SAAB 9-3 (>2003)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "460701- SAAB 9-3 (>2003)"

Transkript

1 DEFA AS NORSK TIMERSATS FOR MONTERING SAMMEN MED DEFA WARM UP I: Timerfunksjonene skal styres av bilens SID-enhet, som må programmeres med TECH 2. Løsne kabelen til batteriets minuspol. Demonter lydisoleringen under instrumentpanelets venstre side(). Dra ut SID- enheten og radioen. Koble fra SID-enheten(2). II: Monter det ekstra releet i nærheten av laderen. Kapp den medleverte lange kabelen. Monter kabelskoene og kablene i henhold til skjemaet(iia). Ved boring i innerskjermen må hullet være fritt for grader, spon og lakkflak. Gjør rent med Terosons Rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge. Anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater. Løsne pluggen til venstre for panseråpnerens wiregjennoføring, og før inn den blå kabelen til midtkonsollen. Kabelen legges langs bilens originale kabler. III: Monter kontaktstiften på kabelen og sett den i posisjon 20 i SID-enhetens el-tilkobling. Kontroller at ledningen ikke kommer i berøring med skarpe kanter og fikser den langs ledningsnettet til SID-enheten. Koble til SID-enheten og sett den og radioen tilbake. Monter lydisoleringen. Kontroller at ingen kabler i motorrommet går mot varme eller skarpe deler. Fikser kablene ved behov. Koble til batteriets minuspol. Programmer SID-enheten for timerfunksjonen med 3 timers innkoblingstid ved hjelp av spesialverktøy TECH 2, se verkstedhåndboken «Elektrisk system, SID». Korriger SID-enhetens klokke og prøv start og stoppfunksjonene i henhold til brukerhåndboken. Biler med tidligere montert motorvarmer og T-stykke: Kablene flyttes fra T-stykket til laderen. Biler uten T-stykke: Kabelen fra apparatintaket og motorvarmeren flyttes til laderen. SVENSKA TIMERSTART I: Timerfunktionen skall styras av bilens SID-enhet, vilken måste programmeras med TECH 2 Lossa kabeln till batteriets minuspol. Demontera ljudisoleringen under instrumentpanelens vänstra sida (). Dra ut SIDenheten och radion. Koppla ur SID-enheten (2). II: Montera extrareläet i närheten av laddaren. Kapa kabeln i satsen. Montera kabelskor och kablar enl.schema (IIA). Lossa och lyft upp relä/säkringshållaren från el-centralen i motorrummet (3). Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. Lossa pluggen till vänster om huvlåsvajerns genomföring och för in blå kabeln till mittkonsolen. Kabeln dras tillsammans med original kabelstam. III: Montera kontaktstiftet på blå kabel och anslut den till nr 20 i SID-enhetens kopplingsplint. Var noga med att kabeln går fri från vassa detaljer, fixera kabeln längs kabelstammen till SID-enheten. Anslut SID-enheten, och åter montera den och radion. Montera ljudisoleringen. Kontrollera att ingen kabel ligger mot skarpa eller varma delar i motorrummet. Sätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol. Programmera SID-enheten för 3 timmars inkopplingstid med hjälp av specialverktyg TECH 2, se verkstadshandboken Elektriskt system, SID. Korrigera SID-enhetens klocka och prova start och stoppfuntionerna enligt användar-instruktionerna i bilens bruksanvisning. Bilar som redan har motorvärmare och T-stycke monterat: Flytta kablarna från T-stycket till laddaren. Bilar med motorvärmare men utan T-stycke: Intagskabeln och kabeln till motorvärmaren flyttas till laddaren. Intagskabeln ansluts till laddaren. AA SAAB 9-3 (>2003) SUOMI AJASTINSARJA DEFA WARM UP JÄRJESTELMÄN ASENNUKSEEN I. Ajastintoimintojen ohjaus tapahtuu auton SID-yksikön kautta, joka on ohjelmoitava SAAB-testilaitteella TECH 2. Irroita akun maadoituskaapeli. Irroita äänieriste vasemmalta puolelta kojelaudan alta (). Irrota akun maadoituskaapeli. Irrota SID-yksikkö ja radio. Kytke irti SID yksikkö (2). II. Erillinen rele asennetaan laturin läheisyyteen. Mukana seuraava pitkä johto katkaistaan ja johtokytkennät tehdään kytkentäkaavan (IIA) mukaisesti. Porattaessa sisälokasuojaan, poralastut on poistettava huolella esim. Teroson FL puhdistusaineella. Suojaa porausjälki esim. Standox K primerilla ja käytä peiteväriä. Reijän takaosan suojaukseen käytetään Terotex HV400 tai Mercasol. Irrota tulppa konepellin vaijerin läpiviennin vasemmalta puolelta ja vie vihreä johto keskikonsoliin, yhdessä auton alkuperäisten johtojen kanssa. III. Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan 20. Varmistu, ettei johto joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa ja kiinnitä se SID-yksikön johtosarjaan. Kytke liitin SID-yksikköön ja kiinnitä yksikkö ja radio paikoilleen. Asenna äänieriste.varmistu etteivät johdot moottoritilassa kosketa kuumenevia tai teräväiä osia, kiinnitä ne tarvittaessa. Kiinnitä akun maadoituskaapeli. Ohjelmoi SID-yksikköön 3 tunnin kytkentäaika testilaitteella TECH 2, katso korjaamokäsikirja (Sähköjärjestelmät, SID). Tarkista SID-yksikön kellon toiminnot ja testaa lämmitysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä auton käyttöopastuskirjan. Autot joihin jo aikaisemmin on asennettu moottorinlämmitin ja haaroituskappale. Panssarikaapelit siirretään haaroituskappaleesta akkulaturiin. Vain moottorinlämmittimellä varustetut autot. Kojepistorasian ja moottorinlämmittimen panssarikaapelit kytketään akkulaturiin. ENGLISH TIMER UNIT FOR INSTALLATION TOGETHER WITH THE DEFA WARM-UP SYSTEM I: Timer functions are controlled by the car s SID unit which must be programmed using TECH 2. Loosen the cable on the battery negative terminal. Remove the sound insulation underneath the instrument panel on the left hand side (). Withdraw the SID unit and the radio. Disconnect the SID unit (2). II: Fit the extra relay in the vicinity of the charger. Cut the long cable supplied with the kit. Fit the cable terminals and cables in accordance with the diagram (IIA). When drilling the inner wing, clean up the edges of the hole and remove all burrs and traces of paint and metal shavings. Clean the area using Teroson s Cleaner FL. Apply Standox K Filler/Primer. Paint in correct colour. Apply Terotex HV400 or Mercasol on inner surfaces. Loosen the plug on the left hand side of the cable entry for the bonnet opener cable, and insert the blue lead leading to the central console. Lay the lead alongside the original cables. III: Fit the connector plug to the cable and insert in position 20 on the electrical connector terminal of the SID unit. Make sure that the cable is kept clear of sharp edges etc. and secure the cable to the cable harness leading to the SID unit. Connect up to the SID unit and replace the radio. Replace the sound insulation. Make sure that none of the cables in the engine compartment can come into contact with hot parts or sharp edges or projections. Attach cables securely as required. Re-fit the battery cable. Program the SID unit for the timer function for a 3-hour switch-on period using the special tool TECH 2, see the workshop manual Electrical system, SID. Adjust the clock on the SID unit and test the start and stop functions following the instructions of the user manual. On cars already fitted with engine heater and T-piece: Move the cables from the T-piece to the charger. On cars without T-piece: The cable leading from the power input and the engine heater must be moved to the charger. DEUTSCH ZEITGEBER/TIMER ZUR MONTAGE MIT DEFA WARM UP I: Die Zeitgeberfunktion soll von der SID-Einheit des Fahrzeugs gesteuert werden, die mit TECH 2 programmiert werden muss. Das Kabel zum Minuspol der Batterie abmachen. Die Geräuschisolation unter der linken Seite des Armaturenbretts() ausbauen. SID-Einheit und Radio herausziehen. SID-Einheit(2) abkoppeln. II. Das zusätzliche Relais in der Nähe des Ladegeräts anbringen. Das mitgelieferte lange Kabel kappen. Kabelschuh und Kabel nach Massgabe des Schema(IIA) montieren. Bei der Bohrung des Innenkotflügels muss das Loch entgratet und frei von Spänen und Lackresten sein. Mit einem spezialreinigungs-mittel (z.b. Terosons FL) reinigen. Standox IK Grundierung auftragen. Deckfarbe auftragen. Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. Pfropfen links der Wiredurchführung der Motorhaube lockern und das blaue Kabel zur Mittelkonsole führen. Kabel den Originalkabeln des Fahrzeugs entlang legen. III. Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 20 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen. Kontrollieren, dass die Einheit nicht mit scharfen Ecken in Kontakt kommt und es an der Leitungseinheit der SID-Einheit montieren. Die SID-Einheit anschliessen und diese und Radio wieder einsetzen. Geräuschisolation montieren. Bitte nachsehen, dass keine Kabel im Motorraum mit Hitze oder scharfen Ecken ins Gehege kommen. Kabel bei Bedarf fixieren. Batteriepol wieder einsetzen. SID-Einheit für Timerfunktion mit Hilfe von Spezialwerkzeug TECH 2 für dreistündige Einschaltzeit programmieren, siehe hierzu Werkstatthandbuch Elektrosystem SID. Uhr der SID-Einheit korrigieren und Start- und Stoppfunktionen des Benutzerhandbuchs probieren. Fahrzeuge mit bereits eingebautem Motorheizgerät und T-Stück: Kabel ein Stück vom T-Stück entfernt in Richtung Ladegerät umlegen. Fahrzeuge ohne T-Stück: Kabel vom Apparatanschluss und Motorheizgerät zum Ladegerät umlegen.

2 SAAB 9-3 (>2003) DEFA AS II 2 III 8 JA H E C -. ) A H 6 E 5, A D A J 5, O I E A 6 5, F EA? A. H 5, - E D A EJ & # & $ & % 20 & # & % & $ = > A B H A H ) K = JK HE + = > A B HJD A? D = HC A H = > A B = I A C A H J IIA I JH= = > A B H5, 5, O I E A - N JH=? = > A B HJD A 5, - N JH= = > A B EA 5, SID POS.9 Original SAAB SID liittimen nastaan 2, alkuperäinen SAAB liitin ,3mm 6,3mm 6,3mm 6,3mm 4 -, Ca.50m m. Ca.300m m. Ca.300m m. Ca. 500m m. 4,8mm + 4,8mm AA-20006

3 NORSK NB Der det bores hull i platene, må hullet rengjøres, og flatene settes inn med Teroson rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge, anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater for å hindre rustangrep SAAB 9-3 (>2003) I DEFA AS III IV MOTORVARMEREN Før montering demonteres luftrør mellom luftfilter og turbo, og deksel over eksosmanifoil. APPARATINNTAKET. Se apparatinntakets egen anvisning. I: Apparatkontakten monteres i grillens ytre del på høyre side(). Demonter grillen. Kapp bort et stykke på 30 mm av ribbe 3 og fil av på ribbe 2(overside/ bakkant) sett nedenfra. Løsne hornet, vri dette til siden og skru fast. V 2 VI II: Monter ringen () på kontakten. Tre kabelen gjennom grillen (2). Monter den minste avstandshylsen (3), slik at den åpne slissen (4) peker nedover. Monter ringen (5) og mutteren (6). Tre kabelen inn i motor-rommet mellom radiator og høyre hovedlykt. KABELSETT FOR KUPÈVIFTE III: Monter laderen på venstre innerskjerm innenfor batteriet. Tre kabelen fra varmeren til laderen, og monter kabelen til apparatinntaket på laderen. Kabelen til kupearmeren tres fra laderen, under ekspansjonstanken og sikringsboksen, langs torpedoveggen. Strips kabelen fast til eksisterende kabler. II # $ VII VIII IV: Tre kabelen gjennom eksisterende hull() i torpedoveggen. NB Benytt gummigjennomføring. V: Demonter deksel() under hanskerommet. Tre ned kabelen. Monter kontakten(2) og monter tilbake dekselet. VI: Monter kupévarmeren på dekselet. NB Påse at det ikke bores i elektriske komponenter e.l. " NB Etter monteringen må det kontrolleres at det er tett mellom kabelen og gummigjennomføringen. AA 20006

4 SVENSKA OBS Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. MOTORVÄRMAREN Innan montering av motorvärmaren, demontera luftröret mellan luftfilter och turbo, samt skyddet över avgasröret. INTAGSKABELN Se anvisningen för intagskabeln. I: Intagskabeln monteras i frontgrillens högra ytterdel (). Demontera grillen. Kapa bort 28mm av ribba 3 och 4 nedifrån räknat. II: Montera ringen () på kontakten. Dra kablarna igenom grillen (2). Montera den största avståndshylsan (3) med öppningen (4) nedåt. Var noga med att den lägst sittande dräneringshålet på minikontakten är öppnad. Montera ringen (5) och mutter (6). Dra in kablarna in i motorrummet mellan kylaren och vänster strålkastare. GRENKABELSATS TILL KUPÉVÄRMARE Grenkabelsats DA skarvkabel DA används vid monteringen. III: Montera batteriladdaren på vänster innerskärm innanför batteriet. Anslut kabeln från motorvärmaren och intagskabeln till laddaren. Kabeln till kupevärmaruttaget dras från laddaren, under expansionskärlet och säkringsdosan, längs torpedväggen.fäst kabeln med buntband i befintliga kablar. IV: Dra kabeln genom befintligt hål () i torpedväggen. OBS Använd gummigenomföring. V: Lossa skyddet () under handskfacket. Dra in kabeln och anslut den till kupékontakten (2). Montera tillbaka skyddet (). VI: Montera kupévärmaren. OBS Kontrollera så inga komponenter kan skadas vid håltagning. OBS Kontrollera och åtgärda ev. läckage mellan kabel och gummigenomföring i torpedväggen. AA20006 SUOMI HUOM Jos auton korirakenteeseen porataan reikä, tämä on puhdistettava Teroson FL puhdistusaineella. Käytä Standox K primeriä. Suojaa puhdas metallipinta Terotex HV400 tai Mercasol ruostesuoja-aineella. MOOTTORINLÄMMITIN Ennen asennusta on irroitettava ilmaputki ilmansuodattimen ja turbon väliltä sekä pakosarjan lämpösuoja. KOJEPISTORASIA I: Kojepistorasia asennetaan oikealle puolelle etusäleikköön (). Irroita etusäleikkö. Leikkaa rivasta 3 (alhaalta lukien) 28mm pala pois ja viilaa 2. rivasta ainetta pois. Käännä äänitorvi sivuun. II: Aseta tasorengas () kojepistorasiaan ja pujota panssarikaapeli säleikön (2) läpi. Asenna säleikön taakse leveämpi soviterengas (3), avoin kohta (4) alaspäin. Asenna tasorengas (5) ja kiristä muovimutteri (6)paikalleen.Vie johto moottoritilaan jäähdyttimen ja oikeanpuoleisen ajovalolyhdyn välistä. JOHTOSARJA SISÄLÄMMITTIMELLE III: Asenna laturi vasempaan sisälokasuojaan akun taakse. Kiinnitä panssarikaapelit moottorinlämmittimeltä ja kojepistorasialta laturiin. Laturilta sisälämmittimelle menevä johto viedään paisuntasäiliön ja sulakersian alta rintapeltiä pitkin läpivientikohtaan. IV: Pujota panssarikaapeli rintapellissä olevan reiän läpi (). HUOM käytä läpivientikumia. V: Irrota suojus () hansikaskotelon alta. Pujota kaapeli alas, asenna sisäpistorasia (2) ja kiinnitä suojus paikalleen. VI: Kiinnitä sisälämmitin suojukseen. HUOM varmistu ettet poraa johtosarjoihin tai vastaaviin. HUOM Tarkista läpivientikohtien tiiveys asennuksen jälkeen. ENGLISH NB: Wherever holes are drilled in bulkhead etc., clean the hole and the surrounding areas and apply Teroson FL. Apply Standox K filler and primer. Apply final coat in correct colour. Use Terotex HV400 or Mercasol on interior surfaces to prevent corrosion. THE ENGINE HEATER Before assembly, remove the air hose between air filter and turbo, and the exhaust manifold cover. APPLIANCE SOCKET See the separate instructions for power connection. I: The appliance socket should be fitted in the outer section of the radiator grille on the right hand side ().Remove the grille. Cut away 28 mm from ribs 3 and 4 counting from the bottom and upwards. II: Fit the ring () to the socket attachment. Feed the power lead through the grille (2). Fit the spacer (3) so that the open slot (4) is pointing downwards. Make sure that the indented section on the power socket is removed. Fit the ring (5) and the nut (6). Feed the power lead into the engine compartment between radiator and left hand headlamp. CABLE SET FOR CAR INTERIOR BLOWER III: Before fitting the power cable for the interior blower, remove the cover over the water shield (), and the cover over the electrical cable entry (2) into the car interior. IV: Pass the cable through the existing hole () in the bulkhead. NB: Use a rubber grommet in the hole. V: Remove the cover () underneath the glove compartment. Pull the cable through. Fit the plugin contact (2) and replace the cover. VI: Fit the car interior heater to the cover. NB: Take care to avoid drilling into electrical components etc. NOTE: When installation is completed, check that there is a proper seal between the cable and the rubber grommet. DEUTSCH NB Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, müssen die Löcher gereinigt und die Flächen mit Teroson Reinigungsmittel behandelt werden. Mit Standox IK Grundierung vorbehandeln. Deckfarbe auftragen, und zur Verhinderung von Rostbildung die Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. MOTORVORWÄRMEGERÄT Vor der Montage das Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo und die Abdeckung über dem Auspuffrohr demontieren. APPARATEINGANG: Siehe eigene Anleitung für Gerätanschluss. I: Der Apparatkontakt wird am äusseren Teil des Grills auf der rechten Seite () angebracht. Grill demontieren. An Rippe 3 und 4 von unten her ein 28mm langes Stück kappen. II: Ring() auf den Kontakt montieren. Kabel durch den Grill ziehen. Abstandshülse(3) so montieren, dass der offene Schlitz(4) nach unten zeigt. Bitte beachten, dass die untere Vertiefung im Plastik am Gerätekontakt entfernt ist. Ring(5) und Mutter(6) montieren. Kabel in den Motorraum zwischen dem Radiator und dem linken Hauptscheinwerfer einziehen. KABELSETT FÜR INNENRAUMHEIZUNG III: Vor der Montage des Kabels zur Innenraumheizung ist die Abdeckung über dem Wasserbrett() und die Abdeckung über der Stromdurchführung(2) zum Innenraum auszubauen. IV: Kabel durch vorhandenes Loch() in der Torpedowand ziehen. BITTE BEACHTEN Gummidurchfürung benutzen. V: Abdeckung() unter dem Hanschuhfach demontieren. Kabel hinunterziehen. Kontakt(2) montieren und Abdeckung wieder einbauen. VI: Innenraumheizgerät an der Abdeckung anbringen. BITTE BEACHTEN, dass Elektrokomponenten u. s. nicht abgebohrt werden NB Nach der Montage muss kontrolliert werden, dass zwischen Kabel und Gummidurchführung keine Undichtigkeit besteht. 9-3

5 DEFA AS NORSK TIMERSATS FOR MONTERING SAMMEN MED DEFA WARM UP I: Timerfunksjonene skal styres av bilens SID-enhet, som må programmeres med TECH 2. Løsne kabelen til batteriets minuspol. Demonter lydisoleringen under instrumentpanelets venstre side(). Dra ut SID- enheten og radioen. Koble fra SID-enheten(2). II: Monter det ekstra releet i nærheten av laderen. Kapp den medleverte lange kabelen. Monter kabelskoene og kablene i henhold til skjemaet(iia). Ved boring i innerskjermen må hullet være fritt for grader, spon og lakkflak. Gjør rent med Terosons Rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge. Anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater. Løsne pluggen til venstre for panseråpnerens wiregjennoføring, og før inn den blå kabelen til midtkonsollen. Kabelen legges langs bilens originale kabler. III: >2004: Monter fjærstift på kabelen og sett den i posisjon 9 i SID-enhetens el-tilkobling. 2004>05: Monter den lille 4-kant hylsen på kabel og sett den i pos. 8 i SID enheten el tilkobling. Kontroller at ledningen ikke kommer i berøring med skarpe kanter og fikser den langs ledningsnettet til SID-enheten. Koble til SID-enheten og sett den og radioen tilbake. Monter lydisoleringen. Kontroller at ingen kabler i motorrommet går mot varme eller skarpe deler. Fikser kablene ved behov. Koble til batteriets minuspol. Programmer SID-enheten for timerfunksjonen med 3 timers innkoblingstid ved hjelp av spesialverktøy TECH 2, se verkstedhåndboken «Elektrisk system, SID». Korriger SID-enhetens klokke og prøv start og stoppfunksjonene i henhold til brukerhåndboken. Biler med tidligere montert motorvarmer og T-stykke: Kablene flyttes fra T-stykket til laderen. Biler uten T-stykke: Kabelen fra apparatintaket og motorvarmeren flyttes til laderen. SVENSKA TIMERSTART I: Timerfunktionen skall styras av bilens SID-enhet, vilken måste programmeras med TECH 2 Lossa kabeln till batteriets minuspol. Demontera ljudisoleringen under instrumentpanelens vänstra sida (). Dra ut SIDenheten och radion. Koppla ur SID-enheten (2). II: Montera extra reläet i närheten av laddaren. Kapa kabeln i satsen. Montera kabelskor och kablar enl.schema (IIA). Lossa och lyft upp relä/säkringshållaren från el-centralen i motorrummet (3). Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. Lossa pluggen till vänster om huvlåsvajerns genomföring och för in blå kabeln till mittkonsolen. Kabeln dras tillsammans med original kabelstam. III: >2004: Montera fjäderhylsa på blå kabel och anslut den till nr 9 i SID-enhetens kopplingsplint. 2004>05: Montera den lilla 4-kanthylsan på blå kabel och anslut den till nr 8 i SID-enhetens kopplingsplint. Var noga med att kabeln går fri från vassa detaljer, fixera kabeln längs kabelstammen till SID-enheten. Anslut SID-enheten, och åter montera den och radion. Montera ljudisoleringen. Kontrollera att ingen kabel ligger mot skarpa eller varma delar i motorrummet. Sätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol. Programmera SID-enheten för 3 timmars inkopplingstid med hjälp av specialverktyg TECH 2, se verkstadshandboken Elektriskt system, SID. Korrigera SID-enhetens klocka och prova start och stoppfuntionerna enligt användar-instruktionerna i bilens bruksanvisning. Bilar som redan har motorvärmare och T-stycke monterat: Flytta kablarna från T-stycket till laddaren. Bilar med motorvärmare men utan T-stycke: Intagskabeln och kabeln till motorvärmaren flyttas till laddaren. Intagskabeln ansluts till laddaren. AA SAAB 9-5 (>2005) SUOMI AJASTINSARJA DEFA WARM UP JÄRJESTELMÄN ASENNUKSEEN I. Ajastintoimintojen ohjaus tapahtuu auton SID-yksikön kautta, joka on ohjelmoitava SAAB-testilaitteella TECH 2. Irroita akun maadoituskaapeli. Irroita äänieriste vasemmalta puolelta kojelaudan alta (). Irrota akun maadoituskaapeli. Irrota SID-yksikkö ja radio. Kytke irti SID yksikkö (2). II. Erillinen rele asennetaan laturin läheisyyteen. Mukana seuraava pitkä johto katkaistaan ja johtokytkennät tehdään kytkentäkaavan (IIA) mukaisesti. Porattaessa sisälokasuojaan, poralastut on poistettava huolella esim. Teroson FL puhdistusaineella. Suojaa porausjälki esim. Standox K primerilla ja käytä peiteväriä. Reijän takaosan suojaukseen käytetään Terotex HV400 tai Mercasol. Irrota tulppa konepellin vaijerin läpiviennin vasemmalta puolelta ja vie vihreä johto keskikonsoliin, yhdessä auton alkuperäisten johtojen kanssa. III. >2004: Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan >05: Kiinnitä liitin johtoon ja kytke se SID-yksikön liittimen nastaan 8. Varmistu, ettei johto joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa ja kiinnitä se SID-yksikön johtosarjaan. Kytke liitin SID-yksikköön ja kiinnitä yksikkö ja radio paikoilleen. Asenna äänieriste.varmistu etteivät johdot moottoritilassa kosketa kuumenevia tai teräväiä osia, kiinnitä ne tarvittaessa. Kiinnitä akun maadoituskaapeli. Ohjelmoi SID-yksikköön 3 tunnin kytkentäaika testilaitteella TECH 2, katso korjaamokäsikirja (Sähköjärjestelmät, SID). Tarkista SID-yksikön kellon toiminnot ja testaa lämmitysjärjestelmän päälle- ja poiskytkentä auton käyttöopastuskirjan. Autot joihin jo aikaisemmin on asennettu moottorinlämmitin ja haaroituskappale. Panssarikaapelit siirretään haaroituskappaleesta akkulaturiin. Vain moottorinlämmittimellä varustetut autot. Kojepistorasian ja moottorinlämmittimen panssarikaapelit kytketään akkulaturiin. ENGLISH TIMER UNIT FOR INSTALLATION TOGETHER WITH THE DEFA WARM-UP SYSTEM I: Timer functions are controlled by the car s SID unit which must be programmed using TECH 2. Loosen the cable on the battery negative terminal. Remove the sound insulation underneath the instrument panel on the left hand side (). Withdraw the SID unit and the radio. Disconnect the SID unit (2). II: Fit the extra relay in the vicinity of the charger. Cut the long cable supplied with the kit. Fit the cable terminals and cables in accordance with the diagram (IIA). When drilling the inner wing, clean up the edges of the hole and remove all burrs and traces of paint and metal shavings. Clean the area using Teroson s Cleaner FL. Apply Standox K Filler/Primer. Paint in correct colour. Apply Terotex HV400 or Mercasol on inner surfaces. Loosen the plug on the left hand side of the cable entry for the bonnet opener cable, and insert the blue lead leading to the central console. Lay the lead alongside the original cables. III: >2004: Fit the connector plug to the cable and insert in position 9 on the electrical connector terminal of the SID unit. 2004>05: Fit the connector plug to the cable and insert in position 8 on the electrical connector terminal of the SID unit. Make sure that the cable is kept clear of sharp edges etc. and secure the cable to the cable harness leading to the SID unit. Connect up to the SID unit and replace the radio. Replace the sound insulation. Make sure that none of the cables in the engine compartment can come into contact with hot parts or sharp edges or projections. Attach cables securely as required. Re-fit the battery cable. Program the SID unit for the timer function for a 3-hour switch-on period using the special tool TECH 2, see the workshop manual Electrical system, SID. Adjust the clock on the SID unit and test the start and stop functions following the instructions of the user manual. On cars already fitted with engine heater and T-piece: Move the cables from the T-piece to the charger. On cars without T-piece: The cable leading from the power input and the engine heater must be moved to the charger. DEUTSCH ZEITGEBER/TIMER ZUR MONTAGE MIT DEFA WARM UP I: Die Zeitgeberfunktion soll von der SID-Einheit des Fahrzeugs gesteuert werden, die mit TECH 2 programmiert werden muss. Das Kabel zum Minuspol der Batterie abmachen. Die Geräuschisolation unter der linken Seite des Armaturenbretts() ausbauen. SID-Einheit und Radio herausziehen. SID-Einheit(2) abkoppeln. II. Das zusätzliche Relais in der Nähe des Ladegeräts anbringen. Das mitgelieferte lange Kabel kappen. Kabelschuh und Kabel nach Massgabe des Schema(IIA) montieren. Bei der Bohrung des Innenkotflügels muss das Loch entgratet und frei von Spänen und Lackresten sein. Mit einem spezialreinigungs-mittel (z.b. Terosons FL) reinigen. Standox IK Grundierung auftragen. Deckfarbe auftragen. Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. Pfropfen links der Wiredurchführung der Motorhaube lockern und das blaue Kabel zur Mittelkonsole führen. Kabel den Originalkabeln des Fahrzeugs entlang legen. III. >2004: Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 9 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen. 2004>05: Kontaktstift an Kabel montieren und dies in Position 8 der Elektroschaltung der SID-Einheit bringen Kontrollieren, dass die Einheit nicht mit scharfen Ecken in Kontakt kommt und es an der Leitungseinheit der SID-Einheit montieren. Die SID-Einheit anschliessen und diese und Radio wieder einsetzen. Geräuschisolation montieren. Bitte nachsehen, dass keine Kabel im Motorraum mit Hitze oder scharfen Ecken ins Gehege kommen. Kabel bei Bedarf fixieren. Batteriepol wieder einsetzen. SID-Einheit für Timerfunktion mit Hilfe von Spezialwerkzeug TECH 2 für dreistündige Einschaltzeit programmieren, siehe hierzu Werkstatthandbuch Elektrosystem SID. Uhr der SID-Einheit korrigieren und Start- und Stoppfunktionen des Benutzerhandbuchs probieren. Fahrzeuge mit bereits eingebautem Motorheizgerät und T-Stück: Kabel ein Stück vom T-Stück entfernt in Richtung Ladegerät umlegen. Fahrzeuge ohne T-Stück: Kabel vom Apparatanschluss und Motorheizgerät zum Ladegerät umlegen.

6 SAAB 9-5 (>2005) DEFA AS II 2 III 8 JA H E C -. ) A H 6 E 5, A D A J 5, O I E A 6 5, F EA? A. H 5, - E D A EJ & # & $ & # & % & % & $ = > A B H A H ) K = JK HE + = > A B HJD A? D = HC A H = > A B = I A C A H J IIA 9 >2004 SID = >05 SID = 8 - I JH= = > A B H5, 5, O I E A - N JH=? = > A B HJD A 5, - N JH= = > A B EA 5, SAAB 9-5 >2004 SID pos.9 Original SAAB SID liittimen nastaan 9, alkuperäinen SAAB liitin SAAB >05 SID pos.8 Original SAAB SID liittimen nastaan 8, alkuperäinen SAAB liitin 4 -, ,3mm 6,3mm 6,3mm 6,3mm Ca.50mm. Ca.300mm. Ca.300mm. Ca. 500mm. (0,63x0,63) AA20006

7 NORSK NB Der det bores hull i platene, må hullet rengjøres, og flatene settes inn med Teroson rengjøring FL. Påfør Standox K fyllprimer. Legg på dekkfarge, anvend Terotex HV400 eller Mercasol på innvendige flater for å hindre rustangrep SAAB 9-5 (>2005) I DEFA AS III 2 IV MOTORVARMEREN Før montering demonteres luftrør mellom luftfilter og turbo, og deksel over eksosmanifoil. APPARATINNTAKET. Se apparatinntakets egen anvisning. I: Apparatkontakten monteres i grillens ytre del på venstre side(). Demonter grillen. Kapp bort et stykke på 28 mm av ribbe 3 og 4 sett nedenfra. II: Monter ringen () på kontakten. Tre kabelen igjennom grillen (2). Monter den største avstandshylsen (3), slik at den åpne slissen (4) peker nedover. Monter ringen (5) og mutteren (6). Tre kabelen inn i motor-rommet mellom radiator og venstre hovedlykt. KABELSETT FOR KUPÈVIFTE III: Før montering av kabelen til kupeviften, demonteres dekselet() over vannbrettet, og dekslet(2) over el-gjennomføring til kupeen. IV: Monter laderen på venstre innerskjerm innenfor batteriet. Tre kabelen fra varmeren til laderen, og monter kabelen til apparatinntaket på laderen. Kabelen til kupearmeren tres fra laderen, under ekspansjonstanken og sikringsboksen, langs torpedoveggen. Strips kabelen fast til eksisterende kabler. V: Bor et 20mm. hull i platen() mellom motorrommet og vannbrettet. Dette hullet bores der det er en utsparing i støydempingsmatten, og et kjørnermerke i platen. NB Benytt gummigjennomføring VI: Bor et hull på 20mm. i platen inn i kupeen, iflg. målsetting på foto. NB Benytt gummigjennomføring Monter kabelen slik at den er ca. 0,5m inn i kupeen. VII: Demontere dekselet() på tunnelen på høyre side i bilen. Demonter platen(2) under hanskerommet. Monter kontakten på høyre underside av denne platen. NB Kontakten MÅ IKKE monteres på andre steder. Monter kabelen. VIII: Monter kupevarmeren på dekslet før dette monteres på plass igjen. Monter tilbake dekslene inne i kupeen og over vannbrettet. NB Etter monteringen må det kontrolleres at det er tett mellom kabelen og gummigjennomføringen. AA20006 II # " $ V VII VI VIII

8 SVENSKA OBS Vid hålborrning i chassit skall borrhålet rengöras väl, avlägsna lösa färgflagor och borrspån. Rengör med Terosons Rengörare FL. Påför Strandox K Fullprimer. Lägg på täckfärg, använd t.ex. Terotex HV 400 eller Mercasol på invändiga ytor för att förhindra rostangrepp. MOTORVÄRMAREN Innan montering av motorvärmaren, demontera luftröret mellan luftfilter och turbo, samt skyddet över avgasröret. INTAGSKABELN I: Intagskabeln monteras i frontgrillens vänstra ytterdel (). II: Demontera grillen. Kapa bort 28mm av ribba 3 och 4 nedifrån räknat. Montera ringen () på kontakten. Dra kablarna igenom grillen (2). Montera den största avståndshylsan (3) med öppningen (4) nedåt. Var noga med att den lägst sittande dräneringshålet på minikontakten är öppnad. Montera ringen (5) och mutter (6). Dra in kablarna in i motorrummet mellan kylaren och vänster strålkastare. GRENKABELSATS TILL KUPÉVÄRMARE Grenkabelsats DA skarvkabel DA används vid monteringen. III: Vid montering av kablaget in i kupén till kupévärmaruttaget, lossa täcklocket () över torpedutrymmet, lossa och vik därefter undan damasken (2) till kabelgenomföringen in i kupén. IV: Laddaren monteras på vänster innerskärm innanför batteriet, kabel från värmaren, kabel från intagskontakten och kabel till kupékontakten ansluts till laddaren. Kabel (.5m + 0.5m) till kupékontakten dras under expansionskärlet och säkringsdosan, längs torpedväggen. Fäst kabeln med buntband i befintlig kabelstam. V: Borra ett 20mm hål i mellanväggen () till torpedutrymmet. Hålet borras där det är en perforering i isolationsmattan och ett körn slag i plåten. OBS använd gummi- genomföring VI: Borra ett 20mm hål i bröstplåten enl. måttbeskrivning på bilden. OBS Använd gummigenomföring Fäst kabeln så att ca 0,5m av kabeln sticker in i kupén. VII: Demontera skyddet () på mittkonsolens höger sida. Demontera skyddet (2) under handskfacket. Montera kontakten på höger undersida av skyddet. OBS Kontakten skall inte monteras på något annat ställe. VIII: Montera kupévärmaren på skyddet innan det återmonteras. Anslut kabeln till kontakten, montera tillbaka skydden i kupén och täcklocket i motorrummet. OBS Kontrollera och åtgärda ev. läckage mellan kabel och gummigenomföring i torpedväggen. AA20006 SUOMI HUOM Jos auton korirakenteeseen porataan reikä, tämä on puhdistettava Teroson FL puhdistusaineella. Käytä Standox K primeriä. Suojaa puhdas metallipinta Terotex HV400 tai Mercasol ruostesuoja-aineella. MOOTTORINLÄMMITIN Ennen asennusta on irroitettava ilmaputki ilmansuodattimen ja turbon väliltä sekä pakosarjan lämpösuoja. KOJEPISTORASIA I: Kojepistorasia asennetaan vasemmalle puolelle etusäleikköön (). II: Irroita etusäleikkö. Leikka rivoista 3 ja 4 (alhaalta lukien) 28mm pala pois. Aseta tasorengas () kojepistorasiaan ja pujota panssarikaapeli säleikön (2) läpi. Asenna säleikön taakse leveä soviterengas (3), avoin kohta (4) alaspäin. Asenna tasorengas (5) ja kiristä muovimutteri (6) paikalleen. Vie johto moottoritilaan jäähdyttimen ja vasemmanpuoleisen ajovalolyhdyn välistä. JOHTOSARJA SISÄLÄMMITTIMELLE III: Muovinen suojalevy () tuulilasin edestä ja johtojen läpiviennin suojus (2) on irroitettava ennen panssarikaapelin läpivientiä sisätilaan. IV: Laturi asennetaan vasempaan sisälokasuojaan akun viereen. Kiinnitä panssarikkaapelit moottorinlämmittimeltä ja kojepistorasialta laturiin. Johto sisälämmittimen pistokkeelle viedään laturilta paisuntasäiliön ja sulakerasian alta rintapeltiin viereen. Kiinnitä johto auton johtosarjaan siteillä. V: Poraa 20mm reikä rintapellin yläpuolella olevaan väliseinään. Reikä porataan kohtaan jossa on reikä äänieristeessä ja pellissä tuurnan jälki. HUOM Käytä läpivientikumia. VI: Poraa 20mm reikä auton sisätilaan kuvan mitan mukaan. HUOM Käytä läpivientikumia. Vie panssarikaapeli auton sisätilaan n.50cm. VII: Irroita oikeanpuoleisen jalkatilan sivuverhous () keskitunnelin etuosasta. Irrota suojalevy (2) hansikaskotelon alta. Sisäpistoke kiinnitetään suojalevyn oikeanpuoleiseen reunaan. HUOM Sisäpistoketta ei saa muualle kiinnittää. Kiinnitä johto sisäpistorasiaan ja irrotetut osat takaisin paikoilleen. HUOM Tarkista läpivientikohtien tiiveys asennuksen jälkeen. ENGLISH NB: Wherever holes are drilled in bulkhead etc., clean the hole and the surrounding areas and apply Teroson FL. Apply Standox K filler and primer. Apply final coat in correct colour. Use Terotex HV400 or Mercasol on interior surfaces to prevent corrosion. THE ENGINE HEATER Before assembly, remove the air hose between air filter and turbo, and the exhaust manifold cover. APPLIANCE SOCKET I: The appliance socket should be fitted in the outer section of the radiator grille on the left hand side (). II: The power socket should be fitted to the outer section of the radiator grille on the left hand side (). Remove the grille. Cut away 2 mm from ribs 3 and 4 counting from the bottom and upwards. Fit the ring () to the socket attachment. Feed the power lead through the grille (2). Fit the spacer (3) so that the open slot (4) is pointing downwards. Make sure that the indented section on the power socket is removed. Fit the ring (5) and the nut (6). Feed the power lead into the engine compartment between radiator and left hand headlamp. CABLE SET FOR CAR INTERIOR BLOWER III: Before fitting the power cable for the interior blower, remove the cover over the water shield (), and the cover over the electrical cable entry (2) into the car interior. IV: Fit the charger to the left hand inside wheel arch on the inner side of the battery. Insert the power cable () from the heater to the charger (2), and fit cable (3) to the appliance socket on the charger. Lay cable (4) to the interior blower from the charger, routing it beneath the expansion tank and fuse box, and along the bulkhead. Attach the power cable to existing cables using fastening strips. V: Drill a 20mm hole in the division between the engine compartment and the water shield. This hole should be drilled where the noise deadening matting is cut away and where there is a punch mark in the metal sheet. NOTE: Fit a rubber grommet in this hole. VI: Drill a 20mm hole in the bulkhead into the interior, using the measurements on the photograph. NOTE: Fit a rubber grommet in the hole. Insert the power cable so that there is approx. 50 cm cable in the vehicle interior. Pull the cable over so that it lies on the right hand side in the interior. VII: Remove the cover () on the tunnel on the left hand side of the car. VIII: Remove the plate () underneath the glove compartment. Fit the socket to the underside of this plate on the right hand side. NOTE: The socket MUST NOT be installed in any other position. Fit the cable and replace the covers inside the car and above the water shield. NOTE: When installation is completed, check that there is a proper seal between the cable and the rubber grommet. DEUTSCH NB Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, müssen die Löcher gereinigt und die Flächen mit Teroson Reinigungsmittel behandelt werden. Mit Standox IK Grundierung vorbehandeln. Deckfarbe auftragen, und zur Verhinderung von Rostbildung die Innenflächen mit Terotex HV400 oder Mercasol behandeln. MOTORVORWÄRMEGERÄT Vor der Montage das Luftrohr zwischen Luftfilter und Turbo und die Abdeckung über dem Auspuffrohr demontieren. APPARATEINGANG: I: Der Apparatkontakt wird am äusseren Teil des Grills auf der linken Seite () angebracht. II: Grill demontieren. An Rippe 3 und 4 von unten her ein 28mm langes Stück kappen. Ring() auf den Kontakt montieren. Kabel durch den Grill ziehen. Abstandshülse(3) so montieren, dass der offene Schlitz(4) nach unten zeigt. Bitte beachten, dass die untere Vertiefung im Plastik am Gerätekontakt entfernt ist. Ring(5) und Mutter(6) montieren. Kabel in den Motorraum zwischen dem Radiator und dem linken Hauptscheinwerfer einziehen. KABELSETT FÜR INNENRAUMHEIZUNG III: Vor der Montage des Kabels zur Innenraumheizung ist die Abdeckung über dem Wasserbrett() und die Abdeckung über der Stromdurchführung(2) zum Innenraum auszubauen. IV: Batteriladegerät am linken Innenkotflügel innerhalb der Batterie montieren. Das Kabel vom Heizgerät zur Batteriladegerät verlegen und Kabel zum Apparateingang an das Batteriladegerät montieren. Kabel zur Innenraumheizung von das Batteriladegerät her einziehen, unter dem Expansionstank und der Sicherungsbox, an der Torpedowand entlang. Kabel an den vorhandenen Kabeln mit Clips festmachen. V: Ein 20mm Loch in die Platte zwischen dem Motorraum und dem Wasserbrett bohren. Dieses Loch wird dort gebohrt, wo eine Aussparung in der Lärmschutzmatte und eine Körnermarke in der Platte ist. NB Bitte Gummidurchführung benutzen VI: Ein Loch von 20 mm in die Platte im Innenraum bohren, siehe Massangaben auf dem Photo. NB Gummi- Durchführung benutzen Das Kabel so montieren, dass es ca. 0,5 m in den Innenraum reicht. Kabel so anziehen, dass es auf der rechten Seite innen im Innenraum liegt. VII.: Abdeckung() des Tunnels auf der linken Seite des Wagens demontieren. Platte() unter dem Handschuhfach ausbauen. Den Kontakt auf der rechten Seite dieser Platte montieren. NB Der Kontakt DARF NICHT an anderer Stelle montiert werden. VIII: Das Innenraumheizgerät muss an der Platte bevor die Platte zugesetzt montiert werden NB Nach der Montage muss kontrolliert werden, dass zwischen Kabel und Gummidurchführung keine Undichtigkeit besteht. 9-5

LAF-P30. Art.nr: 172709-01

LAF-P30. Art.nr: 172709-01 SE MONTERINGSANVISNING FÖR UPPSAMLINGSKÄRL MED PUMP VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisnigen för framtida bruk....2 GB FITTING INSTRUCTION FOR CONDENSATE CONTAINER

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 41880 MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips ι, eller med monteringssett,

Mehr

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 4 MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips ι, eller med monteringssett, i

Mehr

FAHRZEUGSTECKVERBINDER CONNECTORS FOR VEHICLES

FAHRZEUGSTECKVERBINDER CONNECTORS FOR VEHICLES FAHRZEUGSTECKVERBINDER CONNECTORS FOR VEHICLES Radial gedichtete Flachkontaktgehäuse mit Sekundärverriegelung Die Steckergehäuse zur Aufnahme von Flachkontakten der Größen 1,2 mm; 1,5 mm; 2,8 mm; 4,8 mm

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler

FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler FOX-150/E... FOX-350/E Solar Laderegler Solar Charge Regulator Einbauanleitung mounting guidelines Einbauanleitung Diese Anleitung ist eine Ergänzung zu folgenden Installationsanleitungen: D "FOX-150

Mehr

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L NN FAZON PIANO ELEGANCE ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-3-0 A D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L DALI UK +44 (0)845 644 3537 DALI USA +1 303 464 7000 DALI Denmark +45 9672

Mehr

STILLLEGUNG CANCELLATION KIT

STILLLEGUNG CANCELLATION KIT STILLLEGUNG CANCELLATION KIT EINBAUHINWEISE Elektronik Satz INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit Seite / Page 1 Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle: 1. Steckersicherung öffnen.

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

Thermalright. Macho 120

Thermalright. Macho 120 Thermalright Macho 120 Macho 120 Assembly package 4 1 4 4 4 7 5 4 4 4 1 Chill Factor 1 1 2 1 8 Macho 120 Intel 775/1155/1156/1366 Exploded View Important! Before proceeding with installation, please check

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

1 Allgemeine Information

1 Allgemeine Information 1 Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 867 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

Montageanleitung Racing Lenkerstummelsatz

Montageanleitung Racing Lenkerstummelsatz Montageanleitung Racing Lenkerstummelsatz Bei Verwendung der Racing Lenkerstummel muss erst ein Loch (Bild 2) zur Befestigung der Armaturen gebohrt werden. Durchmesser = 3,5 mm / Abstand vom Lenkerende

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 412865 MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 1/6 N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips ι, eller med monteringssett,

Mehr

-DEFA A FA AS - DEFA AS -DEFA AS - DE EFA AS -DEFA AS - DEF A AS - DEFA AS -DEFA AS - DEFA AS 230VAC / 300W

-DEFA A FA AS - DEFA AS -DEFA AS - DE EFA AS -DEFA AS - DEF A AS - DEFA AS -DEFA AS - DEFA AS 230VAC / 300W 4865 MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 0VAC / 00W /6 N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips, eller med monteringssett,

Mehr

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 411241 MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips ι, eller med monteringssett,

Mehr

- DEFA AS - DEFA A DEFA FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA EFA AS - DEFA AS - DE S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A. 6 Nm

- DEFA AS - DEFA A DEFA FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA EFA AS - DEFA AS - DE S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A. 6 Nm 411381 MOTERIGSAVISIG ASEUSOHJE FITTIG ISTRUCTIOS MOTAGEALEITUG Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips, eller med monteringssett, i tabellen. Anvisninger

Mehr

Radiophone. Antares T60. Bedienungs- und Einbauanleitung

Radiophone. Antares T60. Bedienungs- und Einbauanleitung Radiophone ntares T60 edienungs- und Einbauanleitung EINUNLEITUNG D Sicherheitshinweise Für die Dauer der Montage und des nschlusses beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. - Minuspol der atterie

Mehr

FOX EXHAUST SYSTEMS//

FOX EXHAUST SYSTEMS// FOX EXHAUST SYSTEMS// MONTAGEANLEITUNG V1106 Renault Clio II ENDSCHALLDÄMPFER Artikelnummer: RE071022-xxx 1. Lieferumfang: 1x 1x M8 1x 1xHaltegummi 1xM8x25 1x 58,5mm 1x48,5mm 1x43,5mm 1x Ø9mm 1xZusatzhalter

Mehr

FOX EXHAUST SYSTEMS//

FOX EXHAUST SYSTEMS// FOX EXHAUST SYSTEMS// MONTAGEANLEITUNG V2397/ V2398 Opel Adam ENDSCHALLDÄMPFER/ VORSCHALLDÄMPFER Artikelnummer: OP210005-xxx / OP210000-VSD 1. Lieferumfang: 1x 1x 1x 1xVerbindungsrohr 2 1xVerbindungsrohr

Mehr

torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure

torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure MONTAGEANLEITUNG Assembly instructions Besitzer/Name: Owner/name: PLZ, Ort: Post code, town: Straße, Nr.: Street, nr:

Mehr

Einbauanleitung & Radioblende Doppel-/1-DIN Honda Civic

Einbauanleitung & Radioblende Doppel-/1-DIN Honda Civic Einbauanleitung 14070 & 14120 Radioblende Doppel-/1-DIN Honda Civic 2006-2010 Mounting instructions 14070 & 14120 Radio frame double/1-din Honda Civic 2006-2010 Lieferumfang / Kit components A) Radiorahmen,

Mehr

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Einbauanleitung /Manual Rev. 1

Einbauanleitung /Manual Rev. 1 Knüppelschalter mit 3-pos. / 2-pos. Kippschalter (und Taste) Knüppeltaster (mit zusätzlicher Taste) Für Einbau in Weatronic Sender BAT 60 und BAT 64 Bezugsquelle: RC Technik Peter Herr Müllerweg 34 83071

Mehr

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40 - R51

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40 - R51 Am Schwimmbad 8 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 95620 Fax 09221 / 956222 e-mail: verkauf@taubenreuther.de Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

LH DataLink Modul Version 98

LH DataLink Modul Version 98 LH DataLink Modul Version 98 Monteringsvejledning Fitting Instructions Monteringsanvisning Montageanleitung LH No. 011-800-DK-UK-S-D Vers. 1.00 LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G 5 6 H 00 x8 x8 x8 x8 x6 00 E 5 6 8 9 F x x x x x x x X G x /8 5 5 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! 5 H x 5 5 G x E E E E /8 5 6 G E H Opp Up Oberseite 6

Mehr

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS

AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS K la vi er l ac ko p tik AKTIVE DVB-T ZIMMERANTENNE ANSCHLUSSHINWEISE ACTIVE DVB-T INDOOR ANTENNA CONNECTION INSTRUCTIONS ZA 8970 DRUCKS0682.indd 1 05.09.12 15:15 VerpAckunGsinhAlT UKW / UHF / VHF Flachantenne

Mehr

8909C Docking control panel v1.0.0

8909C Docking control panel v1.0.0 SIDE-POWER Thruster Systems 8909C Docking control panel v1.0.0 Keep this manual onboard! EN NO Installation and user s manual Installasjon og brukermanual DE Installationsanleitung SLEIPNER MOTOR AS P.O.

Mehr

EINBAUHINWEISE Elektronik Satz

EINBAUHINWEISE Elektronik Satz EINBAUHINWEISE Elektronik Satz INSTALLATION INSTRUCTIONS Elektronic Kit Seite / Page 1 Vorderachse/ Front axle: Linke Fahrzeugseite. left vehicle side. Original Dämpferleitung entlang der Markierungen

Mehr

How to change the Mechanical Seal

How to change the Mechanical Seal How to change the Mechanical Seal. Remove the 3 screws form the Endcover (pos.0) on the opposite side of the leaking seal. If this is the drive end remove Key (pos.00) first. 2. Keep the shims (pos.90)

Mehr

i 90 -Adapter als Zubehör erhältlich 90 adapter Available as accessory Montageanleitung RJ45-Buchse Installation instruction RJ45-Jack 1/8

i 90 -Adapter als Zubehör erhältlich 90 adapter Available as accessory Montageanleitung RJ45-Buchse Installation instruction RJ45-Jack 1/8 RJ-uchse RJ-Jack RJ-uchse ohne 90 -dapter RJ-Jack without 90 adapter Seite & Mounting instruction page & Demontageanleitung Seite Disassembling instruction page RJ-uchse mit 90 -dapter RJ-Jack with 90

Mehr

Blind Rivet Set. Operating instructions

Blind Rivet Set. Operating instructions Blind Rivet Set Art.no 40-8706 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Mehr

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung Vægbeslag 40-40905-9 Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung PDF 6033 / 11.02.2011 Loire straight DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen

Mehr

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash

Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash Hör auf zu ziehen! Erziehungsleine Training Leash 1 2 3 4 5 6 7 Erziehungsleine Hör auf zu ziehen Ihr Hund zieht an der Leine, und Sie können ihm dieses Verhalten einfach nicht abgewöhnen? Die Erziehungsleine

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 4102 1/7 Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen

Mehr

Midi Vision. sauna. Manufactured by Tylö AB. Art.nr 2900 0830

Midi Vision. sauna. Manufactured by Tylö AB. Art.nr 2900 0830 Midi Vision sauna 0903 Art.nr 2900 0830 Manufactured by Tylö AB Basturummets layout och i vilken ordning väggarna skall monteras. Denna anvisning visar montering av layout 1. The layout of the sauna room

Mehr

BODY CHASSIS. Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

BODY CHASSIS. Ihr Ersatzteilspezialist im Internet BODY CHASSIS 2 4 4 0 2 2 8 8 9 4 48 4 9 42 4 4 49 42 8 2 2 2 29 4 4 44 4 2 9 9 0 40 9 4 8 Seat 99 2 Hinge, Seat E0 Retainer x4 4 Lockwasher 8x Bolt, Hex x4 Plate, Seat Switch 99Z Spring, Compression 4x2

Mehr

BODY CHASSIS. Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

BODY CHASSIS. Ihr Ersatzteilspezialist im Internet BODY CHASSIS 4 4 0 8 8 9 4 48 4 9 4 4 4 49 4 8 4 9 4 4 44 4 9 9 0 40 9 4 8 Seat 98 Hinge, Seat E00 Retainer x4 4 Lockwasher 8x Bolt, Hex x4 Plate, Seat Switch 99 Spring, Compression 4x 8 Glide, Seat Spring

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

Kurzanleitung / Instructions Auswechseln des Kupplungsystems / Exchange of the clutch system

Kurzanleitung / Instructions Auswechseln des Kupplungsystems / Exchange of the clutch system Kurzanleitung / Instructions Auswechseln des Kupplungsystems / Exchange of the clutch system Kupplungssystem Version 2 / Clutch System - Version 2 Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung zum austauschen

Mehr

Hinweisblatt indication sheet

Hinweisblatt indication sheet Seite page 1 von of 7 Hinweisblatt indication sheet Typ: / type: Leuchtstoffleuchten (z.b.: 50010400, 53500100) Kurzbezeichnung: Lampenwechsel bei Leuchtstoffleuchten short term: exchange of fluorescent

Mehr

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide LevelOne WAB-5120 300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide English Deutsch - 1 - Table of Content English... - 3 - Deutsch... - 9 - This guide covers only the most common

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x MAGICUS Art.-Nr. 4450900300 greentea 1 Stück/piece Art.-Nr. 4450900200 whitemusk 2,5 4 x 4 x 4 x 1 x 1. 2. 1 x Option 2 Option 1 3. 1 3 4 2 4. I AUTO RUN Mo Tu We Th Fr Sa Su OK + Clear R 230VAC, 50Hz

Mehr

Seitenkoffer Topcases Gepäckträger Lock it System Softbags Aluminiumkoffer Lederkoffer Schutzbügel Hauptständer Chopper-Parts Quad-Parts Accessoires

Seitenkoffer Topcases Gepäckträger Lock it System Softbags Aluminiumkoffer Lederkoffer Schutzbügel Hauptständer Chopper-Parts Quad-Parts Accessoires Zusatzscheinwerfer Art.-Nr.: 730.105 Montage Seitenkoffer Topcases Gepäckträger Lock it System Aluminiumkoffer Lederkoffer Schutzbügel Hauptständer Chopper-Parts Quad-Parts Accessoires Stück Bestellnr.

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

Hama GmbH & Co KG Postfach Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/

Hama GmbH & Co KG Postfach Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/ www.hama.de Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.de 00062248-05.05 Multimedia Kit für/for Audi Naviplus/ VW/Seat/Skoda

Mehr

1. Verwendung des Teilesatzes. 2. Komponenten des Teilesatzes

1. Verwendung des Teilesatzes. 2. Komponenten des Teilesatzes 1. Verwendung des Teilesatzes Der Teilesatz Elektropneumatische Mehrweite ist für Kettenstichmaschinen der Klasse 175 und 176 vorgesehen. 2. Komponenten des Teilesatzes Der Teilesatz besteht aus folgenden

Mehr

design: martin ballendat

design: martin ballendat can.go 2 design: martin ballendat cango ist ein innovatives System modularer Boxen. Ein Cross-over-Produkt von traditioneller Schublade und Tasche. Alternativ als Behälter unter einem Tisch und in einem

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Service. Bedienelement / operating panel

Service. Bedienelement / operating panel Service Bedienelement / operating panel 21 894 000 21 895 000 21 892 000 21 893 000 Dampfdusche Serie 500 Seite Seite 2-7 2-7 Steam shower series 500 page page 2-7 2-7 Dampfdusche Serie 600 Seite Seite

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

Box No. 7. x 2 x 2 SILICONE SEALING. x 3. x 6. 4 x10. x 9. x24. x24. x12. x12. 5 x 90. 4,5 x 60 4,5 x 50 Nail 4,0 x 25.

Box No. 7. x 2 x 2 SILICONE SEALING. x 3. x 6. 4 x10. x 9. x24. x24. x12. x12. 5 x 90. 4,5 x 60 4,5 x 50 Nail 4,0 x 25. SILICONE SEALING x 2 x 2 Box No. 7 x 3 x 6 5 2 3 4 x10 x 9 x24 x12 x24 x12 5 x 90 4,5 x 60 4,5 x 50 Nail 4,0 x 25 1 8 6 Polar AquaKing 1 14 9 11 Polar AquaKing 10 12 13 2 C A a A b a b c d TAPE c C B e

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction Einleitung

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks www.dtswiss.com - Inhaltsverzeichnis / Table of contents Einleitung... 2 Instructions... 2 Montage

Mehr

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8

Art.nr. A003. Art.nr. A002 A002. x16 A003 9 F. x12 x7. x11 X24. x22. x12 1/8 rt.nr. 00 N G rt.nr. 00 N G H 00 x8 x8 x8 x8 x 00 E 8 9 F x x x x x x x X G x /8 Press helt inn! Press to bottom! Nach Grund drücken! H x G x E E E E /8 G E H Opp Up Oberseite F /8 8 9 F ruk sølvskruer

Mehr

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F Produktinformation Access Upgrade Video Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F 1+2 100-1216 V1.1.2 1216-11-1159 MAC-Adresse D4-E3-2C-XX-XX-XX 3+4 press click 2 5 6

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare

Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Federzugsysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction

Mehr

laptopcooler LESS LESS MORE

laptopcooler LESS LESS MORE + LESS LESS MORE Graphic Design: Henna Lindencrona är utvecklad för att förbättra komforten för personer som använder bärbara datorer. kyler ner datorn, vilket minskar gångtiden på fläkten och därmed störande

Mehr

HF13-Programm HF13 Programme

HF13-Programm HF13 Programme S. 221 HF13 plugs S. 222 HF13-Adapter HF13 adapters S. 223 HF13-Buchsen s 2 HF13 - Programm Die HF-Steckverbindungen der Serie 13/4 werden in Anlagen der Nachrichtentechnik (DIN 47 283 und DIN 47 284),

Mehr

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 411857 1/10 Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 40. Winkeloberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 40. Patch fitting for overpanel and sidelight

Montageanleitung DORMA PT 40. Winkeloberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 40. Patch fitting for overpanel and sidelight Montageanleitung DORMA PT 40 Winkeloberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 40 Patch fitting for overpanel and sidelight Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.37..3 Wichtige Informationen: Important

Mehr

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211 MAV SE 0920-2 Konsolmontage 611759 Flm 30/F640 SE GB DE MONTERINGSANVISNING Konsolmontering INSTALLATION INSTRUCTIONS Bracketsassembly MONTERUNGSANWEISUNG Konsolenmontage 061211 061211 Monteringsanvisning

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 10 Unterer Eckbeschlag DORMA PT 20 Oberer Eckbeschlag

Montageanleitung DORMA PT 10 Unterer Eckbeschlag DORMA PT 20 Oberer Eckbeschlag Montageanleitung DORMA PT 10 Unterer Eckbeschlag DORMA PT 20 Oberer Eckbeschlag Installation instruction DORMA PT 10 Bottom patch fitting DORMA PT 20 Top patch fitting / 003620 800.2.368.6.32 Wichtige

Mehr

MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene

MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene Max. 150 cm 113,8 cm 115,5 cm Ved montering på vægge af etlags gips skal anvendes specielle skruer og rawlplugs. For single

Mehr

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 D GB Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-05 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41 4 4 Fax +41-41 4 1 www.leister.com sales@leister.com Einbauanleitung

Mehr

- DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEF

- DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEF A MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 412880 1/20 A A Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett,

Mehr

USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch

USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch 1. Produkt Eigenschaften 1 2. System Vorraussetzungen 1 3. Treiber Installation (Alle Windows Systeme) 1 4. Den COM Port ändern 2 5. Einstellen eines RS232

Mehr

Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank

Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank GB Exchange of suction hose of CUBE diesel tank 137.0109.301 / 06.14 / Rn CEMO GmbH In den Backenländern 5 D-71384 Weinstadt Tel. +49 7151 9636-0 Fax +49 7151

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

Einbauhinweise NCC Tagfahrleuchten JEEP Wrangler JK

Einbauhinweise NCC Tagfahrleuchten JEEP Wrangler JK Einbauhinweise NCC Tagfahrleuchten JEEP Wrangler JK NOLDEN Cars & Concepts GmbH Robert-Perthel Str. 27 D-50739 Köln +49 22-97 444 0 www.noldengmbh.de a brand of NOLDEN Nolden Cars & Concepts GmbH Robert-Perthel

Mehr

Mast- / Wandmontage Kit Einbauanleitung Pole- / Wallmount Kit Installation Guide

Mast- / Wandmontage Kit Einbauanleitung Pole- / Wallmount Kit Installation Guide Alpha ATROX Mast- / Wandmontage Kit Einbauanleitung Pole- / Wallmount Kit Installation Guide Ihr Partner für Energieversorgungslösungen Mast- und Wandmontage Kit Alpha ATROX Pole- and Wall Mount Kit Alpha

Mehr

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Spare parts catalogue Ersatzteilkatalog 0020059302_00 Eastern Europe,11/2010 Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Content - Inhalt VE6

Mehr

ODU AMC. Montageanleitung ODU AMC Abreiss-Kabelstecker. Montageanleitung. www.odu.de. Stecker

ODU AMC. Montageanleitung ODU AMC Abreiss-Kabelstecker. Montageanleitung. www.odu.de. Stecker ODU AMC Abreiss-Kabelstecker Stecker Schirmhülse Crimphülse 1. Crimphülse und Schirmhülse über das Kabel schieben. Bei Verwen dung eines Metallbandes zur Schirmbefestigung auf der Schirmhülse wird die

Mehr

DELTA 12 M EINBAUANLEITUNG MOUNTINGINSTRUCTIONS

DELTA 12 M EINBAUANLEITUNG MOUNTINGINSTRUCTIONS DELTA 12 M EINBAUANLEITUNG MOUNTINGINSTRUCTIONS Installation der Antennenanlage DELTA 12 M Antennenstandort: Die Antennenanlage DELTA 12 M sollte möglichst im Masttop installiert werden. Oberhalb der Antenne

Mehr

Spinnakerbom-byggsats, end-for-end

Spinnakerbom-byggsats, end-for-end 595-533-SET 2009-04-15 Spinnakerbom-byggsats, end-for-end Monteringsinstruktion for spinnakerbommar Verktyg som behövs: Bågfil Borrmaskin Borr Ø 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Beräkna längden på

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Description: Instructions continued on How to properly change the Spider Seals

Mehr

Zubehör / Accessory. Kabinenklimatisierung Cabin air conditioning

Zubehör / Accessory. Kabinenklimatisierung Cabin air conditioning Zubehör / Accessory Kabinenklimatisierung Cabin air conditioning Schalter und Bedien-Sets / Switches and operator sets Gebläseschalter mit Mutter Blower Switch Gummi-Knopf Rubber knob Gebläseschalter mit

Mehr

Montageanleitung DORMA MANET Schiebetür an Wand/an Glas Installation DORMA MANET Sliding door onto wall/onto glass

Montageanleitung DORMA MANET Schiebetür an Wand/an Glas Installation DORMA MANET Sliding door onto wall/onto glass Montageanleitung DORMA MANET Schiebetür an Wand/an Glas Installation DORMA MANET Sliding door onto wall/onto glass DORMA-Glas Seite / Page 1 /14 800.52.233.6.32 Wichtige Informationen: Important information:

Mehr

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS

S - DEFA AS - DEFA AS AS - DEFA AS EFA AS - DE EFA AS - DEFA AS - DEFA AS - DE FA AS - DEFA AS - DEFA AS - DEFA A S - DEFA AS - DEFA AS - DEFA AS MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG 413807 1/5 Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr