1/284. Közgazdasági szótár. összeállította: Lrincz-Véger Judit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "1/284. Közgazdasági szótár. összeállította: Lrincz-Véger Judit"

Transkript

1 1/284 Közgazdasági szótár összeállította: Lrincz-Véger Judit abszolút érték absolute value absoluter Wert "A" csoport (termelési eszközök) group "a" (means of production) Gruppe "A" (Produktionsmittel) e "B' csoport (fogyasztási javak) group "B" (consumer goods) Gruppe "B" (Konsumgüter) e "forró pénz" "hot money" "heisses Geld" "forró pénz" refugee monetary balances pl. Fluchtgelder pl. "gründolás" (csalárd alapítás) floating bubble companies (GB) fiktives Gründen "gründolás" (csalárd alapítás) floanting bogus companies (GB) fiktives Gründen "gründolás" (csalárd alapítás) wildcat scheme oerations (US) fiktives Gründen a gyakorlatban in fact practice praktisch gesehen a gyakorlatban in fact effect praktisch genommen a gyakorlatban practically in der Praxis a gyakorlatban virtually in der Praxis abszolút szám absolute number absolute Zahl abszolút és relatív értéktöbblet absolute and relative surplus absoluter und relativer Mehrwert abszolút földjáradék absolute ground absolute Bodenrente abszolút földjáradék land rent absolute Bodenrente absztrakt és konkrét munka abstract and concrete labour abstrakte und konkrete Arbeit acélgyártás steel production Stahlbau r acélgyártás steel-making Stahlbau r acélgyártás manufacture of steel Stahlbau r adásvétel buying and selling Kauf r adásvétel sale and purchase Handelskauf r adásvételi szerzdés puchase agreement Kaufvertag r adásvételi szerzdés contract of bargain and sale Kaufvertag r adat data Angabe e adat datum Daten pl. adat fact(s) Angabe e adatfeldolgozás data processing Datenverarbeituing e adatgyjtés fact-finding Erhebung von Angaben e adatgyjtés data collection Sammlung von Angaben e adatgyjtés collection of data (fact) information Sammlung von Angaben e adatszolgáltatás data supply Datenlieferung e adatszolgáltatás data supply Mitteilung von daten e adminisztráció administration Administration e adminisztráció management Verwaltung e adminisztratív intézkedések administrative instructions administrative Maßnahmen adminisztratív közvetlen) szabályozás direct regulation direkte Regelung adminisztratív közvetlen) szabályozás administartive regulation administrative Regelung adó tax Steuer e adóalany taxpayer Steuersubjekt s adóalap basis of assessment Besteuerungsgrundlage e adóbevétel tax-revenue Steuereinnahme e adóbevétel yield from taxation Steuereinnahme e adóbevétel taxation Steuereinnahme e adófizet taxpayer Steuerzahler r adóhatóság tax office Steuerbehörde e adóhatóság financial office Steuerbehörde e adóhatóság inland revenue office Steuerbehörde e adók levonása után after taxes ohne Steuer adókategória tax-group Steuerkategorie e adókategória tax-bracket Steuerkategorie e adókedvezmény tax allowance Steuerentlastung e

2 2/284 adókedvezmény tax relief Steuererleichterung e adókedvezmény abatement of taxes Steuervergünstigung e adókedvezmény abatement of rate Steuervergünstigung e adókedvezmény alá es enjoying tax privileges steuerbegünstigt adókivetés imposition of taxes Besteuerung e adókivetés assessment of taxes Besteuerung e adókivetés tax-assessment Besteuerung e adókivetés taxation Besteuerung e adókivetés levy Besteuerung e adókulcs rate of tax Steuersatz r adókulcs rate of assessment Steuersatz r adomány (ingyenes juttatás) gabe e grant adómentes tax-free steuerfrei adómentes tax excemt steuerfrei adómentes free of tay steuerfrei adómentes exempt from tax(ation) steuerfrei adómentesség exemption from taxes Steuerfreiheit e adómentesség immunity from taxes Steuerfreiheit e adómentesség tax exemption Steuerfreiheit e adómérséklés abatement of taxes Steuerermäßigung e adómérséklés reductiob oftaxes Steuerermäßigung e adómérséklés remission of taxes Steuerermäßigung e adómérséklés relief from taxation Steuerermäßigung e adópolitika fiscal policy Steuerpolitik e adópolitika fiscal policy Fiskalpolitik e adór systen of taxation Steuersystem e adóreform tax-reform Steuerreform e adórendszert taxation Steuersystem e adórendszert tax system Steuersystem e adórendszert fiscal system Steuersystem e adós debtor Schuldner r adós debtor Debitor r adósság debt Schuld e adósság indebtedness Schuld e adósságot visszafizet (törleszt) discharge a debt Schuld begleichen e adósságot visszafizet (törleszt) acqquit a debt Schuld entrichten e adósságot visszafizet (törleszt) pay a debt Schuld begleichen e adósságot visszafizet (törleszt) meet a debt Schuld entrichten e adósságszolgálat debt service Schuldendienst r adót behajt collect taxes Steuer erheben e adót behajt levy taxes Steuer einziehen e adót behajt exact taxes Steuer einziehen e adót fizet pay tax (on) Steuer zahlen e adót fizet pay duty (on) Steuer zahlen e adót fizet pay rates (on) Steuer zahlen e adótarifa tax-scale Steuertarif r adóteher tax burden Steuerbelastung e adottság (dologé) fundamentals pl. Gegebenheit e adottság (dologé) given fact Gegebenheit e adottság (dologé) existing fact Gegebenheit e adózik pay tax (on) Steuer zahlen e adózik pay duty (on) Steuer zahlen e adózik pay rates (on) Steuer zahlen e adóztatás taxing Besteuerung e adóztatás assessing Besteuerung e ág (népgazdasási) branch Zweig r

3 3/284 ág (népgazdasási) branch Branche e ág (népgazdasási) branch Wirtschaftszweig r ágazat (gazdasági) branch Branche e ágazat (gazdasági) industry Zweig r ágazati bank sectoral bank Branchebank e ágazati bank bank serving the needs of a particular trade Branchebank e ágazati bank bank serving the needs of a particular industry Branchebank e ágazati kapcsolatok mérlege input-output balance intersektorale Produktions und Verteilungbilanz intersektorale Produktions und ágazati kapcsolatok mérlege balance of intersectoral relations Verteilungbilanz intersektorale Produktions und Verteilungbilanz ágazati kapcsolatok mérlege balance of interindustry relations ágazatközi termelési kapcsolatok inter-indrustry production links intersektorale Produktionsbeziehungen ágazatközi termelési kapcsolatok inter-branch production links intersektorale Produktionsbeziehungen aggregálási probléma adding-up problem Aggregationsproblem s aggregátindex aggregate index Aggregatindex r agrárhitel farm credit Agrarkredit r agrár-ipari agro-industrial agrar-industriell agrár-ipari agricultural-industrial agrar-industriell agrárnépesség agrarian population Agrarbevölkerung e agrárolló ratio between (relative) prices of agricultural products Preisschere zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugnissen e Preisschere zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugnissen e gap between (relative) prices of agrárolló agricultural products agrárpolitika agricultural policy Agrarpolitik e agrárpolitika agrarian polcity Agrarpolitik e agrárpolitika agriculturalpolicies pl. Agrarpolitik e agrárproletariátus agrarian proletariat Landproletariat r agrártermék farm product Agrarerzeugnis s agrártermékek piaca market for farm product Agrarmarkt r agrártúlnépesedés agrarian overpopulation Agrarübervölkerung e agrárválság agrarian crisis Agrarkrise e agrotechnika agrotechny Agrartechnik e agrotechnika agricultural technics Agrartechnik e agrotechnika agricultural engineering Agrartechnik e akcelerator-elv principle of acceleration Akzelerationsprinzip s akkordbér piece-wages pl. Akkordlohn r akkordbér payment by result Akkordlohn r akkordbér job-rates pl. Akkordlohn r akkordmunka job-work Akkordarbeit e akkordmunka piece-work Akkordarbeit e akkordmunka task-work Akkordarbeit e akkordmunka jobbing Akkordarbeit e akkreditív letter of credit Akkreditiv s akkumuláció accumulation Akkunulation e akkumulál accumulate akkumulieren akkumulál cumulate akkumulieren aktív fizetési mérleg active balance of payments aktive Zahlungsbilantz aktív fizetési mérleg favourable balance of payments aktive Zahlungsbilantz aktív keresk active persons Erwerbstätige e aktív keresk active earners Erwerbstätige e aktív külkereskedelmi mérleg favourable balance of trade aktive Handelsbilanz

4 4/284 aktív külkereskedelmi mérleg active balance of trade aktive Handelsbilanz aktív külkereskedelmi mérleg positive balance of trade aktive Handelsbilanz aktív külkereskedelmi mérleg export balance aktive Handelsbilanz aktív lakosság evonomically active population wirtschaftlich aktive Bevölkerung aktív ügylet (bank) loan function Aktivgeschäft s aktív ügylet (bank) business on the assets side Aktivgeschäft s aktívák és passzívák assets and liabilities Aktiva und Passiva aktívák és passzívák assets and liabilities Aktivien and passiven aktivitás activity Aktivität e aktívum balance surplus Bilanz-Überschuß r aktívum favourable feature Aktivum s aktuális timely aktuell aktuális current aktuell aktuális topical aktuell aktuális of current interst aktuell aktuális possessing present interst aktuell alábecslés inderestimation Unterschätzung e alábecslés underestimate Unterschätzung e alábecslés undervaluation Unterschätzung e alábecslés depreciation Unterschätzung e alap és felépítmény basis and superstructure Basis und Überbau e alap I. (ált.) base Grund r alap I. (ált.) basis of assessment Grundlage e alap I. (ált.) ground Grundlage e alap II. (pénz) found Fonds r alapadatok basic data Grundangaben e alapanyag basic material Grundstoff r alapanyag base material Grundstoff r alapanyag primary material Grundstoff r alapanyagipar basic material industry Grundstoffindustrie e alapár basic price Grundpreis r alapbér basic wage Grundlohn r alapbér base rate Grundlohn r alapdíj minimum charge Grundgebühr e alapdíj base fee Grundtaxe e alapelv radical principle Fundamentalprinzip s alapelv fundamental principle Maxime e alapelv basic principle Grundprinzip s alapelv basic principle Grundsatz r alapfizetés primary salary Grundgehalt s/r alapfizetés basic wage Grundgehalt s/r alapfizetés base-pay Grundgehalt s/r alaphatékonyság output-capital ratio Fondseffektivität e alaphatékonyság capital productivity Fondseffektivität e alapigényesség capital-output ratio Fondsintensität e alapigényesség capital ratio Fondsintensität e alapképzés formation of fonds Fondsbildung e alapot feltölt replenish a fund Fonds auffüllen alapszabályzat charter Verfassung e alapszabályzat statutes pl. Statut s alaptevékenység main activity Hauptbetätigung e alaptke share registered capital Grundkapital s alaptke original registered capital Stammkapital s alaptke permanent registered capital Stammkapital s alaptke capital stock (US) Grundkapital s alapvet (fontosságú) árucikkek basic commodities Grundartikel

5 5/284 alapvet fontosságú of capital importance von grundlegender Wichtigkeit alapvet fontosságú of vital importance von grundlegender Bedeutung alapvet fontosságú of prime importance von grundlegender Bedeutung alapvet szükségletek primary wants Primärbedürfnisse e alapvonal (fejldési) underlying trend Grundlinie e alárendeltségi viszony relations of subordination Unterordnungsverhaltnis s alárendeltségi viszony dependence Unterordnungsverhaltnis s alkalmazás application Anwendung e alkalmazás implementation Anwendung e alkalmazási terület sphere of application Anwendungsbereich r alkalmazott employee Angestellte r/e alkalmazott salary earner Bedienstete r/e alkalmazott tudomány applied sciences pl. angewandle Wissenschaft alkalmazottak (stat.) personnel Angestellte e alkalmazottak (stat.) tecnical and clerical staff Angestellte e alkalmazottak (stat.) staff Angestellte e alkalmi munka casual work Gelegenheitsarbeit e alkalmi munka casual labour Gegebenheit e alkalmi munka by-work Gelegenheitsarbeit e alkalmi munka odd jobs pl. Gelegenheitsarbeit e alkalmi munkás casual worker Gelegenheitsarbeiter r alkalmi munkás casual labourer Gelegenheitsarbeiter r alkalmi munkás opportunity worker Gelegenheitsarbeiter r alkalmi munkás odd-job man Gelegenheitsarbeiter r alkalmi munkás occasional hand Gelegenheitsarbeiter r alkotóelem constituent Bestandteil r alkotóelem ingredient Element s alkotóelem compoment Komponente e alkotórész constituent part(s) Bestandteil r alkotórész compoment part (s) Bestandteil r alkotórész ingredient(s) Bestandteil r alku negotiation Verhandeln s alku bargaining Unterhandeln s alku negotiation Verhandlung e alku bargaining Unterhandlung e alkudozás bargaining Unterhandlung e állam state Staat r államadósság public debt Staatsschuld e államadósság state debt öffentliche Schuld államadósság state debt Verschuldung e államapparátus state machinery Staatsapparat r államapparátus state apparatus Staatsapparat r államapparátus administration Staatsapparat r államérdek matter of national interest Staatsinteresse s államérdek national interest Staatsinteresse s államérdek reason of state Staatsinteresse s államháztartás government budget Staatshaushalt r államháztartás state finance(s) öffentlichter Haushalt államháztartás public finance(s) Staatshaushalt r államháztartás administration of public revenue öffentlichter Haushalt állami pénzügyek public finance öffentliches Finanzwesen állami (export) visszatérítés refunds on export staatliche Exportsubvention állami bank state bank Staatsbank e állami beavatkozás state intervention Staatseingriff r állami beavatkozás state intervention sttatliche Intervention állami bevételek government revenue Staatseinnahmen e

6 6/284 Állami Biztosító State Insurance Company Staatsversicherungsanstalt e állami dotáció state subsidy staatliche Dotation állami ellenrzés state control Staatskontrolle e állami ellenrzés state supervision staatliche Kontrolle állami felvásárlás state procurement purchase staatlicher Aufkauf állami felvásárlás state collection purchase landwirtschaftlicher Erzeugnisse állami földtulajdon (elv) state ownership of the land staatliches Eigentum des Bodens állami gazdaság state estate staatliches Gut állami gazdaság state farm Staatsgut s állami gazdaság state-owned farm volkseigenes Gut állami hatóság public authority Staatsbehörde e állami ipar state-owned industry Staatsindustrie e állami ipar nationalized industry staatliche Industrie állami kiadások government expenditure öffentliche Ausgaben állami kiadások public expenditures Staatsausgaben e állami költségvetés national budget Staatsbudget s állami költségvetés state budget Staatshaushalt r állami monopólium state monopoly Staatsmonopol s állami monopólium government monopoly Staatsmonopol s állami monopolkapitalizmus state monopolistic capitalism staatsmonopolistischer Kapitalizmus állami pénzügyek public finance Staatsfinanzen állami preferenciák state preferences staatliche Vorzugstellung állami preferenciák state preferences staatliche Präferenzstellung állami szektor state sector staatlicher Sektor állami szektor public sector staatlicher Sektor állami szektor state-owned sector staatlicher Sektor állami támogatás state support taatliche Unterstützung állami támogatás subsidy taatliche Unterstützung állami támogatás subsidization taatliche Unterstützung állami támogatás governmental boost taatliche Unterstützung állami tartalékok state reserves Staatsreserven e állami tartalékok state ownership staatliches Eigentum állami tulajdonban lev föld state-owned land staatlicher Bodenfonds állami tulajdonban lev föld landed property of the state staatlicher Bodenfonds állami vállalat state-owned enterprise staatliche Unternehmung állami vállalat state enterprise staatliche Unternehmung állami vállalat national enterprise staatliche Unternehmung állami vállalat People's Enterprise staatliche Unternehmung állami vezetés state leadership Staatsverwaltung e állami vezetés state leadership staatliche Leitung államigazgatás national administration Staatsverwaltung e államigazgatás public administration Verwaltung e államigazgatás adminstartion Verwatungswesen s államigazgatás state management Staatsverwaltung e államigazgatás state administration Verwaltung e államigazgatási szerv administrative body Verwaltungsorgan s államkapitalista szektor state.capitalist sector staatskapitalistischer Sektor államkapitalizmus state capitalism Staatskapitalismus r államkölcsön state loan Staatsanleihe e államkölcsön government loan öffentliche Anleihe államkölcsön public loan Staatsanleihe e államkötvény government securities pl. Staatsschuldschein r államkötvény government bonds pl. Staatsobligation e államkötvény consols (GB) pl. Staatsobligation e államosítás nationalization Sozialisierung e államosítás socialization Verstaatlichung e

7 7/284 államosítás taking into public ownership Nationalisierung e állampapírok government securities Staatspapiere s állampapírok state papers Assignate e állampapírok consols (GB) Assignate e állandó árfolyam stable exchange rate fester Kurs állandó bizottság permanent committee ständige Kommission állandó bizottság standing committee ständige Kommission állandó és változó tke constant and variable capital konstantes und variables kapital állandó költségek fixed costs feste Kosten állandó költségek constant costs feste Kosten állandósulás stabilization Konsolidation e állandósulás consolidation Stabilisation e állandósulás perpetuance Befestigung e álláspont standpoint Standpunkt r álláspont point of view Standpunkt r álláspont viewpoint Standpunkt r álláspont attitude Standpunkt r állást foglal take a stand on sy Stellung nehmen e állást foglal take up a position on sg. Stellung nehmen e állást foglal express a view Stellung nehmen e állást foglal adopt an attitude Stellung nehmen e állatállomány livestock Viehbestand r állattenyésztés animal husbandry Viehzucht e állattenyésztés livestock breeding Viehzucht e állattenyésztés livestock farming Viehzucht e állattenyésztés livestock raising Viehzucht e állóalapok fixed funds Grundfonds r állóalapok fixed assets Anlagevermögen s állóalapok investment stock Anlagevermögen s állóeszköz-beruházás fixed assets investment Grundmittel-Investition e állóeszközök fixed means Grundmittel állóeszközök fixed assets Grundmittel állóeszközök investment stock Grundmittel állóeszközök alapja fixed capital Grundmittelfonds r állóeszközök újraértékelése reappraisal of fixed assets Umbewertung der Grundmittel e állományi létszám number of permanent staff Personalstand r állományi létszám working staff Personalstand r állományi létszám staff number Personalstand r állományi létszám staff on the payroll Personalstand r állományszemlélet mérleg report-form balance Stichtagsbilanz e állományszemlélet mérleg report-form balance Berichtsbilanz e állományszemlélet mérleg report-form balance Staffelform-Bilanz e állótke basic capital fixes Kapital állótke fixed capital fixes Kapital állótke-képzdés fixed capital formation Bildung des fixen Kapitals e alsó-fels árhatás lower and upper price limit untere und obere Grenze des Preises általános egyenértékes universal equivalent allgemeiner Äquivalent általános érvény of genaral validity allgemeingültig általános érvény of universal validity allgültig általános érvény applicable to all allgültig általános költségek genaral expenses Gemeinkosten általános költségek indirect costs Gemeinkosten általános költségek indirect expenditure Gemeinkosten általános költségek overhead costs Gemeinkosten Általános Szállítási Feltételek Genaral Terms of Delivery Allgemeine Liefer-und Leistungsbedingungen (ALB)

8 8/284 Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Internationales Zoll- und Handelsabkommen általánosítás genaralization Verallgemeinerung e általánosítás generalizing Verallgemeinerung e alvállalkozó subcontractor Subunternehmer r alvállalkozó sub-lessee Afterunternehmer r améta ügylet joint account business Metageschäft s amortizáció amortization Amortisation e amortizáció redemtion Amortisierung e amortizáció allowance for depreciation Amortisation e amortizáció depreciation allowance Amortisierung e amortizáció payoff Amortisation e amortizációs alap depreciation fund Amortisationsfonds r amortizációs alap sinking fund Amortisationsfonds r amortizációs alap redemption fund Amortisationsfonds r amortizációs kulcs amortization rate Amortisationssatz e amortizációs kulcs amortization-output ratio Amortisationssatz e amortizációs leírás újraberuházása reinvestment of the depreciation fund reinvestierte Abschreibung amortizálódik be amortized sich amortisieren analízis analysis Analíse e analízis test Analíse e anticiklikus gazdaságpolitika anticyslical economic policy antiziklische Wirtschaftspolitik antiszociális anti-social gesellschaftswidrig antiszociális unsocial antisozial anyagbeszerz buyer (of materials) Materialbeschaffer r anyagbeszerz supplyman Warenbeschaffer r anyagbeszerz puirchasing agent Materialbeschaffer r anyagellátás supply of material(s) Materialversorgung e anyagellátás material supply Materialversorgung e anyagellátás material provision Materialversorgung e anyaggazdálkodás control (and allocation) of materials Materialwirtschaft e anyaggazdálkodás planned use of (raw)materials Materialwirtschaft e anyaggazdálkodás material management Materialwirtschaft e anyaghányad material share Materialquote e anyaghányad material ratio Materialquote e anyaghányad material consumption rate Materialquote e anyaghányad material consumption-production Materialquote e anyaghányad material consumption-output ratio Materialquote e anyaghiány shorte (of material) Materialmangel r anyaghiány lack of (raw) materials Materialmangel r anyaghiány shortege of (raw) materials Materialmangel r anyagi alap pecuniary basis funds pl. finanzielle Deckung anyagi érdek material interest materielles Interesse anyagi érdekeltség personal interests materielle Interessiertheit anyagi érdekeltség personal interestedness materielle Interessiertheit anyagi érdekeltség money incentive materielle Interessiertheit anyagi erforrások real resources means materielle Kraftquellen anyagi erforrások financial means materielle Kraftquellen anyagi erforrások pecuniary means materielle Kraftquellen anyagi erforrások resources materielle Kraftquellen anyagi és erkölcsi ösztönzk material and moral labour incentives materielle und moralische Arbeitsanreize anyagi eszközök financial means materielle Mittel anyagi eszközök pecuniary means materielle Mittel anyagi fedezet financial funds pl. finanzielle Deckung anyagi felelsség financial responsibility materielle Verantwortung anyagi helyzet financial situation finanzielle Lage

9 9/284 anyagi helyzet financial circumstances Vermögenslage e anyagi helyzet finances pl. finanzielle Lage anyagi helyzet property status Vermögenslage e anyagi helyzet status Vermögenslage e anyagi javak material goods materielle Güter anyagi javak material values Sachgüter r anyagi javak material values rodenschatz r anyagi kár material loss Vermögensschaden r anyagi kár property damage loss Vermögensschaden r anyagi nehészégek financial difficulties materielle Schwierigkeiten anyagi nehészégek financial straits materielle Schwierigkeiten anyagi nehészégek money trouble materielle Schwierigkeiten anyagi támogatás financial assistance materielle Unterstützung anyagi támogatás pecuniary assistance materielle Unterstützung anyagi támogatás financial aid materielle Unterstützung anyagi támogatás aid materielle Unterstützung anyagi támogatás subsidy materielle Unterstützung anyagigényesség material-intensive materialintensiv anyagimport imports of materials Materialeinfuhr e anyagi-mszaki bázis material-technological basis materielle-technische Basis anyagkönyvelés material accounting Materialbuchung e anyagkönyvelés accounting for materials Materialbuchung e anyagkönyvelés stock-book keeping Materialbuchung e anyagmérleg material balance-sheet Materialversorgungsbilnaz e anyagmozgatás movement of goods within the plant innerbetrieblicher Materialtrasport anyagtakarékosság economy of materials Materialsparsamkeit e anyagtakarékosság saving of materials Materialsparsamkeit e anyagtakarékosság thrift with material Materialsparsamkeit e anyaország motherland Mutterland s anyaország metropolitan country Mutterland s anyavállalat mother house Muttergesellschaft e anyavállalat parent house Muttergesellschaft e ár price Preis r árajánlat bid Preisanbietung e árajánlat bidding Preisanbietung e árajánlat offer (for) Preisanbietung e árak befolyásolása manipulation of price Preismanipulation e árak és bérek befagyasztása price and wage freezing Einfrierung der Preise und Löhne e árak és bérek befagyasztása price and wage freezing Preis- und Lohnstop r áralakulás price development Preisgestaltung e áralakulás price trend Preisentwicklung e áralakulás price movement Preisgestaltung e áralakulás trend of price Preisentwicklung e aranyalap gold standart Goldwährung e aranyalap gold standart Goldstandard r aranyár gold price Goldpreis r aranydeviza standard gold exchane standard Golddevisenwährung e arányeltolódás shift in proportions Verschiebung in den Proportionen e aranyfedezet gold cover gold coverage Golddeckung e aranyfedezet gold reserve Golddeckung e aranyfedezet gold backing Golddeckung e aranyfedezet elve currency principle Golddeckungsprinzip s aranyfedezet elve currency principle Currency-Prinzip(eng) s aranykészlet gold reserve Goldbestand e aranykészlet gold holdings Goldbestand e aranykészlet gold stock Goldbestand e

10 10/284 arányosítás proportioning Proportionierung e arányosítás adjustment Proportionierung e arányosítás proportionment Proportionierung e arányosság proportion(ateness) Proportionalität e arányosság proportionality Proportionalität e arányosság harmonious proportions pl Proportionalität e aranyparitás gold parity Goldparitat e aranyparitás gold parity Goldgehalt r aranypontok gold points Goldpunkte e aranypool gold pool Gold-Pool (eng.) r aranystandard gold standard Goldstandard r aránytalanság disproportion(ateness) Disproportionalität e aranytartalék gold reserve(s) Goldreserve e aranytezaurálás horading of gold Schatzbildung e aranytezaurálás hoard treasure Schatzbildung e aranyzáradék gold clause Goldklausel e árarányok price relations Preisrelationen e árarányok price relations Preisverhältnisse e árbázis (KGST) base of prices Preisbasis e árbefagyasztás price freeze Preisstop r ár-bér spirál wage-and-price spiral Lohn-Preis-Spirale e árbevétel sales recipts pl. Preiseinnahme e árcentrum centre of price fluctuations Schwankungszentrum der Preise s árcsökkenés decline in prices Preisminderung e árcsökkenés fall in prices Preisrückgang e árcsökkenés drop in prices Preisminderung e árcsökkenés collapse of prices Preisrückgang e árcsökkentés reduction of prices Preisminderung e árcsökkentés cut in prices Preisermäßigung e árcsökkentés price cutting Preisherabsetzung e árdrágítás running up of prices Preistreiberei e árdrágítás evasion of fixed prices Preistreiberei e árellenrzés price-control Preiskontrolle e áremelés raising of prices Preiserhöhnung e áremelés rise of prices Preiserhöhnung e áremelkedés advance in prices Preiserhöhnung e áremelkedés rise in prices Preisanstieg r áremelkedés increase in price Preiserhöhnung e áremelkedés price rise Preisanstieg r áremelkedés price advance Preisanstieg r áremelkedési tendencia tendency towards higher prices Preissteigerungstendenz e árengedmény allowance in price Preisherabsetzung e árengedmény abatement in prices Preisermäßigung e árengedmény price reduction Preisnachlaß r árengedmény discount Preisermäßigung e árengedmény rebate Preisnachlaß r árérzékenység sensitive to price changes preisreagibel árérzékenység sensitive to price changes preisempfinldich áresés drop in prices Preisfall r áresés fall in prices Preisfall r áresés decline in prices Preisfall r áresés decrease in price Preisfall r áresés break in prices Preisfall r árfelhajtás forcing prices up Preisauftrieb r árfelhajtás cornering (of) prices Preisauftrieb r árfolyam (valutáé) rate of exchange Parität e

11 11/284 árfolyam (valutáé) rate of exchange Kurs r árfolyamemelkedés rising market Kurserhöhung e árfolyamemelkedés rise of exchange rate Kurserhöhung e árfolyamingadozás fluctuation in exchange Kursschwankung e árfolyamingadozás fluctuation of exchange Kursschwankung e árfolyamkockázat risk of loss on exchange rate Kursrisiko s árfolyamkockázat risk of loss on exchange rate Kursdifferenz e árfolyamkockázat risk of loss on exchange rate Kursdifferenz e árfolyamkockázat risk of loss on exchange rate Kursdifferenz e árfolyamkülönbözet difference of exchange Kursdifferenz e árfolyamkülönbözet difference in exchange Kursdifferenz e árfolyamkülönbözet exchange difference Kursdifferenz e árfolyamrendszer rate of exchange structure Wechselkurssystem s árhatás price limit Preislimit s árhatás price limit Preisgrenze e árhatóság price authority Preisamt s árindex price index (number) Preisindexzahl e árindex price number Preisindexzahl e árkalkuláció price calculation Preiskalkulation e árképzés pricing Preisbildung e árképzdés price formation Preisaufbau r árkiegészítés price addition Preisergänzung e árkiegyenlítés price equalization Preisausgleich r árkiegyenlítés levelling off of price(s) Preisausgleich r árkiegyenlítés alap price levelling fund Preisausgleichfonds r árkockázat price risk Preisrisiko s árleszállítás cut in price(s) Herabsetzung des Preises e árleszállítás reduction in price(s) Senkung des Preises e árleszállítás price reduction Herabsetzung der Preise e árleszállítás lowering of prices Senkung des Preises e árleszállítás dropping of prices Herabsetzung der Preise e árleszállítás price-lowering Senkung des Preises e árleszállítás markdown Herabsetzung der Preise e árleszállítás price-cutting Senkung des Preises e árleszállítás price slashing Herabsetzung der Preise e ármegállapítás fixing of prices Preisbestimmung e ármegállapítás calculation of prices Preisfestsetzung e ármegállapítás price determination Preisbestimmung e ármegállapítás price fixing Preisfestsetzung e ármegállapítás pricing of goods Preisbestimmung e ármegállapítás pricing Preisfestsetzung e ármérce standard of price Preisstandard r árminimum minimum price Minimalpreis r ármozgás movement of prices Preisbewegung e árnívó price level Preisniveau s árnyékár shadow price Schattenpreis r árnyoldal dark side (of sg) Schattenseite e árnyoldal seamy side (of sg) Schattenseite e árnyoldal shady side (of sg) Schattenseite e árnyoldal unfavourable side (of sg) Schattenseite e árolló price scissors pl. Preisschere e árolló price gap Preisschere e árplafon price selling Höchstpreis r árplafon celling price Höchstpreis r árpolitika price policy Preispolitik e árpolitika pricing policy Preispolitik e

12 12/284 árpolitika policy of price-control Preispolitik e árrendszer price system Preissystem s árrés trade margin Handelspanne e árrés commercial profit margit Handelspanne e árrögzítés price fixing Preisbindung e árrögzítés pegging of prices Preisbindung e árrögzítés fixing of prices Preisbindung e árrögzítés steadying of prices Preisbindung e árrögzítés regulating of prices Preisbindung e árspirál price spiral Preisspirale e árspirál upward spiral movemrnt in prices Preisspirale e árspirál inflation spiral Preisspirale e árstop price ceilling Preisstop r árstop price freeze Preisstop r árstruktúra price structure Preisstruktur e árszabályozás regulation of prices Preisregelung e árszabályozás price regulation Preisregelung e árszabályozás price control Preisregelung e árszabályozás price fixing Preisregelung e árszabályozás price administration Preisregelung e árszabás pegging of prices Preisfestsetzung e árszabás regulation of prices Preisfestsetzung e árszabás fixing of prices Preisfestsetzung e árszint price level Preisniveau s árszint price level Preisniveau s árszorzó foreign exchange multiplier Devisenkoeffizient r ártámogatás price support Preisstützung e ártámogatás price maintenance Preisstützung e ártípus price typ Preistyp r áru merchandise Ware e áru commodity Ware e áru goods pl. Ware e áru wares pl. Ware e áru- és fizetési egyezmény trade and payments agreement Waren- und Zahlungsabkommen s áru- és pénzfetisizmus commodity and money fetishism Waren- und Geldfetischismus r áru- és pénzfetisizmus fetishism of commodities and money Waren- und Geldfetischismus r áru- pénzviszonyok commodity-money relations Waren-Geldbeziehungen árualap goods fund Warenfonds r árualap commodity fund Warenfonds r árualap commodity stocks Warenfonds r áruár offer price Warenpreis r áruár asked price Warenpreis r áruár asked rate Warenpreis r áruár selling rate Warenpreis r áruár selling price Warenpreis r áruáramlás movement of goods Warenfluß r árubség profusion of wares Warenfülle e árubség profusion of commodities Warenfülle e árubség abudance of goods Warenfülle e árubség glut Warenfülle e árucikk article (of merchandise) Warenartikel r árucikk article Warenartikel r árucikk commodity Warenartikel r árucsere exchange of goods Warenaustausch r árucsere exchange of commodities Warenaustausch r árucsere interchange of goods Warenaustausch r

13 13/284 árucsere interchange of commodities Warenaustausch r árucsereforgalmi megállapodás goods exchane agreement Waren(austausch)abkommen árucsereforgalmi megállapodás trade agreement Waren(austausch)abkommen árucsereforgalmi megállapodás trade arrangement Waren(austausch)abkommen árucsereforgalom exchange of goods Warenumschlag r árucsereforgalom turnover of goods Warenumschlag r árucsereforgalom barter Barter r árucsoport commodity group Warengruppe e áruegyenérték equivalent of goods Warenäquivalent áruellátás supply of goods Warenversorgung e áruelosztás distribution of goods Warenverteilung e áruértékesítés sale Warenabsatz r áruértékesítés marketing of goods Warenabsatz r áruforgalom trade Warenumsatz r áruforgalom merchandise turnover Warenverkehr r árugazdaság commodity producing economy Warenwirtschaft e áruház depertment(al) store Warenhaus s áruhiány shortage goods Warenmangel e áruhiány lack of goods Warenmangel e áruhitel commercial credit kommerzieller Kredit áruhitel commodity credit kommerzieller Kredit árukapcsolás tie-in (sale) Koppelgeschäft s árukapcsolás tie-up (sale) Koppelverkauf r árukapcsolás compulsory linked buying Koppelgeschäft s árukapcsolás linked buying Koppelverkauf r árukapcsolás combination sale Koppelgeschäft s árukészlet goods in stock Warenvorat r árukészlet goods on stock Warenbestand r árukészlet goods on hand Warenlager s árukészlet stock on hand Warenvorat r árukészlet inventory Warenbestand r árukészlet stockpile (US) Warenlager s árukínálat supply of goods Warenangebot s árukivitel merchandise exports Warenausfuhr e árukivitel export(-ation) of goods Warenausfuhr e árukivitel the exports Warenausfuhr e árukosár composite commodity unit Warenkorb r árukosár shopping-basket Warenkorb r árukölcsön akció lending scheme Kreditaktion e árukölcsön akció lending programme Kreditaktion e árumérleg balance of goods Warenbilanz e árupiac commodity market Warenmarkt r árupiac market Warenmarkt r árustruktúra selection of goods produced Warenstruktur e árutermelés commodity production Warenproduktion e árutermelés production for the market Warenerzeugung e árutke commodity-capital Warenkapital s árutzsde produce exchange Warenböse e árutzsde merchandise exchange Warenböse e árutzsde commercial exchange Warenböse e árutzsde commodity exchange Warenböse e árváltozás change is price(s) Preisänderung e árváltozás shift of prices Preisänderung e átalányár contract price Pauschalpreis r átalányár blnaket price Pauschalpreis r átalányköltségek lump-sum charges Pauschalkosten e

14 14/284 átállás reorganization Umstellung e átállási költségek reorganization coasts Umstellungskosten e átépítés rebuilding Umbau r átépítés reconstruction Umbau r átértékelés (anyagi) revalorization Umwertung e átértékelés (anyagi) readjustment of values Umwertung e átfogó overall global átfogó comprehensive global átfogó extensive global átfogó all-embracing global átfogó broad global átfutási id term of production Durchlaufszeit e átfutási id processing time Produktionszeit e átfutási id finishing time Durchlaufszeit e átfutási id production period Produktionszeit e áthidalási hitel bridging credit Überbrückungskredit r átképzés retraining Umbildung e átképzés re-education Umschulung e átkönyvelés trasfer (in the books) Umbuchung e átkönyvelés book trasfer Umbuchung e átkönyvelés cross-entry Umbuchung e átlag average Durchschnitt r átlag mean Mittel s átlag mean Mittelmaß s átlag medium mittler átlagár average price Durchschnittspreis r átlagár average price Mittelpreis r átlagárfolyam average rate Durchschnittskurs r átlagbér average wage Durchschnittslohn r átlagbér average wage durchschnittlichter Lohn átlagbér-ellenrzés control of avarage wages Durchschnittslohnkontrolle e átlagbevétel avaeage income Durchschnittseinnahme e átlagember average man Durchschnittsmensch r átlagérték average value Durchschnittswert r átlagérték mean value Mittelwert r átlagérték equated value Mittelwert r átlaghozam average yield durchschnittlicher Ernteertrag átlagjövedelem average revenue Durchschnittseinkommen s átlagkereset average earning pl. Durchschnittsverdienest r átlagköltség bunched cost Durchschnittskosten pl. átlagos average durchschnittlich átlagos mean mittler átlagos medium Durchschnittátlagos életkor average time of lfe Durchschnittslebensalter s átlagos élettartam average time of life Durchschnittslebensdauer e átlagos élettartam average span of life Durchschnittslebensdauer e átlagos élettartam expectation of life Durchschnittslebensdauer e átlagos évi növekedési ráta average annual growth rate jährliche durchschnittliche Wachstumsrate átlagos létszám average personnel Durchschnittsstand r átlagos munka (pg.) average labour durchschnittliche Arbeit átlagos színvonal average level Durchschnittsstand r átlagos színvonal average level Durchschnittsniveau s átlagprofitráta average rate of profit durchschnittliche Profitrate átlagteljesítmény average output durchschnittliche Leistung átlagteljesítmény average output durchschnittliche Pproduktion átlagtermés average crop Durchschnittsernte e

15 15/284 transitional period from capitalism to átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba sicialism Übergansperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus átmeneti intézkedés temporary measures pl. Übergangsmaßnahme e átmeneti korszak transition period Übergangsperiode e átmen kereskedelem transit trade Durchgangshandel r átmen kereskedelem transit trade Durchfuhrhandel r átmen kereskedelem transit trade Transithandel r átrétegzdés regrouping Umschichtung e átrétegzdés regroupment Überschichtung e átrétegzdés realignment Überschichtung e átszámítás conversion Umrechnung e átszámítási árfolyam conversion rate Umrechnungskurs r átszámítási kulcs settlement formula Abrechnungsschlüssel r átszervezés reorganization Reorganisation e átszervezdés switch over Umstellung e áttekintés comprehensive view Übersicht e áttekintés survey Übersicht e áttörés break-through Durchbruch r átutal transfer überweisen átutal remit transferieren átutalás trasfer Transfer r átutalás trasfer Übertrag r átutalás trasfer Überweisunge átvált (pénzt) exchange einwechseln átvált (pénzt) convert into umwechseln átváltási átfolyam rate of exchange Umrechnungskurs r átválthatóság convertibility Konvertibilität e átválthatóság convertibility Konvertierbarkeit e átválthatóság convertibility Konvertibilität e autarkia (nemzeti gazdasági önállátás autarky Autarkie e automatikus automatic automatisch automatikus self-acting automatisch automatizálás automatization Automatisierung e automatizálás automation Automatisierung e automatizmus automatism Automatismus r autonom (független) változó independent variable freie Veränderliche autonóm változó independent variable freie Veränderliche autonóm vám autonomous customs duties pl. autonome Zölle pl. autonóm vámcsökkenés unilateral lowering of customs duties autonome Zollsenkung avulás becoming obsolete Veralten s avulás obsolence Verschleiß r avulás ageint Veralten s avulás aging Verschleiß r az utca embere the man on the street Durchschnittsmensch r bank bank Bank e bank banking house Bankinstitut s bank rt. (részvénytársaság) joint stock bank Aktienbank e bank ügyfelei banker customers Bankierkundschaft bankapparátus banking system Bankenapparat r bankár banker Bankier r bankbetét bank deposit Einlages e bankbetét deposit in a bank Bankguthaben bankbetét credit account Bankguthaben bankbetétkönyv bank-book Einlagebuch s bankbetétkönyv pass book Sparbuch s bankbetétkönyv depositor's book Bankbuch s

16 16/284 bankellenrzés bank auditing Bankkontrolle e bankfiók branch bank Bankfiliale e bankfiók affiliated bank Bankniederlassung e bankfiók branch establishment of a bank Bankfiliale e bankfiók agency Bankniederlassung e bankgarancia nbank guarantee Bankgarantie s bankgarancia bankers guaranty Bankgarantie s bankhitel banker's credit Bankkredit r bankhitel bank-credit Bankkredit r bankhitel bank-loan Bankkredit r banki szempontból from the practical banking point of view bankbetrieblich gesehen bankjegy banknote Banknote e bankjegy bank-bill (US) Bankschein r bankjegy bill (US) Geldschein r bankjegy soft money (US) Geldschein r bankjegyforgalom note circulation Banknotenumlauf r bankjutalék banker's commission Bankprovision e bankkamat bank rate Bankzins r bankkamatláb bank rate Banksatz r bankkamatláb bank rate Bankzinsfuß r bankkamatláb bank rate Bakrate e bankkamatláb leszállítása reduction in bank rate Reduktion des Bankzinsfusses e bankkamatláb leszállítása reduction of bank rate Senkung des Bankzinsfusses e bankképes bankable bankfähig bankképes negotiable bankfähig bankkezesség bank cover Bankgarantie s bankkezesség bankers collateral security Bankgarantie s bankkölcsön bank loan Bankanleige e bankkölcsön bank accommodation Bankanleige e bankköltségek banking charges Bankkosten e bankletét bank deposit Bankdepot s bankletét bank deposit Depot s bank-likviditás bank liquidity Bankenliquidität e bankmonopólium banking monopoly Bankmonopol s bankmveletek banking operations Bankoperationen e bankráta bank rate Bankrate e bankreform reform of the banking system Bankreform e bankrendszer banking system Banksystem s bankszámlapénz money in account Bankgeld s bankszámlapénz deposit money Buchgeld s bankszámlapénz deposit money Giralgeld s bankszer bankable banmäßig bankszer negotiable banküblich bankszervezet banking organization Bankapparat r bankszervezet banking structure Bankapparat r banktartalék bank reserve Bankreserve e banktechnikailag from the point of view of banking banktechnisch banktitok banking secret Bankgeheimnis s banktke bank(ing) capital Bankkapital s bankügy banking Bankgewerbe s bankügy businesss of banking Bankwesen s bankügylet banking operation Bankgeschäft s bankügylet banking business Bankgeschäft s bankügylet banking transaction Bankgeschäft s banljegykibocsátás issue of banknotes Banknotenemission e banljegykibocsátás note issue Notenemission e

17 17/284 banljegykibocsátás note issue Banknotenausgabe e banljegykibocsátási monopólium monopoly of note issue Monopolium der Notenemission s bányászat (termelési ág) mining Bergbauwesen s bányászat (termelési ág) mining Montanwesen s bázis base Base e bázis basis Basis e bázis basis Grundlage e bázisár basic price Basispreis r bázisév (viszonyítási év) reference year Basisjahr s bázisév (viszonyítási év) basis year Bezugsjahr s bázisév (viszonyítási év) basic year Referenzjahr s bázisidszak base period Basisperiode e bázisviszonyszám base ratio Basisverhältniszahl e beavatkozás intervention Einmischung e beavatkozás intervening Eingriff r beavatkozás intervention Intervention e becsérték appraised value Schätzungswert r becslés estimate Schätzung e becslés estimation Bewertung e becslés valuation Schätzung e becslés evaluation Bewertung e becslés reckoning Schätzung e becslés rating Bewertung e becslési érték appraisment value Anwert r becslési tévedés error in estimation Schätzungsfehler r becsült érték appraisment value Anwert r bedolgozási rendszer putting-out system Heimarbeitssystem s befagyasztás (hitelé, tkéé) freezing Einfrierung e befagyasztás (hitelé, tkéé) blocking Einfrierung e befagyasztás (hitelé, tkéé) immobilization Einfrierung e befejezetlen beruházás unfinished investment unvollendete Investition befejezetlen termék unfinished product unbeendetes produkt befejezetlen termék unfinished product unbeendetes Erzeugnis befejezetlen termelés unfinished production unbeendete Produktion befejezett termelés finished production Fertigproduktion e befektetés investment Anlage e befektetés employment (of funds) Investion e befektetés outlay Anlage e befizetés paying in Einzahlung e befizetés payment Erlegubg e befolyási övezet sphere of influence Einlußsphäre e befolyásolás influence Beeinflußung e befolyásolás influencing Einwirkung e befolyásolás pressure Einwirkung e befolyik (pénz) come in einfließen befolyik (pénz) roll in eingehen befolyik (pénz) come in einkommen behajt collect eintreiben behajt levy einheben behajt collect erheben behajt levy einfordern behajthatatlan követelés bad debt uneinbringliche Forderung behajthatatlan követelés doubful debt uneinbringliche Forderung behajthatatlan követelés irrevocable debt uneinbringliche Forderung behajthatatlan követelés desperate debt (US) uneinbringliche Forderung behatárol (korlátok közé szorít) limit einmarken

18 18/284 behatárol (korlátok közé szorít) put within limits umgrenzen behozatal (lásd még: import) import trade Einfuhr e behozatal kontingentálása quantitative regulation of imports Importkontingentierung e behozatal korlátozása import restriction Einfuhrbeschränkung e behozatali engedély import licence Einfuhrbewilligung e behozatali engedély import licence Importlizenz e behozatali tilalom ban on imports Einfuhrverbot s behozatali tilalom import ban Einfuhrverbot s beindítási id time required to get (a sheme, a plan, etc.) under way Anlaufzeit e bekalkulál take into account in a calculation einkalkulieren békés egymás mellett élés peaceful coexistence friedliche Koegzistenz béketermés peace time production Friedensproduktion e beleértve included mit einbegriffen beleértve included einbegriffen beleértve included mit inbegriffen beleértve included inbegriffen beleértve included einschließlich beleértve included inklusive belefoglal include einschließlich belefoglal comprise einschließlich belefoglal imply einschließlich belefoglal incorporate einschließlich belépési nyilatkozat application for membership Beitrittserklärung e belépési nyilatkozat enrolment form Beitrittserklärung e belépési nyilatkozat application for membership Beitrittserklärung e beleszámít reckon in mit einrechnen beleszámít include einrechnen beleszámít count mitrechnen beleszámít count einbeziehen beleszámítva including mit einbegriffen beleszámítva included einbegriffen beleszámítva inclusive of inbegriffen beleszámítva including eingerechnet beleszámítva included einbezüglich beleszólási jog co-management Mitbestimmungsrecht s beleszólási jog joint management Mitbestimmungsrecht s beleszólási jog co-determination Mitbestimmungsrecht s beleszólási jog participation Mitbestimmungsrecht s belföldi home inländisch belföldi domestic Inlandsbelföldi internal Binnenbelföldi inland Innenbelföldi interior Innenbelföldi national Inlandsbelföldi árszínvonal domestic price level inländisches Preisniveau belföldi áru home-manufactured einheimische Waren pl. belföldi áru made goods pl. inländische Waren pl. belföldi áru made produced Landesprodukte pl. belföldi fogyasztás home consumption Inlandsverbrauch r belföldi fogyasztás domestic consumption Inlandsverbrauch r belföldi kereslet home demand Inlandsnachfrage e belföldi piac home market Binnenmarkt r belföldi piac domestic market Binnenmarkt r belföldi termék home product Inlandsprodukt s belföldi termék domestic product Inlandsprodukt s

19 19/284 belföldi termelés domestic output inländische Produktion belgazdaság internal economy Binnenwirtschaft e belgazdaság interier economy Binnenwirtschaft e belkereskedelm home trade Binnenhandel r belkereskedelm domestic tarde Innenhandel r belkereskedelm internal trade Binnenhandel r belkereskedelm interior trade Innenhandel r bels konvertibilitás convertibility for residents Inländerkonvertibilität e bels konvertibilitás residents'convertibility Inländerkonvertibilität e bels piacra orientáló vállalat enterprise which works for the home market binnenmarktorientierte Unternehmung belterjes intensive intensiv belterjes gazdálkodás intensive farming intensive Bewirtschaftung belterjes gazdálkodás intensive agricultural economy Intensivwirtschaft e belterjesítés intensification of agriculture Intensivierung e benyújt hand in einrechnen benyújt send in vorlegen benyújt give in einbringen benyújt present vorlegen benyújt file einbringen benyújt lodge einbringen benyújt submit vorlegen benyújt table einbringen bér wage(s) Lohn r bér pay Lohn r bér payment Lohn r béralap wage-fund Lohnfonds r béralap wages fund(s) Lohnfonds r bérarányok wages relations Lohnverhältnisse e bérarányok proportions of wages Lohnverhältnisse e bérarányok relations of wages Lohnverhältnisse e bérbeadás letting on hire Vermietung e bérbeadás renting out Verpachtung e bérbevétel leasing Meitung e bérbevétel renting Pachtung e bérbl és fizetésbl élk wage- and salary-eaaners Lohn- und Gehaltsempfanger bérbl és fizetésbl ered jövedelem income from wages and salaries Lohneinkünfte pl. bércsökkenés wage reuction Lohnsenkung e bércsökkenés wage cut Lohnkürzung e bércsökkenés wage cut Lohnabbau r bérelszámolás (mvelet) wage accounting Lohnverrechnung e bérelszámolás (mvelet) pay-roll accounting Lohnverrechnung e bérelszámolás (mvelet) pay-roll compilation Lohnverrechnung e béremelés rise in wages Lohnerhöhung e béremelés raise in wages Lohnerhöhung e béremelés increase in wages Lohnerhöhung e béremelés wage-raise Lohnerhöhung e béremelés wage-increase Lohnerhöhung e béremelkedés increase on wages Steigen der Löhne s béremelkedés increase of wages Steigen der Löhne s béren keresztül való ösztönzés wages incentive Lohnanreiz r béren keresztül való ösztönzés wages incentive Leistungsanreiz r bérezés wage-system Lohnung e bérezés waging Löhnung e bérezési rendszer wage system Entlohnungssystem s bérfeszültség wage differential Lohndruck r bérfeszültség wage spread Lohndruck r

20 20/284 bérhányad wages-output ratio Lohnquote e bérhányad ratio of wages and salaries to the national product Lohnquote e bérharc wage dipute Lohnkampf r bérharc wage fight Lohnkampf r bérharc fight for better wages Lohnkampf r bérigényes production costs comprising a high labour content lohnintensiv béringadozás wage fluctuation Lohnfluktuation e bérjelleg jövedelmek incomes of a wage character lohnartige Einkommen bérkategória wages category Lohnkategorie e bérkategória wages classification Lohngruppe e bérkategória wage bracket Lohngruppe e bérkifizetés paying of wages Lohn(aus)zahlung e bérköltség wages costs pl. Lohnkosten pl. e bérköltség expenditure on wages Lohnkosten pl. e bérkövetelés wage claims Lohnforderung e bérkövetelés wage demands Lohnforderung e bérkövetelés wage requirements pl. Lohnforderung e bérleti szerzdés tenancy agreement Mietvertrag r bérmaximum wage ceiling Höchstlohn r bérmaximum wage minimum Mindestlohn r bérmunka (pg.) wage-labour Lohnarbeit e bérmunkás wage-earner Lohnarbeiter r bérmunkás wage-worker Löhner r bérpótlék excess wages pl. Lohnzuschlag r bérpótlék extra wages pl. Lohnzuschlag r bérpótlék supplementary wages pl. Lohnzuschlag r bérrendszer wage-system Lohnsystem s bérrendszer wage-system Entlohnungssystem s bérrendszer wage-system Lohngefüge s bérrögzítés fixing of wages Lohnstop r bérrögzítés pegging of wages Lohnstop r bérrögzítés freezing of wages Lohnstop r bérrögzítés putting a ceiling on wages Lohnstop r bérskála pay -scale Lohnskala e bérskála wage-scale Lohnstaffelung e bérskála scale of wages Lohnstaffelung e bérstop fixing of wages Lohnstop r bérstop pegging of wages Lohnstop r bérstop freezing of wages Lohnstop r bérstop putting a ceiling on wages Lohnstop r bérszint wage-level Lohnniveau bérszint wage standard Lohnniveau bérszint rate of wages Lohnniveau bérszínvonal wage-level Lohnniveau bérszínvonal wage standard Lohnniveau bérszínvonal rate of wages Lohnniveau bérszorzó wage multiplier Lohnmultiplikationszahl e beruházás investment Investition e beruházás megtérülési ideje rate of return of a capital project Investitionsumschlagszeit e beruházási alap investment fund Anlagefonds r beruházási bank investment bank Investitionsbank e beruházási bank development bank Investitionsbank e beruházási boom investment boom Investitionsboom r beruházási ciklus investment cycle Investitionszyklus r

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und A054. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und A056

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und A054. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und A056 Gewinn- und Verlustrechnung der Banken - Profit and loss account of banks Liste der Variablen - List of Variables Codes Beschreibung Description A000 Aufwendungen insgesamt Total charges A010 Zinsaufwendungen

Mehr

Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte)

Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte) Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte) 1/4 - Aktiva Programmelement Verfahrensmethode Zeit Punkte Aktiva Füllen Sie die Leerstellen aus 5' 1.5 Die Aktiven zeigen die Herkunft der Vermögensgegenstände

Mehr

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto

An Introduction to Monetary Theory. Rudolf Peto An Introduction to Monetary Theory Rudolf Peto 0 Copyright 2013 by Prof. Rudolf Peto, Bielefeld (Germany), www.peto-online.net 1 2 Preface This book is mainly a translation of the theoretical part of my

Mehr

Department of Department of Department of. Technology and Operations Management. Department of Managerial Economics

Department of Department of Department of. Technology and Operations Management. Department of Managerial Economics Die organisatorische Verteilung Struktur nach der Studiengängen Mercator School of Department of Department of Department of Accounting and Finance Technology and Operations and Marketing Accounting and

Mehr

Ausbildungsordnung für den EFA European Financial Advisor (in der Fassung vom 07.10.2013)

Ausbildungsordnung für den EFA European Financial Advisor (in der Fassung vom 07.10.2013) Ausbildungsordnung für den EFA European Financial Advisor (in der Fassung vom 07.10.2013) 1 Grundsätze für das Ausbildungswesen... 2 2 Ausbildungsrahmen... 2 3 Weiterbildungsrahmen... 2 4 Abschließende

Mehr

Financial Status Audit of districts in Lower Saxony

Financial Status Audit of districts in Lower Saxony Überörtliche Kommunalprüfung Financial Status Audit of districts in Lower Saxony Richard Höptner, President of the Lower Saxon regional court of auditors EURORAI Panel 3 Santa Cruz de Tenerife, Agenda

Mehr

FINAL MODULE. Finanz- und Anlageexperten. Copyright 2014, AZEK

FINAL MODULE. Finanz- und Anlageexperten. Copyright 2014, AZEK FINAL MODULE Finanz- und Anlageexperten Copyright 2014, AZEK AZEK, Feldstrasse 80, 8180 Bülach, T +41 44 872 35 35, F +41 44 872 35 32, info@azek.ch, www.azek.ch Inhaltsverzeichnis 1. Module zweites Semester...

Mehr

Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone

Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone Volkswirtschaftlicher Volkswirtschaftlicher Bereich Bereich Indikator Indikator Wachstum Wachstum Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt Inflationsrate, Inflationsrate,

Mehr

Dun & Bradstreet Compact Report

Dun & Bradstreet Compact Report Dun & Bradstreet Compact Report Identification & Summary (C) 20XX D&B COPYRIGHT 20XX DUN & BRADSTREET INC. - PROVIDED UNDER CONTRACT FOR THE EXCLUSIVE USE OF SUBSCRIBER 86XXXXXX1. ATTN: Example LTD Identification

Mehr

KUKA Aktiengesellschaft Finanzergebnisse Q2/15 05. August 2015

KUKA Aktiengesellschaft Finanzergebnisse Q2/15 05. August 2015 Finanzergebnisse Q2/15 05. August 2015 Hightlights H1/15 1 Rekord Auftragseingang und Wachstum geht weiter 1.477,4 Mio. Umsatz (+52,5%) ohne Swisslog +20,1% 1.439,9 Mio. Auftragseingang (+21,4%) ohne Swisslog

Mehr

Das Risikomanagement gewinnt verstärkt an Bedeutung

Das Risikomanagement gewinnt verstärkt an Bedeutung Das Risikomanagement gewinnt verstärkt an Bedeutung 3/9/2009 Durch die internationale, wirtschaftliche Verpflechtung gewinnt das Risikomanagement verstärkt an Bedeutung 2 3/9/2009 Das IBM-Cognos RiskCockpit:

Mehr

32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015

32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015 32. Fachtagung der Vermessungsverwaltungen, Trient 2015 Taxation of immovable property Dipl.-Ing. Hubert Plainer Content Definitions Legal principles Taxation of immovable properties Non built-up areas

Mehr

Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek

Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek Member of the Board of Management, Finance and Organization Economic development of key sales regions 2007 to [GDP in % compared with previous year] USA

Mehr

Test. Seite 1 22 Seite 3 44. Poschingerstr. 5 81679 München

Test. Seite 1 22 Seite 3 44. Poschingerstr. 5 81679 München Test Variablenliste des Tests Handel 2009 Stand: August 2013 Inhaltsübersicht Variablenbeschreibung Seite 1 22 Seite 3 44 LMU ifo Economics & Businesss Data Center (EBDC) Poschingerstr. 5 81679 München

Mehr

Carsten Berkau: Bilanzen Solution to Chapter 10

Carsten Berkau: Bilanzen Solution to Chapter 10 Task 10.13: Cash Flow Statement, direct Method with Reconciliation (Kapitalflussrechnung, Direkte Methode mit Überleitungsrechnung) WARRENTON Ltd. is a company based on shares. At the time of incorporation

Mehr

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. FINANCIAL STATEMENTS ********************************************* DECEMBER 31, 2003

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. FINANCIAL STATEMENTS ********************************************* DECEMBER 31, 2003 KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. FINANCIAL STATEMENTS ********************************************* DECEMBER 31, 2003 Claude Todoroff CPA, Inc. Certified Public Accountant 4707 Scott St. - Torrance, Ca.

Mehr

Beispiel-Unternehmen. Company example

Beispiel-Unternehmen. Company example 1 Beispiel-Unternehmen Company example Beispiel-Unternehmen 1.1 Bilanz Bilanz der Beispiel-AG (in Mio. I) GJ VJ Anlagevermçgen Immaterielle Vermçgensgegenstände 5.887 5.068 Sachanlagevermçgen 25.032 22.087

Mehr

Die sprachlichen Tücken der IR-Arbeit Do you speak IR? Jonathan Spink, Baker & Harrison

Die sprachlichen Tücken der IR-Arbeit Do you speak IR? Jonathan Spink, Baker & Harrison Die sprachlichen Tücken der IR-Arbeit Do you speak IR? Jonathan Spink, Baker & Harrison BAKER & HARRISON Die sprachlichen Tücken der IR-Arbeit Do you speak IR? Jonathan Spink Senior Translator Finance

Mehr

Reforming Austria s Tax System

Reforming Austria s Tax System Reforming Austria s Tax System Prof. Dr. Alexander Rust, LL.M. Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht www.wu.ac.at/taxlaw 1 Challenges Ahead National Debt: 73.4% of GDP => Reduction

Mehr

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire)

Fragebogen Garantieversicherung (Guarantees & Bonds Questionnaire) Fragebogen Garantieversicherung () Allgemeine Informationen (General Information) Firmenwortlaut: (Company Name) Adresse: (Address) Firmenbuch-Nr.: (Registration Number) UID-Nr.: (VAT-Nr.) Ansprechpartner:

Mehr

QUARTALSBERICHT 1/99 QUARTERLY SURVEY 1/99

QUARTALSBERICHT 1/99 QUARTERLY SURVEY 1/99 1 99 QUARTALSBERICHT 1/99 QUARTERLY SURVEY 1/99 Auf einen Blick (At a glance) Unternehmensdaten im Überblick in T (key figures in T) 1. QUARTAL (1ST QUARTER) 31.03.99 STEIGERUNG % 31.03.98 INCREASE % UMSATZERLÖSE

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. FINANCIAL STATEMENTS *********

KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. FINANCIAL STATEMENTS ********* FINANCIAL STATEMENTS ********* DECEMBER 31, 2006 1 Claude Todoroff CPA, Inc. Certified Public Accountant 4707 Scott St. - Torrance, Ca. 90503-5345 - (310) 316-1405. Fax (310) 540-0782 Knorr Venture Capital

Mehr

IFRS-Status. Standards und Interpretationen in Kraft. Noch nicht in Kraft getretene Standards und Interpretationen

IFRS-Status. Standards und Interpretationen in Kraft. Noch nicht in Kraft getretene Standards und Interpretationen IFRS-Status Standards und Interpretationen in Kraft Noch nicht in Kraft getretene Standards und Interpretationen Entwürfe zu Standards und Interpretationen Diskussionspapiere Noch nicht veröffentlichte

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

Vorgehensweise zur Auswahl eines ERP-Systems

Vorgehensweise zur Auswahl eines ERP-Systems Vorgehensweise zur Auswahl eines ERP-Systems Inhalt Was ist ein ERP-System? Recherche ERP-Systemanbieter Erstellung Kriterienkatalog For Example: Criteria required for ERP system Durchführung der ersten

Mehr

Hochschule Esslingen. Modulbeschreibung TBB Internationale Technische Betriebswirtschaft. Inhaltsverzeichnis. Kanalstr. 33 73728 Esslingen

Hochschule Esslingen. Modulbeschreibung TBB Internationale Technische Betriebswirtschaft. Inhaltsverzeichnis. Kanalstr. 33 73728 Esslingen Kanalstr. 33 73728 Esslingen Inhaltsverzeichnis Seite 1 von 6 TBB602 MD International Business 2 Int.Marketing/-Finance & Case Studies Int.Business 3 International Conmmercial Law 5 Erläuterungen 6 Modul

Mehr

Im-Ex GmbH Paracelsusstr. 12a 80939 München Deutschland

Im-Ex GmbH Paracelsusstr. 12a 80939 München Deutschland Im-Ex GmbH., Paracelsusstr.12a,, Payments: Bilateral Key Exchanges: MT960: Request for Service Initiation Message MT961: Initiation Response Message MT962: Key Service Message MT963: Key Acknowledgement

Mehr

Financial Intelligence

Financial Intelligence Financial Intelligence Financial Literacy Dr. Thomas Ernst, Hewlett-Packard GmbH Welche Unternehmenskennzahlen gibt es? Was bedeuten sie? Wie kommen sie zustande? Wie hängen sie zusammen? Welche Rolle

Mehr

Anhang 1.3: Minor Bankbetriebslehre (24 LP) Prüfungs - form KL 6 24

Anhang 1.3: Minor Bankbetriebslehre (24 LP) Prüfungs - form KL 6 24 Anhang 1: Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 24 Anhang 1.1: Minor Accounting (24 ) Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I Betriebswirtschaftliche Steuerlehre II International Taxation Internationale Rechnungslegung

Mehr

Bibliography 225. Biermann, H. (1992), Capital Budgeting Decision, 8. Auflage London 1992.

Bibliography 225. Biermann, H. (1992), Capital Budgeting Decision, 8. Auflage London 1992. Bibliography 225 Bibliography Biermann, H. (1992), Capital Budgeting Decision, 8. Auflage London 1992. Biermann, H. (1988), Implanting Capital Budgeting Techniques, New York 1988. Blohm, H., Lüder, W.

Mehr

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis a Aktienrendite 182 Anlagenausfallrate 276 Anlagenintensität 158 Anteil intern besetzter Führungspositionen 260 Ausbildungsquote 262 b Bekanntheitsgrad 230 Beschaffungseffizienz

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort 18 1 Beispiel-Unternehmen 21 1.1 Bilanz 22 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 26 1.3 Weitere Angaben 28

Inhaltsübersicht. Vorwort 18 1 Beispiel-Unternehmen 21 1.1 Bilanz 22 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 26 1.3 Weitere Angaben 28 Inhaltsübersicht Vorwort 18 1 Beispiel-Unternehmen 21 1.1 Bilanz 22 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 26 1.3 Weitere Angaben 28 2 Kennzahlen zur Vermögenslage 35 2.1 Anlagenintensität 36 2.2 Sachanlagenintensität

Mehr

Beschwerdemanagement / Complaint Management

Beschwerdemanagement / Complaint Management Beschwerdemanagement / Complaint Management Structure: 1. Basics 2. Requirements for the implementation 3. Strategic possibilities 4. Direct Complaint Management processes 5. Indirect Complaint Management

Mehr

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine 1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Mehr

BAIS Module BA01a Banking Statistics

BAIS Module BA01a Banking Statistics BAIS Standard features: Automatic assignment to report positions based upon standard rules. Comprehensible administration programs allow for amendments. Codes according to Bundesbank systematics. Mass

Mehr

Ein- und Zweifamilienhäuser Family homes

Ein- und Zweifamilienhäuser Family homes Wohnwelten / Living Environments Ein- und Zweifamilienhäuser Family homes Grüne Technologie für den Blauen Planeten Saubere Energie aus Solar und Fenstern Green Technology for the Blue Planet Clean Energy

Mehr

Besonderheiten der Importfinanzierung des Privatsektors in Ghana Specialities in private sector import finance

Besonderheiten der Importfinanzierung des Privatsektors in Ghana Specialities in private sector import finance Besonderheiten der Importfinanzierung des Privatsektors in Ghana Specialities in private sector import finance IHK - Chamber of Commerce and Industry, Frankfurt, 22.06.2010 Referent / Speaker: Wolfgang

Mehr

Triparty-Repo Die Geldmarktalternative

Triparty-Repo Die Geldmarktalternative Triparty-Repo Die Geldmarktalternative Behrad Hasheminia Treasury Deutsche Börse Group Tel: +49 69 211 18256 E-mail: behrad.hasheminia@deutsche-boerse.com Carsten Hiller Sales Manager Global Securities

Mehr

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades

Franke & Bornberg award AachenMünchener private annuity insurance schemes top grades Franke & Bornberg award private annuity insurance schemes top grades Press Release, December 22, 2009 WUNSCHPOLICE STRATEGIE No. 1 gets best possible grade FFF ( Excellent ) WUNSCHPOLICE conventional annuity

Mehr

Supplier questionnaire Lieferantenselbstauskunft

Supplier questionnaire Lieferantenselbstauskunft Version 1.5 / AP087-F01 Supplier questionnaire Lieferantenselbstauskunft A Company of the SWAROVSKI Group www.tyrolit.com Supplier questionnaire / Lieferantenselbstauskunft 2 Supplier questionnaire Lieferantenselbstauskunft

Mehr

Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management

Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management VERTRAULICH Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management Stefan Friesenecker 24. März 2009 Inhaltsverzeichnis Risikokategorien Projekt-Klassifizierung Gestaltungsdimensionen des Projektrisikomanagementes

Mehr

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT)

European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) Towards a European (reference) ICT Skills and Qualification Framework Results and Recommendations from the Leornardo-da-Vinci-II

Mehr

Energieeffizienz und Erneuerbare Energien Programme der EZ -- ein Zwischenstand

Energieeffizienz und Erneuerbare Energien Programme der EZ -- ein Zwischenstand Energieeffizienz und Erneuerbare Energien Programme der EZ -- ein Zwischenstand Climate Policy Capacity Building Seminar Kiew 07.10.04 Klaus Gihr Senior Project Manager Europe Department Was sind unsere

Mehr

Handwerk Trades. Arbeitswelten / Working Environments. Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows

Handwerk Trades. Arbeitswelten / Working Environments. Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Arbeitswelten / Working Environments Handwerk Trades Grüne Technologie für den Blauen Planeten Saubere Energie aus Solar und Fenstern Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows

Mehr

Die makroökonomischen Wirkungen des Erneuerbaren-Ausbaus in Europa bis 2030

Die makroökonomischen Wirkungen des Erneuerbaren-Ausbaus in Europa bis 2030 Die makroökonomischen Wirkungen des Erneuerbaren-Ausbaus in Europa bis 2030 IEWT, VICKI DUSCHA, Mario Ragwitz, Gustav Resch, Wolfgang Schade, Matthias Pfaff, Rainer Walz, Arnaud Fougeyrollas, Barbara Breitschopf

Mehr

Maik Deinert, Director Real Estate Structured Finance Real Estate Finance Manager (Frankfurt School of Finance & Management)

Maik Deinert, Director Real Estate Structured Finance Real Estate Finance Manager (Frankfurt School of Finance & Management) Finance Capital Wir entwickeln Finanzierungslösungen, die so individuell sind wie die Projekte, die wir finanzieren. We develop financing solutions that are as individual as the projects we finance. Maik

Mehr

Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone

Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone Überblick Konjunkturindikatoren Eurozone Volkswirtschaftlicher Bereich Indikator Volkswirtschaftlicher Bereich Indikator Wachstum Bruttoinlandsprodukt Wachstum Bruttoinlandsprodukt Preise Inflationsrate

Mehr

Internationale Energiewirtschaftstagung TU Wien 2015

Internationale Energiewirtschaftstagung TU Wien 2015 Internationale Energiewirtschaftstagung TU Wien 2015 Techno-economic study of measures to increase the flexibility of decentralized cogeneration plants on a German chemical company Luis Plascencia, Dr.

Mehr

IAS, IFRS, SIC Übersicht der gültigen Regelungen - 2004-04-01

IAS, IFRS, SIC Übersicht der gültigen Regelungen - 2004-04-01 IAS, IFRS, SIC Übersicht der gültigen Regelungen - 2004-04-01 Seite 1 von 6 IAS, IFRS, SIC Übersicht der gültigen Regelungen - 2004-04-01 Stand: 2004-04-01 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Framework for

Mehr

Financial Intelligence

Financial Intelligence Financial Intelligence Financial Literacy Dr. Thomas Ernst, Hewlett-Packard GmbH Welche Unternehmenskennzahlen gibt es? Was bedeuten sie? Wie kommen sie zustande? Wie hängen sie zusammen? Welche Rolle

Mehr

Global deflation, the euro and growth

Global deflation, the euro and growth Global deflation, the euro and growth Washington. 4. 14 Professor Dr. Heiner Flassbeck Veränderungsrate geg. Vorjahr in vh 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 13

Mehr

Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub. Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011

Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub. Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011 Wertpapierleihe integraler Bestandteil eines globalen Liquiditäts- & Risk Management Hub Investment Forum Frankfurt, 16th June 2011 Carsten Hiller, Global Securities Financing Clearstream About us Excellent

Mehr

Produzierendes Gewerbe Industrial production

Produzierendes Gewerbe Industrial production Arbeitswelten / Working Environments Produzierendes Gewerbe Industrial production Grüne Technologie für den Blauen Planeten Saubere Energie aus Solar und Fenstern Green Technology for the Blue Planet Clean

Mehr

Energieeffizienz im internationalen Vergleich

Energieeffizienz im internationalen Vergleich Energieeffizienz im internationalen Vergleich Miranda A. Schreurs Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU), Freie Universität Berlin Carbon Dioxide Emissions

Mehr

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity

The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity www.volker-quaschning.de The Solar Revolution New Ways for Climate Protection with Solar Electricity Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin ECO Summit ECO14 3. June 2014 Berlin Crossroads to

Mehr

Übersicht. Zinskurve Technische Rückstellung. Martin Hahn 2

Übersicht. Zinskurve Technische Rückstellung. Martin Hahn 2 QIS 6 LTG Maßnahmen Übersicht Extrapolation der maßgeblichen risikofreien Zinskurve Volatility Adjustment (Volatilitätsanpassung) Matching Adjustment (Matching-Anpassung) Transitional Measures (Übergangsbestimmungen)

Mehr

Makroökonomie I: Vorlesung # 10 Geld und die Geldnachfrage

Makroökonomie I: Vorlesung # 10 Geld und die Geldnachfrage Makroökonomie I: Vorlesung # 10 Geld und die Geldnachfrage 1 Vorlesung Nr #10 1. Was ist Geld? Ein Exkurs 2. Die Definition von Geld nach Jevons... 3.... und aus moderner Sicht 4. Die Geldnachfrage 5.

Mehr

17.01. Journal. 4 Kauf einer neuen CAD-Anlage auf Kredit. 5 Bankzahlungen für übrigen Aufwand. Versand von Honorarrechnungen 300. Nr.

17.01. Journal. 4 Kauf einer neuen CAD-Anlage auf Kredit. 5 Bankzahlungen für übrigen Aufwand. Versand von Honorarrechnungen 300. Nr. 17.01 Journal Nr. Geschäftsfälle Buchungssatz Betrag 1 Versand von Honorarrechnungen 300 2 Kundenzahlungen auf das konto 290 3 Lohnzahlungen durch die 180 4 Kauf einer neuen CAD-Anlage auf Kredit (CAD

Mehr

THE NEW YORK TAX GROUP

THE NEW YORK TAX GROUP Wichtige Steuertermine 2014 auf US-Bundesebene Steuererklärungen für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 3) Berichtspflichten für unbeschränkt Steuerpflichtige (Seite 4) Steuererklärungen für beschränkt

Mehr

IP management in der Praxis. Dr. Harald Steindl Group Vice President Research

IP management in der Praxis. Dr. Harald Steindl Group Vice President Research IP management in der Praxis Dr. Harald Steindl Group Vice President Research IP Mangement in der Praxis Dynea IP management Prozess Patent - Lebenszeit Kosten Schutz des geistigen Eigentums Trade Secret

Mehr

Appendix Cross-border Enterprises: Direct Investments, Participations and Hybrid Entities under the New DTA Germany Netherlands

Appendix Cross-border Enterprises: Direct Investments, Participations and Hybrid Entities under the New DTA Germany Netherlands 1. Kapitel: Begriffe, Grundlagen und Methoden.................... 13 I. Der Unternehmensbegriff....................... 13 1. Der abkommensrechtliche Unternehmensbegriff (Art. 3 Abs. 1 lit. f DBA D NL)..................

Mehr

Vattenfall Europe Power Management. June 2015

Vattenfall Europe Power Management. June 2015 Vattenfall Europe Power Management June 2015 1 Vattenfall Europe Power Management June 2015 Vattenfall Europe Power Management GmbH Facts & Figures Traded volumes: ~ 370 TWh Strom ~ 26 TWh Gas ~ 2200 kt

Mehr

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach Breakout Session Mind the Gap: Bridging U.S. Cross-border E-discovery and EU Data Protection Obligations Dr. Alexander Dix, LL.M. Berlin Commissioner

Mehr

Fragebogen Kreditversicherung (Credit Insurance Questionnaire)

Fragebogen Kreditversicherung (Credit Insurance Questionnaire) () Allgemeine Informationen (General Information) Firmenwortlaut: (Company Name) Adresse: (Address) Ansprechpartner: (Contact Person) Telefon: (Telephone) Fax: E-Mail: Welche Risiken sollen versichert

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan

Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan Possible Solutions for Development of Multilevel Pension System in the Republic of Azerbaijan by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer Introduction Multi-level pension systems Different approaches Different

Mehr

in Zusammenarbeit mit RAHMENVERTRAG FÜR FINANZGESCHÄFTE VERZEICHNIS DEFINIERTER BEGRIFFE Ausgabe Januar 2001

in Zusammenarbeit mit RAHMENVERTRAG FÜR FINANZGESCHÄFTE VERZEICHNIS DEFINIERTER BEGRIFFE Ausgabe Januar 2001 FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION in Zusammenarbeit mit EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa

Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa Brüssel/Berlin Elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für Europa Wir wären dann soweit --- oder? Thomas Walloschke Director EMEIA Security Technology Office eidas REGULATION No 910/2014 0 eidas

Mehr

ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS

ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS Ein Anlagenstillstand ist meistens mit einem enormen Kostenund Zeitaufwand verbunden. Bis die Fehlerquelle gefunden und das Austauschgerät organisiert

Mehr

StorageTek berichtet erneut eine Steigerung von Umsatz und Gewinn im dritten Quartal 2003

StorageTek berichtet erneut eine Steigerung von Umsatz und Gewinn im dritten Quartal 2003 StorageTek berichtet erneut eine Steigerung von Umsatz und Gewinn im dritten Quartal 2003 Eschborn, 22. Oktober 2003 - StorageTek, der Experte für Storage Services und Solutions, gab am 21. Oktober 2003

Mehr

Nach Bestehen der studienbegleitenden Prüfungen und der Abschlussprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen.

Nach Bestehen der studienbegleitenden Prüfungen und der Abschlussprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. Prüfungsordnung im Bachelor-Studiengang International Business Management (Bachelor of Arts) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Prüfungsordnung IBMAN

Mehr

Penal:es for viola:ons of labor legisla:on presumed by Labor Code

Penal:es for viola:ons of labor legisla:on presumed by Labor Code HWC, Buchhaltung Ukraine, Buchführung Ukraine, Outsourcing Buchhaltung, Outsourcing Buchführung, Outsourcing Ukraine, Buchhaltung, Buchführung, Accounting, Payroll, Accounting Ukraine, Payroll Ukraine,

Mehr

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172)

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Prof. Dr. Daniel Rösch am 13. Juli 2009, 13.00-14.00 Name, Vorname Anmerkungen: 1. Bei den Rechenaufgaben ist die allgemeine Formel zur Berechnung der

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Regensburg Library Network Classification Business & Economics

Regensburg Library Network Classification Business & Economics Regensburg Library Network Classification Business & Economics Die Regensburger Verbundklassifikation 15 Wirtschaftswissenschaften (Q) in Englisch zusammengestellt von Lorenz Fichtel bibliotheksverlag

Mehr

Dienstleistungen Services

Dienstleistungen Services Arbeitswelten / Working Environments Dienstleistungen Services Grüne Technologie für den Blauen Planeten Saubere Energie aus Solar und Fenstern Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar

Mehr

Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis

Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-Efficiency Analysis Andreas Möller amoeller@uni-lueneburg.de umweltinformatik.uni-lueneburg.de Stefan Schaltegger schaltegger@uni-lueneburgde www.uni-lueneburg.de/csm

Mehr

Wirtschaftsförderung (Beihilfen)/Subventionsrecht (5) Subventions- und Beihilfenbegriff (I) SS 2012 Kurt Reindl

Wirtschaftsförderung (Beihilfen)/Subventionsrecht (5) Subventions- und Beihilfenbegriff (I) SS 2012 Kurt Reindl Wirtschaftsförderung (Beihilfen)/Subventionsrecht (5) Subventions- und Beihilfenbegriff (I) SS 2012 Kurt Reindl 1 Gliederung Rechtliche Grundlagen Subventions- bzw Beihilfenbegriff Beihilfenaufsicht der

Mehr

Festlegung des konkreten Lehrveranstaltungsangebotes für den. Universitätslehrgang Professional MBA-Studium. an der Wirtschaftsuniversität Wien

Festlegung des konkreten Lehrveranstaltungsangebotes für den. Universitätslehrgang Professional MBA-Studium. an der Wirtschaftsuniversität Wien Festlegung des konkreten Lehrveranstaltungsangebotes für den Universitätslehrgang Professional MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien Der Lehrgangsleiter des Universitätslehrganges Professional

Mehr

Immobilien Real Estate

Immobilien Real Estate Immobilien Real Estate immobilien Mit dem beck rechtsanwälte Immobilien- Kalkulator (BRIK) können Sie die wichtigsten Grunddaten einer Immobilieninvestition berechnen: Kaufpreisfaktor/Rendite, Notarund

Mehr

Bachelor of Science. Business Administration

Bachelor of Science. Business Administration Bachelor of Science Business Administration Media and Technology Abbildung der Studiengangstrukturen PO 2015 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um vorläufige Übersichten der Studienstruktur handelt,

Mehr

Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Immobilienkennzahlen

Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Immobilienkennzahlen 13 Inhaltsverzeichnis Vorwort (Wendlinger)... 5 Geleitwort (Bienert)... 7 Geleitwort (Scheck)... 9 Geleitwort (Számely)... 11 Inhaltsverzeichnis... 13 Abkürzungsverzeichnis... 21 1. Einleitung 1.1. Problemstellung...

Mehr

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement -

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Putting leasing on the line: The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Martin Vogel 22. May 2009, May Fair Hotel, London 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Mehr

ZEW-Workshop Financing Entrepreneurship and Innovation in Science-based Industries. Recent Developments in the German Venture Capital Market

ZEW-Workshop Financing Entrepreneurship and Innovation in Science-based Industries. Recent Developments in the German Venture Capital Market ZEW-Workshop Financing Entrepreneurship and Innovation in Science-based Industries Recent Developments in the German January 22, 1999 Dr. Matthias Bank Universität Erlangen-Nürnberg Lehrstuhl für Bank-

Mehr

Making quality visible. National Quality Certificate for Old Age and Nursing Homes in Austria (NQC)

Making quality visible. National Quality Certificate for Old Age and Nursing Homes in Austria (NQC) Making quality visible. National Quality Certificate for Old Age and Nursing Homes in Austria (NQC) Human Rights Council Genf, 15 September 2015 The Austrian System of Long Term Care System: 2 main components:

Mehr

Kennzahlen zur Segmentanalyse Ratios for Segment Analysis

Kennzahlen zur Segmentanalyse Ratios for Segment Analysis 5 Kennzahlen zur Segmentanalyse Ratios for Segment Analysis Kennzahlen zur Segmentanalyse 5.1 Umsatzanteil des Segments Formel Segmentumsatz Gesamtumsatz 100 Aussagekraft und Besonderheit nach IFRS Kennzahl

Mehr

INTERREG IIIa Project R&D - Ready for Research and Development Project results and ongoing activities

INTERREG IIIa Project R&D - Ready for Research and Development Project results and ongoing activities INTERREG IIIa Project R&D - Ready for Research and Development Project results and ongoing activities Györ, 5th December 2007 Key regions + perifary for surveys Background objectives CENTROPE needs a strategy

Mehr

Working Hour Reduction by Maintanance of Employment and Job Creation in Germany

Working Hour Reduction by Maintanance of Employment and Job Creation in Germany Working Hour Reduction by Maintanance of Employment and Job Creation in Germany Thomas Haipeter KCTU FES International Conference Seoul, South Korea 2012 Levels of Working Time Regulation in Germany Working

Mehr

Mitteilungsblatt der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

Mitteilungsblatt der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin Mitteilungsblatt der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin Nr. 04/2009 vom 31. März 2009 Einzelprüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang International Business Management des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften

Mehr

Master of Science Business Administration

Master of Science Business Administration Master of Science Business Administration Abbildung der Studiengangstrukturen PO 2015 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um vorläufige Übersichten der Studienstruktur handelt, die das WiSo-Studienberatungszentrum

Mehr

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen

Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Presentation at Information Event February 18, 2015 Karin Baumer, Office for Vocational Education and Training Vocational Education and Training (VET) in Switzerland and Schaffhausen Seite 1 Commercial

Mehr

Einführung in die Makroökonomie Sommersemester 2012: Montags 10:00 12:00 Uhr

Einführung in die Makroökonomie Sommersemester 2012: Montags 10:00 12:00 Uhr Sommersemester 2012: Montags 10:00 12:00 Uhr 1 Zur Beschaffung wird dringend empfohlen: Macroeconomics von N. Gregory Mankiw und Mark Taylor (ISBN-13: 978-1-4080-4392-9) Über Onlineshop http://www.cengagebrain.co.uk/shop/en/gb/storefront/emea?cmd=clheadersearch&fieldvalue=1408043920

Mehr

1. Ausgewählte erfolgs- und finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2. Kennzahlenanalyse BASF

1. Ausgewählte erfolgs- und finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2. Kennzahlenanalyse BASF MODUL 1 - Kennzahlen - 1. Ausgewählte erfolgs- und finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2. Kennzahlenanalyse BASF Studies on Financial Analysis and Valuation Prof. Dr. Heike Langguth Prof. Dr. Rainer Stachuletz

Mehr

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Nr. 35/2011 vom 21. Juli 2011

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Nr. 35/2011 vom 21. Juli 2011 Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Nr. 35/2011 vom 21. Juli 2011 Veröffentlichung der konsolidierten Fassung der Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs International Business

Mehr

of assignment 1. Frau: Anja Eichler geboren: xxx Beruf: xxx wohnhaft: xxx 1. Mrs: Anja Eichler Born: xxx Job: xxx Resident: xxx acting for herself

of assignment 1. Frau: Anja Eichler geboren: xxx Beruf: xxx wohnhaft: xxx 1. Mrs: Anja Eichler Born: xxx Job: xxx Resident: xxx acting for herself Aktienkauf- und Abtretungsvertrag Stock purchase- and contract of assignment 1. Frau: Anja Eichler geboren: xxx Beruf: xxx wohnhaft: xxx 1. Mrs: Anja Eichler Born: xxx Job: xxx Resident: xxx handelnd für

Mehr

PROMATIS software GmbH

PROMATIS software GmbH PROMATIS software GmbH Oracle Mittelstandslösungen: Erfahrungen mit Beschleuniger für EBS- Mittelstandsprojekte 24. April 2008 Peter Goretzki PROMATIS, Ettlingen Agenda Übersicht EBS Erfahrungen mit Möglichkeiten

Mehr

Employment Law. Business Taxation. Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik. Economic Theory and Policy

Employment Law. Business Taxation. Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik. Economic Theory and Policy Betriebswirtschaftslehre (BWL) Business Studies Pflichtfächer Compulsory Subjects Betriebsstatistik Buchführung und Bilanzierung Datenverarbeitung Finanz- und Investitionswirtschaft Französisch Grundlagen

Mehr

SBWL Controlling im Sommersemester 2013 Probeklausur zu Value Based Management

SBWL Controlling im Sommersemester 2013 Probeklausur zu Value Based Management SBWL Controlling im Sommersemester 2013 Probeklausur zu Value Based Management Name: Vorname: _Matrikel-Nr.: Studienrichtung: Semester: Allgemeine Hinweise zu allen Aufgaben: Prüfen Sie, ob Ihre Klausurangabe

Mehr