UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI"

Transkript

1 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri pad ni ka pro - gre siv ne eli te ta di jag no za ipak je de - lo va la kao pre te ri va nje, hi ste ri~ na dra ma ti za ci ja. Re ko smo se bi, mo `da gle da mo a ne vi di mo. Do bro, uzmi mo kao da to: Sr bi ja = kon cen tra ci o ni lo gor. Ali tu do ko nost ili ne ki a vo per - verz no sti uba ci za lud no pi ta nje: [ta je s umet no {}u u lo go ri ma? Se ti li smo se da se u nor mal nim (!?) za tvo ri ma {tri ka lo, ve zlo, he kla - lo, go ble ni sa lo, pi sa le su se pe sme, knji ge (Mein Kampf), pre vo di li kla si - ci (Mil ton, Marx), ga ji le mu {ka tle, ni - je ne do sta ja lo knji `ev nih pri lo ga za

2 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 51 za tvor ske no vi ne, te to vi ra lo se, va ja le se {a hov ske fi - gu re i sit na pla sti ka od sa `va ka nog hle ba (uz `r tvo va - nje de la obro ka), iz vo di le se po zo ri {ne pred sta ve (~ak i na Go lom oto ku). Mo `da bi se i {po re ti ma de in Za be la mo gli sma tra - ti pri me nje nom umet no {}u. Dok pro test no gu ta nje ek - se ra, ka {i ka i sli~ nih me tal nih pred me ta, ure zi va nje sim bo la u ~e lo sa mo ~e ka ju da bu du kla si fi ko va ni kao na iv ni body art. Ipak, za tvor je za tvor, a kon cen tra ci o ni lo gor kon - cen tra ci o ni lo gor. Pre li sta va ju }i knji ge o na ci sti~ kim lo go ri ma i GU LAG-u sa zna li smo: u lo go ri ma je ca re va la mu zi ka. Ko mand na struk tu ra je ~e sto pre bi ra la po kla vi ru. Vo zo ve pu ne bu du }ih lo go ra {a do ~e ki va li su or ke - stri. Na rop ski rad lo go ra {i su od la zi li uz `i vu mu zi - ku ili pot po ur ri je sa raz gla sa. I uz njih se vra }a li. Hit je bio To de stan go. U jed nom (?) slu ~a ju kan di da te za stre lja nje do stra - ti {ta je pred vo dio umet nik, svi ra ju }i na man do li ni Cho pi nov po smrt ni mar{. De ge ne ri sa na cr na~ ka mu zi ka ta ko e ni je bi la za po - sta vlje na. Na spe ci jal noj `ur ki za dr Men ge lea vr hu nac za ba - ve bio je lo go ra {ki jazz en sem ble (Ti ger Rag, Ain t Mis be ha ving). U Buchenwaldu je ra dio bi o skop. Sa ma ar hi tek tu ra lo go ra ~e sto je bi la umet ni~ ka (ru- sti~ na, funk ci o nal na...). Fritz Ertl, di plo mi ra ni Ba u ha u so vac bio je ko a u tor ar - hi tek tu re lo go ra Bir ke nau. 1 / 1a 1) Za arhitekte je isku {enje gra enja kobno neodoljivo. To obilno dokazuju pustolovine Gropiusa, Le Corbusiera i Han ne sa Meyera u SSSR sa oba ve - znim unhappy en dom.

3 52 Branko Vu~i}evi} Kraj nje za ba van slu ~aj ne za u sta - vljivog graditelja predstavlja Gaetano Ciocca ( ). Nagradio se vojnih komunikacija i objekata tokom I svetskog rata. Po- ~etkom tridesetih kod Moskve, u okviru FIAT-ovog osvajanja sovjetskog tr`i {ta, podigao supermodernu fabriku kugli~nih le`aja [ARIKO- POD [IPNIK. (Ta mo je u am bu lan - ti radila supruga Ervina [inka, doktorka Irma, u po ~etnoj, optimisti~koj fazi njihovog boravka u Moskvi. Vidi Ervin [inko, Roman jednog romana, Zo ra, Za greb, 1955.) Tu je iz gra dio i eksperimentalnu deonicu svog najmilijeg projekta usmerenog druma (strada guidata) ko ji je tre ba lo da re - volucioni {e kopneni saobra }aj. To je bio spoj dru ma i `e le zni~ ke pruge: neka vrsta betonskog korita na stubovima du` kojeg bi vozila klizila betonskim {inama. Vu ~u su obezbe ivali traktori, teglja ~i sa propelerima (i Tr pe za ri ju u Dac ha uu uk - ra {a va le su fre ske. Vor ku ta se di ~i la sim fo ni j - skim or ke strom. Ho ro vi ma. I fol klor nim gru pa ma. Rod ~en ko je fo to gra fi sao jed nog obi~ nog, ne po li - ti~ kog kri mi nal ca: po sle ro - bi ja nja i umet ni~ ke edu ka - ci je na iz grad nji Sta lji no vog ka na la, do ti~ ni je po stao ce - nje ni aka dem ski sli kar i va - jar (spe ci ja li zo van za spo - me ni ke). Pri me ra do volj no da se is - pu ni de beo tom. Pre `i ve li lo go ra {i li stom tvr de da im je ba vlje nje umet no {}u, u ma ko jem vi - du ili gen reu, po mo glo da op sta nu. Uop {te, umet ni ci mo gu `i ve ti u lo go ru, ume sto nas za klju ~u je Sol `e nji cin. 2 Sled stve no, ono {to je tre - ba lo da bu de va paj za bri - nu tog gra a ni na za in te re - so va nog za umet nost ({ta }e kud }e Mu ~e ni ca Srp ska Umet nost za to ~e na s na ma u kon clo go ru?) pre tvo ri lo se

4 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 53 u ta u to lo {ko do ka zi va nje da je kon cen tra ci o ni lo gor ra sad nik umet no sti!!! lokomotive?). Drugi prototipovi izgra eni su u Etiopiji (za vreme rata) i Italiji. Evo nas u ne ve se loj si tu a ci - ji. ^ak ni mli tav, pre ko volj - ni pi sac ne vo li kad mu crk - ne te ma, a jo{ u me u vre - me nu, dok se on dvo u mi ho }u-ne}u, hi po te ti~ ni He rr Kom man dant hi po te ti~ nog KON CLO GO RA SR BI JA ode na u bri {te isto ri je. Tre ba spa sa va ti {to se mo - `e. Godine predstavio projekt pozori {ta za mase. Izumitelj ku }a za seljake od prefabrikovanih betonskih da revolucioni {e svinjogojstvo: Ci oc ca je ko na~ no ostva rio svoj san: Grand ho tel za svi - nje.... Da na {nja svi nja je, imao je obi ~aj da ka `e, Pi a - cen ti ni je vo zda nje; mo ra mo je pre o bra zi ti u Le Cor bu si e ro vu zgra du. U tom ci lju je iz gra dio ~i ste i zra~ ne pro sto re, ured no na me {te ne ma le oda je. U nji - ma su bi li slam ni le `aj, to a let i spe ci ja lan va lov za hra nje nje ko ji je do pu {tao do tok kr me

5 54 Branko Vu~i}evi} sa mo do od re e ne ta~ ke. On - da, tras! Vra tan ca bi se za tvo - ri la da ogra ni ~e ko li ~i nu hra ne ko ju svi nja uzi ma.... Po sto - ja la je i ka di ca. Svi nja bi pap - kom pri ti snu la ko lu ti} i vo da bi {i klja la do kle god se pri ti - sku je. Re zul tat je bi lo od su - stvo bla ta, iz me ta itd. Ci oc ca je ~ak svo je svi nje ob u ~io da pi {a ju i se ru u to a let... Po {to se naj e du i na po je, bi ~em je go nio svi nje u to a let. Na kon ne ko li ko da na svi nje su od la - zi le bez pod sti ca nja. Na taj na ~in je po sti gao ne ve ro vat ne re zul ta te: bes pre kor no, bak te - ri o lo {ki ~i sto me so; svi nje ko - je su, ume sto da bu du op te re - }e ne ne zdra vim sa lom, bi le vit ke i ele gant nog iz gle da... Ali pro jekt je ob u sta vljen jer svi nje od ga je ne u Grand ho te - lu ni su te `i le vi {e od {e zde set ki lo gra ma, dok su one hra nje - ne po mi ja ma te `i le pre ko sto. Po sle II svet skog ra ta Ci oc ca je bio jed na od klju~ nih fi gu ra ob no ve Ita li - je (Br ze ku }e). Napisao knjige Giudizio sul bolscevismo (1933) i Economia di massa (1936). Vi di Jeffrey T. Schnapp: Gaetano Ciocca, construttore, inventore, agricoltore, scrittore, Ski ra, Po da ci za ovu pri li ku cr pe ni iz jed - ne ranije verzije Schnappovog teksta: Modernism/Modernity, 2.3 (1995), str a) Dok smo ovde tokom devedesetih godina, u nimalo splendid isolation, meditirali jesmo li u konclogoru, i ako Iz mi slio sam da `e lim na pi sa ti knji gu o um - jet no sti pod dik ta tu - rom: o ta li jan skoj um - jet no sti pod fa {i zmom i ru skoj pod dik ta tu - rom pro le ta ri ja ta. (Wal - ter Be n ja min, 18. de - cem bar 1926.) 3 Da le ko bi la ne skrom na na - me ra da pre ten ci o zno opo - na {am ma le ro znog Waltera. (^i ta lac }e uo ~i ti po sle di - cu tra u ma ti~ nog kre pa va nja Te me br. 1 ne tra gom je i{ - ~e zlo na u~ no mi, sad je iz vi ri lo im pre si o ni sti~ ko FUJ!!! pr vo li ce jed ni ne.) U stva ra la~ koj po met nji po ja vi se mo gu }a te ma broj 2: Po na {a nje avan gar de u eks trem nim si tu a ci ja ma. Zvu ~i obe }a va ju }e. Avan gar da u ra li bo - `e, obil no ob ra e no i ar hi - po zna to (fu tu ri sti za rat; da da i sti pro tiv). Avan gar da u re vo lu ci ji. Op {te me sto (Nem ci, Ma a - ri, Ru si-so vje ti). Uklju ~u ju }i

6 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 55 i mal ~i ce abe rant nu te o ri ju da je J. V. Sta ljin bio naj - ve }i, naj e fi ka sni ji avan gard ni stva ra lac. 4 Avan gar da po sle ze mljo tre sa. Ja pan ska da da i sti~ kokon struk ti vi sti~ ka gru pa MA VO iz dva de se tih go di na. Na ~e lu Murayama Tomo yoshi. Po sle ve li kog ze mljo tre sa u To ki ju po ja vi li se sa pro - jek ti ma re kon struk ci je gra - da. Do stup ne re pro duk ci je od li~ nih as sem bla ges (po go - to vo za to ra no vre me) i pro jek ti sce no gra fi je. Ugra - i va li eks plo ziv ne ka pi sle u ko ri ce svog ~a so pi sa. Bi li ume {a ni u lu da~ ki film Stra ni ca lu di la (Te i no su ke Ki nu ga sa, Kur ru ta ip pe i ji, 1926) ko ji bi spa dao u tzv. na ra tiv nu avan gar du. [ta vre di? So lid ni ja gra a na ja pan skom. Ja pan ski ne znam. Avan gar da u kon cen tra ci - o nom lo go ru. Pre tra `i va nje mo `da nog {paj za po lu za pam }e nih sme - si ca i In ter ne ta. Da kle: U lo gor skom si ste mu Tre - }eg raj ha Te re zin (The re si - en stadt) pred sta vljao je iz u - ze tak. je smo da li je umet ni~ ka pro iz vod - nja spojiva s elementarnom etikom, u Nema~koj su objavljeni zanimljivo neromanti~ni rezultati istra`ivanja produ`enog `ivahnog prisustva Bauhausa u Tre }em rajhu (vidi Ba u ha us - Moderne im Nationalsozialismus, Winfried Ner din ger, ur., 1993; Paul Betts, The Bauhaus and National Soci a lism a Dark Chap ter of Mo der - nism, u Je an ni ne Fi e dler i Pe ter Fe i e - rabend, ur., Bauhaus, Könemann, Köln 2000, str ). Po sle na sil nog zatvaranja Bauhausa u Berlinu, 1933, ko je se obi~ no uzi ma kao be leg kra ja vaj mar ske kul tu re, ba u ha u sov ci i da - lje instaliraju presti`ne dr`avne izlo- `be u ze mlji i ino stran stvu, a upa dlji - vo su de lat ni u in du stri ji tek sti la, me - talnog i staklenog posu a, name {taja, opremi publikacija (bez obzira na uvo enje gotice). Pre no {to }e sti }i u SAD sim pa ti~ - ni Xanti Schawinsky (du {a slav nih Bauhaus `urki i ~lan Bauhaus Banda) ra dio je u Ita li ji. 2) Aleksandar Sol`enjicin, Arhipelag Gulag, Rad, Be o grad, 1988, tom II, str ) Moskovski dnevnik, Veselin Masle- {a, Sa ra je vo, 1986, str ) Vidi Aleksandar Jakimovi~, Eros i Thanatos komunizma: Pismo engleskoj prijateljici, New Mo ment, 4, le to 1995, str

7 56 Branko Vu~i}evi} Au stro u gar ski gar ni zon sko-ka za mat ski grad (gde je ska pao i Ga vri lo Prin cip) slu `io je kao sa bir ni/pro la zni ge to/lo gor. Kao sto va ri {te Je vre ja za even tu al ne tr go - vin ske tran sak ci je, tram pu itd. (Pro ~i ta ti G. W. Se bald: Au ster litz!!!) Te re zin je ujed no po pri {te jed ne od naj ve }ih po tem - ki ni ja da XX ve ka. Uo ~i po se te de le ga ci je Me u na rod - nog Cr ve nog kr sta, a da bi se umi ri la me u na rod na za jed ni ca an ti hi tle rov skih si la i ne u tral nih ze ma lja (io na ko, ne ba{ `elj na da vi di i pri zna {ta se zbi va/ra - di u lo go ri ma), u~i nje no je sve da se Te re zin pri ka `e kao idi li~ na ba nja. Oba vlje no je ge ne ral no spre ma nje (uklju ~u ju }i hit nu is po ru ku bo le sni ka i osta lih ne re - pre zen ta tiv nih glu ma ca u Auschwitz), ma la nje, sa - e nje tra ve, cve }a, ukra snog `bu nja; iz gra en je pa vi - ljon u ko jem je mu zi ci ra la banj ska ka pe la. Po sta vlje ne ta ble sa ime ni ma uli ca. Ure e ni po sla sti ~ar ni ca i re - sto ran sa je sti vim re kvi zi ti ma. Or ga ni zo va ni su kon - cer ti (Ghet to Swingers) i po zo ri {ne pred sta ve. Sce no - gra fi ji su do da te igra~ ke i vr tu ljak. Sve je sni mlje no za film Führer po kla nja Je vre ji ma grad (Führer schenkt den Ju den ei ne Stadt, 1944). Pa {ta? Go eb bels kao Go eb bels, na ci pro pa gan da kao na ci pro pa gan da. Ipak, ni je sve ba{ to li ko ba nal no. Re di telj fil ma Kurt Ge ron, le vi ~ar iz Brec hto vog kru ga. U pra i zved bi Ope re za tri gro {a glu mio ver gla {a i ot - pe vao uvod ni Mo ri tat o Mac ku No `u. Glu mio uz g i - 5) Da jo{ malo zamrsimo-pove`emo. Nedavno je otkriven tajni brak Miss Dietrich iz berlinskih dana. Mlado`enja ni ko dru gi do slav ni Ot to Katz alias Andre Simone, putuju }i Agitprop Kominterne, aktivan u Francuskoj, Engleskoj, Mexicu i SAD (uklju ~uju }i cu Di e trich u Pla vom an e - lu (Ster nberg, Der bla ue En - gel, 1930). 5

8 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 57 U Te re zi nu vo dio ka ba re Ka ru sel. Za uspe {nu re `i ju fil ma na gra en ga snom ko mo - rom. Me u po tem kin skim atrak ci ja ma Ge ro no vog fil ma bi la je i sce na iz de~ je ope re Brun di bar u iz vo e nju ve se lih ma lih Je vrej ~i }a (od de ce u Te re zi nu pre `i ve lo je 100 ili 132). Brun di ba ra je kom po no - vao Hans Kra sa (ubi jen u Au schwitzu) po li bre tu Adol fa Hof fme i ste ra, sli ka - ra, ka ri ka tu ri ste, pi sca ko - me di ja i jed nog od ute me lji - Hollywood!). Osu en na montiranom pra {kom procesu i obe {en. Ta ko je Pla va Ve ne ra ko ja je glu - mila misteriozne {pijunke mo`da bila tajna zvezda tajnog filma I Was Sta - lin s Spy, a njene brojne holivudske ljubavnice nehoti~ne epizodistkinje.

9 58 Branko Vu~i}evi} 6) I kad se tzv. isto rij ske avan gar de proseju kroz najgu {}e sito ({to treba redovno ~initi, sli~no velikom spremanju ku }e, kako to nazivaju dobre doma }ice), ~ehoslova~ki Umetni~ki savez Devetsil ( ) i poetizam ko ji je on lan si rao i prak ti ko vao uvek se po ka `u kao jed na od naj sim - pati~nijih i najuspe {nijih avangardi. Karel Teige i drugovi su vrlo brzo ba ta li li sli kar stvo, va jar stvo i sl. i za - menili ih sliko-pesmom, kola`em, fotografijom i tipografskim oblikovanjem. Promenili su izgled najve }eg dela {tampanih stvari u ^SR. Arhitekti Devetsila su realizovali ve li ki broj obje ka ta (i jav nih, a ne sa - mo uo bi ~a je nih bo ga ta {kih vi la, uni - katnog name {taja i ure enja stanova). Oslobo eno pozori {te je delovalo preko Voskoveca, Wericha i Buriana i posle rasformiranja Devetsila. ReD, Mesi~nik pro moderni kulturu bio je je dan od naj bo ljih svet skih ~a - sopisa (uz Schwittersov Merz, var {avski Blok...). I ~e {ki avan gard ni film kad se po - javio tridesetih godina; Alexander Hac kenschmied i dr. bio je u du hu Devetsila. Dalja sudbina Devetsila: op {ta oseka avangardi tokom tridesetih godina, skok u ra lje nad re a li zma, ne ma~ - ka okupacija, ~ehoslova~ki staljinizam (jedan od najsvinjskijih stradali su ~ak i psi osu enih/obe {enih cionisti~ko-gestapovsko-titoisti~kih {pijuna, tj. visoka srednjoevropska civilizacija nije nikakva brana uspostavljanju varvarstva), postepeno vaspostavljanje se }anja uklju ~uju }i i Devetsil; va ~a ~e ho slo va~ kog De vet - si la. 6 Sce no graf je bio Fran - ti {ek Ze len ka, ta ko e ~lan De vet si la. Ta ko e ni je pre `i veo lo - go re. Ope ra je iz ve de na 55 pu - ta. 7 Pre mi je ra odr `a na 23. sep tem bra Eto obe }a ne avan gar de u kon clo go ru. 9 Re~, broj 63/9, sep tem bar 2001.

10 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 59 no va so vjet ska oku pa ci ja; ko rak na pred dva ko ra ka na zad, ob no va ka pi - talizma... Onda su stigle prvo skromne a onda i megaizlo`be (Houston, Barcelona) i vi {ekilogramski katalozi. Trenutno u dosadnom ropstvu me unarodne akademske zajednice, Devetsil tra`i svog pisca. Zato samo najskromnija, doma }a priru~na literatura: Karel Tajge, Va {ar umetnosti, Mladost, Beograd, Devetsil, ^e {ka likovna avangarda dvadesetih godina, izlo`beni katalog, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb Aleksandar Ili}, Poetizam, Narodna knjiga/alfa, Beograd, (Izvadak iz obim nog work in pro gress, knji`ica je nepotrebno pokvarena pomodnom srpskom felom antikomunizma.) 7) Za te o rij sku po za di nu iz bo ra `an ra, vi di tekst Vo ji sla va Vu~ ko vi }a: Ze - itstück-revija, kamerna opera i crtani film kao platforma novog muzi~kog izraza, Zvuk, 8-9, 1933, str I, opet, ne vo lja. Upu }e ni ~i ta lac, sa gri ma som kao da je oku sio po kva re - ne pihtije, upita }e: Je l to onaj Vu~kovi} koga je Krle`a likvidirao u Antibarbarusu? Ni je vaj de kri ti je ste. Krle`a dixit: Slu ~aj go spo di na dok to ra Vo ji sla va Vu~ ko vi }a pred sta vlja kod nas di ja lek ti~ ki kvan ti tet, ali bez ika kva iz gle da da bi se ikad mo gao pre tvo ri ti u kva li tet, te je pre ma to me bez na dan. Taj mla di ~o vjek ni je ni ka kav po ~et nik! On je di ja lek ti~ ki vr lo ugle dan go spo din na svo me mje stu: on je mu zi ko log, mu zi~ ki kri ti ~ar, mu zi~ ki re fe rent ra znih gra an skih usta no va, on je sa rad nik li je vih i de snih, po lu - de snih i po lu li je vih ~a so pi sa od Zvu ka do Prav de, on je pi sac ma te ri ja li sti~ kih stu di ja, di ja lek ti~ kih ~la na ka, so ci ja li sti~ kih pri - ka za, on je kon fe ran si je, mi sli lac, tu ma~, ko re o graf, ured nik, di ri - gent, kom po zi tor, je dan od na {ih pi o ni ra, upra vo apo sto la ~e tvrt - ton ske mu zi ke, on je pro pa gan dist-di ja lek tik, te o re tik umjet ni~ - kog stva ra nja, sam re pro duk ti van i pro duk ti van ak tiv ni umjet nikstva ra lac, kom po nist i vir tu oz, u jed nu ri je~: on je di ja lek ti~ ko ~u - do od dje te ta, ko je u`i va neo gra ni ~e ni di ja lek ti~ ki kre dit upra vo onih kni `ev no di ja lek ti~ kih kru go va ko ji po bi ja ju Pe ~at, spa da ju - }i i sam me u naj gr la ti je i naj bje so mu~ ni je pso va ~e na {e ga ~a so - pi sa i or ga ni za to re an ti pe ~a tov skog boj ko ta na pro tu troc ki sti~ koj, da ka ko, li ni ji. Taj svi le ni dje ti}, taj {o pen ski nje `an adept di ja ma - ta do no sio je i me ni svo je ru ko pi se jo{ dok sam ure i vao Da nas, ali ja nje go ve na zo vi di ja lek ti~ ke ma ga re {ti ne (on da jo{ sa svim bli je do ru `i ~a sto, upra vo pa stel no ko lo ri ra ne nad re a li sti~ ki, ne zva -

11 60 Branko Vu~i}evi} lov ski, egi pat ski, sa ele gant nim ~e tvrt ton skim pri klo nom spram pro le ta ri ja ta), da ka ko da ni sam {tam pao, eks kom pli men ti rav {i ga vr lo u~ ti vo sa tog na {eg ba la, is ple sav {i s njim pre ko par ke ta na - {e di ja lek ti ke ele gant no na po lje u mr klu bal kan sku no}, u ko{, ad acta. Mi sli te li da je ta mo ostao u da na sov skom ko {u? Da, vra ga! Is ko be ljao se iz onog ne sret nog ko {a taj na{ di ja lek ti~ ki ho mun - ku lus i kao pi {kor kroz ra cu pro vu kao se do Po li ti ke, do Prav - de, do Knji `ev nog gla sni ka ; sko ~io je taj vje {ti pa tu ljak na di - ri gent ski pult ne sa mo Ko lar ~e vog uni ver zi te ta i Ra dio-sta ni ce, ne go ~ak do ~e tvrt ton ske in stru men ta ci je jed ne Zo go vi }e ve pje - sme, i ja ga ve} vi dim pod ku po lom na {e be smrt no sti, na ban ke - tu PE Na, gdje nam svi ma od ma hu je svoj di ja lek ti~ ki ser vus, go - spo do, vi ka ko zna te, a ja evo do gu rah do PE Na! Ska ka ti se mo - `e sa lje stvi ce na lje stvi cu, iz ~i na na vi {i ~in bez ika kve opa sno - sti, ali iz di ja lek ti~ kog poj ma na di ja lek ti~ ki po jam ve} je ri skant - ni je. Na ovom tu `nom di ja lek ti~ kom ska ka li {tu poj mo va mno go je ve} ska ka ~a po lo mi lo svo je ko sti, jer di ja lek ti ka me lje vla sti tom di ja lek ti kom i njoj }e da is ki {e svat ko. Pri je ili ka sni je! Sta vio sam tu ne sret nu di ja lek ti~ ku du {u u {pi ri tus svo je pe ~a - tov ske zbir ke za to, jer pred sta vlja pro sje~ no i nor mal no iz ob li ~en pri mje rak sve ga ono ga {to spa da u za vod za mu mi fi ci ra nje svi - je sti na {e ga Og nje na Pri ce... ( Dijalekti~ki antibarbarus, Pe ~at, 8-9, 1939.) Ovde navedeno prema: Miroslav Krle`a, Dijalekti~ki antibarbarus, Oslobo- e nje, Sa ra je vo Mla dost, Za greb, 1983, str Tako u onda {njem polemi~kom `aru. Kad se da nas ~i ta, Antibarbarus deluje prili~no cepidla~ki. Ma la je ne zgo da i to {to su Kr le `i ne prog no ze sud bi ne nje go vih opo ne - na ta (po lo mi ti ko sti, sa mle ti) od ve} bu kval no re a li zo va le usta {e i be o grad - ska Spe ci jal na po li ci ja, a ne Di ja lek ti ka. Ma da je oba ve zno da se Kr le `i no iz - vrdavanje pre {tampavanja Antibarbarusa obja {njava kukavi~kim oportunizmom, iz be ga va njem pod se }a nja na fa mo zni Su kob na le vi ci, mo `da je je - dan od razloga bio i sentimentalan: nelagodnost {to je le {io le {eve. Vu~kovi }eva Materijalisti~ka filozofija umetnosti (glavna meta Krle`inog pod sme ha) i osta li este ti~ ko-mu zi ko lo {ki ra do vi su mo `da za tro va ni bolj - {e vi~ kom este ti kom (od Ple ha no va do To do ra Pa vlo va). Oce na tra `i stru~ - njaka. Isti na je da je V. V. bio sklon da na kon ne ma~ ko-so vjet skog pak ta svo je kompozicije posve }uje ulasku Crvene armije na oslobo ene teritorije ste- ~ene razbojni~kom podelom plena izme u Staljina i Hitlera. Me utim, i svemu uprkos, zanimljivi su tekstovi Muzika kao sredstvo pro pa gan de, Pra {ko Oslo bo e no po zo ri {te, Sa vre me no po zo ri {te, Po -

12 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 61 zori {ni festival D37 u Pragu i Strazbur {ki eksperiment u svetlosti materijalisti~ke kritike (u saradnji sa Ljubicom Mari}). Kao i glo se o fil mo vi ma u NIN-u (1935). Sve se mo`e proveriti u knjizi: Dr Vojislav Vu~kovi}, Studije eseji kritike, Nolit, Beograd, Interesovanje za ~e {ku avangardu se nekako ne uklapa? Zaborav je gadna stvar. Vu~kovi} je pripadao brojnoj koloniji jugoslovenskih studenata u Pragu. Bi la je to ve se la dru `i na, bor be na i po let na, slo bo dar ska i in te lek - tu al no ra do zna la, glad na i pr ko sna. Sve nas je ta da ra do va lo i odu {e vlja va lo i mark si zam i avan gard no po zo ri {te, i Pu dov kin i Aj zen {tajn, i od u mi ru }a Da da, i Ne zval, i Fu ~ik, i Taj ge, i po e - ti zam i Ba u ha us i So vjet ska ar hi tek tu ra s pro jek ti ma pr vih so vjet skih avan gar di sta.... Na {a ma la stu dent ska gru pa u`i va la je da pr ko si ma lo gra a ni - ma i da ih u`a sa va svo jim sta vo vi ma i po stup ci ma... (Muhamed Ka di}, Vu~ ko kao stu dent, u Vojislav Vu~kovi}. Umetnik i borac, No lit, Be o grad, 1968, str. 210.) Sad prirodnije deluju neke simpati~ne navike dr Vu~kovi }a (koje mu Krle`a kao neozbiljne ne bi urezao u pozitivne stavke bilansa-rabo {a): izvodio je akrobacije na bicikletu ispred jedne beogradske novinarske kafane; rado igrao pingpong sa Veselinom Masle {om (koji je uza sve ~itanje Staljinovih bro {ura stigao da zavr {i godi {nji te ~aj na frankfurtskom Institut für Sozial For schung te se mo `da paj tao s Wittfogelom, Ador nom i Ric har dom Sor - geom?). 8) Na Internetu je dostupan transkript TV emisije Brun di bar und die Kin der von Theresienstadt: Zur Geschichte einer Kinderoper. Proizvodnja: SFB/Radio Bre men ) Zbog nedoli~nog bavljenja komunistima i komunisti~kom temom autor se izvinjava Demokratskoj stranci Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskom po kre tu ob no ve, Ota ~a stve nom po kre tu Obraz, gg. Ko {tu ni ci i Dra {ko - vi }u, kao i NJKV.

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Linda Castillo Die Zahlen der Toten

Linda Castillo Die Zahlen der Toten Unverkäufliche Leseprobe des Fischer Taschenbuch Verlages Linda Castillo Die Zahlen der Toten Preis (D) 8,95 (A) 9,20 SFR 15,90 ISBN: 978-3-596-18440-8 Roman, 432 Seiten, Broschur Fischer Taschenbuch Verlag

Mehr

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen

TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH. Jahresberichte. der Abteilungen TURN- UND POLIZEISPORTVEREIN ENKENBACH Jahresberichte der Abteilungen 2009 1 2 Handball Die Ab tei lungs ver samm lung wählte am 19. Juni 2009 Rudi Scholl als Ab tei lungs - leiter und Ju gend lei ter,

Mehr

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson mit Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Wie die Gehirnstruktur unsere Emotionen bestimmt und wie wir darauf

Mehr

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL Qua li ta ti ver Vergleich der wich tigs ten Ei gen schafts merk ma le Qua li ta ti ve com pa ri son of the ma jor steel pro per ties Marke / Grade BÖHLER Ver schleiß

Mehr

Richard David Precht Warum gibt es alles und nicht nichts?

Richard David Precht Warum gibt es alles und nicht nichts? Richard David Precht Warum gibt es alles und nicht nichts? Richard David Precht Warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie Originalausgabe Verlagsgruppe Random House FSC-DEU-0100

Mehr

Theodor Herzl. Der Judenstaat. Staatsschrift. ngiyaw ebooks für Pro jekt Guten berg-de

Theodor Herzl. Der Judenstaat. Staatsschrift. ngiyaw ebooks für Pro jekt Guten berg-de Theodor Herzl Der Judenstaat Staatsschrift n ngiyaw ebooks für Pro jekt Guten berg-de Nach der Aus gabe Theo dor Herzl Der Judenstaat Jüdi scher Ver lag, Ber lin, 8. Auf lage 1920 Diese Ausgabe unterliegt

Mehr

Lloyd Jones Mister Pip

Lloyd Jones Mister Pip Leseprobe aus: Lloyd Jones Mister Pip Copyright 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek A l le nann ten ihn Pop Eye. Schon da mals, als dünnes Ding von drei zehn Jah ren, dach te ich mir, er wer de diesen

Mehr

Europäisches Handbuch zu Gleichstellungsdaten

Europäisches Handbuch zu Gleichstellungsdaten Europäisches Handbuch zu Gleichstellungsdaten Europäische Kommission Europäisches Handbuch zu Gleichstellungsdaten Gründe und Methoden für den Aufbau einer nationalen Wissensbasis über Gleichbehandlung

Mehr

NICKELBASIS - LEGIERUNG (N10276) NICKEL - BASE - AL LOY (N10276)

NICKELBASIS - LEGIERUNG (N10276) NICKEL - BASE - AL LOY (N10276) NICKELBASIS - LEGIERUNG (N10276) NICKEL - BASE - AL LOY (N10276) Ei gen schaf ten BÖHLER L330 VMR ist eine Ni-Mo-Cr-W- Le gie rung mit aus ge zeich ne ter Korrosions - be stän dig keit auch im ge schweiß

Mehr

Ein deutsches Requiem

Ein deutsches Requiem Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift Johannes Brahms Op. 45 (1868) for soprano and baritone soli, SATB choir, and orchestra Arranged for organ by Andrew Raiskums Copyright 2006 Andrew

Mehr

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang te den Napf an, riss die Ta ges de cke vom Bett, knurr te den Klei derschrank an und biss zu gu ter Letzt in die hol län di schen Pan ti nen. Ich ging zum Fens ter und rief Hans P. zu, doch wie der in

Mehr

Infektionsprävention in der Zahnheilkunde Anforderungen an die Hy gie ne 1

Infektionsprävention in der Zahnheilkunde Anforderungen an die Hy gie ne 1 Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006 49:375 394 DOI 10.1007/s00103-005-1219-y Springer Medizin Verlag 2005 Empfehlung Infektionsprävention in der Zahnheilkunde Anforderungen

Mehr

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe Sozialberichterstattung Schweiz Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe OFS BFS UST Office fédéral de la statistique

Mehr

Es war einmal im 21. Jahrhundert...

Es war einmal im 21. Jahrhundert... Es war einmal im 21. Jahrhundert... Deutsch lernen mit Comics Von Jugendlichen für Jugendliche Bilo jednom u 21. stoljeću... Učiti njemački jezik sa stripovima Od mladih za mlade Buybook, Sarajevo Mai

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

Groß- und Spezialventilatoren

Groß- und Spezialventilatoren Groß- und Spezialventilatoren Am Puls der Industrie Die Groß- und Spezial ventila - to ren von Venti Oelde kommen in nahezu allen Schlüs - sel industrien zum Einsatz. Sie bilden das Herzstück ihrer industriellen

Mehr

Catalog. DC motors Moteurs à courant continu Gleichstrommotoren Type DMI/Type DMI/Typ DMI

Catalog. DC motors Moteurs à courant continu Gleichstrommotoren Type DMI/Type DMI/Typ DMI Catalog DC motors Moteurs à courant continu Gleichstrommotoren Type DMI/Type DMI/Typ DMI We provide motors and generators, services and expertise to save energy and improve customers processes over the

Mehr

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3 Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes: j mu c nmh svj yr wj no g*. Und liest: Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern. Das ist der

Mehr

und ihre Bezieh Ul1g zu Merkmalen des Erzid1UllgssLils

und ihre Bezieh Ul1g zu Merkmalen des Erzid1UllgssLils Zeit::hflfi fur t:xpcflli1cillt:ilc u1ld :liigcw

Mehr

Peer Pasternack (Hrsg.) Hochschulen nach der Föderalismusreform

Peer Pasternack (Hrsg.) Hochschulen nach der Föderalismusreform Peer Pasternack (Hrsg.) Hochschulen nach der Föderalismusreform Hochschulforschung Halle-Wittenberg Hrsg. für das Institut für Hochschulforschung (HoF) von Peer Pasternack Peer Pasternack (Hrsg.) Hochschulen

Mehr

Karriere im Tourismus - du bist dabei

Karriere im Tourismus - du bist dabei Karriere im Tourismus - du bist dabei Karijera u turizmu imaš šansu! A career in tourism - be there! Turizmde Kariyer İmkanları - Sen de yararlan! www.bmwfw.gv.at D Karriere im Tourismus - du bist dabei!

Mehr

»Fragt uns, wir sind die Letzten.«

»Fragt uns, wir sind die Letzten.« Eine Interviewbroschüre (Teil 4)»Fragt uns, wir sind die Letzten.«Erinnerungen von Verfolgten des Nationalsozialismus und Menschen aus dem antifaschistischen Widerstand » «Fragt uns, wir sind die Letzten.

Mehr

Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T

Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T ERFOLG ERNTEN! Ersatzteilliste Kartoffellegemaschine GL 34 T Baujahr 2006 www.grimme.com MASCHINEN-NR.: Bei allen Bestellungen stets Baujahr und Maschinen-Nr. angeben. Alle Angaben sind unverbindlich.

Mehr

för üch Wohnen ohne Grenzen Neu: för üch Pänz mit Dodo und Didi ZU GEWINNEN in Köln und Bonn TRENNUNG Wichtige Tipps im Falle einer Scheidung

för üch Wohnen ohne Grenzen Neu: för üch Pänz mit Dodo und Didi ZU GEWINNEN in Köln und Bonn TRENNUNG Wichtige Tipps im Falle einer Scheidung ZU GEWINNEN för üch in Köln und Bonn Sparkasse KölnBonn Ausgabe 1.2014 TRENNUNG Wichtige Tipps im Falle einer Scheidung IM INTERVIEW Klaus J. Behrendt, der Kölner Tatort- Kommissar MODERNISIEREN Was ein

Mehr

Zwei Motetten Op. 74

Zwei Motetten Op. 74 orano lto enor ass 1. Langsam ausdruksvol # um um ist das Liht ge ge en dem Zei Motetten O. 7 ür gemishten Chor a aella Phili itta geidmet um ist das Liht gegeen dem Mühseligen um um # um um. um um (Pulished

Mehr

inspired by nature Content Sadržaj

inspired by nature Content Sadržaj Parquet collec on Be Beinspired by nature inspired by nature Content Sadržaj Just like furniture, flooring significantly contributes to the overall impression and atmosphere in your home. In order to enrich

Mehr

I n s t ru k t i o n zu einigen Frage n über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Pri e s t e r. 15. August 1997

I n s t ru k t i o n zu einigen Frage n über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Pri e s t e r. 15. August 1997 12 9 I n s t ru k t i o n zu einigen Frage n über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Pri e s t e r 15. August 1997 Ve r l a u t b a r u n gen des Apostolischen Stuhls 129 Instruktion zu einigen Fragen

Mehr

Kwan Um Zen SchUle SUtra BUch

Kwan Um Zen SchUle SUtra BUch Kwan Um Sutra Zen Schule Buch S u t r a b u c h mit deutschen Übersetzungen und Tempelregeln Kwan Um Zen Schule Umschlag: Kalligraphie von Zen Meister Seung Sahn»Den Klang der Welt wahrnehmen«übersetzung:

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr