Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼

2 ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº À Ö Ð Àº ÑÑ ÖÑ ÒÒ È Öº ÁÐ À ÖÑ

3 ÎÓÖÛÓÖØ ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø¹ Ð Ò ØÖ ØÙÒ ÑÑ Ö Ò Ò Ñ Ò Ñ Ò ÞÙ ÔÙÒ Ø Ò Å Ò Òº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ø ÖÞ Ø Ò ÒÒÓÚ Ø Ú Ì Ñ Ò Ó Û Ô Ð Û Ð ÖÑØ ÜØ Ò Ò ½ ¼ Ö Â Ö Ò Û Öº ÓÒ Ö Ø Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÙÒ Ô Þ Ò Ù ÔÖ ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÖÒ Þ ÒØÖ Ð À Ö Ù ÓÖ ÖÙÒ Ð Ø ÁÒ¹ Ø Ö Ø ÓÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò ÓÞ Ð Ò ÃÓÒØ Üغ ÁÒ Ñ Ë ÒÒ Ø Ö ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÒ Ö ¹ Ø Ù ÔÖ ÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º ÁÑ ÒØÖÙÑ Ö ØÖ ØÙÒ Ø Ø Ö Å Ò Ò À Ò ÐÒ Ò ÞÙ Ù ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÒÒ Ö Ð ÓÞ Ð Ò ËÝ Ø Ñ º Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ¹ ØÙÖ ÖÙÒ Ø Ø Ö Ò Ò Ø ÓÖ Ø Ò Ê Ñ Ò À Ò ÐÒ ÚÓÒ Å Ò Ò Ò ÓÞ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÞÙ Ö Ò ÙÒ ÞÙ Ö ÐÖ Òº ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Û Ö ÙÖ ÁÒØ Ö Ò Ì ÓÖ ÙÒ ÈÖ Ü Ð ÖÑ Ò ÑÓØ Ú Öغ Á Ò À ÖÖÒ ÈÖÓ º Öº À Ö Ð Àº ÑÑ ÖÑ ÒÒ ÙÒ Ö Ù È Öº ÁÐ À ÖÑ Ö ØÖ ÙÙÒ Ö ÖØ Ø ÓÒº Å Ò Ò ÖØ Ù Ò ËØÙ¹ ÒØ ÐÒ Ñ ÖÒ Ñ Ö Ö Î ÖØÖ Ù Ò ÒØ Ò Ö Ø ÙÒ Û ÖØÚÓÐÐ Ò Ò Ð Ò Ö ÔÖ Ø Ö Ø Ò Òº À ÖÖÒ ÈÖÓ º Öº ÊÓÒ Ð º Ê Ò Ö ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ

4

5 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ½º½ Ö ÒÒØÒ ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò ØÐ ÙÒ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º Ù Ù Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Á Ì ÓÖ Ø ÖÙÒ Ð Ò ¾½ ¾ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ ¾ ¾º½ Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ Ð Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º Ê Ð Ú ÒÞ ÚÓÒ ÊÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º½ ØØÖ ÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÚÓÒ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º ¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ º½ ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö Ù Ð ÑÙ ÚÓÒ À Ò ÐÙÒ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º ¼ Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ½ º½ ÖÙÒ Þ Ö Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º½º½ ËÙ Ø Ð ÞÛ Ö Ø Ø À Ò ÐÒ Ö º º º º º º º º º º½º¾ Ù Ð ØØ ÚÓÒ ËØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÃÖ Ø Ò Ö Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ½ º½ Ù Ð ØØ ÚÓÒ Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ê Ð Ú ÒÞ Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÅÓ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º Ø Ò Ø Ö Ö Ð Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º

6 ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË º½º ÃÖ Ø Ò Ö Ù Ð ØØ ÚÓÒ Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º¾ Ì ÓÖ Ö ÔØ Ú Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ê Ð Ú ÒÞ Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÅÓ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º ÃÖ Ø Ò Ö Ì ÓÖ Ö ÔØ Ú Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÙÖ Ö Ô ÒØ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º½ Ê Ð Ú ÒÞ Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÅÓ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÖ Ø Ò Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÙÖ Ö Ô ÒØ Ö Ò º È ÒÓÖ ÒØ ÖØ ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ê Ð Ú ÒÞ Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ È Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÓÒØ ÜØÙ Ð ÖÙÒ Ñ Ø Ö Ö ÅÓÖÔ Ó Ò º º º º º º º ¾ º Ð Ò ØÖ ØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º½ Ö Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ÁÒ ÐØ Ø ÓÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÈÖÓÞ Ø ÓÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º ÃÖ Ø Ò Ò ÖÛ ÖØÙÒ ¹Ï ÖØ¹Ì ÓÖ Ò º º º º º º º º º º º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÙÒ ÊÓÙØ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ì Ð Á ÁÁ ÒØÛ ÐÙÒ ÅÓ ÐÐ ÙÒ ÑÔ Ö ÐÐ ØÙ ½¼½ ÅÓ ÐÐ ½¼ º½ ÜØ ÖÒ ÍÑÛ ÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º¾º Ò ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º ÁÒ Ú ÙÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º½ Ê Ü Ú ËØ Ù ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º À Ò ÐÙÒ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ Å Ø Ó ½½ º½ ÉÙ Ð Ø Ø Ú ÓÖ ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º¾ Ø Ö Ø Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º½ Î Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾

7 ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË º¾º¾ Ê Ð Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º Ç Ø Ú ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾º Ê ÔÖ ÒØ Ø Ú ØØ ÙÒ Ò Ö Ð Ö Ö Ø º º º º º º º º º º ½¾ º ÐÐ ØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÁÒØ ÖÚ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ò ÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º Ø Ò Ù Û ÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¼ Ö ÙÒ ÐÐ ½¾ ½¼º½ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º½º½ Å Ø Ó ÎÓÖ Ñ Ö ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º½º¾ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½¼º½º ËÝÒÓÔ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò Î º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º½ Ê ÐÒ Ö Ë Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º¾ Ê ÐÒ Ö Ë Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º ÙØÓÖ Ø Ø Ú Ê ÓÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾º ÐÐÓ Ø Ú Ê ÓÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º º½ ËØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Ò Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º º¾ ØØÖ ÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¼º º ËÔ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ò ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º½ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø Ú Ð Ü Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º¾ Ö Ô ÒØ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º Ê Ü Ú ËØ Ù ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º½ Ê Ø ÓÒ Ð ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º¾ ÊÓÙØ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º ÃÓÒØ ÜØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º º Å Ö ÖÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¼º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¼º º½ ÖÛ ÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¼º º¾ Î Ð ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½¼º º Û ÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º À Ò ÐÙÒ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÐÐ ½ ½½º½ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º½º½ Ê ÙÖ Ù ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ê ÐÒ ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò º º º º º ½ ½½º½º¾ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ À Ò ÐÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½½º¾ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º¾º½ ÓÑ Ò ÒÞ Ö À Ò ÐÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

8 ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ½½º¾º¾ ËÓÞ Ó¹Ø Ò ÁÒØ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º º½ Æ Ù ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ê ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½½º º¾ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÚÓÒ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÙÒ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ º º º º º ½ ½½º º ÊÓÙØ Ò ÖÙÒ Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º ½ ½¾ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÒÒ Ñ Ò ½ ½¾º½ ÒÒ Ñ ÞÙÖ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾º¾ ÒÒ Ñ ÞÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾º ÒÒ Ñ ÞÙÖ Ò ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾º ÒÒ Ñ ÞÙÖ Ö Ü Ú Ò ËØ Ù ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¾º ÒÒ Ñ ÞÙÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½¾º ÒÒ Ñ ÞÙ À Ò ÐÙÒ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ì Ð ÁÁ ½ ÁÁÁ Ò Ù ÅÓ ÐÐ ½ ½ ÅÓ ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ½ ½ º½ ÅÓ Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾ Ö Ö Ø Ø ÅÓ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾º½ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ ½ º¾º Ò ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ º¾º Ê Ü Ú ËØ Ù ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º¾º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º¾º À Ò ÐÙÒ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÒÞ ØÐ Ö ÈÖÓÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ À Ò ÐÙÒ ÑÔ ÐÙÒ Ò Ö ÈÖ Ü ½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÙÒ Ù Ð ½ ½ ÁÎ Ä Ø Ö ØÙÖÚ ÖÞ Ò ½ Î Ò Ò ¾½ ½ ÁÒØ ÖÚ ÛÐ Ø Ò ½ Ó ¹Ä Ø ½ ÀÙ Ø Ú ÖØ ÐÙÒ Ò ¾½ ¾¾ ¾¾

9 ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ¾¼ ÐÓ Ö ¾½ Ö ÐÖÙÒ ¾ ½ ¾

10 ½¼ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË

11 Ð ÙÒ Ú ÖÞ Ò ½º½ Ù Ù Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ Ù Ð ØØ ÚÓÒ ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ò ½ µ º º º º º º º º º º º º º º½ Ù Ð ØØ ÚÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ò ÇÖÐ ÓÛ ½ ¾µ º º º º º º º º º º º¾ ÔØ Ú ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ò Ë ÒØ»ÈÓÓÐ ½ µ º º º º º º º º ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ò Å ÖÞ Ø Ðº ¾¼¼¼µ º º º º º º º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÑÓ ÐÐ Ò ÈÓÖØ Ö»Ä ÛÐ Ö ½ µ º º º º º º º º º º º º½ ÅÓ ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½¼º½ ÇÖ Ò Ö ÑÑ Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½¼º¾ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÙÐØÙÖ Î Á ص º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º½ ÅÓ ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ö Ö Ø Øµ º º º º º ½ ½ º½ È ÒÓÖ ÒØ ÖØ ÎÓÖ Ò ÑÓ ÐÐ Ö Ò Ù Ö ÑÓØ Ú Ø Ó¹ Ò Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º½ ÀÙ Ø Ú ÖØ ÐÙÒ Ö ÅÓ ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò º º º º º º º º º º º ¾¾ ½ º¾ À ØÓ Ö ÑÑ ÅÓ ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ½½

12 ½¾ ÁÄ ÍÆ ËÎ Ê Á ÀÆÁË

13 Ì ÐÐ ÒÚ ÖÞ Ò ¾º½ Ù Û ÐØ ËØÙ Ò ÞÙÖ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º½ Ò Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ÊÓÙØ Ò ÙÒ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º½ º¾ º º º º ÃÐ Ø ÓÒ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ÃÐ Ø ÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÃÐ Ø ÓÒ Ò ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÃÐ Ø ÓÒ Ê Ü Ú ËØ Ù ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÃÐ Ø ÓÒ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÃÐ Ø ÓÒ À Ò ÐÙÒ ÓÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ½¾º½ Î Ö Ð Ò ÙÒ ÒÒ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ½ º½ À Ò ÐÙÒ ÑÔ ÐÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ º½ ÁÒØ ÖÚ ÛÐ Ø Ò ÅÓ ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º ¾¾¾ ½ º¾ Ç Á Ò Ñ ÖÓÒ»ÉÙ ÒÒ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ½ º½ Ó ¹Ä Ø ÅÓ ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ º º º º º º º ¾¾ ½

14 ½ Ì ÄÄ ÆÎ Ê Á ÀÆÁË

15 Ã Ô Ø Ð ½ Ò ÖÙÒ ½º½ Ö ÒÒØÒ ÒØ Ö ÁÒ Ï Ò Ø ÙÒ ÈÖ Ü Ø Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Êŵ Ø Ö Ò ÙØÙÒ ÞÙ ÒÓÑÑ Ò ÖÙ Ò»ÀÓÑ ÙÖ ½ µº Î Ð ÐØ ËØÙ Ò Ú Ö Ò Ö Þ ÔÐ Ò Ò Ò Ñ Ø Ñ Å Ò Ñ ÒØ Ö ÃÙÒ Ò Þ ¹ ÙÒ Ò Ù Ò Ò Ö ØÞØ ÙÒ Ò ÔÓ Ø Ú Ò Ï Ö ÙÒ ÞÙ ÑÑ Ò Ò ÚÓÒ Ö¹ ÓÐ Ö Ö ÃÙÒ Ò Ò ÙÒ ÙÒ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö ÓÐ ÔÓ ØÙÐ ÖØ Ö ÒÖÓÓ ½ À ÒÒ Ò ¹Ì ÙÖ Ù»À Ò Ò ¾¼¼¼ Ê Ð»Ë Ö ½ µº Ö Ó Ù Ù ØÓ¹ Ñ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ð Ø Ù Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÈÖÓ Ø Ð ØØ ÙÖ ÒØ Ö Ø Ú Ï ÖØ Ò Ö ÖÙÒ Ñ Ø Ñ ÃÙÒ Òº Ð Ø Þ ÙÒ Ñ Ø Ò Ø Ò Ò ÃÙÒ Ò Ö Ò ÑØ Ò Ù ØÓÑ Ö Ä Ø Ñ Ø Ú ÞÙ Ñ Ò Òº ÓÒØ ÒÙ ÖÐ Ù Ò Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù Ò ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ñ Ø Ñ ÃÙÒ Ò ÓÛ Ö Ý Ø Ñ Ø Î Ö Ö ØÙÒ Ð ÖÒ Ã ÒÒÞ Ð Ò ÞÙÖ ÈÐ ¹ ÒÙÒ ËØ Ù ÖÙÒ ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ ÚÓÒ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ ÀÓѹ ÙÖ»Ë Ò ¾¼¼¼µº ÁÒ Ñ ÃÓÒØ ÜØ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÚÓÒ Þ Ð¹ Ö Ò Ö Ê Ð Ú ÒÞ ÓÖ Ò Ø ÓÒ Û Ø ËÔ ÖÙÒ Î Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ ÃÙÒ Ò Ø Ò ÙÒØ Ö Ø ØÞØ ÙÒ Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ö Ø ¹ ÐÙÒ Ò Ñ Ø Ö Ø Ñ ÙÒ Ò Ö Ø Ñ ÃÙÒ Ò ÓÒØ Ø ÓÔØ Ñ Öغ ÁÒ Ö ÈÖ Ü Þ Ø Ö Ô ÒÞ ÞÛ Ò Ò ÔÖÙ ÙÒ Ï Ö Ð Ø ÁÑÔÐ Ñ Ò¹ Ø ÖÙÒ ÚÓÒ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÖØ Ù º ½ Ð Ñ Ð Ö Ò ÙÒ Ò Û Ö Ò ÃÓÒÞ ÒØÖ Ø ÓÒ Ù ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Î ÖÒ Ð ÙÒ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ö Ò ÃÓÒØ ÜØ º º Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÙÒ Å Ò Ò Ò ÒÒغ Ø Ø ÐÐÙÒ Ø ÓÒ ÖÙ ÒØ Ñ Ø Ö Ò Ò ÚÓÒ ËØÙ Ò ÞÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Þ Ò Ò Ö ÈÖ Ü ½ Å Ö Ø ÓÖ ÙÒ ØÙ Ò Þ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÖØÒ Ö ÔÖÓ ÒÓ Ø Þ ÖØ Ò Ò Ò Ø Ö Ð Ð Ò Ò ÈÖÓ Ø ÚÓÒ ± Ò ¾¼¼½ Ù ¼± Ò ¾¼¼ Å Ø ÖÓÙÔ Ö Ð Ø Ú ÖØ Ò ¹ Ø Ú Ò Ù Ø Ò ÙÒ Ò ÒÒØ Ù Ò Ö Í˹ Ñ Ö Ò Ò ËØÙ Ð ÚÓÒ ¾ ± Ë Ø ÖÒÖ Ø º Ò Ò Å Ö Ø ÓÖ ÙÒ Ò Ø ØÙØ Ó Ò Ò Ö Ò Ò Ñ Ò ÐÒ ÓÖ Ò ØÓÖ ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò ÓÛ Ð Ò ÆÙØÞ Ö Þ ÔØ ÒÞ Ò Ò Ø Ò Ò Ò ÙÒ Ò ÐØ Ò ÈÖÓ Ð Ñ À ÖÖÑ ÒÒ ¾¼¼½µº ½

16 ½ à ÈÁÌ Ä ½º ÁÆ ÀÊÍÆ Ú Ð ÈÖÓ Ø Ø ÖÒº ÓÒ ¾¼¼½µ Þ ÖØ Ð Ö Ð Ð Ò Ò ÈÖÓ¹ Ø Ù ¼± ÙÒ Ø ÐÐØ Ø Ð Ù ÒÒ Ö Ð Ö Ð ØÞØ Ò Ö Â Ö ¹ ØÖÓØÞ Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ¹ ÓÒ Ø ÒØ Ð Ò Øº ¾ ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ØÖ Ø Ò Ò ÖÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ¹ Ù Ð Ø ÒÓÐÓ ÈÖÓ Ø ÙÒ Ú Ö ÙÑ Ò Ø Ú Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ö ÙÒ Ñ Ò Ð Ö Ô Ø º ËÓÑ Ø Ø Ö ÓÖ ÙÒ Ö ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÒ Ö Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ ÓÛ Ö ÁÒØ Ö Ô Ò ÒÞ Ñ Ø Ñ ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÃÓÒØ ÜØ ÚÓÒ Û Ò ØÐ Ñ ÁÒØ Ö¹ ÙÒ ÔÖ Ø Ö ÙØÙÒ Ê» ØØ Ö ¾¼¼¼ ÇÖÐ ÓÛ»ÊÓ Ý ½ ½µº ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Þ ÐØ Ù Ò ÒØ Ö Ø Ú ØÖ ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ ÆÙØÞ Ö Ñ ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒØ ÜØ Ð ÖÑ Ò Ø Ñ Ø Öغ ÆÙØÞÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÓÐÐ Ð Ò ÝÒ Ñ ¹ Ö ÈÖÓÞ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÆÙØÞ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ ÇÖ¹ Ò Ø ÓÒ Ö Ò Û Ö Òº Ð Ø ÓÖ Ø Ö Ê Ñ Ò Ø Ø Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ ÒØ ÓÒÝ Ò Ò Ò Ö Ö Ù Ð Ò ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÞÛ ¹ Ò À Ò ÐÙÒ ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ Ú ÖÑ ØØ Ðغ Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ø Ò ÓÞ ÐÛ Ò ØÐ Ì ÓÖ ¹ Ö Ò ÒÙÒ Ö Ò ÐÝ ÚÓÒ ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÖ Û Ò ØÐ Ö Ø Ò ÑÓÒ ØÖ ÖØ ÛÙÖ º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓ¹ ÐÓ Û Ö Ñ ÃÓÒØ ÜØ ÓÞ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö Òº Ô Ð Û Û Ö ÆÙØÞ Ö Þ ÔØ ÒÞ Ò Ø Ð ÓÐ ÖØ Î Ö Ð ØÖ Ø Ø ÓÒ ÖÒ ÆÙØÞÙÒ Ñ ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ò Ë ØØ Ò ÙÒØ Ö Ö Ø ÙÒ Ö Ô Þ Ò Ê Ñ Ò Ò¹ ÙÒ Ò ÙÒ ÒØ ÒØ ÓÒ Ð Ò À Ò ÐÒ ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ð º Ò ½ ˺ ¾ ½ µ ÖØ Ñ Ê Ñ Ò Ò Ö ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Ù Ò ¹ Ô Ð Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÙÒ Ø ÐÐØ Ø ÞÙ Ó Ø Ò È ÒÓÑ Ò Ò Ö Ô ÖØ ÐÐ Ò Ù ÙÒ Ö Ö¹ Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ö Ò ÖÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò Ø Ö¹ ÖØ Ù Ð ÞÙ Ú Ö ÐÐ Ñ Ò ÖÒ Ö Ò Ò ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÃÖ Ø Ò Ð ÓÑÑ Ò ÓÞ Ð ÃÖ Ø Û Ö Òº Î ÐÑ Ö Ø Ö ÞÙ ÞÙ Ò À Ò ÐÒ¹ Ò ÓÛÓ Ð Ö Ò Ð Ù Î Ö ÐØ Ò Ò Ö Ö Ö Ü Ú Ñ Ö Ö ÁÒØ ÒØ ÓÒ Ò Ø Ù ÖÒ Ö Ð Ú Òغ Ø Ö Ï Ò Ð Ò Ø ÙÒ Ò ÚÓÒ Ò Ö Ò ØÖÙÑ ÒØ ÐÐ Ò ÞÙ Ò Ñ ÙÖ À Ò ÐÒ Øº Æ ÙÖ Ø Ö Ä Ø Ö ØÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø Ó¹ ¾ Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ Ë Ø ÖÒ Ò ÈÖÓ Ø ÒÒ Ùº º Ñ ÃÓÒØ ÜØ ÈÖÓ Ù Ø Ú ØØ Ô ¹ Ö ÓÜÓÒ ¹ È ÒÓÑ Ò Ö Ð Ò Ò ÃÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÞÛ Ò ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ Ø ÒÓÐÓ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ù Ø Ú ØØ ¹ Ö ÐÖØ Û Ö Ò È ÓØ»Ê Û Ð»Ï Ò ¾¼¼½ ˺ ½ µº Ò Ò Ø Ù Ù Ø Ú Ï ÖÒ ÑÙÒ Ò Ë Ø ÖÒ Û ÒÒ Ê ÙÐØ Ø Ò Ø ÖÛ ÖØÙÒ Ò ØÖ Ò Ö ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ» ÓÒ ÖÑ Ø ÓÒ¹È Ö Ñ Ò Ò Ø ÓÖ Ø Ò Ö ÐÖÙÒ Ò ØÞ Ð Öغ Ï Å ÖÞ Ø Ðº ¾¼¼¼ ˺ µ Ø Ø ÐÐ Ò Ò Ò ÖÙÒ Ò Ò Ö ÙÖ ÔÖ Ò Ð Ò ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ Ð Ù Ò ÒÔ ÙÒ Ò Ò Ò Ù ÙºÍº Ò Ø ÒØ Þ Ô ÖØ ¹ Ò Ø Ò Ò Ø Ð Ë Ø ÖÒ ÞÙ Ò Ö Ò Ú ÐÑ Ö Ø Ò ÒÔ ÙÒ ÚÓÒ ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Å Ö Ñ Ð ÚÓÒ Ö ÓÐ Ö Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Òº ÁÒ Ò ØØ º ÙÒ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò Ù Û ÐØ ËØÙ Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ

17 ½º¾º ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆËÏÁËË ÆË À ÌÄÁ À ÍÆ Á ÊÍÆ ½ Ò Ò Ö Ø Û Ö Ø Ø ÐÐØ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ À Ò ÐÒ Ò ÙÑ ¹ Ö Ø Ø Û Ö º ÇÖÐ ÓÛ Ö Ò Ö Ò Ö ÚÓÒ Ò Ò Ô Ö ÖØ Ò Ì ÓÖ Ö Ù Ð ØØ ÚÓÒ Ì ÒÓÐÓ ÙÒØ Ö Ø ØÞØ Ø Ø ÐÐÙÒ ÙÖ Ö ÓÖ ¹ ÖÙÒ È Ý ÓÐÓ ÆÙØÞ Ö Ò Ò ÐÝ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÞÙ ÒØ Ö Ö Ò ººº ÙØÙÖ Ö Ö ÓÙÐ Ò Ø ÖÓÑ ØØ Ò Ò ÑÓÖ Ö ÙÐÐÝ ØÓ Ø Ñ Ò Ò Ò ÑÓØ ÓÒ Ð ØØ Ñ ÒØ Ø Ø Ù Ö Ú ÐÓÔ ÓÖ Ø Ø ¹ ÒÓÐÓ Ø Ý Ù º ººº ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ØØ Ñ ÒØ Ò Ñ Ò Ò ÓÙÐ Ó Ö Ö Ö ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ö Ò Ó ØÖÙØÙÖ Ð Ö ÔÓÒ Ò Ø Ý Ù Ö Ø Ý Ò Û Ø Ø ÒÓÐÓ Ò ÔÖ Ø º ÇÖÐ ¹ ÓÛ ¾¼¼¼ ˺ ¾ Ê Ð Ú ÒÞ Ö ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ö À Ò ÐÒ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÙÒ ¹ ØÖ ØØ Ò Û ÓÖ ÙÒ Ö Ò Ò Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ô Ý ÓÐÓ Ä ÛÐ Ö ½ ÊÓ Ò Ø Ð ¾¼¼¼ Ï Ò ÖØ ½ µ Þ Òº Ò Ñ Ø Ö ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ò ÓÒ¹ Ö Ò Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ö ÊÓÙØ Ò Û Ò Ò Ó ÙØÙÒ º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Û Ö Ò Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ð Ò ÓÐ Ò Ø¹ÖÓÙØ Ò ÖØ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØÙ Ð ÖØ Ò Ö Ö À Ò ÐÒ ÑÓØ Ú Ø ÓÒ Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ú Ö Ò Øº Ö ÒÒØÒ ÒØ Ö Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÒØ Ö Ø Ú Ò ÅÓ ÐÐ Ù Ö Ò Ò Ö ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ñ Ê Ñ Ò Ö Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ù ÙØ ÙÒ ÃÓÒ ØÖÙ Ø Ö ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ö Ø Øº ÅÓ ÐÐ ÓÐÐ Ò ÓÑÔÐ Ü Ò Ù ÑÑ Ò¹ Ò ÞÛ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒ Ö ÊÓÐÐ Ò Ú Ù ÐÐ Ò ÆÙع Þ Ö ÓÛ Ò Ô Þ Ò Ê ÐÒ ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ø ÐÐ Òº ÅÓ ÐÐ Û Ö Ò Ö ÐÐ ØÙ Ò Ö Ù Û ÐØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Û Ò¹ Ø ÙÑ Ñ ÅÓ ÐÐ ÔÓ ØÙÐ ÖØ Ò ÒÒ Ñ Ò Ö Ê Ð ØØ ÞÙ ÔÖ Ò ÙÒ Ö Ò Ö ÐÐ ØÙ Ò Ö Ö ØÙÒ ÅÓ ÐÐ Ò Ò ÞÙ Ð Òº Ð Ø ÐÐÙÒ Ø Ò Ò Ö Ì ÓÖ Ð ÙÒ Ù À Ò ÐÙÒ ÑÔ ÐÙÒ Ò Ö ÈÖ Ü ÞÙ Ò Ñ Ø ÞÙ Ò Ø ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò ÚÓÒ Ò Ö ÛÓÒÒ Ò Ò Ò Ø Ò ÔÖÓ Ø Ö Ò ÒÒ Òº ½º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò ØÐ ÙÒ ÖÙÒ ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ö ÓÐ Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò ØÐ Ò Ö ÒÒØÒ ¹ ÙÒ Ö Ò ÙÒ ÞÙ ÑÑ Ò Ò º ÁÑ Ó Ù Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓÞ Ò Å Ø Ö Ø ÖÒ Ò Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÐÙÒ Ö Ð Ú ÒØ Ï Ò Ð ÖÒº Ö ÞÙ ¹ ÔÙÒ Ø Ø Ö Å Ò Ö Ñ Ê Ñ Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ï Ò Ò Ò Ð Ö Ò Ø ÙÑ Ò À Ò ÐÒ ÞÙ Ø Ù ÖÒº À Ò ÐÙÒ Ö Ð Ú ÒØ Ï Ò ÙÒ Ò ÈÖÓÞ Ö Ï Ò Ú ÖÑ ØØÐÙÒ Ò ÖØ ÑÑ ÖÑ ÒÒ ½ ˺ ¾µ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ

18 ½ à ÈÁÌ Ä ½º ÁÆ ÀÊÍÆ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö ÌÖ Ò Ö ÚÓÒ Ï Ò ÙÒ Å ÒÙÒ Ò Ð Ó Ò ÈÖÓÞ µ ÙÒ Ö Ò Ò ÓÐ Ò ÈÖÓÞ ÛÓ Ñ Ê Þ ¹ Ô ÒØ Ò Ò Ï Ò Ú ÖÒ ÖÙÒ ÒØ Ø Ø Ò Û Ø Ö À Ò ÐÒ Ò Ùغ Ò ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ö À Ò ÐÙÒ Ø ÐÐØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ö ÇÖÐ ÓÛ¹»ÊÓ Ý ½ ½µ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÙÒØ Ö Ø ØÞØ Ò ÌÖ Ò Ö ÚÓÒ Ï Ò ÙÖ ËÔ ÖÙÒ Î Ö Ö ØÙÒ ÙÒ Î ÖØ ÐÙÒ ÚÓÒ Ø Òº Û ÒØÐ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ½µ ÓÑÔÙØ Ö Ö Î Ö Ö ¹ ØÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÐØ Ò ÙÒ ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¾µ Ì Ð ÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ì ÐÒ Ñ Ö Ö Ê ÙÑ ÙÒ Ø ÒÛ Ñ Ø Ò Ò Ö Ú Ö Ò Ò µ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ¹ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ò ÙÒ µ ÁÒØ ¹ Ö Ø ÓÒ Ø Ð ÖØ Ö ÁÒ ÐØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ì ÜØ Ð ÙÒ ÌÓÒ Ê» ØØ Ö Ëº µº ½º Ù Ù Ö Ö Ø ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ø Ò ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÜÔÐÓÖ Ø Ú ÐÐ ØÙ Ò Ö Ì Ð Ð ÖØ Øº Ò Ö Ð Ö Ò Ù Ù Ö Ö Ø Û Ö Ò Ð ÙÒ ½º½ Ö Ø ÐÐغ ÁÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ö Ö Ø Ö ÓÐ Ø Ø ÓÖ Ø ÙÒ ÖÙÒ Û Ö Ò Ò ØÓÖ Ò ÖÙÒ Ð Ò ÞÙ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ ÙÒ ÇÖ Ò ¹ Ø ÓÒ Ò Ö Ò ÙÒ Ì ÓÖ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ Ò ÙÒ Ö Ò Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÓÖ ÙÒ ÞÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ø ÐÐغ Ù Û ÐØ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ò Û Ö Ò ÞÞ Öغ ÁÑ ÞÛ Ø Ò Ì Ð Û Ö Ò ÅÓ ÐÐ ÒØÛ ÐØ Ù Ò Ø ÓÖ Ø Ò Ö¹ ÒÒØÒ Ò ÖØ ÙÒ ÙÖ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ð Ò Þ ÒØÖ Ð ÃÓÒ ØÖÙ Ø ÖÛ Ø Öغ ÁÒ Ò Ö ÑÔ Ö Ò ÒÞ Ð ÐÐ ØÙ Ò Ö Ù Û ÐØ Ò ÇÖ Ò Ø ¹ ÓÒ Û Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ò Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò ÐÝ ÖØ ÙÑ ØÝÔ À Ò ÐÙÒ ÑÙ Ø Ö ÞÙ ÒØ Þ Ö Ò ÞÛ Ö ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ô Þ Ø Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ö Ò Ò Ò Ò Ö ÐÐ ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ò Ø Ö Òº Ö Ò Ö ÒÞ Ð ÐÐ ØÙ Û Ö Ò Ö Ò ÞÓ Ò ÙÑ ÅÓ ÐÐ ÞÙ ÔÖ Ò ÙÒ ÞÙ ÑÓ Þ Ö Òº ÁÑ Ö ØØ Ò Ì Ð Û Ö Ö Ö Ø Ø ÅÓ ÐÐ Ø ÐÐ ÖØ ÙÒ Ð ÒÞ ØÐ ¹ Ö ÈÖÓÞ Ö Ø ÐÐغ Å Ø À Ò ÐÙÒ ÑÔ ÐÙÒ Ò Ö ÈÖ Ü ÙÒ ÒÖ ¹ ÙÒ Ò Ö Û Ø Ö ÓÖ ÙÒ ÔÖÓ Ø Ð Ø ÚÓÖÐ Ò Ö Øº Å Ø Ñ Ð Ö ÐÖÙÒ Ö Ø Ö Ø Ò ÞÙ Ö Ò ÛÙÖ Ð ÓÖ ÙÒ Ò Ò Å ÙÒ ÚÓÒ Ì ÓÖ ÙÒ ÑÔ Ö Û ÐØ Ú Ðº Ä ÑÒ ½ ˺ ¾¼½µº

19 ½º º Í Í Ê Ê ÁÌ ½ Erkenntnisinteresse Entwicklung eines integrativen Modells, das die Zusammenhänge zwischen Technologie, Organisation und Organisationsmitglied beschreibt. Formulierung von Handlungsempfehlungen für die Praxis. CRM-Technologie Grundzüge des beziehungsorientierten Ansatzes und Einführung in die Informationstechnologie für das Customer Relationship Management. Theorie der Strukturierung Darstellung der Theorie der Strukturierung und ihrer Anwendung in der Forschung zu Informationstechnologie in Organisationen. Motivationstheorie Darstellung ausgewählter Prozesstheorien zur Motivation. Kontextualisierung mit der Strukturierung. Entwicklung eines Modells Entwicklung eines Modells, das die Motivation des Organisationsmitglieds in die Strukturierung integriert. Fallstudie Analyse der Implementierung, Transformation und Institutionalisierung einer CRM-Technologie in einer Organisation. Prüfung des Modells. Überarbeitetes Modell Basierend auf den Ergebnissen der Fallstudie Überarbeitung des Modells. Transfer in die Praxis Handlungsempfehlung für die Implementierung von CRM-Technologie in Organisationen. Aufzeigen von Forschungsbedarf. Ð ÙÒ ½º½ Ù Ù Ö Ö Ø

20 ¾¼ à ÈÁÌ Ä ½º ÁÆ ÀÊÍÆ

21 Ì Ð Á Ì ÓÖ Ø ÖÙÒ Ð Ò ¾½

22

23 Ã Ô Ø Ð ¾ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ ¾º½ Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ØÞ ØÖ Ø Ù Ö ØÙÒ Ò Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ù Ù Ù ÙÒ È ÚÓÒ ¹ Þ ÙÒ Ò ÞÙ Ö Ò ÔÖÓ Ø Ð Ò ÃÙÒ Ò Ø Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò Ò Ö Û Ò¹ ØÐ Ò ÓÖ ÙÒ ÙÒ Ö ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ò ÈÖ Ü ÞÙ Ò Ñ Ì Ñ ÚÓÒ Ó Ñ ÁÒØ Ö ÛÓÖ Òº ÐÖ ÈÙ Ð Ø ÓÒ Ò ÞÙ Ò Ø ÐÛ ÝÒÓÒÝÑ Ú ÖÛ Ò Ø Ò Þ ÒÙÒ Ò Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ ½ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò ÃÙÒ Ò Ò ÙÒ ¹ ÞÛº ÃÙÒ Ò Þ ÙÒ Ñ Ò Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ ¹ Ö Ò ÙØÙÒ Ì Ñ Ò Ö Û Ò ØÐ Ò ÓÖ ÙÒ º ËÔ Þ ÖÙÔÔ Ò ÚÓÒ ÖÙ Ú Ö Ò Ò Ø Ò Ñ Ø ÊÅ ÙÒ Ò ÁÒ Ù¹ ØÖ ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö ¹ ÙÒ Ö ØÙÒ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò ÒÙØÞØ Þ ÒÙÒ ÙÑ Ò Î ÐÞ Ð Ò Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÙÒ ÈÖÓ Ù Ø Ò ÞÙ Ú ÖÑ Ö Ø Òº Ï Ø Ò Ù Ò ÊÅ ÃÙÒ ÒÓÖ ÒØ ÖÙÒ Ø Ø Ö Ø Ð ÖÙÒ Å Ö Ø Ò Ò Ò ½ ¼ Ö Â Ö Ò Ò Ï Ò Ø ÙÒ ÈÖ Ü Ò ÒØ Ö Ð Ö ¹ Ø Ò Ø Ð Ñ Ö ØÓÖ ÒØ ÖØ Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÖÙÒ ÁÒ Ö Ò Ø ÓÒ Ö Ñ Ö Ò Å Ö Ø Ò Ó Ø ÓÒ Û Ö ÙØÐ Ù Å Ö Ø Ò ÈÐ ¹ ÒÙÒ ÙÖ ÖÙÒ ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ ÚÓÒ Ù Ø Ù ÔÖÓÞ Ò ÞÛ Ò Å Ö ØÔ Öع Ò ÖÒ Ø ÃÓØÐ Ö» Ð Ñ Ð ¾¼¼½ ˺ ½¾ Å ÖØ ¾¼¼¼ ˺ µº Ù Ø Ù ÞÓ Ò Å Ö Ø Ò Ó Ù ÖØ Ò ÙÐÖ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÛÓ Æ Ù ÙÒ Ò ÕÙ Ò Ñ ÃÓÒØ ÜØ Þ Ð Ö Ò Ø Ñ Ø Ò Ù ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ø ÖØ Û Ö Òº ÁÒ Û ØØ Û Ö ÒØ Ò Ú Ò ÅÖ Ø Ò Ø Ò Å ØÚ ÖÐ ÖÙÒ ØÞÙ Ø ÐÐ Ò Ñ Ï Ò Ð Ò Ø ÖÑ Ö Ø ÞÙÑ ÃÙ ÖÑ Ö Ø Ñ Ò Ø Öغ ÁÑ Ë ÒÒ Ö Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ø ÖØ ÖÖÝ ½ ˺ ¾ µ Å Ö Ø Ò Ò Û Ù¹ ØÓÑ Ö ÓÒÐÝ ÙÒ ÖØ Ö ØÑ Ð Þ ÒÙÒ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò Ð ØØÖ Ø Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ò ººº Ò Ò Ò Ù ØÓÑ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ô Òº ½ ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Þ ÒÙÒ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ð ÖÓÒÝÑ ÊÅ Ú ÖÛ Ò Øº ¾

24 ¾ à ÈÁÌ Ä ¾º ÍËÌÇÅ Ê Ê Ä ÌÁÇÆËÀÁÈ Å Æ Å ÆÌ Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ØÞ Ø ÐÐØ Ò Ò È Ö Ô Ø Ú ÒÛ Ð Öº Ö ØÖ Ø ÓÒ ÐÐ Å Ò Ñ ÒØ Ò ØÞ Å Ö Ø Ò Û Ö ÙÖ Ò ÔÖ ÑÖ ÒØ Ö Ø ¹ ÓÒ ÞÓ Ò Å Ö Ø Ò ÖÛ Ø ÖØ ÖÙ Ò» ÙÒ ½ ˺ µº Ö ÒÖÓÓ ½ µ Ø Ñ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Ò Ò È Ö Ñ ÒÛ Ð Ö ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ ÖÙÒ Ñ Å Ö Ø Ò Ð Øº ¾ ÁÒ Ò Ö Ò Ø ÓÒ Þ ÙÒ ÓÖ ¹ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ ÓÐ Ø Ö ÖÖÝ ½ µ ÙÒ Ö ÒÞØ Ò Ò Ø ÓÒ ÙÑ Ã ÖÒÞ Ð Ö ÈÖÓ Ø Ð ØØ Ö Ø Þ ÙÒ Å Ö Ø Ò ØÓ Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Û Ø Ù ØÓÑ Ö Ò ÓØ Ö Ô ÖØÒ Ö Ø ÔÖÓ Ø Ó Ø Ø Ø Ó Ø Ú Ó Ø Ô ÖØ ÒÚÓÐÚ Ö Ñ Øº Ì Ú Ý ÑÙØÙ Ð Ü Ò Ò ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó ÔÖÓÑ º Ö ÒÖÓÓ ½ ¼ ˺ ½ ËÔ Þ ØØ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Ø Ò ÓÐ Ò Ò Ö Ô Ø Ò Ö Ò Ø ½µ ½ ½¹ Þ ÙÒ ÞÛ Ò ÃÙÒ ÙÒ ÇÖ Ò Ø ÓÒ º º Ø ÙÑ Ò Ú Ù Ð ÖØ Þ ÙÒ Ò ¾µ Ö ÒØ Ö Ø Ú ÈÖÓÞ ÙÒ Ò Ø ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ñ ÒØÖÙÑ ÛÓ Ú ÖØ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ï ÖØ Ô ÙÒ ØØ ÞÙÒ ÑÑØ ÙÒ µ Ï ÖØ Ô ÙÒ ÖØ Ù ÁÒØ Ö Ô Ò¹ ÒÞ ÙÒ Ô ÖØÒ Ö ØÐ Ö ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ë Ø»È ÖÚ Ø Ý Ö ¾¼¼¾ ˺ ½¼ µº ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ö È ÖØÒ Ö Ò Ö Ï ÖØ Ô ÙÒ ØØ Ò Þ ÙÒ Ò ØÞÛ Ö Û Ö Ò Ö Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ ÅÓÖ Ò»ÀÙÒØ ½ ˺ ¾ µ ÙØÐ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò Ö Ö ØÓ ÐÐ Ñ Ö Ø Ò Ø Ú Ø Ö Ø Ø Ø Ð Ò Ú ÐÓÔ Ò Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ù ÙÐ Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ü¹ Ò Ò ººº ÙÔÔÐ Ö Ð Ø Ö Ð ÙÝ Ö Ò ÒØ Ö Ð Ô ÖØÒ Ö Ô º Ö ÙÖÞ Ò ØÓÖ Ö ÓÐÐ Ñ Ø Ö Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ ÖÖÝ ¾¼¼¾ ˺ µ ÐÓ Ò Û Ö Ò Ö Ò Ò ÓÖ ÒÖ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ ½ Û Ø Ö ÒØÛ ÐØ ÙÒ Ò ÒØ Ö Ø Ú Ò Ø ÓÒ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Ð È ÐÓ ÓÔ Ð ÖØ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Ñ Ö Ø Ò Ø Ø Ø Ô ÐÓ ÓÔ Ý ÒÓØ Ù Ø ØÖ Ø Ý Û Ý Ó Ø Ò Ò ÓÙØ Ù ØÓÑ Ö Ñ Ö Ø Ò Ò Ú ÐÙ ¹Ö Ø ÓÒ ÒÓØ Ù Ø Ø Ó Ø Ò ÕÙ ØÓÓÐ Ò Ø Ø º Ê Ð Ø ÓÒ Ô Ñ Ö Ø Ò ÓÐ Ø ÙÑ Ó ÒØ Ö Ø Ô ÖØ Ø Ø Ö Ú Öѳ Ñ Ö Ø Ò ÓÑÔ Ø Ò º ÖÖÝ ¾¼¼¾ ˺ ¾ Ö ÒÖÓÓ ÖØ ¹ ÐÐ Ö Ò Ò Ò Ö ÙÒÓØ ¹ Ò ÃÓÒÞ ÔØ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö¹ Ø Ò Ò Ö ÈÖ Ü Ò Ø Ò Ù Ø ÙÒ Þ Ø ÖØ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÐÐ Ö ËÔÖ ÛÓÖØ Ñ Ö ÒØ ÝÓÙ³ ØØ Ö Ú Ö Ò Ò Ú ÖÝ ØÓÛÒ Ö ÒÖÓÓ ½ ˺ ½ µº Ö Ø ÐÐØ Ø Þ ÙÒ Ñ Ò Ñ ÒØ Ñ Ä Ù Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÓÑÔÐ Ü Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÖÒ Ø ÛÙÖ º Ö ÒÖÓÓ Ò Ì Ø Ð ÖÓÑ Å Ö Ø Ò Å Ü ØÓ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò ÌÓÛ Ö Ô Ö Ñ Ø Ò Å Ö Ø Ò Û ÐØ Ø Ø ÓÑ Ø Ù Ð Ò ÔÖÓÚÓ ÒØ Ù ÓÖ ÖÙÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ö Ò Ö Ï Ò Ø ÐØ Ò ÈÖ ÒÞ Ô Ò À Ò Ð ÞÙ ÙØ Ö Òº ÒÐ Ñ Ø Ø Ø Ù Ò Ö ÙØ ÔÖ Ò ÈÙ Ð Ø ÓÒ Ò ØÖ Ô Þ ÖØ Ò ÐÓ Ñ Ø Ì ÒØ ÑÑ Þ ÙÒ Ô ÞÙ Ö Ñ ÙÒ ÃÙÒ Ò ÆÙØÞ Ò ÔÖ Ø Þ ÖØ Øº

25 ¾º¾º Á Ä Ê Á ÀÍÆ ËÇÊÁ ÆÌÁ ÊÍÆ ¾ ¾º¾ Ð Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖÙÒ Ö Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò ØÞ Ú Ö ÓÐ Ø ÓÒÓÑ ÙÒ Ô Ý Ó Ö ¹ Ð Ö Ò Ï Ö ÙÒ ÓÛÓ Ð Ò ÒÒ Ò Ð Ù Ò Ù Ò Ö Ø Ø Ò ÒÒ ÖÙ Ò» ÙÒ ½ ˺ ½µº ÓÒÓÑ Ò Ð ÓÖ ÒØ Ö Ò Ñ Ø ¹ Ò Ò Ð Ý Ø Ñ Ò Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Û ÍÑ ØÞ Û ÒÒ ÙÒ Ê ÒØ Ð Øغ Ö Ò Ù Ò Ö ÊŹËØÖ Ø ÙÒ Ö Ö ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø Ø Ð Û Öع ØÐ Ð ÖÖ Ø Û Ö Ò ÒÒ Ò ÑÓÒ ØÖ ÖØ Ò ÑÔ Ö Ò ËØÙ Ò Ö Ò ÒÞÛ ÖØ Ø Ò Ö Ê Ù Ø ÓÒ Ö ÃÙÒ Ò Û Ò ÖÙÒ Ö Ø ÙÑ ± Ò ËØ ÖÙÒ Û ÒÒ ÙÑ ¼± Ø Ø ÐÐØ Ê Ð»Ë Ö ½ µº Ö Ù Ù ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò Ö Ô ÖØÒ Ö ØÐ Ö ÃÙÒ Ò¹Ä Ö ÒØ Ò Þ ÙÒ Ò Þ ÐØ Ù Ò Ê Ù Ø ÓÒ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÖÓÙØ ¹ Ò ÖØ Û Ö Ò ÙÒ Ò Ø ÑÑ Ö Ò Ù Ù Ò ÐØ Û Ö Ò Ñ Ò ÃÓØÐ Ö ½ ˺ ½½µº Æ Ò Ö Ê Ù Ø ÓÒ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò Û Ö Ò ÓÒÓÑ Ð Ùº º ÙÖ Ø ÖØ Ï Ö Ù Ö Ø Ï Ø Ö ÑÔ ÐÙÒ Ö Ø Ã Ù Ö ÕÙ ÒÞ Ù ØÞ Ù ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ò Ñ ÒØ Ö ÃÙÒ Ò Ñ Ä ØÙÒ Ö Ø ÐÐÙÒ ¹ ÔÖÓÞ ÖÞ ÐØ Å Ý Ö» Ð Ñ Ð Ù Ö ¾¼¼¼ ˺ ½½½µº ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ÃÙÒ Ò Ò Ò Ä ØÙÒ Ö Ø ÐÐÙÒ ÔÖÓÞ ÒØ Ò ÖØ ÓÒÓÑ Ø Ò Ö Ð ÙÒ ÙÒ Ð Ü Ð ÖÙÒ ÙÒ ËØ ÖÙÒ Ö Þ ÒÞ ÓÔ Ö Ø Ú Ö ÒØ ÖÓÖ¹ Ò Ø ÓÒ Ð Ö Ù Ø Ù ÔÖÓÞ ÖÙ Ò» ÙÒ ½ ˺ ½µ Ñ Ò Ø Ö Òº Ô Ý Ó Ö Ò Ð ØÖ Ò ÑÓØ ÓÒ Ð ÃÓÒ ØÖÙ Ø Û Ù Ö Ò¹ Ø Î ÖØÖ Ù Ò ÙÒ ÓÑÑ ØÑ ÒØ ÐÐ Ö ½ ˺ µº Ò ÒÒ Ò Ö Ø Ø Ò Ð Ò Ñ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ ÖÓ Ö Ê Ð Ú ÒÞ ÉÙ Ð ØØ Ö Ò ØÐ ØÙÒ ÙÒ ÈÖÓ Ù Ø ÚÓÒ Ò Ø Ò ÙÒ Ö ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ð Ö Ø ÑÑØ Û Ö Ö¹ ÖÝ ½ ˺ µº ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ð Ö Ñ Ø Ö Ø Ñ ÃÙÒ Ò ÓÒØ Ø Ò Ö Ù Ù ÙÒ È Ö ÃÙÒ Ò Þ ÙÒ ÚÓÒ ÒØ Ò Ö ÙØÙÒ ÒÒ Ñ Ø Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ð ÖÒ ÙØ Ö ÃÙÒ Ò Þ ÙÒ Î ÖØÖ Ù Ò ÙÒ Ö ÖÛ ÖØÙÒ Ò Ù Ê Ð ½ ˺ µº Ñ Ø Ö ÃÙÒ ÒÞÙ Ö Ò¹ Ø Ò Ö Ø Ö Ï ÐÛ Ö ÙÒ Ø Ò Ò Ñ Ø Ö Ø Ö Ö Ø Ø Ò Ð Ò Ùº º Ø ÖØ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ Ò Ö Ö ÐÞ Ø Ò Ö Ò Ö ÐÙ ØÙ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ¹ ÖØ ÈÖÓ Ù Ø Ú ØØ ÀÓÑ ÙÖ» ÖÙ Ò ½ ˺ ½ µº ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ö ÃÙÒ Ò Ò ÙÒ Ù Ö ØÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÖ ÒØ ÖØ Ò È Ö Ô Ø Ú Ø ÐÐØ ÒÙÖ Ò Ñ Ð Ö Ò ØÞ Öº Ï Ø Ö Ø ÓÖ Ø ÃÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ö ÐÖÙÒ Ò Ò Ò ÓÞ ÐÔ Ý ÓÐÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ ÖØ ÙÒ Ú Ö ÐØ Ò Û Ò ØÐ È Ö¹ Ô Ø Ú º Ò Ò Ö Ð Ö Ø ÓÖ Ø Ò Ö ÐÖÙÒ Ò ØÞ Ð ÖÒ ÀÓÑ ÙÖ» ÖÙ Ò ½ ˺ ½½ º

26 ¾ ¾º à ÈÁÌ Ä ¾º ÍËÌÇÅ Ê Ê Ä ÌÁÇÆËÀÁÈ Å Æ Å ÆÌ Ê Ð Ú ÒÞ ÚÓÒ ÊÅ Ö Ó Ñ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ ÙÑ Ò Ò Ù È Ö Ñ Ñ Å Ö Ø Ò Ò ÐØ ÛÙÖ Ñ Û Ò ØÐ Ò ÙÖ ÓÒØÖÓÚ Ö Ò ÐØ Ú Ðº Ù ½ ÖÙ Ò» ÙÒ ½ µº Ï Ø Ö ½ ¾ ˺ µ ÖØ Ò Ö Å Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò Ò Ò Ù ÃÓÒÞ ÔØ Ø ÐÐ Ö Ò Ñ À Ò ÐÒ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÓÛ Ò Ö ÓÖ ÙÒ ÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÐÐ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Ò ÑÙ ººº Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ñ Ö Ø Ò ÒÓØ Ò Û Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ø Ò Ò º ÀÓÛ ¹ Ú Ö Ø Ö ÔÔ Ö ØÓ Ú Ò ÖÐÝ ÐÓÒ Ô Ö Ó Ó Ø Ñ Û Ò Ø Û ÒÓØ ØÓÔ ÔÖ ÓÖ ØÝ ÓÖ ÑÓ Ø ÓÑÔ Ò Ò Ø Û ÒÓØ Ô ÖØ Ó Ø ÓÒ ÔØÙ Ð ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ð Ò Ñ ÔÐ Ò º À Ö Û Ö Ö Ù ÙÒ ÚÓÒ ÀÓÑ ÙÖ» ÖÙ Ò ½ ˺ µ ÓÐ Ø ÃÓÒÞ ÔØ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò Ò Ò Û ÒØÐ Ò Ö Ò Ö Ï Ò¹ Ø Þ ÔØ ÒÞ ÙÒ Ò Ø ÙÒ ÒÞÛ Ò ÜÔÐ Þ Ø Ó Ö ÑÔÐ Þ Ø ººº Ø Ö Ú Ö Ö Ø Ø Øº ÁÑ Â Ö ¾¼¼¾ Ö Ø ÖØ ÖÖÝ Ëº ½ µ ÒØÛ ÐÙÒ ¹ Þ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Ø ½ ÙÒ Ø ÐÐØ Ø Ö Ø Ø Ó Ø Ñ Ø Ò Ò Øº Ï ÒØÐ Ö Ö Ô ÙÒ Ñ ÁÒØ Ö Ò Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ö Ø Ò Ø Å ØØ Ö ½ ¼ Ö Â Ö Ø Ò Ò Ö Ò ÐÝ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ º Ù ÙÒ Ø ÓÒ ÖÙ ÒØ Ñ Ø È ÐÑ Ö ¾¼¼¾ ˺ µ Ø Ø ÐÐÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò ¹ Ø ÓÒ Ò ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø ÐÐØ ÙÑ ÙÖ ÁÒ Ù ØÖ Ð ÖÙÒ Ú ÖÐÓÖ Ò Þ ÙÒ ÞÙÑ ÃÙÒ Ò Û Ö ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº Þ ÔØ ÒÞ Þ ¹ ÙÒ ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ò ØÞ Ò Ö Ï Ò Ø Ö Ø ÖØ Ø Ò Ù Ò Ò Ö Ø¹ ÞÙÒ Ñ Ø Ñ Ì Ñ º ÁÒ ÓÒ Ö Ø Ò ÁÑÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö ÒÒÓÚ Ø Ú Ò ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ù ÓÖ Ò Ø ÓÒ Ð ÈÖ Ü ÒÓ ÓÖ ÙÒ Ö Ùѹ Ñ ÓÒ ¾¼¼¾ ˺ µº ¾º ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ ÁÑ Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ð Ò ØÞ ÞÙÖ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÖÙÒ ÓÑÑØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÒØ Ò ÙØÙÒ ÞÙº ¹ Û ÒÒÙÒ ËÔ ÖÙÒ ÙÒ Ï Ø ÖÚ Ö Ö ØÙÒ ÚÓÒ ÃÙÒ Ò¹ ÙÒ Ä ØÙÒ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ò ÓÛ Ö Ò Ý Ø Ñ Ø Ò ÐÝ Ò Ò Ö ÓÐ ØÓÖ Ö ÊÅ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÀÓÑ ÙÖ»Ë Ò ¾¼¼¼µº ÙÖ Î ÖÞ ÒÙÒ Ö ÈÖÓÞ Ö ÙÒ ÒÖ Ð Ú ÒØ Ò Ö Å Ö Ø Ò Î ÖØÖ ÙÒ Ë ÖÚ Ø Ò Ñ Ò Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ò ÃÙÒ Ò Ò Ö Ò ÙÒ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÇÖ Ò Ø ÓÒ ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ö Þ ÐÓÖ ÒØ ÖØ À Ò ÐÒ Ò Ö ÃÙÒ Ò¹ Ò ØØ Ø ÐÐ

27 ¾º º ÊÅ¹Ì ÀÆÇÄÇ Á ¾ Î ÓÒ Ø Ò ÚÓÐÐ ØÒ ÒØ Ö ÖØ Á̹ËÝ Ø Ñ Ö ÃÙÒ Ò¹ Ø Ò ÙÒ ¹ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ö ÐÐ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö ÙÒ Ö Ð ¹ Ú ÒØ Ò ØÞ¹ ÙÒ ÃÙÒ Ò Ò Ø ÒÐ Î ÖØÖ Ù Ò Ò Ø Ðй ÒØ Ö ÈÖÓ Ù ØÑ Ò Ò Ñ ÒØ Ë ÖÚ Ï Ø µ ÒÛ ÞÙ ÑÑ Ò¹ ØÖ Ò ÙÒ Ø Ù ÖØ Û Ö Òº ÖØ» ÓØØ ¾¼¼½ ˺ Ò Ô Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ¹ Ö Ñ ØØ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÑÑØ Ö ÙØ Ö ØÑ Ö Ø Ò Ú Ö¹ Ò ºÎº ε Ð Ò ØÓÖ Å Ö Ñ Ð ÚÓÒ ÊÅ Ù Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Êŵ Ø Ò ÒÞ ØÐ Ö Ò¹ ØÞ ÞÙÖ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÖÙÒ º Ö ÒØ Ö ÖØ ÙÒ ÓÔØ Ñ ÖØ Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ø Ò Ò ÙÒ ËÓ ØÛ Ö ÞÙÖ Å Ö Ø Ö ØÙÒ ÓÛ Ò Ò ÖØ Ò Î Ö Ù ÔÖÓÞ Ø ÐÙÒ Ö Ö Ò ÐÐ ÙÒ¹ Ò ÞÓ Ò Ò ÈÖÓÞ Ò Å Ö Ø Ò Î ÖØÖ ÃÙÒ Ò Ò Ø ² Ùº º Ð ØÞÙÒ ÚÓÒ ÊÅ Ø Ñ Ò Ñ Ë ÙÒ ÚÓÒ Å Ö¹ Û ÖØ Ò Ù ÃÙÒ Ò¹ ÙÒ Ä Ö ÒØ Ò Ø Ö Ä Ò ÞÝ Ð Ò ÚÓÒ Ø Þ ÙÒ Òº ØÞØ ÚÓÖ Ù ÊŹÃÓÒÞ ÔØ ÎÓÖ¹ ÖÙÒ Ò ÞÙÖ Ô ÖÑ Ò ÒØ Ò Î Ö ÖÙÒ Ö ÃÙÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ö Ò ÖÙ Ð Ò Ð Ò Ä ÖÒ Ò Ö Å Ø Ö Ø Ö ÒØ ÐØ Òº Ï Ò Ð¹ Ñ ÒÒ ¾¼¼¾ ˺ ¾ ÙÖ ÒØ Ö Ø Ú Ð ØÞÙÒ Ø ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò ÓÑÔÐ Ü ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ËÝÒ ÖÓÒ Ø ÓÒ Ö ÓÔ Ö Ø Ú Ò ÌØ Ø Ò ÓÒ¹ Ø ÒØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ö Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÐ ÙÒ Ò ÐÝ Ö ÃÙÒ Ò Þ ÙÒ Ð Ø Ø À ÔÔÒ Ö»Ï Ð ¾¼¼¾ ˺ ½ µº ÍÒØ Ö¹ Ø ÐÙÒ Ô ÐØ ÊŹ Ó Ý Ø Ñ Ö Å Ø ÖÓÙÔ Ë Ò Ñ ¾¼¼¼µ Û Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò ÓÔ Ö Ø Ú Ò ÐÝØ ÙÒ ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÃÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ò ÙÒØ ÖØ Ðغ ÓÔ Ö Ø Ú ÊÅ ÙÑ Ø ÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ã ÖÒ¹ ÔÖÓÞ ÃÙÒ Ò Þ ÙÒ Ñ Ò Ñ ÒØ ÙØÓÑ Ø Ö Ò Û Ô Ð Û ÃÓÒØ ØÑ Ò Ñ ÒØ Î ÖØÖ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ù ØÖ Ñ Ò Ñ ÒØ Ã ÑÔ ¹ Ò ÒÑ Ò Ñ ÒØ ÙÒ ÃÙÒ Ò ÖÚ º Ò Ö ÃÙÒ Ò Ò ØØ Ø ÐÐ Ò ¹ ÐØ Ò ÖÓÒØ¹Ç ¹Ä ÙÒ Ò Û Ö Ò Ñ Ø Ñ ¹Ç ¹ Ñ ÒØ ÖÔÖ Ê ÓÙÖ ÈÐ ÒÒ Ò Ñ ËÙÔÔÐÝ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÙÒ Û Ø Ö Ò ØÖ Ð Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÒØ Ö Öغ Ò ÐÝØ ÊÅ Ð ÖØ Ñ ØØ Ð ÇÒÐ Ò Ò ÐÝØ ¹ Ð ÈÖÓ Ò ÇÄ Èµ ÙÒ Ö Ø ¹Å Ò Ò ÈÖÓ ÒÓ Ò ÞÙ Ò Ø Ò Î Ö ÐØ Ò Ö ÃÙÒ Òº ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÊÅ ÝÒ ÖÓÒ ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÐ ÞÙÑ ÃÙÒ Ò Û Ô Ð Û Ì Ð ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ¹Å Ð ÙÒ Å Ð Ò º Ö Ö Ò Ù ÙÒØ Ö Ø ØÞØ ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÊÅ Ù ÃÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Î ÖØÖ ¹ Ô ÖØÒ ÖÒº Ù Ö ÙÖÞ Ò Ë ÞÞ ÖÙÒ ÚÓÒ ÓÔ Ö Ø Ú Ñ Ò ÐÝØ Ñ ÙÒ ÓÐÐ Ó¹ Ö Ø Ú Ñ ÊÅ Û Ö ÙØÐ ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ ÙÒØ Ö Ð Ì ¹ ÁÒ Ö ÙØ ÔÖ Ò Û Ò ØÐ Ò Ä Ø Ö ØÙÖ Ø ÙØÓÖ Ò Ø ØØ Ö Þ ¹ ÒÙÒ ÓÐÐ ÓÖ Ø Ú ÊÅ Ù ÓÑÑÙÒ Ø Ú ÊÅ Ú ÖÛ Ò Ò Ù Ö» Ö Ø Ö ¾¼¼¾

28 ¾ à ÈÁÌ Ä ¾º ÍËÌÇÅ Ê Ê Ä ÌÁÇÆËÀÁÈ Å Æ Å ÆÌ ÒÓÐÓ Ò ÞÙÖ Ø Ò Û ÒÒÙÒ ¹ Ô ÖÙÒ ¹Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ¹ Ò ÐÝ ÓÛ ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø ÃÙÒ Ò ÙÒ Ø Ô ÖØÒ ÖÒ ÙÑ Øº Ö ÁÑÔÐ Ñ Ò¹ Ø ÖÙÒ Ò Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÖØ ÞÙ Ñ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ú Ö Ò Ö Ø ÐÙÒ Ò ÞÙ Ò Ö Ö Ø Ò ÃÓÑÔÐ Ü ØØ Þ ÐØ ÙÖ Å ¹ Ò Ñ Ò Ø Ù ÖØ Û Ö Ò ÑÙ ÊÅ ØÖ Ø Ý ÒÐÙ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù ØÓÑ Ö ØÓÙ ÔÓ ÒØ ÙØ Ð Ó ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ Ø ØÖ Ò Ò Ò ÑÔÓ¹ Û ÖÑ ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ò Ø ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ó Ý Ø Ñ Ø Ø Ð Ø Ø Ù ØÓÑ Ö ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º Ä Ò» Ò ¾¼¼½ ˺ ÆÙØÞ Ö Ò Ö ÊÅ¹Ì ÒÓÐÓ ÒÒ Ò ÙÒØ Ö Ð ÓÒÞ ÔØÙ ¹ Ð Ö Òº Ï Ù Ö Û Ò ØÐ Ò Ò ÐÝ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÖÚÓÖ Ø ÒÒ Ò ÆÙØÞ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ð ÌÓÓÐ Ð ÖØ Ø Ó Ö Ð ËÝÑ ÓÐ Û ÖÒ Ñ Òº Ò Ò Ø ÓÒ ÞÙ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ¹ ÒÓÐÓ ÚÓÒ ÊÓ Ö ½ ˺ ½ µ ØÓÒØ Ò ÌÓÓй Ô Ø ººº Ø ÒÓÐÓ Ý Ò ÓÖ Ò ØÖÙÑ ÒØ Ð Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ù Ø ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ò Ø Ù ¹ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ÒÚÓÐÚ Ò Ú Ò Ö ÓÙØÓÑ º Ø ÒÓÐÓ Ý Ù Ù ÐÐÝ Ö Û Ö Ò Ó ØÛ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ º ººº Ì ØÓÓÐ ½µ Ñ Ø Ö Ð Ô Ø Ø ÕÙ ÔÑ ÒØ ÔÖÓ ÙØ Øºµ Ò ¾µ Ó ØÛ Ö Ô Ø ÓÒ Ø Ò Ó ÒÓÛÐ ÐÐ ÔÖÓ ÙÖ Ò»ÓÖ ÔÖ Ò ÔÐ Ø Ø Ö Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ØÓÓк Å Ø Ñ ÌÓÓй Ô Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÖØ ØÖ ØÙÒ ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ð Ò Å ÙÑ ÞÙÖ ËÔ ÖÙÒ Î Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÖÑ ØØÐÙÒ ÚÓÒ Ø Ò ÅÈ»ÈÓÓÐ ¾¼¼¼ Ê» ØØ Ö ¾¼¼¼µº Ï Ö Ò ÐÝ Ö ÁÒ ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ö ÌÓÓÐ¹È Ö Ô Ø Ú Ò Ù Ù ÒØ Ñ Ò Ø Ö Ò Ò Ò Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô Ø Ò Ù ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ º ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Ò Ò¹ Ø Ò ÙÑ Ò ÆÙØÞ Ö ÈÖÓÞ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ò Ò Ñ ËÝ Ø Ñ ÒØ Ö Ö Ò ÖÓÑ ØÖÙØÙÖ Ð Ô Ö Ô Ø Ú ººº Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ô ÓÔÐ ÔÖÓ Ø ÑÓ Ð Ø ÒÓÐÓ Ý Ò Ô ÖØÐÝ ÓÖÑ Ð Þ Ð Ò Ù ÓÖÑ Ò Ó Ú ØÖÙØÙÖ Û ÖÚ Ó¹ Ñ ÓÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ð ÔÙÖÔÓ ÓÖ ÙÒØ ÓÒº ÖÓÑ ÙÒØ ÓÒ Ð Ô Ö Ô Ø Ú ººº Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø ÒÓÐÓ ÐÐÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÑ ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ó Ö ÓÖ Ò ØÓÖ Ò Ò Ñ Ò Ø Ò Ð Ò Ù Ø Ü¹ ÔÖ ÓÒ Û ÐÐ ÓÖ Ø ÙÔÔÓÖØ Ò Ó Ò Ö Ò Ñ Ò º Ì ÖÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÖÝ ÙÒØ ÓÒ ÁË Ð Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ü Ò Ó Ñ Ò Ò Ø Ø ÖÚ Ó ÐÐÝ Ò ÔÙÖÔÓ Ù ÓÒØÖÓÐ Ò ¹Ñ Ò Ò Ö ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ º º Ø ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ù Ø Ø ÓÒ Ó Ð Ñ µº À Ö Ñ»ÃÐ Ò»ÄÝÝØ Ò Ò ½ ˺ ½½ À ÔÔÒ Ö»Å ÖØ Ò»Ï Ð ¾¼¼½µº Ò ØÓÖ Ò Ò ÍÒØ Ö ØÞÙ Ø ÐÐ Òº

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð ÓÙÑÒØØÓÒ METAFONT¹ÈØ ÙÐ ÖØÒ Ö ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ÚÓÒ ËØØÖÐÒ ÙØ ÏÐØÖ ÒØÒÑÒÒ ½ ÎÖ ÓÒ ¼º ÆÓÚÑÖ ¾¼½ ½ ¹ÑÐ ÛÐØÖºÒØÒÑÒÒعÓÒÐÒº Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 Ö Ø ÐØØ Ö ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò HS Ravensburg-Weingarten 23. September 2014 Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 ¾ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ½ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ

Mehr

Bachelor- Grundlagenpraktikum

Bachelor- Grundlagenpraktikum Bachelor- Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Versuchsunterlagen Bachelor-Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Inhalt Einführung Versuchsanleitungen zu neun

Mehr

Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten

Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten Bash Style Guide und Kodierungsrichtlinie Mit ergänzenden Hinweisen zum Testen von Skripten Fritz Mehner Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn mehner@fh-swf.de Inhaltsverzeichnis 1 Zeilenlänge 2 2 Einrückung

Mehr

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen:

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen: ¾½½ Æ ØÞÛ Ö ¹ Ø Ò ÖÙÒ Netzwerk-Datensicherungssysteme können heterogene IT-Umgebungen mit mehreren tausend Rechnern weitgehend automatisch sichern. In der klassischen Form bewegen Netzwerk-Datensicherungssysteme

Mehr