Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼¾

2 Ù ÁÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÓÐÐ Ò ÙÒØ Ö Ð ÄÓ Ð Ò Ö ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ö Òº Ù Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ø ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø ÙÒ Ä Ø¹ Ú ÖØ ÐÙÒ ÚÓÒ ¹ Ù Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº Ö Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÓÐÐ Ù Ö Ú Ö ĐÙ Ö Ò ÄÓ Ð Ò ÖÒ Ð Òº ÓÐÐ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÙÒØ Ö Ù Ø Û Ö Ò ÁÈ Ò Ø Ù Ð Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ Ò Ò Ò ĐÓÒÒ Òº Ö Ø Ò ÐØ Ø Ò Ù Ù ÙÒ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö ÙÒØ Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ä ÒÙÜ Î ÖØÙ Ð Ë ÖÚ Öº ÅĐÓ Ð Ø Ò ØÞ ÚÓÒ ÞÙ Đ ØÞÐ Ò Ò Ø Ò Û Þº º ÈÖÓÜݹ Ó Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ÙÒ ËËÄ¹Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ ÓÐÐ Ò ÐØ Û Ö Òº Ö ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐ Ñ Ø ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ò ËÓ ØÛ Ö ÙÒ À Ö Û Ö ÄĐÓ ÙÒ Òµ Ò ØÐ Ò ØÞÑĐÓ Ð Ø Ò Î Ö ĐÙ Ö Ø Ò¹ Ö Ø ÃÓ Ø Ò ÙÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ú Ö Ð Ò Û Ö Òº

3 Ö ÐĐ ÖÙÒ À ÖÑ Ø Ö ÐĐ Ö ÚÓÖÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø Ð ØĐ Ò Ú Ö Ø ÙÒ Ò Ò Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÉÙ ÐÐ Ò ÙÒ À Ð Ñ ØØ Ð Ú ÖÛ Ò Ø º ÖÑ Ø Ø Ò Ì ÓÑ ËØ Ð

4 Ò ÙÒ Å Ò ÓÒ Ö Ö Ò ÐØ Ñ Ò Ò ÐØ ÖÒ ĐÙÖ Ö ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÛĐ Ö Ò Ñ Ò ÑØ Ò ËØÙ ÙÑ ÙÒ Ò ØĐÙÖÐ Ò Ö Ø ÞÙÚÓÖº Ò ÐÐ Ò Ò ÑĐÓ Ø Ñ Ò Å Ø Ö Ø ÖÒ Ö Ö Ó Ø º ÁÒ ÓÒ Ö À ÖÖÒ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð Ì ÐÑ ÒÒ ÖÓ Ñ ÒÒ Å ÒÙ Ð ĐÓÐ Ò Ö Ê Ò Ã ÖØ Ö Ê Þ ¹ÇÐ Ú Ö Ã Ö Ñ Ø ÙÒ Ó Å Ö Ò Ý Ñ Ø Ò Ò Ö Ú Ð Ö Ù ØØ º ÐÐ Ò Ö Ò Ö Ò Ø Ò Ñ ÒØÐ ÖÛĐ ÒØ Ò Ò ØĐÙÖÐ Ò Ø Ú Ö Òº Ø Ñ Ö Ú Ð ËÔ Ñ Ø Ñ Ø Ù ÞÙ ÑÑ ÒÞÙ Ö Ø Òº Ò Ö ÖÓ Ò ĐÓÒ Ø Ò Ñ Ò Ò ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö Ö Ñ Ö Ñ Ø Ò Ò Á Ò Ù Ò Ñ Ö Øµ ÙÒÐĐÓ Ö Ò Ò Ò Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø ÙØ Ñ Ê Ø ÞÙÖ Ë Ø Ø Ò º Ë ĐÓÒ Ñ Ø ÙÖ Ö À Ð «Ø º

5 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ĐÙ ÖÙÒ ¾ ÒÐ ØÙÒ À ÒØ Ö ÖÙÒ ½½ ¾º½ Á ع Ò ÐÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º½º½ ÒÐ ØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º½º¾ Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º½º Ø Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º Ø ÒÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º Î ÖÛ Ò Ø À Ö ¹»ËÓ ØÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º Ù Ò Û ÖÔÙÒ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º½ À ÒØ Ö ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º¾ Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ËÄ ¹ Ë ÖÚ Ä Ú Ð Ö Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾º¾º Ú ÐÙ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾º¾º Ò ÖĐ Ò ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º¾º ÏĐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ÖÙÒ Ð Ò Ö «ÖÐĐ ÙØ ÖÙÒ ¾ º½ ÊÈ ¹ Ö Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º¾ ÈÖÓÜÝ ÊÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º ÊÈ¹È Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º Êȹ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º Ö ØÙ ØÓÙ ÊÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

6 º¾ Ì È»ÁÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÁÈ¹È Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ì È¹È Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ì È¹À Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÀÌÌÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º ÀÌÌÈË º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÌÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÈÇÈ ËÅÌÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ËÉÄ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÄÓ Ð Ò Ö ÖÙÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º½ Î Ö Ð ÞÛ Ò Ä Ý Ö ÙÒ Ä Ý Ö ÄÓ Ð Ò ÖÒ º º ¾ º ÄÓ Ð Ò Ò ¹Î Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Æ Ì ¹ Æ ØÛÓÖ Ö ÌÖ Ò Ð Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º½º½ À Ð ¹Æ Ì º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ ÙÐÐ¹Æ Ì º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ö Ø ÊÓÙØ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÈ ÌÙÒÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÓÖ¹ ÙÒ Æ Ø Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ë ÙÐ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÆË ÊÓÙÒ ÊÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º¾ ÊÓÙÒ ÊÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ï Ø ÊÓÙÒ ÊÓ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ï Ø Ä Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÊÓÙÒ ÌÖ Ô Ì Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÄÓ Ð Øݹ Ä Ø¹ ÓÒÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ÄÓ Ð Øݹ Ä Ø¹ ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ê ÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º Ø Ò Ø ÓÒ À Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ ËÓÙÖ À Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø ÐĐÓ ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø Ö ÄÓ Ð Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º¾ Ê ÙÒ ÒÞ Ö Áȹ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ À ÖØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

7 º º¾º¾ ÎÊÊÈ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ĐÍ ÖÛ ÙÒ Ö ÐÓ Ð Ò ÈÖÓÞ º º º º º º º º º º º º º º º ĐÍ ÖÛ ÙÒ Ö Ö Ð Ò Ë ÖÚ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ÏÓ ÓÐÐØ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÔÐ Þ ÖØ Û Ö Ò º º º º º º º º º º º º º ½ º ÓË ¹ Ò Ð Ó Ë ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ØÞ ÙÒ Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º½ ÈÖÓÜÝ¹Ë ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ö Û ÐÐ¹Ë ÖÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËËĹ Ð Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ Ä ÒÙÜ Î ÖØÙ Ð Ë ÖÚ Ö ÈÖÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½½ ÃÓÑÑ ÖÞ ÐÐ ËÝ Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¾ Å Ö Ø ØÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò º½ È Ö ÓÖÑ Ò Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Î Ö Ù Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ Ì ØÚ Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º Ð ØÙÒ Ö ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½º Î Ö ĐÙ Ö Ø Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ä ØÙÒ Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ò Ö Ø Ø Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ë Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÓ Ø Ò¹ ÙÒ Ä ØÙÒ Ñ Ö Ñ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù Ù ÙÒ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º½ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÙÒ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º½º¾ à ÖÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ö Æ ØÞÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½º ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÄÓ Ð Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ À ÖØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ö ÓÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÙØ Ý º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

8 Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÙÒ Ù Ð ÐÓ Ö Ä Ø Ö ØÙÖÚ ÖÞ Ò Ò Ò ¾

9 Ã Ô Ø Ð ½ Ò ĐÙ ÖÙÒ Ö Ó Ø ÖÙÔÔ Ø Ò Ù Ö Ö Ó Ø Ò Ö Ë Û Þ Ö Ö Ó Ø Ñ À ÙÒ Ö Ö Ó ØÓÖÝ Ñ À Ò ÙØ Ð Ò Ø Ñ Ø Á Ö Ñ ÓÔ Ö Ø Ú Ò Ë Û ÖÔÙÒ Ø Ò ÙØ Ð Ò Ù Ö Ø Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ò ØÞÛ Ö ¹ Û ¹ ÙÒ Á̹ ÖØ Ò Ò ØÐ ØÙÒ Ò ĐÙÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ñ ØØ Ð ØĐ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ó Ù Öغ ÍÒØ Ö Ò ØÞÛ Ö ÖØ Ò Ò ØÐ ØÙÒ Ò Ú Ö Ø Ø Ö Ó Ø Ö Ø Ò ÁÒØ ÖÒ ØÞÙ Đ Ò Ú Ë ËÄ ËÄ ÙÒ ËØ Ò Ö ØÚ Ö Ò ÙÒ Ò ËØ Ò Ð ¹ ØÙÒ Òµ Ñ Ð Ò Ò Ð¹ Ò¹ÄĐÓ ÙÒ Ò ÙÒ Î ÖØÙ Ð ÈÖ Ú Ø Æ ØÛÓÖ ÞÙÖ Î Ö Ò ÙÒ ÒØ ÖÒØ Ð Ò Ö ÖÑ Ò Ø Ò ÓÖØ º Ù Ò Û ÖØ Ò Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÞĐ Ð Ò ÓÛÓ Ð Ð ÁËÈ ½ ¹ Ò Ø Û Ï Ó Ø Ò ÙÒ Ë ÖÚ Ö Ó Ø Ò Ð Ù ¹Å Ð ÙÒ ÓÑ Ò¹Ë ÖÚ º Ö Ó Ø Ø ÆÁ ¾ ¹ ÙÒ ÊÁÈ ¹Å Ø Ð ÙÒ Ø ÓÑ Ø Ò Ö Ä Ò ÃÙÒ Ò ÁÈ Ö Ò ÞÙÞÙÛ Ò ÙÒ ÓÑ Ò Ö ØÖ Ö Ò ÞÙ Ð Òº ØÖ Ò ÚÓÒ ÇÒÐ Ò ¹ ÙÔ¹ÄĐÓ ÙÒ Ò ÙÒ Ú ÖØÙ ÐÐ ÁÒØ ÖÒ ØÐ Ù ¹ Û Ö Ð Ò Ò Ö ØØ Ò Ë Û ÖÔÙÒ Ø ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò º ÃÙÒ Ò ĐÓÒÒ Ò ÓÑ Ø Ö Ø Ò ÓÒÐ Ò Ò Ê ÒÞ ÒØÖÙÑ Ö Ö Ó Ø ĐÙ ÖØÖ Ò ÛÓ Ô Ö Ò ÖÓ ÓØ Ö ÖØ Ó Ö ÓÒÐ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÁÑ À Ò Ð Ù Ö Ø Ø ÐÐ Ò ÚÓÒ Ï Ò Ø Ò Û Þº º Å Ð ÙÒ ÏÏÏ Û Ö Ò ÑÑ Ö Û Ö Ó Ú Ö ĐÙ Ö º º ¾ Ü Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÒ ÃÙÒ Ò Ò Ö Øº ÏÓÖÐ Ï Ï ÙÒ Ñ Ø ÖÑ Ò Ö Ò ¹ ÒÞÛ Ò Ò Ø ÒÙÖ Ð Ù Đ Ò Ð ÓÒ ÖÒ Ù Ð ĐÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ò ¹ ÓÑÑ Ö Ò Ò Ø Ö Ù ÐÐ Ò Ö Ï Ø Ñ Ø Ò ÒÞ ÐÐ Ò Ò Ù Ò Ú Ö ÙÒ Òº Đ Ø Ö Ø ÈÖÓÞ ÙÒ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò Û Ø ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½ ÁËÈ ¹ ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÖÚ ÈÖÓÚ Ö ¾ ÆÁ ¹ ÙØ Æ ØÛÓÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØ Ö ¹ Î ÖÛ ÐØÙÒ ¹ ÙÒ Ê ØÖ ÖÙÒ Ø ÐÐ ĐÙÖ º ¹ ÓÑ Ò ÊÁÈ ¹ Ê ÙÜ ÁÈ ÙÖÓÔ Ò ¹ ÐÐ Ø ÞÙÖ ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖÓÔĐ Ò Áȹ Æ ØÞÛ Ö Ú Ö ÙÒ

10 ½ Ò ĐÙ ÖÙÒ ½¼ Ú ÖÐ ÖÒ ÞÙ Ñ ÑÑ Ö Ñ Ö Ù ÁÒØ ÖÒ Øº Ö ÓÖ ÖØ ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø Ö Á̹ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖº Ù Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÓÒÞ ÒØÖ ÖØ Ö Ù Ò Û Ù Û Ð Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÞÙ Ú ÐÙ Ö Òº ÞÙ Ø Ø Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÞÙÑ Ì Ð Ó ØÛ Ö ¹ ÞÙÑ Ì Ð Ù Ö Û Ö ÖØ ÙÒ Ø ÑÑ Ò ÓÛÓ Ð Ù Ñ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò Ð Ù Ù Ñ ÇÔ ÒËÓÙÖ Ö º ÓÒ Ö Ù ÒÑ Ö ÓÐÐ Ù ÇÔ ÒËÓÙÖ ¹ËÝ Ø Ñ Ð Ø Û Ö Òº ÐÐ Ò Ö ÖØ ËÝ Ø Ñ ÒÛ Ò Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ ÓÐÐ Ð Ö ØÞ ĐÙÖ Ò Ò Ö Ó Ø Ò Ø ÐÐ ÖØ Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ö ÖÑ Á Å Ò ØÞØ Û Ö Ò Ö ĐÙÖ Ä ØÚ ÖØ ÐÙÒ ÙÒ Ù ÐÐ Ö Ø Ö ĐÓ«ÒØÐ Ò Ë ÖÚ Ö ÒØ Ö Ö ÓÑ Ò Ö Ó Ø º ÙÒ Ö ÚÓÒ Ö Ó Ø ØÖ ÙØ Ò ÃÙÒ Ò ÓÑĐ Ò Ò Ò ØÞØ Û Ö º ÁÑ ÞÛ Ø Ò Ã Ô Ø Ð Û Ö ÒÐ Ø Ò ÞÙÒĐ Ø Ò Ù ÍÑ Ð ¹ Ö Ò Ù Ñ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ø ÑÑØ ÙÒ ĐÙÖ Ò ÔĐ Ø Ö ÄĐÓ ÙÒ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÓÐк Ö Ä Ö Ö Đ ÖØ Ö À ÒØ Ö ÖĐÙÒ ÙÒ ÅÓØ Ú ¹ Ø ÓÒ Ö Ø ÚÓÖ ÒØÖ Òº Ï Ø Ö Ò Û Ö Ö Ò ØÖ Ø Ù Ù Ô Þ Þ ÖØ Ö Ò Ù ÑÑ Ò Ö Ø Ñ Ø Ò Î Ö ÒØÛÓÖØÐ Ò ÚÓÒ Ö Ó Ø Ø Ð Ø Û Ö º ÁÑ Ö ØØ Ò Ã Ô Ø Ð Û Ö Ù Ý Ø ÑØ Ò Ò ÙÒ ¹Ø ÒÓÐÓ Ò ÖÙÒ Ð Ò Ò Ò ÙÒ Ö Ù Ò Å Ö Ø ØÙ Ð Ø Òº Ú ÖØ Ã Ô Ø Ð Ò ÐØ Ø Ò Î Ö Ð Ö Ò ØÖ Ø ÞÓ Ò Ò ÙÒ ÒÒ Ò ÐÝ ÖØ Ò ËÝ Ø Ñ Ò À Ò Ø Ù Ò ØÞÑĐÓ Ð Ø Ò Î Ö ĐÙ Ö Ø Ò Ö Ø È Ö ÓÖÑ Ò ÙÒ ÃÓ Ø Òº ÁÑ ĐÙÒ Ø Ò ÙÒ Ð ØÞØ Ò Ã Ô Ø Ð ÖÐĐ ÙØ Ö ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÙÒ ÃÓÒ ¹ ÙÖ Ø ÓÒ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÙÒØ Ö Ä ÒÙܺ Ð ÖÙÒ Ð ÒØ Ò ËÝ Ø Ñ ÙÒØ Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ä ÒÙÜ Î ÖØÙ Ð Ë ÖÚ Öº ÒÑ Ö ÙÒ ÃÙÖÞ ÚÓÖ Ö ÍÑ ØÞÙÒ Ö Ì Ø Þ Ò Ö Ò Ò Ò Ò Ä ØÙÒ Đ Ø Ö ÄÓ Ð Ò Ö Ø Ø Ø Û Ö Ò ÓÐÐØ Ö Ø Ö Ó Ø Ò ÁÒ ÓÐÚ ÒÞº ÙÖ ÓÒÒØ Ò Ø Ò Ò ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò ĐÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÒĐÓØ Ø ÛÙÖ Ò Ò Ø Ñ Ö ÒÙØÞØ Û Ö Òº Ð Ò ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò Ò Ò Ñ Ò Ö Ò ÇÖØ Ò Ù Ù ÞÙ Ù Ò ÛÙÖ ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ú Ö Ù Øº Ø ÐÐØ Ö Ù Ù ÓÖØ ÒÓØÛ Ò Ò Ö Ø Ò Ò ØÞØ Ò Þ ØÐ Ò Ê Ñ Ò ÔÖ Ò Ø Đ ØØ Òº ÁÒ ÔÖ Ñ Ø Ò ØÖ Ù ÖÒ Ö Ö Ø ÛÙÖ Ö ØÙÒ Þ Ø ÙÑ º Ø ÏÓ Ò Ú Ö ĐÙÖÞØ ÙÒ ÓÑ Ø Ù Ò ÔÖ Ø Ò Û Ö ÙÒØ Ö Ù Ø Ò ÙÒ Ù Ð Ø Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ú ÖÞ Ø Øº

11 Ã Ô Ø Ð ¾ ÒÐ ØÙÒ À ÒØ Ö ÖÙÒ ¾º½ ¾º½º½ Á ع Ò ÐÝ ÒÐ ØÙÒ ÙÖ Ø Ò Ò Ö Ö Ó Ø Ñ À ÞÛ Ô ÐØ Ï ¹ ÙÒ ÌÈ¹Ë ÖÚ Ö ĐÙÖ Ò Ê ÚÓÒ Ù Ò Ò ÓÑ Ò Û Ô Ð Û ÛÛÛºÖ Ó Ø º ÛÛÛºÖ Ó ÙÔº ÛÛÛºÖ Ó ØÓÖݺ ÙÒ ÚÓÒ Ö Ó Ø Ö Ø Ø ÐÐØ Ò Ó Ø Ø Òµ Ï ÔÖĐ ÒÞ Ò ÐÐ Ö ÃÙÒ Ò Ñ ÔÖÓ Ù Ø Ú Ò Ò ØÞº Æ Ò Ò Ö Ò Ò Ë ÖÚ ÖÒ Ö Ò ËØ Ò ÓÖØ Ñ ÖÑ Ò Ò Ò Ê ÒÞ ÒØÖÙÑ ÚÓÒ Ö Ó Ø Ò ÅĐÓÖ Ð Ò Ò Ø Ü Ø Ö Ò ÓÖØ Û Ø Ö Ë ÖÚ Ö Û Ð ĐÙÖ Ö Ø Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Ò Ø Ò Û ËÅÌÈ ÈÇÈ Ê Ù ÆÓÚ ØÓÖ ÙÔ ÙÒ ÆË ÞÙ ØĐ Ò Ò º Ù Î Ö ĐÙ Ö Ø ÖĐÙÒ Ò Ò ĐÙÖ Ò Ò Ø Ù Ö ÆÓÚ ØÓÖ ÙÔ Û Ð ÞÛ Ö ÙÒ ÒØ Ô Ý Ð ÙÒ Đ Ò Å Ò Ò ÚÓÖ Ò Ò Ó Ò Ù ÐÐ Ò Ë ÖÚ Ö Ò Ù Û Ö ÙÒ Ù Î Ö ĐÙ Ö Ø ÒØ ÔÖ Ò Ò Ò Ø Øº Ö ÑØ Ø Ò Ø Ò Ö Ï ¹ ÙÒ ÌȹÈÖĐ ÒÞ Ò ÙÒ Ð Ö Å Ð Ø Ò Ø Ò Û Ö Ò ÚÓÒ Ò Ñ Ó Ú Ö ĐÙ Ö Ò Æ Ë ¹ÎÓÐÙÑ Ù Ò Ò Î ÖÞ Ò ÙÑ Ö ÒØ ÔÖ Ò Ò Ë ÖÚ Ö Ò ÙÒ Òº ÁȹÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ñ Ø Ò À Ð Ö ÑØ Æ ØÞÛ Ö Ú Ö Ö ¹ Û ÐØ Û Ö ÒÙÖ Ò ÙØ Æ ØÞÛ Ö Ö Ò ÒÒØ Ø Ò Ø Ó Ò ËÅÌÈ ¹ Ë ÑÔÐ Å Ð ÌÖ Ò Ö ÈÖÓØÓÓÐ ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙÖ ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ Å Ð ÈÇÈ ¹ÈÓ Ø ÇÆ ÈÖÓØÓÓÐ Î ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ĐÙÖ ÑÔ Ò Ò ÚÓÒ Å Ð Ê Ù ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙÖ ÒÙØÞ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÆÓÚ ØÓÖ ÙÔ ¹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ĐÙÖ ÙÔ ĐÙ Ö Æ ØÞÛ Ö Ö ÒÞ Ò ÒÛ ÆË ¹ ÓÑ Ò Æ Ñ Ë ÖÚ ¹ ÍÑÛ Ò ÐÙÒ ÞÛ Ò Áȹ Ö Ò ÙÒ ÓÑ ÒÒ Ñ Ò Æ Ë ¹ Æ ØÛÓÖ Ð ËÝ Ø Ñ ¹ ĐÍ Ö Ò Æ ØÞÛ Ö Ò ÙÒ Ò ÒØ ÖÒØ Ø Ý Ø Ñ

12 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½¾ Û Ø Ö ÑĐÓ Ð Î ÖØ Ð Ò Ò È Ø ÖĐÙ Đ Ò ÞÙ Ñ Ò ÙÒ Ò ØÖĐ Ð Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ë ÖÚ Ö Û Ø ÖÞÙÐ Ø Òº Ï Ö Ò È Ø Ù Ò Ï Ø ÙÒ Ò Ð Ò Ñ Ö Ø Ë Ò Þ Ð Ô Ð Û ÙÖ Ò Ò Ë ÖÚ Ö Ù ÐÐ Ò Ø Û Ø Ö Ú Ö ĐÙ Ö Ø ÐĐ Ø Ö ÎÓÖ Ò Î Ö Ò Ò Ò Ø ÖĐÙ Đ Ò Ñ Òº ÏÓÞÙ ÒÒ Ö ÆÓØÛ Ò Ø Ë ÖÚ Ö Ñ Ê ÒÞ ÒØÖÙÑ Ñ Ö¹ Ù ÞÙÐ Ò ÒØÛÓÖØ Ò Ù Ö Ò Ö ĐÓ Ø Î Ö ĐÙ Ö Ø Ñ Ø Ú Ö¹ ÙÒ Ò Ö ËÄ ½¼ ÙÒ È Ö ÓÖÑ Ò Ø ÖÙÒ º Ù Ò Ð Ò Ö Ò Ñ Ï Ð ÙØ Ø ÒØÛÓÖØ Ñ Ø Ò Ñ ÄÓ Ð Ò Ö Ò ÄÓ Ð Ò Ö ØÞØ Ñ ÚÓÖÐ Ò Ò ËÞ Ò Ö Ó Ò Ö Î Ö ĐÙ Ö Ø ÔÖĐÙ ÙÒ ÙÒ È ØÚ ÖØ ÐÙÒ ĐÙÖ Ë ÖÚ Ö Òº Ö ĐÙ ÖÛ Ø Ù Ö Ø Î Ö ĐÙ Ö Ø Ù ÛĐ ÐØ Ö Ò Ø ÙÒ Ú ÖØ ÐØ Ò Ö Ò ÒØ ÔÖ Ò Ò Ø Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ Đ Ò Ë ÖÚ Öº Đ ÐÐØ Ò ĐÙ ÖÛ Ø Ö Ë ÖÚ Ö Ù Ö ÒÒØ Ö ÄÓ Ð Ò Ö ÙÒ Ð Ø Ø Ò Û Ø Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ò ÒØ ÔÖ Ò Ò Ë ÖÚ Ö Û Ø Öº ÏĐ Ö Ò Ö Ö ÙÒ ÒØ Ë ÖÚ Ö ÐÐ Ò Ö Ò ÒØÛÓÖØ Ø ÒÒ Ö Ù ÐÐ Ò ÚÓÑ Æ ØÞ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº Ò ÓÐ ÎÓÖ Ò Ø Ò Ø ÒÙÖ Ò Ñ ÙÒÔÐ ÒÑĐ Ò Ù ÐÐ ¹ Ò Ë ÖÚ Ö ÒÛ Ò Öº ËÓÐÐØ ÒĐÓØ Ò Ï ÖØÙÒ Ö Ø Ò Ò Ò Ñ Ö Ë ÖÚ Ö ÚÓÖÞÙÒ Ñ Ò ÒÒ Ö ÖÙÒØ Ö Ö Ò Û Ö Ò Ó Ò Î Ö ĐÙ Ö Ø ÑØ Ý Ø Ñ ÒØÖĐ Ø Ø Û Ö º ¾º½º¾ Ù Ù ÐÐ Ë ÖÚ Ö Ñ Ö Ó Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ò Ñ Ø Û Ð ÞÛ Æ ØÞ Ñ ÒØ Ò Ú Ö ÙÒ¹ Ò Û Ù Ö Ð ÙÒ ¾º½ ÞÙ ÒØÒ Ñ Ò Øº Æ ØÞ Æ ØÞ Ö ½ ¾º½ º¼º¼»¾ ØÞØ Ú Ö Ò Ø ÐÐ ĐÓ«ÒØÐ ÞÙ Đ Ò Ð Ò Ë ÖÚ Ö Ñ Ø Ö ÜØ ÖÒ Ò Ö Û Ðк ÐÐ ĐÓ«ÒØÐ Ò Áȹ Ö Ò Û Ö Ò Ô Ö Æ Ì ½½ Ù Æ ØÞ Ñ ÒØ Ö Ò ÒØ ÖÒ Ò ½ ¾º½ º¼º¼»¾ Ö Æ ØÞ ÙÑ ØÞغ ÁÑ ÚÓÖÐ Ò Ò ÐÐ Ò Ø Ò ÍÑ ØÞÙÒ Ö Ö Ò ÑÑ Ö ½ ½ Ø ØØ º º Ò ĐÓ«ÒØÐ Ö Û Ö ÑÑ Ö Ù Ò ÒØ ÖÒ Ö ÙÑ ØÞغ ÐÐ ÒØ ÖÒ Ò Æ ØÞ Ö Ò Ò Ú ÖØÙ ÐÐ Ò Æ ØÞÛ Ö ÒØ Ö Ö ½¼ ËÄ ¹ Ë ÖÚ Ä Ú Ð Ö Ñ ÒØ ¹ Î Ö Ò ÖÙÒ Ò ĐÙ Ö ÞÙ ÖØ Ë ÖÚ Ð ØÙÒ Ò ½½ Æ Ì ¹ Æ ØÛÓÖ Ö ÌÖ Ò Ð Ø ÓÒ ¹ ÍÑ ØÞÙÒ Ò Ö Ó Ö Ñ Ö Ö Ö Æ ØÞÛ Ö Ö Ò Ù Ò ÞÛº Ñ Ö Ö Ò Ö

13 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½ ÆË¹Ë ÖÚ Ö Ö ÖÑ ÙÒ Ò Ù Ò Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ó ØÛ Ö Ò¹ Ø ÐÐ ÖØ Øº ÐÐ Ò Ö Ò ÖÖ Ò ÙÖ ÞÙÒĐ Ø ÄÓ Ð Ò Ö Ù Ò ÆË¹Ë ÖÚ ÖÒ ÙÒ Û Ö Ò ÚÓÒ Ö Ù Ô Ö À Ð ¹Æ Ì ½¾ Ò Ö Ð Ò Ú ÖØ Ðغ ĐÙÖ ÒÙØÞ Ö Ö Ò ÓØ Ò Ò Ò Ø Ø Ö Ö Ò Ù Ù ÚÓÒ Æ Ì ÄÓ Ð Ò Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ º º ÑØ ÃÓÒ ØÖÙ Ø Ö ÒØ Ñ ÒÙØÞ Ö Û Ò ÒÞ Ö Æ ØÞ ÒÓØ Ò Ò Ö Ò ÔÖ Øº Internet Leipzig Firewall extern WWW, FTP DNS, Network Dispatcher Mail Riobackup Radius AvMail Riodata-Server-Netz) /26 riodata-management-netz /26 AvMail WWW2, FTP DNS2, Network Dispatcher Mail Radius Firewall intern riodata-backlevel-netz x.x/26 Ð ÙÒ ¾º½ Á ع Ù Ø Ò Ö Ö Ó Ø Å ÞÛ Ø Æ ØÞ Ñ ÒØ ½ ¾º½ º¾º¼»¾ µ ÒØ Ð Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö º Ú Ö Ò Ø ÐÐ ĐÓ«ÒØÐ ÞÙ Đ Ò Ð Ò Ë ÖÚ Ö ĐÙ Ö Ò ÞÛ Ø Æ ØÞÛ Ö ÖØ Ñ Ø Ò Ð Ú Ð Ý Ø Ñ Ò ÞÙÖ ĐÍ ÖÛ ÙÒ ÙÒ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ò ¹ ØÞØ Û Ö Òº ĐÍ Ö Ð Ú Ð Ý Ø Ñ ÒÒ Ñ Ø Ô Ö ËËÀ ½ Ó Ö Ì ÐÒ Ø ½ Ù ÐÐ ÔÖÓ Ù Ø Ú Ò ËÝ Ø Ñ ÞÙ Ö «Ò Û Ö Òº ½¾ à Ժ º º½º½ ½ ËËÀ ¹ Ë ÙÖ ËÀ ÐÐ ¹ Î Ö ÐĐÙ ÐØ Ê ÑÓØ ÓÒ ÓÐ ½ Ø ÐÒ Ø ¹ Ê ÑÓØ Ì ÖÑ Ò Ð

14 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½ ¾º½º Ø Ò Ù Ð Ô Ð ĐÙÖ Ò Ø Ò Ù Ñ Ö Ó Ø Æ ØÞÛ Ö ÒØ Ò È Ø ÚÓÒ Ù Ö Ð ÖÑ Ò Ò Ò Æ ØÞÛ Ö Ò Ò Ï ÖÚ Ö ÛÛÛºÖ Ó Ø º º ÒØ ÔÖ Ò Ñ Ô Ð Û Ö Ò ÐÐ È Ø Ò Ò Ö Ë ÖÚ Ö ÖÖ ¹ Ò Ú Ö Ö Ø Øº Ò Ò Ö Ù Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ĐÓ«ÒØÐ Áȹ Ö ¾º½ º½ º ĐÙ Ö Ï ¹ ÙÒ ÌÈ¹Ë ÖÚ Ö ÚÓÒ Ö Ó Ø ÞÙ ÖÖ Ò Ò Û Ö Ñ ĐÍ Ö ÔÙÒ Ø Æ ØÞ ÚÓÒ Ö Ó Ø Ò Ä ÔÞ ½ Ô Ö Æ Ì Ò ÒØ ÖÒ Áȹ Ö ½ ¾º½ º¼º½½ ÙÑ ØÞغ Áȹ Ö Ð Ø Ò Ö Å ½ º È Ø Û Ö ÒÙÒ Ô Ö ÎÈÆ ½ Ò ÅĐÓÖ Ð Ò Ñ Ë ÖÚ Ö Ø Ò ÓÖØ Û Ø Ö Ð Ø Øº ËØ ÐÐÚ ÖØÖ Ø Ò ĐÙÖ Ò Ò Ö Ï ÖÚ Ö Ò ÑÑØ Ò Ö Ö ÄÓ Ð Ò Ö È Ø Ù Ö Ú ÖØÙ ÐÐ Ò Áȹ Ö ½ ¾º½ º¼º½½ ÒØ Ò ÙÒ Ð Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ø Ú Ò Ï ÖÚ Ö Ù Ö Ò ½ ¾º½ º¼º Ó Ö ½ ¾º½ º¼º Û Ø Öº Ö Ö Ò Ð Ù Ö ÍÑ ØÞÙÒ ÚÓÒ ĐÓ«ÒØÐ Ö Áȹ Ö Ù Ò ÒØ ÖÒ Áȹ Ö Ö ÓÐ Ø Ò Ò Ò Ö Ø Ø Ò Ì ÐÐ Ñ ÊÓÙØ Ö Ñ Æ ØÞĐÙ Ö ÔÙÒ Ø ÙÒ Ò Ö Ø Ø Ò Ì ÐÐ ÄÓ Ð Ò Ö º Ï Ø Ö Ø Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò Ø Ò Ò Ì ÐÐ ¾º½ ÞÙ Òع Ò Ñ Òº ÖÐĐ ÙØ ÖÙÒ Ò ÞÙÖ Ì ÐÐ ¾º½ ĐÓ«ÒØÐ Áȹ Ö Ø ÑÑØ Ù Ñ ĐÓ«ÒØÐ Ò Áȹ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ Ø Ñ Ø Û ÐØÛ Ø ÒÑ Ð Ú Ö Òº Ë Û Ö Ñ ÊÓÙØ Ö Æ ØÞĐÙ Ö¹ ÔÙÒ Ø Ô Ö Æ Ì Ù Ë ÖÚ ¹Áȹ Ö ÙÑ ØÞØ Ú ÖØÙ ÐÐ Ò Æ ØÞÛ Ö ÒØ Ö Ö ÆË¹Ë ÖÚ Ö ÙÒ Ò Øº Ë ÖÚ ¹Áȹ Ö Ò Û Ö Ò Ñ Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ú Ö ĐÙ Ö Ò ÔÖ Ú Ø Ò Áȹ Ö ÔÓÓÐ ÒØÒÓÑÑ Ò Ö Ñ Ö ÒÒ Ö Ð ÚÓÒ ÔÖ Ú Ø Ò ÖÑ ÒÒ ØÞÛ Ö Ò Ú Ö Ò Ò ÒÒº Ö Ë ÖÚ ÔÓÖØ Ò ÖØ Ò Ö Ì ÐÐ Ò ÈÓÖØ Ù Ñ Ö Ú ÖØÙ ÐÐ Ë ÖÚ Ò ÔÖÓ Ò Û Ö º йÁȹ Ö ÙÒ Ö ÐÔÓÖØ Ò Ö Ò Ö Ö Ð Ò Ë ÖÚ Ö Ñ Ð Ò Æ ØÞÛ Ö Ñ ÒØ Ò Òº ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÖØ Æ ØÞÛ Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ò Ð Ó Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ø ÇËÁ¹ÅÓ Ð ¾¼ Ù Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÈÓÖØ ÒÙØÞØ ½ Ò Ö Ö Ò ĐÍ Ö Ò ÔÙÒ Ø ÚÓÑ Ì Ð ÓÑÒ ØÞ Ò Ö Ó Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ð Ø Ò Ä ÔÞ Ö ÞÛ Ø Ò Ö Ò ÙÖØ ½ Å ¹ Å Ð Ø Ö ÖØ ÓÒ ¹ ÎÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ØÖ ÒÒØ Ö Ö Ò Ñ ĐÓ«ÒØÐ ÞÙ Đ Ò Ð Ë ÖÚ Ö ÙÒØ Ö Ö Ø Ò ½ ÎÈÆ ¹ Î ÖØÙ Ð ÈÖ Ú Ø Æ ØÛÓÖ ¹ Î ÖØÙ ÐÐ ÈÖ Ú Ø Æ ØÞÛ Ö Ñ Ö Ö Ê Ò Ö Ò Ò Ñ ËÛ Ø Ò Ò Ë Ñ ÒØ ÒØ Ð Ò ÒÒº ĐÙ Ö Ò Ê Ò Ö ĐÓÒÒ Ò Ò Ø Ù Ë Ñ ÒØ ÞÙ Ö Òº ¾¼ ÇËÁ ¹ ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ ¹ Æ ØÞÛ Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐÑÓ ÐÐ

15 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½ ĐÇ«ÒØÐ Ë ÖÚ ¹Áȹ Ë ÖÚ ¹ йÁȹ ÐÔÓÖØ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÁÈ Ö ÔÓÖØ Ö Òµ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ¼ ½ ¾º½ º¼º ¼ ÀÌÌÈ ½ ¾º½ º¼º ¼ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ¾º½ º¼º ÀÌÌÈË ½ ¾º½ º¼º ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ¾¼»¾½ ½ ¾º½ º¼º ¾¼»¾½ ÌÈ ½ ¾º½ º¼º ¾¼»¾½ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ¾ ½ ¾º½ º¼º ¾ ËÅÌÈ ½ ¾º½ º¼º ¾ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ½½¼ ½ ¾º½ º¼º ½½¼ ÈÇÈ ½ ¾º½ º¼º ½½¼ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½ ¼ ½ ¾º½ º¼º ¼ ÀÌÌÈ ½ ¾º½ º¼º ¼ ¾º½ º½ º ½ ¾º½ º¼º½½½ ¾ ½ ¾º½ º¼º ½ ¾ ËÅÌÈ ½ ¾º½ º¼º ¾ ¾ ¾º½ º½ º½¼ ½ ¾º½ º¼º ½ ¾º½ º¼º ÆË ¾º½ º½ º½ ½ ¾º½ º¼º½¼¼ ½ ¾º½ º¼º½¼¼ ÆË ¾º½ º½ º½¾ ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» Ê Ù ½ ½ ½ ½ ½ ¾º½ º½ º½ ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» Ê Ù ½ ½ ½ ½ ¾º½ º½ º¾ ½ ¾º½ º¼º ¼ ½ ¾º½ º¼º ¼ ÆÓÚ ØÓÖ¹ ÙÔ ½ Ì ÐÐ ¾º½ ÒØÖĐ Ö ÄÓ Ð Ò Ö Û Ö º Ø ÞÙÑ Ò Ò Û Ø ĐÙÖ ÔĐ Ø Ö Å Ö Ø Ò ÐÝ ÙÒ ÞÙÑ Ò Ö Ò ĐÙÖ ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ö ÄÓ Ð Ò Öº ÆÓÖÑ Ð ÖÛ Ü Ø Ö Ò ËØ Ò Ö ÔÓÖØ Ù Ò Ò Ø ÑÑØ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÔÖÓ Ò Û Ö Ò ĐÓÒÒ Ò Ó Ð Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ù Ù ÚÓÑ ËØ Ò Ö Û Ò Ò ÈÓÖØ ØÖ Ò ÙÒ ÑĐÙ Ò Ö Ò Ò Û Ö Òº ¾º½º Ø ÒÑ Ò ÖÛ ÖØ Ø Ø ÒÑ Ò º º Ö ÑØ Æ ØÞÛ Ö Ú Ö Ö Ö ÄÓ ¹ Ð Ò Ö Ô ÖØ Ø ÐÐØ Ò Ò Û Ø Ò ØÓÖ ĐÙÖ ÔĐ Ø Ö Ú ÐÙ ÖÙÒ Ö Ò Ò ÐÐ Ö Ò¹ ÙÒ Ù Ò Ò Ø Ò ÞÙ ÖÖ Ò Ä ØÙÒ Đ Ø Ö ËÝ Ø Ñ Ø ÑÑØ Û Ö Ò ÒÒº Ð ÖÙÒ Ð ĐÙÖ Ø Ò Û Ö Ò ĐÙ Ö ËÆÅÈ ¾½ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÊÌ ½ ¾¾ Ö Ø ÐÐØ Ò ËØ Ø Ø Ò ÙÒ Ö Ï ÖÚ Ö Ö ÞÓ Ò ĐÙÖ ÓÑ Ò Ù Ò ÄÓ Ø Ò Ñ Ø À Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Û Ð Þ Ö Ù Þ Ò Ø ÙÒ Ù Û ÖØ Ø Û Ö Òº ¾½ ËÆÅÈ ¹ Ë ÑÔÐ Æ ØÛÓÖ Å Ò Ñ ÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ¹ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØÔÖÓØÓ ÓÐÐ ¾¾ ÅÊÌ ¹ ÅÙÐØ ÊÓÙØ Ö ÌÖ Æ Ö Ô Ö ¹ Ö Ô Ò ÐÝ ØÓÓÐ ĐÙÖ Æ ØÞÛ Ö Ú Ö Ö

16 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½ Ò ÐÐ Ò Ò Ø Ò ØÞ Ò ØÛ Û Ò Ö Ì ÐÐ ¾º¾ Ö ¹ Ò ÞÙ ÑÑ Òº Áȹ Ö ÈÓÖØ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ø Ø Ò» Ì ÑÔ Ò Ò Ø Ò» Ì ½ ¾º½ º¼º ¼ ÀÌÌÈ º½ ¾ Å ½ ½ ¾º½ º¼º ¼ ½º ½ Å ¼ ½ ¾º½ º¼º ÀÌÌÈË ¼Ã ½ ¼Ã ¾ ½ ¾º½ º¼º ¾¼Ã ½¼¾Ã ¾ ½ ¾º½ º¼º ¾¼»¾½ ÌÈ ¾ Å Å ½ ¾º½ º¼º ¾¼»¾½ Å ¾Å ½ ¾º½ º¼º ¾ ËÅÌÈ Å ½º¾ ½½ ½ ¾º½ º¼º ¾ ¾ Å ¼Å ½ ¾º½ º¼º ½½¼ ÈÇÈ ¼Å ¾Å ¾ ½ ¾º½ º¼º ½½¼ Å ¼Å ½¼ ½ ¾º½ º¼º ¼ ÀÌÌÈ ½ Å Ã ¾ ½ ¾º½ º¼º ¼ ½ Å Ã ½ ¾º½ º¼º ½ ¾ ËÅÌÈ ¾Ã ½Å ½ ½ ¾º½ º¼º ¾ ¾ à Š½ ½ ¾º½ º¼º ÆË ½½Å Å ½ ¾º½ º¼º½¼¼ ÆË Å Å ¾ ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» Ê Ù ¹ ¹ ¹ ½ ½ ½ ¾º½ º¼º½½ ½ ½¾» Ê Ù ¹ ¹ ¹ ½ ½ ½ ¾º½ º¼º ¼ ÆÓÚ ØÓÖ¹ ÙÔ Å Å ½ Ì ÐÐ ¾º¾ Ò ÐÐ Ò Ö Ø ÒØÖ Ò Ö Ð Þ Ø Î Ö Ò ÙÒ¹ Ò» Ø ÞÙ Ø Ò Ò ÏÓ ÒØ ÙÒ Ì Þ Ø Ä Ø Ô ØÞ Ò ÒØ Ø Ò Å Ø Ò ĐÙ Ö Ø Òº ÑÔ Ò Ò Ò ÙÒ Ò Ø Ò Ø Ò Ò Ñ ÙÖ Ò ØØ ÔÖÓ Ì Ò ¹ Ò Ð Þ Ø Ò Î Ö Ò ÙÒ Ò ÔÖÓ Ë ÙÒ º ĐÙ ÖØÖ Ò Ò Ø Ò Ò Ê Ù ÖÚ Ö ÓÒÒØ Ò ÞÙÑ Å Þ ØÔÙÒ Ø Ò Ø Ø Ø ÐÐØ Û Ö Òº ËÙÑÑ ÖØ Ñ Ò Ò ÑØ Ø ÒÚ Ö Ö Ö Ø Ò ĐÙ ÖØÖ Ò Ø Ò¹ ÚÓÐÙÑ Ò ÚÓÒ º ÔÖÓ Ì º ÒØ ÔÖ Ø Ò Ö ĐÍ ÖØÖ ÙÒ Ò Ö Ø ÚÓÒ ¼º Å Ø» º

17 ¾º½ Á ع Ò ÐÝ ½ ¾º½º Î ÖÛ Ò Ø À Ö ¹»ËÓ ØÛ Ö ÐÐ Ú ÖÛ Ò Ø Ò Ë ÖÚ Ö Ö Ò Ù Ñ ÊË» ¼¼¼ ÅÓ ÐÐ ¼ ÚÓÒ Á ź Ð ØÖ Ý Ø Ñ ĐÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö ÓÑÑØ Á Ò Ö Î Ö ÓÒ ÞÙÑ Ò ØÞº Ï ¹ Ìȹ ÙÒ Å Ð ÖÚ Ö Ð Ù Ò ÙÒØ Ö ËÙË Ä ÒÙÜ Ò Ö Î Ö ÓÒ º¼º ÄÓ Ð Ò Ö Ø Ò Ù ÞÛ Á Å ÊË» ¼¼¼º Ú ÖÛ Ò Ø ÄÓ Ð Ò Ö Ý Ø Ñ Ø Ö ÚÓÒ Á Å ÒØÛ ÐØ Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö Ò ËÓ ØÛ Ö ÔÖÓ Ù Ø ĐÙÖ Á ¹Å Ò Ò ÓÒÞ Ô ÖØ Øº ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐØ Ò Ò Ò Ò Ø Ö Ð ¹ Ú ÒØ Ò ØÞØ Ñ Ò ÚÓÖ Ù ÐÐ À Ö ¹ ÙÒ ËÓ ØÛ Ö Ö Ø ÐÐ Ö ĐÙÐØ Ò Ê ¾ Ñ ÞÙ Ù ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Ò Æ ØÞÛ Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÙÒ Ò ÐØ Ò Û Ö Òº ¾º½º Ù Ò Û ÖÔÙÒ Ø Æ Ù Ö Î Ö ÒØÛÓÖØÐ Ò ĐÙÖ Ë ÖÚ Ö Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ü Ø Ö Ò Ú Ö Ë Û Ö Ø Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÄÓ Ð Ò Ö¹ÄĐÓ ÙÒ º Å Ø Ñ Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö ÚÓÒ Á Å Ø Ð Ð ÑĐÓ Ð ÄÓ ¹ Ð Ò Ò ĐÙ Ö À Ð ¹Æ Ì ÞÙ Ö Ð Ö Òº À Ð ¹Æ Ì Ø ÒĐÓØ Ñ Ö Ï ÖÚ Ö Ò ÞÙ Đ ØÞÐ ÁÒØ Ö ÞÙ ÓÒ ÙÖ Ö Ò Ù ĐÓ«ÒØÐ Ë ÖÚ Ö ÙÒ Ò Û Ö º Ò ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù Ë ÖÚ Ö Ø Ø Ó Ö ÍÑ ØÞÙÒ Ò ÄÓ Ð Ò Ö Þ Ò Ö Ó Ò Ø ÖÛĐÙÒ Ø Ë ÖÚ Ö Ò Ø Ù Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÓÒ ÖÒ Ö ÄÓ Ð Ò Ö Ù Ë ÖÚ Ö Ø ÑÑØ Ò ÓÐк Ù Ì Ñ À Ð ¹Æ Ì ÙÒ ÒØ ÔÖ Ò ÙÐÐ¹Æ Ì Û Ö Ñ Ã Ô Ø Ð º º½ Ñ Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ù Ö Ò Òº Ö Á Å Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö ÐĐ Ø ÒÙÖ Ö ÙÑ ØĐ Ò Ð ÓÒ ÙÖ ¹ Ö Òº Ö Ë ÖÚ Ö Ø ĐÙ Ö Ò ÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð ÒÔÖÓ Ö ÑÑ Ñ Ø Ò À Ð Ñ Ò ÐÐ ÒĐÓØ Ò Ò Ø ÐÐÙÒ Ò ØĐ Ø Ò ÒÒ Ó Ö ĐÙ Ö Ò ÍÁ ¾ ÓÒ ¹ ÙÖ Ö Öº ÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð ÒØÓÓÐ ØÞØ Ö Ú Ð Ò ÓÔØ ÓÒ Ò Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÒĐÓØ Ø Ö Ò ÙØÙÒ Ó Ò Ø Ó ÓÖØ Ð Ö Û Ö º ÍÁ Ø Ñ Ø Ú Ö Ò Ò Å Ò Ù ÙØ Ó Ð Ñ Ö Ö ĐÓ«Ò Ø Ò Ò ÒÙØÞ Ö Ð Ø Ú ÖÛ ÖÖ Ò ĐÓÒÒ Òº À ¹ÄĐÓ ÙÒ ¾ Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò Ù Ö Î Ö ÒØÛÓÖÐ Ò ÚÓÒ Ö Ó Ø Ö ÙÒÞÙÚ ÖÐĐ º ¾ Ê ¹ Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ¹ Ë ÑÑÐÙÒ ÚÓÒ ËØ Ò Ö ÖÙÒ ÚÓÖ ÐĐ Ò ¾ ÍÁ ¹ Ö Ô Ð Í Ö ÁÒØ Ö ¹ Ö Ô ÒÙØÞ ÖÓ Ö Đ ¾ À ¹ À ¹ Ú Ð Ð ØÝ ¹ ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø

18 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ½ Ö ËÓÐй Ù Ø Ò Ø ÚÓÖ Ù ÐÐ Ò Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö Ö ÞÛ Ø ÒÒ Ö Ð ÚÓÒ Þ Ò Ë ÙÒ Ò Ë ÖÚ Ð ØÙÒ Ò ĐÙ ÖÒ ÑÑغ Ö Á ع Ù Ø Ò Þ Ø Ö ÖÓ Ò ÔĐ Ñ Ù ÐÐ Ò ÄÓ ¹ Ð Ò Ö ÒØ Ø Òº ÙÑ Ò Ò Ñ Ö Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ø ÐÛ Ò Ø Ö Û Ð Ò Ö Ò Ø Ñ ÖÚ Ö ĐÙ Ö Øº ÙÑ Ò Ö Ò Û Ö Ò Ú ÖØÙ ÐÐ Ö Ò ÖÞ Ù Ø Ö Ø Ò ÒÙØÞÙÒ Ò Û ÞÙÖ Æ ØÚ Ö ĐÙ Ö Ø ÑØ Ý Ø Ñ ĐÙ Öغ Ò Ö Û Ø Ö ÈÙÒ Ø Ø Û Ò Ø ØÙ ÐÐ Ò ÄÓ ¹ Ð Ò Ö Ý Ø Ñ º ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÚÓÒ ÖÓ Ò Ø ÒÑ Ò Ò Ö ÓÖ ÖØ Ò Ò Ð Ò Ò ØÖ ÙѺ Ù ÒØÛÓÖØÞ Ø Ò Ö Ï ÖÚ Ö Ò Ò Ø ÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ý Ø Ñ Ò Ø ÞÙ Ö Ò Ø ÐÐ Ò º ÃÙÒ Ò Đ Ù ÒØÛÓÖØÞ Ø Ò Ö Ï ÖÚ Ö Ð ÒØ ÙÒ Ö Ø Ö ÙÑ ĐÙÖ Ó Ö Ò Ò Ò ÈÖÓÚ Ö Ö ÒÞ Ò ÑÙ Ö Ð «Ò Û Ö Òº ¾º¾ ¾º¾º½ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ À ÒØ Ö ÖÙÒ ÁÑ Ù ÔÐ ÒØ Ò Ù Ø Ù Ö Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö ÓÐÐ Þ Ø Ð Ò Á Å¹Ë ÙÖ Û Ý ¹ Ö Û ÐÐ Ò Ò Ù Ä ÒÙÜ ÖØ Ù Ø Ù Ø Û Ö Òº Ë ÙÖ Û Ý Ö Û ÐÐ ÙÒ Ö Æ ØÛÓÖ Ô Ø Ö ÚÓÒ Á Å ÛÙÖ Ò Ð ¹ ÑØÐĐÓ ÙÒ ÚÓÒ Á Å Ò Ø ÐÐ Öغ Ö Ù ÐĐÓ Ö ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ÑØÔ Ø ÞÙ Ö ØÞ Ò ÖØ Ù ÍÒ¹ Ø ÑÑ Ø Ò ÞÛ Ò Ñ À Ö ¹ ÙÒ Ñ ËÓ ØÛ Ö Ö Ø ÐÐ Ö Ö Ò ØÞØ Ò ËÝ Ø Ñº Î Ö ÒØÛÓÖØÙÒ ĐÙÖ Ð Ö ÛÙÖ ÖÒ ÞÛ Ò Ò Ò È Ö¹ Ø Ò Û Ø Ö Ö Ø Ò Ø ØØ Ò ÄĐÓ ÙÒ ĐÙÖ Ë Û Ö Ø Ò ÞÙ Ò Òº Ù Ñ ÖÙÒ ÓÐÐ Ù Ò À Ö Û Ö Ö Ð ÖØ ÄÓ Ð Ò ÖÐĐÓ ÙÒ Ó Ö Ò ËÝ Ø Ñ Ð ØĐ Ò ÙÖ ÒØ ÖÒ Á̹ Ø ÐÙÒ Û ÖØ Ø Û Ö Ò ÒÒ ÙÑ Ø ÐÐØ Û Ö Òº ¾º¾º¾ Ù Ù Ö Ù Ù Ö Å ÓÐÐ Ò Ò Đ Ò ÖØ Û Ö Ò Ò Ø Ñ Ö ÒĐÓØ Ø ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ö Ï ÖÚ Ö Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÒÞÙÔ Ò ÓÒ ÖÒ Ð Ð Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÞÙ ÓÒ ÙÖ Ö Òº ÎÓÒ Ò Ö ½¹Ø Ö ¾ ¹ Ö Ø ØÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐ Ù Ò ¾¹Ø Ö¹ Ö Ø ØÙÖ ÙÑ Ø ÐÐØ Û Ö Ò º º Ö ÄÓ Ð Ò Ö Ø Ø Ò Ø Ñ Ö ÒÙÖ Ñ Ø Ò Ö Æ ØÞÛ Ö ÖØ Ñ Ë ÖÚ ÖÒ ØÞ ÓÒ ÖÒ Ñ Ø ÞÛ Æ ØÞÛ Ö ÖØ Ò Ò ÞÛ ÙÒØ Ö Ð Ò Æ ØÞ Òº ¾ ½¹Ø Ö ¹ ÛÖØк ÒÖ º º Û Ö ÒÙÖ Ò Æ ØÞÛ Ö ÖØ Ú ÖÛ Ò Ø

19 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ½ Ò Ö Æ ØÞÛ Ö ÖØ Ò Ø Ñ Ø Ñ Ë ÖÚ ÖÒ ØÞ Å µ Ú Ö ÙÒ Ò ÞÛ Ø Æ ØÞ Ð Ø Ò Ê ØÙÒ Ö ÜØ ÖÒ Ò Ö Û Ðк Â Ð Ö Ø ÒÚ Ö Ö Û Ö ÓÑ Ø Ù Ñ À Ò¹ Ð Ù Ù Ñ ÊĐÙ Û ÙÖ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÖÓÙØ Ø ¾ º Ã Ò Ö Ö Ö Ð Ò Ë ÖÚ Ö Ø Ø Ñ Ø Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ó Ö Ñ ÜØ ÖÒ Ò Æ ØÞº Ò Ö ØØ Æ ØÞÛ Ö ÖØ ÓÐÐ Û Ñ Ö Ò ÃÓÒÞ ÔØ Ñ Ø Ñ Ñ Ò ¹ ØÖ Ø ÓÒ Ò ØÞ ÞÙÖ Î ÖÛ ÐØÙÒ Ö Ë ÖÚ Ö Ú Ö ÙÒ Ò Òº Leipzig Internet Firewall1 extern Firewall2 extern WWW, FTP DNS Mail Riobackup Radius Transfer-Netz /24 AvMail Loadbalancer Loadbalancer Riodata-Server-Netz) /26 riodata-management-netz /26 AvMail WWW2, FTP DNS Mail Radius Firewall intern riodata-backlevel-netz x.x/26 Ð ÙÒ ¾º¾ Ò ØÖ Ø Ö Ù Ø Ò Ö Ö Ó Ø Å ¾º¾º ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò Ö ÒÞÙ ØÞ Ò ÄÓ Ð Ò Ö ÑÙ Ò Ò Ò Ó Ò Ö Ò Ò Ò¹ Ø Ò Ò Û Ø Ö ØÞ Òº ÓÐÐ ĐÍ ÖÛ ÙÒ Ö Ù Ò Ë ÖÚ ÖÒ Ð Ù Ò Ò Ò Ø ÑĐÓ Ð ¾ ÖÓÙØ Ò ¹ Ï Ø ÖÐ ØÙÒ ÚÓÒ È Ø Ò

20 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ¾¼ Òº ÅÓÑ ÒØ Ò ÙÑ Ø Ä Ø Ö Ò Ø ÀÌÌÈ ÀÌÌÈË ÌÈ ËÅÌÈ ÈÇÈ Ê Ù ÙÒ ÆÓÚ ØÓÖ ÙÔº Ò ÖÛ Ø ÖÙÒ Ö ÞÙ ĐÙ ÖÛ Ò Ò Ò Ø ÓÐÐØ ÑĐÓ Ð Ö Ò Ø ÞÛ Ò Ò ÒÓØÛ Ò Òº ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐ Ò Ð Ó Ú Ö ĐÙ Ö ËÝ Ø Ñ ÓÒ ÙÖ ÖØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Ò º º Ö Ù ÐÐ Ò Ë ÖÚ Ö ÓÐÐ ÙÖ Ò Ò ÞÛ Ø Ò Ë ÖÚ Ö Ö ÒÒØ ÙÒ ÒØ ÔÖ Ò Å Ò Ñ Ò Ò Ð Ø Ø Û Ö Òº Ñ Ø ÓÐÐ Ò Ë ÖÚ Ö ĐÙ Ö Ò Ò Ð Ò Ò ØÖ ÙÑ Ò ÞÙ ½¼¼± Ú Ö ĐÙ Ö Òº ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐ Ò ÐÐ Î Ö Ò ÙÒ Ò ÑÙÐØ Ò ÞÙ Ò Ï ¹ Ìȹ ÙÒ Å Ð ÖÚ ÖÒ Ù ÙØ Û Ö Ò Ú Ö Ö Ø Ò ĐÓÒÒ Òº ÒØÛÓÖØÞ Ø Ò Ö Ï ÖÚ Ö ÓÐÐ Ò Ð ÙÒ Ø Û Ö Òº Î ÖÛ Ò Ö Ø ÚÓÒ ÎÄ Æ ¾ Ø ĐÙÖ Ò ÔĐ Ø Ö ÍÑ ØÞÙÒ Ñ Ö ¹ Ö Ö Ó Ú Ö ĐÙ Ö Ö ÐÙ Ø Ö ÛĐÙÒ Ò Û Öغ Ë ÖÚ Ä Ú Ð Ö Ñ ÒØ Ñ ÓÐ Ò Ò Ö Ò ÓÐÐ Ò Ò Ð¹ Ø Ò Û Ö Òº ¾º¾º ËÄ ¹ Ë ÖÚ Ä Ú Ð Ö Ñ ÒØ ÁÒ Ò Ë ÖÚ Ä Ú Ð Ö Ñ ÒØ Ò Ö Î Ö ÓÒ º¼ ÚÓÒ Ö Ó Ø ÚÓÑ ¾ º½¼º¾¼¼½ Û Ö Ò Ú Ö Ò Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò Ò ÖØ ĐÙÖ Î Ö ĐÙ Ö Ø Ö ÚÓÒ Ö Ó Ø Ò ÓØ Ò Ò Ë ÖÚ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÓÐÐØ Òº Ö Ò Ø ººº ĐÙÖ Ò Ö Ë ÖÚ Ö Ö Ó Ø º º Ä ØÙÒ Ò Ù ÈÖÓ Ù Ø Ò Ù Ñ Ö Ó Ø Æ ØÞÛ Ö Ù Ù Ò Ø ÐÐ Ò Û Ö Ò Ë ÖÚ Ú Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ ÞÓ Ò Ù Ò ÒÞ ÐÒ Ò Ë ÖÚ Þ ÙÒ Û ÃÙÒ Ò Ø Ò ÓÖØ Öº Ë ÖÚ Ú Ö ĐÙ Ö Ø Ò ± ÑØÞ Ð Ö Å ÒÙØ Ò Ò Â Ö ½ Â Ö ¾ º ¼¼ Å ÒÙØ Òµ Ñ ÒÙ ÑØÞ Ð Ö Å ÒÙØ Ò Ö Ù ÐÐÞ Ø Ò Ò Â Ö Ø ÐØ ÙÖ ÑØÞ Ð Ö Å ÒÙØ Ò Ò Â Ö ÑÙÐØ ÔÐ ¹ Þ ÖØ Ñ Ø ½¼¼±º Ù ÐÐÞ Ø Û Ö Ò ÚÓÐÐ Ò Å ÒÙØ Ò ÖÑ ØØ ÐØ ÙÒ ÖÖ Ò Ø Ù Ö ËÙÑÑ Ö ÒØ ØĐÓÖÞ Ø Ò ÔÖÓ Â Ö ÞÓ Ò Ù Ò ÒÞ ÐÒ Ò Ë ÖÚ º À ÖÚÓÒ Ù ÒÓÑÑ Ò Ò Ò Ò ØÖĐ ÙÑ Ö Ó Ø Ð Ó Ò ÒÒØ Ï Ö¹ ØÙÒ Ò Ø Ö ÒÒÞ Ò Ø Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ø Ò ĐÙÒ Ø ÞÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÙÒ Ä ØÙÒ Ø ÖÙÒ Ö Ó Ø ¹ ÓÒ Ö ÓÖ ÖÐ Ï ÖØÙÒ Ö Ø Ò ØÚ ÖÐÙ Ø ËØĐÓÖÙÒ Ø ÙÒ ÙÖ ÖĐÙÒ Ò Ø ÚÓÒ Ö Ó Ø ÞÙ Ú ÖØÖ Ø Ò Ò ÓÛ Ù Đ ÐÐ Ù ÖÙÒ ĐÓ Ö Ö Û ÐØ ººº Ë ØÞØ Ñ Ò Ò Ò ÓÖÑ Ð Ò ÙÒ ÖÖ Ò Ø Ñ Ø Ù Ò Ö ÔÖÓÞ Ò¹ ØÙ Ð Ò Ò Ö Ð Ø Ò Ø Ò Ö Ø ÓÐ Ò Ê ÒÙÒ º ¾ ÎÄ Æ ¹ Î ÖØÙ Ð ÄÓ Ð Ö Æ ØÛÓÖ ¹ ÖÑĐÓ Ð Ø Ú ÖØÙ ÐÐ ÖÙÔÔ ÖÙÒ ÚÓÒ Æ ØÞ¹ Û Ö ÒÓØ Ò ĐÙ Ö Û ØÚ ÖØ ÐØ Ô Ý Ð Æ ØÞ

21 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ¾½ ± ¾ ¼¼ Ü Ñ Òµ ¾ ¼¼ Ñ Ò ½¼¼± Ü Ñ Ò Ñ Ø Ö Ø ± Î Ö ĐÙ Ö Ø Ò Ù ÐÐÞ Ø ÚÓÒ Ñ Ü Ñ Ð Å ÒÙØ Ò Û Ò ØÛ ĐÙÒ Ò Ð Ì Ù ÐÐÞ Ø ÔÖÓ Â Ö ÒØ ÔÖ Øº Ö ÒÞ Ö Ù Ñ ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ø ĐÙ Ö Ö ØØ Ò Û Ö Òº ¾º¾º Ú ÐÙ ÖÙÒ ÙÖ Ú ÐÙ ÖÙÒ ÙÒØ Ö Ð Ö ÄÓ Ð Ò Ö ÓÐÐ Ò Ñ Ö Ö À Ö ¹ ÙÒ ËÓ ØÛ Ö ÄÓ Ð Ò Ö Ý Ø Ñ Ù Ö ÇÔ ÒËÓÙÖ ¹Ï ÐØ ÙÒ Ñ ÓÑÑ Ö¹ Þ ÐÐ Ò ÍÑ Ð Ø Ø Ø ÙÒ Û ÖØ Ø Û Ö Òº ÍÒØ Ö Ð ÃÖ Ø Ö Ò Ñ ÓÐ Ò Ò Ö Ò Û Ö Ò Ò ÚÓÒ ÁÒØ Ö ĐÙÖ Ò Ò ÔĐ Ø Ö Ò ÔÖÓ Ù Ø Ú Ò Ò ØÞº È Ö ÓÖÑ Ò Î Ö ĐÙ Ö Ø»ËØ Ð ØĐ Ø Ò Ö Ø Ë Ö Ø ÃÓ Ø Ò Ä ØÙÒ Ñ Ö Ñ Ð Ò ØÞ Đ Ø ĐÙÖ ÔÐ ÒØ ÍÑ Ð Ö Ø Ò Ò ÈÙÒ Ø Ò ÖÐ Û Ø Ø Ò Ñ ÞÙ Ù ÛĐ Ö Ò Ñ Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ø ØØ Ò Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö ÙÑ ØÓÖ Ò Ò ÐØ ÞÛ Ö Ò Ø Ò Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ö ÖĐ Ø Ö Ø ÐÐ Ö ÞÙ Ò Ò Ò ÐÐ Ö Ò Ó Ø ÙÒØ Ö Ä ÓÖ Ò ÙÒ Ò ÖÑ ØØ ÐØ Ï ÖØ Ò Ñ Ö Ð Ò ÍÑ Ð Ò Ø ÖÖ Ø Û Ö Òº Ò Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ø Ñ À Ò Ð Ù Ò Ñ ¹ Ò ØÖ Ö Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÐÐ Ò Û Ø ÃÖ Ø Ö ÙѺ ÐÐ Ö Ò ÓÐÐØ Ø Ø Û Ö Ò ÙØ Ò Ö Ø Ò Ø ÞÛ Ò ÐĐ Ù ÙÖ ÖÖ Ø Û Ö ÒÙØÞ Ö Û Ù Ò Ö ÙÖ Ò Ñ Ø ÓÒ ¹ Ó Ö Ö ĐÙ ÖÐ ¹ Ò Ò Ï Ø ÙÖ Å ÒĐÙ ĐÙ ÖØ Û Ö Òº Ò Ò Ò Ö Ø ÒÒ Ù ÙÖ Ù Ò Ú Ö ØĐ Ò Ð Ö Ø ÐÐÙÒ Ñ Ì ÜØÞ Ð ÒÑÓ Ù Ó Ö

22 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ¾¾ Ò Ö Ë ÁÁ¹ Ö Ô Ö Ø ÐÐÙÒ ÖÖ Ø Û Ö Òº Ë Ö Ø Ñ Ö Ö Ö ËÝ Ø Ñ Ò Ö ÑØ Ø Ø ÛĐ Ö Ò Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Û Ò Ò ÅÓÒ Ø Ò Ò Ø Ø Ø ÐÐ Öº ÐÐ Ö Ò ÒÒ Ñ Ò ÛĐ Ö Ò Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ô Ð Û Ë Û Ø ÐÐ Ò ÛĐ Ö Ò Ö ÃÓÒ ÙÖ ¹ Ø ÓÒ ÙÒ Ñ ÖØ Ò Ù Ò ÞÙÑ ËÝ Ø Ñ Ø Ø ÐÐ Òº ÃÓ Ø Ò ĐÙÖ ÞÙ Ø Ø Ò Ò ËÝ Ø Ñ Ð Ò Ö Ð Ø Ú Ò Ò¹ Ò ÚÓÒ ÈÖ Ò Ö Ò ÖÑ ØØ ÐÒ ÙÒ Ú Ö Ð Òº Ð ÐØ ĐÙÖ Ä ØÙÒ Ñ Ö Ñ Ð Ò ÄÓ Ð Ò Ö Ý Ø Ñ Ò À Ò Ø Ù ÃÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Î Ö Ö Ò Ò ØÞÑĐÓ Ð Ø Ò Ùº ºÛº Û ÖØÙÒ Ö Ò ØÞ Đ Ø ĐÙÖ ÔÐ ÒØ ÍÑ Ð Ø Ò ÙÒ¹ ÙÑ Đ Ò Ð ÃÖ Ø Ö ÙÑ ĐÙÖ Ò ÔÐ ÒØ Ò Ò ØÞ Ò Ö ËÝ Ø Ñ º ¾º¾º Ò ÖĐ Ò ÙÒ Ò Ù Ò Ì Ð Ö Ò Ò Ø Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ø Ø Û Ö Ò ÓÐÐ Ò ĐÓÖØ È Ö ÓÖÑ Ò Ø ÖÙÒ Ö ØÖ Ý Ø Ñ ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ ¹ Ó ØÛ Ö Ù ÄÓ Ð Ò Ö Ö Òº ËÔ Þ ÐÐ ÜÓØ Ò Ø ÐÐÙÒ Ò Ù Ë Ø Ö Ê Ð ÖÚ Ö Û Î ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÂÙÑ Ó Ö Ñ ¾ Û Ö Ò Ú ÖÑ Ò ÙÒ ÒÙÖ Đ Ò ËØ Ò Ö Ò ØÞغ Ò ÐÐ Ò Ì Ð Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ø Î Ö ÖÙÒ ØÙ ÐÐ Ò ØÞØ Ò ËÝ Ø Ñ º ¾º¾º ÏĐÙÒ Ù Ò ÏĐÙÒ Ö Î Ö ÒØÛÓÖØÐ Ò ĐÙÖ Ë ÖÚ Ö Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÓÐÐ Ò Ò Ò Û Ö Ò ÓÛ Ø ĐÙÖ Ù Ö Ò Ø ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø Øº Ù Ò Ù Ò ÞĐ ÐØ ÖÛ Ø ÖÙÒ Ö ÇÔ ÒËÓÙÖ ¹ËÓ ØÛ Ö ÞÛº ÙÒØ Ö ØĐÙØÞ Ò Ö ËÓ ØÛ Ö Û Î ÖÛ ÐØÙÒ ¹ ÙÒ ĐÍ ÖÛ ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÑ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò Ò Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÑØ Ý Ø Ñ ÖÑĐÓ Ð Òº Ò ÏÙÒ Ö Ë ÖÚ Ö Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ø Ò Î ÖÛ ÐØÙÒ Ó Ö Đ Ñ Ø Ö Ò À Ð Ê Ð ÖÚ Ö ¼ Ò ÞÙ Ò Ñ Ë ÖÚ ÖÚ Ö ÙÒ ½ ÒÞÙ ĐÙ Ø ÐĐÓ Ø ÙÒ Ö Ø Ø Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Ò Û Ø Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ö Î ÖÛ ÐØÙÒ Ó Ö Đ ÓÐÐ ÒÖ ØÙÒ ÐÐ Ö ÒĐÓØ Ø Ò ÁÒØ Ö ÙÒ Áȹ Ö Ò ÓÛ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ö ¾ ÂÙÑ Ó Ö Ñ ¹ ÁÈ¹È Ø Ñ Ø ÖÓ Ñ Ø Ò ÒØ Ð ÙÖ ĐÍ ÖØÖ ÙÒ Ò Ð ÙÒ Ø Û Ö Ò ĐÓÒÒ Ò ¼ Ê Ð ÖÚ Ö ¹ Ê Ð Ü Ø Ö Ò Ö Ë ÖÚ Ö Ö Ì Ð Ò Î Ö ÙÒ Ø ½ Ë ÖÚ ÖÚ Ö ÙÒ ¹ Ë ÖÚ Ö Ö Ò Ñ Î Ö ÙÒ Ó Ö ÐÙ Ø Ö ÞÙ ĐÓÖ Ø

23 ¾º¾ ËÓÐйÃÓÒÞ ÔØ ¾ Ò Ø ÐÐÙÒ Ò Ö ÀÓ Ú Ö ĐÙ Ö Ø Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÐ Òº Î ÖÛ ÐØÙÒ Ó Ö Đ ÓÐÐ È Öй Ë Ðй Ó Ö Ï Ñ Ò ÖØ ¾ Ò Ö Ø Ò Ò Ò ÒÒØ Ò ÍÑ ÙÒ Ò Ù Ä ÒÙÜ Ý Ø Ñ Ò Ò ÞÙ Ò Ø ÐÐ Ö Ò Ò ÙÒ Ï Ñ ÒÙÑ ÙÒ Ð ÉÙ ¹ËØ Ò Ö Ò Ö ÖÑ Ðغ ¾ Ï Ñ Ò ¹ Ï ÖØ ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ ĐÙÖ ÍÆÁ

24 Ã Ô Ø Ð ÖÙÒ Ð Ò Ö «ÖÐĐ ÙØ ÖÙÒ º½ ÊÈ ¹ Ö Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ËÓ Ð Ò Ø Ö ÑÑ ÚÓÒ Ò Ñ ÓÑÔÙØ Ö ĐÙ Ö Ò Æ ØÞÛ Ö ÞÙ Ò ÑÞÛ ¹ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ú Ö Ø Û Ö Ò ÓÐÐ Û Ö Ö ¹Ê ÓÐÙØ ÓÒ¹ÈÖÓØÓÓÐ Êȵ ÒĐÓØ Ø ÙÑ Ô Ý Ð Ö ÒØ ÖÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÞÙ Ö Ö Òº Ø ÒÓØÛ Ò Ò Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ Ù Áȹ Ò Ù ÙÒØ Ö Ò Ò Ò ÇËÁ¹ÅÓ ÐÐ Ù ÙØ ÙÒ ÓÖØ ÒÙÖ Ô Ý Ð Ö Ò ÒÒØ Ò º º½º½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ù Æ Ñ Ò Û Ö Ò Ò Ò Ñ ÐÓ Ð Ò Æ ØÞÛ Ö Ñ Ø Ö Ö ½ ¾º½ º½º¼»¾ º¾ º¾ º¼ Ò ÞÛ Ê Ò Ö ÙÒ Ñ Ø Ò Áȹ Ö Ò ½ ¾º½ º½º½¼ ÙÒ ½ ¾º½ º½º¾¼ Ò ÐÓ Òº Ö Ê Ò Ö ÑĐÓ Ø Ò ÁÈ¹È Ø Ò Ê Ò Ö Ò Òº ÙÖ Ö ÖÙÒ È Ø Ú ÖÛ Ò Ø Ö Áȹ Ö Ê Ò Ö º ÙÒØ Ö Ò Ë Ø Ò ÇËÁ¹ÅÓ ÐÐ ÒÒ Ò Ò Áȹ Ö Ò ÓÒ ÖÒ ÒÙÖ À Ö Û Ö ¹ Ó Ö Å ¹ Ö Òº ÍÑ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð Ö Áȹ Ö Å ¹ Ö ÒØ ÖÒØ Ò Ê Ò Ö Ö Ù ÞÙ ÓÑÑ Ò Û Ö ÊȹÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ú ÖÛ Ò Øº ÙÖ Î Ö ÙØÐ ÙÒ ÎÓÖ Ò ÑĐÓ Ø Ò Ò ÐÐØĐ Ð Ò ÎÓÖ Ò Ð À Ð Ö ÒÞ Ò Î Ö Ò Ò Ò ÈĐ Ò Ñ Ø Ö ÈÓ Øº Ê Ò Ö Ú ÖÔ Ø Ø Ò Ò Ò Ñ ÈÓ ØÔ Ø Ñ Ø Ö Ò Ö Ö ¾ º¾ º¾ º¼ Ø Æ ØÞÑ ¹ À Ö ÃÐ ¹ Û Ö Ó Ø Ù Ð»¾ Ö Ò Û Ð ÒĐ Ö Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ¾ º¾ º¾ º¼ Ù ¾ Ñ Ð Ö Ð ½ Ø Ø Å ¹ Å ÓÒØÖÓÐ ¹ Û ÐØÛ Ø Ò ÙØ À Ö Û Ö Ö

25 º½ ÊÈ ¹ Ö Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ¾ ½ ¾º½ º½º½¼»¾ º¾ º¾ º¼ ÙÒ Ö Ð Ö ½ ¾º½ º½º¾¼»¾ º¾ º¾ º¼º Æ ØÞÑ Ò ĐÙ Ö Ò Ø ÑÑ Ò Ø ÐÐØ Ö Ò Ö Ø Ð¹ Ö Ò Ò Ö ËØ Ø Ò Ñ ÐÓ Ð Ò Æ ØÞÛ Ö µ Ò Øº Ö Û ÐÐ Ð È Ø Ò Ò ÈÓ Ø Ø Ò ĐÙÖ ÑÔ Đ Ò Ö Ò Ò Ö ËØ Ø ÐÓ Ð Æ ØÞÛ Ö µ ÙÒ Ò Ø Ò Ò ĐÙÖ Ò Ö ËØĐ Ø Ò Ò ÊÓÙØ Öµ Û Ö Òº ÆÙÒ ÒØ Ø Ø ÈÖÓ Ð Ñ Ö Ò Ö ÞÛ Ö Ö ÑÔ Đ Ò Ö Û Áȹ Ö µ Ó Ö ÈÓ Ø Ò Ù Ò ÑÙ Û Ö Ö Ø Ò ÞÙ ÖÖ Ò Ø Å ¹ Ö µº ÍÑ Ö Ù ÞÙ Ò Ò ÙØ Ö Ë Ò Ö ÞÙÒĐ Ø Ò Ò Ñ Ö Ú ÖÞ Ò Êȹ µ Ò Ó Ö ËØ Ò ÓÖØ Ö Ø ÒÒØ Øº Á Ø Ò Ø Ö ÐÐ Ö Ø Ö Ë Ò Ö Ñ Ø Ò Ñ Êȹ Ê ÕÙ Ø ĐÓ«ÒØÐ Ò ÖÓ Ø Ö µ ÏÓ Ø Ö Ö Ø Ò ĐÙÖ Ö ½ ¾º½ º½º¾¼ Ë Ò ½ ¾º½ º½º½¼ Û Ø Ö ½ ¾º½ º½º½¼ Ð Ø Ö Å ¹ Ö ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÁÑ ÖÔ Ï Ó ½ ¾º½ º½º¾¼ Ø ÐÐ ½ ¾º½ º½º½¼ ½ ¾º½ ¼º½º½¼ Ø ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÝÝ ÝÝ Ýݵ ÐÐ Ö ÑÔ Đ Ò Ö Û Ö Ð ÚÓÖ Ò Ò Ø ÒØÛÓÖØ Ø Ö Ñ Ø Ò Ñ Êȹ Ê ÔÐÝ Ò Æ ØÞÛ Ö Ö ÝݺÝݺÝݺÝݺÝÝ Ö Ö Ø Ò ĐÙÖ Ö ½ ¾º½ º½º¾¼ Đ Ò Ø Ò Ö Ö Üº ÖÔ ½ ¾º½ º½º¾¼ Ø ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ Üܵ ÁÑ Ñ Ø ÒÒ ĐÍ ÖØÖ ÙÒ Ö Ø ÒÔ Ø Ù À Ö Û Ö Ò Ø Øع Ò Ò ÞÛº ÈÓ Ø Ò Ø Ò Ö Ø Ò ÙÒ ÒÒ È Ø ÞÙ Ø ÐÐ Òº Ö ÑÔ Đ Ò Ö Ø Ù Ñ È Ø Ò Ù Ø ÐÐÙÒ ÓÖØ Ö Ø Ò Ë Ò Ö ÙÒ ØÖĐ Ø Ò Ò Ò Ö Ù Òº Ö Ë Ò Ö ØÖĐ Ø ÒÒ Ò Ù Ø ÐÐÙÒ ÓÖØ Ö Ø Ò Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ù Ò ÒØÖ ÙÒ Ö Êȹ ÙÒ ÞÙ ĐÓÖ Ò Áȹ Ö Ò Ò Êȹ µº Ñ Ø ĐÓÒÒ Ò Ë Ò Ö ÙÒ ÑÔ Đ Ò Ö Ù Ò ÙÑ ÖØ Ö Ê Ò ÓÐ µ È Ø Ò Ò Ò Ö Ú Ö Ò Ò Ó Ò Å Ð ÖÒ ÙØ Ò Ö Ò ÞÙ ÑĐÙ Ò ÛÓ Ö Ö Ø Ò Ò Øº º½º¾ ÈÖÓÜÝ ÊÈ Êȹ Ø Ö ÑÑ Û Ö Ò ÚÓÒ ÊÓÙØ ÖÒ Ò Ø Û Ø Ö Ð Ø Ø ÊÓÙØ Ö Ù Ö ÁÈ¹Ë Ø ÓÔ Ö Ö Ò ÙÒ ÊÈ ÒÙÖ Ñ ÐÓ Ð Ò Æ ØÞ ĐÙÖ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ú ÒØ Øº ÍÑ ØÖÓØÞ Ñ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ê Ò ÖÒ Ù ÙÒØ Ö Ð Ò Æ ØÞ Ò ÞÙ ÖÑĐÓ Ð Ò ÒØ Å ¹ Ö ÊÓÙØ Ö Ð Êȹ Ö ĐÙÖ Ò Ö Æ ØÞ Ñ ÒØ º È Ø Ò Ò Ø¹ÐÓ Ð Áȹ Ö Û Ö Ò Ò Å ¹ Ö ÊÓÙØ Ö Û Ø Ö Ð Ø Øº Ö Ò Ö Ò Ê Ò Ö Ø ÐÐØ Ò Ò Ö Æ ØÞÑ Êȹ ¹ Ì ÐÐ Ñ Ø Ö ÙÓÖ ÒÙÒ Å ¹ Áȹ Ö Ã Ôº º½º

26 º½ ÊÈ ¹ Ö Ê ÓÐÙØ ÓÒ ÈÖÓØÓÓÐ ¾ ÐÓ Ð Ó Ö Ò Ø¹ÐÓ Ð Ù Ð ÖÙÒ Ø ÙÒ ÓÑÑÙÒ Þ ÖØ Ò Ø¹ÐÓ Ð Ö Ù Ð ÖÙÒ Ñ Ø Ñ ÊÓÙØ Ö Ö Ò Ø ÒÚ Ö Ö Ò ÒØ ÔÖ Ò Æ ØÞ Û Ø ÖÐ Ø Øº Á Ø Ö ÐÖ Ò Ö Ò Ø Ò Ò Ö Ø Ò Ò ÊÓÙØ Ö Ö ÒÞ Ò Æ ØÞ Ñ ÒØ Ò ÐÓ Ò ÒØ Ò Û Ø Ö Ö ÊÓÙØ Ö Ð Ø Û Ý Ù Ñ Ï ÞÙÑ Ð ÒÓØ Òº ÙÖ Ò ÓÐ ÎÓÖ Ò ÒÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ñ Ö Ö Ò Ê Ò ÖÒ Ò Û Ø ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØ ÖÒØ Æ ØÞ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ Ð Ò Ò ÀÓÔ Ø ØØ Ò Òº º½º ÊÈ¹È Ø bit Hardwareadresse Länge der Hardwareadresse Länge der Protokolladresse Protokolladresse Operationscode (1: Request, 2: Response) Sender HDLC Adresse Sender IP Adresse Empfänger HDLC Adresse Empfänger IP-Adresse Ð ÙÒ º½ Ù Ù Ò ÊÈ¹È Ø ½ Ò ÊȹŠРÙÒ Û Ö Ò Ö Ð Ø Ò ÓÖÑ Ñ Ø ÒØ Ð Ò È Ø Ö Ë ÖÙÒ Ø ĐÙ ÖØÖ Òº ÁÒ Ñ ÊÈ¹È Ø Ò Áȹ ÙÒ Å ¹ Ö Ò Ë Ò Ö ÙÒ ÑÔ Đ Ò Ö ÒØ ÐØ Òº Ò Æ Ö Ø Ò ÐÐ Ê Ò Ö Ñ ÐÓ Ð Ò Æ ØÞ Êȹ ÖÓ Øµ ÒÙØÞØ ÖÓ Ø Ö «º«º«º«º«Ð йŠ¹ Ö º º½º Êȹ ÁÒ ÐØÐ ĐÙ ÖÒÓÑÑ Ò Ù ¾ ÁÒ Ò Ö Ø Ò Ì È»Áȹ Đ Ò Ê Ò ÖÒ ÛÙÖ¹ Ò Ñ ÒÙ ÐÐ Ö Ø ÐÐØ Ì ÐÐ Ú ÖÛ Ò Ø ÙÓÖ ÒÙÒ ÞÛ Ò Å ¹ ÙÒ Áȹ Ö Ò Ö Ø ÙØÓÑ Ø Ö Ò ÓÐÐØ º ÁÒ Ò Ù Ö Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ì È»ÁȹÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ú ÖÛ ÐØ Ø Ö Ê Ò Ö Ò ÝÒ Ñ Ò Ö ÖØ Ì ÐÐ Ò Ó Ò ÒÒØ Ò Êȹ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Áȹ»Å ¹ ÒØÖĐ Ú ÖÛ ÐØ Øº Ö Đ ÐØ ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ø Ö ÑÑ Ò Ò Ò Ö Áȹ Ö ÞÙ Ò Ò Ù Ø ÞÙ Ö Ø Ñ Êȹ Ò Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ö Ò Ò Å ¹ Ö ÚÓÒ Ö Ø Ò ÖÙÒ Ø Ö ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÀÓÔ ¹ ÛÖØк ËÔÖÙÒ ¹ Þ ÒÙÒ ĐÙÖ Ò Ò ËÔÖÙÒ ÞÛ Ò ÞÛ Æ ØÞ ÒÓØ Ò ÙÖ Ò È Ø ÞÙ Ò Ñ Ð Ö Ò ÑÙ

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte 15. April 2004 Prof. Dr. Christian Tschudin Departement Informatik, Universität Basel Uebersicht Netz-Implementierungsaspekte, top down Client Architektur read/eval

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð ÓÙÑÒØØÓÒ METAFONT¹ÈØ ÙÐ ÖØÒ Ö ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ÚÓÒ ËØØÖÐÒ ÙØ ÏÐØÖ ÒØÒÑÒÒ ½ ÎÖ ÓÒ ¼º ÆÓÚÑÖ ¾¼½ ½ ¹ÑÐ ÛÐØÖºÒØÒÑÒÒعÓÒÐÒº Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ

Mehr

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen:

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen: ¾½½ Æ ØÞÛ Ö ¹ Ø Ò ÖÙÒ Netzwerk-Datensicherungssysteme können heterogene IT-Umgebungen mit mehreren tausend Rechnern weitgehend automatisch sichern. In der klassischen Form bewegen Netzwerk-Datensicherungssysteme

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n C r i c k e t L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ g e s e t z t w u r d e, u n t e r a n d e r e n s i n d i m o s t e n a u c h p o k e r s t a r s, b w i n. p a r t y

Mehr

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10

HS Ravensburg-Weingarten. 23. September 2014. Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 Ö Ø ÐØØ Ö ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò HS Ravensburg-Weingarten 23. September 2014 Allgemeines 2 Vorlage für Ausarbeitungen 4 Entwicklungsumgebung 8 Übungsaufgaben 10 ¾ ÈÖ Ø ÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ½ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ

Mehr