Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Európsky hospodársky priestor Rakúsko"

Transkript

1 Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky priestor (EHP), sa jednotný trh rozšíril a tvoria ho krajiny EÚ, ďalšie členské štáty EZVO a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (a Švajčiarsko): EHP = EZVO + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (a Švajčiarsko) Právnym predpokladom na etablovanie sa alebo poskytovanie služieb sú články 43 a 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Táto ustanovuje právo podnikateľského subjektu so sídlom v niektorom členskom štáte únie presunúť sa do iného štátu a založiť si obchodné zastúpenie alebo pobočku. 1. Právo na etablovanie sa Právo na etablovanie sa znamená, že podnikateľský subjekt so sídlom v niektorom členskom štáte únie (a EHP) sa môže presunúť do iného štátu únie (založením obchodného zastúpenia alebo pobočky). Vo všeobecnosti slovenskí živnostníci môžu v iných štátoch únie podnikať za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na príslušníkov danej krajiny. Živnostenský list vystavený podľa slovenského zákona ich však neoprávňuje vykonávať svoju živnosť v celej EÚ. Právo na etablovanie sa v SR podnikateľských subjektov z členských štátov je zakotvené v dvoch základných právnych textoch: Obchodný zákonník č.513/1991 Zb v znení neskorších predpisov a Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V prípade sústavnej činnosti na území Rakúska živnostenské oprávnenie vydané MV SR nie je platné, ani živnostenské oprávnenia s doložkou apostille. Vykonávanie sústavnej podnikateľskej činnosti na základe slovenského živnostenského listu nie je v krajinách EÚ možné, tento oprávňuje podnikať len v SR. Živnostenské podnikanie v Rakúsku upravuje Gewerbeordnung (živnostenský poriadok). Podnikateľské aktivity sú rozdelené do troch skupín remeslá, iné regulované aktivity a voľné aktivity. Na vykonávanie remesiel a iných regulovaných aktivít je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu. Pri voľných aktivitách sa nevyžaduje odborná skúška, aj tak je však povinná registrácia. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky v Rakúsku sú členmi Obchodnej komory. Registre vedú súdy príslušné podľa sídla spoločnosti. Každý podnik musí byť registrovaný k plateniu DPH. Do jedného mesiaca od začiatku činnosti je potrebné požiadať o daňové číslo. Pre výkon remesiel a viazaných živnosti na území Rakúskej republiky je nutné požiadať o uznanie nadobudnutej kvalifikácie na rakúskom Ministerstve hospodárstva a práce (www.bmwa.gv.at): K tomu je potrebné predložiť: 1) Písomná žiadosť (stačí neformálna) 2) EÚ povolenie (formulár v nemeckom jazyku sa predkladá na Ministerstve hospodárstva a práce, oddelenie I/9) 3) potvrdenie o vykonávaní činnosti v danom odvetví a dĺžke praxe vydá príslušný úrad krajský úrad v SR (Novelou živnostenského zákona Slovenskej republiky č. 347/2004 Z. z. platnou od 1. júla 2004, získali krajské úrady kompetencie na vydávanie potvrdení, ktoré žiadateľovi umožnia uchádzať sa v členskej krajine Európskej únie o vydanie živnostenského oprávnenia. Občan SR musí pri žiadaní o vydanie živnostenského oprávnenia v členskom štáte EÚ preukazovať odbornú spôsobilosť. Týka sa to predovšetkým remeselných živností. Doklad možno získať v rámci správneho konania do 30 dní.) 4) Výpis z registra trestov v SR (z dôvodu splnenia podmienky neexistencie vylučovacích dôvodov v zmysle 13 GewO 1994) 5) Osvedčenie o štátnom občianstve (overená kópia občianskeho preukazu v nemeckom jazyku) 1

2 6) Kópia výučného listu alebo iného dokladu o nadobudnutí vzdelania (overený preklad v nemeckom jazyku, NARIC Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Doklady sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka (nemčiny). V prípade voľných živností, kde sa nevyžaduje splnenie odborných kvalifikačných predpokladov sa uznanie nadobudnutej kvalifikácie nevyžaduje. V prípade, že rakúske ministerstvo hospodárstva a práce (BMWA) nebude považovať spôsobilosť na výkon danej činnosti za dostatočnú, môže nariadiť kvalifikačnú skúšku, väčšinou organizovanou rakúskou obchodnou komorou (www.wko.at). Celý systém vzájomného uznávania diplomov a kvalifikačných skúšok sa riadi smernicou Európskeho spoločenstva 92/51/EWG a 89/48/EWG. Posudzovanie spôsobilosti vykonávať činnosť na území Rakúskej republiky a uznávanie kvalifikácie vykonáva Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: BMWA, Abteilung I/9 Gewerberechtsvollziehung, alebo Abteilung I/4, Stubenring 1, A-1011 Wien, tel: , Sloboda poskytovania služieb Podnikateľský subjekt z ktoréhokoľvek členského štátu môže poskytovať svoje služby: - založením svojej organizačnej zložky (právo na etablovanie sa, viď bod č. 1) alebo - prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb, bez toho, aby bol diskriminovaný na základe svojej národnosti. Na túto oblasť sa vzťahuje jediné všeobecné pravidlo podnikateľ sa musí riadiť zákonmi štátu, na území ktorého podniká. V praxi to znamená, že podnikateľský subjekt zo Slovenskej republiky poskytujúci služby napríklad v Rakúsku sa riadi zákonmi platnými pre oblasť jeho podnikania v Rakúsku, pričom má rovnaké práva a povinnosti ako rakúske podnikateľské subjekty. Právo na cezhraničné poskytovanie služieb je právo podnikateľského subjektu zostať vo svojom materskom štáte a súčasne poskytovať svoje služby príslušníkom ktoréhokoľvek členského štátu. Znamená to, že slovenská spoločnosť má od 1. mája 2004 právo poskytovať svoje služby zákazníkom napríklad v Rakúsku bez toho, aby jej v tom bránili rakúske právne predpisy. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá chce dočasne vykonávať zárobkovú činnosť na území iného členského štátu, je potrebné splniť najmä nasledujúce kritériá: samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike po určitú dobu pred odchodom na územie druhého členského štátu, a to najmenej po dobu 4 mesiacov, existencia zmlúv, ktoré preukazujú, že samostatná zárobková činnosť musí byť skutočne vykonávaná na území členského štátu, samostatne zárobkovo činná osoba musí i počas výkonu dočasnej činnosti v inom členskom štáte zachovávať v Slovenskej republike podmienky umožňujúce pokračovanie v činnosti po jej návrate (napríklad zachovanie jej kancelárie alebo akéhokoľvek živnostenského zariadenia, platenie poistného na sociálne poistenie, platenie daňových odvodov, trvanie zápisu v profesijnej komore alebo v obchodnom registri a podobne). V zmysle Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa za služby pokladajú úkony, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o slobode pohybu tovaru, kapitálu a osôb. Sú to najmä činnosti: a) priemyselnej povahy, b) obchodnej povahy, c) remeselnej povahy, d) a oblasť slobodných povolaní. Rešpektujúc ustanovenia kapitoly o práve podnikať, môže poskytovateľ služieb dočasne vykonávať svoju činnosť v štáte, kde je služba poskytovaná, za rovnakých podmienok, aké štát ukladá vlastným príslušníkom. Dočasný charakter pri poskytovaní služieb v inom členskom štáte nemôže byť hodnotený len na základe doby trvania, ale musí sa zohľadniť aj pravidelnosť, periodicita a nepretržitosť. V zmysle zmluvy zakladajúcej ES, dočasnosť poskytovania služieb neznamená, že poskytovateľ služieb 2

3 nemôže mať určitý druh infraštruktúry v hostiteľskom členskom štáte (vrátane kancelárie alebo miestnosti pre konzultácie), pokiaľ je infraštrúktura potrebná na účely vykonávania služieb. V prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku dočasnosti, môže slovenský živnostník poskytovať služby v Rakúsku iba na základe rakúskeho živnostenského listu, pretože slovenský živnostenský list ho oprávňuje podnikať iba na území Slovenskej republiky. V takomto prípade môže využiť slobodu etablovania, na základe ktorej má možnosť získať živnostenské oprávnenie v Rakúsku, a to za rovnakých podmienok ako rakúsky občania. (informácie o práve na etablovanie sú uvedené v bode 1 tohto informačného materiálu). Posudzovanie toho, či ide o samostatne zárobkovú činnosť, na ktorú nie je potrebné získať pracovné povolenie, sa vykonáva na základe rakúskeho práva. Nie je rozhodujúce označenie právneho vzťahu, napr. zmluva o dielo; posudzujú sa všetky relevantné okolnosti. Ak prevažujú indície ekonomickej alebo osobnej závislosti dotknutej osoby od objednávateľa, predpokladá sa, že ide o pracovnoprávny vzťah, ktorý podľa zákona podlieha povoleniu a ustanovenia o voľnom pohybe pracovných síl, a teda aj obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky. Podrobnejšie informácie o možnostiach poskytovania služieb na základe živnostenského oprávnenia vydaného v SR, alebo o potrebe získať živnostenské oprávnenie v Rakúsku, je možné získať aj na živnostenských úradoch (Gewerbeamt) na príslušných okresných úradoch v Rakúsku (Bezirkshauptmannschaft adresy jednotlivých Okresných úradov Na základe slovenského živnostenského oprávnenia je možné poskytnúť službu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. K tomu je potrebná tzv. apostille doložka, ktorú vydáva odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra. Na základe nej je potom možné vykonať jednorázovú službu napríklad inštalatérske práce v Rakúsku. Voľné poskytovanie služieb v Rakúskej republike sa vzťahuje len na držiteľov živnostenského oprávnenia, nie na pracovníkov, ktorých zamestnávajú títo živnostníci. Zamestnanci slovenských živnostníkov potrebujú vysielacie povolenie od rakúskeho úradu práce. Taktiež podľa rakúskeho živnostenského poriadku sú vymedzené živnosti, ktoré je možné na území Rakúskej republiky možné dočasne vykonávať iba na základe povolenia z Ministerstva hospodárstva a obchodu. Osobou u ktorej sa môžete informovať je pán Steiner z Ministerstva hospodárstva a práce Vychádzajúc z 373g ods.1 GewO rakúskeho živnostenského poriadku, môžu štátni príslušníci členského štátu EÚ, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo v členskom štáte EÚ a oprávnenie vykonávať činnosť, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia rakúskeho Živnostenského poriadku, dočasne vykonávať zmluvne dojednané živnostenské činnosti v Rakúsku za rovnakých podmienok ako rakúski štátni príslušníci. Podľa tohto zákona sú predpísanými preukazmi spôsobilosti, pre cezhranične činných živnostníkov, uznanie Anerkennung (podľa 373c GewO) alebo potvrdenie Gleichhaltung (podľa 373d alebo 373e). Podľa tohto zákonného ustanovenia potrebujú slovenskí podnikatelia pre vykonávanie reglementovanej živnosti v Rakúsku uznanie Anerkennung. Toto uznanie je postačujúcim dôkazom o ich spôsobilosti pre vykonávanie príslušnej živnosti. O Anerkennung je potrebné žiadať na Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung I/9 (Rakúske spolkové ministerstvo hospodárstva a práce, oddelenie I/9). K žiadosti sa prikladá doklad o: a) odbornom vzdelaní a štátnej príslušnosti podnikateľ poskytujúceho službu, b) EU osvedčenie o vykonávaných činnostiach na Slovensku, ktoré môžete získať na príslušnom Krajskom úrade na Slovensku, c) výpis z registra trestov z Generálnej prokuratúry. Všetky predložené dokumenty musia byť preložené do nemčiny a overené. Slovenský živnostník si taktiež musí zaobstarať formuláre E101 a E111. Formulár E101 mu na žiadosť vystaví Sociálna poisťovňa. Týmto formulárom sa osvedčuje skutočnosť, že osoba na ktorú bol tento formulár vystavený podlieha aj naďalej predpisom v sociálnej oblasti domovského štátu. Formulárom E111, potvrdeným príslušnou zdravotnou poisťovňou, sa garantuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ako občanovi danej krajiny, ktorý je zdravotne poistený. 3

4 3. Vyslanie pracovníkov a dočasné obmedzenia voľného pohybu pracovníkov Problematikou vysielania zamestnancov sa zaoberala aj judikatúra Európskeho súdneho dvora (rozhodnutie č. 181/2000), ktorá uvádza charakteristické znaky vyslania, najmä vo vzťahu vysielajúceho zamestnávateľa a vysielaného zamestnanca. Takýmito charakteristickými znakmi sú najmä: pracovnoprávny vzťah k pôvodnému zamestnávateľovi trvá po celú dobu vyslania, právo zrušiť pracovnú zmluvu a skončiť pracovný pomer výpoveďou má iba vysielajúci zamestnávateľ, vysielajúci zamestnávateľ má právo určiť charakter práce vykonávanej vyslaným zamestnancom (nevzťahuje sa na určenie podrobností týkajúcich sa druhu práce a podmienok jej výkonu, ale rozhodnutia vo všeobecnosti o konečnom produkte alebo o hlavnej službe), mzdu za vykonanú prácu je povinný vyplatiť vysielajúci zamestnávateľ, t. j. nejedná sa o prípad, keď zamestnanec vo svojom pôvodnom zamestnaní čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy a v členskom štáte EÚ pracuje v pracovnoprávnom vzťahu k inému zamestnávateľovi, zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky vykonáva aktivity na území Slovenskej republiky t.j. o vyslanie sa nejedná v tých prípadoch, keď zamestnávateľ v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu činnosť a ide iba o organizáciu formálne zriadenú za účelom obchádzania právnych predpisov o sociálnom poistení, zamestnávateľ musí na území Slovenskej republiky aj naďalej vykonávať významnú ekonomickú činnosť a počet zamestnancov, ktorí zostanú vykonávať prácu na území Slovenskej republiky je najmenej 15 % z celkového počtu zamestnancov okrem administratívnych zamestnancov a zamestnancov zaoberajúcich sa výlučne manažmentom, odvádzanie poistného na sociálne poistenie za zamestnancov a za zamestnávateľa. Vyhlásenie zamestnávateľa o plnení tejto povinnosti je súčasťou žiadosti o vystavenie formulára E 101. Tento formulár potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec počas dočasného výkonu práce na území iného členského štátu EÚ aj naďalej podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky a teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva činnosť. Sociálna poisťovňa vystaví formulár iba na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa alebo zamestnanca. Vzory žiadostí sú príslupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne. Žiadosť sa podáva Sociálnej poisťovni, ústredie, prostredníctvom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá overí obsah a správnosť údajov. Ak sú splnené všetky podmienky vyslania a predložené všetky požadované doklady, vystaví Sociálna poisťovňa (bratislavské ústredie) potvrdenie o používaní právnych predpisov Slovenskej republiky na formulári E 101. Podmienkou vyslania je skutočnosť, že očakávané trvanie tejto práce neprekročí 12 mesiacov a že daná osoba nie je vyslaná nahradiť inú osobu, ktorá skončila svoju dobu vyslania. S cieľom čeliť závažnému narušeniu trhu práce členských štátov v určitých citlivých odvetviach služieb alebo jeho ohrozeniu, ktoré môže vzniknúť v niektorých regiónoch ako dôsledok nadnárodného poskytovania služieb, v zmysle článku 1 smernice 96/71/ES, sú Nemecko a Rakúsko po upovedomení Európskej komisie oprávnené odchýliť sa od prvého odseku článku 49 zmluvy o ES a zaviesť vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných dohôd, ktoré dočasne obmedzujú voľný pohyb pracovníkov (právo prijať prácu v Nemecku alebo Rakúsku podlieha vnútroštátnym opatreniam) Prvá fáza prechodného obdobia trvá 2 roky a môže byt predĺžená až na sedem rokov od doby pristúpenia nových štátov do EÚ. Počas tohto obdobia Rakúsko môže prijať opatrenia obmedzujúce cezhraničné poskytovanie služieb, vysielanie zamestnancov a zamestnávanie pracovníkov z nových členských štátov. Akt o pristúpení vymenúva hospodárske činnosti, na ktoré sa obmedzenia môžu uplatňovať. Novelou rakúskeho zákona o zahraničných pracovníkoch (Ausländerbeschäftigungsgesetz) bolo obmedzené na území Rakúska poskytovanie služieb slovenskými spoločnosťami. Tieto nemôžu voľne vysielať svojich zamestnancov (podľa smernice 4

5 96/71/ES o vysielaní pracovníkov) na vykonanie prác do Rakúska v sektoroch, ktorých sa obmedzenia týkajú. Podľa prílohy 14., Zmluvy o pristúpení ide o tieto sektory: stavebné živnosti podľa európskej normy NACE podľa smernice EU 96/71/EG s tým súvisiace činnosti (výkopové práce, zemné práce, stavebné práce, demolačné práce, zariaďovanie a vybavovanie, prestavba, renovácia, oprava, údržba a ošetrovanie budov (maliarske práce a upratovanie), sanačné práce) sociálne služby podľa NACE záhradnícke služby podľa NACE čistiace služby (budovy, autá, inventár) podľa NACE bezpečnostné služby podľa NACE výroba oceľových konštrukcií podľa NACE spracovanie prírodného kameňa podľa NACE 26.7 domáca starostlivosť o chorých podľa NACE Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pohybu pracovných síl, sa pre spoločnosti, ktoré chcú vykonávať služby (montáže, inštalácie) na území Rakúskej republiky vzťahuje 18 odseky 1-11 Zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Cudzinec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Rakúskej republiky potrebuje pracovné povolenie. V prípade, že práce na území Rakúskej republiky netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, potrebujú títo cudzinci tzv. vysielacie povolenie Entsendebewilligung, ktoré môže byť udelené na dobu max. 4 mesiacov. Pri vydávaní takýchto povolení sa posudzuje predovšetkým stav rakúskeho trhu práce, dôvody zamestnávania cudzinca pre danú činnosť. Pre činnosti, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie pohybu pracovných síl sa aplikujú ustanovenia 18 ods zákona č. 218/1975 o zamestnávaní cudzincov na území Rakúskej republiky. Cudzinec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Rakúskej republiky, ale na území členského štátu Európskej únie a činnosť, ktorú vykonáva na území Rakúskej republiky nespadá do odvetví na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie, potrebuje tzv. EU- Entsendebestätigung EÚ vysielacie potvrdenie. Toto potvrdenie vydá príslušná regionálna pobočka Rakúskeho úradu práce (Arbeitsmarktservice Österreich AMS). Zamestnávanie cudzinca na území Rakúskej republiky musí byť oznámené príslušnej regionálnej pobočke. AMS vydá toto potvrdenie v priebehu 6 týždňov. Vysielacie potvrdenie sa vydá ak: 1) cudzinec je zamestnaný u svojho zamestnávateľa najmenej 1 rok v riadnom pracovnom pomere, alebo má pracovnú zmluvu so svojim zamestnávateľom na dobu neurčitú 2) sú dodržané pracovné a mzdové podmienky stanovené v 7b odsek 1) a 2) Zákona o pracovnej zmluve prispôsobovací zákon. Žiadosť o vydanie vysielacieho povolenia vydáva pobočka AMS na žiadosť rakúskej firmy do ktorej budú zamestnanci vyslaný. Konkrétne a záväzné informácie : AMS Österreich, Bundesgeschäftsstelle, Treustraße 35-43, A Wien, tel.: 00431/ alebo na Ministerstve hospodárstva a práce RR Spoločnosť, ktorá svojich zamestnancov vysiela do Rakúska musí svojich pracovníkov prihlásiť na Centrále pre kontrolu čiernej práce (Zentrale Koordinationsstelle fur die Kontrolle der illegalen Beschaftigung nach dem Auslanderbeschaftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts- Anpassungsgesetz), ktoré sídli na Federálnom ministerstve financií (adresa - Schnirchgasse 9, A Wien). Táto registrácia musí byť vykonaná najneskôr sedem dní pred začiatkom výkonu prác. Oznámenie musí obsahovať: - názov a sídlo vysielajúcej spoločnosti - meno a adresu splnomocneného pracovníka - názov a sídlo hlavného kontraktora v Rakúsku - mená, adresy, dátumy narodenia a čísla sociálnych poistiek vysielaných pracovníkov - začiatok výkonu prác - mzdu každého vyslaného pracovníka - presné miesto výkonu práce - typ práce, ktorú bude vyslaný pracovník vykonávať 5

6 Vyslaný pracovník by mal mať zo sebou aj formulár E111, ktorý mu na požiadanie vystaví jeho zdravotná poisťovňa. Podľa smernice 73/148/EHS, členský štát na ktorého území sú služby poskytované, vydá právo bydliska, ako dôkaz práva pobytu, ak toto obdobie presahuje 3 mesiace. V období nepresahujúcom 3 mesiace je platným identifikačným preukazom pas, na základe ktorého dotyčná osoba vstúpila na územie. Členský štát však môže žiadať od dotyčnej osoby hlásiť jej prítomnosť na území. Informácie o vysielaní pracovníkov do Rakúska spracoval Arbeitsmarktservice na svojej stánke Ďalšie zdroje informácii o podnikaní a poskytovaní služieb v Rakúsku: Podnikanie v Rakúsku Slovenský radca vo Viedni, pán Ing. Šikulaj MV SR, Oddelenie živnostenského podnikania tel: 02 / , Vysielanie pracovníkov do Rakúska - Sprievodca úradmi v Rakúsku - Úrad rakúskeho predsedu vlády prevádzkuje tzv. europatelefón, PO - PIA od 8:00 do 18:00 Tel.: Servis pre podnikateľov na federálnom ministerstve hospodárstva a práce BMWA - tel: / 73572, fax: Rakúska obchodná komora (Wirtschaftskammer - WKÖ) - Servis pre začínajúcich podnikateľov Gruenderservice poskytuje WKÖ - tel: , Austrian business Agency - Integrace voľný pohyb pracovných síl - obmedzenia v Rakúsku - Založenie spoločnosti v Rakúsku Smernica 96/71/ES a 73/148/ES je zverejnená na stránke Inštitútu pre aproximáciu práva Eures Vysielanie pracovníkov do Rakúska Vysielanie pracovníkov - D5DD806F7EBB/8418/cross_border_bosting_1.pdf Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Euro info centrum Reimanova 9, Prešov Tel.: 051 / , 330, Fax: 051 / Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Euro info centrum Záhradnícka ul. 153, Bratislava Tel.: 02 / , fax 02 /

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Podnikanie v Rakúsku

Podnikanie v Rakúsku Podnikanie v Rakúsku Rakúska republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel

Mehr

Podmienky podnikania v Rakúsku

Podmienky podnikania v Rakúsku Podmienky podnikania v Rakúsku Praktická príručka pre slovenských podnikateľov Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu INTERREG IIIA Rakúsko Slovenská republika. Projekt je spolufinancovaný Európskou

Mehr

Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko

Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko Nemecká republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie

Mehr

Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach

Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach Voľné poskytovanie služieb v otázkach a odpovediach Sprievodca bol publikovaný za finančnej podpory Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel Európskej komisie. Spolufinancované z prostriedkov

Mehr

Poskytovanie remeselných služieb v Nemecku. Informačný materiál Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Poskytovanie remeselných služieb v Nemecku. Informačný materiál Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory P! " #$%& '!(% N " %) Nasledujúce informácie platia pre firmy zo Slovenskej republiky, ktoré poskytujú remeselné, montážne a iné služby a nemajú tu pobočku. Je potrebné uskutočniť nasledujúce kroky: 1.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Poskytovanie remeselných služieb v Nemecku

Poskytovanie remeselných služieb v Nemecku Poskytovanie remeselných služieb Nasledujúce informácie platia pre firmy zo Slovenskej republiky, ktoré poskytujú remeselné, montážne a iné služby a nemajú tu pobočku. Je potrebné uskutočniť nasledujúce

Mehr

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY Založenie vlastnej spoločnosti pozostáva z týchto siedmich krokov 1. Právne, finančné poradenstvo a poradenstvo

Mehr

september 2011 Článok 1

september 2011 Článok 1 Metodické usmernenie č. 2/3/2007 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 september 2011 Článok 1 Úvodné ustanovenie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Mehr

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť?

Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Legalizácia 24-hodinového opatrovania - Čo treba robiť? Podporný model Ministerstva sociálnych vecí od 1.1.08 Otázky Ktoré služby môžem využiť? Aké zákonné predpoklady existujú? Čo je potrebné zohľadniť

Mehr

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Anglicko Entlohnung : 1 200 GBP za mesiac einschließlich Steuer Betreute Person: ohne Angabe Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 0 freie Plätze:

Mehr

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona

(Návrh) Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA. 1 Predmet zákona (Návrh) 578 ZÁKON z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná

Mehr

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb

OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb SK SK SK 2 OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie vysielania pracovníkov v rámci poskytovania služieb 3 1. ÚČEL TOHTO OZNÁMENIA Článok 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje zásadu že členské štáty

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku Ausgabe/vydanie:

Mehr

Založenie podniku vo Viedni

Založenie podniku vo Viedni Založenie podniku vo Viedni Vážené podnikateľky a podnikatelia, na nasledujúcich stránkach nájdete zhrnuté informácie vo forme otázok a odpovedí ohľadom Vásho pobytu v Rakúsku, založenia podniku, daní,

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Ausgabe August 2011 / Vydanie august 2011 www.roedl.com/sk Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Inhalt: Recht aktuell

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR)

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit eines

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

1. Úvod. 2. Vymedzenie základných pojmov

1. Úvod. 2. Vymedzenie základných pojmov Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní rozsahu daňových povinností daňovníkov na území Slovenskej republiky (rezidencia) 1. Úvod Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť

Mehr

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen Der Bundespräsident

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Základy pracovného práva v Rakúsku

Základy pracovného práva v Rakúsku Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts in slowakischer Sprache Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts Slovenskí občania

Mehr

1 / 6

1 / 6 wwweuropaeische-haushaltshilfende 1 / 6 Arbeitsvertrag für Europäische Haushaltshilfe in Deutschland nach gültigem deutschen Arbeitsgesetz Pracovná zmluva pre európsku domácu pomocnú silu v Nemecku podľa

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personální agentura Opatrovateľ / ka - Nemecko Odměna : 2 230 za turnus včetně daně Muž Požaduji. kvalifikace: Opatrovateľ / ka Počet opatrovaných osob: 2 volná místa: Země: Nemecko Datum nástupu: 28.07.2015

Mehr

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache)

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) Január 2013 KOLEGYNE A KOLEGOVIA! Vytlačený dokument v podobe

Mehr

ZÁKON z 28. januára 2014,

ZÁKON z 28. januára 2014, Čiastka 14 Zbierka zákonov č. 35/2014 Strana 243 35 ZÁKON z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19.10.2012 COM(2012) 621 final Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Prehľad témy 1. Úvod 2. Práca, jej význam a chápanie 3. Právo na prácu 4. Trh práce 5. Nezamestnanosť 6. Politika zamestnanosti EÚ 7. Prístup k trhu práce

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

2. Obzvlášť závažná vina odsúdeného

2. Obzvlášť závažná vina odsúdeného Časopis pro právní vědu a praxi tohto inštitútu v Spolkovej republike Nemecko, nakoľko sa v určitých smeroch odlišuje od právnej úpravy Slovenskej a Českej republiky a môže tak priniesť iný pohľad na problematiku.

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k uplatneniu 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v článku 138 ods. 1 ustanovuje,

Mehr

Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky Cestovnej kancelárie TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky Cestovnej kancelárie TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky Cestovnej kancelárie TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. I. ČASŤ 1. Úvodné ustanovenia 1.1 Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 3 430 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch I. Úvodné ustanovenia Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch (ďalej iba Všeobecné podmienky) zakúpených v cestovnej agentúre Neckermann

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO.

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO. Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO www.euraxess.sk http://ec.europa.eu/euraxess Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov EURAXESS SLOVENSKO Táto publikácia vznikla ako súčasť

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

An das Finanzamt Chemnitz-Süd Paul-Bertz-Straße Chemnitz. 1 Allgemeine Angaben / Všeobecné údaje. Wichtige Hinweise / Dôležité pokyny

An das Finanzamt Chemnitz-Süd Paul-Bertz-Straße Chemnitz. 1 Allgemeine Angaben / Všeobecné údaje. Wichtige Hinweise / Dôležité pokyny An das Finanzamt Chemnitz-Süd Paul-Bertz-Straße 1 09120 Chemnitz Fragebogen zur steuerlichen Registrierung in Deutschland für Einzelunternehmer (Bau) aus der Slowakischen Republik Dotazník pre daňovú registráciu

Mehr

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, > Novelle des Gesetzes Nr. 222/2004 Slg. über Mehrwertsteuer

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, > Novelle des Gesetzes Nr. 222/2004 Slg. über Mehrwertsteuer Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva www.roedl.com/sk Lesen Sie in dieser Ausgabe: Steuern aktuell Zmeny

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku www.roedl.com/sk

Mehr

Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová. Integrácia. na lokálnej. výskumné zistenia a odporúčania

Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová. Integrácia. na lokálnej. výskumné zistenia a odporúčania Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová Integrácia migrantov na lokálnej ú r o v n i výskumné zistenia a odporúčania Bratislava 2011 Bratislava 2011 Integrácia migrantov na lokálnej

Mehr

Annelore Hamilton. Volksbank Filder eg, Rozsudok

Annelore Hamilton. Volksbank Filder eg, Rozsudok ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. apríla 2008 (*) Ochrana spotrebiteľa Zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov Smernica 85/577/EHS Článok 4 prvý odsek a článok 5 ods. 1 Dlhodobá úverová

Mehr

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve.

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. OÖ.Tourismus/Röbl Österreichische Hoteliervereinigung Die freie Interessenvertretung Vitajte v Rakúsku Rakúsko Vás hľadá! Ste mladí, angažovaní, pracovití

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku

Vaše práva sociálneho zabezpečenia. v Nemecku Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

ROZHODNUTIE KOMISIE z 22. augusta 2002,

ROZHODNUTIE KOMISIE z 22. augusta 2002, ROZHODNUTIE KOMISIE z 22. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/79/ES zavádzajúce osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich, s pôvodom v Číne alebo z

Mehr

Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy.

Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy. Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy. JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 18.1.2017 1 Voľne dostupná

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Všeobecné obchodné podmienky pre darčekové karty PayLife MasterCard Shopping Center

Všeobecné obchodné podmienky pre darčekové karty PayLife MasterCard Shopping Center Všeobecné obchodné podmienky pre darčekové karty PayLife MasterCard Shopping Center I. Informácie podľa 26 v spojení s 28 rakúskeho zákona o platobných službách (ZaDiG), podľa 5 a 8 rakúskeho zákona o

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Informácie a oznámenia ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA... 10

Informácie a oznámenia ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA... 10 Úradný vestník ISSN 1725-5236 C 306 Európskej únie Slovenské vydanie Informácie a oznámenia Zväzok 50 17. decembra 2007 Číslo oznamu Obsah Strana 2007/C 306/01 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopíňa

Mehr

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) Autor: Ing. Richard Farkaš, PhD. Zdroj: Dane a účtovníctvo v praxi, vydanie 3/2013, ročník 2013, ISSN 1335-7034 K reakcii JUDr. Mag. Jána Čarnogurského,

Mehr

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 2016 ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE www.svagw.at www.svagw.at 1 Vážená pani! Vážený pán! Všetky samostatne zárobkovo činné osoby v Rakúsku (okrem poľnohospodárov

Mehr

OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A.S., PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB Strana 1 z 32 O B S A H A. Všeobecná časť 1. Základné ustanovenia 2. Definície 3. Konanie a podpisovanie 3.1. Konanie

Mehr

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht Gewerkschaftsbünde Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Pramene pracovného práva Rechtsquellen des Arbeitsrechts Ústava SR, Zákonník práce

Mehr

PROSPEKT OPATROVANIE OSÔB. (Merkblatt Personenbetreuung Slowakisch)

PROSPEKT OPATROVANIE OSÔB. (Merkblatt Personenbetreuung Slowakisch) PROSPEKT OPATROVANIE OSÔB (Merkblatt Personenbetreuung Slowakisch) Január 2016 1. Poradie prihlasovania 1. Prihlásenie bydliska v Rakúsku Na príslušnom obecnom úrade alebo magistráte nahláste svoje bydlisko

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Recht aktuell

Tvoríme základy. Liebe Leserin, lieber Leser, Milé čitateľky, milí čitatelia, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Recht aktuell Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva Ausgabe / vydanie: Dezember / december 2012 www.roedl.com/sk Lesen

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri autológnom odbere kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva Vertrag über die Zusammenarbeit

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna Dôvodová správa. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného

Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna Dôvodová správa. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 Znenie prijaté na dvadsiatom zasadnutí Dôvodová správa Trevor Hartley a Masato Dogauchi Redakčne spracované

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov G/23/08/80000/2308/62Z Ako obce používajú 5 Občianskeho zákonníka

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais

ANKETA: Z ROKA NA ROK JANUÁR 1/2009. Príspevok na starostlivosť o dieťa. I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR JANUÁR 1/2009 ÚPSVR I keď sú iní, sú tu Inšpiratívne cesty: Rzesów a Calais EURES Práca v EÚ: Česká republika

Mehr

Právo obetí násilia na ochranu a pomoc

Právo obetí násilia na ochranu a pomoc Právo obetí násilia na ochranu a pomoc Zákony na ochranu pred násilím v Rakúsku september 2009 po slovensky Násilie je trestné a nič ho neospravedlňuje. Obete majú právo na ochranu a pomoc! ZÁKONY NA OCHRANU

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

Cestovné poistenie. ku Kreditnej karte VISA EXCLUSIVE vydávanej Slovenskou sporiteľňou, a.s. TRAVEL INSURANCE, REISEVERSICHERUNG.

Cestovné poistenie. ku Kreditnej karte VISA EXCLUSIVE vydávanej Slovenskou sporiteľňou, a.s. TRAVEL INSURANCE, REISEVERSICHERUNG. Cestovné poistenie ku Kreditnej karte VISA EXCLUSIVE vydávanej Slovenskou sporiteľňou, a.s. TRAVEL INSURANCE, REISEVERSICHERUNG Infolinka: 0800 120 000 www.kooperativa.sk Bez starostí je život krajší SK

Mehr

Vozňový list CUV kombinovanej dopravy Wagenbrief CUV Kombinierter Verkehr. Číslo Nr. Prílohy Beilagen. Prevzaté: Übernahme. Miesto Ort.

Vozňový list CUV kombinovanej dopravy Wagenbrief CUV Kombinierter Verkehr. Číslo Nr. Prílohy Beilagen. Prevzaté: Übernahme. Miesto Ort. Vyplňuje podnik kombinovanej dopravy alebo zákazník/zasielateľ Durch das Unternehmen des Kombinierten Verkehrs oder den Kunden/uflieferer auszufüllen X Čo sa hodí, označte krížikom Zutreffendes ankreuzen

Mehr

Dňa vyšla v Zbierke zákonov novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, obsahuje nasledovné významné zmeny:

Dňa vyšla v Zbierke zákonov novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, obsahuje nasledovné významné zmeny: NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV, ODVODOV A SPRÁVY DANÍ ÚČINNÉ OD 1.1.2013 Počas celého uplynulého roka 2012 sme Vás prostredníctvom Mailingu BMB Leitner informovali o zmenách a novinkách

Mehr

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT ŽIVNOSTENSKÉ SOCIÁLNE POISTENIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Pensions/PflegegeldService 2008 Plus pre podnikateľky a podnikateľov Naše služby 2011 PREDSLOV

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

Ak spôsobíte v zahraničí inému škodu na majetku alebo zdraví:

Ak spôsobíte v zahraničí inému škodu na majetku alebo zdraví: AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI? Ak pri ceste v zahraničí utrpíte zranenie, ochoriete, alebo Vám vznikne iná škoda krytá týmto poistením, predovšetkým: - dbajte, aby sa následky poistnej udalosti

Mehr

OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY ECI (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE)

OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY ECI (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE) PRO BONO apríl/2013 OSTATNÉ KAPITALOVÉ FONDY (ÚČET 413 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE) Tvorba a použitie ostatných kapitálových fondov podľa slovenského práva Najnovšie vydanie bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK RODIČOVI FEBRUÁR 02/2010. Úrad PSVR v Nových Zámkoch Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK RODIČOVI FEBRUÁR 02/2010. Úrad PSVR v Nových Zámkoch Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR ÚPSVR Job forum LEONARDO partnerstvo ASK a ÚPSVR Komárno Inovácia pri orientovaní sa na trhu práce Pomoc

Mehr