Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen"

Transkript

1 Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November 2009 Bratislava 2009 ISBN

2 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Universität Wien

3 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Recenzenti/Gutachter: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. Programový výbor Programmkomitee Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc. Ass.-Prof. Dr. Robert Kert Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Trestná zodpovednosť právnických osôb/záhora, Jozef (ed.), Kert, Robert (ed.) Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen/ Záhora, Jozef (Hrsg.), Kert, Robert (Hrsg.) Tagungsband zur Internationalen Konferenz am 12. November vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN:

4 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Jaroslav Fenyk Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law) Ivan Šimovček, Adrián Jalč Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda Robert Kert Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Marianne Johanna Hilf Švajčiarske trestné právo podnikateľov Jiří Jelínek Trestní odpovědnost právnických osob v České republice stále otevřený problém Vladimír Kratochvíl České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce Peter Polák, Martin Bezák Definícia právnickej osoby, ako jeden z predpokladov jej trestnej zodpovednosti Eduard Burda, Lucia Kurilovská Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb Pavel Baláž K problematike zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do našich trestných kódexov Darina Mašľanyová Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb OBSAH 3

5 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Jaroslav Klátik Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb Ladislav Hrtánek Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu Jozef Záhora Trestná zodpovednosť právnických osôb a ochrana životného prostredia Alena Pauličková Trestná zodpovednosť právnických osôb Margita Prokeinová Sankčná zodpovednosť právnických osôb

6 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Fritz Zeder Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Jaroslav Fenyk Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Ivan Šimovček, Adrián Jalč Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Robert Kert Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Marianne Johanna Hilf Unternehmensstrafrecht in der Schweiz Jiří Jelínek Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Vladimír Kratochvíl Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr Peter Polák, Martin Bezák Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Eduard Burda, Lucia Kurilovská Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Pavel Baláž Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Inhaltsverzeichnis 5

7 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Darina Mašľanyová Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Jaroslav Klátik Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Ladislav Hrtánek Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat Jozef Záhora Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Alena Pauličková Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Margita Prokeinová Sanktionen für juristische Personen

8 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Medzinárodná konferencia v Bratislave 12. novembra 2009 Trestná zodpovednosť právnických osôb MODERUJE: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva BLOK č hod. Program konferencie Otvorenie Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe: prehľad Prof. Dr. Fritz Zeder, Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti, Viedeň Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva, Riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda. Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č.1 prestávka 10 min. BLOK č hod. Zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku Dr. Robert Kert, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň 7

9 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Švajčiarske trestné právo podnikateľov Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf, Univerzita St. Gallen, Švajčiarsko Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - stále otevřený problém Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze Diskusia k bloku č.2 prestávka 10 min. MODERUJE: Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Ústav pre trestné právo a kriminológiu, Univerzita Viedeň BLOK č hod. České a slovenské řešení trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita V Brne Definovanie pojmu,,právnická osoba ako jednej z podmienok zavedenia jej trestnej zodpovednosti JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Eduard Burda, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kryštalizácia názorov a niektoré problémy s legalizáciou trestnej zodpovednosti právnických osôb Prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc. Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Diskusia k bloku č. 3 prestávka na obed 60 min. 8

10 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOK č hod. Úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave Individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ochrana životného prostredia a trestná zodpovednosť právnických osôb Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva Program konferencie Diskusia k bloku č. 4 Prijatie záverov z konferencie Záver konferencie 9

11 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Internationale Konferenz am 12. November 2009 Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen VORSITZ: Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava BLOCK Uhr Einleitung zur Konferenz Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Hon.-Prof. Dr. Fritz Zeder, Österreichisches Bundesministerium für Justiz, Wien Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit von juristischen Personen in verschiedenen Rechtssystemen Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D, DSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen im europäischen Raum und Überlegungen de lege ferenda Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., JUDr. Ing. Adrián Jalč, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Diskussion Pause (10 Minuten) BLOCK Uhr Verbandsverantwortlichkeit in Österreich Ass.-Prof. Dr. Robert Kert, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien 10

12 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Das schweizerische Unternehmensstrafrecht Prof. Dr. Marianne Hilf, Universität St. Gallen, Schweiz Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Tschechischen Republik ein immer aktuelles Problem Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität Prag Diskussion Pause (10 Minuten) VORSITZ: O. Univ.-Prof. Dr. Frank Höpfel, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien BLOCK Uhr Konferenzprogramm Tschechische und slowakische Lösungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im Jahr 2009 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Masaryk Universität in Brno Die Definition des Begriffs,,juristische Person als Voraussetzung für die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Peter Polák, PhD., Mgr. Martin Bezák, Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava Die Nachteile der bisherigen legislativen Vorschläge für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in der Slowakei JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; JUDr. Eduard Burda, PhD., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Comenius Universität in Bratislava Probleme bei der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen in unsere Strafrechtsordnungen Prof. Pavel Baláž, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Mittagspause (60 Minuten) 11

13 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB BLOCK Uhr Schwierigkeiten einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trnava Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit versus strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen JUDr. Jaroslav Klátik, PhD, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Matej Bel Universität, Banská Bystrica Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Verwaltungsdelikt und einer Straftat JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, Bildungsministerium der Slowakischen Republik Umweltschutz und strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften zu Bratislava Schlussdiskussion Konferenzabschluss 12

14 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mil kolegyne, v en kolegovia, d my a p ni! Dovoľte mi v mene svojom a v mene organizátorov, ktorými sú Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva a Ústav pre trestné právo a kriminológiu Viedenskej univerzity, privítať Vás všetkých na dnešnej medzinárodnej konferencii Trestná zodpovednosť právnických osôb. Hneď v úvode Vám chcem zaželať, aby ste sa na tunajšej akademickej pôde cítili príjemne a aby dnešný deň bol pre všetkých užitočne stráveným časom. Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje jednu z najdiskutabilnejších otázok súčasnej trestnoprávnej teórie. Ide o tému mimoriadne kontraverznú. Je tomu tak najmä preto, že trestná zodpovednosť právnických osôb relativizuje osvedčený systém princípov trestného práva kontinentálneho typu, ktorý trestnoprávnu zodpovednosť spájal (a ešte stále spája) s individuálnou zodpovednosťou fyzickej osoby. Túto tému možno skúmať vo viacerých kontextoch. Jedným z nich sú nesporne kriminálno-politické dôvody, zvyšujúca sa reálna moc právnických osôb, globalizácia ekonomiky, rozmach ich protispoločenských aktivít, nevyhnutnosť efektívnejšieho presadzovania práva. Opomenúť nemožno celý rad medzinárodných dokumentov vznikajúcich na pôde OSN, Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskych spoločenstiev, Európskej únie, v ktorých sa objavujú požiadavky, aby štáty svojím vnútroštátnym právom sankcionovali právnické osoby za ich protiprávne konanie. V Slovenskej republike, podobne ako v Českej republike sa najmä v súvislosti s rekodifikáciou objavili viaceré úvahy, dokonca i legislatívne návrhy smerujúce k zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. V zákonodarnom orgáne však dosiaľ neboli schválené. V tomto zmysle sú naďalej významné diskusie k uvedenej téme ako v rovine teoretickej, tak legislatívnej, pričom oceniť treba skutočnosť, že dnes budeme mať možnosť dozvedieť sa o skúsenostiach z právnych úprav i aplikácie od našich najbližších susedov. Dovoľte zaželať mi preto, aby dnešná medzinárodná konferencia svojimi výsledkami opäť posunula dopredu otázku riešenia a zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb i na Slovensku resp. v stredoeurópskom regióne. Úvod 13

15 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Záverom mi dovoľte v mene organizátorov tejto konferencie vysloviť želanie, aby táto táto konferencie bola začiatkom dlhej a plodnej spolupráce medzi Bratislavskou vysokou školou práva a Ústavom pre trestné právo a kriminológiu, Univerzity Viedeň v oblasti trestného práva. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva 14

16 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie im Namen der Veranstalter der Bratislavská Vysoká Škola Práva (Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava) und des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf der Internationalen Konferenz Strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen herzlich begrüßen. Gleich zu Beginn möchte ich meinen Wunsch äußern, dass Sie sich bei uns auf akademischem Boden wohl fühlen und dass der heutige Tag für Sie alle interessant und erkenntnisreich sein wird. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen gehört derzeit zu den meistdiskutierten Fragen in der Strafrechtswissenschaft. Es handelt sich um ein äußerst kontroversiell diskutiertes Thema. Dies liegt vor allem daran, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen das bewährte System der kontinentalen Strafrechtsprinzipien relativiert und die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen sich mit der individuellen Verantwortlichkeit von natürlichen Personen verbindet. Dieses Thema erweckt unterschiedliche Assoziationen: Es sind dies ohne Zweifel die kriminalpolitischen Gründe, die Vergrößerung der realen Macht von juristischen Personen, die Globalisierung der Wirtschaft, die Zunahme illegaler Aktivitäten, die Notwendigkeit einer effektiven Rechtsumsetzung. Schließlich kann man nicht die große Zahl an internationalen Rechtsinstrumenten unerwähnt lassen, die im Rahmen der Vereinten Nationen, des Europarates, der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union verabschiedet worden sind und in denen die Verpflichtung der Staaten zur Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen enthalten ist. Im Zusammenhang mit der Rekodifikation der Strafgesetze (in der Slowakei) wurden mehrere Überlegungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen angestellt und Legislativvorschläge in der Slowakischen und Tschechischen Republik präsentiert. Bisher wurden diese aber nicht durch die Gesetzgebungsorgane beschlossen. Daher sind die Diskussionen zu diesem Thema sowohl auf der Ebene der Wissenschaft als auch der Legislative weiterhin sehr wichtig. Wir wissen den Umstand zu schätzen, dass wir heute die Möglichkeit haben werden, von Einleitung 15

17 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unseren engsten Nachbarn über ihre Erfahrungen in der Gesetzgebung und bei der praktischen Anwendung zu hören. Gestatten Sie mir noch einmal, den Wunsch zu äußern, dass diese internationale Konferenz und ihre Ergebnisse zur Lösung der Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von juristischen Personen und zur Einführung entsprechender gesetzlicher Regelungen in der Slowakei und in ganz Mitteleuropa beitragen werden. Schließlich möchte ich im Namen der Organisatoren dieser Konferenz meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Konferenz der Beginn einer langen und fruchtbringenden Zusammenarbeit zwischen der Bratislavská Vysoká Škola Práva und dem Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien auf dem Gebiet des Strafrechts sein wird. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., Fakultät für Rechtswissenschaften, Hochschule der Rechtswissenschaften Bratislava 16

18 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick DIE STRAFBARKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN IN EUROPA: EIN ÜBERBLICK** Fritz Zeder Abstract: Der folgende Beitrag bietet einen Überblick über die verschiedenen Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen in Europa. Er zeigt, dass in manchen Staaten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen nur für bestimmte Straftaten eingeführt wurde, während in anderen Staaten alle Straftaten erfasst sind. Weiters werden die Unterschiede bei den Voraussetzungen dargestellt, wobei in fast allen Staaten die Verurteilung einer natürlichen Person nicht vorausgesetzt ist. Schließlich stellt der Beitrag die Unterschiede bei den Sanktionen für juristische Personen dar. Schlagwörter: Modelle strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen, kriminalstrafrechtliche Modelle, verwaltungsstrafrechtliche Modelle, Straftaten, erfasste Einheiten, Voraussetzungen für strafrechtliche Verantwortlichkeit, Verhältnis zur Strafbarkeit natürlicher Personen, Sanktionen Abstract: The following article gives an overview over the various models of corporate criminal liability in Europe. It is shown that in some states a criminal liability for legal persons was introduced only for certain offences, whereas in other states legal persons can be liable for all criminal offences. Moreover the different preconditions for a corporate criminal liability in the states are ** Erweiterte und aktualisierte Fassung des Abschnitts Stand der Gesetzgebung in Europa in Zeder, VbVG Verbandsverantwortlichkeitsgesetz Unternehmensstrafrecht (2006) 15 ff. 17

19 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB described, and it is shown that in nearly all states the conviction of a natural person is not required. Finally, the article presents the differences between sanctions against legal persons in the various states. Key words: Models of criminal liability of legal persons, criminal models, administrative penal models, criminal offences, comprised legal entities, requirements for criminal liability, relationship to criminal liability of natural persons, sanctions I. Die meisten europäischen Staaten kennen heute bereits eine Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten. Während in den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law) eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt wird, ist sie in den kontinentaleuropäischen Staaten großteils erst in den letzten 10 bis 15 Jahren eingeführt worden. In diesem Beitrag wird ein Überblick über die Rechtslage in 33 europäischen Staaten gegeben. Untersucht wurden die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island, Kroatien und Mazedonien. Von den untersuchten 33 europäischen Staaten kennen 29 bereits eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten. II. A. Common Law In den Staaten des angelsächsischen Rechtskreises (common law: Vereinigtes Königreich, Irland, Zypern) wird eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen für Straftaten seit langem gehandhabt; unter dem Begriff Person werden auch juristische Personen verstanden (zb Vereinigtes Königreich: Interpretation Act 1978). B. Kontinentaleuropäische Staaten Die Modelle in den kontinentaleuropäischen Staaten können danach unterschieden werden, ob die Verantwortlichkeit im gerichtlichen 18

20 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Strafrecht ( Strafbarkeit ) oder im Verwaltungs(straf)recht vorgesehen ist (den angelsächsischen Staaten ist ein Verwaltungsstrafrecht fremd); mehrere Staaten können allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden. Der folgende Überblick über den Zeitpunkt der Einführung in europäischen Staaten folgt dieser Unterscheidung. Niederlande (1950 für Wirtschaftsdelikte, 1976 uneingeschränkt): Art 51 nlstgb Island (ab 1972 für einzelne Wirtschaftsdelikte, 1998 allgemein): Art 19a 19c islallgstgb Portugal (1984): Art 3 der Verordnung (Decreto-Lei) n 28/84 Schweden (1986): Kap schwedstgb (als besondere Rechtsfolge bezeichnet) Norwegen (1991): Art 48a, 48b norstgb Frankreich (1994): Art 121-2, Nouveau Code Pénal 1) Finnland (1995): Kap 9 finnstgb Dänemark (1996): Art dkstgb Belgien (1999): Art 5, 7bis, 35 37bis, 41bis belgcp Slowenien (1999): Art 33 slostgb und Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih oseb zakazniva dejanja, ZOPOKD, n 59/99) 2) Ungarn (2001, In-Kraft-Treten: ): Gesetz n CIV/2001 über auf juristische Personen anwendbare Maßnahmen des Strafgesetzbuches 3) Estland (2001): Art 14 eststgb Malta (2002): Art. 121D Criminal Code Schweiz (2003): Art 100quater, 100quinquies schwstgb Litauen (2003): Art 20 litstgb Kroatien (2003): Gesetz über die Verantwortlichkeit juristischer Personen für Straftaten (Zakon o odgovornosti pravnih osoba, n 151/2003) Mazedonien (2004): Art 28a, 96a 96f, 122 Abs 6 und 7 mazstgb Fritz Zeder 1) Zieschang, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im französischen Recht Modellcharakter für Deutschland? ZStW 2003, ) Korošec/Ambrož, Das slowenische Strafrecht zum Zeitpunkt des Beitritts Sloweniens zur EU (am 1. Mai 2004), ZStW 2006, 489 (57 ff). 3) Zsolt/Sautner, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Ungarn, JSt 2004,

21 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB Lettland (2005): 12, 70 1 bis 70 8 lettstgb Österreich (2006): Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG). Rumänien (2006): Art 19 rumstgb Deutschland: 30, 130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist ein zweites Sanktionenrecht neben dem gerichtlichen Strafrecht. Es enthält zahlreiche Tatbestände, die im Vergleich zu letzterem von geringerer Schwere sind. Das OWiG enthält einen eigenen Allgemeinen Teil, der jenem des StGB zumeist entspricht oder ähnelt. Sanktion ist die Geldbuße. Diese wird in erster Instanz grundsätzlich von der Verwaltungsbehörde verhängt; im Verfahren ist die Strafprozessordnung subsidiär anzuwenden, sodass grundsätzlich dieselben Ermittlungsmöglichkeiten wie im Strafverfahren bestehen. Die Staatsanwaltschaft kann in bestimmten Fällen die Verfolgung an sich ziehen (und damit die Zuständigkeit des Gerichts begründen). Gegen einen Bußgeldbescheid kann der Betroffene Einspruch erheben; dann tritt die Staatsanwaltschaft in das Verfahren ein, und es entscheidet das Amtsgericht nach der Strafprozessordnung grundsätzlich in einer Hauptverhandlung. Spanien (1995, erweitert 2003): Art 31, 129 spanstgb 4). Die Sanktion besteht in einer Haftung der juristischen Person für Geldstrafen, die über natürliche Personen verhängt wurden; daneben sind weitere Nebenfolgen vorgesehen. Ob es sich um eine strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion handelt, ist umstritten. Die spanische Regierung hat allerdings am einen Gesetzesentwurf 5) zur Einführung einer echten strafrechtlichen Verantwortlichkeit (Einfügung eines Art 31bis in das spanstgb) vorgelegt; da dieser in der 8. Gesetzgebungsperiode nicht mehr beschlossen worden ist, wurde er am neu eingebracht 6). Italien (2000/2001): Art 11 des Gesetzes n 300/2000 7) und Verordnung n 231/2001 8). Die Sanktion wird zwar als Verwaltungsstrafe bezeichnet, sie wird aber vom Strafgericht unter Anwendung der Strafprozessordnung ausgesprochen. 4) Puig/Guirao, Richtungswechsel in der spanischen Kriminalpolitik: Die letzten Reformen des Strafgesetzbuches, GA 2005, 244 (248). 5) Proyecto de Ley n 119 (VIII Legislatura). 6) Proyecto de Ley n 52 (IX Legislatura). 7) Gazzetta Ufficiale n ) Gazzetta Uffiziale n

22 Die Strafbarkeit von juristischen Personen in Europa: Ein Überblick Griechenland (2001): Art 8 des Gesetzes n Vorgesehen ist eine gemeinsame Entscheidung des Justizministers und des zuständigen Fachministers. Polen (2001, geändert 2005): Gesetz über die Verantwortlichkeit von Kollektivsubjekten für Straftaten 9). Wesentliche Teile des Gesetzes sind jedoch vom polnischen Verfassungsgericht mit Urteil vom ) aufgehoben worden. Bulgarien (2005): Art 83a 83f des Gesetzes über Verwaltungsdelikte und strafen. Als uneingeschränkt verwaltungsstrafrechtliches Modell kann wohl nur jenes in Griechenland angesprochen werden; die übrigen hier angeführten Modelle bestehen in einer Mischung aus strafrechtlichen und verwaltungs(straf)rechtlichen Elementen. Die Zuordnung zu einzelnen Modellen ist vor allem auch deshalb schwierig, weil nicht nur materiellrechtliche, sondern (vor allem) auch prozessuale Aspekte von Bedeutung sind. Fritz Zeder Die vier Nachzüglerstaaten sind Luxemburg, Tschechien, die Slowakei und Liechtenstein. In allen vier Staaten sind zwar bereits Gesetzesentwürfe vorgelegt worden, diese sind allerdings unterschiedlich weit gediehen: In Luxemburg befindet sich ein Regierungsentwurf vom ) in parlamentarischer Beratung. In Tschechien ist ein Regierungsentwurf vom Juni ) im Parlament abgelehnt worden; bis heute werden zwar (in die Richtung einer Verantwortlichkeit qua Verwaltungsübertretung gehende) Überlegungen angestellt, einen Regierungsentwurf gibt es aber bisher nicht. In der Slowakei enthielten die 2004 vorgelegten Regierungsentwürfe zu einem neuen StGB und einer neuen StPO umfassende Bestimmungen über eine Verantwortlichkeit juristischer Personen (insbesondere StGB); diese Bestimmungen sind jedoch im Zuge der parlamentarischen Beratungen gestrichen worden. Am )Gesetzblatt 2002 Nr. 197, 1661; geändert durch Gesetzblatt 2005 Nr. 180, Siehe Weigend/Namyslowska-Gabrysiak, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen im polnischen Recht, ZStW 2004, ) K 18/03. 11) Projet de loi n 5718, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d instruction criminelle. 12) Dazu Löff, Strafbarkeit juristischer Personen, in Center of Legal Competence (Hrsg), Unternehmer in Tschechien (2005)

23 TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB unterbreitete das Justizministerium der slowakischen Regierung einen Gesetzesentwurf 13), der von dieser jedoch nicht angenommen wurde. In Liechtenstein befindet sich aktuell ein Regierungsentwurf in Begutachtung ( Vernehmlassung ) 14), der Bestimmungen in das liestgb ( 74a 74f) und die liestpo ( 357a 357g) einfügen will. III. A. Nur bestimmte Straftaten Die Bandbreite reicht von wenigen Delikten bis zu einem umfassenden Katalog. Nur wenige Delikte nämlich im Wesentlichen jene, bei denen internationale Verpflichtungen bestehen erfassen Spanien, Italien, Malta und (offenbar) Mazedonien. In Griechenland findet die Verantwortlichkeit auf eine Liste schwerer Straftaten Anwendung, mit Schwergewicht auf Vermögensdelikten. In Portugal galt die Verantwortlichkeit juristischer Personen zunächst nur für Wirtschaftsstraftaten und Verstöße im Bereich des Lebensmittel - und Gesundheitswesens, sie ist jedoch in den letzten Jahren zur Erfüllung der EU-Verpflichtungen auf andere Bereiche erweitert worden. Auch in Finnland sind zunächst vor allem Wirtschaftsdelikte erfasst gewesen (Subventionsbetrug und - missbrauch, Wettbewerbs-, Finanzmarkt- und Umweltdelikte, Korruption, Wirtschaftsspionage, Schmuggel, Geldwäsche), inzwischen ist der Kreis auf etwa 30 Straftaten erweitert worden. In Dänemark ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen für sämtliche Tatbestände des StGB sowie für zahlreiche weitere Tatbestände in anderen Gesetzen vorgesehen. Auch in Lettland ist die Verantwortlichkeit auf sämtliche Delikte des StGB anwendbar. Eine umfassende Liste kennen auch Slowenien, Estland, Litauen und Polen. Zur Technik der Regelung: In Slowenien, Italien und Bulgarien sind die Straftatbestände in einer Liste in jenem Gesetz angeführt, das die Verantwortlichkeit juristischer Personen regelt. Dagegen muss in Finnland, Dänemark, Litauen und Mazedonien das Gesetz bei jedem Straftatbestand 13) Siehe OpenDocument. 14) Siehe Frist:

G. Unterlassungsklagenrichtlinie (98/27) Christian Twigg-Flesner

G. Unterlassungsklagenrichtlinie (98/27) Christian Twigg-Flesner 654 Christian Twigg-Flesner Zusammenfassung 1. Umsetzungsdefizite - MALTA hat keine Gesetzgebung verabschiedet, die sich auf alle im Anhang aufgezählten Richtlinien erstrecken würde und somit gibt es dort

Mehr

Das Ordnungswidrigkeitenrecht

Das Ordnungswidrigkeitenrecht Das Ordnungswidrigkeitenrecht Herausgeber: Bundesministerium der Justiz Mohrenstraße 37 10117 Berlin Stand: August 2012 Verfasser: Ministerialrat Detlef Otto Bönke, Referatsleiter im Bundesministerium

Mehr

Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht

Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht Prof. Dr. Joachim Vogel, München * ECLE IV-Symposion/Fachtagung Wirtschaftsrecht Am 18./19.11.2011 fand in Frankfurt am Main am Institute of Law and Finance

Mehr

05.075. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte. vom 26. Oktober 2005

05.075. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte. vom 26. Oktober 2005 05.075 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 26. Oktober 2005 Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen

Mehr

Stellungnahme zum Entwurf eines. Strafrechtsänderungsgesetzes 2015

Stellungnahme zum Entwurf eines. Strafrechtsänderungsgesetzes 2015 141/SN-98/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 41 An das Bundesministerium für Justiz Museumstr. 7 1070 Wien team.s@bmj.gv.at Cc: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Mehr

Die Generalvollmacht im Handels- und Gesellschaftsrecht

Die Generalvollmacht im Handels- und Gesellschaftsrecht Die Generalvollmacht im Handels- und Gesellschaftsrecht Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen von Sabine Reimer aus

Mehr

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden des Landes

Mehr

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse: Anwendung und Herausforderungen

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse: Anwendung und Herausforderungen Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse: Anwendung und Herausforderungen Der vorliegende Bericht befasst sich mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung (Artikel 21), der unter Titel

Mehr

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 22.7.2003 KOM(2003) 427 endgültig 2003/0168 (COD) Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER DAS AUF AUSSERVERTRAGLICHE

Mehr

VII.1 Mustereinwilligung gemäß 4 a BDSG... 31. VII.3 Muster-Betriebsvereinbarung... 36

VII.1 Mustereinwilligung gemäß 4 a BDSG... 31. VII.3 Muster-Betriebsvereinbarung... 36 Inhaltsverzeichnis I. Der Einsatz von Filtersoftware in der Praxis... 4 I.1 Internet am Arbeitsplatz keine Seltenheit... 4 I.2 Webfiltering: Anwendbare Gesetze... 4 I.3 Anwendungsbeispiele von Filtersoftware...

Mehr

Streikregeln in der EU27 und darüber hinaus

Streikregeln in der EU27 und darüber hinaus Streikregeln in der EU27 und darüber hinaus Ein vergleichender Überblick Bericht 103 ETUI-REHS RESEARCH Department Streikregeln in der EU27 und darüber hinaus Ein vergleichender Überblick Wiebke Warneck

Mehr

S. Korts, FA f. Steuerrecht, FA f. Handels- & Gesellschaftsrecht, Steuerstrafverteidiger ( Zertif. d. Fernuni Hagen), MBA, M.I.Tax

S. Korts, FA f. Steuerrecht, FA f. Handels- & Gesellschaftsrecht, Steuerstrafverteidiger ( Zertif. d. Fernuni Hagen), MBA, M.I.Tax Sebastian Korts, Einführung in das Steuerstrafrecht Seite 2 von 131 Über den Autor: Sebastian Korts Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht Steuerstrafverteidiger

Mehr

SoSe 2011. LEO Europarecht. Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M. (Duke) Skript zur Vorlesung

SoSe 2011. LEO Europarecht. Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M. (Duke) Skript zur Vorlesung Juristenfakultät Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht, Öffentliches Recht Otto-Schill-Str. 2 04109 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 97 35 210 e-mail: eurlaw@rz.uni-leipzig.de Fax: +49 (0) 341 97 35 219 www.uni-leipzig.de/~eurlaw

Mehr

Zur Frage der Verfassungswidrigkeit und der Folgen eines Strafrechts für Unternehmen Rechtsgutachten zum Gesetzesantrag des Landes

Zur Frage der Verfassungswidrigkeit und der Folgen eines Strafrechts für Unternehmen Rechtsgutachten zum Gesetzesantrag des Landes Zur Frage der Verfassungswidrigkeit und der Folgen eines Strafrechts für Unternehmen Rechtsgutachten zum Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen Impressum Herausgeber: Stiftung Familienunternehmen

Mehr

Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte Internationale Kindschaftsverfahren

Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte Internationale Kindschaftsverfahren Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte Internationale Kindschaftsverfahren Hinweise zur Rückführung entführter Kinder, zu grenzüberschreitenden Umgangs- und Sorgerechtskonflikten und

Mehr

Atomhaftung in Europa und Deutschland - Defizite und Empfehlungen zur Fortentwicklung

Atomhaftung in Europa und Deutschland - Defizite und Empfehlungen zur Fortentwicklung Berlin Hartmut Gaßner Dr. Klaus-Martin Groth Wolfgang Siederer Katrin Jänicke Angela Zimmermann Caroline von Bechtolsheim Dr. Achim Willand Dr. Jochen Fischer Dr. Frank Wenzel Dr. Maren Wittzack Dr. Gerrit

Mehr

Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d action financière

Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d action financière Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF 27. Februar 2013 Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d action financière Erläuternder Bericht

Mehr

Das ABC des Rechts der Europäischen Union Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

Das ABC des Rechts der Europäischen Union Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Das ABC des Rechts der Europäischen Union Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Das ABC des Rechts der Europäischen Union Seit 1987 Beamter der Institutionen der Europäischen

Mehr

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES BERICHT VH (2) Internationale Arbeitskonferenz SECHSUNDVIERZIGSTE TAGUNG GENF 1962 Siebenter Punkt der Tagesordnung BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES (Entlassung und Suspendierung) ILO GENF Internationales

Mehr

Terrorismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit Analyse und Konsequenzen der Zuordnung zum Völkerstrafrecht

Terrorismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit Analyse und Konsequenzen der Zuordnung zum Völkerstrafrecht Terrorismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit Analyse und Konsequenzen der Zuordnung zum Völkerstrafrecht Von cand. jur. Markus Mavany, Mannheim* I. Einleitung Nicht erst seit den Anschlägen vom

Mehr

CHARTA DER GRUNDPRINZIPIEN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE UND BERUFSREGELN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE

CHARTA DER GRUNDPRINZIPIEN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE UND BERUFSREGELN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE CHARTA DER GRUNDPRINZIPIEN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE UND BERUFSREGELN DER EUROPÄISCHEN RECHTSANWÄLTE Conseil des barreaux européens - Council of Bars and Law Societies of Europe association internationale

Mehr

Botschaft betreffend das Zweite Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen

Botschaft betreffend das Zweite Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 03.025 Botschaft betreffend das Zweite Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 26. März 2003 Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren,

Mehr

Die Strafbestimmungen bei den direkten Steuern

Die Strafbestimmungen bei den direkten Steuern E Steuerbegriffe Strafbestimmungen Die Strafbestimmungen bei den direkten Steuern (Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2011) Eidgenössische Steuerverwaltung Bern, 2011 E Steuerbegriffe - I - Strafbestimmungen

Mehr

C. Klausel-Richtlinie (93/13) Martin Ebers

C. Klausel-Richtlinie (93/13) Martin Ebers 364 Martin Ebers Zusammenfassung 1. Umsetzungsdefizite Auch wenn die meisten Mitgliedstaaten darum bemüht waren, den Vorgaben der Richtlinie 93/13 und der Rechtsprechung des EuGH Rechnung zu tragen, sind

Mehr

Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs

Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 13.025 Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) vom 27. Februar 2013 Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident

Mehr

AUS DEM INHALT AUSGABE 1 2014 (SEITEN 1 BIS 122) BEITRAG KLAUSUREN RECHTSPRECHUNG

AUS DEM INHALT AUSGABE 1 2014 (SEITEN 1 BIS 122) BEITRAG KLAUSUREN RECHTSPRECHUNG (SEITEN 1 BIS 122) HERAUSGEBER Verein der Zeitschrift JSE e. V. c/o Prof. Dr. Christian F. Majer Konrad-Adenauer-Str. 9 D-72072 Tübingen Vereinsvorstand: Prof. Dr. Christian F. Majer (Vorsitzender) Gabriel

Mehr

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Im Fokus: Mittel- und Osteuropa

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Im Fokus: Mittel- und Osteuropa CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps Im Fokus: Mittel- und Osteuropa 2013 Inhaltsangabe Seite 4 Seite 6 Seite 8 RUSSLAND: FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT 2018 BIETET CHANCE FÜR INVESTOREN EU: GRENZÜBERSCHREITENDE MOBILITÄT

Mehr

Aktuelles Steuerstrafrecht

Aktuelles Steuerstrafrecht Dr. iur. Markus Brender Aktuelles Steuerstrafrecht Steuerfahndung - Steuerhinterziehung - Selbstanzeige - Aktuelle Entwicklungen Dr. Markus Brender Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht Fachanwalt für

Mehr

Überarbeitete UNHCR-Stellungnahme zur Auslegung und Reichweite des Art. 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Überarbeitete UNHCR-Stellungnahme zur Auslegung und Reichweite des Art. 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Tel.: 030 202 202 0 Vertretung in Deutschland Fax: 030 202 202 20 Email:gfrbe@unhcr.ch Wallstrasse 9 13 10179 Berlin Mai 2004 Überarbeitete UNHCR-Stellungnahme

Mehr

vom 13. Juni 1927 (Stand am 23. Januar 2007)

vom 13. Juni 1927 (Stand am 23. Januar 2007) Militärstrafgesetz (MStG) 321.0 vom 13. Juni 1927 (Stand am 23. Januar 2007) Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 20 und 64 bis der Bundesverfassung 1,

Mehr