Winware Business Software. Wichtige Information. Tagesdatum: Mittwoch, 15. November Winware AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Winware Business Software. Wichtige Information. Tagesdatum: Mittwoch, 15. November 2006. Winware AG"

Transkript

1 Wwe Busess Sfwe Wchge Ifm Tgesum: Mwch, 15. Nvembe 2006 Wwe A Obeeuhfssse 3 CH-6340 B If Le Teefx 041 / E-M: hp://www.wwe.ch Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 1 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

2 Ih Wwe Busess Sfwe... 1 Wchge Ifm... 1 Reme... 6 Ves Äeuge Apssuge... 6 Wwe Ageme... 6 Wwe Aufgsbebeug... 6 Wwe Fzbuchhug... 6 Wwe OOS... 7 Wwe Lhbuchhug... 7 Wwe Lesugsefssug... 7 Wwe Kssbuch... 7 Ves Äeuge Apssuge... 8 Wwe Aufgsbebeug... 8 Wwe Lhbuchhug... 8 Wwe Fzbuchhug... 8 Ves Neueuge... 8 Wwe Ageme... 8 Wwe Aufgsbebeug... 9 Wwe OOS... 9 Wwe Lhbuchhug... 9 Äeuge Apssuge... 9 Wwe Aufgsbebeug... 9 Wwe Fzbuchhug Wwe OOS Wwe Lhbuchhug Wwe EBkg Ves (Spcheese) Neueuge Wwe Ageme Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Wwe Fzbuchhug Ves Neueuge Wwe Ageme Wwe Aufgsbebeug Wwe Lh Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Wwe C-Ksse Wwe-Fbu Wwe OOS Wwe-Lh Ves Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Wwe C-Ksse Wwe OOS Wwe Lh Wwe Fbu Wwe eshp Ves Neueuge Agemee Sfwefuke Wwe Kssbuch Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 2 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

3 Wwe Aufgsbebeug Wwe OOS Wwe C-Ksse Wwe Lh Wwe Fbu Wwe eshp Wwe Lesugsefssug Wwe Dm Wwe Veebsmu Ves Neueuge Wwe OOS Ves Neueuge Wwe Aufgsbebeug Äeuge Apssuge Wwe Lesugsefssug Wwe Lh Ves (Nu Fzbuchhug) Äeuge Apssuge Wwe Fzbuchhug Ves (u Lesugsefssug) Neueuge Wwe Lesugsefssug Äeuge Apssuge Wwe Lesugsefssug Ves (Spcheese) Neueuge Wwe Ageme Ves Neueuge Wwe Aufgsbebeug Wwe Fmue Wwe C Ksse Wwe Fzbuchhug Wwe Lh Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Wwe Fzbuchhug Wwe Kssebuch Wwe COM Iefce Aufg Wwe Dm Wwe Fmue Wwe OOS Wwe C Ksse Wwe Lh Techsche Ifme Ves Neueuge Wwe Ksse Äeuge Apssuge Wwe Aufg Wwe Veeb Wwe OOS Wwe Lh Ves Neueuge Wwe Lh Wwe OOS Äeuge Apssuge Agemee Sfwefuke Wwe Aufg Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 3 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

4 Wwe C Ksse Wwe Fzbuchhug Wwe OOS Wwe Lesugsefssug Wwe Lh Wwe Kssbuch Wwe Dm Techsche Ifme Ves Neueuge Agemee Sfwefuke Wwe Wwe Aufgsbebeug Wwe OOS Wwe C Ksse Wwe Lh Wwe Fzbuchhug Wwe eshp Wwe Veebsmu Wwe Lesugsefssug Äeuge Apssuge Wwe Aufg Wwe Dm Wwe C Ksse Wwe OOS Techsche Ifme Ves Äeuge Apssuge Wwe Aufg Wwe Lh Wwe Fzbuchhug Wwe Kssbuch Ves Äeuge Apssuge Wwe Lh Ves Neueuge Wwe Lh Wwe Fzbuchhug Wwe Kssbuch Wwe eshp Äeuge Apssuge Wwe Lh Wwe Fzbuchhug Wwe Kssbuch Wwe eshp Techsche Ifme Ves Neueuge Wwe Lh Äeuge Apssuge Wwe Lh Ves Neueuge Ageme Äeuge Apssuge Wwe Fzbuchhug Wwe Aufg Wwe Ksse Ves Neueuge Ageme Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 4 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

5 Techsche Ifme Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 5 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

6 Reme Ves Äeuge Apssuge Wwe Ageme Schw Beschebug S Bkesmm Ds Bkesmmchv wue m em kuese Bkesmm esez Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Sepzhe/Ves De Sepzhe u e Veske sehe e -Ves ke wee zu Vefügug Quckfe Ake Nch Egbe ee ch vhee Akeumme wue vekufsseg ee ese See uöge Akese geöffe ekmmfehe Ue gewsse Umsäe km bem Öffe e Kuesmme e S-Le e ekmmfehe Quckfe See- De Fehe we m e Quckfefuk ch ee ch vhee /Chgeumme Kpee Zwschebge See- e Chgeumme gesuch wue, s kge Ds kpee v Smme e Zwschebge fuke wee kek Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S Ksesee De Ksesee uf Smmebuchuge wee jez kek e Buchugsse gese Vuusgech Kusveuse, weche ek be e Zhug vebuch wue, wee jez kek uf e Vuusgechsse gese Debkpssw Ds Debkpssw uf em Me k wee kek gesez wee EZ eese Ds Ezhugssche eese us em Dgbuche fuke wee kek Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 6 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

7 Wwe OOS Schw Beschebug S EZA De EZA-Fes wue e eue Afeuge e sfce gepss BESR/VESR BESR/VESR Recs weche bem Eese ch umsch zugewese wee köe, köe wee kek e zugehöge Rechug zugewese wee Teehmeumme De Teehmeumme s u uch fe gesche, we Zhugs IBAN bem Ke/Deb heeg s LSV+ De BESR/VESR-Fes m LSV+ Recs köe egeese wee DTA Wwe Lhbuchhug De Begüsge-Aesse m DTA-Fe w jez he Deveschebug gese Schw Beschebug S BV % De BV %-Sz u Bss w uf e Lhbechug m geuck Wwe Lesugsefssug Schw Beschebug S Tägkesguppe De Tägkesguppe köe wee e Mbeeguppe zugee wee Wwe Kssbuch Schw Beschebug S Zugffsveezug Ue ewsse Umsäe ke m ee S-Lzez ee Zugffsveezug ufee Kege Buche m Kege w ch mögch Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 7 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

8 Ves Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S See-N. Vekuf Seeumme Vekuf s wee b vefügb Wwe Lhbuchhug Schw Beschebug S DTA Es w wee s keke DTA-Fm vewee Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S Vuusgech Offee se wee wee kek e Vuusgech m ebezge Ves Neueuge Wwe Ageme Schw Beschebug S Spche De Übesezuge wue chgepfeg Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 8 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

9 Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S ecmmece De ecmmece-schsee k eu b Le egesez wee Wwe OOS Schw Beschebug S Zhugsfes Bem Speche ees Zhugsfes beb e zuez usgewähe f gespeche DebDec / LSV+ DebDec u LSV+ s uf e euse S gepss. Ebefs seh be e Kue eu e Ezugsfmu zu Vefügug WICHTI: Ds hekömmche LSV k ch em Upe ch meh vewee wee! LSV+ s b 1. Nvembe 2006 zwge! Vuusgech De Vuusgech k eu ek bem Vebuche e Zhug gemch wee. Dese Op k ue M bebee/buchugsmske/vuusgechsbuchug ch vebuche gesez wee Wwe Lhbuchhug Schw Beschebug S Fbuexp Lhe köe eu expz vm Fbuexp usgeschsse wee (z.t. fü eue Lhuswes weg) Abechugsssse Es s u mögch, ezee Mbee u ezee Me bzueche (z.b. Ju, ächse Abechugsm s Ap) Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Seebefe De Aspechpe wee bem Esee v Seebefe wee beückschg Lgebezechug De Lgebezechug s u m gmm uchgehe uf 40 Zeche gesez C-Ksse.exe De sepe C-Ksse.exe süz be kveem X-S ch meh b Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 9 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

10 Schw Beschebug S TAI-Schsee De TAI-Schsee seh b Le zu Vefügug ecmmece De ecmmece-schsee wue übebee (sehe sepes Reme b-ce) Kemx De Kemx wue übebee. (De Kemx s b 8.2 zwemes zu uze!) Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S Buche De Akuseug e Buchugszege m Dg buche wue übebee Ks/K-Ausweug De Ksesee /-äge Bezechuge wee uf e Ausweug wee gezeg Kuszug De eweee Abfge bem Kuszug seh wee zu Vefügug Nchss buche Bem Nchss buche w wee s Zhugsum u ch s Smmebuchug Tgesum vgeschge Bem He ees O s e Buchugsmske w ese ch meh sf bgespeche Vuusgech De Vuusgech efe wee keke Zhe Vvebeug De Vvebeug bem Spe w m Bzusuck wee beückschg Bugeeug De Bugeeug uf Ksesee/-äge s wee mögch Wwe OOS Schw Beschebug S BESR/VESR De BESR/VESR-Fes köe jez uch egeese wee, we e Aufgbeefeez m Fe ee s. Wwe Lhbuchhug Schw Beschebug S Lseuck De Lseuck Abegebe-Abzugsguppe zeg e Wee wee Akuseug Dvese Akuseugspbeme m Abechugsssse wue behbe Ksesee -/äge De Kseseevebuchug e Abegebehe wee kek vebuch Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 10 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

11 Wwe EBkg Schw Beschebug S Dveses Ds EBkg-Mu wue ufgu vese echsche Äeuge u Umseuge be ezee Bke gepss Ves (Spcheese) Neueuge Wwe Ageme Schw Beschebug S Spche De Ves 8.2 s uf fzössch u esch übesez we Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S efmce De efmce wue vebesse Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S efmce De efmce wue vebesse Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 11 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

12 Ves Neueuge Wwe Ageme Schw Beschebug S Deskp-Hegu Bem Se v Wwe esche eu s Sge Wwe Cpe Desg. Deses k übe Exs/Eseuge/Dseug/Fbe/ Sge Wwe Cpe Desg vewee usgesche wee Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Ezhugsschee ucke I e Ausggsbeege m Duck gb es eu e uk Ezhugsschee. Be Rezhuge wee espeche es heege Zhugspes e Ezhugsschee geuck. Wwe Lh Schw Beschebug S Queeseue De Queeseuefe wee eu umsch beeche (Sehe sepes Dkume, TEDA) Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 12 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

13 Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Be De Lks zu e Be veschwe ch eem Upe ch meh em Kkesse Keguppe De em-aesse be e Kkesse k ch meh geösch wee, we e Use kee Äe u Lösche Reche be Kue u Lefee h. De Keguppe (Kemx) wee bem Upe kek übemme Ausweuge Dvese Ausweuge wue übebee Wwe C-Ksse Schw Beschebug S Duckg De Duckg esche bem Kssb u Kssequug ch meh zwe m Wwe-Fbu Schw Beschebug S Kuszug FW De Kuszug que m Femwähug esche uch ch em Jheswechse wee kek. Buchugszege De Buchugszege m ekveem Ae Buchugspse zege -Fg zeg e Bubeg u Seueschüsse wee Wwe OOS Schw Beschebug S Zhugsäufe Es köe wee meh s 14 Zhuge ee Zhugsuf egefüg esee BESR/VESR eese wee De BESR/VESR Fes weche kee Zeeumbüche behe köe eu ebefs vebee wee Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 13 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

14 Wwe-Lh Schw Beschebug S AHV- De Fehemeug Se müsse meses e Fe gebe be Lhbeschegug Asch/Ducke e AHV-Lhbeschegug esche ch meh Mbeese De Zuge/Abzüge eschee wee uf e Mbeese ee Desesse / De Desesse u ebusgsse k wee geuck wee ebusgsse Nze E be eem Mbee heege Nz s ch meh be e Mbee eschch Ves Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S ese eu besmme ese eu besmme v Beeg bs Beeg fuke wee kek Lefeem De Dumskveeug e Rechug m Fe Lefeem w Exp-Assse kek übemme De Zugffsveezug bem Beee es Exp-Asssee wue behbe Wwe C-Ksse Schw Beschebug S Zhugsspug Bem Aufspe v Zhuge k e Kssevgg wee bgeschsse wee Sysemvge De Tgesbschussse wue pme Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 14 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

15 Wwe OOS Schw Beschebug S Zhugsvschäge De Meug Zu vee Böcke, be e Zhuge ufee wue efe. Sysemvge De Zhugsse efe jez e keke Wee EZ eese De keke Bkvebug w gespeche (vhe u e Ausgech zuückehme Sbkvebug) E zuückgemmee Ausgech beb e Rechug ch meh be e usgegchee O s sehe Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 15 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

16 Wwe Lh Schw Beschebug S Zhuge De Zhuge De wue pme R Jh R Jh fuke jez kek Exp De Wwe Exp-De behe jez uch e Seueschüsse Wwe Fbu Schw Beschebug S Se eu beeche De Fuk Se eu beeche fühe ue Umsäe zu Azege v fsche Wee Kuszug FW De Kuszug que m Femwähug zege kee EB-Wee e Femwähug (usse EUR) ch eem Jheswechse Wwe eshp Schw Beschebug S Beseuge De Beseuge köe wee kek vebee wee Kfgu I e Kfgu s e Eäge Kue u Beseszege wee vefügb Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 16 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

17 Ves Neueuge Agemee Sfwefuke Schw Beschebug S Museme De Museme wue übebee XML De Imp- u Expssse uesüz eu s XML-Fm Lzezeug Neue Lzezeug 5 x 5 Schüsse Mögchke fü zegeseuee Lzeze (Sfwe-Mee) IBAN De IBAN w uf e usbä gepüf Seup Ab e Ves seh fü jees gmm e eues Seup zu Vefügug Wwe Kssbuch Schw Beschebug S Eve.g Ds Eve.g k eu ek s Eegszege m gmm ufgeufe wee Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Ruug uf Wähug Neu k uf jee Wähug ek ee Ruug efe wee. Is kee Ruug uf e Wähug efe, w e Ruugseseug us e Meeseuge vewee. Dum Smmebeeg Ds Dum es Smmebeeges k eu fe gewäh wee (I e Mesmme zu kvee) jekvewug Neu seh ee jekvewug zu Vefügug Tezhug/Azhug M e jekvewug köe Tezhuge/Azhuge ese wee Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 17 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

18 Schw Beschebug S Wekufg Neueuge m Wekufg übe Meeseug eseb: Tee köe eu umsch eseve u usgege wee Fü e Ausgeug k e bwechees Dum efss wee Be Ausschuss k e Wekufg umsch feg gese wee Zhugspäe Be e Rechug köe Zhugspäe heeg wee (Rezhuge). Espeche eses Zhugspes wee e O s eöffe. Wwe OOS Schw Beschebug S MwS De Mhgebühe köe eu m MwS usgewese wee DTA / LSV De euse DTA/EZA u LSV-Ss wue mpemee EBkg Fü s EBkg s ee eue Ves vefügb Wwe C-Ksse Schw Beschebug S uschee Übe e Ksse köe eu uschee usgese u egeös wee Rechuge bezhe Rechuge köe e Ksse bezh wee Femwähug I e Ksse k eu m Femwähug bezh wee, sfe e Zhugs ee Femwähug heeg h. Wwe Lh Schw Beschebug S KST / KTR Ksesee u Kseäge köe vebee wee Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 18 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

19 Schw Beschebug S Kezuge Ausweug Tex fü Zuge u Abzüge Opmees Hg e Kezuge fü es Ke (usse Ju). Äeug e Kezugebee Es seh eu ee Ausweug fü e Fee u Übesue zu Vefügug De Texe fü e Zuge u Abzüge köe p Lhuf übeseue wee IBAN-Ieg IBAN w uchgehe uesüz DTA/EZA De eue DTA u EZA Ss wue mpemee Seug Ausweuge EBkg De Ausweuge köe eu ch vese Kee se wee Ds EBkg seh eu uch m Lhpgmm zu Vefügug Wwe Fbu Schw Beschebug S Lewähug EUR De Fbu k eu uch m Eu s Lewähug gefüh wee Buchugshsy Buchugssäze zege Kezhegee De Buchuge köe eu ek us e Buchugshsy übebee wee De Azh e zuzegee Buchugssäze m Dgbuche k fe efe wee Mehfchseek e Ke e Keguppe Wwe eshp Schw Beschebug S Rbe De Rbe köe e eshp übemme wee Wekb Im Wekb wue e Desch umgesez Lgewee De Lgewee wee m eshp gezeg Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 19 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

20 Wwe Lesugsefssug Schw Beschebug S Mbeekppug De egegge Mbee k eu ek m e zu efssee Lesuge gekppe wee uschf Lesuge u Spese köe eu uch gugeschebe wee Schgsveechug De Rechuge köe eu pe Schg ese wee Wwe Dm Schw Beschebug S Eegszege Ds Eve.g s eu ek m gmm s Eegszege bufb Wwe Veebsmu Schw Beschebug S Eegszege Ds Eve.g s eu ek m gmm s Eegszege bufb Ves Neueuge Wwe OOS Schw Beschebug S Bkesmm De Bkesmm wue uf e kuese S gebch Ieg SWIFT DTA-Fes m IBAN behe eu uch e SWIFT. Dese w b 2006 zwge v e Bke veg! Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 20 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

21 Ves Neueuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Bkesmm De Bkesmm wue uf e kuese S gebch Ieg SWIFT DTA-Fes m IBAN behe eu uch e SWIFT. Dese w b 2006 zwge v e Bke veg! Äeuge Apssuge Wwe Lesugsefssug Schw Beschebug S ssw I e Meeseug s s ssw ch meh m Kex Mevebug eschch se m ***** Akeumme be Ds Efee ee heege Akeumme be eem Mbee s Mbee wee mögch Rechugsfmu Ds Rechugsfmu s uchgehe übesez Spchvese Sueuug be De Tex Sue be e Ruug beb ch em Speche sehe Spchvese Speche e De Äeuge be e Speeseuge bebe gespeche Speeseug Wwe Lh Schw Beschebug S SUVA Ce Ds Hg fü e SUVA-Ce A2 wue übebee. Jheswechse / Sueke Lhbechug Sueke Ruug ezes De Jheswechse be. eze wue übebee (ezes = Sues T, Sue S = 0, Feege bezge = 0, Schchbe = 0, Resege = 0, Lhusf = 0) De Lhbechug Dkumevge wue gepss. We ke ezes kve s, wee uch kee Sue geuck. De egegebee ezes-vg w m Fe eze-t ch meh geue. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 21 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

22 Schw Beschebug S Lgsches Exfe Ds Efüge v gsche Exfee fuke u uchgehe Abechugshsy De Abechugshsy zeg jez jewes e e chge Sues Mbee Suevg u Fees Be Neueöffug ees Mbees, w e Vg be e Sue s Defu m 0 gezeg Ves (Nu Fzbuchhug) Äeuge Apssuge Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S Cm Schsee Apssug e Cm Schsee fü e Lesugsefssug Ves (u Lesugsefssug) Neueuge Wwe Lesugsefssug Schw Beschebug S Übesezuge Be e uke wue e Übesezuge gepss u egäz. De Lesuge köe ch Dum se wee Lesugshsy uf Mbeeebee Lesugsübesch Lesugsübesch uf Mbeeebee Ruug Buchugszege Sus e Lesuge e Spese uf jek Zeuuge köe efe wee. Bespe: usäzch w m 15 Mue Tk e He bgeeche. Nu k ese Lesug ee espechee Ruug heeg wee, s ss umsch uf e Lesugsehe (Auf-, b- e kufmäsch) geue w. Im Ifbeech w gezeg b ee Lesug e b Spese efgech gebuch wue. Übe Ampe (R e ü) w m jek gezeg b Lesuge e Spese veeche bzw. übegebe wue. Übegbe e Neu k eschee wee weche Beegyp e Lesuge bzw. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 22 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

23 Aufgsbebeug Spese e Aufgsbebeug übegebe wee se. Mehspchgke Lesuge u Spese köe mehspchg efss wee. Spezfe Vschgswee Es köe übegee Spezfe efss wee. Dese Tfe köe ee pzeue Meug e Ehöhug usöse. (-10%, +10%, 150%). be Def e Tfe mögch Spezfe köe eem Kue heeg wee, s ss be Eöffug ees jekes umsch e Spezfe m jek egege wee. Eem jek köe ese Spezfe heeg wee, s ss effekve Lesuge espeche be e Efssug e Ab- e Zuschg beückschge. Dem jek köe fgee Wee heeg wee: Spche Spezfe Bugewee Lesugsuuge jekeme S- u Eeme köe uf em jek efss wee Buge Dem jek k e Buge heeg wee. Be e Übescheug es Buges esche ee espechee Wug u es köe u weee Lesuge/Spese efss wee, we s espechee Buge ehöh w. Ssueefssug Neu k e Ssueefssug uf Tge u Me vee wee Ssueefssug V Assse köe Feege u Ssue umsch uf ee Ssueefssug Äeuge Apssuge Wwe Lesugsefssug besmme ee übege wee. Es köe weee Zeype efss wee um beebsspezfsche Abwesehee bbe zu köe. Schw Beschebug S Cm Schsee Opmeug e Schsee Lesugs- Spesesssee Shcus Iee Fee köe übe e Beuzeechevewug e- e usgebee wee De Shcus wee Wwske m ueschee Buchsbe gezeg Ake u Lesugsveküpfug Ssueefssug Ssueefssug E Ake k m e Lesug veküpf wee. Dese 1 zu 1 Vebug w e Aufgsbebeug übegebe. Es k p Mbee/Jh/M/Tg e Ssuewe efss wee. Zusäzch köe ebefs Fee-/Fee-/Kkhesge efss wee. De Ssueefssug k uf Meebee efge. Es beseh e Mögchke es uf e Mbee zu kpee e es s geee güg zu besmme. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 23 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

24 Ves (Spcheese) Neueuge Wwe Ageme Schw Beschebug S Spche Be e uke wue e Übesezuge gepss u egäz. Ves Neueuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Aevps Be Beegübehme v Beegype m Aevpse, k jez Chge COM Schsee zu Wwe Fzbuchhug Seeumme Löschbfge Beegpse Zebeege Veäge Wugsbeege Ausweug Feugse Fbuexp Mbee Wekufg Fägke Wugsbeege Sesm Schsee eschee wee, weche Aeve übemme w. Nch e Egbe ee Chgeumme s Akefe e ssefssug w jez e Bes ese Chge gezeg, we m e Muszege übe e Akebesszege (Azege übe em Akefe) fäh. De Fbuexp v COM wue übebee Seeumme wee jez e Smme geösch, we se v kee Lgeps meh vewee wee. De Abfge fü s Lösche v se k u p Beeg u Awee e- u usgesche wee. Be e Eseug v Veäge (Vschgsse Veäge) köe jez e Beegype s Zebeeg usgewäh wee. Ds Dum u e Lefeem e Zebeege k jez whwese uf e Schg e s Tgesum gesez wee. V e eeeug v Wugsbeege k jez p e ese Beegumme bgefg wee. Ausweug zum Feugse beche jez p s Fägkesum Ds Lösche ees Fbuexps w uch uch e sswp "FbuExp" gespe. Be ufgsbezgee ukssückse wue ch Aege es Wekufgs e Mbee ch e Wekufg übemme. Eweeug e Fägkesgbe be wöchech fäge Wugsveäge uf besmme Wchege. Kuzme wee übegebe (k efe wee) Bkgbe uf Debesee wee jez kek übegebe Nme u Vme wee jez kek übegebe (k efe wee) Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 24 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

25 Wwe Fmue Schw Beschebug S Fmue Im Fmue k m jez s kve Egbefe m [F8] e Höhe mxm vegöße, m [Umsch+F8] e 3 Egbefee uf Fmue Wwe C Ksse geche Höhe bge. De "ee"-zuwesug fü e Fmepzhe "Fgefmu" ösch s e Fmue heege Fgefmu. Schw Beschebug S Beegübehme Bem Aege v Behme/Bege köe jez uch Rechuge/uschfe fü e O - Ausgech efss wee. Sückse Sückse köe jez kmpe se wee. Megeehe De Megeehe k p s geäe wee Zhf Tgesse Bem Ausuck e Kssegesse köe m Bck Zhuge e Ifs zu e Zhuge p Beeg usgeuck wee. Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S O Auswh O-Auswh e Buchugsmske übebee. Wwe Lh Schw Beschebug S Exp Sesm Exp Sesm Fzbuchhug he KST übebee Fzbuchhug Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 25 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

26 Äeuge Apssuge Wwe Aufgsbebeug Schw Beschebug S Kku Be eue Ake wue u. U. ege Fee uf e Kkussee m Rheöszege Rbe Abwechee Rechugsesse Mesumsz uf Smmebeege Fbuexp Im Exp Meeseug Fbuexp Mskee Deeuk Ieesse Ssk Vegsg Vespse em Ih gezeg bzw. s Fe Lsepes w gespe. Be Bupese wue e Wee fü e Spe "Rheös%" e Lse e ese fsch beeche. Be Megeäeuge e ssefssug wue mme e espechee Sffepes vewee, sebs we e Kue- e Akspes kee w. Abwechee Rechugsempfäge w jez m Beeg übemme. De Meeseug Mesumsz fü Smmebeege fukee ch, we u e Quebeeg usgewäh wue. Fbuexp v Bvekufsbeeg übebee u um Smögchke ewee. bem "Seueschüsse ch gefue" bem Fbuexp v Kssebeege behbe. Bem Exp v Tbee ee s Fe 'AgeegAm' vkmm, wue ch s Dum e Quee, se s kuee Sysemum egege. De Eseuge Fbuexp e Meeseuge wue übebee. Eäge fü "Ausgg" ue Fbuke Meeseuge wue ch beche. I e Beege s e scbe Egbebeech fü se m em Mskee fehefe beeb. I e Smme w fü ee Ieessee ch ee Deeuk Vg ch meh gezeg. Nch Aufuf ees Beeges pe Dppekck us Kue / Ueeg Ieesse wue ee Fehemeug uch ee fsche Tbeebfge ezeug. Ee Sebehug fü Ieessee wue jez egebu. De Ssk-See m Ake bzw. be Kue / Lefee wue e Ausweug / Ake / Umszssk gepss. Fe fü Exfee m Vegsg übeschee sch u ch meh m e OK u Abbuch-Sche. Ds Aege v Beege, ee uch fehee Bes u ch Vespse ehe s, w jez ueück. Ds g fü e Dsps u e Smmebeegfuk. Suszege Lefeug Dsps Im Dspssvschg wue e Lefesus v Hessückse - Hupke ewese fsch beeche. Wekufg Bem Fegsee v Temege wue s Lgeum e sch vhee Zugäge m em eze Dum übeschebe (Nu be Seeummeke). Wekufg Buchugsse Fehe e Suszege be ufgsbezgeee ewese beefee u ewese geefee Beege behbe. Nch ee Äeug e Mege es Sücksehupkes k e Desz ch meh zuückgesez wee (ESC e Abbuch pe Nvg), bees e Uesückseke gepss wue. De SQL-Fehe e Ausweug/Buchugsse u Exs/Exp/Fbu/Buchugsse (eschessch Dgübeschf) wue behbe. MwS. Ope Op "veeb/veehm" v Zhuge bem Fbuexp übe Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 26 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

27 Schw Beschebug S Wwe Spe wue egefüg. De Fbuexp Dek/v COM eke e Eseug umsch. Zhuge De Tex be ee Zhug übe mehee Rechuge wue ch kek Eggsechug EZ Eese geschebe Ds Dum wue u.u. fsch übemme MwS. Veehm MwS. w be e Buchug wee beückschg Sesm Schsee eösche O Numme köe wee vewee wee Sk Skbuchuge übe COM wee wee kek übegebe Wwe Fzbuchhug Schw Beschebug S Bz Duckvge Bz m FW gepss Buche Buche / Beeg zähe fsch Smmebeeg Buchugssz eu Vebee Zhugsze Keugsssse Tem MwS. Fmuzuug Ksesäze Bem Efüge v O's ee Smmebeeg wue s Vzeche ch beche De Fuk "Buchugssäze eu vebee" h u.u. s Fe Skfähg m O übeschebe. Zhugsze ec. wue be feheem esek m Spebuchemp ch beche Im Keugsssse wue be Spbuchuge uf Schke u.u. e/e Ksesee/-äge ch beche. Schuzveezug bem Asehe v Nze/Teme us e Aufgsbebeug behbe. MWST-Fmuzuug; Bus fukee u ewese Vebesseuge fü Asch Ksesäze: Hwes s umsch veee Ksesäze ch bebee wee köe Dseug vebesse (fbche Kezechug) Seugsmögchke Asch übe Meü eschäke (Vgsbuchuge, muee Buchuge, ee e e Buchuge) Smmebeeg u.u. wue e S ees Beeges e m Nu usgewese Wwe Kssebuch Schw Beschebug S Jheswechse Bem Jheswechse wue Se wue ch übege Tem Schuzveezug bem Asehe v Nze/Teme us e Aufgsbebeug behbe. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 27 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

28 Wwe COM Iefce Aufg Schw Beschebug S COM Iefce Fehe be Aufuf v ufe/uvue beseg Wwe Dm Schw Beschebug S Dum üg Ab beme m em güg Ab-Dum bem Dmmp s behbe. ese m ügke wee u kek e Debk geschebe u geese. Wwe Fmue Schw Beschebug S Lbecu Be Veweug v becu m Hupbck es Wekufgucks wue e se u uf em ese Lbe geuck. Reseuge zeeseuge e Räe m Duckg wee u gespeche. Wwe OOS Schw Beschebug S Feugse Ausweug zum Feugse bechee ch s "FägAm" Dum Sk Be e Vschäge fü e Skbeäge (Sche m bee Beech es Dges) wue e esmbeg u ch e skfähge Beg beuz. Dgübeschfe Im Zhugsvschg wue ch em muee Zufüge v Op's ewese ee fsche Dgübeschf usgegebe. EZA IBAN u Spese be Zhuge fü EZA vefügb. ESR Eese Fehe bem Eese v UBS-ESR-Fes m Hee u Fusszee beseg. TA 836 Zhuge m Zhugs 'IBAN/II' (TA836) wee jez m kekem Beg u Wähugsce e DTA-De geschebe. DTA Ju Schuzveezug ch em Ausuck es DTA-Jus beseg. VESR Fes Bem Eese v VESR-Fes (Deb-DTA) wee kee fühee Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 28 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

29 Schw Beschebug S Nue meh efe, we e Debe/Kee Numme us e Ayse Refeezumme Refeezumme eme w. Fehe be Ayse Refeezumme beseg. Wwe C Ksse Schw Beschebug S Veee- u Nch em Kssee ees Beeges w uf e Skue u Kuewechse esse Veee, we m Sweeg egege, zuückgewechse. Kssefühug Kssebeege wee jez m Beeb m mehee Ksse uch be eem Ksseumsz v 0,00 ückes gefüh. uschfe Es köe wee uschfe efss wee Egsbuchug e zuück Dg Behme Behme Duch Seug v Kssebeegpse ese fsche Eäge. We e C-Ksse e egve Beg es (z.b. meh Depückgbe s Weekuf) esche m Rückgbeg ee Nu. Be e Auswh es Fbuks be Behme/-ege wue ch pssee Ke ufgese. Bege/-ehme veusche fehehfe Eäge e Zhugsbee, wuch es zu Fehemeug bem Fbu-Exp "Lewähug e Eu ewe" km. Zhug Fehe bem Kssebschuss uch ch B bezhe Rechug behbe Zhf Zhfs m Kssebeeg wee wee usgegebe Wwe Lh Schw Beschebug S Fbu Exp De Deme bem Fbuexp w gegebeefs um e Seweeug egäz Rbeeche R Abesge echee fsch Abechugsssse Lhbechuge Abechugsssse k mxme gese wee Tbeeeeug fü Zuge u Abzüge w gespeche Bem Ausuck zuückegee e ch ch bgeschssee Lhbechuge efee e zhe "Sues" u "FeegeBezge" z.t. fsche Wee SUVA SUVA-Ce Hg übebee Akuseug Zuge Mbeezh bem Akusee v Abzüge bzw. Zuge w / Abzüge fsch Zhug De Fehe be e gesme Lhzhug De m Vegüugsufg u m Deägeusgech behbe Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 29 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

30 Schw Beschebug S DTA Schuzveezug bem Esee e DTA-De behbe Lhbechug Neue Bck "Zhuge" m Lhbechugsfmu Techsche Ifme Schw Beschebug S Lzezeug Vescheee gmme u Vese behe sch ch meh gegeseg be e zech geseuee Demue. De Nuzugsze äuf ch meh sf b, we m bem ese S bgebche h. Seve 2003 S 1 Fegbe fü s Sysem Demves keke Le gmme köe m Spmee (OLD,STANDARD) gese wee. S k ee beves e chge Sube geese wee. Ves Neueuge Wwe Ksse Schw Beschebug S Mskeesge De Mskeesge seh e sepe C - Ksse (Exe) zu Vefügug. Vussezug hefü s ss e Wwe Aufg se Äeuge Apssuge Wwe Aufg Schw Beschebug S Ageme Äeuge m Zusmmehg m OOS Sbk- Vebug Ue besmme Umsäe wue e Sbk bem Zhugsuf e vkmmee Kue übeschebe. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 30 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

31 Wwe Veeb Schw Beschebug S Ageme Äeuge m Zusmmehg m OOS Wwe OOS Schw Beschebug S DTA Zhuge m IBAN Numme köe wee kek uchgefüh wee. Wbe uf zu che s, ss sb e Empfäge ee IBAN Numme egege h, e Auszhee Bk (egees K) ebefs ee IBAN Numme egege hbe muss. Des s gemäss Sgh Tugh zess e Bke uch veg. EZA Zhuge m IBAN Numme köe wee kek usgefüh wee Spese De Aufeug e Spese m Zhugsvekeh w wee kek behe Wwe Lh Schw Beschebug S OLE Schsee Wwe OLE Schsee SESAM Buchuge wue übe e COM Schsee fsch übegebe Buchuge wue übe e COM Schsee fsch übegebe Ves Neueuge Wwe Lh Schw Beschebug S Lh BV % Neu k m Wwe Lh e BV ch eue esezgebug pzeu beeche wee. Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 31 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

32 Wwe OOS Schw Beschebug S Bkesmm De Bkesmm wue um s Fe Cegumme es Hupszes ewee. Des beheb e bemk m Ebkg be Veäge m e UBS u e OST. Äeuge Apssuge Agemee Sfwefuke Schw Beschebug S F.b W bem Upe ch meh übeschebe. OCRB De Schfe wee wee mgeefe. SWOX De Is v SWOX efg eu sep. Ue Exs/Eseuge/Ebkg muss egese wee w SWOX se wue Spche De esche u fzössche Ves wue übebee. Exp Exp v Tbee wue e Fuk Ageeg m pme Wwe Aufg Schw Beschebug S efmce De efmce e übeseze Vese wue gesege De ssefssug wue pme Schsee zu KMU De Schsee wue wee pme u MwS. Buchuge wee Su u kek übegebe Wwe Cm Beege m se weche uescheche Egske heeg hbe köe wee übegebe wee. Veske Köe wee egefüg wee Megeumechug Is wee b S vefügb Fbuexp Dek Be Bkbezug B k wee expe wee Lefebeegumme De Lefebeegumme w umsch gepss Akeumszssk Wue fü e Veweug v eschäfsjhe weche vm Keejh bweche pme Expmuse Expmuse köe ee Mkfge ege wee Kku Kku uf Akeebee wue pme Aevpse Be e Beegübegbe k eschee wee weche Aevps übemme wee s Eseum: Leze Äeug: Revssumme: 1.7 See 32 v 53 (Äeuge u Ium vbehe) Wwe A Obeeuhfssse 3, CH-6340 B If Le , Teefx 041 / hp://www.wwe.ch, E-M:

Übungsaufgaben zur Finanzmathematik - Lösungen

Übungsaufgaben zur Finanzmathematik - Lösungen Wshfsmhemk II Übugsufgbe zu Fzmhemk - Lösuge. Ee Bk lok m dem Agebo " W vedoppel h pl Jhe!! ". ) Welhe Vezsug bee Ihe de Bk? ( ) Edkpl od. Ede : Lufze od. Läge des Algezeumes Zse " Zseszsehug" z. B.: (

Mehr

Finanzmathematik II: Barwert- und Endwertrechnung

Finanzmathematik II: Barwert- und Endwertrechnung D. habl. Bukhad Uech Beufsakademe Thüge Saalche Sudeakademe Sudeabelug Eseach Sudebeech Wschaf Wschafsmahemak Wesemese 004/0 Fazmahemak II: Bawe- ud Edweechug. Bawee ud Edwee vo Zahlugsehe. Effekve Jaheszssaz

Mehr

Begleitmaterial zum Buch

Begleitmaterial zum Buch egetmte zum uch etet vo Mg. Ev Swy u t We t we? Vebe e Sätze mt em chtge Nme. Fo Pu Nko Ko Vkto Emm... t e ckche ebe Mäche, eh gee cht.... ht ee Sptzme vo eem Refet übe Aute.... ht chefe Zähe u mu ee Zhpge

Mehr

Finanzmathematik Folien zur Vorlesung

Finanzmathematik Folien zur Vorlesung Fazmahemak Fole zu Volesug FINANZMAHEMAI. Zsechug.. Gudbegffe de Zsechug.. De ve Fageselluge de Zsechug.3. Beechug des Edkapals.4. Beechug vo Afagskapal, Zssaz ud Laufze.5. Uejähge Vezsug.6. Sege Vezsug.

Mehr

b) Rentendauer Anzahl der Rentenzahlungen 1) endliche Renten 2) ewige Renten (z.b. Verpachtung an Verpächter bzw. seinen Rechtsnachfolgern)

b) Rentendauer Anzahl der Rentenzahlungen 1) endliche Renten 2) ewige Renten (z.b. Verpachtung an Verpächter bzw. seinen Rechtsnachfolgern) HTL Jebach. eeechug Maheak Sask.. Gudbegffe ee = egeläßg wedekehede Zahlug 4 weselche Mekale ee ee a) eehöhe ) glechblebede ee ) veädelche ee a) egeläßg (z.b. Idex-ageaß) ) egellos b) eedaue Azahl de eezahluge

Mehr

Begleitmaterial zum Buch

Begleitmaterial zum Buch eetmte zum uch u Ie Ket Fucht vo e Ie Ket 1. We heßt Iku Vte? 2. Au wechem Gu tüzte Iku zu oe? & Veeechft mbh, We 2013 u Voefu A Ete uteuchte e Voefu eue. Voekoche D t ee e Güe, wum Vöe köe. & Veeechft

Mehr

Wärmedurchgang durch Rohrwände

Wärmedurchgang durch Rohrwände ämeuchgng uch Rohwäne δ - L Rohlänge Bl: Sonäe ämeleung uch ene enschchge zylnsche n Fü e ämeleung gl llgemen: λ x Fü ene ünne konzensche Schch es Rohes von e Dcke gl: &Q λ Fläche: f(): 2 π L (Mnelfläche)

Mehr

Ein Kredit von 350.000 soll mit 10% p.a. verzinst werden. Folgende Tilgungen sind vereinbart:

Ein Kredit von 350.000 soll mit 10% p.a. verzinst werden. Folgende Tilgungen sind vereinbart: E. Tlgugsechuge Aufgabe E Ked vo 350.000 soll 0% p.a. vezs wede. Folgede Tlguge sd veeba: Ede Jah : 70.000 Ede Jah : 63.000 Ede Jah 6:.500 Ede Jah 7: Reslgug. A Ede des 3. ud 5. Jahes efolge keele Zahluge

Mehr

ACP Cloud Computing und der Blick hinter die Wolke

ACP Cloud Computing und der Blick hinter die Wolke pa f yu busess ACP Clud Cmpu ud de Blck he de Wlke Thmas Rechebee Leu Clud Sevces www.acp.de www.acp.a www.acp-.eu 2010 ACP Guppe Aeda 1. Was s de Clud? (Geschche, Ewcklue, Vse) 2. ACP Clud Sevces 3. E

Mehr

Banken und Börsen, Kurs 41520 (Inhaltlicher Bezug: KE 4)

Banken und Börsen, Kurs 41520 (Inhaltlicher Bezug: KE 4) Lösugshiweise zu Eiseeabeit 2 zum Kus 452, ake u öse, WS 2/2 Lösugshiweise zu Eiseeabeit 2: WS 2/2 ake u öse, Kus 452 (Ihaltliche ezug: KE 4) alyse festvezisliche Wetpapiee 5 Pukte Vo Ihe ak wee Ihe ie

Mehr

Wärmeübertragung. Grundsätzlich sind drei verschiedene Möglichkeiten der Wärmeübertragung möglich: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung:

Wärmeübertragung. Grundsätzlich sind drei verschiedene Möglichkeiten der Wärmeübertragung möglich: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung: ämeübetgung Unte ämeübetgung vesteht mn sämtlche Eschenungen, e enen äumlchen nspot von äme umfssen. De ämeübegng efolgt mme ufgun enes empetugefälles, un zw mme von e höheen zu neeen empetu (.Huptstz).

Mehr

INSPIRIERENDE FAKTEN über hochwertigen ladenbackofen HTB

INSPIRIERENDE FAKTEN über hochwertigen ladenbackofen HTB BACKEN WAR NOCH NIE SO EINFACH E fac he u u t ve scr tou ee ch Ko tr oll e. u o T, Bl e backe ato k f Perso es. f O s e t ler a to pf k o fu sk g t l Mu tellu s E -Programmeauswähle- INSPIRIERENDE FAKTEN

Mehr

Begleitmaterial zum Buch

Begleitmaterial zum Buch eetmte zum uch etet vo M. Ev Swy Vebe e pee Sätze mt em chte Chkte! Do uo Ev Leopo... t e wee Lexko fü Spchwöte u Ztte.... t emem mt Ktze oß ewoe.... chut u fucht.... t e Ruhcke mt Fempchekete.... bucht

Mehr

Begleitmaterial zum Buch

Begleitmaterial zum Buch eetmte zum uch u t De Ee Meh e Häfte e Ee t vo We beeckt. 1. Vom Wet u eehe echet e? 2. Dewee w e uch e et. & Veeechft mbh, We 2013 u t Ozee u Kotete De ößte Oze heßt. Zwche weche Kotete et e? & Veeechft

Mehr

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Web-Auftritt Mßgch Löug fü Ih Wb-Auf Dly & P KG Ivv Sfwlöug Dly & P KG Ivv Sfwlöug Pf-Kw Hw fü I-Wb S hb ch k Wb öch Ih I-Auf u gl? G übh w Pgug u Glug Ih Wb. Ob pw B-Pckg ff Ivul-Löug w Spzl fü I-Wb. D Abug u CRM-

Mehr

VU Quantitative BWL. 1.Teil: Produktion und Logistik [Stefan Rath] 2.Teil: Finanzwirtschaft [Tomáš Sedliačik] Quantitative BWL: Finanzwirtschaft

VU Quantitative BWL. 1.Teil: Produktion und Logistik [Stefan Rath] 2.Teil: Finanzwirtschaft [Tomáš Sedliačik] Quantitative BWL: Finanzwirtschaft VU Quanave BWL.Tel: odukon und Logsk [Sefan Rah] 2.Tel: Fnanzwschaf [Tomáš Sedlačk] Quanave BWL: Fnanzwschaf Ogansaosches De LV beseh aus zwe Telen:. Tel: odukon und Logsk [4.0.203 22..203] Sefan Rah Insu

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS 1 DAS WIRKLICHE VERHALTEN DER STOFFE 2 2 HETEROGENE ZUSTANDSGEBIETE 3. 2.1 Gemische 3. 2.2 Dampfgehalt 3. 2.

INHALTSVERZEICHNIS 1 DAS WIRKLICHE VERHALTEN DER STOFFE 2 2 HETEROGENE ZUSTANDSGEBIETE 3. 2.1 Gemische 3. 2.2 Dampfgehalt 3. 2. INHSERZEIHNIS S IRKIHE ERHEN ER SOFFE HEEROGENE ZUSNSGEBIEE 3. Geche 3. afgehalt 3.3 Sezfche olue v 3. Ethale 3.5 Etoe.6 af/ga Geche, Feuchte uft 3 ÄREÜBERRGUNG 6 3. äeletug 6 3. äeübegag 7 3.3 äeübetagug

Mehr

n 4 Dr. A. Brink Dr. A. Brink 1

n 4 Dr. A. Brink Dr. A. Brink 1 E. Tlgugsechuge Aufgabe E/3 E Ked ee chuldsue vo. s übe Jahe ach de Mehode de quaalswese-achschüssge Auäelgug zuückzuzahle. Eel e de Jahesauä sowe de Rückzahlugsae ud eselle e ee Fazpla fü ee Jaheszssaz

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

Statistik für Ingenieure (IAM) Version 3.0/21.07.2004

Statistik für Ingenieure (IAM) Version 3.0/21.07.2004 Stattk fü Igeeue (IAM) Veo 74 Vaazaalye Mt de efache Vaazaalye (ANOVA Aaly of Vaace) wd de Hypothee gepüft, ob de Mttelwete zwee ode mehee Stchpobe detch d, de au omaletelte Gudgeamthete gezoge wede, de

Mehr

]ä;#i. ;;#f I I. ----l:---- --r-foory" lnnl*t. J:it llbtas'vesädes. "", llzu$1abs.4. 2oru#' : iüsilff,'" i3_*@---fso-oo.ors. l*_.

]ä;#i. ;;#f I I. ----l:---- --r-foory lnnl*t. J:it llbtas'vesädes. , llzu$1abs.4. 2oru#' : iüsilff,' i3_*@---fso-oo.ors. l*_. Bevom. Bezksschostefege as beehee() Uteehme() Bezksumme 20 Datum Feuestättebesched N Objektumme Mak Betam Zum Echbeg 6 3860 Emetha Rego Haove 02..5 966,00-4 - 966 00 Te. 0557/959283. Fax 959284 Mak Betam@t-oe

Mehr

Sitzplatzreservierungsproblem

Sitzplatzreservierungsproblem tzplatzreserverugsproblem Be vele Zugsysteme Europa müsse Passagere mt hrem Zugtcet ee tzplatzreserverug aufe. Da das Tcetsystem Kude ee ezele Platz zuwese muss, we dese e Tcet aufe, ohe zu wsse, welche

Mehr

Sage HR your people. your business.

Sage HR your people. your business. S HR y pp. y bsss. Mbbszyks Sh fü Sh... I v Bh s Mb kpp - bb kpp. Vshs Ush kö z füh, ss Lyä Mv bmm. S z Mbmv -b w zküf mm wh fü Ih Uhmsf. V Uhm ss sh jh wh Ekss h: G zhh Bh s sm Mbbszyks vm E bs zm As

Mehr

AGB bezeichnet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IHC Karlheinz Eckhart e.u.

AGB bezeichnet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IHC Karlheinz Eckhart e.u. CONSU AGB's - Agemene Geschäfsbedngungen HC Khenz Ech eu WCHGE MTTEU De Ech OEG wude m 31122007 ufgös De gesme Rechsnchfoge wude vom neuen Unenehmen HC Khenz Ech eu ngeeen Dm gehen e Reche und Pfchen uf

Mehr

Entladung Wanderung Entladung Wanderung H + --- Q -t - F OH - - F. Q --- +t - F

Entladung Wanderung Entladung Wanderung H + --- Q -t - F OH - - F. Q --- +t - F B - - Überführgszahle d Wadergsgeschwdgke fgabe: Besmmg der orfsche Überführgszahle vo - d O - -oe 0N O oder vo 2 - d SO 4 -oe 0N 2SO 4 d Berechg hrer oeäqvalelefähgkee 2 Besmmg der Wadergsgeschwdgkee

Mehr

ISAN System: 5 ISAN SERIE ERSTELLEN

ISAN System: 5 ISAN SERIE ERSTELLEN sm: 5 ERE ERTELLE Wb f B Rs : E b W B h d V Vs www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd 5 ERE ERTELLE hszhs: ELETU VOREE. md. s 4.. EREKOPF UE

Mehr

Formelsammlung zur Zuverlässigkeitsberechnung

Formelsammlung zur Zuverlässigkeitsberechnung Formelsmmlug zur Zuverlässgetsberechug zusmmegestellt vo Tt Lge Fchhochschule Merseburg Fchberech Eletrotech Ihlt:. Zuverlässget vo Betrchtugsehete.... Zuverlässget elemetrer, chtreprerbrer ysteme... 3.

Mehr

2 Integrierte Sicherheitstechnik

2 Integrierte Sicherheitstechnik Iegrere Scherhesechk Scherhesechsche Archekur o MOISAFE UCS..B 2 2 Iegrere Scherhesechk De acholged beschrebee Scherhesechk des MOISAFE UCS..B erüll olgede Scherhesaorderuge: Kaegore 4 ud erorace Leel

Mehr

ISAN System: 3 V-ISAN ERSTELLEN

ISAN System: 3 V-ISAN ERSTELLEN sm: V ERTELLE Wb f B Rs : E b W B h d V Vs www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd V ERTELLE hszhs: ELETU VOREE. md. ERTELLE EER V 4 WETERE FORMTOE

Mehr

Arbeit, Energie, Impuls und Erhaltungssätze

Arbeit, Energie, Impuls und Erhaltungssätze Abe, Enege, Ipls n Ehalngssäze De Enfühng on physkalschen Gößen, fü e en Ehalngssaz gl, lefe seh lesngsfähge Saegen z Beechnng on physkalschen Vogängen. In e klassschen Mechank s e Gesaasse enes abgeschlossenen

Mehr

ISAN System: 8 TEMPORÄRE ISAN ERSTELLEN (ISAN IN-DEV)

ISAN System: 8 TEMPORÄRE ISAN ERSTELLEN (ISAN IN-DEV) sm: 8 TEMPORÄRE ERTELLE ( DEV) Wb f B Rs : E b W B h d V Vs www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. 8 TEMPORÄRE ERTELLE ( DEV) ELETU VOREE. md. D s hszhs:.. DEV FÜR E EZELE WERK 4.. DEV FÜR EE

Mehr

2. Arbeitsgemeinschaft (11.11.2002)

2. Arbeitsgemeinschaft (11.11.2002) Mat T. Kocbk G Fazeugs- & Ivesttostheoe Veastaltug m WS / Studet d. Wtschatswsseschat. betsgemeschat (..). Fshe-Sepaato Das Fshe-Sepaatostheoem sagt aus, daß ute bestmmte ahme heutge ud mogge Kosum substtueba

Mehr

Formelsammlung Finanzmathematik

Formelsammlung Finanzmathematik FH D WS 9/ Pof. D. Hos Pees Oobe 9 Foelslug Fze BA-Sudegg Ieol Mgee See /7 Foelslug Fze Sue, Folge ud ee eceegel fü Sue: U Aesce Folge: U U... U U U (Dsbuvgesez) U U U U (Udzeug) d d,,3,... Aesce ee: d

Mehr

(zur deiterleitimg an das RIGA)

(zur deiterleitimg an das RIGA) Atg de Beuf sshulispektoekofeez die DK (zu deiteleitig ds GA) i. dei? geeblihidustielle Beufsshule besteht de Ffi Lhtuteiht fü lle Lehlige US Teile: d2heiid. de beuf skudlihe Jteiht luf ed i t de ElFs

Mehr

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen Züüü E Lm ü Fm Sw 2. v A Züüü Sw E Lm ü Fm m 2 Hö-CD (Ao-CD) öm Sü vo A B-S Fü S- w ü G. 14 Lko 2 Ao-CD S Hövä (Tx L) Sü Ü m ü 900 Foo Akk w m Sw M L Fom A4 / 352 S / ISBN N. 978-3-033-01173-1 www.-. o

Mehr

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016 - Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg H 2

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016 - Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg H 2 Hushl ud mielfrisige Fizplug bis - Vrlge zur LDK 2012 i Brdeburg H 2 1 Hushlspse edgülig Pl 2012 zzgl. Zhluge Gejes NEU 2012 bslu Amerkuge HH- 6 e ch der LTW mi 8 MdL, ber ch he V 7 Spede Mdsrägerbeirg

Mehr

Herren-Short Felix Angenehmer Tragekomfort dank elastischer Polyestermischung. Innenslip, 2 Eingrifftaschen, Klettverschluss. Gr.

Herren-Short Felix Angenehmer Tragekomfort dank elastischer Polyestermischung. Innenslip, 2 Eingrifftaschen, Klettverschluss. Gr. Güg b 3 Dm-B -B BC-C m äbg P G 34 44 [337 Fü 34⁹⁹ g V j G! H- Fx Agm gm Pmg I Eg K G X XL [48 3⁹⁹ -%Rb Dm H Obg! Güg b N m G Jb RbA mbb % - Rb! m F H G b G Rb b m N mb Jb A üg GRA D-Fg INERPOR! Fü A ü

Mehr

Konzeption einer leistungs- und wettbewerbsfähigen industriellen Werkzeugfertigung

Konzeption einer leistungs- und wettbewerbsfähigen industriellen Werkzeugfertigung Kp sus- ud wwsfä dus Wkufu Vsws us Qu Ays ds Wkuus ddsu v Wkukmp ud Df v Fus md ß md k Vd Fd wß Fäs f K Aufm ud Ays d Pssf Df v Huppssfüss mu d Wkufu Eu s pss Fussuuskps W p Pss Wus T N Esu v Gsusp fü

Mehr

Udo Jürgens. für Männerchor a cappella. Text: Wolfgang Hofer Musik: Udo Jürgens. Chorbearbeitung: Pasquale Thibaut. Singpartitur

Udo Jürgens. für Männerchor a cappella. Text: Wolfgang Hofer Musik: Udo Jürgens. Chorbearbeitung: Pasquale Thibaut. Singpartitur Ud ügens fü Männech a cappel Text: Wlfgang Hfe Musik: Ud ügens Cheaeitung: Pasquale Thiaut Singpatitu Aangement-Veg Pasquale Thiaut 4497 Kach tel: 0561/970105 wwwaangementvegde Ud ügens Text: Wlfgang Hfe

Mehr

Highlights. Lenovo ThinkPad X1 Yoga. CHF 1'907.00 inkl. MwSt inkl. Swico. Lenovo IdeaPad Yoga 900. CHF 1'653.00 inkl. MwSt inkl.

Highlights. Lenovo ThinkPad X1 Yoga. CHF 1'907.00 inkl. MwSt inkl. Swico. Lenovo IdeaPad Yoga 900. CHF 1'653.00 inkl. MwSt inkl. P e l eap l-jun2016 FüPe onen nau b l dung ( Schül e,s uden en,leh l ngeundleh pe onal ) Ne D ec GmbH Un e do f a e1 6274E c henbac h 0414480887 nf o@ ne d ec. c h www. ne d ec. c h Hghlgh Lenovo ThnkPad

Mehr

SIEMENS AG AL25 -T11 3.3. (S100m1) 925/900-410kVA 5+5%/2x0,8kV UK=4,3% 3Bl. No. < > L TEMPERATUR ALARM ABSCHALTUNG BUCHHOLZ RELAIS ABSCHALTUNG ALARM

SIEMENS AG AL25 -T11 3.3. (S100m1) 925/900-410kVA 5+5%/2x0,8kV UK=4,3% 3Bl. No. < > L TEMPERATUR ALARM ABSCHALTUNG BUCHHOLZ RELAIS ABSCHALTUNG ALARM L TEPERTUR LR L TEPERTUR BSCHLTUNG L BUCHHOLZ RELIS BSCHLTUNG BUCHHOLZ RELIS LR TEPERTURER- FSSUNG -T. U v w Copyright (C) SIEENS G 000 ll Rights Reserved (S00m) /00-0kV +%/x0,kv Yy0/y0 UK=,% U Ua./D0.

Mehr

ISAN System: 9 ISAN BARCODE

ISAN System: 9 ISAN BARCODE sm: 9 BRODE Wb f B Rs : E b W B h d V Vs www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. www.sb. B ss Psfh B 7 T. +4 5 Fx +4 7 EM: f@sb. wzd 9 BRODE hszhs: ELETU VOREE. md. d ds Bds fü spzfshs Wk ( / V)

Mehr

Kernphysik I. Kernmodelle: Schalenmodell

Kernphysik I. Kernmodelle: Schalenmodell Kenphysk I Kenmodee: Schaenmode Schaenmode Töpfchenmode und Femgasmode snd phänemonoogsche Modee mt beschänktem Anwendungsbeech. Se weden an de Expemente angepasst z.b. de Konstanten fü de Teme n de Massenfome

Mehr

Formelsammlung Finanzmathematik

Formelsammlung Finanzmathematik ZÜHE HOHSHULE WINTETHU (ZHW) INSTITUT BNING & FINNE Fomelsammlug Fazmahema [ ] [ ] (X,Y) (x E x ) * (y E y ) D π V() m m m m m. Zsfome.... eefome... 3. Veschuldugsfome...4 4. useche...6 5. ede vo fesvezslche

Mehr

AUSBILDUNG. bei HUBER Kältemaschinenbau. www.huber-online.com

AUSBILDUNG. bei HUBER Kältemaschinenbau. www.huber-online.com AUSBILDUNG e HUBER Käemaschea As Z m www.her-oe.com o? Mehr I Each e QR-Co! e sca Peer Her Käemaschea GmH üer s Wr s Techoogeührer ür hochgeae Temperer- Wr zähe z e 100 ovavse Uerehme m öse Laor, Techm

Mehr

Herzlich willkommen!!!

Herzlich willkommen!!! vvcm v2c Wb- Vdkfzsfw Ds Kzp VENIMUS VIDEMUS COMPREHEDEMUS KOMMEN SEHEN VERSTEHEN Hzlch wllkmm!!! 2009, vvcm GmbH, Bm www.vvcm.d flgch m V2C b Ds Uhm VIVICOM» Sd: Bm D s U h m V I V I C O M» Ewcklug v

Mehr

eröffnung Leiner Krems SENSAtioNELLE Küchen Zum Das kann sonst keiner: Angebote jetzt überall bei kika und Leiner.

eröffnung Leiner Krems SENSAtioNELLE Küchen Zum Das kann sonst keiner: Angebote jetzt überall bei kika und Leiner. Aee jez üeall ei kika ud Leie. Das ka ss keie: eöu Zuesell duch die Ps.a Guppe. Leie Kems ch i e e s Ö z A! i m eie SNSAiNLL eöus-aki Küche Zum 1/ peis Vm Heselle-Lisepeis. Beim Kau eie kmplee iauküche.

Mehr

So schaffst du deine Ausbildung. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE. Bildelement: Jugendliche in der Schule

So schaffst du deine Ausbildung. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE. Bildelement: Jugendliche in der Schule Bildelement: Jugendliche in der Schule Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE So schaffst du deine Ausbildung Bildelement: Logo SO SCHAFFST DU DEINE AUSBILDUNG Schließ deine Ausbildung

Mehr

Großübung Balkenbiegung Biegelinie

Großübung Balkenbiegung Biegelinie Großüung Bkeniegung Biegeinie Es geen die in der Voresung geroffenen Annhmen: - Der Bken is unese gerde. - Ds eri sei üer den Querschni homogen und iner esisch. - Die Besung erfog durch Biegemomene und

Mehr

Conception of a productive and competitive industrial tool making

Conception of a productive and competitive industrial tool making Cp f pduv d mpv dus mk App us qu yss f mk F Pu Fs Wd M Gd Isp u dd f mps d df f mufu ks F sm Rd d y pss s Df f m pss squs m f mufu Gds p Ou ds Dvpm f pss d mufu p Pss Dy N Dvpm f sp ps f yu P-u Fmwk mpm

Mehr

PN Handwerk. GC-Online UGL-Schnittstelle Schnelleinstieg

PN Handwerk. GC-Online UGL-Schnittstelle Schnelleinstieg PN Handwek GC-Onine UGL-Schniee Schnenieg Inha GC-Onine UGL-Schniee... 3 Gundneungen fü den auomaichen Daenauauch... 3 Daanom-Daen aben... 4 Akionen de Handweke... 7 Beeung (Liefeaag)... 7 Abaag... 7 Abaag

Mehr

Wechse der Hausverwatug i WEG

Wechse der Hausverwatug i WEG Wechse der Hausverwatug i WEG 3Es ist eifacher as a de4t!6 Sie sid it der Quaitt ud de Service Ihrer Hausverwatug u9ufriede ud de4e :ber eie Wechse ach; Geich9eitig habe Sie isbes dere 2 Bede4e( ich (1)

Mehr

e d m m = D d (E e (m)) D d E e m f c = f(m) m m m 1 f(m 1 ) = c m m 1 m c = f(m) c m c m b b 0, 1 b r f(b, r) f f(b, r) := y b r 2 n, n = pq ggt (p, q) = 1 p q y n f K f(x + y) = f(x) + f(y) f(x y) =

Mehr

Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff Universität Passau. Pflichtlektüre: WS 2007/08

Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff Universität Passau. Pflichtlektüre: WS 2007/08 y, s. y Pof. D. Johann Gaf Lambsdoff Unvestät Passau y* VI. Investton und Zns c* WS 2007/08 f(k) (n+δ)k Pflchtlektüe: Mankw, N. G. (2003), Macoeconomcs. 5. Aufl. S. 267-271. Wohltmann, H.-W. (2000), Gundzüge

Mehr

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I.

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der» k. b. Akademie der Wissenschaften zu IVEünchen. 1881. Heft I. M ü n c h e n. Akademische Buchdruckerei von F. Straub 1881.

Mehr

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike Silbenmosaike Sie können die hier abgebildeten Silbenmosaike, so wie sie sind, im Unterricht einsetzen. Drucken Sie die Silbenmosaike aus. Um sie mehrmals zu verwenden, bietet es sich an, die Silbenmosaike

Mehr

Quantitative BWL 2. Teil: Finanzwirtschaft

Quantitative BWL 2. Teil: Finanzwirtschaft Quattatve BWL. el: Fazwtschaft Mag. oáš Sedlačk Lehstuhl fü Fazdestlestuge Uvestät We Quattatve BWL: Fazwtschaft Ogasatosches Isgesat wd es 6 ee gebe (5 Ehete + Klausu Klausu fdet a D 7. Jaua 009 statt

Mehr

/ $0 $' 1"($ 2$" / $" $ 1"('$/!''$ 3 $"($*!($*4($5!&#$($*!($*. ) B) C5 -

/ $0 $' 1($ 2$ / $ $ 1('$/!''$ 3 $($*!($*4($5!&#$($*!($*. ) B) C5 - 1 2 !"#$% "&'$($)#'!*!+#$($"",$!"#$% "&'$($)#'!*!+#$($"",$ -. / $0 $' 1"($ 2$" / $" $ 1"('$/!''$ 3 $"($*!($*4($5!&#$($*!($*. )6 7 8 9:9 ;$

Mehr

Mittelwerte und Zahlenfolgen Beat Jaggi, beat.jaggi@phbern.ch

Mittelwerte und Zahlenfolgen Beat Jaggi, beat.jaggi@phbern.ch vsmp sspmp ssimf Mittelwete ud Zhlefolge Bet Jggi, bet.jggi@phbe.ch Eileitug Ds Bilde vo Mittelwete ist ei zetles Kozept i de Mthemtik: Lgemsse i de Sttistik (Mittelwet, Medi, Modus); Mitte, Mittelliie

Mehr

4. Ratenmonotones Scheduling Rate-Monotonic Scheduling (LIU/LAYLAND 1973)

4. Ratenmonotones Scheduling Rate-Monotonic Scheduling (LIU/LAYLAND 1973) 4. Raenmonoones Schedulng Rae-Monoonc Schedulng (LIU/LAYLAND 973) 4.. Tasbeschrebung Tas Planungsenhe. Perodsche Folge von Jobs. T = {,..., n } Tasparameer Anforderungsze, Bereze (release me) Bearbeungs-,

Mehr

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt.

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt. Ny O Kb_TB 09.11.2012 9:56 U S 1 M J. H. C. Zb A: T L L k H ö f w Af w F A»Wk Fk Ek A Vk z k -M p k«. E b B w Vw Pä W bb. A A Fk füfz F J b ä Q w Lw K öß T Gf fü. Ew b G. b. Z C. H J. Lk M L fk A: T Tp

Mehr

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit!

Wir feiern 25jähriges Jubiläum feiern Sie mit! W f 25jähgs Juläum f S mt Zhlch Juläums-Akto, gussoll Vkostug, Fchtug, Gwspl ud l gut Lu wt S d Edlwss-Apothk. Ut dm Motto GESUND VON KOPF BIS FUSS wd 1.2.2014 gz Woch lg usgg gft. Nütz S us Juläumswoch

Mehr

Versicherungsmathematische Formeln und Sätze WS 2001/02

Versicherungsmathematische Formeln und Sätze WS 2001/02 Pof. D. Detma Pfefe Vescheugsmathematsche Fomel ud Stze WS 200/02 Zsechug effete Zssatz: totale Zsetag aus dem fagsaptal "" ehalb ees Jahes Bawet des ach eem Jah fllge Kaptals "" Edwet des ach eem Jah

Mehr

qu.j. an = a 0 q unterjährlich wobei Zinsen in m gleiche zeitliche Abstände innerhalb eines Jahrs (n). = q -n a 0 = a n q -n

qu.j. an = a 0 q unterjährlich wobei Zinsen in m gleiche zeitliche Abstände innerhalb eines Jahrs (n). = q -n a 0 = a n q -n cd. rer. oec. Brzosk Zusefssug Fzerug ud Iveso cd. rer. oec. Mr T. ocybk A. Ivesosrechug I. Fzhesche Zsrechug (BvC/L, F., S. 8 S. 39) Aufzsugsfkor: ( ) + q q Erreche, welche Edwer ( ) ee elge Ezhlug eer

Mehr

Logarithmus - Übungsaufgaben. I. Allgemeines

Logarithmus - Übungsaufgaben. I. Allgemeines Eie Gleichug höhere Grdes wie z. B. Gymsium / Relschule Logrithmus - Üugsufge Klsse 0 I. Allgemeies k ch ufgelöst werde, idem m die Wurzel zieht. Tritt die Uekte jedoch im Epoete eier Potez uf, spricht

Mehr

Seminar über Algorithmen. Load Balancing. Slawa Belousow Freie Universität Berlin, Institut für Informatik SS 2006

Seminar über Algorithmen. Load Balancing. Slawa Belousow Freie Universität Berlin, Institut für Informatik SS 2006 Semna übe Algothmen Load Balancng Slawa Belousow Fee Unvestät Beln, Insttut fü Infomatk SS 2006 1. Load Balancng was st das? Mt Load Balancng ode Lastvetelung weden Vefahen bescheben, um be de Specheung,

Mehr

I MECHANIK. 1. EINFÜHRUNG Grundlagen, Kinematik, Dynamik (Wiederholung der Schulphysik)

I MECHANIK. 1. EINFÜHRUNG Grundlagen, Kinematik, Dynamik (Wiederholung der Schulphysik) Physik EI1 Mechnik - Einfühung Seie I MECHNIK 1. EINÜHRUNG Gundlgen, Kinemik, Dynmik (Wiedeholung de Schulphysik) _Mechnik_Einfuehung1_Bneu.doc - 1/9 Die einfühenden Kpiel weden wi zunächs uf dem Niveu

Mehr

T-PIECES T-STÜCKE. 02/2016 www.dockweiler.com

T-PIECES T-STÜCKE. 02/2016 www.dockweiler.com T-PIECES T-STÜCKE 02/206 www.dockweiler.com 2 DT-4..2- (DT-9) utomatic Tube Weld: Straight Tee Mit nschweißenden: T-Stück ll prices ex works lle Preise ab Werk Order Code / rtikel-nr. Inch mm Inch mm SF

Mehr

Stundenplan 2015/16. M1 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 7:45 8:25 8:25 9:05 9:15 9:55 9:55 10:35

Stundenplan 2015/16. M1 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 7:45 8:25 8:25 9:05 9:15 9:55 9:55 10:35 M1 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Werken 1 Kl 508 Geographie Fn 513 Deutsch Fö 612 Geschichte Mü 406 BG Fm 422 Arithmetik & Algebra Wm 406 Englisch Bh 201 Geometrie Wm 406 Arithmetik & Algebra

Mehr

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3

Mehr

WOZZECK kehrt zurück

WOZZECK kehrt zurück EGitae (ängeeche) Wozzeck Geäden olist W 0 WOZZECK keht zuück tonschitliche MOMENNHME in dei zügen (1 Kontakten) Helmut Oehing (0000) lyische oan Mezzo oan 1 Mezzo oan Cho löte assooe Klainette assklainette

Mehr

Oesterreichische Kontrollbank AG. Pensionskassen. Performanceberechnung Asset Allocation. Berechnungsmethoden

Oesterreichische Kontrollbank AG. Pensionskassen. Performanceberechnung Asset Allocation. Berechnungsmethoden Oeserrechsche Korollbak AG esoskasse erformaceberechug Asse Allocao Berechugsmehode Jul 200 Ihal erformaceberechug der OeKB...3 2 erformace...3 2. Defo der erformace...3 2.2 Berechugsmehode...4 2.3 Formel...4

Mehr

Produktinformationen zu SCHUCH - Feuchtraumleuchten. Leuchtentyp VG-Typ EEI Leuchtmittel LBS (assembled) Leuchtmittel ILCOS - Code

Produktinformationen zu SCHUCH - Feuchtraumleuchten. Leuchtentyp VG-Typ EEI Leuchtmittel LBS (assembled) Leuchtmittel ILCOS - Code Produktinformationen zu SCHUCH - Leuchten für Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät und Hochdruckentladungslampen mit einem Gesamtlichtstrom von über 2 000 lm gemäß ErP - Richtlinie 2009/125/EG

Mehr

Einführung in die Robotik Differentialsantrieb. Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik. Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm.

Einführung in die Robotik Differentialsantrieb. Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik. Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm. Einfühung in ie Roboik Diffeeniasanieb Mohame Oubbai Insiu fü Neuoinfomaik Te.: +49) 731 / 5 24153 mohame.oubbai@uni-um.e 27. 11. 212 D. Oubbai, Einfühung in ie Roboik Neuoinfomaik, Uni-Um) Diffeeniaanieb

Mehr

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst.

Du kriegst nicht mehr wenn Du agil entwickelst. Du kg ch mh w Du gl wckl. 16:15, H43 Agl U Expc Phlpp Mukwky Agd 01 Augglg 02 Vghw 03 Igmdll 04 Fllbpl 05 Eflgfk D Pduk (chch gh) D Pduk (u Sch d U) D U Ifc Bld: hp://dg.g/blg/dffc-bw-ux-d-u-ubl-xpld-cl

Mehr

DER BAUINGENIEUR. 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper.

DER BAUINGENIEUR. 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. DER BAUINGENIEUR 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. D e r D e u t s c h e E is e n b a u - V e r b a n d h

Mehr

Das Verfahren von Godunov. Seminar Numerik 25.11.2010 Anja Bettendorf

Das Verfahren von Godunov. Seminar Numerik 25.11.2010 Anja Bettendorf Das Verfahre vo Goduov Semar Numerk 5..00 Aja Beedorf Das Verfahre vo Goduov Übersch Goduov - Goduovs Verfahre für Leare Syseme Aweduge & Folgeruge aus Goduovs Verfahre - De Numersche Fluss-Fuko m Goduov

Mehr

Leistungsmessung im Drehstromnetz

Leistungsmessung im Drehstromnetz Labovesuch Lestungsmessung Mess- und Sensotechnk HTA Bel Lestungsmessung m Dehstomnetz Nomalewese st es ken allzu gosses Poblem, de Lestung m Glechstomkes zu messen. Im Wechselstomkes und nsbesondee n

Mehr

Prag ... City Trip. City Trip. City Trip! PRAG. CityTrip. Josefov. Josef. St. Mìsto. St. Mìsto. (Moldau) EXTRATIPPS

Prag ... City Trip. City Trip. City Trip! PRAG.  CityTrip. Josefov. Josef. St. Mìsto. St. Mìsto. (Moldau) EXTRATIPPS . W. I W ö Ag w I. 1 ö ü A ó. 0 gä. 40 f W W g g W W f Ø. 8 g Ø W g F ž F - ž A ž ) ( E Ag g F. () AG... A. Ø. Ž ž EAI 1 ž E ä G g. 4 ž ž ž g GAI-A ž 14 f.., F äg -F 4... g ž www.-w-w.. Ž È. F 100 üf..

Mehr

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen

Mehr

Festverzinsliche Wertpapiere. Kurse und Renditen bei ganzzahligen Restlaufzeiten

Festverzinsliche Wertpapiere. Kurse und Renditen bei ganzzahligen Restlaufzeiten Festverzslche Wertaere Kurse ud Redte be gazzahlge Restlaufzete Glederug. Rückblck: Grudlage der Kursrechug ud Redteermttlug 2. Ausgagsstuato 3. Herletug der Formel 4. Abhäggket vom Marktzsveau 5. Übugsaufgabe

Mehr

Strittige Auffassungen zu Anforderungsprofil und Betriebsart bei der Neufassung der IEC 61508-3 und -7

Strittige Auffassungen zu Anforderungsprofil und Betriebsart bei der Neufassung der IEC 61508-3 und -7 Strtte Auffassue zu Aforderusrofl ud Betrebsart be der Neufassu der IEC 6508-3 ud -7 Vortra a der TU Brauschwe m November 205 vo Wolfa Ehreberer, Hochschule Fulda 7..205 Ehreberer, IEC 6508, Strtte Auffassue...

Mehr

$%%#% -23 *'4&+*33&+& &'5+&'2+4&+!! " " )01 #!! -+.)*" -+.6,)*!,!' #!! -+. 8 +/)*',,! #!! " = +/ #!! 74!%*0%(** #!! " 8!'.DE!4;)*

$%%#% -23 *'4&+*33&+& &'5+&'2+4&+!!   )01 #!! -+.)* -+.6,)*!,!' #!! -+. 8 +/)*',,! #!!  = +/ #!! 74!%*0%(** #!!  8!'.DE!4;)* !"## $%%#% &')*+',&)-.*)-)*+ &'+-/*'- )01-23 *'4&+*33&+& &'5+&'2+4&+!! " " #!!$!%&!')* +, )*)!) #!! -+. +/!*!')& &)* #!+/!, )** 0! %1 2*) 0!34) ** # 5 )) #!! -+.)*" -+.6,)*!,!' "74!)*8 #!! -+. 8 +/)*',,!

Mehr

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015 v. Jugd Böckig Fzt Poga 2015 Zltlag fü 9-13 Jähig 2. - 15. August 2015 Wi sog fü gaos ud uvgsslich Fzt i Mt ds Hohloh Walds, i Etthaus kl gütlich Dof. Dikt vo Bauhof ba gibt s täglich fischst Milch du

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER I. VERGABEKRITERIEN 1. D i e g a s t i e r e n d e Gr u p p e k o m m t a u s e i n e m a n d e r e n B u n d e s l a n d. 2. D i e g e p l a n t

Mehr

Logik die Grundlagen. g A E H M K. d b f. Logik Grundlagen 1

Logik die Grundlagen. g A E H M K. d b f. Logik Grundlagen 1 Lok Grunlaen 1 Lok e Grunlaen De Lok s ene sehr ale Wssenschaf. Se s e Lehre vom rchen Denken un beschäf sch m en Reeln un echansmen es Schlussfolerns (loos = as Wor). 'rfunen' wure se beres m anken Grechenlan,

Mehr

14. Folgen und Reihen, Grenzwerte

14. Folgen und Reihen, Grenzwerte 4. Folge ud Rehe, Grezwerte 4. Folge ud Rehe, Grezwerte 4. Ee Folge defere Defere de Folge (a ) Õ mt a =+: Eplzte Defto *+ a() Doe 3, falls = Rekursve Defto Defere de Folge (b ) Õ, b = : b + sost whe(=,

Mehr

Bericht zur Prüfung im Oktober 2012 über Mathematik der Personenversicherung (Grundwissen)

Bericht zur Prüfung im Oktober 2012 über Mathematik der Personenversicherung (Grundwissen) EUTSCHE TUVEEIIGUG e.v. Berich zur rüfug i Okober über Mheik der ersoeversicherug Grudwisse Jürge Srobe ö 3.. wurde i ö die zweie rüfug über Mheik der ersoeversicherug Grudwisse ch der rüfugsordug der

Mehr

Kapitelübersicht. Kapitel. Die Bewertung von Anleihen und Aktien. Bewertung von Anleihen und Aktien. einer Anleihe

Kapitelübersicht. Kapitel. Die Bewertung von Anleihen und Aktien. Bewertung von Anleihen und Aktien. einer Anleihe 5-0 5- Kapiel 5 Die Beweung von Anleihen und Akien Kapielübesich 5. Definiion und Beispiel eine Anleihe ( Bond ) 5. Beweung von Anleihen 5.3 Anleihenspezifika 5.4 De Bawe eine Akie 5.5 Paameeschäzungen

Mehr

Symbole und Schaltzeichen der Elektrotechnik

Symbole und Schaltzeichen der Elektrotechnik Symboe un Schtzeichen e Eektotechnik Hbeite IsoieschichtFET, neicheungstyp, Substtnschuss Substt inten mit Souce vebunen Wechse mit Untebechung Schieße öffnet un schießt vezöget Zweiwegschieße mit Mittesteung

Mehr

Konfliktpotential Wasser Versuch einer globalen Analyse als Grundlage zur Entwicklung eines thematischen Atlasses

Konfliktpotential Wasser Versuch einer globalen Analyse als Grundlage zur Entwicklung eines thematischen Atlasses Kflktpttl Wss Vsuch glbl Alys ls Gudlg zu Etwcklug s thmtsch Atlsss Pästt d stbt m Studfch Gdtfssug ud -vsulsug - Fchchtug Ktgph v J Schulz 06. 2013 Gldug 1 EIltug 2 Bdutug v Wss 3 Ausgwählt Kflktg 4 Etlug

Mehr

Formelsammlung Finanzmanagement

Formelsammlung Finanzmanagement UNIERSIÄ REGENSBURG Lehsuhl fü Beebswschafslehe, sbesodee Fazdeslesuge UNI.-PROF. R. LUS RÖER Uvesässaße 3, 9353 Regesbug, el. (94) 943-73 Fomelsammlug Fazmaageme e Symbol espch de de jewelge easalug vewedee

Mehr

3.2 Die Kennzeichnung von Partikeln 3.2.1 Partikelmerkmale

3.2 Die Kennzeichnung von Partikeln 3.2.1 Partikelmerkmale 3. De Kennzechnung von Patkeln 3..1 Patkelmekmale De Kennzechnung von Patkeln efolgt duch bestmmte, an dem Patkel mess bae und deses endeutg beschebende physka lsche Gößen (z.b. Masse, Volumen, chaaktestsche

Mehr

Brandherd SOA. Anwender unterschät en die Komple ität. So zufrieden sind ERP-Anwender. Das Smartphone wird zum Mobile Office. www.computerwoche.

Brandherd SOA. Anwender unterschät en die Komple ität. So zufrieden sind ERP-Anwender. Das Smartphone wird zum Mobile Office. www.computerwoche. Nr. 40 vom 3. Oktober 2008 Deutschland 4,80 / Österreich 4,90 / Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de Brandherd SOA Anwender unterschät en die Komple ität. Das Smartphone wird zum Mobile Office Wa a f

Mehr

Datenblatt. Geber- und Geberkabelvergleich MOVIDRIVE MDX 61B DT..- / DV..-Motoren zu DR..-Motoren

Datenblatt. Geber- und Geberkabelvergleich MOVIDRIVE MDX 61B DT..- / DV..-Motoren zu DR..-Motoren Atrebstechk \ Atrebsautomatserug \ Systemtegrato \ Servces Dateblatt Geber- ud Geberkabelverglech MOVIDRIVE MDX B DT..- / DV..-Motore zu -Motore Ausgabe 02/200 0040 / DE SEW-EURODRIVE Drvg the world Geberverglech

Mehr

Aufkleber der Gruppe:

Aufkleber der Gruppe: Praxis 9 Theorie Bewertung.doc Situation: Theorie A e m e F g e ng nom ne ol n: A nm e r k ung : D i e g e s t e l l t e n A u f g a be n w e r d e n n a c h d e n a k t u e l l g ü l t i g e n L e h r

Mehr

DIE ZUTEILUNGSREGELN 2008 2012: BRANCHENBEISPIEL PAPIER- UND ZELLSTOFFERZEUGUNG (TÄTIGKEITEN XIV UND XV TEHG)

DIE ZUTEILUNGSREGELN 2008 2012: BRANCHENBEISPIEL PAPIER- UND ZELLSTOFFERZEUGUNG (TÄTIGKEITEN XIV UND XV TEHG) 26. November 2007 DIE ZUTEILUNGSREGELN 2008 2012: BRANCHENBEISPIEL PAPIER- UND ZELLSTOFFERZEUGUNG (TÄTIGKEITEN XIV UND XV TEHG) Informion zur Anwendung der gesezlichen Regelungen zur Zueilung von Kohlendioxid-Emissionsberechigungen

Mehr

Wien Tulln Hadersdorf am Kamp Krems a.d. Donau

Wien Tulln Hadersdorf am Kamp Krems a.d. Donau Tulln Kems a.d. Donau Fahpl 2015 gültig 14. 1 2014 Sofotige Zug-Echtzeitinfo am Hdy! Einge: "at Stationsname" pe SMS 0828 20200 Zustieg in REX, R- und S-Bahn-Züge nu mit gültige Fahkate, auße Stationen

Mehr

Investmentfonds. Kennzahlenberechnung. Performance Risiko- und Ertragsanalyse, Risikokennzahlen

Investmentfonds. Kennzahlenberechnung. Performance Risiko- und Ertragsanalyse, Risikokennzahlen Ivestmetfods Kezahleberechug erformace Rsko- ud Ertragsaalyse, Rskokezahle Gültg ab 01.01.2007 Ihalt 1 erformace 4 1.1 Berechug der erformace über de gesamte Beobachtugzetraum (absolut)... 4 1.2 Aualserug

Mehr

Die. Zeltla1.08. bis 08.08.201. Stadtgemeinde St.Valentin www.takatuka.at

Die. Zeltla1.08. bis 08.08.201. Stadtgemeinde St.Valentin www.takatuka.at Die m n e i e c h e F Zeltl1.08. bis 08.08.201 0 l t n N ge im 5 2015 Stdtgemeinde St.Vlentin www.tktuk.t Liebe Kinde! Liebe Elten! 2 Beeits in wenigen Wochen beginnen die Sommefeien. Die Stdtgemeinde

Mehr