UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI"

Transkript

1 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri pad ni ka pro - gre siv ne eli te ta di jag no za ipak je de - lo va la kao pre te ri va nje, hi ste ri~ na dra ma ti za ci ja. Re ko smo se bi, mo `da gle da mo a ne vi di mo. Do bro, uzmi mo kao da to: Sr bi ja = kon cen tra ci o ni lo gor. Ali tu do ko nost ili ne ki a vo per - verz no sti uba ci za lud no pi ta nje: [ta je s umet no {}u u lo go ri ma? Se ti li smo se da se u nor mal nim (!?) za tvo ri ma {tri ka lo, ve zlo, he kla - lo, go ble ni sa lo, pi sa le su se pe sme, knji ge (Mein Kampf), pre vo di li kla si - ci (Mil ton, Marx), ga ji le mu {ka tle, ni - je ne do sta ja lo knji `ev nih pri lo ga za

2 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 51 za tvor ske no vi ne, te to vi ra lo se, va ja le se {a hov ske fi - gu re i sit na pla sti ka od sa `va ka nog hle ba (uz `r tvo va - nje de la obro ka), iz vo di le se po zo ri {ne pred sta ve (~ak i na Go lom oto ku). Mo `da bi se i {po re ti ma de in Za be la mo gli sma tra - ti pri me nje nom umet no {}u. Dok pro test no gu ta nje ek - se ra, ka {i ka i sli~ nih me tal nih pred me ta, ure zi va nje sim bo la u ~e lo sa mo ~e ka ju da bu du kla si fi ko va ni kao na iv ni body art. Ipak, za tvor je za tvor, a kon cen tra ci o ni lo gor kon - cen tra ci o ni lo gor. Pre li sta va ju }i knji ge o na ci sti~ kim lo go ri ma i GU LAG-u sa zna li smo: u lo go ri ma je ca re va la mu zi ka. Ko mand na struk tu ra je ~e sto pre bi ra la po kla vi ru. Vo zo ve pu ne bu du }ih lo go ra {a do ~e ki va li su or ke - stri. Na rop ski rad lo go ra {i su od la zi li uz `i vu mu zi - ku ili pot po ur ri je sa raz gla sa. I uz njih se vra }a li. Hit je bio To de stan go. U jed nom (?) slu ~a ju kan di da te za stre lja nje do stra - ti {ta je pred vo dio umet nik, svi ra ju }i na man do li ni Cho pi nov po smrt ni mar{. De ge ne ri sa na cr na~ ka mu zi ka ta ko e ni je bi la za po - sta vlje na. Na spe ci jal noj `ur ki za dr Men ge lea vr hu nac za ba - ve bio je lo go ra {ki jazz en sem ble (Ti ger Rag, Ain t Mis be ha ving). U Buchenwaldu je ra dio bi o skop. Sa ma ar hi tek tu ra lo go ra ~e sto je bi la umet ni~ ka (ru- sti~ na, funk ci o nal na...). Fritz Ertl, di plo mi ra ni Ba u ha u so vac bio je ko a u tor ar - hi tek tu re lo go ra Bir ke nau. 1 / 1a 1) Za arhitekte je isku {enje gra enja kobno neodoljivo. To obilno dokazuju pustolovine Gropiusa, Le Corbusiera i Han ne sa Meyera u SSSR sa oba ve - znim unhappy en dom.

3 52 Branko Vu~i}evi} Kraj nje za ba van slu ~aj ne za u sta - vljivog graditelja predstavlja Gaetano Ciocca ( ). Nagradio se vojnih komunikacija i objekata tokom I svetskog rata. Po- ~etkom tridesetih kod Moskve, u okviru FIAT-ovog osvajanja sovjetskog tr`i {ta, podigao supermodernu fabriku kugli~nih le`aja [ARIKO- POD [IPNIK. (Ta mo je u am bu lan - ti radila supruga Ervina [inka, doktorka Irma, u po ~etnoj, optimisti~koj fazi njihovog boravka u Moskvi. Vidi Ervin [inko, Roman jednog romana, Zo ra, Za greb, 1955.) Tu je iz gra dio i eksperimentalnu deonicu svog najmilijeg projekta usmerenog druma (strada guidata) ko ji je tre ba lo da re - volucioni {e kopneni saobra }aj. To je bio spoj dru ma i `e le zni~ ke pruge: neka vrsta betonskog korita na stubovima du` kojeg bi vozila klizila betonskim {inama. Vu ~u su obezbe ivali traktori, teglja ~i sa propelerima (i Tr pe za ri ju u Dac ha uu uk - ra {a va le su fre ske. Vor ku ta se di ~i la sim fo ni j - skim or ke strom. Ho ro vi ma. I fol klor nim gru pa ma. Rod ~en ko je fo to gra fi sao jed nog obi~ nog, ne po li - ti~ kog kri mi nal ca: po sle ro - bi ja nja i umet ni~ ke edu ka - ci je na iz grad nji Sta lji no vog ka na la, do ti~ ni je po stao ce - nje ni aka dem ski sli kar i va - jar (spe ci ja li zo van za spo - me ni ke). Pri me ra do volj no da se is - pu ni de beo tom. Pre `i ve li lo go ra {i li stom tvr de da im je ba vlje nje umet no {}u, u ma ko jem vi - du ili gen reu, po mo glo da op sta nu. Uop {te, umet ni ci mo gu `i ve ti u lo go ru, ume sto nas za klju ~u je Sol `e nji cin. 2 Sled stve no, ono {to je tre - ba lo da bu de va paj za bri - nu tog gra a ni na za in te re - so va nog za umet nost ({ta }e kud }e Mu ~e ni ca Srp ska Umet nost za to ~e na s na ma u kon clo go ru?) pre tvo ri lo se

4 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 53 u ta u to lo {ko do ka zi va nje da je kon cen tra ci o ni lo gor ra sad nik umet no sti!!! lokomotive?). Drugi prototipovi izgra eni su u Etiopiji (za vreme rata) i Italiji. Evo nas u ne ve se loj si tu a ci - ji. ^ak ni mli tav, pre ko volj - ni pi sac ne vo li kad mu crk - ne te ma, a jo{ u me u vre - me nu, dok se on dvo u mi ho }u-ne}u, hi po te ti~ ni He rr Kom man dant hi po te ti~ nog KON CLO GO RA SR BI JA ode na u bri {te isto ri je. Tre ba spa sa va ti {to se mo - `e. Godine predstavio projekt pozori {ta za mase. Izumitelj ku }a za seljake od prefabrikovanih betonskih da revolucioni {e svinjogojstvo: Ci oc ca je ko na~ no ostva rio svoj san: Grand ho tel za svi - nje.... Da na {nja svi nja je, imao je obi ~aj da ka `e, Pi a - cen ti ni je vo zda nje; mo ra mo je pre o bra zi ti u Le Cor bu si e ro vu zgra du. U tom ci lju je iz gra dio ~i ste i zra~ ne pro sto re, ured no na me {te ne ma le oda je. U nji - ma su bi li slam ni le `aj, to a let i spe ci ja lan va lov za hra nje nje ko ji je do pu {tao do tok kr me

5 54 Branko Vu~i}evi} sa mo do od re e ne ta~ ke. On - da, tras! Vra tan ca bi se za tvo - ri la da ogra ni ~e ko li ~i nu hra ne ko ju svi nja uzi ma.... Po sto - ja la je i ka di ca. Svi nja bi pap - kom pri ti snu la ko lu ti} i vo da bi {i klja la do kle god se pri ti - sku je. Re zul tat je bi lo od su - stvo bla ta, iz me ta itd. Ci oc ca je ~ak svo je svi nje ob u ~io da pi {a ju i se ru u to a let... Po {to se naj e du i na po je, bi ~em je go nio svi nje u to a let. Na kon ne ko li ko da na svi nje su od la - zi le bez pod sti ca nja. Na taj na ~in je po sti gao ne ve ro vat ne re zul ta te: bes pre kor no, bak te - ri o lo {ki ~i sto me so; svi nje ko - je su, ume sto da bu du op te re - }e ne ne zdra vim sa lom, bi le vit ke i ele gant nog iz gle da... Ali pro jekt je ob u sta vljen jer svi nje od ga je ne u Grand ho te - lu ni su te `i le vi {e od {e zde set ki lo gra ma, dok su one hra nje - ne po mi ja ma te `i le pre ko sto. Po sle II svet skog ra ta Ci oc ca je bio jed na od klju~ nih fi gu ra ob no ve Ita li - je (Br ze ku }e). Napisao knjige Giudizio sul bolscevismo (1933) i Economia di massa (1936). Vi di Jeffrey T. Schnapp: Gaetano Ciocca, construttore, inventore, agricoltore, scrittore, Ski ra, Po da ci za ovu pri li ku cr pe ni iz jed - ne ranije verzije Schnappovog teksta: Modernism/Modernity, 2.3 (1995), str a) Dok smo ovde tokom devedesetih godina, u nimalo splendid isolation, meditirali jesmo li u konclogoru, i ako Iz mi slio sam da `e lim na pi sa ti knji gu o um - jet no sti pod dik ta tu - rom: o ta li jan skoj um - jet no sti pod fa {i zmom i ru skoj pod dik ta tu - rom pro le ta ri ja ta. (Wal - ter Be n ja min, 18. de - cem bar 1926.) 3 Da le ko bi la ne skrom na na - me ra da pre ten ci o zno opo - na {am ma le ro znog Waltera. (^i ta lac }e uo ~i ti po sle di - cu tra u ma ti~ nog kre pa va nja Te me br. 1 ne tra gom je i{ - ~e zlo na u~ no mi, sad je iz vi ri lo im pre si o ni sti~ ko FUJ!!! pr vo li ce jed ni ne.) U stva ra la~ koj po met nji po ja vi se mo gu }a te ma broj 2: Po na {a nje avan gar de u eks trem nim si tu a ci ja ma. Zvu ~i obe }a va ju }e. Avan gar da u ra li bo - `e, obil no ob ra e no i ar hi - po zna to (fu tu ri sti za rat; da da i sti pro tiv). Avan gar da u re vo lu ci ji. Op {te me sto (Nem ci, Ma a - ri, Ru si-so vje ti). Uklju ~u ju }i

6 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 55 i mal ~i ce abe rant nu te o ri ju da je J. V. Sta ljin bio naj - ve }i, naj e fi ka sni ji avan gard ni stva ra lac. 4 Avan gar da po sle ze mljo tre sa. Ja pan ska da da i sti~ kokon struk ti vi sti~ ka gru pa MA VO iz dva de se tih go di na. Na ~e lu Murayama Tomo yoshi. Po sle ve li kog ze mljo tre sa u To ki ju po ja vi li se sa pro - jek ti ma re kon struk ci je gra - da. Do stup ne re pro duk ci je od li~ nih as sem bla ges (po go - to vo za to ra no vre me) i pro jek ti sce no gra fi je. Ugra - i va li eks plo ziv ne ka pi sle u ko ri ce svog ~a so pi sa. Bi li ume {a ni u lu da~ ki film Stra ni ca lu di la (Te i no su ke Ki nu ga sa, Kur ru ta ip pe i ji, 1926) ko ji bi spa dao u tzv. na ra tiv nu avan gar du. [ta vre di? So lid ni ja gra a na ja pan skom. Ja pan ski ne znam. Avan gar da u kon cen tra ci - o nom lo go ru. Pre tra `i va nje mo `da nog {paj za po lu za pam }e nih sme - si ca i In ter ne ta. Da kle: U lo gor skom si ste mu Tre - }eg raj ha Te re zin (The re si - en stadt) pred sta vljao je iz u - ze tak. je smo da li je umet ni~ ka pro iz vod - nja spojiva s elementarnom etikom, u Nema~koj su objavljeni zanimljivo neromanti~ni rezultati istra`ivanja produ`enog `ivahnog prisustva Bauhausa u Tre }em rajhu (vidi Ba u ha us - Moderne im Nationalsozialismus, Winfried Ner din ger, ur., 1993; Paul Betts, The Bauhaus and National Soci a lism a Dark Chap ter of Mo der - nism, u Je an ni ne Fi e dler i Pe ter Fe i e - rabend, ur., Bauhaus, Könemann, Köln 2000, str ). Po sle na sil nog zatvaranja Bauhausa u Berlinu, 1933, ko je se obi~ no uzi ma kao be leg kra ja vaj mar ske kul tu re, ba u ha u sov ci i da - lje instaliraju presti`ne dr`avne izlo- `be u ze mlji i ino stran stvu, a upa dlji - vo su de lat ni u in du stri ji tek sti la, me - talnog i staklenog posu a, name {taja, opremi publikacija (bez obzira na uvo enje gotice). Pre no {to }e sti }i u SAD sim pa ti~ - ni Xanti Schawinsky (du {a slav nih Bauhaus `urki i ~lan Bauhaus Banda) ra dio je u Ita li ji. 2) Aleksandar Sol`enjicin, Arhipelag Gulag, Rad, Be o grad, 1988, tom II, str ) Moskovski dnevnik, Veselin Masle- {a, Sa ra je vo, 1986, str ) Vidi Aleksandar Jakimovi~, Eros i Thanatos komunizma: Pismo engleskoj prijateljici, New Mo ment, 4, le to 1995, str

7 56 Branko Vu~i}evi} Au stro u gar ski gar ni zon sko-ka za mat ski grad (gde je ska pao i Ga vri lo Prin cip) slu `io je kao sa bir ni/pro la zni ge to/lo gor. Kao sto va ri {te Je vre ja za even tu al ne tr go - vin ske tran sak ci je, tram pu itd. (Pro ~i ta ti G. W. Se bald: Au ster litz!!!) Te re zin je ujed no po pri {te jed ne od naj ve }ih po tem - ki ni ja da XX ve ka. Uo ~i po se te de le ga ci je Me u na rod - nog Cr ve nog kr sta, a da bi se umi ri la me u na rod na za jed ni ca an ti hi tle rov skih si la i ne u tral nih ze ma lja (io na ko, ne ba{ `elj na da vi di i pri zna {ta se zbi va/ra - di u lo go ri ma), u~i nje no je sve da se Te re zin pri ka `e kao idi li~ na ba nja. Oba vlje no je ge ne ral no spre ma nje (uklju ~u ju }i hit nu is po ru ku bo le sni ka i osta lih ne re - pre zen ta tiv nih glu ma ca u Auschwitz), ma la nje, sa - e nje tra ve, cve }a, ukra snog `bu nja; iz gra en je pa vi - ljon u ko jem je mu zi ci ra la banj ska ka pe la. Po sta vlje ne ta ble sa ime ni ma uli ca. Ure e ni po sla sti ~ar ni ca i re - sto ran sa je sti vim re kvi zi ti ma. Or ga ni zo va ni su kon - cer ti (Ghet to Swingers) i po zo ri {ne pred sta ve. Sce no - gra fi ji su do da te igra~ ke i vr tu ljak. Sve je sni mlje no za film Führer po kla nja Je vre ji ma grad (Führer schenkt den Ju den ei ne Stadt, 1944). Pa {ta? Go eb bels kao Go eb bels, na ci pro pa gan da kao na ci pro pa gan da. Ipak, ni je sve ba{ to li ko ba nal no. Re di telj fil ma Kurt Ge ron, le vi ~ar iz Brec hto vog kru ga. U pra i zved bi Ope re za tri gro {a glu mio ver gla {a i ot - pe vao uvod ni Mo ri tat o Mac ku No `u. Glu mio uz g i - 5) Da jo{ malo zamrsimo-pove`emo. Nedavno je otkriven tajni brak Miss Dietrich iz berlinskih dana. Mlado`enja ni ko dru gi do slav ni Ot to Katz alias Andre Simone, putuju }i Agitprop Kominterne, aktivan u Francuskoj, Engleskoj, Mexicu i SAD (uklju ~uju }i cu Di e trich u Pla vom an e - lu (Ster nberg, Der bla ue En - gel, 1930). 5

8 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 57 U Te re zi nu vo dio ka ba re Ka ru sel. Za uspe {nu re `i ju fil ma na gra en ga snom ko mo - rom. Me u po tem kin skim atrak ci ja ma Ge ro no vog fil ma bi la je i sce na iz de~ je ope re Brun di bar u iz vo e nju ve se lih ma lih Je vrej ~i }a (od de ce u Te re zi nu pre `i ve lo je 100 ili 132). Brun di ba ra je kom po no - vao Hans Kra sa (ubi jen u Au schwitzu) po li bre tu Adol fa Hof fme i ste ra, sli ka - ra, ka ri ka tu ri ste, pi sca ko - me di ja i jed nog od ute me lji - Hollywood!). Osu en na montiranom pra {kom procesu i obe {en. Ta ko je Pla va Ve ne ra ko ja je glu - mila misteriozne {pijunke mo`da bila tajna zvezda tajnog filma I Was Sta - lin s Spy, a njene brojne holivudske ljubavnice nehoti~ne epizodistkinje.

9 58 Branko Vu~i}evi} 6) I kad se tzv. isto rij ske avan gar de proseju kroz najgu {}e sito ({to treba redovno ~initi, sli~no velikom spremanju ku }e, kako to nazivaju dobre doma }ice), ~ehoslova~ki Umetni~ki savez Devetsil ( ) i poetizam ko ji je on lan si rao i prak ti ko vao uvek se po ka `u kao jed na od naj sim - pati~nijih i najuspe {nijih avangardi. Karel Teige i drugovi su vrlo brzo ba ta li li sli kar stvo, va jar stvo i sl. i za - menili ih sliko-pesmom, kola`em, fotografijom i tipografskim oblikovanjem. Promenili su izgled najve }eg dela {tampanih stvari u ^SR. Arhitekti Devetsila su realizovali ve li ki broj obje ka ta (i jav nih, a ne sa - mo uo bi ~a je nih bo ga ta {kih vi la, uni - katnog name {taja i ure enja stanova). Oslobo eno pozori {te je delovalo preko Voskoveca, Wericha i Buriana i posle rasformiranja Devetsila. ReD, Mesi~nik pro moderni kulturu bio je je dan od naj bo ljih svet skih ~a - sopisa (uz Schwittersov Merz, var {avski Blok...). I ~e {ki avan gard ni film kad se po - javio tridesetih godina; Alexander Hac kenschmied i dr. bio je u du hu Devetsila. Dalja sudbina Devetsila: op {ta oseka avangardi tokom tridesetih godina, skok u ra lje nad re a li zma, ne ma~ - ka okupacija, ~ehoslova~ki staljinizam (jedan od najsvinjskijih stradali su ~ak i psi osu enih/obe {enih cionisti~ko-gestapovsko-titoisti~kih {pijuna, tj. visoka srednjoevropska civilizacija nije nikakva brana uspostavljanju varvarstva), postepeno vaspostavljanje se }anja uklju ~uju }i i Devetsil; va ~a ~e ho slo va~ kog De vet - si la. 6 Sce no graf je bio Fran - ti {ek Ze len ka, ta ko e ~lan De vet si la. Ta ko e ni je pre `i veo lo - go re. Ope ra je iz ve de na 55 pu - ta. 7 Pre mi je ra odr `a na 23. sep tem bra Eto obe }a ne avan gar de u kon clo go ru. 9 Re~, broj 63/9, sep tem bar 2001.

10 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 59 no va so vjet ska oku pa ci ja; ko rak na pred dva ko ra ka na zad, ob no va ka pi - talizma... Onda su stigle prvo skromne a onda i megaizlo`be (Houston, Barcelona) i vi {ekilogramski katalozi. Trenutno u dosadnom ropstvu me unarodne akademske zajednice, Devetsil tra`i svog pisca. Zato samo najskromnija, doma }a priru~na literatura: Karel Tajge, Va {ar umetnosti, Mladost, Beograd, Devetsil, ^e {ka likovna avangarda dvadesetih godina, izlo`beni katalog, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb Aleksandar Ili}, Poetizam, Narodna knjiga/alfa, Beograd, (Izvadak iz obim nog work in pro gress, knji`ica je nepotrebno pokvarena pomodnom srpskom felom antikomunizma.) 7) Za te o rij sku po za di nu iz bo ra `an ra, vi di tekst Vo ji sla va Vu~ ko vi }a: Ze - itstück-revija, kamerna opera i crtani film kao platforma novog muzi~kog izraza, Zvuk, 8-9, 1933, str I, opet, ne vo lja. Upu }e ni ~i ta lac, sa gri ma som kao da je oku sio po kva re - ne pihtije, upita }e: Je l to onaj Vu~kovi} koga je Krle`a likvidirao u Antibarbarusu? Ni je vaj de kri ti je ste. Krle`a dixit: Slu ~aj go spo di na dok to ra Vo ji sla va Vu~ ko vi }a pred sta vlja kod nas di ja lek ti~ ki kvan ti tet, ali bez ika kva iz gle da da bi se ikad mo gao pre tvo ri ti u kva li tet, te je pre ma to me bez na dan. Taj mla di ~o vjek ni je ni ka kav po ~et nik! On je di ja lek ti~ ki vr lo ugle dan go spo din na svo me mje stu: on je mu zi ko log, mu zi~ ki kri ti ~ar, mu zi~ ki re fe rent ra znih gra an skih usta no va, on je sa rad nik li je vih i de snih, po lu - de snih i po lu li je vih ~a so pi sa od Zvu ka do Prav de, on je pi sac ma te ri ja li sti~ kih stu di ja, di ja lek ti~ kih ~la na ka, so ci ja li sti~ kih pri - ka za, on je kon fe ran si je, mi sli lac, tu ma~, ko re o graf, ured nik, di ri - gent, kom po zi tor, je dan od na {ih pi o ni ra, upra vo apo sto la ~e tvrt - ton ske mu zi ke, on je pro pa gan dist-di ja lek tik, te o re tik umjet ni~ - kog stva ra nja, sam re pro duk ti van i pro duk ti van ak tiv ni umjet nikstva ra lac, kom po nist i vir tu oz, u jed nu ri je~: on je di ja lek ti~ ko ~u - do od dje te ta, ko je u`i va neo gra ni ~e ni di ja lek ti~ ki kre dit upra vo onih kni `ev no di ja lek ti~ kih kru go va ko ji po bi ja ju Pe ~at, spa da ju - }i i sam me u naj gr la ti je i naj bje so mu~ ni je pso va ~e na {e ga ~a so - pi sa i or ga ni za to re an ti pe ~a tov skog boj ko ta na pro tu troc ki sti~ koj, da ka ko, li ni ji. Taj svi le ni dje ti}, taj {o pen ski nje `an adept di ja ma - ta do no sio je i me ni svo je ru ko pi se jo{ dok sam ure i vao Da nas, ali ja nje go ve na zo vi di ja lek ti~ ke ma ga re {ti ne (on da jo{ sa svim bli je do ru `i ~a sto, upra vo pa stel no ko lo ri ra ne nad re a li sti~ ki, ne zva -

11 60 Branko Vu~i}evi} lov ski, egi pat ski, sa ele gant nim ~e tvrt ton skim pri klo nom spram pro le ta ri ja ta), da ka ko da ni sam {tam pao, eks kom pli men ti rav {i ga vr lo u~ ti vo sa tog na {eg ba la, is ple sav {i s njim pre ko par ke ta na - {e di ja lek ti ke ele gant no na po lje u mr klu bal kan sku no}, u ko{, ad acta. Mi sli te li da je ta mo ostao u da na sov skom ko {u? Da, vra ga! Is ko be ljao se iz onog ne sret nog ko {a taj na{ di ja lek ti~ ki ho mun - ku lus i kao pi {kor kroz ra cu pro vu kao se do Po li ti ke, do Prav - de, do Knji `ev nog gla sni ka ; sko ~io je taj vje {ti pa tu ljak na di - ri gent ski pult ne sa mo Ko lar ~e vog uni ver zi te ta i Ra dio-sta ni ce, ne go ~ak do ~e tvrt ton ske in stru men ta ci je jed ne Zo go vi }e ve pje - sme, i ja ga ve} vi dim pod ku po lom na {e be smrt no sti, na ban ke - tu PE Na, gdje nam svi ma od ma hu je svoj di ja lek ti~ ki ser vus, go - spo do, vi ka ko zna te, a ja evo do gu rah do PE Na! Ska ka ti se mo - `e sa lje stvi ce na lje stvi cu, iz ~i na na vi {i ~in bez ika kve opa sno - sti, ali iz di ja lek ti~ kog poj ma na di ja lek ti~ ki po jam ve} je ri skant - ni je. Na ovom tu `nom di ja lek ti~ kom ska ka li {tu poj mo va mno go je ve} ska ka ~a po lo mi lo svo je ko sti, jer di ja lek ti ka me lje vla sti tom di ja lek ti kom i njoj }e da is ki {e svat ko. Pri je ili ka sni je! Sta vio sam tu ne sret nu di ja lek ti~ ku du {u u {pi ri tus svo je pe ~a - tov ske zbir ke za to, jer pred sta vlja pro sje~ no i nor mal no iz ob li ~en pri mje rak sve ga ono ga {to spa da u za vod za mu mi fi ci ra nje svi - je sti na {e ga Og nje na Pri ce... ( Dijalekti~ki antibarbarus, Pe ~at, 8-9, 1939.) Ovde navedeno prema: Miroslav Krle`a, Dijalekti~ki antibarbarus, Oslobo- e nje, Sa ra je vo Mla dost, Za greb, 1983, str Tako u onda {njem polemi~kom `aru. Kad se da nas ~i ta, Antibarbarus deluje prili~no cepidla~ki. Ma la je ne zgo da i to {to su Kr le `i ne prog no ze sud bi ne nje go vih opo ne - na ta (po lo mi ti ko sti, sa mle ti) od ve} bu kval no re a li zo va le usta {e i be o grad - ska Spe ci jal na po li ci ja, a ne Di ja lek ti ka. Ma da je oba ve zno da se Kr le `i no iz - vrdavanje pre {tampavanja Antibarbarusa obja {njava kukavi~kim oportunizmom, iz be ga va njem pod se }a nja na fa mo zni Su kob na le vi ci, mo `da je je - dan od razloga bio i sentimentalan: nelagodnost {to je le {io le {eve. Vu~kovi }eva Materijalisti~ka filozofija umetnosti (glavna meta Krle`inog pod sme ha) i osta li este ti~ ko-mu zi ko lo {ki ra do vi su mo `da za tro va ni bolj - {e vi~ kom este ti kom (od Ple ha no va do To do ra Pa vlo va). Oce na tra `i stru~ - njaka. Isti na je da je V. V. bio sklon da na kon ne ma~ ko-so vjet skog pak ta svo je kompozicije posve }uje ulasku Crvene armije na oslobo ene teritorije ste- ~ene razbojni~kom podelom plena izme u Staljina i Hitlera. Me utim, i svemu uprkos, zanimljivi su tekstovi Muzika kao sredstvo pro pa gan de, Pra {ko Oslo bo e no po zo ri {te, Sa vre me no po zo ri {te, Po -

12 Srpske lepe umetnosti: Beaux arts 61 zori {ni festival D37 u Pragu i Strazbur {ki eksperiment u svetlosti materijalisti~ke kritike (u saradnji sa Ljubicom Mari}). Kao i glo se o fil mo vi ma u NIN-u (1935). Sve se mo`e proveriti u knjizi: Dr Vojislav Vu~kovi}, Studije eseji kritike, Nolit, Beograd, Interesovanje za ~e {ku avangardu se nekako ne uklapa? Zaborav je gadna stvar. Vu~kovi} je pripadao brojnoj koloniji jugoslovenskih studenata u Pragu. Bi la je to ve se la dru `i na, bor be na i po let na, slo bo dar ska i in te lek - tu al no ra do zna la, glad na i pr ko sna. Sve nas je ta da ra do va lo i odu {e vlja va lo i mark si zam i avan gard no po zo ri {te, i Pu dov kin i Aj zen {tajn, i od u mi ru }a Da da, i Ne zval, i Fu ~ik, i Taj ge, i po e - ti zam i Ba u ha us i So vjet ska ar hi tek tu ra s pro jek ti ma pr vih so vjet skih avan gar di sta.... Na {a ma la stu dent ska gru pa u`i va la je da pr ko si ma lo gra a ni - ma i da ih u`a sa va svo jim sta vo vi ma i po stup ci ma... (Muhamed Ka di}, Vu~ ko kao stu dent, u Vojislav Vu~kovi}. Umetnik i borac, No lit, Be o grad, 1968, str. 210.) Sad prirodnije deluju neke simpati~ne navike dr Vu~kovi }a (koje mu Krle`a kao neozbiljne ne bi urezao u pozitivne stavke bilansa-rabo {a): izvodio je akrobacije na bicikletu ispred jedne beogradske novinarske kafane; rado igrao pingpong sa Veselinom Masle {om (koji je uza sve ~itanje Staljinovih bro {ura stigao da zavr {i godi {nji te ~aj na frankfurtskom Institut für Sozial For schung te se mo `da paj tao s Wittfogelom, Ador nom i Ric har dom Sor - geom?). 8) Na Internetu je dostupan transkript TV emisije Brun di bar und die Kin der von Theresienstadt: Zur Geschichte einer Kinderoper. Proizvodnja: SFB/Radio Bre men ) Zbog nedoli~nog bavljenja komunistima i komunisti~kom temom autor se izvinjava Demokratskoj stranci Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskom po kre tu ob no ve, Ota ~a stve nom po kre tu Obraz, gg. Ko {tu ni ci i Dra {ko - vi }u, kao i NJKV.

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike Silbenmosaike Sie können die hier abgebildeten Silbenmosaike, so wie sie sind, im Unterricht einsetzen. Drucken Sie die Silbenmosaike aus. Um sie mehrmals zu verwenden, bietet es sich an, die Silbenmosaike

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J

0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J 1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt

Mehr

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald

Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Der Bereich Wirtschaftswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt- Universität Greifswald Sachstandsbericht 2004 PR O F. D R. M A N FR ED JÜ RG EN M A TS CH K E G R EI FS W A LD 20 04 Im pr es su m ISBN 3-86006-209-3

Mehr

Bundestagswahlkreis 083

Bundestagswahlkreis 083 o kw lö k Cy Gü zu i Fi lu -J u Fi ll K i iu P Ky R i o Do U li z u Gl o F Gö Li iz l J lä ow ll Ro F l u o o k u L G Ru l E l pl o Fku i N u O k l l i ü li l H i w G i Ko G E Ki zi ä D i l y i o z u zi

Mehr

Der zweiundzwanzigste Psalm ¹ ¹. Ich heu le, a ber mei ne Hül fe ist fern Recit. Recit. Ï. Tutti

Der zweiundzwanzigste Psalm ¹ ¹. Ich heu le, a ber mei ne Hül fe ist fern Recit. Recit. Ï. Tutti mein gott arum hast.myr 1/12 Mercoledì 27 Giugno 2012, 23:49:46 Soran 1 Alt 1 Tenor 1 Bass 1 Soran 2 Alt 2 Tenor 2 Bass 2 Der zeiundzanzigste Psalm O. 78 Nr. 3 1809-1847 Andante Ich heu le, a ber mei ne

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen Züüü E Lm ü Fm Sw 2. v A Züüü Sw E Lm ü Fm m 2 Hö-CD (Ao-CD) öm Sü vo A B-S Fü S- w ü G. 14 Lko 2 Ao-CD S Hövä (Tx L) Sü Ü m ü 900 Foo Akk w m Sw M L Fom A4 / 352 S / ISBN N. 978-3-033-01173-1 www.-. o

Mehr

ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN

ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN Ursula Wölfel ACHTUNDZWANZIG LACHGESCHICHTEN Mit Bildern von Bettina Wölfel Thienemann Die Ge schichte vom Kind, das im mer lachen musste Ein mal war ein Kind so lus tig, dass es im mer la chen musste.

Mehr

Deutsche Rentenversicherung Deutsche Sozialversicherung und Europarecht im H inb lick auf und ausländische d ie A l terssicherung W anderarb eitnehm er/ innen m o b il er W issenscha f tl er Aktuelle Entwicklungen

Mehr

www.glassrpske.com U~e nik u Sre bre ni ci do bio je di ni cu zbog }i ri li ce странa 9

www.glassrpske.com U~e nik u Sre bre ni ci do bio je di ni cu zbog }i ri li ce странa 9 www.glassrpske.com Ponedjeqak 7. novembar 2011. Broj 12.667 Godina LXIX DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE DRU[TVO Sta no vni ke RS o~e ku je ta las pos kupqewa ku }ne he mi je странa 7 PANORAMA U~e nik u Sre

Mehr

Themenbereich B: Methoden Themenblock 1: Ökodesign-Prinzipien ENERGIEEFFIZIENZ

Themenbereich B: Methoden Themenblock 1: Ökodesign-Prinzipien ENERGIEEFFIZIENZ Themenbereich B: Methoden Themenblock 1: Ökodesign-Prinzipien B1.4 ENERGIEEFFIZIENZ Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH Autorinnen und Autoren: Dirk Jepsen (Ökopol), Laura Spengler (Ökopol),

Mehr

10-19 mai 2010 Bericht von Théo Gérard

10-19 mai 2010 Bericht von Théo Gérard 10-19 2010 v Té Gé N A : jö A T N : 04131/## ### 3 ü : G Lü 0 2 37 3 1 E R Lü M J E V H j P Z T ) M ( 1 T 9 45 G D C 115 1 P v A F v H H H A Z W V ü L D M J ä G E ü L v W H ü F ö j H E U 8 1 U U 3 2 F

Mehr

Mitarbeiter erfolgreich führen 7. Sie sind der neue Vorgesetzte 9. Mit ar bei ter in for mie ren 31. Mit ar bei ter mo ti vie ren 53

Mitarbeiter erfolgreich führen 7. Sie sind der neue Vorgesetzte 9. Mit ar bei ter in for mie ren 31. Mit ar bei ter mo ti vie ren 53 Schnellübersicht Mitarbeiter erfolgreich führen 7 Sie sind der neue Vorgesetzte 9 Mit ar bei ter in for mie ren 31 Mit ar bei ter mo ti vie ren 53 Rich tig de le gie ren 61 Grup pen ar beit steu ern 69

Mehr

Ein deutsches Requiem

Ein deutsches Requiem Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift Johannes Brahms Op. 45 (1868) for soprano and baritone soli, SATB choir, and orchestra Arranged for organ by Andrew Raiskums Copyright 2006 Andrew

Mehr

Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr

Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr A n die Elt e r n d e r S c h ü l e r i n n e n u n d S c h ü l e r D e r R K M 30. S e p t e m b e r 200 8 Elternbrief / Schuljahr 08-09 / 1. Halbjahr S e h r g e e h r t e Elt e r n, w e r in d e r let

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

RFID-Demo by DTE Automation. Software zum Evaluations-Kit. Kurzanleitung

RFID-Demo by DTE Automation. Software zum Evaluations-Kit. Kurzanleitung RFID-Demo by DTE Automation Software zum Evaluations-Kit Kurzanleitung, Heidestr. 38, D-32051 Her ford, Ger ma ny www.dte.de email: info@dte.de fon: +49 5221 101 2200 fax +49 5221 101 2201 Co py right

Mehr

Ich gläube an einem einigen Gott, SWV 422

Ich gläube an einem einigen Gott, SWV 422 Sopro A ; ch Alto A ; ch Tenor Ą ; ass Contino ch ; ch ch gläbe em i SWV 422 Der Nicaenische Glabe glä - be glä - be glä - be glä - be ; m m m m ni - ni - ni - ni -.. Ê.. Ê Hrich Schütz (1585-1672) Ê Ê.

Mehr

Kryptographie. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve.

Kryptographie. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. Die Geschichte von Alice, Bob und Eve. D G A, B E K B E J Bö A D G A, B E D G A, B E W : Sü D Z E G S 00 C. K ö K. Vü E () = Eü D () = Vü K Sü C. E S P (. C.) K ü ä Z. B S. G Sü: B S. E Gß C-C J C Vü ü B T. J B P A. G Sü. Fü V R B T: HFDIIANNS

Mehr

Ein neues Weihnachtslied

Ein neues Weihnachtslied q = 108 Ein neues Weihnachtslied für gemischten Chor SATB a caella von Oliver Gies Soran Alt Tenor Bass 4? 4 4 4 5 m h m h m dum m VERS 1A Man eiß heut durch die E - xe - ge- se: Kri-e, b dum du dum dum

Mehr

5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5.

5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. 5. Periodensystem der Elemente 5.1. Aufbauprinzip 5.2. Geschichte des Periodensystems 5.3. Ionisierungsenergie 5.4. Elektronenaffinität 5.5. Atomradien 5.6. Atomvolumina 5.7. Dichte der Elemente 5.8. Schmelzpunkte

Mehr

E I N F I L M VO N PI O T R J. L E W A N D O W S KI PRODUKTION CAR STEN STR AUCH FILMP R O D UK TIO N IN KOPRODUKTION MIT D IE GEN ER ALE P ATHIO N P ICTUR ES UND MAGN A MAN A P R O D UCTIO N FR AN K FUR

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER I. VERGABEKRITERIEN 1. D i e g a s t i e r e n d e Gr u p p e k o m m t a u s e i n e m a n d e r e n B u n d e s l a n d. 2. D i e g e p l a n t

Mehr

Klar wir ham mal irgendwann gesacht Im Juni 2012 wird das Ding aufgemacht Wir hams ja selber gedacht. Doch auf einmal Brandschutzprobleme...

Klar wir ham mal irgendwann gesacht Im Juni 2012 wird das Ding aufgemacht Wir hams ja selber gedacht. Doch auf einmal Brandschutzprobleme... Berlin ir Text u Musik: Thoas Pigor GM Werknr: 13131021 Verlag: roofusic Mr Wowereit, open this gate! Branbur Sand Setzen ent Den ir Wil Seid al ein bisschen tolerant Und nervt ru it de Terin Die Müh ah

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

Spenden Statistik - HFS Futterservice GbR

Spenden Statistik - HFS Futterservice GbR A.N.U. Brasov Adult Beef Cookie Hochwertiges Trockenfutter für Hunde 10 kg Sack für A.N.U. Brasov Datum - ID Name Menge Ges.- 2015-09-25 201504566 Ta Pf 1 10 2015-12-15 201506217 Be He 10 100 2015-12-26

Mehr

Sechs Module aus der Praxis

Sechs Module aus der Praxis Modu l 1 : V o r b e r e i tung für d a s Re i te n L e r n s i tuatio n : De r e r ste Ko n ta k t K i n d u n d P fe r d d a r f : 1 2 0 m i n. D i e K i n d e r so l l e n d a s P f e r d, s e i n e

Mehr

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe *

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe * x Uz x x x! * 2015 D G J vä (F: 30) F ü A ü z! Fö Fö z D : T ü z Gä ö O E z, ü O! ä, jz, D F ü ö P D v T, Z z Gä N D V jz Dü, Zäz ä ö O T z N, z E A N ä A F/ v I J, T ü E D, v P Gä v üz, ü jz A N ö U ö:

Mehr

Wir preisen dich, o Gott

Wir preisen dich, o Gott reisen dich, o Gott (Te Deum Laudamus) deutscher Text: ClemensM. B. Malecha (2004) Charles Villiers Stord (1852 1924) SPRAN ALT TNR BASS h = 80 RGL 8 reisen dich, o wir kennen dich als sern reisen dich,

Mehr

Inhaltsverzeichnis. www.integrationsfonds.at

Inhaltsverzeichnis. www.integrationsfonds.at 2 Inhaltsverzeichnis Reihenfolge der Buchstaben Lauterarbeitung: M m... 4 A a... 5 L l... 6 I i... 7 O o... 8 P p... 9 E e... 10 T t... 14 N n... 15 S s... 17 R r... 21 F f... 22 D d... 24 K k... 28 Ei

Mehr

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden

Welche Informationen N e w s K o mpa s s G mb H s a m melt und wie wir die D aten verwenden Daten s chutzinformation V i el e n D a n k f ür I hr I nt e r e s s e a n u n s e r e r W e b s it e u n d u n s e r e A n g e b o t e s o w i e I hr V e rtr a u e n i n u n - s e r U n t e r n e h m

Mehr

Bis das Han dy uns schei det

Bis das Han dy uns schei det Bis das Han dy uns schei det Woh nung ne ben ei ner lau ten Bau stel le. Sei ten sprung-platt for men, Sex- Apps, Ero tik chats: Fremd ge hen war noch nie so ein fach das di gi ta le Aus spio nie ren des

Mehr

skpanz zwisch Anspruch von ttelsndisch Uernehm an Kommunikionsakvät und tsächlicm Ergebnis: Bedarf an prossioneller PR Radio Corpo Blog Video Mobile Marbeerzeschrift Corpo Book Pri orytelling Podct

Mehr

Schnellübersicht. Chef werden und Chef sein: Menschlichkeit, Klarheit und Mut... 6. Checklisten und Arbeitshilfen im Überblick...

Schnellübersicht. Chef werden und Chef sein: Menschlichkeit, Klarheit und Mut... 6. Checklisten und Arbeitshilfen im Überblick... Schnellübersicht Chef werden und Chef sein: Menschlichkeit, Klarheit und Mut............. 6 1 Das Muster-Manuskript einer Antrittsrede.. 11 2 Das Verhältnis Vorgesetzter Mitarbeiter... 23 3 Mitarbeiter

Mehr

Virtualbox und Windows 7

Virtualbox und Windows 7 AUGE e.v. - Der Verein der Computeranwender Virtualbox und Windows 7 Basierend auf dem Release Candidate 1 Peter G.Poloczek M5543 Virtualbox - 1 Virtuelle Maschinen einrichten Incl. virtueller Festplatte,

Mehr

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009

ASKUMA-Newsletter. 7. Jahrgang. Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA-Newsletter Juni 2008 bis April 2009 ASKUMA Newsletter - 1 - INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS...2 AUSGABE JUNI 2008...3 Inhaltsverzeichnis... 3 Artikel... 4 AUSGABE AUGUST 2008...11 Inhaltsverzeichnis...

Mehr

Erfolgreiche homöopathische Behandlung. Dr.med. Fredy Fuchs Arzt für Allgemeinmedizin FMH Arzt für Homöopathie SVHA

Erfolgreiche homöopathische Behandlung. Dr.med. Fredy Fuchs Arzt für Allgemeinmedizin FMH Arzt für Homöopathie SVHA Erfolgreiche homöopathische Behandlung Dr.med. Fredy Fuchs Arzt für Allgemeinmedizin FMH Arzt für Homöopathie SVHA Zur Person: Dr.med.Fredy Fuchs Medizinstudium und Dissertation an der Universtät Bern

Mehr

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D

CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN 01 / 09 ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH ABSOLVIERTE ICH 2012 EIN BACHELORSTUDIUM UNFOLD 3D 01 / 09 CORNELIUS DÄMMRICH AUSBILDUNG / KÖNNEN ICH BIN 24 JAHRE ALT UND LEBE IN KÖLN.NACH S O F T WA R E MEINER P H O T O S H O P, I N D E S I G N, A F T E R E F F E C T S, P R E M I E R E AUSBILDUNG ZUM

Mehr

So schaffst du deine Ausbildung. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE. Bildelement: Jugendliche in der Schule

So schaffst du deine Ausbildung. Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE. Bildelement: Jugendliche in der Schule Bildelement: Jugendliche in der Schule Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) INFORMATION FÜR JUGENDLICHE So schaffst du deine Ausbildung Bildelement: Logo SO SCHAFFST DU DEINE AUSBILDUNG Schließ deine Ausbildung

Mehr

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I.

Sitzungsberichte. der. philosophisch-philologischen und historischen Classe. der» k. b. Akademie der Wissenschaften. zu IVEünchen Heft I. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der» k. b. Akademie der Wissenschaften zu IVEünchen. 1881. Heft I. M ü n c h e n. Akademische Buchdruckerei von F. Straub 1881.

Mehr

Aufkleber der Gruppe:

Aufkleber der Gruppe: Praxis 9 Theorie Bewertung.doc Situation: Theorie A e m e F g e ng nom ne ol n: A nm e r k ung : D i e g e s t e l l t e n A u f g a be n w e r d e n n a c h d e n a k t u e l l g ü l t i g e n L e h r

Mehr

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe

Dein Kurzzeiteinsatz bei Boccs. Infomappe D Kzzz B Ipp C (S) v kö W ü S S H I z Jz S S ä z Kp v z S ö v S D P HIV- k ä Mä Cp (v) Sä D L R v K k v Sz I Cp z Nö B I Z BOCCS H ü kö BOCCS T ü v B S L z W ü K S z ö ß P z P D Pk S D P ß üz z K S ö D

Mehr

Mama Mam Ma. Mama Mam Ma. Ma Mam Mama. Ma Mam Mami. Imi Im I Im Imi. Ami Am A Am Ami KVO 1

Mama Mam Ma. Mama Mam Ma. Ma Mam Mama. Ma Mam Mami. Imi Im I Im Imi. Ami Am A Am Ami KVO 1 ma m m ma ma m m mi i i o o Imi Im I Im Imi Ami Am A Am Ami Wörter auf- und abbauend lesen (ab Leselernbuch A, Kapitel ) KV pa p P p pa pa p P p pi ma m m ma ma m m mi pa p p pa pa p p pi Wörter auf- und

Mehr

DOWNLOAD. Einfache Rätsel: Silbenrätsel. Aufgaben zur Förderung kognitiver Kompetenzen für Schüler mit geistiger Behinderung. 72 einfache Rätsel

DOWNLOAD. Einfache Rätsel: Silbenrätsel. Aufgaben zur Förderung kognitiver Kompetenzen für Schüler mit geistiger Behinderung. 72 einfache Rätsel DOWNLOAD Susanne Krauth Christa Miller Einfache Rätsel: Silbenrätsel Aufgaben zur Förderung kognitiver Kompetenzen für Schüler mit geistiger Behinderung Susanne Krauth, Christa Miller Bergedorfer Kopiervorlagen

Mehr

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe Joachim F.W. Müller Organisationsentwicklung und Personalentwicklung im Qualitätsmanagement der Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens am Beispiel Altenhilfe Rainer Hampp Verlag München und Mering

Mehr

Zwei Motetten Op. 74

Zwei Motetten Op. 74 orano lto enor ass 1. Langsam ausdruksvol # um um ist das Liht ge ge en dem Zei Motetten O. 7 ür gemishten Chor a aella Phili itta geidmet um ist das Liht gegeen dem Mühseligen um um # um um. um um (Pulished

Mehr

Ratgeber zur Rente. Heute verlässlich für morgen. Die Rente.

Ratgeber zur Rente. Heute verlässlich für morgen. Die Rente. Ratgeber zur Rente Heute verlässlich für morgen. Die Rente. Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Grundlagen des deutschen Rentensystems....................... 7 A. Die Kerneigenschaften der Rente.............................................

Mehr

Es ist Sternsingerzeit

Es ist Sternsingerzeit Es ist Sternsinzeit G C G C H G Glo Wie Wie Wie - ri - a! Es ist C: Lied Nr. 1 Text & Musik: aniela icker Rechte über Kindermissionswerk weit! G zeit! C G G G7 Glo-ri - a, Glo-ri - a, Glo - ri - a! Öff-t

Mehr

Rechtstipps zum Verkehrsunfall

Rechtstipps zum Verkehrsunfall Bayerisches Staatsministerium der Justiz Rechtstipps zum Verkehrsunfall www.justiz.bayern.de 15 Hin wei se für den Autofahrer Für das Hand schuh fach Dr. Beate Merk Bayerische Staatsministerin der Justiz

Mehr

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung (AVB) (Stand: 01.01.2014)

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung (AVB) (Stand: 01.01.2014) MB/KT 2009 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung (AVB) (Stand: 01012014) Teil I Mu ster be din gun gen 2009 (MB/KT 2009) Teil II Ta rif be din gun gen Der Versicherungsschutz

Mehr

Udo Jürgens. für Männerchor a cappella. Text: Wolfgang Hofer Musik: Udo Jürgens. Chorbearbeitung: Pasquale Thibaut. Singpartitur

Udo Jürgens. für Männerchor a cappella. Text: Wolfgang Hofer Musik: Udo Jürgens. Chorbearbeitung: Pasquale Thibaut. Singpartitur Ud ügens fü Männech a cappel Text: Wlfgang Hfe Musik: Ud ügens Cheaeitung: Pasquale Thiaut Singpatitu Aangement-Veg Pasquale Thiaut 4497 Kach tel: 0561/970105 wwwaangementvegde Ud ügens Text: Wlfgang Hfe

Mehr

Peter Rockstroh. Ich lese. O ma. Na se Re gen Schau kel Lei ter Lam pe. kus

Peter Rockstroh. Ich lese. O ma. Na se Re gen Schau kel Lei ter Lam pe. kus Peter Rockstroh Ich lese 1 O ma Na se Re gen Schau kel Lei ter Lam pe Zir kus Zum Fördermaterial Ich lese Ich lese... das klingt so selbstverständlich: Ich lese ich kann das. Für viele Kinder gilt das

Mehr

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang

Viel mehr konn te ich hier mo men tan nicht aus rich ten. Aber wie so oft dach te ich an die Grün dung ei ner Dop pel pra xis: Gleich am Ein gang te den Napf an, riss die Ta ges de cke vom Bett, knurr te den Klei derschrank an und biss zu gu ter Letzt in die hol län di schen Pan ti nen. Ich ging zum Fens ter und rief Hans P. zu, doch wie der in

Mehr

Datenschutz und familiäre Gewalt. Hinweise und Tipps zum Datenschutz bei Kooperationen zwischen dem Jugendamt und anderen Stellen

Datenschutz und familiäre Gewalt. Hinweise und Tipps zum Datenschutz bei Kooperationen zwischen dem Jugendamt und anderen Stellen Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration des Landes Schleswig-Holstein Datenschutz und familiäre Gewalt Hinweise und Tipps zum Datenschutz bei Kooperationen zwischen dem Jugendamt und anderen

Mehr

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1

G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. M a rin a D ie in g 1 8.0 6.0 9 S e ite 1 G u t fü r m ic h e in L e b e n la n g. S e ite 1 - G iro k o n to - S p a re n - K re d it - K fw -S tu d ie n k re d it - S ta a tlic h e F ö rd e ru n g - V e rs ic h e ru n g e n S e ite 2 G iro k

Mehr

1. Entweder stehen dort zwei unterschiedliche Mitlaute, wie bei Kart. rte, wink. ngen, Oder zwei gleiche Mitlaute, wie bei Woll Sonn

1. Entweder stehen dort zwei unterschiedliche Mitlaute, wie bei Kart. rte, wink. ngen, Oder zwei gleiche Mitlaute, wie bei Woll Sonn Gloria sagt: Merke dir nch einem kurz esprochenen Sebstut (, e, i, o, u) foen zwei Mitute. Aufgepasst! 1. Entweder stehen dort zwei unterschiedliche Mitlaute, wie bei Kart rte, wink nken, sing ngen,...

Mehr

Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht

Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht Andreas Hammerschmidt Ihr lie- ben Hir- ten, ihr lie- ben, fürch- tet euch nicht, 10 sie- he, ich ver- kün- di- ge euch Freu- de, Freu- de, Freu- de, gro- ße Freu-

Mehr

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im IV. Quartal 2009

Analysen und Ergebnisse der Qualifizierungsberater im IV. Quartal 2009 Aalys Egbiss d Qalifizibat im IV. Qatal 9 IV. Qatal 9 Batg Aalys d Qalifizibat Im. Qatal ds Jahs 9 wd Btib bzw. Uthm bat. I Uthm wd i Qalifizibdaf fü 1.7 Mitabit* aalysit. Ei Fakäftbdaf xistit i 17 Uthm.

Mehr

3. Ulmer Robotertag 4. März 2010

3. Ulmer Robotertag 4. März 2010 servicerobotik autonome mobile Serviceroboter 3. Ulmer Robotertag Andreas Steck and Christian Schlegel ZAFH Servicerobotik Institut für Informatik Hochschule Ulm http://smart-robotics.sourceforge.net/

Mehr

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n :

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n : Unterkünfte/ Accomodation Alle Preisangaben gelten pro Nacht + Zimme r. / All prices p e r n i g h t + r o o m. > H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a

Mehr

Der 43ste Psalm: Richte mich, Gott.

Der 43ste Psalm: Richte mich, Gott. Der 43ste Psalm: Rihte mih, Gott. Sorano Con Moto q» º Felix Mendelssohn (1809-1847) ed. Charles L. Fuller Alto Tenor Bass Rih - te mih,.. uh - re mei - ne Sa - he i - der or rehearsal only Rih - te mih,

Mehr

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit

Kreisler: Weihnachten ist eine schöne Zeit * * + - " - % )) ' eihachte it eie chöe Zeit Gerg Kreier (geb 17122 ie) 1 12,,,,,,,,, de e ird ge - fei - ert i - be - d - re, e e eit tüch - d tig!! eih-ach - te it ei - e chö - e et - te - ei - fe, eih-ach

Mehr

Ge leit wort. Als die Computer Laufen lernten

Ge leit wort. Als die Computer Laufen lernten Ge leit wort Im Jahr 1984 ich hat te ge ra de ei nen Herz in farkt über stan den wur de ich vom Sprin ger-verlag, Hei del berg ge bet en, ein Ge leit wort zur Neu auf la ge von Zu ses Buch Der Com pu ter

Mehr

VLIESKALENDER- KOLLEKTION

VLIESKALENDER- KOLLEKTION 3 2 3 4 4 2 2 2 30 3 4 20 2 32 33 34 3 4 4 4 0 2 23 24 2 3 3 3 3 3 4 0 2 3 2 3 4 4 2 2 2 30 3 4 20 2 32 33 34 3 4 4 4 0 2 23 24 2 3 3 3 3 3 4 0 2 3 2 3 4 4 2 2 2 30 3 4 20 2 32 33 34 3 4 4 4 0 2 23 24

Mehr

Vorschau reiseführer

Vorschau reiseführer V ü üj 0 ä, ä, ö Z Z U v T T v V ö üzv (v ) VIT ü U v V V V ä z v jz v, äi, z vä v zü I z: ä T V ü ü, ü z z T Iv z ö, ü I z D ü ü ä D Z ä,, jz z ü z : D z Cy, v ä I ü z zäz v v U 0 äü I z I z v,, vä T

Mehr

Strahlenschutzverordnung

Strahlenschutzverordnung Strahlenschutzverordnung (StSV) Änderung vom 15. November 2000 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 1 wird wie folgt geändert: Art. 9 Kommission für

Mehr

Kleine und große Leute

Kleine und große Leute Kleine und große Leute &4 4 G U " Was ma - chen wir denn heu - te? Wir Ich heiße... & # D A7 D # c. Ich hei - ße Li - sa und ich bin heu - te da. Winterszeit ingerspiel mit Spielideen Jetzt ist wieder

Mehr

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717)

FREUZEITSPORT mit Union Trendsport Weichberger 2012 Nr. 2 - P.b.b. 05Z036131 S 3100 St. Pölten, Fuhrmannsgasse 9/7, (ZVR: 887639717) RUZITORT Ui T Wi 0-05Z0363 300 öl 9/7 (ZVR 88763977) L i i L*ROMOTIO W D GH 35 Kff/i U Oß 7 Tl +43 676 700 30 90 -il ffi@li UID TU994940 9366 LG öl 0 l iöi öl Iil l Mli ÖT i i K f i ö Oi 0 75 5 l 85 0

Mehr

F ä h r e n b l i c k H o r g e n W o h n e n i m A t t i k a E r s t v e r m i e t u n g L a g e H o rg e n z ä h l t h e u t e z u e i n e r b e g e h r t e n Wo h n a d r e s s e a m Z ü r i c h s e

Mehr

Atombau, Periodensystem der Elemente

Atombau, Periodensystem der Elemente Seminar zum Brückenkurs Chemie 2015 Atombau, Periodensystem der Elemente Dr. Jürgen Getzschmann Dresden, 21.09.2015 1. Aufbau des Atomkerns und radioaktiver Zerfall - Erläutern Sie den Aufbau der Atomkerne

Mehr

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015

ev. Jugend Böckingen Freizeit Programm 2015 v. Jugd Böckig Fzt Poga 2015 Zltlag fü 9-13 Jähig 2. - 15. August 2015 Wi sog fü gaos ud uvgsslich Fzt i Mt ds Hohloh Walds, i Etthaus kl gütlich Dof. Dikt vo Bauhof ba gibt s täglich fischst Milch du

Mehr

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n :

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n : Unterkünfte/ Accomodation TWE Alle Preisangaben gelten pro Nacht + Zimme r. / All prices p e r n i g h t + r o o m. > H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a

Mehr

Küss mich, halt mich, lieb mich

Küss mich, halt mich, lieb mich Aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel lieb mich ( frohe Weihnacht) für gemischten Chor und Klavier Text: Marc Hiller Musik: Karel Svoboda Chorbearbeitung: Pasquale Thibaut Klavierpartitur PG552 34497 Korbach

Mehr

Zu we nig zu spät. Kath ryn Stockett über sich selbst

Zu we nig zu spät. Kath ryn Stockett über sich selbst Zu we nig zu spät Kath ryn Stockett über sich selbst Un ser Dienst mäd chen Deme trie pfleg te im mer zu sa gen, im Hoch som mer in Mis sis sip pi Baum wol le zu pflü cken sei wohl der übels te Zeit ver

Mehr

B R E I T L Ä N D E R - E I C H P R O B E N Gläser, RFA-Monitorproben G 1 (Glasses, XRF-Monitor Samples)

B R E I T L Ä N D E R - E I C H P R O B E N Gläser, RFA-Monitorproben G 1 (Glasses, XRF-Monitor Samples) B R E I T L Ä N D E R - E I C H P R O B E N Gläser, RFA-Monitorproben G 1 RM B2O3 F Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO Fe2O3 CoO NiO CuO ZnO BR A3 4.2 0.17 0.13 3.2 14.0 37.4 0.58 2.16

Mehr

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne.

Architektur in Basel. Zwischen Tradition und Moderne. k Z T IR LIEE OTE EEO IE ZLE LIT D IE UI I IRE ORE? >> Ek E fü k j/p f F 107 k z J ä fü vkpp z 50 pä V D, Fkf, f, y, k, L, L,, v, k,, p Zü (pz) k p: D üz k f Dpz f Ef v z & k ü T f 3 D üpk ffä Ff z f E

Mehr

Op ti mis mus für die Zu kunft. Was kann ich gut? Wer bin ich? Mein Wunsch-Be ruf. Wie se he ich mich, wie se hen mich an de re?

Op ti mis mus für die Zu kunft. Was kann ich gut? Wer bin ich? Mein Wunsch-Be ruf. Wie se he ich mich, wie se hen mich an de re? Seite 8 13 Op ti mis mus für die Zu kunft Was kann ich gut? Seite 68 83 Start frei! Denn der ei ge nen Persön lich keit ste hen vie le Tü ren of fen! In ter es sen und Fä hig kei ten sind ein nütz li cher

Mehr

GODI[NJAK JAHRBUCH VDG NJEMA^KE NARODNOSNE ZAJEDNICE

GODI[NJAK JAHRBUCH VDG NJEMA^KE NARODNOSNE ZAJEDNICE 2000 GODI[NJAK NJEMA^KE NARODNOSNE ZAJEDNICE VDG JAHRBUCH GODI[NJAK NJEMA^KE NARODNOSNE ZAJEDNICE VDG JAHRBUCH 2000 Izda va~ NJEMA^KA NARODNOSNA ZAJEDNICA Ze maljska udru ga Po du nav skih [va ba u Hrvat

Mehr

Ka - tha - ri - na. Ka - thrin

Ka - tha - ri - na. Ka - thrin AB 11 Die Zweischlagnote Ka - tha - ri - na Ka - thrin Liebe Schwester tanz mit mir, beide Hände reich ich dir; einmal hin, einmal her, rundherum das ist nicht schwer. AB 12 Wir sprechen: RHYTHMUS Ach

Mehr

Sexuelle Viktimisierung im höheren Lebensalter

Sexuelle Viktimisierung im höheren Lebensalter Tho mas Gör gen, Bar ba ra Nä ge le, San dra Herbst, Ant je Newig Zusammenfassung Im Rah men ei ner multimethodal angelegten ex plo ra ti ven Stu die wur den se xu el le Viktimisierungen im Al ter un ter

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG TANZ INTERNATIONAL

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG TANZ INTERNATIONAL HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG TANZ INTERNATIONAL I. V E R G A B E K R I T E R I E N 1. D i e z u e r wa r t e n d e Q u a l i t ä t d e r Produktion findet die Anerkennung der Fachj u

Mehr

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe * Zeitlose Auszeit!

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe * Zeitlose Auszeit! x Uz x x x! * 21 V F ü Fö M Föc ö S v I Aü Ac Ac A, c, Tc E S c c ä Z Az! S, ü Az c G S I JETZT! U S Z c S c 187, c M cc O O D ö O vc c S c j Z vä E 8 J S Vä, cüc, S Sv c A z A vc v, c S ä c v vä D S z

Mehr

Hinweise und Informationen zum Inhalt der Musterseiten dieser Datei

Hinweise und Informationen zum Inhalt der Musterseiten dieser Datei Hinweise und Informationen zum Inhalt der Musterseiten dieser Datei D ie au sg ew äh lte n Se ite n au s de n ve rs ch ie de ne n O rd ne rn de r C D so lle n ei n w en ig di e Ba nd br ei te de r ve rs

Mehr

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02

Chemische Bindung. Wie halten Atome zusammen? Welche Atome können sich verbinden? Febr 02 Chemische Bindung locker bleiben Wie halten Atome zusammen? positiv Welche Atome können sich verbinden? power keep smiling Chemische Bindung Die chemischen Reaktionen spielen sich zwischen den Hüllen der

Mehr

Boy Lornsen Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Boy Lornsen Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt Boy Lornsen Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt Mit Zeichnungen von F. J. Tripp Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG Lornsen_Robbi_CC14.indd 2-3 03.09.2015 11:06:42 Lizenzausgabe des Zeitverlag Gerd Bucerius

Mehr

M A G A Z I N I N F O R M AT I O N E N Z U M E I C H W E S E N A u s g a b e 2/ 2 0 1 5 B T E G E W E R K S C H A FT M E S S- U N D E I C H W E S E N ve r B u n d e n i n T e c h n i k & E i c h u n g

Mehr

Themenbereich B: Methoden Themenblock 2: Analyse- und Bewertungs-Methoden ANALYSE- UND BEWERTUNGSINSTRUMENTE

Themenbereich B: Methoden Themenblock 2: Analyse- und Bewertungs-Methoden ANALYSE- UND BEWERTUNGSINSTRUMENTE Themenbereich B: Methoden Themenblock 2: Analyse- und Bewertungs-Methoden B2.3 ANALYSE- UND BEWERTUNGSINSTRUMENTE Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH Autorinnen und Autoren: Dr. Ulrike Eberle

Mehr

INTRO VERSE 1 Auf uns HI-C7514

INTRO VERSE 1 Auf uns HI-C7514 2 Au uns Text: Julius Hartog, Andreas Bourani, Thomas Olbrich S INTRO q = 126 4 /B E7 Musik: Julius Hartog, Andreas Bourani, Thomas Olbrich Arrangement: Oliver ies M A T 4 4 4 B? 4 5 VERSE 1 /B E7? J Ó

Mehr

DER BAUINGENIEUR. 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper.

DER BAUINGENIEUR. 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. DER BAUINGENIEUR 5. Jahrgang 30. April 1924 Heft 8 ERGEBNIS DES PREISAUSSCHREIBENS DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES1). Von D r.-ing. e.h. Schaper. D e r D e u t s c h e E is e n b a u - V e r b a n d h

Mehr

elmeg CS290 elmeg CS290-U elmeg IP-S290plus Bedienungsanleitung Deutsch

elmeg CS290 elmeg CS290-U elmeg IP-S290plus Bedienungsanleitung Deutsch elmeg C290 elmeg C290-U elmeg IP-290plus Bedienungsanleitung Deutsch Hinweis! Die ystemtelefone sowie die zugehörigen ystemanlagen in dieser Bedienungsanleitung sind mit den folgen - den Kurzbezeichnungen

Mehr

Hilfe für Clara. Presseinformationen Aktionstag Eschborn 22.08.2010

Hilfe für Clara. Presseinformationen Aktionstag Eschborn 22.08.2010 Presseinformationen Aktionstag Eschborn 22.08.2010 dkms.de Clara will leben Clara aus Eschborn ist schwer krank, die zweieinhalbjährige leidet an Leukämie. Bei dieser Krankheit bilden sich im Knochenmark

Mehr

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT (Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Anmelder

Mehr

Vorwort... 5. Wichtige Begriffe... 7. Fragen und Antworten... 27. Beispielrechnungen... 86. SGB II-Gesetzestext... 97

Vorwort... 5. Wichtige Begriffe... 7. Fragen und Antworten... 27. Beispielrechnungen... 86. SGB II-Gesetzestext... 97 Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................... 5 Wichtige Begriffe....................................... 7 Fragen und Antworten...................................

Mehr

Cam pa ni le. "Be rei tet den Weg" Pfar re Lie sing ak tu ell

Cam pa ni le. Be rei tet den Weg Pfar re Lie sing ak tu ell Cam pa ni le Pfar re Lie sing ak tu ell NR. 49 NO VEM BER 2005 Post ent gelt bar be zahlt! Got tes dien ste Diens tag u. Don ners tag: 8.00 Uhr Mitt woch u. Frei tag: 18.30 Uhr Vor abend mes se: Sa. 18.30

Mehr

PARTNERSCHAFTEN. ÖREK-Partnerschaft Energieraumplanung. Ergebnispapier der ExpertInnen

PARTNERSCHAFTEN. ÖREK-Partnerschaft Energieraumplanung. Ergebnispapier der ExpertInnen PARTNERSCHAFTEN ÖREK-Partnerschaft Energieraumplanung Ergebnispapier der ExpertInnen ÖREK - Part ner schaft Energieraumplanung Federführung: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Mehr

INHALT IMPRESSUM. Vor trä ge, Work shops und Kur se auf ei nen Blick. Si che rung von In sti tuts net zen. Er ste An sprech part ner auf ei nen Blick

INHALT IMPRESSUM. Vor trä ge, Work shops und Kur se auf ei nen Blick. Si che rung von In sti tuts net zen. Er ste An sprech part ner auf ei nen Blick INHALT Fire wall sy ste me Si che rung von In sti tuts net zen RZ ar bei tet an uni ver si täts wei ter Stan dard lö sung... 3 Na me ser vice Neues DNS-Verwaltungssystem Gül ti ger User Account er for

Mehr

Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht. Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht. Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht

Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht. Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht. Forderungen an den gymnasialen Deutschunterricht 1 I m d er Klassen 5, 6 und 7 müssen wie der me hr Grammatik blöcke eingeschobe n werde n. Nur wer da s Regelwerk unsere r Mutter- spr ache systematisch erlern t, kann auch i n d er Oberstu fe kompete

Mehr