3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce"

Transkript

1 UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl

2 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna Kutnohorská 675/20, Kremnica 3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce 4. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BA Spojená škola - Základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 3, Bratislava 5. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Špeciálna základná škola internátna Viničná 12, Fiľakovo 6. Zhrnutie bilaterálneho projektu p-BB Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne Kutnohorská 675/20, Kremnica 7. Zhrnutie multilaterálneho projektu Špeciálna základná škola Stred 39, Turzovka 8. Zhrnutie multilaterálneho projektu Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce

3 1. Úvod Cieľom Školských partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umoţňujú ţiakom a učiteľom z rôznych partnerských krajín pracovať spolu počas trvania partnerstva na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu a zároveň tvoriť spoločný výsledný produkt. Školské partnerstvá pomáhajú ţiakom a učiteľom nadobudnúť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na ktorú je projekt zameraný, ale tieţ v oblasti tímovej práce, spoločenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít a pouţívania informačných a komunikačných technológií. Zapojenie sa do partnerstva navyše umoţňuje ţiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Školské partnerstvá sa rozdeľujú na: o multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do Programu celoţivotného vzdelávania - LLP) o bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu ţiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP) Cieľom tvorby tejto publikácie je predstavenie ukončených partnerstiev špeciálnych škôl, ktoré sa realizovali v rokoch Zapojenie špeciálnych škôl do Comenius Školských partnerstiev je veľmi nízke, napriek tomu, ţe SAAIC Národná agentúra Programu celoţivotného vzdelávania sa dlhodobo snaţí podporovať práve takýto typ škôl. Prehľad zapojenia škôl v Comenius Školských partnerstvách :

4 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna Kutnohorská 675/20, Kremnica Názov partnerstva: The Fairytales and the Legends of Europe Partnerské školy: Specjalny Ósrodek Szkolno-Wychowawczy, Zbaszyń, Poľsko (koordinátor projektu) Am Grünen Grund Schule mit dem Förderschwerpunkt gestige Entwicklung, Belzig, Nemecko Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Na projekte participovali tri špeciálne školy z Poľska, Nemecka a Slovenska. Počas kaţdého roka sa ţiaci všetkých troch škôl oboznamovali s kultúrou a históriou krajín a miest odkiaľ pochádzali jednotliví partneri. Uskutočňovalo sa to cez spoločnú prácu na vybraných rozprávkach a legendách, ktoré sú charakteristické pre daný región. Mnohostranná spolupráca cez rozprávky podľa poţiadaviek projektu sa uskutočňovala na vyučovacích hodinách, ale aj mimo vyučovania. Výsledky boli prezentované na mnohých vystúpeniach a výstavách a boli pouţité aj na hlavný produkt projektu ako ilustrácie. Kniha rozprávok bola publikovaná v kaţdom roku trvania projektu. Tri knihy rozprávok boli distribuované medzi školami a kniţnicami. Okrem knihy rozprávok školy urobili aj divadelné predstavenia k jednotlivým rozprávkam a legendám. Tieto divadelné predstavenia boli hrané na mnohých festivaloch, prehliadkach a v regionálnych výchovných zariadeniach. Prínosy: Všetky tri partnerské školy sú vzdelávacie inštitúcie pre špeciálnu výchovu zameranú na znevýhodnené deti a mládeţ. Väčšina z nich má ťaţké postihnutie sluchu, rečovej schopnosti a telesné a mentálne postihnutia. Vďaka účasti na projektovej práci tieto deti dostali moţnosť spoznať kultúru a históriu iných EÚ krajín, zlepšiť svoje zručnosti, schopnosti a zvýšiť sebavedomie. Bolo to moţné vďaka ich nadšeniu pri divadelných predstaveniach, kde mali moţnosť prezentovať svoje schopnosti v lokálnom prostredí a tieţ pri výstavách vlastných umeleckých prác, kde rodičia, spoluţiaci a široká verejnosť mohli obdivovať ich talent.

5 Reakcie účastníkov mobilít: Dopoludnia sme navštívili chránené dielne v Brandenburgu a keďže všetky tri partnerské školy vyučujeme postihnutých žiakov, veľmi nás zaujal prístup k postihnutým ľuďom v pracovnom procese. (úryvok zo správy z mobility v Nemecku novembra 2007) Už v Krakove sme sa oboznámili s legendou o wawelskom drakovi a na dnešný deň sme si pripravili divadelné predstavenie podľa rozprávky, ktorú sme napísali v štyroch jazykoch... mali sme z toho veľkú zábavu a páčilo sa to aj rodičom našich poľských kamarátov (úryvok zo správy z mobility v Poľsku júna 2008) 3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Názov slovenskej školy: Spojená škola - Špeciálna základná škola (koordinátor projektu) Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce Názov partnerstva: Wahrnehmen-Verstehen-Erleben Partnerské školy: Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény És Pedagógiai, Mosonmagyaróvár, Maďarsko Základní škola a mateřská škola, Nový Jičín, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: nemecký Zhrnutie: Partnerstvo medzi špeciálnymi základnými školami zo Slovenska, Čiech a Maďarska prebiehalo podľa vopred vypracovaného projektového kalendára. V prvom roku trvania projektu ţiaci spolu so svojimi pedagógmi spoznávali svoj región, jeho históriu, tradície, kultúrne a prírodné pamiatky. Pedagógovia si vzájomne vymenili i metodické materiály bulletiny a broţúrky spracované primeranou formou o týchto miestach, ktoré sú zapracované do časovotematických plánov a vyuţívajú sa na vyučovaní príslušných predmetov. Na projektových stretnutiach sa spolu so ţiakmi naučili tkať na tkáčskych stavoch, pliesť košíky, drôtovať, pracovať s hlinou a vyrábať keramické výrobky, pracovať servítkovou technikou, vyrábať ozdobné i úţitkové predmety z rôzneho prírodného materiálu. Učili sa pracovať s drevom - opracovávať samorasty. Spoločne vyrobili Veľký obrázkový slovník cudzích slov zloţený z najbeţnejšie pouţívaných slov, ktoré ţiaci v slovníku nakreslili a preloţili do českého, maďarského a nemeckého jazyka.

6 Prínosy: Medzinárodné partnerstvo kladne ovplyvnilo hľadanie a vyuţívanie nových, alternatívnych a inovatívnych prvkov vo vyučovaní. Projektová práca sa stala inšpiráciou pre materské, základné i stredné školy v regióne. Výsledky a výsledné produkty projektu môţu byť vyuţívané v iných špeciálnych základných alebo v materských školách, či v beţných základných školách. Vyuţiteľnosť je hlavne v regionálnej výchove, pri nacvičovaní rôznych folklórnych pásiem, ako i na samotnom vyučovaní (zemepis, dejepis, občianska výchova, hudobná výchova i etická výchova na odstraňovanie predsudkov, rasovej a národnej neznášanlivosti a xenofóbie). Reakcie účastníkov mobilít: Stráviť tri dni spolu s kolegami špeciálnymi pedagógmi z Maďarska a Čiech i spolu s našimi žiakmi, to sú vzácne okamihy výmeny pedagogických skúseností, rôznych poznatkov a podnetov, ktoré nás posúvajú v práci výrazne vpred. (úryvok zo správy z mobility v Maďarsku januára 2008) Boli sme v krásnej škole, kde sa učia takí istí žiaci ako my. Rozprávajú síce inou rečou, ale rozumeli sme si... Spolu s našimi učiteľmi sme si obliekli kroje a spievali sme slovenské pesničky. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Maďarsku januára 2008) Ujo šofér jazdil opatrne. V škole nás už všetci čakali a tešili sa na nás... Po obede sme sa učili pliesť košíky a drôtikovú techniku. Už vieme odrôtovať fľašu, šálku i kameň. Posledný deň sme boli na výlete vo Fulneku. Tam žil Komenský, veľký učiteľ. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Čechách mája 2008) 4. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BA Názov slovenskej školy: Spojená škola - Základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 3, Bratislava Názov partnerstva: eeurope Partnerské školy: St. Kevin`s School, Cork, Írsko (koordinátor projektu) Marshfields, Peterborough, Spojené kráľovstvo St. Gabriel`s School, Limerick, Írsko Waldschule Gem. Hauptschule Espelkamp, Espelkamp, Nemecko Cra Cañada Real, Cantaracillo, Španielsko Hlavný komunikačný jazyk: anglický

7 Zhrnutie: Cieľom partnerstva bolo umoţniť študentom spoznať iné európske krajiny a kultúry a zvýšiť ich povedomie o rôznorodosti a podobných črtách medzi nami. Projekt rozšíril obzor u postihnutých a sociálne znevýhodnených ţiakov, ktorých ţivotné skúsenosti sú často limitované a ktorí niekedy trpia nedostatkom záujmu a motivácie. Partnerstvo bolo postavené na metódach objavovania cez čítanie a zamerané na komunikáciu, kooperáciu a výraznejšie pouţívanie IKT, ako aj vizuálnych materiálov vhodných pre ţiakov so špeciálnymi potrebami. Všetky produkty, ktoré boli počas 2 rokov vytvorené, boli vystavené v školách. Vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi školami, ale aj jednotlivými kolegami sú jedným z najvýraznejších prínosov projektu. Prezentovanie všetkých produktov na verejnosti posilnilo povedomie ţiakov a pocit príslušnosti k svojej škole. Návštevy iných škôl v Európe pomohli spoznať iný spôsob školskej práce, iné kultúry a výchovno-vzdelávacie procesy a postupy. Prínosy: Nadšenie detí pre nový spôsob práce - spočiatku si nevedeli zvyknúť, neskôr si sami organizovali prácu v skupine, rozdeľovali si úlohy, pýtali sa, čo je v projekte nové a aké ďalšie aktivity sú pripravené. Projekt rovnako pomohol budovať spolupatričnosť a koordinovanú prácu medzi zapojenými pedagógmi, pocit hrdosti na vykonanú prácu, motiváciu prichádzať s vlastnými nápadmi a iniciatívou. Výsledky môţu byť motiváciou aj pre iné školy spolupracovať v rámci medzinárodných aktivít. Mnohé z výsledných produktov môţu byť vyuţívané ako učebné pomôcky a študijný materiál na rôznych predmetoch a rôznych stupňoch škôl. Školská ako aj spoločná medzinárodná webová stránka sú ukáţkou ako informovať o výsledkoch práce a neprerušiť kontakty len preto, ţe papierovo uţ nastal koniec spolupráce. Reakcie účastníkov mobilít: Kontakty s vyučujúcimi i deťmi prispeli k môjmu presvedčeniu, že naše špeciálne školstvo bolo rozvíjané správnym smerom a inovácie, ktoré na našej škole v rámci edukácie uplatňujeme, sú progresívne o čom svedčí i úspešná socializácia našich absolventov. (úryvok zo správy z mobility v Írsku marec 2008) V školách sme sa taktiež stretli s integráciou žiakov s rôznymi zdravotnými postihnutiami a mali sme možnosť vidieť prácu s nimi na jednotlivých hodinách, formy kompenzácie a rôzne metódy práce v intaktnom kolektíve. (úryvok zo správy z mobility v Španielsko júna 2008)

8 Škola má vynikajúce voľnočasové aktivity, napr. žonglovanie a divadlo, práca s drevom rúbanie dreva, ktorým zásobujú okolité obchody, a tak si škola aj privyrobí... (úryvok zo správy z mobility v Nemecku marec 2009) Asi najviac ma zaujala vstupná chodba do školy, pozdĺž nej viseli na stenách zarámované hodnotenia žiakov každý rámik obsahoval nejakú činnosť, v ktorej mohli žiaci vynikať a pod ňou boli uvedení žiaci, ktorí boli v danej oblasti najlepší za jednotlivé stupne. Hodnotenia a ocenenia sa týkali rôznych oblastí vzdelávania, praktických činností aj osobnostných kvalít. Pôsobilo to na mňa nesmierne pozitívne a hlavne motivujúco, pretože na stene sa objavilo meno každého žiaka. Mňa osobne to dosť inšpirovalo k podobnému hodnoteniu žiakov v mojej triede. (úryvok zo správy z mobility v Írsku júna 2009) 5. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Špeciálna základná škola internátna Viničná 12, Fiľakovo Názov partnerstva: Travelling Towards a Healthy Europe Partnerské školy: Ceip Maestro Manuel Aparceo, Chipiona, Španielsko (koordinátor projektu) Scoil Mhuire, Galway, Írsko Ramdala Primary School, Ramdala, Švédsko Stoica Ramona Lenuþa, Ghergheti, Rumunsko Scolatic Institutuion Maria Ida Viglino, Villeneuve, Taliansko Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Cieľom projektu bolo zlepšiť detské zdravie a dobrý psychický pocit v troch rôznych úrovniach - v osobnej úrovni, v triede a v škole. S vyuţitím metafory húsenice, z ktorej sa po zakuklení, cestujúc po konároch stromu vyvinie krásny motýľ - konár predstavuje krajinu, ktorú húsenica musí navštíviť, kým sa z nej vyvinie aktívny tolerantný a všetkému novému otvorený motýľ. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť učením sa o jazykoch, tradíciách, zvykoch a skúsenostiach zúčastnených krajín, spoluprácou medzi školami, rodinami a miestnou komunitou. Na projekte pracovali deti vo veku od 6 do 15 rokov. Kaţdá škola bola obohatená výmenou skúseností a stratégie vyučovania obohatená o nové hodnoty a sociálne zručnosti.

9 Prínosy: Pre učiteľov to bola výborná príleţitosť otestovať si svoje schopnosti a kompetencie a výborná príleţitosť pracovať v tíme zloţenom z učiteľov iných krajín. Je jednoduché komunikovať s kolegom vo vlastnej škole, ale je ťaţšie komunikovať s niekým, kto má iné skúsenosti, iný pohľad na riešenie úlohy a hovorí iným jazykom. Projekt mal významný prínos pre malú inštitúciu. Ukázalo sa, ţe pri vytvorení dobrých podmienok pre spoluprácu ľudia vedia zdolať aj obtiaţne úlohy, respektíve úlohy pred ktoré boli postavení po prvýkrát. Výsledky projektu môţu byť vyuţívané najmä inými špeciálnymi školami. K dispozícii je didaktický materiál pre učiteľov vo forme DVD, broţúrok, webovej stránky projektu, kde sú zaznamenané všetky dôleţité momenty v projekte. Reakcie účastníkov mobilít: Stretnutie malo veľmi významný motivačný účinok na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Projekt významnou mierou prispieva k vzájomnému spoznaniu sa... (úryvok zo správy z mobility v Írsku novembra 2009) 6. Zhrnutie bilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne Kutnohorská 675/20, Kremnica Názov partnerstva: Healthy People in a Healthy World Partnerské školy: Nyborgskolen, Nyborg, Dánsko (koordinátor projektu) Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Projekt bol zameraný na individuálny prístup k študentovi s cieľom podporiť jeho telo aj ducha v dobrej zdravotnej forme pre vedenie zdravého a plnohodnotného ţivota. Ďalej sa projekt zameriaval na stav našej planéty. Byť inovatívnymi a seriózne sa zaoberať hľadaním obnoviteľných zdrojov energie - to vedie k stabilizovaniu klímy a ozdraveniu sveta. Tieto témy boli hlavnými predmetmi rozvíjania vedomostí a spolupráce - ich naplnenie záviselo nielen od zručnosti v anglickom jazyku, ale aj od komunikácie v posunkovom jazyku dánskych a slovenských študentov.

10 Prínosy: Veľa študentov vďaka svojmu handicapu majú príliš úzke vzťahy s rodičmi a vďaka mobilite sa naučili zvládať aj situácie, ktoré za nich riešia rodičia. Študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali príleţitosť na spoznávanie iných krajín a kultúr jednak pri mobilite, ale aj pri vypracovaní testu o partnerskej krajine a iných aktivitách. Pri osobnej komunikácii so študentmi z partnerskej školy vyuţívali anglický jazyk v kombinácii s posunkovým jazykom. Pri spoznávaní vzdelávacieho systému inej krajiny škola získala skúsenosti pri tvorbe školských vzdelávacích programov a mimoškolských aktivít. Reakcie účastníkov mobilít: Komunikácia so študentmi - to bolo tiež niečo zaujímavé a poučné. Bolo veselé hľadať posunky, ktorým by sme všetci rozumeli. Nakoniec sa nám to podarilo. Pomohla nám aj angličtina. Teraz už viem, prečo je aj pre mňa potrebná. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Dánsku 28. septembra 9. októbra 2009) S dánskymi študentmi sme si počas dvoch týždňov pripravovali spoločný program, ktorý sme prezentovali v posledný večer nášho pobytu. Dopadlo to celkom dobre. Aj napriek jazykovej bariére sme si dokázali porozumieť a zabaviť sa. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Dánsku 28. septembra 9. októbra 2009) 7. Zhrnutie multilaterálneho projektu Názov slovenskej školy: Špeciálna základná škola Stred 39, Turzovka Názov partnerstva: For Seasons-Handicraft-Artistic Inspirations Partnerské školy: Zespół Szkól nr 9, Jastrzębie Zdrój, Poľsko (koordinátor projektu) Acoala Avram Iancu, Campia Turzii, Rumunsko Vali Muzaffer Ilkogretim Okulu, Manisa, Turecko Střední škola, základní a mateřska škola, Třinec, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Projekt zjednocuje ţiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutých) a ich učiteľov. Zlučuje rozdielne krajiny a komunity. Táto špeciálna téma projektu bola vybraná, aby sa zdôraznila jedna veľmi dôleţitá vec. Kaţdý má nárok rozvíjať tvorivé schopnosti bez ohľadu na handicap, pôvod alebo sociálne postavenie. Kaţdý ţiak sa začne cítiť členom európskej spoločnosti pomocou remeselných výrobkov. Tento projekt sa uskutočnil

11 prostredníctvom učenia a praktického pouţívania rozličných umeleckých techník. Pomocou spolupráce s miestnymi umelcami a s partnermi projektu Comenius, sa ţiaci naučili rôzne techniky. Motivujúca bola tieţ vzájomná výmena výrobkov medzi odlišnými kultúrami. Ukončenie plánovaných aktivít umoţnila rozširovať ponuku vzdelávania všetkým partnerským školám a implementovať nové formy a techniky umeleckých remesiel. Výstavy umenia ţiackych prác zvýšili povedomie miestnej spoločnosti o schopnostiach ţiakov s postihnutím, o fungovaní špeciálnych škôl a pozitívnych aspektoch projektu Comenius. Prínosy: Ţiaci si rozšírili jazykové znalosti slovnej zásoby v oblasti ručných prác a prírodných materiálov. Boli motivovaní pri plnení aktivít - predovšetkým na hodinách. Vďaka záverečnej prezentácii v škole, bola moţnosť zistiť vedomosti ţiakov o celom dvojročnom pôsobení školy v projekte, uvedomenie si ich významu v účasti na projekte, zhliadnutie výsledných prác z projektu. Ţiaci túto akciu veľmi kladne a s nadšením privítali, mali pocit dôleţitosti. Celá akcia bola motivačným mostíkom pre ďalšie aktivity na škole. Mnohé aktivity projektu boli prepojené a zahrnuté do školského vzdelávacieho programu, často sa prelínali i viaceré predmety. Vedenie školy veľmi pozitívne prijalo účasť na projekte, vidí v tom veľký prínos pre školu, predovšetkým ţiakov. Projektová práca si vyţaduje úzku spoluprácu s ostatnými pedagógmi, ktorí vidia zmysluplnosť a prínos projektu nielen pre seba samých, ale aj pre ţiakov, v povedomí verejnosti o škole, v zlepšení vzťahov na pracovisku. Reakcie účastníkov mobilít: V skupinách sme súťažili vo vedomostiach o EÚ, či základoch anglického jazyka. V poobedňajších hodinách sme sa vrátili domov, obohatení o nové priateľstvá s českými aj poľskými žiakmi. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Poľsku 22. októbra 2010) Potom sme robili úlohy. Prenášali sme vodu, potom sme skákali vo vreci, hádzali na kôš, kľučkovali sme okolo kuželiek... V telocvični som spoznal nového kamaráta Tomáša. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Českej republike 4. mája 2011) 8. Zhrnutie multilaterálneho projektu Názov slovenskej školy: Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce Názov partnerstva: Weidenbau und Schulhofgestaltung

12 Partnerské školy: Johannes-Landenberger-Schule, Waiblingen, Nemecko (koordinátor projektu) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intéménye és Gyermekotthona, Baja, Maďarsko Odborné učilište Kelč, Kelč, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: nemecký Zhrnutie: Partnerstvo štyroch škôl z Nemecka, Slovenska, Českej republiky a Maďarska so ţiakmi so špeciálnymi potrebami nadviazalo na predchádzajúcu spoluprácu. Zúčastnení ţiaci a učitelia spoznali kultúru a spôsob ţivota zúčastnených krajín. Získali a prehĺbili si svoje pracovné vedomosti a zručnosti v profesiách záhradník, stolár a v stavebných profesiách. Podporil sa vývin osobnosti - ţiaci získali nové sociálne aj emocionálne kompetencie. Spoločná tímová práca prebiehala v inojazyčnom prostredí, pričom kaţdý zo zúčastnených prispel, podľa svojich moţností a schopností, k úspechu projektu. K realizácii projektu prispel kaţdý zo zúčastnených rôznymi remeselníckymi a sociálnymi schopnosťami. Jazykové kompetencie nezohrávali rozhodujúcu úlohu a v popredí projektu stála spoločná (tímová) práca. Aktivity boli zrealizované tak, aby sa dosiahol výsledok vysokej hodnoty a kvality. Prínosy: Počas trvania projektu bol pozorovaný zrejmý nárast sociálnych zručností, motivácie a sebavedomia u všetkých ţiakov, ktorí sa podieľali na projektových aktivitách. Účastníci projektu si vďaka sprievodným podujatiam zlepšili vedomosti o partnerských krajinách a kultúrach. Vzhľadom k tomu, ţe počas projektu bolo nutné komunikovať s kolegami v nemeckom a anglickom jazyku, zvýšili sa jazykové zručnosti pedagogických pracovníkov. Bolo zaujímavé sledovať rôzne pedagogické štýly a prístupy v zúčastnených krajinách. Zvýšená motivácia sa prejavila u kolegov, ktorí sledovali priebeh projektu a prejavili záujem sa v budúcnosti do niečoho podobného zapojiť so svojimi ţiakmi. Projekt mal plnú podporu vedenia školy. Zapojením viacerých dospelých do projektu, ktorí v projekte zastávali rôzne pozície, došlo k významnému zlepšeniu spolupráce pri príprave a koordinácii projektu. Spolupracovali medzi sebou aj ľudia, ktorí štandardne počas školského roka majú menej pracovných kontaktov.

13 Reakcie účastníkov mobilít: Páčila sa mi aj prehliadka v nemeckej škole. Mali tam dobré podmienky na každý svoj odbor. Ale hlavne bola veľmi veľká a čo ma prekvapilo, tak to boli stolári a zámočníci. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Nemecku apríla 2010) Stretnutie s priateľmi bolo veľmi dobré. Privítanie bolo výborné; vychovávatelia a učitelia boli k nám milí. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Českej republike októbra 2010)

14 SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU CELOŢIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Svoradova 1, Bratislava Táto publikácia bola financovaná s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti,

Mehr

Od antisemitizmu k holokaustu

Od antisemitizmu k holokaustu Metodicko-pedagogické centrum Od antisemitizmu k holokaustu Jolana Krausová Bratislava 2012 Názov: Autor: Recenzenti: Od antisemitizmu k holokaustu PhDr. Jolana Krausová Mgr. Kristína Mihoková, PhD. PaedDr.

Mehr

Charakteristika projektového vyučovania

Charakteristika projektového vyučovania Charakteristika projektového vyučovania Projektové vyučovanie patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Je chápané ako komplementárny

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PaedDr. Anna Popadičová Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Zborník prác z 12. vedecko-pedagogickej konferencie ZDRAVÁ ŠKOLA - 2007-1 2 Obsah Mgr. Jurina Jakubíková Najnovšie informácie o projekte Školy podporujúce zdravie...

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších Nina KonopinskiKlein Slowakisch Deutsch für die Pflege zu Hause slovenskonemecky pre domácu opateru starších SlowakischDeutsch für die Pflege zu Hause Nina KonopinskiKlein SlowakischDeutsch für die Pflege

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A Časopis pre deti, ktoré sa chcú zabaviť aj poučiť Časopis vydávaný pre ZŠ v Kysuckom Novom Meste Clementisova ulica 616 Ročník: IX. Číslo: 3 september - december Rok: 2011 Obsah: ako vždy pestrý, vtipy,

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA:

Mehr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.04.2016 Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 Predkladateľ: JUDr.

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang 1/2012 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU V POHĽADOCH O POHĽADOCH

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie Školstvo a vzdelávanie Dňa 12. januára 2004 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ súťaţnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 4. ročníka pod názvom Svet očami

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang ANSICHTEN 2/2013 Pohľady Ringturm známa viedenská budova, zahalená do umeleckého diela Spätosť slovenskej výtvarníčky

Mehr

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Lea Rohaľová Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Osvedčená pedagogická skúsenosť

Mehr

SPEKTRUM. Noví profesori na STU. Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite. Absolvent STU a prax veľtrh. Univerzity na križovatke kvality

SPEKTRUM. Noví profesori na STU. Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite. Absolvent STU a prax veľtrh. Univerzity na križovatke kvality PERIODIKUM SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 6 SPEKTRUM Akademický rok 2007 2008 február Ročník XIV. / XLVI./ 2 Noví profesori na STU 6 Rozvojové projekty na Slovenskej technickej univerzite

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny RODINA A ZODPOVE ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO DNES Informačný bull Bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Poradové číslo 1 Číslo 1/2006 marec 2006 OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA:

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Metodicko-pedagogické centrum Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Eva Smiková Bratislava 2012 Obsah Úvod 4 1 Prevencia a drogy 5 1.1 Prevencia 5 1.1.1 O histórii prevencie 5

Mehr

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Spracované pre potreby projektu Cesta k modernej škole, ktorý je realizovaný s podporou EÚ Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Operačný program: OP Vzdelávanie Programové obdobie. 2007-2013 Prijímateľ:

Mehr

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Odbor poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave. Slúži na komunikáciu a informovanie

Mehr

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE 10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE Magazin der Städte Bratislava und Wien I N F O S E R V I S K U LT Ú R N Y C H P O D U J A T Í C U LT U R A L E V E N T I N F O S E R V I C E INFORMAČNÉ CENTRUM

Mehr

WER MIT UNS LEBT Fortbildung zum Verstehen des Andersseins im Fach Deutsch. KTO ŽIJE S NAMI Vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk

WER MIT UNS LEBT Fortbildung zum Verstehen des Andersseins im Fach Deutsch. KTO ŽIJE S NAMI Vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk Metodicko-pedagogické centrum WER MIT UNS LEBT Fortbildung zum Verstehen des Andersseins im Fach Deutsch KTO ŽIJE S NAMI Vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk JOLANA KRAUSOVÁ Bratislava

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese A versenyképesség ugródeszkája idegen nyelvek és IKT az oktatásban The Springboard of Competitiveness Foreign Languages and ICT

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť WAGON revue 2009 Travel magazine 15. 16. Foto: Adolf Zika (kalendár ŽSR Železnica, môj život) Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 22. 01. sú veľtrhy otvorené

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Berlin II Anotace Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně. Mezipředmětové vztahy - zeměpis

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva 6/2009 Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva Moderná medicína pomohla predĺžiť ľudský život o desaťročia, no úmerne k zvyšovaniu

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE ISSN 1210-2016 BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE V čísle: Informácie z UKB Informácie zo seminárov a porád Rôzne Personálie Ocenenia Kalendár akcií Bratislava

Mehr