SAAB 9-3 (>2003)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "460701- SAAB 9-3 (>2003)"

Transkript

1 DEFA AS NORSK TIMERSATS FOR MONTERING SAMMEN MED DEFA WARM UP I: Timerfunksjonene skal styres av bilens SID-enhet, som må programmeres med TECH 2. Løsne kabelen til batteriets minuspol. Demonter lydisoleringen under instrumentpanelets venstre side(). Dra ut SID- enheten og radioen. Koble fra SID-enheten(2). II: Monter det ekstra releet i nærheten av laderen. Kapp den medleverte lange kabelen. Monter kabelskoene og kablene i henhold til skjemaet(iia). Ved boring i innerskjermen må hullet være fritt for grader, spon og lakkflak. Gjør rent med Terosons Rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge. Anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater. Løsne pluggen til venstre for panseråpnerens wiregjennoføring, og før inn den blå kabelen til midtkonsollen. Kabelen legges langs bilens originale kabler. III: Monter kontaktstiften på kabelen og sett den i posisjon 20 i SID-enhetens el-tilkobling. Kontroller at ledningen ikke kommer i berøring med skarpe kanter og fikser den langs ledningsnettet til SID-enheten. Koble til SID-enheten og sett den og radioen tilbake. Monter lydisoleringen. Kontroller at ingen kabler i motorrommet går mot varme eller skarpe deler. Fikser kablene ved behov. Koble til batteriets minuspol. Programmer SID-enheten for timerfunksjonen med 3 timers innkoblingstid ved hjelp av spesialverktøy TECH 2, se verkstedhåndboken «Elektrisk system, SID». Korriger SID-enhetens klokke og prøv start og stoppfunksjonene i henhold til brukerhåndboken. Biler med tidligere montert motorvarmer og T-stykke: Kablene flyttes fra T-stykket til laderen. Biler uten T-stykke: Kabelen fra apparatintaket og motorvarmeren flyttes til laderen. SVENSKA TIMERSTART I: Timerfunktionen skall styras av bilens SID-enhet, vilken måste programmeras med TECH 2 Lossa kabeln till batteriets minuspol. Demontera ljudisoleringen under instrumentpanelens vänstra sida (). Dra ut SIDenheten och radion. Koppla ur SID-enheten (2). II: Montera extrareläet i närheten av laddaren. Kapa kabeln i satsen. Montera kabelskor och kablar enl.schema (IIA). Lossa och lyft upp relä/säkringshållaren från el-centralen i motorrummet (3). Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. Lossa pluggen till vänster om huvlåsvajerns genomföring och för in blå kabeln till mittkonsolen. Kabeln dras tillsammans med original kabelstam. III: Montera kontaktstiftet på blå kabel och anslut den till nr 20 i SID-enhetens kopplingsplint. Var noga med att kabeln går fri från vassa detaljer, fixera kabeln längs kabelstammen till SID-enheten. Anslut SID-enheten, och åter montera den och radion. Montera ljudisoleringen. Kontrollera att ingen kabel ligger mot skarpa eller varma delar i motorrummet. Sätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol. Programmera SID-enheten för 3 timmars inkopplingstid med hjälp av specialverktyg TECH 2, se verkstadshandboken Elektriskt system, SID. Korrigera SID-enhetens klocka och prova start och stoppfuntionerna enligt användar-instruktionerna i bilens bruksanvisning. Bilar som redan har motorvärmare och T-stycke monterat: Flytta kablarna från T-stycket till laddaren. Bilar med motorvärmare men utan T-stycke: Intagskabeln och kabeln till motorvärmaren flyttas till laddaren. Intagskabeln ansluts till laddaren. AA SAAB 9-3 (>2003) SUOMI AJASTINSARJA DEFA WARM UP JÄRJESTELMÄN ASENNUKSEEN I. Ajastintoimintojen ohjaus tapahtuu auton SID-yksikön kautta, joka on ohjelmoitava SAAB-testilaitteella TECH 2. Irroita akun maadoituskaapeli. Irroita äänieriste vasemmalta puolelta kojelaudan alta (). Irrota akun maadoituskaapeli. Irrota SID-yksikkö ja radio. Kytke irti SID yksikkö (2). II. Erillinen rele asennetaan laturin läheisyyteen. Mukana seuraava pitkä johto katkaistaan ja johtokytkennät tehdään kytkentäkaavan (IIA) mukaisesti. Porattaessa sisälokasuojaan, poralastut on poistettava huolella esim. Teroson FL puhdistusaineella. Suojaa porausjälki esim. Standox K primerilla ja käytä peiteväriä. Reijän takaosan suojaukseen käytetään Terotex HV400 tai Mercasol. Irrota tulppa konepellin vaijerin läpiviennin vasemmalta puolelta ja vie vihreä johto keskikonsoliin, yhdessä auton alkuperäisten johtojen kanssa. III. Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan 20. Varmistu, ettei johto joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa ja kiinnitä se SID-yksikön johtosarjaan. Kytke liitin SID-yksikköön ja kiinnitä yksikkö ja radio paikoilleen. Asenna äänieriste.varmistu etteivät johdot moottoritilassa kosketa kuumenevia tai teräväiä osia, kiinnitä ne tarvittaessa. Kiinnitä akun maadoituskaapeli. Ohjelmoi SID-yksikköön 3 tunnin kytkentäaika testilaitteella TECH 2, katso korjaamokäsikirja (Sähköjärjestelmät, SID). Tarkista SID-yksikön kellon toiminnot ja testaa lämmitysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä auton käyttöopastuskirjan. Autot joihin jo aikaisemmin on asennettu moottorinlämmitin ja haaroituskappale. Panssarikaapelit siirretään haaroituskappaleesta akkulaturiin. Vain moottorinlämmittimellä varustetut autot. Kojepistorasian ja moottorinlämmittimen panssarikaapelit kytketään akkulaturiin. ENGLISH TIMER UNIT FOR INSTALLATION TOGETHER WITH THE DEFA WARM-UP SYSTEM I: Timer functions are controlled by the car s SID unit which must be programmed using TECH 2. Loosen the cable on the battery negative terminal. Remove the sound insulation underneath the instrument panel on the left hand side (). Withdraw the SID unit and the radio. Disconnect the SID unit (2). II: Fit the extra relay in the vicinity of the charger. Cut the long cable supplied with the kit. Fit the cable terminals and cables in accordance with the diagram (IIA). When drilling the inner wing, clean up the edges of the hole and remove all burrs and traces of paint and metal shavings. Clean the area using Teroson s Cleaner FL. Apply Standox K Filler/Primer. Paint in correct colour. Apply Terotex HV400 or Mercasol on inner surfaces. Loosen the plug on the left hand side of the cable entry for the bonnet opener cable, and insert the blue lead leading to the central console. Lay the lead alongside the original cables. III: Fit the connector plug to the cable and insert in position 20 on the electrical connector terminal of the SID unit. Make sure that the cable is kept clear of sharp edges etc. and secure the cable to the cable harness leading to the SID unit. Connect up to the SID unit and replace the radio. Replace the sound insulation. Make sure that none of the cables in the engine compartment can come into contact with hot parts or sharp edges or projections. Attach cables securely as required. Re-fit the battery cable. Program the SID unit for the timer function for a 3-hour switch-on period using the special tool TECH 2, see the workshop manual Electrical system, SID. Adjust the clock on the SID unit and test the start and stop functions following the instructions of the user manual. On cars already fitted with engine heater and T-piece: Move the cables from the T-piece to the charger. On cars without T-piece: The cable leading from the power input and the engine heater must be moved to the charger. DEUTSCH ZEITGEBER/TIMER ZUR MONTAGE MIT DEFA WARM UP I: Die Zeitgeberfunktion soll von der SID-Einheit des Fahrzeugs gesteuert werden, die mit TECH 2 programmiert werden muss. Das Kabel zum Minuspol der Batterie abmachen. Die Geräuschisolation unter der linken Seite des Armaturenbretts() ausbauen. SID-Einheit und Radio herausziehen. SID-Einheit(2) abkoppeln. II. Das zusätzliche Relais in der Nähe des Ladegeräts anbringen. Das mitgelieferte lange Kabel kappen. Kabelschuh und Kabel nach Massgabe des Schema(IIA) montieren. Bei der Bohrung des Innenkotflügels muss das Loch entgratet und frei von Spänen und Lackresten sein. Mit einem spezialreinigungs-mittel (z.b. Terosons FL) reinigen. Standox IK Grundierung auftragen. Deckfarbe auftragen. Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. Pfropfen links der Wiredurchführung der Motorhaube lockern und das blaue Kabel zur Mittelkonsole führen. Kabel den Originalkabeln des Fahrzeugs entlang legen. III. Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 20 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen. Kontrollieren, dass die Einheit nicht mit scharfen Ecken in Kontakt kommt und es an der Leitungseinheit der SID-Einheit montieren. Die SID-Einheit anschliessen und diese und Radio wieder einsetzen. Geräuschisolation montieren. Bitte nachsehen, dass keine Kabel im Motorraum mit Hitze oder scharfen Ecken ins Gehege kommen. Kabel bei Bedarf fixieren. Batteriepol wieder einsetzen. SID-Einheit für Timerfunktion mit Hilfe von Spezialwerkzeug TECH 2 für dreistündige Einschaltzeit programmieren, siehe hierzu Werkstatthandbuch Elektrosystem SID. Uhr der SID-Einheit korrigieren und Start- und Stoppfunktionen des Benutzerhandbuchs probieren. Fahrzeuge mit bereits eingebautem Motorheizgerät und T-Stück: Kabel ein Stück vom T-Stück entfernt in Richtung Ladegerät umlegen. Fahrzeuge ohne T-Stück: Kabel vom Apparatanschluss und Motorheizgerät zum Ladegerät umlegen.

2 SAAB 9-3 (>2003) DEFA AS II 2 III 8 JA H E C -. ) A H 6 E 5, A D A J 5, O I E A 6 5, F EA? A. H 5, - E D A EJ & # & $ & % 20 & # & % & $ = > A B H A H ) K = JK HE + = > A B HJD A? D = HC A H = > A B = I A C A H J IIA I JH= = > A B H5, 5, O I E A - N JH=? = > A B HJD A 5, - N JH= = > A B EA 5, SID POS.9 Original SAAB SID liittimen nastaan 2, alkuperäinen SAAB liitin ,3mm 6,3mm 6,3mm 6,3mm 4 -, Ca.50m m. Ca.300m m. Ca.300m m. Ca. 500m m. 4,8mm + 4,8mm AA-20006

3 NORSK NB Der det bores hull i platene, må hullet rengjøres, og flatene settes inn med Teroson rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge, anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater for å hindre rustangrep SAAB 9-3 (>2003) I DEFA AS III IV MOTORVARMEREN Før montering demonteres luftrør mellom luftfilter og turbo, og deksel over eksosmanifoil. APPARATINNTAKET. Se apparatinntakets egen anvisning. I: Apparatkontakten monteres i grillens ytre del på høyre side(). Demonter grillen. Kapp bort et stykke på 30 mm av ribbe 3 og fil av på ribbe 2(overside/ bakkant) sett nedenfra. Løsne hornet, vri dette til siden og skru fast. V 2 VI II: Monter ringen () på kontakten. Tre kabelen gjennom grillen (2). Monter den minste avstandshylsen (3), slik at den åpne slissen (4) peker nedover. Monter ringen (5) og mutteren (6). Tre kabelen inn i motor-rommet mellom radiator og høyre hovedlykt. KABELSETT FOR KUPÈVIFTE III: Monter laderen på venstre innerskjerm innenfor batteriet. Tre kabelen fra varmeren til laderen, og monter kabelen til apparatinntaket på laderen. Kabelen til kupearmeren tres fra laderen, under ekspansjonstanken og sikringsboksen, langs torpedoveggen. Strips kabelen fast til eksisterende kabler. II # $ VII VIII IV: Tre kabelen gjennom eksisterende hull() i torpedoveggen. NB Benytt gummigjennomføring. V: Demonter deksel() under hanskerommet. Tre ned kabelen. Monter kontakten(2) og monter tilbake dekselet. VI: Monter kupévarmeren på dekselet. NB Påse at det ikke bores i elektriske komponenter e.l. " NB Etter monteringen må det kontrolleres at det er tett mellom kabelen og gummigjennomføringen. AA 20006

4 SVENSKA OBS Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. MOTORVÄRMAREN Innan montering av motorvärmaren, demontera luftröret mellan luftfilter och turbo, samt skyddet över avgasröret. INTAGSKABELN Se anvisningen för intagskabeln. I: Intagskabeln monteras i frontgrillens högra ytterdel (). Demontera grillen. Kapa bort 28mm av ribba 3 och 4 nedifrån räknat. II: Montera ringen () på kontakten. Dra kablarna igenom grillen (2). Montera den största avståndshylsan (3) med öppningen (4) nedåt. Var noga med att den lägst sittande dräneringshålet på minikontakten är öppnad. Montera ringen (5) och mutter (6). Dra in kablarna in i motorrummet mellan kylaren och vänster strålkastare. GRENKABELSATS TILL KUPÉVÄRMARE Grenkabelsats DA skarvkabel DA används vid monteringen. III: Montera batteriladdaren på vänster innerskärm innanför batteriet. Anslut kabeln från motorvärmaren och intagskabeln till laddaren. Kabeln till kupevärmaruttaget dras från laddaren, under expansionskärlet och säkringsdosan, längs torpedväggen.fäst kabeln med buntband i befintliga kablar. IV: Dra kabeln genom befintligt hål () i torpedväggen. OBS Använd gummigenomföring. V: Lossa skyddet () under handskfacket. Dra in kabeln och anslut den till kupékontakten (2). Montera tillbaka skyddet (). VI: Montera kupévärmaren. OBS Kontrollera så inga komponenter kan skadas vid håltagning. OBS Kontrollera och åtgärda ev. läckage mellan kabel och gummigenomföring i torpedväggen. AA20006 SUOMI HUOM Jos auton korirakenteeseen porataan reikä, tämä on puhdistettava Teroson FL puhdistusaineella. Käytä Standox K primeriä. Suojaa puhdas metallipinta Terotex HV400 tai Mercasol ruostesuoja-aineella. MOOTTORINLÄMMITIN Ennen asennusta on irroitettava ilmaputki ilmansuodattimen ja turbon väliltä sekä pakosarjan lämpösuoja. KOJEPISTORASIA I: Kojepistorasia asennetaan oikealle puolelle etusäleikköön (). Irroita etusäleikkö. Leikkaa rivasta 3 (alhaalta lukien) 28mm pala pois ja viilaa 2. rivasta ainetta pois. Käännä äänitorvi sivuun. II: Aseta tasorengas () kojepistorasiaan ja pujota panssarikaapeli säleikön (2) läpi. Asenna säleikön taakse leveämpi soviterengas (3), avoin kohta (4) alaspäin. Asenna tasorengas (5) ja kiristä muovimutteri (6)paikalleen.Vie johto moottoritilaan jäähdyttimen ja oikeanpuoleisen ajovalolyhdyn välistä. JOHTOSARJA SISÄLÄMMITTIMELLE III: Asenna laturi vasempaan sisälokasuojaan akun taakse. Kiinnitä panssarikaapelit moottorinlämmittimeltä ja kojepistorasialta laturiin. Laturilta sisälämmittimelle menevä johto viedään paisuntasäiliön ja sulakersian alta rintapeltiä pitkin läpivientikohtaan. IV: Pujota panssarikaapeli rintapellissä olevan reiän läpi (). HUOM käytä läpivientikumia. V: Irrota suojus () hansikaskotelon alta. Pujota kaapeli alas, asenna sisäpistorasia (2) ja kiinnitä suojus paikalleen. VI: Kiinnitä sisälämmitin suojukseen. HUOM varmistu ettet poraa johtosarjoihin tai vastaaviin. HUOM Tarkista läpivientikohtien tiiveys asennuksen jälkeen. ENGLISH NB: Wherever holes are drilled in bulkhead etc., clean the hole and the surrounding areas and apply Teroson FL. Apply Standox K filler and primer. Apply final coat in correct colour. Use Terotex HV400 or Mercasol on interior surfaces to prevent corrosion. THE ENGINE HEATER Before assembly, remove the air hose between air filter and turbo, and the exhaust manifold cover. APPLIANCE SOCKET See the separate instructions for power connection. I: The appliance socket should be fitted in the outer section of the radiator grille on the right hand side ().Remove the grille. Cut away 28 mm from ribs 3 and 4 counting from the bottom and upwards. II: Fit the ring () to the socket attachment. Feed the power lead through the grille (2). Fit the spacer (3) so that the open slot (4) is pointing downwards. Make sure that the indented section on the power socket is removed. Fit the ring (5) and the nut (6). Feed the power lead into the engine compartment between radiator and left hand headlamp. CABLE SET FOR CAR INTERIOR BLOWER III: Before fitting the power cable for the interior blower, remove the cover over the water shield (), and the cover over the electrical cable entry (2) into the car interior. IV: Pass the cable through the existing hole () in the bulkhead. NB: Use a rubber grommet in the hole. V: Remove the cover () underneath the glove compartment. Pull the cable through. Fit the plugin contact (2) and replace the cover. VI: Fit the car interior heater to the cover. NB: Take care to avoid drilling into electrical components etc. NOTE: When installation is completed, check that there is a proper seal between the cable and the rubber grommet. DEUTSCH NB Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, müssen die Löcher gereinigt und die Flächen mit Teroson Reinigungsmittel behandelt werden. Mit Standox IK Grundierung vorbehandeln. Deckfarbe auftragen, und zur Verhinderung von Rostbildung die Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. MOTORVORWÄRMEGERÄT Vor der Montage das Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo und die Abdeckung über dem Auspuffrohr demontieren. APPARATEINGANG: Siehe eigene Anleitung für Gerätanschluss. I: Der Apparatkontakt wird am äusseren Teil des Grills auf der rechten Seite () angebracht. Grill demontieren. An Rippe 3 und 4 von unten her ein 28mm langes Stück kappen. II: Ring() auf den Kontakt montieren. Kabel durch den Grill ziehen. Abstandshülse(3) so montieren, dass der offene Schlitz(4) nach unten zeigt. Bitte beachten, dass die untere Vertiefung im Plastik am Gerätekontakt entfernt ist. Ring(5) und Mutter(6) montieren. Kabel in den Motorraum zwischen dem Radiator und dem linken Hauptscheinwerfer einziehen. KABELSETT FÜR INNENRAUMHEIZUNG III: Vor der Montage des Kabels zur Innenraumheizung ist die Abdeckung über dem Wasserbrett() und die Abdeckung über der Stromdurchführung(2) zum Innenraum auszubauen. IV: Kabel durch vorhandenes Loch() in der Torpedowand ziehen. BITTE BEACHTEN Gummidurchfürung benutzen. V: Abdeckung() unter dem Hanschuhfach demontieren. Kabel hinunterziehen. Kontakt(2) montieren und Abdeckung wieder einbauen. VI: Innenraumheizgerät an der Abdeckung anbringen. BITTE BEACHTEN, dass Elektrokomponenten u. s. nicht abgebohrt werden NB Nach der Montage muss kontrolliert werden, dass zwischen Kabel und Gummidurchführung keine Undichtigkeit besteht. 9-3

5 DEFA AS NORSK TIMERSATS FOR MONTERING SAMMEN MED DEFA WARM UP I: Timerfunksjonene skal styres av bilens SID-enhet, som må programmeres med TECH 2. Løsne kabelen til batteriets minuspol. Demonter lydisoleringen under instrumentpanelets venstre side(). Dra ut SID- enheten og radioen. Koble fra SID-enheten(2). II: Monter det ekstra releet i nærheten av laderen. Kapp den medleverte lange kabelen. Monter kabelskoene og kablene i henhold til skjemaet(iia). Ved boring i innerskjermen må hullet være fritt for grader, spon og lakkflak. Gjør rent med Terosons Rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge. Anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater. Løsne pluggen til venstre for panseråpnerens wiregjennoføring, og før inn den blå kabelen til midtkonsollen. Kabelen legges langs bilens originale kabler. III: >2004: Monter fjærstift på kabelen og sett den i posisjon 9 i SID-enhetens el-tilkobling. 2004>05: Monter den lille 4-kant hylsen på kabel og sett den i pos. 8 i SID enheten el tilkobling. Kontroller at ledningen ikke kommer i berøring med skarpe kanter og fikser den langs ledningsnettet til SID-enheten. Koble til SID-enheten og sett den og radioen tilbake. Monter lydisoleringen. Kontroller at ingen kabler i motorrommet går mot varme eller skarpe deler. Fikser kablene ved behov. Koble til batteriets minuspol. Programmer SID-enheten for timerfunksjonen med 3 timers innkoblingstid ved hjelp av spesialverktøy TECH 2, se verkstedhåndboken «Elektrisk system, SID». Korriger SID-enhetens klokke og prøv start og stoppfunksjonene i henhold til brukerhåndboken. Biler med tidligere montert motorvarmer og T-stykke: Kablene flyttes fra T-stykket til laderen. Biler uten T-stykke: Kabelen fra apparatintaket og motorvarmeren flyttes til laderen. SVENSKA TIMERSTART I: Timerfunktionen skall styras av bilens SID-enhet, vilken måste programmeras med TECH 2 Lossa kabeln till batteriets minuspol. Demontera ljudisoleringen under instrumentpanelens vänstra sida (). Dra ut SIDenheten och radion. Koppla ur SID-enheten (2). II: Montera extra reläet i närheten av laddaren. Kapa kabeln i satsen. Montera kabelskor och kablar enl.schema (IIA). Lossa och lyft upp relä/säkringshållaren från el-centralen i motorrummet (3). Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. Lossa pluggen till vänster om huvlåsvajerns genomföring och för in blå kabeln till mittkonsolen. Kabeln dras tillsammans med original kabelstam. III: >2004: Montera fjäderhylsa på blå kabel och anslut den till nr 9 i SID-enhetens kopplingsplint. 2004>05: Montera den lilla 4-kanthylsan på blå kabel och anslut den till nr 8 i SID-enhetens kopplingsplint. Var noga med att kabeln går fri från vassa detaljer, fixera kabeln längs kabelstammen till SID-enheten. Anslut SID-enheten, och åter montera den och radion. Montera ljudisoleringen. Kontrollera att ingen kabel ligger mot skarpa eller varma delar i motorrummet. Sätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol. Programmera SID-enheten för 3 timmars inkopplingstid med hjälp av specialverktyg TECH 2, se verkstadshandboken Elektriskt system, SID. Korrigera SID-enhetens klocka och prova start och stoppfuntionerna enligt användar-instruktionerna i bilens bruksanvisning. Bilar som redan har motorvärmare och T-stycke monterat: Flytta kablarna från T-stycket till laddaren. Bilar med motorvärmare men utan T-stycke: Intagskabeln och kabeln till motorvärmaren flyttas till laddaren. Intagskabeln ansluts till laddaren. AA SAAB 9-5 (>2005) SUOMI AJASTINSARJA DEFA WARM UP JÄRJESTELMÄN ASENNUKSEEN I. Ajastintoimintojen ohjaus tapahtuu auton SID-yksikön kautta, joka on ohjelmoitava SAAB-testilaitteella TECH 2. Irroita akun maadoituskaapeli. Irroita äänieriste vasemmalta puolelta kojelaudan alta (). Irrota akun maadoituskaapeli. Irrota SID-yksikkö ja radio. Kytke irti SID yksikkö (2). II. Erillinen rele asennetaan laturin läheisyyteen. Mukana seuraava pitkä johto katkaistaan ja johtokytkennät tehdään kytkentäkaavan (IIA) mukaisesti. Porattaessa sisälokasuojaan, poralastut on poistettava huolella esim. Teroson FL puhdistusaineella. Suojaa porausjälki esim. Standox K primerilla ja käytä peiteväriä. Reijän takaosan suojaukseen käytetään Terotex HV400 tai Mercasol. Irrota tulppa konepellin vaijerin läpiviennin vasemmalta puolelta ja vie vihreä johto keskikonsoliin, yhdessä auton alkuperäisten johtojen kanssa. III. >2004: Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan >05: Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan 8. Varmistu, ettei johto joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa ja kiinnitä se SID-yksikön johtosarjaan. Kytke liitin SID-yksikköön ja kiinnitä yksikkö ja radio paikoilleen. Asenna äänieriste.varmistu etteivät johdot moottoritilassa kosketa kuumenevia tai teräväiä osia, kiinnitä ne tarvittaessa. Kiinnitä akun maadoituskaapeli. Ohjelmoi SID-yksikköön 3 tunnin kytkentäaika testilaitteella TECH 2, katso korjaamokäsikirja (Sähköjärjestelmät, SID). Tarkista SID-yksikön kellon toiminnot ja testaa lämmitysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä auton käyttöopastuskirjan. Autot joihin jo aikaisemmin on asennettu moottorinlämmitin ja haaroituskappale. Panssarikaapelit siirretään haaroituskappaleesta akkulaturiin. Vain moottorinlämmittimellä varustetut autot. Kojepistorasian ja moottorinlämmittimen panssarikaapelit kytketään akkulaturiin. ENGLISH TIMER UNIT FOR INSTALLATION TOGETHER WITH THE DEFA WARM-UP SYSTEM I: Timer functions are controlled by the car s SID unit which must be programmed using TECH 2. Loosen the cable on the battery negative terminal. Remove the sound insulation underneath the instrument panel on the left hand side (). Withdraw the SID unit and the radio. Disconnect the SID unit (2). II: Fit the extra relay in the vicinity of the charger. Cut the long cable supplied with the kit. Fit the cable terminals and cables in accordance with the diagram (IIA). When drilling the inner wing, clean up the edges of the hole and remove all burrs and traces of paint and metal shavings. Clean the area using Teroson s Cleaner FL. Apply Standox K Filler/Primer. Paint in correct colour. Apply Terotex HV400 or Mercasol on inner surfaces. Loosen the plug on the left hand side of the cable entry for the bonnet opener cable, and insert the blue lead leading to the central console. Lay the lead alongside the original cables. III: >2004: Fit the connector plug to the cable and insert in position 9 on the electrical connector terminal of the SID unit. 2004>05: Fit the connector plug to the cable and insert in position 8 on the electrical connector terminal of the SID unit. Make sure that the cable is kept clear of sharp edges etc. and secure the cable to the cable harness leading to the SID unit. Connect up to the SID unit and replace the radio. Replace the sound insulation. Make sure that none of the cables in the engine compartment can come into contact with hot parts or sharp edges or projections. Attach cables securely as required. Re-fit the battery cable. Program the SID unit for the timer function for a 3-hour switch-on period using the special tool TECH 2, see the workshop manual Electrical system, SID. Adjust the clock on the SID unit and test the start and stop functions following the instructions of the user manual. On cars already fitted with engine heater and T-piece: Move the cables from the T-piece to the charger. On cars without T-piece: The cable leading from the power input and the engine heater must be moved to the charger. DEUTSCH ZEITGEBER/TIMER ZUR MONTAGE MIT DEFA WARM UP I: Die Zeitgeberfunktion soll von der SID-Einheit des Fahrzeugs gesteuert werden, die mit TECH 2 programmiert werden muss. Das Kabel zum Minuspol der Batterie abmachen. Die Geräuschisolation unter der linken Seite des Armaturenbretts() ausbauen. SID-Einheit und Radio herausziehen. SID-Einheit(2) abkoppeln. II. Das zusätzliche Relais in der Nähe des Ladegeräts anbringen. Das mitgelieferte lange Kabel kappen. Kabelschuh und Kabel nach Massgabe des Schema(IIA) montieren. Bei der Bohrung des Innenkotflügels muss das Loch entgratet und frei von Spänen und Lackresten sein. Mit einem spezialreinigungs-mittel (z.b. Terosons FL) reinigen. Standox IK Grundierung auftragen. Deckfarbe auftragen. Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. Pfropfen links der Wiredurchführung der Motorhaube lockern und das blaue Kabel zur Mittelkonsole führen. Kabel den Originalkabeln des Fahrzeugs entlang legen. III. >2004: Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 9 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen. 2004>05: Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 8 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen Kontrollieren, dass die Einheit nicht mit scharfen Ecken in Kontakt kommt und es an der Leitungseinheit der SID-Einheit montieren. Die SID-Einheit anschliessen und diese und Radio wieder einsetzen. Geräuschisolation montieren. Bitte nachsehen, dass keine Kabel im Motorraum mit Hitze oder scharfen Ecken ins Gehege kommen. Kabel bei Bedarf fixieren. Batteriepol wieder einsetzen. SID-Einheit für Timerfunktion mit Hilfe von Spezialwerkzeug TECH 2 für dreistündige Einschaltzeit programmieren, siehe hierzu Werkstatthandbuch Elektrosystem SID. Uhr der SID-Einheit korrigieren und Start- und Stoppfunktionen des Benutzerhandbuchs probieren. Fahrzeuge mit bereits eingebautem Motorheizgerät und T-Stück: Kabel ein Stück vom T-Stück entfernt in Richtung Ladegerät umlegen. Fahrzeuge ohne T-Stück: Kabel vom Apparatanschluss und Motorheizgerät zum Ladegerät umlegen.

6 SAAB 9-5 (>2005) DEFA AS II 2 III 8 JA H E C -. ) A H 6 E 5, A D A J 5, O I E A 6 5, F EA? A. H 5, - E D A EJ & # & $ & # & % & % & $ = > A B H A H ) K = JK HE + = > A B HJD A? D = HC A H = > A B = I A C A H J IIA 9 >2004 SID = >05 SID = 8 - I JH= = > A B H5, 5, O I E A - N JH=? = > A B HJD A 5, - N JH= = > A B EA 5, SAAB 9-5 >2004 SID pos.9 Original SAAB SID liittimen nastaan 9, alkuperäinen SAAB liitin SAAB >05 SID pos.8 Original SAAB SID liittimen nastaan 8, alkuperäinen SAAB liitin 4 -, ,3mm 6,3mm 6,3mm 6,3mm Ca.50mm. Ca.300mm. Ca.300mm. Ca. 500mm. (0,63x0,63) AA20006

7 NORSK NB Der det bores hull i platene, må hullet rengjøres, og flatene settes inn med Teroson rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge, anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater for å hindre rustangrep SAAB 9-5 (>2005) I DEFA AS III 2 IV MOTORVARMEREN Før montering demonteres luftrør mellom luftfilter og turbo, og deksel over eksosmanifoil. APPARATINNTAKET. Se apparatinntakets egen anvisning. I: Apparatkontakten monteres i grillens ytre del på venstre side(). Demonter grillen. Kapp bort et stykke på 28 mm av ribbe 3 og 4 sett nedenfra. II: Monter ringen () på kontakten. Tre kabelen igjennom grillen (2). Monter den største avstandshylsen (3), slik at den åpne slissen (4) peker nedover. Monter ringen (5) og mutteren (6). Tre kabelen inn i motor-rommet mellom radiator og venstre hovedlykt. KABELSETT FOR KUPÈVIFTE III: Før montering av kabelen til kupeviften, demonteres dekselet() over vannbrettet, og dekslet(2) over el-gjennomføring til kupeen. IV: Monter laderen på venstre innerskjerm innenfor batteriet. Tre kabelen fra varmeren til laderen, og monter kabelen til apparatinntaket på laderen. Kabelen til kupearmeren tres fra laderen, under ekspansjonstanken og sikringsboksen, langs torpedoveggen. Strips kabelen fast til eksisterende kabler. V: Bor et 20mm. hull i platen() mellom motorrommet og vannbrettet. Dette hullet bores der det er en utsparing i støydempingsmatten, og et kjørnermerke i platen. NB Benytt gummigjennomføring VI: Bor et hull på 20mm. i platen inn i kupeen, iflg. målsetting på foto. NB Benytt gummigjennomføring Monter kabelen slik at den er ca. 0,5m inn i kupeen. VII: Demontere dekselet() på tunnelen på høyre side i bilen. Demonter platen(2) under hanskerommet. Monter kontakten på høyre underside av denne platen. NB Kontakten MÅ IKKE monteres på andre steder. Monter kabelen. VIII: Monter kupevarmeren på dekslet før dette monteres på plass igjen. Monter tilbake dekslene inne i kupeen og over vannbrettet. NB Etter monteringen må det kontrolleres at det er tett mellom kabelen og gummigjennomføringen. AA20006 II # " $ V VII VI VIII

8 SVENSKA OBS Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. MOTORVÄRMAREN Innan montering av motorvärmaren, demontera luftröret mellan luftfilter och turbo, samt skyddet över avgasröret. INTAGSKABELN I: Intagskabeln monteras i frontgrillens vänstra ytterdel (). II: Demontera grillen. Kapa bort 28mm av ribba 3 och 4 nedifrån räknat. Montera ringen () på kontakten. Dra kablarna igenom grillen (2). Montera den största avståndshylsan (3) med öppningen (4) nedåt. Var noga med att den lägst sittande dräneringshålet på minikontakten är öppnad. Montera ringen (5) och mutter (6). Dra in kablarna in i motorrummet mellan kylaren och vänster strålkastare. GRENKABELSATS TILL KUPÉVÄRMARE Grenkabelsats DA skarvkabel DA används vid monteringen. III: Vid montering av kablaget in i kupén till kupévärmaruttaget, lossa täcklocket () över torpedutrymmet, lossa och vik därefter undan damasken (2) till kabelgenomföringen in i kupén. IV: Laddaren monteras på vänster innerskärm innanför batteriet, kabel från värmaren, kabel från intagskontakten och kabel till kupékontakten ansluts till laddaren. Kabel (.5m + 0.5m) till kupékontakten dras under expansionskärlet och säkringsdosan, längs torpedväggen. Fäst kabeln med buntband i befintlig kabelstam. V: Borra ett 20mm hål i mellanväggen () till torpedutrymmet. Hålet borras där det är en perforering i isolationsmattan och ett körn slag i plåten. OBS använd gummi- genomföring VI: Borra ett 20mm hål i bröstplåten enl. måttbeskrivning på bilden. OBS Använd gummigenomföring Fäst kabeln så att ca 0,5m av kabeln sticker in i kupén. VII: Demontera skyddet () på mittkonsolens höger sida. Demontera skyddet (2) under handskfacket. Montera kontakten på höger undersida av skyddet. OBS Kontakten skall inte monteras på något annat ställe. VIII: Montera kupévärmaren på skyddet innan det återmonteras. Anslut kabeln till kontakten, montera tillbaka skydden i kupén och täcklocket i motorrummet. OBS Kontrollera och åtgärda ev. läckage mellan kabel och gummigenomföring i torpedväggen. AA20006 SUOMI HUOM Jos auton korirakenteeseen porataan reikä, tämä on puhdistettava Teroson FL puhdistusaineella. Käytä Standox K primeriä. Suojaa puhdas metallipinta Terotex HV400 tai Mercasol ruostesuoja-aineella. MOOTTORINLÄMMITIN Ennen asennusta on irroitettava ilmaputki ilmansuodattimen ja turbon väliltä sekä pakosarjan lämpösuoja. KOJEPISTORASIA I: Kojepistorasia asennetaan vasemmalle puolelle etusäleikköön (). II: Irroita etusäleikkö. Leikka rivoista 3 ja 4 (alhaalta lukien) 28mm pala pois. Aseta tasorengas () kojepistorasiaan ja pujota panssarikaapeli säleikön (2) läpi. Asenna säleikön taakse leveä soviterengas (3), avoin kohta (4) alaspäin. Asenna tasorengas (5) ja kiristä muovimutteri (6) paikalleen. Vie johto moottoritilaan jäähdyttimen ja vasemmanpuoleisen ajovalolyhdyn välistä. JOHTOSARJA SISÄLÄMMITTIMELLE III: Muovinen suojalevy () tuulilasin edestä ja johtojen läpiviennin suojus (2) on irroitettava ennen panssarikaapelin läpivientiä sisätilaan. IV: Laturi asennetaan vasempaan sisälokasuojaan akun viereen. Kiinnitä panssarikkaapelit moottorinlämmittimeltä ja kojepistorasialta laturiin. Johto sisälämmittimen pistokkeelle viedään laturilta paisuntasäiliön ja sulakerasian alta rintapeltiin viereen. Kiinnitä johto auton johtosarjaan siteillä. V: Poraa 20mm reikä rintapellin yläpuolella olevaan väliseinään. Reikä porataan kohtaan jossa on reikä äänieristeessä ja pellissä tuurnan jälki. HUOM Käytä läpivientikumia. VI: Poraa 20mm reikä auton sisätilaan kuvan mitan mukaan. HUOM Käytä läpivientikumia. Vie panssarikaapeli auton sisätilaan n.50cm. VII: Irroita oikeanpuoleisen jalkatilan sivuverhous () keskitunnelin etuosasta. Irrota suojalevy (2) hansikaskotelon alta. Sisäpistoke kiinnitetään suojalevyn oikeanpuoleiseen reunaan. HUOM Sisäpistoketta ei saa muualle kiinnittää. Kiinnitä johto sisäpistorasiaan ja irrotetut osat takaisin paikoilleen. HUOM Tarkista läpivientikohtien tiiveys asennuksen jälkeen. ENGLISH NB: Wherever holes are drilled in bulkhead etc., clean the hole and the surrounding areas and apply Teroson FL. Apply Standox K filler and primer. Apply final coat in correct colour. Use Terotex HV400 or Mercasol on interior surfaces to prevent corrosion. THE ENGINE HEATER Before assembly, remove the air hose between air filter and turbo, and the exhaust manifold cover. APPLIANCE SOCKET I: The appliance socket should be fitted in the outer section of the radiator grille on the left hand side (). II: The power socket should be fitted to the outer section of the radiator grille on the left hand side (). Remove the grille. Cut away 2 mm from ribs 3 and 4 counting from the bottom and upwards. Fit the ring () to the socket attachment. Feed the power lead through the grille (2). Fit the spacer (3) so that the open slot (4) is pointing downwards. Make sure that the indented section on the power socket is removed. Fit the ring (5) and the nut (6). Feed the power lead into the engine compartment between radiator and left hand headlamp. CABLE SET FOR CAR INTERIOR BLOWER III: Before fitting the power cable for the interior blower, remove the cover over the water shield (), and the cover over the electrical cable entry (2) into the car interior. IV: Fit the charger to the left hand inside wheel arch on the inner side of the battery. Insert the power cable () from the heater to the charger (2), and fit cable (3) to the appliance socket on the charger. Lay cable (4) to the interior blower from the charger, routing it beneath the expansion tank and fuse box, and along the bulkhead. Attach the power cable to existing cables using fastening strips. V: Drill a 20mm hole in the division between the engine compartment and the water shield. This hole should be drilled where the noise deadening matting is cut away and where there is a punch mark in the metal sheet. NOTE: Fit a rubber grommet in this hole. VI: Drill a 20mm hole in the bulkhead into the interior, using the measurements on the photograph. NOTE: Fit a rubber grommet in the hole. Insert the power cable so that there is approx. 50 cm cable in the vehicle interior. Pull the cable over so that it lies on the right hand side in the interior. VII: Remove the cover () on the tunnel on the left hand side of the car. VIII: Remove the plate () underneath the glove compartment. Fit the socket to the underside of this plate on the right hand side. NOTE: The socket MUST NOT be installed in any other position. Fit the cable and replace the covers inside the car and above the water shield. NOTE: When installation is completed, check that there is a proper seal between the cable and the rubber grommet. DEUTSCH NB Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, müssen die Löcher gereinigt und die Flächen mit Teroson Reinigungsmittel behandelt werden. Mit Standox IK Grundierung vorbehandeln. Deckfarbe auftragen, und zur Verhinderung von Rostbildung die Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. MOTORVORWÄRMEGERÄT Vor der Montage das Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo und die Abdeckung über dem Auspuffrohr demontieren. APPARATEINGANG: I: Der Apparatkontakt wird am äusseren Teil des Grills auf der linken Seite () angebracht. II: Grill demontieren. An Rippe 3 und 4 von unten her ein 28mm langes Stück kappen. Ring() auf den Kontakt montieren. Kabel durch den Grill ziehen. Abstandshülse(3) so montieren, dass der offene Schlitz(4) nach unten zeigt. Bitte beachten, dass die untere Vertiefung im Plastik am Gerätekontakt entfernt ist. Ring(5) und Mutter(6) montieren. Kabel in den Motorraum zwischen dem Radiator und dem linken Hauptscheinwerfer einziehen. KABELSETT FÜR INNENRAUMHEIZUNG III: Vor der Montage des Kabels zur Innenraumheizung ist die Abdeckung über dem Wasserbrett() und die Abdeckung über der Stromdurchführung(2) zum Innenraum auszubauen. IV: Batteriladegerät am linken Innenkotflügel innerhalb der Batterie montieren. Das Kabel vom Heizgerät zur Batteriladegerät verlegen und Kabel zum Apparateingang an das Batteriladegerät montieren. Kabel zur Innenraumheizung von das Batteriladegerät her einziehen, unter dem Expansionstank und der Sicherungsbox, an der Torpedowand entlang. Kabel an den vorhandenen Kabeln mit Clips festmachen. V: Ein 20mm Loch in die Platte zwischen dem Motorraum und dem Wasserbrett bohren. Dieses Loch wird dort gebohrt, wo eine Aussparung in der Lärmschutzmatte und eine Körnermarke in der Platte ist. NB Bitte Gummidurchführung benutzen VI: Ein Loch von 20 mm in die Platte im Innenraum bohren, siehe Massangaben auf dem Photo. NB Gummi- Durchführung benutzen Das Kabel so montieren, dass es ca. 0,5 m in den Innenraum reicht. Kabel so anziehen, dass es auf der rechten Seite innen im Innenraum liegt. VII.: Abdeckung() des Tunnels auf der linken Seite des Wagens demontieren. Platte() unter dem Handschuhfach ausbauen. Den Kontakt auf der rechten Seite dieser Platte montieren. NB Der Kontakt DARF NICHT an anderer Stelle montiert werden. VIII: Das Innenraumheizgerät muss an der Platte bevor die Platte zugesetzt montiert werden NB Nach der Montage muss kontrolliert werden, dass zwischen Kabel und Gummidurchführung keine Undichtigkeit besteht. 9-5

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung 124525 06.07.2011 AT/KMB 392-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon

Mehr

INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 20 MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST 20 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 20

INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 20 MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST 20 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 20 MAV 145-11 511086 SE MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING GB DE FI INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS MONTERINGSANVISNING

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK Montage- og brugsvejledning Montage- und Gebrauchsanleitung Assembly and user instructions DK D UK See our website for further information: www.winther-bikes.com DK Indhold 6 Indledning 30 Indstilling

Mehr

DALI SUB E-12 F MANUAL

DALI SUB E-12 F MANUAL MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON MK2 LEKTOR N ZENSOR CONCEPT SUBWOOFER DALI ZENSOR M A NUA L ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951043-0-0F MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON LEKTOR CONCEPT

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

ES 200-2D 255169-01-6-50

ES 200-2D 255169-01-6-50 Easy -2D Easy -2D 255169-01-6-50 Montageanleitung Komponenten Mounting instruction Components Easy -2D Inhaltsverzeichniss 255169-01-6-50 08-2012 Seite Page 1. Zu Ihrer Sicherheit 04-05 For your safety

Mehr

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176 Operating manual................................... 2-57 Betriebsanleitung................................. 58-113 Mode d emploi................................... 114-134 Manuale per l operatore...........................

Mehr

InPro 6950 Series O 2 Sensors

InPro 6950 Series O 2 Sensors InPro 6950 Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 137 2 Series O 2 Sensor 12 mm English Page 3 Deutsch Seite 38 Français Page 73 05 / 15 Mettler-Toledo

Mehr

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1)

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1) 4-102-916-11 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Operating Instructions Before operating the TV, please read the Safety Information section of this manual. Retain this manual for future reference.

Mehr

InPro 6800 Series O 2 Sensors

InPro 6800 Series O 2 Sensors InPro 6800 Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 200 953 2 Series O 2 Sensor 12/25 mm English Page 3 Deutsch Seite 36 Français Page 69 05/15 Mettler-Toledo

Mehr

D Betriebsanleitung Seite 2-14 G Instruction Manual Page 15-27

D Betriebsanleitung Seite 2-14 G Instruction Manual Page 15-27 D Betriebsanleitung Seite 2-14 G Instruction Manual Page 15-27 CARSON Fischkutter CUX-13 500108014 D Sehr geehrter Kunde Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres CARSON RC-Modell s, das nach dem heutigen

Mehr

CDP 20 / 30. Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog

CDP 20 / 30. Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog CDP 20 / 30 Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog Nov.98 974290 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Inhaltsverzeichnis

Mehr

Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI. www.visitsorlandet.com

Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI. www.visitsorlandet.com Topp 20 turar i Åmli TOP 20 HIKING TRAILS IN ÅMLI TOP 20 WANDERRUTEN IN ÅMLI www.visitsorlandet.com "Topp 20 i Åmli" 20 gode turforslag i Åmli Skilting og merking Ved startpunkta for dei 20 turløypene

Mehr

M3 SL, 20 SL, 20 DUO, 36 DUO 20 BOILER, 20 SL BOILER

M3 SL, 20 SL, 20 DUO, 36 DUO 20 BOILER, 20 SL BOILER M3 SL, 20 SL, 20 DUO, 36 DUO 20 BOILER, 20 SL BOILER FI Asennusohje DE Montageanleitung SV Monteringsanvisning RU Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó êàìåíêè EN Instructions for installation ET Paigaldusjuhend 20 DUO,

Mehr

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett Wood 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett OLIVER FURNITURE A/S Ndr. Strandvej 119 A 3150 Hellebæk Denmark Tel. +45 4970 7317 www.oliverfurniture.dk Teil-Nr.

Mehr

MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise

MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markise VAS 450821-0208 1 2 3 4 A 1a a B ENGLISH: Contents of packaging 1 : Awning blind 2 : Plastic profile 3 : Screws, rawlplugs, pin, bushing and cord retainer

Mehr

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i

Series O 2 Sensors. Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation. InPro 6850 i / 6900 i / 6950 i InPro 6850 i, 6900 i & 6950 i Series O 2 Sensors Instruction manual Bedienungsanleitung Instructions d utilisation 52 206 349 2 O 2 Sensor 12 / 25 mm English Page 3 Deutsch Seite 40 Français Page 78 05

Mehr

Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O

Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O Montage- und Bedienungsanleitung (S. 2) Mounting instruction and operating manual (S. 26) KeyMatic: HM-Sec-Key, HM-Sec-Key-S, HM-Sec-Key-O 2. Ausgabe Deutsch 12/2008 Dokumentation 2007 eq-3 Ltd., Hong

Mehr

BIOSTAT RM 20 50 basic

BIOSTAT RM 20 50 basic Operating Instructions Bedienungsanleitung BIOSTAT RM 20 50 basic 85032-534-52 85032-534-52 Vers. 11 2011 Contents English.............................................. Page 5 Deutsch.............................................

Mehr

Originalbetriebsanleitung. 2 Jahre Garantie. 2 years WARRANTY. 2 ans de GARANTIE W 450 SE. 2 jaar GARANTIE D/GB/F/NL

Originalbetriebsanleitung. 2 Jahre Garantie. 2 years WARRANTY. 2 ans de GARANTIE W 450 SE. 2 jaar GARANTIE D/GB/F/NL Originalbetriebsanleitung 2 Jahre Garantie 2 years WARRANTY 2 ans de GARANTIE 2 jaar GARANTIE W 450 SE D/GB/F/NL 1 5 2 4 6 3 2 1 7 8 9 10 12 11 13 14 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5

Mehr

LA 11AS LA 16AS. Montage- und Gebrauchsanweisung. Installation and Operating Instructions. Instructions d installation et d utilisation

LA 11AS LA 16AS. Montage- und Gebrauchsanweisung. Installation and Operating Instructions. Instructions d installation et d utilisation LA 11AS LA 16AS Montage- und Gebrauchsanweisung Deutsch Installation and Operating Instructions English Instructions d installation et d utilisation Français Luft/Wasser- Wärmepumpe für Außenaufstellung

Mehr

HARVIA. M3 SL, 20 SL, 20 SL Boiler, 20 Duo, 36 Duo, 50 SL

HARVIA. M3 SL, 20 SL, 20 SL Boiler, 20 Duo, 36 Duo, 50 SL HRVI M3 SL, 20 SL, 20 SL oiler, 20 Duo, 36 Duo, 50 SL Instructions for Installation and Use of Woodburning Stove nleitung für Montage und Gebrauch des holzbeheizten Saunaofens M3 SL 20 SL 20 SL oiler 50

Mehr

450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA. Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821

450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA. Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821 450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 1 MAL/MA Awning blind Markise Store extérieur Markisette 450821 450821-0500 MAL/MA 11-04-00 15:35 Side 2 Contents of packaging Inhalt der Verpackung Contenu de l

Mehr

SP 10. Heimsport Fitness-Station. 9986 - (Silber) 99861 - (Schwarz) Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr.

SP 10. Heimsport Fitness-Station. 9986 - (Silber) 99861 - (Schwarz) Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr. Heimsport Fitness-Station SP 10 Montage- und Bedienungsanleitung für Bestell-Nr. Assembly and exercise instructions for Order No. D GB Notice de montage et d utilisation du No. de commande Montage- en

Mehr

Schwenkeinheit Type: OSE 14. Swivel unit Type: OSE 14. Assembly and Operating Manual for for Swivel Unit Type OSE 14

Schwenkeinheit Type: OSE 14. Swivel unit Type: OSE 14. Assembly and Operating Manual for for Swivel Unit Type OSE 14 Schwenkeinheit Type: OSE 14 Swivel unit Type: OSE 14 Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren zu Ihrer Entscheidung für SCHUNK. Damit haben Sie sich für höchste Präzision, hervorragende Qualität und besten

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING MANUAL INSTRUCTIONS D UTILISATION ULTRAMAT 14

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING MANUAL INSTRUCTIONS D UTILISATION ULTRAMAT 14 BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING MANUAL INSTRUCTIS D UTILISATI ULTRAMAT 14 Preiswertes Universal-computergesteuertes Schnellladegerät für NiCd-, NiMH, Li-Io und Li-Po Zellen. Low-cost all-purpose fast charger

Mehr

0-13 kg. BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus. Gebrauchsanleitung User Instructions Mode d'emploi

0-13 kg. BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus. Gebrauchsanleitung User Instructions Mode d'emploi 0-13 kg BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus Gebrauchsanleitung User Instructions Mode d'emploi PL CZ SI SE FI SK HU HR NO Wyślemy Państwu chętnie niniejszą instruckję obsługi w języku polskim. Prosimy

Mehr

Video 15 SB Fluid Head Fluidkopf. Manual / Benutzerinformation

Video 15 SB Fluid Head Fluidkopf. Manual / Benutzerinformation Video 15 SB Fluid Head Fluidkopf Manual / Benutzerinformation by sachtler. Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved Originalbetriebsanleitung/Original User Manual Version: 2.6/06/12 Ausgabedatum /

Mehr

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23

Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Thermo Shakers and BlockThermostats with Smart Control MKR 13 MKR 23 MHR 13 MHR 23 MHL 23 TK 23 Operating Manual Bedienungsanleitung Content 1. Basic Data... 4 Safety...4 Warranty...5 Disclaimer of warranty...5

Mehr