JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí"

Transkript

1 JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005

2 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka a literatúry LinGos vzdelávacie centrum v Bratislave JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Zborník príspevkov z II. Konferencie s medzinárodnou účasťou máj 2005 Bratislava Bratislava 2005

3 JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Zborník príspevkov z II. Konferencie s medzinárodnou účasťou Zostavovatelia Executive Editors Prof. PhDr. Richard Repka, CSc. doc. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. Recenzenti Reviewers PhDr. Daniel Lančarič, PhD. PhDr. Milan Žitný, CSc. Vydal: RETAAS, s.r.o. Bratislava Technická redakcia: Lingos D.M. Bratislava Nakladateľ: LINGOS, D.M. Bratislava Prvé vydanie, náklad 100 ks Bratislava 2005 Za odbornú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú jednotliví ISBN:

4 Obsah ÚVOD...7 I. PREDNÁŠKY V PLÉNE...8 Eva Tkáčiková K PREHISTÓRII VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV NA SLOVENSKU (SLOVO NA ÚVOD)...9 Ivan Cvrkal NOVÉ POHĽADY NA PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ V SÚČASNEJ NEMECKEJ LITERATÚRE Richard Repka SYSTÉMOVO-FUNKČNÁ JAZYKOVEDA A JEJ VPLYV NA VZNIK A ROZVOJ KOMUNIKATÍVNEHO PRÍSTUPU Lívia Adamcová ASPEKTY SÚČASNEJ NEMECKEJ VÝSLOVNOSTI Nina Vietorová MINULOSŤ V PRÍTOMNOSTI II. PREDNÁŠKY V SEKCIÁCH ANGLICKÁ SEKCIA Alexandra Bagiova RAISING A MATERIAL AWARENESS IN TEACHING ADULT LEARNERS Sylvia Brychová REFLECTIONS ON INTERCULTURALITY Pavol Burcl THE PERSPECTIVES AND FUTURE OF TEACHING GENERAL ENGLISH AT UNIVERSITIES IN SLOVAKIA Zdenka Gadušová - Jana Harťanská TRAINING A PROFESSIONAL: NEW SKILLS FOR THE 21ST CENTURY TEACHER Adriana Halušková SOME ASPECTS OF PRAGMATICS AND THEIR RELATION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING Jana Hromníková POČÍTAČOM SPROSTREDKOVANÁ KOMUNIKÁCIA (CMC) A KOMUNIKATÍVNY PRÍSTUP K V VYUČOVANIU ANGLICKÉHO JAZYKA Jela Kehoe CULTURAL ASPECTS OF LANGUAGE TEACHING: IRISH STUDIES Mária Kostelníková HYPERTEXT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING... 80

5 Gabriela Lojová VRODENÉ DISPOZÍCIE A UČENIE SA JAZYKOV Gabriela Miššíková ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION AND LANGUAGE COMPETENCE Žaneta Pavlíková INTEGRATING COMMUNICATIVE SKILLS Zuzana Sedláčková GAMES IN ESP TEACHING AT SECONDARY SCHOOLS Katarína Stanová TEACHER A GUIDE THROUGH COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. A TEACHER S ROLES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Lenka Štullerová PROBLEMS CONNECTED WITH THE EXPLANATION OF GRAMMATICAL STRUCTURES AND THEIR PRESENTATION WITHIN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM Viola Tamášová CUDZIE JAZYKY V MATERSKEJ ŠKOLE Eva Tandlichová LOOKING AT TRAINER S ROLE(S), THE ROLE OF MEDIUM OF COMMUNICATION AND TRAINEE S ROLES IN TEACHER TRAINING Eva Vehnerová MULTICULTURAL ENVIRONMENT REQUIRES POLYCULTURALLY COMPETENT TEACHERS Zuzana Vépyová INTERNACIONÁLNE SLOVÁ ANGLICKÉHO PÔVODU LEXIKÁLNE JEDNOTKY S PRÍZNAKOM NOVOSTI Zlata Zelenská PRACTICAL TIPS FOR TEACHING CONDITIONAL SENTENCES NEMECKÁ SEKCIA Lívia Adamcová EINIGE BEMERKUNGEN ZUM GEBRAUCH DER R-LAUTE IM DEUTSCHEN Silvia Baraňayová NARRATIVE STRUKTUR IN DER ANZEIGENWERBUNG Pavla Benešová EMOTIONALE ASPEKTE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT AM BEISPIEL DES KREATIVEN SCHREIBENS Hana Borsuková PROFESSIONELLE KOMPETENZEN DES FREMDSPRACHENLEHRERS Mária Daňová STELLUNGSFELDERMODELL EIN HILFSMITTEL ZUR BESCHREIBUNG DES DEUTSCHEN SATZES

6 Věra Höppnerová NEUE WEGE ZUR MÜNDLICHEN KOMMUNIKATION Melinda Huszárová PRÄSENTATIONSLEITFADEN ZUM ÖSTERREICH SPIEGEL ZEITUNG FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT Mária Kavcová DER ANTEIL DER PHONETIK IN DEN LEHRWERKEN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UND VORGEHENSWEISEN IN DER SEGMENTALEN EBENE Jana Korčáková BERUFSLAUFBAHN: DEUTSCHLEHRER Jana Lišková EVALUATION DER BENUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN LERNMATERIALIEN FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN DER PÄDAGOGISCHEN FAKULTÄT DER MASARYK-UNIVERSITÄT Katarína Lukácsová PLURIZENTRIK IM DEUTSCHUNTERRICHT ANALYSE EINIGER GRUNDSTUFENLEHRWERKE Andrea Mikulášová KRIEGSKINDHEIT IM SPIEGEL DER SLOWAKISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN LITERATUR Petra Milošovičová PRÁCA S VIDEOM NA VYUČOVANÍ NEMČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA RÔZNYCH TYPOV CVIČENÍ Katarína Motyková DIE ALTERNATIVEN SYNTAKTISCHEN KONSTRUKTIONEN IM UNTERRICHT Mária Mrázová - Ingrid Kunovská ROLLE DER SPRACHE IN DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ PRÄSENTATION DER PROJEKTE Jürgen Neckam MUSIKER SCHREIBEN BÜCHER: HANS PLATZGUMERS EXPEDITION, ROCKO SCHAMONIS DORFPUNKS UND SVEN REGENERS HERR LEHMANN. 224 Darina Pallová FUNKTIONSDEUTUNG DER GESINNUNG ZUR TOTALITÄT IN DEN PROSAWERKEN MIT DEM EXPRESSIONISTISCHEN MOTIV DES DOPPELGÄNGERS Attila Péteri SATZMODUS UNTER KONTRASTIVEM ASPEKT UND SEINE RELEVANZ IM FREMDSPRACHUNTERRICHT AM BEISPIEL DES DEUTSCHEN UND DES UNGARISCHEN INTERROGATIVSATZES Eva Podhajská ZUM EINFLUSS DER INTERFERENZ AUF DIE FREMDSPRACHENANEIGNUNG ERGEBNISSE EINER SPRACHDIDAKTISCHENFORSCHUNG IN KURZFASSUNG Gabriela Slobodová ROLLE DER MUTTERSPRACHE IM FSU

7 Monika Šajánková DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR VERMITTLUNG DER PHRASEOLOGISMEN Jana Štefaňáková DER COMPUTER - EIN AKTUELLES MEDIUM UND KOMMUNIKATIONSMITTEL IM DAF-UNTERRICHT AN SLOWAKISCHEN SCHULEN? Nataša Ukropcová VERSTÄNDIGUNGSPROBLEME ZWISCHEN EXPERTEN UND LAIEN AM BEISPIEL DER JURISTISCHEN GESETZESSPRACHE Mária Vajičková GEBRAUCHSPRÄFERENZEN UND GEBRAUCHSRESTRIKTIONEN DER WORTBILDUNG Anikó Vargová PROBLEME DER AUSSPRACHESCHULUNG SLOWAKISCHER DEUTSCHLERNER (KONTRASTIVE GEGENÜBERSTELLUNG DER SEGMENTALENEBENE DEUTSCH-SLOWAKISCH) III. RECENZIE - CITÁCIE - OHLASY Mária Kostelníková L.RIES E. KOLLÁROVÁ (EDS.) M. HANZLÍKOVÁ, R. CHUDĚRA, J. MOTHEJZÍKOVÁ, M. ŠIGUTOVÁ, E. TANDLICHOVÁ, P. ZAJÍCOVÁ: SVĚT CIZÍCH JAZYKŮ DNES - SVET CUDZÍCH JAZYKOV DNES INOVAČNÍ TRENDY V CIZOJAZYČNÉ VÝUCE - INOVAČNÉ TRENDY V CUDZOJAZYČNEJ VÝUČBE Mária Kostelníková LÍVIA ADAMCOVÁ: GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE Gabriela Lojová KVETOSLAVA VAČKOVÁ, LENKA ZAŤKOVÁ: VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA U DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI Gabriela Lojová M. P. BREEN:LEARNER CONTRIBUTIONS TO LANGUAGE LEARNING: NEW DIRECTIONS IN RESEARCH Mária Vajičková JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA: ARBEITSVORSCHLÄGE ZUR DIDAKTISCHEN AUFBEREITUNG VON TEXTEN IM BERUFS- UND FACHSPRACHENUNTERRICHT DEUTSCH IM TOURISMUSBEREICH Mária Vajičková JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA: GERMANISCHE SPUREN IN ANDALUSIEN. EIN ANDALUSISCH DEUTSCHER REISEFÜHRER IM FACH- UND BERUFSSPRACHENUNTERRICHT DEUTSCH IM TOURISMUSBEREICH Mária Vajičková SILVIA BARAŇAYOVÁ: ÜBUNG MACHT DEN MEISTER ZOZNAM KONTAKTNÝCH ADRIES AUTOROV PRÍSPEVKOV...303

8 Úvod V dňoch 19. a 20. mája 2005 organizovala Katedra anglického jazyka a literatúry a Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK za podpory Občianskeho združenia Lingos medzinárodnú konferenciu v bratislavskom Doprastave pod názvom Jazyk a komunikácia - príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. Táto konferencia (v poradí už druhá s medzinárodnou účasťou., ktorú spoluorganizovali obe najväčšie jazykové katedry na Pedagogickej fakulte) bola zameraná na aktuálne lingvistické a literárne aspekty osvojovania si cudzích jazykov, ako aj na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v kontexte súčasnej Európy. Pri jej koncipovaní sme vychádzali z predpokladu, že s 21. storočím sa otvára komunikácia vyššej úrovne, ktorej ústrednou súčasťou zostáva jazyková komunikácia. Komunikácia medzi rôznymi jazykovými spoločenstvami predpokladá znalosť a štúdium rôznych jazykov, z ktorých je každý pre niekoho materinský, pre iného cudzí. Viacjazyková kompetencia je spoločenskou požiadavkou budúcej Európy. Predpokladá to, že občania všetkých európskych krajín dostanú zodpovedajúce jazykové vzdelávanie. Podmienkou úspechu je vzdelaný, invenčný, zaujatý učiteľ. Cieľom, ktorý si konferencia zvolila, bolo pokúsiť sa urobiť krok vpred v racionalizácii smerovania budúcej teórie a praxe vyučovania cudzích jazykov. K témam, na ktoré sa zameriavali prednášky v pléne i v rokovacích sekciách, patrili najmä súčasné problémy v príprave budúcich učiteľov vo vzťahu k lingvistickým, literárnovedným, didaktickým a sociokultúrnym disciplínam. Záujem o účasť na konferenciu príjemne prekvapil organizátorov. Nakoniec sa prezentovalo 49 účastníkov a hostí (medzi zahraničnými účastníkmi boli kolegovia z Čiech a Maďarska). Regionálne boli zastúpené takmer všetky slovenské univerzity, ktoré na svojich univerzitách pripravujú učiteľov cudzích jazykov. Príspevky predniesli tiež mladí doktorandi, ktorí mali možnosť prezentovať na konferencii dielčie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Cenné je, že sa rokovania zúčastnili aj učitelia cudzích jazykov z praxe naši absolventi. Konferencia dokázala, že lingvistika, literatúra a didaktika cudzích jazykov sú oblasti, ktoré disponujú intelektuálnym a realizačným zázemím. Zdá sa, že učitelia cudzích jazykov si na všetkých úrovniach uvedomujú aktuálnosť poslania svojich disciplín a k ich rozvoju chcú a dokážu prispieť. Richard Repka Lívia Adamcová 7

9 I. PREDNÁŠKY V PLÉNE I. PREDNÁŠKY V PLÉNE 8

10 PREDNÁŠKY V PLÉNE K PREHISTÓRII VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV NA SLOVENSKU (Slovo na úvod) Eva Tkáčiková Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: latinčina, nemčina, humanizmus, renesancia, barok, uhorský kultúrny kontext, Ján Bayer, H. Gavlovič, M. Bel, B. Tablic Dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítala na tejto dnešnej konferencii v mene dekana i celého vedenia fakulty. S radosťou možno konštatovať, že sa na fakulte vytvorila tradícia takýchto vedeckých stretnutí jazykárov, a že tieto stretnutia popri nepochybne významnom vedeckom rozmere, majú v sebe zakomponovaný aj ľudský rozmer, sú to stretnutia priateľov a kolegov. Dnešný i zajtrajší deň budú venované vedeckým rozpravám týkajúcich sa tak filologických problémov, ako aj spôsobov hľadania ciest k čo najefektívnejšiemu odovzdávaniu vedomostí alebo ak by som sa mala vrátiť k starým tradíciám nášho školstva, bude to aj uvažovanie o tom, aby sa škola stala dielňou ľudskosti, aby práve škola potvrdila chápanie človeka ako imago Dei oproti aristotelovskému homo rationale, pretože iba tak zaručuje možnosť permanetnej emancipácie a sebazdokonaľovania v humanizačnom procese. Tak o tom hovorí barokový filozof, profesor na mestskej latinskej škole v Prešove Ján Bayer vo svojich Regulae scholasticae z r Zároveň Bayer zdôrazňuje potrebu filologického štúdia ako súčasti získavania informácií z rozličných vied zdôrazňuje aj jeho utilitárnu funkciu teda cestu na získavanie širšie poňatého vzdelania. Ak by som sa mala dotknúť trochu okrajovo tradície filologického teda jazykového vzdelávania môžem konštatovať, že v našom prostredí nemožno nepracovať so zložito zauzlenými duchovnými i vzdelanostnými kontextami, ktoré boli jednak dotované európskymi zdrojmi, ale sa zároveň pretínali v multikultúrnom a polyglotnom uhorskom prostredí. Mnohé sa odohrávalo v kontexte vzťahov národných jazykov k univerzalistickej latinčine. Ako príklad môžem uviesť rukopisné dielko slovenského humanistu Jeremiáša Paralgia De litteratura Slavorum germanissima z prelomu 16. a 17. stor., v ktorom autor na pozadí pravidiel správnej latinskej výslovnosti a jej porušovania vo viacerých európskych jazykoch (napr. v nemčine) sa zaoberá vlastnosťami slovenských hlások. Ide teda akoby o prvý pokus o spracovanie fonetického inštrumentária slovenčiny, ale i iných jazykov. Gramatiky jazykov používaných na našom území sa cielene začínajú písať predovšetkým v 18. storočí. V súčasnosti toľko proklamovaná reforma výučby materinského jazyka i cudzích jazykov by si nepochybne našla viacero podnetov u známeho polyhistora Mateja Bela. V predhovore k učebnici rétoriky a poetiky, ktorú vydal v roku 1717, hneď na začiatku vyjadruje jednu zo svojich ústredných myšlienok odsudzuje príliš detailné štúdium gramatických príručiek, ktoré podľa neho nevedie k osvojeniu si skutočne správnej, čistej latinčiny. Tej sa možno naučiť jedine dôsledným čítaním klasikov. Podobne sa proti preťažovaniu žiakov gramatickými poučkami vyslovuje aj v predhovore k druhému vydaniu Cellariovej učebnice latinčiny. V mladšom veku má byť lektúra zameraná na jednotlivé gramatické javy, pričom podľa Bela treba začínať dialógmi, ktoré sa týkajú praktického života, a tým sú pre žiakov príťažlivé. Na základe tejto zásady odporúča ako alternatívu i čítanie ezopských bájok. Navrhuje pritom tento didaktický postup: výklad, slovíčka, frazeológia, rozbor (analýza), preklad, napodobňovanie, opakovanie. Výklad prečítaného textu sa má diať sčasti i v domácom jazyku, preto by mal učiteľ v Uhorsku ovládať všetky tri jazyky - nemčinu, maďarčinu i češtinu. Belov známy úvod k Doležalovej gramatike češtiny (teda aj literárnej a cirkevnej slovenčiny) nielen chváli jazyk, ale súvisí aj so vtedajšími 9

11 PREDNÁŠKY V PLÉNE snahami časti uhorskej inteligencie budovať uhorské vlastenectvo postavené na princípe spolunažívania rovnoprávnych národov. Matej Bel bol totiž už autorom gramatiky nemčiny, latinčiny a maďarčiny a Doležalova gramatika češtiny (resp. slovenčiny) znamenala, že všetky tri rovnoprávne národy v Uhorsku už majú svoje základné jazykové príručky, ktoré im napomôžu vzdelávať a kultivovať svoj národ. Nemenej zaujímavá a pre dnešnú dobu podnetná je Belova úvaha o jazykovej príprave tých, čo sa rozhodli pôsobiť vo verejnej a štátnej správe. Hovorí, že práve tí, ktorí sa chcú venovať verejnej činnosti, by sa mali vyznačovať bezchybnosťou latinskej reči. V súvislosti s verejným pôsobením zdôrazňuje význam vzdelávania sa v elokvencii: menom politik by sa vôbec nemal označovať ten, čo nedokáže štátne záležitosti podať kultivovaným ústnym či písomným prejavom. Dôkazom rozmýšľania o čo najlepšej koncepcii vyučovania cudzieho jazyka, (v prípade minulosti to bola predovšetkým latinčina) je Sama učící abeceda od spomínaného Pavla Doležala, ktorá poskytuje spôsob podľa ktorého i nejmenší žaček k čtení písma snadno přiveden býti múže, a to tím spíše, čím méně ku koncy hnán bude. V duchu pietistickej pedagogiky Doležal navrhuje pri vyučovaní používať rôzne učebné pomôcky - obrázky a najmä veršíky. Učiteľ pri učení abecedy má podľa neho najskôr ukázať dieťaťu obrázok, potom zodpovedajúce písmeno a napokon pomenovať zobrazovanú vec aj meno písmena. Používa mnohé veršíky, ktoré majú aj mravoučný charakter. Zároveň tu hovorí Doležal aj o vyučovaní latinčiny. Trvá na tom, že sa najskôr treba naučiť materinský jazyk a až potom a iba prostredníctvom materinského jazyka možno pristúpiť k vyučovaniu latinčiny. V tomto zmysle zostavil aj akúsi pomôcku latinsko - slovenský slovník, ktorý bol veršovaný a predpokladám, že pre dieťa aj príťažlivý: černý niger-lenivý piger, člověk homo - pluce pulmo, hruda gerba - zelina herba, hrebík clavus - Slovák Slavus. Slovenské slová boli lexikálne často skôr nárečovými výrazmi, čím Doležal uvoľňoval priestor na prenikanie slovakizmov a ľudových výrazov jazykovej normy. Nemenej zaujímavým príkladom úsilia o hľadaní ciest v jazykovom vyučovaní je donedávna temer neznáme dielko od barokového básnika Hugolína Gavloviča z r Peťsto naučení o dobrých mravoch. O štruktúre tohto rukopisu a Gavlovičových metodických postupoch informovala na nedávnom odbornom seminári o Gavlovičovi dr. Dekanová. Toto dielo je totiž zostavené v modernej podobe paralelného prekladu na pravej strane sú latinské originály slávnych výrokov a na ľavej strane sú prebásnené slovenské ekvivalenty. Svoju prekladateľskú metódu Gavlovič vysvetľuje v úvodnom príhovore a možno povedať, že ide azda ukážku prvého umeleckého prekladu, resp. parafrázy, ktorý rešpektuje prozodické vlastnosti jazyka i literárnosť celého textu. Ako príklad možno uviesť latinskú sentenciu Stomachus et multorum capax et paucorum (Do žalúdka sa zmestí veľa aj málo): Žaludek je v človekovi jak nejake vrecko, Do neho malo i mnoho pomesti se všecko. A jak doňho tolko kladeš, čo se muže vložiť, Naučiš ho pažravosti, nestačiš naň robiť. Žaludek s malym pokrmem spokojeny byva, Když privykne ku skromnosti, lepši zdravi miva. Prudentia suus homini murus, et arma, et praesidium est. (Múdrosť je človeku jeho hradbou, zbraňou i útočiskom): Zajac v nohach a vul v rohach a ptak na skrytem miste. Človek ma ve svem rozume mur, zbroj, utočiste. V tomto zmysle si treba uvedomiť, že Gavlovičovo pretlmočenie latinských sentencií je určené školskej mládeži, takáto forma pretlmočenia mohla rozšíriť rady potenciálnych čitateľov a bola veľmi inštruktívna pre deti, ktoré sa učili po latinsky. Aj ďalší dodnes celkom neznámy Gavlovičov spis Qualis vita, mors est ita (Aký život, taká smrť), na ktorý upozornila na spomínanom seminári dr. E. Brtáňová je venovaný výučbe latinčiny ako cudzieho jazyka. 10

12 PREDNÁŠKY V PLÉNE Je to vlastne zbierka príkladov základnej latinskej syntaxe (napr. pasívnych väzieb, gerundia, supina), pričom však obsah textov je jednoznačne didaktický a vieroučný, vysvetľuje základné kresťanské zásady dobrého života s poukázaním na eschatologickú dimenziu pričom sa venuje napr. téme samovraždy, resp. dobrovoľnej smrti, prehnanej starostlivosti o pohodlie tela po smrti, nezmyselnosti pompéznych pohrebov, osobitne analyzuje strach pred smrťou a pod. Na začiatku svojho príhovoru som spomenula multikultúrne a polyglotné prostredie starého Slovenska. Na záver mi dovoľte odcitovať niekoľko veršov básnika rokokového idylizmu B. Tablica, ktorý v básni Svobodné volení nám predstavuje vzorovú knižnicu i čitateľskú a predpokladajme i jazykovú kompetenciu človeka na začiatku 19. storočia: Knihovnu bych žádal znamenitou vlásti, na výbor by do ní musily se klásti knihy nejvzácnější v celém světě vyšlé, z anglické a franské, z vlaské země přišlé, denního jenž světla v Němcích docházejí, i ty jenž se z Polska, z Čech, Rus dovážejí. Voltér, Šekspír, Pop, Jung, Výland, Lessing, Rusov, Géte, Šiler, Kant a Lomonosov Velké okrasy by knihovny mé byly s Řeky, Latiníky, ježto všickni ctili. Bohuslav Tablic je jedným z prvých prekladateľov z anglickej i nemeckej literatúry (Shakespeare, Pope, Goethe, Schiller). Prijmime ho teda ako nášho akéhosi duchovného mecéna dnešného podujatia a nasledujúcimi hodinami splácajme svoj záväzok voči úsiliam mnohých generácií vzdelancov, ktorí nasycovali región starého Slovenska silou a kultúrnosťou ducha. Resumé Vyučovanie cudzích jazykov má svoju prehistóriu v rámci uhorského školstva. Známe sú gramatiky a učebnice latinčiny koncipované vždy vo vzťahu k materinskému jazyku. Osobitá pozornosť sa venuje prekladu latinských sentencií (H. Gavlovič), ktorý možno považovať za zaujímavý umelecký preklad a zároveň za ukážku osobitého didaktického prístupu k textu. 11

13 PREDNÁŠKY V PLÉNE NOVÉ POHĽADY NA PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ V SÚČASNEJ NEMECKEJ LITERATÚRE Ivan Cvrkal Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: kritika spoločnosti v literatúre NDR, vyrovnávanie sa s fašizmom v západonemeckej literatúre, opoziční autori v NDR, situácia po zjednotení Nemecka, nové aspekty literárnej tvorby po roku 1989 Po spoločenskom prelome konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia dochádza v tvorbe nemeckých autorov postupne k umeleckej reflexii kľúčových spoločenských a politických udalostí. Napätie medzi kolektivizmom a individuálnym nárokom na vlastný osobný život občanov bývalej NDR reflektovali už v 70. a neskorších rokoch viacerí autori, známi aj v slovenskej prekladovej tvorbe. Za všetkých spomeniem Christopha Heina, ktorého romány Cudzí priateľ, Hornov koniec vyvolali aj u nás zaslúženú pozornosť. K nim nesporne patria aj romány Günthera de Bruyna (Buridanov osol, Odovzdávanie ceny, Výskumy v braniborskej marke, Nová nádhera), Ulricha Plenzdorfa Nové utrpenia mladého W. Poukazovali na obrátenú, neoficiálnu temnú stránku života, v ktorej sa ocitlo ľudské indivíduum s problémami, o ktorých sa v oficiálnej publicistike, masmédiách, no i v prevažnej časti umeleckej tvorby mlčalo alebo sa k nej tvorcovia vyslovovali len okrajovo. Narastajúca kritika spoločenských neduhov bola vtedy zaiste odvážnym umeleckým počinom, ale aj statočným postojom spisovateľov k dobovej realite. Niektoré tieto diela nemohli u nás v tom čase vyjsť (mám na mysli najmä prvé obdobie tzv. normalizácie po r. 1968). Za všetky nevydané diela spomeniem román Christy Wolfovej Zamyslenie sa nad Christou T., prózu o osudoch ženy, ktorá si nárokovala prežiť svoj život v dobrovoľnej samote a izolácii, tak vzdialenej od hlučného a plytkého kolektivizmu, či St. Heymov politický román Správa o kráľovi Dávidovi, len priezračne zahalený do biblického rúcha, v skutočnosti však pranierujúci politické praktiky zdanlivo demokratického štátu, kde lož a kriminalizovanie jednotlivca je v popredí politických záujmov a mocenských ambícií. Alebo politickú prózu W. Brauna Hinze-Kunze Roman, čo by sme mohli voľne preložiť Od Petra k Pavlovi, zobrazujúci nešváry spoločnosti v NDR, napätie medzi popredným straníckym filozofom a jeho šoférom. (Poznamenávam, že príbeh mal svoju odozvu v praktickom živote skončil sa samovraždou profilového filozofa.) Čo spájalo tieto diela? Na prvom mieste by sme mohli vyzdvihnúť odklon od pozitívneho hrdinu tzv. reálneho socializmu. Po spoločenskom zvrate v roku 1989 sa na čas dostáva k slovu politicky motivovaná literárna kritika, ktorej hlavným cieľom je nielen naprávať politické chyby minulosti v živote a umení, vyrovnávať sa s temnými a negatívnymi stránkami štyridsaťročnej histórie NDR, ale znevážiť ľudský profil, osobnosť niektorých autorov bývalej NDR. Spomeniem tu len diskusie a polemiky typu Prípad Christy Wolfovej, za ktorými sa ukrývala, nazdávam sa, nielen kritická reflexia, zámer naprávať chyby minulosti, ale v prvom rade vytĺkanie politického kapitálu i svojský spôsob budovania si vlastnej kariéry niektorých literátov. či profesionálne orientovaných germanistov. V priebehu 90. rokov 20. storočia tieto vlny postupne opadli a dnes stojí v popredí najmä objektívne zhodnocovanie prínosu autorov bývalej NDR do klenotnice spoločnej nemeckej literatúry, hoci dodnes jestvujú negatívne príklady (problémové hodnotenie G. de Bruyna a i.). Napokon samotná Wolfová, toľko kritizovaná za spoluprácu s verchuškou NDR, vystavila diagnózu východonemeckému štátu 12

14 PREDNÁŠKY V PLÉNE v próze Čo zostane (Was bleibt, 1990), napísanom ešte koncom 70. Rokov, so všetkou biedou morálky v štáte plnom udavačov. Súbežne zo spolitizovaním umenia sa vyskytli medzi niektorými západonemeckými spisovateľmi obavy o osud literatúry v dnešnom svete (B. Strauss). Z autorov bývalej NDR sa vyčleňuje skupina spisovateľov, ktorí sa od samého začiatku úprimne vzopreli politickému systému východného Nemecka. Sú to najmä Walter Kempowski, Erich Loest, Uwe Johnson, Wolf Biermann, Rainer Kunze, Sarah Kirschová, Joachim Schädlich a ďalší. Všetci prešli buď na Západ alebo boli odsúdení do väzenia. (K odsúdeným patril napr. aj známy prekladateľ slovenskej a českej literatúry Gustav Just.) Zo širokej tematickej, žánrovej povahy súčasnej nemeckej literatúry sa budem prioritne orientovať na problémy súčasnosti v jej vzťahoch k minulosti na vyrovnávanie sa autorov a ich diel so situáciou v bývalej NDR a ešte v dávnejšej minulosti, s dôsledkami fašizmu, ktoré, ako sa zdá, ešte stále v niektorých extrémne pravicových vrstvách živnou pôdou ich agresívneho správania. V literatúre pritom nejde len o zobrazovanie dôsledkov fašizmu, ale aj o príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťou spoločenských zmien po druhej svetovej vojne alebo o zobrazenie udalostí, ktoré boli do nedávnej minulosti istým tabu. Wolfgang Hilbig, ktorý nezastáva jednoznačné ideologické postoje, sa stal známy svojím románom Ja (Ich, 1993). Vytvoril postavu M.W., kuriča v továrni, ktorý je aj básnik a súčasne aj policajný špiceľ. Román je príbeh o rozpade osobnosti, dielo o schizofrénnej mysli osoby, kolísajúcej medzi potrebou spisovateľa objavovať a odhaľovať pravdu a medzi lžou každodenného života, príznačnou pre správanie sa policajného donášača. Hilbigov román sa odohráva v konečnej fáze existencie NDR, vo východnom Berlíne, takisto ako román nositeľa Nobelovej ceny Güntera Grassa Šíre pole (Ein weites Feld, 1995). Na hrdinu príbehu je nasadený agent Stasi (tajnej polície) Hoftaller. Osudy Hoftallera sledoval aj Joachim Schädlich v románe Tallhofer, 1986). Autor vytvoril typológiu nadčasového agenta a donášača, ktorý je ustavične verným sluhom každej vrchnosti proti subverzívnym živlom spoločnosti. Jeho osudy autor časovo zasadil do rozpätia medzi prvou polovicou 19. storočia až do začiatkov NDR (koniec 40. rokov 20. storočia). Pre protagonistu nejestvovali nijaké spoločenské zmeny a zlomy, len plynulý prechod od jedného systému k ďalšiemu. Rád hovoril o sebe v množnom čísle: Práve sa chystáme nanovo sa zorientovať. Na začiatku nového tisícročia frekventujú v časti literatúry otázky viny, kolektívnej a individuálnej, vyrovnávanie sa z minulosťou, fašizmom (Vergangenheitsbewältigung). Táto téma pravda nie je nová. Tiahne sa už od roku 1947 celou literatúrou, v ktorej dominovala západonemecká skupina 47 (Böll, Lenz a ďalší). Martin Walser, ktorý takisto vyšiel zo skupiny 47, predstavil spôsob svojho osobného vyrovnávania sa s fašizmom v autobiografickom románe Fontána (Ein springender Brunnen, 1998). Autor kladie paralely medzi snovými obrazmi detstva a dnešnou realitou, ktorej súčasťou je aj istý proces výchovy a poznania. Trak ako sa sny vymykajú možnosti jazykového výkladu, tak sa aj minulosť vymyká súčasnému zobrazeniu., výkladu a hodnoteniu, pretože dnešný človek je iný, ako ten, ktorý žil v danom čase minulosti. Aj historiografia je pre rozprávača a hrdinu číra fikcia. Iný prístup k histórii dokumentuje bestseller Bernharda Schlinka ( občianskym povolaním člena krajinského ústavného súdu). Ide o román Predčítač (Der Vorleser, 1995). Hrdina a rozprávač Michael sa dostáva do erotického vzťahu s Hannou, o dvadsať rokov staršou ženou, ktorá je zamestnaná ako sprievodkyňa v električke. Po pravidelnom ľúbostnom opojení mladý hrdina predčítava Hanne úryvky z diel nemeckých a svetových klasikov. Hanna napokon jedného dňa zmizne bez stopy. Ako študent práv sa Michael po rokoch zúčastní na procese s bývalými dozorkyňami koncentračného tábora. Medzi nimi je aj Hanna. Keďže ona nevie čítať ani písať, nedokáže sa obhájiť, nerozumie obžalobnému spisu, je odsúdená na doživotie. Michael sa dištancuje od minulosti zapojením sa do študentského 13

15 PREDNÁŠKY V PLÉNE hnutia. Naďalej však Hanne posiela do väzenia nahrávky s úryvkov svetovej literatúry. Po dlhých rokoch sa opäť stretnú. Michaelovým problémom je konflikt medzi pochopením a odsúdením bývalej milenky. Hanna však vie, že dnešná spoločnosť ju nepochopí (to skôr jej bývalé obete) a v deň svojho prepustenia sa obesí v cele. Isté vecné dôsledky vojny predstavujú diela W. Kempowského, napr. román Echolot, kolektívmny denník (1993). Oveľa účinnejší, oslovujúci najmä mladšie generácie, je román Dietera Wellershoffa Vážny prípad (Der Enstfall. Innenansichten eines Krieges, 1995). Život a umieranie na fronte nie je mimoriadny jav všedného dňa, uvádza autor, ale bezvýchodisková situácia, ktorá neumožňuje dokonca ani dezerciu. Spomínaný Günter Grass stvárnil fašizmus najmä v svojom slávnom románe Plechový bubienok (Die Blechtrommel, 1959), prvej časti Gdanskej trilógie. V novele Račím tempom (Im Krebsgang, 2002) zobrazil opačnú stranu vojny, tentoraz z pohľadu porazených a utrpenia nevinných. Koncom januára 1945 torpédovala a potopila ruská ponorka v Baltskom mori loď s nemeckými utečencami, väčšinou ženami a deťmi. Zahynulo asi 9000 pasažierov, šesťkrát viac ako pri zániku Titaniku. (Len pre zaujímavosť dodávam, že túto katastrofu nezaznamenali ani nemecké ani sovietske vojenské pramene, dokonca ju neuvádzajú ani novšie nemecké encyklopédie.) Grass známymi svojimi kritickými a nesúhlasnými postojmi k priebehu zjednocovania Nemecka po roku 1990, neprenechal v spomínanej novele pole revanšistickým náladám. V próze vystupuje sám ako starec, ktorý je však unavený životom a prenecháva čestnú povinnosť rozpamätávania sa mladšiemu partnerovi.: rozprávač Pavol je novinár a príslušník študentského hnutia z roku Je teda príslušníkom generácie, ktorá sa zaujímala viac o Osvienčim a vinu rodičov ako o obete vojny na strane Nemcov. Jeho matka Tulla (postava známa z novely Mačka a myš z druhej časti Gdanskej trilógie) ho presviedča, aby o zániku lode s utečencami napísal. Grass porušil doterajšie tabu, opisom otrasných scén ľudského utrpenia. Ale napokon (do novely sú začlenené aj problémy revanšizmu, antisemitizmu) sa vracia k tradičnej politickej korektnosti. Vyrovnávanie sa s minulosťou charakterizuje relativizácia a diferenciácia pohľadov na históriu. Uwe Timm (ročník 1940) v dávnejšie vydanom románe Na príklade môjho brata (Am Beispiel meines Bruders) predstavil hrdinu, ktorý si spomína na svojho brata, hoci sa s ním nikdy nestretol a kladie si otázku, prečo vstúpil do vojnových jednotiek, známych ako Waffen SS. Podobne aj Christoph Meckel v próze Hľadáčik. Moja mama (Das Suchbild. Meine Mutter, 2002) si všíma otázky spätosti staršej generácie s fašizmom. Už spomínaný Bernhard Schlink v sérii kriminálnych románov Selbs Justiz, Selbs Betrug a ď. vytvoril napínavé, čitateľsky pútavé príbehy. Napr. v románe Selbov podvod (Selbs Betrug, 2003) zobrazil 68 ročného súkromného detektíva, ktorý má nájsť zmiznutú študentku. Napokon nájde jej stopy v psychiatrickej liečebni, dozvie sa, že nezomrela, ale žije a navyše je teroristka. Selb ju zachráni a umožní jej útek za hranice. Napokon ju nehľadá otec, ako sa Selb spočiatku nazdával, ale Spolkový kriminálny úrad. Autor prekročil hranice bežného kriminálneho žánru. Jeho hrdina nesie so sebou ťarchu minulosti. Selb bol počas fašizmu prokurátor. Je to teda opäť vyrovnávanie sa s minulosťou. Aj v ďalších týchto románoch rezonuje fašistická minulosť postáv, otázka viny súbežcov vtedajšieho režimu. Po historickom prelome v roku 1990 nastupuje v literatúre aj ďalšia téma vyrovnávanie sa s minulosťou a históriou NDR. Monika Maronová (roč. 1941) známa prvým románom v literatúre na tému o problémoch znečisťovania ovzdušia a prírody s názvom Popolček (Flugasche) uviedla v diele Morény (Endmorenen, 2002) problémy so získavaním novej identity. Hrdinovia, manželia Johanna a Achim sú bývalí obyvatelia NDR, povolaním germanisti. Po rozpade NDR im nový začiatok nevyšiel, cítia sa starí a zbytoční. Podobné problémy ľudí, ktorí sa ocitli na rázcestí a bez perspektív riešia diferencovane aj iní autori, napr. Ingo Schulze v próze Simple Storys (1998), Günther de Buyn Štyridsať rokov (Vierzig Jahre, 1996), Christoph 14

16 PREDNÁŠKY V PLÉNE Hein, Od samého začiatku (Von allem Anfang an 1997), Erich Loest Dobrí súdruhovia (Gute Genossen, 1999), Christa Wolfová Naživo (Leibhaftig, 2002) a ď. Aj spomínaný Wolfgang Hilbig, ktorý v próze Ja (Ich) poukázal na deštrukciu a rozpad myslenia indivídua, na schizofréniu subjektu medzi hľadaním pravdy a klamstva, napísal román o problémoch človeka vytrhnutého z Východu a presadeného do Západu. V románe Provizórium (Das Provisorium, 2003) sa dostáva hrdina pred prevratom do západného Nemecka. Obklopený starostlivými priateľkami, žije so štipendií Ako bývalý spisovateľ žije v novom prostredí v provizóriu, stratil schopnosť tvorivého písania, prepadá alkoholu, bezútešnosti, rozkladu mysle. Z tejto línie si dovolím malé odbočenie. Literárny život v SRN, vkus čitateľov a verejnú mienku vo vzťahu k literatúre formovalo vyše 14 rokov tzv. Literárne kvarteto, na čele s profilovým kritikom Marcelom Reichom Ranitzkým. Popri brilantných úvahách o literárnych novinkách, išlo v podstate o televízne divadlo. Jednotlivé diela boli buď vynášané do neba alebo kladené pod čiernu zem. Ranitzky ešte pred vydaním Grassovho románu Šíre pole, ( v ktorom autor Grass popri vzťahu k domácim literárnym tradíciám, situácii v NDR na konci jej existencie, prejavil expressis verbis nesúhlas so spôsobom znovuzjednocovania Nemecka ) vyslovil o tomto diele zdrvujúcu kritiku. Výsledok a reakcie čitateľov boli ohromujúce, román sa stal na dlhý čas bestsellerom. Vydavateľstvo vydalo hrubý bachant, v ktorom vyslovili čitatelia svoje názory na román. Martin Walser, o ktorom bola reč vyššie, si myslím neprávom vyslúžil v časti verejnosti najmä po vydaní niektorých jeho publikovaných prejavov, povesť akéhosi povojnového prívrženca antisemitizmu. V románe Smrť kritika (Der Tod eines Kritikers, 2002) si parodickým spôsobom vzal na mušku M.R.-Ranitzkého. (Ranitzky si to rozhádzal s viacerými významnými autormi (Peter Rühmkorf, Peter Handke, G. Grass, H. Heissenbüttel, Christa Reinigová a ď.). Román Smrť kritika má tri časti. V prvých dvoch je rozprávačom Michael Landolf, ktorý vedecky skúma otázky mysticizmu, v tretej časti sa prekvapujúco mení na akési alter ego ďalšieho hrdinu Hansa Lacha (identickým so skutočnou postavou M. Walsera). Ten sa dostane do konfliktu s kritikom Ehrl-Königom a keďže on sám napísal knihu Túžba stať sa zločincom, polícia ho obviní s údajnej vraždy Ehrla-Königa, ktorý je židovského pôvodu. K vražde sa napokon prizná Ehrl-Königova manželka. Zdanlivo mŕtvy Ehrl-König sa však opäť objaví živý, prednesie reč nad hrobom známeho vydavateľa. Lach medzitým ujde s jeho peknou vdovou a naďalej sa venuje výskumom mysticizmu. Walserova próza je kolportážny román s brilantnou karikatúrou M. Reicha-Ranitzkého. Literárna polemika prerástla do podozrení autora Walsera z rasovej nevraživosti. Diskusia o diele, do ktorej sa zapojili aj renomované denníky, prerástla do politických koľají. Neprávom a navyše v čase, keď román ešte ani nevyšiel. Keď kniha napokon vyšla, mnohých čitateľov zaujímali už len otázky, či ide o satirický obraz kritika, alebo hádam dokonca o znevažovanie židovského spoluobčana? A napokon, kto sa skrýva za postavami tohto kľúčového románu? Vlastná literárna pozícia Martina Walsera nebola až taká zaujímavá. Walser si však vzal na mušku prioritne povrchnosť a plytkosť sveta médií. Na okraj poznamenávam, že diel o médiách a paródiách na ne vyšlo viacero. Napokon by som sa chcel zastaviť pri dvoch dielach, ktoré v istom zmysle reflektujú fašizmus a jeho dôsledky pre dnešok, pričom je zaujímavé, že v prvom i druhom prípade ide o odchod a únik pred ruskými vojskami, resp. o dôsledky politických zmien, straty vlasti po vojne. Už spomínaný Christoph Hein, dnes prezident celonemeckého PEN-klubu, napísal román Presídlenie (Landnahme, 2004). Hrdina Bernhard Haber sa dostáva do malej saskej dedinky na sklonku vojny ako presídlenec zo Sliezska. V dedine Guldenburg prežíva svoj život ako outsider, nenávidený a prenasledovaný nežičlivými dedinčanmi. No tvrdohlavý Haber túži po svojom malom šťastí, po integrácii. Napriek nevraživosti okolia sa stáva najúspešnejším občanom dediny. Aj po prevrate v roku 1989 si pestuje svoje súkromie 15

17 PREDNÁŠKY V PLÉNE a buduje si svoje malé šťastie. Povstanie zo 17. Júna 1953 je pre dedinu len dobrodružstvo, výstavba berlínskeho múru znamená koniec prevádzačskej činnosti a zárobkov z nej, kolektivizácia je len epizódou, ktorú všetci v zdraví prečkali, spoločenský zvrat (ako mnohí dúfajú ) prinesie len bohatstvo a zisk. 5 osôb rozpráva osud protagonistu. Táto metóda, autorom viac ráz vyskúšaná, umožňuje podať plastický obraz hrdinu a cez neho i históriu malomeštiackeho sveta od roku 1950 až do konca tisícročia. Hans Ulrich Treichel napísal román Stratený (Der Verlorene, 1998), ktorý nedávno vyšiel aj v slovenčine. Je to pohľad mladej generácie na traumatizujúce zážitky rodičov, s akými nové pokolenie už nechce mať nič spoločné. Rodina stratila koncom vojny, na úteku pred ruskou armádou druhého syna. Protagonista sa po rokoch dozvie, že zdanlivo stratený brat žije a k tomuto neznámemu členovi rodiny si vytvára osobný citový vzťah. Napokon sa rodine podarí zistiť miesto pobytu syna a brata i jeho terajšiu identitu. Matka napokon rezignuje pred konečným krokom odmietne vyhľadať ho a prihlásiť sa k nemu. Tento melancholický príbeh je podobou malej i veľkej histórie, no súčasne i jej morálnym korektívom z pohľadu dnešnej mládeže, ktorú trápia iné problémy a skutočnosti ako rodičovskú generáciu. Súčasná nemecká literatúra, (z ktorej som vedome vynechal obraz rakúskej a švajčiarskej spisby) má svoj rozmanitý profil a nesporné umelecké hodnoty, ktoré žiaľ toho času slovenské vydavateľstvá len nedostatočne vnímajú. Jej umelecký a ľudský prínos i apel prehlušuje v slovenskom prostredí záplava braku z periférie literárnej tvorby. Zusammenfassung In dem Beitrag wird der Literatur Aufmerksamkeit geschenkt, die wir als politisch-engagierte Kunst charakterisieren können. Nach der Wende im Jahre 1989 kommt es in der Literatur auf dem Gebiet Deutschlands zur Erneuerung der traditionellen Themenkreise. Autoren, die in der DDR kritische Werke geschrieben haben, setzen ihre Bemühungen unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen fort. In den 90er Jahren werden neue Themen und Impulse erwogen, die die Beziehung zum Faschismus und zur Geschichte des realen Sozialismus darstellen sollen. Es sind dies die Autoren, die in der damaligen DDR politisch verfolgt, verhaftet wurden oder das Land verlassen mussten oder wollten. Aber auch Autoren, die ihre Werke veröffentlichen durften, schreiben kritisch über die vergangene Epoche. In der jetzigen Situation melden sich junge Autoren zu Wort, welche die alten Probleme unter neuen Gesichtspunkten sehen und darstellen. Die Gegenwartsliteratur verfolgt neue und alte Themen, wobei der Schwerpunkt in der Verbindung zwischen der Gegenwart und Vergangenheitsbewältigung liegt. 16

18 PREDNÁŠKY V PLÉNE SYSTÉMOVO-FUNKČNÁ JAZYKOVEDA A JEJ VPLYV NA VZNIK A ROZVOJ KOMUNIKATÍVNEHO PRÍSTUPU Richard Repka Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: pragmatika jazykovej pedagogiky, funkcie jazyka, významový potenciál, komunikatívne situácie, komunikatívna udalosť,tematicko-interaktívny prístup, procesový model jazyka, sociálne diskurzy a praktiky, interakčný proses, interakčná sekvencia, vyjednávanie významov Je nepochybný fakt, že proces výučby cudzích jazykov je neustále ovplyvňovaný poznatkami, ktoré sú výsledkom skúmaní v takých vedných disciplínach ako jazykoveda, sociológia, filozofia a pedagogika, nehovoriac o ďalších hraničných disciplínach, ako napríklad sociolingvistika, psycholingvistika, etnolingvistika, atď. Každá koncepcia výučby má svoj špecifický teoretický základ, čiže proces výučby by mal rezultovať zo vzťahu teóriaprax. Stračár (1975) pomenoval tento vzťah ako vedný systém versus didaktický systém. Widdowson(1991: 30) v tejto súvislosti hovorí o pragmatike jazykovej pedagogiky. Pod týmto pojmom treba rozumieť the working out of a reflexive, interdependent relationship between theory and practice, between abstract ideas deriving from various areas of enquiry and their actualization in the achievement of practical outcomes. Pragmatizmus je podľa Widdowsona funkciou pedagogického sprostredkovania, t.j., vzťah medi teóriou a praxou, ideami a ich aktualizáciou, sa realizuje výlučne v procese aplikácie ako bezprostredné vyučovacie aktivity. A Widdowson aj navrhuje model pedagogického sprostredkovania. Vo vzťahu k pedagogickej mediácií (vyučovanie ako pragmatická aktivita) rozlišuje dva navzájom späté procesy. Prvý sa týka všeobecného hodnotenia (appraisal), ktoré sa skladá z teoretickej interpretácie ideí v rámci ich poľa pôsobenia a evaluácie ich relevancie vo vzťahu ku kontextu ich aplikácie. Hodnotenie je teda podľa Widdowsona špecifikáciá transferovej hodnoty nových myšlienok. Druhý pragmatický proces sa nazýva aplikácia (application) a Widdowson ho opäť chápe ako dvoj-štadiálny proces. Prvé štádium sa vzťahuje na konkrétne vyučovanie (operation) a v rámci druhého štádia sa zisťuje efektívnosť vyučovacieho procesu( empirical evaluation) samotným učiteľom. Skúmania v oblasti jazykovedy mali a vždy budú mať podstatný vplyv na výučbu jazykov. Tak napríklad tradičná lingvistika bola základom gramaticko-prekladovej metódy, americká deskriptívna jazykoveda bola základom audiolingvizmu, univerzálna gramatika a kognitívna gramatika sa stali základom tzv.cognitive code learning theory, funkčná lingvistika a pragmatika sa stali základom tzv. functional and notional approach D.Wilkinsa. Chcem sa však sústrediť predovšetkým na systémovo-funkčnú jazykovedu, ktorá vyrástla z kontextovej lingvistiky J.R.Firtha a ktorá podľa nášho názoru stala pri zrode komunikatívneho prístupu. Tento prístup sa vo všeobecnosti vo svete akceptuje, avšak jeho implementácia sa líši v rozličných edukačných kontextoch. Tu však chcem ihneď pripomenúť, že zrod komunikatívneho prístupu nemožno chápať absolútne ale relatívne, pretože v predchádzajúcich prístupoch a metódach výučby cudzích jazykov sa pravidelne či nepravidelne objavovali komunikatívne aktivity, úlohy a procedúry, nehovoriac o všade prítomných komunikatívnych cieľoch. Spôsoby realizácie komunikatívnych cieľov boli však odlišné. Systémovo-funkčná jazykoveda je predovšetkým spätá s menom M.A.K. Hallidaya (pozri napr.1978,1985). Hallidayova teória je na kraji funkčných koncepcií jazyka. Od neho 17

19 PREDNÁŠKY V PLÉNE napravo je funkčný štrukturalizmus Pražskej školy a ešte ďalej je kognitívna gramatika (pozri napr. Langacker 1987, Taylor 2002). Všetko toto poukazuje na fakt, že funkčné teórie vidíme ako kontinuum, na začiatku ktorého je systémové-funkčná gramatika a na konci kognitívna jazykoveda R.W. Langackera. V opozícií voči funkčnej jazykovede stojí syntaktickocentristická koncepcia jazyka N.Chomskeho a jeho nasledovníkov. Halliday (1978:21) považuje jazyk za významový potenciál (meaning potential), t.j. as a means of expressing what the human organism can do, in interaction with other human organisms, by turning it into what he can mean What he can mean (the semantic system) is, in turn, encoded into what he can say (the lexicogrammatical system, or grammar and vocabulary);.. Jazyk sa vyvinul, aby uspokojoval ľudské potreby a spôsob, akým je štrukturovaný je funkčný vo vzťahu k týmto potrebám. Nie je teda arbitrárny. Jazyk ako taký musí plniť určité funkcie vo všetkých ľudských kultúrach. Halliday vychádza z tých najvšeobecnejších funkcií, ktoré jazyk musí plniť bez ohľadu na fyzické prostredie. Konkrétne ide o to, že: 1. Language has to interprete the whole of our experience, reducing the indefinitely varied phenomena of the world around us, and also of the world inside us,the processes of our own consciousness, to a manageable number of classes of phenomena: types of processes, events and actions, classes of objects, people and institutions, and the like. 2. Language has to express certain elementary logical relations, like and and or and if, as well as those created by language itself such as namely, says and means. 3. Language has to express our participation, as speakers, in the speech situation; the roles we take on ourselves and impose on others; our wishes, feelings, attitudes and judgements. 4. Language has to do all these things simultaneously, in a way which relates what is being said to the context in which it is being said, both to what has been said before and the context of situation ; in other words, it has to be capable of being organized as relevant discourse, not just as words and sentences in a grammar-book or dictionary. (1978:21-22) Tieto najvšeobecnejšie funkcie jazyka potom Halliday sústreďuje do známej triády metafunkcií, ktoré sú zapustené v semantickom systéme jazyka a ktoré súčasne tvoria základ gramatického systému: interpersonálne, ideačné a textové. V interpersonélnej metafunkcii sa odráža proces interakcie medzi hovoriacim a počúvajúcim. Týka sa predovšetkým sociálnych úloh, do ktorých neustále vstupujeme, ako aj nadväzovania, zmeny a udržiavania sociálnych vzťahov v dialogickej interakcii. Hlavným gramatickým systémom je tu pochopiteľne spôsob (módus), ktorý vystupuje do popredia na úrovni vety a ktorý treba chápať rovnako ako každý gramatický systém, t.j. ako opcie v paradigmatickom zmysle. Ideačná funkcia determinuje jazykové prostriedky, pomocou ktorých interpretujeme našu skúsenosť týkajúcu sa sveta okolo nás a v nás. Ľudská skúsenosť sa vykladá ako neustále plynutie (flux of goings-on ), chápané ako procesy, do ktorých sú zaangažovaní participanti a ktoré sa realizujú v určitých sprievodnych okolnostiach. Hlavným gramatickým systémom je v tejto súvislosti tranzitívny systém. Tranzitivita je východiskovým bodom semantickej organizácie našej skúsenosti, pretože subsumuje všetky funkcie, ktoré sú relevantné pre syntax vety, V nej sa vyvažujú významy s gramatickými kategóriami. Tretia metafunkcia, textová metafunkcia, má v porovnaní s prvými dvoma iný charakter. Táto funkcia zabezpečuje, aby sa z jazyka stal text vo vzťahu k sebe (text ako relevantná štruktúra) i vo vzťahu ku kontextu jeho použitia, a to predchádzajúcemu a nasledujúcemu. Text sa vytvára prezentovaním interpersonálnych a ideačných významov ako informácie, o ktorú sa delia hovoriaci a počúvajúci v danom kontexte. Úlohou tejto metafunkcie je potom poskytnúť hovoriacemu stratégie na usmerňovanie počúvajúceho pri interpretácii textu. 18

20 PREDNÁŠKY V PLÉNE V rámci textovej metafunkcie fungujú dve základné štruktúry. Halliday na prvom mieste uvádza informačnú jednotku (information unit), ktorú chápe ako štruktúru, ktorá sa skladá z daného( nie nového) komponentu a nového komponentu (given-new information). Informačná štruktúra je veľmi tesne semanticky spätá s tematickou štruktúrou, v ktorej sa vyskytujú dva základné elementy: Theme-Rheme. Uvedené metafunkcie sú integrované v rámci kultúrneho kontextu, ktorý popisuje a vyjadruje žáner, a situačného kontextu, ktorý je reprezentovaný situačnými typmi. Situačné typy sú potom vyjadrované špecifickými registrami. Registre v podstate zodpovedajú funkčným štýlom, ktoré patria do bežného pojmového aparátu Pražskej školy. Samotný pojem situačný kontext, resp. komunikatívna situácia, sa dosť ťažko definuje. Halliday ho definuje ako ekologickú štruktúru, ktorá sa skladá z troch dimenzii: pole(field), zámer (tenor) a spôsob(mode). Field sa vzťahuje na prebiehajúce sociálne procesy a tematický obsah vyjadrovaný jazykom pri realizácii týchto procesov. V tejto zložke situácie sa prelínajú ideačné významy(ideačná metafunkcia). Tenor informuje o participantoch sociálneho procesu, ich sociálnych rolach a vzťahoch. Tu sa manifestuje interpersonálna metafunkcia. Mode sa týka komunikačných médií (písaný jazyk, ústny jazyk a rozličné iné komplexné kategórie), komunikačného kanálu (napr. face-to-face) a retorickej organizácie textu. Je to prirodzene pole pôsobnosti textovej metafunkcie. Okrem uvedených metafunkcii Halliday (1978:19-20) rozlišuje sedem tzv. počiatočných(initial) funkcii (alebo makrofunkcii): 1 Instrumental ( I want ): satisfying material needs 2 Regulatory ( do as I tell you ): controlling the behaviour of others 3 Interactional ( me and you ): getting along with other people 4 Personal ( here I come ): identifying and expressing the self 5 Heuristic ( tell me why ): exploring the world around and inside one 6 Imaginative ( let s pretend ): creating a world of one s own 7 Informative ( I ve got something to tell you ): communicating new information. Tieto funkcie, ktoré Halliay vydedukoval z vlastného pozorovania jazykového vývoja dieťaťa, sú takmer identické s funkciami, s ktorými sa operovalo na pôde Pražskej školy. Mám na mysli Jakobsonovu schému funkcii, v ktorej sú jednotlivé funkcie orientované na základné komponenty procesu komunikácie: Context (referential) Message (poetic) Addresser Addressee (emotive) (connative) Contact (phatic) Code (metalinguistic) 19

21 PREDNÁŠKY V PLÉNE Systémovo-funkčná jazykoveda svojou paletou funkcií precíznejšie vymedzuje definíciu jazyka ako významového potenciálu a súčasne naznačuje i smery jej praktickej aplikácie vo sfére výučby jazykov. Jazyk je forma interakcie, a preto sa učí prostredníctvom interakcie. Toto poznanie má dosah predovšetkým pre plánovanie procesu výučby. Prvým krokom plánovania je pochopiteľne špecifikácia cieľov. Už v roku 1964 sa v známej publikácii od autorov Halliday-McIntosh-Strevens ciele špecifikujú a definujú ako základné komunikatívne zručnosti, t.j. počúvanie s porozumením, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Tieto zručnosti sa spravidla osvojujú...by experiencing them: by encountering them in use in real situations and coming to associate certain activities, persons or topics with the foreign language. (Halliday-McIntosh-Strevens 1964:252) Naznačenie cieľových zručnosti a spôsobu ich rozvoja sa stalo spoločne s neskorším vymedzením pojmu komunikatívna kompetencia východiskovým momentom pre vznik komunikatívneho vyučovania. Systémovo-funkčná jazykoveda však prispela i ďalšími pojmami. V jej rámci sa špecifikoval pojem situačný typ, resp.komunikatívna situácia, ktorý v procese komunikatívneho vyučovania zohráva významnú úlohu. Každá komunikatívna situácia vytvára bázu pre nácvik špecifických zručností a používanie relevantných jazykových prostriedkov. Hoci Halliday nepoužíva termín jazykové prostriedky, jeho chápanie lexiky a gramatiky je rovnaké, t.j. pomocou lexiko-gramatiky( lexicogrammar) sa artikulujú komunikatívne situácie. Jazykové prostriedky majú v tomto zmysle vyslovene funkčnú orientáciu. Ešte väčší vplyv mala Hallidayova koncepcia jazyka na tvorbu učebníc. Halliday jednak presne definoval rozdiel ústny jazyk - písaný jazyk ako kontinuum módov( spoken-written), a jednak presne stanovil textovú koherenciu a kohéziu( pozri Halliday-Hasan 1976). Tvorcovia učebníc majú takto k dispozícií teoretický rámec, ktorý spolu s generickou štruktúrou textov môžu systematicky uplatňovať pri tvorbe modelových textov učebníc. Taktiež učitelia sa môžu oprieť o užitočný pojmový rámec, ktorý im umožňuje hodnotiť učebnice a vyberať texty pre vyučovací proces. Systémovo-funkčná jazykoveda postupne ovplyvňovala viaceré aspekty plánovania a realizácie komunikatívneho vyučovania, t.j. samotné princípy a z nich vyplyvajúce techniky a úlohy. To napokon vyústilo do tzv. tematicko-interakčnej koncepcie( topical-interactional approach) cudzojazyčného vyučovania, ktorú teoreticky rozpracoval Melrose (1991). Vychádzajúc z Hallidayovej funkčnej gramatiky, Melrose najskôr prezentoval tzv. procesový model jazyka (a process model of language). Model vyvárajú tri navzájom späté komponenty, ak odrátame sústavu lexikálno-gramatických prostriedkov a paralingvistické javy.. Prvý komponent sa vzťahuje na celkový kultúrny context (ideológiu). V ňom sú imanentné sociálne diskurzy, tematické systémy a semiotika sociálneho správania (social action semiotic). Celkový kultúrny kontext generuje rozličné situačné typy, čiže množiny komunikatívnych situácií, ktoré predstavujú druhý komponent procesovej koncepcie jazyka. Ďalší komponent sú interakčné procesy a v nich sa vo forme interakčných sekvencií a pomocou jazykových prostriedkov a paralingvistickej symboliky artikulujú komunikatívne situácie. Z tohto vyplýva, že sociálny kontext predikuje text. Procesový model jazyka prezentovaný Melroseom, podľa nášho názoru, adekvátne zachytáva vznik komunikatívnej udalosti a jej dynamiku odrážajúcu fluiditu komunikatívnych situácií a tým aj významov. Treba však súčasne povedať, že model môže byť pre učiteľa pomerne komplikovaný, pretože v ňom vystupuje značný počet premenných. Nič nemení na tom fakt, že Melrose ho precízne demonštroval na vybranom texte zo známej série učebníc Strategies (Building Strategies). Je to do určitej miery paradox, pretože zmyslom modelu je pomôcť žiakovi prekonávať prekážky na ceste ku komunikatívnemu osvojovaniu cudzieho jazyka. 20

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe Accounting course program for master students Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe 2 Accounting requires institutional knowledge... 3...but it pays: Lehman Bros. Inc.,

Mehr

elearning 02.07.2004 SIGNAL project Hans Dietmar Jäger 1

elearning 02.07.2004 SIGNAL project Hans Dietmar Jäger 1 elearning The use of new multimedia technologies and the Internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services as well as remote exchange and collaboration. (Commission

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel.

Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist Nele Ströbel. Rough copy for the art project >hardware/software< of the imbenge-dreamhouse artist. Title >hardware/software< This art project reflects different aspects of work and its meaning for human kind in our

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Product 5 IMPAECT Assessment Sheet for Students IMPAECT ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES NAME

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours SPECIMEN MATERIAL A-level GERMAN Paper 2 Writing Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours Materials For this paper you must have: Answer book Instructions Use black ink or black ball-point pen. Answer

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Themen für Seminararbeiten WS 15/16

Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Themen für Seminararbeiten WS 15/16 Institut für nachhaltige Unternehmensführung Themenblock A: 1) Carsharing worldwide - An international Comparison 2) The influence of Carsharing towards other mobility

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm.de 03. 07. 2012 Intelligent Agents Environment Agent Intelligent

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

Review Euroshop 2014

Review Euroshop 2014 Review Euroshop 2014 Schweitzer at EuorShop 2014 Handel nicht nur denken, sondern auch tun und immer wieder Neues wagen, kreieren und kombinieren das war auch diesmal unser Thema an der EuroShop 2014.

Mehr

* Not - Established. postindustrial design. 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste

* Not - Established. postindustrial design. 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste * Not - Established postindustrial design 28. 30.4.16 Basel (CH) Campus der Künste *Not - Established Tagung zum postindustriellen Design 18. 30.4.16 Campus der Künste, Basel Wie gestalten wir gesellschaftliche

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

Mehr

Vormittag. Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock. Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock

Vormittag. Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock. Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock Vormittag Warum gerade Moodle? Ralf Hilgenstock Whats new? Moodle 1.8 und 1.9 André Krüger, Ralf Hilgenstock Moodle als Projektplattform Holger Nauendorff MoOdalis Bildungsprozesse rund um Moodle gestalten

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Bewertungsbogen Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der BAI AIC 2015! Wir sind ständig bemüht, unsere Konferenzreihe zu verbessern

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Case Management for low skilled young people

Case Management for low skilled young people Case Management for low skilled young people c mon14 DSA Oliver Korath c mon17 Barbara Erhart March 2011 März 2011 1 starting situation why c mon14 / c mon17? high number of school drop outs preventive

Mehr

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Standardstufe 6: Interkulturelle kommunikative Kompetenz Lernaufgabe Let s make our school nicer Your task: Let s make our school nicer Imagine the SMV wants to make our school nicer and has asked YOU for your help, because you have learnt a lot about British

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc. PhDr.

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken

Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis. H. Ulrich Hoppe. Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken Support Technologies based on Bi-Modal Network Analysis H. Agenda 1. Network analysis short introduction 2. Supporting the development of virtual organizations 3. Supporting the development of compentences

Mehr

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person?

-Which word (lines 47-52) does tell us that Renia s host brother is a pleasant person? Reading tasks passend zu: Open World 1 Unit 4 (student s book) Through a telescope (p. 26/27): -Renia s exchange trip: richtig falsch unkar? richtig falsch unklar: Renia hat sprachliche Verständnisprobleme.

Mehr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr

Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010. Prof. Dr. Armin Heinzl. Sven Scheibmayr Contemporary Aspects in Information Systems Introduction to the diploma and master seminar in FSS 2010 Chair of Business Administration and Information Systems Prof. Dr. Armin Heinzl Sven Scheibmayr Objective

Mehr

Field Librarianship in den USA

Field Librarianship in den USA Field Librarianship in den USA Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven Vorschau subject librarians field librarians in den USA embedded librarians das amerikanische Hochschulwesen Zukunftsperspektiven

Mehr

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios

Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios Praktikum Entwicklung von Mediensystemen mit ios WS 2011 Prof. Dr. Michael Rohs michael.rohs@ifi.lmu.de MHCI Lab, LMU München Today Heuristische Evaluation vorstellen Aktuellen Stand Software Prototyp

Mehr

Englisch Klasse 7 - Name:

Englisch Klasse 7 - Name: Kompetenzen: Unit 1 give information about sports Fit für Tests und Klassenarbeiten: p.5, ex.2+3 // p.10, ex.12+12 // p.11, ex.15 Trainingsheft Kompetenztest Englisch Klasse 7+8: p.10, ex.5 // p.31 English

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS

ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS ELBA2 ILIAS TOOLS AS SINGLE APPLICATIONS An AAA/Switch cooperative project run by LET, ETH Zurich, and ilub, University of Bern Martin Studer, ilub, University of Bern Julia Kehl, LET, ETH Zurich 1 Contents

Mehr

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben

* Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben * Musterdialog unverändert mit dem Partner einüben Practise the dialogue with your partner by reading it aloud. Read it in different ways. Try to be Read it like Speak - polite and friendly. - a teacher.

Mehr

We are on the road Stützpunkt Nationalteam. Juni 2010

We are on the road Stützpunkt Nationalteam. Juni 2010 We are on the road Stützpunkt Nationalteam Juni 2010 Looking back: EC-Qualification 2nd round in Osijek and Madrid Results Looking back: EC-Qualification 2nd round in Osijek and Madrid Differences in Team

Mehr

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 page Edward Martin, Institut für Anglistik, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 3 German sentence analysed in colour coding;

Mehr

MOVILISE-Beruflich Englisch Sprachkurs mit innovative Techniken für Schiedsrichter - Trainer - Sportler

MOVILISE-Beruflich Englisch Sprachkurs mit innovative Techniken für Schiedsrichter - Trainer - Sportler MOVILISE-Beruflich Englisch Sprachkurs mit innovative Techniken für Schiedsrichter - Trainer - Sportler 2009-1-TR1-LEO05-08709 1 Projektinformationen Titel: MOVILISE-Beruflich Englisch Sprachkurs mit innovative

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Geometrie und Bedeutung: Kap 5

Geometrie und Bedeutung: Kap 5 : Kap 5 21. November 2011 Übersicht Der Begriff des Vektors Ähnlichkeits Distanzfunktionen für Vektoren Skalarprodukt Eukidische Distanz im R n What are vectors I Domininic: Maryl: Dollar Po Euro Yen 6

Mehr

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD

FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD 1 FLIRT ENGLISH DIALOGUE TRANSCRIPT EPISODE FIVE : WELCOME TO MY WORLD AT S GARDEN SHED Wie lange sind sie schon hier? Was? Die Mädels Julie und Nina was meinst du, wie lange sie schon hier sind? Etwa

Mehr

Old People and Culture of Care.

Old People and Culture of Care. Old People and Culture of Care. Palliative and Dementia Care Reflections of a Study Course Elisabeth Wappelshammer Dirk Müller Andreas Heller One Study - Course two Cities two Semesters Berlin Vienna Study

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU

ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST 1 A1-A2 SPRACHNIVEAU Liebe Kundin, lieber Kunde Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Englischkurs im Präsenzunterricht interessieren. Dieser Einstufungstest soll Ihnen dabei

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v.

From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia. Logistik Netzwerk Thüringen e.v. From a Qualification Project to the Foundation of a Logistics Network Thuringia Strengthening the role of Logistics through Corporate Competence Development a pilot project by Bildungswerk der Thüringer

Mehr

The Master of Science Entrepreneurship and SME Management

The Master of Science Entrepreneurship and SME Management The Master of Science Entrepreneurship and SME Management 1 WELCOME! 2 Our Business Faculty focus on SME and Innovation. We are accredited from AQAS. Thus, our Master in SME offers a new and innovative

Mehr

Dr. Franz Heffeter. An Innovative Approach To Vocational Education and Training

Dr. Franz Heffeter. An Innovative Approach To Vocational Education and Training Dr. Franz Heffeter An Innovative Approach To Vocational Education and Training 1 Project Partners Volkshochschule Papenburg ggmbh Koordination, Valorisierung, Untersuchungen zur Fortbildung Tourismusfachwirt/in

Mehr

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings

Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Responsibility and Accountability In Adult Education the unequal siblings Asia-Europe Conference: Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning 29.6.2009 The qualifications of a teacher

Mehr

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel?

Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Teil 4,9 Ich habe mein Handy, aber wo sind meine Schlüssel? Üben wir! Vokabular (I) Fill in each blank with an appropriate word from the new vocabulary: 1. Ich lese jetzt Post von zu Hause. Ich schreibe

Mehr

Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision

Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision Infrastructure as a Service (IaaS) Solutions for Online Game Service Provision Zielsetzung: System Verwendung von Cloud-Systemen für das Hosting von online Spielen (IaaS) Reservieren/Buchen von Resources

Mehr

Personalpronomen und das Verb to be

Personalpronomen und das Verb to be Personalpronomen und das Verb to be Das kann ich hier üben! Das kann ich jetzt! Was Personalpronomen sind und wie man sie verwendet Wie das Verb to be gebildet wird Die Lang- und Kurzformen von to be Verneinung

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense)

Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens (conjugation of verbs in present tense) Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind hierbei die Person und der Numerus

Mehr

Repositioning University Collections as Scientific Infrastructures.

Repositioning University Collections as Scientific Infrastructures. Repositioning University Collections as Scientific Infrastructures. HUMANE Seminar Academic Cultural Heritage: The Crown Jewels of Academia Rome, November 14-16, 2014 Dr. Cornelia Weber Humboldt University

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

DIE INITIATIVE hr_integrate

DIE INITIATIVE hr_integrate hr-integrate.com DIE INITIATIVE hr_integrate GEMEINSAM NEUE WEGE GEHEN hr_integrate ist eine Non Profit-Initiative. Alle, die für hr_integrate arbeiten, tun dies ohne Vergütung. hr_integrate arbeitet eng

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld

Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Weiterbildungskolleg der Stadt Bielefeld Abendrealschule Fachbereich Englisch Frachtstraße 8 33602 Bielefeld Requirements for Entering the First Term in English, Exercises to Prepare Yourself / Anforderungen

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Design-based research in music education

Design-based research in music education Design-based research in music education An approach to interlink research and the development of educational innovation Wilfried Aigner Institute for Music Education University of Music and Performing

Mehr