3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce"

Transkript

1 UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl

2 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna Kutnohorská 675/20, Kremnica 3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce 4. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BA Spojená škola - Základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 3, Bratislava 5. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Špeciálna základná škola internátna Viničná 12, Fiľakovo 6. Zhrnutie bilaterálneho projektu p-BB Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne Kutnohorská 675/20, Kremnica 7. Zhrnutie multilaterálneho projektu Špeciálna základná škola Stred 39, Turzovka 8. Zhrnutie multilaterálneho projektu Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce

3 1. Úvod Cieľom Školských partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umoţňujú ţiakom a učiteľom z rôznych partnerských krajín pracovať spolu počas trvania partnerstva na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu a zároveň tvoriť spoločný výsledný produkt. Školské partnerstvá pomáhajú ţiakom a učiteľom nadobudnúť a zlepšiť si schopnosti nielen v téme alebo oblasti, na ktorú je projekt zameraný, ale tieţ v oblasti tímovej práce, spoločenských vzťahov, plánovania a realizácie projektových aktivít a pouţívania informačných a komunikačných technológií. Zapojenie sa do partnerstva navyše umoţňuje ţiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Školské partnerstvá sa rozdeľujú na: o multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do Programu celoţivotného vzdelávania - LLP) o bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu ţiakov (2 školy z 2 krajín zapojených do LLP) Cieľom tvorby tejto publikácie je predstavenie ukončených partnerstiev špeciálnych škôl, ktoré sa realizovali v rokoch Zapojenie špeciálnych škôl do Comenius Školských partnerstiev je veľmi nízke, napriek tomu, ţe SAAIC Národná agentúra Programu celoţivotného vzdelávania sa dlhodobo snaţí podporovať práve takýto typ škôl. Prehľad zapojenia škôl v Comenius Školských partnerstvách :

4 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna Kutnohorská 675/20, Kremnica Názov partnerstva: The Fairytales and the Legends of Europe Partnerské školy: Specjalny Ósrodek Szkolno-Wychowawczy, Zbaszyń, Poľsko (koordinátor projektu) Am Grünen Grund Schule mit dem Förderschwerpunkt gestige Entwicklung, Belzig, Nemecko Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Na projekte participovali tri špeciálne školy z Poľska, Nemecka a Slovenska. Počas kaţdého roka sa ţiaci všetkých troch škôl oboznamovali s kultúrou a históriou krajín a miest odkiaľ pochádzali jednotliví partneri. Uskutočňovalo sa to cez spoločnú prácu na vybraných rozprávkach a legendách, ktoré sú charakteristické pre daný región. Mnohostranná spolupráca cez rozprávky podľa poţiadaviek projektu sa uskutočňovala na vyučovacích hodinách, ale aj mimo vyučovania. Výsledky boli prezentované na mnohých vystúpeniach a výstavách a boli pouţité aj na hlavný produkt projektu ako ilustrácie. Kniha rozprávok bola publikovaná v kaţdom roku trvania projektu. Tri knihy rozprávok boli distribuované medzi školami a kniţnicami. Okrem knihy rozprávok školy urobili aj divadelné predstavenia k jednotlivým rozprávkam a legendám. Tieto divadelné predstavenia boli hrané na mnohých festivaloch, prehliadkach a v regionálnych výchovných zariadeniach. Prínosy: Všetky tri partnerské školy sú vzdelávacie inštitúcie pre špeciálnu výchovu zameranú na znevýhodnené deti a mládeţ. Väčšina z nich má ťaţké postihnutie sluchu, rečovej schopnosti a telesné a mentálne postihnutia. Vďaka účasti na projektovej práci tieto deti dostali moţnosť spoznať kultúru a históriu iných EÚ krajín, zlepšiť svoje zručnosti, schopnosti a zvýšiť sebavedomie. Bolo to moţné vďaka ich nadšeniu pri divadelných predstaveniach, kde mali moţnosť prezentovať svoje schopnosti v lokálnom prostredí a tieţ pri výstavách vlastných umeleckých prác, kde rodičia, spoluţiaci a široká verejnosť mohli obdivovať ich talent.

5 Reakcie účastníkov mobilít: Dopoludnia sme navštívili chránené dielne v Brandenburgu a keďže všetky tri partnerské školy vyučujeme postihnutých žiakov, veľmi nás zaujal prístup k postihnutým ľuďom v pracovnom procese. (úryvok zo správy z mobility v Nemecku novembra 2007) Už v Krakove sme sa oboznámili s legendou o wawelskom drakovi a na dnešný deň sme si pripravili divadelné predstavenie podľa rozprávky, ktorú sme napísali v štyroch jazykoch... mali sme z toho veľkú zábavu a páčilo sa to aj rodičom našich poľských kamarátov (úryvok zo správy z mobility v Poľsku júna 2008) 3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Názov slovenskej školy: Spojená škola - Špeciálna základná škola (koordinátor projektu) Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce Názov partnerstva: Wahrnehmen-Verstehen-Erleben Partnerské školy: Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény És Pedagógiai, Mosonmagyaróvár, Maďarsko Základní škola a mateřská škola, Nový Jičín, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: nemecký Zhrnutie: Partnerstvo medzi špeciálnymi základnými školami zo Slovenska, Čiech a Maďarska prebiehalo podľa vopred vypracovaného projektového kalendára. V prvom roku trvania projektu ţiaci spolu so svojimi pedagógmi spoznávali svoj región, jeho históriu, tradície, kultúrne a prírodné pamiatky. Pedagógovia si vzájomne vymenili i metodické materiály bulletiny a broţúrky spracované primeranou formou o týchto miestach, ktoré sú zapracované do časovotematických plánov a vyuţívajú sa na vyučovaní príslušných predmetov. Na projektových stretnutiach sa spolu so ţiakmi naučili tkať na tkáčskych stavoch, pliesť košíky, drôtovať, pracovať s hlinou a vyrábať keramické výrobky, pracovať servítkovou technikou, vyrábať ozdobné i úţitkové predmety z rôzneho prírodného materiálu. Učili sa pracovať s drevom - opracovávať samorasty. Spoločne vyrobili Veľký obrázkový slovník cudzích slov zloţený z najbeţnejšie pouţívaných slov, ktoré ţiaci v slovníku nakreslili a preloţili do českého, maďarského a nemeckého jazyka.

6 Prínosy: Medzinárodné partnerstvo kladne ovplyvnilo hľadanie a vyuţívanie nových, alternatívnych a inovatívnych prvkov vo vyučovaní. Projektová práca sa stala inšpiráciou pre materské, základné i stredné školy v regióne. Výsledky a výsledné produkty projektu môţu byť vyuţívané v iných špeciálnych základných alebo v materských školách, či v beţných základných školách. Vyuţiteľnosť je hlavne v regionálnej výchove, pri nacvičovaní rôznych folklórnych pásiem, ako i na samotnom vyučovaní (zemepis, dejepis, občianska výchova, hudobná výchova i etická výchova na odstraňovanie predsudkov, rasovej a národnej neznášanlivosti a xenofóbie). Reakcie účastníkov mobilít: Stráviť tri dni spolu s kolegami špeciálnymi pedagógmi z Maďarska a Čiech i spolu s našimi žiakmi, to sú vzácne okamihy výmeny pedagogických skúseností, rôznych poznatkov a podnetov, ktoré nás posúvajú v práci výrazne vpred. (úryvok zo správy z mobility v Maďarsku januára 2008) Boli sme v krásnej škole, kde sa učia takí istí žiaci ako my. Rozprávajú síce inou rečou, ale rozumeli sme si... Spolu s našimi učiteľmi sme si obliekli kroje a spievali sme slovenské pesničky. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Maďarsku januára 2008) Ujo šofér jazdil opatrne. V škole nás už všetci čakali a tešili sa na nás... Po obede sme sa učili pliesť košíky a drôtikovú techniku. Už vieme odrôtovať fľašu, šálku i kameň. Posledný deň sme boli na výlete vo Fulneku. Tam žil Komenský, veľký učiteľ. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Čechách mája 2008) 4. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BA Názov slovenskej školy: Spojená škola - Základná škola pre ţiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 3, Bratislava Názov partnerstva: eeurope Partnerské školy: St. Kevin`s School, Cork, Írsko (koordinátor projektu) Marshfields, Peterborough, Spojené kráľovstvo St. Gabriel`s School, Limerick, Írsko Waldschule Gem. Hauptschule Espelkamp, Espelkamp, Nemecko Cra Cañada Real, Cantaracillo, Španielsko Hlavný komunikačný jazyk: anglický

7 Zhrnutie: Cieľom partnerstva bolo umoţniť študentom spoznať iné európske krajiny a kultúry a zvýšiť ich povedomie o rôznorodosti a podobných črtách medzi nami. Projekt rozšíril obzor u postihnutých a sociálne znevýhodnených ţiakov, ktorých ţivotné skúsenosti sú často limitované a ktorí niekedy trpia nedostatkom záujmu a motivácie. Partnerstvo bolo postavené na metódach objavovania cez čítanie a zamerané na komunikáciu, kooperáciu a výraznejšie pouţívanie IKT, ako aj vizuálnych materiálov vhodných pre ţiakov so špeciálnymi potrebami. Všetky produkty, ktoré boli počas 2 rokov vytvorené, boli vystavené v školách. Vzájomné spoznávanie a porozumenie medzi školami, ale aj jednotlivými kolegami sú jedným z najvýraznejších prínosov projektu. Prezentovanie všetkých produktov na verejnosti posilnilo povedomie ţiakov a pocit príslušnosti k svojej škole. Návštevy iných škôl v Európe pomohli spoznať iný spôsob školskej práce, iné kultúry a výchovno-vzdelávacie procesy a postupy. Prínosy: Nadšenie detí pre nový spôsob práce - spočiatku si nevedeli zvyknúť, neskôr si sami organizovali prácu v skupine, rozdeľovali si úlohy, pýtali sa, čo je v projekte nové a aké ďalšie aktivity sú pripravené. Projekt rovnako pomohol budovať spolupatričnosť a koordinovanú prácu medzi zapojenými pedagógmi, pocit hrdosti na vykonanú prácu, motiváciu prichádzať s vlastnými nápadmi a iniciatívou. Výsledky môţu byť motiváciou aj pre iné školy spolupracovať v rámci medzinárodných aktivít. Mnohé z výsledných produktov môţu byť vyuţívané ako učebné pomôcky a študijný materiál na rôznych predmetoch a rôznych stupňoch škôl. Školská ako aj spoločná medzinárodná webová stránka sú ukáţkou ako informovať o výsledkoch práce a neprerušiť kontakty len preto, ţe papierovo uţ nastal koniec spolupráce. Reakcie účastníkov mobilít: Kontakty s vyučujúcimi i deťmi prispeli k môjmu presvedčeniu, že naše špeciálne školstvo bolo rozvíjané správnym smerom a inovácie, ktoré na našej škole v rámci edukácie uplatňujeme, sú progresívne o čom svedčí i úspešná socializácia našich absolventov. (úryvok zo správy z mobility v Írsku marec 2008) V školách sme sa taktiež stretli s integráciou žiakov s rôznymi zdravotnými postihnutiami a mali sme možnosť vidieť prácu s nimi na jednotlivých hodinách, formy kompenzácie a rôzne metódy práce v intaktnom kolektíve. (úryvok zo správy z mobility v Španielsko júna 2008)

8 Škola má vynikajúce voľnočasové aktivity, napr. žonglovanie a divadlo, práca s drevom rúbanie dreva, ktorým zásobujú okolité obchody, a tak si škola aj privyrobí... (úryvok zo správy z mobility v Nemecku marec 2009) Asi najviac ma zaujala vstupná chodba do školy, pozdĺž nej viseli na stenách zarámované hodnotenia žiakov každý rámik obsahoval nejakú činnosť, v ktorej mohli žiaci vynikať a pod ňou boli uvedení žiaci, ktorí boli v danej oblasti najlepší za jednotlivé stupne. Hodnotenia a ocenenia sa týkali rôznych oblastí vzdelávania, praktických činností aj osobnostných kvalít. Pôsobilo to na mňa nesmierne pozitívne a hlavne motivujúco, pretože na stene sa objavilo meno každého žiaka. Mňa osobne to dosť inšpirovalo k podobnému hodnoteniu žiakov v mojej triede. (úryvok zo správy z mobility v Írsku júna 2009) 5. Zhrnutie multilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Špeciálna základná škola internátna Viničná 12, Fiľakovo Názov partnerstva: Travelling Towards a Healthy Europe Partnerské školy: Ceip Maestro Manuel Aparceo, Chipiona, Španielsko (koordinátor projektu) Scoil Mhuire, Galway, Írsko Ramdala Primary School, Ramdala, Švédsko Stoica Ramona Lenuþa, Ghergheti, Rumunsko Scolatic Institutuion Maria Ida Viglino, Villeneuve, Taliansko Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Cieľom projektu bolo zlepšiť detské zdravie a dobrý psychický pocit v troch rôznych úrovniach - v osobnej úrovni, v triede a v škole. S vyuţitím metafory húsenice, z ktorej sa po zakuklení, cestujúc po konároch stromu vyvinie krásny motýľ - konár predstavuje krajinu, ktorú húsenica musí navštíviť, kým sa z nej vyvinie aktívny tolerantný a všetkému novému otvorený motýľ. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť učením sa o jazykoch, tradíciách, zvykoch a skúsenostiach zúčastnených krajín, spoluprácou medzi školami, rodinami a miestnou komunitou. Na projekte pracovali deti vo veku od 6 do 15 rokov. Kaţdá škola bola obohatená výmenou skúseností a stratégie vyučovania obohatená o nové hodnoty a sociálne zručnosti.

9 Prínosy: Pre učiteľov to bola výborná príleţitosť otestovať si svoje schopnosti a kompetencie a výborná príleţitosť pracovať v tíme zloţenom z učiteľov iných krajín. Je jednoduché komunikovať s kolegom vo vlastnej škole, ale je ťaţšie komunikovať s niekým, kto má iné skúsenosti, iný pohľad na riešenie úlohy a hovorí iným jazykom. Projekt mal významný prínos pre malú inštitúciu. Ukázalo sa, ţe pri vytvorení dobrých podmienok pre spoluprácu ľudia vedia zdolať aj obtiaţne úlohy, respektíve úlohy pred ktoré boli postavení po prvýkrát. Výsledky projektu môţu byť vyuţívané najmä inými špeciálnymi školami. K dispozícii je didaktický materiál pre učiteľov vo forme DVD, broţúrok, webovej stránky projektu, kde sú zaznamenané všetky dôleţité momenty v projekte. Reakcie účastníkov mobilít: Stretnutie malo veľmi významný motivačný účinok na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Projekt významnou mierou prispieva k vzájomnému spoznaniu sa... (úryvok zo správy z mobility v Írsku novembra 2009) 6. Zhrnutie bilaterálneho projektu p-BB Názov slovenskej školy: Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne Kutnohorská 675/20, Kremnica Názov partnerstva: Healthy People in a Healthy World Partnerské školy: Nyborgskolen, Nyborg, Dánsko (koordinátor projektu) Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Projekt bol zameraný na individuálny prístup k študentovi s cieľom podporiť jeho telo aj ducha v dobrej zdravotnej forme pre vedenie zdravého a plnohodnotného ţivota. Ďalej sa projekt zameriaval na stav našej planéty. Byť inovatívnymi a seriózne sa zaoberať hľadaním obnoviteľných zdrojov energie - to vedie k stabilizovaniu klímy a ozdraveniu sveta. Tieto témy boli hlavnými predmetmi rozvíjania vedomostí a spolupráce - ich naplnenie záviselo nielen od zručnosti v anglickom jazyku, ale aj od komunikácie v posunkovom jazyku dánskych a slovenských študentov.

10 Prínosy: Veľa študentov vďaka svojmu handicapu majú príliš úzke vzťahy s rodičmi a vďaka mobilite sa naučili zvládať aj situácie, ktoré za nich riešia rodičia. Študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostali príleţitosť na spoznávanie iných krajín a kultúr jednak pri mobilite, ale aj pri vypracovaní testu o partnerskej krajine a iných aktivitách. Pri osobnej komunikácii so študentmi z partnerskej školy vyuţívali anglický jazyk v kombinácii s posunkovým jazykom. Pri spoznávaní vzdelávacieho systému inej krajiny škola získala skúsenosti pri tvorbe školských vzdelávacích programov a mimoškolských aktivít. Reakcie účastníkov mobilít: Komunikácia so študentmi - to bolo tiež niečo zaujímavé a poučné. Bolo veselé hľadať posunky, ktorým by sme všetci rozumeli. Nakoniec sa nám to podarilo. Pomohla nám aj angličtina. Teraz už viem, prečo je aj pre mňa potrebná. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Dánsku 28. septembra 9. októbra 2009) S dánskymi študentmi sme si počas dvoch týždňov pripravovali spoločný program, ktorý sme prezentovali v posledný večer nášho pobytu. Dopadlo to celkom dobre. Aj napriek jazykovej bariére sme si dokázali porozumieť a zabaviť sa. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Dánsku 28. septembra 9. októbra 2009) 7. Zhrnutie multilaterálneho projektu Názov slovenskej školy: Špeciálna základná škola Stred 39, Turzovka Názov partnerstva: For Seasons-Handicraft-Artistic Inspirations Partnerské školy: Zespół Szkól nr 9, Jastrzębie Zdrój, Poľsko (koordinátor projektu) Acoala Avram Iancu, Campia Turzii, Rumunsko Vali Muzaffer Ilkogretim Okulu, Manisa, Turecko Střední škola, základní a mateřska škola, Třinec, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: anglický Zhrnutie: Projekt zjednocuje ţiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutých) a ich učiteľov. Zlučuje rozdielne krajiny a komunity. Táto špeciálna téma projektu bola vybraná, aby sa zdôraznila jedna veľmi dôleţitá vec. Kaţdý má nárok rozvíjať tvorivé schopnosti bez ohľadu na handicap, pôvod alebo sociálne postavenie. Kaţdý ţiak sa začne cítiť členom európskej spoločnosti pomocou remeselných výrobkov. Tento projekt sa uskutočnil

11 prostredníctvom učenia a praktického pouţívania rozličných umeleckých techník. Pomocou spolupráce s miestnymi umelcami a s partnermi projektu Comenius, sa ţiaci naučili rôzne techniky. Motivujúca bola tieţ vzájomná výmena výrobkov medzi odlišnými kultúrami. Ukončenie plánovaných aktivít umoţnila rozširovať ponuku vzdelávania všetkým partnerským školám a implementovať nové formy a techniky umeleckých remesiel. Výstavy umenia ţiackych prác zvýšili povedomie miestnej spoločnosti o schopnostiach ţiakov s postihnutím, o fungovaní špeciálnych škôl a pozitívnych aspektoch projektu Comenius. Prínosy: Ţiaci si rozšírili jazykové znalosti slovnej zásoby v oblasti ručných prác a prírodných materiálov. Boli motivovaní pri plnení aktivít - predovšetkým na hodinách. Vďaka záverečnej prezentácii v škole, bola moţnosť zistiť vedomosti ţiakov o celom dvojročnom pôsobení školy v projekte, uvedomenie si ich významu v účasti na projekte, zhliadnutie výsledných prác z projektu. Ţiaci túto akciu veľmi kladne a s nadšením privítali, mali pocit dôleţitosti. Celá akcia bola motivačným mostíkom pre ďalšie aktivity na škole. Mnohé aktivity projektu boli prepojené a zahrnuté do školského vzdelávacieho programu, často sa prelínali i viaceré predmety. Vedenie školy veľmi pozitívne prijalo účasť na projekte, vidí v tom veľký prínos pre školu, predovšetkým ţiakov. Projektová práca si vyţaduje úzku spoluprácu s ostatnými pedagógmi, ktorí vidia zmysluplnosť a prínos projektu nielen pre seba samých, ale aj pre ţiakov, v povedomí verejnosti o škole, v zlepšení vzťahov na pracovisku. Reakcie účastníkov mobilít: V skupinách sme súťažili vo vedomostiach o EÚ, či základoch anglického jazyka. V poobedňajších hodinách sme sa vrátili domov, obohatení o nové priateľstvá s českými aj poľskými žiakmi. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Poľsku 22. októbra 2010) Potom sme robili úlohy. Prenášali sme vodu, potom sme skákali vo vreci, hádzali na kôš, kľučkovali sme okolo kuželiek... V telocvični som spoznal nového kamaráta Tomáša. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Českej republike 4. mája 2011) 8. Zhrnutie multilaterálneho projektu Názov slovenskej školy: Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce Názov partnerstva: Weidenbau und Schulhofgestaltung

12 Partnerské školy: Johannes-Landenberger-Schule, Waiblingen, Nemecko (koordinátor projektu) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intéménye és Gyermekotthona, Baja, Maďarsko Odborné učilište Kelč, Kelč, Česká republika Hlavný komunikačný jazyk: nemecký Zhrnutie: Partnerstvo štyroch škôl z Nemecka, Slovenska, Českej republiky a Maďarska so ţiakmi so špeciálnymi potrebami nadviazalo na predchádzajúcu spoluprácu. Zúčastnení ţiaci a učitelia spoznali kultúru a spôsob ţivota zúčastnených krajín. Získali a prehĺbili si svoje pracovné vedomosti a zručnosti v profesiách záhradník, stolár a v stavebných profesiách. Podporil sa vývin osobnosti - ţiaci získali nové sociálne aj emocionálne kompetencie. Spoločná tímová práca prebiehala v inojazyčnom prostredí, pričom kaţdý zo zúčastnených prispel, podľa svojich moţností a schopností, k úspechu projektu. K realizácii projektu prispel kaţdý zo zúčastnených rôznymi remeselníckymi a sociálnymi schopnosťami. Jazykové kompetencie nezohrávali rozhodujúcu úlohu a v popredí projektu stála spoločná (tímová) práca. Aktivity boli zrealizované tak, aby sa dosiahol výsledok vysokej hodnoty a kvality. Prínosy: Počas trvania projektu bol pozorovaný zrejmý nárast sociálnych zručností, motivácie a sebavedomia u všetkých ţiakov, ktorí sa podieľali na projektových aktivitách. Účastníci projektu si vďaka sprievodným podujatiam zlepšili vedomosti o partnerských krajinách a kultúrach. Vzhľadom k tomu, ţe počas projektu bolo nutné komunikovať s kolegami v nemeckom a anglickom jazyku, zvýšili sa jazykové zručnosti pedagogických pracovníkov. Bolo zaujímavé sledovať rôzne pedagogické štýly a prístupy v zúčastnených krajinách. Zvýšená motivácia sa prejavila u kolegov, ktorí sledovali priebeh projektu a prejavili záujem sa v budúcnosti do niečoho podobného zapojiť so svojimi ţiakmi. Projekt mal plnú podporu vedenia školy. Zapojením viacerých dospelých do projektu, ktorí v projekte zastávali rôzne pozície, došlo k významnému zlepšeniu spolupráce pri príprave a koordinácii projektu. Spolupracovali medzi sebou aj ľudia, ktorí štandardne počas školského roka majú menej pracovných kontaktov.

13 Reakcie účastníkov mobilít: Páčila sa mi aj prehliadka v nemeckej škole. Mali tam dobré podmienky na každý svoj odbor. Ale hlavne bola veľmi veľká a čo ma prekvapilo, tak to boli stolári a zámočníci. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Nemecku apríla 2010) Stretnutie s priateľmi bolo veľmi dobré. Privítanie bolo výborné; vychovávatelia a učitelia boli k nám milí. (úryvok zo ţiackej správy z mobility v Českej republike októbra 2010)

14 SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU CELOŢIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Svoradova 1, Bratislava Táto publikácia bola financovaná s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Príprava absolventov Situácia v slovenskom odbornom školstve Aktuálny stav vzdelávacieho systému nereflektuje na požiadavky

Mehr

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie Tímy etwinning v praxi Prípadové štúdie o spolupráci učiteľov prostredníctvom etwinningu Vydavateľ Centrálna podporná služba programu etwinning (CSS) www.etwinning.net European Schoolnet (EUN Partnership

Mehr

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe Leonardo da Vinci Príklady dobrej praxe Projekty ukončené v roku 2012 December 2012, Bratislava Obsah: Mobilitné projekty - IVT... 4 Inovácie kvality odbornej praxe cestou medzinárodných stáží... 4 Spojitosť

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív

PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív Kód ITMS: 26130130110 Číslo zmluvy: OPV/39/2014 PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív PREŠOV 2014 PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO

Mehr

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS Roman HRMO, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ Autori : Pracovisko: Doc. Ing. Roman

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 35, 04 0 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Logistika Študijný odbor: 3968 6 logistika OBSAH OBSAH... ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Informačné a elektrotechnické zariadenia 2697 4 mechanik elektrotechnik 1 Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 6 2 CIELE A POSLANIE

Mehr

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 0 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Programátor, operátor CNC strojov Obsah ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA... 7 3 VLASTNÉ

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Kód: 000000 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - nemecký Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

ZÁKLADY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. Bratisla

ZÁKLADY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. Bratisla UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL Študijný materiál pre učiteľov stredných

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s.

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s. Recenzie HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2010. 79 s. Publikácia s názvom Kooperatívne učenie Kooperatívne vyučovanie (voľný preklad

Mehr

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft K založeniu EBG august 1990 Založenie Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť v Düsseldorfe ako nezisková vzdelávacia inštitúcia

Mehr

Projekt Lístok do Berlína

Projekt Lístok do Berlína s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015 Vydavateľ:

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Niektorí operátori mobilných sietí

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma Denná forma Dôvodová správa Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská

Mehr

ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre TECHNICKÁ FAKULTA 2118116 ONLINE VZDELÁVACIE MODULY OBNOVITEĽNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE 2011 Juraj Andraščík, Bc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene Recenzovaný vedecký zborník Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Marek Ľupták Jaroslava Štefková editori Zvolen

Mehr

MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK

MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK 150 Ročník 1., Mgr. stupeň štúdia Autor: Júlia Baňasová 151 METODICKÝ LIST č. 1 Meno vyučujúceho: Júlia Baňasová Študijný odbor: manažment Ročník: 1.Mgr. Semester: letný

Mehr

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Predkladá: PhDr. Marta Zelená, riaditeľka jazykovej školy Správa bola prerokovaná

Mehr

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Branislav Antala a kolektív TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Bratislava 2014 Telesná a športová výchova

Mehr

Bezpečne na internete

Bezpečne na internete Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Bezpečne na internete Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK.

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOZIAL - PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER INTERAKTION VON BILDUNG. BEZIEHUNG LEHRER - SCHÜLER. Abstrakt Júlia Potašová Príspevok systematizuje

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Príloha 5b NÁRODNÁ AGENTÚRA LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI PROGRAM MOBILITY ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ZMLUVA č. : SK/0/A/F/PL-00 09 NÁZOV PROJEKTU EUROPRAX PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA Obchodná vyššie odborné štúdium,

Mehr

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PaedDr.

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA Deň ako každý iný, a predsa výnimočný. Keď sa nad tým zamyslíte, naozaj o nič nejde. Bola nedeľa, potom pondelok. Žiadna veľká mágia... Avšak čosi

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, 040 12 Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah: Charakteristika a vlastné zameranie školy...4 Základné údaje o škole...4 Profilácia školy - waldorfská koncepcia

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

Školský vzdelávací program Učebné osnovy

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Školský vzdelávací program Učebné osnovy Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK Časový rozsah výučby 7. ročník: 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín Ročník siedmy Škola Základná škola, Družstevná pri Hornáde Stupeň

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme.

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme. P. HALÁK: POZNÁM STOVKY TVORIVÝCH DOBRÁ ŠKOLA KOMPARO, MAKS, 3-5 8-9 10-13 SEPTEMBER 01 Z času na čas sa na mňa obráti nejaký priateľ či známy s prosbou o radu: Vy máte vo firme iste prehľad, keď tie školy

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 3 430 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Jazyková príprava žiackej mobility

Jazyková príprava žiackej mobility Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Jazyková príprava žiackej mobility Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2012

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Štipendijný program pre mladých vedúcich pracovníkov zo strednej Európy. Programový rok 2010/2011, 10.

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Štipendijný program pre mladých vedúcich pracovníkov zo strednej Európy. Programový rok 2010/2011, 10. Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Štipendijný program pre mladých vedúcich pracovníkov zo strednej Európy Programový rok 2010/2011, 10. ročník Mladí vedúci pracovníci z verejného sektora Rozšírenie Európskej

Mehr

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA Beata Kosová Ak chceme analyzovať koncepciu celoživotného učenia sa u nás, je potrebné najprv uviesť širšie globálne

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt ( )

Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt ( ) Asociácia Divadelná Nitra, Slovensko Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície interdisciplinárny medzinárodný projekt (2010 2015) Česká republika / Maďarsko / Nemecko / Poľsko / Rumunsko / Slovensko

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Banská Bystrica Vážený pán minister,

Banská Bystrica Vážený pán minister, Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes VORSTAND Präsidentin Nadežda Zemaníková Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied Katedra germanistiky Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Tel.:

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Surfer ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Obsah Zo života školy Praha 2009 ( spomienky deviatakov ) ŠKD Módna prehliadka a naše výtvory na Deň Zeme Deň narcisov

Mehr

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník NEMECKÝ JAZYK Jazyk a komunikácia ŠVP: 3 hod. ŠkVP:0 hod., spolu 3 hod.týždenne spolu 99 vyučovacích

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI ROZHOVOR VLASTNÁ TVORBA RECEPTY UMENIE FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ...

Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI ROZHOVOR VLASTNÁ TVORBA RECEPTY UMENIE FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ... Obsah REDAKČNÁ RADA... 3 ZO ŠKOLY... 4 ZAUJÍMAVOSTI... 12 ROZHOVOR... 18 VLASTNÁ TVORBA... 21 RECEPTY... 25 UMENIE... 26 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ... 29 ČÍM SME ŽILI V ROKU 2016... 31 FACEBOOK stránka: https://www.facebook.com/casopisy/?tret=ts

Mehr

Kitchen Manager / Head Chef

Kitchen Manager / Head Chef Personalagentur Kitchen Manager / Head Chef Eintritts gehalt: 2000 bis 2500 Arbeitsverhältnis: Hlavný pracovný pomer Arbeitsplatz: GB Möglicher Antritt: Sofort Art der Arbeitsstelle: Šéfkuchár Zaujímavé

Mehr

Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland

Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland Univerzita Komenského v Bratislave 2014 2016 Comenius-Universität Bratislava 2014 2016 Obsah Inhalt Jana Pekarovičová

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti September 1 Modul 1- Lekcia1: Hallo! NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Úvod do vyučovania NEJ ako

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Studierende in Deutschland schreiben über die Slowakei Študenti z Nemecka píšu o Slovensku

Studierende in Deutschland schreiben über die Slowakei Študenti z Nemecka píšu o Slovensku Studierende in Deutschland schreiben über die Slowakei Študenti z Nemecka píšu o Slovensku Universität Regensburg 2014 2016 Univerzita v Regensburgu 2014 2016 Inhalt Obsah Jana Pekarovičová Das Tandemprogramm:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Valéria Kmecová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Mehr

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej

Mehr

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Anglicko Entlohnung : 1 200 GBP za mesiac einschließlich Steuer Betreute Person: ohne Angabe Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 0 freie Plätze:

Mehr

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA

Mobility študentov. neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA DA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA BRATISLAVA SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel Mobility študentov neodmysliteľná súčasť vzdelávania na SSOŠA

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom. na školský rok 2010/11

Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom. na školský rok 2010/11 Základná škola s materskou školou PODOLIE Hlavná 804, 916 22 Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2010/11 Schválený na Pedagogickej rade dňa 2.9.2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA DOBRÁ ŠKOLA

INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA DOBRÁ ŠKOLA INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA DOBRÁ ŠKOLA Zborník príspevkov z prvej národnej konferencie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy konanej dňa 28. októbra 2014

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

I. TEORETICKÁ ČASŤ II. PRAKTICKÁ ČASŤ. III. PRÍLOHY fotodokumentácia

I. TEORETICKÁ ČASŤ II. PRAKTICKÁ ČASŤ. III. PRÍLOHY fotodokumentácia 1 Obsah Obsah Strana I. TEORETICKÁ ČASŤ 1. Zmenené detstvo...2 1.1 Fenomén zmeneného detstva...2 1.2 Dieťa s problémom alebo problémové dieťa?...3 1.3 Postoj učiteľa...4 2. Potreba reagovať na zmeny v

Mehr