Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Cesty k samostatnosti Kolektív autorov"

Transkript

1 Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, Bratislava tel./fax:02/

2 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, Bratislava, Tel./fax:02/ Cesty k samostatnosti Kolektív autorov: Mgr. Marián Horanič, PhDr. Iveta Mišová, prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., Mgr. Lucia Takáčová, Mgr. Ľubica Vyberalová, Mgr. Jana Zámečníková Táto publikácia vznikla ako súčasť projektu Cesty k samostatnosti financovaného z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Sú v nej popísané výsledky projektu Cesty k samostatnosti a projektu Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím ako príležitosť pre rozvoj ich osobnosti a nezávislosti.

3 Úvodné slovo V septembri 2012 začalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizovať projekt Cesty k samostatnosti, ktorého hlavným cieľom bola podpora samostatného života ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt bol podporený z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý realizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou. Autori a riešitelia projektu si vytýčili čiastkové ciele, medzi ktorými dominovali rozvoj životných zručností formou tréningových programov, vytvorenie Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život a integrácia seniorov s mentálnym postihnutím prostredníctvom sociálnorehabilitačného programu. Hlavným cieľom aktivít ZPMP v SR je sociálna inklúzia, začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Ak chceme dosiahnuť reálne naplnenie ľudských práv, musíme vytvoriť vhodné prostredie a zároveň poskytnúť primeranú podporu, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím mohli osamostatňovať a žiť život v komunite. Mnohí žijú vo svojich rodinách a počas dňa chodia do denných stacionárov alebo domovov sociálnych služieb, niektorí pracujú v chránených dielňach, ale i na otvorenom trhu práce. Mnohí však žijú v celoročných zariadeniach, segregovaní od života spoločnosti. Možnou cestou, ako pomôcť dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím začleniť sa, je poskytnutie kvalifikovanej odbornej pomoci a podpory. Nástroje, ako sociálne poradenstvo (základné i špecializované), sociálna rehabilitácia a v jej rámci ďalšie vzdelávanie či tréningy podľa individuálnej potreby. ZPMP v SR sa už niekoľko rokov venuje tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím zlepšovať ich zručnosti a zvyšovať ich vedomosti. Má skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností. Zabezpečuje tréningy a vzdelávanie pre cieľovú skupinu, ktorá je v prístupe k takýmto programom výrazne diskriminovaná. Avšak stále ide o aktivity, ktoré nefungujú systematicky. Na Slovensku nemáme dostatok odborníkov na prípravu a realizáciu tréningových programov, programy sa väčšinou realizujú v Bratislave a neexistuje ani inštitúcia, ktorá by zastrešovala a koordinovala tvorbu a realizáciu takýchto tréningov. Môžeme povedať, že na Slovensku prakticky neexistujú vzdelávacie či tréningové programy, na ktorých by dospelý človek s mentálnym postihnutím po ukončení povinnej školskej dochádzky mohol ďalej rozvíjať svoje zručnosti a upevňovať si vedomosti. Pritom skupina ľudí s mentálnym postihnutím rýchlo stráca nadobudnuté schopnosti, ak nie sú posilňované, a takéto programy možno považovať za jeden z najdôležitejších nástrojov ich sociálnej rehabilitácie. Uvedomujúc si význam tréningových programov, ZPMP v SR sa rozhodlo podporiť ich dostupnosť čo najširšej skupine ľudí s mentálnym postihnutím a zabezpečiť rozširovanie ich ponuky. Pre tieto účely vytvorilo Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život (ďalej Centrum), ktoré je zodpovedné za pilotnú prípravu, realizáciu a koordináciu týchto programov a zastrešuje lektorov programov. Ako sme už uviedli, na Slovensku je nedostatok lektorov, vyškolených na vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Na túto skutočnosť sa ZPMP v SR rozhodlo reagovať vyškolením 11 lektorov, ktorí sú po odbornej i skúsenostnej stránke schopní pripraviť, realizovať a vyhodnocovať kvalitné tréningové a vzdelávacie programy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Ide o odborníkov z Bratislavského, Banskobystrického, Trnavského a Prešovského kraja, ktorí boli vyškolení, vytvorili a zrealizovali dvanásť tréningových programov. Samotné školenia budúcich lektorov sa konali v spolupráci s Lebenshilfe Marburg a Lebenshilfe Boerdeland pod odbornou garanciou pána Gerharda Hessa a pani Kerstin Wilke, pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami, a s finančnom podporou Nadácie Aktion Mensch prostredníctvom projektu Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím ako príležitosť pre rozvoj ich osobnosti a nezávislosti. V tejto brožúre sa dočítate podrobnejšie o procese vzdelávania, úlohách Centra a realizovaných kurzoch. 2 Cesty k samostatnosti 3

4 Ďalší závažný problém, ktorý ZPMP v SR v rámci projektu riešilo, je kvalita života seniorov s mentálnym postihnutím. Nie je žiadnym tajomstvom, a naše skúsenosti to potvrdzujú, že títo ľudia sa v oveľa menšej miere zapájajú do rôznych integračných aktivít, väčšinu času trávia doma bez možnosti širšieho sociálneho kontaktu, a vôbec nemožno v týchto súvislostiach hovoriť o aktívnom starnutí. Objavujú sa u nich typické prejavy a problémy spojené so starnutím (ochorenia, zhoršenie motorických, zmyslových a kognitívnych funkcii). Pri plánovaní podpory sme sa rozhodli vytvoriť rehabilitačný program pre seniorov s mentálnym postihnutím a služby poskytovať v Komunitnom centre sociálnych služieb Bratislava Staré mesto. Zameranie služby spočívalo v dlhodobej podpore, rozvoji spoločenského a kultúrneho života, vo voľnočasových aktivitách a poradenstve. Práca so skupinami seniorov bola pre nás nová, bola to výzva a očakávanie. Čas priniesol i to, že sme služby rozšírili aj o skupinu seniorov rodičov, ktorí týždeň čo týždeň prichádzali do komunitného centra, kde sprevádzali členov svojej rodiny a zároveň prostredníctvom špecializovaného poradenstva riešili mnohé životné situácie a problémy. Ciele projektov sa podarilo naplniť. Dôležitá je však tá skutočnosť, že vďaka vytvoreniu Centra budeme v začatých aktivitách nielen pokračovať, ale ich ďalej rozvíjať. PhDr. Iveta Mišová ZPMP v SR ďakuje všetkým zúčastneným osobám, ktoré sa zapojili do projektu Cesty k samostatnosti a projektu Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím ako príležitosť pre rozvoj ich osobnosti a nezávislosti, ľuďom s mentálnym postihnutím, absolventom kurzov, lektorom, andragógom, odborníkom, vedeniu a zamestnancom Domova sociálnych služieb Rozsutec na Furmanskej ulici v Bratislave, ktorí týždeň čo týždeň sprevádzali seniorov s mentálnym postihnutím na stretnutia, vedeniu Domova sociálnych služieb prof. K. Matulaya na Lipského ul. v Bratislave za spoluprácu v úvodných fázach projektu. Poďakovanie za príkladnú spoluprácu patrí rodinám Javorskej, Rúfusovej, Mihálikovej, Rehákovej, Kopalovej, Balážovej, Špačkovej, Matuškovej, Kuchárovej, Ušiakovej a obom sestrám Katky Sekáčovej. Vážime si všetkých rodičov a príbuzných, ktorí umožňujú svojim dospelým dcéram a synom zapájať sa do celoživotného vzdelávania a aktivít, ktoré realizuje naše združenie. Osobitne ďakujeme donorom a spolupracovníkom, bez ktorých by sme projeky nemohli realizovať: menovite Stefanovi Labuddemu, manažérovi Lebenshilfe Bördeland gemeinnützige Gesellschaft mbh za podporu, odbornú i ľudskú pomoc a partnerstvo v projekte Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím ako príležitosť pre rozvoj ich osobnosti a nezávislosti, ako aj odborným lektorom, našim supervízorom pánovi Gerhardovi Hessovi, lektorovi Bildungsinstitut inform Bundesvereinigung Lebenshilfe a pani Kerstin Wilke, lektorke Lebenshilfe Bördeland gemeinnützige Gesellschaft mbh za ich odborné rady, profesionálny prístup a za sprevádzanie svetom vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Keďže išlo o medzinárodný projekt, dôležitú rolu zohrali tlmočníčky a prekladateľky, za výbornú spoluprácu ďakujeme najmä Zuzane Urbanovej. Úprimné poďakovanie projektovej manažérke Martine Petijovej za odborné vedenie a tvorivé diskusie k obsahu projektu Cesty k samostatnosti a finančným kontrolórkam Marte Šedivcovej a Barbore Plevovej za cenné rady, usmernenia a veľkú trpezlivosť. V neposlednom rade si uznanie a vďaku zaslúži celý projektový tím v zložení Marián Horanič, Iveta Mišová, Lucia Takáčová, Lucia Kutláková, Zuzana Kolláriková, Magda Papánková, Karola Pavlíková, Ľubica Vyberalová, Jana Zámečníková. Vyškolili sa lektori, ktorí zostavili a zrealizovali nové kurzy: Agnes Cséfalvay, Patrícia Garajová Jarjabková, Mária Gibaľová, Marcel Jančovič, Anna Jankivová, Edit Lanstyák, Jana Malatincová, Agnes Zelená. Bratislava, apríl Cesty k samostatnosti 5

5 Obsah Úvodné slovo /// 2 Centrum prípravy ľudí na samostatný život /// 8 Zdravotné problémy dospelých a starnúcich ľudí s mentálnym postihnutím /// 41 Sociálna rehabilitácia seniorov s mentálnym postihnutím /// 56 Starnutie ľudí s mentálnym postihnutím ako ďalej? /// 91 Záver /// 95 6 Cesty k samostatnosti 7

6 Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život Mgr. Marián Horanič, PhDr. Iveta Mišová, Mgr. Lucia Takáčová Prečo považujeme celoživotné vzdelávanie pre ľudí s mentálnym postihnutím za dôležité? Na nasledujúcich stranách chceme čitateľov oboznámiť jednak so situáciou vo vzdelávaní dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku, ale najmä predstaviť aktivity, ktoré Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike uskutočnilo na podporu rozvoja celoživotného vzdelávania tejto skupiny ľudí. Predstavíme ideové východiská našich aktivít a budeme sa venovať aj víziám, na ktorých naplnení chceme v najbližších rokoch pracovať. Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najviac diskriminované skupiny. Objektívne čelia najväčším komplikáciám a problémom pri uplatňovaní a presadzovaní svojich práv deklarovaných viacerými uznávanými a platnými medzinárodnými dokumentmi a platnou legislatívou na Slovensku. S problémami sa stretávajú prakticky od narodenia. Tieto problémy výrazne negatívne ovplyvňujú aj kvalitu života ich najbližšieho sociálneho prostredia. Dlhodobo, a môžeme povedať, že aj systematicky, im nie je umožnené v plnej miere sa zúčastňovať integrovaného života. Ľudia s mentálnym postihnutím sú vyčleňovaní už v procese základného vzdelávania, neskôr iba malá časť z nich získa odborné vzdelanie a iba výnimočne sa im podarí získať zamestnanie. Ak sa im to aj podarí, väčšinou ide o prácu v chránených dielňach, a nie na otvorenom trhu práce. Väčšina z nich končí v domovoch sociálnych služieb alebo končia zatvorení doma, bez možnosti ďalších impulzov, ktoré by systémovo udržiavali a v ideálnom prípade zvyšovali kvalitu ich života. Ľudia s mentálnym postihnutím sú skutočne špecifickou skupinou, ktorá vo všeobecnosti potrebuje istú mieru celoživotnej podpory zahŕňajúcu aj programy celoživotného vzdelávania a nácviku životných zručností. Vo svojich životoch postupne čelia situáciám, na ktoré neboli pripravení detstvo strávené poväčšine pod nadmernou ochranou rodičov a v špeciálnych školách im neumožnilo naučiť sa a osvojiť si zručnosti a vedomosti potrebné na samostatný život. Mnohí nevedia ani to, ako samostatne využívať hromadnú dopravu, nevedia vykonávať základné práce v domácnosti, nemali možnosť naučiť sa pracovať s počítačom, o jazykovom vzdelávaní ani nehovoriac. Pritom všetky praktické vedomosti a zručností, ktoré sa ľudia s mentálnym postihnutím naučia, odľahčujú a znižujú rozsah ďalších služieb, ktoré využívajú. 9

7 Avšak na celoživotné vzdelávanie nemožno pozerať iba ako na napĺňanie potrieb a v podstate dopĺňanie komplexnosti systému služieb, ktoré sa ľuďom s mentálnym postihnutím poskytujú, ale musíme naňho pozerať aj ako na právo, keď si človek môže vybrať, akej vzdelávacej aktivite sa bude venovať. Pre ľudí bez postihnutia totiž existuje široký výber kurzov a vzdelávacích obsahov. Môžu sa slobodne rozhodnúť a vybrať si, čomu sa budú venovať. Tento rozmer celoživotného vzdelávania by mal byť rovnaký pre všetkých ľudí. Krátka retrospektíva našich aktivít Pokiaľ chceme rozprávať o tom, čo urobilo ZPMP v SR v prospech celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím, je dôležité priblížiť aj to, ako sme sa k tejto problematike dostali a začali ju vnímať ako kľúčovú pre posilnenie ich plnohodnotného začlenenia do spoločnosti. Potreba celoživotného vzdelávania sa zvyšuje najmä u dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí už vzhľadom na svoj vek nie sú súčasťou oficiálneho vzdelávacieho systému. Väčšina týchto ľudí nemá možnosť zúčastňovať sa iných vzdelávacích aktivít, ktoré majú neformálny alebo informálny charakter. Neexistuje možnosť vzdelávať sa v jazykových školách, zúčastňovať sa kurzov práce s výpočtovou technikou alebo odborných rekvalifikačných kurzov, ktoré zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale nemajú možnosť ani získať vedomosti a zručnosti v praktických zručnostiach potrebných na samostatný život. Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sa snažia žiť čo najsamostatnejšie, ako sa len dá v komunite, kde sa narodili, musia stále čeliť mnohým prekážkam. Školy, ktoré absolvovali, ich na samostatný život dostatočne nepripravili, mnohé rodiny v snahe ochrániť ich pred všetkým zlým ich svojim ochranárstvom zneschopnili na samostatné fungovanie a verejnosť je plná predsudkov. Čo s tým? Možnou cestou, ako im pomôcť začleniť sa, je práve poskytnutie kvalifikovanej odbornej pomoci a podpory. Nástroje ako sociálne poradenstvo (základné i špecializované), sociálna rehabilitácia a v rámci nej ďalšie vzdelávanie a tréningy podľa individuálnej potreby považujeme pre tieto účely za mimoriadne vhodné a žiaduce. ZPMP v SR sa vzdelávaniu dospelých určitým spôsobom venuje už od svojho vzniku. Už v deväťdesiatych rokoch sme na túto tému organizovali prednášky, semináre, konferencie a kongresy pre rodičov a odborníkov. V čase, keď neexistoval internet, boli nové informácie vzácne a dali sa získať jedine na takýchto podujatiach alebo v knižniciach. Bolo to v čase, keď boli deti s mentálnym postihnutím oslobodzované od školskej dochádzky a o celoživotnom alebo ďalšom vzdelávaní nemohla byť ani reč. Vzdelávací systém bol postavený na predpoklade, že ľudia s mentálnym postihnutím nebudú pracovať a najmä, že nikdy nebudú mať ambíciu žiť samostatný autonómny život. V tých časoch ZPMP v SR vyvíjalo aktivity smerom k naplneniu práva na vzdelanie pre všetkých, lobovalo za prijatie nového školského zákona, aby sa každé dieťa s mentálnym postihnutím mohlo, respektíve muselo vzdelávať. Nakoniec sa to podarilo v roku Začala sa nová etapa v ich živote. Aj toto znamenalo postupnú zmenu nazerania verejnosti na túto skupinou ľudí. Tejto zmene predchádzalo mnoho intenzívnej práce, získavanie argumentov a obhajoba našich postojov a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti vzdelávania. Absolventi vtedajších osobitných škôl mohli pokračovať v príprave na povolanie na učňovských školách. V roku 1998 sa začal v praxi overovať projekt praktickej školy, čo bol významný medzník pre absolventov takzvanej pomocnej školy. Bol to ďalší míľnik, ktorý viacerým otvoril cestu k začleneniu. ZPMP v SR následne pri mapovaní potrieb zaregistrovalo zvýšený záujem aj o neformálne vzdelávanie. Dôležitosť témy vzdelávania sa postupne dostávala k absolventom špeciálnych, učňovských a praktických škôl. 10 Cesty k samostatnosti 11

8 V rokoch sme začali prostredníctvom rôznych menších projektov realizovať vzdelávacie a rehabilitačné kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Išlo o kurzy: sebaobhajovanie pre začiatočníkov, pokročilých výchova k partnerstvu a sexuálna výchova komunikačné zručnosti hospodárenie s peniazmi angličtina PC Sebaobhajovanie sa neskôr rozšírilo do takej miery, že sme v rámci neho vzdelávali v mnohých ďalších témach: ľudské práva, ja a moja budúcnosť, samostatné bývanie, právo na prácu, cestovanie a doprava, práva spotrebiteľa, Slovensko moja krajina, Európska únia, sociálne zabezpečenie, emócie, zdravie, rodina, vzťahy Dôležitým míľnikom pre prácu ZPMP v SR v oblasti celoživotného vzdelávania bola účasť na konferencii Európa v akcii 2006 s témou Učíme sa celý život (Learning all our Lives), ktorú zorganizovalo Inclusion Europe 1. Heslom konferencie bolo: Sme schopní učiť sa a žiadame rovnaké príležitosti (We are able to learn and we demand equal opportunities). 250 účastníkov konferencie z celej Európy prijalo závery a pripravilo vyhlásenia, ktoré sú nadčasové, a môžeme z nich čerpať i dnes: Vyhlásenie č. 1: Celoživotné vzdelávanie je pre každého Ľudia s postihnutím potrebujú vzdelávacie programy a služby. Mali by byť v ľahko čitateľnom štýle. V spoločnosti by nemalo ísť o to, že budeme pripravovať iné ponuky pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale mali by sme pripraviť ponuky ako pre ostatných ľudí. Rozdiel by mal byť v tom, že budú realizované vo forme, ktorej budú ľudia s mentálnym postihnutím rozumieť. Dôležité je rúcať bariéry, ktoré sa týkajú vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. Ak chceme rúcať tieto bariéry, začnime od seba. Vyhlásenie č. 2: Celoživotné vzdelávanie je o učení sa novým veciam každý deň nášho života Podľa UNESCO celoživotné vzdelávanie znamená: učiť sa vedieť učiť sa robiť učiť sa byť učiť sa žiť spolu Vyhlásenie č. 3: Celoživotné vzdelávanie môže skutočne spraviť život ľudí s postihnutím lepší Existuje mnoho osobných príbehov a skúseností o tom, že celoživotné vzdelávanie pozitívne zmenilo životy ľudí s mentálnym postihnutím. Vyhlásenie č. 4: Každý môže mať úžitok z celoživotného vzdelávania Celoživotné vzdelávanie dodáva sociálny kapitál. Vytvorením väčšej nezávislosti osobám s postihnutím, celoživotné vzdelávanie poskytne viac nezávislosti rodinám a členom rodiny. Ľudia s postihnutím a ich rodiny by mali pripravovať vzdelávacie plány. Vzdelávať by sa nemali len odborníci. Vzdelávať by sa mali asistenti, priatelia, rodiny, kolegovia, všetci, ktorí participujú na celoživotnom vzdelávaní. Vyhlásenie č. 5: Mať prácu je pre človeka s mentálnym postihnutím je veľmi dôležité Vzdelávanie by malo byť dostupné pre ľudí s postihnutím. Odborné tréningy, ktoré sú zamerané na získavanie pracovných zručností, sú postavené na individuálnom programe. To, že sa môžeme vzdelávať, nás nepripravuje len na prácu, ale dáva nám status. Vzdelávanie znamená mať skutočnú prácu za skutočné peniaze. 1 Inclusion Europe je organizácia zastrešujúca národné organizácie ľudí s mentálnym postihnutím na európskej úrovni. Jej úlohou je predovšetkým obhajoba záujmov a potrieb ľudí s mentálnym postihnutím na európskej úrovni, sieťovanie podobných organizácií a iniciovanie a realizácia pilotných projektov. Vyhlásenie č. 6: Celoživotné vzdelávanie by malo byť kvalitné Robiť len vzdelávanie mi nepomáha. Potrebujem kvalitné vzdelávanie. Na kurzoch nechcem čítať detské knihy. 12 Cesty k samostatnosti 13

9 Vyhlásenie č. 7: Celoživotné vzdelávanie potrebuje podporu v legislatíve Naša krajina ratifikovala dohody, ktoré hovoria o vzdelávaní, ale prakticky je to inak. Účasť zástupcov ZPMP v SR na tejto konferencii bola obrovským impulzom pre našu ďalšiu činnosť a aktivity. Na základe praktických skúsenosti, ale aj vďaka inšpirácii zo zahraničia sme uskutočnili koncom roka 2006 aj na Slovensku konferenciu, ktorej časť sa venovala celoživotnému vzdelávaniu ľudí s mentálnym postihnutím. Názov konferencie bol príznačný: Celoživotné vzdelávanie pre ľudí s mentálnym postihnutím. Mottom konferencie bolo: Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku s postihnutím stať sa autonómnym, je dôležité z hľadiska inklúzie, osobných ambícií, z ekonomického hľadiska. Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať. Vzdelávanie dospelých je príležitosť pre väčšiu nezávislosť, emancipáciu, sebaurčenie, sebaprezentáciu. V súvislosti s prípravou a realizáciou tejto konferencie sme aj zhodnotili stav v oblasti celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. Aký bol teda stav v tejto oblasti v roku 2006? Chýbal systém vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím malo podobu časovo obmedzených projektových aktivít. Chýbalo komplexné a dlhodobé riešenie otázky nadstavbového vzdelávania dospelých s ľudí s mentálnym postihnutím. Odhliadnuc od obyvateľov Bratislavy, ľudia s mentálnym postihnutím žijúci v domácom prostredí nemali skoro žiadnu príležitosť ďalšieho vzdelávania. Odborné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím nerešpektovalo ich potreby a tiež ponuku trhu. Mladí sa nevedeli zamestnať, potrebovali rekvalifikáciu či doplnenie vzdelania v oblasti sociálnych zručností. A čo sme považovali za príčiny tohto stavu? Nedostatok financií na podporu celoživotného vzdelávania. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov schopných vytvoriť vzdelávacie programy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Vzdelávacie odbory vysokých škôl nepripravujú uspokojujúco a dostatočne svojich absolventov na prácu s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím. Chýbal legislatívny rámec na celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Neznalosť vzdelávacích potrieb ľudí s mentálnym postihnutím. Nízka úroveň povedomia o vzdelávacom potenciáli a o záujme ľudí s mentálnym postihnutím vzdelávať sa. Neexistencia tzv. terciárneho vzdelávania dospelých s mentálnym postihnutím. V tom čase sme aj navrhli opatrenia, ktoré by mohli situáciu vyriešiť: Zastrešiť vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím jednotnou organizačnou jednotkou, ktorá by vznikla v ktorejkoľvek časti Slovenska. Vytvoriť sieť týchto vzdelávacích jednotiek. Vytvoriť vzdelávacie programy pre ľudí s mentálnym postihnutím. Z tohto bodu vyplýva: a) mapovanie vzdelávacích potrieb v regiónoch, b) vytváranie takých vzdelávacích programov, ktoré budú tieto potreby rešpektovať, c) šírenie dobrej praxe už existujúcich vzdelávacích programov. Určiť konkrétne kompetencie a zodpovednosť za vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím Dnes je rok 2014 a musíme skonštatovať, že mnohé veci povedané v roku 2006 sú, bohužiaľ, stále platné. Situácia v celoživotnom vzdelávaní ľudí s mentálnym postihnutím sa zásadne nezmenila. Stále neexistuje systémové riešenie či podpora a väčšina aktivít v tejto oblasti má podobu časovo ohraničených projektov. Stále máme málo odborníkov na prípravu a realizáciu tréningových programov pre dospelých, programy sa väčšinou realizujú v Bratislave. Aj napriek pretrvávajúcej situácii si dovolíme povedať, že ZPMP v SR pre riešenie tejto problematiky urobilo niektoré zásadné kroky, ktorých prínos, ako sme presvedčení, bude badateľný už v najbližších rokoch. V minulých rokoch sa nám totiž podarilo získať podporu pre viacero projektov, ktorých súčasťou bol aj rozvoj a podpora celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. 14 Cesty k samostatnosti 15

10 V roku 2009 sme nadviazali intenzívnu spoluprácu s organizáciou Lebenshilfe z Nemecka za účelom získania a prenesenia know-how v oblasti celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. Spoločne sme vypracovali projekt Celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím ako príležitosť pre rozvoj ich osobnosti a nezávislosti, ktorý podporila nadácia Aktion Mensch. Projekt sme začali realizovať v októbri roku 2012 a aj vďaka nemu sa nám podarilo vytvoriť koncept Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život. Paralelne s týmto projektom sme začali realizáciu projektu Cesty k samostatnosti, ktorý bol podporený z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výsledkom realizácie oboch spomínaných projektov je nielen vyškolenie 11-členného tímu lektorov, ktorí sú schopní pripraviť a realizovať vzdelávací kurz pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj konštituovanie Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život a realizácia zásadných krokov na zabezpečenie udržateľnosti jeho aktivít. Okrem týchto projektov sa ZPMP v SR v roku 2011 zapojilo do projektu s názvom Pathways II: Vytváranie ciest k celoživotnému vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Projekt sa realizoval s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie a jeho koordinátorom bola v tomto materiáli už spomenutá medzinárodná organizácia Inclusion Europe. Výstupom projektu bola predovšetkým príprava štandardov tvorby textov a informácií v ľahko-zrozumiteľnej podobe pre ľudí s mentálnym postihnutím. Aj vďaka všetkým spomínaným projektom sa ZPMP v SR už niekoľko rokov venuje tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím zlepšovať ich zručnosti a zvyšovať ich vedomosti. Snažíme sa v čo najširšej miere zabezpečovať tréningy a vzdelávanie pre cieľovú skupinu, ktorá je v prístupe k takýmto programom výrazne diskriminovaná. Ideové východiská ZPMP v SR vo vzdelávaní dospelých ľudí s mentálnym postihnutím Pri plánovaní a realizácii aktivít ZPMP v SR v oblasti celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím sme vychádzali predovšetkým z poznania slovenských reálií (neexistencia možností celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím, platná legislatíva), ale najmä z poznania cieľovej skupiny, jej potrieb a očakávaní. Keďže sme v každodennom kontakte s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím, vieme o tom, že sa chcú učiť nové veci, uvedomujú si ich význam, vedia, že im vzdelávanie môže pomôcť pri ich osamostatňovaní. Bohužiaľ, veľakrát nevedia naformulovať svoje predstavy a požiadavky, ich hlas nie je počuť, a preto sú v oblasti celoživotného vzdelávania dlhodobo systémovo prehliadaní. Svoju rolu na tomto stave zohráva aj istá forma predsudkov zo strany majoritnej populácie. Veľmi časté sú otázky a argumenty typu: ľudia s mentálnym postihnutím sa predsa nepotrebujú učiť pracovať na počítači. Načo im je internet, načo sú 16 17

11 im cudzie jazyky? Nie sú to všetko iba vyhodené peniaze a strata času? Bohužiaľ, s takýmito predsudkami sa stretávame často aj u odbornej verejnosti a u ľudí, ktorí môžu situáciu vo vzdelávaní ľudí s mentálnym postihnutím reálne ovplyvniť. Uvedomujeme si, že toto sú principiálne otázky týkajúce sa celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. Bez ich zodpovedania by nám chýbala legitimita našich snáh a aktivít. Zodpovedať tieto otázky možno nebolo také dôležité pre nás, ktorí sme akosi intuitívne cítili a chápali dôležitosť celoživotného vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Dôležité to bolo predovšetkým kvôli tomu, aby sme boli argumentačne pripravení na komunikáciu práve s tými, ktorí môžu túto tému systémovo podporiť. Samozrejme, počas našich častých diskusií o celoživotnom vzdelávaní ľudí s mentálnym postihnutím sme našli mnoho dôvodov, prečo sa mu venovať. Nejde len o princípy antidiskriminácie či politiky rovnosti príležitostí. Našli sme aj úplne prozaické dôvody, ktoré sú spojené s ekonomickou rentabilitou vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím alebo s mierou využiteľnosti informácií, ktoré sú produktom uvedomelého a dobrovoľného učenia sa v porovnaní s učením vynúteným. Nehovoriac o tom, že učenie má v sebe mimoriadne silný socializačný aspekt. Samozrejme, nehľadiac na naše odborné a osobné argumenty, je tu aj niečo ako povinnosť, ktorá vyplýva z viacerých platných legislatívnych noriem a nariadení. Najvýznamnejším je pravdepodobne Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý veľmi jasne hovorí o tom, akým spôsobom by mali byť napĺňané práva ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti celoživotného vzdelávania. Aj napriek tomu prijatie Dohovoru znamená zásadný zlom deklaruje, že sme spoločnosť, ktorá odhodila predsudky, je natoľko vyspelá, že si uvedomuje hodnotu každého jednotlivca, a že na všetko sa nepozerá iba cez prizmu ekonomickej rentability (i keď práve celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím aj pozitívny ekonomický rozmer). Deklaruje, že sme schopní vytvárať a ponúkať ľuďom s rôznymi stupňami a typmi znevýhodnenia to, čo skutočne pomôže systematicky zvyšovať kvalitu života. Deklaruje, že spoločnosť si uvedomila, že už nie je potrebné, aby ľudia s postihnutím neustále bojovali a presviedčali o tom, že aj oni si zaslúžia plnohodnotný život. Deklaruje záväzok spoločnosti najmä nás bez postihnutia že už sme to pochopili. Aj napriek platnosti Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sme doteraz nepocítili a nezaregistrovali prakticky žiadnu systematickú podporu, ktorá by napĺňala záväzky Slovenska vyplývajúce z tohto medzinárodného dokumentu. Na základe vyhlásení z konferencie Európa v akcii Učíme sa celý život, ale aj vďaka Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a vďaka priamemu poznaniu ľudí s mentálnym postihnutím sme vypracovali aj naše vízie a predstavy o tom, ako by celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím malo vyzerať a čo by malo byť jeho poslaním. Tieto vízie sme zhmotnili do Ideových princípov a východísk Centra prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život: Práve Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je dôkazom toho, že celkový pohľad na ľudí s postihnutím sa vo vyspelom svete mení. Slovensko svojím ratifikovaním Dohovoru tiež potvrdilo, že nový prístup k právam ľudí s postihnutím je mu vlastný a zaviazalo sa napĺňať jeho jednotlivé články. Dôsledná implementácia Dohovoru by znamenala vytvorenie akceptujúcej spoločnosti, ktorá je schopná vytvárať pre každého jednotlivca (vrátane ľudí so zdravotným postihnutím) také podmienky, aby mohol dosiahnuť maximálnu mieru svojho rozvoja a uplatnenia v živote. Tieto podmienky by mali byť dokonca garantované a vymožiteľné platnými právnymi nariadeniami. Pravdepodobne nikto na Slovensku by si nedovolil tvrdiť, že naša krajina takýto stav dosiahla. Vychádzajúc z medzinárodne uznávaných a platných dokumentov a z platnej legislatívy v Slovenskej republike, a zároveň z presvedčenia zriaďovateľov Centra, sú hlavnými ideovými a hodnotovými princípmi Centra rovnosť pred zákonom a rovnosť šancí pre všetkých ľudí. Vyznávajúc tieto princípy je hlavnou obsahovou náplňou Centra podpora celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím a sociálnej rehabilitácie pre účely samostatného života ľudí s mentálnym postihnutím. Zameranie Centra vychádza z poznania aktuálnej situácie v celoživotnom vzdelávaní a poskytovaní sociálno-rehabilitačných kurzov pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím. 18 Cesty k samostatnosti 19

12 Zriaďovateľ Centra dlhodobo presadzuje potreby a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku. Na základe intenzívneho priameho kontaktu s ľuďmi s mentálnym postihnutím si zriaďovateľ osvojil aj potrebu podpory samostatnosti, osamostatňovania sa ľudí s mentálnym postihnutím a potrebu preberania zodpovednosti za vlastný život ľuďmi s mentálnym postihnutím. Toto však nie je možné bez systémovej podpory celoživotného vzdelávania a sociálno-rehabilitačných kurzov na podporu osvojenia si potrebných zručností pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Vytvorenie Centra je formalizáciou snáh zriaďovateľa o vytvorenie odborného pracoviska, ktoré bude dlhodobo a systematicky podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím a rozvoj sociálnej rehabilitácie pre ľudí s mentálnym postihnutím. Centrum bude aktívne vzdelávať odborníkov v tejto oblasti, bude vytvárať a uchovávať know-how, komunikovať so štátnou a verejnou správou za účelom vyrovnávania šancí a príležitostí ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti celoživotného vzdelávania a podpory samostatného života ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR vytvorilo Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život so zámerom priniesť do života ľudí s mentálnym postihnutím novú kvalitu. Uvedomujeme si význam dobrovoľnosti pri celoživotnom vzdelávaní a dôležitosť motivácie učiaceho sa. Preto aj počas našich vzdelávacích aktivít nevnímame učiacich sa ako pasívnych prijímateľov vzdelávacích obsahov, ale vnímame ich ako aktívnych spolutvorcov týchto obsahov. Umožňujeme im priebežne reagovať na ponúkané obsahy a využívané metódy. Majú možnosť ovplyvniť spôsob realizácie vzdelávacích aktivít tak, aby boli v maximálnej možnej miere prístupné a prinášali podľa možnosti vysokú mieru efektivity a využiteľnosti ponúkaných obsahov v ich bežnom živote. Lektor v tomto prípade nie je nedotknuteľnou autoritou, ale skôr sprievodcom, ktorý je vždy pripravený zareagovať na aktuálne požiadavky a preferencie účastníkov. Vníma dynamiku a náladu v skupine a podľa toho určuje pracovné tempo a intenzitu. Našou snahou je pripravovať vzdelávacie kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím tak, aby boli prenesiteľné v čase a priestore. Čo sme teda urobili Na základe zhodnotenia aktuálnej situácie v oblasti celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím sme identifikovali niekoľko krokov, ktorých realizáciu sme považovali za najdôležitejšiu pre rozvoj a podporu tejto problematiky. Chceli sme, aby celoživotné vzdelávanie malo charakter riadenej a podľa možností pravidelnej a systémovej práce. Pre tieto potreby sa nám ako optimálne riešenie javilo vytvorenie inštitúcie, ktorá by túto funkciu plnila. Vytvorili sme teda už niekoľkokrát spomínané Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život. Na základe štatútu Centra, schváleného predsedníctvom ZPMP v SR, je Centrum samostatným odborným pracoviskom ZPMP v SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého činnosť je zameraná na rozvoj a realizáciu celoživotného vzdelávania a sociálnej rehabilitácie ľudí s mentálnym postihnutím. Poslaním Centra je obhajoba a podpora uplatňovania práv ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život a podpora rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania, ale aj zvyšovanie možností ľudí s mentálnym postihnutím na celoživotné vzdelávanie a získavanie zručností potrebných pre samostatný život. Centrum má viacero spôsobov, ako by malo svoje poslanie napĺňať: 1. príprava a realizácia opatrení na podporu vzdelávania a prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život, 2. príprava a realizácia opatrení na podporu uskutočňovania sociálnej rehabilitácie pre ľudí s mentálnym postihnutím, 3. príprava a realizácia vzdelávania dospelých a sociálnej rehabilitácie pre ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti vedomostí a zručností potrebných pre samostatný život, 4. vzdelávanie odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, organizácia prednášok, seminárov, kurzov a konferencií, 5. publikačná činnosť, v jej rámci vydávanie odborných publikácií, letákov a článkov venovaných problematike celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím a sociálnej rehabilitácie ľudí s mentálnym postihnutím, 20 Cesty k samostatnosti 21

13 6. spolupráca so štátnou a verejnou správou v oblasti, s organizáciami tretieho sektora a so súkromným sektorom, 7. zapájanie sa do tvorby a pripomienkovania právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Aj keď štatút Centra schválilo predsedníctvo ZPMP v SR až v priebehu roka 2013, už v roku 2012 sme začali realizovať aktivity, ktoré napĺňali jeho poslanie. Podarilo sa nám získať podporu z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce a začali sme realizovať projekt Cesty k samostatnosti. Bola to výrazná podpora našich aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím. V októbri roku 2012 sme začali realizovať odbornú prípravu lektorov pre vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Vzdelávanie odborne zastrešili profesionáli z nemeckej organizácie Lebenshilfe, profesionálnej organizácie, ktorá v podmienkach Nemecka zastrešuje podstatnú časť služieb poskytovaných ľuďom s mentálnym postihnutím. V rámci týchto služieb dlhodobo prevádzkujú špecializovaný inštitút na podporu realizácie a rozvoja celoživotného vzdelávania týchto ľudí. Základný návrh obsahu vzdelávania odborníkov sme pripravili už v roku 2009, v neskoršom období sme tento obsah aktualizovali a dopĺňali o informácie, ktoré sme považovali za užitočné. Jedenásť budúcich lektorov absolvovalo odbornú prípravu, ktorá bola rozdelená do štyroch blokov. V jednotlivých blokoch získali pod vedením nemeckých a slovenských odborníkov poznatky potrebné na to, aby boli schopní pripraviť a realizovať vzdelávacie aktivity pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Súčasťou vzdelávania bolo predstavenie princípov, didaktika a metodiky andragogiky, oboznámenie sa s tvorbou materiálov a informácií v ľahko-čitateľnom a ľahko-zrozumiteľnom formáte. Boli diskutované špecifické otázky a pravidlá vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Výstupom prípravy budúcich lektorov bola príprava dvoch vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Lektori sa rozdelili do dvoch pracovných tímov a každý z nich pripravil jeden kurz. Každý z tímov pri príprave kurzov intenzívne komunikoval s jedným z nemeckých expertov, ktorí pri ich príprave poskytli cenné praktické a odborné rady. Prípravu tímu lektorov sme považovali za jeden z podstatných krokov k systemizácii prípravy a realizácii vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Práve z dôvodu snahy o vytvorenie systému celoživotného vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím sme pri výbere budúcich lektorov uprednostnili dlhodobých spolupracovníkov a členov ZPMP v SR, u ktorých bol predpoklad, že budú aj naďalej aktívne spolupracovať so ZPMP v SR. Nakoniec sme vybrali 11 odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Keďže našou ambíciou bolo zastrešiť celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím na celom Slovensku, snažili sme sa vybrať spolupracujúcich odborníkov z rôznych kútov Slovenska, aby sme zabezpečili výraznejšiu akcieschopnosť. Tak sa nám do tímu budúcich lektorov dostali odborníci z Vranova nad Topľou, Popradu, Lučenca, Detvy, Dunajskej Stredy a z Bratislavy. 22 Cesty k samostatnosti

14 Vyvrcholením prípravy lektorov bola realizácia pripravených kurzov pod odbornou supervíziou nemeckých odborníkov. Aj keď všetci naši lektori mali nemalé skúsenosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím z minulosti, predsa len, išlo o nový formát a nový model práce s nimi. Pri príprave kurzov sme totiž dbali na to, aby celá dokumentácia k ich realizácii bola použiteľná a prenesiteľná v čase a priestore. Preto bolo dôležité zachovať a využiť viacero formálnych a obsahových pravidiel. Takto spracovaný kurz môže bez potreby väčších úprav využiť ktorýkoľvek lektor pre akúkoľvek skupinu ľudí s mentálnym postihnutím. Tento fakt vnímame ako mimoriadne dôležitý na podporenie udržateľnosti našich aktivít. Prvé dva kurzy tvorili základ našej banky a databázy vzdelávacích kurzov, ktoré sme začali tvoriť. Naši lektori boli pripravení a každý mal chuť využiť svoje vedomosti a zručnosti v praxi. Vďaka projektovej podpore bolo možné pripraviť ďalšie vzdelávacie kurzy. Lektori osamote alebo vo dvojiciach pripravili ďalšie vzdelávacie kurzy a na prelome rokov 2013 a 2014 ich aj zrealizovali v rôznych kútoch Slovenska. Deficit takýchto vzdelávacích aktivít je obrovský. Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím majú chuť vzdelávať sa a vedia, že vzdelávanie im môže pomôcť. Preto veľmi ochotne a radi absolvujú vzdelávacie aktivity, ktoré majú charakter nácviku praktických zručností alebo vedomostí, ktoré podporujú rozvoj ich samostatnosti a posilňujú ich šance na plnohodnotný život. Udržateľnosť našich aktivít Realizácia pilotných kurzov potvrdila správnosť nášho smerovania. Ľudia s mentálnym postihnutím majú o vzdelávanie záujem, tento záujem je rovnaký prakticky na celom území Slovenska. Už pri ukončení pilotných kurzov sa účastníci veľmi živo zaujímali o to, kedy budú môcť absolvovať ďalšie podobné kurzy. Sami dokonca prichádzali s návrhmi tém a obsahov ďalších vzdelávacích kurzov. Keďže sme mali vytvorenú inštitúciu a vytvorili sme tím spolupracujúcich odborníkov, začali sme intenzívne pracovať na získavaní ďalších zdrojov potrebných na prípravu a realizáciu kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Boli sme úspešní a v roku 2014 plánujeme realizáciu minimálne siedmich ďalších vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v rôznych kútoch Slovenska. Uvedomujeme si, že projektová podpora našich aktivít má stále časovo aj obsahovo ohraničený charakter. Preto sa snažíme nájsť pre Centrum prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na samostatný život priestor v existujúcom systéme sociálnych služieb a služieb vzdelávania. Máme vypracovanú stratégiu finančnej udržateľnosti Centra vo vzťahu k aktuálnej situácii a možnostiam podobnej inštitúcie. Našou úlohou teda zostáva, aby sme v najbližšom období podnikli potrebné kroky na pretavenie tejto stratégie do praxe a z dlhodobého hľadiska posunuli problematiku celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím smerom, ktorý považujeme za žiadaný a správny. 24

15 Témy a formy vzdelávania dospelých ľudí s mentálnym postihnutím Život prináša obrovské množstvo situácií, na ktoré vieme viac alebo menej vhodne reagovať. Prináša šance, ale aj ohrozenia, ktorým musíme čeliť. Väčšina z nás sa naučila týmto situáciám čeliť počas svojho života. Už odmalička sme konfrontovaní s nevyhnutnosťou rozhodovať sa, aktívne sa zapájať do interakcií s ostatnými ľuďmi, zúčastňovať sa kultúrneho a spoločenského života, nachádzať samostatne riešenia svojich problémov, riešiť svoj partnerský život. V spolupráci so vzdelávaním a podporou rodičov a blízkych sme si osvojili prakticky všetky potrebné zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné na plnohodnotný samostatný život. Situácia ľudí s mentálnym postihnutím je v mnohom iná. Prakticky od narodenia čelia systematického vytláčaniu na okraj spoločnosti. Väčšinou absolvujú špeciálne vzdelávacie inštitúcie, po ukončení ktorých si iba veľmi málo z nich nájde zamestnanie na otvorenom trhu práce. Pokiaľ si prácu nájdu, je to väčšinou na chránenom pracovnom trhu. Ak si prácu nenájdu vôbec, odchádzajú do zariadení sociálnych služieb alebo zostávajú doma. Celý život akoby boli iba pozorovateľmi vlastných osudov bez zásadnejšej možnosti a šance ovplyvniť ich. Sú to bežne a pravidelne sa opakujúce príbehy. Väčšina z týchto ľudí prakticky nedostala šancu a potrebnú podporu na to, aby žili v spoločnosti ako jej plnohodnotná súčasť. Aj keď sa v posledných rokoch mnoho zmenilo, spoločnosť stále nie je pripravená na to, aby ľudí s mentálnym postihnutím úplne prijala a nechala ich rozhodovať o svojich životoch podobne, ako je to u ostatných ľudí. Ľudia s mentálnym postihnutím pritom chcú preberať zodpovednosť za vlastný život, chcú rozhodovať o tom, kam a s kým pôjdu dnes večer a čo si na seba oblečú. Chcú sami cestovať a poznávať svet v jeho celej rozmanitosti. Aby to dokázali, potrebujú príležitosti a podporu, ktoré im to umožnia. Okrem zmeny nastavenia spoločnosti potrebujeme vytvoriť nástroje, ktoré budú systematicky a kontinuálne podporovať získavanie zručností potrebných na to, aby zodpovednosť za vlastný život aj v skutočnosti prebrali. Ide o proces, ktorý je nevyhnutné podporovať už od narodenia človeka s mentálnym postihnutím a mal by pokračovať nepretržite prakticky celý život. Celoživotné vzdelávanie považujeme za jeden z kľúčových faktorov, ktorý môže tento proces zásadne pozitívne ovplyvniť. V prípade ľudí s mentálnym postihnutím má však celoživotné vzdelávanie podstatne širší rozmer ako u väčšiny ostatných ľudí. Okrem tradičných obsahov vzdelávania, ako sú napríklad jazyky, počítačové zručnosti alebo kuchárske kurzy, potrebujú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím aj vzdelávanie v oblastiach, ktoré priamo podporujú ich šance na autonómny a plnohodnotný život. Musia sa naučiť preberať zodpovednosť, musia sa naučiť, čo zo sebou prinášajú povinnosti a musia sa naučiť praktickým zručnostiam, ako svoje povinnosti plniť. Každá nová situácia na ceste preberania zodpovednosti za vlastný život si vyžaduje patričné vedomosti a skúsenosti. Ľudia s mentálnym postihnutím ich nie vždy majú. Práve v takýchto situáciách má svoje miesto celoživotné vzdelávanie. Celoživotné vzdelávanie preto nevyhnutne chápeme aj ako súčasť rehabilitačného a integračného procesu ľudí s mentálnym postihnutím. Priamo napomáha získavanie takých zručností a vedomostí, ktoré tento proces umožňujú. Pri realizácii celoživotného vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím môžeme využiť všetky formy a metódy vzdelávania dospelých. Jednotlivé vzdelávacie kurzy môžu byť intenzívne, ale aj dochádzkové. Vzdelávanie môžeme realizovať v skupine aj individuálne. Výber formy je závislý predovšetkým od posúdenia jej efektivity pre určené ciele vzdelávania. Vždy musíme mať na zreteli potreby a očakávania účastníkov vzdelávacieho procesu a musíme zohľadňovať aj náročnosť vzdelávacích obsahov. Všetky formy však musia mať niekoľko spoločných vlastností. Predovšetkým, účasť na vzdelávaní musí byť dobrovoľná. Pokiaľ sa človek s mentálnym postihnutím sám nerozhodne o tom, že konkrétny typ a forma vzdelávania sú preňho zaujímavé a potrebné, nemá zmysel, aby sa ho zúčastňoval. V podmienkach Slovenska je ešte stále bežnou realitou, že o tom, čo budú dospelí ľudia 26 Cesty k samostatnosti 27

16 s mentálnym postihnutím robiť vo svojom voľnom čase, rozhodujú ich rodičia a opatrovníci. Preto sa môže stať, že na vzdelávací kurz prídu ľudia, ktorých téma nezaujíma a nie sú stotožnení so svojou účasťou na vzdelávaní. Z tohto dôvodu sa vždy na začiatku realizovaných vzdelávacích aktivít preskúma skutočná motivácia účastníkov a aj ich očakávania od realizovaného kurzu. V prípade, že na kurze nie je človek z vlastnej vôle, snažíme sa tento fakt prediskutovať s jeho opatrovníkom. Ďalším spoločným znakom všetkých foriem vzdelávania je čo najvyššia možnámiera uplatňovania praktických ukážok a priamej práce pred sprostredkovaním teoretických vedomostí. Ide o štandardnú metódu používanú vo vzdelávaní ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej význam je nespochybniteľný. Toto v mnohých prípadoch spôsobuje zvýšené nároky nielen na prípravu, ale aj na samotnú realizáciu vzdelávacích kurzov. Je potrebné naplánovať a zabezpečiť technické vybavenie, množstvo praktických pomôcok, inštruktážnych videofilmov a prezentácií. Nároky na lektorov sa zvyšujú práve z dôvodu, že všetky tieto materiály musia byť spracované v podobe zrozumiteľnej a prístupnej ľuďom s mentálnym postihnutím. Vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím má aj ďalšiu spoločnú vlastnosť. Absolvovanie vzdelávania nie je spojené s overovaním získaných vedomostí a zručností za účelom získania potvrdenia o absolvovaní vzdelávania. Ako sme spomenuli vyššie, vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím je dobrovoľný proces. V súlade s týmto princípom preto nepovažujeme za vhodné, aby sme naše vzdelávacie kurzy ukončovali testami alebo inými formami záverečných skúšok. Keďže nejde o vzdelávanie, ktoré by oprávňovalo jeho absolventa na výkon špecifických činností, nepovažujeme to ani za potrebné. Dôležitým znakom nami realizovaného vzdelávania je primeranosť veľkosti vzdelávacej skupiny. Veľkosť vzdelávanej skupiny je totiž nevyhnutné voliť vždy vzhľadom na vzdelávacie obsahy a vzhľadom na množstvo praktickej práce počas vzdelávania. Lektor musí byť schopný posúdiť a vopred navrhnúť primeraný počet účastníkov tak, aby mohol každému z nich odovzdať plánované vedomosti a zručnosti. 28 Cesty k samostatnosti

17 Uskutočnené vzdelávacie kurzy počas realizácie projektu Za použitia spomenutých nástrojov a princípov sme uskutočnili pilotné vzdelávacie kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Obsahy kurzov boli navrhované predovšetkým na základe znalosti potrieb cieľovej skupiny lektormi, ale aj na základe požiadaviek samotných ľudí s mentálnym postihnutím. Všetky kurzy, o ktorých budeme písať nižšie, sú spracované do učebných plánov, ktorých použitie nie je závislé od času a priestoru. Tieto plány môže použiť ktorýkoľvek z našich vyškolených lektorov a realizovať ho pre inú skupinu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Rôznorodosť kurzov signalizuje aj rôznorodosť potrieb cieľovej skupiny. Kurzy boli vedené vyškolenými lektormi. Pri ich realizácii niekedy pomáhali aj skúsení asistenti. Čakám návštevu kamaráta/kamarátky Miesto konania: Mojmírovce, počet účastníkov: 12, forma: intenzívny Ciele: Cieľom kurzu bolo, aby sa účastníci dozvedeli o tom, čo je to návšteva, čo všetko so sebou príchod návštevy prináša, ako sa správne pripraviť na návštevu. Obsah: Obsah kurzu tvorili témy zamerané na objasnenie základných pravidiel spojených s prijímaním návštevy úpravu prostredia, úpravu zovňajšku a prípravu pohostenia, komunikáciu s návštevou. Počas kurzu využívali lektori pracovné listy, ktoré slúžili na lepšie zapamätanie toho, o čom hovorili. Dôležitou súčasťou boli praktické cvičenia a úlohy. Účastníci sa aj prakticky naučili pripraviť pohostenie, spravili nákup, upravili svoju vizáž a upravili prostredie, v ktorom sa návšteva reálne uskutočnila. Zaži prírodu všetkými zmyslami Miesto konania: Mojmírovce, počet účastníkov: 12, forma: intenzívny Ciele: Cieľom kurzu bolo, aby sa účastníci dozvedeli čo najviac informácií o prírode a o tom, aký význam majú zmysly pri jej poznávaní, a naučili sa aktívne prírodu chrániť. Obsah: Obsahom kurzu sa prelínali témy zamerané na spoznávanie a delenie prírody (živá a neživá príroda, rastliny, živočíchy...), uvedomenie si vlastných zmyslov a ich významu pri spoznávaní sveta okolo seba. Účastníci prešli aj nácvikom zručností potrebných pre pobyt v prírode, spoznali recykláciu a triedili odpad. Dôležitú súčasť kurzu tvorili nielen pracovné listy, ale aj rôzne videá, obrazové ukážky a praktické cvičenia. Sebaobhajovanie Miesto konania: Bratislava, počet účastníkov: 8, forma: dlhodobý Ciele: Cieľom tohto kurzu bolo, aby sa účastníci venovali rôznym témam, ktoré sa prispôsobovali ich aktuálnym potrebám a záujmom. Okrem praktických informácií si účastníci zároveň rozvíjali svoje komunikačné zručnosti, učili sa pracovať v skupine. Obsah: Obsah kurzu tvorili rôzne témy od jednoduchých až po zložitejšie, ktorých prebratie trvalo viac lekcií. Prechádzali od úvodnej témy zoznamovanie so skupinou k témam, ako sú napr. vzťahy, práva, voľby, rozhodovanie, slušné/ neslušné správanie, voľný čas. Sebaobhajovanie pre pokročilých Miesto konania: Bratislava, počet účastníkov: 10, forma: dlhodobý Ciele: Cieľom tohto kurzu bolo, aby sa účastníci venovali rôznym témam, ktoré sa prispôsobovali ich aktuálnym potrebám a záujmom. Okrem praktických informácií sa skupina sústredila aj na skupinovú prácu a spoluprácu. Obsah: Obsah kurzu tvorili rôzne témy. Skupina sa venovala zložitejším a obsahovo bohatým témam, ako napr. samostatnosť, rozhodovanie, práva a povinnosti, diskriminácia, konflikty. PC kurz pre začiatočníkov Miesto konania: Bratislava, počet účastníkov: 6, forma: dlhodobý Ciele: Cieľom kurzu bolo oboznámiť začiatočníkov s PC, naučiť ich základné fungovanie a funkcie PC. Obsah: Obsah kurzu začínal od zoznámenia sa s PC, s jeho prostredím, prácou s myšou až po základné praktické využívanie programu Microsoft Word. Obsahom boli aj základy práce s internetom. Na každej lekcii boli dôležitou súčasťou pracovné listy, podľa ktorých sa účastníci mohli venovať prebratej lekcii aj doma. 30 Cesty k samostatnosti 31

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva

6/2009. Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva 6/2009 Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby Alzeimerova choroba, globálna výzva Moderná medicína pomohla predĺžiť ľudský život o desaťročia, no úmerne k zvyšovaniu

Mehr

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny RODINA A ZODPOVE ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO DNES Informačný bull Bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Poradové číslo 1 Číslo 1/2006 marec 2006 OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA:

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Sociálne služby: zacielené na kvalitu

Sociálne služby: zacielené na kvalitu Z recenzných posudkov Je potrebné oceniť zámer renomovaných autoriek K. REPKOVEJ a L. BRICHTOVEJ, ktoré predkladajú odbornej verejnosti publikáciu k téme teoretických východísk kvality v sociálnych službách.

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Odbor poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave. Slúži na komunikáciu a informovanie

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť.

Absolventi za bránami škôl. júl 07/2008. Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu. Sme bohatší o novú skúsenosť. MESAČNÍK ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Práca s výchovným prostredím dieťaťa Pohľad starostu PRÍBEH Sme bohatší o novú skúsenosť EURES Práca

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.04.2016 Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM 2 Predkladateľ: JUDr.

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE 10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE Magazin der Städte Bratislava und Wien I N F O S E R V I S K U LT Ú R N Y C H P O D U J A T Í C U LT U R A L E V E N T I N F O S E R V I C E INFORMAČNÉ CENTRUM

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších Nina KonopinskiKlein Slowakisch Deutsch für die Pflege zu Hause slovenskonemecky pre domácu opateru starších SlowakischDeutsch für die Pflege zu Hause Nina KonopinskiKlein SlowakischDeutsch für die Pflege

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Charakteristika projektového vyučovania

Charakteristika projektového vyučovania Charakteristika projektového vyučovania Projektové vyučovanie patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Je chápané ako komplementárny

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku Ausgabe/vydanie:

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

V. Kačinová a kol. Mediálna výchova. Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ

V. Kačinová a kol. Mediálna výchova. Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ V. Kačinová a kol. Mediálna výchova Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ ŠPÚ 2007 Obsah Charakteristické znaky digitálnych médií v porovnaní 3 s inými médiami Internet a jeho možnosti v oblasti

Mehr

A.1. Náboženská didaktika ako veda

A.1. Náboženská didaktika ako veda A.1. Náboženská didaktika ako veda 1. Od katechetiky ku náboženskej didaktiky zaciatky katechetiky po Tridentskom koncile (1545-1563): vznikajú rôzne koncepcie systematického vzdelávania vo viere detí

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang 1/2012 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU V POHĽADOCH O POHĽADOCH

Mehr

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA:

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

9 Ústav súdneho inžinierstva

9 Ústav súdneho inžinierstva 9 Ústav súdneho inžinierstva Všeobecné informácie Adresa: Ústav súdneho inžinierstva ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. tel.: 041-513 69 01 fax: 041-525 38 31 e-mail:

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť

revue Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 16. veľtrhy otvorené pre odbornú verejnosť WAGON revue 2009 Travel magazine 15. 16. Foto: Adolf Zika (kalendár ŽSR Železnica, môj život) Verkehrsmuseum Reisen in der Zeit Múzeum dopravy Cestovanie v čase 22. - 25. 01. 2009 22. 01. sú veľtrhy otvorené

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Socioterapeut metóda a nástroj socioterapie

Socioterapeut metóda a nástroj socioterapie II ročník, číslo 2 Apríl 2012 EDITORIÁL Mám rada svoj pokoj v duši. Dňom, kedy profesor Martin Rusnák, dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity oznámil, že odchádza z postu, môj

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVIII. ročník Jahrgang ANSICHTEN 2/2013 Pohľady Ringturm známa viedenská budova, zahalená do umeleckého diela Spätosť slovenskej výtvarníčky

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

Problém "plynových komôr"

Problém plynových komôr Problém "plynových komôr" Robert Faurisson Súdny tribunál nie je povinný viazať sa technickými pravidlami dôkazov. (Článok 19 - Statutes of the International Military Tribunal (v skutočnosti: Medzispojenecký

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B2 Nemecký jazyk, úroveň B2 vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B2 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre

Mehr

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ?

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? Štvrťročník pre uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 10 leto 1996 Najlepším rozkazom je vlastný príklad 2 Hovoří javor se svými dlanitými

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 - vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

Maria Montessori in the Slovak Remedial Education /Heilpädagogik Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Maria Montessori in the Slovak Remedial Education /Heilpädagogik Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Mária Montessoriová v slovenskej liečebnej pedagogike. Maria Montessori in the Slovak Remedial Education /Heilpädagogik Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Rada by som začala svoj príspevok výpočtom montessori

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Mesto Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava Trnava a poèiatky stredovekých miest Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12 Zborník zo seminára konaného dòa 5. 12. 2007 Trnava 2009 OBSAH Trnavské mestské privilégiá.................................................

Mehr