MAXI 1500/2000/3000/4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MAXI 1500/2000/3000/4000"

Transkript

1 AFK/KMB MAXI 1500/2000/3000/4000 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar User and maintenance instructions Bedienungs- und Wartungsanleitung

2 FORORD Villavent as har produsert varmegjenvinnere siden Aggregatene er installert i tusenvis av bygg i Norge og utlandet. Erfaringen fra disse installasjonene er samlet i Villavent, MAXI De siste resultatene fra inneklimaforskningen er her tatt hensyn til, og det er stilt høye krav til kvalitet og funksjonsdyktighet. Selv om mye kunnskap og erfaring er benyttet i utviklingen av aggregatet, avhenger et godt resultat likevel av at anlegget brukes og vedlikeholdes som beskrevet i dette heftet. INNHOLDSFORTEGNELSE BETJENINGSINSTRUKS side 4 PROGRAMMERING AV STYRING side 8 HOVEDTEKST I VINDUET side 8 TIDSINNSTILLING side 8 KALIBRERING AV TEMPERATURER side 8 INNSTILLING AV ØNSKEDE DRIFTSTIDER side 8 INNSTILLING AV ØNSKEDE TEMPERATURER side 9 VEDLIKEHOLD side 13 FEILSØKING side 15 KOMPONENTOVERSIKT side 19 VILLAVENT, MAXI 1500/2000 side 19 VILLAVENT, MAXI 3000/4000 side 19 INTRODUKTION Villavent as har sedan 1980 producerat värmeåtervinnare som är installerade i tusentals byggnader. Erfarenheter från dessa installationer är samlade i Villavent, MAXI Vi har tagit hänsyn till de senaste resultaten inom inneklimat forskning, och vi har ställt höga krav på kvalitet och funktionsduglighet. För att anläggningen skall bibehålla hög kvalitet, måste service och underhåll skötas enligt beskrivningen i detta häfte. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DRIFTSINSTRUKTIONER sid 5 PROGRAMMERING AV KONTROLLPANEL sid 8 HUVUDTEXT I DISPLAY sid 8 TIDSINSTÄLLNING OCH KALIBRERING AV TEMPERATURER sid 8 INSTÄLLNING AV ÖNSKADE DRIFTSTIDER sid 8 INSTÄLLNING AV ÖNSKADE TEMPERATURER sid 9 SKÖTSELINSTRUKTIONER sid 13 FELSÖKNING sid 16 KOMPONENTÖVERSIKT sid 19 MAXI 1500/2000 sid 19 MAXI 3000/4000 sid 19 2

3 INTRODUKTION Villavent as have been manufacturing heat recovery units since The units are installed in thousands of buildings in Norway, with increasing numbers in the U.K. Experience from these installations is incorporated in our unit, the Villavent, MAXI The latest results from the studies of the indoor climate and its influence on our health are taken into consideration, and great emphasis is given to quality and performance. However, even after we have put all our experience into developing the unit, the final result depends on the quality of the total installation and maintenance described in this booklet. INDEX USER INSTRUCTIONS PAGE 6 PROGRAMMING THE CONTROLLER PAGE 10 MAIN TEXT IN DISPLAY PAGE 10 TIME SETTING PAGE 10 SETTING OPERATION HOURS PAGE 10 SETTING OF TEMPERATURES PAGE 11 MAINTENANCE PAGE 14 TROUBLESHOOTING PAGE 17 COMPONENT LIST PAGE 20 VILLAVENT, MAXI 1500/2000 PAGE 20 VILLAVENT, MAXI 3000/4000 PAGE 20 EINFÜHRUNG Villavent produziert seit 1980 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Diese Anlagen wurden tausendfach in Norwegischen Häusern eingebaut, danach auch in Grossbritannien und Deutschland. Die Erfahrungen aus diesen Installationen fließen immer wieder in die Entwicklung unserer Anlagen ein, den Systemen Villavent Maxi Ebenso wurden aktuelle Untersuchungen über das Innenraumklima und dessen Einfluss auf die Gesundheit beachtet. Großen Wert legen wir auf Qualität und Bedienungskomfort. Trotz aller unserer Bemühungen hängt letztendlich das Ergebnis in großem Masse von der Qualität der Montage und der Wartung ab, die in dieser Schrift erläutert wird. INHALT BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 7 PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG SEITE 10 HAUPTMENÜ SEITE 10 ZEIT EINSTELLEN SEITE 10 EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN SEITE 10 EINSTELLUNG DER TEMPERATUREN SEITE 11 WARTUNG SEITE 14 FEHLERBEHEBUNG SEITE 18 TEILELISTE SEITE 20 VILLAVENT MAXI 1500/2000 SEITE 20 VILLAVENT MAXI 3000/4000 SEITE 20 3

4 /AK/KMB BETJENINGSINSTRUKS FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Tilluftvifte m/motor Avtrekksvifte m/motor El.batteri Platevarmeveksler Stengespjeld bypass (ekstrautstyr) Stengespjeld varmeveksler Stengespjeld tilluft (ekstrautstyr) Stengespjeld avkast (ekstrautstyr) Viftevakt tilluft Filtervakt tilluftfilter Filtervakt avtrekksfilter Temperaturføler avtrekk Temperaturføler tilluft Temperaturføler inntak Temperaturføler avriming Branntermostat Overhetingstermostat GENERELT Villavent MAXI 1500/2000/3000/4000 er komplette ventilasjonsaggregater for tilførsel av filtrert og oppvarmet friskluft, samt avtrekk av tilsvarende luftmengde. Ventilasjonsaggregatetene er utstyrt med platevarmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Hovedtekst i vinduet Øverst til venstre: Styring for MAXI Øverst i midten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Øverst til høyre: Aktuell ukedag Nederst til venstre: Tid i timer : minutter Nederst i midten: Ønsket maks. romtemperatur Nederst til høyre: Andel av el.batteri som ligger inne i % BETJENING START Aggregatet startes ved å trykke inn en av "PROGRAM" knappene. STOPP Aggregatet stoppes ved å trykke inn "AV" knappen. NB! Viftene i aggregatet vil fortsette å gå i 3 min. etter betjent "AV" knapp for å kjøle ned el.batteri. LUFTMENGDE Anlegget skal ved dagdrift normalt gå med "FULL" luftmengde, men kan tvangskjøres til halv luftmengde ved å trykke på knapp merket "HALV". PROGRAMVALG Aggregatet er utstyrt med 3 programvelgere med tilhørende gule lamper. Knappene er merket "DAG", "NATT" og "UR". DAG Ved å betjene knapp merket "DAG", vil aggregatet tilføre bygget luft med konstant temperatur som veksler mellom "TILLUFT HØY" og "TILLUFT LAV", alt etter om bygget har kjølebehov eller ikke (kjølebehov når temperatur i avtrekkskanal er over ønsket romtemperatur). Effekten av kjølingen er begrenset, da aggregatet kun benytter uteluft til kjøling når denne har lavere temperatur enn inneluften. NATT Ved å betjene knapp merket "NATT" vil aggregatet stoppe (#1), eller gå ned på halv hastighet (#2), alt etter driftsalternativ (MAXI #1 eller #2 i hovedskjermbildet). Ved halv hastighet reguleres tillufttemperaturen som ved "DAG"- drift. UR Ved å betjene knapp merket "UR" vil aggregatet veksle mellom "DAG"- og "NATT"- drift alt etter innstilte driftstider for hver enkelt ukedag. Kontrollampe viser aktuell driftssituasjon. DRIFTSLAMPER FEIL OVERHETING Lampen lyser rødt ved følerfeil, tette filtre og feil ved tilluftsystem. For filterbestilling eller nærmere opplysninger om feilretting, se egen "Bruks- og vedlikeholdsanvisning". Dersom den røde lampen lyser konstant over flere minutter, er el.batteri overopphetet. Se "Bruks- og vedlikeholdsanv.". VARMEGJENVINNER Når lampen lyser, gjenvinnes varmen i avtrekksluften, og brukes til å forvarme friskluften. Når lampen er slukket, går friskluften utenom platevarmeveksler (ved montert bypasskanal). Veksling skjer automatisk alt etter utetemperatur. Lampesignalet har ingen betydning når aggregatet benyttes uten påmontert bypasskanal. EL.BATTERI Når denne lampen lyser ligger el.batteri inne med effekt i henhold til prosentsats nede til høyre i hovedskjermbildet (Villavent MAXI 1500/2000, maks. effekt 9 kw = 100%. Villavent MAXI 3000/4000, maks. effekt 15 kw = 100%. ). TEMPERATURJUSTERINGER Alle temperaturer justeres inn ved første oppstart av anlegget. Føles likevel tillufttemp. for kald/varm, se "Bruks- og vedlikeholdsanv." for justering av disse. SOMMER-/VINTERTID Trykk på (juster kontrast) og deretter på slik at dag og tid vises i vinduet. Flytt deretter undermarkør ved hjelp av eller til den er under tidsangivelse for time. Juster deretter +/- en time ved hjelp av eller. Avslutt med å trykke på og samtidig for å komme tilbake til hovedskjermbildet. INNSTILLING AV DRIFTSTIDER OG KALIBRERING AV TEMPERATURFØLERE Utføres normalt ved første oppstart av anlegget. Ønskes senere forandring av disse, se "Bruks- og vedlikeholdsanvisning". AVRIMING Ved lave utetemperaturer kan platevarmeveksler fryse til med is. Aggregatet vil da en periode stoppe tilluftvifte og la varm avtrekksluft tine isen. Vinduet i styreskapet vil, så lenge dette pågår, vise "AVRIMING". VEDLIKEHOLD Filtre må skiftes når feillampe og melding om "SJEKK FILTRENE" vises i vinduet. Se forøvrig "Bruks- og vedlikeholdsanvisning" for generelt vedlikehold. Produsent: Rett til endringer forbeholdes For service på anlegget, ta kontakt med: 4

5 /AK/KMB DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt El batteri Värmeväxlare Spjäll by-pass Spjäll värmeväxlare Spjäll tilluft (tillbehör) Spjäll frånluft (tillbehör) Fläktvakt tilluft Filtervakt tilluftsfilter Filtervakt frånluftsfilter Temperaturgivare frånluft Temperaturgivare tilluft Temperaturgivare uteluft Temperaturgivare avfrostning Katastroftermostat Överhettningstermostat GENERELLT MAXI aggregatet är ett komplett till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning. Aggregatet är försett med korsströmsväxlare och automatik för att ventilera säkert och ekonomisk. Huvudtext i display Överst till vänster: Styrning för MAXI Överst i mitten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Överst till höger: Aktuell veckodag Nederst till vänster: Tid i timmar och minuter Nederst i mitten: Önskad max rumstemperatur Nederst till höger: Andel elvärme inkopplad i % DRIFT START STOPP LUFTMÄNGD Aggregatet startas genom att trycka in någon av program knapparna. Aggregatet stoppas genom att trycka in AV knappen. OBS! Fläktarna kommer att gå ca 3 min efter stopp, för efterkylning av el batteri. Anläggningen skall normalt gå på FULL hastighet, men kan tvångsköras på halv hastighet genom att trycka in HALV knappen. PROGRAMVAL Panelen är utförd med 3 programval med tillhörande gul lampa. Knapparna är märkta DAG, NATT och UR DAG Vid drift DAG kommer aggregatet att förse lokalen med tilluft som växlar mellan Tilluft hög och Tilluft låg. Regleringen håller önskad tilluftstemperatur inställd på Tilluft hög via givare T2 och el batteri. När givare T1 känner att frånluftstemperaturen är högre än den inställda på Rums temperatur, kopplas el batteriet ur och aggregatet kyler rummet med uteluft. NATT Vid drift NATT stoppar aggregatet (#1), eller går ned på halvfart (#2), beroende på valt driftsalternativ. (MAXI #1 eller #2 i display).vid driftsläge #2 (halvfart), regleras tilluftstemperaturen som i läge DAG UR Vid drift UR kommer aggregatet att växla mellan dag- och nattdrift efter inställda tider. DRIFTSLAMPOR FEL ÖVERHETTNING VÄRMEVÄXLARE EL BATTERI Lampan lyser röd vid igensatta filter/ tilluftssystem eller vid fel på någon av givarna. Om den röda lampan lyser rött i flera minuter är elbatteriet överhettat. Lampan lyser vid värmeåtervinning. När lampan är släckt, är by-passkanalen öppen (om det finns någon monterad), och ingen värmeåtervinning sker. Växlingen sker automatiskt beroende på utetemperaturen. När lampan lyser är el batteriet inkopplat med den effekt i procent som kan avläsas i displayen. (MAXI-1500/2000 max effekt 9kW=100%, MAXI-3000/4000 max effekt 15kW=100%). TEMPERATUR KALIBRERING Alla temperaturer kalibreras vid uppstart av anläggningen. SOMMAR- VINTERTID Tryck på, sedan på så att dag och tid visas i displayen. Flytta markören med hjälp av eller till den är under tidsangivelsen. Justera tiden 1 timme (+/-) med hjälp av eller. Avsluta genom att trycka på och samtidigt. INSTÄLLNING AV DRIFTSTIDER Utförs vid uppstart av anläggningen. AVFROSTNING Vid låg utetemperatur kan is uppstå på värmeväxlaren. Regleringen kommer då att stoppa tilluftsfläkten så att varm frånluft kan avfrosta växlaren. Så länge det pågår kommer det upp en text ( Avfrostning ) på displayen. SKÖTSEL Byt filter när fellampa lyser och texten Kontrollera filter tänds i displayen. Produsent: Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Representant: 5

6 /AK/KMB USER INSTRUCTIONS FOR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 AV1 VB1 PVV1 S1 S2 S3 S4 VV1 FV1 FV2 T1 T2 T3 T4 BT1 OT1 Inlet fan with motor Extract fan with motor Electrical heater battery Exchanger block Damper for bypass (additional equipment) Damper, exchanger block Damper, inlet air (additional equipment) Damper, exhaust (additional equipment) Fan guard, inlet air Filter guard, fresh air filter Filter guard, extract filter Temperature sensor, extract Temperature sensor, inlet air Temperature sensor, air intake Temperature sensor, defrosting Fire thermostat Overheat thermostat GENERAL Villavent, MAXI 1500/2000/3000/4000 balanced ventilation systems extracts stale air from the building and supplies a corresponding quantity of filtered, fresh, preheated air. The unit is equipped with heat exchanger and controller to ensure safe and economical ventilation. Text in main display: Top left: Programme for MAXI Top centre: #1 stop night, #2 low fan speed night Top right: Weekday Bottom left: Time - hours:minutes Bottom centre: Required max. room temperature Bottom right: % of heater element in operation OPERATION START STOP AIRFLOW Start the unit by pressing one of the buttons marked "PROGRAMME". Stop the unit by pressing button marked "OFF". Note! The fans will run for 3 minutes after the "OFF" button has been pressed to cool down the electrical heater element. The system should normally operate on "FULL" airflow, but can be operated on reduced airflow by pressing button marked "HALF". PROGRAMMING The unit is equipped with 3 "PROGRAMME" buttons with corresponding yellow lamps. The buttons are marked "DAY", "NIGHT" and "AUTO". DAY By pressing button marked "DAY", the unit will supply the building with air at a constant temperature, changing between "INLET AIR HIGH" and "INLET AIR LOW", depending on whether or not there is a need for cooling (a need for cooling occurs when temperature in extract duct is higher than set room temperature). The efficiency of cooling is restricted as the unit only uses outdoor air for cooling when outdoor temperature is lower than indoor temperature. NIGHT When button marked "NIGHT" is pressed, the system will stop (#1), or run on half speed (#2), depending on set operation alternative (MAXI #1 or #2 in main display). On #2 the inlet air temperature is controlled according to "DAY" operation. AUTO When button marked "AUTO" is pressed, the unit will change between "DAY" and "NIGHT" operation depending on setting for each day of week. Indication lamp shows alternative in operation. INDICATION LAMPS MALFUNCTUION OVERHEAT HEAT RECOVERY EL. HEATER Red light occurs when temperature sensor is out of function, filters are clogged or if there is a malfunction in inlet air system. For information regarding ordering of filters or faulty operation, see separate "User and maintenance instructions". If red lamp lights continuously, the electrical heater battery is overheated. See separate "User and maintenance instructions". When indication lamp lights, the heat in extract air is being recovered and used to preheat the fresh inlet air. When the light is switched off, the fresh inlet air bypasses the exchanger block (if bypass is installed). This function is controlled automatically, depending on outdoor temperature. When this lamp lights, the el. heater battery is in operation. Percentage of heater battery in operation is shown in the main display. (Villavent MAXI 1500/2000, max 9,8kW/415V = 100 %. Villavent MAXI 3000/4000, max 16,3 kw/415v = 100 %). TEMPERATURE SETTINGS All temperatures are to be set when starting the system for the first time. If, however, inlet air temperature feels too cold/warm, see "User and maintenance instructions" for adjustment of these settings. SUMMER/WINTER OPERATION Press (adjust contrast) and then, "WEEKDAY" and "TIME" will be displayed. Move the cursor by pressing or until "hour" is reached. Adjust +/- one hour by pressing or. Then press and simultaneously to return to main menu. TIME SETTING AND CALIBRATION OF TEMPERATURE SENSORS This is normally done when starting the system for the first time. If change in settings are later required, see separate "User and maintenance instructions". DEFROSTING When outdoor temperatures are low, the exchanger block may be clogged up with ice. The unit will then stop the inlet fan for a period allowing warm extract air to melt the ice. During this period "DEFROSTING" will be displayed". MAINTENANCE The filters must be replaced when the message "CHECK FILTERS" is displayed. See also separate "User and maintenance instructions" for general maintenance. Specifications may be changed without notice. Manufacturer: For service, please contact: 6

7 /AK/KMB BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR VILLAVENT, MAXI 1500/2000/3000/4000 TV1 Zuluftventilator mit Motor AV1 Abluftventilator mit Motor VB1 Elektrische Nachheizung PVV1 Wärmetauscher S1 Bypassklappe (Zubehör) S2 Absperrklappe Wärmetauscher S3 Absperrklappe Zuluft (Zubehör) S4 Absperrklappe Fortluft (Zubehör) VV1 Lüfterüberwachung Zuluft FV1 Filterüberwachung, Frischluftfilter FV2 Filterüberwachung, Abluftfilter T1 Temperaturfühler Abluft T2 Temperaturfühler Zuluft T3 Temperaturfühler Frischluft T4 Temperaturfühler Defrostfunktion BT1 Brandschutzthermostat OT1 Überhitzungsschutz ALLGEMEINES Die Villavent MAXI 1500/2000/3000/4000 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ziehen die verbrauchte Luft aus dem Gebäude und ersetzen sie durch die gleiche Menge gefilterter, vorgewärmter Frischluft. Die Geräte besitzen einen Wärmetauscher zur Nutzung eines Teils der Abwärme und eine Steuerung, die einen sicheren und ökonomischen Betrieb gewährleistet. Text in der Betriebsanzeige: Oben Links Programm für MAXI Oben Mitte #1 nachts aus, #2 nachts kleine Lüfterstufe Oben Rechts Wochentag Unten links Zeit in Stunden :Minuten Unten Mitte Gewünschte Raum(Abluft) temperatur Unten Rechts Heizleistung in % von der Nennleistung BEDIENUNG START Die Anlage läuft an, wenn eine der Tasten im Feld PROGRAMME gedrückt wird. STOP Die Anlage stoppt, wenn die Taste OFF gedrückt wird. ACHTUNG: Die Anlage läuft ca. 3 Min weiter, um die Heizung abzukühlen. VOLUMENSTROM Normalerweise läuft die Anlage mit voller Leistung, kann aber mit der Taste HALF zurückgefahren werden. PROGRAMMIERUNG Das Gerät besitzt drei PROGRAMME -Tasten mit entsprechenden Kontrollampen. Diese sind mit DAY (Tag), NIGHT (Nacht) und AUTO beschriftet. DAY (Tag): Wenn die Taste DAY betätigt wird, versorgt das Gerät das Gebäude mit Frischluft konstanter Temperatur, wahlweise mit ZULUFTTEMP. HOCH oder ZULUFTTEMP. NIEDRIG, abhängig davon, ob eine Kühlfunktion nötig ist (wenn die Ablufttemperatur über der gewählten Raumtemperatur liegt) oder nicht. Die Kühlfunktion ist dadurch begrenzt, dass die Anlage die Frischluft nur zum Kühlen nutzen kann, wenn deren Temperatur unter der Innentemperatur liegt. NIGHT Bei Betätigung dieser Taste stoppt die Anlage (#1) oder fährt auf die halbe Leistung zurück (#2), abhängig von der Einstellung (MAXI #1 (Nacht): oder #2 in der Anzeige). Bei #2 wird die Innentemperatur wie bei DAY(Tag)-Betrieb geregelt. AUTO Bei dieser Taste steuert die Automatic die Umschaltung zwischen den Betriebsstufen DAY und NIGHT gemäss der Einstellung im Zeitmenü für die einzelnen Wochentage. Kontrollampen zeigen die jeweiligen Zustände an. KONTROLLAMPEN MALFUNCTION Diese Lampe zeigt an, wenn ein Temperaturfühler nicht (Fehler): arbeitet, die Filter verstopft sind oder ein Fehler im Zuluftsystem vorliegt. Für Informationen über Fehlerbehebung, siehe Seite 17. OVERHEAT Wenn diese Lampe aufleuchtet, ist die Heizung überhitzt. Siehe (Überhitzung): Seite 17. HEAT RECOVERY Solange diese Lampe an ist, wird die Wärme der Abluft zum Wärmerück-Vorheizen der Frischluft verwendet. Wenn die Lampe erlischt, (Gewinnung) (Wärmerückgewinnung)wird die Frischluft am Wärmetauscher vorbeigeleitet sofern derbypass (Zubehör) installiert ist. Wiese Funktion wird abhängig von der Aussentemperatur automatisch gesteuert. EL. HEATER Diese Lampe zeigt an, ob die el. Heizung eingeschaltet ist. Der (El. Heizung) Prozentsatz der Nennleistung, mit der die Heizung momentan (Heizung): arbeitet, wird im Display angezeigt (Villavent MAXI 1500/2000 max. 9,0 kw/400 V =100%, Villavent MAXI 3000/4000 max. 15,0 kw/400v = 100%). TEMPERATUREINSTELLUNG Alle Temperaturen müssen vor der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden. Wenn die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, siehe Seite 11. SOMMER-/WINTERZEIT Durch Drücken der Tasten (Kontrast einstellen) und danach gelangt man zur Zeitanzeige WOCHENTAG und ZEIT. Die Markierung wird mit den Tasten und auf die Stundenanzeige gestellt. Mit den Tasten und. wird die richtige Zeit eingestellt. Danach werden die Tasten und gleichzeitig gedrückt, um ins Hauptmenü zurückzukehren. ZEITEINSTELLUNG UND KALIBRIERUNG DER TEMPERATURFÜHLER Dies geschieht normalerweise bei der ersten Inbetriebnahme. Sollte diese Funktion später notwendig sein, siehe Seite 10. ENTEISUNG Bei niedrigen Aussentemperaturen kann der Wärmetauscher vereisen. Dann wird der Zuluftventilator angehalten und der Wärmetauscher durch die warme Abluft abgetaut. In dieser Zeit wird Abtauen angezeigt WARTUNG Die Filter müssen ersetzt werden, wenn Test Filter angezeigt wird. Siehe auch Seite 13. Hersteller: Änderungen vorbehalten Bei Servicefragen: 7

8 Styrepanel for Villavent MAXI Kontrollpanel för Villavent MAXI PROGRAMMERING AV STYRING Styringen kan fra produksjon leveres med to driftsalternativer: 1) Konstant tillufttemperaturregulering med veksling mellom temperatur "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY", avhengig av om temperaturføler i avtrekk registrerer kjølebehov eller ikke. Aggregatet stopper ved nattdrift. 2) Som pkt. 1, men aggregatet går automatisk til lav hastighet ved nattdrift. HOVEDTEKST I VINDUET VED TILKOBLING AV STRØM MAXI #1 MANDAG 11: % Øverst til venstre : Styring for MAXI 1500/2000 Øverst i midten : #1 = stopp natt, #2 = lav viftehastighet natt Øverst til høyre : Aktuell ukedag Nederst til venstre : Tid i timer : minutter Nederst i midten : Ønsket maks. romtemperatur Nederst til høyre : Andel av varmeeffekt som ligger inne, i % JUSTERINGSSEKVENS 1 - TIDSINNSTILLING/KALIBRERING AV TEMPERATURER JUSTER KONTRAST PROGRAMMERING AV KONTROLLPANEL Panelen levereras i två driftsalternativ. 1) Konstant tilluftsreglering med växling mellan Tilluft låg och Tilluft hög. Aggregatet stoppar vid nattdrift. 2) Som punkt 1, men aggregatet går ned på halvfart vid nattdrift. HUVUDTEXT I DISPLAYEN VID UPPSTART MAXI #1 MÅNDAG 11: % Överst till vänster: Styrning för MAXI -1500/2000 Överst i mitten: #1 stopp natt, #2 halv hastighet natt Överst till höger: Aktuell veckodag Nederst till vänster: Tid i timmar och minuter Nederst i mitten: Önskad max rumstemperatur Nederst till höger: Andel elvärme inkopplad i % JUSTERINGSSEKVENS 1 - TIDSINSTÄLLNING OCH KALIBRERING AV TEMPERATURER JUSTERA KONTRAST Ved ett trykk på vises "JUSTER KONTRAST" i vinduet. Kontrast på tekst i vinduet justeres ved å trykke på eller. DAG TID MANDAG 11:58 Ved utført "JUSTER KONTRAST", trykk på, til "DAG" og "TID" vises i vinduet. Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes forandret. Juster deretter "DAG" og "TID" ved hjelp av eller. 1: : : : 15.0 Ved justert "DAG" og "TID", trykk på, til registrerte temperaturer vises i vinduet. Brukes kun til kalibrering dersom det er avvik mellom virkelige temperaturer ( o C) og temperaturer i vinduet. (Kalibrering aggregat/styring er normalt utført ved fabrikk.) 1: Romtemperatur(T1) 2: Tillufttemperatur (T2) 3: Utetemperatur (T3) 4: Avtrekkstemp. etter varmeveksler (T4) Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes kalibrert. Juster temperaturfølere ved å trykke på eller. Ved gjennomført justering av sekvens 1, trykk på for å komme tilbake til hovedskjermbildet. JUSTERINGSSEKVENS 2 - INNSTILLING AV ØNSKEDE DRIFTSTIDER MANDAG #1: 1 06:30 15:30 Trykk på eller for å justere dagdriftstider på ukeur. Øverst til venstre: Ukedag Øverst i midten: Driftsperiode #1 eller #2 (Aggregatet kan ha 2 adskilte dagdriftsperioder pr. døgn.) Øverst til høyre: 1 angir drift og 0 angir ingen drift Nederst til venstre: Start dagdrift Nederst til høyre: Stopp dagdrift Vid ett tryck på visas texten justera kontrast i displayen. Justera kontrasten genom att trycka på eller. DAG TID MÅNDAG 11:58 Vid utförd justering av kontrasten, tryck på, till DAG och TID visas. Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall ändras. Programmera in aktuellt värde på tid och dag med hjälp av eller. 1: : : : 15.0 Vid utförd programmering av aktuell tid och dag, tryck på, till registrerade temperaturer visas i displayen. Dessa värden skall endast ändras om det är avvikelser mellan visad temperatur och verkligt temperatur. Kalibreringen mellan reglering och aggregat är utförd på fabrik. 1: Rumstemperatur (T1) 2: Tilluftstemperatur (T2) 3: Utetemperatur (T3) 4: Avluftstemperatur (T4) Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall ändras. Justera temperaturen genom att trycka på eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på. JUSTERINGSSEKVENS 2 - INSTÄLLNING AV ÖNSKADE DRIFTSTIDER MÅNDAG #1: 1 06:30 15:30 Tryck på eller för att programmera driftstider. Överst till vänster: Veckodag Överst i mitten: Driftsperiod #1 eller #2. Det går att programmera in två driftsperioder per dygn. Överst till höger: 1 anger drift och 0 anger ingen drift. Nederst till vänster: Starttid Nederst till höger: Stopptid 8

9 Trykk på eller til aktuelt ukedøgn. Hvert døgn har mulighet for 2 adskilte dagdriftsperioder. Periodene markeres med #1 og #2. Ønskes bare en driftsperiode legges start/stopp dagdrift inn på #1 og #2 blir stående med 0 øverst til høyre. Flytt undermarkør ved hjelp av eller til verdi som ønskes forandret. Juster deretter verdi ved hjelp av eller. Ved gjennomført justering av sekvens 2, trykk på og samtidig på for å komme tilbake til hovedskjermbilde. JUSTERINGSSEKVENS 3 - INNSTILLING AV ØNSKEDE TEMPERATURER ROM TEMPERATUR: 22.0 Ved ett trykk på vises ønsket maks. "ROM TEMPERATUR" i vinduet. "ROM TEMPERATUR" settes normalt mellom 15 og 25 o C (fabrikkinnstilling 22 o C). Aggregatet benytter temperaturen som kriterium for å veksle mellom "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY" for å prøve å holde innstilt maks. "ROM TEMPERATUR" (frikjøling med uteluft når virkelig romtemperatur er høyere enn innstilt "ROM TEMPERATUR"). "ROM TEMPERATUR" justeres med eller. TILLUFT LAV: 18.0 Ved justert "ROM TEMPERATUR", trykk på, til "TILLUFT LAV" temperatur vises i vinduet. "TILLUFT LAV" settes normalt mellom 12 og 17 o C (fabrikkinnstilling 18 o C). Bygningen tilføres luft med konstant temperatur "TILLUFT LAV" når virkelig romtemperatur er høyere enn innstilt "ROM TEMPERATUR"."TILLUFT LAV" justeres med eller. TILLUFT HØY: 18.0 Ved justert "TILLUFT LAV", trykk på, til "TILLUFT HØY" temperatur vises i vinduet. "TILLUFT HØY" settes normalt mellom 15 og 20 o C (fabrikkinnstilling 18 o C). Bygningen tilføres luft med konstant temperatur "TILLUFT HØY" når virkelig romtemperatur er lavere enn innstilt "ROM TEMPERATUR". "TILLUFT HØY" justeres med eller. INNTAK TEMP.: 15.0 Ved justert "TILLUFT HØY", trykk på, til "INNTAK TEMP." vises i vinduet. "INNTAK TEMP." settes normalt mellom 12 og 17 o C (fabrikkinnstilling 15 o C). Varmegjenvinner ligger inne når utetemperatur er lavere enn innstilt "INNTAK TEMP." (bypass når utetemp. er høyere)."inntak TEMP." justeres med eller. AVRIMING TEMP.: 3.0 Ved justert "INNTAK TEMP.", trykk på, til "AVRIMING TEMP." vises i vinduet. "AVRIMING TEMP." settes normalt til 3 o C (fabrikkinstilling 3 o C). Ved lave utetemperaturer kan kondensvann i varmeveksleren fryse til is. Underskrider avtrekksluften etter varmegjenvinner "AVRIMING TEMP.",vil tilluftviften stoppe til den varme avtrekksluften har tint is i varmegjenvinner. Samtidig vil vinduet vise teksten "AVRIMING", og styringen vil være låst for alle forsøk på justeringer inntil avriming er avsluttet. "AVRIMING TEMP."justeres med eller. Ved gjennomført justering av sekvens 3, trykk på for å komme tilbake til hovedskjermbildet. NB! Det er til enhver tid mulig å avbryte justerings sekvensene ved å trykke på og samtidig på. Hovedtekst vil da komme tilbake i vinduet. Tryck på eller till önskad veckodag.varje dygn har två separata driftsperioder, märkta #1 och #2. Önskas endast en driftsperiod, programmeras den in på driftsläge #1 med en 1 överst till höger i displayen, och driftsläge #2 blir stående med en 0 överst till höger i displayen. Flytta markören med hjälp av eller till det värde som skall programmeras. Justera värdet med eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på och samtidigt. JUSTERINGSSEKVENS 3 - INSTÄLLNING AV ÖNSKADE TEMPERATURER RUMS TEMPERATUR 22.0 Vid tryck på visas max. Rums temperatur i displayen. Rumstemperaturen ställs normalt mellan grader C.(Fabriksinställning 22 o C) Regleringen använder detta värde som referenstemperatur för att växla mellan tilluft låg och hög. Frånluftstemperatur över inställt värde = Tilluft låg Frånluftstemperatur under inställt värde = Tilluft hög Önskad inställning av rumstemperaturen justeras med eller. TILLUFT LÅG 18.0 Efter inställd Rums temperatur, tryck på till Tilluft låg visas i displayen. Tilluft låg ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 18 o C) Tilluft låg är den temperatur regleringen håller för att kyla lokalen när frånluftstemperaturen överstiger inställt värde på Rums temperatur. Önskad inställning av tilluft låg justeras med eller. TILLUFT HØG 18.0 Efter inställd tilluft låg, tryck på, till Tilluft hög visas i displayen. Tilluft hög ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 18 o C) Tilluft hög är den temperatur som regleringen håller för att få en konstant tilluftstemperatur till lokalen, (Börvärdet).Önskad inställning av tilluft hög justeras med eller. OBS! Se till att det är stor differens mellan inställd Rums temperatur och Tilluft hög ( t ex rumstemperatur 23 grader och tilluft hög 19 grader C). INTAGS TEMP Efter inställd tilluft hög, tryck på, till Intags temp visas i displayen. Intagstemperaturen ställs normalt mellan grader C. (Fabriksinställning 15 o C) By-passkanalen är öppen och ingen värmeåtervinning sker när utetemperaturen är högre är den inställda. Önskad inställning av intags temperaturen justeras med eller. AVFROSTNINGSTEMP. 3.0 Efter inställd intagstemperatur, tryck på, till Avfrostnings temp visas i displayen. Intagstemperaturen ställs normalt på 3 grader C. (Fabriksinställning 3 o C). Underskrider temperaturen i avluften inställt värde, stannar tilluftsfläkten så att den varma frånluften kan avfrosta värmeväxlaren. Samtidigt syns texten Avfrostning i displayen, och alla funktioner på kontrollpanelen är låsta. Önskad inställning av avfrostningstemperaturen justeras med eller. För att komma tillbaka till huvudtext, tryck på. OBS! Programmeringen kan när som helst avbrytas genom att trycka på och samtidigt. 9

10 Controller for Villavent MAXI Steuerung für Villavent Maxi PROGRAMMING THE CONTROLLER On the controller you can choose between two operation alternatives: (Preset from factory) 1. Regulation of constant inlet air temperature, changing between temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" depending on if temperature sensor in extract register need for cooling or not. The unit stops during night programme. 2. As item 1, but instead of stopping the system during night programme, the system automatically runs on low speed. MAIN TEXT IN DISPLAY WHEN CONNECTED TO MAINS SUPPLY. MAXI #1 MONDAY 11: % Top left: Programme for Villavent MAXI 1500/2000 Top centre: #1= stop night, #2= low fan speed night Top right: Weekday Bottom left: Time - hours:minutes Bottom centre: Required max. room temperature Bottom right: % of heating element in operation SETTING SEQUENCE 1 - TIME SETTING/CALIBRATION OF TEMPERATURES SET CONTRAST Press once and "SET CONTRAST" is displayed. Adjust contrast in display by pressing or. WEEKDAY TIME MONDAY 11:58 When "SET CONTRAST" is set, press, until weekday and time are displayed. Move cursor to correct position by pressing or. Then adjust "WEEKDAY" and "TIME" by pressing or. 1: : : : 15.0 When "WEEKDAY"and "TIME" has been set, press until set temperatures are displayed. To be used only for calibration if actual temperature ( o C)and set temperature in display differ. (Calibration of unit/controller is normally done at the factory). 1: Room temperature, extract (T1) 2: Inlet air temperature (T2) 3: Outdoor temperature (T3) 4: Temperature in discharge (T4) Move cursor by pressing or until wanted item is reached. Adjust temperature sensors by pressing or. After having passed through all items in sequence 1, press to return to main menu. SETTING SEQUENCE 2 - SETTING OPERATING HOURS MONDAY #1: 1 06:30 15:30 PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG Bei dieser Steuerung kann man zwischen zwei Varianten wählen: 1. (Werkseinstellung) Regelung der Zulufttemp. konstant, aber Wechsel zwischen Zulufttemp, Hoch und Niedrig abhängig davon, ob der Temperaturfühler in der Abluft eine Kühlfunktion abfordert oder nicht. Die Anlage ist Nachts aus. 2. Wie 1, jedoch wird Nachts die Luftmenge auf die Hälfte heruntergefahren. HAUPTMENÜ (bei Inbetriebnahmen der Anlage) MAXI #1 MONTAG 11: % Oben Links: Programm für MAXI Oben Mitte: #1 = nachts aus, #2 = nachts kleine Lüfterstufe Oben Rechts: Wochentag Unten Links: Zeit in Stunden: Minuten Unten Mitte: Gewünschte Raum (Abluft)temperatur Unten Rechts: Heizleitung in % von der Nennleistung EINSTELLUNG SCHRITT 1 ZEIT EINSTELLEN/KALIBRIERUNG DER TEMPERATURFÜHLER KONTRAST SETZEN Taste drücken, "KONTRAST SETZEN" wird angezeigt. Einstellen des Kontrastes durch die Tasten und. WOCHENTAG ZEIT MONTAG 11:58 Wenn der "KONTRAST" eingestellt ist, gelangt man durch die Taste zur Anzeige des Worchentages "WOCHENTAG" und der Zeit "ZEIT". Mit den Tasten und wird die Markierung auf die einzustellende Position gebracht, die Anzeige wird durch die Tasten und eingestellt. 1: : : : 15.0 Wenn "WOCHENTAG" und "ZEIT" eingestellt sind, erfolgt durch drücken der Taste die Anzeige der Fühlertemperaturen. Die Kalibrierung muss nur durchgeführt werden, wenn die angezeigten Werte (in o C) nicht mit den tatsächlichen Werten übereinstimmt (Die Anlage wird normalerweise im Werk bereits kalibriert). 1: Raumtemperatur, Abluft (T1) 2: Zulufttemperatur (T2) 3: Aussentemperatur (T3) 4: Fortlufttemperatur (T4) Die Markierung bewegt sich mit den Tasten und auf den zu ändernden Wert, der mit den Tasten und eingestellt werden kann. Nach dem Durchlauf dieser Einstellungen gelangt man durch die Taste zurück ins Hauptmenü. EINSTELLUNG - SCHRITT 2 - EINSTELLUNG DER BETRIEBSSTUNDEN MONTAG #1: 1 06:30 15:30 10

11 Press or to set running hours during the day on timer. Top left: Weekday Top centre: Operation period #1 or #2 ( 2 different operation periods per 24 hours.) Top right: 1 = ON and 0 = OFF Bottom left: Start day operation Bottom right: Stop day operation Press or to current weekday. Every 24 hours has 2 possible operation periods. Period is marked with #1 and #2 in display. If only one operation period is desired, on/off day operation is programmed on #1. On/off day operation, #2, is set to 00:00/00:00. Move cursor pressing or to value that is to be changed. Adjust by pressing or. After having passed through all items in sequence 2, press and simultaneously to return to main menu. SETTING SEQUENCE 3 - SETTING OF TEMPERATURE ROOM TEMP.: 22.0 Press once and recurred max. "ROOM TEMPERATURE" is displayed. "ROOM TEMPERATURE" is normally set between 15 and 25 o C (factory setting = 22 o C). This temperature is used by the unit to switch between "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" to keep max. "ROOM TEMPERATURE" according to setting (cooling with outdoor air when real room temperature is higher than set "ROOM TEMPERATURE"). "ROOM TEMPERATURE" is adjusted by pressing or. INLET AIR LOW: 18.0 When "ROOM TEMPERATURE", has been set, press until"inlet AIR LOW" temperature is displayed. "INLET AIR LOW" is normally set between 10 and 17 o C (factory setting =18 o C). The building is supplied with fresh air at a constant temperature "INLET AIR LOW" when actual room temperature is higher than set room temperature. Adjust "INLET AIR LOW" ( o C) by pressing or INLET AIR HIGH: 18.0 When "INLET AIR LOW" has been set, press, until"inlet AIR HIGH" temperature is displayed. "INLET AIR HIGH" is normally set between 15 and 20 o C (factory setting = 18 o C). The building is supplied with fresh air at a constant temperature "INLET AIR HIGH" when real room temperature is lower than set roomtemperature. Adjust "INLET AIR HIGH" ( o C) by pressing or. AIR INTAKE TEMP.: 15.0 When "INLET AIR HIGH" has been set, press until"air INTAKE TEMP." is displayed. "AIR INTAKE TEMP:" is normally set between 12 and 18 o C (factory setting = 15 o C).Heat exchanger is operating when outdoor temperature is lower than set "AIR INTAKE TEMP." (bypass when outdoor temperature is higher). "AIR INTAKE TEMP." ( o C) is adjusted by pressing or. DEFROST TEMP.: 3.0 Mit den Tasten oder werden die Betriebstunden pro Tag eingestellt. Oben Links: Wochentag Oben Mitte: Betriebsstellung #1 oder #2 (2 verschiedene Stellungen pro 24h) Oben rechts: 1=EIN, 0= AUS Unten Links: Start Tagbetrieb Unten Rechts: Ende Tagbetrieb Mit den Tasten und wird der Wochentag eingestellt. Je 24h gibt es 2 mögliche Betriebtzeiträume, die mit #1 und #2 gekennzeichnet sind. Wenn nur eine Programmögleichkeit gewählt wird, ist dafür #1 zu wählen und die EIN/AUS-Zeiten von #2 sind auf 00:00/00:00 zu stellen. Mit den Tasten und wird die Markierung auf die zu ändernde Position bewegt und diese mit und eingestellt. Nachdem alle Möglichkeiten von Schritt 2 ausgeführt sind, gelangt man zurück ins Hauptmenü, indem und gleichzeitig gedrückt werden. EINSTELLUNG - SCHRITT 3 EINSTELLUNG DER TEMPERATUR RAUMTEMPERATUR: 22.0 Nachdem die Taste gedrückt wurde, erscheint auf den Display die Maximale Raumtemperatur, "RAUMTEMPERATUR". Diese wird üblicherweise zwischen 15 und 25 o C eingestellt (Werkseinstellung 22 o C). Diese Einstellung dient als Mass für die Wahl zwischen niedriger und hoher Zulufttemperatur, um die Maximale Raumtemperatur nicht zu überschreiten (Zuführung wenig erwärmter Luft wenn die Aussentemperatur niedriger ist als die eingestellte Max. Raumtemp.). Die Einstellung wird durch die Tasten und verändert. ZULUFT MIN.: 18.0 Mit der Taste gelangt man zur Anzeige "ZULUFTTEMPERATUR" (Niedrige Zulufttemperatur) (in o C), die zwischen 10 und 17 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 18 o C). Das Gebäude wird mit Frischluft mit der eingestellten Niedrigen Zulufttemperatur versorgt, wenn Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Max. Raumtemp. Die Anzeige wird mit den Tasten und eingestellt. ZULUFT MAX.: 18.0 Mit der Taste gelangt man zur Anzeige "ZULUFTTEMPERATUR" (Hohe Zulufttemp.) (in o C), die zwischen 15 und 20 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 18 o C). Das Gebäude wird mit Frischluft mit der eingestellten Hohen Zulufttemperatur versorgt, wenn Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Max. Raumtemp. Die Anzeige wird mit den Tasten und eingestellt. AUSSENTEMP.: 15.0 Wenn die Taste ein weiteres mal gedrückt wird, gelangt man zur Anzeige "AUSSENTEMPERATUR" (Frischlufttemperatur), die normalerweise zwischen 12 und 18 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 15 o C). Unterhalb dieser Temperatur wird die Luft über den Wärmetauscher geleitet, oberhalb daran vorbei. Die Einstellung wird mit den Tasten und geändert. ABTAUTEMP.:

12 When "AIR INTAKE TEMP." has been set, press until "DEFROSTING TEMP" is displayed. "DEFROSTING TEMP:" is normally set to 3 o C (factory setting = 3 o C). When outdoor temperature is low, condensate water inside the exchanger block might freeze. If temperature in exhaust air, after the exchanger block, is lower than setting on "DEFROSTING TEMP", the inlet fan will stop until the warm extract air has melted the ice in the exchanger block. "DEFROSTING" will be displayed and it will not be possible to adjust any item on the controller until the defrosting is terminated. "DEFROSTING TEMP" is adjusted by pressing or. After having passed through all items in sequence 3, to return to main menu. Note! It is at all times possible to terminate programming of controller by pressing and simultaneously. Main menu will then be displayed. Mit der Taste gelangt man dann weiter zur Anzeige "ABTAUTEMPERATUR" (Enteisungstemperatur), die i.d.r. auf 3 o C eingestellt wird (Werkseinstellung 3 o C). Bei niedrigen Aussentemperaturen kann der Wärmetauscher durch anfallendes Kondensat vereisen. Wenn die Luft im Fortluftkanal, hinter dem Wärmetauscher, kälter ist als die eingestellte Enteisungstemperatur, wird der Zuluftventilator angehalten und die warme Abluft taut den Wärmetauscher auf. Im Display wird "ABTAUEN" (Enteisung) angezeigt, und an der Steuerung sind in dieser Zeit keine Eingaben möglich. Die Enteisungstemperatur wird mit den Tasten und eingestellt. Mit der Taste gelangt man ins Hauptmenü zurück, wenn alle Werte in Schritt 3 eingestellt sind. Achtung! Von jeden Punkt der Einstellung gelangt man ins Hauptmenü zurück durch das gleichzeitige Drücken der Tasten und. 12

13 VEDLIKEHOLD Filter (skiftes ved signal eller trykkfall over 200 Pa, normalt 1-2 ganger pr. år). Ved tette filtre vil rød "FEIL"lampe tennes, og vinduet gi melding om "SJEKK FILTRENE". Skiftes ikke begge filtrene samtidig, må en prøve seg frem til hvilket av dem som utløste feilsignal. Filtrene leveres i klasse EU7. Tilluft-/avtrekksventiler (kontroll 1 gang pr. år) Tilluft-/avtrekksventiler kan pga. støvinnhold i romluften bli noe tilsmusset. De bør derfor rengjøres en gang i blant. Ventilene kan vaskes i vanlig såpevann. Kondensavløp (kontroll 1 gang pr. år) Kontrollèr at avløp for kondensvann ikke er tett. Friskluftinntak (kontroll etter behov) Luftinntak bør sjekkes for løv og annen tilsmussing. Vær særlig påpasselig om høsten med stort løvfall, og om vinteren med snøfall eller kombinasjonen snø/vind. Motorspjeld (kontroll 1 gang pr. år) Samtlige motordrevne stengespjeld i anlegget bør testes manuelt for å kjenne at de går fritt. NB! Spjeldmotorene har egen fribryter. Varmeveksler (kontroll hvert annet år) Ved bruk av filter reduseres vedlikehold av varmeveksler sterkt. Den bør likevel kontrolleres for tilsmussing en gang i blant. Varmeveksleren kan vaskes i mildt såpevann. SKÖTSEL Filter (byts vid signal eller tryckfall över 200 Pa, normalt 1-2 gånger per år). Vid igensatta filter tänds en röd lampa, och texten KONTROLLERA FILTER visas på kontrollpanelen. Kontrollera vilket av filtren som utlöst larmet. Filtren levereras i klass F- 85 (EU7). Till- och frånluftsdon (kontroll 1 gång per år) Rengörs i vanligt såpvatten. Kondensavlopp (kontroll 1 gång per år) Kontrollera att avloppet inte är igensatt. Uteluftsintag (kontroll 1 gång per år) Kontrollera att intaget inte är igensatt. Spjäll (kontroll 1 gång per år) Samtliga motordrivna spjäll i anläggningen, monteras loss från motorn och manövreras manuellt, för att kontrollera att de går fritt. OBS! Spjällmotorerna är försedda med frispärr. Värmeväxlare (kontroll vartannat år) Kontrollera att växlaren inte är igensatt med damm mm. Rengör med ett milt såpvatten. Vifter (kontroll hvert annet år) Ved bruk av filter reduseres vedlikehold av viftene sterkt. De bør likevel kontrolleres for ulyder og tilsmussing. Viftene kan børstes eller rengjøres med lett fuktet klut (viftenes lagre er vedlikeholdsfrie, og skal ikke smøres). Kanalanlegg (kontroll hvert 3 år) Ved evt. tilsmusset kanalanlegg bør servicefirma med spesialutstyr kontaktes for rengjøring. Fläktar (kontroll vartannat år) Kontrollera att fläktarna inte är smutsiga eller förorsakar oljud. Rengör med en borste och en fuktig trasa 13

14 MAINTENANCE Filter (to be changed when lamp lights or when pressure loss exceeds 200 Pa, normally 1-2 times per year). Lamp marked "MALFUNCTION" lights when filters are clogged, and "CHECK FILTERS" will be displayed. If both filters are not changed at the same time, you must test which filter caused lamp (MALFUNCTION) to light. Filters are supplied in EU7. Inlet diffusers/extract louvres (check once a year) Inlet diffusers and extract louvres will, due to dust and pollution in the air, require regular cleaning. Wash in hot soapy water. Condensation pipe on unit (check once a year) Check once a year that the condensation pipe is not clogged. Fresh air intake (check once a year) Check once a year that fresh air intake is not clogged. Especially check this during the autumn when the leaves fall of the trees and during winters with heavy snowfall or combination snow/wind. Motor operated damper (check once a year) Damper for exchanger block, bypass section and damper in air intake/exhaust (if installed) must be tested manually to check if it operates without obstruction. NOTE! Damper motors are equipped with separate switch for disconnection of damper. Exchanger block (check every second year) Required maintenance on exchanger block is reduced if filter is installed at all times. Every so often the block should be checked and washed in hot soapy water. Fans (check every second year) Required maintenance on fan motor is reduced if filter is installed. The fans should, however, be checked for noise and grease settlements every now and then. Use a brush or a damp cloth to remove grease and dust from the fan wheel. Duct runs (check every 3 years) If the duct system needs cleaning, special equipment is required. Contact service company. WARTUNG Filter (Wechsel wenn die Kontrollampe leuchtet oder der Druckverlust 200Pa übersteigt, i.d.r. 1-2 mal jährlich). Die Kontrollampe "MALFUNCTION leuchtet auf und "TEST FILTER wird angezeigt. Wenn nicht beide Filter gleichzeitig gewechselt werden sollen, kann mit der Lampe "MALFUNCTION der Filter ermittelt werden, der die Anzeige ausgelöst hat. Die Filter tragen die Bezeichnung F7. Zuluftdiffuser/Abluftventile (Jährlich prüfen) Die Zu- und Abluftventile sollten, in Abhängigkeit der Verschmutzung, regelmässig mit heisser Seifenlauge gereinigt werden. Kondensatablauf (Jährlich prüfen) Prüfen Sie mindestens 1 mal im Jahr, ob der Kondensatablauf nicht verstopft ist. Frischlufteinlass (Jährlich prüfen) Prüfen Sie jährlich, ob der Frischlufteinlass nicht verstopft ist, speziell im Herbst (Blätter) oder im Winter (Schnee/Wind). Absperrklappen, Motorisch (Jährlich prüfen) Die Klappen für den Wärmetauscher, den Bypass und zur Verriegelung von Zu- und Fortluft müssen jährlich von Hand auf Leichtgängigkeit geprüft werden. ACHTUNG: An den Stellmotoren sind spezielle Schalter, um die Klappen zu entkoppeln. Wärmetauscher (alle 2 Jahre prüfen) Die Verschmutzung des Tauschers wird vermindert, wenn die Anlage nicht ohne Filter betrieben wird. Bei Bedarf mit heisser Seifenlauge reinigen. Ventilatoren (alle 2 Jahre prüfen) Auch hier wird der Wartungsaufwand durch die Filter minimiert. Die Ventilatoren sollten auf Geräusche und Staubablagerungen geprüft werden. Der Staub kann mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch von den Laufrädern entfernt werden. Luftkanäle (alle 3 Jahre prüfen) Zur Reinigung der Luftkanäle wird spezielles Zubehör benötigt. Einige Firmen bieten diese Dienstleistung an. 14

15 FEILSØKING Problem Kontroll Aggregatet starter ikke a) Hovedsikringer i byggets hovedtavle. b) Interne sikringer i aggregatets automatikkboks. Tilluftvifte starter ikke a) Avrimingsfunksjon. b) Vifte kan ha slått ut på termokontaktorvern. Vernet har egen rød reset knapp, og finnes i aggregatets automatikkboks (pkt. 21 side 18). Avtrekksvifte starter ikke Termokontaktvernet kan ha slått ut. Vent noen minutter for å se om det kobler inn igjen. Om ikke, er det feil på vifte eller el.opplegg. Ved gjentatt utkobling må vifte kontrolleres. For lav tillufttemperatur a) Kontroller temperatur for "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY". b) Varmebatteri kan være koblet ut på overopphetingseller branntermostat. Rød resetknapp finnes i automatikkboks på aggregat (pkt. 11 side 18). c) Kontroller kalibrering av temperaturfølere. For høy tillufttemperatur a) Kontroller temperatur for "TILLUFT LAV" og "TILLUFT HØY". b) Kontroller kalibrering av temperaturfølere Feil: "SJEKK FILTRENE" Tilluft- eller avtrekksfilter må skiftes. Skift begge samtidig eller prøv med et om gangen for å finne hvilket som gir feilsignal. Feil: "SJEKK a) Tett tilluftfilter. TILLUFTSYSTEM" b) Vifte slått ut på termokont.vern. Vernet har egen rød reset bryter, og finnes i aggregatets automatikkboks. c) Tett luftinntak. d) Tett kanalsystem (spjeld som er stengt, tilsmusset kanalsystem etc.). Feil: "TEMPERATUR- FØLER 1" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i avtrekk (T1). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 2" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i tilluft (T2). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 3" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i luftinntak (T3). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Feil: "TEMPERATUR- FØLER 4" Brudd eller kortslutning på føler/kabel i avkast (T4). Føler med kabel må skiftes. Husk kalibrering av ny føler! Lav luftmengde a) Tette filtre. b) Tett luftinntak. c) Tett kanalsystem (spjeld som er stengt, tilsmusset kanalsystem etc.). d) Funksjonssvikt i motorspjeld, f.eks. stengespjeld i tilluft/avkastkanaler eller bypasskanal. Ulyd i vifte(r) a) Defekte lagre. Motor/vifte må skiftes. b) Viftehjul kan berøre viftehus. c) Rengjøring av viftehjul. Alle feilkoder i vinduet resettes, etter at feil er rettet, ved å trykke på. 15

16 FELSÖKNING Problem Aggregatet startar inte Tilluftsfläkten startar inte Frånluftsfläkten startar inte Kontroll a) Kontrollera huvudsäkringar och huvudbrytare b) Kontrollera interna säkringar i aggregatet a) Avfrostningsfunktion b) Termokontakten kan ha löst ut. Se sid 18 punkt 21 Återställ med resetknappen placerad i aggregatet. Termokontakten kan ha löst ut. Kontrollera fläkten. För låg tilluftstemperatur För hög tilluftstemperatur a) Kontrollera inställningar på tilluft låg och tilluft hög. b) El batteriet kan ha löst ut på överhettningsskyddet eller katastrofskyddet Återställ med röd resetknapp i aggregatet. Se sid 18 punkt 11. c) Kontrollera kalibreringarna för temperaturer. a) Kontrollera inställningar på tilluft låg och tilluft hög. b) Kontrollera kalibreringarna för temperaturer. Felsignal: KONTROLLERA FILTER Felsignal: KONTROLLERA TILLUFTS- SYSTEM a) Till- och frånluftsfilter ska bytas. a) Igensatta filter b) Ut löst termokontakt i fläktmotorn. c) Igensatt luftintag d) Igensatt kanalsystem (spjäll som är stängt mm). Felsignal: TEMP. GIVARE 1 Felsignal: TEMP. GIVARE 2 Felsignal: TEMP. GIVARE 3 Felsignal TEMP. GIVARE 4 Låg luftmängd: Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T1). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T2). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T3). Kontrollera givare och kabel. Brott eller kortslutning på kabel till temperaturgivare (T4). Kontrollera givare och kabel. a) Igensatta filter. (lyser röd lampa på kontrollpanelen)? b) Igensatt uteluftsintag. c) Igensatt kanalsystem. (Spjäll som är stängt mm). d) Funktionsfel på motorspjäll. Oljud från fläkt(ar) a) Deffekta lager, byt motor/fläkt. b) Fläkthjul berör ytterhölje. c) Rengöring av fläkthus. Alla felsignaler i displayen återställs, genom att trycka på. 16

17 TROUBLESHOOTING Problem Check The unit does not start a) Main fuses in the fuse box. b) Internal fuses in junction box in the unit. Inlet fan does not start a) Defrost function. b) Thermal contactor protection button may have been be released. Reset button (red) is located in junction box inside the unit. (item 21 page 19). Extract fan does not start Thermal contactor protection may be released. Wait a few minutes to see if it is being reset automatically. If not, there is a malfunction in fan or in electrical wiring. Check fan if this happens repeatedly. Inlet temperature is too low a) Check temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH" and increase settings if necessary. b) Heater battery may have been cut out on the overheat- or fire thermostat. Reset button (red) is located in junction box in the unit (item 11 page 19). c) Check calibration of temperature sensors. Inlet temperature is too high a) Check temperature "INLET AIR LOW" and "INLET AIR HIGH". b) Check calibration of temperature sensors. Malfunction:"CHECK FILTERS" Malfunction: "CHECK INLET AIR SYSTEM" Inlet- and extract filter must be replaced. Replace both filters at the same time or try one at the time to see which one caused malfunction. a) Inlet filter is clogged. b) Thermal contactor protection has cut off the fan. Reset button is located in junction box in the unit. c) Fresh air intake is clogged. d) Duct system is clogged (damper may be closed or duct runs clogged with dust etc.) Short circuit or crack in sensor/cable in extract air (T1). Sensor and cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Short circuit or crack in sensor/cable in inlet air (T2). Sensor and cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Short circuit or crack in sensor/cable in extract (T1). Sensor and Malfunction: "TEMPERATURE SENSOR 1" Malfunction: "TEMPERATURE SENSOR 2" Malfunction: "TEMPERATURE FØLER 3" cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Malfunction: "TEMPERATURE Short circuit or crack in sensor/cable in exhaust (T4). Sensor and SENSOR 4" cable must be replaced. Remember calibration of new sensor. Airflow is low a) Filters are clogged. b) Air intake is clogged. c) Duct system is clogged (damper may be closed or duct runs clogged with dust etc.) d) Malfunction in motor operated damper, e.g. damper in inlet air/exhaust air or bypass. Noise in fan(s) a) Defect bearings. Motor/fan must be replaced. b) Fan wheel may touch fan housing. c) Clean fan wheel. After malfunction has been corrected, reset all codes in the display by pressing. 17

18 FEHLERSUCHE Problem Die Anlage läuft nicht an Zuluftventilator läuft nicht an Abluftventilator läuft nicht an Zulufttemperatur zu niedrig Zulufttemperatur zu hoch Fehlermeldung "TEST FILTER" Fehlermeldung "TEST ZULUFT" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 1" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 2" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 3" Fehlermeldung "TEMP.FÜHLER 4" Luftmenge zu gering Geräusche von den Lüftern Zu prüfen a) Hauptsicherungen b) Interne Sicherungen im Gerät a) Enteisungsfunktion b) Thermoschutz ausgelöst? Der Reset-Knopf (rot) befindet sich im Anschlussfeld des Gerätes (Nr. 21, Seite 19). Thermoschutz ausgelöst? Automatisches Wiedereinschalten nach einigen Minuten? Wenn nicht, liegt eine Fehlfunktion im Motor oder in der Verdrahtung vor. Motoren prüfen, wenn sich der Fehler wiederholt. a) Einstellungen "ZULUFT MAX" und "ZULUFT MIN" prüfen und ggf. höher einstellen. b) Überhitzungsschutz oder Brandschutz Heizung ausgelöst? Der RESET-Knopf (rot) befindet sich im Anschlussfeld des Gerätes (Nr. 11 Seite 19). c) Kalibrierung Temperaturfühler prüfen a) Einstellungen "ZULUFT MAX" und "ZULUFT MIN" prüfen und ggf. höher einstellen. b) Kalibrierung Temperaturfühler prüfen Zu- und Abluftfilter austauschen. Wenn nur einer gewechselt wird, prüfen welcher den Fehler auslöst. a) Zuluftfilter verstopft b) Thermoschutz ausgelöst. RESET-Knopf im Steuerfeld c) Frischlufteinlass verstopft d) Zuluftkanal verstopft (Absperrklappe geschlossen, Kanal durch Staub o.ä. zugesetzt) Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T1) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T2) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T3) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. Kurzschluss oder Bruch des Fühlerkabels. Fühler (T4) und Kabel ersetzen und neu kalibrieren. a) Filter verstopft b) Frischlufteinlass verstopft c) Kanalsystem verstopft (Klappe geschlossen oder Staub im System d) Fehler in den Stellantrieben für Zuluft/Fortluftklappen oder Bypass a) Lagerschaden, Motor/Lüfter ersetzen b) Gehäusekontakt c) Reinigung der Lüfter Nach der Fehlerbehebung, löschen der Fehler im Display durch die Taste. 18

19 KOMPONENTOVERSIKT KOMPONENTÖVERSIKT 1) Inspeksjon, dreieretning avtrekksvifte 1) Inspektion, rotationriktning frånluftsfläkt 2) Inspeksjon, dreieretning tilluftvifte 2) Inspektion, rotationriktning tilluftsfläkt 3) Filtervakt tilluftfilter (FV1) 3) Filtervakt tilluftsfilter (FV1) 4) Filtervakt avtrekksfilter (FV2) 4) Filtervakt frånluftsfilter (FV2) 5) Viftevakt (VV1) 5) Fläktvakt (VV1) 6) Luke over el.batteri (VB1), følere for brann-(bt1) og overopphetingstermostat (OT1) 6) Lucka över elbatteri (VB1), givare för överhettnings- ( OT1) och katastrofskyddet (BT1). 7) Sikring styrestrøm (E3) 7) Säkring manöverström (E3) 8) Sikring el.batteri (E2) 8) Säkring elbatteri (E2) 9) Sikring vifter (E1) 9) Säkring fläktar (E1) 10) Overopphetingstermostat (OT1) 10) Överhettningstermostat (OT1) 11) Branntermostat (BT1) 11) Katastroftermostat (BT1) 12) Transformatorer for viftehastighet 12) Transformatorer för fläkthastighet 13) Føler for avtrekkstemperatur (T1) 13) Givare för frånluftstemperatur (T1) 14) Føler for tillufttemperatur (T2) 14) Givare för tilluftstemperatur (T2) 15) Koblingsboks med føler for utetemperatur (T3) 15) Kopplingsbox med utegivare (T3) 16) Avrimingsføler (T4) 16) Avfrostningsgivare (T4) 17) Motor for bypasspjeld (SM1) 17) Motor för by-passpjäll (SM1) 18) Motor for innvendig stengespjeld (SM2) 18) Motor för invändigt spjäll (SM2) 19) Rammer for filtre 19) Ram för filter 20) Tilkoblingsklemmer (List 0 til 4) 20) Inkopplingsplint (plint 0-4) 21) Reset av termokontaktorvern for tilluftvifte (TKV1) 21) Reset av termokontaktmotorskydd för tilluftsfläkt (TKV1) 22) Kontaktor varmebatteri (K1) 22) Kontaktor för elbatteri (K1) 23) Kontaktor høy/lav hastighet vifter (K2) 23) Kontaktor hög- lågfart, fläktar (K2) 24) Kontaktor tilluftvifte (K3) 24) Kontaktor tilluftsfläkt (K3) 25) Kontaktor avtrekksvifte (K4) 25) Kontaktor frånluftsfläkt (K4) 26) Solid state rèle for varmeregulering 26) Triac för värmereglering Villavent, MAXI 1500/2000 Villavent, MAXI 3000/4000 Evt. reservedeler kan bestilles hos VILLAVENT as serviceavdelingen tlf.: , fax.: , eller hos Deres servicekontakt. 19

20 COMPONENT LIST TEILELISTE 1) Inspection, rotation direction extract fan 1) Drehrichtungskontrolle Abluftventilator 2) Inspection, rotation direction inlet fan 2) Drehrichtungskontrolle Zuluftventilator 3) Filter guard inlet filter (FV1) 3) Filterüberwachung Zuluftfilter (FV1) 4) Filter guard extract filter (FV2) 4) Filterüberwachung Abluftfilter (FV2) 5) Fan guard (VV1) 5) Lüfterüberwachung (VV1) 6) Inspection cover el. battery (VB1), sensors for fire- (BT1) and overheat thermostat (OT1) 6) Kontrollklappe Heizung (VB1), Fühler für Brand- (BT1) und Überhitzungsschutz (OT1) 7) Fuse, control circuit (E3) 7) Steuersicherung (E3) 8) Fuse for heater battery (E2) 8) Sicherung Heizung (E2) 9) Fuse for fans (E1) 9) Sicherung Lüfter (E1) 10) Overheat thermostat (OT1) 10) Überhitzungsschutz (OT1) 11) Fire thermostat (BT1) 11) Brandschutz (BT1) 12) Auto transformers for fan speed 12) Transformator Lüftergeschwingigkeit 13) Sensor for extract air temperature (T1) 13) Abluft Temperaturfühler (T1) 14) Sensor for inlet air temperature (T2) 14) Zuluft Temperaturfühler (T2) 15) Junction box with sensor for outdoor temperature (T3) 15) Anschlusskasten mit Aussentemperaturfühler (T3) 16) Defrost sensor (T4) 16) Enteisungsfühler (T4) 17) Motor for bypass (SM1) 17) Stellantrieb Bypass (SM1) 18) Motor for internal damper (SM2) 18) Stellantrieb interne Absperrklappe (SM2) 19) Frames for filters 19) Filterrahmen 20) Terminals (Terminal block 0 to 4) 20) Anschlussklemmen (Klemmenblock 0-4) 21) Reset of thermal contactor protection for inlet fan (TKV1) 21) RESET für Überhitzungsschutz Zuluftventilator (TKV1) 22) Contactor heater battery (K1) 22) Kontaktgeber Heizung (K1) 23) Contactor high/low fan speed (K2) 23) Kontaktgeber Lüftergeschwindigkeit Hoch/Niedrig (K2) 24) Contactor inlet fan (K3) 24) Kontaktgeber Zuluftventilator (K3) 25) Contactor extract fan (K4) 25) Kontaktgeber Abluftventilator (K4) 26) Solid state relay for heat control 26) Halbleiterrelais für Heizung Villavent, MAXI 1500/2000 Villavent, MAXI 3000/4000 For service or spare parts, please call your supplier or service partner. Wenn Service oder Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Servicepartner. 20

MAXI 1100 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift- och skötselanvisningar User and maintenance instructions Gebrauchs- und Wartungsanleitung

MAXI 1100 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift- och skötselanvisningar User and maintenance instructions Gebrauchs- und Wartungsanleitung 391976 22.01.99/AFK/KMB MAXI 1100 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift- och skötselanvisningar User and maintenance instructions Gebrauchs- und Wartungsanleitung INNHOLDSFORTEGNELSE DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10373 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Kompressordrift SERVICE INSTRUCTION Compressor operation SERVICEINSTRUKTION Verdichterbetrieb NIBE AB - Villavärme Box

Mehr

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x MAGICUS Art.-Nr. 4450900300 greentea 1 Stück/piece Art.-Nr. 4450900200 whitemusk 2,5 4 x 4 x 4 x 1 x 1. 2. 1 x Option 2 Option 1 3. 1 3 4 2 4. I AUTO RUN Mo Tu We Th Fr Sa Su OK + Clear R 230VAC, 50Hz

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Villavent VR-400 EV/EC

Villavent VR-400 EV/EC 204743 06.02.2007/RD/KMB Villavent VR-400 EV/EC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

Villavent VR-400/700 E

Villavent VR-400/700 E 204469 01.07.2008/RD/KMB Villavent VR-400/700 E VR-400/700 E/EC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Villavent VR-400/700 EV /3

Villavent VR-400/700 EV /3 204353 20.08.2007/RD/KMB Villavent VR-400/700 EV /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

VR-400/700 EV. Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions

VR-400/700 EV. Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions 392342 04.02.2004/RD/KMB VR-400/700 EV Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions 392273 20.02.2006/RD/KMB Villavent VM-400 EV Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert

Mehr

MAXI 1500/2000/3000/4000 HW

MAXI 1500/2000/3000/4000 HW 391974 23.11.2001 AT/KMB MAXI 1500/2000/3000/4000 HW Bruks- og vedlikeholdsanvisning User and maintenance instructions Drift- och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung FORORD Villavent as

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN DAMEN 2 DAMEN Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GUESS Uhr. Das Uhrwerk wurde mit fortschrittlicher Elektroniktechnologie entwickelt und aus Komponenten

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

Villavent VX-400/700 E

Villavent VX-400/700 E 204620 21.08.2009/RD/KMB Villavent VX-400/700 E Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

VVX-400/500/700 TF /S2

VVX-400/500/700 TF /S2 392076 19.10.2000 AT /KMB VVX-400/500/700 TF /S2 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent as har

Mehr

Villavent VR-300 TK/B /3

Villavent VR-300 TK/B /3 205047/ 392471 25.01.2007/RD/KMB Villavent VR-300 TK/B /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent

Mehr

Villavent VX-250 TV/P

Villavent VX-250 TV/P 204820 21.02.2007/RD/KMB Villavent VX-250 TV/P Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr

Bedienungsanleitung. User Manual

Bedienungsanleitung. User Manual Bedienungsanleitung Seite: -3 User Manual LightmaXX 5ive STAR LED LIG0009669-000 Page: 4-5 Lieber Kunde, vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von LightmaXX entschieden haben. In der folgenden Anleitung

Mehr

Villavent VX-400/700 EV

Villavent VX-400/700 EV 204651 21.08.2009/RD/KMB Villavent VX-400/700 EV Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent har

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

ZZ0040 - Systembeschreibung

ZZ0040 - Systembeschreibung ZZ000 - ystembeschreibung 1 2 water in ode/enter et Lit/min P2 P1 trömungswächter Typ U000 KWT ZZ000 water out 1 2 Filter trömungswächter Wasserstop- Ventil Drucksensor Rückschlagventil Ausfiltern von

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub

Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub 1 Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub Softwareupdate-Anleitung // AC Porty L Netzteileinschub HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 3 D-97076 Würzburg-Lengfeld GERMANY Tel./Phone:

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH

Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Quadt Kunststoffapparatebau GmbH Industriestraße 4-6 D-53842 Troisdorf/Germany Tel.: +49(0)2241-95125-0 Fax.: +49(0)2241-95125-17 email: info@quadt-kunststoff.de Web: www.quadt-kunststoff.de Page 1 1.

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001 BA 95 Einbau-Anleitung Installation Instructions Einbau Installation Einbaubeispiel Installation example Ablaufleitung vorsehen Install discharge pipework Durchflussrichtung beachten! Consider direction

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

VR-250 ECH/B Air Handling Unit

VR-250 ECH/B Air Handling Unit VR-250 ECH/B Air Handling Unit GB GB Operation and maintenance instructions 10-02 (16-11-2010) GB Introduction Installation, operation and maintenance manual concerns air handling unit type manufactured

Mehr

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!!

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!! Produktinformation 201501_197PAdeen Deutsch Seite 1 5 English page 6 10 Solldaten-Update Achsvermessung 2015 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT / RoboLigner

Mehr

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENERGY METER FOR SPLIT indoor unit without integrated tank

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENERGY METER FOR SPLIT indoor unit without integrated tank MAV 1351-1 231897 GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ENERGY METER FOR SPLIT indoor unit without integrated tank DE MONTAGEANLEITUNG WÄRMEMENGENZÄHLER FÜR SPLIT Inneneinheit ohne integriertem Speicher LEK LEK

Mehr

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS K la vi er l ac ko p tik AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS ZA 8970 DRUCKS0682.indd 1 05.09.12 15:15 VerpAckunGsinhAlT UKW / UHF / VHF Flachantenne

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Bedienungsanleitung FUNK & Day Date Funk

Bedienungsanleitung FUNK & Day Date Funk Bedienungsanleitung FUNK & ay ate Funk OPERATING INTRUCTION RAIO-CONTROLLE & AY ATE RAIO-CONTROLLE E FUNKUHR EN RAIO-CONTROLLE WATCH OE OF OPERATION Funktionsweise Ihre Funkuhr empfängt automatisch einmal

Mehr

Die Dokumentation kann auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker erfolgen.

Die Dokumentation kann auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker erfolgen. Q-App: USP V2 Bestimmung des Arbeitsbereiches von Waagen gem. USP Kapitel 41. Determination of the operating range of balances acc. USP Chapter 41. Beschreibung Diese Q-App ist zur Bestimmung des Arbeitsbereiches

Mehr

The process runs automatically and the user is guided through it. Data acquisition and the evaluation are done automatically.

The process runs automatically and the user is guided through it. Data acquisition and the evaluation are done automatically. Q-App: UserCal Advanced Benutzerdefinierte Kalibrierroutine mit Auswertung über HTML (Q-Web) User defined calibration routine with evaluation over HTML (Q-Web) Beschreibung Der Workflow hat 2 Ebenen eine

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

PC Spectro II SpectroDirect

PC Spectro II SpectroDirect Programm-/Methoden- update Allgemeine Informationen: Um das Gerät mit einem neuen Programm und/oder neuen Methoden, hier firmware genannt, zu versehen, benötigen Sie das "Flash-Tool" HEXLoad und das zu

Mehr

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes.

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. Software-Update Version 1.0.10 manual In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. 1. Exchange CPU -Z1 (E60-0228-10) by the new one you already received. Front

Mehr

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008 I IA Sensors and Communication - Process Analytics - Karlsruhe, Germany Page 6 of 10 Out Baking Of The MicroSAM Analytical Modules Preparatory Works The pre-adjustments and the following operations are

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10378 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Gaspanna dockning 2 SERVICE INSTRUCTION Gas boiler docking 2 SERVICEINSTRUKTION Gaskessel anschluss 2 NIBE AB - Villavärme

Mehr

LH DataLink Modul Version 98

LH DataLink Modul Version 98 LH DataLink Modul Version 98 Monteringsvejledning Fitting Instructions Monteringsanvisning Montageanleitung LH No. 011-800-DK-UK-S-D Vers. 1.00 LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

Getting started with MillPlus IT V530 Winshape

Getting started with MillPlus IT V530 Winshape Getting started with MillPlus IT V530 Winshape Table of contents: Deutsche Bedienungshinweise zur MillPlus IT V530 Programmierplatz... 3 English user directions to the MillPlus IT V530 Programming Station...

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G 5 6 H 00 x8 x8 x8 x8 x6 00 E 5 6 8 9 F x x x x x x x X G x /8 5 5 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! 5 H x 5 5 G x E E E E /8 5 6 G E H Opp Up Oberseite 6

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Villavent VR 400 DCV/B

Villavent VR 400 DCV/B 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions INTRODUKSJON

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus:

Nachdem Sie die Datei (z.b. t330usbflashupdate.exe) heruntergeladen haben, führen Sie bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste darauf aus: Deutsch 1.0 Vorbereitung für das Firmwareupdate Vergewissern Sie sich, dass Sie den USB-Treiber für Ihr Gerät installiert haben. Diesen können Sie auf unserer Internetseite unter www.testo.de downloaden.

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 1. Cube anschließen Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router. Die Power- und die Internet-LED beginnen zu blinken,

Mehr

Asynchronous Generators

Asynchronous Generators Asynchronous Generators Source: ABB 1/21 2. Asynchronous Generators 1. Induction generator with squirrel cage rotor 2. Induction generator with woed rotor Source: electricaleasy.com 2/21 2.1. Induction

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent

Mehr

Serviceinformation Nr. 02/11

Serviceinformation Nr. 02/11 Serviceinformation Nr. 02/11 vom: 06.10.2011 von: BAM 1. Software Navigator und Release Notes Auf unserer Homepage unter www.idm-energie.at/de/navigator-software.html steht ab sofort eine neue Version

Mehr

Contact 1600 QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA. www.sonybiz.net CHANGING THE WAY

Contact 1600 QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA. www.sonybiz.net CHANGING THE WAY Contact 1600 CHANGING THE WAY QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG BUSINESS GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUIDA RAPIDA COMMUNICATES www.sonybiz.net GB Getting started STEP 1 Turning

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

https://portal.microsoftonline.com

https://portal.microsoftonline.com Sie haben nun Office über Office365 bezogen. Ihr Account wird in Kürze in dem Office365 Portal angelegt. Anschließend können Sie, wie unten beschrieben, die Software beziehen. Congratulations, you have

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB 1/3.04 (Diese Anleitung ist für die CD geschrieben. Wenn Sie den Treiber vom WEB laden, entpacken

Mehr

Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten. Manual for JetCalc and components

Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten. Manual for JetCalc and components Installations-Anleitung JetCalc und Komponenten Manual for JetCalc and components Version 1.0 Datum: 11. April 2006 2 Inhaltsverzeichnis 1 Herunterladen Software / Download software 3 1.1 JetCalc 3 1.2.net

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Beschreibung. Process Description: Sartorius Bestellnummer / Order No.:

Beschreibung. Process Description: Sartorius Bestellnummer / Order No.: Q-App: USP Advanced Bestimmung des Arbeitsbereiches von Waagen gem. USP Kapitel 41 mit Auswertung über HTML (Q-Web) Determination of the operating range of balances acc. USP Chapter 41 with evaluation

Mehr

Fleet Manager 100 Bedienungsanleitung User Manual Hardware

Fleet Manager 100 Bedienungsanleitung User Manual Hardware Bedienungsanleitung User Manual Hardware 1. Bedienung im Fahrzeug... 2 2. Signale des Bordcomputers (LED, Summer)... 4 3. Fehlersuche... 5 1. Operation in the vehicle... 7 2. Buzzer codes... 9 3. Troubleshooting...

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Air Handling Unit GB GB Operation and maintenance instructions 10-05 GB Introduction Installation, operation and maintenance manual concerns air handling unit type manufactured by Systemair

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

KOBIL SecOVID Token III Manual

KOBIL SecOVID Token III Manual KOBIL SecOVID Token III Manual Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das KOBIL SecOVID Token entschieden haben. Mit dem SecOVID Token haben Sie ein handliches, einfach zu bedienendes Gerät zur universellen

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x8 x8 x8 x8 x 00 E 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x E E E E /8 G E H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer

Mehr

Simulation of a Battery Electric Vehicle

Simulation of a Battery Electric Vehicle Simulation of a Battery Electric Vehicle M. Auer, T. Kuthada, N. Widdecke, J. Wiedemann IVK/FKFS University of Stuttgart 1 2.1.214 Markus Auer Agenda Motivation Thermal Management for BEV Simulation Model

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34

BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34 BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34 2 BEDIENUNGSANLEITUNG FUER KALIBER VD 33 und VD 34 BATTERIE: SR920SW ANZEIGE: MULTIFUNKTIONSUHR MIT ZWEITER

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr