TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4"

Transkript

1 TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4 GENEL SEKRETERL STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER

2 Derleyen ERB L C HANG R STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER E T M fiubes

3 teknik kitaplar serisi araflt rma ve haz rlama ekibi Erbil C HANG R Hüsniye GÖKART Aygül BALIK Süheyla KILIÇ Sevinç SUBAfiI AÇIKLAMA: Sektörden ald m z bilgiler do rultusunda derledi imiz terimler dizininde; eksikler, farkl tan mlar, hatalar, eklenmesini istedi iniz terimler vb. olabilir. Lütfen, sözkonusu uyar ve düzeltilerinizi TK B E itim fiubesi no'lu faksa yada adresine göndererek yaparm s n z. LET fi M ADRES : stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i D fl Ticaret Kompleksi, Çobançeflme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/ stanbul Tel: / Fax:

4 Önsöz Günümüz dünyas nda sat fl ve pazarlama konusu, yat r m ve üretim süreci kadar önemli hale gelmifltir. Üretti iniz mal veya hizmetin tan t m n yapam yorsan z, al c ya en kestirme ve do ru yoldan ulaflmay baflaramam flsan z, kalite aç s ndan sorunsuz da olsa mal n za al c bulamazs n z. Al c ya ulaflman n en kestirme yollar ndan birisi, kuflkusuz ki, al c n n dilini ve format n kullanabilmektir. hracatç lar m z n, yat r m, üretim, finansman ve pazarlama sorunlar yla yak ndan ilgilenen, sorunlar n çözümü konusunda çaba gösteren Birli imiz, bir yandan da ihracatç lar m z n donan mlar n n zenginlefltirilmesi için programlara ve çal flmalara imza atmaktad r. Birli imiz genel sekreterli i taraf ndan düzenlenen kurslardan e itim seminerlerine, yine bilgilenme amac yla düzenlenen panellerden broflür ve kitaplara kadar, yürütülen tüm çal flmalar, üyelerimizin donan mlar n n art r lmas na yöneliktir. TK B E itim fiubesi taraf ndan derlenen; "Tekstil ve Haz rgiyimde Kullan lan ngilizce-almanca-türkçe Terimler" ad n tafl yan kitap, ihracatç lar m z n çok önemli bir gereksinimini karfl lamaya yöneliktir. Zira, genel içerikli sözlük ve benzeri kaynaklarda sektörümüze yönelik teknik terimlerin tamam n n karfl l klar n bulmak mümkün de ildir. Al c n n-tüketicinin dilini ve format n do ru biçimde kullanmak, iliflki kurulmas n n ilk aya n oluflturmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Çok kullan lan sözcüklerin üç dilden karfl l klar na sözlük dizini içerisinde yer verilmesi çal flman n önemini art rm flt r. Son derece titiz bir u rafl sonucu haz rlanan el kitab dolay s yla eme i geçenleri kutlar, sektörümüze yararl olmas n dilerim. Nuri ARTOK stanbul Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan

5 Önsöz Küreselleflen dünya ekonomisine entegre olmak kaç n lmazd r. Üyelerimizin bireysel çabalar ile olacak bir ifl de ildir. Devletlerin bile güç oluflturmak için bir araya geldi i bir dünya düzeninde bizler bilgi birikimlerimizi birbirimizle paylaflmaya mecburuz. Topyekün birlikte olman n yolu flirketleriyle, fasoncular yla, e itim kurumlar ile ayn dili kullanmaktan geçmektedir. D fl al mlar m zda bizlere sunulan siparifl formlar ndaki teknik terimleri ayn anlay fl ile alg lamak ve mal üretmek tek amac m z oldu undan hareketle; konfeksiyonda kullan lan en çok karfl laflt m z ngilizce / Almanca / Türkçe teknik terimlerin ayr dillerde karfl l klar n içeren bir baflvuru döküman haz rlanm flt r. Haz rgiyim ihracat nda kullan lan formal ve informal terimleri kapsayan ve her geçen gün kapsam geniflletilerek hizmetinize sunulacak olan döküman n fikir babas Say n Mehmet Kumbarac 'ya, döküman n haz rlanmas nda eme i geçen baflta Say n Öznur Mutlu ve ekibine, sektör temsilcisi arkadafllar ma katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Çal flmalar n za katk s olaca ümidi ile... Sayg lar mla, Erbil C HANG R TK B E itim Müdürü

6 çindekiler Türkçe / ngilizce / Almanca Terimler 7-32 ngilizce / Türkçe / Almanca Terimler Almanca / Türkçe / ngilizce Terimler 59-84

7 TÜRKÇE - NG L ZCE - ALMANCA

8 TÜRKÇE NG L ZCE ALMANCA A aç l angular winkelig afinite (boya alabilirlik) affinity Affinität a art lmam fl unbleached ungebleicht a art lmam fl (kasars z) pamuk unbleached cotton ungebleichte Baumwolle a artma bölümü bleachery Bleiche a artma sonras after-bleaching nachbleichen ajur örgülü band ajour ribbon Ajourband ajurlu bitifl ajour hem Ajoursaum ajurlu dikifl, surfile dikifli hemstitch Hohlsaum akordiyon pile harmonica pleat Ziehharmonikafalte akrilik elyaf acrylic fibre Acrylfaser aksesuarlar accessories Zutaten alg lay c sensor Sensor alpaka alpaca Alpaca alt yaka under collar Unterkragen alt n iplik gold thread Goldfaden alt ns kahve rengi gold brown goldbraun ana renk primary colour Hauptfarbe anorak parka Anorak anorak wind jacket Windjacke antistatik antistatic antistatisch anvelop blüz wrap-over blouse Wickelbluse anvelop etek wrapped skirt Wickelrock aplike application Applikation aral k açmak interrupt, to unterbrechen argaç back beam Scherbaum aritmetik orta arithmetic mean Durchschnitt arka astar back lining Rückenfutter arka dikifli back seam Rückennaht arka kenar back edge Rückenkante arka mostra back facing Rückenbesatz arka omuz dikifli back shoulder seam Rückenschulternaht arka orta dikifli centre back seam Rückenmittelnaht arka pile back pleat Rückenfalte arka roba back yoke Rückenpasse arka yaka oyuntusu back neckline Rückenusschnitt arka yan dikifli back side seam Rückenseitennaht arka y rtmaç back vent Rückenschlitz arka yükseklik back height Rückenhöhe arka,s rt back Rücken arkadan bel uzunlu u back waist length Rückenlaenge bis Taille arkaya, geriye do ru backwards rückwärts armürlü dokuma dobby weave Schaftgewebe asetat (sentetik bir kumafl türü) acetate Acetat asetat elyaf acetate fibre Azetatfaser asimetrik asymmetric asymmetrisch asit acid sauer asit boyarmadde acid dyestuff saurer Farbstoff asit geçirmez acid proof säurefest asite dayan kl l k acid resistance Säurebeständigkeit 9

9 ask s z strapless trägerlos asorti assortment Sortiment astar cebi lining pocket Futtertasche astar kumafl lining Futterstoff astarl boyundan ba l kad n blüzü halterline Strick zum Hängen aflç ceketi cook's jacket Kochsjacke aflç flapkas cook's cap Kochsmütze afl nd rma abrade, to abreiben, abscheuern afl n p eskime wear and tear Verschleiss afl nma dayan m abrasion resistance Scheuerfestifkeit afl nma testi abrasion test Scheuerprüfung afl nma testi wear and tear test Verschleissprüfung at k l horse hair Rosshaar atefl geçirmez fireproof feuerfest atk scarf Schal atk weft Schuss atlas, saten sateen Satin av k yafeti hunting wear Jagdbekleidung ayakkab ba shoe lace Schnürsenkel ayar adjustment Einstellung ayarlanabilir adjustable einstellbar ayarlanm fl adjusted eingestellt ayn rengin tonlar n n yan yana oluflu shade Farbschattierung B baby doll baby doll Babydoll bacak uzunlu u leg length Beinlänge ba c k strap Bindeband ba lama weave Bindung bak m ifli maintenance Wartung bak m talimat care label Pflegesymbol bak r cupro Kupfer bale giyisisi ballet clothing Balletbekleidung balen baleen Fischbein balen flerit baleen ribbon Bügelband balerin ete i tutu skirt Ballettrock balya bale Ballen balya presi bale press Ballenpresse bant band Band bant b ça band knife Bandmesser banyo havlusu bath towel Badetuch barkod bar code Barcode basen hip Hüfte basen cebi hip pocket Hüfttasche basen hatt hip line Hüftlinie basen ölçüsü hip size Hüftmass bask aya presser foot Nähfuss (Naehfuss) bask deseni printing design Druckmuster bask dikifli blind stitch Blindstich bask hatas misprint Fehldruck bask makinas printing machine Druckmaschine bask l etiket printed label bedrucktes Etikett bask l kumafl printed fabric bedruckter Stoff 10

10 bafl örtüsü headscarf Kopftuch batik batik Batik battaniye blanket Wolldecke bayan giyim ladies' wear Damen-Oberbekleidung bayan pantalonlu tayyör lady's trouser suit Damen Hosenanzug bayrak bezi bunting Fahnenstoff bayrak, filama, afifl kumafl banner cloth Fahnenstoff baz kal p original pattern Grundschnitt/Originalschnitt baz, temel boyar madde basic dye Grundfarbstoff bebek bedeni baby size Babygrösse bebek giyim babies' wear Babybekleidung bebek kaza baby sweater Babypullover beden size Grösse beden body Körper beden astar body lining Rumpffutter beden etiketi size label Grössenetikett beden ölçüsü body size Körpergrösse bedenden ç kan yaka grown - on collar angeschnittener Kragen bej beige beige bel waist Taille bel bordürü waist border Taillenbordüre bel dikifli waist seam Taillennaht bel geniflli i waist girth Taillenweite bel kufla belly band Bauchgurt bel pensi waist dart Taillenabnaeher bel pilesi waist pleat Bundfalte bel robas waist yoke Sattel bel uzunlu u waist length Taillenlaenge bel yüksekli i waist height Taillenhöhe benekli dotted gepunktet benekli kaplama dot coating Punktbeschichtung bere beret Mütze bermuda bermuda Bermuda bermuda flort short pants leg Bermudashort biçip teyellemek fell, to umsaeumen bikini bikini Bikini bilgisayar destekli tasar m computer aided design (CAD) rechnergestützter Entwurf bir çeflit kal n yünlü kumafl fearnaught Flausch bir ip veya fleritle as lm fl etiket swing label Hängeetikett birit ilik loop (sewing) Schlaufe birlefltirme dikifli assembly seam Schliessnaht bitifl parças end piece Endstück bitmifl ürün finished product Fertigware biye piping Paspel biye binding Einfassung biye fleridi binding tape Einfassband biyeli çal flmak, ba lamak bind, to einfassen, binden blazer blazer Blazer bobin pirn Garnrolle bobin bobbin Spule bobin ipli i bobbin thread Spulenfaden bolero bolero Bolero bordür border Rand 11

11 boru etek pencil skirt (tube skirt) Schlauchrock boya banyosu dye bath Farbbad boya partisi dying batch Farbpartie boyal dyed gefärbt boyal iplik dyed yarn gefaerbtes Garn boyarmadde dyestuff Farbstoff boynuz horn Horn boyun astar neck lining Halsfutter boyun çevresi neck girth Halsumfang boyun hatt, yaka hatt neckline Halslinie boyun ölçüsü neck size Halsgrösse bölme dikifli partition seam Teilungsnaht buhar vapour Dampf buharl ütü steam iron Dampfbügeleisen buklet bouclé Bouclé buklet ipli i bouclé yarn Bouclégarn bükme dayan kl l bending resistance Biegefestigkeit büro giyisisi city suit Stadtkleidung büyük beden large size grosse Grösse büyük beden oversized grosse Gössen büzgü dikifli puckering seam Kräuselnaht (Kraeuselnaht) büzgü makinas gathering machine Kräuselmaschine büzgülü etek gathered skirt angekräuselter Rock büzmek goffer, to kräuseln C cam elyaf glass fibre Glasfaser ceket jacket Jacke, Sakko ceket kolu jacket sleeve Sakkoärmel (Sakkoaermel), Jackenaermel cep pocket Tasche cep a z pocket mouth Tascheneingriff cep dikifli seam pocket Taschennaht cep kapa flap pocket Klappentasche cep kapa pocket-flap Taschenpatte cep pilesi pocket pleat Taschenfalte c rt band velcro fastener Klettbandverschluss Ç çad r tent Zelt çamafl rhane commercial laundry Wäscherei çamafl rhanede y kama laundry treatment Waschbehandlung çan etek bell skirt Glockenrock çap diameter Durchmesser çapa motifli dü me anchor button Ankerknopf çapraz bant cross stripe Querstreifen çapraz dikifl cross stitch Kreuzstich çapraz dimi cross twill Kreuzköper çarp k bacak knock-kneed legs X-Beine çarflafl k bez sheeting Bettuchstoff çeki listesi packing list Packliste çekme kapasitesi absorbing capacity Saugfähigkeit çekme testi shrinkage test Krumpftest /Einlaufstest çentmek carve, to einkerben 12

12 çerçeve frame Rahmen çiçekli motif floral motif Blumenmotif çift bask double print Doppeldruck çift büküm iplik double-twist yarn doppelt gedrehtes Garn çift dokuma double weave Doppelgewebe çift enli double-wide doppeltbreit çift i ne twin needle Doppelnadel çift ilmekli double loop Doppelmasche çift muflon double fleece Doppel-Fleece çift pile double pleat Doppelfalte çift yüzlü dimi double face twill Doppelköper çift yüzlü kumafl double cloth Doppelgewebe çift yüzlü kumafl double-face fabric Doubleface çift zincir dikifli double chain stitch Doppelkettenstich çile hank Strähne çile iplik reel Haspel ç ma dikifli edge stitch Kantigstepperei ç tç t snap fastener Druckknopf çocuk bedeni children's size Kindergrösse çocuk bezi napkin Serviette çocuk bezi diaper Windel çocuk bezi kumafl diaper cloth Windelstoff çocuk giyim children's wear Kinderbekleidung çocuk k yafeti infants' wear Kleinkinderbekleidung çocuk önlü ü pinafore Kinder-/Frauenschürze çocuk tulumu rompers Babystrampler ço altma multi-ply mehrlagig çok küçük mayo tanga Tanga çözgü warp Kette çözgü boyama beam dyeing Kettbaumfärben çözgü ipli i warp yarn Kettgarn çözgü levendi warp beam Kettenbaum çözgülü örme warp knitting Kettenwirkerei çubuk, s r k bar Stange çürümeye karfl dayan kl rot-proof Verfaulungsbestaendig D damasko (ipek kumafl) damask Damast damga bask impression mark (pressing) Abdruck (bügeln) dantel ipli i lace yarn Schpitze-, Häckelgarn dantela, oya ifli lace Spitze dar bo azl bottle neck Rolli dar fitilli kadife narrow-wale corduroy Babycord dayan kl pile fold fast faltenfest dayan kl l k testi durability test Haltbarkeitstest defosuz faultless einwandfrei de ifliklik modification Änderung dekolte décollete Dékolleté, Ausschnitt delik hole Loch delikli dantel air lace Lochspitze delme makinesi drill Bohrer delmek perforate, to lochen dengeleme compensate, to ausgleichen 13

13 denizci gömle i sailor shirt Matrosenhemd denizci süveteri sailor's jumper Seemannspullunder denizci yaka sailor collar Matrosenkragen denye denier Denier depo warehouse Lager depo, stok stock Lagervorrat desen kart web (card) Lochkarte desen raporu weave pattern Raport desen, motif ornament Ornament desen, tasar m pattern design Muster-/Designentwurf deste bundle Bündel destek backing Unterstützung destelemek bundle, to bündeln deve camel Kamel devore kumafl burnt-out (fabric) Ausbrenner dik dimi steep twill Steilköper dik yaka stand-up collar (swan neck) Stehkragen dikifl geniflli i seam width Nahtbreite dikifl görünümü stitch diagram Stichbild dikifl görünüflü seam appearance Nahtbild dikifl kal nl seam thickness Nahtdicke dikifl pay seam allowance Nahtzugabe dikifl s kl stitch density Stichdichte dikifl sonu seam end Nahtende dikifl flablonu stitching jig Nähschablone dikifl uzunlu u seam length Nahtlänge (Nahtlaenge) dikiflsiz kol dolman sleeve angeschnittener Ärmel dimi t will Köper direnç resistance Widerstand dirndl (yöresel bayan elbisesi) dirndl Dirndl dirsek yamas elbow patch Ellbogenfleck d fl giyim eflyas outerwear Oberbekleidung d fl kalça geniflli i extra hip width aussen Hüftweite d fl pile exterior pleat Aussenfalte diyagonal diagonal (on the bias) diagonal (schräg) do al ipek natural silk Naturseide do al lif natural fibre Naturfaser dokuma etiket woven label Stoffetikett Webetikett dokuma hatas weaving fault Webfehler dolgu elyaf batting (padding) Wattierung dolgu malzemesi filling Füllung döner pres carrousel press Karusellpresse döflek mattress Matratze döflemek upholster, to polstern döflemelik kumafl upholstery cloth Polsterstoff drape drape drapieren (in Falten ordnen) duvak bridal veil Brautschleier dü me button Knopf dü me deli i destekleyici iplik gimp yarn Gimpengarn dü me mesafesi button distance Knopfabstand dü meli kapama button fastening Knopfverschluss düz flat flach düz dü me flat button Flachknopf 14

14 düz dokuma plain weave Leinwandbindung düz, sade plain einfarbig, flach, eben düzenlemek arrange, to arrangieren, veranstalten düzine dozen Dutzend E e imli cep slanted pocket Eingriffstasche ek, ilave enclosure Anlage ekose plaid kariert ekoseli kumafl tartan Karostoff ekoseli, kareli checkered karriert ekrü ecru ecru ekzotik exotic exotisch el makas hand knife Handmesser el örgü ipli i hand knitting yarn Handstrickgarn el örgü makinesi hand knitting machine Handstrickmaschine el örgüsü handweaving Handgewebe elastan elastane Elasthan elastik iplik elastic yarn elastisches Garn elbise ask s hanger loop Aufhänger elbise ask s clothes hanger Kleiderbügel elbise astar suit lining Keiderfutter, Anzugsfutter elbise kumafl dress fabric Kleiderstoff elbise torbas clothing bag Bekleidungsüberzug elbisede petek büzgü yapmak smock, to smoken elbiselerin as ld stand clothing rack Kleiderständer elbiseyi biye ile süslemek pipe, to paspelieren elcik glider Schieber eldiven glove Handschuh elementar iplik elementary filament Grundfaden elle yap lan manual manual, mit der Hand gemacht elsanat handycraft Handwerk elyaf fibre Faser elyaf boyama fibre dyed fasergefaerbt elyaf kar fl m fibre blend Fasermischung elyaf uzunlu u fibre length Faserlaenge emniyet dikifli safety stitch Sicherheitsnaht en, genifllik width Weite endüstriyel dikifl makinesi industrial sewing machine Industrienähmaschine (Industrienaehmaschine) endüstriyel iplik industrial yarn Industriegarn endüstriyel kumafl industrial fabric Industriegewebe enine kesim cut crosswise, to querschneiden enson moday izleyen trendy modisch ergonomik ergonomic ergonomisch erime noktas melting point Schmelzpunkt erke e ait masculine männlich erkek atk s men's shawl Herrenschal erkek çocuk bedeni boys' size Knabengrösse erkek çorab sock Socke erkek haz r giyimi men's ready-to-wear Herrenkonfektion erkek kumafl men's fabric Herrenstoff erkek modas men's fashion Herrenmode 15

15 erkek ölçüsü men's size Herrengrösse erkek tak m elbise men's suit Herrenanzug erkek ve difli kopça hook and eye Haken und Öse esnek flerit elastic band Gummiband esneklik flexibility Biegsamkeit eflofman üstü sweatshirt Sweatshirt etek astar skirt lining Rockfutter etek kumafl skirt fabric Rockstoff etek parçalar skirt panels Rockbahnen etek pilesi skirt pleat Rockfalte etek ucu hem Saum etek ucu dikifli hem stitch Saumstich etek ucu geniflli i hem width Saumweite etek uzunlu u skirt length Rocklänge (Rocklaenge) etek y rtmac skirt vent Rockschlitz etiket label (sticker) Etikett etiket bask makinesi label-printing machine Etikettendruckmaschine etiket kenar label edge Etikettenrand etiketleme labelling Etikettierung etol, flal stole Stola F fabrika müdürü plant manager Betriebsleiter fantezi artikel fancy article Mode artikel fantezi kenar fancy edge Zierleiste fantezi örgü fancy braid Zierband fermuar zip fastener Reissverschluss fermuar stopu zipper stop Reissverschlusstopper fermuar sürgüsü zip slider Reissverschlussschieber fermuar uzunlu u zip length Reissverschlusslänge (Reissverschlusslaenge) fikse edilmifl iplik fixing yarn Fixiertes Garn filama, afifl banner Fahne filament flament Filament file, a örgü net Netz filofl (bükülmemifl iplik, tüylü, havl, floret silk Florettseide ham ibriflim) f rça brush Bürste f rçalamak brush, to bürsten fire cloth waste Stoffabfall f rf r frill Rüsche fiyat indirmek mark down, to Preis reduzieren flanel, fanila kumafl flannel Flanell flok flock Flocke folklor giyisisi folklore costume Tracht folyo foil Folie fonksiyon function Funktion fonksiyon test aleti function tester Funktionsprüfgerät form, flekil shape Form fotosel photo cell Fotozelle frak full dress suit (dress jacket) Frack frak gömle i dress shirt Frackhemd frak yele i dress suit vest Frackweste 16

16 fuar exhibition Fachmesse fular sash (scarf) Halstuch, Kopftuch G gabardin gaberdine Gabardine garanti guarantee Garantie gardrop wardrobe Garderobe gaze dokuma leno weave Gazebindung gazi (üst dikifl) topstitched abgesteppt gece blüzü evening blouse Abendbluse gece ceketi evening coat Abendmantel gece elbisesi evening dress (night dress) Abendkleid gece giysisi evening wear Abendkleidung gece giysisi nightwear Nachtbekleidung gecelik night gown Nachthemd geçifl sezonu transition season Übergangssaison gelinlik wedding gown (bridal gown) Brautkleid genç (13-19 yafl aras ) teenager Teenager genifl kenarl gemici flapkas southwester Matrosenmütze geniflletmek widen, to erweitern geniflletmek enlargement Erweiterung geyc gauge Feinheit giyinmek dress, to sich anziehen giyisi koruyucusu garment cover Kleiderhülle giyisi, elbise garment Kleidungsstück gizlemek conceal, to verdecken gizli dü me mostras concealed button facing verdeckte Knopfleiste gizli kapama concealed closure verdeckter Verschluss goblen gobelin Gobelin golf pantalonu knickerbocker Golfhose golf pile golf pleat Golffalte gö üs cebi breast pocket Brusttasche gö üs çevresi (bayan) breast girth (female) Brustumfang (Damen) gö üs çevresi (erkek) chest girth (male) Brustumfang (maennlich) gö üs dikifli breast seam Brustnaht gö üs geniflli i chest width Oberweite gö üs hatt breast line Brustlinie gö üs pensi breast dart Brustabnäher gö üs (bayan) breast (female) Brust (Damen) gömle in önü shirt front Vorderteil Hemd gömlek yakas shirt collar Hemdkragen gömlek (kolsuz) shirt (sleeveless) Hemd ohne Aermel görünüm appearance Aussehen gözenekli porous porös grafik desen graphic patterns graphisches Muster H hafif bol elbise toz bezi duster (garment) Staublappen haki khaki khaki hakiki genuine echt hal carpet Teppich hal ipli i carpet yarn Teppichgarn ham madde raw material Rohstoff 17

17 hamile giyisisi maternity wear Umstandsware harflerden oluflan desen monogram Monogramm harici depolama external storage externe Lagerung hastane giyisisi hospital clothing Krankenhauskleidung hata, defo fault Fehler hatal dikifl faulty seam fehlerhafte Naht haute couture high fashion Haute Couture hav çözgüsü pile warp Florkette hav, tüy pile Flor hava geçirgenli i air permeability Luftdurchlässigkeit hava jetli dokuma air-jet weaving Luftdüsenwebmaschine hava s zd rmaz air-tight luftdicht hava yast air cushion Luftkissen havaya dayan kl weather proof wetterfest havl iplik pile thread Florfaden havlu dokuma towel weave Frottierbindung havlu ipli i frotté yarn Frotiergarn haz rgiyim imalatç s clothing manufacturer Bekleidungshersteller I l k lukewarm lauwarm s geçirmez heat-proof hitzebeständig s izolasyonu heat insulating Waermeisolation s ya duyarl heat sensitive hitzeempfindlich s yla yap flt rmak fuse, to aufbügeln slak wet nass fl k hasl light fastness Lichtechtheit iç bacak inside leg Schritt (Hose) iç cep inside pocket Innentasche iç paça dikifli inside leg seam Schrittnaht iç pile pleat inside Faltenuntertritt iç slip inner brief Innenslip içi bofl elyaf hollow fibre Hohlfaser içine ilave edilen inset Einsatz içine ilave edilen insert Einsatzstück i ne aral needle space Nadelraum i ne deli i needle eye Nadelöhr i ne numaras needle gauge Feinheit i ne numaras needle size Nadelnummer i ne yata needle plate Nadelbett i neleme ile oluflan keçe needle felt Nadelfilz i nenin k r lmas needle breakage Nadelbruch iki iplik double-knit fabric zweifaediger Jersey ilaveten additional zusätzlich ilik button-hole Knopfloch ilik dikifli button-hole stitch Knopflochstich ilikçi looper Greifer ilmek loop (knitting) Masche ilmek sayma aleti stitch counter (knit) Maschenzähler imal etmek manufacture, to fertigen, herstellen imitasyon kürk fur imitation Pelzimitation 18

18 ince slim schlank ince tül gauze Gaze ince yünlü kumafl serge Serge indigo indigo Indigo ipek silk Seide ipek parlakl silky lustre Seidenglanz iplik yarn Garn iplik ayak sarma neck wrapping Stiel umwickeln iplik boyama yarn dyed garngefärbt (garngefaerbt) iplik bükümü yarn twist Garndrehung iplik çöpü (art klar ) yarn waste Garnabfall iplik gerginli i yarn tension Garnspannung iplik kopmas thread brake Fadenbruch iplik tutucusu thread clip Fadenklemme iplik uzunlu u yarn length Garnlaenge iskoç etek kilt Kilt ifllemek process, to bearbeiten ifl eldiveni industrial glove Arbeitshandschuh J jakarl dokuma tezgah jacquard loom Jacquard-Webmaschine jakarl kumafl jacquard fabric Jacquardgewebe jakarl örgü jacquard knit Jacquardgestrick jarse jersey Jersey jartiyer garter Strumpfhalter jimnastik giysisi gym clothes Turnkleidung jüpon petticoat Unterrock jüt (hint keneviri) jute Jute K kaba kumafl coarse fabric grober Stoff kaba kumafl kaba rough grob kaba yün coarse wool Grobwolle kabarc k efekti blister effect Blaescheneffekt kabar k, plastik mouldable plastisch kabar k etek riding skirt Bauschrock kabar k kol, karpuz kol puff sleeve Puffärmel (Puffaermel) kabartma emboss, to bossieren kaçmaz (örgüde ve çorapta) run resistant maschenlauffest kademeli etek tapered skirt Stufenrock kadife velvet Samt kadife pantalon cord trousers Cordhose kad n çorab lady's stocking Damenstrumpf kadin çorab hosiery Strumpfware kad n iç çamafl r danteli lingerie lace Wäschespitze kad n iç çamafl r kurdelesi lingerie ribbon Wäscheband kad n iç çamafl r women's underwear Damenunterwäsche kad na mahsus feminine feminin ka t paper Papier kal c pile permanent pleats Plissé kal n yün kumafl duffel grober Wollstoff kal p ka d pattern paper Schnittbildpapier kal p yerlefltirme pattern placing Schnittplatzierung 19

19 kalite quality Qualität (Qualitaet) kalite güvence quality assurance Qualitätssteigerung (Qualitaetssicherung) kalite kontrol quality control Qualitätskontrolle (Qualitaetskontrolle) kalite numunesi quality sample Qualitätmuster (Qualitaetsmuster) kalite sertifikas quality certificate Qualitätszeugnis (Qualitaetszeugnis/- zertifikat) kalite simgesi quality mark Güteauszeichnung kamgarn iplik worsted yarn Kammgarn kamgarn kumafl worsted cloth Kammgarnstoff kam fl reed Ried kanca, erkek kopça hook Haken kancal dokuma tezgah gripper loom Greiferwebmaschine kanvas (çad r bezi) canvas Kanvas, Segeltuch kapal pile closed pleat geschlossene Falte kapatmak close, to schliessen kapitone quilting steppen kapitone pamuk quilted cotton gesteppte Baumwolle kaplama coating Beschichtung kapsamak contain, to enthalten kapflon hood Kapuze karde iplik carded yarn kardiertes Garn kar n pensi abdominal dart (belly dart) Bauchabnäher kar fl ml kumafllar companion fabrics Mehrfaserstoff karton cardboard Karton kasket kepi Käppi, Kappe kaflmir cashmere Kaschmir kat layer (fabric) Lage kauçuk, lastik rubber Gummi kavis arch Bogen kavisli dikifl arched seam gewölbte Naht kayak giysisi ski suit Skianzug kaygan yapmak lubricate, to (textile) schlüpfrig machen kay k yaka boat neck ovaler Halsausschnitt kay fl v-belt Keilriemen kaynamak boil,to kochen kaytan ipli i cord yarn Kordelgarn kazak slipover Überzieher keçe felt Fliz keçelenme felting Verfilzung keçeli kumafl çekme pay felting shrinkage Verfilzungskrumpf keçi derisi kid Ziegenleder keçi yünü (angora) angora wool (goat) Angorawolle kelebek kol butterfly sleeve Schmetterlingsärmel kemer belt Gürtel kemer dikifli waistband seam Bundnaht kemer geniflli i waistband width Bundweite kemer köprüsü belt loop Gürtelschlaufe kemer tokas buckle Gürtelschnalle kenar edge Kante kenar dikifl otomat contour stitcher (automatic) Konturennähautomat kenar dikifli seam margin Kantennaht kenar katlamak fold edge, to kantenumbuggen kenar flerit galoon Bordüre 20

20 kenar n kertikli kesmek pink, to auszacken kendinden k v rma pervaz grown - on facing angeschnittener Besatz kenevir, kendir hemp Hanf kertikli makas pinking scissors Auszackschere Kese washing glove Waschlappen kesikli elyaf staple fibre Stapelfaser kesim kenar edge cut Schnittkante kesintisiz ifllem continuous process Kontinueverfahren keten linen Leinen keten ipli i linen yarn Leinengarn k lavuz delik guiding eye Führungsöse k ldan yap lm fl sert bir kumafl hair cloth Rosshaargewebe k l f sheath Bezug kimono kimono Kimono k rk m yünü virgin wool Schurwolle kirlenmeye dayan kl soil resistant schmutzabweisend k sa kad n flortu hotpants Hotpants k fll k kumafl winter cloth Winterstoff k fll k palto winter coat Wintermantel k v rma kenar edge turned umgelegte Kante k v rma pile tuck pleat Falte k v rmak, bükmek bend, to biegen k z çocuk giyisisi girls' wear Mädchen-Bekleidung klapa yaka lapel collar Reverskragen klapas z without lapel reverslos klor elyaf chlor fibre Chlorfaser klora dayan kl fast to chlorine chlorecht klorlu a artma chlorine bleach Chlorbleiche klofl etek flared skirt ausgestellter Rock kokteyl elbisesi cocktail dress Cocktailkleid kokusuz odourless geruchslos kol arm Arm kol sleeve Ärmel (Aermel) kol ask s sleeve tab Ärmelfish (Aermelaufhaenger) kol astar sleeve lining Ärmelfutter (Aermelfutter) kol bombesi sleeve head Ärmelkugel (Aermelkugel) kol dikifli sleeve seam Ärmelnaht (Aermelnaht) kol dü mesi sleeve button Ärmelknopf (Aermelknopf) kol evi çap armhole diameter Armlochdurchmesser kol evi dikifli armhole seam Armlochnaht kol evi pervaz armhole facing Armlochbesatz kol oyuntusu sleeve hole (armhole) Armloch kol ucu, kol a z sleeve hem Ärmelsaum (Aermelsaum) kol uzunlu u sleeve length Ärmellänge (Aermellaenge) kolsuz sleeveless ärmellos (aermellos) konfeksiyon apparel Kleidung konfeksiyon endüstrisi apparel industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon sanayi clothing industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon tafl mac l apparel transport Kleidertransport konik conical konisch konik bobin cone Kone konteyner container Container konvertör converter Umwandler 21

21 kopanaki, karo danteli bobbin lace Klöppelspitze korsaj (kad n yele i) bodice (corsage) Mieder korse corset Korsett korse foundation garment Miederwaren koruyucu giysi protective wear Schutzkleidung kostüm ete i costume skirt Kostümrock koflu giyisisi jogging suit Jogginganzug kot jean Jeans kot kumafl denim Denim kota (kontenjan) quota (contingent) Quote (Kontingent) koyu dark dunkel koyun postu sheepskin Schafsfell köpük foam Schaumstoff kör blunt stumpf köylü ifl elbisesi peasants' smock Bauernkittel kravat necktie Krawatte kravat astar tie lining Krawattenfutter kravat kumafl tie fabric Krawattenstoff kullan m k lavuzu directions for use Gebrauchsanweisung kullan m testi wearer test Trageprobe kumafl cloth Stoff kumafl stripe Streifenstoff kumafl art remnant Rest kumafl art klar yla yap lan fley patching work Patchwork kumafl afl nmas chafe mark Scheuerstelle kumafl deposu fabric storage Stofflager kumafl geniflli i cloth width (fabric width) Stoffbreite kumafl gerginli i cloth tension Stoffspannung kumafl kal nl cloth thickness Stoffdicke kumafl kapl dü me fabric covered button stoffbezogener Knopf kumafl k lavuzu cloth guide Stoffführer kumafl kontrolü cloth inspection Warenschau kumafl leventi cloth beam Weberbaum kumafl seçimi fabric choice Stoffwahl kumafl tuflesi cloth handle Warengriff kumafl ve trikotaj topu piece goods Meterware kumafl n ters yüzü cloth back linke Seite kup bedeni cup size Körbchengrösse kurflun lead Blei kuru dry trocken kuru buhar dry steam trockener Dampf kuru temizleme yapmak dry-clean, to chemisch reinigen kurutma kabini cabinet dryer Trockenschrank kurutma makinas drying machine Trockenmaschine kurutma makinas tumbler dryer Waeschetrockner kufl gözü eyelet Öse kuflak abdominal belt (cummerband) Bauchbinde kuflak / çevre girth Hüftumfang Gurt / Umfang kuzu derisi lambskin Lammfell kuzu yünü lambswool Lammwolle küçük beden small size kleine Grösse küçük cep small pocket kleine Tasche küçültmek lessen, to verkleinern 22

OEKO-TEX Einkaufsführer OEKO-TEX Buying Guide

OEKO-TEX Einkaufsführer OEKO-TEX Buying Guide OEKO-TEX - Internationale Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX

Mehr

OEKO-TEX Buying Guide OEKO-TEX Einkaufsführer

OEKO-TEX Buying Guide OEKO-TEX Einkaufsführer OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX - Internationale Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie OEKO-TEX

Mehr

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear Kühl bleiben, wenn es heiß wird Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit erleichtern. Bekleidung, die atmet

Mehr

Sweatshirts. Wenn Sie uns Artikel Nr. Liefermenge, Aufdruck und Größe bekannt geben,erhalten Sie umgehend individuelles Angebot.

Sweatshirts. Wenn Sie uns Artikel Nr. Liefermenge, Aufdruck und Größe bekannt geben,erhalten Sie umgehend individuelles Angebot. Sweater & Pullover Adalbert Stifter Straße 42, 9500 Villach, Austria T +43 4242 24269-0, F +43 4242 24269-22 E office@druckboerse.at, I www.druckboerse.at 621380 New Lightweight Raglan Sweat Lightweight

Mehr

T-Shirt Ladies Bianco

T-Shirt Ladies Bianco Collezione T-Shirt Ladies Bianco Cleanes, tailliert geschnittenes V-Neck Shirt mit Tricolore Stick am Ärmel, Tricolore Necktape, Fiat Stick auf der Front und 1899 Print mit Flaggen- Applikation im Nacken.

Mehr

INHALT CONTENT CORPORATE WEAR PREMIUM...4 21 MODERN...22 29 CORPORATE WEAR. BASIC...36 43 Das neue BASIC...44 51 OUTDOOR...52 53 HEMDEN BLUSEN...

INHALT CONTENT CORPORATE WEAR PREMIUM...4 21 MODERN...22 29 CORPORATE WEAR. BASIC...36 43 Das neue BASIC...44 51 OUTDOOR...52 53 HEMDEN BLUSEN... CORPORATE WEAR 2013 2014 KÖRPERMASSTABELLE BODY SIZE TABLE INHALT CONTENT CORPORATE WEAR Business Kleidung, die passt: zu Ihrem Unternehmen, zu jedem Ihrer Mitarbeiter, zu jedem Klima und zu jedem Einsatz.

Mehr

Pullover & Strickwaren 360-367. W720 W723 W724 Seite 362/363

Pullover & Strickwaren 360-367. W720 W723 W724 Seite 362/363 Pullover & Strickwaren 360-367 W720 W723 W724 Seite 362/363 360 Z710 R-710M-0 XXS, XS, 275 g/m² V-Neck Knitted Pullover French Russell Collection Z710F R-710F-0 XXS, XS, 275 g/m² Ladies V-Neck Knitted

Mehr

WORK. JN 922 Men s Polo Pocket. JN 920 Men s Round-T Pocket

WORK. JN 922 Men s Polo Pocket. JN 920 Men s Round-T Pocket WORK JN 922 Men s Polo Pocket WORK - Klassisches Poloshirt mit Brusttasche - Feine Piqué-Struktur - Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen - Gestrickter Polokragen und Armbündchen - Doppelnähte an Schultern

Mehr

Trends. Katalog Herbst - Winter

Trends. Katalog Herbst - Winter Trends Katalog Herbst - Winter 20 16 inhalt MÄDCHEN Seite 4-23 Ober- und Unterteile für Mädchen in angesagten Styles, erhältlich in den Größen 128 bis 176 JUNGS Seite 22-37 Lässige Ober- und Unterteile

Mehr

DTB-Warengruppenschlüssel

DTB-Warengruppenschlüssel DTB-Warengruppenschlüssel Hauptbereich Bekleidung Kinder: 10 Mantel (alle) 12 Anzug 0 Kn-Anzug 2 Mä-Anzug 3 Einteiler, Overall 5 Kommunionanzug 7 festl. Anzug 8 Trachtenanzug (Overall) 13 Kostüm 0 Kostüm

Mehr

Kapitel Drei, Teil Sechs

Kapitel Drei, Teil Sechs Deutsch Zusammen Kapitel Drei Wetter und Kleidung Teil 3,6 Kleider machen Leute. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Teil 3,1 Teil 3,2 Teil 3,3 Teil 3,4 Teil 3,5 Teil 3,6 Teil 3,7 Teil 3,8 Teil 3,9 Teil 3,10

Mehr

New Lady-Fit Valueweight T

New Lady-Fit Valueweight T New Lady-Fit Valueweight T Marke: Fruit of the Loom Art. Nr.: F288N Länger geschnitten Weiterer, femininer Kragen, gleichfarbig eingefasst Feminine Passform mit Seitennähten Baumwolle/Lycra Rippstrick

Mehr

* Werbeartikel * Textilien* Service* Vertrieb * Oktoberfestival der Schnäppchen PF - 34210331. HOODED SW FLATLOCK Orange S

* Werbeartikel * Textilien* Service* Vertrieb * Oktoberfestival der Schnäppchen PF - 34210331. HOODED SW FLATLOCK Orange S PF - 34210331 HOODED SW FLATLOCK Orange S Artikelbeschreibung : Trendiger Kapuzensweater kontrastfarbige "Flatlock" Nähte Ton in Ton Kordel Kapuze gefüttert, mit kontrastfarbigem Tape YKK Reissverschluss

Mehr

Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44. www.promo-design.dk OCEAN KIDS. Ocean Rainwear Danish Quality Since 1958

Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44. www.promo-design.dk OCEAN KIDS. Ocean Rainwear Danish Quality Since 1958 OCEAN KIDS Ocean Rainwear Danish Quality Since 1958 1 60-781 60-771 60-781 2 Soft Shell With windstop / Mit Windstopp Girls 60-771 Model/Modell Boys & Girls 60-781 Colours/Farben Sizes/Größen 60-771 Light

Mehr

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments Der perfekte Schutz vor Hitze und Flammen Wenn es bei der Arbeit heiß hergeht und die Funken sprühen, kommt der Schutzkleidung eine entscheidende Bedeutung zu. Mit der PLANAM Spezialkollektion sind Sie

Mehr

MERCHANDISING WERBEMITTEL

MERCHANDISING WERBEMITTEL MERCHANDISING WERBEMITTEL D GB INHALT CONTENT TExTILIEN TExTILES... 04 CREATE YOUR OWN SHIRT... 08 STREUARTIKEL PROmOTIONAL GIFTS... 18 BÜROARTIKEL OFFICE ARTICLES... 22 GESTALTE DEIN ROLL-UP DESIGN YOUR

Mehr

Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts

Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts Ab sofort kann auch der Mittelstand mit individueller CI Kleidung versorgt werden......denn wir bieten Ihnen schon ab 100 Stück einzigartige Sonderanfertigungen

Mehr

Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik

Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik Kapitel 62 Kleidung und Bekleidungszubehör, ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken Ausgabe 2016 Statistisches Bundesamt XI 62 Kapitel 62 Kleidung und Bekleidungszubehör,

Mehr

Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik

Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik Kapitel 61 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken Ausgabe 2016 Statistisches Bundesamt XI 61 Kapitel 61 Kleidung und Bekleidungszubehör,

Mehr

DICOTA business in motion

DICOTA business in motion DICOTA manufactures top-quality computer cases. The wide product range meets the most diverse customer wishes with selected, finely designed cases which specially protect and transport your Notebook. www.dicota.com

Mehr

Kategorienschema 2016 Textilwaren und Bekleidung

Kategorienschema 2016 Textilwaren und Bekleidung Kategorienschema 2016 Textilwaren und Bekleidung Kategorienschema 2016 2 Kategorienschema Textilwaren und Bekleidung 2016 1 / Kilo 00100 Garne aus Baumwolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf

Mehr

BUSINESS. Rüdiger s Welt Katalog 2016. 02244-903366 info@weiel.de www.ruedigers-shop.de. Rüdiger s Welt Siegburger Str. 4 53639 Königswinter

BUSINESS. Rüdiger s Welt Katalog 2016. 02244-903366 info@weiel.de www.ruedigers-shop.de. Rüdiger s Welt Siegburger Str. 4 53639 Königswinter Rüdiger s Welt Katalog 2016 Ihre Nr.1 im Rhein-Sieg Kreis für Beflockungen Beflockung Banner Aufkleber Digitaldruck Gravur Grafikstudio BUSINESS Rüdiger s Welt Siegburger Str. 4 53639 Königswinter 02244-903366

Mehr

FO(U)R LEBANON SAMMLUNG 11. JUNI General info at Facebook: Basel Hilft Mit, YouTube: Basel BHM

FO(U)R LEBANON SAMMLUNG 11. JUNI General info at  Facebook: Basel Hilft Mit, YouTube: Basel BHM FO(U)R LEBANON SAMMELLISTE BASEL HILFT MIT SAMMLUNG 11. JUNI 2016 ZIEGELHOF-AREAL, AN DER RAMPE, GERBERSTRASSE 4, 4410 LIESTAL ERWÜNSCHT/BENÖTIGT Schlafsäcke Frotteetücher/ Badetücher Bettwäsche Windeln

Mehr

Businesskollektion. Produkt- und Bestellinformation. Business Collection. Product and Ordering Guide.

Businesskollektion. Produkt- und Bestellinformation. Business Collection. Product and Ordering Guide. BMW Produktinformation Businesskollektion Freude am Fahren Führungskreis Marketing Verkauf Neue Automobile Businesskollektion. Produkt- und Bestellinformation. Business Collection. Product and Ordering

Mehr

CORPORATE FASHION 1/1 Arm/sleeves /2 Arm/sleeves /I

CORPORATE FASHION 1/1 Arm/sleeves /2 Arm/sleeves /I www.eterna.de CORPORATE FASHION 1/1 Arm/sleeves 01.01.2015-30.06.2015 1/2 Arm/sleeves 01.02.2015-30.06.2015 2015/I MODERN FIT Die moderne, schlanke Schnittführung the shirt with a contemporary cut SLIM

Mehr

Kleidung - 1. Jacques Poitou 2001.

Kleidung - 1. Jacques Poitou 2001. Kleidung - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hose Jeans Hose Hose Hose Hose Hemd Rock Hose T-Shirt Hose Pulli T-Shirt T-Shirt Rock Pulli Hose Hose Pulli Sweatshirt Hemd Sweatshirt Pullover Sweatshirt Pullover

Mehr

Festliche. Shirt collection

Festliche. Shirt collection Lagerprogramm Stock Service Festliche Hemden Shirt collection www.wilvorst.de Slim Line Smokinghemd Dress Shirt MODELL 0393 MODELL 0301 wie Modell like model 0393 Art. 470003/80 0393 0301 Art. 470003/90

Mehr

C O R P O R A T E F A S H I O N NOS N E V E R O U T O F S T O C K. N o 03

C O R P O R A T E F A S H I O N NOS N E V E R O U T O F S T O C K. N o 03 C O R P O R A T E F A S H I O N NOS N E V E R O U T O F S T O C K N o 03 Perfekt gekleidet durch den Businessalltag in Hemden und Blusen von OLYMP Gut gekleidet fühlen wir uns attraktiv und selbstsicher

Mehr

WERBEMITTELKATALOG Advertising material

WERBEMITTELKATALOG Advertising material Streuartikel Version 2013 Poster Bekleidung WERBEMITTELKATALOG Advertising material Arbeitskleidung AUSTRIA Streuartikel 2-Wege Reißverschlusshauptfach, 2-Wege-Reißverschlussvortasche, Reißverschlusstasche

Mehr

DTB-Warengruppenschlüssel

DTB-Warengruppenschlüssel DTB-Warengruppenschlüssel Hauptbereich Bekleidung Damen: 10 Mantel 0 Wolle 1 Popeline 3 Pelz 8 Trachten (Webpelz, Lederimit., Capes) 12 Anzug 0 Anzug (incl. Leder) 2 Coordinate Hose 3 Einteiler, Overall

Mehr

THE BE ONE One O One

THE BE ONE One O One THE BE ONE One O One BUSINESS LOOK - WOMEN Outfit - Business woman Art. Nr.: 20001 Preis/ price: 218 (183,19 ) Kleid / Dress Art. Nr.: 20002 Preis/ price: 100 (84,03 ) 2% Elasthan (spandex), 64% Polyester

Mehr

deutsch english Fashion for your profession BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear

deutsch english Fashion for your profession BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear deutsch english Fashion for your profession BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear Natürlich gut und sicher angezogen BW 290 Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m².

Mehr

TOWELS & BATHROBES FOR HOTELS, RESORTS AND SPA H H H

TOWELS & BATHROBES FOR HOTELS, RESORTS AND SPA H H H TOWELS & BATROBES FOR OTELS, RESORTS AND SPA 1 1 KAILUA Walkfrottier, 100% Cotton, 420 g/m², 450 g/m², 480 g/m², 550 g/m², 600 g/m² Waschhandschuh Seiftuch Gästetuch andtuch Duschtuch Badetuch Saunatuch

Mehr

So machen Sie Eindruck:

So machen Sie Eindruck: Business Wear So machen Sie Eindruck: Mit unseren klassischen Hemden und Hosen liefern Sie die perfekte seriöse Vorstellung. Hohe Qualität und der feine Schnitt garantieren Ihnen anerkennende Blicke in

Mehr

Band verstellbar! Druckknöpfe oder Schieber?

Band verstellbar! Druckknöpfe oder Schieber? Band verstellbar! Druckknöpfe oder Schieber? Adjustable ties! Press studs or slides? Mit Schlitz? Aber wie lang? With slit? How long? Vielleicht eine Stickerei? Perhaps some embroidery abgesetzte Paspel

Mehr

Baumwoll / Hanf Mix - Pigment Dye - 76% kba Baumwolle / 24% Hanf

Baumwoll / Hanf Mix - Pigment Dye - 76% kba Baumwolle / 24% Hanf Frühling / Sommer 2013 1 [9] Baumwoll / Hanf Mix - Pigment Dye - 76% kba Baumwolle / 24% Hanf 111500 Kleid ärmellos 113305 Tunika-Bluse, 1/2 Arm 106025 Bundfaltenhose 113300 Bluse m. Kragen, kurzarm, aufgesetzte

Mehr

TexTildruck PreiSliSTe 2010

TexTildruck PreiSliSTe 2010 Textildruck PREISLISTE 2010 Basic-Cotton ist ein Qualitätserzeugnis aus 100% gekämmter, enzymgewaschener Baumwolle in Single Jersey-Qualität g/m2. Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, und Lycra-Bündchen,

Mehr

Golden Edition clothing & Accessories

Golden Edition clothing & Accessories Golden Edition clothing & Accessories Herzlich Willkommen in der Welt der MVB Promotion Textile Company! Welcome to the world of the MVB Promotion and Textile Company! Qualität und Service sind uns wichtig

Mehr

Bahia. Material / Material. Stoffart / Fabric type. Brandschutznorm nach EN 1021 Teil 1 erfüllt. Conforms to fi re protection standard EN 1021 part 1.

Bahia. Material / Material. Stoffart / Fabric type. Brandschutznorm nach EN 1021 Teil 1 erfüllt. Conforms to fi re protection standard EN 1021 part 1. STOFFE FABRICS Bahia 73% Schurwolle / Pure new wool 16% Polyester / Polyester 11% Baumwolle / Cotton Flachgewebe / Flat woven fabric Scheuertouren / Martindale cycles 30.000 Martindale Lichtechtheit /

Mehr

Golden Edition clothing & Accessories 2010

Golden Edition clothing & Accessories 2010 Golden Edition clothing & Accessories 2010 Inhalt / Content: T-Shirt Men 155.55 4 T-Shirt Men 190.55 5 T-Shirt Kids 190.55 6 T-Shirt Women Roundneck 130.55 7 T-Shirt Women V-Neck 131.55 8 Polo-Shirt Men

Mehr

40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04

40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04 40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04 Per chi lo stile ama anche indossarlo Stylish People love w ri g t Exklusives Herren-Jackett mit Fleece-Ärmeln Exclusive men s jacket with fleece

Mehr

LANA GROSSA Modell des Monats Mai Model of the month May 2011

LANA GROSSA Modell des Monats Mai Model of the month May 2011 Das Modell des Monats Modell 60, Filati Journal 41 PULLI MIT BOGENRÄNDERN Secondo Größe 36/38 (40/42 44/46) Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich.

Mehr

EXACTA HENKELANBRINGER AUTOMATIC HANDLE APPLYING MACHINE

EXACTA HENKELANBRINGER AUTOMATIC HANDLE APPLYING MACHINE EXACTA HENKELANBRINGER AUTOMATIC HANDLE APPLYING MACHINE EXACTA LAYOUTS HENKELANBRINGER Die vollautomatischen Henkelanbringer von b&w solutions können in der Getränke-, Lebensmittel- und Papierindustrie

Mehr

RCD Shortsleeve Jersey

RCD Shortsleeve Jersey RCD Shortsleeve Jersey Art.-Nr. 400329 Farbe hotred/black Style Unisex. Front Reißverschluß mit Zipguard und Logo Zip Rückentasche mit Logo Zip Allover print auf Schultern und Vorderteil Logodrucke auf

Mehr

Stock Service 2016 Tailored with love

Stock Service 2016 Tailored with love Stock Service 2016 Tailored with love BeStSeLLer 4-22 celebration 23-31 classics 38-44 Die BESTSELLER-Kollektion präsentiert saisonale Designs. Die neuen Modelle zeigen sich in eleganter Ausstattung mit

Mehr

Englische Strickbegriffe. Lauflängenübersetzung

Englische Strickbegriffe. Lauflängenübersetzung Englische Strickbegriffe "Englische Anleitungen verarbeiten? Niemals! Versteht ja kein Mensch, nachher hab ich ne Giesskanne gestrickt... Nönö." Kennt jemand diese Gedanken? Aber irgendwann hat man von

Mehr

WJT Shop Männer. Mens Sydney Nights Ringer Navy Tee

WJT Shop Männer. Mens Sydney Nights Ringer Navy Tee Männer Mens Navy T-shirt Mens Navy Basic T-shirt Mens Icon Stripe Ringer Gold Tee Grössen: XS/S/M Grösse: S Grössen: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL Preis: CHF 35.50 (Artikel-Nr. M1) Preis: CHF 31.50 (Artikel-Nr.

Mehr

LANA GROSSA Modell des Monats Juli Model of the month July 2011

LANA GROSSA Modell des Monats Juli Model of the month July 2011 Modell 54, Handstrick 44 ARMSTULPEN Silkhair Das Modell des Monats Größe 36/38 (40/42 44/46) Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine

Mehr

PREISLISTE CARRIWELL. Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 STILL BH NAHTLOS 25,95 STILL BH NAHTLOS BIO-BAUMWOLLE 29,95

PREISLISTE CARRIWELL. Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 STILL BH NAHTLOS 25,95 STILL BH NAHTLOS BIO-BAUMWOLLE 29,95 LISTE CARRIWELL Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 Der besonders weiche und dehnbare Komfort BH bietet bereits in der Schwangerschaft Unterstützung für die sich veränderte

Mehr

BPWorkwear. Körperschutz. Körperschutz

BPWorkwear. Körperschutz. Körperschutz BPWorkwear. Im Fokus der BP-Produktentwicklung stehen die Menschen, die BP tragen. Sie sind es die den BP-Unterschied täglich erleben. Mit über 220 Jahren Erfahrung, Leidenschaft sowie ausgefeilten BP-Qualitätssicherungssystemen

Mehr

PREISLISTE. Seite 1 von 2 NUR GÜLTIG IN UNSEREN EIGENEN FILIALEN. IN DEN ANNAHMESTELLEN WEICHEN EINIGE PREISE AB.

PREISLISTE. Seite 1 von 2 NUR GÜLTIG IN UNSEREN EIGENEN FILIALEN. IN DEN ANNAHMESTELLEN WEICHEN EINIGE PREISE AB. VOLLHYGIENISCH GEREINIGT Abend-Kleid... ab 18,90 Alcantara-Jacke... 9,90 Alcantara-Jacke 3/4...11,90 Alcantara-Mantel...14,90 Alcantara-Rock... 8,90 Alcantara-Steppjacke...14,90 Anorak, 3/4 Jacke oder

Mehr

Audi Corporate Fashion Händler/Importeur

Audi Corporate Fashion Händler/Importeur Nur für den internen Gebrauch For internal use only Audi Corporate Fashion Händler/Importeur Audi Service Die Audi Corporate Fashion Service setzt neue Maßstäbe. Audi Corporate Fashion Service sets new

Mehr

BD1201-s, Kostenlose Wollyonline Schnittmuster! free doll patterns. http://wollyonline.com

BD1201-s, Kostenlose Wollyonline Schnittmuster! free doll patterns. http://wollyonline.com http://wollyonline.com,!! free doll patterns Zuschneiden: Alle Kanten, die durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet sind, beinhalten bereits eine evt. erforderliche Nahtzugabe, schneiden Sie diese Teile

Mehr

T-Shirts. 610980 Athletic Vest. 612220 Tank Top

T-Shirts. 610980 Athletic Vest. 612220 Tank Top 610980 612220 610980 Athletic Vest Der Trendsetter unter den Läufer-Shirts aus 100 % Baumwolle, Belcoro -Garn (graumeliert: 97 % Baumwolle / 3 % Polyester), gleichfarbig eingefasster Hals- und Armausschnitt,

Mehr

The. White Book 2014/2015. [Bekleidung / Apparel] www.schockemoehle-sports.com

The. White Book 2014/2015. [Bekleidung / Apparel] www.schockemoehle-sports.com The White Book 2014/2015 [Bekleidung / Apparel] www.schockemoehle-sports.com Inhaltsverzeichnis Index The world is orange. Herzlich Willkommen zum White Book 2104/15! Mit diesem Katalog präsentieren wir

Mehr

Die Männer sind zurück CPD will HAKA eine neue Plattform bieten

Die Männer sind zurück CPD will HAKA eine neue Plattform bieten Hallenplan Plan of the halls Anzeige www.die-messe.de Stellenmarkt Vacancies Seite page 5 MESSEJOURNAL Seite page 3 CPD Düsseldorf vom 23. bis 25. Juli 2006 in Düsseldorf Member of plus size Sport & Fashion

Mehr

2011-2012 CORPORATE WEAR

2011-2012 CORPORATE WEAR 2011-2012 CORPORATE WEAR INHALT / CONTENT Customised solutions. Smart materials. Maßgeschneiderte Lösungen. Intelligente Materialien. Aktuelles Design. Current design. COPRPORATE WEAR. BY GREIFF. BASIC

Mehr

EUROPEAN DESIGN CLOTHING & ACCESSORIES

EUROPEAN DESIGN CLOTHING & ACCESSORIES EUROPEAN DESIGN CLOTHING & ACCESSORIES INHALT / CONTENT Golden Edition T-Shirt Standard Premium 190.55 4 T-Shirt Standard Premium Longsleeve 193.55 5 T-Shirt Women Roundneck 130.55 6 T-Shirt Women V-Neck

Mehr

Business Hemden & Blusen 289-294

Business Hemden & Blusen 289-294 PW204 Seite 321 Business Hemden & Blusen 289-294 Shirts 344-345 Oxford 295-305 Popeline 306-326 Stretch 327-334 Tencel 335 Twill 336-341 Freizeit 342-343 Kollektionen 346-351 Krawatten 352-353 BUSINESS

Mehr

T-Shirt Ladies Bianco

T-Shirt Ladies Bianco Collezione T-Shirt Ladies Bianco Cleanes, tailliert geschnittenes V-Neck Shirt mit Tricolore Stick am Ärmel, Tricolore Necktape, Fiat Stick auf der Front und 1899 Print mit Flaggen- Applikation im Nacken.

Mehr

CAMPANIA BLOUSE 2239 SHIRT & BLOUSE COLLECTION. A White. B Blue Stripe, SPECIFICATION. C Black & White, Style:

CAMPANIA BLOUSE 2239 SHIRT & BLOUSE COLLECTION. A White. B Blue Stripe, SPECIFICATION. C Black & White, Style: CAMPANIA BLOUSE 2239 SHIRT & BLOUSE COLLECTION A White B Blue Stripe, SPECIFICATION C Black & White, Style: Composition: Long Sleeve, Turn Back Single Button Cuff with Contrast Detail, Double Button Front

Mehr

Werbematerial & Berufsbekleidung Promotional Material & Workwear

Werbematerial & Berufsbekleidung Promotional Material & Workwear Werbematerial & Berufsbekleidung Promotional Material & Workwear Edles Design für hohe Ansprüche Stylish design for high demands Exklusiv und individuell das ist das neue Werbematerial von Fronius. Von

Mehr

Business Hemden & Blusen 289-294

Business Hemden & Blusen 289-294 PW204 Seite 321 Business Hemden & Blusen 289-294 Shirts 344-345 Oxford 295-305 Popeline 306-326 Stretch 327-334 Tencel 335 Twill 336-341 Freizeit 342-343 Kollektionen 346-351 Krawatten 352-353 BUSINESS

Mehr

Polo. schmack und Einsatzbereich. 22 neue Modelle. 9 bewährte Markenhersteller garantieren hervorragendes Produktdesign, hochwertige und konstante

Polo. schmack und Einsatzbereich. 22 neue Modelle. 9 bewährte Markenhersteller garantieren hervorragendes Produktdesign, hochwertige und konstante Polos schmack und Einsatzbereich. 22 neue Modelle. - 9 bewährte Markenhersteller garantieren hervorragendes Produktdesign, hochwertige und konstante 125 Qualität different in der Verarbeitung, polos for

Mehr

Etikettieranweisung Label instruction

Etikettieranweisung Label instruction Etikettieranweisung Label instruction Verbindlich gültig mit der Auslieferung Winter 2009/2010 Bindingly effective from delivery winter 2009/2010 onward Inhaltsverzeichnis index of contents I. Markenetiketten

Mehr

Dos and Don ts im Umgang mit textiler Bekleidung Wie Sie wissen müssen lange Freude an guter Kleidung haben

Dos and Don ts im Umgang mit textiler Bekleidung Wie Sie wissen müssen lange Freude an guter Kleidung haben Dos and Don ts im Umgang mit textiler Bekleidung Wie Sie wissen müssen lange Freude an guter Kleidung haben Dos and Don ts im Umgang mit textiler Bekleidung Beachten Sie immer die Pflegehinweise in den

Mehr

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION 2013 Visitenkartenetui "Practise" Name card holder "Practise" Artikel-Nr. / Ref.-No. 80083-2 glänzend / shiny Artikel-Nr. / Ref.-No. 80083-9 matt Visitenkartenetui

Mehr

Farbkarte Colour card. Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun

Farbkarte Colour card. Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun Farbkarte card 35 50 75 120 Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun 120 Polyester Multifilament, texturiert Polyester continuous filament, texturised Farbnummern-Verzeichnis Index of

Mehr

KOLLEKTIONSPRÄSENTATION 2015

KOLLEKTIONSPRÄSENTATION 2015 KOLLEKTIONSPRÄSENTATION 2015 JACKET 2 In 1 Combo Style Zip it if you like New Fleece Jacket C+ mit Performance Jacket C+ Padded Jacket C+mit Performance Jacket C+ 7548 Men s Performance Jacket C+ Jacke,

Mehr

17. Oktober. www.brax.com

17. Oktober. www.brax.com Zugabe ohne Handy Wir schenken Ihnen diese praktische BRAX Power Bank als Dankeschön beim Kauf von zwei BRAX Herren-Produkten. Werden Sie unabhängig mit der mobilen BRAX-Ladestation für Ihr Handy. Wir

Mehr

PRODUCTS FOR HOTMELT COATING AND LAMINATION:

PRODUCTS FOR HOTMELT COATING AND LAMINATION: PRODUCTS FOR HOTMELT COATING AND LAMINATION: FOR INTERNAL USE ONLY! DO NOT SHOW THIS INFORMATION TO OTHER PARTIES! WE CHECK ACCESS TO THIS SITE REGULARLY AND WILL BLOCK ACCESS IN CASE OF ABUSE! Following

Mehr

Workwear for Professionals

Workwear for Professionals Das Unternehmen Das Unternehmen Das Unternehmen EXCESS WORKWEAR verfügt seit mehr als 12 Jahren über Erfahrung im Bereich Textilentwicklung, -design und fertigung. In den vergangenen vier Jahren hat sich

Mehr

Kontaktfärbepapiere Verarbeitungshinweise

Kontaktfärbepapiere Verarbeitungshinweise Kontaktfärbepapiere Verarbeitungshinweise Transfer Papers Anwendungsbeispiel Example of Use www.teufel-international.com Processing Instructions D Kontaktfärbepapiere Verarbeitungshinweise Kontaktfärbepapiere

Mehr

Material: Dri-FIT 100% Polyester. mit Vereinswappen und Rückendruck SV Ober-Olm

Material: Dri-FIT 100% Polyester. mit Vereinswappen und Rückendruck SV Ober-Olm Sideline Knit Jacket Die Academy Polyesterjacke eignet sich fürs Spiel und fürs Training Dri-FIT-Material hält dich komfortabel und trocken XS-XL (Kinder) 28,00 34,95 Libero Knit Pant Die Nike Libero Strickhose

Mehr

Corporate Home Accessories. Since 1880.

Corporate Home Accessories. Since 1880. Corporate Home Accessories. Since 1880. who we are Corporate Home Accessories. Since 1880. Das Familienunternehmen V. Fraas verbindet seit jeher Tradition und Innovation mit Erfolg! Heute sind wir Weltmarktführer

Mehr

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets

Jeansknöpfe. Jeans Buttons. Jeansnieten Jeans Rivets. Jeansknöpfe. und Jeansnieten. Jeans Buttons (Tack Buttons) and Jeans Rivets Jeansknöpfe Jeans Buttons JM 42 / JM 10 / JM 80 JX 10 JP 25 JF 10 Jeansnieten Jeans Rivets Jeansknöpfe und Jeansnieten Jeans Buttons () and Jeans Rivets Jeansnieten Jeans Rivets Hauptanwendungsgebiete

Mehr

EDGE. Für Industrie wäsche geeignet. Schräg aufgesetzte und somit besser zugäng liche Beintasche. Vorgeformte Knie bieten größeren Komfort EDGE

EDGE. Für Industrie wäsche geeignet. Schräg aufgesetzte und somit besser zugäng liche Beintasche. Vorgeformte Knie bieten größeren Komfort EDGE Bei unserer Edge Kollektion haben wir uns von der Jeanskleidung aus den 1950ern inspirieren lassen. Edge enthält Kleidungsstücke für jedes Gewerbe und Handwerk, die durch beste Qualität, Funktionalität,

Mehr

C&A SCHENKT IHNEN 25% RABATT*

C&A SCHENKT IHNEN 25% RABATT* Weihnachten gemeinsam einfach schöner C&A SCHENKT IHNEN 25% RABATT* Ware erhältlich ab 20.11. 2014 *Angebot auf der Rückseite Unsere Liebsten endlich zu Hause vereint. Das Knistern des Kamins, fröhliches

Mehr

Kollektion. Achtung bei den Abbildungen handelt es sich um Symbol-Fotos. Änderungen und Druckfehler Vorbehalten.

Kollektion. Achtung bei den Abbildungen handelt es sich um Symbol-Fotos. Änderungen und Druckfehler Vorbehalten. Kollektion 1/22 Jacket Spider / men Stückpreis: 36.Farben: Größen: S M L XL XXL Stiel: Kragen, Ärmel und Saum in 2x2-Rippstrick Topstich-Flachnähte In den Ziernähten eingearbeitete Seitentaschen 80% gekämmte

Mehr

Fashion for your profession. Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage. deutsch english EN 342

Fashion for your profession. Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage. deutsch english EN 342 Fashion for your profession deutsch english Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage Rundum warm bei großer Kälte PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und

Mehr

Relaxed Fit WorkFlex Linden Jeans 100277, p. 12. Ripstop Cargo Work Short B357, p. 15. Quick Duck Jefferson Bib Overall 100096, p.

Relaxed Fit WorkFlex Linden Jeans 100277, p. 12. Ripstop Cargo Work Short B357, p. 15. Quick Duck Jefferson Bib Overall 100096, p. TABLE OF CONTENTS 02 Overview 11 Trousers 25 Bibs 31 Tops 45 Sweatshirts 51 Outerwear 71 Accessories 100 Retail and POS Material 107 Additional Information TROUSERS TROUSERS /BIBS / TOPS NEW Rugged Cargo

Mehr

Bock auf Shirt 24,- 24,- Die gerade Linie des Fashion-Shirts unterstreicht auf trendige Art und Weise die Bock auf Tirol Marke.

Bock auf Shirt 24,- 24,- Die gerade Linie des Fashion-Shirts unterstreicht auf trendige Art und Weise die Bock auf Tirol Marke. Bock auf Shirt Die gerade Linie des Fashion-Shirts unterstreicht auf trendige Art und Weise die Bock auf Tirol Marke. Durch die Farbenvielfalt lässt sich das Shirt immer wieder neu kombinieren. Baumwolle,

Mehr

2 0 1 0 www.acodewear.com

2 0 1 0 www.acodewear.com ACODE 2010 ACODE 2010/01 www.acodewear.com Acodes Fokus auf hohe Qualität kombiniert mit praktischen Funktionen machen das Erfolgsrezept der Marke aus. Deswegen gibt es die Acode Produkte in vielen europäischen

Mehr

LED baby photo frame It s a boy

LED baby photo frame It s a boy 1 LED baby photo frame It s a boy Design Eigenschaften sind: LED-Licht Zum Aufhängen oder zum Stellen Fotogröße: 10cm x 15cm Benötigt 2 AAA Batterien Design features include: LED lights Hangs on the wall

Mehr

Auf individualisierte Unternehmenskleidung zu verzichten, heißt wertvolles und kostengünstiges Werbepotential zu verschenken.

Auf individualisierte Unternehmenskleidung zu verzichten, heißt wertvolles und kostengünstiges Werbepotential zu verschenken. Auf individualisierte Unternehmenskleidung zu verzichten, heißt wertvolles und kostengünstiges Werbepotential zu verschenken. Customized corporate clothing is essential as an important and cost-effective

Mehr

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS DOLAN - Für Schirme und Polster Material: Eigenschaften: Ausrüstung: Zu beachten: 100% Acrylgewebe, spinndüsengefärbt. Hohe Farb- und Lichtechtheit, wetterfest,

Mehr

Öko-T Öko- e T x Shoppi ng Gui Shoppi ng Gui e Zertifizierte Artikel für den Öko-Tex Einkaufsführer Zertifikatsnummer Firma Produktklasse III

Öko-T Öko- e T x Shoppi ng Gui Shoppi ng Gui e Zertifizierte Artikel für den Öko-Tex Einkaufsführer Zertifikatsnummer Firma Produktklasse III Zertifizierte Artikel für den Öko-Tex Einkaufsführer Zertifikatsnummer Firma Produktklasse I II III IV Eintragung im öffentlichen Einkaufsführer Datum ja nein Name / Unterschrift Bitte füllen Sie den Fragebogen

Mehr

Ersatzteilliste / Parts List. Schlauchboote / Inflatables Boats

Ersatzteilliste / Parts List. Schlauchboote / Inflatables Boats Ersatzteilliste / Parts List Schlauchboote / Inflatables Boats Copyright 2004 Suzuki International Europe Mai 2011 18 17 16 15 14 * 1 13 12 11 SUZUMAR 2 SUZUMAR 3 4 5 20 6 7 8 9 19 10 21 25 24 22 29 23

Mehr

NÄHMASCHINENHANDEL Technische Beratung Verkauf Service Ersatzteile

NÄHMASCHINENHANDEL Technische Beratung Verkauf Service Ersatzteile NÄHMASCHINENHANDEL MARTEC 20 Kleinteile-Automat zum Verstürzen von Kleinteilen im Bereich der Herstellung von Sakkos, Hosen, Damenoberbekleidung und Berufsbekleidung, für Patten, Manschetten, Kragen, Bundverlängerung,

Mehr

PALM JOURNAL FRÜHJAHR/SOMMER 16

PALM JOURNAL FRÜHJAHR/SOMMER 16 PALM JOURNAL FRÜHJAHR/SOMMER 16 DIE MUST HAVES DER SAISON der Frühjahr- & Sommersaison FASHION PREMIERE HIGHLIGHTS DER SAISON DAMEN RINGELSHIRT BLAU/WEISS 49,90 JACKE 169,90 WOHLFÜHLHOSE 119,90 RINGELSHIRT

Mehr

4-38 KOCHJACKEN VESTES DE CUISINE CHEF JACKETS 36-37 KOLLEKTION OCTOWEAR COLLECTION OCTOWEAR OCTOWEAR COLLECTION 39-47 HOSEN PANTALONS PANTS 48-52

4-38 KOCHJACKEN VESTES DE CUISINE CHEF JACKETS 36-37 KOLLEKTION OCTOWEAR COLLECTION OCTOWEAR OCTOWEAR COLLECTION 39-47 HOSEN PANTALONS PANTS 48-52 HOT CUISINE Die feine Art der Kochbekleidung R INHALT SOMAIRE CONTENT KOCHJACKEN VESTES DE CUISINE CHEF JACKETS KOLLEKTION OCTOWEAR COLLECTION OCTOWEAR OCTOWEAR COLLECTION HOSEN PANTALONS PANTS SCHÜRZEN

Mehr

Kids Valueweight T. Ĝ В Kids Valueweight T-Shirt

Kids Valueweight T. Ĝ В Kids Valueweight T-Shirt Ĝ Kids Toddler Valueweight T-Shirt» Style FO 61-033-0» Jeder Artikel ist auf Rückstände geprüft und entspricht der europäischen Gesetzgebung für Babybekleidung» Baumwolle/Lycra Rippstrick-Kragen mit Nackenband

Mehr

LANA GROSSA Modell des Monats Mai Model of the month May 2012

LANA GROSSA Modell des Monats Mai Model of the month May 2012 Modell 12, Filati Handstrick 48 JACKE Divino Größe 36/38, 40/42 und 44/46 Das Modell des Monats Die Angaben für Größe 40/42 und 44/46 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt diese für alle Größen.

Mehr

F. E. D. A. S. BENUTZERHANDBUCH zur FEDAS Version 2. Erklärung und praktische Beispiele für Textil

F. E. D. A. S. BENUTZERHANDBUCH zur FEDAS Version 2. Erklärung und praktische Beispiele für Textil F. E. D. A. S BENUTZERHANDBUCH zur FEDAS Version 2 Erklärung und praktische Beispiele für Textil Benutzerhandbuch Textil V 2-00 60227 Datum 08.07.2009 Seite 1/13 INHALTSVERZEICHNIS 1 TEXTIL (PRODUKT TYP

Mehr

BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS

BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS Bestellungen an Fax: 01 505 47 06-28 oder sn@bestwestern.at Orders via fax: 0043 1 505 47 06-28 or sn@bestwestern.at Preise gültig ab 1.3.2014 alle vorherigen

Mehr

TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25

TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25 TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25 SCHNITTanpassung Bei Tara wird die Brustweite über die vordere Kräuselung reguliert. Da die fertige Kräuselweite mit der

Mehr

Kategorie Artikel zus. Text Preis einfach Preis Qualität Oberbekleidung Jacke, Anorak 7,40 Oberbekleidung Jacke 3/4 über 70cm 9,50 Oberbekleidung

Kategorie Artikel zus. Text Preis einfach Preis Qualität Oberbekleidung Jacke, Anorak 7,40 Oberbekleidung Jacke 3/4 über 70cm 9,50 Oberbekleidung Kategorie Artikel zus. Text Preis einfach Preis Qualität Oberbekleidung Jacke, Anorak 7,40 Oberbekleidung Jacke 3/4 über 70cm 9,50 Oberbekleidung Jacke ohne Arm 6,40 Oberbekleidung Sympatex/Goretex Jacke

Mehr

CLUB SPORTSWEAR SUMMER

CLUB SPORTSWEAR SUMMER CLUB SPORTSWEAR SUMMER 2016 CLUB M JACKET 811615 59,95 CLUB M POLO SHIRT TECHNICAL 811655 39,95 100% PES Stretch matt, DWR-Beschichtung insert: 100% PES punch hole woven ; Schweißabsorbierend 100% PES

Mehr

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Spare parts catalogue Ersatzteilkatalog 0020059302_00 Eastern Europe,11/2010 Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Content - Inhalt VE6

Mehr

Businesskleidung / Herren

Businesskleidung / Herren Businesskleidung Businesskleidung / Herren PULLOVER TOMMY HILFIGER Atlantic C-NK grau 70011, Maschinenwäsche Regular Fit, langarm, angenehm zu tragen, langlebig, Rundhalsausschnitt, Saum und Bündchen gerippt,

Mehr