TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4"

Transkript

1 TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4 GENEL SEKRETERL STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER

2 Derleyen ERB L C HANG R STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER E T M fiubes

3 teknik kitaplar serisi araflt rma ve haz rlama ekibi Erbil C HANG R Hüsniye GÖKART Aygül BALIK Süheyla KILIÇ Sevinç SUBAfiI AÇIKLAMA: Sektörden ald m z bilgiler do rultusunda derledi imiz terimler dizininde; eksikler, farkl tan mlar, hatalar, eklenmesini istedi iniz terimler vb. olabilir. Lütfen, sözkonusu uyar ve düzeltilerinizi TK B E itim fiubesi no'lu faksa yada adresine göndererek yaparm s n z. LET fi M ADRES : stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i D fl Ticaret Kompleksi, Çobançeflme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/ stanbul Tel: / Fax:

4 Önsöz Günümüz dünyas nda sat fl ve pazarlama konusu, yat r m ve üretim süreci kadar önemli hale gelmifltir. Üretti iniz mal veya hizmetin tan t m n yapam yorsan z, al c ya en kestirme ve do ru yoldan ulaflmay baflaramam flsan z, kalite aç s ndan sorunsuz da olsa mal n za al c bulamazs n z. Al c ya ulaflman n en kestirme yollar ndan birisi, kuflkusuz ki, al c n n dilini ve format n kullanabilmektir. hracatç lar m z n, yat r m, üretim, finansman ve pazarlama sorunlar yla yak ndan ilgilenen, sorunlar n çözümü konusunda çaba gösteren Birli imiz, bir yandan da ihracatç lar m z n donan mlar n n zenginlefltirilmesi için programlara ve çal flmalara imza atmaktad r. Birli imiz genel sekreterli i taraf ndan düzenlenen kurslardan e itim seminerlerine, yine bilgilenme amac yla düzenlenen panellerden broflür ve kitaplara kadar, yürütülen tüm çal flmalar, üyelerimizin donan mlar n n art r lmas na yöneliktir. TK B E itim fiubesi taraf ndan derlenen; "Tekstil ve Haz rgiyimde Kullan lan ngilizce-almanca-türkçe Terimler" ad n tafl yan kitap, ihracatç lar m z n çok önemli bir gereksinimini karfl lamaya yöneliktir. Zira, genel içerikli sözlük ve benzeri kaynaklarda sektörümüze yönelik teknik terimlerin tamam n n karfl l klar n bulmak mümkün de ildir. Al c n n-tüketicinin dilini ve format n do ru biçimde kullanmak, iliflki kurulmas n n ilk aya n oluflturmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Çok kullan lan sözcüklerin üç dilden karfl l klar na sözlük dizini içerisinde yer verilmesi çal flman n önemini art rm flt r. Son derece titiz bir u rafl sonucu haz rlanan el kitab dolay s yla eme i geçenleri kutlar, sektörümüze yararl olmas n dilerim. Nuri ARTOK stanbul Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan

5 Önsöz Küreselleflen dünya ekonomisine entegre olmak kaç n lmazd r. Üyelerimizin bireysel çabalar ile olacak bir ifl de ildir. Devletlerin bile güç oluflturmak için bir araya geldi i bir dünya düzeninde bizler bilgi birikimlerimizi birbirimizle paylaflmaya mecburuz. Topyekün birlikte olman n yolu flirketleriyle, fasoncular yla, e itim kurumlar ile ayn dili kullanmaktan geçmektedir. D fl al mlar m zda bizlere sunulan siparifl formlar ndaki teknik terimleri ayn anlay fl ile alg lamak ve mal üretmek tek amac m z oldu undan hareketle; konfeksiyonda kullan lan en çok karfl laflt m z ngilizce / Almanca / Türkçe teknik terimlerin ayr dillerde karfl l klar n içeren bir baflvuru döküman haz rlanm flt r. Haz rgiyim ihracat nda kullan lan formal ve informal terimleri kapsayan ve her geçen gün kapsam geniflletilerek hizmetinize sunulacak olan döküman n fikir babas Say n Mehmet Kumbarac 'ya, döküman n haz rlanmas nda eme i geçen baflta Say n Öznur Mutlu ve ekibine, sektör temsilcisi arkadafllar ma katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Çal flmalar n za katk s olaca ümidi ile... Sayg lar mla, Erbil C HANG R TK B E itim Müdürü

6 çindekiler Türkçe / ngilizce / Almanca Terimler 7-32 ngilizce / Türkçe / Almanca Terimler Almanca / Türkçe / ngilizce Terimler 59-84

7 TÜRKÇE - NG L ZCE - ALMANCA

8 TÜRKÇE NG L ZCE ALMANCA A aç l angular winkelig afinite (boya alabilirlik) affinity Affinität a art lmam fl unbleached ungebleicht a art lmam fl (kasars z) pamuk unbleached cotton ungebleichte Baumwolle a artma bölümü bleachery Bleiche a artma sonras after-bleaching nachbleichen ajur örgülü band ajour ribbon Ajourband ajurlu bitifl ajour hem Ajoursaum ajurlu dikifl, surfile dikifli hemstitch Hohlsaum akordiyon pile harmonica pleat Ziehharmonikafalte akrilik elyaf acrylic fibre Acrylfaser aksesuarlar accessories Zutaten alg lay c sensor Sensor alpaka alpaca Alpaca alt yaka under collar Unterkragen alt n iplik gold thread Goldfaden alt ns kahve rengi gold brown goldbraun ana renk primary colour Hauptfarbe anorak parka Anorak anorak wind jacket Windjacke antistatik antistatic antistatisch anvelop blüz wrap-over blouse Wickelbluse anvelop etek wrapped skirt Wickelrock aplike application Applikation aral k açmak interrupt, to unterbrechen argaç back beam Scherbaum aritmetik orta arithmetic mean Durchschnitt arka astar back lining Rückenfutter arka dikifli back seam Rückennaht arka kenar back edge Rückenkante arka mostra back facing Rückenbesatz arka omuz dikifli back shoulder seam Rückenschulternaht arka orta dikifli centre back seam Rückenmittelnaht arka pile back pleat Rückenfalte arka roba back yoke Rückenpasse arka yaka oyuntusu back neckline Rückenusschnitt arka yan dikifli back side seam Rückenseitennaht arka y rtmaç back vent Rückenschlitz arka yükseklik back height Rückenhöhe arka,s rt back Rücken arkadan bel uzunlu u back waist length Rückenlaenge bis Taille arkaya, geriye do ru backwards rückwärts armürlü dokuma dobby weave Schaftgewebe asetat (sentetik bir kumafl türü) acetate Acetat asetat elyaf acetate fibre Azetatfaser asimetrik asymmetric asymmetrisch asit acid sauer asit boyarmadde acid dyestuff saurer Farbstoff asit geçirmez acid proof säurefest asite dayan kl l k acid resistance Säurebeständigkeit 9

9 ask s z strapless trägerlos asorti assortment Sortiment astar cebi lining pocket Futtertasche astar kumafl lining Futterstoff astarl boyundan ba l kad n blüzü halterline Strick zum Hängen aflç ceketi cook's jacket Kochsjacke aflç flapkas cook's cap Kochsmütze afl nd rma abrade, to abreiben, abscheuern afl n p eskime wear and tear Verschleiss afl nma dayan m abrasion resistance Scheuerfestifkeit afl nma testi abrasion test Scheuerprüfung afl nma testi wear and tear test Verschleissprüfung at k l horse hair Rosshaar atefl geçirmez fireproof feuerfest atk scarf Schal atk weft Schuss atlas, saten sateen Satin av k yafeti hunting wear Jagdbekleidung ayakkab ba shoe lace Schnürsenkel ayar adjustment Einstellung ayarlanabilir adjustable einstellbar ayarlanm fl adjusted eingestellt ayn rengin tonlar n n yan yana oluflu shade Farbschattierung B baby doll baby doll Babydoll bacak uzunlu u leg length Beinlänge ba c k strap Bindeband ba lama weave Bindung bak m ifli maintenance Wartung bak m talimat care label Pflegesymbol bak r cupro Kupfer bale giyisisi ballet clothing Balletbekleidung balen baleen Fischbein balen flerit baleen ribbon Bügelband balerin ete i tutu skirt Ballettrock balya bale Ballen balya presi bale press Ballenpresse bant band Band bant b ça band knife Bandmesser banyo havlusu bath towel Badetuch barkod bar code Barcode basen hip Hüfte basen cebi hip pocket Hüfttasche basen hatt hip line Hüftlinie basen ölçüsü hip size Hüftmass bask aya presser foot Nähfuss (Naehfuss) bask deseni printing design Druckmuster bask dikifli blind stitch Blindstich bask hatas misprint Fehldruck bask makinas printing machine Druckmaschine bask l etiket printed label bedrucktes Etikett bask l kumafl printed fabric bedruckter Stoff 10

10 bafl örtüsü headscarf Kopftuch batik batik Batik battaniye blanket Wolldecke bayan giyim ladies' wear Damen-Oberbekleidung bayan pantalonlu tayyör lady's trouser suit Damen Hosenanzug bayrak bezi bunting Fahnenstoff bayrak, filama, afifl kumafl banner cloth Fahnenstoff baz kal p original pattern Grundschnitt/Originalschnitt baz, temel boyar madde basic dye Grundfarbstoff bebek bedeni baby size Babygrösse bebek giyim babies' wear Babybekleidung bebek kaza baby sweater Babypullover beden size Grösse beden body Körper beden astar body lining Rumpffutter beden etiketi size label Grössenetikett beden ölçüsü body size Körpergrösse bedenden ç kan yaka grown - on collar angeschnittener Kragen bej beige beige bel waist Taille bel bordürü waist border Taillenbordüre bel dikifli waist seam Taillennaht bel geniflli i waist girth Taillenweite bel kufla belly band Bauchgurt bel pensi waist dart Taillenabnaeher bel pilesi waist pleat Bundfalte bel robas waist yoke Sattel bel uzunlu u waist length Taillenlaenge bel yüksekli i waist height Taillenhöhe benekli dotted gepunktet benekli kaplama dot coating Punktbeschichtung bere beret Mütze bermuda bermuda Bermuda bermuda flort short pants leg Bermudashort biçip teyellemek fell, to umsaeumen bikini bikini Bikini bilgisayar destekli tasar m computer aided design (CAD) rechnergestützter Entwurf bir çeflit kal n yünlü kumafl fearnaught Flausch bir ip veya fleritle as lm fl etiket swing label Hängeetikett birit ilik loop (sewing) Schlaufe birlefltirme dikifli assembly seam Schliessnaht bitifl parças end piece Endstück bitmifl ürün finished product Fertigware biye piping Paspel biye binding Einfassung biye fleridi binding tape Einfassband biyeli çal flmak, ba lamak bind, to einfassen, binden blazer blazer Blazer bobin pirn Garnrolle bobin bobbin Spule bobin ipli i bobbin thread Spulenfaden bolero bolero Bolero bordür border Rand 11

11 boru etek pencil skirt (tube skirt) Schlauchrock boya banyosu dye bath Farbbad boya partisi dying batch Farbpartie boyal dyed gefärbt boyal iplik dyed yarn gefaerbtes Garn boyarmadde dyestuff Farbstoff boynuz horn Horn boyun astar neck lining Halsfutter boyun çevresi neck girth Halsumfang boyun hatt, yaka hatt neckline Halslinie boyun ölçüsü neck size Halsgrösse bölme dikifli partition seam Teilungsnaht buhar vapour Dampf buharl ütü steam iron Dampfbügeleisen buklet bouclé Bouclé buklet ipli i bouclé yarn Bouclégarn bükme dayan kl l bending resistance Biegefestigkeit büro giyisisi city suit Stadtkleidung büyük beden large size grosse Grösse büyük beden oversized grosse Gössen büzgü dikifli puckering seam Kräuselnaht (Kraeuselnaht) büzgü makinas gathering machine Kräuselmaschine büzgülü etek gathered skirt angekräuselter Rock büzmek goffer, to kräuseln C cam elyaf glass fibre Glasfaser ceket jacket Jacke, Sakko ceket kolu jacket sleeve Sakkoärmel (Sakkoaermel), Jackenaermel cep pocket Tasche cep a z pocket mouth Tascheneingriff cep dikifli seam pocket Taschennaht cep kapa flap pocket Klappentasche cep kapa pocket-flap Taschenpatte cep pilesi pocket pleat Taschenfalte c rt band velcro fastener Klettbandverschluss Ç çad r tent Zelt çamafl rhane commercial laundry Wäscherei çamafl rhanede y kama laundry treatment Waschbehandlung çan etek bell skirt Glockenrock çap diameter Durchmesser çapa motifli dü me anchor button Ankerknopf çapraz bant cross stripe Querstreifen çapraz dikifl cross stitch Kreuzstich çapraz dimi cross twill Kreuzköper çarp k bacak knock-kneed legs X-Beine çarflafl k bez sheeting Bettuchstoff çeki listesi packing list Packliste çekme kapasitesi absorbing capacity Saugfähigkeit çekme testi shrinkage test Krumpftest /Einlaufstest çentmek carve, to einkerben 12

12 çerçeve frame Rahmen çiçekli motif floral motif Blumenmotif çift bask double print Doppeldruck çift büküm iplik double-twist yarn doppelt gedrehtes Garn çift dokuma double weave Doppelgewebe çift enli double-wide doppeltbreit çift i ne twin needle Doppelnadel çift ilmekli double loop Doppelmasche çift muflon double fleece Doppel-Fleece çift pile double pleat Doppelfalte çift yüzlü dimi double face twill Doppelköper çift yüzlü kumafl double cloth Doppelgewebe çift yüzlü kumafl double-face fabric Doubleface çift zincir dikifli double chain stitch Doppelkettenstich çile hank Strähne çile iplik reel Haspel ç ma dikifli edge stitch Kantigstepperei ç tç t snap fastener Druckknopf çocuk bedeni children's size Kindergrösse çocuk bezi napkin Serviette çocuk bezi diaper Windel çocuk bezi kumafl diaper cloth Windelstoff çocuk giyim children's wear Kinderbekleidung çocuk k yafeti infants' wear Kleinkinderbekleidung çocuk önlü ü pinafore Kinder-/Frauenschürze çocuk tulumu rompers Babystrampler ço altma multi-ply mehrlagig çok küçük mayo tanga Tanga çözgü warp Kette çözgü boyama beam dyeing Kettbaumfärben çözgü ipli i warp yarn Kettgarn çözgü levendi warp beam Kettenbaum çözgülü örme warp knitting Kettenwirkerei çubuk, s r k bar Stange çürümeye karfl dayan kl rot-proof Verfaulungsbestaendig D damasko (ipek kumafl) damask Damast damga bask impression mark (pressing) Abdruck (bügeln) dantel ipli i lace yarn Schpitze-, Häckelgarn dantela, oya ifli lace Spitze dar bo azl bottle neck Rolli dar fitilli kadife narrow-wale corduroy Babycord dayan kl pile fold fast faltenfest dayan kl l k testi durability test Haltbarkeitstest defosuz faultless einwandfrei de ifliklik modification Änderung dekolte décollete Dékolleté, Ausschnitt delik hole Loch delikli dantel air lace Lochspitze delme makinesi drill Bohrer delmek perforate, to lochen dengeleme compensate, to ausgleichen 13

13 denizci gömle i sailor shirt Matrosenhemd denizci süveteri sailor's jumper Seemannspullunder denizci yaka sailor collar Matrosenkragen denye denier Denier depo warehouse Lager depo, stok stock Lagervorrat desen kart web (card) Lochkarte desen raporu weave pattern Raport desen, motif ornament Ornament desen, tasar m pattern design Muster-/Designentwurf deste bundle Bündel destek backing Unterstützung destelemek bundle, to bündeln deve camel Kamel devore kumafl burnt-out (fabric) Ausbrenner dik dimi steep twill Steilköper dik yaka stand-up collar (swan neck) Stehkragen dikifl geniflli i seam width Nahtbreite dikifl görünümü stitch diagram Stichbild dikifl görünüflü seam appearance Nahtbild dikifl kal nl seam thickness Nahtdicke dikifl pay seam allowance Nahtzugabe dikifl s kl stitch density Stichdichte dikifl sonu seam end Nahtende dikifl flablonu stitching jig Nähschablone dikifl uzunlu u seam length Nahtlänge (Nahtlaenge) dikiflsiz kol dolman sleeve angeschnittener Ärmel dimi t will Köper direnç resistance Widerstand dirndl (yöresel bayan elbisesi) dirndl Dirndl dirsek yamas elbow patch Ellbogenfleck d fl giyim eflyas outerwear Oberbekleidung d fl kalça geniflli i extra hip width aussen Hüftweite d fl pile exterior pleat Aussenfalte diyagonal diagonal (on the bias) diagonal (schräg) do al ipek natural silk Naturseide do al lif natural fibre Naturfaser dokuma etiket woven label Stoffetikett Webetikett dokuma hatas weaving fault Webfehler dolgu elyaf batting (padding) Wattierung dolgu malzemesi filling Füllung döner pres carrousel press Karusellpresse döflek mattress Matratze döflemek upholster, to polstern döflemelik kumafl upholstery cloth Polsterstoff drape drape drapieren (in Falten ordnen) duvak bridal veil Brautschleier dü me button Knopf dü me deli i destekleyici iplik gimp yarn Gimpengarn dü me mesafesi button distance Knopfabstand dü meli kapama button fastening Knopfverschluss düz flat flach düz dü me flat button Flachknopf 14

14 düz dokuma plain weave Leinwandbindung düz, sade plain einfarbig, flach, eben düzenlemek arrange, to arrangieren, veranstalten düzine dozen Dutzend E e imli cep slanted pocket Eingriffstasche ek, ilave enclosure Anlage ekose plaid kariert ekoseli kumafl tartan Karostoff ekoseli, kareli checkered karriert ekrü ecru ecru ekzotik exotic exotisch el makas hand knife Handmesser el örgü ipli i hand knitting yarn Handstrickgarn el örgü makinesi hand knitting machine Handstrickmaschine el örgüsü handweaving Handgewebe elastan elastane Elasthan elastik iplik elastic yarn elastisches Garn elbise ask s hanger loop Aufhänger elbise ask s clothes hanger Kleiderbügel elbise astar suit lining Keiderfutter, Anzugsfutter elbise kumafl dress fabric Kleiderstoff elbise torbas clothing bag Bekleidungsüberzug elbisede petek büzgü yapmak smock, to smoken elbiselerin as ld stand clothing rack Kleiderständer elbiseyi biye ile süslemek pipe, to paspelieren elcik glider Schieber eldiven glove Handschuh elementar iplik elementary filament Grundfaden elle yap lan manual manual, mit der Hand gemacht elsanat handycraft Handwerk elyaf fibre Faser elyaf boyama fibre dyed fasergefaerbt elyaf kar fl m fibre blend Fasermischung elyaf uzunlu u fibre length Faserlaenge emniyet dikifli safety stitch Sicherheitsnaht en, genifllik width Weite endüstriyel dikifl makinesi industrial sewing machine Industrienähmaschine (Industrienaehmaschine) endüstriyel iplik industrial yarn Industriegarn endüstriyel kumafl industrial fabric Industriegewebe enine kesim cut crosswise, to querschneiden enson moday izleyen trendy modisch ergonomik ergonomic ergonomisch erime noktas melting point Schmelzpunkt erke e ait masculine männlich erkek atk s men's shawl Herrenschal erkek çocuk bedeni boys' size Knabengrösse erkek çorab sock Socke erkek haz r giyimi men's ready-to-wear Herrenkonfektion erkek kumafl men's fabric Herrenstoff erkek modas men's fashion Herrenmode 15

15 erkek ölçüsü men's size Herrengrösse erkek tak m elbise men's suit Herrenanzug erkek ve difli kopça hook and eye Haken und Öse esnek flerit elastic band Gummiband esneklik flexibility Biegsamkeit eflofman üstü sweatshirt Sweatshirt etek astar skirt lining Rockfutter etek kumafl skirt fabric Rockstoff etek parçalar skirt panels Rockbahnen etek pilesi skirt pleat Rockfalte etek ucu hem Saum etek ucu dikifli hem stitch Saumstich etek ucu geniflli i hem width Saumweite etek uzunlu u skirt length Rocklänge (Rocklaenge) etek y rtmac skirt vent Rockschlitz etiket label (sticker) Etikett etiket bask makinesi label-printing machine Etikettendruckmaschine etiket kenar label edge Etikettenrand etiketleme labelling Etikettierung etol, flal stole Stola F fabrika müdürü plant manager Betriebsleiter fantezi artikel fancy article Mode artikel fantezi kenar fancy edge Zierleiste fantezi örgü fancy braid Zierband fermuar zip fastener Reissverschluss fermuar stopu zipper stop Reissverschlusstopper fermuar sürgüsü zip slider Reissverschlussschieber fermuar uzunlu u zip length Reissverschlusslänge (Reissverschlusslaenge) fikse edilmifl iplik fixing yarn Fixiertes Garn filama, afifl banner Fahne filament flament Filament file, a örgü net Netz filofl (bükülmemifl iplik, tüylü, havl, floret silk Florettseide ham ibriflim) f rça brush Bürste f rçalamak brush, to bürsten fire cloth waste Stoffabfall f rf r frill Rüsche fiyat indirmek mark down, to Preis reduzieren flanel, fanila kumafl flannel Flanell flok flock Flocke folklor giyisisi folklore costume Tracht folyo foil Folie fonksiyon function Funktion fonksiyon test aleti function tester Funktionsprüfgerät form, flekil shape Form fotosel photo cell Fotozelle frak full dress suit (dress jacket) Frack frak gömle i dress shirt Frackhemd frak yele i dress suit vest Frackweste 16

16 fuar exhibition Fachmesse fular sash (scarf) Halstuch, Kopftuch G gabardin gaberdine Gabardine garanti guarantee Garantie gardrop wardrobe Garderobe gaze dokuma leno weave Gazebindung gazi (üst dikifl) topstitched abgesteppt gece blüzü evening blouse Abendbluse gece ceketi evening coat Abendmantel gece elbisesi evening dress (night dress) Abendkleid gece giysisi evening wear Abendkleidung gece giysisi nightwear Nachtbekleidung gecelik night gown Nachthemd geçifl sezonu transition season Übergangssaison gelinlik wedding gown (bridal gown) Brautkleid genç (13-19 yafl aras ) teenager Teenager genifl kenarl gemici flapkas southwester Matrosenmütze geniflletmek widen, to erweitern geniflletmek enlargement Erweiterung geyc gauge Feinheit giyinmek dress, to sich anziehen giyisi koruyucusu garment cover Kleiderhülle giyisi, elbise garment Kleidungsstück gizlemek conceal, to verdecken gizli dü me mostras concealed button facing verdeckte Knopfleiste gizli kapama concealed closure verdeckter Verschluss goblen gobelin Gobelin golf pantalonu knickerbocker Golfhose golf pile golf pleat Golffalte gö üs cebi breast pocket Brusttasche gö üs çevresi (bayan) breast girth (female) Brustumfang (Damen) gö üs çevresi (erkek) chest girth (male) Brustumfang (maennlich) gö üs dikifli breast seam Brustnaht gö üs geniflli i chest width Oberweite gö üs hatt breast line Brustlinie gö üs pensi breast dart Brustabnäher gö üs (bayan) breast (female) Brust (Damen) gömle in önü shirt front Vorderteil Hemd gömlek yakas shirt collar Hemdkragen gömlek (kolsuz) shirt (sleeveless) Hemd ohne Aermel görünüm appearance Aussehen gözenekli porous porös grafik desen graphic patterns graphisches Muster H hafif bol elbise toz bezi duster (garment) Staublappen haki khaki khaki hakiki genuine echt hal carpet Teppich hal ipli i carpet yarn Teppichgarn ham madde raw material Rohstoff 17

17 hamile giyisisi maternity wear Umstandsware harflerden oluflan desen monogram Monogramm harici depolama external storage externe Lagerung hastane giyisisi hospital clothing Krankenhauskleidung hata, defo fault Fehler hatal dikifl faulty seam fehlerhafte Naht haute couture high fashion Haute Couture hav çözgüsü pile warp Florkette hav, tüy pile Flor hava geçirgenli i air permeability Luftdurchlässigkeit hava jetli dokuma air-jet weaving Luftdüsenwebmaschine hava s zd rmaz air-tight luftdicht hava yast air cushion Luftkissen havaya dayan kl weather proof wetterfest havl iplik pile thread Florfaden havlu dokuma towel weave Frottierbindung havlu ipli i frotté yarn Frotiergarn haz rgiyim imalatç s clothing manufacturer Bekleidungshersteller I l k lukewarm lauwarm s geçirmez heat-proof hitzebeständig s izolasyonu heat insulating Waermeisolation s ya duyarl heat sensitive hitzeempfindlich s yla yap flt rmak fuse, to aufbügeln slak wet nass fl k hasl light fastness Lichtechtheit iç bacak inside leg Schritt (Hose) iç cep inside pocket Innentasche iç paça dikifli inside leg seam Schrittnaht iç pile pleat inside Faltenuntertritt iç slip inner brief Innenslip içi bofl elyaf hollow fibre Hohlfaser içine ilave edilen inset Einsatz içine ilave edilen insert Einsatzstück i ne aral needle space Nadelraum i ne deli i needle eye Nadelöhr i ne numaras needle gauge Feinheit i ne numaras needle size Nadelnummer i ne yata needle plate Nadelbett i neleme ile oluflan keçe needle felt Nadelfilz i nenin k r lmas needle breakage Nadelbruch iki iplik double-knit fabric zweifaediger Jersey ilaveten additional zusätzlich ilik button-hole Knopfloch ilik dikifli button-hole stitch Knopflochstich ilikçi looper Greifer ilmek loop (knitting) Masche ilmek sayma aleti stitch counter (knit) Maschenzähler imal etmek manufacture, to fertigen, herstellen imitasyon kürk fur imitation Pelzimitation 18

18 ince slim schlank ince tül gauze Gaze ince yünlü kumafl serge Serge indigo indigo Indigo ipek silk Seide ipek parlakl silky lustre Seidenglanz iplik yarn Garn iplik ayak sarma neck wrapping Stiel umwickeln iplik boyama yarn dyed garngefärbt (garngefaerbt) iplik bükümü yarn twist Garndrehung iplik çöpü (art klar ) yarn waste Garnabfall iplik gerginli i yarn tension Garnspannung iplik kopmas thread brake Fadenbruch iplik tutucusu thread clip Fadenklemme iplik uzunlu u yarn length Garnlaenge iskoç etek kilt Kilt ifllemek process, to bearbeiten ifl eldiveni industrial glove Arbeitshandschuh J jakarl dokuma tezgah jacquard loom Jacquard-Webmaschine jakarl kumafl jacquard fabric Jacquardgewebe jakarl örgü jacquard knit Jacquardgestrick jarse jersey Jersey jartiyer garter Strumpfhalter jimnastik giysisi gym clothes Turnkleidung jüpon petticoat Unterrock jüt (hint keneviri) jute Jute K kaba kumafl coarse fabric grober Stoff kaba kumafl kaba rough grob kaba yün coarse wool Grobwolle kabarc k efekti blister effect Blaescheneffekt kabar k, plastik mouldable plastisch kabar k etek riding skirt Bauschrock kabar k kol, karpuz kol puff sleeve Puffärmel (Puffaermel) kabartma emboss, to bossieren kaçmaz (örgüde ve çorapta) run resistant maschenlauffest kademeli etek tapered skirt Stufenrock kadife velvet Samt kadife pantalon cord trousers Cordhose kad n çorab lady's stocking Damenstrumpf kadin çorab hosiery Strumpfware kad n iç çamafl r danteli lingerie lace Wäschespitze kad n iç çamafl r kurdelesi lingerie ribbon Wäscheband kad n iç çamafl r women's underwear Damenunterwäsche kad na mahsus feminine feminin ka t paper Papier kal c pile permanent pleats Plissé kal n yün kumafl duffel grober Wollstoff kal p ka d pattern paper Schnittbildpapier kal p yerlefltirme pattern placing Schnittplatzierung 19

19 kalite quality Qualität (Qualitaet) kalite güvence quality assurance Qualitätssteigerung (Qualitaetssicherung) kalite kontrol quality control Qualitätskontrolle (Qualitaetskontrolle) kalite numunesi quality sample Qualitätmuster (Qualitaetsmuster) kalite sertifikas quality certificate Qualitätszeugnis (Qualitaetszeugnis/- zertifikat) kalite simgesi quality mark Güteauszeichnung kamgarn iplik worsted yarn Kammgarn kamgarn kumafl worsted cloth Kammgarnstoff kam fl reed Ried kanca, erkek kopça hook Haken kancal dokuma tezgah gripper loom Greiferwebmaschine kanvas (çad r bezi) canvas Kanvas, Segeltuch kapal pile closed pleat geschlossene Falte kapatmak close, to schliessen kapitone quilting steppen kapitone pamuk quilted cotton gesteppte Baumwolle kaplama coating Beschichtung kapsamak contain, to enthalten kapflon hood Kapuze karde iplik carded yarn kardiertes Garn kar n pensi abdominal dart (belly dart) Bauchabnäher kar fl ml kumafllar companion fabrics Mehrfaserstoff karton cardboard Karton kasket kepi Käppi, Kappe kaflmir cashmere Kaschmir kat layer (fabric) Lage kauçuk, lastik rubber Gummi kavis arch Bogen kavisli dikifl arched seam gewölbte Naht kayak giysisi ski suit Skianzug kaygan yapmak lubricate, to (textile) schlüpfrig machen kay k yaka boat neck ovaler Halsausschnitt kay fl v-belt Keilriemen kaynamak boil,to kochen kaytan ipli i cord yarn Kordelgarn kazak slipover Überzieher keçe felt Fliz keçelenme felting Verfilzung keçeli kumafl çekme pay felting shrinkage Verfilzungskrumpf keçi derisi kid Ziegenleder keçi yünü (angora) angora wool (goat) Angorawolle kelebek kol butterfly sleeve Schmetterlingsärmel kemer belt Gürtel kemer dikifli waistband seam Bundnaht kemer geniflli i waistband width Bundweite kemer köprüsü belt loop Gürtelschlaufe kemer tokas buckle Gürtelschnalle kenar edge Kante kenar dikifl otomat contour stitcher (automatic) Konturennähautomat kenar dikifli seam margin Kantennaht kenar katlamak fold edge, to kantenumbuggen kenar flerit galoon Bordüre 20

20 kenar n kertikli kesmek pink, to auszacken kendinden k v rma pervaz grown - on facing angeschnittener Besatz kenevir, kendir hemp Hanf kertikli makas pinking scissors Auszackschere Kese washing glove Waschlappen kesikli elyaf staple fibre Stapelfaser kesim kenar edge cut Schnittkante kesintisiz ifllem continuous process Kontinueverfahren keten linen Leinen keten ipli i linen yarn Leinengarn k lavuz delik guiding eye Führungsöse k ldan yap lm fl sert bir kumafl hair cloth Rosshaargewebe k l f sheath Bezug kimono kimono Kimono k rk m yünü virgin wool Schurwolle kirlenmeye dayan kl soil resistant schmutzabweisend k sa kad n flortu hotpants Hotpants k fll k kumafl winter cloth Winterstoff k fll k palto winter coat Wintermantel k v rma kenar edge turned umgelegte Kante k v rma pile tuck pleat Falte k v rmak, bükmek bend, to biegen k z çocuk giyisisi girls' wear Mädchen-Bekleidung klapa yaka lapel collar Reverskragen klapas z without lapel reverslos klor elyaf chlor fibre Chlorfaser klora dayan kl fast to chlorine chlorecht klorlu a artma chlorine bleach Chlorbleiche klofl etek flared skirt ausgestellter Rock kokteyl elbisesi cocktail dress Cocktailkleid kokusuz odourless geruchslos kol arm Arm kol sleeve Ärmel (Aermel) kol ask s sleeve tab Ärmelfish (Aermelaufhaenger) kol astar sleeve lining Ärmelfutter (Aermelfutter) kol bombesi sleeve head Ärmelkugel (Aermelkugel) kol dikifli sleeve seam Ärmelnaht (Aermelnaht) kol dü mesi sleeve button Ärmelknopf (Aermelknopf) kol evi çap armhole diameter Armlochdurchmesser kol evi dikifli armhole seam Armlochnaht kol evi pervaz armhole facing Armlochbesatz kol oyuntusu sleeve hole (armhole) Armloch kol ucu, kol a z sleeve hem Ärmelsaum (Aermelsaum) kol uzunlu u sleeve length Ärmellänge (Aermellaenge) kolsuz sleeveless ärmellos (aermellos) konfeksiyon apparel Kleidung konfeksiyon endüstrisi apparel industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon sanayi clothing industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon tafl mac l apparel transport Kleidertransport konik conical konisch konik bobin cone Kone konteyner container Container konvertör converter Umwandler 21

21 kopanaki, karo danteli bobbin lace Klöppelspitze korsaj (kad n yele i) bodice (corsage) Mieder korse corset Korsett korse foundation garment Miederwaren koruyucu giysi protective wear Schutzkleidung kostüm ete i costume skirt Kostümrock koflu giyisisi jogging suit Jogginganzug kot jean Jeans kot kumafl denim Denim kota (kontenjan) quota (contingent) Quote (Kontingent) koyu dark dunkel koyun postu sheepskin Schafsfell köpük foam Schaumstoff kör blunt stumpf köylü ifl elbisesi peasants' smock Bauernkittel kravat necktie Krawatte kravat astar tie lining Krawattenfutter kravat kumafl tie fabric Krawattenstoff kullan m k lavuzu directions for use Gebrauchsanweisung kullan m testi wearer test Trageprobe kumafl cloth Stoff kumafl stripe Streifenstoff kumafl art remnant Rest kumafl art klar yla yap lan fley patching work Patchwork kumafl afl nmas chafe mark Scheuerstelle kumafl deposu fabric storage Stofflager kumafl geniflli i cloth width (fabric width) Stoffbreite kumafl gerginli i cloth tension Stoffspannung kumafl kal nl cloth thickness Stoffdicke kumafl kapl dü me fabric covered button stoffbezogener Knopf kumafl k lavuzu cloth guide Stoffführer kumafl kontrolü cloth inspection Warenschau kumafl leventi cloth beam Weberbaum kumafl seçimi fabric choice Stoffwahl kumafl tuflesi cloth handle Warengriff kumafl ve trikotaj topu piece goods Meterware kumafl n ters yüzü cloth back linke Seite kup bedeni cup size Körbchengrösse kurflun lead Blei kuru dry trocken kuru buhar dry steam trockener Dampf kuru temizleme yapmak dry-clean, to chemisch reinigen kurutma kabini cabinet dryer Trockenschrank kurutma makinas drying machine Trockenmaschine kurutma makinas tumbler dryer Waeschetrockner kufl gözü eyelet Öse kuflak abdominal belt (cummerband) Bauchbinde kuflak / çevre girth Hüftumfang Gurt / Umfang kuzu derisi lambskin Lammfell kuzu yünü lambswool Lammwolle küçük beden small size kleine Grösse küçük cep small pocket kleine Tasche küçültmek lessen, to verkleinern 22

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear Kühl bleiben, wenn es heiß wird Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit erleichtern. Bekleidung, die atmet

Mehr

Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts

Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts Wir präsentieren das CORPORATE IDENTITY Konzept für Shirts Ab sofort kann auch der Mittelstand mit individueller CI Kleidung versorgt werden......denn wir bieten Ihnen schon ab 100 Stück einzigartige Sonderanfertigungen

Mehr

DICOTA business in motion

DICOTA business in motion DICOTA manufactures top-quality computer cases. The wide product range meets the most diverse customer wishes with selected, finely designed cases which specially protect and transport your Notebook. www.dicota.com

Mehr

WERBEMITTELKATALOG Advertising material

WERBEMITTELKATALOG Advertising material Streuartikel Version 2013 Poster Bekleidung WERBEMITTELKATALOG Advertising material Arbeitskleidung AUSTRIA Streuartikel 2-Wege Reißverschlusshauptfach, 2-Wege-Reißverschlussvortasche, Reißverschlusstasche

Mehr

40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04

40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04 40909_Lancia_Merchandising_Katalog_DE.indd 1 26.10.11 12:04 Per chi lo stile ama anche indossarlo Stylish People love w ri g t Exklusives Herren-Jackett mit Fleece-Ärmeln Exclusive men s jacket with fleece

Mehr

PREISLISTE CARRIWELL. Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 STILL BH NAHTLOS 25,95 STILL BH NAHTLOS BIO-BAUMWOLLE 29,95

PREISLISTE CARRIWELL. Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 STILL BH NAHTLOS 25,95 STILL BH NAHTLOS BIO-BAUMWOLLE 29,95 LISTE CARRIWELL Preisliste gültig ab 2. Juli 2015 PREIS KOMFORT BH NAHTLOS 14,99 Der besonders weiche und dehnbare Komfort BH bietet bereits in der Schwangerschaft Unterstützung für die sich veränderte

Mehr

Farbkarte Colour card. Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun

Farbkarte Colour card. Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun Farbkarte card 35 50 75 120 Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn Polyester/cotton core spun 120 Polyester Multifilament, texturiert Polyester continuous filament, texturised Farbnummern-Verzeichnis Index of

Mehr

Fashion for your profession. Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage. deutsch english EN 342

Fashion for your profession. Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage. deutsch english EN 342 Fashion for your profession deutsch english Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage Rundum warm bei großer Kälte PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und

Mehr

Corporate Home Accessories. Since 1880.

Corporate Home Accessories. Since 1880. Corporate Home Accessories. Since 1880. who we are Corporate Home Accessories. Since 1880. Das Familienunternehmen V. Fraas verbindet seit jeher Tradition und Innovation mit Erfolg! Heute sind wir Weltmarktführer

Mehr

Workwear for Professionals

Workwear for Professionals Das Unternehmen Das Unternehmen Das Unternehmen EXCESS WORKWEAR verfügt seit mehr als 12 Jahren über Erfahrung im Bereich Textilentwicklung, -design und fertigung. In den vergangenen vier Jahren hat sich

Mehr

TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25

TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25 TARA 2-Variationen Tunika jolijou.com 2012 alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 25 SCHNITTanpassung Bei Tara wird die Brustweite über die vordere Kräuselung reguliert. Da die fertige Kräuselweite mit der

Mehr

TABLE OF CONTENTS. 07 Outerwear 29 Trousers 43 Bibs 47 Sweatshirts 53 Tops 61 Accessories 75 Additional Information

TABLE OF CONTENTS. 07 Outerwear 29 Trousers 43 Bibs 47 Sweatshirts 53 Tops 61 Accessories 75 Additional Information Catalogue Fall Winter 2013 TABLE OF CONTENTS 07 Outerwear 29 Trousers 43 Bibs 47 Sweatshirts 53 Tops 61 Accessories 75 Additional Information STYLE NUMBER REFERENCE Shell Fabric Style # Page # NEW Outerwear

Mehr

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS

STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS STOFFE - METERWARE / FABRICS-YARD GOODS DOLAN - Für Schirme und Polster Material: Eigenschaften: Ausrüstung: Zu beachten: 100% Acrylgewebe, spinndüsengefärbt. Hohe Farb- und Lichtechtheit, wetterfest,

Mehr

BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS

BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS BEST WESTERN LOGO-ARTIKEL BEST WESTERN LOGO ITEMS Bestellungen an Fax: 01 505 47 06-28 oder sn@bestwestern.at Orders via fax: 0043 1 505 47 06-28 or sn@bestwestern.at Preise gültig ab 1.3.2014 alle vorherigen

Mehr

Herzlich willkommen. blau-bedruckt - 3 - [3]

Herzlich willkommen. blau-bedruckt - 3 - [3] Frühjahr / Sommer 2016 Herzlich willkommen zur neuen Frühjahr/Sommer - Kollektion 2016 von MADNESS. Wir möchten Ihnen unsere inspirierende Kollektion vorstellen - natürlich, schlicht und ganz relaxed.

Mehr

CONTINENTAL 2014. Continental Clothing Co.

CONTINENTAL 2014. Continental Clothing Co. CONTINENTAL 2014 Continental Clothing Co. CONTINENTAL KOLLEKTION 2014 Hochwertige Blankokleidung Ethisch Produziert MEMBER SINCE 2006 1 / CONTINENTAL 2014 Continental Fashion T-Shirts & Tops N15 MEN S

Mehr

VORWORT 3 BASICS WEAR 4 REPRESENTATION WEAR 8 SPORTS WEAR 12 PRÄSENTE / GESCHENKARTIKEL 16 WILLKOMMEN IM BD SENSORS SHOP

VORWORT 3 BASICS WEAR 4 REPRESENTATION WEAR 8 SPORTS WEAR 12 PRÄSENTE / GESCHENKARTIKEL 16 WILLKOMMEN IM BD SENSORS SHOP FASHION MEETS STYLE VORWORT 3 WILLKOMMEN IM BD SENSORS SHOP ENTDECKEN SIE DIE NEUE UND EXKLUSIVE KOLLEKTION IM BD SENSORS SHOP. DENN HIER FINDEN SIE SOWOHL ÄSTHETISCHE, FUNKTIONELLE ALS AUCH BUSINESS-

Mehr

Polyester Multifilament, trilobal Polyester continuous filament, trilobal. Farbkarte Colour card

Polyester Multifilament, trilobal Polyester continuous filament, trilobal. Farbkarte Colour card Polyester Multifilament, trilobal Polyester continuous filament, trilobal Farbkarte card 40 Farbnummern-Verzeichnis Index of colours 0003 15 0670 1 1154 15 1911 3 2810 6 3652 9 4952 10 0010 1 0672 16 1172

Mehr

2111-5. Nähanlage zum automatischen Umbuggen und Aufnähen von Taschenbesetzen Sewing unit for automatic folding and attaching of pocket facings

2111-5. Nähanlage zum automatischen Umbuggen und Aufnähen von Taschenbesetzen Sewing unit for automatic folding and attaching of pocket facings Nähanlage zum automatischen Umbuggen und Aufnähen von Taschenbesetzen Sewing unit for automatic folding and attaching of pocket facings Kurznaht-Nähanlage / Short seam sewing unit Rationelles Umbuggen

Mehr

Metamorphose. Mode folgt den Zeiten.

Metamorphose. Mode folgt den Zeiten. SPRING / SUMMER 2015 Metamorphose Mode folgt den Zeiten. Als Ovid Die Metamorphosen schrieb, wusste er, dass das Leben der Götter wie das der Menschen von einer Konstante bestimmt wird: Wandel. Bei VON

Mehr

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber

Shop. BAMTEC-Cap. BAMTEC-Cap. Polo Shirt white, blue, grey. Polo Shirt weiss, blau, grau. Ballpen Kugelschreiber Shop Shop BAMTEC-Cap 100% Cotton BAMTEC-Cap 100% Baumwolle Polo Shirt white, blue, grey 100% Cotton Polo Shirt weiss, blau, grau 100% Baumwolle Ballpen Kugelschreiber Ihr irmen-logo Ihr irmen-logo BAMTEC

Mehr

Jacke "Race" Gr. M - XXXL

Jacke Race Gr. M - XXXL HONDA Kollektion 2015 2 Jacke "Race" Gr. M - XXXL - On-road Jacke aus Polycordura - herausnehmbares Innenfutter 1 - luftdicht (hält Kälte und Wind ab) - große Bewegungsfreiheit - diverse Innentaschen :

Mehr

DESKS AND CONFERENCE TABLES / SCHREIBTISCHE UND KONFERENZTISCHE BENCHES / BENCH SCHREIBTISCHE DESKTOP / TISCHPLATTE FRAME / GESTELL LEGS / TISCHBEINE

DESKS AND CONFERENCE TABLES / SCHREIBTISCHE UND KONFERENZTISCHE BENCHES / BENCH SCHREIBTISCHE DESKTOP / TISCHPLATTE FRAME / GESTELL LEGS / TISCHBEINE COLLECTION ELEMENTS ELEMENTE DER KOLLEKTION DESKS AND CONFERENCE TABLES / SCHREIBTISCHE UND KONFERENZTISCHE DESKTOP / TISCHPLATTE FRAME / GESTELL! melamine chipboard (MFC) 25 mm / 25 mm Melaminplatte One

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

collection 2015 7.1 DESIGN persennning bags www.7 c l o u d s. ch

collection 2015 7.1 DESIGN persennning bags www.7 c l o u d s. ch collection 2015 7.1 DESIGN persennning bags www.7 c l o u d s. ch styles 7.1 Bilge 7.1 Wuling 7.1 Fock 7.1 Wave fish 7.1 Wave 7.1 Shore 7.1 Epol 7.1 Dwars 7.1 Ablandig 7.1 Tego s 7.1 Tego m 7.1 Tego l

Mehr

Schutzarm JUNIOR. Sleeve JUNIOR. Schutzarm STANDART. Sleeve STANDART - Protection sleeve for adult dogs. Sleeves vor left, right and for both

Schutzarm JUNIOR. Sleeve JUNIOR. Schutzarm STANDART. Sleeve STANDART - Protection sleeve for adult dogs. Sleeves vor left, right and for both Schutzarm JUNIOR - dieser Schutzarm aus Kunststoff hat eine weiche, keilförmige Beissfläche. Der Überzug ist austauschbar. Dieser Schutzarm ermöglicht duch die weiche, verlängerte Beißfläche einenen vollen

Mehr

DEFLEX FUGENSYSTEME. floor profiles - field limitation joints BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN 4.3 DEFLEX

DEFLEX FUGENSYSTEME. floor profiles - field limitation joints BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN 4.3 DEFLEX FUGENSYSTEME 4.3 BODENPROFILE - FELDBEGRENZUNGSFUGEN floor profiles - field limitation joints 490/AL Betonwerkstein etc.). Vollmetallkonstruktion, hoher Kantenschutz, gute Verbindung zum Mörtelbett durch

Mehr

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. Bernard-Krone-Straße 1. D-49757 Werlte. Phone: +49 (0) 5951 209-636 Fax: +49( 0) 5951 98636 www.krone-trailer.

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. Bernard-Krone-Straße 1. D-49757 Werlte. Phone: +49 (0) 5951 209-636 Fax: +49( 0) 5951 98636 www.krone-trailer. Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH Bernard-Krone-Straße D-49757 Werlte Phone: +49 (0) 595 09-66 Fax: +49( 0) 595 9866 www.krone-trailer.com Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Merchandising

Mehr

Elektronischer Einnadel-Zickzack-Steppstich Schnellnäher mit Direktantrieb Computer-controlled, lockstitch high-speed zigzag sewing machine with

Elektronischer Einnadel-Zickzack-Steppstich Schnellnäher mit Direktantrieb Computer-controlled, lockstitch high-speed zigzag sewing machine with 1114 Elektronischer Einnadel-Zickzack-Steppstich Schnellnäher mit Direktantrieb Computer-controlled, lockstitch high-speed zigzag sewing machine with direct-drive PFAFF 1114 Produktmerkmale: Flexibilität:

Mehr

UND BEEINDRUCKEN! BEDRUCKEN, AUFDRUCKEN LASSEN SIE ES! DAUER- TIEFPREIS! Ihr Ansprechpartner für Textil und Werbeartikel

UND BEEINDRUCKEN! BEDRUCKEN, AUFDRUCKEN LASSEN SIE ES! DAUER- TIEFPREIS! Ihr Ansprechpartner für Textil und Werbeartikel Ihr Ansprechpartner für Textil und Werbeartikel LASSEN SIE ES! BEDRUCKEN, AUFDRUCKEN UND BEEINDRUCKEN! DAUER- TIEFPREIS! 4833.31 Colorado Regenschirm Regenschirm mit automatischer Teleskopöffnung, 190

Mehr

Contamination Monitoring. Measurement, diagnostic and analysis technology

Contamination Monitoring. Measurement, diagnostic and analysis technology Contamination Monitoring Measurement, diagnostic and analysis technology http://www.internormen.com/cms/en/products/electronics http://www.internormen.com/cms/en/products/electronics http://www.internormen.com/cms/en/products/electronics

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL 11678 BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL - 0 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Lesen Sie sämtliche Hinweise

Mehr

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION

PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION PRO[E]MOTION DESIGN FUNCTION EMOTION 2013 USB-Stick "Dento" USB stick "Dento" Artikel-Nr. / Ref.-No. 98996-0 USB-Stick "Snap" USB stick "Snap" Artikel-Nr. / Ref.-No. 98998-0 Hochwertiger Speicherstick

Mehr

Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989

Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989 Whoever you are KATALOG 2015 CORPORATE FASHION SINCE 1989 BUTTON LEGENDE Diesen Herren- Artikel gibt es bis 5XL Diesen Frauen- Artikel gibt es bis 5XL Diesen Frauen- Artikel gibt es bis 3XL Heiß waschbar

Mehr

PflegetiPPs & service

PflegetiPPs & service Pflegetipps & Service Pflegetipps für Ihre Kleidung ORSAY steht für junge, modische, preiswürdige Outfits, mit denen Frauen ihre Feminität zu jeder Zeit individuell ausdrücken können. In diesem Flyer geben

Mehr

PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS. ContiTech Transportbandsysteme GmbH PMS4 - Engineered Products

PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS. ContiTech Transportbandsysteme GmbH PMS4 - Engineered Products PRÄZISION VOM BAND: VORSCHUBBÄNDER TYP CONTACT ENDLESS PRECISION: CONTACT FEEDER BELTS Präzision Für die holz-, kunststoffund metallverarbeitende Industrie ContiTech Vorschubbänder oder teppiche Typ CONTACT

Mehr

3rd Project. A Research p 36 B Selection of Company p 40 C Label System p 42 D Product Comps p 49. Task. > Jeans Labeling System

3rd Project. A Research p 36 B Selection of Company p 40 C Label System p 42 D Product Comps p 49. Task. > Jeans Labeling System 3rd Project A Research p 36 B Selection of Company p 40 C Label System p 42 D Product Comps p 49 Task > Jeans Labeling System > In a former research project I found out that older people cannot buy clothes

Mehr

Berufsmode für Shell Stationen. Berufsmode für Shell Stationen

Berufsmode für Shell Stationen. Berufsmode für Shell Stationen Berufsmode für Shell Stationen Berufsmode für Shell Stationen Informationen und Empfehlungen zur Shell Berufsmode Für alle Shell Stationen weltweit hat Shell nun eine einheitliche und moderne Berufsmode

Mehr

Werbematerial Advertising Material Katalog Catalogue

Werbematerial Advertising Material Katalog Catalogue Werbematerial Advertising Material Katalog Catalogue Werbemittel / Advertising Material www.vitronic.com 28.08.2015 1 Überblick / Overview Derzeit stehen folgende Werbemittel zur Verfügung: Blöcke (A4)

Mehr

USB Speicher in Quaderform aus farbigem Kunststoff mit hochwertiger Aluminium Applikation. Material: Kunststoff / Aluminium

USB Speicher in Quaderform aus farbigem Kunststoff mit hochwertiger Aluminium Applikation. Material: Kunststoff / Aluminium USB STICKS 12 FD 01 USB Stick SQUARE USB Speicher in Quaderform aus farbigem Kunststoff mit hochwertiger Aluminium Applikation Material: Kunststoff / Aluminium blau orange grün rot schwarz 65 x 21 x 8

Mehr

PELERINE. Nähanleitung sewing instructions Naaibeschrijving. Die Pelerine ist sowohl für dehnbare als auch für normale Stoffe konzipiert.

PELERINE. Nähanleitung sewing instructions Naaibeschrijving. Die Pelerine ist sowohl für dehnbare als auch für normale Stoffe konzipiert. Die Pelerine kann aus allen Stoffen genäht werden, ob Seide, Chiffon, Strick, Fleece, Walk, Teddy, Baumwolle oder gefütterte Stoffe: alles ist möglich. Die Stoffwahl wird auch die Wirkung der Pelerine

Mehr

Schweißerschutzkleidung. Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Schweißerschutzkleidung. Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren Schweißerschutzkleidung Schön, wenn man sich um manche Dinge nicht selbst kümmern muss. Wir von Bardusch wissen, wie mühsam und zeitraubend manche Arbeiten sind. Waschen, bügeln, Knöpfe annähen. Sich darum

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

www.pionier-workwear24.com

www.pionier-workwear24.com Berufskleidung Gesamtkatalog www.pionier-workwear24.com der Online B2B Shop Das Unternehmen Das Unternehmen Seit mehr als 70 Jahren zählt Pionier Berufskleidung GmbH zu den führenden Herstellern von Berufsbekleidung.

Mehr

Maßvorgaben für die Befestigungen der Brandschutz-Drehfenster Fixing dimensions for fire-resistant side-hung window

Maßvorgaben für die Befestigungen der Brandschutz-Drehfenster Fixing dimensions for fire-resistant side-hung window Einbau des Brandschutz-Drehfensters darf erfolgen in Wände aus Mauerwerk nach DIN 053 Teil, Dicke 5 mm, Steindruckfestigkeitsklasse mind., Mörtelgruppe II Wände aus Beton, Dicke 00 mm nach DIN 05- sowie

Mehr

Winter-Highlights 2011/2012

Winter-Highlights 2011/2012 Winter-Highlights 2011/2012 Der Shop im Internet: www.jesseb2b.de Service mit Profil Wetterschutzjacken Art.-Nr. 72493535 Wetterschutzjacke Piper /Orange 44, 90 Brusttasche links, Handytasche mit Patte,

Mehr

Detailbeschreibung und Anwender-Tipps sowie Wartung der Dampfbügelstation APOLLO

Detailbeschreibung und Anwender-Tipps sowie Wartung der Dampfbügelstation APOLLO Detailbeschreibung und Anwender-Tipps sowie Wartung der Dampfbügelstation APOLLO ES- Dampfbügelstationen ELKE SPERLING 70806 Kornwestheim, Im Obstgarten 1 Service: Karlstraße 15 Telefon 07154 53 97 Achtung:

Mehr

K210. Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!!

K210. Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!! K2 Catalogue / 11 Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!! Solid Carbide End Mills for Multi Purpose!! Vollhartmetallfräser für universellen Einsatz!!

Mehr

Preisliste A ntrie bsrie m e n Price List Drive B elts > > > Teuerungszuschlag. Surcharge. Gültig ab 01. 04. 2011 Effective from 1 st April 2011

Preisliste A ntrie bsrie m e n Price List Drive B elts > > > Teuerungszuschlag. Surcharge. Gültig ab 01. 04. 2011 Effective from 1 st April 2011 Teuerungszuschlag Surcharge Industrie-Riemen Industrial Belts 4,6 % gültig ab 1. April 2011 effective from 1 st April 2011 % Preisliste A ntrie bsrie m e n Price List Drive B elts > > > Gültig ab 01. 04.

Mehr

Merchandising für Unternehmen. id Merchandising GmbH. www.idm.ms

Merchandising für Unternehmen. id Merchandising GmbH. www.idm.ms id Merchandising GmbH Wolbecker Str. 25 48231 Warendorf Telefon: + 49 (0)2581 789 44-0 Telefax: + 49 (0)2581 789 44-24 E-Mail: dressen@idm.ms www.idm.ms Merchandising für Unternehmen Ansprechpartner ir

Mehr

Reinraum/Clean-room. Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin

Reinraum/Clean-room. Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin 40 Reinraum/Clean-room Einsatz in der elektronischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Labors der Medizin Use in electronic and pharmaceutical industries and in medical laboratories Reinheit und

Mehr

Handgriff ED, SK50, 5-pol. Tuchel 1584001 1588001 Handgriff DD, SK50, 5-pol. Tuchel 1584002 1588002

Handgriff ED, SK50, 5-pol. Tuchel 1584001 1588001 Handgriff DD, SK50, 5-pol. Tuchel 1584002 1588002 WIG-TIG Handschweißbrenner Manual Welding Torch SR 300G-HD gasgekühlt air cooled - hochbelastbarer, gasgekühlter WIG-Brenner - für vereinfachtes Arbeiten z.b. auf Montage, ohne komplexe und teure Wasserkühlung

Mehr

BAUER Werbeartikel 2014

BAUER Werbeartikel 2014 BAUER Werbeartikel 2014 Artikel Größe Artikel Nr. Preis in Polo Shirt Material: 100 % Baumwolle Pique, ca. 200 g/m², mit Knopfleiste, Farbe: navy Bestickt: Bauer Logo blau / grün M L XL XXL 0000 250 0000

Mehr

Ajour Ein Sammelbegriff für alle Stoffe, die mit einem feinen Lochmuster durchbrochen sind.

Ajour Ein Sammelbegriff für alle Stoffe, die mit einem feinen Lochmuster durchbrochen sind. Ajour Ein Sammelbegriff für alle Stoffe, die mit einem feinen Lochmuster durchbrochen sind. Allover Eine Bezeichnung für ein klein gemustertes Stoffdessin, das gleichmäßig die ganze Stoffbreite überzieht,

Mehr

Westenberg Wind Tunnels

Westenberg Wind Tunnels MiniAir20 Hand measurement device for flow, humidity and temperature The hand measurement device MiniAir20 is used for the acquisition of temperature, relative humidity, revolution and flow velocity such

Mehr

BLU exklusiv professionelle Berufskleidung für Lohnunternehmer.

BLU exklusiv professionelle Berufskleidung für Lohnunternehmer. BLU exklusiv professionelle Berufskleidung für Lohnunternehmer. BLU exklusiv Imagegerechter Look für Feld und Flur. Dynamische Optik und hohe Qualität BLU exklusiv bietet eine praxisgerechte Lösung für

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS. Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

INHALTSVERZEICHNIS. Wir bieten Ihnen diese Vorteile: INHALTSVERZEICHNIS C-Serie 2 D-Serie 6 E-Serie 7 F-Serie 10 H-Serie 16 K-Serie 19 L-Serie 20 M-Serie 21 Mini USB Sticks 26 Credit Cards 32 USB-Sticks Recycling 33 USB-Sticks Silikon 34 USB Stick Zubehör

Mehr

pinqponq PRODUCTS 2014/15 www.pinqponq.com

pinqponq PRODUCTS 2014/15 www.pinqponq.com pinqponq PRODUCTS 04/5 www.pinqponq.com THE CUBIQ SERIES CUBIQ SMALL page 4 CUBIQ LARGE page 6 CUBIQ T-REX page 8 CUBIQ WEEKENDER page 0 CUBIQ SHOPPER page CUBIQ SHOULDERBAG page 4 INFOS & SHOP www.pinqponq.com/cubiq

Mehr

WIG-TIG. Handschweißbrenner Welding Torch. CK 230Flex wassergekühlt water cooled. Technische Daten: CK 230Flex. Artikel Nr. / Einzelheiten 4 m 8 m

WIG-TIG. Handschweißbrenner Welding Torch. CK 230Flex wassergekühlt water cooled. Technische Daten: CK 230Flex. Artikel Nr. / Einzelheiten 4 m 8 m WIG-TIG Handschweißbrenner Welding Torch CK 230Flex wassergekühlt water cooled Technische Daten: CK 230Flex Belastung: 300 A DC 300 A AC Einschaltdauer: @ 100% Wolframelektroden: 0,5-3,2 mm Artikel Nr.

Mehr

Raya Raya Net. Design: Grzegorz Olech

Raya Raya Net. Design: Grzegorz Olech Raya Raya Net Design: Grzegorz Olech RAYA RAYA NET 3 RAYA 21S BLACK P52PA RAYA 21S BLACK P46PU RAYA 23SL BLACK P51PU + CHROME BASE 21 23 Two versions of backrest Zwei Rückenvarianten 4 plastic Rücken Kunststoff

Mehr

MERCHANDISE KOLLEKTION 2015

MERCHANDISE KOLLEKTION 2015 O R I G I N A L MERCHANDISE KOLLEKTION 2015 BEKLEIDUNG POLO-SHIRT HERREN kurzarm, grün-grau M 6001099250 L 6001099251 XL 6001099252 XXL 6001099253 POLO-SHIRT HERREN kurzarm mit Brusttasche M 6001099254

Mehr

Englische Strickbegriffe und Abkürzungen ins Deutsche übersetzt von Ingeborg Hansen

Englische Strickbegriffe und Abkürzungen ins Deutsche übersetzt von Ingeborg Hansen Englische Strickbegriffe und Abkürzungen ins Deutsche übersetzt von Ingeborg Hansen Ingeborg Hansen Januar 2009 AC Alternate color Farbe wechseln alt Alternative/alternate Abwechseln(d) Alternative altog

Mehr

Neben unseren Standardprodukten können Sie natürlich individuell nach Ihren Bedürfnissen gefertigte Gestelle / Transportwagen erhalten,

Neben unseren Standardprodukten können Sie natürlich individuell nach Ihren Bedürfnissen gefertigte Gestelle / Transportwagen erhalten, Dieser Katalog soll Ihnen einen ersten Eindruck unserer Leistungsfähigkeit vermitteln, natürlich ist unser Spektrum zu groß, um alle unsere Produkte hier abbilden zu können. In unserem Lieferprogramm finden

Mehr

PLANE & MESH. Stück: Netzgitterplane, ca. 330 g/m² Frontlitplane, ca 500 g/m² lichtdurchlässig Plane, 2 Seite bedruckt. Hohlsaum.

PLANE & MESH. Stück: Netzgitterplane, ca. 330 g/m² Frontlitplane, ca 500 g/m² lichtdurchlässig Plane, 2 Seite bedruckt. Hohlsaum. PLANE & MESH Kontaktdaten Auftraggeber Stempel Anspruch nit. Beachten Sie auch die zusätzliche Versandzeit von ca. 1-2 Werktagen. durch Kurier Kunden Mesh Plane Frontlit Blockout einseitig Blockout doppelseitig

Mehr

Stylische Gürtel nähen

Stylische Gürtel nähen Seite 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Seite 3 Gürtel 1: Klassischer Gürtel mit Schnalle Seite 5 Gürtel 2: Einfacher Gürtel mit Steckschnalle Seite 11 Gürtel 3: Stoffgürtel Seite 14 Gürtel 4: Stoffgürtel

Mehr

For advanced engineering.

For advanced engineering. For advanced engineering. Telescopic slides Standard program. Page 4-9 Partial extension slide. Travel approx. 70-% of slide length. Page - 27 Full extension and over-extension slide. Travel 0 % of slide

Mehr

Wir nehmen Sie in Schutz.

Wir nehmen Sie in Schutz. WORKWEAR Industrie-, Warn- und Wetterschutzkleidung KATALOG 2015 2016 Wir nehmen Sie in Schutz. Hersteller aus Tradition. Autorisierter Konfektionär für WIR NEHMEN SIE IN SCHUTZ. S-GARD Ihr zuverlässiger

Mehr

LASERTECHNIK LASER TECHNOLOGY

LASERTECHNIK LASER TECHNOLOGY www.hutonline.de STANZTECHNIK PUNCHING TECHNOLOGY PULVERBESCHICHTUNG POWDER COATING KUNSTSTOFFSPRITZGUSS PLASTIC INJECTION MOLDING LASERTECHNIK LASER TECHNOLOGY HELM.UMFORM.TECHNIK HOCHWERTIGE KOMPONENTEN,

Mehr

USB. USB Stick Katalog 2014/2015

USB. USB Stick Katalog 2014/2015 /2015 USB 0501 Herrnhauser Strasse 7 82538 Geretsried-Gelting Telefon: +49 8171 38710-0 Telefax +49 8171 38710-29 www.lerche-werbemittel.de 2 FD 01 USB Stick SQUARE USB Speicher in Quaderform aus farbigem

Mehr

Automotive Solutions

Automotive Solutions Automotive Das Unternehmen Gründung 1874 Lange Tradition mit hohem Bekanntheitsgrad Finanzstarke Gruppe The Company Founded in 1874 Long tradition with a high level of customer awareness Financially strong

Mehr

Trend. Screen ST1. Intelligent fabrics for solar protection Intelligente Gewebe für Sonnenschutz. Width: 300 cm Breite: 300 cm

Trend. Screen ST1. Intelligent fabrics for solar protection Intelligente Gewebe für Sonnenschutz. Width: 300 cm Breite: 300 cm Screen COLLECTION Intelligent fabrics for solar protection Intelligente Gewebe für Sonnenschutz ST1 EXTERIOR EXTÉRIEUR INTERIOR INNENBEREICH PRINTABLE BEDRUCKBAR Width: Breite: Screen ST1 PRODUCT+FEATURES

Mehr

SPACEWALL slim. Alles andere ist Regal.

SPACEWALL slim. Alles andere ist Regal. SPACEWALL slim Alles andere ist Regal. SPACEWALL slim Die schlanke Linie SPACEWALL slim The slender line Die neue Lamellenwand mit minimalistischer Ästethik Mit Spacewall slim steht Ihnen eine vollwertige

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

puristic Light Edition T5 PURISTIC

puristic Light Edition T5 PURISTIC Light Edition T5 Modell-Nr. 400 058 puristic Gutes Licht im Bad strukturiert den Raum und prägt das Ambiente. Lichtausschnitte. im Spiegel schaffen ein ausreichendes Beleuchtungsniveau gerade auch in kleinen

Mehr

Continental Zubehör 2015 Bekleidung / POS / Shopsysteme

Continental Zubehör 2015 Bekleidung / POS / Shopsysteme Continental Reifen Deutschland GmbH Geschäftsbereich Zweiradreifen Continentalstraße 3 5 34497 Korbach Hier finden ie Informationen zu Neuheiten, allen unseren en, Technik und ponsoring. Copyright 2014

Mehr

LAGERPROGRAMM 4 stock range 4. MÖBELBESCHLÄGE furniture fittings

LAGERPROGRAMM 4 stock range 4. MÖBELBESCHLÄGE furniture fittings LAGERPROGRAMM 4 stock range 4 MÖBELBESCHLÄGE furniture fittings 2013 2 2267-371Z 2231-66Z INHALT contents Metall / metal Seite / page 04-13 Kunststoff & Porzellan / plastic & porcelain Seite / page 14-15

Mehr

Die Volkswagen Konzern Berufsbekleidungs-Kollektion The Volkswagen Group Workwear Collection

Die Volkswagen Konzern Berufsbekleidungs-Kollektion The Volkswagen Group Workwear Collection Die Konzern Berufsbekleidungs-Kollektion The Group Workwear Collection Einleitung Introduction Die Konzern Berufsbekleidungs-Kollektion Unverwechselbarer Style für ein markengerechtes Erscheinungsbild

Mehr

Volkswagen Zubehör. Report Volkswagen Kollektion. Volkswagen Zubehör GmbH, Dreieich, Germany. Volkswagen Zubehör GmbH An der Trift 67 D-63303 Dreieich

Volkswagen Zubehör. Report Volkswagen Kollektion. Volkswagen Zubehör GmbH, Dreieich, Germany. Volkswagen Zubehör GmbH An der Trift 67 D-63303 Dreieich Volkswagen Zubehör Report Volkswagen Kollektion Gültig für Bereich Stand Absender Volkswagen Zubehör GmbH An der Trift 67 D-63303 Dreieich Postfach 10 22 70 D-63268 Dreieich Importeure Export Oktober 2011

Mehr

Erarbeiten von englischsprachigen Anleitungen

Erarbeiten von englischsprachigen Anleitungen - 1 - Erarbeiten von englischsprachigen Anleitungen Ein Workshop von Tina Hees aka Tichiro www.tichiro.com - 2 - Inhalt Seite Einleitung 3 Die erste englische Anleitung Tips für Newbies 4 Übung 1 einfache

Mehr

USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur

USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur Seite: 1 USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur Lasergravur Digitaldruck (nur auf Silber möglich)

Mehr

USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur

USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur Seite: 1 USB Stick Expert (Kunststoff / Metall) Druckarten USB Stick Card Scarlett (Metall) Druckarten Art.Nr.: 10200 Doming Art.Nr.: 13750 Lasergravur Lasergravur Digitaldruck (nur auf Silber möglich)

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry

Weltweit Partner der Holzindustrie Worldwide partner for the lumber industry Konventionelle Holztrockner, Vakuumtrockner, Vortrockner, Hochtemperaturtrockner, Dämpfkammern, Spezialtrockner Heissdampftrockner, kombinierte Trocken- / Dämpfkammern, Temperaturbehandlungskammern Conventional

Mehr

loumpromotion neue räume für neue projekte editorial geschätzte kunden und partner

loumpromotion neue räume für neue projekte editorial geschätzte kunden und partner editorial neue räume für neue projekte content seasons greetings 3 geschätzte kunden und partner nach langen vorabklärungen und nach langer suche haben wir endlich eine angemessene, neue location in thalwil

Mehr

Immer ein passender Spectra USB Stick zu jedem Firmenimage

Immer ein passender Spectra USB Stick zu jedem Firmenimage USB STICKS Spectra USB Stick Ein passender USB Stick für jedes Unternehmen Der Spectra USB Stick ist in 9 modernen Farben erhältlich. Somit findet man immer eine Farbe, die perfekt zum Firmenimage passt.

Mehr

Jeroen Dubbeldam and BMC van Grunsven Simon

Jeroen Dubbeldam and BMC van Grunsven Simon Jeroen Dubbeldam and BMC van Grunsven Simon GRILLE The front grille has an air control system through the delicate moving upand down of the central switch. The polystyrene foam to guarantee a major protection

Mehr

Converting kann das! Converting can do it!

Converting kann das! Converting can do it! Ihre Verbindung für mehr Leistung Converting kann das! Converting can do it! Lösungen so vielseitig wie die Praxis Solutions as varied as the practice Flexibel für Ihren Bedarf Flexible for your needs

Mehr

Push Pull Steckverbinder IP67 Push Pull connectors IP67

Push Pull Steckverbinder IP67 Push Pull connectors IP67 R - - - /8 8 -US - - Verteiler PP V - 8 R0 R ajonett IP IP0 PP IP ajonett SI IP 9 IP 9 IP0 PP IP ajonett SI IP SI IP0 TI Ü binder Steckverbinder IP connectors IP abelsteckverbinder Steckverbinder mit Push-Pull

Mehr

pro-tex architecture Art. 50V Art. 51B Art. 526 Art. 556 Art. 561 Art. 804 Art. 812

pro-tex architecture Art. 50V Art. 51B Art. 526 Art. 556 Art. 561 Art. 804 Art. 812 pro-tex architecture canvas Art. 50V Art. 51B Art. 526 Art. 556 Art. 561 Art. 804 Art. 812 canvas PRO-TEX architecture Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit Jahrzehnten hochqualitative Outdoorstoffe.

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

1250 Computer Näh- und Sticksystem. Vielseitig und mit komfortablen Automatik- funktionen für mehr Spaß und Leichtigkeit beim Nähen und Sticken.

1250 Computer Näh- und Sticksystem. Vielseitig und mit komfortablen Automatik- funktionen für mehr Spaß und Leichtigkeit beim Nähen und Sticken. 1250 XV 1250 Computer Näh- und Sticksystem Vielseitig und mit komfortablen Automatik- funktionen für mehr Spaß und Leichtigkeit beim Nähen und Sticken. 180 x 130 mm Stickfläche 136 einprogrammierte Stickmotive

Mehr

SAFETY CONSIDERATIONS ON LIQUID HYDROGEN (PART 2)

SAFETY CONSIDERATIONS ON LIQUID HYDROGEN (PART 2) SAFETY CONSIDERATIONS ON LIQUID HYDROGEN (PART 2) Karl Verfondern Research Center Jülich, Germany 2 nd European Summer School on Hydrogen Safety Belfast, July 30 August 8, 2007 Types of Cryogen Release

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

a lot of, much und many

a lot of, much und many Aufgabe 1, und In bejahten Sätzen verwendest du für die deutschen Wörter viel und viele im Englischen Bsp.: I have got CDs. We have got milk. There are cars on the street. Bei verneinten Sätzen und Fragen

Mehr

906-01 CLASSIC. CNC-gesteuerte Nähanlage zum Aufnähen von vorgebuggten Taschen CNC-controlled sewing unit for attaching of pre-creased pockets

906-01 CLASSIC. CNC-gesteuerte Nähanlage zum Aufnähen von vorgebuggten Taschen CNC-controlled sewing unit for attaching of pre-creased pockets 906-01 CLASSIC CNC-gesteuerte Nähanlage zum Aufnähen von vorgebuggten Taschen CNC-controlled sewing unit for attaching of pre-creased pockets Aufnähen von Taschen / Attaching of pockets Vorgebuggte Taschen

Mehr

Push Pull Steckverbinder Push Pull connectors

Push Pull Steckverbinder Push Pull connectors R BF-C BF-B BF-A / M M-US M-D M-B Verteiler VL M-A M M RD0 RD M Bajonett M M IP M IP0 PP IP Bajonett SI IP M9 IP M9 IP0 PP IP MPP IP Bajonett SI IP SI IP0 TI Ü binder Steckverbinder connectors Kabelsteckverbinder

Mehr

HOL DIR JETZT DAS NEUE DFB EM-TRIKOT. WERDE DFB-STAR UND ERHALTE GRATIS DAZU.

HOL DIR JETZT DAS NEUE DFB EM-TRIKOT. WERDE DFB-STAR UND ERHALTE GRATIS DAZU. HOL DIR JETZT DAS NEUE DFB EM-TRIKOT. WERDE DFB-STAR UND ERHALTE GRATIS DAZU. Deine eigenen Sammelkarten, Trading Cards und Autogrammkarten das alles ist cardinho. Werde mit Deinen 30 eigenen Sammelkarten

Mehr

All-In Preise Seite 1

All-In Preise Seite 1 Seite 1 USB-Stick Silver 1Z387020 / 1Z305800-830 Farbvarianten Menge 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB Maße: ca. 67x24x9mm 1Z387021 navy (ca. 2945C) 100 4,91 5,08 5,88 6,21 7,13 10,64 19,93 Logo

Mehr

Schüco Maschine FPM 250 AV Schüco Machine FPM 250 AV Kunden-Nutzen-Argumente Customer benefits

Schüco Maschine FPM 250 AV Schüco Machine FPM 250 AV Kunden-Nutzen-Argumente Customer benefits Kunden-Nutzen-Argumente Customer benefits Allgemeines Unterschiedliche Arbeitsbereiche sind zu einer Arbeitszelle zusammengefasst worden: Erfassen der exakten Maße für Glasleisten und Riegelstangen Riegelstangenberechnung

Mehr