UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI"

Transkript

1 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri pad ni ka pro - gre siv ne eli te ta di jag no za ipak je de - lo va la kao pre te ri va nje, hi ste ri~ na dra ma ti za ci ja. Re ko smo se bi, mo `da gle da mo a ne vi di mo. Do bro, uzmi mo kao da to: Sr bi ja = kon cen tra ci o ni lo gor. Ali tu do ko nost ili ne ki a vo per - verz no sti uba ci za lud no pi ta nje: [ta je s umet no {}u u lo go ri ma? Se ti li smo se da se u nor mal nim (!?) za tvo ri ma {tri ka lo, ve zlo, he kla - lo, go ble ni sa lo, pi sa le su se pe sme, knji ge (Mein Kampf), pre vo di li kla si - ci (Mil ton, Marx), ga ji le mu {ka tle, ni - je ne do sta ja lo knji `ev nih pri lo ga za

2 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 51 za tvor ske no vi ne, te to vi ra lo se, va ja le se {a hov ske fi - gu re i sit na pla sti ka od sa `va ka nog hle ba (uz `r tvo va - nje de la obro ka), iz vo di le se po zo ri {ne pred sta ve (~ak i na Go lom oto ku). Mo `da bi se i {po re ti ma de in Za be la mo gli sma tra - ti pri me nje nom umet no {}u. Dok pro test no gu ta nje ek - se ra, ka {i ka i sli~ nih me tal nih pred me ta, ure zi va nje sim bo la u ~e lo sa mo ~e ka ju da bu du kla si fi ko va ni kao na iv ni body art. Ipak, za tvor je za tvor, a kon cen tra ci o ni lo gor kon - cen tra ci o ni lo gor. Pre li sta va ju }i knji ge o na ci sti~ kim lo go ri ma i GU LAG-u sa zna li smo: u lo go ri ma je ca re va la mu zi ka. Ko mand na struk tu ra je ~e sto pre bi ra la po kla vi ru. Vo zo ve pu ne bu du }ih lo go ra {a do ~e ki va li su or ke - stri. Na rop ski rad lo go ra {i su od la zi li uz `i vu mu zi - ku ili pot po ur ri je sa raz gla sa. I uz njih se vra }a li. Hit je bio To de stan go. U jed nom (?) slu ~a ju kan di da te za stre lja nje do stra - ti {ta je pred vo dio umet nik, svi ra ju }i na man do li ni Cho pi nov po smrt ni mar{. De ge ne ri sa na cr na~ ka mu zi ka ta ko e ni je bi la za po - sta vlje na. Na spe ci jal noj `ur ki za dr Men ge lea vr hu nac za ba - ve bio je lo go ra {ki jazz en sem ble (Ti ger Rag, Ain t Mis be ha ving). U Buchenwaldu je ra dio bi o skop. Sa ma ar hi tek tu ra lo go ra ~e sto je bi la umet ni~ ka (ru- sti~ na, funk ci o nal na...). Fritz Ertl, di plo mi ra ni Ba u ha u so vac bio je ko a u tor ar - hi tek tu re lo go ra Bir ke nau. 1 / 1a 1) Za arhitekte je isku {enje gra enja kobno neodoljivo. To obilno dokazuju pustolovine Gropiusa, Le Corbusiera i Han ne sa Meyera u SSSR sa oba ve - znim unhappy en dom.

3 52 Branko Vu~i}evi} Kraj nje za ba van slu ~aj ne za u sta - vljivog graditelja predstavlja Gaetano Ciocca ( ). Nagradio se vojnih komunikacija i objekata tokom I svetskog rata. Po- ~etkom tridesetih kod Moskve, u okviru FIAT-ovog osvajanja sovjetskog tr`i {ta, podigao supermodernu fabriku kugli~nih le`aja [ARIKO- POD [IPNIK. (Ta mo je u am bu lan - ti radila supruga Ervina [inka, doktorka Irma, u po ~etnoj, optimisti~koj fazi njihovog boravka u Moskvi. Vidi Ervin [inko, Roman jednog romana, Zo ra, Za greb, 1955.) Tu je iz gra dio i eksperimentalnu deonicu svog najmilijeg projekta usmerenog druma (strada guidata) ko ji je tre ba lo da re - volucioni {e kopneni saobra }aj. To je bio spoj dru ma i `e le zni~ ke pruge: neka vrsta betonskog korita na stubovima du` kojeg bi vozila klizila betonskim {inama. Vu ~u su obezbe ivali traktori, teglja ~i sa propelerima (i Tr pe za ri ju u Dac ha uu uk - ra {a va le su fre ske. Vor ku ta se di ~i la sim fo ni j - skim or ke strom. Ho ro vi ma. I fol klor nim gru pa ma. Rod ~en ko je fo to gra fi sao jed nog obi~ nog, ne po li - ti~ kog kri mi nal ca: po sle ro - bi ja nja i umet ni~ ke edu ka - ci je na iz grad nji Sta lji no vog ka na la, do ti~ ni je po stao ce - nje ni aka dem ski sli kar i va - jar (spe ci ja li zo van za spo - me ni ke). Pri me ra do volj no da se is - pu ni de beo tom. Pre `i ve li lo go ra {i li stom tvr de da im je ba vlje nje umet no {}u, u ma ko jem vi - du ili gen reu, po mo glo da op sta nu. Uop {te, umet ni ci mo gu `i ve ti u lo go ru, ume sto nas za klju ~u je Sol `e nji cin. 2 Sled stve no, ono {to je tre - ba lo da bu de va paj za bri - nu tog gra a ni na za in te re - so va nog za umet nost ({ta }e kud }e Mu ~e ni ca Srp ska Umet nost za to ~e na s na ma u kon clo go ru?) pre tvo ri lo se

4 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 53 u ta u to lo {ko do ka zi va nje da je kon cen tra ci o ni lo gor ra sad nik umet no sti!!! lokomotive?). Drugi prototipovi izgra eni su u Etiopiji (za vreme rata) i Italiji. Evo nas u ne ve se loj si tu a ci - ji. ^ak ni mli tav, pre ko volj - ni pi sac ne vo li kad mu crk - ne te ma, a jo{ u me u vre - me nu, dok se on dvo u mi ho }u-ne}u, hi po te ti~ ni He rr Kom man dant hi po te ti~ nog KON CLO GO RA SR BI JA ode na u bri {te isto ri je. Tre ba spa sa va ti {to se mo - `e. Godine predstavio projekt pozori {ta za mase. Izumitelj ku }a za seljake od prefabrikovanih betonskih da revolucioni {e svinjogojstvo: Ci oc ca je ko na~ no ostva rio svoj san: Grand ho tel za svi - nje.... Da na {nja svi nja je, imao je obi ~aj da ka `e, Pi a - cen ti ni je vo zda nje; mo ra mo je pre o bra zi ti u Le Cor bu si e ro vu zgra du. U tom ci lju je iz gra dio ~i ste i zra~ ne pro sto re, ured no na me {te ne ma le oda je. U nji - ma su bi li slam ni le `aj, to a let i spe ci ja lan va lov za hra nje nje ko ji je do pu {tao do tok kr me

5 54 Branko Vu~i}evi} sa mo do od re e ne ta~ ke. On - da, tras! Vra tan ca bi se za tvo - ri la da ogra ni ~e ko li ~i nu hra ne ko ju svi nja uzi ma.... Po sto - ja la je i ka di ca. Svi nja bi pap - kom pri ti snu la ko lu ti} i vo da bi {i klja la do kle god se pri ti - sku je. Re zul tat je bi lo od su - stvo bla ta, iz me ta itd. Ci oc ca je ~ak svo je svi nje ob u ~io da pi {a ju i se ru u to a let... Po {to se naj e du i na po je, bi ~em je go nio svi nje u to a let. Na kon ne ko li ko da na svi nje su od la - zi le bez pod sti ca nja. Na taj na ~in je po sti gao ne ve ro vat ne re zul ta te: bes pre kor no, bak te - ri o lo {ki ~i sto me so; svi nje ko - je su, ume sto da bu du op te re - }e ne ne zdra vim sa lom, bi le vit ke i ele gant nog iz gle da... Ali pro jekt je ob u sta vljen jer svi nje od ga je ne u Grand ho te - lu ni su te `i le vi {e od {e zde set ki lo gra ma, dok su one hra nje - ne po mi ja ma te `i le pre ko sto. Po sle II svet skog ra ta Ci oc ca je bio jed na od klju~ nih fi gu ra ob no ve Ita li - je (Br ze ku }e). Napisao knjige Giudizio sul bolscevismo (1933) i Economia di massa (1936). Vi di Jeffrey T. Schnapp: Gaetano Ciocca, construttore, inventore, agricoltore, scrittore, Ski ra, Po da ci za ovu pri li ku cr pe ni iz jed - ne ranije verzije Schnappovog teksta: Modernism/Modernity, 2.3 (1995), str a) Dok smo ovde tokom devedesetih godina, u nimalo splendid isolation, meditirali jesmo li u konclogoru, i ako Iz mi slio sam da `e lim na pi sa ti knji gu o um - jet no sti pod dik ta tu - rom: o ta li jan skoj um - jet no sti pod fa {i zmom i ru skoj pod dik ta tu - rom pro le ta ri ja ta. (Wal - ter Be n ja min, 18. de - cem bar 1926.) 3 Da le ko bi la ne skrom na na - me ra da pre ten ci o zno opo - na {am ma le ro znog Waltera. (^i ta lac }e uo ~i ti po sle di - cu tra u ma ti~ nog kre pa va nja Te me br. 1 ne tra gom je i{ - ~e zlo na u~ no mi, sad je iz vi ri lo im pre si o ni sti~ ko FUJ!!! pr vo li ce jed ni ne.) U stva ra la~ koj po met nji po ja vi se mo gu }a te ma broj 2: Po na {a nje avan gar de u eks trem nim si tu a ci ja ma. Zvu ~i obe }a va ju }e. Avan gar da u ra li bo - `e, obil no ob ra e no i ar hi - po zna to (fu tu ri sti za rat; da da i sti pro tiv). Avan gar da u re vo lu ci ji. Op {te me sto (Nem ci, Ma a - ri, Ru si-so vje ti). Uklju ~u ju }i

6 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 55 i mal ~i ce abe rant nu te o ri ju da je J. V. Sta ljin bio naj - ve }i, naj e fi ka sni ji avan gard ni stva ra lac. 4 Avan gar da po sle ze mljo tre sa. Ja pan ska da da i sti~ kokon struk ti vi sti~ ka gru pa MA VO iz dva de se tih go di na. Na ~e lu Murayama Tomo yoshi. Po sle ve li kog ze mljo tre sa u To ki ju po ja vi li se sa pro - jek ti ma re kon struk ci je gra - da. Do stup ne re pro duk ci je od li~ nih as sem bla ges (po go - to vo za to ra no vre me) i pro jek ti sce no gra fi je. Ugra - i va li eks plo ziv ne ka pi sle u ko ri ce svog ~a so pi sa. Bi li ume {a ni u lu da~ ki film Stra ni ca lu di la (Te i no su ke Ki nu ga sa, Kur ru ta ip pe i ji, 1926) ko ji bi spa dao u tzv. na ra tiv nu avan gar du. [ta vre di? So lid ni ja gra a na ja pan skom. Ja pan ski ne znam. Avan gar da u kon cen tra ci - o nom lo go ru. Pre tra `i va nje mo `da nog {paj za po lu za pam }e nih sme - si ca i In ter ne ta. Da kle: U lo gor skom si ste mu Tre - }eg raj ha Te re zin (The re si - en stadt) pred sta vljao je iz u - ze tak. je smo da li je umet ni~ ka pro iz vod - nja spojiva s elementarnom etikom, u Nema~koj su objavljeni zanimljivo neromanti~ni rezultati istra`ivanja produ`enog `ivahnog prisustva Bauhausa u Tre }em rajhu (vidi Ba u ha us - Moderne im Nationalsozialismus, Winfried Ner din ger, ur., 1993; Paul Betts, The Bauhaus and National Soci a lism a Dark Chap ter of Mo der - nism, u Je an ni ne Fi e dler i Pe ter Fe i e - rabend, ur., Bauhaus, Könemann, Köln 2000, str ). Po sle na sil nog zatvaranja Bauhausa u Berlinu, 1933, ko je se obi~ no uzi ma kao be leg kra ja vaj mar ske kul tu re, ba u ha u sov ci i da - lje instaliraju presti`ne dr`avne izlo- `be u ze mlji i ino stran stvu, a upa dlji - vo su de lat ni u in du stri ji tek sti la, me - talnog i staklenog posu a, name {taja, opremi publikacija (bez obzira na uvo enje gotice). Pre no {to }e sti }i u SAD sim pa ti~ - ni Xanti Schawinsky (du {a slav nih Bauhaus `urki i ~lan Bauhaus Banda) ra dio je u Ita li ji. 2) Aleksandar Sol`enjicin, Arhipelag Gulag, Rad, Be o grad, 1988, tom II, str ) Moskovski dnevnik, Veselin Masle- {a, Sa ra je vo, 1986, str ) Vidi Aleksandar Jakimovi~, Eros i Thanatos komunizma: Pismo engleskoj prijateljici, New Mo ment, 4, le to 1995, str

7 56 Branko Vu~i}evi} Au stro u gar ski gar ni zon sko-ka za mat ski grad (gde je ska pao i Ga vri lo Prin cip) slu `io je kao sa bir ni/pro la zni ge to/lo gor. Kao sto va ri {te Je vre ja za even tu al ne tr go - vin ske tran sak ci je, tram pu itd. (Pro ~i ta ti G. W. Se bald: Au ster litz!!!) Te re zin je ujed no po pri {te jed ne od naj ve }ih po tem - ki ni ja da XX ve ka. Uo ~i po se te de le ga ci je Me u na rod - nog Cr ve nog kr sta, a da bi se umi ri la me u na rod na za jed ni ca an ti hi tle rov skih si la i ne u tral nih ze ma lja (io na ko, ne ba{ `elj na da vi di i pri zna {ta se zbi va/ra - di u lo go ri ma), u~i nje no je sve da se Te re zin pri ka `e kao idi li~ na ba nja. Oba vlje no je ge ne ral no spre ma nje (uklju ~u ju }i hit nu is po ru ku bo le sni ka i osta lih ne re - pre zen ta tiv nih glu ma ca u Auschwitz), ma la nje, sa - e nje tra ve, cve }a, ukra snog `bu nja; iz gra en je pa vi - ljon u ko jem je mu zi ci ra la banj ska ka pe la. Po sta vlje ne ta ble sa ime ni ma uli ca. Ure e ni po sla sti ~ar ni ca i re - sto ran sa je sti vim re kvi zi ti ma. Or ga ni zo va ni su kon - cer ti (Ghet to Swingers) i po zo ri {ne pred sta ve. Sce no - gra fi ji su do da te igra~ ke i vr tu ljak. Sve je sni mlje no za film Führer po kla nja Je vre ji ma grad (Führer schenkt den Ju den ei ne Stadt, 1944). Pa {ta? Go eb bels kao Go eb bels, na ci pro pa gan da kao na ci pro pa gan da. Ipak, ni je sve ba{ to li ko ba nal no. Re di telj fil ma Kurt Ge ron, le vi ~ar iz Brec hto vog kru ga. U pra i zved bi Ope re za tri gro {a glu mio ver gla {a i ot - pe vao uvod ni Mo ri tat o Mac ku No `u. Glu mio uz g i - 5) Da jo{ malo zamrsimo-pove`emo. Nedavno je otkriven tajni brak Miss Dietrich iz berlinskih dana. Mlado`enja ni ko dru gi do slav ni Ot to Katz alias Andre Simone, putuju }i Agitprop Kominterne, aktivan u Francuskoj, Engleskoj, Mexicu i SAD (uklju ~uju }i cu Di e trich u Pla vom an e - lu (Ster nberg, Der bla ue En - gel, 1930). 5

8 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 57 U Te re zi nu vo dio ka ba re Ka ru sel. Za uspe {nu re `i ju fil ma na gra en ga snom ko mo - rom. Me u po tem kin skim atrak ci ja ma Ge ro no vog fil ma bi la je i sce na iz de~ je ope re Brun di bar u iz vo e nju ve se lih ma lih Je vrej ~i }a (od de ce u Te re zi nu pre `i ve lo je 100 ili 132). Brun di ba ra je kom po no - vao Hans Kra sa (ubi jen u Au schwitzu) po li bre tu Adol fa Hof fme i ste ra, sli ka - ra, ka ri ka tu ri ste, pi sca ko - me di ja i jed nog od ute me lji - Hollywood!). Osu en na montiranom pra {kom procesu i obe {en. Ta ko je Pla va Ve ne ra ko ja je glu - mila misteriozne {pijunke mo`da bila tajna zvezda tajnog filma I Was Sta - lin s Spy, a njene brojne holivudske ljubavnice nehoti~ne epizodistkinje.

9 58 Branko Vu~i}evi} 6) I kad se tzv. isto rij ske avan gar de proseju kroz najgu {}e sito ({to treba redovno ~initi, sli~no velikom spremanju ku }e, kako to nazivaju dobre doma }ice), ~ehoslova~ki Umetni~ki savez Devetsil ( ) i poetizam ko ji je on lan si rao i prak ti ko vao uvek se po ka `u kao jed na od naj sim - pati~nijih i najuspe {nijih avangardi. Karel Teige i drugovi su vrlo brzo ba ta li li sli kar stvo, va jar stvo i sl. i za - menili ih sliko-pesmom, kola`em, fotografijom i tipografskim oblikovanjem. Promenili su izgled najve }eg dela {tampanih stvari u ^SR. Arhitekti Devetsila su realizovali ve li ki broj obje ka ta (i jav nih, a ne sa - mo uo bi ~a je nih bo ga ta {kih vi la, uni - katnog name {taja i ure enja stanova). Oslobo eno pozori {te je delovalo preko Voskoveca, Wericha i Buriana i posle rasformiranja Devetsila. ReD, Mesi~nik pro moderni kulturu bio je je dan od naj bo ljih svet skih ~a - sopisa (uz Schwittersov Merz, var {avski Blok...). I ~e {ki avan gard ni film kad se po - javio tridesetih godina; Alexander Hac kenschmied i dr. bio je u du hu Devetsila. Dalja sudbina Devetsila: op {ta oseka avangardi tokom tridesetih godina, skok u ra lje nad re a li zma, ne ma~ - ka okupacija, ~ehoslova~ki staljinizam (jedan od najsvinjskijih stradali su ~ak i psi osu enih/obe {enih cionisti~ko-gestapovsko-titoisti~kih {pijuna, tj. visoka srednjoevropska civilizacija nije nikakva brana uspostavljanju varvarstva), postepeno vaspostavljanje se }anja uklju ~uju }i i Devetsil; va ~a ~e ho slo va~ kog De vet - si la. 6 Sce no graf je bio Fran - ti {ek Ze len ka, ta ko e ~lan De vet si la. Ta ko e ni je pre `i veo lo - go re. Ope ra je iz ve de na 55 pu - ta. 7 Pre mi je ra odr `a na 23. sep tem bra Eto obe }a ne avan gar de u kon clo go ru. 9 Re~, broj 63/9, sep tem bar 2001.

10 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 59 no va so vjet ska oku pa ci ja; ko rak na pred dva ko ra ka na zad, ob no va ka pi - talizma... Onda su stigle prvo skromne a onda i megaizlo`be (Houston, Barcelona) i vi {ekilogramski katalozi. Trenutno u dosadnom ropstvu me unarodne akademske zajednice, Devetsil tra`i svog pisca. Zato samo najskromnija, doma }a priru~na literatura: Karel Tajge, Va {ar umetnosti, Mladost, Beograd, Devetsil, ^e {ka likovna avangarda dvadesetih godina, izlo`beni katalog, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb Aleksandar Ili}, Poetizam, Narodna knjiga/alfa, Beograd, (Izvadak iz obim nog work in pro gress, knji`ica je nepotrebno pokvarena pomodnom srpskom felom antikomunizma.) 7) Za te o rij sku po za di nu iz bo ra `an ra, vi di tekst Vo ji sla va Vu~ ko vi }a: Ze - itstück-revija, kamerna opera i crtani film kao platforma novog muzi~kog izraza, Zvuk, 8-9, 1933, str I, opet, ne vo lja. Upu }e ni ~i ta lac, sa gri ma som kao da je oku sio po kva re - ne pihtije, upita }e: Je l to onaj Vu~kovi} koga je Krle`a likvidirao u Antibarbarusu? Ni je vaj de kri ti je ste. Krle`a dixit: Slu ~aj go spo di na dok to ra Vo ji sla va Vu~ ko vi }a pred sta vlja kod nas di ja lek ti~ ki kvan ti tet, ali bez ika kva iz gle da da bi se ikad mo gao pre tvo ri ti u kva li tet, te je pre ma to me bez na dan. Taj mla di ~o vjek ni je ni ka kav po ~et nik! On je di ja lek ti~ ki vr lo ugle dan go spo din na svo me mje stu: on je mu zi ko log, mu zi~ ki kri ti ~ar, mu zi~ ki re fe rent ra znih gra an skih usta no va, on je sa rad nik li je vih i de snih, po lu - de snih i po lu li je vih ~a so pi sa od Zvu ka do Prav de, on je pi sac ma te ri ja li sti~ kih stu di ja, di ja lek ti~ kih ~la na ka, so ci ja li sti~ kih pri - ka za, on je kon fe ran si je, mi sli lac, tu ma~, ko re o graf, ured nik, di ri - gent, kom po zi tor, je dan od na {ih pi o ni ra, upra vo apo sto la ~e tvrt - ton ske mu zi ke, on je pro pa gan dist-di ja lek tik, te o re tik umjet ni~ - kog stva ra nja, sam re pro duk ti van i pro duk ti van ak tiv ni umjet nikstva ra lac, kom po nist i vir tu oz, u jed nu ri je~: on je di ja lek ti~ ko ~u - do od dje te ta, ko je u`i va neo gra ni ~e ni di ja lek ti~ ki kre dit upra vo onih kni `ev no di ja lek ti~ kih kru go va ko ji po bi ja ju Pe ~at, spa da ju - }i i sam me u naj gr la ti je i naj bje so mu~ ni je pso va ~e na {e ga ~a so - pi sa i or ga ni za to re an ti pe ~a tov skog boj ko ta na pro tu troc ki sti~ koj, da ka ko, li ni ji. Taj svi le ni dje ti}, taj {o pen ski nje `an adept di ja ma - ta do no sio je i me ni svo je ru ko pi se jo{ dok sam ure i vao Da nas, ali ja nje go ve na zo vi di ja lek ti~ ke ma ga re {ti ne (on da jo{ sa svim bli je do ru `i ~a sto, upra vo pa stel no ko lo ri ra ne nad re a li sti~ ki, ne zva -

11 60 Branko Vu~i}evi} lov ski, egi pat ski, sa ele gant nim ~e tvrt ton skim pri klo nom spram pro le ta ri ja ta), da ka ko da ni sam {tam pao, eks kom pli men ti rav {i ga vr lo u~ ti vo sa tog na {eg ba la, is ple sav {i s njim pre ko par ke ta na - {e di ja lek ti ke ele gant no na po lje u mr klu bal kan sku no}, u ko{, ad acta. Mi sli te li da je ta mo ostao u da na sov skom ko {u? Da, vra ga! Is ko be ljao se iz onog ne sret nog ko {a taj na{ di ja lek ti~ ki ho mun - ku lus i kao pi {kor kroz ra cu pro vu kao se do Po li ti ke, do Prav - de, do Knji `ev nog gla sni ka ; sko ~io je taj vje {ti pa tu ljak na di - ri gent ski pult ne sa mo Ko lar ~e vog uni ver zi te ta i Ra dio-sta ni ce, ne go ~ak do ~e tvrt ton ske in stru men ta ci je jed ne Zo go vi }e ve pje - sme, i ja ga ve} vi dim pod ku po lom na {e be smrt no sti, na ban ke - tu PE Na, gdje nam svi ma od ma hu je svoj di ja lek ti~ ki ser vus, go - spo do, vi ka ko zna te, a ja evo do gu rah do PE Na! Ska ka ti se mo - `e sa lje stvi ce na lje stvi cu, iz ~i na na vi {i ~in bez ika kve opa sno - sti, ali iz di ja lek ti~ kog poj ma na di ja lek ti~ ki po jam ve} je ri skant - ni je. Na ovom tu `nom di ja lek ti~ kom ska ka li {tu poj mo va mno go je ve} ska ka ~a po lo mi lo svo je ko sti, jer di ja lek ti ka me lje vla sti tom di ja lek ti kom i njoj }e da is ki {e svat ko. Pri je ili ka sni je! Sta vio sam tu ne sret nu di ja lek ti~ ku du {u u {pi ri tus svo je pe ~a - tov ske zbir ke za to, jer pred sta vlja pro sje~ no i nor mal no iz ob li ~en pri mje rak sve ga ono ga {to spa da u za vod za mu mi fi ci ra nje svi - je sti na {e ga Og nje na Pri ce... ( Dijalekti~ki antibarbarus, Pe ~at, 8-9, 1939.) Ovde navedeno prema: Miroslav Krle`a, Dijalekti~ki antibarbarus, Oslobo- e nje, Sa ra je vo Mla dost, Za greb, 1983, str Tako u onda {njem polemi~kom `aru. Kad se da nas ~i ta, Antibarbarus deluje prili~no cepidla~ki. Ma la je ne zgo da i to {to su Kr le `i ne prog no ze sud bi ne nje go vih opo ne - na ta (po lo mi ti ko sti, sa mle ti) od ve} bu kval no re a li zo va le usta {e i be o grad - ska Spe ci jal na po li ci ja, a ne Di ja lek ti ka. Ma da je oba ve zno da se Kr le `i no iz - vrdavanje pre {tampavanja Antibarbarusa obja {njava kukavi~kim oportunizmom, iz be ga va njem pod se }a nja na fa mo zni Su kob na le vi ci, mo `da je je - dan od razloga bio i sentimentalan: nelagodnost {to je le {io le {eve. Vu~kovi }eva Materijalisti~ka filozofija umetnosti (glavna meta Krle`inog pod sme ha) i osta li este ti~ ko-mu zi ko lo {ki ra do vi su mo `da za tro va ni bolj - {e vi~ kom este ti kom (od Ple ha no va do To do ra Pa vlo va). Oce na tra `i stru~ - njaka. Isti na je da je V. V. bio sklon da na kon ne ma~ ko-so vjet skog pak ta svo je kompozicije posve }uje ulasku Crvene armije na oslobo ene teritorije ste- ~ene razbojni~kom podelom plena izme u Staljina i Hitlera. Me utim, i svemu uprkos, zanimljivi su tekstovi Muzika kao sredstvo pro pa gan de, Pra {ko Oslo bo e no po zo ri {te, Sa vre me no po zo ri {te, Po -

12 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 61 zori {ni festival D37 u Pragu i Strazbur {ki eksperiment u svetlosti materijalisti~ke kritike (u saradnji sa Ljubicom Mari}). Kao i glo se o fil mo vi ma u NIN-u (1935). Sve se mo`e proveriti u knjizi: Dr Vojislav Vu~kovi}, Studije eseji kritike, Nolit, Beograd, Interesovanje za ~e {ku avangardu se nekako ne uklapa? Zaborav je gadna stvar. Vu~kovi} je pripadao brojnoj koloniji jugoslovenskih studenata u Pragu. Bi la je to ve se la dru `i na, bor be na i po let na, slo bo dar ska i in te lek - tu al no ra do zna la, glad na i pr ko sna. Sve nas je ta da ra do va lo i odu {e vlja va lo i mark si zam i avan gard no po zo ri {te, i Pu dov kin i Aj zen {tajn, i od u mi ru }a Da da, i Ne zval, i Fu ~ik, i Taj ge, i po e - ti zam i Ba u ha us i So vjet ska ar hi tek tu ra s pro jek ti ma pr vih so vjet skih avan gar di sta.... Na {a ma la stu dent ska gru pa u`i va la je da pr ko si ma lo gra a ni - ma i da ih u`a sa va svo jim sta vo vi ma i po stup ci ma... (Muhamed Ka di}, Vu~ ko kao stu dent, u Vojislav Vu~kovi}. Umetnik i borac, No lit, Be o grad, 1968, str. 210.) Sad prirodnije deluju neke simpati~ne navike dr Vu~kovi }a (koje mu Krle`a kao neozbiljne ne bi urezao u pozitivne stavke bilansa-rabo {a): izvodio je akrobacije na bicikletu ispred jedne beogradske novinarske kafane; rado igrao pingpong sa Veselinom Masle {om (koji je uza sve ~itanje Staljinovih bro {ura stigao da zavr {i godi {nji te ~aj na frankfurtskom Institut für Sozial For schung te se mo `da paj tao s Wittfogelom, Ador nom i Ric har dom Sor - geom?). 8) Na Internetu je dostupan transkript TV emisije Brun di bar und die Kin der von Theresienstadt: Zur Geschichte einer Kinderoper. Proizvodnja: SFB/Radio Bre men ) Zbog nedoli~nog bavljenja komunistima i komunisti~kom temom autor se izvinjava Demokratskoj stranci Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskom po kre tu ob no ve, Ota ~a stve nom po kre tu Obraz, gg. Ko {tu ni ci i Dra {ko - vi }u, kao i NJKV.

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Virtualbox und Windows 7

Virtualbox und Windows 7 AUGE e.v. - Der Verein der Computeranwender Virtualbox und Windows 7 Basierend auf dem Release Candidate 1 Peter G.Poloczek M5543 Virtualbox - 1 Virtuelle Maschinen einrichten Incl. virtueller Festplatte,

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

Ein deutsches Requiem

Ein deutsches Requiem Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift Johannes Brahms Op. 45 (1868) for soprano and baritone soli, SATB choir, and orchestra Arranged for organ by Andrew Raiskums Copyright 2006 Andrew

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA-Newsletter Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA Newsletter - 1 - INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS...2 AUSGABE JUNI 2008...3 Inhaltsverzeichnis... 3 Artikel... 4 AUSGABE AUGUST 2008...11 Inhaltsverzeichnis...

Mehr

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang te den Napf an, riss die Ta ges de cke vom Bett, knurr te den Klei derschrank an und biss zu gu ter Letzt in die hol län di schen Pan ti nen. Ich ging zum Fens ter und rief Hans P. zu, doch wie der in

Mehr

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D 01 / 09 CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH S O F T WA R E MEINER P H O T O S H O P, I N D E S I G N, A F T E R E F F E C T S, P R E M I E R E AUSBILDUNG ZUM

Mehr

Zwei Motetten Op. 74

Zwei Motetten Op. 74 orano lto enor ass 1. Langsam ausdruksvol # um um ist das Liht ge ge en dem Zei Motetten O. 7 ür gemishten Chor a aella Phili itta geidmet um ist das Liht gegeen dem Mühseligen um um # um um. um um (Pulished

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

Es ist Sternsingerzeit

Es ist Sternsingerzeit Es ist Sternsinzeit G C G C H G Glo Wie Wie Wie - ri - a! Es ist C: Lied Nr. 1 Text & Musik: aniela icker Rechte über Kindermissionswerk weit! G zeit! C G G G7 Glo-ri - a, Glo-ri - a, Glo - ri - a! Öff-t

Mehr

F ä h r e n b l i c k H o r g e n W o h n e n i m A t t i k a E r s t v e r m i e t u n g L a g e H o rg e n z ä h l t h e u t e z u e i n e r b e g e h r t e n Wo h n a d r e s s e a m Z ü r i c h s e

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k

Mehr

Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht

Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht Andreas Hammerschmidt Ihr lie- ben Hir- ten, ihr lie- ben, fürch- tet euch nicht, 10 sie- he, ich ver- kün- di- ge euch Freu- de, Freu- de, Freu- de, gro- ße Freu-

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R

P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R P r ä s e n t a t i o n s - S y s t e m R E V O L U T I O N I N M O B I L E R A R C H I T E K T U R T e c h n i k P r i n z i p 4-5 I n d e x M i n i - S t ä n d e M e s s e s t ä n d e M u l t i m e d

Mehr

tonkünstler-forum Erfolg: Bildungsleistungen weiterhin von der Umsatzsteuer befreit! Dezember 2012 #87

tonkünstler-forum Erfolg: Bildungsleistungen weiterhin von der Umsatzsteuer befreit! Dezember 2012 #87 tonkünstler-forum Erfolg: Bildungsleistungen weiterhin von der Umsatzsteuer befreit! Die Geschäftsstelle des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofes an der B14

Mehr

"!f. dum du. nff. dum Oh hoh- a\ mit ei - nem ir - ren. ich ei - ne Band auf und. du d; dum Oh hoh. ba da bada da da_.

!f. dum du. nff. dum Oh hoh- a\ mit ei - nem ir - ren. ich ei - ne Band auf und. du d; dum Oh hoh. ba da bada da da_. t66 66. Mit 66 Jahren Tenor I ) = 2o 1I :;'.1' ; @F "!t f Musik: Udo Jürgens Text: Wolfgang Hofer Arr.: Oliver Gies Tenor II Bariton m "!f ba bam ba m - ba m - ba m _ ba m ba m _ ba m f "f Bass m "!f -

Mehr

INTRO VERSE 1 Auf uns HI-C7514

INTRO VERSE 1 Auf uns HI-C7514 2 Au uns Text: Julius Hartog, Andreas Bourani, Thomas Olbrich S INTRO q = 126 4 /B E7 Musik: Julius Hartog, Andreas Bourani, Thomas Olbrich Arrangement: Oliver ies M A T 4 4 4 B? 4 5 VERSE 1 /B E7? J Ó

Mehr

Tagungsplaner GÜNNEWIG. Conference planer. Hotels & Restaurants

Tagungsplaner GÜNNEWIG. Conference planer. Hotels & Restaurants s & Restaurants Tagungsplaner Conference planer Preise gültig bis Ende 2015 - Änderungen vorbehalten! Prices valid until the end of 2015 - subject to change! s & Restaurants Destinationen Restaurant Bar

Mehr

Tools für Energieraumplanung. Ein Handbuch für deren Auswahl und Anwendung im Planungsprozess

Tools für Energieraumplanung. Ein Handbuch für deren Auswahl und Anwendung im Planungsprozess Tools für Energieraumplanung Ein Handbuch für deren Auswahl und Anwendung im Planungsprozess Kapitelname Unser Leitbild / Our Mission Nachhaltig für Natur und Mensch / Sustainable for nature and mankind

Mehr

Lloyd Jones Mister Pip

Lloyd Jones Mister Pip Leseprobe aus: Lloyd Jones Mister Pip Copyright 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek A l le nann ten ihn Pop Eye. Schon da mals, als dünnes Ding von drei zehn Jah ren, dach te ich mir, er wer de diesen

Mehr

BÖH LER N114 EXTRA. Nicht ro sten der weich mag ne ti scher Stahl Stain less soft magnetic steel

BÖH LER N114 EXTRA. Nicht ro sten der weich mag ne ti scher Stahl Stain less soft magnetic steel BÖH LER N114 EXTRA Nicht ro sten der weich mag ne ti scher Stahl Stain less soft magnetic steel BÖHLER N114 EXTRA Ei gen schaf ten Nicht ro sten der 13%iger Cr-Stahl mit be - son de ren weichmagnetischen

Mehr

Asth ma bron chia le. Allgemeines. Diagnostische Grundlagen. Basisdiagnostik. H. Lindemann

Asth ma bron chia le. Allgemeines. Diagnostische Grundlagen. Basisdiagnostik. H. Lindemann Asth ma bron chia le H. Lindemann Allgemeines Asth ma wird de fi niert als eine ent - zünd li che Er kran kung der Bron chi al - schleim haut, die durch eine Über emp - findlichkeit (Hyperreagibilität)

Mehr

Baden-Wurttembergsextendedlan 57.Arbeitsbericht BelWu-Koordination Berichtszeitraum:26.10.04-24.01.05 ZurSitzungvom28.01.05 inkarlsruhe Inhaltsverzeichnis 2BerichtdesBelWuSDHManagements 1Ubersicht 3BerichtderBelWuLanKo

Mehr

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse

Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Bernd P. Gerhards Postfach 101545 D-41415 Neuss Fax 02182-827746 www.veteranen-service.de Preisliste (Stand 21.Oktober 2015) Zahlen Sie bequem per Kreditkarte oder per Vorkasse Die nachfolgenden Hinweiszeichen

Mehr

Typische Eigenschaften von Metallen

Typische Eigenschaften von Metallen Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls

Mehr

DOWNLOAD. Wortfeld Energie. Fachausdrücke des Alltags verstehen und anwenden. Jens Eggert. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Wortfeld Energie. Fachausdrücke des Alltags verstehen und anwenden. Jens Eggert. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Jens ggert Wortfeld nergie Fachausdrücke des Alltags verstehen und anwenden auszug aus dem Originaltitel: Setze diese Wörter richtig ein. Sprit Nutzer Stromlieferanten Vorräte rdöl Atomkraft Sonnenkraft

Mehr

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Sat otkucava

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Sat otkucava 24 Sat otkucava Ana pronalazi metalnu futrolu, onu istu koju je sakrila 1961. godine. Ne uspijeva da je otvori jer je zahrđala. Kad joj to konačno podje za rukom, u futroli pronalazi ključ. Da li je to

Mehr

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10

Internet- et Shop - -Erklärung - 10/10 10/10 Klicken Sie hier im Hauptmenü auf den Shop-Link oder gehen Sie direkt auf die Internet-Seite www.reifen-goeggel.de/shop Geben Sie hier Ihren Benutzerkennung und Ihr Passwort die Sie von uns per E-Mail

Mehr

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER ..

rüv-getestet DasDo-it-yoursetf-Magazin +q;* &,',, -*# Sonderdruck 9 Werkstatt-Sauger * Mr(nRcHER Testsieger: lillffii TESTSIEGER .. üv- DD--y-Mz +q;* &' "4 -*# S l M 1112007 9 W-S T * M(RHER T: % TESTSEGER TEST & TECHNK Tä;P;'G Sz ü E ü W? 0 vll v -Ml ü w ü E? S l w T w Mä Sä Pxpü p - zw j Dzp v l : A v Spä wä A Ewz K M P 200 E ['ä

Mehr

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft

MAGAZIN. Sonne im Netz EWG INFORMATIONEN DER BKW GRUPPE. Mitmachen und gewinnen! Begegnung mit der Sonnenkraft K MZ /1. /01 MZ M D K z y pk bb k D k z: ä? M! MZ /1 MZ /1, Vpä kzäk pv k Köp. bk k bü b. ö v V D,, Db, K. D p, z v bbk, k b. b, b D b k. D x bzm ä, b üb- v k, p. j b ä kp. - z k. pz : b b -Mz kä v vk,

Mehr

Portfolio Online-PR und Social Media

Portfolio Online-PR und Social Media Agentur für Online-Kommunikation Portfolio Online-PR und Social Media Übersicht Online-PR + Social Media Moderne Unternehmen brauchen einen Facebook-Auftritt oder? Nicht immer sind Facebook & Co sinnvoll.

Mehr

Unsere Geschäftsbedingungen. Preise für Zahlungsdienste

Unsere Geschäftsbedingungen. Preise für Zahlungsdienste Unsere Geschäftsbedingungen und Preise für Zahlungsdienste Fassung: Februar 2010 Fassung: Februar 2014 Sparda-Bank Hessen eg Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbe din gun gen Fassung: August 2015

Mehr

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y.

strategischer d e r Frau nhof e r A c a de m y. FRAUNHOFER-institut für materialfluss und logistik iml WEITERBILDUNG IN DER LOGISTIK MIT DER FRAUNHOFER ACADEMY Wissen ist strategischer Rohstoff im globalen Wettbewerb Le ben sl ange s L e r ne n wi rd

Mehr

Reinigung von Feuerungsanlagen

Reinigung von Feuerungsanlagen Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Reinigung von Feuerungsanlagen Weisung vom 15. Januar 2005 20.1 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Pflichten des Anlageneigentümers/-nutzers 3 2 Rechte

Mehr

Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation

Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation Zum Verkauf stehende Wertschriften / Beteiligungen, Marken und Domains der Swiss Dairy Food AG in Nachlassliquidation Stand: 26.09.2005 I. Wertschriften / Beteiligungen 150'000 Namenaktien mit je CHF 25.00

Mehr

Kleine Einführung in die japanische Hiragana-Silbenschrift

Kleine Einführung in die japanische Hiragana-Silbenschrift Kleine Einführung in die japanische Hiragana-Silbenschrift 1 Kleine Einführung in die japanische Hiragana-Silbenschrift von Thomas J. Golnik Marcus-Schriften 2004 Kleine Einführung in die japanische Hiragana-Silbenschrift

Mehr

Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatzverträge zum SpardaGirokonto

Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatzverträge zum SpardaGirokonto Osloer Straße 2 60327 Frankfurt am Main Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatzverträge zum SpardaGirokonto Stand: 07 2015 Diese Information

Mehr

Revolutionär, neu und in no va tiv zu sein behaupten viele.

Revolutionär, neu und in no va tiv zu sein behaupten viele. V1.27b-20040804 Revolutionär, neu und in no va tiv zu sein behaupten viele. Nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit um zu verstehen, warum SecuSurf Ihnen ein Maß an Sicherheit bietet, welches Sie bisher für unmöglich

Mehr

Welcher Akku hält länger?

Welcher Akku hält länger? Wchr Akk h gr? Ei Vrgich vo y v Br www.-gh. W vrrch i Arg i Akk i r Vorgg chich or chich? Di Awor i. Ei Akk i i Vrchißrok Ag ri i Vr Hrr gi. Ähich ir g Fr öch r Akk irig Fkor ir Aggfor rückkhr. Wi ch i

Mehr

Und ewig nervt. das Call-Center. Chaos im Finanzamt. Durchstarten mit.net. Gekonnt Auslagern. CeBIT-Vorschau. An der Enterprise-IT vorbei

Und ewig nervt. das Call-Center. Chaos im Finanzamt. Durchstarten mit.net. Gekonnt Auslagern. CeBIT-Vorschau. An der Enterprise-IT vorbei Nr. 7 vom 15. Februar 2008 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de STEUERSOFTWARE Chaos im Finanzamt NACHRICHTEN u ANALYSEN u TRENDS Methodenkompetenz We e de e e S e e f a e E We e

Mehr

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden

BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN. Chemnitzer-Str. 48, 48a, 48b, 50 / Würzburger Str. 35 01187 Dresden BÜROZENTRUM FALKENBRUNNEN Chmnitz-. 48, 48a, 48b, 50 / Wüzbug. 35 01187 Dsdn OBJEKT OBJEKT INDIVIDUELLES UND GROSSZÜGIGES BÜRO- UND EINZELHANDELS-ENSEMBLE Das Büozntum Falknbunnn bitt modn und funk- nn

Mehr

Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit CFS Vortrag bei dem Fatigatio e.v. am 11. Dezember 2010

Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit CFS Vortrag bei dem Fatigatio e.v. am 11. Dezember 2010 Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit CFS Vortrag bei dem Fatigatio e.v. am 11. Dezember 2010 Krankheitsbild CFS Hauptkriterium: lähmende Müdigkeit, die durch Bettruhe nicht zu beseitigen ist und mindestens

Mehr

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International

St.Anton am Arlberg London St. Pancras International Mein Fahrplanheft gültig vom 15.12.2014 bis 28.08.2015 St.Anton am Arlberg London St. Pancras International 2:10 Bus 4243 2:51 Landeck-Zams Bahnhof (Vorplatz) 2:51 Fußweg (1 Min.) nicht täglich a 2:52

Mehr

M U L T I M E D I A & E L E K T R O N I K

M U L T I M E D I A & E L E K T R O N I K www.praktiker.at 64. Jahrgang ITM praktiker Erscheinungsort Wien Testlabor-, Testredaktion-Bericht-Spezial ISSN 0032-6755 MULTI MEDIA & ELEKTRONIK HighEnd-Aktiv-Lautsprecher BESTENLISTE AVI ADM9 Monitor

Mehr

GEWERKSCHAFT MESS- UND EICHWESEN I N F O R M A T I O N E N Z U M E I C H W E S E N BTE - L i e b e Le s e r i n n e n u n d Le s e r, l i e b e Ko l l e g i n n e n u n d Ko l l e g e n, R efe ra t s

Mehr

Inhaltsverzeichnis 3. Vorwort... 5. Kündigungsschutz und Kündigungsfristen: Sicherheit und Klarheit... 7

Inhaltsverzeichnis 3. Vorwort... 5. Kündigungsschutz und Kündigungsfristen: Sicherheit und Klarheit... 7 Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort............................. 5 Kündigungsschutz und Kündigungsfristen: Sicherheit und Klarheit................. 7 Kündigungsschutz vielfältig festgelegt

Mehr

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule

Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014. Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule Forum Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2014 Fremdfirmenmanagement: Als Dienstleister an der Hochschule 1 Ablauf und Themen 1. Vorstellung GMOH mbh und Treibs Bau GmbH 2. Arbeitssicherheit AMS-Bau

Mehr

copyright by hoch zwei gmbh Messereferenzen HOCH ZWEI GmbH Messereferenzen

copyright by hoch zwei gmbh Messereferenzen HOCH ZWEI GmbH Messereferenzen Messereferenzen HOCH ZWEI mbh 1 Messereferenzen hoch zwei gmbh Blue Ocean mbh Messestand BioFach 2011 Wandansicht _Version B 19.11.2010 Blue Ocean - Biotaurus Messereferenzen HOCH ZWEI mbh 2 Kopfstand

Mehr

ab (a wird gefunden als die Abcisse des Minimums). so erhält man eine

ab (a wird gefunden als die Abcisse des Minimums). so erhält man eine 24 ab (a wird gefunden als die Abcisse des Minimums). so erhält man eine gerade Linie. Die (:~). Kurve (verg I. Fig. 5) ist ein Parabel. Wenn nun d gröszer als a wird. wird die Kurve wieder steigen. Die

Mehr

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie

BMU 2005-673. J.A.C. Broekaert. J. Feuerborn. A. Knöchel. A.-K. Meyer. Universität Hamburg, Institut für Anorganische und Angewandte Chemie BMU 2005-673 Hochaufgelöste ortsabhängige Multielemtanalysen von mit allgemeintoxischen und radiotoxischen Elementen belasteten Organen/Geweben mit Hilfe der Röntgenmikrosonde und Elektronenmikroskopie

Mehr

Taufe von Noah Windirsch

Taufe von Noah Windirsch Taufe von Noah Wdirsch am 10. März 2013 der Pfarrkirche St. Peter und Paul Aurach > > > ` > Eröffnung B A Begrüßung Frage an Eltern und Paten Bezeichnung mit dem Kreuz B A 1 4 4 4 Unser 5 4 Mit 8 4 eist

Mehr

Barbara Sleigh Carbonel König der Katzen

Barbara Sleigh Carbonel König der Katzen Barbara Sleigh Carbonel König der Katzen Deutsch von Katharina Orgaß und Gerald Jung Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG Sleigh_Carbonel_CC14.indd 2-3 03.09.2015 11:09:22 Lizenzausgabe des Zeitverlag

Mehr

Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet

Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Pflegende Angehörige Online Ihre Plattform im Internet Wissen Wichtiges Wissen rund um Pflege Unterstützung Professionelle Beratung Austausch und Kontakt Angehörige helfen sich gegenseitig Wir suchen Sie

Mehr

UHH Newsletter Oktober 2015, Nr. 78

UHH Newsletter Oktober 2015, Nr. 78 Editorial Seite 1 Liebe Leserinnen und Leser, seit ein paar Tagen sind auf dem Cam pus und in den Ge bäu den der Uni ver si tät Ham burg wie der viele Ers tis un ter wegs. Ihnen und allen an de ren Stu

Mehr

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in

Unsere Ausbildungsberufe Fleischer/-in und Fleischerei-Fachverkäufer/-in Fih zub - fü! Us Ausbildugsbuf Flih/-i ud Flihi-Favkäuf/-i Das Flihhadwk fü all, ig was f Pfa hab Ei abwslugsi Eähug fih, howig Lbsl lig bi jug Mh voll i Td Ki Wu, dass si i h Sulabgäg fü i Ausbildug i

Mehr

Virenscanner öffnen Hackern die Türen

Virenscanner öffnen Hackern die Türen KMU = Kleine und mittelständische Unternehmen MU = Mittelständische Unternehmen GU = Große Unternehmen(Konzerne Nr. 47 vom 23. November 2007 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de KONFERENZ

Mehr

Formatting the TrekStor i.beat run

Formatting the TrekStor i.beat run DE EN Formatting the TrekStor i.beat run Formatierung des TrekStor i.beat run a Beim Formatieren werden ALLE Daten auf dem MP3-Player gelöscht. In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie Ihren MP3-Player

Mehr

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com

Wir nutzen diese. Foto: Kurhan Fotolia.com r S m i s Nürbrg g la r Vrb rich-alxar-uivrgsaiägweirschafswissgascghawfirschafsrch (LL.B.) i i a r Fri ll/r Bachlors.A.) or Bachlors (B hags chafslhr s ir w Srfac s b i k Br Schwrp Wir z is! c a h C Foo:

Mehr

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell)

Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Sicherer Mailabruf mit SSH (Secure Shell) Name des Ausarbeitenden: Oliver Litz Matrikelnummer: xxxxxxx Name des Ausarbeitenden: Andreas Engel Matrikelnummer: xxxxxxx Fachbereich: GIS Studiengang: Praktische

Mehr

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann

Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH. TAC GmbH Marcel Gramann Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista Sicheres und effizientes Messdatenmonitoring mit TAC Vista am Projekt B.Braun Medical AG Escholzmatt CH TAC GmbH Marcel Gramann Life Science Projekte

Mehr

Kurzanleitung So geht s. Fernzugriff mit der ETS. MDT IP-Interface und IP-Router

Kurzanleitung So geht s. Fernzugriff mit der ETS. MDT IP-Interface und IP-Router Kurzanleitung So geht s Fernzugriff mit der ETS Anwendungsbeispiel: Fernzugriffs auf das ETS-Netzwerk über das Internet. Verwendete Geräte: MDT IP-Interface und IP-Router SCN-IP000.01 & SCN-IP100.01 1

Mehr

AKTIONSBESCHREIBUNG. 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer. 1 Neugierde wecken mit der Botschaftswand

AKTIONSBESCHREIBUNG. 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer. 1 Neugierde wecken mit der Botschaftswand Materialien und Konzepte zur Ansprache von Beschäftigten bei industrienahen Dienstleistern AKTIONSBESCHREIBUNG 2 Mehrfach Kontakt herstellen mit dem Spielkartenflyer Unter dem Motto»Sie verdienen mehr«zeigt

Mehr

F C M 3.1 für Window s

F C M 3.1 für Window s F C M 3.1 für Window s Noon2Noon S torage Nürnbe rg, 22.10.2012 Ma rkus S tumpf - E mpalis C ons ulting G mbh Wa s is t F C M 3.1? Framework verschiedener Tivoli Produkte MMC Gui TSM Backup-Archive Client

Mehr

IMMOWARE. Immobilien einfach online verwalten. Intelligentes Immobilienmanagement mit Software als Service.

IMMOWARE. Immobilien einfach online verwalten. Intelligentes Immobilienmanagement mit Software als Service. Immobilien einfach online valn. Inlligens Immobilienmanagement mit oftare als vice. Immobilien einfach online valn. Imm und üball. Immoare24 ist die professionelle Branchenlösu für die Immobilienirtschaft,

Mehr

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe Sozialberichterstattung Schweiz Unbezahlt aber trotzdem Arbeit Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe OFS BFS UST Office fédéral de la statistique

Mehr

Haushaltsbuch Jänner 2013

Haushaltsbuch Jänner 2013 Haushaltsbuch Jänner 2013 Di 1 Mi 2 Do 3 Fr 4 Sa 5 So 6 Mo 7 Di 8 Mi 9 Do 02 Fr 11 Sa 12 So 13 Mo 14 Di 15 Mi 16 Do 17 Fr 28 Sa 19 So 20 Mo 21 Di 22 Mi 23 Do 24 Fr 25 Sa 26 So 27 Mo28 Di 29 Mi 30 Do 31

Mehr

Berufsförderungswerke. Einrichtungen zur beruflichen Eingliederung erwachsener Menschen

Berufsförderungswerke. Einrichtungen zur beruflichen Eingliederung erwachsener Menschen Berufsförderungswerke Einrichtungen zur beruflichen Eingliederung erwachsener Menschen Übersicht Übersicht Regionaldirektion Nord Berufsförderungswerk Hamburg................................................

Mehr

CIOs: Guter Job trotz kurzer Leine

CIOs: Guter Job trotz kurzer Leine Nr. 4 vom 25. Januar 2008 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de SERIE TK-Kosten im Griff De c e U e e e a e e f Te e a I e e e e Se e e e, e S e a e e SEITE 12 NACHRICHTEN u ANALYSEN

Mehr

Willkommen in Berlin

Willkommen in Berlin Willkommen in Berlin 1 Sie kommen in Berlin an. Ordnen Sie zu. Schreiben Sie wie im Beispiel. 1. Sie möchten in Berlin übernachten. a) Sie brauchen ein Ticket. 2. Sie möchten eine Pause machen. b) Sie

Mehr

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen

Richard Davidson Sharon Begley. Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Richard Davidson mit Sharon Begley Warum wir fühlen, wie wir fühlen Wie die Gehirnstruktur unsere Emotionen bestimmt und wie wir darauf

Mehr

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens.

Schlosshöfen und auf slowenischen Burgen sowie an den Niagarafällen, bei den Mohawk - Indianern und auch in der Ayurveda-Welt Indiens. , ö t S b l Vo g Ros blau t Da ud bu ia aus C st Mä ld Jüg a a H t vo zäl D Auto ud Ezäl Haald Jügst at si bis fast ausslißli i d zitgössis ud mäaft Kultuwlt d Gü Isl umgtib. Slossöf ud auf slowis Bug

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp

ssionspapiere der zeppelin university u schnitt diskussionspapiere der zepp zeppelin university Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik ussionspapiere der zeppelin university zu schnitt diskussionspapiere der zepp lin university zu schnitt diskussionspa iere der zeppelin

Mehr

Berufsbildungswerke. Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation junger Menschen

Berufsbildungswerke. Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation junger Menschen Berufsbildungswerke Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation junger Menschen Inhaltsverzeichnis 3 Inhalt Das bie ten die Berufs bil dungs werke......................... 6 Berufswahl.............................................

Mehr

Microsoft geht in die. ERP-Offensive. Auch sd&m kommt ums SAP-Geschäft nicht herum. Dell plant ohne Fabriken. So gelingen IT-Projekte

Microsoft geht in die. ERP-Offensive. Auch sd&m kommt ums SAP-Geschäft nicht herum. Dell plant ohne Fabriken. So gelingen IT-Projekte Nr. 37 vom 12. September 2008 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de PC-MARKT Dell plant ohne Fabriken M c ae De e ä ffe ba, e e P d ä e e a fe d d e Rec e A f a fe e be e e SEITE 6

Mehr

Eine Info-Broschüre der Gleichstellungsstellen im Märkischen Kreis der minijob.

Eine Info-Broschüre der Gleichstellungsstellen im Märkischen Kreis der minijob. Eine Info-Broschüre der Gleichstellungsstellen im Märkischen Kreis Mit allen Änderungen ab 1. Januar 2013 der minijob. Da ist mehr für Sie drin! Der Minijob Chance oder Falle? Nach wie vor ist die Familien-

Mehr

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda

Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme. Agenda Chancen und Risiken LDAP-basierter zentraler Authentifizierungssysteme 11. DFN-C E R T / P C A W o r k s h o p S i c h e r h e i t i n v e r n e t z t e n S y s t e m e n 4. Fe b r u a r, H a m b u r g

Mehr

Ihre Rechte im. Minijob. Da ist mehr für Sie drin! Mit allen Änderungen ab 1. Januar 2013. www.frauen.bremen.de

Ihre Rechte im. Minijob. Da ist mehr für Sie drin! Mit allen Änderungen ab 1. Januar 2013. www.frauen.bremen.de Ihre Rechte im Minijob Da ist mehr für Sie drin! Mit allen Änderungen ab 1. Januar 2013 www.frauen.bremen.de Vorwort Liebe Bremerinnen und Bremer, welche Rechte haben Sie als Beschäftigte im Minijob? Diese

Mehr

alle Infos in 5 Klicks

alle Infos in 5 Klicks A Ifo 5 Kck: Bä S O-Bocü, m S üb S wc bzw. m m Maz Sck bw. H ö Bffacc fü Eä Hawcaf Facab 2 Ja - Pakkm kv a Ifo 5 Kck I Z... L F Wä S a S kö... z.b. Süßwback w c w ck c w ab püf c üb fü c..... S a Hofacma/-fa.

Mehr

"Capital Markets & Risk Management" (8611)

Capital Markets & Risk Management (8611) Wirtschaftswissenschaftlies Zentrum der Universität Basel "Capital Markets & Risk Management" (8611) Dozenten: Prof. Dr. Heinz Zimmermann Dr. Patrick Wegmann Wintersemester 00/003 Inhalt! "#$% &#$'() *!+,

Mehr

Softwareentwickler gesucht wie nie

Softwareentwickler gesucht wie nie Nr. 1/2 vom 11. Janar 2008 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.compterwoche.de SERVICE-ORIENTIERUNG Achtng, SOA-Falle! Z f c e Fe e be A fba e e Se ce e e e A c e d ebe e e T, e a e e SEITE 10 NACHRICHTEN

Mehr

Edeka beschert SAP 200-Millionen-Deal

Edeka beschert SAP 200-Millionen-Deal Farbe: Bewertung der verschiedenen Anbieter Quelle: Oliver Weber/Martin Haury Nr. 43 vom 26. Oktober 2007 3,95 Österreich 4,04 Schweiz 7,72 sfr www.computerwoche.de MEHR EFFIZIENZ? Die neue CeBIT Me ec

Mehr

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * Baden-Baden Sylt Hamburg Dresden. - für Familienunternehmen - * seit über 26 Jahren

BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * Baden-Baden Sylt Hamburg Dresden. - für Familienunternehmen - * seit über 26 Jahren BADEN-BADEN BBSU UNTERNEHMER-SEMINARE * - fü Famuhm - Bad-Bad Sy Hamug Dd 014 2 H 2014 H ha fd g : ü ao üag pu k : G / Schw f m u h u Ak h c u o N : 4 Fa m 201 x Ih vmög 5 (v-) 1 gö 0 B 2 x ma k ch a o

Mehr

STEVE BERRY Alpha et Omega

STEVE BERRY Alpha et Omega STEVE BERRY Alpha et Omega Berry_Alpha_CS3.indd 1 07.11.2007 07:24:28 Buch Mit ih rem ge hei men Wis sen und ih rem sa gen haf ten Wohl stand kont rollier ten die Tem pel rit ter über lange Zeit und in

Mehr

Werdegang Pascal Sutter

Werdegang Pascal Sutter Vitae cursus Pascal Sutter Stand Januar 2015 1 Werdegang Pascal Sutter v 23. August 1975 in Saignelégier JU a Verheiratet, eine Tochter h Kornhausstrasse 34, 8006 Zürich p +41 (0) 79 343 29 04 ` pascii@pascii.net

Mehr

Der Gerechte kommt um

Der Gerechte kommt um Johann Sebastian ach (?) Der Gerechte kommt um Mote für fünfstimmigen hor, zei Oboen, zei iolinen, iola Generalbass nach der Mote Tristis est anima mea von Johann Kuhnau Notenedition.kANtorei-NoteN.de

Mehr

KALT AR BEITS STAHL COLD WORK TOOL STEEL

KALT AR BEITS STAHL COLD WORK TOOL STEEL KALT AR BEITS STAHL COLD WORK TOOL STEEL Qua li ta ti ver Vergleich der wichtigsten Ei gen schafts merk ma le Qualitative comparison of the major steel pro per ties Marke / Gra de BÖH LER Ver schleiß

Mehr

» Startseite. sycat BPM Software. Die neue sycat BPM Portal. Eine Seite für alle Sichten! www.sycat.com

» Startseite. sycat BPM Software. Die neue sycat BPM Portal. Eine Seite für alle Sichten! www.sycat.com www.sycat.com Die eue sycat BPM Portal» Startseite. Eie Seite für alle Sichte! BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SOFTWARE Die eue sycat BPM Portal Startseite 4 I tere teres sse? se? KD K D KDJA. KD JA J A NE

Mehr

Shell trennt sich von

Shell trennt sich von Nr. 14 vom 4. April 2008 4,80 Österreich 4,90 Schweiz 9,40 sfr www.computerwoche.de WINDOWS XP oder Vista? M c f C ef S e e Ba e a e P b e : M V a e U a ac e, abe W d XP c ä c Te ebe SEITE 5 NACHRICHTEN

Mehr

AWINFGN - Diplom-Wirtschaftsinformatiker/in (FH) Aufbaustudiengang

AWINFGN - Diplom-Wirtschaftsinformatiker/in (FH) Aufbaustudiengang 1. Semester EFS11 - Einführungsseminar Studienorganisation HS Leipzig Sa, 14.07.2012 08:30-12:30 07.07.2012 Sa, 01.09.2012 08:30-12:30 25.08.2012 Sa, 03.11.2012 08:30-12:30 27.10.2012 HS Pinneberg Sa,

Mehr

So sieht DESIGN MANUAL. das Neue Österreich aus.

So sieht DESIGN MANUAL. das Neue Österreich aus. So sieht DESIGN MANUAL das Neue Österreich aus. Das Design Manual von NEOS. Stand: 23.03.2015 Inhalt Logo Das NEOS Logo im Detail Seite 04 Typografie Definitionen, Open Source Schriften Seite 06 Farben

Mehr

Smarter Defense. Richtungsweisende Beiträge zur Führungsüberlegenheit im Einsatz

Smarter Defense. Richtungsweisende Beiträge zur Führungsüberlegenheit im Einsatz Dr. Lothar Mackert, Vice President, Defense & Security and Public Private Partnerships 5. November 2010 Smarter Defense Richtungsweisende Beiträge zur Führungsüberlegenheit im Einsatz grundlegende Voraussetzungen

Mehr

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld.

ANMELDEFORMUL. Fax: +49 30 479 89 800. 29. + 30. September 2015 Frankfurt. sind u.a. Keynotes h gestalte. Intranetp. nungsfeld. LDUL PX 9 + 30 p 015 x: +49 30 479 89 800 J, ii i i Pxi ii 0 pi i ii B1 V i ö i ii : iy Vpi 1509015 i : 50 i : 995 Vi ß Pi i 1808015 i : 470 i : 895 60313 /i pi i 1708015 i : 40 i : 795 9 30 p 015 9 p

Mehr

Importeure chemischer Produkte.

Importeure chemischer Produkte. c a k u o P c is m C ic z k i ic S H G u Gfak zu io a m fo I Wici Impou cc u ll s H fü zicu Pouk. GHS i u, wlwi iilic Gfakzicu Das vo UNO iiii Sysm GHS zu Eisufu u Kzicu vo Cmikali s als Abküzu fü Globally

Mehr

Alex Ketzer Zwischenbericht 2010

Alex Ketzer Zwischenbericht 2010 A lex Ke t ze r Zw ischenberich t 2 010 A lex Ke t ze r Zw ischenberich t 2 010 I n h a l t s ve r z e i c h n i s Wo w a s s t e h t, s t e h t h i e r... Mit Achtzig Sachen E i n B u c h ü b e r F e

Mehr