AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch"

Transkript

1 AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch A ab und zu sem tam, občas Abenteuer, das, - dobrodružstvo abfahren (fuhr ab, odcestovať ist abgefahren) Abfahrtszeit, die, -en čas odchodu abgehen (ging ab, odísť ist abgegangen) Abhang, der, -hänge zráz, strmina abhängen von (Dat.) závisieť od (hing ab, h. abgehangen) abhängig von (Dat.) závislý od abholen jd, etw. ísť po niekoho /niečo Abi-Streich, der, -e maturitný žart, nerozvážny čin, hlúposť Abitur, das maturita Abiturientin, die, -nen maturantka Ablauf, der, -läufe priebeh abnehmen (nahm ab, odobrať h. abgenommen) abreißen (riss ab, strhnúť, odtrhnúť h. abgerissen) abrufen (vom Server) vyhľadať na serveri Absatz, der, -sätze podpätok Abschlusszeugnis, das, -se záverečné vysvedčenie absolvieren absolvovať abwarten jdn./etw. vyčkať, vyčkávať abwärts dolu, nadol abwechslungsreich rozmanitý, pestrý achten auf jdn./etw. všímať si niekoho, niečo, dať pozor na, dbať na achtlos neopatrný, nepozorný ahnen etw. tušiť, predvídať Aktion, die, -en akcia aktuell aktuálny akzeptieren jdn./etw. akceptovať, uznávať alkoholfrei nealkoholický alkoholisch alkoholický allein sám, samotný auf sich allein gestellt sein byť odkázaný na seba samého alleinerziehend ten, kto sám vychováva allerdings* pravdaže, síce Altersunterschied, der, -e vekový rozdiel amüsieren sich zabávať, baviť sa an entlang pozdĺž, popri anbieten (bot an, ponúknuť h. angeboten) andererseits* na druhej strane, naproti tomu anders ináč Anfänger, der, začiatočník anfangs* spočiatku, zo začiatku Anforderung, die, -en požiadavka angeben (gab an, chvastať sa, chváliť sa h. angegeben) Angeber, der,, Angeberin, chvastúň die, -nen angenehm príjemný angesichts* (+GEN) vzhľadom na, so zreteľom na angetrunken podnapitý Angst, die, Ängste strach Angst haben vor (Dat.) báť sa niekoho / niečoho anhaben etw. (hatte an, mať na sebe h. angehabt) anhand (Gen.) na základe, pomocou anhören sich vypočuť si das hört sich gut an to znie dobre ankommen (kam an, prísť ist angekommen) es kommt (gut) an to má dobrú odozvu Anlage, die, -n príloha (dodatok u) Anlass, der, -lässe podnet anmelden sich prihlásiť sa Anmeldung, die, -en prihláška anprobieren etw. skúšať, vyskúšať Ansage, die, -n oznámenie anschauen (Akk.) pozrieť, dívať sa na koho anschließend hneď po tom, hneď na to Anschluss, der, -schlüsse pripojenie Ansichtskarte, die, -n pohľadnica Ansprechpartner, der, osoba za kontakt Anspruch, der, -sprüche nárok, právo in Anspruch nehmen požadovať, vyžadovať, zaberať anstreben (Akk.) usilovať sa, snažiť sa o čo anstrengen sich namáhať sa anstrengend namáhavý anwenden etw. (wendete/ použiť, používať wandte an, h. angewendet/angewandt) ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 1

2 anwesend prítomný Anzahl, die množstvo, počet anziehen sich (zog an, obliecť si h. sich angezogen) Arbeitsamt, das, -ämter úrad práce Arbeitsteilung, die deľba práce Arbeitszeit, die, -en pracovný čas Ärger, der zlosť, rozhorčenie, nevôľa es gibt Ärger sú problémy ärgern, sich ärgern hnevať sa na koho, na čo über (Akk.) Armschützer, der, chránič na ruky arrangieren etw. usporiadať, aranžovať Arzt, der, Ärzte lekár Ärztin, die, Ärztinnen lekárka Attraktion, die, -en atrakcia attraktiv atraktívny, príťažlivý Aufbau, der výstavba, stavba, štruktúra, nadstavba aufbauen etw. postaviť, vybudovať Aufenthalt, der, -e pobyt Aufenthaltsraum, spoločenská miestnosť der, -räume auffallen (fällt auf) byť nápadný, biť do očí (fiel auf, ist aufgefallen) auffallend nápadný, vyzývavý auffällig nápadný, vyzývavý Aufgabe, die, -en úloha, práca aufgeben (gab auf, h. aufgegeben) jdm. Hausaufgaben dať niekomu za domácu úlohu aufgeben etw. aufgeben vzdať sa, niečo vzdať aufgeblasen nadutý, nafúkaný aufgeregt rozčúlený, vzrušený aufgeschlossen prístupný aufnehmen (nahm auf, prijať, ubytovať h. aufgenommen) aufräumen upratovať, upratať aufregen, sich aufregen rozčúliť sa, rozčuľovať sa über aufregend vzrušujúci, rozčuľujúci Aufsatz, der, -sätze slohová úloha, článok aufstehen (stand auf, vstať ist aufgestanden) aufstellen etw. postaviť auftragen (trug auf, (vizuálne) nosiť na stôl, h. aufgetragen) servírovať auftreten (trat auf, vystupovať, účinkovať, zjaviť sa ist aufgetreten) Auftreten, das správanie, vystupovanie Auftritt, der, -e nástup, výstup aufwachsen (wuchs auf, vyrásť, dospieť ist aufgewachsen) Augenblick, der, -e okamih Ausbildung, die, -en vzdelávanie, vzdelanie Ausbildungsmöglichkeit, možnosť vzdelania die, -en ausdrucksvoll výrazný Ausflug, der, -flüge výlet einen Ausflug machen ísť na výlet ausführen uskutočniť, spraviť, zrealizovať eine Tätigkeit ausführen uskutočniť / vykonať / realizovať ausführlich podrobný, obšírny ausfüllen vyplniť ausgeben (Geld) (gab aus, vydať, minúť (utratiť) h. ausgegeben) ausgebildet vzdelaný ausgedient vyslúžený, obnosený ausgefallen zvláštny, podivný, čudný ausgehen (ging aus, vyjsť, odísť, opustiť ist ausgegangen) ausgleichen (glich aus, vyrovnať h. ausgeglichen) ausknipsen vypnúť das Licht ausknipsen zhasnúť svetlo auskommen (kam aus, vyjsť, vystačiť ist ausgekommen) mit Geld auskommen vystačiť s peniazmi mit Leuten auskommen vychádzať s ľuďmi Ausland, das zahraničie, cudzina auslassen vynechať schlechte Laune an vybiť si na niekom zlú náladu jdm. auslassen ausleihen (lieh aus, požičať h. ausgeliehen) sich etw. ausleihen požičať si, vypožičať si čo od koho jdm. etw. ausleihen požičať komu čo auspacken vybaliť ausprobieren vyskúšať ausruhen sich odpočinúť si, oddýchnuť si Ausrüstung, die, -en vybavenie ausschlaggebend rozhodujúci aussehen (sah aus, vyzerať h. ausgesehen) Aussehen, das vzhľad, zovňajšok Außenseiter, der, outsider außer mimo, bez außer bei schlechtem pokiaľ nebude zlé počasie Wetter außerdem okrem toho Äußere, das vonkajšia strana, zovňajšok außerhalb (Gen.) okrem, mimo aussetzen vynechať nichts auszusetzen nemať čo komu vyčítať haben an (Dat.) Ausstattung, die, -en vybavenie, zariadenie ausstehen znášať, vydržať, vystáť jdn. nicht ausstehen nemôcť niekoho vystáť können ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 2

3 Ausstellung, die, -en Ausstrahlung, die austauschen austoben sich austragen Zeitungen austragen auswandern Ausweis, der, -e auswendig auszeichnen jdn. Auszubildende, der/die, -n automatisch Autounfall, der, -fälle B Bäckerei, die, -en baden bauen Bauernhof, der, -höfe Baum, der, Bäume Baumwollstoff, der, -e Bauwerk, das, -e bedienen jdn. sich bedienen lassen Bedienen, das bedrucken etw. beeilen sich beeindrucken jdn. befassen, sich befassen mit (Dat.) befehlen (sie befiehlt) (befahl, h. befohlen), jdm. etw. befehlen befreundet begabt begeistern (sich) begeistert Begeisterung, die beginnen (begann, h. begonnen) Begleitung, die behandeln jdn. ich behandeln lassen behaupten etw. Beifall, der beißen (biss, h. gebissen) bekannt beklagen, sich beklagen über (Akk.) beliebt bemühen sich benachrichtigen jdn. výstava vyžarovanie, účinok vymeniť, vymieňať vybúriť sa, vyblázniť sa roznášať, doručiť roznášať noviny vysťahovať sa, emigrovať preukaz, legitimácia naspamäť vyznamenať niekoho tu: učeň, učnica automatický automobilová nehoda pekáreň kúpať sa stavať, pestovať gazdovský dvor, farma strom bavlnená látka stavba, stavebné dielo obsluhovať dať sa obslúžiť obsluhovanie potlačiť / tlačiť na papier ponáhľať sa urobiť dojem na koho, imponovať komu zaoberať, zapodievať sa niečím rozkázať, nariadiť komu čo spriatelený nadaný nadchnúť sa, oduševniť sa nadšený nadšenie začať sprievod, sprevádzanie ošetrovať, liečiť liečiť sa; dať sa liečiť tvrdiť, dokazovať čo potlesk hrýzť známy bedákať nad čím, sťažovať sa na koho, čo obľúbený usilovať sa, snažiť sa upovedomiť koho o čom, oznámiť komu čo benehmen sich (benahm, správať sa h. sich benommen) bequem pohodlný beraten jdn. (beriet, poradiť komu h. beraten) Beratung, die rada, porada Beratungsgespräch, das, -e rozhovor, poradenstvo bereit pripravený, prichystaný bereits* už Bereitschaftsdienst, der, -e pohotovostná služba Berg, der, -e vrch, kopec berichten podať správu, referovať Beruf, der, -e povolanie Berufsausbildung, die, -en odborné vzdelanie Berufsberater, der, poradca pri voľbe povolania Berufsfachschule, die, -n stredná odborná škola Berufsinformations- centrum pre voľbu povolania zentrum, das, -zentren berufstätig zamestnaný berühmt slávny, preslávený beschäftigen, sich zaoberať sa kým, čím beschäftigen mit (Dat.) Beschäftigung, die, -en činnosť beschämt zahanbený Bescheid, der informácia, správa Bescheid sagen povedať čo, povedať svoju mienku komu Bescheid wissen vedieť, vyznať sa bescheiden skromný beschimpfen jdn. nadávať na koho, pohaniť koho meno beschließen etw. rozhodnúť, stanoviť (beschloss, h. beschlossen) beschreiben jdn./etw. opísať (beschrieb, h. beschrieben) Beschwerde, die, -n reklamácia, sťažnosť; námaha beschweren sich über reklamovať; sťažovať sa, ponosovať sa komu na čo besetzt sein byť obsadený besichtigen etw. pozerať, prezerať besitzen etw. (besaß, vlastniť h. besessen) besorgen etw. zaobstarať, zadovážiť Bestandteil, der, -e súčasť, zložka bestauen etw. diviť sa čomu Besteck, das, -e príbor Besteck polieren leštiť príbor bestehen (bestand, trvať na niečom; existovať, byť h. bestanden) bestehen auf (Akk.) trvať na čom bestehen aus (Dat.) skladať sa z čoho bestellen etw. objednať bestimmen určiť, určovať bestimmt určite bestrafen jdn. potrestať beten modliť sa ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 3

4 betreuen jdn. starať sa o koho, opatrovať koho Betreuer, der, sprievodca, opatrovateľ Betreuung, die starostlivosť, opatera Betrieb, der, -e podnik; činnosť, práca Betriebspraktikum, das, - prax v podniku beurteilen etw./jdn. posúdiť, posudzovať bewegen sich pohybovať sa Bewerbung, die, -en žiadosť (písomná) o prijatie, o miesto Bezahlung, die zaplatenie Beziehung, die, -en vzťah, súvislosť Beziehungsproblem, das, -e problém vo vzťahu bildende Kunst výtvarné umenie Bildschirm, der, -e obrazovka blättern listovať Blick, der, -e pohľad, názor einen tollen Blick haben mať výborný pohľad na niečo auf (Akk.) blöd hlúpy, nechápavý Blume, die, -n kvet Blumengeschäft, das, -e kvetinárstvo Blumenkasten, der, -kästen debnička na kvety Bodybuilding, das bodybuilding, kulturistika Brauch, der, Bräuche obyčaj, zvyk Brett, das, -er doska Schwarzes Brett čierna tabuľa Brieffreundschaft, die, -en priateľstvo cez korešpondenciu Briefträger, der, poštár Brücke, die, -n most Buchbesprechung, die, -en recenzia knihy, beseda o knihe bügeln etw. hladiť, žehliť Bummel, der, túlačka, potulka bummeln (gehen) túlať sa, chodiť bez určitého cieľa Bundesland, das, -länder spolková krajina Bundessitz, der, -e sídlo spolkovej vlády/ spolkovej inštitúcie Burg, die, -en hrad Büro, das, -s úrad Busen, der, prsník, prsia C Campingplatz, der, -plätze Charakter, der Clique, die, -en Couchpotato, die, -s D da (Konjunkt.) dagegen* Dampfer, der, Daten (Pl.) kemping charakter hovor. tu: partia, skupina niekto, kto vysedáva na gauči pred televízorom pretože, zatiač čo proti, oproti parník dáta, údaje Dauer, die dauernd Dauerwelle, die, -n Dekoration, die, -en demnächst* denken an jdn./etw. (dachte, h. gedacht) dennoch* deshalb* Dialekt, der, -e Diät, die, -en eine Diät machen dick Dicksein, das Dienst, der, -e Dienstreise, die, -n Diskussionsforum, das, -foren diskutieren distanzieren, sich distanzieren von (Dat.) disziplinarisch diszipliniert doof Doping, das drängen sich drankommen (ugs.) (kam dran, ist drangekommen) drauf gut drauf sein draußen* dreckig Dressman, der, -men Drittel,das, dröhnen Druck, der unter Druck stehen drücken dünn durcheinanderreden durchführen etw. Projekte durchführen Durchschnitt, der im Durchschnitt durchwachte Nächte E ebenfalls echt Effekt, der, -e egal das ist mir egal Egal-Gefühl, das egoistisch trvanie, obdobie, doba trvalo trvalá ondulácia (účes) dekorácia, výzdoba čoskoro, zakrátko, onedlho myslieť na koho, čo predsa, napriek tomu preto, z toho dôvodu dialekt, nárečie diéta byť na diéte, mať diétu tučný, tlstý tučnota, obezita služba, pomoc služobná cesta diskusné fórum diskutovať, debatovať dištancovať sa od koho, čoho disciplinárny disciplinovaný hlúpy, obmedzený, nechápavý doping tlačiť sa, predierať sa prísť na rad (darauf) na to byť na tom dobre vonku špinavý, zamazaný manekýn tretina dunieť, hučať tlak, nátlak byť pod tlakom tlačiť tenký, chudý rozprávať jeden cez druhého, skákať si do reči uskutočniť, realizovať realizovať projekty priemer v priemere, priemerne prebdené noci taktiež, rovnako, podobne pravý efekt, účinok ľahostajný to mi je jedno ľahostajnosť egoistický, sebecký ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 4

5 ehemalig eher* Ehre, die, -n ehrgeizig ehrlich Ehrlichkeit, die eigen Eigenschaft, die, -en Eindruck, der einen guten/schlechten/ gestressten Eindruck machen auf jdn. eineinhalb einerseits andererseits einfühlsam eingebildet einig sich einig sein einigermaßen Einkommen, das, einpflanzen Einrichtung, die, -en Eins, die, -en einschlafen (schlief ein, ist eingeschlafen) einsehen etw. (sah ein, h. eingesehen) einsetzen, sich einsetzen für (Akk.) einsteigen (stieg ein, ist eingestiegen) Einsteiger, der, Einstellung, die, -en eintragen sich (trug sich ein, hat sich eingetragen) Eintritt, der Eintrittsgeld, das, -er Eintrittskarte, die, -n einverstanden, mit etw. einverstanden sein einzeln einzig einzigartig Eisbecher, der, Eisenbahn, die, -en Elbe, die Ellenbogenschützer, der, empfehlen (empfahl, h. empfohlen), jdm. etw. empfehlen empfinden (empfand, h. empfunden) bývalý, niekdajší skôr, prv sebaúcta, česť, dôstojnosť ctižiadostivý úprimný, poctivý úprimnosť, počestnosť vlastný, svoj vlastnosť dojem urobiť dobrý/zlý/vystresovaný dojem na koho jeden a pol jednak jednak... (na jednej strane...na strane druhej) empatický, schopný vcítiť sa do duševných pochodov druhého namyslený, nafúkaný jednotný byť zajedno v niečom, mať na niečo rovnaký názor do určitej miery, akosi príjem zasadiť, transplantovať zariadenie jednotka zaspať nahliadnuť, nazrieť zasadiť sa za koho, čo, pričiniť sa o čo nastúpiť (do dopravného prostriedku) tu: začiatočník postoj, stanovisko zapísať sa, zaregistrovať sa vstup vstupné vstupenka súhlasiť s kým, s čím ojedinelý, osamotený, osobitne jediný, iba jeden jedinečný, jediný zmrzlinový pohár železnica Labe chránič na lakeť odporúčať komu čo pociťovať, cítiť sich als Konkurrenten cítiť sa ako konkurenti empfinden empfindlich citlivý, vnímavý endgültig konečný, definitívny eng úzky engagieren, sich angažovať sa engagieren für (Akk.) engagiert angažovaný entdecken jdn./etw. objaviť, odhaliť entscheiden, sich rozhodnúť sa pre koho, čo entscheiden für (Akk.) (entschied, h. entschieden) entschuldigen, sich ospravedlniť sa za čo entschuldigen für etw. entsprechen (entsprach, zodpovedať, zhodovať sa h. entsprochen) entsprechend primeraný, náležitý, vhodný entstehen (entstand, vzniknúť ist entstanden) Entstehung, die vznik enttäuscht rozčarovaný entweder oder buď... alebo entwickeln etw. rozvinúť, rozvíjať Entwicklung, die rozvoj erben etw. dediť, zdediť erfahren etw. (erfuhr, dozvedieť sa čo h. erfahren) Erfahrung, die, -en skúsenosť Erfahrungen sammeln zbierať skúsenosti erfinden etw. (erfand, vynájsť, objaviť h. erfunden) Erfolg, der, -e úspech erfolgreich úspešný erfreut potešený, veselý ergattern etw. uloviť, zohnať Ergebnis, das, -se výsledok, rezultát erhalten etw. (erhielt, dostať, prijať h. erhalten) Erhaltung, die udržanie, zachovanie erholen sich zotaviť sa erinnern, sich erinnern pamätať sa na koho, na čo an (Akk.) Erinnerung, die -en spomienka erkennen (erkannte, spoznať, rozpoznať h. erkannt) an (Dat.) erklären objasniť, vysvetliť Erklärung, die, -en objasnenie, vysvetlenie, prehlásenie eine Erklärung podpísať vyhlásenie unterschreiben erlauben, jdm. etw. dovoliť komu čo erlauben erläutern vysvetliť, osvetliť Erlebnis, das, -se zážitok erlernen etw. naučiť sa čo, čomu ermöglichen etw. umožniť ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 5

6 Ernährung, die Ernährungsgewohnheiten (Pl.) erneut ernst erraten etw. (erriet, h. erraten) erstaunt Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaft, die, -en erstmalig erwachsen erwähnen erwarten jdn. Erwartung, die, -en erwischen, jdn. erwischen bei (Dat.) erziehen Erziehung, die etwa Ewigkeit, die Examen, das, Examina F Fach, das, Fächer ein Fach belegen Fachhochschule, die, -n Fachkraft, die, -kräfte Fachoberschule, die, -n Fachwerkhaus, das, -häuser Fahrkarte, die, -n Fahrplan, der, -pläne Fahrradtour, die, -en Fahrzeug, das, -e fallen (fiel, ist gefallen) etw. fallen lassen (ließ fallen, h. fallen gelassen) faltenlos Faltenrock, der, -röcke familiär Fan, der -s Farbe, die, -n färben farbig fast faszinieren jdn. faszinierend faul faulenzen Feder, der, -n fegen fehlen jdm. Fehler, der, výživa, stravovanie stravovacie návyky opakovaný, opätovný vážny uhádnuť prekvapený pracovná skupina prvej pomoci prvý, vyskytujúci sa prvý raz dospelý spomenúť čakať koho očakávanie prichytiť koho pri čom vychovávať výchova približne, asi večnosť skúška predmet (školský), odbor obsadiť (pokryť) nejaký predmet odborná vysoká škola odborná pracovná sila, odborník stredná odborná škola dom s priehradkovou konštrukciou cestovný lístok cestovný poriadok túra na bicykli (cyklotúra) vozidlo padnúť odstúpiť od čoho /zriecť sa čoho bez záhybov, hladký hovor. skladaná sukňa domáci, rodinný, familiárny fanúšik farba (za)farbiť farebný, živý skoro, takmer fascinovať, oduševniť koho čarovný, fascinujúci lenivý leňošiť, zaháľať pero zametať chýbať komu chyba Ferien (nur Pl.) prázdniny Fertiggericht, das, -e hotové jedlo, polotovar Fest, das, -e sviatok, slávnosť feststellen zistiť, konštatovať Figur, die, -en postava, figúra eine gute Figur haben/ mať, získať dobrú postavu bekommen Filmbesprechung, die, -en beseda o filme; filmová kritika finanzieren etw. financovať Fingernagel, der, -nägel necht na prste (na ruke) Firma, die, Firmen firma, podnik Firmengründung, die, -en založenie firmy fit fit, vo forme Fitness, die fitnes Fitness-Studio, das fitnes-štúdio fleißig usilovný fliegen (flog, ist geflogen) letieť, lietať Flieger, der, pilot, letec, lietadlo fließend plynulo fließend Deutsch sprechen hovoriť plynulo po nemecky Flip-Flops, die (Pl.) plážové sandále (vietnamky) Flitzer, der, rýchlo jazdiace motorové vozidlo, malý športový automobil Floristin, die, -nen pestovateľka kvetín, floristka Flugbegleiter, der, stevard Flugzeug, das, -e lietadlo Flüssigkeit, die, -en tekutina Folge, die, -n poradie, postup; dôsledok fordern, von jdm. žiadať od koho čo etw. fordern Form, die (hier nur Sg.) forma gut in Form sein byť vo forme formulieren etw. formulovať Fortschritt, der, -e pokrok Fortschritte machen napredovať, robiť pokroky Fotomodell, das, -e fotomodelka frei haben mať voľno freiwillig dobrovoľne Freizeitaktivität, die, -en aktivita vo voľnom čase Freizeitsport, der rekreačný šport Fremdsprache, die, -n cudzí jazyk Freundschaft, die, -en priateľstvo Friseurin, die, -nen kaderníčka Friseursalon, der, -e kadernícky salón froh sein byť spokojný fröhlich radostný, veselý früher skôr, v minulosti, kedysi, predtým fühlen (sich) cítiť (sa) führend vedúci, vodcovský füllen mit (Dat.) naplniť čo čím furchtbar hrozný, strašný Fußgängerzone, die, -n pešia zóna ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 6

7 G garantiert* (ugs.) Garten, der, Gärten Gartenzwerg, der, -e Gast, der, Gäste Gasteltern (Pl.) Gastfamilie, die, -n Gastgeber, der, Gaststätte, die, -n Gebäude, das, Gedächtnis, das Geduld, die gefallen jdm. (gefiel, h. gefallen) Gefühl, das, -e Gegend, die, -en Gegensatz, der, -sätze im Gegensatz zu Gegenteil, das, -e Gelächter, das Geldstrafe, die, -n Gelenk, das, -e gelernter, ein gelernter/ eine gelernte gelingen (gelang, ist gelungen) gelten (es gilt) (galt, h. gegolten) gelungen gemeinsam Gemeinsamkeit, die, -en gemütlich Gen, das, -e genieren sich genießen etw. (genoss, h. genossen) gequält gering nicht im Geringsten Geschäftskonto, das -konten Geschäftsleute, die (Pl.) gescheit Geschenk, das, -e Geschick, das (hier nur Sg.) Geschirr, das Geschmack, der (k)einen guten/ schlechten Geschmack haben geschminkt geschweige denn Geschwindigkeit, die, en Geschwister, die (Pl.) spoľahlivý, garantovaný záhrada záhradný trpaslík hosť rodičia, ktorí prijali niekoho na pobyt hosťovská rodina hostiteľ reštaurácia budova pamäť trpezlivosť páčiť sa komu cit, pocit kraj, krajina, oblasť, región protiklad, opak v rozpore s čím, v protiklade s čím opak smiech peňažná pokuta kĺb, zhyb vyučený/ vyučená podariť sa, vydariť sa platiť, mať cenu, hodnotu, platnosť vydarený spoločný, spoločne pospolitosť útulný, príjemný gén ostýchať sa, hanbiť sa užívať, vychutnávať čo zmučený, utrápený malý, nepatrný ani v najmenšom obchodný účet (konto) obchodníci, podnikatelia múdry, rozumný dar šikovnosť, obratnosť riad chuť, vkus mať/nemať dobrý/zlý vkus nalíčený, našminkovaný nehovoriac o tom, tým menej rýchlosť súrodenci Gesellschaft, die, -en spoločnosť Gesetz, das, -e zákon gesetzlich zákonný Gesicht, das, -er tvár Gesichtsausdruck, der výraz tváre gespannt napätý, plný očakávania gespannt sein auf etw. netrpezlivo niečo očakávať Gespräch, das -e (über) rozhovor (o kom, o čom) gestalten tvoriť, vytvoriť Gestaltung, die tvar, vzhľad, forma gestellt postavený auf sich gestellt sein byť odkázaný sám na seba gestreift pruhovaný, páskovaný gestresst pod stresom gesund zdravý Getränk, das, -e nápoj Gewerbe, das, živnosť ein Gewerbe anmelden registrovať živnosť Gewicht, das, -e váha gewinnen (gewann, vyhrať, zvíťaziť, získať h. gewonnen) einen Preis/eine Medaille získať cenu/medailu gewinnen gewiss istý, bezpečný Gewissen, das svedomie ein schlechtes Gewissen mať zlé svedomie haben gewöhnen, sich gewöhnen navykať si na koho, čo an (Akk.) gewöhnlich* bežný, zvyčajný Glaube(n), der viera gleichaltrig rovnako starý Gleichgewicht, das rovnováha Gleichgewicht verlieren stratiť rovnováhu gleichgültig ľahostajný Glühwein, der varené víno Goldgräber,der, zlatokop graben (grub, h. gegraben) kopať Grenze, die, -n hranica Grillabend, der, -e hovor. večerné grilovanie ägrilovačka) grinsen škeriť sa, škľabiť sa groß veľký im Großen und Ganzen celkom, úhrnom Größe, die, -n veľkosť Großereignis, das, -se veľká udalosť Großfamilie, die, -n veľká rodina großzügig veľkorysý Grund, der, Gründe základ; dôvod gründen založiť, zriadiť eine Familie/eine Firma založiť si rodinu gründen Grundschule, die, -n základná škola Gründung, die, -en založenie, zakladanie Gruppe, die, -n skupina Gummikugel, die, -n gumená lopta ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 7

8 Gummiseil, das, -e günstig Gymnasium, das, Gymnasien Gymnastik, die H Haare färben haben es gut haben Halbpension, die, -en Hälfte, die -n halten für Hand, die, Hände sich die Hand geben handeln Handgelenk, das, -e Händler, der, Handschrift, die, -en Handwerk, das Handy, das, -s Handzettel, der, hängen (hing, h. gehangen) hart hässlich häufig Hauptbahnhof, der, -höfe Hauptgericht, das, -e Hauptsache, die, -n Hauptsache (ist) hauptsächlich Hauptschule, die, -n Hausarbeit, die, -en Hausfrau, die, -en Haushalt, der, -e im Haushalt mithelfen häuslich Haut, die, Häute hautnah Heimat, die heimkommen (kam heim, ist heimgekommen) heimlich Heimweh, das heiraten jdn. helfen (half, h. geholfen) Helm, der, -e Herausforderung, die, -en herausholen herausstürzen Hering, der, -e Herkunft, die herrschen gumené lano, švihadlo priaznivý, výhodný gymnázium gymnastika farbiť vlasy mať byť/mať dobre polpenzia polovica považovať za ruka podať si ruky obchodovať, jednať (sa) zápästie obchodník, majiteľ obchodu rukopis remeslo mobil leták visieť tvrdý, pevný, tuhý škaredý, ošklivý, hnusný častý hlavná stanica hlavné jedlo hlavná vec podstatné (je) hlavný, podstatný druhý stupeň základnej školy domáca úloha domáca; domáca pani, hostiteľka domácnosť pomáhať v domácnosti domáci, domácky koža bezprostredný, priamy, otvorený domov, vlasť prísť domov tajný, skrytý túžba po domove, nostalgia vydať sa za koho /oženiť sa s kým pomôcť helma, prilba vyzvanie vybrať zrútiť sa sleď pôvod vládnuť Hersteller, der, výrobca herstellen etw. vyrobiť, vytvoriť Herstellung, die tu: výroba herumlaufen (lief herum, chodiť okolo, obchádzať ist herumgelaufen) herumschnüffeln sliediť/snoriť okolo herunterladen stiahnuť Texte herunterladen stiahnuť texty (z internetu) hervorragend vynikajúci Hilfe, die, -n pomoc mit Hilfe von (Dat.) s pomocou koho Hilfe brauchen/finden potrebovať pomoc / nájsť bei jdm. pomoc u koho hilfsbereit ochotný pomôcť Hilfsbereitschaft, die ochota (pomôcť) hinlegen sich odložiť, položiť tam, uložiť sa hinnehmen (nahm hin, prijať h. hingenommen) Hintern, das zadok Hinunterrollen, das (s)kotúľanie Hit, der, -s hit hoch vysoký Hocker, der, stolček, stolička Hof, der, Höfe dvor Höhe, die, -n výška holen doniesť, priniesť čo Holzbrücke, die, -n drevený most hören auf jdn./etw. počúvať, poslúchať koho Hosentasche,die, -n vrecko na nohaviciach Hotel, das, -s hotel hübsch pekný, pôvabný hügelig kopcovitý, pahorkovitý Humor, der humor I Idee, die, -n ideenreich Illusion, die, -en Informatik, die Inhalt, der, -e Innenstadt, die, -städte Insektenschutz, der Insel, die, -n Instrument, das, -e Intelligenz, die, -en Interesse, das, -n Interesse wecken für etw./jdn. interessieren, sich interessieren für (Akk.) interessiert Internat, das, -e ídea, myšlienka oplývajúci myšlienkami, nápadmi ilúzia, vidina, prelud informatika obsah centrum (mesta) ochrana proti hmyzu ostrov nástroj, inštrument inteligencia záujem vzbudiť záujem o čo, o koho zaujímať sa o koho, o čo zainteresovaný, zaujatý pre čo internát ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 8

9 international Internetforum, das, Internetforen Isomatte, die, -n J Jahrgang, der, -gänge Jahrhundert, das, -e je, desto Job, der, -s jobben Jubiläum, das, Jubiläen ein Jubiläum feiern Jugendbewegung, die, -en Jugendbuch, das, -bücher Jugenddisco, die, -s Jugendherberge, die, -n Jugendreiseleiter, der, K Kaffeeklatsch, der k.o. (knocked out) Kameradschaft, die kämmen sich Haare kämmen Kampf um (Akk.), der kämpfen um (Akk.) Kantine, die, -n Kanufahrt, die Kanutour, die, -en kaputtgehen (ging kaputt, ist kaputtgegangen) Karriere, die, -n Kasse, die, -n kauen Kaugummi, der/das, -s kennen sich (kannte, h. sich gekannt) kennenlernen sich Kenntnisse, die (Pl.) kichern Kindergärtnerin, die, -nen Kinderspielplatz, der, -plätze Klamotten, die (Pl.) klappen es klappt (nicht) klar sich etw. klar machen međzinárodný fórum na internete karimatka ročník storočie čím, tým zamestnanie, fuška, brigáda (príležitostne) pracovať, brigádovať jubileum oslavovať jubileum mládežnícke hnutie kniha pre mladých diskotéka pre mladých mládežnícka ubytovňa, hostel turistický sprievodca pre mladých klebetenie pri káve hovor. na konci, hotový kamarátstvo česať sa česať si vlasy boj (za) bojovať/usilovať sa získať koho, čo kantína, bufet, jedáleň plavba na kanoe túra absolvovaná na kanoe zničiť sa, polámať sa, pokaziť sa kariéra pokladnica žuť, žuvať žuvačka poznať sa spoznať sa, zoznámiť sa vedomosti, poznatky chichotať sa, hihúňať sa učiteľka v materskej škole detské ihrisko háby, oblečenie klapať, dariť sa to (ne) funguje jasný, čistý ujasniť si čo, vysvetliť si čo Klassenarbeit, die, -en Klassenkamerad, der, -en Klassenraum, der, Klassenräume Klassensprecher, der, kleben etw. Kleidermarke, die, -n Kleidung, die Kleidung (Klamotten) anprobieren Kleidung tragen kleinlich klemmen klettern klingeln klingen (klang, h. geklungen) knapp zu knapp halten Knochen, der, Know-how, das Knüller, der, kochen kometenhaft kommentieren etw. komponieren etw. Komposition, die, -en Konflikt, der, -e Konfliktlotse, die, -n Konkurrenzdruck, der Konkurrenzkampf, der, -kämpfe Kontakt, der, -e Kontakt aufnehmen zu (Dat.) Konto, das, Konten kontrollieren etw. konzentrieren sich auf (Akk.) Kopftuch, das, -tücher kopieren kostbar kostenlos Kraft, die, Kräfte aus eigener Kraft kräftig Kran, der, Kräne krank Krankenschwester, die, -n Krankheit, die, -en kratzen kreativ Kreide, die, -n písomná práca spolužiak trieda predseda triedy lepiť, nalepiť čo značka oblečenie oblečenie vyskúšať oblečenie nosiť oblečenie malicherný, úzkoprsý zasekávať sa liesť, škriabať sa zvoniť, cengať zvučať, znieť skromný, sotva postačujúci držať nakrátko kosť know-how, duševné vlastníctvo hit, trhák, šláger variť veľmi rýchly, bleskový komentovať skladať, komponovať hudobné dielo, kompozícia spor, konflikt mediátor (urovnávateľ) sporu, konfliktu tlak konkurencie konkurenčný boj kontakt, spojenie nadviazať kontakt s kým bankový účet, konto kontrolovať čo koncentrovať sa, sústrediť sa na čo šatka kopírovať cenný, hodnotný, vzácny bezplatný sila, vôľa vlastnou vôľou, vlastným pričinením silný, intenzívny žeriav chorý zdravotná sestra choroba škriabať, driapať tvorivý, kreatívny krieda ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 9

10 kriegen kritisieren, jdn./etw. kritisieren an (Dat.) Küchendienst, der, -e kümmern, sich kümmern um jdn./etw. Kumpel, der Kundin, die, -nen künftig Kunst, die, Künste künstlerisch künstlich Kunststück, das, -e Kurs, der, -e Kursangebot, das, -e Kurve, die, -n kurz küssen L Label, das, -s lächeln Lächeln, das lachen (über) Laden, der, Läden Lager, das, Lagerfeuer, das, landen (landete, ist gelandet) Landeskunde, die Landschaft, die, -en Landwirtschaft, die lang länger halten längst* langweilig Latein, das Laune, die gute/schlechte Laune haben laut lecker Lehre, die, -n Lehrstelle, die, -n leicht es leichter haben Leichtathletik, die leise leisten, sich etw. leisten können Leistung, die, -en dostať kritizovať koho, čo služba v kuchyni starať sa o koho, čo kolega, hovor. kumpán zákazníčka budúci, nasledujúci umenie umelecký umelý umelecké dielo kurz ponuka kurzov zákruta krátky (po)bozkať etiketa na tovare, značka v móde usmievať sa úsmev smiať sa obchod sklad táborák pristáť, zakotviť reálie, krajinoveda krajina poľnohospodárstvo dlhý dlhšie držať, vydržať dávno nudný latinčina nálada mať dobrú/zlú náladu hlasný, hlučný chutný, lahodný učenie/príprava na učňovskej škole učňovské miesto ľahký mať to ľahšie ľahká atletika tichý, slabý dovoliť si, dožičiť si, dopriať si čo výkon, úspech Leistungsdruck, der Leistungssportler, der, lenken Liebesbrief, der, -e Liebeskummer, der, Liederabend, der, -e Lippenstift, die -e Literatur, die loben jdn./etw. Lohn, der, Löhne lohnen sich es lohnt sich lokal losgehen (ging los, ist losgegangen) loslassen etw. (ließ los, h. losgelassen) lossprudeln Luftkissen, das, Luftmatratze, die, -n Lüge, die, -n M machen es macht nichts Magen, der, Mägen mähen malen (anmalen, bemalen) manchmal* Mannschaft, die, -en Markenkleidung, die Markt, der, Märkte Maschinenbau, der Maßnahme, die, -n Material, das, -ien Mauer, die, -n meckern Medaille, die, -n Medien (Pl.) Medizin, die Meer, das, -e Mehrbettzimmer, das, mehrfach Meinung, die, -en eine/keine eigene Meinung haben meistens* Meisterschaft, die, -en tlak na výkon vrcholový/špičkový športovec viesť ľúbostný list problémy v láske, nešťastná láska piesňový hudobný večer rúž literatúra chváliť koho, čo mzda, plat oplatiť sa, vyplatiť sa vyplatí sa to lokálny, miestny hovor. začať, začínať sa pustiť hovor. náhlivo, veľmi rýchlo hovoriť nafukovací vankúš nafukovací matrac lož robiť, spraviť nič to, to nestojí za reč žalúdok kosiť maľovať niekedy, dakedy mužstvo, družstvo značkové oblečenie trh, jarmok strojárstvo opatrenie, zásah materiál múr, stena hovor. hundrať, šomrať, bľabotať medaila médiá medicína, lekárstvo more viacposteľová izba viacnásobný mienka, názor mať/nemať vlastný názor najčastejšie, skoro stále, spravidla majstrovstvo ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 10

11 Meisterschaften/Wettkämpfe austragen melden sich Menge, die, -n merkwürdig Messer, das, Minderjährige, der/die, -n Mindestalter, das mindestens Mischungsverhältnis, das, -se Missverständnis, das, -se Mitarbeiter, der, mitgestalten Mitglied, das, -er mitteilen, jdm. etw. mitteilen Mittel, das, Mittelmeer, das mitten in (Dat.) mitten im Unterricht mittlerweile* Mode, die, -n mit der Mode gehen Model, das, -s Moderator, der, -en Modetrend, der, -s sich nach Modetrends richten Modezeitschrift, die, -en modisch sich modisch kleiden möglicherweise* momentan* Mörtel, der Mühe, die, -n sich Mühe geben murmeln Museum, das, Museen Musik auflegen Muskel, der, -n Muskeln haben/ bekommen Muskelpaket, das, -e muslimisch mutig Mutsprung, der, -sprünge Muttersprache, die, -n vybojovať majstrovstvá/zápasy prihlásiť sa množstvo, počet mimoriadny, pozoruhodný nôž mladistvý / mladistvá minimálny vek najmenej, prinajmenej pomer miešania nedorozumenie spolupracovník, kolega, pracovník spoluutvárať člen oznámiť komu čo prostriedok Stredozemné more uprostred uprostred vyučovania medzičasom, medzitým móda obliekať sa podľa módy model, vzor, návrh moderátor módny trend riadiť sa podľa módneho trendu módny časopis módny, moderný obliekať sa moderne možno, pravdepodobne momentálny malta úsilie, námaha, snaha usilovať sa mrmlať si pod nos, reptať múzeum pustiť/dať hudbu sval mať/nadobudnúť svaly silné, mocné svalstvo; svalnatý človek muslimský smelý, odvážny odvážny skok materčina, rodný jazyk nachgeben (gab nach, h. nachgegeben) nachholen etw. nachrufen, jdm. etw. nachrufen nachschauen etw. nachschlagen etw. (schlug nach, h. nachgeschlagen) nachsitzen (saß nach, h. nachgesessen) Nachspeise, die, -n nachtragend Nachttischchen, das, Nachwuchskünstler, der, nämlich* nass Natur, die Nebel, der nebenbei nebeneinander nerven jdn. nervös nett Netzwerk, das, -e neugierig neulich* Neuseeland nicken niedrig nieten nordöstlich normalerweise* Note, die, -n Notfall, der, -fälle nutzen nützlich O obwohl (Konjunkt.) Ort, der, -e vor Ort Oberstufe, die, -n obligatorisch Offenheit, die öffentlich ordentlich organisieren povoliť, ustúpiť dohoniť čo volať, vykrikovať za kým pozerať, divať sa za kým hľadať, pozrieť sa, podívať sa (do knihy) hovor. zostať po škole múčnik, zákusok, dezert doplňujúci; pomstychtivý nočný stolík mladý umelec, nádejný umelec totiž mokrý priroda hmla mimochodom, na okraj vedľa seba zožierať koho, ísť komu na nervy nervózny milý sieť, sieťový systém zvedavý nedávno, v poslednom čase Nový Zéland kývať, kývnuť nízky nitovať severovýchodný obyčajne, za normálnych okolností známka; nota tieseň, prípad núdze využiť užitočný, prospešný aj keď, hoci miesto na mieste vyššia trieda, vyšší stupeň povinný, záväzný otvorenosť, úprimnosť verejný usporiadaný organizovať N nachdenken über jdn./ etw. (dachte nach, h. nachgedacht) rozmýšľať o kom, o čom P paddeln Park, der, -s pádlovať park ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 11

12 Partner, der,, Partnerin, partner, partnerka die, -nen Partnerschaft, die, -en partnerstvo Partystimmung, die dobrá nálada na večierku / party Pass, der, Pässe priesmyk; pas Passage, die, -n pasáž, priechod passen zu (Dat.) pristať, hodiť sa passend vhodný Patchwork-Familie, die, -n rodina, v ktorej sú deti z predchádzajúceho manželstva Pause, die, -n prestávka Pension, die, -en penzión perfekt perfektný, dokonalý Person, die, -en osoba Persönlichkeit, die, -en osobnosť Pferdeschwanz, der, konský chvost, prenes. konský -schwänze chvost (účes) Pflicht, die, -en povinnosť phantastisch fantastický Pickel, der, vyrážka, pupenec Pinsel, der, štetec planen (Akk.) plánovať platzen puknúť, prasknúť platzieren umiestniť plötzlich zrazu Polizist, der, -en policajt populär populárny Postwagen, der, poštový vozeň, poštový dostavník Praktikum, das, Praktika praktikum, prax Preis, der, -e cena, odmena Preisliste, die, -n cenník preiswert cenove výhodný, hodnotný Presse, die tlač proben skúšať, nacvičovať probieren vyskúšať, preskúšať Produkt, das, -e výrobok, produkt produzieren etw. vyrábať, produkovať professionell profesionálny Profi, der, -s (Profisportler) profesionál Projektangebot, das, -e projektová ponuka Prozentsatz, der, -sätze percentuálna sadzba Prüfung, die, -en skúška Publikum, das publikum pünktlich presný putzen čistiť Q qualifiziert Qualität, die, -en Quark, der quatschen quer durch quetschen sich kvalifikovaný kvalita tvaroh hovor. tárať, hovoriť hlúposti krížom cez (na)tlačiť sa R radeln ísť na bicykli, bicyklovať sa randalieren hovor. robiť štabarc, krik, buchot, lomoziť rasen zúriť, vyčíňať, vyvádzať Rasen, der, trávnik rassig čistokrvný, ušľachtilý, plemenný Rat(schlag), der, -schläge rada, pomoc, návrh raten, jdm. etw. raten radiť/poradiť komu čo (riet, h. geraten) rätseln hádať, domnievať sa, nazdávať sa Ratsuchende, der, -n ten, kto hľadá radu rauf und runter nahor a nadol, hore dole Realschule, die, -n reálna škola (10-ročná škola, po ktorej žiak môže pokračovať na strednej škole) recherchieren etw. rešeršovať Rechnung, die, -en účet Recht, das, -e právo recht haben mať pravdu Rechtsanwalt, der, -anwälte právny zástupca, advokát Rechtsanwaltpraxis, die, advokátska prax -praxen rechtzeitig v pravý čas, v najvhodnejšom čase reden (über jdn./etw.) hovoriť, vravieť o kom, o čom Regel, die, -n pravidlo eine Regel/Regeln dodržovať pravidlo/pravidlá beachten/einhalten in der Regel spravidla, váčšinou regelmäßig pravidelný reich bohatý Reife, die zrelosť die mittlere Reife malá maturita (po 10. roku školy) Reihenfolge, die poradie Reise, die, -n cesta, cestovanie Reisebus, der, -se zájazdový autobus Reiseleiter, der, turistický sprievodca Reiseprospekt, der, -e turistický prospekt Reisig, das prútie, haluzina Reißverschluss, der, zips -verschlüsse Rente, die, -n renta, dôchodok Reporter, der, reportér Respekt, der rešpekt, úcta, vážnosť Respekt haben vor jdm. mať rešpekt pred kým Rettungsweste, die, -n záchranná vesta Richtung, die, -en smer in Richtung v smere riechen (roch, h. gerochen) voňať, rozváňať riesig obrovský, veľký, ohromný Risiko, das, Risiken riziko Ritterrüstung, die, -en rytiersky výstroj, rytierska výzbroj ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 12

13 Rolle, die, -n eine/keine wichtige Rolle spielen rollen Rose, die, -n Rote Kreuz, das Ruhe, die jdn. in Ruhe lassen Ruine, die, -n rumhängen rumliegen (lag rum, h. rumgelegen) Sachen (he)rumliegen lassen rumschmeißen (schmiss rum, h. rumgeschmissen) Rumsitzen, das rutschen S Saal, der, Säle sammeln Sammlerstück, das, -e Sammlung, die, -en Sattel, der, sauber saugfähig schade schaden (Dat.) schaffen etw. (schuf, h. geschaffen) Schallplatte, die, -n schämen sich Schatz, der, Schätze Schaufenster, das, Schaum, der, Schäume Schauspieler, der, Schein, der, -e Scheinwerfer, der, Scheusal, das, -e schick schicken Schiff, das, -e schimpfen schläfrig Schlafsack, der, -säcke schlagfertig Schlagzeug, das, -e Schlagzeuger, der, Schlampigkeit, die Schlange, die, -n schlank schlimm rola, úloha mať/nemať dôležitú rolu kotúľať sa ruža Červený kríž pokoj, ticho dať komu pokoj, nechať koho na pokoji ruina, zrúcanina nudiť sa, zaháľať ležať, vyvaľovať sa nechať veci dookola ležať, nechať porozhadzované veci pohádzať okolo, poodhadzovať sedieť nečinne, len tak kĺzať sa, šmýkať sa sála, sieň, dvorana zbierať zberateľský kúsok/predmet zbierka sedlo čistý savý, pijavý škoda škodiť, ublížiť vytvoriť gramofónová platňa hanbiť sa poklad výklad, výkladná skriňa pena herec svit, zdanie, klam reflektor (na automobile) ohava, odporný človek, surovec vkusný, elegantný poslať loď nadávať, osočovať ospalý spací vak duchaplný, pohotový súbor bicích nástrojov bubeník lajdáckosť, šlendriánstvo had štíhly zlý schließen (schloss, zavrieť, uzavrieť, zamknúť h. geschlossen) einen Kompromiss pristať na kompromis, uzavrieť schließen kompromis Schloss, das, Schlösser zámok, hrad schmal úzky, útly schmecken chutiť Schmetterling, der, -e motýľ schneiden (schnitt, rezať, strihať h. geschnitten) Schneider, der, krajčír schnorcheln šnorchlovať Schönheit, die krása Schönschreiben, das krasopis, ozdobné písmo Schreibwettbewerb, der, -e súťaž v písaní schriftlich písomne Schriftsteller, der, spisovateľ Schublade, die, -n zásuvka schüchtern plachý, bojazlivý Schuhtick, der, -s silná túžba po nakupovaní topánok Schulabschluss, der, ukončenie školskej dochádzky -abschlüsse Schulausschuss, der, školský výbor -ausschüsse schuld sein an byť vinný za/ niesť vinu za Schulden (Pl.) dlhy Schule, die, -n škola auf eine Schule gehen ísť na školu Schüleraustausch, der výmena žiakov Schülerband, die, -s školská kapela Schülermitverantwortung spoluzodpovednosť žiaka (SMV), die, -en Schuljahr, das -e školský rok Schulgeld, das, -er školské peniaze Schulhof, der, -höfe školský dvor Schulleiter, der, riaditeľ školy Schulleitung, die, -en vedenie školy Schulsanitäter, der, školský zdravotnícky pracovník (sanitár) Schulsystem, das, -e školský systém Schultyp, der, -en typ školy Schutz, der ochrana Schützer, der, ochranca Schutzkleidung, die ochranné oblečenie Schutzplane, die, -n ochranná plachta schwanger gravidná Schwangerschaft, die, -en gravidita Schwangerschaft verhüten ochraňovať v gravidite schwärmen von jdm./etw. byť oduševneý za/ rojčiť o kom, o čom, zbožňovať schweigen mlčať schweigend mlčiac Schweinefleisch, das bravčovina schweißgebadet veľmi spotený ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 13

14 Schwierigkeit, die, -en ťažkosť schwimmen (schwamm, plávať ist geschwommen) schwirren bzučať See, der, -n jazero Segel, das, plachta na plachetnici Sehenswürdigkeit, die, -en pozoruhodnosť Seide, die hodváb Seil, das, -e lano Seilbahn, die, -en lanovka Seilbahngondel, die, -n kabína lanovky Selbstbewusstsein, sebavedomie das Selbstkritik, die sebakritika selbstverständlich samozrejme, jasne Selbstverteidigungs- technika ssebaobrany technik, die, -en Selbstwertgefühl, pocit vlastnej hodnoty das selten* málokedy, zriedkavo seltsam neobyčajný, čudný senden (sandte, h. gesandt) poslať Sendung, die, -en zásielka Sessel, der, kreslo Sexualität, die sexualita shoppen gehen ísť nakupovať sicher istý Sicherheit, die istota mit Sicherheit s istotou Sicherheitsbeutel, der, bezpečnostný balíček Sicherheitsleute, die (Pl.) pracovníci bezpečnostnej služby (ochranka) sicherlich naisto Sitten und Bräuche zvyky a obyčaje sitzen bleiben (blieb ostať sedieť, sitzen, ist sitzen prepadnúť geblieben) Sitzplatz, der, -plätze miesto na sedenie skeptisch skeptický Sofa, das, -s gauč Sonderpreis, der, -e mimoriadna cena Sonne, die, -n slnko in der Sonne liegen ležať na slnku Sonnenschutzcreme, die, -s ochranný opaľovací krém sorgen für jdn./etw. starať sa o koho, o čo sortieren etw. triediť spannend napínavý Spaß, der, Späße žart, vtip jdm. Spaß machen zabávať niekoho spät neskoro zu spät kommen prísť prineskoro Speisewagen, der, -wägen jedálenský vozeň spektakulär prekvapujúci, senzačný speziell špeciálne spinnen priasť, vymýšľať si du spinnst! ty si vymýšľaš! spitz Spitze, die, -n an der Spitze stehen Sponsor, der, -en spontan Sport, der Sport treiben Sportart, die, -en Sportler, der, sportlich Sportverein, der, -e Sportwissenschaftler, der, Sprechstunde, die, -n springen (sprang, ist gesprungen) Spruch, der, Sprüche Sprung, der, Sprünge den Sprung schaffen Sprunganlage, die, -n staatlich Stadion, das, Stadien Stadtbücherei, die, -en Städtereise, die, -n Stall, der, Ställe stammen aus stampfen ständig stark starten stationär stattdessen stattfinden (fand statt, h. stattgefunden) stecken steil steinig Stelle, die, -n eine Stelle suchen/finden Stellenanzeige, die, -n Stiefel, der, Stimmung, die Stimmung aufkommen Stimmungskurve, die, -n stinkfaul Stöckelschuh, der, -e stolz stören jdn./etw. stoßen auf (stößt) (stieß, gestoßen) Strafarbeit, die, -en strahlend Strand, der, Strände Streber, der, Strecke, die, -n zastar. hrotový, špicatý vrchol stáť na vrchole sponzor spontánny šport športovať, pestovať šport druh športu športovec športový športové združenie, klub vedecký pracovník v oblasti športu konzultácie, úradné, stránkové hodiny skočiť výrok skok skočiť konštrukcia na skákanie štátny štadión mestská knižnica zájazd po mestách stajňa pochádzať z dupnúť, dupotať stály silný štartovať, naštartovať stacionárny namiesto toho konať sa skryť strmý kamenný miesto hľadať miesto/nájsť miesto inzerát na miesto, zamestnanie čižma nálada dostaviť sa nálada krivka nálady strašne lenivý topánka na vysokom podpätku hrdý rušiť koho, čo naraziť na čo dodatočná úloha (za trest) žiariaci, svietiaci pláž štréber, šplhúň trasa ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 14

15 strecken Streit, der streiten, sich streiten mit jdm. über etw., (stritt, h. gestritten) Streiterei, die, -en streng Stress, der unter Stress stehen stressig Studienplatz, der, -plätze studieren stundenlang Stundenplan, der, -pläne stürmen Sturz, der, Stürze stürzen surfen im Internet surfen süß sympathisch T Tablett, das, -s Tagesablauf, der, -abläufe täglich Tannenzweig, der, -e Tanz, der, Tänze Tanzfläche, die, -n Tanzschule, die, -n Tasse, die, -n Tätigkeit, die, -en tatsächlich (meistens Adverb) Team, das, -s Teelicht, das, -er teilen, sich etw. teilen teilnehmen an (Dat.) (nahm teil, h. teilgenommen) Teilnehmer, der, telefonieren mit jdm. Test, der, -s texten Theater, das, Theke, die, -n Tiefe, die, -n Tiefkühltruhe, die, -n Tierpfleger, der, Tipp, der, -s tolerant Toleranz, die Torwand, die, Torwände natiahnuť, vyrovnať, vytiahnuť zvada, hádka, spor vadiť/hádať sa s niekým zvada, nezhoda prísny stres byť pod stresom stresujúci študijné miesto študovať večne, celé hodiny rozvrh hodín šturmovať, robiť niečo na poslednú chvíľu pád padať, zrútiť sa surfovať surfovať po internete sladký sympatický podnos, tácňa režim dňa denný, každodenný jedľový konár tanec tanečná plocha, miesto na tancovanie tanečná škola šálka činnosť, chod skutočne, naozaj ttím, mužstvo čajová sviečka deliť sa, rozdeliť sa zúčastniť sa, mať účasť na čom účastník telefonovať test, skúška písať texty, otextovať (pieseň) divadlo hovor. výčap, pult (v bare) hĺbka mraziaci box, mraznička ošetrovateľ zvierat tip tolerantný tolerancia, znášanlivosť cvičná stena na futbal touren trainieren Training, das, -s transportieren trauen sich Traumberuf, der, -e träumen von jdm./etw. traurig treffen sich mit jdm. (traf, h. getroffen) Treffpunkt, der, -e Trend, der, -s im Trend liegen trennen, jdn. trennen von jdm. sich trennen von jdm. Treppenstufe, die, -n Tribüne, die, -n trösten trotzdem Tschechien Turnen, das Turnier, das, -e Turnschuh, der, -e Typ, der, -en U byť na túre, túrovať (namáhať) trénovať tréning previesť veriť si, odvážiť sa vysnívané povolanie snívať o kom, o čom smutný stretnúť sa s kým miesto stretnutia trend, vývojová tendencia byť v trende odlúčiť, oddeliť koho od koho rozviesť sa s kým, rozísť sa s kým schodiskový stupeň, schod tribúna utešiť, upokojiť predsa, jednako, aj tak Čechy telesná výchova, telocvik turnaj obuv na telocvik, cvička typ, vzor u.a. (unter anderem) skratka a. i., (a iné, a iní) Übergewicht, das nadmerná hmotnosť, nadváha überlegen sich uvážiť, premyslieť si übernachten prenocovať Übernachtung, die, -en nocľah übernehmen (übernahm, prevziať, prebrať h. übernommen) überraschend prekvapujúci, udivujúci überrascht prekvapený Überraschung, die, -en prekvapenie eine Überraschung erleben zažiť prekvapenie Überschrift, die, -en nadpis übertönen prehlušiť üblich bežný, zvyčajný üblich zvyčajne, obvykle wie üblich ako vždy übrig bleiben byť zvyšný, zostať übrigens* mimochodom, ináč, ostatne umarmen jdn. objať, objímať umbauen etw. prestavať, rekonštruovať umfangreich obsiahly, objemný, rozsiahly umfassen etw. obsahovať; držať Umfrage, die, -n anketa Umgang, der zaobchádzanie; zaoberanie sa umgehen mit jdm. zaobchádzať s kým (ging um, ist umgegangen) Umschlag, der, -schläge obálka ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 15

16 umsteigen (stieg um, presadnúť, prestúpiť ist umgestiegen) Umwelt, die okolitý svet, prostredie, okolie umweltbewusst ekologicky uvedomelý Umweltschutz, der ochrana životného prostredia umwenden obrátiť unabhängig nezávislý unbedingt* bezpodmienečne, bezvýhradne unentbehrlich* nenahraditeľný, veľmi potrebný, neodmysliteľný ungefähr* približne, asi, okolo ungeheuer* obrovský, úžasný, mimoriadny ungepflegt nepestovaný, zanedbaný ungerecht nespravodlivý jdn. ungerecht behandeln byť nespravodlivý voči komu Ungetüm, das, -e obluda, netvor, ohava ungewöhnlich neobyčajný, mimoriadny unglaublich neuveriteľný unheimlich hrozivý, strašný, príšerný; neuveriteľný Uniform, die, -en uniforma, rovnošata Universität, die, -en univerzita unmusikalisch nemuzikálny, hudobne nenadaný unnütz neužitočný, neúspešný unpünktlich nepresný unschlagbar neporaziteľný unsichtbar neviditeľný unterhalten, sich unter- rozprávať s kým o čom, halten mit jdm. über etw. zabávať sa, baviť sa (unterhielt, h. unterhalten) Unterkunft, die, -künfte ubytovanie Unternehmen, das, podnik ein Unternehmen führen viesť podnik unternehmen etw. podniknúť, konať, začať (unternahm, (pracovať), robiť čosi h. unternommen) viel gemeinsam robiť veľa spoločne unternehmen Unterricht, der vyučovanie, vyučovacia hodina unterrichten etw. vyučovať, učiť Unterrichtsfach, das, vyučovací predmet -fächer Unterschied, der, -e rozdiel unterscheiden, sich unter- odlišovať sa, líšiť sa od seba, scheiden von jdm./etw. navzájom (unterschied, h. unterschieden) unterschiedlich rrozdielny, nerovnaký unterschreiben (unter- podpísať schrieb, h. unterschrieben) unterstützen jdn. podporiť Unterstützung, die podpora unterwegs* cestou, po ceste, na ceste unterwegs sein byť na ceste unzertrennlich nerozlučný Urlaubsplan, der, -pläne ursprünglich V plán na dovolenku pôvodný, počiatočný Variante, die, -n variant, obmena variieren variovať, obmieňať, meniť verabreden sich mit jdm. dohovoriť sa, dohodnúť sa s kým Verabredung, die, -en dohoda, schôdzka veranstalten etw. usporiadať, zorganizovať Veranstaltung, die, -en podujatie, usporiadanie (spoločenské, športové a pod.) verantwortlich zodpovedný Verantwortung, die, -en zodpovednosť Verantwortung tragen niesť zodpovednosť verarbeiten etw. spracovať verbieten, jdm. etw. ver zakázať, nedovoliť komu čo bieten (verbot, h. verboten) verbinden (verband, spojiť, zviazať h. verbunden) jdn. verbinden mit (Dat.) spojiť koho s kým, s čím verblüfft ohromený, zarazený Verbot, das, -e zákaz verbrennen etw. spáliť (verbrannte, h. verbrannt) verbringen (Zeit) stráviť, prežiť (čas) (verbrachte, h. verbracht) verdienen zarobiť Geld verdienen zarobiť peniaze Verdienst, der, -e zásluha, záslužný čin Verein, der, -e spolok vereinbaren etw. dohovoriť, dohodnúť čo vereinigen etw. zjednotiť, spojiť verfahren sich (verfuhr, zablúdiť, zísť zo správnej cesty hat sich verfahren) verflixt potvorský, čertovský verfrachten zasielať, posielať, prevážať verfügbar použiteľný, byť k dispozícii vergleichbar porovnateľný, prirovnateľný vergleichen etw. (verglich, porovnať čo h. verglichen) Vergütung, die, -en náhrada, úhrada verhalten sich (sie verhält správať sa sich) (verhielt sich, h. sich verhalten) Verhalten, das správanie Verhältnis, das, -se vzťah ein gutes/schlechtes Ver- mať dobrý/ zlý vzťah ku komu/ hältnis haben zu (Dat.) čomu Verhütungsmethode, metóda ochrany/ prevencie die, -n verkaufen predať Verkehrsmittel, das, dopravný prostriedok verkrampft zovretý, stiahnutý, strnulý ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 16

17 verlangen, von jdm. etwas žiadať, požadovať čo od koho verlangen verlassen etw. (verließ, opustiť h. verlassen) sich verlassen auf jdn. spoľahnúť sa na koho verlegen etw. preložiť, odložiť, premiestniť čo verletzt zranený, poškodený, urazený Verletzung, die, -en zranenie, poranenie Verletzungsgefahr, die, -en nebezpečenstvo poranenia/ úrazu verlieben, sich verlieben zaľúbiť sa do koho in jdn. verliebt zaľúbený verlieren (verlor, stratiť h. verloren) vermeiden etw. (vermied, vyvarovať sa čoho, vyhnúť sa h. vermieden) čomu, zabrániť čomu, odvrátiť čo vermissen jdn./etw. nemať, postrádať koho, čo vernünftig rozumný, rozvážny, múdry veröffentlichen uverejniť, publikovať verpassen etw. premeškať, zameškať, zmeškať čo Verpflegung, die strava, stravovanie, výživa verraten prezradiť, zradiť verreisen odcestovať verrückt bláznivý, šialený verrückt šialený, výstredný, pochabý sich verrückt machen dať sa pobláziť kým, čím lassen verschieden rrozdielny, rozmanitý verschwimmen (ver- stávať sa nezreteľným, splývať, schwamm, ist ver- rozplynúť sa schwommen) verschwinden (ver- zmiznúť, stratiť sa schwand, ist verschwunden) versöhnen, sich ver zmieriť sa, udobriť sa, pomeriť söhnen mit (Dat.) sa s kým Verspätung, die, -en oneskorenie, meškanie Verspätung haben meškať versprechen, jdm. etw. ver- sľúbiť, prisľúbiť komu čo sprechen (sie verspricht) (versprach, h. versprochen) Verständigung, die, -en dorozumenie, dohoda, oznámenie Verständnis, das porozumenie, pochopenie Verständnis haben für jdn. mať porozumenie pre koho, čo Verständis finden bei jdm. nájsť porozumenie u koho verständnislos nechápavý verstecken (sich) schovať, skryť (sa) versteckt skrytý, schovaný verstehen rozumieť, počuť sich gut verstehen dobre si rozumieť s kým Versuch, der, -e pokus versuchen skúšať Verteidiger, der, verteilen etw. vertragen jdn./etw. (vertrug, h. vertragen) sich vertragen mit jdm. Vertrauen, das Vertrauen haben zu (Dat.) vertrauen jdm. Vertrauensperson, die, -en vertraut sich vertraut machen mit etw. vertreten etw. (vertrat, h. vertreten) verwöhnt verzweifelt völlig volljährig Vollpension, die Voraus, im Voraus Voraussetzung, die, -en vorbeikommen bei jdm. vorbeikommen vorbeikommen an jdn./etw. vorbereiten jdn. vorbereiten auf etw. Vorbild, das, -er Vorhang, der, -hänge vorkommen (kam vor, ist vorgekommen) vorlegen etw. Vorschlag, der, -schläge einen Vorschlag/ Vorschläge machen vorschlagen, jdm. etw. vorschlagen (sie schlägt vor) (schlug vor, h. vorgeschlagen) vorschreiben (schrieb vor, h. vorgeschrieben) Vorstand, der, -stände vorstellen etw. vorstellen sich sich (Dat.) etw. vorstellen Vorstellung, die, -en Vorteil, der, -e Vorurteil, das, -e Vorurteile abbauen vorwärtskommen vorwerfen, jdm. etw. vorwerfen (warf vor, h. vorgeworfen) ochranca, obranca, obhajca brániť, chrániť, obhajovať zniesť, vydržať, strpieť koho, čo zniesť sa, znášať sa, zhodnúť sa s kým dôvera mať dôveru ku komu mať dôveru, dôverovať komu dôverná, spoľahlivá osoba dôverný, priateľský detailne sa oboznámiť s čím obhájiť čo, stáť za čím rozmaznaný zúfalý, beznádejný úplne, celkom plnoletý plná penzia vopred predpoklad prejsť okolo zastaviť sa u koho, navštíviť koho mimochodom prejsť popri kom, čom okolo, vedľa koho, čoho pripraviť pripraviť koho na čo vzor, príklad záves stať sa, prihodiť sa, vyskytovať sa predložiť čo návrh dať návrh navrhnúť komu čo predpísať predsedníctvo, predstavenstvo predstaviť čo predstaviť sa predstaviť si čo predstava, predstavenie (sa) prednosť predsudok odbúrať predsudky napredovať, dostávať sa dopredu, uplatniť sa vyčítať komu čo ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 17

18 vorwiegend Vorwurf, der, -würfe jdm. Vorwürfe machen sich Vorwürfe machen W wagen Wahl, die Wahlen (Pl.) wählen wählerisch wahr während (Gen.) Wahrheit, die, -en Wald, der, Wälder wälzen sich Wand, die, Wände Wandbild, das, -er wandern wärmen etw. warnen, jdn. warnen vor (Dat.) Waschbecken, das, waschen (sich) (wusch, h. gewaschen) wasserdicht Wasserfall, der, -fälle Wechselgeld, das prevažne, predovšetkým, hlavne výčitka robiť výčitky komu, vyčítať komu čo robiť si výčitky odvážiť sa voľba voľby zvoliť, vybrať (si) prieberčivý, vyberavý pravdivý počas, cez, za pravda les váľať sa, gúľať sa, kotúľať sa stena nástenný obraz putovať, chodiť, túlať sa (prírodou) hriať, ohriať, zohriať varovať, vystríhať koho pred čím umývadlo umyť, umývať (si), prať nepremokavý, vodotesný vodopád drobné peniaze, späť vydané peniaze (pri nákupe a pod.) meniť, vymeniť vymeniť na, zmeniť na čo pre, kvôli vziať, zobrať wechseln etw. wechseln (auf) wegen (Dat./Gen.) wegnehmen etw. (nahm weg, h. weggenommen) wegschmeißen etw. odhodiť, zahodiť (hovor.) (schmiss weg, h. weggeschmissen) wegschneiden etw. oodrezať čo (schnitt weg, h. weggeschnitten) wegwerfen etw. (warf weg, odhodiť, zahodiť, vyhodiť h. weggeworfen) wegwischen wegziehen (zog weg, ist weggezogen) Weihnachten, das Weihnachtslied, das, -er weit Weite, die, -n weiterhin* Welle, die, -n Wellenreiter, der, Welt, die, -en zotrieť, utrieť odsťahovať sa Vianoce vianočná pieseň ďaleko šírka, veľkosť, diaľka naďalej, nabudúce vlna vodný lyžiar, surfer (hovor.) svet auf der ganzen Welt na celom svete weltbekannt svetoznámy Weltmeisterschaft, die, -en majstrovstvá sveta wenigstens* aspoň, prinajmenšom, minimálne Werbekampagne, die, -n reklamná kampaň werben für jdn./etw. (man získavať pre koho, čo wirbt) (warb, h. geworben) Werbung, die, -en reklama Werkstatt, die, -stätten dielňa Werkzeug, das, -e nástroj, náradie Wetterbericht, der, -e predpoveď počasia Wetterloch, das, -löcher miesto, kde je často nepriaznivé počasie Wettkampf, der, -kämpfe preteky widersprechen jdm. odporovať, oponovať (widersprach, h. widersprochen) Wiederaufbau, der výstavba, obnova wiederholen opakovať wiegen (wog, h. gewogen) kolísať, hojdať Windstille, die bezvetrie Wirt, der, -e hostinský, krčmár Wirtschaft, die, -en hospodárstvo wissbegierig vedychtivý, túžiaci po poznaní, vedomostiach Witz, der -e vtip witzig vtipný, žartovný wochenlang (trvajúci) celé týždne wohl zaiste; asi, azda; dobre, zdravo sich wohlfühlen cítiť sa dobre Wohngegend, die, -en obytná štvrť, oblasť Wohngemeinschaft, spoločenstvo spolubývajúcich die, -en Wunder, das, zázrak, div kein Wunder, dass niet divu, že wundern sich wundern čudovať sa komu, čomu über etw./jdn. Wunsch, der, Wünsche prianie, želanie Wüste, die, -n púšť, pustatina Z z.b. (zum Beispiel) zählen es zählt zahlreich Zahn, der, Zähne Zärtlichkeit, die, -en Zauber, der, Zeichentrickfilm, der, -e zeigen, jdm. etw. zeigen Zeile, die, -n zwischen den Zeilen Zeit, die, -en zurzeit napr. (napríklad) počítať, rátať to platí, o to ide početný zub nežnosť, láskavosť čaro, kúzlo kreslený/ animovaný film ukázať komu čo riadok (v texte) medzi riadkami čas toho času ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 18

19 Zeitraum, der, -räume Zeitschrift, die, -en Zeitvertreib, der, -e Zelt, das, -e Zensur, die, -en zerbrechen (zerbrach, h. zerbrochen) zeugen Zeugnis, das, -se Ziel, das, -e zierlich Zimmerausstattung, die, -en Zoff, der es gibt Zoff zögernd Zoo, der, -s Zubehör, das zucken mit den Schultern zucken zudrücken die Augen zudrücken zuerst zufällig zufrieden zufrieden sein mit (Dat.) časový úsek, obdobie, doba časopis krátenie času, rozptýlenie, zábava stan cenzúra rozbiť, rozlomiť vytvoriť, stvoriť, svedčiť vysvedčenie; svedectvo cieľ útly, drobný zariadenie izby nepríjemnosť, mrzutosť, hádka nastala zvada, nepríjemnosť váhavý zoologická záhrada príslušenstvo, výzbroj a výstroj cuknúť, trhnúť (sa), myknúť (sa) myknúť plecami zažmúriť, pritisnúť zažmúriť oči najskôr náhodou spokojný byť s kým, čím spokojný sich mit etw. (Dat) zaistiť sa niečím zufrieden geben Zug, der, Züge vlak zugeben etw. (gab zu, pripustiť h. zugegeben) zugegeben pripúšťa sa... zugucken, jdm. bei prizerať sa etw. zugucken Zukunft, die budúcnosť zukünftig budúci zuletzt naposledy, nakoniec zumachen zavrieť, zatvoriť zunächst (einmal) najprv, najskôr, predovšetkým zurückgeben (gab zurück, vrátiť h. zurückgegeben) zurzeit (skratka z.z.) toho času (t. č.) zusammenhalten (hielt držať pohromade zusammen, h. zusammengehalten) zusammenpassen hodiť sa k sebe, rozumieť si (o osobách) Zutat, die, -en prísada Zweibettzimmer, das, dvojposteľová izba zweimal* dvakrát zweitrangig druhoradý Zwilling, der, -e dvojča zwischendurch* medzitým, medzičasom ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 19

Optimal A2/Kapitel 4 Ausbildung Informationen sammeln

Optimal A2/Kapitel 4 Ausbildung Informationen sammeln Informationen sammeln Das Schulsystem in Deutschland eine Fernsehdiskussion. Hören Sie und notieren Sie wichtige Informationen. Was haben Sie verstanden. Richtig (r) oder falsch (f)? Alle er ab 6 Jahren

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A2 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Sofie hat Paul gefragt, seine Kinder gerne in den Kindergarten gehen. a) dass b)

Mehr

Meine Stärken und Fähigkeiten

Meine Stärken und Fähigkeiten Meine Stärken und Fähigkeiten Zielsetzung der Methode: Die Jugendlichen benennen Eigenschaften und Fähigkeiten, in denen sie sich stark fühlen. Dabei benennen sie auch Bereiche, in denen sie sich noch

Mehr

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft 01 Kennen lernen Möglichkeiten, einen Partner zu finden, gibt es viele. Auf einer Party oder mit Hilfe einer Kontaktanzeige. Ob aus einer Bekanntschaft eine Beziehung wird, erfährt man erst, wenn man sich

Mehr

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Erfahrungsbericht zum Studium an der TU München (Name der Universität) Alter: 24 Studiengang und -fach: Architektur In welchem Fachsemester befinden Sie sich

Mehr

Wir brauchten uns um nichts zu kümmern.

Wir brauchten uns um nichts zu kümmern. Wir brauchten uns um nichts zu kümmern. KB 3 1 rdnen Sie zu. Nicht alle passen. Ehe küssen Lüge neugierig Streit streiten Tränen trennen ungewöhnlich Kummerkasten Das Dr.-Engel-Team rät Simon, 14: Mein

Mehr

A D J E K T I V E - AUSWAHL

A D J E K T I V E - AUSWAHL 1 A D J E K T I V E - AUSWAHL Positiv Komparativ Superlativ (*) aktiv aktiver am aktivsten alt älter am ältesten arm ärmer am ärmsten ärgerlich ärgerlicher am ärgerlichsten bekannt bekannter am bekanntesten

Mehr

Zentrale Mittelstufenprüfung

Zentrale Mittelstufenprüfung SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Zentrale Mittelstufenprüfung Schriftlicher Ausdruck 90 Minuten Dieser Prüfungsteil besteht aus zwei Aufgaben: Aufgabe 1: Freier schriftlicher Ausdruck. Sie können aus 3 Themen auswählen

Mehr

Fragebogen zum Hotel

Fragebogen zum Hotel Fragebogen zum Hotel Sehr geehrte Dame/ geehrter Herr, es freute uns,sie für mindestens eine Nacht in unserem Hotel wilkommen zu heissen. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt bei uns genossen. Um unser

Mehr

Leselust statt Lesefrust Schulkinder lesen Kindergartenkindern vor!

Leselust statt Lesefrust Schulkinder lesen Kindergartenkindern vor! Leselust statt Lesefrust Schulkinder lesen Kindergartenkindern vor! In Kooperation zwischen der Florianschule GGS Neusser Str. und der KölnKita Hohenfriedbergstr. startete im März 2009 ein Leseprojekt

Mehr

3. Erkennungsmerkmale für exzessives Computerspielverhalten

3. Erkennungsmerkmale für exzessives Computerspielverhalten Kopiervorlage 1 zur Verhaltensbeobachtung (Eltern) en und Hobbys Beobachtung: Nennen Sie bitte die Lieblingsaktivitäten Ihres Kindes, abgesehen von Computerspielen (z. B. Sportarten, Gesellschaftsspiele,

Mehr

A1/2. Übungen A1 + A2

A1/2. Übungen A1 + A2 1 Was kann man für gute Freunde und mit guten Freunden machen? 2 Meine Geschwister und Freunde 3 Etwas haben oder etwas sein? 4 Meine Freunde und ich 5 Was haben Nina und Julian am Samstag gemacht? 6 Was

Mehr

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz

Optimal A1/Kapitel 4 Tagesablauf-Arbeit-Freizeit Wortschatz Wortschatz Was ist Arbeit? Was ist Freizeit? Ordnen Sie zu. Konzerte geben nach Amerika gehen in die Stadt gehen arbeiten auf Tour sein Musik machen Musik hören zum Theater gehen Ballettmusik komponieren

Mehr

Ludwig-Maximilians-Universität München. Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung

Ludwig-Maximilians-Universität München. Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für diese Befragung nehmen. In

Mehr

Das Kollegium der Cordula-Schule freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen. Cordula-Schule

Das Kollegium der Cordula-Schule freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen. Cordula-Schule Gemen, im Juni 2008 Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder! Kinder, Eltern und Lehrer wünschen sich die Cordula-Schule als ein freundliches Haus des Lernens, in dem alle mit Freude und in Frieden miteinander

Mehr

Projektarbeit: Leben ohne Computer und Handy?!

Projektarbeit: Leben ohne Computer und Handy?! 2013 Projektarbeit: Leben ohne Computer und Handy?! Klasse 8d Mittelschule Gersthofen 29.11.2013 Inhaltsverzeichnis Projektbericht... 1 Interview: Wie war das Leben damals?... 2 Selbstversuch... 3 Ein

Mehr

Themenliste MITTELSTUFE

Themenliste MITTELSTUFE 1. Das Individuum Aussehen Themenliste MITTELSTUFE Charakter, Beschreibung der Persönlichkeit Ideale Frau, idealer Mann Mode, Trends Schönheitspflege 2. Zwischenmenschliche Kontakte Freundschaft Schülerkontakte;

Mehr

Ardhi: Weihnachen geht mir so auf die Nerven! Dieser ganze Stress... und diese kitschigen

Ardhi: Weihnachen geht mir so auf die Nerven! Dieser ganze Stress... und diese kitschigen Ardhi: Hallo, herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Anna: Hallo. Sie hören heute: Die Weihnachtsmütze. Anna: Hach, ich liebe Weihnachten! Endlich mal gemütlich mit der Familie feiern. Ich habe

Mehr

Die Reise durch deinen Wassertag

Die Reise durch deinen Wassertag Die Reise durch deinen Wassertag Lerne deinen Tag mit Wasser ganz neu kennen. Jede der Seifenblasen entführt dich zu einem anderen Moment deines Wassertags. Bestimmt hast du im Badezimmer schon mal ordentlich

Mehr

Rehabilitandenbefragung

Rehabilitandenbefragung (Version J) Rehabilitandenbefragung Rehabilitandenbefragung Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation Fragebogen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre Fragebogen-Version: J Anonymisierungsnummer Hinweise

Mehr

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1

SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 Volkshochschule Zürich AG Riedtlistr. 19 8006 Zürich T 044 205 84 84 info@vhszh.ch ww.vhszh.ch SELBSTEINSTUFUNGSTEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE NIVEAU B1 WIE GEHEN SIE VOR? 1. Sie bearbeiten die Aufgaben

Mehr

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft

Unterrichtsreihe: Liebe und Partnerschaft 08 Trennung Ist ein Paar frisch verliebt, kann es sich nicht vorstellen, sich jemals zu trennen. Doch in den meisten Beziehungen treten irgendwann Probleme auf. Werden diese nicht gelöst, ist die Trennung

Mehr

Mein perfekter Platz im Leben

Mein perfekter Platz im Leben Mein perfekter Platz im Leben Abschlussgottesdienstes am Ende des 10. Schuljahres in der Realschule 1 zum Beitrag im Pelikan 4/2012 Von Marlies Behnke Textkarte Der perfekte Platz dass du ein unverwechselbarer

Mehr

Der Paten-Club. Laura:

Der Paten-Club. Laura: Ricarda-Huch-Gymnasium Gelsenkirchen Städtische Schule der Sekundarstufen I u. II mit englisch bilingualem und naturwissenschaftlichem Zweig Telefon 02 09 / 957 000 Fax 02 09 / 957 00 200 E-Mail rhg@rhg-ge.de

Mehr

Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Złotów Złotów eine wunderschöne Stadt im Norden Polens Złotów eine Kreisstadt in der Woiwodschaft Großpolen Der Kreis Złotów Złotów - die Stadt der Seen und Wälder Złotów eine Stadt

Mehr

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m.

a. gelacht b. Handy c. los d. Jugendherberge e. warst f. gestern g. gewartet h. nass i. schnell j. eingestiegen k. Wetter l. Minuten m. Übungen zum Wortschatz Modul 1: Hören 2. Kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch? Das Wetter morgen Auch an diesem Wochenende wird es in Deutschland noch nicht richtig sommerlich warm. Im Norden gibt es am

Mehr

Praxis gewesen; in die zarte Haut ihrer Handgelenke hatte sie fein säuberlich rote Linien geritzt. Ich verscheuchte das Bild mit einem Kopfschütteln.

Praxis gewesen; in die zarte Haut ihrer Handgelenke hatte sie fein säuberlich rote Linien geritzt. Ich verscheuchte das Bild mit einem Kopfschütteln. Praxis gewesen; in die zarte Haut ihrer Handgelenke hatte sie fein säuberlich rote Linien geritzt. Ich verscheuchte das Bild mit einem Kopfschütteln. Naomi war nicht depressiv. Es gab dieses neue Lächeln,

Mehr

Warum ist die Schule doof?

Warum ist die Schule doof? Ulrich Janßen Ulla Steuernagel Warum ist die Schule doof? Mit Illustrationen von Klaus Ensikat Deutsche Verlags-Anstalt München Wer geht schon gerne zur Schule, außer ein paar Grundschülern und Strebern?

Mehr

German Beginners (Section I Listening) Transcript

German Beginners (Section I Listening) Transcript 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N German Beginners (Section I Listening) Transcript Familiarisation Text FEMALE: MALE: FEMALE: Peter, du weißt doch, dass Onkel Hans

Mehr

Was kann ich jetzt? von P. G.

Was kann ich jetzt? von P. G. Was kann ich jetzt? von P. G. Ich bin zwar kein anderer Mensch geworden, was ich auch nicht wollte. Aber ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen, bin mutiger in vielen Lebenssituationen geworden und bin

Mehr

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen?

1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? holidays 1) Read through these typical GCSE questions and make sure you understand them. 1. Welche Länder in der Welt würdest du am liebsten besuchen? 2. Wo verbringst du normalerweise deine Verbringst

Mehr

Wie Jugendliche (15- bis 19-Jährige) ihre Freizeit verbringen: Gehaltvolle Freizeitaktivitäten gewinnen weiter an Bedeutung

Wie Jugendliche (15- bis 19-Jährige) ihre Freizeit verbringen: Gehaltvolle Freizeitaktivitäten gewinnen weiter an Bedeutung TFORSCHUNGSTELEGRAMM 6/2014 Peter Zellmann / Sonja Mayrhofer IFT Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Wie Jugendliche (15- bis 19-Jährige) ihre Freizeit verbringen: Gehaltvolle Freizeitaktivitäten

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

kleinkarierten Rassenhasses einer Spieβer-Oma. Doch mit einem überraschenden

kleinkarierten Rassenhasses einer Spieβer-Oma. Doch mit einem überraschenden Schwarzfahrer (Du schwarz ich weiβ) Dauer: 12:00 Buch & Regie: Pepe Danquart Kamera: Ciro Cappellari Produktion: Albert Kitzler Schnitt: Mona Bräuer Musik: Michael Seigner Darsteller: Senta Moira, Paul

Mehr

ERFAHRUNGSBERICHT AUS ZÜRICH

ERFAHRUNGSBERICHT AUS ZÜRICH ERFAHRUNGSBERICHT AUS ZÜRICH ROMANA HAUSER ERASMUSSEMESTER 14.9. 17.12.2010 Organisatorische und fachliche Betreuung an der Gasthochschule, Kontakt zu Dozierenden und Studierenden Die Organisation und

Mehr

Während der letzten 4 Wochen habe ich mich wohl gefühlt, weil... sehr häufig 0 1 2 3 4 5 6. weise

Während der letzten 4 Wochen habe ich mich wohl gefühlt, weil... sehr häufig 0 1 2 3 4 5 6. weise Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Ressourcenrealisierung (RES) Dieser Fragebogen enthält Aussagen zu verschiedenen Bereichen, die allgemein in einem engen Zusammenhang stehen zu dem Wohlbefinden und

Mehr

Ein Schätzspiel, um den Umgang mit den festen Kosten in den Griff zu bekommen.

Ein Schätzspiel, um den Umgang mit den festen Kosten in den Griff zu bekommen. Cool! Die erste eigene Wohnung und jetzt mal überlegen, was das alles kostet... Ein Schätzspiel, um den Umgang mit den festen Kosten in den Griff zu bekommen. Ein Beitrag zur Schuldenprävention der Landesarbeitsgemeinschaft

Mehr

HORIZONTE - Einstufungstest

HORIZONTE - Einstufungstest HORIZONTE - Einstufungstest Bitte füllen Sie diesen Test alleine und ohne Wörterbuch aus und schicken Sie ihn vor Kursbeginn zurück. Sie erleichtern uns dadurch die Planung und die Einteilung der Gruppen.

Mehr

ERASMUS - Erfahrungsbericht

ERASMUS - Erfahrungsbericht ERASMUS - Erfahrungsbericht University of Jyväskylä Finnland September bis Dezember 2012 Von Eike Kieras 1 Inhaltsverzeichnis Auswahl des Landes und Bewerbung... 3 Planung... 3 Ankunft und die ersten Tage...

Mehr

Liedtexte zum Ausdrucken & Mitsingen

Liedtexte zum Ausdrucken & Mitsingen Liedtexte zum Ausdrucken & Mitsingen Hallo, Hallo, schön, dass du da bist Die Hacken und die Spitzen wollen nicht mehr sitzen, die Hacken und die Zehen wollen weiter gehen Die Hacken und die Spitzen wollen

Mehr

Mimis Eltern trennen sich.... Eltern auch

Mimis Eltern trennen sich.... Eltern auch Mimis Eltern trennen sich... Eltern auch Diese Broschüre sowie die Illustrationen wurden im Rahmen einer Projektarbeit von Franziska Johann - Studentin B.A. Soziale Arbeit, KatHO NRW erstellt. Nachdruck

Mehr

Video-Thema Begleitmaterialien

Video-Thema Begleitmaterialien EIN BELIEBTER PARTYSTRAND SOLL WEG Mallorca ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Deutsche. Viele Strände auf der Insel gelten als Partyorte, wo die Urlauber vor allem Alkohol trinken und laut feiern.

Mehr

Ich bin das Licht. Eine kleine Seele spricht mit Gott. Einmal vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Gott: "ich weiß wer ich bin!

Ich bin das Licht. Eine kleine Seele spricht mit Gott. Einmal vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Gott: ich weiß wer ich bin! Ich bin das Licht Eine kleine Seele spricht mit Gott Einmal vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Gott: "ich weiß wer ich bin!" Und Gott antwortete: "Oh, das ist ja wunderbar! Wer

Mehr

Erfahrungsbericht. Vorbereitung

Erfahrungsbericht. Vorbereitung Erfahrungsbericht Name: Katsiaryna Matsulevich Heimathochschule: Brester Staatsuniversität namens A.S. Puschkin Gasthochschule: Pädagogische Hochschule Weingarten E-Mailadresse: kitsiam16@gmail.com Studienfach:

Mehr

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 Folge 32: BIN ICH PARANOID?

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 Folge 32: BIN ICH PARANOID? MANUSKRIPT Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir von allen Seiten überwacht und beobachtet werden. Bilden wir uns das ein oder ist es wirklich so? Weiß der Staat, was wir tagtäglich machen, oder sind

Mehr

Wie alt bist du? 10-12 13-15 16-18. Wie alt sind Sie? 30-40 40-50 älter. Was bist du? Was sind Sie? Hast du ein eigenes Handy?

Wie alt bist du? 10-12 13-15 16-18. Wie alt sind Sie? 30-40 40-50 älter. Was bist du? Was sind Sie? Hast du ein eigenes Handy? Die Schülerinnen und Schüler führen Befragungen von Jugendlichen und Eltern durch, um die Einstellungen und Meinungen zum Thema Handy zu ermitteln. Abschließend werten sie die Ergebnisse selbst aus. Hinweis:

Mehr

Fächer: In jedem Fach möglich, auch für Vertretungsstunde geeignet

Fächer: In jedem Fach möglich, auch für Vertretungsstunde geeignet Leitfaden Berufswahlorientierung für die Sek. I Jahrgangsstufe: 6. Klasse, 1. Halbjahr Themengebiete: 1 - Meine Interessen Was will ich eigentlich? Modul 2: Wünsche- und Anliegen-Lotto Fächer: In jedem

Mehr

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach.

Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Leseverstehen 1. Lies den Text und mache die Aufgaben danach. Tom und seine Teddys In Toms Kinderzimmer sah es wieder einmal unordentlich aus. Die Autos, Raketen, der Fußball und die Plüschtiere lagen

Mehr

capitoberlin Büro für barrierefreie Information Musterexemplar 2 6= Werkstatt-Ordnung der faktura ggmbh im Leicht Lesen-Format

capitoberlin Büro für barrierefreie Information Musterexemplar 2 6= Werkstatt-Ordnung der faktura ggmbh im Leicht Lesen-Format capitoberlin Büro für barrierefreie Information 2 6= Werkstatt-Ordnung der faktura ggmbh im Leicht Lesen-Format Die faktura ggmbh ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Berlin-Mitte.

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 3 A Übung 3.1: Bilden Sie folgende Zeitformen! 1. Person Singular Präsens wohnen 2. Person Singular Präteritum gehen 3. Person Singular Perfekt lachen 1. Person Plural Futur

Mehr

Meine typischen Verhaltensmuster

Meine typischen Verhaltensmuster Arbeitsblatt: Meine typischen Verhaltensmuster Seite 1 Meine typischen Verhaltensmuster Was sagen sie mir in Bezug auf meine berufliche Orientierung? Es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie Menschen

Mehr

AUSLANDS SEMESTER BERICHT

AUSLANDS SEMESTER BERICHT AUSLANDS SEMESTER BERICHT AUCKLAND, NEUSEELAND Mein Auslandssemester in Auckland, Neuseeland habe ich im 6. Semester gemacht, von den 22. Juli 2013 bis 22. November 2013 an der UNITEC Institute of Technology.

Mehr

Lassen Sie Ihr Gehör wieder aufleben. Hörgeräte erfolgreich nutzen

Lassen Sie Ihr Gehör wieder aufleben. Hörgeräte erfolgreich nutzen Lassen Sie Ihr Gehör wieder aufleben Hörgeräte erfolgreich nutzen Willkommen zurück in der Welt der Klänge Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich entschieden, Ihr Gehör wieder aufleben zu lassen! Ihr

Mehr

Lebensquellen. Ausgabe 7. www.neugasse11.at. Seite 1 gestaltet von Leon de Revagnard

Lebensquellen. Ausgabe 7. www.neugasse11.at. Seite 1 gestaltet von Leon de Revagnard Lebensquellen Ausgabe 7 www.neugasse11.at Seite 1 Die Texte sollen zum Lesen und (Nach)Denken anregen. Bilder zum Schauen anbieten, um den Weg und vielleicht die eigene/gemeinsame Gegenwart und Zukunft

Mehr

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan

Ländervergleich: Sachsen Afghanistan Ländervergleich: Sachsen Afghanistan 1 zu B1a Aufgabe 1 a Seht euch die Deutschlandkarte im Textbuch an. Wo liegt Sachsen? Bayern? Berlin? Hamburg? b Sucht auf einer Europakarte: Wo liegt Österreich? Wo

Mehr

Verbale Beschreibung Vorschläge zur Formulierung

Verbale Beschreibung Vorschläge zur Formulierung Verbale Beschreibung Vorschläge zur Formulierung Verhalten Nun hast du das. Schuljahr mit Erfolg abgeschlossen. Dein Verhalten den anderen Kindern gegenüber war sehr rücksichtsvoll und kameradschaftlich.

Mehr

Adverb Raum Beispielsatz

Adverb Raum Beispielsatz 1 A d v e r b i e n - A 1. Raum (Herkunft, Ort, Richtung, Ziel) Adverb Raum Beispielsatz abwärts aufwärts Richtung Die Gondel fährt aufwärts. Der Weg aufwärts ist rechts außen - innen Ort Ein alter Baum.

Mehr

BG Ingénieurs Conseil, Genf

BG Ingénieurs Conseil, Genf BG Ingénieurs Conseil, Genf Arbeitgeber Diego Salamon Cadschool hat uns im Auftrag der IV angefragt ob wir für drei Monate einen Praktikanten aufnehmen könnten. Cadschool ist ein Ausbildungsinstitut im

Mehr

Sieh dir die E-Mail von Dennis an die Redaktion der Talkshow Showtime an. Ergänze die Lücken. Für jede richtige Lücke gibt es zwei Punkte.

Sieh dir die E-Mail von Dennis an die Redaktion der Talkshow Showtime an. Ergänze die Lücken. Für jede richtige Lücke gibt es zwei Punkte. Arbeitsblatt 1: Brief an die Redaktion (Lückentext) Thema: Lernziel: Zielgruppe: Sozialform: Zeit: Der Traum, reich und berühmt zu sein TN können sich an den Brief von Dennis erinnern ab 12Jahren EA 20

Mehr

Die Stiftung nattvandring.nu

Die Stiftung nattvandring.nu Die Stiftung nattvandring.nu Die Stiftung Nattvandring.nu wurde von E.ON, einem der weltgrößten Energieversorger, in Zusammenarbeit mit der Versicherungsgesellschaft Skandia gebildet auf Initiative der

Mehr

Schritte 4 international C4 8

Schritte 4 international C4 8 Schritte 4 international C4 8 An schnelle Paare können Sie die Karten unten austeilen. Die Partner schreiben auf die leeren Karten jeweils eigene Vorschläge, über die sie anschließend sprechen. Zusätzlich

Mehr

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle.

Schritte 4. Lesetexte 11. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Verkehr, Verkehr: Wie sind die Leute unterwegs? 1. Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Peter Herrmann (47) Ohne Auto könnte ich nicht leben. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern

Mehr

Deine Kinder Lars & Laura

Deine Kinder Lars & Laura Bitte Hör auf! Deine Kinder Lars & Laura Dieses Buch gehört: Dieses Buch ist von: DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. Westring 2, 59065 Hamm Tel. 02381/9015-0 Fax: 02381/9015-30 e-mail: info@dhs.de

Mehr

Die wichtigsten 10 Geld-Tipps

Die wichtigsten 10 Geld-Tipps Die wichtigsten 10 Geld-Tipps Markus Leyacker-Schatzl Die wichtigsten 10 Geld-Tipps 4 Die wichtigsten 10 Geld-Tipps Nähere Informationen: www.mrmoney.at FACEBOOK: www.facebook.com/finanzielle.freiheit

Mehr

Alle stimmten dem Vorschlag des Sportlehrers zu. Auch Nadeshda hielt das für eine gute Idee. Auf diese Weise würde ihre Unschuld ruck, zuck bewiesen

Alle stimmten dem Vorschlag des Sportlehrers zu. Auch Nadeshda hielt das für eine gute Idee. Auf diese Weise würde ihre Unschuld ruck, zuck bewiesen Alle stimmten dem Vorschlag des Sportlehrers zu. Auch Nadeshda hielt das für eine gute Idee. Auf diese Weise würde ihre Unschuld ruck, zuck bewiesen sein! Damit ihnen auch ja kein Klingelton entging, schlug

Mehr

Stufenprüfung A2/B1 HV Hörtexte

Stufenprüfung A2/B1 HV Hörtexte Teil 1 Straßenszenen Szene 1 Mann A: Entschuldigen Sie bitte. Ich suche die nächste Post. Die Briefe müssen noch heute Abend weg. Mann B: Die Post? Warten Sie mal Die ist am Markt. Mann A: Aha. Und wo

Mehr

In diesem Themenbereich geht es darum, die eigenen Erwartungen zu klären, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können.

In diesem Themenbereich geht es darum, die eigenen Erwartungen zu klären, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können. Meine berufliche Zukunft In diesem Themenbereich geht es darum, die eigenen Erwartungen zu klären, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein können. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Welche

Mehr

Covergestaltung: P. Lauster Digitalisierung: e-books-production. Urheberrechte: 2001 by P. Lauster.

Covergestaltung: P. Lauster Digitalisierung: e-books-production. Urheberrechte: 2001 by P. Lauster. Impressum Covergestaltung: P. Lauster Digitalisierung: e-books-production Urheberrechte: 2001 by P. Lauster. Jede kommerzielle Nutzung und Verbreitung dieser e-edition ist untersagt und bedarf einer schriftlichen

Mehr

USA-Austausch 2014/2015 Fragebogen für Bewerber(innen) Teil 1

USA-Austausch 2014/2015 Fragebogen für Bewerber(innen) Teil 1 USA-Austausch 2014/2015 Fragebogen für Bewerber(innen) Teil 1 Hinweise: Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen (außer der Platz genügt nur für Stichworte). Achte auf die äußere Form der Bewerbung. Achte

Mehr

Rede zur Abiturfeier am 24.06.2011 Wirtschaftsgymnasium Oldenburg. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Lehrer und Gäste,

Rede zur Abiturfeier am 24.06.2011 Wirtschaftsgymnasium Oldenburg. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Lehrer und Gäste, Rede zur Abiturfeier am 24.06.2011 Wirtschaftsgymnasium Oldenburg Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Lehrer und Gäste, Konfuzius sagt: Mühe wird auf Dauer von Erfolg gekrönt. Ihren Erfolg

Mehr

unser FAIRständnis Beiträge von Schülerinnen und Schülern zum Fairtrade-Tag des Landes Steiermark Graz, 5.10.2009

unser FAIRständnis Beiträge von Schülerinnen und Schülern zum Fairtrade-Tag des Landes Steiermark Graz, 5.10.2009 unser FAIRständnis Beiträge von Schülerinnen und Schülern zum Fairtrade-Tag des Landes Steiermark Graz, 5.10.2009 Fairtrade als Erlebnis Um die 1000 Schülerinnen und Schüler haben am 5. Oktober 2009 das

Mehr

Ein letztes Jahr mit meiner Mutter

Ein letztes Jahr mit meiner Mutter Anna Naeff Ein letztes Jahr mit meiner Mutter Eine wahre Geschichte CMS Verlagsgesellschaft 3 Für meine Mutter und für alle Menschen, die sie liebten. Besonders für meinen Vater, weil er sie am meisten

Mehr

Tokio Hotel Durch den Monsun

Tokio Hotel Durch den Monsun Oliver Gast, Universal Music Tokio Hotel Niveau: Untere Mittelstufe (B1) Copyright Goethe-Institut San Francisco Alle Rechte vorbehalten www.goethe.de/stepintogerman www.tokiohotel.de Tokio Hotel Das Fenster

Mehr

Tina hat Liebeskummer - Arbeitsblätter

Tina hat Liebeskummer - Arbeitsblätter 1. Kapitel: Das ist Tina Wer ist Tina? Fülle diesen Steckbrief aus! Name: Alter: Geschwister: Haarfarbe: Warum ist Tina glücklich? Wie heißt Tinas Freund? Was macht Tina gern? Wie sieht der Tagesablauf

Mehr

Klassenfahrt 7a, 7b, 7c nach Arendsee

Klassenfahrt 7a, 7b, 7c nach Arendsee Klassenfahrt 7a, 7b, 7c nach Arendsee Am 22.04.2014 fuhren die Klassen 7a, 7b und 7c zur Klassenfahrt nach Arendsee. Um 8.00 Uhr wurden wir von zwei modernen Reisebussen abgeholt. Arendsee liegt in der

Mehr

Im Folgenden hört ihr, was ihr alles bedenken müsst, wenn ihr selbst ein Hörspiel produzieren wollt.

Im Folgenden hört ihr, was ihr alles bedenken müsst, wenn ihr selbst ein Hörspiel produzieren wollt. Wie man ein Hörspiel macht Egal ob Krimi, Fantasy, Abenteuer oder Liebesgeschichte: Ein Hörspiel ist eine spannende Angelegenheit. Für die Macher eines Hörspiels ist ihr Werk allerdings mehr als nur spannend:

Mehr

1. Richtig oder falsch? R F

1. Richtig oder falsch? R F FRANZ KAFKA: GIB S AUF! 1 Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich 1, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt

Mehr

Lernstrategieinventar für Schülerinnen und Schüler

Lernstrategieinventar für Schülerinnen und Schüler WLI Schule Wie lerne Ich? Christoph Metzger, Claire E. Weinstein, David R. Palmer Lernstrategieinventar für Schülerinnen und Schüler Der Fragebogen ist beigelegt in : Metzger, C., 2006: WLI-Schule. Eine

Mehr

KINDGERECHTER UMGANG MIT GAMES

KINDGERECHTER UMGANG MIT GAMES www.schau-hin.info schwerpunkt games KINDGERECHTER UMGANG MIT GAMES Tipps & Anregungen für Eltern Seite 2-3 :: Einleitung :: Games spielen :: games spielen Wie lange ist zu lange? Ab wann ein Kind Interesse

Mehr

1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung

1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung 1. Wortschatz: Gefühle Ordnen Sie den Ausdrücken jeweils die passende Umschreibung zu. 1. Neid A ich ärgere mich über jemanden 2. Wut B man ist einer lustigen, gelösten Stimmung 3. Trauer C etwas ist einem

Mehr

UMDENKEN VON DER NATUR LERNEN VORBEREITENDE UNTERRICHTSMATERIALIEN Niveau A2

UMDENKEN VON DER NATUR LERNEN VORBEREITENDE UNTERRICHTSMATERIALIEN Niveau A2 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE a) Nach einer alten Lehre besteht alles in unserer Welt aus vier Elementen: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ordne die Texte jeweils einem Elemente zu. Schneide die Texte aus und klebe

Mehr

Kann man an dem Austausch in einem anderen Zeitraum teilnehmen?

Kann man an dem Austausch in einem anderen Zeitraum teilnehmen? FAQs Allgemeine Fragen zum Voltaire-Programm Was ist das Ziel des Voltaire-Programms? Ziel des Programms ist es, Jugendlichen die Chance zu geben, Auslandserfahrung zu sammeln. Der Langzeitaufenthalt ermöglicht

Mehr

Umfrage zur Kinderuni 2010 Gesamtevaluation Mai 2010 + -

Umfrage zur Kinderuni 2010 Gesamtevaluation Mai 2010 + - Umfrage zur Kinderuni 2010 Gesamtevaluation Mai 2010 1) Wie hat dir die Kinderuni gefallen? Kreuze an! Stufe 1 65 6 3 2 62 2 0 3 66 5 1 4 81 4 0 gesamt 274 17 4 Was hat dir genau gefallen? Was nicht? alle

Mehr

Hänsel und Gretel. Die Kinder antworteten:»der Wind, der Wind, das himmlische Kind«,

Hänsel und Gretel. Die Kinder antworteten:»der Wind, der Wind, das himmlische Kind«, Hänsel und Gretel Am Rande eines großen Waldes wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, Hänsel und Gretel. Sie waren so arm, dass sie oft nichts zu essen hatten. Als nun eine

Mehr

die taschen voll wasser

die taschen voll wasser finn-ole heinrich die taschen voll wasser erzählungen mairisch Verlag [mairisch 11] 8. Auflage, 2009 Copyright: mairisch Verlag 2005 www.mairisch.de Umschlagfotos: Roberta Schneider / www.mittelgruen.de

Mehr

Die Wünsche und Erfahrungen, Sorgen und Ängste der Eltern begleiten den Schuleintritt. Die Kinder sind nicht ohne ihre Eltern zu haben.

Die Wünsche und Erfahrungen, Sorgen und Ängste der Eltern begleiten den Schuleintritt. Die Kinder sind nicht ohne ihre Eltern zu haben. Vom Erstkontakt zur Zusammenarbeit mit Eltern Netzwerk web Aufbau 4 Postulate zum Einstieg Die Sicht der Eltern die Sicht der Fachpersonen Heilpädagogik-Kongress in Bern 2. September 2009 Beziehungs- und

Mehr

Erklär mir bitte die Aufgaben! Während der Erklärung kommt ihr Kind vielleicht selbst auf den Lösungsweg.

Erklär mir bitte die Aufgaben! Während der Erklärung kommt ihr Kind vielleicht selbst auf den Lösungsweg. 10 Hausaufgaben-Tipps Versuch es erst einmal allein! Wenn du nicht weiter kommst, darfst Du mich gerne rufen. So ermuntern Sie ihr Kind selbstständig zu arbeiten. Erklär mir bitte die Aufgaben! Während

Mehr

Lebensweisheiten. Eine Woche später kehrte das Pferd aus den Bergen zurück. Es brachte fünf wilde Pferde mit in den Stall.

Lebensweisheiten. Eine Woche später kehrte das Pferd aus den Bergen zurück. Es brachte fünf wilde Pferde mit in den Stall. Lebensweisheiten Glück? Unglück? Ein alter Mann und sein Sohn bestellten gemeinsam ihren kleinen Hof. Sie hatten nur ein Pferd, das den Pflug zog. Eines Tages lief das Pferd fort. "Wie schrecklich", sagten

Mehr

Leseprobe. Mark Twain. Tom Sawyer als Detektiv. Übersetzt von Andreas Nohl. Illustriert von Jan Reiser ISBN: 978-3-446-23668-4

Leseprobe. Mark Twain. Tom Sawyer als Detektiv. Übersetzt von Andreas Nohl. Illustriert von Jan Reiser ISBN: 978-3-446-23668-4 Leseprobe Mark Twain Tom Sawyer als Detektiv Übersetzt von Andreas Nohl Illustriert von Jan Reiser ISBN: 978-3-446-23668-4 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser-literaturverlage.de/978-3-446-23668-4

Mehr

REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS

REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS REGELN REICHTUMS RICHARD TEMPLAR AUTOR DES INTERNATIONALEN BESTSELLERS DIE REGELN DES LEBENS INHALT 10 DANKSAGUNG 12 EINLEITUNG 18 DENKEN WIE DIE REICHEN 20 REGEL i: Jeder darf reich werden - ohne Einschränkung

Mehr

BEWERBUNG ALS AU-PAIR

BEWERBUNG ALS AU-PAIR BEWERBUNG ALS AU-PAIR Familienname Vorname Straße PLZ/Ort Nationalität Telefon privat beruflich Fax-Nr. privat beruflich Handy e-mail Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht weiblich männlich Familienstand

Mehr

Begeisterte, deutsche Don Bosco Volontäre in Indien

Begeisterte, deutsche Don Bosco Volontäre in Indien Begeisterte, deutsche Don Bosco Volontäre in Indien Nach 4 Monaten Freiwilligendienst in Indien, trafen sich zum Jahreswechsel vom 28.12.2010 bis zum 08.01. 2011 die deutschen Auslandsfreiwilligen zum

Mehr

Bad Nenndorf. Unsere Schulregeln

Bad Nenndorf. Unsere Schulregeln Bad Nenndorf Unsere Schulregeln unsere Schulregeln Seite 2 Unsere Schulregeln 1. Wir gehen freundlich miteinander um! 2. Wir beleidigen, bedrohen und beschimpfen niemanden. 3. Wir schlagen und verletzen

Mehr

Schulzeitung der Nikolaus-Kopernikus-Schule. 1. Ausgabe 2010/11 Oktober

Schulzeitung der Nikolaus-Kopernikus-Schule. 1. Ausgabe 2010/11 Oktober Schulzeitung der Nikolaus-Kopernikus-Schule 1. Ausgabe 2010/11 Oktober Mit dem neuen Schuljahr 2010/2011 konnten wir wieder in unsere alte neue Schule zurückziehen. Da gab es große leuchtende Augen und

Mehr

ALEMÃO. Text 1. Lernen, lernen, lernen

ALEMÃO. Text 1. Lernen, lernen, lernen ALEMÃO Text 1 Lernen, lernen, lernen Der Mai ist für viele deutsche Jugendliche keine schöne Zeit. Denn dann müssen sie in vielen Bundesländern die Abiturprüfungen schreiben. Das heiβt: lernen, lernen,

Mehr

Was ist für mich im Alter wichtig?

Was ist für mich im Alter wichtig? Was ist für mich im Alter Spontane Antworten während eines Gottesdienstes der 57 würdevoll leben können Kontakt zu meiner Familie trotz Einschränkungen Freude am Leben 60 neue Bekannte neuer Lebensabschnitt

Mehr

Predigt Lk 19 Verloren wie Zachäus Juni 2015

Predigt Lk 19 Verloren wie Zachäus Juni 2015 Predigt Lk 19 Verloren wie Zachäus Juni 2015 1a Wenn Bäume erzählen könnten: Sie sind stumme Zeugen. Im Garten. Am Straßenrand. Wenn Bäume erzählen könnten. Von Mundräubern und Liebespärchen. Von Auto-Unfällen

Mehr

Sport ist mir wichtig

Sport ist mir wichtig Anleitung Lehrperson Ziel: Die Schüler aufs neue Thema einstimmen, neugierig machen Anhand von Vorbildern die Motivation zum Sporttreiben erforschen Die Schüler werden für den Zusammenhang zwischen Sport

Mehr

Eine Weihnachtsgeschichte. Paul Ekert

Eine Weihnachtsgeschichte. Paul Ekert Eine Weihnachtsgeschichte Paul Ekert Die Personen (in Reihenfolge ihres Auftritts) Erzähler(in) - Lieferant(in) - Ängstlicher Programmer - Böser Tester - Super Project Leader - Böser Programmer - Nervöser

Mehr