Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Európsky hospodársky priestor Rakúsko"

Transkript

1 Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky priestor (EHP), sa jednotný trh rozšíril a tvoria ho krajiny EÚ, ďalšie členské štáty EZVO a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (a Švajčiarsko): EHP = EZVO + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (a Švajčiarsko) Právnym predpokladom na etablovanie sa alebo poskytovanie služieb sú články 43 a 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Táto ustanovuje právo podnikateľského subjektu so sídlom v niektorom členskom štáte únie presunúť sa do iného štátu a založiť si obchodné zastúpenie alebo pobočku. 1. Právo na etablovanie sa Právo na etablovanie sa znamená, že podnikateľský subjekt so sídlom v niektorom členskom štáte únie (a EHP) sa môže presunúť do iného štátu únie (založením obchodného zastúpenia alebo pobočky). Vo všeobecnosti slovenskí živnostníci môžu v iných štátoch únie podnikať za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na príslušníkov danej krajiny. Živnostenský list vystavený podľa slovenského zákona ich však neoprávňuje vykonávať svoju živnosť v celej EÚ. Právo na etablovanie sa v SR podnikateľských subjektov z členských štátov je zakotvené v dvoch základných právnych textoch: Obchodný zákonník č.513/1991 Zb v znení neskorších predpisov a Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V prípade sústavnej činnosti na území Rakúska živnostenské oprávnenie vydané MV SR nie je platné, ani živnostenské oprávnenia s doložkou apostille. Vykonávanie sústavnej podnikateľskej činnosti na základe slovenského živnostenského listu nie je v krajinách EÚ možné, tento oprávňuje podnikať len v SR. Živnostenské podnikanie v Rakúsku upravuje Gewerbeordnung (živnostenský poriadok). Podnikateľské aktivity sú rozdelené do troch skupín remeslá, iné regulované aktivity a voľné aktivity. Na vykonávanie remesiel a iných regulovaných aktivít je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu. Pri voľných aktivitách sa nevyžaduje odborná skúška, aj tak je však povinná registrácia. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky v Rakúsku sú členmi Obchodnej komory. Registre vedú súdy príslušné podľa sídla spoločnosti. Každý podnik musí byť registrovaný k plateniu DPH. Do jedného mesiaca od začiatku činnosti je potrebné požiadať o daňové číslo. Pre výkon remesiel a viazaných živnosti na území Rakúskej republiky je nutné požiadať o uznanie nadobudnutej kvalifikácie na rakúskom Ministerstve hospodárstva a práce (www.bmwa.gv.at): K tomu je potrebné predložiť: 1) Písomná žiadosť (stačí neformálna) 2) EÚ povolenie (formulár v nemeckom jazyku sa predkladá na Ministerstve hospodárstva a práce, oddelenie I/9) 3) potvrdenie o vykonávaní činnosti v danom odvetví a dĺžke praxe vydá príslušný úrad krajský úrad v SR (Novelou živnostenského zákona Slovenskej republiky č. 347/2004 Z. z. platnou od 1. júla 2004, získali krajské úrady kompetencie na vydávanie potvrdení, ktoré žiadateľovi umožnia uchádzať sa v členskej krajine Európskej únie o vydanie živnostenského oprávnenia. Občan SR musí pri žiadaní o vydanie živnostenského oprávnenia v členskom štáte EÚ preukazovať odbornú spôsobilosť. Týka sa to predovšetkým remeselných živností. Doklad možno získať v rámci správneho konania do 30 dní.) 4) Výpis z registra trestov v SR (z dôvodu splnenia podmienky neexistencie vylučovacích dôvodov v zmysle 13 GewO 1994) 5) Osvedčenie o štátnom občianstve (overená kópia občianskeho preukazu v nemeckom jazyku) 1

2 6) Kópia výučného listu alebo iného dokladu o nadobudnutí vzdelania (overený preklad v nemeckom jazyku, NARIC Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Doklady sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka (nemčiny). V prípade voľných živností, kde sa nevyžaduje splnenie odborných kvalifikačných predpokladov sa uznanie nadobudnutej kvalifikácie nevyžaduje. V prípade, že rakúske ministerstvo hospodárstva a práce (BMWA) nebude považovať spôsobilosť na výkon danej činnosti za dostatočnú, môže nariadiť kvalifikačnú skúšku, väčšinou organizovanou rakúskou obchodnou komorou (www.wko.at). Celý systém vzájomného uznávania diplomov a kvalifikačných skúšok sa riadi smernicou Európskeho spoločenstva 92/51/EWG a 89/48/EWG. Posudzovanie spôsobilosti vykonávať činnosť na území Rakúskej republiky a uznávanie kvalifikácie vykonáva Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: BMWA, Abteilung I/9 Gewerberechtsvollziehung, alebo Abteilung I/4, Stubenring 1, A-1011 Wien, tel: , Sloboda poskytovania služieb Podnikateľský subjekt z ktoréhokoľvek členského štátu môže poskytovať svoje služby: - založením svojej organizačnej zložky (právo na etablovanie sa, viď bod č. 1) alebo - prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb, bez toho, aby bol diskriminovaný na základe svojej národnosti. Na túto oblasť sa vzťahuje jediné všeobecné pravidlo podnikateľ sa musí riadiť zákonmi štátu, na území ktorého podniká. V praxi to znamená, že podnikateľský subjekt zo Slovenskej republiky poskytujúci služby napríklad v Rakúsku sa riadi zákonmi platnými pre oblasť jeho podnikania v Rakúsku, pričom má rovnaké práva a povinnosti ako rakúske podnikateľské subjekty. Právo na cezhraničné poskytovanie služieb je právo podnikateľského subjektu zostať vo svojom materskom štáte a súčasne poskytovať svoje služby príslušníkom ktoréhokoľvek členského štátu. Znamená to, že slovenská spoločnosť má od 1. mája 2004 právo poskytovať svoje služby zákazníkom napríklad v Rakúsku bez toho, aby jej v tom bránili rakúske právne predpisy. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá chce dočasne vykonávať zárobkovú činnosť na území iného členského štátu, je potrebné splniť najmä nasledujúce kritériá: samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike po určitú dobu pred odchodom na územie druhého členského štátu, a to najmenej po dobu 4 mesiacov, existencia zmlúv, ktoré preukazujú, že samostatná zárobková činnosť musí byť skutočne vykonávaná na území členského štátu, samostatne zárobkovo činná osoba musí i počas výkonu dočasnej činnosti v inom členskom štáte zachovávať v Slovenskej republike podmienky umožňujúce pokračovanie v činnosti po jej návrate (napríklad zachovanie jej kancelárie alebo akéhokoľvek živnostenského zariadenia, platenie poistného na sociálne poistenie, platenie daňových odvodov, trvanie zápisu v profesijnej komore alebo v obchodnom registri a podobne). V zmysle Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa za služby pokladajú úkony, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o slobode pohybu tovaru, kapitálu a osôb. Sú to najmä činnosti: a) priemyselnej povahy, b) obchodnej povahy, c) remeselnej povahy, d) a oblasť slobodných povolaní. Rešpektujúc ustanovenia kapitoly o práve podnikať, môže poskytovateľ služieb dočasne vykonávať svoju činnosť v štáte, kde je služba poskytovaná, za rovnakých podmienok, aké štát ukladá vlastným príslušníkom. Dočasný charakter pri poskytovaní služieb v inom členskom štáte nemôže byť hodnotený len na základe doby trvania, ale musí sa zohľadniť aj pravidelnosť, periodicita a nepretržitosť. V zmysle zmluvy zakladajúcej ES, dočasnosť poskytovania služieb neznamená, že poskytovateľ služieb 2

3 nemôže mať určitý druh infraštruktúry v hostiteľskom členskom štáte (vrátane kancelárie alebo miestnosti pre konzultácie), pokiaľ je infraštrúktura potrebná na účely vykonávania služieb. V prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku dočasnosti, môže slovenský živnostník poskytovať služby v Rakúsku iba na základe rakúskeho živnostenského listu, pretože slovenský živnostenský list ho oprávňuje podnikať iba na území Slovenskej republiky. V takomto prípade môže využiť slobodu etablovania, na základe ktorej má možnosť získať živnostenské oprávnenie v Rakúsku, a to za rovnakých podmienok ako rakúsky občania. (informácie o práve na etablovanie sú uvedené v bode 1 tohto informačného materiálu). Posudzovanie toho, či ide o samostatne zárobkovú činnosť, na ktorú nie je potrebné získať pracovné povolenie, sa vykonáva na základe rakúskeho práva. Nie je rozhodujúce označenie právneho vzťahu, napr. zmluva o dielo; posudzujú sa všetky relevantné okolnosti. Ak prevažujú indície ekonomickej alebo osobnej závislosti dotknutej osoby od objednávateľa, predpokladá sa, že ide o pracovnoprávny vzťah, ktorý podľa zákona podlieha povoleniu a ustanovenia o voľnom pohybe pracovných síl, a teda aj obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky. Podrobnejšie informácie o možnostiach poskytovania služieb na základe živnostenského oprávnenia vydaného v SR, alebo o potrebe získať živnostenské oprávnenie v Rakúsku, je možné získať aj na živnostenských úradoch (Gewerbeamt) na príslušných okresných úradoch v Rakúsku (Bezirkshauptmannschaft adresy jednotlivých Okresných úradov Na základe slovenského živnostenského oprávnenia je možné poskytnúť službu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. K tomu je potrebná tzv. apostille doložka, ktorú vydáva odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra. Na základe nej je potom možné vykonať jednorázovú službu napríklad inštalatérske práce v Rakúsku. Voľné poskytovanie služieb v Rakúskej republike sa vzťahuje len na držiteľov živnostenského oprávnenia, nie na pracovníkov, ktorých zamestnávajú títo živnostníci. Zamestnanci slovenských živnostníkov potrebujú vysielacie povolenie od rakúskeho úradu práce. Taktiež podľa rakúskeho živnostenského poriadku sú vymedzené živnosti, ktoré je možné na území Rakúskej republiky možné dočasne vykonávať iba na základe povolenia z Ministerstva hospodárstva a obchodu. Osobou u ktorej sa môžete informovať je pán Steiner z Ministerstva hospodárstva a práce Vychádzajúc z 373g ods.1 GewO rakúskeho živnostenského poriadku, môžu štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo v členskom štáte EÚ a oprávnenie vykonávať činnosť, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia rakúskeho Živnostenského poriadku, dočasne vykonávať zmluvne dojednané živnostenské činnosti v Rakúsku za rovnakých podmienok ako rakúski štátni príslušníci. Podľa tohto zákona sú predpísanými preukazmi spôsobilosti, pre cezhranične činných živnostníkov, uznanie Anerkennung (podľa 373c GewO) alebo potvrdenie Gleichhaltung (podľa 373d alebo 373e). Podľa tohto zákonného ustanovenia potrebujú slovenskí podnikatelia pre vykonávanie reglementovanej živnosti v Rakúsku uznanie Anerkennung. Toto uznanie je postačujúcim dôkazom o ich spôsobilosti pre vykonávanie príslušnej živnosti. O Anerkennung je potrebné žiadať na Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung I/9 (Rakúske spolkové ministerstvo hospodárstva a práce, oddelenie I/9). K žiadosti sa prikladá doklad o: a) odbornom vzdelaní a štátnej príslušnosti podnikateľ poskytujúceho službu, b) EU osvedčenie o vykonávaných činnostiach na Slovensku, ktoré môžete získať na príslušnom Krajskom úrade na Slovensku, c) výpis z registra trestov z Generálnej prokuratúry. Všetky predložené dokumenty musia byť preložené do nemčiny a overené. Slovenský živnostník si taktiež musí zaobstarať formuláre E101 a E111. Formulár E101 mu na žiadosť vystaví Sociálna poisťovňa. Týmto formulárom sa osvedčuje skutočnosť, že osoba na ktorú bol tento formulár vystavený podlieha aj naďalej predpisom v sociálnej oblasti domovského štátu. Formulárom E111, potvrdeným príslušnou zdravotnou poisťovňou, sa garantuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ako občanovi danej krajiny, ktorý je zdravotne poistený. 3

4 3. Vyslanie pracovníkov a dočasné obmedzenia voľného pohybu pracovníkov Problematikou vysielania zamestnancov sa zaoberala aj judikatúra Európskeho súdneho dvora (rozhodnutie č. 181/2000), ktorá uvádza charakteristické znaky vyslania, najmä vo vzťahu vysielajúceho zamestnávateľa a vysielaného zamestnanca. Takýmito charakteristickými znakmi sú najmä: pracovnoprávny vzťah k pôvodnému zamestnávateľovi trvá po celú dobu vyslania, právo zrušiť pracovnú zmluvu a skončiť pracovný pomer výpoveďou má iba vysielajúci zamestnávateľ, vysielajúci zamestnávateľ má právo určiť charakter práce vykonávanej vyslaným zamestnancom (nevzťahuje sa na určenie podrobností týkajúcich sa druhu práce a podmienok jej výkonu, ale rozhodnutia vo všeobecnosti o konečnom produkte alebo o hlavnej službe), mzdu za vykonanú prácu je povinný vyplatiť vysielajúci zamestnávateľ, t. j. nejedná sa o prípad, keď zamestnanec vo svojom pôvodnom zamestnaní čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy a v členskom štáte EÚ pracuje v pracovnoprávnom vzťahu k inému zamestnávateľovi, zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky vykonáva aktivity na území Slovenskej republiky t.j. o vyslanie sa nejedná v tých prípadoch, keď zamestnávateľ v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu činnosť a ide iba o organizáciu formálne zriadenú za účelom obchádzania právnych predpisov o sociálnom poistení, zamestnávateľ musí na území Slovenskej republiky aj naďalej vykonávať významnú ekonomickú činnosť a počet zamestnancov, ktorí zostanú vykonávať prácu na území Slovenskej republiky je najmenej 15 % z celkového počtu zamestnancov okrem administratívnych zamestnancov a zamestnancov zaoberajúcich sa výlučne manažmentom, odvádzanie poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a za zamestnávateľa. Vyhlásenie zamestnávateľa o plnení tejto povinnosti je súčasťou žiadosti o vystavenie formulára E 101. Tento formulár potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec počas dočasného výkonu práce na území iného členského štátu EÚ aj naďalej podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky a teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva činnosť. Sociálna poisťovňa vystaví formulár iba na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa alebo zamestnanca. Vzory žiadostí sú príslupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne. Žiadosť sa podáva Sociálnej poisťovni, ústredie, prostredníctvom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá overí obsah a správnosť údajov. Ak sú splnené všetky podmienky vyslania a predložené všetky požadované doklady, vystaví Sociálna poisťovňa (bratislavské ústredie) potvrdenie o používaní právnych predpisov Slovenskej republiky na formulári E 101. Podmienkou vyslania je skutočnosť, že očakávané trvanie tejto práce neprekročí 12 mesiacov a že daná osoba nie je vyslaná nahradiť inú osobu, ktorá skončila svoju dobu vyslania. S cieľom čeliť závažnému narušeniu trhu práce členských štátov v určitých citlivých odvetviach služieb alebo jeho ohrozeniu, ktoré môže vzniknúť v niektorých regiónoch ako dôsledok nadnárodného poskytovania služieb, v zmysle článku 1 smernice 96/71/ES, sú Nemecko a Rakúsko po upovedomení Európskej komisie oprávnené odchýliť sa od prvého odseku článku 49 zmluvy o ES a zaviesť vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných dohôd, ktoré dočasne obmedzujú voľný pohyb pracovníkov (právo prijať prácu v Nemecku alebo Rakúsku podlieha vnútroštátnym opatreniam) Prvá fáza prechodného obdobia trvá 2 roky a môže byt predĺžená až na sedem rokov od doby pristúpenia nových štátov do EÚ. Počas tohto obdobia Rakúsko môže prijať opatrenia obmedzujúce cezhraničné poskytovanie služieb, vysielanie zamestnancov a zamestnávanie pracovníkov z nových členských štátov. Akt o pristúpení vymenúva hospodárske činnosti, na ktoré sa obmedzenia môžu uplatňovať. Novelou rakúskeho zákona o zahraničných pracovníkoch (Ausländerbeschäftigungsgesetz) bolo obmedzené na území Rakúska poskytovanie služieb slovenskými spoločnosťami. Tieto nemôžu voľne vysielať svojich zamestnancov (podľa smernice 4

5 96/71/ES o vysielaní pracovníkov) na vykonanie prác do Rakúska v sektoroch, ktorých sa obmedzenia týkajú. Podľa prílohy 14., Zmluvy o pristúpení ide o tieto sektory: stavebné živnosti podľa európskej normy NACE podľa smernice EU 96/71/EG s tým súvisiace činnosti (výkopové práce, zemné práce, stavebné práce, demolačné práce, zariaďovanie a vybavovanie, prestavba, renovácia, oprava, údržba a ošetrovanie budov (maliarske práce a upratovanie), sanačné práce) sociálne služby podľa NACE záhradnícke služby podľa NACE čistiace služby (budovy, autá, inventár) podľa NACE bezpečnostné služby podľa NACE výroba oceľových konštrukcií podľa NACE spracovanie prírodného kameňa podľa NACE 26.7 domáca starostlivosť o chorých podľa NACE Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pohybu pracovných síl, sa pre spoločnosti, ktoré chcú vykonávať služby (montáže, inštalácie) na území Rakúskej republiky vzťahuje 18 odseky 1-11 Zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Cudzinec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Rakúskej republiky potrebuje pracovné povolenie. V prípade, že práce na území Rakúskej republiky netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, potrebujú títo cudzinci tzv. vysielacie povolenie Entsendebewilligung, ktoré môže byť udelené na dobu max. 4 mesiacov. Pri vydávaní takýchto povolení sa posudzuje predovšetkým stav rakúskeho trhu práce, dôvody zamestnávania cudzinca pre danú činnosť. Pre činnosti, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie pohybu pracovných síl sa aplikujú ustanovenia 18 ods zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky. Cudzinec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Rakúskej republiky, ale na území členského štátu Európskej únie a činnosť, ktorú vykonáva na území Rakúskej republiky nespadá do odvetví na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie, potrebuje tzv. EU- Entsendebestätigung EÚ vysielacie potvrdenie. Toto potvrdenie vydá príslušná regionálna pobočka Rakúskeho úradu práce (Arbeitsmarktservice Österreich AMS). Zamestnávanie cudzinca na území Rakúskej republiky musí byť oznámené príslušnej regionálnej pobočke. AMS vydá toto potvrdenie v priebehu 6 týždňov. Vysielacie potvrdenie sa vydá ak: 1) cudzinec je zamestnaný u svojho zamestnávateľa najmenej 1 rok v riadnom pracovnom pomere, alebo má pracovnú zmluvu so svojim zamestnávateľom na dobu neurčitú 2) sú dodržané pracovné a mzdové podmienky stanovené v 7b odsek 1) a 2) Zákona o pracovnej zmluve prispôsobovací zákon. Žiadosť o vydanie vysielacieho povolenia vydáva pobočka AMS na žiadosť rakúskej firmy do ktorej budú zamestnanci vyslaný. Konkrétne a záväzné informácie : AMS Österreich, Bundesgeschäftsstelle, Treustraße 35-43, A Wien, tel.: 00431/ alebo na Ministerstve hospodárstva a práce RR Spoločnosť, ktorá svojich zamestnancov vysiela do Rakúska musí svojich pracovníkov prihlásiť na Centrále pre kontrolu čiernej práce (Zentrale Koordinationsstelle fur die Kontrolle der illegalen Beschaftigung nach dem Auslanderbeschaftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts- Anpassungsgesetz), ktoré sídli na Federálnom ministerstve financií (adresa - Schnirchgasse 9, A Wien). Táto registrácia musí byť vykonaná najneskôr sedem dní pred začiatkom výkonu prác. Oznámenie musí obsahovať: - názov a sídlo vysielajúcej spoločnosti - meno a adresu splnomocneného pracovníka - názov a sídlo hlavného kontraktora v Rakúsku - mená, adresy, dátumy narodenia a čísla sociálnych poistiek vysielaných pracovníkov - začiatok výkonu prác - mzdu každého vyslaného pracovníka - presné miesto výkonu práce - typ práce, ktorú bude vyslaný pracovník vykonávať 5

6 Vyslaný pracovník by mal mať zo sebou aj formulár E111, ktorý mu na požiadanie vystaví jeho zdravotná poisťovňa. Podľa smernice 73/148/EHS, členský štát na ktorého území sú služby poskytované, vydá právo bydliska, ako dôkaz práva pobytu, ak toto obdobie presahuje 3 mesiace. V období nepresahujúcom 3 mesiace je platným identifikačným preukazom pas, na základe ktorého dotyčná osoba vstúpila na územie. Členský štát však môže žiadať od dotyčnej osoby hlásiť jej prítomnosť na území. Informácie o vysielaní pracovníkov do Rakúska spracoval Arbeitsmarktservice na svojej stánke Ďalšie zdroje informácii o podnikaní a poskytovaní služieb v Rakúsku: Podnikanie v Rakúsku Slovenský radca vo Viedni, pán Ing. Šikulaj MV SR, Oddelenie živnostenského podnikania tel: 02 / , Vysielanie pracovníkov do Rakúska - Sprievodca úradmi v Rakúsku - Úrad rakúskeho predsedu vlády prevádzkuje tzv. europatelefón, PO - PIA od 8:00 do 18:00 Tel.: Servis pre podnikateľov na federálnom ministerstve hospodárstva a práce BMWA - tel: / 73572, fax: Rakúska obchodná komora (Wirtschaftskammer - WKÖ) - Servis pre začínajúcich podnikateľov Gruenderservice poskytuje WKÖ - tel: , Austrian business Agency - Integrace voľný pohyb pracovných síl - obmedzenia v Rakúsku - Založenie spoločnosti v Rakúsku Smernica 96/71/ES a 73/148/ES je zverejnená na stránke Inštitútu pre aproximáciu práva Eures Vysielanie pracovníkov do Rakúska Vysielanie pracovníkov - D5DD806F7EBB/8418/cross_border_bosting_1.pdf Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Euro info centrum Reimanova 9, Prešov Tel.: 051 / , 330, Fax: 051 / Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Euro info centrum Záhradnícka ul. 153, Bratislava Tel.: 02 / , fax 02 /

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Podmienky podnikania v Rakúsku

Podmienky podnikania v Rakúsku Podmienky podnikania v Rakúsku Praktická príručka pre slovenských podnikateľov Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu INTERREG IIIA Rakúsko Slovenská republika. Projekt je spolufinancovaný Európskou

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

september 2011 Článok 1

september 2011 Článok 1 Metodické usmernenie č. 2/3/2007 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 september 2011 Článok 1 Úvodné ustanovenie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Mehr

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY Založenie vlastnej spoločnosti pozostáva z týchto siedmich krokov 1. Právne, finančné poradenstvo a poradenstvo

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb SK SK SK 2 OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb 3 1. ÚČEL TOHTO OZNÁMENIA Článok 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje zásadu že členské štáty

Mehr

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona (Návrh) 578 ZÁKON z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku Ausgabe/vydanie:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Založenie podniku vo Viedni

Založenie podniku vo Viedni Založenie podniku vo Viedni Vážené podnikateľky a podnikatelia, na nasledujúcich stránkach nájdete zhrnuté informácie vo forme otázok a odpovedí ohľadom Vásho pobytu v Rakúsku, založenia podniku, daní,

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

1. Úvod. 2. Vymedzenie základných pojmov

1. Úvod. 2. Vymedzenie základných pojmov Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní rozsahu daňových povinností daňovníkov na území Slovenskej republiky (rezidencia) 1. Úvod Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen Der Bundespräsident

Mehr

Základy pracovného práva v Rakúsku

Základy pracovného práva v Rakúsku Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts in slowakischer Sprache Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts Slovenskí občania

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache)

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) Január 2013 KOLEGYNE A KOLEGOVIA! Vytlačený dokument v podobe

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

ZÁKON z 28. januára 2014,

ZÁKON z 28. januára 2014, Čiastka 14 Zbierka zákonov č. 35/2014 Strana 243 35 ZÁKON z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personální agentura Opatrovateľ / ka - Nemecko Odměna : 2 230 za turnus včetně daně Muž Požaduji. kvalifikace: Opatrovateľ / ka Počet opatrovaných osob: 2 volná místa: Země: Nemecko Datum nástupu: 28.07.2015

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v článku 138 ods. 1 ustanovuje,

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO.

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO. Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO www.euraxess.sk http://ec.europa.eu/euraxess Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO Táto publikácia vznikla ako súčasť

Mehr

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch I. Úvodné ustanovenia Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch (ďalej iba Všeobecné podmienky) zakúpených v cestovnej agentúre Neckermann

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve.

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. OÖ.Tourismus/Röbl Österreichische Hoteliervereinigung Die freie Interessenvertretung Vitajte v Rakúsku Rakúsko Vás hľadá! Ste mladí, angažovaní, pracovití

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht Gewerkschaftsbünde Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Pramene pracovného práva Rechtsquellen des Arbeitsrechts Ústava SR, Zákonník práce

Mehr

OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A.S., PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB Strana 1 z 32 O B S A H A. Všeobecná časť 1. Základné ustanovenia 2. Definície 3. Konanie a podpisovanie 3.1. Konanie

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Recht aktuell

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Recht aktuell Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva Ausgabe / vydanie: Dezember / december 2012 www.roedl.com/sk Lesen

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri autológnom odbere kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva Vertrag über die Zusammenarbeit

Mehr

Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna Dôvodová správa. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného

Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna Dôvodová správa. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 Znenie prijaté na dvadsiatom zasadnutí Dôvodová správa Trevor Hartley a Masato Dogauchi Redakčne spracované

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) Autor: Ing. Richard Farkaš, PhD. Zdroj: Dane a účtovníctvo v praxi, vydanie 3/2013, ročník 2013, ISSN 1335-7034 K reakcii JUDr. Mag. Jána Čarnogurského,

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov G/23/08/80000/2308/62Z Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Právo obetí násilia na ochranu a pomoc

Právo obetí násilia na ochranu a pomoc Právo obetí násilia na ochranu a pomoc Zákony na ochranu pred násilím v Rakúsku september 2009 po slovensky Násilie je trestné a nič ho neospravedlňuje. Obete majú právo na ochranu a pomoc! ZÁKONY NA OCHRANU

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 FEBRUAR 2015 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 FEBRUAR 2015 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB STRANA 1/6 FEBRUAR 2015 SEITE 1/6 FEBRUAR 2015 ZMENY V ZDAŇOVANÍ A ODVODOCH FYZICKÝCH OSÔB V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o zmenách v zdaňovaní a odvodoch fyzických osôb

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

Aktivita č. 4 projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím

Aktivita č. 4 projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím Aktivita č. 4 projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím Základné údaje o projekte: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR), Švabinského 7, 851 01 Bratislava

Mehr

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STUDENT AGENCY, s. r. o. platné od pre sprostredkovanie predaja služieb

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STUDENT AGENCY, s. r. o. platné od pre sprostredkovanie predaja služieb Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STUDENT AGENCY, s. r. o. platné od 1. 2. 2016 pre sprostredkovanie predaja služieb 1. Spoločné ustanovenia 1.1. Spoločnosť STUDENT AGENCY, s. r. o., IČO: 44551304,so

Mehr

Bulletin. 1. časť / Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Bulletin. 1. časť / Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1. časť / 2015 Bulletin Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Redakcia Redakčná rada: JUDr. Kristína Fekiačová JUDr. Michaela Kopaničáková Mgr. Zuzana

Mehr

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky platné od: 01. 08. 2015 Obsah 1 1. Oblasť pôsobnosti a zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok a osobitných podmienok pre jednotlivé obchodné vzťahy 1 2. Bankové tajomstvo

Mehr

OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY ECI (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE)

OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY ECI (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE) PRO BONO apríl/2013 OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE) Tvorba a použitie ostatných kapitálových fondov podľa slovenského práva Najnovšie vydanie bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Mehr

Ak spôsobíte v zahraničí inému škodu na majetku alebo zdraví:

Ak spôsobíte v zahraničí inému škodu na majetku alebo zdraví: AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI? Ak pri ceste v zahraničí utrpíte zranenie, ochoriete, alebo Vám vznikne iná škoda krytá týmto poistením, predovšetkým: - dbajte, aby sa následky poistnej udalosti

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Rigorózna práca Vypracoval: Mgr. Martin Flaškár Robotnícka

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Okruhy pre štátne skúšky

Okruhy pre štátne skúšky Okruhy pre štátne skúšky I. Blok MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE Náplňou tohto bloku sú tematické okruhy z predmetov - Medzinárodný marketing, Medzinárodná preprava a logistika, Operácie v zahraničnom obchode,

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť.

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť. MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu PRÍBEH Sme bohatší o novú skúsenosť EURES Práca

Mehr

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy

Generálny zákon. aktualizácia. a vykonávacie. marec predpisy eure Generálny zákon o aktualizácia a vykonávacie marec predpisy Generálny zákon o eure a vykonávacie predpisy 2008 Vydala: Národná banka Slovenska Október 2008 Autor Informatívneho komentára k zákonu

Mehr

Opis Doterajší predpis Nový predpis Podstata zmeny Štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát Štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát je predpísaná.

Opis Doterajší predpis Nový predpis Podstata zmeny Štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát Štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát je predpísaná. Zmeny v účtovných predpisoch k 31. decembru 2014 a 1. januáru 2015 Dňa 24. septembra 2014 bolo novelizované Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov (ďalej len opatrenie o účtovnej

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

TÉMA: DISKRIMINÁCIA. 1. Všeobecne o diskriminácii

TÉMA: DISKRIMINÁCIA. 1. Všeobecne o diskriminácii TÉMA: DISKRIMINÁCIA 1. Všeobecne o diskriminácii Rovnosť ľudí je ideálom, ku ktorému sa v súčasnosti hlásia všetky civilizované a demokratické krajiny sveta a tiež spoločenstvá všetkých civilizovaných

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

vybrané právne otázky z energetiky a odpadového hospodárstva

vybrané právne otázky z energetiky a odpadového hospodárstva 2016 vybrané právne otázky z energetiky a odpadového hospodárstva Vybrané otázky z energetiky a odpadového hospodárstva 2016 2. vydanie, november 2016 Autor textov: Dvořák Hager & Partners, advokátska

Mehr

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č

Kaufvertrag Nr Kúpna zmluva č SK Kúpna zmluva č. 04 88 0481 13 00 uzatvorená podľa 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami DE Kaufvertrag Nr. 048804811300 abgeschlossen laut 588ff des Bürgerlichen

Mehr

ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA TRETÍ ŠTVRŤROK 2015 AKO REGULOVANÉ INFORMÁCIE

ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA TRETÍ ŠTVRŤROK 2015 AKO REGULOVANÉ INFORMÁCIE ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA TRETÍ ŠTVRŤROK 2015 AKO REGULOVANÉ INFORMÁCIE Povinnosť emitenta podľa 36 anasl. zákona č. 429/2002 ( ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 594/2003 Z.z.,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

pracovných ponúk Informačné technológie

pracovných ponúk Informačné technológie 42 pracovných ponúk TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S PONUKOU PRÁCE Z INTERNETU Automobilový priemysel Mechanik nákladných automobilov Senec Spoločnosť: Nákladná doprava KUBALA s.r.o. Mechanické opravy a servisné údržby

Mehr

Integrationsbüro. Vitajte v Salzburgu. Informácie a ponuky. Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch

Integrationsbüro. Vitajte v Salzburgu. Informácie a ponuky. Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch Integrationsbüro Vitajte v Salzburgu Informácie a ponuky Jazyk: / Sprache: Slovenčina / Slowakisch Obsah Úvodné slová 5 1. Mesto Salzburg 7 2. Pobyt v Salzburgu 9 3. Výučba nemčiny v Salzburgu 10 4. Bývanie

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

pracovných ponúk Termín nástupu: December-januar. Kontakt: Hlavná 1 Kosice, Mgr Eva Rezesova, ,

pracovných ponúk Termín nástupu: December-januar. Kontakt: Hlavná 1 Kosice, Mgr Eva Rezesova, , 51 pracovných ponúk TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S PONUKOU PRÁCE Z INTERNETU Automobilový priemysel Technický inžinier Spoločnosť: HAUGG Cooling, s.r.o. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vytvoriť technické dokumentácie,

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

Viedenský dohovor [CISG]

Viedenský dohovor [CISG] Viedenský dohovor [CISG] Slovenčina Slovenská republika Slowakische Republik Slowakisch Slovak Republic Slovakian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter (Deutschland)

Mehr

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť

Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.6.2012 Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť Predkladateľ:

Mehr

Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku:

Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku: zdroj inšpirácie pre dôchodkovú reformu v Slovenskej republike? Jana Kolesárová FES Analýzy máj 2003 F r i e d r i c h E b e r t S t i f

Mehr

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 1 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA DIPLOMOVÁ PRÁCA 2008 Bc. Katarína Vančová 2 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Rektor: prof.ing.mikuláš

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Informácia pre zahraničných lekárov Information für ausländische Ärzte Information for doctors abroad Informations pour les médecins étrangers

Informácia pre zahraničných lekárov Information für ausländische Ärzte Information for doctors abroad Informations pour les médecins étrangers SK DE EN F Informácia pre zahraničných lekárov Majiteľ tohto poistenia je poistený v poisťovni KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group v Slovenskej republike. Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna

Mehr

Sadzobník. Časť B) Fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované pobočkovou sieťou Banky

Sadzobník. Časť B) Fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované pobočkovou sieťou Banky Sadzobník Časť B) Fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby, verejný a neziskový sektor obsluhované pobočkovou sieťou Banky Sadzobník je dokument, ktorý vydáva Banka a v ktorom sú uvedené Poplatky, ich

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr