TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4"

Transkript

1 TEKN K EL K TAPLARI SER S Yay n No: 2003/4 GENEL SEKRETERL STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER

2 Derleyen ERB L C HANG R STANBUL TEKST L VE KONFEKS YON HRACATÇI B RL KLER E T M fiubes

3 teknik kitaplar serisi araflt rma ve haz rlama ekibi Erbil C HANG R Hüsniye GÖKART Aygül BALIK Süheyla KILIÇ Sevinç SUBAfiI AÇIKLAMA: Sektörden ald m z bilgiler do rultusunda derledi imiz terimler dizininde; eksikler, farkl tan mlar, hatalar, eklenmesini istedi iniz terimler vb. olabilir. Lütfen, sözkonusu uyar ve düzeltilerinizi TK B E itim fiubesi no'lu faksa yada adresine göndererek yaparm s n z. LET fi M ADRES : stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i D fl Ticaret Kompleksi, Çobançeflme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna/ stanbul Tel: / Fax:

4 Önsöz Günümüz dünyas nda sat fl ve pazarlama konusu, yat r m ve üretim süreci kadar önemli hale gelmifltir. Üretti iniz mal veya hizmetin tan t m n yapam yorsan z, al c ya en kestirme ve do ru yoldan ulaflmay baflaramam flsan z, kalite aç s ndan sorunsuz da olsa mal n za al c bulamazs n z. Al c ya ulaflman n en kestirme yollar ndan birisi, kuflkusuz ki, al c n n dilini ve format n kullanabilmektir. hracatç lar m z n, yat r m, üretim, finansman ve pazarlama sorunlar yla yak ndan ilgilenen, sorunlar n çözümü konusunda çaba gösteren Birli imiz, bir yandan da ihracatç lar m z n donan mlar n n zenginlefltirilmesi için programlara ve çal flmalara imza atmaktad r. Birli imiz genel sekreterli i taraf ndan düzenlenen kurslardan e itim seminerlerine, yine bilgilenme amac yla düzenlenen panellerden broflür ve kitaplara kadar, yürütülen tüm çal flmalar, üyelerimizin donan mlar n n art r lmas na yöneliktir. TK B E itim fiubesi taraf ndan derlenen; "Tekstil ve Haz rgiyimde Kullan lan ngilizce-almanca-türkçe Terimler" ad n tafl yan kitap, ihracatç lar m z n çok önemli bir gereksinimini karfl lamaya yöneliktir. Zira, genel içerikli sözlük ve benzeri kaynaklarda sektörümüze yönelik teknik terimlerin tamam n n karfl l klar n bulmak mümkün de ildir. Al c n n-tüketicinin dilini ve format n do ru biçimde kullanmak, iliflki kurulmas n n ilk aya n oluflturmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Çok kullan lan sözcüklerin üç dilden karfl l klar na sözlük dizini içerisinde yer verilmesi çal flman n önemini art rm flt r. Son derece titiz bir u rafl sonucu haz rlanan el kitab dolay s yla eme i geçenleri kutlar, sektörümüze yararl olmas n dilerim. Nuri ARTOK stanbul Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan

5 Önsöz Küreselleflen dünya ekonomisine entegre olmak kaç n lmazd r. Üyelerimizin bireysel çabalar ile olacak bir ifl de ildir. Devletlerin bile güç oluflturmak için bir araya geldi i bir dünya düzeninde bizler bilgi birikimlerimizi birbirimizle paylaflmaya mecburuz. Topyekün birlikte olman n yolu flirketleriyle, fasoncular yla, e itim kurumlar ile ayn dili kullanmaktan geçmektedir. D fl al mlar m zda bizlere sunulan siparifl formlar ndaki teknik terimleri ayn anlay fl ile alg lamak ve mal üretmek tek amac m z oldu undan hareketle; konfeksiyonda kullan lan en çok karfl laflt m z ngilizce / Almanca / Türkçe teknik terimlerin ayr dillerde karfl l klar n içeren bir baflvuru döküman haz rlanm flt r. Haz rgiyim ihracat nda kullan lan formal ve informal terimleri kapsayan ve her geçen gün kapsam geniflletilerek hizmetinize sunulacak olan döküman n fikir babas Say n Mehmet Kumbarac 'ya, döküman n haz rlanmas nda eme i geçen baflta Say n Öznur Mutlu ve ekibine, sektör temsilcisi arkadafllar ma katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Çal flmalar n za katk s olaca ümidi ile... Sayg lar mla, Erbil C HANG R TK B E itim Müdürü

6 çindekiler Türkçe / ngilizce / Almanca Terimler 7-32 ngilizce / Türkçe / Almanca Terimler Almanca / Türkçe / ngilizce Terimler 59-84

7 TÜRKÇE - NG L ZCE - ALMANCA

8 TÜRKÇE NG L ZCE ALMANCA A aç l angular winkelig afinite (boya alabilirlik) affinity Affinität a art lmam fl unbleached ungebleicht a art lmam fl (kasars z) pamuk unbleached cotton ungebleichte Baumwolle a artma bölümü bleachery Bleiche a artma sonras after-bleaching nachbleichen ajur örgülü band ajour ribbon Ajourband ajurlu bitifl ajour hem Ajoursaum ajurlu dikifl, surfile dikifli hemstitch Hohlsaum akordiyon pile harmonica pleat Ziehharmonikafalte akrilik elyaf acrylic fibre Acrylfaser aksesuarlar accessories Zutaten alg lay c sensor Sensor alpaka alpaca Alpaca alt yaka under collar Unterkragen alt n iplik gold thread Goldfaden alt ns kahve rengi gold brown goldbraun ana renk primary colour Hauptfarbe anorak parka Anorak anorak wind jacket Windjacke antistatik antistatic antistatisch anvelop blüz wrap-over blouse Wickelbluse anvelop etek wrapped skirt Wickelrock aplike application Applikation aral k açmak interrupt, to unterbrechen argaç back beam Scherbaum aritmetik orta arithmetic mean Durchschnitt arka astar back lining Rückenfutter arka dikifli back seam Rückennaht arka kenar back edge Rückenkante arka mostra back facing Rückenbesatz arka omuz dikifli back shoulder seam Rückenschulternaht arka orta dikifli centre back seam Rückenmittelnaht arka pile back pleat Rückenfalte arka roba back yoke Rückenpasse arka yaka oyuntusu back neckline Rückenusschnitt arka yan dikifli back side seam Rückenseitennaht arka y rtmaç back vent Rückenschlitz arka yükseklik back height Rückenhöhe arka,s rt back Rücken arkadan bel uzunlu u back waist length Rückenlaenge bis Taille arkaya, geriye do ru backwards rückwärts armürlü dokuma dobby weave Schaftgewebe asetat (sentetik bir kumafl türü) acetate Acetat asetat elyaf acetate fibre Azetatfaser asimetrik asymmetric asymmetrisch asit acid sauer asit boyarmadde acid dyestuff saurer Farbstoff asit geçirmez acid proof säurefest asite dayan kl l k acid resistance Säurebeständigkeit 9

9 ask s z strapless trägerlos asorti assortment Sortiment astar cebi lining pocket Futtertasche astar kumafl lining Futterstoff astarl boyundan ba l kad n blüzü halterline Strick zum Hängen aflç ceketi cook's jacket Kochsjacke aflç flapkas cook's cap Kochsmütze afl nd rma abrade, to abreiben, abscheuern afl n p eskime wear and tear Verschleiss afl nma dayan m abrasion resistance Scheuerfestifkeit afl nma testi abrasion test Scheuerprüfung afl nma testi wear and tear test Verschleissprüfung at k l horse hair Rosshaar atefl geçirmez fireproof feuerfest atk scarf Schal atk weft Schuss atlas, saten sateen Satin av k yafeti hunting wear Jagdbekleidung ayakkab ba shoe lace Schnürsenkel ayar adjustment Einstellung ayarlanabilir adjustable einstellbar ayarlanm fl adjusted eingestellt ayn rengin tonlar n n yan yana oluflu shade Farbschattierung B baby doll baby doll Babydoll bacak uzunlu u leg length Beinlänge ba c k strap Bindeband ba lama weave Bindung bak m ifli maintenance Wartung bak m talimat care label Pflegesymbol bak r cupro Kupfer bale giyisisi ballet clothing Balletbekleidung balen baleen Fischbein balen flerit baleen ribbon Bügelband balerin ete i tutu skirt Ballettrock balya bale Ballen balya presi bale press Ballenpresse bant band Band bant b ça band knife Bandmesser banyo havlusu bath towel Badetuch barkod bar code Barcode basen hip Hüfte basen cebi hip pocket Hüfttasche basen hatt hip line Hüftlinie basen ölçüsü hip size Hüftmass bask aya presser foot Nähfuss (Naehfuss) bask deseni printing design Druckmuster bask dikifli blind stitch Blindstich bask hatas misprint Fehldruck bask makinas printing machine Druckmaschine bask l etiket printed label bedrucktes Etikett bask l kumafl printed fabric bedruckter Stoff 10

10 bafl örtüsü headscarf Kopftuch batik batik Batik battaniye blanket Wolldecke bayan giyim ladies' wear Damen-Oberbekleidung bayan pantalonlu tayyör lady's trouser suit Damen Hosenanzug bayrak bezi bunting Fahnenstoff bayrak, filama, afifl kumafl banner cloth Fahnenstoff baz kal p original pattern Grundschnitt/Originalschnitt baz, temel boyar madde basic dye Grundfarbstoff bebek bedeni baby size Babygrösse bebek giyim babies' wear Babybekleidung bebek kaza baby sweater Babypullover beden size Grösse beden body Körper beden astar body lining Rumpffutter beden etiketi size label Grössenetikett beden ölçüsü body size Körpergrösse bedenden ç kan yaka grown - on collar angeschnittener Kragen bej beige beige bel waist Taille bel bordürü waist border Taillenbordüre bel dikifli waist seam Taillennaht bel geniflli i waist girth Taillenweite bel kufla belly band Bauchgurt bel pensi waist dart Taillenabnaeher bel pilesi waist pleat Bundfalte bel robas waist yoke Sattel bel uzunlu u waist length Taillenlaenge bel yüksekli i waist height Taillenhöhe benekli dotted gepunktet benekli kaplama dot coating Punktbeschichtung bere beret Mütze bermuda bermuda Bermuda bermuda flort short pants leg Bermudashort biçip teyellemek fell, to umsaeumen bikini bikini Bikini bilgisayar destekli tasar m computer aided design (CAD) rechnergestützter Entwurf bir çeflit kal n yünlü kumafl fearnaught Flausch bir ip veya fleritle as lm fl etiket swing label Hängeetikett birit ilik loop (sewing) Schlaufe birlefltirme dikifli assembly seam Schliessnaht bitifl parças end piece Endstück bitmifl ürün finished product Fertigware biye piping Paspel biye binding Einfassung biye fleridi binding tape Einfassband biyeli çal flmak, ba lamak bind, to einfassen, binden blazer blazer Blazer bobin pirn Garnrolle bobin bobbin Spule bobin ipli i bobbin thread Spulenfaden bolero bolero Bolero bordür border Rand 11

11 boru etek pencil skirt (tube skirt) Schlauchrock boya banyosu dye bath Farbbad boya partisi dying batch Farbpartie boyal dyed gefärbt boyal iplik dyed yarn gefaerbtes Garn boyarmadde dyestuff Farbstoff boynuz horn Horn boyun astar neck lining Halsfutter boyun çevresi neck girth Halsumfang boyun hatt, yaka hatt neckline Halslinie boyun ölçüsü neck size Halsgrösse bölme dikifli partition seam Teilungsnaht buhar vapour Dampf buharl ütü steam iron Dampfbügeleisen buklet bouclé Bouclé buklet ipli i bouclé yarn Bouclégarn bükme dayan kl l bending resistance Biegefestigkeit büro giyisisi city suit Stadtkleidung büyük beden large size grosse Grösse büyük beden oversized grosse Gössen büzgü dikifli puckering seam Kräuselnaht (Kraeuselnaht) büzgü makinas gathering machine Kräuselmaschine büzgülü etek gathered skirt angekräuselter Rock büzmek goffer, to kräuseln C cam elyaf glass fibre Glasfaser ceket jacket Jacke, Sakko ceket kolu jacket sleeve Sakkoärmel (Sakkoaermel), Jackenaermel cep pocket Tasche cep a z pocket mouth Tascheneingriff cep dikifli seam pocket Taschennaht cep kapa flap pocket Klappentasche cep kapa pocket-flap Taschenpatte cep pilesi pocket pleat Taschenfalte c rt band velcro fastener Klettbandverschluss Ç çad r tent Zelt çamafl rhane commercial laundry Wäscherei çamafl rhanede y kama laundry treatment Waschbehandlung çan etek bell skirt Glockenrock çap diameter Durchmesser çapa motifli dü me anchor button Ankerknopf çapraz bant cross stripe Querstreifen çapraz dikifl cross stitch Kreuzstich çapraz dimi cross twill Kreuzköper çarp k bacak knock-kneed legs X-Beine çarflafl k bez sheeting Bettuchstoff çeki listesi packing list Packliste çekme kapasitesi absorbing capacity Saugfähigkeit çekme testi shrinkage test Krumpftest /Einlaufstest çentmek carve, to einkerben 12

12 çerçeve frame Rahmen çiçekli motif floral motif Blumenmotif çift bask double print Doppeldruck çift büküm iplik double-twist yarn doppelt gedrehtes Garn çift dokuma double weave Doppelgewebe çift enli double-wide doppeltbreit çift i ne twin needle Doppelnadel çift ilmekli double loop Doppelmasche çift muflon double fleece Doppel-Fleece çift pile double pleat Doppelfalte çift yüzlü dimi double face twill Doppelköper çift yüzlü kumafl double cloth Doppelgewebe çift yüzlü kumafl double-face fabric Doubleface çift zincir dikifli double chain stitch Doppelkettenstich çile hank Strähne çile iplik reel Haspel ç ma dikifli edge stitch Kantigstepperei ç tç t snap fastener Druckknopf çocuk bedeni children's size Kindergrösse çocuk bezi napkin Serviette çocuk bezi diaper Windel çocuk bezi kumafl diaper cloth Windelstoff çocuk giyim children's wear Kinderbekleidung çocuk k yafeti infants' wear Kleinkinderbekleidung çocuk önlü ü pinafore Kinder-/Frauenschürze çocuk tulumu rompers Babystrampler ço altma multi-ply mehrlagig çok küçük mayo tanga Tanga çözgü warp Kette çözgü boyama beam dyeing Kettbaumfärben çözgü ipli i warp yarn Kettgarn çözgü levendi warp beam Kettenbaum çözgülü örme warp knitting Kettenwirkerei çubuk, s r k bar Stange çürümeye karfl dayan kl rot-proof Verfaulungsbestaendig D damasko (ipek kumafl) damask Damast damga bask impression mark (pressing) Abdruck (bügeln) dantel ipli i lace yarn Schpitze-, Häckelgarn dantela, oya ifli lace Spitze dar bo azl bottle neck Rolli dar fitilli kadife narrow-wale corduroy Babycord dayan kl pile fold fast faltenfest dayan kl l k testi durability test Haltbarkeitstest defosuz faultless einwandfrei de ifliklik modification Änderung dekolte décollete Dékolleté, Ausschnitt delik hole Loch delikli dantel air lace Lochspitze delme makinesi drill Bohrer delmek perforate, to lochen dengeleme compensate, to ausgleichen 13

13 denizci gömle i sailor shirt Matrosenhemd denizci süveteri sailor's jumper Seemannspullunder denizci yaka sailor collar Matrosenkragen denye denier Denier depo warehouse Lager depo, stok stock Lagervorrat desen kart web (card) Lochkarte desen raporu weave pattern Raport desen, motif ornament Ornament desen, tasar m pattern design Muster-/Designentwurf deste bundle Bündel destek backing Unterstützung destelemek bundle, to bündeln deve camel Kamel devore kumafl burnt-out (fabric) Ausbrenner dik dimi steep twill Steilköper dik yaka stand-up collar (swan neck) Stehkragen dikifl geniflli i seam width Nahtbreite dikifl görünümü stitch diagram Stichbild dikifl görünüflü seam appearance Nahtbild dikifl kal nl seam thickness Nahtdicke dikifl pay seam allowance Nahtzugabe dikifl s kl stitch density Stichdichte dikifl sonu seam end Nahtende dikifl flablonu stitching jig Nähschablone dikifl uzunlu u seam length Nahtlänge (Nahtlaenge) dikiflsiz kol dolman sleeve angeschnittener Ärmel dimi t will Köper direnç resistance Widerstand dirndl (yöresel bayan elbisesi) dirndl Dirndl dirsek yamas elbow patch Ellbogenfleck d fl giyim eflyas outerwear Oberbekleidung d fl kalça geniflli i extra hip width aussen Hüftweite d fl pile exterior pleat Aussenfalte diyagonal diagonal (on the bias) diagonal (schräg) do al ipek natural silk Naturseide do al lif natural fibre Naturfaser dokuma etiket woven label Stoffetikett Webetikett dokuma hatas weaving fault Webfehler dolgu elyaf batting (padding) Wattierung dolgu malzemesi filling Füllung döner pres carrousel press Karusellpresse döflek mattress Matratze döflemek upholster, to polstern döflemelik kumafl upholstery cloth Polsterstoff drape drape drapieren (in Falten ordnen) duvak bridal veil Brautschleier dü me button Knopf dü me deli i destekleyici iplik gimp yarn Gimpengarn dü me mesafesi button distance Knopfabstand dü meli kapama button fastening Knopfverschluss düz flat flach düz dü me flat button Flachknopf 14

14 düz dokuma plain weave Leinwandbindung düz, sade plain einfarbig, flach, eben düzenlemek arrange, to arrangieren, veranstalten düzine dozen Dutzend E e imli cep slanted pocket Eingriffstasche ek, ilave enclosure Anlage ekose plaid kariert ekoseli kumafl tartan Karostoff ekoseli, kareli checkered karriert ekrü ecru ecru ekzotik exotic exotisch el makas hand knife Handmesser el örgü ipli i hand knitting yarn Handstrickgarn el örgü makinesi hand knitting machine Handstrickmaschine el örgüsü handweaving Handgewebe elastan elastane Elasthan elastik iplik elastic yarn elastisches Garn elbise ask s hanger loop Aufhänger elbise ask s clothes hanger Kleiderbügel elbise astar suit lining Keiderfutter, Anzugsfutter elbise kumafl dress fabric Kleiderstoff elbise torbas clothing bag Bekleidungsüberzug elbisede petek büzgü yapmak smock, to smoken elbiselerin as ld stand clothing rack Kleiderständer elbiseyi biye ile süslemek pipe, to paspelieren elcik glider Schieber eldiven glove Handschuh elementar iplik elementary filament Grundfaden elle yap lan manual manual, mit der Hand gemacht elsanat handycraft Handwerk elyaf fibre Faser elyaf boyama fibre dyed fasergefaerbt elyaf kar fl m fibre blend Fasermischung elyaf uzunlu u fibre length Faserlaenge emniyet dikifli safety stitch Sicherheitsnaht en, genifllik width Weite endüstriyel dikifl makinesi industrial sewing machine Industrienähmaschine (Industrienaehmaschine) endüstriyel iplik industrial yarn Industriegarn endüstriyel kumafl industrial fabric Industriegewebe enine kesim cut crosswise, to querschneiden enson moday izleyen trendy modisch ergonomik ergonomic ergonomisch erime noktas melting point Schmelzpunkt erke e ait masculine männlich erkek atk s men's shawl Herrenschal erkek çocuk bedeni boys' size Knabengrösse erkek çorab sock Socke erkek haz r giyimi men's ready-to-wear Herrenkonfektion erkek kumafl men's fabric Herrenstoff erkek modas men's fashion Herrenmode 15

15 erkek ölçüsü men's size Herrengrösse erkek tak m elbise men's suit Herrenanzug erkek ve difli kopça hook and eye Haken und Öse esnek flerit elastic band Gummiband esneklik flexibility Biegsamkeit eflofman üstü sweatshirt Sweatshirt etek astar skirt lining Rockfutter etek kumafl skirt fabric Rockstoff etek parçalar skirt panels Rockbahnen etek pilesi skirt pleat Rockfalte etek ucu hem Saum etek ucu dikifli hem stitch Saumstich etek ucu geniflli i hem width Saumweite etek uzunlu u skirt length Rocklänge (Rocklaenge) etek y rtmac skirt vent Rockschlitz etiket label (sticker) Etikett etiket bask makinesi label-printing machine Etikettendruckmaschine etiket kenar label edge Etikettenrand etiketleme labelling Etikettierung etol, flal stole Stola F fabrika müdürü plant manager Betriebsleiter fantezi artikel fancy article Mode artikel fantezi kenar fancy edge Zierleiste fantezi örgü fancy braid Zierband fermuar zip fastener Reissverschluss fermuar stopu zipper stop Reissverschlusstopper fermuar sürgüsü zip slider Reissverschlussschieber fermuar uzunlu u zip length Reissverschlusslänge (Reissverschlusslaenge) fikse edilmifl iplik fixing yarn Fixiertes Garn filama, afifl banner Fahne filament flament Filament file, a örgü net Netz filofl (bükülmemifl iplik, tüylü, havl, floret silk Florettseide ham ibriflim) f rça brush Bürste f rçalamak brush, to bürsten fire cloth waste Stoffabfall f rf r frill Rüsche fiyat indirmek mark down, to Preis reduzieren flanel, fanila kumafl flannel Flanell flok flock Flocke folklor giyisisi folklore costume Tracht folyo foil Folie fonksiyon function Funktion fonksiyon test aleti function tester Funktionsprüfgerät form, flekil shape Form fotosel photo cell Fotozelle frak full dress suit (dress jacket) Frack frak gömle i dress shirt Frackhemd frak yele i dress suit vest Frackweste 16

16 fuar exhibition Fachmesse fular sash (scarf) Halstuch, Kopftuch G gabardin gaberdine Gabardine garanti guarantee Garantie gardrop wardrobe Garderobe gaze dokuma leno weave Gazebindung gazi (üst dikifl) topstitched abgesteppt gece blüzü evening blouse Abendbluse gece ceketi evening coat Abendmantel gece elbisesi evening dress (night dress) Abendkleid gece giysisi evening wear Abendkleidung gece giysisi nightwear Nachtbekleidung gecelik night gown Nachthemd geçifl sezonu transition season Übergangssaison gelinlik wedding gown (bridal gown) Brautkleid genç (13-19 yafl aras ) teenager Teenager genifl kenarl gemici flapkas southwester Matrosenmütze geniflletmek widen, to erweitern geniflletmek enlargement Erweiterung geyc gauge Feinheit giyinmek dress, to sich anziehen giyisi koruyucusu garment cover Kleiderhülle giyisi, elbise garment Kleidungsstück gizlemek conceal, to verdecken gizli dü me mostras concealed button facing verdeckte Knopfleiste gizli kapama concealed closure verdeckter Verschluss goblen gobelin Gobelin golf pantalonu knickerbocker Golfhose golf pile golf pleat Golffalte gö üs cebi breast pocket Brusttasche gö üs çevresi (bayan) breast girth (female) Brustumfang (Damen) gö üs çevresi (erkek) chest girth (male) Brustumfang (maennlich) gö üs dikifli breast seam Brustnaht gö üs geniflli i chest width Oberweite gö üs hatt breast line Brustlinie gö üs pensi breast dart Brustabnäher gö üs (bayan) breast (female) Brust (Damen) gömle in önü shirt front Vorderteil Hemd gömlek yakas shirt collar Hemdkragen gömlek (kolsuz) shirt (sleeveless) Hemd ohne Aermel görünüm appearance Aussehen gözenekli porous porös grafik desen graphic patterns graphisches Muster H hafif bol elbise toz bezi duster (garment) Staublappen haki khaki khaki hakiki genuine echt hal carpet Teppich hal ipli i carpet yarn Teppichgarn ham madde raw material Rohstoff 17

17 hamile giyisisi maternity wear Umstandsware harflerden oluflan desen monogram Monogramm harici depolama external storage externe Lagerung hastane giyisisi hospital clothing Krankenhauskleidung hata, defo fault Fehler hatal dikifl faulty seam fehlerhafte Naht haute couture high fashion Haute Couture hav çözgüsü pile warp Florkette hav, tüy pile Flor hava geçirgenli i air permeability Luftdurchlässigkeit hava jetli dokuma air-jet weaving Luftdüsenwebmaschine hava s zd rmaz air-tight luftdicht hava yast air cushion Luftkissen havaya dayan kl weather proof wetterfest havl iplik pile thread Florfaden havlu dokuma towel weave Frottierbindung havlu ipli i frotté yarn Frotiergarn haz rgiyim imalatç s clothing manufacturer Bekleidungshersteller I l k lukewarm lauwarm s geçirmez heat-proof hitzebeständig s izolasyonu heat insulating Waermeisolation s ya duyarl heat sensitive hitzeempfindlich s yla yap flt rmak fuse, to aufbügeln slak wet nass fl k hasl light fastness Lichtechtheit iç bacak inside leg Schritt (Hose) iç cep inside pocket Innentasche iç paça dikifli inside leg seam Schrittnaht iç pile pleat inside Faltenuntertritt iç slip inner brief Innenslip içi bofl elyaf hollow fibre Hohlfaser içine ilave edilen inset Einsatz içine ilave edilen insert Einsatzstück i ne aral needle space Nadelraum i ne deli i needle eye Nadelöhr i ne numaras needle gauge Feinheit i ne numaras needle size Nadelnummer i ne yata needle plate Nadelbett i neleme ile oluflan keçe needle felt Nadelfilz i nenin k r lmas needle breakage Nadelbruch iki iplik double-knit fabric zweifaediger Jersey ilaveten additional zusätzlich ilik button-hole Knopfloch ilik dikifli button-hole stitch Knopflochstich ilikçi looper Greifer ilmek loop (knitting) Masche ilmek sayma aleti stitch counter (knit) Maschenzähler imal etmek manufacture, to fertigen, herstellen imitasyon kürk fur imitation Pelzimitation 18

18 ince slim schlank ince tül gauze Gaze ince yünlü kumafl serge Serge indigo indigo Indigo ipek silk Seide ipek parlakl silky lustre Seidenglanz iplik yarn Garn iplik ayak sarma neck wrapping Stiel umwickeln iplik boyama yarn dyed garngefärbt (garngefaerbt) iplik bükümü yarn twist Garndrehung iplik çöpü (art klar ) yarn waste Garnabfall iplik gerginli i yarn tension Garnspannung iplik kopmas thread brake Fadenbruch iplik tutucusu thread clip Fadenklemme iplik uzunlu u yarn length Garnlaenge iskoç etek kilt Kilt ifllemek process, to bearbeiten ifl eldiveni industrial glove Arbeitshandschuh J jakarl dokuma tezgah jacquard loom Jacquard-Webmaschine jakarl kumafl jacquard fabric Jacquardgewebe jakarl örgü jacquard knit Jacquardgestrick jarse jersey Jersey jartiyer garter Strumpfhalter jimnastik giysisi gym clothes Turnkleidung jüpon petticoat Unterrock jüt (hint keneviri) jute Jute K kaba kumafl coarse fabric grober Stoff kaba kumafl kaba rough grob kaba yün coarse wool Grobwolle kabarc k efekti blister effect Blaescheneffekt kabar k, plastik mouldable plastisch kabar k etek riding skirt Bauschrock kabar k kol, karpuz kol puff sleeve Puffärmel (Puffaermel) kabartma emboss, to bossieren kaçmaz (örgüde ve çorapta) run resistant maschenlauffest kademeli etek tapered skirt Stufenrock kadife velvet Samt kadife pantalon cord trousers Cordhose kad n çorab lady's stocking Damenstrumpf kadin çorab hosiery Strumpfware kad n iç çamafl r danteli lingerie lace Wäschespitze kad n iç çamafl r kurdelesi lingerie ribbon Wäscheband kad n iç çamafl r women's underwear Damenunterwäsche kad na mahsus feminine feminin ka t paper Papier kal c pile permanent pleats Plissé kal n yün kumafl duffel grober Wollstoff kal p ka d pattern paper Schnittbildpapier kal p yerlefltirme pattern placing Schnittplatzierung 19

19 kalite quality Qualität (Qualitaet) kalite güvence quality assurance Qualitätssteigerung (Qualitaetssicherung) kalite kontrol quality control Qualitätskontrolle (Qualitaetskontrolle) kalite numunesi quality sample Qualitätmuster (Qualitaetsmuster) kalite sertifikas quality certificate Qualitätszeugnis (Qualitaetszeugnis/- zertifikat) kalite simgesi quality mark Güteauszeichnung kamgarn iplik worsted yarn Kammgarn kamgarn kumafl worsted cloth Kammgarnstoff kam fl reed Ried kanca, erkek kopça hook Haken kancal dokuma tezgah gripper loom Greiferwebmaschine kanvas (çad r bezi) canvas Kanvas, Segeltuch kapal pile closed pleat geschlossene Falte kapatmak close, to schliessen kapitone quilting steppen kapitone pamuk quilted cotton gesteppte Baumwolle kaplama coating Beschichtung kapsamak contain, to enthalten kapflon hood Kapuze karde iplik carded yarn kardiertes Garn kar n pensi abdominal dart (belly dart) Bauchabnäher kar fl ml kumafllar companion fabrics Mehrfaserstoff karton cardboard Karton kasket kepi Käppi, Kappe kaflmir cashmere Kaschmir kat layer (fabric) Lage kauçuk, lastik rubber Gummi kavis arch Bogen kavisli dikifl arched seam gewölbte Naht kayak giysisi ski suit Skianzug kaygan yapmak lubricate, to (textile) schlüpfrig machen kay k yaka boat neck ovaler Halsausschnitt kay fl v-belt Keilriemen kaynamak boil,to kochen kaytan ipli i cord yarn Kordelgarn kazak slipover Überzieher keçe felt Fliz keçelenme felting Verfilzung keçeli kumafl çekme pay felting shrinkage Verfilzungskrumpf keçi derisi kid Ziegenleder keçi yünü (angora) angora wool (goat) Angorawolle kelebek kol butterfly sleeve Schmetterlingsärmel kemer belt Gürtel kemer dikifli waistband seam Bundnaht kemer geniflli i waistband width Bundweite kemer köprüsü belt loop Gürtelschlaufe kemer tokas buckle Gürtelschnalle kenar edge Kante kenar dikifl otomat contour stitcher (automatic) Konturennähautomat kenar dikifli seam margin Kantennaht kenar katlamak fold edge, to kantenumbuggen kenar flerit galoon Bordüre 20

20 kenar n kertikli kesmek pink, to auszacken kendinden k v rma pervaz grown - on facing angeschnittener Besatz kenevir, kendir hemp Hanf kertikli makas pinking scissors Auszackschere Kese washing glove Waschlappen kesikli elyaf staple fibre Stapelfaser kesim kenar edge cut Schnittkante kesintisiz ifllem continuous process Kontinueverfahren keten linen Leinen keten ipli i linen yarn Leinengarn k lavuz delik guiding eye Führungsöse k ldan yap lm fl sert bir kumafl hair cloth Rosshaargewebe k l f sheath Bezug kimono kimono Kimono k rk m yünü virgin wool Schurwolle kirlenmeye dayan kl soil resistant schmutzabweisend k sa kad n flortu hotpants Hotpants k fll k kumafl winter cloth Winterstoff k fll k palto winter coat Wintermantel k v rma kenar edge turned umgelegte Kante k v rma pile tuck pleat Falte k v rmak, bükmek bend, to biegen k z çocuk giyisisi girls' wear Mädchen-Bekleidung klapa yaka lapel collar Reverskragen klapas z without lapel reverslos klor elyaf chlor fibre Chlorfaser klora dayan kl fast to chlorine chlorecht klorlu a artma chlorine bleach Chlorbleiche klofl etek flared skirt ausgestellter Rock kokteyl elbisesi cocktail dress Cocktailkleid kokusuz odourless geruchslos kol arm Arm kol sleeve Ärmel (Aermel) kol ask s sleeve tab Ärmelfish (Aermelaufhaenger) kol astar sleeve lining Ärmelfutter (Aermelfutter) kol bombesi sleeve head Ärmelkugel (Aermelkugel) kol dikifli sleeve seam Ärmelnaht (Aermelnaht) kol dü mesi sleeve button Ärmelknopf (Aermelknopf) kol evi çap armhole diameter Armlochdurchmesser kol evi dikifli armhole seam Armlochnaht kol evi pervaz armhole facing Armlochbesatz kol oyuntusu sleeve hole (armhole) Armloch kol ucu, kol a z sleeve hem Ärmelsaum (Aermelsaum) kol uzunlu u sleeve length Ärmellänge (Aermellaenge) kolsuz sleeveless ärmellos (aermellos) konfeksiyon apparel Kleidung konfeksiyon endüstrisi apparel industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon sanayi clothing industry Bekleidungsindustrie konfeksiyon tafl mac l apparel transport Kleidertransport konik conical konisch konik bobin cone Kone konteyner container Container konvertör converter Umwandler 21

21 kopanaki, karo danteli bobbin lace Klöppelspitze korsaj (kad n yele i) bodice (corsage) Mieder korse corset Korsett korse foundation garment Miederwaren koruyucu giysi protective wear Schutzkleidung kostüm ete i costume skirt Kostümrock koflu giyisisi jogging suit Jogginganzug kot jean Jeans kot kumafl denim Denim kota (kontenjan) quota (contingent) Quote (Kontingent) koyu dark dunkel koyun postu sheepskin Schafsfell köpük foam Schaumstoff kör blunt stumpf köylü ifl elbisesi peasants' smock Bauernkittel kravat necktie Krawatte kravat astar tie lining Krawattenfutter kravat kumafl tie fabric Krawattenstoff kullan m k lavuzu directions for use Gebrauchsanweisung kullan m testi wearer test Trageprobe kumafl cloth Stoff kumafl stripe Streifenstoff kumafl art remnant Rest kumafl art klar yla yap lan fley patching work Patchwork kumafl afl nmas chafe mark Scheuerstelle kumafl deposu fabric storage Stofflager kumafl geniflli i cloth width (fabric width) Stoffbreite kumafl gerginli i cloth tension Stoffspannung kumafl kal nl cloth thickness Stoffdicke kumafl kapl dü me fabric covered button stoffbezogener Knopf kumafl k lavuzu cloth guide Stoffführer kumafl kontrolü cloth inspection Warenschau kumafl leventi cloth beam Weberbaum kumafl seçimi fabric choice Stoffwahl kumafl tuflesi cloth handle Warengriff kumafl ve trikotaj topu piece goods Meterware kumafl n ters yüzü cloth back linke Seite kup bedeni cup size Körbchengrösse kurflun lead Blei kuru dry trocken kuru buhar dry steam trockener Dampf kuru temizleme yapmak dry-clean, to chemisch reinigen kurutma kabini cabinet dryer Trockenschrank kurutma makinas drying machine Trockenmaschine kurutma makinas tumbler dryer Waeschetrockner kufl gözü eyelet Öse kuflak abdominal belt (cummerband) Bauchbinde kuflak / çevre girth Hüftumfang Gurt / Umfang kuzu derisi lambskin Lammfell kuzu yünü lambswool Lammwolle küçük beden small size kleine Grösse küçük cep small pocket kleine Tasche küçültmek lessen, to verkleinern 22

INTENSE UPHILL. INCREDIBLE DOWNHILL. RESPECT YOUR FEELINGS. WINTER 14 15

INTENSE UPHILL. INCREDIBLE DOWNHILL. RESPECT YOUR FEELINGS. WINTER 14 15 INTENSE UPHILL. INCREDIBLE DOWNHILL. RESPECT YOUR FEELINGS. WINTER 14 15 RESPECT UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR ANSPRUCH. OUR HEART BEATS FOR CLAIM. In der Ruhe liegt die Kraft, im Tun der Impuls. Für Martini

Mehr

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 0 Maxi-Cosi (XP) www.maxi-cosi.com Maxi-Cosi (XP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 EN Instructions for use / Warranty 7-8 0 0 DE Bedienungsanleitung / Garantie 0 9-0 0 NL Gebruiksaanwijzing / Garantie 0 0

Mehr

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176

Betriebsanleitung... 58-113. Mode d emploi... 114-134. Manuale per l operatore... 135-155. Manual de instrucciones... 156-176 Operating manual................................... 2-57 Betriebsanleitung................................. 58-113 Mode d emploi................................... 114-134 Manuale per l operatore...........................

Mehr

The specifications and information contained in this manual will be modified without prior notice and without obligation to update them.

The specifications and information contained in this manual will be modified without prior notice and without obligation to update them. 1. General information 1.1 Introduction Dear Customer, You are now the proud owner of a SUZUMAR inflatable boat. You have thus acquired the assurance of quality, since our boats are manufactured in strict

Mehr

CS35EK/CS38EK CS40EK/CS45EK CS33EL/CS38EL CS40EL/CS45EL

CS35EK/CS38EK CS40EK/CS45EK CS33EL/CS38EL CS40EL/CS45EL G B CS35EK/CS38EK CS40EK/CS45EK CS33EL/CS38EL CS40EL/CS45EL D E G R P L H U C Z T R Owner's manual Bedienungsanleitung Podrcznik uytkownika Hasznßlati utasýtßs Nßvod k pouitý Kullanm klavuzu Instruciuni

Mehr

LUFT-ENTFEUCHTER DC16ET Bedienungsanleitung KBN: CCEDC16ET. AIR-DEHUMIDIFIER DC16ET Instruction Manual

LUFT-ENTFEUCHTER DC16ET Bedienungsanleitung KBN: CCEDC16ET. AIR-DEHUMIDIFIER DC16ET Instruction Manual Stand 2009 LUFT-ENTFEUCHTER DC16ET Bedienungsanleitung KBN: CCEDC16ET AIR-DEHUMIDIFIER DC16ET Instruction Manual 2 3 INHALT SEITE 1. Modell Nr. - Referenz 4 2. Spezifikation 4 3. Funktion 5 4. Standort

Mehr

Leica DMIL. Instructions Bedienungsanleitung Mode d emploi

Leica DMIL. Instructions Bedienungsanleitung Mode d emploi Leica DMIL Instructions Bedienungsanleitung Mode d emploi Issued in 998 by/ Herausgegeben 998 von/ Edition 998 par: Leica Microsystems Wetzlar GmbH Ernst-Leitz-Strasse D-35578 Wetzlar (Germany) Responsible

Mehr

English - Electronic Levelling System Assembly Manual

English - Electronic Levelling System Assembly Manual English - Electronic Levelling System Assembly Manual 75 Content Set content Page 76 Preface Page 77 Assembly in 10 steps 1 Mounting the jacks Page 78 2 Installing the pump Page 79 Ordering hoses Page

Mehr

Benchtop Freeze-Thaw System

Benchtop Freeze-Thaw System User Manual Benutzerhandbuch Mode d emploi Benchtop Freeze-Thaw System 85034-538-54 Table of Contents English page 2 Deutsch Seite 29 Français page 57 Introduction 3 CryoVessel 3 Celsius 3 References 3

Mehr

Verlegehinweise Installation Instructions

Verlegehinweise Installation Instructions Verlegehinweise Installation Instructions Verlegung der C+K-Bodensysteme Installation of C+K Floor tiles Allgemeine Verlegehinweise General indication Nach Festlegung der Belagsart und -größe empfehlen

Mehr

KLV-30MR1. LCD Colour TV GB DE FR NL. Operating Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Mode d emploi 4-094-069-11 (1)

KLV-30MR1. LCD Colour TV GB DE FR NL. Operating Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Mode d emploi 4-094-069-11 (1) 4-094-069-11 (1) LCD Colour TV KLV-30MR1 Operating Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Mode d emploi GB DE FR NL 2003 Sony Corporation NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM A

Mehr

BIOSTAT RM 20 50 basic

BIOSTAT RM 20 50 basic Operating Instructions Bedienungsanleitung BIOSTAT RM 20 50 basic 85032-534-52 85032-534-52 Vers. 11 2011 Contents English.............................................. Page 5 Deutsch.............................................

Mehr

Lieferprogramm Product Range. Stark im Norden

Lieferprogramm Product Range. Stark im Norden Lieferprogramm Product Range Unsere leistungsstarken Partner: Das Unternehmen Sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Kunde, als norddeutsche Unternehmensgruppe fühlen wir uns der hanseatischen Tradition

Mehr

date / Datum issue / Ausgabe author / erstellt reviewed / geprüft 2008-10-24 01_998_330_0_m Carsten Dietze Heiko Ebermann

date / Datum issue / Ausgabe author / erstellt reviewed / geprüft 2008-10-24 01_998_330_0_m Carsten Dietze Heiko Ebermann Manual CoolTherm Server Cabinet with integrated liquid cooling Effective cooling capacity 12-25 / 35 KW Bedienungsanleitung CoolTherm Schaltschrank mit integrierter Flüssigkeitskühlung Nutzkühlleistung

Mehr

PO11, PO165. Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

PO11, PO165. Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens PO11, PO165 Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens 06012009 Purpose of the electric heater: The PO-heaters are designed for

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

SPRING / SummeR 2015

SPRING / SummeR 2015 SPRING / SummeR 2015 team Giovanni Vinella Logistics Sandra Bauer-Filiposki Accounting Heiko Müller Management Arkad Mandrysch Logistics Andrea Schell Customer Service Theresa Glaser Design Almasa Toromanovic

Mehr

Column Oven 4050 Manual/Handbuch V7335A / V7335

Column Oven 4050 Manual/Handbuch V7335A / V7335 Column Oven 4050 Manual/Handbuch V7335A / V7335 1 Contents Contents Note: For your own safety, carefully read the manual and always observe the warnings and safety information on the device and in the

Mehr

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung

lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung lief! Autostoeltje handleiding lief! Car seat user guide lief! Autositz Gebrauchsanweisung Malou (meisjesversie/girls version/mädchen-ausführung/pour filles) Mark (jongensversie/boys version/jungen-ausführung/pour

Mehr

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1)

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1. Operating Instructions. Bedienungsanleitung. Manual de Instrucciones. Mode d'emploi 4-102-916-11 (1) 4-102-916-11 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Operating Instructions Before operating the TV, please read the Safety Information section of this manual. Retain this manual for future reference.

Mehr

Betriebsanleitung. SATA AB1 Atemluftbefeuchter Breathing Air Humidifier. Operating instructions

Betriebsanleitung. SATA AB1 Atemluftbefeuchter Breathing Air Humidifier. Operating instructions D Betriebsanleitung Operating instructions SATA AB1 Atemluftbefeuchter Breathing Air Humidifier GB D: Vor Inbetriebnahme des Gerätes/der Lackierpistole ist die Betriebsanleitung vollständig und eingehend

Mehr

BC105, BC135, BC165. Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens

BC105, BC135, BC165. Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens BC105, BC135, BC165 Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens 18062008 Purpose of the electric heater: The BC heaters are designed

Mehr

KK10,5, KK15. Instructions for installation and use of Electric Sauna Heater. Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens EN DE

KK10,5, KK15. Instructions for installation and use of Electric Sauna Heater. Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens EN DE KK10,5, KK15 EN Instructions for installation and use of Electric Sauna Heater Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens EN CONTENTS 1. INSTRUCTIONS FOR USE... 3 1.1. Piling of the Sauna Stones...

Mehr

Originalbetriebsanleitung. 2 Jahre Garantie. 2 years WARRANTY. 2 ans de GARANTIE W 450 SE. 2 jaar GARANTIE D/GB/F/NL

Originalbetriebsanleitung. 2 Jahre Garantie. 2 years WARRANTY. 2 ans de GARANTIE W 450 SE. 2 jaar GARANTIE D/GB/F/NL Originalbetriebsanleitung 2 Jahre Garantie 2 years WARRANTY 2 ans de GARANTIE 2 jaar GARANTIE W 450 SE D/GB/F/NL 1 5 2 4 6 3 2 1 7 8 9 10 12 11 13 14 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5

Mehr

LOW-NOISE MAURER LAMELLA EXPANSION JOINTS XL TYPE TECHNICAL APPROVAL ACCORDING TO TL/TP FÜ (Stand 03/05)

LOW-NOISE MAURER LAMELLA EXPANSION JOINTS XL TYPE TECHNICAL APPROVAL ACCORDING TO TL/TP FÜ (Stand 03/05) LOW-NOISE MAURER LAMELLA EXPANSION JOINTS XL TYPE TECHNICAL APPROVAL ACCORDING TO TL/TP FÜ (Stand 03/05) According to the requirements of: German Federal Ministry of Transportation, Building Industry and

Mehr

Langlauf. Rodeln. Alpin. Schnell. Sauber. Flüssig. ZIPPS. Wachse und Zubehör. Offizieller Lieferant der Deutschen Ski-Nationalmannschaften

Langlauf. Rodeln. Alpin. Schnell. Sauber. Flüssig. ZIPPS. Wachse und Zubehör. Offizieller Lieferant der Deutschen Ski-Nationalmannschaften Langlauf Rodeln Alpin Schnell. Sauber. Flüssig. ZIPPS. Wachse und Zubehör Offizieller Lieferant der Deutschen Ski-Nationalmannschaften Inhaltsverzeichnis / Contents ZIPPS Wachse - Unsere Wachse / Our waxes

Mehr

Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation

Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation 1 Contents English Pages 3 19 Deutsch Seiten 20 37 Francais Pages 38 55 Introduction to the Instrument...3 Models...3 Contents of Package...3

Mehr

CONTENTS. Pilots Manual (Eng) 2 > 15. Manuel de VOL (Fr) 16 > 31. Betriebs HANDBUCH (D) 32 > 49. Line Diagram 50. Riser Diagram/Lengths 52

CONTENTS. Pilots Manual (Eng) 2 > 15. Manuel de VOL (Fr) 16 > 31. Betriebs HANDBUCH (D) 32 > 49. Line Diagram 50. Riser Diagram/Lengths 52 YOUR WING IS HERE CONTENTS Pilots Manual (Eng) 2 > 15 Manuel de VOL (Fr) 16 > 31 Betriebs HANDBUCH (D) 32 > 49 Line Diagram 50 Riser Diagram/Lengths 52 Technical Specifications 52 Version 1.0 Nov 2010

Mehr

Global 3900 Series HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE

Global 3900 Series HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE 3900 AUT 3900 SERIES Global 3900 Series HIGH SPEED, SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE 3900 DD - High-speed, single needle lockstitch machine. This machine has fully automatic lubrication, direct drive built-in

Mehr

love clean, be green

love clean, be green Industrial Cleaning Equipment love clean, be green Industrial Cleaning Equipment 2014 GENERAL CATALOGUE NO.10 i n d u s t r i a l c l e a n i n g e q u i p m e n t Filmop nasce nei primi anni 70 come

Mehr