O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6. Medzivojnové obdobie 7"

Transkript

1 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 6 Medzivojnové obdobie 7 Dejiny druhej svetovej vojny 8 Povojnové obdobie 12 Najnovšie obdobie 15 Práce presahujúce vymedzené chronologické obdobia 17 Biografie 21 Archívnictvo, múzejníctvo 23

2 Príručky, encyklopédie, slovníky Sign Encyclopaedia Beliana 5 : Slovenská všeobecná encyklopédia. Piaty zväzok Galb - Hir / Vedúca red.: Prociková, Anna; manažér projektu: Červeňanský, Peter Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, s. : ISBN encyklopédie všeobecné Sign Marek, Václav - Oliva, Pavel - Charvát, Petr Encyklopedie dějin starověku / Odp. red.: Hlušičková, Hana Praha : Libri, s.r.o., s. : reg. ISBN dejiny staroveké - encyklopédie Historiografia, metodológia Sign Slovník vojenských citátů / Sest.: Tsouras, Peter G.; z angl. přel.: Catalanová, Hana; Tesař, René Praha : Baronet, a.s., s., reg. ISBN história vojenská - výroky - citáty - skúsenosti veda historická - historiografia slovenská - obd. povojnové - historiografia marxistická Hudek, Adam Pokus o konštruovanie marxistického národného príbehu v rokoch In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s veda historická - historiografia marxistická - historiografia slovenská - dejiny slovenské - koncepcie - osobnosti slovenské - vzťahy česko-slovenské Pajer, Jaroslav I slova mají svůj původ In: A-report. - Roč. 18, č. 20 (2007), s terminológia vojenská - etymológia Segeš, Vladimír Správa o činnosti Sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV po XII. zjazde SHS In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 1 (2007), s SHS - činnosť - dejiny miest - správy * * * Čaplovič, Miloslav Správa o činnosti Sekcie pre vojenské dejiny pri SHS za roky In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 1 (2007), s SHS - dejiny vojenské - správy Hudek, Adam Kto kontroluje minulosť, kontroluje aj budúcnosť : Presadzovanie marxizmu v slovenskej historickej vede In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 4 (2007), s : 2

3 Dejiny do roku 1914 Sign Dangl, Vojtech Bitky a bojiská v našich dejinách 2 : Od vzniku stálej armády až po prvú svetovú vojnu / Zodp. red.: Sabolíková, Edita Bratislava : Perfekt, s. :, obr., reg., lit. ISBN dejiny vojenské - Slovensko - Slováci - st sedemročná vojna - vojny napoleonské - hnutie revolučné - r. 1848/49 - dobrovoľníci slovenskí - prusko-rakúska vojna - vojny balkánske - armáda habsburská - armáda rakúsko-uhorská Sign Richter, Karel Třeba i železem a krví. Prusko-rakouské války Praha : Epocha, s. :, obr., mp., chronolg., lit. ISBN Sliezsko - Morava - Čechy - st prusko-rakúske vojny - sedemročná vojna - bitky - Hradec Králové * * * Armáda rakúsko-uhorskej monarchie (ABŽ) In: Bojovník. - Roč. 53, č. 1 (2008), s. 7 armáda rakúsko-uhorská - organizácia - velenie - problémy jazykové Duchoň, Jozef František II. Rákoczi a jeho Košice Košice : Vyd. Interart - Ing. Viliam Jalakša, s. povstania stavovské - Rákoci František II. - mestá slovenské - st Košice Barrikadenkämpfe in Berlin am 18. März 1848 In: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. - Roč. 21, č. 4 (2007), s : dejiny nemecké - Prusko - r demonštrácie - boje - barikády - Berlín Sign Hanák, Jozef - Kopuncová, Barbora Prešporské opevnenia Bratislava : Albert Marenčin - Vyd. PT, s. :, mp., pram. a lit. ISBN opevnenia mestské - Bratislava - stredovek - hradby - husiti - Turci - bašty - brány mestské - Petržalka - Žitný ostrov Sign Kutílková, Dagmar Vojenské odívání : Dějiny odívání. Od třicetileté války do počátku 20. století / Hl. odb. přípr. obr. doprovodu: Mžyková, Marie; odp. red.: Tomíšková, Galina Praha : Lidové noviny, s. :, reg., slovníček ISBN uniformy - prierez historický - funkcie - druhy - znaky rozlišovacie - symbolika vojenská Bazovský, Igor Kelti - bojovníci železného veku In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 57, č. 1 (2008), s : kmene barbarské - Kelti - Karpatská kotlina - územie Slovenska Bystrický, Peter Bojovníci s dlhými bradami : Pátranie po pôvode In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s. 3-5 : obr. dejiny staroveké - kmene germánske - Longobardi - názvoslovie Chovanec, Jaroslav Ozbrojený boj Slovákov proti maďarskej revolúcii vo filozofii štátu Ľudovíta Štúra

4 otázka slovenská - st otázky štátoprávne - štát - postoje - Štúr Ľudovít - revolúcie - r. 1848/49 - hnutie národné Farkaš, Zdeněk Prví obyvatelia na našom území In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 57, č. 1 (2008), s. 2-6 : osídľovanie - územie Slovenska - nálezy archeologické Hradský, Juraj Meč v mýtoch a legendách In: Historická revue. - Roč. 18, č. 12 (2007), s zbrane historické - meče - legendy stredoveké - mýtizácia - Európa - Japonsko Hurbanič, Martin Avarské vojsko počas obliehania Konštantínopola In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s Byzantská ríša - st Avari - ťaženia - Konštantinopol - vojsko - štruktúra - stratégia - taktika - výzbroj - Slovania - Bulhari - Gepidi - avarský kaganát Lysý, Miroslav Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s dejiny stredoveké - husiti - st Uhorsko - Slovensko - výpravy husitské - mestá slovenské - hrady slovenské - posádky Lysý, Miroslav Uhorská šľachta a protihusitské vojny In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s : tabl. Uhorsko - výpravy husitské - husiti - obrana - šľachta uhorská - Morava - Čechy - vojaci uhorskí Meško, Marek Bitka pri Beroé Posledný boj Pečenehov 3-26 : obr., mp. dejiny stredoveké - st Byzantská ríša - Pečenehovia - bitky stredoveké - priebeh - taktika Meško, Marek Rec. na: Křížové výpravy / Bridge, Antony - Praha : Academia, 2000, 228 s. výpravy križiacke - priebeh - dôsledky - spoločnosť stredoveká - armáda byzantská - križiaci - mýtizácia - recenzie Randák, Jan Vražda generála Latoura : Konzervatívny výklad revolúcie 1848 In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s revolúcie - r obete - generáli rakúski - ministri - Latour Theodor Baillet de - symboly Segeš, Vladimír Organizácia, výzbroj a taktika vojska kráľa Mateja Korvína In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s dejiny uhorské - st. 15. vojsko stredoveké - organizácia - zloženie - žoldnieri - výzbroj - výstroj - Korvín Matej Skladaná, Jana Sitnianski rytieri In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s. 41 rytieri - Slovensko - Sitno - legendy stredoveké Valachovič, Pavol Markomanské vojny v českej a slovenskej odbornej literatúre In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s

5 kmene germánske - Markomani - vojny - Rímska ríša - Podunajsko - Slovensko južné - historiografia česká - historiografia slovenská Valachovič, Pavol In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s Rec. na: Vojak v poli alebo opísanie zážitkov Jána Ignatyho, nateraz učiteľa a notára filiálnej evanjelickej cirkvi a obci Rovnianskej, predtým dvadsaťšesť rokov Unteroficiera v slávnom Cisársko-kráľovskom barón Kienmajerskom ôsmom husárskom regimente. Napísal vlastnou rukou v Rovnom 28. júna dopl. vyd. / Ignaty, Ján; na vyd. pripr.: Eliáš, Michal - Martin : Vyd. Matice slovenskej, 2006, 168 s. vojny napoleonské - armáda habsburská - vojaci slovenskí - husári - Ignaty Ján - recenzie 5

6 Dejiny prvej svetovej vojny Sign Českoslovenští legionáři : Rodáci a občané okresu Opava Opava : Okresní úřad Opava - Státní okresní archiv, s. :, zozn., reg., pram. a lit. ISBN čs. légie - Francúzsko - Rusko - Taliansko - Srbsko - prierez - čs. legionári - Opava - zoznamy - profily Sign Fic, Victor Miroslav Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa , II. díl : Bolševici a československé legie, počátek jejich ozbrojeného konfliktu, březen - květen 1918 / Z angl. přel.: Barnettová, Jiřina Brno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Stilus Press, s. :, dok., reg., 1 CD-mapy ISBN SV - odboj čs.-zahraničný-prvý - čs. légie - Rusko - r vojny občianske - Červená armáda - Sibír - boľševici čs. - propaganda komunistická - zajatci vojnoví - Nemci - interpretácie * * * Ahammer, Barbara Kriegspropaganda an der Ostfront unter besonderer Berücksichtigung der Friedensoffensive 1917 : "Lubok"-Blätter und "Vaterländischer Unterricht" In: Österreichische Militärische Zeitschrift. - Roč. 46, č. 1 (2008), s propaganda vojnová - 1. SV - front východný - pohľadnice - plagáty - tlač - vplyvy - dôsledky In: Österreichische Militärische Zeitschrift. - Roč. 46, č. 1 (2008), s : obr. propaganda vojnová - 1. SV - Nemecko - Veľká Británia - komparácia - propaganda vnútorná - propaganda zahraničná Lustigová, Martina Karel Kramář a první světová válka In: Časopis Národního muzea. Řada historická. - Roč. 176, č. 1-2 (2007), s slovanstvo - osobnosti české - osobnosti politické - Kramář Karel - 1. SV - odboj čs.- domáci-prvý Máče, Jan Legie - armáda bez státu : 90. výročí vzniku Československa a jeho armády In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 2 (2008), s : čs. armáda - vznik - formovanie - rota Nazdar - Česká družina - čs. légie Mannová, Elena Koncept lojality : Postoj k autoritám na Slovensku počas prvej svetovej vojny In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s SV - Slovensko - spoločnosť - obyvateľstvo slovenské - autority - postoje Prokš, Petr Plány a možnosti válečné politiky Rakousko- Uherska (listopad květen 1918) In: Slovanský přehled. - Roč. 93, č. 2 (2007), s politika vojnová - 1. SV - fáza záverečná - Rakúsko-Uhorsko - Nemecko - politika česká Bremm, Klaus-Jürgen Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg : "Staatszeitung" und "Leichenfabrik". Die Inund Auslandspropaganda Deutschlands und Grossbritanniens während des Ersten Weltkrieges im Vergleich 6

7 Medzivojnové obdobie Sign Pejčoch, Ivo Dělostřelecké tahače československé armády Praha : Ares, s. :, obr. ISBN technika obrnená - ČSR - obd. medzivojnové - ťahače - výroba zbrojná - popisy - vývoz Stosunki polsko-czechoslowackie w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej / Opracowal: Nowinowski, Slawomir Z. Lódź : s., príl. vzťahy slovensko-poľské - diplomacia poľská - obd. medzivojnové - r poľská exilová vláda - dokumenty Sign Vraný, Jiří Letov Š-328 : 1. díl / Vol. 1 od Š-28 po Š-528 / from Š-28 to Š-528 / Překl.: Velek, Martin Nevojice : Jakab, s. : lietadlá čs. - obd. medzivojnové - Letov-y - vývoj - popisy technické - skúšky - výcvik - nasadenie bojové - marec Slovensko východné - Spišská Nová Ves * * * Bystrický, Valerián - Segeš, Dušan Posledné dni slovenských Košíc Slovensko východné - Košice - r armáda maďarská - obsadzovanie - obyvateľstvo civilné - postoje - evakuácia - materiály Kolmann, Petr Aero A.18 In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 2 (2008), s : priemysel zbrojný - priemysel letecký - lietadlá stíhacie - Aero - obd. medzivojnové - letectvo čs. Máče, Jan Formování armády a první boje v pohraničí : 90. výročí vzniku Československa a jeho armády In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 3 (2008), s : ČSR-vznik - čs. vojsko - Národná stráž - čs. armáda - formovanie - pohraničie české - obsadzovanie Michela, Miroslav Okupácia, či návrat? : Viedenská arbitráž - rozdielne ponímanie historickej udalosti In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s : mp. Viedenská arbitráž Michl, Jan Legionářské organizace v Československu ( ) In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : čs. legionári - organizácie - Československo - Čs. obec legionárska - združenia Pistole ve výzbroji četnictva (s) In: Střelecká revue. - Roč. 40, č. 3 (2008), s : četníctvo - ČSR - výzbroj - pištole Tóth, Andrej Stanovisko Budapešti v otácze podpisu mírové smlouvy se spojeneckými a přidruženými mocnostmi (květen - červen 1920) In: Slovanský přehled. - Roč. 93, č. 2 (2007), s zmluvy mierové - 1. SV - Maďarsko - Parížska mierová konferencia - otázky hraníc Tulkisová, Jana - Baka, Igor - Nižňanský, Eduard Ozbrojený maďarsko-slovenský konflikt z marca 1939 v správach Sicherheitsdienstu vzťahy slovensko-maďarské - konflikty ozbrojené - Slovensko východné - marec armáda maďarská - armáda slovenská - dokumenty - hlásenia - SD - Spišská Nová Ves - bombardovanie - HG - rokovania 7

8 Dejiny druhej svetovej vojny Sign Asher, Michael Zlikvidujte Rommela : Tajná britská akce s cílem zbavit se Hitlerova nejslávnějšího generála / Z angl. přel.: Gojda, Jiří Praha : Jiří Buchal - BB/art, s. :, reg., pram. ISBN Afrika severná - 2. SV - Wehrmacht - generáli nemeckí - Rommel Erwin - armáda britská - jednotky špeciálne - SAS Sign Brož Miroslav Hrdinové od Sokolova : 1. čs. samostatný polní prapor 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : MO ČR - Agentura vojenských informací a služeb, s. :, obr. príl. ISBN SV - front východný - odboj čs.-východný - 1. čs. samostatný poľný prápor - dôstojníci čs. - vojaci čs. - medailóny - zoznamy Sign Cassin-Scott, Jack Ženy ve válce : Britské, americké, německé a ruské příslušnice armád / Ilustr.: McBride, Angus; z angl. přel.: Funioková, Naděžda; odp. red.: Krejčiřík, Tomáš Brno : Computer Press, a.s., s. : ISBN vojny - ženy - 2. SV - činnosť - uniformy - armáda britská - armáda americká - armáda nemecká - Červená armáda Sign Cséfalvay, František - Kázmerová, Ľubica Slovenská republika : Chronológia najdôležitejších udalostí Bratislava : Historický ústav SAV vo vyd. Prodama, s. : reg. Slov. republika 1939/45 - chronológie - generáli slovenskí - dôstojníci slovenskí - osobnosti politické Sign Davies, Norman Evropa ve válce : Žádné jednoduché vítězství / Z angl. přel.: Šustrová, Petruška Praha : BB/art, s.r.o. - Jiří Buchal BB/art, s. :, reg. ISBN SV - predvečer vojny - prípravy vojnové - politika vojnová - Nemecko - ZSSR - Spojenci - bojiská - fronty - armády - vojaci - civilisti - obete vojnové - historiografia - odkaz v umeleckej tvorbe - hodnotenia - analýzy Sign Drabkin, Artěm - Šeremeť, Oleg T-34 v akci / Z angl. přel.: Škopková, Anna; odp. red.: Kaluš, Ondřej Praha : Baronet, a.s., s. : ISBN technika tanková - bitky tankové - 2. SV - front východný - tankisti - spomienky vojnové - T- 34 Sign Kalný, Slavo Bombardovanie Apolky Bratislava : Albert Marenčin - Vyd. PT, s. : ISBN Bratislava - 2. SV - Apolka - bombardovanie - Spojenci - Pospíšilová Beatrix - špionáž priemyselná - odboj domáci - skupiny odbojové - Justícia - Koch Karol Sign Kamenec, Ivan Slovenský štát v obrazoch ( ) / Zodp. red.: Kršák, Pavol Praha : Ottovo nakladatelství, s. : ISBN Slov. republika 1939/45 - aparát mocenský - politika zahraničná - hospodárstvo vojnové - otázky sociálne - kultúra - každodennosť - otázka židovská - fotodokumentácia 8

9 Sign Knopp, Guido Osvobození : Konec války na západě / Z něm. přel.: Churaň, Milan; odp. red.: Parkmanová, Ivana Praha : Euromedia Group, k.s. - Ikar, s. :, reg., lit. ISBN SV - front západný - Spojenci - Normandia - Paríž - Taliansko - Monte Cassino - Ardeny Nemecko Sign Kovarik, Miroslaw La France militaire dans le soulévement slovaque de 1944 Paris : L Harmattan, s. : ISBN Slov. republika 1939/45 - odboj protifašistickýslovenský - osobnosti odboja - SNP - hnutie partizánske - účasť zahraničná - Francúzi - Slovensko stredné Sign Kudrna, Ladislav Na zemi a obloze západní Evropy : Příběh českého letce Stanislava Fejfara / Odp. red.: Hlaváček, Libor Praha : Naše vojsko, s. :, tabl., pram. a lit., príl. ISBN odboj čs.-západný - letci českí - Fejfar Stanislav - Francúzsko - Veľká Británia - RAF - bitky letecké - boje o Anglicko čs. stíhacia peruť Sign Meiser, Anton Peklo u Čerkasy : Válečný deník / Z něm. přel.: Kurka, Tomáš; odp. red.: Hošková, Marie Praha : Baronet, a.s., s., mp. ISBN SV - front východný - Ukrajina - Dneper - armáda nemecká - vojaci nemeckí - udalosti vojnové - boje - zajatie - zápisky vojnové Sign Mičianik, Pavel Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. ( ) : V operácii Barbarossa Banská Bystrica : Dali-BB, s. :, obr., mp., pram. a lit. ISBN armáda slovenská - organizácia - výstroj - zbor dôstojnícky - Čatloš Ferdinand - 2. SV - propaganda vojnová - ťaženie východné - Rýchla skupina - nasadenie bojové - bitky - Ukrajina - Lipovec - Rýchla divízia - Kyjev - Rostov - Mius - Zaisťovacia divízia - front východný Sign Vzpomínky nebeského jezdce. Filip Jánský : Podle rukopisné pozůstalosti napsal Jindřich Drebota - 2. vyd. (1. dopl. vyd.) Praha : Ostrov, s. : ISBN letci českí - Jánský Filip (Husmann R.) - autobiografie - 2. SV - odboj čs.-západný čs. bombardovacia peruť - odboj čs.- východný - Ostravská operácia - spomienky vojnové * * * Bielik, Oskar Fakty ani čas neodvial In: Bojovník. - Roč. 53, č. 1-2 (2008), s. 4 hnutie partizánske - Slovensko - jánošíkovské družiny - jednotky partizánske prierez oslobodzovanie - boje Bystrický, Jozef Zápisky kpt. Viliama Pavloviča z Ruska (30. X IV. 1944) In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s armáda slovenská - 2. SV - front východný - Zaisťovacia divízia - Delostrelecký pluk 31 - vojaci slovenskí - prechody - Červená armáda - Pavlovič Viliam - dobrovoľníci - denníky vojnové 9

10 Čaplovič, Miloslav - Baka, Igor - Katreba, Zoltán Modificarea reprezentarii inamicului la nivelul societatii Slovace intre anii / Traducere si adaptare: Mihaila, Maria In: Revista de istorie militara. - Roč. 92, č. 6 (2005), s ČSR - čs. armáda - spoločnosť - Slov. republika 1939/45 - aspekty ideologické - ľudáci - propaganda - ZSSR - ťaženie východné - tlač - rozhlas - kontrapropaganda Dejmek, Jindřich Další nepublikovaná část Pamětí Edvarda Beneše z druhé světové války: Podkapitola o "leninismu" In: Slovanský přehled. - Roč. 93, č. 2 (2007), s Beneš Edvard - 2. SV - pamäti - leninizmus Falin, Valentin Mystériá druhého frontu : Stredná a východná Európa v geopolitike 2. svetovej vojny In: Bojovník. - Roč. 53, č. 3 (2008), s SV - Európa stredovýchodná - aspekty geopolitické (krátený referát predn. na česko-ruskej ved. konferencii v Prahe 2005) Kopecký, Milan - Hofírek, Tomáš Němečtí zajatci na Dukle : Zajatci 1. čs. armádního sboru v SSSR v období karpatskodukelské operace In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : Karpatsko-duklianska operácia - 1. ČSAZ - armáda nemecká - zajatci vojnoví - vojaci nemeckí Lacko, Martin Obraz ZSSR a jeho metamorfózy v slovenskej (československej) armáde In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s armáda slovenská - 2. SV - Slov. republika 1939/45 - ZSSR - pohľady Lacko, Martin Pomery v Sovietskom zväze očami slovenských vojakov ( ) In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s armáda slovenská - 2. SV - front východný - vojaci slovenskí - ZSSR Lamoš, Róbert Dokument o činnosti Kampfgruppe Peiper počas Ardenskej ofenzívy v decembri 1944 In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s SV - front západný - Ardeny - Wehrmacht - ofenzíva - prípravy - aspekty technické - priebeh - dokumenty archívne - rozhovory - dôstojníci nemeckí - Peiper Joachim Lamoš, Róbert Druhý dokument o činnosti Kampfgruppe Peiper počas Ardenskej ofenzívy v decembri SV - front západný - Ardeny - Wehrmacht - jednotky tankové - dokumenty - vyšetrovanie - odpovede - Peiper Joachim Máče, Jan Guadalcanal : Ofenzíva v Pacifiku In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 1 (2008), s : Pacifik - 2. SV - bitky námorné - El Alamein - Guadalcanal 10

11 Máče, Jan Na výcnodní frontě : Mezi Kavkazem a Charkovem In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 3 (2008), s : 2. SV - front východný - Ukrajina - Wehrmacht - Červená armáda - boje - Rostov - Charkov - Sokolovo Pejčoch, Ivo Svatoplukovy gardy In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s :, tabl. organizácie polovojenské - fašizmus český - Gajda Radola - Vlajka - Svätoplukove gardy - organizácia - činnosť - štruktúra - označenia hodnostné Marek, Jindřich Geneze vojenského velitelství Alex a jeho vliv na události v květnu 1945 In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : Protektorát Čechy a Morava - odboj protifašistický-český - odboj vojenský - skupiny odbojové - generáli českí - Slunečko- Alex František - Pražské povstanie Mičianik, Pavel November najkrvavejší mesiac slovenskej Zaisťovacej divízie In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s : armáda slovenská - front východný - Zaisťovacia divízia - Ukrajina - partizáni sovietski - Kovpak S. A. - Saburov A. N. - vojaci slovenskí Náter, Pavel The Carpatho-Dukla Operation In: After the Battle. The Capture of le Havre. - Nr. 139 (2007), s : 2. SV - SNP - 1. ČSAZ - Karpatsko-duklianska operácia - priebeh - obete - hodnotenie Nižňanský, Eduard - Tulkisová, Jana Pôsobenie Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku vzťahy slovensko-nemecké - Slov. republika 1939/45 - r rokovania - zmluvy - komisie - Nemecká voj. komisia - organizácia - pôsobenie - Schutzzone - priemysel zbrojný Rajlich, Jiří První a poslední sestřel 1. československé smíšené letecké divize v SSSR In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s :, tabl. odboj čs.-východný - letci čs čs. zmld v ZSSR - zostrely - Husmann Richard - Jánský Filip (Husmann R.) Šumichrast, Peter Vojenský zajatecký tábor v Grinave (leto 1944) Slov. republika 1939/45 - tábory zajatecké - Grinava - dokumenty - zriadenie - štatút Uhrin, Marián KSS a Druhá partizánska brigáda generála M. R. Štefánika In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s jednotky partizánske - 2. čs. part. brigáda M. R. Štefánika - zloženie - činnosť - aspekty ideologické - KSS Zupko, Štefan Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra 1944 a 14. marca Slov. republika 1939/45 - Slovensko južné - r. 1944/45 - nálety - bombardovanie - letectvo americké USAF - Nové Zámky - materiály - hlásenia - škody vojnové - obete 11

12 Povojnové obdobie ( ) Sign A nepozdvihne meč... : Odpírání vojenské služby v Československu / Ed.: Blažek, Petr Praha : Academia, s. :, dok., reg. ISBN služba vojenská - Československo - obd. povojnové - odopieranie - aspekty filozofické - aspekty náboženské - aspekty politické - aspekty národnostné - PTP - rehabilitácie - štúdie - rozhovory - dokumenty autori príspevkov: Bauer, Zdeněk; Bílek, Jiří; Blažek, Petr; Müller, Lubomír; Pažout, Jaroslav; Pospíšil, Filip; Šimsa, Jan; Prokop, Tomek; Vévoda, Rudolf; Vilímek, Tomáš; Widera, Thomas Sign Niesner, Jan Nebe není ráj aneb Starý pilot vypravuje / Odp. red.: Moucha, Arnošt Cheb : Svět křídel, s. : ISBN letci českí - Niesner Jan - obd. povojnové - piloti vojenskí - výcvik - školstvo vojenské - letectvo - Pardubice - Košice - pomoc arabským štátom - r Líbya - výcvik vzdušný Sign Palacka, Milan Bezpečnostné letectvo Zboru národnej bezpečnosti Nové Zámky : Elkom, CD letectvo čs. - obd. povojnové - ZNB - obrana vzdušná - lietadlá cvičné - lietadlá dopravné - lietadlá kuriérne - lietadlá stíhacie - vrtuľníky - popisy technické - kamufláže fotodokumentácia (C-2B1, C-104, C-106, CS- 95, CS-199, D-44, D-52, K-63, K-65, K-68, K- 74, K-75, S-89, S-95, S-97, S-99, S-199, VR-3) Kozlov, Andrej Valerjevič Sovetskije gazety dľja vojennoplennych orientirovali inostrannych graždan na lojaľnoje otnošenije k Sovetskomu sojuzu : gg. In: Vojenno-istoričeskij žurnal. - Roč. 68, č. 11 (2007), s : ZSSR - zajatci vojnoví - 2. SV - vojaci nemeckí - vojaci maďarskí - vojaci japonskí - tlač dobová - noviny - periodiká vojenské - výchova - propaganda Králik, Jozef Sú tu Vojenské dejiny Slovenska VI. In: Bojovník. - Roč. 53, č. 5 (2008), s. 3 Rec. na: Vojenské dejiny Slovenska VI. ( ) / Štaigl, Jan - Štefanský, Michal - Bratislava : Magnet Press, 2007, 351 s.,, mp., tabl. dejiny vojenské - dejiny slovenské - obd. povojnové - syntézy - recenzie Lejeune, Jean-Pascal Das Projekt Europaarmee: Deutschland, Frankreich und die EVG In: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. - Roč. 21, č. 4 (2007), s : politika bezpečnostná - Európa - obd. povojnové - r obrana - armáda európska - projekty - Nemecko - Francúzsko Máče, Jan Československé letectvo po roce 1945 : 24. Nová etapa od roku 1948; 25. Kombajn - Iljušin Il-10; 26. Proudové Jaky In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 1-3 (2008), s , 66-69, : letectvo čs. - obd. povojnové - vývoj - štruktúra - reorganizácie - otázky personálne - letectvo stíhacie * * * 12

13 Maskaľ, Radoslav Peripetie retribučného súdnictva : Ľudové súdy na Slovensku po druhej svetovej vojne In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s :, tabl. zločinci vojnoví - 2. SV - Slovensko - obd. povojnové - súdnictvo retribučné - súdnictvo ľudové obnova povojnová - Československo - politika čs. - pomoc hospodárska - Marshallov plán Mikojan-Gurjevič MiG-19 In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 3 (2008), s : lietadlá stíhacie - MiG-19 - vývoj - série Maskalik, Alexej Kto z koho. Sovietizácia pri výstavbe veliteľského zboru čs. armády v rokoch In: Historická revue. - Roč. 18, č. 12 (2007), s : čs. armáda - obd zbor veliteľský - zápasy mocensko-politické - vplyvy sovietske Maskalík, Alexej Riešenie otázky dôstojníkov armády vojnovej Slovenskej republiky v čs. armáde po februári čs. armáda - zbor dôstojnícky - obd. povojnové - dôstojníci slovenskí - represálie politické - zloženie národnostné Maskalík, Alexej Sovietizácia pri výstavbe veliteľského zboru čs. armády v rokoch In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s čs. armáda - obd zbor veliteľský - vplyvy sovietske - sovietizácia Michálek, Slavomír Odmítnutí Marshallova plánu : Československá politika mezi Východem a Západem In: Dějiny a současnost. - Roč. 29, č. 7 (2007), s Pešek, Jan In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s Rec. na: Vojenské dejiny Slovenska, VI. zv. ( ) / Štaigl, Jan - Štefanský, Michal - Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupr. s VHÚ, 2007, 351 s. dejiny vojenské - dejiny slovenské - obd. povojnové - čs. armáda - organizácia - dislokácia - aspekty vojenskopolitické - recenzie Raška, Francis D. Rada svobodného Československa In: Český časopis historický. - Roč. 14, č. 4 (2007), s exil politický - exil pofebruárový - Česi - Slováci - Rada slobodného Československa - vznik - činnosť Sorby, Karol Šesťdňová vojna : Zásadné zmeny na Blízkom východe po roku 1967 In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 4 (2007), s arabsko-izraelský konflikt - obd. povojnové - r Izrael - Egypt - Sýria - šesťdňová vojna Strzondala, Wieslaw - Panuška, Vladimír Raketový systém kratšího doletu Temp-S In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 3 (2008), s : systémy raketové - rakety balistické - ZSSR - Československo - obd. povojnové - údaje technické - odzbrojovanie - technika raketová 13

14 Syrný, Marek Boj Komunistickej strany Slovenska a Demokratickej strany o vplyv v slovenskej armáde v rokoch In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s zápasy mocensko-politické - čs. armáda - armáda slovenská - obd KSS - Demokratická strana Šmigeľ, Michal Banderovci versus československá armáda. (Vojenská konfrontácia na území Slovenska v rokoch ) In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s UPA - banderovci - obd Slovensko východné - propaganda - čs. armáda Štaigl, Jan Formovanie a vývoj dôstojníckeho zboru čs. armády na Slovensku v rokoch čs. armáda - zbor dôstojnícky - obd otázka slovenská - Slováci - aspekty politické - vzťahy česko-slovenské Tížik, Miroslav Dubčekova éra a občania : Zo sociologických výskumov roku 1968 In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 4 (2007), s : Československo - obd. povojnové - Pražská jar - r aspekty sociologické - výskumy 14

15 Najnovšie obdobie (1989 súčasnosť) Brousil, Zdeněk Před 15 lety proběhlo rozdělení československé armády In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 1 (2008), s : čs. armáda - ČSFR - rozdelenie - Armáda ČR - Armáda SR Brousil, Zdeněk Iránské letectvo chce být připraveno In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 3 (2008), s : Irán - letectvo - technika letecká - raketomety protilietadlové Burenok, Vasilij Michajlovič Perspektivy razvitija sistemy vooruženija i vojennoj techniki rossijskoj armii v konce XX - načale XXI veka In: Vojenno-istoričeskij žurnal. - Roč. 68, č. 11 (2007), s RF - ozbrojené sily - technika vojenská - výzbroj - zbrane - prelom storočí - perspektívy Dolejší, Karel Irácká svoboda 2003 : Vojenské vítězství, politická prohra In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 3 (2008), s. 6-9 :, mp. operácie vojnové - obd. súčasné - Iracká sloboda - USA - Irak - priebeh - dôsledky Ekonomická teorie a obrana : I. část: Ekonomická teorie a efektivní hospodaření v armádě; II. část: Ekonomická teorie a efektivní alokace zdrojů v obraně In: Vojenské rozhledy. - Roč. 16 (48), zvl.č. (2007), s obrana - aspekty ekonomické - teória - Armáda ČR - ekonomika Gravemaker, Anno - Katerberg, Eric Španělské vojskové letectvo In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 1 (2008), s : Španielsko - letectvo - výcvik vzdušný - technika letecká - vrtuľníky Krulík, Vladimír Proč zahájit proces revize Vojenské strategie České republiky In: Vojenské rozhledy. - Roč. 16 (48), č. 4 (2007), s ČR - obrana - Armáda ČR - stratégia vojenská - aspekty legislatívne Kudlička, Jozef - Korčoková, Zuzana Etika vojenského profesionála, morálka a mravnosť In: Vojenská osveta. Spoločenskovedné semináre. - Roč. 5, č. 1 (2008), s armáda profesionálna - vojaci profesionálni - etika - morálka - otázky metodologické - funkcie - štruktúra - kategorizácia - OS SR - požiadavky - kódexy Lazarová, Mária Čestná stráž: reprezentatívne a dôstojne In: Obrana. - Roč. 16, č. 1 (2008), s : stráž čestná - OS SR - podmienky - činnosť Němec, Ivan - Žilínek, Milan - Lužný, Jaroslav Přechod státu z mírového na válečný stav In: Vojenské rozhledy. - Roč. 16 (48), č. 4 (2007), s : grafy umenie vojenské - stav mierový - stav vojnový - mobilizácia - Armáda ČR Stolár, Michal J. - Gyürösi, Miroslav Slovenské lietadlá MiG-29 s novou kamuflážou In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 2 (2008), s : lietadlá stíhacie - Vzdušné sily OS SR - Mig kamufláže 15

16 Strategie rozvoja českého leteckého priemyslu In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 3 (2008), s : technika letecká - priemysel letecký - obd. súčasné - ČR - lietadlá cvičné Tůma, Miroslav Militarizace kosmického prostoru a protiraketová obrana In: Vojenské rozhledy. - Roč. 16 (48), č. 4 (2007), s vesmír - militarizácia - obrana protiraketová - zmluvy - právo medzinárodné - pokusy - výskum - systémy protidružicové Vlkovský, Jan Bezpečnostní prostředí do r podle NATO : (Bi-Sc Future Security Environment Study) In: Vojenské rozhledy. - Roč. 16 (48), č. 4 (2007), s politika bezpečnostná - NATO bezpečnosť - východiská - hrozby bezpečnostné - riziká bezpečnostné Žiak, Jozef Ako sa rodila Armáda SR In: ATM - Armády, technika, militaria. - Roč. 39, č. 2 (2008), s : čs. armáda - rozdelenie - Armáda SR - vznik - generáli slovenskí - Humaj Július - rozhovory 16

17 Práce presahujúce vymedzené chronologické obdobia Sign Andráš, Matej Severné hranice Slovenska. Slovenskí Gorali Bratislava : Kubko Goral, s. : ISBN vzťahy slovensko-poľské - otázky hraníc - st Spiš - Orava - Kysuce - spory hraničné - menšiny národnostné - Slováci - Poľsko - Kuraś Józef - Gorali Sign Avia B-534 Czechoslovakian fighter : CMK Photo Hobby Manual #1001 / Autor textu a : Kudlička, Bohumil, aut. modelu: Huryta, Pavel, modelu: Broji, Petr Praha : Czech Master s Kits, s. :, nákr., 2-list. príl. v češtine ISBN lietadlá čs. - lietadlá stíhacie - Avia - prototypy - série - fotodokumentácia - popisy technické Sign Historie moderní války / Ed.: Townshend, Charles; z angl. přel.: Křížek, Leonid Praha : Mladá fronta, s. : reg., lit., chronolg. ISBN vojenstvo novoveké - vývoj - vojny - konflikty - technika vojenská - stratégia - taktika - st st SV - 2. SV - studená vojna - interpretácie - analýzy - spoločnosť - vzťahy - dôsledky - skúsenosti - aspekty obranné - terorizmus - ženy - civilisti autori: Townshend, Charles; Childs, John; Black, Jeremy; Forrest, Alan; French, David; Porch, Douglas; Bourne, John; Overy, Richard; Towle, Philip; Creveld Martin van; Holmes, Richard; Hattendorf, John B.; Overy, Richard; Roseman, Mark; Elshtain, Jean Bethke; Roberts, Adam; Creveld, Martin van Sign Judt, Tony Povojnová Európa : História po roku 1945 / Z angl. prel.: Najšlová, Lucia, zodp. red.: Hollá, Marta; Hrozáni, Tibor Bratislava : Slovart, s. :, reg. ISBN dejiny európske - obd. povojnové - 2. SV - dôsledky - obnova povojnová - vývoj politický - vývoj ekonomický - studená vojna - krízy kom. režimov - normalizácia - pád komunizmu - revolúcie - st štáty európske - r Sign Korený, Jozef Slovenské modré barety v službe mieru : Na pamiatku Slovákov, ktorí zahynuli v misiách Trenčín : Klub filatelistov pri Kultúrnom a metodickom centre OS SR, s. : ISBN misie mierové - čs. armáda - OS SR - operácie mierové - OSN - EÚ - NATO - Slováci - obd. súčasné - obd. povojnové - Kórea - Perzský záliv - Afganistan - Balkán - polícia vojenská - účasť - základne výcvikové - Nitra - pošta poľná dokumentácia - r Naročnickaja, Natalija Alexejevna Rusko a jeho miesto vo svete : Za čo a s kým sme bojovali Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., s. ZSSR - Veľká vlastenecká vojna - aspekty ideologické - hodnotenia - obd. súčasné - historiografia sovietska Sign Pejčoch, Ivo Tanky Praga : Historie obrněných vozidel ČKD Cheb : Svět křídel, s. :, nákr. ISBN vozidlá obrnené - tanky čs. - vývoj - výroba - vývoz - tančíky - konštruktéri - modifikácie - popisy technické - útočná vozba 17

18 Sign Pejčoch, Ivo Obrněná technika 7 : Francie Praha : Ares - Jan Vašut, s. :,, nákr. ISBN technika obrnená - Francúzsko - armáda francúzska - obd. medzivojnové - 2. SV - tanky - automobily obrnené - delá - transportéry - ťahače - jednotky obrnené Sign Petruf, Pavol Československá zahraničná politika : (vybrané udalosti a fakty v dátumoch) Bratislava : Prodama s.r.o., s. : reg. ISBN Československo - politika zahraničná - obd. povojnové - ČSFR - chronológie Sign Pfliegel, Miroslav - Krušinský, Gustáv Premeny Žiliny Martin : Osveta pre MsNV Žilina, s. :, lit. ISBN mestá slovenské - Žilina - história mesta - pamiatky - súčasnosť Sign ; ; ; ; Slovensko. Vojenská kronika / Vedúci aut. kol.: Segeš, Vladimír; zodp. red.: Stanová, Mária Bratislava : Perfekt - Vojenský historický ústav, s. :, obr., tabl., reg. ISBN dejiny vojenské - dejiny slovenské - Slovensko - dejiny praveku - sťahovanie národov - Huni - Slovania - Avari - Veľkomoravská ríša - dejiny uhorské - povstania stavovské - vojny napoleonské - r. 1848/49-1. SV - ČSR - obd. medzivojnové - Slov. republika 1939/45 - armáda slovenská - odboj čs.-zahraničný - SNP - r SR - Armáda SR - OS SR autori textov: Baka, Igor; Čaplovič, Miloslav; Cséfalvay, František; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal Sign Šmigeľ, Michal Banderovci na Slovensku : (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny) / Odb. red.: Kmeť, Miroslav Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB - Ústav vedy a výskumu UMB, s. : príl. ISBN nacionalizmus ukrajinský - 2. SV - UPA - obd. povojnové - banderovci - Slovensko severovýchodné - antisemitizmus - Snina - Kolbasov - Lemkovia - Poľsko južné - utečenci historiografia slovenská - historiografia česká - literatúra - film Sign Sudetští Němci a Česká republika / Sest.: Helmichová, Šárka Praha : Český svaz bojovníků za svobodu, s. : Nemci sudetskí - odsuny - ČR - obyvateľstvo české - spomienky Sign T. G. Masaryk a česká státnost : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech září 2007 v Brně / Usp. a red. připr.: Pavlincová, Helena; Zouhar, Jan Praha : Ústav T. G. Masaryka, s. : ISBN ČSR-vznik - Masaryk T. G. - činnosť politická - otázky filozofické - filozofia dejín - národ - emigrácia nemecká - identita národná - ČSR - 2. ČSR - odkaz - Slovensko autonómne - Slov. republika 1939/45 Sign Wette, Wolfram Wehrmacht. Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy / Z něm. přel.: Köpplová, Petra; odp. red.: Smejkalová, Michaela Praha : Argo, s. : reg., lit. ISBN Nemci - Nemecko - Rusko - boľševizmus - fenomén nepriateľa - Wehrmacht - generalita - armáda nemecká - antisemitizmus - 1. SV - Židia - dôstojníci - Weimarská republika - 18

19 reichswehr - národný socializmus - 2. SV - rasizmus - propaganda - bojiská - zločinci vojnoví - procesy povojnové - historiografia nemecká - tradície * * * Dangl, Vojtech Rec. na: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii storočia : Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és szlovák történelemben / Šutaj, Š. - Szrarka, I. - Prešov : Universum, 2007, 188 s. identita národná - identita regionálna - identita náboženská - história maďarská - história slovenská - vlastenectvo - nacionalizmus - revizionizmus maďarský - menšiny-maďarská - recenzie Dubánek, Martin ZTÚ 3 - útvar, který krvácel : Osudy a odboj kontrolního a přejímacího orgánu v brněnské Zbrojovce In: Střelecká revue. - Roč. 40, č. 3 (2008), s : priemysel zbrojný - ČSR - Protektorát Čechy a Morava - zbrojovky - Brno - odboj protifašistický-český čs. armáda - vojsko spojovacie - spojári - prierez - r Michela, Miroslav Pamäť, politika a Trianon : Kontextualizácia "nového začiatku" v novodobých slovenskomaďarských dejinách In: Slovanský přehled. - Roč. 93, č. 4 (2007), s vzťahy slovensko-maďarské - nacionalizmus - Trianonská zmluva - obd. súčasné Müller, Rolf-Dieter Afghanistan als militärisches Ziel deutscher Aussenpolitik im Zeitalter der Weltkriege In: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. - Roč. 21, č. 3 (2007), s : Nemecko - politika zahraničná - záujmy vojensko-politické - Ázia stredná - Afganistan - 1. SV - obd. medzivojnové - 2. SV Pitka, Karol Slovenský odboj - základ národných rád In: Bojovník. - Roč. 53, č. 4-6 (2008), s. 6 : hnutie národné - Žiadosti slovenského národa - r. 1848/49 - SNR - Matica slovenská - memorandá - odboj čs.-prvý - národniari Lang, Pavel Nebudou nikdy zapomenuti : V Buzuluku byly slavnostně odhaleny památníky 99 čs. vojákům, kteří zde padli nebo zemřeli v průběhu 1. a 2. světové války In: A-report. - Roč. 24, č. (2007), s. 8-9 : pamätníky vojenské - RF - Buzuluk - čs. legionári - vojaci čs SV - 2. SV Marek, Vladimír Od holubů po datové přenosy : Před osmdesáti lety vzniklo československé spojovací vojsko In: A-report. - Roč. 18, č. 21 (2007), s : Segeš, Vladimír Anketa: Spolužitie Slovákov a Maďarov In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 6 (2007), s vzťahy slovensko-maďarské - aspekty historické - ankety Stolár, Michal - Golz, Alexander Vzdušné sily južnej Afriky In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 2 (2008), s : sily vzdušné - Juhoafrická republika - letectvo - prierez - súčasnosť - základne letecké - r

20 Uzavřená kapitola jménem pohraniční stráž In: Střelecká revue. - Roč. 40, č. 2 (2008), s : ochrana hraníc - stráž pohraničná - prierez - prechody - pokusy - obete - Československo

21 Biografie Sign Lustigová, Martina Karel Kramář. První československý premiér / Odp. red.: Outrata, Filip Praha : Vyšehrad, s. :, príl. dok., chronolg. ISBN osobnosti politické - osobnosti české - Kramář Karel - profily politické - profily osobnostné - odboj čs.-domáci-prvý - slovanstvo - rusofilstvo - nacionalizmus - ČSR - fašizmus - obd. medzivojnové * * * Bielik, Oskar A. Weinhold, statočný vojak Povstania In: Bojovník. - Roč. 53, č. 4 (2008), s. 4 osobnosti odboja - Weinhold A. - Horná Nitra Cséfalvay, František Generál Golian ( ) In: Obrana. - Roč. 16, č. 4 (2007), s. 29 : generáli slovenskí - Golian Ján - profily vojenské Čaplovič, Miloslav K niektorým osudom vyšších slovenských dôstojníkov po februári 1948 In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s čs. armáda - obd. povojnové - perzekúcie vojenské - dôstojníci slovenskí - Kristin Jozef Martin - Kuna Pavol - Širica Michal - Černek Ján - Bodický Ladislav - Manica Branislav Čaplovič, Miloslav Mikuláš Ferjenčík ( ) In: Obrana. - Roč. 16, č. 1 (2008), s. 29 : osobnosti odboja - generáli slovenskí - Ferjenčík Mikuláš - profily vojenské Čaplovič, Miloslav Zborový generál Michal Širica ( ) In: Obrana. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 29 : generáli slovenskí - Širica Michal - profily vojenské Letz, Róbert Vojenský vikár slovenskej armády biskup Michal Buzalka a jeho vzťah k Sovietskemu zväzu a boľševizmu ( ) In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch Zborník z konferencie - Bratislava, / Zost.: Šoltés, Peter. - Bratislava : Istropolitan, 2007, s armáda slovenská - služba duchovná - Buzalka M SV - ZSSR - boľševizmus Marek, Vladimír Láska zrozená v boji : Od úmrtí bývalého náčelníka štábu 2. paradesantní brigády Karla Hlásného uplyne v těchto dnech dvacet pět let In: A-report. - Roč. 18, č. 23 (2007), s : dôstojníci českí - Hlásný Karel - 2. čs. spd brigáda Matula, Pavol Göring, ktorý zachraňoval In: Historická revue. - Roč. 18, č. 12 (2007), s : osobnosti nemecké - antifašizmus - Göring Albert - Škodove závody 21

22 Odišiel pplk. v.v. Ivan Komárnický In: Bojovník. - Roč. 53, č. 4 (2008), s. 2 : dôstojníci slovenskí - Komárnický Ivan - nekrológy Plachý, Jiří Druhý život npor. Václava Kindla In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : dôstojníci českí - 2. SV - gestapo - konfidenti - Kindl Václav Podolec, Ondrej Námorník, literatúra a propaganda : Životné osudy Tida J. Gašpara In: História. Revue o dejinách spoločnosti. - Roč. 7, č. 4 (2007), s : osobnosti slovenské - politika slovenská - Gašpar Tido J. - Slov. republika 1939/45 Rajlich, Jiří Otto Špaček ( ) In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : osobnosti odboja - generáli českí - Špaček Otto - nekrológy Kuba - osobnosti politické - Castro Fidel - biografie - profily politické - profily osobnostné - rozhovory - revolúcie - recenzie Švanda, Petr Posledný pobočník spomína In: Bojovník. - Roč. 53, č. 3 (2008), s. 6 : generáli slovenskí - 2. SV - Jurech Štefan - r Grúň (Gríger) Ľudovít - spomienky vojnové Švanda, Petr Storočnica generála In: Bojovník. - Roč. 53, č. 5 (2008), s. 2 : generáli slovenskí - profily vojenské - Skalina Koloman Švihran, Ladislav Kolaborant : Quisling chcel najprv slúžiť komunizmu, potom sa upísal Hitlerovi a jeho meno sa stalo synonymom zrady In: Bojovník. - Roč. 53, č. 1 (2008), s. 7 : kolaborácia - fašizmus - Fínsko - kolaboranti - Quisling Vidkun Soušek, Tomáš Hrdinové znovu v oblacích : Zatímco generál Janoušek budoval československé letectvo, štábní kapitán Ocelka trávil stovky hodin nad válečnou Evropou In: A-report. - Roč. 18, č (2007), s : osobnosti odboja - generáli českí - letci českí - Janoušek Karel - Ocelka Josef Thun-Hohenstein, Romedio Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben : Leben und Wirken eines deutschen Offiziers im Widerstand In: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. - Roč. 21, č. 4 (2007), s : odboj protifašistický-nemecký - dôstojníci nemeckí - Witzleben, E. - národný socializmus Száraz, Peter In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s Rec. na: Fidel Castro. Biografía a dos voces / Ramonet, I. - Barcelone : Random House Montadori, 2006, 646 s. Urminský, Ivan Kpt. polní pilot letec Jan Ochrana In: Historie a vojenství. - Roč. 56, č. 4 (2007), s : dôstojníci českí - obd. medzivojnové - čs. armáda - letci českí - Ochrana Jan - havárie letecké 22

23 Archívnictvo Sign Archívy 21. storočia. Sprístupňovanie archívnych fondov a nové technológie : XI. archívne dni, Žilina. Zborník prednášok z konferencie / Zost.: Hanus, Jozef; Péková, Monika Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, CD; ISBN archívnictvo - archívy - fondy archívne - spracovanie - technológie - zborníky - konferencie - digitalizácia Múzejníctvo Korček, Ján Armádne múzeum Západnej Austrálie In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s múzejníctvo vojenské - Austrália - štruktúra - činnosť - zbierky múzejné - výstavy - exponáty muzeálne Špaček, Jaroslav Muzeum v Plovdivu In: Letectví + kosmonautika. - Roč. 84, č. 2 (2008), s : múzeá vojenské - múzeá letecké - Bulharsko Valachovič, Pavol Múzeum modelov v Paríži (Musée des plansreliefs) In: Vojenská história. - Roč. 11, č. 3 (2007), s múzeá vojenské - Francúzsko - Paríž - mestá - pevnosti - modely zbierky 23

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3

O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 10 Práce

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku so zreteľom

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E

KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E KNIHY, RUKOPISY, STROJOPISY, LÁNKY A DROBNÉ TLA E architektúra FLEISCHHACKEROVÁ, Al beta Rímskokatolícky farský kostol na námestí v Modre / Al beta Fleischhackerová.- Strojopis.- Modra: Múzeum. túra, 1998.-

Mehr

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG

PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG PROGRAMM DER INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG Pressburg/Bratislava 30. 9. 2. 10. 2015 30. September 2015 17.00 18.00 Vorprogramm zur Eröffnung Moderation: Gerald Schubert (Auslandsredaktion Tageszeitung

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Obsah Knihy...2 Antika...2 Archívnictvo...4 Bibliografia...7 Biografie...12 Biografie - korešpondencia...26 Cirkevná a náboženská literatúra...29

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen

Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Go East Seite 1/5 Zitate aus den Reden des Präsidenten Beneš und von tschechischen Politikern zum Umgang mit den Deutschen Paul Neustupny, Berlin Der Autor ist Tscheche und beschäftigt sich mit der Versöhnung

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

O B S A H str. Historiografia, metodológia, terminológia 2. Dejiny do roku 1914 2. Dejiny prvej svetovej vojny 5. Medzivojnové obdobie 5

O B S A H str. Historiografia, metodológia, terminológia 2. Dejiny do roku 1914 2. Dejiny prvej svetovej vojny 5. Medzivojnové obdobie 5 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia, terminológia 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 5 Medzivojnové obdobie 5 Dejiny druhej svetovej vojny 7 Povojnové

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik

Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Jana Lengová (Bratislava) Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik Die vor einigen Jahren (1997) durchgeführte Umfrage 1 der Fachzeitschrift Slovenská hudba ( Slowakische

Mehr

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg.

U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich Nummer Name, Vorname Zeit Runden Verein Platz Jahrg. U17 weiblich 10 Nováková Anežka 00:45:04 2 Profi Sport Cheb 1 1999 7 Zuber Hanna 00:47:09 2 BikesportBuhne Bayreuth 2 1999 8 Kounovská Veronika 00:52:12 2 Cykloteam Ostrov 3 1999 19 Klouèková Sára 00:59:00

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

ISBN 978-80-89335-00-8

ISBN 978-80-89335-00-8 C M Y K C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K K25 CMY C M Y K K50 CMY C M Y K K75 CMY C M Y K C M Y K ISBN 978-80-89335-00-8 Martin Lacko

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

O b s a h. Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana. Korešpondencná aukcia do 20.júna 2014 položka strana. Informácie... 2. Pokyny pre limitentov...

O b s a h. Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana. Korešpondencná aukcia do 20.júna 2014 položka strana. Informácie... 2. Pokyny pre limitentov... O b s a h Informácie... 2 Pokyny pre limitentov... 2 Sálová aukcia 07.06.2014... 5 Korešpondencná aukcia do 20.06.2014... 22 Limitný lístok... 69 Sálová aukcia 7.júna 2014 položka strana Zlato 1 5 Ceskoslovensko

Mehr

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1

Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach. Karel Vodička 1 Die Teilung der Tschechoslowakei Zusammenfassende Analyse zehn Jahre danach Karel Vodička 1 Zusammenfassung Die Teilung der Tschechoslowakei entsprach nicht dem Wunsch der tschechoslowakischen Bevölkerung.

Mehr

CINTORÍNY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V KARPATOCH

CINTORÍNY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V KARPATOCH CINTORÍNY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V KARPATOCH Martin Drobňák Mgr. Matúš Korba Mgr. Radoslav Turik CINTORÍNY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V KARPATOCH Martin Drobňák Matúš Korba Radoslav Turik R E D O S 2007 CINTORÍNY

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Slovenská archivistika č. 1/1991

Slovenská archivistika č. 1/1991 Slovenská archivistika č. 1/1991 OBSAH Zámery archívnictva v Slovenskej republike po roku 1990 3 ŠTÚDIE A ČLÁNKY Dubovský, Ján: Pramene k životu a dielu Juraja Fándlyho (1750-1811) 9 Marsina, Richard:

Mehr

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE THERESA LANGER, DIPL. KULTURWIRTIN PASSAU THERESALANGER@GMX.DE Darstellung des Promotionsvorhabens PROBLEMSTELLUNG GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE IN TSCHECHOSLOWAKISCHEN

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005 Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Soňa Kovačevičová osobný fond 1928 2005 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Soňa Kovačevičová osobný fond Časový rozsah: 1928 2005 Pomôcka: inventár Počet

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

PROGRAMM DER 6. ÖSTERREICHISCH TSCHECHISCHEN HISTORIKERTAGE

PROGRAMM DER 6. ÖSTERREICHISCH TSCHECHISCHEN HISTORIKERTAGE PROGRAMM DER 6. ÖSTERREICHISCH TSCHECHISCHEN HISTORIKERTAGE RAABS AN DER THAYA, 6. 7. DEZEMBER 2012 6. 12. 2012, 16.30 20.00 Uhr: Eröffnung und Podiumsdiskussion 16.30 17.30 Uhr: Vorprogramm Musik überwindet

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

Okruhy pre štátne skúšky

Okruhy pre štátne skúšky Okruhy pre štátne skúšky I. Blok MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE Náplňou tohto bloku sú tematické okruhy z predmetov - Medzinárodný marketing, Medzinárodná preprava a logistika, Operácie v zahraničnom obchode,

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

Ergebnisliste. 60m, Männer - A-/B-Finale Datum: 07.02.2015 Beginn: 15:55h. 60m, Männer - Vorläufe Datum: 07.02.2015 Beginn: 15:05h

Ergebnisliste. 60m, Männer - A-/B-Finale Datum: 07.02.2015 Beginn: 15:55h. 60m, Männer - Vorläufe Datum: 07.02.2015 Beginn: 15:05h Gedruckt am 07.02.2015 um 16:49 Seite 1 60m, Männer - A-/B-Finale Datum: 07.02.2015 Beginn: 15:55h Anzahl der Teilnehmer: 12 A-Finale 1 2 Blum Christian 1987 GER TV Wattenscheid 6,56 2 7 Kilty Richard

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium

Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium Okruhy absolventských zkoušek dálkové studium A) Odborná část 1. Dokumenty jako zdroje informací druhy a formy dokumentů vývojové etapy obsahové a formální podoby dokumentů typologie dokumentů obsahová

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Vadas, Marek: Kunststoff. In: Die schöne, kalte Freiheit. 14 AutorInnen aus der

Vadas, Marek: Kunststoff. In: Die schöne, kalte Freiheit. 14 AutorInnen aus der Hakl, Emil: Acht Tage bis Montag. Wien: Braumüller 2014. Malý, Radek: 3 Gedichte. www.lyrikline.org. Kraetsch, Mirko Moritz: Prag abseits der Pfade. Wien: Braumüller 2014. Autor. Bellová, Bianca: Toter

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR SLOVO A SLOVESNOST Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem ročník 65 číslo 2 A journal for the theory of language and language cultivation founded

Mehr

Pavel Kolář Publications

Pavel Kolář Publications Pavel Kolář Publications MONOGRAPH Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900, Leipzig 2008. EDITED VOLUME Historische Nationalismusforschung im geteilten

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind $1*/É1 ('Ì&,$0(02É5(

Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind $1*/É1 ('Ì&,$0(02É5( Ô67$93$0b7,1É52'$3$0bď1É52'$ $1*/É1 6SRPLHQN\JHQHUiOD$QWRQD3HWU ind ('Ì&,$0(02É5( ROKOV 2OO2 2O12 2 x Československý vojnový Military Cross (1945), L Ordre national de la Légion kříž 1939 (1944, 1945),

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei

Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Stand: 23. April 2008 Kolloquium für Humboldt-Alumni in Tschechien und der Slowakei Vom Kalten Krieg zur Wissensgesellschaft wissenschaftliche Kooperationen zwischen Tschechien, der Slowakei und Deutschland

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Publikationen. Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider

Publikationen. Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider Publikationen Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider Monografien Heimatreisen. Eine Ethnografie touristisch-biografischer Praktiken im östlichen Europa (in Vorbereitung für 2018). Mittler zwischen Kulturen.

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE

SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE Sprache und Kultur der Tschechen und Slowaken und ihre Vermittlung Beiträge zur Bohemistik und Slowakistik aus Berlin, der Tschechischen und der Slowakischen Republik Herausgegeben

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1

17.01.15 11:06 Uhr Seite 1 Seite 1 Wettkampf Nr. 1 50m Freistil Mädchen 1. Bartosová, Barbora... 2004 PK Straz pod Ralskem 0:34,22 7 2. Wenzel, Lara... 2004 TSV Großschönau 0:38,75 5 3. Nagy, Ellen... 2004 PO Rumburk 0:39,19 4 4.

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

ENTWURF EINES BERICHTS

ENTWURF EINES BERICHTS EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009-2014 Haushaltskontrollausschuss 2010/0000(CNS) 5.1.2010 ENTWURF EINES BERICHTS über die vorgeschlagene Ernennung von Ladislav Balko zum Mitglied des Rechnungshofs (C7-0000/2010

Mehr

EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN 11. 15. 8. 2013 Tachov 1 Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektparter: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04

Mehr

O b s a h. Pokyny pre limitentov... 2. Korešpondenčná aukcia 1.termín 7.novembra 2015... 5. Limitný lístok... samostatná príloha

O b s a h. Pokyny pre limitentov... 2. Korešpondenčná aukcia 1.termín 7.novembra 2015... 5. Limitný lístok... samostatná príloha O b s a h Informácie... 2 Pokyny pre limitentov... 2 Korešpondenčná aukcia 1.termín 7.novembra 2015... 5 Korešpondenčná aukcia 2.termín 28.novembra 2015... 20 Limitný lístok... samostatná príloha Korešpondenčná

Mehr

IMprove your Productions EXperts

IMprove your Productions EXperts IMprove your Productions EXperts D/06/B/F/PP-146 492 1 Project Information Title: IMprove your Productions EXperts Project Number: D/06/B/F/PP-146 492 Year: 2006 Project Type: Pilot Project, project with

Mehr

Ferienordnung Sommer 2011

Ferienordnung Sommer 2011 Ferienordnung Sommer 2011 Deutschland Osterferien Hamburg 7. - 18. März 2011 Mo-Fr Mecklenburg-Vorpommern 16. - 27. April 2011 (Sa-Mi) (abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.) Baden-Württemberg

Mehr

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch D GB F Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner Spare Parts ist MIG/MAG Manual welding torch iste de pièces de rechange chalumeau manuel MIG/MAG A 5000 I ista parti di ricambio cannello saldatura

Mehr

Frauen und Reformation 2017

Frauen und Reformation 2017 Die Reformation war im Gebiet der heutigen Slowakischen Republik bereits Anfang des 16. Jahrhunderts verbreitet und das damalige Oberungarn war im 16. und 17. Jahrhundert ein Verwaltungsbezirk des Königreichs

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt CURRICULUM VITAE PERSÖNLICHE DATEN Name Peter Morgenstein Akademischer Titel Ing. arch., PhD. Adresse Čiližská 1, 821 07 Bratislava, Slowakei Mobiltelefon +421 (0) 902 884 503 E-Mail peter.morgenstein@gmail.com

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294

FIRMEN IM PARK. AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Ansprechpartner: Hr. Johann Allinger, Tel: +420 384 794294 FIRMEN IM PARK AEMA CZ, České Velenice* Werkzeugbau und Handel Alltech Bohemia s.r.o., České Velenice** Dienstleistungen und Handel in den Bereichen Metall- und Kunststoffindustrie Autocentrum Rk cb s.r.o.,

Mehr

List č.2 Rodina. Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

List č.2 Rodina. Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805 Název učebního materiálu: Opakování k maturitě z německého jazyka (zaměřené především na porozumění

Mehr

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové

Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové Podle níže uvedených zdrojů a se souhlasem dr. Mileny Cesnakové Michalcové vyhotovil: Jiří Čtrnáct Zdroje: Personální bibliografie v časopisu Slovenské

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Atombau, Periodensystem der Elemente

Atombau, Periodensystem der Elemente Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne

Mehr

Staffelreport. Herzlichen Glückwunsch dem Herbstmeister, den Sportfreunden der 2. Mannschaft der SG Steinigtwolmsdorf!

Staffelreport. Herzlichen Glückwunsch dem Herbstmeister, den Sportfreunden der 2. Mannschaft der SG Steinigtwolmsdorf! 1. Kreisklasse St. 2 Kreisfachverband Bautzen Saison 2009/2010 Staffelleiter: Hans-Jürgen Geipel Email: geipel.bz@t-online.de Paulistraße 42 02625 Bautzen Tel/Privat: 03591/530032 Staffelreport Herzlichen

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Jana Nosková. des Instituts für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen

Jana Nosková. des Instituts für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Biographische Quellen zum Alltagsleben der Brünner Deutschen 1 Die Sammlung biographischer Quellen zum Alltagsleben der Brünner Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Institut für Ethnologie

Mehr

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Novinky k 30.9.2012 Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Oddelenie beletrie Hanniker, Ladislav, Mreže Bratislava Ikar 2012 Cremer, Andrea R. Krvavá

Mehr

Mercedes-Benz Classic Days 2006

Mercedes-Benz Classic Days 2006 Salzburg (AUSTRIA) 04.-2006 1 115 Pass Paul-Dieter Pass Maria-Theresia D 190 SL 1960 2 233 10 16 17 5 10 21 19 18 97 20 2 211 Bockemühl Peter Bockemühl Martina D 350 SL 1971 3 235 23 7 18 11 21 1 14 58

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Bertha von Suttner und Russland

Bertha von Suttner und Russland Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen 15 Bertha von Suttner und Russland Bearbeitet von Valentin Belentschikow 1. Auflage 2012. Buch. 245 S. Hardcover ISBN 978 3 631 63598 8

Mehr

Dr. Hildegard Schmoller

Dr. Hildegard Schmoller Dr. Hildegard Schmoller Bildungsweg 2002-2011 Doktoratsstudium der Philosophie Dissertationsgebiet Geschichte, an der Universität Wien am 14.1.2011 mit Auszeichnung abgeschlossen; Dissertationsthema: Das

Mehr

Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011

Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011 Zrkadlenie - zrcadlení 3/2011 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 PUBLICISTIKA 7 Zo všetkých strán (Vojtech Čelko) 18 Napoleonské vojny v biblickej češtine (Peter Mráz) 23 Kalandra o Slovensku (Martin

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Prag im Mai 1945 Die Geschichte eines Aufstandes

Prag im Mai 1945 Die Geschichte eines Aufstandes Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Prag im Mai 1945 Die Geschichte eines Aufstandes Stanislav Kokoška Katedra dějin a didaktiky dějěpisu Školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. Studijní program:

Mehr

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town

Juden in der mittelalterlichen Stadt. Jews in the medieval town Juden in der mittelalterlichen Stadt Der städtische Raum im Mittelalter Ort des Zusammenlebens und des Konflikts Jews in the medieval town Urban space in the Middle Ages a place of coexistence and conflicts

Mehr

Karolinum, Praha 2007, 346 S.

Karolinum, Praha 2007, 346 S. Misková, Alena: Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Universitätsleitung und Wandel des Professorenkollegiums. Karolinum, Praha 2007, 346 S. Das

Mehr

L A N D E S V E R T E I D I G U N G S A K A D E MIE Sprachinstitut des Bundesheeres. Publikationen SIB

L A N D E S V E R T E I D I G U N G S A K A D E MIE Sprachinstitut des Bundesheeres. Publikationen SIB Titel: SYMPOSION 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im Österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen Autor: ERNST Seitenzahl: 188 Jahr: 2003 ISBN: 3-901328-72-6 Titel: SYMPOSION Die Fachsprache

Mehr