSEKVENS 3 - INNSTILLING AV ØNSKEDE TEMPERATURER ROM TEMPERATUR: 22.0 Ved ett trykk på vises ønsket maks. "ROM TEMPERATUR" i vinduet. "ROM TEMPERATUR" settes normalt mellom 15 og 25 o C (fabrikkinnstilling 22 o C). Aggregatet benytter temperaturen som kriterium for å veksle mellom "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY" for å prøve å holde innstilt maks. "ROM TEMPERATUR" (frikjøling med uteluft når virkelig romtemperatur er høyere enn innstilt "ROM TEMPERATUR"). "ROM TEMPERATUR" justeres med eller. TILLUFT LAV: 18.0 Ved justert "ROM TEMPERATUR", trykk på, til "TILLUFT LAV" temperatur vises i vinduet. "TILLUFT LAV" settes normalt mellom 12 og 17 o C (fabrikkinnstilling 18 o C). Bygningen tilføres luft med konstant temperatur "TILLUFT LAV" når virkelig romtemperatur er høyere enn innstilt "ROM TEMPERATUR"."TILLUFT LAV" justeres med eller. TILLUFT HØY: 18.0 Ved justert "TILLUFT LAV", trykk på, til "TILLUFT HØY" temperatur vises i vinduet. "TILLUFT HØY" settes normalt mellom 15 og 20 o C (fabrikkinnstilling 18 o C). Bygningen tilføres luft med konstant temperatur "TILLUFT HØY" når virkelig romtemperatur er lavere enn innstilt "ROM TEMPERATUR". "TILLUFT HØY" justeres med eller. INNTAK TEMP.: 15.0 Ved justert "TILLUFT HØY", trykk på, til "INNTAK TEMP." vises i vinduet. "INNTAK TEMP." settes normalt mellom 12 og 17 o C (fabrikkinnstilling 15 o C). Varmegjenvinner ligger inne når utetemperatur er lavere enn innstilt "INNTAK TEMP." (bypass når utetemp. er høyere)."inntak TEMP." justeres med eller. AVRIMING TEMP.: 3.0 Ved justert "INNTAK TEMP.", trykk på, til "AVRIMING TEMP." vises i vinduet. "AVRIMING TEMP." settes normalt til 3 o C (fabrikkinstilling 3 o C). Ved lave utetemperaturer kan kondensvann i varmeveksleren fryse til is. Underskrider avtrekksluften etter varmegjenvinner "AVRIMING TEMP.",vil tilluftviften stoppe til den varme avtrekksluften har tint is i varmegjenvinner. Samtidig vil vinduet vise teksten "AVRIMING", og styringen vil være låst for alle forsøk på justeringer inntil avriming er avsluttet. "AVRIMING TEMP."justeres med eller. Ved gjennomført justering av sekvens 3, trykk på for å komme tilbake til hovedskjermbildet. NB! Det er til enhver tid mulig å avbryte justerings sekvensene ved å trykke på og samtidig på. Hovedtekst vil da komme tilbake i vinduet. Tryck på eller till önskad veckodag.varje dygn har två separata driftsperioder, märkta #1 och #2. Önskas endast en driftsperiod, programmeras den in på driftsläge #1 med en 1 överst till höger i displayen, och driftsläge #2 blir stående med en 0 överst till höger i displayen. Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall programmeras. Justera värdet med eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på och samtidigt. JUSTERINGSSEKVENS 3 - INSTÄLLNING AV ÖNSKADE TEMPERATURER RUMS TEMPERATUR 22.0 Vid tryck på visas max. Rums temperatur i displayen. Rumstemperaturen ställs normalt mellan grader C.(Fabriksinställning 22 o C) Regleringen använder detta värde som referenstemperatur för att växla mellan tilluft låg och hög. Frånluftstemperatur över inställt värde = Tilluft låg Frånluftstemperatur under inställt värde = Tilluft hög Önskad inställning av rumstemperaturen justeras med eller. TILLUFT LÅG 18.0 Efter inställd Rums temperatur, tryck på till Tilluft låg visas i displayen. Tilluft låg ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 18 o C) Tilluft låg är den temperatur regleringen håller för att kyla lokalen när frånluftstemperaturen överstiger inställt värde på Rums temperatur. Önskad inställning av tilluft låg justeras med eller. TILLUFT HØG 18.0 Efter inställd tilluft låg, tryck på, till Tilluft hög visas i displayen. Tilluft hög ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 18 o C) Tilluft hög är den temperatur som regleringen håller för att få en konstant tilluftstemperatur till lokalen, (Börvärdet).Önskad inställning av tilluft hög justeras med eller. OBS! Se till att det är stor differens mellan inställd Rums temperatur och Tilluft hög ( t ex rumstemperatur 23 grader och tilluft hög 19 grader C). INTAGS TEMP Efter inställd tilluft hög, tryck på, till Intags temp visas i displayen. Intagstemperaturen ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 15 o C) By-passkanalen är öppen och ingen värmeåtervinning sker när utetemperaturen är högre är den inställda. Önskad inställning av intags temperaturen justeras med eller. AVFROSTNINGSTEMP. 3.0 Efter inställd intagstemperatur, tryck på, till Avfrostnings temp visas i displayen. Intagstemperaturen ställs normalt på 3 grader C. (Fabriksinställning 3 o C). Underskrider temperaturen i avluften inställt värde, stannar tilluftsfläkten så att den varma frånluften kan avfrosta värmeväxlaren. Samtidigt syns texten Avfrostning i displayen, och alla funktioner på kontrollpanelen är låsta. Önskad inställning av avfrostningstemperaturen justeras med eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på. OBS! Programmeringen kan när som helst avbrytas genom att trycka på och samtidigt. 9

10 Controller for Villavent MAXI Steuerung für Villavent Maxi PROGRAMMING THE CONTROLLER On the controller you can choose between two operation alternatives: (Preset from factory) 1. Regulation of constant inlet air temperature, changing between temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" depending on if temperature sensor in extract register need for cooling or not. The unit stops during night programme. 2. As item 1, but instead of stopping the system during night programme, the system automatically runs on low speed. MAIN TEXT IN DISPLAY WHEN CONNECTED TO MAINS SUPPLY. MAXI #1 MONDAY 11: % Top left: Programme for Villavent MAXI 1500/2000 Top centre: #1= stop night, #2= low fan speed night Top right: Weekday Bottom left: Time - hours:minutes Bottom centre: Required max. room temperature Bottom right: % of heating element in operation SETTING SEQUENCE 1 - TIME SETTING/CALIBRATION OF TEMPERATURES SET CONTRAST Press once and "SET CONTRAST" is displayed. Adjust contrast in display by pressing or. WEEKDAY TIME MONDAY 11:58 When "SET CONTRAST" is set, press, until weekday and time are displayed. Move cursor to correct position by pressing or. Then adjust "WEEKDAY" and "TIME" by pressing or. 1: : : : 15.0 When "WEEKDAY"and "TIME" has been set, press until set temperatures are displayed. To be used only for calibration if actual temperature ( o C)and set temperature in display differ. (Calibration of unit/controller is normally done at the factory). 1: Room temperature, extract (T1) 2: Inlet air temperature (T2) 3: Outdoor temperature (T3) 4: Temperature in discharge (T4) Move cursor by pressing or until wanted item is reached. Adjust temperature sensors by pressing or. After having passed through all items in sequence 1, press to return to main menu. SETTING SEQUENCE 2 - SETTING OPERATING HOURS MONDAY #1: 1 06:30 15:30 PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG Bei dieser Steuerung kann man zwischen zwei Varianten wählen: 1. (Werkseinstellung) Regelung der Zulufttemp. konstant, aber Wechsel zwischen Zulufttemp, Hoch und Niedrig abhängig davon, ob der Temperaturfühler in der Abluft eine Kühlfunktion abfordert oder nicht. Die Anlage ist Nachts aus. 2. Wie 1, jedoch wird Nachts die Luftmenge auf die Hälfte heruntergefahren. HAUPTMENÜ (bei Inbetriebnahmen der Anlage) MAXI #1 MONTAG 11: % Oben Links: Programm für MAXI Oben Mitte: #1 = nachts aus, #2 = nachts kleine Lüfterstufe Oben Rechts: Wochentag Unten Links: Zeit in Stunden: Minuten Unten Mitte: Gewünschte Raum (Abluft)temperatur Unten Rechts: Heizleitung in % von der Nennleistung EINSTELLUNG SCHRITT 1 ZEIT EINSTELLEN/KALIBRIERUNG DER TEMPERATURFÜHLER KONTRAST SETZEN Taste drücken, "KONTRAST SETZEN" wird angezeigt. Einstellen des Kontrastes durch die Tasten und. WOCHENTAG ZEIT MONTAG 11:58 Wenn der "KONTRAST" eingestellt ist, gelangt man durch die Taste zur Anzeige des Worchentages "WOCHENTAG" und der Zeit "ZEIT". Mit den Tasten und wird die Markierung auf die einzustellende Position gebracht, die Anzeige wird durch die Tasten und eingestellt. 1: : : : 15.0 Wenn "WOCHENTAG" und "ZEIT" eingestellt sind, erfolgt durch drücken der Taste die Anzeige der Fühlertemperaturen. Die Kalibrierung muss nur durchgeführt werden, wenn die angezeigten Werte (in o C) nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmt (Die Anlage wird normalerweise im Werk bereits kalibriert). 1: Raumtemperatur, Abluft (T1) 2: Zulufttemperatur (T2) 3: Aussentemperatur (T3) 4: Fortlufttemperatur (T4) Die Markierung bewegt sich mit den Tasten und auf den zu ändernden Wert, der mit den Tasten und eingestellt werden kann. Nach dem Durchlauf dieser Einstellungen gelangt man durch die Taste zurück ins Hauptmenü. EINSTELLUNG - SCHRITT 2 - EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN MONTAG #1: 1 06:30 15:30 10

11 Press or to set running hours during the day on timer. Top left: Weekday Top centre: Operation period #1 or #2 ( 2 different operation periods per 24 hours.) Top right: 1 = ON and 0 = OFF Bottom left: Start day operation Bottom right: Stop day operation Press or to current weekday. Every 24 hours has 2 possible operation periods. Period is marked with #1 and #2 in display. If only one operation period is desired, on/off day operation is programmed on #1. On/off day operation, #2, is set to 00:00/00:00. Move cursor pressing or to value that is to be changed. Adjust by pressing or. After having passed through all items in sequence 2, press and simultaneously to return to main menu. SETTING SEQUENCE 3 - SETTING OF TEMPERATURE ROOM TEMP.: 22.0 Press once and recurred max. "ROOM TEMPERATURE" is displayed. "ROOM TEMPERATURE" is normally set between 15 and 25 o C (factory setting = 22 o C). This temperature is used by the unit to switch between "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" to keep max. "ROOM TEMPERATURE" according to setting (cooling with outdoor air when real room temperature is higher than set "ROOM TEMPERATURE"). "ROOM TEMPERATURE" is adjusted by pressing or. INLET AIR LOW: 18.0 When "ROOM TEMPERATURE", has been set, press until"inlet AIR LOW" temperature is displayed. "INLET AIR LOW" is normally set between 10 and 17 o C (factory setting =18 o C). The building is supplied with fresh air at a constant temperature "INLET AIR LOW" when actual room temperature is higher than set room temperature. Adjust "INLET AIR LOW" ( o C) by pressing or INLET AIR HIGH: 18.0 When "INLET AIR LOW" has been set, press, until"inlet AIR HIGH" temperature is displayed. "INLET AIR HIGH" is normally set between 15 and 20 o C (factory setting = 18 o C). The building is supplied with fresh air at a constant temperature "INLET AIR HIGH" when real room temperature is lower than set roomtemperature. Adjust "INLET AIR HIGH" ( o C) by pressing or. AIR INTAKE TEMP.: 15.0 When "INLET AIR HIGH" has been set, press until"air INTAKE TEMP." is displayed. "AIR INTAKE TEMP:" is normally set between 12 and 18 o C (factory setting = 15 o C).Heat exchanger is operating when outdoor temperature is lower than set "AIR INTAKE TEMP." (bypass when outdoor temperature is higher). "AIR INTAKE TEMP." ( o C) is adjusted by pressing or. DEFROST TEMP.: 3.0 Mit den Tasten oder werden die Betriebstunden pro Tag eingestellt. Oben Links: Wochentag Oben Mitte: Betriebsstellung #1 oder #2 (2 verschiedene Stellungen pro 24h) Oben rechts: 1=EIN, 0= AUS Unten Links: Start Tagbetrieb Unten Rechts: Ende Tagbetrieb Mit den Tasten und wird der Wochentag eingestellt. Je 24h gibt es 2 mögliche Betriebtzeiträume, die mit #1 und #2 gekennzeichnet sind. Wenn nur eine Programmögleichkeit gewählt wird, ist dafür #1 zu wählen und die EIN/AUS-Zeiten von #2 sind auf 00:00/00:00 zu stellen. Mit den Tasten und wird die Markierung auf die zu ändernde Position bewegt und diese mit und eingestellt. Nachdem alle Möglichkeiten von Schritt 2 ausgeführt sind, gelangt man zurück ins Hauptmenü, indem und gleichzeitig gedrückt werden. EINSTELLUNG - SCHRITT 3 EINSTELLUNG DER TEMPERATUR RAUMTEMPERATUR: 22.0 Nachdem die Taste gedrückt wurde, erscheint auf den Display die Maximale Raumtemperatur, "RAUMTEMPERATUR". Diese wird üblicherweise zwischen 15 und 25 o C eingestellt (Werkseinstellung 22 o C). Diese Einstellung dient als Mass für die Wahl zwischen niedriger und hoher Zulufttemperatur, um die Maximale Raumtemperatur nicht zu überschreiten (Zuführung wenig erwärmter Luft wenn die Aussentemperatur niedriger ist als die eingestellte Max. Raumtemp.). Die Einstellung wird durch die Tasten und verändert. ZULUFT MIN.: 18.0 Mit der Taste gelangt man zur Anzeige "ZULUFTTEMPERATUR" (Niedrige Zulufttemperatur) (in o C), die zwischen 10 und 17 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 18 o C). Das Gebäude wird mit Frischluft mit der eingestellten Niedrigen Zulufttemperatur versorgt, wenn Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Max. Raumtemp. Die Anzeige wird mit den Tasten und eingestellt. ZULUFT MAX.: 18.0 Mit der Taste gelangt man zur Anzeige "ZULUFTTEMPERATUR" (Hohe Zulufttemp.) (in o C), die zwischen 15 und 20 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 18 o C). Das Gebäude wird mit Frischluft mit der eingestellten Hohen Zulufttemperatur versorgt, wenn Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Max. Raumtemp. Die Anzeige wird mit den Tasten und eingestellt. AUSSENTEMP.: 15.0 Wenn die Taste ein weiteres mal gedrückt wird, gelangt man zur Anzeige "AUSSENTEMPERATUR" (Frischlufttemperatur), die normalerweise zwischen 12 und 18 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 15 o C). Unterhalb dieser Temperatur wird die Luft über den Wärmetauscher geleitet, oberhalb daran vorbei. Die Einstellung wird mit den Tasten und geändert. ABTAUTEMP.:

12 When "AIR INTAKE TEMP." has been set, press until "DEFROSTING TEMP" is displayed. "DEFROSTING TEMP:" is normally set to 3 o C (factory setting = 3 o C). When outdoor temperature is low, condensate water inside the exchanger block might freeze. If temperature in exhaust air, after the exchanger block, is lower than setting on "DEFROSTING TEMP", the inlet fan will stop until the warm extract air has melted the ice in the exchanger block. "DEFROSTING" will be displayed and it will not be possible to adjust any item on the controller until the defrosting is terminated. "DEFROSTING TEMP" is adjusted by pressing or. After having passed through all items in sequence 3, to return to main menu. Note! It is at all times possible to terminate programming of controller by pressing and simultaneously. Main menu will then be displayed. Mit der Taste gelangt man dann weiter zur Anzeige "ABTAUTEMPERATUR" (Enteisungstemperatur), die i.d.r. auf 3 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 3 o C). Bei niedrigen Aussentemperaturen kann der Wärmetauscher durch anfallendes Kondensat vereisen. Wenn die Luft im Fortluftkanal, hinter dem Wärmetauscher, kälter ist als die eingestellte Enteisungstemperatur, wird der Zuluftventilator angehalten und die warme Abluft taut den Wärmetauscher auf. Im Display wird "ABTAUEN" (Enteisung) angezeigt, und an der Steuerung sind in dieser Zeit keine Eingaben möglich. Die Enteisungstemperatur wird mit den Tasten und eingestellt. Mit der Taste gelangt man ins Hauptmenü zurück, wenn alle Werte in Schritt 3 eingestellt sind. Achtung! Von jeden Punkt der Einstellung gelangt man ins Hauptmenü zurück durch das gleichzeitige Drücken der Tasten und. 12

13 VEDLIKEHOLD Filter (skiftes ved signal eller trykkfall over 200 Pa, normalt 1-2 ganger pr. år). Ved tette filtre vil rød "FEIL"lampe tennes, og vinduet gi melding om "SJEKK FILTRENE". Skiftes ikke begge filtrene samtidig, må en prøve seg frem til hvilket av dem som utløste feilsignal. Filtrene leveres i klasse EU7. Tilluft-/avtrekksventiler (kontroll 1 gang pr. år) Tilluft-/avtrekksventiler kan pga. støvinnhold i romluften bli noe tilsmusset. De bør derfor rengjøres en gang i blant. Ventilene kan vaskes i vanlig såpevann. Kondensavløp (kontroll 1 gang pr. år) Kontrollèr at avløp for kondensvann ikke er tett. Friskluftinntak (kontroll etter behov) Luftinntak bør sjekkes for løv og annen tilsmussing. Vær særlig påpasselig om høsten med stort løvfall, og om vinteren med snøfall eller kombinasjonen snø/vind. Motorspjeld (kontroll 1 gang pr. år) Samtlige motordrevne stengespjeld i anlegget bør testes manuelt for å kjenne at de går fritt. NB! Spjeldmotorene har egen fribryter. Varmeveksler (kontroll hvert annet år) Ved bruk av filter reduseres vedlikehold av varmeveksler sterkt. Den bør likevel kontrolleres for tilsmussing en gang i blant. Varmeveksleren kan vaskes i mildt såpevann. SKÖTSEL Filter (byts vid signal eller tryckfall över 200 Pa, normalt 1-2 gånger per år). Vid igensatta filter tänds en röd lampa, och texten KONTROLLERA FILTER visas på kontrollpanelen. Kontrollera vilket av filtren som utlöst larmet. Filtren levereras i klass F- 85 (EU7). Till- och frånluftsdon (kontroll 1 gång per år) Rengörs i vanligt såpvatten. Kondensavlopp (kontroll 1 gång per år) Kontrollera att avloppet inte är igensatt. Uteluftsintag (kontroll 1 gång per år) Kontrollera att intaget inte är igensatt. Spjäll (kontroll 1 gång per år) Samtliga motordrivna spjäll i anläggningen, monteras loss från motorn och manövreras manuellt, för att kontrollera att de går fritt. OBS! Spjällmotorerna är försedda med frispärr. Värmeväxlare (kontroll vartannat år) Kontrollera att växlaren inte är igensatt med damm mm. Rengör med ett milt såpvatten. Vifter (kontroll hvert annet år) Ved bruk av filter reduseres vedlikehold av viftene sterkt. De bør likevel kontrolleres for ulyder og tilsmussing. Viftene kan børstes eller rengjøres med lett fuktet klut (viftenes lagre er vedlikeholdsfrie, og skal ikke smøres). Kanalanlegg (kontroll hvert 3 år) Ved evt. tilsmusset kanalanlegg bør servicefirma med spesialutstyr kontaktes for rengjøring. Fläktar (kontroll vartannat år) Kontrollera att fläktarna inte är smutsiga eller förorsakar oljud. Rengör med en borste och en fuktig trasa 13

14 MAINTENANCE Filter (to be changed when lamp lights or when pressure loss exceeds 200 Pa, normally 1-2 times per year). Lamp marked "MALFUNCTION" lights when filters are clogged, and "CHECK FILTERS" will be displayed. If both filters are not changed at the same time, you must test which filter caused lamp (MALFUNCTION) to light. Filters are supplied in EU7. Inlet diffusers/extract louvres (check once a year) Inlet diffusers and extract louvres will, due to dust and pollution in the air, require regular cleaning. Wash in hot soapy water. Condensation pipe on unit (check once a year) Check once a year that the condensation pipe is not clogged. Fresh air intake (check once a year) Check once a year that fresh air intake is not clogged. Especially check this during the autumn when the leaves fall of the trees and during winters with heavy snowfall or combination snow/wind. Motor operated damper (check once a year) Damper for exchanger block, bypass section and damper in air intake/exhaust (if installed) must be tested manually to check if it operates without obstruction. NOTE! Damper motors are equipped with separate switch for disconnection of damper. Exchanger block (check every second year) Required maintenance on exchanger block is reduced if filter is installed at all times. Every so often the block should be checked and washed in hot soapy water. Fans (check every second year) Required maintenance on fan motor is reduced if filter is installed. The fans should, however, be checked for noise and grease settlements every now and then. Use a brush or a damp cloth to remove grease and dust from the fan wheel. Duct runs (check every 3 years) If the duct system needs cleaning, special equipment is required. Contact service company. WARTUNG Filter (Wechsel wenn die Kontrollampe leuchtet oder der Druckverlust 200Pa übersteigt, i.d.r. 1-2 mal jährlich). Die Kontrollampe "MALFUNCTION leuchtet auf und "TEST FILTER wird angezeigt. Wenn nicht beide Filter gleichzeitig gewechselt werden sollen, kann mit der Lampe "MALFUNCTION der Filter ermittelt werden, der die Anzeige ausgelöst hat. Die Filter tragen die Bezeichnung F7. Zuluftdiffuser/Abluftventile (Jährlich prüfen) Die Zu- und Abluftventile sollten, in Abhängigkeit der Verschmutzung, regelmässig mit heisser Seifenlauge gereinigt werden. Kondensatablauf (Jährlich prüfen) Prüfen Sie mindestens 1 mal im Jahr, ob der Kondensatablauf nicht verstopft ist. Frischlufteinlass (Jährlich prüfen) Prüfen Sie jährlich, ob der Frischlufteinlass nicht verstopft ist, speziell im Herbst (Blätter) oder im Winter (Schnee/Wind). Absperrklappen, Motorisch (Jährlich prüfen) Die Klappen für den Wärmetauscher, den Bypass und zur Verriegelung von Zu- und Fortluft müssen jährlich von Hand auf Leichtgängigkeit geprüft werden. ACHTUNG: An den Stellmotoren sind spezielle Schalter, um die Klappen zu entkoppeln. Wärmetauscher (alle 2 Jahre prüfen) Die Verschmutzung des Tauschers wird vermindert, wenn die Anlage nicht ohne Filter betrieben wird. Bei Bedarf mit heisser Seifenlauge reinigen. Ventilatoren (alle 2 Jahre prüfen) Auch hier wird der Wartungsaufwand durch die Filter minimiert. Die Ventilatoren sollten auf Geräusche und Staubablagerungen geprüft werden. Der Staub kann mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch von den Laufrädern entfernt werden. Luftkanäle (alle 3 Jahre prüfen) Zur Reinigung der Luftkanäle wird spezielles Zubehör benötigt. Einige Firmen bieten diese Dienstleistung an. 14

15 FEILSØKING Problem Kontroll Aggregatet starter ikke a) Hovedsikringer i byggets hovedtavle. b) Interne sikringer i aggregatets automatikkboks. Tilluftvifte starter ikke a) Avrimingsfunksjon. b) Vifte kan ha slått ut på termokontaktorvern. Vernet har egen rød reset knapp, og finnes i aggregatets automatikkboks (pkt. 21 side 18). Avtrekksvifte starter ikke Termokontaktvernet kan ha slått ut. Vent noen minutter for å se om det kobler inn igjen. Om ikke, er det feil på vifte eller el.opplegg. Ved gjentatt utkobling må vifte kontrolleres. For lav tillufttemperatur a) Kontroller temperatur for "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY". b) Varmebatteri kan være koblet ut på overopphetingseller branntermostat. Rød resetknapp finnes i automatikkboks på aggregat (pkt. 11 side 18). c) Kontroller kalibrering av temperaturfølere. For høy tillufttemperatur a) Kontroller temperatur for "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY". b) Kontroller kalibrering av temperaturfølere Feil: "SJEKK FILTRENE" Tilluft- eller avtrekksfilter må skiftes. Skift begge samtidig eller prøv med et om gangen for å finne hvilket som gir feilsignal. Feil: "SJEKK a) Tett tilluftfilter. TILLUFTSYSTEM" b) Vifte slått ut på termokont.vern. Vernet har egen rød reset bryter, og finnes i aggregatets automatikkboks. c) Tett luftinntak. d) Tett kanalsystem (spjeld som er stengt, tilsmusset kanalsystem etc.). Feil: "TEMPERATUR- FØLER 1" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i avtrekk (T1). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 2" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i tilluft (T2). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 3" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i luftinntak (T3). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 4" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i avkast (T4). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Lav luftmengde a) Tette filtre. b) Tett luftinntak. c) Tett kanalsystem (spjeld som er stengt, tilsmusset kanalsystem etc.). d) Funksjonssvikt i motorspjeld, f.eks. stengespjeld i tilluft/avkastkanaler eller bypasskanal. Ulyd i vifte(r) a) Defekte lagre. Motor/vifte må skiftes. b) Viftehjul kan berøre viftehus. c) Rengjøring av viftehjul. Alle feilkoder i vinduet resettes, etter at feil er rettet, ved å trykke på. 15

16 FELSÖKNING Problem Aggregatet startar inte Tilluftsfläkten startar inte Frånluftsfläkten startar inte Kontroll a) Kontrollera huvudsäkringar och huvudbrytare b) Kontrollera interna säkringar i aggregatet a) Avfrostningsfunktion b) Termokontakten kan ha löst ut. Se sid 18 punkt 21 Återställ med resetknappen placerad i aggregatet. Termokontakten kan ha löst ut. Kontrollera fläkten. För låg tilluftstemperatur För hög tilluftstemperatur a) Kontrollera inställningar på tilluft låg och tilluft hög. b) El batteriet kan ha löst ut på överhettningsskyddet eller katastrofskyddet Återställ med röd resetknapp i aggregatet. Se sid 18 punkt 11. c) Kontrollera kalibreringarna för temperaturer. a) Kontrollera inställningar på tilluft låg och tilluft hög. b) Kontrollera kalibreringarna för temperaturer. Felsignal: KONTROLLERA FILTER Felsignal: KONTROLLERA TILLUFTS- SYSTEM a) Till- och frånluftsfilter ska bytas. a) Igensatta filter b) Ut löst termokontakt i fläktmotorn. c) Igensatt luftintag d) Igensatt kanalsystem (spjäll som är stängt mm). Felsignal: TEMP. GIVARE 1 Felsignal: TEMP. GIVARE 2 Felsignal: TEMP. GIVARE 3 Felsignal TEMP. GIVARE 4 Låg luftmängd: Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T1). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T2). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T3). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T4). Kontrollera givare och kabel. a) Igensatta filter. (lyser röd lampa på kontrollpanelen)? b) Igensatt uteluftsintag. c) Igensatt kanalsystem. (Spjäll som är stängt mm). d) Funktionsfel på motorspjäll. Oljud från fläkt(ar) a) Deffekta lager, byt motor/fläkt. b) Fläkthjul berör ytterhölje. c) Rengöring av fläkthus. Alla felsignaler i displayen återställs, genom att trycka på. 16

17 TROUBLESHOOTING Problem Check The unit does not start a) Main fuses in the fuse box. b) Internal fuses in junction box in the unit. Inlet fan does not start a) Defrost function. b) Thermal contactor protection button may have been be released. Reset button (red) is located in junction box inside the unit. (item 21 page 19). Extract fan does not start Thermal contactor protection may be released. Wait a few minutes to see if it is being reset automatically. If not, there is a malfunction in fan or in electrical wiring. Check fan if this happens repeatedly. Inlet temperature is too low a) Check temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" and increase settings if necessary. b) Heater battery may have been cut out on the overheat- or fire thermostat. Reset button (red) is located in junction box in the unit (item 11 page 19). c) Check calibration of temperature sensors. Inlet temperature is too high a) Check temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH". b) Check calibration of temperature sensors. Malfunction:"CHECK FILTERS" Malfunction: "CHECK INLET AIR SYSTEM" Inlet- and extract filter must be replaced. Replace both filters at the same time or try one at the time to see which one caused malfunction. a) Inlet filter is clogged. b) Thermal contactor protection has cut off the fan. Reset button is located in junction box in the unit. c) Fresh air intake is clogged. d) Duct system is clogged (damper may be closed or duct runs clogged with dust etc.) Short circuit or crack in sensor/cable in extract air (T1). Sensor and cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Short circuit or crack in sensor/cable in inlet air (T2). Sensor and cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Short circuit or crack in sensor/cable in extract (T1). Sensor and Malfunction: "TEMPERATURE SENSOR 1" Malfunction: "TEMPERATURE SENSOR 2" Malfunction: "TEMPERATURE FØLER 3" cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Malfunction: "TEMPERATURE Short circuit or crack in sensor/cable in exhaust (T4). Sensor and SENSOR 4" cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Airflow is low a) Filters are clogged. b) Air intake is clogged. c) Duct system is clogged (damper may be closed or duct runs clogged with dust etc.) d) Malfunction in motor operated damper, e.g. damper in inlet air/exhaust air or bypass. Noise in fan(s) a) Defect bearings. Motor/fan must be replaced. b) Fan wheel may touch fan housing. c) Clean fan wheel. After malfunction has been corrected, reset all codes in the display by pressing. 17

18 FEHLERSUCHE Problem Die Anlage läuft nicht an Zuluftventilator läuft nicht an Abluftventilator läuft nicht an Zulufttemperatur zu niedrig Zulufttemperatur zu hoch Fehlermeldung "TEST FILTER" Fehlermeldung "TEST ZULUFT" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 1" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 2" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 3" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 4" Luftmenge zu gering Geräusche von den Lüftern Zu prüfen a) Hauptsicherungen b) Interne Sicherungen im Gerät a) Enteisungsfunktion b) Thermoschutz ausgelöst? Der Reset-Knopf (rot) befindet sich im Anschlussfeld des Gerätes (Nr. 21, Seite 19). Thermoschutz ausgelöst? Automatisches Wiedereinschalten nach einigen Minuten? Wenn nicht, liegt eine Fehlfunktion im Motor oder in der Verdrahtung vor. Motoren prüfen, wenn sich der Fehler wiederholt. a) Einstellungen "ZULUFT MAX" und "ZULUFT MIN" prüfen und ggf. höher einstellen. b) Überhitzungsschutz oder Brandschutz Heizung ausgelöst? Der RESET-Knopf (rot) befindet sich im Anschlussfeld des Gerätes (Nr. 11 Seite 19). c) Kalibrierung Temperaturfühler prüfen a) Einstellungen "ZULUFT MAX" und "ZULUFT MIN" prüfen und ggf. höher einstellen. b) Kalibrierung Temperaturfühler prüfen Zu- und Abluftfilter austauschen. Wenn nur einer gewechselt wird, prüfen welcher den Fehler auslöst. a) Zuluftfilter verstopft b) Thermoschutz ausgelöst. RESET-Knopf im Steuerfeld c) Frischlufteinlass verstopft d) Zuluftkanal verstopft (Absperrklappe geschlossen, Kanal durch Staub o.ä. zugesetzt) Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T1) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T2) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T3) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T4) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. a) Filter verstopft b) Frischlufteinlass verstopft c) Kanalsystem verstopft (Klappe geschlossen oder Staub im System d) Fehler in den Stellantrieben für Zuluft/Fortluftklappen oder Bypass a) Lagerschaden, Motor/Lüfter ersetzen b) Gehäusekontakt c) Reinigung der Lüfter Nach der Fehlerbehebung, löschen der Fehler im Display durch die Taste. 18

19 KOMPONENTOVERSIKT KOMPONENTÖVERSIKT 1) Inspeksjon, dreieretning avtrekksvifte 1) Inspektion, rotationriktning frånluftsfläkt 2) Inspeksjon, dreieretning tilluftvifte 2) Inspektion, rotationriktning tilluftsfläkt 3) Filtervakt tilluftfilter (FV1) 3) Filtervakt tilluftsfilter (FV1) 4) Filtervakt avtrekksfilter (FV2) 4) Filtervakt frånluftsfilter (FV2) 5) Viftevakt (VV1) 5) Fläktvakt (VV1) 6) Luke over el.batteri (VB1), følere for brann-(bt1) og overopphetingstermostat (OT1) 6) Lucka över elbatteri (VB1), givare för överhettnings- ( OT1) och katastrofskyddet (BT1). 7) Sikring styrestrøm (E3) 7) Säkring manöverström (E3) 8) Sikring el.batteri (E2) 8) Säkring elbatteri (E2) 9) Sikring vifter (E1) 9) Säkring fläktar (E1) 10) Overopphetingstermostat (OT1) 10) Överhettningstermostat (OT1) 11) Branntermostat (BT1) 11) Katastroftermostat (BT1) 12) Transformatorer for viftehastighet 12) Transformatorer för fläkthastighet 13) Føler for avtrekkstemperatur (T1) 13) Givare för frånluftstemperatur (T1) 14) Føler for tillufttemperatur (T2) 14) Givare för tilluftstemperatur (T2) 15) Koblingsboks med føler for utetemperatur (T3) 15) Kopplingsbox med utegivare (T3) 16) Avrimingsføler (T4) 16) Avfrostningsgivare (T4) 17) Motor for bypasspjeld (SM1) 17) Motor för by-passpjäll (SM1) 18) Motor for innvendig stengespjeld (SM2) 18) Motor för invändigt spjäll (SM2) 19) Rammer for filtre 19) Ram för filter 20) Tilkoblingsklemmer (List 0 til 4) 20) Inkopplingsplint (plint 0-4) 21) Reset av termokontaktorvern for tilluftvifte (TKV1) 21) Reset av termokontaktmotorskydd för tilluftsfläkt (TKV1) 22) Kontaktor varmebatteri (K1) 22) Kontaktor för elbatteri (K1) 23) Kontaktor høy/lav hastighet vifter (K2) 23) Kontaktor hög- lågfart, fläktar (K2) 24) Kontaktor tilluftvifte (K3) 24) Kontaktor tilluftsfläkt (K3) 25) Kontaktor avtrekksvifte (K4) 25) Kontaktor frånluftsfläkt (K4) 26) Solid state rèle for varmeregulering 26) Triac för värmereglering Villavent, MAXI 1500/2000 Villavent, MAXI 3000/4000 Evt. reservedeler kan bestilles hos VILLAVENT as serviceavdelingen tlf.: , fax.: , eller hos Deres servicekontakt. 19

20 COMPONENT LIST TEILELISTE 1) Inspection, rotation direction extract fan 1) Drehrichtungskontrolle Abluftventilator 2) Inspection, rotation direction inlet fan 2) Drehrichtungskontrolle Zuluftventilator 3) Filter guard inlet filter (FV1) 3) Filterüberwachung Zuluftfilter (FV1) 4) Filter guard extract filter (FV2) 4) Filterüberwachung Abluftfilter (FV2) 5) Fan guard (VV1) 5) Lüfterüberwachung (VV1) 6) Inspection cover el. battery (VB1), sensors for fire- (BT1) and overheat thermostat (OT1) 6) Kontrollklappe Heizung (VB1), Fühler für Brand- (BT1) und Überhitzungsschutz (OT1) 7) Fuse, control circuit (E3) 7) Steuersicherung (E3) 8) Fuse for heater battery (E2) 8) Sicherung Heizung (E2) 9) Fuse for fans (E1) 9) Sicherung Lüfter (E1) 10) Overheat thermostat (OT1) 10) Überhitzungsschutz (OT1) 11) Fire thermostat (BT1) 11) Brandschutz (BT1) 12) Auto transformers for fan speed 12) Transformator Lüftergeschwingigkeit 13) Sensor for extract air temperature (T1) 13) Abluft Temperaturfühler (T1) 14) Sensor for inlet air temperature (T2) 14) Zuluft Temperaturfühler (T2) 15) Junction box with sensor for outdoor temperature (T3) 15) Anschlusskasten mit Aussentemperaturfühler (T3) 16) Defrost sensor (T4) 16) Enteisungsfühler (T4) 17) Motor for bypass (SM1) 17) Stellantrieb Bypass (SM1) 18) Motor for internal damper (SM2) 18) Stellantrieb interne Absperrklappe (SM2) 19) Frames for filters 19) Filterrahmen 20) Terminals (Terminal block 0 to 4) 20) Anschlussklemmen (Klemmenblock 0-4) 21) Reset of thermal contactor protection for inlet fan (TKV1) 21) RESET für Überhitzungsschutz Zuluftventilator (TKV1) 22) Contactor heater battery (K1) 22) Kontaktgeber Heizung (K1) 23) Contactor high/low fan speed (K2) 23) Kontaktgeber Lüftergeschwindigkeit Hoch/Niedrig (K2) 24) Contactor inlet fan (K3) 24) Kontaktgeber Zuluftventilator (K3) 25) Contactor extract fan (K4) 25) Kontaktgeber Abluftventilator (K4) 26) Solid state relay for heat control 26) Halbleiterrelais für Heizung Villavent, MAXI 1500/2000 Villavent, MAXI 3000/4000 For service or spare parts, please call your supplier or service partner. Wenn Service oder Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Servicepartner. 20

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

Villavent VX-400/700 E

Villavent VX-400/700 E 204620 21.08.2009/RD/KMB Villavent VX-400/700 E Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Villavent VR-300 TK/B /3

Villavent VR-300 TK/B /3 205047/ 392471 25.01.2007/RD/KMB Villavent VR-300 TK/B /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

VR-250 ECH/B Air Handling Unit

VR-250 ECH/B Air Handling Unit VR-250 ECH/B Air Handling Unit GB GB Operation and maintenance instructions 10-02 (16-11-2010) GB Introduction Installation, operation and maintenance manual concerns air handling unit type manufactured

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Villavent VR 400 DCV/B

Villavent VR 400 DCV/B 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions INTRODUKSJON

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 RTS 40 SE GB DE Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245 Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 Installateurhandbuch Raumtemperaturfühler für NIBE F1145, F1245 IHB 0951-1 031436

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008 I IA Sensors and Communication - Process Analytics - Karlsruhe, Germany Page 6 of 10 Out Baking Of The MicroSAM Analytical Modules Preparatory Works The pre-adjustments and the following operations are

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Serviceinformation Nr. 02/11

Serviceinformation Nr. 02/11 Serviceinformation Nr. 02/11 vom: 06.10.2011 von: BAM 1. Software Navigator und Release Notes Auf unserer Homepage unter www.idm-energie.at/de/navigator-software.html steht ab sofort eine neue Version

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Serviceinformation Nr. 03/12

Serviceinformation Nr. 03/12 Serviceinformation Nr. 03/12 vom: 06.08.2012 von: BAM 1. Software Navigator - Die Software T1.5f, für die TERRA SW 6-17 BA/HGL Complete, ist auf unserer Homepage erhältlich! Achtung: Die Software T1.5

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10372 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvatten SERVICE INSTRUCTION Hot water SERVICEINSTRUKTION Warmwasser NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel

Mehr

Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004

Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004 Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER KHS-Kabelset Figur 686 03 004 DE EN Anschluss an die Gebäudeleittechnik Die Hygienespülung verfügt über zwei Schnittstellen: Schnittstelle RS485 Digitale Schnittstelle

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1. Bedienungsanleitung Instruction Manual

Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1. Bedienungsanleitung Instruction Manual Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1 Bedienungsanleitung Instruction Manual Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 2 BELEUCHTUNG (Taste A) LIGHT (A Key) MODUS/BETRIEBSART

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

English. Deutsch. niwis consulting gmbh (https://www.niwis.com), manual NSEPEM Version 1.0

English. Deutsch. niwis consulting gmbh (https://www.niwis.com), manual NSEPEM Version 1.0 English Deutsch English After a configuration change in the windows registry, you have to restart the service. Requirements: Windows XP, Windows 7, SEP 12.1x With the default settings an event is triggered

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning. SERVICE INSTRUCTION Forced control. Zwangssteuerung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning. SERVICE INSTRUCTION Forced control. Zwangssteuerung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning SERVICE INSTRUCTION Forced control SERVICEINSTRUKTION Zwangssteuerung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk-

Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk- Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk- Rev 1.0 Device: Module/Subassembly: Re: K2M Firmware Update Einleitung Der K2M beinhaltet drei Prozessoren: Hauptprozessor, Streaming-Client Prozessor und

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT

FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT FAQ - Häufig gestellte Fragen zur PC Software iks AQUASSOFT FAQ Frequently asked questions regarding the software iks AQUASSOFT Mit welchen Versionen des iks Computers funktioniert AQUASSOFT? An Hand der

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Description: Instructions continued on How to properly change the Spider Seals

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-09-11

EEX Kundeninformation 2002-09-11 EEX Kundeninformation 2002-09-11 Terminmarkt Bereitstellung eines Simulations-Hotfixes für Eurex Release 6.0 Aufgrund eines Fehlers in den Release 6.0 Simulations-Kits lässt sich die neue Broadcast-Split-

Mehr

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis

Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Q-App: Restschmutzanalyse Residual Dirt Analysis Differenzwägeapplikation, mit individueller Proben ID Differential weighing application with individual Sample ID Beschreibung Gravimetrische Bestimmung

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb

SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb SiC Processing nimmt Produktionslinien in China in Betrieb Inbetriebnahme von Produktionslinie 4 am Standort Zhenjiang Darlehen von BoC in Höhe von RMB 130 Mio. ausbezahlt Inbetriebnahme von Produktionslinie

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT MAV 1351-1 231892 SE MONTERINGSANVISNING RUMSENHET GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT DE MONTAGEANWEISUNG RAUMEINHEIT LEK MONTERINGSANVISNING Allmänt Rumsenhet fungerar som en extern display med inbyggd

Mehr

DE EN. Quick Start Guide. eneo Scan Device Tool

DE EN. Quick Start Guide. eneo Scan Device Tool DE EN Quick Start Guide eneo Scan Device Tool Inhalt Inhalt...2 Allgemeines...3 Beschreibung der einzelnen Funktionen...3 Umstellen der eigenen im PC zu verwendenden IP-Adresse...6 2 Allgemeines Das eneo

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide Kamstrup Meter Reader Quick Guide Kamstrup Meter Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Meter Reader Software. 3. Udfyld formularen

Mehr

Kurzinformation Brief information

Kurzinformation Brief information AGU Planungsgesellschaft mbh Sm@rtLib V4.1 Kurzinformation Brief information Beispielprojekt Example project Sm@rtLib V4.1 Inhaltsverzeichnis Contents 1 Einleitung / Introduction... 3 1.1 Download aus

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

VRP-M System Solution

VRP-M System Solution VRP-M System Solution Änderungen vorbehalten siehe www.belimo.eu für aktuelle Release Note! Subject to changes check www.belimo.eu for latest Release Note update! Note: For detailed information on planning,

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10375 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Larm SERVICE INSTRUCTION Alarm SERVICEINSTRUKTION Alarme NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax

Mehr

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Best.-Nr. 86020010 () 86020020 (Flug) 86020030 (Boot) Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dieses Produkt ist kein für Modellsportler ab 14 Jahren. Spielzeug, geeignet PROGRAM CARD FÜR BRUSHLESS REGLER Vielen

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

EW 41 DE NO SE GB EW41. Title: Project: Draw. No.: Material: Format: A3 Weight: 0,000 kg Purchase Approved: Rev.: Replaces: * Control measuremen

EW 41 DE NO SE GB EW41. Title: Project: Draw. No.: Material: Format: A3 Weight: 0,000 kg Purchase Approved: Rev.: Replaces: * Control measuremen EW 41 Project: A Rev. No.: Ref.: pmn DE NO SE GB Weight: 0,000 kg Purchase Approved: 10 * Control measuremen 2 1. DE - Produktinformationen...3 1.1 Verpackungsinhalt...3 1.2 Zubehör...3 1.3 Anwendung...4

Mehr

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit

Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit SE GB DE Manual för Reläbox User Manual Relay Unit GL-RJ Gebrauchsanleitung für Relaiseinheit Innehållsförteckning SE BRUKSANVISNING RELÄBOX GL-RJ... 3 ALLMÄNT... 3 ANSLUTNING... 3 PROGRAMMERING... 4 Alt.

Mehr

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update 8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update Deutsche Anleitung zur Durchführung des Firmware Updates: Seite 2-10 English instruction guide for installing the firmware update: Page 11-17 1 Anleitung

Mehr

The Single Point Entry Computer for the Dry End

The Single Point Entry Computer for the Dry End The Single Point Entry Computer for the Dry End The master computer system was developed to optimize the production process of a corrugator. All entries are made at the master computer thus error sources

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES

DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES DIE SPEZIALISTEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE KABELKONFEKTION UND BAUGRUPPEN SPECIALISTS IN SOPHISTICATED CABLE ASSEMBLIES AND MODULES IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG Wer gute Arbeit leisten möchte, braucht immer die

Mehr

Solar Air Conditioning -

Solar Air Conditioning - Bavarian Center of Applied Energy Research Solar Air Conditioning - Research and Development Activities at the ZAE Bayern Astrid Hublitz ZAE Bayern, Munich, Germany Division: Technology for Energy Systems

Mehr

Villavent 251-17 TK/B

Villavent 251-17 TK/B 123691 23.10.2007 RD/KMB Villavent 251-17 TK/B Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Montage, drift- & skötselanvisningar Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung Installation, user and maintenance

Mehr

PA-CONTROL CANopen Fehlerliste Ab Version 5.15 Ausgabe: 06/2008 Art.-Nr.:1082211. Technische Dokumentation

PA-CONTROL CANopen Fehlerliste Ab Version 5.15 Ausgabe: 06/2008 Art.-Nr.:1082211. Technische Dokumentation Technische Dokumentation PA-CONTROL CANopen Fehlerliste Ab Version 5.15 Ausgabe: 06/2008 Art.-Nr.:1082211 IEF Werner GmbH Wendelhofstr. 6 78120 Furtwangen Tel.: 07723/925-0 Fax: 07723/925-100 www.ief-werner.de

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Rev. 110614 Art. nr/art. no./ Art. n.º 1750048 SE_EN_DE_ES_FI ... ...

Rev. 110614 Art. nr/art. no./ Art. n.º 1750048 SE_EN_DE_ES_FI ... ... Användarmanual Betalsystem Coges nyckelläsare User Manual Payment System Coges key reader Bedienungsanleitung Zahlungssystem Coges-Schlüsselleser Manual del usuario Sistema de pago Lector de llaves Coges

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Steuergerät

harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Steuergerät harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Steuergerät 13082008 These instructions for installation and use are intended for owners of colour light units and control units and for electricians responsible

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr