AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch"

Transkript

1 AusBlick 1 Brückenkurs Glossar Deutsch-Slowakisch A ab und zu sem tam, občas Abenteuer, das, - dobrodružstvo abfahren (fuhr ab, odcestovať ist abgefahren) Abfahrtszeit, die, -en čas odchodu abgehen (ging ab, odísť ist abgegangen) Abhang, der, -hänge zráz, strmina abhängen von (Dat.) závisieť od (hing ab, h. abgehangen) abhängig von (Dat.) závislý od abholen jd, etw. ísť po niekoho /niečo Abi-Streich, der, -e maturitný žart, nerozvážny čin, hlúposť Abitur, das maturita Abiturientin, die, -nen maturantka Ablauf, der, -läufe priebeh abnehmen (nahm ab, odobrať h. abgenommen) abreißen (riss ab, strhnúť, odtrhnúť h. abgerissen) abrufen (vom Server) vyhľadať na serveri Absatz, der, -sätze podpätok Abschlusszeugnis, das, -se záverečné vysvedčenie absolvieren absolvovať abwarten jdn./etw. vyčkať, vyčkávať abwärts dolu, nadol abwechslungsreich rozmanitý, pestrý achten auf jdn./etw. všímať si niekoho, niečo, dať pozor na, dbať na achtlos neopatrný, nepozorný ahnen etw. tušiť, predvídať Aktion, die, -en akcia aktuell aktuálny akzeptieren jdn./etw. akceptovať, uznávať alkoholfrei nealkoholický alkoholisch alkoholický allein sám, samotný auf sich allein gestellt sein byť odkázaný na seba samého alleinerziehend ten, kto sám vychováva allerdings* pravdaže, síce Altersunterschied, der, -e vekový rozdiel amüsieren sich zabávať, baviť sa an entlang pozdĺž, popri anbieten (bot an, ponúknuť h. angeboten) andererseits* na druhej strane, naproti tomu anders ináč Anfänger, der, začiatočník anfangs* spočiatku, zo začiatku Anforderung, die, -en požiadavka angeben (gab an, chvastať sa, chváliť sa h. angegeben) Angeber, der,, Angeberin, chvastúň die, -nen angenehm príjemný angesichts* (+GEN) vzhľadom na, so zreteľom na angetrunken podnapitý Angst, die, Ängste strach Angst haben vor (Dat.) báť sa niekoho / niečoho anhaben etw. (hatte an, mať na sebe h. angehabt) anhand (Gen.) na základe, pomocou anhören sich vypočuť si das hört sich gut an to znie dobre ankommen (kam an, prísť ist angekommen) es kommt (gut) an to má dobrú odozvu Anlage, die, -n príloha (dodatok u) Anlass, der, -lässe podnet anmelden sich prihlásiť sa Anmeldung, die, -en prihláška anprobieren etw. skúšať, vyskúšať Ansage, die, -n oznámenie anschauen (Akk.) pozrieť, dívať sa na koho anschließend hneď po tom, hneď na to Anschluss, der, -schlüsse pripojenie Ansichtskarte, die, -n pohľadnica Ansprechpartner, der, osoba za kontakt Anspruch, der, -sprüche nárok, právo in Anspruch nehmen požadovať, vyžadovať, zaberať anstreben (Akk.) usilovať sa, snažiť sa o čo anstrengen sich namáhať sa anstrengend namáhavý anwenden etw. (wendete/ použiť, používať wandte an, h. angewendet/angewandt) ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 1

2 anwesend prítomný Anzahl, die množstvo, počet anziehen sich (zog an, obliecť si h. sich angezogen) Arbeitsamt, das, -ämter úrad práce Arbeitsteilung, die deľba práce Arbeitszeit, die, -en pracovný čas Ärger, der zlosť, rozhorčenie, nevôľa es gibt Ärger sú problémy ärgern, sich ärgern hnevať sa na koho, na čo über (Akk.) Armschützer, der, chránič na ruky arrangieren etw. usporiadať, aranžovať Arzt, der, Ärzte lekár Ärztin, die, Ärztinnen lekárka Attraktion, die, -en atrakcia attraktiv atraktívny, príťažlivý Aufbau, der výstavba, stavba, štruktúra, nadstavba aufbauen etw. postaviť, vybudovať Aufenthalt, der, -e pobyt Aufenthaltsraum, spoločenská miestnosť der, -räume auffallen (fällt auf) byť nápadný, biť do očí (fiel auf, ist aufgefallen) auffallend nápadný, vyzývavý auffällig nápadný, vyzývavý Aufgabe, die, -en úloha, práca aufgeben (gab auf, h. aufgegeben) jdm. Hausaufgaben dať niekomu za domácu úlohu aufgeben etw. aufgeben vzdať sa, niečo vzdať aufgeblasen nadutý, nafúkaný aufgeregt rozčúlený, vzrušený aufgeschlossen prístupný aufnehmen (nahm auf, prijať, ubytovať h. aufgenommen) aufräumen upratovať, upratať aufregen, sich aufregen rozčúliť sa, rozčuľovať sa über aufregend vzrušujúci, rozčuľujúci Aufsatz, der, -sätze slohová úloha, článok aufstehen (stand auf, vstať ist aufgestanden) aufstellen etw. postaviť auftragen (trug auf, (vizuálne) nosiť na stôl, h. aufgetragen) servírovať auftreten (trat auf, vystupovať, účinkovať, zjaviť sa ist aufgetreten) Auftreten, das správanie, vystupovanie Auftritt, der, -e nástup, výstup aufwachsen (wuchs auf, vyrásť, dospieť ist aufgewachsen) Augenblick, der, -e okamih Ausbildung, die, -en vzdelávanie, vzdelanie Ausbildungsmöglichkeit, možnosť vzdelania die, -en ausdrucksvoll výrazný Ausflug, der, -flüge výlet einen Ausflug machen ísť na výlet ausführen uskutočniť, spraviť, zrealizovať eine Tätigkeit ausführen uskutočniť / vykonať / realizovať ausführlich podrobný, obšírny ausfüllen vyplniť ausgeben (Geld) (gab aus, vydať, minúť (utratiť) h. ausgegeben) ausgebildet vzdelaný ausgedient vyslúžený, obnosený ausgefallen zvláštny, podivný, čudný ausgehen (ging aus, vyjsť, odísť, opustiť ist ausgegangen) ausgleichen (glich aus, vyrovnať h. ausgeglichen) ausknipsen vypnúť das Licht ausknipsen zhasnúť svetlo auskommen (kam aus, vyjsť, vystačiť ist ausgekommen) mit Geld auskommen vystačiť s peniazmi mit Leuten auskommen vychádzať s ľuďmi Ausland, das zahraničie, cudzina auslassen vynechať schlechte Laune an vybiť si na niekom zlú náladu jdm. auslassen ausleihen (lieh aus, požičať h. ausgeliehen) sich etw. ausleihen požičať si, vypožičať si čo od koho jdm. etw. ausleihen požičať komu čo auspacken vybaliť ausprobieren vyskúšať ausruhen sich odpočinúť si, oddýchnuť si Ausrüstung, die, -en vybavenie ausschlaggebend rozhodujúci aussehen (sah aus, vyzerať h. ausgesehen) Aussehen, das vzhľad, zovňajšok Außenseiter, der, outsider außer mimo, bez außer bei schlechtem pokiaľ nebude zlé počasie Wetter außerdem okrem toho Äußere, das vonkajšia strana, zovňajšok außerhalb (Gen.) okrem, mimo aussetzen vynechať nichts auszusetzen nemať čo komu vyčítať haben an (Dat.) Ausstattung, die, -en vybavenie, zariadenie ausstehen znášať, vydržať, vystáť jdn. nicht ausstehen nemôcť niekoho vystáť können ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 2

3 Ausstellung, die, -en Ausstrahlung, die austauschen austoben sich austragen Zeitungen austragen auswandern Ausweis, der, -e auswendig auszeichnen jdn. Auszubildende, der/die, -n automatisch Autounfall, der, -fälle B Bäckerei, die, -en baden bauen Bauernhof, der, -höfe Baum, der, Bäume Baumwollstoff, der, -e Bauwerk, das, -e bedienen jdn. sich bedienen lassen Bedienen, das bedrucken etw. beeilen sich beeindrucken jdn. befassen, sich befassen mit (Dat.) befehlen (sie befiehlt) (befahl, h. befohlen), jdm. etw. befehlen befreundet begabt begeistern (sich) begeistert Begeisterung, die beginnen (begann, h. begonnen) Begleitung, die behandeln jdn. ich behandeln lassen behaupten etw. Beifall, der beißen (biss, h. gebissen) bekannt beklagen, sich beklagen über (Akk.) beliebt bemühen sich benachrichtigen jdn. výstava vyžarovanie, účinok vymeniť, vymieňať vybúriť sa, vyblázniť sa roznášať, doručiť roznášať noviny vysťahovať sa, emigrovať preukaz, legitimácia naspamäť vyznamenať niekoho tu: učeň, učnica automatický automobilová nehoda pekáreň kúpať sa stavať, pestovať gazdovský dvor, farma strom bavlnená látka stavba, stavebné dielo obsluhovať dať sa obslúžiť obsluhovanie potlačiť / tlačiť na papier ponáhľať sa urobiť dojem na koho, imponovať komu zaoberať, zapodievať sa niečím rozkázať, nariadiť komu čo spriatelený nadaný nadchnúť sa, oduševniť sa nadšený nadšenie začať sprievod, sprevádzanie ošetrovať, liečiť liečiť sa; dať sa liečiť tvrdiť, dokazovať čo potlesk hrýzť známy bedákať nad čím, sťažovať sa na koho, čo obľúbený usilovať sa, snažiť sa upovedomiť koho o čom, oznámiť komu čo benehmen sich (benahm, správať sa h. sich benommen) bequem pohodlný beraten jdn. (beriet, poradiť komu h. beraten) Beratung, die rada, porada Beratungsgespräch, das, -e rozhovor, poradenstvo bereit pripravený, prichystaný bereits* už Bereitschaftsdienst, der, -e pohotovostná služba Berg, der, -e vrch, kopec berichten podať správu, referovať Beruf, der, -e povolanie Berufsausbildung, die, -en odborné vzdelanie Berufsberater, der, poradca pri voľbe povolania Berufsfachschule, die, -n stredná odborná škola Berufsinformations- centrum pre voľbu povolania zentrum, das, -zentren berufstätig zamestnaný berühmt slávny, preslávený beschäftigen, sich zaoberať sa kým, čím beschäftigen mit (Dat.) Beschäftigung, die, -en činnosť beschämt zahanbený Bescheid, der informácia, správa Bescheid sagen povedať čo, povedať svoju mienku komu Bescheid wissen vedieť, vyznať sa bescheiden skromný beschimpfen jdn. nadávať na koho, pohaniť koho meno beschließen etw. rozhodnúť, stanoviť (beschloss, h. beschlossen) beschreiben jdn./etw. opísať (beschrieb, h. beschrieben) Beschwerde, die, -n reklamácia, sťažnosť; námaha beschweren sich über reklamovať; sťažovať sa, ponosovať sa komu na čo besetzt sein byť obsadený besichtigen etw. pozerať, prezerať besitzen etw. (besaß, vlastniť h. besessen) besorgen etw. zaobstarať, zadovážiť Bestandteil, der, -e súčasť, zložka bestauen etw. diviť sa čomu Besteck, das, -e príbor Besteck polieren leštiť príbor bestehen (bestand, trvať na niečom; existovať, byť h. bestanden) bestehen auf (Akk.) trvať na čom bestehen aus (Dat.) skladať sa z čoho bestellen etw. objednať bestimmen určiť, určovať bestimmt určite bestrafen jdn. potrestať beten modliť sa ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 3

4 betreuen jdn. starať sa o koho, opatrovať koho Betreuer, der, sprievodca, opatrovateľ Betreuung, die starostlivosť, opatera Betrieb, der, -e podnik; činnosť, práca Betriebspraktikum, das, - prax v podniku beurteilen etw./jdn. posúdiť, posudzovať bewegen sich pohybovať sa Bewerbung, die, -en žiadosť (písomná) o prijatie, o miesto Bezahlung, die zaplatenie Beziehung, die, -en vzťah, súvislosť Beziehungsproblem, das, -e problém vo vzťahu bildende Kunst výtvarné umenie Bildschirm, der, -e obrazovka blättern listovať Blick, der, -e pohľad, názor einen tollen Blick haben mať výborný pohľad na niečo auf (Akk.) blöd hlúpy, nechápavý Blume, die, -n kvet Blumengeschäft, das, -e kvetinárstvo Blumenkasten, der, -kästen debnička na kvety Bodybuilding, das bodybuilding, kulturistika Brauch, der, Bräuche obyčaj, zvyk Brett, das, -er doska Schwarzes Brett čierna tabuľa Brieffreundschaft, die, -en priateľstvo cez korešpondenciu Briefträger, der, poštár Brücke, die, -n most Buchbesprechung, die, -en recenzia knihy, beseda o knihe bügeln etw. hladiť, žehliť Bummel, der, túlačka, potulka bummeln (gehen) túlať sa, chodiť bez určitého cieľa Bundesland, das, -länder spolková krajina Bundessitz, der, -e sídlo spolkovej vlády/ spolkovej inštitúcie Burg, die, -en hrad Büro, das, -s úrad Busen, der, prsník, prsia C Campingplatz, der, -plätze Charakter, der Clique, die, -en Couchpotato, die, -s D da (Konjunkt.) dagegen* Dampfer, der, Daten (Pl.) kemping charakter hovor. tu: partia, skupina niekto, kto vysedáva na gauči pred televízorom pretože, zatiač čo proti, oproti parník dáta, údaje Dauer, die dauernd Dauerwelle, die, -n Dekoration, die, -en demnächst* denken an jdn./etw. (dachte, h. gedacht) dennoch* deshalb* Dialekt, der, -e Diät, die, -en eine Diät machen dick Dicksein, das Dienst, der, -e Dienstreise, die, -n Diskussionsforum, das, -foren diskutieren distanzieren, sich distanzieren von (Dat.) disziplinarisch diszipliniert doof Doping, das drängen sich drankommen (ugs.) (kam dran, ist drangekommen) drauf gut drauf sein draußen* dreckig Dressman, der, -men Drittel,das, dröhnen Druck, der unter Druck stehen drücken dünn durcheinanderreden durchführen etw. Projekte durchführen Durchschnitt, der im Durchschnitt durchwachte Nächte E ebenfalls echt Effekt, der, -e egal das ist mir egal Egal-Gefühl, das egoistisch trvanie, obdobie, doba trvalo trvalá ondulácia (účes) dekorácia, výzdoba čoskoro, zakrátko, onedlho myslieť na koho, čo predsa, napriek tomu preto, z toho dôvodu dialekt, nárečie diéta byť na diéte, mať diétu tučný, tlstý tučnota, obezita služba, pomoc služobná cesta diskusné fórum diskutovať, debatovať dištancovať sa od koho, čoho disciplinárny disciplinovaný hlúpy, obmedzený, nechápavý doping tlačiť sa, predierať sa prísť na rad (darauf) na to byť na tom dobre vonku špinavý, zamazaný manekýn tretina dunieť, hučať tlak, nátlak byť pod tlakom tlačiť tenký, chudý rozprávať jeden cez druhého, skákať si do reči uskutočniť, realizovať realizovať projekty priemer v priemere, priemerne prebdené noci taktiež, rovnako, podobne pravý efekt, účinok ľahostajný to mi je jedno ľahostajnosť egoistický, sebecký ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 4

5 ehemalig eher* Ehre, die, -n ehrgeizig ehrlich Ehrlichkeit, die eigen Eigenschaft, die, -en Eindruck, der einen guten/schlechten/ gestressten Eindruck machen auf jdn. eineinhalb einerseits andererseits einfühlsam eingebildet einig sich einig sein einigermaßen Einkommen, das, einpflanzen Einrichtung, die, -en Eins, die, -en einschlafen (schlief ein, ist eingeschlafen) einsehen etw. (sah ein, h. eingesehen) einsetzen, sich einsetzen für (Akk.) einsteigen (stieg ein, ist eingestiegen) Einsteiger, der, Einstellung, die, -en eintragen sich (trug sich ein, hat sich eingetragen) Eintritt, der Eintrittsgeld, das, -er Eintrittskarte, die, -n einverstanden, mit etw. einverstanden sein einzeln einzig einzigartig Eisbecher, der, Eisenbahn, die, -en Elbe, die Ellenbogenschützer, der, empfehlen (empfahl, h. empfohlen), jdm. etw. empfehlen empfinden (empfand, h. empfunden) bývalý, niekdajší skôr, prv sebaúcta, česť, dôstojnosť ctižiadostivý úprimný, poctivý úprimnosť, počestnosť vlastný, svoj vlastnosť dojem urobiť dobrý/zlý/vystresovaný dojem na koho jeden a pol jednak jednak... (na jednej strane...na strane druhej) empatický, schopný vcítiť sa do duševných pochodov druhého namyslený, nafúkaný jednotný byť zajedno v niečom, mať na niečo rovnaký názor do určitej miery, akosi príjem zasadiť, transplantovať zariadenie jednotka zaspať nahliadnuť, nazrieť zasadiť sa za koho, čo, pričiniť sa o čo nastúpiť (do dopravného prostriedku) tu: začiatočník postoj, stanovisko zapísať sa, zaregistrovať sa vstup vstupné vstupenka súhlasiť s kým, s čím ojedinelý, osamotený, osobitne jediný, iba jeden jedinečný, jediný zmrzlinový pohár železnica Labe chránič na lakeť odporúčať komu čo pociťovať, cítiť sich als Konkurrenten cítiť sa ako konkurenti empfinden empfindlich citlivý, vnímavý endgültig konečný, definitívny eng úzky engagieren, sich angažovať sa engagieren für (Akk.) engagiert angažovaný entdecken jdn./etw. objaviť, odhaliť entscheiden, sich rozhodnúť sa pre koho, čo entscheiden für (Akk.) (entschied, h. entschieden) entschuldigen, sich ospravedlniť sa za čo entschuldigen für etw. entsprechen (entsprach, zodpovedať, zhodovať sa h. entsprochen) entsprechend primeraný, náležitý, vhodný entstehen (entstand, vzniknúť ist entstanden) Entstehung, die vznik enttäuscht rozčarovaný entweder oder buď... alebo entwickeln etw. rozvinúť, rozvíjať Entwicklung, die rozvoj erben etw. dediť, zdediť erfahren etw. (erfuhr, dozvedieť sa čo h. erfahren) Erfahrung, die, -en skúsenosť Erfahrungen sammeln zbierať skúsenosti erfinden etw. (erfand, vynájsť, objaviť h. erfunden) Erfolg, der, -e úspech erfolgreich úspešný erfreut potešený, veselý ergattern etw. uloviť, zohnať Ergebnis, das, -se výsledok, rezultát erhalten etw. (erhielt, dostať, prijať h. erhalten) Erhaltung, die udržanie, zachovanie erholen sich zotaviť sa erinnern, sich erinnern pamätať sa na koho, na čo an (Akk.) Erinnerung, die -en spomienka erkennen (erkannte, spoznať, rozpoznať h. erkannt) an (Dat.) erklären objasniť, vysvetliť Erklärung, die, -en objasnenie, vysvetlenie, prehlásenie eine Erklärung podpísať vyhlásenie unterschreiben erlauben, jdm. etw. dovoliť komu čo erlauben erläutern vysvetliť, osvetliť Erlebnis, das, -se zážitok erlernen etw. naučiť sa čo, čomu ermöglichen etw. umožniť ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 5

6 Ernährung, die Ernährungsgewohnheiten (Pl.) erneut ernst erraten etw. (erriet, h. erraten) erstaunt Erste-Hilfe-Arbeitsgemeinschaft, die, -en erstmalig erwachsen erwähnen erwarten jdn. Erwartung, die, -en erwischen, jdn. erwischen bei (Dat.) erziehen Erziehung, die etwa Ewigkeit, die Examen, das, Examina F Fach, das, Fächer ein Fach belegen Fachhochschule, die, -n Fachkraft, die, -kräfte Fachoberschule, die, -n Fachwerkhaus, das, -häuser Fahrkarte, die, -n Fahrplan, der, -pläne Fahrradtour, die, -en Fahrzeug, das, -e fallen (fiel, ist gefallen) etw. fallen lassen (ließ fallen, h. fallen gelassen) faltenlos Faltenrock, der, -röcke familiär Fan, der -s Farbe, die, -n färben farbig fast faszinieren jdn. faszinierend faul faulenzen Feder, der, -n fegen fehlen jdm. Fehler, der, výživa, stravovanie stravovacie návyky opakovaný, opätovný vážny uhádnuť prekvapený pracovná skupina prvej pomoci prvý, vyskytujúci sa prvý raz dospelý spomenúť čakať koho očakávanie prichytiť koho pri čom vychovávať výchova približne, asi večnosť skúška predmet (školský), odbor obsadiť (pokryť) nejaký predmet odborná vysoká škola odborná pracovná sila, odborník stredná odborná škola dom s priehradkovou konštrukciou cestovný lístok cestovný poriadok túra na bicykli (cyklotúra) vozidlo padnúť odstúpiť od čoho /zriecť sa čoho bez záhybov, hladký hovor. skladaná sukňa domáci, rodinný, familiárny fanúšik farba (za)farbiť farebný, živý skoro, takmer fascinovať, oduševniť koho čarovný, fascinujúci lenivý leňošiť, zaháľať pero zametať chýbať komu chyba Ferien (nur Pl.) prázdniny Fertiggericht, das, -e hotové jedlo, polotovar Fest, das, -e sviatok, slávnosť feststellen zistiť, konštatovať Figur, die, -en postava, figúra eine gute Figur haben/ mať, získať dobrú postavu bekommen Filmbesprechung, die, -en beseda o filme; filmová kritika finanzieren etw. financovať Fingernagel, der, -nägel necht na prste (na ruke) Firma, die, Firmen firma, podnik Firmengründung, die, -en založenie firmy fit fit, vo forme Fitness, die fitnes Fitness-Studio, das fitnes-štúdio fleißig usilovný fliegen (flog, ist geflogen) letieť, lietať Flieger, der, pilot, letec, lietadlo fließend plynulo fließend Deutsch sprechen hovoriť plynulo po nemecky Flip-Flops, die (Pl.) plážové sandále (vietnamky) Flitzer, der, rýchlo jazdiace motorové vozidlo, malý športový automobil Floristin, die, -nen pestovateľka kvetín, floristka Flugbegleiter, der, stevard Flugzeug, das, -e lietadlo Flüssigkeit, die, -en tekutina Folge, die, -n poradie, postup; dôsledok fordern, von jdm. žiadať od koho čo etw. fordern Form, die (hier nur Sg.) forma gut in Form sein byť vo forme formulieren etw. formulovať Fortschritt, der, -e pokrok Fortschritte machen napredovať, robiť pokroky Fotomodell, das, -e fotomodelka frei haben mať voľno freiwillig dobrovoľne Freizeitaktivität, die, -en aktivita vo voľnom čase Freizeitsport, der rekreačný šport Fremdsprache, die, -n cudzí jazyk Freundschaft, die, -en priateľstvo Friseurin, die, -nen kaderníčka Friseursalon, der, -e kadernícky salón froh sein byť spokojný fröhlich radostný, veselý früher skôr, v minulosti, kedysi, predtým fühlen (sich) cítiť (sa) führend vedúci, vodcovský füllen mit (Dat.) naplniť čo čím furchtbar hrozný, strašný Fußgängerzone, die, -n pešia zóna ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 6

7 G garantiert* (ugs.) Garten, der, Gärten Gartenzwerg, der, -e Gast, der, Gäste Gasteltern (Pl.) Gastfamilie, die, -n Gastgeber, der, Gaststätte, die, -n Gebäude, das, Gedächtnis, das Geduld, die gefallen jdm. (gefiel, h. gefallen) Gefühl, das, -e Gegend, die, -en Gegensatz, der, -sätze im Gegensatz zu Gegenteil, das, -e Gelächter, das Geldstrafe, die, -n Gelenk, das, -e gelernter, ein gelernter/ eine gelernte gelingen (gelang, ist gelungen) gelten (es gilt) (galt, h. gegolten) gelungen gemeinsam Gemeinsamkeit, die, -en gemütlich Gen, das, -e genieren sich genießen etw. (genoss, h. genossen) gequält gering nicht im Geringsten Geschäftskonto, das -konten Geschäftsleute, die (Pl.) gescheit Geschenk, das, -e Geschick, das (hier nur Sg.) Geschirr, das Geschmack, der (k)einen guten/ schlechten Geschmack haben geschminkt geschweige denn Geschwindigkeit, die, en Geschwister, die (Pl.) spoľahlivý, garantovaný záhrada záhradný trpaslík hosť rodičia, ktorí prijali niekoho na pobyt hosťovská rodina hostiteľ reštaurácia budova pamäť trpezlivosť páčiť sa komu cit, pocit kraj, krajina, oblasť, región protiklad, opak v rozpore s čím, v protiklade s čím opak smiech peňažná pokuta kĺb, zhyb vyučený/ vyučená podariť sa, vydariť sa platiť, mať cenu, hodnotu, platnosť vydarený spoločný, spoločne pospolitosť útulný, príjemný gén ostýchať sa, hanbiť sa užívať, vychutnávať čo zmučený, utrápený malý, nepatrný ani v najmenšom obchodný účet (konto) obchodníci, podnikatelia múdry, rozumný dar šikovnosť, obratnosť riad chuť, vkus mať/nemať dobrý/zlý vkus nalíčený, našminkovaný nehovoriac o tom, tým menej rýchlosť súrodenci Gesellschaft, die, -en spoločnosť Gesetz, das, -e zákon gesetzlich zákonný Gesicht, das, -er tvár Gesichtsausdruck, der výraz tváre gespannt napätý, plný očakávania gespannt sein auf etw. netrpezlivo niečo očakávať Gespräch, das -e (über) rozhovor (o kom, o čom) gestalten tvoriť, vytvoriť Gestaltung, die tvar, vzhľad, forma gestellt postavený auf sich gestellt sein byť odkázaný sám na seba gestreift pruhovaný, páskovaný gestresst pod stresom gesund zdravý Getränk, das, -e nápoj Gewerbe, das, živnosť ein Gewerbe anmelden registrovať živnosť Gewicht, das, -e váha gewinnen (gewann, vyhrať, zvíťaziť, získať h. gewonnen) einen Preis/eine Medaille získať cenu/medailu gewinnen gewiss istý, bezpečný Gewissen, das svedomie ein schlechtes Gewissen mať zlé svedomie haben gewöhnen, sich gewöhnen navykať si na koho, čo an (Akk.) gewöhnlich* bežný, zvyčajný Glaube(n), der viera gleichaltrig rovnako starý Gleichgewicht, das rovnováha Gleichgewicht verlieren stratiť rovnováhu gleichgültig ľahostajný Glühwein, der varené víno Goldgräber,der, zlatokop graben (grub, h. gegraben) kopať Grenze, die, -n hranica Grillabend, der, -e hovor. večerné grilovanie ägrilovačka) grinsen škeriť sa, škľabiť sa groß veľký im Großen und Ganzen celkom, úhrnom Größe, die, -n veľkosť Großereignis, das, -se veľká udalosť Großfamilie, die, -n veľká rodina großzügig veľkorysý Grund, der, Gründe základ; dôvod gründen založiť, zriadiť eine Familie/eine Firma založiť si rodinu gründen Grundschule, die, -n základná škola Gründung, die, -en založenie, zakladanie Gruppe, die, -n skupina Gummikugel, die, -n gumená lopta ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 7

8 Gummiseil, das, -e günstig Gymnasium, das, Gymnasien Gymnastik, die H Haare färben haben es gut haben Halbpension, die, -en Hälfte, die -n halten für Hand, die, Hände sich die Hand geben handeln Handgelenk, das, -e Händler, der, Handschrift, die, -en Handwerk, das Handy, das, -s Handzettel, der, hängen (hing, h. gehangen) hart hässlich häufig Hauptbahnhof, der, -höfe Hauptgericht, das, -e Hauptsache, die, -n Hauptsache (ist) hauptsächlich Hauptschule, die, -n Hausarbeit, die, -en Hausfrau, die, -en Haushalt, der, -e im Haushalt mithelfen häuslich Haut, die, Häute hautnah Heimat, die heimkommen (kam heim, ist heimgekommen) heimlich Heimweh, das heiraten jdn. helfen (half, h. geholfen) Helm, der, -e Herausforderung, die, -en herausholen herausstürzen Hering, der, -e Herkunft, die herrschen gumené lano, švihadlo priaznivý, výhodný gymnázium gymnastika farbiť vlasy mať byť/mať dobre polpenzia polovica považovať za ruka podať si ruky obchodovať, jednať (sa) zápästie obchodník, majiteľ obchodu rukopis remeslo mobil leták visieť tvrdý, pevný, tuhý škaredý, ošklivý, hnusný častý hlavná stanica hlavné jedlo hlavná vec podstatné (je) hlavný, podstatný druhý stupeň základnej školy domáca úloha domáca; domáca pani, hostiteľka domácnosť pomáhať v domácnosti domáci, domácky koža bezprostredný, priamy, otvorený domov, vlasť prísť domov tajný, skrytý túžba po domove, nostalgia vydať sa za koho /oženiť sa s kým pomôcť helma, prilba vyzvanie vybrať zrútiť sa sleď pôvod vládnuť Hersteller, der, výrobca herstellen etw. vyrobiť, vytvoriť Herstellung, die tu: výroba herumlaufen (lief herum, chodiť okolo, obchádzať ist herumgelaufen) herumschnüffeln sliediť/snoriť okolo herunterladen stiahnuť Texte herunterladen stiahnuť texty (z internetu) hervorragend vynikajúci Hilfe, die, -n pomoc mit Hilfe von (Dat.) s pomocou koho Hilfe brauchen/finden potrebovať pomoc / nájsť bei jdm. pomoc u koho hilfsbereit ochotný pomôcť Hilfsbereitschaft, die ochota (pomôcť) hinlegen sich odložiť, položiť tam, uložiť sa hinnehmen (nahm hin, prijať h. hingenommen) Hintern, das zadok Hinunterrollen, das (s)kotúľanie Hit, der, -s hit hoch vysoký Hocker, der, stolček, stolička Hof, der, Höfe dvor Höhe, die, -n výška holen doniesť, priniesť čo Holzbrücke, die, -n drevený most hören auf jdn./etw. počúvať, poslúchať koho Hosentasche,die, -n vrecko na nohaviciach Hotel, das, -s hotel hübsch pekný, pôvabný hügelig kopcovitý, pahorkovitý Humor, der humor I Idee, die, -n ideenreich Illusion, die, -en Informatik, die Inhalt, der, -e Innenstadt, die, -städte Insektenschutz, der Insel, die, -n Instrument, das, -e Intelligenz, die, -en Interesse, das, -n Interesse wecken für etw./jdn. interessieren, sich interessieren für (Akk.) interessiert Internat, das, -e ídea, myšlienka oplývajúci myšlienkami, nápadmi ilúzia, vidina, prelud informatika obsah centrum (mesta) ochrana proti hmyzu ostrov nástroj, inštrument inteligencia záujem vzbudiť záujem o čo, o koho zaujímať sa o koho, o čo zainteresovaný, zaujatý pre čo internát ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 8

9 international Internetforum, das, Internetforen Isomatte, die, -n J Jahrgang, der, -gänge Jahrhundert, das, -e je, desto Job, der, -s jobben Jubiläum, das, Jubiläen ein Jubiläum feiern Jugendbewegung, die, -en Jugendbuch, das, -bücher Jugenddisco, die, -s Jugendherberge, die, -n Jugendreiseleiter, der, K Kaffeeklatsch, der k.o. (knocked out) Kameradschaft, die kämmen sich Haare kämmen Kampf um (Akk.), der kämpfen um (Akk.) Kantine, die, -n Kanufahrt, die Kanutour, die, -en kaputtgehen (ging kaputt, ist kaputtgegangen) Karriere, die, -n Kasse, die, -n kauen Kaugummi, der/das, -s kennen sich (kannte, h. sich gekannt) kennenlernen sich Kenntnisse, die (Pl.) kichern Kindergärtnerin, die, -nen Kinderspielplatz, der, -plätze Klamotten, die (Pl.) klappen es klappt (nicht) klar sich etw. klar machen međzinárodný fórum na internete karimatka ročník storočie čím, tým zamestnanie, fuška, brigáda (príležitostne) pracovať, brigádovať jubileum oslavovať jubileum mládežnícke hnutie kniha pre mladých diskotéka pre mladých mládežnícka ubytovňa, hostel turistický sprievodca pre mladých klebetenie pri káve hovor. na konci, hotový kamarátstvo česať sa česať si vlasy boj (za) bojovať/usilovať sa získať koho, čo kantína, bufet, jedáleň plavba na kanoe túra absolvovaná na kanoe zničiť sa, polámať sa, pokaziť sa kariéra pokladnica žuť, žuvať žuvačka poznať sa spoznať sa, zoznámiť sa vedomosti, poznatky chichotať sa, hihúňať sa učiteľka v materskej škole detské ihrisko háby, oblečenie klapať, dariť sa to (ne) funguje jasný, čistý ujasniť si čo, vysvetliť si čo Klassenarbeit, die, -en Klassenkamerad, der, -en Klassenraum, der, Klassenräume Klassensprecher, der, kleben etw. Kleidermarke, die, -n Kleidung, die Kleidung (Klamotten) anprobieren Kleidung tragen kleinlich klemmen klettern klingeln klingen (klang, h. geklungen) knapp zu knapp halten Knochen, der, Know-how, das Knüller, der, kochen kometenhaft kommentieren etw. komponieren etw. Komposition, die, -en Konflikt, der, -e Konfliktlotse, die, -n Konkurrenzdruck, der Konkurrenzkampf, der, -kämpfe Kontakt, der, -e Kontakt aufnehmen zu (Dat.) Konto, das, Konten kontrollieren etw. konzentrieren sich auf (Akk.) Kopftuch, das, -tücher kopieren kostbar kostenlos Kraft, die, Kräfte aus eigener Kraft kräftig Kran, der, Kräne krank Krankenschwester, die, -n Krankheit, die, -en kratzen kreativ Kreide, die, -n písomná práca spolužiak trieda predseda triedy lepiť, nalepiť čo značka oblečenie oblečenie vyskúšať oblečenie nosiť oblečenie malicherný, úzkoprsý zasekávať sa liesť, škriabať sa zvoniť, cengať zvučať, znieť skromný, sotva postačujúci držať nakrátko kosť know-how, duševné vlastníctvo hit, trhák, šláger variť veľmi rýchly, bleskový komentovať skladať, komponovať hudobné dielo, kompozícia spor, konflikt mediátor (urovnávateľ) sporu, konfliktu tlak konkurencie konkurenčný boj kontakt, spojenie nadviazať kontakt s kým bankový účet, konto kontrolovať čo koncentrovať sa, sústrediť sa na čo šatka kopírovať cenný, hodnotný, vzácny bezplatný sila, vôľa vlastnou vôľou, vlastným pričinením silný, intenzívny žeriav chorý zdravotná sestra choroba škriabať, driapať tvorivý, kreatívny krieda ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 9

10 kriegen kritisieren, jdn./etw. kritisieren an (Dat.) Küchendienst, der, -e kümmern, sich kümmern um jdn./etw. Kumpel, der Kundin, die, -nen künftig Kunst, die, Künste künstlerisch künstlich Kunststück, das, -e Kurs, der, -e Kursangebot, das, -e Kurve, die, -n kurz küssen L Label, das, -s lächeln Lächeln, das lachen (über) Laden, der, Läden Lager, das, Lagerfeuer, das, landen (landete, ist gelandet) Landeskunde, die Landschaft, die, -en Landwirtschaft, die lang länger halten längst* langweilig Latein, das Laune, die gute/schlechte Laune haben laut lecker Lehre, die, -n Lehrstelle, die, -n leicht es leichter haben Leichtathletik, die leise leisten, sich etw. leisten können Leistung, die, -en dostať kritizovať koho, čo služba v kuchyni starať sa o koho, čo kolega, hovor. kumpán zákazníčka budúci, nasledujúci umenie umelecký umelý umelecké dielo kurz ponuka kurzov zákruta krátky (po)bozkať etiketa na tovare, značka v móde usmievať sa úsmev smiať sa obchod sklad táborák pristáť, zakotviť reálie, krajinoveda krajina poľnohospodárstvo dlhý dlhšie držať, vydržať dávno nudný latinčina nálada mať dobrú/zlú náladu hlasný, hlučný chutný, lahodný učenie/príprava na učňovskej škole učňovské miesto ľahký mať to ľahšie ľahká atletika tichý, slabý dovoliť si, dožičiť si, dopriať si čo výkon, úspech Leistungsdruck, der Leistungssportler, der, lenken Liebesbrief, der, -e Liebeskummer, der, Liederabend, der, -e Lippenstift, die -e Literatur, die loben jdn./etw. Lohn, der, Löhne lohnen sich es lohnt sich lokal losgehen (ging los, ist losgegangen) loslassen etw. (ließ los, h. losgelassen) lossprudeln Luftkissen, das, Luftmatratze, die, -n Lüge, die, -n M machen es macht nichts Magen, der, Mägen mähen malen (anmalen, bemalen) manchmal* Mannschaft, die, -en Markenkleidung, die Markt, der, Märkte Maschinenbau, der Maßnahme, die, -n Material, das, -ien Mauer, die, -n meckern Medaille, die, -n Medien (Pl.) Medizin, die Meer, das, -e Mehrbettzimmer, das, mehrfach Meinung, die, -en eine/keine eigene Meinung haben meistens* Meisterschaft, die, -en tlak na výkon vrcholový/špičkový športovec viesť ľúbostný list problémy v láske, nešťastná láska piesňový hudobný večer rúž literatúra chváliť koho, čo mzda, plat oplatiť sa, vyplatiť sa vyplatí sa to lokálny, miestny hovor. začať, začínať sa pustiť hovor. náhlivo, veľmi rýchlo hovoriť nafukovací vankúš nafukovací matrac lož robiť, spraviť nič to, to nestojí za reč žalúdok kosiť maľovať niekedy, dakedy mužstvo, družstvo značkové oblečenie trh, jarmok strojárstvo opatrenie, zásah materiál múr, stena hovor. hundrať, šomrať, bľabotať medaila médiá medicína, lekárstvo more viacposteľová izba viacnásobný mienka, názor mať/nemať vlastný názor najčastejšie, skoro stále, spravidla majstrovstvo ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 10

11 Meisterschaften/Wettkämpfe austragen melden sich Menge, die, -n merkwürdig Messer, das, Minderjährige, der/die, -n Mindestalter, das mindestens Mischungsverhältnis, das, -se Missverständnis, das, -se Mitarbeiter, der, mitgestalten Mitglied, das, -er mitteilen, jdm. etw. mitteilen Mittel, das, Mittelmeer, das mitten in (Dat.) mitten im Unterricht mittlerweile* Mode, die, -n mit der Mode gehen Model, das, -s Moderator, der, -en Modetrend, der, -s sich nach Modetrends richten Modezeitschrift, die, -en modisch sich modisch kleiden möglicherweise* momentan* Mörtel, der Mühe, die, -n sich Mühe geben murmeln Museum, das, Museen Musik auflegen Muskel, der, -n Muskeln haben/ bekommen Muskelpaket, das, -e muslimisch mutig Mutsprung, der, -sprünge Muttersprache, die, -n vybojovať majstrovstvá/zápasy prihlásiť sa množstvo, počet mimoriadny, pozoruhodný nôž mladistvý / mladistvá minimálny vek najmenej, prinajmenej pomer miešania nedorozumenie spolupracovník, kolega, pracovník spoluutvárať člen oznámiť komu čo prostriedok Stredozemné more uprostred uprostred vyučovania medzičasom, medzitým móda obliekať sa podľa módy model, vzor, návrh moderátor módny trend riadiť sa podľa módneho trendu módny časopis módny, moderný obliekať sa moderne možno, pravdepodobne momentálny malta úsilie, námaha, snaha usilovať sa mrmlať si pod nos, reptať múzeum pustiť/dať hudbu sval mať/nadobudnúť svaly silné, mocné svalstvo; svalnatý človek muslimský smelý, odvážny odvážny skok materčina, rodný jazyk nachgeben (gab nach, h. nachgegeben) nachholen etw. nachrufen, jdm. etw. nachrufen nachschauen etw. nachschlagen etw. (schlug nach, h. nachgeschlagen) nachsitzen (saß nach, h. nachgesessen) Nachspeise, die, -n nachtragend Nachttischchen, das, Nachwuchskünstler, der, nämlich* nass Natur, die Nebel, der nebenbei nebeneinander nerven jdn. nervös nett Netzwerk, das, -e neugierig neulich* Neuseeland nicken niedrig nieten nordöstlich normalerweise* Note, die, -n Notfall, der, -fälle nutzen nützlich O obwohl (Konjunkt.) Ort, der, -e vor Ort Oberstufe, die, -n obligatorisch Offenheit, die öffentlich ordentlich organisieren povoliť, ustúpiť dohoniť čo volať, vykrikovať za kým pozerať, divať sa za kým hľadať, pozrieť sa, podívať sa (do knihy) hovor. zostať po škole múčnik, zákusok, dezert doplňujúci; pomstychtivý nočný stolík mladý umelec, nádejný umelec totiž mokrý priroda hmla mimochodom, na okraj vedľa seba zožierať koho, ísť komu na nervy nervózny milý sieť, sieťový systém zvedavý nedávno, v poslednom čase Nový Zéland kývať, kývnuť nízky nitovať severovýchodný obyčajne, za normálnych okolností známka; nota tieseň, prípad núdze využiť užitočný, prospešný aj keď, hoci miesto na mieste vyššia trieda, vyšší stupeň povinný, záväzný otvorenosť, úprimnosť verejný usporiadaný organizovať N nachdenken über jdn./ etw. (dachte nach, h. nachgedacht) rozmýšľať o kom, o čom P paddeln Park, der, -s pádlovať park ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 11

12 Partner, der,, Partnerin, partner, partnerka die, -nen Partnerschaft, die, -en partnerstvo Partystimmung, die dobrá nálada na večierku / party Pass, der, Pässe priesmyk; pas Passage, die, -n pasáž, priechod passen zu (Dat.) pristať, hodiť sa passend vhodný Patchwork-Familie, die, -n rodina, v ktorej sú deti z predchádzajúceho manželstva Pause, die, -n prestávka Pension, die, -en penzión perfekt perfektný, dokonalý Person, die, -en osoba Persönlichkeit, die, -en osobnosť Pferdeschwanz, der, konský chvost, prenes. konský -schwänze chvost (účes) Pflicht, die, -en povinnosť phantastisch fantastický Pickel, der, vyrážka, pupenec Pinsel, der, štetec planen (Akk.) plánovať platzen puknúť, prasknúť platzieren umiestniť plötzlich zrazu Polizist, der, -en policajt populär populárny Postwagen, der, poštový vozeň, poštový dostavník Praktikum, das, Praktika praktikum, prax Preis, der, -e cena, odmena Preisliste, die, -n cenník preiswert cenove výhodný, hodnotný Presse, die tlač proben skúšať, nacvičovať probieren vyskúšať, preskúšať Produkt, das, -e výrobok, produkt produzieren etw. vyrábať, produkovať professionell profesionálny Profi, der, -s (Profisportler) profesionál Projektangebot, das, -e projektová ponuka Prozentsatz, der, -sätze percentuálna sadzba Prüfung, die, -en skúška Publikum, das publikum pünktlich presný putzen čistiť Q qualifiziert Qualität, die, -en Quark, der quatschen quer durch quetschen sich kvalifikovaný kvalita tvaroh hovor. tárať, hovoriť hlúposti krížom cez (na)tlačiť sa R radeln ísť na bicykli, bicyklovať sa randalieren hovor. robiť štabarc, krik, buchot, lomoziť rasen zúriť, vyčíňať, vyvádzať Rasen, der, trávnik rassig čistokrvný, ušľachtilý, plemenný Rat(schlag), der, -schläge rada, pomoc, návrh raten, jdm. etw. raten radiť/poradiť komu čo (riet, h. geraten) rätseln hádať, domnievať sa, nazdávať sa Ratsuchende, der, -n ten, kto hľadá radu rauf und runter nahor a nadol, hore dole Realschule, die, -n reálna škola (10-ročná škola, po ktorej žiak môže pokračovať na strednej škole) recherchieren etw. rešeršovať Rechnung, die, -en účet Recht, das, -e právo recht haben mať pravdu Rechtsanwalt, der, -anwälte právny zástupca, advokát Rechtsanwaltpraxis, die, advokátska prax -praxen rechtzeitig v pravý čas, v najvhodnejšom čase reden (über jdn./etw.) hovoriť, vravieť o kom, o čom Regel, die, -n pravidlo eine Regel/Regeln dodržovať pravidlo/pravidlá beachten/einhalten in der Regel spravidla, váčšinou regelmäßig pravidelný reich bohatý Reife, die zrelosť die mittlere Reife malá maturita (po 10. roku školy) Reihenfolge, die poradie Reise, die, -n cesta, cestovanie Reisebus, der, -se zájazdový autobus Reiseleiter, der, turistický sprievodca Reiseprospekt, der, -e turistický prospekt Reisig, das prútie, haluzina Reißverschluss, der, zips -verschlüsse Rente, die, -n renta, dôchodok Reporter, der, reportér Respekt, der rešpekt, úcta, vážnosť Respekt haben vor jdm. mať rešpekt pred kým Rettungsweste, die, -n záchranná vesta Richtung, die, -en smer in Richtung v smere riechen (roch, h. gerochen) voňať, rozváňať riesig obrovský, veľký, ohromný Risiko, das, Risiken riziko Ritterrüstung, die, -en rytiersky výstroj, rytierska výzbroj ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 12

13 Rolle, die, -n eine/keine wichtige Rolle spielen rollen Rose, die, -n Rote Kreuz, das Ruhe, die jdn. in Ruhe lassen Ruine, die, -n rumhängen rumliegen (lag rum, h. rumgelegen) Sachen (he)rumliegen lassen rumschmeißen (schmiss rum, h. rumgeschmissen) Rumsitzen, das rutschen S Saal, der, Säle sammeln Sammlerstück, das, -e Sammlung, die, -en Sattel, der, sauber saugfähig schade schaden (Dat.) schaffen etw. (schuf, h. geschaffen) Schallplatte, die, -n schämen sich Schatz, der, Schätze Schaufenster, das, Schaum, der, Schäume Schauspieler, der, Schein, der, -e Scheinwerfer, der, Scheusal, das, -e schick schicken Schiff, das, -e schimpfen schläfrig Schlafsack, der, -säcke schlagfertig Schlagzeug, das, -e Schlagzeuger, der, Schlampigkeit, die Schlange, die, -n schlank schlimm rola, úloha mať/nemať dôležitú rolu kotúľať sa ruža Červený kríž pokoj, ticho dať komu pokoj, nechať koho na pokoji ruina, zrúcanina nudiť sa, zaháľať ležať, vyvaľovať sa nechať veci dookola ležať, nechať porozhadzované veci pohádzať okolo, poodhadzovať sedieť nečinne, len tak kĺzať sa, šmýkať sa sála, sieň, dvorana zbierať zberateľský kúsok/predmet zbierka sedlo čistý savý, pijavý škoda škodiť, ublížiť vytvoriť gramofónová platňa hanbiť sa poklad výklad, výkladná skriňa pena herec svit, zdanie, klam reflektor (na automobile) ohava, odporný človek, surovec vkusný, elegantný poslať loď nadávať, osočovať ospalý spací vak duchaplný, pohotový súbor bicích nástrojov bubeník lajdáckosť, šlendriánstvo had štíhly zlý schließen (schloss, zavrieť, uzavrieť, zamknúť h. geschlossen) einen Kompromiss pristať na kompromis, uzavrieť schließen kompromis Schloss, das, Schlösser zámok, hrad schmal úzky, útly schmecken chutiť Schmetterling, der, -e motýľ schneiden (schnitt, rezať, strihať h. geschnitten) Schneider, der, krajčír schnorcheln šnorchlovať Schönheit, die krása Schönschreiben, das krasopis, ozdobné písmo Schreibwettbewerb, der, -e súťaž v písaní schriftlich písomne Schriftsteller, der, spisovateľ Schublade, die, -n zásuvka schüchtern plachý, bojazlivý Schuhtick, der, -s silná túžba po nakupovaní topánok Schulabschluss, der, ukončenie školskej dochádzky -abschlüsse Schulausschuss, der, školský výbor -ausschüsse schuld sein an byť vinný za/ niesť vinu za Schulden (Pl.) dlhy Schule, die, -n škola auf eine Schule gehen ísť na školu Schüleraustausch, der výmena žiakov Schülerband, die, -s školská kapela Schülermitverantwortung spoluzodpovednosť žiaka (SMV), die, -en Schuljahr, das -e školský rok Schulgeld, das, -er školské peniaze Schulhof, der, -höfe školský dvor Schulleiter, der, riaditeľ školy Schulleitung, die, -en vedenie školy Schulsanitäter, der, školský zdravotnícky pracovník (sanitár) Schulsystem, das, -e školský systém Schultyp, der, -en typ školy Schutz, der ochrana Schützer, der, ochranca Schutzkleidung, die ochranné oblečenie Schutzplane, die, -n ochranná plachta schwanger gravidná Schwangerschaft, die, -en gravidita Schwangerschaft verhüten ochraňovať v gravidite schwärmen von jdm./etw. byť oduševneý za/ rojčiť o kom, o čom, zbožňovať schweigen mlčať schweigend mlčiac Schweinefleisch, das bravčovina schweißgebadet veľmi spotený ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 13

14 Schwierigkeit, die, -en ťažkosť schwimmen (schwamm, plávať ist geschwommen) schwirren bzučať See, der, -n jazero Segel, das, plachta na plachetnici Sehenswürdigkeit, die, -en pozoruhodnosť Seide, die hodváb Seil, das, -e lano Seilbahn, die, -en lanovka Seilbahngondel, die, -n kabína lanovky Selbstbewusstsein, sebavedomie das Selbstkritik, die sebakritika selbstverständlich samozrejme, jasne Selbstverteidigungs- technika ssebaobrany technik, die, -en Selbstwertgefühl, pocit vlastnej hodnoty das selten* málokedy, zriedkavo seltsam neobyčajný, čudný senden (sandte, h. gesandt) poslať Sendung, die, -en zásielka Sessel, der, kreslo Sexualität, die sexualita shoppen gehen ísť nakupovať sicher istý Sicherheit, die istota mit Sicherheit s istotou Sicherheitsbeutel, der, bezpečnostný balíček Sicherheitsleute, die (Pl.) pracovníci bezpečnostnej služby (ochranka) sicherlich naisto Sitten und Bräuche zvyky a obyčaje sitzen bleiben (blieb ostať sedieť, sitzen, ist sitzen prepadnúť geblieben) Sitzplatz, der, -plätze miesto na sedenie skeptisch skeptický Sofa, das, -s gauč Sonderpreis, der, -e mimoriadna cena Sonne, die, -n slnko in der Sonne liegen ležať na slnku Sonnenschutzcreme, die, -s ochranný opaľovací krém sorgen für jdn./etw. starať sa o koho, o čo sortieren etw. triediť spannend napínavý Spaß, der, Späße žart, vtip jdm. Spaß machen zabávať niekoho spät neskoro zu spät kommen prísť prineskoro Speisewagen, der, -wägen jedálenský vozeň spektakulär prekvapujúci, senzačný speziell špeciálne spinnen priasť, vymýšľať si du spinnst! ty si vymýšľaš! spitz Spitze, die, -n an der Spitze stehen Sponsor, der, -en spontan Sport, der Sport treiben Sportart, die, -en Sportler, der, sportlich Sportverein, der, -e Sportwissenschaftler, der, Sprechstunde, die, -n springen (sprang, ist gesprungen) Spruch, der, Sprüche Sprung, der, Sprünge den Sprung schaffen Sprunganlage, die, -n staatlich Stadion, das, Stadien Stadtbücherei, die, -en Städtereise, die, -n Stall, der, Ställe stammen aus stampfen ständig stark starten stationär stattdessen stattfinden (fand statt, h. stattgefunden) stecken steil steinig Stelle, die, -n eine Stelle suchen/finden Stellenanzeige, die, -n Stiefel, der, Stimmung, die Stimmung aufkommen Stimmungskurve, die, -n stinkfaul Stöckelschuh, der, -e stolz stören jdn./etw. stoßen auf (stößt) (stieß, gestoßen) Strafarbeit, die, -en strahlend Strand, der, Strände Streber, der, Strecke, die, -n zastar. hrotový, špicatý vrchol stáť na vrchole sponzor spontánny šport športovať, pestovať šport druh športu športovec športový športové združenie, klub vedecký pracovník v oblasti športu konzultácie, úradné, stránkové hodiny skočiť výrok skok skočiť konštrukcia na skákanie štátny štadión mestská knižnica zájazd po mestách stajňa pochádzať z dupnúť, dupotať stály silný štartovať, naštartovať stacionárny namiesto toho konať sa skryť strmý kamenný miesto hľadať miesto/nájsť miesto inzerát na miesto, zamestnanie čižma nálada dostaviť sa nálada krivka nálady strašne lenivý topánka na vysokom podpätku hrdý rušiť koho, čo naraziť na čo dodatočná úloha (za trest) žiariaci, svietiaci pláž štréber, šplhúň trasa ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 14

15 strecken Streit, der streiten, sich streiten mit jdm. über etw., (stritt, h. gestritten) Streiterei, die, -en streng Stress, der unter Stress stehen stressig Studienplatz, der, -plätze studieren stundenlang Stundenplan, der, -pläne stürmen Sturz, der, Stürze stürzen surfen im Internet surfen süß sympathisch T Tablett, das, -s Tagesablauf, der, -abläufe täglich Tannenzweig, der, -e Tanz, der, Tänze Tanzfläche, die, -n Tanzschule, die, -n Tasse, die, -n Tätigkeit, die, -en tatsächlich (meistens Adverb) Team, das, -s Teelicht, das, -er teilen, sich etw. teilen teilnehmen an (Dat.) (nahm teil, h. teilgenommen) Teilnehmer, der, telefonieren mit jdm. Test, der, -s texten Theater, das, Theke, die, -n Tiefe, die, -n Tiefkühltruhe, die, -n Tierpfleger, der, Tipp, der, -s tolerant Toleranz, die Torwand, die, Torwände natiahnuť, vyrovnať, vytiahnuť zvada, hádka, spor vadiť/hádať sa s niekým zvada, nezhoda prísny stres byť pod stresom stresujúci študijné miesto študovať večne, celé hodiny rozvrh hodín šturmovať, robiť niečo na poslednú chvíľu pád padať, zrútiť sa surfovať surfovať po internete sladký sympatický podnos, tácňa režim dňa denný, každodenný jedľový konár tanec tanečná plocha, miesto na tancovanie tanečná škola šálka činnosť, chod skutočne, naozaj ttím, mužstvo čajová sviečka deliť sa, rozdeliť sa zúčastniť sa, mať účasť na čom účastník telefonovať test, skúška písať texty, otextovať (pieseň) divadlo hovor. výčap, pult (v bare) hĺbka mraziaci box, mraznička ošetrovateľ zvierat tip tolerantný tolerancia, znášanlivosť cvičná stena na futbal touren trainieren Training, das, -s transportieren trauen sich Traumberuf, der, -e träumen von jdm./etw. traurig treffen sich mit jdm. (traf, h. getroffen) Treffpunkt, der, -e Trend, der, -s im Trend liegen trennen, jdn. trennen von jdm. sich trennen von jdm. Treppenstufe, die, -n Tribüne, die, -n trösten trotzdem Tschechien Turnen, das Turnier, das, -e Turnschuh, der, -e Typ, der, -en U byť na túre, túrovať (namáhať) trénovať tréning previesť veriť si, odvážiť sa vysnívané povolanie snívať o kom, o čom smutný stretnúť sa s kým miesto stretnutia trend, vývojová tendencia byť v trende odlúčiť, oddeliť koho od koho rozviesť sa s kým, rozísť sa s kým schodiskový stupeň, schod tribúna utešiť, upokojiť predsa, jednako, aj tak Čechy telesná výchova, telocvik turnaj obuv na telocvik, cvička typ, vzor u.a. (unter anderem) skratka a. i., (a iné, a iní) Übergewicht, das nadmerná hmotnosť, nadváha überlegen sich uvážiť, premyslieť si übernachten prenocovať Übernachtung, die, -en nocľah übernehmen (übernahm, prevziať, prebrať h. übernommen) überraschend prekvapujúci, udivujúci überrascht prekvapený Überraschung, die, -en prekvapenie eine Überraschung erleben zažiť prekvapenie Überschrift, die, -en nadpis übertönen prehlušiť üblich bežný, zvyčajný üblich zvyčajne, obvykle wie üblich ako vždy übrig bleiben byť zvyšný, zostať übrigens* mimochodom, ináč, ostatne umarmen jdn. objať, objímať umbauen etw. prestavať, rekonštruovať umfangreich obsiahly, objemný, rozsiahly umfassen etw. obsahovať; držať Umfrage, die, -n anketa Umgang, der zaobchádzanie; zaoberanie sa umgehen mit jdm. zaobchádzať s kým (ging um, ist umgegangen) Umschlag, der, -schläge obálka ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 15

16 umsteigen (stieg um, presadnúť, prestúpiť ist umgestiegen) Umwelt, die okolitý svet, prostredie, okolie umweltbewusst ekologicky uvedomelý Umweltschutz, der ochrana životného prostredia umwenden obrátiť unabhängig nezávislý unbedingt* bezpodmienečne, bezvýhradne unentbehrlich* nenahraditeľný, veľmi potrebný, neodmysliteľný ungefähr* približne, asi, okolo ungeheuer* obrovský, úžasný, mimoriadny ungepflegt nepestovaný, zanedbaný ungerecht nespravodlivý jdn. ungerecht behandeln byť nespravodlivý voči komu Ungetüm, das, -e obluda, netvor, ohava ungewöhnlich neobyčajný, mimoriadny unglaublich neuveriteľný unheimlich hrozivý, strašný, príšerný; neuveriteľný Uniform, die, -en uniforma, rovnošata Universität, die, -en univerzita unmusikalisch nemuzikálny, hudobne nenadaný unnütz neužitočný, neúspešný unpünktlich nepresný unschlagbar neporaziteľný unsichtbar neviditeľný unterhalten, sich unter- rozprávať s kým o čom, halten mit jdm. über etw. zabávať sa, baviť sa (unterhielt, h. unterhalten) Unterkunft, die, -künfte ubytovanie Unternehmen, das, podnik ein Unternehmen führen viesť podnik unternehmen etw. podniknúť, konať, začať (unternahm, (pracovať), robiť čosi h. unternommen) viel gemeinsam robiť veľa spoločne unternehmen Unterricht, der vyučovanie, vyučovacia hodina unterrichten etw. vyučovať, učiť Unterrichtsfach, das, vyučovací predmet -fächer Unterschied, der, -e rozdiel unterscheiden, sich unter- odlišovať sa, líšiť sa od seba, scheiden von jdm./etw. navzájom (unterschied, h. unterschieden) unterschiedlich rrozdielny, nerovnaký unterschreiben (unter- podpísať schrieb, h. unterschrieben) unterstützen jdn. podporiť Unterstützung, die podpora unterwegs* cestou, po ceste, na ceste unterwegs sein byť na ceste unzertrennlich nerozlučný Urlaubsplan, der, -pläne ursprünglich V plán na dovolenku pôvodný, počiatočný Variante, die, -n variant, obmena variieren variovať, obmieňať, meniť verabreden sich mit jdm. dohovoriť sa, dohodnúť sa s kým Verabredung, die, -en dohoda, schôdzka veranstalten etw. usporiadať, zorganizovať Veranstaltung, die, -en podujatie, usporiadanie (spoločenské, športové a pod.) verantwortlich zodpovedný Verantwortung, die, -en zodpovednosť Verantwortung tragen niesť zodpovednosť verarbeiten etw. spracovať verbieten, jdm. etw. ver zakázať, nedovoliť komu čo bieten (verbot, h. verboten) verbinden (verband, spojiť, zviazať h. verbunden) jdn. verbinden mit (Dat.) spojiť koho s kým, s čím verblüfft ohromený, zarazený Verbot, das, -e zákaz verbrennen etw. spáliť (verbrannte, h. verbrannt) verbringen (Zeit) stráviť, prežiť (čas) (verbrachte, h. verbracht) verdienen zarobiť Geld verdienen zarobiť peniaze Verdienst, der, -e zásluha, záslužný čin Verein, der, -e spolok vereinbaren etw. dohovoriť, dohodnúť čo vereinigen etw. zjednotiť, spojiť verfahren sich (verfuhr, zablúdiť, zísť zo správnej cesty hat sich verfahren) verflixt potvorský, čertovský verfrachten zasielať, posielať, prevážať verfügbar použiteľný, byť k dispozícii vergleichbar porovnateľný, prirovnateľný vergleichen etw. (verglich, porovnať čo h. verglichen) Vergütung, die, -en náhrada, úhrada verhalten sich (sie verhält správať sa sich) (verhielt sich, h. sich verhalten) Verhalten, das správanie Verhältnis, das, -se vzťah ein gutes/schlechtes Ver- mať dobrý/ zlý vzťah ku komu/ hältnis haben zu (Dat.) čomu Verhütungsmethode, metóda ochrany/ prevencie die, -n verkaufen predať Verkehrsmittel, das, dopravný prostriedok verkrampft zovretý, stiahnutý, strnulý ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 16

17 verlangen, von jdm. etwas žiadať, požadovať čo od koho verlangen verlassen etw. (verließ, opustiť h. verlassen) sich verlassen auf jdn. spoľahnúť sa na koho verlegen etw. preložiť, odložiť, premiestniť čo verletzt zranený, poškodený, urazený Verletzung, die, -en zranenie, poranenie Verletzungsgefahr, die, -en nebezpečenstvo poranenia/ úrazu verlieben, sich verlieben zaľúbiť sa do koho in jdn. verliebt zaľúbený verlieren (verlor, stratiť h. verloren) vermeiden etw. (vermied, vyvarovať sa čoho, vyhnúť sa h. vermieden) čomu, zabrániť čomu, odvrátiť čo vermissen jdn./etw. nemať, postrádať koho, čo vernünftig rozumný, rozvážny, múdry veröffentlichen uverejniť, publikovať verpassen etw. premeškať, zameškať, zmeškať čo Verpflegung, die strava, stravovanie, výživa verraten prezradiť, zradiť verreisen odcestovať verrückt bláznivý, šialený verrückt šialený, výstredný, pochabý sich verrückt machen dať sa pobláziť kým, čím lassen verschieden rrozdielny, rozmanitý verschwimmen (ver- stávať sa nezreteľným, splývať, schwamm, ist ver- rozplynúť sa schwommen) verschwinden (ver- zmiznúť, stratiť sa schwand, ist verschwunden) versöhnen, sich ver zmieriť sa, udobriť sa, pomeriť söhnen mit (Dat.) sa s kým Verspätung, die, -en oneskorenie, meškanie Verspätung haben meškať versprechen, jdm. etw. ver- sľúbiť, prisľúbiť komu čo sprechen (sie verspricht) (versprach, h. versprochen) Verständigung, die, -en dorozumenie, dohoda, oznámenie Verständnis, das porozumenie, pochopenie Verständnis haben für jdn. mať porozumenie pre koho, čo Verständis finden bei jdm. nájsť porozumenie u koho verständnislos nechápavý verstecken (sich) schovať, skryť (sa) versteckt skrytý, schovaný verstehen rozumieť, počuť sich gut verstehen dobre si rozumieť s kým Versuch, der, -e pokus versuchen skúšať Verteidiger, der, verteilen etw. vertragen jdn./etw. (vertrug, h. vertragen) sich vertragen mit jdm. Vertrauen, das Vertrauen haben zu (Dat.) vertrauen jdm. Vertrauensperson, die, -en vertraut sich vertraut machen mit etw. vertreten etw. (vertrat, h. vertreten) verwöhnt verzweifelt völlig volljährig Vollpension, die Voraus, im Voraus Voraussetzung, die, -en vorbeikommen bei jdm. vorbeikommen vorbeikommen an jdn./etw. vorbereiten jdn. vorbereiten auf etw. Vorbild, das, -er Vorhang, der, -hänge vorkommen (kam vor, ist vorgekommen) vorlegen etw. Vorschlag, der, -schläge einen Vorschlag/ Vorschläge machen vorschlagen, jdm. etw. vorschlagen (sie schlägt vor) (schlug vor, h. vorgeschlagen) vorschreiben (schrieb vor, h. vorgeschrieben) Vorstand, der, -stände vorstellen etw. vorstellen sich sich (Dat.) etw. vorstellen Vorstellung, die, -en Vorteil, der, -e Vorurteil, das, -e Vorurteile abbauen vorwärtskommen vorwerfen, jdm. etw. vorwerfen (warf vor, h. vorgeworfen) ochranca, obranca, obhajca brániť, chrániť, obhajovať zniesť, vydržať, strpieť koho, čo zniesť sa, znášať sa, zhodnúť sa s kým dôvera mať dôveru ku komu mať dôveru, dôverovať komu dôverná, spoľahlivá osoba dôverný, priateľský detailne sa oboznámiť s čím obhájiť čo, stáť za čím rozmaznaný zúfalý, beznádejný úplne, celkom plnoletý plná penzia vopred predpoklad prejsť okolo zastaviť sa u koho, navštíviť koho mimochodom prejsť popri kom, čom okolo, vedľa koho, čoho pripraviť pripraviť koho na čo vzor, príklad záves stať sa, prihodiť sa, vyskytovať sa predložiť čo návrh dať návrh navrhnúť komu čo predpísať predsedníctvo, predstavenstvo predstaviť čo predstaviť sa predstaviť si čo predstava, predstavenie (sa) prednosť predsudok odbúrať predsudky napredovať, dostávať sa dopredu, uplatniť sa vyčítať komu čo ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 17

18 vorwiegend Vorwurf, der, -würfe jdm. Vorwürfe machen sich Vorwürfe machen W wagen Wahl, die Wahlen (Pl.) wählen wählerisch wahr während (Gen.) Wahrheit, die, -en Wald, der, Wälder wälzen sich Wand, die, Wände Wandbild, das, -er wandern wärmen etw. warnen, jdn. warnen vor (Dat.) Waschbecken, das, waschen (sich) (wusch, h. gewaschen) wasserdicht Wasserfall, der, -fälle Wechselgeld, das prevažne, predovšetkým, hlavne výčitka robiť výčitky komu, vyčítať komu čo robiť si výčitky odvážiť sa voľba voľby zvoliť, vybrať (si) prieberčivý, vyberavý pravdivý počas, cez, za pravda les váľať sa, gúľať sa, kotúľať sa stena nástenný obraz putovať, chodiť, túlať sa (prírodou) hriať, ohriať, zohriať varovať, vystríhať koho pred čím umývadlo umyť, umývať (si), prať nepremokavý, vodotesný vodopád drobné peniaze, späť vydané peniaze (pri nákupe a pod.) meniť, vymeniť vymeniť na, zmeniť na čo pre, kvôli vziať, zobrať wechseln etw. wechseln (auf) wegen (Dat./Gen.) wegnehmen etw. (nahm weg, h. weggenommen) wegschmeißen etw. odhodiť, zahodiť (hovor.) (schmiss weg, h. weggeschmissen) wegschneiden etw. oodrezať čo (schnitt weg, h. weggeschnitten) wegwerfen etw. (warf weg, odhodiť, zahodiť, vyhodiť h. weggeworfen) wegwischen wegziehen (zog weg, ist weggezogen) Weihnachten, das Weihnachtslied, das, -er weit Weite, die, -n weiterhin* Welle, die, -n Wellenreiter, der, Welt, die, -en zotrieť, utrieť odsťahovať sa Vianoce vianočná pieseň ďaleko šírka, veľkosť, diaľka naďalej, nabudúce vlna vodný lyžiar, surfer (hovor.) svet auf der ganzen Welt na celom svete weltbekannt svetoznámy Weltmeisterschaft, die, -en majstrovstvá sveta wenigstens* aspoň, prinajmenšom, minimálne Werbekampagne, die, -n reklamná kampaň werben für jdn./etw. (man získavať pre koho, čo wirbt) (warb, h. geworben) Werbung, die, -en reklama Werkstatt, die, -stätten dielňa Werkzeug, das, -e nástroj, náradie Wetterbericht, der, -e predpoveď počasia Wetterloch, das, -löcher miesto, kde je často nepriaznivé počasie Wettkampf, der, -kämpfe preteky widersprechen jdm. odporovať, oponovať (widersprach, h. widersprochen) Wiederaufbau, der výstavba, obnova wiederholen opakovať wiegen (wog, h. gewogen) kolísať, hojdať Windstille, die bezvetrie Wirt, der, -e hostinský, krčmár Wirtschaft, die, -en hospodárstvo wissbegierig vedychtivý, túžiaci po poznaní, vedomostiach Witz, der -e vtip witzig vtipný, žartovný wochenlang (trvajúci) celé týždne wohl zaiste; asi, azda; dobre, zdravo sich wohlfühlen cítiť sa dobre Wohngegend, die, -en obytná štvrť, oblasť Wohngemeinschaft, spoločenstvo spolubývajúcich die, -en Wunder, das, zázrak, div kein Wunder, dass niet divu, že wundern sich wundern čudovať sa komu, čomu über etw./jdn. Wunsch, der, Wünsche prianie, želanie Wüste, die, -n púšť, pustatina Z z.b. (zum Beispiel) zählen es zählt zahlreich Zahn, der, Zähne Zärtlichkeit, die, -en Zauber, der, Zeichentrickfilm, der, -e zeigen, jdm. etw. zeigen Zeile, die, -n zwischen den Zeilen Zeit, die, -en zurzeit napr. (napríklad) počítať, rátať to platí, o to ide početný zub nežnosť, láskavosť čaro, kúzlo kreslený/ animovaný film ukázať komu čo riadok (v texte) medzi riadkami čas toho času ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 18

19 Zeitraum, der, -räume Zeitschrift, die, -en Zeitvertreib, der, -e Zelt, das, -e Zensur, die, -en zerbrechen (zerbrach, h. zerbrochen) zeugen Zeugnis, das, -se Ziel, das, -e zierlich Zimmerausstattung, die, -en Zoff, der es gibt Zoff zögernd Zoo, der, -s Zubehör, das zucken mit den Schultern zucken zudrücken die Augen zudrücken zuerst zufällig zufrieden zufrieden sein mit (Dat.) časový úsek, obdobie, doba časopis krátenie času, rozptýlenie, zábava stan cenzúra rozbiť, rozlomiť vytvoriť, stvoriť, svedčiť vysvedčenie; svedectvo cieľ útly, drobný zariadenie izby nepríjemnosť, mrzutosť, hádka nastala zvada, nepríjemnosť váhavý zoologická záhrada príslušenstvo, výzbroj a výstroj cuknúť, trhnúť (sa), myknúť (sa) myknúť plecami zažmúriť, pritisnúť zažmúriť oči najskôr náhodou spokojný byť s kým, čím spokojný sich mit etw. (Dat) zaistiť sa niečím zufrieden geben Zug, der, Züge vlak zugeben etw. (gab zu, pripustiť h. zugegeben) zugegeben pripúšťa sa... zugucken, jdm. bei prizerať sa etw. zugucken Zukunft, die budúcnosť zukünftig budúci zuletzt naposledy, nakoniec zumachen zavrieť, zatvoriť zunächst (einmal) najprv, najskôr, predovšetkým zurückgeben (gab zurück, vrátiť h. zurückgegeben) zurzeit (skratka z.z.) toho času (t. č.) zusammenhalten (hielt držať pohromade zusammen, h. zusammengehalten) zusammenpassen hodiť sa k sebe, rozumieť si (o osobách) Zutat, die, -en prísada Zweibettzimmer, das, dvojposteľová izba zweimal* dvakrát zweitrangig druhoradý Zwilling, der, -e dvojča zwischendurch* medzitým, medzičasom ISBN AusBlick 1 Brückenkurs, Glossar Deutsch-Slowakisch 2009, Hueber Verlag, Ismaning 19

????????? -?????????????????????????? (Der Infinitiv die ungebeugte Verbform)

????????? -?????????????????????????? (Der Infinitiv die ungebeugte Verbform) ????????? -?????????????????????????? (Der Infinitiv die ungebeugte Verbform)??????????????????????,???????????????????????????????????,??????????????????.???????????????????,???????????????????????????????????????????????.???????????????

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Perfekt 6 A Übung 6.1.1: Lesen Sie noch einmal einen Text von Arbeitsblatt 1 und unterstreichen Sie in allen Sätzen die Verben! A) Gestern bin ich sehr früh aufgestanden. B) Dort

Mehr

Themen neu 2 / Lektion 8 Nachrichten und Politik Wortschatzblatt

Themen neu 2 / Lektion 8 Nachrichten und Politik Wortschatzblatt Wortschatzblatt Welche Ausdrücke passen zu welchen Schlagzeilen? Markieren Sie, und machen Sie daraus kurze Meldungen! abschleppen A achten auf A s. ärgern über A s. aufregen über A s. beschließen s. beschweren

Mehr

Optimal A2/Kapitel 1 Freiburg / Fribourg eine Stadt beschreiben. ilknur aka Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi Bilkent / Ankara

Optimal A2/Kapitel 1 Freiburg / Fribourg eine Stadt beschreiben. ilknur aka Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi Bilkent / Ankara eine Stadt beschreiben Wortwiese Welche Wörter kennen Sie? Diskutieren Sie mit Ihrem / Ihrer Partner/in. Markieren Sie die unbekannten Wörter. Ergänzen Sie auch die Pluralformen. das Denkmal, -- er das

Mehr

Informationen für Kinder

Informationen für Kinder Kultureller und sprachlicher Austausch www.adolesco.org www.facebook.com/adolesco.org info@adolesco.org Informationen für Kinder (zwischen 9 und 12 Jahren) Hallo, wir freuen uns, dass Du Interesse hast,

Mehr

LESEVERSTEHEN (Maximale Punktenzahl 8) Sie haben dafür 50 Minuten Zeit. Lesen Sie den Text: Im Urlaub

LESEVERSTEHEN (Maximale Punktenzahl 8) Sie haben dafür 50 Minuten Zeit. Lesen Sie den Text: Im Urlaub LESEVERSTEHEN (Maximale Punktenzahl 8) Sie haben dafür 50 Minuten Zeit Lesen Sie den Text: Im Urlaub Keine andere Nation fährt so gern in Urlaub wie die Deutschen. Und ihr Lieblingsreiseland ist Deutschland.

Mehr

Wenn du diese Tricks kennst, wirst du überrascht sein, was ein Hund alles für dich macht. Nr. 20 brachte mich zum Weinen.

Wenn du diese Tricks kennst, wirst du überrascht sein, was ein Hund alles für dich macht. Nr. 20 brachte mich zum Weinen. Wenn du diese Tricks kennst, wirst du überrascht sein, was ein Hund alles für dich macht. Nr. 20 brachte mich zum Weinen. Hunde sind so loyale Tiere, dass sie uns lieben, egal, was wir auch tun. Aber wenn

Mehr

Landesaktionsplan Schleswig-Holstein

Landesaktionsplan Schleswig-Holstein Einleitung Landesaktionsplan Schleswig-Holstein Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und allen Menschen soll es gut gehen. Deshalb gibt es in Deutschland viele Regeln und Gesetze. Und auch in vielen

Mehr

Predigt Lesejahr C LK 5,1-11

Predigt Lesejahr C LK 5,1-11 Predigt Lesejahr C LK 5,1-11 Einmal im Jahr darf der Kaplan es wagen, die Predigt in Reimform vorzutragen. Total erkältet, die Nase verstopft, hab ich auf schöne Reime gehofft. Den Heiligen Geist musste

Mehr

Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012)

Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012) Abschlussbericht: Praktikum bei der Abendzeitung-München (November 2011 Januar 2012) 1 Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin 24 Jahre alt und komme aus Italien. Ich habe Fremdsprachen und Literaturen

Mehr

Bruder. Ferien. Eltern. Woche. Welt. Schule. Kind. Buch. Haus

Bruder. Ferien. Eltern. Woche. Welt. Schule. Kind. Buch. Haus Bruder Bruder Bruder Bruder Ferien Ferien Ferien Ferien Eltern Eltern Eltern Eltern Schwester Schwester Schwester Schwester Woche Woche Woche Woche Welt Welt Welt Welt Schule Schule Schule Schule Kind

Mehr

Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein

Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Aufgewachsen bin ich als der Ältere von zwei Kindern. Mein Vater verdiente das Geld, meine Mutter kümmerte sich um meine Schwester und mich. Vater war unter der

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch

Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen  digitalisiert durch Inhaltsverzeichnis Vorwort 12 Geld alleine macht nicht glücklich 13 >» Ein Mensch, der auf eine neue Chance hofft

Mehr

Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A1

Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A1 Seite 1 von 8 Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A1 AUFGABE 1: RUNDGANG Mache einen Rundgang durch die Ausstellung und schau dir alle zwölf Plakate in

Mehr

Its enough (Yandere Boy)

Its enough (Yandere Boy) Its enough (Yandere Boy) von.rin. online unter: http://www.testedich.de/quiz39/quiz/1455975111/its-enough-yandere-boy Möglich gemacht durch www.testedich.de Einleitung Was passiert wenn dein bester Freund

Mehr

Ein Jahr ganz anders erleben

Ein Jahr ganz anders erleben Ein Jahr ganz anders erleben Lena Nielsen, Brasilien Ein Auslandsjahr ist ein Jahr wie kein anderes. Es unterscheidet sich so sehr von den ganzen anderen Jahren, die man schon erlebt hat. Wenn man sonst

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kinderleichte Grammatik: Die Verben 1. und 2.

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kinderleichte Grammatik: Die Verben 1. und 2. Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kinderleichte Grammatik: Die Verben 1. und 2. Vergangenheit Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Doreen Fant Doreen

Mehr

Jojo sucht das Glück - 2

Jojo sucht das Glück - 2 Manuskript Endlich bekommt Jojo bei ihrem Praktikum eine interessante Aufgabe. Ein kleiner Erfolg, aber der Stress wird dadurch nicht weniger. Mark hat kein Verständnis für sie und auch Vincent ist nicht

Mehr

Betreuungs-Vertrag. für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Erklärung in Leichter Sprache

Betreuungs-Vertrag. für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Erklärung in Leichter Sprache Betreuungs-Vertrag für das ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit einer geistigen Behinderung Erklärung in Leichter Sprache Was steht auf welcher Seite? Was steht auf welcher Seite?... 2 Was ist das

Mehr

Unterrichtsplanung und -vorbereitung... 4 Verlauf der Unterrichtseinheit... 4 Materialien... 7

Unterrichtsplanung und -vorbereitung... 4 Verlauf der Unterrichtseinheit... 4 Materialien... 7 Inhaltsverzeichnis Unterrichtseinheit 1: Die Murmeltiere Unterrichtsplanung und -vorbereitung.... 4 Verlauf der Unterrichtseinheit... 4 Materialien... 7 Unterrichtseinheit 2: Mein Umfeld Unterrichtsplanung

Mehr

Die Verben 1. und 2. Vergangenheit

Die Verben 1. und 2. Vergangenheit Doreen Fant Kinderleichte Grammatik Die Verben 1. und 2. Vergangenheit 1 Kinderleichte Grammatik: Die Verben 1. und 2. Vergangenheit Autor: Doreen Fant Doreen Fant: Kinderleichte Grammatik: Die Verben

Mehr

Doppelter Mitlaut durch Zusammensetzen

Doppelter Mitlaut durch Zusammensetzen Doppelter Mitlaut durch Zusammensetzen Aber nur, weil hier zwei gleiche Buchstaben zusammentreffen. Ein Baum mit Laub ist ein Laubbaum. Laubbaum schreibt man mit zwei b. 1 Zwei gleiche Mitlaute treffen

Mehr

CORA Sommerliebe Report 2006

CORA Sommerliebe Report 2006 Haben schöne Menschen mehr Glück in der Liebe? Die große Umfrage unter 1.000 deutschen Frauen und Männern * * Durchgeführt von gdp 1. Haben es schöne Menschen leichter in der Liebe? Welche der folgenden

Mehr

Internat der Fabelwesen - RPG

Internat der Fabelwesen - RPG Internat der Fabelwesen - RPG von Oakgloss online unter: http://www.testedich.de/quiz45/quiz/1480763897/internat-der-fabelwesen-rpg Möglich gemacht durch www.testedich.de Einleitung Möchtest du ein Fabelwesen

Mehr

Ergänzen Sie in der richtigen Form nicht dürfen nicht müssen.

Ergänzen Sie in der richtigen Form nicht dürfen nicht müssen. 9 Grammatik 1 Was muss man tun? Schreiben Sie. Man muss zuerst ein Anmeldeformular ausfüllen. a Man möchte einen Deutschkurs machen. (zuerst ein Anmeldeformular ausfüllen) b Man kommt vom Einkauf zurück,

Mehr

Meians Geschichte: Eine anständige Tochter muss der Familie helfen

Meians Geschichte: Eine anständige Tochter muss der Familie helfen Meians Geschichte: Eine anständige Tochter muss der Familie helfen Als ich dreizehn Jahre alt war, Anfang 1938, wurde mein Vater krank. Er litt unter großen Schmerzen und konnte seine Gelenke kaum mehr

Mehr

Gedichte (und Bilder) von Michael Tomasso

Gedichte (und Bilder) von Michael Tomasso Gedichte (und Bilder) von Michael Tomasso Und spür ich eine neue Liebe Und spür ich eine neue Liebe, die alte ist doch kaum dahin. Wo ist die Zeit geblieben, in der mein Herz noch an Dir hing? Was soll

Mehr

Hits for Kids. Herbst/Winter Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg

Hits for Kids. Herbst/Winter Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg Aichach-Friedberg Hits for Kids Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg Herbst/Winter 2016-2017 für alle Kinder mit und ohne Behinderung im Alter zwischen 5 und 15 Jahren Freizeit macht Spaß -

Mehr

VORWORT 11. Was passiert, wenn man sich verliebt? Woher kommen die Schmetterlinge im Bauch? 13. Wie finde ich ein Mädchen, das mich liebt?

VORWORT 11. Was passiert, wenn man sich verliebt? Woher kommen die Schmetterlinge im Bauch? 13. Wie finde ich ein Mädchen, das mich liebt? INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 11 1. Es kribbelt! Der schöne Wahnsinn, sich zu verlieben 13 Was passiert, wenn man sich verliebt? Woher kommen die Schmetterlinge im Bauch? 13 Wie finde ich ein Mädchen, das

Mehr

Ja, aber du kriegst das sofort zurück, wenn ich meinen Lohn kriege.

Ja, aber du kriegst das sofort zurück, wenn ich meinen Lohn kriege. 11 Freizeit 25 Euro, 140 Euro, 210 Euro Nee! sitzt am Tisch in der Küche und schaut sich noch einmal einige Rechnungen an, die vor Ende September bezahlt werden müssen. Im Wohnzimmer sitzt und liest ein

Mehr

Ich bin Alex. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Die erstaunlichste Geschichte meines Lebens.

Ich bin Alex. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Die erstaunlichste Geschichte meines Lebens. Meine Geschichte Ich bin Alex. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Die erstaunlichste Geschichte meines Lebens. Sie ist ein bisschen traurig. Aber auch schön. Und ziemlich verrückt. Eigentlich geht

Mehr

Rote Karte. für den. Jochen Peichl. Wie aus dem ewigen Miesmacher. inneren Kritiker. ein Verbündeter wird. Test: Ihre inneren Kritiker

Rote Karte. für den. Jochen Peichl. Wie aus dem ewigen Miesmacher. inneren Kritiker. ein Verbündeter wird. Test: Ihre inneren Kritiker Jochen Peichl Rote Karte für den inneren Kritiker Wie aus dem ewigen Miesmacher ein Verbündeter wird Test: Ihre inneren Kritiker Bitte lesen Sie die Fragen durch, entscheiden Sie sich spontan für einen

Mehr

So bin ich und das kann ich schon! Klasse 1c 1.Semster Schuljahr 2015/16

So bin ich und das kann ich schon! Klasse 1c 1.Semster Schuljahr 2015/16 So bin ich und das kann ich schon! Klasse 1c 1.Semster Schuljahr 2015/16 Mache ein Kreuzchen bei der großen Schnecke, wenn du denkst: Das kann ich schon gut!. Mache ein Kreuzchen bei der mittelgroßen Schnecke,

Mehr

Da uns nicht mehr viel Zeit bleibt, werde ich mich erst später. vorstellen. Hier nun euer erster Auftrag von mir. Hört gut zu!

Da uns nicht mehr viel Zeit bleibt, werde ich mich erst später. vorstellen. Hier nun euer erster Auftrag von mir. Hört gut zu! Hallo liebe Klasse! Da uns nicht mehr viel Zeit bleibt, werde ich mich erst später vorstellen. Hier nun euer erster Auftrag von mir. Hört gut zu! Auftrag Nr. 1: Sammelt die Gegenstände, die das Fragezeichen

Mehr

Eine Geschichte zum Nachdenken: Thema Erfolg... Stell Dir vor auf der Welle des Erfolgs zu surfen

Eine Geschichte zum Nachdenken: Thema Erfolg... Stell Dir vor auf der Welle des Erfolgs zu surfen Eine Geschichte zum Nachdenken: Thema Erfolg... Erfolg ist eine Dauerwelle Stell Dir vor auf der Welle des Erfolgs zu surfen Zwei Männer sitzen auf einem Boot, das im Sonnenuntergang auf einem Seitenarm

Mehr

TAGEBUCH DES EUROWAISENKINDES

TAGEBUCH DES EUROWAISENKINDES TAGEBUCH DES EUROWAISENKINDES 23 März 2008 Heute war der schlechteste Tag in meinem Leben. Mein Vater traf eine sehr wichtige Entscheidung für unsere Familie: Er verzichtet auf die Arbeit in Polen und

Mehr

Die ev. Jugendhilfe an der Kilianschule

Die ev. Jugendhilfe an der Kilianschule Tel. 02374/9349-0 Fax 02374/9349-30 E-Mail: sekretariat@kilianschule.de w w w. k i l i a n s c h u l e. d e Die ev. Jugendhilfe an der Kilianschule Der kleine Kilian hat es nicht leicht. Eine erfundene

Mehr

ÜBUNG: Verben mit Präpositionen

ÜBUNG: Verben mit Präpositionen ÜBUNG: Verben mit Präpositionen 1. Wir haben d Essen schon angefangen. 2. Ich werde mich mein Chef beklagen, wenn meine Kollegin mich weiterhin so ärgert. 3. Warum hast du den Mann nicht d Weg zu unserem

Mehr

Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A2

Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A2 Seite 1 von 9 Jugend in Deutschland Rallye durch die Plakatausstellung Jugend in Deutschland Niveau A2 AUFGABE 1: RUNDGANG Mache einen Rundgang durch die Ausstellung und schau dir alle zwölf Plakate in

Mehr

Warum trage ich Hijab?

Warum trage ich Hijab? Warum trage ich Hijab? ] ملا [ Deutsch German Sultana Yusufali Quelle : http://www.islamreligion.com 2012-1433 لاذا أحتجب» اللغة الا ملانية «طانة يوسف يلع ملصدر: http://www.islamreligion.com 2012-1433

Mehr

1. Verben, die reflexiv verwendet werden können (fakultativ):

1. Verben, die reflexiv verwendet werden können (fakultativ): Reflexivverben 1. Verben, die reflexiv verwendet werden können (fakultativ): Pablo wäscht mein Auto. Du schadest deiner Gesundheit durch Trinken. Pablo wäscht sich. Du schadest dir selbst durch Trinken.

Mehr

Wohngemeinschaft für Jung und Alt Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung wohnen zusammen

Wohngemeinschaft für Jung und Alt Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung wohnen zusammen Gemeinsam Leben Lernen e. V. Nymphenburger Str. 147 80634 München Konzeption in leichter Sprache Wohngemeinschaft für Jung und Alt Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung wohnen zusammen

Mehr

Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um mit einem lauten Ooohh euer Bedauern auszudrücken ;-)

Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um mit einem lauten Ooohh euer Bedauern auszudrücken ;-) Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Verwandten und Freunde, liebe Lehrer, meine Damen und Herren, die zu keiner dieser Gruppen gehören ICH HABE FERTIG! Das hat Giovanni Trappatoni, der

Mehr

Pädagogische Hinweise E1 / 42

Pädagogische Hinweise E1 / 42 übergreifendes Lernziel Schwierigkeitsgrad Lernbereich konkretes Lernziel Pädagogische Hinweise E1 / 42 E. EINE NACHRICHT BEWERTEN 1 4: EINE EINFACHE NACHRICHT BEURTEILEN 2: Fragen wie: Was denken Sie

Mehr

Spaß, zu trainieren, Dich zu bewegen und auszupowern.

Spaß, zu trainieren, Dich zu bewegen und auszupowern. Du liebst es, Sport zu treiben. In der Schule, allein oder im Verein. Es macht Dir Spaß, zu trainieren, Dich zu bewegen und auszupowern. Zu erleben, wie Dich jedes Training Deinen Zielen näher bringt,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Ich bewerbe mich um die Stelle.

Ich bewerbe mich um die Stelle. 12 Unterricht Ich bewerbe mich um die Stelle. der Termin die Termine festlegen der Besuch die Besuche ICH LEGE FEST ICH LEGTE FEST ICH HABE FESTGELEGT Was sind die drei Formen des Verbs FESTLEGEN? Ist

Mehr

Mein Aufenthalt in Moskau vom 16. August 2014 bis zum 13. September 2014

Mein Aufenthalt in Moskau vom 16. August 2014 bis zum 13. September 2014 Mein Aufenthalt in Moskau vom 16. August 2014 bis zum 13. September 2014 Von Katharina Hoff Am 16. August 2014 bin ich nach Moskau geflogen um dort für vier Wochen zu wohnen. Die erste Woche habe ich bei

Mehr

Kopiervorlage 34a: Begegnungen Langenscheidt KG, Berlin und München Seite 1. B1, Kap. 34, Ü 2c

Kopiervorlage 34a: Begegnungen Langenscheidt KG, Berlin und München Seite 1. B1, Kap. 34, Ü 2c Kopiervorlage 34a: Begegnungen Seite 1 B1, Kap. 34, Ü 2c KL wirft die Fotos mit dem OHP an ein Whiteboard oder auf einen großen Bogen Papier. TN können dann direkt an der Tafel / auf dem Papier Sprech-

Mehr

Zum Selberbasteln: Die 10x10-Los-Box

Zum Selberbasteln: Die 10x10-Los-Box Zum Selberbasteln: Die 10x10-Los-Box 1. Schneide die nachfolgenden 10x10 Lose aus und rolle sie zusammen und mache jeweils ein Schleifchen drum (oder falte sie, je nachdem, wonach Dir gerade ist). 2. Such

Mehr

Ist ja abgefahren! Unterwegs mit Bus und Bahn.

Ist ja abgefahren! Unterwegs mit Bus und Bahn. Ist ja abgefahren! Unterwegs mit Bus und Bahn www.heagmobilo.de Vorwort: Punkt 1 Bus und Straßenbahn fahren kann echt Spaß machen. Du bist ohne Eltern unterwegs, t triffst Freunde, kannst aus dem Fenster

Mehr

Bobbi Biber schaute auf die Ananas, die verstreut am Boden lagen. Du bist dran, grinste Freddi und stapelte die Ananas wieder zu einer Pyramide.

Bobbi Biber schaute auf die Ananas, die verstreut am Boden lagen. Du bist dran, grinste Freddi und stapelte die Ananas wieder zu einer Pyramide. Zum Vorlesen für Kinder ab 3 Jahren! Maria Papayanni Eve Tharlet (Illustrationen) Wer gewinnt? Ich habe alle sechs umgeworfen!, rief Freddi Biber. Bobbi Biber schaute auf die Ananas, die verstreut am Boden

Mehr

Dissertationsvorhaben Begegnung, Bildung und Beratung für Familien im Stadtteil - eine exemplarisch- empirische Untersuchung-

Dissertationsvorhaben Begegnung, Bildung und Beratung für Familien im Stadtteil - eine exemplarisch- empirische Untersuchung- Code: N11 Geschlecht: Frau, ca. 30 Jahre alt mit ihrem Sohn Institution: FZ DAS HAUS, Teilnehmerin FuN Baby Datum: 17.06.2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehr

Der Bauer lachte, als ihm mein Gesichtsausdruck auffiel.»es heißt, man gewöhnt sich nach ner Weile daran. Ich hab s nie geschafft, aber ich bleib

Der Bauer lachte, als ihm mein Gesichtsausdruck auffiel.»es heißt, man gewöhnt sich nach ner Weile daran. Ich hab s nie geschafft, aber ich bleib Der Bauer lachte, als ihm mein Gesichtsausdruck auffiel.»es heißt, man gewöhnt sich nach ner Weile daran. Ich hab s nie geschafft, aber ich bleib hier auch nie länger, als unbedingt sein muss.«in der Stadt

Mehr

Impressum. Hanna Borchert Meine Freundin, eine Nixe ISBN (E-Book) ISBN (Buch) Bilder: Barbara Opel

Impressum. Hanna Borchert Meine Freundin, eine Nixe ISBN (E-Book) ISBN (Buch) Bilder: Barbara Opel Impressum Hanna Borchert Meine Freundin, eine Nixe ISBN 978-3-95655-694-4 (E-Book) ISBN 978-3-95655-696-8 (Buch) Bilder: Barbara Opel 2016 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065

Mehr

dahintersteckt. Geh wenn es das ist, was du willst. Öffne Türen und Herzen und gib alles, was du zu bieten hast. Außerdem bist du der einzige

dahintersteckt. Geh wenn es das ist, was du willst. Öffne Türen und Herzen und gib alles, was du zu bieten hast. Außerdem bist du der einzige dahintersteckt. Geh wenn es das ist, was du willst. Öffne Türen und Herzen und gib alles, was du zu bieten hast. Außerdem bist du der einzige Pfarrer, den ich kenne, der überhaupt ein paar Cent in der

Mehr

Bündner Mittelschulen Fach/Teil: tedesco: Grammatik Aufnahmeprüfung 2007 Name: FHMS Prüfungsort:... Gruppe:... Punkte:...

Bündner Mittelschulen Fach/Teil: tedesco: Grammatik Aufnahmeprüfung 2007 Name: FHMS Prüfungsort:... Gruppe:... Punkte:... Du hast für die ganze Grammatikprüfung 45 Minuten Zeit. 1. Bilde die Verbalformen im Präteritum und im Perfekt Präteritum Perfekt 1. besuchen sie (Sg.)...... 2. trinken wir...... 3. fahren du...... 4.

Mehr

den 31. Juli Liebes Tagebuch! Du wirst nicht glauben, was mir passierte ist! Ich traf Michael und ich machte mich schrecklich lächerlich.

den 31. Juli Liebes Tagebuch! Du wirst nicht glauben, was mir passierte ist! Ich traf Michael und ich machte mich schrecklich lächerlich. Danzig, den 26. Juli Mein liebes Tagebuch! Immer noch kann ich daran nicht glauben. Das ist einfach schrecklich! Warum passiert das mir jedes Mal? Meine Mutter begreift das nicht, dass ich mit ihrem neuen

Mehr

10:00:13:00 Onkel (off): Empfangen sie Spaßmacher Pepino mit einem kräftigen Sonderapplaus! Pepino!

10:00:13:00 Onkel (off): Empfangen sie Spaßmacher Pepino mit einem kräftigen Sonderapplaus! Pepino! ZDF From clown to cowboy Script with timecodes / GERMAN 10:00:13:00 Onkel (off): Empfangen sie Spaßmacher Pepino mit einem kräftigen Sonderapplaus! Pepino! 10:00:50:00 Timo (off): Ich heiße Timo, bei der

Mehr

Frau Holle. (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm)

Frau Holle. (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm) Frau Holle (Deutsches Märchen nach den Brüdern Grimm) Die Personen sind: die fleißige Marie, die faule Marie, die Mutter, Frau Holle und der Erzähler. Es war einmal eine Mutter, die hatte zwei Töchter.

Mehr

Die Engel, die nicht singen wollten

Die Engel, die nicht singen wollten 178 Die Engel, die nicht singen wollten Christine Schober 8223 Stubenberg am See 191 Austria Tel.: (+43) 3176 / 8700 verlag@unda.at www.unda.at Inhalt Die Engel verweigern das Singen im Engelschor, weil

Mehr

Plötzlich wird alles anders

Plötzlich wird alles anders Plötzlich wird alles anders Paul (7 Jahre) berichtet über seine Familientherapie. Illustration: Sarah Wilker Erzählt von Brigitte Geupel, 1. Eins weiß ich genau - ich sag nichts. Was wollen die von mir?

Mehr

Praxismaterialien (Stand: ) Modul 2, Baustein 2.4, Anlage 5 JZSL. Für das Praktikum bei: Im Zeitraum von: bis... Praktikumsstelle: ...

Praxismaterialien (Stand: ) Modul 2, Baustein 2.4, Anlage 5 JZSL. Für das Praktikum bei: Im Zeitraum von: bis... Praktikumsstelle: ... Praxismaterialien (Stand: 30.04.2014) Modul 2, Baustein 2.4, Anlage 5 JZSL Von: Für das Praktikum bei:........ Im Zeitraum von: bis... Adressen und Ansprechpartner während des Praktikums Praktikumsstelle:

Mehr

Bildungsketten-Materialsammlung

Bildungsketten-Materialsammlung Bildungsketten-Materialsammlung Das nachfolgende Dokument wurde bereitgestellt von: Institut für Betriebsorganisation und Informations-Technik (InBIT) gemeinnützige GmbH Sandra Hallam Waldenburger Str.

Mehr

Klasse 3. Klasse 4. Inhaltsverzeichnis

Klasse 3. Klasse 4. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Klasse Thema Seite Wer ist in meiner Klasse?... 2 Wen ich gern in meiner Klasse haben möchte... 4 Unsere Absprachen... 5 Ich höre gut zu... 6 Freundliche oder ärgernde Worte.. 7 Wörter,

Mehr

Die Wellen ließen den alten Krabbenkutter im Norddeicher Hafenbecken hin- und herschaukeln. Lang und Finger schlürften heißen Tee mit Rum unter Deck.

Die Wellen ließen den alten Krabbenkutter im Norddeicher Hafenbecken hin- und herschaukeln. Lang und Finger schlürften heißen Tee mit Rum unter Deck. Leseprobe Die Wellen ließen den alten Krabbenkutter im Norddeicher Hafenbecken hin- und herschaukeln. Lang und Finger schlürften heißen Tee mit Rum unter Deck. Ihr Boss, genannt Nase, zog an seiner kubanischen

Mehr

Wie werde ich Nicht-Raucher? Eine Anleitung zum Nicht-Rauchen

Wie werde ich Nicht-Raucher? Eine Anleitung zum Nicht-Rauchen Wie werde ich Nicht-Raucher? Eine Anleitung zum Nicht-Rauchen Richard Leopold und Robert Sorge haben diesen Text geschrieben. Wir danken dem Büro für Leichte Sprache vom CJD Erfurt für die Unterstützung.

Mehr

im Beruf 1 Hören Sie die Gespräche. Worüber beschweren sich die Leute? Kreuzen Sie an.

im Beruf 1 Hören Sie die Gespräche. Worüber beschweren sich die Leute? Kreuzen Sie an. 1 Hören Sie die Gespräche. Worüber beschweren sich die Leute? Kreuzen Sie an. Gespräch 1: Der Kellner bringt das Essen nicht schnell genug. Die Leute müssen sehr lange warten, bis sie bestellen können.

Mehr

Schule von morgen Programm der LSV in Rheinland-Pfalz

Schule von morgen Programm der LSV in Rheinland-Pfalz Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe. Weitere Informationen unter www.leicht-lesbar.eu Schule von morgen Programm der LSV in Rheinland-Pfalz In diesem Text geht es um das Programm der

Mehr

Im Original veränderbare Word-Dateien

Im Original veränderbare Word-Dateien DaF Klasse/Kurs: Thema: Perfekt 1 A Übung 1.1.1: Wie gehören die Sätze zusammen? Sortieren Sie die Sätze zu einer Geschichte! A) Gestern bin ich sehr früh aufgestanden. B) Dort bin ich vier Stunden gewandert.

Mehr

Regeln für das Miteinander in unserer Schule - Hausordnung - Städt. Gemeinschaftsgrundschule Willich-Wekeln

Regeln für das Miteinander in unserer Schule - Hausordnung - Städt. Gemeinschaftsgrundschule Willich-Wekeln Regeln für das Miteinander in unserer Schule - Hausordnung - Städt. Gemeinschaftsgrundschule Willich-Wekeln Einleitung Die folgenden Regeln haben Gültigkeit für uns alle, für Kinder und Lehrer, für die

Mehr

Das mag er: Die meiste Zeit verbringt Max online, aber wenn er in die reale Welt eintaucht, liebt er Fußball und ist ein ziemlich guter Koch.

Das mag er: Die meiste Zeit verbringt Max online, aber wenn er in die reale Welt eintaucht, liebt er Fußball und ist ein ziemlich guter Koch. @javamaxpython @javamaxpython Hintergrund: Max ist der Technikfreak der Clique. Er programmiert schon seit Jahren. Nickname: @javamaxpython Ziele: Entwicklung eines richtig erfolgreichen Onlinespiels.

Mehr

Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie

Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie Aktives Zuhören 1. Aufmerksam zuhören Nonverbal zeigen: Ich höre dir zu. Deine Äusserungen interessieren mich. Augenhöhe (bei Kindern),

Mehr

Kapitel 4: Entertain Me! Vokab

Kapitel 4: Entertain Me! Vokab Kapitel 4: Entertain Me! Vokab GERN/NICHT GERN Was machst du gern für Entertainment? Ich gehe gern ins Konzert. ins Kino. schwimmen. sehe gern ein Fussballspiel. fern. Filme. höre gern Musik. spiele gern

Mehr

Das Märchen von König Sorglos

Das Märchen von König Sorglos Das Märchen von König Sorglos S I D 2 9 0 0 Internet Day 2009 Gifhorn, den 10.Februar 2009 Es war einmal ein König namens Sorglos. Er und sein Volk lebten in der Computerburg. Diese hatte dicke Mauern,

Mehr

Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009

Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009 1-6 Die Heilung des Aussätzigen Pädagogisches Material zum Schwerpunktthema alle welt 1/2009 Religion Jesus heilt einen Aussätzigen 2 Einheiten Schulstufe Volksschule 2. 4. Klasse HS/AHS 1. Klasse Lehrplanbezug

Mehr

Ich wünsch dir alles Gute! Von Nicole Beisel

Ich wünsch dir alles Gute! Von Nicole Beisel Ich wünsch dir alles Gute! Von Nicole Beisel Prolog Sarah und Till kannten sich schon, seit sie kleine Kinder waren. Sie wohnten nicht weit voneinander weg, besuchten den gleichen Kindergarten, gingen

Mehr

Die Berufswelt entdecken

Die Berufswelt entdecken Département de la formation et de la sécurité Service de la formation professionnelle Office d'orientation scolaire et professionnelle du Haut-Valais Departement für Bildung und Sicherheit Dienststelle

Mehr

Die Erstaunlichen Reisen Des Paulus

Die Erstaunlichen Reisen Des Paulus Bibel für Kinder zeigt: Die Erstaunlichen Reisen Des Paulus Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for

Mehr

Meine Antreiber & Glaubenssätze

Meine Antreiber & Glaubenssätze Meine Antreiber & Glaubenssätze Was bestimmt mein Handeln? Mag. Training Schmalzl Coaching & Consulting e.u. Höfergasse 1a/2/17 Schönbachstraße 25/1 1090 Wien, Österreich 1130 Wien, Österreich Tel: +43

Mehr

Eltern können nur dann weise sein, wenn sie das Predigen sein lassen.

Eltern können nur dann weise sein, wenn sie das Predigen sein lassen. Wie reagieren Sie auf den Gedanken, dass eine geliebte Person leidet? Ob sie leidet oder nicht, ist ihre Sache, aber wie reagieren Sie, wenn Sie den Gedanken glauben? Sie leiden ebenfalls, und dann müssen

Mehr

6 Kein Geld, keine Klamotten

6 Kein Geld, keine Klamotten 6 Kein Geld, keine Klamotten 5 10 15 20 25 30 Der Laden ist sehr klein. Guten Tag, sagt die Verkäuferin. Guten Tag, sagen Julia und Lea. Kann ich euch helfen?, fragt die Verkäuferin. Nein, danke. Wir möchten

Mehr

D E U T S C H O L Y M P I A D E 2015 K L A S S E 9-10

D E U T S C H O L Y M P I A D E 2015 K L A S S E 9-10 D E U T S C H O L Y M P I A D E 2015 K L A S S E 9-10 DIE 2. RUNDE TEST 1. Kreuzen Sie die richtigen Antworten an! 1. Die Arbeitserlaubnis wurde ihm ein weiteres Jahr verlängert. a. für b. über c. auf

Mehr

DLIB SPIEGEL. wecker. fuss morgen SPIEGEL. Multimediale Illustration DVD und Fotos Kai Jauslin, Februar 2005

DLIB SPIEGEL. wecker. fuss morgen SPIEGEL. Multimediale Illustration DVD und Fotos Kai Jauslin, Februar 2005 Sein Tisch ist e DLIB Stuhl ist Ein Tisch Ein ist Tisch ist ein ein ist Tisch ein Tisch fuss morgen SPIEGEL SPIEGEL wecker ZEITUNG SCHRANK SPIEGEL BILD ZEITUNG IM BETT BLIEB DIE ZEITUNG LANGE IM BILD Multimediale

Mehr

Es war für uns ein rundum Sorglospaket. K. aus M. 2014

Es war für uns ein rundum Sorglospaket. K. aus M. 2014 in Bildern Das Wellnesshotel Erika ist etwas ganz besonderes. In Hinsicht auf die liebevolle, familiäre Führung, Dekoration, Gaumenschmaus und die Lage... Jederzeit wieder... R. aus H. 2014 Ein traumhaft

Mehr

TEME ZA POKLICNO MATURO (2. VPRAŠANJE NA USTNEM DELU IZPITA)

TEME ZA POKLICNO MATURO (2. VPRAŠANJE NA USTNEM DELU IZPITA) TEME ZA POKLICNO MATURO (2. VPRAŠANJE NA USTNEM DELU IZPITA) SPORT Erzählen Sie über Sport (Interessieren Sie sich dafür?, Welche Sportarten gefallen Ihnen?, Treiben Sie Sport?) Entscheiden Sie sich für

Mehr

Dieses Frage-Tagebuch gehört

Dieses Frage-Tagebuch gehört Dieses Frage-Tagebuch gehört Mein Leben und ich. Sinas Frage-Tagebuch Ilona Einwohlt Wer bin ich?! Das bin ICH: Vorname und Name Spitzname Geboren am/in Sternzeichen Straße Ort Telefon /Mobil E-Mail

Mehr

WILLKOMMEN UNSERER KITA. Informationen Kindertagesbetreuung

WILLKOMMEN UNSERER KITA. Informationen Kindertagesbetreuung n lernen lernen lernen lernen lernen lernen lernen lernen lerne spielen 01 spielen EINFACHE spielen SPRACHE spielen spielen spielen spielen spielen en lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen

Mehr

Moment Mal! HW Moment mal!

Moment Mal! HW Moment mal! Moment mal! Moment Mal! Zeitungen kann man lesen. Doch Mode daraus machen? Schülerinnen des Münchener Bertolt-Brecht-Gymnasiums zeigten, dass so etwas möglich ist. Zum Start ihres Projektes "Zeitung in

Mehr

Marion Döbert. Ein Sommer in Tanum. Roman in Einfacher Sprache

Marion Döbert. Ein Sommer in Tanum. Roman in Einfacher Sprache Marion Döbert Ein Sommer in Tanum Roman in Einfacher Sprache Tom und ich Tom hat mir die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Mitten ins Gesicht. Er hat all seinen Mut zusammengenommen. Ich muss mit dir sprechen,

Mehr

Wer kriegt den Johannes?

Wer kriegt den Johannes? Wer kriegt den Johannes? Arbeitsblätter zum extrabuch von Monika Zorn Wer kriegt den Johannes? Arbeitsblätter Auf den Blättern sind Fragen zur Geschichte Wer kriegt den Johannes? Schlage das Buch auf und

Mehr

10 Themen und 10 Geschichten vom Leben geschrieben

10 Themen und 10 Geschichten vom Leben geschrieben 10 Themen und 10 Geschichten vom Leben geschrieben Inhaltsverzeichnis Vorwort Thema / Geschichte 1. Thema Wenn unser Wunsch nach Reichtum wahr wird Geschichte Hurra wir haben gewonnen 2. Thema Wenn ich

Mehr

Der Stern der Güte. Gerlinde Bäck-Moder Stubenberg am See 191 Austria Tel.: (+43) 3176 / 8700

Der Stern der Güte. Gerlinde Bäck-Moder Stubenberg am See 191 Austria Tel.: (+43) 3176 / 8700 151 Der Stern der Güte Gerlinde Bäck-Moder 8223 Stubenberg am See 191 Austria Tel.: (+43) 3176 / 8700 verlag@unda.at www.unda.at Inhalt Vier Engel reisen mit einem besonderen Stern im Gepäck nach Bethlehem.

Mehr

Prima Rixi Regeln. Die Regeln der Rixdorfer Schule

Prima Rixi Regeln. Die Regeln der Rixdorfer Schule Prima Rixi Regeln Die Regeln der Rixdorfer Schule VORWORT An den folgenden Regeln der Rixdorfer Grundschule haben Schüler/innen, Eltern und Pädagogen /innen gemeinsam gearbeitet. Dabei war uns wichtig,

Mehr

Macht mehr möglich. Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen. Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Macht mehr möglich. Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen. Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Macht mehr möglich Der Grüne Zukunfts-Plan für Nordrhein-Westfalen Das Wahl-Programm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN für die Land-Tags-Wahl 2010 in Nordrhein-Westfalen in leichter Sprache Warum Leichte Sprache?

Mehr

Das Bauarbeiter- Projekt

Das Bauarbeiter- Projekt Das Bauarbeiter- Projekt Im Kinderhaus 1 wurde viel mit Legosteinen, Bausteinen, Magneten oder anderen Materialien gebaut. Außerdem waren Bauarbeiter aufgrund unterschiedlicher Umbaumaßnahmen ein ganz

Mehr

Frage-Bogen zur Freizeit

Frage-Bogen zur Freizeit Kinderfreizeiten Mitarbeitende Leichte Sprache Frage-Bogen zur Freizeit Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, Du wirst als Begleiter oder Begleiterin an einer Freizeit teilnehmen. Wir möchten unsere

Mehr

Modul 1 Weg mit der Brille

Modul 1 Weg mit der Brille Modul 1 Weg mit der Brille 2015 Christian Stehlik, www.typisch-mann.at Kontakt: office@typisch-mann.at Alle in diesem Report enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen des Autors zusammengestellt.

Mehr