Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen"

Transkript

1 Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November 2009 Bratislava 2009 ISBN

2 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Universität Wien

3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Recenzenti/Gutachter: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. Programový výbor Programmkomitee Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc. Ass.-Prof. Dr. Robert Kert Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Trestná zodpovednosť právnických osôb/záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen/ Záhora, Jozef (Hrsg.), Kert, Robert (Hrsg.) Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN:

4 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Jaroslav Fenyk Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law) Ivan Šimovček, Adrián Jalč Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda Robert Kert Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Marianne Johanna Hilf Švajčiarske trestné právo podnikateľov Jiří Jelínek Trestní odpovědnost právnických osob v České republice stále otevřený problém Vladimír Kratochvíl České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce Peter Polák, Martin Bezák Definícia právnickej osoby, ako jeden z predpokladov jej trestnej zodpovednosti Eduard Burda, Lucia Kurilovská Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb Pavel Baláž K problematike zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do našich trestných kódexov Darina Mašľanyová Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb OBSAH 3

5 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Jaroslav Klátik Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb Ladislav Hrtánek Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu Jozef Záhora Trestná zodpovednosť právnických osôb a ochrana životného prostredia Alena Pauličková Trestná zodpovednosť právnických osôb Margita Prokeinová Sankčná zodpovednosť právnických osôb

6 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Jaroslav Fenyk Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Ivan Šimovček, Adrián Jalč Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Robert Kert Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Marianne Johanna Hilf Unternehmensstrafrecht in der Schweiz Jiří Jelínek Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Vladimír Kratochvíl Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr Peter Polák, Martin Bezák Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Eduard Burda, Lucia Kurilovská Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Pavel Baláž Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Inhaltsverzeichnis 5

7 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Darina Mašľanyová Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Jaroslav Klátik Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Ladislav Hrtánek Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat Jozef Záhora Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Alena Pauličková Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Margita Prokeinová Sanktionen für juristische Personen

8 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Medzinárodná konferencia v Bratislave 12. novembra 2009 Trestná zodpovednosť právnických osôb MODERUJE: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva BLOK č hod. Program konferencie Otvorenie Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Prof. Dr. Fritz Zeder, Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti, Viedeň Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva, Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda. Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č.1 prestávka 10 min. BLOK č hod. Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Dr. Robert Kert, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň 7

9 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Švajčiarske trestné právo podnikateľov Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf, Univerzita St. Gallen, Švajčiarsko Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - stále otevřený problém Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze Diskusia k bloku č.2 prestávka 10 min. MODERUJE: Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň BLOK č hod. České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita V Brne Definovanie pojmu,,právnická osoba ako jednej z podmienok zavedenia jej trestnej zodpovednosti JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Eduard Burda, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kryštalizácia názorov a niektoré problémy s legalizáciou trestnej zodpovednosti právnických osôb Prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc. Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č. 3 prestávka na obed 60 min. 8

10 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOK č hod. Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ochrana životného prostredia a trestná zodpovednosť právnických osôb Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Program konferencie Diskusia k bloku č. 4 Prijatie záverov z konferencie Záver konferencie 9

11 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Internationale Konferenz am 12. November 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen VORSITZ: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava BLOCK Uhr Einleitung zur Konferenz Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Hon.-Prof. Dr. Fritz Zeder, Österreichisches Bundesministerium für Justiz, Wien Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Diskussion Pause (10 Minuten) BLOCK Uhr Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Ass.-Prof. Dr. Robert Kert, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien 10

12 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Das schweizerische Unternehmensstrafrecht Prof. Dr. Marianne Hilf, Universität St. Gallen, Schweiz Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität Prag Diskussion Pause (10 Minuten) VORSITZ: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien BLOCK Uhr Konferenzprogramm Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Masaryk Universität in Brno Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Slowakei JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; JUDr. Eduard Burda, PhD., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Comenius Universität in Bratislava Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Prof. Pavel Baláž, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Mittagspause (60 Minuten) 11

13 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOCK Uhr Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Jaroslav Klátik, PhD, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Matej Bel Universität, Banská Bystrica Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Bildungsministerium der Slowakischen Republik Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Schlussdiskussion Konferenzabschluss 12

14 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mil kolegyne, v en kolegovia, d my a p ni! Dovoľte mi v mene svojom a v mene organizátorov, ktorými sú Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva a Ústav pre trestné právo a kriminológiu Viedenskej univerzity, privítať Vás všetkých na dnešnej medzinárodnej konferencii Trestná zodpovednosť právnických osôb. Hneď v úvode Vám chcem zaželať, aby ste sa na tunajšej akademickej pôde cítili príjemne a aby dnešný deň bol pre všetkých užitočne stráveným časom. Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje jednu z najdiskutabilnejších otázok súčasnej trestnoprávnej teórie. Ide o tému mimoriadne kontraverznú. Je tomu tak najmä preto, že trestná zodpovednosť právnických osôb relativizuje osvedčený systém princípov trestného práva kontinentálneho typu, ktorý trestnoprávnu zodpovednosť spájal (a ešte stále spája) s individuálnou zodpovednosťou fyzickej osoby. Túto tému možno skúmať vo viacerých kontextoch. Jedným z nich sú nesporne kriminálno-politické dôvody, zvyšujúca sa reálna moc právnických osôb, globalizácia ekonomiky, rozmach ich protispoločenských aktivít, nevyhnutnosť efektívnejšieho presadzovania práva. Opomenúť nemožno celý rad medzinárodných dokumentov vznikajúcich na pôde OSN, Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskych spoločenstiev, Európskej únie, v ktorých sa objavujú požiadavky, aby štáty svojím vnútroštátnym právom sankcionovali právnické osoby za ich protiprávne konanie. V Slovenskej republike, podobne ako v Českej republike sa najmä v súvislosti s rekodifikáciou objavili viaceré úvahy, dokonca i legislatívne návrhy smerujúce k zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. V zákonodarnom orgáne však dosiaľ neboli schválené. V tomto zmysle sú naďalej významné diskusie k uvedenej téme ako v rovine teoretickej, tak legislatívnej, pričom oceniť treba skutočnosť, že dnes budeme mať možnosť dozvedieť sa o skúsenostiach z právnych úprav i aplikácie od našich najbližších susedov. Dovoľte zaželať mi preto, aby dnešná medzinárodná konferencia svojimi výsledkami opäť posunula dopredu otázku riešenia a zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb i na Slovensku resp. v stredoeurópskom regióne. Úvod 13

15 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Záverom mi dovoľte v mene organizátorov tejto konferencie vysloviť želanie, aby táto táto konferencie bola začiatkom dlhej a plodnej spolupráce medzi Bratislavskou vysokou školou práva a Ústavom pre trestné právo a kriminológiu, Univerzity Viedeň v oblasti trestného práva. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva 14

16 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie im Namen der Veranstalter der Bratislavská Vysoká Škola Práva (Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava) und des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf der Internationalen Konferenz Strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen herzlich begrüßen. Gleich zu Beginn möchte ich meinen Wunsch äußern, dass Sie sich bei uns auf akademischem Boden wohl fühlen und dass der heutige Tag für Sie alle interessant und erkenntnisreich sein wird. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen gehört derzeit zu den meistdiskutierten Fragen in der Strafrechtswissenschaft. Es handelt sich um ein äußerst kontroversiell diskutiertes Thema. Dies liegt vor allem daran, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen das bewährte System der kontinentalen Strafrechtsprinzipien relativiert und die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen sich mit der individuellen Verantwortlichkeit von natürlichen Personen verbindet. Dieses Thema erweckt unterschiedliche Assoziationen: Es sind dies ohne Zweifel die kriminalpolitischen Gründe, die Vergrößerung der realen Macht von juristischen Personen, die Globalisierung der Wirtschaft, die Zunahme illegaler Aktivitäten, die Notwendigkeit einer effektiven Rechtsumsetzung. Schließlich kann man nicht die große Zahl an internationalen Rechtsinstrumenten unerwähnt lassen, die im Rahmen der Vereinten Nationen, des Europarates, der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union verabschiedet worden sind und in denen die Verpflichtung der Staaten zur Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen enthalten ist. Im Zusammenhang mit der Rekodifikation der Strafgesetze (in der Slowakei) wurden mehrere Überlegungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen angestellt und Legislativvorschläge in der Slowakischen und Tschechischen Republik präsentiert. Bisher wurden diese aber nicht durch die Gesetzgebungsorgane beschlossen. Daher sind die Diskussionen zu diesem Thema sowohl auf der Ebene der Wissenschaft als auch der Legislative weiterhin sehr wichtig. Wir wissen den Umstand zu schätzen, dass wir heute die Möglichkeit haben werden, von Einleitung 15

17 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unseren engsten Nachbarn über ihre Erfahrungen in der Gesetzgebung und bei der praktischen Anwendung zu hören. Gestatten Sie mir noch einmal, den Wunsch zu äußern, dass diese internationale Konferenz und ihre Ergebnisse zur Lösung der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen und zur Einführung entsprechender gesetzlicher Regelungen in der Slowakei und in ganz Mitteleuropa beitragen werden. Schließlich möchte ich im Namen der Organisatoren dieser Konferenz meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Konferenz der Beginn einer langen und fruchtbringenden Zusammenarbeit zwischen der Bratislavská Vysoká Škola Práva und dem Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf dem Gebiet des Strafrechts sein wird. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava 16

18 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick DIE STRAFBARKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN IN EUROPA: EIN ÜBERBLICK** Fritz Zeder Abstract: Der folgende Beitrag bietet einen Überblick über die verschiedenen Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen in Europa. Er zeigt, dass in manchen Staaten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen nur für bestimmte Straftaten eingeführt wurde, während in anderen Staaten alle Straftaten erfasst sind. Weiters werden die Unterschiede bei den Voraussetzungen dargestellt, wobei in fast allen Staaten die Verurteilung einer natürlichen Person nicht vorausgesetzt ist. Schließlich stellt der Beitrag die Unterschiede bei den Sanktionen für juristische Personen dar. Schlagwörter: Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen, kriminalstrafrechtliche Modelle, verwaltungsstrafrechtliche Modelle, Straftaten, erfasste Einheiten, Voraussetzungen für strafrechtliche Verantwortlichkeit, Verhältnis zur Strafbarkeit natürlicher Personen, Sanktionen Abstract: The following article gives an overview over the various models of corporate criminal liability in Europe. It is shown that in some states a criminal liability for legal persons was introduced only for certain offences, whereas in other states legal persons can be liable for all criminal offences. Moreover the different preconditions for a corporate criminal liability in the states are ** Erweiterte und aktualisierte Fassung des Abschnitts Stand der Gesetzgebung in Europa in Zeder, VbVG Verbandsverantwortlichkeitsgesetz Unternehmensstrafrecht (2006) 15 ff. 17

19 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB described, and it is shown that in nearly all states the conviction of a natural person is not required. Finally, the article presents the differences between sanctions against legal persons in the various states. Key words: Models of criminal liability of legal persons, criminal models, administrative penal models, criminal offences, comprised legal entities, requirements for criminal liability, relationship to criminal liability of natural persons, sanctions I. Die meisten europäischen Staaten kennen heute bereits eine Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten. Während in den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law) eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt wird, ist sie in den kontinentaleuropäischen Staaten großteils erst in den letzten 10 bis 15 Jahren eingeführt worden. In diesem Beitrag wird ein Überblick über die Rechtslage in 33 europäischen Staaten gegeben. Untersucht wurden die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island, Kroatien und Mazedonien. Von den untersuchten 33 europäischen Staaten kennen 29 bereits eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten. II. A. Common Law In den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law: Vereinigtes Königreich, Irland, Zypern) wird eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt; unter dem Begriff Person werden auch juristische Personen verstanden (zb Vereinigtes Königreich: Interpretation Act 1978). B. Kontinentaleuropäische Staaten Die Modelle in den kontinentaleuropäischen Staaten können danach unterschieden werden, ob die Verantwortlichkeit im gerichtlichen 18

20 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Strafrecht ( Strafbarkeit ) oder im Verwaltungs(straf)recht vorgesehen ist (den angelsächsischen Staaten ist ein Verwaltungsstrafrecht fremd); mehrere Staaten können allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden. Der folgende Überblick über den Zeitpunkt der Einführung in europäischen Staaten folgt dieser Unterscheidung. Niederlande (1950 für Wirtschaftsdelikte, 1976 uneingeschränkt): Art 51 nlstgb Island (ab 1972 für einzelne Wirtschaftsdelikte, 1998 allgemein): Art 19a 19c islallgstgb Portugal (1984): Art 3 der Verordnung (Decreto-Lei) n 28/84 Schweden (1986): Kap schwedstgb (als besondere Rechtsfolge bezeichnet) Norwegen (1991): Art 48a, 48b norstgb Frankreich (1994): Art 121-2, Nouveau Code Pénal 1) Finnland (1995): Kap 9 finnstgb Dänemark (1996): Art dkstgb Belgien (1999): Art 5, 7bis, 35 37bis, 41bis belgcp Slowenien (1999): Art 33 slostgb und Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih oseb zakazniva dejanja, ZOPOKD, n 59/99) 2) Ungarn (2001, In-Kraft-Treten: ): Gesetz n CIV/2001 über auf juristische Personen anwendbare Maßnahmen des Strafgesetzbuches 3) Estland (2001): Art 14 eststgb Malta (2002): Art. 121D Criminal Code Schweiz (2003): Art 100quater, 100quinquies schwstgb Litauen (2003): Art 20 litstgb Kroatien (2003): Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih osoba, n 151/2003) Mazedonien (2004): Art 28a, 96a 96f, 122 Abs 6 und 7 mazstgb Fritz Zeder 1) Zieschang, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im französischen Recht Modellcharakter für Deutschland? ZStW 2003, ) Korošec/Ambrož, Das slowenische Strafrecht zum Zeitpunkt des Beitritts Sloweniens zur EU (am 1. Mai 2004), ZStW 2006, 489 (57 ff). 3) Zsolt/Sautner, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Ungarn, JSt 2004,

21 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Lettland (2005): 12, 70 1 bis 70 8 lettstgb Österreich (2006): Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG). Rumänien (2006): Art 19 rumstgb Deutschland: 30, 130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist ein zweites Sanktionenrecht neben dem gerichtlichen Strafrecht. Es enthält zahlreiche Tatbestände, die im Vergleich zu letzterem von geringerer Schwere sind. Das OWiG enthält einen eigenen Allgemeinen Teil, der jenem des StGB zumeist entspricht oder ähnelt. Sanktion ist die Geldbuße. Diese wird in erster Instanz grundsätzlich von der Verwaltungsbehörde verhängt; im Verfahren ist die Strafprozessordnung subsidiär anzuwenden, sodass grundsätzlich dieselben Ermittlungsmöglichkeiten wie im Strafverfahren bestehen. Die Staatsanwaltschaft kann in bestimmten Fällen die Verfolgung an sich ziehen (und damit die Zuständigkeit des Gerichts begründen). Gegen einen Bußgeldbescheid kann der Betroffene Einspruch erheben; dann tritt die Staatsanwaltschaft in das Verfahren ein, und es entscheidet das Amtsgericht nach der Strafprozessordnung grundsätzlich in einer Hauptverhandlung. Spanien (1995, erweitert 2003): Art 31, 129 spanstgb 4). Die Sanktion besteht in einer Haftung der juristischen Person für Geldstrafen, die über natürliche Personen verhängt wurden; daneben sind weitere Nebenfolgen vorgesehen. Ob es sich um eine strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion handelt, ist umstritten. Die spanische Regierung hat allerdings am einen Gesetzesentwurf 5) zur Einführung einer echten strafrechtlichen Verantwortlichkeit (Einfügung eines Art 31bis in das spanstgb) vorgelegt; da dieser in der 8. Gesetzgebungsperiode nicht mehr beschlossen worden ist, wurde er am neu eingebracht 6). Italien (2000/2001): Art 11 des Gesetzes n 300/2000 7) und Verordnung n 231/2001 8). Die Sanktion wird zwar als Verwaltungsstrafe bezeichnet, sie wird aber vom Strafgericht unter Anwendung der Strafprozessordnung ausgesprochen. 4) Puig/Guirao, Richtungswechsel in der spanischen Kriminalpolitik: Die letzten Reformen des Strafgesetzbuches, GA 2005, 244 (248). 5) Proyecto de Ley n 119 (VIII Legislatura). 6) Proyecto de Ley n 52 (IX Legislatura). 7) Gazzetta Ufficiale n ) Gazzetta Uffiziale n

22 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Griechenland (2001): Art 8 des Gesetzes n Vorgesehen ist eine gemeinsame Entscheidung des Justizministers und des zuständigen Fachministers. Polen (2001, geändert 2005): Gesetz über die Verantwortlichkeit von Kollektivsubjekten für Straftaten 9). Wesentliche Teile des Gesetzes sind jedoch vom polnischen Verfassungsgericht mit Urteil vom ) aufgehoben worden. Bulgarien (2005): Art 83a 83f des Gesetzes über Verwaltungsdelikte und strafen. Als uneingeschränkt verwaltungsstrafrechtliches Modell kann wohl nur jenes in Griechenland angesprochen werden; die übrigen hier angeführten Modelle bestehen in einer Mischung aus strafrechtlichen und verwaltungs(straf)rechtlichen Elementen. Die Zuordnung zu einzelnen Modellen ist vor allem auch deshalb schwierig, weil nicht nur materiellrechtliche, sondern (vor allem) auch prozessuale Aspekte von Bedeutung sind. Fritz Zeder Die vier Nachzüglerstaaten sind Luxemburg, Tschechien, die Slowakei und Liechtenstein. In allen vier Staaten sind zwar bereits Gesetzesentwürfe vorgelegt worden, diese sind allerdings unterschiedlich weit gediehen: In Luxemburg befindet sich ein Regierungsentwurf vom ) in parlamentarischer Beratung. In Tschechien ist ein Regierungsentwurf vom Juni ) im Parlament abgelehnt worden; bis heute werden zwar (in die Richtung einer Verantwortlichkeit qua Verwaltungsübertretung gehende) Überlegungen angestellt, einen Regierungsentwurf gibt es aber bisher nicht. In der Slowakei enthielten die 2004 vorgelegten Regierungsentwürfe zu einem neuen StGB und einer neuen StPO umfassende Bestimmungen über eine Verantwortlichkeit juristischer Personen (insbesondere StGB); diese Bestimmungen sind jedoch im Zuge der parlamentarischen Beratungen gestrichen worden. Am )Gesetzblatt 2002 Nr. 197, 1661; geändert durch Gesetzblatt 2005 Nr. 180, Siehe Weigend/Namyslowska-Gabrysiak, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im polnischen Recht, ZStW 2004, ) K 18/03. 11) Projet de loi n 5718, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d instruction criminelle. 12) Dazu Löff, Strafbarkeit juristischer Personen, in Center of Legal Competence (Hrsg), Unternehmer in Tschechien (2005)

23 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unterbreitete das Justizministerium der slowakischen Regierung einen Gesetzesentwurf 13), der von dieser jedoch nicht angenommen wurde. In Liechtenstein befindet sich aktuell ein Regierungsentwurf in Begutachtung ( Vernehmlassung ) 14), der Bestimmungen in das liestgb ( 74a 74f) und die liestpo ( 357a 357g) einfügen will. III. A. Nur bestimmte Straftaten Die Bandbreite reicht von wenigen Delikten bis zu einem umfassenden Katalog. Nur wenige Delikte nämlich im Wesentlichen jene, bei denen internationale Verpflichtungen bestehen erfassen Spanien, Italien, Malta und (offenbar) Mazedonien. In Griechenland findet die Verantwortlichkeit auf eine Liste schwerer Straftaten Anwendung, mit Schwergewicht auf Vermögensdelikten. In Portugal galt die Verantwortlichkeit juristischer Personen zunächst nur für Wirtschaftsstraftaten und Verstöße im Bereich des Lebensmittel - und Gesundheitswesens, sie ist jedoch in den letzten Jahren zur Erfüllung der EU-Verpflichtungen auf andere Bereiche erweitert worden. Auch in Finnland sind zunächst vor allem Wirtschaftsdelikte erfasst gewesen (Subventionsbetrug und - missbrauch, Wettbewerbs-, Finanzmarkt- und Umweltdelikte, Korruption, Wirtschaftsspionage, Schmuggel, Geldwäsche), inzwischen ist der Kreis auf etwa 30 Straftaten erweitert worden. In Dänemark ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen für sämtliche Tatbestände des StGB sowie für zahlreiche weitere Tatbestände in anderen Gesetzen vorgesehen. Auch in Lettland ist die Verantwortlichkeit auf sämtliche Delikte des StGB anwendbar. Eine umfassende Liste kennen auch Slowenien, Estland, Litauen und Polen. Zur Technik der Regelung: In Slowenien, Italien und Bulgarien sind die Straftatbestände in einer Liste in jenem Gesetz angeführt, das die Verantwortlichkeit juristischer Personen regelt. Dagegen muss in Finnland, Dänemark, Litauen und Mazedonien das Gesetz bei jedem Straftatbestand 13) Siehe OpenDocument. 14) Siehe Frist:

Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute

Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute Fak$sches Unternehmensstrafrecht heute Dr. Heiko Ahlbrecht Deutscher Anwaltspiegel Roundtable Unternehmensstrafrecht quo vadis? Frankfurt, 2 Gliederung I. 30 OWiG II. 130 OWiG III. Verbandsgeldbuße in

Mehr

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache Ausgewählte europäische Staaten*, in denen Deutsch die Fremdsprache ist, die Ausgewählte am zweithäufigsten** europäische erlernt Staaten*, wird, in denen

Mehr

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS.

INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. INFOS FÜR MENSCHEN AUS DEM AUSLAND WENN SIE FÜR EINEN FREIWILLIGEN-DIENST NACH DEUTSCHLAND KOMMEN WOLLEN: IN DIESEM TEXT SIND ALLE WICHTIGEN INFOS. Stand: 29. Mai 2015 Genaue Infos zu den Freiwilligen-Diensten

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Bitte füllen Sie diesen Antrag vollständig aus ( 15 BQFG). Die mit * gekennzeichneten Felder können Sie freiwillig ausfüllen sie ermöglichen eine schnelle Bearbeitung. Für das Verfahren wird

Mehr

gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 2,

gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 2, 30. Gesetz über das kantonale Strafrecht vom 4. Juni 98 Das Volk des Kantons Obwalden erlässt, gestützt auf Artikel 335 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom. Dezember 937, als Gesetz: A. Allgemeine

Mehr

1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2

1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2 1. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 1 in Euro oder in anderen EWR- Währungen 2 1.1. Überweisungsauftrag 1.1.1. Annahmefrist für Überweisungen

Mehr

Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter

Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter Kapitalgesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter Konsultation durch die Europäische Kommission, GD MARKT Vorbemerkung: Dieser Fragebogen wurde von der Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Hinweise: Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus ( 15 BQFG) Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillig auszufüllen sie ermöglichen eine schnelle Bearbeitung.

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Information und Beratung Handwerkskammer Reutlingen, Hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen Karl-Heinz Goller, Telefon 07121 2412-260, E-Mail: karl-heinz.goller@hwk-reutlingen.de

Mehr

Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie

Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie Case Id: 7aca2723-3737-4448-a229-10374ad78489 Öffentliche Konsultation zur Bewertung der Handelsvertreter-Richtlinie Fields marked with are mandatory. Einleitung Selbständige Handelsvertreter sind Gewerbetreibende,

Mehr

U R T E I L S A U S Z U G

U R T E I L S A U S Z U G ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 2703 Urteil Nr. 104/2003 vom 22. Juli 2003 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in bezug auf Artikel 67ter des Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei,

Mehr

Bußgelder im Ausland. Inhalt. 1 Vorsicht es kann teuer werden

Bußgelder im Ausland. Inhalt. 1 Vorsicht es kann teuer werden Bußgelder im Ausland Inhalt 1 Vorsicht es kann teuer werden 1 2 Und so sieht es in den beliebtesten Auto-Reiseländern der Deutschen aus 2 3 Bußgeldübersicht Europa 5 1 Vorsicht es kann teuer werden Ein

Mehr

15/2015-21. Januar 2015. Anteil innovativer Unternehmen in der Europäischen Union, 2010-2012 (in % der Unternehmen)

15/2015-21. Januar 2015. Anteil innovativer Unternehmen in der Europäischen Union, 2010-2012 (in % der Unternehmen) 15/2015-21. Januar 2015 Innovationserhebung der Gemeinschaft (2012) Anteil der n in der EU im Zeitraum 2010-2012 unter 50% gesunken Organisations- und Marketinginnovationen liegen knapp vor Produktund

Mehr

Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger Verordnung über die Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung ausländischer Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger HPflEGRLDV Ausfertigungsdatum: 08.05.1974 Vollzitat: "Verordnung über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Mehr

Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2%

Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2% Wintersaison 2014/2015 bis März: Ankünfte +4% und Nächtigungen +2% Quellen: Statistik Austria sowie TA im Auftrag des BMWFW (vorläufige Ergebnisse) Nach 5 Monaten bilanziert der Winter mit Zuwächsen bei

Mehr

Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate

Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate Die folgende Leistungsbeschreibung sipgate team Flatrate regelt die Bedingungen zur Nutzung der beschriebenen sipgate Leistungen. Sofern und soweit der Kunde

Mehr

Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages

Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 Wilhelmstraße 60, Zi. 434 11011 Berlin Tel: (030) 227-73524 Fax: (030) 227-76186 Email: norbert.geis@bundestag.de 1 Rede zum Antrag

Mehr

Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01

Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Anhang 2012-01 Anhang zum Altersübergangs-Report 2012-01 Alterserwerbsbeteiligung in Europa Deutschland im internationalen Vergleich Tabellen und Abbildungen Tabelle Anhang 1: Gesetzliche Rentenaltersgrenzen

Mehr

Preis- und Leistungsverzeichnis für grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb der EU und der EWR Staaten

Preis- und Leistungsverzeichnis für grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb der EU und der EWR Staaten 1 Anlage zu den Bedingungen für den Überweisungsverkehr Stand: 28. Januar 2008 Preis- und Leistungsverzeichnis für grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb der EU und der EWR Staaten Preise für Dienstleistungen

Mehr

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number)

Aufbau der IBAN (International Bank Account Number) a = alphanumerisch; n = numerisch 4 4 4670 IBAN AD (Andorra) AD 000 200 200 0 000 4 4 4 67 0 ; n 2n 4 4670 IBAN AT (Österreich) AT6 04 002 47 20 4 467 0 ; n ; n 0 467 IBAN BE (Belgien) BE 6 0 074 704 24

Mehr

Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland

Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland Schadenfälle deutscher Autofahrer im Ausland Inhaltsverzeichnis 1. Rechtlicher Hintergrund 2. Wie läuft die Schadenregulierung ab? 3. Was ist an Besonderheiten zu beachten? 1. Rechtlicher Hintergrund Stellen

Mehr

Zweite Schätzung für das erste Quartal 2015 BIP im Euroraum und in der EU28 um 0,4% gestiegen +1,0% bzw. +1,5% im Vergleich zum ersten Quartal 2014

Zweite Schätzung für das erste Quartal 2015 BIP im Euroraum und in der EU28 um 0,4% gestiegen +1,0% bzw. +1,5% im Vergleich zum ersten Quartal 2014 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1

Mehr

Script zur Vorlesung Strafrecht - Strafverfahrensrecht Katharina Batz Fachanwältin für Strafrecht SS 11

Script zur Vorlesung Strafrecht - Strafverfahrensrecht Katharina Batz Fachanwältin für Strafrecht SS 11 Das StGB ist in zwei Teile aufgeteilt, dem allgemeinen Teil und dem besonderen Teil Im allgemeinen Teil sind die Vorschriften geregelt, die für alle Straftaten und Straftäter gelten. Dieser Teil findet

Mehr

ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE

ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE Angaben zum Verstorbenen: Mitglieds-Nr. / Renten Nr. geb. am verstorben am Angaben des Hinterbliebenen : Geburtsname geb. am Geburtsort Privat - Anschrift Privat - Telefon

Mehr

Textgegenüberstellung

Textgegenüberstellung Textgegenüberstellung Artikel I Änderung der Rechtsanwaltsordnung 8b. (1) 8b. (1) (2) (2) (4) Der Rechtsanwalt hat risikobasierte und angemessene Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung der Identität

Mehr

Busunternehmen Taxi und Autovermietung Billigfluglinien & Charter Airlines Andere

Busunternehmen Taxi und Autovermietung Billigfluglinien & Charter Airlines Andere Umfrage KMU Panel zu Tourismus Fragebogen Bevor Sie die folgenden Fragen beantworten, ersuchen wir Sie um folgende Informationen zu Ihrem Betrieb: (für Fragen a) f) ist jeweils nur eine Option zur Auswahl

Mehr

Fragebogen zum Antrag auf

Fragebogen zum Antrag auf Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen Rentenabteilung Mittlerer Hasenpfad 25 60598 Frankfurt am Main Fragebogen zum Antrag auf Witwenrente/Witwerrente Halbwaisenrente Vollwaisenrente Der Fragebogen

Mehr

Arbeitskostenerhebung 2012 in der EU28 Arbeitskosten im Finanz- und Versicherungsbereich. Dreimal höher als im Bereich Gastgewerbe & Gastronomie

Arbeitskostenerhebung 2012 in der EU28 Arbeitskosten im Finanz- und Versicherungsbereich. Dreimal höher als im Bereich Gastgewerbe & Gastronomie 193/2014-15. Dezember 2014 Arbeitskostenerhebung 2012 in der EU28 Arbeitskosten im Finanz- und Versicherungsbereich am höchsten Dreimal höher als im Bereich Gastgewerbe & Gastronomie Im Jahr 2012 lagen

Mehr

www.alfacel.ch info@alfacel.ch

www.alfacel.ch info@alfacel.ch 04.08.2008 / Seite 1 04.08.2008 / Seite 2 Wohn- und Gewerbebauten verursachen in Europa über 40 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs. Um einerseits wichtige umweltpolitische Zielsetzungen erfüllen

Mehr

2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich

2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich Pressemitteilung vom 13. Mai 2009 179/09 2008: Verdienste in Deutschland und Arbeitskosten im EU-Vergleich WIESBADEN Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verdienten vollzeitbeschäftigte

Mehr

Grenzüberschreitende Verkäufe an Privatpersonen

Grenzüberschreitende Verkäufe an Privatpersonen Dieses Dokument finden Sie unter www.ihk-berlin.de unter der Dok-Nr. 9337 Grenzüberschreitende Verkäufe an Privatpersonen Bei der Umsatzbesteuerung grenzüberschreitender Warenverkäufe wird grundsätzlich

Mehr

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC.

S Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC. S Sparkasse Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA Single Euro Payments Area) sollen Ihre grenzüberschreitenden

Mehr

Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente

Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente Mitgliedsnummer Ärzteversorgung Mecklenburg-Vorpommern Gutenberghof 7 30159 Hannover Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente 1. Personalien: Name: _ Vorname: Geburtsname: Geburtsdatum: Geburtsort: _ Straße:

Mehr

($ ) ' & *&+%,- % . "/*% &" & -,- *! 3&&") 4' /*%- &"# $ -1/ /* '$ - 6,- . / *- ' &"($ /-7. ( 89!$ 4)// &"',- :!&")7 - - 7 / 7 - - - 7 -: *7 /

($ ) ' & *&+%,- % . /*% & & -,- *! 3&&) 4' /*%- &# $ -1/ /* '$ - 6,- . / *- ' &($ /-7. ( 89!$ 4)// &',- :!&)7 - - 7 / 7 - - - 7 -: *7 / !"#$ %&"'$ %&" ($ ) ' & *&+%, %. "/*% &" &, * 0%1/ 2%3*! 3&&") 4' /*% &"# $ 1/ /* 5 &"($ 3'&"($ + 3'&"($ &"#$ &" '$ 6,. / * ' &"($ /7. ( 89!$ 4)// &"', :!&")7, &"'8,!&") 7 / 7 7 : *7 / / / 1/ ;;'

Mehr

Studiengebühren in Europa

Studiengebühren in Europa in Europa Land Belgien Von 500 bis 800 Bulgarien Von 200 bis 600 Dänemark Deutschland keine (außer Niedersachsen, Hamburg und Bayern. Alle ca. 1.000 ) Estland Von 1.400 bis 3.500 Finnland Frankreich Griechenland

Mehr

STRAFGESETZBUCH (StGB)

STRAFGESETZBUCH (StGB) STRAFGESETZBUCH (StGB) Blautopia 1 Verpflichtung gegenüber dem Staat und dem Gesetz (1) Alle Bürgerinnen und Bürger Blautopias sowie alle Besucher sind zur Einhaltung der Gesetze des Staates verpflichtet.

Mehr

Kapitel E. Karten und kartengestützter Zahlungsverkehr. 1. Karten. 1.1. Debitkarten. 1.1.1. SparkassenCard

Kapitel E. Karten und kartengestützter Zahlungsverkehr. 1. Karten. 1.1. Debitkarten. 1.1.1. SparkassenCard 1. Karten 1.1. Debitkarten 1.1.1. SparkassenCard 1.1.1.1. SparkassenCard mit PIN 1 pro Jahr 2 1.1.1.2. Zurverfügungstellung einer Ersatzkarte bei - Verlust der Karte 3 - Beschädigung 3 - Funktionsergänzung

Mehr

Kostenerstattung Ausland

Kostenerstattung Ausland IKK-INFORMATIV Kostenerstattung Ausland WAS SIE IM VORFELD BEACHTEN SOLLTEN Vorwort Die Leistungen Ihrer IKK, der gesetzlichen Krankenversicherung allgemein, begleiten Sie unter bestimmten Voraussetzungen

Mehr

s Sparkasse SEPA Lastschrift: Euro paweit und zu Hause bequem per Lastschrift bezahlen

s Sparkasse SEPA Lastschrift: Euro paweit und zu Hause bequem per Lastschrift bezahlen s Sparkasse SEPA Lastschrift: Euro paweit und zu Hause bequem per Lastschrift bezahlen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit der neuen SEPA Lastschrift bezahlen Sie fällige Forderungen in Euro

Mehr

Für die Abrechnung der Reisekosten ab 01.09.2005 gelten z.b. die folgenden Regelungen:

Für die Abrechnung der Reisekosten ab 01.09.2005 gelten z.b. die folgenden Regelungen: Ansatz und Abrechnung von Reisekosten Änderungen zum 01.09.2005 Für den Ansatz und die Abrechnung von Reisekosten sind bei Inlandsreisen das Bundesreisekostengesetz (BRKG) und bei Auslandsreisen die Auslandsreisekostenverordnung

Mehr

Newsletter informiert Sie monatlich über die neuesten Entwicklungen im Bereich SEPA dem zukünftigen Verfahren für den Überweisungs-,

Newsletter informiert Sie monatlich über die neuesten Entwicklungen im Bereich SEPA dem zukünftigen Verfahren für den Überweisungs-, -Newsletter Newsletter Nr. 1 Stand: Juli 2012 Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres -Newsletters. Der -Newsletter Newsletter informiert Sie monatlich über die neuesten

Mehr

Bankgeschäfte. Online-Banking

Bankgeschäfte. Online-Banking Bankgeschäfte über Online-Banking Norbert Knauber, Electronic Banking 47 % der deutschen Bankkunden nutzen Onlinebanking (Stand 12/2012) 89 % des Zahlungsverkehrs in der Sparkasse Germersheim-Kandel wird

Mehr

Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC.

Sparkasse. Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sparkasse Der Standard in Europa: IBAN und BIC. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA Single Euro Payments Area) sollen Ihre grenzüberschreitenden

Mehr

Sparkasse. Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr

Sparkasse. Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr Sparkasse Neuer Anstrich für Ihren Zahlungsverkehr Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nach der Einführung des Euro als gemeinsame Währung folgt nun die Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums

Mehr

...kein direktes. berechnet. zusätzlich

...kein direktes. berechnet. zusätzlich . Preise und Leistungsmerkmale bei Zahlungsdiensten (Ein-/Auszahlungen, Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen) sowie beim Scheckverkehr für Privatkunden und Geschäftskunden I. Barauszahlungen

Mehr

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung

Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung Bitte Zutreffendes ankreuzen Hinweise: Ihre Angaben sind aufgrund der Vorschriften des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) für die Entscheidung über den Antrag erforderlich. Sollten Sie Ihrer

Mehr

Sparkasse. SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen

Sparkasse. SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen Sparkasse SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit der neuen europäischen SEPA-Lastschrift können Sie fällige Forderungen Ihrer

Mehr

DEUTSCHE NORM DIN EN ISO 14912. Gasanalyse Umrechnung von Zusammensetzungsangaben für Gasgemische (ISO 14912:2003); Deutsche Fassung EN IS0 14912:2006

DEUTSCHE NORM DIN EN ISO 14912. Gasanalyse Umrechnung von Zusammensetzungsangaben für Gasgemische (ISO 14912:2003); Deutsche Fassung EN IS0 14912:2006 DEUTSCHE NORM DIN EN ISO 14912 November 2006 D ICS 71.040.40 Gasanalyse Umrechnung von Zusammensetzungsangaben für Gasgemische ; Deutsche Fassung EN IS0 14912:2006 Gas analysis Conversion of gas mixture

Mehr

Canon Porträt Objektiv CashBack TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Canon Porträt Objektiv CashBack TEILNAHMEBEDINGUNGEN Canon Porträt Objektiv CashBack TEILNAHMEBEDINGUNGEN 1. VERANSTALTER DER AKTION Der Veranstalter der Aktion ist Canon Europa N.V. mit eingetragenem Sitz an der Anschrift Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen,

Mehr

Basiswissen SEPA. Zahlungsverkehr ohne Grenzen. Inhalt SEPA 1

Basiswissen SEPA. Zahlungsverkehr ohne Grenzen. Inhalt SEPA 1 _ Basiswissen SEPA Zahlungsverkehr ohne Grenzen Seit Anfang 2008 werden nach und nach europaweit einheitliche Standards für Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen umgesetzt. Der Zahlungsverkehr

Mehr

RAT DER EUROPÄISCHEN UNION. Brüssel, den 1. Oktober 2010 (04.10) (OR. en) 14279/10 DROIPEN 106 JAI 787 CODEC 932.

RAT DER EUROPÄISCHEN UNION. Brüssel, den 1. Oktober 2010 (04.10) (OR. en) 14279/10 DROIPEN 106 JAI 787 CODEC 932. RAT DER EUROPÄISCHEN UNION Brüssel, den 1. Oktober 2010 (04.10) (OR. en) 14279/10 DROIPEN 106 JAI 787 CODEC 932 VERMERK des für den Betr.: Vorsitzes Rat Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments

Mehr

Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente

Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente Mitgliedsnummer _ Tierärzteversorgung Niedersachsen Gutenberghof 7 30159 Hannover Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente 1. Personalien: Name: _ Vorname: Geburtsname: _ Geburtsdatum: Geburtsort: _ Straße:

Mehr

Merkblatt für ERASMUS+Dozentenmobilität zu Lehr- und Unterrichtszwecken

Merkblatt für ERASMUS+Dozentenmobilität zu Lehr- und Unterrichtszwecken Merkblatt für ERASMUS+Dozentenmobilität zu Lehr- und Unterrichtszwecken Das neue ERASMUS+Programm 2014-2020 stellt Mittel für Reisen zu Lehr- und Unterrichtszwecken an ERASMUS-Partnerhochschulen in EU-

Mehr

im internationalen Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik

im internationalen Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik Health Care Management Martin Schölkopf Holger Presse! Das Gesundheitswesen im internationalen Vergleich Gesundheitssystemvergleich und europäische Gesundheitspolitik 2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Mehr

Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz

Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz Information zum deutschen Rentensystems ganz kurz Ein kleiner Überblick zu Fragen, die Deutsche in der EU und EU- Angehörige in Deutschland interessieren Berufsgruppen späterer Rentner Fast alle Arbeitnehmer

Mehr

Ausgaben für Recht, öffentliche Ordnung und Verteidigung

Ausgaben für Recht, öffentliche Ordnung und Verteidigung From: Die OECD in Zahlen und Fakten 2011-2012 Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft Access the complete publication at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264125476-de Ausgaben für Recht, öffentliche Ordnung und

Mehr

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 128/2014 vom 27. Juni 2014 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 128/2014 vom 27. Juni 2014 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens 27.11.2014 L 342/27 BESCHLUSS S GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 128/2014 vom 27. Juni 2014 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens R GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS gestützt auf

Mehr

DEUTSCHE NORM DIN EN 14291. Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen; Deutsche Fassung EN 14291:2004

DEUTSCHE NORM DIN EN 14291. Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen; Deutsche Fassung EN 14291:2004 DEUTSCHE NORM DIN EN 14291 Februar 2005 X ICS 23.040.99 Ersatz für DIN 30657:1983-02 Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen; Deutsche Fassung EN 14291:2004 Foam producing solutions

Mehr

Einführung von CFC-Regeln in Russland. 1. CFO Konferenz der Deutsch-Russischen AHK in Krasnodar, 10. Oktober 2014

Einführung von CFC-Regeln in Russland. 1. CFO Konferenz der Deutsch-Russischen AHK in Krasnodar, 10. Oktober 2014 Einführung von CFC-Regeln in Russland 1. CFO Konferenz der Deutsch-Russischen AHK in Krasnodar, 10. Oktober 2014 Was sind CFC-Regeln? CFC-Gesetzgebung dient dem Ziel Steuerhinterziehung, und zwar die Speicherung

Mehr

Information zu SEPA. SEPA (Single Euro Payments Area) Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum

Information zu SEPA. SEPA (Single Euro Payments Area) Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum Information zu SEPA SEPA (Single Euro Payments Area) Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum Zur vollständigen Schaffung des europäischen Binnenmarktes werden ab 28.01.2008 sukzessive europaweit einheitliche

Mehr

Ich hatte meinen Wohnsitz zuletzt in einem Land außerhalb der EU/des EWR oder der Schweiz Gehen Sie direkt zu Punkt K

Ich hatte meinen Wohnsitz zuletzt in einem Land außerhalb der EU/des EWR oder der Schweiz Gehen Sie direkt zu Punkt K Senden an Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familienleistungen Angaben zum Land, in dem die Krankenversicherung abgeschlossen ist A. Angaben zur Person Name Dänische Personenkennziffer (CPR-nr.)

Mehr

Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse. An die Bezirkshauptmannschaft

Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse. An die Bezirkshauptmannschaft Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse Datum An die Bezirkshauptmannschaft Betrifft: Gewerbeanmeldung Hiermit melde ich folgendes Gewerbe an: Gewerbewortlaut: (Zutreffendes, hauptberuflich ausgeübtes

Mehr

Rechtsgrundlagen für den Ausschluss unzuverlässiger, weil rechtsbrüchiger Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge

Rechtsgrundlagen für den Ausschluss unzuverlässiger, weil rechtsbrüchiger Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge Martin Runge 0507 Rechtsgrundlagen für den Ausschluss unzuverlässiger, weil rechtsbrüchiger Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge Unternehmen, die sich offenkundig schwerer Verfehlungen wie

Mehr

Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr

Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr Für Überweisungsverträge zwischen Kunde und Bank gelten die folgenden Bedingungen. I. Ausführung von Überweisungen Die Bank führt Überweisungen des Kunden

Mehr

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten

Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Winware Zahlungsverkehr mit Lieferanten Inhalt Oranger Einzahlungsschein (TA 826)... 2 Oranger Einzahlungsschein mit indirekt Begünstigter (TA 826)... 3 IPI/IBAN- Beleg (TA 836)... 4 Zahlungen an die Übrigen

Mehr

Heureka Europa! Didaktisches Paket für Schüler der 5. bzw. 6 Klasse der Grundschule

Heureka Europa! Didaktisches Paket für Schüler der 5. bzw. 6 Klasse der Grundschule Heureka Europa! Didaktisches Paket für Schüler der 5. bzw. 6 Klasse der Grundschule 1.1 Ein europäisches Jahrhundert Kapitel 1: Ein wenig Geschichte Dank unserer Freunde Marie und Alexander wissen wir

Mehr

s Sparkasse SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen

s Sparkasse SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen s Sparkasse SEPA-Lastschrift: Geldbeträge europaweit und in Deutschland einziehen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit der neuen europäischen SEPA-Lastschrift können Sie fällige Forderungen Ihrer

Mehr

Verfassungsrechtliche Grundlagen des Strafrechts Das Bestimmtheitsgebot

Verfassungsrechtliche Grundlagen des Strafrechts Das Bestimmtheitsgebot Verfassungsrechtliche Grundlagen des Strafrechts Das Bestimmtheitsgebot Beispielsfall: Folgende Regelung wird in das StGB aufgenommen: Vermögensstrafe: Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so kann

Mehr

ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN. Leitaktion 1 Schulbildung

ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN. Leitaktion 1 Schulbildung ANHANG III FINANZ- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN Leitaktion 1 Schulbildung I. EINLEITUNG Dieser Anhang ergänzt die Regeln für die Verwendung des Zuschusses unter den verschiedenen Budgetkategorien für das im

Mehr

Grundlagen der Sozialpolitik

Grundlagen der Sozialpolitik Grundlagen der Sozialpolitik Robert Fenge Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Universität Rostock Tel.: 0381/498-4340 E-mail: robert.fenge@uni-rostock.de Gliederung 1. Das Sozialbudget 2. Politökonomische

Mehr

Geschäftskunden-Preisliste

Geschäftskunden-Preisliste Geschäftskunden-Preisliste SDSL Internet Access 2 Mbit* SDSL Internet Access: 119,00 141,61 - Datenflatrate - 1 feste IP Adresse * Höhere Bandbreiten und zusätzliche Optionen nach Prüfung möglich oder

Mehr

Qualifizierte Rechtsberatung schafft Freiräume

Qualifizierte Rechtsberatung schafft Freiräume Qualifizierte Rechtsberatung schafft Freiräume Das internationale Anwaltsnetzwerk. e u r o j u r i s D E U T S C H L A N D 02 Willkommen bei Eurojuris Die Marke für qualifizierte Rechtsberatung, national

Mehr

Die Berücksichtigung des Opferverhaltens beim Betrug am Beispiel der Werbung

Die Berücksichtigung des Opferverhaltens beim Betrug am Beispiel der Werbung Die Berücksichtigung des Opferverhaltens beim Betrug am Beispiel der Werbung INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung der Doktorwürde der Juristischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen vorgelegt

Mehr

TUI CONNECT Tarifinformationsblatt Prepaid Datentarife

TUI CONNECT Tarifinformationsblatt Prepaid Datentarife Prepaid Datentarife Mit den neuen TUI CONNECT Prepaid Datentarifen bekommen Sie genau das was Sie brauchen - und immer noch ein bisschen mehr. Ihre Vorteile Günstig im mobilen Internet im Inland und im

Mehr

WDVS in Europa 2010-2014. WDVS in Europa 2010-2014. Dr. Wolfgang Setzler. Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing

WDVS in Europa 2010-2014. WDVS in Europa 2010-2014. Dr. Wolfgang Setzler. Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing WDVS in Europa Dr. Wolfgang Setzler 1 1. WDVS in Zahlen aktuelle Marktdaten und Prognosen 2 Deutschland Gesamtmarkt 2009 (in Mio. m 2 ) 42 31,0 % Anteil Altbau 69,0 % Anteil Styropor 82,0 % Anteil Mineralwolle

Mehr

Sanktionen bei Marktmissbrauch

Sanktionen bei Marktmissbrauch I 1 Sanktionen bei Marktmissbrauch Marktmanipulation, Insiderhandel und Ad-hoc-Publizität von Dr. Christian Thaler!r/ CiS / V. VXV: tz J o E i V 1 8 4 9 y Wien 2014 Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung

Mehr

Tabelle: Unternehmensmitbestimmung in den 31 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

Tabelle: Unternehmensmitbestimmung in den 31 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums Tabelle: smitbestimmung in den 31 itgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums Aline Conchon, Norbert Kluge und ichael Stollt European Trade Union Institute (Juli 2013 Update) BELGIEN BULGARIEN ÄNEARK

Mehr

Die zivil- und strafrechtliche Haftung des Registrars in der Schweiz (bei rechtsverletzenden Domain-Namen)

Die zivil- und strafrechtliche Haftung des Registrars in der Schweiz (bei rechtsverletzenden Domain-Namen) Die zivil- und strafrechtliche Haftung des Registrars in der Schweiz (bei rechtsverletzenden Domain-Namen) RA Clara-Ann Gordon LL.M. Partnerin Pestalozzi Rechtsanwälte, Zürich Domain pulse 1./2. Februar

Mehr

Eine Information für Privatkunden

Eine Information für Privatkunden 1 Einführung 1.1 Was ist SEPA? SEPA ist die Abkürzung für Single Euro-Payments A rea, den neuen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum. Zur vollständigen Schaffung des europäischen Binnenmarktes werden

Mehr

E N T S C H E I D S A U S Z U G

E N T S C H E I D S A U S Z U G ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 5868 Entscheid Nr. 20/2015 vom 12. Februar 2015 E N T S C H E I D S A U S Z U G In Sachen: Vorabentscheidungsfrage in Bezug auf die Artikel 24 bis 44 des flämischen

Mehr

Überblick über Datenquellen und Ursachendimensionen

Überblick über Datenquellen und Ursachendimensionen Überblick über Datenquellen und Ursachendimensionen Fachtagung des GenderKompetenzZentrums Equal Pay als mehrdimensionale Gleichstellungsfrage Daten und Faktoren in Gender Pay Gap 2006 in den europäischen

Mehr

- 2 Seite 2 Kontoeröffnungsunterlagen der Varengold Bank AG Version 5.0.0, Oktober 2013

- 2 Seite 2 Kontoeröffnungsunterlagen der Varengold Bank AG Version 5.0.0, Oktober 2013 ALLGEMEINES GEBÜHRENVERZEICHNIS Stand Oktober 2013 A. Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit Kunden Verrechnungskonto/ Cashaccount 1. Kontoführung Kontoführungsgebühr (monatlich)

Mehr

Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte

Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte Mag. Rainer Bacher / Kommunalkredit Austria 25.10.2011 ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR Auf dem Weg in eine düstere Zukunft? ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

Mehr

1&1 ISDN-Internet Komplett-Paket

1&1 ISDN-Internet Komplett-Paket 1&1 ISDN-Internet Komplett-Paket 1&1 Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Dezember 2004 Komponenten des 1&1 Angebots *Im ISDN-Internet Komplett-Paket: Neuanmeldung bzw. Upgrade zu T- ISDN

Mehr

Familienstand ledig verheiratet elp ** verwitwet geschieden

Familienstand ledig verheiratet elp ** verwitwet geschieden Bitte zurück an die Berliner Ärzteversorgung Potsdamer Str. 47 14163 Berlin (Zehlendorf) Antrag auf Anerkennung der Berufsunfähigkeit I. Personalien Mitgl.-Nr.: Titel Name* Geburtsort Geburtsname Vorname

Mehr

Informationen zur Förderung von Praktika im Ausland (Erasmus+, PROMOS)

Informationen zur Förderung von Praktika im Ausland (Erasmus+, PROMOS) Informationen zur Förderung von Praktika im Ausland (Erasmus+, PROMOS) Ref. IVC Internationale Studierendenmobilität und Welcome Services Gesa Heym-Halayqa Stand: Januar 2015 Übersicht 1. Praktikumssuche:

Mehr

congstar Prepaid Telefonieren und Surfen in bester D-Netz-Qualität.

congstar Prepaid Telefonieren und Surfen in bester D-Netz-Qualität. congstar Prepaid Telefonieren und Surfen in bester D-Netz-Qualität. congstar Prepaid: 9 Cent pro Min./SMS in alle deutschen Netze 1 congstar Prepaid Smart: günstige Kombipakete mit Minuten, SMS und Surfen

Mehr

Infopflichten, Widerrufsrecht & Co. Bringt die Verbraucherrechterichtlinie den Europastandard? Till-Florian Schäfer - Trusted Shops GmbH, Köln

Infopflichten, Widerrufsrecht & Co. Bringt die Verbraucherrechterichtlinie den Europastandard? Till-Florian Schäfer - Trusted Shops GmbH, Köln Bringt die Verbraucherrechterichtlinie den Europastandard? Till-Florian Schäfer - Trusted Shops GmbH, Köln Agenda Fragestellungen aus der Praxis Fernabsatzrecht heute Neuerungen durch die VRRL Fazit 2

Mehr

Mit diesem Online-Portal greifen Sie zügig auf alle Abrechnungsinformationen zu und stärken die wirtschaftliche Basis Ihrer Praxis Tag für Tag!

Mit diesem Online-Portal greifen Sie zügig auf alle Abrechnungsinformationen zu und stärken die wirtschaftliche Basis Ihrer Praxis Tag für Tag! 1 Mit diesem Online-Portal greifen Sie zügig auf alle Abrechnungsinformationen zu und stärken die wirtschaftliche Basis Ihrer Praxis Tag für Tag! Testen Sie www.abrechnung-zahnmedizin.de jetzt KOSTENLOS!

Mehr

Preise & Tarife Mobilfunk

Preise & Tarife Mobilfunk Gültig ab 01.01.2015 Seite 1/5 Diese Preisliste ist gültig ab: 01.01.2015. Alle früheren Preise für die unten aufgeführten Produkte verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Modul Allnet-Flatrate Konditionen

Mehr

Servicepreise. Serviceleistungen online in der Servicewelt Einheit Preis

Servicepreise. Serviceleistungen online in der Servicewelt Einheit Preis Servicepreise Serviceleistungen online in der Servicewelt Einheit Preis PIN- und PUK-Auskunft je Vorgang kostenlos Rechnung Online als PDF-Datei (gilt bei Zahlweise per Rechnung) je Vorgang kostenlos Einzelverbindungsnachweis

Mehr

VEREINBARUNGEN FÜR DEN ÜBERWEISUNGSVERKEHR

VEREINBARUNGEN FÜR DEN ÜBERWEISUNGSVERKEHR Für Überweisungsverträge zwischen Kunden und Bank gelten die folgenden Bedingungen: I. Ausführung von Überweisungen, Entgelte und Leistungsmerkmale 1. Allgemeine Voraussetzungen für die Ausführung von

Mehr

Postbank Business Giro. Preisinformation

Postbank Business Giro. Preisinformation Postbank Business Giro Preisinformation Stand: 01. Mai 2015 2 Die Preise Vergleichen Sie uns mit den Besten Kontoführung mit vielen Inklusiv-Leistungen Der Pauschalpreis im Monat beträgt bei einem durchschnittlichen

Mehr

DKB Deutsche. 2 Bedingungen für den Überweisungsverkehr. Kreditbank AG 04.2004. Für Überweisungsverträge zwischen Kunde und Bank gelten die folgenden

DKB Deutsche. 2 Bedingungen für den Überweisungsverkehr. Kreditbank AG 04.2004. Für Überweisungsverträge zwischen Kunde und Bank gelten die folgenden 2 Bedingungen für den Überweisungsverkehr Für Überweisungsverträge zwischen Kunde und Bank gelten die folgenden Bedingungen I Ausführung von Überweisungen Die Bank führt Überweisungen des Kunden aus, wenn

Mehr

Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehr ist Realität. Unser gemeinsames Ziel: Erfolgreiche Umstellung bis 2014

Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehr ist Realität. Unser gemeinsames Ziel: Erfolgreiche Umstellung bis 2014 Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehr ist Realität Europa befindet sich im stetigen Wandel. Grenzen zwischen Staaten verlieren immer mehr an Bedeutung Unternehmen und Verbraucher können Waren und Dienstleistungen

Mehr